Sunteți pe pagina 1din 16

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie SC Trinette Design SRL-D , a fost infiintata in luna aprilie a anului 2011,

sub forma juridica de societate cu raspundere limitata, siare ca obiect de activitate activitati de intretinere peisagistica-cod CAEN 8130. Mai exact, activitatea SC Trinette Design SRL , vaconsta in amenajari peisagistice precum si comertul cu plante ornamentale de gradinarit. Ca tanar intreprinzator, am infiintat aceastasocietate comerciala dintr-o dorinta launtrica mai veche de a-mi desfasura activitatea in acest domeniu atat de frumos si anume celal amenajarilor peisagisitce, bunicul meu a lucrat si lucreaza si in prezent in amenajari peisagistice si gradinarit, fiind un gradinar cuveche traditie in domeniu, experienta care pe viitor se va transforma intr-un avantaj competitiv. Viziunea echipei de coordonare,este aceea de a putea oferi clientilor nostrii produse de cea mai buna calitate la un pret cat mai avantajos aspect ce va fi infaptuit atat prin dotarea cu echipamente tehnologice cat mai performante dar si prin profesionalismul de care va da dovada personalulnostru.Tocmai in aceasta idee, tehnicienii nostri vor urmari in permananta derularea procesulului tehnologic (amenajari teren,insamantari, plante ornamentale adecvate) asigurandu-se astfel asupra calitatii serviciilor si produselor noastre viitoare . Mai presusde toate acestea, pentru noi va conta calitatea serviciilor si produselor noastre care se vor bucura de notorietate si apreciere la nivellocal si nu numai. Localizarea fimei in mun. Rm Valcea, judetul Valcea constituie un real avantaj competitional intrucat in zona in prezent nu functioneaza multe societati comerciale de profil versus o cerere din ce in ce mai mare de astfel de servicii (intretineregradini, amenajari peisagistice, mini sere si gradini botanice etc), astfel incat desfasurare activitatii economice se va derula faracosturi suplimentare rezultate din transport, materia prima (seminte, plante ornamentale) fiindu-ne livrata la sediul societatii noastre.Firma SC Trinette Design SRL, urmareste ca in viitor sa se poata dezvolta prin deschiderea de puncte de lucru in tara (magazine-florarii) care vor functiona si ca centru de procesare a comenzilor in amenajarile peisagistice, totodata suntem hotarati de afunctiona si sa obtinem in system propriu plante ornamentale cu o valoare adaugata mult mai mare si sa ne extindem astfel sfera deacoperire a serviciilor si produselor noastre, prin introducerea a doua directii noi:1. Producerea de plante ornamentale prininfiintarea de sere proprii; 2. Producerea de servicii si produse cu ajutorul plantelor ornamentale si a celor rare cu o valoare adaugatamai mare (gradini cu specific-japoneze, etc, amenajari de parcuri si locuri publice, locuri de recreere cu plante exotice, amenajari degradini botanice etc). Pentru realizarea acestor noi obiective, este nevoie ca SC Trinette Design SRL: 1.Sa se doteze cu echipamentetehnologice cat mai performante in domeniul vizat; 2.Sa mareasca numarul de angajati (cu specializare specifica) proportional cunoile cerinte. 2.2. Descrierea proiectului:

2.2.1. Obiectivele proiectuluiObiectivul general al proiectului: Modernizarea activitatii SC Trinette Design SRL, prin dotarea cu diverse echipamente siurilaje specifice si oferirea de servicii si produse de o inalta calitate. Obiectivul general proiectului este relevant pentru zona dedezvoltare a mun.Rm Valcea, judetul Valcea, pentru ca vine in intampinarea obiectivelor specifice ale stategiei de dezvoltareregionala a Romaniei socio-economice pentru orizontul de timp 2007-2013, si anume: - Crearea de noi locuri de munca avand invedere scaderea numarului de lucratori in agricultura si alte cateva sectoare industriale; - Cresterea atractivitatii regionale sidezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic prinamenajari peisagistice a locurilor de recreere si nu numai; -Cresterea competitivitatii zonale dar si regionale prin sprijinireamicrointreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane. Obiective specifice ale proiectului: Crearea uneiramuri in firma de amenajari peisagistice, dotata cu echipamente si utilaje tehnologice cat mai moderne, nepoulante, de calitatesuperioara, care garanteaza rezultate superioare in domeniul gradinaritului si amenajarilor peisagistice: Motocositoare (1

buc),F i e r a s t r a u m e c a n i c c u l a n t ( 1 b u c ) , M o t o c o a s a m e c a n i c a ( 1 b u c ) , M o t o u n e l a ta gard viu (1 buc),

Refulator (1 buc),Motoprasitoare (1 buc),

Masina de tuns gazon (1 buc). Crearea a 5 noi locuri de munca. 2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectului Beneficiari directi: 5 (cinci) persoane angajate prin proiect.Beneficiari indirecti: familiile celor 5 (cinci) persoane angajate prin proiect, furnizorii de materie prima, autoritatile locale

2.2.3. Durata de implementare a proiectului Durata de implementare va fi de max. 5 luni de la semnarea contractului de finantare.

2.2.4. Activitatile proiectului Activitatea nr.1 Formarea echipei de implementare a proiectului si elaborarea planului de derulare si implementare a proiectului. Echipa de coordonare a proiectului va include persoane specializate in serviciile de amenajari peisagistice, in domeniuleconomic, cu experienta si bune cunostinte precum: management de proiect , legislatie financiara etc. si va fi formata din :-coordonator de proiect; - responsabil tehnic si logisitica; -ofiter financiar. Pentru ca echipa de coordonare sa-si poata desfasura activitatea in conditiioptime, conducerea societatii va pune la dispozitia acesteia un birou, cu toate dotarile necesare (mobilier, calculator, imprimanta,copiator, telefon, fax) si in care sa se poata pastra, in siguranta, toate documentele referitoare la proiect. Echipa se va intruni in Sedintede lucru saptamanale. In prima Sedinta

se va face cunoscut proiectul, activitatile si planul de actiune, se vor desemna responsabilii pentru fiecare actiune si detaliile de executie. In prima luna intalnirile echipei vor fi mai frecvente, in vederea definitivarii planului delucru, care va cuprinde procedurile de evaluare interna a modului de lucru, incluzand atributiile si responsabilitatile fiecarui membru alechipei. Scopul activitatii este pe de o parte constituirea unei echipe performante, instruite corespunzator in vederea derularii unui proiect de asemenea amploare si, pe de alta parte, permanenta informare si evaluare a stadiului proiectului, aplicarea ajustarilor necesare, comunicarea si colaborarea in cadrul echipei de proiect. Aceste intalniri vor avea loc la sediul firmei SC Trinette DesignSRL.Motivele pentru care este necesara elaborarea unui plan de implementare sunt urmatoarele: creste eficienta

in realizarea proiectului; membrii echipei inteleg mai bine ce responsabilitati le revin; se stabilesc niste repere in raport cu care se poate urmari sicontrola derularea proiectului. Pregatirea planului de lucru va fi efectuata de catre echipa de implementare a proiectului. Planul de lucruva cuprinde procedurile de evaluare interna a modului de lucru, incluzand: a) atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al echipei; b) metodele de evaluare a modului de indeplinire a sarcinilor fiecarui membru al echipei; c) metode si modele interne de raportare; d) perioada la care se vor prezenta rapoarte scrise; e) modalitatea de acces la documentele proiectului, pastrarea si arhivarea documentelor,relatia cu furnizorii ce vor realiza in vederea dotarii firmei, preluarea sarcinilor unuia dintre membrii echipei in caz de concediu deodihna sau de boala. Solicitantul proiectului, SC Trinette Design SRL are responsabilitati in cadrul proiectului si anume: -asigurareasumelor necesare acoperirii costurilor neeligibile ale proiectului, daca este cazul, si ale cofinantarii -punerea la dispozitia proiectului aresurselor materiale si umane necesare bunei desfasurari a proiectului. Activitatea 1, include alte 3 subactivitati :1.1.Numirea echipei deimplementare a proiectului; 1.2.Impartirea sarcinilor de lucru; 1.3.Intocmirea planului de implementare. Evenimentele de referinta sunt:-Procesul verbal incheiat cu ocazia constituirii echipei de proiect; - Planul de implementare a proiectului. Riscurile semnificative sunt:-lipsa de interes a membrilor echipei de implementare; -nerespectarea termenelor prevazute in plan; -cauze de forta majora.Planuri derezerva pentru contracararea riscurilor: - adaptarea flexibila , a programului de desfasurare a activitatii. Rezultate asteptate: -bunadesfasurare a etapelor proiectului si intocmirea rapoartelor lunare ale echipei de proiect (avand la baza si rapoartele lunare alemembrilor echipei de proiect).Responsabil: Coordonatorul proiectului. Activitatea nr.2: Organizarea si efectuarea procedurilor pentruachizitia publica de echipamente si utilaje tehnologice. Pentru elaborarea documentatiei de achizitie publica, echipa de implementare a proiectului va inainta in scris lista cu echipamente prevazute in bugetul proiectului. Echipa de implementare va elabora procedura deachizitie care va contine: informatii generale, ofertele transmise furnizorilor, caietul de sarcini-daca este cazul, documente din care sarezulte achizitionarea in conditii de piata, contract de furnizare de produse. In cazul in care vor fi primite mai multe oferte din parteafurnizorilor se va analiza oferta financiara cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si financiar si se va face clasamentul final. Intermen de max. 48 ore de la stabilirea ofertei si/sau ofertelor castigatoare, achizitorul va transmite scrisori catre:-castigator si/saucastigatori, pentru a fi invitati sa semneze contractul de furnizare bunuri, in termen de cel mult 3 zile lucratoare;-ofertantii eligibilineselectionati cu motivatia alegerii ofertei castigatoare.Pe parcursul intregului proces de achizitie (atribuire a contractelor),

se vor respecta urmatoarele principii:- nediscriminarea; -tratamentul egal; -recunoasterea reciproca;-transparenta;proportionalitatea;-eficientautilizarii fondurilor publice;-asumarea raspunderii. Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt coordonatorul de proiect, coordonatorul tehnic si ofiterul financiar.Evenimentele de referinta sunt:-Elaborarea caietului de sarcini daca va fi cazul;-Proces verbal de deschidere a ofertelor; -Proces verbal de atribuire; -Contract de furnizare echipamente tehnologice; Riscurilesemnificative sunt:- absenta unor oferte adecvate cerintelor in termenii fixati; -lipsa de interes a furnizorilor; -cauze de forta majora.Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: - adaptarea flexibila in conformitate cu legea, a cerintelor din caietul de sarcini sau acerintelor tehnice avute in vedere de catre solicitant. Activitatea nr.3: Receptia si punerea in functiune a echipamentelor tehnologice.Ofertantul castigator va semna contractul de furnizare cu SC Trinette Design SRL. Livrarea bunurilor va fi responsabilitateaofertantului. Bunurile vor fi ambalate astfel incat sa se asigure integritatea lor pe durata transportului si a depozitarii. Pe ambalaj vor fifacute adnotari din care sa rezulte tipul produsului si conditiile de depozitare. Bunurile vor fi predate la beneficiari insotite de factura siaviz de expeditie. Receptia cantitativa a bunurilor se va face la beneficiar, SC Trinette Design SRL si se va intocmi procesul verbal dereceptie in prezenta delegatului sau reprezentantul legal al furnizorului de echipamente. Oferatantul va livra si va demonstra caechipamentele tehnologice corespund cerintelor din specificatiile tehnice ale contractului. Comisia de receptie nu va accepta livrarea bunurilor fara existenta acestor documente. In lipsa acestor documente nu se va accepta la plata bunurile achizitionate. Activitatea 3

include 2 subactivitati: 3.1.- Receptia echipamentelor; 3.2.-Instalarea echipamentelor. Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt coordonatorul de proiect, coordonatorul tehnic .Evenimentele de referinta sunt:-Incheierea contractului cu furnizorul bunuri.-Punerea in functiune a bunurilor-Inregistrarea in contabilitate a echipamentelor. In privinta asigurarii calitatii: calitatea se vaasigura prin oferirea termenelor cat mai mari de garantie , Riscurile semnificative sunt: nerespectarea clauzelor contractuale de catrefurnizorul de bunuri; -politica in crestere a preturilor la bunurile licitate; -depasirea termenelor de livrare a bunurilor; -cauze de fortamajora.Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: - Adaptarea flexibila, in lei, a preturilor din buget, la nivelul preturilor de pe piata .- Intocmirea de contracte cu termene flexibile in functie de contractant si de oferta cea mai buna. Activitatea nr.4: Selectarea,angajarea si instruirea personalului. In vederea selectarii personalului de specialitate, imediat dupa semnarea contractului de finantareva fi contactata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Si Formarea Fortei de Munca Valcea in vederea punerii la dispozitie a bazei dedate cu persoanele care intrunesc cerintele posturilor create prin implementarea acestui proiect. Se va avea in vedere angajarea unor specialisti, tehnicieni cu experienta pentru in domeniul prelucrarii lemnului. Persoanele care intrunesc cerintele noastre vor fi rugate sane contacteze.Beneficiarul va asigura oportunitati egale la angajare, fara restrictii cu privire la sex, varsta, rasa, etnie, religie,dizabilitati, etc. Instruirea personalului va fi asigurata de furnizorii de echipamente. Acestia vor avea obligatia prin contract sa asigureinstruirea personalului care va utiliza echipamentele furnizate. La sfarsitul instruirii fiecare

angajat instruit, va da o proba de lucru subindrumarea furnizorilor si va semna un angajament de folosire adecvata a echipamentelor. Activitatea 4 include 2 subactivitati: 4.1.Anuntul, selectarea si angajarea personalului. 4.2.Instruirea personalului. Evenimentele de referinta sunt:- anunt in presa cu cerintele posturilor create prin implementarea proiectului; - contracte de munca. In privinta asigurarii calitatii: calitatea se va asigura prinangajarea de personal specializat si prin stabilirea unei metodologii clare de furnizare de servicii. Riscurile semnificative sunt:-neclaritate in metodologia de lucru; -absenta specialistilor; -cauze de forta majora. Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt: Coordonatorul de proiect, Coordonatorul tehnic. Activitatea nr. 5: Raportari si evaluari. La finalul fiecarei activitati sevor redacta rapoartele narative si financiare atat pentru evidenta proprie cat si pentru realizarea rapoartelor intermediare (lunare) si celfinal la sfarsitul implementarii proiectului. Evaluarea etapelor se va realiza saptamanal, in sedintele de lucru ale echipei de coordonare.Evaluarile interne in cadrul sedintelor se vor face cu instrumente specifice acestui tip de activitate. Numarul cererilor de rambursare pentru acest proiect este va fi una si aceasta va fi depusa in luna 5 de implementare a proiectului. Aceasta activitate va fi realizata deresponsabilul legal, consultant si ofiterul financiar. Beneficiarul va asigura arhivarea documentatiei legata de implementarea proiectuluiinclusiv inventarul asupra bunurilor dobandite prin finantarea nerambursabila, timp de 3 ani de la data inchiderii oficiale a acestui program.Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt coordonatorul de proiect si ofiterul financiar.2.2.5.Resursele materiale implicate in realizarea proiectuluiUn prim pas in asigurarea acestor resurse a fost deja intreprins, in baza unui contract de comodat prin care ni se conferadreptul de utilizare, am intrat in posesia unui imobil si teren aferent utilizat de altfel in declararea sediului social Exista si o platforma ce va fi utilizata in aprovizionarea cu materie prima (plante ornamentale, seminte, etc) prin care materia prima va fiutilizata in procesul prestarii de servicii, respectiv amenajari peisagistice. Deocamdata firma nu dispune de mijloace de transport proprii intrucat materia prima va fi adusa la sub conditia de livrare port-franco adica la poarta firmei

MANAGEMENTUL SI RESURSELE UMANE ALE MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. 1.1.1 Descrierea resurselor umane Suntem constienti de faptul ca suntem o entitate tanara, un spinn-off care va incerca sa se dezvolta, sa cresca si sa devina oadevarata entitate economica capabila de a face fata tuturor incercarilor si rigorilor pietei, stiindu-se faptul ca totusi piataamenajarilor peisagistice este o piata destul de pretentioasa mai ales in ceea ce privesc beneficarii casnici de astfel de servicii si produse (flori si plante ornamentale). Consideram ca desi entitatea va fi manageriata de o tanara intreprinzatoare, aceasta areavantajul de a proveni dintr-o in care se manifesta experienta profesionala in acest domeniu al amenajarilor peisagistice, buniculadministratorului avand o vechime in

acest domeniu de peste 25 ani ceea ce nu este putin lucru. In majoritatea cazurilor acest aspectface ca anumite experiente profesionale sa fie transmise din generatie in generatie, mai ales ca amenajarile peisagistice sunt undomeniu in care experienta practica este relevanta si definitorie. Se ajunge ca prin experienta dobandita de-a lungul timpului acestioamanei adevarati cunoscatori ai plantelor si ceea ce reprezinta ele sa poata intiui din priviri calitatea unui teren ce poate fi amenajatintrucat calitatea acestor servicii va depinde de mai multi factori, dintre care amintim climatici si de sol ai zonei in care se realizeazaamenajarile peisagistice. Intentiile noastre pentru viitor sunt ca toata aceasta experienta acumulata pe viitor sa fie dublata de anumite programe informatice care pot reda in format 3D asa cum va arata lucrarea efectuata si care poate fi prezentata clientului ca si cumar fi in mijlocul gradinii amenajate, totodata se pot estima si anumite costuri ale lucrariin efectuate..Politica si obiectivele societatiiin domeniul resurselor umane: Managementul resurselor umane in cadrul firmei va presupune imbunatatirea continua a activitatiituturor angajatilor in scopul realizarii misiunii si obiectivelor

organizationale. Actiunile manageriale la nivelul firmei iau inconsiderare fiecare salariat ca pe o individualitate distincta cu caracteristici specifice. Prin structura si numarul de personalsocietatea se va incadra in cadrul IMM-urilor, de la infiintare si pana in momentul implementarii proiectului va avea un numar de personal 5 salariati, cu diverse calificative. In viitor structura de personal a SC TRINETTE DESIGN SRL va cuprinde un numar de5 angajati (1 asistent manager, 1 contabil/economist; 3 lucratori amenajari peisagistice). Pentru asigurarea resurselor umane care saacopere atat posturile manageriale, cat si pe cele de executie, societatea parcurge urmatoarele etape secventiale: a) Recrutare; b)Selectie; c) Pregatire; d) Evaluarea performantelor. Recrutarea presupune atragerea si trierea initiala a ofertei de resurse umanedisponibile pentru ocuparea unui anumit post. Scopul ei este acela de a limita un camp larg de salariati potentiali la un grup relativmic de persoane din randul carora se vor face, de fapt, angajarile. Cea de a doua etapa in asigurarea resurselor umane pentruorganizatie este Selectia adica alegerea unei persoane care va fi angajata din randul celor care au fost recrutati. Selectia estereprezentata de o serie de etape prin care trebuie sa treaca persoanele care candideaza la un post pentru a fi angajat. Fiecare etapareduce grupul de salariati potentiali pana ce, in cele din urma, va fi angajata o singura persoana. Doua dintre instrumentele folositeadesea in procesul de selectie de evaluare.Testarea reprezinta examinarea sunt testarea si centrele trasatorilor

resurselor umane pentruverificarea

relevante necesare indeplinirii sarcinilor proprii posturilor libere. Ca si pregatirea, Evaluarea performantelor este o activitate continua care se focalizeaza atat asupra resurselor umane existente in organizatie, cat si asupra noilor veniti.Angajarea fortei de munca se face prin contractele de munca negociate intre patronat si salariat. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul colectiv si cel individual de munca, fiecare angajat are dreptul la un salariu.

Motivarea si mentinerearesurselor umane in cadrul organizatiei are in vedere realizarea obiectivelor acesteia si satisfacerea nevoilor angajatilor cueliminarea sau minimalizarea pana la un nivel torelabil a riscurilor pentru acestia. Obiectivele strategiei de personal ale firmei SCTRINETTE DESIGN SRL sunt: Asigurarea si selectia personalului; Pregatirea si dezvoltarea angajatilor; Evaluarea performantelor;Recompensarea angajatilor; Relatiile de colaborare cu angajatii.Deciziile manageriale care privesc strategiile si politicile derecrutare a personalului au in vedere in cadrul firmei urmatoarele aspecte: A) Identificarea si atragerea unui numar cat mai mare decandidati pentru a obtine necesarul numeric si calitativ de angajati; B) Masura in care posturile disponibile sunt ocupate dininteriorul firmei una dintre cele mai importante politici este promovarea in interiorul firmei, fiind considerata corecta fata deangajatii loiali; C) Efectele de recrutare sa duca la efectele asteptate, inclusiv la imbunatatirea imaginii de ansamblu a firmei.DevizaSC TRINETTE DESIGN SRL se materializeaza in: munceste performant si in siguranta prin calitate, cu respect fata de mediulinconjurator. Clientul, mediul si angajatii sunt situati permanent in centrul atentiei, urmarind satisfacerea tuturor cerintelor,reducerea impacturilor negative ale activitatii organizatiei asupra mediului inconjurator, diminuarea riscurilor privind securitatea sisanatatea angajatilor, fara ca prin aceasta sa fie afectata calitatea serviciilor si mentinerea increderii clientilor. Aceste deziderate suntrealizate prin: I) II) III) Implicarea si motivarea angajatilor; Formarea si instruirea personalului; Educarea intregului personal insprijinul politicii si obiectivelor organizatiei si a conceptelor bazate pe satisfactia clientului, reducerea poluarii mediului si controlulriscurilor; IV) Instruirea noilor angajati i perfectionarea periodica a celorlalti, punand accent pe lucrul in echipa si comunicare; V) Evaluarea performantelor personalului, in scopul aprecierii necesitatilor de instruire si pentru a determina potentialul sau de evolutie; VI) Instruirea angajatilor in vederea dezvoltarii profesionale si a cunoasterii obligatiilor individuale in domeniul securitatiisi sanatatii in munca; VII) Asigurarea securitatii si sanatatii la toate locurile de munca prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru intregul personal; VIII) IX) Instruirea si constientizarea intregului personal privind problemele de protective a mediului; Imbunatatirea continua a performantelor in domeniul mediului si prevenirea pol uarii in activitatea firmei; X) Diminuareaimpacturilor de mediu generate de activitatile organizatiei;

XI)

Conformarea cu legislatia actuala privind protectia mediului Si cualte cerinte aplicabile, referitoare la aspectele de mediu;

XII)

Costuri scazute de productie, asigurand totodata o calitate foarte bunasi o fiabilitate ridicata a produselor si serviciilor oferite;

XIII) XIV)

Promptitudine in livrarea produselor si in efectuarea serviciilor oferite; Satisfacerea clientilor in conditii de transparenta.Planul de instruire si perfectionare anual al SC TRINETTE DESIGNSRL se va concretiza in: a) instruirea personalului privind sanatatea si securitatea in munca la angajare, la nivel de organizatie si periodic la locul de munca prin lectori interni; b) instruirea personalului privind activitatea individuala si profesionala si eventualanotificare in fisa de personal; c) instruirea selectiva pe specialitati a personalului, la cursurile organizate de firme de specialitate, privind introducerea si aplicarea de tehnologii noi de obtinerea de certificate, autorizatii, atestate, etc., cu examinari si eventualnotificari in fisa de personal.Politica salariala: Relatia contractuala intre angajat si administrator este Contractul Individual deMunca incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata si stabilirea renumeratiei lunare, negociate in urma interviului dat laangajare si a CV - lui prezentat. Retributia acordata reflecta si motiveaza angajatul la locul de munca in functie de calitatea siaptitudinile cu care este dotat, disponibilitatile de comunicare si a celor native sau cultivate care fac sasi duca la bun sfarsitsarcinile primite conform fisei de post.

Pentru motivarea angajatilor, determinarea acestora in activitatea si stabilitatea locurilor demunca, conducerea organizatiei procedeaza anual la: 1) cresteri salariale prin indexari selective la personalul remarcat o data sau dedoua ori pe an functie de productivitatea muncii: cantitate de cherestea produsa etc; 2) stimulari financiare prin acordarea de prime pentru realizari deosebite la nivel semestrial sau anual personalului remarcat; 3) se va incerca in limita posibilitatilor financiare siacordarea lunara de tichete de masa si la evenimente notabile: respectiv Anul Nou, Sarbatori pascale prin tichetele cadou; 4)Acordarea la plecarea in concediu de odihna a unei indemnizatii suplimentare de concediu de odihna; 5) Posibilitatea in viitor acordarii unui premiu jubiliar la implinirea unui numar de ani de activitate continua in firma la 10 ani, 15 ani, 25 ani, 30 ani, 35 ani; 6) Promovarea si cresterea corespunzatoare a renumeratiei pentru unii salariati din cadrul firmei. Prin acest tip de politica salariala, precum si printr-un dialog permanent intre administratorul unic si salariatii nostrii speram a nu se inregistra nici un fel de conflictede munca de orice natura. Prin implementarea

proiectului -Modernizarea prin tehnologizarea activitatii SC TRINETTE DESIGNSRL- vor avea loc mutatii in randul personalului direct productiv, atat in cea ce priveste numarul, cat si structura meseriilor. Astfel,avem in vedere ca in urmatorii 5 ani pe langa cei 5 angajati, se vor crea alte noi 4 locuri de munca 1 lucrator inginer horticultor, 3lucratori.

DESCREIREA AFACERII: Investitia propusa a fi efectuata prin proiect se compune din active corporale de natura mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza:Motocositoare (1 buc), Fierastrau mecanic cu lant (1 buc), Motocoasa mecanica (1 buc), Motounelata gard viu (1 buc), Refulator (1 buc), Motoprasitoare (1 buc), Masina de tuns gazon (1 buc). Motocositoare (1 buc.): Motocositoare din gama profesionala Grifon

515 SMotor Honda GX 270: 9.0 CPCutie de viteze in 4 trepte: 2 2 RSchimbare rapida a treptelor de mers inainte si inapoi.Priza de putere independenta la 990 rot / min cu transmisie in baia de ulei.Ambreiaj uscat, cu control manual. Maner reglabil pe inaltime si pe laterale, cu protectie antivibratii.Dispozitiv de siguranta al utilizatorului: MotorStopRoti cu anvelopa. Masa de taiere cu protectie pentru cutit: 1.15m Motorul este pe benzina si pornirea cu starter, cu actionare manuala.

Fierastrau mecanic (drujba-1 buc.): model destinat uzului professional cu greutate redusa si putere mare ofera un raport greutate/putere foarte bun. Este echipat cu un motor care furnizeaz un cuplu mare pe o plaja larga de turatie si de asemenea un consum de combustibil si emisii de gaze reduse. Sistemul de pornire specific echipamentului tehnologic ofera o pornire usoars iar sistemul de injectie reduce considerabil intervalul dintreschimburile filtrelor de aer. Furnizeaza un consum redus de carburant si un nivel al noxelor mai mic decat orice prevedere anormelor in vigoare. Carter solid din magneziu rezistent la turatii mari si exploatere profesionals care asigura un interval mare deservice. Pompa de ulei cu debit reglabil. O pompa de ulei reglabila ofera sinei de ghidaj si lantului cantitatea corecta de lubrifiere pentru fiecare sarcina. Marcaje pentru stabilirea directiei de doborare. Marcaje colorate pentru stabilirea directiei de doborare.Maner posterior cu manson ergonomic. Design ergonomic, usor de manevrat. Sistemul de injectie mareste intervalul dintre douacuratiri succesive ale filtrului de aer. Filtru de aer rezistent pentru intervaluri mari de service.Usor de intretinut datorita capaculuicilindrului cu deschidere rapida.Tensionarea lantului se face rapid si usor. Durabilitate maxima, destinat utilizarii intensive. Maner frontal montat in unghi pentru o priza mai buna. Specificatii motor: Cilindree 73.5 cm; Putere 4.2 kW / 5.7 CP; Turatie ralanti 2700rpm; Turatie maxima 9600 rpm; Diametrul cilindrului 51 mm; Cursa piston 36 mm; Distana intre volanta si aprindere 0.5 mm;Distanta dintre electrozii bujiei 0.5 mm; Volum rezervor de carburant 0.7 lit; Volum rezervor ulei 0.37 lit; Tip pompa ulei debitajustabil;

Debit pompa de ulei 5-22 ml/min; Echipamente de taiere; Pasul lantului 3/8"; Emisii zgomot 116 dB(A); Greutate (faraechipament de taiere) 6.6 kg. Motocoasa mecanica (1 buc.): O motounealta usoara, conceputa pentru lucru in schimburi prelungite,echipata cu motor de tip E-TECH II in care emisiile de noxe sunt reduse la niveluri sub normele existente si viitoare fara acompromite puterea. Potrivita pentru lucrul in parcuri, terenuri de golf, gradini, etc. Hamul ergonomic si manerele inclinate ofera o pozitie de lucru foarte confortabila. Este echipata cu sistem de protectie combinat. Dotari: Maner ergonomic, Aparatoareacombinata poate fi folosita atat cu cap trimmer, cat si cu cutit, Pompa de carburant proiectata pentru pornire foarte usoara.Motounelata gard viu (1 buc): Aceasta unelata pentru intretinerea gardurilo vii este adecvata pentru utilizarea la garduri joase.Refulator (1 buc): utilizata in curaterea frunzelor si a materialului usor din curti, gradini si parcuri. 28 cmc - 0,8kw- 1,1cpCapacitate de suflare 12 mc/min. Viteza maxima a aerului 76 m/s. Greutate cu rezervorul gol, fara accesorii 4,35 kg.Motoprasitoare (1 buc): Model profesional, puternic si manevrabil, cu sasiu ranforsat, destinat unei game largi de lucrari, de la celemai simple pana la cele solicitante. Dotat cu cutie de viteze mecanica in 3 trepte: 2 inainte si 1 inapoi, cu lubrifiere initiala,ce nunecesita intretinere. Aceste motoscultivatoare au protectie pe ax impotriva umiditatii. Kit accesorii optionale: plug reversibil, roti cuanvelope si contragreutati.Honda GX 160 OHV - 4,0 kw - 5,5 cp.Latime de lucru 60/90 cm. Greutate cu rezervorul gol, faraaccesorii 70,0 kg. Masina de tuns gazon (1 buc): Modelele Husqvarna Rider din seria PR sunt ideale pentru parcuri si gradini, undeeste necesar un utilaj mai compact, dar puternic. Datorita designului suplu si directiei articulate de la Husqvarna, modelele Rider dinseria PR sunt ideal de utilizat pe suprafete inguste. Latime de taiere si tractiune pe toate rotile (AWD) in functie de conditiile delucru. Kawasaki V-Twin OHV - 17 CP - Conectare rapida a uneltelor, gama larga de accesorii K66 - Combi 94/103/112 cm

4.2. Costul total al proiectului Elementul de costCostulelementuluiAportulpropriuCreditAFN (Denumireaelementului de costeste denumireatehnic complet aacestuia. f r T V A n n u m e r a r pentrucheltuialeligibil

Motocositoare FERRARI515 S7 0 0 0 , . 8 0 0 0 0 7 . , 0 8 0 0 0 0 . . 0 0

http://www.scribd.com/doc/54259401/Plan-Afacere-TRINETTE

F e r a s t r a u c u l a n t HUSQVARNA 576 XP4 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 3 0 0 . 0 0 MotocoasaHUSQVARNA 323 RII1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1,800.00M o t o u n e l a t a g a r d v i u HUSQVARNA226HD75S2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2,000.00Refula tor HUSQVARNA125 BVX1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1,800.00MotoprasitoareHUSQVARNA 860 HX3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3,800.00M a s i n a d e t u n s g a z o n HUSQVARNA 15 AWD2 6 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 , 2 3 2 . 0 0 21,068.00P l a n t e o r n a m e n t a l e 4 2 , 5 6 8 . 0 0 0 . 0 0 4 2 , 5 6 8 . 0 0 0.00S e m i n t e g a z o n 4 , 2 5 6 . 8 0 0 . 0 0 4 , 2 5 6 . 8 0 0.00S u b s t a n t e t r a t a m e n t 2 , 1 2 8 . 4 0 0 . 0 0 2 , 1 2 8 . 4 0 0.00 I n g r a s a m a n t g a z o n 2 , 1 2 8 . 4 0 0 . 0 0 2 , 1 2 8 . 4 0 0.00R a f t u r i d e p o z i t a r e 8 , 5 1 3 . 6 0 0 . 0 0 8 , 5 1 3 . 6 0 0.00 1 0 7 7 . 2 100% 6 0 (2) , 0 . 3 4 3 9 2 6 5 , . 5 3 2 6 9 0 8 0 . . . 0 6 0 0 0 6 Total 4 4 , 8 2

=(3) + (4)+(5) (3) > = (2)*50% (4) = (2)*50% (5) (2) *50% 4.3.2. Surse pentru finanarea TVA i a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului :Surse proprii 5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI: Dupa incetarea finantarii achizitiei echipamentelor tehnologice, proiectul va genera cifra de afaceri si profit ce vor permitedesfasurarea activitatii curente, sustinerea si cresterea numarului de angajati ai companiei, achizitia in continuare de noi utilaje pentru a mari capacitatea de a oferi produse si servicii catre clienti si pentru a diversifica produsele oferite. Dupa implementareaacestor achizitii, directia de dezvoltare a companiei va fi catre instalarea de sere producere plante ornamentale si care va constitui oalta etapa. Durabilitatea afacerii rezulta din capacitatea financiara de sustenabilitate proprie pe perioada operarii, astfel asa cum ammentionat in prezentul plan de afaceri am estimat faptul ca cheltuielile de operare/exploatare vor fi integral acoperite, obtinandu-sein acest sens un profit brut estimat anual de 241,9 mii lei, din care vom acoperi si impozitul pe profit estimat la suma de 8,6 mii lei.Sursele de finantare sunt constituite strict din rulajul curent lunar al cifrei de afaceri, respectiv aprox. 20,16 mii lei/luna. pe perioadaurmatorilor trei ani consideram ca resursele umane implicate sunt cei 5 salariati rezultati din implementarea proiectului, insa luam incalcul si o majorare a personalului de pana la 9 salariati in cazul in care activitatea economica va decurge conform planurilor noastre de viitor. 5.3.3.CONCURENA:a) Cte firme ofer produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de pia? Enumerai principalele firme firmeconcurente, interne sau externe dac este cazul.Firme concurente: SC NATURA MAGI SRL; SC FLORARIA IRIS SRL si SC AGROEXPERT SRL b) Prin ce v deosebii de concuren? Enumerai punctele forte i punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurenei.

Punctele tari ale afacerii: experienta si traditia familiala in domeniul amenajarilor peisagistice si in comertul cu plante ornamentale; pozitionarea geografica a firmei-costuri reduse in transportul materiei prime; flexibilitate in relatia cu diversi clienti; seriozitate inrespectarea angajamentelor luate fa de clieni; preturi competitive; raport calitate/pret ce va fi regasit in serviciile prestate si produsele livrate. Punctele slabe: - necesitatea unor sere proprii de producere a plantelor si florilor ornamentale; lipsa de mijloace detransport specializate proprii in transportul echipamentelor si a plantelor ornamentale care sunt fragile la transport.

c) Ce ar trebui s facei pentru a v mbunti poziia pe pia?Investitiile viitoare trebuie sa se concentreze pe infiintarea unor capacitatii de productie a plantelor ornamentale proprii dar mai alesin cresterea valorii adaugate prin destinatia acestor serviicii catre export. Diversificarea productiei prin infiintarea de florarii care safunctioneze ca si centre specializate in prelucrarea ofertelor privind amenajarile peisagistice. d) Cum se compar preurile Dvs. fa de cele ale concurenei? Nu putem afirma faptul ca imediat ce demareaza afacerea vom vinde la preturi foarte joase fata de competitorii nostrii.Oricum preturile negociate de catre noi sunt avantajoase dovada faptului fiind ca deja avem cereri si contracte semnate in acest sens. Care este piaa int? Ct de mare estimai a fi aceast pia? Care este procentul deinut de Dvs. din pia? Piata tinta a noastra se refera la clientii personae fizice si juridice (magazine, florarii etc) care sunt interesate in amenajari de peisagistice de mare amploare sau de mica amploare asa cum este in cazul gradinilor beneficiarilor casnici. Am considerat ca o cotade piata pe plan local de aprox. 0,5 % va fi atinsa imediat ce vom derula afacerea . Pentru primul an de operare a investiei ne-am propus o crestere a acestei cote la aprox 1,25 - 1,75 %. Nu se intrevad schimbari majore care sa poata interveni in acest sector. 6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL Vom oferi o mare diversitate de servicii de integrare plante si flori, gazon, arbori si arbusti, ingrasamant si substante nutritive inspatiile verzi sau in apropierea locuintelor, proiectare spatii verzi, siteme de irigare, prelucrarea terenului, aplicare gazon rulou. Intimpul anului vom asigura si intretinere totala a spatiului verde. Principalele noastre servicii vor consta in: Servicii de proiectarepeisagistica: Realizarea unei gradini care sa imbine perfect frumusetea plantelor si aspectul estetic al gradinii cu utilitatea acestuia,mai ales in cazul gradinilor si a spatiilor verzi in cadrul sediilor de companii implica o faza de proiectare si revizuire a tuturor cerintelor clientului. In acest sens prin proiectare peisagistica a gradinilor se vor implementa cerintele specifice fiecarei gradini.Realizarea unui proiect de amenajare se poate realiza cel mai rapid prin faptul ca unul dintre specialistii nostrii va vizita locul undeva fi viitoarea gradina si va putea face o oferta exacta si corecta pentru infiintare sau intretinere spatiu verde si a plantelor de caredispune clientul. Arhitectura Peisagistica: Noi vom proiecta elemente peisagistice si vom amenaja spatii verzi si gradini in functiede cerintele clientului la preturi accesibile, folosind produse de inalta calitate. Gradina clientilor nostrii este cea pe care o vedeoricine, si este si locul in care acestia se vor putea relaxa in timpul liber. Tocmai de aceea ar trebui ca gradina sa arate bine, si sasatisfaca cerintele clientului. Noi vom oferi in acest sens servicii de infintare gazon, amenajare relief artificial dupa care vom proceda la amplasare de plante ornamentale. Serviciile noastre includ arhitectura peisagistica pentru ca gradina sa arate impecabil,aranjamentele florale realizate de noi vor satisface gusturile prin eleganta lor, si pe langa toate acestea vom oferi si posibilitatea de aa amenaja gradina cu mobilier de gradina, pentru ca timpul petrecut in gradina sa fie unul dintre cele mai placute. Vom construifoisoare pentru gradini, vom realiza podete, pergole, ziduri din piatra naturala, borduri si alei, grilaje, posibilitatea de umbrire;sisteme de irigare a gazonului si a plantelor din gradina. Prin aranjamentele floarale pe care le vom proiecta, prin rondouri florale, prin arbustii ornamentali plantati, gradina amenajata de noi se va transforma in locul ideal de petrecere a timpului liber. IntretinereSpatii Verzi: Indiferent de cat de bine si de frumos a fost realizata o amenajare a gradinii a spatiilor verzi aferente unei caseincepand de a doua zi dupa amenajare incepe degradarea spatiilor verzi si a plantelor care sunt in gradina. Gazonul creste, crengilecresc in directia gresita sau se lasa, apar primele buruieni in gazon sau printre dalele aleilor, in gazon o cirtita a scos un musuroi de pamint si in trandafiri au aparut purecii. Incepand de a doua zi trebuie inceputa iar munca, munca de intretinere a gradinii.Aceasta presupune

intretinere periodica a spatiilor verzi impreuna cu curatarea spatiilor exterioare ale casei si gradinii, parcului etc, lucrarisezoniere de intretinere sau irigare. Intretinerea inseamna realizarea unei serii de operatii care se efectueaza conform unui program bine stabilit care tine cont de o serie de factori cum ar fi: sezonul, destinatia lucrarii, tipul interventiei , periodicitatea operatiei deintretinere a gradinii si altele de acest fel. Vom presta intreaga gama de servicii necesara intretinerii spatiilor verzi: 1. Intretinerea

gazonului; 2. Intretinerea arborilor si a arbustilor; 3. Intretinerea sistemului de irigatie; 4. Intretinerea lacurilor, iazurilor si a altor cursuri de apa; 4. Intretinerea sistemului de iluminare exterioara; 5. Curatarea aleilor si a trotuarelor casei inclusiv dezapezire.Toate aceste servicii va sunt oferite cu maxim de promptitudine si calitate de catre personalul Servicii Bistritene la preturicompetitive. Amenajare Gradina: Serviicile de amenajare gradina pe care le oferim constau in infintare gazon, intretinere sireplantare gazon, irigare sau plantare de plante ornamentale pentru ca gradinile si/sau parcurile sa arate cat mai bine si cat maicolorate. Pentru lucrarile de amenajare gradina vom oferi servicii de proiectare peisagistica gradini si realizam rondouri de flori infunctie de cerintele clientului, la fel cum proiectam si realizam elemente ornamentale de decor : lacuri artificiale si fantani arteziene pentru spatii verzi, elemente de decor cu relief montan. Vom realiza si aranjamente florale pentru evenimente si plantam grupuri de plante sau arbusti ornamentali. Plantele perene pe care le vom oferi si pe care le vom planta vor avea o viata lunga. RenovareGradina: Lucrari de renovare gradini si activitati de reamenajare gradina si grupuri de plante in gradini si/sau parcurivor consta in:Tundere, aplicare de fertilizanti, ierbicidari, completarea golurilor etc. Amenajare si intretinere gazon: "Verdele" gazonului esteconsecinta unui cumul de factori favorabili gazonului. Pentru ca gazonul sa se dezvolte este necesar un optim de umiditate , soare ,fertilizanti cat si frecventa tunderii gazonului. Pentru rezultate bune in intretinerea gazonului, udarea gazonului este preferabil sa sefaca mai des, utilizind o cantitate redusa de apa in functie de anotimp. Recomandam o udare zilnica sau cel mult la doua zile aintregii suprafete de gazon . In acest mod iarba nu va duce lipsa de apa pastrindu-si culoarea. Aplicarea fertilizantilor de gazon seface inainte de udare in cantitate nu foarte mare, imprastierea facinduse uniform pentru a nu genera arsuri sau pete de iarba .Tunderea gazonului se va face aproximativ la o saptamina in functie de precipitatii si de sezon dar fara a indeparta o cantitate preamare de iarba din gazon. Mai nou este posibila tocarea ierbii cu ajutorul masinii de tuns si imprastierea ei in gazon care inseamna practic o fertilizare naturala la descompunerea acesteia. Gazonul ( rulouri, plantat ) este unul dintre cele mai importante elemente inamenajarea unei gradini, si prin modul in care este plantat si intretinut da un aspect ornamental deosebit gradinii si scoate inevidenta alte plante ornamentale care sunt in gradina. Exista mai multe tipuri de gazon in functie de necesitatile spatiului verde undeeste plantat cat si de clima.Dupa modul de realizare al gradinii gazonul este de 2 tipuri : gazon plantat direct in pamantul gradinii sirulourile de gazon. Rulourile de gazon se folosesc in special la montarea rapida a unei peluze de iarba si este cel mai aspectuos tipde gazon avnd in vedere ca este crescut si nu exista pete de iarba si inlocuieste cu succes gazonul sintetic si artificial. Avantajulmajor al rulourilor de gazon este faptul ca dupa montare si irigare corespunzatoare gazonul poate ramane definitiv in locul in care afost instalat permitand obtinerea unei gradini perfecte.Aprovizionarea cu materie prima nu este o problema, in acest sens furnizorii nostrii ne vor aduce la sediul ffirmei materialdendrologic (plante ornamentale si arbusti) necesari amenajarilor spatiilor verzi.Punctele tari ale produsului: echipamentele si utilajele

moderne in efectuarea de amenajari peisagistice precum si proiectare peisagistica imaginativa vor conduce automat la randamente superioare in prestarea acestor servicii specifice. Punctele tari aleafacerii: experienta si traditia familiala in domeniul amenajarii spatiilor verzi; pozitionarea geografica buna a firmei-costuri redusein transportul materiei prime; flexibilitate in relatia cu diversi clienti; seriozitate in respectarea angajamentelor luate fa de clieni; preturi competitive; raport calitate/pret ce va fi regasit in produs .Analiza riscului are n vedere identificarea factorilor de risc asociai operatiunilor ce vor fi derulate (factori interni) dar i acelor externi proiectului / organizaiei (instituionali, legislativi) precum i evaluarea acestora cu scopul atenuarii mai eficiente aunor eventuale crize manageriale. Ca obiectiv principal se are n vedere cuantificarea probabilitatilor de apariie i marimea pierderilor produse de factorii de risc, deziderat adeseori dificil de ndeplinit tinnd cont de complexitatea i specificul proiectului nsine. Dificultatea rezid n lipsa ori insuficiena datelor fiabile i din numarul mare de variabile necunoscute care intra n ecuaiacalculului probabilitii.n funcie de factorii implicai n proiect se pot determina dou categorii principale de riscuri: Riscuri interne: Aceastcategorie de riscuri depinde direct de modul de desfurare al activitilor prevzute n planul aciune al proiectului, n faza de proiectare sau n faza de execuie: a) etapizarea eronat a lucrrilor-nu este cazul; b) erori n calculul soluiilor tehnice-nu este cazul;c) executarea defectuoas a unei/unor pri din lucrri-nu este cazul; d) nerespectarea normativelor i legislaiei n vigoare; e)comunicarea defectuoas ntre entitile implicate n implementarea proiectului i executanii contractelor de lucrrii i achiziiiechipamente i utilaje. Riscuri externe: Aceast categorie de riscuri sunt greu de controlat deoarece nu depind de beneficiarul proiectului: a) Obligativitatea repetrii procedurilor de achiziii datorit gradului redus de participare la licitaii-grad redus de aparitie; b) Obligativitatea repetrii procedurilor de achiziii datorit numrului mare de oferte necomforme primite n cadrullicitaiilor-grad mediu de aparitie;c) Creterea nejustificat a preurilor de achiziie pentru lucrrile/bunurile implicate n proiect-grad mediu de aparitie . Administrarea riscurilor interne ale proiectului: a) n planificarea logic i cronologic a activitilor cuprinse n planulde aciune vor fi prevzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; b) Se va pune mare accent pe etapa deverificare a fazei de proiectare; c) Managerul de proiect, mpreun cu responsabilul juridic i responsabilul tehnic se vor ocupadirect de colaborarea n bune condiii cu entitile implicate n implementarea proiectului; d) Responsabilul tehnic se va implicadirect i va supraveghea atent modul de execuie al lucrrilor, avnd o bogat experien n domeniu; Se va implementa un sistemfoarte riguros de supervizare lucrrilor de execuie. Acesta va presupune organizarea de raportri pariale pentru fiecare stadiu allucrrilor n parte. Acestea vor fi prevzute n documentaia de licitaie i la ncheierea contractelor; e) Se va urmri ncadrarea proiectului n standardele de calitate i n termenele prevzute; f) Se va urmri respectarea specificaiilor referitoare la materiale,echipamentele i metodele de implementare a proiectului; g) Se va pune accent pe protecia i conservarea mediului nconjurtor. Administrarea riscurilor externe proiectului: a) Asigurarea condiiilor pentru sprijinirea liberei concurene pe pia, n vedereaobinerii unui numr ct mai mare de oferte conforme n cardul procedurilor de achiziii lucrri, echipamente i utilaje; b) Estimareact mai realist a creterii preurilor pe pia. 6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI I EFICIENA ENERGETIC In cazul nostru singura problema din punct de vedere a protectiei mediului este referitoare lap r o d u s e l e s e c u n d a r e o b t i n u t e : f r u n z e , r e s t u r i m a t e r i a l e b i o l o g i c e : r a m u r i , a r b u s t i u s c a t i etc,pamant de inlocuit. Toate aceste produse nu ridica probleme fie in reciclarea acestora decatre noi: frunzele si resturile biologice vor putea fi utilizate in fertilizarea pamantului inlocuitdin spatiile amenajate

printr-o fertilizare treptata acestuia. Alte tipuri de resturi nebiologice vorputea fi recoltate de ctare unitatile specializate in strangerea gunoiului. Nu sunt probleme demediu care sa necesite o autorizare speciala in acest sens