Sunteți pe pagina 1din 206

I

i

:j

>::

~"'!if$"':!M\17-',~"eI{,,"4

&. -=-

,

C. Pico§, O. Pruteanu, C. Bohosievici, Gh. Coman, V. Braha, Dr. Paraschiv, l. Slatineanu, Tr. Gramescu

lnstitutul Politehnlc "Gh. Asachi" ,Ia§i -

AI. Marin, V. lonesll, AI. Toca

- lnstitutul Politehnic ,,5. Lazo", Chi§inau -

PROiECTAREA TEHNOLOGIILOR DE PRElUCRARE MECANICA PRIN A~CHIERE

Manual de proiectare VOLUMUL 2

C • •

' .

t

'.;

-- .•. ----

~.

r

"";':'1';

t

-

I:',

-. - ------

)

Editura UNIVERSITAS CH!~INAU

1992

-

: ::;: :;;" i " 8' C ':. - --' ~ ~ -

CZU 621.9(075.8)

l' 93

Recensenti : ing. Stefan Ungureanu,lng.

K.Mtiller

P 93 ' Proiectarea tehnologtilor de prelucrare rnecanicii prin aschi e re: Man. de proiectare:

In 2 vol. Vol. 2/C. Plcos, O.Pruteanu, C.Bohosievici s.a. - Ch.: Universitas, 1992 - 407 p.

J.SBN 5-J62-0097J {)

 

Lutrucl

c o nsUtuie un manual de proJcet.ue pentru e1abor.uca;i tneedueerea

unor

prceece tebnclcgree

de Inaltl predue -

t

iv ltate ;lenden

11.economlcl In in d Ullri& corutrucloue

d. ma$inl.

pred t iei de preluenre meanie! . baeele proIec:tlrUpreceselor tehnolo g . i ce de pr e lucrare

me e t .n lcl , metoda delermini. r ii prin calcul a naliUc a adacsurtlor de preluerare,

ra ; l ~datele n e ee sa re calculelor reg i murilor de 2I1c:hiere pentru teate proeedeele de p r eluerare ut i ll:ate 10 COlUtruC~. de mapnl.

M

a nul:l u l

eupr t nde

da t e aJU

,C&

tabele de .d.OJU1I pentru d l Iertte

tipurl de ope-

d

Carte! e s te deJtlnat! prolectan tilor de tehnologli de prelucrare mccan1c.1 pr1n a.ch.letel de Ia Intreprlndertle

c

c ns t rueteere

e mal l nl.

p r ecum ;l studen tilcr \1 c,dIelo! d i dacUce ale lacult! \Uor de .pec4.litate

din Inrl \!.mlntul

tehnlc sup e rfcr.

2704060000 - t).I.4 M 751(10)- 92

P

ISBN 5-362-00971-0

CZU 621.9(075.8)

C.PictlJ. O.Pruteanu, A.Marin, 1992 -.

,~:

~~~:'

If!

fi~

'·'1

,- (

:=1 -.

-.

rj

~ ~ ;

r;

1;; .

CUPRINS

(

~ capitolul 16.

PROIE::TAREA REl3IMURll.OR DE AS-

~ ;

gj i

::;

~1\

~~l

::·1' ~

:

•.

:U

E.~

r¥J

~~

1ft

I I:;.",

! ~'

:··l·

:h\"

HIf~~

g:.: - -

:0:

.

~~ ~

~I~;;·

~ : . ::. -

:

 

CHIERE IA

PREr.I.X::R1IRE GAUR.l.LOR ••••••••

 

7

16.-1.

Principii

~i notJ-lmide baza

• •.•

 

7

'16.2 •

~urirea ~i largirea cu b.lrghiul ••••• 7

16.3.

I.argirea gaurilor ••••• " •.•• "." •• .,It • ".

29

16.4.

Alezarea gaurilor •••••••••••••••••••• 32

16.5.

Prelucrarea p a rtii superioare a

 

g~urilor

""" •.•••••

""." •••• " u " •••

"

"

(I"

40

16.6 •

Prelucrarea

g~urilor adinci •••• ~• • • •.

44

16.7.

Prelucrarea filetelor cu ajuto-

 

ru1 ta.rOOului""

""""""""",,.,,""""" "

52

16.8.

Regimuride aschi.ere la prelu-

 

crarea pe IJ1a!?inide gtiurit cu

 

mai multe axe principale •

•••••. •

59

capitolul 17.

PROI&:TAREA REl3IMURILOR DE AS-

 

CHImE LA PREr.IK.:R.ARE:

PE MASINI

DE ALEZAT SI FREZAT ORIZONTALE •••••••

65

17.1-

Principii ~i notduni,de baza ••.•

••.

65

17.2.

stnmjirea interioarti .•••••••

• . •.

65

17.3.

••.•.••••

74

i7.4.

strunjirea frantalti •.••.• • •

Frezarea suprafetelor

•••

75

17.5. ~urirea in plin =?ide largire

84

17.6. I.arg i rea cu largitorul .••.•.•

•.•.••

91

17.7. Adincirea =?ilamarea ••

••. •

• •.•••

92

17.8. Alezarea g~urilor •.••

93

17.9. Prelucrarea filetelor interioare

95

~I~':'

t':. •.•.•

r.:: •

rf~;-

)~; ' .

.

;~~

i

~I~~" ,.

.,;

.

"

,

capitolul 18.

18.1.

"f.- 16.2.

/

---------------------

RmIMURI DE ASCHIE RE IA EROSARE ••••••

97

Princil?ii ~i not~lmi ~e baz a . ':

97

Determinarea re:rimulm. de ~C f U . ··

er-e .••.• •

3

0

••

• •

••

••

• •

••••

98

•••• 4W".ti:<.~"iWriilUi!i¥··;:;;:::qI'ill!¥.Wi+;mi~Jai'.!WtU

,~

~' :'

:',

- --'

I

capitolul

19.

'PRIEX::I'AREA REDlMU'RILOR DE }\SCHI-

 
 

ERE LA DANTl)Rl'RE•.• -.•

105

 

19.1.

•. Danturarea pr in copiere a rot;.i-

 

lor din1;-ate cilindrice

.•. ~ •

105

I

19.2 •. Da'1turarea rot.i.Ior din1;-ate ci-

 

lindrice prin generare

.

113

 

19.3. '. Sevenlirea

rot.i.Ior dirrtat;e ci-

 

I

 
 

lindrice

prin generare

124

 

19.4. Prelucrarea rotilar melcate

 

. 129

 

19.5. 'It. Danturarea rot.i.Ior

dintate coni-

 
 

ce cu dinti

drept.i, sau inclinati

 

131

 

19.6:'0,{\ Danturarea rotilor

dirrtet;e coni-

 
 

ce cu dantura curba ••.••

•••

144

 

19.7.

PreIucrarea arborilor canal.at.L

 

.

170

I

 

Cap.iLolul 20. REDIHURT DE ASCHIERE LA PRELU- CRAREA PE MASINI -UNELTE AGREnAT SI PE LINII TEHNOLCGICE •••••••••••••

 

179

I

 

20.1.

Principii

generale

pri vind pro-

 
 

iectarea

proceselor tehnologice

pe ITIa!?ini-unelt.e agregat ~i li-

nii tehnologice

•. :

179

 

20.2

Metodica determinarii

regimuri-

 
 

lor de ~chiere la ~ini-unel- te agreg-at sau linii telmologice

182

 

20.3

Exernple de proiectare a unui re- gim de aschi.ere pentru 0 pi.esa

 
 

ce se prelucreaza

pe 0 linie

au-

tomata •

III

•••••••••••••••••••••

e .•• •

• ••

203

 

capitolul

21.

PROIECI'A."REAREDIMURII.DRDE AS-

 

r

 

CHIERE

PENTRU MASINI-tJNELTE CU

 

1

COMANDA Nl111ERlCA ••••••••••••••••••• •

 

214

 

21.1-

Conditii generale ••••• •• •

 

214

2.1.2.

Prelucrarea suprafetelor de re- volutie L'1terioare ~i exterioare •

CU ajutorul

cu1;-itelor

217

21.3.

Prelucrarea gaurilor • ••••••

 

245

21.4.

Prelucrarea prin frezare .•

262

 

I

 

capitolul

22.

REDlMURIDE ASCHIERELA PREUJ-

 

·1

 

c::RAREA.aJ ABRAZIVI ••••••••••••••••••

 

307

 

22.1.

No1;-iunigenerale .•.•

307

I

 

4

I

!i~

,"'_"

--=:tilSi

I

1

22.2.

Regimuri de aschi.ere pentru rec- ••••••••

tificarea

calculul

rotundi1 exterioara

307

22.3.

regi.lJ1lJ1ui de aschiere

la rectificarea pe masdni, de

rectificat

fara centre .•••.••••••••.

317

22.4.

caJ

culul

regimului

de aschtere

la rectificarea interioara ••••••••••

323

330

335

cu disc abraziv ••••••••••••••••••••• 338

22.5.

calculul regimului de. aschi.ere

la rectificarea plana cu perife- ria discului abraziv ••••••••••••••••

22.6.

Calculul regimului de asclriere

la rectificarea plana cu partea frontala a discului abraziv •••••••.•

22.7.

Rectificarea danturii rotHor

dint-ate cilindrice prin rulare,

22.8.

Rectificarea danturii

rotilor

prin rulare

dintate cilindrice

cu doua discuri

abrazive taler

- mecoda :t1a.ag """"""."

tI

"

"

"

"

"

"

"

"

"

22.9. Rectificarea prin copiere a 'dan- turii ro1;-ilor dintate ••••••.•.•••.•.

"

"

""

341

343

22.10. Rectificarea canelurilor •.••••.••••• 345

22.11. Rectificarea filetelor ••••••••.••.•• 349

22.12. Regimuri de prelucrare la supra-

firrisare

""" ""\11 "

"

"

"

11

"

"

"

"

"

"

••

"

10

"

••••

'"

If

•• e"

22.13. Regimuri de prelucrare la honu- Lre

22.14. Rectificarea

22.15" Lepui.rea "

""""""

e

"

"

"

"

"

•• "

"

"

"

•• "

"

"

"

"

"

•• "

"

"

"

"

11

""

cu banda abraziva .••••• """"""""""

,,""",, ,,"""""""

Capitolul 23.

RmIMURI DE ASCHIERE

CRA

LA PREW-

1U

CU saJLE

DIN MATERIALE EX-

'I'RADt.lF(E "'''''

0'

"

23.1. Caracteristicile

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

materialelor

"

"

"

"

352

355

364

365

368

 

extzadure (11E:I) ) ".""""""""""

 

"

"",,

,,

368

23.2.

~icatii

generale •••••••.•

••••••

.

368

23.3.

Regimuri de a:;:chiere ••.•••••.•••••••

 

373

23.4.

stnmjirea 9i frezarea maselor

~

 

plagtice cu diamant ••••••••.•••.••••

 

392

Bilili~afie

!l"

,,"

••

"

"

"

"

(I

"

It

••

11 "

••

"

••••

"

(I

"

••

"

"

••

"

•••••

" "

402

_

5

?_:.v ;-:~'.~

CAP.16. PROIErl ' AREA RI DIl 1 URILOR DE A SCHI ERE L A PR EilJ C R A - REA G A URILO R

16.1.P.RINCIPII

SI NOTIUNI DE BAZA

D e term:inarearegimului de aschi.ere la oper ap . i l e de g a uri-

re se face in urmatoarea ordine: alegerea sculei aschietoarer a . c li.neimeade aschi.ere t, i n mm;avansul la 0 rot at ie s , in mm/ /rot; viteza de aschi.ere v se c a lculeaza , sau se ad opta va loa- rea acesteia din tabele; foqele ~i momentelec e a par i r i proce-
I

sul de asehiere

se calculeaz a m a i ales la gaur i re ~i largi.re;

la celel a lte operat.i.i,acestea a u v a lori neinsem n ate §i d e ace-

e a nu este necesara calcularea lor; puterea necesar a se calcu-

I L e a z a la operatille de g a urire ~ i l a rgi r e, unde a p ar m a i mari la aschi.ere,

rezis t ente

16. Z. GAURIREA SI lARGIREA or BURGHIUL

G a urirea ~i largi r ea si nt operatii recoman d a t epe n tru g a -

uri cu prescrippi de preci.zd.eredusa (treptele d e p r ecizie 10-

-12 ISO) :;;i calitatea

pr ea la b ile in cazul un e i ulterioare a l. e zard,cu cu t it ul s a u cu

a l e zor ul .

suprafetei pirul la 6,3 f.LI ll , sauc a o p eratii

16.2.LAlegerea scul e i., Pentru prelucr a rea g a urilor

- - - -- -~- . ~ ~. - - -

cu 0 lungime1<10D,unde. D este diametrul hlrghi u l u i, se folo- sese urm a toarele tipuri de bJrghie: din otel rap i d , pent r u pre- lucrarea otelului; cu placute dure, pentru pre lucr area fantei ~i pieselor din otel caJ.it. Parametrii geometriei principali a i p a r1 ; . i i a s chi . et oare a burghiului elicoidal sint (fig. 16.1):

a. Uo:;Jh:iul la virf 21.° se s'tabfLest ; e in f un c t · ie de m a te- ri a lul prelucrat c o nfor mtabelu lu i 16.1. P e ntr u prelucr ar e a 0 - tel ul ui cu reziste nt a la r upe re ~=500 N/mm2 l ili a f antel or s e

recom a nd asa. se foloseasc a

b) b.

ghi u lui

e . Un g hiuld e d e g a jare yO are valori ce d .e ?i n : ~de t : m ;r h i ' l u de in e li n are a canal u l u i e lico id al wo, da t e in 'tai.;';;:.Lul 1 6 . 1 .

bJrghie c u ascutd.r e d u bl a (fig.16 .1,

0( .0 este in f t m c tie d e d i . : : l met . rul

b z-

UD:J hi ul de as ez a r e

: ;; i are v a lorile d a t e in · ta b el ul 16. Z.

7

~~ .

Tabelul 16.1 (cont inuer-e )

Acest unghi se mlcsoreeza pe masura mi~orarii distantei la axa burqhi.u-

Lui , care duce la inrauttf~,i.reaevacua-

~\.J'

~.j

!~~ rH a!?chillor, la crest.erea forl;elor

de aschi.ere, rezultind 0 uzurt'i. neuni,«

Q},

fonna a ~ui

in l~

tirea dubla mare!?te~ul

sau, Ascu-

de degaja-

re spre exteriorul burghiului.

d. Diametrul burghiului. la opera1;:.iile

de gaurire dubla d:i.mensiunease obti-r'.e

automatf diametrul gaurii flilY! egal cu diametrul sculei. M.i.!?careade &;;-

Fig.1b.1 Parematrii ge- ometric; si burghiului elicoidal: a - 8scu~ire simpl~; b- ascutire du-

Fig.1b.1 Parematrii ge- ometric; si burghiului elicoidal: a - 8scu~ire simpl~; b- ascutire du- bl6

bl6

chiere

obicei

!?i rni.scareade avans sint executate de

!?i rni.scareade avans sint executate de
!?i rni.scareade avans sint executate de

de b

u:ghiu,in

Hmp ce piesa este fi-

xa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se ro~te, iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La axei
xa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se ro~te, iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La axei
xa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se ro~te, iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La axei

xa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se ro~te, iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La axei gaurii.

Tabalul 1b.1.~>ghiurilo optime ale $QUlelor de glUri~

Ail

Materialul prelucrat

I

0

O~el carbon

de constructii

O,,,l carbon

de construc,ii ~i

otoluri pentru sculo 0,6l turnat, font~ m~leabil~ Otel aliat cu nichel Otel aliat cu Mo ~j Cr 0.6l inoxidebil

,<,

Dtel "liat

pentru

scule

Otel "liet pentru

scule

Otel

austenitic mangenos

O~"l

do arc

Fontil cenus le

FonUi

cenus i e

Fonts

turnat~ in cochil4

Aluminiu, duralurnlniu, tantal

Aluminiu, table subtiri Silumin Electron (,liajo de Mg)

Al6rn~ 58, 60, 63, metal

delt8¥ tombac, bronz, cterna

Alam! si bronz dur

IBronz de Al, Mn, Pb, Si sau Pb Cupru ro;u 'Cupru electrolitic si zinc

turnet sub presiune

Cauc iuc dur Ebonita, celuloid Moteriale sintetice mDi

'*.~."

••.~

Duritat"a HB

QO"

l

2 y o

2Y10

 

1

2

3

4

1. Burghie elicoidsle

 

160

30

11b - 120

 

-

170 - 250

25

118

- 125

 

70 - 9G

270

200

- 300

25

20

- 118 - 120

118

120

70

- 90

-

200

- 250

20

120 - 130

80

- 100

250

. 300

20 - 25

140

-

300

- 350,

25

130 - 150

 

- -

 

350

- 400 _

15;'

150

-

10 - 15

150

90 - 110

250

- 300

10 - 15

150

90

- 110

120 - 170

25

- 30

90 - 100

 

70 -

90

170

- 260

20

- 25

100 - 118

70 -

90

-

10 - 15

140 - 150

90 - 110

-

30-40

140

-

- - -

20 - 30

140

- - -

 

20 - 30

118

 

12

118

CBssnte

12

115 - 118

 

-

te1"lsce

20

- 30

120

-

 

- - - -

10 - 15

130

70 - 90

 

20 - 30

11B

-

/30-40

140

-

 

25

- 30

120

-

 

-

12

80

I

- -

 

-

 

8

30-40

100

I

_

r"""'-

 

0

1

2

~

i(polistirol, trolit, nylon, [pe r lon , celit, fibril) -

-

30 - l,O

Sticla

- pere,i

subtiri

-

30

- 40

organicS.

- pereti

grc,i

-

30

- 40

----

Net.e r i e te -

po d i rec t i e

longi-

-

30

- 40

[pr e s at e

tudinal1\

- pe direct.is trens-

-

12

versal~

Grafit

-

20 - 30

IOtel

carbon

de

constructii

170

2. Ulrgitoare 15 - 20

Orel

carbon

de construct.ii ~i

170 - 250

9

- 12

ot-aluri pentru scule

 

10t-eluri aliata

~i de arc

250

- 400

0-5

 

Font~ cenu~ie

170

- 260

b

-

8

 

260

- 300

o -

5

Metale neferoase

-

23

- 30

Te~itoare de ptanare

-

25

- 30

Te~itoare profilate

-

25 - 30

-

,'

140

118

118

140

80

80

120

120

120

3

120

90

130 - 140

180

so, 75, 90,

120

4

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

Observa,ie. Valorile mai mici ale unghiurilor se iau pentru burghie cu diamatre mici:

B - 10 mm.

Tebelul 16.2,Unghiul de n~ezare el burghiului aO

i Diametrul burghiului D, mm

Unghiul de a?ezare a, grade

I

11

:; 15

14

I

15 - 30

9

1_

• 128-11

> ~

Parametrii geometrici ai sculelor 'prevazute cu placu1;edin carburi metalice sint da1;i in tabelul 16.3. Burghiele cu canale drepte se recornan:'Uiin cazul pralucra- rii gaurilor in fon~ !?i in cazul lun;rimii mici a acestora. In tarelul 16.3 apar in plus valorile lui B, care reprezinta Iun-

gimea muchiei ascrrietoare securrlare !?i unghiul de incl:inare

placutei UJ 1 0 e. Uzura burgbiului este definita prin uzura forl;ei de

al

a-

sezare la prelucrarea fmtei. Valorile uzurii admisibile pentru hlrghie din 01;81rapid sint date in tabelul 16.4, iar perrcru hlrghie prevazute et! placute dure, in tabelul 16":5~·

f.

Dm:ahilitatea econom:i burghielor IT, in ndmrce, are

caa

valorile date in tabelul 16.6.

9

Tabclul 16.3.Parll<»Otrii gc<lG>Ctrici lo burghiele previizute eu p L t l C U ,c din cerbur i ",,,ta- lice

Opera~ia ~i materialul

G6urirea fontei

Diamotrul

D, mm

:; 12

Urgirea fontei

-- -.

12

15

20

25

- 15

- 20

- 25

- 30

30-40

40 - 50

-- - - -- - -- - , - - -.- .~ " ' .-

2XD

l1B

118

118

--

-

~

2Xl D

70

70

-

Muchia s6CUO· dar~ 8, mm

 

-

1,5

 

1,B

2,0

2,5

2,5

, 3,0

3,0

3,5

4,0

4,5

1.,5

5,5

' - ' -,

---

_-

-,

~ - " . ,~ "~ , - . " - . "

.

aD

10

10

~o

20

20

- -- - .,~ - - -

0

~1

6

6

-

L6rgirco

o~olului

30 - 50

118

-

-

8

20

14

G6urirea materialului

 

sintetie

dur (bscheli-

~ 50

80

-

-

10

12

8

t6, turbax, novotex, nihatex, m8rmor~, roci

Tabelul 16.4.Uzura ~isibili

la burghie din o~el rapid

Haterialul preluerat

Felul uzur i i

Diametrul burghiului

Uzura admisi-

D, mm

billl, mm

O~ol

Pe fa.a de a~eZ8re

~ 20

0,4

• 0,8

 

>

20

0,8

• 1,2

Fonta

(fars r~eire) Virful t8i~ului principal

s 20

0,5

0,8

 

>

20

0,8

1,2

Tabelul

16.5.Uzura adaisibili

a pl~elor

burghiului, PS

 

Oiametrul burghiului 0, mm

10

12

13

18

18 25

26

30

Uzura admi$ibil8, mm

0,4

0,6

1,0

1,3

Pentru b lrghiele

din otel rapid cu diametrul sub 1 mm,00-

rabilitatea zeocsnandata este datl§.in tabelul 16.7. 16.2.2.hiinc:i.mea de a§Chi ere t. Se catculeaza pentru gt!u- rire §i pentru lcrrgire cu relatiile (16.1) :;;i respectiv (16.2):

t

= 0/2

[mm]I

(16.1)

t

= (D-d)/2

[mm]I

(16.2)

uncle 0 e s te dia m e t rul hlrghi u l u i, in mm ,iar d

diam e trul gau- :

rii initiale,

~ ~~!W*Efi i IS i i J f.l t . ~:e . gw*

in mm.

10

t , tt t \ , : :m t! i Z ! Z. ~a : c:z < & ~ , & · .!!£&Wj

Tebe lul 16.6.Valori Mdii ale w rl> b l li U i t H adinc itool'Olor Il i til;azOllrelor

b< u ' g hl ol ol" , liStnitoar••l " r ,

Scula

Haterlelul

Hateriolul seu-

Durebilitetea T, in minute, in func~ie

(prolu-

pr"luerat

lei

de diametrul scut.ei , mm

 

cr aree)

 

s 5

6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 - 60 01-80

Burghiu O~el carbon

O~el rapid

15

25

45

50

70

90

110

-

(gAuri- O.el aliat

Carburi lIletalice 8

15

20

25

35

45

- -

-

re ~i

O~"l inox idab. O~fll rapid

 

b

8

15

25

-

.-

-

l~r9iro

 

Fontli conu$ie, O~ol rapid lontli maleabl-

 

20

35

60

75

105

1/.0

-

-

U!, ella]e do

Cerbur I IMtnl.ico

15 2 5

 

45

50

70

90

-

-

alullllnlu

Adinci- O~el carbon

O~el rapid ~i

 

tor (a- O."l

al Iat ,

eorburi metal ice

dinciro Fontli eenu~io.

-

-

30

40

50

60

80

100

L3rgi-

Fontli JIIaloabi-

tor(l8r III

 

gitoare

Alezor O~el carbon

O~ol rapid

- -

25

40

80

,80

I 70

120

120

120

(atoz a -

O~al aliot

Carburi motaliee

20

30

50

90

110

140

re)

Fontli eenus ie

O~el rapid

- -

-

60

120

i 120

180

180

180

Fontli maloebil

Carburi metal ice

-

45

75

105

135

105

210

Tabelul 10.7. DurBbiLitatea e<:oooi13iclTi pentru burghio cu

di_trut

-e 1 m

 

Diametrul 0, mm

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0

0,7

0,8-0,9

 

T,lIin

0,5

1,0

2,0

3,0

16.2.3.Avansul s. Reprez:intl§.deplasarea burghiului sat! a

piesei de-a lun:Jul axed,I la 0 rotatie a arborelui pri n c i p a l al ma:;;inii. Av a nsul mecanic la g < lurire depin::iede: rezi s te n· ~ b. I r- ghiului; rigiditatea sistemului pies~-ll\a!lina-u n ealta- d ispozi- tiv; prescriptii pentru precizia :;;i calitatea supraf$i, gifurii prelucrate; rezisten\:a mecanismuluide avans al ~ i nii-\melte. calculul avansului se face cu relatia:

s = K C 0°,6

s

s

[mm/rot],

(16.3)

rc,-

r-:

in care K . este un coeficie n t . de corectde in funct;.ie d e 1ttnJi~ mea g<lurll (1 2:. 3D) I d a t in tabelul 16.8; dare 1 < 3 D , se con- sldera Ks=l; Cs - coeficientul de avans (tabelul 16 .9 ) ; D - di- ametrul bu rghi u lui, in mm• .

. 11

?:

,":;

~ . ~

: ~

~

':d\

.""~:

". '~

~

j t ' ~ ~Ju l uL 1 0.0 ~ i b loril e

co o , \ C ~ "' :;~ ~ ! J? H .

\ " S

/ 1,-

~L.J

t: :) / ~: . : )-) " ( ,'- .

I

r

! "

.

~- r:'

('

",

r- - - ' ~ ' 1 . ; - :~',~~:;;7-;::--;,--·-r, ----·---'---;;portul

/ D· - --- - - 1

l

1

·------~Ub

20

----

-

l ~v '" 40 40 .,. 60

! -

--~:~O~-

5~

7 ~:~010

0,90

0,80

O,tS.

0,85

0,80

0,75

-I

I

j

- - '

.

Tabe lul '16,9,Valorilo coef icientului 00 • •vans Cs

r

l

Materialul

Duritetoa

Felul prelucr!rii

 

prclucrat

HB

 

Cu toleran~e mari

Cu precizie me- Cu precizie

le

gAuri lnfunde-

die le gauri in- r idicat! la

te

fundate ssu p~- glluri tnfun

 

trunse

d a t e

s o u

 

plltrunse

 

Sub 160

0,085

(O,06~

0,042

O~el

160 - 240

0,063

0,047

0,031

240 - 300

0,046

0,038

0,023

Peste 300

0,038

0,028

0,019

Fcntll

Sub 170

0,130

0,097

0,065

Peste 170

0,078

0,058

0,039

Matcriale

Hoi

0,170

0,130

0,085'

n e f e r o e se

Dure

0,130

0,097

0,065

s

La prelucrarea simultan a

a mai multor gauri, ava nsul se

ta bil ~ te d up a J ::urghiulcu clia m etrul eel mai mic.

La

l~

gaurilor cu hn:ghie din otel rapid , valoarea

cea cul (16.3), sau se alege valoarea reconerdata in tatelul 16.10.

av a nsului se ia dubla fa~ d e

rezulta~ . din relatia de cal-

Ava n surile recomandatela prelucrarea gi:iurilor cu dia m etre

sub 1 mm,p entr u gauriri in plin ale orific i llor ne plt nmse pi-

n a la

adincime de 4D la otel:;;i fon~, sint date in tabelul

0

16 . 1 1 .

l a prelu c rarea

alt.mLini.ulul?ii aliajelor aces t u ia cu b.lr-

g hi u di n otel rapid, valorile te c o mand a teale avansurilor sint

date i n tabelul 16.12. In t . a b e lul 16.13 se d a u av ansur i le pentru scule cu placu- t e di n carb.lri metalice. Av an sur i le di n tabelul 16 .13 se co re cteaza prin 5 .nmuJ: t; :ir e a el l l U 1 coeficient Ks' i n f1J11C tiede adincirneagaurii , n u mai pen - t ru qrup a I (t a belul 16. 1 4) .

12

J>lil! \ '. """ . ' ' ' ' ' ' ~'' ' ' 'I M _ ""

.~ ,

.=

.~

. ~ . 7 : _ '

-

-:-

-;-

: - : - : '

T : ~ L, y~ \ . J10.l 10.Ve l o r l l o

n V Nl S t J t l . •d ~ I . ;f~ ,i, (': " ; ; ~'''' ! ' ' ':' ' cu b . , r g h l f: l

ek i c o i c fnte , l ! EI S / rot

Diumetrul bur~ D i n motr ul

91 1u-

ghi u t ui

pin! le:

D ,

rW1

1'1 j pr e l im i -

n ar e d , mm

-- ; ' - -' I ! I

O~ol

L

Grupa d~ avcnsur;

I

I III

F ontb

11

I

I I

25

10

0,7-1,1 0,5

-

30

1 0

0,7-

1,1 0,5

15

0,7-

1,1 a,s

- 0,7

20

o.s-

1,2 0,6

- 0,8

40

15

0,8-

1,2 0,5

- 0,7

20

0,9-

1,2 0,6

- 0,8

30

0,9-

1,3 O,b

- 0,8

50

20

0,9-

1,2 0,6

- 0,8

30

1,0-

1,3 0,7

- 0,9

40

1,0-

1,4 0,8

- 0,9

60

3 0

0,9-

1,2 0,7

- 0,8

40

1,0-

1,3 0,8

- 0,9

50

1,0-

1,4 0,8 - 0,9

0~~JO~3-0,4

t , 1 - 1,5 0,7-1,0 10,4-0,5

~

.

- --

1,:10,4-0,5

~'.

• D,fiU,j

~O,4 1,0 - 1,4 0,7-

0,3

-0,4 1,1 - 1,5 o,a-

1,210,4-0,5

0,4

-0,5 1,2 - 1,6 0,8-

1,2 0,5-0,b

0,3- 0,4

1,0 - 1,b 0,7-

1,1 0,4-0,51

0,4- 0,5

1,1 - 1,7 0,8-

1,2 0,5-0,6

0,4- 0,5

1,2 - 1,8 0,8-

1,3 0,6-0,7

1,3 0,5-0,6 0,4- 0,5 1,3 - 2,0 1,0- 1,1. 0,6-0,7

0,4- 0,5

1,2

- 1,8 0,9-

0,5- 0,6 1,3 - 2,0 1,0- 1,41°,7-0,8

0,4- 0,5

1,2 - 1,8 0,9- 1,2 0,5-0,6

0,4-

0,5

',3

- 2,0

0,5-

0,6

1,3 - 2,0

0,9- 1,3 0,6-0,7 ',0- 1,4 0,7-0,8;

Observ8~ie. Factorii tehnologici pentru alegerea grupei de avan.uri stnt:

sist" •• rigid, fllril t ot cr en-

~o, pinn la traapta 12 de pr~cizie, pentru 0 prelucrare ultorioarll cu cito-

VB sc ul o;

Grupa 11 - l/lrgires gllurilor in condi~iile unui .i.te •• insuficient de ri-

gid, la piesele cu pere~i

subtiri proaminente, f!r~ toleran~e pinn le treapta 12 de precizio ISO, ur-

maU de 0 prelucrsre

ulterioarn d~ filetsre cu tarozi; Grupa III - targirea precisll a g6urilor pentru prelucrarea ulterioar~ cu un lsrgitor sau alezor.

Grups I - l!rgire" gGurilor in ccndf t i i te unui

subtiri ~i torme complicate, la piesele cu p~r~i

ulterioarll cu e i t eva scule; lllrgirea pentru oper9~iile

Tabelul 16.11,Avansuri recoean<iate pent M! exeeutia gliul"ilorcu diCll<ltrul< 1 Illlll, as / r o t

Diemotrut

 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

D, mm

Condi~ ii

f§r! r§cire

0,002

0,003

0,004

de

8 ~c hier "

e u r ! ci r e

0,004

0,006

0,007

0,01

Tabelul 16.12.Avansuri recomandate pantru etuminiu ~i alieje d& alueiniu, ~rot

i

, / . ,

' -~ : : : : = : -:: : :

Diametrul burghiului

0, mm

I

Grups de avensuri

11

I

I I

.\

'

.• ",,'

" O;~

~ ~

'L:'

2

0,10

0,08

0,05

4

0,20

0,15

0,10

6

0,30

0,22

0, 15 ·

 

13

 

-

-

- -

::::~::-.:::-.--==:-

- = ~ ~ - ~~

::::~--.::.::.::.-=:::

:.:=-------==.:::::"'"-=:=:::.--:::::: ::::::-:'::=--=--:::.~_::::

c.:

. :

~

"::".

~ ~ _ ::=.: ::: ~----

---"".

' - ~ ' ' ' ' ' :' ' ' ' ' ' ' -. , .' ' }? '

. " ~,.r:

f

i~

~ :'

v:

1

: ,' ;'

:,J.::.::."f

M

V~- Z:- " " V ' ~ '

8

10

12

16

20

24

28

30

35

40

45

50

55

60

Tebe tut 16.12 (~ontinuer-)e

0,40

0,30

0,20

0,52

0/.0

0,26

0,58

0,44

0,29

O,ba

0,50

0,34

0,78

0,58

0,39

0,87

0,65

0,43

0,95

0,70

0,47

1,0

0,75

0,50

1,1

0,80

0,55

1,18

0,90

0,59

1,25

0,95

0,62

1,35

1,0

0,67

1,42

1,05

0,71

1,50

1,10

0,75

Observet-ie. Factorii tohnologici oi grupelor do ovansuri 'Int:

Grupa I - preLucraroo gBurilor infundate:

- praLucraraa g5uriLor cu tolerant-acuprinse in treapta 12 de precizla ISO;

- giurira pitrunsi cu L!rgira ulterioer~;

- giurire p!truns! cu prolucrara ulterioar!: cu 2 - 3 scuLe: L6rgitoare S B U cu~ite de strunjit ~j ' alezoere;

- gAurira p5truns5 urmat! de l!rgire,'in vederea fiLetarii; Grupa 11 - prelucraraa g!urilor p~trunse ~i infundate:

- preLucraree g!urllor

in piesa insuficieot de rlgido (cutli cu pare~i sub-

tiri, gAurirea in pArtile preeminento subtiri);

- prelucrerae pIn! La R = 12,5 pm, pantru filotaro ultorioar5 cu tarozi;

- g!uriro ineintea prerUcr5rii ulterioaro cu un largitor sau cu dou! ale-

zoarei

Grupa III - prelucraree g!urilor p!trunsa ~i infundata:

- g!urira pin! la Ra = 6,3 pm cu pralucraro8 ulterioar! a g!urilor cu un lirgitor cu odincime micA de o~chiere saU cu un elazor.

Tabelul 16.13.AvlIOwri rec:aaalldatepentru scule araate c:upl~o

writ, III1lIrot

Oiametrul

burghlului

D, mm,

p'inllle:

Otaluri c~lite cu dlr Itetae HRC

35-45

45-56

0,040

0,025

0,045

0,030

0,050

0,035

0,060

0,042

0,070

0,055

0,085

0,065

0,100

0,075

0,120

0,090

57-60

Font3 cu writatea HB

I

Grupo de avansuri

I1

I

:s200

> 200

11

1

0,10-0,15 0,10·0,15

0,15-0,25 0,15-0,20 0,20 - 0,25 0,15-0,20 0,25 - 0,30 0,20"Cl,25 0,30 - OilS 0,25-0,30 0,40 • 0,45 0,30-0,35 0,45 - 0,50 0,35-0,40 O,SO - 0,60 0,40-0,45

Observe~ie. Factori! tehnologici pantru alegerea grupoi de nvansuri date in tebelele 16.13 ~i 16.15 sint:

Grupa I - g!urirea ;\ l6rgirea g~urilor in condi~\ile uoul slstem rigid, cu

precizie ISO, pantru 0 prelucraro ulterioe-

r6 cu citeve scule; Grupa 11 - gauriree ~i largirea g8urilor in conditiile unui sistem Insufi- cient de rigid; burghierea ~ i l!rgirea g~urilor precise urmate de prolucra- res ulterioari cu un l~rgitor seu alezcr-sau Uierea file,tululcu terozi.

6

8

10

13

1()

20

25

30

0,020 0,15 - 0,20 0,10-0,15

0,025 0,20 - 0,30 0,15 - 0,20

0,030 0,30

- O,~O

0,20

- 0,25

0,037

0,35

- 0,45

O'04S' O,( t O - 0,50

0,25

0,30

• 0,30

. O,lS

O,OSO

0,50 - 0,60 0,40 - 0,45

0,060 O,bO • 0,70 0,070 0,70 • 0,80

0,45

- 0,50

0,50 - 0,60

tolerant-a pinll la treapta 12 do

14

,I

Tnbalut 1 6. 14 . Valorilo c o oH c h m tt; lu l I\ Ii !

Rllportul LID

Coef iciontul Ks

s 3

1,0

3 ••• 5

5 •.• 7

7 ••• 1O

0,9

0,8

0,75

Avansurile la l&girea cu bu rghie elicoid a le a rm a te cu pl~cute dure sint date in tabe l ul 16.15 .

Tebe lut 16.15. AV8I\surt lo lllrglroacu burghlo araote Cl! pll5cutl!ldin cerouri IlIOtalice, IIIIrot

Diametrul bur- Diemotrul gou-

gh iului D, mm

ri I prosleblle d, mm

 
 

I

25

10

0,4

- 0,6

15

0,5

- 0,8

30

10

0,4

- 0,6

15

0,4

- 0,6

 

20

0,5

- 0,8

40

15

0,5

- 0,7

 

2O,

0,5

- 0,7

 

30

0,5

- 0,8

50

20

0,6

- 0,8

 

3

0

0,6

- 0,8

 

40

0,8

- 1,0

Otel

Grupa do avansuri

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

11

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,45

-

0,3 - 0,4

0,4

- 0,5

-

0,3 • 0,4

0,4 - 0,5

I

0,6

0,7 • 1,0

1,0

1,1

1,2

1,1

0,7

0,8 - 1,3

0,7 - 1,2 0,8 - 1,3 1,0 - ',3

0,7

0,6

-

-

0,6 •

0,7 -

- 0,9

- 1,2

Fonts

1I

0,4 - 0,5 0,4 • 0,6

0,4 • 0,5

0,4 - 0,5

0,5

0,4

0,5

0,6 - 0,7

0,5 - 0,6 0,6 - 0,7 0,6 - 0,7

- 0,6

- 0,5

- 0,6

Observ8t-ie. Pontru alegerea grupei de avansuri vozi observatiile de le tabelul 16.13.

a. Ccn::iitii specia1e la g!urire

1. La ~urirea g" ' c:1Urllora ~r

suprafa~ f ace un \ ID 3 hi (x0

sau (x , o cu axa blrghiului (fig. 16.2, a lii b), se in troduce un. coeficient·de " oorecp.e al avansului, Ka (tabelul1 6 .16).

2. In cazul execut!rii ~urilor conform schi te ;i din f~.

16 . 2 tie

•.b, ' \:IrlghiurUede i ntra r e ale bJrghiului s i nt «0 Il i «,0.

VaJ.orile a v ans ului sa co~ il1

ou coefidiantu l d e c or ec -

d in t a b e l.u l 16.16, i ns i ! pen t r u u n g hiul eel mai mic.

La ~urirea te v ilor avan s ul se corecteaza prin i n m u l.-prea

cu coeficientul Kg, in functie de gros:iJneapere?lor ao e stora (tabelul 16.17). 3. ~urirea tablelor ~ se realizeaz~ fo losirxi u n SU- port ajutiitor pentru a i m p i e: :l icai ncovoierea t a b l e i s u b ac?u-

nea for te i

a xi a le (fig. 1 6.2, c).

15

(.

I' ,"

" .;

it

l_~

. "(

", j

""1

-,

' "

:

, ' : ~ ~

,

:'.:'

'::

,"

:::j

,

: ' ~

"

~ 1

J

r /; , I

",

T

. 1; )~;'f' , - t \ ."

a l " "" , · , : ;u l ui t':a

- - , - - " .

0",. iut

a1'

~

In ! ] r scW

~

_ ,; . l ;. : . ; - i ,' ~ ,, ; , ' l .J ~ d.::. ~~~'"''';'"'~~;~

30

45

6 0

'10

Coe f i c i ent.ut - 0,7

Ka

0,8

0,9

1,0

0<:

0<'1.

Pie s a care s e

S

up o rt

pr e t u c re az h

~, " " . ~ \ '

·tt_·

1 !' 4r ? V ~ t u·~ t fJ

c or ec t i e l ' . t

IJ I V & f l S UlUi

coe f ic i e n r utu i do ~g

GrosimoQ

peretolui,

mm

~ J

> 3

Coeficientul Ko

0,80

1,0

-

.•

Fig. 10.2 G!urirea: a·g~urilor inclinate; b·tevilor; c·table· lor sub~iri

b. Gau r i rea. m a selar pl a st: i ce. Valorile recomar r la t eale a-

vansu r ilor la g~ u rire p e ntru dif e rite materiale plastioe sint date in t a bel ul 1 6 .18.

T

eb e lul 16.18,AvAnsuri rOCO l l lo r o<i f tt " la a l S odro • • l!Interilll.,IOplllat i c" ,

{ rol

 

Diem ••trul 0, mm

4

6

10

20

2 5

Motorlalul pro(ucrot

.~

11

-

 

--