Sunteți pe pagina 1din 206

:j

>::
C. Pico§, O. Pruteanu, C. Bohosievici, Gh. Coman,
V. Braha, Dr. Paraschiv, l. Slatineanu, Tr. Gramescu
lnstitutul Politehnlc "Gh. Asachi" ,Ia§i -
AI. Marin, V. lonesll, AI. Toca
I i
- lnstitutul Politehnic ,,5. Lazo", Chi§inau -

PROiECTAREA TEHNOLOGIILOR DE
PRElUCRARE MECANICA PRIN A~CHIERE
Manual de proiectare
VOLUMUL 2

C •• '.
t ~. "";':'1';
t

I:',
-- ----
.•.
'.;
.. -.
r -
- ------
)

Editura UNIVERSITAS
CH!~INAU
1992

~"'!if$"':!M\17-',~"eI{,,"4 &. -=- ,..


CZU 621.9(075.8)
l' 93
,~:
~~~:'
If!fi~
'·'1
,- (
Recensenti: ing. Stefan Ungureanu,lng. K.Mtiller

..rj--..
:=1
CUPRINS

~~
1;;.
r; ;
~( capitolul 16. PROIE::TAREA REl3IMURll.OR DE AS-
CHIERE IA PREr.I.X::R1IRE GAUR.l.LOR •••••••• 7
~ ; ~':'
16.-1. Principii ~i notJ-lmide baza ....•..•.• 7
gj.. i '16.2 • ~urirea ~i largirea cu b.lrghiul ••••• 7
::;

~1
\
~~l
16.3.
16.4.
16.5.
I.argirea gaurilor ••••• "•.•• "." •• .,
Alezarea gaurilor •••••••••••••••••••• 32
Prelucrarea partii superioare a
29 It • ".

::·1'
~: g~urilor """ •.••••• ""." •••• " 40
•.
u " ••• " " • (I"

16.6 • Prelucrarea g~urilor adinci •••• ~••• •. 44


16.7. Prelucrarea filetelor cu ajuto-
:UE.~ 16.8.
ru1 ta.rOOului"".."..""""""""",,.,,""""" 52
Regimuride aschi.ere la prelu-
crarea pe IJ1a!?inide gtiurit cu
mai multe axe principale •...•..•••••. 59
r¥J
.~
...~
1ft
I:;.",.. capitolul 17. PROI&:TAREA REl3IMURILOR DE AS-
I!~' CHImE LA PREr.IK.:R.ARE: PE MASINI
DE ALEZAT SI FREZAT ORIZONTALE ••••••• 65
:··l·
:h\" 17.1- Principii ~i notduni,de baza ••.•..••. 65
17.2. stnmjirea interioarti .••••••• ~.. . •. •. 65
P 93' Proiectarea tehnologtilor de prelucrare rnecanicii prin aschiere: Man. de proiectare:
In 2 vol. Vol. 2/C. Plcos, O.Pruteanu, C.Bohosievici s.a. - Ch.: Universitas, 1992 - 407 p.
J.SBN 5-J62-0097J..{)
Lutrucl consUtuie un manual de proJcet.ue pentru e1abor.uca;i tneedueerea unor prceece tebnclcgree de Inaltl predue-
If~~
H
g:.: - -
:0: .
17.3.
i7.4.
17.5.
strunjirea frantalti •.••.•...••.•.••••
Frezarea suprafetelor ....•..•.....•••
~urirea in plin =?ide largire........
74
75
84 :',
tivltate ;lenden
Manul:lul
11.economlcl In indUllri& corutrucloue
euprtnde date
d. ma$inl.
predtiei de preluenre meanie!. baeele proIec:tlrUpreceselor tehnolog.ice de prelucrare
~~ ~ ... 17.6. I.argirea cu largitorul .••.•.•..•.•.•• 91
aJU..,C&
17.7. Adincirea =?ilamarea ••...•..••.••.••• 92

~I~;;·
meet.nlcl, metoda delermini.rii a adacsurtlor de preluerare, tabele de .d.OJU1I pentru dlIertte tipurl de ope-
prin calcul analiUc
ra ;l~datele neeesare calculelor regimurilor de 2I1c:hiere pentru teate proeedeele de preluerare utill:ate 10 COlUtruC~. de mapnl. 17.8. Alezareag~urilor •.••................ 93
Carte! este deJtlnat! prolectan tilor de tehnologli de prelucrare mccan1c.1 pr1n a.ch.letel de Ia Intreprlndertle ccnstrueteere 17.9. Prelucrarea filetelor interioare ..... 95
de mallnl. precum ;l studen tilcr \1 c,dIelo! didacUce ale lacult! \Uor de .pec4.litate din Inrl\!.mlntul tehnlc superfcr. :
~:.
::.-

2704060000 - t).I.4
P M 751(10)- 92 CZU 621.9(075.8)
~I~':'
t':. •.•.•
r.:: •..
rf~;-.
)~; '.
capitolul 18.

"f.-..
18.1.
16.2.
RmIMURI DE ASCHIERE IA EROSARE ••••••
Princil?ii ~i not~lmi ~e baza .':.......
Determinarea re:rimulm. de ~CfU.··
97
97

ISBN 5-362-00971-0 .© C.PictlJ. O.Pruteanu, A.Marin, 1992-.


;~~ i
/
er-e .••.•..•................................•... 0 •• •• • •• •• •• •••• 98

~I~~"
.,;
.
,.
"

,
3

-:::;::;;"i"8'C':.---'~~- --------------------- •••• 4W".ti:<.~"iWriilUi!i¥··;:;;:::qI'ill!¥.Wi+;mi~Jai'.!WtU

,~
I
capitolul 19. 'PRIEX::I'AREA REDlMU'RILOR DE }\SCHI- 22.2. Regimuri de aschi.ere pentru rec-
ERE LA DANTl)Rl'RE •.•.. -.•........•.... 105
19.1. •. Danturarea pr in copiere a rot;.i-
lor din1;-ate cilindrice .•. ~...•...... 105
I 22.3.
tificarea
calculul
rotundi1 exterioara ••••••••
regi.lJ1lJ1ui de aschiere
la rectificarea pe masdni, de
307

19.2 •. Da'1turarea rot.i.Ior din1;-ate ci- rectificat fara centre .•••.••••••••. 317
lindrice prin generare . 113 22.4. caJ..culul regimului de aschtere
19.3. '. Sevenlirea rot.i.Ior dirrtat;e ci- la rectificarea interioara •••••••••• 323

19.4.
lindrice prin generare ..•..........•
Prelucrarea rotilar melcate
124
. 129
I 22.5. calculul regimului de. aschi.ere
la rectificarea plana cu perife-
19.5. 'It. Danturarea rot.i.Ior dintate coni- ria discului abraziv •••••••••••••••• 330
ce cu dinti drept.i, sau inclinati .... 131 22.6. Calculul regimului de asclriere
19.6:'0,{\ Danturarea rotilor dirrtet;e coni- la rectificarea plana cu partea
.. ce cu dantura curba ••.••..•••....... 144 frontala a discului abraziv •••••••.• 335
19.7. PreIucrarea arborilor canal.at.L . 170 I 22.7. Rectificarea danturii rotHor
dint-ate cilindrice prin rulare,
cu disc abraziv ••••••••••••••••••••• 338
22.8. Rectificarea danturii rotilor
Cap.iLolul 20. REDIHURT DE ASCHIERE LA PRELU- dintate cilindrice prin rulare
CRAREA PE MASINI -UNELTE AGREnAT I cu doua discuri abrazive taler
SI PE LINII TEHNOLCGICE ••••••••••••• 179 - mecoda :t1a.ag """"""." tI " " • " " " " " " " " " "" 341
20.1. Principii generale pri vind pro- 22.9. Rectificarea prin copiere a 'dan-
iectarea proceselor tehnologice turii ro1;-ilor dintate ••••••.•.•••.•. 343
pe ITIa!?ini-unelt.eagregat ~i li- 22.10. Rectificarea canelurilor •.••••.••••• 345
nii tehnologice •. : ...•.............. 179 22.11. Rectificarea filetelor ••••••••.••.•• 349
20.2 Metodica determinarii regimuri- 22.12. Regimuri de prelucrare la supra-
lor de ~chiere la ~ini-unel- firrisare """"" \11 " " " " 11 • " " " " " " •• " 10 " •••• '" If •• e" 352
te agreg-at sau linii telmologice •... 182 22.13. Regimuri de prelucrare la honu-
20.3 Exernple de proiectare a unui re-
gim de aschi.ere pentru 0 pi.esa Lre """""" e " " " " " •• " " " " •• " " " " " " •• " " " " " 355 11 ""

22.14. Rectificarea cu banda abraziva .••••• 364


ce se prelucreaza pe 0 linie au- 22.15" Lepui.rea ".."""""""""" ....,,""",, ..,,""""""" 365
tomata •.... III ••••••••••••••••••••• e .••• • • •• 203

capitolul 21. PROIECI'A."REA


CHIERE
REDIMURII.DR DE AS-
PENTRU MASINI-tJNELTE CU
r Capitolul 23. RmIMURI DE ASCHIERE
CRA..1U CUsaJLE
LA PREW-
DIN MATERIALE EX-
368
1 'I'RADt.lF(E "''''' 0' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

COMANDANl111ERlCA •••••••••••••••••••• 214 23.1. Caracteristicile materialelor


21.1- Conditii generale •••••...••........• 214 extzadure (11E:I) ) "."""""""""" .... " .. "",, .. ,, 368
2.1.2. Prelucrarea suprafetelor de re- 23.2. ~icatii generale •••••••.•..••••••. 368
volutie L'1terioare ~i exterioare 23.3. Regimuri de a:;:chiere ••.•••••.••••••• 373
CU ajutorul cu1;-itelor •...•..•....... 217 23.4. stnmjirea 9i frezarea maselor
21.3. Prelucrarea gaurilor •....••••••..... 245 plagtice cu diamant ••••••••.•••.•••• 392
21.4. Prelucrarea prin frezare .•.......... 262

I Bilili~afie
~
!l" ,," •• " " " " (I " It •• 11 " •• " •••• " (I " •• " " •• " ••••• "" 402
capitolul 22. REDlMURI DEASCHIERELA PREUJ- ·1

c::RAREA.aJ ABRAZIVI •••••••••••••••••• 307


22.1. No1;-iunigenerale .•.•..•.....•....... 307 I
4 I 5

!i~ ..,"'_" • --=:tilSi • I 1 _


CAP.16. PROIErl'AREA RIDIl1URILOR DE ASCHIERE LA PREilJCRA-
REA GAURILOR

16.1.P.RINCIPII SI NOTIUNI DE BAZA

Determ:inarearegimului de aschi.ere la operap.ile de gauri-


re se face in urmatoarea ordine: alegerea sculei aschietoarer
a.cli.neimea
de aschi.ere t, in mm;avansul la 0 rotatie s, in mm/
/rot; viteza de aschi.ere v se calculeaza, sau se adopta valoa-
rea acesteia din tabele; foqele ~i momentelece apar iri proce-
I sul de asehiere se calculeaza mai ales la gaurire ~i largi.re;
la celelalte operat.i.i,acestea au valori neinsemnate§i de ace-
I ea nu este necesara calcularea lor; puterea necesara se calcu-
Leazala operatille de gaurire ~i largire, unde apar rezistente
mai mari la aschi.ere,

16. Z. GAURIREA SI lARGIREA or BURGHIUL


Gaurirea ~i largirea sint operatii recomandatepentru ga-
uri cu prescrippi de preci.zd.eredusa (treptele de precizie 10-
-12 ISO) :;;i calitatea suprafetei pirul la 6,3 f.LIll,sau
ca operatii
prealabile in cazul unei ulterioare al.ezard,cu cutitul sau cu
alezorul.

16.2.LAlegerea sculei., Pentru prelucrarea gaurilor ~~.


cu 0 lungime1<10D,. unde D este diametrul hlrghiului, se folo-
sese urmatoarele tipuri de bJrghie: din otel rapid, pentru pre-
lucrarea otelului; cu placute dure, pentru prelucrarea fantei
~i pieselor din otel caJ.it.
Parametrii geometriei principali ai par1;.ii aschi.etoare a
burghiului elicoidal sint (fig. 16.1):
a. Uo:;Jh:iul la virf 21.° se s'tabfLest;e in funct·ie de mate-
rialul prelucrat conformtabelului 16.1. Pentru prelucrarea 0-
telului cu rezistenta la rupere ~=500 N/mm2 lili a fantelor se
recomanda. sa se foloseasca bJrghie cu ascutd.re dubla (fig.16.1,
b) •
b. UD:Jhiul de asezare este in ftmctie de di.::lmet.rul bz-
0(.0

ghiului :;;iare valorile date in ·tabelul 16.Z.


e. Unghiulde degajare yO are valori ce d.e?in:~de t:m;rhi'lu
de inelinare a canalului elicoidal wo, date in 'tai.;';;:.Lul 16.1.

?_:.v ;-:~'.~_._

--..----~-.~~. --- _ ...


Tabelul 16.1 (cont inuer-e )
Acest unghi se mlcsoreeza pe masura
r"""'-
~\.J' mi~orarii distantei la axa burqhi.u- 0 1 2 3 4
Lui, care duce la inrauttf~,i.reaevacua- ~ ._,'
~.j
rH a!?chillor, la crest.erea forl;elor i(polistirol, trolit, nylon, - 30 - l,O 140 -

!~~
[pe r lon , celit, fibril)
de aschi.ere, rezultind 0 uzurt'i.neuni,« - ..

fonna a ~ui in l~ sau, Ascu- Sticla - pere,i subtiri - 30 - 40 118 -


tirea dubla mare!?te~ul de degaja- organicS.
----
- pereti grc,i - 30 - 40 118 -
re spre exteriorul burghiului. Net.e r i e te - po d i rec t i e longi- - 30 - 40 140 -
d. Diametrulburghiului. la opera1;:.iile [pr e s at e tudinal1\
de gaurire dubla d:i.mensiunea se obti-r'.e - pe direct.is trens- - 12 80 -
versal~
Q}, automat diametrul gaurii flilY! egal
f

cu diametrul sculei. M.i.!?carea de &;;- Grafit - 20 - 30 80 -


Fig.1b.1 Parematrii ge- chiere !?i rni.scareade avans sint executate de 2. Ulrgitoare
ometric; si burghiului obicei de b..u:ghiu,in Hmpce piesa este fi-
xa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se
IOtel carbon de
Orel carbon de
constructii
construct.ii ~i
170
170 - 250
15 - 20 120
120
--
elicoidal: a - 8scu~ire 9 - 12
simpl~; b- ascutire du- ro~te, iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La ot-aluri pentru scule
axei gaurii.
10t-eluri aliata ~i de arc 250 - 400 0-5 120 -
bl6 Font~ cenu~ie 170 - 260 b - 8 120 -
260 - 300 o - 5 90 --
Metale neferoase - 23 - 30 130 - 140
--
Tabalul 1b.1.~>ghiurilo optime ale $QUlelor de glUri~ Te~itoare de ptanare - 25 - 30 180
Te~itoare profilate - 25 - 30 so,
120
75, 90,
-
Materialul prelucrat Duritat"a HB QO" l 2yo
2Y10 -
I
0 1 2 3 4
Observa,ie. Valorile mai mici ale unghiurilor se iau pentru burghie cu diamatre mici:
B - 10 mm.
1. Burghie elicoidsle
O~el carbon de constructii 160 30 11b - 120 -
O,,,l carbon de construc,ii ~i 170 - 250 25 118 - 125 70 - 9G
Tebelul 16.2,Unghiul de n~ezare el burghiului aO
otoluri pentru sculo
0,6l turnat, font~ m~leabil~
Otel aliat cu nichel
Otel aliat cu Mo ~j Cr
0.6l inoxidebil
270
200
200
250
- 300

-
.
250
300
25
20
20
20 - 25
118
118
120
140
- 120
- 120
- 130
70 - 90
-
80 - 100
-
i Diametrul burghiului
Unghiul de a?ezare a, grade
D, mm I :; 15

11 ..• 14
I 15 - 30 1_

9 ..• 128-11
> ~

Dtel "liat pentru scule 300 - 350, 25 130 - 150 -


,<,
Otel "liet pentru scule 350 - 400 _ 15;' 150 -
Otel austenitic mangenos
O~"l do arc
-
250 - 300
10 - 15
10 - 15
150
150
90 - 110
90 - 110
Parametrii geometrici ai sculelor 'prevazute cu placu1;edin
Fontil cenus le 120 - 170 25 - 30 90 - 100 70 - 90
FonUi cenus ie 170 - 260 20 - 25 100 - 118 70 - 90
carburi metalice sint da1;i in tabelul 16.3.
Fonts turnat~ in cochil4 - 10 - 15 140 - 150 90 - 110 Burghiele cu canale drepte se recornan:'Uiin cazul pralucra-
Aluminiu, duralurnlniu, tantal - 30-40 140 - rii gaurilor in fon~ !?i in cazul lun;rimii mici a acestora. In
Aluminiu, table subtiri - 20 - 30 140 - tarelul 16.3 apar in plus valorile lui B, care reprezinta Iun-
Silumin - 20 - 30 118 -
Electron (,liajo de Mg) - 12 118 - gimea muchiei ascrrietoare securrlare !?i unghiul de incl:inare al
0

Al6rn~ 58, 60, 63, metal CBssnte 12 115 - 118 - placutei UJ 1 •

delt8¥ tombac, bronz, cterna te1"lsce 20 - 30 120 - e. Uzura burgbiului este definita prin uzura forl;ei de a-
Alam! si bronz dur - 10 - 15 130 70 - 90 sezare la prelucrarea fmtei. Valorile uzurii admisibile pentru
IBronz de Al, Mn, Pb, Si sau Pb - 20 - 30 11B - hlrghie din 01;81rapid sint date in tabelul 16.4, iar perrcru
Cupru
'Cupru
ro;u
electrolitic si zinc
-
- /30-40
25 - 30
140
120
-- hlrghie prevazute et! placute dure, in tabelul 16":5~·
turnet sub presiune f. Dm:ahilitatea econom:i..ca
a burghielor IT, in ndmrce, are
valorile date in tabelul 16.6.
Cauc iuc dur - 12 80 I -
Ebonita, celuloid - 30-40 100 -
Moteriale sintetice mDi
I
9
8

Ail '*.~." ••.


~ _
Tebe lul 16.6.Valori Mdii ale wrl>blliUitH b<u'ghlolol", liStnitoar••l"r,
Tabclul 16.3.Parll<»Otrii gc<lG>Ctrici lo burghiele previizute eu pLtlCU,c din cerbur i ",,,ta- adinc itool'Olor Ili til;azOllrelor
lice

D aD ~o 0 Scula Haterlelul Hateriolul seu- Durebilitetea T, in minute, in func~ie


Opera~ia ~i materialul Diamotrul 2XD 2Xl Muchia s6CUO· ~1 lei de diametrul scut.ei , mm
(prolu- pr"luerat
D, mm dar~ 8, mm cr aree)
s 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 01-80
G6urirea fontei :; 12 l1B - - 5

Burghiu O~el carbon O~el rapid 15 25 45 50 70 90 110 --


12 - 15 1,5 ..• 1,B 10 20 6 (gAuri- O.el aliat Carburi lIletalice 8 15 20 25 35 45 -- -
15
20
-
-
20
25 118 70
2,0
2,5
..•
.. ,
2,5
3,0
re ~i
l~r9iro
O~"l inox idab. O~fll rapid b 8 15 25 - .-
25 - 30 3,0 ... 3,5 Fontli conu$ie,
lontli maleabl-
O~ol rapid 20 35 60 75 105 1/.0 - -
Urgirea fontei 30-40 118 70 4,0 ... 4,5
1.,5 ... 5,5
10 20 6 U!, ella]e do Cerbur I IMtnl.ico 15 25 45 50 70 90 - -
---.
40 - 50
------ ----,---.-.~ "'.- -- -~
.. .. .. ~~-".,~"~,-."-."
'-' -,....•---_ _-_._
..•... _
.. -, .----.,~ --- ..- alullllnlu
L6rgirco o~olului 30 - 50 118 - - 8 20 14 Adinci- O~el carbon O~el rapid ~i
tor (a- O."l al Iat , eorburi metal ice
G6urirea materialului
sintetie dur (bscheli- ~ 50 80 - - 10 12 8
dinciro Fontli eenu~io. - - 30 40 50 60 80 100
L3rgi- Fontli JIIaloabi-
t6, turbax, novotex, tor(l8r III
nihatex, m8rmor~, roci gitoare

Alezor O~el carbon O~ol rapid - 25 40 80 ,80 120 120 120


Tabelul 16.4.Uzura ~isibili la burghie din o~el rapid
(atoza- O~al aliot Carburi motaliee - 20 30 50 I 70 90 110 140
re)

Uzura admisi-
Fontli eenus ie
Fontli maloebil
O~el rapid
Carburi metal ice
-
-
-
-
60
45
120
75
i 120
105
180
135
180
105
180
210
Haterialul preluerat Felul uzur ii Diametrul burghiului
D, mm billl, mm

O~ol Pe fa.a de a~eZ8re ~ 20 0,4 ..• 0,8 Tabelul 10.7. DurBbiLitatea e<:oooi13icli
T pentru burghio cu di_trut -e 1 m
> 20 0,8 ..• 1,2

Fonta (fars r~eire) Virful t8i~ului principal s 20 0,5 •.. 0,8


Diametrul 0, mm 0,2 ..• 0,3 0,4 ..• 0,5 0,0 ..• 0,7 0,8-0,9
> 20 0,8 ..• 1,2
T,lIin 0,5 1,0 2,0 3,0

Tabelul 16.5.Uzura adaisibili a pl~elor burghiului, PS

16.2.3.Avansul s. Reprez:intl§.deplasarea burghiului sat! a


Oiametrul burghiului 0, mm 10 ..• 12 13 ..• 18 18 ••• 25 26 ..• 30
piesei de-a lun:Jul axed, la 0 rotatie a arborelui principal al
I

Uzura admi$ibil8, mm 0,4 0,6 1,0 1,3 ma:;;inii. Avansul mecanic la g<lurire depin::iede: rezisten·~ b.Ir- rc,-

r-:
ghiului; rigiditatea sistemului pies~-ll\a!lina-unealta-dispozi-
tiv; prescriptii pentru precizia :;;i calitatea supraf$i, gifurii
Pentru b..lrghiele din otel rapid cu diametrul sub 1 mm,00- prelucrate; rezisten\:a mecanismuluide avans al ~inii-\melte.
rabilitatea zeocsnandata este datl§.in tabelul 16.7. calculul avansului se face cu relatia:
16.2.2.hiinc:i.mea de a§Chi ere t. Se catculeaza pentru gt!u-
rire §i pentru lcrrgire cu relatiile (16.1) :;;i respectiv (16.2): s = Ks Cs 0°,6 [mm/rot], (16.3)

t = 0/2 [mm] I (16.1) in care K. este un coeficient. de corectde in funct;.iede 1ttnJi~


meag<lurll (1 2:. 3D) I dat in tabelul 16.8; dare 1 < 3D, se con-
t = (D-d)/2 [mm] I (16.2) sldera Ks=l; Cs - coeficientul de avans (tabelul 16.9); D - di-
ametrul burghiului, in mm •.
uncle 0 este diametrul hlrghiului, in mm,iar d diametrul gau-:
rii initiale, in mm.

.11
10

~~~!W*EfiiISiiJf.lt.~:e.gw* t,ttt\,::mt!iZ!Z.~a:c:z<&~,&·.!!£&Wj
T:~L,y~\.Jl10. 10.Velorllo .•d~ I.;f~ ,i,(':";;~''''!''':'' cu b.,rghlf:l ek ico icfnte , l!EIS/rot
jt'~~JuluL 10.0 ~iblorile coo, \C~"':;~~!J?H. \"
/ 1,- r:' (' ", . nVNlStJtl
S
~L.J t::) / ~:.:..-
I r
)) " (,'-.
!" ~-

r- --'~'1 .; - :~',~~:;;7-;::;,-,
---·-r----·---'---;;portul
!-
l/D·------1
-I
Diumetrul bur~
ghiutui
pin! le:
D, rW1
Dinmotrul 911u-
1'1 j pr e l im i-
nar e d , mm
O~ol
L
Grupa d~ avcnsur;
Fontb

1
·------~Ub 20 ._----_.- --~:~O~- 5~ 7 ~:~010 I --;'--'I!I
I III I 11 III

l .
~v '" 40
40 .,. 60
0,90
0,85
0,80
0,80
O,tS.
0,75
--'
j
25

30
10

10
15
20
0,7-1,1 0,5 - 0~~JO~3-0,4
~.~'"
10,4-0,5
.....
-+---
0,7- 1,1 0,5 • D,fiU,j ~O,4 1,0 - 1,4 0,7- 1,:10,4-0,5
0,7- 1,1 a,s - 0,7 0,3 -0,4 1,1 - 1,5 o,a- 1,210,4-0,5
o.s- 1,2 0,6 - 0,8 0,4 -0,5 1,2 - 1,6 0,8- 1,2 0,5-0,b
t , 1 - 1,5 0,7-1,0

Tabe lul '16,9,Valorilo coef icientului 00 ••vans Cs 40 15 0,8- 1,2 0,5 - 0,7 0,3- 0,4 1,0 - 1,b 0,7- 1,1 0,4-0,51
20 0,9- 1,2 0,6 - 0,8 0,4- 0,5 1,1 - 1,7 0,8- 1,2 0,5-0,6
30 0,9- 1,3 O,b - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,8- 1,3 0,6-0,7

r Materialul
prclucrat
Duritetoa
HB
Felul prelucr!rii

Cu toleran~e mari Cu precizie me- Cu precizie


50 20
30
40
0,9- 1,2 0,6 - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,9- 1,3 0,5-0,6
1,0- 1,3 0,7 - 0,9 0,4- 0,5 1,3 - 2,0 1,0- 1,1. 0,6-0,7
1,0- 1,4 0,8 - 0,9 0,5- 0,6 1,3 - 2,0 1,0- 1,41°,7-0,8
le gAuri lnfunde- die le gauri in- r idicat! la
te fundate ssu p~- glluri tnfun 60 30 0,9- 1,2 0,7 - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,9- 1,2 0,5-0,6
trunse date sou 40 1,0- 1,3 0,8 - 0,9 0,4- 0,5 ',3 - 2,0 0,9- 1,3 0,6-0,7
plltrunse 50 1,0- 1,4 0,8 - 0,9 0,5- 0,6 1,3 - 2,0 ',0- 1,4 0,7-0,8;

Sub 160 (O,06~ Observ8~ie. Factorii tehnologici pentru alegerea grupei de avan.uri stnt:
0,085 0,042
160 - 240 0,047 0,031 Grups I - l!rgire" gGurilor in ccndf t i i te unui sist" •• rigid, fllril t otcr en-
O~el 0,063
~o, pinn la traapta 12 de pr~cizie, pentru 0 prelucrare ultorioarll cu cito-
240 - 300 0,046 0,038 0,023
VB sculo;
Peste 300 0,038 0,028 0,019
Grupa 11 - l/lrgires gllurilor in condi~iile unui .i.te •• insuficient de ri-
gid, la piesele cu pere~i subtiri ~i torme complicate, la piesele cu p~r~i
Fcntll Sub 170 0,130 0,097 0,065
subtiri proaminente, f!r~ toleran~e pinn le treapta 12 de precizio ISO, ur-
Peste 170 0,078 0,058 0,039
maU de 0 prelucrsre ulterioarll cu e it eva scule; lllrgirea pentru oper9~iile
ulterioarn d~ filetsre cu tarozi;
Matcriale Hoi 0,170 0,130 0,085' Grupa III - targirea precisll a g6urilor pentru prelucrarea ulterioar~ cu un
nef er oe se Dure 0,130 0,097 0,065
l... lsrgitor sau alezor.

Tabelul 16.11,Avansuri recoean<iate pent M! exeeutia gliul"ilorcu diCll<ltrul< 1 Illlll, as/rot

?: prelucrarea simultana a mai multor gauri, avansul se


La
Diemotrut 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
stabil~te dupa J::urghiulcu cliametruleel mai mic. D, mm
La l~ gaurilor cu hn:ghie din otel rapid, valoarea
,":;
avansului se ia dubla fa~ de cea rezulta~. din relatia de cal- Condi~ ii f§r! r§cire 0,002 0,003 0,004
~.~
cul (16.3), sau se alege valoarea reconerdata in tatelul 16.10. de
Avansurile recomandatela prelucrarea gi:iurilor cu diametre 8~chier" eu r!cire 0,004 0,006 0,007 0,01
:~ sub 1 mm,pentru gauriri in plin ale orificillor nepltnmse pi-
~
na la 0 adincimede 4Dla otel:;;i fon~, sint date in tabelul
16.11. Tabelul 16.12.Avansuri recomandate pantru etuminiu ~i alieje d& alueiniu, ~rot
la prelucrarea alt.mLini.uluil?i aliajelor acestuia cu b.lr-
ghiu din otel rapid, valorile tecomandateale avansurilor sint Diametrul burghiului Grups de avensuri
date in tabelul 16.12. 0, mm
I 11 III
In t.abelul 16.13 se dau avansurile pentru scule cu placu- .\ .. '
--
te din carb.lri metalice. .• ",,' 2 0,10 0,08 0,05
~ ~ "O;~

4 0,10
Avansurile din tabelul 16.13 se corecteaza prin 5.nmuJ:t;:irea 'L:' 6
0,20
0,30
0,15
0,22 0,15·
ell lU1 coeficient Ks' in f1J11Ctie
de adincirneagaurii, numaipen-
f
tru qrupa I (tabelul 16.14).

12
13 i~·
v:
~..:'

i
':d\ ,/.,

.""~:..
~ J>lil!\'.""".''''''~'''''IM_"" .= -_._-_. 1:,';'
".'~ _._.....~, .. .~ .~.7:_' ~M.--:-_ ...•.
..•. '-~::::=:-::::..::::~::-.:::-.--==:- -=~~-~~:::
_.-;-:-:-:' ....• ..:.-=:::..:.:=-------==.:::::"'"-=:=:::.--::::::..::::::-:'::=--=--:::.~_::::_...c.:
...:~-:::
-.:: .:...~~~_::=.::::::~--
....
""--.-.
-.-""'-~''''':'''''''-.,.''}?' ~,.r:...::
." :,J.:.:."f

..M
Tebetut 16.12 (~ontinuer-e) Tnbalut 16.14. Valorilo cooHchmtt;lul I\Ii!

Rllportul LID s 3 3 ••• 5 5 •.• 7 7 ••• 1O


8 0,40 0,30 0,20
10 0,52 0/.0 0,26 0,9 0,8 0,75
0,44 0,29 Coef iciontul Ks 1,0
12 0,58
16 O,ba 0,50 0,34
20 0,78 0,58 0,39
24 0,87 0,65 0,43
28 0,95 0,70 0,47 Avansurile la l&girea cu burghie elicoidale armate cu
30 1,0 0,75 0,50 pl~cute dure sint date in tabelul 16.15.
35 1,1 0,80 0,55
40 1,18 0,90 0,59
45 1,25 0,95 0,62 Tebe lut 16.15.AV8I\surt lo lllrglroacu burghlo araote Cl! pll5cutl!l
din cerouri IlIOtal
ice, (.
50 1,35 1,0 0,67 IIIIrot I',"

55 1,42 1,05 0,71


60 1,50 1,10 0,75
Diametrul bur- Diemotrul gou- Otel Fonts
Observet-ie. Factorii tohnologici oi grupelor do ovansuri 'Int: gh iului D, mm ri I prosleblle
Grupa I - preLucraroo gBurilor infundate: d, mm Grupa do avansuri
- praLucraraa g5uriLor cu tolerant-acuprinse in treapta 12 de precizla ISO;
- giurira pitrunsi cu L!rgira ulterioer~; 11 I 1I
- giurire p!truns! cu prolucrara ulterioar!: cu 2 - 3 scuLe: L6rgitoare SBU I
cu~ite de strunjit ~j' alezoere; 10 0,6 - 0,9 0,4 - 0,5
- gAurira p5truns5 urmat! de l!rgire,'in vederea fiLetarii; 25 0,4 - 0,6 0,3 - 0,4 ".;
15 0,5 - 0,8 0,3 - 0,4 0,7 • 1,0 0,4 • 0,6
Grupa 11 - prelucraraa g!urilor p~trunse ~i infundate:
- preLucraree g!urllor in piesa insuficieot de rlgido (cutli cu pare~i sub- 30 10 0,4 - 0,6 0,3 - 0,4 0,6 • 1,0 0,4 • 0,5
tiri, gAurirea in pArtile preeminento subtiri); 15 0,4 - 0,6 0,3 - 0,4 0,7 - 1,1 0,4 - 0,5
- prelucrerae pIn! La R = 12,5 pm, pantru filotaro ultorioar5 cu tarozi; 20 0,5 - 0,8 0,4 - 0,45 0,7 - 1,2 0,5 - 0,6
- g!uriro ineintea prerUcr5rii ulterioaro cu un largitor sau cu dou! ale-
zoarei
Grupa III - prelucraree g!urilor p!trunsa ~i infundata:
40 15
2O,
0,5 - 0,7
0,5 - 0,7
-
0,3 - 0,4
0,6 - 1,1
0,7 - 1,2
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
- g!urira pin! la Ra = 6,3 pm cu pralucraro8 ulterioar! a g!urilor cu un 30 0,5 - 0,8 0,4 - 0,5 0,8 - 1,3 0,6 - 0,7
lirgitor cu odincime micA de o~chiere saU cu un elazor.
50 20
30
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
-
0,3 • 0,4
0,7 - 1,2
0,8 - 1,3
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
Tabelul 16.13.AvlIOwri rec:aaalldatepentru scule araate c:upl~o writ, III1lIrot 40 0,8 - 1,0 0,6 - 0,7
0,4 - 0,5 1,0 - ',3

Oiametrul Otaluri c~lite cu Font3 cu writatea HB


burghlului dlr Itetae HRC Observ8t-ie. Pontru alegerea grupei de avansuri vozi observatiile de le tabelul 16.13.
D, mm,
p'inllle: 35-45 45-56 57-60
:s200 I > 200

Grupo de avansuri a. Ccn::iitii specia1e la g!urire


1 I1 I 11 1. La ~urirea g"'c:1Urllor a ~r suprafa~ face un \ID3hi (x0 it
sau (x,o cu axa blrghiului (fig. 16.2, a lii b), se introduce un.
6 0,040 0,025 0,020 0,15 -0,20 0,10-0,15 0,10-0,15 0,10·0,15 coeficient·de"oorecp.e al avansului, Ka (tabelul16.16).
8 0,045 0,030 0,025 0,20 -0,30 0,15 - 0,20 0,15-0,25 0,15-0,20
10 0,050 0,035 0,030 0,30 -O,~O 0,20 - 0,25 0,20 - 0,25 0,15-0,20 2. In cazul execut!rii ~urilor conform schite;i din f~.
13 0,060 0,042 0,037 0,35 -0,45 0,25 • 0,30 0,25 - 0,30 0,20"Cl,25 16.2 ..•.b, '\:IrlghiurUede intrare ale bJrghiului sint «0 Ili «,0.
1() 0,070 0,055 O'04S' O,(tO - 0,50 0,30 . O,lS 0,30 - OilS 0,25-0,30 VaJ.orile avansului sa co~il1 ou coefidiantul de corec-
20 0,085 0,065 O,OSO 0,50 - 0,60 0,40 - 0,45 0,40 • 0,45 0,30-0,35 l_~

25 0,100 0,075 0,060 O,bO • 0,70 0,45 - 0,50 0,45 - 0,50 0,35-0,40 tie din tabel.ul 16.16, insi! pentru unghiul eel mai mic.
30 0,120 0,090 0,070 0,70 • 0,80 0,50 - 0,60 O,SO - 0,60 0,40-0,45 La ~urirea tevilor avansul se corecteaza prin inmul.-prea
Observe~ie. Factori! tehnologici pantru alegerea grupoi de nvansuri date in tebelele
cu coeficientul Kg, in functie de gros:iJneapere?lor aoestora
16.13 ~i 16.15 sint: (tabelul 16.17).
Grupa I - g!urirea ;\ l6rgirea g~urilor in condi~\ile uoul slstem rigid, cu 3. ~urirea tablelor ~ se realizeaz~ folosirxi un SU-
tolerant-a pinll la treapta 12 do precizie ISO, pantru 0 prelucraro ulterioe- port ajutiitor pentru a impie::licaincovoierea tablei sub ac?u-
r6 cu citeve scule;
Grupa 11 - gauriree ~i largirea g8urilor in conditiile unui sistem Insufi- nea fortei axiale (fig. 16.2, c).
cient de rigid; burghierea ~i l!rgirea g~urilor precise urmate de prolucra-
res ulterioari cu un l~rgitor seu alezcr-sau Uierea file,tululcu terozi.
15
14 ,I

V~-Z:-""V'~'

AI
T.1;)~;'f',-t\." .. ~_,;. l;.:.;-i,'~,,;,'l.J~ d.::. ~~~'"''';'"'~~;~ ·t 1!'4r?V~tu·~tfJ
~,"".~\'.t·
__ coef ic ienrutu i do c. A'Jaosu:d. 'i1;;.._",,~e. VcJ.o,'ileavansurilor manualepot fi
al """,·,:;ului t':a cor ec t ie l'.t IJIV&flSUlUi ~g determinate mai precis din c.inematicamecanismuluide avans ma-
nual al lTl&?inii-unelterespective. Relatia de calcul a fortei
--,--". 45 60 '10 GrosimoQ peretolui, mm ~J >3 de avans la qaurd.rea cu burghiu elimatAzd.aiI).orm.al, in
0",. iut • ~ 30 plin, este:' .....-.. .._-
a1' In !]rscW
0,80 1,0
Coe f ic ient.ut - 0,7 0,8 0,9 1,0 -Coeficientul
.•
Ko
Fx = CF. D syFx [N]
Formulele de calcul ale avansurilor la gaurirea cu avans
(16.4)
Ka
manualsint:
1. In cazul mecanismuluiroata din1;at8.-crewaliera(gaurire
pe masirri, de gaurit):
Yl'X
."(

",j
Fm'Dr [mm/rot] (16.5)
Swan =
0<'1. Dp'i'CFx'D
""1 : Fig. 10.2 G!urirea: a·g~urilor
inclinate; b·tevilor; c·table·
-, '" lor sub~iri
2. In cazul. fnecani.smul.ui.
~piulita (gaurire pe strung)
i
Yl'X
Fm'Dr [mm/rot] (16.6)
0<: Sman=
,':~~ p['CFx'D
, Piesa care se Suport
pretuc re azh
:'.:' Notatiile utilizate in relatiile (16.5) ~i (16.6) sint ur--
matoarele: Fmeste for1;a produsa de muncitor pe roata de mina,
b. Gaurirea. maselar plast:ice. Valorile recomarrlateale a- N; D, - diametrul rotii de lnl.na pentru avansul manual, mm; Dp-
':: - diametrul de divizare al ro?-i dintate care angren.eaza cu
vansurilor la g~urire pentru diferite materiale plastioe sint
," date in tabelul 16.18. cremaf.Lera , mm;i - raportul de transmitere intre roata de Jn5.nJ.
:::j
, ~i roata din1;ata; Pf -pasul filetului ~ui conducator, mm;
:'~ T/ - randament.ul, t.ransmi.s.ief,:;;urubconducf!itor-piulit~.
" Tebe lul 16.18,AvAnsuri rOCOllloro<iftt" la alSodro plllatic",
•• l!Interilll.,IOI· ,...{rol
~1 'Valud.l(J C(l\jnCion~J.lor din r~lat;iile avansurd.Ior manual.a
J
r/; I
", , Diem ••trul 0, mm 4 6 10 20 25
sint date in tabelul 16.19.
Motorlalul pro(ucrot l"b"lul 11..1'1.Vulnrllu coef ic Ient t tor Ch vi YFx

~J:-;
.~ 11
-..---.--- ..--.------ _'0

'.; Textol it 0,06 • 0,2 0,05 . 0,3 0,06 • 0,4 0,00 . 0,5 0,1-1
.'~ Pertinax 0,06- 0,15 0,06 • 0,3 0,15-0,3 Materialul prelucrat CFx YFx

Cond it; ii de g~urire O~el de construc~il R = 750 N/mm2 845 0,7


Font~ cenu~ie cu HB =m,90 605 0,8
fBr~ supert cu suport

Balinit ~i prespan 0,07 ..• 0,13 0,13 ..• 0,20 Avansul manualtreh.ri.e micsorat,pe millmrace diametrul g~-
St IcUI organic! 0,00 ... 0,10 0,06 ... 0,30
urii de prelucrat este mai mare, lucru neconvenabil din punct
Scul~ din o~al rapid Scula eu plllcu~e de vedere al consumuluide tinp. Pentru gaurirea g~urilor cu
Cauciuc dur 0,15 ... 0,6 · diametru mare este recomandat~ se lucreze cu 2-3 hlrghie sue-
Materiale .intetice dure . 0,15 ..• 0,3 cesiv.
(bachelitll, turbax, novotex, In gamade avansuri urrle avansurile manualesint egale cu
nihatex)
Materiale .intetlco moi (pell· 0,1 0" 0,2 · cele mecanice, este mai,indicat sa se lucreze cu avans manual,
stirol, trolit, nylon, perlon, avind urmatoarele avantaje:
cell it, f ibdl, celuloid, ebo· - nu este neoesara cuplarea ~i decuplarea avansului, im-
nitll)
Meteriale presete 0,1 •.• 0,2 · portant mai ales la gauriri' pe 0 lurqime 1 > 3D, cind hrrghiul
Grefit, marmor!, roe I manual trebuie seas de mai multe ord, in cursul unei treoeri pentru a
fi curatit de ~chii ~i racit;

16 17
~ - gaurirea cu avans variabil, mai mic la intrarea ::;;i ie!]i- Tu\)Qlu\1Q.21.AV8Ilwri Il"nu ••~" ~(j !.~rlljf"jj llllur
illlt' Ct.l burghiul, •••ltot
rea l::urghiului =?imai mare la mijlocul trecerii, micsoreazape-
ricolul ruperii hlrghiului, in cazul prelucrarii gaurilor cu Diamotrul burghiului Oiametrul guurii Matorialul prelucrst (.

diametre mici. Valorile me:i:iiale avansurilor manuale,la pre- 0, pin~ la: preliminare d, mm
~ lucrarea pe ~ini de gaurit, sint date in tabelul 16.20. O,ol cu Rm = 750 H/mm2 Font6 cu HB>170 "

1
1 Tabelul 16.20 Valorilo aedii ale aV8Ilwrilor Danualo la 95urire, ..trot
25 '0
15
0,25 .•. 0,40
0,25 •.. 0,50
0,40 ••, 0,00
0,40 ..• 0,60 \~
,~ ~,:::
30 10 0,30 ••. 0,45 0,40 ..• 0,00
1
~ Oiametrul Hatorialul care se relucreazii 15 0,30 ..• 0,45 0,40 ••• 0,00
20 0,30 ..• 0,45 0,40 •., 0,70
1 burghiului
0, mm O>ol cu Rm, N/mm2 FontliHB ~ 170 Font.!i 15 0,35 ..• 0,40 0,50 ••• 0,80 tt·
~ bronz, slam!, HB > 170 40 ;:.':'
,~! < 000 000 - 900 20 0,35 ..• 0,40 0,50 ••. 0,80
~
~
900 - '100 aluminiu 30 0,35 •.• 0,50 0,50 ••• 0,80
I 2 0,08 0,06 0,05 0,10 0,12
~ 4 0,15 50 20 0,2 0,4
0,11 0,08 0,25 0,18
,
~~
1
6 0,25 0,15 0,11 0,38 0,23
30
40
0,40 •.. 0,45
0,40 ..• 0,65
0,50 ••• 0,80
0,50 ••• 0,80
,'.:',
8 0,25 0,18 0,14 0,45 0,27
j 10 0,30 0,22 0,16 0,50 0,30 60 30 0,2 0,4
12 0,35 0,26 0,19 0,50 0,30
14. 0,30 40 0,45 0,50 .•• 0,80
j 0,22 0,16 0,40 0,24 50 0,50 ..• 0,80 j:,,;
~l 16 0,25 0,18 0,45 ... 0,70
0,14 0,35 0,21 :'>,
18 0,21 0,'5 0,'2 0,30 0,18
20 0,19 0,'4 0,10 0,25 0,15
22 0,'7 0,13 0,09 Tabelul 16.22,Valorila coeficientului Cv ~i ale oxponen~ilor zv' ., xv' Yv pontru bur-
0,23 0,14 ghie din o~ol rapid
24 0,15 0,11 0,08 0,21 0,13
26 0,14 0,10 0,07 0,19 0,11
28 0,12 0,09 0,07 0,17 0,10
30 0,11 0,08 0,06 Haterialul Avansul Gliurire L~rgiro cu burghiul
0,16 J1~10 prelucrat s, mm/rot
Cv -, m Yy Cy Zy m x:y v;
Burghie cu ascu~iro simpl! ~'-":
Pentru largirea gaurilor, valorile avansurilor manualere-
comarrlatesint date in tabelul 16.21. OJ:elcarbon de ~ 0,2 5,0 0,4 0,2 0,7 11,6 0,4 0,2 0,2 a,S
ccnst.ruej; i i cu > 0,2 7,0 0,4 0,2 0,5
Rm=750 N/mm 2
16.2.4. Viteza de ~ere v, mfmin.Viteza de aschi.ere sk --- -" f--- -I-- I-
cal.cul.eazacu relatia (16.7) pentru gaurire, iar pentru li:i.rgire\ O\:elat iat cu ~ 0,2 3,7 0,4 0,2 0,7 8,5 0,4 0,2 0,2 a,S
cu relatia (16.8): Cr, Ni, cu 2 > 0,2 5,2 0,4 0,2 0,5
Rm=750 N/mm
--- -" --
C Ozv aiel refractor
10TNC180
- 2,1 0,61 0,45 0,99 3,5 0,51 0,32 0,05 0,0 -:'.' ,

- gaurire: v = v T( (m/mm] (16.7)


'J,"'II sVV '~p
Fontiicenus ie ~ 0,3 10,5 0,25 0,125 0,55 16,6 0,25 0,125 0,1 0,4
cu H6=190 > 0,3 12,2 0,25 0,125 0,4
- lclrgire, adincire, alezare: 6urghie cu ascu~ire dubl~

C DZV O.el carbon ~i ~ 0,2 8,9 0,4 0,2 0,7 20,1 0,4 0,2 0,2 a,s
o\:elurialiate > 0,2 12,4 0,4 0,2 a,S -
(~)= [m/mm] (16.8)
\. 7! e y
v syv
Kv
P
cu Rm=150
H/1IIffi

Font! cenu~io S 0,3 17,6 0,25 0,125 0,55 28,0 0,25 0,125 0,1 0,4
" Valorile coeficientilor Cv' Kvp filiale e.xponentilordin re- cu HB=190 > 0,3 20,5 0,25 0,125 0,4
latiile de mai sus sint date in tal5eiele (16.22 ••• 16.25). Va-
lorile durabili~tii T sint -date in tabelul 16.6. Fontl!melesbi- s 0,3 26,2 0,25 0,125 0,55 41/blo,2Sj:,125 0,1 0,4
1.11 cu HB=150 > 0,3 30,3 0,25 0,125 0,4

18
19

~\'7"':",.-"-- ..~..

A
~·ut.ul Ib.~:i,\'a:_~.·i .:•.•.
; . ·G}:;;.,:.",lu": -Cv ~1 oLa exponent-ilor zv' C, xv' Yv pentru burghis
C_~_,i~~~,
'.,':':J_t.:;.,t ~~J,j.. L::l: C(}:cE:..~til~i":.,., ;~'''::;~.t; ::1:~H~.:'5-J.~:;....uc.::.oe:Zici. .,.,' ,..~t..._i.0r
co plOcut" wre
da~i in t~.i;;,"lul16.23,ce ~in seEmade factorii ce influen:~eaza
procesul de gaurire: Ulrgiro
Matorinlul prolucrat G~urir"

) (~ ~v KTv Klv Ksv


(16.9) CV 2V m Yv Cv =; m Xv Yv

O~el de construc~ii seu - - - - 10,8 0,6 0,25 0,2 0,3


T&belul 16.23.VaLorile cooficientilor KHy' KTv' Klv" Ksv ~ cu Rm = 750 W/mm
..•,.-
0,45
. Fontu cenu~ie f~r6 raClro 43,6 0,5 0,4 0,5 56,9 0,5 0,4 0,15
r-;;:ter~"=·;·;.:~·I;;:(,' ;:~~-;:'''''-;~el
carbon 'c~ O~"l carbon s- Fontll tlB = 190
preLucra. automate R ~ 750 N/mm R > 750 N/mm 0,4 0,15 0,45
m Brel at i et cenu~;e me leeb i lli Font~ maleabil~ fnr~ ra- 59,3 0,5 0,4 0,5 77,4 0,5
cire HB =
150
KMv (750/R )1,05 (7S0IR )-0,9 (7S0/R )0,9 (l90/HB) 1,3 (150/HB)1,3
m m m
2. Raportul durabiLitatilor
reala ~i recomandata Tr/T 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 Coeficientul de corect.ie Kyp din formulele viteZelor de a:;;-
'.,' KTv O~el 1,32 1,14 1,0 0,87 0,76 0,7 0,66 0,61 chiere la g~urirea ~i Mrgirea cu b..lrghieamate cu pl~cu~e din
·.>l I
Fontli 1,20 ~,Oq 1,0 0,91 0,84 0,79 0,76 0,73 carhlri metalice se calcuteaza conform,re1a~ei:
, 3. Lungimea gAurii functie de diametru 3D 40 50 6D 80 10D (16.10)
, ~ = ~~ KTv Klv Ksv Krv'
Klv 1,0 0,85 0,75 0,70 0,60 0,50 - .

4. St8re~ Fr as la rece Laminat la cald Normal izat Recopt Imbun~U~it


in care ~v' KTv' Kl v' Ksv sint coeficien~i care se calcu1eaz~ in
.:.~ I oteluLui modanalog ea la prelucrarea cu b..u:ghiedin o~el rapid (tabelul
16.23), iar K este un coeficient ce ~ine seamade raci.re , care
'A Ksv 1,1 1,0 0,95 0,90 0,80
pentru fonbl are valori date in tabelul 16.26.
-, i <.-_.-
I
TebeluL 16.27.Coeficientut viteze; de S$-
Vitezele de aschi.erereccmarrlatepentru bJ.rghie cu diarne- Tabelul 16.26.Coeficient de r~ire (rv
chiere Cv
pentru fonte
.' i
trul sub un milimetru pentru gaurirea orificiilor patrunse pi-
I

~! re la 0 adincimede 2,50, sau a orificiilor nepatrunse pina la 35 ••• 45 45 •.•56 57 •••65


L~rgir" Duritatea 0-
o adincimede 4D, sint date in tabelul 16.24. Felul prelu- G!urire
t,etului HRC
,/ cr~r;i
-- F!r3 racire 1,0 1,0 Cv 7,9 4,2 2,7
Tabelul 10.24_Valorile vitezelor de 8~hiere pentru burghie cu 0 S 1 ~, ~/=in Cu racire 1,2 ••• 1,3 1,1 •••1,15
-
Oiametrul 0, mm 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
Cond i t ii de
a~chiere
vitezele de aschaere la pre1ucrarea o1;e1urilorcalite cu
duritatea HRC = 35 ..• 65 se calculeaza cu rela~a (16.11) (du-
F~rll racire 5,7 8,5 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,2 rabilitatea introdusa in calcul fiind T = 30 min, iar coefici-
Cu racire 7,5 11,3 15,0 18,8 22,0 26,4 30,0 34,0 37,6
entul acesteia m = 0,25):
Observetia. Valorile vitezei de a~ch;er6 corespund pentru n=9000 rot/min la gllurirea
f3rl! ,rlicires i n=12000 rot/min la gaurirea cu rlicire. C DO,2
v
v= -K [m/min) (16.11)
5°,5 T
Pentru 1:u.."'ghie1e
prevazute cu pHcu~e dure, viteza de as-
chiere se calculeaz~ cu acel~i relatii, coeficientul Cv ~i
valorile exponent.i.Lor fiirrl date pentru gaurire si lill:gire in in care Cv este un coeficient constant, cu valori in func1;iede
taJ:::elul16.25. duritate (tabelul 16.27) iar KT - coeficient de . durabilitate
I

(tabelul 16.28).

20
21
.1
labelul 16.28 Valorile coeficientuLui KT
Tebe.t",~ 16,31 ..\telorile coeflQ'ior>tylul ~lv

Durabilitates burghiului 15 18 21 24 30 36 40 45 I
100
Adlncimea de g!urire 3D 40 50 60 80
T, min
Klv 1,0 0,85 0,75 0,70 0,60 0,50
KT 1,19 1,13 1,09 1,06 1,0 0,96 0,93 0,9
.
:;,'
,

T8bolul 16.32 Volorile cooficiontului ~ 3V ~/
La. gaurirea aluminiului ~i aliajelor Iui., valorile reco-
mandateale vitezelor de aschi.ere, in funct.iede diametrul gau- OSC10, OSC12
Matorialul scula; Rp3, Rp4 9OC1BO
. rii !?i de avans, la prelucrarea cu burghieelicoidale din otel
rapid Rp4sint i.rrlicate in tabelul 16.29. KSv 1,0 O,b 0,5 ~~~

Tabelul 16.29.Valorile recaaandato ale vitozoi de a~chioro pentru nluminiu ~i nliaje de Tabelul lb.33.Velorilo coeficientului ~Tv ;..
Al, la g~rirea co burghiu elicoidal din Rp4, a/ain ',.'

Rnportul durabil itll~ilor 0,2 0,3 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 8,0
Avnnsul s, Oi8metrul burghiului, mm rsall! ~I rocomondat6 Tr/T
mm/rot
Pinll la 5 8 10 15 20 25 30 1,38 1,27 1,15 1,06 1,0 0,92 0,87 0,8 0,72 0,66
KTv
'0 '06
"
150 - - - - -
0;08 133 - - - - -
0,10 116 - - - - -
0,12 102 114 - -
-
- - Durabilitatea recomandataa b.n:ghiuluiTeste :in:licati in
0,15 87 98 105 - - functie de diametrul burghiului in tabelul 16.34.
0,18
0,20
77 85, '1b 98 - -
71 80 89 94 95 100 104
0,25 - 72 80 87 88 94 98
0,30 - 66 73 80 85 90 94 Tabelul 16;34, Durabil itatea recomandats a burghiclor din ote], rapid la prelucroree atu-
0,40 - 57 63 69 74 78 81 Iliniului ;Si al iajoLor de ah.l2iniu
0,50' - - 57 62 67. 70 74
0,60 -
- - - 56 60 63 66
0,80
- - - - 50 52 57 Oiemetrul burghiulul, mm 5 b-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50
1,00 - - - - - 46
T, in mm 12 18 24 30 36 42 55 80 95
Observa~ii. 1. In .func~ie de caracteristicile aluminiului ~i aliajelor lui, vitozlI de
a~chie.re se corecteezi cu coeficicntul KMv (tabelul 16.30) •.
2. La prolucrarea g~urllor Lungi, c08flci8ntul do coree,ie Klv osto det in La.prelucrarea maseiorp1astice vitezele de aschi.ere sint
tabelul 16.31.
3. Cooficie~tul de corec~ie in func~ie de materialul sculei, KS ' are valo- date in tabelele 16.35, 16.36, 16.37, in functie de materialul
r He date in tobelul 16.32. . v prelucrat, de materialul sculei, de diametrulgaurii ~i de a-
4. Durebilitatea variabil4 a sculei impune introdueorea unui coefici8nt de
vansul de ~chiere.
coroc~ia KTv' det in tabelul 16.33.

Tebelul 16.35. Vitezele da a~iero la g~r;re8 textolitului cu zcule din o~Dl rapid,
alain
Tabalul 16.30.Valorile coeficientului '1tv
Diametrul D, mm Avnnsul s, mm/rot
Silumin ~i aliaje turneto
cu HB=65, c~lita
Si~umin ~i aliajo2turnato
Rm-100 •••200 H/mm 2 N/mm 2
Durs uminiu Rm=200-300
0,06 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5
Ouraluminiu cu HB=100, Ouraluminiu R =300 ••.400 N/~m Aliaj ••de m8gnez;u 2 --
cAl it Aluminiu Rm=~70 ..•280 N/mm Aluminiu Rm=70-160 N/mm 4 60,S 55,3 51,3 48,6 - - --
6 66,0 60,0 55,8 52,9 49,8 -
1,0 1,25 1,50 10
15
77,0
88,0
70,2
73,1
65,2
68,0
61,7
84,3
58,3
bO,O
54,5
58,3 54,7
-
20 - 76,0 70,7 67,0 62,3 :,9,1
._-
57,0
" ~

22 23

J
Tabo l ul 1b.36 Vit,,~ole de asch icr e la gf"'f'in,a per t inexutui CU :s.Uj'.u din oiel rapid,
"/lIlin Tebelul 16.38.Valorile coeficientilor cF' ~ ~j ale exponen~ilor )CF' ~, YF' YH

f~':-'"' 0, mm I ',"0'"' " •• h., Otelul


prelucrat
HB xF YF CF xH YH CM

0,06 I 0,13 0,30


Ol34
Ol37
99
103
1,02
0,B8
0,63
0,77
740
1340
1,56
1,56
0,76
0,83
105
129
Ol42 143 1,10 0,70 650 0,78 0,74 53
I, I 39,5 33,0 Ol50 143 0,96 0,65 880 1,60 0,73 80
I> : 41,3 34LL4 29,9 OlW 207 1,09 0,78 780 1,74 0,78 61
I
i
L
10
2(J
:~ J ~_..._._.,."
'48,1
-
1,0,2
38,8
36,2
3/.,9
33,9
__.__ ..~1_,4_j
.
OL70
OLC15
OlC25
OLC35
OLC45
200
111
131
140
207
1,04
1,04
1,03
1,04
1,07
0,65
0,81
0,73
0,67
0,72
680
720
720
670
630
1,66
1,64
1,79
1,65
1,71
0,82
0,80
0,81
0,79
0,84
82
74
53
74
67
OlCbO 255 0,97 0,72 910 1,82 0,79 53
Tabelul 1b.31 Vitczolo do asch icr-o rccoecodot;e l" goorircII diforitelor ••ateriillc ""IlI"- 13CrNi15 156 1,25 0,67 420 1,74 0,79 62
t8lice, .I.in i3Crlli25 207 1,00 0,66 700 1,56 0,73 91
13CrNi35 207 0,96 0,69 880 1,60 0,76 85
13CrNi45 229 0,95 0,76 1260 1,60 0,83 105
35CrNi15 207 i,03 0,66 740 1,70 0,73 62
Haterialul prelucrat Scule din Scule cu Hatorialul Scule din Scule cu 35CrN;25 229 1,08 0,73 760 1,69 0,77 65
ot e t rapid pt acut e prelucrnt ot e t rapid pl!cute 30Crfl;35 255 0,94 0,75 1240 1,74 0,85 73.
dure dure 3SCrNi45 269 1,00 0,84 1330 1,1>3 O,B5 105
41Crll;12 217 1,07 0,74 730 1,76 0,85 1>4
Cauciuc dur 15 - 30 - SticUi or- 15 - 20 - 1.1CrN;17 229 1,1.5 0,73 640 1,93 0,84 39
ganicll 13Cr04 111 1,11 0,67 540 1,72 0,78 1>8
15CrOB 129 1,14 0,75 560 1,77 0,80 56
Materiale - dure - 10 - 20 Materiale 10 - 15 - 16MnCr10 156 1,23 0,77 440 1,83 0,81 51
sintetice prosete 201inCr13 156 1,10 0,64 560 1,70 0,72 60
- mOl 20 - 35 - Harmur/j, - 6,0 15MoCr12 170 0,93 0,1>8 900 1i8O 0,82 63
roel 20HoCr12 180 1,05 1,71 760 1,88 0,83 50
25HoCr15 207 0,92 0,82 1310 1,49 0,73 125
Celuloid 40 - Gref it 6,0 - 33MoCr11 203 1,02 0,81 SOD 1,92 0,89 48
41MoCrl1 207 0,89 0,71 1330 1,45 0,75 143
41MoCr17 229 0,97 0,76 1180 1,Bl O,Bl 63
OLC55A 302 1,06 0,5B 670 1,06 0,78 85
OLC65A 285 1,05 0,67 770 1,70 O,SO 69
Gaurirea manual.ase real.izeaza cu viteza de aschi.erece se OlC75A 285 1,03 0,84 1290 1,81 0,91 69
calcuteaza dupa al.eqarea avansului din tabele, anal.cqca la OlC85A 285 0,91> 0,77 1260 1,68 0,77 77
51S;17A 255 0,78 0,63 1460 1,60 0,80 89
prelucrarea cu avans mecanic. 51VCr11A 255 O,B7 0,1>8 1290 1,79 0,79 75
56Si17A 285 1,12 0,67 810 1,75 0,79 73
16.2.5. Fortele :;;imanentelela gaurire. 32Mn13 207 1,22 0,73 460 1,95 0,79 34
35Mn16 207 1,20 0,78 540 , ,8O 0,79 51
Pentru oteluri, relatiile de calcul pentru forta axiala 4OCrl0 217 1,29 0,66 360 1,77 9,72 49
~;imomentulde torsiune la gaurire sint: 35HnS;12 207 1,13 0,66 550 1,80 0,75 48
41HoCrl1 207 1,24 0,70 480 1,89 0,81 45

F=CF DXF sYP x, [N] (16.12)


50VCrl1
OSC7
I 225
191
1,20
1,22
0,64
0,66
470
440
1,82
1,82
0,76
0,72
51
46
OSC8 189 1,16 0,68 570 1,1>9 0,68 70
OSCBM 232 0,88 0,67 1340 1,57 0,72 105
'M =C DXH S~M K OSC9 184 1,16 0,1>8 640 1,71 0,65 71
t M M
[N m], (16.13) OSC10 202 1,16 0,66 570 1,58 0,70 94
OSC10M 198 1,06 0,74 960 1,64 0,77 101
in care D este diametrul burghiului, in rran;s - avansul, in OSC12 210 1,16 0,76 SOO 1,81 0,75 55
OSCB 212 1,07 0,77 950 ',83 0,89 69
rran/rot; Cft CM' XFt YFt XM, YM -coeficientii ~i exponerrt.i.L
for- I OT600 183 1,18 0,1>8 580 1,09 0,84 95
tei ~i. momentului,dati in tabelul 16.38; KF' ~ - coeficienti I OT600A 167 1,20 0,75 590 1,09 0,81 90
de coreqie pen.tru foq,a ~i moment,cal.cul.atd,cu relatiile OT450 163 1,30 0,77 420 1,82 0,82 56
.,I OT450A 162 1,28 0,72 440 1,77 0,90 77
(16.18) ~i (16.19). OT500 144 1,19 0,67 460 1,78 0,86 67

24 I!
25

!
'\ ..-----~--.. --~-~
;(

Tabelul 16.38 (continuoro) Tabelul 16.39.Valorila coeficientilor cFl' cF2' SH1' ~ ~;

RUL1 187 o '9 0,64 1310 1,52 0,76 32 Haterialul Felul burghiului
RUL2 191 1,&l9 0,75 990 1,68 0,71 81 prelucrat
Rp3 236 0,89 0,80 1750 1,59 0,80 123 Otal rapid Cu plllcuto Otel rapid Otel rapid Cu plllcu.e Otel rapid
\.185 201 0,97 0,62 1260 1,61 0,69 20 dura dure
,.
\.125 217 1,04 0,00 950 1,70 0,71 85 ~ ,

\.115 262 0,80 0,62 1540 1,61 0,08 92 CF1 CF2 CM1 CM2
\.114 262 1,00 0,74 1040 1,50 0,76 50
Cr120 223 1,04 0,72 1150 1,44 0,75 90 Otel carbon 15 - 6,2 0,08 - 0,183
N15 235 0,90 0,62 1130 1,50 0,74 29 HB s 155
N06 270 1,14 0,70 690 1,53 0,74 18 O.el pentru 13,5 - 5,6 0,07 - 0,165
automate
HB = 140-230
O.el aliot,
Cr, Cr-Ni,
18 - 7,4 0,096 - 0,22

Pentru rnateriale care nu se gasesc in tabelul 16.38 ~i Cr-V, Cr-Ho, ,


pentru operatda de largire a gaurilor, fortele ~i momentele
se Cr-Hi-Ho cu
HB = 155-340
calculeaza cu relatiile urmatoare: Otal ·ali at , 18 - 7,4 0,096 - 0,22
F=CFl DXP sYy HBn Hn, Cr-Al,
[N] (16.14) Cr-Ho-Al,
Cr-Iio-Ti ,
- gaurire' Cr-Ni-II cu
Mt=CMl DXN SYH HBn [N·m] (16.15) H8 = 155-340

F=CF2 t;ip sYP HBn [N] (16.16)


O.el carbon
de scut e cu
10,5 6,8 0,087 - 0,20

HB = 155-340 I
I
- 1argire O~el cu lIol- 1000 I - 410 4 - 9,50
fram cu HB =
Mt =CM2 DXH tZH SYH HBn [N m] (16.17) = 210-240,
otol de scu-
Valorile coeficientilor din relatiile de maisus sint date le inal t s-
list, otel
in tabelul 16.39. austenitic
EKponentiidin relatiile fortelor ~i momentelor de ~chi- Font! cu 26 1,12 9,2 0,10 0,0263 0,316
ere au valorile date in tabelul 16.40,in :Eunctiede material ~i H8 " 140-240
Fontii melea-
de conditiile de prelucrare. biUl cu HB =
Coeficientii de corec1;ie pentru forte1el?i momente1e la = 120-200
gaurire, KF ~i ~, se calculeaza cu relatiile:

KF = KeF KsaF KXF K'IF (16.18) Tabelul 10.41.Vato~ile coeficientului KoF Tabelul 16.42 Valorile ooeficientului
(~

~ = K'IH (16.19)
Hetoda de Conicil ci- Oublu pla- El lcoi- Raportul l/l1 1 2 3
8$cu~ire l indricl! n.§ dell!
Valorile coeficientilor din aceste re1atii sint date in 0,97 0,95
K.aF 1,0
tabele1e 16.41 ••. 16.44. In tabelul 16.41 se dau valorile coe- ,~ KaF 1,0 0,80 0,75
ficientului K~F in functie de modulde ascutire a hlrghiului,
iar in tqbelw. 16.42se da K.qF•
Tsbelul 16.43 VaLorile coefjcientului KXF
lh:Jhiul la virf 2X°modifica forta prin coeficientul de
corect.ie KxF cu valori in tabelul 16.43.
UnghiulOLa 80 90 100 1.>0 140
Grosimeare1atiw a miezului l::urghiului'1 (tabelul 16.45) 110 120
virf 2X
influen1;eaza~i momentulde ~chiere pr.in coeficientii K F ~i
K M cu valori date in tabelul 16.44 . 'I .,
I( F 0,7 0,75 0,85 0,93 i.c ti,r~ 1,14
'I. Grosimea relatiw a miezului b.Jrghiului T) este. data in
functie de diamet:rulacestuia in tabelul 16.45.
27
\
26

'T'.?-;:.":~': -

J
ri'
f.:
Tebe Lul 1b.40 Valorile coef ic ient j Lor "F' YF'XW' YH' '14' n in care ~ 'este mome.."ltul de torsiune la prelucrarea g~urilor, ~:
N'm; n - tatrat.La ;JU.J:"ghi~ui
sau a piesei, in roti/min,
rz.:---
C.~,j)d ; t i; de pr e M O~"l, motel e nef eroaso ~; usoar e Font~ ~i bronz
f'
lucr8ro
xF zF n zF n
YF xF YF 16.3. LARGIREt\GAURILClR
c.! bur-
G~ur j r r- 1,0 0,70 0 0,75 1,0 0,8 0 0,60
ghiu din ct e t ra- r..argirea cu l.1rgitorul este ma:i. productdvadecit cu alte
pid i,~
scule, cumar fi cutite.le de strunjit drrterdor , deoarece l.TI-gi-
G~LJrir" cu bur- - - - - 0,75 l (j,85 0 0,60
torul (fig. 16.3) are 3 sau 4 dinp. pentru allchiere. L
IghiU CU pl~CU~9
din cBrbuii meta-
l ice t- :
LArgire eu bur- - 0,70 1,3 0,75 - 0,4 1,2 0,60 Lebe lu l 10. ~o. U.urd ~; dursbil itot.,,,ll'irgitOftrelor ~:
ghiu din o~el ra-
pid
Hater i e t ut t!r- Heterialul pro'
Cond i t i i de pr-e- xH n xH n Dfametrul l6rgitorului" mm
YH zM YH zH 9 i torulu i luerat
lucrare !:
20 21-40 41-60 20 30 40 50 60 i"·
f'~
Gilurire cu bur- 2,0 0,80 0 0,70 1,9 0,8 0 0,60
Uzurs, mm Durabilitato8 T, min

)
ghiu din otel ra-
pid
G~lJr ire cu bur- - - - - 2,4 1,0 0 0,60
O~"l rapid Rp4 O; ••l
Font!!
0,2 .•. 1,5
0,8 •.• 1,5
18 24 55 70 110
t~
gh iu eu pt acut.e 35 48 130 170 200 ~ i
[': I
din carburi meta- Placu~6 PlO O~"l c61it 0,7 0,7 0,7 r-.
30 bO 80 100 120
l ice I O~"l nee!l it 1,0 1,2 1,4 45 70 90 110 135 f
Largire eu bur- 1,0 0,80 0,70 0,8 0,75 0,60
0,90 1,0
t~~
gniu din o~el ra-
pid I Pl!cuU K40 Font/! 1,0 1,2 1,4 60 90 120 150 180 ;

,I
Tabelul 16.44·Valorile C06fieien~ilor ~F ~i KM in func~ie'de gro5iReQ relotiv3 ooiezu-
Lu; burghiului ~ ,
;'.

0/12
t~,
'I 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
r
I "["~---3> .
t

~t2;o.>
K'IF 0,82 0,88 0;94 1,00 1,Ob 1,12 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 ~;

~.'

K'IM 0,89 0,93 0,90 1,00 1,04 1,08 ',11 1,15 1,19 1,23 1,26 1,29 1,32
I N-N 00 '\ ~20 ~
,
N -N., Fig, 16.3. Lllrgitoore din
n
~
o~el rapid: 0- lllrgitor cu F~
i';;
~
Tebelul 1b.45 Valorile grosiaii relative 'I a aiezului burghiului
I 'f-w 3 din~i; b - lllrgitor cu 4 ".

Oiametrul
D, mm
burghiului 0,25 •.• 1,25 1,4 ••• 12 13 •,. 80 r a).
dinii
r
t
r.
~./,

'I 0,28 ." 0,20 0,19 •.• 0,150 0,145 ••. 0,125 I·
I t~ it
}.'.
r.(
1

16. 2 .6 • Puterea va la g.'iurire.


efec'-I-i :;:~, ~D .~ 0 ~o r: i
f'
>t'~
Puterea efectiva la gaurire se calculeaza cu relatia: N-N
s). t. =UJ
Mt'n r:"

Ne [kW) r (16.20) ~.
9750 '.f

t.f~':,,
29
28 ~~
.. ~:

.":'"
~~~~_¥p~.,~~~=~~~,, __,, ,
.- .,--,- •..-
-.----.----~-.~----
...- ...., -.-.-..-,-- .. ,-~
__..._0
.. "__
,... '~--'----"-,,!"-'~"O ...'c ...•.. _"""'''.'·.~>;:'<:''''-'''''··''''-c·:~~''''·-'.''''' <:··':-.r_"'''''~·'~''''------''''''~'~f·'''''-'''---··---
{\'
j'
!
16.3.1. Alegerea scul.ei. Tabolul 16.48 Valorilo cooficientului Cs pontru l~rgitoare CU cood4 ~i alozoj din otel
";:>:;
r6pid
la prelucrarea otelului necaJ.it, a materialelor neferoase
!?i a celor nemetalice se folosesc l~itoare din o1;elrapid. la Hnterialul pre- Dur i tates HB Grupa de avansuri
prelucrareao1;elului dilit, l~itoarele sint preWzute cu pUi- lucrat
1.:'·:
I 11 III
cute PlO, iar la prelucrarea fontei, cu pHl.cu1;e K40.
Uzuraadmisibil.a ~i durab.:iJ.itateaIargitoarelor au valori- Otel ~60 0,1'1 0,14 0,0'15
le recoman:late in tabelul 16.46, in ftmct.ie de materialul de 161 ••• 240 0,14 0,105 0,07
prelucrat, materialul sculei 9i diametrul gc1uriide prelucrat. 241 ••, 300 0,105 0,07'1 0,052
> 300 0,085 0,063 0,042
Pentru lclrgitoare ce nu sint prevclzutein tabelul 16.46,
durabilitatea se poate calcula cu relatia (16.21), in care coo- ' Font4 :!i 170 0,250 0,1'l0 0,125
ficientul X are valorile date in tabelul 16.47. > 170 0,150 0,113 0,075
Observat i r. 1. Valorile coaficientului C sint pontru prelucrerea gllurllor striipunse.
Tee = X D [roin] (16.21) Le prelucrerea gilurilor ca fund sau la prelucrarea concomitenta e gAuril
~i a fundului aee.tuia sa rocomand! un ovens s = (0,2 .,. 0,6) mm/rot.;
2. Avensurile manuale la prelucrerea g!urilor cu l4rgltoero din o~el rapid
16.3.2. kiincimea de ~ere. se adopta in limitele s = 0,1 ••• 0,2 mm/rot.
Factorii tehnologici oi grupolor de oV4nsuri sint:
'\ Grupft I: Avonsuri pantru l4rgiroa la cota final! ~i calltatoo suprafo,o!
Calculul adincirnii de ~chiere la prelucrarea g~urilor cu 50 pm ~i 25 pm a pieselor rigide, sou pentru alezare ulterioar~;
lill:gitoare se face cu relatia: Grupa n: Avansurl pentru l~rgire la cot a f inal! ~i ealitatea supr-af et.ei
12,5 pm a piosolor rigido, .au In vederea olez6rii sau'filatarii lor ul-
terioato. 'Avansuri pentru l6rgiro la coto final! ~i catitatoa .uprafe~el
t = (D-d)/2 [mm]
, (16.22) r SO pm ~i 25 pm e pie.elor nerigido, sou pentru alezaroa sau largirea lor
~ ulterioari!;
in care D este diametrul l~itorului, in nun,iar d - diametrul Grupa Ill: Avansuri pantru llirgire la cote finalil ~i eslitatea suprafe-
gaurii preliminare, in nun. I toi 12,5 pm a pieselor nerigide, sau In voderea ultorioarei lor alezeri
\ de degro~are sau filetliri.
Avansuri pentru largirea la cota final~ ~i ealitatea suprafetoi 6,3 pm
Tabe lu], 16.47 Valorile coefieientului X
'I ~i 3,2 pm a pioselor rigide, precum ~i In vedorea ulterioarei
zliri de fini.are.
lor ale-

la prelucrarea CUJ..argitoare prevazute CUpUicu1;e dure va- t·'"


Tipul Largito- Haterialul lar- Haterialul pre- Dismetrul g!u- X i:~
rului gitorului luerat rii, mm
lorile avansurilor se vor lua aproximativ de doua ori mai mici
decit pentru cele din otel rapid.
Cu eoadl\

Cu alezaj
Otel rapid

Cu pUieute din
Otel
Fontl!

Otel cat it
15 .•• 40

25 •.• 80
1,0
1,5 l
I
I!
16.3.4. Viteza de ~

la prelucrarea g~urilor cu largitoare din ote!


v.

rapid, vi-
1,3 '" 1,5
esrburi metal ice Otel neeliLit 2,0 ••• 2,3
Fontil r teza de aschiere se calculeaza cu relap.a:
2,5 ... 3,0 I
<f.
c; o":
I
v= [m/min] (16.24)
16.3.3. Avansuls. Tm t:": sYv
:'l,
Avansulrealizat prin deplasarea largitorului sau a piesei Valorile coeficientului Cv ~i ale exponen1;ilor in func1;ie I
se calculeaza cu relatia:
de materialul prelucrat, sint date in tal::elul 16.49.
s = C 'DO,6 In cazul prelucrarfL cu placu~ din carturi metalice, vi-
s [nun/rot] (16.23) ~ teza de ~chiere,in fUl".q:.ie de con:li:~jj.lede lUCT.1J,se
calculea-
i
,) z~ cu rela1;iile date in tabelul 16.50.
Coeficientul de avans Cs are valorile date in tabo-1ul Calculul for1;e].or~i momentelorla l~ire nu este s+.xict
16.48.
necesar, deoarece solicitarile ce apar sint'mici.

30
~ 31
r
tiiMi1lMiIC!iC,z;;;gy

-rr=r-:
;~.;",
~'.

t',;
;",
I"~
Tabelul 16.51.lh>ghiurilc optime ale etozoa,el~ din o~ol rcpid
l ebe l ut ib.~q Vlllorlle (;0<:1 ic reru ut v r Cv ~1 e l e expooent il cr ca, zv' Yv' Xv
.;

~. ·t.:':.·;~';'~'7~~
~'" . ~~ Llir:g7torutui. --C--- - z
.... -.-"1. ;----r-,--· Tip~l 8lezorului
prelucrat
,i materielul de ,,0 = yO 2i 2X1 ° IX

I :
:,1
"
.',(
I

= 750 N/n,,"
,
-~~~;--;;-;;"r"tJ02'R", ~ . Cu cobdii
I

I Cu e t e za j
'
---~
,'v
10,3
14,0
- -~-ro:-;--r;:2-
1/ IJ 'J

Alezoare
Alezoaro
de minA
de mo,in6 le mot~riolo fr~-
° ... 15
° ..• 15
1 •.• 5
10
8 '"
8 •••
12
12
7 •.• 15
7 •.. 15
gite
<;<lnu?io liB =1 Cu coada 1,(;,8 0,125 0,2 0,4 I 0,1 Alezoer" d" m,,~in6 la materiale 5 ••• 10 30-60-90 8 ... 7 ...
.
FOil, 6 12 15
= • ':.1': I I

__ =±'7,Q
Cu aLe,oj 10,9 tenece
'--'r---'--'
0,1. I 0,1
Alezonre de cBzanserie 5 ••. 10 4 ...6 - - ;,
eo (.
FonU\ male~billl
_~~':. 150 ~~_~~':.:~_j
coadll
~_1
0,125 0,2
--I I I
Tnbelul 16.52·l\dincimile 00 eschior-e, 111,".rOCOlUlOd"te le olezoro" cu et ezoore din ofol
r.'s .
I.
Bronz H8 = 100 •.. Cv coad~ 41,8 0,125 0,2 0,1. I 0,1 r ep+d
.'..:2_ . ~:,-''''j __ 37,5 I L-'

Felul alez~rii Oiametrul gaurii 0, mm


Tabelul 16. 50 Rel at ii de cot cut ale v i t eze i de asch ier e la prelucraroa ell U'irgitoar<>eu
pU\cu~e din carbur i llletol ice 5 10 20 30 40-50 60 eo
:1
'-~';'~ ' Ato aere do dcqr-oser-e 0,05 0,08 0,12 0,12 0,15 0,20 0,25
Atezero de finisare in- 0,07 0,10 0,12 0,12 0,15 0,20 0,25
,;!' HaterialuL prelucrat MaterisluL
pl~cu~ei
Condi~ii
ere
de a~chi- Viteza v, in m/min tr-o singurA trecere
Alezsr" de finisare dupe 0,02 0,02 0,03 0,035 0,035 0,05 0,05
icl de9ro~ore
.: I I

I;::)
,I Otel carbon neclllit, PlO Rllcire cu emulsie 10°,9.875°,0

~':~'l' otel crom ~i Cr-Ni


TO,25.s0,3.tO,2*R
m
0,9
:~;'~ Otel calit de cons- PlO Racirr. cu emulsio 10"0°,6
t ruc t i i cu R =
= 1000 - 180B N/mm2 TO,45~sO,0*tO,3

Fontl- ce nus ie ~ i K40 Hrll raoire 90500*0°,4


mal e ab i Ui
TO,4·s0,45*tO,15*HB1,3
Fig. 10.4.Alezoare din o~cl rapid

16.4. ALEZAREA
GAURILOR

Alezarea se folose;;te pentru pre1ucrarea fire ~i definiti-


va a gaurilor precise (pina la treapta de precizie 7 ISO) CU 0
calitate a suprafetei Ra = 0,8 jlJ.n. Cind se Iucreaza CU un ale-
zor cu fete w;;chietoare fcarte fine, se obt;ine 0 calitate de
suprafata Ra = 0,4 ui«, Pentru obt;::inerea unei calitati de supra-
fata cuprinsa intre Ra = 12,5 jlJ.n ~i R =6,3 jJm,se folose;;te
un s.inqur alezor, iar pentru obt-iner~ unei calita?- cuprinse
UZUra alezorului se mascarape fata de asezare, Pentru lu- .:,
intre Ra = 3,2 jlJ.n :;;i Ra = 0,8 J!Ifl, se face prelucrarea cu doua
cr&-i de deqrosare sau semifinisare, pentru obtinerea unei su- t.','
alezoare. \....
prafet;:ecu
. 0 calitate de Ra = 0,4 jlJ.n, uzura va fi de maximum r~
16.4.1. Alegerea sculei. 0,6 ••• 0,8 mm. . k:"
i\
La prelucrarea definitiva a gaurilor precise, limita de u- p-
Geometriasculei folosite este data in fig. 16.4, iar va- zura este daUi de inratItatirea calitAtii suprafetei:;;ide rnodi- I,:
.:',.
ficarea di1nensiunilor gaurii in afara ciIrq:lli.uide toleran~
lorile optime pentru parametrii geometrici ai sculei sint date
-stabilit. l~':
in tabelul 16.51.
J Pifll;, vel.
33
32

~-.--.~.-.•. --'.~'--
":~ ?':"'~:
~~ 16.4.2. l\dincimeade ascniere. 16.4,4. Viteza 00 fuidt1.ete v.
y.
~:,! Adincimeade aschi.ere (tabelul 16.52) se catculeaza cu re- calculul vitezei de aschi.er'ese efectueaz~ diferit pentru
1 latia (16.22) folosi~ la largire. alezarea de deqrosare fata de cea de finisare. Pentru alezarea
de deqrosare, limita de uzura este defini~, iar vitezele de
1 16.4.3. Avansulla alezare s. ascrriere se determina cu fonnula:
~1 «-'~
:~':~
-
;j Avansulla alezare se calculeaza cu relatia: c; DZv
v [m/min] (16.26)
s = C ·D°,? [mm/rot] (16.25) Tm tXv
sYv
s
Tabelul 16.54 Avansuri re~andate la pretucrarco cu alez08re cu pl~~e din carburi
Valorile coeficientului Cs la alezarea cu alezoare din 0- '
~tolica
l tel rapid sint date in tabelul 16.53.
Oi"motrul O~el Fontll cu duritlltee HB b-~::
Tebelul 16.53 Valorilo coeficientului Cs alezoru·
lui D, mm S 200
I > 200

Grupe de avansuri
Materialul prelucrat Duritatoa HB Grupa de avansuri
I II III I II III I II III

10 0,5 0,4 0,3 1,3 1,0 0,8 1,0 0,8 0,6

CO II III
15
20
25
0,55
0,6
0,65
0,45
0,5
0,5
0,35
0,4
0,45
1,4
1,5
1,6
1,1
1,2
1,3
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,3
0,9
1,0
1,1
0,7
0,8
0,9
Otel s ,160 30 0,7 0,6 0,5 1,8 1,4 1,2 1,4 1,1 0,9
0,20 0,15 0,10 35 0,75 0,1. 0,5,5 1,9 1,5 1,5 1,2 0,9
161 .•. 240 1,2
0,14 0,12 O,OB 40 0,8 0,7 0,6 2,0 1,6 1,3 1,6 1,2 1,0
> 240 0;12 0,09 0,06 50 0,9 0,8 0,7 2,2 1,7 1,5 1,8 1,3 1,1
60 1,0 0,9 0,8 2,5 2,0 1,7 2,0 1,5 1,3
Fonta s 170 0,33 0,25 0,16 ~80 1,2 1,0 0,9 3,0 2,4 2,2 1,8 1,5
> 170 2,0.
0,20 0,15 0,10
Metale neferoase Observo>;i. Factorli tehnologici pentru alegorea grupei de avansuri:
Hicii 0,20 0,15 0,10 Grupa I: Alozarea prealabil~ (de degro~are) In vedorea alozllrii ulterioare
Mare de finisaroi
0,33 0,25 0,16 Grupa 11: Alezarea de finisare a gllurilor la 0 singurn trecere in treapta
de preoizie 8, sau rugozitatea suprafe.ei intre R = 3,2 pm ~i 1,0 ~~i ale-
Observatii. Grupela de avansuri sint doterminate de urmatorii factori tehnologici:
zarea gaurilor pentru lustruire sau honuiroi a
Grupa I: Avensuri maxima recomandate la alezarea prealabila, in vederea 8-
lezarii de finisarei Grupa Ill: Trecurea de finisare dupa 0 slezare de degro~8re Q g~urilor, du-
Grupa 11: Avansuri,mijlocii recornandate la alezarea de finisaro dupa treap- pa treapta de precizie 7, seu cu rugozitatea de supr8fa~a Ra = 0,8 pm.
ta de precizie 8, cu calitatea de suprafa.a cuprinsii intre Ra =
1,6 pm ~i
Tabelul 16.55,Avansuri ~isibile la pretucraroa aluainiului ~i aliajelor lui, Ma/rot
0,8 JDlli
Grupa Ill: Avansuri minime recomandate la alazarea de finisare dupii treapta
de precizia 7,cu calitatea suprafetei cuprinsA intre Ra =0,8 pm ,i 0,4 pm.
Diametrul alezaju-
lui 0, mm
5 10 120 ./30 40 50 60 80 100 120

la alezoare ~ cu pJ.a.cute din carl::uri me""1..iili.ca


(fig. 16.4, b) se recoman::laavansurd.Le prevazuce in tabal:.u
Grupa de s-
vens~ri
I
I!
III
0,45
0,3
0,15
0,6
0,4
0,2
II 0,6'
0,3
i
0,9 '1,05
0,7
0,35
1,3
0,9
0,4
1,5
1,0
0,5
1,6
1,1
0,55
1,8
1,2
0,6 0,7
.
2,1
'/"i-
,
2,4
1,6
0,8
16.54. Avansurile sint date pentru cazul pre.lucrarf.Lg~urilor
patrunse. In cazul prelucr~ii g~urilor infundate se recoI1lal'lda Observs~ i i , Factorii tehnologici ai grupelor de avansuri sint:
avansuri cuprinse intre 0,2 :;d 0,5 mm/rot. Grupa I: Alezarea prealabila a g3urilor dupa gllurire sau tllrgire ' inaintea
la alezarea aluminiului ~i aliajelor aoestuia, avansurile alezarii de finisare ulterioarsi il'
admise sint date in tabelul 16.55.
Grupa 11: Alezarea de finisara (dupa alezarea de degro~ara) corespunzatoara
treptei 7 de precizie ~i calitatea suprafe.ei R = 3,2 pm ~i x~ 1,6 pmi = li:
Valorile avansurilor recoman:'latela alezarea manualasint Grupa Ill: Alezaro8 fin~ (dup3 alezarea de degr8~are) in tre~pta 7 de pro-
date in tabelul 16.56. cizia ~i colitatea suprafetei cuprins6 intre Ra = 1,0 pm ~i 0,8 pm.

34 35
Tabe iut '\&.::;0 A,•.ansur i la atttzar'ea ~a.rVJai.ii cu ut ezoare dtn o~el rapio, ~/rot La alezarea de finisare, pencru a asigura 0 calitate eo-
respunzatoaresuprafet.ei., viteza de aschi.ere nu trebuie sa de-
rMater i:'~ul prelucrat Diametrul alezorului D, mm
--- paseasca anumitelimite, stabilite pentru fiecare cl.asa de ea-
litate a suprafet-ei. la gaurile pieselor din 01;e1,fonta §i
I01:6 " < : ('1(\ ~,:l!1Im~
5

0,4
10

0,6
15

0,9
20
I-~ ,1
25

1,2
30

1,4
40

1,6
50

1,9
60

2,1
80

2,6
bronz, trebuie sj. se alezeze cu viteze- de aschi.ere care sa nu
depaseasca valorile telmologice admisibile, date in tabelul
OJ:o ~/r':;'" 0,3 0,5 0,8 0,9 1,0 ',1 1,3 1,5 1,7 1,9 16.60. .
Fen :-,
i Ei ~ 0,9 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0 4,5 5,0 6,0
lio atumirdu
I ., 1
cu HB > 200 0,6 ',a , 1,3 1,6 t.e I '-,' 2,5 . 2,9 3,4 4,0
Tabelul 16.60 Valorile ti~ita ale yitezei do alezaro, ./min

Valorile coefieientului Cv 9i ale exponent-lior~, m, Yv' i Hsterialul prelucrat Rugozitatca suprafe~ei Ra' pm
Zv sint date in ftmct-iede materialul prelucrat in tabelul 1,6 .0,8
16.57. - .-

Otel cu Rm ~ 900 N/mm2 12 6


Otel cu Rm > 900 N/mmZ 8 4
Fenta, brenz 15 8
Tabelul 16.57 VaLoriL~ coeficientului Cy ~i ale exponen~jlor ., Zyl xv' Yv pentru ale-
zoar-e d1n ot-eL

Alezoarele prevazute cu p1acute dure se folosese pentru a-


Materialul prelucrat Cv m Zv XV
Y" lezarea rapida a fontei 9i a gaurilor pieselor din otel calit.
OJ:el carbon cu Rm 750 H/mm2 = 10,5 0,4 0,3 0,2 0,05 Spre deosebire de alezoare1e din otel rapid,acestea nu due
Fonta cenu~ie HB 190 = 15,6 0,3 0,2 0,1 0,5 la inrautii't;irea calitat-ii de suprafatA prin ffi&ireavitezei de
Fenta mateabila HB 150 = 23,2 0,2 0,2 0,1 0,5
asctriere, viteza de ascrd.ere la pre1ucrarea fontei se calculea-
Bronz HB = 100 ••. 140 34,8 0,3 0,2 0,1 0,5
za cu re1a1;ia:
100000 DO,2
Durabilitatea medie T a alezoare1or din o1;elrapid are va-
lodle date in tal:::elul16.58. v [mjmin] (16.27)
TO,45 50,5 Iffi',3

Tobclul 16.58 Ournb;litntoa aodic recoaandnt~ pentru alozoaro din otol rspid Thlrabilitatea alezoL~uuiT pentru fonta are valorile date
in tabelul 16.61.
rDia~e7r~l alezorul~i D, mm
~ DurBbllltatea T, mln .
]
~-L
1'040 ... 20 I 21 ..•
80
40 [. 41 ..• 8:]0
~ __~~ 120 ~
Tabelul1b.61.Durabilitatea alezoarelor prevazute cu plt~~o din carburi betaLice la
prelucrarca {ontc; cu duritatea HB = 1'lO

Coefieientul de durabilitate ~T este dat in tabelul 16.59, .. ------~,~--···----I [ 20 i


30
I
40
i
Diametrul D, mm 10 15
in functie de raportul intre durabilitatea real~ ~i durabilita-
tea recomandata, Dur sb i I ituten T, min 30 45 60 90 120

Tabelul 16.59 VaLorilo coeficicntului de durabilitato ~YT La alezarea ote1ului carbon de construc1;ie,a otelurilor cu
er §i er - Nineailite, cu alezoare prevazute cu pMcu1;ePlO,
T real/l viteza de aschi.ere se calculeaza cu relatia:
0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
T recomendati'i
4900 DO,3
KvT 1,75 ',32 1,0 0,85 0,76 0,69 0,64 v [mjmin]
, (16.28)
TO,3 sO,65 ~O,9

36
37 '--
I
1 in care ~ este rezistenta la rupere a otelului, daN/nun2.
la alezarea otelului ca.lit cu alezoare prevazuto cu pl.acu-
Tabelul 16.64 Valorilo opti~ alo vite2~1 do a~hloro pentru alezarea
alezaree intr-o singura trocero a Al ~i a oliajelor do Al
prealabila ~i

t
~,
o
te dure, viteza de aschi.aresub formageneral.!ieste data de re-
latia (16.29) (tabelul 16.62): Avansul
s,
mm/rot 5 10 15 20
Diametrul alazorului

25 30
0, mm

40 50 60 80
A v=
C
v
DZv
[mjmin] (16.29) 0,3 76 70 71 73 69 70 60 58 61 68
~ T~ c": sYv 0,4 62 57 58 60 57 57,5 50 49 51 56
1:,

1l
0,5 54 4q 50 52 49 50 43 42
37
44
39
48
44
0,0 48 44 45 4b 44 45 38
~) Tabelul 16.62 VaLoriLe coeficientuLul C ~i ale exponcn~iLor x , Yv' Zv ~i • La oleza- 0,8 40 .36 37 38 3b 37 32 31 33 36
4 rea o.eluLui calit v v 35 31 32 33 31 32 28 27 28 31
1,0
1,2 - 27 28 30 27 28 25 24 25 27
- --
~~"

1,0 23 24 22 23 21 20 21 23
~ 2,0 - - 21 20 20 17 17 18 20
.J Materialul prelucrat Rm' N/OIm2 C
v
x
v Yv =: m 2,5 - - - - - - 15 14,5 16 17

Observa~ie.ln tabel slnt date velorile vitezelor de 8~chiere la elezarea pin3 la treap- ~:~
~;.,
~ O~"l al iet Cr-Mn.·Si
Cromansil
1150 53 0,33 0,43 0,26 0,4 ta de precizia 9 ~i calitatea suprafe,ei Ra 3,2 pm ~i Ra 1,6 pm. = =
~ 1250 41 0,37 0,49 0,27 0,45
1 1350 33 0,43 0,56 0,29 0,52
~ 1450 22 0,53 0,74 0,32 0,60 - in tabelul 16.65 pentru alezarea de finisare.
1 1550 19 0,62 0,85 1:-:'
,~
0,34 0,70
j r-/

0tol aliot Si-Mn-Cr-Ni 1700


1 30HGSNA
14 0,75 1,04 0,39 0,85
Tabelul 16.65 Valorile adaisibile ale vitezoi la alezorea do 1inis8r& a aliajelor do At

Felul prelucr~rii Viteza Vp' m/min


la prelucrarea ote1ului ca.lit cu HRe = 49 r CU alezoare
prevazute cu pl.!icutedure din PlO CU r.!icire, pe:ntru D = 10 ..• Alezarea finA pine latroepte 7 de precizie ~i 15 .•• 20
j 50 mm,durabilitatea este T = 30 min. cel itetea suprafe~ei 3,2 ••• 1,6 pm
j Alezarea fina pin! la treapta 7 de procizie ;i .' 8 .•• 12
Calitatea suprafetei cuprinse intre Ra = 0,8 J.IlTl =iJiR" = calitatea suprafeiei 1,0 •..•0,8 Ilm
1 0,4 J.IlTl se obt-inecind se lucreaz~ cu viteze mai mari decit va-
lorile looM date in tabelul 16.63.
Vitezele de aschi.ere recoman::iate
in tabelul 16.64 cores-
purrl prelucr&-ilor cu scule din otel rapid. Pentru alezoare
Tobolul 16.63 Vitozo .iniaa de o~hlero, Blain, pontru alezonre cu plUcu~e din carburi
aetalice prevazute cu pM.cutedure se vor folosi acefeasd, viteze, dura-
bilitatea alezorului majorin::lu..,se
de 3 ori.

Otel cu ROl, N/mOl2 1150 1250 1350


!' Coeficientul de corectae in· flll1C\:iede durabili tatea scu-
lei are valori date in tabelul 16.66.
1450 1550

Viteza minima, m/min Tebelul 1b.00 Coeficientul dJrabil ita,ii "vT


60 55 50 40 30

T reali!i
0,2 0,3 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 8,0
T recOIllandatli
la prelucrarea aluminiului, siluminiului, aliajelor tur-
nate ;;i duraluminiului, viteza de aschi.ere optdmaare valorile KvT 1,Q 1,62 1,32 1,12 1,0 0,84 0,75 0,64 0,52 0,43
dupi1cumurmeazat
- in ta.belul 16.64 pentru alezarea prealabila ;;i alezarea
intr-o s:irqura trecere; Durabilitatea recomandataT pentru alezoarele d:Lnoi;el ra-
pid la alezarea aluminiului ;;i aliajelor de al\illliniu, are vale-
rile date in tabelul 16.67.
38 39

?>;:;"r~':-'-":'::'"
Tebe tut ':6.67.Valorile durebiLitlltii r<>colllnndateT, liiin,la atez",..,,, At ~i at j"iolor tui Tabe t ut 16.69. Vitezel" 00 8~hjer-<) ",,,:oaIYld/.t,, l" at ezarea conicfi,lIl/ll!dn

Diamet~~!~ :1~ezorului, 80
-,"".><-,'-' .~
Materialul prelucrat O~el Font/!
Du~~hli;t~tna Tt min 150 de constructii Rm• N/mm2 de scu-
le
< bOO bOO ••• 900 > 900

Alezarea:gaudlor oanice {fig. 16.5). Prelucrarea Conditii da a~chiere eu rlie;r<> Urll r~cire
gaurilor conice se realizeaza cu alezoare coni.ce din o1;el ra-
pid, pe mas.ini,de gaurit verticate. Pentru prelucrarea gaurilor ;Alezare de degro~llre 10 .., 12 6 .•• 8 5 ..• (, 5 •. , 6 i8 ••• 10
din o1;el !?i forrta, valorile optime ale avansului sint irrlicate Alezare de finisare 6 ••• 8 4 ...b 3 ...4 3 ...4 5 ... 6
in tabelul 16.68.
OObservs.ie. Valorile date In tebol slnt pentru cazul prelucr~rii cu alezoare din otol
Valorile recomandateale vltezei de aschi.ere sint indicate rapid
in tabelul 16.69.

Fig. 16.5 Alezarea gaurilor conice

b)

Tebe lul 16.68.Veloril •• optiDS ale avansurilor la pr"lucrer" eu atezcare coo ice
Fig. 16.6.Adlncitoare: a - conic f~ra eep de ghiderei
b . cilindric eu eep deghidare
Diametrul maxim Prelucrerea o.elului Prelucrarea font ••i
al gllurii, mm 16.5.1. Adincirea carl.ca (te;drea) a gifurilor.
Alezare presla' Alezare f inaU! Alezare preata' Alezare f inslli
bila bill! Te.?ireapclrtii superioare a gaurilor se rea1izeaz~ cu a-
5 0,08
dincitoareconice (te;;itoare) la 60°, 900~i120o (fig. 16.6, a).
0,05 0,08
10 0,10 0,08 0,12
0,08 a. Alegerea.sculei. Scula de prelucrare se' alege din stan-
0,10
15 0,15 0,10 0,20 0,25 dardele coresp.mzatoare,in functie de cor:ditille de prelucrare.
20 0,20 0,12
30 0,25
0,25 0,25 b. Regimul de ~. la adincirea gaurilor, avansurile
0,15 0,30 0,25
40 0,30 0,20 0,40 0,30
necesare sint indicate in tabelul 16.70, iar vitezele de a:;;chi-
50 0,40 0,25 0,50 0,40 ere sint date in tabelul 16.71.

16.5.2. I.amareagaur.uor.
16.5. PREl:.L.:CRAREA PARl'II SUPERIOARE A GAURILOR
I..amarea g~urilor este 0 operap.e de adincire exterdoara a
Prelucrarea par!;.ii superdoarea gaurilor se real.izeaaa cu p8.rtii superioare a gaurilor, cird diametrul acestora ~~
adincitoare contca sd, adincitoare cu cap de ghidare (de exem- 35 nun. Opera1;iase folos~ in special la prelucrarea suprafe-
plu , 0 adincire cilindricii necesara unui cap de ~) 1;elor plane perpen::.li.culare pe axa gaurii (fig. 16.7).
(fig. 16.6, b). - a. Alegerea sculei. Scula folositli se n~ adincitor cu
Iamt'l, f:ii.rrlprevazut; cu un cep de conducere.

40
41
'''~
!l
I obe lut 16.72 Avansurile "i vltcm.lc LOpreluer8rea
f4le<loilltldate IIh•••in;ulu\;I; ali ••je-
·L1 Lama~i cepul de corrlucere sint arnovibile,astfel incit a- lor lui
'j clincitorul poate fi folosit pentru g~uri de diametre diferite.
L
'~i ;.:::.
;~1 Tabelul 16.70. Ava.nsuri r...,.,.endetola pc-olucrar••••cu adincitoaro din otol r"Pid, -'rot Opera~ia Avansul po din- Haterislul sculoi Viteza v, m/lllin r';
ij te Sd' mm/dinta
Stereo materialclor
:1 Dismatrul de
prelucret, mm
Heterialul prolucret
en ita Recoepte
!
~'t Otol cu Rm S bOO N/mm2, Otol cu Rq > bOO H/lllm2 Font~, bronz ~i aLi-
fc_·.
To~ire 0,02 ... 0,04 Rp3, Rp4 80 ••• 100 120 ..• 140
1 cu Dlam~ a je de Al
Lamare 0,04 .•. 0,06 Rp3, Rp4 bO ••• 80 80 ••• 100
:·1
'j 15 0,08 •• , 0,12 0,05 .•. 0,08 0,10 •.• 0,15 Pl~cu~e dure 120 ••• 160 160 .•• 200
.J
20 0,08 •.• 0,15 0,05 ••• 0,10 0,10 •.• 0,15
30 0,10 ••• 0,15 0,06 ••• 0,10 0,12 •.• 0,20
40 0,12 ••• 0,20 0,08 ••• 0,12 0,15 •.• 0,25
50 0,12 ••• 0,20 0,08 .•• 0,15 0,15 •.. 0,25 16.5.3. centruirea.
so 0,15 •.• 0,25 0,10 •.• 0,18 0,20 ••. 0,30
70 0,15 •.• 0,25 0,10 •.• 0,20 0,20 ••• 0,35
80 0,20 ••• 0,30 0,12 •.• 0,25 0,25 •.• 0,40 Centnrirea este operat.i.ade realizare a g~urilor de cen- t·~·
90 0,20 •.• 0,30 0,12 ••• 0,25 0,25 ••. 0,40 trare folosite ca haze de asezare la prelucrarea pe masdrri.-une-
100 0,20 ••• 0,30 0,15 ••• 0,30 0,25 •.• 0,50 Ita. Tipurile gaurilor de centrare sint date in m'AS 1361 - 82.
a. Al.egereascuJ.ei. Sculele folosite sint burghie ~i adin-
Tebelul 1b.71.Valorilo r~to alo vitezoi do a~iere la pc-etucrarea CO odinci- citoare conice sau scule combinatedin cele doua , in func1;iede
toar •• 1101 scute de l_at din o'tol rapid, alliin modulde prelucrare ales pentru gaura de centrare respect.iva ;;i
sint date in STAS1114 - 82 ;;i 1367 - 78.
Heterialul pro-
lucrat ;i coo-
O~ell! cu RmSOOO
H/mm ,.cupru
1 Otel2cu Rm > bOO
H/IIllD
I A~i~je de aLu- Fonta ~ i bronz
III In 1 U
b. Ra]:imu1de ~ere. la centruirea pe maairride gaurit
valorile avansurilor ;;i vitezelor de aschi.ere sint indicate in r
I"~
dit i i de lucru tabelul 16.73, functie de diametrul d al ~ii ciliIrlrice a i"
cu rlicir'e tar! rllcire
gaurii de centrare.
Vi teze de e~' 10 ••• 18 17 .•• 12 /4O ••• so 12 •., 25
chiere v, m/min
Tabelul 16.73,Avonsurile in gm/rot ~i vitezole de a~chiere in m/min la centruiro .
Observatio. La prelucrer8a cu scuLe confec~ionate din o>el carbon de scula, vitez8 de
a~chiere se inmulte~te cu un coeficient K = 0,6 ••• 0,7.
Tehnologia Denumirea Diametrul d, mm
b. Rsgimul de <L,;cri)iere. la
prelucrarea cu avans rnecanic, de executie scuLei
regimul de ~chiere se calculeaza la fel ca la adincirea (te§i- a g6urii de Regimul do 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
centrare a~chier8
rea) g~uri1or.
Pentru prelucrarea manualaa parpi superioare a gaurilor Prima faz!! Burghiu Avensul 0,02 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12
cu adincitoare cu lamedin ote! rapid se recornanJti: el icoidal
Viteza 8 ••• 15
avansul s = (0,05 ••• 0,10) mm/rot;
viteza v = (10 ••• 15) m/min. A doua Adincitor AV8nsul 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08
fezA conic STAS
1367-78 Vitozs
12 ••• 25

la prelucrarea alt,'InLrUului~;i aliajelor lntr-o Burghiu de Avansul 0,01 0,01 0,02 0,03 o ,04' , 0,06 0,08 0,08
singurli centruire
lui, avansurile ;;i vitezele de lucru reco- trecere STAS Viteza
man:::1ate
pentru lamare;;i te§irea mu~ei 1114-82 12 ••• 25
g~urii sint indicate in tabelul 10.72.

La executarea g~urilor de centrare pe strung sau pe masaru,


Fig. 16.~ Adincitor pentru
speciale de centruit,reglinul de aschiare se aJe;0 in r.mctie de
Lemare materialul de prelucrat (tabelul 16.74)~

42 43

~~-::--,"-:.""""'.
t·:·
(
Tsbelul 16.74. ViteLIl ~i o"u"sul lo "'o<outtlres gi"-lrilorde centr-ar e La prelucrarea otelurilor de f"
constzuct.i.e , perf'crmarrte ridica-
Hetorislul picsvi VitOZ6 v, f!"Jmifl Avonsul s, mm/rot te se obt;.in cu scule cu trei
~~a pl~cute ~etoare ~i doua de f;~
Dt e I 7 15 0,02 ... 0,05
I I ~
reazem - canducere ,brazate. Con- i'
t·,:
ri
F""t,; 10 20. 0,03 O,OB struct.ia, parametrii geometrici ,
~'

1/
.
_._--- I I I ~i dimensionali pentru scule a-
Bronz 18 '" 25 0,05 0,10
virrl intervalul de lucru intre
("
fi.tUi:·: I:' ;') 40 ... 60 0,10 ... 0,20 20-43 mmsint dati in fig.16.10.
Diametrul de lucru al sculei se f:r.
determ:i.nacu relatia (16.30):

_I
f.:'
16.6. PREJ.:lr....RAREA GAURILOR xorscr i.
d = D + (0,66 •.. 0,75)-~o [lnm] t'
}"
Gaurile ale carcr c:liJnensiunisint in raportul lID > 10 fac
parte din cateqoria gaurilor adinci. Pentru prelucrarea acestora (16.30) r
exis~ trei metode (fig.16.8): h:
a. gilurirea in plin (fig.l6.8,
la care miezul nu se recuperea-
a), ~)-c in care D este diametrul nominal
al g~urii, in mm;~D - abaterea
F
~'

i',';'
.',

za, iar consumul de energie este superioarii a dimensdimi.Ldin fig F·


mare; 16.11: )':
Fig.lb.9.Sisterne de g~urire edinc6:
b. gaurirea inelar~ (fig .16.8, b) a'cu un singur t3i~; b'sistern ejec' i
~al permi.te recuperarea miezului, tor; c'sistern BTA ~:;.
iar fortele de aschi.ere sint ,
I.,

mai rnici;' de = d - (2 ••• 4) [mm] (16.31) ;;'


~b} c. l~irea (fig.l6.8, c) se exe- f,,·
cuta ~ 0 g~urire preal.abi.La, de = (0,5 ... 1,5) -do [mm) (16.32) ;:
!
asigurirrl 0 precizie dimensio- j."'

E)CJ nafa ridicatii ~i 0 rugozitate


redus~ a suprafet;.elor.
le = (1,4 ••• 1,9)-d [mm] (16.33) ~
(
:,
'

In funct.ie de direct;.ia circula- 19 = (1,65 .•. 2,05)-d [mm] (16.34) ,.


v
;
tiei lichidului de raci.re-urqe-
Fig_ 16.8. Metode de gaurire re, se deoseJ:esc trei sisteme L = (2,45 ... 2,85)-d [mm] (16.35)
8d\nc~: o' in plin; b'ineler~ de gaurire adinca: a. qaur'i.rea ,
cu un sdrqur tai~ (fig.16.9,a) ,.
~').

c'l~r9iro urrle valorile coeficientilor vardaza invers proportional cu di- (..,' .


la care lichidul se transmite ametrele de prelucrat. L
prin interiorul sculei, iar evacuarea aschi.i.Ior se face prin EKcentriCitatea virfului sculei, pozitia unghiu1ar~ a pl~- i
exterior;
b. sisteinul ejector (fig.16.9, b) la care atit lichidul,
cutelor !?i rnfu-imeam a ~ui
lul 16.75.
transvaersal sint date in tabe- tt·
("
cit ~i aschi.i.Ie cdzcula prin spat;.iile interioare ale sculei; Parametri constructivi ai pl~cutelor sint c1ati in tabelul
c. sistemul ETA (fig .16.9, c), la care lichidul ci.rcula 16.76.
pr.iri exterior, iar evacuarea aschi.Llor se face prin interiorul Valorile de acoper.i.re ale sculei sint date de relatiile
sculei (ETA = Boring and Trepanrri.nJAssociation). (vezi fig.16.11):
z = 1,25... 1,75
16~6.1. AlaJerea sculelor pentru gifurirea in plin
Z2 = Zl + (0,75 ••. 1,25) (16.36)
Pentru realizarea g~uririi in plin se folosesc scule cu u-
. nul sau mai multe tai.:?uri active, unul sau doua reazene , pl.acu- b2 + b3 - (z + z2) = 0,75 ••. 1,25
tele fiirrl brazate sau amovibile.

45
44.

....:....~~
:'''-~:=-~:===-----~''~:::-==--:~-:'":.-:~~-':'::'''?~-:---~-~--
..--- ...
I~
.
E

~
~
!"

~~ f::'·,
~
~
o A
ill

I
;," ..
to:!
:<,

~
1
1
:1
~"',~,
j.'-"

1
~t,
;l 1 D
1
I
"...• W:·;

"5"
! [onlc/tate mversa
il
"
Cl 0,:5o.02/10mm
( JUI Z) ."xZ5 [d
....,
L lunglme
5Z'O-6'7~
\5Cl
IHO+9[ ~
'"
;;.

~ •..••
0
::J
<:::>
~ ...
L

Cl
<:::>
<:::>' "c
0

~I~
•...
VI
-I' u.
~ ~
<:::> ~
~ <:::>- .0 ~ S
.•...a. ~ CI/ ,
'0 '0
•...tl ""'
c:::; .2'
c I
u,
c: <:::.
~
~
Fig.16.11 Construc~ia ~i geomotrla sculoi

Tabelul 16.75 Excentricitlltea virlului, poz it ie pllicu~elor, parftlOOtrutui ";1>1 dimensiu'


nilo dbgajlrltor pantru frngmcntaro8 8;I>Chlilor (fig.1b,11)

Diametrut
sculei,ln
mm
«, EI1JJI ,
p 0 p 0
2
rnl mm t/ mm I h , mm I
20 ... 28,7 3,0 1,4 0,4
3
28,7 ••• 32 3,5 1,5 0,4
10••.11 6•.•11
32 .•. 39,6 3,5 . 1,b 0,5
4 ~~-......--
39,6 ..• 43 4,5 :~.o 0,5
---.- ..

46 47

·:7i"1:::rr".'::,~J,·, ~.'
~'--"~'.- Regimulde lucru. Parametrii principali ai reqimura.Lcr de
~, E
N
N
U'"I
;;;
-S' lucru sint avansul ~i viteza de aschi.ere, care au valorile re-
-
"'0 E

'- ,~
o
"~ t...
- ro~ ,..: <Xi
N
ccrnandatein tal:elul 16.77.
<> e
,",,0
J -r] U'"I

loO C '" " .:


-, 0
(>.0
-- I) .,.;
,..:
Tabelul 16.77 V",lorile recOOlancillto pentru avan~rl "I viiozo de asch ier-e

-•... ,
(I) '.'

",' '"
~
,2
I,,. ::~
!!. co Material cu R, N/mm2
m
Avensul s, mm/rot Viteza de a~chiere, m/min
c ,~ :>
I) -o r- eo

I
., N
'co 300 ... 400 0,2 .••. 0,45 110 ..• 150
- '" I
N

z;
e '"
o '-
0
C- oO
I .,.; -0 ,..: 400 .,. 500 90 ••• 120

500 .,. 600 0,12 ••• 0,3 70 ••• 100


0 -.j bOO . _. 700 60 ••• 80
-o
'" ~ ~ "!

I
)~

-0"
:": ,..,co
I N
~
.,.;
e-
.,;
N
700 •.•
'100 ...
900
1200
O,OB ••. 0,22 50 ••• 65
40 •.• 60

..••
.-., •...
I I
U'"I
c
M
~
•..
VI
0
N

C-
I)
<r Durabilitatea optim&a acestor scule este T = 50 ••• 60 mi-
:J
I) nute, dupa care scula trebuie reascutita, uzura admisiliila
'"C- I -o r- fiind de 0/6 - 0,8 mm.
'" Pentru diametre cuprinse intre 43 ~i 60 mm se folosesc
~
. '"
.a
I .; .,.; -0
scule cu patru placute lipite, exploatarea lor facin;lu-se in
c conditii similare sculelor cu trei placute lipite.
L.
-o
~ 0 ~ Pentru diametre cuprinse intre 29 l?i 60 mmse poate fol.oai, i
"
~ '"
N N

1?i0 scuta simpla cu 0 placllta lipita, avirrl ccnstructda ~i ge-


""a;•.. -0 .,;
~'"
0 N
N
~ ~ N ometria prezentate in fig.16.l1, cu dezavantajul unor avansuri
""
<0
<'
C co mai mici. Parametrii constructi vi ai sculei sint:
•.. '"
0 ...•. N -.:r '"
0
-.; .,
.....
0 .; '"

,
N
....
:J
:J
0
0
C- - diametrul de lucru al sculei:
I..
0 ," '"
0 '"a. ;;: '" ~
0'

•... co 0" d = D + ( 0 15 ••• 0/66) •Aso [mm] (16.38)


"
,g
a.
-"
c
:J
.cN
-0 ro ri-
urrle AsD este abaterea superioara a diametrului D I mm;
;::

'c" ~
-o 0 ..•.
;; N N

~ ",
.='" - diametrul exterior al corpului sculei:
.,g
;; Cl
""•..co
.~
N
~ -0
~
.,;
N
F'
de d - (2•••5,5) [mm} (16.39) i'
... •..•.x ~
I.. ... =

I.
l
'"
8" ••., ..." 0 I ~ .; '"
- pczit;.ia virfului:
.....
N
0 >I"l
;',

LJ"
c,
H" ~ co Z = (0,395••.0/405)·d [mm] (16.40) F
0:>
\! c, '"
oD'
l.. .D
••
e, "'--r -0
VI
-o pozit;.ia treptei (discontinuita"t-ii) pe tai~ principal:
-o
e-,
~:.

Lj
-o
~ ,
0 ,..,
..•. 0 Z1 = (O,615•••0,625)·z . (16.41)

I
-o
:l '"
'"
:l E
0;
.a
::.
0
"
E

I 0
N
0
M
M
"
latimea de atac a placu"t-eiaschi.etoarer i'I'
,., ,

,.
49
48
ci,
~: b, "" 0,5 d + (2,5 •.• 4,5) [nun) (16.42) de diametxul g<1uril Pi:l;JJ.l(Jt"ut.Q D vl.teza de aschi.ore v ii'i avan- I

/4 sul pe rotai;ie 5, se determini1forta de avans momentul :;;i pu- I

Iuoqimeap1cicutei aschi.etoarer terea consumat.1,cu ajutorul diagramelor din figurile 16.12,


16.13 :;;i 16.14. Diagramelese referti la prelucrarea otelurilor
1, = (0,76 ••• 1,1) . b, (16.43) pentru construc1;.ii de mas'ini,
'\1
>1-:i FUN

Il~:\-
(jAURIRE IN /
1 - lun;Jimea totalci a sculei: =<:
.cl {55000 k~lL~ ~ 400 --,-
L = (1,75•••2,85)·d [mm] (16.44)
V)
1? ,,~() '" I-[jAURIE IN /
- lungimea~ gciurite: g"ooo \'\, \\,Lf-- .~
t,'300
PUN /
::. ~? / S~ "'-t: ,(;,
~P/
t:J \ \)'\
\)\';~ "\" '
19 ='L - I, - (3,5
...
7,5) (16.45) fj3000 ",I / I~ f!, 200 §:
~~, 0L -
'\\) ~ -~
Valorilegrosilnii p1cicutei, ale diso::mtinuit.1pi ~ui, i <:J
/
::; - -- ~ ll" i"-
~'2000 ~ 100
ale degajcirilor pentru fragrtaltarea a!?chiilor, ale dimensiuni- V EO 1/
c
j. lor p1cicutelor de reazem :;;i corrlucere sint date in tabelul . I-
J 16.78 •. 1000 (I
::;:
o k
SIJ
-
V .....
10r; 15C JOC
Diamefrul gaurii
o
50 100 150 200
Tabelul '6.78. Grosi80B pl!cutei a~iet08re C1' disoontinuitetea tli~lui f, dimens;u- Diametru/ qiiuri] mm
nHe t l'i h ala canaleler pentru frllgl»fltaraa a~i iler, d;ID8fls;unile b, Fig.lb.13.Dia9ram~ pentru determinarea
Fig.lb.'2.Diagram6 pontru determinarea
Cl'; l ala plllcul.elor de reBzetiIl'i de CXlOCU:ere momentului de rota~ie
for~ei de avans

Diametrul c" f, t, ho, b, c, l,

sculai, mm II1ID mm IIlIII 111111 mm IMI IIlIII c= kw


S 11680 I
;r: I
20 - 24 3,5 0,8 ',4 0,4 5 - 6 2,5 - 3,0 18 - 20
:J g~ 70 -GtiJRIREIN PLl~
24 - 26 4 0,8 1,4 0,4 5 - 6 2,5 - 3,0 18 - 20 @ /
26 - 30 4 0,8 1,5 0,5 2,5 - 3,0 18 - 20
0...81/2 aJ 'I
5 - 6
u 1.&/ '<.
rV ~/ \<.. '/
30 - 34 4 ',0 ',5 0,5 6 - 7 3 - 4 22 - 28 Qj 68 30 ,
..E ~5 ~ ./
~
34 - 36 5 ',0 1,6 0,5 6 - 7 3 - 4 22 - 28 .,2- y InV ;' ,/: ~\<..
40
36-40

40 • 43
5

5
',0

1,0
',6

',7
0,5

0,55
7 • 8

7 • 8
4 • 4,5

4 - 4,5
28 - 3'

28 • 3'
°54
If)
o
(!)
"D
.41 30
~/
N- VV'
~)
"-- r,0
/"
,\<;:
:.:!\,/
/" ~'"
./ r~

.•..
-'"'" l\\
..•
:-:.
t!as 72
I 15

10
43 - 46 5 ',0 ',7 0,55 8 4,5 • 5,5 3' oZl
CJ
~ A
/ "
r":.z~ ./

\')
46 - 52 (,
',2 1,8 0,6 8 4,5 • 5,5 31 L-
,
}\I; \
-(\

~18 5 ..
1~ 10 / ./ ./

52 - 60 6 ',Z 2,0 0,6 8 4,5 - 5,5 31 :s


(!)

0...
~I L "<11 \\"
3040 5Cl60
"'!S etrul gaum
}-1~n 1sn ?nn
~
Dmrnetrul qcuru mm
Sculele pentru gciuri adinci, in varianta fiY.arii mecardoe
a p1cicutelor pennit re;imuri de Iucru mai intense. In fL.mct.ie
Fig.lb.14. Diagrama pentru determinarea puterii de a~chi~r~

50 51

:;·:~)'!t1:·:r:::-..,.
~
"
: !
16.7. PRElJ..JCR<\REA FIll."TELQR CUAJUTOIillL IAR(lljillI Tabelul 16.79 (cent iouare)

Pe mas.ina , cu tarozi corespunzator.i, se prelucreaza filete 39,0 35 -.. -.. -.. -.. - 38,0 -.. 37,5 37,0 36 -
in gauri strA:p..inse sau infundate. 40,0 -
- .. .. -
-.. - ..
38,5 38,0
40
37
39
-
38
In tal::elul 16.79 se dau dimensiunile b..u:ghielorpentru 42,0 37,5 41,0
•. 40,5
..
prelucrarea inainte de filetare. Adinc:iJnea. de aschi.ere este e-
45,0
48,0
40,5
43
-.. ..
..
..
.. -.. ..
..
44,0
47,0 -
43,5
46,5
43
46
42
45 44
gala cu iniHt:i.meafactorului,iar avansul lon;itu:l.:i.naleste eqal, 50,0 - -.. .. .. .. .. .. -- 48,5 48 47 ..
cu l-~'ul. 52,0 47 .. .. - - 51,0 50,5 5(: 49 48
;.[
ri:'!

Tabelul 16.79. Dirnansiunila burghielor eLicoidale pontru prelucrarea g~urilor inainta


r
;
Ine inte de tarodara a. stabilirea viteze.i de ~ere se face folosind relatia: .; !
Dinmetrul Filet metric STAS 981 ..71 C'd Y
nominal
V=~_v__ [mjmin], (16.46) :. ,
al f ila- Pas Pas fin, mm
TIn.pY
tului, mm normal k,
mm 0,2 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 3 1/ I"~ I
In care este coeficient de corec1;ie'in .f1mctie de natura ma-
Cl(
r.
.. --
--- --
1 0,75 0,8 .. .. - - - .. ~'.
- terialulw., dat in tabelul 16.80; d-diametrul gaurii, nun; T-du-
1,1 0,85 0,9
--
-.. ..
--
- -- -- -- rabilitat~ sculei, min, data in tabelul 16.81; p - pasul file-
i:
v
--
1,2 0,95 1,0 -.. -
1,4 1,1 1,2
-
-- - - -.. - -.. tului, nun, iar pentru exponen1;ix = 1,2; m = 0,9 pentru ote1 !?i
1,6
1,8
1,25
1,45
1,4
1,6 - ..
-.. -
-
- -
- -
-
- -- - 0,6 pentzu fontA, y = 0,5 pentru otel !;>i0,9 pentru fontA. f..

2,0
2,2
1,60
1,75
..
-
1,75
1,95
-
..
-.. -.. ..
-..
-.. -.. -
-..
-.. -.. Pentru diferite tipuri de scule:;;i materiale prelucrate
in tabelul 16.81 se dau relatil pentru calculul vitezei de as-
f

2,5 2,05 -
-
..
-..
2,15 .. -.. - .. -.. ..
chiere !?i a coeficientilor de corectie in cazul prelucrckii al-
3,0 2,50
--
2,65 - ..
- -.. .. ..
3,5
4,0
2,9
3,3. ..
3,15
- 3,5
- ..
..
..
..
-- -
..
..
..
-..
..
-..
tor materiale.
b. Determinarea l,?iverificarea turatiei
4,5 ; 3,7 -- -.. -.. 4,0 ..
..
..
..
.. -.. ..
Turapa se determina in functie de viteza de aschi.era.dupa
5,0 4,2 4,5 - .. .. -..
(5,5)
6,0
-
5,0
..
-..
..
..
-.. 5,0
5,5 5/~
- ..
-.. -.. -.. -.. ..
care se verifica cu relatia:
r,o 6,0
..
- ..
6,5 6,2 .. .. .. .. .. ..
o
8,0 6,8
..
-.. ..
7,5 7,2 7,0 .. .. .. .. ..
9,0 7,8 8,5 8,2 8,0 .. .. .. .. .. nadm= P".fnv [rot/minJ (16.47)
10,0 8,5 -.. -
..
.. 9,5 9,2 9,0 8,8 .. - ..
..
..
11,0
12,0
9,5
.. ..
..
..
10,5 10,2 10,0 .. .. -.. ..
..
..
10,2 11,5 11,2 11,0 10,8 10,5
14,0 12,0 ..
-- -- .. 13,5 13,2
..
13,0 12,8 12,5 .. .. -.. in care: cS este cirnpulde toleran1;a la lungimeafiletata a gau-
15,0 -
-
-.. - 14,0 - 13,5 - - rii, nun; Til\V - durata de inversare a sensului de rotatie al a-
16,0 14,0
- -- -
15,5 15,2
-
15,0 -- 14,5 - - ..
xului prdncdpal, care pentru IIlal?inilede gaurit are valorile i.;' ,

17,0
18,0 15,5 -
..
.. 17,5 17,2
- 16,0
17,0 -
15,5 "
16,5,.
-
16,0
-.. -.. 0,005 - 0,01 min. ""

20,0 17,5 - - .. 19,5 19,2 19,0 .. 18,5 . 18,0 .. -.. Conditia necesar~: n ~ n8~
22,0 19,5 -
- -.. -.. 21,S 21,2
.. 23,2
21,0
..
- 20,5 20,0 -
24,0 21 23,0 22,5 22,0 - -..
25,0 - - - .. .. .. 24,0 .. 23,S 23,0 -
27,0 24 .. - -.. .... 26,2 26,0 - 25,5 25,0 - .. c. StabiJ..irea put:erii necesare
28,0 - - - .. 27,0 .. 26,5 26,0 - - Puterea neeesara se calculeaza cu relatille date in tabe-
30,0
32,0
26,5 -- -.. - -
.. -
29,2
..
29,0
..
..
..
28,5 28,0 27
..
-.. lul 16.82 r;;i se corecteaza cu coeficientii dati in aoal.as.i, ta-
30,5 30,0
33,0 29,5 - - - .... 32,2 32,6 .. 31,S 31,0 30 - bel ab..n{cicirrl se pretucreaza al te materiale.
35,0 .. -.. ..
-
..
..
-
..
- ..
..
33,5 - - .. d. M:::menbll. de torsiune se det:errniniicu relatiile din ta-
36,0
38,0
32
.. - - -
..
- -
35,0
- ..
34,S
36,5
34,0
-
33
-
-
.. belul 16.83 cu folosirea coeficie.'1tilor de corectae la situatii
diferite~

52
53

".-- ..._....,-':::,::::
::::::~':7-:",-'---'-:-_-::;=':~~:::::::':::-~~
"", ••",,__ ~~,~'7,
t
Tabolul 16.80 Coeficien~i de corec;ie ai vitozoi do a~;ero In tabelul 16.84 sint prezentate regimuri recornanda'l;..e
pen-
tru prelucrarea filetelor cilindrice ~i conice cu set de trei
A. Func.io de natura materialului de prelucrot tarozi din Rp3.
FonU
OlC OlC OlC 41C AUT CrNi Bronz
10 20 35 10 20 modi- cenus ie C\I HB Tabelul 16.a2,Rela~ii de calcul ~i coeficicn~i de corec~ie pentru deterAinnrea puterii
Scula ~i
el8m~ ficaU efective le prelucrsrea filetului cu ajutorul tarozilor
120-140 140-180 180-220

Tarod pt ip i-
ul i t e s t eu-
tomat pt.pi-
0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 2,0 1,7 - - Tipul scul e i Materislul
pretucrat
do Lichidul de racire Puteroe efoctivB, CP

uli.o

Torod de ma- 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 2,0 1,7 1,0 0,7 0,5 Tarod automat 0,045 d2,2 P
~in6 pcntru piu- OLC45 Sulfofrezol N0 = TO,9
li.9
B. In func.ie de claso de procizie nocesorA

Close de precizie, STAS


Haterislul de prelucret Tarod pentru 0,097 d1,9 p
Scula
Ultreprocis!,precis~ 1 2 piuli~9 OLC45 Sulfofrezol N9 = To,9
Terod pt.piuli.e O.ol - 0,8 1,0

Tarod de m8~ini! Siluminiu 1,0 1,3 ',65


Duroluminiu ~i electron 0,6 0,77 1,0 0,019 d2 P
O.el s i fontl! - 0,8 1,0 Silulniniu Petrol N9 = rO,8

Tabelul 16.81, FOMIUle de colcul pontru viteza ch a~iere la prelucrarea tilotalOC" cu


torozi Tarod de 0,78 d1,6 P
m8~inli OLC45 Sul fof rezol Ne =
Scula Materialul Lichid de Formula de colcul Ourabil itates
. TO,9

prelucrat r!cire sculai T, a in

Torozi 53 d 1,2 Fontli cu 0,05 d1,6 pO,6


pt. OlC45 Sulfofrezol v p " TO,9 pO,5 150 HB=14O Petrol Ne = TO,6
piul ij.e

20 d1,2
Silumin Petrol v = 150
p TO,8 pO,S Coef ic ient i de cor ec t i e in f unct je do nature IMterialului

Tarczi 8U~ 41 d1,2


Denumirea Marco de cj ol Bronz Fontil fontil cu IiO
=
toma.i pt.
piulito
OlC4S Sulfofrezol v
p 1°,9 pO,S
150
acul e i ----.-._- si modi{ i-
180
64,a d1,2 OLC10 OLC20 OLC35 OLCf.S 41Cl0 CrNi alam/! catli 120-140 140-180 -220
Teroz; OLC45 S"lfofrezol v = ------ 193
de P To,9 po,S Tarod automat
m8~in6 pentru piuli-
~e
1,0 1,5 1,0 1,0 0,8 0,9 - 1,2 - - -
8,5 d1,2
Fontll Petrol v = 60
HB 140 P TO,6 pO,9 Tarod pentru
piulite
0,9 1,3 1,0 1,0 0,8 0,9 - 1,2 - - - ~~
Ob.ervB.io. Gael! so prelucreaz6. alte materialo fo.s de cole specificate in tebolul
16.81 sau se prelucreaz6 filete intr-o clasa de precizie mai precisB decit
3 STAS, pentru cero se vor folosi coeficienJ:ii de corectie indies.i in te-
Tarod de ma-
~inl!
0,9 1,3 1,0 1,0 0,8 0,9 - 1,4 I---1
1,0 0,9 0,1
belul 16.80 .
• •• J

54 55

~yr;:,;'~:-:..-::·~·-
....•
....• ....• ....• '1 ~,
""
::J
....•
'..,0"
"0
C
-<
~
"0
!"'
-<
0>
-t
'"::J ..,
0>
"0
C ..,Cl>
V
it
~
0
I In
o '"o::J
er-

r"
I
ox
8. 0

"" Cl.

g-
...• "0
0
Cl. "
0
C
;;
'"••::J 0
Cl.

..
0.
...•
.• Cl.
-o
"t)

C
.,
Q.
.•-
~ c
"..,
o -0 c C>

...c:
C
" ...
C . r"
a
":
..,"
;;
c
...•
<1>
0
;;]
,..'"
..,"
••.,
3
'",
::J
~
C
.,...
'"
0
;;]
I
'"':..-----l, ______
"

,
, cs
<.
n
..,
"0 3: C
~ 0
r-
0
••
-.,
-rt
0 c
r-'
Cl>
C ••C- ....•
Cl>

":...J n ,..
:J 0
r- r- .., ~
'\n n
..,
'" ->
0
0
r-
o
..
,...
::J
ox
:r
~
VI
C-
3

"
n
VI
n
~
VI .,,..
..,0
~ "
c
-,
t, i, '\n n
N
0
:J: 0.
'""
~
.•
Cl.
"C"
...,0> " !
e b b
r:
n
w
0
••
0
..,0 -0 (I) .•..,
-e
'"c...,
.b
c
r-

..,...
0
VI
;? ••
e ~
--.
i+

a..,
...,
S-
;r .
",...
0 0
~ a ~ o,
"
e e e
r-
n
~
VI
C
f!)

C-
..
rt
..,
.. ...
"~
-t

"
N
~
Cl. ~;L
:;: 5'
N

~ ~ -I "..,
-t
c

I
n
...,
1I1 e e e c
:l
ox
0
..• "
m 0
0 ..,
n rt f!)

-' -s
:z: f!) g
b b
b
3 -n
..
Q.

3 :x :J: :J: :J: :J: I :J:


0
(,
..,
0 0 0 0 0 0
~
0, ":...J ":...J 0
0>
,...
0>,
Cl.
, ,..
"
""
.•...•..,
D>

~ N
":...J
0" •0 0
3

"...
::>
,..
~.
N

b
-'
N
<;'
••C-
'"o.~ o.~
N
l'\.> :;: U1 ~
g.
...
~,
.,
S g- .•.. .•.. 0-
-'
0,
0.-, 0-
IV
0
r
~ ., ""
-t
~;
!'., ~
<;' " "
Cl>
r-
:r:
0
"".0
-'
0>
."0
ID
C
..,
0
"-,
i.n
"->
'\n
,,~ "-, VI "
,'"
c
l'i
0
"ox... '",...
i.n i.n
0. E
-t

'"-" ID

0 ro 0
C 0
III

":...J <;' :x:


" ~
N
I'\.>
0
'" §
"C;
s+

-----.-------
'.----.------.------.----~. ~-----------.

Tnbelul 16.84.Filetarea cu trei tarozi din Rp3, cu recire

- .
eali- R";dste2~e Di8metrul ~i felul filetului ~
tat". Rq N/mm
mate- H 6 8 10 12 14 10 18 20 22 24 27 30 32 36 39 42 40 48 52 i
rislu-
lui \I 1/4 3110 3/8 1/2 9/16 5/8 - 3/4 7/8 1 11/8 - 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2

G - - - 1/8 1/4 3/8 - 1/2 - - 3/4 - 1 - - 1114 - - 11/2

Tur8~ia n, rot/min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O~el < 500 160 142 130 118 108 102 94 90 88 85 80 75 70 65 b1 sb 52 48 45


carbon 500- 700 215 ·187 165 -150 130 124 119 115 110 107 100 96 90 88 84 80 75 73 70
700- 800 195 170 150 136 125 118 112 108 104 100 9b 90 86 81 79 76 72 68 63
800- 900 175 152 135 122 115 lOO 102 98 95 91 88 83 79 75 72 69 6b 62 57
I
O~el
oliat
500- '600
bOO- 700
700- 800
215
195
175
187
170
152
165
150
135
150
136
122
137
125
115
130
118
106
124
112
102
119
108
98
115
104
95
110
100
91
107
96
88
100'
90
83
96
86
79
90
81
75
88
79
72
84
76
69
80
72
6b
75
68
62
70I
~~I
800- 900 160 142 130 118 108 102 96 90 88 65 80 75 70 65 61 56 52 48 45
900-1000 145 130 118 107 98 93 87 83 80 77 73 68 61 59 55 51 47 44
41 t
Font •• 140-160 260 230 200 180 165 157 143 138 132 127 120 115 110 106 100 96 90 84 82
malee- 160-180 245 205 180 162 150 142 134 130 ~25 120 115 110 103 97 94 91 87 82 75 '
bile 180-200 210 183 162 146 137 127 122 117 114 110 10b 100 93 90 86 83 79 75 681

Font ••. 140-160 300 250 230 205 189 178 172 163 156 150 145 137 131 126 120 113 107 103 84
cenu" 160-180 280 235 205 185 172 162 150 143 136 132 130 125 118 110 107 103 98 92 85
;;ie 180-200 240 210 185 165. 156 145 138 132 130 125 120 113 107 103 97 93 89 85 77
. 200-220 220 190 165 145 136 125 118 112 110 105 100 93 87 83 77 73 69 65 55

Bionz, !i. 750 280 235 215 192 176 167 162 153 147 141 135 129 123 118 114 107 103 96 90
alema 750- 900 265 220 193 172 160 152 144 140 134 128 122 118 110 104 100 97 92 87 80
900-1200 225 197 173 157 147 137 131 125 121 118 113 107 100 97 92 89 85 80 73
Alumi-
niu s 280 295 250 225 205 195 175 168 160 155 147 142 135 130 123 119 113 108 100 95
I~ .tt.·
,
~
J ~
~ 16.8. RmlMURI DE ASCHIERE LA PRErlJCRAREAPE MASINI
~ 0
11"'I..0011"'I
"'·"HI'Hn ...,. ~~~~ i.'
~
1~ :;
~
c:
N

ro
DE GAURIT cu MAr MULTEAXE PRmCIPALE ~:. :

J " ?: I;;~~~ ••..


:t
U')-.,J"
IJ"\ '"
...,.,...,
16.8.1. Cons:i.deratli generale
-1 ~ 0

~ ~ '8
ro j1;:t~:;{ r;;:;{::l;5! (l'..
j
0
~
()

~
0
~ la prelucrarea pe masdni,de g.:iu:ritcu mai multe axe prin-
cipale, proiectarea reqimutui, de aschi.era se face tinindu-se
,.

1 ~ Nf'-._lI"'I 011"'I0'0-
seamade urmatoarele restriq.ii initiale:
~
'"
N
~ ...z..o...o1J'l -0.1./'\ -a t'1
'"
I
.J
~~ !!
0

•• -o
11'\0""''''''
~r-...oU"\
f\I') •.•••• .-~
a) avansurile, in mm/nrin , pentru toate hlrghiele instalate
la acel~i post de lucru sint identice;
,..'
l:::'"
.-~
I-
0 ~ ~Lf'\II'\..,z

1 0 c b) la capetele de gau:rit existente se cunosc rapoartere de


I •• CONlIlO Lf\O"...:tM
~ transmitere dintre axele principale ~i nu pot fi mcdificate;
~ '" ~
III ""',........0..0 ..oll'\&Il..s o
~ ..," c c) se CLmOSC rapoartele dintre avansurile axelor pr:incipa-
Cl o
"'0
C N..()CO""l
o le (in nun/rot). ':
::
.•..~ ~!ii~~
11'\,.....0...0 (~'
~
'" "'8 La prcd.ectiarea cepete.lor de g.:iu:rit se poate real.iza ~i
•...,
c L.

Ll"\ONI.l'\ NIJ'\O"'o-
-0,
~ trel::uie impus<1conditia ca rapoartele dintre tu:ratiile axelor
I.l'\COr-.....o ""'..0",'"
I-
:l ~
M
11
:J
o principale sa fie ~ale cu rapoartele dintre avansurile (in
la)
01
0
> .,.. nun/rot) tehnologic admisibile, ale sculelor aschi.ecoare,
~
•...,
C
:l 0
~
N S"'''()O ~~!;l:;:: L.

..,
I-

c
0 CO••...••... :J
0 •.."
L.

X. "'8 ~ "
e 16.8.2. Elementede proiectare a regimurilor de ~-
I- 0;
.... .•. dri.ere
..,to ~
~ ~~g~ ONI.l'\~
CO,.......o", 0
"
"Cl

'""
:J
C
:J
0 ~<0
..,r... 0'
:l
0.. ,..,.,~ -8
C
8. Proiectarea r~imu:rilor de aschi.ere pe ~ini de gau:rit cu
..,.,
ON...;tlf\ •.....•.....
)Cl
I-
~
'"
l-
~
D ,....C-COt-- co l"--..o 11'
r... mai multe axe principale se face in urmatoarea succesiune:
'" •• "5
I-
er- ~~<8~ l2I:::RS
e r...
:l
"
'"
01 1. Se el.aboreaza schemade prelucrare, adica alegerea ma-
.5:! "- 01
l?inii-unelte; stabilirea metocleide instalare a semifabricatu-
'"
I- '"e
01
"
I-
"
.!:! lui, alegerea scu1elor ~chietoare :;;i a metodei de fixare a a-
,i/
;e~~:Jl ~~ ...•
e-, "" "
~~ :l
01

"
CO <0 ..0
'go J cestora pe rna.:;;i.rU1, intocmirea schitelor pentru documentatia teh-
nologica.
•..".•
Cl
> .3
L.

•.... Nli"IlI\l.f\
C:<3~:8 .•
0 ..."•.
~
COOo-c;o
-8 2. Se stabilesc avansurile, in mm/rot, tehnologic admisi-
.•..-
••
'2C
•o".. .:" bile, perrtzu toate bJrghiele, in aeel~i corrlit-ii ca prelucra-
:l
I-
.0
•..•..
"""0 ON
0,)-00"- 8~~~
•.. .•.
0
c
rea cu 0 singura ~cula ~chietoare.
+'C
8.
~Cl
.•." ..,"... 3. Se efectueaza 0 prima corectie a avansurilor,in nun/rot,
11\
MOMCO
O"~~o-
tor')"""CO<O
•..
00--0;)""" 0'
•..o
Cl >
r... tehnologic admisibile, in concordanta CU rapoartele de transmi-
..," ~
C tere existente intre tu:ratiile axelor principale, cu relatiile:
CO
:; U'\NOI.i'\ o)COLnLn
0
0 "
r...
o
8
0
'" ~~~~ ::~o"-a) "'8 CJ
CO
0
I-

..," -8 Seor 2 =sl'i2; Seor l =sloi3; ••. ; scar n =Sl'in (16.48)


.., .-•...
---- -.--~
..nOtl\N lIlNOO
C M """'''''N ""N-O ~
'"~ ..
0

c-
•.
c in care S~or' Seor ' ••• , Scar sint avansurile, in mm/rot, ale
2) D

l-
0
:;:0"'0 ~;!~:: Lf'IOf'.-«4'
I- • CJ burghielor cu numerele 2,3 ••• n,iar iz, i3, ••• in -rapoarte- I

~" N
_t=~;'! ~" le de transmitere dintre tu:ratiile axelor pr:incipale 1 ~i 2, 1
~ 1:
-8 .•. <.J
l?i 3, •••,1 ~i n.
" 8g0 0000
•....
~OOO ~ ct:servatie. Ordinea initialcl de numerotare a b..u:gh:i.elor nu
~CO
•.. D
••...
COO
•.. ..,"l-

I-
::>0
e
' 01'1
11"I000
I

0000
1 I •

e
C
a.
este rest"...rictiva..Inscl, daca avansul,in mrn/rot,co!"fx::tat
(SCO,.)
.-
01
11 VI~F!~ ~~Rli! al unui anumit hlrghiu este mai, mare decit eel tehnc)logic admi-
•• > sibil, se va modifica manerotaraa luirrl bJrghilll r0.s;pectivca
"" ><
0;.8
c •..
•...,.-~
le
0 MI-
~Il
+'C numaruJ.1.
all 0
0 o a) u.

58 59

.. _._._ .._- I
c: .'/ .~:

4. S2 determi.na, ca !?i la prelucrar2a cu 0 singurEiscu.ta


.
g r--_--""'r"""" ...-~ j r-
.,. ,::." ;
;'~~
..
.c.- .'"\ i7.
~chietoare r forte1e de avans pentru toate bJrghiele, conside- 2 '"
CD
e
rind cd c:<~,:;,st""a
Iucreaza cu avansuri corectate (seor) ~i se i11.- •.."oc -8
sumeazzi . G? c' !:>ara suma for\:elor de avans cu for1;a admi.sade .~
.~
rigiditatr.-.' ~;~:r:ezistenta ~inii-unelte :;;i daca este mai mare,
~I I~, I~'I~, I~, ,0I ~, I~ I ~, I~
CD

'" f:.
se face modernizarea~:inii 'sau se rerluc valorile avansurilor ] ti 1,'

corectate prin. inmultirea acestora cu un coeficient a carui va- .s CD

loare se dett.:;·'l;,llain conformitate cu datele din tabelul 16.85. ...... ";'-1 I I 1 1 I "
C ..

"
.,c CD
>
CD
(
AVa:1Sulnou corectat se COl1Sider:a avans definitiv ,sdef' Cl
-8
:§ >
Cl
in mm/rot.
5. Se determ:inii,pentru toate sculele, durabiliUitile con-
.!:'
... -8 1---1 ...'-
CD

.;
ventional-economiceTeonv'cu relatiile teoretice cunoscute sau s .3 lil
::J
M Cl
N
~
N

I~ I~ I~ I~, I~
0
u,
!:
-r.
t:
i~
utilizind datele din tabelul 16.6. Cl
••..• 1-
N
•.
.•.. 0 0 0
'" :J
'-...
(i I

6. paca adincimile de gc1urire difet"a mult intre ele,se de-


term.iriicoeficientii timpului relativ de a..§chiere,pentru fie- !
"
.,C ~
•.
0 N'
""
::J
-o
.•... N
~
0'
'"
N
a'
N
,.."
a'
'"
N
a'
s N

'"
N
'"
0
CD
u,
.,
"
Iii

-8"
t'.:
/",
r';
I

•• •• 0 0' 0'
~ ~:,
.
care b.lrghiu, cu re Lat.i
a1;:ia: L,,~
't = --= (16.49)
If
0.. ., 1-'" 1
.•c: Cl o- N
~ N
~ ~ ~
';:
" 0'"
~
....
L •• .,
>
N N N
'" '" '" "' ...
'§ L
~
0' 0'

~
.0 0' 0' 0' 0' 0'
L. •• CD
L

in care La~ este hmgimeaefectiVc1.de aschi.ere a bJrghiului CD


0
c... 0
0
0;; 11'I
N
'"
I::; ...
N I::; 0

'" ~
N
~
N
:>.<:

.• ....,
o o 8-
respecti v, in nun,iar L-l\.ID:jimea
maximade aschi.ere, in mm. )C)

7. Pentru bJrghiele care au Lunqdrneade aschi.exemult m.ai


~
l'l
0
c
.•... ~ e
•... ...,
0'

N
0'

N
a'

~
0' 0'

~
a'
e-,
0 a'
-e~
c
., :>
...c
L
\
'" oj
'" 0
'" 0 0
:>
g. ~'" ...•..
CD 0 oil oil
c...
'" '"
L.
8. i'~'
•.
Cl
mica decit lungimeacursei de lucru a capului de gaurit, se de- .!: c... 0' 0' 0' 0' 0 '" o
'L" :
0' 0' 0'
0
terrnina durabilitatea, in minute de aschi.ere, cu relatia: "
-8
s, c
-8
a-
'"
N

'" :0 -o
'" , ~ '"
-o
-o
oil
-o
'"
'00
., :>
.•.
[min] (16.50) ~
:::I

...
i- ~•..
•...•
0'

Cl
0
s
0'

N
0
:8
0'

N
0'
N
0'

:8
0'

:8
"
••
... L
C
~;

::J
- -o ~&. .o
.,
It) .0
Ta~ = T"Tconv I! •. ~
c c
e
0' 0' 0 0' a' ·0
'" a' 0' > 0;; i'
~ '" ~ '"
.0
'" -o .0
c ••
c > Ci
8. In f1.IDctie de durabilitatea conventional - economi.ca .~ N .~ "', ~, -, -, "', lil, "', '-:. -8~., •..c
(T ) la fel ca la prelucrarea cu 0 singura scuta, se determi-
..
Cl
Cl
'8 ~
.•..
.3
0 0 0 0
e-,
Cl Cl Cl 0 t'
.•...
N 0- e-, .3-8 ••..•. i

re cony
v1.tezele de ~ chi ere conven1;i..onal - econonu.ce
. vconv,pentru a" u
.•...
lil, iZ, '"
<Xl, <Xl, '"
<Xl, <Xl, '"
<Xl
0'-
<Xl,

•.....
::J .,
.• h

1~ .
0 0 0 0 Cl 0 0 e !, ~,

toate sc:ulele ~i apoi turatiile conventional-economicenconv•.


9. Se determ:i.napentru toate sculele avansurile conven-
~...§
x: ,
.-

.,.•......
co
L.
""
....
c r~
.,.,.
I 0 '..... '
o
tional - economicesm' considerind ea Iucreaza independent, cu ....~ 10'e; .•...
0

~
0
., "•.
E'" "
.-.•...,
0
h'
~
relatiile: rE .... e .,> v
Sm = nconv
SOOf
" [nun/min] (16.51) ';;'
~'t;~
L.
)CI
D.
.-0;;"
0

...
.-....,
C>
o
•....
Cl

.-.,
o
•....
L
CDu..
0
0
0

•...•.
::; •.. >.,L. L.
"

in care Sdefeste avansul determinat la punctail,4. •...-


.!! " ~
0;;
CD
G~
'00.
'-0<
a. ..'" ~ .-~
'O~
.. ~ .-~
CD 'O~ 'O~
.- .,z
0.,
•..
co CD

.,
0
r~
10. Se determina marimile auxiliare Wi cu relatia: ~ l- .-
L
Cl
c... .-c...o..P! ......
CI'- .-!:'f •...,'"
.E... "" ~",'
a. 0.
..
.-!:'f ...
.E ""
0.0.
Cl'"
a. 0.
,,'"
c...
OIl C
,-.-
a. •.
. _ 1000 z Sg Cl
., •..
•.•
0
Cl .E •.... ,.."
••0. ~'"
••a. ••0.
•....
M ., -:,.
::J 0

Wi- (-s--. ) (16.52) .a~ X •• "''-0.•...


<) 0.
.... ""
o~
:;;P! ....
U>.<
"0.
"" o~
i;P!
u><
•...
o~ .... '"
'" o~ -8 LJ..e
CD CD
>
c...
m.~
..•:J ~ :i •.. ~~
•..
'<,
.,'"
In care s~ i sint avansurile dete...rminatecu relatia (16.51).Lar
... .~ 0;; CD
c...
::J
>
c Cl·
'8
~.3 .;: -8 ~ -'- .., )CD
•.. .-c u, " •...,
Cl

U
}lC

I
w •..• t·
z - valonle 'coeficientului exponerrt.Lal, al vitezei relative,da- 'u e •..e C;... Cl
•.•.
••• C
.•..0 I C;....
0
C
u,
o~~ CD
8. r'.
r~
CD 0 0 ~ 11 411
x 0.
8
te in tabelul 16.86 u
._§ CD
f)'
.
0' •
11. Folosind suma marimil.orauxiliare (lli i) se determi.na '" ;
avansul comunscorn pentru toate bJrghiele: eo
'" ••i;
~., ,-
CD

.•
.•... N ,.
s com -----1000
-0 -8
CD
].3
c...
0
fP
c ••
••..•. >
c... '0 .,
.... ;, c
.-, •..• co
CD~
.- c
...•.. I c...
c...
.-.... \.
k
f-
Cl:: W) 1/ z [nun/min] (16.53) .3
.8
•..
<> L
., i c~
L.C
'-
:::l~..,)O •....
c·-
::J •••
.c... 0
::J
'CD
Cl
"
>
L.
e
;,;;
! .
xa. ! ... n.,
en _o~" •.• c...
"'0.
VI ~.
t-
" B
rf.
61 t',:'
60 I,

l ~-~------~----.-~
----------_._-_. -.... - P i_'T
L
f'
&,~
r-(
.~~

i
~-.J 12. Se determina turat-iile de calcul ale axelor principa- avansul optim (Scom1 :;;i Scom2)
:;;i se va lua media aratmet.ica a a-
.",4

,j le, cu relat-ia: cestora.


,1 3. In cazul tarozilor:;;i alezoarelor de finisare, pentru
4:1
Scom care dep1;;irea unei anumite viteze de aschi.ere, teJ:mologic-ad-
-j [rot/mm] (16.54) misibil~, duce la inr~u~tirea inacceptabil~ a cali~t-ii supra-
;'j nca1c- sder
cl
-;j
fet-ei, vitezele de aschiere se iau identice cu cele de la pre-
lucrarea cu 0 sirqur~ scuta, daca nUlllfuulde scule care lucrea-
'1 z~ simultan este mai mic de 6; in cazul in care acest numar'es-
:~
Cbservap,e. In cazul capetelor de gaurit existente, se adopta te mai mare sau egal cu sase , metodade calcul este aceeasf, ca
~t turat-iile de lucru imediat ll1ferioare celor rezultate din rela- !?i pentru l::.urghie.
i t-ia (16.54), iar in cazul cepetetor de gaurit ce se vor proiec- 4. Intrucit inlccuirea burghielor la prelucrarea mecarrica
:,1 ta, se adopta turap,ile de lucru ce vor trebui realizate de ca- pe masdrri,de g~urit cu mai multe axe principale se face de obi-
'j
j tre axele principale. cei simultan, pentnl proiectarea preci.sa a regimurilor de a!?-
1 13. Se detennina t:inq:lUl.
de baza cu relapa: chiere este necesar a se determina exact durabilitatea opt.imaa
intregii gamituri de scule.
L
t =---
b scom [mm] (16.55) 16.8.3. EKemplude proiectare a ~ui de a!?dri-
ere

Se consddera ea prelucrarea se etectueeza pe 0 l1la!?~ de


in care L este lungimeamaximade lucru a capului de g~urit, in gaurit cu 14 axe principale,' Se folosesc 10 b.Jrghie cu diame-
mm;s• c om- avansul de lucru, real, cornun,tuturor b.lrghielor, in trul de 8 nun :;;i 4 b.rrghie cu diametrul de 16 mm,Materialul de
mm/mm. prelucrat este ot-el carron cu rezastenta la rupere de 750 N/mm2
14. Se determin.1 apoi timpul ajutator tirnpul de deser-
I (MPa). ~imeade lucru este eceeasi. pentru toate burghiele ~i
vire tehnica a utUajului, timpu1 de deservire organizatori- egala cu 30 mm,Toate turghiele sint executate din otel rapid.
ea a locului de muncafji t:impulunitar. Forta admisibila pentru rigiditatea :;;i rezistenta mecanis-
Ol:Gervap.i. 1. La prelucrarea pe masdrd,cu mai nullte axe prin- mului de avans al ~inii - unelte esteFm8~=2500 N. Raportul
cipale, proiectarea regimului de ascni.ere nu se poate simplifi- dintre turap.i1e axelor principale cu buighie de daametirude
ca in sensul determi.niirii acestuia dupa scula 1imitativa, deoa- 8 nun ~i ale axelor principale cu h.u:ghie de 16 nun diametru este
recer i = 0,75.
a) in majoritatea cazurilor prelucrarea se face cu mai Rezultate1e calculelor sint prezentate in fi!?a tehnologi~
multe burghie deecelasi, diametru :;;i prin urmare nu exista nu- de calcul din tabelul 16.86, a cared, cornpletare nu necesita ex-
mai 0 scuta limitatiw, ci mai multe; . plicat-ii suplimentare.
b) timpul :;;i costul inlocuirii unui l:urghiu difer~ de
I

timpu1 ~i costul inlocuirii acefuiasd, burghiu, cirrl acesta lu- Tabelul


16.86,
Fi;la tehnologici
do calculpentru proiectorea
rcgillUlui
de eseh iere la
prelucrorea
pe118;1ini
do 9liurit
CU l18i
Rlltaoxeprincipal
••
ereaza pe 0 l1la!?Wde gaurit cu un singur ax principal.
2. Daca sculele unui cap de gaurit cu mai multe axe prin-
Punc- Valoareo
celculat3
cipale au coeficient-i exponent-iali ai vitezei relative z dife- tul Simbol
riti, se face (dupa calcularea avansurilor ccnventdonal.-econo- din H~rirnee
de calcul Diametrul
burghiului,
mm
mice sm) 0 analiz~ a valorilor minimeobt:inute pent.ru s",' metodo
logie
Dad aceste valori se deosebesc intre ele cu mai nullt de
50%, se vor lua pentru toate hlrghiele marimile auxiliare W eo- 2 Avans tehnologic admisibil,mm/rotStehn
8 I 16

0,15' 0,25
respunzatoare coeficientului exponential Z care caracterdzeaza
I 3 Avans corectatduparaportulture- scar 0,12 0,20
b.Jrghiul limitati v, adica burghiul cu valoarea minimaa Lui, srn' t iilor, mm/rot
4 For~e deevanspentruunburghiu,N F 1800 4350
Daca valorile minimes se deosebesc intre ele cu mai pu- 4 Fortetotal! de evens,N "ir 35·'t00
tin de 50% se vor lua pen~ fiecare burghiu rerimile auxili- 4 Coeficient de incarcore e mecanis- av
qj 1,4
are W pentru ambele valori ale coeficientului exponential :;;i mului d9avens
4 Coef icientde ccr-ecj ie pentrure- ksf 0.64
se vor insuma.separat. In acest fel, rezul.ta doua valori pentru calculatea avansurilor

62 63

~i~;':-;,':":'·'''··'-
I ebe t u l lb.bb ((;on~ lnuare)

I------r'
j '(
c.
1/',.o.13nsurl
.
convenf,lonal-economlce,
-. -
~ def in i t iv corectete ~mm/rot sdef
,:.'iSl1SUr
s
r
0,1 0,13
,
145 104
I Imm/min m
I 10 Coeficient exponen~;al al vitezei z 5 5

I
,
10
relative, z
!H~~ imi auxil ier-e (lnsumate pe bur-
:'1"10)
W 10x15601,7=
=156010,7
4x82193,7
=328770,7
t .• ~ total~ 4:1mf1rfmilor
I~u;nll auxil iare nI cap.17. PROIEX:Tl\REI\REGn£lRlIm DE ~ fA PREUJCRA-
I'
484778
"
11 lAvansul comun el acul e lor .~ch ie- s 72,92 REA PE MA9llIT DE ALEZAT SI FRE:lAT CRIZCNTAIE.
toare, mm/min corn
.5i
'f
l 12 t\lrQ~ IHe axelor pr incipalo ,rot/min n l
~~_ T impul do bazlI t~e c I 729
0,41
560

17.1. PRINCIPII ~I NOTIUNI DE BAZA


"
.,
Existenta unor piese mari, cu formecomplicate, din cate-
goria carcaselor, care nu pot fi prelucrate pe alte ~ini, fa-
ce necesara dezvoltarea rnoduluide prelucrare pe masirri.de ale-
i zat ~i frezat orizontale (bohrwerk),undeprelucrarea piesei se
face cu un numar' ci t rnaimic de pr:inderi. Operap.ile ce se pot
executape aceste masirii,sint nurneroase~i foarte diverse.
Prin intennediul unor dispozitive speciale pot fi Mrgite
posibilitap.le tehnolcgice ale maairri.i , executindu-se lucrari
ca: strunjire coni.ea9i sferica, rectificare etc. ~-"

t;
~.

17.2 • STRUNJIRE INTERIOARA


j
Prelucrarea prin strunjire a gaurilor este des folositar
lucrindu-se cu cu1;.itulprins in bara de stnmjit in consofa sau
.;-, sprijinita pe doua reazerne.
-. I 17.2.1 Alegerea sculei. Parametrii geometrici sint {
"1
, '~
< da1;.iin tabelul 17.1 perrcruprelucrarea cu cup.te din oi;.elra-
'\:,
.": :~ pid Rp4 :;;i in tabelul 17.2 pentru prelucrarea cu cutite preva-
,1 zute cu placu1;.e din carb.rri rnetalice. /
('
i '~ I

r:
Tabelul 17.1, Peraaetrii geometrici ai cu~itelor din o~el rapid Rp4

Materialul O~el carbon Font~


prelucrat
HB i 150 H < 230 HB s 220 la zem i -
finisere si finisare
Parametrii degro-l f in i- degro- f in i-
sar e sera ~are saro
"I Raze de rotunjire 2,0 1,0 1,0
~l1~~
a virfului r, mm_

.Unghiul de. s ~ 0,2 8,0 8,0 8,0 B,O 6,0


asezare mm/rot I
,p s < 0,2 - 12,0 - 12,0 8,0
mm/rot

~" :;'
Unghiul de degajare yO 25,0 25,0 18,0 20,0 10,0

":--'11

64 , Pic(j~, \'01. :!
65

I
._.1

-----------------------------_.
"'<=
""'CO
::J

...• ~-.
NOT' :r
-. t:
"<>0
~
A2- -.'" --..
.. ~
., CO
o S~
<I> t:

-.
- -.-.
-.'1)

•• C-
'" Ch ..,
O
" IV
..•
CO

00
o "'0 fuN
Ul

.•....
~o
2-c-
<I>
s
-. -.
IQ

o
"'0
"1

•• -
• I
-.••'" ..,0-'" o
, 0
Ul
V1
'U'"
~O I\J
o
""e
o
ex
...•
<I>
'"
"Or.
~'"
o~
-
.." ." o

......•
SO
_.::J
-.n.
::J
-·0
0' " t:
""1'"
.. '"
'tl lA
~I\J

""'"
00
.•..c ~ r-•
.• " ~ ~
c,
o
'"'
f;)
t1
, ..,e"
c

----~--~--~
..

Jsbelul 17.3. Avnnsuri reco!1snd11te l•• strunj ire••00 degro~are ••o~elului ~i fontei, a/rot.

Diametrul arborelui
seu tijei de alezat Lungimea maxima in consols LH,mm Lungimea maxima intre reazeme LH' mm
mm

~ 63 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
79 - 90 zco 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 71O 800 900 100O 1120 1250 140O 1600
95 - 125 315 355 400 450 500 560 630 710 800 1000 1000 1120 1250 1400 lbOO 1800 2000 2240 2500
130 - 160 4:'0 500 500 630 710 800 900 1000 ,,20 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3550 4000
> lbO 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 3550 4000

Avensul $ 4 0,8 0,63 0,5 0,4 0,3 0,25 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,161
pentru a- S,b 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,25 O,B O,b 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12,'
dincim&a t, 8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,16 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1
mm pin. la: 11,2 0,8 O,b 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,06
16 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,10 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06

Tsbelul 17.4. Valorile coeficientului de av8nS Ks l•• dbgro~are.

Unghiul de etae princip ••t o


X

Lungimea in consol~ 1xh 45 70 90


" cu~itului
2xh 45 70 90

3xh 45 70 90
f ?iot'rist scul;; Material piesa I::
~
t----~~~--. s

OR DL 0,56 0,63 0,71 0,60 0,90


Fc 0,b3 0,71 D,E'-:) 0,90 1,0

CH OL 0,50 0,56 0,63 0,71 0,80


Fe 0,80 0,90 1,0 1,12 1,25

Observatie. h reprezint. inel~imea sec~iunii cu~itului.


qJl...l\..'lUl Ii.J Uzura lK:i>Jt.i.slL, ~~; ~...;:>...;.uO'd.jtdtu& ~~ • .;jt:;"":' ~~i

,--
r-6 ~ j front..,Ui.
'~tL;:l .ntori08-
,,,,,,;l•.•fini~6retl fontoi cu cu.ite prcvl'i2llt<lcu pUku~a din
face t ut ll.i. Av"•.
carburi &etaiiccg ~3/rot.

~
Procedeul de
",~"crB~" _
Strunj ire" interioarll
~i frontala, cu Xl 0> ° Strunj ire" hterioarl!
cu Xl 0" 0
Unghiul secundar Raze le vlrful cuti t.uu i r, mm,
Scut 3 OR CM CM de atac 0X, pine tu:
J 1
;
I ,u~~~"
"

P1M la:
t :

F:"'"" R~
~~~-i"lul
Ilcinisi
n" - ,-
"I ~ ,~ "
''',e>
12,5
6,3
3,2
Ol

11'513'0
0,8
0,2
0,1
Fe

1,5
0,3
0,2
ot.

IlIa0,2
0,5

0,1
I Fc

0,9
0,7
0,3
0,2
0,4
0,2
Ol

0,5
0,3
Fe
5

6,3
Re, f!l!l
10

Rugozitntea supr8fe~ei
0,5

0,125
0,8

0,160 0,200
',0
Avan~ul s, mm/rot
1,5

0,250
2,0

0,320
1,6 0,05 I 0,05 0,1 3,2 6,3 0,100 C,125 0,160 0,200 0,250
0,2

"I" I I
0,05 3,2 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200
mm
, mm
"2 mm
"'2 ""••,;<;"" ,"-;0, "0";0 j
~ 12 12x12
10,10 16x8
12,6
16)(10
45
zo 60 60 60
w I
16)(16 20)(12 45 60 75
v
K K", (650\ (190)W
20x20 25x16 60 75 75 90 ~ )[rn/minJ (17.2)
./
25,,25
60 75 90
90 45 30 e sY '"Rm / ,HE
32,,20 75 90 45
4Ox25 90 90 30
120 45 (Ta~)
" 32)(32 30

»:
50)(32 75 K.;T
4Ox4O 90 105 120
(17.3)
50,,50 60
63)(40 45
60,,60 90 105
/ 120 150 60
45
Observatii. OR
simboljzeaz~ oiel rapid, Valorile coeficientului K ~i ale exponentilor din re:j.atii-
iar CH " ear-buri metal ice. le de mai inainte smt date pentru deqrosare ~i pentru f:Lrri.sare
in tabelul 17.8.

Tabelul 17.6 Avansur-i la strunjirea de finisare 8 o~eluluj cu ~ite din otel


rapid =eu prevazuta cu pl~$ Our-o, Da/r-ot. Tabelul 17.8. Valorile ccefieientului ( ~i ale exponentilor la strunjirea
inter-ioara.
I~=z!.st"n~" fil~tA"; .1 •••.
Ungh iut de atec
secundar Xl 0 Raze la virf a eu~itului r-, mm. Procedeul de Coaficienti ~i exponenti OR CM
s 650 prelucrare
OL Fe OL Fe

° 1 2 3 4 5 6

oS,2
1,6 3,2
1,6
I 0,2
0,14,'
0,1
,0,006
I
i
0,24
0,17
0,12
I°'''10,20
0,14
0,,,/
0,24
0,17
0,36
0,28
0,20 I
K

x
s S 0,75
s > 0,75
21,2

0,25
14,0

0,15
92
90

0,15
63

0,20
C,08 I 0,10 I 0,12 0,14 Degro~are

3,2
1,6 3,2
Avansul
0,14
0,10
•• C,17/
0,12
s, mm/rot, pentru CM

0,20 I 0,24 0,28


Y

u
s :;0,75
s > 0,75
0,67

1,75
C,4O

0
0,35
. 0,45

1,0
4 0
1,6 3,2
1,6
0,06
0,05
0,08 I 0,14
0,10
0,17
0,12
0,20
0,14 w 1,7 0 1,25
0,07 I 0,09
°
L
0,06 ,
0,10
m 0,125 0,100 0,20 0,20

68

69
Tobelul 17.8 (continuaro)
Labo l ul 1'1,9 Coef ic ienj ] 00 CQ{t,q;;tio a v i tcze i de asch icre t:G
-- ° K
1 2 3 4
._- ----- 5 6
--.
-~.....-.,-~-- ..

Unghiul do atae
-
K
125 100 Kyx ~
principal X 0

F'"
s s
Finisare
t
1;lt>sl~1 - - 0,30
0,15
0,40
0,20
CH

OL Fe OL Fe
Xl 0 " 0 u - - 1,00 0
10 - - 1,55 -
w - - 20 - 1,30 -
m
- -
°
0,18
1,25
30
60
1,26
0,84
1,2
0,88
1,13
0,92
1,2
0,88
0,28
Cu, ita din ot e l Xl 10 15 20 30 45
K rapid
Finisare Ra = 1,6 x
16
-
92,8 - 1,0 0,97 0,94 0,91 0,87
° - KYXl
Xl 0 > 0 y 0,5 - 0,33 ° - Forme fetei de degajare CM OR

Cu fatetli Pl~n8 nega- Plana saU Plana f8- Curb! U-


Ra = 3,2
K 16 - 61,5 80 negativa tivl! eurbli eu ra f atetll ra fetetli
Finlsare
x 0,25 - 0,20 - fataU
X1 0 > ° y

u
0,67 - 0,50 -
Kvf 1,0 1,05 1,0 0,87 0,91
0,40 0,25 0
Cutite eu plaeute din ha 0,9 - 1,2 1,5 - 2,0
m carburi metal ice

, w
° -
° ° ° <, 1,0
I 1,2

° a 0,5
O,el rapid pentru
ha 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

prelucrarea: OL Kva 0,93 0,95 0,97 1,0 - -


Fe Kva - 0,86 0,90 0,93 0,95 -
Coeficientii de coreqie a vitezei de aschi.era Kc sint in- Observatie. Coefieientul de eorectie a yitezei KG sa ve ealeula cu r
dicati in tabelul 17.9 in fimct:i.ede unghiul de atac principal
sau secundar, de forma fetei de degajare ~i de valoarea uzurii KG=Kvx'KvX1'Kvf'KYa
admisibile,
, Deoa.recevitezele Stnt calculate pentruprelucrarea otelu- Tabalul 17.10,Coeficientul K ~j exponen~ii la calculul puterii.
lui carbon Rm = 650 N/nun l?i a fo.'1telorCU HB = 190, in tabelul
17.31 se dau valori ale coeficientului de corect:ie 1<M in func-
tie de matEil.riaJ.u1
prelucrat, FaLul preLuer~rii Coaf le ien];i ~i OR CM
exponenti
17.2.5, Put:erea efectiva, Ne' Se cal.eul.eazacu a juto- OL Fe OL Fe
rul relatiei:
K 0,0355 0,02 0,05 0,016
x 1,0 1,0
I 1,0 1,0

(-~J r
Y 1,0 1,0 . ',0 1,0

ev Y SZ
(BB Degro~ara z 0,75 0,75
I
0,75
0,35
0,75
Ne = K u
~
(kW] (17.4)
u
w
0,75
0
0
0,55
° °
0,40

K - - 4,0 2,12
x t
t
s s
> s
-
-
-- 0,6
0,75
0,6
0,80
Valorile coeficientului K 9i ale coeficientilor din rela- Y -- -
-
0
°
pa puterii sint in:licap in taOOlul17.10, in functie de mate- Finisare eu Z t ::: s 0,75 0,65
rialul sculei l?i al piesei l?i de felul prelucrarii (de:jro~e Xl " 0 t > s -
-
-- 0,60
0,65
0,45
sau finisare ).
~" ..
u
w - - 0 °
0,85

70
71
Tabelul ,7.". AV6nsuri recoaandnte le prelucrerco de degro~Qre a o,clulu; ~; fontei, za/rot.

Cerecteristicile ~ote • Adlnci~en dG 8~chj~re t, mm, pins le:


- ~-I
rielului pontru clI;.ite
din: 1,70 2,00 2,36 2,80 3,35 4,00 4,47 5,60 6,70 8,00 9,50 11,20 i 13,20 l,b ,oo !
< 450 OR 1,40 1,25 1,10 0,94 0,84 0,79 0,76 0,57 0,50 Q,45 0,40 0,34 I" 0,30 I 0,25-~\

CM 1,32 1,25 1,00 0,90 0,85 0,80 0,70 0,65 0,56 0,53 0,42 0,37 0,32 I 0,28 1
Ol-el cu rezis'
ten"8 le 2upere
Rm ' H/mm
< 650 OR 1,12 1,00 0,88 0,75 0,67 0,60 0,53 0,45 0,40 0,36 0,32 0,27 0,24 0,20
--,
I
0,31 0,26 I i 0,22
CH 1,12 0,90 0,85 0,80 0,70 0,63 0,56 0,53 0,45 0,42 0,37

< 950 OR 0,88 0,80 0,70 0,60 0,53 0,48 0,42 0,35 0,32 0,28 0,25 0,21 0,19 0,16
I I
CH 0,85 0,80 0,70 0,63 0,56 0,50
I 0,45 i 0,42 0,37 0,32 0,30 0,23 0,20 0,17

< 12(){) ORI 0,71 0,63 0,55 0,42 0,38 0,33 0,28 I 0,25 0,23 0,20 0,17 0,17 0,15 0,12

CH 0,70 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,35 0,32 0,28 0,26 0,23 0,19 0,1b 0,12

< 190 OR 1,50 1,32