Sunteți pe pagina 1din 50

BIBLIOGRAFI A

PĂRINTELUI

ACADEMICIAN

PROFESOR

Dr.

DUMITR U

STĂNILO A E

EDI TURA

INSTITUTULUI

BIBLIC. SI

DE

MISII. NE

AL

BISERICII

ORTODOXE

ROMANE

BUC UR EŞT I

993

BIBLIOGRAFI A

PĂRINTELUI

ACADEMICIAN

PROFESOR

Dr.

DUMITR U

STĂNILOA E

ALCÂTUITA

d e

prof .

gh .

anghelesc u

TIPABITA CU

BINECUVÂNTAREA

PREA FERICITULUI

PĂRINTE

TEOCTIS T

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE

ROMANE

SUB

EDITUR A

INSTITUTULUI

BIBLIC

ŞI

DE

MISIUN E

AL

BISERICII

ORTODOX E

ROMAN E

BUCUREŞTI

1993

ABREVIER I

AAT A

Anuarul Academiei Teologice «Andreiană»

 

AB

Altarul Banatului

 

BOR

Biserica Ortodoxă Română

 

G

Gindirea

GB

Glasul

Bisericii

 

L

Luceafărul (Sibiu)

M

A

•— Mitropolia

Ardealului

 

MB

-

Mitropolia

Banatului

M

M S

Mitropolia

Moldovei

şi

Sucevei

 

M

O

Mitropolia

Olteniei

O

Ortodoxia

RL

România Liberă

 

ROC

Romanian

Orthodox

Church

(versiunea

franceză :

E©R).

RT

Revista Teologică

 

ST

Studii Teologice

TR

Telegraful Român

VOR

Vestitorul Ortodoxiei Româneşti

 

GlNDIRE

ŞI

TRĂIRE

ORTODOXĂ

 

UN

SLUJITOR

DEVOTAT

AL

BISERICII

ŞI

TEOLOGIEI

ORTODOXE

UN

MARE

COLOANĂ

A

TEOLOG

(ORTODOX)

AL

ORTODOXE

TEOLOGIEI

EPOCII

NOASTRE

CONTEMPORANE

Cînd

îndreptăm

privirea

spre

trecutul

nostru

bisericesc

şi

naţional,

ne întîmpină

din

timp

în timp,

şi mai

ales

la

răscruci

de

vremi,

chipuri

de

slujitori

ai

altarelor

şi

ai

culturii,

tot

atîtea

coloane

de

susţinere

ale

istoriei

noastre

atît

de

zbuciu-

mate.

De

fapt

adevărata

noastră

istorie,

a unui

neam

ca

şi

a

Bisericii,

este

întemeiată,

roditoare

şi

deschizătoare

de

nai

împliniri

datorită

valorilor

nemuritoare

sădite

în

sufletele

generaţiilor

de

către

asemenea

slujitori.

Chemat

la

cunoştinţa

«Adevărului

cel

veşnic»

din

leagănul

său

istoric,

neamul

nos-

tru

a

dat

Bisericii

şi istoriei

universale

cete

de

sfinţi,

de

eroi,

viteji,

mărturisitori

şi

grăitori

de

Dumnezeu.

 
 

Aceştia

au

creat

un

adevărat

văzduh

de

valori

la

loc

deseamă

fiind

cele

ale

Ortodoxiei

care

au

ilustrat

de-a

lungul

istoriei

credinţa

şi

fiinţa

neamului.

In

acest

univers

ne-a

fost

dat

vieţuim

din

tată

în

fiu;

ne-a

fost

dat

gîn-

dim,

credem,

ne

rugăm,

cîntăm

sau

ne

îndure-

răm,

iubim

şi

nădăjduim

în

ocrotirea

lui

Dumnezeu,

simţăminte

exprimate

în

graiul

sfînt

al

părinţilor

şi

strămo-

şilor

din

veac

şi ptnă

în veac.

In acest

grai

străbun

şi

în

dreap-

ta

noastră

credinţă,

ca

elemente

esenţiale

ale

neamului,

moş-

tenim

o adevărată

vistierie,

ziditoare

de

suflet

în

istorie,

artă

şi opere

scrise,

o agonisită

de

veacuri

a înaintaşilor

noştri.

 

Ne-a

mîngîiat

Dumnezeu

ca

şi

Biserica

şi

Teologia

noas-

tră

fie

slujite

de

mari

personalităţi,

cunoscute

în

lumea

creştină

nu

numai

din

operele

teologice,

originale

şi

profun-

de,

ci

şi

din

pilduitoarea

lor

trăire

duhovnicească,

din

pers-

pectiva

filocalică

a

abordării

aspectelor,

uneori

incomode,

ale

ecumenismului

contemporan,

ale

complexelor

aspecte

ale

Teologiei

din

zilele

noastre.

4

GIND1RE

Ş[

TRĂIRE

ORTODOXA

 
 

Pe

aceste

piscuri

ale

contemporaneităţii

creştine,

precum

şi

în

abisurile

negaţiei

sau

ignorării

valorilor

ortodoxe

şi

creştine,

sau

în

zbaterea

apărării

şi

salvării

lor,

a apărut

pe

bolta

Bisericii

noastre

chipul

de

profesor

mai

întîi,

apoi

cel

de

slujitor

al Altarului,

al Părintelui

Profesor

Dumitru

Stăni-

loae.

Ne-a

fost

dăruit,

am

putea

spune,

ca

cel

mai

de

seamă

în

spaţiul

culturii

teologice

şi

al

reliefării

valorice

supreme

a

trăirii

mistico-filocalice,

adică

în

spaţiul

cel

mai

important

pentru

cuvenita

dăinuire

a oamenilor

şi

a neamurilor

în

acest

veac

şi

în

veşnicie.

 

Timp

de

mai

bine

de

şase

decenii,

 

Părintele

Profesor

Dumitru

Stăniloae

a

zăbovit

 

cu

rîvnă

la

altarul

şcolii

teolo-

gice

româneşti,

pe

care

a slujit-o

 

cu

dăruire

şi

a

îmbogăţit-o

cu

lucrări

de

mare

profunzime

 

şi

originalitate,

cu

traduceri

din

Sfinţii

Părinţi

ai Bisericii

 

şi

cu un număr

impresionant

de

studii

şi

articole

în presa

bisericească

din

ţară

şi

străinătate,

aşa

cum

se

poate

constata

şi

din

Bibliografia

operei

marelui

nostru

Teolog.

 
 

In

toată

această

strădanie,

cea

mai

de

seamă,

desigur,

din

cugetarea

teologică

românească,

părintele

 

şi

dascălul

cu

fata

pururea

radiind

bunătate

şi

încredere,

explicitare,

 

înainte

de

toate,

marilor

adevăruri

evanghelice,

punîndu-le

 

în

lumină

printr-o

sinteză

de

covîrşitoare

profunzime

şi

de

o

neasemui-

bogăţie

duhovnicească.

Aceasta

îşi

are

izvorul,

credem,

în

adîncul

cugetului

stăpînit

continuu

de

iubirea

faţă

de

Bise-

rică

şi

de

fiii

ei.

Acest

adevăr,

 

exprimat

odinioară

de

Sf,

Apostol

şi

Evanghelist

Ioan

potrivit

căruia

«Dumnezeu

este

iubire»,

a pătruns

adine

în

inima

sa,

aprinsă

de

căldura

aces-

tui

har,

şi

exprimat

aproape

în

fiecare

pagină

şi

tălmăcire,

îl

poate

defini

pe

 

Părintele

Dumitru

Stăniloae

ca

«Teologul

dragostei

 

creştine».

Orice

faptă

bună

strălucire

vrednicii?

lor

proprii

şi

biruieşte

viforul

ispitelor

prin

manifestarea

dragostei

 

faţă

de

Dumnezeu

şi

faţă

de

semeni.

în

Ortodoxie,

roadele

virtuţii

iubirii

sînt

covîrşitoare,

 

cum

arată

viaţa

şi

nevoinţele

iubitorilor

de

Dumnezeu,

care

sînt

Sfinţii

Părinţi;

Ca şi

altă

dată

părinţii

apărători

ai dreptei

credinţe,

Părintele

Stăniloae,

cunoscător

profund

 

al

adevărului

credinţei

 

celei

adevărate,

se avîntă

în

toate

împrejurările

spre

a apăra

tezau-

G1ND1RE

$1

TRĂIRE

ORTODOXA

5

rul

de

învăţătură

şi

viaţă

creştină

proprie

nouă,

românilor.

Deşi

nu

a

fost

preot

de

parohie,

Părintele

Stăniloae

zugră-

veşte

cu

duioşie

şi

convingere

statornicia,

dreapta

cumpănă

şi

ataşamentul

credincioşilor

din

sate

şi

oraşe

faţă

de

învă-

ţătura

şi

rînduielile

Bisericii

strămoşeşti.

Mare

gînditor

şi

scriitor

teolog,

Părintele

Dumitru

Stăniloae

izbuteşte

teo-

loghisească

la catedră

şi

liturghisească

în

acelaşi

timp

ori-

unde

rugăciunea

şi

cuvîntul

sînt

căutate

şi

aşteptate.

Din

toate

acestea,

izbucneşte

gîndirea

convingătoare

orice

for-

de

cultură

este

chemată

se

împlinească

în

valorile

dumnezeieşti,

 

depozitate

în

Sfînta

Liturghie.

Adăpîndu-se

apoi

la

izvorul

predaniei

Sfinţilor

Părinţi,

a

stăruit

pentru

reaşezarea

culturii

noastre

teologice

în

albia

spiritualităţii

patristice

şi

pe

coordonatele

mistice

ale

trăirii

filocalice,

dă-

ruind

Bisericii

strămoşeşti,

 

pentru

prima

dată

în

literatura

noastră

bisericească,

Filocalia

în, douăsprezece

volume

şi

cele

mai

importante

şi necesare

opere

ale

Sfinţilor

Părinţi.

Cu

cită

bucurie

poposeşte

cineva

în

casa

unui

preot

de

sat,

unde

poate

consulta

biblioteca

parohială

cu

traducerile

izvoarelor

Ortodoxiei

grupate

în colecţia

«Părinţi

şi scriitori

 

bisericeşti»,

la

înfăptuirea

cărora

părintele

nostru

profesor

a

ostenit

ani

de-a

rîndul!

Toată

această

rîvnă

sfîntă

depusă

cu

jertfelnicie

şi

cu

multă

răbdare

şi

dragoste

pe

altarul

Ortodoxiei

româ-

neşti

şi

al Ortodoxiei

în

genere,

constituie

temeiul

unei

bine-

meritate

cinstiri

din

partea

ierarhilor,

 

preoţilor

şi

credincio-

şilor,

care

se

îndestulează

spiritual

din

scrierile

Prea

 

Cucer-

niciei

Sale.

Părintele

 

Profesor

Dumitru

Stăniloae

este

darul

şi

bine-

cuvîntarea

lui

Dumnezeu

pentru

şcoala

teologică

românească

pentru

a cărei

întărire

în

credinţă

a ostenit

o viaţă,

în

acelaşi

timp,

rămîne

o

vrednică

pildă

de

urmat

pentru

preoţimea

noastră,

care

totdeauna

 

se

va

regăsi

în

autenticitatea,

 

înălţi-

mea

şi chemarea

sa, zăbovind

asupra

scrierilor

marelui

nostru

teolog,

a

cărui

operă

este

unanim

recunoscută

în

însemnăta-

tea

sa de

excepţie.

Aducînd

cuvînt

de

preţuire

Părintelui

Dumitru

Stăniloae,

pentru

prodigioasa

sa

activitate

şi

pentru

pilduitoarea

sa

viaţă

consumată

în

rugăciune

şi

slujire

a Bisericii,

a

oameni-

G

C.INDtRE

Şl

TRĂIRE

ORTODOXA

 

lor,

în general,

ne unim

glasul

cu acela

al

tuturor

celor

cărara

le-a

fost

dascăl

şi

îndrumător,

 

ca

Profesor

de

teologie

sau

părinte

duhovnicesc,

dorindu-i

îndelungare

 

de

zile

de

la

Bunul

şi

Atotmilostivul

Dumnezeu

 

şi

alese

bucurii

duhovniceşti.

De

pe

culmea

vîrstei

binecuvîntate

dăruită

de

Dumnezeu,

 

poate

rosti

împreună

cu înţeleptul

 

biblic:

«Am

preţuit

înţelepciunea

mai

mult

decît

sănătatea

şi

frumuseţea,

am

pus-o

chiar

îna-

intea

luminii,

fiindcă

strălucirea

ei

nu

se

stinge

niciodată».

(înţel .

lu i

Solomo n

7 ,

10) .

1'TEOCTIS

T

PATRIARHUL

BISERICII

ORTODOXE

ROMAN E

BIBLIOGRAFIA Dr. DUMITRU

PR. ACAD.

PROF.

STĂNILOAE

 

1. LUCRĂRI

IN

V OKU

 

M

 

Vitilu

şi

activitatea

patriarhului

Dosolleiu

al

Ierusalimului

.fi

legăturile

lui

ca

Ţările

Româneşti,

tez ă

d c

doctoral ,

cu

o

pretat ă

d e

V.

Loicliită,

in

«Candela» ,

nr .

40,

1929,

p.

208—276.

 
 

Viul

a

şl

activitatea

patriarhului

Dosolteiu

al

Ierusalimului

şi

legăturile

lui

cu

Ţările

Cernăuţi,

Române,

tez ă

1929, VII

+

d e

69

doctorat ,

p.

c u

o

prelal ă

d e

V.

I.oichiţă,

Editur a

autorului ,

(Lu-

crare publicată fragmentai In «Anuarul Academiei Teologia.' Adrciană», anii 1930

Catolicismul

ele

după

război,

Editur a

Arhidiecczană .

Sibiu.

1933,

202

p.

—1931.

1931—1932,

în

«Revista

Teologică»,

1931 — 1932).

 

Viata

şl

învăţătura

Simţului

Grigore

Pa/ama ,

Sibiu,

1938,

102

p.

(cu

tre i

tra -

t S W traduse).

 

Ortodoxie

si

Românism,

Sibiu,

1939,

39.)

_^Z-Pazilia D-lui Lucian Blagu lată de Crestinism

şi

Ortodoxie,

Sibiu,

1942,

152

p.

(reiipărită

din

«Telegraful

Român»,

1940—1912).

i»,/ .iisus

Hristos

sau

Restaurarea

omului,

Sibiu,

1942,

105

p.

Contribuţii

despre

mărturisire a

ortodoxă

a

credinţei,

Bucureşti,

 

1952,

p.

68—

116,

116—132,

163—189

(in

colaborare).

Teologia

dogmatic ă

si

simbolic a

penlr u

Inslilutel e

feofog/ce ,

3

solumc ,

Bucu -

reşti, 1958 (in colaborare

cu

N.

Cliitescu,

Isidor

Todoran,

loan

Petrăută,

Părintele

prolesor

Dumitru

Stăniloae

nu

a

fost

consemnat

drept

coautor,

penlru

Inlre

timp,

înainte

de

apariţia

lucrării

u

fost

areslal).

Uniatismut

in

Transilvania,

 

încercar e

d e

dezmembrar e

a

poporulu i

român ,

Edi -

tur a

Institutulu i

Biblic

si

d e

Misiun e

al

BOR.

Burn-est i

1973.

201) p.

 

Mystagoghia

 

ton

aghiou

M aximo u

tou

Omologhitou

Isagaghi

kai

shalia

;

Atena ,

1973,

184

p .

Maximos

 

Omologhilis

Mystagoghia

 

tou

aghiou

Ma\/mo: t

ton

Omaloghilou.

 

Isa-

goghi

sholia

:

Protopresbitero s

Dimitrio s

Stăniloae ,

Athena ,

1973,

233

(2Sf5)

p.

Pliilosophika

 

kai

Theologika

F.rolimata

(Peri

diapliron

aporion

tou

agiou

Dyo-

nisiou kai Gregoriou),

 

tou

agiou

Maximou

tou

Omologetou,

Eisagoge

Schoiia,

prot.

D.

Stăniloae,

Melaphrasis

Ignatios

Sakelts,

Tom .

I,

Atena ,

1978,

316

p .

 

La

Liturgic

de

la

communaute

 

ei

la

Liturgic

inlmfieure

dans

la

vision

philo-

ealigue

(Gesle s

et

parole s

dan s

Ies

diverse i

famille s

liturgiqucs .

Confeience s

Sain t

Serge

XXV- e

 

sernaine

detude ,

juiliet

1977),

Roma,

1978,

273

p.

Teologia

dogmatică

 

ortodoxă,

penlr u

Institutel e

teologice,

3

volume ,

Bucureşt i

1978,

504,

389,

466

p.

Aghiou

Maximou

 

Omologliitou

 

iilosaSika

kai

theologhika

erotemata,

voi .

1,

Athenes,

Apostoliki

diakonia,

1978.

 

8

BIBLIOGRAFIA

P A RINT F. LU l

ACAD.

PROF.

DUMITRU STĂNILOA F .

Proscuhi

E/effer/ a

Aghiotita,

Editur a

Lcimcin,

Atina ,

1980,

112

p.

Dieu

es l

Amour ,

traduclio n

et

posl/ac e

d e

D.

Nesser ,

Geneve ,

1980,

122

p.

lavăţătura

despre

Slinla

Treime

In

scrierea

SI.

Vas/le

cel

Mare

'Contra

IM

Eunomie»,

în

voi.

«Siîntul

Vasil e

cel

Mare» .

Închinar e

la

1600

do

ani

de

la

săvîr -

şirea

sa.

Editura

Institutului

Biblie,

Bucureşti,

1980,

p.

51—69

(lucrare

la

car e

ar e

şi

prefaţa).

 
 

Thcology

and

the

Church.

Translale d

b y

Rober t

Barringer ,

Forewor d

b y

Joh n

Meyendortt, Ne w York, St. Vladimir's Seniinary Press,

1980,

p.

210

(lucrare 1

prezen-

tată

şi

in

«Irenlkcm»).

 

Priere

de

Jesus

el

experience

de

Saint

Esprif,

prefac e

Olivie r

Clemonf ,

Paris ,

1981,

136

p.

Teologia

morală

arlodoxă

 

(voi.

3),

Spiritualitatea

 

oitadoxă,

 

(pentr u

iiislitulel e

teologice),

Bucureşti,

1981,

320

p.

Pruye r

und

liofinfs s :

The

Iro n

ol

Mu n

Renewc d

in

God ,

SLG

Press ,

1982.

O s e

cu

c.omprenctre

gue

Je

l'aime,

Paris,

Les

edition

s

d u

Cerf,

1983,

221

p.

i(in

coldb.

Marc

Antaine

Costa

de

Beauregard).

 

O

Teos

einai

agape.

Salonic ,

1984,

100-1 p

Orî/i odox e

Dogmatik

(Dogmalio a

Ortodoxă) .

Cu

un

cuvin !

introducti v

d e

Jurger t

Moltmann

,

traci,

di n

rom .

H .

Pitters ,

Giitersloh ,

1985,

-158

p .

(voi.

1).

Ic

genie

(le

l'Orlhodoxie.

Introduction.

Avant-propo s

d u

mclropolit e

Da-

maskiuos, Preface d'Olivicr Clement, Traduit du raumain par Dan llie

Ciobotea,

Desclee

de Brouwer,

Paris,

1985,

141

p.

Spiritualitate

ţ i

comuniune

ia

liturghia

ortodoxă,

Crainva ,

Editur a

Mitropolie i

Olteniei,

1986,

440

p.

Chipul

nemurilor

al

lui

Dumnezeu ,

Craiova ,

Editur a

Mitropoli a

Olteniei ,

1987,

392

p.

Convorbiri

duhovniceşti,

11 (continuare

la

voi.

1,

apărută

cu

ciliva

ani

înainte).

Editat ă

d e

Orthadoxe

O

Episcopi a

o

Romanulu i

şi

Huşilor ,

d e

H.

19(18,

Pilters),

p.

Dogmatik

kosrnos

(traducer e

ka i

thcos

o

anlhropos :

tisagoge ,

13—120

(în

colaborarc) .

Benziger-Veilag ,

voi.

II,

1990.

Orthadox i

Dogmatik e

thealogia .

Athena.

Armos,

1990.

 

Studi i

d e

teologie

dogrnalică.

Itristologia

SI,

Maxi m

Mărturisitorul .

Omul

şi

Dumnezeu.

SI.

Simenii

Noul

Teolog,

Imnele

iubirii

dumnezeieşti,

Craiova ,

1991,

798

p.

Reflexii

despr e

spiritualitatea

poporului

român,

Editur a

Scrisu l

românesc ,

Craiova,

1992.

 

•st,

Chipul

evanghelie

al

lui

Hristos,

Editur a

Mitropolie i

Ardealului ,

Sibiu,

1992.

Comentariu

la

Evanghelia

Iui

loan,

Editur a

Mitropolie i

Olteniei ,

Craiova ,

1992

(iu

curs

de

apariţie).

 

lisus

llrislas,

lumina

lumii,

Editur a

Harisma .

Bucureşti ,

1992

(in

cur s

d

e

apariţiei.

Viata

Şi

învăţătura

lui

Or/gor e

P alama .

Editur a

Scripta .

Bucureşti ,

1992

(re -

editare,

în

curs

de

apariţie).

 

ţy.

Poziţia

D-Iui

Lucian

DIaga

lată

d o

Creştinism

şi

Ortodoxie,

Editur a

Paideia ,

Bdeureşti,

1992

(reeditare,

în

curs

de

<