Sunteți pe pagina 1din 16

19 1

N O U T I HI-FI. N O U T I HI-FI

~
Z
~
I
O
~
::r:

~
...,
~
E-+-
,<
r-
G
Z
~
i
N O U T T I HI-FI. N O U T T I
Circuite integrate audio
Mare/ui public, din ce in ce ma; n redarea unor programe audio, firmele specializate n
de componente, piese accesorii ii dorinla ntr-un ritm destul de alert.
Desigur, aceste se cu n rindul constructorilor amatori ce doresc a
realiza HI-FI care le pasiunea de. constructor in timp, nu le solicite
foarte mult bugetul.
Printre firmele de circuite integrate audio, atit preamplijicatoare, ct amplifica-
toare de putere, la un loc de frunte se prestigioasq PHILIPS. O parte dintre produ-
sele acestei firme ne propunem le fideli/or cititori, n sensul vor datele teh-
nice, schema de cablajul imprimat pentru realizarea
Aceste circuite integrate audio vor fi prezentate n continuare, grupate pe trei categorii, anume
circuite integrate destinate audio portabile; circuite integrate audio montate pe autove-
hicule; circuite integrate pentru de fidelitate.
Ca o noutate cititorul va n cadrul acestei circuite integrate alldio HI-FI de
putere ce pot debita de la la 100 W, pe sarcini diferite.
Sntem prin acestui supliment al revistei TEHNIUM venim n ntmpinarea
constructori amatori iubitori de montaje audio de fidelitate.
Circuite integrate pentru echipamente
radio/audio' portabile
TDAIOll/TDAIOl5 , iol ,mplifi,",om com-
patibile pin cu pin ce dispun de
domeniu mare al tensiunii de alimentare;
preamplificator amplificator de putere separate, accesi-
bi le din exterior;

de intrare mai mare de 100 kfl:
de repaus tipic 14 mA la Va = 12 Vc.c.:
imunitate la semnale RF;
puterea de pentru distorsiuni totale de maximum
10% este:
PQUT (W) Va (V) Rs (O)
cu conexiune bootstrap (ambel e CI )
1 6 4
2,3 9 4
4.2 12 4
TDA JOII cu conexiune bootstrap
6,5 16 4
conexiune boolstrnp (ambele circui te)
3 12 4
l OOkll
lpF
4
TDA 1011
8
TDA 1015
l00pF 1
9
mA 1011ITDA lJ15
CABLAJ !FATA
,
1
1
2 ___ ___________________________ .... ___ __ ",:,: TEHNIUM SUPLI MENT
LIN
Circuitul integrat TDAIOl5T "" d",;-
nat echipamentelor portabile. ocapsulat pentru tehnologic
SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE).
Puterea de pentru dlOl:S; 10% este:
-
POUT(mW) Ua (V) Rs (fi)
300

8
SOO 9
,.
500 12 32
circuitului Snt cu ale celor circuite
prezentate mal sus.
Circuitul integrat TDAIOl6 """"
prcamplificator de inregistrare-redare ce dispune de control au-
tomat al amplifid'irii (ALC = automatic le'.'e! control). De ase-
menea, circuitul un amplificator de pUlere de
circa 2 W pe o de 4 fi la Va = 9 V. Circuitul este destinat
casetofoanelor radiocasetofoanelor dispune de:
t,i!!!.l
RE(DI!)
ZlpF
180kn
5
R

8
It:PUT P
Z.2
nF

170"'\

PlAY
L.
l00k.Q.
11
10kll
....
8
a
1000F
:I: '" WpF
IN
:I:
1
22k
2
7 41pF
7
RIN
TDA 7050

TOA 1O'iO
ITI
ITI
3
6
47pF

TDA 7050 (T) este un amplificator utilizind ten-
siuni de alimentare reduse putnd in regim stereo
sau mono (In punte). TDA70SO este in DI LS, iar
TDA7050T in SO-8 pentru tehnologie SMD.
Puterea de (pentru d
10c
S 10%) este:
TEHHlUM SUPliMENT

6 5
T lJa
TUA '015 T
O,, F

2i1
7 3
Q 22nF IIs
4,7111
stabiliza tor de tensiune (2,6 V);
proleC\ie la scurtcircuit;
pentru pozi!ia stand-by;
Df1l6 cu radiator intern;
poate lucra in regim stereo utilizind c.I.:
control automat al nivelului la inregistrare.
Ua
'r,
P0UT (mW) Ua (V) Rs (O) Observalii
15{) 4,5 64 montaj in punte
140 3 32 montaj in punte
2 :d5 4,5 32 stereo
2 x35 3 32 stereo
Circuitul nu componente externe la functionarea In
punte
funC\ionarea la te nsiuni la 1,6 V);
curent de repaus (3,2 mA la Ua = 3 V);
fix in tensiune (26 dB in configuTali e stereo 32 dB
in configuratie mQno, la Ua = 3 V Rs = 32 O).
3
4
!DA 7052
6
TDA 7052/TDA 7053 "o< ,;"";"
ce o funqionare la tensiune a
reduce puterea de TDA7053 conpne patru
amplificatoare lucrnd in punte. cite in
DlLl6, iar TDA70S2 o pereche de amplifi-
catoare lucrind n punte. in DI L8. Circui-
tele
Prolcclie la scurtcircuit:
stabilitate in tot domeniul de funqionare;
nu radiator extern:
nu procluc zgomote la conectare-deconee-
tare;
fix in tensiune: 39 dB la Va = 6 Vc.<:., pe
o de 8 n;
nu componente externe.
Puterea de (pentru d
10l
:5 10%) este:
TIP POUT (W) Ua (VJ Rs (fi)
TDA7052 I 6 8
5
r---T""'r--.4U,Q
TDA JOIl
10
TDA70S2 2
"
TDA7053
2"
6
25
8
52
! tata planta M.:
TOA 7053
pluntatilJ
2"
"
2S
TDA 70550 conline amplificatoare in pun tI' ce
pot lucra in de tensiune de la 3 V la 18 V, ceea ce 11 face
apt pentru lucrul in montaje alimentate de la relea sau de la ba-
terii. El
distorsiuni foane mici de crossover:
consum redus de energie:
in tensiune de 40 dB (Ia Ua 0::= 12 V, Rs = 8 O):
MUTE;
putere 2 x 6 W la Ua = 12 Ve.c. pe Rs = 8 fi.
CIRCUITUL IMPRIMAT PENTRU
TOA 70SSQ (fata
TEHNIUM SUPLIMENT
TDA 70S6/TDA 70570 . sint circuite integrate cu
cu TDA7055Q, MUTt-control, dar cu protcqia la scurtcircuit.
TDA7056 o putere de de 3 \V la Ua == 11 Ve.c. Rs = 16 O
TDA7057Q 2 x 3 W la Va = II Ve.c. Rs = 16 n.
2
lDA 70 \ 6
\kn
R
4
\kn/
R\R
1
r-=_9

.

ND
lDA (fujn plac. ta)
TDA 7057Q n ((Jlfigur:o.tie
sterw- (fata p(antaro. a ci rcuittJiui
mpri mal"l
Circuite integrate de putere
pentru echipamente montate pe auto vehicule
TDAIOIOAlTDAI020 ,;ot c;",;t< comp,';-
bile pin cu pin dispun de
protecJie
protecjia la scurtcircuit in c.a.;
pentru curent de repaus minim;
separa re ntre preamplifcator amplificatorul de putere.
Circuitul TDAlO20 dispune suplimentar de:
consum de curent sub 1 mA n stand-by;
limitare a benzii transmise la superior;
reducerea zgomotului de pe linia de ali-
menta re;
sarcinii supra tensiune (= 45 V).
Puterea de pentru d
t
t < 10% este'
0-
PQUT (W) Va (V) Rs(O)
3,4/3,5 14,4

cu condensator de bootstrap
6,2/7 14,4 4
" "
6,4/12 14,4 2
" "
9 14,4 2 numai TDAIOIOA cu
10,5 18 2 de 220 n intre pinii 3 4.
TEHNIUM SUPLIMENT
tlOnFJ:
SfArt}-1!l' 1
J:
\ 3
"-"

1 1
'
OC<JpF

1
tJ)n
4>Ja Q f
9
1 I
4\67
1Il-


+
if N
GND

t
F
0 _

UO
@
MUTE
TDA 1010 A ITDA 1010
I
5
6
TDA1510AlTDA1515B ,;" c.1. "",bil'
debitcze pe sarcini cu impedanla de la 1,6 fi avind p0-
sibilitatea de a se fixa in tensiune din di vizor extern. Cir-
cuitele dispun de:
tensiune de offset sub 50 mV. ce fune-
!ionarea in punt e;
reglabil extern: 32-56 dB la funqionare in regim
punle 26-50 dO in regim stereo (Ua = 14.4 V. Rs = 4 fi );
proteclie la scuncircuit in C.3. , Prole<:Ic prOlttlia
SOAR a sarcinii;
limitarea a benzii de
curent :S: 2 mA in regim de stand-by;
componente externe reduse.
TDAI515B dispune suplimentar de:
cu renI mai mic de 100 ",A n sland-b)', ce permite co-
manda via circui t n ' L;
protcclia sarcinii in configuralie punte;
prolccJ ia lor la scurtcircuit la n confguralic
punte, in c.c. c.a.;
protcC\ia circuitului la alimentare cu polaritate
POVT (W)
24
" 7
2 li: 12
2 ,6
220nF

IN
1
Va (V)
14.4
14.4
14,4
14.4
11
1
2
4
Rs(O) Observai ii
4 punte. cu condensatoare
pentru bootstrap
4 st ereo, cu condensatoare
pentru bootstrap

2
" "
4 stereo. eondensatoare
.
pentru boolStrap
ITAND-BY IWITCH
10
+
Yf- _ -f
'2
B
100kn.
100kll.
1 -oop1',1LKll
11

F
2
r>- TDA 1510A
1
TDA 111;8 _<,'"
13

o ;' !"; 'I
RJN
,
F \XX) 1ooo .J'f' ]!lliE-
1kll
RsR 47
'r4,7f
10A 1\10A
10A 1\118
ITAND-ilY
100 100kn..
L.:::"",=a:- j -: P"':::;:tru:-:-TllA 1\158 4, pF
TDA1516Q/TDA1518Q ,;" ,mplifi,"oo"
n B cu in tensiullC filmt intern. avnd

nu componente externe in configuralie punte;
lensiune dt ofT<,t1 sub 100 mV;
in tensi une filmt intcrn la
26 dlLin configuralic punte (TDAI516Q);
20 d O in configura\ie stcrco (TDAI5 16Q);
46 dB in C<lnfigur.ljir punte (T[JAI518QJ;
4{) dD in conligurJ\lC \tereo (TDAI518Q);
reieqic a de alimcntare:
iqirill protejate in c.c. C.iI !>aU sur..;} de
",1 menta re,
proleqie la inwl'.lrca wrsei;
consumat < 100 p.A in p07ilia stand-by, la o ten-
"june> 8.5 " 1::J pimll II;
fa.;ilJlak de \IUTE cu tensiunea de 3-6,4 V la rinul! 1
pentru diminarcil la conenare<l dcconectarea
sur'li. Curentul consumat n starca MUTE este de 40 !!lA:
iI1H:h(lare idcntice;
num;lr minim de componentt' .
1
IIGNAl
GRlUNO
T1lA 1518Q
n configurati e punfe(mcno)

TEHNIUM SUPLIMENT
STANO-BY
11
220nF

1 1
4
220nF

m1
1
+
l
SIGNAl
GROJNO
10
6
>--t1"'"\ _--1 1000 f
7
POWER
GROJNO
11
9
0 11

OUT
o '
____ .'-J
TOA 1\16Q I TOA 1\18q
montaj mono in punte (fujO. pbnhl1.l
. TOA 1\16Q ITOA 1\180
smreo( fajtt
mA 1\16 Q, mA 1\1B'<,
n stereo
TDA1517/TDA1519 "oi ""gmte
identice pin cu pin, ca parametrii electrici. cu exceptia
lui n tensiune n (20 dB pentru TDAI517 40 dB
pentru TDAI519 la Ua = 14,4 V de 4 !l ).
Diferenta ntre canale este sub 1 dB. iar' rejectia sursei de mi-
-8;'
nimum 48 d6 in intervalul 100 Hz la 10 kHz. Circuitul este
cu gama de protcqii, inclusiv protcC\ia la
electrostatice. Restul snt identice cu ale
circuitelor TDA!516QrrDAI518Q. Puterea sarcinii
este de 2 x 6 W la 14,4 V de 4 n.
TDA 1517/1519
7 t Ua

1
SJiNAl
GNO
\
POIo.!'R
GNO
TOA 1\19
220nF
+ 9'
1/ 1\jJ
TDA1519A (B) sint circuite de putere medie, cu
finale in B, identice pin cu pin, cu e:>;cep\ia put; rii de

Puterea sarcinii este:
22 (12) W pe o de 4 n la Ua 0:0: 14,5 V in regim de
funct ionare n punte (monofonie);
2 x 11 (6) W, in n regim stereofonic.
Circuitele Ia scurtcircuit in c.c.
TEHN1UM SUPliMENT
'"
IN 1
1
,
o
+
OU1
TOA lST7/TDA 1519
SCHEMA CABLAJULUI plantnt6.l
c.a., la inversarea sursei, sarcinii.
De ne<.:esita un mi<.: de <.:omponcnte externe,
iar trecerea in stand-by conduce la un <.:onsum sub 100 Prin
stabilirea potenti alului la pi nul 8 se .stari de

VI = 0-2 V (Ig - 12 p.A) - ST AND-BY:
V
s
= 3,3-6,4 - MtJTE. Curentul absorbit de la n
stare este de circa 40 mA;
V
3
= 8,S-Va -
7
220nF

1
1
220nF
r

8
STAND-BY
+Ua
STANO-BY
8 7
l000F
I
22OO1F -I{!a
TOA 1519A(8)
8 7 l00
0F
I 2
fi
TDA 1519A\8) 1
+
+
220nF
4
r
4
RS'
RS
RS2
9
6.
1I2Uo
5
l 2 5
TDA 1S!9A! B) TOA 1519AIBI
OUT
El
TDA 1519A(Bl C!RCU!rul IMPRlMATrfata
PENTRU MDNTAJUL N PUNTE STEREO
TDA 1551Q CIRCUITUL IMPRIMAT
DUBLU STEREO I CUADRO I
TDA15510 este un amplificator ce
poate livra 2 x 22 n la 14.4 V n configura1c
stereo sau 4 x 6 (4 x II)W/4(2) n la 14,4 V n confi-
Circuitul dispune de un bloc
de control ce permite schimbul de informa1ii cu un
PENTRU CONFIGURATIE
,
TEHNIUM SUPLIMENT
microcontrolcr al sistemului din care face parte
(bus IlC). Blocul de control logic ur-
informalii:
care canal a ajuns la pragul de distorsiune
(detector dinamic de distorsiune);
informa lie privind canalul sau
canalele aflate in scurtcircuit;
indicalie pri\jnd atingerea de cristal a
lemperaturii ( 150"C). din exte-
rior se poale comand1 trecerea n
de lucru:
SLEEP MODE, in care curentul de alimen-
tare este de 600 /lA (numai BUS-ul de date opc-
Talional);
MUTE MODE;
FUNCTIONARE
Circuitul un num1\.r redus de compo-
nente externe dispune de gama de protec-
Iii. in tensiune n este de 26
dB in montaj punte 20 dB. n regim cvadro.
lUA 15\10
220nF 1
r '

3
220nF 1
r ,
W' lf-_
n
...! F '-"+-_-1
12c S[, 16
100n
I
13

r
RS
'
F
R
S
2


. r
RS3
':1
000
F RS'
r
__ :!.--.J S O-BY
- 7 1 5V-:-Ua
l00nF
I
POWER
GNO
roA 1551Q
220nF 1

1
2
SIGNAl 3
GNO
220nF
15

1
"
12[
BUS
11
12(
TEHNIUM SUPLIMENT
5 13
6
8
,
12
10
CONTROL
9
RS'
Ual2
RS2
STANIH3Y
V..:,.Ua
1
TDA 1551Q (CNF IGURA OUBW S1EREO
lUA 1551 a STEREO
9
'DA 155lQ N STEREO
TUa
11
O,21pF
,
I
'00nF

4
1
RS'
+

l'
+
7
TDA 155l0/AC) N STEREO
10
TDA1552Q/TDA1553Q/ TDA1553AQ
amplificatoare de putere stereo, furnizind 2 li: 22 W pc o
de 4 fi la 14,4 V. Cele tipuri sint identice. cu exccp-
lia faptului TDA1553Q dispune Si de prolcc\ia difuzoarelor.
Circuitele dispun de facilitA]i:
redus de componente externe;
in tensiune fix (26 dB la 14.4 V 4 fi):
proll'Clia sarcinii. prOlcclie proteqie la inversa-
Tea sursei. proIectie ta scurtcircuit in c.c. sau C.3.:
TDAIS53AQ selectarea modului de operare
(mute, stand-by, normal) ta niveluri compatibile cu ale circuite-
lor logice CMOS.
in functie de tensiunea de la pin 11 se obtine funclionarea
in regimuri de lucru:
A - UII = 0-2 V - STAND-BY - curentul de alimentare
este < 100 p.A. III ... 12 p.A - permite utilizarea unui micro!n
ieftin.
B - UI [ = 3,3-6,4 V - MUTE - permite eliminarea zgo
mote[or la conectare.-deconcctarc.
C - UII > 8.5 V - functionare
proteclia difu7.0are[or tensiunea pe [a
maximum I V in eventualitatea oricare dintre este
scurtcircuitat [a (valabil pentru TDA[553Q/1553AQ).
---.
TDA1554Q/TDA1555Q ,lot "",,'
identice. TDA1555Q dispune de distorsiunilor cu aju-
torul unui bloc suplimenta r. La atingerea unui coeficient de dis
torsiuni de 3.5%. acest bloc la pinul 15 un curent
tipic de 50 p.A pentru reducerea semnalului injectat prin co--
manda unui procesor de sunct sau a[ controlului volumului in
curent continuu. Circuitele mai dispun de gama de Proteclii
uzuale, ca de posibili tatea de in trei regimuri
(STANDBY. MUTE. NORMAL).

HUTE/STAND-BY
. U
DISIDRSIUNI'
1 100rf
tynoo

1
pF
1

6
1
F
1
R
S
'
O,22pF l
,r

Rsl
TOA 1554 Q
TDA 15S5 Q
O,22pF 17
1
F

1
1
R
s
3
r
22PF1
,r
9
RS4
SImAL
3 7
NC
GNO
!DA 1S54Q / IOA 1S55Q N
DUBLU STEREO
TEHNIUM SUPLIMeNT
I

1

IN L
1
2
NC 4
o,22pF 17
r
16
SIGNAe
GND
MUTEISTANrr-BY
-tUa
6
RsL
TDA 1\\4 a
TDA 1SSS Q
12
RSR
NC
11
TDA 1\\401 TDA l\\\Q IN STEREO
Circuite de putere
pentru echipamente alimentate la
echipamente de
Circuitele integrate care snt cuprinse in
au parametri tehnici superiori,
majoritatea impuse de normele de fidelitate.
TDAI013B este un 3mplifieaIOT ce poate livra o
pUlere nlrc 4 10 W dispune de:
cistig in tensiune in de 38 dB (Va = 18 v,
prcamplificalOT amplificalOr separat;
controlul volumului in curent continuu intr-un domeniU
m3i mare de 80 dB pentru o tensiune de intre
2\'Si7\';
9
TOA 1013 R
7 6
rrc
VOLUME
1
CONTIn
TEHNIUM SUPLIMENT
S
Rs=8fi);
redus de componente externe .

PQUT = 4,2 \\' re R R fi, la Va = 18 V;
PQVT = 10 W fJ<: R, 16IL la Ua = 35 \'.
TDA 1,",13 B
+
47CuF
2 kJlO,1
GNO
-t -t
TDA 10138 IMPRIMAT
p!onto:tdJ
11
[
TDA1512A satisface normelor Hi-Fi CSIC
compatibil pin cu pin cu TDAI520B. Circuitul se
de la o asi cu valoarea Ua = 15-35 V. Circuitul
distorsiuni de intermodulatie sub 0,171: la puterea de ie-
'r
20kll
150pf
6.Bpf 1
n-'---"---'-I
1
9
68 2 4
20 kJl.

Y 2,7"
TDA1514A este un amplificator de mare pUlere
destinat in sisteme audio de
calitate, rectploore radio TV sisteme audio digitale. Etajul
final dispune de proletlie prin func1ionarea
n domeniu de De asemenea. circuitul integrat dis-
pune de un cin:uit ce zgomotul de la pornirea-oprirea
amplificatorului prin inhibarea etajului final o
de timp stabilitA extern, prin alegerea valorii
componentelor exterioare circui tului.
Circuitul are trei de funqionare oblinute prin potentia-
lul aplicat la pinul 3:
12
de 10 W, distorsiuni de intcrmodulalie tranzitorii reduse
dispune de o de proteclii. Puterea de este
de 20 W pe o dc40.1a Ua= 33 V,respectivdc7 W pco
de 8 fi la Ua = 25 v.
TOA 1512 A
TOA 1512A [JRCUllUl IMPRIMAT
p\antahll
U3 < I v - STAND-BY. Pentru a obtine conditie de
functionare. tensiunea de alimentare este ntre 4.5 V
7 V. Curentul consumat n stare este de apro)(imati\'
20 mA;
U3 = 2-4.5 v - MUTE:
UJ> 5 V - funcponare
Circuitul
un raport semnal-zgomot de minimum 82 d O la POUT =
50 mW;
o de S > 10 V/ilS:
in tensiune in in valoarc dc 20 la 46 dB;
tensiune la (circa 2 mV), ceea ce
TEHNIUM SUPLIMENT

permite a circuite integrate n montaj punte: Puterea de pentru Va = 24 V. Rs = 4 n este:
de protectii;
alimentarea de la surse monopolarc sau bipolare.
Puterea de (pentru Va = 27,S V, Rs = 8 O) estc:
.
POUT (W) d{o( % ) d
,ot
(dB)
32 0.003 - 90
40 0.1
-6()
51 10 - 2.
POUT (W)
Prin
40
50
65
fUllCjionarca in
0,03
0.1
10
punte a
poate o putere

pour (W) Va (V) Rs (fi)
100 24 8
70 . 2'1.5 16
65 20 8
55 15 4
IOPpF

pF
22000
P
F!f
TEHNIUM SUPLIMENT
1
6
6
1514 A 10kll
r
nF
Q
OPpF
22nF
li
3,31l
8
l,ln.
lpF
lpF
470 20kfi
2lI<1l

kn
13
2200<JpF I
AMPLIFICATOR HI-FI OE 101lW CU 2'TDA 1\14A
G
AMPLJFICATffi Al.DIO HI-FI DE 100W CU 2,.,TDA 1514A
plantatftl
TOA 1\ 14A
-----

1,3.t"""22n
22nF
10
F
L-__________________ ____
- 90
- 60
- 20
circuite TDAI514A
d
lOl
0,1% (-60 dB)
0,1% (-60 dB)
0,1% )-60 dB)
0,1% (-60 dB)
tUa
!F
47pF
-Ua
"
13
14
TDA1520B este un amplificator de de
putere medie, compatibil pin cu pin cu TDAI5l2A. Circuitul

distorsiuni de intermexlulaJie reduse (de 0,02% la POUT =
10 W), ca distorsiuni armonicc reduse;
proteC\ie
TDA1521 (A) este un circuit integrat in va-
riante, destinal n special receptoarelor radio TV. Circuitele
pot fi alimentate de la o cu tensiune
ntre 15 V 40 V sau o de 7,5 V la 20 V. Cir-
cuitul
separare intre canale de minimum 70 dB;
protec1ie la scurtcircuit;
cistig fix n tensiune de 30 dB (la Va = 16 V Rs = g fi);
blocarea (MUTE) in timpul pornirii-opririi sursei
de alimentare pentru a evita apari1ia de zgomote din aceste pe-
rioade tranzitorii.
7
O.lpFr
4
Ol2pF 1
r Hfl
22rr
TOA IS 211A)
H
+
8.21>
O.22pF 2
6
S
a
de (6
tensiune la 100 mV).
Puterea de este:
POUT(W) Va (V) Rs (fi)
25 18 4
20 20 8
d!o! (%)
0,5%
0,5%
. -tUa
r--,"7L...-...,OM 680prr
tQ pinS
RS2
S
-
;
t
I
TOA IS21(A) CABLAJ CIRCUlf IMPRIMAf
MJNO
b. STEREO
TEHHttJM SUPliMENT
TDA2611A este destinat cu receptoarelor
TV pentru blocul de sunet, avnd un domeniu larg al tensiunii
de alimenta re necesitnd un redus de componente
0,33pF 7
.6---jh-----'-I
IN
6
TOA2611A
externe. Circuitul are un n tensiune in de
38 dB (Ua = 18 V. Rs = 8 n) dispune de protec\ie
0,1pF
3,3n
RS
Ua ..

+
O--cJII IN
4
4MPLlFICAlDR 4-10W CU TDA :l;11A
TDA2613 estc o versiune mono a circuitului
TDAI521A este compatibil pin cu pin cu un canal al acestui
circuit. Circuitul
blocarea la concctarea-dcconectarea surSei ;
7
01lJ +Ua
" I
... F
H TOA 1613 6 680pF
TDA 1611A FATA A
CIRCUITULUI (MPRIMAT
proteqie la scurtcircuit;
N
in tensiune n de 30 dB la Ua =: 24 V
Rs = 8n
'. specificalii lor HiFi prev3:zute de IEC268 .
t
0,1 pF
7
r 100
f
F? S
M
6
0,1
p
F
lEHNIUM SUPLIMENT
1
S 11nF
Q
B,1Jl
RS
lDA 1613 SCHEMA DE UTILIZARE PENTRU
ALIMENTARE
DE LA SURSE SI
T DA 1613

bm ,In:" O'z:t.,I'
00 ,
01
OU 680 -
Q" . 81n
TQA 1613 (AS,AJUL IMffiIMAT

,
TOA 1613
1
1
000
ND
d
'Jl
\ ......
ra
RnF
...
,.
Ua 0,1
p
F
OU
b
-

680pF
1
TI pUL
TDAIOIOA/1020
TOAI5lOA
TDA[SI5B
TOA1516Q/15[8Q
TDAI517/1519
TDAI51 9A(B)
TOAI55[Q
TDAIS52Q
TDAI553Q(AQ)
TDAI554Q
TDAI555Q
TABELUL 1: C. 1. audio de put ere pentru echipament e rad io/audio portabile
DOMENIUL
TIPUL
PUTEREA
(W)
TENSIUNILOR
DE ALIMENTARE
CAPSULA OBSERVATII
(V)
TDA[OII 6,5 3.6-24 SI L9MP Dispune d, prcamp[ificator amplific:ltor
d'
puterc scparat.
TDA[OI5
I
4 3,6-IS SIL9MP .. ..
..
..
TDAI015T 0,5 3,6-12 SO8 .. ..
TDA[O[6 2 3,6-15 SIL9MP Canal dc nrcgistmrc/rcdare complet cu control autom<lt de niwl.
TDA7050(T) 0,15/2 x 0,075 1.6-6 0 IL8(SO8) Nu componente externe.
TDA7052 ) 3-18 0 11.8 .. .. ..
TOA7053 2 , 1 3-18 DIL[6 .. .. ..
TDA7055Q 2 , 6 3-IS SIL-13MP Nu nccesi!.'i componenlc externe, arc MUTE.
TDA7056 3 3-[8 SIL9MP Nu componente externe.
TDA7057Q 2<3 3-[8 SIL-13MP .. .. ..
P",rrra dr pcnlr" un cof1denl d. dl,I<,,,i,, ,,; d,,,, tO% II dOI,in",ind de de alim.nlar. Ii in' l"'danla ,"inii.
. TAIlELUL 2: C.1. audio de putere IlCntru echipamente auto amplifjcatoare auto
PUTEREA IN PUTEREA IN
MONTAJ MONTAJ.
CAPSULA OI\SI [{ \ \ III
STEREO PUNTE
(W) (W)
3.4
)2
- SIL9MP Preamplificator claJ de putere SCp;lf;llC.
2 x [2 24 SIL13P ajus!:lbil extern.
2 x [2 24 SIL13P ajustabi[ eXTern. protcc\ic li sarcini;
2 x 12 24 SIL13 P 20 dB/40 dO
2 ,
6
-
SI L9MP .. ..
2 x [ [(6) 22( 12) SI L-9(M)P 40 dB.
4:<11 2 x 22 SIL!7P Control [ICbus.
- 2 x 22 SI L 131' Amplificator n punte dublu.
-
2 d2 SIL 13P ldcm. dar cu protectia SlHcinii
4 x 11 2 x 22 SI L17P Amp[ificator cvadruplu.
4 x ! I 2 x 22 SIL[71' Idem. cu detector de distorsiuni.
Supliment realizat de redactia TEHNIUM
Ing. 1. MIHAESCU
Secretar general de redactie: fiz. Al EX.
sectie: KRISTA FILIP
Redactor : ing, MIHAI COORNAI
Consultant Ing. AURELIAN MATEESCU
Corectura: VICTORIA STAN
Oaclilografla: MIHAELA
Prezentarea A.

Editura "Presa Na1lonali" - S.A.
Tiparul: IMPRIMERIA "CQRESI " - Bucure,.tl
Prel 20 Iei
TABELUL 3: C. 1. audio de put ere peotru staliOnlui echipOlment III FI
OOME"IUL
PUTEREA \ENSIUNI LOR DE
C'APSULA OBSERVAI 11 TIPUL
(W) ALIMENTARE
(V)
TDAI013B 4 la 10 [0-40 SIL9MP Contro[ul volumu[ui n c.c.
TDAI512A 20(d{", = 0,7%) [5-35 SIL91' liiFi.
TDA[514A 50(d
101
= 0,1%) 15-60 SIL91' Supcr HiFi; MUTE: STANOBY.
TDA[520B 25(d
,ol
= 0,5%) 15-50 S[L91' Hi-Fi.
TDAI52[(A) 2 x 15(6) (d
101
= 0,5%) 15-40 SIL.9(M)P Hi -Fi; AUTOMATIC MUTE.
TDA261 [A 4 [a 10 6-35 SI L9MP de intrare
TDA2613 6 )-40 SI L9MP !-liFi; AUTOMATIC MUTE.
Pulc ....a de esle daU penlrU un coeficienl dt distorsiuni d,,,, 10%, dad nu snt altt spectri''"lii. Pute.e. de iesire dcpinM de t.n,iune. M si
impc<lanla ... rei"ii.

S-ar putea să vă placă și