Sunteți pe pagina 1din 2

Afurisania împotriva francmasoneriei dată de către

Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului

„Prin urmare, spunem că, oricine fiind îmbrăcat în sfintele veşminte cu


epitrahil şi omofor, şi un astfel de om vă va bine vesti vouă o altă Evanghelie afară
de ceea ce am bine vestit vouă, măcar de ar fi şi Înger din cer, anatema să fie.”
(Galateni, I, 8-9) Deci, oricâţi se alătură cu grăbire acestei slujbe drăceşti şi
nelegiuite a francmasoneriei, şi toţi cei ce îi urmează în mândria şi rătăcirea lor, să fie
afurisiţi şi daţi anatemei de către Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. După moarte, ei nu vor
avea parte de iertare şi dezlegare. Suspinând şi tremurând, precum Cain, vor fi ei
asupra pământului. (Facere IV, 14). Pământul se va deschide şi îi va înghiţi ca pe
Dathan şi Aviron (Numeri XVI, 31-32). Urgia lui Dumnezeu va fi asupra capetelor
lor, şi partea lor cu Iuda vânzătorul. Îngerul Domnului îi va izgoni cu sabia de foc, şi,
până la sfârşitul vieţii lor, nimic nu vor dobândi. Fie ca lucrările şi meşteşugurile lor
să fie blestemate şi să se înece într-un nor de praf, ca o arie de treierat în miezul verii.
Şi toţi cei ce vor stărui în răutatea lor vor avea parte de o atare răsplată. Dar toţi cei
ce vor ieşi din mijlocul lor şi se vor deosebi, şi vor scuipa urâcioasa lor erezie, şi se
vor lepăda de blestemata lor mândrie, unii ca aceştia vor primi plata zelotului Fineas;
adică vor fi binecuvântaţi şi iertaţi de către Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea
singură neamestecată şi nedespărţită, Unul Dumnezeu în fiinţă, şi de către noi,
smeriţii Săi slujitori.”
Declaraţia lui Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului. Cipru, 2 februarie, 1815
THE APHORISM AGAINST FREEMASONRY by Cyprianus, Archbishop of
Cyprus
"Wherefore, clad in the sacred vestments of epitrachelion and omophorion, we say,
If any man preach unto you any other gospel than that which we have preached unto
you, even though an angel from heaven, let him be accursed." (Gal. 1,8,9) As many
as are befitting, that pursue after such a diabolic and lawless employment of
Freemasonry, and all they that follow unto their infatuation and unto their error, let
them be excommunicated and accursed by the Father, the Son, and the Holy Spirit.
After death, they shall be unpardoned, indissoluble, and bloated. Groaning and
trembling, as Cain, shall they be upon the earth. (Gen. 4:14). The earth shall cleave
and swallow them up, as Dathan and Abiram (Num. 16, 31-32). The wrath of God
shall be upon their heads, and their portion together with Judas the betrayer. An
angel of the Lord will prosecute them with a flaming sword and, unto their life's
termination, they will not know of progress. Let their works and toil be unblessed
and let them become a cloud of dust, as of a summer threshing-floor. And all they
indeed that shall abide still unto their wickedness will have such a recompense. But
as many as shall go out from the midst of them and shall be separated, and having
spat out their abominable heresy, and shall go afar off from their accursed
infatuation, such kind shall receive thte wages of the zealot Phineas; rather let them
be blessed and forgiven by the Father, and the Son, and the Holy Spirit, the Only
unconfused and undivided Trinity, the One God in nature, and by us His servants."
Declaration of Cyprianus, Archbishop of Cyprus. Cyprus, February 2nd, 1815