Sunteți pe pagina 1din 225

i

coIEcTlA
:

,.Mi!Nt ixoEMiNATtcE"

rlDlr-rr1

3r-Lv
G. D. OPRESCU

l 1

,r1

44

ld

tst

/t

tu
\t1-'

TRUTTI
O RADIOCOMBINA

COTECIIA,,MIINI

INDEMINATICE"

D,

OPRESCU

rTr co NsTRU
M O RADIOCO BINA

EDITURA

TINERETULU

I l

I
I CUViNT INAINTE

In lucrarea de fatd se descr.ieamdnuntit moduL de coiitructie aL unei radiocombine, ^campusd dintr-un rad.loreceptormodern, un preamplificator'de picup 9i un mapnelofon,lolul monlat inlr'a [ulie cotttundpre' r;dzrtlic u difuzoarelede redare. Construclia unei radioconbtne nu e un lucru u;ctr' Cei ce construieste ca amator un asemenea agregat radiotehnic trebiie sti aibd o bunii Pregdtire tehnicd, sd stie sd lucreze ordonat, planificat, sd stdpineascd leriect metodele de asambLai,sd lie calm- Or aceasta 'nu se tooleface nicl inlr-o singurd zi Si nici pe ncpre-. duc doar Ia lagu1e ll gdtile. Graba Si nepriceperea insuccese. Llnii radioamatori tncepdtori stttng ani de zile grd' mezi de piese, in speranla cd oor Iace o constructLe ,,prozaedi'.De mutle ori banii lnDestitt in achizitia' 'iZrert clircrselor piese neutilizate depdsesc talortc prelul unry aparatede rndio de lur' tle c"nslrttrlie in-, 'clusltialn. aspe(t ol Dnr nu acestnp cel rnni impo11nn1 ci faplul rii acei rodioamoiori prind gttslul chc.'liu!tii, cle a cttmpdra ptese numai pentru aspectul lor ,,este' tic", pierzind tncetuL cu incetuL entttziasftlul incepLttuLui. Ideea de a scrte aceaslti cqtte n7i-a r:enit in urma constatdrii cd un numdr de tncepdtori in ratliotehnicd au inreglstrat progrese remarcabile, folosind un bun sistent de lucru: acela de a trece gradat de la un mctntaj simptu la unuL mai complet, adduglnd noi

etaje, fdctnrl nodiliciiri in nonlajele precedente. In leLti acesla ei tu ners cu pa;i siguri spre obli.nerea de perlorrnanle ktt mai bune, nu inleles prln practicd, in cite()a Luni de ziLe,ce nu se poate inleLegein ani cle zi.lede lucru dezarga.nizcit. Rezultatul nt.tLnciipkn[ficate treptat este rodnic, ttu m.lmai it1 ceea ce priaerte obiinet ea wtui o.parat de radio cu perforntante l:une, ci in primul rind in insugirea radiotehnicii. E u;or de inteLescd oricine lu' creazd intr-un anumit dameniu dupti un anumit plan, o tlatd cu realizareu crtnretd a hrcrdrii care il intereseazd, acumuleazd o serie de ctutoSlirle $i deptintleri ce-t r.tor de folr.ts lotdeaurtain oiald. CunoStintele iehfi nice dobindite prin expertenidpersonald, nu se uitd niciodatd. De aceea, fire;te, radioarnatorul care i$i oa alege din'tuc.rarea de fatd, rta Si rta lucra o radiocombind. asimila treptot noliuni de lehnologie, de asamblare a monlaje!or eleclrotice, de reglaj ;i de depanore-Je echiL'alenlar tuburi|or electronice, proteclia muncii, a de de proiectare 5i utiLizare a oricdror aparate electronice etc. Tot acesi ,,bagaj de cunogtinle" se capdt(i intr-un timp scurt, ldrd cheltuiaLd preo n1are,ftird risipd inutild de timp si bald. a particularitate ilfierescntd c ielului de Lucrt pe care il propun in lucrarea de fald e iapluL cii din prima zi, de la primul montaj executat,amatorii aor aoea satisfactia de a recepliona programele de radiodifuzLUne. A;a cum se incepe construclia utrei.cose, cu fundacomltinei.Nu cu mobila fia, a1a incepe Si constru.clia in care ao fi addpostitd,ci cu celula de alimentate, ctpoi.cu etajuL iinal dasic, care poate fi utilizat imediat ca radioreceptc.,rmonotub Si ca amplificatc,tr de picup cu perforntanle reduse, dar suliciente pentru mnatorii incepdtoti. ,\u cred insii. cd radiaamatorii se uor opri in acest stadiu, cti se cor nxltumi numai cu atit. Riisfoirea paqinilor urnititt)are ale cdrtii, ii r:a tletermtna sd treacd ia urt morttai ur rLruti,i ntai rnulle tuhuri.

Dar atentie, incePdtori ! de Nu Ioceti preseala condamnabiLa q ltece d[rect unui monlaj complical, a cdrui lunclio' la consLruclid nare nu o inlelegeli intru totul I Poale,la prima impresie, pare cci se aianseazd prea incet' cd se insistd prea muli asupra montaielor simpLe. Pentrtl cei ce nu au mai conslruit moniaie de aparale de radio Lrecerea prin absolut loate etapele - ldrd lraudd - e obtiga' torie- Nu e rusinos sd lucrezi montaie simple care merp nerled ; b pdcat insd sd pierzi limpul 5i entuzta{mit abordind conslruclii complicate,pe care nu Le tnletegi $l flu reuge\ti sd Ie faci sd turlclioneze cofect. Ama.torii mai aoansali aor incepe sd lucreze mon' taie care re ezintd niaeluL Lor de pregdtire tehnlcd Si ,lesipur uor .heltui mai pulin Limp.

CITEVA SFATURI NECESARE

Curll SA INCLPLI\,I ?

prin a discuta Incepem despre ie1ulde 1 ' r n . ' r n o . " " ^ ^ ^ trebuiesi-l adoptdm, pentrua stribaie L :l L| -D- d: r r- d -P: Ll u drumulsprereupitd. Pentruconsirrictia combiriei necesare serie de sint o piesesi materiale carese procurddin comerf, asede menea seriede piesesi subansamble pot Ii col.l o care feciionate usurintade oriceradioamator. cu Vom discuta pe rind despre in cuprinsul ele, cdr'fii.De asemenea, sint necesare serie de cunostinte o ieoreticesi praclice care vor fi dobindile parcurs. pe prin lu-ru efeciiv,1a montajele prezentate. mare rol il joacd Un de asemenea ateniia Fi seriozitatea lucru. Incepdir.r lorilor,indeosebi, .e recomanda Jeseneze .a li inainte de execuiiaunui monlaj, cit de simplu,schema respectivd, doud-treiori fe rincl, peniru'a reiine de particularitdJile De asemenea, recomande ei. se tinerea unui caietcu scheme care s5 se copiezc in ,,pe curat" schemele montajelor efectuate, insoiiie de observatiile amatorului privind funclionarea1or. In acelagicaiet vor fi trecute 9i schemele considerate drept interesante experimentat, de scheme care pot ii gesite,,,pe parcurs", diferite publicafii speciain de litate. Si nu se lucreze niciodatd sub impresia oricum ci s-ar lucra,oricit de neglijent,binein{eles, montajule obligat ,,sdrneargd", pieselipsd sau coneaperat cu nexiunilegate,necorect. ce cuteazl sd gindeasci Cei astiel,sd lnteleagi cd nu existi aparatelectronic deIect ,,dinsenin".Firi indoiall c2ie1clprindecel puiin

' i 'J F;r'; o D C J e f e c l l J l l l . p ' r i i \-;-ra il . c L ' i r L| - ' J \ i n 'ln . t"cclralS lrontal lrr. r' i iun.ti ':l'Jla no' ii:r ', : t a b : 1 r . ' r 1 n 1 4 [t t t ' u i ' r l . r u l " i",' o.' 'ri1 i r a5 lt ; 1 ', " c p r t L' . ' 1 i r - : e a5IIpr a .aIen(iei tl elo bunc nu vor'nltrtta'A 3l2ra' .i rab.irii. Rez-

''

1 f o c c , l r . P o r n i n . l l . l l 1 r " ml l ie rc , | | n r ' rI n c e l : l r o lrl : r c o m p r i c l t id i n t r - o r a l r . r P l o| :rcLr " . il edi.o n ar t , r e l c r a 'tu c I t c r 'z o . . i n r a t c ' ' c h e m a ,, t ' s-r ^ alcdtnitd din bucdfi, din blocLtrilttnciio"on.rrrti"ota, nale legaie [ne1e de alte]e. n' L r i ' i " c p u r ' p 1 , t r - s 1 1 1 s g I i " r .a r c ' o r t l D e r i . i n i n o n i a j e' i l n p l c i l ' i r o i u ; i i a r q rial cl ra JlimetrlJ , t i r r e l i . n r t n e n l r L a p c r m i t " a l i r c n l a r e ai n b u n o l i o n , l l , i t r n r c o r b i n e i . c r r e c ^ n { i l ' ei n r o L ' L l i 1 : t e a . e i i . u n r l : l r e t t t t m l r , l - . t r b l l r ic l ( c l r o n i c eE l r e l ' r a D I l a intrucit amalorul nll se va mLliiumi cu iceasta solu{ie, c r r e z u lr t p e p T i i o l o t t t o t l l : n i n p l c ' ' r a m P l i i i c a rd i r e c l r , a c a i o r ' o l , r r ' r c l i ^ ^ l r ' \ i . c . . r r nr ; l l n c e > a r ' . fiincl baza reusilei depline a - rr.tontajelormai comc ^rl l"1r( ';l llr I lr'.;o'' - r i e r c .D e s i p ti r i r e c r e r o 'i pie.r r r r r ' ' r . l t J i c lr ' l i i n I 1 3 lu e' r;r " b :z o peniru ; n . " i , r . . f l i c i r r t I r r i . l r n " t r j e - | , ' a t /' ir ii io i. z J ' l me h . i . . . r l . . t ; r , o r l b : l l i r\ . : - r: ' r , o i d I , c tocla' alimenlirii cit autotran''lorrll:lior. intrucil nu i o l c r : i s a t i s i a c i i er,e c l r e s a r eiai n d m o n o l a z i c i 'c 1 l r a n c1l o pulsalie de valcarc lnare ll cl1damert scizut, i " " f r t i t i i t " , t t " i r t , c u ' p o s i b ! 1 i 1 i t ia p r o a p e s i g u r e d e a electroct1ti]fc erperintentatoruluL. l care a D l | l ; r \ n c r i - n e n - c . rn r o na j ' l o r i ' t r ; t l t z je l u . t , i o r r l o r i ' i r ' 1 " r r r ' l ti n b t ' ! ' c u n l r I r' J - r g L l o.,t l e i i n c l a m a t o r u l u ir c c e p i i a s t a i i i l o r 1 o c a 1 d e r a d i o ' s e pe rincl o serje de blocuri fttnc{ionale'care construicsc alcitulesc iri totalitalea 1ot tln nolttitj supcrhet''rodina moclern. Adaugincl in ortlinea ir.rclicatiin carte noi blocuri iuncfiorLalc,se nl-ire;te calitatea t'eccptorLliuisi. se i i r c e s c p o s i b i l i t a f i l el u i c 1 el u c r u l t t o r i c c s t a d i u ' a , r , r ' - en e c e s a r l o d e m o n t a r e i n t r e g n l u i a p a r a t s i o 10

in f--.iufa" lucru recomandat carteade iafi dilern t l , ' , r , . 1 1 , . l.e{ c l , r " r n r' c I t c r c r z i n b i : n u i u n r a d i o . ,

I I

tJ
I ! I
I

ci totali modificale a scLtcnei rte principi'-t,.l iloar -o serie de adiugiri r:arc nu nccesitirun v.rlu lrare de lucr ilri. nimer-iihu este obligat sd corsirLtjascd Bineintreics, c o m b i n ai n f o r m a a r i l a t d s p r e f i n c l e c i r f i i , i n m o n Fiecare i$i poate construi dupd plac tai stereolortic. 1 o p r i n d t t - s e a s t a d i r - rcl a r e i i o f e r i s a l i . ' i a c adaratul, l l L r c r i n d - i ni m i t e l ei i m p u l u i l i b e r d i s p o n i b i l . tie,

P R E S C U R T A Rt N I | I O N T A J E l S C l l l l t i E I S

o Aiunci cind se desencazd schemi, ea ircbLiie si fie accesibili ca inielegeregi iniefprelareoricirci persoanecu un minim de cunostinfetehnice.Cu alte cui c v i n t e , t r e b u i ec i t l t d s i i n t e r p r e t a t d u a c e c a gu ; u r i n f d cu care oricine citeste un texl literar, sal1,mai precis, cu aceeagiugtlfinii cr1 r:arc ttn muzician descilr:az;i un text muzical. l S c h e m ad e p r i n c i p i u a u n n i a p a r a t e l e c t r o l l i d n a i Jc lttl dc complicali, o n r r . il : r t , i ' m a comnltr. "oCerc I i n c c p i t o r i p i c r z i n m u l t t i m n n ( n l r u J e c l r c a r e Jp a i u i e n i e n i s u l uC e l i t " i c a r e r e p r c T ' 1 t ic o r r e i l u n r l c .o i in mod crtrent utt sistem de "ste' n"n"n i" tttilizeazd l n o s r a f l e "i n d e s e n a l us c h e m e l o r . F r i v i 'tp a uea l e n t i es c l l e n a d i n f i g u r a 1 . C i t d e c o m i cr , c s i e s t ev o r b a d o a r d e u n a m p l i f i c a i o r n Dlicate ! iloua tuburi elec'ironice 1n iigura 2 e reprezentatd a c e e a s s c h c m ds i m p l i i i c a t d .S c c o n s t a t dc I s i m p l i f i ' i intcnlionaid ln primul carea constd in ned-esenarea minus general - de masi - tlc ne rinri a iiniei de desenarea Iilatnentelortuburilor gi a circuiielor resl a p e c t i v ed e a l i m e n t a r e l o r ( c e r c u l e i ud e s e n a itn p a r d e j o s a s i m b o l u l u i{ i e c i r u i t u b e l e c i r o n i cr e p r e ' tea zentincl caiodul, care se subinfelegecA penirll I[nc{ i o n a r en o r m a l dl r e b u l ei n c i l z i l c l ec i t r e f i l a m e n t ) D c asemenea,alimentarea cu inalti tensiune a iieciruti i c t a j d e a m p l i f i c a r e n p a r t e . . s et r i m i t e ' p r i n t r ' r r s : i ll

I
;

esot'.La fe1 se procc' seataicLl menti[nea ,,]", la reclt rieaziiti ci-ralte circttite,de cremplu cu ce1de reaclie nccatir,d, notat ,,R.N.". 1n acesi iel se pot mlllt ma-j uscr urmdri particrtlariiiiile schemei, in cursul operafiilor cle nonlaj I:lcindn-se,bineinfeles,conexiu nlle cle iilameni. care nu sint inclicatein schcnii, de aserlenealegindu-secircuitele anoclice celelalte in 9i e d i c a r "p r i n i : ; c q i i n p t t t l c ' e ' r c I n l i i q r i i n c l t c : r ' ' n 1 ' l . i ii.r l ' a Tn al:ri dc arr' 'i-ie' lc noilru in nroclcrtrent,atunci cind schenelor,se mai utilizeazi ".JT i s c r o r h e . l * i n g c t t c r a lJ c . p f c u i r - ' . r 1 r-l dco rl r , r c . 'b , In . e l e c l r o r ' c i ,' i " t . r n u l l c . l e c l l : l : r r t c l l e se sisternul de clesenareschenrd-b1oc, consideri ca 1 i m o n t a j u li n t o t a l i t a t e a u i e s t ea l c i j t L r id i n e t a j e{ L t n c {ionale care at1 schcmeciasice sau apropiaiede sche,:le ln mele i:1asice. acestlel se poate clesena, exelnplll, ampliiicatorul care a servit spfe crempliiicafe pi d c a c u m -S c h e m a - b l o( i i g . 3 ) r t e a r a l i i c i a m p l i f i c a t o r u l este alcituii lin realitate din trei blocuri : preampli{icato;',etaj Iinal 9i etajul redresor-alinlenlator. S-a gisit necesar sI se arate aceste sistemo de notare simplificatd a schenelor, intrLtcit c1e sint uii l i z a i e i n c a d r u l l r t c t ' i r i id e l a f a .

Fig.3

t
I
I I

r--I-

0.1w

-ffi-''

-ffi_Lfi-ou*

0.25W

i
I

*ffi-ru
lrig l

ffi-toY

ln De asemenoa, ligura + este prezentati notarea r or t t e r i ir e z i s t e n f e l op e s c h e m e ' c " U n u t i . i s t e m d e ' s i m p ' i l i c a r e .a r e n e ' r r u l i u m e l l e cle obicei pe cititorii doritori de date concrete,este aia-numihil sistem clc desenareal schemelor,,oarbe"' vaLoriiepieselornotate. Scopul 1or este 'dea "ii"'n-u,n { e l e q e r e a t t n c l i o n a r i iu n u i m o n l a i o a r e c a T e [ u5url i prin A l b n " r a t l t r r ,] 6 p 6 . a s e d i s L r a g a l e n l i ac i l i t o r i l o r schemei ctt valoii impuse de parametrii i*ii.r..u r n , , ir n , t m i ' l i p d e , . b c l e c t r o n i c '

CONSTRUIREA REDRESORULU I-ALIIVlENTATOR

DE TRANSFORMATORUL RETEA

estereclresorulPrimul bloc luncfionala1combinei tu' filamentelor El asigurd aiimentarea alimeniator. combind cu tensiunea de blrilor electronice.-din redreanodicd, tensiunea 6,3 volii gi livreazl totodatd said si iiLtratd. de cu construc{ia lransiormatorul reiea' Vom incepe care conuneletranslormatoare In comerise gdsesc e1 vin scopuluif'ropus.Deoarece poate ii construit de imaior, dim mai jos datele de construciie' ;i este datl in Ii' a electricd transiormatorului b'chen.ra gura 5. " alcdtuitdin tole de ,\,\iezul tole va li din ferosiiiciu, groasede 0,35 mm' Tolele pot fi "E + I" nu mai ruu ,,-rntA". Secliunea miezului poate ii inire cme. 10...15 bobinaj a1e primarului,luncfie de latd datele c1e niez'.

1 4 5V

l0 t2 l3 l5

495 ,l5l 410 180 358 330

540 492 450 415 390 360

653 5!5 514 500 474 435

990 900 825 7ii0 715 660

t
8AB/N4Jf

2?0v

270 y

270' b.Jl/ 5/

U 6.3/ 0

/a/
fckA,a {az/Noat) lig.;

toi Asiiel, pentru ttn tniez de 12 cm'z, bobinajul (carc a a i i c o n e c t alla r o t e a L , . l e 2 ! 0 \ t t r r t t r ' a r 8 ? l l oo:te l t t L a z u l u n e i r e t e l ed e l l 0 V c t r b - a n ' a -pirc. ( l e g a ) p o r f i n n c ac u ' 1 5 0s P i r e . Infi;ntarea primard nu se bobineazi in totalitalecu slrmI. Poriiunea de 1a capziirilcotrltln]a priza aceeagi ,6 J c 1 1 0V s e b o b i n e a z ic n s i r m i d e 0 , ' 1 5 . . . 0 m n l ' P o r L i n t r e 1 1 0 s i 1 2 0 V s e b o b i n e a z ic u s i r m d d e {iunea sirmi dc rrm. Aceea dintre 120 9i 145 V cL1 0.35...0,5 mm, iar porliunea ir.rire 1'159i 220 \t cn 0,35...0,45 mm. sirmd intre 0,3...0,35 t7

iii !,

f:'

estc llrmdtorul, in Numdrul clespire al secundarolor func[ie de miez :


6,ii v

S e c t l u r r cn r r c / , . n r !
1i

5+t,3V
28+

2 t

270V 430 400 215 100 135 990

:l:,

l0 l! 1J l5 Sirm! lolosiii: (dia'netrul)

3l 29 27 26

24+ 22+ 2t+ 20+

rr,. !

l,2mnr

r 0,!5...0,3nm

incSlziriituburilor' de Secundarr-rl 6,3V e necesaf oricdrui cle Secundarul 5 + l,3V permite folos'irea alimentatcu 5V sau 6,3V la tio de tub redresor, de Secundarul 2 ><270 volfi, cu o intsnsi" iiiamer.rt. e ie t a l e m a i r r a r ed c 1 5 0m i l i a m p e rp , r m i t . n n : ' r u i r c a in care si alimenteze bune de unrriredlesor putere. conditiicombina. se practicda translormatorului, Pentru realizarea flcutd din cartonelec' mai construiegte intii-carcasa, provazut, cu (prespar)de J mm grosime, irolelrnic . l ac r a l o r a d i n t e x t o l i lp c r t i n a x l j caoacl,rteiale'tdial e m'n de sautor Prclpan 1,5.'.2 gro"ime(fig' 6)' Asamcu
b l a r e a c a p a c e l o r c u c a T C a s a5 e l a c e p r l n I l p l r 0 . v o p i c a I l i i r o c c l u l o z i c A{ . . d u c o " ) 5 J u c e l o l a c ( c e l u l o l d d i z - o l v a ti n a c e t o t l d s a u l i n e r ) . P e a m b r r p e r e l I .a l carca5ei ce iixcazi cose lenlrll conlacte. dln la0la

subtire de Iier. De asemenea,se previd tiieturi. in peretii cafcasei, pentnt scoaterea capetelor de bob i n aj . Bobinarea se poate face cu o magini de bobinat, c u u n r a g i n ad e g i u r i i ( b o r m a 5 i n d )s a u i n f d s u r i n d cu mina sirma pe carca)e.Numdrul de rpire fiind destnl de mic, operalia nu e grea, insi necesiidatensi iie, ca spirele si fie bobinate una lingi alta, i5ri se incalece. 18

b;

s s.
t'
I

I a i d c u r n s e e x e c u t db o b i n a j u l: S e b o b i n e a z i m a i '1'rt bobillJl i i r i i i n r i r n a r u ,i n l e r , ' at J i n l r e i i c c a r " a > c r , pr l r r r t i -. u b l i r e p a r a l i r t a t a .c i t c . t t c a tb ' n e .a p o i . ' p r i r aI-r r q i t 1 t i 1 i .c x c b o b ' n e a z ,u t t ' i i r Q r t r l r a , . o 0 , i . . . 0 , - T m , . c o i n J r l5 c L l ' n a c e ' l b o D l n a l lr 1 i-rrr'. r n s i n-g u f c a p d t a f a r d d i n c a r c a s i , c a p d t c a r e s e 3 l 1 " ue c r a na . i u l a p a r a t u l u i( b o h i n a j t ta (e ' ' a J r e r o l - o3 ' l a r r l i p r r a z i l )S e i n l 6 ' o . r r d r e i ' 1 r l ' u r i J e . -le

'9i doul straturi de sau iaraiinatr i;i"; ;.i;it' de secundarttl i"iia- pririlt"ti. Se'bobineazd'apoi

i 2 Y . 2 i 0 V . l u i n d u - s ea c e l e a 5 p r e c a u i i ic a i i 1 a p f i nar. DupI bobinafe se pun trei straturi cle plnza r u l e i a i d5 a u p a r r l i n r l a s i J o L l i s t r a t u r id e I o i t a l a r a o ; i l e b o b i n e a z d t n o i , n i i ' ub n b irrtr-a i"u l d e iir;tt ' d " i + I . 3 \ ' . r t p o is c c l n d a l t l L l e6 , 3\ ' 5 .'le c l a i a a c e a s t a ^ m d s u die i z o l a r ei n t r e e 1 e .P e s t e b o b i r naje se mai pLllle 1ln strat de pinzd ulciaii ':au itirtie de (lescn. n ' a A p o i ) c l r e c el a i n t r o J u c e r e L o l e l o rT o l e l c c - l l o n T"' t e a z ' aa t t " r ' , u r , f i e c d e v o r b a d e r t n m i e z E " nici un lel de spafiu iiu ".untu". Nu se admiie iiber'in circuitul magnetic al tolei. Dupd introduceiea tuturor tolelor e recomandabilca tot iranslormai o i r f a ' e i i a r b b i n p a r a l i r r )r o p i t a. t i m p d c c i r t c i m p r n i n u t e .P a r a i i t t ; r a t r u n d ep r : n t r e b o b i l r a j e a r l n 0 - i r i g i d i z e i z al o l e l e r a n i o r na l o r u l u i ' izolatia P e i L t r uf i r i r e a m c c a n i c a a r a n t i o r n a l o r u l t t i l e din iabli de fier saLt alLlmi.orlo. o" conlectioncazd i r : u t l c 1 . . . ' , im r n l n ' u f o r l - r a m i ( l : - . 6 ) . 'e P c n l r u . t t o r c a r e a{ r a t t ' l o r n a l o r u l u i l e a q a r e de alimentare 1a tensittnea teiua printt'-un cordon (adi i cu z r " i p e " L i u a i ^ l a s z i - r f r r r c l i o n 'e i n r o l a s c c l r d a r e l c n e c o n e c to . l i m l J c 2 - . . 3o r e . D u l r l t r c l . c e r e a r c c - r c : p e r i o a d e l e I i r p , l r a n t l o r m a l n r ' tn.l t d, a r r e b u i e: a a i b i l e m p e r a t u r m r t l t m a i 1 1 1 : 9 x 1 fe c i t a camerei in care se lace proba. 7n caz cd se incinge exagetat, inscannd cd nu s-au 1ttat prccaLltiiletreceprezinti ttn scrirtclrsarJ de izolatie si bobina.l'e1e cuit inire spire. Un asemeneatranslormalor nLt se poate folosi ; 'trebuiedesidctit si rebobinat' 20

l
U l i i n a p r o b i e v c r i i i c a r c ac r r aj u i o l L r l u n i r i t c . r l t , metru cle crrrent alterrraliv a terrsiur.rilor datc de secundare. In lipsa unui instrurnent, verificarea prezentei len-irrn'.or p o i - r e a .c , a l e n - i u n i l c t l c , l j ' r n r r r r r ri. b e c r r c r. 1 , 6 r , . 1 J 1 . 3 \ \ i 6 . 3\ ' , c l e t As a u d e s c a l : i .F i c c a r cj u r l l t a t e l n p a r l c a s e c r r n darului de 2 X 270 V se r,'erifici cu ajutorrrl ur.tuibcr: d c l i r m i n a t d e 2 2 0 V , d e 1 5 . . . 4 0" ' a t i , c ; r r e s e c o n e c l teazi numai citeva secnltde1a bornele respcciir,e(pe r i n d , i n t r e p r i z a m e c l i a n r is i l i c c a r e e r t r e m i i a t c ' a b o b i n a j u l L ni p a r t e ) . ir

C O N S T R U I R L S O C U I , U Ii ] I I F I I - T R A J A

O p i e s i n e l i p s i t i d i n o r i c c r c c l r e s o r e s t i n a tu n u i d raciiorcceptorde bund calitaic, este bobina de soc pentnr iiltraj. Firi socul de iiltraj, oricit r1e mare o o a r f i c a p r c ia ' e a c " n d e na i o a . e T e ' e c ' T i i . c i o l o are o conponeniir pulsaiosite, curentul redresorulLli , r i e i m p o r t a n t d c a r e i n a l l d i t i es e m a n i l e s i i p r i n i r , u n zgonot supirdtor. I n r e c l r e s o r uc o m b i n e iv o r f i g u r a d o u i ; o c u r i d e l i i l t r a j i d e n t i c e .I a t d d a i e l e d e c o n s i r u c f i c : m i e z L r l poate avea o secliune.c1e 2...5cm!. Carcaselese con leciioneazi intocmai ca 1a transforntatorul de reiea, fixindn-se pe {iecare doar cloud cleme clc tabli. Inf i g u r a r e as e J a c ec u s i r n i c m a i l a t i d e 0 , 2 5 . . . 0 ,m m , 3 p i n i l a u m p l e r e a a r c a s e iB o b i n a j u ln u t r e b u i cI d c u t c . neaparat spird lingi spir?i; se poate bobina sistem din 500 in 500 spire cite un ,,mosor", intercallndu-se s t r a t c l eh i r t i e s a u I o i j d p a r a i i n a t d . u m i r u l d e s p i r e N - orientativ - estc intre 2 500 si 3 500. Pestc ultimul strat al iniigurdrii se punc nn strai de hirtie. Dupii bobinare se lipesc cu cositor capelelc bobinajului la clemele respective.Tole1e se pnn ir.r a9a fel ca intre ,,E"-uri gi ,,1''-urisi rimit.rd un intre-

lier, formai dintr-o bucatd de hirtie groasl de 0.1...0.25 'Socul mm. cleliltrai astfelasamblaise fireazain moncu taji,rlrespectiv ajutorul unei rame de tabld, ca 9i de transformatorul retea. 1a Ambele socuri se coniectioneaza fe1, de;i secele intrd tiunea miezului poate sI dilere.Dcoarece unei ecluledublede Iillraj. nu se cer in construclia In de date ,,criticb" con'truclie. cazrtlcd amatorul are posibiiitdii,poate procura din comert aceste
FOCUn.

CONECTOARE 1 n m o n L a i u lb l o c r r r i l o ri u n c i i o n a l ec a r c a l c i i u i c s c c o m b i n ad i r i l t t c r a r e ad e I a l A s e f o l o . e . c o s e r i e d e ionectout" care au rolul de a lace legdtura eleciricl intre biocuri. Conectorul (fig. 7) este alcdiuit din doul regiete , d e m a t e r i r l i z 6 l a t o r p e c a r e s e m o n l e a z iu n n u m t r A d c c o n t a c t e . s t l e l , l a r e d r c s o r" e m o n i e a z Au n c o p n e c t o rc u ; a : e c o . r l a c t e l a s a l ei n r r - u n s i n g u r r i n r l ; l i a r D e n t r us c h i m b d l o r u d e t e n s i u n cu n c o n e c t o r0 u b u , ' c u c i t e r j o u d r i n d u r i a p a t r u c o n t a c l eI i e c a r e ' P e n l r u a m a t o r i ic a r e p o s e J du n n u m a r d e s o c l u r l octal rlin comerf, din p6rtinax,munca e mult uguratd, intrucit contactelepot ii scoasedin soclurile respecc l i v e s i m o n l a t ep e i e g l e r e l e o n e c l o r u l u i . P - c o r L b lto c u r i a l i p i e d i n p u n c t d e v e d e r eI u n c t i o e n l n etc o o r . l " siir plasatbunul lingi celllalt si n"i. l e s i t u r a e l e c t r i c i . c a t i g t t t a p r i n p i e : e J e - > i r m ad e . d c u " p r u . z i z o l a r d1 i c o s i t o r i t l \ a l l a r g i n t a i a l a c a p e t e ' i n d o i l i i r r f o r m d J e , . U " . ' . C a l d r c l u L v a l r I Z o l a lc u un tuUut"t de polivinil, ventil de bicicletd etc', prei a c a u t i e n e c e s a r D r i t e v i i d r i i u n e i e l e c t r o c u t d ra r a d i o j m a r o r u L u c,i t s i e v i i d r i i t t n e id e l e c l i u r tiin m o n t a j ' i prin atingerea clldrefului de o piesi metalicl oarecare. 22

!-

.,..

--

I I

a
t

0
0 0 0
q

Se rnai poateiolosi gi un alt sistemde conector, : la lel de s-igursi bun. $i anunie pentru conectorprizl se iolosegte socluoctal,iar pentrllcollcctol'un octal luat de la un tLtbdefcct. iisi un cn1o1

ASAI\IBLAREA REDRESORULUI

S c h e m a c c l r i c i a , ' s . ; r s9 1 1 I u i6 | i n c l t i a . o r c t e dati in Iigura E. unde se arati cLlin se monteaza t u b L r r i l e5 l l : { s a u E Z 8 i . Sasiul pe cate se monteazd rcdresotul este cott-

Iecfionat ilin tabld cie Iier sau aluminiu. Dimensiunile lLri sini clate in iigura 9. Gaura pe care se Iixeazi soclul tubului redresor misoari in dialtctrLt 30 mrr, in cazul tubului 5lI4 C, sar i8 nr.u in cazttl tubulLri E281. Grosimea tablei dileri in Iunciie de material. Cir.rdse folosegtetabla cle lier galr,anizatd, m e s t e n e c e s a rc a g r o s i m e ae i s I l i e i n t r e 1 . . . 1 , 5 m . In cazul iablei de aluminiu, grosimea ei trebuie sd f ie de 1,5 mm. Grosimea maierialultti e dictati de faptul cd atit transformatorul cit 9i socurile rle {iltraj s i n t g r e l e , s i u n g a s i u d l n m a i e r i a l s u b f i r es e p o a t e ugor incovoia sub greutatea lcr. Pe gasiu se monteazdc'u guruburi, capse sau nitut'i doui conectoare cu cite patru contacte, ecesare schimbitorului de tensiune a reielei, un alt conector c iase coniacte plasat pe partea laterald superioard a gasiului peniru distribuirea tensiunilor date de alimentator, sociul tubului redresor 5ll4 sau E281, cele doud gocuri de filtraj .si iransiormatorul de retea. elecDupd aceease monteazi cele trei condensatoare filtraj 9i soclu1unui beculet de scald, iotrolitice de losit ca siguranld anodicd. Se observd, din ordinea descrierii, cd se Iixeazd la inceput piesele cele mai mici si mai u;oare, apoi cele mai grele pi mai r.oluminoase, sau cele fragile, care se pot delecta in cursul manipuldrii printr-o miscare gre9it5. 24

tr

,?iid

-ry!

s
i
*\l Qtt

si IT
d

s s'
-..,

\\N
uo
o

.Cr

,r,

t
{t

oo

."

I.

o
".,tl

it\El rl$l
$lslil

TCordonul de reiea, alcitrrit dinir-un ;nrir dttbltt l l i l a i , i z o l a ti n p o l i v i n i l' a u c a u c i u c ; i p r e v 5 z u I a r t l t c a p i t e r t u r t ; t i c h e r . s e I i r e a z dd c s a " i r lc t t r j r ' [ ' r r t l d r r n c is c o a b e e { i c r t a t t a l t t n r i t , i u . Conexiunile de 1a transformatorul de refea se trec in minunchiuri separate- unul peniru primar, ceSirma folositd pentrll acste ldlal1 pentru -secundate. conexiuni va avea cel pulin dianetrul sirmelor lolosi site 1a bobinajele respectir"e va fi izolati ctt poliL v i n i l s a u t u b . . v a r n i p " . o c u r i l e d e t r e c e r ca m i n u n chiLrrilorde coneriuni prin gasiu se rzoleazdprintr'urt d o p d e c a u c i u cg i u r i i , l u a t d e l a u n f l a c o n d e p e n i ci l i nd . Capeielc inldpurlrilor secundate se duc astlel : secundarul de 6,3 V pentru incilzirea tuburilor electronice, direct 1a conector, prin conductor izolat de : 1 , 5 . . . m m q r o s i m e s e c u n d a r u ld e 2 X 2 7 0V , p f i n 2 conductor izolat, cu grosimea izolatiei de cel pu{in I mm, 1a soclul tubului redresor9i 1a sigttranta anociici plasatd pe coneriunea dc minus (beculeful de scali de 0,3A, 6,3V). Filamentul tubului redresor s e a l i m e n t e a z id i n i n f l g u r a r e a d e 5 + 1 , 3 V a s t l e l : s i n c a z u l t u b u l u i r e d r e s o rE 2 8 1 , a l i m e n t a r e a e I a c e de 1a toatd infdgurarca; in cazul trrbuiui 5II4, alimentarea se face numai cu 5 V. ln ambelecazuri se Iolosegte pentru coneriuni conductor de cel pufin 1 mm g r o s i m e ,c u i z o l a { i eb u n i . C o n e x i u n i l e( i i g . 1 0 ) d i n i n t r e g u l r e d r e s o r. s ef a c P c u s i r m d b i n e i z o l a t di n p o l i v i n i l s a u c a u c i u c . e n t r u o u s o a t l u r m d r i r e a d i f e r i t e l o rc i r c u i t e ,s i r m a d e c o nexiuni poateavea izolaiia de diferile culori. i, D u p d a c e e as e c o n i e c { i o n e a z p e n i r u s c h i m b d t o r u l d e t c n s i u n e s u p o r t u ld e s i g u r a n f i g e n e r a l i ( l i g . 1 1 ) . , lntre contactele5 si 6 ale conectorului,plasai pe parlea superioard a gasiului, se iixeazl un contact c1e scurtciicuit (o sirml desizolatd de 2 mm, indoitd in forn.ri de ,,U" ) ; mai Iirziu intre contactele5 9i 6 se fixeazd conexiunile ce duc 1a intreruptorul viitorului aparat. Pentru primele probe gi montaje nu este separai; se l'a lucra doar prin neccsarLln intrerLrptor

sD

@ Y":*il

,*,tt'Jtb

6ll

CABL4ru

stst u.ui

4zoaE

Fig. I I

stecheluluidin priza de sau scoaterea introducerea curent. redresorului, trece se Dupi terminareacablajuLui lucru care se facecu deoconexiunilor, la verilicarea gre;iti putind sebitd ateniie, o singurd conexiune sd distrugdpiesecostisitorare. este Aspectul general al redresorului-alimenlator clatin iigura 12.

s.t...,

s'6' F.^

I'ig. 12

PUTINA MUZICA NU STRICA

LTAJULUI F'INAL CONS'TRUIREA

terminatsi probat,se poaietrece Odatdredresorul unui ia mai deparie consrruirea elaj linal. El sc rcaSingura cu un lizeazd'pe sasjuidentic al redresorului. deosebiie constdin faptul ci se prevdddoui reglete de conectoare o parte gi alia a gasiului,pe pere{ii din Conectorul nici un conector. iateralinelixindu-ie montajului,care se ia dreaotaserveste alimentarea l, (contactele 2, 3' 4)' contactele face'prin,,cI1hre{i" 5 si 6 servindca borne de iegirepentru conectarea Conecunli diiuzor dinamic cu magnet pern.lanent. 1, paraleicontactele 2' stinga are legatein torul dir.r primuluiconector, ale respective 3,4 cu contactele in scopul alimentdriicomodea allor blocuri ce se 5 vor construi1n viitor. Contactele 9i 6 sint bornele experimentaldeocamdatd de intrare a1emoniajului, a etajului iinal este datl in Sohemaelectrici Iigura 13. soclultubuluifinai, din seria P,.9asiuse Iixeazd (6n6,6V6, 6n14,EL84). In octal sau heptal' noval, se monteazi, ala cum e iigutat punctat continuare de pe schemade cablaj (fig. l4) transiormatorul iegire,care poateii procuratdin comeri sau confece l i o n a td u p Ai n d i c a l i i l d a t em a i j o s . de Translormatorul iegire peniru un singur tub Iinal (fig. 15) esteprevizut cu un miez de 5'.'6 cm'?, format din tole ,,E * I". Se va ldsa un intreiier de mm. 0,1...0,2
30

- tt *?l

!flrl
il rl

r-r.r

\li
\ \

\ |a

\l*

s \l

Sr

o o o o o

tl

//t

,^,, ,, t* rr);n

"'1'.."::::'::f
"

\ _/
LOC LlBER PLIFICARE PENTRLJPREAN a'-

Irig. l-1

o X'la intii, conformligurii 154, se bobineazd seci care cuprincle spire, cu (C) din secundar, 40 iiune sirml de 0,5 mm diametru.Aga cum reiese9i din trei sec{iuni(C, D, E) a iigrrii, secundarul cuprinde va avea cite .10 spire, deci, in tota1, secundarul 190 spire. se a cu Dupi prinrasecliune secundarului izoleaz\, doui straturi de pinzd uleiatd, apoi se bobineazd I 7 5 0s p i r c( o j r m d i a l e i n p r i m a r s e c r i r n eA ) . d a r , r n . S e i z . , l e a z d i n r t o uc u c r r s ' r m : id e 0 . J 5 . . . 0 2 a doLri straturi de pinzi uleiati 9i se bobineazd secfiunea D a secundarului(40 spire cu slrmd de se din 0,5 mm). In continuare izoleazd nou cu pinzd uleiat5,se bobineazd doua jumdtatea infdsuririi a primare(B), care are tot 1750 spire.Se izoleazi dir.r nou si se inldsoari ultin.ra secfiune secundarua l L r i( E ) . Dupi bobinarea tuturor inlSguririlor,care se fac ' r r a c e l a -b e n , s e l T e c ca I e g a r ec a p e i e l o re b o b i i a d naj in Ielul urmdtor: cele doud secliunia1eprimapeniru a Iataliza3 500 spire.Cele rului sc inseriazd, tfei seciiuniale secundarului conecteazd parase i.n 1el,astfel ca si se obfind doar trei inldgurdri,inse-

i
: I

:t",.^1ll[-l"J *i1|9

:.*, \llt

O---t

r-----O

-,*-,1

oJllr_-{

Fie. 15

t
I

riate, de 40 + 40 + 40 spire. lmpedaniele de iegire a1e transformatoruluint de 3+3*3 s ohni. In caz cd amatorul nu vrea si realizcze un asenenea transfornator, mai dificil de construii, dorind ca in etapa finald combina sd iie prevdzuti cu un p o a ' , s a - . , i( n \ r r u i a . l " l u n etaj Je ie'iro "imelric. translormator rnai simplu, cu care sd-gi lncerce r r o n a : e l n d e l - a r z i ' i c l a r r , a l ec u r t l i a . e r e n o i t r a n s f o r m a t o r( f i g . 1 5b ) : n t e z 4 . . . 6 c m 2 ; i t . t t r e i i e r 0, 1...0,2mn.r.Pentru un misezde 4 cm2 primarul are 3 5 0 0 s p i r e b o b i n a l ec u s i r m d d e 0 , 1 5 . . . 0 , m m . P e n 2 i r u l i e c a r e m : J e r i e z i n p l r ' . .- e . c a I c i L e O o- p i r e . c J S e c u n d a r u la r e 4 0 1 4 0 f 4 0 s p i r c , c u s i r m a d e 0 , 6 . . . 1 m . S e v a i z o l a b i n e p r i m a r r r ld e s e c u n c l a r . m D u p d : n o n l a r e a t r a n f o r m a T u r l l u .- e i i > , , . a z i p i e seLemici direct pe contaclelesoclului. 1n cazul unui soclu noval, iubuleiul de tabl5 cer.rtralse conecteazi la masd, e1 avind rolu1 cle ecran. Condensatorulde negativare are de obicei dimensiuni mai mari decit cele indicafe in tiguri, de accea, pentru a nu atirna dc sirnele de conexiune,se iixeazd cu o scoabd de tabld sau cu un inei fdcut dintr-o iisie de carion, d e u n u l d i n p e r e i i i i a t e r a l ia i g a s i u l n i . Contactele la masd se lac cu ajuiorul unor cose strinse de Fllfllburile de lirare a1econectoarelor sosi c1 u u i . 1 QezisteniaRk are valoarea dictati rle tensiuneacle negativare cerute de tubul fina1. Pentru iubul 6V6 ( 6 n O ) v a l o a r e a e i e 3 0 0 o h m i ( * 2 0 0 / s ) .P e n t r u EL84 (6n14) circa 150 ohmi (se poate alege valoarea tot in limitele de * 20% ). Dacd se monteazdun tub 6F6 (6(D0) cu care performanlelemontajului sint mai reduse din cauza pantei mici - rezistenfa Rh t r e b u i es a a i b d c i r c a 5 0 0 o h m - . Dupi terminareamontajului se va veriiica cu grijd cablajul, apoi se vor face conexiunile prin {ise'cildre{i cu redresorul (in prealabil scos din priza de curent), conectindu-segi difuzorul. Se conecteazdreclresorrl la prizd si dupd circa 30 de secundese va 31

D/Ot'

Pu,fa,./Fl2Rrtt

//P 4?6

r
ar,
cft u1,1tt t!/..//!../ t/oal .!Jra!!4!!l!12:24!(:-/Z/!! Fig. l6

borna5. In diluzorse va auzi un cu aringe degelul re{elei(brum).Tn caz cd nu se zbiriiit cu fricvenla din prizi' se se aceasta, scoateredresorul intimpli descarcicircuitul de inaltd tensiune (+ 250V) cu care o sur belnitdcu mlnerizolai,atingindconexiunea 4 de la co,ntacfui 1a 9asiu,apoi se veriiici cu vine ju1. atenfiemo'nta bine 1a proba ,,de DacI eiaiui final lunctioneazd I q r i l d " , o n i a i up o a l ei l a c u ls d a r p l i i i c e i e . e r n a i m l .implu cu diodd .lat lu deteclal de rrn radioreceplor (iie. I6). iie de audiofrecven{a cu germaniti "emnalul . a d e i o i e i i td e u n p i c u pT na m b e lc a r u r a r t , l i l ie s [ e e s l u l de pe.ntru acoperinecesitdfile ascula de puternicd, tare intr-o camerdmarede locrrit. din Celula de radiorecep{ie Iigura 15 se monteazd provizoriu poriiunea stingaa 5asiului, pe deocamdin necesare daie sinl dari neocubard. Valorileoieselbr direct de dchemi. Bobina, preferabil cu miez leros - ferocartsau ieriti - cuprinde numdr de circa un cu spire bobinaie sirmd de cupru izolatdde 80...100 poatef i de njm Dioda punctiformd 0,1...0,3 diametru. cu orice tip; in lipse se poateutiliza orice detector

i' li l, 1r

.{fl

ir
fl:,

I. I
I

t,

t, i i i,' I l
i

galeni, piesi usor de gdsit in ,,arhiva"oricdrui incepAtor. montajuluiexperimenial Pind la construirea care poaterecepfiona posturiie urmeazd, amatortil de locale radio pe unclemedii 9i poateaudiadiscuri.La acest montaj ce1mai bun randament obfinecu un tub se final cu pantd mare, de exemplucu tubul EL84 (6n14).

ETAJULDE PREAA{PLIFICARE

:'

i'
; rr '.:" :

Cirrdse con"iderd experimenlarca cd etajuluifinal e p e d e p l i nS m u r i l s i r e z u l l a l u lb t i n r r + u n s i n g u r l S o cu iub electronic considera't cum e gi normal- ine suficientunei redlri puternice de bund calitatea 9i sunetului, poate se trecela montarea unui etaj preamplificatorde audiof recvenf d. Montajul preamplif ioaiorului (tig. 17) se face pe portiunea gasiu rdmasd1i!erd,in stinga soclului de tubului final (fig. 18). Se monteazi soclul tubului gi preamplificaior se fac conexiunile respective, mu-

w-4* *Dffi
i
:t;l rl-

:.-1

,db'm.4rqe/f
ao'7/,-+

----i\.

@
i^-^ 100

i00 ,00 loo i00 @

ca6LAJOt Pz4att4PatF/.t rOtFUtrl cu tue 6x.8 (65t7t


Tfo74U HAJ E7.Jut ,dal.40^/41

Fig. 1B

ecranaLi la grila decomandd de iindu-se coneriunea $i Pe iinal Ja grila tubului preamplificator. a tubului p a r t e aa t e r a l a s a - i u l u ii.n t ' ec e l ed o u i s o c l u r is e , l pentru reglareamanuitonteazd un potenfiometru de idcindu-se aseconexiunea ali a volumuluiaudifiei, ecranat. menea cu conductor tot gi atentd tuturor pieselor verilicarea Dupdmontarea agacum se a montajului, pune aparatulin iuncfiune, s-a aritat 1a capitolulanterior.Cind se atingecu defiind qetul conexiunea punctul 5, poienlion.retrul din iotit in pozifiamaximd,in diiuzortrebuiesd se audd pe care se mic;oreaza masuface un brum puternic, in axul potenfiometrului sensinvers.Conecse rotegte simplucu detecfie 5 tindu-se bornele si 6 receptorul la pe dioddsemiconductoare picupul,audiiia oleritd sau gi de preampliiicator eiajul iinal va fi foarteputernic5, nivelul sonor putindu-seregla din potenfiometrul
de vol'Llm.

SL APLICA REACTIE NEGATIVA

Ampliiicareadati de ampliiicatorulde audiofrec" venjd-construit dupd schemade mai sus, satisiace amatoruluiincepitor,in ceeace intru toiul cerinfele privegte calitdlii volumulsonor.PentruimbunEtilirea -sunetului e necesard aplicarea unui cuplaj de reacfie negativi. introduslintr-unmontajoarePrin reaciianegativd care se inielegetrimitereaunei pdrti din semnalul cu de amplilical clrr" arplilicator, lazd invcrsi (dePrin Iazari cu 180'), la intrareaampliiic,rlorului. se aceasta oblin: ldrgirea curbei de rdspunsa ama mirirea lactoruluide stabilitate amoli{icatorului, 'pliflcarii siabilitaie faid de uzuraiuburilorelectronice, inaritd fate de varia{iile de lensiuneale sursei de distorsiunilorprodusede aiimentare9i micgorarea dar calitateacregte. Ampliiicarea scade, ampliiicator. feluri de aplicare urmetoarele Se pot experimenta negative: ale reactiei
38

In figura 19 a se aplici reaciianegativi intre anodul gi grila tubului iina1,printr-o rezislenfd. Aceasta se leagi intre anodele celor doui tuburi,cloarper.rtru separarea componentei continue tensiuniianodice a a tubuluiiinal de potenfialul grilei de comandi, ca iar pentrucurentrll organseparatof contirruu sen,incl cor.rdensatorul cuplaj dintreceledoudetajc de In f igura 19 b se ia semnalul secundaml din trarrslormatoruluide iesiregi se aplicdpe catodultubului preamplificator printr-o rezislen{5. Capdtul grupulni de negativarea1 tubuJuipreamplificator deslace se de la masdgi se intercaleazl asemenearezistenid, de o de valoaremice. In caz ce la incercarea acestei variante de montaj se audeln diiuzorun zgomotca de sire'nd, inyerseazd. se sens[l capetelor la secunlie dar'ul, la primarultranslormatorului iesire. fie de In circuitulde reacfienegativdse pot includeanumite piese care pot modiiica forma curbei de rispnnsa arnplificatorului. Daci se intercaleazd, serie in prin cu rezistentra care se aplicdreaciianegativd, nu condonsator funcliede rezislenfa in curental1ui ternativla anumitefrecvente (reactania sa) - frecjoase(bagii)nu vor ii atenuate, se obiineo ventele ci redarein't5, a 1or. Dimpotrivi, dacd se trimite o itd partedin semnalul reaclienegativdprintr-Lln de conclensator masd, se atenueazA la efect'ulreactieinegative Ia redarea frecventelorinal'te (la notele obtinindu-se rezultatIinal o redaremai ca ,,acute"), prrlernici lrecvenlelor lLe. a ina ln ligura 19 c se arati aplioarea unor asemenea de elemenre corectie JixI a curbei de risprrns,1a prima varianti de reac{ie negativd(fig. 19 a), iar in Iigura 19 d modul de aplicarea elementelor code fectie a douavarianti (iig. 19 6). la Se reconandi verilicarea practicda tuiuror cirin cuitelor de reaciie negativi aritate in capitolul de fafi, intrucit plasareaunor asemenea circuite dic39

ilry

42Lta: /r/4

5k rz + 5otK4 1Ot42

,ci

14 5taufloa.?ut

i ac "!4t!E!:

?'

'teazd calitatea oricirui montaj de anplilicator sau magnetolon, amatorii trebuie si fie familiarizaii 9i cu astielde circuite.

CU RADIORECEPTOARE REACTIE

de de Plni in momentul {aid ampliiicatorul audiojrecvenfi a servit pentruamplificarea semnalului depe tectatde un receptor simplu,cu deteciie diodesemiconductoare. unui receptor su1a irnediat5 construirea Trecerea perheterodini n-ar fi incununatlde succes, doar de ci gi trebuie inutili de timp. De aceea, tlezilttzii pierdere in sd se experimenteze mod obligatoriuincl o serie cu de montaje,din seria raclioreceptoarelor ampliiiunei care directdcare,chiar daci nu oleri avantajele funciionirii caleainfelegerii superheterodine, netezesc mult realizarea unui montajmai complex ugureazd 9i - i r e g l a r cu n . r r i o n l as ' r p e r . m j a a Pornind cle 1a construcliarealizalA amplificatoprin mici modilicdri9i adauruiui de audioirecvenii, cu directi suri se poaterealizareceptorul ampliiicate din iigura 20.

e P e n l r us i m p l i l i c a r5 - a r e p r e z F r r a i r m a ii u h u l p r e n ampliiicator, care acum are rolul dc detectorcLl reacIip

nind identic (vezi 9i fig. 17). Prin reaclie pozitivi se intelege trimiterea unei pdrfi mici de semnal de 1a iegireaunui amplificator 1a intrarea lui, pdstri,ndu-se aceeasifazi. Reac{ia pozitivi se apiici, acolo unde e caztl, in radiolrecvenid.Pe citi vreme la reaclia negativd semnalul trimis de la iegire scidea aniplificarea, reaclia pozit; d o mdregle. In alard de m1rirea amplilicirii, care e utild 1a receptoarelesimple cn amplilicare directd, reaciia pozitivi aduce gi o serie de noajunsuri pe care, iiri indoiald, amatorul le va constata. la Reven,in'd montajul de lucru, se fac urmitoarele modificari : se scurtcircuiteazdcu ajutorul unei conexiuni grupul de negativare automati, se indepdr teazd conexiuneaecrana'tdde la grila de comandd 9i in 1oculei se montsazl grupul R C denu.mit ,,de detecl e g a t 1 a c e l d l a i tc a p l t d e c i r c u i t u l a c o r d a ti o l o s i t |ie", pinl acum la receptorulcu diod6. Chiar din acestmoment montajul poate sen'i 1a radioreceptie,oblinindtt-se aceleagirezuitate ca pind aoum, cu receptorul cu diodd. Pentru introducerea reaciiei pozitive se iace o bobind cu acelagidiametm gi aceeapi sirm:i cii a b o b i n e id e a c o r c l n u m d r l l l e i d e s p i r e l i i n d 2 0 . . . 3 0 . , Qeglajul reacfiei poate ii infdptuit in doui ieluri : prin apropiereabobinei de reaclie de bobina de acord" sau ou ajutorul unui condensator variabil cu dieleclric s o l i d ( m i c n ) d e 2 0 0 . . . 5 0 0 F . I n a c e s ic a z b o b i n a d e p reaciie se va inlSgura pe carcasa bobinei de acor.d,. 1 a o d i s t a n t i d e 1 . . . 3m n . D e a s e m e r r e a r r r l c o n d e n , s a t o r u l u i s e v a i z o l a d e 9 a s i u . S i s t e m u l a c e s t ad e aplicare a reacliei e denumit sistem de rcac{ie inductir.I In momentul aplicirii reacfiei pozitive prin schimbarea poziliei bobinei de reacfie fafl de bobina de acord (in primul caz) sau prin rotirea arulLri conden42

modiiicarire rac p."J?i"t1:,;?, cese 1, l*'i]r*l!ffrl

nr'zitivl

Do

<nhpm;

ca

saioruluivariabilcu ,.mic;r"(in ai doileacaz), se penlruo anurritdpozitie' c5 constard nirelul auditiei, pozitie. 1n pesteacea"tA cresleioarlc mult. Trec.ttd pulernicS, semnca dclecrDareo Iluierir{rtr:i audirie mdln oscileaze. cazcd llu se observE {oruL reactic cu inseamn' roaciiei' rirearirelului aldiliei la ap'ica'.ea de a de de ca laza aplicara bobina reaclie circullulul a:a cd se vor acorJ e de sensconrrar(llegaLivd) de bobinei reac{ie cape,telc inversa esle ce oltl al de Un alL sisLem aplicare reacfror (B)' care lmprrle o are bobina o prizd, fisura2l a. Aci de bobjna A : seclittnea B reprezinLd sectiuni in-Joua C bobinade reaclie.Numdru'lde spire acord,iar B mai inainte' ca;i la montajulprezentat e acelagi e denumit ,,in trei puncte",cu catodul la Moniajul masa, cu Mai existl pi un a1t sistemde detector reac{ie, tot in trei punc'te,unde priza luatd pe bobini nu se leagi la misi, ci la calod (Iig. 2l b). Din punctde anodul tubului se pune la al ved'ere radiofrecveniei, cu valoare cam masdprintr-uncondensator de aceeaFi boce1orin care se idcea la primul moniaj legarea cu Gradulde reaciiese comandd ajubineide reaciie. nume;te. se A4ontajul ,,cu torul unui potenliometru. sau ,'ECO".In electronic" reaciiepe citod", ,,cup1aj 9i ECO,priza se ia intre o cincime o cazulmbntajelor pdtrime dirr numdrul total de spire al bobinei de icorcl, care in acestcaz va aveaacelaginumir de A-C, cit aveauvarianteleantespire intre capeteie rioareintre A-8. Amatorulpoatefolosi oricit de mr:lt unll din monpind in momentulcind Iolosindu-1 tajele prezentate, montajelorurmitoareprocura pieseleneccsare isi ce noul bloc iunciional,care urmeazain-caDupd oitolul urmator,va fi terminat, amatorulr'a reiace originali a anpliiicatoruluide audiofqecconstrucfia fel, venfi. In acest nu va ii lipsit niciodatide recepfia de program'elor radiodiluziune.

$ \

3
l{

i\

RADIORECEPTOARE CU DOUA CIRCUITE ACORDATE nontajelor de receptoare Dupd experinenlarea cu amplilicare directd reaciie, trecela experimentacu se cu directd, doud cirrea receptoarelor amplilicare cr-r cuite acordate. In scopul |amlliarizdrii amatorilor cu fur.rc{ionarea unui asemenea de rcceptors-a ales principiulde tip Iunciionare ilustrat in schemele.din ligura 22. Semnalulde radiofrecvenfi culesde antendse seiecfioneazd ajutorulunui circuit acorda,l, trimite cu se pe grila de comandda unei penlode, semnalulamplificat fiind trirris apoi unui detector, unde se de culegesemnalul audiofrecvenfd. de Acestase va ampliiica de cdtre ampli{icatorul audiofrecvenii de realizaI anterior, obfinindu-se audi{ia in difuzor. practicda montajuluise confecPentru tealizarea incd un 9asiu,similar celor iolositepentr,u fioneazi montareaamplif icatorului de audiofrecventa reFi dresorului, ldfimeade 150 mm. Pe el se fixeazd cu deocarndati singur soclu,necesar un montajuluidin capiiolulde Ia!i, in jurul cdruiase agazi resiul piese1or care alcdtuiesc schema experimenialS. Porfi,unea rimasi liberdse iolosegte tirzitt pentrurealizarea mai eiajului scrhi'rnbitor irecvenfi al superheterodinei. de printr-odiodi punotilormd fotrosegte detecfia Schema cu germaniu- aceeagi care a sen'it la receptorul simplu care a asiguratrecepfiaposturilorlocale de radio la primelenontaje. In Iigura 23 se foiose;tepentru deteciieun tub 5, a9a in mixt, dubid.diodd-pentod cron se obignuieste aparatmodernde radio. orice elapi expePentru a se uFllragi mai rnuli aceastd bobinarimentali,se pot folosidreptcircuiieacordate jele din doui transiorn'Latoare frecvenfdintermede In diard,Iapt care oferi o seriede avantaje. primul estenecesar se ecrasi rind 1a un astfelde receptor nezerigurosceledoui bobine din circuitulde grild
45

$
N
I

I I I I I I I I

ts: H
H H

\i
\l 5l
^'I

1.

s
e
{
0!

^8R

L-------A

a u n a l a t i . l t rc e a l a l t d , l t i e l c u p l a j u l i n si dc placi Apoi, pentru Lln ductiv dintrc e1educe la autooscilare. piardd timp cu cone montaj experimental inutiL s:I se special. In al treilea fecfionareaunui ctiit de bobir.re doud circuite acordate nn rind, cu un receptor cu se obiin rezuliate muli mai bune decit cu un recepposiurilor noastre tor cu reaclie. Pentru recepiionarea garna dc unde medii, pe lungimile de undi de din 351 metri 9i 540 metri, se poate asigura acordul cu ajutorul bobinelor din transformatorul de frecvenld intermediarS,de pe care bineinteles se scot condenlixe pusein paralel pe bobineii se inlocuiesc satoarele cu seciiunile unui condensatorvariabil dublu, c,u dieleciric aer, de 2 X 500 pF. In cazul cind amatorul nu dispune de transformatoarc de frecvenli intermediar2i,va conlecliona doui bobine separate,cu miez ferocart sau leriil reglabil, carc vor avea 100 spire clc. bobinate cu sirmd de 0,1..'0,3 mm. Bobinele se vor ecrana similar transiormatoarelorde frecvenii i'ntermediard. s L a p u n e r e ai n f u n c i i u n ea r e c e p t o r u l u i ,e v a v e r i fica cu aten{ie schemasi se va conectala conectorul libel ail ampliiicatoru1ui de audiofrecvenid. Prima probi se face conectind antena printr-un conde.nsator pF de 50...200 pe circuitul anodic al tubului pentoclA. variabil se obiine recep Prin rotirea condensatorului fia staiiilof locale de radio ln gama de unde medii' Dupd aceastdprobd, care alati cd deteciia se Iace in condiiii normaie, se conecteazdantena la borna de intrare a receptonului,audiiia cdp5tind un volum nult mai mare. Pentru a se infelege avantajul adus de receptorulcu doui circttite acordate,se inlocuiepte antena exterioari cu o bucati de sirmd lungd de marimum 2 metri, ia recep{ia postului de radio pe prin ingu540 metri lungime de uncid, schimbindu-se rubare pozitia niezuriior icroasedin bobina de intrare gi cea din circuitul anodic 5i rotindu-sefin in acela;i 48

j i i m o r o i o r t t l c o n d e n s a l o r u l uv a r i a b i l ' S e v a o b l i n e c a m a r i m r 1 e r r . l i l i e .u o l u n g i m cm i n i m aI a n i e n e i ' un o e l a p l c r r e d e n o t a . e n - i b . l i l a l " p o r i r ai a l a d c m o n ' a a j e e a n l e r i o l r e .I n t r u c i t a c ' a " - i ' e n s i b i r j t s t r e bt i e sa {ie uniiorma in toatd gama de receptionat,sensibi lizarea aparatului pe lrecvenlernari (cu condensatorul variabil aproape deschis) cere o egalizare a capacitdjilor cire ;unleaziL cele doui circuite acordate 9i coniribuie la dezacordarea circuiteior, implicit 1a montajului 1a lrecvenie mari De clesensibilizarea aceea se impune o egalizate a acestor diieten{e de c c a p a c i i a r cc a r e s e i n l d p t u i e g i e u r j u t o r u l u n u r c o n , ' (l J c n s a L o a se m i r e g l a b i r er i m e r i ) p t t s et n p a r a l e c u re circuitul acordat. Pentru un reglaj complet a1 receptorului,este necesar sd se aciioneze mai intii miezurile ieroase ale celor doui circuite acordatepe irecven{ejoase (atunci cincl condensatorulvariabil e aproapeinchis) 9i apoi trimerii respectivi, pe lrecvenie inalte (cu condensatorui variabii aproape deschis). Operaiia e necesar si lie repetati de ciieva ori, lntrucit un reglaj il dezacordipe ce1ila1t.Atunci cind se acordeazdaparatul se poite constata lesne (mai ales cind reglajul se face ieara) ci rotirea condensatorului necesard trecerii de la un reglaj 1a altr'rl Iace sd apard staiii noi ile radio, care in conditii de dereglaj inilial nici nu Pentru un reglaj eficient, se vor erar recepiio,nale. alege doui staiii (una 1a nn capdt, cealalti 1a celdlalt i ) . u o " r i iu l c o n d e n s a l o r u l u 'q 6 1 s 5 s l e c e p l i o n e a z dn i . p p n l r l l r e g l a j t a c i n d u - 5 (n u m a i 1i;l slab, reveniri'e d a s u o r al o r . I n c a zc a ' e r e c e p l ' o n e a z> e m n r l cI o a r t e j a i p c n l r r ta ' o v e r i l i c a u s l e t e a c o r d u l r t "'e outernice, antena, stringindu-se sirnta din ce in ce micgoreaz6.' mai mul;i.Un reglaj mai bun ai circuitelor acordatese n o a i e f a c e c u r j u L o r u l u n e i h e t e r o d i n em o d u l a l e a . a c u m . v a a r , t a r a i d e p a r l e1 a r e g ' a j u Jr e c e p -

toarelorsuperheterodini.
4 967

49

INDICATORUIOPTIC ACORD DE cu Qeceptoruluicu doui circuite acorclatc, detecfie p e . l i o d i ,i s e p o a l ea - e t r a n i r r d i c a r o r ' r i c l e a c o r d . u l De;i un asemenea circuit auxiliar nu-Fi aiirrnd dcplila utilitate declt la receptoarelesuperheterodind, totusi ,amatoflllfrebuie sd erperinentezeo serie de montaje, pentru a se lamiliariza cu diieriiele organe a1e unni aparat complex.Avantajul principal adus de un inclicator optic de acord constd in aceeaci lrmdrinrltr-se indicafiile lui se poate acorda aparatui chiar cu volumul sonor redus la minimum. L.r ligura 24 se aratd felu1 de conectarea jnciicatorului oplic de acord. Atunci cind se aplicd o len. siune de polaritate negativi pe grila de comancli a lriodei, consumul tubului scade; prin rezistenia cle p l a c d a t b u l u i s e n i r e g t e a u t o m a tv a l o a r e ar c l l s i u n i i pozitive aplicate plicii si in consecinfd clcctror.tii procluc fluot'escenlaecranuiui. Cind griia estc pozit i v 5 , 1 a u n p o t e n { i a ln u l s a u s l a b n e g a i i v , c u r e n t u l anoclical triodci cstc mai mare, pe rezisienia dc sar-

05 5fin

ENOO
J-

EN6+-65

LA DIOIA

-r o.oi La.trr

cina anoclicl aIe loc o cddere de iensiune gi plicu{a lesatd de alrodul tubului va fi mai negativd in valo.-are absolnti decit ecranul. In acest caz, dlra d.e umbri se id{egte mai mult sau mai pufin, in iunclie r , l c p o t c n l i a l r glr i l e i J c c o m , r n d a . ln.licaLorude acord are grila core\aId prinir-un l l e s f u p R C i n c i r c u i L ud p d e L c c , ic r r d i o d d ,d e u n d e iulege valoarea componenteicontinue detectate. UNUI EXPERII\IENTAREA MONTAJ REFLEX cu re U r r e l cr a J i o r e c e p l o ae c o n o m i c e . t t t n r t m d rr e dus de tuburi, au in construclia 1or unul sau mai multe iuburi care amplifici in acelagi tirap doud domenii de frecvon{edeosebitc.Astiel de receptoarese numesc..rei1ex". Trecindu-sein revistd seria de montaje prezentate pind aici, este necesal sd se erpetimenteze si un montaj reflex. Schemeledin ligura 25 a ;i b aratd modificlrile de licut receptoruluicu doud circuite acordate,pentrn ca simultan cu amplilicarea radioirecven{ei lubul sd ampiilice si audioirecvenla.Dupd cum se constatd, semnalul de auclioirecveniideiectatse trimite din nou de in circuitul de grild al tubului gi, dupd an.rpliiicarea audioirecven{d, culege in paralel cu rezistcnta de se 100 kiloohmi plasati in circuitul anodic. Se observi plasate la prezenla unor condensatoare clecuplare de baza circuitelor acordate,care au rolul de a inchide calea racliolrecvenfei. 'i a L a p u n e r c li n i u n c t i u n e m o n l a j r t l . r c v a ' c o a l e di d i n r o i l u t u b r r lp r e a m p l i i i c a t o r n a m p l i I i c a i o Ir ta u ' de dio, intrucit nu mai esrienecesat,conexiltttea iegire reilex legindu-se direct de grila tubua receptorului lui fina1. Se va consta'tacA functionarsa montajului performanieca ti ale monrefler atinge cam aceleagi doui circuite acordate,avind in plus avancu tajr-r1ui un tajul cd se economisegte tub. In iigura 25 b, grila a 3-a a tubului se folosegie ca diodi.

2, 'oo.t i8f60 / egFag t ,t

A,

v/'

Ekt

t
Fig. 25

i,rL

E R E C E P T O R US U P E R H T E R O D I N A L

SCHEMA GENERALA S p r e d e o ' e b i r ed e r e c e p l o a r e l e u a m p J i i i c a r e i c d recte,in receptorulsuperhoterodind semnalul primit se amesteci cu lrecventa unui oscilator local, montai in radioreceptor. Diferonta dintre ceie cloudfrecvenie conditia neaperat necesardca oscilatorul local sd in aibi toideauna o frecventd mai mare clecit frecvenfa c e r e r e c e p { i o n e a z d s e e x t r a g e i 5 e a m p l i l i c a ,a f o i s - e d c l e c l e a z aA m p l i i i c a r e a i f " r e n i p i d e i r e c v e n l e . d "e numeFteamplificare a ..frecvenfei intermediare"si alc l t r r i e s l e v a n l a j u lp r i n c i p a la l o r i c a r u im o n t a j s u a p e r h e t e r o d i n LF r e c v e n { a i n r e r r r e d i a r d reztlLaii din diferenfa frecven{eioscilatorului iocal si frecvenia circuitului de intrare a1 receptorului - se alege 1n afara gamelor de recepiie. Dupi construireacelor trei blocLrri, ajutorul cdcu rora s-a pu,tut face experirnentarea unor montaje de lr anzi\ie, care reprezinti pe lingd un scur.t istoric iehnic al dezvollArii radiotehniciisi acumulareaunui . . b a g a ji e h n i c " .s e p o a t el r e c e * a i d o p a r r e a e x p e l rimentarea unui montaj superheterodind, care 1a rindul lui va fi perfecfionat treptat, prin adiugiri repeiate,ca pini acum. P r i m a o p e r a ( i e e f : i c u l e . e t r r n , i o r m a r e ar e c c p ' o d rului cu dond circuite acordate intr-un amplificator clasic de lrecventd intermediard,pe 465 kHz. Pentru aceastase fac modificdrile din iigura 26, care reprezintd schemade principiu a intregii pdr{i de recep}iea rnontajului superheierodindcare se construie;te. In

#H:

{H
;B

ri-,f---{-i

\ :

l.l

a r ) a r l e rJ r e a t , r i l i cn r e a z F m p l i i i c a l o r u. l' e l r c c v c n i i 'u r s l r n g ae l a j r r l< c h i r r b i r t ,d e { r c c intcrre,lirli. iaf venta cu un tllb triodA-hexodi.Montajlll pe gasiu se face in acela;i ie1,ficindu-se mai in1li modiiicdrile necesareetajului amplificator de irecvenfd inte'rmediarl v ( a c l i c d e s f a c e r ec o n e x i u n i l o 1 ac o n d e n s a t o r u la r i a r d a bil dublu, relipirea condensatoarelorcare gunteazd bobinelede lrecventi iniermediard,culegereasemnalului cle frecvenfd intermediari pentrll detectiede pe inlEturarsa a doua a1 celui de al doilea lransformator ile frecvenfi intermediari etc.) etaje Conexiunile de grild 9i dc placd aie ambelor eta lonexiunile SE vor face cit mai scurte 9i cu conductorde ce1puiin coneri nile respective 4.7nn grosirre. De asemenea, s e v o r d e p i r t a c i t m a i m u i t , a l t l e l a p a r c u p l a j ep a r a zite care micsoreazi randamentul aparatultti. A m a t o r u l p o a t er e a l i z am o n t a j u l ; i p e u n g a s i u . . c o respunzitor, care n-a Iolosit altor rnon'laje. i l r P e n l r um o n l a j r r s c h i m b a t oJ e l r e c r e n l : \ e l ) o a l e iolosi orice chit de bobinecu comuta'torsau ciaviaturd se cxistent in comert. De asemenea, pot lolosi cu succes chiturile de bobine descrise1a pagina 60. In alara montajului schimbitor de irecver.rjdcu triodi-hexodd, sc pot consrtruigi alte variante. Astlel irr figura 27 a se folosegteLlr t b octodd, iar in Iigura 27 b un tub heptodd. Pentru montajul cu hepiodi se va folosi un chit de bobilre cu prizd pentru reac{ia pe catodl, 1a oscilalor. Din punct de vedere ronstructiv, montajul cu heprtodipare mai simplu de construit, dar are un randanent ceva mai redus decii relelalte schemecu schimbarede irecven{d. Pentrrl obtinerea unor rezuitate optime, se pot folosi gi tuburi separate pentru eiajul schimbdtor de irecventd,de exemplu ca modulator un tub pentodi :u pantd mare (6AC7, 6X4, 8F80, 6K4rI, 6SH7) si ca oscilator o triodd cu anplilicare modie, de e r e m p l u : 6 C 5 , 6 C 2 C , legindu-se grila de comande

a triodeide grila a treia a pentodei. prezentate observl,o rezistenfi de se In schemele Ea 100 ohmi legata in serie cu grila oscila'toru1ui.

:lre ro1ul de a uniformiza oscilaiia pe toate frecvenu iele din cuprinsuL nei game de undi. r }, ta. D c a s e r n e r r e u b u l - c h i m b a l od c i r e , - r ' e n {a 1 i ' l a varianta cu triod5-hexodi, cit gi cu octodS,are negativati partea nodulatoare, oscilatorul lucrind lntr-un regim independent,prin legarea rezisteniei de grila direct la catod. Aga cum se va proceda si in continuare, nu s-a m a i d a t p 1 a n u 1 e c a b l a j a l e t a j u l L r is c h i m b d t o rd e d frecventd.Considerdmcd amatorul a acumulat o serie de cunogtin{e din montajele prezentate pind in momentui de Iafd, a;a cd e1 poate incepesd-9i rezolr'e

{:++

T
5 0t a

Fig. 27 a

-!\"

l0 7+ q/,L{ f

i0 - t0 /<a

(
65/ ? 6/ ? 64 /o, 6BE6

5a,{

ooLz

+ta {

Fig. ca Inr da indi_ singur micile n r n h r r n - o e n n , . r r . catii numai in cazui unor problememai greu de rezalv al. .iro

CHITULDE BOBINTT

Pen Ohitul estealcituit dinir-un numdr de bobine. gamd de receptie parteexisti o bobind in tru fiecare carcasecu bobina de anteni, bobinati pe aceeapi pe (modulatlornlui) separat altd eiajuluide amesiec 9i
67

Fig 28 a

carcase, bobina de acord a oscilatorului. Oscilatorul poate fi alcituit in doua ieluti : cu bobinaj de intrefinere a oscilafiei (inllsurare de reaclie separatd), pentru tuburile triodd-hexodlsau octo.li (figura 28 a), ori cu prizd pentru catod,in caz cd se face schimbarea cle frecventdcu o heplodi (figura 28 b). Flrnciie de schemaaleasd,se pot construi deci doud varianitede osciiator, una cu bobinaj de reaciie separat,cea de-a doua avind o prizd pe bobinl, unde se leagd catodul tubului heptodd. 1n ambele cazuri, bobinajul oscilatorului propriu-zis are acela;i numdr de spire. Oricare ar fi felul de comritare ales pen'lru schimh r r p : o a n o n - , l p r c n p r r l i - r . UC O m u t a t o r i a t i r - a r t e rO , cll claviatrlfe - bobi,nele aceeagiconstrucfie.Car, au casele1or sc fixeazd pe un suport de textolit sau pertinax, montai 1a un loc cu sistenrrl de comrttare.Este 58

e!-_

important ca cele doub sec{iuni - modulatorul 9i iieoscilaiorul - sd aibl bobinele corespunzdtoare depdrtate una de ceaialti, indeo' cirei game cit mai armosebi in gama de unde nedii, unde receplionarea duce 1a apa,rifia unor iluierlturi uicilor oscilarlorLrlui in anumile porfiur.ria1e scalei. Apari{ia krr poate fi preintimpinati lie prin depirtarea bobinei oscilatoare cle cea modulatoare,iie prin montarea perpendiculard a axelor, fie prin blindarea bobinei oscilatoare,iie, pentru iu sfirgit, prin folosireau,neicarcasetip ,,oa1A" oscilator, carcasdcu un minim de scdpdri magnetice. n Pentru acordulohitului de bobinese utilizeazd n variabil dublu, cu dielectric aer, d e condensator

pF. 2 X 450...500
Iatd acum daiele bobinelor pentru gamele flzuale de radiodifuziune.Distan'fadintre bobine, acolo undc' este de 3...5 mm. In cele ce urnu se mon,iioneazd, meazi se dau mai multe varian'te, funciie de lelul miezului 9i ielului de bobinaj adoptat: carcasei,

-r*-liij-f

I rIf t
1rrTa, ,f

os----{\

L
Fig. 28 b

7 . . - 1 2m n

m 7...12 m

Ferii 3...5 tip ..oala", 2 sectiuni

l!Dgr nde lungi

3 x 3 5 0s p / 0 , 1 3 x 3 5 0 / 0 , l 3 ) i 1 5 0s p / 0 ,t 350 sp/0,1 105sp/0,2 l5 sp/C,15 l0 s!/0,6 3 x r50/0,I

600 sp/0,1 300 sp/0,1 200 sP/0,1

800 sp/o,1 340 sp/0,1 300 sp/o,1

3x
3 4010,2

95 sp/o,1

D i s t a n t El n l r e b o b i n a j u l d e a n i c n , m o d ! l a t o r 3 . . . 5m m 3 X 60 sp/0,2 3 X 30 sp/0,2 1 0 5s p / 0 , 1 60 sp/0,I

ti

O s c i l ai o r urde lungi

I.l5 sp/0,2 i5 splo,2 I sp/0,0 3 0 s p / O , 2s a u rfizn sp. !0 s 1 5s p / 0 , 2 a u prizi sp. l0 6 sp/0,I sau p r i z ns p . 3

195sp/o,1 100sp/9,1

lungi mEdii

l2 sp/0,1 30 sD/0,l 3 0 s p / 0 , 2s a u p r i z As p . 2 0 p r i z a s p . I prizi sp.20 10sp/o,1 l5 sp/0,1 20 sp/o,2sau p r i z l sp p r i ze s P.. L 5 ia p 1 p r i r i s p . 8 L priztr P 6 s | p e nn trrD ur ud e s c u r t e s e L u nc Bobi a de eac r e I r o D r n a o e r e a c t t ie D e ob n 3 z n ; Dif Le b ob n i b o b j in ee .z i i i n ttrre s p i f ee L e o b i in ee i o s c i l a i .

Pentrn fiecare gamd cle unde se lolosegtecite. o p e r c c h ed e c a r ,a s e , L l i n c a r e p r i m a a r " d o t t a b o b i p a i r t l a s u r : r e a e nr u r n ' e n a 1 i . n l d s u r a r e d e i,:ie . a c i r d ( m o d r i l a t o r u l ) ' - i a r c e a c l e - ad o u a , i n f d g u rarea oscilatorului.Aceasta,iunciie de schemaaleasl, are fic o prizd (consideraid dinspre capAtlll care se r leasd 1amasl), fie incd un bobinajsuplimentapentru"reacfie. Inceputul oricirui bobinaj, adicd partea riin bobinai ailaid mai aproape de miezul carcasei' i . A n r r r e ) l e . . c a p e t a l d " . - i i i s i l r r lb o b i n a j u l r t c,a r e c S . c l e a p ai n m " J o b i $ n u i lta m a s i . ' e n u m p s l c . c a p a t , r recc . Bobinareae facccrt sirma izolati cu email gi matase. Pentru ob{inerea posibilitniiior de sensibilizare a montaiului schimblior de lrecventi, prin operaiia de regiare a chiiului de bobine, sint necesareo serie Astfei, ln paralei cu fiecare bode condensatoare. bini - modulator sau oscilator - se plaseaze cite 60

j
.,r"

-J

ea pF. y,",lrilgr cu raoacila de 25...50 Acesta poare Troe oflcc con<truclie : ceratic.cu aer sau cLrmicd. 1., seriecu bobinajele o)cilalorulli prevdJpentru se ( c^nJerr.aLorre e,qta In IrarLe ' r r u ( r L ' . i t u J r e . . p a o r n g , c u ..prJinf': 11"1119 :''',-1: 6.:'"' lor esle: _penlru gama de unJe lungi 1g0...220 oF. ltndenedii 450...500 iar penrru pl-. lrel,lru rrrrde scurre 4 000...5 pF. 000 . ]1 ligu1a 29 a se arati felul cum se pot monta b^obi,ne1e. chitului impreuni cu. un comuta,tb, .;l;iii; iar in figura 29 D Cu un sistem de comutare prin claviaturd.

| l o t a { r *d r n m r c a , c e r a - i c d , > f i r o f l e x l c . V a l o a r e a e

co/v o .

J4 toa ,C.

Fig. 29

yl

iitr'

::al:j

i:!!

::!!L_

1n iigura 30 se aratl construciia Lrnui Iiltru tle antenA, care sc in'tercaleazi intre borna ile antend a aparatnlui si inflsuririle de antend a1e chiiului de bobine. Roiul filtrului este de a elimina Jrecven{e1e parazitare receptionateuneori in preajma frecvenlei ilrtermediare a aparatului. Nrrmit n1 tle -spire a1 unui asctnenca filtru, corespnnziior celor patnl p o s i b i l i t i l i d e b o b i n a r ed i n t a b e l a i i e m a i s u s , e s t e u r m i t o r u i : 1 1 0s p i r e ( s i r m d d e 0 , 2 m t t l ) ; 3 X 5 0 s p i r e ( s i r m dd e 0 , 2 m m ) ; 1 0 5s p i r e ( s i r n . i d e 0 , 1 . . . 0 , 1 5 ) ; c J 1 0 0 s p i r c ( s i r m i d e 0 , 1 . . . 0 , 1 5 ) .n i o a t e a c e s t e a z u t ' i care ;unteazd bobina au 1 000 pF i condensatoarele

sA Si-l expefimenteze numai cu ajutorul bobinelor d c modnlator si oscilator de unde medii, montate pe o J i* r , , l d c u i i: e p a r a r a e ; ' e 1 1 ; . 1i2r j c o m u r a r o{ f i a - . 3 1 ) . D r - p d l c p r i n d e r e a p e r a r i i l o r d e a c o r d a r ea Z 1 a r a . o tului, se p o a t e cons t u l u i , s e poate c o n s t r u i s i i o l o s i c h i i r l d p s c r r qm q i si iolosi chitul desoris mai sus sau orice chit de bobinede construcfieindustriald.

se vor folosi, evident,condensatoare micd, stirocu iler sau ceramice.Bobina iiltrului se va blinda, preferabilchiar pe pldcuta chitului de montindu-se bobine. Pen4ruincepdtorieste cle dorit ca primul

FroNHtl,,?tlii: DE FREC\ff^H
T n o r : ( c r c c c p t o l ' r p e r l l ( , { o p s J i 1 1 i2 m n l l u l J c f r e c . . t c t t l d ' n l e r r : .J i a r r r e r t n l , l i i i c S c u a j r r r o r u l r r n u i c . J j . l a c r a J d c a L n p l i r r c l r ep . . f r e c v e n r ai i x i a l r e c _ .

' 1 in e d o b , t n . l a d c c a r e d e p i n d e c l c r . l i v i r a t c a l , ap r r l r r l r r ir e c p e c i i vM J j o r i l a t e a , . ' c c p t o a r e oo ri s n u i l . . r l b sint ficute si asiguretrecerea unei 6enzi de -1 4,5 kHz, o adir'_a 15iime de bandl de 9 kHz, corespurzinci stanilardelot inlernafionalefolosiie in emisia programelor de radiodifuziune cu modulaiie in amplitudine. Un , l u a r a td e r a d i n e a r e l a s a s d l r e a c a i n e l a i r r l J e i r e c r e r r r an r e r m e d i a r o b a n d a m a i l a r q a e ' l i D j i L i a J c s e l e c t i t i ' a t e i . . . n c u r c ip 4 s t u r i l c - . i c a z r r li r e s I ' e r i i u n e i b e n z ir r t a i r r g r r . r e .e d e x e i n p l u e | 2 . ) ar d r 3 kry?,aparatul e foarte selectiv,ilar lipsit de reC a r e a I i d e l d _ s u n e t u l u i ,p r i n i n i b u s i r e a ( s l i b i r e a , a atcnriar ea) frecvenielorinalte. Dimpotrivi, 1a receptoarelecu modulaiie in lrecrenii se cere trecerea unei benzi de f25 kHz pind

lcniei intermediare, atit intiarea cit si iesirea din elajui respectivfdcindLr-se prin transiormatoare cle irecven{iiniermediard. Rolu1iranslormatorui de frecvenfi intermodiari ui cste,in primul rlnd, de a lesa sa treacao anumiti

un periir".,.nii" ui, u-r .ar".1". lota rcoperind ri'' rrile de interierenld roraL ,r^".,' l"aJ', rcducin,l puneaccentul- tr9111g ne Jiiii, putindu-se "ii'"it" idlimenare, careasiguriun maxtm uneil"nri'de
a -oiice rle fidelitate sunelului. " transfl'nriatorde frecven{i.in^..t" c""rtti"ii", ul.etuit din cloudcircnite aco.rdate tui-.A"iria

Ia

i 2 0 0 k H z , i n t r u c i t e m i t i u n i l cd e m o d u l a ( i en

intre 91"^ cuplate p"'ir'*t""t, i"t"rmediard, i11'*l

e Je M;ro.la cuplire irt'luctivi ceamai i;,'';;;;iii". de d,etran'torpractice transtora" r.cca con-Lrucliile i"litilimui' los iint bazatepe acesl ;;'" ;;"i'i ;;fi;; sistcm. -'piituf transiormatorde irecvent'5intermediari '".i"'"r.ri i din" doua bob'ne sutriate 3ir t l i-s . ' ur)Il1nd p l a " a . t el1a o d i - r r ' n d plasare a
bobinele rie u o n c l e n . a L o J r e d e condensatoare,D. o D i n e l e

tonil O" 35,mmuna Iald.decealaiil'y:^^'^1",T:::: ",.r*r"irna - ioi,te'inlo'erte iip"ii. !-t-tll1.1 l^"t:ll:':l: mai ie i,i ri""airijii""i" a.ptituainede ccinstrucfcer"a

ri*pla ;i poateli iolosit cu succesin construcfia ga.' .ornbin.i, in caz ci se urmiregte doar recepiia scurte' medii 9i lungi' melor obignuiiede recepfie: intermediarlse monde Translormatorttl frecven{d sau plexiglas plicutd de tertolit, pertinax, teazArreo '.arton de i'5"'2 mmelecrrolehnic {prelpan) .hiur-

i p ' 1 1l,i.e t 1 ec J n a i(l a l e r c o n d c na i o r t t l r tc a r aj r l n L e a l a clintre acesteava avea urmdtorul nubobina, Iiecare mdr cle spire, dictat 9i de ie1u1miezulni magnetic cu a c a r e s e a c o r d e a z:
' de c . ' D - , c i t J - l A \ i " z I e r o c a r \A 7 . . . \ 2 12 re cor-Ic. Io7 dc'sato- mm, Doornal rulri (pF) ,,unilersaL' 1 r00 i20 t50 lE0 !0il 30rl 500 340 300 27' 240 224 t;t) O 3 . . . 5m m , l: mnr 3 0 0s ! r f c 2TA ,. 245 ,, 1200 ,, lo! ,, 14! ,, 105 ,, 240spire 200 ,, 190 ,, )7i' ,, t60 ,, 1.10 ,, 100 ,,

d ^s i!

xs
s.d a\ h; E

@@

5i I *r i
:r l 'r
ar! \

si ii

{.

"

i@

a l

Id:

ss :
t {

$s t
/a \ilI s, ]

J s

i\
d

at

,t

Se va iolosi sirml izolatl cu email si mltase, in cazul bobinelor ,,universal" ;i, in 1ipsi, numai emailaizi, in cazul bobinajelor executatein secfiuni. Diametrul sirmei de bobinaj poate Ii oricare, intre C 0 , 1 . . . 0 , 1 5 . e i e m a i b u n e r e z u l t a t es e o b f i n p r i n i o l o sirea lifei de radiotrecvenfd. Condensatorulcare tul.lteazi bobina va ii in mod oblisatoriu de bund calitate, cu izolafie de micA, cramlcd sau stirollex, in nici un caz hirtie. Toleranfa m de capacitate aximi t 5%. d , F r e c v e n l a e a c o r d a r ec L t t n i n z r t li e r n s i n i r o d u ' a c a m i n m i i l o c u l r . r n e i c e r r l Tc a b o b i l e i ( o p c r a l i a a pctzi\ici miezului se face in de fixare delinitivi cadrul regllrii aparatului), este de 465 liHz. x l S e p r . r i r : i" o n . t r u i r c a 1 ; 6 1r b i n e , a r e - l i i e a c o r e 2 d a t c p r i n c o n d e n . a l o a rL J e 0 0 p F . I n a c e s ti e l - e a . i s u i d L , nc o - p r o m i s a v r n l a j o ' t n l r e h c l o r u l d e a c a l r t t a l e l c i r c u i t u l u ia c o r d a ti n p a r l c ( c a r e a r I i putut fi mai mare prin folosirea unor condensatoare m d e c a p a c i t a t e a i m i c a ) ; i s t a b i l i t a t e( c a r e s e m i i i e s l - o d r i c u m i r i r e a c , r p r c i l a l ic o n l c " l t o r u l u i ) . V a i o a r e al e 2 0 0p F p o a i ei i . , b r i n u . r; i p r ' n b r a n S a rea ln serie sau in paralel a mai mriltor condensatoare, astfcl ca sd se atingd valoarea prescrisd Transiormatorul se monteazi intr-o cutiufd cle aluminiu san cllpl'u, ct1 secfiune rotnnd2l sau pzitratd, h J in crre .- hc giuri penlTU (ccs a nticzurile obi' n c o r . C r t l ' . t 1 r l n t n e i a l n c l e r o s; l c i t u i c 5c t r t b ' i n c d r i . J r \ ' ' r r l r ' . r r j , , s t . l , r l i ' l p a r a zl e c e l r o i l u a n a 5 c r l r c i . F i r r r c r 1 ' e: a " i u " e i a c e c u 4 j u tcri irr ab t o r u l u n o r c l e m cc l c t a b i a , c i t m a i r i g i d . S e v o r c o n translormatoareidentice. strui doLrd In comerf se gisesc transiormatoarede acest tip, procurarealor scutindu-l pe amator de conlec{ionare' Alti variar.rti a trattsfornatorului de lrecvenld inlermediari este destinatd iut.tclionirii llitr-lln aparat c a r e p o s e d i s i g a n a d c u n d e u l t r a s c u r t e( i i g . 3 3 ) ' In ifari dc cele doui circuite acorclatcpe 465 hHz, care sint necesarcrecepiionziriiganelor obignuite de unde modulate in amplitudine, se nai previd sub 66

:f

32753 t

rrig.33

:rcelagiecrai.iajinci doni circuile acordaie pe o lrcc lenfd mai mare, de 8,4 ,\'lHz. Ceie doui translorma' -.!arenecesare unui receptorsllperheterodinivor a\ea :.lentice circuitele acordate pe 465 kHz. Transiorma: , l r u l a l d o i l e a ,c a t e f a c e i e g l t u r a c u c e l u l a c l ed e t e c i e d e m o d u l a t i e d e f r e c v e n i d ( c u d i s c r i m i n a t o r u,l ) rre insd o construcfic deosebiii. In ilgura 3i3 se prezintd primul tip de transfonnator cot.nbinat. din primul translormaCelc doud circuite acorclate ,r, acordate pe 8,zl ,\{Hz, sint alcdluitc din carcase m m .i r n g i d e 1 0 . . . 2 5 m , c u t 1 1 d1a m e t r ud e 8 . . . 1 2 m , i n :rleiiorul cdrofa se insurgbeazdcite un miez de feroa r t c l e6 . . . 1 0m m d i a m e i r u .B o b i n a j u li i e c i r c i b o b i n e : r p a r t e n u m d r i 3 0 s p i r e , b o b i n a t ec r t s i r n r i e n ] a i b 3 . : i a d e 0 , 2 0 . . . 0 ,m m , s p i r i l i n g i s p i r i . C a p e t c l e o .inajelor se Jireazl c1e carcasi cu ali, prirt ntatisare. . , o n r l e n s a t o m n e c e s a ra c o r d l r i i i i e : d r e i b o b i n e a r e l : l p F F i i z o l a t i ac l em i c l , c e r a m i c d a t t s i i r o l l e r . s tl in figura 34 sc plezinti ce1i1a1ip dc translorma,r- Circuilele acorclatcpe 8.4 rVlHz sini de asentcnea

bobinate pe carcasesimilare si se acordd cu acelagi Iel de miezuri ca gi translormatorul descris mai sus. Fiindcd prin acest lransiormator se face adaptarea cu detectorul de raport, de modulalie in frecvenii, construcfia prezintd unele particularitili. Astiel, bobinajul destinat spre a fi legat 1a anodul tubului ampliiicator de Irecvenfd intermediari are 40 s p i r e d i n s i r m i d e 0 , 1 5 . . . 0 , 1m m i z o l a i d c u e m a i l 8 matase, infdgurate spird lirrgi spili. Condensatorul p u s i n p a r a l e la r e 1 0 . . . 1 2 F . P e s t eb o b i n ac u 4 0 s p i r e p se inidsoard doui straturi de hiriie unsd cL1celolac gi exacl pe centrul bobinei, cit mai simelric, se inldgoari separat,in acelagisens, 10 spire cu acelasi lel de sirmi, bobinaj care se lcagi la priza mediand a b o b i n e i n f l s u r a t i p e c a r c a s aa d o u a . B o b i n a j u l l e g a t 1 a d e t e c t o r u d e r a p o r t a T e2 X 1 5 l spire executatecu sirmi emailati de 0,3 mm, bobi-

'-

Fig. 34

m d nale pe o carcabd e l6 mm dia-retru i 45...50 m : t l u n g i m e .U n a . e m e n e ai p d e c a r c a ' i r e p o a i ec o n c f e c t i o n au g o r p r i n s u d a r e a a p 1 a c a p a d o u i c a t c a s e i. o b i s n u ; L en g r o ; a r " a l o r i a c ' n d u - + p r i r t l ' p i r c l a a . 6 . . . 1 0 u v i l e i 1 ep l e x ' g l a . . . r i e l c r ' d r e z u l l ei n ' c c i , i r r n co c a r c a . ds t e l a l i . f e n ' r u l i p i t . c I o l o s e * Lice o l a c . { i e p l e x i ga s d i l o l v a t i n c l o r o i o r - : a , t L . l i c l o r ce etan. Bobinajul se face in ie1ul urndtor: se iall pattLl sirme emailate de 0,3 mm grosime, lungi de circa s 1 , 5m e t r i ; i s e i n l d s o a r d i m u l t a np e c a r c a s d1 5 s p i r c , S b u n g i n d u - s e o b i n a j u ic u s o l u i i e c l e p l e x i g l a s . e l a s i ' a t o r i r l. d . e u r u c e , p o i s e i n J e p i r l e a z dr r - a a d o u a s i a p a t r a , l i s i n d u - s ep e c a r c a s l s i r m e l eu n u g i t r e i . Astfel, inire cele doud bobinaje rimine un spafiu 1iber. Inceputul unuia din bobinaje se ieagd cu sfirp g i t u l c e l u i 1 a 1b o b i n a j , c d p a t i n d u - s e r i z a m e d i a n d . t Cclelalte doud capete liberc se gu teazd cu Lln conde clensator 20...25pF. Se va pune accentul pc o montare cit mai rigidd a bobinelor destinate irecven{ei intermediare de 8,4 MHz. Bobinele se vor impregna prin pensulare cu solutie de plexiglas. Conexiunile 1a clemele de contact se vor lace cu conductorde ce1 pufin 0,7 mm grosime. Pentru acordareacircuitelor nu se vor iolosi mieea zuri de feritd, deoarece inlroduce pierderi mari 1a Irecventeinalte, ci miezuri de ferocart. d l U l i n J a r e a r a n . f o r l l a t o c r e ' o re i r r c v e n { i i n l c r m c ' rliari peniru modulafie ir.i amplitudine ;i modulajie i n I r e c v e n i is e f a c c s i m i l a r c a ; i l a p r i m a c o n s t r u c t i e de transformator,lolosind cutii de aluminiu sau cllprll. 1n interiorul transformatorului ai doilca, desiinat adaplirii cu detectorulde raport, se monteazi gi piesele care intri in schema detcctorului, pentru ca 9i ele sb lie 1a rindul 1or '^cranate.llontarea acestor piese va ii aratatd la schema receptorului combinat d e M . A . 9 i M . F . ( m o d u l a f i ed e a m p l i t u d i n e9 i m o d u laiie de lrecvenfd ).

CUM POATE FI iIONTAT SUPERHETERODINA RECEPTORUL

Drpi experimentareape ;asiu1-tip, receptorul sttperheterodindpoate fi monta,t pe un iasiu sepafat, a1ecdrui dinensiuni vor Ii proiectaiede cdire amator, iunc{ie de dimensiunile pieselor folosiie in constrttc . , - l t i n b a t o r rJ t I r " c v e n { i . te i i c . P e s r - i r t . e \ 1 , -n o t : amplilicatorul de frecventi intcrmediarA inclusiv detecfia, eventual indicatorLtloptic c1eacord. Tn acest i s c o p s c p o t l o l o s i ; a s i e q i p i e s ed e c o n s l r u c f i en c l L r s t r i a l i , a f l a t e d e v i n z a r ei n c o n e r i . cit Pentru amaiorii dornici sI real,izeze mai mult p i l i n a s a r l b l a r e am e c a n i c d , o r n i n d d e l a p r e m i s ac d n r n c a p r o p r i e d d u n p l u s d e v a l o a r e; i I a r m e cr e a p d lizdrii aparatului, ropunem onstrnciia in iigura35c Panoul frontal este o placi de plexiglas care ser' veste si drept scal:i aparatului. Panoul are o serie d c d e c u p d r ip r i n c a r e t t e c c o n e n z i l e - a x e ; i b t . t p t o a n e a l e c l a v i a t u r i i .P a n o u l s e v o p s e s t c e s p a t c c t t in o vopsean itrocelulozicd, prealabil protcjindr-se cri a j u i o r u l u n o r b e n t i { ed e h i r t i e l i p i t e c u p e l i c a n o lp o r lilrnile de scalI unde se iac inscripiii sau trebuie sd sc vadi acul indicator. S i s t e m u ld e t r a n s m i s i ea 1 d e m u l t i p l i c i r i i s c a l e i ; i 11e antrenarc a indicatorului de acord este simplilicat l a n a x i m u m . E l e a l c d t u i t d i n t r - u n s i s t e md e d e m u l tiplicare prin fric{iune, care ac{ioneazi o rotitd cu sdr.ri.Aceasta, 1a rindul ei, printr-o sloari sau liid i d e o l e l ( 1 i i i , , D i a m a n i " ) ,a c l i o n e a z dn d i c a t o r u ls c a lei gi tamburul fixat pe axul condensatorriluivaria' l b i l d u b l u . C o n d e n s a t o r uv a r i a b i l s e m o n t e a z i c L t condensatoruluise lireazi elas arul veriical. Corpr.rl t i c p e F a s i u ,p r i n d o p u r i c i e c a u c i u c ,p e n t r u e v i t a r c a din tabli de microioniei.Tamburul se confeclioneazd 2 l i e r s a u a l u m i n i u g r o a s l d e 1 , 5 . . .m m . P e m a r g i n e a 1ui se fac o serie cle decupdri,dupii una din cele doud lariante, obfinindu-se un flga; circular, pe care se d i r e c e s f o a r a d e a n t r e n a r e D i m e n s i u n e a i s c u l u it a m . 'i0

4tt4a-,

t/.t4/4r(/. ./.p 4t+244

Fig. 35

burului e dictati de lungimeaporfiunii scalei unde jumitaie din se noteazilungimilede undd,luindu-se perimetruldiscului,ega15 lungimeauti15a scalei. cu In caz c6,se doregte acul indicatoral scaleisd ca fie plimbat de la un capAt1a a1tu1 firi efort. orin iner{ie,axul de comandtr fi mai lung si va avea va fixat la capitul opus butonuluide comindi un mic v o l a n td e l i c r - r u p l u r n bc r r d i a r n e r r u li I u n c i m e a . s de 3...6cenLimetri. Fixarea va lace prin lipiri sau se cu gurub. Acul indicatorse jace din sirmd de 1,5...2 mm dia metru,dindu-i-se forma din figufd. Portiunea care se zaresleprin scale se cufundi in vopseaalbd, portocaljesau ro;ie ;i se lasi si se usuc-e, apoi se monleazd. iirul care il antreneazi, pe prin rdducirea lirului.-.de dor.ri. - pe parlersi.pcrioard ori nevop,ira
a Ln0lcatoIl r-

Butonul din dreapla poate servi 1a antrenareaunui mic condensator variabil - gen trimer - cu aer s a u c e r a m i cd e 1 0 . . . 5 0 p Fc a r e s e m o n t e a z i i n p a r a _ , 1el cu condensatoruivariabil a1 oscilatorului,in scopul obfinerii extensieide bandi, Joarteuiili in partea de jos a gamei de unde medii si in gama undelor s.curte.De asemenea,dacd se construieste.r'arianta de superheterodind gamd de unde ulirascurte, se cu poate face prin acest buton acordul pe aceastdgami, neliind net'oie si se deplaseze condensatorulr,ariabil cu care se face reccpiionareaslafiilor obisnuite. Desigur ci amatorul este liber sI foloseascd alte gi r e z o l v A r c o n s l r r r c t i v e ,: r e - i c o n ,i.n . i c

S REGLAREAUPERHETERODI NEI Reglarea aparaiului se face dupd r,'erificarea atenti a montajului constr[ii. Pentru reglare se u lizeazd o he,terodind modula1I, (generator de semnale standard).

In orealabil se va verifica dacl oscilatorul local iunciioneazi. Pentru aceasta existi mai multe mein tode. Ee exemplu se intercaleazd seriecu fezistenla rle grild a oscilatorului - cdreia i se desiacecapetul legat la masl - L1nmiliampermetrucit mai sen-de m maximum 1...3 A. In cazul cd existd oscisibil. latii, acui instrumentului de mdsuri va devia putin, indicind cifiva microamperi.Dacd se scuricircuiteazd cu o surubelnitd condensatorulvariabil al oscilatorului. blocindu-seoscilatia. acul instrumentului nu va mai indica curentul de grili care apare atunci cind tubul oscileazi. O aitl probi, mult mai simp15,consti tloar in deslacerea rezisteniei de grild de 1a g m a s i , c a ; i i n c a z u l d e m a i s u s ,l d s l n d u - s e r i l a , , i n z g o m o tp u L e r n i jcn d i l u z o r- a a e r " . A o a r i t i au n u i c d r u i p i e z e n l d s e v a - r e r i i i c a p e t o a l e l u n g i m i J ed e u n d d a l e c h i t u l u i d e b o b i n e- i n d i c d f a p t u l c i m o n tajul oscileazd.Dupd prob5, rezisten{a se lipeste la loc. e O p e r a t i au r m d l o a r e 5 l e r e g l a r e aa r r p i f i c a { o r u l u i J e f r e c v e n f bi n l e r m e d i a r i .P e n t r u a c e a . t a s e l a c c i . t e v a o p e r a l i i p r e g d t i t o a r eP r i m a c o n . t i i n b l o c a r e a I vi o o s c i L a l 6 r u l lu i c a l ,p r i n S u n t r r e a o n J ^ r r ' a l o r r l l l l a riabil respectiv. cu un condensator iix de valoare m a r e - i n t r e 1 0 0 0 0p F S i l M F . S e p r e g i t e ; t e d e ir a ) c m e n e au n c o n d e n s a L o i r , c e r a m i c s a u c u m i c i . de circa 100pF, la ale cirui capete se va Iixa cite o clemi crocodil. Acest mic dispozitiv va servi la suntarea pe rind a infisurdrilor transtormatoarelor de frecventi intermediarS, in scopul obtinerii unui regla precis. i . c S e ' i n t r o d u c e a b l u l h e i e r o J i n eiin h , , r r n al e d r l l e l l a a receptorului. Se injecteazi un semnal modulat de 465k?Iz. In difuzorul aparatului se va auzi tonul muzical al semnalului heterodinei.Poteniiome'trulde volum al aparatului se plaseazdin pozilia volumului maxim, iar toncontrolul (daci e montat) de asemenea pe ton cit mai deschis.Se manevreazi atenuatorul heterodineipinl cind auditia scade la un nivel ioarte mic. Comutatorul de gamd al receptorului se

plaseaze pozi\ia .,undemedii", iar rotorul condenin e : a r o r u lr i v a r i r b i t l c a , ' r l . e d c s c l r i . l r ' o n f ' p r . I n 1 o t c u r s u l o p e r r fi l o r d e r e g l a l . J T n u r r r e a z a n u s c . v o r m a i a t i n g e o r g a n e l ed e c o n a n d i s u s - a m i n t i t e l e a reccptorului, ci se va reduce nivelul audiliei, care c r e s t ec o n t i n u u o d a t i c u r e g 1 a j u 1n u m a i p r i n m a , nevrareaatcnuatoruluihcterodinei. Prin reglarea miezurilor de fcrocart sau de fcritd Llin carcasele translormatoarclor de irecvcnil intern e d i a r i , p o r n i n d u - s e i n s p r e d e t e c f i es p r e i n t r a r e a d aparatului, e cauti sd se obfind un marim de aldi s iie sor]orAin cli{uzor. In caz cd reglarea miezurilo,r nu permite obtincrea unui maxim de audiiie, atLrnci c i n d e l e s i n t i n t r o d u s ec a m p e 1 a n i j l o c u l b o b i n e i respective,se va proceda la schimbarea condensatoarelor care trunteazi.circuitele acordale gi anllme, in caz ci nivclul creste o datd cu introducercatotald l a m i e z u l u i i n c a r c a s i , c o n d e n s a t o r us e v a n i r i g i i, v i c e v e r s aD e a s e m e n e a n c a z c e e t a j u l d e a m p l i f i . care de lrecventi inter rediard nu Iuncfioneazd,se vor inlocui eventualele condensatoale deJecte din trans{ormatoarelecle irccventd iniermediari. In caz cd,opera{ia de acordarea decurs normal, se trece 1a linisarea ei. In acest scop sc folosesteconclensaiorul de 100pF previzui cu cleme crocodil. s U n c a p d t a l c o n d e n s a t o r u l u ie l e a g d i n m o d p e r manent 1a nasl - bineintelesnumai in cursul opede rafiilor de linisare a1c reglajului arr.rpliiicatorului i r e r - v e n l r n i e r r n c d i a rir d celila'l capit leginJu-se pe rind 1a capetele,,ca1de" ale bobinelor de irecvenfl intermediari. Se procodcazi astiel : cind se regleazd, iin o bobind dintr-un transformator, se gun'teazd bobina cealalti allatd sub acelapi blindaj cu ajutorul condensatorului.Dupi aceea se desfacecondensatoru1 ti se trece pe bobina regiatl - care deocamdatd nu se atinge - reglindu-se cealalti bobini. Astfel, \c renel; onerrlin '-rnar'^ cu Iiecarelransiormafor pe rind de frecvenfl iniermediari, dezacordindu-se pF, fiecare circu ajutorul condensatorului de 100 74

precizia reglajului opera(ie. cuil. Dupd o a.emenea p e a m a t o r e e v e n i u a ln e p l d d e e m a \ ' m d) i b c u l e " ' e ceri ce ar rezulta dintr-un reglaj eronat.Se sublica niazd 'dinnou necesitatea in tot cursul operafiilor mai dede resiareprecedente care vor fi descrise si parte," sd nivelul de iegire a1 helerodinei Iie scizut montajului. sensibilitatea ce ireptat,pe mdsurd cregte circuitelorde Ooeraiia urmdtoareeste acordarea Pentru aceastase folointrare si a1eoscilatorului. variasesteun disc de cartonJixat pe condensatorul d ii b i i , : r x u lc o n d e n " a l o r uiliun d r r " c u tp r i n b u c a t a e ;lrei pe carton.Se deseneazd semicercuri carton,conIn o stituir.rd scald provizorie. caz cd.s-a montat o se de industriald, renuntela scala sca15 construc{ie provizorie. inscriu pe scala provizorie- iinind Se pe cum sint inscrisefrecvenfele scala seamade fe1u1 industrialdunui aparat 'de radio de construcfie frco,ente:pentrunnde lungi - 180kHz urmdtoarele 280kHz, pentruundemedii 550 kHz 9i I 400kHz1 9i iar pentru unde scurte6,5 MIlz si 15 MHz. Prima poziiieiaproape gamdcorespunde din Irecven{d fiecare variabii, iar cea condensatorulLli inchisea rotorului a de-a doua poziliei aproapedeschise acestuia. Iix condensatorul de 10000pF...0,1pF, Se desiaCe oscilatorului. care a servit la blocarea frecSe incepecu gama de unde lungi, reglindu-se pe axul conventa heterodinei 180kHz 9i roiindu-se variabil pina cind virlul indicatoriixat densatorului de respective pe 0e ax ajungein dreptll indicatiei icroase o.cilatoale miezurilor icalil. Piin mi.carea rului si a1e modulaiorului(circuitului de intrare), unlli maxim de audiiie' Se trece se caui5 obtinerea conden'emnalulhelerodinei cu indicatia apoi cu 5i trimerii' variabil pe 280kHz 9i se regieazd satorului tot in vedereaob{ineriiunui maxim de audifie.Se de revine1a frecventa 180 kHz 9i se retugeaziacoracordatdupd circa zece dul. Aparatul se considerd de olimbiri de la irecventa 180 kHz la 280 kHz, cu care ietusirile respective, devindin ce in ce mai fine, aparatului. sensibilit5jii o datd cu cregterea

Pentru gamele de unde medii si de undc scurte se p r o c e d e a zs i r r i l a r . c u s i r r g u r : J e o . c b i r cc a r e q l a i u l a l r e b r r i ef a c u l m a i p r e i - , : e l e ( i \ ; L J l e a r p a r a L r ' i u i Iiind mult mai mare ir.rdeosebi gama de unde in scurte. Dupd reglaj aparatLrlestc in stare normald de.luncfionare i poateIi folosit ca orice aparat de g r a d i oJ e ^ o r ' l r u c l i ci r r l L r r . l t . t In lipsa heterodineinodulate se poate Iolosi, pentru u n r e g l a j p r o v i z o r i us i a p r o x i m a t i v u n a p a r a t d e r a , dio de construciie induslriali, cu o frecvenfi intermediard de 465 klfz. Semnalul care se aplici receptor u l u i d e a c o r d a ts e c u l e g e p r i n t r , u n c o n d e n s a t o d e i -de 1 0 0 . . . 5 0p F d e p e d i o d a 0 d e t e c i i e r e c e p t o r u l ud e a i c o n s t r u c f i en d u s t r i a l i ,s a u d e p e p l a c at u b i r l u ia m o l i i ficator de frecvenfa inlcrmediard.- feceptorul amaIn t o r u l u i s e v a a r l z i e m i s i l l n e a o s t L r l Lri e c e p l , i o n a tu p i c r e c e p t o r ui ln d u : r r i a l .R . q J a r e ri ' l r r e l o rJ o I r e c v o n , a e i n t e r m e d i a r ,a i r , o I u r ' c m a r i r r J c a r r . l i r i e a r r r i n ,. d u - s es A s e o b { i n du n c u p l a j c i t m a i s l a b c u r e c e p t o r u l i n d u s t r i a l ,p r i n i n t e r c a l a r e a n u i c o n c l e n s a t o r i m e r u i legat in serie cu conexiLrnea dintre cele doud receptoare, condensator a cdrui prezenid se {ace nec'esafi imediat dupd reglarca bruti a acordului transl0lmatoafelor. D u p i c e s e c o n s i d e r ic i a c o r d u lt r a n s l o r m a t o a r e l o r de frecvenfi intermccliarl a {ost termina.t,se desface legdtura intre cele rlolli aparate pi se procedeazi la acordareaiiecdrei game de unde * prin reglarea trimerilor ;i miezurilor {eroase.Pcntru aceastase aleg cireptreper stafii care se receplioneazd s1ab,in dome-n i i l e d e f r e c v e n j e n d i c a t em a i s u s , c d u t i n d u - s e i s e i s o b t i n d u n m a x i m d e s e n s i b i l i t a t e i i n a c e l a s it i m p o s u n i i o r m i t a t e s e n s i b i l i t a f ip e c u p r i n s u ll i e c i r e i g a m e a i in pade. Bineinfeles, netoda descrisi aci e doar o metodd provizorie,rcglajul precis si delinitiv fiind pos i b i l d o a r c u a j u t o r u lu n e i h e i e r o d i u e o d L r l a t e . m Pentru un reglaj mai prccis cu helerodina modulatd, se deconecteazi, diluzc:rul din montaj, inlocui n d u - l c u u n i n s t r u m e n t e m l s u r d c l ec u r e n ta l t e r n a t i v d - de exemplu un rroltmetrrr simplu sau elec,lronic,

ori un miliampernetru - urmtrindu-se obtinefeaunui maxim a1 indicatiilor pe scala cu sensibilitateacea mai mare a instrumentului de misurat. Pentru control acustic e bine sd se ulilizeze de asemeneaPi o casca. In cursul opera{iilor de reglaj este posibil sd apard diversedefectecare pot Ii inlSturate. La regLare(ifreccenlet intermedtare apar fLuierdturi : e c s e v o r d o p a r l a i l r ' r a im u l Lc o n e x i u n i ld e p l a c ds i d e i d i s r i l a a l e ' t u b r r l t t a m p l i f i c a L o re f r e c v e n l Sn l e r m e iiard, la nevoiese voi blinda. Se va verifica ecranarea iubului. Nu se vor lolosi tuburi cu panti prea mare, c d e e x e m p l u6 x 4 . i n c a z u l u n o r l r a n s f o r m a l o a r e u p r i a c t o r d e c a l i l a r ep r e a m a r e . b o b i n a j e l ee s p e c t i v e o t de kicu fi amortizateprin .suntarea rezistenle 50...500 loohmi, alegindu-seo valoare cit mai mare, la care fenomenulnedorit dispare.lntercalareaunor rezistenle ohmi in serie cu conexiuneade grild sau de 100...500 la de piacd duce de asemenea disparifia fluieriturilor. pe Receptorul nu osci.Leazit una din game: se veriiicl si la nevoie se inverseazi sensul grepit al infdi a s u r i r i i d e r e a c t i e o ' c i l a t o r u l r:t i) e m a j o r e a z n u m r e ; u l d e r p i r e a l . n i h ; u r d r i ir e c p c c L i vs a u s e a p r o p i ed e u b o b i n a . ' . l ea c o r d a o s c i l a r o r u i . p e n l r u a s e m l r i r c u'Reieplorul e r a e \ a g e r am a r ' r e a ' u p l a j u J u i . p J a i u l\.u s Iuierd spre porliunea dinspre 550 hHz: se va amortiza bobina modulatorului de unde medii, ca gi 1a transformatoarelede lrecvenld intermediard cu factor Dreanrare de calitate. de Statii.le emisie ,,lug": e un delectnormal al apaobisnuite,atunci cind nu sint ratelor de radiorecepfie ldsate sulicient timp si se incdlzeascl - cel puiin 5 minute in gama de unde medii ;i un siert de ord in sama de unde scurte.Eiectul de fugd (datorat oscilatorului) poate ii ficut insesizabil prin folosirea unui soclu ceramic 1a tubul schimbdtorde irecventi 9i prin functionareaiubului cu tensiune anodic6 9i de ecran incdlzireabobinelor,indeosebia redusl. De asemenea, celor cu miez de ieritd, poate duce la o ,,iugd" continul a irecventei.

Fluierdturi in mijlocul gamei de unde medii: apar prin receptionarea arnoniciloroscilatorului 1oca1, c-are (a trebuie nu aibi supracuplai se vedea sd mai sus) sd pe bobinat o 9i prelerabil Iie blindar'sau "urcari de_tip ,,oal,i", care are scaparimagnelicc minime. Zgomole parazilarein receplte: pot ii datorare funcjiondrii unui televizorin imediata apropiere a receptorului, unei releleelec,trice defectuoase, cbnexiunilor sau coniactelornesiquredin aparat, vreunui lub cu efect microfonic (ai cdrui electroziviDreazaI etc-

R P E R F E C T I O N A R E AE C E P T O R U L U I ' SUPERHETERODINA

INDICATII CITEVA ac i D u o i r e g l a r c ar e c e p t o r u l us u p e r h e l e r o d i n d , e ' l a oriiarc apa-atde tn6io. 46a'orul uoate'ii iolb.it ca . r 1 i s { d c l l d e p e r l o r n t a n l e lI u i i I p o a l e m o n l a ; r . l 1 r . - 9 e d s c u t i e d e l e m n ,s o c o l i n t l u - 1 i , r r c i n a t t s i l a b u n s [ i r g i t ' e P e n r r u c e i c e J o r e s c i n : a s a p e r i e c t i o n e za p a r a l u l , p o t i v i u r m A l o a r e l ed o r i l t l e r . z o l v a b i l e i n I e u l se Llrmdtor: - C a l i l : t em r i b u n dr b u n c i u l us i p u l e r c a i m a r c m i d : p r i n t o L o ' i r e au n u i a m p l i i i c r l i o r e a u d i o la redare irecvenji cd etaj de iegire simetric (push-puliJ.- Mdrirea seJnsibilit5fii in gamele de unde lungi, ; medii 9i scurte, prin a'diugareaunui etaj ampliiicator de radioireo'enti. p - R e c e o t i o n a r e a d e l o r i t r a s c u r L e :r i n a J a p l o r u un unui e aj :chimbator e c r r s u p e r r e a c l i5 a I a d a u g a r e J de lrecvenid special. - Redare imbunltatitl a discurilor : prin constru' -l irea unui corector de curbi de redare. r i t p t i . o - * u p r o g r a m e l oo e b a n d dd e t n a g n e l o ' i o n : p r i i c o n . t r u i r e au n u i m a g n c L o l o n . : - Redare pseudostereolonicl prin modificiri in traseul de aucliolrecvenfd. - Redareastereofonic?i discurilor 9i a programea : ior raclio stereo{onice prin construirea unui ampiiiicator dublu pi a modiiicirii deteciicide U'U S' Bineinfeles,ca 9i pini acfnl, nu sc vor Iace toate modilicirile gi addugirile deodatl, se va lucra in , l i m i t a t i m p u l u i d i s p o n i b i l ,a l c g i n d u - s ed u p d n e c e s i -

tatc si dorinia, urgenla lucririlor de efeciuat. De r x l l i ' 1 i 6 {l a p l u l r a n i c i r a d i o c o m b ' n etlle c o n s l r u c l i e e i n l i r . r r i : l r n u p o s e d ia b o l u r r o a L e u n c l e l e n r m e p e rate mai sLrs,deoarecear avea L1ncost prea ridicat. In sistemul radioamatoricesc lucru, sa pot obtine de rczultate bune in caz ci se lucreazaireptat'9i cu rdbdare, scopul final Iiind in prin.rul rind asimilarea celor mai noi cuceriri a1etehnicii actuale elecironice. In cele ce vor Llrma,se pdriseFtesis(emul de rlesen a r e a l p l a n u l u i d e c a b l a j a 1 m o n t a j e l o r9 i s e v o r d a n r L n r a ic l r c m d e p r i n c i p ' uT n a c e s i e l . a m a r o r u li.a s e . m r l l s n l a l p t j a c L m c r n U n c a c p a s a r ea p i e . e l o r d s i d e _ c a b l a r c 1 o r ,i ; i v a g d s i s i n g u r s o l u i i i i e n e c e a - a r c i i e c : i r u im o n i a j j n p a i r e . T n i c e . t I e l . d a c a l a l n , _ e l ' L l l . - i n e v o i e ( .o c o p i e r ei t l e l da p l a n u l u d e a d l i ( a b r j p r c ; / c n l aIJ l i e c a r e o n L a ji n p a r r e ,i n v i i r o r . a n pe baza experieniei dobindite piiri zicum, amatorui poate si se orientezesingur cu destuid usurinji.

ETAJULPREA,\\P LIFICT\TOR-CORECt TON OR DE O prim.i imbundtiiire a sunetului redat de re.ceptor L r l . . s u p e r h e t e r o den de a d d L r g a r eu n u i e t a j p r e a m i st a plilicalor'-corecior tonalitate. El se va inteicala inde ire etajul detector,un eventual picup sau magnetoion si amplificatorul de audiofrecvenfi.Acesta polte {i pi c l i m b L r n l t i { i t ,p r i n a d o p t a r e a n u i r n o n t a jl i n a l s i m e u t r i c , a l e s i n m o l t t a j e l e r e z e n t a t ie c a p i t o l u lu r m i t o r . d p n La oricc aparat de raclio sau preampliiicator e s s i m l e n e c c s i t a t eia c l u d e r i u n u i c o r e c l o r e t o n a l i t a t e , n i d clin mai multe motive. I-n primul rind se cere corectarea diverselor circuite din lanful cle redare electroacustic. In a1 doilea rind apare necesitatea corectdrii i o n a l i t a t i i ,f u n c f i e d e s o n o r i t a t e a a m e r e i s a u s d l i i c i n c a r e s e f a c e a u d i i i a . O i n c d p e r ep l i n d d e m o b i l e capitonatc, draperii si covoare absoarbe frect'en1ele l n a 1 t e ,c a r e l r e b u i e s i p o a t ' i f i r i d i c a t e c a n i v e l ; o 80

camerdlipsi'tede mobilier di reflexii muliiple datorate pereiilor,audifia pdrind prea deschisd tonaca caz litate; de aceeain aserTrenea frecvenlele inalte lrebuieatenuate. Uliimul si cel mai seriosargument gustul ascultiiorului, dictat parfial 9i do 1l constituie a lipsade sensibilitate urechiiumanede a percepe cu joasesi inalte,fali de relirie lrccven{ele aceea;i 500 sistrui mediu- intre 500...3 Hz - mai ales la un nivel redusal redirii. In aparatura moderni se folosegie sistemulde des reglarecu ajutorul a doui poten{iometre tonaiide tate, a miririi nivelului sau atenuirii frecvenlelor joase gi inalte, cu ajutorul unor circuite R.C. Din Lln nefericire asemenea circuii dublude corecfie reduce din nivelul amplificirii totale.Acesi neajunspoa'le Ii evitat prin lolosirea unui tub preamplificator, care o introduce amplificare suplimentarl, astlelca nivelul audiiieisd nu Iie afectaide instalarea circuitelor code rectoare tonalitate. In {igura 36 este reprezentatd schemaunui presimplu.La intrare,montajuleste amplilicator-corector previtzul un polenfiomelru volun. Acestava de cu f i d e 1 i pl o e a r i l m i c .l a j u ld e p r e a m p l i i i c a rc l a s i c . E e c La iegirealui se alli un comutatorcu doud poziiii. Intr-unadin poziiii se ioloseste corectorul ton cu de joase9i inalte. reglaj larg, pe irecven{e de Potenfiomeirele ton vor ii de tip liniar, alt{elrefin, ci in :alluri bruste. glajul nu va puleaIi lzicut poi Polenliomctrele fi inlocuile cu ajulorula doud ;i cu comutatoare multe pozilii - 5...15- intre conde valoare,care rezistenle aceeagi tacte plasindu-se megoohmi. Poziliaa doua in sd lolalizeze serie0,5...2 scoatedin circuit corecioruldublu, a comutatorului pentruredarea discuintercalind filtru de corecjie un pe 33 de rotaiii pe minut. Necesitatea inrilor micro, staldrii unui asemenea filtru e cerutdde faptul ci la discurilor,din cauzaunor dificultSfitehimprimarea joasegi seridicdnivelul nice,.se atenueazl frecvenfele irecvenfelor inalie. La redareaflrd corecfie, audifia ca nu e aceeagi in realilate,iiind lipsitl de pro{un-

tl 9l

irl s

rl!l
;l\l

ildl
s'i

$iil
$l"l oo

:i

o
*

ili
s

rltl Ull

rlil

'ixS,. s
-!- I

S-q

{ qr

sl
\l

filtre zime sau de noie inalte' De aceease iolosesc Qolul 1orestede a ridica nivelul .r-u."tu ain 5ghsm!. irecven(e1or joase de a rlenuareJarea 5i Ir", venlelor all marcdde discurifoloseste tip de inult". Fi..ui" maconvine a corec{ie imprirririi, totusiiiltrul descris de curbd neiiind prea ioriidiii cazririlor,dilereniele
e Un alt preamplificator-corector reprezentatin Iig u r a 3 7 . T u b u l ' p r e r m p l i f i c a t o re . t e o p e n t o d d c t l t i r n L I i i r . a .M o n t a l u l e a s e m a n l t o rc e l r t ip r c , . e J e n c,u l e o - e b i r e r c z i i i l i r u l d e c o r e c l i ep c n r r u d i s c u r i a - e { i r l t a c o n i i t u r a t i ei , i r r dp l a " r t i r t r - r t nc i r c r t i d e r e a c l i e ' e s a r i v de l e c L i r dJ e l r e c r e n l eC u r b a d e r i s p u n ' a i . ciiiuitului este periect identica cu cea a filtrului- precedent. A doua'pozifie a comutatofului include in circuitul de reacfie negativd o rezisienfi din care se obtine o micsorare a distorsiunilor, si o micgorare a amplilicnrii in vederea unei ,,linisbri" a amplifjcdrii' altiel riscd sI fie prea mare pentru scopul procar^e l F a r d o a ) e r e n e a- i i n i > a r o p r e a np i i l i . a l o r u r r lrr.. d a i i s . i I d c l o n d 5 i b r r r r r ,; i s - r r o u t t e i n e I i d c n l " in mod supdrdtor o ;tendinfl spre microfonie a tubului oreampliiicator. ln iiguia 38 se aratd o variantd a primei scheme in care"sepoate varia in limite iixe,,cu ajutorul unei c a r a c t c r i s t i cJ p a ' l p l i i i c a r e .i u n c ' i e J c a " l r o p r :im uil,a u d j a t . l n p o z i l i a . O r c h e - t r d " ,c o r e c l o r t t l p avia ur l u i ' l a ' i t t a i n l r a r e ap r e a m p l i f i c a i o r u nu i a r e r i c i t t r 6iect, putindu-se cbrecta"audifia numai cu ajutorul celor doud poteniiometre pentru ,,ba9i" 9i ,'inalte". In pozi{ia ,,Solo" se produce o scddere a nivelultti inalle' a frecventelorioasesi o accentuare frecventelor sa i I a p t c a r e d u i e l a r c l i e l a r e an ' t r u r n e t t r u l u i u c ' n i : j ' c r . i u l u i . o l i s t . I n p o z i t i a . . V o r b d "s " . n g u s t e a z d u r b a joase cit 9i de rdspuns atit in domeniul irecvenfelor a r n a l t e .i a p t c a r e d t t c el a o m a i b u n b p e r c e p e r e u n u i r a d i o j u r n a Ls a r l o program vorbit, de exempiu un p i e s ad e i e a t r u . A p a s i n d p e c l a p a ' , J a z " , s e o b i i n e o noud curb6 de rlspuns in care frecvenfelejoase sint redate ceva mai slab decit in pozilia ,,Orchesird",in 83
maf1.

i la

$s

.\

\'
s9

l*
s

-{H
*t

s\
--1. ....----. r----+
oo

s$

l9

"'.@

'-r

I
.; s

]tu:'= "l]J-"' aer


6--+

schinb lrecventele inalie, plasate in preajma a 3 000 Hz, sir.rt redate cu un maxim de nivel' prin aceasta reliefindu-secaracterul strdiucitor a1 instru menielor iolosite de o iormatie de muzice ugoara. a U l t i m a p o z i i i ea c l a v i a t u r i i , , B a s " r e r o l u l d e a r i d i c a mult nivelul audifiei pe lrecvenle joase gi de a atenua inalte. In aceastdpozitic, care corespLlnde frecvenfele corectiei produse de un iiltru pentru discllri oarecLlm micro, se pot lace reddri de discuri, putindll-sc retusa curba prin manipulareapoteniiometruluide coreciie a frecvcnfelorjoase. a l n c i o i m b u n d t d f i r e r e d d r i i ,m a i a l e s 1 a n i v e l m i c de auditie, prin reliefarea {recven{eiorjoase, poate 1i obfinutl prii lolosireaunui potenliometrllde volum cu a o r i z i ( t i p . 3 9 ) . P r i z a p o a r el i i r r ' u l i 1 i L J e n t a L n t i , r i n d e s i r c e r c aa t e n r i r a p o t o n l i o m e t r u i r* i t n p l u . acolo nnde nrt pe poriiunea rezGtivi iixindu-se circuLl cursorul, la circa o treime de la capdtul cat'ese leasd 1a masd - rtn nit sau o capsd,preierabil argintat6. De acest contact se lipe5te o sirnd izolatA care se strecoardin a{ara potcnfiometrului. Uneori, ia ascultareadiscurilor micro, se observa un zgomot de frecvenid joasd, dalorai culegefii de citre dozd a trepidaiiei motorului. ln acest caz se recomandi intercalarea unui iiltru spccial, conlorm

Fig.39

r;-,

din Iigura 40 care se intercaleaz-a lntre schemei lie doza de picup si preamplificator, 1a iegireapreiie Prin folosirea unui asemenea amplilicatorului. iiltru, se pot atenua considerabilirecveniele1n jurul a 20...40 Hz, care corespundaproximativzgomotului produsde trepidaiie. Filtrul poatefi acordatcu ajuiorul potenliometrului siu, care are axul scurtat gi pentrugurubelni{6, crestat incit sd se obfindo audi{ie lipsitd iotal de zgomotulprodusde motor. Prin intrerupdtorul liltrul poateli scos din iunclie, prin I, scuricircuitare. se Tot pe gasiul preamplificatorului-corector mai careservesc imbunitdaccesorii la oot montadiverse iirea calitdtii sunetu.lui. Figiitul datoratreddrii discurilort:zaIe,cil gi zgomotul produs de parazilji atmosfericipot fi supride mate cu ajutorul unui moniaj de discriminator (Iig. 41 a). amplitudine diode semiconductoare cu parazitar iisiitul sau Gradul desuprimare zgomotului a se poateregla cu ajutorul poteniiometrului liniar de

e1
g
I t>

4H

L
nig

2 megoohmi. In ligura 41 l, se arati urr filiru antiparazit muII mai simplu, a1c cdrui posibilitafi sint mai nici, nepuiind ii reglat in limite mati ca monp . t a j u l p r e c " d e n LE l i r r > a i . i J o v e d e s i e e d e p l i n utilitatea 1a radiorecepJiegi 1a redarea discurilor t c u z a T e ,l r o c h e l l u i a l an rl t m r i m i c a . Uneori este neccsar sa se comprime dillallica sonord a unei audi{ii. In acesi caz se poaie lolosi unul Cinamice din montajele din iigura 42. Comprcsoarele se folosesc de obicei pentru ascultarea programelor vorbite sau a unor programe de muzicd u;oarl, asculi I a l e] a n i v e l m o d e r a r r r u d ' q i o i . preampliiicatoruiui,care poate conLa reall,zarea jine unele din anexele de mai sus, se va pune tot accentui pe o cit mai buni ecranare a intregului moniaj. Tuburile electronicevot'fi prefcrabil montate pe suporturi elastice de cauciuc spongios,pentru evitarea efectuluimicroionic. 88

'

a-

Jdr'/J/7dwv s|-s

Jd rd-tdl

/J ,/ / \ /\

t'
N

q*F

'o./'|^ D,!)a.J'y^1.

_d'+'3;--q_5
SyrrzD I

LIFICATORUL PUTERE AillP DE Pentru obfinerea rinei audijii de inaltd calitate se constrlliescampliiicatoarecu etajul iinal alcituit din doui tuburi care lucreazl in contraiimp(push-pull). Avantajul olerit de acesie amplilicatoare constd in p r i m u l r i n d d i n t r - o a u d i j i el i p s i t i d e d i s t o r s i u n iA p o i . au randamcnt mult mai b,un,putere mai mare, curbd cle rispuns mai intinsd. Pentru o radiocombindeste n e c e s a r d p u t e r em o d u l a t dd e 1 0 . . . 1 5 a f i , c a s d s e o w o b { i n d u n e f c c t d e d i n a n i c d s o n o r d ,s i m i l a r a u d i f i e i , , i , ' r i t e c o ^ r c l r e , l r ir e r i L r b i l l . d in cele ce urmeazd vom prezenta pc scurt citeva scheme, considerateacum clasice, de ampli{icatoare de audiolrecvenfi cu etaj final simetric. llontajele vor fi preccdatede un etaj preamplilicator previzut c u c o r e c i i id e t o n , a l e s d i n m o n l a j e l ea n l e r i o a r cc a r e , cuprind de asemenea potenfiometrul de volum. ln si construciiaconbinei, in caz cd ea va fi montati intr-o n o b i l i d c f o r n a t c e v a m a i m a r e , a m p l i f i c a t o r u id e audiolrecventi impreuni cu redresorul se vor monta in partea de jos a cutiei, prea plificaiorul impreund n cu organele de reglaj nanual montlndu-se pe gasiul receptorului,bineinielesin partea superioarda cutiei. In ioatc mon,tajele vor li prezentatese poi foce losi unul din cele doud transformatoarepentru etaje f i n a l e s i m e t r i c c e s c r i s en c a r t e .D e s i g u rc I s e v a d a d i prioritate transiormalorului cu bobinaj intrefesut, p e n t r u m o n t a j i i n a l u l t r a l i n i a r ,c a r e p o a l e f i i o l o s i t c h i a r ; i a t u n c i c i n d p r i z e l eb o b i n a j u l u ip r i m a r d e s t i " nate alimcntdrii ecranelor nu sint utilizate. Primul transformator a iost descrisla pagina 33. Trans{ormatoruldc icgire pentru ctajul final simetric - spre deosebirede transformatorul obisnuit a r e b o b i n a jp r i m a r a l c i t u i t d i n d o u i j u m l t i i i p e r f e c t ega1e,inseriate. .\liezul ii este format din tole de icrosiliciu asamblate iirii intrelier, deoarececurenfii 90

Fig.43

anodici ai celor doud iuburi iinale sint in opoziiie 9i ie anuleazi efectul de magnetizareal miezului' Pentru oblinereaunei reddri de calitate a suneiului, cu un minim de distorsiuni 9i de pierderi,transformad r o a r e l e e i o s i r em o J e r n ca u a l i t p r i m a r u lc i f 5 i s e c u n . c l a r u la l c r t r r i ld i n s e c l i t t n i n i e r , , l l a t eD e a s e m e n e a , transformatoarele'de iegire Penlru montajele simei i i i e . u p e ' r t o o *r e c x e c u t ac u p r i z o p e p r i n - a r g r n d e e e 5e con0cieaza crane . Monlajul Iinal simelriccare p . l i o l o - e g l ee g r r e ae c r a n e l olra p r i z e ' e r i n . a r u l u ip r e m a ' b u n ed e c i tm o n t a j e l e z i n L ro e r f o r t n a n ce i i t a t i v e l a J cr [ i n a l e ' s i m e l r i c e t t r i o d ps l u p e n t o d c i n a l e i n m o n t a i c l a s i c d c a c e e as e p r e i e r dl a c o n ' l r u i r e au n u l ; m D a o a r a l c l er a d i o d e b u n d c a l i l a i e . e n u m i r e a o n l a t , J e t r o n t a iI i n a l . . u L l r a l i n i r r i"n i r r t c i c u r b a i , l l u ie . l e L ] decibel f e r a t p u n - a r c o d i l e r e n i im a i m i c a d e -'-irta intre 15 si 20000 herfi. A,iLr" de consiruc{ieale transiormatorului de u l t r a l i n i a r ( 1 i g .4 3 ) : iegire a M i e z , , E t " ' a ' . . . m a n t a " , c u ) e c t i t l n ed e 6 c m 2 ' Tole nu mai groase de 0,35 mm, prelerabil licuite sau acoperiteCu foiil. Fdri intrelier; tolele se monteazl aiternal. Primarr,rlare doud sec{iuni simetrice, alternate cu secundarul alcltuit din trei seciiuni'
91

Fe1ul de construciie se apropie de ai transiormatorului descris 1a pagina 33 ir.rsd1a bobinare se infig o a r i o s e c f i u n e p r i m a r u l u ii n t r - u n s e n sg i c e a l a l t d a sectiune in sens invers, iucru usor dc electuai prin scoatereacarcasei de pe mapina de bobinat si niontarea ei in sens invers. Fiecare din jumdtilile primarului are cite 2 000 s p i r e c r p r i z d l a s p i r a 5 5 0 ( n C or e l o a g i e c r a n u l ) e x e c u l ac L l l d c 0 , 1 C . . . 0 , :, . J i a m e i r u . e c u n S rd a r u l a r e . 4 " i : pnri e ( C t , ' l r g 0 . o i r ^ ( D ) b o b i n a l e 5 i i n t r ec e l ed o u aj t m i ' i l i a l e I ' r i m r r r r,l i r i r n b 4 5 s p i r e { E ) b o b i n a l ep e . t o r r l t i -a n a . l T : T e a I , r , m a r u . u i . I n t o t a l 1 8 0 s p i r e ,b o b i n a l ec L 1 i r m i d e 0 . 8 . . . 1 , 2 m s m (iig.43). S e v a a c o r d ao d e o s e b i t ia t e n l i e i z o l d r i i p r i m a r u iui de secunctar. asemenea, De lransformatorul se va l i e r b ei n p a r a l i n i t o p i t i l i n t p d e c i n c i m i n u t e . C o n s t r u c f i a a r c a i e i s i d a t a l i i l et f a n s l o m a t o a r e l o r c l de ies^ire confectionate amator sint accleapica si 1a de translormatoarele refea clescrise de anterior. T r a n s f o r m a t o r u lu l t r a l i n i a r I L t n c { i o n e a zc u d o u i i t b u r i E L 8 4 ( 6 n 1 4 ) , c a r e c l a r ro p u l e r e d e a u d i o frecvenfi in difuzor de circa 15 l,ati Iate acum citeva amplilicaioare cle pn'lere,din care am,atorul aloge pe ccl ce i se va pdrea mai accesibil. va Tn figura 4,1este p-rezentat an.rplificator un simplu. _ Primul tub amplificator ln tensiune atacd grila Linui tub final, a1 cdrui catod e lcgat de catodr,rl c!1ui c1e al d o i l e a t u b f i n a l , c a r e a r e g r i l a c o n e c t a l dl a m a s I . Pentru iuncfionarea normal?i a oricirui ctaj iinal in pe contralimp, este necesar si sc trinitd - d e grileie t u b u r i l o l i i n a l e d o L r dt e n s i u n i a l t e r n a t i v e iudiof r e c v e n f da b s o i L r c g a l c c a v a l o a r e , d a r i n r , e r s ec a l iazd (detazalecu 180'). Aceastase realizeazi.cu ajutorul unui etaj invefsor cle fazi. Rolui dc jnversor 'in de fazi este indeplinit cazti montajului de laii chiar de etajul final. Prin iaptul cd rezistenfa e cad t o d , c o m u n d c e l o r d o u i l L r b u r if i n a l e , n u e s t e d c c r p l a t i d e u n c o n d e n s a t o r c u r ns e o b i s n u i e ; t ca m o n l tajele clasice - pe rezistenti apare o teirsiune de 92

t\ \l

s\s
{

i"
s

R',s
N

lss

i* S3'

in audiofrecvenid aceeapilazd cu semnalul trimis pe g r i l a p r i m u l u i 1 u b ,c e l t l c - a ' J o i l e r i u b r v i n d q r i l a d i l e l a l z il a m a s b .S c m n a l r td e r u d . o l r e c v e n te x i s t e n l a i a r e z i r L e n l d e r ' a l o l e s t e a l l i c a t t r b r t l r rlil d o i l e a l i n r e g r i l d s ' c a l o l . D i l r g r i t a i i i n l c o n e c l a l aa m a . i . lensiuneaare iaza inversi. Pentru o luncfionarccorecti a nontajului acesta,Ia ie1 ca gi la montajeledescrisein continuare,este nea pirat necesarca ceie doud tuburi Iinale sd prezinte emisiunc clectronic5,folosirea unui tub exact aceeagi nou gi a t:,nttia uzal nefiind indicatd. Dc aceea e bine ca inainte de moutatea 1or in ampli{icaior sd fje r,erificatela un catometru.In rest, montajul e clasic, . u l t r a l i n i a r .P e r i o r t n a . te e ' . 1 1 t r i ' " a r e l o: p t l c r e i 2 i w c . r c a8 . . . 1 0 a l i l a u n c o " l . . e r r d c J i ' 1 o r " i u n> r r b % : c u r b l d e r a s p u n sl i o i a r d l a m a i p u f i n d e f 1 d B c H intre 30...20000 z ; sensibilitateirca 100milivolti. am ln lisura 45 este prezentatun montaj clasic c1e o p l i i i c a 1 6 r o l e r n .P i i m r t lt r . be u n l m p ) i f i c a r d e t e n m ' i u n e d e a u J i o i r e c v e r t Ic . p l a r l i r e c i c u c e l d c - a ] iu ca rloileatub care servegte jnvcrsor ile fazi cu sarcind e g a l Sp e a n o ds i p e c a t o d .D e 1 a c l s e c u l c g t e n s i u n i l e c i n i n v e r s ec a 1 a 2 5 , c c e s a r e o m a n d d r i e t a j u l u i f i n a l s i prczinti particularitaii deosebite. metric, care nu tip In cazul unui asemenea de montaj se recomandd. a doul lubrtri finale perlect in afara selectionirii tuturor pieseo sd ider.rtice, se acorcle atcnfie.deosebitii care urmeazddupd tubr,rlinversor clefazi, it.tclttsiv lor a rezistenfelorde sarcind de placti gi de catod, pcntru ca ele si aibd valori sirict egale intre cle. Prin aceasta nu trebuiesd se inicleagi ci nu se admite,de exemplu, ca rezistenielede 50 kiloohmi sd nu aibi 45, 47 sau ca 51 kiloohrai, ci necesitatea oricare ar li valoarea lor, e1esi Iie periect iderrtice,binein{eles cu o tole2 r a n l d c a r e s i n u d e p d ; e a s c A , 5 % . D e a c e e as e r e ' comanddverilicarea1or cu ajutorui un[i ohmetru.Ace1agi lucru se poate spune ;i despre condensatoare. dezechilibrat, un procu Altfel montajul funciioneaz?i ccnt mare de distorsiuni. 94

]l-

--

\* .^5b \:' 5_\

Qezultatele moniajului sint urmitoarele: pulcre i : r c m o c l u l a t a i r c a 1 2 . . . 1 4v a t i , c u d i s t o r s i u n s u b 2 , 5 0 / o curbd de rispuns liniari t'a t 2 dB' inire c H 30...20000 z; sensibilitateirca 100milivol{i. M o n r r i u l u r n d i o r 1 i i g . ' i 6 ) e ' i e a s e m a n d t ocre ' u i n r c c e J " n i s x c ' t e v a m i c i d e ^ ' c b i r i .A . i t e ' , p r i m u l . iub este o triodi c,uplati cn a1 doilea in sisten clasic R.C. Sc observl ci tubul inversor de fazd in acestcaz cstc nesativat Drin rezistentade 5 kiloohmi, inseriatd cu rezG,tenfade sarcinb de catod de 50 kiloohmi. Cele doui tuburi Iinalc sint legateca triodS,rezistenta cotnunl de catod Iiinrl dimcnsionaii pentru un reeim dc Iunc{ionare. asemenea montajului sini urmitoarele: puteremo' Rezultatele dulaid circa 10 rvati, 1a un coe{icient de distorsiuni mai mic cle 1% ; curbi de rlspuns * 2 dB, intre l I 6 0 . . . 1 8 0 0 0 l z ; s e n s i b i l i t a t ea i n t r a r e ,c i r c a 1 0 0 m i livolfi. I a a . i n . r i r ; i t , c e l n a i m o d e r ng o l l L l ea m p l i l i c a t o r r r r l r T ia : a r ( l q . 1 7 ) . l : 1 a r c m . ' 1 e p i r t i c u n o . c r l l e c . d i n m o n t a i e l ca n t e r i o a r e D e f a z o r u l , u p l a t d i r e c t c u a n o d u l p r i m u l u i t u b , f u n c t i o n e a z is i m i l a r s i s t e m u l u i de defazareexplicat 1a primul montaj. Reacfia negatil v d s e a p l i c di n t r e c a t o c l u p r i m [ 1 [ i t u b 9 i m a s i , p e o rezistcnii rle micd valoare.-1nparalel pe rezisteniade cu 20 kiloohmi se aild un conclensator rolul de a cop i. recta devicrea de Iazi a an.r lificatorulu Fdri acest amplificatorul are tendinia de a oscila la conclensator distorsirini.La punereain frecventeinal'Le,'introducind i a f u n c t i u n e a m p l i f c a t o r u l u is e v a c i u t a u n c o n d e n s a tor cjr valoare iit mai rnicd - care sd asigure redarea lrecvenielor inalte fird distorsiuni, a1tlel e1e fiind atenLrate. Perlormantelc niontajului sint urmitoarele : putec w l e a 1 2 . . . 1 5 a t i , c u L 1 l . Io e l i c i e n td e d i s t o r s i u n is u b 1 0 / o c u r b a d e r d s p u n sl i n i a r d l a + 1 d B , d e l a 1 5 . . . ; 1a pind la peste 100000 Hz i ser.rsibilitatca bornele de i n t r a r e e s t ec l ec i r c a 1 0 0 m i l i v o l { i . Cu toate cd urechea omeneasci nu percepesunea 6 c t e l c c e d e p d g e s 1 50 0 0 . . . 10 0 0 H z , o a s e m e n e c u r b a 96

rl

-s *

$i
\
l*

{si

$Rs
,i
\

s{

sI
!l

$x
q
{
l

{ {

s
s, i . : t
is

R{

3Sa-t\'

t\

I
coreclda domcniultli Je risoun. asigurd redarea din rezultate in audio. plus,ie elimini dislor:iunile observd lapt ce se di{erite, a amestecul doui frecvenie veche'cu bandd inde la ampiificatoarele conceplie Incd un avantajimportantal amplisus'tdde trecere. iicatoruluidescrisestefaptulcI gradul marede reacrie nesativa(circa 30 dB) nu numai cd mdregle de coeiicienlul disiotodatd Iui, sLabiliiatea micsorind de mult;i rezisienla iegire loarte torsiuni,ci ii reduce prin redarea, (sub 0,2 ohmi), fapi careimbunitdJegle puiernicd a difuzorului, care poate avea amorlizarea oriceimoedantia bobineimobileinire 2 pi 15 ohmi.

FIN,\L SIMETRIC ETAJULUT ECHILIBRAREA ampliiicatoarelcriinale cu moniaj siLa descrierea metric s-a insisiat asupra selecliondrii a doul tuburi linale egale ca consum anodic. In caz cI amatortll posedduburi uzaie jn mod inegal. le poale i"'lo.i. i i i o t u s i ,c o n l o r m s c h e m e d i n i i g u r a 4 8 ' P o t e n I i o m e t r u i ohmi poateii chimic sau bobinat,de lormat 50...100 de miniaturd, circular, sau o rezistenii bobinatdcu cllrsor inelar. Prin reglatea cursorului se obfin variaiii ale tensiunilor de negativare a1e iiecdrui tub in parte. Operaiia este numiti echilibrare. Pentru verilicarea balansdrii se desiacegrila unuia din iuburile finale din portiunea de montaj unde e legatd (la montajul cu grila la masd se deslacegrila de la masd) 9i se leagd in paralel cu grila celuilalt iub fina1. Se irimile un semnal audio in ampliiicaior, de exemplu semnalul dat de un generator de audioirecvenii sau programul unei sialii de radio, 9i se regleazd cursorul potenliometrului pina la obfine-rea unui minim de audiiie. In acest caz se obfine lrimi99

TUSURIFINALE

P - OI

F NTIOM'RU

-----56-''00

Fig. 18

de ampliiicatin lerea unui semLrai audioirecvenid pe tuburilelinale,care in primaaceea$i hze Fi egal de rul cu prizd mediani al transiormatorului iesire se anuleaz6., se cirIn timpul opefaiieide echilibrare va deslace poate cuitul de reaciienegativd,altfel amplificatorul osciia. balansului,cursorul potenfiomeDupA eiectuarea gi la fixeazd pufindvopsea se conecteazd trului se cu grila de comandd tubului final. a 1oc fteglajul de echilibraretrebuie repetat din timp fiind neapirat in timp - la citeva luni de zile necesar, mai ales atunci cind se schimbi vreun tub final. Se recomandd amalorilors5-9iechipeze amplilicalorul un a5cmenea cu reglaj. careIc oierbgararttia unei bunefunciionlri a acestuia.
100

MASURAREA REGLAREAAMPLIFICATORULUI SI

de Odatd realizatsi probaiamplilicatorui audiom 5i {recven{i - alciiuit din p':ea pliticalor-corector audietai linal - poateii iolosiLpenlruoblinerea Unii amaioridorescinsd sd-5i retiil6r muzical6. ampliiicatorului' sleze si sd-si verificolunc{ionarea "Penlru in se aceasla procedeazl ielul urmllor: Mdsurarea outerii nominale. Aceasta se Iace conbloc a ligurii 49. din schema torm aranjamentului se Misurarea- Iace1a 400 sau 1000Hz, ascultindu-se in in oreala'bil. difuzor,daci sunetuinu este distorsionat. Aprecierea se poate face gi mai corect cu catodic,pe ecranul caruia aiuiorul unui osciloscop irebuie '6 observi forma curbeior.Forma sinusoidei fdri ingrogdri sau tegiri ale porsd fie nedeformarti, sau inferioare.In vedereamZsutiunii superioare se ririi, reglajul de amplificareal amplificatorului o asazd pozilia maximl, iar la iegirese plaseazd in ohmi,egaldcu impedania bobinatide 3...6 rezistentdfolosit. diiuzorului Cu ajutorul unui voltmetru de curent alternativ cu pe se diodd sau electronic, misoari tensiunea rezisPuterea datd de o formuli simpld: e ienia de sarcind. de P(-",,): + ; ln care U estetensiunea audioirec-

venti cititi ;i R rezistenta bobinatd de sarcinl. De exemplu, dacl se citegte o tensiune de 7 volfi si rez i s t e n l a d e s a r c i n d e . t c d e 5 o h m i . s c u b t i n e: - -; -- al)rorirnalilU \\rti' \. o Mtisurarea puterii nruxime (cu dtstorsiurti). Se mdsoari cu ajutorul aceleia;i scheme b1oc, mdrindu-se semnalul la intrarea amplificatorului pinA la nivelul ia care tensiunea de la iesire matcheazdun maxim, c a r e n u p o a t c i i d e p a s i i .p r i n l i m i l a r e . S e { o l o s e ; 1 e aceeasiformuli de calcul. Detcrminarea se iace cit mai repede, altiel se poate deteriora amplificatorul. Mdsirareo curbei de'rdspuns. Sc i:ce seoaraI lent r r r a m p l i i i c a i o r u il n a l s i p e n r r up r e a p l i i i c ia - . f o . i m o l o 5 i n d u - s e c e e a ss c h e m i b l o c d i n f i g u r a 1 9 . P e n r r r r a i aceastase trimite 1a intrare o tensiune de audioirecventd de l000Hz, reprezentind doar 3070 din tensiunea de audiofrecvenfd care ar da amplificatorul 1a putereanominald. Se noteazl tensiuneacititd pe voltmetrul electronicplasat la iesireaampliiicatorului.Nivelul citit 1a 1 000 Hz servepte drept nivel de reierinii. Se dau tensiuni de audioirecvenfdegale ca amplitudine cu iensiunea de referin{d, citindu-se tensiunile existente 1a iegirea ampliiicatorului. Determinarea e 'rfi.ien[ ,d i r c d l a u r m a l o a r e l er e ' - v e n l e :2 5 H z , i "e 1 0 0 H 2 , 1 0 0 0H z , 5 0 0 0 H 2 , 1 0 0 0 0H z s t 2 0 0 0 0H z . Amaiorul poate indesi aceste frecvente, mlsurind d i n o c t a v di n o c t a v S , d i c d : 1 5 H z , 5 0 H 2 , 1 0 0H z , a 200Hz, 400Hz etc., astfel ca sd se poatl construi un graiic al curbei de rdspuns, ca cel dat de erenp 1 ui n f i g u r a 5 0 . I n c a z c d a m p l i f i c a t o r u{ i n a l p r e z i n t i o c u r b i d e l rdspllns neliniard, poate ii corectat prin metodeledes c r i s em a i j a s . D e a c e e ae , i e n c c e . a r s 5 . , . e \ ' r a g l l separat gi curba de rdspuns a preampli{icatorului, mai ales {uncfie de pozifia diverselorcoreciii de ton. Daca ampliiicatorul iinal are curba de rdspuns 1iniari, se poate iace mdsurarea curbei de rlspuns a p r e a m p l i l i c a t o r u l ul ia u n 1 o c c u a l u i . l02

t_

Fig.50

Mdsurarea coeficientului de distorsiuni. Poate Ii iScutdcu aiutorul unui iiltru R.C. care elimine irecaudio dat d9 ggng: venia IundamenlalIa semnalului ci ratorul audio,care se presupune dd semnallipsit de armonice. de Pentru mdsurareaprocentului armoniceintrodus de amplificator,este necesarun iiltru R.C. iilirulLri'i ca lfis. 5l). Este necesar la consiruciia -oes{reze in valorileindicate -chem;1. cu slricleie .e altf;l determinlrilevor fi eronate.Pentru obiinerea valoriie cerute se va proceda1a iegarea pieselor ln serie sau in paralel, pind la obiinereavalorilor indicate.Pentru valoarea de 20 microlarazieste mai cu condensatoare hirtie i'n locul binesd se foloseascd elec'trolitice, care-gischimbdvaloareain iimp. celor unui comu' Filtrul poateelimina - prin aciionarea de iator cu 3X3 pozi\ii a unui potentiometru reglaj audio brut gi unul de reglaj iin - iundamentala pe tensiunea amplilicati,citindu-se volimetrulelectric rimasd, care reptezinl\ suma armonicelorde gradul 2,3 etc. ampiifica;torului Dacdse iace raportuli'ntreputerea ISrd liltru si ceacu iiltru, se poateafla printr-o simde pld scddere Qaporluleste coeficientul di''torsiuni. sA se iacd din rvait in watt 9i si se reprenecesar liltrului perzinte rezultatul pe un grafic. Schema
103

Jd/.tf/

/>
i
I

:r

I' I.

{ x F
a!

s-l l-\l

*t
it
@

i'',.H t/
{G

oo
oo

F
{-i
is in

dF

qd

t\

mite mesurareadistorsiunilorpeniru Iundamentale 000 audio cuprinseinlre 18...22 Hz. se atenIn timpul determindrilor va da o deosebitd icatorului sd nu iie ca zgomotul de iond al amplif misurdrile prin brum sau iigiit. eroneze Corectdrile curbei de rdspuns.In caz cd amplifimaniiestdscideri catorul linal sau Dreamolificatorul inalie ale nivelului curbei de iispuns la frecvenlele joase,se pot iace unele corec}ii sau ia frecven{ele simple. Astfel. la un amolificatorcare redi atenuatfrecvenleleinalte, in sihimb are un clgtig mare 1a frecventelejoase, se poale procedaca in ligura 52 a, iniocuindu-se condensatorul decuplare rezistentei de al de catoddinlr-unetai.cu unul de-valoare mici. mai de aie de Rezistenla cato'd ro1u1 a asigurafuncfionarea tubului amplificator porfiunea in liniarl a curbei caracteristice tubului respectiv. a Dar tensiuneade audiofqecvenli care apare pe rezistenta catod e de in lazi inversi cu semnalulde audioirecvenfi o ce genereazS. rezultddin aceas{a reducere ampligi o a IicZriiprin reaciie negativd cureni.Prin guntarea in rezistentei catod cu condensatoare valori difede de rite, se obfineo anularea eiectuluireactieinegative la .diferitefrecvenfe. cit capacitatea Cu condensatoru1uiestemai mare,cu alit se obtineo redaremai pujoase.Daca in schemadin rernici a lrecventelor ligura 52a se inlocuiepte condensatorul eleciroliiic de negativare cu un condensatorde 50 000 pF, se de Hz, un cigtigde oblineo atenuars -5 dB la 100 +2 dB la 10000Hz si +5 dB la 25 000Hz. Aceasti metod5nu poate{i insi aplicaii la primul etaj de pentruredarede discurisau preamplipreamplilicare {icareasemnaluluidat de capul de redare a1 magnetofonului, intrucit aparebrum. O altd metodd de atenuare a irecvenfelor joase constd in folosireaunor condensatoare valoare de micd pentru trecerea intre etaje. Daci, de exemplu, se schimbi un condensator cuplareintre etaje de de 0,1 microfarad unul de 10000pF,se obtinecam cu

.Q

(din punct acelasirezultai ca $i in cazui precedent joase, redarea de vedere al atenudrii frecvenlelor neschimbatd nivel). ca inalte pdstrindu-se frecvenielor joasese face siminiveiuluifrecventelor Ridicarea procedindu-se descrise, invers.De aselar metodelor menea,se poate lega un circuit R.C. intre anodul unui tub preampliiicator masd(fig. 526), ob{inin9i du-seun cigtigde + 6 dB (dublare)1a30 Hz, iaia de de nivelulde referinfd I 000Hz. Circuite R.C.de acest gen se pot inseriagi in circuitulde reac{ienegativi, prin procedindu-se tatonajcu ajutorul instrumentelor dorite. funciiede rezultatele de mdsurd, AmolilicatoruLosci.Ieazd.. acest caz randamentul In de crescind zgomotul fond,coelui scideconsiderabil, instabilitaiea variaiia tenia Iicientulde distorsiuni, siunilor de aiimentare. Oscilatiaooateii sesizati in joase,fie la inalle. domeniul audioiie la irecven{e Oscilafia denumitd acesi in caz ..acrosaj" poate avea aspectulunei guierituri. Ea se datoregte unei proasteecraniri a circuitelorde intrare fafd de cele de iegire.In construciiile compacte, este necesar sd o se acorde cit mai mare importanldecraneriitransiormatoruluide iepire, care trebuieinchisintr-o qutie previzuti cu gdurelepentruricire. etangd, poatefi generatpi de o exagerare iacAcrogajul a prin apariliafenomenului torului de reaciienegativd, de rolire de iazi. Penrrusuprimarea acro5ajului in etajul LrnJc naslere. obignuiegte se legqln ia se sa de condensator valoare micd intre grila 9i anodul tub, pentru a nu produceprin reacfie respectivului supdrinegativd selectivi de frecvenli o atenuare joase. Acest caz e ilustrat in toare a lrecventelor figura 52 c. Ioartesuplrdior, e cel din Un all caz de oscilaiie, domeniulinaudibil,[ltrasonor sau de radioirecventd, Acest tip redind slab si distorsionat. amplificatorul de oscilaiieestepus in evidenti fie cu ajutorul unei anodice limpi cu neoncarese apropiede conexiunile a1etuburilor iinale, fie a unui beculetde lanternd sau de scald.leeat ?n locul diiuzorlllui-ln caz cA
t07

becul se aprindeatunci cind la intrareaampliiicatorului nu se trimite un semnal de au'diofrecvenid, prezentei amatorulare de-alace cu semnalarea -poate osciinaudibjle. Aceasta laiiei pe lrecvenle ii inldtura,ti prin ecranare mai ingrijita sau prin meiodele mai sus,valabile;i in cazul de fa{i. Se va expuse veriiica dacd amplificatorulnu oscileazd rotirea 1a voium-controiului.

U N F-]'AJDE AMPLIF-ICARE 'DE RADIOFRECVENTA

poatefi Sensibilitatea receptorului superheterodind mdritd prin doui metode.Prima metoddconste in a adlugarea suplimentare unui etaj de amplificare de frecventdintermediari.In condifii amatoricegti, prea mari. Din aceaste adeugare aduceavan,laje nu contra, se mdregtezgomotulde fond al aparatului, de asemenea instabilitalea se micgoreaziselectivi; tatea,incit cigtigulde sensibiliiate umbrit de aceste e scideri ale calitdtii.A doua metoddcons,td adiudin garea unui etaj de ampliiicare de radiofrecvenid. SoluJiaideali e ca acest etaj de amplificare luse pe crezecu circuite acordate placi 9i pe grild; din nefericireaceastaatrage o serie de complicatii9i anume,necesitatea unei ecrandribine studiate,fdrd (fluiern), a unui condende care aparatul acroleazd sator variabil triplu, a unei acorddrifoarte ingrijite cu ;i a folosirii unui chit de bobinespecial, complica{ii de comu,tare. Prin folosireaunui eiaj de amplificarede radiofrecventi aperiodic(neacordat), Iace un comprose mis rezonabilintre mdrirea sensibilitifii aparatului pi rezolvarea optimi a construcfiei sine. In ligura in 53 este ardlati schemaunui asemenea eiaj de amplificare. In circuitul de grild se dispunecircuiiul modulator a1 chitului de bobine.care anterior era
t08

t.-

-\

H
..{f-.4

:'t cl

- . 1 . . ' ^ .-.- . 1 j u b u l u i , c h i m b i l o r d c ,a ts' !d irecvenfd. In circuitul anodic al tubului ampliiicator de radiofrecvenfi sint plasate bobinele de soc S 1 5i S 1 . s u n l a l pd e r e z i s l e n r e . n a s e m e n ec i r c r r i ls p c U a cific ampliiicatoarelor de banda largi permite obti, nerea unui randamentegal intre freevenfade 100kHz ;i 25 MHz, cu alte cuvinte acoperd gamele c1eunde lungi, medii gi scurte. Trebuie insi subliniaL {aptul .cd numai prin iolosirea unui tub cu palttd mare, crrm i:r ii luburile El-'80, )i{,n, 6K4n, 65H7, 6X3, 6 ;i mai ales 6AC7 sau 6X4, se obfine ut.r factor de ampliiicare intre 2...10 ori, corespunzindunei nidriri r e r p e c l i v ea s e n s i b i l i t a i i i . e p i l d : i . J a c i r e c e p r o r u l D a r c o s e n s i b i l i i a l ed e 1 0 0 m i c r o v o l l i ( c a r e r e a l s e o b r i n eu s o r c n m o n t a j u p descris), rin na addugareaunui etaj de " u p e r h c r e r o d i radiolrecventi amplificare de aperiodic cu tubui EF80, care in aceasil schemd are u n I a c t o r d e a m p l i l i c a r ee g a l c u 4 , s e n s i b i l i t a t e a inlregului aparai .atinge circa 25 microvolli. Prin t o l o . l r p d u n o r i u b u r i n e c n r e s i l u n z d l o a rc u D a n i a e, micd, etajul de ampliiicare de radiofrecvenil up"iiodic n u - s i m a i m e r i t i n n m e l c: i n i c i n u m a i i a c e s a i i e construit, inirucit atenueazi, iace aparatul insensibii. Prin folosirea montajului descris nu se imbunItAie;te selectivitaiea aparatului, aceasta rdminind aceeagi a montajului superheterodiniiard amplifica care de radioirecvenie. In schimb, stafiile ce eran r e c e p l i o n r rle l i m i r ad e p e r c e p t i b i l i l a lp o { l i r e c e n e, a f i o n . r r e i o a r t c p u l e r n i c , l o l o d i n d u - s ed i e o r a n l c n a c h i a r o b u c a l AL l s s r r m d l u n g i d e m a \ i m u m L t n molrll. lati datele de consiruciie ale bobinelor de soc de radiolrecvenfd:S1 are 80 de spire, iar 52 are 50 spire. Ambele vor fi bobinaie..in vrrc" 1de-a valma), chiar pe rezisientelecare 1e gunteazd, cn s i r r n a d e 0 , 1 2 . . . 0 , i 5 m d i a m e t r u ,i z o l a t d c u e m a i l m si mdtase. (ezisten{ele folosite drept carcasd oot fi , l e 0 . 2 5 . . . 0 ,w a l t . 5 Valoarea mici a conclensatoruiui cle clecuolarca r e z i - l e n l ed i n c i r c u i r u lc a L o , l u l uriu b r r l La ir e s c o p u l i r
r(i:d1

!10

s d e g a l i z e z e a m p l i f i c a r e ae i a j u l u i . a v i n c l e { e c l d e decuplare tn. garna undelor scurte gi micgorindu-si e l l c a c r l a t e a e d e c u p l a r ei n g a m a u n d e l o r m e d i i s i d l u n g r , u n d e a r e x i s t a p o s i b i l i t a t e au n e i a m p l i l i c d r i prea mari, neinteresante scopului de atins.

DETECTIE DUBLARE TENSIUNE CU DE . D u b l a r e a s e n s i b i l i t a { i io r i c h r u i r e c e p i o r s u o e r h e _ l e r o d i n de s l e u n l u c r u u s o r d e r e a l i z a t ' p r i n d d t e c t i a

cu^dubtare iensiune, reprezentait r[;;u';l'.'"tn _de Penlruobfinerea dubldriide tensiune lolosesre ie o^,oro0z auxitiarA germaniu, cu piasalala dislaritd cll mat marede.piesele se incdlzesc, o diodd care sau cu vld.,montajul e asemindiormoniajelor redresoare cu 0uDJare tensiunii a redresaie. va respecta Se oo_

oroai arycz .oPs) e?.2/oo; .t, r/o

3 = ,

----t",, **"
Fig.54

a de larita'tea conectare diodei,a9a cum se aratd in de schemi.Tensiunea control automatal sensibiliticlasice cu scltemei fii ie poateobtine;i cu ajuLorul prag ( intirziere ). ' de cu schemei deteclie dublarede Piin Iolosirea sensibilntreg aparatulsuper19i dubleazd tensiune, de unor eiaje de ampiiiicare liiatea,fdri addugarea mult mai irecvenii intermediarisau radiofrecvenid, greu de construit.

COMBINATPENTRU M.A. si M.F. DETECTOR

modula{iei amin care serveauatit la recepiionarea p l i t u d i n e M . A . ) c i l s i a n o d u l a t i ei n i r e c v e n l i ( e t s Lr l M . F . 1 . e I o l o s e ad o u dc e l re d e d e t e c l id i s r i n c t e . cu din care una clasicd, o singurAdiodd,pentrudemodulat in amteclia semnaluluide radioirecvenid plitudinegi un deiector raport de frecventd disde iriminator - echipatcu dolle diode.pentrudetectia m o d l aq i eiin l r e c v e n l i . u modernepentru M.A. 9i M.F. se In receotoarele combinatd, care 6 folosegte singuri celuldde detecfie pe permiteeiectuarea rind printr-o singur?comutare a celordoueoperatii. combinate datd in iigura 55. deiectorului Schema in mo,lulaliei rnpli.udineIuncIioI-a recepiionarea in diodadin stinga.Diodadin dreapla. acest neazd len:iuca-diodi pentrttoblinerea caz, Iunclioneazd automatde amplifia regulatorului nii de comandd tensiunilede redreseazi cari (C.A.A.).Ambeledio'de de intermediari 465kHz. frecven{d in modulaliei frecvenli,semnalul La receptionarea de intermediard pe canalulde irecvenii de frecvenid de intermediard 8,4MHz este aplicat intre anodul diodei clin stinga pi catoduldiodei din dreapla.Aue diofrecven{a culeasddin acelagipunct a1 schemei
112

In receptoarele superheterodind de tip nai

vechi

fss{il
IA
-+

lr

di

\r
:'I

s.1t
i!

\\ r!\ so

:: E

lr
{

Jin .are se culegein cazu' rccepiionlrii modulalici in amplitudine. La recepfionareamodulaiiei in frecventA se intercaleazdintre ie;irile celor doud dio.de un condensatorelectrolitic de valoare mare (condensator de tipul celor de negativare) care are ro1ul sd meniind constanti amplitudinea componcntei continue a semnalului redresat,peniru a r.ietezi diieren{ele . l e a m o ' i t u d i n e a l o r a t er e n n a l e l o r p a r a z i l a r e . a d L recepiionareamodulafiei in ampiitudine, acest condensatorse scoatedin circuit, printr-un simplu inlreruptor,

,,OCHIULMAGIC" CA DIODA DETECTOARE SI LIMITATOR DE PARAZITI Indicatorui opiic de acord poaie fi folosit nu numar pentru indicarea pozifiei acordului optim pe staiia care se recepfioneazA, 1i ca diodd redresoaresau ci
^-^4,,^+^-

In figura 56 esteprezeniatio schemd care incliin catorul optic este 9i diodd de,lectoare. Griia trubului indicatorde acordjoacAaici rolul de placi a diodei, faid de catod.Tensinnea redresati din semnalulrecepfionatare polaritatenegativi si actioneazd indicatorul optic de acord in Jelul cunoscut. Pentru ca sectoruliuminos sd nu fluctueze ritmui modulain in iiei semnaluluidetectat, circuitul anodical tubu1ui se monteazd condensator, un care impreuni cu rezistenfa sarcinda pldcii alcituiegteun circuil de Q.C. cu constantdde timp de citeva zecimi de secunda,echivalentd constantei timp a unui circuit de R.C. montatla griia unui indicatorde acordin montaj clasic. h'r caz cd valoarearezisienieirespective este mici, se va alege un condensator vaioare de maregi viceversa. De pe rezisienfa sarcinda diodei se culege9i de tensiunea reglareautomatd amplificirii, carc se de a
ll4

l^ - ^-^-:r: uc Pd,dz't'.

..

Fig.56

trimite la intrarea eiajului de lrecvenii iniermec riiiri prinir-un circuit R.C.. ca in schemele lasice' p o a l e f i e x e c u l a ic r l o r i c e t i p . i - e i n d i A c e s tm o n t a j c a t o r o D t i cd e a i o r d , c u e x c e p t i at r t b u l u iD M 7 0 . c a r e { i i n d c u a l i m e n l a r ed i r e c t S ,a r e o e m i s i e e l e c t r o r ' c a ouisatorie. in ritrnul frecvenfei de 50 Hz, iapt ce dd irasiere unui brum puternic, care acoperi auditia' Func{ionarearegulatorului automat-al amrpliiicirii' face ca'atunci cin-d se trece cu acor'dul reoep'torttlui a d e o e o s t a l i e p e a l t a , s e n s i b i l i l a i e a p a r a t u l r t is i s . c r e a s c l i o a r l e m L l t , i n a b s e n t a e m n a l u l u iD e a c c e a , plimbi indicatorul scalei de ia o stalie la cind se alta, in 'dlfuzor se aud o serie de zgomotecare cleran'i e a z d . P e n l r u a c e p u l e a J a c ea c o r J u l l i l t i S t i ts a r t " s i l e n t i o s " . c u m i > e m a i s p u n e ,: e r e d u c ed e o b i c e i n i v c ' i u l a u d i i i e i d i n p o i e n i i o m e r r utl l e v o l u m g i a c o r d u l ie face dupd indicaiiile date de indicatorul optic de acord. Dar'aceasta pretinde o continud manipulare a rrn gesi in plus' i 'o o l e n t i o m e l r u l ud e v o l u m , d e c i poale iace si automal.obiiAcordul .,linistjt' 5e o r r i n d r t - s e s c i d e r e a i n i e n s i l i l i i s o n o r es a u o i n c h i Il5

ii;

tdrt-!

F_

43

I
T
rrg. o/

+/,

dere a timbrului sunetului, ajutorui unui monta cu j elecronlc. 57 simpld,in care in_ .. In figr.rra se aratd o schemd dicatorrrl acordse Io'o.este rs7ii1sn15 de ca variabila intr-ln^circuil care modilicarimbrul receplo_ _R.C., rurur. Semflajut comandd. de care aciioneazd liii_ mea sectoruluiluminos a1 ochiului magic, modilicd reziste,nta internd a tubului electronic.In absenfa semnalului rezistenta internd este micd. In p..z"nio semnaluluirezisten,fa tubului insb cregteconsidera_ bii, circuitulR.C. neavindnici un efectasupratonu_ lui recoptiei. Circuitul R.C. este plasat la intrarea ampliiicatorului audioirecveniA. caz cd indica_ de ln torul de acord se foloseste drept diodi de detecfie (montajul_ precedent), poate uliliza in acestscop se orice triodA cu iactor rnare de amplificare(ECCgi, ECC83, 6Hln, 6H2rr,65N7,6SL7,bHSC, OHSC, o jumdtate "it" sau echivalente simple).
116

LIMITATORDE PARAZITI

Uneori fecepiiaposturilor de radio cu modulalie in amplitudine este tulburaid de parazi\i atmosferici sau de paraziiiinduslriali, produgi rramvar'e, de auiomobile. motocicleie ,,Curiiirea" eic. i.oiald paraa zililor nu e posibiledecit prin iolosirea sislemului de modulalie irecven{d. cazulrecepliei in Tn staIiilor de radio modulare amplitudine in exisii unelemon, 1aje. denumile ..limitaioafe paraziri". de care permir totusi inldturarea parazililor prin intreruper-ea de duraLia audiliei. scurtd Degiacesr iapl parela prime vedereun impediment serios, totugi el e ioarte util. In ligura 58 este reprezentatzi schemdsimpld, o ugor de realizatcu ajutorul unei diode cu germanin gi a cltorva pieseadAugate circuitului de-deteclie.

20t - SoofF
7aJ- 4 //4f

-<=----

--Z;iii,

rz., ,/aD,t

IJ

lF-+

,;;

"",'rtz:)'"

D i o d a e " L e o o l a r ' t a l a i n a b s e n r ap a r a z i { i l o r .a s t f e l . c r s a i i e b l o i a l z i c u a l l e c u v i n t e .\ a n u c o n d u c i .T e n esie culcasd intre rezistenta siunea de audiolrecveniA de 200 kiloohmi, ;i rezistentade 100 kiloohmi, 9i trir rt m i . a a m p l i I i c a L o r t r ld ci a u . ] i o l r e c I c r i tra ' : t t r c z i - l i r e n t a d e l 0 0 k i L o o h ms i c o n d c n ' a L o r ud e 5 0 0 0 o F . . . p I 0 i 0 0 D l - .P o l u l m ' n u ' a l d i o d c is e a l i m e r r i e a z rr i n r a c u c o m p o n e n lc o n ' i n u a r e n' i l n i i l l r r c i r c u i tR . C . redresate.Vaioarea mare a constantei de timp a circuituiui R.C. nu tine sean.ri de pulsafiile audioirecventei; se poateconsideradeci cd tensiuneaexistentd pe minusuf diodei esie liri in iimpul recepiiei liri l r o a r a z i t iL a , r p a r i t . a t t r t i p a r r z i t ,d i o d l c o t t ' t c es e r . p r i n c b n d e n . r l o r u ld e l 0 0 0 0p F . . 0 , l v \ F l a ha'ul masi. Dioda cn germaniu poate {i inlocrriii ctl otice d r o d ac u v l o .

PENTRUDUBLA SCHIMBARI-] ADAPTOR DF] FRECVENTA Pentru receptionareaundelor scurte, indeosebi a u r e, d b e n z i l o r e r a d ' o , r m a l o r i - l e r r e c e s a rn r e c e p l oc l i nai bine pus la punct, specializat,cu o sensibilitate sub 10 microvolfi, cu un zgomot de fond (figiit) cit mai redus ;i cu o buni stabilitate. Un radioreceptor s u p e r h e i e r o d i ns p e c i a l i z a tp e n l r u r e c e p i i o n a r e lu n a J e ' o r s c u r t ee s i e d e " i u l d e d i i i c i l d e r o a l i z a l) i r e g l r l i r T o L u s ia m a t o r u lr n c e p d t op o a t ec o n s r r r tu n a d a p . 1o1*pecial, '-are tranrlorma orice recepiormodern intr-un montaj superheterodini c,u dubld schimbare de frecventi. Cu ajutorul unui astlel de mont{i se undelor scurte. obtin rezultale optime 1a recep{ionarea Alegerea unui asemeneamontaj este dictatl de faptul ci prin Lltilizareaa doud schimbiri de lrecvenid Prima, de vainterme.diare. se obfin doud frecvet.tfe loare mai ridicaid, circa 1500 k;Hz, permite inldturarea frecventei ,,inagine". A doLra,de valoare mai
ll8

rnicd (465 kHz) permite obiinereaunei amplificdri mari, precumgi o bunl stabili;tate. de cu Receplorul dublSschimbrre lrecrenldesle alcdtuit din doud unitdii distincte.Prima este un montaj schimbdtorde frecvenll, special conceput pentrugama undelor scurte, iesirea 1a cdrrria ob se Irecven{ei incjdenle Irecverir fine din ameslecul "i de in'termediari I 500 kHz. A doua locali o lrecveniS superheterodini obigun unitateo Iormeazd receptor nuit, care poate fi acordatln gama de unde medii, recepiionind 1 500kHz, lrecvenlaintermediari a 1a primului montaj. primul reDeoi,amatorultrebuie sd construiascd este cepior,ce1pentru unde scurte,care propriu-zis denumitpi convertor. Pentru cel un montaj adaptor, superde-al doilea receptorse folosegiereceptorul la heterodinidescris pagina53 de ia care se va eliutilizindu-se numaigama mina gama de undescurte, ambelereceptoare sint c1e unde medii. Prin aceasta, mai ugorde construitsi de regiat,reznltatulrecepfiei mai oe undescurtefiind considerabil bun decitla ln recerotor simolu. Penlru convertorul(fig. 59) prezeniatmai jos se din lolosescdotti tuburi obignuiiede radiorecep!ie seria noval sau octal. Primui tub e o pentoddde cu radiofuecvenNd panti mare de 4...9mA/V, montat Scopui ca amplificatoraperiodicde radioirecventd. plilicaloruJui radiolrecvenfa de e>le de a nari am Lrtil5i zgomotulde Iond, rapbrtuldinrre semtralul lotala. decisi sensibjli. parazitar. mirind amplificarea alcdtuitdin conveftor radiorecepsi tateareceptorul't.ti montaje indicatun trb EF80,6AC7, tor. Pentruacest 6X4 etc. Alte tuburi au un nivel mai ridicat al zgomotuluide fond. prelerabil tipul Tubul urmltor esteo triodd-hexodd, de ECH8I, 6.Il1n. Tubul face prima schimbare irecclasici. \renii pe o schemd din aiimentatorul Adaptoruipoatefi alimentat comun binei,desi e mai ra{ionalsd se construiascd mic de cu careolerd posialimentator stabilizare tensiune.
1t9

'"ot

yt,

gpr,

tr/rra2.trarJ

s,
s

^\

\\-s

$^N\ oq

!"/

t to;

z Jd;

1tt"21

bi

$
\

chiar atunci bilitateaobiineriiunei siabilitdtisporite, lluctuaiii de tensiune. cind refeauade alimen'iareare convertoruluie concentratdpo o placA ConstrucJia iuncfiede piede plexiglas(Iig. 60), cu dimensiunile In sele folosite. placa de plexiglasse fac doui gduri de unde se tixeazdorganeie comandi - coiaterale, de mutatorulde gami gi condensatorul acord.Comutatorul de gamd e de tip rotativ cu doud galete.Se poate folosi gi un comutatorclaviaiurdcu butoane. de cu Intrucit receptorules'te extensie bandd,peniru acordul pe staliile receplionatenu se folosegteurt simplu variadublu, ci un condensator condensator maximd50 pF. bil - un trimer cu aer cu capacitatea In lipsd se poatefolosi gi un trimer ceramicde ace' numai variabil servegte eagi valoare.Condensatorul Circuitul respentru acordarea bobineioscilatorului. pectiv de intrare al fiecdreibenzi etalate de unde scurlese acorddfix in mijlocul benziide receptionat, Dai5 fiind ingustimea cu ajutorulmiezuluide ferocari. acorddrii circuiluluide nu benzilor, aparenecesitatea ca variabil separat, la recu un condensator intrare pentrubenzileobisnuite radiodiiuziune. de ceptoarele de Tamburul scali se fixeazi directpe axul condensacare torului variabil,fdrd demultiplicare, nu mai este necesard. neapdrat
't2\

Fig. 6l

gi cu Brcgelecon.rutatorului agregaiului tamburde scal5 fixeazi o ramd de aluminiu (fig. 61) pe carese prind scripeliiscalei,un geam mat sau o bucatl de plexiglasrodat, care di :.zeazi. lumina datd de doni gi de beculefe sca1d, un mic ;asiu ingust pe care se iixeazdconvertorul eventuaialimentatorul. _si poate pentruantrenarea aculuiindicator Mecanismul gi ce1prezentat montajulsuper.Dar se mai pot fi 1a folosi incd doui variante, ilustrate in {igura 62. condensato' Variantacu doi tamburipermitcplasarea

t-_ui/a

t14 2,

(-@ri

@
@

Fig. 63

qi osciiatorului constituie rului variabilin vecindtatea respective o soluiie rnai bund, intruclt conexiunea poatefi scurti 9i rigida. odatdterminat,se fireazi ln cutia raConvertorul Amatoriicaredoresc il aibd construit sd diocombinei. superheterodird pot i1 in acelagibloc cu receptorul montape;asiul acestuia urmd,degisolutiarecepdin toarelor .eparareesrela lel de buni. alraclivA ii originalS. : Iatd dateleconstructive Bobinelese iixeazdpe doud placule de plexiglas, periinaxsau textolitasamblate cruce(fig. 63) penin parazile. Bobinele oscilatorului tru evitarea cuplajelor iar vor fi montaiepe o plAcuid, celeaie modulatorului pe cealaitd.In lipsa unor carcase polistirensau de ait materialplastic,de iabricalieindustriald,se pot prin lnrularea unei benzi de hirtie confeciiona carcase pe un be'figor lemn de 10 mm diametrude incleiatd tuburilo,r astfelobiinute, pensuleazd Dupd uscarea se o soluliede plexiglasdizolvaiin cloroform. cu Dupd uscare, cilindrii obti,nufi, care trebuiesi aibd o grosime a peretehi de circa 1 mm, se taie in bucdii de
t2g

!5 mm lungime. Pentruacordare t tizeazd toate se Ia bobinele miezuride ferocart. s-au prevdzul $asegame de und5, _ Pentru receptie in caresint crlprinse benzile uzualede amaiori,dar si uneleporfiuniale gameide radiodifuziune caz id, . In .amatorul posedicele 12 bucdlimiezuride ierocart nu necesare_ acorddrii celorgaseperechi bobine, de poate inlra in 6srr;1.sg.pqciive majorrrea 10...30% prin cu a numdrLllui spire. de prin acordul Idcindu-se aprooie_ rer sau depirlarea spirelor.Penlrusirnol'ficire.' in .chemade principiuclin Iigura 59 nu slal desenar pe necesarc reccptiei o singurdbandd. *cil .bobinele ConslrucLiv, bobinele si L2 "e p1a>eazi, aceeasi pe Ll c a r c r ( d u n a l i n g a a l { a .l a o d i s r a n l id e 3 . . . 5 m ; . m iar- bobineleL3 9! L4 de asemenea o carcas, pe L4 intre spirele lnigd, i1s4 spirelebobinei se plaseazh bobinei I-3In cadrulopora{iilor reglaj,se va mdri sau micde soradistanfa intre bobinele antend(L1) si bobinele de r r o l u l r t o r u ' f L : ) . p e n r r u b { i n e r e a p l a j u l u ip l i m r o cu o , J cc a r ed e p i n e- e n i b i l i l : r e a i s e l e c t i r . i r ari o a l a J s cn jului. Folosirea miezurilor ferocartiace posibildo de reglarein limite largi a inductanielor bobinelor oscilatorului gi modulatorului, chiar dacd se lililizeazddim e n s i u n i u { ' nd i L r i t ea l e c a r c r s e l o r u m i c z . r rd e p i "a ierocaride producJie diieriti. In nici un caz nu se vor folosimiezuride feriii la oscilator, deoarece aparatul devineinstabiila variafiilede temperaturi mediuale 1uiambiant. Conexiunile dintrecomutator bobine ii cit mai si vor scurtegi se vor face cu conductor argintat sau nu, gros de cel putin 1 mnr; in nici urr caz conductorul nu va Ii cositoritpe toatd lungimealui, aceasta pentnr evitareapierderilor. Bobinadin circuitul anodic al tubului ECFI8l se infisoardpe o carcasa similard.Ea are doud sec{iuni alSturate cite 40 spire,din sirmd izolatdcu emailde mitasede 0,15...0,2 grosime. mm Trimerul pusin pa-de rale.lcu bobina trebuiesi compenseze diferenia
)24

capacitaie cabluluicoaxial de tipul celu,i televia de ziune- carenu va fi mai lung de jumd,late metru. de
Tabet cu datete de babinaj

L3 1 , 6M H z ( l o o m ) 3 , 5N H z ( 8 0 m ) 7 MHz (40 n) 1 4n H z ( 2 0 m ) 2 8 l l H z ( 1 0m ) 5 6M H z ( 5 m )

observa!ii 30/0,1 l2l0,1


naj alaiu-

t20l0,r 80/0,l

60/0, r2 80/0,l2 40/0,12 40/0,t2 2Al0,2 l0/0,5 514,7 3,511

2410,2 2AlO,2 l5lo,t2 10/0,5 i0/0,15 510,7 6/0,3 3,5/t

710,t2 7la,t2 5/0,12 5la,t2

Alimentatoruldin ligura 64 e un alimentator-redresor, cdruitranslormator reieafunctioneazi al de ca .Labilizato-rferorezonanla. cu Miezul nslormtorqlui ira a are 4 cmz sectiune. Prirnarul are I 000 spire, pentru circa i00...150 vo1fi, bobinat cu sirmd- de 0.16...0,2 Secundarul mm. pentru Iilamenle 65 spire are bobinate sirmdde 0.8... mm. Secundaru.l in;lrd cu t de tensiunsare 1300 6pire cu sirmi de 0,12...0,15 mm. Transiormalorul leagi printr-uncondensator tense cu

' u c r r tJ e ( e ' capalrl irI c .lo l , u , i l rI r r 0 0r o l t i , i n l r e u\ re. . l e r o \ i c a n a i u l. .l - 0 \ " a i L r a n s l o r l n t n r r l l 0 r prin''ipal ai (ombinei Valoarea ,"1 ut t",fi"-tulrri la . o " O . n . t " t r l " i ' L . t ' ; i o " O . c a l i t a l e a l o l e i i o l o ' i lie i r c i i a n " t , i - r n a l o r r i ' us i 5 e l r i o n e a z a n i .""i:i".ii, l l, b - " it , i . t i i n t r t i ' i I r n i c r o l a r a dn d ' u r i r l J- - e L e l r - i r r ' J t u b u r ' r o rc l e c l r o n i c e i n c o l l \ e r uce de iilamerl a s t o r ,c r r e I r c b ' l i c a t i e . l e 6 . 3 v o l i i . Se \ a prei.ra io o'irea 'otlurilor cctamlce' ue f i c l d c r r td i n l r - u n n , . " m . n . u c o m u l a r u l l r e b ti e ' ) irotant cu pierderi rcduse' Acordarea conroii"iiut tlit".rLri se lacc 1a'iel ca 1a recepiorul superheterodini descris anterior. suAtunci cind se ioloseFteconvertorul, receptorul r e r h e l e r o d i n i d i n c o m b i n r 5 c p a - e a ' / i pe gafla oe irnde medii, acul indicalor 2t <caleifiind adus ia comvar.iabil dublrt cleschis I 500 kHz (condensatorul
o l e l ) . S e D o a l ec o n , t a l a c a ) i l r i n a c ' i o t t a r c rr o l o ' r t ' t t lp ' c r l t e t-e i r r i i o n c l e n . a t o r u i u i v a r i a b i l a l r e c e p i o r t r u i sL1 er l.rete

un eiect i1e eitensie de bandi ;;i"d';-;biiil stafiilor rle receplionarea rupii-"niu., care ugureazd undescurte.

DE FRECVENTA ETAJUL SCHIMBA'IOR DE AL RECEPTORULUI UNDE ULTRASCURTE p R e c e p l o a r c l e 5 u p e r l l e T e r o L l i n a c t t t r t t t l t t J e -l.l i r a -

'" s ..urls-ip.Uu;a liua " 'tabiliralci u tensibilitate prezencu a montajelor s[perrcactle mai bunA decit 1or si De asemenea selectivitatea trebuie tate anterior. atuncicind in sd lie mai buni, lucru toartein.rporiant existdun numdr mai localitateau'ndese tace recepiia in De mare de staiii de unde rtlirascurte. exemPlu, reputindrt'se Bucure;tiexistddoud staiii de U.U.S., audioal telerriziunii' si ceptiona semnalul a bloc- unui feccptor sL1in ligura 65 se dd schema pen'trurecepfiagamelor normale de peihete?odina r26

t.///9i,tF

814!'

4,t n4.

r1g. oc

radiodiluziune a benzitde U.U.S.,in iisura 66 se 9i arcIe, pe o scheml fdrd valori, modificdrile neoesare pentruadoptarea unei superheterodine obipnuite vein derearecepfionirii undelorultrascurte. Etajul schimbetor frecvenidpentru unde ultrade scurte. construir sub iormauneicdiii separale dide rnensiuni mici, are o schemdspecialr.Rolul lui esie de a a.igurao.cjr mai bunasrAbilitare un zgomor si de fond cit mai redus. Schema clasicd schii'bator de de frecventl cu triodd,,herodi, heptodi sau octodZ neinlrunind aceste calirili. nu poali fi utilizatdpen_ tfu gamaundelor ultrascurte. aceea foloseste De se un .nonlaj.pecial. Din amestecul lrecvenfei incidente ceaa osciiatocu rului local se obfine o frecvenfl iniermediari de 8,4 MHz, carese trimite recepiorului superheterodind. Acesta trebuieaslfelrnodificat: ajutorulunui cocu mutator inclus in ciaviatura aparalului,se .desiace circuitui modulatoral recepiorului, inlocuindu-se cu iegireaconvertoruluipentru U.U.S. Deoarece oscilatorul local al receptorului superheterodind trenu. buie si Iunclionezeatuncicind se receplioneazd gama Je unde ultrascurte, biocheazl prin punereala se masi a grilei triodei,agacum esteindicatin schemi. 1n aceastdsituafie, iubul schimbdtorde frecvenii Jin receptordevine un simplu amplilioatorde frec','enid intermediard. lntrucit frecvenia intermediari :ste de 8,4 MHz, se folosesctranslormatoarele duble. lnserierea celor doud iniiguriri acordate produce nu rici o tulburarein functionarea montajului,intrucit :recventeleintermediare ocupb.benzi de irecventd :ru1tdistantate una fali de cealalti.

frecventelor Seoararea intermediare face aulcrse mat, atunci cind se irimite pe canalul de frecven{d intermediard 465kHz, fie 8,4 MHz. Totusi,atunci Iie gamade undescurte, preajma cin'dse receplioneazl in frecvenfeide 8,4 MHz existl pericol.ulca receptorul si autooscileze. acest caz, loarte rar intilnit in In practicd, estenecesar tot cu ajutorulcomutatorului ca din claviaturdsd se scurtcircuiteze bobinaiulorimar acordatpe 8.4 .\4Hzal primuluisau al ielui .le-al .de doileatransformator F.l (situaiiefigurati punctat in schema ligura 66). Deci in cazulrecep{iei cLin nn rlelor uitrascurte, schimbdtotilobisnuitde frecvenfi pcntrugamelede unde 1ungi,medii gi scurtedevine Lrnampliiicatorde lrecvenii intermediard, fel ca 1a si cel existentin aparat, prin aceastamerindu-se
s I D S r a n { r a is e n s r o r t l l a t e a .

Dupd ampliiicarea frecveniei intermediare, semnalul se trimite la inftareadetectorului frecventi- disde . c r i m i n a L o r p r o z e r r lra tp a r alIa p a g i n a l 2 . P c r r l r u e l ci deJectoru' lrecten{i aJes Iunclioneazd de prin simpldcomutare pentrudeteciia gi modulaliei amin plitlldine,comutatorul clapei cle U.U.S. va avea si rolul treceriide pe recepfia mod.ulafiei amplitudine, in la cea in frecvenld. Toateconexiunile comutatorul 1a clapei de U.U.S. irebuie fdcutecu buciti scurtede cablu ecranat,cu capacitate mai rsdusd.Bineincit cu leles,in locul unui comutator claviaturdse poale jolosi si unul rota,tiv.Se airage atenlia cd in tot rimpul functionirii receptorului, chiar atunci cind se recepiioneazd lungimi de und5, nu se in:trerupe alte ;unctionarea convertoruluipentru un'de ultrascurte, Ceoarece acesta trebuiesi lie incontinuu funciiune, in pentruca prin ajungerea ia un regim termicconlui stantsi aibd o cit mai buni stabilitate. FdrI aceastd ndsurd de prevedere obline o recepfie ,,iugA" se cu .1e frecvenfi. L.rfigura67 estedatl schema unui convertor simplu. I-a prima vedereel seamenicu montajele recepde :oare cu superreaclie descrise spre sfirsitul lucririi.

iik^

\ $ oo

u: dt
N
.: \

.v !-

sg

Monlajul este alcdtuit din doud celule distincte care i u n c t i o n e a z c u u n s i n g u rt u b p e n t o d d u p a n t d m a r e : i c 8F80, 6SH7, 6AC7 sau 6X4. Modulatorul folosestc p e n r o d ac a ; n u r i c e a m p l i J i c a t o c l a s i c d e r a d i o l r e c r venii, circuitul acordat modulator fiind cuplat cu grila pentodeiprintr,un condensatorde valoaie micd (de 5...10 pF), oare in gama undelor ultrascurte are o reactanii foarte micb. Osciiatorul locai este alcdiuit dintr-un circuit oscilant cuplat intre grild 9i ecranul tubului. De remarcat ci schemaoscilatoruluieste in ,,trei puncte", mijlocul 'oobinei fiirrd cuplat-1amasd prin condensatorul de 5...10 pF gi circuitul oscilant de la inirare. In aiard c1efrecvenfa pe care es,leacor.da1, circuitul oscilant oierd o rezisienii minimd tensiunii de radiofrecvenid. Amesteculcelor doud lrecvente dd nagtere frecvenfei intermediare, oare in cazul de iafi e de 8,4 MHz. In nontaj se mai iau o serie de precaufii, pentru '.a frecvenfa oscilatorului si nu radieze prin sursele Ce alimentare sau prin antend. Astfel, priza pe bobind 1,3 se ia la mijlocul infdgurdrii, acolo unde potenfiometrulde racliofrecveniS este nul. Pe catod se plaseaze un circuit acordat cu rolul de a suprima :rmonicele superioare a1e oscilatorului. Filamentul iubului se gunteazd chiar llngi sociu cu un conden::rtor, iar circuitul a,nodicprimegte de asemeneaun de condensator decuplarelegat la mas6. Bobineleconvertorului sint prezentatein iigura 68. Ilste necesarca bobina de intiare sd lie montat6 perpendicularfa{d de bobina oscilatorului,pen'trumicsorarea cuplajlrl i inductiv parazitar. BobineleL5 Si L6 perpendicular axelecelor s0 \'or monta cleasemenea pe -ior.ribobine clenai sus. Converlorul se nonteazd intr o cutie micd de iabll le cupru, alami sau alllminill, cu pereiii mai qrosi le 0,7 mm. Toate bobinele se vor plasa in interiorul acesteicutii. Tubul, in caz cd este de sticli, se va rcrana crt ;tab15 alnminiu sall cupru. de Circuitul de intrare se acordeazdfix in mijlocul Senzii de recepfionat,1a circa 69 MI-:lz,cu ajutorul
131

f, t\ i\

:-af7 (7

+
!

i {.

1
s
t
$ \

-l

1r

tl

':rimerului. poateli variati cu oscilatorului Frecvenfa trimer cu aerde30 pF saua unui condensator ajLrtorul prevdzut ax' a9acum se aratd cu unui trimer ceramic ln superreactie. cazulunei constructii cu ia receptorui cutiutacu monsd estenecesar se monteze :ompacte, superhetepe gasiul receptorului taiui converiorului astfelca legiturile sd iie clt mai scurte. :odin5, cu la se Reglareaconvertorului re'duce acordatea L5, a bobinei pe 8,4X(Hz,1aiel ca 9i transireter-odina din receptor' de iormatoarele frecvenidintermediard cu cind se {ace acordatea ajuiorul LlneiheteAtunci esteneapiratnecesar in rodinemodulaie ampiiiudine, de sd lie lisat in poziliadetectiei amplica detectorul altiel nu se ob{ineaudiiie9i nu se poateface tudine, pe 'eslaiul.Dupd rceea.se trecedeleclorul poziiia antenadipol,se cauti r9!Ttio: t1."F.,- conecleazd se rarea unei staiii din mijlocul gamei de U U S gi bobina L2 pina se aclioneazdtrimerul care trunteazd maximuluide audilie. la obfinerea curent i'n conIn alara acesteischemese folosepte unilicati, cu lub dubli o industriale schemd -.rructiile estemult mai complicati9i mai greu iriodi. Aceasta reqlaje iie pus la punct de citre amatori,necesitind care se pot iace doar in'tr-un iaborator minufioase jcarte bine utilat. Blocuri de U.U.S. construitepe in de principiuse gdsesc vinzare comerlgata reacest bloc agaci amatorulpoatefolosi tln asemenea 3late, pentru receptorulsdu' ,!ata coniecfionat9i reglat se de ln alari clefrecvenla 8,4 ,NIHz, mai folosesc de intermediare, exemplu gi alte valori de frecvenle 10,7 MHz7n caz c6 amatoruligi procuri un bloc '.cnrnertor U.U.S. care are frecvenf intermediari a de la va de le 10,7tr1H2, exemplu, proceda modiiicarea de rumirului de spirea1translormatoarelor frecvenld iiriermediarl,micporindin cazul acestanumirul cu se :iteva spire.,\'\odificarea lace folosindpentrllcon' ro1heterodina modnlati.
133

STATIILOR RECEPTIONAREA }IODULATE iN FRECVENTA

programelor radio in gamele Pen'tru transmisia cle , l eu n J e u n g i . e d i r i s c r t r l ec i o l o . e - i ci " t e r r I r l e ' r, l m i modulafie amplitudine, care,Iuncliede anrplitnin in dinea audiolrecvenlei data de studio staliei cle emiputerea sie,se schimbd dati de emilitor antenei.
Trr ereri dp acp.r .i-lpr.r .e Iolo e,le ttn sis.,tti

modern de transmisie a programelor radio, prin rlodulaiie in Irecvenfd.In acest sistem, pulerea dali de emi{itor in antend e totdeauna marimi, nedepinzintl de audiolrecventadatd de studio emiidtorului. Funcse iie insa de audiofrecvent5, schimbd insd lrecventa staiiei de emisie. In caz ci staiia cle emisie crr mo, dulalie in irecvenid nu primegtesemnal de audioirec\ - e n l ae a e m i l e o i ' e c r e n r bl ' r a . l e l r r m i l d i r e i r e n ' i r . purtitoare sau centrald. Cind se transmit semnalede audioJrecvenii prin sistemul de modulafie in frecveniA, frecvenla staiiei de emisie se schimbi. deviazi Iati de frecvenia purtitoare, iuncfie de prograrnui transmis. In figura 69 esie ardtatd grafic diferenia intre nodulafia in amplitudine (A) 9i cea in lrecvenii (B). Peniru transmisia si recep{iaposturilor cu modulalie fn lrecvenjd se utilizeaza gama undelor nltrascurte. ln {ara noastrd se folosegie gama de 65...74 AlHz, alte {iri folosesc gamelc de M 88...100 Hz. . . i u l a l i an l r e c v e t t ,n l l o a l e f i r c c e l r i o n r c i l a d i -\l ajutorul oricirui aparat de radio, 1a care se preveilc

#M{flil*il}-,Tf
Fig.69

doar o gami de recepiie unde ullrascrirte, de intrucit sistemulde detecfie trebuiemodificatconformsistenului pentru detectarea deviatiilorde Irecven{d, nu clerEdresare sitapli, ca in cazul recepfiondrii modulatieiin amplitudine. In afard de aceasta, modulaliade frec\ienli se in folose;teo clevf4lie irecvenli care merge uneori de

p i n i l a f 1 5 0 k H z . I n c a z u lr e c e p { i o n d r n l o d u l a t i e i ii rn I r e c v e n r a - opoate i r a r r . m i l e o trandi , l r . frecvenje n irecvenii s poaleetransmile h r n , l i de lrecvente rrecvenla se D o a t lraltsmlle flanda lrrcvonrp considerabil mai largd decit in cazul modttlaiiei in amplitudine care permit oblinere une audiii de amp1rludrl.te,,care permlle e obflnerea a unei i aLldiiiii de i
inaltd fideiitate. Acesta e principalul avantaj al siste-

n u l u i d c l r a n - m i > i c u m o d r r l a q i c i r e .v . n q z i . e n Din cauzA ci modulafia in frecventd acoperd un spectru ioarte larg de irecvenie. nu poate li'folosita in gamelc uzrrale, acaparatede mult timp de posturile c a r e , t r a n s m i ts e m n a l em o d u l a t ei n a m p l i t L r d i n e . e D i:lceea iolosesc undele uitrascurte, unde devia{ia se mare a frecvenlei ocupd un spaiiu redus. Daci, de cxemplu, s ar iolosi o serie cle posturi, a1e ciror devialii de frecvenfdar fi doar de -F 100 kHz, in sama Lrndelor lungi nu s-ar putea plasa decit o singuri sta1ie, in garna undelor medii cilca 5 sta{ii. iri schimb, in gama undelor ultrascurtese pot folosi circa 50 sialii. Dezavaniajul undelor ultrascurte consti in iapful cd ele se propagd numai in linie dreapti, la fel ca si lumina. iar din cauza curburii Pdmintrilui 5i difererrlelor de relicf, propagarea lor este limitati 1a cca. 50 kmUn a1t avantaj a1 modulatiei in frecrrenti estc lipsa : o t a l i a paf az)llor r - a i m o s f e r i c s a u i n d u s l r i a i i :t-)Iala ifiio i rn receptie. Acestlucru se dalorestesistemului iolosit ra recepiic.Anume : de a amplifica foarie mult sennal u 1 p r i m i t , c l i n a n t e n l , s e m n a 1 La m p l i f i c a tf i i n d a p o i 11 imitat din punct de vedere al amplitudinii. P arazi\ii :roduc de obiceio modrilaiiea amplitudinii, care,{iind .imitatd la recepiia in modulatic in frecvenld,permite climinarea lor. Acest lucru nr1 poate fi oblinut decii rll receptoarecare amplilici foarie mu1t, cu o ssnsirjlitate de cilir,'amicrovolii.

5a<"2,n4

Fig.70

Pentru receptiastaqiiior de unde ultrascurtecu moduiatie in irecvenfd se conslruicsc,in linii mari, doud t i p u r i d e r a d i o r e c e p t o a r e :u s u p e r r e a c f i$ i c u s c h i m c e bare de irecventS,prczcnlat anterjor. In ligura 70 este prezentatun montaj cu superreacfie, in care se poatefolosi orice tip de tub. De ercmpiu 6C5 sau jumitatea unei duble triodc ECCBI,o peniodd EF86 iolositd ca triodd (gri1a a .lora ;i a treia legate 1a placd). In cazul folosirii unor tuburi cn consum anodic de circa 1 mA, potcniiomeirul rra avea 1 , 5 . . . 2 e g o o h m i ,i n c a ^ i l u n u i c o n s u ma n o d i cp i n i 1 a n 5 niliampeli, se va uiiliza un potenliometrLrcle 0,5 megoohmi, iar pentru tLiburile similare lubului 6C5 se iolosegie potentiometru 50...i00 kiloohmi. un de Schema de superreactieeste un oscilator, a cirui oscilaiie este ,,tiiata" periodic cu o frecvenfi ultrasonord, fenomenobiinut cu ajutorul circuitului Q.C. p1asat pe grila tubului. Amplilicareasuperreac{iei t:atiazi 136

de la zerc pind la o valoare foarte mare, alunci cind e aproape punctulde oscilatie. de Deiecfia face se pe grila de comandi,atit in mcdulatie amplitudine, de c j t : i j n m o d u l a , i,e I r e c v e r . , . i . n l a t d a cr r " c i { e r a m a n u n l e : r a Condensatorul acord,figura 21, este un trimer dc pF ceramicde.25...30 capacitate maxim5.El se monieazd sub gasiu pe suporfi distantori de orice diametru,dar cu o lungimenu mai micd cle l0 mm. El -^ ac{ionatde o pani metalicdlixati de un ax din naterial izolanL (p1erig1as, sau chiarlemn uscat fibrd licuit). Arul estesustinutin doudpuncte:unui fiind gauraprin carestribatesasiui, doileafiind o scoabd al de metal gduritS.Axul se prevede un sistemde cu blocare,asilel ca sA nu poatl ii scos din greseald. BobinaL2 are 6 spirecu sirme de cnprusau cupru argintat de 1,5 mm diametru.Snprafalasirmei trebuie sd iie cit mai netedd.Nu se adnite cositorirea suprafetei lntrucii montajul nu va mai funcfiona. ei, Diametrulexteriora1bobinei este.de mm, disianfa l5 intre spire de 1,5 mm. Bobina n-are carcasi, ci se Iixeazddireetpe capetele condensatorului trimer. Bobina Ll are o singurl spira din aceeagi sirmd.Ea se plaseazd, inspre porliuneabobineiL2 legatd1a grila

-'=-'. o'l"^"r-. '- |

\B-

-_

_!t4!?

rtg. / |

L '- lxc direcla borne'e l o l u b u l u iC a n p { e be b r t t c ir . inlre bobinaLl .'i Ll esie ic Di-i;n1a i"";;;";. i-.s--.m, t*gtindd-se1a punereain {unciie a aparatului. '-Soil,f a r' a a r a d i n l r e c tte t c b b " t e a z n eo - r e z i * l c n i i rval , tlc lortnlt ltlt: do I'c cJro '-2 lfldcPlftilt dc 0,5 'pire l J i i . r a r ' , i r "s t r a i r .c o r J l L i r . E l a r ' '8 0" r 0 0 i' : [ i " - i * , i . o . l . . . o . rm m J ' a m e t r u z a ' a c t ' c ' n a i l
capelerc i : i r n a l a ' ' . C a l ' e , c l c0 o b i l l J j r r r ' e I \ e J l r r l a

nrirlnalut se face de a lnngui rezisteniei' ;;L;i;i. i s n i ",'i - 'D nrfai n s , s f i r d :r'lalJt pc . r p o l d o r e c r i z i 'n e poate

li tttt , " o b a r i * .S , p o r i e i o l . \ ; - i a r r e r l r d i r i i q u r a7 2 m a {e i l d ' a b l r ' b i l i l r r J e t e ' e v i z ' u n t ' i i " r i ! i ' , l ' a "c o n r l r r l c l i ir"irf l" material plastic (cablLrde coborire)' El se i;i" ;r'i. tieuta ii se innideste. astf'::lca si se obtc i i n u o o u " r l A c e r i t i | , d o a t t t t a ' ellr.o a t cn r ^ n i al i c ' l l c i l - s ap o a . 1 a e [ ' e c t t r - a p " i c l i l d o i r ei r , a : a drcpt, ( ' a c e r P U l l n5 , t m q l t u i i i i x a Lp e . p a t F l c r t u ir a b l o u l l a n t a d c n e r e l c ) ,' a l l l n ( u l i a a n a r a l r ' l u 0 e - r J o l o ' in e l i I n o l r l a T l r - n c t t l i u i ac u d ' m e l 163p16rirt a to .irnil"'uptoti,ltutive de circa 100X 50 X 60 mm (ti;a.i tl ra'liorce u t o Z S i l . r r e 1 ' . o i cI i | l a ' a r a c h i a rp o l p c l l t T tc : n l o " - l l , / l l J l. - \ c p o a l ep r o l c c l ai i J e p i o r lrr i (td - m L r l u . l r : n . t n i i ^ a ' ' J c l c a a l u n \ ' l' 1 n r l :irior j ' i . : a s c n i o 5 i c o r d e na i c r i o n e r z aL r r b u r r t l c a t' o r u l t r i m e r a l a d aP t o r t r l L t i . ' | r r l c l i r r n e " ' rdrpiorul-ri i, 1'rn.r.o . rli ,lr) .r "';r r d i t i ; o r u n l ( o ] n ' ' l c a d a t ' a U r l n U r l e i " r a c e 'n"i".n. .lir l:i sI se adaLrge un circuit de decuplare ..t -"pi-"."" anodicd. in iuncliunc;i reglarea adaptoruluise {ace afln.if"l , t" alimenteazi adaptorul, se conecteazi

ihtr-o pozi!ieT"qi" a. ." i"nu-,' puu" potenfiometrul In incetarul trimerului' lipsa cursorului se roteqie 9i

caracteristic o.ostun-iul.iise aude rln fisiit puten.iic' acorl c i n o i t a l oo r ' r l u l 0 - T e i l c ! :C ' n d a d a p l o r ue - l e ' o r e d u ' e s i t t g u r; i ' e r t t ' : e . a i i e ,t r ' i i i u ' cLar e. n p r o g r a m r r l e s l r e c l i \ .L l a j u t o r u l u n e i ' u - u b e l n i l e ' r ' i r t ar i r c g i a z 5 p . , i i a " r t r ' ' r t l r t i p o t c n i i o m e t r u r 'c t38

1/P/ ri

2f

U ,,PA,/r'.6t / CA " a.f / f J//Z/1//rf

Fig. 72

unei audi{ii lipsite total de crostat,pinl 1a oblinerea ilgiit 9i de distorsiuni. Qeglajulacestase Jaceseara, cind rnajori'fateastafliior de unde ultrascurte emit programe.In caz cd uneiestatii se aud cu intensitate redusd; va cdutapoziiiaoptimdde orientare anse a teneiiaid de staiia de emisie,prin rotireaei in plan orizontal. Deoarece adapiorulacoperd banddfoarie o se poatereceplio.na el -sisemnalul cu audioal iniinsi, televiziunii,aldturi de un zgomotputerniccare constituio sermalul compler al imaginii, moduiatin amplihtdi,ne.
139

l R e c e t l ( 'i c p o a l e a c cy i c t t o r n l e n r m a i . i m p i 5 . a a L . lr u n c o n b u c t ou n gd e 1 . . . 4 l l e l rlie g a ll r u n c a p a t i i b o b i n eL l , c e l a E l ic r p a La l b o b i n e L i l e q i n d u - s e i la masI. Bucurestise obiine recepfiasigutd a In regiunea bund. estefoar'te sunetuliti Calitatea locaie. oosturil6r a1e Sinsureledeiicienie montajuluisint iipsa de sta'bili6te; efectulcapacitivpronunfatiace sir ,.dispard mina de anteni sau de postul"atuncicind'seapropie il 6 parte a montajului.Un alt dezavan'taj constituie montaj radiazi in antendrafaptul cd un asemenea ca De dioirecvenfd. aceca,este necesar amatorulsd peniru inceput acest monlaj, numai experimenteze Ielului cum iunctioneazd, sa pentru inlelegerea 9i ireacdin cei mai scurt tinp la montajulurmdtor,cu doul tuburi,care,in aiari de laptul cd nu radiazi in antend,e nult mai sensibil,mai stabil 9i destul de simplu de construit9i reglat Schemareceptoruluiadaptor din figiura 74 este ,alcltuita din doui tuburi, din care primul are rolul

$
!t

-w
"
Fig. 73

'-

Pt/[/r'

r/o /l1E / Ru

---

t;

b!

,Ceamplificator aperiodic (neacordat) de radiofrecA r v e n i i 9 i a 1 d o i l e a d e d c t r : c t o c u s r r p c r r e a c f i c .m p l i ficatorul de radiofrecvenfdare rolui nu nirnai de a mdri sensibilitatea aparatului, iicindu-1 api sd receptioneze stafiile cu modulafie in frecvcntl la o diitantd care depd;egte25 km, ci 9i acela de etaj separator, impiedicind raionarea in anteui a armonicu cilor generatecle detectoarea superreacfic. Pentru ca montajul se lie mai compaot,s-a foiosit pentru elaborarealui Lut tub dublu, trioddirexodd de tip ECH81 sau 6Hl[. ,\loniajul dd rezultatc egale gi prin folosirea altor tuburi separate,de exemplu primul EIr86, EF80, EF95, 6X32rI, 6r(1 , 6X3II, 6SK7. '6AC7. A1 doilea tub poate fi oricafe cliir cele prez e n r a l e a n o n l a j u l a d a p r or l ' r i c r u n s i n g u r t u b . I n l i n i i m a r i m o n t a j u l e s t e a c e l a ; ic a ; i l a m o n t a ju1 precedent. Piesele suplinentare au urmdtoarele d a t e : ' o c r r lI ' o b o b i n c a zp e o r e z i I c n I dd e 0 , 5 w a r t , d . cn o valoare mai mare de 100 kiloohmi. Are 5 0 . . . 1 0 0s p i r e c u s i r n - r dd e 0 , 1 . . . 0 , 2 m i z o l a t d c u m ,emai1-mitase. 2 se confecfioneazd lel, dar la $ocu1 pe o rezistenti de 10 hiloohmi. Numirul de spire e de 60...100, acelagitip de sirmZr.Celc doud gcicuri ou se plaseazl cit mai depalte nnul de celilalt gi ir-runghi drept, pentru cuplaj minim. Atrnci cind staiia de emisie este la o distanfd mai mici de 25 kilometri in linie dreapti de 1ocu1 recepliei,celc doud gocuri pot Ii inlocuite cu doud rezistenfede 100 ohmi. Bobina Ll are 3 spire cu sirmi dc 1,5 mm, exe.cutat?l ie1 ca si bobina L1 a montajului precedent. 1a Priza intermediari se ia 1a 1,5 spire, putindu-selega nu 1a masd cum e inr]icat in schcrrd, ci la borna de antend a aparatului de ladio. 1r acest caz anteia dipol ertcrioard poate ii lolositi ;i 1a recepfia posturilor obignuite de radio cu modulafia in ampiitudine. Bobir.ra are 10 spire cn sirmi de 1,5 mm. ConL2 struclia se lace sinilar bobinei Ll clin montajul precedent. Bobina L3 se monteazii1a distanid cit mai mare de doui bobine. Solu{ia cea mai bund este ce1e1a1te r42

din ei montarea intr-o cr-rtiuii tablSde cuprusau al.uin miniu. Eventualse poateimparii gasi,ul doudcomreparalede un peretede labli, comparLimente. parlimentul Iiinrl inchis cu dclecloarei \uperreaciie cu irn caoac.tol metalic. Bobina L3 e'te idenlicdcu priza fiind ilcuti precedent, bobini L2 a montajutrui 1aspira3 (la mijloc). nu Cind adaptorul esteacordatpe o stalie de unde (suflu), care se ultrascurte aude un fisiit pronuntrat. precise. De;i schema e acorddrii dispare rnomentul in si simpla,monlajulesrer'abil. joarle spn5ibil reda po\rurilor modulate lrecvenla. in lidel:unerur prin azild in audiofrecvenfd ln caz de reaclie par circuiiul de alimentare anodicd se va monta un circuit de decuplare.

PUTINA ELECTROACUSTICA

DINAi\{ICA EXPANSIUNEA Din cauza uncr fenomenelegate de specificulemisiilor radio, nu se poale transmite in intregime nelieiul sonor al unei auditii muzicale dintr-o sald de concert. Dinamioa unei orchestremodernede muzicd rgoari depa;egteuneori 80 decibeli,iar a unei orcheslresinfonice atinge 100 decibeli. Dinamica transmisl prin sta{iile de radio, in cazurile cele mai iericiie, nu depi;e9te 50...60 decibeli,de unde rezulti clar cd reliefrrl sonor al reddrii esie iurtit. ln cazul reddrii sunetului de pe discuri micro, apar dificulidii iegate de prceesril gravurii, aare limileazd ia imprimare domeniul dinamicii la maximum 45 decibeli.De asemenea, redare, la pragul inferior a1 nivelului ,audiliei este limiiat de zgomotul de fond a1 discului, de zgomotrl de trepidafie ai motorului, care se culege de citre doza de r c d a r e l a u n l o c c r r s u n e t u lu t i l i m p r i m a l ,I a p i r e duce 1a pierderi suplhnentarede dinamici. La imprimlrile pe bandi de magnelofon,indeosebi cu la magnetofoanele viteze mici de antrenarea ben zii, dinamica este de ordinul citorva zeci dc decibeli, nedepdgindu-se decit rar 50 decibeligi anume,in cazul magneloioanelor vitezi a benzii 19 cm/s gi aceasta cu r r u m aiin c a z c : i i m p r i m a r e s e i a c e . , p e i u " , n u d u o i v l discuri sau programe radio, care au deja dinamica tuftitd. In tehnica actuald a reddlii de inaltd iidelitate a sunetului se pune un mare accentgi pe obiinereaunei dinamici oit mai apropiate de dinamica piesei muzi calo originaie, audiaii in sala cle concert. Pentrn 144

aceasia lolosescdiversedispozitive se sau montaje denumite sau ,,exp,ansoare" ,,expandere,,, cnror iirl al eslc de r .mic;oranrvclulunei aurJllii stabe9i Je a r . 0 t c a . 5 l t p t ' m e n ti,v e r u u n o r p a s J j e L i r e r n i d en n ar l p ci cadrulaceleiagi audilii muzicaie, comrrrimate tre_ orin , creaei.p-rintr-rtn de redare 1anl sau rransmilie etec.
Troacustlca.

Prin reglarea expansoruluise poate obiine nu nu_ mai o apropierea dinamicii redAiii de dinamica exec u , i e i b u , ^ a 1oir i g i n a l e , i c h j a r o e x a g r a r e e i . c a r e i c a p r f r q ' . n ( e Ln u r r e b u i ei r r p i n s A p r e a d e p a r r e ,i n i r u c i l e_ rarsrIlcaIeallt:itea.. Din p,ung1de vede,reconstructi\,, expansoarele oot p r i m L r i ,p r . z " n r i L ' i n Ii p ,construite e doua principii. . c n e r n e i e i n . i i g u r a 7 5 a s i b , s e b a z e a z ip e d ,untarea D o D r n e r o D t t e c l i l u z o r u , uc r r o r e z , s l e n qv : r i a b i l i . m a i a Aceasta igi micgoreazArezistenta ta nivet mic--de , r r J i . i c s i . i n v e r s , j ; i m a r s t ea u r o r t a l r e z i s L e n t aa l n \ e l e , o n o r e m a r i . e l i b e r i n dd i f u z o r u l u i u n s u i p l u s de. energie. O asemenea rezistnie lii ."tii"ta valoarsa proporiional cu nivelul audiiiei pdate fi fila"uru m e n l u l u n e i I a m p i i b e c ) c u i n c a n d e s c e n iL a l n a. n i v e l r F i c , r e z i s l e n l aI i l a m e n t u i u in e i n c d t z i te s t e d e z e c id e o r i m a i m i c i d e c i ta i i l a m e n l u l u ia t J u sn s t a r e i J e i n c a n d e ' c e n qlda n i v e l e m a r i . . M o n t a j u l d i n { i g u r a Z 5a e s l e f o a r l e s i m p l u s i s e i " e z u m at a p : a s a r e an p a r a l e lc r r b o b r n am o b i l j a d i _ t u - z o r n l . u i . ua ^ i b e c u l e id e l a n t e r n r ld e b u z u r r a rd e . nu J,5_votlr/U.Z mperi, in a a l u n u i a m p l i l i c a t o rd e : t . - 5 - w a { i ,s a u a u n u i b e"c rz ue d e s c a l r d e 6 , 3 v o l l i i rl t U . JA . p e n l r uu n a m p l i i i c a l np j n a l a I 0 r v a { i .p e n r r u r o l u t e r e m a i m J r c > e d i " p r r n a i m u l r eb c c u l e { e e m d s c a i a i n p a r a l e l .p i n d i a o b q i n e r e a u p d s u . r x x n p l d e . \ l a t r 5 i u nm u l { u m i l o a r eB i n e i n l e l e . s e p i e s u n u n e a i . , c b b . n aa r e o i m n e d a n l d e 2 . . . 8 h m i .C u a c e a . i d ' m e _ o lodA be poa e imbunlta(i dinamicacrr circr 5...l5 t d e c . b e l ic i l r d s a t i s f i c d l o a r e a j o r i i d t i i c a z u r i l r r . . m Pentru unei erpansiuni dinamice mai {i re ' n a f r . s e . o bo sn e t e a t o t e r s c h e m a J i n l i g u r a T Sb , i n c a r e 'o ulilizeaza. pltniealcdlu;lj din cire o O o u aU e " r r l e i e I d o u a r e z i s t e n l eb o b i n a l e .e g a J ec a v a l o a r e . p r i n
145

. " 1 " de eripanslLlne d gr.ade , 1 " r ' r n a n s i r r n e i n a m i c i i O b t i n e r e ar t n e i d i n a -

f . f v d o z a r e a a l o r i i f e z i s t e n t e l ob o b i n a t es e o b t i n d i v e r s e ^ J i i , i s I l ' m c n L : r < c l 0 . . l J l e c i l - l e t i c r P 1 1' u a i r ' g a : . d ' -' i " 3 o l r - r ' b ioiut a'dn'ri rezi.icnle ob:llaro liecare. r46

lt

obfinerea altor valori de expansiune, se vor _ .Pentr_u i o l o s i d o u d p o r e n r i o m e t r s a u r e o s , a i eb o b i n a t e J e e l 0 o h r r i , c u p l a r ep e a c c l a s i r . n c e s r e a o f { i ' u . o i a p 'onlec{ronle e amai.or d c o n l o r - nf ' g u r i i 7 5c , u n d e se aratd gi cum se monteazd. T n c a z u .a s c l i i a r i iu n u i p r o g r a m o . b i i ,e s l eu l i l s 6 l r < e e r c l u d a . d t s p o l t t i vd e e x p a n s i u nd i n a m j c a , ui e alrfel v o r D av a I r d t . t o r s i o n a l a . c e a r l a s e l a c e , i n c a z u l A o i I i n I i s u r a7 5 a , . u a j r r o r u u n u i k i p s r l l e " a u l . _ lter ; n l _ r e r u p l p r e v a z u i n c l a v i a l u r a p a r a r u i u iI.n c r _ o a zul .montajului al doilea scoatereariin circuit a dis_ p o z ' l i v u l us e i a c ec u a j u t o r u lu n u i c o m l t a l o rc u d o u a i poztll, c.1,rerclude-puniea i leaga direct di{uzorul s e - . c c n d a r u l ' - a n s l o r n " a l o r u l . r,il e i . s i r e . ,D a c i s e . o n f c c { i o n e a zd i . p o z i i i v u ld i n l i g u r a Z 5 r , n r rm a ;e s t e d rlecesar sa se prevadd un comutator, intrucit prin ilmpla manevrare manllald se poaie trece de l,a ex_ ' a n . i u n el a a u d i , i en o r n J l ; . D , s p o z i r l r ud e _ exoan_ i u n e d i r l i g u t a 7 5 r . e " r o n r e a z ac h i r r p e p a n o u l Jifuzorului, in care se face o tdieturi p.ln tur6 trei. naneta. de a_cfionare. Tdietura se acopefAcu o masci r e c o r a t i v id i n m a r e r i a lp l a , , i c ,{ i r a r a doui su_ r r b . r r ' .P e n l r u c a d i s p o z i l i v ud e e x p a" u i , r n-e i i e l a ns t m a l c o m p a . t .s e p o t I i x a b e c u l e l e . e e o O a , r es i d l c a r l a a m a n e f e i ,p e l l d c u l a d e p e r i . n . a rc a r e s e r , ieste drept suport. -In cazul rambelordispozitive dc expansiune dinarticd se constatd usor cd ele nu funclioneazdinsian.aneu,ci cu o intirziere de ciieva zecimi de secundd, torespunzatoare inertiei termice a lilamentului becu.etu1ui. Aceaslaeste gi necesar,corespunzfnd cresteiii :lorm"ie a nuanlelor de nivel sonor, fapt care se ob:ine 1a qlte moniajede expansoareu'ajutorul unor c : i r c u i t eR . C . Monfajul urmdto_r(fig. 76) este alcdtuit din doud rtaie amplificatoare de tensiune, din oare unul este :a,ju,i_.Je pliiicare am z i s . c u a r r p l i l i c a r ev a 'a't)a. tar cel de-al .propriu d o i l e a s e - v e . t ep e n r r uo b ; i n o r e a ;ensiunii de comandd necesarl prim,riluieiai. primul ::aj este echipat cu un tub cu pantd varizibiii : func_ .e de polarizareasrilei de comandA,iactorul de am_ t47

;ls il\
Sls

\s

sN il* \!ts

.iY

timp (inerfiei). , A l o n L a ji u l a n " a m b l r n a t . i n l o c . 'e t a l u ld e n i lr rn plilicare din arnpli{icaLortl aLrdiolreivenld. dc rezolvdriconstructive remarci felul simpliiicat e se ld

p l i t i o a r e l { u b u l u is e s c h i m b i i D a c i s e n s u lp o l a r i z d r i i a . e s t e p o z i i i v . a m p l i f i c a r e a r e s l e ,o b f i n i n d u - s e x o a n c e s i u n e . I n c a z c i p o l a r i z a r e a , l e n e g a t i v d ,a r n l i i i e carea scadecu atil mai mulL cu cit semnalui Je audiolrccventetrimis la inirare e m,ai puternic. obii_ n i n d u - s e o m p r e s i u n e n a m i c au r i a u n e o f il a a , c u l c di , tarea unui program vorbii. Particulariidfile schernei sint urmdioarele: primul l u b p o a r ei i o p e n t o d a , e r o d a s a u o c T o d A c u p a n r d h { t a r i a b i l d ) . I n s c h e m i , p e n r r uc a m o n l a l u l s ) f i e c i t : a i c o m p a c l ,s - a . a l e sp e n t r u a , e J , t a L r n c t i ep a r i e a hexodi a tubului ECHB1. Partea lriodi servestgdreot ampliiicator pentru obiinerea tensiunii auxiliare de comandd care tezu\Id din redresareaaudiofrecvenlei cu .ajutorul unei diode cu germ,aniude orice tio. Un 'astfcl comutator permite inversarea sensului diodei, ca montajul sd iunciioneze fie oa exp,ansor, iie ca compresor.Cele doui circuite R.C., piralel si serie, legate intre diodi 9i grila a treia, seilnesc penlru obtinerea inerfiei necesare.Cele trei potentiomeireau ' r r m d l o r u l o J: P I s e r v e g t e r c a r e g u - l a l om J n u J l d e r r o l u m , P 2 p e n l r r rd o z a r e ag r , r d u r r ; i l e d i n a m i c ds a u L compresiune, P3 pentru modi{icareaconstanteide i,ar

rrnorrezistente g.ri1ide valoare de (5...10 m.are negoohmi) si stabilizarea tensiuniide ecran a pirtii hxodda iubului ECH81 prin divizor de tensir:ne rontentiometric. ln cazul r,^alizArii montajuluicu alte iubu.ri,iolo;indu-sede exempl,u prim irrb o peniodi 6l(2, ca rjSK7,6K3, EBF80 (cu diodele1a rras6 etc., senl) ralul de comandd trimite la un loc cu audiofrecse enfape grila de comandS, schema rdminindneschimraid in rest. In acesicaz, esle de dorit si se folo.eascdpentru tubul al doilea un tub 6SN7, 6H8C,
t49

ob{inere a tensi.unilorde negatirrarea grilelor I d i n ambele iumitdti ale tLrbuluiECHB1,orin lolosirea ambelejumitdti ale tLrbului ECHB1. prin folo

6SL7, 6H9C, a cdrrli a doua jrmltate se leagi ca d i o d i ( g r i 1 a l a p l a c I) . e E i e c l u . l e c ' m p - e . ' r r nd ' r ' r m i c ; p o : l c i i o b l i n u l gi in cazul primului rnontaj, prin inseriereabccule{ului cu difuzorul. o P i i n f o l o s i r e a r i c : i r u is i s t e md e m d r i r e a d i n a t n i c i i , orice redare de program muzical cistigi o plasticiiate u i mi t o a r e .

C O N S T R U I R UA E I I N C I N T E , , B A S . R E F L E X " EN O calitate sporiti a reddrii frccvenielorjoase poate ii obfinutd prin iolosirea in cxteriorul combinei a unui diiuzor montat intr-o incinti ,,basreflcr". Funcjionarea unci ase rena incinte poate fi cxplicati ic Ielul urmitor: Atunci cind se trin.riteo tensiune de audiofrecvenli unui difuzor, membrana accstniavibreazd de o parte gi de alta a pozi\iei de repaus.Faza sunetului care se este opusd lazei sunetului dat aude in lafa mernbranei de spatele ei. Cu ,ajutorul incintei ,,bas-reilex" se obtine o intirziere artiliciali a sunetului 1a Irecvenfele joase, astfel cd ele ies din orificiile cutiei in aceeagi o lazi, obtinir.rdu-se redare dublati ca prcsiune so norA a frecventelorjoase. In Iigura 77 se aratl modul cum poateti construiti, i n d o u d v a r i a n t e ,o i n c i n t i , , b a s - r e I l e r "E a e a l c l . iuit:i dintr-o cutie de lcmn, a1e clrei dimensiuni de p i n d d e d i m e n s i u n i l ed i l u z o r u l u i l o l o s i t . P e p a r t e a irontali a incinici se iace un orificitt rotund, in dreptu1 cireia se fixeazi di{uzorul. In partea de jos se face o gaurl rectangulari, dcasupracdreia se fixeazi i n i n t e r i o r o p l a c i i n c l i n a t d , c u r o 1 u 1d e a J u n g : parcursul frecvenfelorjoase, in vedereaintirzierii lor. m D i m e n s i r n i l es i n t d i c t a t ed e d i m e n s i u n e a e m b r a n e i difuzorului, carc in nici un oaz nu trebuie sd Iie srib 25 cm diametru. Indifinea cutiei e egalb cu trei diametre ale mernbranei,litimea cu douI, lndlJimea 150

o
d
84s -nEflE,f ",

Fic 77

proiunzineacutiei, oriiiciuluide jos cu un diametfu, j u m i l a l e P a c ai n . ' r i n t r er n d i a m - e ' . iu u n d i a m e i r u l d e p L a n up a n o u l uI ir o n l a v a T r c l i n a l hI a 3 0 ' I a { z i distanfatl de fundul cutiei cu 10 cm.
15l

CLrlia se confecfioneazi dir.r panel sau placaj mai gros de 10 mm. Un material ugor procurabil ioarte 9i bun pentru aceastl constructie e cel din care sint fdcute plangetelescolare. Incinta se asanble,azi cit mai solid cu putinfd, prin lmbindri in ..coadi de rindunici", cu guruburi de lemn si prin incleiere. C a p a c u ld i n s p a t es e l u c r e a z i d i n a c e l a s m a t e r i a ld i n i care s-a ficut si cuti,a.El se liroazd doar cu surubdri, pentru a permite accesuloricind l,a difuzor. In locurile indicate pe figuri si Ia absolut toate c o l t u r i l ee i , s e l i p e s cf i g i i d e p i s 1 n l,a t e d e c i r c a l 0 c n . Ele au ,rolul de a suprima aparifia unor zbirniituri in auditie, datorate vibrafiei coloanei de aer din cutie; au rol de absorbantacustic.Fisiile de pfslS pot li inlocuite cu iisii de aceleasidimensiuni c1e cauciuc sau p l a s t i c s p o n g i o s- l i x a r e a s e - p o a t ef a c c s i i n c u i poare. Cu rez;ullaIemult mai bune se poate cdptusi i n i r e a g ac u t i e c u b u r e t es a u p i s l i i . A l t i m c t o d l , c a r c da de asemenearezullale bune, estc lipirea pe interiorul intregii cuiii a unui strat gros de citca I cm v a t i d e c r o i l o r i es a u m e d i c i n a l d . Incinta poate fi imbrdcaia intr-o iesbturd textild cu aspect decorativ sau se poate acoperi cu o relea de stinghii de lenn, cum .seindicd la construciia mobilel c o m b i n e i ( p a g . 2 2 3 ) . D e a s e m e n e a , s t e a b s o l u tn e e cesarsi se inalte incinta iafi de podeafie prin dopuri d e 1 , . - l : g r o a s d ,d e 2 . . . ; , n l r r n g i m e , ] e . a e i ' r , o z e [ n i s r ep i c i o f u s e l eJ e r n . A L l e l .: e r r r n s - r : lv i h r a l i i ' e L e i l a p o d e a ,f a p t c a r e p o a t e d e r a n j a p e c o l o c a t a r i i amatoru1ui. I n l i g r l r a 7 7 b e . l e a r i t a t i o i n c ' t t i J. . b a s - r e f " y care se plaseazd in coliul camerei, ocrlpil.ldioc mai o/6 redus. Dimensiunile ei se vor majora cu 20...50 faid dc o incinti normald. Conexiunile la diluzorul incintei se fac cu conductor dublu lifat, prcr,dzut cu banane sau mufi spec i a l z l ,c l ef o r m a t m i c . t52

1l{- -

DIFUZOARE PENTRU FRECVENTE INALTE

ir.i#,i,ilT*r'murI nai srb. :,rlr {rjruul;,***i'i+*l * a jl."i,.]T',


d?tffi trd:ilpry:ti;,*ifi:'#t,{f ,df :;tl"'.l#:Ti:i
[ii:,: ;i

##i t'"* t. rf; r*+,.** d'"ri#.,ll:'lfiT


Difuzoarelelolosiie pentru

;'j'i'::"'1:'l': :T rrjnru*m.l*ir:ili":lii
ii,:l' iXlii,:X :i
"

?l:i" J,i''l:.

1",1 i""

if,iil;?' ::13 ;"ff ;'::T';fj,o"_'?iile :: i:,,1 llj, lifl i:. I;;,?' :1. i o"j, - :ff i,::'iil I ::inK:'11?i,1., HJj; i,n I inu'.' i j?$ e
,,,d^.-c, ca-re.se ,.,?{: l"Jh':iji,ili"'" iapr rraduce il,f

rui1 ; Li.{i?1 i:4,w*oIIo??;"oT..,f.o,l inlr* :rll4:ri *':'; " ii ;,lli" I: J


: i'J :; ;,.i.x " ]', ;

mobile, nsm tra ifind.u-le pul cu

'"?fi 'T%'#Bl:]il: .,';Iff ff.i,t:'13i[",xi:'":J1,1','fu


t53

) - r r l c t u t ud J n d r e p t u J e m b r a n eo f i s i e l . m i d e l e m n .c a r e . . r J / e i s t0 r e p 1> u p o r lu n u i c o n , c o n f s c f i 6 n 2 l e riin lemn. -eTal sau carlon gros. Ro"tul lui este de a devia . ' e . v c n f c t ct n a l l e p e t r n u n g h i m a i l a r g . p r i n s s e m a r e 5 , ed t a g . r a r nda d ; r e c , i v i r a t e d i f r r z o arc eu il a -c a r rl la r c . v e n l e t cn a l l e . l r r i r i s c u l j a p a r i t i e id i s l n r s i r r n i l o r le intermodulatie_

r*r " i'; idt*qi' .Xl'{"i:",,{i ffir ti 'l';l1l tr, tfi ",l:l lfi!liif; ".i'ii',", :;,t ,l,l?i,' ff ry;: f l:l*;

Fig.78

se Ace,asia realizeazAprin pensulareamcmbranei cu lac solutie de celuloid in acetoni sau tiner (ce1olac, incolor). La un diluzar cu diametrul util a1membranei c de 18 cm, se vor pensula 1,5...2 m din marginea o r i l i c i u l u ic e n t r a lu n d e s e a f l d b o b i n am o b i l n( f i g . 7 8 c ) r54

E recomandabil nu se laci asemenea si rnodiiicdri asrrpra LliiuzorreJor moderne, performanie cu bunesi un specTru de lrecvenqe. sint destinare larg E]e numii difuzoarelor tip mai vechi,fdcutesd redeapini ia de maximum 000...6 Hz, si asupra 4 000 cirora me,ritisd se incerceuna din metodele rnai sus. oreierabil de prim . a O alid metodd, mult m,aibund,consti din lolosirea unuia sau 'mai multor difuzoarede diametru rnic (7,..12cm), plasate paralelcu difuzorulcare rede 1n joasegi medii.Cuplarea se facedirect" frecvenfele nu ci print'r-un condensator 2...10microfarazi, de astfel ca difuzoarele mici sA primeasci spre redare doar frecvenlele inalte (fig. 79a). Penlru imbunitdfirea

=========

ca redarii,se recomande jumdiatedin randamentului unilcrm mici sd se pensuleze diiuzoarelor membrana cu operafiafdcindu-se atenlie,astfel ia cu ce1olac, Difuzoareledc frccmernbranase 'nu se deformeze. pe venteinalte se vor plasa prelenabil pereliilatefali difuzorulniare aparatul, ai cutieiin care se monteazd plasatIrontal. liind -::li ir O >eparare bund a lrecvenie."r alle de cele ioase oe '1{igura poatcircc cu ajuiorul . rr:ti iiltru simplu in Z9D.),in care se inrercalerld "e-ie cu riifirzorLrl diametrumare un soc cu miez de feriti -AJ de de se iiei. 1ncazca gocul iacecu n.riez ferit5,se .i, de procedeazit asticl: se ia un bastona; leritd de circa pe mm i1...12 diametru 30...50 lungime, carese mm si mm diametru25 i cu boblneazi, sirmi de 0,6...1,2 25+25 + 25 + 25 spire. 1n oazul miezului de lier numAr se bobineazipe o carcasi din carton acelaFi sirmi. La punereain iunciiune de splre,cu aceeagi care e numlrul de spire se va incercaexperimental separator ce trebuieinclusin oircuit.Ou un asemenea de L. C. seobiineun eiectpronunfat pseudostereoionie s i o a u l ' ! i ed e i n a l i i c a l " a ' c . . si necesar se instaleze cazurise considerd 'inIn unele 1a afara cutici aparatului, distanfi mai mare, un inaite,pentlu a se niri diiuzor specialpentrusunete pseudostereofonie. acestscop,se ilot In senzatiade i'a conectate monfoiosiunul sau mai mulie d'iluzoare tai. asacum s-a arltat mai sus. unui sistemspeconstdin lolosirea b dlU metodA mici, unul pesteceli' de aranjarea difuzoarelor cial (f 1alt,cu o micd distanti intre membrane ig. 80). difuzoarelor mm intre marginile de Distanj:a 10...15 cu se asigurd prin disianloare guruburi,fixate chiar Petliru protejarea in oriliciile carcaseidiiuzoarelor. se difuzoarelor poate improviza o cutie din doui penirupiine (din metal sau materialplastic) coguleie fin. sau suprapuse, un abajurperlorat Cutiacon{itlind ,ceie se douddifuzoare Ya a;ezairl rrlshiul dintre doi la pereti,preferabil o indllime de pestedoi metri, in parteasiingl a aparatului.
{56

Fig.80

O redare sirdlucito.are irecven{eiorfo,arteinalte a poate li obtinutd cu ajutorul unor difuzoarepiezoelectricesau condensator. lntrucit asemenea diluzoare nu se gesescde vinzare in comerf,pot fi improvizate do amator. In figura 81c se aratd fclosireaunui m,icrofon cristal in calitatede difuzor.El se loagI au lie intre placa iubrlui final 9i masd (in cazul unui montajfin,alobignuit), intre plicile tubrrilor linale, fie

49!E

- la un moniaj in coniratimp.Circuitul R.C. prin carese leagi are un dublurol : acelade a trecenumai

i, e I r e c r e n { e ' 1 n 3 ; r q n a L s i d e a p r o l e j an r i . r ar r l d c e gocuri de tensiune. Pentru diiuzorul electrostaticse procedeazd ir' ca t i g u r a 8 1 b , i o l o s i r l d u - s eo c a p s u l d d e m i c r o i o n electrostatic. Necesitateafolosirii unor diluzoare electrostatice sau piezoelectrice nL1 e jrlstificati 1a recep{icnarea programelor obisr.ruite de radiodillziune, unde ase m e n e a d i l u z o a r en u a u c e r e d a , d e c i t c e 1 n u 1 l p a raziti atmosfericsau riiiilul de iond al aparatului. i In schimb, 1a recepiionarea rogranclor muzicale p pe unde ultrascurte i a redirii cliscLrrilor icro, ing m 'rege.c enz:'r de pa-1i prr'" a . c u l r ;o r r l r i l a , a [ d i e r e a , , p ev i L r " a p r o g r a m u h i .

FOLOSIRLA DIFUZOARELOR DINAIIICI: U I]XCITATIE Majoritatea diluzoaleior moderne sint dinanice, cu magnet permanent.Unii amatofi au ir.rsi diiuzoarede m . c o n t r u c I i e a ; v e c h ec l . i - . l o u 'r a ! ' 1 .r(i c p r o d u ^J e u n e l e c r r o m ac 'r A c e . t e . . i . r z o r r e u r r r c , r n pm a g . g. a netic mai puternic decit difuzoarele noclcrne cn m a g n e rp e r m r n e n t .J e c i d a r - o p u l , r e - ' r a i m r r e . de Dln cattza problen.relor rezolvat in legituri cu prccum si a altora, difuexcitatia electronragnctLllui, z o a r e l ec u e x c i t a f i en u s e m a i p r o d u c a s t d z i . Pentru alimentarea excitaliei este necesar sd se s c u n o a s c ic a r a c t ei r t i c i l ei n i i s u r d r i i e l e c t r o m a g n e t u l u i . De obicei, bobinele de ercitatie au rezistenfa cu prinsd intre 400...10000 ohmi. corespur.rzincl tenunei s i u n i d e a l i m e n t a r e e 5 0 . . . 2 5 0 ' o l t i . D e a c e e aa m a d r torul va mdsura mai intii rezistenfainfdsuririi in caz cd nu e indicatd tensiuneape invelitoareabobinei s a u p e c a r c a s ae i - g i v a a l e g e u n a d i n s c h e m e l e indicate in figura 82. 158

Lq-

.\ s{ \\\
--l_-\ a l J

Tn lignra 82a, se redreseazi tensiunea feielei crl a j u t o r u l u n u i r e d r c s o r u s e l e n i ud e 1 2 0 V / 5 0 . . . 1 0 0 m A c sau a nner'dioclecn germaniu de pnlere, de exemplu Af -L\27. Componenta alternalivi a tensiunii redresate se filtreazi cLr ajutorul unui conclensatorde ? . . . 3 0 m i c r o i a r a z i .T n c a z u l f o l o s i r i i u n e i c a p a c i t d f i mai mari, se va inseria cu dioda o rczistenii cie lirnii a r e a c u r e n t u l u id e 1 0 . . . 1 0 0 h m i / 1 t v a t t . e z i s i e n t a o R d e 5 0 0 k i l o o h m i n L r s e v a e x c l u d ec a f i i n d , , i n u t i 1 i " , cleoarece rolul si impieclice electrocutare, caz are o in czi se scoategtecheml din prizd gi se ating contactele Iui cu mirta. In figura 82 b esie figrratl schema unui redresor cafc folose;te reteaua de 220 volfi, in caz ci lnfdgurarea dc ercitafie necesitd 50...150r'olti. In serie cu elementulredresorse intercaleazd rezisten{dboo binati cu ctirsor, cu ajutorul circia se consumd difer e n l ad e ' e r . i u n eJ r l a , l e r e ' r , n r . L r r . g l a r c av a l o r i i rezisienlei se va procedape etape, scofindu-seredresorul din pfizd la fiecarereglare, pcntru a se evita o eventuald elecirocutare. Aceeasi schend se poate io, losi si 1a o re{ea de 120 r'olti, in caz cd inllgurarea electromagnetulni lrebuie excitali de o tensiune intie 50...100 olti. v Schera din Iig rra 82c i o l o . e - l e, n - a z u l l r c i "e reiele de 120 r'olii, pentru alineniarea unui electromagnet cledifuzor care necesitdo tensiunede 200...250 volfi. Schema este cu dublare de tensiune, fiind a1, cdtttiti din doud redresoare inseriate,care insumsazd i e n s i u n i l ea l l i t o a r e p e c o n d e n - s a t o a r e . In toate aceste cazrtri este util ca redresorulnoniat pe o pidcufi de perlinax sa fibfi si se fixeze direct n c c a r c r ^ Jm e ' a l i c i r d i f u z o r l r r i , v i n J u - " eg r i i - s a r . e d e p a r . e zd i o d ac u g e r m a n i u e b o b i n rd e c r c i r a l i e , e d care in crr-u' func'iorirli ce r.i-o^. . In c,azttldifuzorului electrod'inamic folosit ca diluzor exterior combinei, cordonrrl de alimentare de 1a refea va fi dotat cu un glechef obi$nl1it,pentru a1imentarea de 1a prizi. Cordonnl care leagi bobina mobilS la secundarul ,transformatoruluide iegire va fi inzesirat cu un gtecherminiaturd sau doui ban,ane 160

radio,pentru se evitao manipulare a gresill ce ooale duceIa ardarea bobinei mobilea diluzorului. caz In cd diiuzorul se monteazi in combind,este necesar ca legitu.ra1areteasd se facd in paralelcu cordonul de alimentare redrescrului a combinei. ,astfel alica mntarea exciiaiieisd poaid Ii op,riti din intreruoitorul combinei.

COLOANE DE DIFUZOARE

Imbunititirea calitdlii sunetului duce de multe ori I,a cduiarea unor noi solufii construciive.Dintre acestea figureazdsi solufia utilizdrii coloanelor sonore alcituite din mai multe difuzoare acelasi de lio. addpostite intr-o cutie lunguiatd. Pentru construirea unei-coloaneacusticese folosesc4...12 diluzoare diameirullntre l0 cm...25 cu cm. Cutia se poateiace din scindurd, placajgros sau din -u.n panel. In interior ea se clptuge;le cu strat de vatd, care are rolul de a .atenuarezonanlaDrooriea volumului de aer allat in cuiie, care altfi:l hr da zbirniiluriin audifie. Cuti.a esieinchisi la spatede un capac,cdpiusit de asemenea un str.af de vatd. cu Fixareacapacului, si asambl,area ca intresii cutii. se lacecu holfguruburi. Diluzoarele fixeazi-unullinsi se allul, pe un panoulung,aeoperit o pinzadeco*cu liv6, nu prea deas5, sau cu sitd de sirmi. pentru pro tie. - lec Cind numirul difuzoarelor este mai mare.se Dot folosi difuzoarecu diametrulde 10...12 jdre'ca cm joase redarea {recventelor sI fie aleciati. un numir La de palrLr difuzoare, pot uliliza diJuzoare cele se din mai iefiine, exemplu radioficare, 0,2Swatt, de de de care se leagEinire ele asa cum arati fisura g3a. polaritatea bransare di{-uzoarelor. Se va respecta de a Polaritalea diluzoarelor afle separat. se inainie de moniare. conformmetodei descrislla montaiuls{ereodine (vezi pagina 164). Prin felul de coheciare
t6t

Fig. 83

al celor patru difuzoare,se poateconta pe o putere nu . d e I r v a l l ,c i I a ' p r r n l a u r i m a v e d c r ec i J e p e s ' e 4...6 wali, deoarece difuzoarele de radiolicare au puterea nominali de 0,25 waii, dar pot Ii lncircate cu o putere pinl \a 2 wati, iSrb ca fidelitatea audifiei sd ,aibi de suierit. Prin sistemul de legare in serieparalel, ccle patru diiuzoafe preziald o impedanfd e g a l d c u a u n u i s i n g u r d i { u z o rd e r a d i o f i c a r e . In figura 83 6 se aratd modul curn poate fi construiti cutia, in do[d variantc. Prina e destinatd plasdrii coloanei oriunde. A doua e o construciie destinati montdrii in colful unei inc6peri. Pentru audiiii stereolonicesint necesaledoui coloane acust i c e , d i s t a n t a t ei n t r e e 1 e c u 1 , 5 . . . 5m e t r i , d u p l d i mensiuneacamerei in care se face audi{ia. In cazul s u n e i c a m e r em a r i , c o l o a n e l e e p o t p i a s a ; i o r i z o n t a l , n c u o d i s t a n t di n t r e c u t i i d e 1 , 5 . . . 3 r c t r i . l n a c e s tc a z , c u l i i l c s e p r e v d dc u n i 5 t ep i c i o r r r ' cp e n l r ua n r r . ' a . direct pe du;umea. Ele se pot plasa de o parte gi de alta a combinei,ale cdrei diiuzoale sc inirerup sau s " l c a g di n l r e n e l ed o u i c a n a l ep c n ' r u o h I i n e r e a a c t62

j f l a l u 1r i . . i a n i o - n a "d e l r e c v e n f e o a s e ,c a r e i n t r e g e s r e \ e n z a l ; a e a n s a m b l u a r eo r c h e s t r a l . d m Capul terminal al cablului care servesiela iesarea coloanei de difuzoareva avea in mod oblisator u; siecher miniaturd sau doui banane. Nu s"e va rnonta r r n g ' e c h e rd e i o r m a I n o r m a ] . j n T r u c i te x i s i r i p o s i b i t i t a l e a c a a m a l o r u l> a u u n m e m b r ua 1 f a m i l i e i ,d i n neblgare c1eseami, si introducd s.lecherulin DTiza rcfelci cle ourent aliernativ, arzind,astfel bobinele mobile 1a toate diluzoareledin coloand. Aceeasi preoaufie trebuie Iuaii totdeauna cind se folosesc difuzoare plasaie in aiara mobilei aparatului de rac1io r aU combinei.

PSEUDOSTEREOFONICA REDAREA A $ I S T E R E O F O N I C AS U N E T U L U I

MONTAJUT,,STEREODINA' Unul din cele mai simple gi reugitemoniaje penpseudostereofonic montajul este efectului tru obiinerea reprezeniat figura 84. in ,,stereodind", nr-! Ca in oricesistemde redarepseudostereolonicd, se respectl sensul de localizarereal al instrumenAscultdiorulaude suneiul divertelor in orchesirS. ,apdrinddin anumile locuri, diaselor instrumente a s,ramade directivitate fedAriiiiind mult ldiite. De lrebt'e insi spuscd pseudosiereolonia, 1abun inceput nu de:i oierd .gn72tiispeclaculoase. respectirealitatea. e Montajul stereodind alcdtuii din doui difuzoare Ia identice,plasateunul lingd celi1a1t, disianid de panouacustic. Ele sint cin, 50...150 fixate pe acelagi de unui transformator iealimeniaiedin secunda.rul Cu gire prevdzui prizd intermediard. ajutorulunui cu in funclioneazd acecircuit L.C., unul din difuzoare joase,la {recvente easi tazd cu ceiilalt la frecvenie cu inalte apirind o rotaiiea Iazei, atit mai imporlanid joase, In cu ctt ciestefrecvenia. acestfel, la irecvenie ci suneiulfaceimpresia esteemis1a mijlocul disianmedii 9i inalte fiind frecvenfele lei intre diiuzoare, de laieral.Este intetesant subliniatfaptul ci. deviate unde exisid de sore deosebire audiiiile stereofonice, in anumitelocuri in incdpere care nu se simte efecprin 1a tul stereoionic, redareapseudosiereofonici, oriunde eieciul de stereodinl,se sesizoazd moniai degi a si spatiaiitate directionalitate surselorsonore, e1 e eronai fatl de roalitaie.
164

"--llr
_----{||||

,PA'v sToR /t4 roP

=iltt
Jllllt
lljLr

*--j

Pentru amatorii cate doresc si incmce acest ,rnontaj, iaid datele de realizare.Priza me.dianlse lace la transiormatorul iesirepentrumcntaj ultrade liniar, la mijlocul secfiuniicentralea secund,arului, aflat lntre cele doul secfiunia1e primarului.$ocul pe se bobineazd o carcasdde oarton,de 20 mm diametru gi 20 mm litime intre cipicele de carton sau pertinax. Bobinajul aTe 250 spire cu sirmd de 0,5...0,8 mm diameiru.Condensatorui o capaciare lare de I00 microiarazi, o lensiune minimrrn la de 35 volfi (condensator electroliticde negativare). Se prevede mic comutator, ajutorulcdruiase poate un cu trece de la audilie pseudostereofoniei rnonoionici la gi invers, pozilia I corespunzind primei siiuatii, iar pazi\ia 2 reddrii monolonice. La experimentarea montajuluieste necesarsI se vorificedacdin cazul audiiieimonolonice diiuzoarele sint i'n fazd. ln acestscop se aiing conexiunile fiecdrui diiuzor in parte cu o bateriede lantern5.In sensul unei polariteti de bransaremembranadifirzorului estelmpinsl in alar5,in sensinvers al braneste suptd spre magnet.Se noteazi ;drii membr'ana
165

cL1semnul ,,-l-" borlla difuzorului la care, cind se b , a p l i c i p l u s r r l a l e r i e is e o b f i n ei m p i n c e " e ri n a l a r h , i n e m b r a n e i s i c u , . - " b o r r a c e a l a l ' 5 .1 n ca z u l moniajului stereodindminusurile se leagd la ttn ]oc. 1a borna de rnasi comund. cind se folosescmai muite difuzoare, De asemenea, asezatefic in cutia aparatului, fie in exterior, este r li n e a p i r a i' e c p s : r s i f ' e r o n i a n i n a c e c a S a z d .f o l o a s i n d u - s e c o e r r i p c l o d i r l n n i l a r o a l a z e i .d c s c r i s i mai sus.

PSEUDOSTEREOFONIC MONTAJ In alara de stereodind,existl un mare nllm:ir d e rnontaje cu ajutorul cdrora se poate obtine etectul de oseudostereolonie. ^ Monfajul prezenlat ir.r ligura 85 servegte1a sopaohrafea pe doui canale a unui program monofonic. C , d e I a d e t e c l i ep i c ' r ps a u m a g n e l o i o n . e l ed o t t i tinul . c a n a l o : r r c a r a c t e r i . i ' c it c i a z i s i d e i r e c v e n t id i l e ' rite. Semnalele oblinute 1a ie;ire se injecteazd intr-un amplifioatof dubltli special pe.ntru auditii stereofonice. Se utilizeazd un tub dubld-triodd, cu lactor mare' d e a m p l i l i c a r e ,d e e x e m p l u : 6 S L 7 , 6 H 9 C , E C C 8 3 . . 6 H ! I - 1 T u b r r r i l e e r t e g ai v e a z i p r i n c i d e r e a d e l c t i s i d e g r i l d p e o r e z i s t e n l id e t r l t ' r r ^ sitr.c , " r"nrr',r Cuuajutorul: unor circuite R.C., plasate pe bL1mare. clele de reaciie negativi, se obfin diferenielenecesare difeintre oanale pentru obiinereacelor doui 'semnale c u r b i d e r i s p u n s . P e s c h e m i ,i n D a r rite ca Iazd !i tea de sns se iolosegteun ciircuit de reaciie negativ:i .seleciivdde irecvenii, care are rolu1 c1ea atenu;r frecvenielejoase. Circuitul R.C. de corec{ie prin..prea m o l i f i c a t o r ua 1 d o i l e ae s t e u n c i r c u i i . . d u b h tT " . l trePentru obtineroaefectulrride psendostereolonie, diluzoarele amplilicatontlui slebrrie si se ilispund reoionic in ace6agipoziiie ca peniru o audi{ie stereo166

H
$

t
)N
\
l\ \-

\g

(r$

ionici. Se recomandd in parteastingd a difuzoca rului pentrucanaiulsting, sd se mai cupleze incd un dituzor pentru frecventeinalte, de exemplucel crr doul difuzoare suprapse. In accstfe1audi{iacistigi un surplus de strdlucire.La audiereaoriedrui program monofonic acestadaptor,se obtin rezuitate cu remarcabile, dar... ialse, orice montai pseudostereoplasarea lrumeniclbr {onic nerespecrind ins

AMPLIFICATOR STEREOFONIC

AmoliJicatorul slereoionic estealciiuit in orincioirr din doua amp)ificaloare pe identice, monLate acelasi intr-o ;asiu. Peniru obfinereaeiectului stereofohic cameri obignuitdde locuit, nu este necesard prro rere mai mare de circa 2 rva{i pe fiecarecanal. O dati cu cregrerea puieriisonore intr-unspaliumic. senzatiastereoionicd destramdsi doar cu mari se eforturi de alenfie poaie fi reclstigatl,doar pentrrr scuriiimp. Nu acelasi lucru se intimpldatunclcind se fac reddride sunetstereo{onic sbli d-. dimenin siuni mari sau in aer 1iber, difuzoarele cu mult disiantaie intre ele. In aceste cazuri esie necesarifolosirea unor amplificatoare puteremult mai rnare, de altfei nivelul sonor e prea slab gi apare electul jenant de ,,gol in centru". In figura 86 se dI schema unui amplificaior simplu, destinatredlrii discurilornicro stereofonice, cl.l ajutorul unei dozespeciale, care poatefi moniati oe oricebrai de Dicupmonoionic. Inlbcuirea dozeieste'o opera{ie foartesimpld si nu ia mult timp. Doza ste-enfonica poalefi uiilizatdsi peniru redarea discup.ri,n. rilor monoinnhe, Iegarea parale) conerirrin a
n or celor doua cltstale_

Amplificaiorurl este alcltuit din doul iuburi duble de tip ECT-82. iocul 1or se pot folosi tuburi sepaIn ra'e erhivalen dc cxemp'rr ECr-81)all ECC83 e, un (6H1lI sau 6H2fl) si doue iuburi finale EL84sau
168

S.q

$s Ss-

s-.c

.\
il

\ {

N-

!L

e i L s 6 f l l 4 , r r e . i i n r x . . a n i c i i o l o s i r e au b r t r i l o r J i n e , r i a o c L a ls s f is s l s p r e c u c a r e m o n r a j u lI r t n c l i o n e a z d ioarte bine, desi devine ceva mai mare ca dimensiuni. Doza stereofonici ataci cele doui intrdri a1e amp l i i i c a i o r u i u id u b l u . L a i n i r a r e s e a l l i d o u i p o t e n iionetre de aceea;i valoare, cuplate pe acelagiax. In caz ci antalo,tl nu Jre u1 J er enca lip, Je polentiometru dubl'u, ii poate con{ec{ionaprin solidarizarea arelor a do A potentiometrcseparatecu ajutorul unei sirme de oiel de 1...2mm diamelru, trecutl prin oriiicii perforatein axele poteniiometrelor(figura 87). CupLarea celon'doud poieniiometreeste necesardpentru ca volumul sonor sI fie reglat concomiient pe c e l e d o u dc a n a l e . lntre cele doud poienfiometre este interoalat un potentiometrucare are cursorul legat 1a masd. Rolui lui este de a egaliza difereniele de nivel di.ntre can : e ' l r ' n - a r cl : e n ^ p - a l ij l i i c c l o r . l o u i c r i s t a l cd i n dozd, Iie diferen{elorde amplificare date de cele dou6 ampliiicatoare,fie amplasirii di tmarelor in camerd,

YZ ?,
PO/E/Vr/ OflarRE

87

poiontionetru datd unui asemenea Denumirea estede de ,,poteniiometru egalizare".Restul montaiului e clasic. lolositeintr-un canal igi vor Absoluttoate piesele valoarepe cabirrlal doilea, avea dublura de aceeagi altlel curbelede rispuns diferd.La prnereain funcla tiunese va audi,a inceputun disc monoionic se si v r r e g l ab a ' a n s n l s t l ec i s d s e a u d i : r r n e l r v le n i n d a l r Prin inloc,uirea disexact dintre cele doui di|szoare. monoionic unul stereofonic, obtineauditia cu se cu1.ui stereo. In caz cd,se incearcd construirea unui amolific,ator de nraimare,de exernplu cite un ejacu stereo putere Iinal in contratjmppe iiecare canal, se va dinencare nu poatealime-nta, sionamai larg alimentatorul, decit un receptotde in ielul in care a fost proiectat, pi un radio 9i un amplificator contratimp eventu,al in ,in magnetofon cele descrise lucrare.Bineinieles din cu in locul ampiificatoruhimonofonic etaj final in se stereodescontratimp, poateIolosi amplificatorul cris in capitolulde faii. L,a realizareaoricdrui ampliiicator stereo se va tine seamade faptul cI pieselenu trebuiemo tate inshesuit,altlel apare diafonia.De altfel dozelede discuristereonu s?ntscutitede diaforedare.penir,u nivelului unui canal Iati de celdlalt nie, aienuaroa adducu nedepigind rare excepfii30 dB. De aceea, garea unei diaionii suplimentare este de loc o nu on surpriz4, pldculd,rnicgorind electul stereof ic. amplificatorul stereoAtunci cind 'nu se folosegie sau Ionic pentrureddri de discuristereofonice imprii miri stereope bandd de magneioion, se pot da 9i alte utilizdri. Fie se le,agIcele doul intrlri in pararnonofonic puiere de ca lel, folosindu-se amplilicator dubld,fie se poateinjectape un canal alldiofrecventl de la celula de detectie aparatuluide radio, difua zorul fiind i'nsial.at intr-o camerS, celi1,alt canal fiind pe unui pfograminregistrat discuri, ocupatde redarea a'uditia flcindt-se in alti cameri. ln cazul unei asede meneaulihzdri, poientiometrele volum pot fi si nefolosirii pocuplate intre ele, displrind necesitatea
17N

tentiometruluicleegalizare.Egalizarease tegleazdIn prin reglareaseacestcaz 1a teddrile stereofonice, parali a potenf de iomelrelor volum. Tn siirgit,ampoare utilizatpentruaudi(iimonofonice fi blificaiorui R.Cunor circuite i:rr dublucanal.prin inlercalarea sau intre intrare si pbtentiometre, la tedare pseudodescris 1a pacu stereolonicd ajuiorul ,adaptorului gina 166.

RECEPTIONAREA STEREOFONICE PROGRAMELOR

cu Forma semnaluiuide nadiofrecvenfd rnodulalie care dat de o statiede unde ullrascurte, ,,polard", esle stereoionice, aritatdin iigura88. cmileDrograme procu ReceptoruJ ajutorul ciruia se recepfioneazd trebuiedeci sI separecele doui sramul stereoJonic canale cu ajutorul ,unui adaptor, a cerui schemd poatefi vizutd in iigura 89. se Intrarea adapioruLui leagi direct Ia iesireadede tectoruluide Iiecvenii a recdptorului U.U.S. El audio, format e.ste,alcdtuitdintr-un preamplificator din care un amplifidin doui etaje de ampliiicare, cator clasicin tensiune un etaj cu iegirepe catod. ;i Pentru ca banda de rdspuns si nu fie limiiatd in joase,din cauza rezistenfelor porfiuneafrecvenfelor condenschema, mici cu carelunciioneazl de rtaloare de satoarele cuolai .au o valoaremai mare decit 1a

g
I

F
sfi
$io
!3

:l
a t:

)'

i i, t \
t\

\i

I. f

alie schene, unde se lucreazd cu rezistenfe de valoafe mare, le5irea preamplificatoruluiaudio se leagd la dorti diode, a1 Ldror ro1 este de a separa cele doud moc dulaiii, corespunzitoare analului 1 9i canalului 2Diodele sint de tip punctifoln de orice marci de fabricatie, de exempluAV sau OA, orice serie. Ele, slnt legate in sens invers, pe,ntru a separa polaritetile o'Uns ea 1 ec e l o r d o u a c a n a l e . pu comutatorcu doud pozifii, dispus ia ie;irea moni r a i u l u i , p e r n t i L en c l r r d e r e a J a p t o r u l u is l e r e r ..,i ln t r a s e u l d e a u d i o l r e c v e n is a u e r c l u J c r e al t t ' . a t u r l c ic i n d d m r e r e c c D l i o n e a zIar o g r a e m o n o l o n i c e . a i il C o n d b n s a l o r ur i m e r d e l a i n L r a r e a d a p t o r u l us o experincnial, peniru ob{inerea unei separegleaz"a rdii ootime intre cele doud canale. M o n t a i r r l p r e z e n l r t a i c i p o a i e p r e z e n l ai m p o r t a n i d p e fn lz u tv i a o i u l a p r o p i a l ,i l u n c i c i n d \ - v a i n c e p e 'di u r a e i i u n , . i p r o g r a m s t e r c o l o n i cn g a m a d e u n d e .ultrascurte.

MACNETOFONUT-

PRINCIPIUL FUNCTIONARE DE AL MAGNETOFONULUI In figura 90 se arati schema bloc a unui maa.nel o i n n d i n . ' a l e g o r i ac e l o r c e s e c o n s i r u i e " c p e r i t r u amatorii de muzicd. In figurd sint prezeniate doar pdrtile esen{iale. Astiel, s-a notat cu j capul de stergere, cu 2 capul de imprimare-redare, J oscilaiorul cu | | e c e r a r b { i n e r i ic u r e n l i L o r e s i e r g e r eS i p r e m a s n e u d lizare a benzii, 4 esle amplijicaiorul ioloiir ali'i la i m p r i m a r e c i t $ i i a r e J a r e ,5 e s l e s u r s a d e s u n e l (este reprezentat un miorofon), 6 este difuzorul in care se iace redareasunetuluiimp.rimat.De asemenea. e s l e i i g u r a t s i s { e m u ld e c o m u l a i e p r i n c a r c s e r r e c c p e r i n d a n r p l i l i c a t o r u il n l u n c l i a . c i ea m p l i { i c a l o rd e i m p r i m a r e s a u r e d a r e s i s e c o n e c l c . a zo s c i l a l o r r r l d, atunci cind se face o imprimare. Ct 7 9i 8 s-au notat cele doud role cu bandi (7 roia debitoare.si 8 rola colectoare ). Atunci cind se face o imprimare, tensiuneadat6 de microion sau de ,alti sursa de radiofrecventi (semnalul dat de un picup sau de la deteciia urlui a'parai de radio) se ampliiici si se irimite in capul de magnetofon 2, care are rol de oap de imprimare. Tens i u n e al r i m i s d i n i l r i A s u r a r e c a p u l u i p r o d u c e n i l u x a u I n a e n e t i cv a r i a b i l i n i n t r e i i e r . F l u x u l r n a s r r e l i c s t e e J r a n s m i s b e n z i i d e m a g n e t o f o n ,b a n d a m a g n e t i z l n du-se in ritmul variafiilor de flux. Pen{ru obtinerea u n e i i m p r i m d r i i i d e l e . o d a l i c u t r i m i l e r e at e n s i u n i i de audiofrecventdse trimite in capul de imprimare s i u n c u r e n t d e p r e m a g n e t i z a rd e f r e c v e n t d l i r a s o e u
t75

nord. iard ile care imprimarer ar ieli di'rorsionali. Curentul de prem,agnetizare obfine cu ajutorul osse . i l a r o r u l u J . c a r eo i e r a s i c u r e n J un e c ea r ; l e r g e r i i ' ' benzii in caz cd ea a fost anterior imprimati. La redare, capul ce a servit 1a imprimare se leagi la intrarea amolificatorului .si irecind din nou banda iimprimaii prin dreptul capului, magnelizareaei induce in bobina capului de magnetololto lensiune de audioi r e c r e n l dc a r e s e a n p l i l i c i ' i s - , r c d a i n d i f u z o r .c a o im,agine oglinditi a sunetului original produs in fafa microionului. Functionarea dubld a capului de m a g n e t o l o 2 . a l i t l a i m p r i m a r e i t ; i l a r e d a r ee s t e n c , neapdrat necesarddin motive de economie.Deoarece a c e s l c a p i n J e p l i n c . l ep c r i n d a m b e l e f u n c l i i , e d e numit,,cap universal". Tn legituri cu imprimarea magnetici existd o serie de diiicultlfi, legate de procesul modilicirii curbei de rdspuns a sunetului redai fald de suneiul

@N 'G"d
I
\9,,

oi6.

risPuis

to
1!!tt

l___/lr'!_
'l !fri!1r! I

l--^ l.-__l_.--.

a_3
Fis.9l

{ IA .

@ trl O m r,,,^,",, i^,..". ^


lcj3!.a, a r! !51L.!! D

original. In ligura 91 se arati diversele modiiiciri ale curbeide rispun.,funcliede procerul are loc ce la imprimare;i la redare. Astfel,in pozitiaA . utrba de rispuns a microfonului considriliniard.La 5e imprimare,diu cauza inductanieicapului, c.arese upuneireceriifrecvenlelor inalle,esle necesari rio dicare a irecvenielor inalie cu ajutorul r.rnui circuii de corec{ie- lilirul R.C. sau L.C. - introdus in iraseulamplificatorului, astlel ca sd se obiind curba din pozitiaB. Pe bandi, in pozifiaC, se oblineo curbd de rispuns iiniari: Capul de,redare oferd o - ootensiunec,rescdtoare cregterea cu frecvenfei zilia D. De aceea necesar se faci o noudcorec{ie e si 1a redare,cu ajutorul unui Iiltru iniercalatpe traseul anrpliiicatoruJni. Compensarea de c:.;:-ba , daii E fali de curba de rlspuns dati de capul de citire, permiteobfinerea u,nei curbe de rlspuns aproapeliniard la redare- poziliaF. Corectiile care trebuieficuie asupracurbeide rdspuns la imprimare redlaredepindatit de construcsi capeielor, viieza gi caiitaiea benzii utilizale, de tia cit gi de ielul .deconst'ruciie ampl.ilicatorul Prin al i. dozareaalenld a corectiilor,se ajunge la o reda e de buni calitatea sunetului, obtinindu-se curbl de rlso Dunsliniare.

MECANIC SISTEMUL A DE ANTRENARE BENZII Pentru rularea benzii prin fafa capetelor 9i pentru bobinarearapidd a benzii pe role trebuie corlstruit un mecanic. Acesta esie necesarsA iie robust Fi' "i.t"m deoarecee adresat amatori;lorcare nu au prea mare exoerientl in lucriri de mecanici 5i asamblare, sd lie cit mai simplu de realizat. P e n h u c o n s l i u i r c ao r i c d r u i i i p d e m r g n e l o l o n ,c u 1 o r i c ev i i e z dd e r u l a r ea b e n z i i( L J e 9 c m / ' . 9 , 5 c m / s 4,75 cmls ;i 2,4 cmls) s-a gdsit necesarsi se aleaga , u n s i s i e mu n i c d c p i e s ei r e c a n i c oc a r e 1 ' o -iti a r a n j a t e i l n d i J e r i i e e l u r i , i n c i l s d s e p o a l Ai o l o s i i i e r o l e m a r i , iie role mici. latd descrierea pieselor mecanice necesare reali: zdrii oricirui arrniamenide parremecanicd .. d V o l a n t u l ( { i g . 9 2 ) s e c o n f e c t i o n e a zp r i n s l r u n J l r e d i n o t e l m o a l e ( i i e r ) ; c l i m r t e r j a l n u c o n v l n e 'u l -

Fig. 92

Fig.93

mensiunile aspectul, mici modificlri, coresDund cu Fi volantului. magnetoionului de ,,Sonet" producfie iehoslovaca. altJelel se gisesie de vinzare9i in coDe mert, ca piesi de schimb. centrulvolantului In se prin lipirecu celolac Iixeazd (cabaxul Ceantrenare ' r a n u l ) , s t l ec a i n p a r l e a e j o s s d i a s dd i n v o l a n t a l d c u l0 mm. Pe marginea volantuluise va lipi o ii.9ie J e ca uciuc. Lagdrele axului penlruvol,ant coniectioneazl se din pertinax gros sau fibri. Dimensiunile sint aritate lor :n figura93. Se va da o deosebiti atenfie intre ax ca si lagire sA nu existenici un fel de joc, axui sI irrtre rlltin fortat, fdcindu-siloc incetul cu incetul prin rotire.In parteade jos (iig. 94) axul se spfijind jre o bile de rulment, [ixald intr-unsuportde tabll si inconjuratd un alt lagdr de periinax, de care serlegte si drept rezervor ulei pentruungerepe timp de nai indelungat. Lagdrele fixeazicu gurubrrri, se prin rituire sau lipire cu celolac. Pentrulipiri solidese roate folosi cu succes adezivul,,epoxi".La orice h:ire, oricarear fi tipul de adeziv, estenecesar Dieca ,elece urmeazd fi IipitesI fie zgiriate preal.abil, a in :entru a prezenta suprafafdcit mai rugoase(aso
tra l-

VO

r
Fig. 94

Fis. 95

Rola de presiune se confeciioneazd coniorm Iigufolosiinsd rola de presiune magnerii 95, se poate a toionului,,Sonet", care se vinde de asemenea co1n de llert ca Diesa schimh. Akut iolei de presiune se face din oiel, conform schiteidin figura 96. Rola de presiune iixeazdpe se ax pri,nintermediul u,norgaibemici de pertinaxsublricfiunea. O saibi se fire, c,areau .rolul de a red,uce llionleaz'asub ,roli, cealaltd peste rold. Pe partea Iiletatd de sus a axului se pune o piuliiS de 4 mm, iar parleade jos se in;urubeazd levierulcare 1min pe.axul volantuiui, pinge rola de presiune Suportii de rold (\ig. 97) sini alcdtuiti dintr-o teavd de otel, ,un taler ldcut din duralsau iibrd 9i un tambur cu ganf, din fib.rd saru tertolit prin care se iace antrena'rea. caz cI tambuIn rul se face din dura'luminiu sau aluminiu,se o va prevedea buc;dcenira'idde bronz.Jeavase iixeazd i,n ialer prin lipire, Se conlectioneazd apoi gasearipioare (cfte trei pentnt fiecare suport), ca in ligura 98,
, rrp <o {iwarzn in noro-

telelevii gi in ialer, servin penitu fixarea rolelor. Mont'arease iaoe astiel : se .introduce axul (iig. 99) in tarnbur,in- - 1 . - . 1 'iercalindo gaibd de i.ise brd, deasupra p ne o oln plsla sau 0ln >ar0a -stofi, peste carese pLlnc

J]^ -rJ

? Fis.96

--4'

\-

Fiq 9,

),W,'

at6/ !! it!1!L Pauau-!L?!:L

rA)*
Fig. S8

gi (fig. 100).Ftin fixanea unei gaibemetalice tatrerul derold cu ambreiaj a unui gurubde 3 mrn, su,portul este gata de monlat in magneto{on. Pentruca taierul sd fie sulicientde inalt deas,upra in scomis,tii nragnetojon'ur1ui, pul' evitarii ati'ngerii,ro1eide inasci, axul suportului se poatelndlta la fixare cu aju- I metalice sau torul unor g,aibe de pertinax. Cureauq de antrenare se iace din ventil de bicicletl. Pentru a se cdpita o curea sd circulari, este necesar se i cele doud capeteale I lipeascd ventilului.Lipiroa se iace in ! - . lelul urmdtor: se taie oblic i1 1 4 un capit, se unge cu sorlulie L | gi cu de cauciuc se introduce in ajutorulunei pense'te capdtui rdmrasliber. Umfldtura rdrnasdse pilepieapoi dupi vroo l0 minute. Degi o asemenoa curea pare fragild, poate servi ani de zile tdre sd se rupe. se Placa de montaj, pe ca,re {ixeazi sisiemul mecanic,are o formd de tavd (iig. 101). ei Dimensi,unile se aleg de cdtre amator. l rg. 99 sau Panouldecoratiz: masca (iis. 102)poate ldcuti din ii plastic. Masca irriie tel de melalsubliresau materiai gi adicd se mai poaieconfecliona din ,,papier-mach6", : se Iatd cum se procedeazd faceun din cartonpresat. gablondin placaj,pe carese iixeazi o seriede figuri reidiate din lemn sau tot din placaj, reprezentind lieiul de ob{inut.Pesteacestgablonse puneun strat in de bucali hirriedc ziar mu'.a1e apd,apoiun strai de
t83

(ieirtealba liarlS in apI), iar un de pap cizmiresc unui straI de strai ite hirtie etc.,pind la oblinerea de hirtie, uniform a$ternut, 3 ...5 mm. Se lasd si se usuce9i apoi se scoatede pe pablon,se retugeazl se ale eventualele neregularitdii supraleJei, decupeazd gi cu oriliciile necesare apoi se vopsegte un lac ni(,,Duco"). trocelulozic Aspec'tulunui pa,noude acest fel nu diferi prea de m.ultde ce1al unui painou maierial plasiic,toaii reusiia iuc,ri,rii depinzindde rdbdaroagi iscusinfa amatorului.Folosind aceeagimetodi, amaiorul igi poatefacediversemdsti decor.ative necesare combinei, piesegi carcase dicutiepenirumagnetofon, butoane, pe verse carebineiniele: va impregrta. 1e Ahidajele benzii, doud i'a numdr, se sirunjesc din bronzconformlieurii I03. Ele se fixsazi cu cite un gurub de 3 mm. Pentru aliniereatraseuluibbnzii pe porfiunea ghidajele monteazd pe utild a capeielor, se gaibemetalice sau .din periinax,a cdror grosimeeste dictaid de iniltimea tnaseului benzii.In c,ursul funciionirii, ghidajelese tocesc.De aceeaeste necesar

I
I

L I

.6.

Fig. 103

} - . - - - - . . - - . r ! -

tt

*"'""" "-'
.rLa!4 11 Fig. 10,1

ca din cind ir.rcind sd iie roiite din pozifia pe care au avut-ola instalare. (iig. 101), serveste drepi capelelc.tr PostaffienluL fi rl )uDortDentrulagirul superior axului volantului ' ' a x r r l ud e a n t l " n u t e s i p e n l r u u ' i i n e r e a l l o r s i leviere etc.). El se piese din mecanism(presoare, ioniectioneazd din tabld de fier sau alam5 de vor Dimensiunile Ii alesede ama2...3mm grosime. tor. Lagdrul de pertinax a1 axul'uide antrenarese pentru a nu jona cursa rolei fixeazdsub postameni, de presiune. ( In LeoieruLpirghia) presorului. figura 105se dau pirghii care preseazd rola de preunei dimensiunile pe axul de antrenare. se f'acedin tabld de El siune Iier de 2 mm grosime,prin decupare pilire. In 9i o gauracu diametrulde 4 mrn se nituiegte bucatl de ciruia ise iace la un capll o ar de poteniiometru, nituirii. Bucatade ax nituiid se in amenajare vederea adusd la introduceintr-o buc;d de potenfiometr'u, din figurl. In gaura iiletatl a leviedimensiuniie prin ingurubare axul rolei presoare. rului se introduce se La oapitul opusa1levier.ului faceo g,aurlde 3 mm, fixdrii unui resortspiral de olel tare (diain vederea
186

_---'1 F-1 rr

\I
I

metf.ulsirmei de I mm, diameirulexterioral resorBucaade po,teniiometru tului 4...6rnm,citca 7 spi,re). se introduce postamentul in capetelor, astlel ca rola pe pude presiune siea presatd axul de antrenare, sI tin decalatl spre dreapla.Bucgade lixare a axului levieruluitrebuie sd intre in adinciiuravolantului, altiel rnagnetoionul poatefuncfiona. nu DupI siabilirealocului unde se lixeazdbuc;a, se gi Axul va ave,a iaoeo gaurd zencuitd se Iixeazd. in parteade jos o gauri diametrald 2...3mm, in care de axul . b ;e va Iira un pli[t. cu rolul de a impieiJica pldcii-postaiasi de pe buc9i.Disianfaintre suprafaia me,ni,unde e fixa15 bucga si planul levierului cu circa 2 nrm - se compieteazd gaibesubjiri de metal sau pertinax.Levierul arc cam la jumitatea 1ui o ie;ituri indoiti in jos. Aceasiaare rolul de a impingeo aiii piesi, denumitd,,pirghiacu ghidaj". Pirghia cu griddj servegtepeniru do A scopui: presoapentru ghidareabenzii 9i pentru impingerea ce relor de pisld pe capete,presoare au rolul de a clt asiEura contact mai bun intrc banddgi capete. un pirghia cu ghidaj, In iigura 106,unde e desenatd nn se dau cote.intnrcii e1edepindde formatulcape-

Fig. 106

t
Fig. 107

singur Amatorul poaiesl-9i proiecteze telor folosite, piesanecesari; lui. d'updtrebuiniele cu Pr'rghia ghidaj se iixeazasu.blevietul'roleipresoare,fiind aciionati de iesituraei. Feiul de fixare pe postarnent presor.Resortul este identic leviem.rl'ui inapoi a plrghieicu presor la iare servegte tragerea trebuiesd iie cu arcuiefiin, din sirmd sublire. Pe pirghia cu resort se lixeazd'un ghidaj crestai, in el prin lipi,reo lameld de bronz sau otel. plasindu-se magnetice centratpe miezurile se Pe aceasta fixe,azd, doui bucltele de pisld de 10X10 mm ale capetelor, si 2...4mm grosime, gi levier,roli de presiune ansamblulul Funciionarea 107 pirghiecu ghidaj este ardiati deiailaiin figura a si b.

Fig. 108 de ScoabeLe intinderea arcule{elor(fig. 108) se Ele fac din tabldde iier sau a1am5. permitreglarea regldfini a tensiuniiarcurilor,o{erindposibiiitatea incep rii lor gi dupd un anumit timp, cind arcule{e1e sd se ,,lase". pentruaxul motoruluiantreneazl volantul9i Sai.ba ionstanidvitezade rulare a benzii.7n cazti rne'ntine unui motorcu 1400ture pe minut,vitezade 4,75cmls La se obtinecu o bucsi de circa 8 mm diametru. duIn blareavitezei,se dubleazidiametrulbucgei. cazul mai 1nunor motoatecu turatie diferitS,se incearcA prin lrictiunedirecti a axului motoruluipe volant, tii qi cara e viteza realizafd, apoi se iace o bucgi condin form indicafiilor figura 109. sd lasindu'se circuiebanda,anViteza se mEsoare trenatl intre axul de antrenare(capsian);;i fola de apoi se mdsoari lunpresiune, timp de 10 secunde, gimea benzii ruLate.Lungimea rczr)llate se imparte viteza in centimetripe secundi' ia 10, obtinindu-se unei preciziisporiiea deAmatorul,pentruobiinerea terminirii, poatellsa bandasI circule 100 secunde, impdr{indmetrajul ruiat la 100.Se iace apoi raporiul intre viteza obfinui5 9i cea doriti $i, raportlndu-se
190

\{*

la diameirul axului motorului, printr-o regtli de trei diametrulgaibei.In cazul magsimpld se determind de netofoanelorcu doud viieze, in care schimba,rea se viieze se face meoanic, va folosi sistemttlde saibi fiind inaltal sau coin trepre(fig. 109 c), moLor'ul borit duodnevoie orinlr-unlevier. RoIa pamzitd are ro'l'ulde a inversa sensul de ro' stingi a magnetoiotafie al suportuluidin p.artea nului. In fis ra 110 a se aratd detaliileconstructive iar ale rolei gi ixului respeciiv, in 1igurall0 b, ielul de montare.Pentru a se asiguramersul cit mai lirole 9i pentru ca ea si aibi acelagi nigtit al acestei pe debitoare, va ageza se nivel cu al tamburuluirole,i nigte gaibe de iibri sau periinax introdusepe ax, gaibe pi iniercalindu-se o gaibi de pisli; asemenea rolei, in scopul ei. se vor pune ;i deasupra Blooarea impiedicdriiiegirii de pe ax, se face cu ajutorul a ea i d o u a p i u l i l ed e ; a s e m i l i m e l rs u p r a p u s > , uc u o giiIt. saibi metalicd un 9i Comanda pentru rebobinare trebuie se m5reasci presiunea intre tambur si talerul suslinitor al rolei conPraciic se realizeazd sau colectoare. debitoare form iigurii 1l I a. Se observdci se impinge tamburul de jos in sus cu ajutorul unei pirghii, prel'unprin gitd pind in fafa panouluirnagnetofonuit.ti, apidoui pirghii: una sarea unLli buton. Sint necesare pentru rola debitoare alta pentru cea colectoare. ;i igi intrucit amatorul poateproNu se dau dimensiuni,

ii1 $l)
V
':
I

c
\

I
J

-I

-:l

.l

\ 2!!s!,

!j:!!!aa. Fig. 111

iecta singur piesa. Materialul din care se fac pirghiile este cfelul moale de 2...3 rnm grosime. Impingerea tambur'ului se face printr-o bila de oiel, sau chi,arcu sLlpr.afafa rotLrnjiti a pirghiei. Un a1t mod de a com.anda rebobinareaeste ilustrat in ligura 111 D. Aici pirghiaeste irasl de o liii de otel. Acest fel de comandd convine magnetoloanelor [ 5 r I c l a v i a l u r d ,d e s i p o a t e I i a d a p t a t 9 i l a s i s i e m u l cn claviaturl, dar cu coilplicatii de montare. C o m a n c l ap e n t r r r r e b o b i n a r e p o a t e f i s o l u i l o n a t i ltlai simplu prin plasarea unei oreuidii rolunde dc plllnlb san Jier, cu o gallri centrald, deasupra rolci s5 care treb,uie inilsoare repede banda. In acest caz se mdre;te lricfiunea dintre taler gi tambur, prirr presiuned,ale de sus in jos. Frtne nu sint necesare1a acest lip de magnetofon, gi pentru cA rolele debitoa.re colectoarese roiesc in sens invers 9i aiit la stopare cit gi la rebobinare nu eristi pericolul ca banda sd forneze buc1e. t93

sub panoulde montarea pir,\Iotorulse Dlaseazi Pettlru anrortizarea mecanice. tii ,vibrafiilore1 se

. iixeazdzp e d o p , r r i, l c c : uciuc.p ' r i n r ate ( p L t f e r c )Acesi ) - e , 1 pe dopuri dc ca t . i t t c perioral e (pulere). A c e a potl inlocuii c L r 'dopurii . l e ]a llacoane dec p e n , i n l o c u cu l o p u r cLel a , r r c o a l t e. 1 penltea e t e a ,se D o cilini. La fixare se va iine seamaca motorLli si aibd r \ r r l o r e " a t p e c a u c iI t ' l . U e m . r - : i t tl r o l a r t l u l u i ' c s P r e s r r e a e v a a s i g u r a u l j u t o r u l I n u l r c s o r ls l l r a l i i x a r d e c o r r r u lm o l o r t t lt i . I i r i \ d 5 e e \ a g c r e z ep - e ' 'i i s i r r l e : . F i r a r e am o . o r t t l r t u b p : n o ' : 3 " i q 1 1 ro e c r a p a r a z i t ed a t e d e e l ; i m i c s o nare buni a cimpur'ilor ' reazd brumul 1a reclare. P u t " r e as i i m p l i c i t n d r i m e a m o t o r u l u id e p i n dd e v i r e z aa c l o r , l r l L n.n r i e z r d e l . 3 b c m / : s r r r tl ' i c m " ' 2r J ro ; o i o s i n , l u - s e l e c u . l i r t n e L r u le I 2 0 r r t n , c L i s t ' l i cient penku tracfiune un motor n.riniat ri, ,dc picup s a u v-entilator.Pentru viteze rnai mari, este ncvoie r u n n o l o r m a i p . r ' e r n i c .D e . e r e m p l . l c n t r t mrfl/ c convinc r r l l l o l o sovietic de p i c r l 9,5 mm/s s o n \i n c unn notor rr n v i e l i cd e picttppA \ l l '

n I p c a r ed e a s e r r c n e ro r ' oa ' i Q t t r a r n c l i o n : r ei a h u n e l . i a u n . r i5 i . i e mm a c J n i c e 1 9 c m . T q condiliun caz cA,amatorttlposedl un motot de picup de tip vechi, cu regulatoi cenifilugal,il poate iolosi, prin tiierea oarcaieilui, astfelca axul - trecut printr-o bucsi de bronz - sd poati actionarrolanhtl. 7i caz cA sensultura{ieimoioruluinn esteccl cesimpilu;se inverse rut de constructie, procedeazd cle poziiia pacheiului tole ctt bobinaiulstatoseazd de rului si se obtinesensul rotaiicinvers. indel rlsaii a magnetofonttPeniru o fut.tcfionarc sI lui este necesar sc prer"adiun sisiemde rdcirea Acestase realizeaziprin iixarea pe par-. motorulLti. tea clc ios a rotorttluia tinui disc din care se decupeaznitpt aripioare. Rolu11or este de a pttne aerul fdcindu-lsI circule lorfai prin intrefier' in migcare, In figur,a112 se reprezintiiorma discllluicu aripioare,amatorulfixindu-;i cotelefunciiei r1edimensiuneamolorului. ,\{otoarelecu p a t r u p o l i p o t f i f i c t r l e s i m e a r q i cu doubturaiii iiierite, ain care nna este de 1 400 ture pe minut, ia;rceade-adouade 2 800 ture Pe mit94

,,r-1,

li2

nLlt. Aceasta inseamni cii un uragnetofon proiec_

tat mecanicnLrmri penrrr o r ite7d, a. .i.n",J, 'n^


9 , 5 cm, , poa{e_i ioio5il s i L o ,ii.ri',lriii,''A. c s, p o a { e f i o l o 5 i t ,; l a fi vitpzi rl,rhr6 ,9^5 m s

rlt cm/s.^bcnlm rea turaiiei se " ba facc coniorm {igu_ rii 113. Capacitateaconclensatoorlui lol;;li'i; ;&;d e . 3 m i c r o i a r a z i . n c a z u i m o l o r u l u is o v i e _ i 1rr"-u:1S, r. 1 r c , . 1 { A r . . L a a t . c m o l o a r ee i s e d e r e r m i n d x p e r i _ e rnental. Condensaiorul trebuie sd rezisie 1a o ten_ . i r r n ed e l u n c { i o n a rJ e c c e 1p u I i n 1 0 0 0 v o l r i . a l l l e l c l a c h e a n -I n s c h e m a - a u n o l a f c u I i n c e p r r I rb o b i _ s r najului,. cu. S sfirgitul bobinajului pi cu A, B, C, D cele patru bobine. Pentru schimbareavitezei se iolo_

ffi t\z
I

@, rd
Fig. ll3

s T . s e s r er n c o m r l a L n c l l d o l l a I J o z i t i iF ' t o n e r e s a r i c a ' I ' l a : r r o aI l n 0 ; r e l i \ l e r l e b r b i n a l c' l e se srrh'itri,^2. ohmi/10 l,:aii in seric cu condensatorulestc 100...500 o conrlit:eobligatorie in c,azulunor motoare care rle p b . c . c r t n c o t t ' u' t . l e 2 0 t t l { ' .

I1ECANIC SISTEMULUI MONTAREA l n f i s u r a 1 1 , !s e a r a t i f e l u l d c m o n t a r e p e p o s t a ' ment i-capetelor, volantului, celor doud pirghii penlru roli presoare si presor pe capete' Postanentul se monteazd pe panoll, lrrnc{iede mdrimea rolekrr ctt b a t t d dc a r c s e v r t r f o l o s i . ln cursul nontdfii, anatorul va puta rezolva c1l usLlrir.liicele citeva probiemccare ii raruin de tezolv a t : s i s t e m u ld e c o m a r t d i a d e r u l Si i r a p i d e i n a i n t e u rn s i i n r 'rs c ' .g d s i r c : l o L . r i p e n t r u i i r a r e a i i a v i a i u r i i l i o i o s e ; i e ) t. r a s e u c a b . t t l r t li c ^ i e l c t t . a r e iclar ,

ldt .: ii

F'g. lll

.se face comanda ,,Stop" prin retragerea rolei llrcsr)are,locLrl unde se monteazl indicato'rul de niveJ, {irarea eventu,ald bornei pentru microfon pe panou, a locul unde se fireazi polentionetrLrlde volum. everrtual un contijr de metr,aj a1 benzii si alte mici proDleme. Sistemul de antrenare a rolelor debitoaregi colectoare asigurd derularea rapidd ,a benzii chiar cu un motor mic. Unii amatori vor Ii insd nenultumiti de v i t e r a o b l i n u t d . l n c a z c i s e f o l u - e s r cu n n r o l c , r, . r r patru bobine, derularea se poate face cu vitezl mai mare prin moditicareamotoiului, (schemi cu conden-ator). O afii metodd de mirire a vilezei de derulareconstd in folosirea ,a inc; unui motor de Dutere nricd. a1 cdrui ro1 este de,a misca numai suportii rolelor dc bandd (fig. ll5). Dezav,antajul sistemultii consti intr-o mdrire a cost lui m,agneioionului prin adiugarea motorlllui a'uxiliar - a greuiStii lui, a consu' mului cu citeva zeci de wati qi posibil a zgomoiului de fond, in caz cd nu se po,ate bine ecrana. In schimtr,
197

Fig. ll6

derulajul e loarte bine e^*ecutat dureazi mult mai ;i pufin. $i in acest caz nu este necesarsI se prevarli Irine, intrucit cele doui roie se rotesc in sens invers. E util insd si se prevadd ut.t sistem de indepirtare a benzii de capete in momentul derullrii, pent r u a s e e v i t a u z u r a 1 o r .A c e a s t a( f i g . l 1 6 ) s e r e a l i zeazd simplu: se lace pirghia presorului pe capete c e r a - n a ' l r l r g A ,s i : e i i r c a z r I ' c e a o b u c r i d d e i i j i d e . ' c r s l r r b r o n zd e 3 , . . 4r r r r n r ' , \ : m o ,c a - 0 a r e r . ' l l : de a depirta banda de capeie, alunci cind pirghia i 'D r e s o r u l ue d e p e r t a t ed e e l c . l n a i n t e d e a s a m b l a r e ap d r i i i n e c a n i c e , a m a t o n t l isi va plasa pieselepe o coali rlc h?rtie ;i 1e va giisi l o c L r li m p l a d d r i i , i i c i n d u n p i a n d i r p i c a r e s e v a g h i da .

ClLr\TORUL,\IAGNIITOFONULUI OS S ' a r o n s i d e r a tn e c e s a rs I s e d r a t e i n c a p i t o l l l d e iafi Lrtilitaiea si condiiiile cerute oscilatorului din mlgnelofon, pentru cd inoepitorii aL1ocazia sd lLlc."2. cri el in toate construciiile prezentate.Oscila1 t o r r r l s e r v e S t e a o b f i n e r o ac u r e n t u l u id e g t e r g e r es i prcmagnetizare.S-a ales o scheml unicd, cea care figureazi in toate consirttcfiile. I n f i g u r a 1 1 7 s - a e x i r a s s c h e m ao s c i l a t o r u l u i . 198

n-

ri \i $i * *

i{.\ *$

RS

el sl

$
sl

lx

*$

Tubul folosit este o telrodl sa,u o pentodd final5 cu pantd mare. El are rolul de oscilaior, intr-cr s c h e m i d e o s c i l a t o rc u r e a c { i e i n d u c i i v d ,p l a c d g r i l d . P r i r r c o m u t a r ep o a t e s e r v i F i c a t u b f i n a l d e t a u d i o f r e c v c n f il,u c r u I o a r t e t t t i l , i n t r L r c i n l o n l a j u l d e vine mai corrpact decit prin folosirea a doLrdtubr.rri s e p a r a t e .l n a c e l a g it i m p , i r t m a g n e t o i o ns c p o a t e rronta ;i rtn mic reclresotcu tttb satt sclenin gi uLr mic difuzor, asifel ca montajul sd poatd fi scos din l c o m b i n d .d c v e n i n cr L n o b i e c t t r a n s p o r t a b i l . S c h e m a e t a j u l L r ii i n a l e s t e c l a s i c d s i n u s c v a a s t d r u i a s u p r a e i . P r i m a r u l l r a n s f o r m i o r u t l u id e i e ci s i r e , i n p o z i i i a i m p r i n : L a r e , n d f t t n c f i o n e a z io s c i l a torul, are rol de bobini cle goc. Dcoarece frecventa e o s c i l a t o m l L r i s t e L r l t r a s o n o r ii,n m o n r e t t t u il m p r i m i r i i n u s e a r i d en i m i c i n d i f t r z o r . C u p l a j L r lc L r b o b i n a j u l o s c i l a t o r u l u is e f a c e p r i n de tr-un ccndens.ator 5 000 pf, carc in nod obliga5 t o r i u t r e b u i es i r e z i s t el a o t c n s i u n cd e 1 0 0 0 . . . 2 0 0 r,olii, .altfel se stripungc. Se va prelera tin condein s a t o r c u n i c i s a u s t i r o i l e r . L a r e d a r er o l u l l u i e s t e i d e a ; u n t a p r i m a r u l t r a n s f o r m a t o r u l ud c i e g i r e 1 a frccvenfeinalte, producind coreciia de lon, inliturind a s i o s c i l a t i ap a r z l t A a e t a j u l u i f i n a 1 . Oscilatorul este format Llin trei infiguriri. i C o n s i r u c i i ad c t a l i a t i a o s c i l a t o r r r l ue a r d t a t d i n E l s e b o b i n e a z ip e o c a r c a s i c t t m l e z c l e f i g L r r a1 1 8 . J c r o c a r td e 8 . . . 1 2m m c l i a m e t r t ; i 2 . . . 3 c m l n g i m e . Carcasa este prevdznti cu cloudcapace din peftioax . s a u p l e x i g l a s B o b i n a j u ls e i a c e c u s i r m d e m a i l a t l d e Mai intii se bobi0,3 mm, pentru toate inld;tr'rdri1e. rreazi inld;urarea,,A", care are 180 spire. La rniiiocul infigurdrii se pune un strat de pinzi uleiati. Dupzi bobinare se inii;oarI irci str'atLrridin acelagi lniigurarea maierial, sau hiriie groasi parafil.t'atd. c , , t s " a r e 5 0 s p i r e . S e i z o l e a z dd e a s e m e n e a u t r e i a s t r a i u r i . T n l d g u r a r e , , C " a r e 2 0 0 s p i r e .I m e d i a t d ' u p a bobinarese fireazi capeteleinllgurdrilor la coselede contact lirate pe carcasi, notindu-se ielul bobinaie900

Fig. ltB

oscilatorulpoate si nu funcfioneze 1or, a1tfel. din


cauza Lnet efofl.

Tn sclemd e iigu,rat un condensatorcle 100 pF cu steluti. El servegte1a obtinerea premagnetizir care ii, s e t r , i m i t ei n a c e l a s it i m p c u t e n s i u n e a e . a u d j o l r c c d vontd in capul de imprim,are. V,aloarea se reglcazi 1ui precis in montentul rcglirii intregului nragnetolon, cduiindu-se d se obfini'o imp,rimare u tonalitate s c cii mai deschisS, joase sd fie ,reidrd ca irecvenl,ele date distorsionat. Solufia se poate tezolva elea.ant, plasindu-se in locul lui u,n condensatoriir si unul :imifeglabil (trimer), 'asupra cdruia se pot face, aiunci cind e cazul, reiusirile flecesare. Un l,ucr'uioarte important este plasarea 9i ecrananea bobinei oscilatoare. Ea se va ageza eil mai a p r o a p ed e s o c l u l t u b u l u i f i n a l , p r e l e r a b i is u b s a s i u si cit rn'ai departe de celel,alte tuburi amplificaioae. Dc,:arece cimpul de radiofrecvenfddat de bobina r:scilatoa,repoate induce radiofrecvenii in toate circuitc'lc magnetofonulLli esle necesarsd se adiposteasci bobina intr-un ecran inchis perlect (fig. 118). in caz c{ amatorul are o oarcasi de ferocart tip ,,oald",poate bobina oscilatorLrlpe miezul central a1 carcasei, in siiLraiia aceasia nemaiiiind necesar ecranajul. lntnrcit frecventaoscilatornlui se micporeazd urm,a {o1oin 201

Fig. I i3

, s i r i i u n e i a s i l c l d e c a r c a s es e v a m i c g o r ac a p a c i t a i e a c o n d e n s a t o r u l up u s i n p a r a l e l p e i n l h s r i r a r e a. , A " , l o alegindr:-se valoare cuprinsd intre I 000 si 3 000 pF, astfei ca si se obiini frecvenfa de 60 kHz, care rep p r e z i n r tI r c c , o n r a r i m c i r r r i : n l e , u n ' e z , l r r . p : . O piesi tot 1a ie1 dc inportantl este bobinacirr i c r r i t u l u a . o r l : ( c ; r c r r id , p ) - . r r " r e l e : ; i i n : r - c i d i e s i r e aa mp l i fi c a l . o r L r l u ic l m p r i m a r e ; i c a p u l d e i n r primare, interzicind ,accesul tensiunii de prem;rgneliz a r e i n r e s t u l m o n t a j u l u i .E a ( l i g . 1 1 9 ) s e e r e c u t l p e u n a c e l a s it i p d e m i e z p e c a r e s - a b o b i n a to s c i l a ' n . a\in I r"c a.i nrrnar l" spircca .i ir,ii rrra. r e a , , A " a o s c i l a t o r u l r r i ,i n d s u n i a t i d e u n c o n i i e n li s a t o r d e a c e e a g v , a l o a r eQ e g l a r e ar e z o n a n i e ie i p e i gpevaloarealrecvenfeioscilalorului se face in cLrrsul l r a t i i l o r d e r e g l a r e a m a e n e l o f o n u i i i r i s e n r n a la r r d i o , p r i n r o t i r c a r n i e z u l u id c f e r o c a r t ,p i n i c i n r l i n d i catorul optic de nivel sau Lrn voltmetrLl electronic plasat in iocul lui indici un minim, serrn cI icn. i r r ' ' a r ' f r a . o n . ' r ie o p ' i l i d e , . c i r c r r i l n lo o " . D a c a d
h,.hinr nr o nlccrri no ncnilcr,.. nrr

este nccesardblinilarca ei. Verificarea funciionlrii oscilatorului se face cu ajr:' t o r u l u n u i b e c c u n e o n , c a r e s e a p r o p i ed e c i r c u i l u i a n o d i c a l i u b r - r l u i i n a 1 . I n c a z c d o s c i l a i o r u lf u n r iioncazd, becnl se aprinde, indiierent dacd se leag6 s a u n u l a s c h e m i . T n l i p s a b e c u l u ic r " 1 c o n s e p o a l e n 202

de A Iolosi un bec,ulet scaidde 6,3 vo1{i/0,3 legat la trcbuiesd lumicapetele inlAturarii,.C". Bcculelul neze p,uternic indicind oscilafia.In lipsa oscila{iei, se verificdmontajulcu atonfie9i ia nevoiese inverinfd9urarii,,8". seazdsensulconectd.rii \e Frecventa oscilalorului regleazd Llin niezul Je ,apropiind circritul anodical trrbuluiosde ierooart, cilator o bucati de sirm5,folositddrept antenl la un radiorecepior. scalareceptorului, gama de unde Pe in se o 1ungi, vor recepfiona seriede fluierdiuridistanconstituind artate cu nn decalajeeal de irecvenid, rnonicele superioare oscilatorului magnetoion. din ale Se determinidupl grad'afia scaleidistantaintre doul fluierituri, disianfdcare indici precisfrecvenfa funsi damentall a oscil'atorul,ui, p in rofirea miezului bobineise aducela valoareade 60 kHz, constatindu-seaceastd valoareprin citire pe scala aparatului de radio. Ordineaoperafiilorde reglarea oscilatorului este urmdtoarea: - constatarea iuncfiondrii1ui,cu o evenlual5 depanare; - reglarea irecvenlei,prin manevrarea mieznlui sau schimbarea condensatorului oareisunteazd inldgurarea de ,,A", astielca frecven{a 60 kFIz si fie obtinuti cLrmiezul aproapetotal introdusin bobini ; - reglarea oscilafiei optlme, firi arnonice; - regl'area curentul,ui stergere; de - regl,area dop"; ,,circuitului (se eglareacurontuluide premagnetizare iace Iuncfie de bAndade magneiofonuIilizatA\.

MONTAJEELECTRONICE DE MAGNETOFON ADAPTOR

Pentru amatoriicare nu au mai construitnagneintii realiz.,area unrri ruonla i tofoanese recomandd la de adaptor.Acesta, aclaptat electronic magnetofon

sistemnl mecanic de traciiune a benzii si la amplilide 21 catorul de audiofrect'entd ,ap,aratului tadio, permitc rcdarea uttor benzi gafa imprimate sau obfine' rea dc imprimdri de o calitate satisfdcdtoarepentru p ince It. Montajele descriseconfin un singur etaj preampliatit pentru amplilincces'ar {icator de aucliofrecvenfi, d i c a r e a t e n s i r t . t im i c i d a t 6 d e c , a p u 1 c r e d a r e ( m a x i n u m 5 r n V ) , c i t ; i d e u n m i c r o l o n d i n a m i cs a u c t l crisial. Premagnetizareaeste dati in curent contitluu. Irt i f i s u r a 1 2 0 e s t e r e p r e z e n t a t s c h c m au n u i a d a p l o r d e magnetofon care lolose;te pentru preamplitl:g-t-"-: peniocld,oricare din tipurile EF86, EF804, 6X32n' 6J7, 6SJ7, 6X8. Ncgativarea tubrlui este datd prin cddereacurcntului de grili pc o rezistenfdde valoare m a r e . S c h e m ad e p r e a m p l i l i c a r e c l a s i c d . E i i s - a addugat ur.rsistem sinlplu dc comutale cu doud pozitii, ctt aiutont,l ciruia se iace trecereade 1a redare la imprimare 9i viceversa. SemnalLtl de audiol'recventd necesa'rimprimdrii se i'a de 1a placa tubului d f i n a l ( i n i a z c i e t a j u l i i n a l e s i n e i r i c , c l el a ' L r n a i n n d \t p ' i . i ) . I e - i r e aa d a p L n r u l r oi i n t r o ( l r l c'e b o r n c l e e ] p ' " r r pa l c a m r " i i i c a l u r lrl i . I r r o a r a l e c l l b n r n a( l e i l l 'irare pentru microfot.tse va dispune o rezisten[d de 10 kiloohmi - in caz ci micl ofontli este dlnamlc --' u caz ci se iolosegte n m s a u d e 0 , 5 . . . 2 c g o o h m i- i n microfo,ncu cristal. Atunci cind nl se IoloscgtemicroJon,ul, se leagl in scurtcirclit boirnele de intrare, rentru evita'reabrumului. ' Peniru riclicarsa irecvenfelor inaltc 1a redare se folosegteun condensatorde circa 500 pF -- notat cu stel,ut.i- a clrui valoarc se regleazi luncfie de vitez'acu care se lucreazd (valoare mai nicd la vitezd r-tlare;i invers). Condensatorulalcituiegte c'u inf2isurarea capului de magnetofon un circuit acord,atpe frecvenfe inalte, prin rczonanfa ciruia se lavorizcazd ct ridicare a nivelului 1or. Ridicare,airecventelor jcase sc Iace cu ajutorul tonconirolul'uidin amplificator. 204

\l
Rc'

+
s

,!
n;

{ \

L!.

srt

$$i, $'
t
!
a

dt'

ori

l )r c n a g n e i i z ae a 1 n c [ r e n t c o n t i n u u d e p i n d ec l ei i t p L r l L l e b a n d i ; i d e c a p u l f o l o s i t , d o z a r e ae i l I c i n rlu-se prin tatonarc-alalorii rezistct.tteilegaiir intre \ p 1 u s u li n a l l c i t e n s i r r n i; i c a p i t l d c m a g n e t o i o n . / a l o a r e a c i a s i g l l f d o c o r e c i l e d a r c a i n l p r i m z i r i i; i rrn minim de distorsiut.ti. l n i i c u f a 1 ? 1 e s t e p ; e z e n t a t lo s c h e l n i i n c a r e s c f o l r . , s e s d r e p t t u b a m p l i i i c a t o ru n i n d i c a t o ro p l i c d e ie a c o r d . S e p o t i o l o s i o r i c a r e c l i n t i p L r l i l e6 E 5 , E 1 1 8 0 ' 6 E 1 f l . S c h e m a n u p e r n i t e f o l o s i r e at u b u l u i c a p r e a m p l i i i c a i o rp e n l r um i c r o f o n .I n c a z u l f o l o s i r i im i c r o f o n i r l r r ie i s e l e a g i d i r e c i 1 a i n t r a r e aa m p l i i i c a t o r t t l t t i , si si: r'orbc;le tare, 1a o distanfd de 5...10cm de me/nb r a n a l L r j . L a i m p r i m a r e ,o c h i u l m a g i c s e r v e i t c c a i n d i c a : o r c l c n i v e l a 1 m o t l u l a i i e i .R e g l a r e ac l e v i a { i c i valorii resectolrlrtj luminos sc face prin .a.justarea z i s l c n l e i l e g a t e i n t r e g r i l h s i a n o d u i t L l b u l u il i n a l . c c d m a r i n L r n .d e d e v i a { i e o r c s p t t n z i nn r a x i m u l n i l em o t Iiri dislorsiuni. i l L r l r l i c a r e m a i p e r m i t eo i m p r i r t a r e c I - ' i s L r r a1 2 2 p r e z i n t i s c h e m a c e l u i m a i s i m p l u adanicr. care poate li construit cu orice tranzistor f r t c i i p . , p n p " ,d e e x e r n p l ul l 3 , f I l 4 , n l 5 , s a u O C 8 1 7 , , O C 8 2 1 . D e a s e m e n e ac o n t ' i n e o t i c e t r a n z i s t o r d e . r r i c z i ; ' , r 1 e r r d e : 0 . . . : 0 0 r t l i l i v a t i . C L rc i i f o c a r L r 'L F " e, ( b c t a i c s ' , en a i u a t c , c u a t i t a u d i l i a l a r e d a r el ' l l i n . n r a i p u t e r n i c d T r a n z i s t o r u ll u n c { i o n e a z d e p o l a r i z a t , e l : o n s u m u l s t e i o a r t e r e d u s A l i m e n t a r e as e dc accca , r a c c c r r a j r t i o n t i u n o r b a t c r i i d e l a r , l t e r n dn o n t a i u l t e n s i u l l ci n t r c 3 s i 9 v o i f i . l ) r c ' i r r n c i i l r r i n dc u o l i c c s m a g n c i i z a r e a e o b f i n e d i n a c e e a ; is u r s d d e a l i f f e n valoarea eractd a rezisteniei 1a lel tare. rt'{linc1u-se c ; r r i I , r r n n 6 j r 1c r l ' r b e l e c t r o n i c . PcntrLrlrergerca imprimirii 1or sc plaseazaun nragrrel in faia benzii,atunci cind se iace imprimarea p c p r i m u l l r a s e u ; 1 a i m p r i m a r c ap e a 1 d o i l e a t r a s e u y r " i n , l p - 1 ' 2 7 1 m a g r , A l l l . r \ e r o J le ' { c ' i m p l a . d r r t r r r r p e r r r i t e i n l o c u i r e au n o r i m p r i m i r i p r i n a l t e l e . 206

t:
+

f,

fi;

|*-

x \."i

i
I
\

,.s
r:.
ti

\\\ .c; r\

\(

1i. I

l:' a
\

.\

F,
$

.I

:\ \ \ t \

.g

R
,
'i t

.\ \

\ a
.rf

\ T

n
t

tl \ i

In acestcaz se poatefolosi una din schemele prezenlalein ligLrra123,in care oapul de gtorgere primegteun curentcontinuude 30...50 mA, care-lmas'netizeaTe. In prima vari.an,tise alimenleazd capul cu tensiunea redresaii obfinutd de la ci'rc,uitul alimeniare de al filamenteior aparatuluide radio, reclresarea fdcindu-secu ajutorul unei diode c,u germani.ude putere, cu jonc{iune. exemplrr de L7A. In varjanta a doua se iolosegte bateriede lanternS, o aceoasi care aiipreanplificatorul. I,n ambelecazuri se \ta menteazA regla cn aten{ie valoarea poien{.iometruluide 500...1 ohmi. 000 Imprimdrilese vor Jacecu ,un nivel fedus,alifel ies supramodulate, distorsionate, ton telefonic. c,u In ,acesta va depirta caz l imprimdrilorcu microion, se la maximumde diiuzor.ul aparaiuluide radio, altfel va apareefectulrnicrofonic. Ca microion 1a adaptorulcu tranzistorse poaie Iolosi chiar un diiuzor dinamicde diametrurnic. cu-

r l 'J . l i r aL l + J I.\
P

l;r;

lrrnqlnrmatn-

r^ inr---^^

^-^^.-

plificatorului. atunci cind se face o l-a toate tipurile de adaptoare, i : n p r i r a - " J r p ; r n p r o g r a m L l e r a d i o s a u p i r . u p ,s e d i v o r s c o a t e i 5 e l ea d a p l o r u l u i i n b o r n e l ed e p i c u p a 1 e ampl iiicatoruiui de audiofrecvcn{i.

MAGNETOFOANE

In cele ce urmcazdse clescrie construciiapdrtii elecironice unui magnetolon viteza benzii de a cu 4,75 cm/s. c e r P c n . r u' m p ' ' r n a r s e { o l o . c s t u n a m p l ' i i . a i oc u doud etaje echipatou o dubli triodi cu factor mare de 6ll2n, 65L7, <1eamplificare, excmplu:ECC83, 6H9C. Amplilicatorul(fig. 124) nt Vezinld nici o particularitate, alard de faplul cd se cupleazicapul in
^,, :^.:-^^ ^ l ; l i , ^ , ^ - , . T, . : ..-i-1-,,^i-

cuil R.C. Acestaare ro1ul de a Iace corecliacurbei r1e cuvenitiatit inprimirii,cit 9i redirii,doar rlspuns . d , n n o m e n l u i m p r i m r r ' i T u l - ' ulli n r i . e r v e s l e r c p t l oscilator. La reclarese lolosesteacelagiamplificator,plus etajul fina1. Sisteurulde comutare,Ioarte simplu, folose;te comutator un liniar (fig. 125),care poaie scoasede la ii confecfionat folosindu-se contactele ln comutaiorrotativ. Avantajul conutatoruluiliniar prin aplsarca cI const6in aceea poatefi comandat vor fi idcutein Conexitnile comutator 1a unei c1ape. sI a;a fel incil ,,imprimarea" se obfini la apisarea un a clapei.Se va prcvede sistemde reintoarcere coori de cite ori magmrtatoruluiin pozifiaredare, pe retofonul estepLts pozilia..stop". un ln etajrrlfinal se {olose;te tub ietrodi sarrpenELB1, 6|114II,6AG7, iodd cu panti nate, de eremplu 6119. 2to

\' a

fuT1 h.!

\::7

ss li
Fls

s.

rR-

ry I e
!

I "-".".

flWil=
Irig. l2;

combinei, .\'lontajul poatealimeniadin redresorul se conformschesau se poateconstruirn mic redresor ului va fi mei din lisura 126. :\'iiezultransiornraio de 5 cm:. Primarul are intre -4-B 1000 spire cu mm, sirmi de 0,25...0,i1 i'ar intre B-C 900 spire cu mm. Seoundarul D-E are 1800 sirmd de 0.15...0,2 pcntru mm, spirecu sirmd de 0,15...0,2 iar sec,undarul

Fig. 126

alimentarea iiiarnentelor 77 spire cu sirmi de 0,8...1 mnr. iledresarea sc iace cL1 ajutorul unei punii cu seienirrsau a patru diode cu jnncfiune de i i p A f - 1 I 2 7 . F i l t r : r e a t e n s i r : n i ir e c l r c s a t e e i a c e c u s ajutorul unei celule de liitraj alcatuiti dintr-o lezislenii si <louiicorrdensaioarc capacitatemare. de p 1 R e v e n i n d ac o n s t r u c f i a i r i i i e l e c t r o n i c e m a g n e a l o i o n L r l uti r e b u i e s L t b l i n i a f a p t r r i c i e a o i o r l r s n d a i ment ioarte bun nLtmai prin ulilizarea benzilor de nagnetolon cu granulaiic f ini. Datoritd amplificdrii nu prea mari date de montaj, trldilia este lipsiri de zsoirlot de fond, obtinindLt-seo rlafe claritate la sunetultti.Din cauza vitezei mici de iraciiune reda,rea a benzii redarea frecvenielor lnalte esie limitati s u b 7 0 0 0 H z . D a r c a l i i a t e ar e d i r i i - s a t i s f a ci e l r e c e i i mai pretentiosi amatori de muziczi sinionicd, bineinteles atunci rind se impriml discuri sau prosrame dc radio. . \ l o n t a j u lJ ', : . : . i i r d a p i a t 5 i p e n f r u v i t ' 2 , - l ed c l9 cm/s, 9,5 cm/.s si ?,,1cm/s, inlocuindu-secircuitul Il.C. de corecfie a1 imprimlrii cu alte circuite ( i l g . 1 2 7 ) . I n c a z u io p e r a l i i l o rd e r e g l a r es e a r a n j e a z d

Fig. 127

\ialoarearezisteniei notaiS cu sie1,rli, ast{el ca iiniaritatea curbei de rdspuns sd iie cii arai buni. I.ntrarea magnetoionrllLlipoate ii ,atacatd de orice r i p d c m i c r o i o r tu z t a ' . j t . a r n d u - s ep o t e n l i o m e l r r r l e d volum spre maxim, de asenenease poate lua semnui de ia dioda aparatului cle radio sau de la pioup, corespunzind alte pozi{ii ale poteniiometruluide volum
h^n I/1, f;6..ra.a7;n nar+6

ln caz cd. nu se monteazi un diiuzor de control, magnetolonul fiind stafionarmontat in combinS, sec1e crrndaruliransformatorultti iesire se poate ldsa ,,in aer". In acestcaz se poateinlocui transformatorul de ie;ire cu un goccu miez dc iier. IatI datele gocului miez 1,5...2 : cm2; lntrelier 0,1 mtn ; se bo1500...2 spirecu sirmede 0,12...0,18 000 mm, bineazd. de cu citevastraturi de izola{ie hirtie paraiinatl intre siraturi. si de In acesl crz qe loric simp)ifica sislemul con.rutalie, oscilatorul scotindu-se iuncfiuneprin indin treruperea circuitrrlui caiod. de montajul elecironic(fig. 128) Ddm in continuare pentruun magnetoion vitezade derularea benzii cu de 19 cm/s. Tubul T1 este o pentodl de tipul EF86, EF804, 6X32fI sau 6J7, 6r<7, 6SJ7, 6X8, 6SH7, 6X3. El drept amplificator tensiune, de aiii la impriservegte mare cit gi la redare.Tubul urmdtrNesie jumdtatea unei dubletriodede tip ECC8l,6Hln, 65N7,6H8C, d.repiamplificator tensiune. de servindde asemenoa jumdtate tubu,luiestemontaid acelagi in Cealalt5 a ,mod,dar trimite prin comutare lcnsiune reac{ie de o primei 1r:orle. realizind negaliv:i ectivd irecr-enrd se de imprimlrii ;i redlrii. Ulcorec{ii1e curbi necesare de timul tub figurat in monfaj e tlbul iinal care funcJioneazisi ca oscilator,atunci cind se face o impflmare. Montajul, desi nu prezintddificulilfi constructive, obtinerii de imprimSri de inalta oferi posibilitatea piesele iolosindu-se Apa cum esteprezentat, {idelitate. universalbun se obfine notatein schemi,cu un c-ap
214

t-

a,>ffi

{.'

o cdrbade rispuns liniarl intre 30 H2...15000 I"lz, cu o nelinia,ritate micd de -l- 4 dB, neiiniaritalc mai care poatefi imbundtiliiti prin reglarea valorii picselor nciate cu stelutI. Peniruimprimare 1apicrrp apar.atul radio de sau de se loiosegte atonuator un rezistiv,a.lcirrri ro1estede a micgora nivelul semnalulrri ciesursele dat respective de audioirecvenfd, pentrua nu supramodula anplificatorul de imprimare.S-a prevlzut de asemeflea un atenuator'rezistit'$i pentru semnaiul dc 1a iegire.

,\ION'I,,1RIJA AIAGNETOFONULUI Iaid acum citeva sfaturi plivind moniarea magnetoionului. Mai intii ciieva ouvinte despremontafe; pie selor electrorrice,a1e magnetofonului. Moniarca se incepeprin perfora'rea pano,ului montaj gi pritrderea cle pieseJorin locurile care n'u sint necesareasambldrii pirtii mcanice (fig. 129). Tuburile electrronice se tnor]leaz\ cu ,,capul" ln jos, aceasta nu deranjeazi cu nimic. Polentiornetl'r se monteazd pe partea 11 cealalii a panoului, ca pi condensatoarele eiectr6liiice (care neapdrattrebuie sd aibd ,,capu1" sus daci au in supapA de siguranfi, altiel pot exploda) Fi tfansformatoarele.Seleniul se fixeazd pe o supralatl liberi, departe de motor sau alte piese ce se po+ incdlzi in iimpul lunc{iondrii magnetofonului. In lig.ura 130 se arati cun se fireazi un gasirj special,cu ajutorul unor coliare lungi de tabld. Pril.rde,rease iace cu guruburi .sau prin niluire. In partea din fa{a se prevede ln ;asiu o adinciturl, necesrari acliposlirii difuzorului. La un noniaj fIrI diluzor nn e necesardaceastdprecautie. In ligura 131 se aratd cum se poate alciiui un schelet pentru monlaj di tr-o gind de aluminiri sau fier, pe care se dispun in linie dreaptd pieselemari t r p n ; i s o c l u r i l e u b u . r i l oe l e c t r o n i c e ,i e s e l e i n t n t e m o n 216

:$

i
: \ t

Fig. 130

pe de iindu-se doui reg etelaterale pertinar.Translordirect matorul de reiea 9i cel de iegirese monieazd p i p e s p a l e , e a n o u l ud e m o n l a j , a s i l a p r i m av a c lormat din gini gi celedoudreglete riantd.Ansamblul si se monleaziasiielca tuburileelectronice Iie iixate scurtefixate in cu capul in jos - p'rin distanfoare col}nrileginei,sau in pozitienormald,dacdse monteazi distanioare lungi. Aoestsistemde montaj este pulini indeminare dar ln destulde compact, necesitd pieselor. cursul agezdrii

ffii Z'- --2


oo Fjg. i3l

^ .,'------\ "jF \/(_/

,---i F--F kaom*o( \


Fig l3:

2>

F i g u r a1 3 2a r a l i c t t n s e l e a g i c l p e t " i e) a m o n i a j r t l s e l e c t r o n i cC a p u l d e i n p r i m a r e - r e d a r e e l e a g i p r i n . folosireaa doub conexiuni izolate de masd, care prin c c o m u t a l e d e v i n p e r i n d , , c a p e t e a 1 d e " ,c o n e r i u n e a o p u s d i i i n d l e g a t i p r i n c o m u t a t o ri a m a s i . A m b c l e conexiunise ectaneazi, iar ecranajul se leagh la rnasd numai 1a montajul electronic, lingi soc1ul tubului preamplificator. Ntt ste permisd atingerea . c a b l u h i ie c r a n a td e g a s i u l p d r t i i m e c a n i c eE c r a l l a j l l l c a p n l u in u s e v a l e g a i n n i c i u n c a z d e m a s a p i r t i i altiel apare brum. Peste conductorul dnbll, mecanice, ecranat, se va irece un tub r"arnii, san se rra izola in ali mod. c C o n e x i u n i l e a p u l u i d e g t e r g e r es e l a c d i n d o u l sirne izolate, rlsucite, pentru a se anula cit.ttpul eleciromagneticdat de o conexiune,prin electul opus dat de cealalt5. Nu este necesarl ecranareacu impletllltra oe s1rma. Pent'ru micgorareazgomotului de fond' trebuie sI se loloseasci metoda montaiului cu linie de masd comuni. AceastaconsiSitt lipirea tuiuror conexiunilor d e m a s d 1 a u n s i n g u r i i r d e c u p r u ,g r o s d e 1. . . 1 ' 5m m , iznlaI tald de 5asiu pe iot parcursul lui, in aiard de

r l n c a p l t c a f e s o l i p e s t el a ; a s i u c i t n a i a p r o a p ed e soclul tubului preampiilicalor. In cazul iolosirii tub u r i 1 o r , , n o v a l "s e p o t f o l o s i p e n t r us u s p e n d a r elan i e i , i de masl conruni tubulelele dc iabli ailate in rnijlocul soclurilor. De asemcnea,coneriunile de nraszi r l c c o m L t t r ' r - r r t l p u l o ni u l n cf l t l r' l o r u l r r r r rc. r r p r r l i. n t e t r l r ca l c n n d 0 n ' n r o l r , r , e l e .t r o l . : ic s r \ ^ r l ( - , 1 '' . la masa comund. Aceastd nrctodd se poale iolosi in orice monlaj dr: ampliiicator de audiofreo'ent5, asigurind o lipsi aproape oiald de brum. t (}lneriunile ile alintenlarc a filamentr:lor se I'or face din lifi resucitA-Un capii al circLritulL:i iilamontuhi se leagi la masi numai 1a tubul pre,anplif icator, in acclasi punct .undc este lcgai5 linia de masi comuni. Nt1 se adniite economic rIu lnteleasd. prin ducereaunui singur fir pentru filameni, cclilalt lelint l u s e 1 a s a s i u d i r e c i l i n g i a l i m c n t a l o r ,I i e c a r e i u b : v i n c l u n c a p d i a l i i l a m e n t u l u il e g a t l a n a s d , c a 1 a :rparatelede radio de pfoductic veche.Rezultatul esie br,um, care ru poaie fi inlifurat cu nici o metodd. Tubul preamplilicator se va rronta pe un soclu 1 r n \ ' i z t t l c u o s u s p e n \ i oc u r t i c a , i \ e v a e c r a n ac u u n m a n $ o n d e t a b l d c l e i i e r , s a u a l L r m i n i u l,e q a t l a r a ' i r t . T o l c e ' a c c ( ' t t . t t ' e . c - r r r ; r j .\ ' i l r e n u v i n c u i n , , n t a .I d i r c c tr : r r . o r r rja l e c r ' r r j c . e . r " m p l U d rr c r t f i l p o l r n { i o m e t r u i , 1 i. \ o t i r - , . I ' o i ' i cl ( g i r J i r b c l 1asasiu. C a p u l u n i v e r s a lv a f i e c r a n a t c u u n b l i n d a j d i n t n i t t r n c ' as a U p e r m rl n r ' . 1 n c a z c A n t t S E f C U S C S t C l p r i n b l i n d a r e s i s e o b i i n i u n m i n i m a l zsomotului de fond, S E pot incelca doui \-.ariante compensarc, se clc iolosite de obicci pentrurcompensarca de brrrmului cules c1e ap. c P r i m a m e t o d d ( i i g 1 3 3 c ) c o n s t dd i n i n t r o d u c e r e a p c g f i l a t u b l t h i f i n a l a r r n e i l e n s j L r na l t e r n a l i v e i n i , \ i e r s A a i a z i , l u a l i d c 1 a u l r c a p i t a l s e c u n d a r u l ud c c i inalii tensiune. lla sc irimilc printr-un condensator trimer de 2...10pF, carc poate fi realizat si prin rd.srtcirea douir capete de sirmd de coneriune. a O variantd a metodei consti in folosirea unui condensatcr de 20...300 pF, legat intre conductorui de 220

I ! I t

ilil

$it

5lil

qiil

sl
tr

{N s;{l
\til 'l.l

ill x

st

!l

q.l

I
I

:' lilament care nu este legat 'la masd gi grila tubului i i n a l ( l i g . l 3 3 b ) . I n c a z c a s e o b t i n eo m e r i r c a d e b r u n u l u i , i n s e a m n lc a l e n s i u n e a e c o m p e n s a r n - a r e razd inversd f.ald de laza brum,ului gi atunci esie necesar sd se inverseze sensul colexiunilor de alimen'1are a iilamentului sau secundarului de inalti tensiune, chiar la translormatorul de refea. O a doua metodd, care dI rezullate si mai bune, constd in inserierea unei bobine c.u capui universal. Aceastaculege br'umulgi il scade prin fazare invers5, {unc{ie de pozilia ei. Felul de conectare al bobinei ,,antibfum" este ardtat in iigura 133c, iar in figura ea Si 133d se araid modul cum se confectioneazd cum se monteaz5. Bobina are 100 spire din sirmd de 0,3 mm. Coneriunile 1a capul Llniversal se lac cLr liti f1exibil5neecranati. Prin rdsucirea bobi'neiin diierite sensuri - lucru permis dit.t punct de vedere necanic de lame1'ade aluminiu moale - se obline de o reducereimoortantd a zsomot'L1lui iond. In caz .se ci brumul este:inci accentuat, mdrcgtenumdrul de soire al bobinei. astiel ca in ea si se inducl o tenmai mare. siune de compensare La montarea pirtii electronicea magnetolonultiise va acord.ade la bun inceput atenfie ca motorul de antrenare, iransformatorul de re{ea, transformatorul . l e i e q i r eg i c i r c u i l e r et u b u l r r i i i n a l s i i i c p l r s a t c J a distanid cit mai ma,rede capul universal, ia ce1pulin 12...15 cm. In caz c'a nu se poate respecta acest e n r i n i m d e L i i , ' l a n t i .s e v o r c l i s p u n c c r a n a l ed i n l a b l d de iier, in scopul elimindrii tulburlrilor.

M O B I I - AC O M B I N E IM U Z I C A L E

Odatd construite toate subansamblurilecare alcituicsc combina, se poate trece 1a construirea unei a l m o b i l e ,i n c a r c s d s e p l a s e z e p a r a t L td e r a d j o , a m pliiicaiorul, redresorul,picupui 9i nagnetofonul, preiLrm gi ln rlifuzor sau mai nulte. l\obila combinci b n - a r e n u m a i r o l u l d c a p e r m i t ea s a m b l a r e a l o c t t r i l o r intr-un singur tot si de a 1e proteja de praf sau lovituri, ci asignrd ;i o bund calitate a reli:irii srtnetuhi. Dln puncl cle vedere constructiv, combina poate,fi d c s t i n a t i a u d i t i i l o r m o n o i o n i c es a u s t e r e o i o n i c eI.n funriie de aceastamobila poate {i proieciati de la bttn inceput in iornat ingust sau in lormat 1at. In cazul reddrii stereolonicea suneiului cste necesari folosirea unei illcinte acusticc separate,exicr i o a r i c o m b i n e i ,p e n t r u c e l d c - a i d o i l e a c a n a l . 1 n cazu'l unei mobile destinate adipostirii integrale a de ec'hipamcntLtlLri redare siereoionicdse preferl forrratrri lat, distanta inire difuzoarelecelor doul canale p m I j i n d 1 , 5 . . . 2 e t r i , d i s t a n t 7p e d c p l i n s u l i c i e n t d e n t r u intr-o camerl obisnuiti. obfincreaeleciului stereofonic i 7 n c a z c A m o b i l as e p l a s e a z dn t r - o s a i d d e d i m e n s i u n i mai mari, pentru mdrirea electului stereofonictlebuie sii se loloseascdincinte sonore, sau coloane acustice,. p l a s a i e ao d i s t a n f l r t a i m a t e i n t r e e 1 e d e 2 . . . 5m e t r i . , 1 . I n f i q u r a l 3 4 a s i b s e d a u c i t e v a s u g e s t i ip r i v i n d aspectulnnor mobile in care se poate monta cornbina. e A l a i e r i a l u lc e 1n a i b u n p e n t r u a c e s t ec o n s t r u c f i i s t e , p a n i : 1 u lS e 1 , - o a tfe l o s i i n s i s i p l a c a j g r o s d e 1 0 . . . . o

Fig. I34

20 mm. Un materialfoartebrin peniru acestgen cie construcfiieste ce1 din care sint flcr.rteplansetele scolare Jormat de mare,din carefdrd pr.ea multi cheltuiall amatoruli;i poateconstruicu r-rsnrir.rfi rlobiia
necesafa. Panoul acustic,pc carc se nonteazd dif.uzoar.elc, se acoperA cu un material texiil decorativ, cu terlLtrd rard. In exerirploledate se araii ci peste pa,noLrl acrrsticse poatemonta o reiea de stinghii de lenn, cu ro1u1de prolec{ie gi in{r.umusefare. In constrrrciiamobilei combinei se r,a ciuta s:i se pdstrezeo linie cit mai simpld, caracieristiciirnobile, lor moderne. Nu se va ..infrumrisefa" mobila cu ,.f1orice1e". Difuzorul principal sc va nonia in fa{i, dar nu in cenirul panoului ,acustjc.In caz ci se folosescdoui difuzoare monlate pc acelasi panon, sc vor monia pe d i a g o n a l ap a n o u l u i . L a m o n i a r e a a d o u E s a u n i a i 221

.l

mulie dilLlzoafe cc.rrnbind, r,a iace tazarealor. in se ag.d c_unl aritaf 1a morrtajulstereodini.Dift-tzoas,a rele dc Irccrenla inalrr :e voi rrrorrla taieirf, rrii i. c r nl r r . " e o r r a r i , i i . i n p r - 1 i i e a , e r a l et " i o U ; l " , , d o . ,
o ^ n t tl\L .c e \ o r I l J , o l , e r i i c c r r r t

p c n l r ua

nrrrcrial .l(.oritLiv

prin.prinder.e.ouguruburide 1emn, imbindriin ,,;l; l 9 9 . r i n d u n i c rf"i.r r r c d e s t i n s h i d e J " n n p e n t r u - i n _ i S r i r e f i n i q a j ufld c i n ' l r r . .: c i e 1 . ro b i . n i r ; l! ; ; r i ; ; , n l mobili..Spatele combinei fi inchis'Ou va ,n-.upr" perioratdin placaj.
td*1)67

. l e I J L I . ur t . i , e I , i , l J,, .r.t" ..t l.r.,t,p.tr.Cle,lt*n_ e q L ) |I e d e m t f t O I O n t e _ La rn"bil-rc I cafac c:ro r lil :j .e pr_ro lir rrrr , D o ,t , t . , ( , n r t A L , / i r r c c u p e r i t c U , p . : , r _ r ar . l , t . , J . L -. -n.lelJ.l pll .te 1 . . r , . . 1 . e c r r l. e r : r r r - l l a p e p a r r c l B r l i r l I Z O r U l u r , r . r i n l i . a I , r n , i O n o . a a , r a 1 3 1 1 ; 1p g n, _ ;l , ,1i l n l , a J e t t e . r t l i nL r ; l t . r 1 . r - e n u . . L i n c i h p r . . : 1 , c ;rlrrci cIlt!lvr n l : ' r l i { i . , ic r I i r r i m . T n a i n ' e J c a \ o r r F C el : c o n , t - r r c { i : , n o b i l e ip e n , r u r co-:hin". -0 o- n-, rra c , r q 1 eI i c . " - - r i - b , . i lrcc:. .\ c a - e o d . l a d rI'n i c s i a t , o ' c r . a , . l . r r i c o r _ b i n a : rb L .r r ' , , O a l r J C h e i l i r . t r - l n . r C I r l , r r e n i U r i l e , . 1 e . :,r ..nnu 1/1, I n r i-ir..cr r. tt., 1ln.;q;tn.,lipric.e 'Jrl. /\. dslJ c . l".cJ {ie c".p c, ,i(tn t,c fr^ e ; a . l n J ' ^ r, J c r l l l i t r r 1 ,..1 r 1 ' , , 1 . ip 1 1" r 1 1-.i1 . n r r c ; r 1. iTo_ . t. sIra. t\ amblrret .,ub;e' .c r.t .ac,,. ir r-ai soli l,

i;tr[1'.rr, . Picupul se va monta cit nai elastic _ pe burele d e c a , u c i r rsca u p l a . r i . - - i j n p o z i i ' e p e r t e c r ' o i i , -.v t a q n e t o l o n u lc a . e m e n e as e v a m o n t a d ^zonla,a o e I n t r - og a u r u a p a n o t ' lit r c . p o p 1 1'1 .l o s i n J u _ s o t u n r sr.lem s u ) p e n s i e l a j J i c J ,. q s c o p u la r e n u a r lz o o i .de m o i u t | | c J t J e \ i b r J { i a. . i . r r r a r i a r o l o r l . r i r o l i n _ L n T ur l . L a . m o n t a r c a r a g n e l o - o n r rs u i v a " i n le tine ser.-,i c J t r a n s l o r m a t o f l dl e r e { e a a l r e d r e : , r u l i 5 a I i e t -. : i . l n l , a r l c e r r r r g n o r o l o n . a s i l r c t p t : l - r . ', . i 1 pj J cea n l J r l t l r l l c l o J \ a r e d r e r or l r i c o m b i r t . ei. r e j n I r , 1,lrr,ea inferioari a mobilei. NLr se vr plasa difuzor.u,l saLrgrupul cle cliluzoare ( J r o r . , J r i r . e r c r . . . 1 .j,u : r , e p - , . ; r. r p r o : r p cl o , ;rp.Lr..rt,rl

r J , r o . c e r b . o r . b l i . r o ,r c r r l c l r , r l

C I T E V A S F A T U R ID E S F I R 9 I T

a n' ;,i,a, :l1i?",ii,#"::i:,i'1'".:l'";ii "*' mi ava tu'f9"ti

cirlii' sfireitul lati-nc,1a i,.:ll'ru:j,*;iii#.?

dJ i:ipft i:':: :i'il,if j":"':TlL1fl?iT, :*:ll "gill'i i;iii' i:":?:lF: fr


:li:+":11'x"L"n,"?ii^''9if
zenlaIe.
l

toateblocurile dacd ,nc1o,u,u, s'ar construi

I I

mare de timp. citeva variante de I n f i g u l a - 1 3 5 s i n l prezentate combinh. 1a soluliile Pre' Amalorul nu trebuie sI se limiteze

I I I

fi'J], ;li,m -, *-n. ". "i,',""';,lli']"yl'l,i':n'":;li ;. l*i i n il il,'' iiSi'Jc"li'",i' "-"cui' l:li"^:, L :l i;. .il;".r;."'"i" l;-'i p'oi".t'r" ',ilqllY:"IPl-i;
'I^'jli] i,-o"r. t. Uri,i'jr,';if*',',, "uri.guo, dl l_::.f::f i'' i; t,
-1. carcir"elul cu incelul vor aceea urdm suceesiuturor celor oe ir"iti.carte' ,arltatdir.raceasid "p;ii'p.1rt".

srrlirIula-^^^,1i-':,'*1i f i'l' r'lu,'"prin m..rrrcii

I l

ia. . ;T:;;;i; a..".r'o.i i'i'ls I lls:i'll ii..:l:.:\i,;.l ";'bii ;;i ;v""i ior i. t3' 1':,1"ri'd?; ;,i. ii ::,';ic v r z L u r r r ' Hl'iil 'lr" :i.'."i;i;;"i;-,"r"*itr"a .:igSlllti:?;a l ill l;l lr t : ".r -T?iif o in viiLorl v o r 1 Li n t i i n i t e

D/FUZ'F

2!a 6/A 70 r Ot1

Y Ufi*g_*-"-J{
L{ffiJ
|-*l

.++1

rE{

"-,. f \'=:,;;t'h ),_

t.-i.J:l

cuPRtNS

Cuvint inainte Cilevasfai ri necesare Conslfuirea redresorLrlui-a1imefl tator Putind muzicEnu slricA Recepiof superheierodind ul Per[ecfiorarearecepiorului superheterodir]E PutinA electroacusficA Qedarea pseudostereolonicd gi stereolbnici slnetulrri a Magnei.rfoiLrl Mobila combinei mLlzicale Ciieva sfaturi de slirgii

5 I 16 30 53 7S 144 1ti4 175 223, . 226