Sunteți pe pagina 1din 37

Sofi|rTATEA$TUSEHTILORMACEDOROr$AHt

ROMANII

\\".

Bl!*

fIIACEDONIA,EPIR,TESALIA,ALBANIA,

tsULGARtA

$l SERE|A

(!,toTEETr{OC*ArrcEgt gTATt$TtCH}

DE

L. T. tsOGA

BUCURE$Tr TIPOGRAFIA .VOCEAFOPORULUI"AL. AOAPIE

STRASACAMPINEANUNC,I7

t9ls

www.dacnr*maniea.r0

ARo MAr*l r

Cu un teren aqade accidentat,gi in

directii opus, diud

prin aceastanaqterela o

sumdde unitdfi plasticedistincte,Pe-

ninsulaBalcanicdinc{

din cele mai vechitimpuri a

prezintat 1i

sub raportul politico-etnografico inffifigaretot atit

de variatr"

Numeroaselevfli bine inchise,ca qi regiunileintinse dosite de lanluri inaltede munti,eraunigteadtrpouturiundeodinioarfrpu-

teau{rli in tihnil nenumdrateletribqridin

O

ciind intreagaFeninsul{ erasubo singurf,sttrpAnire r)" Nici revf;r-

sareain masf,a unui popor pesteo bund partea Peninsulei

Balcanlcenu i-a putut irnprimao

printr'un ilux al

Peninsulf,devineslavfi

buit sf,-ti retragfivalurileilltr'o albiernai uricH,undeexistflp6nfi

azi

deplasareaelementuluirornAnescdin PeninsulaBalcaricil.Tari{i

de curenteleslave,o partedin eleqrentulromlnescdela miaz{

noaptea trebuit sd-gicauteadlposturi in parteade ffiiaaf,-cia

F*ninsulei,unde*e rispindisegi elementulslav

numeroqiinsf,gi la nordul Feninsuleigi in Apusul gi in tdsa- ritul ei, Rominii gi dup* aseasi[ rf;spirndire,au continuat a fi

in legdturfi,fiind sili{i

FerrinsulaBalcanicil. lnldptui nici aturrci

unitatepoliiicn propriu zisfinu s'a putul

intf,tigareet*ic{ unitar6.Dacf,

intreaga

m$riislaves'a p{rut un momentc{

2),

mai t&rziumareaaceastaslavf,a tre-

s).

Firr cauaaacestor mari migcdrit'ebue str fi avut loc ai

].

Destul de

mai alcsde ocupa{ialor de predilec{ie,

l) Stllie

cil nncledespotalcdin

imperiglbizantineraueproapeindepcn.

formezcun slat

denle.Cattrvremenu

nationalnnilar!Apoi tendin{cleseparalisttale unor gagrle din intpcrid otoman

se'manifes{itocmaiin

De tenntibus pt . 63 ,s'a slsuizatinlreaga

lc,a trebuit jnpenatelor strbe$tipln{ si

regiunide acesteacaractetistice.

4 Consf. Farfirogtenetul:

a devcnitbarbara'.

0)

{ari gi

loctlrli bkye in ncesletinuluri e pastratdde toponimia

Iatil cdtcta numiri slavea salelordin Tesalia,Epir

Rcsturileslavedela SudulPeninsuleiau

foatasiniliate,.iar_nmin{irea

gi

slavi atit de bogala.

Albania,azi cu popula(ie

aromtneasca:Draposiste,Doliani, nesi, Benla,Cosita,'Drenova,

Breaza,Dohrinotto,Arebenici,Lenrnila, Cer' Se{itla "Sfnrpllsn Suropoli, etc

probabil mai existauelerntnlc romf,-

4) In firecia de azi gi 89ir, undt

neq{lr{slelitc.

www.clacornmanira.rn

pfrstoritul 1). Ast-felintregul elementromAnescdin PnninsulaBal-

lanici a tr{it veacuridear&ndulalilturi de Slavi

viata acestora,primind in schimbanumeinlluenJe,cari

cat

popoare t}-

Nu ln toate pdrtile instrau putut

mijlocul Slavilor.Anumein pirtea

3)'

a lnriurit

ne arati

de striins Iegat a fost ln trecut traiul acestordou{

kdi Romrilniiin continsuln, deNord-Esta peninsuleiBal-

canicedin causalmprejurdrilorpolitice prea turburi-in urmain- fiintlrii imperiuluirom**o-bulgar-elementulRominesc a lnceput

sf,deviedin cein cemai pulin

masaslavii'). In centrulgi SudulPeninsuleiBalcaniceins{,unde

Romf,rriierau

ntlntreruptit,au putut sd-gi-ontinue via{a nafionali incitrmnltd

vrerne ).

fnsf,intr'una, gi cind s'a ageaatstatornicacolo unde lnainteera

mai mult un oaspete,cend grupuri rislete gi-auciutat

Popula{iuneaaceastade pflstorin'aputut sd rXticeascl

numeros,pinf, cdnd s'a pierdut in

destulde compac{i,gi unde legdturaintre ei era

adf;pos-

turi printre populafiastr{inll, sllbind prin aceasta putereade re-

sisteirt{a intrcgului grup romflnesc,a inceputs[-Ei rilreascltdin

ce in

cu greu se poatedeterminacu preciziune.Se pareinsi c{

ceputsub domniaultimilor tari sArbi,a fost gr{bit de ntrvfilirea Turcilsrncarea produso schimbarelninfdligareaetnograficdain-

tregei Peninsule Balcanice.Atunci populalia toat{

sulei * fos{ pxs* in mig*are tl gi fn fataunor nilvitlitori ,,ptrgini',,

cerf,ndurile t). Cfurdanumes'apetrecutprocesulacesta,azi

a

in-

Penin-

"cregtinii* se addposteauundeputeau,ca si scapede urgianoi-

lor venili 6/. In perioadaaceastade nesiguranfilnu poate sf,

mai fie voiba di aceledrurnsri pe cari le ffi,c*aulnainte p{storii

latul PeninsuleiBalcanice"Au trebuit s{-gi

aleagf,un{inut undevaraputeausi g{seasciilnun(i cu pdguniintinse,

arom&niin lungul ti

l\ Checawnenosne aducernilrturiaci VlahiI din Tesaliaseduteauvara ln mun{ii Bulgarici.

2) In unelercgiuni imFresni cll Alban*eli"Aei int{ pogorul s{rb con- firndi acestedoui elemenlt.

3) De rtlrvat lalura ptslorcascidin via[aArominilor. 'Celnltatulir-odi'

nioari gi cu atribuile milit*ro"judecitcreaaci, fe lfing{ cea pisloreenca F$slratfl

p*nd asi- es{ede origine slevi.

{) Ririrea popula[ieirominqti

gi

prin

d-lnacestegirli a fost caurati pedeupurtc

de emigraBrcaei in sFreVesl

nirii RominllordelaSud in acs${clocuri

trcbut si ii fost gribit Si

puNcau sd joace un rol

Sud-Vest,iar pe dealta prin fn{reru9ereavc'

ln llmpul verii.-Procesul de . similiare

stabilireatominilor in centrelt mai rnsri,unde

politic nrai fnsemnat,

$) Documentelesfirbagtlne aduc m{rturii preltoase Fentru acc$ti Romini,

ale* r'ia{a aomadiia Rornlnilor a contribuit k pilstrareaIiiillei lot

CI]llai

etnice,

creeriiBal'

canllor,Grecii,s'au migcalrnal

adapostillln regiunile lor. Dr al{feltrecerealor la nohamedtniEmi-a scutil de

mari deplasari. 8) In timpnl af,eslao partt din *,ominii

carl nral rezistastriasimilirii au

lost nevoi{f fa se rcksga in spre Sud, iar tcilalli stabilindr-se prin aatelerlave

mai inainte blne

7l Sdrbii pribegeau in spteNord,BulgonTs'auad{postilin

0utln,

iar Alhaneziieraude

cu tlmpul au fost contaptrli,

ww\lr.dflc0rCIrnanica.r0

ti iarna cimpii apropiatein cari sd-$i ad{posteascilvitele. Ast-felcimpia Tesaliei,rnun{iiPindului,h Olinipului,a Gramo-

sului gi Tomorului cu ramifica{iunilelot

precumgi crimpia$1u-

z3chia,au atrasqiacum

t)

popula{iaromflneasci,cdreeraimpr{g-

8}

tiatfl pe intinderi mai mari.Numaiaceastficoncentrarea

loi{ekir

a asiguratdili-

PeninsulaBalcanicf,.Ceci in inaestratcu o culturil cu p*teri

,atitdedizolvante,culturdpec*re Ei-a insugit-oqi elementuliomit-

vecin_iltatea,unulpopor

nesc,fdril aceastficoncentrarea fortelor etniceromilnegti,numai

cn ,puterea

rorndnegti,aceastilunitateetnic{ gi teritorial{

nuirea ehmentului rominescdin

s}

str{in

de resistenpa rasei*,cu greu s'arfi pututmen{ine

Aromfrnilor"De aceste

linuturi

leagtr

intreaga

aci RomAnii.RegiuneaaceastiiesteleagitnulAronrCInilorde asi din intreagaPeninsul$Balcanicf,.

toponirniaromf,neasci r) pitstreaz{ami*tireaacesteilo-

cuiri vechi gi continuea

gi tradi[ia origina celor rnai multe grupuri de Aromini din Ma-

Aci

cedonia !). C{ci dupil consolidareaputerii otomanein

0).

pe careSlaviiinSi-ginu-l pat contesta ?). Ast-felinai*te de

t).

.Peninsulii, incet{nd turburfirilegi nesiguran{ade mai inainte,A-

rominii

mun{ii Serbisi,ajung*ndp8nf; in Bosnia

chiar

gugarilor,negustorilor,chirigiilor cari deveniril

tartfi factori nu nurnaiin PeninsulaBalcanicf,,ci gi in

cei mai impor.

ln-

vecinate.Mai alesacestelementa

cu turmelslol au inceputdin nou s{ cutreereBalcanii,

gi mult

mai departe

La aceastilmigcarepfistoreascdse adaugf;aceiaarnegte-

jucat un

{itrile

rol culturalinsemnat,

mprfig-

tiereaAromlinilorcauzatddedistrugereamarilorcentreMoshopole,

Srarnoste,Niculila,Linotopegicelelalteaavutloc o emigrarelent{, care a slf;bit putereade rezistenfitmai ales a grupului de Aro-

mini din Albania

a crescutdin cr in-ce mai niult, p&ndcind ne-a dat lnfft{i$area

de aei a Arom;inilor, Dupi regiuneadin care-gi trag origina, Arom*nii azi se

Odatf,pornit, curentulacestade emigrare

l)

Nord-Es{ ti

Acrasti regiunegi inainte primea mrreu clemente nunreroasedc la Nord.

2)

Legaturala un popor pfistorrsc s inlesnescmai ales

nunlii,

3)

Poporul grec.

'burari

4) Satele Furca,F{zi, Lunca, Cheare,Faltinetc, mun{cle Okrg, Flarn-

gi altele.

S) Multi Aromini din Magarova,Tirnova au incii pmprietaliln iatele ro-

pislorii Rsmlni au cunosrutde demultregiuniledin drcap-

iniAlneau ryobabil cu pistorii Aromfini,Chiar aei in sstele

miaegti din Tssalla. 6) De altf*l qi

tu

Dunirii,

nnds se

Mrarnorenigi I itaeeadln Bulgarirs{n{ Rorninl 9i Aromtni, $i

pnr a ar$la cd a lost

$i

o

mifiare pistoreasci puterni-i

neagr{, la

La Samarinagisim Clvatrc

unele indicii

ssre Sud,

Bogdan,numiridedealuri: iar

dela t{ord

limba unor grupurl de Arornini din Tesaliaconlinemulte cuvintedaco-rorAne,

fi

{in

pe care

fviicl:

Problemeantropogeqgrafiteih PeninsulaBalcanica pag.27

Sbornitul etnogralic al Ac#erniei strbeEtiVol, tV1'

8) 'o Atuncl lrebuesa fi uvut loc Ai asimill*reaArominllordccatr*Albaneui

distuti. Dl. C. N" Bmllernu

in vrlsrorsr D-saleopcri ,Dsla flomf*ii

,dtn A{bania*.

urw?r.dacCIr*rnanifa.rfl

cari se deosebescintre ei dup#

impart in mai multo grupuri,

nuanlede -Moshbpolenii port. limb6,gi ocupatie r).

s&ritrrrspdndi{i-m,ri to{i prin oraqeqi de aceiaportul lor n'arc un caracter Fyr nalional " aronr6.nesc.lmpru'

$utat'dela

nutat

(iqlic) in"'

atdta t1elung$'

de lung6,

c*rrtusitdcu

pctrc rele cu cari i-a adugin

dela pc;lc rele cu cari i-a adugin

conlact-comer{ul,.por-

conlactcomer[ul'por-

tul lor are ri iht;iggarepur orientaii: an anteria luqg

atdta

cins cu brAu

cins cu

brAu peste

pesti-care-vine

care vine ,bideneau l*t

,&iderteau t*t

pe Fe

c*ptugitd_cu bltrnnris3rrn?E i it. c3"ppoart&

au'fedurilemai rrtunele,ile

bllnnri scump€; in cap

poarti fesuriri

(cei(cei

bdtrAnibf;trAni

pantofi,

la ge-

g€-

albi,

inssdilpiri" se lncall{ eu

rar clotapil

*unthi,

iar

ciorapii tungr

lungi

ptr,n{ lg

Pilnd

sflnt de obiceiu

maicu deosebirela ceibfitr*ni,

i cari psstreaedgi

j rnaicaracteristical lnsfi-Sifirii

sernnulcei

arientaleo mf,t$niile {ori cumbuloghe).

ei

$i

sau

Ar*m$nii din celelaftE

portul acestaorienlal.

,bitlenei*

sr

grupuri, cari s'au stabilit la

oragssauiu apropiereal0r,au

9i

Vara fn ls*nl

poarti npcurtd". Femeile au

un port comun 6i t*meilnrcreg*

tine alecelorlaltenalionaiit*fi" c$ cnracferistica,qchepd"" $au

cdftane"cu carese leagi

cap, gi ,satlu"

lurrgca Ei ,,bidenea" birbalilor, La lemeilebdtrtne, predomini culoareaneagrd. firflmu$ttrtii pilstrearfi

pe

imbldnit gi

liortul

nrfa apoi,tdmeasa numit$de cu ei dineu, "griefi*f&.", ,,cdtr-

duSa"fdrdnAneci

nalionalaromirnesc: tla-

, ,,nri.nt*nlu,,

{pentru

,,sdrirdn' {pentnr

cu rnAneci,,mdliotln*

cei tineri),

b*tr&ni),,,&rdnlu,snrrsdfen;co"

" formeazfi portul Aromitnilcr

Orirmusteni,Pecappoartdcf,- ciulaalbd,urr fel de fes, lb,

Aromf,nJlt*shopolean

f*rfr ciueuri,in pieioareau ofd pne/"(cicrapi) ,.rdoarffCafgJcf"iqi pantofi.Iarnase $ervescde ,,Cd- l.dgan*salu,tdmbare" carisitntdestulde groase.

Femeilepoartirflanel*,eiimag{

odtiptar", ,.fttstflne",*gjlrr-

in

cap unele

fttddane'" ,,rrlRr&lgd",,,s$rif,do,.,poata{ (gor{),

l1

Strtshopalenl,0rdmusteni, [piro{i, Tesalio{i,Muri{cheari,Slirnpieni,

Fdr'geroligl lttegleni(i.

www.dacornrnanica.rn

poartl.

Casdi a#imeuavintl "fiprt" ir

in picioareau

pestflcare se

fatfi

,ldpazi" ti

Ieag$cu oginrro. altele urdrfufrfeu

un o&drrn qi

"crdddrir&e di fla,rii" ;

"pdputd'" (pantofi).Seincing

cu

*n lanl de argint, la

ginea cdrula se

tura" (briceagul)qi

cttcra"

obdrrut"de care atflrnf,

{c

mar-

qflf, .rds*

,taba-

catiuqdde argint

fpiratil

cdnduge,

pentrubani).

poartilmutiot,

il*che,

{ipr'ne,

efrnwagfl,brdn, Ldpttai,cina-

rtti,

cdl{dwele, Ei cordeli

(pantofi)in cap poarti ci-

c ula albi ca $i a Grdmus-

trenilor,tinerii - insfl poarti

oba"rbarusfi.", tot ufi fel de cnciulXalb[ impletit{. Femeilepoartd osaricdo

$ipune, cdndage, tu,stane,

poatd, ldpuei, tordeli gisiint

i*cinse cu

care pun

asime",iar in capse leagd

cu ,,mdndi.ld"$i Arominii

din Tesaliaauaproapeace-

,rbdrnu.o prste

ociuprfickile di

Arom6nfirdmustean

Aromdni Epiroli

la$ pnrt, preeentAnild,.sigurrnicidcersebiri.In genereAromiinccle

toatepoartY* nminglt"itttc ss{, weri d.i asirre

,si

*m(t[dffid"

(c*rcei

lfundlfw"0acOrsInantca.r0

(hrfff;ri)gi alte

de argint qi qur) apoi

rnai alesl* Ff,rgeroatesfintfo*rtenumeroase. "#i/igrfi.

podoabe,ca*i

Rqm&nlldln Albanis, usii *u imprumutat portul atbane-

portul grupuluide

fuomini

c$ntia apprtin

pCIr-

zesc,'iarallii au

(FArgeroli,Morhopoleni),cleaceianu vomvorbi aparted*

tul acestor Romini.

Firltrolll

de asqmeneaau portul:curatnaSonalaromsnesc

ca qi grflmusteniii ,,cdneapa', apoiflanela,pe careeio numesc

ncoacer pestecarevine

pestecarevine

ncoacer

fumrcial,burhtndi,sf.tm

*gl.amadaneatraiechtndtsitd",apoi ,dn-

lnte' (broilatcu negru),

,tdldgan laiu"

*gl.amadaneatraiechtndtsitd",apoi ,dn-

in picioarepoartil

,tdruhi" (opinci) ,.pdrpozi' gi

,cioari$ialghi" iar in capc5-

ciulfl alb*. Acestesunt partile

din cari se compune portul

bf,rbEtescal P{rgerofilor. Femeilefdrqeroateau un

,cd-

viile

ctt.clini",

(arging

cari

r sl-

la femeigi iete,gi

nreu,apoi ugdrnfau -

mai alen

cap poart* ^tiup&.rile di

(*auSiu);

portfoarte bogat; peste

fitea7a.albd cu lilice"

,,rodf,eo", apoi

,pud"eaua"

,rbdr laiu.",

(riuri),

ogdgua*

(gorlul),

ncurau.a largd",

,,cluprdchiled,iasime*

ser\escca cing{toare.In

,ciceroana"

legf,turl albi purtati numaide

bdtrf,,ne.Ca podoabefenreile

atrllnil de bris o multimc de

lanquride cari

cruciuli{egi altele.Stareatna- poiatfia FArgerofilorii faces& ]ie mult la podoabesclipitoare,

leagXbricege,

iHegteutfii degi in

ruij-

,c&d"

locul unei populalii strilineau

un port caracterisfic,care

face e{ 6edeosebeascf,de ele.

?i

Bfirbafiipoartitclma;f,,

ArominF{rseror(eernrc} f$gyjJ:,

lqng e .frig} -citpdruan

,brgrio

tT.I.ih}?tftffi

(dulamdeie1flnd}

d5ju{.el.S* poa${

,zifri"

obdrndae{i* negri do l8n{,

mr)

I{ri

rite culori,Iarna semai $ervescde cojoc gi ,pd,ngioc* la celelalte

grupurideAromAninumit

$au-,,rftdrner*i(br&q sau chi"

{ci6areci)

ciorapi.opincicu curcle(laFir;ero{i sunt

,gdmie"de dite-

oantirie fttis#*, nedA$#n,,&roasall

curele); pe cappoarti ctciuli inf[guratl cn

'

Femeile poartf,cfimagfi,

"t{rnbareu.

.

www.daccrnm;rnica.ro

chimei', ,prigaciu* (gorl) ,sagftiastzitd.a

glesne), ,gdh ropi" (rochiede

(hainl brodatil pfinl Ia

mireasE),mireasE),ciorapi,ciorapi,iariar ', De cao se

-chiluvet", ,trapn

un tel de petchir

Ite)

le

;

bihenele poartii ,bulica'

alb. $i

poartf,opinci, dar se obicinuesc Ei gheteilet&rg.

snnt

a$ezatecelemai

timi, cu case destuld6 incd-

p{toare s) pentruca sil poatfi

trii la o laltdintreagafamilie, -compune caro adesea_sri se do pe*te 90 membrr,

ocupit

Sateleromhnegti )

multe pe inill-

Aromdnii cari se

cu

pilstoritulvara igi constru-

,cf;lived, unde'lo-

e$cl* munte

'cuesc eigi prepar{brf,nzil,ca$-

caval,urdf,etc.

Cdlivelesuntimpletitede

cu lut

nuiele,dinduntrulipiie

qiacoperitecupaie,'cei cu dare

de mAntrIE clddesccu piatr6. In apropiereacAliv6lorse -atrl{ t*rlele pentru oi (cdseri). Industrialaoteluiera.odi. nioardnumai aroimdneasci,azi insit este in decaden{f,,din , caxzalmprejurf;rilorhrrburi din ultimeledecenii. La orageArorn&niideti 'trf,esc de obiceiu in cartierb

separate,casele lor

nu pre-

einti nici uncaracternafional; in exteriordoar curf,{enia le f*ce s& se deaseheasif;doca- selepopulatiilor strdine,iarin

,inter'igf ;,.aiii;ri-tor

Ei'rului

fe

'proape

rominii de unii sint

roasii,pentru-cade allii sdfie

Arsrniln lllegknit

adeseaori preaisbitor.

deopartetendin{afireascdde emigrarea populatieipfis-

se imprf,gtiea-

pesteintreagaPeninsul{Balcanicit.fut-fel rtrspfl.ndifi,A.

socotifica o popula{iedestul de

nume-

reduqiriuriraili

cAtevazeci de mii.

toregti,iar^pe de altadorul de munci qi cegtiga populatieimeE-

tegugaregi negustoregtiau fdcut ca Aromfrniisl

Aceastane aratii cdi de maie estegreutatea stabilirii nu-

ndrului exactal Aromfinilor. La lipsa

popula{teidin regiunile locuitede-Aromdni, se adaugfl insugi

unei statistisi oficiales

l) Detipul gr{midit.

2).Caselesu"ntmai toatede

peatra, cu un

cat. Casase compunedinl

cddi Ei

ubor, cutugftbs,

casd unde e vatra.

.

lilar gi a#ura, iar catul lntAiu ars pal-mara,paf-mic.

wr"vw.dacorornanica.no

l0

caracterulnestabil al unei mari p6rti de AromAni,care adesea ori sunttrecuticu vederea,

un teritoriu agade intins,Aromfiuii pe

alocureaform-eaztrgi

cu celelalte nationirlitifi conlocuitoare.Cdci nu-i o singurit re'

glune mai marf, care si

cuprindi o popula{ieomogen&ir mas[

Degi imprtrgtia{ipe

grupuri destulde insemnate r), in

raport

compact*:pretutindenisatelesunt amestecate,gi nu arare-orise-

intAlnescreprezentateaprn*petoate nafionalit${ilechiar pe mici intinderi de pf,mAilte)"De aceiadacdpentruvalorificareafor{elor

e{nice ale Arornflnilorse raporteazdnumfirullor

balea tuturorpopulafiilordin regiurrilelocuite de ei, ci a fie- cireia ln parte,reeult*c* numai in putinelocuri forfele Arornfi-

nilor sunt inlrecutede aceleale unoi na{iunistriiine s).

aceatfase mai adaug* organizafiapatriarhald r)

.\romini, situatia economicildestulde infloritosrea clCIrmai multi, mobilitateacontinut a unei bune pfirfi dintre ei, precum qi tendintainstinclivflde a pdstralimba,datinile,portul,aproape

a tuturora,conservareade p8nd acumaa elementuluiarom*.nesc in FeninsulaBalcanicdnu pareo enigm*"

nu cifrei glo-

Dacit la

a unora dintre

l) Orupd dintre Veriagl Vodenade 26.675;cetdin Megleniade 3?,525;

apoigruprrlepirotde108.625.

ponlelenuntelui FerLcterede pildd suntsalemmfi,regti,albane:egii,

Bitoliacuimpreiurlrnile67.580 ;

X) La

turcepti li bulgf;rctti.

S) Aromdnil fnsii sun{ lavorizali gi de gofitiile gi mdrimeasaielor lor.

!)

Din,acest punct de vedere "celnlcatele' snnt un elcmen{antropogea

grnfic foartc lnsemnat,

-.

www.dacCIrsmanica.rn

**l:_

Azi Aromflnisunt stabililiin Macedonia,Epir, Tesalia,Al-

Ei

Bulgaria,iar in numdr mainric in Serbia r) gi in Bosnia

bania

6i

Her{esovina s}.

Pentrustabilirea "r*u,H1l*;lflrrl*f||i1li.

dere nu n$mai Arornfl- nii agera{iprin sate gi oraqecigipopula{iaaceia flotantd care rdtdcegte

prin mun{i,gi care este de*tul deinsemnatfr.As. tlel dacl Ia nurnlrul

toial

populatiaaromAneasc{a satelor gi oraqelordin celecinci regiunicupril'l- se in {abloul statistica- ncxat, se mai adaugfr Aramfrniinomazidin re- giunealaninei,Prevezei,

fughirocastrului,a Gre-

benei,aEeratului,aAvtro-

cf,re rezultd din

nei,aElbasanuluia ffa-

saneigi a

prec$m

qelecarinu suntcuprinse

in acestiablou

rul Aromfr"ttilordin

ninsala

se ridieri l.* 7{}4.M0.

Seresului r)"

$r

acera0ln ofa-

t),

nwmtt

Fe-

Ba{ranird. azi

*

FAA$HROATn *

Pentruun {inut cu

niStecaracterepla*ticeqi

etnograficeat&t de va*

riate - aEa cum

de elementulArom&nesc *

prezintf,o

realor gi 6rentru vii{or,dac{ se va pfrstrannitateapoliticda te-

folf* etnic6lne*tulde insemnati"careasigur$ddinui-

ritoriuluiloeuitde cearnai male partedintreei,

este partea FenillsuleiBalcaniceloc{ritd

numtrrulacestaal Aromiinil*r re-

l) Carici Sflrbia pag.768.Pe l;ingi

rrastoriiAromininumi[i

deSdrbi

fdr-

novtttli. in oragelemari din *Serbiasegisescpeste8.000de Arornininegustorigi

rneseriaEi.In totai ln

Sertliase gfrscsc10.0'r)0de Aromfni.

2)

T. FlllpescuzColoniileromdnt din Bosnia.

Ca bari s'au utllleatslatistlcilecele mai exacte, ndaug{ndu-secrrg-

terlle nledil fenlru intsrvalslds e8ndau fost stabilite acele statisticigi

nri. S'auavut in vednrepi sc*rXcrile,(Sollrttino del Ministerodcgli Aflari Es- leri 1902).l"{urnflrulltorndnilorni}rnarise ridird la 1.10.f80.

3)

pAna

4) ln prlmul r$ndorat*le din Turria,apoi din Bulgaria 9l Serbia.

l,V\,Vtr1,n,dnf 0r0 Inan if,a.rCI

 

1

No.

de

ordine

Numirul

a{fl$lo}$edlt[$lrT

lscuitori-

lorrorninl

No.

!

Numiirul

4e I ltmslelomtlltiltrar

ordine I

locuitori-

lorrorntni

I

lAghio-Iani

2lAlistrat.

3lArgacio.

4| Bacevo.

5lBania

Banisca.

7iSelcamen.

6

|

.,

.

8|Bilita .

l0lBlata'l.

ll

lBl{ti{a 12 | Bresnila

13lBujdova

t4lCilinli

.

l5l0f,lv]e ilillClsrrfi.

,

lSlCalmi

17lCamenic .

l8lCf,ndrova.

19l Cara-$u-Cillic

20

2I lCarliciova.

|

Carila

23lCarlichioi

24|Casandra

25{CrHhA.

16lCaterin*

27lCavala

281Ceatal

29fCeatalgea

30 | Cengheli :il

32

.

35

54lChiglar.

lCerepeani .

iCerevigte

SSlCernodol

"

|

{liocanifa

37'Chitca

38

39

40

41

d2 Cratova "

4{} Crumen

44

Cociani,

Csmanovo

Condulio{a

Consco.

Crugevo

485

rs30

4CIS

760

1?0

$10

r$80

340

8S0

,

4105

850

400

1340

8ls

137CI

680

I*oo

I680

290

1800

s05

g?6s

60s

t*0

280

2750

r56 '

340

o/b

425

570

42t)

485

360

170

?s0

sls

?50

1060

1440

985

1635

280

EBS

I

*slcrusou, .

, a6lCupa.

.I

.

l

l

48lDjumaiadeSusl

49lDjumaiade

SllDotiani

Josl

1

i

53|Drama

$4lDuraqca

55lEdernedjic

36lEgri-Pal*nca

57fFeli{a

SSlFlorina .

62lOoldova

64lGramada

S5lGrarnalicsva " . 66| Grasciani 67| Hran .

6SlHuma

70 Iancovel

|

71|Ieriso

72llri-Dere.

?8llstoc .

?4 Lf,puEna

|

7,5 | Larigova

T6lLiopeni

77lLipopelfi

78

-

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Lipog , . fisec . Liumnifa Livezi Lopova. Lugunfa Lupouo.

Malegeva, .

Maruga.

&lehomia

www.tlaccrnrnanica.rn

9650

t2s0

780

3$80

58S5

480

2950

760

1680

270

g$0

765

gt50

680

r0s0

8*0

425

405

3750

480

670

530

t05

1485

505

t

.7281l

100

I

s70 I

1470 |

s50 's5l i

3fi6l

4e0 |

s75 l

340

i

s450 i

6840

I

{230 I

14$0 I

485

[

3630

f

12S0 I

r050 I

2s80 I

 

18

No.

de

liun$lflo$rlittlll$r

Numf,rul

Iocuitori-

ordinc

lorromilni

89

Melenic.

765

l3s

Samari

it80

s0

Mesmer " .

490

ls4

Sari-$aban

320

gl

Molovigte.

s650

135

Easo.

)

345

92

Manastir

rs.?50

1SS

Scolarti.

3$0

9$

Murihovo.

2?80

1$7

Scooia

2m0

94

95

NSnta Nedobfrrsco.

948S

130

r38 $etii desus

139 SeliadeJos.

2400

ss20

96

Negovani .

1475

140 Seres

. 6480

97

Neveasca " .

6740

141 Sirminina "

87S

98

Niagusta

8S0

t4:2

Sofanrleri.

72A

99

Nigrita

7S0

14$

Spancea

380

100

Nijopole

2680

144 Stanli

s(i5

101

Ohrida

2530

145 Strumifa

150

l0g

Olah

585

146 $untli

$15

104

104

105

0lahlai.

Olahlar.

0learti

530

480

s70

147 $anlia

148

$atra .

149 Tirnova

3$0

9r5

al75

106

Ormila

105

150 Tf,rsino.

s60

107

Ostrsv

375

151 Usita.

310

108

Ogani

s530

r52

r850

109

Paleani.

1950 t5s

Vacuf

330

110

P*ndelei

27t

154 Talto

170

11t

680

155 Virbila .

724

lt2

PapasCeair.

.

1380 lau

Veles(orag).

890

1lfl

114

Patecina. Perlepe.

86e

10t5

rs7

r58

Veles

Veria,

lCaIve) .

1870

4500

115

Petelino

7$0

159 Vlahli

s15

116

Petrici

1280

160 VlahoClisura

6900

117

Petrova. "

s80

161 VlaschiColibi.

510

118

Petrovo , .

5,40

1$2 Vodena

1170

119

Fisuderi

9380

163 Xanti.

1780

r20

Fodos

570

164 Xirolivadi .

42S0

191

Ponicfa.

460

,66 Zileahova

1050

r22

Foroi .

3640

B. Albania

1$6 Alambrezi.

123

124

Porovita Fravigte.

sB0

r3sCI

175

r26

Prosociani- .

t225

167 Aliban

40

126

RadoviEfe.

s05

168 Ametbria

2S0

127

Rahovita

350

16S Arghirocastros

78J

198

Ramna .

ts50

170

Armeni.

95

r29

Rlgova

$20

171

hrua .

150

130

Resna

1460

172

Apolonia

185

131

Rtvenichia

1S0

17$

Babita

/o

1$?

Salonic.

14"060

174

Baburi

1,90

www.riaconomanica.r*

l {

No.

de

ordine

I t{unremt

locuitori-

ilor romanl

linnclg hmfifitll0tI

'

No.

l{EmSrul

dr

locultori-

ordine

lor rominl

175

176

177

r78

r79

180

181

t89

183

Badeleoni. Bagma Batai. Beala de Sus ,

Bealade Jos

Beilic $elenita.

Belan

Berat,.

I84 Berigti

r85

t86

187

r88

Beselie

Bestrova

Biciuerifirama*

Bilcea

I89 Bitcuchi

r90

ltll

ls2

193

194

rs5

i96

rg7

198

199

?00

201

242

Bluiai

Bobogita

Bosista.

Sreioni

Erestani

Budari

Buhali

Bulutani

Eumbulima

Bunavia

Butca

Calfani

Llarbon*ra

Casim B&ani

Cavaia

Cericu

Cerma

CernaPasa .

203

904

205

206

207

2d8 Cerna Precutia

209

210

211

9r!

213

914

2tfr

ll6

2r7

218

Cerveni.

Chiatra.

Chelaristi.

{lhelbesira

Chelesesi.

Ciaoarat

(lipiaca .

Ciumani

Calcondagi

Cojeli

.

25

3S5

170

r65

22AA

2050

7A

190

5180

r95

90

246

256

60

s0s

45

130

190

340

xs5

490

425

290

t15

?45

274

90

280

8S

1040

165

180

185

190

240

3?CI

350

146

!30

70

1S;

r90

t€:t

240

219

220

221

222

223

224

225

92S

227

'228

folonia .

Condasi

Cori{a

Cosova

Costreli

Cozare.

Crionero

Cruecuchi.

.

.

.

229

2&O

231

?3*

233

234

2S5

2S6

237

938

239

24A

241

942

243

2&4

246

946

Crueghiata

Cruetepost

Crusbalto

Cutalia

Darda

Denisco

Diyri{a .

Drisa.

Drobonie.

Ducagi

Duralo

Dugcu

Dugnic.

Elbasan

I

Eqigura.

Fereca

"

2+71

|

Ferieovichi

Flochi

Fragari.

248

l4g'

250

2S1 Oarm*nicicc.

282

.

,

Oarmanimici

Shianti.

Ghreti

Giurina.

Ooriciani

Corosieni.

Grabiani

258

254

r55

256

2i7

258

2S9 Grabova

360

2S1 OradiEtea "

262

Oradisca

Orsmos{ea

wlqrw.daccrsrnanica.rr

510

160

5700

710

145

380

95

40

25

I50

175

55

1S0

280

TO

1800

265

145

90

60

105

140

1640

60

170

1630

s0

3040

4{j0

b.)

140

re50

t90

1tr)

65

95o

190 gCI

330

230

670

835

205

1ffiO

15

No"

de

ordine

Nrn6rul

l{nmhlucrlllfr|llnr

locuitori-

larron$ni

Ns"

de

srdinc

l.{qmirul

locuitori-

Nurulnhffit{fllur

lor romin

2S3 Gresa

264

2S6 0uriani

2S6 Hogeani

287

268

269

Griuca

Hrupigfa

Jariani

Java,

t Jalz{r

,

r

274

IJareza

271.

272

273

2V4 l-acatun

275

276

277

278

279

i

travari

llmdgtea 'luba .

Levani

Levani Sarnar

Liagageni

Liaparda

Liboni

tribovsia

$arban

280

281

282

283

284

Lucti .

2&7 Lunca

286

288

289

290

285

Liuzi .

Lioptica

Liucari

Liuri

Lubsca

Li;gnia

Malibarda

Mboria

{$n}flrlff)

29l

Mbrostrare

292

Meca{i

2gs

294

Megidia

Miceani

2S5

Mifoli

296

Miurtezaea

297

Mistravi{a

298

Miza .

299

Moialia

300

Morava.

Moshopole "

301

3S2

s03

304

Mulipaga

Mustagaua

Nicea

305

NicoliIa

f,O6

Ngarf,ra

t4s

1S0

90

80

2630

350

60

ls0

12fl

t05

90

r05

lg0

180

35

t45

2$5

150

s40

90

t50

455

14CI

180

1340

250

90

280

17S

r75

3440

185

150

85

165

$0

160

900

1840

20CI

1S5

410

485

150

307lNovo-Selia

308 Ogreni .

|

309lOtova

3t0| Pelicazi

311[Pegtani.

312IPetova

313i Peschinie.

314 Pi{ari

|

315| Petrondi

316| Piescazi

3l7l Piescea.

318lPleasa

319lPobrati.

320lPobrazi

321

322 | Poiani

323

324| Polovina

$15IPosca

326[Posnia

S2T lPremeti

328

329

3il0 Futreana

331

3Sl

SSS,Raptica.

|

|

Pograde!

Poliojar:i

Frizren

Frotodura

trladoqtina "

Rapani

204

240

t80

68CI

ls0

60

290

105

190

100

200

r830

150

60

350

490

r05

r45

ts0

140

475

4630

73

80

105

80

rs5

334IReti

40

S35 Ricai.

40

336

Risnic .

r

155

337

338 Roscoveti.

Rogopina.

390

140

339 Rrmflni "

150

S40 Rrminila

108

341

Rolul

210

342 Rugcoli

343

Senapremte

65

145

344

Schepuri

235

34SScrapat.

346

347

348

fi49 Selenni{a

SS0Servoda

Scrofetina,

Sechigte

Seliptea

105

e5n I

340

I

185

|

51s I

r40 |

r,,trww.clacoromanira.nn

l6

No.

No.

Numirul

de

de

locuitori-

ordine

ordine

 

lsr rom6ni

$51ISiacureni

/ D

393

Buga.

630

352[Sopr.

s

s94

Ceariceani

 

8t0

353

lSpoliata

354lStarova.

150

150

395

396

Cernegti

Cheare

1460

4S0

S55lStiulagi.

3SGIStrmeni

170

397

Condurio{o

 

750

s30

398

Conifa

4Tfr

357|Stronan

ss0

399 Cochinotrlo

 

28$0

,158 | Struga

S59lSucti.

4s5

400 Cutufliana

750

1S5

401

D{mag .

1S80

360|Suliani .' .

?40

442

Damagulu

 

730

361

lSuropoli

369|Svernez

363

|$codra

364l$ipsca

230

.74

wa

403

404

405

406

Diminic

Discata.

Dobrinovo

Dragari .

180

140

960

S65 lTetova{[fl]$amds)

367ITirana

4ff1

Elasona

1S85

$66 lTopoia .

408

Floru

19ts0

409

Fteri

865

808 f Tramipte

725

820

140

16S0

120

65

1m

1ffi

410

Furca

2576

.

8?0ETO|Urcurtu

369

||ucalar

I

Urgurtu

411

412

Grebena

Grebenici.

 

9700

3680

STtlVadiza .

413

Gurila .

.

240

S79lValona

490

414

Ianina

1675

3?3lValeMare

ss0

415

Laca .

4150

&74lVaribohi

27A

410

Lf,bf;ni{a

1830

375lVarbaqi.

100

417

Leagni{a

2350

376lVirtopa

377lYaviza

14,0

s0

418

419 420 Melova {1il1il01flj

Mscrin

Palti*

r275

8850

$78lVerbss

65

6$5

S79lVeria.

140

421 Paliohori

8S0

380lVeteric

200

422 Faleohori.

 

970

381lVila

290 42& Faleo-$eli

 

2774

382iVirusi

38S fVocopol

140

424

?frzi

145 ,+25

Perivoli

9950

37$0

384|Voevodani

SSSlVoinicu

386lZavaliani

SSTlZoiceua

50

80

50

76

426

427

498

429

Pipiligtea.

Podgoriani

Podorghiani.

Pojvala.

 

750

P735

830

sbc

C. Eplr

430

Pretori

L27A

431

Samarina.

,

8250

388

Abela

,

4680

432

Sf,racu

6if70

889

Ameru

15S0

48S

434

Serfige

Smixi

 

850

2930

1740

ts610

390

Armata,

.

860

391

Boeovo.

s25

4S5

Tdrstenic

392

&reaza

2t7a

436

Turia .

wwwdaccnomanica.ro

J7

No.

de

ordine

llxs$lsl$cflfiffilttrol

::::::K

NumeleI

locuitori- |

:YI

4$7 Vlaho-lani

438

439

440

Vlaho-Livadia

Vovusa,

Vutunosu

,

D. Grecia

441

442

44S

444

446

44S Avali " 4+7 Bacce

448

449

450

45I

452

453

454

455

456

4$7 Calo . 4S8 Ceregi

4S9

460

461

Camia

Calichi

Baglar

Buriucu

Calabaca

Calariti.

Caleuzi,

Caradeolo

Cardila .

Chircini {AhJtil}

Cioran

Ciuciubina

Clinovo

462

4S3 Cocli "

464

465

466

467 Custaneaug,

468 Ca{aro .

4S9 Cutomila

Cornu

Coteana

Coturi .

.

.

.

4?0

Daianda

47r

Didireni

472

Ooibagii

473

Doliani . "

474

Oomocs

478

Dragovigtea "

476

Fanar I

.

477

Caic-Papa

fiardichi

478

1430

68CI0

970

460

830

570

635

810

780

gg0

s40

420

59S

850

1200

430

9800

73S

s80

s3s

5t0

8S5

470

s30

I640

1380

3S0

2$80

73S

750

I

479,Ciulcea.

480ICiunerazi.

lCligeadi

482ICudovazl.

48S IGurghistesa

4841Halic.

485tHArzeale

.l8S I Isahtaia

487Nlanea.

a81

4$81Lamia

489!Larisa

490i La Vlahlu .

491 lLepenila

492

i

Liapova

a93 | Lujegti

494|Maciuchi

495

49t5tMisol

497|Muceara

a98 Irldegli

Malacaqi

|

|

499lNirsit

500

Paleo-mana,

506lfurovili

507

508|Schineasa.

509

|$chescu

|

Strugea

510ISturnari

'

1340 511lSuflari

s865

?140

630

4$0

830

810

730

910

750

42&

1430

5lZ

513lTahtamani

|$esu

.

51+ lTilloseli{0tghlll) .

515

5r6

8rr

Toivas

Tricala

Trf,novs

Vehgtinu

Vtnditta

Veternicu

Viliceani

Vracori .

5ts

519

5t0

52t