Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERULEDUCATIEICERCETARII, TINERETULUI$I SPORTULUI INSPECTORATUL SCOLAR MUNICIPIULUI AL BUCURESTI nr. 2 Str.Icoanei l9 sectorul ;Te|.211.88.41; 211.84.85; 210.75.3lwww.ismb.

edu Fox: ro

Avizat, [nspector $c ar General, rI Crtsttan A

PROCEDURA}Y&_r [0 ol NR.

tbll
DE " EVALUARE A

DOSARELOR DEPUSE PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT - 2011 Prezentulmaterial conline referiri la: cadrul legislativ, precizdile Eiprogramul de activitdli perioadeide depunere/evaluaredosarelorpentru obtinereagradalieide merit 2011. aferente a

PRIVIND ORGANIZAREA $I DESFA$URAREA ACTIVITAIITON

CadrulIggr$ativ:

Nr. ) O.M.E,.C.'l-.S. 5617din 11 noiembrie2010privind aprobarea Metodoiogi*rqi a criteriilorde acordarea gratlalieide merit in invdldmdntulpreuniversitar; ) prevederileAr1 5 din Anexa nr. IllCapitolul I. B - "Reglementdrispecificeper$onaluluididactic din invdlarnint, Sporuriqi alte drepturi ale personaluluididactic din invdtarnAnt" Legea-cadru diu privin<isatarizarea unitarda personaluluipl[tit din fonduri publice nr. 284,t'],A1i:; * LqggaEducalrelNalianalenrJ2OI I, privind aprobarea m[suri triinzitul'ir sisterilrlnaii,:inai E Art. 1 diri'C.N.4.U.C.LS. rr.375312011, de iri de invd!5mint, * H.1d-r_rl-Bir2r:L,t_Qpivir'd,;rganizarea Lzlinisteruiui E.h-,catic,i. C.;i;":eliiiti.'[inerctuJui Ei functionarea qi Spcrtuiui. ''

Calculul num[rului de grada{ii de merit.


Gradaliade merit se acorddpentrti 160/,dinposturile didacticeexi.stente nivelul inspectoratiriui la scolar, din care se scadenumdrul de gradalii acordatein ultimii 3 ani. ponderiipe diferite specialitdfi/functii conducere unitdlile de Criteriile pentru stabilirea din de precum EihotdrArea invdlSmAnt, asuprarezultatuluiconcursului(punctajrninirn) se aprobdin comlsia paritard de la nivelul inspectoratuluiqcolar. Gradalia de merit se atribuiepe o perioadd efectivd de 5 ani, tncephnd cu data de I septenftrie 2011" didactic din invdtdmAnt carea beneficiatde gradaliede merit poateparticipala un nou Personalul concurs. Personaluldrdacticpensionatnu mai beneficiazd. gradalie de merit, de la eliberareadin de pensiondrii. invSfdmdnt, vederea in

2. inscriereaIa concursulpentru acordareasradatiei de merit.


gradalieide merit pot participa: La concursulpentru acordarea a) personalul didactic din tnvdldmhil cu contract individual de muncd pe perioadd precum si personalul didactic cu contractpe duratd determinatd,cu o vechime nedeterminatd, efectivl in invdldmdntul preuniversitar de peste 3 ani, b) personalul diductic depredare di4 invdldmdntul preuniversitar cure desfd;ourd activitute de formure continud u cadrelor didactice din invdtdmhntul preuniversitur la cusa corpului didactic, c) personalal didactic depredare de la centrelejudelene/al municipiului Bucure;ti de resurse Ei asisten(deducalionald, centrele;colare pentru educalie incluzivd, centrele logopedice inter;colare;i cubinetele logopedice,centrele ;i cabinetele de ssistenld psihopedagogicd Ei mediatorii Ecolari; d) personalul didactic depredure ;i de conducere de la cluburile sportive ;colare, cluburile ;i palatele copiilor cu statut de unitdli de tnvdydmdntsubordonate inspectoratului Ecolar, precum ;i cel de Ia Palatul Na(ional al Copiilor, personulul didactic auxiliar din unitdtile conexe din invd(dmhntul preuniversitur. e) PRECIZARE: a In raport cu categoriile anterior mentionate, personalul didactic titular in invi{imint, detaqatin unitifi de invi{Imdnt din Bucuresti, dar cu contract de munci pe perioadi nedeterminatl incheiat cu unit[fi de invlfimflnt din afara municipiului Bucuresti, vor depune dosarul pentru obtinerea sradatigi de merit in iudetul unde_Sqnljilularti,conform hotirffrii luate in $edinfa Consiliului de Adniinistrafie al I"S.M.B., din 11 martie 2011. Toate categoriile menfionatemai sus trebuie sd indeplineascdurmdtoarelecriterii, cumulat: I) au performanle deosebitein inovareddidacticd, in pregdtireapreqcolarilor sau a elevilor, in ; pregdtireaelevilor distinqi la concursuri gcolare,faza naliona.ld internalionald,in perioada 1.' si justificative, conform cu originalul, sub sepiembrie 2006 - 31 august2010: se vor anexadocumenteie semndturadirectorului unitdtii de invdfdmdnt unde candidatui arcbazade incadrare Ei a gtampilei unitdfii de invSldmdntrespective;in cazt;Jin care directorul se inscrie la concursul de ob{inere,a gradaliei de merit, documentelevor fi insofite de semndturainspectorului responsabilcu i mpl ementare descen alizdni institulionale de la sector. a tr II) calificatirui 1Eaaf;lq b.iaq1 fiecare an qcolarincheiat din perioada evalu.drii:gevor anexa in adeverinlelecare sd atesteacordareacalificativului, eliberatede unitdfile gcolarela cale a fost incadrat iandidatul; Tneazulpersonalului de conducerese vor anexacopii dupd adeverinfeleeliberatede ISMB; I iII) vechime efectivd in invdldmdntul preuniversitar de peste_3 (in cazul intreruperii activitdfii aqi personalului didactic din invd!5mdntul preuniversitar in perioada,i septembrie2006 - 31 august 2010, perioadade 4 ani,pAndla 3 1 august2010,in caresalariatulEi-adesfdqurat se evalueazd activitatea. fbrb a fi luate in calcul perioadeleevaluatepentru oblinereagae!4liqkle rngdltin sqghulle anterioarq); se va anexaadeverinfacare sd atestevechimea efectivd in invdldm6ntul preuniversitar,eliberatdde unitatea de invdldmdnt la care esteincadrat qi arebaza cadrul didactie in anul rqcolar curent; IV) apreciereasinteticd a Consiliului Profesoralal unitdlii unde esteincadrat cadrul didactic/personalulauxiliar (incazul in care esteincadratlamat multe unitdli de invdldmAnt, aprecierea fi fdcutdde unitateala care arebaza):se va anexacopia Procesulverbal al $edin{ei va Consiului Profesoral cares-a discutatcererea in candidatului; V) apreciereasintetici a directorului unitdlii de invSl5mdntIa care esteincadrat candidatul; aplggigfg4 directorului unitdfii de invdfdmdnt/conexe. situalia in care candideazd.se face de cdtre inspectorul in de manaqement evaluareinstitutionald.. si

In cadrul dosaruluide inscriere documentelevor fi anexste in urmdtoarea ordine: , 1. Paginade gardd,careva conline numeleqi prenumelecandidatului,unitateade invSldmAnt care la esteincadratqi are bazain anul gcolar2010-201I Ei categoriade personalla careiEi depunedosarul. 2. Opis care sd cuprind[ toatefilele dosarului; 3. Cererea inscriere(anexaI aprezenteinote); de 4. Grila de evaluare(in doud exemplaredintre care un exemplar completat de cadrul didactic cu autoevaluarea sa) 4. Adeverinfelecu consemnarea calificativelor; 5. Adeverinlelede vechimeefectivdin invdfdm0ntulpreuniversitar; 6. ApreciereaConsiliului Profesoralqi copie dupdprocesulverbal al $edinlei Consiliului Profesoralin care s-a discutat gi aprobat cerereacandidatului; 7. Aprecierea directorului/inspectoruluiresponsabilcu implementareadescentralizdriiinstitufionale; 8. Procesverbal incheiat la unitateade invd!5mdnt, din care sd rezulte cd s-a dat avizul pentru conformitateprin compararea copiilor, cuprinsein dosare,cu originaleledocumentelor. 9. Declaraliape proprie rdspundere, conform Anexei nr. 6 din metodologie; justificative anexela punctul I), organizale criteriile defalcateconform grilelor de pe 10. Documentele precizarea pe fiecare dintre file a criteriului si subpunctului la care se incadreazS. evaluare, cu

PRECIZARF: Conlbrm hotiririi Consiliului de Adminstratie, intrunit in Sedinti in data de 11 martie 2011.Comisia de evaluarea dosarelof candidatilor va solicita.prin sondai.prezentarea originalelordocumentelor aneiatela dosarulde concurs.

OBSERVAI IE: 'care Cadreledidactice e in perioada1 septembri 2006 - 3 I august20 t0 au irrdeplinii gi func{ii de conducere participala concursu[.de vor acordarea gradalieide merit fie ca persona{ didactic de conducere, ca personaldidactic,expi:imAndu-$i fie opliuneain scrisodatdcu depunereedosjlrului" ln pe dosar va fi ce la care are cazul in careparticipd ca manager,unitatea de invdtdmdnt trecutd oblieatiade catedrd. Cadreledidactice incadratepe doud sau mai multe specializdripe perioada evalu[rii pot participala concursulde acordare gradafieide merit la oricaredintre discipline,expfimdndu-qi a in scris odatdcu depunerea dosarului.Cadreledidacticecareau desfdEurat activitate opliunea metodic5qi ;tiinlificd pe doud-sau pentru intreagaactivitate. mai multe specializdrisunt evaluate '

Preciziri pentru categoria CONSILIERI $COLARI: ) dosarele candidafilorse inttjcmescla nivelul unitalii de inv[fdmdnt undeacegtia desfbEoard iqi activitatea(av0ndrecomandarea recomandarea CP, directorului,conformitatea originalul aplicatd cu pe fiecarefild a dosarului); ) dosarele depunconform graficului, la secretariatul se C.M.B.R.A.E. ) dosarele confine:opis, fiqa de evaluarein doud exemplare(1 exemplarcompletatde cdtre vor candidat,cu propria estimarea punctajului,;i un exemplarnecompletat);paginile fi numerotate, vor iar prima pagindva confineurmdtoarele menfiuni: -acest dosarconfine... pagini; - gradul didactic ...; - vechimea....

3. Criterii

tru acordareagrada{ieide merit

gradalieide merit sunt detalilatein grilele de evaluare, Criteriile pentru acordarea respectdnd prevederile O.M.E.C.T.S. Nr. 5617din 11 noiembrie2010,pe urmdtoarea structurd: 1. Criteriul activitifilor complexecu valoare instructiv-educativi; 2. Criteriul privind performanfe degsebitein inovareadidacticd,lmanageiald,; 3. Criteriul privind participarea la proiecte, in cadrulprogramelorde reformd educafionald, gcolar, de M.E.C.T.S., alli parteneri, coordonate inspectoratul de recunoscute M.E.C.T.S.. de intre $coald$i asocialiilereprezentative Se vor aveain vederegi proiectelerealizatein parteneriat de pdrinfi. 4. Criteriul privind creqtereaprestigiului unitifii de invSldmAnt/conexe, fdcdndvizibile in prin sporireacalit[{ii actului educafional, rezultateleacesteia presd,pe site-urileeducafionale, manifestatprin locul ocupatde gcoald ierarhiastabilitdde inspectoratele in scolare.

Pentru fiecare criteriu se atribuie punctaiul maxim.conform anexelor. generale, Conrisia paritar[ de la nivelul inspectoratului ;colar, prinaplicarea criteriilor

detaliazdcriteriile qi stabileqtepunctajul, prin cite o gnla specificd fiecdrei categorii de cadre didactice: pentru invdldmAntulpreqcolar; a) educatoare/institutori/profesori b) invdfdtiirilinstitutori/profesori pentru invdlimdntul primar; c) profesori; ; ' :, d) maiStri-instructori; paiateleEi,cluburile vocational,din cluburile sportivescolare. e) cadredidacticedin invSldmdntul copiilor si elevilor, invdtdmdntulspecial; f) personaldidacticauxiliar; g) pgrs,g4al,dicactic conducere unitdlile de invdtdmdnt. de din

oB$ERllAfIt:
) Fentru personalul de conducere din unitdfile de invdldmAntse va elaborao grilS specificdde evaluare.Penluractivitdlile obligatorii cuprinsein figa postului personalu:lui didacticCepredare$i de personalul de qa!fuqglg,pg ionducere nu se acoldd punctaj. Se vor puhitd activitdlile suslinutede baza:deciziilorspecifrce I.S.M.B. Realizarea ale cerinfelorprevdzute[a briteriul 4; anteriormenfionat. esteobligatorie gradafieide merit sunt ) Pentrupersonalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea stabilitein fiqa de evaluarea activitdlii, elaboratd inspectoratul de fiqei postului. $colarpe.btaza

in in detaliate grileleprezente O.M.E.C.T.S. Nr. 5617din 11 noiembrie2010.

personaluldidactic qi personalulde conduceredin cluburile sportive ) Pentru qcolare,palatele Ei cluburile copiilor qi elevilor, punctajele pondenie cu aferente sunt

4. Procedurade acordarea grada{ieide merit qi calendarulde activit[ti


prin decizie,comisia de coordonare concursuluiin Inspectorulgcolargeneralnumeqte, a vedereaacorddriigradalieide merit. Reprezentanlii organizaliilorsindicalereprezentative invdldmAntla nivelul municipiului din particip[ in calitatede observatorila toatelucrdrile, au drept de accesla documentele BucureEti comisiilor qi dreptul sd solicite consemnarea procesul-verbal propriilor observalii. in a Procedurade atribuire a grada[ieide merit prin concurs specific cuprinde urmdtoareleetape:

01-15martie20ll
) Consultarea aprobarea detalieriipe criterii a grilelor de evaluare,pebazapropunerilor Ei inspectorilorde specialitate, membrilor comisiei qi a reprezentanfilor a sindicali; realizarea machetelor grilelor qi aprobarealor in Comisia paitard a ISMB; 15 martie - 11 aprilie 2011 ) (Cf. Art. 10(1)) - Candidatulintocme;te Ei depunela conducerea unitSlii de raportul de autoevaluarea activitSlii desfi;urate, insolit de documente invdfdmdnt/conexe doveditoare,realizatin conformitate cu fiEa de evaluareelaboratdde inspectoratulgcolar,pentru gradafieide merit la categoria personalin careacestase incadreazd. acordarea de - Consiliul profesoralal unitdtii de invdfdmdnt/conexe,pebaza ) (Cf. Art. 10(2)) dezbaterilor asupramodului in care raportul reflectd realizdrlle candidatului potrivit fiEei de evaluareqi a documentelordoveditoare,formuleazd o'4precieresinteticd asupraactivitdlii candidatului, consemnatd procesul-verbal qedin!6" in de ) Directorul unitdlii de invdlimdnt/conexe depunela registratura/ secretariatul qcolar de sector,conform repartiliei anunfate, rnspectoratului raportul de autoevaluare insolit de dccurnentele dovedrtoare, aprecierea sinteticda consiliului profi:soraljprecum gi propria apreeiere, caretrebuiesd fie obiectivd,cu referireqi la deontologiaprofesi.onaid, abilitSlile de comunrlcare la ale 'candidatului in cadrul unitdfii de invdfdm6ntin care ?Eictesf;Eoarl activitatea,Aprecierea directorului unitdlii de iqldldlqeqilconexe. in situafiain care cp.ndidqa?a-se_ insti cqimplementarea descentralizdrii ) inspectoratele de candidalilorcare s-au Ecolare sectordepunla ISMB listele si dosarele inscris la concurs,dupd verificareaexistenleila dosara documentelor referitoarela vechime, procesuluiverbala EedinleiCor-rsiljului calificative,,copia Profesoral, legal constituitconform arl.29 directorului/inspectorului responsabil implementarea:descentralizdrii aprrecierea cu ,R.O:F.U.LP., institufionaie, confom planificdrii: .: profesoral uriitdgii invitdmdnise constituie consiliului Art 29. $edinfele al c-le legalin prezenta a_2!3 din numirul total al membrilor. (2) Hotdrdrile iau prin vot deschis secret, funcliede opliunea sau in se rnembrilor; cel putin cu plus unu din numirul total al AgegDrA suntobligatoriipentruintregulpersonal qi salariat unitdtii al iumdtate deinvatdmant

12- ztJanrilie2011
comisiepentrupreluareadosarelorqi listelor cu candidafii,stabilindperioadain carese face evaluarea perioadade analizda dosarelor,la careparticipd aceasta stabileEte Ei Ei localiain carese realizeazd reprezentanfiisindicatelor reprezentativedin invSldmAntulpreuniversitar,cu statut de observatori. qcolarde ) In urma consultdriiconsiliului consultatival disciplinei,inspeetorul pentru evaluare comisie?ntocmeqte raport motivat referitor la in specialitate/persoana desemnatd un punctajul ca sumda punctelorpentru fiecarecriteriu in specialitate, acorddnd activitatea candidatului de evaluare fisd. din

27 aprilie - 6 mai 2011 ) Verificareadosarelorde cdtrecomisia de coordonare concursuluiin vedereaacorddrii a gradalieide merit; ) Analiza dosarelorde cdtre reprezentanliifederaliilor sindicale, cu consemnarea pe punctajelor, observaJiilor careaceEtia au de fdcut in legdturdcu procesulde evaluareqi refacerea le juste, impreund cu inspectorul de specialitate;reprezentanfii in situafia in care observaliile sunt gnlele de evaluare, sindicali semneazd impreundcu inspectorulde specialitate/ membrul comisiei de evaluare. ) Comisia de coordonarea concursului in vedereaacorddrii gradaliei de merit primeqte raportul de autoevaluare,apreciereaconsiliului profesoral ;i a directorului unitifii, precum qi raportul motivat al inspectorului qcolarde specialitate,pe care le examineazd, stabileqtepunctajul final qi intocmegtelista in ordinea descrescdtoare acestuia,pe posturi qi discipline. Lista astfel intocmitd va a fi prezentatdin consiliul de administrafie al inspectoratului scolar.

) [n consiliul de administrafieal inspectoratului qcolarpreqedintelecomisiei propunerile de acordarea gradaliilor de merit. ) Consiliul de administrafieaprobdlista cu rezultatelecandidalilor participanli la concurs,in la ordinea descrescdtoare punctajului acord4t,Ei o afiEeazd inspectoratulgcolar. a

qcoiarqi pe site-ul I.S.M.B. ) Afiqarealistei la avizierulinspecJoratului

) Cadreledidactice au drept de contestafieasuprapunctajului acordat,depunlnd cererela i I registratura ISMB (anexa2 a prezenteinote). '

de Contestaflile rezolvdin termen'di:3 ziie calendaristice ia data,inregistr5rii se acestora cie HotdrArea comisiei de contestafiieste:Cefinitivd" poate gi cdtreo comisie de solulioirare contestafiilor; a numai prin proceduracontenciosului administrativ. ta lucrdrile comisiei de.c:ontesta{ii fi contestatd participd qi reprezentanliiorganiza\nlar sindicale afiliate la federafiile sindicale reprezentative rrivel la de ramurd invdlSmdntulpreuniversitar,in calitate de observatori, care au drept de accesla toate qi doc,urnentele pot solicita consemnarea procesulverbal a propriilor'observafrr: in

)Validarearezultate1orfina1ea1econcursu1uidecdtreconsi1iu1deadministra!ieal rezultatului concursului,precum Eipondereape diferite inspectoratului Ecolar.HotdrAreaasupJa specialit5lilfunclii de conduceredin unitdfile de invdfdmlnt apafiin inspectorului gcolar gon'eral. 26 -28 mai20ll ) Consiliul de administra{ieal inspectoratului ;colar inainleazdlista candidafilor validafi la in Direc{iapentru Acreditare,Evaluaregi Perforr.nanfd CarieraDidactici din oadrulM.E.C.T.S,pentru . emiterea ordinuluiministrului. , j ) Direcfia pentru Acreditare, Evaluare qi Performanfdin Cariera Didacticd din cadrul procedurii,deacordare grada{iei, in'numdrul;delocuri, respectarea M.E.C.T.S.verificd incadrarea a de merit qi elaboreazd ordinul ministrului penlru acordareagradaliei de merit personalului didactic de predare,didactic auxiliar Ei celui de conduceredin unitdlile de invdldmAnt.

Marimul de punctaj pe fiecare din cele4 criterii, conform anexelorO.M.E.C.T.S. Nr. 5617din 11 noiembrie2010
In fiEacadru de punctaj pentrupersonalul didactic, maximul punctajului pe cele 4 criterii

este: 1. Criteriul activitifilor complexe cu valoare instructiv-educativ5: maxim 50 de puncte. 2. Criteriul privind performanfe deosebitein inovareadidacticd,lmanageiald: maxim 30 de puncte; 3. Criteriul privind participarea la proiecte, in cadrulprogramelorde reformi educationald, qcolar,M.E.C.T.S.,de alfi parteneri,recunoscute M.E.C"T.S.:maxim coordonate inspectoratul de de 15 puncte; 4. Criteriul privind creqtereaprestigiului unitifii: maxim 5 puncte. in fiqa cadru de punctaj pentrufuncliile de conducere, maximul punctajului pe cele 4 citeiri este: 1. Criteriul activitifilor complexe cu valoare instructiv-educativi: maxim 25 de puncte. 2. Criteriul privind performante deosebitein inovareadidacticd/manageiald: maxim 30 de puncte; 3. Criteriul privind participarea la proiecte, in cadrulprogramelorde reformd educational5, coordonate inspectoratul qcolar,M.E.C.T.S.,de alli parteneri,recunoscute M.E.C.T.S.:maxim de de 20 puncte; 4. Criteriul privind crestereaprestigiului uniti{ii: maxim 25 puncte. i. Observa{ie: Pentru celelalte e'.ategor-ii, defaleareapunctajelor maxirne pe fiecare critef,iu, iface-confbrmanexelor Se

la O.M,E"C.T,S. Nrt 5617din 11 noiembrie2010


:,

] ' r, ,.,, .. :,, 'i.

,'

INSPECTORSCOLAR GENE

Nicolae NUTa

Anexa l. Antetul unitdfii de invdldm0nt

CERERE INSCRIERE DE PENTRUACORDAREA GRADATIEI DE MERIT

iN iwvAlAuANruL PREUNTvERSITAR

Subsemnatul, CNP
;de la

, posesoral BVCI seria , telefon

, nr. :,

, incadrat pe postul* cu
rCU

funclia dex*

,dela

, statut de titular / suplinitor, vd rog sd-rni aprobali inscrierea la concursul de acordarea gradafiei.de .,,.: mefit
i . . . . . , , : . .. ' . : . , . ; r . . " . : ,:.

in

inv,{fdmdntul
,:' .., '. l.i I ,-, ..

preuniversitar
....i. i 11. .. ,: . '

2AL7,
:

la

categoria***
i.: :tt

:]

.,

:,'.... '

::,-...,.:.r

preuniversitar de

ani.

, , :.

Anexezprezenteicereri dosarulde inscriereconform metodologieide concuis, O.M.E.C.t t. Nr.5617 din ll noiembrie2010. '

Seinndtura:

.* profesor, institutor, educator,maistru, secretar,redactor,consilier, a&ninistrator, .... ' x* director,directoradjunct,inspectorqcolar,... *** categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic, specialitatea limba rom0n[....

Anexa2.

CERERE CONTESTATIE DE PENTRUACORDAREAGRADATIEI DE MERIT CONCURSUL

iN tt wArAvrANruL pREUNTvERSrrAR

Subsemnatul, CNP ,dela telefon

posesor BVCI seria al

, nr.
cu
VA

incadrat pe postul*

funclia de**

de. la

rog sd-mi aprobali cerereade contestaliein pport cu evaluareadosarului personal depus la concursul de acordare a gradaliei de merit in invlfdmintul preuniversitar 201t, .Ia categoriax*x

Data:

'.: Semndtura:

:i - : , :

* profesor, redactor, institutor,educator, maistru,secretar, consilier, administrator, .. .. ** director,directoradjunct,inspector qcolar, ... *** categoria care se depunedosarul,exemplu:personaldidactic,specialitatea pe limba' : romdn6....