Sunteți pe pagina 1din 28

Din sumar:

Amplificatoare HI-FI de 40W


Oscilatoare cu cuart
Indicator de polaritate
Sursa n comutaM cu LH 1605
C.I. pentru controlul volumulUi ~ i al tonalitatii
Doar
dcOSOCllt din ullJmul de<:enouilO eiearoI"ocii digitale, de electroniCIl Ilnilicglcfi
i (l pe mulll -profev an .... tc 'decesul' acesteia din
Veche de aproape tii secol ele bOICa a debutat cu pnma
(tubul electronic) a cunosrut un dooseblt n anii 50 cu apa' \Ia tranZistorulUI
a allns apogeu in anII 60 Cltt:Ultelol" ""egra:e, '70 (integrarea pe argfl)
Apantla mic'Oproccsoarelor pare sa inctne ce "':' ... balarIla in favoarea electronlCl! dlgl:ale
Dar. nu ne mi
Ext raorclnara exp'oLie a domeniului IT ite/Ylologea Informatll) nu poate fi Dar
electron ca ramne de cea '1'l3: actualitate. Iar n
acest extrem de aprecl,,;!, pe plan mondla,
Este deCI cel putin o ccnaturare, poate s.noeril a unora doar d gltalul ,Iar
ca un corolar re'olstele de ar fi desuete Nimic mai Dect
Jelim soarta revlste'or romane de pnvim puterl1lc
InduStnahZ<Jle careco"t nu ed teze foarte f'f'IUltefCVlSle inacestdornefliu (destinate InclUSIV
constructorilor amaton Crl).
nu ne deCI, caII" doar pentru au tr"ctoare e
Cel fam.lianza\, cu apantlli e ed,torlalo din vesl eu-opene de exemplu cii in
domen,ul audlOfrecventel dn 10 ap<'!n.Jle 9 ampl f..catoarele audiO cu t\; bl lr
ele asigur nu se delor. nost<ll gll:iIOi ci actualilor constructor! de apOlriltur.'l
care sunetului amplificaloarelor cu tubUri f<Jti'l de cee CU
semiconductoare
DeCI, putem spune cii nu numai megabytes se mal poate
face el. letconul osciloscopul nu numai cu tast<ltura calculatorului mouse 1.1
Calculatorul personat doar un Instrument CC4 drept unul extrem de perfomant
Iar programele dedicate (SPice Orcad etc) doar un mijloc la indemna
in vederea muncII lor PC-ula pi:itruns va patrunde tot mal adnc;n
pract.ca Dar el nu-l va inlocui pe din fata monitoruluI
stiu. pentru doar acesta poate crea
Nu vrem ne n a, electronlCl' analogiCe. negnd extraordi narul
progres adus electroniCII pon pretlJO(l('a d 9 tr.a il se<nna elor Credem doar cii cele dcull
mari familii ale e;ectroolcii vor ooe" Sle ... de electronicii
nu numa nu vonntra intr-unc.Qrl deUT1brJCI dolydt rohA larva sport. Deaceea semnal[un
cu t \Iunie revls'clor care au supr<t;l6fui<!sca sau sunt doar ,a inceput Rad o
Roman, RadlocomUflrcal 1i R<Jcicalllatorism & (Trgu
Depanat orul-Service (Alb<J lull Cl) Tut uror le mul\1.lffilnl eXista le donm mul l succesl
RedaCtor
Redactor Ing NAICU
Abonamcntele ICI revista TEHN U\II se pol face la oflcrile pentru u 5050
din Catalogul publlca\lIl or
Periodi citate' apantle
abonament 2Z.QQ de
Matenal ele n vede'ea pU::J se tnm,t recomandat pe adresa OP.<l2
CP 88 Articolele ncpubhc<Jte nL .. se res:ltuie
I
SIMULATOR PENTRU JOASE

ing. Aurelian Mateescu
Este general acceptat domeniul
audio percepute de o ureche
umana este cuprins n intervalul
20-20000 Hz. $e majoritatea
oamenilor nu au o perceplie a acestui
domeniu, urechea avnd o
mai a lor din spectrul mediu
deca! a celor plasate la domeniului
sonor. foarte joase, sub 20 Hz,
sunt percepute mai fizic decat
acuslic, iar lor asupra
omului nu esle dintre cele mai favorabile.
Pentru reproducerea unor efecte
speciale, cinematografele, de teatru
spectacole au fost dotate cu sisteme
acustice $URROUND SOUND, cu difuzoare
pentru foarte joase
(SUBWOOFER) care permit extinderea
_ . . '-
+-

u 'o.
c
de ca redarea
a exploziilor, galopul cailor, lunete etc
Sunetul produs de jelui evacual de un
. avion cu se aude dar se simte,
atunci se un sistem stereo
de amplificare a Joase_ Pare
ciudat se utilizeze un sistem stereofonic
pentru reproducerea joase, dar
o verificare cu un
osciloscop cu dublu spot un filtru activ
dublu de 50 Hz va convinge pe oricine
cele canale au lucruri in comun
la reproducerea acestor efecte speciale.
Cele canale sunt similare numai la
reproducerea muzicii, ceea ce
utilizarea unui singur subwoofer la
TEl-L'-1l \1 1'\"r. 8
instalatiile siereofonice pentru
muzicale.
O problem este de ti pul
filtrului utilizat pentru comanda
subwooferului. Maj oritatea filtre lor
produc un defazaj n preajma
de tlere, defazaJ pe care
difuzoarele il traduc printr-o atenuare
n preajma acestor (50
la 100 Hz) ceea ce se traduce printr-o
redare de joase.
Sistemele subwoofer monoaurale dotate
cu filtru amplificator propriu sunt
prohibitive ca cea mai
pentru a satisface de
a efectele speciale ale unui film
Inregistrat pe este in
cele ce in
amplificarea a
joase care difuzoarele sistemului
stereo de care O
dotat cu un woofer de 250-300
mm se n n zona 20-50
Hz, ceea ce nu nu poate
radia n acest domeniu . Important este
oferim de a "munci din greu'
n acest domeniu de
Simulatorul propus o amplificare
a domeniului lor joase,
cu mult pesle ceea ce poale oferi
LOUDNESS controlul de ton la
joase luate
Descriere
Schema bloc a dispozitivului (fi gura
1) cuprinde un singur canal. Primul etaj
este un amplificator butter care
un la 60 Hz, pentru a
compensa faptul majoritatea
wooferelar nu pot reda eficace acest
domeniu_
un filtru activ care taie
peste 50 Hz. Semnalul de la
1
fJ
filtrului este i nsumal cu cel de la
intrare ntrun etaj sumator distribuit
mufeler de
Schema electri ca ( figura 2) cuprinde
canale identice. Etajul de mtrare are
unitar in preajma de 60
Hz. Filtrul activ trece-jos construit cu
doua AO
joase la 50 Hz. Ultimul
AO de pe canal este etajul sumatOL
Comutatorul 52 Irei treple de
ampl ificare a frecven\elor joase (f i gura
3).

di spozitivului
respectarea unor consi derente pentru ca
rezultatul muncii sa fi utilizat

.-

... ' -
[
l


"

..
-k
..
I

r


..
-
l'
1
,\( IDIO
standardelor de calitale a

- executarea cabl ajulu i pe circuit
Imprimat conform desenului ( figurile 4a
4b);
- utilizarea de componente de f oarte
cali tate: cu
condensaloare electrolillce cu
tanta l solid n parte a de semna L
condensatoare f ixe cu polistiren etc. Se
vor utiliza componente cu de
maxim 5%;
- dispozitivul se va ncaseta intr-o
de metal , preferabil din de
o\el cu grosimea de 0,5 mm.
n cazul in care nu se dispune de AO
cuadruplu se poate modifica placa de
-

i,
. .

\-

-.,-
r '


..
-..
L
1 i
.'
. l '
:
.
TEII "\ ll \1 i\ r . 8
II
\1 ' 010
., .
..
, I
,
,

-
cablaj Imprimat pentru cu
alte tipuri de AQ cU JFET-uri la
B081 , LF346 etc.
Transfor mat orul TR 1 trebuie
furnizeze in secundar o tensiune de 12-
13 V c.a. Ia un curent de ma)( 300 mA.
Pent ru comutatorul S2 se va prefera
un comutator "make bef ore break".
Utilizare
Dispozitivul se poate conecta
inaintea amplificatorului de put ere sau
dup un decodor pentru SURRDUND-
SQUND

-
-
I !

u

..

..
,.
!
'" ' .

,
[

,
,
-
.. -,
" _.

,
,
,
,
,
,
,
,
Se poate conecta , de asemenea,
inaintea i nlrrii AUX a unui luner cu
amplificare sau in audio ce
cuprinde un casetofon sau magnetofon. Pentru a se evita un astfel de fapt nedori t
In cazul in care se dispune de un
videorecorder de calitate. cu - simulatorul numai cnd
de redare stereo a sunelu lui, se va de un ampli f icator put ernic
introduce simulat orul ntre videorecorder de inci nt e cu put ere nomina l <'! mare
ampli ficatorul de sunet (preferabi l peste 60-80 W) woof ere cu
Se va putea observa unele filme diamet rul de peste 250 mm.,
au pe pista audio lucruri pe care nici nu - amplificatorul trebuie fi e capabi l
le Cu timpu l se vor putea limita re,
determina Sludiorile de filmare care audio de valoare foarte
folosesc aceste efecte. ' ntotdeauna cu
Deorece amplificarea vol umul amplificatorului. Reduceti
joase poate factorul vol umul atunci c<'lnd di storsiuni.
'0. Ia simulalorului se Totdeauna 82 pe de
tenSiuni care 10 VRMS, tensiuni minim (16 dB).
care ampli f icate puternic pot conduce la Comutatoare:
: strugerea dif uzoare lor pentru SI = comutator simulator;
reoroducerea frecventelor joase (woofer) . 82 '" comutator nivel am plificare,
;;;;-;;;:-;;"";-:;--;: _________ mono/stereo.
TUl'll \ 1_ \ ' r, 8
3 .-
Unul dint re cele mal i mportante blocuri
funct lonale aflate n componenta aparat
eleclJoacust ic i l consti tuie amplificatorul de
de putere. De lui in ceea
ce puterea incintelor acustice,
banda ce de lucru raportul semnal-
zgomot deplllde calitatea in momentul
audieri i unui program muzical sonor. Progresele
n ult imii <lni n ceO<l ce asimilarea n
a unor componente electronice performante/ac
realizarea a unoc ampl ificatoare de
de putere cu structura
avnd perfermanle comparabile cu cele realizate de
orice Di n categonef<lce parte
amplificatorul audio HI-FI de putere prezentat n
lucrare. Schema a montajului este
n EI are
- impedanta de intrare Z=100 KO.
- de
- tensiunea de intrare U
j
=300mV
RMS
'
- banda de M=20Hz- 25KHz:
- <llenuarea la capetele benzii de A=
-0,5dB
- raportul semnal zgomot SIN>75dB;
- puterea P=40W;
- puterea PM=100W-
- tensiunea de U A =50V;
- distorsiuni armonice Iot a le THD<O.l%
(f=l KHz) ;
- distorsiuni de TID<O,04%
Semnalul audio de intrare se etajului de
intrare care tranzistorul TI Se la
Intrarea montajului grupul R , C
3
care cons, tUle un
fiHru g8ma trece-jos. Acest lip de fil tru a fost
la intralea montajuluI n scopul a unor
componente de care ar pule<l
n mod accidental in spectrul de
propri u semnalului de intrare, In acest fel se
dlll start o a
A1 1[)JO
AMPLIFICATOR HI -FI DE 40 W
ing. Emil Marian
ce tensiune<l
tranZistoruluI T 1 est e utili z nd grupul
D, C
2
R
2
R
3
Grupul D, C
z
a fost n scopul
unui filtraj deosebit de eficient al tensiuni i de aimenlare
a amplificatorului alunci cnd acesta o
putere de cea sau ehiar n cazul
unor aleaeestela, tensiunea
la bomele semlreglablle R
2
menllnndu-
se pract ic n acest fel s-a eVitat cuplaj ul
pnn al ampllficatorului, realizndu-se o stabilrtate
n a tranzistorului T. ReZistenta
Rz a fost n scopul
reglajului de tip punct median al tenSiunII din etajul
final al amplificatoruiui Etajul de intrare este
cu o de ' eaetie de
rezistcrul R
28
intercalat n circuitul de polarizare; n
scopul n a acestuia. Din
colectorul tranZistoruluI T 1 semnalul ut l amplificat se
galvanic I\ baza tranzistorulUi T 3 Acesta
functioneaza i n cadrul montajului ca amplificator n
blocul tiP etaj pi lot EI este
. lucreze cu amplificare foarte mare n scopul
caractensllcilor de transfer fi nale ale amplrticatorului,
asigurnd excursia 'n a semnalului
util ampl ificat in scopul
etajului pilot acesta a fost cu o conexiune
BOOTSTRAP de grupul RIOCeR 11- in acest
fel se lini arllatea
caracter isti cii de transfer a etajului pllol Pentru
evitarea de a nedorite
mal ales n cazul unor regimuri tranzitori i de
etajul pil ot a fost cu
condensatoarele C
5
.C
7
grupul CaRg
Condensatoarele C
5
C
7
o
putemidl n domeniul
nalte care limita a benZII de
Grupul ReCg de asemenea
un filtr u trece-jos care ampli ficarea
semnalelor de ce ar putea
amplrflcatorulul , II1I\ial ajunge accidental in etajul pllol Polarizarea etajului
THD TID. Alimentarea etajului de Intrare n Cea final al ampliftcatorull..i de se

TElI.'IIIlIM .'II r. ti

AcOlO
dea de tensiune de lip amplificat att n tensiune ct in curent (deci
tranZistorul T 2' Pentru amplifiC<l1 n putere) este livrat la montajuluI
reg\aJul tensiunii sursei de tensiune n pnn r1\ermediul condensatorului C, s Amplificarea
vederea stabilirii precise a curentului de mers n gol a montajului este de raportul
al amplificatorului , a fost reziSlOarelorR.!RS" Rezistaml Ra o
semlreglabi l R14. De la etajul pilot semnalul util bunei a
anp/fficatse etajului final al amplificatorului de ampl ificatorului Pentru evitarea Urlor oscilatii care
pnn intermediul rezistoarelor R
12
arputea n momemul amplmcriiuoor semnale
Acesta este de tiP repetor pe emitor, cu o electrice de ampl itudine mare, situate la li mita
coofiguratie astfel nct a benzii de afost prevzut
a-nplificarea n curent, practic n putere, a semnalulUI condensatorul C
5
amplasat n paralel cu rezistorul
audio utL Etajulfinal tranzistoarele prefinale Re n acest fel se o limitare
complementare T 6 T 7 conectate galvanic cu n zona
tranzi stoarele finale T 8 T Q" Se rol il R 17Cl1 (fi ltru BUCHEROT)
a semnalului audiO util este amplasat la etaj ului final, evitrxlu-se astfel
n putere de tranzistoarele T 6 T 8 care complet posibilitatea deoscila?e a acestuia. Montajul
un dublet de ti p Darl ington, iar
de tranzistoarele T 7 T 9
care un dublel de tip Super G Rezistoarele
R2!j R
27
amplasate la etajului final (R
25
n
emitorul tranzi storului T 8 R
27
n COlectorul
tranzistoruluI T g) o
unei bune a etajului fi nal att
din punct de vedere al electrice ct
al termice int r- un domeniu larg de
De la etajulUI final , semnal ul
,
THL'IIlJM Nr. S
pentru cazurile n care au loc accidentale,
de ale puterii nominale livrate sarcini i
(grupului de difuzoare din incinta In
momentul puterii nominale cu mai mult de
15%, la bornele rezlsloarelor R
26
Rn apare o
cdere de tensiune de divizoarele rezistive
Rn' R
23
R24' R
2
, In acest caz, la bornele
rezistoarelor Rn R
2
apare o tensiune de CJrca
O,6SV, pentru aducerea n stare de
,

,
a tranzistoarelor T 4 T 5
Imediat , curentul livrat de etajul pilot
etajuluI final, n bazele tranzlstoarelorT E T 7' este
limitat (derivat spre punctul medial"l) blocl"lduse I"I
acest celor 2 T 6' Te T 7,T 9 proprii
eiajuiui final. Acest lucru are ca efect
curentuluI (limitarea IL-I) Hvrat de tranzistoarele T s
9 sarclnri amplificatorului (gruputui de difuzoare din
incinta GrupUrile R
1S
C
l7
R
I9
C
13
o de timp '1"1
fel ca semnalul audiO amplificat nu fie distorslOnat
chiar apar de ale
de intrare nominal. 010de1e O
2
0
3
au fost
in scopul de apa!'1\19 a unei tellsluni
inverse la fiecare dll"ltre bazele celor 2 dubleli
complementari in etajulUI final al
ampllflCatOll.llui
Reali zare regl aje
At;"DlO
R \4' se VOfmonta separat pe o de cablaj
imprimat TranZistorul T 2 pe
radiator cu cel al tranzistoarelor finala T 8 T 9
Radialorul acestora se din de
aluminiu cu o sufiaent de mare pentru
asigurarea necesare putem maxime dislpale
(P <in&>; =18W), in acest scop se poate foloSI un profil
de aluminiu cu mal multe lamele, amplasat fi zic
verllCal, astfel i"lCt radlalorului fie
pentru aSigurarea necesare n scopul
galvanrce a tranzistoarelor finale T 6' T 9 a
tranzistoruluI T 2 propriu surse. de tensllJ16 constarlte
se folosesc de de groSIOl9 O.4mm,
realizarea montajului se
corectitudinea amplasament ului componentelor
electrice a galvanlC9, deoarece onca
duce la cel montaiuiui
la parametrii Se
montajului (se la
montajul cu tensiunea de al imentare
Montajul se practIC pe o de
cupru. invananta mono U A=5OV Cele regtaJe pnnclpale constau n
sau stereo La realizarea cablaJulUllmprimat se vor stabilirea punctulUI median
lua toate de optimizare n vederea curentului de mers In gol ale ampllficatorulul, Curentul
de mers in gol se pri n actionarea
unui montaj calitatiV, compatibil Cu de
n domerliul de semlreglabll R'4 cnd
ya avea o grosime de 4 mm, amplificatorul preia de la sursa de alrnentare lA"! curent
se cu stnctete realizarea bucJei de MontaJul lo=SOmA. acest lucru , prin
va avea o structura fiZlca de cudripol, avnd semireglabll R
2
. se o
ca fiecare etaj masa propne tenSIune din valoarea tenslUllllde
ct mal aproape (refentor la elementele alimentare (U mec =25v) cu ajutorul
componente conectate la Se vor folosi voltmetrului la punctul comun al celor rezlstoare
componente electrice ele cea mal calitate care R26 R
2
/ (punctul medlall) Ulterior. se verifica
au fost testate Tranzistorul T 1 se alege OJ un
factor de amplifICare in curent h
21
, '>250, traflZlstorul
T 3 va avea 150 Iar tranzistoarele T 4 T 5' T 6
T 7' T 8 T Q se vor cu factor de
amplifICare n curent pemru fiecare pereche
realizarea a cab la)ului Impnmat,
componentele electnce se cu grija,
aplICarea termice prin
unei penoade prea mari de timp a vrfulul ciocanului
de lipitin contact cu t9ffi1inalele componentelor care
se Sursa de tenSiune de ti P
cu afe-ente {T 2. C
IO
' R 13
6
valoarea curentulUI de mers in gol n caz de
necesitat e se cursorului
semi reglabil R 14' pn in momentul
cnd se valoarea 10 =50mA.
aceste reglaje se sursa
de alimentare cu tenSiune, se de la
intrarea montajului cu ajutorul unui osciloscop
al lAII generalOf de auOO se poate VIZualiza
forma de a semnalulUI amplificat Se
montajul pe deplin esiITTIaTe
inl\lal, incadrndu-se cu n categona HI-FI.
,"r. 8

CQ-VO==============================
OSCILATOARE CU
ing. Gheorghe Coslea
Constructorii n
general rad ioamatori i in
special au ntlnit n act ivitatea
lor cr1 stalele de
C
>
(rezonatoarele de ct
oscilalOarela pilotate cu
Schema a
se n figura 1,
unde'
- Rs - line seama de
plerderrle
- Ls - inductanla dinamicll
a cuartului;
,
!
j
n rnduri le de ,
mai JOS cteva
avnd cu scopul
I
I
de a le servi acestora n
Plecnd de la schema
a se
def inesc el ementele care
contribuie la stabi lirea
de Se n
cont inuare principalele lehnici
de "tragere" a de
n final se
dau 8 exemple de scheme de
principiu cu oscilatoare cu cuart,
(
-Cs -capacitatea
a
- Co - capacitatea staticll
a care seama de
capaci tatea capsulei
terminalelor,
Capacitatea se

!
(1 )
2
"'
unde
- f - de
- S - sUpfaf.:lta,eledrodului;
- n - ordinul armonicii pe
care (1, 3, 5.
in gama 50 KHz*1 60MHz, cu
tranZistoare, cirCUite integrate __ -;-_
iTL COS-MOS care
tehnicile de "t ragere"
prezentate amer ior Se dau
pnnClpalele elemente de calcul
1-
.- c, ',' ,
---- - -

cu ajutorul se poate
realiza n cel mal scurt t imp o
n gama 50
KHz""160MHz,
TEIHHUI\I. Nr. X
,-
7
<;;i =============================CQ-YO
7,9 _ ).
Capacitatea
Ca se cu
2,4 I fi MHJ.j S[ern
2
]
OipF] =
!1 (2)
de a
conform figurii 1 este
R-
,
(3)
unde:
r,
deci , de
serie nu seamade pierdenle
cuartu lui de capacitatea
deci , f.
este o de calcul
I
de
paralel are expresia,
f == f. + Ix
co
]
l' , 4"' .,
(4)
Este pentru
seama de pierderi de Co
n figura 2 se
caracter istica n a
seama de
schema di n figura1
8
de elementele calculate. Di n
analiza figurii 2 reiese zona
care interes n
este cea din jurul lui f.-
n schemele practice de
oscilatoare cu apare
aproape ntotdeauna
neces itatea de a "trage"
de f , a
(
1:
1
fi
II
fie pe-<) valoare care
asigure o reglare mai
dect toleranta de fabricant
pentru cuart (cazul oscilatoarelor
pe o fie pentru
a asigura deplasarea lui f, n
limite (cazul VCXO).
"Tragerea" se poate
realiza prin mal multe procedee
al intr oducer ea unei
n serie cu ca
n figura 3a Cu ajutorul unei
n sene cu
de f, poate
fi la valoarea f "
<.\ f = f , -f" conform (1) se
poate aprecia .
.:\1' C
- - --,
1: 2(C
u
'l Cd
(5)
."1,,
(
Cun n cazurile pract ice C
L
este un tnmer, interes
care ia n o
deforma C
L
i-JC, n care
caz
(6)
M C 1
_ = _ _ -'-c-_"
r, ' (C )+(Co+ cd
Q L AC
b) int roducerea unei
mductante seri e cu ca
in figura 4a Cu ajutorul unei
sene cu
TEH;\'JUM_Nr.R

-
-
-
de rezonanta a
" poate fi la
o valoare f r (figura 4b)
c)transformarea rezonan-
serie a inlI-un circuit
rezonant paralel cu ajutorullJflui
transformator in 1.14, realizat fie
cu elemente de circul i
concentrate (gama HF) fie cu o
linie de transmiSiune n
(gama VHF) (fi gura 5)
El ementele Circui t ul ui
echivalent p[fentat n figura 5
sun! : L' '"
C '
C CL, L,
L (7)

R' _ - -
L!+Rp(R.-.- R)
r
1

Zo esle
caracteristica a l iniei de
transmisiuni sau a CIrcUituluI n
- R este rezi stenta de
p!e(den a bobinar L sau care line
seama de pierderile Imi el de
transmisiuni in 1.14,
Rp va rezul!a din cele ce

Factorul de cali tate al
cirCUitului echi valent paralel
TEIINIU:\1 .1'\r.8
rezultat este
0' - R'
:;.TluL'
R,
(8) o
2'1(,C,
.,
L
,

, .
r
+.

.,
T
1-<: '>-1 "

Are loc evident o reducere
a factorului de calitil te 0.'0' ,
unde
In cazul fo losiri i
transformam t, se ... a avea n
... edere faptu l circu it ul n
o la
o frec ... '-
f
n
- ,' 2f
o
(9)
La R

-.-
<
-
-,

..

eSiemal marededltla 10 pentru
Impedan\a cnsl alului este
mare plerdenle acestuia pol
fi neglijate incat circui tul ... a
OSCIla mal pe fr. dect
pe 1, Se illl>Une unui
circuit slab cuplat (figura 6),
rezonant pe f , Acest Circui t
osciiatOf\lI cscileze
pe frec ... erta h
Calculul lui Lp Cpseface
\innd relalla
f
o
(I.
I
l
211'\lpr p (10)


Alegerea lUI Rp se va l ace
din conditIa de aSigurare a
osCilatiel pe f, dm de
aSigurare a factoruluI de calitate
redus A'
d) compensarea
slaUce Ca a cu ajutorul
I

-
n gama 20 ..
20.000 KHz cu comutarea"
cuarturilor este prezentat n
figura 10. Pentru gama 2 .. 7
MHz se va lua CI = C2"200
pF, iarpentru gama7 + 20 MHz
se va lua CI = C2:: IOD pF
in fi gura 11 este
compensare Lk de
acord l se
.
lk" 1Ia2Co
l" 1Ia2'7pF
n fi g u r a 13 esl e
schema unui VCXO
pe 6MHz, procedeul
...
unei ca nflgura 7 .
lk se din
lk' Co=ls'Cs (11)
1".,


1
1
in final se prezinta cateva
scheme de oscilatoare cu
n gama 50 KHz .. 160 MHz
(fi guri le 8-15), toate
de ' tragere' a
de a
prezentate anlcflOf. Cu
un minim de calcul se poate
realiza un oscilator n
de care
oscileze r
n figura 8 este prezentat
I
T
I
,
II
'" -

...

r
"
schema unui
oscilator pe armonidi in gama
20 MHz ... ao MHz cu comutarea
unde I
L
I
_ "'- L Il - ,
a,- IOpl-
unoscitatorpe n >-
gama 50" 800 KHz, iar in figura
J
9 este prezef1tat un oscilator pe
n gama aoo ..
20 000 KHz. Pentru gama de
800 KHz 4 MHz se
vorluaCI
pF, iar in gama 4 MHz +20 MHz
se vor tua CI = 390 pF. C2 "
100
P
I' _ - -icl-,c
1. t I 1
,-o
CI C
l
StIlema unui oscilator pe
10
,
'. J
Pentru un oscilator pe
alTllonici n gama ao " 160 MHz
( figu r a 12) induct an\a de
o
1
L
1
l'
l
-


cuadripol fi (transformator in
;'.(4), iar i n fi gura 14 este
schema unui
oscilator de tact cu ci r cui t
i ntegrat TTl , unde n tre
f valoarea
condensatorului C
I
Schema unui oscllator
ceas cu COS-MOS.
fotoslnd pentru schimbarea
fazei cu laO' un cuadnpolll ,
necesar pentru amorsare a
OSCllalil'or este n
figura 15
Bi bli ografi c
,. Tele Quartz GMBH.
1977-1978
2. V. Manassewitch .
Frequency Synthesizers
3. RCA COS/MOS Digital
Integrated Circuits. 1974.
Nr. g
1

CQ-\'O''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' QL
FILTRE Le SIMPLE PENTRU SSB
ing. Oi nu Castin Zamfirescu
(<<>nUnuare din ankrior)
a"alog ca la filtrul din
figura S se pentru l iHruI din
fi gura tO
'!t
".
B, r;;;4/,_' "
--= v .... lF (JO)
",
R (j;)8" -,
r - ..'..!L-
J
, (31)
- 0, - ' 2'"'
F8Clorul de formA f scade mul1
IMi raPId cu n la preeedent.
cum se vede din tabelul 3.
Valoarea m",;mA pentru f se
obtine c!nd n Ioane mull
F ,. 41 :2_ - 1.605 (32)
V'g:!
Tabcl1l1 3
I I
4 6
3, 15 2,43
Un """nlaj l oarte m'lflOrtam al ' ,lIrelo,
din fi gura 5 f igura 10 eIi!e ci acordul
se poald lace Simplu fIO "maximum ,
aetion3nd SlICCC'S!v asupra m,nun1or
b<lbinelcr $1 ,efileAnd opera1ia de
cAteva ori Nu este neceur un
vobulat or doar un oscllal or un
eledronic.. P e n t r u
eompHratic, In t abelul 4 este data
cu 1'1 a factorului ae F
Formula de calcul eSIC:
F 3-133
1
(33)
Se obse"'' ca pentru 1'1-1 se
Tabel u1 4
2 4 6
ConstruC1i a ,eglarea unor fiUre
BunefWOl'th de omin sopenor pune fns;}
probleme radiollmalo"'Of. o.. aceea
1I1I1orui il opIa1 reromandi filml d,n
fi\lura 10 (w drwitc cuplale etiliC),
esle ooccsa:, un mai mare
de ci rcuite.
Jntr-adevAr.luAnd ' ...... z 500Hz
f", "2S00HZ. deci rcslrangAnd
banci;! de trecere la minimum (2
din tabelul I reZl/llii F = 2_ Dm tabelul
3 rezultA n " 10 (cinci perechi (le
cuplate). Pmchca II ero!lat
se poate lucra cu n z 8. pentru a nu
comPlica prea mun fi"rul a nu mAri
prea mun aI"flllBrca in bandll de lucru
Pri n compara\le Cu filtrele
prOfesionale la ca re frecventa
eslc cuprins in
300.2700 Hz sau dHar 3()()<-3400 Hz
(Mrul EMF 5(0) banda de trecere de
2 flOare unora prea m;c3
8 10
2.16 2 02 t .93
Practica dOvedc$le cA i n!cll{libilHalea
se pIIstreaz, ba mai mull In
de trolle in QRM-ului, un filtru
mai '7rgusr la receP\Je estede prelerlll
unele trance,vere mduslriale au
redus banda ac Irecere. De
8 10

7,6 2.76 1,97 1,66 1,50 1
valoarea dm tabel ul 2 iar
["lefl tru se valoareH din
Ilbelui 3. un singur
.czonaiur (Ci rCUlI Le) o
C/lradC/iSllc.! de amplitudme de tip
Butlerworth Il" OrillOul 1, iar doull
rczonaroHle la cuplajul critic (douA
c,rCUIiC Le c/itoc) o
C<lraderistica IMlerworth de OI'dinul 2
TEHr\'1IJ1\1 Nr. R
Iranceive,\II KEN'WOOO TS50S lire o
ne Irecere Inlre 400 Hl 2600
h'l, dar la 10 CS atenuare!
Banda la 6dS este ceva mai
Pentru a nu se reduce oonsibll
intel 'll,blhlalca, se rec.:mandi ca
reducerea bentii se
si multan.. aIA! asupra redarii
frecvcntelOf jo;J5e a lrec\l
nalte. asHel nCat audio
medie n j ur de I ,SKHz
(media .. " lmetlc;1)
o recomandare eSle ca
medIa roe In ;ur-d@ 1 KItl:.
AJtfeI vocea apare prea sau
prea Pe de parle, o
atenuare mal mare a frecv<lOlelor ",ase
duce $lla o atenuare mao mare B bef\lll
laterale nedorite, precum a O:!l.iIluului
dc ceea ce este benefIC
Dar treooie t,nul cont de inHuen\a
lan!ului de AF dm lransce;ver,
respe<:!lv
" caOlaerfst ca miaofonutu,. a
compresoruluo sau Cl lperului, precum
$i a a'TIplifocatorulUl 00 microfon (peoIru
emisle);
"caraaeristlca filtrului t rece-jos
ce det eclorului de prOllus,
caraderistlca amptifi<;atorulul de AF,
precum a difuzorul ui sau
(pentru receptie),
FiltrU SSB din figura 10 nu are
o caraaenstlca dreplunghlularl : CtJrba
fire "CO/1oole" ca a unul Cin::u I
Le ( rogura a). da" cu f1ancurile mul mat
ab,uple, funclie de
,L
rezonaItJ .. eIor IL Acest lucI1.< suoerea;l!Ii
ut,lizarea unvi 'JUC ,ruc' pentru a ob\ine
atenuaoea pentru banda lalemli
(minim 40 dS) 'fi cu un numir
mai mic de circuite dect din
label ul 3 Se ecarlul inl.e
frecvcnta centrala (de aoo.-d) a fillruk,i
I
Q
frecventa purtAloarei f de la 1.5
KHz la 1,8 2 KHz
'rrWl mao mult (dire 1 KHl),
dar in i nler\latut
'recven,etor mOd ulatoa,e de
300. ,000 H7. ,
moderaI_ Se pot ob\Ine 12--2OdBla 300
Hz , Ori. n toat e manualel e se
recomandA ca in cazul
radiocomumc.atii lor vocale slI se
11
o dezaccentuJre (cam cu S
a mai mici de
800 Hl . corectie se face n
ampti fi catorul de mi croton, Une le
mi<;mtoanp, special concepute penlru
prin
o
la frecv .. JnHs.e
amplificalOrul de microlon li
(in C'H' H ce
Microfoallele pentru
re;jarea semnalelor muzicJ le au i n
general o C<!ractp. ri sli cA platii, C<ll mai
intinsil . corectl" in arHphfic:Jlor eSle
necesa' j, Oec" l"rea H
p"rt iiloarci cu collevn sute de Hz, n
cazul l illr" l "i LC propus,
"Julom" r eo.-ecl ia de care
s-a vorbit . p<llr.a fl ancului cUlbci fihrului
este la modefRle. n
se <.> redar.. mai
a Irecvenletol Inal te , ,"o>
Q
KHz) parazite de
cuplaj eSle n general rdusi!
1" figura li este prezentatJ o
rea lizare a unui j ,II," cu 5
cirwile, d.n 3 perechI de cirw,te
cupl at e cri tic (pri n intermediul
C cuplate slab
intre ele (prin mtermediul
cundensaloarelof C o) Tot filtrul este
ccranal suplimentar prin IntermeOlul
unei CIllii" cu pe rel'; din circu it
' mpnmal. Fundul cutiei poate li chrar
planul de cu taI"
ci,cuitulL,i imprimat dublL!
placat , pe care se mont iljlJl
"Capacul" nu este oblig"toriu.
$;;rma pcntru realizarea
t>ob'"ci este CuEm '1>0, 1 <n m. Capelele
se cu ilj\ltorullelconului
unei banale aspirinc, apoi se
cu colofomu tOpit jn",,' I!! de "I"re
Exrsjli douli to puri u.",s1ruCl,ve
de bobine unele cu wrwsil de p!<Js1 ic,
la wrp olpetple se l ipesc
at ar<l altei" d" ti I' ma, vechi. Cu
de Ia CJre C<Jpetele
se lipesc Miezul e de forma
unui oal a cu
dimensi uni Tr .. buie
prelerol primul tiP , n c",da fd!lJIuj
,t-- ----------- picioarele I>obinei pol la dezlipire,
q , deClar""" tlpul ' pe am o seri.:.
-"
cltre 3 KHz Astfel se
hlt re cu n"mai 5 sau chiar
4 cirCUIte, la calC pel fOHna"!,,le sunl
mai bune decM la un Iranscmver cu
delazaj. executat dispune de
Hp<l r n COOil ce boblrlClc
ul ilizJt e es1e r1ecesar
ct eva aspecte l egme de
perlorman l ele ce pOl nbl ine l a
De la llcepul vom
c<'i dOJr carcase cu
ecrnnllle, de lip" l toklsit in televizoarele
n n:odlliui de
sunct. Aceste bobine se pot Jmplasa
fOHlte aproape ,ona de a"a H se
cupla induct iv, spre deosec lre de
cu CarcaSe cu miez de
neocranate. Nu e;1e neces" r ca fiecare
CIIcuil LC sil fie mDrlat Intr-o "cutie' CU
din s"" impnmHt
dubl u plJCJL ClrcUllele Le se va,
pe ciit posibi l "In l in ie'
eVIWnJuse cupl ajele parazi te nlre
li ltrul ui , ce pot
comp.-om,te Dooar<xc
frecventa luCI U ,,<;te joasG {circa 100
12
du dezavantaje conslructiv"
cumarfi:
- de nu eSl e P<'riect
mlund;'i la ncercarea de rotire se
poate deoarece oal a "s"
ntr.Q de plastIC,
care, f i ind n ecranul
metJlic no permit e nici O defonnare.
Jn<:er<:amH de a scoale din ci rcuitul
nU111Hi ""01 r1lalic pentru
,nlocuoreJ oalei distruse se
cu nt reo ii bo!>;ne
eventua l cu exl olierea cncult ului
imfJfimflt Bobinele " t,lizme i n modul ul
de sune! ,jJ
cira'ite integrate sunl expuSI! mai
pUI ,n la as.em1lnea surprize, l ntruciit
oala se inl r-o n
de U, care permite uti liz<Jrea
a oalelor ovaliZa!p,
- incercarea de a dBbobi na
l a bobinele C\I de
duce l a desprinderea
(mosorului) cu
de orIDe e 80binelp
din a cloua categorie pol ti bobinate
J scoate mosofclul, n ciuda piesei in
de U, gh id;lfld sarma cu
penset;l 5;lu :u
- cnd oala ajunge I n cu rsul
procesului de re(l laj l a hJ11d, poatp
reteZJ pllr slmplu firele care me'!] 1"
nl reaga fi i nd

- boblnele cu oe eDOniM
mai o celor care
IlIoea7ii liirii ore"l Imprimat, f"ali;:iin<t
montHJe exp,Hl mell t ale "n aeI "
Picioarele nu sunt fixate In suportUl de
bochehta, se pot roli sarma sc poate
ru,.
Se ca la i nklcuirea
n arcuit impfimJt a unei bobirle de tipul
recomandat se util izeze obliqatofiu
de (.osilor , picioarele
r;;mil" n ci rum sarma se rup<!
Indu ct a n (ele b ob i ne I or reali ZJl e
pe carcase de llpul indicat (indiferent
de lel,,1 suport"",i) se PJI delermirw cu
sufoc"mlli precIZIe cu aJutOl\J1
I = 0,03n"(.1I1I) (34)
unde n este de spire
oe pozl l i a miezii lui
ioouctanla se poJte modit ica CU ! Z%
Faclornl de cali t ate Q ar\) o
, cu (fi9 ma 12)
av<lnd un maxi m destul de "plat",
ta Q eSle maxi m
depinde de de spi re de
miezului, Dad reZIstenta in
curent a hobln", (serie) es1e
><fUrlCl
Q=
(3t)
,
Rez,stefila de p"' rde, i in r1lrenl
altclnat l v r eSle ma , mar e uect
rezistenta i n curenl cont i nuu ro n
figura 13 se modul ti pic ce
cu rezislen;ei r LJ
joase practic r" ro' e'ec1L;!
pel ,cular liHLd rtegl lJatlll . La
de 455 KHz ce piltruooere
NI', S
\

,
(Q-VO============================= ',;21
ii in cupru eSla 0.1 mm.
vYrilll!i cu hK:venla confoon
I

(5- I P (cm) (36)
2J1" \
unde flecven18 I se ill ,n GH.z,
Iar p se il in (lcm
Permcablll!st ca relaliv 1 iar
IJIItru CUp!\( 1': I ,72 10
D3cl1 frecventn :;ufi don! de
inasa diamelrul .. i esle mIC se
p<Iat e ajunge n situatIa ii dl
2, urKlc d CS!e dillmcl,,!1 sl1llei AI ... .::;
cA r ro' Pemn! n " 12<l splre
cuci: 0,1 mm, s-a 3 6 n
.... se laclOrul c ..
la dileme Ir&Cvenle. s-a calcul at r din
lelall11 (35). Si! r: 3 a fi penlru
I 80 KHt doar d .. 5';0
pentru valoarea r " 4,5 O pentru
110 KHz 25'110) o Cfe'ile.-e
de penlru 455 KHz
insemd sub 80 100 efcCl ul
pehCular eSle
eSle subt ire
de tra,"",r " lJ
o
la 3 de J
unui ci rcui t acord at LC din
relali ile (12) $i (35)
,
fi." --
2111
Aparent Bo nu depinde de
froc:vcnta dar in reahla!e I cu
I,ecve"ta alur. de v aria1i e a
$r I este (figula
14 ) frecven1ei "-.Ib 70-80
KHl. nu mal conduce la
suplifnen!8rA a factorul de
cal itate scade propNtio nal Cu
frccvor\a
d. le L"O,. 3rrH.a-67;r =. 50
R " 20 KU [R este rezlst en1a de
pierderi denvlI\Ie).
R=(Q l+1)r
Prin unnare, Mrul nu va fi amOf1rzat
la e&pele decAl cu mu'l 20'.<1:.
reziSlen!el" echival ente
cor" 5pl, nzMoare oenerat oruiul
sartiroi (1II\And ()[)( It de factorii de
vor fi mal fIIari de ao .. 100 Kl1. Printr
e cOlllCider,lIl, Htea5la

c lIt! putem "Ilspira din melc
rcspcclive do conedare a fil trului i n
Celela'te date ale finrului sunt:
C - nF (Slyroftex); C _ "68 li' (d'sc
ceramil;) . C
o
22 pF cclarnic).
E'e fUUUa din formula
ac rezonanta a cirwnului LC
din rolal"Jo (le) (22) Se
f"., " 500 Hz " 2500 HL
F - 2 dIn DIn lablliui 3 se
aleQIl n .. a, F " 216
de ILltrului
se poate calcula ;n dB cu
AI = a(l) " a(l
o
) =
10n[O,Slg(x' +4) - ln2J(39)
unde x al e valoar .. a dIn
( 10) C,tll orul poate d8(luce srngur
rela\,a (39) cont de (28).
010 (29) rel ,,1I1i banda
neces.arA unui arcuil" Bo
B,
"
,.'1.
(40)
Con5ld&rncl B, " 2 KHl. n " a,
rezuHiI BG - 1,76 KH7 110
KHz, de calitate necesar est e
DacA nUfII Arul de spire
l a max,m 120 Wlle) se poate
ollserva 8, este ..
Q:= 11011,76", 62,4 (41)
"
prop-ortl onalj CII n, iar L dnect
propel'\ienal cu nI P"n urmare. cu
120 sp;rc III sub lookHz se
""ale oh(lne !lancla m
Se ceal e arata c aceaSla
d" r ..
II unuI IrUru SSB ch,ar f =
110-+ 120 KHz B, PI, ' in nlr,
"Jev!lr la f" 110 sa"
!'<'nlru bOb1tl 00 120 SflI'" urmkoarele
I KH
....
AUdB'
107
-3
61.6
TEH,\II \1 'I I. H
1
-2
35.4

1085 109
-15 1
19.7 6.05
....., ..
5
11
O
O
111
1
605
Datele Rllvoduale ale rob""" ClI
120 spirt! se sensd,ldde va!ori1c
p.",lru BO " a necesare $I lo. se poate
evertual rMri dire 120 KHt In tabelul
S esle dat' eaf3Ctenstica de
li t.lICUlat, Iar In figura 15 esle
,raSil';) a'alic
Frecventa se ia fie
t 08.5 (pentn, USB), r>e t lt,5 KHz
(pe, ,!, u LSU) , Atenuarea componentei
laterale nedorite ( Ia f .... = 500 Hz) ""
esledecAtl5,4 dB deoarece s-a luat
n=8 $i nu ""'10, dar mArind er.artul
irr,re 1, de la 1,5 Kftt coitre 1 61 ,8
dupa Cl,Jm 5-8 arll t at, se Obtm
f elu,talele dorile PAsuAnd acest
decalaj. se po.sle mAn cil re 120KHz
li se degrada proprietatile fi,lruILi _
Acest luCIU poalll ti uhl daca nu se
ob!ioe acordul cu ImezuT la luoo", din
cauza lolerantelof componentelo,-
Oscllalorul oe pllrlAIMre poate
fi de tipul le 81ab,hlall'" sa de
f .... cventA va " cu toIul
in ClIrsul (t l 00 Hl) . Pri n
urmara, m, este necesara utililarea
unui de cuaq, greu cle procurat
pentru llceasla Penl ru a
cb!"", sallsl&Cli1 aepline, e:ll aetcrislica
-,
, ,
I

- -_ ... --
!
"
....,,,
, .
foI/Ului Irel.,,&
comJ>'lml cu ceJ In acest
mod se ellmin li .. I!!
componente cu param!!t"
oecorespo"dl ert eroare de acord
Autorul a realizat un receptor
sImplu Cu lillru cu n:4 Oecalnc
purtiHoarea C<J 2 KHz ICCCplorul a
surpnns printr,o bun seledivital" o
atenua", a benZIi I"terale
nedOl ile.
111 "
1 5
197
1
2
35.4
3
3
616
13
Exista situa Iii cnd este nevoie se
cunoasca polaritatea unei tensiuni ntr-un anumit
punct al unei scheme, polii unei baterii mai
"audate", voltrnetrul nostru electronK: nu are
un indicalorde palantate. Pentru aceste
propun realizarea unui indicator de pataritate
foarte simplu, 8 crui este prezentata in
f igur a 1 Montajul doar un amplificator
uzual un integrat logic

presupunem pentru inceput c pe
eledrodul detesl avem o tensiune
de eleclrodul de aces1 caz tranzistorul
T2 conduce, dEICI punctul "A" din schema va fi in
starea stare este de
poarta P2 a drcuitului integrat CI2, deci peo intrare


". I

..
.,
"


"

J
-+-r "l
11
1

<


LAIIQltATOR
INDICATOR DE POLARITATE
Alexandru Zanca
a partii P3 vom avea nivel ul logic "1". Tensiunea
de la ampllficaton,llui
Cl1 va fi de C5, deci tranzistorul T3 este
blocat la ng.ndul iarn punctul "8" vom avea
nivel logic "1 In acest mod, la P3
nivelutlogic va fi "O" dioda D6 va conduce
Indlcnd poIantatea de eIedrodul de
Celelalte avnd niveluri logice "O-
sau"1 " pe klr, nu sunt validate, deCI diodele
lor nu conduc. la intrare
avem o tensiune de electrodul de
att T2 ct T3 sunl blocate. deci
nivelurile logice n puocteleA 8 sunt "" , deci
poarta P1 este dioda 05 conduce
iridicnd o tensiune
rn cazul unei tenSiuni altemative pe eledrodul
-,
<


=
Ir-
,
-j

"
.
j
JI
1


<
-f


1
, .
--.1
,
-
-----'
-
,
_ __ J

l '
i'lr. 8Il ,,"1.
de C5 va permite ca aceasta 4
la diodeie redresoare 02, D3. Tensiunea
de pe C6 va debloca tranzistorul T3, deci j
punctul "6" va fi la dioda 07 conduce '
indicnd astfel tensiunii alternative la
LABORATOR
intrare I
electrodul de se la
c
eleelradul de Iesi, tranzistorul T1 va fi
blocat, deci pe o intrare a P4 vom avea nivel
logic "1" _ Pe intrare va fi de asemenea
nivel logic "1" datoritc'l faptului tranzistoarele T2
,.
- 2
T3 sunt blocate. In acest c.az poarta P4 este ,
04 conduce mdicnd "l ipsa" de tensfune
pe electrodul de tesl
reglaje
Montaj ul se va realiza pe o de
sticlolextolit placat cu cupru . Desenul
cablajului dispunerea pieselor sunt
prezentate n figurile 2 respectiv 3. Este
de preferat ca circuitele integrate f ie
montate n socluri Pentru circuitul integrat
CII conexiunile sunt date n cazul capsulei
MP-48. se dispune de o TO-
116 se va repozitiona doar R3 (figurile 2
3), alte nefiind necesare,
Montajul se va alimenta din voltmel rul
electronic sau, n cazul unui instrument de
sine alimentarea se va face de la
o bine a
este in figura 4 .
Pentru cablajul nu a mai fost ilustrat,
acesta fimd simplu de realizat
Regl ajul doar n ajust a rea
tensiunii de off- set la nivelul zero cu
ajutorul semi regiabiiui ui R3 cnd electrodul
de test este legat la cel de caz in
care doar dioda 0 4 trebuie lumineze
Atunci cnd nu nimic despre
tensiunii din punctul de test, vom
pune cursorul lui RI la prin roti rea
a axului vom unnri indicatiile LEO-
urilor Pentru C5 vom folosi un condensator
I I
TEII.\'[LM Nr, H
,
elect rolitic nepolarizat sau unul multistrat
Se pot folosi n caz de nevoie doi
condensatori electrotitici de 4 pF plus
la plus.
Lista de piese
RI " 100 Kf.l: R2 = 10 Kf.l ; R3 '" 10
Kfl - helit rim; R4 = R5 = R7 '" 4,7 KD; R6 =
120 O; R8 = R9:: RI O " 3 ,3 Kfl ; RI 1 ::
R12'" RI3 " RI4 "470 fl, CI " C4 " 47
f1F/l 0V; C2 '" C3 = C9:: ClO = C13" C1 4
" 100 nF , ceramic, multi st rat, C5 = 2)lF;
C6:: 10 IlFftOV; C8 "C12 = 1000
f
1Ff25V;
01 = 02 = D3 = lN914; 04 = D5 = 06 =
07 = MOEI10l , TI = T2 = T3 = BC107,
BC108 , BC172: Cit :: IIA741 ; CI2 =
CDB400, CI3 " fl M7805: CI4 :: LM7905,
PRl :: 1 PM05
plnilor din figura 3 este
:
1 - int rare , electrm.l de test. 2 - int rare,
eleclrod de 3 - -5 4 -
O vol ti; 5 - + 5 volti ;
6 - "O' vol ti; 7 -
"+"; 8 - "- "; 9 -
"-",
Bibliografie
Radio Fernsehen Electronic nr,221
1973
Electronic Design nr.2011972
=================== V\I)[O-T.V.
TV color prin nlocuirea
TDA4505 cu TDA8305A
rn acest art icol ne propunem
prezentarea circUitelo r integrale TDA4505
TDA8305A utilizate intr-un mare de TV
color, p recum posibi litatea ,nlocuini unUia
cu c u care
trebuie realizate n schema eleclric de
prinCipiu.
CirC!,."tele integrale TDA4505
TDA8305A functii de
Tnu- un TV color, cel de-al doilea fiind
versiunea a
primului Cu toate acestea. cele
nu sunt compatibile pm la pin, fiind necesare
o sene de n schema de
pnncipiu pentru a le putea intoct.; unul cu
Trebuie precizat de la nceput
care trebUie realiz.ate fizic sunl
minore. dar importante din punct de vedero
I I I n u t re buie modifico!.
16
ing. Hori a Radu
ambele circuite au 28 de plni. dar unii pini a u
d iferite , fiind necesare unele
n locuiri de componente pasive
Ambe le circuite integrete ndepli nesc
i ntr-un TV color
1. Ampl ificalor FI-video cu demodulator
Sincron,
2. Circui t de RAA pentru etajele de FI
Interne pentru cont rol ul selectoru lui de
canale:
3 Circuit de CAF, utlliznd
ca demodulalorul sincron. Aceasta
permite un regla) exlrem de simplificat al
intregului bloc de cale
4 . Preampli!1ca tor video:
5 Amplificator de FI - sunet cu
demodulat or:
6 Control de volum in tensiune,
care nu este n lonele I
IEIINII"! I\ r. 8
I
TEIINI UM [\' r. 8 11
7. Preamplificatorde
8 . Ci rcu it de sincron izare li nii c u douA
bucle de control:
9. C.-cuit de sincronizare cadre
generat or de semnal dinte de
Nu este reglarea cadre,
care se intem pnn dIVIzarea dublului
linii;
10. Circuit de identificare a semnalului:
11 . Generatorde impuls SANDCASTLE,
Schemele bloc. respectiv schemele de
recomandate de firma PHIUPS sunt
prezentate n figuri t e 1. 2 , 3 , 4.
pinilor celor circuite
este dat;!i in tabel . unde se
existente.
Dupa cum se vede din tabel .
la pini ntre cele circuite sunt la pinul
10 pinul19 n plus. cum reiese din
schemele de Ia pi nul 2
c a re furnizeazA curentul generatorului de
este De asemenea, est e
posibil ca nivelurile de la pinul
12 fie diferit e, deoarece
caracteristi cile de reglaj n tensiune la pinul
11 nu sunt identice pentru cele CIrcuite.
ExistA motive principale pentru a
realiza inlocui rea unu ia dintre Circuite cu
cel;!ilall .
1. Defect area unUia d intre ele lipsa
piesei de schimb dar
posibilitatea celUilalt circuit Integrat.
2 . Modernizarea
TV color prin inlocuirea
TDA4 505 cu TOA8305A.
n ce p u nctul 2
principalele aduse televizorului
de modificarea
a) a
imaginii in special pe cadre
partea a ecranului in cazul
semnalelor redate de pe videorecorder
(videoptaycr) sau al semnalelor TV prelucrate
neslandard de unele studiounTV sau de unele
filTTle de TV cablu, un exemplu tipIC fi ind fimele
t ransmise pe CANAL 8
b) Realizarea unui CAF mal performan)
la semnal e foarte zgomotoase. La TDA4 505
cirCUitul CAF este influen\at de
semnalul ui v ideo int r-o ma i mare
dect la TOA8305A, astfel la semnale cu
un raport semnal -zgomot foarte redus,
de acord este in mijl ocul
benzii filtrului FI (in jurul a 36-37 MHz), in locul
18
FI video 38 MHz sau 38,9 MHz, caz.
c) Realizarea unei
a de RF (selector + cale
Circuitul integrat TDA4 505 are o de
la unele TV la care cablajul
nu a fost foarte atent reaHzat prin aceea
la s emnale mici apare o
in apropierea centrului
ecranului , fenomen practic eliminat la
TDAB305A pri n reproiectarea ampHf JCatorul ui
F I video modificarea unor t rasetl interne
de a limentare.
d) raportul u i semnal
zgomot la TDA8305A p ri n reproiectarea
circuitului de RAA .
e) raponulu i semnal -
...
""*'" .,

..
-
.. . ..
r-----::-J .
r'---"--
.-' ,
... ,
..
f'

-+-"
..
..
..
rj' ..
..
.
-

,
..

'f4,-
-

.
I I
..
J. ..
, ...
....
"-'
:1,*,

.. 1
-
l
-
.--+
,'" .
l
...
r Q' ,
TEIi Nl lIl\ ! Nr , 8
....... .------ -
,
vmEO-T.V.
")- 1 /1--
,""">-1
.. -

--c
-'<1 J
-=
-
l'
' ,
,-----."
" .'

_. = '------- --.- -
- ,-
-.
-( J
II
zgomot pe sunet. La TDA4505 se
un zgomot de intercarrier datorat cuplarii
parazite (interne) nt re c ircuitele FI -video
FI-sunet.
f) Realizarea verticale a
semnalelorOSD atund cnd nu semnal
la borna de (de exemplu n timpul
unui post). La TV realizate cu TDA4505
semnalele OSD nu au o pe
ecran n lipsa unui semnal, modului
Intern de realizare a verticale, spre
deosebire de TDA8305A la care, n lipsa
semnalului, cadrelor este mult mai
de zgomot
g) ntreleserii
semicadrelor.
h) Reducerea dimensiunii
TEHNHJi\I Nr. 8
verticale cu temperatura
i) Reducerea zgomotului in semnalul de
cadre prin aceasta a modula\iei
dintre linii care este la TV cu
diagonala ecranului de dimensiuni mari.
realizate cu TDA4S05.
care trebuie realizate la
inlocuirea TDA4505cu TDA8305A: (figurile
3 4).
1. Se scoate C1" 22nF de pe pinul10
se cu C11 =: 3.3IJF.
2 Se rezistorul R2 de la +12V
spre pin 19 a l TDA4505 (330 Kn conform
catalog ului . d ar poate fi o valoare
n schema se
condensatorul C2 =: 11JF{ sau valoare
cu C21 =: 22 nF (condensatorul
recuperat de la pinul1 O) .
3. Se rezjstorul R 1 de la pinul
2cuR11" 390KO
4. Se eventual C3 de la pinul
22 cu C31 =: 4 7 nF, dar valoarea nu este

5 Se vor modifica, este cazul ,
componentele dintre de
(pinul 12) intrarea
amplificatorului final audio sau circuitele de
reglaj a l volumulUI. deoarece nivelul de
audio al T DA8305A este mai mic decAt
al TDA4505 n n care t oate
componentele dIn zona audio nu se
modificare nu este
n cele mai mult e din cazun.
6. n cazul n care n schema TV la pini i
23,24,25 Re nu corespund cu cele
din catalog, autor ul modificarea
In sensul catalog ului .
7 . Este posibi l ca la unele tipuri de TV
eXIste un circui t cu un tranzistor care
p,n 191a n reg imAV Acest
CIrCUli se va elimina.
Autorul a realizat de mai sus
n cazul televizoarelor construrte cu TDA4505
de tip AUDISONIC NIPPON, la care
n domeniul al
semnalelor foarte zgomotoase au
fost evidente.
Bibliografie:
1. Philips Semiconductors , Data
Handboo k : Video and Associated Systems.
IC02b,1986;
2. Philips Semiconductors , Data
Handboo k : Semiconductors for Television
and Video Systems. IC02b. 1992.
==::!219
============== ELI::CTROALIi\l L: i, "rA R E
Regulatorul de tensi une in
comulatie lH1605 este produs
de National Semiconductor
un randament ridicat
(lO%), poate livra la un
cure nt con ti nuu de SA
ntr-o a
,
"-'0" " .r'
:l" f
" 1 4' -",,'
.: _ '-" fJ.
t;'- ,f c ' ," ,
_ . 1 . 4
-
":
' - ,". ,'"'
qLJro
tensiuni lor de intrare (10V" 35V)
de (3V'" 30V)
Capsula CI de tip TO-3 cu
8 pini (LH160SK lH1605CK)
eSle n f i gur a 1
Vederea este de sus Capsula
este la (GROUND).
Sdlema este i n
figura 2 are particularitatea
, '""' , . -y;
' f
"

X
,
-.
,
20
DEALIMENTARE CU REGULATORUL
IN LH1605
pennrte unui numtir mai
mare de tensiuni de de la
un singur ci rcuil integrat de t ip
LH160S. n cazul nostru se obtin
o tensiune de SV o tensiune
de 12V/ l 00mA.
Regulatorul LH160S est e n
conexiune step-down "buck-
(cobort or de te1si une)
o tensiune de de
S V NI are 83>tH
este ca pri mar al
transfonnatoruiui necesar pentru
tensiunii de
12V Secundarul acestui
transformatoc
ing. Naicu
a COI1vertor1.Jlui principal
f ie mai mare dect a tut uror
surselor de insumate.
regul atorul n
comutatie LH160S poate livra un
curent continuu maxim de
de SA n conexiunea sa de
(step-down) sunt necesare doar
patru componente externe (un
rezislor, condensatoare
o
ntruct regulatorul LHI605
est e mul t mai eficient dect un
regulator li niar echivalent ,
dimenSi uni le puterea
transformatorulUi de alimentare
N2 =N3 =2,6N1 la sensul a puntii redrcsoare vor fi mai
de bobi nare, i nceputul miCI
marcat). Sursa
suplimentar alte
regulatoare integrate (cu 3
pini), unul pozrt iv (78L 12) altul
negat iv (79L 12)
Pent ru a aSi gura
Bi bl iografie
" Ca t alog NATIONAL
SEMICONDUCTOR - Voltage
Regula:ors ,
2 Linear Applications
Handbook - Nat ional Semi -
stabili tatea tensiunilor de conductor Corporation - 1968,
' '', "'""" "' P"Ie", El .
0t Cu 'c


-
I
'c c I , 1 c
'_''' ' 4", _
"
1
..
-:1- ->1
,
f
+
I c e

TEII NI LJM I\r, 8
EI.,Ecm OALl i\ IE,\"TARE =================
DE TENSIUNE CU STABILIZATOARE
DE POLARITATE
Aurelian
ing.
In mod normal. o detenslune se
leallzeaza prin intennediul a douIl arume Integate
stabil izatoare cu comp lementa re,
seriilor 78:0: (pozitive) 79:0:
(negat ive) De multe ori conform legilor lui
avem in dotarecateva stablllzatoare
de tensiune este aproape sigur toate vor fi de
polaritate n la prima
vedere s-ar realizarea unei surse duble
deVine n realrtate, unele
artifICii, se poote realiza foarte smplu o
de tenSILl'1e, cu s:abtl lzatoare de polantate
h fi gura 1 se schema care se
poate realiza o cu stabilizatoare de
polarltate Iar n figura 2 cu stabilizatoare
cum se poateobsel'lla,
cele mont aje sunt simple. nu
componente suplimentare n plus
avantajul deloc de neglijat ca nu
secundare sau o cu
mod,,,",
Stabltizatoarele complementare din sena
78xJ(/7gxx sunt dispomblle pentru
tensiuni 5,6,7,8,9,10, 12, 15 18, 2Q V. Cele
mai uzuale perechi sunt 7805n905. 7809n909,
781217912 781517915, Pentru aceste tr purr de
din cele
scheme prezentate anterior trebuie deblteze
aproximattve' 7; 11,5 15
TEII NIt ,,\! Nr. 8
v n fLX'tdie de va,oa-ea acest()( tensiuni alternative,
de dm structura redresorul ui
vor avea tensiunea de lucru cu 10, 16, 20
25V
rEi"esoarevorfl r:letlp lN4001 penln.J
stabilizatoarele de 5 9V, sau 1 N4002 pentru
stab'lizatoarele de 12 15V
Ca in oncare apllCa\lEl a stab.l iza:oareior
de tenSi une, se conectarea unor
condensatoarecera-ruce de 100 nF intre teminalele
de a'e CirCUitelor integrate
in cele scheme nu sau numerotat
term ,nalele arcullelor integrate stabitizatoare, ele
fi ind difente in de tipul capsulei (TO-3 sau
TO-220) At rage m aten!la numerotarea
termmalelor la stabllizatoarele de tensiune
respediv este
Circuitele Integrate stabil izatoare se vor monta
pe radiatoare separate sau pe radiator
Izol ate. puterea nu 2W,
circuitele integrate stabilizatoare de tenSiune pot
fi foloSite radiator
ca modalitatea de realizare a IXIeI
I I
--
surse dublecu stabilizatoare de polaritate
poate fi la circuitele Integate stabHizatoare
din seri a 78Lxx 79Lxx
Bibliografi e
Sdelovaci Technlca nr 7/1987
"
================== C\TALUG
CIRCUITE INTEGRATE PENTRU CONTROLUL
VOLUMULUI AL TDA1524A TDA1526
L.-Ji--I
Aces te circui t e
integrate fa bricat e de
firma P HI LIPS sunt
concepute pentru controlul
s i ereofonic a l
volumului l a
radiorecepto ar e,
t eleVizoa r e sau a lt e
aparate care un
r eglaj audio Tonalitatea
un r eglaj
independent pentru
j oase cele
-
M
ing. Naicu
i nalle , existnd !intari . Avantajul faptulUI
se poate f:=lea control ul posibi li tat ea
nivel ului
(Ioudness) .

grav e l or
Fimd
s tereofonice . circUitete
un r eglaj al
balansului .
Toate aceste
sunl controlate cu ajutorul
unor t ensiuni de c urent
continuu furnizate de
un ci r cuit anexa sau de
simpli
-
-
,
. .
:::.
' .
. ..
comenzilor cu ajutorul unei
tensiuni continue n
evitarea 101051ni cabl urilor
ecronate care

Un al t avantaj al
acestor ci r c u ite
i ntegrate in
f oart e mi c de
c omponente ext erne
nec esare (cu d oar
---
,
"
.,
-
,
-- -
. ,
--
,-
-
--
I
-
,
,
--
." ,
,
,
,
.
, ,
22
-
1
-
....
--

,
-
"
J
-

,

"' ".

#i
-
;
I
L
,

-
-
-
I
-
-
"
' - -,"
, .... ,
,
1, ;'
r' i
I
,
2,
,
r
-

-
-
'1
I

"
-
,
,
,
,
,
TEI1 1'OIUM , Nr. 8
,,\TAL-De
i

_-1
I .
,
-t.

. . , .
... .
-+-t
.'
,
.""
l
, '
I
. ,
,..J,;. "
co ndens at oare se
diagrama d e
control a L<l
pirlul 17 a l acestor CIrcuite
Integrale este
o tensiune
la aliment area

acesteia se p oate
nivelul
cnd volumul este slab.
se
alimen tare a
c irc u i tului (pinu l 17) ,
tensiunile de reg laj al
(volum,
balans etc) sunt c uprinse
ntre 3 .8 V.
TF:H:XILl\\ -'r. 8
.

[
,
, '.""
,
C '
, ,
!
,
c c:c
, '1'

,
pa le me t rii sunt
cu aJuton!! unei
tenSlUl"1I exte1Tl9, tensiunea
de alimentare +Vahm
(pinul 3) trebuie nu fie
mai de 10.8 V. caz
n care uloudness"
nu se
tensiunoa de a limenta re a
va
detennina pinul 17
un c uprins intre
4 , 5V tensiun e a de
V al im/2 minu s 0 .7V
de tensiune pe o
de
tranzistor).
de i ntrare
--- -.. '
.
--
1--
-
--
, 1

I
... -
,
,. ..
!
,
}

,
. T
, . ,
. I
(calea stnga - pinul15
calea dreapta pinul 4)
n de nivelul
volumului Pentru un
(9aln) de 20 dB
de i ntrar e poate cobor la
valoarea de 10 K O
crescand la 160Kn pentru
un de -40 dB.
fiind de intrare
d e 10 K O ,
cuplarea a
poate face prin
condensataarede2,2
de
este mai mare de 300 n .
Ea va fi cu un
rezistorde 220 n, n sene
lJ
DJ =================================== CA T"LOG
cu un condensator de (cand
capacitatea de
200 pF). Sarcina pe fiecare
d i ntre cele trebuie
4 ,7 KO.
Plaj a tensiunilor de alimentare este
destul de ntre 7 ,5V 16,5V,
tensiunea de alimentare fiind de
20V.
Circuitul integratTDA 1524 ali mentat
J
1
,
In figura 1 este schema
de a c ircuitului integrat
TDA1524A. iarn figura 2 schema de
a circuitului integrat TDA 1526_
n figura 3 esle prezentat cablajul
montajului din figura 1 ; circuitul integrat
fiind alimentat la pinul3 cu tensiunea de
! 12V. n figura 4 este schema de
plantare a componentelor.
de "pseudo-
loudness" este in de
valoarea curentului de de la pinul
17 _ este la o
valoare a curentului mal de O,5mA
devine la un curent cuprins ntre
I
. ,j, .
1
l' rti 1.SmA 10 mA de
(de 2 ,2 K!l) lapinul17 al Circuitului

J
J
, r'

, , ,' ,
f:
cu o tensiune de 12V "
caracterist ici principale:
- curentul de al imentare' 35 mA;
- tensiunea de Intrare 2 ,5V;
- tensiunea de 3V;
- plaja de reglaJ al volumului : -80
la +21 ,5dB;
- distorsiuni armonlce totale:0,3/0;
- separarea (stnga
d r eapta) : 60dB;
- lini aritate ntr e c,fii : 2,5dB max
Capsula de plastic DIL 18 a circuitului
integrat permite o de
putere de 1 ,2W. Se poate utiliza ntr- o
de intre - 3QC
t recerea circuitului in modul
"loudness". Astfel, la un volum slab
sub OdB) joase (gravele) vor
fi puse in
La deconectarea rezistorului (cu
ajutorul modul
de va fi liniar, iar
constantin banda de trecere, la oricare
nivel al volumul ui sonor

. r ,c >,
",
I "
"
,., "
1
,
"
,/1

,' > -
TEIiNIUi\'l Nr. 8
TEHNIUM Nr. 8

AUDIO
Simulator pentru joase
Amplificator I II FI de 40 III.'
CQ-YO
CUPRINS
Ing. Aurelian Mato()scu
Ing Emil Marian
Oso atoarc cu cuart Ing Gheorghe Coslea
Filt re Le Simple pent ru SSB ing Dmu Cost!n
LABORATOR
IndlC<i!or de pC'anlate Alexandru Zanea
VIDEO - T.V.
TV color pnrl inloruirea
TDA 4505 cu TDA S305A mg Horia Radu
ELECTROALIMENTARE
Sursa de alimentare cu regulatOl'Vllntegrat in comutatie
LH 1605 Ing N<licu
de tenSi une cu slab,llzatoare de
polari tat e Aurelian
CATALOG
C.rcuil e integrale pentru controlul vOlumuluI al tona tat,.
- TOA 1524A TOA 1526 Ing Nwcu
Pag 1
Pag 4
Pag. 7
Pag 11
Pag 14
Pag 16
Pag 20
Pag 21
Pag.22
LEI 2600


Din cuprinsul
Preampliticalor - corector de calitate
Amplificator audio de putere cu TDA 7294
Turomelru pentru aeromodele
cu 555
generale despre PC-uri (1)
Circuite integrate echi valente
_ MMC 5208
Detector de prioritate
ISSN 1223 - 7000
de S.C. TRANSVAAl ELECTRONICS SRL
Tiparul executat la TACHE EXPRES tel/fax 311 3012

S-ar putea să vă placă și