Sunteți pe pagina 1din 4

Arrival to Earth

Transformers

Steve Jablonsky

t t t t t t t t ? " 4 t t t t t t " 4 t RH t t tt t t t t tt t t " t tt t t tt t t t t tt t t tt tt tt > "


Piano accelerando RH RH sim.
2

" " 4 4 >


1

C = 85

Kyle Landry's version Sheet music written by Dioscuri

? " "
4

rit.

" b " t t t t t > t t t t ? " t t t " b t t t t " t t " 5 I d I d I d 4 t > t t t t t t t ? " 5 " 4 d t t e Id I t t t t t t
6

2 4

t I t t t Y t t t t t t d e t I t

" " t > t t t ? " d t t t t " t t


8

t d I d t t t t t t t t

t t Id Id t t t t

t t "t t Y "t t "t t d

http://www.youtube.com/user/Dioscuri90 -1-

t d d c t t t t t t t t t I I t t t t t t t t t e t I t t t d e I t t t t It t t t t t t t d t ed I c t t t tttt t t t tt ttt t t d c c t I t I t t t t t t

t t a tempo 2 4 t t t t

t t

10

>

"" 6 4 6 "" 4

?
12

" " 4 4 >

| t t t| t t | d t c t tt | t t I t t t t t t t t tt t t t t t t tte t t t tt tY t t t t e t e t t t et t d t I t I I t t t t t t t t t d e t t t t e c c t t t t t c t t t t t

t t t t Y

t t t t t t t d t t t t t t t t t t tt t t t t t t t t t t t t

? " 4 " 4
"" 6 > 4
14

t t t

t t t Y

t t t t t t t t t t J t t t c 4 c 4 t t t

? " 6 " 4
16

t t t "" >

t tt tt ttt t t ec t t tt d t Y t d t Y c

t e Jt t t t t d t d t t t t

tt t d t Y

t t 4 t 4 t t t b

t t t t t Y Y Y ? " t d t t t d d " t t t t
rit. a tempo

t t t t t t c t

-2-

"" c >
19

tt t

? " "
22

t t | | " | " >


? " "
25

t t I

t t t

t t d Y Y d t d c t t

t t

t t t Y t t t t d t c t t t #t t d

t t Y d c

c t

d t t t Y t t d t t t t c t t t t t t

t t t

t Y

t Y

>

" "

? " "
"" >
28

t t t t

t t t c t t t d t t t t t

t t t t t t

t t t t t t

t t t t t t t t t t t t t t t t t d tt t t t t t t t t t t

t t t

? " "
30

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t c t tt t t t t t c

t t t t t

t t t t t t

t t t t

t t c t t t t t

t t t t d

t t t t d t t t t t

t t t t t

t t t t t t t t

" " t t > t t ? " "

t I t t rit. td t t tt t t e t t t tt t t t
-3-

t t t t It t t t t t t t t t t t t tt t t t tt t

t t t t t t t t

2 t c 4 t t a tempo 2 4 tttttttt tttttttt

"" 4 t t > 4 t t t t t t t t t t ? " 4 " 4 t t t t t t t t t " t d " t >


33 35

? " "
37

tt t t t t t t 1. t t t t " t " >


? " "
39

" " t >

d t t t t e J t t t t t rit. Z ? " t t t t d t e " t t t t t " t " "t t > t


41

t tt tt

t t t t t d t t t t t t t t t t t t t t t t t "t t t f tt t t ttt t t t t Y "t t t tt td "t t tt e tt t "t t t t "t t t t t t 2. t t t t t t d ft t "t td Zt t "t t e t tt t t t t t t

t t t t

rit.

t t t t

t t t t

#t t t t t #t t

t t t t
a tempo

t t t t t t t t t t t d

t t t t

t t t t t t t t t t t t t t t t

t [ t t f e

ttd t t

d "t t t "t Z t t d t t "t t e t t t t t "t t t t t "t | | e t t

t "t t t t t

t e t tt t e tt t

t t t t

t t t

t t t t t c

C = 55

? " t "t ttt " "t tt

t t Y t

t t t t

t t t rit. t

tt tt t
-4-

J tt t t tt tt d J t t

t| tt Z| t t t d c tt

d c