Sunteți pe pagina 1din 478

""

- ! '\
Activltatea de prolectare In constructll In general sl In domenlul ...AI 'I t"
eonstrncIillor meta1Ice In special este 0 actlvitate complexa, creetoare, Acodemician prof. DAN MATEESCU * Dr. ing. lOAN CARABA
IqInerul proiectant trebuind sa .lAplneasea deopotrtva metodele rno-
dem.ede caleul :jli de alcatulre a secttunllor ca $1 materialele de eonstruc-
t1l 41 caracteristicile acestora, fUnd mereu preocupat de reducerea con-
aumurilor de materiale sporirea gradulul de rn exploatare,
, Eficienta tehnlce-econcmlca a unei constructtt este ccndltionata de
mal multi factori, cum ar fi: calitatea costul materialelor, nivelul
$Wntific a1 metodelor de ealeul !?i de dimensionare, alcatuirea rattonata
8 elementelcr sl subansamblurilor a ansarnblurilor, tehno- CONSTRUCTII METALICE
1011& de executie si de montaj.
In Iucrarea de iata, asa cum dealtfel exprtma $1 titlul eartH. se
fnstst4 tn special asupra factorilor deftnttt prin metodele de calcul $1 de
dimensionare sl de alcatutrea constructlva a sectjuntlor elementelor
din otel.
Lucrarea euprinde doua piirli. In prima parte se trateaza probleme CALCULUL $1 PROIECTAREA ELEMENTELOR DIN OTEL
de calcul de proieetare a elementelor din ctel realizarte din produse-
laminate la cald, iar in partea a doua se trateaza aceleasl probleme in
ceaul clnd elementele stnt realizate din produse laminate la eece.
In Iucrare se prezlnta, in mod sistematizat, relattt de calcul tn spi-
ritul standardelor oficiale valabile in tara noastra.
Av1nd in vedere continutul lucs-ari! bogat in exemple de calcul,
tndicatii constructive recomandarl de proiectare, numeroase tabelc-
etc., lucrarea de fata repreztnta un tratat de baza pentru definirea con-
ceptiei de proiectare in constructtlle din otel:;;i se adreseaza unui Iarg
cere de cititori, ingineri constructori si studenti, care Jst desfA:;;oara aeti-
vitatea tn domeniul constructttlor civile, industriale si agricole, a construc-
tiilor metalice htdrctehnlce .!1i a podurtlcr metalice.

....._._- ,
Redactor: ing. EMIUA ILIE
Tenncredactcr : VALERIU MORARESCU
Coperta # supracoperta : arh. VALERIAN AGALOPOL
(- - ..
..
\ 1 '(
lav
.-_.......-
! e ,
10)
Bun de tl.par : 27.11.11180. Coli de tiper : 59,25.
C.Z. 624.0lf : 624.04.
Intreprinderea poUgraf1cA "Banat" TirnlfOara
ca.lea AiradUluJ m". 1.
(@)
ComandaDil". 2t
G
EDITURA TEHNICA
u CUR E $ T I - I'.
Pr9faJfI
Rezullatele aclivi/a/ii in domeniul comtruc/iilor, ca dealtfel lit
toate domeniile aclivita/ii inqineresti, slnt judecate prin eficien/a
lehnicii $i economicii reolizaiii.
Eiicienia tehnico-economicii a unei constructii este condi/ionatii tk
urmiitorii factori :
- Faclorul "material" inieroine In condi/ionarea eficientei prin
calitate $i cost.
- Factorul ,,metode de calcul $i de dimemionare" este exprimat
prin nivelul $tiin/ific, ieoretic $i experimental, al normelor oficiale
care reglementeazii calculul construciiilor,
- Al treileo [actor "alciituirea construciiuii de ansamblu $i de de-
ta/iu" este In principal deietminat de nioelul de pregiitire profesionalii
a proiectaniilor,
- Faciorii prioind "tehnologia de executie $i de montaj" depintl
de nivelul de pregiitire al [ortei de muncii $i de dotarea tehnicii a uni-
tii/i/or de execuiie si monlaj,
In lucrarea "Comtructii metalice. Calculul $i proiectarea elemen-
telor din oiel", asa cum dealtfel exprimii $i titful cartii, se insistt: In
special asupra factorilor: metode de calcul $i de dimemionarea $i
olctiiuirea sectiunilor elementelor executate din oiel,
Relatiile de calcul, indicatiile construciioe, recomandiirile de pro-
iectare $i numeroasele exemple ilustrative slnt prezentoie In spiriiul
standardelor oficiale valabile In tara noastrii In momentul de fatii
pentru diferitele tipuri de constructii $i anume:
- metoda dupii stiirile limitii pentru construciiile civile, industriale
$i agricole (STAS 10108/0-78) ;
) - metoda rezistenielor admisibile pentru constructiiie metalice
hidrotehnice $i pentru poduri metalice de cale feratii si de sosea
(STAS 1911-75, STAS 1844-75).
In mu/te cazuri, prin exemplele prezentate, s-au realizat com-
paratii lntre dijeritele moduri de alciituire constructioii (diverse tip uri
...

de seciiuni] si de realizare tehnoloqicii (cu sudurii, nituri,
ceea ce indeamnii pe cititor La rejiectii in priointa aleqerii solutiei
optime.
Lucrarea se adreseazii inginerilor constructori in general, in mod
special celor care lucreazii in proieciore cit siudentilor din [acultii-
tile de construetii.
A uiorii exprimli regretul lor prioind absenta din colectiu a pro-
fesorului dr. ing. Daniil RO$u. decedai, coaulor a unci lucriiri in acelasi
domeniu, apiirutii In anul 1972.
Multumim anticipat acelora care prin suqesiii, obseroatii, /JOr con-
tribui la 1mbuniitiitirea unei eueniuale noi editii.
Autorii [olosesc aceastii ocazie peniru a multumi Editurii tehnice
in mod special Redaciiei de construciii pentru colaborarea colegialii
la aceastli reusiiii, precum tuturor acelora din cadrul Intreprin-
derii Poliqrajice .Banat" care au participat la aceastii realizare.
AfJTOfUI
Cupr
PREFATA ..
Partea InlU
Elemente de eonstroeiii dlo olel reallzate din prodose laminate la eald
1. ll.wlale PDtru es:eeutarea coastrDeJIUor metaUce .................
1.1. Oteluri utiUzate tn R. S. Remaula pentru ecnrecttonarea constrnctlllor metallce
1.1.1. Oleluri de uz general ........................... . .
1.1.2. oteluri reetsteate la coroziune atmosrerlcl .................
1.1.3. otelurl cu granulatte llnA pentru con.truc\U sudate . .........
1.1.4. Otehrrr erlogenlce .
1.1.5. Oteluri cu llmlta de curgere foarte rldlcati .................
1.1.6. Otehrrr aUate .
1.2. Reeomandiri prlvfnd alegerea caUtAttt materlalelor- .
1.2.1. Materialepentru elemente de construetu din ote! .............
1.2.2. Malerlale pentru ImblnArl .......
1.3. SorUment de produse finite din etet Joloslt 18 DZInarea constntettllor
melllle.
1.3.1. Produse laminate .............................................
1.3.2. Elemente de tmblnare ...................................
1.4. Exemple de alegere a calltiitil matertaluluf , ......................
n s
5
19
19
19
26
26
28
28
28
29
32
37
41
.8
98
98
2. EleIDen1e generale de dlmenslonare a eonstruetlttcr din 0tel . . . . . . . . . . . . 105
2.]. GeneraUIIII . .. . . .. 105
2.1.1. UnltAII de mAsurA 105
2.1.2. Metode de calcnl ale constructlUor din etet 107
2.1.3. A.pun! lu construettl . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. 107
2.1.4. Caracterlsticile acttunllor ,1 matertalelor , .. .................... 126
2.1.5. Indtcattt generate prlv1nd alcatulrea secttunti elementelor de eenstrue-
III din otel 129
2.2. Metoda de calcut dupA starlle Umita 133
2.2.1. Prlnclplile metodel 133
2.2.2. Gruparea acttunllcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.2.3. VerWcarea slgurantet constructlllor dupa metoda stArl.lor IimitA.... 137
2.3. Metoda reeretentetor admfsibUe 149
2.3.1. PrlnclpM metcdel 149
2.3.2. InclrcArl, actlnnl .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ]50
2.3.3. Verlficarea sJgurantel constructlllor dupa metoda reststentelor adml-
.lbU. 152
2.4. CondltH constructive.......................... ........ 1M
a. B.... IOlieltata fa InllDder. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . 158
3.1. Elemente de eatcut ................................... 158
3.1.1. Alcltulrea barelor soUcltate 18 tntlndere . . . . . . . 158
3.1.2. Dlmenslonarea barelor sollcltate la InUndue centrlcl ,I exeentrici 159
3.1.3. SoUdarizarea elementelor Intlnse ............. 1&3
3.2. Ex.mpt. d. calcu1 . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 165
8
CUPRIiNS CUPIU:!<S
9
4. Bare soneUate 18 eempresfune teouleA ,1 exeeotrlrA ................
4.1. Elemente de calcut ..........................................
4.1.1. GeneralltA\l .........................
".1.2. Dimenslonarea aproxlmatlva a barelor soUcitate la compreslune
centrlcA
4.1.3. Verlf1carea sectfunff barelcr soUcitate 18 rompreslune centrtc:l. ..
4.1.4. gelldertzarea aecttuDilor barelor comprfmate centric .........
4.1.5. vertricarea secthmtl harelcr soUeltate la compreslune eentrrea dtn
tncarcAri repetate
4.. t.&. Dlmenslonarca barelor comprlmate excentrte ...................
4.2. Exemple de calcul .....................................
e. Elemente IOUellate 10 rasuelre, ..............
5.1. Elemente de celcul ..............................................
5.1.1. Generalttatl ............................ .
5.1.2. AlcAtuirea secttunu barelOl' IOUc1tate 1& JisUclre ... "' ......
5.1.3. Alegetea se!11unU bare10t aoUcltate la lAsucire lncovoJere-rAsu-
eire
5.1.4. Calculul elemerrtefnr sollettate In m.suclre .
5.2. Exemple de calcul ............................................
e. EleDieJlte soUettate la intovolere . " .
6.1. Elemente de calcnl la grind din otel cu ceracterlstlcl mecamee ..
601.1. GenerallU\1 ..................
&.1.2. AlcA.tuirea grinzilor .cu tnlma pUnA .
6.1.3. Determinares elementelor de ba7.a pentI'U alegerea secpunll .
6.1.4. Alegerea sectluall grinldlor en inhd pUni .................
6.1.5. VerU1carea sectlunll gnnzllcr cu inimi pUna ...................
6.1.6. Rlgldlzi\rl ...........
6.1.7. Prlnderi 1mblni\rl la grlnzlle en InimA pllBA...
6.1.8. Etapele prlnclpale In proleetarea nne! grlnzI en lnimA pllnll ....
6.1.9. Grind metalice cu golurt in tntma .
(\.2. 'ten'lertte.' de eetcut la grinzl din eu earacteristlei mecanlce dlferite.
Grlnzt hlbrlde
6.3. Grind ell inimA pUna pretensionate ..
6.4. Calcutut platelajelor planseelcr din otel .
6.5. Exemple de eateul ..............................................
7. GriDZl eu dbrele .
7.1. Elemente de ealcul ..............................
7.1.1. GeneralltA\1 .
7.1.2. Alcatuirea grInzUor cu ziibrele .
7.1.3. Alegerea sistemului grln7.llor cu dbrcle .
7.1.-4. StablUrea dimensiunllor prlnclpale ale grlnzHor ell zabrelc .
7.1.5. Calculul sollcltArllor 1n barele grlnzllor eu zA.bre1e .............
7.1.6. Dtmenaionarea b81'e1or pinzllor en zAbr. ........ ' .
7.1.7. AlcMnlrea II vel'lll.atea gus.dnt ......................
7.2. E1eDlple de calcul .........................................
194
194
194
19&
230
252
254
254
264
322
322
322
324
327
327
354
401
401
401
401
406
42;)
431
462
465
465
465
467
468
471
475
596
596
596
596
59g
598
602
611
614
616
.'. ..................................... ". 0" 'c'" .
Elemeate de calcul .
8.1.1. Beazeme simple .
8.1.2. Reazeme fixe (arUculatii) .
8.1.3. Reazeme tncastrate 0
8.2. Exemple de calcut .............................. 0 '.'
Sill. tmblDarea elementeJor meteuee . 0 0 0 .
9.1. Elem.ente de caleul ........................................
9.1.1. GeneraUtA\1 ..........................................
9.1.2. tmblnAri en nlturt .......................................
9.1.3. tmblnilr1 en surubur! .
9.1.4. tmbinArt cu sudura -.'
9.2. Exemple de ealcul ..............................................
9.2.1. tmblnlirl en nituri ......................................
9.2.2. tmbinArt cu suruburf ................................
.9.2.3. tmbinart Cll sudurA -,' ....)... , .............
'8I'lea ....
E1emente de eonstrnetli din otel realizate din prom.. din tahl. suhfl'"
formatl! la reee
10. lIaterlale pentmexeenterea eonstnIcJlllor metallee din prolUe dIDtablA sUbtile.
10.1. Materlale din care ee confecttoneazA elementele de eonatntctll ...........
10.2. Materiale de 1mbtnare .............................................
10.2.1. Nitnrl .................. '" ...........................
10.2.2. Suruburt .
10.2.3. Electrozl ...................................................
10.2.4. Adedvl ...................................................
10.3. Sortiment de profile din tabla subtlre .
11. Elemeute geuerale de dlmensionare. ...............
11.1. GeneralltA,I ...............................
11.2. Celcujut caracterlstlcllor geometrlce eectortete .
11.3. AicAtutrea elementelor de censtruettt ..
11.4. VerilIci\rI generale ................................
11.4.1. ConditJ1le capacttAtJi portante de exploatare .
11.4.2. Condl\llle de rlgldltate ..........................
11.4.3. ConditiUe constructive .
11.5. ExempJe de ealcul .......................................
12. Ejemente sollcitate Ia Intlndere t('otrhf .
12.1. Elemente de calenl .
12.2. ExempJe de ealcul .................................................
18. Elemente sollcitate 10eamp restune (,I'otrldi.
13.1. Elemente de calcul .........................................
13.1.1. GeneralltA\1 .........................................
13.1.2. AlcAtulrea Jolt alegerea scctlunU .
13.1.3. Verlftearea elementelor eomprlmate centric .
13.2. Exemple de calcul ..................... " .....
.00
650
651
663
670
681
735
735
735
736-
7511
764
779
7711
804
820
867"
867"
87()'
87n.
871
872
872
873,
874.
874.
875.
881,
881
886.
886.
887
887
899.
899.
89g.
901,
901
901
902
llO3.
910.
"
,.--
10
CUPlUNS
Cuprinsul tabelelor
J
.1
Capitolul 1
Tabelul t.s
"ariPa imll
24
22
.28
29
30
33
39
40
42
46
47
47
49
50
51
52
53
56
58
59
60
61
63
66
67
68
70
72
73
74
76
77
78
79
gO
82
Otelu.ri de "Z leDeraJ utlUzate In R.S. RomAnia la uzlnarea construe-
tiller metaUce
t.2. Oteluri rezlsteate la cerezlunea atmosferld. f1 otelurl cu granulatJe
lina utlUzate In R.S. RomAnia la uzinarea conatructUlor
1.3. Llmlta de curgere a sudablle pentru dlfer1te .trepte de tee,.
peraturi
1.4. hrnuenta gradulut de dezoxldare asupra eostulut ....
1.5. Indlcatrl generale prlviud alcgerea calltAtII otelurller .
1.6. ValorUe faetorilor K, S. B ..........................
1.7. Suruburl. Pfullte, Grupe de caracter1stlcl. meeanlce .........
1.8. RecomandArl prlvtod alegereacaUtltlimater1a1elor de tmbinare
1.9. Condltll f1 oteluri Indicate pentru executarea 'uruburllor ......
1.10. CalltAt\ de e1eclrozl pentru sudare labrlcatlla Clmpla TurzII ..
<de electrozl. pentru sudare fabrlcatl la Buzlu ......
1.12. Strme ,I fiuxuri peotru sudarea automatA a otelurllor ...........
1.13. Otel I (Dlmenslun!, mase. mArlml statlce) .....................
1.14. otel I economic (Dtmenslunl, mase, mArlmi staUee) ........
L1S. O\e1 U (Dlmenstunl male. mlirlml, statlce) .........
1.16. U economic (Dirrensiuni, mase, mllrlml staUce) ..
L17. ate! cornier en aripi egale (Dimenslunl, mase, statlee) .
1.18. Ottl cornier eu arlpl neegale (Dlrr enslunt, mase, mArlml statrce) ...
1.19. otel pAtrot ..
1.20. de rulare KP ..
1.21. de rutare Up A ........................................
1.22. Otel rotund .............................................
1.23. Tevl din ctel tara sudura laminate la cald ..................
'.24. TevI profUate din otel f:trll sudura. Tevl patrate ..............
1.25. levi profilate din otet fAr1 sudurl.. Tevt dreptunghlulare .......
1.26. BandA de otel ................................................
1.27. Otel lat ..
1.28. ..
1.29. .
1.30. groad. Ma,a lanor de (tg/m) pentru IAtlmea a jI groBl-
mea t
1.31. striatA .
t.32. TablA ondulatA .......................
1.33. ProWe din tablA .utaU .
1.34. Olel T ..
1.35. Suruburl nepbulfe ..Ueltat. numa! la Dlm_luni ...
1.36. Deplaulle aoUdtate la forteeare AU InUnden tf teeteeeee.
Dlm_unl
Tabelul
Tabelul
irabelul
Tabelnl
Tabelul
Tabelnl
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabe)'11
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabeJul
TabeJuI
Tabelul
Tabelul
TaheJul
Tabelul
Tabetut
Tabelul
Tabelul
Tabelul
'14. E_ U.I.... Ia locovol.... ,., ,., ,................. 920
14.1. Elemente de calcul .............................................. 920
14.1.1. A1cilDlrea sectlunllor 920
14..1.2. DlDlenJionarea elementelor solicitate Ia tncovoiere .............. 920
14.2. Exemple de eereut , 924
"15. E_.teauplIIe lalOUeltArlaxlale ,I de tneovolere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
15.1. Elemente de ealcul ........................................... ,M
15.1.1. Alcituirea sectfunller 934
16.1.2. Verifiearea seettunttor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
15.2. Exemplu de ealcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936
.. IlIIbillarea prelileJor dbi tablA .ubtlre formate I. reee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939
16.1. E1e te de calcul ,..... 939
16.1.1. G UtAti ,..... 939
16.1.2. Imbloirl cu nlturl 939
16.1.3. Imbloirl CD suruburl 940
16.1.4. ImblDlri cu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. 940
16.2.. Exempln de caleul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
BiiUo,.."r" 947
r '
.

i;
12

CUPRINSUL TABELELOR UUiPBlHSUL TAR1I'x..-ranw.
13
Capitolul 2
Tabelul 2.1. Mdtfmi mecanlce exprtmate tn slstemul 51 .
Tabelul 2.2. Denumtrlle st stmboturlle preftxelor .............. , ............
Tabelul 2.3. eniHiti de masura 51 .........................................
TabeluJ 2.4. Incarcart permanente. Invelitorl ................................
Tabelul 2.5. Helettl de calcul pentru rortete orizontalc aduse de pedurlle rulante ..
Tabelul 2.6. Podurt rulanfe de uz general. Dlmenstunl "I gabarne. ApAsarea rott-
lor, mase "I vlteze de deplasarc a podurtlor
4.15. Ceenctenu de fiambaj (fl. Curba B-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4.15. Coellden\! de Oallli>aj Curba C-34 , , :lO8
4.17. Coelielentl de llambo,j CUrba ..t.- 36 , , . . . . . . . . . . . . . . . _
4,18. Coellelen\! de Oambaj Curba B-36 ,.......... 20?
4.19. Ceerrctentt de Oambo,j Cw>ba C-36 ,...................... 207
4.20. Coenctentt de Oambaj Curba ..t.-43 ,.................. 208
4.21. Coeftdent! de Oambaj Curba B-43 .. . .. 2tl8
4.22. Coenctentt de Oambo,j Curba A-47 101
4.23. Coellel.n\! de llambo,j Curba B-47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 209
Coellclent! de flallli>aj <po pentru OL 37 lP'Upa de .ee\lunl a ,. 210
4.25. Coeftelen\! de llallli>o,j <p pentru OL 37 lP'Ul'a Ite _DlI1 b '2'.l6
4.25. Coeftdentl de llambaj pentru OL 44 _a d" uttlDll1 a ....... tt 1
4.27.CGelldenti de llallli>aj <p pentru OL 44 ""epa d. b .,...... III
4.2&. Coellclen\! de flambo,j pentru OL 52 grupa de sectrunt a .. ,.". 212
4.29. CGellcienti d. llambo,j pentru OL 62 _pa d. aacttunl b ...... 212
4.30. CGel10Ientli de prom K "coeIIclentll ......... de gtrall. a."a........ 214
4.31. Valorlle coeliclentllor de zveltet" In fun_tl. 41. -til i. ia
pentru o.eIurI cu R,=23 daN/mm'; R.=24 daN/mm' j R.=26 daN/IlUD
I
215
4.32. Valorile coellelen\!lo. de sveltete In tcncne de coelicientU iA; i ' En.
_tru OileIarim R,-.21 daN/_"; daN/....; R....9&daN,..lJiIa19
4.53. Vil1eIlIe _nel""\ftor Ite IVolle'\'e III laDclfO tie iA. i .
pentru oteIurl en R.=43 daN/mm'; Rt==47 daN/DImS 220
4.84. V- .....mclllll.tDer 'lie IYl!lo4e III "'''''l1e de lA. i ." __ ot*lulftl
4.35. Lungtml4" IIllmbo,j. Grinzl co zib.e1e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 222
4.35. Lungtml de ftamblll. 'Stllpl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 222
4.37. T obtlnu14 .JlNt tAlarea In douA a QW proW I. D1mODllunl.
_ "'iriml _... 231
4.38. Sec\lUai T CU 1.-1. ob\IAUte priD tiIlere dlnu-un proOl I. DlmODllunl.
__..I RMIce. 232
4.39. Sec\!uul compu.e slmplu T. DimODllunl. mllrhal .taUco ... 233
4.40. SectJun1 compuae din dona corniere ell aripl egal' patm Gepirtatl 1r.
MirimiltaUc. 234
4.41. Secllunl co"",use diu douA coraiere cu arlpl neOflaiejMlllndeplrtal. -I J-.
MArl.ml slatlce 235
4.42. SectlUJll compnse dill tIouA cornlere ell aripl neogale pll\ln ""Plrtat. 1r.
Mllriml .tallce 236
4,43, SDCtlnnl compu"" din cleul comleee co aripl egale putln 'CItplUtate <>.
MAnmi .lallce 237
4.44. Sectiuni compose din doui. corniere cn arlpi egale putJ.n cieplrtate Jr'
Mlriml alallce 238
4.45. Secliuni compuae din dOlla prollce ] [. Dlmensiuni. mArlml statlce 239
4.4ll. S..,\Iunl compu.. din donA prollle [ I. DlmODllunl. nulriml atolle" 240
".4'/. Sectiuni compuse din douA proflle U ,I 0 slnguri platbandA IT.
DlaODllunl. molrlml ll1atlce 241
4.48. Sectiun! compuse dublu T. Dimensiunl. martmJ statiee 242
4.49. Secttuni oompule tn forma de n. n, iL Dimenalunl, mlrtm1
statlce 244
4.50. CaracterlsUcl sec:torlale pentru sectiun! ell 0 axa de aimetrle ... 246
4.M. CoetlcientU k1 lJI ka In (uDetle de marca otelulul ,,1 coeflcientul de
zve1tete 1. 248
4.52. Coeficientul n pentru calculul cocClclentulut A.
t r
18 lolldartzarea Cll
z4b<e1ut" 252
Tabelul
84 Tabelul
85
Tabelul
Tabelul
g(}
Tabelul
93
Tabelul

Tabelul
Tabellll
Tabelul
Tabelul
105
Tabelul
,og.
Tabelul
1lJ6.
Tabelul
108' Tabelul
lit}
Tabelul
111\
T'lbelul
118-
Tabelul
122
126- Tabelul
127
127
Tabelul
128-
1290
Tabelul
134
1:15 Tabelnl
1:1&
Thbelul
140
Tabelul
146-
Tabelul
145
'148-
151 Tabelul
152 Tabelul
152
! 155
TabeluI
IS6- Tabelul
Tabelul
197

Tabelu\
19&
200
Tabelul
206-
Tabelul
201
Tabelul
201
Tabelul
202
Tabelul
202
203
Tabelul
203
Tabelul
-
-
Tabelul
201>
1.37. Suruburl nepdsulte (grosolane semtpreclse) Masa elementejee de
1mbinare
1.38. Suruburl pssutte. Dlmenshmi .,1 mase ............................
1.39. Suruburt de tnalta reztstenta pretenslonate. Dlmensluni p mase .
1.40. Safbe pentru tmbln8rl ell eurubnrt. Dimensiunl ..................
1.41. Prlncipalli Iumlzort din R.S. Romania de produse .un care se contec-
ttoneeza eenstructll metallce
2.7. Actrunea vtntulu! .........................................
2.8. IncArdrl date de zApadll .
2.H. Grupele de runettonare a podurJlor rulante : .
2.10. Coelideuti dtnamtcl "p "I a pentru calculul grinzUor ellklr de rulare
2.11. Coenctentt de simultaneitate la podurile mlante .
2.12. Numarul podurllor rulante prevazute a eetrone llmultan ...........
2.13. Caracterlstlcl Ilzfco-mecanlce ale materlalelor metallce .
2.14. Coertctentu 8cpunlior .
2.15. Alciituirea gruplrflor de actlunl ......................
2.16. de calcul pentro otel laminat .
2.17. Valonle coefJc1entllor a, It, e pentru calcul la oboseaHi ..........
2.18. Grupe)e de crestare a elementelor ImbinArilor pentru "erlficarea la
eboAeaUI
2.19. Coeflclcntii de zveltete admJslbfU Ao ...
2.20. Sageti admisibile fa .....................................
2.21. Ipoteze de Incarcare ,,1 grupllrl de actlunl ......................
2.22. Coeficientl de slguran1-li ..........................
2.23. Re7Istente admlstbile pentru calculul elementelor dtn otel Jammat ...
2.24. Dtmensiunlle minlme ale laminatelor folosite la confectlenuea con-
structll.... din otel
2.25. Dlstanta mlnlmll: s dlntrc elementele sec1!nnll pentru aslgw-area1Dtre-
tlBeril
Tabelul
Tahelul
Tabelut
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabeJul
Tabelul
-Tabelul
Tabelul
Tobelul
Tabelul
Tabelul
Tabeh.:l
TabeJul
Tnbelul
Tabelul
Tabelul
Tabe)ul
Tahelul
'l'abelul
Tahelul
TabeluJ
Capitolul 4-
Tabelul 4.1. Clasiflcarea sectlunilor transversale pe grope de aecpuni pentro calen
, lui ]a fl&lIli>o,j
4.2. Cot"flc1enti de fiambaj q>. Curba A-23 ..............
4.3. Coeficlentl de fiambaj /p. Curba B-23 .
4.4. Coeflclenti de flambaj q>. Cnrba C-23 _ .
4.5. Coeficientt de nambaj /p. Curba A-24 ; .
4.6. Coeficientl de flllmbaj /p. Curba B-24 .
4.7. Coeficientl de fiambaj /p. Curba C-24 .
4.8. CoefictenU de flambaj tp. Curba A-26 .
4.9. Coeficlenti de flambaj /p. Curba D-26 .
4.10. Coeflclentl de nambaj .:p. Curba C-26 ........................
4.11. Coeflclenti de flambaj .:p. Curba A-29 ...........................
4.12. Coelicienti de Oallli>aj Curba B-29 ,
4.13. Coeficfentl de flambaj tp. Curba C-29 ......................
4.14. Coef1c1enti de fiambaj tp. Curba A-34 ..
Tabelul
Tabelu]
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabp.lul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul

n
1
li
r:
."-0
14 C'lJPlRNSUL 'L'Al!tE.LJfrr..OR
<
CUPRINSUL TABET BlOB
15-
Capllolul S
Tahe1ul 5.1. Bare rbudte. Secthmt recomandatc .
Tabelul 5.2. Ccenctentn c II .
Tabelul 5.3. Olel I. MArimi sectcrrarc . .
Tahelul 5.4. Otel U. MArtm1 sectorfalc .
Tabelul 5.5. caraderl.tiel geemetriee p sectortale pentru eecttunne transversale
ceje mal uzuale
Tabelul 5.6. Delormalll ('1') sollcltArI (M", B, MOl) la bare cu perett subtlrl cu
profll slmplu conex 50lidtate la n'isuclTe lJi1,ledtcatl
TabeJul 5.7. Volorlle coeffcJenplor-a b ..... . .
Capilolul 9
Tabelul 9.1. Otel cornier cn aripi I'gule. Date constructive pentm reallzarea prlnde-
rIlor
TabeIuJ 9.2. Otel co!'I1Jer cn arlpl net'gale. Date constructive pentru reallzarea
prinrler1Ior
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
CapUolul
TabeluJ
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabeJul
TabeluJ
TabeInl
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabelllI
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabeluJ
Tabelul
Tabellli
Tabelul
TabeluJ
Tabelul
TobE-luI
4.53. CoeficientU C CII ..................
4.54. Valorlle realstentet crttlce Euler .
4.55. Valorlle coellclentulul r din retatra (4.48) .
4.56. VaJoJ11e coef1clentuJul " pentru ealculnl lui .
4.57. Valorile coetictentulul k 8 In lunette de 1(' ..............
6
ttl. Grind cu 1n4ltJme varlabl11. Forme'" rapoarte recomandate .
6.2. Heactfunf, momente tneovoletoare slge1J, la gr1nlJ drepte ce me-
ment de Inerue constant
6.3. Grind conUnue cu deschlderi eple. CoeftelentJ WJnk.1er pentru ealcu-
lui sollcltirllor M T.
6.4. Grind cu Uranll. Relalll de calcul sollcltArilor ...........
6.5. Grlnda almplll rezematA C11 moment de InertJe constant san variabil
IncArcatA Cll forte concentrate IRU dJltribulte normale pe axa grlnzil
6.6. Grind eonUnue eu deeehtdert egale (NumArul deschlderllor> 3). Soli-
eltAr1 M. T produse de un pod rufant
6.7. CoeUclentul apentru aproxlmarea greutAttl proprfi .
6.8, Coellclenlll II p '" .
&.9. II .
6.10. Grlnzl Cll inlma plina. Rapoarte orieniative hll .......... ...
6.11. GrJnzi sudett'. RecomandAri pentrn st8btllrea dlmensiunilor
transversale (conatruct-ll clyne. industrlale ,I agricole)
6.12. Grinzl ludate. Recomandlri pentru ltabllfrea dlmensf,uniJor sect-lunii
transversale (Constructu metallce h1drotehniee poduri metaliee)
6.13. Grind nituite. RecomandAri pentru ltabiUrea dlmensillnilor sootJunii
transversale
6.14. Rapoarte recomandate tnire tnlUlimea grJnzii p inhnil ..
6.15. Grin:zJ compuse. Momente de Inertie lao ale lnJmJl. . ............
6.16. Grfnzi compuse. Momente de Inertie lz. pentru doua pachete de plat.
bande eu Jll.ltmea de 1 em
6.17. Grind compuse nltuite. Momente de Inertie lao pelltru 4 col'Tliere cu
arlpl egale
6.18. Grind compuse nitnite. Momente de inertie lz. pentru 4 corniere en
aripi neegale
6.19. Grinzl cu inimll. plina cu sect!une slmetricA. Relatil pentrll eateuJ la
stabllitate locall1. a Inlmilor (voalare)
(L20. Grinzl ell immll. pUnA en sectlune ol'simetrieA. Retatn pentru calcnl 13
stabilitate locaia a iolmti (voalare).
6.21. Coeficientul ko .................................................
6.22. Coeficientul c ........................................
6.23. Coeficientul 1]= all a pentru grind cn secUune aimetric9 .
258
259
26&
261
263
326
328-
329
340
341
345
341f
40:1!
408
416
420
421
422
423
424
425
421>
427
428
429
430
433
434
43&
440
446
44S
451
451
452
Tabe)uI
Tabelul
Tabelul
Tab_lui
Tabelul
Tabelu}
Tabetul
TabeluJ
Tabelul
Tabelul
Tabelul
CapUulul
Tabelul
Tab_lui
Tabelul
Tabelul
TabeluJ
Tabelul
TBbelul
Tebelul
Tab_lui
Tab_lui
Tahelul
Capit61ul
T8belul
Tab_lui
T&belnI
TabeluJ
Tabelnl
Tabelul
Tabelul
Tabelul
TabeJul
TabeJui
1."abelul
6.24. Coeliclentul k, . .
6.25. Coellclentul k, .
6.26. Coeficleotul k 3 .
6.27. Coeficlentul kJ
6.28. Grind eu Inlma pllna. pentru caleulul la stabilltale localii.
(voalare)
t'.29. Relatii pentru calculul reelstenteler entree la voalare (crlcr; 'f,r;
CJ"r)
6.30. Efortul unltar critic de ccmperetfe redus (at r c._Jj rl') tl coeticlentul
de &igurantA la fJambaj (c,) coreapunzator pentru olelurllr. marc.
OL 37 : OL 44, OL 52
6.31. Grluzi cu InAllime varlabllA. CalculuI sAse\ll ...........
6.32. El<prealile tntegralel IMmdl ..
6.33. Grinzl &jurate. Dlmenslunl, marlml statlce .......................
6.34. LAtimea maxima a pIleI! platelajulul ]a stavlle 1n Iunctle de moduJ
de rezemare
T
7.1. Grinzi cu zabrele. InAIUml recomandate .........................
7.2. Pantele .
7.3. Greutatea proprle a fcrmelor .
7.4. Greutatea proprle a panelor .
7.5. Grind cu zAbreJe lrapezoldale. Relatii pentru calculul sollcitarllor
7.6. Grind ell uUJrelf' trapezoidale en bare supllmentare. Reiatll pentru
ealeulul sollcl_
7.7. Grlnzl Cll zAbrele cu tlIp! paralele cu dlagonale tn K. ReIatlJ pmtru.
calculul solicitirllol'
7.8. GrInzi cu :r.lIbreIe cu UJpt paraleJe cu dfagonale tncructsete. Relatfl
pentru calculul lolicitirUor
7.9. Luminitoare dreptunghlulare. Relatll peotru calculul soUcltlrlIor
7.10. Luminatoare In forma de M. RelatJI pentru calculul80lleitArUor .....
7.11. Groslmea recomandata a guseelor ...............................
I
8.1. Rezlstente de calcul ale betonului la cornpreslune .................
8.2. Rezlstente admisibUe ale betonuJui la compreslune ............
8.3. Preslnnes admisibilA pe cuzlne! ...........................
8.4. Aparate de reazem din ote!. Re1'istente de calcul ................
8.5. Plese ate aparatelor de reazem din fontA. Rezlstente de calcul .
8.6. Aparate de reazem. Rerlstf!nte admlslbUe .....................
8.7. ValorUe coeflclentUor a r fl U, pentru cakuJuJ pllellor de bad. de
forma clrcularA.
8.8. ValorIle coeflclentIlor a ; k1 ; k2 pentru calculul bazel sttipIlor halelor
industriale
8.9. de aDcoraj. Ancorare directA. Elfmfnte constructive de
ealcul
8.10. de ancoraj. Ancorare mt'camcA. Elemenle coustrucU"e .. de
caIeul
8.11. CoeficlentU al. all ,I p pentru calcutuJ plAcll de bozA.........
452-
452
453
453
454-
455
456-
459

461>
474-
eoo
601
803
&M
605
606
607
608-
609
6Hl
6140
652'
653".
653
657
657
658
668
674'
676'
671"
680,
737"
7390