Sunteți pe pagina 1din 478

"" ~t~/I)I'L_

-

AI ! '\ 'I t" * Acodemician prof. DAN MATEESCU Dr. ing. lOAN CARABA CONSTRUCTII
AI
!
'\
'I t"
*
Acodemician prof.
DAN
MATEESCU
Dr. ing. lOAN CARABA
CONSTRUCTII METALICE
CALCULUL $1 PROIECTAREA ELEMENTELOR DIN OTEL
1~;Tt<UCTII
(-
-
~
T'~­
1'1·t~1"-~
.-
-
\.~_:~1~3 '(
e ,
!
10)
lav•
G
EDITURA
TEHNICA
u
CUR
E
$
T
I
-
I'.
.- - \.~_:~1~3 '( e , ! 10) lav• G EDITURA TEHNICA • u CUR E

Activltatea de

prolectare In

constructll In general sl In domenlul

actlvitate complexa, creetoare,

deopotrtva metodele

eonstrncIillor meta1Ice In special este 0

IqInerul proiectant trebuind sa .lAplneasea

rno-

dem.e de caleul :jli de alcatulre a secttunllor ca $1 materialele de eonstruc-

t1l 41 caracteristicile acestora, fUnd mereu preocupat de reducerea con-

aumurilor de materiale ~i sporirea gradulul de siguran~ rn exploatare,

unei constructtt este ccndltionata de

, Eficienta tehnlce-econcmlca a

mal multi factori, cum ar fi:

nivelul

$Wntific a1 metodelor de ealeul !?i de dimensionare, alcatuirea rattonata

calitatea ~i costul materialelor,

8 ~Iiuniior elementelcr sl subansamblurilor ~i a ansarnblurilor, tehno-

1011& de executie si de montaj.

In Iucrarea de iata, asa cum

dealtfel exprtma $1 titlul eartH.

se

fnstst4 tn special asupra factorilor deftnttt prin metodele de calcul $1 de

dimensionare sl de

din otel.

Lucrarea euprinde doua piirli. In prima parte se trateaza probleme

de calcul ~i de proieetare a elementelor din ctel realizarte din produse- laminate la cald, iar in partea a doua se trateaza aceleasl probleme in ceaul clnd elementele stnt realizate din produse laminate la eece.

alcatutrea

constructlva a

sectjuntlor

elementelor

In Iucrare se prezlnta, in mod sistematizat, relattt de calcul tn spi-

ritul standardelor oficiale valabile in tara noastra.

Av1nd in vedere continutul lucs-ari! bogat in exemple de calcul,

proiectare, numeroase tabelc-

etc., lucrarea de fata repreztnta un tratat de baza pentru definirea con- ceptiei de proiectare in constructtlle din otel:;;i se adreseaza unui Iarg cere de cititori, ingineri constructori si studenti, care Jst desfA:;;oara aeti- vitatea tn domeniul constructttlor civile, industriale si agricole, a construc-

tiilor metalice htdrctehnlce .!1i a podurtlcr metalice.

tndicatii constructive ~i recomandarl de

-

,

Redactor: ing. EMIUA ILIE

Tenncredactcr : VALERIU MORARESCU

Coperta # supracoperta : arh. VALERIAN AGALOPOL

Bun de tl.par : 27.11.11180. Coli de tiper : 59,25.

C.Z. 624.0lf : 624.04.

Intreprinderea poUgraf1cA "Banat" TirnlfOara ca.lea AiradUluJ m". 1.

(@)

ComandaDil". 2t

: 624.04. Intreprinderea poUgraf1cA "Banat" TirnlfOara ca.lea AiradUluJ m". 1. (@) ComandaDil". 2t
Pr9faJfI Rezullatele aclivi/a/ii in domeniul comtruc/iilor, ca dealtfel lit toate domeniile aclivita/ii inqineresti, slnt

Pr9faJfI

Rezullatele

aclivi/a/ii

in

domeniul

comtruc/iilor,

ca dealtfel

lit

toate domeniile aclivita/ii inqineresti, slnt judecate prin eficien/a lehnicii $i economicii reolizaiii.

Eiicienia tehnico-economicii a unei constructii este condi/ionatii tk

urmiitorii factori

:

-

Faclorul

"material"

inieroine

In condi/ionarea eficientei prin

calitate $i cost.

 

-

Factorul ,,metode de calcul $i de dimemionare" este exprimat

prin

nivelul $tiin/ific,

ieoretic $i experimental,

al normelor

oficiale

care reglementeazii

calculul construciiilor,

 

-

Al treileo [actor "alciituirea construciiuii de ansamblu $i de de-

ta/iu"

este In principal deietminat de nioelul de pregiitire profesionalii

a

proiectaniilor,

 

-

Faciorii prioind "tehnologia de executie $i de montaj" depintl

de

nivelul de pregiitire al [ortei de muncii $i de dotarea tehnicii a uni-

tii/i/or de execuiie si monlaj,

In lucrarea "Comtructii metalice. Calculul $i proiectarea elemen- telor din oiel", asa cum dealtfel exprimii $i titful cartii, se insistt: In special asupra factorilor: metode de calcul $i de dimemionarea $i olctiiuirea sectiunilor elementelor executate din oiel, Relatiile de calcul, indicatiile construciioe, recomandiirile de pro-

In spiriiul

standardelor oficiale valabile

pentru diferitele tipuri de

- metoda dupii stiirile limitii pentru construciiile civile, industriale $i agricole (ST AS 10108/0-78) ;

iectare $i numeroasele exemple ilustrative slnt prezentoie

In tara

noastrii

In momentul

de fatii

constructii $i anume:

)

-

metoda

rezistenielor

admisibile

pentru

constructiiie

metalice

hidrotehnice $i pentru poduri metalice

de cale feratii

si

de

sosea

(STAS 1911-75,

STAS 1844-75).

 

In

mu/te cazuri, prin

exemplele

prezentate,

s-au realizat

com-

paratii lntre dijeritele moduri de alciituire constructioii (diverse tip uri

~R.I:&I:.n.+.n.

de seciiuni] si de realizare tehnoloqicii (cu sudurii, nituri, ~uruburi)

ceea ce indeamnii pe cititor La rejiectii in priointa optime.

aleqerii solutiei

Lucrarea se adreseazii inginerilor constructori in general, in mod

celor care lucreazii in proieciore cit ~i siudentilor din [acultii-

tile de construetii. A uiorii exprimli regretul lor prioind absenta din colectiu a pro-

fesorului dr. ing. Daniil RO$u. decedai, coaulor a unci lucriiri in acelasi

special

domeniu,

apiirutii In anul 1972.

Multumim anticipat acelora care prin suqesiii, obseroatii, /JOr con- tribui la 1m buniitiitirea unei eueniuale noi editii. Autorii [olosesc aceastii ocazie peniru a multumi Editurii tehnice

~i in mod special Redaciiei de construciii pentru colaborarea colegialii

la aceastli reusiiii,

derii Poliqrajice .Banat" care au participat la aceastii realizare.

precum ~i tuturor acelora din cadrul Intreprin-

AfJTOfUI

PREFATA ~

Elemente de eonstroeiii dlo olel reallzate din

1.

ll.wlale PDtru es:eeutarea

coastrDeJIUor metaUce

prodose

•••.•

Cupr

Partea InlU

laminate la eald

•.••

•.•

•.•

1.1. Oteluri utiUzate tn R. S. Remaula pentru ecnrecttonarea constrnctlllor metallce

1.1.1. Oleluri de uz general

1.1.2. oteluri reetsteate la coroziune atmosrerlcl ••.•.•••

1.1.3. otelurl cu granulatte llnA pentru con.truc\U sudate

1.1.4.

.

••

.

Otehrrr erlogenlce

 

.

 

1.1.5.

Oteluri cu llmlta de curgere foarte rldlcati

••

•.

1.1.6.

Otehrrr aUate

.

1.2.

Reeomandiri prlvfnd alegerea caUtAttt materlalelor-

 

.

1.2.1. Materialepentru elemente de construetu din ote!

• ••

1.2.2. Malerlale pentru ImblnArl .•

•••••••

••••••••••••.•••••••••••

1.3. SorUment

de

produse

finite

din

etet

Joloslt

18

DZInarea

constntettllor

 

melllle.

1.3.1. Produse laminate

 

n s

5

19

19

19

26

26

28

28

28

29

32

37

.8 41

 

1.3.2. Elemente de tmblnare ••.•.•

 

98

 

1.4. Exemple de alegere a calltiitil matertaluluf ,

• •• •• ••

98

2.

EleIDen1e generale de dlmenslonare a eonstruetlttcr din 0tel

• • .

• .

.

.

.

• .

.

.

.

.

• .

• .

105

 

2.]. GeneraUIIII

 

.

.

.

105

 

2.1.1.

UnltAII de

mAsurA

105

2.1.2.

Metode de calcnl ale constructlUor din

etet

107

2.1.3.

A.pun!

lu

construettl

107

2.1.4. Caracterlsticile acttunllor ,1 matertalelor ,

 

•••

 

126

2.1.5. Indtcattt generate prlv1nd alcatulrea secttunti elementelor de eenstrue-

 

III din otel

129

 

2.2.

Metoda de calcut dupA starlle Umita

 

133

2.2.1. Prlnclplile metodel

133

2.2.2. Gruparea

acttunllcr

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. •

134

2.2.3. VerWcarea slgurantet constructlllor dupa metoda stArl.lor IimitA

 

137

2.3. Metoda reeretentetor admfsibUe

 

149

2.3.1. PrlnclpM metcdel

2.3.2. InclrcArl, actlnnl

2.3.3. Verlficarea sJgurantel constructlllor dupa metoda reststentelor adml-

149

]50

 

.lbU.

152

 

2.4. CondltH constructive

 

.•

••••.•

1M

a.

B

IOlieltata fa InllDder.

.

.

• • .

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

158

 

3.1. Elemente de eatcut

•.•

•.•.•.•.•.•.•••

158

 

3.1.1.

Alcltulrea barelor soUcltate 18 tntlndere . • • • .• • • . • • • • • • • . • . • . • . •

158

3.1.2.

159

 

3.2.

Dlmenslonarea barelor sollcltate la InUndue centrlcl ,I exeentrici SoUdarizarea elementelor Intlnse •• •

•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•••••.•

3.1.3.

Ex.mpt. d. calcu1

• . • . •

•• . • • •

1&3

165

• CUPRIiNS CUPIU:!<S 9 8 .'. " .• 0" 4. Bare soneUate 18 eempresfune teouleA
CUPRIiNS
CUPIU:!<S
9
8
.'.
" .• 0"
4.
Bare soneUate
18 eempresfune teouleA ,1 exeeotrlrA
•.•.•.•••.•.•
194
Rea2~e •
8.1~ Elemeate de calcul
•.•
.00
••••••••••••• 'c'"
.
650
4.1. Elemente de calcut
•.•
••.•
194
8.1.1.
Beazeme simple
.
651
4.1.1. GeneralltA\l
•.•.•••••.•
•.•.••
•.•.••••••••.•.•
194
8.1.2.
Reazeme fixe (arUculatii)
.
663
".1.2.
Dimenslonarea
aproxlmatlva
a
barelor soUcitate
la
compreslune
8.1.3.
Reazeme tncastrate ~
670
0
•••••••••••••••
centrlcA
19&
8.2. Exemple de calcut
.••
681
0
••••••••••
'.' •••••
4.1.3.
Verlf1carea sectfunff barelcr soUcitate 18 rompreslune centrtc:l. •.•.
230
Sill. tmblDarea elementeJor meteuee
•.
735
4.1.4.
gelldertzarea aecttuDilor barelor comprfmate centric
• •••.•
252
0
••••••••••
0
•••••••••••••••••
0
•••••••••••.•
9.1. Elem.ente de caleul
•.•
••
••
735
4.1.5.
vertricarea secthmtl harelcr soUeltate
la
compreslune
eentrrea
dtn
tncarcAri repetate
9.1.1.
GeneraUtA\1
•.•.•
•.•.••
735
254
9.1.2.
tmblnAri en nlturt
••
736-
4 t.&.
Dlmenslonarca barelor comprlmate excentrte
•.
254
9.1.3.
tmblnilr1 en
surubur!
.
7511
4.2. Exemple de calcul
•.••
••
••
••
•.•
264
9.1.4.
tmbinArt cu sudura
-.'
764
e. Elemente IOUellate 10 rasuelre,
• .•.•••••.•.•.•
•.•••••••.•
••••••••.•.••
322
9.2.
Exemple de ealcul • • • •
779
5.1. Elemente de celcul
•••
322
9.2.1. tmblnlirl en nituri • • • •• •
7711
5.1.1.
Generalttatl
••
•••.•••
••
.
322
~
9.2.2.
tmbinArt cu suruburf
•••••••• • •
804
5.1.2. AlcAtuirea secttunu barelOl' IOUc1tate 1& JisUclre
••
•.•••
"' •••
324
.9.2.3.
tmbinart
Cll
sudurA -,'
)
,
••.••
•••••
••.•.••
•••••••
820
5.1.3.
Alegetea se!11unU
bare10t
aoUcltate
la
lAsucire
~
lncovoJere-rAsu-
eire
327
'8I'lea
5.1.4.
Calculul elemerrtefnr sollettate In m.suclre
.
327
E1emente de eonstrnetli din otel realizate din prom
5.2. Exemple de calcul
••
••
354
din tahl. suhfl'"
formatl! la reee
e.
EleDieJlte soUettate la intovolere
•.••••••••• "
.
401
10.
lIaterlale pentm exeenterea eonstnIcJlllor metallee din prolUe dIDtablA sUbtile.
• •••
867"
6.1. Elemente de calcnl la
grind din otel cu acer~a~ ceracterlstlcl mecamee
401
10.1. Materlale din care ee confecttoneazA elementele de eonatntctll •
867"
601.1.
GenerallU\1
•••••
•••••••.•.•••
•••.•
••
•.•••.•••••.•
401
10.2. Materiale de 1mbtnare
• • •
87()'
&.1.2. AlcA.tuirea grinzilor .cu tnlma pUnA
401
10.2.1. Nitnrl •.•
'"
•••••.
87n.
406
10.2.2. Suruburt
.
871
6.1.4. Alegerea sectluall grinldlor en inhd pUni ••.•
.
6.1.3. Determinares elementelor de ba7.a pentI'U alegerea secpunll .
••
42;)
10.2.3. Electrozl
872·
6.1.5.
VerU1carea sectlunll gnnzllcr cu inimi pUna
431
10.2.4. Adedvl
•.
872·
6.1.6.
Rlgldlzi\rl ••••••••.••••••••••••••
••••••.•
••••••.••••••
462
10.3.
Sortiment de profile din tabla subtlre
.
873,
6.1.7.
Prlnderi ~ 1mblni\rl la
grlnzlle en InimA pllBA••.••••••••••••••
465
11.
Elemeute geuerale de dlmensionare.
•••••••.•.•.•.•.•••••••••
••
••••
874.
6.1.8.
Etapele prlnclpale In proleetarea nne! grlnzI en lnimA pllnll
•.•
465
11.1.
GeneralltA,I ••••.•.••••
•.••••••••••
•.•••••
874.
6.1.9.
Grind metalice cu golurt in tntma
.
465
11.2. Celcujut caracterlstlcllor geometrlce ~ eectortete
.
875.
(\.2. '£ten'lertte.' de eetcut la grinzl din
o~elurl eu earacteristlei
mecanlce dlferite.
11.3. AicAtutrea elementelor de censtruettt
881,
Grlnzt hlbrlde
467
11.4.
VerilIci\rI generale •
••
•••
••••
••.••
•••••
881
6.3.
Grind ell inimA pUna pretensionate
468
11.4.1. ConditJ1le capacttAtJi portante de exploatare
.
886.
6.4.
Calcutut platelajelor ~ planseelcr din otel
.
471
11.4.2. Condl\llle de rlgldltate
•.•.•
•••
•••••••
886.
11.4.3.
ConditiUe constructive
.
887
6.5.
Exemple de eateul
••
475
11.5.
ExempJe de ealcul
••••
•.••••••
887
7.
GriDZl eu
dbrele
.
596
12.
Ejemente sollcitate Ia Intlndere t('otrhf
.
899.
7.1.
Elemente de ealcul
••••••••.••••
••
••
596
12.1.
Elemente de calenl
.
899.
7.1.1.
GeneralltA\1
.
596
12.2. ExempJe de ealcul
89g.
7.1.2.
Alcatuirea grInzUor cu ziibrele
.
596
7.1.3.
Alegerea sistemului grln7.llor cu dbrcle
.
59g
18.
Elemente sollcitate 10eamp restune (,I'otrldi.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••
901,
7.1.-4.
StablUrea dimensiunllor prlnclpale ale grlnzHor ell zabrelc
.
598
13.1.
Elemente de calcul
•••. • •• • •
901
7.1.5.
Calculul sollcltArllor 1n barele grlnzllor eu zA.bre1e
•.•
602
13.1.1.
GeneralltA\1
• •• •• •••
901
7.1.6.
Dtmenaionarea b81'e1or pinzllor en zAbr.
• •••.••
'
.
611
13.1.2.
AlcAtulrea Jolt alegerea scctlunU
.
902·
7.1.7.
AlcMnlrea II vel'lll.atea gus.dnt •.•••.•••.•
614
13.1.3.
Verlftearea elementelor eomprlmate centric
.
llO3.
13.2. Exemple de calcul
E1eDlple de calcul
.••••.•••
••
616
•.•
••.••••
•••
••.•••
"
••
910.
7.2.

"

10

CUPlUNS

'14. E_

U.I

Ia locovol

 

,.,

 

,.,

 

,

920

 

14.1.

Elemente de calcul

 

920

 

14.1.1.

A1cilDlrea sectlunllor

 

920

14

1.2.

DlDlenJionarea elementelor solicitate Ia tncovoiere

 

920

 

14.2. Exemple de eereut

 

,

924

 

"15.

E

teauplIIe

lalOUeltArlaxlale ,I de tneovolere.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• • • • .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

934

 

15.1.

Elemente de ealcul

••.•

 

 

,M

 

15.1.1.

Alcituirea sectfunller

 

934

16.1.2.

Verifiearea

seettunttor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• • .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

934

 

15.2.

Exemplu de ealcul

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

••

.

.

.

.

.

• .

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

936

IlIIbillarea prelileJor dbi tablA .ubtlre formate I. reee. •

 

939

16.1. E1e

te de calcul

 

,

939

 

16.1.1.

G

UtAti

,

939

16.1.2.

Imbloirl cu nlturl

 

939

16.1.3.

Imbloirl

CD suruburl

 

940

16.1.4.

ImblDlri

cu

.

.

.

.

940

 

16.2

Exempln de caleul

.

• .

.

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

• .

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

• .

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

945

 

BiiUo,

"r"

947

,.--

.1

Cuprinsul tabelelor

J

"ariPa imll

Capitolul 1

Tabelul

t.s

Otelu.ri de "Z leDeraJ utlUzate In R.S. RomAnia la uzlnarea

construe-

Tabelul

Tabelul

irabelul

Tabelnl

Tabelul

Tabelnl

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabe)'11

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeJul

TabeJuI

 

tiller metaUce

22

t.2. Oteluri rezlsteate la cerezlunea atmosferld. f1 otelurl cu granulatJe

 

lina utlUzate In R.S.

RomAnia

la

uzinarea

conatructUlor

 

24

1.3.

Llmlta

de curgere a o~c1urllor sudablle pentru dlfer1te .trepte de

tee,.

 

peraturi

.28

1.4.

hrnuenta gradulut de dezoxldare asupra eostulut

••••••.•••

•••••

29

1.5.

Indlcatrl generale prlviud alcgerea calltAtII otelurller

 

.

30

1.6.

ValorUe faetorilor K, S. B .•.•

 

•.•••.•.•

•.••

33

1.7.

Suruburl. Pfullte, Grupe de caracter1stlcl. meeanlce

.•

••••.•

39

1.8.

RecomandArl prlvtod alegereacaUtltlimater1a1elor de tmbinare

 

40

1.9.

Condltll f1 oteluri Indicate pentru executarea 'uruburllor .•.•.•.••

42

1.10.

CalltAt\ de e1eclrozl pentru sudare labrlcatlla Clmpla TurzII

.•••.•••

46

t~l1. caUti~1<de electrozl. pentru sudare fabrlcatl la Buzlu

.•••.•••

• •

47

1.12.

Strme ,I fiuxuri peotru sudarea automatA a otelurllor

•.•.•

47

1.13.

Otel I (Dlmenslun!, mase. mArlml statlce)

• •.• • •

49

1.14.

otel I economic (Dtmenslunl, mase, mArlmi staUee) •.•••.••.•.•

 

50

L1S.

O\e1

U (Dlmenstunl male. mlirlml, statlce)

.•.•

••.•••••.•.••••

51

1.16.

a~el U economic (Dirrensiuni, mase,

mllrlml staUce)

••••••.•••••.•

52

L17. ate! cornier en aripi egale (Dimenslunl, mase, m~rlm1

statlee)

 

.

53

1.18.

Ottl

cornier

eu

arlpl neegale (Dlrr enslunt, mase,

mArlml statrce)

56

1.19.

otel pAtrot

58

1.20.

~lna de

rulare KP

59

1.21.

de rutare Up A

60

1.22.

Otel

rotund

••.•

••

61

1.23.

Tevl din ctel tara sudura laminate

la cald

••.•.•

63

'.24. TevI profUate din otel f:trll sudura. Tevl patrate

••

66

1.25.

levi profilate din otet fAr1 sudurl

Tevt dreptunghlulare

•••

67

1.26.

BandA de otel

••

68

1.27.

Otel lat

70

1.28.

72

Tabelul

1.29.

Tabelul

. 1.30. Tabl~ groad. Ma,a lanor de tabl~ (tg/m) pentru IAtlmea a jI groBl- mea t

TaheJul

1.31.

Tobl~ striatA

.

Tabelul

t.32.

TablA ondulatA

•••

•••.••

••••.•••.•

••••••••

Tabetut

1.33. ProWe din tablA .utaU

 

.

Tabelul

1.34. Olel T

 

Tabelul

1.35.

Suruburl nepbulfe

Ueltat.

numa! la IIIUod~. Dlm_luni

.•.•••.•

Tabelul

1.36. ~untb\1r1 Deplaulle

aoUdtate la forteeare

AU

InUnden

tf

teeteeeee.

Dlm_unl

73

74

76

77

78

79

gO

82

r . ~ ~, ~ i; • UUiPBlHSUL TAR1I'x -ranw. 12 CUPRINSUL TABELELOR
r
.
~
~,
~
i;
UUiPBlHSUL TAR1I'x
-ranw.
12
CUPRINSUL TABELELOR

13

Tabelul

Tabelul

Tahelul

Tabelut

Tabelul

Capitolul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeluJ

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeJul

Tabelul

-Tabelul

Tabelul

Tobelul

Tabelul

Tabelul

Tabeh.:l

TabeJul

Tnbelul

Tabelul

Tabelul

Tabe)ul

Tahelul

'l'abelul

Tahelul

TabeluJ

Tabelul

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.H.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Capitolul 4-

Tabelul

Tabelul

Tabelu]

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabp.lul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Suruburl

nepdsulte

(grosolane

~i

semtpreclse)

Masa

elementejee

de

1mbinare

Suruburl pssutte. Dlmenshmi .,1 mase

Suruburt de tnalta reztstenta pretenslonate. Dlmensluni p mase

Safbe pentru tmbln8rl ell eurubnrt. Dimensiunl

Prlncipalli Iumlzort

din

R.S. Romania de produse .un care se

.

contec-

ttoneeza eenstructll metallce

Mdtfmi

Denumtrlle st stmboturlle preftxelor •

mecanlce exprtmate tn slstemul 51

masura 51

eniHiti de

,

••

.

Incarcart permanente. Invelitorl

Helettl de calcul pentru rortete orizontalc aduse de pedurlle rulante

Podurt rulanfe de uz general. Dlmenstunl "I

gabarne. ApAsarea

rott-

lor,

mase "I vlteze de deplasarc a podurtlor

Actrunea vtntulu!

IncArdrl date de zApadll

Grupele de runettonare a podurJlor rulante

Coelideuti dtnamtcl "p "I a

pentru

calculul

•.•

grinzUor

:

ellklr

de

.

.

rulare

Coenctentt

Numarul podurllor rulante prevazute a eetrone llmultan Caracterlstlcl Ilzfco-mecanlce ale materlalelor metallce Coertctentu 8cpunlior

Alciituirea gruplrflor de actlunl

de simultaneitate la podurile mlante

•.•.•••

•••

Rezisten~e de calcul pentro otel laminat

Valonle coefJc1entllor a,

It, e pentru calcul la oboseaHi •

Grupe)e de

crestare a elementelor ~I ImbinArilor pentru

••

.

.

.

.

"erlficarea la

eboAeaUI

Coeflclcntii de zveltete admJslbfU A o

Sageti admisibile fa .•

•.•

•••.••.••••••••••••••.••••••••

•.•••

Ipoteze de Incarcare ,,1 grupllrl de actlunl •.•.•.•

Coeficientl de slguran1-li •

Re7Istente admlstbile pentru calculul elementelor dtn otel Jammat •

Dtmensiunlle minlme ale laminatelor folosite la confectlenuea con-

•.•

•••••

••••••.•

Dlstanta

mlnlmll: s dlntrc elementele sec1!nnll

otel

pentru aslgw-area1Dtre- tlBeril

structll

din

Clasiflcarea sectlunilor transversale pe

,

Cot"flc1enti de fiambaj q>. Curba A-23

/p. Curba B-23 q>. Cnrba C-23 /p. Curba A-24 /p. Curba B-24 /p. Curba C-24

CoefictenU de flambaj tp. Curba A-26 Coeficlenti de flambaj /p. Curba D-26 Coeflclentl de nambaj .:p. Curba C-26 Coeflclenti de flambaj .:p. Curba A-29

Coeficlentl de fiambaj Coeflclenti de flambaj Coeficientt de nambaj Coeficientl de flllmbaj Coeficientl de fiambaj

Coelicienti

de

Oallli>aj ~. Curba B-29

Coeficfentl de flambaj

Coef1c1enti de fiambaj tp. Curba A-34

tp. Curba C-29

grope de aecpuni pentro calen· lui ]a fl&lIli>o,j

••••.•••••••

_

;

•.•.•••

••

.

.

.

.

.

.

.

,

84

85

g(}

93

g.~

105

,og.

1lJ6.

108'

lit}

111\

118-

122

126-

127

127

128-

1290

134

1:15

1:1&

140

146-

145

'148-

151

152

152

! 155

IS6-

197

1~

19&

200

206-

201

201

202

202

203

203

-

-

201>

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabellll

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

T'lbelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelnl

Thbelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeluI

Tabelul

Tabelul

Tabelu\

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

4.15.

4.15.

4.17.

4,18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

~.24. Coellclent! de flallli>aj <po pentru OL 37 lP'Upa de .ee\lunl a

Ceenctenu

Coellden\!

Coelielentl de llambo,j

Coellelen\!

Ceerrctentt

t.-43

Coeftdent! de Oambaj ~. Curba B-43

~. Curba A-47

Coellel.n\! de llambo,j ~. Curba B-47

de fiambaj (fl.

B-34

~. CUrba

~. Curba B-36 ~. Cw>ba C-36

t.- 36

Curba

de Oallli>aj ~. Curba

de

de

Oambaj

Oambo,j

C-34

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

,.

,.".

•.

~; i. ia

,

,

,

Coenctentt de Oambaj ~. Curba

Coenctentt

de

Oambo,j

4.25.

4.25.

4.27.CGelldenti de llallli>aj

4.2&. Coellclen\! de flambo,j ~ pentru OL 52 grupa de sectrunt a

d. aacttunl b

uttlDll1 a

~alli b

Coeftelen\! de llallli>o,j <p pentru OL 37 lP'Ul'a Ite _DlI1 b

Coeftdentl

de

llambaj

pentru

~

<p

pentru

OL

OL

44

44

_a d"

""epa d.

4.29. CGellcienti d. llambo,j ~ pentru OL 62 _pa

4.30. CGel10Ientli de prom K "coeIIclentll

4.31.

4.32.

de gtrall. a."a

Valorlle coeliclentllor de zveltet" In fun_tl. 41. -til

pentru o.eIurI cu R,=23 daN/mm'; R.=24 daN/mm' j R.=26 daN/IlUD I •

Valorile coellelen\!lo. de sveltete In tcncne de coelicientU iA; i ••'En.

205

:lO8

_

20?

207

208

2tl8

101

209

210

'2'.l6

tt 1

III

212

212

214

215

4.53.

_tru OileIarim R,-.21 daN/_"; Jt.~84daN/

Vil1eIlIe _nel""\ftor Ite IVolle'\'e III laDclfO tie ~

·;

R

9&daN,

iA.

lJiIa19

i •.

4.84.

4.35.

4.35.

4.37.

V-

pentru oteIurl en

R.=43 daN/mm'; R t==47 daN/DImS

220

ot*lulftl

mclllll.tDer 'lie IYl!lo4e III "'''''l1e de lA. i •."

Lungtml4" IIllmbo,j. Grinzl co zib.e1e • Lungtml de ftamblll. 'Stllpl

~ectlunl T obtlnu14 .JlNt tAlarea In douA a QW proW I.

••

••

• •

D1mODllunl.

"'iriml

_

222

222

231

4.38.

Sec\lUai T CU 1.-1. ob\IAUte priD tiIlere dlnu-un proOl I. DlmODllunl.

RMIce.

I

4.39.

4.40.

4.41.

4.42.

Sec\!uul compu.e slmplu T.

DimODllunl. mllrhal .taUco

aripl

egal'

••••••.•••

SectJun1

MirimiltaUc. Secllunl co"",use diu douA coraiere cu arlpl neOflaie jMlllndeplrtal. -I J-. MArl.ml slatlce SectlUJll compnse dill tIouA cornlere ell aripl neogale pll\ln ""Plrtat. 1r. Mllriml .tallce

aripl egale putln 'CItplUtate<>. MAnmi .lallce

compuae din dona corniere ell

patm Gepirtatl 1 r.

4,43, SDCtlnnl compu"" din

cleul

comleee

co

232

233

234

235

236

237

4.44.

Sectiuni compose din doui. corniere

cn

arlpi egale putJ.n cieplrtate Jr' Mlriml alallce

4.45.

donA

".4'/. Sectiuni compuse din douA

Secliuni compuae

S

,\Iunl

compu

din

din

dOlla

prollce

prollle

proflle

U

4.4ll.

] [.

[ I.

,I

Dlmensiuni.

mArlml

statlce

DlmODllunl. nulriml atolle"

0

slnguri platbandA

IT.

DlaODllunl. molrlml ll1atlce

4.48.

4.49.

4.50.

4.M.

4.52.

Sectiun!

Secttuni

compuse dublu T.

oompule

tn

Dimensiunl. martmJ statiee

de

n.

n,

iL

forma

Dimenalunl,

mlrtm1

statlce CaracterlsUcl sec:torlale pentru sectiun! ell 0 axa de aimetrle •••••

de

CoetlcientU k 1 lJI k a In

(uDetle de

marca

otelulul

,,1

coeflcientul

zve1tete 1.

Coeficientul n pentru

calculul

cocClclentulut

A. t r

18

lolldartzarea

Cll

z4b<e1ut"

238

239

240

241

242

244

246

248

252

~ n

li ~t 1

r:

."-0

<

14

C'lJPlRNSUL 'L'Al!tE.LJfrr

OR

CUPRINSUL TABET BlOB

15-

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Capllolul S

4.53.

CoeficientU

~I CII

•••••••••••••.•

••.•.••.••

•.••

~

••.•

258

259

26&

261

263

Tabe)uI

Tabelul

Tabelul

Tab_lui

Tabelul

Tabelu}

6.24. Coeliclentul k,

6.25. Coellclentul k,

.

.

452-

452

453

453

454-

455

456-

4.54. Valorlle realstentet crttlce Euler

4.55.

4.56.

Valorlle

coellclentulul r din retatra (4.48)

.

.

.

 

.

6.26.

Coeficleotul

k 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

6.27.

Coeficlentul

k J

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.28.

Grind

eu

Inlma

pllna.

Rcla~ii pentru

caleulul la stabilltale

localii.

 

(voalare)

t'.29.

Relatii

pentru

calculul

reelstenteler

entree

la

voalare (crlcr; 'f,r;

6.30.

tl

CJ"r)

Efortul unltar critic de

de &igurantA la fJambaj (c,)

ccmperetfe redus (a t r c

coreapunzator

Jj

rl')

coeticlentul

marc.

OL 52

pentru

olelurllr.

OL 44,

OL 37 :

VaJoJ11e coef1clentuJul "

k 8

pentru ealculnl lui lt~

In

lunette de 1(' ••

4.57. Valorile coetictentulul

Tahe1ul

5.1.

Bare rbudte. Secthmt recomandatc

 

Tabelul

5.2.

Ccenctentn c

II

Tabelul

5.3.

Olel I. MArimi sectcrrarc

.

Tahelul

5.4.

Otel

U. MArtm1 sectorfalc

Tabelul

5.5.

caraderl.tiel

geemetriee

p

sectortale

pentru

eecttunne

.

.

.

.

transversale

326

328-

329

340 TabeluJ

Tabelul

341 Tabelul

Tabetul

6.31.

Grluzi cu InAllime varlabllA. CalculuI sAse\ll ••• • • ••••••

459·

6.32.

El<prealile tntegralel IMmdl

 

6.33.

Grinzl &jurate. Dlmenslunl, marlml statlce

 

461>

6.34.

LAtimea maxima a pIleI! platelajulul ]a stavlle 1n Iunctle

de

moduJ

 

de rezemare

474-

T

7.1.

Grinzi cu zabrele.

InAIUml recomandate

eoo

7.2.

Pantele acoperi~rllor

.

601

7.3.

Greutatea proprle a fcrmelor

 

.

803

7.4.

Greutatea proprle a panelor

.

&M

7.5.

7.6.

Grind cu zAbreJe lrapezoldale. Relatii pentru calculul sollcitarllor

Grind ell uUJrelf' trapezoidale en

bare

supllmentare.

Reiatll

pentru

605

ealeulul sollcl_

606·

7.7. Grlnzl Cll zAbrele cu tlIp! paralele cu dlagonale tn K. ReIatlJ pmtru. calculul solicitirllol'

7.9.

Luminitoare dreptunghlulare. Relatll peotru calculul soUcltlrlIor

607

7.8. GrInzi cu :r.lIbreIe cu UJpt paraleJe cu dfagonale tncructsete. Relatfl pentru calculul lolicitirUor ••••

608-

609

7.10.

Luminatoare In forma de M. RelatJI pentru calculul80lleitArUor

6Hl

7.11.

Groslmea recomandata a guseelor

•.

6140

I

8.1. Rezlstente de calcul ale betonului la cornpreslune

652'

8.2. Rezlstente admisibUe ale betonuJui la compreslune

•.•.•

653".

8.3.

Preslnnes admisibilA pe cuzlne!

•.•••• • •

653

8.4.

Aparate de reazem din

ote!. Re1'istente de calcul

657

8.5. Plese ate aparatelor de reazem din fontA. Rezlstente de calcul

.

657

ceje mal uzuale

Tabelul

5.6.

Delormalll ('1') ~ sollcltArI (M", B, MOl) la bare cu

perett

subtlrl

cu

TabeJul

5.7.

profll slmplu conex 50lidtate la n'isuclTe lJi1,ledtcatl Volorlle coeffcJenplor-a

b

•••••••••••.•••••••.••

•.

• • • • • .

. • • •

345

341f

CapUolul

6

TabeluJ

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeJul

TabeluJ

TabeInl

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabelllI

Tabelul

Tabelul

Tabelul

TabeluJ

Tabelul

Tabellli

Tabelul

TabeluJ

Tabelul

TobE-luI

ttl.

Grind cu 1n4ltJme varlabl11. Forme'" rapoarte recomandate

 

.

6.2.

Heactfunf, momente tneovoletoare ~1 slge1J, la

gr1nlJ

drepte

ce

me-

ment de Inerue constant

40:1!

408

6.3.

Grind conUnue cu deschlderi eple. CoeftelentJ

WJnk.1er pentru ealcu-

6.4.

Grind cu Uranll. Relalll de calcul •

lui sollcltirllor M

•.•

T.

•.•.• •

sollcltArilor

6.5.

Grlnda almplll rezematA C11 moment de

InertJe

constant

san

variabil

IncArcatA Cll forte

concentrate IRU dJltribulte normale pe axa

grlnzil

6.6. Grind eonUnue eu deeehtdert egale (NumArul deschlderllor> 3). Soli- eltAr1 M. T produse de un pod rufant

6.7. CoeUclentul a pentru aproxlmarea greutAttl proprfi

 

.

423

6.8,

Coellclenlll

II

p

'"

.

424

&.9. Coellclen\ll~, II ~

 

.

425

6.10. Grlnzl Cll inlma plina.

Rapoarte orieniative hll .•

•.•

~••

•.

421>

6.11. GrJnzi

sudett'. RecomandAri

pentrn

st8btllrea

dlmensiunilor sec~nnii

 
 

transversale (conatruct-ll clyne. industrlale ,I agricole)

 

427

6.12. Grinzl ludate. Recomandlri

pentru

ltabllfrea

dlmensf,uniJor sect-lunii

transversale (Constructu metallce h1drotehniee ~ poduri metaliee)

 

428

dlmensillnilor sootJunii transversale ••

6.15. Grin:zJ compuse. Momente

6.16. Grfnzi compuse.

bande eu Jll.ltmea de 1 em 6.17. Grind compuse nltuite. Momente de Inertie lao pelltru 4 col'Tliere cu

Momente de Inertie lz. pentru doua pachete de plat.

6.13. Grind nituite. RecomandAri

pentru

ltabiUrea

6.14. Rapoarte recomandate tnire tnlUlimea grJnzii p

de Inertie lao ale

~osimea inhnil

••.•

429

430

433

434

 

arlpl egale

43&

6.18.

Grind compuse nitnite. Momente de inertie lz. pentru 4

corniere

en

 

aripi neegale

440

6.19.

Grinzl cu inimll. plina cu sect!une slmetricA. Relatil pentrll eateuJ la

stabllitate locall1. a Inlmilor (voalare)

446

(L20. Grinzl ell immll. pUnA en sectlune ol'simetrieA. Retatn pentru calcnl 13 stabilitate locaia a iolmti (voalare).

44S

6.21. Coeficientul ko

6.22. Coeficientul c

••••

•.•

•••

6.23.

Coeficientul 1]= all a pentru grind cn secUune aimetric9

.

451

451

452

Tabelul

CapUulul

Tabelul

Tab_lui

Tabelul

Tabelul

TabeluJ

Tabelul

416

420 TBbelul

421 Tebelul

422 Tab_lui

Tab_lui

Tahelul

Capit61ul

T8belul

Tab_lui

T&belnI

TabeluJ

Tabelnl

Tabelul

8.6. Aparate de reazem. Rerlstf!nte admlslbUe

 

•.•• • •

658

Tabelul

8.7. ValorUe

coeflclentUor a r

fl

U,

pentru

cakuJuJ

pllellor

de

bad. de

 

forma clrcularA.

668·

Tabelul

8.8. ValorIle coeflclentIlor a ; k 1 ; k 2 pentru calculul bazel sttipIlor

halelor

 

industriale

674'

TabeJul

8.9.

~umburl de aDcoraj. Ancorare directA. Elfmfnte

constructive

de

 

ealcul

676'

TabeJui

8.10. ~urubi.lr1 de ancoraj. Ancorare mt'camcA. Elemenle coustrucU"e

de

 

caIeul

671"

1."abelul

8.11. CoeficlentU al. all ,I p pentru calcutuJ plAcll de bozA•••

•••.

680,

Capilolul

9

Tabelul

9.1.

Otel cornier cn aripi I'gule. Date constructive pentm reallzarea prlnde- rIlor

737"

TabeIuJ

9.2.

Otel co!'I1Jer

cn

arlpl

net'gale.

Date

constructive

pentru

reallzarea

 

prinrler1Ior

7390