Sunteți pe pagina 1din 18

CREAREA INTREPRINDERILOR VIRTUALE IN CONCEPT DE CLUSTER ECONOMIC

SC ICTCM SA BUCURESTI

CREAREA INTREPRINDERILOR VIRTUALE IN CONCEPTE DE CLUSTER ECONOMIC

Sursa: Proiect complex 13 ceex 864.4: Dezvoltarea unei retele nationale deschise a entitatilor productive pentru crearea unor intreprinderi virtuale pe obiective definite prin set de atribute Obiectivul proiectului : Optimizarea selectiei de parteneri cluster / care se numesc in forma colaborativa a unei Intreprinderi Virtuale pentru realizarea unui obiectiv produs / serviciu , specific cerut

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Defini ii generale ale intreprinderii Virtuale


O re ea temporara de companii independente, n legatura unele cu altele prinintermediul tehnologiei informatice prin care se impart competen ele, infrastructura i procesele de afaceri n scopul de a satisface cerin ele de pia a specifice.-(Molina i Flores 1999). Forma neoficiala de cooperare care se desfoara prin mijloace de schimbare a informa iilor, oamenilor i normelor sociale- (Axelon i Easton 1992), i defini ia asociata care accentueaz caracterul de optim economic al Intreprinderii Virtuale: Clusterul este un spa iu real sau virtual de punere la dispozi ie a informa iilor, de punere n comun a mijloacelor, de iontegrare a diverselor strategii, etc pe care i le acord mai multe intreprinderi dintr+un anume sector si dn sectoare conexe pentru a maximiza eficien a ac iunilor lor individuale (defini ie WEB)

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Evolu ia conceptului de Intreprindere virtual

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

A. Motivatia Cerinta investitorului Utilizarea unei tehnici distribuite pentru realizarea unui obiectiv produs/serviciu necesar. Costurile de investitii pentru punere in aplicatie a obiectivului scaznd cu 20 25%. Cerinta entitatilor economice participante in consortiul/parteneriatul unei Intreprinderi Virtuale. Fructificarea la maxim a capacitatilor de productie. B. Ciclul de viata al Intreprinderii Virtuale. 1 - concepere - stabilirea setului de obiective, 2 - creare - stabilirea rela iei si strategiei Intreprinderii Virtuale, 3 - competitivitate - testarea primara a produsului in pia a. 4 - configurare - dezvoltarea si adaptarea infrastructurii si a capacita ilor de produc ie, 5 - managementul operativ - Intreprinderea Virtuala conduce produc ia, livrarea si sus inerea produsului n condi ii de pofit 6 - ncheiere - terminarea rela iilor contractuale si evaluarea rezulatatelor. C. Structura unei Intreprinderii Virtuale Elementul operational si logistic este reprezentat prin nuclee interconectate prin T.I.C. in spatiul Virtual. Reprezentarile nucleelor au fost prezentate in diverse concepte cum sunt: holistic , fractal, celular (bionic).

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Abordari pentru crearea Intreprinderii Virtuale


Alegerea grupului optim de entitati economice care sa formeze parteneriatul pentru o Intreprindere Virtuala este esential. Metode comune: 1. Traditional - investitorul, integrator de produs, alege un grup traditional de entitati cu care a colaborat. 2. Prin apel cu fazele: - primirea unei cereri a investitorului si definirea obiectului de produs; - extrageri de specificatii tehnice si specifice ale produsului; - apel catre potentialii fabricatori posesori ai tehnologiilor cerute, direct sau prin intermediari; - selectia partenerilor dintre entitatile inregistrate

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

CONCEPTE NOI DEFINITE pentru crearea Intreprinderii Virtuale

Crearea unui spatiu virtual al ofertantilor de servicii, reprezentat de o baza de date

care include ofertele de servicii tehnologice ale ofertantilor avnd capacitati disponibile; Utilizarea de reprezentari semantice unice ale atributelor tehnologice care descriu procesele nucleelor tehnologice att pentru ofertele tehnologice ct si pentru caracterizarea tehnologica a produselor; Inscrierea deschisa a ofertantilor de servicii/potentiali parteneri in Registrul ofertantilor, ceea ce permite pregatirea din timp a acestora in vederea fabricatiei in structuri de Intreprinderi Virtuale; Realizarea unui mecanism automat directia a grupurilor optime de agenti economici prioritar pe criterii de satisfacere tehnologica.

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Formalizarea conceptului adoptat.


A fost preluat i adaptata defini ia Intreprinderii Virtuale care este: un meta-sistem deschis, aflat intr-un un cerc de afaceri n care func ioneaza o mul ime de fabricatori i care utilizeaza reprezentari multiaspect al produselor/ proceselor coopernd n cadrul unor alian e temporare multifabricator, respectiv Intreprunderi Virtuale pentru a-si atinge setul de obiective: Intreprindere Virtuala= f(U, F, Mv, G) In care: U - univers de afaceri al poten ialilor ini iatori/ investitori si clien ii pentru produsele Intreprinderii Virtuale, F - entita ile economice din re eaua Intreprinderilor Virtuale ca ofertan i de servicii tehnologii, Mv - atributele care descriu semantic tehnologiile, tehnicile si valorile comportamentale si colaborative care pot defini produsul si rela iile ntre entita ile participante la formarea Intreprinderilor Virtuale, G - atributele care definesc produsul /serviciul necesar a fi realizat n Intreprinderea Virtuala. Reprezentarea semantica Mv Reprezentarea semantica G

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Defini ii opera ionale ale proiectului (selec ie)


Atribut tehnologic baza de date (oferta tehnologica) Set de parametri dintr-un grup tehnologic care definete caracteristicile complete, pe tip de opera ii i precizri tehnologice, ale unui nucleu tehnologic de fabrica ie/ opera ie tehnologica/ Atribut tehnologic obiectiv Un set complet de parametri care definete, n cadrul unui grup tehnologic, totalitatea opera iilor i a condi iilor/specifica iilor necesare pentru realizarea unei componente, subansablului, ansamblului specific care va fi realizat n organizarea I.V. Opera ional, aceste atribute se stabilesc la descompunerea tehnologic a obiectivului de realizat. Categoria tehnologic Reprezentarea structurat i codificat a unor parametrii tehnologici in cadrul unei Clasa tehnologice. O clas tehnologic poate avea una sau mai multe categorii tehnologice. Gruptehnologic Reprezentarea structurat i codificat a unor categorii tehnologice reunite prin propriet i privind caracteristici asociate unui grup tehnologic, sau prin tehnici i opera ii tehnologice, specifice obiectului prelucrat, materialelor, dimensiunilor volumetrice i numerice etc. Grup tehnologic Categorie major de definire a parametrilor specifici care pot reprezenta un set complet de atribute tehnologice pentru un domeniu al produc iei industriele sau a serviciului cum sunt: tehnologii de prelucrare a metalului, a maselor plastice, a lemnului, sau pentru servicii a transportului rutier Lan tehnologic Set de opera ii tehnologice care este necesar pentru a realiza o componet sau un ansamblu (faz de asamblare), indicate a se realiza n aceeai loca ie tehnologic. Lan tehnologic major, minor Lan ul tehnologic major este reprezentat de cea mai lung caten de opera ii tehnologice identice intlnit n realizarea unor componente ale unui produs sau grupuri de componente obiectiv din I.V. Lan ul tehnologic minor este reprezentat de catena mai scurt din lan ul tehnologic major definit.(SAU)

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

SCHEMA A SELEC IEI DE ENTIT I PENTRU FORMAREA DE NTREPRINDERI VIRTUALE

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Sistemul aduce un spor de performan economic i beneficii suplimentare fa de metodele existente curente in care cererea pentru realizatrea unui produs in sistemul Intreprinderii Virtuale precede oferta. In cazul sistemului oferta exist inaintea aparitiei cererii.Avantajele sunt evidente i reprezentate pentru: AGEN II ECONOMICI OFERTAN I DE SERVICII TEHNOLOGICE de ctre urmtoarele aspecte: pot s-i prezinte oferta tehnologica de servicii care va fi valabila pe toata perioada de inregistrare in baza de date a ReNIV, descrierea ofertei eeste univoc definit pentru toate variantele posibile ale unei categorii tehnologice i corespunde inzestrrii tehnnologice pe care o de ine i ofer agentul economic, poate s modifice oferta tehnologica in orice perioada in care este inscris in ReNIV, pregtirea pentru inscriere in ReNIV este un pun prilej pentru reorganizarea tehnologic a ofertantului prin tehnici de reingenering in cazul selec iei intr-un parteneriat intr-o Intreprindere Virtuala primete o descriere complet (la nivel de opera ii pe componente) a sarcinii tehnologice care-i revine.

Avantajele oferite de sistemul ReNIV (Reteaua Nationala pentru Intreprinderi virtuale) /1/

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Avantajele oferite de sistemul ReNIV (Reteaua Nationala pentru Intreprinderi virtuale) /2/
BENEFICIARII/ INVESTITORII CARE CER REALIZAREA UNUI PRODUS IN INTREPRINDEREA VIRTUAL au avantajele reprezentate de catre urmatoarele aspecte: pot descrie serviciul cerut, prin atribute tehnologice exact definite. Aceasta permite evaluarea cu mare precizie a serviciilor solicitate, au garan ia acoperirii maxime a serviciilor tehnoloigice cerute, poate alege cele mai potrivite selec ii ale poten ialilor fabrica ori constituen i ai Intreprinderilor Virtuale alese, este eliminat total timpul de ateptare al situa iei comune in care ofertele vin dup cererea de servicii pentru un obiectiv dat (produs necesar), in momentul alegerii celei mai potrivite selec ii pentru constituirea Intreprinderii Virtuale necesare unui obiectiv dat sarcinile tehnologice sunt deja defalcate la nivelu de opera ii tehnologice pentru fiecare component.

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Sinoptica descompunerii produsului in atribute tehnologice

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Structura de baza a atributului tehnologic


Reprezentarea atributului/ opera iei tehnologice se face in mod univoc prin nota iile din tabel stabilite pentru grupurile tehnologice necesare produsului.

Nota condi ii: X specificare obligatorie O- specificare op ional

R specificare recomandat

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Structura func iilor sistemului


Reprezentarea sinoptica a functiilor sistemului re elei pentru Intreprinderi Virtuale

E S ERVICII - B TI D EN N EF ITA IC IC DE SERVICII - R L TI IA N ET O TA EA R L WE B -FE ATIU P

I R

---.---------------FU --

- S I S UPO RT SI OPE ----- I I R F


R FU EZ N

E . CT NTA R C IF IC E C OM AT U PR E PE
C
TI

IS

IN

OFERTA DE SERVICII REGISTRU

F. P

E NT A

CERERE DE SERVICII OBIECTIV

SELECTIE - CREARE

DU

SO

ER R TAN -R IA LIC TI DE SERVI CII IC ITA EF

N TI

N DE SERVI CII - BE

OF

--------------------- .

RI

S F. A

T IS

A TE E

.
.

-------- -------------

E IV CARE NI LE

A IP

F. P

C RO

Structura operativ i func ional a re elei ReNIV este sus inut de un sistem informatic complex modular -SIReNIVFunc iile modulelor SIReNIV

SISTEMUL INFORMATIC al ReNIV

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Structura generala a mecanismului automat pentru selectia partenerilor pentru on obiectiv dat al unei Intreprinderi Virtuale

Crearea intreprinderilor virtuale in concept de cluster economic

Accesarea sistemului informatic pentru crearea intreprinderilor virtuale se poate face prin portalul www.ipa.ro incepand cu 30.06.2008