Sunteți pe pagina 1din 180

PARTEA I

MATERIALELE SI MESTEBUGURILE LEGATE DE TMBRACAMINTE

1. ~ S ~ T U R I L E LOCALE

Deteminarea naturii, cal it&$ i ;gi provenientei diferitelor PGturi, bl5nuri 3i podoak folosite pentrti EmbrZcZminte deschide o prim5 paging din istoria costumuIui de curte rominesc. Amst studi~t pune irr lumini, pe de o partc, interesante aspectc ~ l e vie$ii cconomice , ~ i sociale, pe de alt5 parte, insugirile artistice ale 1-e~minklor clasci dominante, de-a lungnl epocii M a l e . Informafii le izvoarelor scrise, legate de MBturile p&trate $I de t-estigiife arheologice, duc la mnstituirea imagf nii rclativ mntplete a textilelor care circttlnu in $bile romhe I secolele 15.-XVII, Cunoaqterea n unor mnteriale simple, real izate intr-o tehnicli primitivg, existellte in costurnul populax tradi$ioaal ajutg la determinarea diferitelor categorii de tesgturi comune, produse casnice ale gospodlriei sau me$te$uguxilor tgxSnegti, utilizate de rnnrea mas5 a @ r b i m i i ~i tirgove$irnii sgrace. Din cauza conditiilor impuse de clima tzrii, stofefe de linh, indigene sau importate, impreunB cu blhurile, sin* hotgrE'Eoare in costumul rorngnesc, incepind de la cel popular ping la cel de m r t c . Pketurile, mai ales de cPnepg ~irnai rar de ill, empreun5 cu m 5 t ~ ~ u r ide import, rezervate Wii qi clcntlui, intrqpc in linii mari, le tabloul materialelor. Parnind de la cercetarea fes2turilor de artg existente in colecfiile mhnktiregti, a cimr imagine apare in reprczeutarea costumului damnesc sau boieresc din tablourile votive, s-a a j m la descoperirea vqmintelor in sine. Pentm prima daG, analiza v&lutiIorde timplI din tezaml Futnei ne-a dus la c~nsluzia provenientei lor din transformarea unor mantii domne~til.Dup5 aceea, iercetind i toate detaliile n intrqgul patrimoniu de textile medievale din am constatat faptul cg, cu rare exceptii, cele rnai multe dint~e braca~urjle mgthurile cu fir, folosite pentm h$i podobirea bisericilor sau ca ornate litulrgioe, sht in realitate ~ m i n t e l donatorilor, e do mni satr boieri, d5nJte ctitoriiler lor. Transfm5rile care an dus la schimbarea func$iei acestor obiecte s-au petrecut, in cele mai multe cazuri, d t r e sfir-

@tul sccolnlui a1 XVIIT-lea 71 fn veactll urmgtor, qhd biserica nu mni dispanea dc rnijlonccle rnttteriale din trcmt, pentni a - ~ procum vegminte liturgie, ~ - 5 l a 1 i de tlrnpE m u scoperi.miate de mormint din f&turi scurnpe de 6.Porn& de la awast5 pri~ni constatare, s-a putut pjSi la ideea reco~lstituirii lor 5 misum in c:rre imdifi&rilc rccente nu le-au @bit prea mult forma origins* Irnaginile eostumrtlui de curte, ntit de numeroase : picfar3 m a d & , hroderii ~i mir i ninturi aa folosit ca doclrmente de bark pentru procesul de lntregire a diferite!~: tipuri de v e p i n t e . De aceea cercetarea 1es;ituriIor ocupg lacul prjllcipal in primzi p r t e R lucririi, consacl-at&materinlelor, eorlstituind una dintrc prencttpitrile e s m fialc g~lestudiului de Eafg.

Tsstillrriltb lornle. Trnbinarca ~ t i r i l o r documentare cu rezultatelr! cercet&rilor arhmle gir-t. :i drls la. uncle constatari care privesc aparitia ~i dczvoltnrea @sj,turilor locale in lara noastrL, k c 5 dintr-o eta@ foarte indep5rtat.i. E'ibrele folosite curent, de Inrg5 rlispindire in epoca feudal&in @rile mrniine ca i hltrcaga Europ5 central5 ~i n

r5ssiritean2, sint cinepa 5i llina, cunoscute i neolitic. Urme de te,Gturi g i hpletin h r i simple apar incii pe vasele neolitice din cultura Cucuteni. Dacii foloseau ckepa I mod curent pentru imbrZc5rnintea mai woad. de. var5 qf I lna pentru vqmiuble n nlaj c$lcluroasel. Ping azi, aceste dou5 fibre au cea nlai lnrgg rgspfndire in b r a noastrs ~i sist folosite in me$e5;ugul castlic a1 fesutulr~i$&anesc. Inul era utilizat in mod cert in zona de la DdrGrea de jos, de lurtlea greco-romsngs, fiind cunoscut vi de dwi. Rkpindirea lui este pirih mi cu ~ n t ~ l t IlmitatG, fn,raport cu a cinepii. nlai Mgtasqa, g8trunsG de timptrriu, apare inc& diri secolul a1 XI-lea la Dinogetia. Cultivnrca 8i extinderea ei ping azi E j&tnrilc $Zr;ine+ti este restrhsl, fiind caracten risticg mai ales zonei sudice a $&rii.Bumbacul a p r e ca produs iie import in documcntele din sccolul a1 XIII-lea, dar folosirea lui & f.cs8turile populasc este foatte tirssic, pltrunzind la sfir5itul secqlului a1 SITiI-lea gi incep~ttulcelui umiEtor in eo~lelc saclice ale grii. .an ~vssde~uluimediu psgturile indigem, pinzetttrilc de .ci11ep5sau de i 5i n p s t a v t ~ r i l e liG s-au produs, in primul rind, i cadr~rlecolaoiniei casnice, in atede n lierele curtilor d o m e + sau boiercqti qi i mgnktiri. exist at^ ins& qi .ateliere specian lizate ill oraqe, me$epgsrii in dumeniul textilelor canstihind bresle in TransiEvania3, xnai timpuriu decit in ceIcIalte dnug tliri n~rnine. Unelc dovezi uor~clqder~te despre cl~ltit~srea prelucrarea fihrclor textile se desprind din cercctni-ea materiale~i lor arheologice descopcrite it1 locuitlfele dill aSezarea dtm5rtrcrtnli de la GmvGn -Dinogcfia, important centra de caracter morkgenesc in seculele X-XII", Aici s-nu gksit ,in
Tstoria liornrf~riei. BucurqtI. 1960, p. 2U8; 6. I, P.%RVAN, Geldfu, Eucurqti, 1924, p. 13fi; f~meile ' p e a 1 1 p i n z ~ chep5 din care f k e n z ~ de hnincle lor 8i ale bGrhnfilor ( E I ~ x o D ~ T , ITr. 74). 2 tn unele mormirite mmane din Ddol,mge9 (Cnn4tan@. &iangalia t.tc.1 s-nu pdatrzt f n p e n t e din v q m i u k lacute d i n phz5 de i . n . . PASCU, . l f r ~ f e ~ p r i I t - Trm.n'hrawia pfrd. fit ssitolill rl XBT-ha. B u r u p t i , 1954, pp. F 4 6 . .' din i L 5' 4 RICHIR, C m t r i b w ~ e cmwo+&~ca . k /#sswltrltri b a,wayea de l Guru&, seec.s'- X If,'Stndii ~i cercea materinIrlnr gAsitt- C ~ nm5toarea: C tIri rle istotie veche, 1958, IX. 2. p. 436-437, fig. 7, 3 % cinep3, 10% in, r&ol diierite p1ltnrc nedct-rminate. Vezi q i BARNEA,No! rotifribrrfli Irr M C ~ ~ ~ 0 . . $ssr4hrdrsi i r l 4;esarers r&,n ZaGau:~Rut(src. X - X f f j fn ScTv, 1961, XII, 2, p. 307, fig. 2, 1 .
1

gek

citeva focuin$e ttulpi~li in gi de c$nepg smuise clr sernnife, pentru a f; puse fa ,,topit". cle fntr-o locuint5 datatg dupg o nloned5 din timpul impsrztesei Teodora (1055-1056), s-au pjstrat serninp q i un fuior de cinepi, Tmpreun5 cu n ~ i r i h m e de mgtasel. g h mele locuin$ea iilul apare, de asernenea, in difcrite stadii de prelucrare. Fire ~i fragmente de psjturi de lisg, de oaie turcang sau tigaie completeaz5 illventam1 fihrelor textile folosite l s Garvk-I)inoge$ia In secolele X-XI? Pe baza materialelor aflate ?ulocuintele ~i in mornliukle de lo Gasvgrl reiese clar folosirea cinepii, inului ~i l h e i ca niateriale locale. Mstasea gdsit; sub form5 de fire, putea E i adusi din lumea bizantin:, deoarece nu existg in& do-i despre cultura Tn zona dun5reanZ a, viermilor de rngtttase. Tot la Garvzn-Dinogetia, ca ~i in altc agezgri, s-au descaperit gi ui~elte e g ~ t e tehnica $esutului, f n locuinte spay frecsent rQchitoare de l de corn S:LU de 0s4, tindeici cu doi dinti din foaie (3e aramg5 qi numeroase fusaiole din diferite niaterialc'j. Cercetarea ~es5turilor in, pe baza ciiroi-a s-su putnt d e cle prinde mai multe caIiti%$i mxi multe tehnici de Fsut - in doug ~i ir~patru ip 5i la dus la cal~cluzia,deoscbit de important:, s utilizdrii r%zl>oiului orkontal la Garvgn-Diioge$i& in& dill secolul a1 XI-lea, o etap5 destul de timpuric in raport cu vestul yi centrul Europeii. Tcsutul se fzcea 'la Garvgn, in fncXgeri speciale, semilngropate, asemgnitosre argelelor de azi din Qltenia, pcli tru a r~len$ineo anrtmitg ternperatur5 ~i urniditate a Iibrelor8. Aparifia timpurie a r3zboiului orizontal, ca ~i
B ~ K N M , ;I,Teste;rzy~viEa Pn ase;nteo fezdald de k Garuii*, SCII', 1955, TI, 1-2, p. 115; IDEM, a Moi co>tdvibzatr~ In Ioc. c z t . , p. 307. iig. 2 - locuintg datatg cu rnoue.de de In Constantin YfXT (1025-1028). 2 R a p o x k l e de szpgturi, locuintele 10, 40, 80. Vezi S C l t f . 1952, 111, I-- 2 , p. 371; SCI17, l!).i4. V, 1 - 2 , p. 170; S C I V , 1955, 3-4, pp. 724, 725, 728-730; BICFIIR, T s s w t ~ k , ssc. X - X J I iri bc,c t t . , pp. 433-434, fig. 3 ~i 4 . BAR^, ~We$epgurile, in loc, c i t . , p. 115; E hordeial n r . 80 s-au @sit fesgturi de l b i l qi fibre, n $n locuinta datatk pe llaxa moncdelor din vrenlea lui Consksntin a1 VIII-lea (1025-1028) ; vezi ,ql rapoartek din S C I V , II1, 1-2, 195, p. 371; S C I V , 1954, T, j -2, p. 70. BARNBA, 09,& s f . , iu Eoc. cat., p. 1 1 3, fig. 7 , 4, p. 111, fig, t;, 9; rnportul ile la Gnrvan dill 5C11', 1953,TV, 1 - 2 , p , 2 S l , fig. 6-8; BICHIR,O+. c?#., i Cnc. crt., p. 431, fig. I. n V C T V , 1952 111, 1-2, p. 383: EARNEA, o p . c i t . , h Zoc. t i t . p. 104, fig. 2; B I C H ~ R ,OF. c i l . , in [OF. r i t . , p , 430, fig. I , nr. 2-6. 6 Fusaiolele sint f#cute frccvtnt dku nrdezie rogie de Ovriici; elc era11 destul de sclunpr, f iitlrl ilny~i~rt o t e $i an o ltlrgd rispindirr. in snd-estul Europei in secolfle X--XiX. vezi f;AF.Nr;A, Ilbmmle dc CLIG turd ~rznteurala G ' B C R ~ r~serarcd: OI ~ctttal6ia &;ezavt'$n j e u d ~ l f i i ~ r i o k r l. ~; - X J J ) (I,, Irc Dz~tugal!a,St~lCiii P ) ~i refernte 1st. R n n i l n i c i , Parlelt I-a, 19:>.1, p p 197-198. IDEM, IMe$tcpgu?ile, p. 114; IDEM, Took ccon!rtbld$at, 1,. 307. 111 niar5 de acesten sr mai gjsesc fusnjoIe modeiate din lut ars, altele ciol~litcdin hucnfi de c k r h i d S reche g i ~rlairar de os sau plumb; vezi BARNEA,. l l e ~ l e ~ t d f l r ~ l p. 114; IZICHIR, e, o p . c i t . , In Eoc. c j ! . , pp. 430- 132, iig. i, 7- 12. F u s ~ i o l edirl materiitle diverse s-a11&it $i la Capidava. GR. PLQRESCU, RAnU I~LORESCL, 1'. IjIArA_'Nu, Cupidoeu, Bucurqti, 1038, p. 237. 7 BIcXIR, op. czf., in roc. c i t . , pp. 430-443. In aceastiinc5perr folosit5 ca atelier +a11 gSsit carijonizate tot Ielul dc matcriab textile, it1 difcrite ctape de prelrrcrare, pin5 le pEnzn. finit3 ittcratii iu r57.3r)i o r i x ~ ~ ~ tPragnientele cle teszhttrlri au fost cercetnte la Xnstiiutul clr c e r c e t k i textile, care ct ilctcrminst al. textma I r x , r-ultatA din folosirea r6zboiului orizol~tal. n nceeagi hcspere s-a $sit u ~ ;tczaur n~r~llein:' E cu podoafie incepiud de la \iasflr a1 11-lea pins I:t Xsac I Comnenul (1037 --1059; , I)r.:;cr>pcrirl simi1:irc

nlni receute de ~noncdede la Coirstagtili a1 \ITI-IcLrn (1025-1028) an dus 13 acrlcqi cr)r~cluzii;l e z i RARNEA, No; co?zt~ihzifiiin l o c . c ~ k . , pp. 309 -31 1 . hchprea. dc la Grrrl-An w t e selziiinc~opntg. 711 F r m ~ t a ,pOtrind x c m t 5 trxditie medier~ali,in sntelc din Camb&is, pfnxa foarte fin5 (12 in se tese,t i n atcliere subterane (CAMILLE ENLART, , l ' I n ~ z ~ ; ~ k d'Archeoln$e fyawnise, Park, 111, I D I (;, p. 3). I>cI Cl~inroruenfioneaz3 c5. rS~boaieleernu avezltte in subsn11iriI~caselor l ~ o i e r q t i (DEL Cnrmo, Fzorentino (A?tlorr 11fariu) red. tom. 3. Cri~Cristiatl) Ta$i, ,'

"

aceea a tedturilor fine de in ?i d t a s e merit2 s& refin5 atentia, deoarece implid un stadin mai inaintat a1 acestui rne~te~ug teritoriul romhesc, legat, desigur, de pe cel bizantin ~i a1 OrientuIui Apropiat. f n $ara noastx5 s-a folosit mileuii de-a rhdul rYzboiul vertical, la care firele de urzealg erau intinse datoritz greutgtilor de Int sau de piat6 atirnate in partea de josl. fn feudalismu1 timpuriu, In a9ezarea din secolul al VI-lea de la Moreyti, s-au gkit urmele a trei rgzboaie dc acest tip intr-o 10c11inp serniingropatn2. Rizboiul orizontal, care d5 mu1t mai variate posibilitii~i de texturg, a fost cunoscut rnai b t i i de chinezi ~i de egiptenis, de unde relativ thziu a pgtruns in Europa4, rnai intii ia lumea bizantin2. Introducerea m5tZtsii, f5rg aceea a rbboiului orizontal, nu putea duce la $esgturile de artii, atit de vestite in tot imperiul bizantin. Rgsphdirea acestui tip de rkboi in Oricntul Apropiat, sub stsphirea rnarelui Impcriu bizantin, in fEirile balcanice 5i l nordul DunZrii a esplicir dezvoltarea timpurie a tesgturilor de art5 ~i rasphdirea lor ill aceste teritorii. Tn fr~ilc$ie cconditiile locale, care favorizeazg rnai mult cultivarea unei anurnite de plante textile sau modificii fibra de IWI sau de miitase,, PsMurile au variat Ins5 pe aceastg larg5 arie, de-a lungul intregului ev rnedinR.PC ci~ld in lumea bizanting, mediteraneanz ~i a Orientului Apropiat mgtasea, inul g i bumbawl s h t fibrele cel rnai mult folosite, in @rile r a m h e , cu o clirnz rnai aspr5, cPnepa este fibra vegetal2 de bazg pent-r~z pinzeturi. Sit~uatiacare apare clarj ping azi - urm5rind pe o lrartg a i5rii zonele de cultivare a chepii, in raport cu inul gi rngtasea, se oglindegte yi in izvoarele docurne~itare . Tesiiturile de If&, pentru hainele groase, de iarn5 denumite tin evul mediu ,,sucrnanu ~i ,,bobouW, mentionate frecvellt de izvoare, sirit cele rnai caracteristice produse locale. Miitasea, cunoscutii atit de timpuriu la Garvgn, r5mlne ca un produs indigen rar, folosit in cercul restrins a1 curiilor domne$i +i a1 mgngstirilor.
% cercetgrile arheologice din a v z M l e neolftice $i din epoca bronzului apnr Frecvent greutgli I de lut sau piattit pentru rizboaiele verticate: vezi ERNST FLEMMIXO, Teatdmerk, Tiibingen, 1957, Dns p. 3,irnaghea unuf riixboi vertical secesc, reprezentat pe un vas din Chiusi din secolul a1 V-lea T. e . n.; OTTO VON FALKB, Keenstgeschichte dw Seidepewebevei, Berlin, 191 3, vol. I , p. 9, fig. 3, aceea~iimagine, a unui rbrzboi vertical greccsc, cu greut@i conice, care tin fibrere 11ltinse, In partea de jos, iar pe sul se r&suce~te ~ & t u r a . acest rhhoi se realizau tesgturi de tipul chilimului (Wirkarbekt), deosebite de $ Cu cele lucrate de egipteni in rizboaiele oriaontale ( W 8 b e ~ e i ) . * HOREDT$i colecti~ul, Sanfzarul ~ M o ~ s s l i in S C I Y , 1983, IT, 1-2 pp. 284-287, fig. 7-9; , h t r - o locui+i semiinppatfi s-au gisit uruele carbonizate a trei rgzboaic de tcsut. Datoritk pL5tririi in sitv a gtwtitilor de Int conice, care tineau fifele Tutinw, h pozific T-erticnla, s-a putut determinn aproximativ lungimca unuia dintre ele, de circa 2,35 m. rntrc resturile din aceastg argea s-a g&it o placii rotund5 de lut, pe care este imprimntk urma unei tes%turii patrll ile (p. 286, fig. 9 , 3 ) . Unul n dintre rlzboaie era rnai mic, rlestinat unor $es%turi de propo+ii redt~se,deoarece qi greut?itile care tineall lirele slut jumstate fati de celelalte; vezi In Istoria RornLvtit-i, I , p. 7 0 9 , fig. 176, o reconstituire a Iocnin$ei semiingropate in care s-au ast urmele carbonizate a trei rizboaie verticale; ibid#m, di p. 713. h mormintele dc fe~neidin cimitirul de la hfore$ti se intihcsc frecverlt prlsnele, obicei str5vechi de a pune In mormht obiectc legate de preompitile zihice din via+ celui mort. FLEMMWG, it., p , 3, I~naginexunui rlzboi orizontal egiptean, desen dupk o pict~~rt? op. mural;. JEAN EBERSOLT, arts sow$tuaives de Byxasasca. Elude ssur I ' w t ivtz$e'rial de Co?esta~tinopEe, Les Ptrrisl 1923, pp. 3-5, pp. 10-12. IDEM, La miftialuve byzaxline, Paris, 1926, pl. LXII, fig. 2. I,OWISEBELLINGER, Textile Fibers aad A7eur East D & p , $11 ~ 0 1 AM der Welt der Ishmisckm . 26. 10. 1957, Berlin, 1959, pp. 117-124. K*nst, Festschrift fiir Emst KGhnel zum 75. Geburtstag

-.- .
. .

-. . . . -?

- ...... ,
.. . , .. . . ., .. .... ....

'. -.-'.-I

. - -- - . - -4

:-f..j
-.
. . d

-'-::-I

-. ...

1 . .....
+..

-. . .1 , -

. .... -. .. ...... -.. .......... -- . -. . -....,....... . . . ..... .- .-., ... ...... .... ....... ...... - .... - -.-.....-. ..... . .. .. '-:.. ? . -I:-....- .-- . .... . ... ...- .. -....... .... ........... ... . .... 4 .- I .... ..-> . --. -.- -. .-.. . -. :: . ....... ...... .,- ......
~

. & . +

h i gtefan cel m e , ca mmfg $0 comerpl sgtesc. Asffd, la 13 martie 1466, wanii satnlui Negcqti, apar$lnTnd Episwpiei 'de Roman, dobindese scutire de ~ a t u s p n tru vincarea la tirg a prodmelor for, printre care este meafionatz g i p2nza1. ExisG in secolul a1 XVI-lea o p h z z localii, prodnd in Tara RornAneascii, ale cHrei insuyiri o deosebeau de alte produse asem5n5toareJ cleoarece printre lucririle stolnicului Radu, refugiat Ia Bmvv, se eimmer5, intre altele, ,,doug bucgti de p M rom5neasc22. Sub dennruirea de ,,pi& de casz', +a cum i se spune gi azi, pinza local5 apare in Xoldova intr-un catastif de ~nArfuriale unei prsvglii, impreunH cu alte psituri de ciaepP de import dill Orient? In secolttl a XVIII-lea se produceau In @rile 1 romble diverse calitgfi de pinz;, deosebindu-se dupg tehnica de prelucrare g i anume: ,,pinzz fn ciubuce", ,,pinz5 virstatC, ,,pinz&de yervete yi rninqterguri", ,,pinzg In patm ip"' . , p b G de bimp"". Venetianul Del ChiLmo,cunmckd Pn calihte de gi secretar al lui Coa-tatin Brhcoveanu via@ gi obiceiurile din aceastg weme, spune cg: ,,Ocupalia o b i ~ ~ l u i ag femeilor din Wahia e psutul. Rzzboaiele de *sat se t tin subsoIvrile caselor boieregti, iar dill pinza lucratg, care e ingust5 de 314 de cot, se fac cgrnii~i,care se poartg lungi pin5 in p5mPnt q i sint brodate cu fIori de mgtase.. fn sec011.11a1 XW-lea, este atestat5 docurnentar h TransiIvania productia textilg, organizstg ca un me#e+ug de sine stgtItor, in bresle spiaIizat-e. fn wntrele cele mai impartante: Braqov, Sibi~t,Sighiyara, Bistriia, Sebe? q i Otk?tie, in a doua jum5tt;ate a secolul~~i XW-lea s>e gupeaz3 meqte~ugariicare lucrau Psgturile de a1 ling, alcgtuind ,,&~ifiEmfiaf~nitlar;",deosebiti de cei care teseau plnzi, ,,#extorat"'. Producfis de p M transilv2nean5 era folositg in Tars Rom&neas& g i $n &Idova, .deoarece de muIte ori 3 tratntele comerciale san in registrele vamale, pinza apare n printre mzrfurile importate din Transilvania. fn privilegiile mutltene din 1413-1437 sint prevgaute scutiri de vam# pentru pinzi7, iar salvconductul din 1441-1442 mnen$ioneazg ,,pinza sgseasc2"'; privilegiile acordate de domnii MolD.I.II. .MaMoors, SM. XIW-XI/, I , pp. 342-343. 9. VETLESS, Doc?dsrr#le, privkfoauc la Istorta A vdrralrcfui, .Iloldovsi gi Ti$+.iiXojnd+rstfi, Bucutqti, 1929-3995, vol.' I, p. 283. a TURCu, Cotwtzhzdb umi dasghane d i x 'la,rd la 1 6 7 9 , 8 t n d I i qi ccrcethri rffintifice, Ioei, 1055, n. 3 1 4 , pp. 175-181. IOROh, I s inl*rlfiiEm, p. 4 . DELCHIARO, p. 23; kutorrrlsernnalenz5$i feele de me* cu ca~r'veete.tot ,din pints d t cas: lucratA dill in foartc suhtite ...*') IDEM; p. 21, Eletln, sofia lui Matei Hasarah, ccrg de la Brnqov ,,izvoadele de peteare pcntru o hpletftonrc, o r o u t 8 dc crrrind mnpArrtt3 ,,(XORGA, Uv~quuuk RowtAnii, in Steadii p i si doctdme~Aa,x, Bucuregti, 1905, pp. 3 10-111, anuf 1649). PASCU, o p . cet., pp. 64-65; in intarirea refnoirii pri~~Ilcglilor Xitcca cel BHtrZn din lui 15. VIIX. 1413, scutire dc vamii pentm f i w h r i de ia, Kcinnoit-x lui Kadn T d H din 1821. scntire de ram.1 p ? U h bobosc (BOODAM, ~ ~ ~p r i m ' t w e~ k rdufiile Tirii Rorninqti c l r BragovrrE v P ~ F cu Tara Ur;yisrea$clt Zn sw. XV qi XI'I, uol. T , Bucurefli, 1905, pp. 11-131. In prlvilegiul acorrlat de Mircea cel BWln bxae)o~wIlorl a 25. VIIX. 1413,sin* acutite de vamI pill^^^ y i inti1 in afar5 de postavul cenuglu (pamnw grdssw), obipult perilxu surnane (BOGDAN, u p . c i t . pp. 345-38): de asclnctien, h reconfirmaren din anul 143%datg de Zlan 81 IT-lea, apar acutite de vamti inul, rsltrcp:r, ptnw $i hobouk ( i M d m , pp. 17-19); la fcl P sctitPoama lati Dan a1 rX-lea dtre vamqii n din kahu\-a (ibidem, pp. 19-21); a p i in xemdirmarea lui din lO.X.3424 (i-, pp. 31-27) ce? d i m an, r. 1431 ( i w . pp. 32-35]. rS:DEM, pp. 75 -77; mcu(ioa~ear3, prli~tre'altele, Ivragovenii pot aduce"pbstav c,Z' yhzii -sDeascg,
"

.d

??

. ....-" . -

..,.I . ...... .. : ...... .--2 --'-.-, ? .


-- ..-- . . -E: :; : :
-...A-

--I

I:.-: *2 E' . .. +
+ .

- ...... +.-........2 g;-. : ;


<.

---3 1
+

.2 : . .... -..

g:: ;;
r'

.. ..
. . 1

" --'

. .;:= ; ....
... ...
,.-. ..--, .

..-

; .: .: " d 1

--

? !2L. . ...-2 .. .. .,

.- .---. .....' '1 .:...: r. : ......


-..a . ,.. -,
7. . 2 j

.--.....- .. .

-.:. .. -.q :: .. .
*-. A

- -.: .: 2
- ..A :
- :

.. ..

, .a r

....,

davei & 1449-1458 pr&d cn brayovenii s v'ittdfi ,,phza ~i boboul cu cotul'". fn Z ceklalte dotr5 rnrn&ne,piazarii atestati, ca rnegtqugari specializati spar cu mult mai tirziu, abia fnsecdIvl a1 XVIX-leas, fa@ ,care explicg prezettia pinzei, ca nlnrfg d~ cimlatie curentg, a d w i din Tranailvania. Prductia localii nu n satisf5cut Ensl niciodatg ne-voile interne, deoarece, p de o partc cmtat5rn c& se aduc in Tara z RomSneascS q i 3101dova, de la Bragov, .nu,numai pinza , dar 3i fire de i gi de cihep?iG, n de alt5 parte cg pinzeturile se importau din Polonrn, Germania, Lituar~ia ?i Otientul Apropiat. Pinza localti de cinepit mni rar de in, In doug i*, asemelm celei @rine?ti, ne este c~~noscut& din secoIul a1 XIV-leas, fiiild folositg drept 2nd supost 5i c5ptrqeal5 pentru brodexiile religioaat". De sernenea, cu ocaxia cercetirrilor arhlop;ice, ea a fost &it5 in momiate, provenind din suportul broderiei ch55ilox. Piwa mai finZ de in era folositj pentru cbLyile domne$i, ceea ce se deduce din faphd & se p3streazZ in hgmentele descoperite ?n momintul lni AIexandm cel B r ~ n la mFun5stirea Bistrita qi cel a lui Dogdan a1 111-lea Be 1 de la Putnas. C & m i ~ i lt"ugnvej;jlor ?i ale clurknilor mZn~u$i e din secolul a1 XV-lea de la Suceava ernu confec$ionate din aceea9i pbzzZG. Postamrile comune, ' boboul , surnanul ' qi abaua sau dirnia era11 produse czt ace1e-i rnijloace ctr care se fac qi mi in zonelc tradijionale ale Prii. fn cantiSfi mici, aceleaqi postavuri era11 Incrate ~ide 1111ii mqtqugari srnaliza$i $1 orx:e, nurnai pentm consumul WrZinirnii 7 i d tirgovctirnii sirace. D timpt~riu 3nd, c w r u l , mai mult decit pinza, a constituit obi~ctul unei productii specializate. mai ales in TransiIvania, Brqo~wl detine locul principal Z producfia n pdafurilor gi aici apar infomatii documentare despre existents unor mc$e$esXori q i hnziitori de postavusi. fnc& din secolul a1 XIIT-lea, aici este meneonat 1 n tunzlitor de postav ,,ra.sarm7. fn Transilvania, acest meqte1 7114 se dezvolt5 I veaenrile umZtoate, spmializbdu-se, deoarece se q a r 5 n hmasl a $es5torilor de Ifn2 (,, 7mi/ices" sau ,,$mniciduen) , de aceea a Fs5toriInr de pinzg (,,texlores" sa11 ,,liltifices"). f n orqele Sibiu, Rragov, 3istritt.a se produceau postavuri ale c h a r denumiri shit cunoscute, uriele cgutir~cl $2 imite pe ceIe de iimporf?. Dintr-o hot5~3re a sfatului oraqului Cluj dill 1,558, privitoare la preturile tunz5torilor de postal?, se pot desprinde diferitele den~rmiri =i c a l i t 5 ~ale p o s t a d l o r transilv5m; Landis, Purgamal (Berg-), Karasia,

wi

ROGDAN, Dommrnb~ o l h m c q l i die s t c . X V q i x V ~ whim Bv#;mhti, Bncnryti, 1905,- pp, 27, m 29, 32-33, 36-39. OLTEANU, n J ~ ~ l R ~ b ~ p w f ~ v i M o l d o ~ ~ I ! secoketk nl XVXI-lorn, ht S.M.I.Pl., 111, 1958, pp. 1 4 4 145. din l t $n .irh. St. Buc., M5nitlflatires Galata, XIV 4 orfg. roni. ftn 1728 ente amintit I n Craior~,,un copil de ru~rifin ninzor", IOROA, Sllddii .!i Uoczd?nrafc, XI, p. 2R3, no. 6; I n I740 erau pinxrri care I~rcrau ptnza dc tar5 sau cra ,.trapzeneasc.i", ale+ dintrc tigani sau tBrani, ijldmr. Vlt, p. 511. a Ptlrtenle, efftma~al G * o ~ l u i . ' trlinite pe p o p I i h n i In BisMta .,si shimbe grh cu 200 mti de pin& ce-i trehufe pcntra cgrnFtgile c5lug5riIor ( ~ M L ~ Z A C H IDonmlmlr, X ' 2, p 1015). , I, . .' Rtderiile pilstrate din MoIdoua ~l Snra Romheasc3, din wcolele XI\.'-XGTT, i!n cele ruai mnlte c s ~ l ~ folosesc ca p t n z l de suport cfnepn p a a s , teauti In dmi5 ite. ri Frapentek fie gE$ew in colertin rn&n:istlriiBistrifu; ve&iN ~ L E S C U Cosb~rmuk,in Tbc. ciE., 1RR7, I, p. 153, fig. 18-10. i h i d e v ~IT, pp. 107-108, fig. 7A. ,

PA-, @. cil., pp. 64-65. StatutuI l~reslcimtiivtrrilor, coaffrmaf de Ghmrghe Raknczi k 5.VII.16 17 (E.. M ~ I s K . I n d i l s h e taxtiIG din B T ~ W Tars Bfr5ci. Bucutrgti, 1960, I, pp. 4b-40; .nr. 3 ) qi 8. . . ".,
7.

... -

Loromberger, Xgles, Ke,micer, Puzpokor, Eraszlai, I,emberg (Lvov), Xleveles qi Tlrrotmall. f ntr-un M s t m din anii 1 5 7 6 1,i82 nut .de administratorii negojdni cu postawl la Brqov, apar cam aceleqi denumiti de postavuri: de Lund, de Ereslau, de Iglau, de Lemberg, de Brapv (Krantuch). Ratrassia, Kermnhch 5i postavusi colorate in albastru-incbis, rev, verde, cafeaiu, negru. fn acelqi registru este consemnatg sutpa de 100 de florini pentru o ciiEbrie in Germmia, In vederea aducerii unui vopsitor2. Postawl transilvgl~eanlocal, produs at satelor rominggti era ,,boboul" de culoarea naturalg a linji - alb, negru, cafeniu sat; cenu~ i u care se trirnitea ~i In Tars Romheasc5, fiind folosit pe scar5 largg de gr5, nimea qi tPrgove$irnea szracg. La fnceput, postam1 local a fost de cufoare naturaIZ, alb, negru-cenqin sau cafeniu; 2 1571 apare gi un postav -at n gi colorat. Mihai Viteazul, la 1594, i de la o s w i i din Bistrip 1 0 teancnri de postav pentrn a 1 armat25 iar i secolul al XVXI-lea Matei Basarab adnce de la B w v , pentru n oastea sa de dorobanti, postav roqud. Postavul de calitate superioarj dill Transilvania, ca gi bobouf a fost cemt fatotdeauna de domnii din Tara Romheascg q i Moldova pentru nevoile curtii lor6. Postavul tramilvgnean era oferit in dar, boierimii m h n t e ?i slujitorilor curtii, la sgrbgtorile mari, deoarece marea boiesime utiliza stofe gi m i b t h i importate6. Cfnd se curnpgra in cantit&$irnici, exlusiv mr o familie, bobonl j5rZnesc, material grmolan ~i aspru, era scutit de vamg tu
'

t
I

PASCW, Qfl. GI~., pp. 142-193. I b i d m , p. 16, nr. 27. " IORGA, Doclrme~sbcrutnlinr+li din avhdvab Bist+ti, Eucurqti, 1899, I, pp. 3 - 4 , 4 IDEM, Rraswub, pp. 46-48. Basamll P I IT-len cel Brtrln (circa 1474) scrie sibieniior c& trhnite o a n ~ m i ss-I ctimperc ,.arcuri ' scuturi. porrtnv gi nltcle" (SILVIUD R A W M I R , Docstmesde $ri~)i#oars veJa/irl Thi.a'i RotnAnqti ctr Sibiu la Cn semleie XI7 X V I , p. 1 4 , nr. 5 ) ; Stefan cel Mare scrie h 17.VI.14gZ brap+-euilor .d-i ptocarc, prin trimisu! sZLu Vnsca , postav (**urn) de 25 de florini rmgmyti, cerhd sii nu-i i ~ a m 5 a (BOGMN. Bo~Hm t e l e l r t i SbsJnn CPZ . 1 1 m . Bncnnqti, 19t3, II, p. 369) ; Radu cel Mare cere posLmr ca vi-l imparts W gi cojmce p c n h c t l s i (IDEM, i Reh,tials m Bragwrul, p. 243): VLad Cglu&al, Ix 2i.VI.t-193, cere Era~vuIui scutlrc de \.am5 pentrtr niqte poatavnri (ibmdern, p. 341); Radu Paiqie prirnqtc postzv din ora~ele rrrdclenc, in va'Ioare dp 300 de flarini (FASCu, a?, cdf, p. 149, nota 2 ) ; hreagoe Rtrsarab ccre scutirc de vnma penkrrr nigte postnv cnmp5rat t o t din Sibiu (DRAOOMLR, Q+. cet.), inr la 1.50'3, b r a y venii expstplu hl v o l d o ~ a 500 de viguri de difeiite postavuri; 46pugneanu trimitc in B.XI.1564 pe 2 un a m a1 a h a&-i cumpere urx cojoc sau vest; din fire arnc.stecate aIbe +i negre (HURMUZhKI, XI-, 1 , pp. 609-610). " La l2.IV.1651, Ifatei E w m b a trimis om s5 cumpest: ~ustlrrt~ suk& Zjf (IOROA, Brqmui, p. 57); SocoI clucerul era dator pentru p t a v (IBIDEM, p. .is); la 33.3IL.1695, Brfncowana W h i t e p Ioqp sbmstele pentrn postam11albastru 240 de cocofi - pentm siujitorl (ibidem. p. GO) : la 5.111.1 697. Rrhco~eanu multnmqte pwtru postawl primit mi idtin q i m i t e 1 500 de tald p t r u altg cantitate (ibidem, p. 61; i f i h n . pp. 62-63. pstav in laan): trimite bani - 1500 de talcri pentru 200 dc hucHti de postRv tihidcwr, pp. 63-gg) ; la 26.XI.1705, Brhcoveana scrie desprr po*tavutfle m a n date la Brnqov: 130 de bucEti postav verde = 1 820 de taleri, 20 de buc5tbti poatav = 280 dc taleri, 120 de bucbti postsr albmtm = 1 200 de taleri (ibidem, p. 67); la 30.1.1707, Brfnmveanu cornandas? poatav pentru slujitori de Pagti (ibidem, pp. 67-69); la 24.11.1707, Rrincoveanu trirnlte cinci care si ridice postav v~lorind 3 580 de talerl (ihd&wa, pp. 69-70); Ia 11.KI1,1707~naicere 44 de buchfi de pstav ( I h i A v ~ , pp. 71 -72); la 15.XI.t707,Rrhcoveanu comandg altg cantitate de p b v , pe care s5-1 aibi de dat alujitorimii la P q t i (280 dc bucQi albastre; 70 de bucGi albastre, doul buc5ti wrzi) ; Ia I .III. vrea a&-l dea slnjitorilor (ibidsm. pp. 72-75) ; la 13.11.1 708 el a trimis pe ornu1 sku Marcn pen* ridicarca p w t a ~ u i u ifibid*, pp. 7fi-TI); domaui a ptlmit. la 3.111.1707. 367 de hucifi de pwtav mai bun decit sIt5 dat5 (ib&na, pp. 77-78).

Pn privilegiul lui Stibor' 5i In tratatele incheiate de Tara Roaneascg cu Brayowl, figurind in versiutiile latine sub denumirea de ,,pw~nas pisetis"" FostavuX cenuqiu constituia un fel de monopol a1 ps2torilor transilv5neni, deoarece in statutul orqului Brqov din 6 martie 1577, privind cumpsrarea gi vinzarea unor produse, se interzice aducerea postavului cenugiu din alt5 parte in afara tirgului anual, cit g i importuI aceluia+i postav din strgin5tates. Tennenul de ,,bobodc,folosit in epoca feudala pentru a defini postavul pentru hainele groase, este pzstrat pin5 azi, rnai ales in zona din sudul Transilvaniei, pentru a denumi chiar vqmintul confectionat din acest material. Astfel de haine se aduceau uneori 5i fkute gata din acest postav. Alexandm Gpu~neanucere bistritenilor s5-i procure 200 de sumane fumurii, ca s i le facg pornan5 fa Anul mu4. Imitatiile postavurilor strgine amintite rnai sus apar folosite in costumele din Moldova 5;i Tara Romineascg. Un curteaxl a 1 lui Alexandm L%pu$nean~t purta mantie de carnie albg5, iar italianul Sivori, in relatarea sa despre Tara Rom&neascg,spune cg pgtura de mijloc poart5 fmbr5cgminte de I h Z si de carisca8. In larga productie de fesgtituri de ling a Bra~omIui,un loc de seam5 au avut romhnii din Schei, legati 'direct de toate satele de oieri din vecingtatea orqului qi din intreaga Tar; a Birsei. Dintr-o plhgere adresat2 la 16 ianuarie 1700 de s h e ieni magistratului din Bra~ov, rezult: clar cB sub diferite forme, psutul jucase de vreme indelungatg un rol important iu vista acestora, iar ei cex s5 fie menfiiluli i drepturile pe care le-au avut de la strZmo$i, ,,s5 pas5 phzg pentru casZ1, ,,,POn croa$eC'dde li115~i zeghe de lfn$ de la oile proprii pentru cas5 ~i slugi, g i sg cumpere ling firG, din o r v ~i sate7. De asemenea, satele din Mgrginimea Sibiului colab r a u intens la produc$ia de postav a acestui orav. Conflictul care se n a ~ t e intre brewla pos6varilor din Sibiu ~i cea din Cisrigdie, acuzatg de concuren%& neleall pentru c5 ~ i - a r sposi capacitatea de rnuncg folosind iobagi (este vorba de romhii care lucreaz5 pustavurile comune), este grsitor pentru situalia Sibiuluj, similar5 cu cea a Bra~owlui.Cele doug mari centre transilvbene - Brapw~lgi Sibiul - renumite pentm producjia lor de postav, exportitld totodat5 cel rnai mult in Moldova $i Tara Bomlneascg, beneficiau in activitatea lor de faptul cii se gzseau intr-o zonz in care rneqte9uguI ps5hrilor de ling era traditional, legat de cre~terea oilor fn 11um2r mare8.
HURMUZAKI, XI', 4, pp. 7-8. Redactarea in 1 S . a latin5 a privilegiului lui Mircea cel B & t r h acordat brqo~-e~lilur 25.TIII.1413 Ix (Huwuzmr, X V , 1 , p. 8; BoGDAN, RsEadiL rzs Rra+uuul, pp. 36-38; (j-7: 31-13; 17-19; 21-27). Imcu de Hunedoara 1s 1444 porlmceqte hragnvenilor sg ia nnnmite m5suri i n 1eg;ituria cu producerca po.utavulni cenuqiu iMorsrrc, Indt4stvia texdifri d i x B~vrssov,p. 41, nr. 1 5 ) . Idem, Imdmtria textella ~ P ' R ISra$ou, pp. 46-47. 4 Scfjsorile Ini Liipupeai111din A . XI. 1564 + i 17.111.1566 (HURMUZAKI, XI-,l , p. 600, p. 017); la 19.VIII.1503, Stancir~ldin. (>lier~hita importat 9 l1uc.5tide postax- cenu~iu(palaatis guiseus) In I-aloare a de 13 floxini ( Q z t e l l e ~ ,I, p. 71) ; la 17. X . 1507, I v q c u din Suceava a importat F bucifi rle postav cenuviu, a I florin hucatata. HURMUZAK~, 1, p. 592 XV, PASCU,P e t u Cewsl ~i Tars Ro?ndnelascd la sjir;b#cl secaltkkua' a X Y l - l e a , Cluj, 1944, 11. 180. E MOIBUC, Indastvia texdil2 die Bvofov, p. 58, nr. 70,16. I. 1700. 8 C ~ R H E LI R ~ M I E , PiDelo ~i niltop.ile d i n M;a'rgi~imsaSihiimEni g i de P B Vaba Sebc~ului,Sibiu, 195ti. M u m 1 Bruckcnthal, Studii +i ComutrieBri, 2, p. 10 gi urn.
1

'
@

. -

. .

. ..

, .

--

?. .-

>

,.Pfe.efircrarka linii s-a dexvoltat dc timpuriu 5i .in Moldova. -fn afar5 de postqvtd denumit sin Moldova ,,,sucman" sau ,,suman", produs in gospodhia @rZnineasciil, existku amle ateliere. pe proprietztile feudalilor. Atestarea documentar5 a unor torcgtorii de li115, situate pe cursul unui ziu sau la maid unni iaz, ca $i ,a ~ ~ x l n r ~i pivelor, eite. grzitoare pentru a demonstra r 3 s p h d b ~ a acestui rne$xpg it1 Noldova 3 seculul al XV-lea: Sint arnintite torcstorii qi in. orage, de exemplu Mihu u . logof5tul obtine la 23 aprilie 1448 o torc5toxie de la ,Petrti voievod, pe Zocul vechilor mori domilegti de la Baia" alteo~iastfel de torcaotii se gzseau pe wi domeniu feudal, aSa cum este aceea mentionat5 intr-un docunzent dill 15 iulie 1448, din a ckei venit priiue7te jurnztate C e n ~ a PloscarulY. Prezensa unui numgr impor1 t Cant cie pive de stmlane4 san $eze este atestat5 docttmentar ill Moldova', ihcg din secolt~la1 XV-lea. Ele sint mentionate pe dbmeniile feudale sail in o r q e , t o t atit de nwleroase ca $i morile. f n orqul Baia existau dauK pive de bstitut sumane; una este dat# la 29 imiembrie 1443 m5uZstirii Moldovi$a, irnprenng cu venitul a trei mori5, iar a doua este dobPudiG la 23 aprilie 1448 de Mihu logoi5tr11, odati cu torcgtoriile8. Mitropolia de Snceava, la 12 aprilie 1458, ,prirne~te la $tede fan al 11-lea dous pix-e rnai jos de tirgul Roinan7, iar pe domcniul feudal care se intindea it1 Jinutul Co~wIuiului Prut, Cernat Ploscarul &tines de asenleilea pive pe de sumane impreung cu ~nori,ill afar2 de torc5toria ainintitii8. fntr-o coqfirmare datZ de Stefan cel Mare d t r e rnitropolitul Sucevei, a satului EvIih?iie$ti, rnai sus de Rorhinegti, slut rnen$ionate algturi de mori ~i pivelep. Dar docnmentele amintesc fi-ccvent, ill afar2i de pive, ~i ~tezele. Ele apar pe proprietg5i de importan@ mai redusz clecit acelea. ale inarilor latifmdiaz-igi, intr-un caz, chiar pe o proprietate @rZntneasc5. fi~tr-ohotgmieie din am11 1473 se vorbcgtc despre ,,$ma 1 1 T ~ I a ~ i n ' r ~ o a 1i

T e r m e n ~ ~ l ,,suman" rste folosit nzi curent p m h haitra Iucr:~Cidirr acest material, ilrtocnlai ca de gi , , I ~ o b o u l " ' t r a n ~ i l v ~ e$in a mai rnr prnttn posta~ul propriu-zk. h X u i g a ~ i a , acest termen cN~;nrar~, defineqte a pies5 de part ferninin5 din zona central5 a Bul~nrlei din m n n l i i ILodope; este o ruchie lungti ~i strhsn in talie, r h c r o i t l la plept ~i prfnsd cu nost~!ri,fArd nriueci, cu r l ~ u d aripi lungi, atktllnd fn spate dc la unlcri; vezi MIJATEV,La vobe b ~ k g a ~ c ,,sottJ~rna$z':. CanMbulwn h 1'laiskbi.c du v ~ l s ? ~ ~snt?br?atbu7e~at gave, Sofia, 1950, extras din ,,Cmrcanne rla 6b~rapc1iar2aI<urnisa Ira HBYHMTT: 1 ~ ~ n 1 LXXX". -a PP. 219-261. . D . I . R . Mo!dova, sec. X I V - X V , I. pp. 228-229; vezi q i p. 321, dot. din 13.1X.1462; Cu slar5 sfnt numite HicpCTntrJrO. a I b $ d w , pp. 229-230. Pivele in originalele slave sht denmite nman% sau ~ 8 r r a PireIe s=u$tezele s k t i u s t a ~ a f i spe. i ciale, folosind forp apei p e n h a pune In mi~care serie de ciocme, care au rolul de a fnrlesi postFlrul o de linlt , schimnbfndu-i m totul aspectul g i rezistenta . RoIul piuirittrlui este important pentru calitatea i postavului. Tn 1eg~tur8 aceasta, vezi IEREMIE, - op. c i t . , pp. 54-58; hi zona Sibiului aceste instnca htii se numesc pive, far in JBuntii Apuseni stem; vezi APOLZAN, i?ortd +k i#chtstria casnpcd tdxtilt? TIT M#w#ks' A p u s m i , Rucurqti, 1944, pp. 87-01. . . D.I.R. nfoldona, sec. X I V - X V , XI, pp. 201-202; cTyrralrtn ryma, zbidcnz, sec. X V I , I , pp. 4rH -41 I , i n t 8 r i ~ e elui Petru Rarq din 3 7.IX.1545. Ibi&nz, pp. 228-229; pp. 294-296, na;mza. ' Ihfdma, pp. 294 -296. 8 ibidem, yp. 2213-230. T h i d o ~ z . pp. 338-330, doc. din fl.IT.I.lfi.5; la 15.II.l>li8, Alexaudru Ir8puyieomi d,iruiegte m5nLqtirii Slatinx satul TrusQti cu pive (Ibidenz, sec. X V I , IT, p. 17.3. lo D.T.R. .ICobdoua, sec. XTV-XT7, T, pp. 396-398; ehadcna sec. X V I , I, pp. 112-11 3 ; la 20.fi'.l401, Stefan d5rtruiegte min-n;istirii TazlSu o serie cle sate cu nir)rile de Ica Stolnici $i Bistrifu $i c .,~tezclc u $i cu gtrletc" (*bidem,.rcc. X L J - 3 1 7 , 11, pp. 1 5 8 1 1 59) ; 1 , ~ :{I .XIL.l51;l(, $tefZnivb iiit%rt+tc m%n&tirii T Tazlgu un s a t P l o l q t i pe 'l'rotu$, ,,cu inori ~i cu gtesre". (zbad~wz,see. X Y I , I, pp. 1 3 4 ~ 1 3 5 ) .

&...-

= r . : . r ;

..-3

" I

k;.-<
..-.

4
.i .

.---2 4 - -,- . --. ,

. --. -.. .---

- -- . .. - . . - . -. . . --

. . .. . - .. - ...

--

. - -. . +

.. ..

>-

..- *4 .

material1. fn aceea~iv m e , postgvarii gi abagiii sink mentimati 3i in B. u Ei erau gmpa$i pe ,,Ulifa Mare", adicg in cei~trul rne~te$ug%resc comercia: a: 5i Bucureqtilor, fiind atestati in documentele de vitlzare a unor pr5trSlii sau I& de casaO. Postgvarii apar 113 hrisoave la Bticure$i, in anii 1685 g i 1686j. Wi din documente, ca gi din privilegiile comerciale rezultZ clar cg producfia T &2 Rom&iie$i gi a Molclovei nu satisfscea pe deplin nevoile locale, totu~i i me:= n cazuri c o n s t a k c !ji aceste F r i vindeau p t a v . Astfel, la 7 august 74.51, rnH* 5 t i e a Cozia este scutitH de 17m5 pelztru o serie de produse ca oi, porci, fier, tea,+ 5i post&v4. Despre o adevgratg manufactur& a postavului se poate vorbi ins5 abia in secdul al XVIII-leaG,clnd in timpul lui Grigore Ghica se fntemeiaz.2 in Moldma o f abrica de poshv , fohsind rneqte5ugarii protestau$i f q i t i din Polonia La 1762, Grigore Ghica puten trimite unui prieten ,,cinci bucg$.i de postav din $ara noasMr. fiind vorba de postavul Ecut l Pilipeni ; patm ani mai tirziu, la 1766, d o m d a iutemeiazii o nous mnnufactur5 domueascg, aducZlld tot postavari poloni Ia Chipereqti (Filipeuii Noi) , ltngg Iaqi ~i int5xinclu-le psintr-un firmau a1 Portii prir-ilegit11 acorclat. 1,ucrgtosii sint plgtiti cle la curte, iar lina este dat5 din cSirnam domneasca. Se lucra aici postav pmtru slujitorii 9 oastea curpi, c?t gi p h tirgoveti. Din aceste sbfe se trimiteau uneori gi daruri Portii aetomane. 0 fabric5 de postav apa$inind clucerului Radu Slgtineanu este intemeiapt$ n Tara Rornii1leasc2 E Aici se lucrau pe la nilul 1800 yaluri de Tarigrad (stambulgali), folosite ca briie la costuineIe boieregti . 0 fabric3 de ghennesut~zri (m$tbicZ, satin) fu11ct;iooa la 1822 la Hanul lui Manucb.

ti

a
4

Ibldcm. p. 145. Ib;&m, p. 88. I b i B ~ m p. 89. , D.I,R, Tava Ro.rrs$llsascd,

ssc.

XJ.7P-dYIV, I, p. 132.

2, TES~~.TURLLE IMPORTATE, CATIFELELE SI MATASURILE ITALIENE

TesHturile locale erau fdosite mai ales de tfrgove$ii sgrrrci, slujitorii gi boierii rnZmn$i de la curte g i @tZuirne. Domnitorul, marea boierirne detinztoare de sanguri inaIte, cleml, ca gi negustori~neaavutli a ora$elor purkau PnlbrEiciiininte din postav, rng-ri 5i catifele importate. Cercetarea schimburilor realizate in finutul de la Dungrea de Jos, in& inainte de intemeierea staklor a pr~sin lmin.5 importanp negowlui de pes5turi, mai ales occidentalc, care se adnceat~aici, pentru a cumpir~acereale, micrct gi vitel. StudiiIe privitoare la comequl rnaritim scot In evident5 roluf oragelor Vicinn, Chilia ~i Cetatea AlbP E secolele XIXI-XTV, iar acelca privind comertul bragovean3, dezn voltat in veacurile unn8toare, cuprind date bogate 2i stlgestive cu privire la volumul, natura +i pro~-enien$a $er6t1zrilor impartate, atit din Occident cft $i din Orientul Apropiat. Mai putin cunoscute au r h a s iwg, pfna i vremea din urmSi, n chiar W t u r i l e pktmte in nt~rnarrelativ mare in patrimoniul Segiei dc art5 veche
ToRGA, ATe,qo@lp i ~ t e ~ k r p g u v h?~ V P ' P C U ~ U ~ iJ~ ral~dinesc(Istoria rorndnilor 111 cltipuri g i icoanc, vol. 111). IDEM, Istoria Camm/ttlwi Ronzdn~sc,vnl 1-11, Eucarqti, 1937; NISTOR, Die auswurtfp Hmde?shssirhu~gen dw wolda at^ ~dmtXKV-lYV wed X I J I JaItvi~wzdevt, Gotha, 1911: IDEM. Na~zdeEm d Wandel ile tlcr 3lofdaw bis t ~ . E d des I & . Jahvhrrnderb, Cwnfiati, 1912: ST. ~ T E T E ~ Ife!a#iib c~pdevcialeaftr TGrii c ~ , i n veacrrl al X1:lI.f-lea, Sigl~i+n. 1920. I.?oMwq#i c(f Avdgalirl QRATIAWU, U.tt Jfeu iVuire, Revue du Sud-%t Ruro#en, 19-14, XX. pp. 38-(i9; C ~ P I N A D e w e , rolul g r n o v e d m la Curil~ Drandrii Ia secolde XIIT-,YV, Stlcdii, 1953, anill G , 1. inrmnrie-msrtie, pp. 79-119. Stndif, 1953, annl li, TI, aprilie-iunie, pp, 191-236; ILIESCU, Notes ser I'aptorb mwwtak n?svawitaedkv~~cret Byzance d'aprhs vprf suatws irakdztr dar XIVr! stlcke. Nouvclle~ k dttlde* d'histoirc, pt1bli4es h l'occasion du X I I e congrts rlts sciences Eistoriqucs dc Vicnnc, 'lluunrest, 1968, pp. 105-116; T.~fovia Romdmise', ual. 11, p. 162. 3 ~~KOLESCU, SckimhL de J e f u w ' diutre Tars Rot~Bwemcdi Brapvrtl &pa p r i junsdta& a s ~ m l u l ~ i ;ri ~ al XVT-lea. in ShPIiM. 1957. 11. pp. 117-204; IDEM. Co*rr@u! T&'i R d v z q i i s i Moldpwi csr Brap w l . secolelc XIV-XF'I, En-ti, EnGI; LIA T X H R , Comw!wl Tirii Rmw"ne;li si MoI&~ri i n a d~ jtlmrdiate a sec. Xf'f ~i prima j?nrarItatf a sec. X V I I , in .SATfIL!r, IV, 1960, pp. 223-302.

castunrului. f rl sturliul introductiv desprc artefe decr,rative, la Incrarea priviarl pictura mural5 diti Moldova, I. D. Stef5nescu a semnalat cTteva dintre $es5tusile $strate la m5nWirile Noldovifa gi SecuS, iar uriele dintre acopriirnintele de rnruorilli~~t la de Putna an fost amintite de 0.Tafrali in 111crarea sa clcspre kzaurul n15nHstirii Putna4. ?n genere, acestea an atras atcngia cercetFitoxilor nurnai in m5sttra in care purtau a illscripfie de caracter istoric. Eaptul c5 at?t catifelele prownite din Italia, cit gi teszturile orieldale sint iAcutt: dill nigtase $i fir de argiilt aurit a clekrminat indelurlgata l o r existe~lpi. fncercind s l Intocmirn in cadrul acestci lucrgri catalogul tesilturilor de ~ r t k pro, x~enind din Italia qi din Orientul ,%propiat,din secalclc XTr-XVII, aflatc 31 targ, am ajuns la un nuni5r relativ bogat de w t u r i diferitc. fn m a r e lor mnjoritate. ele au fost la origine Eolosite pcntru imbrZc5rnlnte, fiind t r d o ~ r n a t culterior i n ~ U u r i impdobit biserica. Altele, destinate chiar de la incep~~t acopere morde stl mintele sau $5 orneze intcriorul bisericilor, au fost cupriils~ins; in catalogul anesg. dat fiind cii cle apar in costttrnele reprodtrse ill pictwile muralc gi miniaktzrile vremii. Pentru acelqi i ~ ~ o t iam cuprins in acest catalog gi catifelele carc au iolosit peiltru v, ornate bisericegti, dar se reggsesc 'Sn reprezentarcs cos tumelor dcrmnesti. Pentru a pi1tea determilla varietaten textilelor importate d i n Occident vi Orient, rolui prcponderent ink-o anltrnit8 eta@ a1 unora in raport cu alklc, valoarea ~i provenienta lor, ne-au stat la dispozitie patm cakgorii dc izx-oxre. f n primul rind materialele carc au fost foImite iu costumul local, pktrate Pi1 colecJiile niiInLstire-egti qi ale rnmeelor, apoi tesPturife dewoperite cu prilejul cescet5rifar arhctologice mai vechi satr mai recettte. Toate acestc izvoare nu fnst puse in IegZb~rZen ~nen$iunile crrprinse TII listeIe vamale sau 111 d i k r i t e inveltare, h i de zestre gi testamente.

a lCluzeului de art@ ~i f colecjiiie rn&nHstire$i2, esenliale ca dacumente pcntru istoriea n

-:;I
-.

sectin de nrt5 wche mni~nnemc8 hluzeul~~i artj, a1 Rtptthlicii Socinliste RornJnin se gdsesc n de un mlmEt ld circn 10 de lc&tori divere, i n q i n d din swwlul a1 XY-1- pin5 I m l ~ al SIX-len. re 30 n l d iu carh11 r1~~t7xului iudi din tremca Ini 41. Odobe$cu, din t c z a w l c Cele mai multc an fost a mhLstirqti. In afar5 de diferite acopera~nintc, r5lilnri rle tFmplfi gi vcyniute liiutgice r rhrccn~i colecu fie se pBstreazn an numHr de 50 de veqtuinte lloiereti intrr~idin nceeagi wenle. Wnclc mai recente, din secolele XVIII-XXX, prouin din colcctia hIuzeului untional dr art2 q i etnografir. ~tltrledin Iosta colectie E i i z n Brhtfnnu, iar cele rnai import:~uteprin veclrilnea lor, din .sccolclc XV-XTL-I dc I n n~.innst5rile Rfstrita pi Cozin, au fost recclrintitttlte in atrlicrnl Mt~ze~ilui Art5 a1 Repul~licIiSocialistc TIC Ronilnia h 1 ~ i l t i m i iciuci ani. hIul.le clilltrc arcstt r e ~ l i r l t ey i Ir8etriri at. ark; xu fost cal)rinse it1 catalogul alfitutat. Cele mai irnportnntc c o ~ t l t ~ n e tes3tliri an f i p r a t i expozitia de coli<~imer e la gi n E 13clgrd {septen~hrfe-octombrie 1969) ~i nucurc$i. Vpzi cntaIo~a1expuzitiei dc la Belgrad, n T 1 C O T . ~ s c r . Dvorshi fiorlijn Rw~rrlasjcod XT1' do XT'III TGRn, Ilrogrd~l, Ig(i9; Il>r;~f, Custrdvz!tl dtr cwvtf III TEiViEc ROTHBII~ X IST-XFI 111, Bucttregti, 1970. (SPC. * 0 hgata serie de catifele italienc w p3streclzi5 in tczannll nrfltristirii T'ntne. atiele. lnni putin numemse ~i caloroxw, se g w l Moldouftn gi Sucevj*. fn colectia Mn7m1lui Hrukentl~nl ~i a T$il,lirlL w a tecii Battl~?i'aneum crisEZ de asmetlea cntifcIc ~i tes5iuri itnlienc tlc fir de o demellitn mlriak, w b fornrri de ornntc litt~rgice (T'~'~TAsIAKu, J.ltor~n artri, I, pp, 4i.f - 455. fig. 143; pp, 94.5 - 9443, fig. 90s-snsl. 2 ~TEFANESCU,B I I W Y ~ ~MoZrkavip, pp. I G - 4 8 , el P pl. X-.XI. 4 'SATAFRAL~, # Y ~ S U Y byznqztrn dat movnstr're ds P o l a k ~ o , P n r l ~ , 1925, pp. 55 - 68, nr. D l - ?3, pI. 1-1 SXXC'III, catiFeIrle 'orogate cu fir s?nt considerate brodprii, p, 55; i F ( F ) L T I I J T ~ M lnulasbme~b~bv O ~ Z n ~ fi t r l e b v de alrtri diqe fimpwk h i Sle~'#!frrrccI ,\fcrw, flnrures9i. 105'3, p . 307. sc descrie astfel nmperF.mlntpl dc tetr~poddin 1501 din catiten r~enetlnn?i brqntg, , c h p u l omntncntnt cu motive r-qetale brodatem.

.-: I?: .,. . .-

-..~.

... ,

-.

0 ult.i& serie de rnijloace de informare o constituie-pichirilemurale, miniaturile, broderiile ctc. reprezeiltincl costum~tl,unde apar redate fidel un numb de tesilturi de import. Accstea ~ze-au servit htr-o la& m&mg qi la datarea celor p8strate: Legind toate m s t e iizvoare Entxr ele, se pot deosebi in secolele XV-XVII doui gn~pe priacipale de textile adnse din alte @xi: catifelele brqate produse in Italia, care clorning in tot curs111secolului al 33-lea 5;i 5.1 prima jumztate a celui urmgtor p i mritisurile cu fir , provenilld dill Orientul Apropiat (Asia Mi&, Persia, Sirin). h e s t e a din u r d $i fac nparilia sporadic in a doua jumztate a secolaIui a1 XV-lea f i d mai r&pii~dite3 veacurile umitoare, pin&l inceputul secmlului a1 =-lea. in n a fn aceeagi meme psgtrrrile aduse diri Italia continu5 s5 p g h n d 2 in& in mediul curfilor domneqti, f$ind cumpgrate direct sau prin intermediul n e g u ~ ~ t o r i l o r turci. nun~ai la Trcnrtia. fiz veacuI a1 XVITI-lea, mlitHsuriIe frnnceut de Lyon iau locul de celur. itaIiene. Cercctarea arhirvlor italienc cu ani fu urm; a dm Ia descoprirea registelor finute de notarii orap~luiGenuvn, in leg5ttuH CLI negulstorii italics;, care fjceau corneq in ora~eledir~bazinnl Mgrii Negrc hl secolele XTII-XIV1. Vicina', vestitul ora5 durGrean, a c h i l o c a l i z a ~ h c g n-a p t u t f i exact detesminatg, delinea. locuI principal, impm115 c Lycaqtomo (Chilia) ~i Mauroc&on (Cetatea Alhii). P porx e tulanc le corZbierilur italieni rnai apbpgreau ca puncte secundare Constant a, Nangalia gi CertiavodS" Cercetiiri gi clescoperiri recente Pn acest do~neniuntt lzrgit informatia legat2 dc PilsemnZtatttl'a econoizzicii a acestor orasc i etapa care a precedat n cottstituirea statelor feudale4.In& din acemiil p r i G etapz a orgnduirii feudale r o m i r r c ~ t ise intilnesc in orasele de Ea Dunirea de Jos mirfarile occidtrrtale af8tf1ri , dc cele hizhntilie qi orier~talc.
,'

1 BRATI A ~ A GIPS des nofaires CXnois k PCvn t-f dc C a m dc b fin clrt fveL+inrr siPclP {I 281 l290), , nnrrtcwt, 1927; IDEM, .Ww Noire, in lm. c i l . , pp. 36-R9. La 2 J , G U L L A N D , Ln corurs+oladaac~ inlddts d5Athansse PafviarcAa de Const#w#i~o+le(1389-3 293); (1304-1310); in MdEanges Ck, DaskZ, I, Paris, 1930, p. 132; LAURBNT, d m i n l a l a o ~ by-ra*bd.sla nu$ La bolrcbcs rlw Danube solrs :?dkLIV I I I Paliokogwe, In ..Re\uc llfstorique dn sud-est a~rop&cn':, 1945, XXLI, pp. 184-194; C~MPINA, cil. h lor;. cit, 1053, I, pp. 71)-119; ibidem, 1953, 11, pp. 391 -23fi. qb. at. P~FEWU-SP~WENL, 511 i t h a cnrbogmfiei pkZf la 1 6 0 0 , Rumrqti, 1938, I, pp. 70- 53. Rotmdnk ' l~mroperirilernonetnre cle n mate ill~portanf?i pentra Tfifelegerea vietii ecnnmtlice d~rn&eneTn etnpn' .sccnlclor XI X I I I , puse Pn vnlome i a h ~ t l i r e c m t c , confirm; iafmtnatia scrbi; ILI!X?.U, Du~ere n i kapei,psrii ,,ad s a p wm Vici~tar", con~unicmdin 28.V.iDDI In Societaka dc NumismaticB RomAntng: IDEM, S ~ r r lay@r@rs byzartias et Ieur r.46 &ommiqsre au Bm-Dansche a u x X l I I -XIV' ssiPelts, mmun icare Fes din lR.XII.1963 la h i a t i a de studii bizantine: 0. ILIESCU. G . STMION. Lt g ~ u d rrisov de wm~raicss t linynfs des XTJJe nt X I T ~ E si?cbs, brozavi en 1)obrnudja St$fm#rioaa~e. ,,Note prelimlnaire, T Revue des n b t u t l t ~#nd-est currql4ennes", 3 904, 11, 1-2, pp. 217 -238: TLIESCU, L devniw hypovp'pldre d~ Z'E@hir# a 81g?nvti$t de NicBe, 111,,By~antinn.sltrzrica", 1066,XXVI. I,pp. 91-99; IDEM, hTokessur l'a$@~ ?a?aflmiqz t ~ I i-ut$tniil.wmt dr Ry r a ~ ~pp. 3 05-111 . D asemenen. r~s~ttrialele I c. e ceramice qi altc oliecte, Impreanii CII dc.wqwrire.'~ unor monnmentc ?it wee-4 zon5 dovedmc vfnta activz a wagelor situate in m d lhn5m rii dc Jos din setolal aI I;-lea p h i I n sfirgitnl wmInlui nl XTV-lea, dreia t i punc cnptit cuccrirea turceascfi. Cele rnai mr1lt.e clintrc :%yezsriau foot ruinate, m ~ c l edisparind total, iar altele fiind ar111se la r~ivehrlrlnur snte. PR n c e a t ~ etapd (secolele X - X X V ) , aga cum reiese din iiiaterialele recente, I~izatlful a jnrnt nn rol esenfial T viatttn culturali ?I nrtistic5 n arestci zone: vezi CORINA NICOLESCU,J s f r ~ r l f n ale +eln fiilor ~ttllurnlp Bi:a-an(:#ll Dundrea rlc Jos in secoble ,Y-XIY, cu a in S I M I : ~ ~19lj2, V, pp. d -5s. ,

Posta+urile, miit~sdle, bumbarul ~i inul sint produsefe negotiate aici de repre7mtantii matilor negustori din Flatenpi gi Gentlva. La sfirqitul secolului a1 XIXI-lea ~i Tn veacul urmgtor, de cPnd dateax5 cele rnai vechi qtiri despre comeeul genovess la gurile DunZrii, roluI negustorilor italieni este cn mult mai important 3 raport n cu veacurile urmiitoare pentru considerente locale, cle ordin istoric. Productia iridigei15 de pinzetusi ~i postamri este redus5 la o i~~deletnieire casnicit, dezvoltindu-se ca m e p g o w e s c , abia in veacul a1 XfV-lea. Din cauza 6tarilor, drumurile de uscat nu ssint inc& deschise marfurilor din Flandra qi din oraple hanseatice, situa$ie care se modific; bl a doua jurniltate a ~ecoluluia1 XIV-lea, dupG afirrnarea F&ilar r o d n e ca state independente. fn v e m 1 urmgtor, reIafiile comerciaIe pe uscat se ii~tensificg,iar negufgtorii romlni iau parte activg la viafa economicg, incerclud sg rnliiture treptat concuren$a stding. La aceasta se rnai adaug5 faptul tranisformkii M5rii Negre iatr-un lac turcesc gi diminulrii beptate a rolului segustorirnii italiene in vista economic8 a Europei orientale. Cele mai vechi +i rnai bogate gtiri despre comerpd genovez, datrnd dill anul 1281, s-au pktrat ih legzturii cu WIturile a d u ~a Vicina. Diu registml tranzacl tiilor fncheinte de negustorii genovezi in luna iuIie 1%1, finut de notarul: Gabriele di Predono din Pera, se pot stabili natura ~i volumul @sCiturilor aduse din Italia l gurile Dwkiil. Din pihate, c a l d e l e fkute reprezinG doas o m i d parte din a volt~mul total a1 acestui corncrt, fiind vorha doar rIe actele i~~registrate un de s h u r notar din Pera intr-o singurg l d a unui an. Din treizeci gi unu de acte inregistrate de Gabricle di Predono, zecc au ca obiect postaxul lombard, iar printre expeditorii de postav, in luna iulic 1281, figureaz5 Llotrato di Donati, care aduce la Vicina circa 1 000 de suluri de postav PtlCr-o 1 ~ ~ fn ~ . de stofele lombarde, 5 afar2 negutstorii italieni impoftau aiui tedturi flamande qi rn2Eisusi orientale. 01 optzeci de ani rnai tirziu, art notar genovez, Antonio di PodenzoEo, a 13sat urr registru similar cu accla a1 1ui Gabriele di Predono, privind cnnlerful cu Lycostomo (Chilia) in& 25 octombrie 1360 ~i 9 iunie 1361. fn o ~ q u lChilia se n e g o c i d exact acelea$ r n h f u r i locale - Pndeosebi cerealefe, ceara, mierea, ca la Vieina b\ secolul precedent. Volurriul acesttli comer$ estc considcrabil de mare, reprezentind 1 000 de hiperperi de aur nwnai peatru luniIe martie-mais, ceea ce friseamnii in 0 acelqi timp o treime din venitul anual a1 vamei bizantine dr la Constantinopol. Acecagi s u m j este ceruta ca tribut de Musad I Xmperiului bizantin la 1379. E de
l ~ [ M P I N A op. cdt,, i h c . t i t , , p. l 9 8 , not& 2 ; se foce nnnliza, h cantitfit1 yi in bani, x mbfuri, n lor aduse l ~ e c o l u l XIIL-lea In gutile Dungrii, P raport cu reamrile urm8to:tre. Dln acelagi rturliu a a1 n rezultii cii aici se s t a h i l i 6 cblnt ltcmporar sau dcfinitiv, renind din Pcra snu chiar din Itirlia, unii ncputmi i n i n . C n Isateleone .,dc VicEna*, un 'l'omasino di Camarino din An-. tlei lomitor a1 \'icinei, xau un (>addnlfo de Quarto din Perm apnr i q i s t r u l tranaact.iilor, hclleiat In fun:^ iulie a annn lui 1281, tinut do notnrul genavee Gabricle di Predo~~o Pera. clin Ib&r, pp. 214-215: acest calcul este f*~t pr baza daklvr wzultate din q i s t r u l lni Gahiele di Predona, care sint considerate a rcprmenta dmr a zerea partc din volnmnl red sl com+alui itslian la Vicina, I~tescu, Xo&s szsv I'a$wt vowuuift a c vu.arrilaa'Ilem~enl Byaawe, pp. 105-11G: registml a f a t a ds degmperit I Arhivele de atat din Genova. n

'

<

presu$us c& $ schimbui acestor mgrfuri locale, in Chilia ca g i ia ~ i c l n ach aproape , un veac in, umg, se aduceau cantitgli masi de stofe apusene, mai ales din Italia. Dnp5 cnoerirea Constanthpolulai de catre turci, comerpl italian gi-a restrhs simGhr volumul , dar nu a hcetat total. fn secolele X V ~i XTil sint cunoscuti cifiva negustori italieni care au ixcut pentru afaceri in @rile r o h , 2n unele cazuri stabilindu-se aici. La 1469, se judeca la Bucuregti u11 litigiu intre un neestor italian Gaspar, un brapvean gi patru grecil; fa ueacul urmgtor slnt rnen$ionati ca negustori Iocalnici Pascal ~i Ioail de Marini Pofi, Nicolae Piroga, Gaspar Mazza, Nicoresi e t ~ . ~ , negu$:itorii italietzi dill Rngusn, Tomaso gi Giacomo Alberti, Doi veniti In timpul lui Pztru Cercel gi stabititi In p a r ~ ~ o r n ~ n e a s c g , fgceau comer$ cu blgnuri h t r e Kusia, Tara Rom$neascg gi Italian. fn a c e a h nouh etapa a corner+lui italiaa, catifelele gi miitkurile se aduc mai ales de la Venetia. Uneori domnitorii trimit soliiIe lor in marele oraq a1 Italiei cn misizlni diplomatice, unde acestea cuinpgr2i insir g i brocarturi sau podoabc prc$base4. h secolele XVI-XVII. Venetia dsline unicul centru italiau legat de #rile romlne prin Ragusaz sau pe -lea . woliL5 a intermediarilor turci de la Istanbul. Sivoti relateazii c5 in vremea lui Petm k c e l se 4ximitxarr din Tara ~orngneak-5piei de bou ~i cearI, l Aiwna. Aceste &uri a luau calea uscatufui prin Serbia ~i DaEmaSia saa erau transportate pe corgbii, pe D d r e , pin5 la mare, iar. de ~ c prin Constantinopol qi Varna, pe calea ocoliG a Ragusei, ajttngeau i apoi la ~ k o n a Iu schimbul acestor produse se aduceau din Italia, ca ~i fa trecut, . ,,stofe dc l i d , mEit3swi gi brocartt~ri,folosite pcntru vegmintele bzrbatilor g i fe rneilor de seam&, care se imbrzcau cu multH str$l~cire"~.n veacul a1 XVXI-lea f relatiile cu Veizetia contin&, condifiile acordurilor cornerciale fiind disqtate prin inkrmediul bnililor de la Constantisopole. fu unele cazuri, negustorii dill Tars Rorndneasc.ii cumpgrau mgrfuri direct de la Venetia. I n scutirea de varnd pentru niqte marfuri curnpgrate pentru Mihai Viteazuf l , sint men~ionate qi o serie de obi& de imbrgciiminte, qi anlame catifeaua neagrz, postawile de toate felurile ~i de h a t e culorile, pieile dc leopard, ?n afar&de ssbii turcegti, pahare, culolri
B m m , Rela#iSIu crr Brayml, pp. 35G-357. I o R ~ Swhori de n p s f o r i , pp. 25-30. , LEHR, op. cit., In loc. ciE.. p. 257. Stefan cel Marc qi fit11 s l u Bogdan a1 111-lea au b h i a soli Ia Venetia ca s i le aducil teraturi scumpe. Ei cumpgrau printre altele ,,brocart de aux, mfitnse gE giurme pentru d e " (,,ArhivaM Iagi, IX; N r a m , H~mdcbsbeaLhw~gen, 201; HVRMUzAKI, VEII, pp. 45-46), Un raguzan, medicul lui p. h'eagoe Hasarab, venit aici in solie, adwe domnului lnkfuri dt la k-eie~~etia (IOKOA, Isfo~amlrmdnilor fn chipuri $i , icoa~s, p, 85). V P .A N A ~ S C U(GKECU), Rela#iibe Tdrii RorndntyH gd ale Mokiovez cu Raguxa (set. XV X V I f I ) P P $n,,Studii", 1949, pp. 105-124; FR.PALL.ReLtidI~~omsrciabdintre Irvasoueni ;a' vtaganza~ti, h ,,Pevirta arhieelor'; 11958, I, pp. 93-120. a PASW, Pelw Cercel. pp. 115, 180. de v a d mHdurilc cumpatate 9 Hoth'1rea m a h I u i vene$ian din 68.?dT.1600, prln care p c n b Mlbi Yittazul (RURMUZAKI, m , p. 203). G
9

etc. ~ e n e t i ah&& este i?teresatii. .in mrne4ul p ram Rom$neasc5, fiintl displisg sfi xcortlc o serie cle nvanlnje negustoriIor rorn8ni1.' 1n',ultima -treimc a secolului a1 XVIf -lea, Tara RornAn~ascg iiztebif i leggtwile cu ' Venef ia: d Constantin Brincoveanu a d h i t MgrGstirii h t r - u n b r n n o spleudidii f d t u r g de atlr cu pietre pretioase ~i perk, pe~itmicoana Maicii Domnulzfi, sernn&tg de artiutul venetian Geralaino Ca~~ipagnani~. ~ rCantacuzini Lyi aduckau'luch~ri ~o ii r1e art5 de la Venetia. 0 serie de obiecte de arginaie d2iruit.e rn8nktirilor Cotroceni, Itadtt Vorlg, Dintr-1111 Lernn, Surpatele ~i Cornana, dc paharnical +rbari Cantacuzillo poart2i marca unui rne~tervene$iana. Dverele de catifea cu fir, in a1 cgrqr decor sirlt dispuse elernente de Rena~tere tirzie, htr-o compozifk aamiqtind covoarele de mggciune, erau cornandate probabil tot la ~ e n e f i ~ . CgIfitorii care au strhbgtut farile rornke irl aceastg vreme snbfiiiazg pfezknta nlh-ftirilor qi n negustorilor itzrlieni fn pieple: principalelor ,centre ccorncrciale ~arji,Bucuregti, Ttrgovi$e e k . - alzturi de greci, xomfini, turci, sirbi etca6. . Acei lagi proces se petrece vi in Moldova, unde comeq-ul de vite gi war5 se continu8 cu T;t.rle$ia qi 3 secolele XVX-XVI16, aducindu-se, in sehimb, ps5turi. Avind n acordul dogelui, la 1560 AIexandm Liptipeanu i n t r i in tratative cu. u11 negustor vene$im, Iosif de Fmncisci, druia ii cornunic5 condijiile pl&fii pentru vitele trimise fn a f a 6 de plata in galbeni cnra$i, se cer in schimb diferite feluri de $esi?tnri ptetionse : carmasiu, damac, atlas, catifclc, postav etca7. Moldov~folosea pcntrn negotal cu Venefia atit drrunul de uscat prin Trrulsilvania, Ungaria qi Austria, clt ~i ceE rnaritim ocolit, prin Istanbul. m cantitAfi de m3rfuri plecau din Moldova, i uneori negotiate chiar direct de domnitori, curri este cmul Ini Alexandru U p q neanu. Alteori, negustorii erau sus$in~z$i domn, fiind obligstfi sg adw& mzrfuri de senetiene de lux, penttu curteR. De altfel, in eilumerarea ~naterialelosdin care 'sint confecfionatevgmintele domnilor 7i ale boierimii spar incg free\-e~it stofele italienc.

dc picltusg

1 In inskuc$iunile din 24.1.1629 t r h i s e dc Ia Vene$ia hailului din Constantinopol, este privith Eaorrbil propunerea nonlui domn de s face con%k$ cu c a ; piei pi altele, dlndul-i-se migurarea c l er, cei caw vor veni in stah1 lTene{Ian Tor f i bine tratati q i 111. m. vor m5ri nvantajele ~h acest comeq. ( H ~ M U Z A K I , g. 417; w z i tratntivelc m e at1 m a t , IDEM. IV, 2, p. 448; rDsM. VIX1, p. ,425). VXXI, 8 SP,CBOAWEANU, Cswn despve puov#*imia, el wta ~ccfiiEor floustrs avgintdrdl, P B C M I , 1911,' n IV: pp. 30-31, fig. 1; Tdsors ds l'ard nwcies ala Rotrmmit, Petit Palilnia, Pais, 25 mai- 1 cT ~eptembre 3970, nr, 488-491, Itf fierile pnrtPnd a&+ aumir. NIGULESCU, RrginbBriu hic6 ~ s ircligfoasd tn T&ks Rmt&na (sac. A~If'-XI~;Bncrliqti,.lSR%, pp. 154-158, HI. 171-173, fig. IOB-107; p. 179, nr. 209, fig. 1 3 0 . , ' 1 4 Toate ac&e obiecte B pHstreazb P colectk Rluzeului de art& nl Republicii ,Socialirrtc Roylnia. e n La 1632, Pnt~l Strasburg, vizitind ora$nl Bnc-ti, nobeazit: ,tonte h u r i f e qi pieple ~ragulaf wall pline de atirfnri scnmpe, p care l expuses&i spre rinzare italieni, greci, r o m h i , . turri {i ssfrhi e (,,Arhivn pentrtl iilologie q i istnrie", Blaj, 1867,I, 1, p. 131, La fel n o t e d t Nfccolo Barsi ila Laccn; vezi GIURESCU, Ls voyage d.8 Naccoln Ra~sa'8.M Mo.Max36# ( l R 8 3 ) , it1 ,,M&la.wgss I'tcola #ou!nains e d de Franm", 1925, I , pp. 311. 314-315; BMS*, 09. t i t . . p 106; Codex Bstldiaus, p. 204. . , . . J , m , oQ. dl.. in loc. cil., pp. 278-283;din Lfo1dova w w a n l 'r-'en+n vite, clicn I5 000a 20 000, piei de anhiale $I ceari. :' HURMUZAKI, I I I , pp. 88-89, V f 3,s 7 .X.2 584, Petru Schiopul scrie bailului Venefiei d q r e nedreptatea f Beat&u n i ~l&plstos moldovean Sirneon. care trimitea in Italia un vss h e a t eu 12 000 de piei de animle. cenr5. 17ng gi alte mbrturi. ca 85 ctmpene in s c h i d ~ ln?irhrl italienegti n'eccsare carfit domne~ti@ S A W I J , D h m c l t k incddfa d e s p r ~ Rowdaaa, fn ,,Columnftlif Traian", 1 874, T, 9, p. 238): LBm, u p , C F ~ , n FOG. Ojf.;.+,, 280.: ; i
1 1,

1 1

@ol*sin$ informnfiib 'scriie- chre' privcsc telatiile cotncrciale 'alc ~5riiorrom$ne

cu Italia, c o z ~ s t a t h sfisgitul secdlului a1 XIII-lea qi veacul urrngtor reprezint2 'ci cea mai acthi etapg a nego$ului de shfe,' pi115la c5derea Comtantinopolului ~i
a-brayelor M k i i Negre sub turci. Bschiderea in secolul a1 XTV-lea a cgilor CQrnerciale de uscat cleterinin5 Pnflorirea cconomicH a o x a ~ l o rdin sudu I TransiI vaniei Bragovul rji Sibiul- ca punck eseutiale in colllel-in1 Zuropei centrale p i vesticc cu Orientul Ap~opiat.0 serie de tes5turi dill Ttalia incep sg fie aduse A-I @rile romlne ~i pe acrast5 cale. fn privilegiul dill 1431, dat de Dan a1 II-lea brapvenilorl, in afar5 de stdele flarnande, germane ~i boeme, este illtrodus ,,pas*tam1Irincesc" adicB italian. fn registn~lde vam5 a1 Brasovului, dill anul 1503, s h t men.t;iona'ce postavurile de Bclgamn $3 de Verona, care se virideau cu bucata, la -pre$uri ridicate fat5 de PsPturile locale? Mai tjreiu, abia la 1542, in com e w 1 pe ascat, prin Transilsania, postavul italian apare tot mai rar, adus de la Berg~rno,~ deoarecc corne3uI negustorilor bra;.ot*ei~i este m'ai strins legat de orqele TSutopei cel~trale de produseIe Tgrgor de J 0s. f n afar5 de $cs5turilc aduse gi din centre cle p r o v e ~ l i c nc~~noscute, ~ documei~tarnlai apar o serie de rnatcrialc, care d l q I deilumirea lor sint tot de provenien* italiang. &a sht diferitele vari ante ale postavulni rev, denumit ?n itvoarele roinkeqti ,,corcirlat4', sat1 ,,ciorc3r1rla-tW4 (este vorba de ,,scarta&o", ,,sch-nrlacbt" sau ,,i c a ~ l a l e " ~ , care apate printre mzrfurile brqovene vindute Pn -tSrile rom&neMG ,,c$rw$xi.tausau ,,purpuritt", , ,,drappi d'oro" sau ,,o loscricw,m", ,,carnocat" (camocattu) , ,,camelot" (carnolo tto) Uncle dintre aceste $ d i m t i scnmpe, la origine de prot-enienf.5 oricntalj, f igureas pri~~tre ,,rnZrfnriFe t5tkG;Ei"fiittd aduse direct din Osiei~t,altele emu ins2 imitatii italie~re, ficute nlai ales la 'lrenetia. AccastEi trccerc in revistg a ~tirilor,pe care izvoarele srrise 1e pot oferi 4n 1cgF~'cu~i circulafia stofclor italiene in tiirile romlne 311 secu celele XIII-XVII, se Ieagg direct de realitatea pe care Q ogIindesc documellttle de arts, Ficturile muralc, miniatusile +i broderiile mpre~xntind portretele drmahrilor i costnm de ceremonie redall aspectul stofelor pomenite in izvoarcl~smisc. Atit n

BWDAN, UP. 6 ' . pp. 32-35. 81. "~VOLESCU. 09. cil.. p. 151 ; h reglstrul din 1505 apur m f t o a ~ c l e postat-uri Italiene: postav de B q a m o 1 b ~ ~ c a t i l = de nspri; postat*dc Verona 2U de bncgti = 1 250 de aspri; p ~ ~ de Verona 300 t a ~ 2 budfi = 425 de asprf; p s t a v de I'erona 86 de hnciifi a 300 de nspri = 25 XOO dc aspri: p t a v italiau nmpecificat 3 buciiti a 1 5UO dc upri = 4 500 de nspri. 3 In anul 1542 se importau de la 13crgmo 9 toll valorinil 200 de sspri gi ,,riocfrlat+'i vnloarc de n 1 YDO aspri (&IANOESCU,OF. cll. p. 153). "rntr~ obiectele cle frubrkSmhe alc b o h l u i Duca din Greci fugit i Trmsi Ivnt~Eaill 1462- 1463 n apar qi 4ase coti $ jnm5tate de docFrlatU (-AN, o p . czl., pp. 297-298). Ecarlaft, tm tip rle poatav de l h 6 spreciat, vopsit cn c b i z ; I n orighe a fost nnmai rogn, npoi dcnamirea s-a extins gi arnlprn postavurilot de alte rmlori; vezi ENLART, ~IftalaweE, 111, p. 7; N . LELOIR, Dicfwnnnirc du costurn I $ de w accessodves des A m e ~ des dboffis des origiaes b tros jouvs, Varltes s 85 Sine), 1961, ed. 11, p. 138, Ecarlate, la origlne cuvhtul a 'Insenmat culoarea rqlr obfinuta din folosires c h i z n I d san coceailiei. a p i itia extlns l orice stof% de ling de calhte superimr?t vi irumnomZ. a Cind era vopsiE h mjn se nnmea h i a l e vwmcil. Tn ~ 1 xl XIV-len a existat LcarlaCs aIb gi a p i u ~ vade. X a i tlrzla, termet~uIgi-a r&r?n8 din m u contintitul numai la stofi q i e . %fANOtESCU, 09. cib., :pp. 1 5 3 - 2 5 5 .

'

Pig. 1. Cat& Italians similarii cn c a fnlosit; la curtca lu1 dtefan csl Mare. netaIiu dintr-un ve$mtnt liturgic pKatrat la illurelll Brukenthal din Sibiu. SccoIul al XV-lea.

bra\%$' etc., rnantja de tipul granatei bizantine, caftanele doamnelor gi copiilor slnt d i n catifele florentine sau veneiiene (fig. 4 5 ) . Sendrea, ctitorul de la Dolheqtii Maria, lugofitut T5utu 3 biserica din EiIinqti8 Luca Arbore qi familia sa in biserica Arbom4 n %art5 bogate caftane din catifele italiene. Mantia Mariei de Mangop, reprodus& l portretul brodat de la Putna, este fhcut5 dinti-o $es5turg italian5 decorat2 cu a -palmete Eobate, lncadrtnd un fruct de rodie5 {fig. 6); din zcicelqi grup este qi nlantia rrprezentats in portretul lui $Man cel Blare din rnanuscrisuI de la H~lrnor*.In pic-

I
I

inscrise ~aruak'e mari qt pPme de anghinare. Mati~wl rcgiraqtc ~ l Irbg~ueutcic costurn dirt cuIcr?itl sc e de =an istirigor Pntrtn +i llotdorifo. Ibirlc~jr, pl. 43; la Dol)rnl.jt, $tcfx11 cel ~ ~ R TgiC ffii sSi pvart& ~ m n x t i cntifca r1ecorat:i crr dc rrpji care sc itrlllind descriir~rl motive mari it1 for1115 iit: inirtlil. I11 care se i ~ ~ s c r liructc rlc rodie ei il =cji dc stil ntusltlman. Clttifcaua sc Pticarlrenzi In tip111 reuctiau ; vczi FLEMMING, Uas 'I'crtilwe~.B. ti. 7,. fmglllmt inmrEit de l ii~rcputalsecolnlni sl IYT-lea, afl:~tin Rllueul dc art6 11ecomtiv:f un a <in llrewla. ~TEFANESCU, ,V'o~valf#s rechsrcftes, PI. 1 0 , nll~nm: ~notivr de 1)rtlcnrt it:alinn de pe 1 ~ e ~ m 3 n t lc siiii I parte ?terse, dntn fiind &taren de coilservarc n p f c t ~ ~ r i i . n a 3lntiveL de pc fesHtutn vqnintelor se c5cl mai clar in portrututl stcici lwgof5tului '1'5ut11. * IDEM. Bttcmins e i iI-Totdmi, pl. LSII, alljun~. j STEFWESCU, o p . c i t . , pE. XIX, I, album; GABRIEL~ , ~ ~ L L E T . R?orEarics ~ ~ E ~ # ~ I I M de style h y a n r ~ l i ~ , Ps + t album, Paris, 1930-1947, pl. CLXXI, p p . 80-81 , cornpara cntifeaua din c a r e ' e s k f.5ccnt cnfm ai - a u l Mariei dc JInngop cu cliferitr alte bmcarturi sinlilare din colectiile strlinc snxt rcprmlurie in taljlu?tile italienc. ' XORGA, np. cit., pI. 18; manuscrisul {lace partc azi din coIeqia 11rfin5ststiriiIJuina. Exemplar, binil, , la PLEMM~NG, c i t . , tf. 70, 2-8. o$.
si3t

!
I

I
1

' =
37

. . .

Pig. 2. Catifea italiang. Detalia'din vesm~ntui lui 7tefan cel Mare, reprodus fn pictura rngngsf irii Voronet {jud. Suceava). Sffqitul secolului a1 XV-lea.

turile murale din biserica Arbore, sflntii sint 3nve$miuta$i $11 costume de crdidg liizanting din catifele italiene (fig. 7). Damtiitorii ~i boierli din Moldova gi Tara Rom&ascZ in secolul al XVI-lea sint reprezenta$i in costunie fiicute din rn$t&~ri vene+iene"fig. 8). fntre catiklele pzstrate ?n colectiile mgnlstirii Pu'tna, bioldovita, Sucevita +i in Muzeul de artg, Mwzetrl Brukenthal qi Biblioteca B~tthyAneuimdin Alba Iulia, sub raportul tehnicii ~i a ornamenta$i@i,'se pot distinge mai multe ggrupe. Gle l mai multe, dill catifele tunse (,,veZw~scou$d"), s b t bro~atecu fir de argilit aurit,
IORGA, sit., p. 38; Eeagoe Basarah fn pictura de In Argeg (ibidem, pl. 48); Radu Faisie in OF. boInifa Coziei'(catifea decorati cu rin vrej sinuos, care prjndc rozete mwi cu fructr de rodje, asernhln8toare ca compozi$ie generals cu cea de pe caftanuI xlba~trude la Ristrip; ibidem, pl 4 9 ) ; Rlaicu rlilr bolnita Coziei (catifea cu deror ~ n j m n de fIori drontate pe suprafatst 9siIturii; acelqi tip de catifea t cu rnotlve rnsrunte, caracteristice lnai ales cFctre mijlocul qi In a dona jumYtate a secoln.ul~ii XTI-lea, a1 q i ?n costunml lui Marcu en pictnra de la Argee, (ibidem, pl. 5 0 ) ; Petm Rareg intr-o picturii de la Muntele Athos (ehidewa, pl. 45). Catifelele senetiene de tipul celor potrate la Putna apar i tabloul votiv n de la Snagov (ihidadem, g l . 55, 56); Slexandru L%pupemaqi fiii s g i intr-o pich~r5de la M~inteleAthos, poartg veqminte de brocart venetian (Ikbedem, pl, 58, pl. 61); exemplar similar p&trnt in Italia (SANTANGELO, op. cit. -tav. 6 3 ) ; in tahloul v o t i ~ In. Slatinn, repictat fn secolul a1 XIX-lea, LSpqneanu dc q i familia sa (IOROA, c t l . , pl. 58-60) sfnt inc-egmbtali ?nmantii de catifea italiang, xl cirei dcsen 09. se reggsqte Intr-o catlfea florentina din Rluzeul Brukentlial ~i Muzenl de art: dccorativg de la Paris (SANTANGELO, , cit., tav. 73); tunicile pustate dt Petru Cercel $i Mihai Viteanrl in portretele de l up a C51uiv sint tot italiene, (TOROA, @. c i t . , pl. 69-70); fes8turi mai tlrzii in care apar motive heralI dice. mai ales coroane fmbinate cu frunze de a c a n t sat1 motive florale m h n t e , se regbesc In nenum5ratele portretc din secolul a1 XVII-lea: RIihai Tumitr~ldin biserita D'omeasc2 de la Tirgoviqte (ibidem. pl. 68); portretele dc l a Hurezi (ibidem, pl. 84) etc.

Fig. 3. Catifea italian5. Detaliu din vegmintrt2 Mariei Voichita reprodug ill pictura bisaricii domneqti din RAdguti (jud. Suceava). Sffrgitul secolulai a1 XV-Iea.

Fig. 4. Catifea italiang. Detaliu din vc~mtntulIui Stefan cel Mare, reprodus In pictura rnanrlstirii Dobrovgt (jud. I a ~ i ) .hceputul secoIului a1 XVI-lea.

Rg. 5. Catlfea itelianfi. Retalju dln \egmlntul lui PaEru Rare$, re rodus In plctura mgnBstirii DofiruvBtljud.la$i). nceputnl m E u l u i a1 XVI-lea.

l'

i
It

I 1

1
I

rbacit p un fir de hrangic. , doilea gmls, mai restrins , cuprinde pszturi de aur U (,,drappi B'o~o''),cele mai scumpe, P care firul este petrecut pe toatg Igtirnea, iar n motivefe sfnt doar conturate cu catifea. Ufiele diutre vepintele liturgice din colecfia Muzeului Brukenthal, pluvialul episcopului Andrei Bithory de la Bibliok a Batthyhem, cjkva ~ e s Z h r i la Putna g i acoperZ~ninhtl de nionnht a1 de Iai qkfan cel &re sc incadwazs in aceastg categorie. Nai reduse ilumeric sint catifekle neaiatc (,,kp&gEG') sau de tipul ,,cisakd", in care n~otivelesfst create din catifea tuns5 pe foi~dul de catifea n e t w L . Sub raportd orwnentafiei, cele de la Putnahsint de tip1 ,,luxuriant", decorate cu motive veptale, formate din weji sinuqi de acant dispqi simetric, hcadr3nd ~ o z e t emari cu un fruct centraI de rodie. Alteori motivul este format dintr-un singus vrej, ~erpuind pe toat& 15tirnea tesgturii; din el se desprind ramuri cu flori de gwoafg, fructe de anailas sau rozete cu cinci sau yapte petale, care an la rnijloc un fruct de rodie. Vegrninkle de la Muzeul Brukenthal $i un fragment de I Putna se lea& de atelierele or@ui Florenw. Tipul florentin a se intflnegte mai des ~i In repzerltarea costurnelor din tablourile votive ale lui &fan cel Mare.
~ Y E O O L B ~TmxumI D W , i s i C b S & h i d d d f i r i i Iaardrra, XitropoIia 3foIdaveI qi Srrcevei, XLIT, nr. 7-8, pp, 455-458. ITEM, ?esdladri ilalietts da m f d h fdnbvom8m sec. XV -XVI. comunfcare prezentstl la cea de-a Iff-a sesiune a hnsiliului Muzeelor, deftmbxk 1966.
1%.

XI,XII.

I
XJI1

X "

XV-XVI

I
I

41
I

- -- . . +.;..* .- + ;+ : -. .+ * := - f
'r '4
;

if: - ..m ,

-- I3

' ;

"3.

'

>-

--&

i' -

-=

!.

Fig. 6. Catifca italian5. Detaliu din ve~mtntulMarlei de Mangup, rcprodux in brMeriade.la miniis- , , .. ; ,. tirea Putna (jud. Succavq). 1477.
, ,

'

g r i,
p-,:
"
C',

? -

Fig. 7. Cntifca italian: cu motive chinczcgti. Detajiu din vegmintu l unui sftnt reprodus In pictura bisaricii Arbore (jud. Suceava). fnceputul secwtului a1 XVI-lea.

. .,

Fig. 8. -Catifea italiani. Detaliu din vcgmfntul lui Radu ccl Mare; -reprodus in pictura murali de Ia mgngst.irca Govora (jud. Vflcea). Sfirvitui secolului a1 XV-lea.

f n baurul Pultnei d s t g un p p de catifele cu totul deosebite, in- case sewnaldrn pe cea foIosit.2 ca ampergmint de marrntnt pentru Maria Voichita. Aceasta X Y l I catifea este decorat5 cu cununi de spice de grfu, care gerpuiesc, imbinindu-se in ju- XYIXE rul unor vase de tipul cantarelor antice, din care ies buchete de visc. Motivul aproape XIXidentic, w i n d in centru, in Iocul vasului, sterna lui Matei Corvin, se il~til- xx negte pe catifelele cornandate de regele Urigariei la Florenta, dup5 desenele artistului Antonio del Pollaiuolo. Acoper5ruEntul de mormint a1 lui $tefan cel Mare este xxi decorat cu doi lujeri de acant ~erpuindde-a lungul ps&turii,priuzind fIori dc lotus, de arun ~ ; i garoafg. f n sgatiile create din frnbinarca Iujerilor sint m k n c h i u r i de de clte cinci spice strime intr-a ct1nttn5. Din aceeagi bucatg gtefan cel Mare a dgruit Putriei, la anuI 1502, un acopergmint de aizalog. Claritatea compozitiei gi calitatea rlesenului ne Indrept89sc s% socotirn c3 vi acest brocart a fost $esut dup5 desenul unui mare artist florentirl. De altfel, slnt ctfnoscute e serie de cartoatre executate de arti7ti renumi$ ca Pisanello, Antonio rlel Pollaiuolo, Jacqpo BeElini ?.a, pentru catifdele stump ~i lzuroase realizate f vestitele ateliere florentinel. n Din grupul $ & h i l o r din secolele XV-XVI, care prin unele detalii ~iommentafie se apropie mai nlult de stilul catifelelor venetiene, influen$& mai puternic de arts Oxientului Apropiat, fac park cele douil. ve~minteapaginhd beierilor Craiovqti de la rn%nktirea Bistrifa (jud. Vilcea). In coleqia Pubei p i la Moldovip se pktreazg jn n& rnai mare catifek de oorigincl venetian;, prownind din vechi veqrninte domne~ti. fn marea lor majoritate, catifelele pgstrate sPizt de culoare ro$ie-viginie sau zmeuric. Face exceptie nwnai cdtanul dt la Bistrita, atribuit lui Neagoe Basarab, X X I I de o splerididd nuanfg albastrg, rar intillzit&, frnpreung cu fragmentul de la Pntna, X X I I I nlbastru-verzui, 5i cu ccl @sit 111 n~ox~l~Pntul Neagoe, azi in biserica episcopal2 X X I V lt~i de la Argeg. Vdul de tetrapod dgruit P ~ ~ t l ~ e i dc Maria Voichita, ca g i pocrovg~ul XXVde In Bogdan a1 111-lea din biserica Sentilie nu fondul verde gi motivele zmeurii. Ca- X X V I tifelele cle provei~infZvenetian8 sint caractcriznte prin motive de feronerie, vrej i xxvrr fini, formind un fel de arabescuri, care prirld palmete lungi qi subtiri, intilnite X X V I I I mai ales in ornamentatia musulrnanii de $ti1 ,,rumiM.De la sfirgihl secolului a1 xxxrI XVI-lea qi din cel mmgtor, s-au piistrat mni putitlc catifefe qi rn2itgsuri italiene, in rapost cu epoca precedents, totu7i suficiente pentw a cunoqte circulatia rji 2 intrebuinfarea lor. fn momintul E i Gligorcea s-n gkit un giulgiu, f5c11t dints-o X x X I J l u m5tase damma6 iEalian5, decorat5 ca rozete rnari, incadrind fructul de rodie, de XXX 1Y nn tip mai vecki. Cornponen'p y i motiwle shit asem8nZtoare cu mztasea folosit5 ca fond p n t r u epitaful dimit la anul 1,516 mgnhtirii Voronef: de GavriI T r o w , phistrat la Putna'. Motivele de accst gen att supraviewit m m e rnai indelungatii XXXVin decorafia mZthrilor, disp5~ i cati felele secolului aI XVII-lea. Ele apar X A T 1'1ind n
lui Sletafl csk AMar.e,?n ,,Cultura moldoveneascB din a dotla jurngtate a secolul~~i XV-lea", B u w q t i , 1964, p. 498, fig. 21-22. al
SANTA!~C;EW. . cil., pp. 28. 43. fig. ~ V - X ~ ~ . op STEFKNESCU,Brodtriile dr sfel bn'zavrfin~ 8 +no!dovmaesc &a 1irnFu.l '

d
J

~ X X T J I ~ I Iaceasth vremc folosite drept c5ptugeli p e n t n ~ I broderiile rnaldovme$tif. Crttitelele . ?i m5tGsurile cn desciml floral mdrunt s-au psstrai in rnormintul de la DragoXXXT'IllXX.

mirna2 si la Sucevi$as, jar. o serie de v5luri de la m5wZstirea Cotroceui, din donine$i, sint m5tgsuri brogate cu fir, de pro\-enicn$&t-ene$ianZ, dzruite Cantacuzino ctitoriei sale.
Un epitrahil d h l i t dc qtefan Tomqa mhgstirii Putna este ciptusit cu o ni,itase alb& cn ntlanfe zui fiind asemhHbare cn F a a giulgi~~l~ili Gligorcea, De asemenea, unele dintrc broderiile d h i t e ltli Vasile Lupn mgnistirii Trei Ierarhi (1638-1640) sint ciptuqite cu rnGtse viyinic, tipica secol i a1 XVII-lea. nie, I origine ra$ie, pres5ratl a @sit% in este da m rin. a acoperh imion 3107

3. MSTAVURILE $1 MATASURILE
. '

ADUSE DIN ALTE TARTOCCIDENTALE

"

fn afar5 de catifelele gi rn&tiisurile adtwe din ftalia pe care le cunoqtem cle la secol la secol, pe baza materialelor m a t e , a reprezientZrii lor iu p i h i l e murale ~i a rnentio6irii i documate, se rnai foloseau pentru costumul de curte gi a1 n celor avufi postamrile ~i catifdele produse f Flandra, Anglia, Silezia, Boemia etc: n Cunoqterea acestora este' limitat5 fns5 numai la izvoarele scrise. f n privilegiul din 7 septembrie 1412 dat brapvenilorx, g i 2 cel din 21 iulie acelgi an acordat n moZdovenilor2de voievodul Transilvaniei Stibor, se prevird umgtoarele fesgturi occidentale: postam1 de Ypres, cel de Louvain sau de Galia, adic5 ran-, ceZ de Kdln ~icel polonezez. CantitiiGile mici, folasite pentru ua rind de vqrninte pentru fami lie, erau scutite de \-am:. Postamwile gi catifelele flamande erau aduse incg din secolul a XIV-lea prin Braqov in Tarn Romaaeaac5, tleoarese privikgiul chat 1 regrezint5 confirrparea n o r drepturi mai vechi, pe care aeguptarii br-vni. le-au priniit de la Vladislav i anul 1368,De altfeI, ~i acordul comercial fncheiat un an n mai t i m i ~ rde Mircea celi Batrin cu brqovenii reprezint5 reachalizarea unor fnfelegeyi anterioare" .'h sedagia sfavg, 51 lac de ,,$aflms" este folosit termenul de ,,rr'hrilr", iar it1 lmwl postavului polonez apare cel de Cehia. Vilariul, uqinicul sau barbawl sriat men$ionate in toate privilegiile comerciale4 ca fiind aduse din oragqkle flamaride Ypres q i b l t v a i n , KBlu din Germania qi din Boernia. Psstavttrilk de Flandra, in tot cursul elmlui mediu, f i p a z z prinCre rnat~riaIeIe ctrrente de
FR.ZIMM~RMANH,C. WERNER, G. I I t l t L E R , G. GONDISCH, Uvkwvadembwch mp. GesckichJe der D~:rlscAemin SiebenbBrgert, IIK. pp. 844 -547. H W R M U ~ A K I , XIi, 1, pp. 7-8. BOGDAM,, Relraldile c ~ rB~a.~~ou%tl,, pp. 3-13. , I * Tnrimta latin& pDtratg intr-o recanfirmare din 25.Vm.14S1 {HWWCI, XV, 1 , p$. 3-?-d)i'

'

terea scutirea d.e vamE pentm $esGturi de aur gi argint (3% dp. suluri), feszturi irnitatic de aur, catifea cafenie-inchkg (11 buchti), catifea nengrg $I r o ~ i e(108 coti), atlaz gi damasc de diferitc culori (1 400 de coti), ~i postav pentru haisele darabantilor. fa veacul urm&tor, mme+l de $es&turi cu Occidentul va evolua mai ales spre f i a i ~ p Din aceas& vreine, in colec$iilc Muzeului cle art?! ca gi i colec. n f iile m.iti3stirc7ti (Puha, Sucevip, Agapia e tc.) se gibesc 1~epint.e bisericqti, f h t e h cea mni niam parte din mztlisuti cle Lyon. Cel rnai bogat ~i important tezaur pentm tesstmilc occidentale franceze g i italiene de stil baroc se pSstreazH ins2 in coleciia Bibljntccii Batthyhnellm din Alba Iulia, u~lrltl slnt pestc o s u t l de ornate litnrgice, difcrite, dat41ld din secolul a1 XVIII-lea, Tot din Occident, in afar& dc tesgturile flamande, italiene gi franpze~tti,s-au importat a scrie de oobiecb mai rngrunte, ca piilariile de pisld sau de paie, folositc in rnediul cu$ilor donine+ti g i al or&ynimii bogate. Gciula era tib+uitii pentru tgrlairne :i tirgo'rre$irne. Din secolul a1 XTrII-lea, cind apar ca meseriqi igIicarii, pAlbriile, chiar pelltru boierime, se fac irr fnr,il. Cele mai caracteristice pjlgrii apuserie, menfionate gi P tratatele comcrcinle, sirit acele ,,p515rii frEinceyti", n adicg dill Italia, 1 1 1 1452, un negustor italia~i, Petro de Gravorigo, avea ill depozit la Succava o sutg dc pHI5rii imbls~ite(,,cnfielii $ilossi")2, jar Alexandn~cel Run primea 3 dar mitre de cco!rlat3, adicg p8lZrii clc postav ro?u d e inare lux (,,wearn d kslto"). de tipul celor purtate fa acea vremc tot in Italia.
IOROA, f s i o ~ i a 8 ~ l e p p r i ! o rp. 43 ; ~ ,

PASLW, W ~ s l ~ y r t ~ ~p. r210.f , ~ ~ ril


27, 30.

IDE3r1, AEGC6 i frapnents. 11, pp. 16-21, IDEM, Isloria come<ul?di, I, p. 81,

'n a!t aspect, la fe1 de iintercsant pentru cu~ioqterea ; #esGturifor foIosite fa irnbficrimir~tc,f l constituie ccmtarea e l o r pmvenind din Orientul Apropiat. Acelea~i categorii dc izvoare documentarc ~i iconogrdice folosesc la identificarea lor, la care se ada~~gli materialele pbtratc , mai numeroase clliar decit cele italicrle. Toate a-ea tluc la intocmirea unui tablou dcstul de cornplet a1 i115tgsurilos pretioase zi pimetuirilor fine de bumbac, aduse din Orientul Apropiat. F t cmloscut faptul 6% larga dezvoltare a @turiIor de rngtase i5i dahrqte se i~ceputuliniHati~eilui Constantin cel Marc, care a intemciat prim& ateliere la ConsEanti1iopo1. Aici, pi115in secolul a1 VI-lea, s-a Iucrat ctt fire de mitase il~iport a t e din Persia. I n timpnl lui Justiniail insi, prin doi rilug5ri pelerini, viexn~elc de mgtasc estc introdus la ConstarlCinopoI. nxistenta dudului, copacul necesar pentru dezvoltahrcaviermilor dp rnztase, rnai ales i Siria, duce In. inmu1;irea ccntren Tor de prodacere a m5tSsii. "I'mpez~~ntul, DarnamZ, Antiohia ~i Hereke sint cumscute ca centre, in afar& de capitaltljf, TradiGa acestui mc,jepg va f i continuat5 de arabi g i de tutci, dupg ce b i ~ ~ n t i ~pierd s%p!nirca asupra acestui tcritmzii riu. Din aceast5 lume Ireneat1 $esZturife de nlztase cu fir, despre circulatia enrora in zona dungrean5 exist2 doveai fncg dc la sfir$itnl secoluIt~ia1 X-lea. Cea rnai rreche rneniinne despre aduccren tesKturilor din lumea bizantiug s-a pgstsat i cron nica rusg, care sintetizeazlt 11.1 c;tex-a ijtiri vista economic& din secolul a1 X-lea la ,mile Dunjzii. La Pereiaslavet, reydin?n vreinelnic5 a principlui kievean Sveatoslav, ,,se aclun5 toate bunurile de la greci, aurul, $eszturile, vinul gi fcl de fel de h c t e . . ."" Descoperirea unor fragmente de Fsgturi cu fir de argint aurit, de

EBERSOLT, so*tptataiv#,~, pp. 9-17. Arts W o n e c ~ r ,ep,uenNHx n c ~ ed. 13 -5. Likhatcev, I, Xoscova-Leningrad,1950, p. 211; trnd, rorn. , Crolsic~tlas8 Nestov (Povesti vremedh let), In Imoavelc isloviei rm6widur, v01. VII, ed. Popa l,issennu, Buc~:re?ti, IASN, p 73. .

yrovcnien$5 bizantin5, in cikva rnorrnilTte de l DinogeGa' ne c u d i r m i informatia a cronicii msc. Tesilturile bizantine au +tmm de timpuriu gi in Transilvania, deoarece intr-un iavcntsr a1 bisericii Sf. Maria din Sibiu din secolul al XLV-lea, printre casulelc ,,vechiUcste metifionat5 una care purta o inscriptie greceascZ2. f n comertul cn tesjturi orierltalc din @rile rornhne se pot distii~gedon& &ape priilcipale. fntr-o prim3 periondz , f~icepinddix~ secolul a1 XIII-lea pin5 citre sffqitul sccolului 31 XITT-lea, negutZtorii italieni, rnai ales genovezii3, sint cei care aduc iruprc~t~h posta\trrilc lombarde niit5surile gi Fsiiturile cu fir cu de aur din Oriu~~tul Apropiat, pe pieple ora~elor dmGrene ping la Suceava 5i Tirgoviqtc, in schimbul cerealelor, mierii, cerii gi pieilor de vite, h t r e produscle orientale dcnurnite in sccolul a1 XIV-lea ,,rnirfuri tgtzregti", apar 2d din n venct~la1 XTII-lca fes6turi produsc iu atelierele bizastiile ditl Siria g i Asia Mica, pc care le vor magterli in mama lor majoritate cucerilorii turci. 111 acest circuit general al scl~imburilorcu Orielztul -4propiat pe care I-au intreprins corgbierii italictli, orqele du~5rene~i pantice at1 a w t UIL ral de mare 3jernsgtate. Vicina a concentrat in uttima treime a secolului a1 XIII-lea nu numai comerpl a tes5turi r ~cridentale,aduse mai aIcs din hmbardia ~i Flantlra, d x tot aici din k i a Mic$ st adnceau produse ale atelierelor bizantine. Descoperirile recei~temunetare ~i calculeIe velumult~ide postavuri vehiculate aici cle corgbierii genovezi, men$iona$i 2r1 registrele notarilor dill Pere, stau la baza acestei afirmafii, fntacrnai ca y i postnvurile, $esZturile orientale sitlt cuuoscute din registrcle rlotarului genovez Gahriele di Predono, din a~iul1281. SendaluI sau sandalul era o $esZtur5 fin%de miitase, ctecomG ctr motive figurative sau zoomorfe3. Bechcranul sau hcheranul, o psgtnrg comun5 de in, se producea la Bukara, fiind rgspinditg in Armenia, Persia, insula Cipru etcV4 Tn afar; de firelc de rnBtase gilsite la Dinogeiia, ceIe inai vcchi fragmente de tesgturi de mztttnse RU Iost aflate 21 rnorlvintul dc la Arge?. Starea lor fragnzcntarll, 1 denaturarea total% a culorilor nu ne itigiiduie s5 lc deterfniil5iii pros~nienfa, Este 1-orba dc do& calitirfi de r&tase, far5 amestec dc fir metalic, decorate ~1 motive geometrice mgruiite realizate dill pesZfxr5. Dar in inlaginile costumului lui Mircea cel BHtrin se desco~wrZ folosirea rn5tiisurilor bizantitle, psute cu fir cle am, asern5nfitoarc acelora purtate in aceeagi meme de principii bisantini 5i despo$ii sau fiarii din Serbia $i Bulgaria. Costumul lni Mil-cea ccl Bgtritl ~i a1 fiului 5511, reprexentnt h tab10111 votiv din 11aosuI bisericii principale, este dccorat cu cercuri, ct-ocind cullcepfia decorativil a ~es?iturilorbixautiile dill secolelc X-XKV, iar pe lnai~tia purtata En portretul din bof nits Coxiei apar vulturii bioefali, Tesgturile bizantine de mare lux, sezen-ate rnai ales familiei imywriale 5i dcspo$ifor,s5zt decmatc cu anuinite motive simboficc 5i heraldice de origitle oriental5: vt~lturul bicefal, uncori ctf url inel in cioc , leii sau p5unii afroi~tati a paste $i de alta a , arborelui vietii -,,horn-ul", dc scene de vingtoare 9au c r ~ t c ii~zscrisc E I ~C~I-curi ctc. Astfel de fcszt~xris-au p k t r a t
1

RARNEA. h"t!i'~#e~~tgiibile,loc. clt.. g. 115. in ~"ATABIANu,~ S ~ O Y a rQ ~ i , ~ l pp. 37.1 -475; REISSENCERGER, eualpg. Die

Pfawkirchr A . B . irt Her-

manustadt. p. 57. a VoN FAME, Sridewweberei,

TI. p. 6: snndalul e t e acelagi cu &lo d Trippiis. d HEW, Histoirs du corntnerce dac Lmanr nu moyen-&a, Leipzig, 188F. II, p. 703.

rnai ales din secolele XI-XI1 fn tezaurele vechilor catedralc occidentale, aduse din lumea bizanti& ca inwlihare dc moa?te sau vegminte liturgicel. Conceptia decorativg a ies&turilor bizantille sc colltiizufi inc; Iui~gH vreme Pn fkrilc romjrlr, in ve~rnintele Zitwgice. fa pictura murals, pin2 211 secolul a1 XVIX-lea sacoscle arhiere$i slut decorate cu ornamente care an la bnxZ crucea inscrisj ilz cerc. 13e asemenea i tezaurele mgngstirilor Putna ~i Succvipa2 se piistreazii x-eyninte lin t q i c e intregi sau doar fragmente fesutc din mgtasc gi lix in acelagi spirit. Unele dintre ele, in locul crucilor sau motivelor heraldicc imperialel sint impodobite cu portrete de sfingi ierarhi sau cu bwtul Iuf Isus Cristos in costurn de ashieren. Aceste tesSturi, supraviefi~iritirzii ale tradifiei bizantilze, sc fncadreazl ca tehnic# in q p u l m5t5surilor brorjate cu fir, denuinite , k a d a C d , , proilttse In Xrnperiul atoman. Probabil cg cle erau J~tcrak la comand5, de lne$iteri greci, In atelicre speciale, deoarece numele figurilor este indicat cu litere grecegti iar subiecteI@ sint intotdeauna cre5tine. Pentru veacurile urm&toare, posibiliGtile de a curzoa+tecirculaf ia $es&turilororientale in PriIe rornhe sint tat mai numetome, datoritg izvoarelor scrise g i materialelor pgstrate. Tratatele de negot, listele vamalc, testarnentele gi foile de zestre inreyktrcazi variatele psfituri orientale, care se pot identifica ccxcetind materialele existente, in cornparatie cn cele din colectiilc ~nweelor t ~ r c q t sau occidentale. f n t i tratatele comerciale din secolele XIV-XV, pc care Tars RornAneasc~ ~i Moldova L incheie cu Polonia sau cu Brqovul, p h u i l e orientale apar 'intre ,,rrGrfurile tgm "n vcncul urrnztor ca ,,lucruri turce~ti" (yes t ? ~ r c n b s )Cucerixea 15rilor i , iar E ~. c 5 bazinul &ii Negrc de cgtre turci gi tramformarea ei intr-un adevgrat lac turcew are drrpt urmare fi112tnratea treptatg a 11eguf5torilor italieni din vechile centre maritime. hcepind din a doua j u d t a t e a secolului a1 XV-lea, fesihrile orien*z!e \-or p5tmnde in cantitgfi tnt rnai mari in Tara RomSneascZ g i Moldova, fie ?An intermediul negustorilor turci, greci gi armeni, fie prin rorndsi sau s q i , care
I FLEYMING, Das Textilwcrk, pl, 26-31 ; I. ~ ~ U L L E K . STEINGRABER. S. SIULLER-CHRISmSEN, Ts. Sn+rde G ~ d n d r v1895. pl. 1. fig. 7-8, :34 -35; fntr-a miniaturW ilin jnrtll anului 1.342, reprczentbdtt-l .

amiralul lpocaucor. b a l t u l iIet~mitarljizantin part,?. o mantic nll>rastrS, decoratii ca cercuri conm i c e in care npar lei afrontnti (I). TALBOT RICE, TRe Avl of Hyzantirrjza, Jmndnn. 195R, pl. lYXXIV). Ts5rcrile $i broderiilc de acest tip e m u rlIsphdite ~i in Boemia. Tn ttcxxwml catedralei Sf. \'it din -g aa se phtr,? o hmdcrie hirantinfi cn cruci Insrrise In ccrcnri, considerat: n f i spartinut momtntu. . .xi Wenzel ( ~ R O N I K O V A/>it M o d e d m G o t i s c k e ~ , Fvais, Fmga, 195.5, p. 16 fig. 2: p. 17 fig. 3); reproI aceluiqi tip rle ornamentatie intr-o miniatruA din Biblirr Sf. Frcmcisc. de la sffqitul secolului 11 m T - l e a . * SICOLESCU, Tkss~csdc dradztioa hyslal~linadam kes colEsclions roismaines, Bulletin C. I.E.T.A , , ' T m b tipnr), in acest stud iu sint prezentate toate rceste teszturi, p%hte i n u n 3 mare in c o l ~ i i l e I ( n 3mZctirilor Suiuccvi\a, Pr~tna Secu. 3lattridile sirnilare din alte cole4ii etrmpene au fost publicate de gi 3. T~LBOT RICE,Post-byza~dilas Fagured Sillt, in .,Annual of the British Scliool a t Athens", 1952, XLVX, -.. -177-181, ph. 20-21. Un frqment decorat cu rnedaliotlae, in care se fnsaie bustul Ini Isms W w , +__-.-.ex 1111r.6483, sc (:pL*renza in colcctin i ~ ~ n d n \ l r i Ahegg, recent orgrcnisatfi intt-un muzw modern '7 I-Eitatex Ri~gisl)crg,i Rlr-ciin. n = ?r! rezistrtle vamnle din secolut a1 XVI-lea ale Ilrrtqovnlui ele siilt trwl~teca der~umirendc ,.yes k s : r c * sau ..rrs Ltrrctw" ( M ~ O L E % U ,Cos1evttt7 c r ~D m ~ v w k , p. 768) T,a 1 J i C , Basnrnb Tc~'cpe111'j srrie ' T - ~ t c n i l u r cZ ,,orice merf:i vine d i l l Tarm ?'mcenscn i l l tnla Iloastr5, fie pipcr, fie luAtaw, fie orice ...- evte liberg sri trencfi prin Tara Ko~nlnetlsci(IIOGWAN, Reh!idle ct* B~ua+ooul,pp. 128-120).

--

vor aduce din Imperiul otornai~ astfel de rngrfuri. ReIajiile economice ctt turcii slnt documentate hl yara Rom5ncascg gi ill Moldova in secolul al XV-lea. Basarab cel B t r i n vestea pe brqmwni despre msirea , i cetatea Bncure$i a unui negu@tox ,n tuac cn mad5 bun5 ~i mu1tZ'X. ?n Xoldova, ceZe rnai vechi legzturi de negof cu turcii datcazg din 1456, c h d ~legusto~ii moldoveni au prirnit de la Mahomed a1 11-lea un privilegiu, datorit5 ciimia corgbiile lor puteau merge s5 negushreascg liber marfg cuanp5rati de pe pietele o r q l a r Adria~opol,Istanbur 5i Bursa. f n wemea I&boaielor purtak de ,Stefan sel Exre ~i de t-ii sHi cwntra turcilor, rela$iik economice se intrerup, fiiud reluate ills5 ia a1 patrulea deceniu a1 secolului 41 XVI-lea. Tn anii 1533, 1546 gi 1547, hraqovenii trimit i Moldova oarneilii lor dupi rngrftrri n orientaleP. In Tars RomAneasci., pgtmnderea neflstorilor turci. cgtre sffqitul secolului al XV-lea ~i i veacul urnlitor, se inintensificii k a.ya pmpoqie, rncit Neagm n t Basarab este obligat s5 ia mgsuri contra lor, scriind brqovenilor "ul anul 1516: ,,kt5 acum noi am scos pe turcii negustori care an fost la Cinlp~lung"~, Negugtorii turci, greci sau armesi din Imperiul otornas intrau in concurens cu negutgtorii locali, care de$ineau comerful cu m w r i orienhle, fapt care, cgtre mijlocul serolului a1 XVI-lea, Incepe s i ingrijoreze tot mai malt pe brqowni. Ace+ sint chiar nelini$i$i de afluesta acestor noi neg-ustori pe piala ora~ului lor, ,,vestit perltm rn2furile turceqtin4, cerlnd lui Radu Paisie sg-i st~vileaac~, care nu putea s i - g i ggfapt seascg rezolvare in condi$iile de dornina$ie economic& Imperiufui otoman, de aturtci. a Radu Paisie explicg acest luau in scrisoarea sa5, sfgtnindu-i pe bragawn i s5-i lmpiedice direct. Pe lngsud ce astnrirea politic; ~ieconomic& a Prilor rom%ne fa@ de Poarta otornau5 sporeqte, constat5m ~i inteasificarea come~ului rngrfuri orientale. cu In genere ins%, T secold a1 XVI-lea, imporb1 prodwelor din &Atit este mai n i n b i Tars Rorn&neas& dedt in Moldova, dal3 f iind situafia politic3 $i ecoaon m i d a acestei provincii fa$; de Poarta otorna115.Cgtre mijlocul secolulni a1 =-lea, negutstorii din Tara RomAneascg detiwatz circa 95% din comer$ul orieatalG.
BOODAN, oQ. #3., p. 124; i timpul h i Brrsamb Tepelug, Dragomit a1 I ~ i im e a vbdes Ia Bran VR piper gi cunp5ra berbeci (ibidem, p. 266) ; la 14. IV.1,181, apxe algturi de un negustor venetian +i un negustor turc libidem, pp. 169 1701. a bWNOL$sCW, Schimbuk de mdrfncui, fn koa, c i t . , pp. 170-171. ToCILBSCU, 524 d-&s i5tordce sla011-rorndns dils Tam Rmu&asd fs' Molhnla N ' v i b c : la Icgdf w i l e cu Ardsald. Bacuregti, 1931, pp. 253-254. C u toate dificuIGtile Intimpinate, boierimea face come* pe scar5 la%% cu Imperhl turcesc. lTn I)oier, ChiricH, rt5m2nea dator ,,penttu nigte marfa turceascg unor turn?'; datoria era atft dc important$, inc3t pentru plata ei ,,xblogise cinci din satele aalc" (D.I.R, Tara Roomdneascd, sec. X V I , 11, p. 15). REICKERSTOBPFER. Cbovogvaphin Tra~sitvaniei, vezi ,Cdbd#wi stvliini", I, p. 216; ibidem, p. 218 ,,...C%desZe piafa de schfmb a vecinilor gi ca ua ftl de antrepozit cmoa petrtru toate lacmrile. Aici la u cr n n Eragov alearc5 m i i , romWI, arrnmii gi p c i i $1 se adnc r n M turcqti din nfoldova qi Tam RornBneascS pentru ca sg fie ~oraqnln rnai bogat". Rarlu Paisie, printr-a scrisoare din 17 noiembrie (1540-16441, le aratn altuatia grea a TZririi R o d nwti aaflatP la discretia ~nonopo~nlui ttucesc, m o t h pentru care el nu k poate indeplini cererea. deoarece ,pra naastrj este n domnului nostru, ciastitnl fmpsrat S u l t m d , psecum gi ei siat ?I s-au Znvgtat a ~e hrjnf asffe1". D o m n i t d p p u n e bragoveuilor n ei skngarj a& stkvilea~c8venirea tlegutiItorilor twd I ( T D C I L E ~ , op. ciE., pp. 340 -341). A m a g i tcndln$i prohibitiv; gi Ia negusorimeasibiang, prin teglementaren, dreptulnl fie depozit la 1545, pentru negustorii fleci (HURMUZAKI, XVI, p. 439). Jfaxur,sacu, o p , d i J , In Eoc. ~ i ipp. 170-171. ,

piefele grece~ti, deoarece spare rar, chiar printre fcsZtnrile Iolosits bi costurnul turcesc, la,acea datG1,,Abia T snul 1452, turcii primesc' priutr-un edict i n ~ p e r i d de n , la chinczia perrnisiui~easpecial; de a imphrta ilzgtase, iar g-telierelu ~ r k s t i t ede la Bursa se dezvolt%rnai ales in .a doua jurnstatc a acelujagi secol $i 311 cel urtnhtor. Din diferite liste de la sfiqitul acestui wac reiese c5 !a 13ursa sc produceau ,,kamhaua" +i ,,ceatmaua", prima Iiiiid o tesaturi de inztase brogatg cu Sir gi a cloua o catifca cu fir. fntr-tsn in-rrc~ztar dill 1504 a1 tezat~ruluiimpcl.iz.1 siid cnuluerate a scrie de obiecte, prir~tre care caftanc, sau alte v c ~ m inte, ficate din ,,knmhit. gi ceatma de Bursa, cn fir dc aur"? 0 01tg fes5ttuii preti~wlimentionat5 in clocumeate este ,,canelotalK', trecut printre prochsele orientale, in privilegiul acordat (tle Mircca cel BZtriil bragavenilor la 141s4,sub denumiren rle ,,p5r de cgmilg" ; Pr~tr-oiusernna~e dc vamg brqo~:cnrCt,urn vcac lnai tirziu, "canrehlotul apal-c algturi clc ' a l w tcszturi orienta1e6. Aceask: stof5 f i n i , la origin@fgcuL5 tiin fire de pir de c&milFtP fdGt n imitat5 din pZr de caprii, sub.denumirea de ,,,camelis", f i i nd in%roil~rsZ Fmota, in unde se produce la Reims gi Amicn.5, de negup3torji 9i megtegugnrii ftancczi, care in urma cruciadelor at1 luat contact CLI Orieutul Apropint gi arhipelagul grecesc" .,,Bu~asinul"~, denumit de asemertea ,,bogasieU, o p i w i fin2 de in sau bumbac taut5 : Orh=ntg n este menZionat ?n doctt~nente secolul a XV-lea, rntnti& 1 nindu-se gl. in ceelellte veactiri ca una dintre ;esHturile de larg5 circulafie in Imperiul Otaman '?i i l l fELrile rornffues. Basarab ')kpclrrg protcsteazg Ia Brqov contra confisc5rii de cgtrc gircglabii cetZ$;i Bran a 200 de lmgasii" iar boierul Rragomir Udri$e e r e inroialg de vama pefitru nigte saci de piper ?i hogasiilO.7,ista complet; a Fs5turilor 'orientale tranxitate' din Brapv la 15031L cuprinde, in afarg dt ccle mentionate rnai sua, damascpI, care era o Fsgturg dc mstasc cu fir ca yi karnhq~ia, cuftetia, brocartul, tafiaua ~i atlazuf. E secolul al XVEIea gi dupi accea, apar tot n mai *vent +sZturi turcqti folosite pcntru costt~m.1,ista act=stora,mu3t rnai bo: gats, cuprinde indcosebi ,,ceatmausM (tchatfna) ,,a1 ageam$" (alladjh), ,,r;erasirnl" (se, ra~;~), ,,zerhaftul", , , i ~ ~ n k k a s u l " ~ ~ .
'

TAHSW OZ, Turkisk Textibes a d T ~ ~ l u s X I V - X V I Csatrc~cs,Ankara, 1950, p. 15; Vezi qi R. ls EXA&ClR, fn Bwcdcko$adim Isknticd, I, 2,pp. 211 -218 (4. e~iglezg) IBTDBM, pp. 25-27, pl. 111, nx. 6478, ArI~iva ililperlnlg, Topkapi-Smay. . IBIDEM, pp. 36- 37. ' sodDAN. up. &#.; p. 5. HURMUZAKI, VI, p. ? 76, nr. CCCXXS'I: vexi $i RIANoLBSCU, u p . sit., ill loc. cib., pp. 72 -73 ; Ink-o

' '

Cipm (HEYn. up. cit., p. 702): la tnrci cste n tesfitt~tkrn1tuktlii dc b l i ~ n l > ~tlc culwlrr inchis5. , c, XANOLESCV, OF. t . , in koc, tit., pp. 172-1 73; Y test111 grrltlrrn :rl nnci lisie d r m;irfuri apnre GT n sub denumiren de ,,bogassiaU sat1 ,,ho~lass+'. B O ~ A N09. c t t . , pp. 121-122, anii 1474-14%. , In IBIDEM. 295, mii 1482-1 1 9 . p. 12 l1 h i A N O L E m , up. c i t . , i Eoc. r i t . , pp. 172-173. n CELALESAD ARSEW, Les urts dicorak~f.~~ m s I s t a n l l ~ ~I9.52, p . '23.1, (1% un' tillel dkescsiptfv a1 t , l, diferltelor fwsturi wchi t w c q t i , cu carricCeri~ticilc.Io?~ rrrportnl tthnicii $i irlnterlalelur. Tn m'ttrea sah lor majoritate. astfel de tes:t;turi se reg6sesc in izvanrele scriw din tirile t o m h e .

list5 de mWuri din 1503 apare sub rleuumirea dc ,,schamokata". "EYD, o p , cit., p. 701; ECAVARD, op. rit.. p, 539. Bngnssrs hoccasijro, la nrigine o pinzA sitnplg tic in, Eirri cn rnktaw:1, produsi in R ~ i p t apai in ,

"

Caftanele d'e ssernsir apar in zestrea diferifilor domnitari sau boieri. f n lista averii lui ~ t c f a n , Iirtl lui Petru SchiopuI, la 1594, silit rnenfioilate ,,2 caftane de seraser bu~l",,,on seraser tziat luj", imnpreunK cu alte vegmi~ltede materiale orientale, ,,2 ferege at!azu lui", ,,4 dularna acIazu", ,,3 dtzlama taft8 tot"1. fntre regmintele v5duvei lui Pctra3cu vodz, rclugiat5 la Bra~ov i n 1569, sfnt nurrleroase rochii de damasc, altele de atlaz gi altele caracterizate doar c t ~epitetul ,,auritTa. Pretnrile accstor rochii sfnt ridicate, ~ ~ a r i i nde la 1 florini ,(galbeni) pirig la 130 de galrl 6 beni. Cercetal-eaco1cc;iilor de textilc a Secfiei de art5 vechc romh~eascgdin Mt~zeulde arts, a tezaurelor m2njstire~tjti din .Moldova ~i ale nilor biserici dill Transilranis" ads I coustatarca existelztei urlui nurngr mare de tessturi orientale, p%s trate din secolul a1 XVf-lcn p?i-rS la ~ecolula1 XIX-lea, ?iitocmai ca si .catifelele izaliene , astfcl rle tesrituri an constituit irz &area lor majoritate zestrea mgn2stirilor ~i bisericilor. Aici, d ~ ~ n n i t o rqii boierii ~ i - a u i dsruit vegmintele de serasi r, kamha qi ceatma, pe care ~ z c p s t o r i i aducearr pe pietcIe Sucevei, lagului, Tirgovi~tei~i le Bt~curegtiuluidin indepzrtatele centre orientale: Bursa, Darnasc etc, sau dc la Istanbul qi Edirne . De accea, in, priillul rind ill tezau~relem5nk.tirilor Puitna, Sycevita, Moldovi$a, Secu, Agapia ?.a, trebuie s5 caute .cercetStorrul urrnele costumului de curtc din secolele XVI-XTTIII. TesZturi din-aceeagi f amilie , descoperite de A1 . Odobescu in teza~~rele mgngstirilor din Olte-uia, au fost aduse o dat5 ctt alte obiecte waloroase, la 1861, in cadlxl Uuzeulni 11;ttional de antichitsci, de la. Cozia, Tism,ana, Bistrifa etc. Azi, ele ne apar in douz- forme. Unele sint I-echik ve?Ginte- de curte, care in secolele XTTIII-XIX au fost transformate iy, vzluri de 'cinlpls, fe$e de rnese, acoperzm'inte de icotiostas sl-i de analog sari ornate b i ~ e r i c c ~ t i , intocmai ca ~i celc de catilea i t a l i a n ~ , n cazuri rare, fes5t1urile nrientnle att fost folosite de la inf ceput peutru "ipadobirca bisericilnr y i ccmf,cctionarea veymintelor -1iturgice. ?II afar5 de colecfia Muzeului de art5 3i tezaurele n151i5stire$i, citeva mgtssnri de Asia MicZ au fost descop~rite n sacristia bisericii evallghelicc din Sibill yi in bogata calec$je i de vegrninte episcopale a ~ibllotecii Bat;tth~;&neum, prove11in.d din+ tezaurul catedralei romano-catolice dill Alba IuEia. Alte materiale cornunc, mai ieftine, puitate de tirgoveJi se pSstreaz5, sub for1115de fragmente sau srepnitlte intregi, in colecf.<a Mazeului de art2 gi a &fuzeuluide istorie a o r a ~ t ~ l u i Bucure~ti.
,

pp. 90-91; mEM, X ,p. 395. f ' " T'ERESS, 1,1928, pp. 282 -383; ?n lista lucrl~rilnr m i ~ r i l o r l rnn~Bnidin familfa Socul, refugiatl i n 1 .iR8, se anlirlksc clc asen~rnrn7-~>minte atlae; printre ohiertele l>uier~rlni rle Cxr~snAnAga,' rcf~igiatla Rmyov la 1592, npaxr n 111lcnt:i rlc .,dsmasc rogn pentra n mrmta Erlveljt5 cu o tatte" bi ..o burnt5 de atlaz cu floricelc" ( I D ~ M ,111, p. ZR6) ; printrc 01)irrtelc apartinind lui Fctru C'ercel s j n t rricntirmat~ .,don5 vjluri d t atlas a~~sit-' (IDEM, 111, p. 30) ; iiltre obierttle fttrate pitrrului Diva din Kucqoara, sirlt cliwnerate ,,clouX mintene perltru felnei, nna rle cakic5 verde, cealaltd cle camicK rogie, ~m dolrnal~ albastru lung de rttIas, pstru' fete dc p e r i d de camicB roqic'' (VEKCSS, l7II,p . 309) : printre obiectelc zestrei Mariei, fiica lui Pctrii $chiopul cgsitorit,i cn Xntu Tzigara, apar ~i fcs.%turinnmt?roase deorigine turceascd, mentionate in lnnd special (IORGA, Poara d.: z ~ s t y e mrzci d o m ~ ? r e o l d o ~ e s adew I j S S ~r eaikad a m . vea&{zaw wk f w e z i sale, Acad. mRoru., sect, kt., tom. 1 1 1926, pp.. 12- 13). uzls ', NICOLESCU, T ~ s i t u y o~acpztaleF?z coslzcmwl de curtc din ldrdEe m~ailnein sccokale X V I - XIJJT; - IDISEM, i . . T k s w s orisnbaax: IDEM; Qu~tqtdes bissus #$ientuu,~', .
HURMUZAKI,

In, 2,

Pentru a da o imagine unitar; asupra ~es5turilor orientale care au circulat i Wle rornane in secolele XVT--11, n s-au inclus i catalog, in afasa veqrninteu lor de etrrte gi toate celelalte, care au avut inif ial o alt5 destinatie, dar uneori se reg&esc Z costurnele pertretelor votive, reprezentate in pictma mural5. Cercetarea n lor contribuie la cunoaqterea dorneuiului $esgturilor orientale, de lax; rzspfndire in sud-estul Europei. In genere, sint rnai bine cunoscute in lume colec$iile marilor muzee ,,Victoria +i Albed" de la I,ondral, ,,Bodemuseum" din Berlin2 gi ,,Kuinstgewerbe" de la d Viena. Un ~lumZirimportant de psLturi qi broderii orientale, cele mai rnulte din secoIele XVII--1, se gbesc in colec$iile suedeze, fiirtd 'analhate intr-un s h diu de nlare interes3. De w m e n e a , in Polonia4, ca yi in Ungaria5, ps3ttlrile qi broderiile din Asia M i d , mai ales cele turce$i, au cjrctllat frecvent in secolele XVL-XVIII. Muzeele din U.R ,S.S. - Ermitajul, Muat11 istoric din Moscova qi Sala armelor dill Kremlin - posedz un numgr bogat de oegminte boiere~tigi Iiturgice f h t e din rn56suri sau catifele orientale. MUT~UI Benaki din Atena este renumit penm bcqata sa colec$ie. CeIe mai frumoase y i mai numeroase vegmintc qi f d e twri de Asia Mi& qi Persia se g5sesc cceleqiile muzeelor din Turcia: Nu7.1 Topkapi-Saray diri Istanbul, Mu7,eul de art?! turc&de pe liugZ faimoasa geamie Mcvlirna din Konya qi M u e u l etnogrnfic din Aukarao. Cornparate cu tesgtiturile pgstrate in aceste vestite muzee, rnZGsuri1e ~i catifelele or jelltale existente fn p r a raoastra sint de ace+ importan* ~i vaIoare artistic5. CeIe mai vechi wa i de Asia Mi& aflate in colectia M u ~ u l u ide art5 sint tr dou5 caftane t w q t i , care pxin comparafiie cu cele sirnilare de la Topkapi-Saray,dupg opinia cercet5torului Tahsin &z ar putea fi datate in secolele XTV q i Constituind cazuri crt totul ieolnte, psin tehflicg ~i ornamentaiie, datarea lor fiind iacZ discutabilz, aceste dou&ve~minte siut interesante pentru istoria costumului , indeosebi prin croialg. Din veacurile XVI-XVXI, s-au psstrat mult nlai numeronse feszturi pxovesind din atelierele Impriului oitoman, in rnarea for majoritate vcgminte de curte. Sub raportul tehnicii, eIe se h p a r t in trei grup rnari. Prima categorie c q r i n d e catifelere tunse ftr-ns singur nivef gi brgate cu fir, denumite in h r c q t e ,,cecslmaW. Acestui grup T apatfine un vegrnlnt, transformat in felon, pe care ttnditia i

m,

WACE, Rrisf Guide t Tuvkbh Wovsn Fabvkcs (VIctorlrr and Albert Xubwnl), London, 1913, ~tltima o ed. 1950: Brief G d d t t o P-as 'CVwsis Fa'abpiw, London, 1922, ul&a dcl. Studfa1 ce2 n ~ a lImpor1850. tant despre pdturile pmsanc din d lfcrite m w i ale luinii, NANCY Rum ?i S A ~ LEANO OR R ., PerS s i n Testit= c ad Ill& TccJIPaiqzw jronr the sixth t the- rQhlemth Ceuhwies. Yeem R~ven, sl r o 17ale Un ivemitp Press, 1937; in aeea?t& lacrare s dau precidri m i m e prlvind tehnica gi datarea tedtnrilor p a n e . e VON FAI.KE, op, cii.; in acest ~tudius b t citate nameroase exemple de mAt5suii persane $1 turcegti din Rodemuseum de la Berlin. ! AONES OEIJBR, Oriental Taxlilss is Swahn, Copenhagen, 1951. %IANKOwSK1,PobkQ Tkm8fiy i Halfty XVI-XBXII vrbku, Wroclaw, 1054. G. PAmThY, Osmmm -tfi~ciR~:lkmk wwgya~ hhiwr(sbmt ( t c s P Maaereb tisrcs- otfmmts d8.5 hvodc~ius m hwv~rhq) Budapest, 1940, pp. 70-77, capitolele privincl comerf.ul de textile din Imperiul otoman in Ungaria gi circnlatia rregmintelor t u r n t i . TAHSMf i ~ UP. GP'f.; AuSBVAN, M. tit.: pp. 231-239: capitolnl despre twgturi eate Illmtrat cu ,

~ t l mai e

' frLImu:15~ cxcltlple phttatc ~ C t ~ mari m:lzoc. t e ' ~ H S I N 0). ctt.; p. as, pl. 1-11, m. 4640. 464: p, 45, UZ,

ill

pl. IV, nr, 4643.

58

rn

local5 de la rngn&tirea Cozia $1 atribaie gregit lui Mircea cell Bgtrin. f n realitate este un caftan din secolul a1 X'C71-lea.La Pt~tna,se piistreazg un v5l de tirnplg din catifea ~1 fir, probabil persang, tot din grupul ceatmalei . 0 categorie cu muIt mai bogat&o constittie mItZsurilc b-ate cu fir, denumite in turcegte ,,hamha", iar in rom&ne$e ,,carnh&" sau ,,adnrnascT', phtrate la Putna, Sucevifa qi Secu. Aceatea se carncterizeazg, sub raportul, tehuic, priutr-o urzealQ de fir de borangic nefopit, asprn (organzin), infrgtit cu un fir de rndtase rqie, constitukd de obicei fondul satinat, in care firele de bgtZtur5i colorate alGtuiesc nrotiwIe, psulte 2n waste ((,,smg6'), de argint awit , r&ucit pe mgtase galbe115 sat1 Firul borangic alb, este bro~at, constituind uneori fondul moti\relor colorate. AIteori fi.. rul. delirniteaz; ornamentelel. Coloritul acestor rnztkuri are o gam8 relati17 redusii, de nuan$e deschise ~i calde, in care vuiatiile seies mai ales din dozarea lor, in raport cu str5lucirea firului de aur folosit cu mult5 subtilitate. Fondul satisat este rquzmeuxiu, mai rar de un ray-aprins. Pentsu motive se folosesc curent o tonalitate de albastru de lev5nticZ q i albul, mai rar galknul-n~giniu,vgrdele gi tm ton traudafiriu deschis. Cel de-a1 doilea grup, deiltttnit ,,serasift, este mai 111x0s ~i mai scump datoritg bogsfiei firului dc srgint aurit, carc acoper5 toat& suprafata tesgturii, fiind petrecut neintrerupt de la uil cap& fa altul (,,imci").0 a% caracteristic5 k ud h i a acestor Zes5tari este o GGtur5 ascunsz fatre u d 5 ~iEtealZ, de m5tase colorat5 ca fondul, care face u i ~ de pat firelor de aur, avind uu rol s~~plilnentar, fel Erg sZ se vadg, de aceea popular i se zice ,,tupilaG". Pe lingg fir111 dt: aur sau de argint, petrecut odatg cu foedul, uncori se mai foloseatc fir mctslic bro~a'c pentru csearen ornamentelor. Efectul genesdl al serasidui este deosebit de cel al camhalelor, dmarece coloritul este dominat de str5lucirea aurului de fonct, i care se detayazH, obi?n nuit, ornamentele florale legate ssu i~alate, brogate nt fir v i co~ltaratecu mgt&uri colorate. Astfel rle @sZttturi, folasite mai ales pentru cafta~~le conte?e, erau lnai qi scumpe qi mai apreciatc dccit precedentele. Dixt rtcest grtlp face parte lusosul c a n t e ~ de femeie, decorat cu sernilma si soarele, care d a t e d de pe la rnijlocul secolt~tuia1 =I-lea qi a fost recent reconstituit in ablieruI Mt~mzluide art% Sub raportul orsamentatiei, aceste ps5turi prezintg nurneroase vnrietjii , uxlclc legate de pprovenienfa lor din diferite ateliere, persauc sau turcgti. Primul g n p , carc este vi cel mai rzspfndit printre nl5tZsurile purtate in $ara noastrg, se caracterizeaz# prin motivul de rnigdalz, creat dc ramuri sau palmete zimfak, aselnetlea usor pew, yrpuind de-a lung111 ps5iturii. Astfel de motive wgetale !?I au originea i arta chin nezg, de unde prin ilitermediul Persiei an p&fmnsi $es&turileturce~ti,ca qi 211 fan im$a de Iznik, fiind denurnite ,,kafcayd",nclicg chinezegti. 2n ace& medaliaalle in f o d de migdal5, repetate de doug s E de trei ori pe IQirnea $e-es&urii, se Pnscriu at rnotivele din cel de-a1 doilea p p , tipic artei turcqti din secolele XVT-XVII, ~i anume p p u l denurnit a1 ceIor patru flari, Ramnri fine prind lalele, zambile, caprifoi g i flori de piir sat1 de rZisur5, alc5tuind buchete, ca pe vglul de ttmplg de la Putna cu inscriptie de la Tornga sau pe ~%luxile biserica evanghelicg din Sibiu. din Alteori, i rnijloc e r to rozetj fwt.01~43,n care sint flori cle rkttrd, ca pe vilnl de n ,t. i catifea de la Putna, sari fructe de rodie. M5thurile pktratje Ia rngnktirea Putna,
Sub rrrrurt tehuic Rceste mgtiisuri Iac parte din categoria lampaa bro~at.

XLI-XLII

XLIIJ

xLrv
XLV

19

I
XLYJXLYIL
xLC'IIId XL1-Y

I 1 1

59

L in Nuzeul de art5 5 i 212 hiscsica ~ X - F I.ghel'd din Sibiu, apartir.?ne acestui tip, se sitaear.5 cKtre sfi;-sit~?l secr~lului XT'1-lea sau prin1.a j t ~ m ~ t aa e a1 t secolului R I XVIT-lea. Elc apas P acceagi T-: enit qi in pictcrife musale. Ju1)aizifa Avastasia , repre7cntat5 n iiz g r o p ~ i l a mS115stirii I ~ I I I I ~ ~ I - , utl. caftan cle accst sen1, jar Ilisxfta ~i poart2 lcrenlia Mnvil5 ill tnblr:al vntiv de la Si~ces-i$a irnbrficafi in v e ~ m i ~ ~ t - m:.iasc sint de e uoqie, pe cale se inscriu n e i i ?rrt.,~zin~cl, lalele >i frac-tr rlc roclie" . h a , solia. lui Radu 33uzescuS,a i Predx Eurescu r"~: frim c t i t c r i l o ~ rnrrn?~stirea dir C51uiu4poarE1 un c o ~ z t y simila~ ( f i ~ 9-10). f 1 1 Tctraevar?gl~e!nl la mZn5stiren S n c e ~ i 9 donatorii Ge , Alexandnr a1 11-lea >if iuI s,iu 3lihnea -sirit iil-,rc$t?llmitaf ct: mSt5s;lri din acelayi grup6. i Brtcl~etede ~artrafe tranciaiirl iilcznrlrst de l-ipji c x e c.om~mr! 2i meda1ioar.e sii-.t redzte irl. mi~tiaturile repre~entflt?cl Xatei Bascmb :;i cloaima Elis.a7. htr-utl litrlrjc : ghier mt:Irlo~-west din aceca?i weme, saccsul -p~l.rtat11.e Sf. 'lcm GlrrP dc hilr estc rfic lranlha roqie, TI-. ac-ele+itip de mr.zme17tnfieR. Pict tlrile rrlurale y i nliviaturilc citate se sittreazj in a dona jtrnlntnte x secoluluj a1 XT'I-lc~ $i prima ju11G-trite a secolalui mmdtor, epoca cle cen mai rsspindire n inSt5surilor de pceut: tip, dat a t c :istfel cu destul&precizicr de poriretele I-otitre din b i ~ e r j r j f u x dotla jumiitatc . r t sccolult~ia1 XVII-lei1 i:crst ,r,eil d e ~ G . ~ H este folosit tilt m a ; rar; se mai IntflsF ncyte in cr:sturnul uneia tli,: fiicclc lui Gheorgllc Duc:r, riirl tabloal x-otit. de la m5115stirea CetBpia .% LLT-1.1,7 0 aft2 categorie c!e m:I_t~.sti.ri esie irnljodohiti CI: bachc+ele rle flcri salt weji FcrLvlr pniiul de-a 11;1~,g11 tes'lturii, cri tanmrl ce tip ,,hrrtrryiU,i~-~ct:r11.~!ate de flori .SRII fructe LI 1I ' (1, rodie ~i atinrzs. Unc!c d ir tre nccstea ;;p;rr i i t k.za1tm1 Surer-ifci , trarrsfnrmatc L'X-LX cIi11 v e ~ m i ~ z darnncgti, p:stxP~td l'lrozslwte ?IT$ tor;.ril~ calde ale fondnlui zmeuriu te L-Y'LXIII- imbij..at cu a l h ~ s t m ldc lavan&>. Claritatea comlrositir-i gi a. culorilor lr sjtucazg -LX" r,xrv printrc cele ma; ralorr usc ~ n b t i s n r iciii~acest yrup, I,a Fnt~lase gzsesc vfilnri de :,~l.slornln~en unclr vc~n~i~:t:e e:ti, cu 1 1 decor ascboier 11 LXv'*-- timpl2 ccrtl.Icc~nr.ate jn t~ LXVI rnZ~l~,,tc;r, Cornpwi$ja ncest<~ihJ Q ~ ~ T C I, cstt i ~ m ~ lj);~!iit cl;iCt, iar calitatra firului ~ 5 i
L'-L'* LIIJ-LIIJ

$TEFAYESCU, Rtxoi'fli~ .Ifoldnrie, 111. XLI, 2 ct Ibidem. pt. I,=lrIT. IDEM, ct Tvaitsylvui~ic.pl. 7'l, 80. I'alaclrue 4 Jldnlstiren CHluiu, inceputi in prirrln trelrrle a secululni cl XT'I-len d r juparl Vlndul hall, CII f r ~ t i i 1588 rle nrpoiii accstnrrl, jnpnn RuduI lui Iluiuitrr! pircslab gi Bnlica splrtwr, n iost ternirlat5 abia t.cl arm:%? i cu fwfii sbi, junan I'rc:(l:t .spatar ~i S t m e posteIr~ir, + :lyn clrtt~inrlicg pisnnia. Picturn, fficuth rle Xinw Xu~ravul rctugat5 par$i:tl 711 1 H:id, culoare pcstc c.ulr~rlrc +i rlntcn~Hdill all111 1 S 4 , CIVIL rcicw (lin inscriptin zugr5vit:i densrtpr:~~~ortrctulrti ~RIihai Yiteaznt, IIRAC;HLCI:AYU, lr i LRlnii~.srs nsr~prnL f t t i ~ ~ ( 2 Itw. i RC.111, 1911, IT,pp, 119 - 124; STTFANESCU, a p . c i l . , pp. 147-152. TepinteIt. rtitorilnr pnsn trenzEt itis&trbsftturilt originare, c u intcresante rletnlii ire e y o v l . 3 S C M Vs ~o~ l~P artetw plnslictt E R. P. R..rjlrira vr,triineascrl Eu fpocrr JeudaW, I, 11t1ctlr~$tfj, i l r ~ n 3957, p" 10R. f;yv 83.

l:>p.(-,~,

1'01 :Y< :I*!.-

t,:

it,

('.X

:I.

:I-;:: :ccv! ( ; , ,??; !' :..~~y;u,c!s~:, ~:llri;r( .<ti, ;!!:{!', ;ll. 22 - 3 : ; ; :<!C(X;:YGL. .l/i~$ifl!t,i'i: :i ( ~ r , ~ ~ l J : c : $ P;I t ! ! t . fig. ?2 v ; , g t 1 ~ t s ~ r i s t . j : i v i l ~ ~ q ~ ; - & < i c .V f 7' --- .l-irTf T. EuCx~?v+i, p ~ i ? 11.v. \?id - ,43. rtt .x.rr, "SICC>~,ESCE, r:+. n r ; 5X. rig. .l ! : l;t-irr~l!',cr~rl r i k r i l it clc lr>;ofitnt T ~ c t l u r11-aur?rici 111itrl:lT t i I . i ~ rlc I v:i i1r.c) din R Brl?iuti, c~i-?cr : n3sir:rl lit X i r l t l I 1 : I
7 I~t<.'j'~ iJI.ES(7L:,

.l[i:!ic,f,<l-;

:u!?j?:t:.c:!s<-

1,VJ.I - - T , i - [ I I : I ~ - : Z A

)3cj~lyc-!, ,. J

, ! a ~ , t : - ~ : t r { tCis,., ~f-

e. .

bliotvr!~. !\c::~!lcu~jci.ms. slo V . 1 7 0 ,

~ I O R Unpj, c i f , , fig, 37, . . A

F:r. 9 TesAtur5 otornank, cietaliu din vcsmi~ltelcfratilvr B u z c ~ t i ,reproduse In p i c t u r ~ rnZln&~tjr'ii 3 i ; u i u (jud. 0 i .Sflrsitul scculuIni a1 XV1-lea. 1)

Pig. 10. Tesgtutli otomanY, detatiu din vqminttie irafiitor dnzegti, reproduse P I ~ pictura mgdstiril Ciilri ill (juil. O l t ) . Sffqitul eecol~iIn a1 XVI-lea. i

met& ?i finetea rngthsii sfnt inferioare in rapoh cu ale celorlnltc ; ele sc! sit~zeanh in secolul a1 XT;II-leal, f i i ~ i d lucrate probabil f atelierele care existau in arhipen lagul grecesc. Mai putin obbnuia este conceptia decorativg a utlor fragment@de r-qmfnte refolosite intr-irn sacos de la Sucevita, En care apar falele, tratate l o a scar; mare, aprnape cit toat5 kgfimea ps&turiia. D asemenea rare, constituind cne mri izolate, care nu st! incadreaza i11 grupclc curente, sfnt citeva rn5tgsuri pgstrate ! mgngstiren Secu. V I felon existeat in vegrninaria mgngstirii, transforinat dina ~ tr-nn contq boieresc, este ornamentat cu stele ingemanate, nl c5rtnr cont~irtjvit cu rngtase tqie ~wnstituieun fel de rrrakscuri pe fond de aur. Conceptia decorat i r g este de inspirafie arab5; cornparind-o cu aceea a unei rochii de copil, aproape idez1tlc8, din colectiile Muzeului ,,Victoria $i Albert", se paafc situa in t?eacul a 1 SF-I-lea. f 4 colectia aceleiqi m3nGstiri este expus un v3l Skut dintr-o rnztase albastriindigo, cu mari motive stelare, incadrate de nori chinezqti (,,tscJri"):', care s dateazg e probabi1 din acelaTi veae. Contqul de serasir ~ ;mztase verde, @strat la Muzeul dc LXFZIi 19 artg, a t e deca~at seinilu~le, Igti mca w t u r i i , avind de o park qi de alta stele. cn cit %alvaridintr-un serasir similar, considerati a f i apaainut ltli Solimnn Magnified, se m t r e a z g iiz ,Mumu1 Topkapi-Ssray dia Istanh~l'. Tesgturi decorate cu nori 5i trei puncte, n ~ o t i v origine c h i n e ~ ~ w h cle (,,lclralumina"),apar i porbtele de la Giluiu dan t l n d din a m 1 E SS5,folosite peritru ciiptu~ala rnantiei lui Mihai Piteaza155i in mtumu1 m ~ acapil (fig.I I), iar incvlec$iaBibliotccii Batthy4nrmm 9e p.Wmar5.m pluvial u r . l r i : o m u 1 5 de acelqi tip, Embinat cn elcmente florale. Mai rare sint catidelele decorate i cu rozete. I p i h r 5 , acest rnotiv apare Ent-r-m singur caz, pe cafianul spgtarului s .Stroe, repreze~itatin naosul bolaitei de la Cozia (1545)" .%ria tnitZsariIor orienh l e din secolul al XVII-lea se incheie cu cffeva ese~nplarede origine persanii, ca- t x r x rackrizate prin motive florale tratate naturalist (flori de mat, MpZdie etc.). dis- L xx 3la distanfe egale p intreaga l5f ime a tes5tnrii. e Importul materialelor pentru imbrgcgminfe din lumea Orien-tulni Apropiat se continvjl intens gi in veactrrile urmgtaare, dar valoarea qi intercsul lor artistic scad fa@ de ttecut, tleoarece rfi mnnufacturile dc textile din Imperiul otoman prodttc ngrfuri de serie. Tessturile cnrctite aduse dill Imperiul otornan is1 aceastg wcmc sint mgtasurile, fSr# fir sau cu fir putin, de tip ,,kfdni" sau , , f ~ t a " ,,,pevai"-ul de Bursa
1 Xotive de ncest gen apar pe seprnktul l ~ ,Stror RHZCRCII i z~lgrlvitfn pridvon~lrn,?niistirii Csluin i5r:;rtli tstorie, p. 108, fig. 8 3 ) . 5clrrtrT istnrie, p. 1OR, fig. 89; vc$mPatul lni Predn BHxcneu aste f#cuit clintr-n m & t m rlecoratH cu !sIele, incadrate dc vreji P R C O ~ R ~ & . colectia Mune~~lni n XU Topkapi-Sarny se p3strrnzB n tagturi similar;. a TAHSIN6 2 , u*. clt., pl. VIII-IX, p, 47; o riznntie de catifea, atrihttit5 1111 Rfnllon~ed n l 11-lea este decorat3 CII nlotive silr~llare,pc foml alb, I b i d e ? ~ ~ , XXVI (nr. 44141, p. 92. pl. IORGA. P o ~ f r r l ~ b , 70. In pictura ~nirlii~tlrii pl. Cetbtnin (1B72) veqrnintcle unor nrlrnnglueli sillt decorate cu xcelnqi n ~ o t i v orientrtl (I.jTBFANESCU, Hvscovifie et ~l-foldaur(a, XCII), h glafnl ferestrelor pl. m3nllstirii Sucevita npnr ncelcrqi motive. STEFANESCU, T ' ~ / o G ~ B F 8 l Tvan.~ylftlrsq~i~, 57. pl.

' '

Vig. ,l L . ,ycsilt?~r% g - . ~t ~rinnii,(Idalid din "CCyrr~intdc Iratilor R n s q t i ; reprntlusr ,, .in pictara i tn{mGstirii C':iluf~~ (jlid. nlt). S IqitnI sc:c*olulrii f a1 XTI-lea. - , .

, . ,,Lpc.d~amznR''-uA . .,,.-I

$csSt,ur-ilcdc lilz5 dc tipu Yegmirltele dill c-poca f: valoroase Sat5 dc sceles.

Irrcs~cntci n : ~ c r a s t i inl t1m;i per~oa(t;is l u t , tle nser?lcncn, or- pe?-snntJ, a ?i celc sir11!)l~ de c : (bogxsin). sint Eiicutc diu :~ceste ma'ccrial 111 xi ~ ~ ~ $ UllL 3~colelt.prt:cc-dcnt e .

i i l

Gruparea materialelor crrcctxte , dupg cpcca +i locul lor- dc 1110 x 7 ~ 1 1 ienf 2 , L~UCC la concluzii prjvjrl d conlerfu1 t i r d o r rorn&le $11 T1epor.a FcutlalL. Trrc\-?~?lacrltiielelor italien? pgstratc qi pxczenta lor iu costumrtl tic curtc rcprczrrl'r:~l it: tablourile votive, mai ales Et: sero!u: a1 XV-lca, trc-buie i l l leg>;IY :k CII t ' x t i ~ ~ d ~ ~ e a relatiilor comerciaIc. 'l'rcptat acest grnp cle tcsgtmi cste din cc in cy m:li I-ar, iar 1rAt5stzril~ !,roduse iii Ol-icnt~11 Aprop iitt iSi a1:arij i~ ljc scar: lar;G, ?ncepincl . . st felionwn ciespri~~s slurlicrcn dill. dill a cloun itlm5tatc a ! : a1 Xi7 )Icctjnr 11 car!za st2p;nirii le rlasei don!jlzaidc ilor ma4:
'

1111~.11-,

11

-<.

..

-<-

: ,

te diferite dispuse f d ~ i u g iparalele rerticnle. n 2 Isloria RomGnie~,11, pp. 843-845

.5turile orr

,a Ic,

1
I
I

dcest studiu rnai s u g a e d ins; gi alte mncluzii. Calitatea artisticg a materialelor 'falosite p e n w costume este legat5 direct de nivelul economic general al $ M i , la un moment dat. Cele mai importante podoabe, sub raportul valorii lor in sine gi a1 imqirilor astistice, au fost g k i t e in mormintele din biserica domneascg de la Arge?. Judecind dnp5 posibilit5til matexiale de care dispunea Basarab I, care a oferit ca despggubire de riizboi inninte de bgtEilia de la Posada, surna enormj de 7 000 de mkci de argint (circa 21 000 dc florini) regelui Ungariei Carol Robert, putem explica g i aparifia acestor podoabe, unice in istoria costumului rorn%nw1. D e asemenea, folosirtta celor mai frumoase 5;i pretioase catifelc de rngtase gi fir cle aur, de provenieug italiang, c e r e s p d e , in Tnra RomGneasc5 ~i Moldova, seirl colulni al XV-lea 5i inceputul veactrlui urmgtor. Cele din Tars Rom%neascZ,p5strate la mgnhtirca Bistrita, provin de la bogata qi puternica familie a CraiovgtiloP, iar cele din Moldova, existate la Putna, sint, I*n masea lot majoritate, din timpul lui Stefan cel Mare5. Prin calitaten Iibrei, rafiaarnel~tuitehsicii, colorit qi motive, psiiturile dau costumuIui nn caracter artistic. Nu croielile, care se repetii secol de x c o l ~i se transmit, E unele cmuri, de la o clasg Ia alta, ci ps3mile Ernpreun5 m podoabele ~i blznuu rile imprim5 ve?rnintelor nota proprie epoeii, fastul gi luxul corespunzind urlei anttmite categorii sociale gi irnprejdrii in carc este folosit5 irnb&&rnintea. fn genere, boierimen rngmntg sat1 tirgove$irnea imitg, cn materiale ieftine, veqmintele elasei dorniuante. Dc aceea calitaka ~i valoarea artistic5 a $esZturilar sirlt hotgri, toare, hi prirnuE rind, p t r u difcrentierea social5 a costumului. De asemerlees, varietatea de la o epocg la alta a a s p h l u i general a1 imb6c2mintei este cleatz de pmvenienta psgturilor , deo~rececroiala, 111 liaii mari, se yllstreazh. lnereu ,aceea~i. Cer&ind valoarea intrinsed a unor psgturi, in raport cu altele, se ppate apreeia importamp lor ecosomicg, care a deterrninat tezaurizarea lor in visticria fltrii $i in avesile nG~5stirqti. Catifelele italiene awau prefuri considerabile n u nurnai datoritE cantitZ$ii de fngtase gi de fir de aur pe care o contimau, dar ~i valorii lor artistice, fiiild execatate 3 uncle caxuri dup5 desenele unor mari arti$i, ca Jacopo 1 Bellini, Pisanello, Antonio del Pollaimlo. U r d r ind pravenienp ?i ciscrrlalia fag: turilor folosite pentru imbrZc5mfnte, constatjm d cek rnai .bogate $iri privesc comer$ul de textile cu ltalin ~i Orientul Apropiat. P e l ~ t r upricinilc nrgtate rnai sus numai acestea au rexistat cel mai mult timpului ~i s-au mtrat in tezawelt rnGn&? tire$i. Cornparind fes5tuxile agate in diferite coleqii din tnrg cu cele-pgstrate i n marite muzee din lume, a cgror origiile a fost rnai mult cercetak2, s-a putut determina p v e n i w $ a , salitatea qi valoarea lor artisticA. IEitAsurile qi catifelefe cu fir din colec$ia Sectiei de art5 veche romlneasch a MuzeuIui de art& qi din tezaurele nhiistirilor Futna, ~ucevi)a, o l d o v i t a ~ etc. ecl~ivalcaz#,in rnujte caiuri, cu c'ele p b t e in marile m u m ale Europei.
I L ~ Wl h p r t r a h a j d d i E l + , W#&s*fa &pdg~bi*ilor oj&fs b Busavnb V o i d regeIl(i CufoZ i Robsrl (13301,h S , V, 1962, pp. 133-148. 3 ST. ~ T E F A N E R h i a fn Tars R o d ~ s a s c l Bucurqti. 1966, pp. 79-96. ~, , B C~MP~A, . Dmlturea feud& @ Enmputlm'k I s r p k i p ~ t m t r a l h r m shhlari 58 a t d m a j m d t a f s rr s8colwlui a l X%#BU ~VoZ&va@ Tarn RmdneastrH, LuclErilc ~ i a n i genemlc qtlinvf ice, bla i 2-13. 2fI. 1950, Bucurepti, pp. 17-37.

5.

BLAN~~R~

In evul mediu, din catrza clime1 aspre ~i a condifiilor de via+ in Iscuinte 2n genere nehcglzite, blgnurile au jucat un rot, important irz costumul r o m b new de toate categcriile. Blana olripuitg, folosia c m t de $%inime ~i tirg o v e e e , este cea de oaie sau de miel. f maginile lmitorilor vecflii Daciil, c a qi miniaturile din CIzron.k~~1-~fz flicfl~wzin secolul a1 XIV-lea9au pawrile 5i desenele" germane din wcolelc XVTI-XVIIIS, fi rcprezintg tntotdeauna pc f h n i purtlnd lungi cojoacc de oaie. fn afasg clc blbinurifc comune, existau 5i altele, indigene, mai scumpe, de jder, mlpe $i ris, ~ ~ x n - acurfii domne9t.i. Radu cel Fmmos, intr-o te scrjsoare din 6 martie 1470, acordj. brapvenilor perrnisiunea de a cumpZra liber oricare marfA din'fara RomAneasc&,in afarii de ,,-c.ulpigi jderi ~i rTvi s& nu cumpere, cgci acestca vin la vistieria mea"" Exportul blgnurilor de orice fel din Transilvania in Tars RorniineawZ era prohibit pentru negt~sbrii obiqnniti, acordfnduse totodas scutire mrnalg de domnii rnnnteni pentni cei care puteau sg le procure $0 pentru curte. Ace$ia iqi comandau uneori la Bragov mantii imbliinitc ~i c j oace. Radn cel Mare cere bragovenilor i dotG rinduri ,,6 verjrninte imhlgnite cu pfatece n de vulpe t;i 6 jderi" ~i ,,ni$e cojoace -mi tmbuiesc h casa dornniei melet'6; urrna.. . . .
5 Stela furaerarL a lui Iullur Crescens, g h i t g in cash11 de la Cffyei (PROTASE, Prohlma coatilawilF#ii I n Dacza, p. 72; D ~ r w v r c ~ U ,w 2 , Buc~srqti,1965, p. 23, fig. 60). D * Tn cele doug rniniatari reprezentbd bitSilia dc la Pasads, qtenii romhi cste trag cu nrcurile'de pe m w i poartg lungi mjoace mi*, aswnenea celor de azi din Tram.ilvanh, Muscel, nordul Moldovei ctc, (POPA-I,ISSEANL, Jm~oaralcrstoriei rmnbmi!or, ,,Chtmicumpka~m", pl. pp. 112-113 g i pe co@?i). XI, In biblioteca k t ~ l ~ ~ l t l i Brukenthl qi la Cabinetul de stampe a1 Acadenilel Kepublicii Fiucialkte R o r n h i a , .se pbtreazg nnmeroase desene colorate qi gravuri f h u t e de sa?i sau attstrieci, repre~entbd

Intere~nntecostume poplive din toate zonele f&rii; B w , Retafiik cu BrapuuI, pp. 107-104. Tocicascu, 534 rZoc~fmsnt~. 10-11, 23-25. pp.

, ,

66

7111 s$u, Neagoe ~asarab,, scde s5 i .de procure t a t de la .Brqov .,,blani de v i e m e pentru o hain%:o alt.5 blang de heEgie, viezurele de pe spinare"'. Radu de la Afufnafi prime+te,prii~ Wan57 Coj ocarul, blgnuri de jder, p n t r u care trirnkese anterior suma important5 de 3315 aspria. Cu comeriul de blznuri locale se ocupaa ~i negutiitorii din sate. Astfel, shtenii din Negoe~tiprirnesc la 1466 incuviin$area cle a vi~indelibcr, in afar; de postav qi pinx5, jderi ~i helgii" Rlgnurile, mai ales cele cle jder sau singeap, ca yi cele de rtu sau linx ~i de vulpe, erau rimtatc nu numai pcntru nevoife curtii, dar ~i pentru darurile f k u k Poqii otornm~e. asem?nea, in tmt: clescrierile rle inscgD: unare, inregistrate de cronicari sau de c8lgtorii strgini, vegmintele imblgnite sint darurile prilrcipale ofesite dc noii dor~zni delegatilor turci. Dupa calitatea ~i valoarea lor, blGnurilc constituinu, in ansamblul costt~mului, semnul ierarhict sociale. Celc mai scumpc, aclrrse dill Rtlsia"c1e samur, cacom sau sibelin%,sobol gi biber), emu purtate tle domri gi citiva b i e r i dc prim-rang.
1a 1421,cEiliiton11 fxanccz Ghillebcrt de Lannoy" trece pe la ChiIia, undc htil, negte reprezentanli ai oragelor Pskov i Novgorod. fngirt~iltd damrile acestora $ cgtre dacele lituanian Vitold, reiese cii principalele obiecte sint : blinurile de jder, qnbele, p35riile cu btang, alLturi de matase pciltru haine qi postavuri. Acelea$ bl5n11ri apar in vcacul u r d t o r la curtea domneascg; ,StefZni$-& trirnite in Polonia, la Lublin, negustorii sgl, ca s5 cumpere blgnuri de cacom 6 sobol pentrtt pevhegul sultanului ". In veacul a1 XVI-lea exist& men$iuni documentare atestind prezen$a moldovenilor la Moscova pentru a ciimpgra bl5nuri rare pentru curte 5i pentru a f i tribe la Istanbuli sau in alte tHriP.

Ibidem, pp. 182-183, 180-100. a Ibidem, pp, 246-247, 289, 461; PASCU, M o ~ l e p g @ r i b , 117. p.

13. J . R . M o l b v a , ssc. X I V - X V , pp. 342-343, doc. din 13.111. 1468. f u d din secolul al X-lea, P ncrisoarea cnwwltri Sveatoslov d-iind a bog5tia or-lor dno&ene, sirtt umiatite blhtarile care vin din R u i a . b . I Istoria c-{utaci. I, pp. 88-89. a Jbidspva, p. 112; HURMUZAKI, suplimer~t 1, p. 66,o insemare poloncail d h 1532, fn hgBturH FV 11, blilnurile trimlsc b~ Moldova pentit1 pqchegul Snltnnului. , 7 LEHR,Comerful, In loc. c i t ., p. 2Y2. La 22. V. 1 5 6 0 , sultanut portmce$e lmntilui tgtzrasc sB sprijine pe ne~ustoriimoldoveui care sduc blhnuri de la I v I a ~ m v ~ ; ncgustorul Drrignn plea& In 3Poacova cu sumn de 500 de florini, pentru a campixa piei d t zfbelin5 ?i dinti de pe~te(VBWSS, I , pp. 226-227. 9.IX.1502); la 1595, an negustor grec din AIoldovn m w i Rusia dupQ blHnuri de %ibeliri5/ICNLGA, n Sitidii ~i docwmevfe, XXIII, pp. 413-444). 8 Solii h i Bogdnn la VenetIa, P mu1 1506, oferA I dar rlogelui dm3 leghturi de bl&nuri de cacom n n gi doug b l h u r i rlc rts, k r sol1111ni Stefhitti duce o legaturn de 40 de pic1 de s o h l i (AURMUZAKI, 1.111, p. 45).
:I 4

6. MESTE$UGURILE LEGATE DE

IMBRACAMINTE

fn afzrSi de tesgturile folosite, aspectul costumului este determinat atit de linia generalii a croielii, cu toab detaliile ei, cit qi de rnodul de omamentare, care-i d5, ti1 fond, nota proprie ~ i - 1 2ncadreazZ in concepria general6 n artei din vremea respectivg. De aceea, cercetarea intr-un capitol special a djferitelor wtegorii de m g tcri, a prownienfei lor qi a 1egXurilor cu alte ten* presint5 inters. Un fapt semnificativ peatn~activitatea rne$e~ug5reasc5 i secoluf a1 XV-lea , n este prazenia it2 Moldova a unui numzr scfativ important de croitori, blgnari ~i cojocari, in lumes oraselor, la sate gi pe domctliile m5ngstiregti. Aceastg situa$ic, oarecum difcrit5 de a T5rii Rornkegti, se oglindeqte in primul rind cercetfild comparativ volumul obiectelor confectionate, Importul moldovenesc de obiecte fgcute gab, scrvind la imbrWminte este mai redus fa@ de cel a1 T2rii Rornhqti. Printre ,,lucruriIe m5mnfele" v h u i t e la Siret, in mu1 I4a9, sint ,,ppcile", adic2 pglgriile de pis16 nduse din Occident, q i ,,nSdragii", probabif parltalonii strimti, de postav fin, de aceea5;i provenien$gl, Ti] confirnl5riIe din 1456 7i 1460, se adaugii la aceste dou5 obiertc ,,briiele fcrecate", adich centurile de piele, cu aplicatii metalicee, UrmZrind in aceessi perioadg lista obiectelor de imbricgrniute imporbte in Tars Romineascg, m n s t a t h cli aici se aduccau, in afarz de ,,$pcile frince$i" (p@kii franpzegti) q i ,,&I@nii croiti", o serie de produse de piel5rie: indlfZmintea, ,,hainefe imblkite", ,,mghele" ~i ,.~ojoaccle"~. s a doua jumkf tate a secolulni a1 XV-lea rnantiilc i m b l h i t e nu se mai importau curerlt in Tara Rorngnead, ele nn mai apar fn tratatele comerciafc. Foarte rar sint mentionate
C o s r m W U , Docuresrte m o k 3 ~ 1 p t s t i baiaC dd Stefan W P Maw, IT, p. 665. -AN, ~ m m m P t ~ wf'St8fan cet lktm, IX, pp. 271, 282. k l : I D E M , RelaJiik cu Bm;ovet, pp, 1-7, 21-24; 28, 32-35, 76.

blh.aurile, intre comenzile speciale fiicute Bragovului de domnitori sau boieril. Ixyoarele documentare interne ale secolului a1 XV-lea confirm5 situatia semnalatg mai sus, pe baza tratatelor comerciale. In genere, numkrul meqtegugarilor de lux, ca ~i a1 celos de rlnd, este cu ceva ~ n a i mare i Moldova, 1 1 marile centre or&gene$i, n la Baiaa. Suceavaa, Roman4, Vasluia ~i in alte localit&tiO, ilxtrucivtexistau croitori care executau atit comenzile cuflii domneqti, ctt gi ale negustorilos gi rne~teyup i l o r din aceste centre. Printre ei sc g5segt.e $i Ionn, fiul croitamlui domnesc din tirgul Rornanului, in ale c h i m5rtlnte pricini czt B r q v u E intervine chiar d o m l ; favoarea wordas este un scmn a1 prepisii de care se bucwa, desigur, croibrn17. Ca ~i! alte @rip i em1 mediu, ge ling8 rne$e$ugul propriu-zis, croin n tom1 cumula calitatea de negusbr, desfEcPnd cantitqi iml-rorta~~te postav pe de piap moldoveneascia sau asigur'lndu-qi fin isarea postarrului in propriuI sgu atelier, cu familia sa. Este de presupus cY asemenea preocupgri S - ~ I I nhcut din nevoia unei activit5ti desk1 de bogate. In a dana jumilhte a secolului al XV-lea hainelc co&c$ionate de croitorii moldoveni d e p & ~ s c consumul local, iar negowl de vqmink aduse de negustorii din Moldova la Bistrip concurem5 prdusele transil&me. Faptul atrage dup3 sine protestele megteygarilor tmnsilv%zeni, care l 1489 se plfng regelmi Matei Corvin impotriva nepstorilor moldoveni , care a aducfnd haine le produc mare paguM. Din accastg pricing se dZi o dispozifie regal5 p i n care se intenice importul cie haine din Moldova la Bistriw, smurc~oniridu-se cu confiscarea mZrfurilor cei care nu ar mpecta ace&: hotgriret In secolul a1
B m w ~ n i pp. 10-1 1, 3 - 2 5 , 1112-183, I !In-200; 246-217, 280, M1. ~, I a 1421. printre martmii care fig1rea7.AIn testnmentt~l Kicnlae Hccht sc nunliir3 gi Mnrtin Cmito, InI nll din Baia (.,Revistaistorics", 1923. TX, pp. 183- %$ti).Tln 1442, un croftrrr din Raia, Nicolaus Bri~cr, fgce, haine pelrtru wzqenii d m I,ir)v, Canlowski 1% J~worski(Pmna6 miasfra Lulmeba, 111. m h dat5). La 15TU. 7ntr-o scrisoate cBtre histriteni din 8 nolctnhrfc eatt ranttionat tm Pctn~sScl~neider( H ~ M L ~ z A K $ , XVX, p. 6 M ) . Proseaiud tot de Ia Bnin, mIst:T don5 p I e h ftlnerare din nnii l,W8 $i 1602. ale Iiicei yi snfiei unui P e a ? Sartor, poste acelaqi Pctrns dln 1570. Acestn sc hurura de tnnrc faitus gf bttn5 stare, hgropfnrlw-~i familia I in~ediata n vccinKtat~ aljIserIcIi episcopnlc din BaIa. C t l e don& pietre sc p.istrcaa8 azi in colectia Sectiei de a r t % veclre ron~lneaacAn Muzeului de art& IIOROA, Pi&ulc do mormitat rk s srt~fbv divi B d a . T BC.TTI, XXIV, 1931, fasc, 67, pp. 2-3, fig. 5 , 8; Inscvi$CiiEc mrdi#valt, nr. 622, n p. 512, fig. 90; nr. 635, p. 521, fig. Inn). L a 1477. Gheorghe qi fmtele SKU Pctm, ambii croitorl din Sricc~vrt,dohtndesc drgtttl de c c t i t e n i e in oragnl Liov (IORGA, Relutiile c a T.~mZla~g261, 10- 13). Petru Croitorut Ruteanul eate pornenit intrc pp. 1498 gi 1603 (IDEM, S l z d i si dacumsntc, IXIIX, 1915, p. 3"b, 828). 4 HURMUZAKI, XV. 1, p. 22; PASCU, ~ ~ ~ ~ b p wp. w I b , ~ 150. 5 BOGDAN, o c t 6 m ~ ~ t ek d , S k f a n csl More, 11, pp. 463-464; D b u Petrtt Croitorr~~ Vnslui este in din pmces ca ~ 4 d u ~ a Anton. meqtcr dc nrcuii din Brapv (nedntat, dl11 R doua jumMnte a .wcoltlIui lui
1

Tocrz~scu, 514

a1 XV-lea).
fl 0. 1. R. Moldova, sec. X I V - X V , 1, 232, Millhail Cmitorrll dfi numele t~nui snE care este confirmat boiert~lni Ivan %rcuI, In 2 7 . VTI. 1448: i b i d m , 11, pp. 148-247, I n 1 7. 111. 1495 se intkrcgte rinzarea unei jnm&tQi din satul Tlvegtl pc Rerheci, care fuseac proprictntca 1111 C O A ~Croltnrul, huniR cnl vinxBtwului Iilra, fiul Jfanlqcgi. a HURMVZAKI, XV, 1, p, 22, La 9 , VI. 1458, Iliaq, domnul IlIoldovef, intcfvine la Br~govpmtru fiul lul Xom, croitnr d i n Roman, trimis aici a5 invcfe meqtcvuplul dc ,,m tr~ndslmatavul" (rsd docewdum rasoriam artem), de a c h i Inv8+2lturZi a 1se atnth multutnlt pgrintele n&u, 1 8 Petrtl Croitorul Rutcanul din Suceava wte pvinenlt Pntrc 1408 81 1302 cn ncgustnr dc utari cantitifi de postav (IOIIQA, Sfudii $i documsnb, XIEIII, pp. 336, B'ds), PASCU, qP. ca'l., p. 165.

'

XV-lea croitorii din Moldova erau folositi chiar l centre mai bdepgrtate; astfel, u Nicolaus Eriger - un craitdr din Bsia primea la 1442 comenzi pentru org~enii din I,iovl. Faptul meritg subliniat atit: sub aspectul dezvoltiirii acestui rnegtqug, ca gi a1 hrluririlor reciproce in c o s t w l celor douii. Pri. CZtre mijlocul secolului a1 XVI-lea iscusinfa me~ter locali sdzuse . Slexandru L5pqneanu cheam5 ilor la curtea sa pe Celestin, un croitar din Brqov" acelqi domn comandH, tot la Erapv, doug sute de sumane pentru slujitorimea cur$ii sale2. fn aceea~ivreme docurnentele din Tara Romheasc5 tnregistreazg un numb mai aidus de croitosi4. fn Moldova, kformatiile documentare privin d croitorii se inmulpsc la inceputul secolului a1 XVII-lea, ace+ ocupind Irn loc de seam5 in cadrul me~tegugurilor orQene$ti6. La Iagi, exist5 in 1652 o ulip a croitorilor, in afar5 de prgvgliile numero9iIor croitori de pe U l i p mare, Ulita xuseascg, Ulita curtii, Ulifa axmeneascg etc. h Tirgul Vechi, croitorii rnreprezentau o ysime dill totalul me$e~ugai rilor cunoscufi din documenkle secolului a1 XWI-lea6. La accastii vreme, croitorii i5i cumpiLrau postamrile, m5t5surile gi alte material@de la negustori. Existau, ca ~i in tree-ut, croitorii cuqii, numiti chiax croitori domngti7. Emu de asernenea croi b r i specializati pentru veqrnintele biserice$i, deoarece s i n t sc~itilide alte obligafii, croitorii egiscopiilor de Huai ~i Roman8, dupg cum existau croitori ai unui boiera. Acela~ifenomeu poate fi inregistrat gi la Bucurqti, unde se comtittiie o bread% in a doua jurn5tat-e a secolului a1 XVII-leaf0.Ca $i la Iqi, existau aici ,,croitori domneyti", care confecTionau veqmintele cugii, avhd la 1627 un vgtaf, ,,Radu viitaf de croitori d o r n n e ~ ~ t i "Jnscriptia de pe piatra de mormint a croitorului ~~. domnesc Serinus, starost.de breslei croitorilor armen i din Tara Rom lxlcasd, care

XV, p. 617, scrisoarea din 17. VIT. 1566. La 3. XI. 1516, Neagoe Basatab intgrqte lui Stancirl Incofltul nn loc de vie gi cu p m i , mrmp5rat de la Coica crcritorul de la Ocna, din vemea Ini Raclu voievod (D. R. Tara Rombnslascn, set. XITI, 1 , I. p. f 16) ; in mu1 urmritor, o n u r conf irmme a aceleia~i oE 83nzhi (ibidem, pp. 125-1261 ; la 15.Tr . 1563, Serbrrn troitorul este martor h t r - o confirmare a unei vinzari de prbvglii: cam in aceeqi vreme apar ~i
aIti cmitori, Babachi, Voice $i Mihail (0~ l 7 3 . 4 ~ ~ b e p g w r t k , p. 89). Mq . La 1601, Ieremia M o ~ i l Zfnt&e?te lui DZnil; CroitonlI un loc de c a d h mijlocuI tlrgulni Ia$i (D. R., I. Moldoua, SEC. XVIT, I, pp. 7-8) ; la 1610, printre martori Intr-un zapia de danie apare un Cbr~tea Croitorul ( i b d m , sec. X V I I , 11, pp. 339-3401; l 1615, intr-o d a n k din 18 martie rremneaz5 a ca mattar Gheorghe Tjtdzibaga {staroste at croitorilor) din I q i , impreuns cu Hagi drap, staroutele negustorilor ( i b a h , 111, p. 201): h t r e 1608 gi 1617, hainele boierilor ersu msute de cxoitorul Luca din Iagi (IOROA, cii., XI, p. 276). ofi. 'n OLTEANU, OF. tit., pp. 146-147; 1 documentele secolului a1 XVIII-Iea sfnt mentiomti 58 de croitori - 7 p?.ng la 1630, 25 intre 1630 ~i 1680. ~i 26 du@ ace&& datg. IbiAdsnr, p. 147. JORGA, IstmQ i?k?zastfiilor, p. 1.17; D. I. R. APoldova,sac. Xlr.71, IV, p. 321; OLTEANV, op. cib.. p. 1 5 2 . * Cn document mentioneax&un Ursul croitorul hstmmului (OLTEANU,o p . cit., p. 147). lo I n secolul a1 XVXI-lea, docurnentat %par de croitoxi; la 24. I . 1671 este mentionat penttu prima 40 dat: .,XIhalcea staroste de cmitori-' (ibidem, p. 89). jn secolul el X\rlIl-lea, croitorii apar printre ctitorii a doui biserici bucurqtene - Sf. Constantin +i Etena din 1785 qi Izvorul Th%luirii din 1794 (rwcvE$tiikc $+tedisvab, nr. 370, p. 371; nr. 166, fig. 271-973). OLTEAEIU, o$.zcit., p. 89.

Pom@iki miasta L w w a , 111, sub data. I I ~ M U Z A KXI, p. 796. I, IDEM, XV, p. 6OQ, acrhaiea din 9. XI. 1364; IDEM,

I
I
I

a-fkvt .maqtia.de gurpnr5 a domnitorului, indicg continuarea ping in secolul a1 XVII1-lea a aceski activitk$i speciale pentm curtel. . fn afar&,de' aceast3 categorie de croitori, care lucrau vcgmintele clasei feudale, exis& ~i o m grupg, specializatii rnai ales pentru anmite p - de imbGcgminte, alt5 i purtate de tirgovefi 5i @rani. In xcolul a XVLI-lea, iz~loarelescrise amintesc 1 de,,,EibFicari"a, ,,~iibunari"~ ,,porturarY4. Brimii canfec$i&au un anumit t i p gi de hais$, de origine orientali, denurnit; ,,bgibbracV dill postav rogu, purtatti la Inceput gi de boicri, rgmintnd apoi utl vegmint a1 tirgovefilor, La lqi, exist, chiar o uIi@ yi o mahala cu numele de , , B g i E ~ i e " . A1tEi erau rzbunasii, cei care oonfeqionau vqmintele vztuite, purlate nai ales de tirgovefi 5i de ogteni. Porturarii fzceau pantalosii dc postav gros, care se purtau de orirgeni ~i arngufi. Dat5 f iind specializarea me$tepgurilor in sscolul a1 XVII-lea, vegmintelc confectionate se e e a u de vinzare l negustori. Sub acest aspect, cah5tiful de rngrfuri a a1 dughenei din Iqi din anul 1679 este tot atit de intcresant ca gi p e n k cunoa7terea stofelor gi pfnmturilor. fn aceat catastif sint cuprinse baibarme, conle$e, brz^ie qi jofe. Deosebit rle croitori, un rol important 3nd din fendalismul timpuriu, in confectionarea vepintelor, 1-an avut cojosarii ~i blgnarii. Men$ionarca acestora, ca ~i a croitorilor, dateazg abia din secofuI a1 XV-lea, cu toate c5 rne$qugul trebnie sS fi Eost ma! vechi, st% in mediul sstesc, cft 5i in, cel or5venesc. P2ng azi, it1 sate, cojoacele nu se lucreaz5 2 gospodgrie, ,ci de anurne meyteygari, +ani specialin zafi, femeile ajutfnd doar la impodobima cu broderii, introduse relativ recent, in unele zone ale $8rij. Cajoetiritul $i blgdritul stnt megtepuguri vechi, dezvoltate fa cele trei @riromine, rnai ales .h Moldova qi Transilvania. Din cauzs climei mai aspre, Maldava este pin5 azi o regiune in care cojoclrl reprezint.3 piesa cea rnai importants, apred a t 3 gi costisitohre, din partul $%ranilor.Blana P costumul actual n ca gi i cel n medieval de curb pe ling& solul ei practic dE gi o nota de distinctie social8 qi

ax-ere.

h Ifoldova, cojwarii satelor apar mentionati h documente h c 3 din secoful a1 =-lea, pe marile domenii feudale, deosebiti dc blgnarii din ora7ea fn ssatefe d5mite la anul 1448 rngngstirii Prabota, sint mentionat; ,,cojocarii sau orice megkri"6. -4ceeqi import an$^ li se acord3 ~i iatr-un alt hrisov de danie &re mZ&tirea lui latco, de ling; Snceava6. La anul 1453, pe moqia acestei m5nbtiri sint adugi o v r i e de megtepgari, dintre care slut iadicati, S mod special, doar cojocarii, De n

I
I

"HURMVZAK~, 1 1 , p 6011; I ~ m ' p * l c m d h l t , n . 42, p. 218. x1 . r a ~ L T E A s L ~OF. kt., pp. 149-150. ,


a??

I b i d m , pp. 89-90; prima mentiune a acestar megteguguri este la 14. X.1653, 1.7 z5hrln~ri Bncurcqti, e~istEnn la chiar un cnrtkr a1 lor, wind un vhtaf, Dinla.

iar phP

Id

1700

Ibrdem, p. 150. D . I. R. .lfol&~a, sec. X I V - X V , I, p. 227: lmuitorii satelor CiulEncqti, Ropca. B q t e n i s?nt =:!ti de orice rhligatie. Se n ~ a t i o n e a d espr@s ,,$I ariciti cojocari xfnt in meate sate ilau w i c e metmi -f-:r:e intreg acest \-enit al rniinkstirii". Acegtixneytqugari sint aub auturitatea c?dugG~ilor de la Probota. 'TIb~dr'm, pp. 260-261; w tnentiniteazil scutlrca de ohligatii a onmeullor rlin ~ ~ t d5ruit m b G u l e z i ..fie c5 wr f.i tnqterl zrnu cojocari sau orice el de rnegtee sau rus sau grec sau orict fcl de limb5 :c ? d i m a r e la 19. Ix.1507 (D. I . R. -Wddwa, sbc. X V I , W , pp. 179-180).

..."

altfel,dovada cea rnai gGitoare a dezvoltlrrii acestui znegtgug, rnai ales I Moldova, n este lipsa dintre produsele importate dill Polonia sau TransiZvania a blgnurilor confectionate. P ? de alG parte, anumite mkuri impuse de Matei Corvia la anul c 1466, reinmind nigte d i s p i t i i rnai vechi, interzic exportul cit ~i impdm1 de piei din Transilvania in celelalte do& @i rorn&ne" Decizia d a G de regefe Ungariei a fost luatH l cererea ~prezentan$ilororagelor s k q t i , care se pling d se trimit a piei crude , i mare cantitate" in Moldova pi Tara Rornineascg. Este, de fapt, o ,n rngsurii dc proteciie a tgbgcarilor ~i cajocarilor transilv&neni. Dar prelucrarea pieilor a continnat in cele dong @ri t o t atit de activ ca gi aducerea lor din TransiEvania, cu toate restric$iile, deoarece la 1489, Matei Cornis reinnoiqte hotLirea sa, dat& cu un sfert de veac mni inainte2. Acelqi proces economic se continua qi in veacul urrn5tors. Blgnarii s9n.t: mentiotiati in orage; ei lucrau, desigur, blhnurile scumpe, de jder, veveritg, vulpe, sobol, cacom, samur etc., dintre care unele erau importate. Blg~zariidin Suceava sent mentionafi, avkd diferite fegsturi ca o r q l Lvort. Tn secolele urnhare se dezvoltz cojoc5ritul gi 2n o - :documentele r amintesc astfel de megte~ugariI a Tirgovigte,Bucuxe$- i , Iqi etc .6. Trebuie semnalat 1 furiziza cojoace Txansilfaptul c&, ping in sccolul a XVI-lea, Tara RomAi~eascg vaniei, iar din aceast5 vreme importul scade, acest me~tegugdezvoltlndu-se qi in orqele trans ilvhene . Din veacnl a1 XV-lea s-au m r t cikva qtiri grivitoare la mgtegugarii cizmari, t a: care, ca ~i croiterii, stnt fispinditi rnai ales in orqe. Cei din Moldox-a emu in leg h r i i , cu cizmarii transifvZileni, Astfel, zece calfe de c i z m i din ora~ulBaia figureazg 21 frg$ia Sf, Ioan din Sibiii, a1 d r e i registru s-a pPstrat din anii 1484-1557, 1 contislnd nnmele calfelor din diferite fzri, fn'nscrise aci anudB. &istau +i cizmari specializaZi, deoarece h 1477, la Shceava este a W t un Stefan Ruteanul, care Ecea gi ckme rqii, de mlitatt superioafi, rezemte mi ales domnului ~i h i e rirnii7. In veacul u r a t o r apar cizmari pe dorneniile hiere$ qi miidistirqti8. Ping fln secolul al XVII-lea, cind se introduce moda oricntali a iglicelor gi apar me~terii iqlicari, nu tste mentionat vxeun ptilgrier in Moldova sau Tars RomAneasc5. P51iiriile de p3sE qi de paie se importau, iar ckiulile eran lumte de cojocari sau
HVRMUZAKI, pa 61, PASCU, o+. it.. pp, 112-118: C ~ M P ~ Demotfavsm ccoaomici faudab XV,, A, p. 14. a HvRMUzAKI. XV, pp, 130-131, a Ln 1513. regele VlndlsIav confir1u6vechile dispoziqi; l 1537, v o i e d u l $ M a n Mailath hwce a nepsbrilor din Holdova. gi Trmsilvania sii cllmpere $i sL ZICWG tar6 piei de micl (PAScu, op. cff., din pp. 113,1221. f11 m 1 1422,apare printre negurtarli moldoveni tnenfionati la Llov g i Ioan Woloscllyn (probahil u Walahut), ~cll$..fsx, care nu este excltu s i fl fost In ncelagi timp gi b l b a r (PANAmSCU, Iwter#raWri r m h e $ # i ,Bncureqti, 1947, p. 110) ; la 1189 g i 1476 se acorda dreptul de ceGtatie a Liovu3ui unor blkuari arnlcni din Suceava (IORGA. Studit $1 dacfmwnta, XXIII, pp. 30'2-310) ; la 1477 un alt blznar din Suceava, imprenag ca doi croitori, p r i m e ace1q.i drept (IDEM, Rcln/ii tu L e d w g d , pp. 10-13). D. I . R. Tam R d w e a s c & , z s . X V I I , V pp. 211, 421, 431: P A W , op. cib., p. 127. . P A W , of. cil., pp. 133-136, 280; IOROA, Ravish isboricd. XXI, p. 324. IQRQA, S k d i i docwmenk, XXIIZ, p. 310. f n h robii boleruIui Dlnga figurcazA la 1570 uti cirmer (D. Moiduva, scc, X V I , 111, pp. 230, I.R, 294-2253; pe mqia rnEbnZktirli Ivtmi, spar tn tnt:riiea din 19. IX.1597, In afar&de vecbii cojofarl, ciubotarii ( icurelad (ibidem, W , l pp. 179-180.)

' '

72

blgnarj. Glelalte obiecte accesarii costumuIui, care se fEiceau din metale gretioase ciocgnite sau turnate, siat, de multe ori, aduse din Transilvania, &te cunoscutg deziroltarea mare pe care acest meqtegug o dabindise in marile centre a r a ~ n e $ t i , mai ales la Sibiu ~i Btzqwv, mde existau argintari incH din secoIul a1 XIV-1ea.I De asernenea, sc cunosc mcli bine azi decit in t r e a t relalille artistice in acest domeniu tntrc Tarn RomAneascZ ~i Transilvatlia2. Toate aceste fapte prir-ind, P gen nere, evoluiia argintgriei medievale rie indreptiipsc s l socotim cH. yi obiectele de metal, amiliare costmului, se Xucraa pe scar5 l x g 5 tot airi. fn sprijinul a c e i idei \*in,de asemellea, informatiile documentare. Prezen* constant5 in tratakle comerciale a cinggtorilor ~i briielor, care erau din pielc, ferecale cu plgci de brow, sau dintr-un alinj de argint aurit, doverlegte c3i aceste obiecte se lucrau mai ales in Tmnsilvaaia. Chi= cclc mai simple, probabil pentru soldatii ~i gkzile cueii, erau aduse tot de aici ; Epupeanu comanag, de exemplu, o dat5 4 000 de tin@tori la Bra+ov8. Me$e7ugul de art5 a1 broderiei, care din cercetarea Embriic%miuteimcdievale apare atit de dezvoltat In @rile rornbne, I r n este amintit documentar. $tirn, din menciunea h i Del Chiaro amintit2 mai ms, c5 jesutul, ca si broderia erau Endeletsiciri casnice, En ateliere oqanizate pe ling5 c u w e domnqti. Nu1n5ruI important de broderii religiaase pgsstrate in ttezaurele mEtnbtireqti indrept5$e$te, de asemenea, afirmarea existenjxi muor ateliere cu tradifie artistic2 in cadrul mgnbstirilor. Ipaktic, bazindu-ne pe asemharea de tehilicg gi oruarnentatie iiitre broderia costumului laic qi cel Iiturgic, conside* 6 irnbficbintea de mare lux a domailor se executa chiar fn ace& ateliere.
PA=. Q#.dl., pp. 71-75: VATA@WNW, Islorim a r b i , pp. 176, 181. "KI~IHSCU. Argia-, pp. 24-30. * IIVRMVZAKI, X V , p. 4%.
I

COSTUMUL DE CURTE DIN SECQLELE XZIII-XLV


$1 TRANSFORMARILEZUI

P ~ L &IN SECOLUL AL XVII-lea

IN ANTICHITATE $1 EVUL MEDXU

I, ~S~~

POmAR

Despre aparifia costumnlni de curte romInwc a1 unei claw st3pfnikare - domn gi boierime - nu se poatc T-orbi decit dupg vcacul a1 X-lea, cInd pe baza ultimelor cercetgri st poate situs perioada feudalismului timpuriu. fn m a i ~ i f e s t ~ i exterioare le ale acestui proces social ~i economic, el marcheas ierarhia creati i sfnu1 noii n socicS$i, prin calitatea diferentiat5 a materialelor folosite, %a ; @ pdoabelor ~i armmite ntribute de ordin simbolic. Datositg leggtiturilor econoruice, politice qi culturale ale clasei domillante cu Bi7an$d, nurncroase elemente ale costumului imperial b h t i n au pgtitruns treptat in mediul local, strivechi. %mb&dmintea tradiHanalB j&Gnea&, la rindul ei , a fost inriuritd in dect~rsuI epocii feudale rle cea proprie ofiynirnii p i b i e r i m i i . AspectuI %titde bogat a1 portului popular, aSa cum s-a pgstrat In secoluf trecut, djinuind ~i in vreniea noastra, E mele zone traditionale ale Zgrii, se datore~teacestui inden lmgxt proces de osmozg. Cercetarea istoricg a costumului popular actual, in taporb cu cel oegenesc gi de curte, va coi~stitni capitol al cdui de-a1 doilea volurn din UII lucrarea de fat;. En etapa actual&ne-am limitat la schi5area tn linii mari, atit cit permite informalia scri& ~i'iconografic3, a costumului tzrirgnesc din epocn feudalz, continuind in structura sa de b a d pe cel geto-dac. Pmter l geto-dm . Xxvoarele iconopf ice antice gi unele $3 literare spomdice eglindesc aspectul fmbr5cgmintei inainta~ilor lzoritri @to-daci, atit 'in ansamblu cit gi in unele detnlii particnlaref . Metopcle monumentului t r i d a l de la Adanlclisi, basoreliefurile Columnei lui Traian gi puwele stele fuuerare &ite pe kritorizzl Daciei, reprezentind pe localnici, raportab la portuI popular reprodus in miniaturi, descne qi stampe vechi 9i In jmbriicgmintea tgrgizeasc&actual3 din zonele traditionale ale
PXRVhN, GeGica, pp. 137, 139.

thrii, a, dus la unele concluzii intcresante. S-au puiut desprinde, pe de o pa&, t& dicinile indepgrtate ale gartului popular de azi, evidente In structura sa general;, iar pe de altH park, suprapu~zerile ulkrioare, care se datoresc, atit contactnlai m
cmtumul clasei dominarrte, cft gi inriaririlor grilor invecinate. Cea lnai importanti incheiere , despdin acest studiu comparativ, este legat5 de ideea continuiGtii peste veacuri a mturnului dac origiaar ~i tsansmitctii Iui pfdi azi popula$iei TOmPneqti de pe tot teritoriul tgrii. Awst scmnificativ proces cultural de p%trare in forme nealterate, a elemt~ztelor bazg a imbr5ciirnintei a fost relevat in& in veade cul trecut de etnografi qi istorici, fntre acqtia, Odobescu, cu vasta sa esuditie istoricg q i tactul $iin$iiic care-1 coracterizau, a desprirls o serie de sugestii prefioase din studiul costumului popular, E rapost cu cel reprezentat pe mon~~mentele n antice" Ideea, reluatg ~i Pmbogltita de t o t i ceilalti istorici carc 1-an urmat, a fost urmgrit5 de cercetgtorii actuuliq pe baza unei iniorrnatii mai Inrgi , analizind mai temeinic aspectul costurnului papular din zilele nuastrc. Asemenea $&ranilor de azi, bgrbatii geto-daci purtau c3imFi~idin pine; groasg de cfncpg, de tipul cel rnai simplu, denurnit ,,ch+ batrineascH dreaptii", incinsii ccu o cures de piele. Mai I u g G de genunchi gi dcspicatg ~>ep a l e , in psrfi, ea este reprezentaG pe mtopele monumentului de la AdamcIisi, ca qi pe basorelieIuriIe Columnei lui Traian. Particularitatca aceasta mai Gilluia incg in secoluI al X1X-lea, f iind relevat% Odobescu, care considerg acest tip de c5ma$i, dac. Alte do& vade riante ale chGqii biirbgte$i - cen cu ,,barb&, ca~acteri~atg printr-un orvamerlt triunghiujar pe piep'c detcrrninat de croialP, ca $i cea cu ponlele incretite, asemema celei cu fustaneI2 din sudul Dungrii - au aceeagi origine strgveche. Itarii strimti gi Pacre$i$i pe picior4, ca qi un alt tip cle pantalon, format diri benzi rgsucite de-a lungul piciorului asernenea unei moletiere, apar de asemenes pe rnonumentnl de la .Adamclisi6. Ultimul tip sc mai cotitinui $i azi in costumul tmditiotial nlbanez, fiind
> ,

w e , 11, pp. 334-390; textal ffancez qi tradncerea notelor extrasc din CutuloguE @&tctelor Srcfi~MPiiRamiine la expoPi+gtra ~siuursnlsidin 1 8 B T , de la Paris. 111 n e s t catalog O d o h d& o drscriere snwintg $i e x a ~ - 8 vqmintclor tiimnului (pp. 339-341), rhmintind fmd~tlpolimm- a1 a costumului ji originea dad a cilciulll, care apxr ~i pe b ~ ~ ~ r e l i e f a rCalumnei lui Tmian. htr-un ciclu ile de conitrinp, intitulat Art& in Rom&~ria periodul pm.sforic [Upwe, II), Sntr-o prezentare mai larg5. irr o4lnbrwu mnintqte originex dacl a rurtmmtlui r o m % n e , mbliniind pnrticulnrit~fil~ celui din V a l ~ a Hntrgt~lui. P ~ K E S CIsterpztarea rlevnt?itkrlor efnogumjicc de pe m o n t c m f i r l de la Admclish (Ttopaeum TraU, %'rEPm, p n v b ~ s n t aetnrcli. da~icd a pvefu$u~zlrn sarwza~k A juni), fn S C I A , 1955, TI, 3-4, pp. 21)-7tl; roxalanr d~ $8 Coko&g*aluz Trnzan ;rr mosacmenluE de l# AdamcEisi, i SUTA,1957, XI, 1-2 pp. 13-23; idem, n G ~ n s a ucnstwmulua, *sn SCIA, 1959, VI, I , pp. 19-24 studiu fn carc se d& g l lntreagn bibliografie x problemei; FLORESCU +.A, dvka ~ O $ U ~ B Y & 3. diw mnsle Avg'gq st M u e e l , Bucaregti, 191i7. pp. 130-139. 8 AceastB c h q 5 are u croiald rnsf coniplicatl, cu patru grupuri de clini, dintre csre dou5 grupuri g i n t Intercalate In fa@ yi spatc, su)r drriu~uirea de ,,barburi". Ea .e poarttT rnai ~ I e s sud-vestul s In Tsansilvanici +i uncle zoue din vest, pe versantul nordic at Mrrntilor Apuaetil $i pc valen Ariegului in (E.FECRESCU, SECOSAN, Rrla pc-pwllard, Bucurqti, 1966, pp. 36, 103). XI. 4 Acclqi pantalon. care se nrcnti~le pfn& azi i nmdnI Xoldovel, ern purfat E secohd a1 XIIn n lea in Franp. f ~ m r e l i e h l r i l ede pe portalul principaI a1 catalralei din l'hartres, datind din anat n 1150, a p e nn p b h r purtittd ?stfel dc iteri, o c5ma~Q dreaptl strins? in talic, iar pe dearmpra o mantie m t agrafafi pe nn umtis ( F R . SOUCHER, r3 Historre .elu costtirnr frt Uccideirt de I'Arrt*gsiti ri nos jours. Paris, 1465, p. 181, fig. 325). 6 PLOREsCu, op. tit.. p. 133, fig. 85.
I ODOBESCU.

partat fncg f n evul mediu hlttmea bizarztin5'. Cos~tmul ifari strtrqi pe . piriot cu qi cel, c t 'cioareci de dixnie, purtati jarna, se intinde pe o arie l a x cuprinzZitoaw a ~ prii, iar cel cu pantalonul herelit pe pulp5 apare doar in unele zone din R;Ioldova. Pe deasupra, in timp de iarn5, se pnrta ~m veqmfnt dizltr-un material aspru,, care cMea drept, f5G sg se muleze p trup, o piinurfi de ling asemenea celei folosite q i e a;si pentru sumane. Pe c0lurnn5,~ unde, $11 genere, a r t i ~ t i iau stilizat atEt chipurile cit , ~imb&cgmintea, dacii pose o mantie scu*, de clll&ie, Erg mineci, prinsil i pe umeri cu o fibulg. Pe rnanumentul de la Adamclisi, cn qi pe stela furlera& ggsit& la Cqei2, localnicii p a r & cojoace rnipase grek, cu blana pe dinafar5, irnb~iicgrnintc. care 1-a fngozit pe Ovidiu, fgcindtl-1 J - i numeasc5 ,,$ellita' Geiac". Pe cap ei nveau cacinli de blan5 sau bonete de pisl8, deosebind pe nobili de popml de rind, cnre ~ ~ m b cu capul gol, iar fn piciaare, opinci de piele, prinse ctr nojife, Tnla m c i ~ t e aga cam apar pe rnonumentul de la Adarnclisi. , Poeul femeilor este P c ~i rnai bine cunoscu-t, dintr-o etap5 rnai timpurie, dal nA torit5 dkscoperirii statuetelor de la Cfrna din epoca bromlui, cfnd pe 'teritoriul @rii noastre se ponte vorbi de o popula$ie local& tracg, stribuna geto-dacilor. Cele doug catrinp, carackristice pi15 azi podlui femeiesc 3 anumite zone ale pdi, n apar rrtprezentate pe statuetele de la Cirm. Ele se pmtstu imprettiz&peste c%ma$, ca !ji mi. Unii cercefitori au interpretat ornamentele de pe statuetele de la Cima ca broderii ale csrnggii? F%rgde alte noi dovezi materiale, cotlsiderila c i s-ar putea s5 fie~v~rba mai,degrab& motive rezu1tat.e din 3mpletirea unor fibre saa trade sate cu o culoare, rIar nicidecum de o broderie propriu-zis&, <deoarece,dup& pgrerea naastrii, cus&turile bogate ale portului FrSnesc au apgmt mdt mai tirziu , fn epaca feudal;, in contact cu broderia costumulul de curte, de traditie bizantin& si orieatnlii . P e Columna lui Traian, ca ~i pc metopele rnonumentului de la Adamclisiu, apate clar c5mxya lung%,di~ttr-o singud bucatg, &ind drept , fZr8 d se rnuleze pe tmp, fiind facut5 din c311ep5, ca gi azi. Ea se caracterizeaz5 printr-o croiaIFt simp15. Foile spatelui ?i pieptului, care alcgtuiesc trupui &mgqii, impxu115 cu cefe care fomeaz5 minccile, s h t i~lmetitein jurul gitului, far& a f i rgscroite. Acest tip de clXmaqj increIit5 la gft cu o a@, f5G pler, care npar in imaginile sZpate pe metopde monumei~tultri la Adarnclisi, sc psstreazg rnai ales in nordul Moldovei, fiind r5sde pindit5 alt5dat5 pe o zong rnai la@, care- ajunge p r in Arg*. EG Wn alt tip mai e~*oluat fa@ de primul, care apare cor~cornitentgi in postul dacic, este c h a g n cu ,guler, avind aceeqi croial5, &in& in jurnl gftulni eu o bentiv ingusGU. G n q a
DUCELLER, Les nyazltlilks, pp. 102-103, miniaturi reprezentind tfirnni in culeq111 vier $i Is. arat, : PROTASE, PUO~IPWQ l i ~ ~ i l anCDaciia, pp. 71-73; H. DAICOVEIU. ~0~ d ai Dacit. p. 23, lig. 60.

'E k
i

i
i

FLORESCU, Genes@ coslum~fwd, in loc. d l . , p. 32. IDEM, i 4 ~ $ r e i a r s a ,in loc, cit.. pp. 70-74, fig. 95; 1DEM. Arges si ~ w c e l p. 134, fig. 88. h , IDEM, q.Cit., p. 144. 6 I h d t m , p. 144; pc o stel.5 funerar5 din secolele 111-IV, &it5 h Croatia {hfuwul de arheologie din Z a ~ e l ) ) aparc clar tip111 de c 8 m a t l Pnm$ItH la git gl mbecl, ea o bentif&h e ,ca la iIa dt , azi ( i b ~ d m p 132, fig. 8 4 ) . ,.
3

de acest tip se ggse~tebogat ornamentat&cu broderii de fir qi de rngtase tn mdum l e domniplor gi jupanitelor de-a lungul epocii feudale. P a t e &ma$, femeile purtau catrinp, opregil sau fota. Portul opregului cu franjuri, de origitie striiveche, mai supravietuiegk in Banat q i in Hateg, Catrin$elel, una in fa$g qi a l b in spate, sist rlispfndite pe o 7 ~ n & la*, cuprinzind tacit5 Tramilvania, Oltenia ei o parte din Muntesia. Fota are form5 dreptunghilzlar3, strinsa pe ~olduria cnpetele suprat puse, fiind prins5 in talie ctt rm briu, ornamentat cu durrgi. fn mod errrent este fscutil dintr-o $sghv5 de li@; in trecut exista ins5 gi fotA .din pinz5 groasg dc cinep6. Initial fota a fost istr-o singud culoare, fiind o m m e n t a t 6 istr-o etapi mai recentg, rnai ales cu dungi. Aceastii pi& de port fgi are originea in Iumea Orientului Apropiat. Unii cerwt5tori au putut distinge fota pe metopele de la AdamcIisi gi pe o stela fittnerark dill CroatiaB. Aici, ea aparc cu colful ridicat E sus, n +a cum se poar& ~i azi la mum& 2i.l drum lung, pentxu a da libertate pasului. a f n talk - a t e strinsg cru un btiu. F o a are o largg rgsphdire de-a lullgul arcului carpatic din nordul Moldovei pen& in valea Argeqului, uneori trecbid la est ~i la nord de Carpa$i, de exemplu, i zona TopliFi g i in Tars Birsei. Pgstrind aceeapi n denurnire, fota este mentionat5 In cursul e p c i i fwdale printre piesele costumului de curte. EmbGcgrnintea aceasta simpl2, -tenis de Prhirnea rodneasG de la daci, este mnoscut5 refativ amZnuatit din unele descrieri ale chl5toriIor din sccolele XVIXVIII ~i din imaginile pistrate In rniniaturile gi desenele vremii. CglAtorii strsini care ne-au strgb5tr1t@ra, fiind atrqi de unele partial aritZti ale costumului rom5nesc, le-au subliniat, de cele mai tnulte ori cu destul8 veridicitate. Unii diritre ei au atrib~tit originii rioastre romane sspecttd gcr~eral unele detalii ale p ~ r f x l u i ~ ~ sau altii - f h & a - ~ puue problem sub rap& istoric - an descrk imbscbintea $5i rgnensd, subliuiiild uueori notele ei particulnre : croiala c h i g i l o r Ierneie~ti~i b2xbiite~ti, opincile, gluga, vglitoaren capuloi. f n vremea lui Petru Rare$, dalmatiattl Anon Verancsics descrie costumul moldovenilor ,,imbr,kati iutr-o dim ie de cllloare brun$, grosolaiG ~i pestc mkisur5 de piroas;, acoperiti pe cap cu o cficiul6 ascufitii in form5 de piramid: tot de asenienea material; Incgltati cu opinci, negsi la f a g , ca Nrul ~i rn b a r b lung5 5i Tar piepCmat.5, armati numai cu arc ~i coase"? Patru decenii mai tirziu, nohilul francex F'ranqois ire Pavie, venit la curtea lui Petru $chiopul, descrie in acelaqi spirit pe moldoveni, core poartii cojoace rnifoase gi opinci f5cute din piele, mqchi sau scoarp de copac5.
1 C ~ t r i n + are diverse dmrltmiri. dupfi .lane, cn: ,,zaveIc5". ,boscea", ,oprcf, (PETRRSCU, SECO$AN, Arta pofiukrG, p. 3 3 ) .
2

.fPstic", ,~ndie'- etc.

PLOWSCU, . cin., p. 132, fig. 84. op

a ~W~ERSTORFFER Ckmogru@ 2olduwci. v e l CZOlmi str&ini, I, p. 196; UURFNTIUS T W S , B cap. De hubitit I17alachovunt in Trmsylvasioe, din O u i g i ~ c s actasus Transylvaltorum ef

r e a d ideea orighii mediteranene R costutnuIui ro~ii%nesc. 4 Cdllltori s i v i i ~ i ,I. p. 419. . T~ 6 ~ORGA, A tte si frapmz&, 111, p 34: italianul Frmcism S ~ T O amintqte c l , ?nacteagi m e , i Tare RomGntascZ populatia de mijloc folosea materialele gramlane de link, iar poztnvul alh g i fin n era fntrehuintat ppettu pantalonil tirgnegtt (PASGU, Petua Carcal, pp. 190-131).

..., sage

TOPPEL-

Detaf ii deasebit de intesesante &supra PdZ$ig5rii $rapilor din Tra~silvania, s h t illregistrate iatr-o descriere a acestei regiuni, fgcut5 pe la rnijloczll secolalui a l XVXI-leal. Se men$iolleaz5 c5ma.p cu , , b a r W , caracteristicz pin5 axi ztlnei sudice a Traisilvaniei, gluga gi opincile. Acelqi nutor subfinia75 uneIe note proprii . costszrnului femeiesc; vjlitoarea capului gi broderiile cZm2gilor, ca g i la bulgitroaice. Un suedex, care viziteazg Transilvania cam in aceeqi vreme, remarc5 de ascrnenea boggtia ornamentelor cnsute pe c5rn;~ilc tdrancelor2. Acelengi elemente ale Pmbrgcgrnintei )$s$neqti, p5stratc de-a luugul timprrlui, se reggsesc intr-o seric de miuiaturi gi desene colorate, din secolul al XIV-lea pill5 in secolul.al XYIIL-lea, a cilror centarc este de un inkres excepJional pentru istoria pertului popular. Cele inai rcchi irnagiili alc cosfmmulr~i popular apas in dou; miniaturi din C h o nimm $ict.tanzx, rcprezentkd bWii1ia de la. Posada. Arcagii romsni, spre . dcasebire de cei magliiari, care paart& armuri ~i d m + de zalc, sint irnbr5caJi cti d m Q i albe de pPnzg, incinse cu o cttrea ingust5, i p r i ~i opinci. PC cap au cgci111i Pnalte. ~i tuguiate, iar peste cgm.igi cojoace lut~gi,mipase, cu minrcile atLtPmind Iibcr pe spate, ca la @ranii de azi din Miirginimea Sibiului. Costurn111 reprodus fn secolul a1 XIV-lc*. se aseaGn5 cu cel care spare clou5 veacuri g i jum5tat.e rnai tiaziu, in desenul colorat a1 lui T'alentin Frank4. Acestst reprezinti PrnhrFic5nlintea unui<p5stor transilv&nenn, cu cSrna$i scurt8, de culoarc illchis:, strills5 ill talie cu m Sery par ingust, fnnodat, cu capetele a t h i n d , cioareci striinti pc picionrc , crpir~cilegate cu nojite, fse cap cgciuI5 filguiat5, iar pe utzleri un cojoc miios, cu blana pc' dialE h . fn vearmrile mmitoare abunilg imaginilc prtului popt~lar,care rednu consccvent- acela$ tip de costurn. fn Biblioteca nationalg din Viena se pgstread manuscrisul qi harta topografului austriac I'riederich Schwaate, datind din anal 1728, care con$ine ~i ilustratii reprezent?.~~d cfteva tipuri de cost~uil~e roinlnegti de @rani 5i bnieri. 0 copie a acestei lucrgri, realizatj in anul u r d t o r , se afl5 311 Biblioteca Aca(lcrniei5. Alte numeroase copii ceva rnai tirzii, imbogi2tite.c~ vnriante",privimd n ~ a iales jfnbr5sirnintea noi
,

Dna A li und xe?dc Tcudsche Dacia, Niirnberg, 1666. pp. 338, 544, 317-348. . T~ABMGER, CORI'B~ Iakotr Hild#bva*dts DwifacAe Schwsdasche Gescasdtsschofssvcis~nach Sicheabzirgez (1656-165H), Sibiu, 1937. POPA-LISSBANU, Imoarele isiovd~dmw?pl8nalnr, ,,Chrovicum picturn" XI, pl, color, pp. 105 - 10(1. &Is. 5309. BEblioteca LlcademieI Kepublicii Socialiste Ruminin, este copia desenului oriainal, care a fost r e a l r a t b primele decrnii a k veacului nl XYJI-lea. I-alentin Fnnk (1.590-1648). aatarul aMstai deen, era an sax d n Reghin. B1 gi-a f k u t stutliilc la Strasl~lnrg Tkna in anii 1622 - 1621, i $i d-nind apoi p t h a r a1 oravlui Sibiu gi comite a1 sagilm. in awl+ mict, i afar5 de jrntrgil~ca pg+ n torului, se gaffe~cdesenele stelnelor TArii Rorn3ne5titl,ppurtind d a t l e llillj rji lti30 Tabaka Wahchiae C%soFttfa~ae F e e d e r S~her)~mlaiwm, psr Regimini6 Htistcrinl~i Cxpiiaricu~u,Ao: 1723, coptam Fe: lo: Berndt, Ing, Lieut, Bibliatecn Arndemiei Kepublirii Sncialiste IiomRnin, hzrf i DXXVTI-5, CORNEL IEREMIE, iCretcb Dnlca zzdr Kultt#~gee~ckicldle, F.V.L., 198 1 , BRIICL , nr. I , pp. 75-81, 7 PI. 1-8. 8 PLORESCV.LC costr o t m a i m aw M o y m Age, in RHA. 1965, 11, pp. 111-125, cornpar& intre ele taste aceste ilustratii. ajunginrl la mncluzia cii au ua protntip comun, care dateazl de In sf lrvitul semZnlui a XYII-lea. 1
"OESTER,

din Transilvnnia, exist5 in Eibliotecile din Bucure~ti"i


~i 17urlapcstaG.
mh~esc, de

Claj*, Sibiu"

&ax?

! '1
I

i
I !

I
I,
I

1;
1
t
I

Toate aacste matcriale siilt pre+ioase izvoare pentru cunoqterea costumului TOtoate catqoriile, la sflrqitul secolulni a1 XVIl-lea gi inmputu1 wamlui urn~Rtor. harta lui Schwnntz apa1-e un piistor, n c h i hbrBc%minte se poate TePe ggsi pfr~5 bl costurnul propriu acestei ocupa$ii p3riine$i. De asemenea, imbr5c8 azi rnintea @ r ~ ~ c e l op~~rtind r, c&ma$i cu altitg gi catrinfe fndungate, strinse In talk cn un br?u, estc pin5 azi caracteristicg pentru o bung parte a g r i i noastre. Influenta balcnnicg , evidentii I11 portul pantalonilor, stringi la glezne asemellea ~alvariIor, existerltj doar in mna dunjreai, a p e GI PmbriicZmintea ne&rilor reprewnta$i in N T S ~ desene. Ti1 afwk de costume populae, in toate ace* materiale sint $i imagini nle hbrilcKmintei hoiercgti, care corespunde fu toate detaliile cu cea cunoscutZ din vcgrnintele p&trate 2i portretele ctitorilor din picturile murale ale secolului a1 LXIiII-lea- Elc constihie o prccizare fn plus pentru datama la sfiqitul secolului a1 XT:II-lea a1 cclorlalte imagini, reprezentfnd costumt~lpopuIar. Raportind aceste pretioasc documente icanografice la portul fgrgnirnii de azi, constath & qi-a p k trat nealteratl struhrra sa a r i w , dar s-a irnbogztit, sub r a p o d l ornamentavei, mai ales in ultimele veacuri. Pe fondul strjvechi, s-au suprap~~s serie de eIenlente o noi, dc ordin decorativ, care aqa cum rezult5 dill arlaliza costumului de curk, se datoresc inrhririi acestuia asnpra portului celorlafte categorii sociale- tfrgovefime gif.&rirgnime. Vqmintele cu tzietuxi specific orientale, purtate de hierime gi de orjgeni pin5 la hceputul veac~rluitrecut, cind s-a introdus Pmnbr5dmintea de tip occidental, s-au pgstmt in portul popular, nlai ales in zonele sudice ale Zrii. Dar rnogtenirea m a mai bog&, trmsmis5 casfmmului wi~~esc, bjderta+ n zona subcaqmticB, mai este ales & vecintitatea t*echilor wgedinp domile$i ~i rn&n:istire~ti, acolo unde in cpoca feudal8 an existat ateliere active de broderic, piag axi fgrancele lrrcrenzj ccle mai bogate ~i rafinate c5rnrZgi. Paptul nu este i n t b f l t o r , ci are rildkini istoricc mi indepZrtate, care leagii portul popular din lumea rornjlneascg yi cea sud-dudirean5 de mogtenireo. binanting, carc s-a pgstrat pe t a t acest vast tsxiteriu a1 Eurapei de sud-esf.

!
.

1
I

Siebesbf!r~m, Biblioteca Academici Rcpuhlicif 8ncinliste Rnmlnin, Cabin14320. Kostfhnbiliitv. BibliQtm~ rmivmltarG din Cluj, o 4 e modern; dupX otiginalnl din molnl a1 X~TJT-I~I, pktrnt i BibIiotew. din G-. n Colecfia dc descne rolorate intittilat5 Si#be~bilrgispheL a d 8 8 l d % c k t e l ~ , SLbenbAg.gCchc ~ V a t i o ~ a b Irachben Hnga~zeahciqnI , H u ~ r ~ ? ~ hIT, + n ~ i Bibliotccn rnuxelrlui nrukenthal din Sibiu. f n nceeqi IribIiatee% se pSstreaaSI un manuucris din an1111816, cuprinzind d d e r e n vYii y i imMckmintei t 3 ~ n i l o r romSni. gi m a ~ l ~ i a r i Tran~ilvxni:vezi IBREMIE, din Gesckichtlich nolkrhds?ulbicclre EedPsrdun< e i m r Kritiscllma Ai~swevlfr~~g J,eonhard-HanBcJ~7(/! de~n.Jahre I R l d , I11 1'.II.1,. , 3 9Gf , Ran tnd 4 , nr,l . dm* nus pp. 109-130, fig. 1 - 6 . T 1)iblioteca Univetsitiifii din Grm, sub c o b mii. EX 641, ca titlul KarJihnbiklw-Bwh, $e g n k un nnmiir important de dwnc. prw~ntate E. BAREL$, Coslwme r w n h w ~ t idiw ~~eactfl XPIT. Cluj. de sl 1938, pp, 9-32. 111 bihliotcen Muzeulul national din Budapesta exlst& albumut htitulat Kostfimbwbildw asks Siehenbnrge.gen. Tabulae PDtae et cobvlatoe; in hiblioteca Academiei de Stlinte din acelagi m q ac p&stmazS nn marc numb dc desene, 3ub titlnl Irntzgilpes h7ntfommDitionis Hsr+~gmirrs colmihxs ildnrwriekw. Acts* desme sht copiak dnpg albumul de la Graz.
I Tvuckttn CUhixeb vos net!~\ clc stanpe, n r . inv.

Broderia cu fir ~i miitase, folosiG in mod exceptional in wturnul greco-romam , bizanti&, ca 8i alte mmuri ale artei, datoritg procesului & orientalbare treptatg a noii lumi, formati pe malurile Bosforului, fncg de la inq t , broderia figurativa gi heraldid cu semnificafic sirnbolicZi, a f0s.t folositg pe d atlt de largL In vegrnintele liturgice gi irnpriale, incit unii contemporani tonqiderau cg se minimalizeazg con$inutul ei religios, dacg este aplicatii pe fmbricg.-. ..~ e Ca ~ialte forme artistice bi7mthxe, broderia a persistat h ddeetfrsul timpului . :'= $rile b a l w c e , Rusia ~i *rile r o d e , fiind folositi ptltru clcr, in cmtumul ::?:*c. Paralel cu broderia de acest gen, au pZtruas de timpuriu i irnbwminn -3 buariting comuni, tehnica 5i conmptia decorativii a costumn~tlai persan ~i copt. Ze ordin geometric ~i abstract, aceas6 broderie era dispusg pe tunicile femeilor ~i '%-ke:ilor, pe umeri gi pe poale, intocmsi ca fn cZm2~ilccopte', uncle orrnanenta<a eta realizatii ins5 msi mult din lesatltur5, Pantalonii strimti, pe picior, de influr 5 i persang, erau Pmpodobiti cu benzi de broderie, dispuse irr bd$iria. Nlucenitele compwn cortegiul de pe pcretele de nord din nava principal5 a bazilicii Sant' _:;-linare Nmvo3 de la Rnvenna parti un costttm, ale d m i detalii de ornamen-- -. merit5 snbliniate. Ele sint lnrqmhtate ink-o tunic5 lung3 pi115 f glezne, , e . a L-sptri, impodobitg cu giriui de broderie rGrunt5, geometricg, dc-a lungnl fepi qi - male, intocmai ca pe c8mAgile WG.ne$-i dill lumea babcanicil gi romAneas&, Mim lax5 este strind la incheietura miinii cu o manyet5 broclat5. Pe deasupra, in % poads un prf:ingust ornamentat asemcnea uuei catrinte, iiar pc cap, maele i $, rsrn5 alb5, cusutg la capete cu motive geometrice. C h n i ~ i l ebgrbgtcqti ale bizanti=!:or erau impodobite ca celc tgrinegti, ou ornamente pe umeri, pe p a l e ~i l m i a al %? :. Ornamenta$ia costumului papular r o d n e s c are o seric de analogii cu cea >;=ti n5, sub raportuI motib elor. Unele ornamente caracterisiice btoderiilor litwrF*, de ordin geometric sau vegetal, s r q & s c in repertorid cusiturilor poplare, e . 1-:osirea lor i n btoderia religioadi ~i in cea Eai& estt evident& incZ din se:*, :21 al XI'-lea, pe baza f ragmentelor de cgrn5gi cusute m fir gi mfitrlse, descoprite f= cimitirul de pe platoul dill fafa cetgfii de s c a m de la Suceava. Prmsul de piitrundere a uior elemente proprii costumului de &e 2n portul popu1 1 s-a petrecut intr-utl timp Endelmgat, de cel putin cinci veacuri, ducind la 3. '5'bogHtirea gi originalitrttea prtului popular romgnesc. Sub acest aspect, socotim 5 mrcetarea costumului de curte nu pose fi desprinsl de cea a irnbrgciimintei @l ~ + t i , folosind. intr-o mare ~ u r i pentru 3ntelegerea proccsulni istoric care a C s la aspectul celei din uxmii, q a cum o cunoqtem 51 veaml trecut 2i in vremea
a fast introd& in lumea

:-&

3mStE?i5.

234-235. p. 148. fig. 233 (Trmlalwl dc v?wdiow# a lud O p p i m , secolul nl XIV-lea, Biblioteca t +fH din Paris, ms. gr. 9796, E. 5v). BUS!mmr, I mosaici m v ~ n a t f Firenze. 1964, pl. 28: BBERSOLT, , Arts sompbwaires. p. 42, descrie broderiei ccrstamulni blrastin h oortegiul imperial BWSIGNANI, o$. ul.. p , 31 -32. coslmmele c e b do1 demnitari care 1 Teodora. T mmaicul de l Sari Vitale. n a ZORGA, Sc*iePi &.+re urld, (entologie q i de Barbn l k o d o ~ ] Buctwqti, 1968, h ,&I. artti populare rom&nqtti", pp. 30-31, punt pblerna fnriurilor artel de curte asnpra artef -lare.

' BOUCHER, OF. kt., pp. 148, fig, 230-232,


* I-,

w*

' *

2 . COSTUM'UL MEDIEVAL ANTERIOR SECOLULUZ a1 XIV-lea

Despre apariiia unui r o s t ~ ~a1 cgpeteniilor Ie~~dale, m deosebindu-se de cel @r5nesc prin boggtia podoabclor ~i a $es8tulilor, se poate vorbi abia dup5 veacul a1 X-lea, mai ales in zona de la Dungrea de Jos. Pin5 iu veacurile XIII-XIV, de cind s-au pgstrat iniagini ale costumului de cuite in Transilvania ~i Tars Born$neasc5, aspectul de ansanlblu a1 imbr5cgmintei este mai greu de iutregjt. Aceastj prim5 ~ t a p 5 feudslismtilui til~lpuriu a este ilustratg exclusiv prin fragmente de Jesjturi ~i brodcrii inlorme, aviiid proportii reduse, la care se adaugs un i i u m ~ rimportant $i grgitor de podoabe descoperite ctr llrilejul cercet5rilor wheologice din ora7ele dunrirene . Materialele privind cqsttlmul din M o l d o y i ~ l i -secolde. XIJT-XIV s i n o i mai 2 Grace fiind x d u s e la ~==~ETc""a'lij. G5 tclile dc pgr $i ckrceii,* diademele , inelelc, colierele ~i brg$grile dill secolele XIII-XIV, in ceIe inai mr~ltecazuri de provenientg bizantilzZ sau iinitatii produse la Kiev, constituie singurele m5rturii despre costurn, impreun8 cu eiteva obiccte de metal zuxiliare vc,~mintelor,ca nasY ~ ~ r i aplicelc qi cataramele de ciiigStoare. F?ir?t a folnsi prea rriult la intregirea i, uriei irnagilzi de aisamblu, aceste obicrte slint ins2 dcosebit de prc$ioase peiltru a intelege atmosfera general2 in care M i a clasa feudal5 din secolele XIII-XIV $11 Moldo~*a.Larga rzspindire a podoabelor de factul-2 bixalltinl, pe u arie intinsg, care cuprinde Boemia, Ungaria, Peninsula Balcanicg, sudtil Palonici, Rusia, T5rile romane, ~i tot Baxinul M k i i Negre, d?i acestor ubiecte uu caracter oarecmu cosmopolit. Ele circulau cu repeziciuiie $ 1 ti~up, 1 aduse de negustorii strgitii san locali din vestitele centre bizai~tii~e orientale. De accra, toatg aceastz bogat2 categorie de sau obiecte contribt~ierelativ pufiii la determillarea unor tr5sSh1ri proprii costumului rom8nesc dintr-o anurnit5 etap5. Aceleqi podoabe puteau fi intrebuintate la 1-e~mintcle de croieli djferite, dat5 fiind transmiterea lor de la u generati> la a k a . f n vpacul a1 XTV-lea insg, portretele pktrate in Transilvania 5i in Tara RomAneascg, in pictwa mural& miniaturg yi sculpturs, impreun; cu rnatcrialele arheologice, oferg posibilitatea de a intregi irnagima coshmrrlui de curte rolndnesc dill aceste zone ale

84

5%noastre. ~ m b r ~ c ~ m i n t e a ~ u in' c a t ~ curtilor feudale din Trausilvania y i r rnediul ~ o r n ~ n e a s Z T W ~ d G "vferne se caracterixeazg , in 1inii -gFi1Fr5'iZ ;"i>fii7-'&r6iala a^3~

g'Tcidenta12, 'amilztind ir~deaproape -+. -*.*<* ...CU costumul cavalercsc f r a ~ c e z . Tnrudirea Lee k- i i i e ;lF-'T-amilie, rela$iile economice circufatia cavalerilor cruciati ,iu contri-- -. !a p j t ~ ~ n d e r c a xrlodci din Ellsopa occidental5 in rnediul bizantin, in luulea 2Lcanic5 si ill Europa c&Fzal$>, Ceea ce constituie il: ~l;l?Iai>t -- . ls deosebit, care se -I;:G~e$i$e unor imprejurzri sociale, este ace1 ,,intermezzo" a@meaii 'aiil 'cars Rorn8ztd, in secolul a1 XIV-lea, unde mai tirxiu se reia tradicia bizariting. La aceasta =-~Ontsibuit, desigur, doi factori. f n primul rtnd, int~oducereamodei occidentale 'I-zceze gi italiene la curtea rnaghiarg pxilz venirca la tron dinastiei AiigEi-nilor, .* -x care cnejii ~i jiipanii roiu5ui din Trausilvania, ca 5i dornnitGr11 dill Tara R o d & erau it1 relatii politice, economice ~i culturale. Apoi, faptul c5 * - .* .I _.-. -- - - Romsuegti st5pirleau pFirti din-sudul Transilva~ziei,avPnd legzturi domtlitorii ---I discck cu ~ - 3 l e mar; drzgeneStidin aceastg zon5 - R@$vi~l si Sibiul - , de nude adrtceau --T--O mzrfuri apusenc , iiltre care $~~~ttturi~Fg~-db~ec*f& re confec$ionatc pentr~z 5 xdefineau primul loc. 71 2 e-mlu$ia general5 a civilizatiei -fSrilor romAue, care poartj. de-a lung111 intregii --re fendale (1 puter~iicgpecetc bizatiting, costtimui tax-aleresc de lllodg f ~ a n c e ~ . G -:-= ., ins8 un fapt izolat, limitat la veacul a1 XIV-lca. htr-uiz monument de con--- . b i m t i n z cuin este biserica domileasc5 din Argey, ii!;l$atg de Basarab 1 5i <& -3ii ssi, ar f i trebuit s5 pzgcasd un principe purtindLgrnna$a, illantie de tip --=-I -.A, care invegrnli~te~g trupul in iutregime, cu nota de rigiditate y i hieratism * a mstumului bizantin din aceasta etap&, adoptat Tin lurnea balcanic5. &,a , , ,2sge~,an trsit $i s-au ilzgropat ins5 prillcipi purtPnd costr~mul F de cavaleresc--. r 2 r y t e a. Frair$ei;Taractel-izh pf-i'u folosirea tuuicilor scurte ~i strimte. - 8 c e s t e : , ----:c de rnodri nouii, ale ciirei oggini sZnt in costumul n;'tlitar a1 ca-r7alerilor apu. -- - 1 acopereau trupul,.,cgdnd.~igxd . ~ I I falduri, ci, dimpotriv5, pu,nmas is ---.. 2 sau --- zilueta. fieeerea de la moda de traditie r"oman5 a i orientals a vegmiiite.. = : . -- _ - 51 Tar-i '- la costt~mulmilitar, a durat luug5 vremc ~i in aprrsnl Europei. --e . , - ,* 7 - : ~ a cistigat tereli definitiv la curtea rcgilor Franfei dup# 1340, &spin- ---- =:d$ -. - .--+E pe o arie tot mai largg, fiind pgr2sitg mailtia lung5, purtat; in etapa pre. I=/ -. N o k t-egmjgtc reprczentau, de fapt, adafitarea la via$a civilg a inlbrgcj.. * , ----. =ilitarel. I:..-

--

1 L

'

---

r-"~

V.

%-

-",-

-7-

---+

- ^ L

=
r
~1

3--cs-r, IIfa~;ueE, 111, pp. 71-72; in a c e s t 2 vretne, socictaten f i m c e z S este hipwit& dou8, in i 3 l partizxna iloii modc, f a r cealalti, mai conservatoare, tnentinind k c 3 haineIe lungi qi largj.

3, COSTUMUL DIN SECOLELE XI1I*XXV

=XI

rma&nile pgstsate in pictura rnuraIg gi pe monede, Pmpreun&cu ves tigiile arheologice din rno-&il~tde-&< la A&.& ajuT-s& d e k r m h g m 'doug tipuri principale de cmttlm: u n d de caracteAmai,accenfxat rnilitar, care se Ieag5 mai mult de secsIul a =I-lea l gi prima jumxtate a veacului ttrmitof, 5i at dojlea de a n t e , tipic pentm a doua jumiitate a secolului a1 XIT7-lea. Din psima cstegorie face Grte costumul ctitorulr~i la de streil g i a1 cava'lerilui iracg neidentificat, zugrgvit pe still~ul nord-est din naosul de bisericii domne$i de la Argep, Ctj.@, d~Ja~~Strei zng6vit 3n cslp~l sud-vest a1 in&perii alkrului, E reeste de n gistrul inferior (fg.-12). El.este h~genuncheat, mfinile Zmpreunate. Costumul lui este cu format dintr-o tunic5 str@tS, cu_~~ecile.lu~gi, strinse la miil5, peste care poart5 an piqtar-vi?iniy, r k r o i t la urneri, inchis in f at5 cu n&turi ping la git, fncins pe ?olduri cu o cureamsubfireL3e piele. care priride sabia i fa@- ~ ~ n 6 u r alb aal unox n ul m u ~ i ~ a emu aplicate pe urncri bi pe bra@ abia se maidistinge. Pe cap, peste o re seufie care acopers p~r;l,'el poa& o bonet5 ascutitg. Pictura, tare deteriorat5 f n partea de jos a trupulii,'las3 sZt se d h A'tjia- c o n k u l pantalonilor s t r h t i . ~ U n costumr>iqdit apare in portretul caval~ru1uizugrgvit in biserica,domneascg Sf. ~ l " c o i a e din Peste tunica irl dnu5 culori,' m~ie-ckgmizieqi verde, l u g 5 deas~~ragenunchllnr, cum2rreciIe str?mte,cl are o c5ma~fonnat5dinpl5mp metalice, articulate (fig,1 ) Pantalonii, lipiti de Imp, sint de culoare &rhizie. Bemi brodak 3. sint aplicate pe brap gi umcri. Pictoml a ur~ngrit schematic croiala general& a costitumului, redind cu oarecare Gonfuzie detal iile ornamei~tafe. P fiecare dintre e solxii. care cornpun c h q a metdicj. este d e s m t un vrej, imbhat cu o floare de .
,

1 1

S T E F A N EVakcbb ot TrmsylvanL, pp. ~,

217-218. fig. 13, pl. VXI, Iom, ZowgwiS, pl. X. V D K V H ~ ~ ~ A N ~ , domn~mcd:din Avgap. fn BCMI, 1919-1923, pl. Vn, pp. 112-113; . Cwrlca

IDRQA, Por~voiels,pi. 2;

S~F-XU,

Vabclrls e l Tmyykarric, p. 57.

Fig. 12. Coslumul ctitorului sau n~r$ernlui. Dctaliu de pictwi mural&din biscrica Strein (jud. Huncdonra). Secolul XIII- S J V .

~ 5 5 Partea .

de jos a costumului este gi mai pnfin clarg, dill pricirla s t h i i de derCdare a picturii. I,?ng5 pkioare st5 rezemat scutul, de form5 triunghiular5, a15.--. --- de coiful incununat crt un pzna5, fn cfigiile manetare din veacul a1 XIV-lea, LA'x'lr . -.: '_-3niturii sint repmntati ! acest tip de costum, de cavaler apuseaill. Cu o notZ i --. putin militarg, costuraul purtat c solJI lui Rasarab 111 n~iniaturacare-1 -: , k ~z int3 in C h o n icr~rn fiU&r#wt2 t e compuq dit~tt-otunid lung5 ping la genunchi, a --;rrimci, peste care poartg o a daua mai scurtg, rkiscroitg la git g i brate (fig;. 15). 7 c!ne;5toare mai jos de talie Fti;ide spada. Acela~i rostunz aparGIpe-fexedtu~icoanei G i . -,%tauasKela mgnzstirea Lavra, de la ~ u n f ? l e h o s ? A n a h a mai atcntd a imX -*- -2dmi11tei p a de VIadisIav, legat5 dc fTtulZtura ii~scriptieica ~i de alegumen-ele de ordin istoric, duce la concluzia nalndoielnic5 a atrihuirii acestei icoane -zn:!ui a1 XIV-lea4 (fig. 1 6 ) .
, '

m P N ., l O T61 La pcinturs golhiqlte, GePhve, 1954, pp. 42-43, aint r e p d u s t mini~turidin IGrandis chmniqtrss D F m ,am anulni 1380 {Biblfoteca national% din Park, ms. fr. 213 , cafe reprezinta costume de curte gi militare, asmnGn?iioa.re celor purtate de priiicipii romflni ' 2=55epoca. P. CRIKAIA, Sfigii m e t a w e +i +mtre#e uotim a& voieuozilw Radn I ~f -\firma cci I L % m , ..Glaml Bisericii"', XXVI3, ur. 3-6, mai-iunie, pp. 721-747, flg. 1 - 3 . Z)rliGHtCEANU, o$. c i l , , p. 13, fig. 7; PoPA-XIISSWW, qb. cit., pl. tntre, pp. !Xi-07. a 3=+, Cwnc rom&lsSfi, pl. colorat5 fntre pp. 40 q i 41. * ?;WL, I artioolul Aux odgincs dcs ratutiom rmmam-athoniks: I'icdn8 dG S a i ~ r 4 l l # a w dc n t - -, 2% T'oiouaC Vlndislmv, Actes du VTc Cong&s d'Etudes Irysantlnes, Park, 1948, vol. 11, Park, * .on. 308 -314, d5 bibliograffa cornplet3 iil lc$iturC cu aceastj icuauir. striugind toate argumentele 7 - ar-ri5nirca ei lui 1-ladislav I ;yi doamnci Aua. --

'

'

---

Fig. 15. Costumul din miniatura repreze~itfnd pe Basarab I din ,Chronicurn picturn" Secolul a1 XIV-lea,

~ n t m ,cupoa~tereaaicestui tip de. imbr5cirntn-k. 111teresante' ystume, intre care imele au caracter nlilitar mai accentuat , sii7_t-g~prle7~nt-a_t-~~ fn- p_r,c.t_r1r e + ; ~ n r aale r,xxIII il e mior biserici dill estul Trmsilv.aniei, datind din secolele XIVgj,4XV.-La Dirjiul, apar d o u ~ G ~ u r i - d ~ ~ ~ d b ~ t u rsiZcikilitare, cornpuse din tun ici scuxte, peste care iiilele u ~ ; sint 3mbr5cate c5mZyi de zale 5i apirgtoare metalice pe bra$ ~i picioare. Prurtofii cu virfuyi-qcutite, sint dintr-o retea de, inele ~ g t a l i c e ,iar rniilnile -acoperite uneori cu --, . -.-.,*-* -- " m & q i metalice. TrnbrSt&minte similari are reg& %adislau,repl-ezentat P lupta cu n epetenia cd5nilor. Magisfrul Panlus" ctitorul bisericii, poartH insL un costum j2xxrl/ care se a s e a d n g mai degrabg c u cel a1 itoaatorului de la Strei sau a1 lui Easarab. Piste o cgmagri de p i n 6 sub$ire, cu minecile Iargi, strfrtse de o rnmqet5, el poart5 o tunic5 strirntg, r%croit&-la git, care-i bolnbeazlit bust111. Tunics scurt5, deasupsa genunchilor, are pe poale despicsturi in dreptul ?oldurilor, iar in fa@ este inchi& pin5 jos cu nasturi. Ceilalti doi cavaleri care-l Znso$esc sin$ h b r g c a t i in vegmint
k"

=cares pe troll a lui Carol Robert din familia de Anjou, eray PuXgt-e in secolul a1 LXIS--lea deopotrivg de ~iobilimiThaghiarZ rom&aessiS a.*Transilvaqiei. filtacniai ~i & -s.ii2?l Tars ~ o & e a s ~ ; - 5 2Sie d& innnumente- de-"ayt5-_si~tunicelq documente
%.
I > -

Costuinele de. rnod3,francezZ obigtluite la curtea regilor Ungariei, mai aIes dupg - ---.-. . -. , . ,%

--_lr-

--+

+ .

Pictura biscricii dateaz; din nnul 1419 ($TEF.INESCU, L'art b y z a ~ t i ne l d'art bmbard t t a Trmsytt.a*~C, Paris, 1938, pl. XX-XI-XXII; V 4 T A $ r M , Istoria artai, p. 427, fig. 985). Un , t o r s de cavalcr {kind park odinioarn din scdlptura cart a decotat vecllea catedrali catolicg de la Oradea reprezintg nn costurn similar; figura cstc atribuitg regelui LadisIan [ibidem, p. 320, fig. 271). $ T E F ~ E S C U , 0 ) . tit., PI. XXIII, p. 58; VATA$IANU, o j . ckt., p. 428, iig. 386.

Pig. 18. mturnul lui Vladislav I, dc pc lcreclitura icoanei Sf. Ahiiasic;, darultd 1n6nSstirii Lavra de la Muntere Athos. Secolul a1 XlV-lea.

de zale la fel ca regele Ladislau. Acelqi tip de ccostum apare Zn scenele cu caracter istoric, rcprezentind lnptele ungurilor cu cumaxlii, & biserica din Ghelin$al. Un alt prctios d~cument~de-art8, redind un tip de costun~Enmdit cu cele arnintite, LxxV este piatred?- moGgh?ff aflat5 odinioars in .Abise~ica donmeascg de la Argega, de tipul ,,ge'sant" (fig. 17). Mutilat5 de weine,jiatra repreaintg un principe culcat pe patul %.- de-g_o-a"ite. El poastg uil<osturx~luxas a e _curt-e* cu a tlln it&st;?nsa pe trup, brodat-5 pe piept cu un vrej-vi p Z i 6 t e . bt liniile reliefului destttl d-e tare roase qi uneuti -_.. i1 iGprecisese,se peak distinge pe deasupm o mantie cu u t ~ guler lat , terminat in colf;i cu mtnecile lurigi, athind in fa*. Astfel de gulere erau din piele, purtate in vcymintul franwzesc dez~mi'c,,co&i&~e"~ (fig. 13). Un mstwn de car~aler mant ie deacu supra, a c h i linie este gi maigrett de precizat, a purtat Laurcntiu, ace1,,comes"deLmgocampo a c h i piatrii funerarg,de tipul ,,gisn%tC'-ului, mutilatg, se p5strcazi total in biserica Bgrjtiei din Cimpulan&. Cel de-aI-,doilea t@,cunosctlt pe bard unui numgr mai bogat de picturi murale din Tara R o d u e a g c ~,si Trwilvania, prezintg aceeaqi nota gcneralg a eostumului

--

' DRAGWCEmu, @- cis., fig. 291.

S~FANBSW, @.

tit., p. 45, pl. XVI-Xm; ~ S I A N U op. cit., p. 422, fig. 3 2 . 8. pp. 59-62. flg. 56; I, qp. dt., pE. 4; VATXSIAMJ, u@. cit., p.

336,

a LBSOIR, Dictionwire, p. 111; ENLART, cit., p. 75, fig. 53, imaginea anai nobil francez dup8 op, un &atl" dlu 1354; migI n E d m 5 costume sirnilaxe, in PHILLIPSON BARBARA, Ze R&booh of xtrfflisk M~diuavalCo~bumos,p. 79 a, h . LAZARESC~J, Despre $plutwa dc r r s o m t w t a comtklzti Leuvm!iu ~i c f l ~ i t n fivobEamc mrhaalo,-ice q i isloricr $8 legd6uud cu cu, ttl SGIA, 1957,l V 1 1-2, 13~1. 109-126, fig. 2 (p. 120).

Fig. 17. Costu~nnl repwentat pe piatra f u n e d din blxcP1ca dornnsascl do la Arge~.Secolul aI,XIV-lea. (Muzeal d t srt21).

e d e r e s c . Prin materialul 111x0s folosit qi prin atributele lui pre$ioase, are i& ca';~CtG-fir unai c o ~ ~ m ~ ~ ~ C e r e m o n i e ,in ccadrul cur@ domik$i Pn TmpTejrrpurtat rZri so1emm:~Cia~hiii mgestiv5 gE inxi complet& imagine a acestui costurn-estedath f~ portretul ctitorulu'i' din bisFrica ilEEifieFscK'-dG Ia2'X5&-$$i di: :el a1 1% Mircea e l Bstitrin de la Cozia, fu biserica Sf. Nicolae din ArgCsl 'deasupra intrgsii dill prof ram in naos este zug6trit5 intr-o iai$ sce~~a,,,Dejsis", care Sf.--1oan Botez5torul in a f o s t inlocuit cu Sf. Nicolae, patronul biser~ciil.La picioarele Yintuitorului, in dzeapta, ingelluncheat, %or aplecat, esb rej>rezerltnt donatorul (fig,f 9):Asupra identi-.. .-.I :z$i acestui prsenaj s-au purtat discu$ii, fara CTconcluzie it~cL ppecis?t2.Independent
Y

'

L,X,gfVI

1 ~ I ~ E A og. Git.. p. 47. fig. 36 g i pl. I, pp. 16-17; W . $TEFXNBSCU, V a h & c t T r m y l v b , T-2 - 5 9 , pl. =I; albam, pl. 14; V A T A S W , o$. Gil., p 3R0, fig. 3s. . I m . 4 , op. cib., p. m, pl. 1, musided cH cste w b a dc p - h e t u l lui Baaarab I cAmia t i atri, mi mormlntul, ff& sir ting seamade mntinutul inwiptiei zgkiate t mmtand v p & t de pe pweu Ee n o d a1 naomlni hkericii. ca armZtorul continut: ,,Anul 1352. la Clmpnlmg a murit mnrele ?b t'oievod"; vesi $i DKAGHICEANU,p . eib., p. 16, EIg. 9, p. 31; r b i d m , pp. 48-47, akibnie paru lui Kadu I; aceeqi id= vi l G I U ~ S C I JIslovia Romdwilw, I, Bumqti, 1935, pp. I gi 424. a , - 1. :m. 1352 biserica ma. TncS neterrninatg, pictttrra f i k A realixata ulterior, de aceea socotim C& La 1 -1 . p a t e I i atribdt mni degrab5 anom dlntrc succraorii Imedtafi ai lui Basarab I , hlexandru :-?--be Yladislnv, sub ale c5ror domnii, cIestu1 de Meltlngate, s-ar t i pntnt termina constructi~ sau 5: ~ i c biserica. a t e grcu de cremt c s H montunentul a I ~ S Y ~ RatTt de lung& vreme neispr5vit gi s-n S & des8rlqi i ddumnia relativ scurtii, a lui Rudu I. DRAGHICEANU, c i t . , p. 47, fig. 37, atrb : n o$. 7 c ictst portret tni Rndu I, f h 5 a avea ahsolrltL certltutlirrc, bazfndu-ae doar pe faptul c6 este tax: t E : ~ - X T cn ccl din biserica episcopal&de ln Argq, phstr~tdoar in deenuI lui 6, Tattarescu, care -. - .- =int~rneltdomnului K d u ;li at doamnei -k~la.Se +tie it&& precis, din doctunente gi inscrlptia 5 .- :t -: ! a La\-ra, c i pe sufia lui \-ladisla\- 1 a shenlat-u An&, I

Fig. 18. Costurn occidental de tipul celui reprezentat pe piatrn unerarii de la A r g q . Secolul al XIV-lea.

de ,identificarea exactg a personajuIui domnesc, costumut este .ens5 caracteristic celei de-a doua jurnlt5titi a secoluiui a1 XIV-lea. Prin:ipe: potrtY-o tunic5 r o ~ i eviginie, ajustaG pe trup, .s--r.-- in j uruI g i t ~ ~ l u i , rniizecr e strinl$ gr pkntaloiiii de acer5scroitL cu ea$ culoarc lipip pe coapsen-c'fTzg5toare de' adr, -format; din do& ~uvife care se imbiilg in fa$Z, intr-o cataram5- ro$und$_:ot ,= de~.& -__ . . . _ I - , aur, cn o piatr&,.pretioasj afbastrj la mijloc, i1 incinge pe 3olduri mai jos de tahe. Renzi'brodate cu fir, redate prin late de aur, tivesc poalelc tunicii, formeaz# h r g s r i pe bratc ~i rngrgitlesc rgscroiala gftului, prelungindu-se pe umeri. Principle p_o_a~t$ coroam5 cu tret fleo urolxi = p s t e , p5rul\ blond g i lung, care-i cade pe umeri. ~ c e e a s icroial2, dar cu nn ixxvfl element nou, dat de mailti: dusg pe deas~~pra, apare in portretul lui Vladislav I din biserica don~neascZ la Argeq (fig. 14),ca 5i in toate irnaginile llu i i r c e a cel BStrin. de I1 este imbrscat cu o tunic$ scu& de m5tase viginie, bogat En~podobitgcu bro3 derie, qi un pantalon lipit de trup din acela~i material cu incZl@mintea, de tip occidental, terminat5 cu virf ascu$it, dar brodatg cu perIe ~i fir, dupj moda curt.ii bi: zantine. 0 cinggtoare bZtut5 h aur este incins; peste qolduri, tinind sabia. Pe deasupra, peste arneri, agrafatg la git, domlul poartK o mantie amintind hlanida bizantin5, tivitg cu broderie de fir. Astfel e s k imbrscat Mircea ceE B2trZn Tmpreunj I~x~YvlIr fiul szu in portretul zugrzvit In naosul bisericii de obqte de la Cozial. Portrecu tele lui Mircea cel Bztris, realizate in secolele XVI-XVIII, cuin sint cele din bolI -

a -

l IORGA, o$. cat.; pl. 8 ; pictura originar5 a fost retugat5 culuere peste culoare de megterii lui Constantin BrEncovcauu.

92

Fig. 19. Costum~il ctitornlui din biserica damnearnn dc la Argcs. S~coluInl XIV-lea.

nifia Cozieil, biserica episcopalEi din Arge$, RrGdet'", Coheana4 ~i p a r a c l i d ~ X - Y ~ Y brincok-enesc de la Cozia, repracluc Iinia costumului originar cu ~rnelernodificzri. Imaginile p&trate in diferite donlcrlii de art& legate de fragmeritele de ve~minte ~ipodoabele aflate in mxmintele din biserica domneascg de la Argeg, o h 5 mijiocul dc a analiza mai a m h u n t i t fiecare pies&de costurn, in raport cu cel purtat in acee a ~ vre,me in alte @ri dill apusul 5i centrul Eumpei. i ~ztniu&ea nlai importante pies5 alHturi dc mantie, d&notn proprie accstni tip -. 2de costum. De croi'al8 drcapti sau strjnsg pe talie, f8rH 3% fa& falduri, lung5 ping la ?old, este f5cut8 dintr-o stof5 de 1En5, viu colorat5 sau o m5tasc brogat5, cu motir-c alese din tesMm5. Minecilc lungi qi strii~se pblg la cot, sint inchise cu nasturi mzrunti, globulari, Priu croialil, q n cum se vede i ppartretele citate de In n -h\ge~ Cozia, aceastj tunic5 pune in valoare silleta nobilului cavaler. Ea boalba ~i yicptul ~i accentua suplets talici. 1 1 1 limbn irlulcezg acest tip dc t m ~ i d nnme$e se

-1

< .,

pl. 7; pictura de pr peretcle de vest din pronnos~tl bolnitci reprodnce portretur originsr ?in biserica cea mare, nnterior retuqfirilor din secolul al IIYII-lea; STEFAMESCu, C o ~ ~ f r t b u e i o n I'ihtde ri 5 s p~intxres mzrrales z~alnqzm.~, Paris, 1928, p. 30. * IORGA,op. c i f . .pl. 9 ; picturx a fost realfiat&cgtrc 31 treilen deceniu a1 secolah~ia1 XVI-lea; fragzlsntaI se pjstreazii in Muzeril de art5 ri1 Rep~ibliciiSocinliste RomRnia, I h r d ~ m ,pl. 67. Portrehll este mgrxrit pe peretele rle nord a l pmaos~Ilui,fiind o cople a celui din therim e n c i p a l l i de Ix Cnzia.
1 IORGA, . op

cet,

,,po~tr~oi'~lt'~', iar originea ei este legaa de iintroducerea unui ve~mintl~rotectorintre cgmaga subtire de phtnzii ;ii cea de zale. Din acest picptar care se numea ,,gipp~n''%, putind fi Imblgnit, vgtt~it sau c$ptu$t cu cilli de cirlepg -- in acest ultirn caz denumit ,,gambison"%cusut in pgtrate, romb~uri duilgi , ca saltelc-le,s-a n2scut in sau Sranta ,,pour$oint"-ul, tuilica det-enitg o pie& a costumului de curte4 (fig. 20-21). Ca ~i in costumul occjdental, tunica este piesa principalii, cea rnai luxoasg ~i rnai bngat impdobit3 a costumului rom~nesc secolul a1 XIV-.lea. Acela?i tip s-a p5strat in 911 mormi'ntul de la Argeq. Strinsg tare pe t r t ~ p , scurt3 pin5 deasupra genu~ichiului qi decoltatii la git, lass sit se vaclii gnleruI de dantelg a1 c&n%~ii.In fat;, era deschis5 gi butonat; cu treizeci de nasturi rutunni. Mitiecilc, strfuse pe cot, sint terminate
LEMR. o$. cib., p. 2Q1; cu-c-intul Pourpoi+zt, l origiue inscmna stof5 tighelatk, dat fiind c5 a era o tunic5 vgtuitg, cusutg fn rolnbnri sau pgtrate. Acelqi tip de ve7mlnt vgtnit era purtat 311cB in AIoldova & veacul al XVI-lea, pcntru lupte, deoarece este desmb i toate d u n t e l e de VERAHCS~CS, n o$. cib., p. 407: , , h e l e principale ale mofdoveni~orsint ca g i la Wari: scutul, lancen, sabia pi skgetile, plataqe p e a nu are nimenl, puthi din cei mai avufi au za yi coif de otel: dar in loc de glatogg frnbsnci fiecare h i n e dc in, ur~lplute bun~bac, n gra7iqea de 3-4 degete, mai ales In partea umericn i lor +I pink la coate, precum se p a t e vedea pe $&farile cele vechi, ~i cu m1s5turX fn ite dese, tot in distantg de un deget g i jurngtate; mbia nu pHtrunde In ~ c e a s t g hain8". 2 Ibidem, p. 175: c u ~ ~ m t u l p'$$on sau gip$e Faenma Ila ve-int a c w t , cu mineci, hchk cu nasturi sau qireturi in fa$&, care se purta sub nrmurH ca ~i :jaqua @. 200); ambele piese stau In originea tunicii denmite pouvpoCt (p. 291). a Ibidem, p. 166, n1vhtu1grambiso% sau gamboboa, h secolul a1 XIV-lea, acelqi vegmint, mai lung, era partat g i de arcqi; In evul mediu s-a extins ~i la costumul feniiaiil. Pentrn twluiia istoricg a celor douuP p i e , vezi ENtART, of]. cit., pp. 71 - 72. fig. 52-54.

Fig. PO. Diferfte tipuri de trtnici din secolul a1 XfV-lea gi prima jum8tate a secolului al XV-lea, in costumi~t trancex.

cu o maqetfi l a d , care se p~elungqte pfn5 la jumgtatea miinii. Pe toat; lungimea antebrawlui, mineca este inchis;?, cu dodimi cTc nasturi asenlcnea mlor de pe piept, dar cu diametrul rnai redtls. Tuizica este p11rtat5 p e s k o cHmaq5 dill care nu s-au mai pfistrat decit f r a p e n t e din guler. Aga cum reiese din descrierea Ini Dr5ghireanu1, Tndati dupli ileschiderea mormintului se rnai vedea cEar brocferia de perle care hpodobea aceasth tunics, dispusH in linii ~erpuitoare2n j~unrtgitului, pe umeri qi pe piept pkii spre talie. f n coIfurile putpanelor erau dous rnici rozete de rn5@ritare; r n a n ~ t e l e coatele erau de asemenea hpodobite cu p e r k f;i pi broderie dc fir. Mcinat5 de tmme, a c e a d broderie se mai distinge numai la man~ e t e sub f o m a unui galon Ingust de fir. 0 tunic5 ornament~tZbogat, cu broderie de , tip bizantin, poartil Mircea cel Bgtr?n i tablourile votive. Benzile de broderie, iorn mate din motive geometrice hcadrind pietre pretioase, siut tivite cu perlc. Ele dau a 1zot5 clc originalitdc costum~~Itli rom&mesc, chiar dacii croiala ~i forma lui general# sint asemgn5toare c u ale costnmului cavalerilor apuscni. Acela~itip de tunic:, brodatg l rnan~ete P jtlrul gitului , incia& in talie cu o cingztoare fna gi n gustZ, care tinea sabia, este purtat.5 de fetrdalii romgni dill Transilvania, it &ror irnbr5chi1lte detine un loc d e b i t de important i studiul costumului rorngnesc n din secolul a1 XIIT-lea5i inceputul celui urmgtor. Din nefericil-e, s-arr pjstrat un nzlrn5r relativ redus de portrete nmrale, reprexentiud pe ctitoxii citorva biserici din Ha$eg ~i Znmnd, gi acestea fn mare parte deteriorate de vreme sau retuyatvte trlterior. Totuqi, pe baza iniaginilor de costume purkate de jupanii romgni reprezentafi

+-

Fig. 21. Diferite tipuri de tunici l wst~~tnat a franc= din -1111 d


SIT-Ien.

-. 2'1. Costume f r m e = !gdin seeolul a1 XIV-lea +i prima jumstats n seZ,

9 : n I n i al XIT-lea.

cn o agrafg prefioasg pe umzrul sting sau E fatg. Ea reprezink; supraviejuirea n ?b5 tirzitl a hlarnidei, veqmiut imperial caracteristic epocii lui Jmtinian, Pmpodo3it bogat cu perk q i broderii marginale'. Cu toate transform5rile u'lterioare, datoi t 5 pgtrunderii uqor elemente persane en costumrrl de c t ~ r t e bizantin, aceastg man5 e de purpwi, semn distiactiv a1 autoritgtii imperiale, persisG p i s la sfiqihl izlperiului, transmitndu-se in Occidentur qermallic din vxcmea lui Carol cel Mare, 5 lumea balcanid qi in @rile rorngne. fn portretele m m l e , Nircea cel B5Ixin qi fiul S u Mihail p a d 5 o mantie de z e s t tip. fn costumul itin bisericaprincipalg dc la Cozia, hlarnida estc fzcutg dintx-o libse p e a , aurie, c g p t q i E CII o rngtttasc decoratZ cu motive geometrice; i n :?:ica aceluiagi portret din bolnita Coziei, mantia este dintr-o pretioas5 tes5tuxZt

Z5autin5, decorat5 cu vultt~ribicefalia, asemenea acelora pmtate in aceeagi meme 5i in reacul precedent de principii din Balcani. fn biserica Sf. apstoli P h ~i 3 r e l din Bjjelopolje, cneazul Miroslav are peste grana$a bizantin5 o hlamid; < 3 4 fes5turii decorati cu vt~lturi bicefali, in cercuri tivitz pe rnargini cu o i 3:derie de perle3. en pictura de la Studenip, $tefan Memania are o m u t i e simiEBERSOLT, OP. dt., pp. 39-40. Probabil cH, o datB cn r e t q a r e a portretultlf originar de cEke meqterii 1111. Rrincoveatiu, au d h + ~ t h r r i i bicefali care fmpodobeau $es?ittim mxnliei, care reapnr insd f copia portrctului, din d n -1-hits. realizat6 catre m i j l m l secolnlui a1 XVI-lea f *E xepicGri ulterioare. ' K ~ v ~ C W ~ t , T r a cp.t 29, fig. 1. h ,

..
,* L

1
-i
, J..U'\I--

lark prim5 in f a g ,
a

"-'"

piept gi Pn partea de josl. O hlamicIir asem&niltoare cu ma lui Mircen, agrafatg 91 ceva mai lung:, poartO Radoslav in pictura de la Studenita (1233-1234)' gi VIadislav in pictura de la Milevvo (123S--1237)3. f n a f d de acest tip de mantie, a cgwi arigine mai fndepiirtaa, imperial&,trebuie c511tntli ill Ittnlen bizantinil, exist5 in costuinul romBnesc din Transilvania un vegmint rle nn caracter rnai particular, am putea spunc chiar l o ~ d . Peste tlrnica gi ~mtalonul mad&apusean5, jupanii repreze~lt~$i paxtretele murale de l Ribi$n, de in a Criqcior g i Strei Singeergiu poarta o marltie larg5 de stofz, IrnblAnitg, lung& pin5 pcstc genunchi, de o croinlj siniplg, cu rnhecile largi. Cele din portretele de la Ribif a sint din postav albastru sau r%u, ornamentate pe um5r cu cite o band5, care amiatette puate o aplicntie de broderie sau de piele lucrat5. Clrldea +i fiul siiu Vlaicn la Strei SPngiorgiu poartii veqrninte sirnitare, dar incirlse it1 talie eu cent u n care tine sabia. Jupariul BElea de Ia CrQcior este irnbficat l fcl cu o mantie a aZb.2, lungii, cu minecile Inrgi, irlcins cu o cingstonre ingust2 dc piele, Fgr5 a putea precixn origiaea accstui vcgmint, nebtflnit it1 costumul din aceeayi vrerne de la curtea regilor unguri san a principih din ?am Romineasri, atragem atentia doar asupm faptului cg, rnai tirziu, i mlcile ctitorii ale boiertlagilor de far%sau ale n nloqneiliIor d iu Oltenia, donatorii poart5 astfel cle hsine PmblZnite, iar Tudox Vladimlretescu h t r - u n 3 din portretele sale estc bbrzcat fa fe2. F t verb p a t e ae de ttn tip local, care a fost c o m w h sudal TransiIvnniei gi Olteniti, pzstrindu-se doar aici in mediul $ZrS~iescpi16 in secolul a1 XIX-lea. CestscmiiE f a i s i n . Dac2 pentru costumul M r t e s c din sec~lula1 XIV-lea imaginilc p5stmte gi materialele wheologice s i n t relativ bogate, in schimb, informatiw privitoare la costumwl ferninin este redus5 iiurnni la trei portrete nmrale, g i acestea i yarte restaurate. f n Transilvania, costmmal reprezentat fill portretnl Nistorci n din biserica Strei Singiosgiu' ~i acela a1 unei jupailitc de la Ribitah siilt unicele documente existente , 9u Tarn Ramineasca, s-a @strat cu repictgri import ante, care 1-an tramformat in mare parte, portretul Anei din biserica dornneascii de la hrgg6. Mai semnificativ5 prin autenticitatea sa este i~a;Tr irnaginca aceleiqi donmne de pe ferecjtura icoanei dgruite miinhstirii ]Catrra (fig. 23). Cu toate c& unele portreh nu saferit r e t e s i ulterioare, ele pgstreazii irug ctteva elernente originare. prin care se leag8 de costumul msli bine cmu~scutdin secolul ~lmzgtor,Pn Ifoldova. Nistora poartj peste cEima~a rnfnecile strinrte, termillate cu o manget; hrodatg, cu t i v i a cu perk, o mantie a l G care cade in faIdtui, cu minecile largi, cusut5 c mou tive m&runtegmrnetrice,de caloasc verde, pe piept ~ila poale (fig. 24). Talia estestrinsil de un briu, cle care evte prim ~ortul aIb, brodat cu vreji g i zigzaguri. Vzlitoarea de pinz5 care-i acoperh capul este asemenea $ergarelor pu14~1t.e pZn& azi in Napg, lntregul costurn este nn arnestec de elemente nledievnlc m note care evocg costaK o v ~ c s r ~op- d . fig. 2. t . t. Ibidem, p, 31, fig. 3. IbdBm, p, 3ZS fig. 5. 4 STEF-, J7ahchie el Tronsybat~ic, 251, pl. X\T. p. IDEM. Z e u p k , pl, XV. 0 IOROA, P ~ t r e t e l 8doamns!ov, fig, i: s 3ridet este augrivit chipul Mnriei, .sotin lui Mircos eel I a pastra n h i c ~ ~ t r h ,ere toate elemenwe recalulni al XVII-lea, c b d s-a rcpiht b h r i a , f care din rdmrnnl crrlghal (ihtdcm, fig. 2 . )
l

Fig.23 Cartumul doarnnei h a dupi'i Ce l a Lavrn. Secolul al XIV Tea.

fpwcltura fcoanei Sf. -4tannsje

=nI griinesc. fn t~neleicoane ~i picturi muralc din Mararnure? exeatate in secoIeIe SVIT-XVIII, a cZror tradific coboars in& in veacl~lnl XIV-lea, apare aceI a ~ itip de costurn. Aici ins5, rnantia lutig2 pin5 la glezue este inlocuit8 uneori rr un ve~inintnlai scust, imblblit, strins in talie, aserngngtor cu cojoacele din ylrdul Moldovei. care se poastg qi azi in satelc din vecingtatea Rjdltutilor. Din

wrtreh.11 jupcmipi de la Ribifa se mai &tinge clar nwnai partea de sus a costup h i , indicind exista~$a unei c5rdi$i bogat brodate, cn rntrlecile largi cn ale unei ii. Evident c5 zngavul care a rcpictat portrctal doamnei Ana, a avut In fapi UII costurn de traditie bieanting, pe care a. incercnt s;i-1 redea in pate, adfiuginclu-i ke eIemente str2ine. Ana poarti o rochie lungii, dintr-o mhtase aleas: cu fir, cu m ji care se impletcsc compunind un fel de rornburi ; in jurul g h l u i , pe umeri, de-a k q a l fe$ei $i in tal ie ~ ' p u i q t o f iqie laG de broderie cu pcrle ~ipietre pre$oase. e 3 d a are mineci strimte, cu r n a q e t e brodrttc. Pe deasupra, o mantie hogat2 a t minetile largi, de tipul g r a ~ ~ a t ecade peste umjr. f n jtlrul capului, xugmvul a i, yictat un guler plisat, inslt, sem&ntndcu ceIe purtnte in Auglia g i Franta. f11 vcacul E: Xi7-lea, fzri inples pentru acest tip de cfistui~l vePntililit i alte partrete din 5i n T u a Romfineax5. P ferecgtura icoanei de la Lnvra, costumul doamnei Anal are aceeagi linie ca e 31 prtretul de la Argep, peste rochie fiind agrafatz o mantie lung>, care cade pe xrmeri, lZsind miinile libere. Figura este incadrat5 de UII ~6.1,pcste care poartg

Fig. 24 Cnstumul Nistorei reprodus tn pictura mural& din biserica Strein Stngiorgia (jutl.Hztnedoura). 1407.

LXXXIJI

coroang. Modul dc a-5i acopcri capul se regkegte in chipttl Sf. Elena, in pictura bisericii S i n 6 Ifaria-Orlea, ca +i i pictara moldoveneasd din secolul a1 XV-lea, n $n portretele votive ale unor domnife ~i i irnaginea unar sfinte. n Dbiectele nwxilirx~c n b costujnzclui. Cin@torile ~i briiele, I n costumul medieval, cing~tanreade piele a jucat 1111 rol importnut, rnai ales in prima perioadg a secolelor X-XI\+. $11 secolele XVI-II;TTII, a fost ?i~locuit& brirrl de mod$ oriental&, cu fiirid foIosit5 donr la cost~~rnul mifitar. Briielel Jesute sc purtat~s11h anteriu, pcsk dma$i, ca s l fiS pantahnul, ca la costumul f5rAncsc de azi, Siincl illenfionate docramentar mai tirziu'. Pesk tunics, i n rjecolcle XIPI-XTIT se pustan ins5 cingcitorile dill piele cu aplicnfii dc ppicrlfie sau disctlri metalice, Ptichisc i l l fa$?icu cataratue. Cetiturile inguste de piele prinse cu cataranie sint reprezeutate in portretele de ctitori din Transilvania, la Strei, Itibi* gi C r i ~ i o r (fig.25). Catamma, limb* +iplgcufcle erau prinse p o a r e a de piele sau 0 $?sStitur# rezistent5; esemple 5-au pistrat intr-UII *aur din prima ju&tate a secol~~lui XIIX-lea de la 170ine7ti (jucl. Iagi)? Acestca sisct de argint aurit, a1
"Rrficle purtatc snb ttmicg at1 origine weche, iar denumirea lor latinl, inruditi cu cea folositH In Franta In epoca galo-rl11au5, ne indicfi existenta lor iilch din periaqdn dnco-romans. Termenul de ,braiel", destmm b r i ~ ~ l stolft san pii.fr, pustat pe dsdesnbt de galo-romani, meutinut ei mai timi11 In ile cpoca gotic6 (EELART, a . p. 272). np. ! , ' VERESS,111, pp. 261-1952: ,,,.. dnuj brTne cusutc pei~truirmenc"; intr-o lnenfiune din anul 1602 apnre nn ,,brlrl dr! niCtase roqit" (IariM, TTIL, pp. 307-300). Podoabd rlesco$svdt& la Voin~gli-lapi,In ArRloloa TEO~OR, Tezazwub jeudaE trwt~ul~izj obiscla dt: gia Muldouei. I, pp. 258-260. fig. 9-1U; R I A R &I.IAT~$I ~ FOPESCV, Podoabe madievals B Tririlc Ro*nflzza, n Bucnregti, 1970, p. 76, nr. 204.

F 5. Diferite tipuri dc centusi din $ -In1 a1 X117-len,reproduse In pic.--e muralc reprcxenll~idcnczii si --:ewzii mrn2ni din Transilvania r. 7ara Ro~nHneascH.

----

- +

m a t cu motive for~nnte vreji care prirzcl sernipalmcte de stil bixantiu (l'ig.26). din PlgcuYP care se aplicau pe cing5toare slnt terminate !I iorma unei flori de cris, memPiaPii: I ?+e cu cele ale cingit'corii purtate de uii jupan sPrb, reprezentat in picturs bisericii ?&a Tirkva din aecoluI a1 XIV-lea1. Tinind seama de restwile de mmme rogie

se mai pot vedea pe spatele plgmfelor gi al linlbilor cataramei de la Troinegti, --.-5onul a lost fkut dintr-o ~ e s G t u & aplicat3 pe o pvi@ de piele. Centurile din --.= ,I-Te, i n p s t e de 2 - 4 cm, ferecate cu pEcn$c de bronz sau argint aarit sepurtau, -.exi, cu cataranle de tip bizantin, i & din feudalismul timpuriu e lulllea cle n l 7 ; x r d u l Dune tii ca gi in aceea sla1-0-bizantin5 Balcani (fig.27). La Garvzn, s-au desdin ~ r i printre alte nbiecte de podeabs o lirnbg de curea &rl bronz anrit yi don2 t -:-arane tot de bronz, in form% de inimi purtfnd urme de smalt, a c5ror origitie +-ye plasatEr. 911 Orirntul bizantinbat" Ci~~gZtorile acest tip sint reprezentate de k mfxmele EnaI$ilor clemnitari hixantini clin picttlra mural; 5i rniniatuti>gi in
= T

e i 3ele ,

KOVACEVI~, c i l . , p. 176, fig. 120; exemplnrc dmflnrc din aceeqi epoc5 s-au ghit *I in BulQ+. fiind expane fn Muzenl de arheoIogie d i n Sofia $1 I11 tiluzeelr istorice dln Tfrnnvo gf Slgven. Faport Dinogrfia, 3 S C I V , 1951, 11. 1 , p. 28, fig. 1.5 (p. 30). n TALBOT RICE, The Rvt qf Byzaslizrm, pl. XI, lniniatur5 dhltr-ml tipicon buautin, rcprezeutlnd C w t i n Cmnerlu! ~i s o w sa Eufrmina (circa 140U); ERERSOLT, ap. d . p. 115, fig. 54, miniat, rrpruentind pe rnarelc duce .4pomucos'( ~ n s g.23 53, llil,lioteca national%din Paris). Csuturile . " cuvfntcarc pecegtc ,loros", ,,>apns", in secoldaI XI\--lcaport5 nu111ele de.,diadem%". % m t era rezervat podoabelor de cap. Ele sint uncori late +i bogat decorate cu broderii qi perle -tzar, p. 121).

'

acelea ale despo$ilor s2rbii. Limba cataramei unei cinggtosi de acest gen, mai luxoash, s-a gkit in tezaurul de la C;ogoSu(jud. Mehedinti), fmpreung cu alte obiecte de podoabZ2. Este lucratli. ,,a# r@ousstY, dint- placg dreptuttnghiularZ de argint atrritvfig. 28). Bog5tia ornamentelor f o m t e din vreji, care descriu cercrtri h care dnt inscrise pafmete, qi faptul & fast ai la un lac cu alte obiecte de podoabG femeiqti indrepafesc F,Z o comide&m ca o c i n e a r e de femeie. Matiw le care a impodobesc amintesc de cele de pe ferecaturile de &.ti din lele XIV-XV, e p ~ c g cind d a t e d gi ;izaurul de la Gogoqu, ingropat m mode nedc de la sffqitnl secolt~lai a1 XIV-lea4. Din secolul a1 XV-Iea este cmtura de Fa Popricani (jud. Zay,i)s, cu o catarm6 de argillt a1 cgrei decor de fleuroni gotici
ROVA~BV&,@. cit., pp. 174-179, fig, 120-125. BARCKCILK, T e z a m l medt'aiswl du k Gogqu-Mehedimti, Pa ,,&nice numhmatlcA", 1939, 113-115, Eerpp. 3-21. XI-XrrI; Bwtc~u,COMW, Sdp$l?wib d t la B a l # ~ Va'ards g i Gogofar (1949-1950), cetgri ql rnateriale arheologice", 1956, 11, pp. 160-465. fig. 189. DDLmmshiIe: hmghea 18.5 un; lgtimea 2,s em;m m t a 3 em: grmtatea 10. 38 kg. . Obidele de p d m b g ghlt h p w 5 m i nu bogat treaur, din cate MU pEsb%t231 dc m e d e , dintre care an dncat de la Dan I (2384- I=), uu dncat de la M i r m e l BB(1386 -1418) gi 295 de gmqi de l -1 a Stragehir (1371-1396). B m qi ~ Q A bp. t j t . , In IOt. t i t . , NEAMTU, Obieck de podnabd Wn b w r u l d i m d I la Cotsrl Mo&, PMricani (lafl. h A * h hgia Moldouei, I, pp. 288-289, fig. 5; P o ~ ~ c ov ,, cit,, p 37. n . 208, fig, 101. p . r

102

Fig. 27. Diferite tipurf de ounturi purtate de despotif strbf, reprszcntatc In picturile murale din Serbia, I secolele XIII-XISr. n

2G

mai degrabri provenienta transilvftnean5 (fig. 29 a ) . Pe ciagitoarea care era erau aplicati bumbi circulari, altenlind cu plgcute dreptunghiulare !-te (fig. 29 b) , - z alt tip de centurK, mnlt rnai luxo&, a fost gkiG i mormi~itul priacipelui n fe fa -kge$, prim3 in f v cu splendida catarad de a m , reprezerti~nd fa$ada a --Lcastel gotic. Broderia cemrii, lat5 de 5 an, este f5crtltZ cu fir de aur $i , %*fitare pe fond de rngtase rogie, formfnd romburi 8i triunghiuri care se i-trand cu drug; cttsu$i cu fir pe altc doug laturi, fn aceste rornburi * i*u flori +i rclzete din perle ~i sc desfac vreji case prind clte 11x1 'w'k~.- k m e n e a cardoane brodate, inguste, au fost descoperite y i en celelalte -.--. ----ke de la Argeg9. Centura ~eprezentatj i n costumul principelui de la -Y= din pictara mural5 este mai ssimp15. Pare s5 Tie aldtuit% din doug ~ v i p e de piele, prinse "Y1 fa@ cu a cataramH de aur cimlarZ. Tipul z--2 de cingiitoare e s k mi apropiat de cele accidentale. Genturile pwhte 5e E-rcea sint mai lmos Inmate. Cea xeprezentatii in portretul din biserica Coziei r m i cu pl&cu$erotunde de aur qi prinsa in fat5 cu o cataranlh circularg ' e z c

--- piele, I:--

X, i -

--&

2 ??:gca.

oQ. cbt., pp. 59-60, fig. 55 gl pl. X. p. 62, pi. XI; sici mte reprodus doar un fragment din cingZtoareit bradat: a boiexului

Yig. 2Ba Catarama centurii @site la Popricanf, Iagi. Secolul 111 XV-lea.

njuratli; in p o h t u l din bolniF, Mircea p o d o ci@toare din solzi metalici, legat5 pe vlduri yi 5n fa@ cu %rife circulare de anr in form5 de rozete;? wnItur5 tivitSi cu aur, agrafatg cu o rozet5 are ~i ctitorul repxezentat la iiitrarea in-fiiosul bisericii domne5ti de la Arge$ (Pig:80).Documentar, existents cingiLtorilor ca obiccte r a loroase este atestat5 abia la inceputul secolului a1 XV-lea" ccele metalice, lucrate probabil de argintarii sqi de la Brapv, s a t menpomte mai tirziuz. fn privilegiile cornerciale din secolul al XV-lea, printre alte obiccte de imb-minte apar ~i ,,brPie ferecateW4,care itl veacurile urGtoase, sin% purtate deopotriv5 In costumul bgrbztesc, ca $i la cel femeiesc5.
DRKGHICEANU, &., D. 18. f i ~ 37. 09. . s fn confirmarea unii dwii-mai vecgi, fg-G la 1421 rle Dan a1 IT-lea, p e n h n e t sate, i prep1 n Im de cumpZrarc este cuprirrs .,nu lbritl de argint" ( D . I . R. Tars R d m a ~ ~ SdE, XIV, 1, pp. 78-80]. E . h zmpisul dat de Duca din Greci, boierul lui Radu ccl Frumos, fugit la Bra~ov2n vremea lui Vlad Tepq, printre alte laururi de IlubrZ~Qininte cuprlnnc qi ,,nn briu dc sal)ie $i briu femeitsc ferecat sint un g i un brill mic feiecnt @i un briu cu pungii ferecat" g l ,,dong paftale de argine' (BOGDAN, Reta#iile car Bra~wul,p. 298). 3 1Lazgr, sp8taml Iai Keagce Basarab, scrie btaqovwilor l 1520 pentrn n+ a afacerf de bani, -2 haine a i an brh dt atgint" (A , -N Domcwss~rb i rapsfa, p. 226);la 1530,un br3u campdiret la B y q c d a I17 florini (ibidrnn, pp. 176-177). fntre obiectelc prsv5zute In pprivilegiul acordat la 1460 de qtefan cel Mare liovenilor, @par ,,briie ferecate" (IDEM, Doctrmsxteb 1w6 Stefan cnb Maw, If, Bnniregti, 1913, p, 271).
1

. .. , .; . ':. -..

--. Xasturi --?P


Z"!.

de turlici;

pe centura de la

. ,,

-.

i*Wiferite

+-?: 1

- --

z! SW-lea, reproduse tn pic. - -?male, reprezentlnd domnii


.272

: :

tipuri de eenturi din

RomBncasci,

4, COSTPTMUL

BARPXTESC DIN SECOLELE

XVeXVL

$1

TRANSFORMARXT~E IN SECOLELE XVZI-XVIII LUX

Gost~mrrlb&r'rhdksc difi smokb XV-XVII. Dac5 ~ ~ n t veacul a1 X3TT-lea materu tialele arhmlegice ~i portreEele murale arum5 unek lurnilzi asupra unui sinmir tip de costurn, l i p s i d datele despra alte variantc ale castumului Erb5ti2.e~~ qi fern inin, in 1-eacurile urm3tc~are vqmintele pistrate, fragmentele arheologice, ca ~i repre7knt5~ile de p r t r e t e in diferik dorneilii de art5 s?nt cu mutt mai bogate, 1x1 aceast5 perinadz, izvoarele scrise ofed un material informativ pretins pentru n deterrnina f iecare p i e d in park. Inventarele at-erilor lgsate de ddomrlii ~i lsnierii pribcgi in Transilvasia, tn secoluf a1 XVI-lea, sEnt deosebit de grsitoare petitru a cunoayte din ce se compuilea garderoba unui domn sari a unei ju]>atzite la ace8 dstg, Acest g l n de izvoare au avantajul dc a da tlnele detalii d ~ s p r ediee ferikle categorii de vegminte gi valoasea lor. 0 dificultate mare, chiar dispun'iad de aceste bvonre, rgmine iwi ma a concordanpi dintre a ~ ~ cpiese de costum gi atmle miti termeni. f n sccolele XV-XVT izvoarele scrise s i i ~ tin geuere in l i ~ n b i str5ine, astfel iilcit variafjile de iiulne care apar sint rezultatul trad!jcerlor, definind de mtil?x ori unul 5i acela~ive~nint. Caracten11 unilateral a izvonteIor ico~iqgraficelimiteazh Ins8 qi in aceastg vreine 1 imagine%castt~mului exclusiv la cel dc curte, care apare mereu acelagi in tablourile votive, rniniattturi, broderii, argintgrii etc. mij loacele de reconstituire a costtrrnului de interior, de c3l#torie, a1 copiilor, otg~esilorq i fsranilor fiind extreln de sZract. Peiltru aceastg ctapg in& studiul costumului gi intelegerera unor detalii, care creea& difereuple dc la o pies5 la alta, se bazeazg in m a paxte pe mr c cu~zclagtereavqminteIor pktsate, P afari de reprezentarea lor in pictura muralg. n Dup5 cerceari indelungate, s-a putut realiaa i11 cadsuf MuzeuIui de arG reconstitui~eaa trei tipuri de vegminte din secolele SV-XVI, iar in ultimii ani s-au descoperit in citeva mominte din nGnktiri1e TTorone$, Galata, Drqomirnn gi biserica domneascz din T2rgoviw costume intregi aau fragmentare, reprezentrnd la rindul lor alte tipuri, diferite de cele precedentc. Cu prilejul cercetzrilor athtologice !ntrepriiise in cirnitirul de pt! plat0111 din fa@ cetfftii de scaun de la Suceava, au fost date la ivealg numeroase fragrnente de vegminte din secolele XV-XVI,

care la rindul lor nu ajtttat la tnblegcrea unnr detalii pretioase ale broderiei dmQilor. Stt~diul tuturor ps&tusilor catifele italiene ~i mgtkuri orientale - p5strate it1 colectia Seciici de artg veche a Muzeului de artZ yi in tezaurele min5sLstirilox Putna, Noldovita, Sucevi$a, Secu etc, a dus de asemenea la descoperirea unui numdr important de veyninte de curte,] Ele se prezintg a7,i sub forma vglurilor de timpl5 ~i de morrninte sau a ornatelor bisericeyti, dm, la origine, aa fost costume dgmite mh5ststirilor de ctitorii lor. Diri cauza ~ f o r m ~ r i l suferik, mai ales or la sfjqitul secolului a1 XVIn-lea gi in veacul trecut, unele dintre ele au fost astfel amputate, incit intregirea lor este mi greu de realitat. Un v5l de mormfnt ~i nn catasarchion de la Putna ar ptltea face in& obiectul unei Iucrgri de reconstituire, cu cornpletarea pgrtilor lips; prin materiale neutre. - . f u genere, piesele de imbrzcgminte cel mni bine pgstrate sfut confectionate din .fes?tturi de rn$t,tase ~i fir. Este ytiut, de altfel, cg rngtasea constitaie unul dintre materialele cele mai rezistente , iar f irul metalic are, datorit; procesului chimic de oxidare, un efect binefgcztor asupra m%Asii, prelungindu-i viafa In cazul $esZturilor gkite i mormintc? Datoritg acestor fnsugiri fizice +ichimice ale firului de mZtase n si firuIai metalic, s-au aflat m prilejul cercetkilor a~heoIogicede la Suceava un n d r relativ important de fragmente brodate. rnaqte, gulere sau piepti de c5rns~i. genere, laate piesele de costum f5cute din pbGi de ciuep3, in sau bumZII bac au djsp5rut, de aceea croiala c5mZ~iSiloro puttem doar deduce, datoriti locului fragmentelor brodate. Nsframele, e l u r i l e de pus pe cap ~i 90rfprile fcsute in borangic,iu sau bumbac s-au pgstrat doar intr-un singur caz, in mormintul dt la mSingstirea Dragomirnrt de la rnijlocul secolului a1 XVIX-lea. Aspectul gerleral a1 costumului din aceastl vrerne a fost schi$at qi de o serie de cZlStori strgini, str&bgtZnd tars de cele mai multc ori cu misiui~idiplomatice. Dat fiind rolul lor qi mediul pe care-1 frecventau, ei au desctis, de asemenea, costumul de curte, purtat de dorm qi de rnctrea boierime cu prilejal recep$iilor l a care pasticipu. Prea p ~ n sfnt cei care au &at impresii f u g m gi despre ~(16tui mu1 t!rgove$ilor sau f5rmilor. Privit prin optica acestar &lZtori venifi in marea lor majoritate din accidentul Europei, portul $5rilor romine la aceast5 m m e apare ca un costurn turcesc. Ei nu fac distineia evideutz, la o analirli de detalliu, htre costumuE rorn&msc de tradi$ie bizantin5 cu caracterele lui proprii ~i Zmbr5cgmintea turceascSi propriu-zisg . Toti cgI5torii secolului a1 XVI-lea, care descriu fmbdc%mintea scriitoml umanist dalmatin Anton Verancsisc*, Fraraticesco -

nvorski Koseim R ~ e u s i j s XIV do X V I I I mka, nuzej Prirnentjezlc Wmetnosti, ad 1 NKCOLESCU, Beograd, ,September. Oktobar 1969; IDEM, Co.s&tsmul do mrte ira T i v i l e Romdsc (.src. XIV-.TT7111j, Bacmqti, 3970 (catnlogul eqmti$iei de la Bumteyti). G E K ~ r m a v e a obiscfelw ft~.fibF,i vofnmul dt comunidri Ia Congreml dc restamre de la P, n h a , 1962. pp.; Blttmm, f db bazli als f i b ~ g f wtextile, h mehji mlnm. w VERANCSISC e i n d printre altele p i castttmul partat in W e d n tt e Ini Petru Rareg, d I I tm a dim% mn15tosrelc: , ~ r n h r 3 c h i n h@ pod~bele boiexilot, &ti ap se numw nobilii la ambele napmi. Ie sint proprii l r ~i slot ficnte dupE o ournit& requli. rtBoieriw se in~podobex multe iaek, o cu mi a baitt5 de mgtasrcl y l de fir de aur, 3nsemnatH ru fel d e fel de culmi, apoi cu lanturi la gtt gl br& ?At,9 i cu alte asemtnea pndoabc, care atftnH In jos de la urn-I sting de-x ctlnnezlqul pieptulni pe sub brawl drept pin& In map.*" (not! marginal&),,en e pung5 de stof5 cu cffiva gslheni h ea. Sht conservatmi t port, coutra titrciz3xii. .." (Cdldtori s t m i ~ i , p. 407). Acela~iautot dcscriind campania n I, lai S o l h n M a g n i f i ~ u ~ Molrlova ~i cgderea cetgfIi Suceavm, prin W a r e , enuniBrH ohlcctcle jefnite de R1, sultan, care a lunt toat& viatieria lui Barg, ,,precum +I numeroase vegminte de IlnE .yi miltase, biltute cu finte de aur..."(ibldara, p. 421).

...

della Vallel cnglezul John Newberie2, seeretarul lui Petru Cercel, italiarzuf Francisco Sivoria, Giargio Tomnsi4 ~i Alessandro Guagnini5 remarc5 Ell prirnul rind luxul deosebit al materialelor fofmite pentnt vcgmirltele de curte, fzcute din nG&uri 5i catifele cu fir. Ei inen~ioneaz5cl-oiala largg, caractcristid rnantiibr de tip oriental, care cad h faldt~ri ping la glez~le.Broderiile de fir g i miir@ritalc care tiizpodobcsc drndgile, i m p r e d cu nasturii gi @itancle de argint aurit sporesc irnpresia de bogg+ie.Unii dirttre ei subliniaz3 portul podoabelor de aur, lanpui, medafioat~e,inele etc. de cZke boierime, iar aliii accentwax5 faptul. c# ia Moldova sc respect5 mai n i ~ t lC O S ~ U ~ U Z tradit tional, i~lr?urirea turccasc5 fiind mai slab5 decit 971 Tara RornAnensdG. Lists averii Iui Petni Cercel, domniton~lfr~garin Tralsilvarlin, trecind mm$ii cu care pliue de obiecte , insum h d I00 000 de florhi , este elocvent5 pentm cantitatea , c-arietatea 5i valoarea veqrrlintelor qi podnabelor u u i principe la-sfiqitul secol~~lui XII-lea7. a1 .. 0 descrierc mai dezvoltatj care le sintetizeazg pe cele anterioare, corespunz3nd totod0.G htr-o largii mkuGt realiGfii ,se datoqte arhiepiscopufui catol ic Bandin is I care ill vremea lui Vasile Lupu, 311 anul 1646, stsbate intreaga Moldavh, ctlnoscind I deapmape atfi via$a qi rnoravzlrile curtii, cit gi atinnsfera gi aspectul tfrgurilor. $i j acest c;il;itor remarc5 nota rMritean2i a cost.urnului moldovenesc: , .., hai~lelele , I p o d moldovenii dupg m o & ~ turceasca , l q i pin5 in cglciie ca qi celelalte natiun i orientale". Haina dc cleasuipra sau ,,togaw cu lnilleci lungi este in u : comun. BlE; iiuxi din piei dc zibelinil sZnt uzitate de nobili gi chiar de negustori. El subliniazg, ' de asernenea, folosirea frecmntj a rniltgsii qi a materialelor scrrmpe. Vgmintele s int impodobite cu ,,btztoni de atrr ~i de a@nt stdlucitori &a piept qi brap". Portul obiectelor de podoabti este rezervat mai ales fenteilar, iar bzrbatii au uumai

.-.IP R A K E ~ DELLA VALLE, origInar din Padova. x prtfcipat ca insotitor a1 Iui AIoifiio Gritti I n lnptele din Trat~silvania anii 1532 - 1534, descriind cu acest prilej 91 ~ulpleIucruri din Tnra Rom8neaZn s c g . a npune c6 Ir~cuitoriidin aceaats tar5 ,,se PmhracEt cu haine Itingi, purtlntt pe rap pilgrii drlpg 1 moda crontP, C d l d t w i s t ~ d i a i ,I, p. 322. a TORGA, Lgf prmidres ~elativns Plhre l'A93platewe el ICS pays *mmttiws d~ Dmube (1472-1611), i n d f i k n g c B h w t t , Park, 1913,pp. %5.567; John Kcmberir, care trccr prin T i la 1582, nfirmz r 5 ,,feu w meile lttnblg aici cn r n r l ~ i i turcefci yi cu turhane mari cu dous-trei cliscuri, finpodobite: c u pietre de fiecare ptlrtc a tr~tlmnuluilor vi rochiile lor inlpoduhite jor I r i fa@, ir~riigicn naemenea pietre ..."; rezi descricrun mai demoItqt.2 it1 Clitawi strZipai. rol. 11, p. 515. P~scu. PeJru Cercel. p. 1.70; R a n d m Sitwri remarr3 portul imeilor ..apmnpe dup5 ~noda turcengc5 cu rochii lunar sf fuste, inr p r cap hrohoadele dc b~rmhecnlb". E mentionettzg eleganta cmtum~ilui 1 bZrb%teac,format dintr-o hain5 lungti, ~ n a lurons& decft n polonezilor q j ungtirilor. i Giorgio Tomasi, sectetml particular al lui S i ~ i s m n n d Mthory, In 1596 dcscrie costurnnl hgrhaf ilor d e b i t de a1 nngatilor. A-tla psrtA don5 mantii lungi gi p.il&rii Ft~nlteqi marl. f?di ~~targine,3 t e p p h l pe can-1 lass s5 crcnsci lung (TOMASI, Delk g u m a el rivalfiivuttti del vcgwo d't'jtguvia cf drlia Tramsilva~sia,Venczia, 1622, p. $4). Alcssandro Guagnini, trechd priil Moldo~rr la 1564- 1568, IasB unele note fntwesnntr cu p r i v h pa l originea lath&a. rwn311ilrlr $i caractem1 Iatin a1 limbti. spt%nEnd romsnii: ,....folw~sc a c9 an wwlint preIat~ggi ampla ( p o r e ) rapnl ma ~ R ~ J A Epropos ,d ' m c hiogra+kic de J a c p e s Basilicas ~ I9H&~clidt, v@cecgwsneentd6couve~ip,in J.iPTu*tges d'Hisfoire gishvalc, Bucurqti, 111, 1935, p. 41fi) ; re7i ~i Cdid(nvt s k r d a ? ~t-01. 31, p. 300. ~, a Yezi relatartr lui Vernncsisc in C d l d t o ~ sshdini, I, p. 407t.,3intenii nu au nlci un fel de repnlh privinta k h t g c h t h t e i $f a armelm; pe toate R C S ~ ~tlu Ia fel ell tnrcii din canza rttlor obiceinri le m n n r . ..". Vorbiud de moldoveni, afirn15 ci ,,b trnbrk5rnhte nu se awamGnZ, cii muntcnii au r5zut sproape dc tot gi la ohlceiurile 81 la portul turcilor, pe cfnd ~noldoveniifin niorti~la portul lor g i orlcine dintic ei carc 01: adopta de la hrrci $ u de In orlcare alt i r e n u \Tea park a port~rluisrtu a armclor m lor a a orice alt luwn d e aceat fel, e t e pcdep~it nloartea..." (ibidem, p. 405). ru cu H U R M ~111, 1, pp. 90-sf. I , URRM3, C o h x Dmdirrrrs, p. 135 (310-311 M u 1 l a t h ) . . .

..."

inele. Caractem1 oriental - t~ircesc este remarcat yi de italianul Del Chiaro secretarul particular a1 lui Constantin Brincoveanu, care t&iqte la curtea acestui principe , cunoscind indeaproape vial a g i abiceiurile Tgrii Rornlne$ix . Pentru veacurile XV-XTTII, documentele de baz5 sP11t chiar costuiuele pzstrate, i m p m n i cu rnaterialele arheologice. Unr g i in acest cca nc apare dominant aspectul cost~~mului corte, din pricin; cfi vegmiatele de inrnorrnintare sint acede leagi cu cele reprezentate, is imprejusgri solemne, P pictura bisericilor, iar man terialele scumpe - mSitasea gi find - sint singuele a czror rezisten@ peste veacuri le-a asigurat cornemarea In teezurele mSnfistirilor sau P morminte. Descoperirea a unui numir de veqrnjnte intregi din secalele XIr-XVXI a dus pe dc o partc, IZL cunqterea diferenfele tipuri de fmbr5cgminS;e gi pc de altB parte, la identificarea costurnului 3n assnmbln. De nsernenea, s-n putuC detcrmina unele particularitgfi ale croielilos qi inaterialelor, ?a decurs de trei 1-encuri. f n aceastg lungB perioads se disting doug etape clam, qi anume: prima cuprinde tot veacul a XTf-lea, conl tinuiizdu-se pin5 sprc mijlocul celui urrn;itor, iar a dona dureazi cdtrc sIir+ital secolului a1 XVII-lea yi Enceptitu! secolulrri a1 XVIII-lca. fn JToldova, cel mai bine cunoscut cste costumul din vrcmea lui Alexandm cel Bun, Doc~~mentele art5 din slceastj prim& etaprl a istorici Moldot-ei airlt reduse de numeric, (lar importante prin fnptul cci lurnilleazj dir~tr-0datj izvoarelc cgtre carc trebt~ie ne indreptb pentru a inplege q c c t u l imbr5cfirnin;ii din acea vreme. s5 In picturile murale reprezenthd pe Alexandru ccl Bun cu doamna qi curtea sa, costumul lor estc bizantin, similar cu cel de la curtes ~ a l e o l o ~ i l o r . I~rarxaia,man5 a grea de psitur5 de aur, striilucind de pale gi pietre prefioase, cu minecile ! q i , carc cad p31d la glezne cnracterizeazg accst veymiat de moqte~iirtimperialg , =l_.tfel este zugrgvit Alexandru cel Bun in scena adtlcerii rnoa,~tclor dill paraclisul r&n&istirii Bistrifa, la JTorone$,Sucerifa, ca gi in biserica episcopafZ din Roman2. !,.Y-Y.tl17 3titefalz cel lfare q j urnlqii szi pin$ la Alexalldm Gpugneanu, reprezentati ca / Sonntori i picturile murale, broderii qi mii~iaturi,poartE acelngi costtl~nde crren nonit. de tradifie bizanting,. El se cornpune dintr-o mantie lung5 de brocart yranata bixrt11tin5- care cade rigid ph?i la glezne, ti145 cu broderic bogat2 de a u r , ?TI ccle mai multe cazuri, cloamncle, ca 5i boierimea poartg, spre deosebire de clorn~k, ! locul granapi, c a f ant11 caracterizat prin croiala minecilor Iungi 5i strimk, n qezatc decorativ, spre spate. Aceste don5 v e ~ n i t ~ de ccrcmoaic, obigr~uiti11lbl:itc nite cu blgnuri scumpe, emu imbgcate peste o tunicti de rngtase lungs, inchis5 cu ~ a t u r pe piept pin5 in talie, ~i cFirnay2 de pinzi sau rngtase brodatg la rnineci ~i i vier. Co~tumrtlfemeilor ~i a1 hSrbn!ilor este idelltic s ~ l hraportul cxoielii, Nota deosebitoare o collstituie broderia c%m%ii ~i podoabele capului. Ggteli formate din Iungi 5 i r a ~ r i rn%rg;?ritare ~i pietre preTioase imbrscate in anr, prinse ctr. de I-erigi fine i ~ z c a d r c ~ g chipul doamnelor 5i j~yani$elorintocmai ca a1 impgrSLteselor bizantine.
"L E CHIARO, pp. 19-20! ,,fmbrfic%lnintenvalahllor e aceeaqi ca $i a tarcilor, exceptit1 c8ciul~1 form$ poIonez5, adic5 avilid in j ~ m ~ l o 1,mdA din b h i i dr asirnl~an,de 4 degetc I5fiil1e,ce se ei '?aport5 din Rusia, Lqr ceIe mai sa~mpc .sbt purtate de boiwi". " n pridvonil biaericii cpiacopale de la Ros~anacccagi scenB, trtilntfi dezvoltat, este angrti\ i t X prb ?tele de vest. Picturn din secolnl a1 XVI-lea, a fost rcstauratfi fnserolul trecut (STEFANESCI:, f w r a v i ~ t r l -: -V3Idmis. p. 130: IDEM, I,'Aob#iom de Ict peiatwe rcligimfse rn Bilcoviue et en Moldncir, h'oirrellts m i ; r r 5 = s , Paris, 1932, pl. 40, alhrun).

1.xXXV

CosZzlmzd Bcirbrftesc. Crintasn . Piriii astgzi, cea mai importanti pies& prtului p p u a lar rodnesc prin bog5tia or~~amentatjei cusute este ciimqa, care a definut acelqi rol, de-a Iungul epocii feudale, ! costumul de curte, ca qi i cel a1 tirgovefilor n n gi boierii~~ii mgrunte. Termenul de c h a @ il intflnim in izvoarele xoruinegti de fa sffqitul secolului a1 XlyI-lea. fntr-o dank f5cutg l Birlad l 2 august 1591, gi a a intsritj de pfgarii tirgului, s b t cuprirlsc pe ling5 vite qi pamint ,,leancG cu 24 nasturi q i o c5rnag5 chindisitg (adici brodatg) CII mgtasg,.."l. Trei nni mai tfrziu, in illventarul a\-erii Igsate dc Petru Schiopul fiului s5u qtefan, constituit~d mu1 dintre celc mai importante izvoare in l i m b rorniiG interesind istoria cmtunIui, printre alte 3reyminte prefioase s31t Inpimite gi ,,.. . 4 chcrneg r ~ $ ' ~ . Cgrna~a obiqnuith, simplg, era fgcutg dill in sau cinepH3, lucxat2 in gospor 5rie sau in casele boiere5ti" wind o lgfime de trei sfexturi dink-un cot. Dar boierimca i$i fzcea, desigur, cgrn&ile luxoase din p a d de import6 s&eascir, lit~1an5sau gerrnaiG ~i dill m5taseG. Frill croiali gi broderie, c5rnaga purtat5 de domnii ~i boierimea din tirrile rorniine avea un caracter original, local, deoarece intr-un inentar a1 lucrurilor boiemlui moldovean Caraman Aga, retinute Pn T m rrr? silvarzia, apare dcnumirea 6 c1,5n Faptul c5 in b a t e morlnintele cercetate dmggilc nu s-au pastrat de fel, prezenthclu-se din pricina materialului perisabil - in sau ciuepg -sub forma urlei pulberi fine, negre, face ca croiala lor sg fie d&u& ipotetic, pe baza unor indicii date de pozijia nasturilor, a cheitei de fir ~i a celorlalte elenente brodate: gulere, piepti, inan,~ete, Irnaginife costunlului paatrate Pn picturilc murale foloscsc h t t - o mare mhur5 la reconstituire (lig. 31). In mormintelc de la Ristrita, Putaa, Suceava, Snagw, Voronef 5i Dragomirua, s-au @sit atit gulerelc ~j pieptii brodati, cit qi cheita de fir care serve5te In inngdiren foilor de pinzg 5i mici coljigori tot din fir, lucrafi cu acul, care mgrgincsc rirscroiala gitului sau guterele c5m+ilor. Tegind aceste fragmente de imaginile pictate in EaMnnrile ~ 0 t h - e in rniniaturi, consideriirn c2 croiala cZm5yii niedievale gi rornrine~ti sjn1i1arEi cu a cel ei populare dc azi. C&m+a era lung%, era f5cut5 dill patru foi de pPnz5, prime cu chejiB, din fir rlc argint aurit lucratii cu actll. Aceeayi cheip, 1s c b v f.Mineasc8 de azi, estc fgcutg dintr-an fir de in snu cinepg binc disucit, rezistent. C&m&silc mineca dreaptg, nerZscroit2, strim2 fn partea de jos au de o mariget;. Fiincl purtate direct pc corp ele trebuiau spslate des, de accea ornamentatia cu fir ftnpodobe~ ~ u n a ipe celc ltlxoase, folosite la costumefe de crren
X F I , IT,p. 33; V, pp. 103-104. 395-399. S BOGDAM, C r m i r fIr. p. 21 0,epiwlnl din Fm~esfili d~5Pye Rranrh ~oimntl testntile carhonizett g&iPc ; in mnrmintrle de l 5uccuva sht de p M de in sau cincp5; de omenea, fragmmtett c8mZeii Ini Alea sandru cel Bun de l Bistrita afnt din in. a d DEL C I ~ ~ R O , cat., 11. 25 ,,... din pInza lucratg, care e Snpstii de trei sferturi de cot, srfar 015, c i i ~ ~ f icare ae poartfi I ~ ~ n pin& la p h f n t qi sint brdate c l ~ ~i, gi flnri de mfitnse", Pentrn ~ r e s t e pinzehri, I-eti capitol111 privind tesiiturile de import. a 1 , ~tnele 1 prtrete mnralc (cele dc In biserim episcopal5 din A r g q gi crle de la. Tmonct, F5trSnluf4, cit su vede sub mmtie, sht roqii nga rmu~ nullrnvjt r t c . ) , gulerul yi o park din pitptul c h s g i i , se mmtionea~& altfel $i in invclltnrul lucrurilot lui vtefwl, fill1 lni Petru ,%hiop~tl, din 1594. Bxistai~ rle dwi cgmjgi de matase rogie folositc pen& rostumele de rxmuoufe; i uncle cazari pntean fide mztase n *o$ie numai p & w eh i a t e care sc riid de sub mantie. 7 VERESS, 111, pp. 261-287, nr. 174. ,,. 35 nasturi de srglnt, de pus Iri gnler de c b q g roml1 D. I. R. MoEdoaa s t c . a HURMUZAKT, XI, pp.

..

ntanc8".

---.-:e. Imoarele scrise mentioneazg &mggile brodclte m fir' gi perk, cu im prej -. : - mai ridicat ffa5 de cefe simple. La inceputul secolului a1 XVfl-lea c-lc obi*I e:e - emu apreciate l 90 qi 133 de q r i , iar cele m t e m fir la 1 480 de aspria a ---. circa zece ori mai mult. de 3 ~ z i f i n broderiei era aceea~i a cgmggilor populare de azi. Se broda~i cu =?x:e, uneori chiar pieptii salt gura c&mftqii ~i minecile, $11 partea de jos, :I i-cheietuta rnfinii. Gulert~lera drept, lipit pe git sau rhfrlnt, latde 3-4 cm, - 2 : : % in intregime cu fit de argirrt aurit ~i mgtase, inchis in fa* cu trei ,X -a cinci n&ri metalici de form5 globularii. Astfel de gulere au fost T > : e in mormintele cercetate la Suceava3 ~i in mormintele dornnqti de la - - -2 . Printre fragmentele de la Pntna clwcoperite acum mai bine de u~zvcac *,G n 1. . , i morrn?ntul lui Rogdas a1 111-lea s-a g5sit un guler aserngn5tot cu cele -+ : Suceava. l,at de 8 cm, este brodat fn fntregime cu fir gi mztase rogie pe =z fond de rngtase rogie, IatZritg cu url suport din pinzEi de in, fiind mllrginit -- .? 11npletitur; de mHtase rogic, groasg, riisucitz, denurnit% fn tehnica popular& Iez:. I n fat5 era hchis cu trei nastnri globulari de argint aurit. Aparlinind unei -25 dornncgti de un Iwe deosebit, gulerul ncesta este impodobit cu pale msmnte. I - a e n t a f ia brodafi fomreazg rornburi ~i triunghiuri dispuse regulat pc .zy=ea gulerului. 0 mare cantitate de fir gi mitase, detagat5, de miport., intr-o I-i7 re probabil bro- .- a de face imposibil5 reconstituirea motivelor, a aparE;i~~ut - . .= - - _. Ix gura cknGi$i, Unele c5mZtsi se inchideau dupi innda polonezZl ~ ; i ~ ~ L m intr-o parte, ye urngr. 5 , ctteva dintre mormintele de Is Suceavs *--- ; . . lnasturi agelm$i pe urn&r5, . ias in mormfntul vornicului Gligorcea de la Voro; -

-+.

; -

& ;

PTI, pp. 264 -267, Znbe ZucmriIe hiernl~ii moldmean Caraman Apt. la 1592, este t r e a t 5 bHrb5teasci munEa; IDEM, K711. p. 309, htr-a I h t Z de vqninte furstc la 1604 aht mume-r= &ArnL?i de r a l (pfnzi) pentru bsrhati, una i~ilpdohitii a m +i m8rg5ritm4*;TQRGA, Damcu -= .='>: . i /ri h'rir~cmea~azt, Bucuregtl, p. 56, In 24, 111. 1714, Constantin Brhcorcanu. binuind ameIr - ?~rceasc5,tri~rlitela Btttqov prfn omul sTu 3hn11Apostal, spre a fi salvnte, o seric de obiecte 7 ca:t d e cnsg, printre care, h afmg de numeroup;e obiecte de argint, stofe +i covoare pemnnc, - -=-3rtiene etc., a t e speclflcat5 +i ,,lenjerie b5tnCP cu nut". - - ? - C m t e r { ~ d ,f Eoc. cil., p. 241. --x. n I-. =rri cnmpaaii de sZflturi intreprinse Ia c f m i t h l de pe platoul din fate cetgtii de scam uisau -L -3 ?C morminte de lu s f l r g l t ~ ~ l f % secolahii a1 XItr-lea (datnte pe bnza mmedclm din m e n lui : - - -. - * t ' pin5 in prim~tlsfert semlnIui s XVI .l [monede de la regele maghiax Ludov ic a1 - - 1 :-.x~:zt&r. mort in b&t&Iia n l 3Iolmci). fntr-o ~ -1en din aceste mormlnte n-au pzstrat h ntare do la r i c --=xr~ m u i de cqminte, mai ales &ere, maqete qi piepti de cEmQ5 hrodate ca fir. Celt mni t r TXY ; z a l importante fragmente s-au descoperit i morrnintelr h1. 48, M. 5 6 , M. 59, N. 114, X. : n - -- I- 1.:. 119. Kesttlrimai mici de veqminte nu f f o s t gisite InmarminteleM. 11, M. 13,PI. 15, M. 20, M.141, :' 4H, -I ;-. >49, 31. 54, 31. 57, RI. 60, M. 85; i!d.66,;M.70,X.103, M.108,b1.111,M, 112, 31. 115, M. 121, I - -. N z . >I. . 31. 162,RI, l i 2 , 31. 212,Rf. 21.1, 31. 235, N,236, If.I., cap. 11: M. I. cop. III, XV; wxf .- , 126, -=-J--:J:~ d h d i l l r l l odht anul 1952, 111 SCIT7, 1953, IP, 1-22, pp. 356-364, fig, 21; a h a h , 1913, V. ~ - - 3 -7s.; -289. Prima presentnre a priudpalelor fmgmente de costurn b a fjcut de NmL-eSCU, . - - - i ~ r e a : C r ~ n i f i n r Z venczrw'le XIV-XF71 ds l Sarccnva, e-te . din a de coslzmre dim set. XY-X171, ---. . = 7- - n. Ia Institutu1 de arheologic a dcademiei Republicii Soda1iste Rom5nin. 1 - 23 ' . .Ildntistrrea qi c m m a P ~ l m ,Bacurcgti, 1905, p. 43, nr. 3 ; raportul anstriae incheint I : r. cu prilejnl descliiderii mormlntului lui Bogdan, arat% 9e gkscnu aici fragmente dinI Sir;, c& :: r r t i e domncasci, o pafta de aur cu cordon, n coronns de catifea impodubitB cu aplice ile aur rqi T T -:joa.se colorate, hpreunR CII 3 jnele, dintre cnrr unul cu capul de bow ~ a v a t t r - o camee, h -7 --- . .:a gulerului, toate celelalte obicctc an dispbut. , ==.;.rmintnl216, in partea drempti a capului, s-8 pastrat o bucatj, de tes&tur?icu fir mctnlic, r ZLTE sting erau ingirati regulet opt nasturi metalici, glabalari; P mPns mortnlui o monedb n y%$$,

-r +~=.3

-=:

-.: . . A

-- .
A m -

--- * -

?-

a d 1519.

brodnte

h cii ,f inia urrnbirita de c ep de fir care uneau faile cgrn+ii gi col$gorii cafe conturau hi din &maga indic5 aceea~i croial. Minect~jele cel mai bine pbtrate -s-au descoperit in morrnitltul lui AIexaadru cel Bull de la Bistri* y i intt-t~n mormint de cdpil de fa Sucea1-az(fig.32).Ele s h t l m t e la fel ca 5i gulerele qi ornamentate cu motive geome- L X X X V f l trice, coinpuse dill stele ~i romburi cu cirlige, imbinate cu zigzaguri ~i triui7ghiuri. Sroderia impodobe$e m q t e l e gi gulerul cSmQii, a$acum se vede in picturile murale din secolele XV-XVII. f n tabTourile votive, minetile cHmggii sint strlnse cu o manyet& brodatg, Iatg de 4-43cm. Gulerele se rkfrlng ge deasnpra anteriulai. fn genere, pictorii schi$cazZ citeva romburi, zigzaguri gi tsiunghiuri, marcate diti Ioc h loc cu puncte albe, pentru a sugera broderia cu mhgiiritnre. Alteori, perlele slut cusutc doar pe m~rgineagulerului, iar zugravul Ic-a reptezcntat 11urnai pe acestea, eli- L X X X l r l l l minind desenul brodetiei (de exemplu, la PStrZuti, Voronet, DobrovEif sPnt redate gulere de acest gen). Un zugralr iubitor de adnunte a reprodus cu multg exactitate broderia gulcrului, care apare in costumul purtat de logofiitul T h t u in biserica de la BgliueqtiY(fig, 33). La Sucevita, pe gulerul'clmggii unuia dintre fiii lui Xercmia Movil5 este redat5 schematic broderia colomtEi. ?n bolilita Coziei, ispravnicul comtruc$iei, baierul Stroie, poarth o c h a g & albii, cu gulerul cusut cu flori ~x,uxrx m h u t e , colorate. Broderia inpodobegte u w r i chiar pieptii +i gm cHm&jii, aga u cum reiese din i~agmentele ggsite in rnormintul lui Alexandru ccl Buu de la miin i t i r e a &istrig. fntr-uti mormint de l Suceavcz s-au descoperit piepfii brodati a ai unei ciimSqi, tivifi cu y1ur de rngtase, din cam se forrna~tyi cl~eotorile,Gura cgrnQii era inchis5 cu nasturi de argint aurit" Pe matase vhinie, dublatj de pPuzH,
1 fn luna iulie 1964, cu ocnzia Iucrjsilot de restaurare n m h g s t i r i i Voronct, periCnx cercctarea niveIuluI de calcare s-o hliturat vechiul pavirnmt de Icspezi, dez~elindu-semormPntu1 vornicalui Gligorcea, care a fost ghit intact. Dez~clua.mnrmintului Enst f &cut5sub cwnducerea lui B. Reitel, srheolog la a I3ireqia monumentelor istorice. Identifiearea celni mmt s-a f h a t pe hnza p i e h i cu inscripfie din anul 1600, pus2 de jlipanita Anphelina ~ o t u l u iriIu pan Gligorcea (KOZAK. Imchrsjtm aprs &r BarRowma, I. Teii, wiea, 1903, p. 207. fig. 27). $i a inelului sigilar g a i t 31 mortnfnt. fn cavou I-au pgstrat sclndurile sicriului. pc fundul cituia era sgtcrliut un prctios covor oriental, lmpaturit in pstru; peste sicriu era btinsi o bucntg de mgtaae italirnd, iar pestc trupul mortului un giulgiu pictnt; in interior s a n ghft. cu unele mici alterki. toate pimete de costam, cu elccepfia rufiiriei dr m p q i a incglt8mintei. La c8pZtii era agezati n pernd de rnittlse, ump1utH cu p l a t e , la rindul ei pictats cu motive simbolice, ?bate aceste materiale at1 fuvt transporkte la Muztul cle art&r l Republicii Socialkte R o h i s , ande s-a p r d a t mai intti h -carii$irea lor, a p t s-au consolIdat pe un s u p t de terilen, c l x ajutorul a doi specialigtl din R. P. Palon2. fti mormXntulsavoa 56 de la Suceava. apaqtntnd unui cops de 7-8 ani, 8-nu gait dou5 m h e c e I u g i de 22 cm (desflcute) qi late dt 3.5 crn din care sc mai pikkau rloar broderh q i o parte u dill frrndul de mAtrtse viginie; suportul de pZnz5 era carbonizat. Din mrmitttal lui Alexandru ceI Bun d e la Bistrifa s-au scos doug mtnecute Iungi de 18 cm g i lntc de G cat, tnarginlte cu un ?nut de mtitast rogic gi an Ibt+r de fir, c u acazia destacerii mormintrlor domneqti, la implinkea a 500 de ani de la monrtea domuitorului. Toate aceste obiccte se p84treaz9 in tntcul ~iiuzeudc la etajul cnsei domnqti, din c a b 1 mgnistirii. Pcntru PmprejurAriIe tn care 6-au facut aceste ccrcetiri, vw,i proceuul-verbal Encheiat la 15. VIIX. 1932. semnat de V i g i l Dr5ghiccane. publicat dc MREERV gi CARAZA, 3 brogura n Mrlnristirea B i s t ~ i f d ,Piatrrt Neam;, 1932, pp. 14-16. a ~TEFANESCU,gghs6 de B d l i v l d , p. 31, fig. 20. 4 Pn mormlntul 114 s-a &it un fragment dink-un picpt tivit cu gnur formind cheatmi; fn mormhtul M. 111, un fragment dc brodeiie de pe piept; In morlnintul M. 48, fragmente dlntr-un piept tivit cu *nu?; In rnormhtul &I. 59, & t a t cu monedn din timpul l u i Xatei Corvin, s-au p W a t pieptii nnei c5mQibrodatc; vezi Raports*lsbpdtaud/or & l a Siceava, In SCIV,1953, TV, 1-2, p. 363, fig. 26, ar. 3 ; NICOLESCU,C o s b ~ n ~ d , loc, cdl., 1987, I V , 3 - 4 , pp. 110-111, fig. 7 . Cu prilejul unci s i p z h r i de In salvare, la intrarea ortlgului Suceava, pe uu bot de deal, unde Easese o blserica apa*in"md unei comanitEv catolie, etad e s q e r i t nu cimitir din setolul XV-XVI. rn uuele mormiate 9-rtu sms mici fiagmente de broderie de fir, s i m i l e cu cele din cimitirul de pe platoul din f a p cet5fii de acaun.

- Isroria

eurturaulri dc curtc

Fig, 32. branget&brdata pe tu~ unui q i l din cimitirul al XY-lea

sint brodate mative meandrice P fir 5i manse rogie, r3sueitg. Cu prilejul uuor n cewtgri mai vechi ale rnormintelor din biserica m&&tirii Snagor., s-au @it gi resturi importaute de imbr8c&minte, iiitre care pieptul brodat a1 unei cgrngyi, guleml care se inchidea pe git cu doi nasturi .globulari ~i cele do& m a n ~ t e prinse cu slcelqi gen de nasturil. ,,Miriam aceasta de materiale, sgrace ca varietate 9i pufin cuprinzgtoare cantitativ, n dobindit relief +i infeles, raportat4 la imaginile oferite a cercetarea picturilor t 3 murale, miniaturilor ~i hraderiilor. Ele au fntregit in chip fericit cunoptin$ele de nrngnunt privind costumul moldovenesc de curte, anmcind unele lumini $i asupra Pmbr&c&minteislujitorimii mgrunte din preajrrla cetitii. Broderiile aflate in mormintele de la Bistsip yi Suceavn sint lucrate in chipul broderiilor moldoveneqti din secolele XV gi XVI, folosite it1 biserid. Accstea an drept fond tessturi de mztase c5ptu~it2cu piuz5 de ctnep5 sau de in. Pentru a,cgpgta relief, motivele ornamentale, tmpurile drapate 9i arhilecturile se brodau pe un fond special, creat din fir gros de bumbac, pe deasupra cgmia se firtau f irele metalice de argint auril, cu mSt5suri colorate, prin punck pQite. Arti~tiiimbinau cu multi mgiestrie punctele wriak de mStase pcntru a fixa firul metatic, reaIiziad astfel draperiile care fnvep2nteazH trupurile qi arhitecturile. Aqt-fel se obgineau volumele, variafiile de relief, uneori chiar de pcrspectiv2i ~i mai ales jocuriIe cle IuminZ. Dar nu numai tehnica leag5 broderia c5m5~ilorde marea familie a celatlalte broderii existente Y Moldova qi Tara Ramgneascg. Studiul motivelor intilnitc in broderi ile descoperit e n

Fig. 33. Detaliut costumului logofstulni Fiutu de la BSlinegti, guIeru1 brodat al cBrn5~ij.

la Suceava g i Bistrita contribuie la lfncadrarea lor in tradigia artistic5 a at&relor locale. Pe toate aceste brodef-ii apar motive geometrice: meandrul, zigza,~uI, XCentrelacul, tresa, rombul, steaua etc., intocmai ca pe epitrahilele diiruite dc $tefan cel Mare rn2nEistirilor Putna-l $i Voronef2. Valoarea materialelor - firul de aur ~i rngrggritarele - folosite in bra&ria ciimg$lor fgces posibilg existenpi lor ii~tr-unnumar selativ r e s t r h , atit in zestrea bgrbatilor cit gi a femeilor, a$a cum rczultg ~i din c e r c ~ t ~ r elistelnr a de o b i e d de fmbr5cirnillte. f n aceste invelltare sfnt rnen$iorlate gulerele $_manytele l u c e 5 t , care se aplicau, desiwr, la r? e l 1 1tlnele zoue 1
1 Epitrahilul de In Putna, cu portretrll lui Stefan ct.1 Ilnrt: ~i a1 f i d n i s:irl dlexmrlr~l,este decorat la capete cu motive sirnilare ctt cefr itttilnite i orularrtetlta{ia cBmQqiIor. De asernenca, bcilzile care desn part scenele slnt ilnpodilbite cu mgtive cle arcr~yi urigine sdu t-u meji :i palmetc (STBF-~TSCU, RrodmzE~ de stiE b s ~ a n f i ji moldovsnesc d m tenepakE l e t 2 .Ft?*fan c f l iliaw i r ~vol. ,,Criltura nioldoveneasc5 E tirupul n n lui 7tefan cel Mart", Bucurcgti, 1964, lig. I ) . $ Qpitrahilul de la Vorvnet, asernSnLtut ca ornamwtnfic, 1111 inai exist5 asti7i rln colectiile rorn81rqti; este reprodus dups o fotugrafie din colectia de stnlilpe a Acadetniei Repltblicii Socialiste Bomihia, de TURDEANU, hoderie r e l t g i e ~ ee** Aoumralzrs. Le5 itofes dd7? X XY-Lme c l XI'I-- wze si;clfs, In ,,Buletinni ],a Institutului r o l n h din Sofia", 1943, 1, pl. VX. V , pp. 282-283, irttre Iricrurile vkluvei lui P&tr&~cu Bun a p s e ,,un guler ~u m,irg5-. cel ritare, cu nksturaai dc argint", irl acelayi invcntar estc trecnt qgi ,,un g d e r de t a m m&rgLritart.", valorlnd 20 dc florini, ,.un gmler cu nnsturl a1 fiului Iui Berghe a lui Hamza, LI florini", ,,doud gulere 7 florini"; ~ L I E M ,11, p. PI, intre lumnile donmnei Zamfira, fiica lni Xoise rodi, apar ,,doi pumnagi cu rnEirgGritare .
1 u 3

YC,

ale thrii, de excmplu h h a t , se mai folosesc iji azi gulerefe brodate cu fir, separate, care se a t a ~ a z 5 o c2rnzqG simplg. De asemenea in Tars OaguSui, ,'Marsla mureg ~i Fgggrag se poart5 rnangetele late, denurnite pumna$i, cusute separat gi nplicate c5rnsigii. Pe bus materialelor ghite in morrninte gi a analizei picturiror murale, trebnie sublin iat5 bogztia de broderie a &rnggilor rnai ales in Noldova. f n Tara RomaneascB, in portretele reprczentate in picturile murale, gulerele de culoare rogie sau alb3 sPnt in geItc.re simple, doar tivite cu perle 9i rfisfxtntc peste gulerul anteriuIuil. Twnicn hngd s a ~nImiuP.Peste &ma$ se purta o tunic; lung5 ca o rochie, ~ despre a czrei croialj, @im umle am8nurlte, mai ales din secolele XVI-XVIf. Aceast3 pies5 de imbr8cBminte este arnintitk in sccolul a1 XVII-lea, cu numele dc anteriu sat1 antereu" Ea sc fgcea, obi~nuit,din mgtase. Cu unele mici variaf ii i ~ menline aceeagi croiJZ la Mrbati ~i la femei, ping la inceputul swolului a1 i XIX-lcn, cind se rnai purta incci. Din ~reacula1 XV-lea qi primn jumiitate a secolului a1 XVI-lea nu s-s pktrat nici un exemplar, iar in itnaginen costumului din pictllrile marale, i mod obi?nuit, este acoperit cu mantia de ceremonie pus&die n A-CIJ deasupra. f n mod exceptional,a n t e u l din aceastii meme apare in Tara RomAueascg in costumul nltimilor doi fii ai 3ui Meagoe Basarab, in pictura mural2 din biserica episcopal5 de la Arge~.Este asernenea unei rocliii I u g i , largg la poale, inchis& fn fa@ ping in blie cu n a s e globulari :minecile sink strim*, terminate cu mangete, iar ?n jurul gitului, un guler lat brodat, din alt material, pare s& fie Iiber, detan ,ycrrl qabil. In icoana de la Ostrov4, reprezer~tindpe 'Ceodosie mort i braple rnamei sate, priilcipele poartz sub caftan un anteriu similar de mgtase rogie. De la sfir~itnl veacullui al XITI-leas-a #strat un anteriu intact in normintul vornimIui Gligorcen din biserica mgnzstirii Voronef, dintr-(1 m5tase broqath cu fir, de tipul XC1v kamhalci oriest~le(fig. 34). Unele fragmente de vegmi~~tc teznurul rngnjstirilor din XFV Putna , Sucevita, Sew, dewrise in capitolul prik-inil p&fx~riIe importate din lmperiul otoman, azl folosit i n marea lor majoritate pentn~ confecfionarea anteriilor. koiala lor este tot oriental5 5i se reg&e~;te forme apropiate Pn ve~rninteleturce5ti din 111 ncec~i vreme. Ceea ce caractetizedi aceas% pies5 de Embr5chinte este Iinia strinsg it1 talie in raport cu Igrgimea poalelor, datg de cei doi clini triunghiulari adguga$i de o parte qi de alta a fetelor gi spatelui. Croia'ta minecilor d?i a oarecare varietate acestui tip de v e ~ m i n t oriental, care se mentine in coshrnul m m i nesc de-a lungul epocii feudale pi. citw mijlocul molulni a1 =-lea. ObiSnuit, miuecile nergscroite sint strimte pe brat, mai rar npar mPneci largi yi scurte ptn5
Portretele muralc din biwica cpiscopalii de la Argeg. bolni* Coziei e k . detinqte auteriul ca o riains lungti pn& peste c h a g i , densupra incingTndu-se cu hrT111nau taditul; pestc el se purtx ~iubeauz.Termrnul exist5 i limba greaci n q i f slavti cantcvia. La urominii din !vIaoedonia, an!cvial sau awdrzwd este o cgrnnqti lung&, vhgatg, de n humbac, TncinaL cu qerpar, peste care se puttn o rnantrr de partav sau o blank W P E X U , Istoriile dmlanilor Thii Ro~nitwqfi,f , p. 406, Strw m en este dus siS fie dug-it t au d la S m p v ,tlumai cn antiriul g i cu nsdrngii"; i b i d ~ t n ,II, p. 301, Stoico paharnicel pnne o scriaoarr: _in poz5nnriul antwiului''. Ve$minte turccgti iie copii cu o crolalti aseman&toare, din secolul ol XVI-lea, se pZisttenz& fn M u zeal ,,Victoriaq i Albert" din Londra ( W A a . Brief G k d e lo Twhisk Wotm F B ~ C p., fig. 12-13, S 21. nr. 753-1884 gi 759-1884) qi in ?rf-l TopkapiStray din Tstmh1 (TAHSW2 , Ttrrkislr T ~ x t i L s , 0 pl. XXXV. nr. 3432; pl. XXXII, nr. 4496). Toate aceste a m p l e se ~ i t u e a dn veacul el XVI-lea (ARSEVEN, i Arts turns, p , 235, fig. 543, din ~ecolul XVTI-lea) al

I
i F

' 85 INEAW, r f l u ~ w a osiewtald, pp. 20 -22,

Fig. 34. Skberna crtritlii anteriulni de la miingstirea Voronef (jrrd. Sucaava!, @ s i t fn mormhtul vornicului Ghgorcea. SfEr$itul secolului al XVI-lea.

la cot, care las& liberi cgmaga. AIteori - ca la anteriul de la Trorone$- croiala mhecii preiipt5 unele particularit3ti, fiind Isrg5 sus, iar de la cot mai strimts gi pxinsi de-a lungul antrebraplui cu copci metalice. En juml gitului acest anteriu are o benti$2i irtgustg, tighelatg, mai latg la spate. Alte anteerie au gt~lerelerhsfril~te. Nasturii care prind anteriul ping in talie sint metalici sau din fir de rngtase fmpletit cu fir de argint aurit, asen15ngtor fmpletiturii populare dcnumite brine]. Din acelagi material sfnt fjcute cheotorile ~i ggitanele de pe pieptii anteriului. Pe dos vegmintul era cgptqit cu o pIm&de in san bumtsac, iar pe poale ~i de-a lungul feQIor cu o band5 de mgtase latg de 25 cm, formfnd o plat& it1 spate, f u dreptul ~oldurilors h t doug despicgturi pentru hanger qi pumnal, alte don5 mai jos sint pentru buzunarei, f n portretul de manierg occidentalg reprezentind pe $Man, fiul lui Petru Schiopu12, in atitudinea unui principe de Renagtere, apare clar un anteriu de tipul celui de la Voronef. TingruI mogtenitor la trouul Moldot-ei, pribegit prin Tirol, igi fine mina s t i n g pe sabie, iar c a f t a ~ ~ u l ceremonie de deade supra este dat pe spate, lgsind a t f e l liber vegrnhtul dedesubt. Pe nlasa de care se sprijing, es'w a~ezat3cuca, XCVI f n aceeagi vreme apar 2nsg a serie de alte variante ale anteriului, diferen$ele lor fiind create mai ales de croiala minecilor. Cele mai obiqnuite qi mai des fntilnite anterie i portretele rnurale, broderii qi rniniaturi au rninccile lungi ~i strlmte, n
$TEFKNESCU, Vaiachie at Tva~sylcanie, album, pl. 81, prlrtretele donatorilor din biscrica Brzdeqtii BHttini (jlrd. Dolj) . a TORCIA, Po~.fr#teEe, 86; Tabloul se gssegte la casteIul hrnbrag din Tirol, In Austria. pl.

costumul popular a1 femeilor din zona subcarpatici a Mntenici a haing de dimie albii, larg5, purtat5 peste cgmapr?. fotg a csrei croiafg se asearngd cu cea vechel. gi Un gmp de anterie biir?G@ti gi fesneiegti s-au p5c;trat in colectia &.fuzeului de arts, D q i sint mai tirxii - abia din secolul a1 337111-lea gi isceputul ~~eacului rrsm&tor- cele mai multe reproduc vechile croieli. Caracteristica acestor vegminte ca qi a celor anterioare sint amploarea palelor, Iinia ~i forma mfnecilor. 0 foaie cit lgtimea pszturii foxmeail spatele g I a1ta despicat5, pieptii. BIinecile sint jntotdeavtla nergscroite, cu o mica pao& pentm rnbcarea bracului, dcspicate ping la cot gi tivite cu suide fir. Clinii triqhinlari, doi in spate ~i doi i fa@, dau ,VCl,V n Izrgime mare poalelor, enc2 din secolul a1 XVI-lea anteriul era strins in taalie de un briu lat de mgtase. iar mai tb,iu de un briu prim cu paftale de argint aurit . fn af& de acest tip de anterin confeionat dintr-o rngtase de o singur?Lctlloare sau brgatEL cu aur ~i aleas5 ccu motive orientale, sub caftan se purta in imprejurgri 7 solemne un vegmint de brocart greu, str5lucind de aur. Sub forma unui acoper5mint de mormint , un vechi vepmbt de acest tip a-a plstrat lungii weme la m5nh- t i r e a Bistrip (jud. Vilcea), ctitoria frafilor Craiove~ti.Croiala diferz fa@ de cea -C a anteriilor (fig.35).Pe pfnza stlbHre de in,care dubla catifeaua, s-au@idrat nrme tie capoc gi cus5hri largi, care indicg existenfa originarg a unei cgptuvli dr b1an;i. Jiotivele care impodobc catifeaua qi valoarea ei artistid, puse In leg5!tnrg cu provenienta, situeas acest v e p i n t d t r e sfiqitu1 secolului a1 XV-lea ~i ne indrepGpsc s;-1 atribuim unuia dintre boierii Craiovcqti. P epitrahilul d5ruit de e Seagw Basarab rnbktirii Xenofon - unde este f~prewntatg intreaga sa familie CI - cei doi fii mai mici nu au caftan, purtind 11x1 ankriu de acest tip, cu o tivi-' tar5 de blnng sau un gdon de aus pe poale ~i piepfi, strins in talie cu o cing5Clf toare. Un vevmint similar era obiqnuit la curtea bizantins din secolele XlT-XTT. ?n Tipiconul de fa Oxford, Constantin Comnenul este irnbrgcat: cu o mantie de cu o acest tip, confectionat& din brocart verde, ornat cu palmete de aar, stri& centurg in jurul taliei2. Marele duce Apocaucos - reprewntat intr-a miniaturz CII1 - part5 un c c r s t ~asernZnltor, tivit cu o band5 ingust; de aur pe piepfi, in juruf gitului qi pe paale; in juml taliei, n cing5toares. Printre rnantiile puxtate la curk, sub caftan, sc lzurngrg duzla~asari doLma~e~E~, care a trecut apoi in materiale m ieftine la tirgovefi. Qn izvoarele din secolele i XV-XVII sfnt mentionate dolmane deseori confectionate din cesjturi pretioasr: Descriarta costumulul popalar din YusceI IR 1860, tn ,,Ap&rQtoml ~GnBtAtii", R a c u q t i , 1860: ,drept pardmiu, un capot de line nlbk snu neagrh numit nutcriu de este alh, xtphe iie este aegsu" - T L O R E S . A r r e ~g i ;Wu.~tcl, pl. 136). TALWT RICE, The ,4vb of Ryaajtbim, pl. X , p. 337; manusmisnl, d r t h d dill alml 1 +100, se pAs T, *z8 I BIbliotccn din Oxford (ms. n gr. 35). EBERSOLT. s m p t t ~ ~ fig. T i . p. 115 (m. gr. 2143, cle la T3lhlioteca national& din Paris). .4rk s , $ARTEANU, op. cat., 11, pp. lfl3. -164; In tnrci ,dolrammH era un vqmint purtat fie imiccfi. in &ma1 de cerernonie: teslnpnul exists in limbilc slave, ,,doLnsaW, aaemencn la grcci, unguri gi spnninli. de LELOIR, Dtclzowrtaire, p. 131, definqte ,dolam*' ca o mantie lung5, uneori f i r & rrrfnecci. p r t n t j de turci; ~ ~ l r m n m d " o rorllip l u n ~ B strimtA deschid i l f a f l . pu-taZj w. alte ve$nlinte. i Turcia; ,duleste $i l te n manth" este un vegm'mt oriental. inchis iu fat% cu nasturi, strhs de o cetltur5, partat lu secolul a1 XTI-lea de stratioti.

Fig. 35. Schema croielii veqmintului de la .mlingstirea Ristrita (jud. VfIcea). Secolrtl a1 XV-lea.

bxocart, athmasc5, ciocirlat - inchise cu nasturi de aur ~i de m&g5ritarc1 ~i imblgsite cu blgnuri scumpe. Vafoarea unei singure piese se rfdicg fa hceputnl secolului a1 XVI-lea ping la 5 000 de aspri? La ororigise, dolmanul era lung ca ~i anteriut. Sub iufluenp modei occidentale, s-a scurtat aSa cum apare in costumul nobi-

lirnii maghiare din secolul alXVII-leaS.Broderia de stil oriental, lucrat5 cu fir gi perle, impodobe$e d~lmanele purtate de principii Transilvatziei 1 veacul a1 XVII-lea, cind s inriuxirea ftrrceascg p g t m e s e relativ puternic in a t a decorativ5 maghias. E foarte probabil ca in aceea~i vreme dolmallul mai scurt, peste genunchi, s5 se f i purtat 9i de boierimea din Tara Ilom&neascg~ iMoldova, la vingtoare, c5l5rie etc. Un alt tip '
Inventam1 averii Iai Petxu Cercel din 1585. apar htre vgminte ,,sedeci dulinsawfii de brocato @r.be*' (HURMUZAKI. I, p. 81); printte lucrurib Iui Caraman Aga UI, sint enumerate douk br&fgride pus la mtnecile dolmanului g i 21 de copci de argint pentru mheca dolmanului (VERESS, III, pp. 264-267): fntie lucrurile h i Stefan, f n lui Petru $cElfopul, la 1594 ap8r i1 ..I dulama atlazu; 3 dnlama, tafta tata' (HURMUZAKI, p. 395) ; Constantin Brincoveanu d h i a draciXI, for f Joia Mare ,,60 d u l h i de a b i voh$cegti (de b&rba$i) qi 26 femeiegti" (GRTRESCU,A w a l e f t m l , n p. 457); in Cromica Tdrii Romdnqli, ed. STANESCU, p. 145, i povestirea fugii lui Alexandru IIiey, I, n ae spune c5 domul a scipat numai .,a duIama pe trup". 9 In secoIu1 a1 XVI-lea q i l iaceputul ce'tuiu r d t o r , dulamele aveau diferite pr+~fi. dup5 caiitatates a +sSturii qi b l h i i ; mtfel, o dulamg o b i p n i t l costa 200 de aspri, ana de ciocklat 500 de asprl, nna de zarpa cu zastechini sau hblSnit8 4 500 de aspri. La 1619, o dularn; de damasc rogu cu nastari de am valora 4 800 dc aspri, iar una de g a n a (adicg de catifea cu motivul granatei), cu vulpl, 4 500 de aspri (LEKR, C ? w / w i , i foc, cit., p. 233).La 1622, printrenigte obiecte furate f igureazil qi o duIam5 de 20 rle n potronjcl (D.I . I. Moldma, sec. X V I I , pp.88-89). ? a EGYED, Hciron Lvszcizad dieratja, Budapeat, 1965, fig. 1 -3, doug dolmane din sec~lul.a1 XVXI-lee patrate Z colectitt biuzeuiui de a t decorativa din Budapesta. n r;
1

vaso eJ lubil~o, m lki botmi d'wo el c

de vqmint prbt rar, fiind t doax din dou& exemple, apare la sfirgihl s o l u l u i a1 XVI-lea Tam RomOneascB. ?n portretele din rngnstirea Gluiu re?rezentind pe Mihai Viteazull gi Petru Cercel", oei doi domni au sub caftan o tu5cii lungs, cambratZ pe Mie, inchis5 i fa* cu o bentifl aplicatj. cu nasturj ~i ,-~y n =Srggritare. FZrii a puka culloa$e detaliile de croial5 ale acestui vegrnfnt - In o ~ i m impresie - pare adaptnrea local5 a anei tunici scurte, occidentale. . a S3zraIel cu rqrnintele de tip oriental, In Moldova epocii lui qtefan cel Mare apar - wte drcpt, sporadic - costumeIe apusene, ca o continuarc a cclor dill veacul merit din Tara RornbueascZ. Din lips; de documetlte d t art3 gi nlateriale ar1-loQce din secolul a1 m - l e a , este greu s5 putem adirma c5 acest tip de costun nzcidatal reprezintg tradjtia unei mode mai vechi sau a fost iutrodus in secolul 21 ST-lea la curtea lui Alexandra ccl Bun prin poloni ~i Zituanieni. Ti~dndi s n; -a de impreju6rile istorice c u f l ~ ~ ~ tale efnceputnrilor statalni gi de venirea pe xt ~n a unor principi maramureqeni, ipotetic, se poate sustine c5 qi in secolul nl a e l : nobilirnea -ara Romheasck. din Moldova purta costum cavaleresc de tip occidental ca vi In In a doua jurngtate a secalului a1 XV-lea, acest lucrtl este ins2 indisctltabil, pe * ?esemplelor psstrate in picturilc murale ~i in miniaturi. Sub cafta~r, fogofiitulT5e r ,ctitonil bisericii din Bglingti, p a r t 8 o tunic5 scurtz deasupm genullchilor ~i = = i pe trup, dir~tr-un ~ pretios brocart italian, pantaloni mulafi pe picior g i cizme = cx?mbi inalf i tji moi. TZutu este la fel imbrgcat g i ?n porkretul reprezeutisdu-1 -. ennator intr-o rniniaturg din Psaltirea existcntii it1 muzeul etnografic din Vmiw - 8 F.RaS.S.):'.fn rniaiatttra din rnnnuscrisul diruit msngstirii Humor, $tefan cel ' Zm a d acelagi c a m , L r n d a scurtj g i largg, f5r5 mineci, dup2 moda U -I T --.e~~$eriiitaliene. La iucep~ttulsecolului a1 XVI-lea, T tabloul votiv de la PBrn - -5 Z- - , ctitorul Gavril Trotqanu este tmbdcat cu un casturn similar, >?re diferit.de piczre cornpun costurnul de curte iu .wolele XV-XVII , ceel 1x1 3ine cunoscate sint ve~mintele pvrtate peste anteriti. Rle aveau diverse croieli, de materialul din care erau fiicute, variind, de asemenea, in funcfie de ranr :a ] , imprejur5rile i care se purtatt $i anotimp. Ca 3i afzteriul, ve~egrnintulde -& n it=:ora era larg. ~i lung, pzstrind nota orienta15, iar variatiile de la uu tip la ._I=: erau obfinute priti linia rnlnecilor. Dellumirile acestei categorii de v w i n t e -I--. -- de ori+e persang, arabg gi turc5, fiind +pIndite T lurnea bizantin5 gi haln r:JE. Tn izvoarele scrise siut mentionate abia in secaluI a1 XV-lea, dar desigur : i?:osirea lor este anterioar2i. f ?:hmderea $i impzmintenirea lor 3 tgrile rornsne s-au f :cut pe trci c5i. fn n rind, pria filier; bizantiw;, deoarece la curtea bizantin2 f~zcepitlddin sc--.- - a1 1-lea se accentueazj. tot mai mult inriurirea costumelor orientale g i apar ..- -. -r?~-kte ca ,,~kammikon'~-ulcaftanal, venite din lumea persanb. Ye de alt5 noi, $i este foarte probabil cG unele elernente ale Orientului a i a t i c ail putut f i ve:l% =a direct de popoarele de step8, ca: bulgarii, ungurii, pecenegii, cumanii $.a. '- m r n pe teritoriul tgrii noastre, CeI de al treiIea factor qi ccl mai pt~ternics I... - -&. desigur, inrfurirea turceascz din timpul dominaliei otomaae.

Iz1c.4 Vrl f o g ~ f i i r r t lIoan TdJsfttftau mi vechs minialwvd a 7 114-117. fig. 1,

' -'

~?E%SEZCW,
+

-A ;,

o p . c i i . , pi. 79. 09. tit., pl. 69.

esrslai

dvegilor, f SC'IA. n

19G8,

Fig. 36, Granafa purtata de fmp8r81esele bizantine gi despoti$eIe din Serbia. SecoleIe XIIT-XIT.

f n stadiul actual a1 cercetgrilor, it1 putine cazuri putem $ti exact care dintre piescle de imbrjc5mirzte - de origine oriental5 - sint introduse la noi prin filiera bizantin; sau a popoarelor arnistite gi care au p5trt1ns mai recent, in vremea st5pinirii turcegti. fntrc vqminkle pnrtate pe deasupra trebt~iesii deosebim grupul mantiilor dc ceremonie, de cele purtate is mod cure11.t. Cele dintii erau mai luxoase, fiiud legate dc Imprejudri solemne, ca: insc5ucunarea pe tron, cosfirmarea h domnie, receptis nilor donlnitori strgini, tinlosirea unor biserici, participarea la marile skrIbZtori {CrZiciun, h u I nou, Boboteasa, Fagti etc.), sau de evenimestcfe solemne din via@: cjsgtctria, inmormintarea etc. -4stfel de vqminte erau rezervate in cxclusivitate clasei dominatite, iar uneIe doar domitorului. A doua categarie - cu mult mai zlumeroastsg - o forma imbr3cZmintea obiSnuit5, care $n afar2 de mediul curtii era purtatg de boierimea rngruntg de t a d , de negusbrimea bogat5 +i de tlrgovetimea or-lor; unele pie= s-au @strat ping P vxernea noastrg f costumul @ranilor. n n nat5 fiind natura izvoarclor existente - h rnarea lor majoritate tablouri votive gi fuaerare - ca gi apartenen+ veynintelor p5strate - daruri fZct~tede domnitori pi ; niarii boieri ctitoriilor lor - sirit rnai bise cunoscute cele din prima categorie. a cgmr imagine vie, direct& se y a t e desprinde clar dintr-o desfg~urarenejntrerupt-l din secolul a1 XV-lea ph; in secolul a1 XVIL-lea. Celelalte v e p i n t e - mentionate mai ales de izvoarele scrise - apar rar in reprezentiirile costumului din picturile musale, dar s-au p5strat in citeva exempfare din secolele XV-XVI 1. Prezentarea ncestora e s k important5 atit pentru rnarfologia costumului, c3t gi pentru evolutia hi, i raport ccu cel bizantin gi oriestaI. n

caracteristica era broderia de aur ~i perk, care iticonjura gitul, crjborli~dit1 una sau do115 benzi late de-a ldtlgul piepglor pEng l poale; minecile largi erau ima podobite cu aceex$ fi5ie bogatg. Acest tip de mantie s-a pktrat mai ales In cikva portrete muraIe ~i rniniaturi repremntind im@rafi qi 3np5rgtese bizantine (Teodora, sofia lui Mihail a1 ITXI-lea, Elena, sotia fui Manuel a1 11-lea; Alexis a1 111-lea, im+xatul Trapezu~ztului sofia sa Teodora)l (fig. 36) ..f mpgrgteasa Aaa, sotia lui Ioan ~i Faleologul, in portretal brodat pe sacosul lui Photius paart3 acela$ ve$mint2. 1x1tr-un tipicon Fli7~ntin la a n d 1400, d h i t de Canstantin Comnen~il Euffrosiua de gi - k c a e n a Paleologina, nepoata irnpsratului Mihail a1 VIII-lea Paleologul, mbila pincipes5 bizantin3 are un costurn cu mfnecile largi ~i o bandii brodatg pe um5r3, cornpus dintr-o tunic&care ajunge ins5 pin5 rnai jos de genunchi, terminatz cu ciucuri, gi c Eustr drcaptii ping la pzrnint din arelagi material. Principii qi principesele din Serbia poart8, de asemenea, granagd (donatorii din pictura r n W j tii Gracianifa , E l m , so$ia lui Du~ande la Deqiani gi Elena din biserica Sf. Nicolae de la Ohrida, ca 5i Maria 1,iveriaa de la &snovo". Granap a fvst adoptat8 In curtea de Ia Suceava in vrenlca lui Alexandru cel Bun. f n sceila cen rnai ainplg din ciclul vie@ Sf. Iom cel Nou-reprexentind aducerea rnoa~telorsf-intului de I Sus ceava-domnul apare la portile cetZ$i fnfruntea cortegiului, TnsoGt de d o a m 5 $ de curtea sa. Ciclul aceski a luat na~tere, desigur, chiar in vremea c k d s-a petrecut evenimentcul, rnai intii in*-un ansamblu de pkttlri de icoane sat1 miniatmi, care s-a transpus E pictura m ~ r a l 3Copiile rnai tirzii ale acestei scene s-an pgstrat n ~. in paraclisul casei domne~ti la mfin5stirea Bistri$a, da t h d din vrcmea lui Stefan de cel Mare7 ~iin picturiIe din secalul a1XVI-lea de la Voroncts, biserica Sf. Gheurghe
EBERSOLT, op. cil., pp. 122-123. Byzmtine Avd, fig. 285-287, TALROT RICE,op. t i t . , p. 78,pl. XL,catalog 191,

"RANK,

p. 337; Tipiconul de la Lincoln College, p5sbndlcinnii din Oxford srib nr. gr. 35, EBERSOLT, cil.> p. 123,fig-57;MILLET. L'enciea a v l s r v h . Les dgtisus, PdS. 1929, p. 28. fig. 13. o$. p. 29, fig. 14; p. 30. fig. 15. KOYAW~, T r c t ~ h pp- 40-41. fig. 13-14. pl. XXI, XXV-XVU, XIUL. 3dcea existenpi unui izvm originnr, care a fost fie un grup dt icorne, decosind r x h ini\ialA a sfintuli~i, un rnanttseris, a font expan&In 1-01, ,,CuItura moldoveneascli i timpui lui Vtef~n Mare" fie n cd de Nrco&*scu, Aria i'n spoca Zui Stefan col Mave, Btlarreqti, 1964, pp. 394 - 298.Recclll, 8-a :whizitionat la Muzeul de art.: un fr~gment din rmlspictat5 care reprezintg j u h c a t a Sf. Xoarl iu fnfa eparhuldi. 1 Toate elciilenteIe de tefiaicg $i conceptie ortisticl pledemfi pentru datarex e l sfirgitul secoInlui a i a XVI-lea san in primii ani a ~ m c n l u iwnhtor, f iind ptnhab+l o copie n a~estui i izvor mni indep3ttat ( N m t f X U , Un ~lmrfragwe&dis racla S J . Ioaa GCE Xos de l SW#U, >LIES.. 1970 ); VOTNEXU, a Un chbf d'~dl(tr~e l'orf2vvtrie iemldaw endeptm:ls chdsse I J O Y ~ C de ScaIwi Jema le N o i ~ v s a fn, ,,Rer.uc d~ ~ roumaine d'hishiw lie I'nrtrL, 1965, IT, pp. 41-52, fig. 1 7 considerS ateast5 rncl5 rlin ~ecolnltll XV-lea ca cen lnai veclw ilucrare de arginthrie din Molduvn; In reditate, socotim ch estc coritcmporarii cu pictbra, nrlici de l, nflrgltul secolului nl XVI-lea sau Inceputul ceEtii urmstor. a Paraelis111casci domnqti de I Bistdw p & t r w i pc peret.de de nord EntreguE cicfu a1 ri4ii Sf. s Ioau c ~ Nou detetiorat Ins5 d e nediiaeea tnl%tnr,sre vsrtrlui dat i ~ ~ ~ t l n . l l a a n r t Aid wte! cea mai m deavoltatfi crmpozifie i IegXtm3 cu transportarea m q t e l o r la Snceara; vezi $T~F~NESCC', B ~ v i n e n ct MoJdavL, pp. 96-97; I r m r . L'avt Iombavd, pp. 82 -83; HENRY, Lcs igliscs d~ In Moldmie drr N o d , Park, 1930, p. 162: V.FITX~IANU, Isloria avlei, pp. 822 - 823. a Pe fntada de sud, i ~ dreapta, intrgdt, AC dafggoar5 iiitregul ciclu,, iur In ultimul reglstru este scena t aducerii moagtdor, grav deteriorati (STKFXAESCU, o p . tit., p, 133, P I . LXV, lip. 1 album).
trnt it1 Bihlioteca

"

'

Ffg. 37. Ornamentafh mantiel purtati 'de Stefan eel Mare, d e t ~ l l u tabloul votiv. Bi~lericadomdin neascg St. NlcoIae do la Ilorohoi (jud. Suceava), Sflr~Itul~ecolulwial XV-lea.

din S~~ccava' m&n&stirea Sucevifa', en toate aceste picturi rZo11z11u1 panst5 qi Lmtumul imperial bizantin, bogat impodobit cn petle ~i pietrc pre$ionse. Ui1 am%nnnt meritP subliniat - dindu-i o llotj rnai veche, care-1 deosebe~tede cel purtat de Stefan cel Marc rji urmaqii sgi. Granata lui Alexandru cel Bun este inchis3 :I T fap, decorat5 de-a It~ngul pieptului, pe mijloc cu o fiqie la% de broderie dill rn&rgGi t a r e , reproducind tipul originar a1 costumului iniperial bizantin purtat pi115 i n t-remea Cantarmzinilor3. Cn toate c5 pictam reprezentind .cicluf tietii Sf. Ioan cel Xon este realizatii cu muIt mai tirziu far5 de cea origEnarP, considerk-n cg a fost c v ? i a ~ destul5 lidelitate, reproduclnd unele detalii praprii etapei mai tiinpurii cu < istorin M01do.r-ei, de la inceputul veacului a1 XI-lea. Costumele negustorilor ca : i s ;i imbr8c&minka Sf. Ioan ccl Nou p a r t 5 gi ele pecetea vremii cind s-a creat izvorul :i:erar ~i ilustra$a acestei vieti de d i n t , legat5 sub rapart istoric de activitatea .xylos cornerciafe: iie pc @rmul Mgrii Ncgre. Rellzarchm, de asemenen, c5 granafa e acest tip mai vechi, legat: de costt~mul ! imperial bisantiu, apare irccvent in pur:x?ele Sf. Codantin ~i Elena din pictura moldoveneasc5.
1

b ~iaasulbkericii Sf. Gl~eorghed i n Suceava.

h pridcorul mhiabtirii Sncevitn, M a aduetii lltoaqtelor este dcmupra intrrrii de sad (ilrideln, x. l3j-151 pl. LXXXII, fig. 2);~cclagi ciclu. repictat Pn ~ccolula1 XIX-lea, se pestreazs I pridn d ep-piei din Roman [IDEM, iVmtwlfes reckmckes, p. 136, .pl. 46) $I in bisetjea rniinftstirii Slatina, -'.'KzXE=, .W&tdstirea S h t i n a , p. 19. T+-T RICE, o p . ~ k l . , fig. 140, cat. 1R0, p. 336; fmp&ratulIoan Cantacuaino prc~idindcon~ ? f di?t 1351, miniaturH din anii 1370-1373 (Xiblioteea national& din Paris, nx. Inv. 1242), d

Flg. 38. Ornamsnta#is mantlei purtatfi de Stefan ccl M-e, detaliu din tablout votiv. Ministirea PHtr&utiCjnd. Suceava). S l l r ~ i t u secolulul a1 XV-lea. l

cvll Sf.Nicolae din IaqiL gangul de intxare a1 dngstirii Neamtu, biscrica dornt~cascj $ din c - i r Rgd$u$i, mgnbtirea DobrovG$ ctc., $tefan cel Mare este reprezentat purtlnd acest p ~r r crx-c~ ~ ~ q r n ifastuos. fn portretele brodate de pe vUul dc timplg de la Patila (IMIO), ca gi i~t pe epitrahilele de la Voronet g i Dobrovgf: (fig. 401, dornnul poartg gramfa bizantid, care se asearnlnS ca linie general%cu cea a lui Alexandru cel Bun, deosebiadu-se insg in unele detalii. FhuG din catifea itaEian5 broptg cu fir, dc d o a m r o ~ i e garar1$2sau soak-purpurie, ea cade arnplu spre poalc, datoritg u n o r clini p q i de in spate ~i is fa$. Mtnecile sint largi, formind un triungki, care ztt'irir5 pln& aproape de glezile. f n afar5 dc c r ~ i a l a miuecilor, notn caracteristicg granatei, in Moldova 21tocmai ca la Bizant, este broderia care formew2 o figie lat:, ImpodobiG ca perle ~i pietre preGoase, i jvrul rkcroielii gitului g i de-a lusgtll piep$ilor, aninda-se n ru cea de pe poale. Aceeagi broderie este aplicat5 pe unr2ml hainei g i in pattea de jos a mPnecii, pe hitrcaga ei 18rgime. Uneoti, o band& verticalg este dispush ~i pc la mijlocul minecii. Acest mod de a impodobi mantia de ceremonie este aproape identic cu ceP a1 granapi bizantine, echivaiind cu ,,hniocla.vws" sau ,,aurockw~". f n costumul de curte bizantin, era fezemat familiei irnpriale, iar la curtea BIoldovei
Portrctrle din blsericn domneascfiSf. Nicolae din Jaqi - refBcutc!~Atresftrqitul ~ecolului XVII-lea al lul Antonie Ruset au fast diatruse cu ocazia restauririlor lui Ipcomte du Noiig. Copiile tablotuilar votive reprezentkd pe Stefan cel Mare q i pe d o a m Maria. \'ni&i+, reproduse de LAPEQA'IU, P ~ r r e c#rkwiceg#i de la S . ~~h f Niwlnc Uom~csc Iogi, in B C A f I , f 012, V, pp. 180-133. a p&tr& di* kc& tn colectia bfuzeului de arti.
1

In tablowile votivc din bisericile de la PTctrguti (1487),Voronet (14881, Sintilit: (1488) cv c: Sf. Nicolae din Dorohoi (1495) (fig. 37 -38 -39), paraclisul m51rgstirii Bistrip (1498), r?

P timpul n

Pig. 3E). Ornamsntatia mantis1 lui Dogclan T.


AIhnffsCirea Pfitrfinri.

nu spare decn pe mantia domntllui 5; a fiilor sgi, mqtenitori la tron. Rar, este purtnt gi de doarnric, fn secoItll a1 XVI-lea granap este obiqnuit5 b1c5 la curtea lui Bogdan a1 111-1ea. si Petru Rare?, f jind hlocait5 apoi ca cstftannl, illcepilld de la L-Zpu~neaa~, DupZ i c e a s t ~datg nu se mai felosegte ca v e p i n t de ceremauie. Este mai greu de sptrs datorita cgrui fapt leremia MovilH impreuG cu familia sa i~ tabloul t-otiv de la rn5nHstirea Sucevip ca ~i in miniatma din tetraevanghelul d h i t aceski ctitorii - este reprezentat: E grnnafj (fig. 4 1). Este oare Tncercarea acestui boier ambisios, n ajnns pe tronul Moldavei dc a reinvia obiceiurile vremii lui etefan cel Mare, sau o n o s arhaizant5 introdus& de un zugrav care a lucrat portrctele dnpH \.echiIc tipicuri? Urmsrind nce1agi -ve~mint Tara liomAneascg, constat5111 aparilia lui sporadic& Zn in rremea lui Neagoe Basarab. FSrl fndoialg c2 istoria scurtg a aceski piese n costumului de ceremonie in bioldova ~i Tar2 Rom&neas& se lea$ direct gi de evolufia .>oliticS a celor dous pzri. U a m ~ u l curtea sa 211 Tara RoniAneasc5, adoptPnd cosgi ?mu1 cax~alerimii apusene in secolt~l XIV-lea, s-au Endepsrtat de traditia cur@ a1 bkntine. f n veac-l u m h r ins& relatiile cu lumea balcanicg ~i pItlunderea tinl?uric a influenpi otomane a11 determinat introduceren caftanalui, ve~rnintde h a l t Cmnitar purtat in ultima etapg u Bizan$uluil, devenit costurrl de ceremonie ~i la yrrci. I\foldo17a t m i i lui Alexandru cel Bun, ca $i aceen a l~rrnagilar s5i ping 1a

CXI-

cx-llus111
"KJV

0 setie de demnitarl bizantlni. reprtsentati in pictnra mural: dathd din m l e t e XIV-XV, din de pe l a m de nord IL biwricii C h o n (Kahri6-Djami) dim IstanbnI poartB caftane. PAUL .- r-sDERwonn, Th? X n h ~ t r j n m i , 3 pol, London. 1967, ~ c zvol. I, pp. 273-273, sol, 11 pl. 538-535, :. D i 2 .dutorul remarc5 asemharem coqtumelor acestor princlpl cu acela purtat de hl,uia dr Maugop (p.274). ;
?-5-a

Fig. 40. Mnl~tla(granata) plrrtats de Ste%n ceI Mare $1 Maria Voichltn po epitrahllul $rodat, dQruEt m5nSstlrii \Tomnet (nzi picrdut).

Rnreg, rjnllnc irlsg corisecventg castumului bizantill din vremcn Palcologilar. inloct~ireagrauapi cu caftaliul corespunde, de h p t , abandongrii ideii de luptii contra daminafiei ohmane gi acceptarea ei, o dat5 cu transmitem caftanului ca semn dc f nvt'stitura a noilor domni. Caftasmaal, Cea de-a dona r-rlantie de cerernotiie care n def inut un loc clc seal& ill costumul fLriIor romAne de-a lungul intregii epoci feudale este caft~nul,a cgrui origine mai inilepZrkat3 trebuie c%utatS in lumea persarG $i a popoarelor de steps, cle unde a p5trun.s treptat la curtea bizantin;, mai ales in ultirna ei prioadZ2.
2 KONDAKOV, Les cosfirmrs ori.is?ztaakx d la co14v byaantilae. In ,.Byza.ntionM, 1924, I . pp. 7-49; in acest stndin re n n a I h i sub toate aspectele mai ales cafwele =lute, de d t M e , purtatc de petsani mu de popoarele mmade, din care nu derimt m e I c costarue militare bknatine +i hailla imperial5 denamit2 ,skavatnikon" sau ,skla7amamghto~~'. CaftanuT lung, purtnt ca mantie dc cerenmnie, lqi are ins5 origineet tot I"nncest mare grup de vegrninte orientale, preluate de bizantjlii q i de tr~rcide la popoarele Orientului Apropint. Uescrlind tinuta fnslfilor demnitari din secolul al XIV-Ira, MI prilejlll rnarilor s&rbStorig i ospete, un scriitor bizantin spune c 5 acegtia poarki ,aka~atnikon"-al, ,pkakb7ion"-ttl g i .Jraoadion'*-ul. cef din urmz fiind echi.t-alenti11 caftannlai; vezi GUILLAFID.PserrdwCodinm, i ,Byzantinoslan vica". XIXI, 3 , p 242. Sultanii turci, in sccoleIe XYI-XWT, pustxa la rlndttl lor, caItnnul scurt, : de origine prsana. Un atudiu recent = u p caftanultri piirtat de cavalerii iranieni I-. Incut A p e s Geljer, cercetP11rlfraglnerltcle ilescoperftc T niorrnintrlc de la Antinoe, dczvelitc cu prilejul cercctiirin lor arl~cologiccdin mii 18!)6-1906. CercetZitosrea hucd=Z a reccrnstituit un nstfel dc caftan prezertttndu-l la sesiunea qtiintific5 a Centrului Intertlafianal penW Studiul Textilelor dc la J,ycm, diti 25-27 septernhrie 1968. Rczamatul acmtai prefios stnrliu istotie $I tehnic in ,Bulletin de Lizison dl1 Cmfm International $'Etude des Textiles Anciens", L F ~ . 1968, nr. 27, pp. 21-25, A . Geijer, T-7, rttonlenu da clrvali~vI7aslne~Ajmm'efi. XBERSOLT,o$. czf., 11. 122.

Flg. 41. Mnntla (granata) y & ~ dc Ieremia ~ o v i k ~i i tamilia h i . Xfiniattd din teltraevanghclnl d5ruit mh:T1stirii Sucevltn (jud.Snccnva). 16017.

Chiar termend cle caftan, folosit atit de documentele slave1, cit 5i in iizveztarul redactat f t i limba rorn8nZ de Petm SchiopulBla 1594, cste de arigine persang, trec u t la turci, slavi g i greci? Caftanul cste purtnt E n lumen balcaaicg de hoieriinen qi de negustorirnea bogat:, ir~tocmaica in t2irile romhnc, piw2 fntr-o etap5 tirkie, a$rind i costmele ctitorilor din bisericile ingl$ate dupZ sucerirea turceasc54. n
1 Vlad Cfilaglirnl confirini la lbR5 o .stJpPnirc de moqic E preful chreia intrase ,S2 un cuftaix pentrn n s m de 35 de florini. (D,T.H. sw. XV. Tara Romdneascd, I, p. 182; in catastift~lde sculc din vama u Brqovului din 1508 apare ~i caftan. denumit ca termenui mai apropiat de cel grecesc ,,caw&" [BOGan DAN. ReL#iil@car Rra:mwl, p. 326; Ilt 14.VI.1509, Tudor lngoiiitul trimitea pe nepuhl s5u Oprea sl c h d & la SibIu un caftan pi o bucntg d e ,,vel~ltfi", pliuginc111-sc c5 i 6-R luat prcn iuult&vnmi (IIUKMUZAKI, XV, pp, 193-1843 ; la 1517, Neagoe Bnrarab inMrqte cl stipinirc, in prctut c5reia dc auemcncn intrase un caftan pentn~ 1200 de asprl (D.I. K., sec. X V T , I , pp. 125-126); In 1530, fiIoihr vod& s u i t bthprenilor despre datoriile a doi oameni ni s5i din TiWgw, printic lummjlc c&rm fignrea~~5 ,nn ?i a v a t " de 40 de florini (BOGDAN,~ ~ @ regfllf, pp. 17G-177); Tntre, l u m r i l e v5clitvei lui t e P5trqcu cel Bun apare ,un caftan dc o m aurit" (VERESS, I, pp. 282- 283). ~ M U Z A K I , XI, p. 396; la fnccputul listei vevintelor fiulni luf Petrtl $chiapul cste urnlRtrn1~1 p a ~ o j :.,rice mgrturisim cnftanek on8 altele, ne +tie cfte iastu-i"; fn list5 s k t n~eutionntc.,2 caftnlic

serasct bun", -2 cafttuie d'a~ar,Itil Damn*'. SAlNEANU, op. cit., pp. 73-75; termenul ,caffan*estedeariginepersan&( k a ~ ~ v ~ h a f l a i rlimliy in ) , slavh fiind pEbStrat cu aceea~idwumire de ,,kaftan", ar)n cum apare i docuinente inc5 din secolnl n a1 XV-lea, i ~ i in neogrcacS , , ~ i a t p ~ u ~ " . V A S T L ~ V Clilwskd povtveeli, Sofla, 1960, p. 64, fig, 32; ctitorii din biserica Krernikovski din , secolal al XV-lea (ibidem. p. 73, fig. 35); ctitorii din bisqica Sf. Teodor Tiron qi T d o r StratiIat, din 93movcr [ibihm, p 31. fig. 38) ; ctitorii din mgnhtima ~ a k k o v o(ibidem, pp. 84- 8 5 , fig. 42-43) ;,?mi , ' gi K O V A C E V ~ , op. ckt., pl. 11, ctitmii din secolul a1 XV-lea, din %isericile ~ a l c n i c Nat ke. +i

Uttlroria

carumuIui

de

curte

Ceyv

I
I

!I

Cxt'l CXVfl-a, b. C,YVlfI

L a turci ca ~i la bizantini, caftanul a dewnit un vesrnint oficinl de ceremonie, semn de disti~ictiepentni ?irla$ii demaitaril. Dimitrie Cantemir, fa Istorin Im$e ri8(-n!~i z m 2 , amintqte trei feluri de caftane. O prim8 categarie, denurnit& ,,hioih Znt", era oferit5 de sultan numai vizirilor g i pqilor. In 1690, T Tara Rorn5neascg a . Constantin Brincoveallu a primit in mod exceptional u ustfeI de ,,kitcat", ca semn i de recompellsg pentru contribufia lui la succesul expeditiei din Transilvania8, Diillitric Catitemir cu oeazia investiturii a &@tat de asemenea ua caftan de aceea5i catcgorie. Cel de-a1 doilea p u p , detmrnit ,,&Mu, dgdea payilor, domnitorilor se rrrrnhni +i ambasadorilor, iar ultimul n u m i dernnitarilor de rang inferior. .Datoritii obiceiului ca dupg tnearka sultanilor vgmintele s fie mtrate f teb n zaurul imperinl, in colecfia de azi a Muzcului Topkapi.-Saray exist& un numgr impresionant de caftane diverse din secolul a1 XV-lea pi115 in secolul a1 XVXII-lea. Cele mni multe sint despicate de-a lurlgul pieptului, de la u m h qi pin5 la talie. illtelc an rnineca tEiat5 pe Int , in dreptul cotului, astfcl ca sii poatg fmbrgcn bratul. Cite1.a an rninecile lusgi, fHr5 nici o tiiiefxrg la urngr, purtindu-se doar p umeri, asemenea unor mnntii, fu rnaren lor niajoritate acestc caftane sfnt ffgcutedin $e&tituri de rn5tase orientals, iar citet-a sint din brocarturi itnliene4. W a n d domnitorilos din wile romlne, cu toate vnriantele lui, se carzrcteri~~ae$i p r i ~ croiala mfnecilor lungi pin5 la glezne, strfmte, care cad sprc spate, fluturind lii ber. Modul cum mina iese din aceastg milled, devenit5 un fel de podoabs a hiaim i , printr-o despicZtur5 n c h i lungime ~i pozi$ie variaz3 de la o p r 5 la alta, deosebegte caftasttl moldovenesc de cel murltenesc gi de cel turcesc. lTcqrnintul este l,vg la pale, datorit5 clinilor triunghiulari adgugati pieptilor g i spatelui, Se poartg descliis pi115 jos; pe piept are ggitane de fir, care pririd nasturi de argint aurit sau pietre prefioase in monturi de aur. Croiala mfriecilor de caftan este o mo$enire a costurnelor popoarelor de stepii 5i a costumului persan de rglgrie. La cattanele turcqti pSistrate in colecfia k $ i i de art5 veche romlneasc5 a Mnzeului de arts, nlina iese libera printr-o despicgturg de 50 crn de-a lmgul pieptnlui (fig. 42). Acest detaliu este evident ~i in picturn mural5 reprezentfnd pc turci, in scena judecitii din urmft., de la Voronet. Caftanul purtat de domnitorii din Tara Rom&neasc?i are aceastg dcspicZtur5 f g c u t j chiar h.1 partea de sus a minecii, la circa 10 cm mai jos de umgr, halt5 de 25-30 cm, Pn tablourile votive din IMeldova, se 1-ede clar cum despic5tnra este fgcut5 de-a lusgul

1 TAHSIN 02, o p , c i t . , pp. 18-24: caftanul este Ia turci un v e . ~ l n t , de reremonie: el derivi dintr-o altii hain3 milihr6, viltuits, purtatfi pcste a r m ~ r b .C k d este ~ B t u I t ~iumeytc,,Ra.zoX.end". se In Turkestan este n h i t ,,8rlsnakiU gi In Istnnl~nl ,,qwkal". DtlpB pircrm accsiui autor, caftanul ar f i fost la incepat decorat ca motive florale. Croiala caftmului a rimas mrreu acccngi la Pomta otumnni pinX la bceputul secolulx~ia1 XIX-lea. C A m M m , Isloria Imperiului otomow, cl. Qiineann, pp, 73-74. GUBOGUJ, C a h f o p i d m 1 m t e 1 0 f . t w w ~ I I ' , I , Bucmq-i, 1960, p. 45, nr, 98; la 20.17RI4.m1690,sultsnul Guleimsn a1 11-len, printr-un firmran, cere li Constantir~ Rrlttcovran~i sA prirneascn li ,,hila#-fahwe" (mantie dc wmre) pentru h s u l gi .,hila#" p t r a cei opt boicri a i sgi, ca rrconpark pcntru contribufia lor In ,,cucerixeau Ardealului. Pnuzeul Topkapi-Saray din Istanbul posed% circa 1 000 de vqminte d i v e diu tezauml imperial, dintre care cele mai prctioase sht prczentate fntr-o expunere mode-, h ordine crmologid. Datorita M v o i n p i d-ei qi gentileei consematorilor, a m ptut &a nenumcrate r q m h t e in depozitnl modem, recent organizat a1 secfiei de textile.

Fig. 42. '21-oiaia c a l l a rlclor tkirce~ti clin ml e c f i : ~~lnzeului arts. de Secolui n l X Y - l e a .

Fig. 43. Fragmeutele caftanufrridep.compm, gI rero2lstItuindmetqiijul retiielei (Muzeuldearia).

c-yl-Yzi.$

minecii in partea de sus, avitld de o parte ~i de alta don8 cIape triunghiulare, care hchide cu nasturi reaii. ntlc' Caftanul tecenstituit din amperirnintul, maa@lox Sf. Gripre Decapolitul de la m5nktirea Bistrif;n {jud. Vilcea) , din caleciia Muzeului de art&, ate croiala tipic8 acestor v i n t e din Tara RomAneascik, corespunzind imaginii cunoscuk din portrctele votive pgstrate h~ pict,~~ra bisericii episcopa fe de la Argey . [fig. 43-44]. 10 DatB fiind pro\-e-enienp lui, somptuozitatea catifelei vellefiene, tcsutg cu aur qi raxitatea culorii albastre, presupunern d acest caftan a apaqinut lui Ncagae Basarab. C,yxI Acelagi tip de caftan cstc purtat in Tara Rorn&neascZ iucz din secolul a1 XV-lca OX.I-II (fig. 451, de M u cel Mare $i urrnqii sili la &voraz. f n bisesica episcopal5 de la C.YXIII ArgegQi in bolnita Coxiei4, Radu Paisie q i fiul s3u Marcu (fig.46--47)) ca pi Mircea % Ciobanul, In Snagav, shlt imbracnti in caftane. dlerandru a1 11-lea (1568-1577) ;$ : cxdyVIi f iul 5311 'Mihnea, reprezentati in tetraevanghelul de la Sucevi$a5,pe o femdturj y , I qi o bul&sigilnr5" ppoartj caftune. Boierii din Yara Rodneasci 7i Moldova a1 acelavi 1 . csxylfl tip de caftan, culoarea ~i catitaka rnaterialului variind dup5 rang. Acela~ive~mPnt eate purtat de ctitorii boieri de la Stjnegtii, de sp5tarul Stroe din bolnita Corieis, de 11 Dragornir vornicul ~i f ~ a t e l e s5u de pe ferecgtura de la Schei? dc Barbn Cxniovescu d
se p t e n u CXXXI
Caftanul purtat dc Rndu Pahie (1535-1545) pe bnLa sa alpilard eate de tip moldoveacsc, mfnn iesind dtntr-o tiiietf W t P chiar de-a luugul mfnecii (IORGA, qb. cdf pl. 51). IOWA, o$. cit., pl. 40. Ibddmn, pi. 50. & Ibidca~,pl. 48-49. Ibidem, fig. 61 a. 1bid.m. fig. 67, bula rlgilmk repreztntfnd pt Aleandru at 11-lea qf f1 siu Mihnen. L S T E F M S C U , Poytruiis dc S1dnt;la. 5 IDEM, Ya'alachia GI Tmwyltlande, pl. 57, album, 9 UtcoLEScU, B i s d r a Sj,N+ccOs S n Schcii BruyovwCeri. Bucure@i, 1967, pp. 28-29, fIg, 16-18.

'

.,

'

132

Pig. 44. Schenra cafl a1111luI atribuit lui Neagoe R s s a - , rab. Sccolul a1 SVI-lea. (Muzcul do arli).

in icoana. de la Bistrita, de doamna ~ h i a j n a Mircea Ciobauul pe u ferecjturg de gi la Tismana. f n Moldova vescuIui a1 XV-lea intreaga curte, cu escep$ia domriului qi ut~earia moytcnitorilor sU, purta aceea~i malltie, $i aici s-au pistrat, in tezaurul mZn2sti~ii Putna, doug caftar~edill secolt~la1 XV-lea, de tipul ceIui reprezentat frec-c-ent in picturile murale (fig. 48-49). Frumoasele catifele italiene, b r o ~ a t e aur, care st. cu preziutg azi sub Sorma unui r g l de timpl5 ~i acoperiimblt de altar, la n cercetnre n atentg, au putut fi reconstittlitc P forma lor ilziiia15. Culonrca varia in fuuc;ic de rarzgul de boierie a1 celor ce purtau caftauull. f nportretele nlurale pgstrate, ca acela redind pe Ilia? ~i Stefan, fiii lui Alexatadru cel Bun, dill paraclisul de la Biskitn2, Sendrea spgtarul cu fa~rlilia de la"Dolhqtii Mari3, sa

La DolIir+tii RIltri, Senclrea poattj caftan galben cu fleri de nur, iar logofitul T5utu cnltan de catifea verdc cu palmete rle aur, cn gi 1,uca Arbore, portnrul Sucevei; Teodor Buhuiog, reprezentat in ctitoria sa dc la Humor, are caftan verde de mstase simpl;, iar cel a1 hatmanului Daniil de la IIusnor cste dc culonrc vi+irtie-fuchisii; spiitarul Stroe din holni* Coziei are caftanul verde cu f b r i de aur. 3 Piii lui Alerandru Tnxr$esc pc tat21 Ior in scena care reprezintk cortegiuI dr: prirnirc la. Succava a moaaklar Sf. Xoau cel Nou. a STEFAXEScU, No%v~lslEcs wchwclass, p. 9, pi. 1, album; tabloul votiv, destul de r5u phtrat, este dispus iti registrul iuferiar ai u n e i n & h g i , pe l a m a de sud a p r a a ~ b b ~ h i .'

I . ,

..

sa Iuliana de la Arbore2, Teodor Bubuiog gi sotia sa Anastasia, ca qi Dasiil Hatrnanul cu s o ~ i a ide la Humor, sa CxYXw apare consecvent acelagi tip de caftan. fa p i c t ~ ~ r a unor monumente din Moldova, la Arkare (fig. 50). Mol dovip, 'I'oronej, Humor etc., caftanul este reprezentat ~i in 12 unele scene religioase. f n toate t~hlourilevotive din secolul nl --lea pi prima jumgtate a veacului a1 XVI-lea - pii15 in vremea lui Afexai~dru L5pugiieanu caftasul apare numai in costumul doamnelor gi af boierimii, fiitid purtat fn mod excep$ional de domnitori8. Dup5 aceast2 dat5 im5, el inlocuiqte granap de traditie c,Yxm~ imperials, devenind tTqmistuldornnesc tipic, intucmai ca $i in Tara Rorndneasc5.
C;YXXIII
$ T E F ~ N I ? S C U , BUCOVB'MC st ~lfoldavis, pp. 99, 269, 275, pl. XXXITI, album, f lg. 1 -2; IDEM, figllse dc BdJiae;ti, In B C i I , 11144, XXXlrII,p. 31. fig. 20; clt mcep* 3ui Tinta, wEclalte p&te sint destul de r5u cun.<er'~,ate.In M n ~ m l etnografie din 1;jgorod (U.R.S.S.) se pSstrea73 o Pssltire, manwsais de tlin seco111l a l XV-la, in cure apre portretul logofgtuhi THutu, insotjt de I ) a ~ i d ,ingent~nchcat in frttn lui Isus Rristos pe tron, C. GHICA, Vet Lo:ofatscl Soan T d ~ t t t I E R mai r~crhemrwratutU: a unw C d ~ o g d l o ~ , S C I A , 1968, 1, pp. 114-117, fig. 1 ; foto~rafjadestul de slab& +i dcscrierea confuzfi a in cohltumulni lase s5 se fntrtvadi ins5 acela9i tip de custr~m cavnleresc acoperit de caftan ce la Bgli-

CxxxlI- logof5tul Tguh de la B51ine$i1, Arbore gi sofia

negti.

fn b k f c n de c w k a familiei Arbare se p%tmazS d d rinduri de pMtrete in naas. la dreapta inbWi, nneIe d e W i t e , altele Pn fltids mom~ntului Lnca Arbore din coltul de sud-vest a1 prolui naosului. Cele din arng constituie un pretios docunhent pentru cunongterca imtrSc5rnintei ($TBFKNESCU. Bascovins eb ~Mokdaz.is, p , 1 2 5 , pI. LXII, album, fig. 2). htr-un slngur caz, b~ Enbloul votiv de la Probota, xefkicut P semlul s XIX-lea, P&a Rarg n l p o n s a n caftan scart (IORGA. op. tit., pl. 47). Data fimd d u m r e a pidnrii g i linia neabIgaaiS in Moldora a acestui d t a n . &im mxi degrab5 c3 cste o interprctafc a pictorltlui restaurator, care a rcproclus f5rB inteIegcre un costum din a doua jumHtate a secolului st XVT-lea.

F g 43. GaCaItanul purtat de Radu Paisjc +i s&n Xarca pe epitrahilul brodat i. fiul
din mgnistirea Vatopedl, de Ia Muntele Athw 1537.

t a u 1 era echivaleutul cnbaniteil, vegmjut domnesc. fmblznit-, semn o autorif?i$ii l domne$i gi a1 investiturii scordate de ttrrci. Paul de Alep, descriind urcarea h scam a lui Constantin verban qtmt c t lloul damn a fost ,,dezbriicat de haincIe sale, E hvestindu-l domnwe CII o dulamEi de brocart scump, o cabanif5 de aceeaqi stsa imbl5nitg cu samur, im calpac de samur de mare pret g i un surguci de aur cu pietre scurnpc de mare valoke 5i frumusep". Costulvul lui'Maki Basarab, ixrf?iQgatde acela~i cglator cu prilejul i~~rnormiutgrii, similar%.f n capitolul a1 beilea din este Descriuea Moldovei, iutitulat Des$re datinele vecki gi l a d .a'a twikortas~adomlaiiovilu~ MoEdo~~o:, Dimitrie Cantemir relateaz5 pe lasg ceremonia instaurgrii unui uou domn, care se ficea in biserid. Wnul dintre momentele solemne dupg incoronare era irnbr5carea n o d u i domn ,,cu caftan domnesc". De asemenea, boierii cei mari care purtaserl pfn5 atunci haine de doliu - pentru Inoartea fostului dotvnitor - ,,hbrZtcau altele deschise $i inai str5lucitoare"a. Pi1 condica de cerelllonial a logofgtului Gheorgachi din secolul a1 XVIlI-lea, este descris cu detalii molnentul insc5u115rii. Traditia era continwit5 q i in aceas% meme, iar obiceiurile nu se deosebeau prea mult fa@ de trecul. fnvestitura soului domn avea loc hainte de intmrea in la~i, la rngGstirea Galata, unde ,,domnul, dupg alt3 podoabii de imbr5cZminte ce pane asupra sa, se Pmbrac5 gi. cu haina cea EmpZrgteascb, ce se &eamg cabanif5 3i purre
Ttrmenrll de ,,cabanif&" cn blensul de v q m h t deosebit, de dhthctie (chiar patm boieri). apare l NECULCE, cil., p.108, or bind deqre aprozii din tin~pullui $Man cel Mare, care emu fii de a QP. hoieri Irnbrkati cu ,sarvanaIe gl cabmite".Preful unui astfel de vegmtut lo semlul al XVII-k~era de 5 800 de aspri (cnbanif5 cu gulw de vulpi); v a i S M I M , V, p. 233. a -PAUL DE ALEP, p. 115. CANTEMIR, D m ~ i b ~ Moldoerri, ed. Gh. ddamescu, B u c q t i , $.a., p 51. ea .

'

Pig. 48. Schema crcroielii unui caftan transformat dink-un vil di timpl5. Mgnistiraa Putna (jud. Suceava). Sffr~itulsecolului a1 XV-lea.

Fig. 41);Fragmentale unui caftan transforlllat Plltr-un catasarchion. SeeoIelc XV-XVI. MgnAstirea Putnn (jud. Suceava).

FIE. 50. Caftan purtat In Moldova 1 secolul a1 XV-lea n gi prima fumtitate R veacului a1 XVI-lea, repreeentat In pictura mural&de la Arbore (jnd. Suceava).

cuca pe capm1.fn raport cu granata, !u a f a 6 de croialg , caftanul se deosebegte prin

l i p a acelor f%ii brodate cu Mrggritare gi pietre pretioase, serntl de distinctie imperial5 rnqtenit4 de domnitorii Moldovei. Caftanelc s?nt imblgnite, c5pttfvala de blan5 prelungindu-se pe umeri in*-un guler lat, ava cum apare P tablourile votive. n Rlatla era pretioasg, de hermiug, samur, cacom etc. Caftanele clasei dominante se fheau din stofe scunp, aduse din Italia sau din Orienh1 Apropiat. In portretele din ctitoriile dornne~titi,ca ?i in cele ale boierilor dc Ia Bglinqti, Arbore, Humor, sint reprezentale fidel bogatele catifcle italiene ale caftanelor. livoarele *rise din secolul a1 XVI-lea pomenesc frecvwt de caftane auriteS (caftan d'mor) sau caftane de catifex? auritg. fn aceea9i vreme se folosea ui~adintre cele mai prefioase m?~titgsuri fir - de pmwnien$g orierltalii - serncu &ml, pe care-1 men$ionea& inventarele de averi4. Numeroasele bucii$i de catifea cu fir, mai ales de proveniest5 ita1iaG6, sau rnZtitgsurile cu fir orientale pzstrate in colecgiile r o m h e ~ t oferg imaginea vie a colaritului qi orn~rneuta$iei i caftanelor, Valoarea a d r vqminte datoriG raritiifii w t n r i l o r g i a podoabetor din metale pretioase care cosstituiau nasturii, cing3torile etc. este dat& de o serie de documente, in care boierii refugiati Z Transilvania, en imprejurzrile politice tulburi din n secolele XVIXVI, Tqi revendi& avema de haine, blitnuri, c i w t o r i q-a., care se

a I b i d ~ m ,11, p. 278.
"URMMUZAKI,

vwss,

I. p.

ass;

W~RMUZAK,~,XI, pp. 395-399.

XI, pp. 395-399: 2 cafhne wrasei bun". I h d r f n , 111, I , pp. rril-31; intrc lucrarile dnmnului fugar Petre C ~ m d ,stut patttizeei dt mantii, parte din brocart, parte din catifea, fmb1iniQ gi ch naCturi de aur.

,...

:
'

I
!<

14
F.
1

ridic5 intotdeauin Ia same elzormel. ~ q x c t u lcaknului purtat la tnceputul secolului a4 XTSII-lea in Moldova se desprindi' .in toate detaIiile sale. din attali= c*yxx.f~~ portretuIui brodat a1 lui Ieremia Movil5 (1595-1606) de la St~cevifa? Dnn~ntlle s k reprezentat fn picioare, ill 1n5rime naturalg; trgsjturile f e p i cu ochii expresivj, ageri, bzrbia eilergic5, asprj, ,gestul rniiilii drepte $inute pe hanger dau acestui portret imu~iri remarcabile, realiste, care-1 apsopie de portretele de ,,gevaletl' ale Renagterii. Costumul domnitonilui este redat cu intelegerea celor n l ~ i mici cletalii, fiiild irn document deasebit de prctias pentru studiul de fafaa Peste anteriul de serasir argintiu, inchis cu llastusi rngnutfi ping in talie ~i Zi~cins c.11 o cinggtoare de aur, care prinde hangertil, domnitorul poarG caftanul cu nlineci care cad libere spre spate, depQind poalele ve~inlntului,despicate in partea de jos. Caftanul este fricut dink-o catifea roqie, bmdat3 ctt palrnetc mari de aur, de tip ,,halny", $11 care se hscriu fleri miirutrte de rZsur5. Brodesia se aseamgni? ca tehnicH ~imotive cu ftagmentele care provin dintr-o astfel de llainj, refolositct htr-IIU srrccos pktrat Ix Suce-rifa. De altfel, broderia de ncela~i gen, influenfat5 de atelierefe orientale, este cunnscut5 gi din alte Incsri existentc in tczaun~l firftstirii Sucevip qi Pi1 colcc$ia nlweului de a t . Moti-rele Iolosittt sil: sirnilare cu cele de pc ~es5tmrilcvi broderiile lur$ crate in atelierele din Irn~rittE otornan, la Istanbul e k 4 . Mods .~~eqmi~ltclor brodate sau fzcute din $es$turi orientale era rkpindit5 ?n accastj vreme i lulnea TOn mrineascg, in UngariaG,PoloniaR gi Rusia. Broderii sirnilarc, darnri ale tarilor rugi, care Ic comandascr5 in atelierele t5t5rqti din Crimeea, sau ale sultariilor tus-ci, erau trinlise pin5 ~ I S~edia, I mtcle se pZstreaz5 mai ales 31 cnlec$iile regale'. Bog5tia caftanului este dat; de ggitariele qi nasturii de aur o r i ~ ~ l r n e t t tcrrl ~ i ~ mZrgeat~ sau pietre pretioase, prinyi ?n partea de sus a pieptului. C6l5torii polorli care a 1 trecut prin Moldova f t i fiecolul a1 XVII-lea, ca +i Paul de 91ep - sint impresia1 CXX,y171J , - x Y ~ ~ ~ ~.na$i de strglucirea caftanelor ptlrtnte de domnitori. Poetul polall Samuel Twardowski T J ~ ~ ,-h~x~rx arniiitegte de domn ,,imbr&cat iiztx-o splendid; hainXr, iar rnai departe spune cZ ,,... e i m b r k a t intr-un caftan strglucitor [aga e obiceinl intotdeauna la Moldoveni crr caftanul, de$ era vreuna f r u r n a a ~ 5Paul de Alep subliniaz5 bo~H$ia ~~. gasderobei lai Vmile Lupu, cart3 posed5 35 cle blznuri de samur, dintre care cea fZcrt6 special

Dobromir, fmt mare hm a1 CrafoveI. 3ncemhd s5 f @ i Transilvania, f u s e s jduit de h a h e n n bune, s d d e any, argint giinBrgMtare, pretde 7 pmti, ceeg ce wlli-mla cu ,700 000 de aspri ( D . I . R Tma Rodn&wcri, see. XTT, T, pp. ,3%-337; Istwin R d a * , I , p. 859). I TORCA, op. tit.. pl. 81, TrFilul de potit d h i t de hlitrofana, sotia c-ornicului Ureche. de la ni?ingatixca Secu qi broderiile de la Tiei Ierarhi din I q i , dsrlruitc de V ~ i l c Lupu i mii 1636-1639 {h-IOOLESCU, Arlo U P C R ~ ,p. 25, n fig. 51-52). ARSEVBN, p , c i t . , pp, 238-283, fig. 567, 575, 576, f i g . 579. o 6 PALOTAY, Osmt-4n-tii~6ltslmsk a w y n r himbekben. Lss E k h z b s t u v m - o l l o ~ a ~ s hvodprits Boltdas gvoises, Bubpest. 1940, pp. 70-74, d& n aerh de exemple din care rezultk ed rnarplntii ma&iari au @t a caftan111 ca vqmtrttde ceretnonle $I Pn s m l u l a1 XWX-lea peste doltuan. ICxeniplul ccl inaf elocsent cste dat de fjtefan B h ~ o r y , cnre care reprezentat mtfel ca rege a1 Poloirid. De nltfel, infllzmta textilelor qi modei turcqti se manifcat& dopa bhthlia de la Mohaci, In Ungarin, mai alcs h rindwile i rmbilimii. Din aceastl wcme deteazii qi putenlica fnriurire asnpra broderiilor itinghiarc realizate i n rtccast5 conceptie pin; f secolul kecut, d&lntlindqi p k 8 azi in &a popular5. a MANKOWSKI, Influsncs of fskams'o Avt h Polaptd, .Am. Islamica" Ann Arbor, 1035; IDEM, Polskie Tkaniay i H a i f f y , X V I - X V I T I ruieku, pl. 31, 40, 42-44. G E I J ~Ovimdal Tcztires iff5rrmsde~. , Copenhagen, 1 5 5 ,pp. 62-70, pl. 43, 4 1. 41, nr. 110, pl. Sf , 991 at. 104 qi 109. P ~ S C U G, d E b pOio*i,. p ~ 15, 17. .

'

"

1 1
II

pentru sZrb5torile de Pagti era cusuth f fir, Prnpodoobitg cu miirggritaxe gi pietrede mare s pret, valorind 35 000 de galbeni," 0 descriere oarecum similar5 a lusulni imbriicgmintei h i Vasile Lupu este datg de cgl5toruI polon Stanislnv Osoviecim 911 16432. fn Moldova ca 5;i in Tars RornELneasc5, caftanul ca mantie de cerernonie igi mentine aceeagi croial5 de-a lungul~secoluluia1 XVII-lea, trat~mifindu-se mai tirziu ~i CxLdomnilor fanariofi. Rareori npar unele modiiiclri, cum se poate vedea, de exempla, intr-o miniaturg seprezentindu-l pe Matei Bnsarab. Mfneca acestui caftan are sus, spre u m h , o b i p i t a despic5tur5 gi o a doua in clreptul cotului, astfel incit d se poatg imhrgca pe brat, atirtlind lib@&doar de la cot in jos, fn secoIu1 nl XVTI-lea caftanul este uneori despicat lateral spre poale, pc o porfiune de circa 20 cm. Piaka CxMI funerarz a fiului lni Matei Baskrab, Mnteiaq, din ~wlectiaMuzeuIui de art5, prorenind din biserica doalneascg de b Tirgovlqte, constitnie un p r e o s document pentru costumul domnesc din aceasti epod, CXLIIJ l4 In aceasG perioadg, caftanul este de multe ori agrafat doar $af * fZr5 si fie a, n " brgcat. Constantin Brir~coveanu, reprezentat f nurneroase portrete votive din CXm m ctitoriile sale, part5 inhtdeauna caftanul asemenea unei hlamide prinse in fa$4 CXLv-us lr cu o agrd2i de aur, b5lx1G cu rn.5rgiiritnre qi ppietre pretioase. Porfmtele brodak, CXLVI ca gi cele cioodnite i argint aurit dc pe ferecsturile de c&Gisint -pentu aceast5 CXLvll n etapg, ca yi pentru t r e a t - importante documente pentnz stEidiul costumului. CdyLvlll

cxki

0 alt5 mantie, de asemenea de mod&arientalg, care se m a tot peste anteriu, fiind cunostlut5 tot atit de bine ca gi caftanul, este conkpi. N m e l e acestei mantii apare jn izvoarele scrise sub diferite forme: contog, chinteq, chindeq cau chintq. Conte~ulse !ncadreaz%prin croiala sa, similar%cu a olnte~iului,tot in grupul vegmin telor orientale. Xineca Zarg5, scz~rtH pirsi la cot caracterizenzg acest 1-cgmint, f r e c vent intilnit in 111mea Imperiului otoman. 111 costumul. turcesc, se p~irta haii~gpc ca dedesubt, dints-o rniitase sub$ire, intr-o singurg culoare sau ca veynil~tde deast~pra r5tuit qi tighelat, folosit mai ales in c&l?itoric. Mai rar, era qi imblgnit. Uiieori in eAptu~aladc s a t 5 a conte7ului foIosit la ,bkt&liisc introducca o c5ma$ de zale3. In @rile romsne, fiii dr domn4 poartEi conteq cle mitnse aIbg cu fir de am; aIteori contey~l de cntifea, postnv sat1 n~iitnseorjctitalii cu fir. Plltea f i Pmblgnit, este cind a w a caracter de nlarc lux, c5pZti~dsemnificnf.ia urmi vegmint oficial, ~ t ~ r era y i sirnplu, f3sg blan2, dpturjit cu o pilug de in, iar pc p o ~ l e r) bzildS Tat: c , Y L J ~ - ~ , / , cu de atlaz. f n niormintul t-omicului Gligorcca de la Voronet s-s ggsit un c o n t c ~ de catifea, a d r u i croialK este sirrlilarg cu aceea. n nilteriall~ide dedesubt, deosebiat du-se immai prin rninecile scurtc pin& 1a cot y i largi, Sirnion 310vil5, reprezei~tat
PAUL UE ALBF, p p . 71-72. PANAITESCU, o+. ti!., p. 5:l: ,,?rZlilefin dorunulai e ~ t c 1 Itlcru fn ndcvilr vrcdnic de privit, fntrtt n1 toate era demn tlc adrniralie, Tntrc n l h l e nvcn pe din8111 u 11ning Impodr)bit% ~ H milrer~fniricit n - n i R dc putea vtden una nscm5u5tonre nici la 'aultnnul turcesc +i uici IR vreun alt monnrh. Mnteria din rare era croitd mi se pare cK era ccnltcmhass>, pe care w m trrodntc 911 nur flari h n l t e de lril cleg~t,nvca dou5 perechi de nastnri (paftale) din diatnntlte aplcndide, re lnfcIcgc cd erau dc o valoarc fortrtc nlrrrp. Eaina era cGptu~it2cn blaui de zibelins, care desijg~r trebuia aP fie potrlvlt3 cu restnl". Ta colecfin X ~ ~ z e u l uTopkapi-Saray d d ~ i 11~tanhul prbtretizl an nrtmlr flnportnut de ~ s i f e lde se ~+minte,dintre, c u e unul, atribuit lui Solinan Mnpificul, este cfiptuqit cu zuie.. VERESS, p. 283: ,,conte? de atlaz albu, I,
?

pe acoper5mEntut brodat de la Sucevita, poartk co1zte9 diritr-a catitea orieritalfi, decuratg cu palmete mari de tip ,.laalay'" deschis in fa$&, I&irld sii se vadg c5ptuvala din blanii de samur la rnineci ~i de-a lungul piep~ilorl. f n Tars Romineascg i aceeaai vreme contegul se imbrgca curent, dc domsi gi boieri. Fratii Buzegti, la n C L I Csluiu, sint Enve5mintafi in contev dill catifele g i msthuri de Asia R.iic$, imblanite crJI cu zibelin5 gi snmut, cu tot pieptul acoperit de ggitane aurite2. Contegul imblgnit, ctrrr adnd aceea~icroial5, era purtat ~i de femei. Un ve~rnintde iarng totdeauna imblgnit este ~ w b a , denurnire dati ping azi imbr5cgmintei groase de inrri, cu blang. La 1431, Voico, vornicul lui Vlad Dracul, cere br-venilor ,,o gubg de postavdCa, intre prefioasele lucruri ale domnei iar voica aflate la Sibiu, sint mentionate un numb mare de *be, descrise cu uriele am$nunte4. qubele dornnegti erau din tesgturi de aur italiene sau turcegti, de culoare rosie, inchise cu 35 sat1 36 de nasturi de argint aurit gi irnbI%iitt: cn diferite blhuri, dc sobol, hermi*, wlpc etc., iar valoarea lor \.aria intre 32 ~i 156
de florini. ,liceca?i gubg linbliinit5 era pt~rtatgqi de boieri6. 0 serie de alte v e ~ m i n t e sink mentionate de izvaarele scrise, dar detaliile in Icggtur5 cu croiala ~i ornamenta$ia lor sint ceva rnai greu de stabilit. Cn ~ - q r n i r i care t se purta p e e auteriu era. fepegea~asau f e E i g w a , f5cuti din catifea, atlaz, pastar; sau gain de A~rigora, purtatg niai ales vara, Exivtau ins&gi feregelc imblgnite - date In dar de Constantin Brincoveanu in diferite imprejuririg. Irnnglnea costumului boiaesc de l sfu$ul veacului a1 XVII-lea sau inceputul celui umlhtor s-a pBsa trat intr-o serk de desene colorate, realhate de meyterii sagi din Transil~.*ania. cu grijg pentm precizia detaliilor yi ur~eori cu destul simt artistic. Boierul reprezentat in albumul de costume din biblioteca Universitg$ii din Graz poarw aiiteriu de mgtase trandafirie, cu un briu r q illgust prins CIS pftale dc aur, yalvari rogii, ciorapi galbeni gi papuci din aceea~i culoare. Peste anteriu, un ve5mPnt fmblgnit de aceen$i croialh, dar cu minecile lurigi gi strfmte. Accasta era, probabil, feregeauag. 0 alti pie& de imbr5cgminte, amintit2 doar dc izvoarele

rDI3M. 1 7 a L ~ A wel T*nnsyli~anat,pl. 80; Scurtd isbavlr c ar1eIor #-laslice in a 1957, p. 108, fig. 83.
2

' STBPANEsCU,,op. tit., pl, XII, 2,

XIII, 1.

R. P. R., I. Bucurqti

BWDAN, Docrcrn~~be regeste, p. 2 0 0. 1, pp, 225-228: lista obiectelor doamnei Voica mentionate de Pal11 Thnmorr, castelan de Fggirnq, fntr-un invrtlitar nl averii ei, Entoemit la Bragov la 1 . I . 3624. 6 \'EREsS, 1, p. 283; printre Iucrurile de imbrQcBminteale Ini Radn stolnical. refngiat la Brajor. Pn 1569, f i g u r h g3 o v b l amit&. 6 ~AINEANW. OF. &I..I. 1 6 9 ; se mcntioneaxl cH era fkcut5 din qalu de ,4ngora, 0 tcsfitur% ) de Iin5 fin5 ~i torangit, diferit colorntd, cn aupect inarmornt. HURMUZAKI, p. 395: in iuventarul veynintclor iiului lui Petru $cItiapul iigurenzh ,,3 cadlfe, XI, f e r n s , dunin; 2 ferege athzn, 2 ferege 1~xsta1- togu" " RADL'P O P E X U , Cronrcu. 11, p. 102. descrierea primirii de c i t r e Constantin Brinco\~nnua rlnri solij turcrvti: ,,dupl obicei, pii turcu cu ieregeaun c ~ r spiuare de samur imbrgcPndrr-1, la jiazd5 I-au dus-, ,,lmbrgcnt-a11 cn frregean de apinare dc mmur gi pre efcntli ..."; la fntonscflm an de In Adrianopole, nrEnc~vcnnu fiind r e c o n f i r n ~ ~ t dornniu. m feligcle cu mmur j-a11 Irnhrgcat pe doi Iloleri" (rbrdtm. , p. 128); ' naceeagi llnprejurare ..... au Imbriht pe h i w i i vaimaEani ca felegele cu paccli de mnlur*-, I ulfi doi h i e r i au primit ..conteyc de samur", deci altfel rle vegminte dwlt fereplele, iar turrilnr care 1-nu insotit le-an d l u i t caftane (ibidem, p. 245). 0 BARBUL, Costwfite ~ o w t l $ ~ n r p. z , (pl, 62 din nlbuniul de la Graa). F a coat~m!similar r s t e repro~ f 25 dus In hnrta ofiterului austrlnc Fr. Scliwaatz, care a lHsst Imagiai qi desmicri i n h i n d Oltenia i n vremea utspinirii audrieft, Inrn~ea fiind fiicuti fa Slbiu. in 1523 I I n t M l E , K ~ Dtl r h zrrr Ksrfrurera

* WVRMUZAKI, X' I,

'

...

.$r

k t ~ J a t e ,pp. 80 - 81 , pl. 8 ) .

scrise, este mantaw, care SF f k e a din tes5turi scumpe, fiind uneori Prnblgnitit!. ,Pli~lealza~l un tip de v e p i n t scurt ping in talie, cu sau fgr; mineci, purtat era de bsrbati gi dc ferneia, peste care se punea feregeaua sau conkpl. Termenul desemneazg azi in costumul t5rSnesc o haing de dimie scurt2, cu gjitane gi nastnri pe piept, care 111 Oltenia este echivalentii cu Iaib5ru13. h t r e vegrnintele obiqnuite purtate cle boierimea mgmnG sint binrtipb q i gizaheaua. Bifii~uldeselnna un v e ~ m i n tlarg, cu sau f2irEi mineci, care putea f i imblgnit, purtindu-se pe deasupra giubelei. f n descrierea ceremonialului investiturii domnegti f5cutI dc logof5tul Gheorgache, ultima categorie de boieri primesc biniguri de postas-4. Giubea.t$n era purtatg peste anteriu +isub bin$, caracteriztndu-se grin croiala strinsg pe talie, cu poalele largi gi mPneciIe despicate ping la cot. F5rg sg se f i pgstrat giubele mai ueehi, judecind dupg celc existente din secalele XVIIIX E , provenind din lumea balcanic;, giubeaua a fost la origine un v c ~ m i n tluxos, de catifea sau postav scump, trecut relativ recent in costumul popular din Serbia :i Albania. Termenul de giubea desemneaz.5 ~i la noi, mai ales in zona sudicEi a tiirii, un v e p i n t @rZnesc de dimie, strins in talie, mai larg pe p a l e , cu mineh e rzscroite, decorat cu gjitane negre gi rogii. f n colectia de v e p i n t e =chi romlne$i a Muzeului de art2 existg giubele de catifea ~i postav roqu din aceastj periondg, asern5n5toare celor purtate gi in lamea balcanicii, mai ales in Albania +i Nuntenegru. Prin data lor mai recent5 depggesc limitele cronologice ale prezentiirii de fa@. cn alt tip de mantie, a czrei croialg oriental$ este desigur rnai veche, d e ~ exerni plarele existente se situeazj En jurul anului 1800, fiind denurnits impropriu anteriu, ze pistreaz5 in colectia Muzeului de art%, fiind caacterizat p i n minecile foarte largi, aplicate drept gi amploarea mare a intregttlui vc$m?nt, fgr5 clilli trionghiulari. Alantiile de acest tip sint din p i u de Angora o fes5tur8 fin5 de lin5 g i mztase nioaratii, sau dintr-un postav subfire, roqu (fig. 51). Piesele de imbriicZrninte descrise mai sus, cunoscute din lumea curfilar domne~ti si boieresti, S-au transnlis orii~enilor, in materiale rnai putin luxoase 5;i cu o m a kente mai simple. Megtegugarii se imbrgcau in straie de sgrbstoare cu anteriu de d t a s e , peste care puneau caftan de postav sau catifea. Astfel de costume poartg CEI trei meqteri pictafi in pridvorul rnzngstirii Hurez, Plrvu Mutu, zugravul mo~ a e n t e l e r a n t a ~ ~ i n e g tca yi rnqterul bisericii cuqilor de la B5je~ti.Printre c i,

-. fn lista obicctelor I b a t e de Fetsu Fchiopul la 1585 figureaaii ,,40 manteo, garte d i brocato, partc frz oceato, tuti fudrati di raso, COII bottoni d'oro" (HURMUZAKI, 111, 2 . p. 91); avtrea lui CaranIan 9 g a A h a a t 5 de darnasc ro$u pentru o rrmuta h ~ * c l i tcu o tafta" (VERESS, 111, pp. 264-267). h t r - o listfi i <e r n a ~ rde la inceputul secolnlni a1 XTXI-lea apar dlfcrite calitjlti de mantale: ,,o manta de cafterie l m jderi raloreazii 3 000 aspri; o manta de 6' coti Je g a a a purparie cost5 2 400 aspri, iar o manta dt w a r obignuit3 doar 1 000 aspri" ( S M I M , IT,p. 233). tntre olriectele lui Tudor, fin1 logofgtului Radu, la l5G9 apare ,,un mintem f a c u t dintr-un caftan d e catifea aurits, in valoare de 20 florini" (VERESS, p. 268); Intre lucrurile furute din Kucqoarn la I, I M sint ,don5 tnintene pentru fcmei, urla de cainicg {kamha) r-sdc, ccalxlti de c ~ m i c a G ro+ic (VERESS, \TI, pp. 307-309) ; la 1604, h t r q plingere citre Ieremia Movili apare ,,un mintean bun ~i cu 12 nasmi $io sabie.. ." (13. 1. R. ~!~Tokdova, X V I I , 1 , pp. 158 -1 69) sec. ' S-kNE.WU, op. cit., p. 260. SI>EOhESCU, op, cil., P. 263; $ A I N W , op. c d . , 11, pp. 52-63 C . l t ? E h ~ up. r i t . , pp. 18B-189. ,

'

Fig. 51. Schema croielil nnni fnceputul serolului a l XIX-la

~zztfurilevinclute de negustoxul ievan dill secolul a1 XVII-lea apare gi un contqf I$iwgea~a la origille o tuxtic5 lung5 de postxv rogu, militarg, ~ a ~ a c t c r i s t i ccosg tunitllui ienicerilor, i secol~lla1 XVII-lea estc o hain2 foloait5 pentru copiii de n cm5 ~i slujitorimea d r u n t 5 a t q i i 2 . 'LiMclarcn era un v e ~ i n ~Gtuit, t din postar inferior, purtat de tirgowti sub giubea, fkut uneori din dimie3.

*
aceste 3ariate mallti; orientalc, F secolul a1 XV-lea, in 310:n do\% a circulat p n t m scnrti vreme mi w ~ m 3 1 t origin5 occidel~talg de cam se purtz pe deasupra, 1111cori imblKnit. Cel mai vechi izvor iuonografic pei~trua cunoa:te purtnt de Alesnnifni cel Bu~z, este epitrahilul daULIIV acest nou aspect a1 costun~~tlui, ruit de domn ctitoriei salc de la Bistritn, care s-a pgstrnt nlt1lt5 vrerne in rnstired Staraia-J,adoga din U. K. S. S., fiind .cunoscut ca ntare4. Pe capc.te:e

fn afar5 de toate

T u R ~CalasliAuT. pp. 155-1 81. ,


~A~NEANU, o$. t i t . , pp. 227-228; intr-o condie5 din 1R03 R i~lentioncazilipingcle pentni c o ~ i i ' e de casK, rutre nl,irfrul tnentionatc In 1827 aptpare o zplli91g~rs de carmgiw, in vt~loarc de 1 GUO ~ l eq-exiatau g i altelc nhtgriaite, la prctuii mi reduse, de 450 dc a~lpri(LEfm* up, cit., in roc. c ~ t . .p. 21: : pe o list:: de obierte de In inceputut secolnlui al XI-I-lea &c g i o ipingea (RODWAX. op. n'l., p. 326 . $ A ~ A N u , op. ctl., p. TAG. ZORGA, Prafvnhivui kwi A lerandr# ccI Bww. CeI d i i t l i chip J B donza rmnbla. Annl. Acad. Kom., S e e . 1 s t . S. IT, tom I, 1913, XXXV, pp. 343- 336; T U R D M U , LFSi l o k s , pp. 11-- 12: IORGA, Porirr>Ii pl, X ; IDEM, Z e s carL~ mi?zewrs eva Raumanie, TI, Bucurqti, 1934, fig. 83; IDEM, PortreCei~doomrrc:..-. fig. 3; IDEM, Art rowmaim. ancien, pp. 48-49: MILLET, Brodsde.7, 11, pp. 7-13, 21-23. p1. \ T . I: ~TEFANESCU, Bucrwiac rl A%ldavs's, p. 50; NIMLESCU, Coslansrrl, i loc. d l . . 1957. It-. 1 - 2 . n
2

ze-tui epitrahiI sint infztigafi it1 picionre, bztia-oatitudine solemn&,fgcInd uu gest de F E y i d5mire - asemenen ctifmrilor din pictnrile murale cunoshlte in a ddtfa j u d ' x e a secolului a1 Xv-Iert - Alexandru cel Bun gi doamna Marina. Meritg subli:AE+~ redafea vesrnintelor cu simt dc Erl$elegere a celor mai caracteristice detaX. !l=tia purtati de d o m i t o r estt' de a croi:ilg cu totul deosebia fa@ de aceea a f :zmnei. Lun@ pCn5 mai jm de genunchi, strim&in talie ctr o centuGi, cade in i:Xnri bogate (fig. 52). MPnecilc sint largi, ca n i ~ t pungi qi strinse la SilcheieturS cu o e = q 8 ;. t : t brodat8. Pe ponle ~i Pn J~irul gitului, o f i ~ i e]at%, nplimtg g i e r n a t 5 a zz motiv in zigzag imitg brodcria. Acest v e p i n t , prin w i a l a lui, se leagg ile &mu1 polonez de curte din secolcle XIV-XV, la rfridul lui inrfuxit dc moda f-opei occidentale. I n asenrenca v c p i n t de brocart, cu o croialg similar; a mi- . j r ~ i l o r fiirg sii fie strim in talic de Q cingZtoaw, poart; un nobil polonez reprezen, __+ += p mormintul lui Vladislal- Ingello1 (fig. 53); aceea~i tunic8 apare intr-o miniatus& tolowG2 (fig.54); i miniatwile flama~rde iranceze3, ca ~i in picturile italiene din n ?i +-:1 a1 SV-lead. Acest tip de vegmint corespunde ctz moda p5ltiriilor groase ,,a -1;- 2515 - ailuse din Occident - frecvente E Moldova veacului a1 XV-lea. Tunin
L

1
I
!

e.-143, 1

fig. 2-3: IDEM, Avlm k epoca h stefan ceE Marc, fig. 17-18; MuzrCBSCu, Da66 ~ w cw i * I +"IrahiJuJ da l A bxan&ac ctl Bzcn, $a S C I A , 1958, V, 1, pp. 75-113, fig. 7-5. e a x m . Ls costurn hktoxigw, XI, Paris, 1888. pl. B. N (4511, fig. 8 . u m . 3-d.wia Polski, sub red. H.Iowrulonski, I, Lods, 1055, p. 358. 33Ezrx.La minialwre flamrsde, pl. XXV, XXVI, XLII: W T M , La miniainr# f i a ~ p i s t . pl. 88.
~ ~ V W E ~ V A , Atrbigliuwusnt~e t

%- crt--.

costume nedk pittura dlaliane, I, R i n ~ s c i n g e ~ # o , m a , 1962, pas!!m. m

145

x~nr

cornrmului dt curre

Rg. 53. Ccwtum de nobil polwee. Dan d?ntre figutile dc I n rcgelni Vldislnv Ingdlq din c a t e d n l a clr In C m v i n .

cilc scurte moi sus de genunchi, ckfnrl in falduri libere sau prinse in talk cu o centur5, apar intr-o scrie de iimagini Iegate direct de Moldova accleia~i epoci. f n gravurile reprezenthd participantii moldovcni la Conciliul de la Florenfa, acegCL V tia sPnt imbrgcaf i 2 tunici de tip occidental', 'l'otodat&, acelagi tip de hains, mai 4 simplri ~i rnai scurtg, este purtatg in Moldova de negustorii italicni, aga cum sint reprezentafi in toate picturiIe rnuraIe ilusbind viafa S . Ioan cel Nou de la Suf ceava2. Pe un fm'gment pictat dln lacla pe lemn, ca qi pe imbrlicgrnintea de argint,ambele de la sftqit111secolulrti a1 XVI-lea san din primii ani ai veamrlui urrnHtar, npar acelenqi tunici de tip occidental. crvr d UII alt tip de hains, t o t de origille apuseang, este nl~intiascurti fLr5 rnineci, cu o r%!croittlr&la@ In juml bsalplui3. Stefan ce! Mare, i miniatura din Ex-ann gheliarul de la Humor, poartH o astfel de mantie r o ~ i ecu flori mari de am, de CL1'T' catifea italianli, imbl5nit5, peste tunica scurt5 cu rninccile strimte. Fiul lui Stefan, Alcxgndrel, pe cpitrahilul ile la Putna, unde este reprezentat algturi de tat21 ssu, bust, imbracat intr-o mantie dc acela$ tip, UII vegmlnt similar - dar
KARADJA. Dpl#gatii d& Irna womM l CmGiliul dim Consfamfa (IN B a h ) , b m111 a 1415, ia ,An. AcaA, Rorn." 31m. Se$. 1st. S. fTI, tom. \ Z 1927, pl. W. 1, fn pictririle miwale reprezentind judecata Sf. Ioan fn fata eparhuhi cetgvi, in care apsr n e ~ t o r l i tatnri +i genovezi, ultimii poart& costume de scetqi tip cu cele italieae din aecolele Xn--XV. Cele mai apropiate analogii apnr in pictura Italian&a secolului ~1 XV-lea (BENTWEONA, cff, 09. p. 23, fig. 18; p, 50, fig. 64).

Flg, 54# 1'1pu1-i d e


costume accidentale din secolele XIV-XV, purtate de nobilirnea
polonexa.

2 c h i s tn fa@ puttau ~i b i m t i n i i . Era ,,scaranicon1"-ul, de origitle persanl, o 'kin5 ugoaril, scurts, dc cgltlilrie, caracteridic5 popoarelor de step& ~i permnilor, ee~enitg alterior fa curtea bizantin5 nn vqmint luxos, de ceremonie, Dupg Ron- & r acest veqrnPnt orient61 a fost transmis ill apusul Europei, caracterizind cos?o, 1 din ItaIia $i Germania in rrernea Renagteriil. 1 1 Moldova, acelqi veqrntnt d 1 z ~ t u pgtrunde pe calm ocoliEi a A p d u i , indired: prin ktermediul Poloniei t ~3 Z'ngariei sau direct prin relatiile lui gtefan cel mare cu TTenetia, de unde darn+-!primea $e&turi, v e p i n t e corifec$ionate gi podoabe. er'm bmcdminten caplahi. Despre iimbr5dmintea capului la dom~zitori, ?tirile gi I~qinile pgstrate oferg uu material redus pentm secolele XN-XV. fn portretele =-le - dat fiind caractemf de solemnitate a1 costumufuf - domnul qi famila G p a f i intotdttauna coroanz, cu. trei sau cu cinci colpri, in form; de ttifoi 3 de fIoare de crin. Este greu de qtiut, in stndiul actual a1 cercetZirilor, dacg % &e !l de coroaue coresptmd anei realit+ sxu au caracter conven$ionaI. Coronna 2 desigur, functie strict oficiall gi simbolic8. Aparifia aceluiqi tip de coroanz b q i i , feciorf ~i mai t h i u ~i h fete, ridid ins2 mar; sernse de intrebare, sub = ~ mfmctiei gi existestei ei ca atribut a1 costutnului. Originea, setrsul simbolic l 51 caractem1 special pe care coroaaa 91 are 111 ppicturile murale constituie o pro&I:aparte, in afariL de cadrul volumului de fa@, de aceea ne l i r n i i r n doar 1 ssmalarea ei. ; E d a pzlgriilor occidentale din pfsl&p a s i t sau catifea rgspIndit5 h MolincZ de la Pnceputul secolulni a1 XV-lea, Cel mai vechi exemplar a1 w e i

Pig. 55. Direrite p l w i de tip &dental pnrtate tn MoIdova h secolul al XV-I*1: a)*PalBrii din p k t m mural& de la manSistirea Kearnl. > , b) PClAtla lui AIexandm cel Bun,

astfel de p&I&riiapare in portrctul lui Alexandm ccl Bun sj pe epitrahillil de la Starain-Zndega (fig 5 5 4 , Pglirria cilindrid Pnalt2, cu fi~ildulbombat 7i borurilc late, ugos cvazatc, brodate, aqa cum aparc in acest portrct este, desigur, una dintre acele ,,gepci frhcegti" sau ,,gepci de postavU1 men$ionate h ~rivilegiile comerciale, adicg o yzlirie dc provenients occidental&, italiang sat1 fIamandZ. Tipul acesta de ric, cut cnlota fnllmltl, cilil~drici sau sernisferick, uizeori ugor turtitg, cu bornrile lnrgi, intoarse fn sus, alteori prelungite in fag5, asernenex umi cioc, se pnrta cured de nobilimea gi hrgtlezia din Pmu*, Italia gi FIandra, de unde 9-a r&sp?ndit in Europa central5 ~iPolotlia pin5 i m e noastre, CeIe camune emu de pislii, n de culoarc neagrg sau cafenjc, cele luxoase erau de catjfea sart mgtase, brodate cu perlc ~ ;cu fir, in culori trii2, f n @rile r o m k e se ii~iportaup5lHrijle de postav i dc cnmelot. La 1419, niqte negustori s t s i n i veniti $11 Rloldova ii aduc 1x1 dar dornrlul~~i ,,mitre, psilgrii roaii de c o c i r l a ~ " ~ adicg p5lgrii Ecute din postavul ,,scarlat:o", de culoare rogie-aprins2. Uilcori aceste pitlirj i crau irnblgnite cu castor, sob01 etc. Rlana constitnia, ca gi la celelalte ve~rninte, clementul de lux qi de distinctie, ir~dicind treapta social%. AceIe ,,cn$eliijilosa" men$ionateprilitrc rniIrfu~i riIe depozitate la Sucea1.a de un negnstor genovez in an111 f44%1450\ ttrbuie
1 ROODAN, Relutiib E M B v q w ~ Ip. 23; i privilegiul din 1421 sPnt men$ionate qepci. a d i d pglgrii , n de pstav. In kadnwrea latin5 a privileglului din 10. XI. 1424, dmt de Dan a1 11-lea brqovtniIor, apare termenul ,,oaitti0" p t m termenul slav .,$epciw(ibidem, p. 25). ENLART, M ~ z # E Z , 111. pp. 101-173. * IORW, Istoria cwnerClui, I, p. 84. 4 EM, Acie fi f~agwzelafe, 111, pp. 10-21.

Flg.56. Pglhii de tip occident din secolul d


a1 XV-Iea: aJ Psltiria

lni Ion Tod5 eel Cnmplit 5 ) Palaria lui Stefan, fiuI lui 3ctm ehiopu

G fi fost astfel de pZl5rii. Sub diferite xdante, sirnilare cu ceIe care apar ?n minia-rile apusene gi poloneze, sint seprezentate In picturile murale din Moldova, in -91 de intrare a1mznkistixii Neamp, (fig. 55b),care ilustreazz romasul orieatal Vma m S iloasaf', qi P unele episoade din via$a Sf. Ioan cel Nou ; boierii care-] inson t s c pe Alexandru cel Bun in cortegiul de prinzire a rnoa$itrlor Sf, roar1 cel Nou la Szceara (Voranet qi Bistrip) ponrtg pglgrii occidentale, ssemenca . celei dc pc epix h i l u l de la Staraia-Ladoga(fig.56a).f n cele doug grabmi in care sint reprezentafi dc Ic-& , , ~ o w l o r ,L moldovem la Cnnciliul de la Constanhi (11$15), p515riile sint ;!=ilare acelora care apar intr-o miniattug po1onez.g mprezentind oriy~ni la sflrsix1 secolului a1 XfV-leaa, ca qi in picturile italiene din secolele XIV-XV4. F:e p5t~unseserg fn secolele XIV-XV ~i in moda curtii bizantine, cot~taminatg irz timpul Paleologilor de elemente apusene, datorits leg5turilor cu o r q e l e itafienc . abrtul pZ15iilor de acest tip se continua fncg lungz vreme is costumul molEwenesc, deoarece apar qi in portretele de P sfiqitul secolului a1 XVI-lea5. a Icen TodZ cef Cumplit poartii o pg%e de acest gen pe rnoneda M u t j de el6; cwvrrrl
A

CLIX

Y~mtsscu,Costamul, in k c . db.,p. 139, fig, 6. K~RADJA, . , In IOG, ti#., pi. V?l; NICDLESCV, o$, t i t . , fig. 10-11. op, c i t Mbiatur5 din copia de la Legnlcki a Oglixdci se#ono din anal 1385 (Histwia Polski, sub red. E. b = d a n s k l . I, p. 338).
1

4B~A,op.Eir.,p.7,fig.9,p.8.fig.12. a E\:cv,Pttnr Cwcd, p. 180, dmEEnd costumut bbrbatitor mentimenz8 c% a-ia o i : l r i i ,alla schP~vonacum de aItfct posrtg gi polonezii $I nngnrii". * i r m x , Monsda Ieri Ioan Vadd ~ e Cumplet, in SCK, 1957, 1, pp. 4 4 1 4 4 6 . t

p r t g pe

,--x

CLYI

R i p gi Probota sau af 1ui Alexandru I$pupeanu in broderiile dgruite mGnZstirii Slatina, domnii part2 sub coroang acela~itip de bonetii, bogat lucratH cn fir in partea de jos. Boneta g%iG i morm?ntuX vornicul+ai GIigorcea de la Voronet, n de catif6a ro$e cgptugit5 cu miitase, are o altg fornG. Calota rotund5, simp15 este Inconjwatg de o margine latg de 8 cm, din acelagi material. Fragmente de bonete fggcuk din catifea cu fir s a u gzsit gi in rnermintele de la Suceava. Spre sf?r$itulsecoluluial XVT-lea qi in veacul urrngtor, se generalizeazg h ambele r I custumul domnesc portul cupei de blan5 scumpii, kaltii, q o r n fntoard InW-o parte, cu nn surguci de pene prim de o agrafg cu pietre preI, p. 475; se povestqte incidentul dintre fiica lui Duca vod& gi m a lui Conetaatin Brhcoveana. veniG fnMoldova ?nix-o z de Paqti. gi ,,...o jupanig cu iglic, precum It i este obiceiul de poarti jupanesele iglice, fn toatg vremea, i-au luat i$licul din cap $1 I-au biigat In fm. f iindc5 aumai doamnele dpoartii iglic nu qi jupcmnesele".

f iul lui Petm gchiopul, bkr-o gratrzr5 contemporang, are aceeagi p51$rie1 ( f i g . 56b). Calota inalt5, cilindric5sau semisferid, d b g i n i a cu o band5 lat5 de bIan5 se mentine i veacul a1 XVII-lea numai fn cosbmul ferninin, apWid fn portretele doamnelor n !I'udosca, Anastasia etc. fn secolul a1 XVII-lea aceste pglgrii se numeau ,,i9liceH2. fn swolele XV gi XVI, i Taxa RornAneascZ boierii sint reprezentati cu capnl n gol, iar in Moldo~racu o micg bonet5 de mMase cu un colt in fat5 f&c!ind citeva cute, datorit3 faptului cii este prim5 2n jurul frnngi de o band2 f i d . Luca Arbore, logof~tul~T~utu,\Teodor Bubuiog, hatmanul Daniil poartii acest tip de boneti (fig.57). Ea acoperea tot pGml strim la spate. In a l e portrete, ca cel a1 lui Rare? de la

' CronOkb TGAi Romdwdd,


..

IORGA, Purlrtlebe,

pi. 65.

Pn acecagi vrerne de principii Transilvaniei qi de f-mitarii polonezi. 0 c u p &sirnilaxa, su o rnagine Iatg de circa 8 cm intoarsg, s-a %%it in mormistul Z i M a k i a ~ la Tfrgovigte. Este f5cuta dintr-o tesgturfi de gi u de 1% psroasg, imitind blana. f n toate portretele repretentindti-1 pc P tru Schiopul, ctxlr e ?":; --_,a:- \'ikazuls, Ieremia ;VIoviIZR,Matei Basarab4 qi Vasile Lupus apare acest tip cLxlIr 6 -rn?i6, t Ca utl semn de distinc$ie domneasc5 - f~~tocrnai gi cnftanul C L X ~ V ca -cuca era purtatj de domn cu grilejul Pnvestiturii. Era a c2iciul5 r~tttt~dii dintr-o >.an8 scumpi, de obicei samur, c o egret$ prim8 priatr-o q m f P de aur qi pietre c1.1. u ~ f - i o a s eUneoui cuca avea calota de catifea sau rn5tase q i marginea de snrnur7 c=l.xv\ . s de astrahans, despicatg $11 rlreptul urechilor, alteosi era h 1 t i in fa*, forB p2 = k d un col$ f acoladz, pe frunte. Cuca apare in portretele domnqti abia n % moluE a XVI-lea ~i in veacul urrrrZrtor, fiind de #apt IegatI, ca qi caf1 =I, de pPtrunderea zinor mock ~i fnsemne de i~tvestiEttr% ale ota=2e9. Sivosi, descriiml inscgunarea Iui Petru Cercel, araG c& i s-n pus ilrmulai pe cap ,,o beret& de brocart de aur, dupg obieiul rornhilor, luF-~Z cu nestemate, in form5 de coroanEi"l0. Cu un veac mai tjrziu, Del CLXIJII . ~ x a r odescrie cuca pustat5 de Constantin Br3nooveanu, de sainur cu yurguci C ~ Y v i t t != Lmpta, format dintr-un p q de pene de bitlan ~i ornat cu o rozet-5, de diaex-ahat5 la 40 000 de galbenill. Aceastg tuck apare in portretele lui ~'~-~t'l,~ =?e 35moveanu de pe rnedafii qi I n 0 agraf3 rotund6 de prim panqul, dinTQ plac5 de argist aurit, s-a &it intre obiecteIc din tezaurul de la Covei qi a z ~ x n u - probabiI - unei c5ciuli purtatc de un boier, c t ~o 130doaM mai put == ~aloroasZi,dar de aceeagi form%.Cuca, ca pies; de costurn a caracter fastuos, t era Imbricata la toate marile s5rbgtorils, fiind legat5 direct de porEul caftanulni. K
5;,oase1. bgma Be acest tip este purtat.3

-+

gravari contemporanc. de la Succvita; ibidem, pl. 82, pnrtretill de la Golia, retugat ?n rrrr!~! al IIX-lea; alci cnca arc forma obMuit3 Iu epoca fnnariofifw. IMG'mn, pE. 88, gmv& contempomn8; cugma estc dc p t a v cenujiu, t l r i t g cu blana tn dreptul fnmtfl. ? h i m , pl. 99, pl. 100. sfampe contemporat~e; picturn nruraln de fn Hlfncta, Ibidem, pl. 101 : 5 la i l i a , Itridam. pl. 102: pictura in ulei repraducind o trodcrie pierdutti de la Trei lerarltl, I h i d m , 7 : . f a ; portretu1 brodnt a1 lui lorn, fiul lui VaslIe Lupu, I b i d m , pI. 104. ' C m i c a r i mmfmd (ed. Ingr. U. Grqnrian), Btmmregtf, 1061, I,p. 143; ee folostgtc tera~enuldc e n c ; lni Gabriel Rkthory 3-a cimt ,,pjtna din cap". ' IORGA, op. cat., pl, 86, gravrrr8 xeprezenti~id pe 1 h S j ~ ~ a z i d G (1610-1620); ibidem, pl. I f 2, m e n t i n t 7 pe M i h e a (1650-1661). ' DF-LCHIARO. 19-20, descrie soeet tipde pilgrie, a v h d h jur ,,o band8 de blm3 de natraltnn, pp. ' ?e patru degete, ce se import^ din Rusln. BZana cea mai scumpg f i b d aamurul, boierii de r a n e l e -. Li in lot dc nstrahan, s.zmluu. ' Crmicara mt4abnd I, p . 468; la confirmarea lui Comt~utlnBrhcoveranu pc tron, turcii ti trimit ~i cncii de a g g tam"; cind aoclagl domn se duce la AdrlanopoI, In visitil oficialit la sultan, d i Ssraiul impZu8teac a m Pmbr&catpe mkla ra cu caftan punladu-i g i ctica pe cap" {ibidem, n 3 127); la reconfirmarea domnului, t u r c i i ii trimit ,,caftan . capuglu... puntndu-i 91 cuca 3 cap n - i-an intrat Pa Bucuregti, In divanul cel mare..." ( I b i d m , vol, 11, p. 279), h dwcrierea t h r i h mmPnc ,i rhta dt pteotul armean Hugas Tnglgian, se spline cTt Ia nlegerca in dornnic, beiul d i c 5 do~mul--?a prp opRl&ie n m n i l i rucfi, frlcutll din pfsl&glLrodat& jrir Pmptejur, bnpoaahitti cupcue de strut", fie '' P%SCC,op. crt., pp. 122-123.

~ t r m y n a cn m5rgfiritare mari g i n TORGA. ofr. cil., pl. 77-78-79, IGdcrn, pl. 81, perhtul brodat

h t i e lucturilc de pret ole Ini Fetru CemI, confhcetc in Tnnsilvnaia, este mentimat ,,un cmaf turtoazeu [ ~ E R E ~ S , pp.25-YO). 111,

D E L CHIARO, , p . 63. IORGA.op. crt.. pl. 331. 1 3 5 . ~ E L C H I A K O , pp. j )t;d-ii,l, Jc~criiud !, ~creu111niuIu1111: 11i ailrtitnatctt nollu tear i , u~m$ioncas:i splttibcA d-&epepalmadreapt;i,,cuca, ori de cKeorL domnul o acoake din cap, pco nhframL brodat8"; la felf1 la Pagti.

Costumul ferninin din veacurile XV-XVII poate fi mai bine cunoscut datoritEi faptului cg, intocmai ca gi pentru costumuI Erb5tesc, sau p&trat din aceastg vreme portrete ~nurale,broderii ~i miniaturi, iar recent la Suceava, qi in mgtlgstirile Galata, DragomPma, CEGPuiu, s-au demperit vestigii arbeologice importante pentru cunoqterea fiecgrei piese fn parte, 11irnprejwsrile solemne, doamnele ~ x I ca ~i sotii lor gram@ imperialg, biI zantinh. Cea mai veche amistire se pdstrc3azZ Pn Moldova. fn pronaosul bisericii episcopale Sf. Nimlae din RgdZuSi, pe p e t e l e de est, a t e ingenuncheat.5 in fap lui Isus Cristos, doamna Anastasia, fiica. lui Lafco gi mama lui Alexandru cel Bun. Ea este itlveplnta6 in granatg tivit5 cu o margine bogat brcdatg. De sub cosoanii, pe ameri P i atirn5 un viil subfire, iar in ming $ine un rotulzcs daf+urat, pe care u sht %irate daniile sale citre Episcopia W u G l o r . Datarea p i b i i de l Rl&t$i a este Encg incertg, dar pare mai degrabg a f i apartinut vrernii ltii Stefan cel Mare. Zugravii au respectat ins5 in cosfmnul Anastasiei un tip de imbrKcZlminte mai vechi, xar folosit de doamnele lui ,Stefan cel Mare. Sotlile lui Alexaadru eel Etul sint reprezentatc intotdeausa S granat3. fa picturile rnurale din paraclisul m 1 % n 51tirii Bistripl, la Voronef, Sf. Gheorghe dill Suceava g i Sucevita, doamqa a5te irnbrkatg aceastg mantie, strslucind de bogzlis perlelor ca gi domnul, costurn care apare deseori in portretul impiirgtesei Elenas din picturile murale moldoP I c h dfn paracliarul cadlei domnegti, consttuitl de Stefan cel Mare la mirndlrtirea Bistii* (jud. Baegu) , reprezintg viafa Sf. Ioan cel Nou. Pe pmttele dt xkd, 51 nlthnl regktm, se desf &goars. h trti episoade adncerea moagtelol sf11ntnIni la Suceava. Atexandm eel Bun, insotit de doamnir ei de doi f ii, urmat dt h l t u l cler +i boieri apare de trei orl, hi atitudinl diferitc. Estc cea mai dezvoItat& +I inter+ santii campozifie faw de celelalte paskate l Taronet, SaceviH, Sf. Ghmghe din Suceava $I bisericrr a epjacopalg din Roman. 9 Cel mai fmmos portret al Sf. Elena tmbrgcath h mtumul birmtin, a c5rtii tradyle s-R continuat h me romhe. se p&&em% in bisdca Sf. Marla-Orlea; la Bumof, \'orone$ Axbare etc. E scene care l n reprahtM pe Sf. Constatin qi Elena, Emph2tema e ~ t einvegmitltati i acelqi,co&rm, iar v&Iul dt n pe cap este asemliaZitor cu ceE purtat de doamne in BIolrlova. Uneoti, 3faica DmanuEui in scena ,,DtiaisW eate imlrkath in costurn de fmp5riteasg bizantin;.

P i g . 58. 3Iantja (granatn) p u r t a t j dc Marina, doamna lui ,Alexandru cel Bun pe epitrahilul brodat de la Staraia-Ladoga.

venqti sau in imaginile printeselor bizantine din cortegiul. imperial, fn scena asediului Constantino~~olului, Moldovita y i Humor. Pe epitrahilul de la Staraia la Ladoga, costumul domni$e i Marina, intitulatj ,,aatocrafissaM,este asemenea aceluia a1 unei prin$esc bizantine. Peste rochia czzind lit falduri bogate, cu minecile largi, care coboar5 ping laglez~ze, poartj o mantie agrafat5 i fa@ (fig.58).f n dreptul piepea n tului se vede clar contnrat un paralelogram de fosma ,,torachiouului", ornamentaJie caracteristicg mantiei irnperiale bizantinel. f ntregul costum aminteyte portretele impZr5teselor bizalltine. Teodora, sotia lui Mihai a1 VIII-lea, Elenn, sofia lui 3Lanuel a1 11-lea, sint imbrgcate la fel. fa biserica Maicii Domnului din Trapemt, Alexis a1 111-lca Comnelrul (1350-1390) qi soiia sa Teodora poartg acelsqi mstuma. Priacipesele din Serbia, ca Maria Ann J,iverina, sotia lui Oliver din pictuta mural5 de la Lcsvouo (2341),~i Elena, sotia lui gtefan D q a n , au a c e e a ~ i rochie bogat&, eu rnantia str5lrrcind de perle, agrafata pe piepts. fn douK lucrgri bizantine din secolul al XTV-lea, icoana de la Galeria Tretiakov gi sacosul 1ui Photios din Sala arrncl~r de la Kremlin, donatoarefe, fmp5rZtese sau sotii ale mar b l 5 i demnitari - sint hve~rnfntatein g r a m s . Costumul doamlzei Marina oglidqte prin toate notele sale bizautine, o realitate culturalg de mare interes istoric pucin cunoscut5 jrzc5, aceea a climatului bizantin in, care s-a dezvoltat, la inceput, vista de curte dis Moldova. Aceeqi armosferii se desprisde din cerce-

?.iTttET, L'ancicm nrt swbc. 7,es 6gtP'ms. p. 27,. fig. 1 3 ; p. 29, fig. 14; p. 30, fig. 15; KOVACEV&,, Trahr. pl. XXV-XXVI, XVII, XXX (Sletia din biserica Sf. Nicolae din Ohrida).

' I a i d t ~ pp. 122-124. ~,

EEERSOLT, Arts som+buairss, fig. 41 -42.

CLXXV

tarea costumului feminin in a doua jumgtate a secolului a1 XV-lea. Rareori, Maria Voichita poartg gram@ identic5 cu cea. a lai Stefan eel Mare, 111 unele brodesii epitrahilele de la Voronet $i Dobrovi.f;,vZlu1 de temp15 de la Putna). Elena Rareg iica despotnlui Serbiei Iovan Brancovici, in tabloul votiv de la Moldovita ~i Humor este invqmintatii tot in gana*. Aceastg mantie luxoas5 era rezematg rnai ales domnitorilor, doamtrele lui Stefan cel Mare, s h t Pmbrzcate ?n cele mai dew cazuri i caftan, ca qi rnarea boierime. Un documetlt de o neprewitg van loare pentru intelegerea costumului feminin din secolul a1 XV-lea is ansamblu este portretul brodat a1 Mariei de Naugop (1477), priwipes; din familin in~perial; bizantink saga lui Stefan cel Maref. Doamna este reprezentatz pe patul de moarte, culcatii, cu ochii inchigi, cu nliinile incrtrcipte pe piept, In chip de ,,gisa~t" occidental. Figura ei impresioueazg prin puritatea litliilor yi Tinefea cu care este tratatg, intr-o stiliza~e rafiuaG, impush de tehtlica broderiei. Ochii iizchigi sint doug linii, sprincenele frumos arcmite se imbiu5 aproape de rZd5cina nasului, subtire ~i lung, gura mi& este conturatg cu un deserl precis, ovalul fetei regulat, cu pomelii proerninenti ~i biirbia ascutits. Pe cap, p a t e o re@a fin; de fir, poartg coroang bogat5 de am, Pmpodobit5 cu perle gi pietre scumpe, de care shlt prime lungi ,,pafidcloq%esm-uri, coborind pe umeri. Artistul care a realizat portretul a reprodus in toate detaliile costumul principesei. Cknaga, bogat brodatg, cu fir gi perle la guler qi maqete, are mheca strim&, iar caftmul este din catifea italiang, de culoare albastr5-cenqie, brogatz cu f jxa. Mantia cade rigid, modelind umerii, rniinilc libere ies prin cele dmg largi despic5turi, iar minecile strfmte coboar5 pin5 la poale. Caftanul este imblsnit ;unguler lat de samur acopeugumerii. Acelagi costum este purtat ~ i d e doamna Maria Voichifa, sotia muutealzc5 a lui Stefau cel Mare, in tablourile votive de la S3ntiZie, Pgtrguti, Voroneta,Sf. Nicolae din Dorohoi, Sf. Gheorghe din Rirl%u ~i paraclisul de la Bistritaq. fmbrZc5mintea jupani$elos este asemzngtoare. Portret~le cele niai interesante peutru intelegerea costumului sint pktrate in tablourile n votive din bisericile Egline~ti, Ahore, Humor q i Moldovita 2 Moldova, iar in Tara Rom&neasc5, in bisericufa cimitimlui din SGnegti, bolnita Coziei, bolnip Bistrilei, m5nbtirea =luiu etc, 111 Moldova, cele douZ mantii de traditie bizanting se melz$in ping &re rnijlocul secolfilui a1 XVI-lea, purtate de doarnna Elena, sotia lui Petru Rare?, qi de Ruxandra, doamna lui Alexandru Epugneanu. Imaginea de ansamblu, subliniind toate trk5turile caracteristice costumului din Tara RomPl1easc5 purtat cam in aceeaqi vreme, s-a pgstrat in cea xnai elocvent5 $i veridicg descriere, fKcut5 de Odobescus: ,,La femeile din aceastg din urmg epocg , o ie sau o cgmapg de p i n 6 subtire, cusutg fu lungul mtllecilor cu v5rgi de fit ~i de culori vii, dar bine potrivik, i ~ g l e ~ t e bratul sub largile-i cute gi se incheie a1 mInecu$e cu o betelie decoratg; altita de pe umgr e bogat cusutg cu firituri de

VAFRALI, 51 -53, pl. XLXII; $TEPANESC~', Powha, pp. Emmdw~ Moldauk, p. 52, pl. 12, album, eb fig. 1; IORGA. Portrct~led o u ~ ~ e l oVI-VXT, fig. 6 ; N I W L E ~ , r, Coskwzdl, fn lac. dt., 1957, ar. 3-4, p. 124, fig. 33-24; VKTA$rmu, Istoria a v t ~pp. 920-921, fig, 884; R e $ w f k ~ lpp. 288-290, fig, 202~, ,

203; $TEFAN~SCU, f i r o d s t i i l a , pp. 504-500. MILLET, Brodtwim, pp. 80-81. XORGA, o r . cft., fig. 7, 8 ,~;NMOLESCU. 8i JIPESCU, OF.&., fnloc.d#.,fig.4.5,11,13,14,15, 25,26, fn nceste dou5 ultime monumeute, pictura portretelor votive s fost fn mare park distrusi de reparatiile secolului a1 XXX-lea, desfiinttndu-se zidnl deqdrtltor. care a Iost blocnit grintr-o arcads. ODOBISSCU, ONve, If, pp. 113-214.

Fig. 59: Castumul purtat MUifa-Despina qi iiiceIe ein epitrahilul brodat xktnpstirea Esiigmenu
la Vuntele L XVI. Athos.

de ei

la

dc Secolul

anr ~i cre$ul e compus din largi ggitane, ca n i ~ t e brgtgri de fir. Pe deasupra vine d a r o ~ i e vgrgatg i lung ~i deschisg rotund la piept deasupra sinului, care este , n ? acoprit de un pieptar cu dungi incretite gi cu un mic guler rovu xkfrrint; fusta I cute e ingusts ~i cornpus%din doug bucZ$i, cusute una de alta mai sus de gen ; -h ci precum sfnt vllnecile ~i cretinfele jxsute de $5rZncile romAne. Pieptul ins5 j p o a a o podoabi ce a lipsit acum cu totul din posh11 national: e un fel de semi! cerc de fir sustinut de bentye late, tot de fir, care In sus tree peste umeri ca ni$e bretele qi, in jos, se coboar; pe plduri sub un larg briu de mgtase sucitg, incins de mai rnulte ori la mijloc. Pe deasupra acestor vqminte, scumpa dularn5 de serasir inflora*, cu guler mic de blang, iar deasupra-i, pe umeri qi la subtiori, sink kcheietori de bumbi auriti. Poala de jos a dulamei e crestatg in mai muIte locuri zi urnat5 cu ggitane largi, de sub care iese piciorul, inv5scut intr-un cZf$un royu, :ring, subtire 5;i Zncovoiat la vi#' (fig. 59-40]. Dscoperirea recent% a m i marmint 31care s-au p&trat toate piesele costumulai, in stare relativ bung de -conservare, a dat prilejul cunoqterii directe a b b r b cgrnintei folosite i secolul a1 XWI-lea1. Jupanifa ZnmormistaG in pronaosul n
a

Jdormint~rl a iost descoperlt in pronaosul mhhtirii Dragomifna (jud. Suceava), de Blad Zirrn, m toamna anului 1964, cercetind pavimentul origiuar nl bisericii cu prilejul lncr5rilor de restaurare. HormEntul i n t a c t a fost adus la Muzeul de a t 1 2 nl Republicii SociaIiste Romisnia, desfgchdu-se cu g r i j i piesele care comprtneau costumul jupanitei. DupS ce an fost spllate ~i fndreptate, piesele de cosau fost consolidate pe retea de terilen cu wncursu~spccialistului restaurator poloncz A . NahliC, dkectorul Muzeului de Textile dln Lodz. Astfel, vegrnintele au cgp5tat rezistents netmar& pentru a m+-a f i pktrate ~i expuue; C. MIWLBSCU, VXI. ZIRRA,U n v ~ w i ~ de l Galala ;i Dvugomima (in manu~ t s ha
scris~ .

155

Fig. 60. Costumul purtat de doamna Ruxandra in portretul mural din bolnita Coejej. Sccolul a1 XVElca.

m5n&tkii Dragomirtia, poate din ncamul mitropolitului Crimcn, pwta o c 5 m a ~ i lung& de pfnzj subtire de iin, cu mineca rzsucitl pe bxaf. Pe deasupra o rochie dc rnZJase rogic, cu corsaj111 inalt, decoltat, de care se prindea ftrsta inmetit&, largg. In talie era inci1ls3cu uti briu, oriental, de mgtase, i care era prinsl o nBn fram5 de borangjc. Pe deasupra rochiei avea uu canteg de catifea verdc, din care sc vedeau minecilr: clmZgii, decorate cu 1111 galon dc iir; pe cap avcrca o pgliirie cr,xxrx acoperit; cu zln v5l de borangic fin. Costumul acesta, cu cxceptia pglgrici, este 17 aidonla celui reprodus in portretul brodat a1 doan~tieiTndosca de la Ztei Ierarhi gi al Elinei din rniniaturile coutemporane. In Tam. RomAndascll se purta in m a g i vrctne m costuin similar; iinaginile date de portsctele muralct ~i miniattirile secolului a1 XVII-lea, au Iost confirmate pritl descoperirea recent5 a fragmentelor unui costurn dc jupaui!; in resixrile m 5 i k t i r i i Ciititgluiul. Analiza f i e c h i piese ifl. parte -pe h a materialelor p&tmte qi a lmtuior portretelor de doanrne 5i jupanib din cliferite domenii de artz - confirm% claritatea cu care Odobescu a hteles 5i a interpretat costumele purtate de ctitorii de la Argcq. l i a sau cJmpx. frr trecut ca gi ui, prin oamenta$Ia sa bmdatg, iia a jucat un rol deosebit de i m p o b t in ai~samblul costnmttlui. fn l i m b veche tcrrne~iul ,,cZrnayY se folosea, ca qi aai la $a&, mai ales pcxitrrr cea bgrb5teasc5, de
rn Wo mului 1967, s-a desogcrit an mmmlut de j u y l w ; din aaoolul sl XVII-len, 3u prido a m tu W ~ U E ad8ugat nl iniu;&tirii C?iHluiu, ~lelings satul.Cascioarelc, ccrcetatli dc prof, 6 1 Cantacuzii~u 1, cawda avut gentilefea d rli-l arnte. Stnrea dc cullservare ren a imbr5ciamintei nu parmite decEl rccon6tituirea lu Jesen a cosrtumului.

I56

Fig. 61. Costumul Stanei din pict~~ra mura1I din b tserica episcopala de la Argeq. Secolul a1 XVI-lea. (Illnzeul de art&).

iar celei de femeie i se spunea ,,iien\ croiafa si forma mli~ecilor, impreun5 cu broderia s i t ~ tnotcle care dcosebesc iia de cgma~abiirbgteasc8, caract~rizindmstumuf in ansamblu. CZmaqa este lung5 pin5 la glezne; obipuit, nu se w d e din rochia ~i mantia pustate pe deasupra8. (fig.GI).In juxul gitului, un guler sZsfr?nt se illcheie cucitiva nasturi globtrlari, ca ~i la czmaga b~bgteascg, alteori se terming cu o bentit5 ingust5, brodatg. Dup5 croiala nlinecilor se pot deoskbi trei tipuri de cg- ra rn5~i.Cele rnai simple sint dwpte ~i s t r h t e , la hcheieturi cu o rnansetZ3; acestea sint rnai rare in secolele XCr-XVI (costumul Rlariei de Nangop gi a1 fiicelor CLXXAY lui Neagoe Basarab). Frecve~it, Tars RomAueasc5 qi in Moldova, in aceastg sTremeCI,';X'J-~, in h, apar rnilzecile foarte largi, strinse de o rna+etFi a czrei IZtirne variaz?i4.
GIURESCU, ~ a t e f i s r u l ,p. 457, printre darurriIe fltcute sgracilor apnr ,,clrnQi g i cu izrnene" separat A dc ,,20 de ii femeiegti"; ?n foaia de z&re.a Stancgi - fiica Ini Dositeiu BrEiilol~r- sint rncntionnt ,,I iic cu m8rg8ritareW, ,,4 ii cn slrmEU, ,,4 ii cn fir", ,,I2 ii cu m k a s e " (OWBESCU, op. c i l . , 11, pp. 49-52 : FLORF,SCU, Arge;~ Af~tscek, 141).Termenul de c&rnagLT este folosit pentru c c a b%rb%teascli. */ p. T Bucovina se face distinqie lutre ,,cimaqir", care este cen bogat cusut%, gi , , c k e ~ o i " , n cca o h i ~ u i a , simpis, de lucm. fn costurnul domnigi Rnxandra, din biserica epismp~lfi de la Arge?, czlnasa este mai lungl~ cu o palmi decZt vflnicul (IoRGA, op. c i l . , fig. 18). ' Ibidem, Maria de Xmgop, fig. 66; domnlfa Ruxandra, sofia lui l b d u Paisie In bolnitn Coziei (ibidem, fig. 19) ; Ruxandra, s o f k lui ,4lexandtu L%pupeonu(ibidem, fig. 21) : fiircfe lui Ncagoe Basarab in icoar~s Siminn qi Sava de la Ostrov, Sf. Donmna Mmia Voi&i@ gi fiicele lui $teffan cel Mare (IOROA, ofi. cat., fig. 7 . 8 , 9): Tuliana in liiserica Arbore (N~COLESCU, cit., fn toc. ca't., p. 109, fig. 14,25; Anastasia de la Hunlor (ibid8dsm. op. p. IIn, fig. 15, 26) ; donmna Xilita Despina ai Ruxandra in pictura murslg de la Argq (IOROA, o$. cii., fig. 12, 1 3 ) , ca gi i portretele de pe icoanele de l Ostrov (ibidem, fig. 13); doamna Rada (ibidem. n a fig. 17); Vllnin qi Iiicele ei T pictum de la StSnlneqti, Stanca gi fiicele e i in pictura rlc lo Tismana. n

157
-

Ua ultirn grup de czmggi, purkat mi ales in secolul a1 XVXI-lea, se caracterizeazg prin mineciIe lungi, croite dintr-obucatgde pin24 dispus5 in verif, careesk unitg printr-o cheifg sau fqie i'ngust5 de broderie sau un galon tesut din fir, r& sucindu-se in spiral; pe bra$. Cimaga costumului din secolul a1 XVII-lea, ggsia in mormlntul de la Dragomtrna, apaqine ultimei categorii ; la desfacerea fiecgrei piese s-a gbit cheita de fir de srgint awit - care prindea odinioarg pinza ?i CLYXXII un gdon de fir jksut, care forma ruinecn, rkucit5 in spiral&de-a lnngul miinitor, redfnd croiala origim;. Pe poaIe era terminat5 cu coltiyri de fir, lucmji cu acul UltimeledonZ croieIi rnai supravie$uiesc pin5 azi. X?neca iieifarkwgti in cele mai multe regiuni ale @rii este la@, ciizlud l i k r 3 partea de jos. Ca o reminesn centS. a croielilor medievale, apar destul de rar i zona ;Muscelului gi a Eorjului n ~i rnai frecvent in zona F5ghragului minecile incretite la hcheietura rniinii, Ulti,--x~~~~~ mu1 tip, rkucit pe brat, s-a pkistrat in portul din zona Vrancei, fiind purtat odiniCL,Y,YXIV oarii fnsk gi in Taw Birseil. Ccle rnai grgitoase mmurii ale acestui ultirn tip CLWXV cZc clrnngg p&t gi in Tarn RornAmasd se p k t r e a z j in porhretcle de la Ciluiu, cixxxvr ca ~ ;in, miniatwile reprezenttnd pe daamna Elina2, iar in Moldova in vPlul doai mnei Tudosca, la care se adaugl fragmentele de broderii $i cheite aflate cu ocazia cercetirrilor arheofogice3. fntr-un album de desene, reprezentirid diferite tipuri de imbr&cilminte ori+mxi&i din Taxa R o r n & x s ~ ~qi S$Hr2neauc5 din Tramilvania, ~ apar dong imagini de bucuregtence de la de la sfiqicul secolului a1 XVII-lea Croiala c h + i , dreaptZ, inwetit& l git, cu mimca r.kucit5 ~i chei* pe p a l e a este foarte cfarZ. OrrmameutaFia ctrsutg este ias5 cu mult mi simplii, in raport cu cea a eiim5~ilorboierqti4. Izvoarele scrise din aceeayi vreme adaugii u 1 spor de cttno?tin$e, precizind 1 uilele detalii desgre cztna~aluxoasEL cusuti cu fir. 'gesutul pEnzei, ca qi brodatttl cfirn$yilor qi ngframelor, era orupuj;ia de bazg a ferneilor diri mediul curfilor darnr q t i y i beiereqti6, iar c;inSqile, prin numZrul gi boggtia ornatneutaiiei, ocupau un loc de seam5 in averea unei doamne sau boieroaice. fn zestrea vzduvei lul Piitragcu cel Bun, pribegiiS in Tssnsilvania, sint nodsprezece cgmzgi, intre care unsprezece cu @ere ~i nasturi auriti" h t r - o descriere din 1604, se mentioneazti

1I

tn zona Vnncei, -t tip dc cibnqi se part5 nnmai Z satele furmate de Iocnftwi ~ e n i v n din Tam B h c l , undc a-au @sit nrmele ei. Datosez hfmma$ia Elem3 Secoganu,care n ceroetat aceste d d zunt. 2 D m n a Stacna, so+ h i Afihni Viteaeul, I Cgiuia. ( ~ ~ R G op. d . fig. 23); Ana, wi lni m u s A. l , a d Buzeascu, ei b a t e celehlte jupanifc ale c k o r prtrete a zngrivite 51 friaa donatori2or de la CAluiu t (STEFANESCU, T'ralachtkis et Traasybante, pl. 80, a l b ~ ~ mClttilina, soria bolerului Preda 3azescu. de pe ); vglul brodet de la Sthinegti. (X~WLESCV, d B~oderiiJe,fig. 15): dnan~nnElina, mfia lui Matei Basarab, in picturn dc la ilrnota (IORGA, Pu~tr4leb,fig. 30); portretele ddonlnnri TF;lena i r ~rniniaturi {ibadcm, fig. 31, 32, 33); portretul brodat a1 doaumei Tudosca (tbzdem, fig. 3 5 ) ; 1)ortretele mm~rale ale Anastnsiei qi fiicoIm ci cle la Cetzuia (ahidem, fig. 37). i rnormintele de la Suceava, cPtcvn diutre fragment& dc n 8 DAN, MdnrEslirm P w t ~ a pp, 42-49; , gulere qi man.vte l~rodateau apaqinut unor cSinl@i ae fernei; frecvent mu n p l r u t gi aici frinturi de cheit8, ca $i mormintnl de la Uragomirnrr. fn 4 BARBWL, Cmt+maa r o d ~ e s f i , pp. 27-28. 6 DEL C H ~ R O ,p. 25. amintind $esutwl pinnes, spane G din ph17A se ~IIC ,,chL:i care se poartLi lungf p h i l pGmht qi s ~ brodate tu flwi dc m i i h gi iemene eu hrin b d n t ... Fetele ~i $ig5ncilr a t rmbe lucread in d i a jupanitei nHframe h r d a t e cn flori de rngpi fir de aur, care se d e r P apoi In ocazii sol-e ..." V W S S , I p 282; inventarnl averli vadnvei lui Pgtrqm cel Bl~tldin 19.11.1569: boa&c&miqI . . de fcrnei cu @ere cle m k k i t a r e qi 11 cgrng~icu gulere aurite, cu nasturi nlici azrriti": "3 cgrnzgi ru gultre nurite c a nasturi de argint"; ,,2 chmagi noi anrite; o cHmaqA cu gulcr aurit cu nasturi".

Pip.@. CgrnR?iI~ brodalr puttate de fiicele lul Kragop Rnsnrah. netaliir dln Ecoanr Sf. SirnIon y.l Sara tie 13 Schitul Oatro~* ijnd. Vflcra), 1522
1\Fuze1rl
tlrb

nrtil).

c5rna~ft lmpodobit5 cu turchez, miirglritare qi nurl. Femeile, intocmai ca ~i bZr* h f i i , folosent~ la c&m&?cTilesimple pumnnqii pi gulcrele brodate separat, care se aplicau , evitbld astfel sp8larea lor8. Uneori , matyetele separate clobtndeau o valostre I ~ p o r h n t g ,fiind lucrate cu aur gi perle, alteori crau jesute din fir ~i mstase, fxitind broderiaY. h t r e obiectele date de zestre fiicei sale de Petru $chiopul sint 5 : ,,do115 mineci brodate cu aur g i perlc", in valonre de 15 OOO de aspri. Iile cusute -.fir erau preiuite in j urul sumei de 1 000 de aspri sau chiar depg~indacest pret4. 3roderia ca fir de argint awit yi rngxiritare, Empodobind bogat ciim@ile, era dis= a asemenea celei p o p u h e de azi. Sub raportul comptr nerii motivelor, c-ile dill -.-=I mediu, ca ~i cele actuale,se impart in dou5 tipuri : cu ,aPtitri"gi cu ,,tabllc.f n pri. --1 p p , asnamentul este repartizat in trei regist* : ,,altifaNcornpus5 din mai multe -.:-+:A de cusHturi orizontale pe tun&, ,,3ncrefulWdispus parale1 cu altip, ~i ,,riurilegC, 1-15 pornesc de-a Inngul braplni in ~iruri paralele drepte sau in diagonalg, uncori for-.- motive geometrice. f n acest grup se incadresari c5milgile care apar T costumul -:.i n i :i m e i Milira Dtspina qi al fiicelor ei (fig.62 a ) . Tot i rfari cstc cusut; &qa n Radei, 5 - -- :ni \-inti15 vodg, cea a dornnitei Rtxandra din picturs de In Argeg, a Negoslavei
0
--%-

--

: V R E S 5 , TII,
I

L; -'

P. 309 ,,opt ckmgSi de vhl pentru f m e i , una hnpodobith c n turchez, cu mZrg?iritatc, dolia cu fluturi de aur". z?.!. 111, p , 81 ; Entre lucrurile r h a s e de In doamna Zamf Ira stnt doi pumna~icu mirg&itare. ' 3 anul 1906, f&cfntlu-se cercetjri arhmlogice h biaerice Sf. Glieorgl~eNou din Bucureqti d e -. I. Psnait, s-au dewperit ink-un mormint d h aecol~tlnl XTI-lea douH n~angetede fir, c u
ti 3

=n-rix a l e gemnetrice de mitase rogie. 4 :mo.4, Foain d t ms#ve, ln An. Acad. Rom., doc, wet, I&., acria 111. tom. VI. 1926. p. 9; b t !a= it zestrt a fiicei lui Petru $chiopul f i p a z & ,,FmzuoH qrralro tie lavarse la testa sf i o csmise".

? 39

I
I

de la Bistrifa. a Stami qi fiicelor ei de la Tismnna ~i a Iulianei de la Arbow (fig. 63). Alteori brodesia acoperi uniform tntreaga suprafa$& vizihilz a minecii, denumitA la iia J5rZnmsc5de azi ,,taMZttsau ,,blanH"", q a cum sc poatc vedea in cZmH~ile fiicelor Despiaci . din iconnu de la schitul Ostrov (fig, F2b) qi in cos'cu~nclejupanitelor din &foldovafig. ( 7 6 ) $ti a f d d~ mincci 2i dc gder erau de asemmea brodate p a &-4. ~i pieptul czmggii. E'iicele lui Ieremia Novilg, din friza ctitorilor de la Sucevitn, poartg gulere eusute cu rfuri colorate reprodm schematic de z u p v . T portrctelc din n secoIeIe XV-XVI Z Moldova, aceastj parte este ras vizibilg, fiind acoperitH de n caftanul inchis in f a g . fn Taha Romhnsc;cj ins;, broderia pieptultli apare clar, l%isat2 liberZ de Sscroiala Iartrgg a rochiei, caftanul fiind pus doar pe amcri (costumul doarrmei Despilla 5i a1 fiicelos ei). Oramenta$ia c h i $ este de memenca evident5 in portretele din secolnl a1 XITI-lea, deoarece ! accasti vreme contepl n se poartg deschis i n fafa. Tehnica $i rnoti~~cle acestei brodcrii sitit - ca ~i la d m q a bGrb5teascli - idcntice cu cele kolosite in costumul liturgic. Foaia de zestre a Stancji - citatg mai sus - este clock-ent-5 pntm inplegerea diferitelor tehnici gi matexiale folasite p e n t n ~impodobirea dmggilor. Aici sint prevszute patru feluti de ii, unelc cusute cu m&g5ritare, altele cu fir de argint r h c i t pe mgtase, denumit En documcnte sirnplu ,,firw. 0 aItZ gmp5 sint cusute cn ,,sirm? (argint laminat 111 ~uvitefine),
Acest tip de iie se mentine azi frccrent in ch~tumuldin znna Hu~iedoarn+i PH Banat, hrodetia fiind mmpncti, alc5tnitg din motive gunnetrice barrite mni ales pe combina$li dc romhuri. h Rnnat se foloseqte mult qi firul.

160

+ Fig.

63. (:Arna$s btodata u lul~anei, jupanlfa lui Luca Arborc, detaliu din pictura bisericii
Arbore Uud. S u m -

va). hceputal W O lului al X V I - l a .

Fig. 64. BroderIa cimg~ilor purtate de doamna Maria 1-aichita. SIEr$itul


srcolului a1 SV-lea.

iar cele mai modes* sint cusutc doar cu inZltase, f n reprezeiltarea c5mLyilor din Sioldova f luturii de aur sublisiazg rnotivele Peste cgmq5 femeile purtau o rochie lung&, anteriu sau f o t j . fa Tara Romk neascl, rochia aparc cfar in portretele secolulrzi a1 XVI-lea. Despina ~i f iicele ei, in pictuxa mural5 ca gi In broderii sau icoane, Vilaia la SEne$i, Negoslava la Bistrita g i Rada, Staila l a Tismana poartg a c e l a ~ i tip de rochie, cu corsajul rzscroit mult la piept, decorat cu doug benzi amite, probabil un galon de fir Iat care se prelung e ~ t e piept ~imai jos de talie, formind un semicerc invess decit rhscroiala gitupe lui. Rochia are talia sus, dup2 moda R e q t e r i i , c5ztnd h cute mgrunte, regulate. f rr dreptal gentinchilor, a dun@ neagr; pare s5 rnarcheze existents unei alte fuste, care se pusta sub prima. Acest tip de vegrnint aminte+te prin fusta plisatg vilnicul purtat in Oltenia, fn pofcretul de pe cpitrahilul dLuit de Barbu Craiovescu m h k t i r i i Bistrita, jupanita Negoslava pnartz o fust2 E dungi nlbastre $.i roqii, n asemenea unui vilnicl. Tn documente a-pare freevent, Encepind din secolu1 a1 XW-lea termenul de ,,fuW sau ,,fotZt", piesz de Pmbrzcgminte dintr-a Jes5.turZ in drrngi, de origine oriental;, q a cnm o m a t & chiar numele purtatg de femeis. Printre obiectele de imbrgcgminte ale boierului Duca din Greci, fugit in Transilvanin P vretnea lui Vlad Tepeg, n

N~cotESct~, Bradm'flt, p. I=, fig. 6. Termenul de ,,futgu, de origine nrab8, definqte o tesilturg fn. dungi adus& din India. Termmul mte foloslt p% azi i n costumul popular din kIunCnia ( $ i l x a ~ ~ N u ~ f ! ~ d l a f a oriewtald, p, 174). I, Cavintnl s-a pgstrat 91 h limba balgarg, definind aceeagi pies& a costumului popular. fn l i m b turd i termennl tste folooit pentru t&turile 3 ddungi colorate, de I+ni diferite. n
L

Pig. 05. Camnaa brodatl a Mariei


Voichita p i a jupanitei Anastasln.
Sec. SV-XTI.

'In nfaA de ,,un atEaz cu jderi adic5 utl veqmint de atlaz Pmblhit - ~i doug hnine de jtipancasii", sint mentionate pntnueui de fote ( h ~ a ) l . n catastift~l f de miirfuri din 15 8 aduse de la Brqol- apar $i ,,fotelema. 11 lucrurile jupanipi ,0 Zarnfira aparc o ,,futlro@e cu fir de aur" 3i ,,o futz albrtstrg auriti'". fntse m3rfurile vindute p~ datorie de ~legustoruldiu I a ~ In 1679 sint diferite tipuri de fote: i ,,foti carcales" , ,,foti den slobodnie" 'i ,,foti e l i ~ a l c n i " ~De uii iliteres exceptional . sPnt fragmcntele de fote dill sccalele XVI-XVII g5site fn cimitirele de la Cet5$eni8 gi Sus12neqtia. Acestea stnt tesgtusi simple, 31 dm5 ife de Zit?Si subfire, cusute q i p s u t e cu fir qi lxtcali5 de argint aurit, fapt care a 5;i colztribnit la p b trarea lor. Atit materialul prelios cu care sint lucratc ornamentele geometrice, compuse Elsernenea actualelor fote de Argq qi Muscel, cit $i faptul c i in acest cimitir s-at1 gPsit padoabe de bronz sau argild aurit ne inggduie sg consideri~n aces* costun~e cn ~partinindunar m5rusti boiernaqi de tar& Independent ?us& de apartenen@ lor, prezeii$a fotei este indiscutabilg, constituind o verig5 de legtiturg irltre costumu1 actual de Argq-Muscef $i ccl de acum trci veacuri.

Reb#iile ttc Brqovwi, p. 298. IDEM, Docu~~tsafc vegeste, p. 326. @ VFRESS,II, pp. 81 -82; inventarul nverIi mobile s ZmfLrei din 2.XII.1575. 'WRCU,CatmfifiE, pp. 179-181. Ftagmentete (32 x 50 ml) descoptrite de Dinu Rosctti In Cetgteni, ling& Cirnpulung, se pBstreazi rn Mnzwl de Istorte din Pite~ti.CirnitinlE e fost datat ?n sccolnl a1 XVI-lea, pc h~7.d monerlerut. Pra,gnentele giisitc i cimitirul de la Suslhegti se gHsesc cxpnse in mnzenl din Cirupulung n (Mnscel)
-N A,

f n secolul a1 XV11-fea fusta fncreGt8 asemema vtlnicului, cu un iIic scurk, st& T talie, fZr5 rrlineci, era obigr~uitgin porn1 orggenesc. &#el de costume, care n amintesc Eudeaproape de cel $iirEinesc actual din regiunea Olkaiei, se pot v d e a in pictura mznhtirii Husesi $i la bisericile Colten, Negustori ?.a. din Bumregti'. Izvoarele scrise dcscriu de asemenea diferite categorii de rochii, variind mai ales ca material. tive rnimca brodaG n iiei cste vizibf? tre sfirgitul secolulur a1 z ~ ~ 1 - l e ia in veacul urmator, 1n ?ara ~ornJtneascii$i in Moldova se poartg o rochie y c L x ~ ~ ~ 7 1 r -care o cunoxpm din aorrnintul jupanifei de la Dragomirna. Doamna Tudosca, pe in portretul hrodat de la Trci Ierarhi, are o xochic, din care se vild libere ~ ~ ~ . , ~ x x ~ f I l q i pieptul brodat a1 cildgii. fn 'Sara Romdneascil, E a c e $ vreme mhecile n a. se purtau rocllii sirnilare, dsr mni bogat impodobite, cu aplicatii de fir ~i perle la corsaj, benzi de fir ~i miitasp colorntt pe poale. Astfel de rochii poarth jupani$elc clin pictura de la Cgluiu; altcari poalele rochiei sint chiar brodate cu motive flosalr., ca in miniatwile reprezetitPnd pe doamqa Elina. Tc -, si 11,nhrtw la+ in& din s e r d nl XVI-lea. se intinge Deste alg, " " innodat ia fa* sa P PO-c. n Pn M W v a . apare in xnwzentarea rsortretelor murale S ~ I Iin broderii, dar a iost g k i t iu mormintul de la Dragomirna. Alteori. o centur5 ingust; se inchidea in fat5 cu a agrafii rotund& WutS in perle sau JucraE in f iIigran. ~ o f i C - ' = t ~ i - i or5pi1ct.l~din Rucure$i e a aveau rochrl &cre$ite in t a f i r c u corsajul strimt, f & r j mitieci, gi utl hriu 1at2. Descrierca rochiilo~ care apar cu aceasf5 denurnire in docnmnente - este fZcutZ cu unele detalii in fsr -t~ a Staucgi citatii mai sus pentru $tirile privind cimzgile. Aici, sint e m m e m i e sochii din materiale diferite, care au variate o m n~entc fiscroiala gitului. Astfel, o rochie de serasir are ,,gurile de fir" cu . . a n la cilc de arvint cu sm~il+", dam PS& dm ..beIacoas5 s ~ s i e p i l e d~ fr?qghie a ru cusutii cu sirnG, cu sponcile de arGnt polcite", a treia tot din :.ihpIacoa&@bcmS cu flori dc fir, eu =rile de fringhie c u x t e cu fir, cu spoilcil~ q i n t p k . i t e 1 ' , d~ a=dou~ sint asemanrEtoare. uiicori, rochiile erati tivite la git ~i la mfneci cu bIan5 de herming" In patretul 'jupani1ei Teodosia, sojia hatinanului D a ~ u ~rel, prezentatii i11 pronaosul bisericii Humor, apare un a l t tip de rochie inchis5 921 fa@, piug la git, cu nashtri mari romboidali de aur cu incrusta$ii de pic& prefioase $i mineca 1mg5, strim%. P bra$, mai jos de umgr, pictorul a redat o fiqie c .. brodatj. cu fir gi pietre pref;ioase.ev ti cu o bl5nitA ingust2 gi mfnecile strlmte au luat tnzpkt@t.~ 1 n rol e- *a t e DupP a .. c e a w e s9nt purtate gi de femei, fibJ.erialele dill care

"

se f a t o r c h ,fn ~ C ~ P Tt P s g t l l r ide * r~ ~ ?i f i r , dr prt.pni~nj3 oriental%, a, * t c t , serasir, h a x a etc., snu mat&suri italicize. Rochia g2sitS in morm?ntul de la UragoXnla cste de sugtase, aieas5 cu*i mari, de provcnien@ italiang; fnpicturile rnurale apar aceleayi fesiltituri fmpreun5 cu cele orientale.

rn U w d m n s ~ psalmiZor f 48 q i 150. frecvmti Pn pi-a din bolta ptid~~rultli biseriei din Tam nuor RomBueascZ (Hurezi, Aninoaas, Coltea, Scnune, Nepusbi, Stavropoleos 5.a.). i secolcle Xv.II-X'ITII n rrpar numeronse personaje de diferitt categorii sociale, purtfnd c&tumul local de mrte sau oriqenesc; vcei BOBULESCU, L r i ~ i a r i ~ i fir $zca~rro 6fsericifor noostrc, Rncnrqti, 1940; NICOPESCU, hmi Hiwrirn Scausc, i ,&alectrt", In, 1946, pp. 58- 50. n "ARBUL, op. cit,, pp. 27-28, a VERESS, I, p. 283.

de modg a p u s e d , din pirug. se purta prim 111 talie cn p a n .~w,@E. ~JIJI~, fn uortre&le secolului a1 XVI-lea, ~ e r t uapare h costumul Teodosiei de la l Humor, dintr-o fesZturY albg, sub$ire. broclatg in talie g i in partea de jos cu motive geometrice ~i mgrgHritare, formind bemi transversale. + ~ g i n t ruentionate frecvetlt ?in listele obiectetor de irnbsil-~~ S seralul al =I-lea, n jar in veacul urm.2tor apar des $11 costumul diu Tsra RomAneasc5, mai ales in vren mea lui Matei Basarab, dar E MoIdova dispar. Sint abiquuite de asemnea in costumuI ox&ncelor, deoarece le g&im in imagine2 uriei tixgox~e$edin Bucuregti3. S o q r i asernZnZtoare de pir~zgsubfire, brodate sau Empodobite cu dantelg, apartin costumnlui s k e x din Transilvania, fiind reprezentate i toate purtrekle funerare n sculptate sau T z portretele pictate din secolele XVII-XI~XTI. Ele se mentin ping ; azi 3 portul popular sgsesc din diferitele zone alc Tramilvaniei. n -1fa~taQ. Peste toate aceste vqminte, doamnele si bieroaicele purtau mantii de w - e n t r e s o n l l i l e n t r t l in costumul bgrbgtesc. Ca si in imbr5c2mintea de ceremonie a domnitorilor qi a b o i e m , a n t 7 ' i & d a t ~d e n n i a S l o ' ~ ! e ~ h i z x = i - e l u n g a +;remcgS i

tre tni.iloct11 secoltl ui c 7 a S a p i e a i a G G x e m o n i e a d a femeilor cste illlncuit5 treptat cu co~ltequl C m'ineca larg5, u r caftanu CLXXXl,y d n e semnul distlnctiv a l domnflor. h e s t m u tip dc v e p i n t s-a liltsodus ."

I
I

1 I

'

* IDEM, T, p. 282: ,trei gortari cu mirgjritarc", ,,un cu 1niirg3ritm", ,uu g o q cu fir de aur"; IDEM, VII, pp, 307-309: ,,dun$ qorturl, unul cu milrgtiritare, cet?iIalt c n IInturi". BARBUL, u$. clt., p. 38.

165

de m5rg5ritare4.

Blana din picioare dc 9 u w (pacea) era de calitate inferhxg, fiind cca mai ieftlnr, Un zitbun dc lzstra valora in prima jumgtate r aecolului rrl XVI-lea 100 de flodni &I, en bc. dl., p 233). . 1 Foaia d+ mslrr, pp. 9-10. BARBUL, op. dr., p. 26. 5 D X ~ Q E I ~ C E A N c, a ~ w sn t , U~ i~ BCIIII, 1926, pp, 147-151, fig. 4-9.

Comtr-

'

Ffg. 68. lnvclltoarea capului do311inei Aria (a) gl a RIsrici Yoithifa, (b). Secolul al XV-lea.

flmbrdcrima~tb caNI~d.Un ultirn element atit de caracteristic costumului de curte dill secolele XV-XVII, pe care-l cu~oa$ern In detaliu pe baza izvoarelor iconografice ~i a obiectelor pktrate, este phlhria purtatg de doamne g i boiesoaice impreung cu invelitoarea capului, mesalfd sau rnararna. Ferneile mgritate, spre deosebire de fete, au c a p 1 acoperit cu o ~Gfrasngde pin&, obiceiul fiind respectat cu strictep mai ales i Moldova. Doamnele din secolele XV-IWI peas pe cap n un v5l de rnztase, lung pin3 la rnijlocul spatelui, obi~nuitalb, uneori ro$u, albnstn~ sau verdc', cu dungi I capete, asemcnea $ergarelor cu care se ~rnpodohesc$5rgncile s sau tivit cu aur gi p r l e (fig. 68). AceasG fnvelibare acoper5 tot pzrul, care se vede prea pnfin, desp3rrit cu o chire l mijloc. Peste cl e s k agezatg coroana, a de care sent prim@ in dseptul tin~plelorsau spre usechi lung! gMeli, Earnlate din llnti~oare aur, cr~ de bogate ornamente de perle p i pietre pretioase (pandelocuri). (fig. 69-71) Accst 6 1 , asemenea WrgareTor @rZne+i2 de azi ,era de borangic, in sau bumbac, numindu-se mksal, canotGf8sau maramgd La capete era irripodobit cu broderie ,
% plctura paraclhlui de la r n - h B M * , ~epreztntindprimirea moqtt!w Sf. Ioan cel Noa l S~~ceava, a doamna I u i Alenndru eel Bun partA IIU vZl albastm. La Vorone? JI la Humor vlild doamnelm ssbe verde; la Sumvita, rogu. l a $tergarul acoperg pgral, frnpletit TU diferlte moduri, strstinut. de an tulpan dc o bmetr denumit5 .conci", ,lgitoate" etc. D.I.R. Tala R O J U ~ W ,sac. . U , IIr, pp. 214-215, la 51.VXII.1565, jupa* Z~ X Rada, in afar% rle s r t e . datnlqtc minWirii Snaplov ,nu mesa1 care st cham5 cnnovE1 ca fluturi de am el cu m&rgiititare"; VEUBSS,I, p. 507: ,,basmale de v51 cu fluturiu. 4 Ra-;n4N, o p . cit., p.1326. fntr-un!catastlh de ablecte din 1508 nparn temenul de .,maltram&" allturi de ,teqtelnel" de origiue tutcs, .mah'ramad gi .detinal" sau .,testlmal.' i tuxo-persauk ($&In

+.

Fig. 69, rnvelitoarca capului Mariel Voichija, detaliu din pictura dc la Voronet.

cu ~ t a s e i fir, uneori fiinil presgrat ; mick aplice de aur, denmite p h i azi q t ,,fluhri"l, qa cum se mi p&trau in secolul trecllt in mshrnul popular rnai ales 311 Argeg gi VPlcea. Un astfel de vgl ornat cu pietre scumpe ~i broderii, impreung cu un inel de prei, o centurg b5tut3 fu monede gi o pereche de pastofi de atlaz alb brodati CII fir g i perle prirnea in dar, dup3 datina mi, inaintea nuntii, logodnica,de la viitoml sZu sat. Aga cum descrie Del Chiaros, acest dar se fgcea sirnbzta, in cadrul unei ceremonii speciaIe, cind logodnicul il incredinfa unei rude sau unui prieten, care, ;-$it de l3utari, priekni qi slugi, pornea spre casa viitoarei m i r e . Duminicg , la ceremonia nuntii , mireasa purta de asemenea an v'il de rnEtase , bmdat3. 20 P Marama lung& fmbracfsd gitul qi umerii, este caracteristicg mai ales costumuIui dill Moldova ;31 Tars RomAneascZ, doamnele p o 6 coroana direct pe p5r sau pe o nepa de fir gi perle, a p cum apare in costumul Ruxandrei de la Argg yi in bolnita Coziei (fig.72). Asem5dtoare ?a ambele p r i sfnt iavelitoarea capului ~i pglkiile purtate de boieroaice. Desigur & ~i doamnele le foloseau la costumul obipuit, P h l , impletit in cozi, este acoperit cu un 6 1 alb, cusut la capete, peste el se q a z 5 ptilkia cu
NeANU, op.

II,p. 248). M d - m g h r a m 5 - n 5 h P ?nseamn&gtergar, ffindsinotlimcabasma. h ~ - u n document din I609 sint bgirate ,*a% nilhame cu rngtase don5 n h m e de minB, don: de o h ? : 12 nsrame cu s3rm2 b2trbEt~~tl". Termenul ate paatrat I limbs balgar; qi sirbi. TermenuI este fotosit pi n bat&& $1 p e a h brtu. fn Aaatejtw se citenxii maramele date in Jo1a Y a r e episropului +i cliacanuiul, tllahramg de d m 8 - 3 tl.; rn 5 cu fir, mnhrame de e l m , mhsame poaste (penh d i m ) . dstfel de splice tie difdiferiteforme de argint aurit s-au gkit In ~normintul+iei lui Petru echiopul de l mhktirea Galata, la Iyi $i In morm2ntui unei boieroaice din secolul al XVLI-lea de la mB a nbtlrea CiItAluiu, sat111 C&seioarele, lbg: i0ltenifa. DEL CEIIARO, p. 61. lorn, p, 42.

&..

...

...

168

Fig. 70. rnvelitoarea cnpu lul bfariei Voichita, dctaliu de picturh de l a PAtriuti a) ~i HIrllu b. )

'"nrnrile mari, a l h , format5 dintr-o $ & r f i&, cuta6. P5lEiriiIe de acest tip sht e hS -ttate uneori p t e o repa de perle, care stringe p5ru11, intocmai ca t 'nimpul n I=,e?a,.terii italiene . Cele din secolele XTT-XVI sint caracterizate pr intr-o r a q i n e lat5 5i dreaptii, care era fZcicut5 dintr-un material rigid, un postav --.. pia& grclasg, scrobitz, Imbr&catZ, ca gi calota rotuna, cu un v&l fin, : .-asparent, de borangic, uneori brodat ca fir, strins ia cute mgrunte. Forrrta z e o r pZl2rii este remarcat: de unii &Istori care trec prin Tara RomAneasc5 G ' 3Ioldova la sfiqitul secolului a1 XVI-lea2. E;le apar in portmtele jupani:o Tr moldovence 7i se mai pktreaz5i in pictura bisericilor IS&line$i, Dolheqti. '-4sre, Humor:' (fig, 73-74),iar in Tara Rorngneasc5 in bolnita Ristritei (fig. 75 a) C-YcvI + imanele de la Ostrov, la StZneqtie (fig. 761, C&luiu5(fig 75 b) pi pe ferec5tura f i e :

de la Stllnegti gi a1 doamnei Kuxandxa de I Argq. a C ~ I l d b nsjv6imi, vol. 11, p 515, . f emeile m b l 5 cu bnmbi mari de arght &im5 deasupra atecf~ilorgi cu u marc mlac de pitlz5 de i pe cap, f o e asemhZtm a un n n tmew" gi peste . m a o p h z i mi&"... ; PASC~', Petre CwceE, p. 130: , cap pmfi bp -x2t 8e barnbac foartc athe. inctt par e f i tarbane turqti, care Ie stan foarte bine . .";P o ~ ~ r q u e v n m - - * . ~ 4 .l c f c ;i f v a p e n i e , I, p. 38), descriind costumul din Moldova, m i n t e g t e cu unele rletalii 4 o pZl&tie similnrti, pc care h s 5 o atribuie tighcilor. Fie c3 este mrba dc o confuzie, fie c5 a -: *a partat5 de acestra, ceea ce intereseazi 3ns: b descricre este similitr~dlneacu celr. cunoacute 1 xbloarile votive: ,,(?i) g!tesc qi capul densupra c h i a aqazl o roat3 mare facut$.din benzi de pkzit, -2 de dm5 degete, indoite m a pcate olta (infelul i care neffrrstoriiQi fac panglicile lor sul),p h % n a ;:pI ? anni ciur, gi care-1 impdobesc deasapra dup& t a r e s lor : S~CDLE=:. d . in loc. kt., p. 127. fig. 33-40. up. l . i:~.L\~scu, Powtraib de Sfipresti; pe cpitrahilul dhruit b k r i c i i de le Stgtqti, Slma sotia lui T = c c a . poartg n pnlztie similar&. -:is I'u~uchie cl Tuaasylvanis, pl. 80, album.

.%
----

' 'dm Sewberie

rn portretele jupaueslor

...

.
'

...".

L 69

Fig. 71. Invelitoarea capului doarnnsi Elena Rare$ Detalin d e picturn de la &Ioldovitn.

la Schei i Brarjovuluil (fig.77).Moda acestor pglgrii, caracteriqticg costumului dill vremea Renagterii, in Gerrnania yi Tgrile de Josa, introdud in Tjrile Romine priiz negustori, se reggse$e pin: azi in costumul prprpuIar nnele zone din sud1.11Tra~lsilvaniei, in in zotla Sibiului, Sebevului ~i Tirnavelor. f n afar5 de aceste pzlsrii, care, TmpreunZ cu caftanul de brocart , fzceau parte din costumul de ceremonjr , jupanifele qi doam1~el.e purtn~i rnara~rld qi simpl5, lung5, cu capetcle incruci.~late 111 urnzr, imbr5cind pe .1 gitul, aseriletlea costunmlui FrFLt~cscactual. Uneori, aceste v3luri erau tivite dc-a lunguE unej siqguse laturi cu un galon ingust de un centimetru, brodat cu fir aurit. ilstfel de rnarame 5-au @it in morminltele de l C5tgluia ~i Dragomirua. bl portrea tele murale gi miniatnrile din secolul a1 XVII-lea, doanznele gi boieroaiccle poartg v5luri foarte fine, care lass 211 transparent8 s5 se vad5 p5rul gi salbele de mgrggritare de la, git. f n v i a p de toate zileIe se folosesc rGfmmele, basnialele , kstemelele ~iscufiile, care, l rindul lor, puteau fi bodate cu fir ~i perle. f n izvoare sint enumerate ,,smrfii de a mgrggritare" ~i ,,scufii auritetfa.PZml era prim, fn Moldova c a ~i $n Tarn Rona5neascg, sub pglgrje sau caroang, cu o retea de perlc legate cu fir, sau strins dc o scufie fin& de mstasc, aya cum apar in unele tablouri votive. 0 scufie Piltreagg de
fig. 18. Marla Magdalsi~apoartg cmtumul epocii, ca o pslritie identicti cu ma care apare I tablourile votive din pictura romaueasciL (Los f i ~ m i t i f sfsza~apeds. 4). n p. fnb-un alt tablou de Van d a Weyden, rvezenthd ?lm.tim,binareu L)om~z4Ezsk,uno dintre femei poarta 0 pgmie sinail& SIN BID RICH, Alb Nts&rlrirrdisck Malerus. pl. 39; IDEM. AII Deubscha AMn/flrri,p. I ? ! . l r ~ A S S ,I. p. 2R2. Sntre Fam~rilcv%drdnTeiIui F l t r q c u cel Bun, ,scufk cu m5rga<ritnre";IDEXI. 11, p. S3. itltrc obiectele duatntrei Zamflra, .,scdir aurit.2'.
" N ~ ~ ~ L B S C UBistrim din Sch', pp. 28-29, , a fntr-un ta%Iou de w e Van der Weyden, i ~

"

170

Fig. 72. Podoabele doamnei Ruxandra. Dctaliu de picturg din bolnifa Coziei.

; - fqitul secolului a1 XV-lea s-a pgstrat la futna, gssitg in morrn~ntulMariei, s --- ! Stefan cel Mare1. Are fundul rotund, din catifea bro~at5 fir, f rest este A_-= u i cu a 5- * a goass, croit5 dupg sistemul scufiilor purtate de copii, din trei buczti, +s z c- . t e spate. Bemi de fir fmpletit cu mgtase sint dispwe peste inngditnrile ~ ---.i la -.--=-, formind o ornanlenta$ie in jurul frun$ii. Un a l t tip de bone%, prim5 pe sub --.Llapare in portretul CZGlinei, so$ia lui Preda Buzescu, de pe vzlul brodat de C X C V I I le, -.- ?--i *t. Doamnele mai purtau daiztele scumpc de fir, lucrate in Italia sau bro: - I de catifea auiitii. Tn mormintul doamnei Maria Rare?, fngropat-5 la PuCsa2, *>+E t : o dantelEi de fir, lucratl cu acul. Capetele brodate cu fir, cu motive floi - e m i broboade de catifea subtire, roqie, s-au g5sit in morrninbl Mariei, soT L -=: PC- Schiopul, de la Galatas. Wumeroase aplice it1 form5 de ,,S, ciocgnite - '2 i~ 5n5 de aur , erau cusute pe areast5 broboads pretioasg. Izvoarele amintesc de Z--elez de , h t a r e l e de mgtase" care prindeau4 podoabe grele de argint aurit sau F$1 - c E pzrle, incadrhci figura doam~lelor domni$elor, asernenea celor bizantine. - - 5 : e nnor astfctl .de podoabe s-au gkit la Suceava, fmpreun8 cu sate de T-5 - ?lice filiganate de aur, care sfnt identice cu cele aflate la Putrla, in mor-rr-=:e C ? m q t i . f n tezaurul de la Cavej st: p$istreazg fragmentwr un fmntar din fir

' X K +-&., p. 43; NIcoLEScu. op. &it., In lot. d#., 121. p' ? ~ ~ ~ . @ . c i it . , t i t . , p. 129, fig. 41. n ' ' m % n I doamei Maria, desmperit cu ocazia cercethilor 1
~OG.

1 -3,

f3cute de VI. Zirra in vederea g k i t citeva fragmente intacte dln rochln de rnstase, fragmentele unui v41 care attrna fT-I-! ,qmtelui, cerceii yi o br5px5. .- .= .--Z, 83, k t r e ubiectele doamnei ZamfIra, la anul 1575, 9.
-3
A

Pmplttit, de argint aurit qi rozete, care au la mijloc pietre, f n dreptul tlmplelor atirnau lgtiti$oare cu acelea~irozete. Dantelele , vglurile sau marsmele gi ~tergarelese prindeau pe p5r cu ace de aur cu capetele incrustate cu msrggritare qi pietre pretioasel. Se pot wdea infiptte in rnargirrea p5lZriei Teodosiei de la Humor, fiind asem$natoare celor pe care le rnai fofosesc gi azi $irZncile skoaice pentru fixarca maramei. Cea rnai bogat5 dextiere despre irnbr5chninka capului i secolul a1 XVII-lea a n IgsaE-o Paul de AlepB. Din relatama acestui cZlgtor, reiese c3 se purtau l m a a vrerne invelitoarefe de pin22 san bomtele albe , peste p h l implet it, fornind uri colac in virful capului, gi calpacelc de catifea rogie cu samur. C ~ l e mai bogate, remarc% cxcv111 Paul de Alep, adaugg la ~tergasele albe podoabe de mjrggritare, iar altele i ~ ini CXCIX-a. b. velesc pgrul cu catifea rogic. fi~velitoareledin pinz5 sublire le putem reconstitui cC dupg cea $sit& in mormi~ztnlde la Dragomima. Calapacele PmblZ~iite,ssemenea celor bgrbztegti, de catifefca roqie cu samur, stilt
purtnte de daarnne ~i boieroaice. Portretele ruurale +i broderiile din secolul a1 XVIX-lea, adaugg un plus de arniifiunte pentru cunoayterea unor detnlii. a l e sint de catifea ro,5;ie, cu matginea imbl3nit5, cosute cu perle, aviild urreori Ink-o pazte, ca
1
2

VEuess VIE, p. 307, 50 de ace rle aFgint h b r h t e cu pietre yi cu m&g&ltarc p e n h basmale

femeiqti.
rogie

PAUL DB AtEP (pp. 4-5 qi H): ,,faXoldora. cumanele de awmenea parti calpace de mtifea EU samw; iar i '$dm R o m G n ~ ~ cazaci. qkrgare all=. la care cele avr~te n gl 1.1 adang5 oma-

mente dc 1n3+~5ritnre; demiind r n s t u m ~ ~ l rlrmlnnei Rcaterina, sntia lui Vasile L I I ~ Ula receptie, s p e . c3 avea crpul acoperit cu un calpac dc catifes rogie, hlhinit cu sarnus" (IDEM, p. 161,

=-!

-.:-- , Itare gi pietre prelioase. In portretul brodat de l Trci Ierarhi, doamna Tu- CCiI II a i - L2 ~ z d o p515rie de acest gen, impodobitg pe toat$ cnlota cu rozete din perk 5
---=.e,
1-

:=

ErbaTi, un surguci de pene de strut san egret%, prins cu o agraf5 bgtut5 cu

- ---

iar de o parte g i de alta a timplelor stre doi trandafjri. Ecaterina, sotia cc :.--z.+Alui Vnsile liu~~tr, i-a wnzat Tudosczi, a adoptat costumul doamnea care :=llXo.r-ene, purtiild aceeaai palgrip gi rozete In tEmple, aga cum apare in tab10111 -.-i . j5 biserica Golieil. Anastasia, frumoasa sofiie a lui Duca vodg, cu cele pa, - --.,, ale sale, zugGivitx E pridl-ornl rnaqtirii Cetiipia, p a r t 5 calpac mare, cu n = ~ Z F lat5 de blani ~i calota de catifea rogie, de o form&deosebitZ fat& de cea r :=,hi. Pglgriile domnifelor sint identice cu a lni Duca ~i a fiului sgu, cu sin=- '_=hire a celor doi trandafiri pe care fi poart5 la timples. Zoe, s o ~ i a An.lui - -r% s tin tabloul votiv diu biserica S . Nicolae Domnesc din Iavi, p b t r a t azi Z~ , f = +.XE de la Trei Ierarhi, poart5 acelqi tip de calpac" ccnracteristic mai ales gotic5 ir:-:gr. din Moldova, folosit mai rar in Tara RomGneasc&, sub inSluei~$a modei . 7 - .: :~t-i. fn tablml votiv de S Doice$i4 gi Mogqaia6, fiicele lui Constantin a - . - ----ni~anu poart5 toate calpace, iar mama lor coroan5. Doamnele din . L i 3omineascg i secolul a1 XVTI-lea sint reprezentate tot cu coroank n

= I=+, -:, .- -= - -.I.-.


= . ,

Porftetels doawnelor, fig. 36. !i~. 37. fig. 38. . ? 41. - fie. , k P_r'rcirle lui Corntantiff B d n m v c ~ n r ale familicd sale, in BCFAf, 1915, X T I I , pp. 49 -53, $ 1 . 5:, fig. 4; p. 53.

Fig. 75. PfilRrlIle purtale

Rmn8neascA. h seeolul a1XVI-lea: a) Sima Buzescu, detaliu de plctura de I;a m$n$slirea Cfiluiu. PI) Negoslava, detaliu de p i ~ f x r l d huInitaBistritei. i~~

fn 1 -

Un

us1 snbtire, acopA c a p 1 ~i gTk1.1 jupnni$elnr, de sub cam apnr $raprile de perlcl. Tinerele fete ,domni$e sau jupanip , poaxtj cap111 go1 , cu o m i d cunung sau o diadems l atg, de tipul ,,stemei" bizantine (fig.78). P'este p5ml desp5rtit cu o &are la mijloc, impletit h cozi care cad pe spate, fiicele lui 9tefan au o crril~mg1atH de aur (sterna), strglucind de perle gi pietre pretioxw, de care sint prime I n drcptul t h p l c lor-pendelocuri lanturi de aur, la fel de bogat lucrate -, Aceeagi g5tealZ a capulni o au ~i jupasiplee. Fourquevaux, admirf~ldfmmusetea fetelor de @rani din Moldova, care fi vind lapte, prepelite qi 0115, remarc5 obieeiul dc a ,,purtn pe cap cununi de flori, pentru n argta d sint Pnc5 i qteptarea mgrit@ului"", Paul de Alep n aminte~te acelagi obicei a1 fetelor ,,dea purta pe cap cununi de flori impletite ~i ierburi ararnate"; ,,fetele p a r t 5 in p5r afar5 de roze nrbificiale f3ctttc de venef ieni i de nem$i, lalele, iasornic, coroane de tiaichen lucitoare gi de bronz galbeS4. ntr-un desen mlorat, reaIizat de un sas spre sfiqitul veacului a1 XVZI-lea sau l a inceputul celui urmgtor , apare imaginea unei tinere orZqence din Bucure~ti,care p a r t 5 p?tml i cozi legate spre spate6 gi o panglic5 r q i e pe cap. Cuiluna de flori n sau de metal pretios este P genere seinnul distinctiv a1 fetelor pe care-1 subliniax5 n Paul de Alep, descriind o nuntg, dupg care mireasa ptrne pe cap o cirp8 nlbz, ca

BARBUL,

Costurn romdsdfti. p. 88.


dl., 3-4,

Nroor~seu, cif., i IQC. qp, n


8

p. 126, fig. 29-32: p, 128,

IOROA. Acte ~i fragwalete, p. 38. PAUL DE ALEP, pp. 59, 96. 1 RARBUL, o$. tit.. p, 27,

Fig. 76. Pal&ria Yifaiel


~i a tiicel ei. DetaEiu din picture bisericil din Stinesti (jud Ttlceo). Prima jumatate a secolului a1 ILT1.lca.

--

--- -._: -,-je..$ - ZL xcoleie XV-XVII cingiltorile metalice sin* fnlocuite cu brPie1e -

... -- -- ?rinzulai, fZIces o viziti nagilor2. Toate acestc obiceiuri, legate de - - =! -h!icg a int7elitoarei cnpului la fell~eile mzritate , descrise de Paul de - . Z:::L:O, in secolul a XVIL-lea, supravietniesc ~i azi in mediul sgtesc, in 1 1-: ;= fgrii (Maramure.j,Tara Oagului, Nordd MoIdovei) unde tradi$im s-a :.

-- - .....I terneie m5ritatZ1, Testernelul pe cap, sernnul femeii maritate fn - ?-7:zc~. era purtat pentru prima datii cle t2n5~traciis?Ltitoritgluni, dup5 nunt5,
f-*3-r-L

de m3orientale. In'gnra Rornineasch briul lat, ilmnoclat Ia fafg, din- in:orat5 viu, in contrast cu culoarea anteriuluia, este introdus in se; T?-Iez. f n portretele de la Arge,?, 31 icoana de la Ostrov, bolnita Coziei, - -- - de briie. f n Moldova brful este folosit mai tirziu, purtindu-se cin-r. -L --.r. metalicc, care ti11 hangerul ~isabin (portretul lui Ieremia Movilg). 1 - S I T - l e a brful se purkn gi In costu~nulferneilar peste rochie, legat ?in- - ...--a . nod, cu capetele 11tngi atirnfnd - aga cum cra i costun~ulboien L- : 3 n5nBstiren Dragomirna. Existau $i briie de femeie care prindeau -1 - .--:c . ax-eau n m i d tea& pentnr cutit1. f n docurnente, sint amintite ds z -,
- - :xmmpe -A -

'

--

7~

7- 7 e?!. ,: :

' -: 3 -

pp. 1 - 5 . ?. 43; lani dupxnuntj, tu vizita la flag& .sofia are feta descoperitk qi pmtru fnttla = T - x?. s s m n l ftmeii d i t a t e i ValahiaM. . n ,.Ceie d r i h te $i a + cnpul a do= zi Y . =-& alb&,adus5 in j m l b5rbiei gi legat5 l spate in 2 cozi langi, ntirnmte" ( i b i e
. = ~

-.: ..

307-309: ,,urn briu de mitase rogie"

Fig. 38. Diadernele purtate de tinerele domnite g i jupanile dinsecolulal XV-lea l Moldova. n