Sunteți pe pagina 1din 4

Tradiionalismul

N GRDINA GHETSEMANI
de Vasile Voiculescu (apartenena la tradiionalism) Tradiionalismul este o micare literar, manifestat n perioada interbelic, a crei ideologie se cristalizeaz n jurul revistei Gndirea. Din vechile orientri tradiionaliste, ideologii gndiriti preiau ideea c istoria i folclorul sunt domeniile relevante ale specificului unui popor, la care se adaug componenta spiritual a sufletului rnesc : contiina religioas ortodox. n Grdina Ghetsemani de Vasile Voiculescu este o poezie de inspiraie religioas, autorul fiind unul dintre reprezentanii tradiionalismului n literatura noastr. Poem iconografic, n Grdina Ghetsemani volumul Prg, 1921 se inspir din motivul biblic al Rugciunii lui Iisus pe Muntele Mslinilor, dup Cina cea de tain. Scena este relatat n Evangheliile dup Matei, Marcu, Luca i nfiat n icoanele bisericii cretine. Poetul reine zbuciumul interior al Mntuitorului, dar deplaseaz accentul dinspre componenta divin spre omenescul suferinei. Tema poeziei o reprezint ruga lui Iisus. Fiind o poezie de inspiraie religioas (iconografic), aparine lirismului obiectiv, prin absena mrcilor lexicale ale prezenei eului liric, dar gradarea intensitii suferinei este marcat prin punctele de suspensie i prin propoziia exclamativ. Titlul nu fixeaz doar cadrul fizic al rugciunii, ci denumete spaiul sacru cu semnificaie n plan spiritual : locul purificrii lui Iisus de patimi, prin virtui. Compoziional, poezia este alctuit din patru catrene cu caracter descriptiv. Primele trei strofe surprind planul subiectiv, starea sufleteasc a lui Iisus, iar ultima amplific suferina, care se rsfrnge asupra planului exterior, al naturii. Prima strof red mpotivirea Omului n faa destinului, ntr-o formulare lapidar n incipit : Iisus lupta cu soarta i nu primea paharul . Postura christic este tragic prin omenescul ei : Czut pe brnci n iarb se-mpotrivea ntruna . Verbele : lupta, nu primea, se-mpotrivea exprim refuzul asumrii unui destin implacabil, n clipa de ezitare a Fiului lui Dumnezeu. Gestul ngenunchierii nu este al unui nvins, ci al rugciunii (invocarea divinitii i asceza spiritual). Contrastul cromatic rou-alb realizat prin metafore, pune n eviden zbuciumul sufletesc i condiia dual : sudori de snge (omenescul, suferina fizic), chipu-i alb ca varul (chipul hieratic, componenta spiritual, divin). Legtura terestru ceresc este sugerat prin versul: i-amarnica-i strigare strnea n slvi furtuna. Strofele a doua i a treia constituie a doua secven poetic, realizat n jurul metaforei-simbol grozava cup. Vagul religios persist i n strofa a doua (o mn nendurat). Dramatismul este sugerat de valoarea de superlativ stilistic a epitetelor : mn nendurat , grozava cup , iar rezistena la ispitire prin epitetele sete uria , infama butur . Oximoronul relev interiorizarea, trecerea la o alt etap a purificrii de patimi, de la lupta cu lumea la lupta cu sinele : n apa ei verzuie jucau sterlici de miere/ i sub veninul groaznic simea c e dulcea . Versurile reiau imaginea infamei buturi a ispitirii, sub forma jocului aparen-esen, benefic-malefic. Versul Btndu-se cu moartea, uitase de via , concentreaz sensul luptei christice : moartea trupului viaa de apoi. Strofa a patra constituie ultima secven poetic, proiecia suferinei interioare asupra cadrului natural. Se utilizeaz personificarea i hiperbola pentru descrierea elementelor decorului : Deasupra, fr tihn, se frmntau mslinii,/ Preau c vor s fug din loc, s nu-l mai vad... . Imaginea apocaliptic este sugerat prin sintagma vraitea grdinii . Mesagerii divini, ngerii, nu nsoesc n mod explicit zbaterea omului, dar se remarc metafora bti de aripi care susine ambiguitatea limbajului poetic : ngerii mntuirii sau ngerul morii. Ultimul vers, i uliii de sear dau roate dup prad , ntrete sugestia morii. Expresivitatea poate fi urmrit la toate nivelurile textului poetic. Nivelul morfosintactic evideniaz valoarea durativ a aciunilor, prin verbele la imperfect, la modul indicativ sau la modul

gerunziu. Voiculescu prefer adjectivul cu rol de superlativ absolut expresiv ( amarnica-i strigare , grozava cup , veninul groaznic ). n ceea ce privete nivelul lexico-semantic, se remarc prezena unor regionalisme ( sterlici ), ca i a expresiilor populare ( pe brnci , fr tihn ). Din punct de vedere stilistic, imaginile artistice au o plasticitate deosebit ; poetul utilizeaz epitetul, adesea n inversiune, metafora-simbol, oximoronul. La nivel fonetic i prozodic, pauzele marcate de punctele de suspensie ilustreaz intensificarea suferinei. Prozodia este cea clasic : patru catrene, msura versurilor este de 14 silabe, ritmul iambic i rima ncruciat. n Grdina Ghetsemani de Vasile Voiculescu este o poezie de tip tradiionalist prin inspiraia religioas, coordonat a spiritualitii romneti. La nivel formal, se observ conservarea prozodiei clasice.

Tradi]ionalismul De demult de Octavian Goga (apartenen]a la tradi]ionalism) No]iunea de tradi]ionalism are o valoare general\, de larg\ cuprindere, [i ea e ilustrat\, `n literatura rom$n\, de c$teva curente specifice : s\m\n\torismul, poporanismul [i g$ndirismul. Ele promoveaz\ cultivarea exaltat\ a trecutului na]ional, valorile lumii ]\r\ne[ti, idilismul, specificul autohton.Tradi]ionalismul marcheaz\ un ata[ament excesiv, idealizat, fa]\ de valorile trecutului [i valorific\ folclorul, pre]uie[te cultura arhaic\, popular\, tot ceea ce ]ine de tradi]ia noastr\ autohton\ `n datini, obiceiuri, orizontul moral [i material al vie]ii. Poporanismul este o mi[care literar\, dar [i politic\ [i social\ ap\rut\ la noi la sf$r[itul secolului al XIX-lea [i foarte activ\ `n primele decenii ale secolului al XX-lea ; este dominat\ de sentimentul de recuno[tin]\, de simpatie [i de datorie fa]\ de omul simplu, din popor, manifest\ o preocupare constant\ pentru dramatismul vie]ii sociale, vede `n lumea s\teasc\ unicul izvor al specificit\]ii na]ionale, consider\ ob[tea s\teasc\ drept temelia unei societ\]i viitoare, promoveaz\ str\dania de a g\si o cale pentru prop\[irea ]\ranului, pronun]$ndu-se `n acela[i timp pentru afirmarea specificului na]ional `n literatur\ [i pentru `mbog\]irea patrimoniului literaturii na]ionale. Poezia De demult , scris\ de Octavian Goga se `nscrie `n curentul tradi]ionalist de esen]\ poporanist\. Inclus\ `n volumul Ne cheam\ p\m$ntul , ap\rut `n anul 1909, ea are ca tem\, ca majoritatea poeziilor din acest volum, aspira]ia spre dreptate social\ [i libertate na]ional\ a ]\ranului rom$n din Transilvania. Din punct de vedere al structurii, ea este alc\tuit\ din 17 distihuri [i cuprinde 4 secven]e poetice. Secven]a ini]ial\ (versurile 1-4) ofer\ o imagine de conspirativitate nocturn\, `ntr-o atmosfer\ de mister, desprins\, `n mod neobi[nuit, din peisajul bucolic dimprejur. Patru in[i se `nt$lnesc `n casa preotului, care, prin proiec]ie restrictiv\, devine un spa]iu al clandestinit\]ii, pentru a ]ine sfat de vreme lung\ . Sfatul de vreme lung\, obi[nuit , `n sens denotativ, `n lumea rural\, poate fi, prin conota]ii livre[ti, chiar biblice, o cin\ de tain\ `n care se pune la cale un viitor mai bun pentru o comunitate oropsit\, pentru un popor mereu asuprit. Prezen]a preotului, considerat un factor de mobilizare a con[tiin]elor, un depozitar al n\dejdilor, un apostol spiritual al satului transilv\nean ([i `nf\]i[at ca atare `n `ntreg universul poetic al lui Octavian Goga) confer\ autoritate consiliului. La lumina lum$n\rilor, acesta scrie un mesaj. Versul ~ntr-un sfe[nic ard pe mas\ dou\ lum$n\ri de cear\ transcrie, `n registrul denotativ, un mod de iluminare din timpurile vechi. Lum$narea are `ns\ o simbolistic\ bogat\, mai ales `n literatura cre[tin\, devenind o metafor\ a luminii pe c\ile `ntunecate ale sufletului de dup\ moarte. Lum$n\rile care ard `n miez de noapte devin un simbol al speran]ei unui popor, care `[i caut\, pe c\ile `ntunecate ale istoriei, izb\virea de asuprire [i nedreptate. Sunt [i un apel c\tre puterea divin\ de a-[i `ntoarce fa]a c\tre cei afla]i `n suferin]\. Sunt, `n ultim\ instan]\, un simbol al cobor$rii duhului sf$nt pe un p\m$nt al pl$ngerii, `n lumea concret\, real\. A doua secven]\ a textului (versurile 5-20), delimitat\ prin ghilimele, cuprinde pl$ngerea adresat\ `mp\ratului de cei Patru juzi din patru sate, de la Mur\[ mai la vale . Este un discurs sobru, dar demn, al unor oameni con[tien]i de vechimea drepturilor lor istorice ( Semn-aveam()//De pe c$nd `n ]ara asta numai noi eram st\p$nii ), `n care s\tenii reclam\ abuzurile [i nedrept\]ile la care sunt supu[i de

c\tre nobilimea local\ ( Ne-au luat p\[unea domnii, f\r\ lege [i-ntrebare ), care a ajuns p$n\ la crim\ ( {i pe Ionu] al Floarii ni l-au pr\p\dit, s\rmanul ), precum [i starea de s\r\cie extrem\ `n care se g\sesc( Ne mor vitele-n ograd\ [i ni-e jale nou\ foarte ). Prin furnizarea dovezilor juzii cer sanc]ionarea celor vinova]i, apel$nd la dreptatea `mp\ratului ca o ultim\ solu]ie de restabilire pa[nic\ a drept\]ii, dar avertiz$nd subtil c\ tensiunea poate oric$nd izbucni violent ( {i,-n\l]ate `mp\rate, noi n-am vrea s\ facem moarte ! ). Tonul pl$ngerii este dat de `n]elepciunea, dar [i de autoritatea moral\ a juzilor, conduc\tori ai satelor `n str\vechea organizare a ob[tii rom$ne[ti. Sf$r[itul mesajului denot\ un caracter profetic : epistola este scris\ `n ziua de Sf. Ilie, prorocul pedepsitor, cel intrat `n adversitate cu st\p$nirea [i `n acela[i timp cel care poate desface cerurile, asigur$nd fertilitatea c$mpului. De altfel, o coordonat\ esen]ial\ a poeziei lui Goga este mesianismul. A treia secven]\(versurile 21-24) este o proiec]ie a celei de-a doua. Spa]iului `nchis ( casa ) i se opune fereastra , expresie a deschiderii [i a perspectivei. Nop]ii, cu toate conota]iile ei, i se opun zorii de ziu\ , metafor\ a speran]ei [i a vie]ii. ~ndelungului sfat `i urmeaz\ veghea concentrat\ asupra actului `nf\ptuit. Gestul `ncremenirii cu coatele pe mas\ d\ o sugestie plastic\, statuar\. Fe]ele nem$ng$iate , metonimie a unui destin vitreg, f\r\ bucurii, primesc, prin antitez\, lumina n\dejdii. Speran]a se proiecteaz\ acum pe chipurile juzilor. Cel care a scris `mp\ratului este [i cel care pecetluie[te scrisoarea (A-nt\rit scrisoarea popa: la tot col]ul o pecete.). Ca [i func]iile de jude ori jitar, pecetea indic\ organizarea de ob[te care `[i exercit\ `nc\ autoritatea. A patra secven]\ (versurile 25-34) este o continuare a ultimului episod din ceremonialul mesajului. Popa Istrate, cu m$na tremur$nd\, conota]ie a b\tr$ne]ii, dar [i a tensiunii emo]ionale a momentului, pune scrisoarea `n n\fram\ [i o `ncredin]eaz\ mesagerului. Jitarul Roat\, paznic al hotarelor mereu mai restr$nse ale rom$nilor, este un simbol al leg\turii s\tenilor cu lumea de dincolo de aceste hotare. Numele lui (sugestie a c\l\toriei), precum [i faptul c\ [tie carte pe nem]e[te `i d\ puterea deschiderii c\tre alte t\r$muri, de trecere dincolo de orizonturile proprii, `n alt\ lume, `n care trebuie s\ apere drepturile neamului s\u. Emisariatul c\tre `mp\r\]ie este, `n acela[i timp, o ac]iune primejdioas\, `n care `i este de mare folos faptul c\ era vechi c\prar din c\t\nie. Urmeaz\ ritualul desp\r]irii, cu gesturile consacrate (Jitarul s\rut\ m$na preotului, iar juzii `i str$ng m$na) [i emisarul speran]elor s\tenilor, cu traista subsuoar\ [i toiagu-n m$na dreapt\, porne[te spre `mp\r\]ie, aureolat de sclipirea dimine]ii. Titlul poeziei, `nso]it de puncte de suspensie, sugereaz\ triste]ea, suferin]a, dar [i revolta poetului fa]\ de nesocotirea constant\ a drepturilor str\vechi ale ]\ranilor rom$ni din Transilvania. Expresivitatea poate fi urm\rit\ la toate nivelurile textului poetic. Se remarc\ prezen]a arhaismelor lexicale [i fonetice( juzi , carte , pl$nsoarea , miezuin\ , jitar , pean\) care, ca [i titlul sau gesturile ceremoniale, trimit la un timp de legend\. ~nf\]i[$nd satul [i ]\ranul ca p\str\tori ai tradi]iilor str\mo[e[ti, critic$nd nedreptatea social\, respect$nd prozodia de tip clasic (rima `mperecheat\, versuri lungi), poezia De demult se `nscrie `n estetica tradi]ionalist\.