Sunteți pe pagina 1din 6

.

Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

CAP.1. DATE GENERALE ASUPRA INVESTITIEI Obiectul proiectului : Lucrari de reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigatii Terasa Viziru, jud.BRAILA Autoritatea contractanta : Unitatea de Management a Proiectului din cadrul M.A.D.R

CAP.2. LEGISLATIE SEMNIFICATIVA Planul Managementului de Mediu (PMM) a fost ntocmit n acord cu cerintele legilor si normativelor romnesti: -O.U. 195 /2005 -privind protectia mediului ; -Legea nr. 107/1996: Legea Apelorrepublicata ; -Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; -Hotararea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ; -Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii ( republicata ); -Ordin 1146/2003 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata -Ordin 592/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie ( PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator -STAS 10009/1988 Acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot -STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate conditii de calitate CAP.3. DESCRIEREA FAZELOR DE EXECUTIE: 1. Curatarea terenului de vegetatie,decolmatarea canalului,demolarea pereului ,refacerea sectiunii transversale a canalului,politura taluzelor,intindere de folii,asezarea pe taluzele si fundul canalului a dalelor recuperate,turnarea dalelor,cofrarea si turnarea betonului,decrofari,drenaj orizontal,rostuirea pereului,manipulari mase,etc. 2. Lucrari de constructii- la SRPA-02;03;04-sapaturi,umpluturi si compactare,finisaje exterioare si interioare,turnare de betoane,confectii metalice,desfacere/refacere hidro si termoizolatii, reparatii conducte de refulare si aspiratie,reparatii batardouri,gratare si praguri metalice Lucrari electrice si automatizari-inlocuire cabluri de forta,instalatie de legare la pamant,inlocuit tablouri electrice;instalatie iluminat,reparatii electropompe, instalatie de ungere,pompe de baza,inlocuire armaturi, reparatii la instalatiile de ridicat(electropalane),ventilatie,confectionat tablouri electrice de joasa tensiune. CAP.4. ORGANIZAREA PUNCTELOR DE LUCRU: Pentru derularea in bune conditii a activitatii, se va asigura organizarea punctelor de lucru conform necesitatilor din oferta. Atat punctul de lucru cat si organizarea de santier vor fi bine individualizate/marcate in teren. Utilitati.

.
Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

- Se va asigura apa potabila si pentru nevoi igenico-sanitare - Se va asigura evacuarea deeurilor menajere CAP. 5. ACTIVITATI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI SI FACTORII DE MEDIU AFECTATI 5.1 Activitatile descrise anterior pot avea impact semnificativ asupra factorilor de mediu prin: zgomotul echipamentelor al utilajelor si echipamentelor in apropierea cladirilor si a altor structuri amplasarea buldozerelor, excavatoarelor si altor utilaje similare afectarea oricaror zone ce inconjoara santierul cu poluanti din lucrarile permanente, fie din alte activitati depozitarea materialelor cum ar fi combustibil, lubrefianti, ciment, etc cadrul natural la sfirsitul lucrarii emanatiile de poluanti cind ele ating nivelele max. admisibile folosirea materialelelor biodegradabile Factorii de mediu pot fi afectati astfel : - factorul sol ; a) depozitarea necontrolata a materialelor utilizate in proces b) depozitarea necontrolata a deseurilor. c) scapari/pierderi accidentale de carburanti/lubrifianti la utilajele din proces. d) nerespectarea tehnologiei de reecologizare a amplasamentului la finalizarea lucrarilor. - factorul apa ; a) obstructionarea canalului cu materiale si deseuri depozitate necontrolat. b) scapari accidentale de carburanti si /sau lubrifianti c) scapari de ape uzate cu carburanti - factorul aer ; a) poate fi afectat de gazele de ardere emise de motoarele termice de la utilaje si de la mijloacele de transport. - factorul zgomot ; a) frecventa zgomotului produsa de utilaje poate perturba habitatul natural din zona. - factorul deseuri a) depozitarea dezordonata si amestecata a deseurilor creaza un aspect vizual necorespunzator si impiedica reciclarea acestora factorul substante periculoase a) utilizarea necontrolata a substantelor periculoase poate produce poluarea mediului ambiant.

Pentru eliminarea factorilor de risc identificati mai sus se stabilesc urmatoarele : CAP. 6. MASURI DE PREVENIRE SI ELIMINARE A RISCURILOR MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI

.
Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

1. Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje in timpul operarii, in apropierea cladirilor locuite. Metoda de remediere a impactului asupra mediului privind perturbarea prin zgomot si vibratii a echipamentelor si utilajelor in timpul lucrarilor . - Instruirea personalului in vederea evitarii producerii de zgomot peste limitele admise. - Nivelul de zgomot echivalent exeterior se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, respectiv 50 Db, curba Cz 45. 2. Controlul vibratiilor utilajelor, in apropierea cladirilor si a altor constructii. - utilajele folosite, nu sunt amplasate in vecinatatea unor cladiri sau constructii. 3. Amplasarea optima a exacavatoarelor, buldozerelor si a altor utilaje similare, in vederea reducerii impactului advers al acestora asupra mediului natural si uman. - echipamentele si utilajele folosite terestru sunt amplasate numai in cadrul incintei de santier terestru. - minimizarea impactului produs de masini, utilaje si echipamente tehnice folosite la lucrare se asigura prin intocmirea si respectarea programelor de revizii/reparatii periodice. Reparatiile si reviziile (inclusiv schimbul de ulei) se vor executa in ateliere specializate pentru astfel de operatii iar pentru interventiile accidentale se vor asigura tavi pentru preluarea eventualelor scurgeri de ulei. 4. Protejarea apei si a oricaror zone ce imprejmuiesc santierul, impotriva poluarii de orice fel, care poate proveni fie din lucrarile definitive, fie din alte activitati legate de organizarea Executantului. Protectia apei Exista instituit sistem de evidenta, inregistrare si monitorizare a factorilor de mediu. Sunt respectate prevederile legii apelor nr. 107/1996, Ordinul nr. 44 / 2004. Personalul va fi instruit cu privire la interzicerea spalarii utilajelor in perimetrul proiectului. Personalul va fi instruit cu privire la interzicerea evacuarilor de ape uzate fara epurare prealabila sau a spalarii echipamentelor din dotare in emisar.

Protectia solului si subsolului - Pentru depozitarea deseurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare, deseurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate pe categorii la unitati de profil sau depozitate final la rampele de deseuri din orasul unde se desfasoara lucrarea. - Materialele necesare executarii lucrarilor vor fi depozitate in locuri stabilite, pe suprafete amenajate special, in vederea prevenirii poluarii solului si/sau subsolului. Instruirea personalului cu privire la interzicerea accesului autovehiculelor si utilajelor care au scurgeri de ulei sau motorina in perimetrul proiectului

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

.
Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

- Efectele lucrarilor asupra comunitatii biotice, sunt considerate neglijabile, impactul lucrarilor asupra ecosistemului este suficient de redus pentru a permite refacerea naturala a zonelor afectate, la scurt timp dupa incheierea constructiilor lucrarilor. - Nu vor fi deranjate in mod semnificativ habitatele, nu se vor produce schimbari in compozitia speciilor, nu va descreste biodiversitatea si nici nu se va inregistra un impact negativ asupra speciilor migratoare. 5. Verificarea metodei de depozitare a materialelor, urmand strict standardele si prescriptiile tehnice cu privire la cele mai sensibile materiale cum ar fi carburanti, lubrefianti, ciment, etc. - Transportul combustibilului se va face cu cisterne autorizate conform normelor ADR , in vederea limitarii unei poluari accidentale la alimentare sau aprovizionare. - Cimentul este transportat, in saci, depozitat apoi terestru in incinta santierului in spatii special amenajate pana la utilizare. - Depozitarea uleiurilor (atat cele proaspete cat si cele uzate) se va face in butoaiele originale pe care au marcat numarul UN de ambalaj, asezate pe platforme de beton acoperite, n depozitul de pe santierul Beneficiarului. Platforma va fi dotata cu tavi precum si cu o basa pentru preluarea eventualelor scurgeri si cu materiale absorbante pentru curatare. Substantele chimice cerute pentru dezinfectie vor fi depozitate n camere speciale n acord cu regulile si standardele in vigoare. - Muncitorii de la fiecare punct de lucru vor fi instruiti privind manipularea , transportul si depozitarea acestor materiale, care sunt descrise in instructiuni specifice, cu pictograme, afisate la loc vizibil (acolo unde este posibil). 6. Protectia si restabilirea la incheierea lucrarilor, a gropilor de imprumut, carierelor, instalatiilor si a tuturor lucrarilor provizorii sau pregatitoare. - La terminarea lucrarilor se vor reface zonele afectate de lucrarile executate si readucerea acestora la parametrii initiali, indepartarea din zona a tuturor resturilor rezultate. - Se vor curata zonele afectate de orice materiale si reziduuri. 7. Prevederea si instalarea echipamentului specific pentru masurarea si monitorizarea emisiilor de zgomot, gaze, praf, lichide si alti poluanti proveniti din activitatile din santier. - Sunt instituite sisteme de evidenta, inregistrare si monitorizare conform prevederilor legale. - Pentru determinarea nivelului de zgomot se vor efectua masuratori sonometrice, conform prevederilor legale. Gestiunea deseurilor se face de catre persoane desemnate prin decizie, si se tin in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibil, uleiuri sau alte substante provenite de la utilajele din dotare, acestea sunt prevazute cu bariere antipol si substante absorbante. 8. Reducerea emisiilor de poluanti atunci cand acestia ajung la nivelul maxim admis, conform legislatiei romanesti in vigoare.

.
Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

- Avand in vedere faptul ca lucrarile se desfasoara intr-o zona in care circulatia curentilor de aer este destul de mare, se poate aprecia ca in timpul executiei lucrarilor nu se vor inregistra depasiri ale CMA, astfel poluarea atmosferica cu particule este redusa si limitata in timp. - Dupa terminarea fazei de executie, emisiile de poluanti in aer se reduc, acestea rezumandu-se la cele datorate traficului din zona.
9.

Monitorizare .

Monitorizarea respectarii masurilor de protectia mediului stabilite prin prezentul plan si prin autorizatiile de mediu obtinute se va realiza prin inspectii planificate si efectuate de inspectorul cu protectia mediului numit prin decizie. Tematica inspectiilor va include tinerea sub control a tuturor a factorilor de mediu. 10. Instruire si constientizare . Intregul personal implicat va fi instruit cu cerintele acestui PLAN. Instruirile se vor efectua : - la inceperea activitatii la punctele de lucru - la aparitia unor situatii noi care reclama schimbarea /completarea /imbunatatirea strategiei de protectie a mediului. - la anumite schimbari de personal

11.Gestiunea deseurilor Descrierea modului de colectare ,stocare ,transport si eliminare deseuri. De la inceputul santierului se vor instala containere destinate colectarii deseurilor. Aceste containere se vor identifica astfel: -tarc depozitare desuri metalice-Organizare Santier Viziru Organizare Santier-SPPA-01-predare se face cu proces verbal de predare-primire -containere pentru gunoaie menajere -containerele vor fi inscriptionate - deseurile rezultate din demolari de betoane si molozul vor fi depozitate vrac in spatii stabilite de beneficiar. -se va deschide un dosar de evidenta a gestiunii deseurilor proprii avind grija sa respecte toate prevederile in vigoare privind deseurile de mediu. -transportul si eliminarea deseurilor se face astfel prin operatori autorizati de Agentia de Mediu -zilnic la sfirsitul programului se face curatenie la locul de munca. -curatarea autobetonierelor si spalarea mijloacelor auto se vor face in afara incintei de catre furnizorul mijlocului. Este interzisa varsarea resturilor de beton in incinta santierului. -ridicarea containerelor(inlocuirea) si eliminarea desurilor vrac se va face conform programului de colectare al santierului sau la cererea expresa a Managerului de Proiect.

Containerele vor fi golite de catre o societate specializata. Evacuarea molozului si a deseurilor in alte locuri decat cele mentionate este STRICT INTERZISA!

.
Planul de management al mediului pentru lucrarea ''Reabilitarea infrastructurii principale principale a sistemului de irigatii ''-Terasa Viziuru-jud.Braila
Cod: IL-PM-SC-40-04 Editia 03; Revizia 00 Page /7

Materialele vrac vor fi depozitate in spatiile stabilite de beneficiar. Materialele necorespunzator rezultate din curatirea canalelor de irigatii,dalele de beton vor fi predate cu proces-verbal de predare-primire catre Dirigintele de santier care nu pot fi recuperate vor fi transportate in depozitul de deseuri amenajate sau vor fi folosite la refacerea coronamentelor a taluzelor si a drumurilor adiacente conform dispozitiei Dirigintelui de santier 12.Materii si substante periculoase In cazul utilizarii substantelor si materiilor periculoase se va asigura evacuarea ambalajelor, a recipientelor murdare si a altor elemente poluante urmand indicatiile din fisa cu date de securitate a produsului.