Sunteți pe pagina 1din 96

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

DOMENIUL: Textile-piel rie CALIFICAREA: Tehnician n industria textil Modulul: CONSTRUC IA TIPARELOR

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR: Ing. FELICIA ILIE IU Prof. Grad dididactic.I GRUPUL COLAR DE INDUSTRIE U OAR BAIA MARE

CONSULTAN : Paula POSEA - expert formare profesional CNDIPT- MEdCT

Materialul a fost elaborat n cadrul proiectului Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Aid/122825/D/SER/RO

CUPRINS

INTRODUCERE COMPETEN E OBIECTIVE INFORMA II PENTRU PROFESORI FI E DE REZUMAT CUVINTE CHEIE/ GLOSAR DE TERMENI INFORMA II PENTRU ELEVI ACTIVITA I DE INVA ARE SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE

Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 30 Pag. 31 Pag. 32 Pag. 45 Pag. 57

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se preg tesc pentru domeniul Textile-piel rie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician n industria textil Materialul constituie un ndrumar att pentru elaborarea i rezolvarea diferitelor exerci ii de evaluare ct i pentru preg tirea profesional a elevilor Activit ile din ghid preg tesc elevii n vederea evalu rii competen elor din unit ile de competen probele de evaluare ce sunt prev zute n standarde. propuse, urm resc atingerea criteriilor de performan descrise n Standardele de preg tire profesional prin Toate activit ile i exerci iile n condi iile de aplicabilitate

i n curriculum.

Lucrarea cuprinde fi e de documentare, fi e de lucru, fi e de evaluare i autoevaluare, jocuri didactice, fi e de evaluare a progresului colar, imagini tematice n conformitate cu noua tendin a nv mntului care i propune s -l pun pe elev n centrul sistemului educativ.

Auxiliarul nu acoper toate cerin ele din Standardul de preg tire profesional . Pentru ob inerea Certificatului nivel 3 este necesar validarea integral a competen elor.

UNITATEA DE COMPETEN

TEHNIC SPECIALIZAT Construc ia tiparelor

24.20:

Competen a 24.20.1: Construie te tipare de baz pentru produse de lenjerie Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de mbr c minte exterioar Competen a 24.20.3: Transform tiparele de baz n model

Dup parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili s :

Clasifice produsele vestimentare dup linia de sprijin, lungime i siluet . Caracterizeze conforma iile i inutele corpului omenesc. Selecteze dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor. Calculeze dimensiunile de baz necesare execut rii tiparelor. Traseze liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse. Realizeze opera ii de transformare a tiparelor clasice n model. Execute opera ii de transfer a pensei de bust n diferite pozi ii pe liniile de contur. Utilizeze metode de evazare- ajustare a tiparelor . Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic n tipar cu croial chimono. Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic n tipar cu croial raglan.

Tabelul de mai jos cuprinde corelarea activit ilor de nv are pentru atingerea obiectivelor pentru competen ele din unitatea de competen Constructia tiparelor

Unitatea de competen
Competen a
24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie

24.20: CONSTRUC IA TIPARELOR


Obiectiv
Clasificarea produsele vestimentare dup linia de sprijin, lungime i siluet .

Activitate
Activitate 1 Fi de lucru Activitate 2 Rebus Activitate 3 Fi autoevaluare

Rezolvat

Caracterizarea conforma iile i inutele corpului omenesc. Selectarea dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor Calcularea dimensiunilor de baz necesare execut rii tiparelor Trasarea liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse Executarea opera iilor de transfer a pensei de bust n diferite pozi ii pe liniile de contur. Utilizarea metode de evazare- ajustare a tiparelor Realizarea fazelor de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic n tipar cu croial chimono i raglan

Activitate 4 Activitate practic . Joc de rol Activitate 5 Activitate de recapitulare. Metoda cubului Activitate 6 Fi autoevaluare Activitate 7 Test autoevaluare Activitate 8 Rebus- test evaluare Activitate 9 Fi de lucru

24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produse de mbr c minte exterioar

Activitate 10 Fi de lucru Activitate 11 Activitate practic . Activitate 12 Lucrare practic . Activitate 13 Proiect

24.20.3 Transform tiparele de baz n model

FI E REZUMAT
Acest tip de fi ofer un mijloc de nregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi ncuraja i s i evalueze propriul proces de nv are, comentariile lor stnd la baza informa iilor profesorilor privind dificult ile ntmpinate de ace tia n procesul de nv are.

Modul: Construc ia tiparelor


Numele elevului Data inceperii Competente Competen a 24. 20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Competen a 24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produse de mbr c minte exterioar Competen a 24.20.3 Transform tiparele de baz n model Activitate de nv are
Denumirea activit ii

Data finalizarii Data ndeplinirii


Data realiz rii obiectivului

Verificat
Semn tura profesorului

FI

REZUMAT PENTRU FIECARE ACTIVITATE


se poate completa pentru fiecare activitate de nv are i poate cuprinde i s-a p rut

Acest tip de fi

comentariile elevului i a profesorului Comentariile elevului pot scoate n eviden ceea ce i-a pl cut acestuia, ce interesant sau ce crede c ar trebui f cut pentru a se atinge obiectivul de nv are.

Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activit ilor elevilor, la ceea ce va trebui mbun t it n activit ile viitoare sau la ceea ce trebuie s fac elevii mpreun cu profesorul pentru a ine seama de ideile pe care le au elevii. Competen a Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitate de inv are Denumirea sau alt precizare referitoare la activitatea de nv are Obiectivele inv arii Obiectivul/obiectivele activit ii de nv are Aceast activitate va atinge obiectivele... Realizat Data la care obiectivul nv rii a fost ndeplinit

Comentariile elevului De exemplu: ce i-a pl cut referitor la subiectul activit ii ce mai trebuie s nve e referitor la subiectul activit ii ideile elevilor referitoare la obiectivul nv rii Comentariile profesorului De exemplu: comentarii pozitive referitoare la ariile n care elevul a avut rezultate bune, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilal i ariile de nv are sau alte aspecte n care este necesar continuarea dezvolt rii ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul n continuare lund n considerare ideile elevului despre cum i-ar pl cea s urmeze obiectivele nv rii

Competen a 24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produsele de mbr c minte exterioar Competen a 24.20.3 Transform tiparele de baz n tipare de model

Comentariile elevului Comentariile profesorului

Comentariile elevului Comentariile profesorului

FI A PENTRU NREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Acest format de fi este un instrument detaliat de nregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, acestea permi nd evaluarea precis a evolu iei elevului, furniznd n acela i timp informa ii relevante pentru analiz . Modulul (unitatea de competen ):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competen e care trebuie dobndite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare n cadrul unit ii de competen Evaluare Satis- Refaf c tor cere

Bine

Comentarii Competen e care urmeaz s fie dobndite (pentru fi a urm toare)

Priorit i de dezvoltare Resurse necesare

Competen e care trebuie dobndite Pe baza evalu rii ini iale, ar trebui s se poat identifica acele competen e pe care elevul trebuie s le dobndeasc la finele parcurgerii modulului. Aceast fi de nregistrare este f cut pentru a evalua, n mod separat, evolu ia legat de diferite competen e. Aceasta nseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie care trebuie dezvoltate i evaluate. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat nregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Aplicare n cadrul unit ii de competen Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura n care elevul i-a nsu it competen ele tehnice generale,tehnice specializate i competen ele pentru abilit i cheie, raportate la cerin ele pentru ntreaga clas . Profesorul poate indica gradul de ndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a privi nainte i a identifica activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze n perioada urm toare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma, mai degrab dect pur i simplu s reac ioneze la problemele care se ivesc. Competen e care urmeaz s fie dobndite n aceast c su , profesorii trebuie s nscrie competen ele care urmeaz a fi dobndite. Acest lucru poate s implice continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute n vedere. Resurse necesare Aici se pot nscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, re ete, seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev ce nu a dobndit competen ele cerute.

MODALIT

I DE EVALUARE
scoat n eviden m sura n care s-au format competen ele tehnice

Evaluarea trebuie s

specializate din modulul Construc ia tiparelor din Standardul de preg tire profesional . Se pot utiliza att metode clasice de evaluare, ct i metode alternative: observarea sistemic , investiga ia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea. Deoarece n auxiliarele realizate la nivelul 1 i 2 de calificare, s-au prezentat metodele alternative de evaluare, vom dezvolta acum doar dou dintre ele, i anume: Autoevaluarea trebuie s fie o metod care s capete o extindere tot mai mare datorit faptului c elevii, i exprim liber opinii proprii, i sus in care ncepe n clas i motiveaz prin definirea propunerile, i m resc i n elegerea sarcinii ( capacitatea de observare, ct i spiritul critic. Proiectul Activitate mai ampl eventual i prin nceperea acesteia), se continu acas pe parcursul a ctorva zile sau

s pt mni ( timp n care elevul are permanente consult ri cu profesorul) i se ncheie tot n clas , prin prezentarea n fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i dac este cazul, a produsului realizat. Criteriile de alegere a proiectului sunt: - elevii trebuie s aib un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv - elevii trebuie s cunoasc dinainte unde i pot g si resursele materiale - elevii trebuie s fie ner bd tori n a crea un produs de care s fie mndri - elevii trebuie s nu aleag subiectul din c r i vechi sau s urmeze rutina din clas

metodele de lucru

Capacit ile/competen ele care se evalueaz n timpul realiz rii proiectului sunt:
utilizarea materialelor utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunz toare a bibliografiei

corectitudinea tehnic

acurate ea cifrelor

Proiectul

atmosferici

generalizarea problemei calitatea prezent rii organizarea ideilor

PROIECTUL - strategie de nv are

Pa ii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de nv are sunt: Informarea. n prima faz , elevii colecteaz informa ia necesar rezolv rii problemei sau sarcinii propuse, folosind surse disponibile de informa ie: manuale, c r i de specialitate, publica ii, site-uri Internet, etc. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite n acord cu experien a elevilor i urm rind prima participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Proiectul poate fi individual sau de grup. Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezint c tre profesor . sarcin a profesorului. Propunerea temei proiectului poate apar ine elevului sau va fi aleas de

Metoda proiect reprezint o mare oportunitate , de a conduce la munca n colaborare , pentru g sirea de solu ii la problema propus . O activitate de succes presupune o atmosfer cordial i un climat deschis care s faciliteze activit ile. Planificarea. Este faza n care se concepe planul de lucru ( de ac iune), se planific trebuie s participe activ i s resursele ce vor fi folosite. mp r irea sarcinilor ntre membrii grupului trebuie clar definite.To i membrii grupului colaboreze la execu ia proiectului. Se pot constitui grupuri de n grup asupra lucru pentru fiecare parte componentaa a proiectului. Decizia. nainte de a incepe faza activit ii practice, elevii trebuie s decid profesorului este s comenteze, s discute i dac este necesar s alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. n timpul acestei faze de decizie , rolul modifice strategiile de nve e s evalueze rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Este important ca elevii s Implementarea. n aceast faz se desf oar activit ie creative, independente ndeplineasc i responsabile. Fiecare membru al proiectului trebuie s Controlul. n aceast faz se vor folosi chestionare , teste. Elevii vor fi ajuta i s - i evalueze ct mai bine calitatea muncii lor. Profesorul i asum rolul de persoan suport i de sf tuitor. Evaluarea. Profesorul si elevii au o discu ie final , n care se comenteaz rezultate ob inute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, s -i fac s n eleag gre elile f cute, eficien a muncii i experien a c tigat . Elevii pot formula propuneri de mbun t ire pentru proiectele viitoare. sarcinile n acord cu planul de ac iune i cu

problemele poten iale , riscurile i avantajele prezentate de fiecare alternativ .

diviziunea muncii. Elevii vor fi ghida i de profesor i li se vor corecta eventualele gre eli.

Rolul profesorului n nv area prin metoda proiect

Acest model de nv are cere profesorului s tradi ional . Profesorul nceteaz s

aib

un rol diferit de cel din nv area i stimuleaz planifice

mai fie un transmi tor de cuno tin e , devenind un i sunt motiva i s re

facilitator un sf tuitor (consilier) al nva rii. Profesorul provoac , organizeaz situa iile de nv are. Elevii sunt condu i c tre autonv are independent i colectiv, s implementeze i evalueze procesul de nv

Schimb rile n rolul profesorului:

trebuie s

preg teasc

minu ios procesul de nv are

i s

r spund

ntreb rilor pe tot parcursul derul rii proiectului. trebuie s ncurajeze elevii s nve e ei nsu i, s formuleze corect ntreb ri, s - i autoevalueze munca. trebuie s acorde o aten ie special cooper rii, organiz rii sarcinilor i

metodologiilor de lucru n echip , fiind ntr-o comunicare permanent cu elevii.

Competen a 24.20.1 CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU


PRODUSELE DE LENJERIE TEST INI IAL

4pp

Figura din imagine reprezint un produs vestimentar. Preciza i: Denumirea produsului Modul de sprijin pe corp Destina ia Etapele de realizare 1,0 p 1,0 p 1,0 p 1,0 p

2pp

Marca i pe desen elementele componente ( reperele)

2,0 p

24pp

Pentru construc ia tiparelor reperelor sunt necesare dimensiuni ale corpului mentiona i minim 5 dimensiuni ale corpului pe care le cunoate i defini i dimensiunile utilizate la realizarea produsului din imagine 1,5 p 0,5 p

Timp de lucru 40 min Din oficiu 2puncte Total 10 puncte Rezultate teste Note/ clasa XIII XIII Rezultatele testului va indica con inutul i tipul activit ilor de nv ate propuse de profesor elevilor n vederea atingerii competen elor din modul 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FI

Aceasta activitate v ajut s in elege i clasificarea produselor vestimentare DE DOCUMENTARE NR . 1

Produse vestimentare cu sprijin pe umeri


Au lungimea produsului cuprins ntre a aptea vertebr

i linia terminal .

mbr c minte mini

mbr c minte normal mbr c minte midi

mbr c minte -maxi

mbr c minte normal

mbr c minte -maxi mbr c minte midi mbr c minte mini

Au lungimea produsului cuprins de la talie i linia terminal . FI DE DOCUMENTARE NR . 2 Aceasta activitate v ajut s in elege i conforma iile corpului omenesc

Produse vestimentare cu sprijin pe talie

1.Clasificarea conforma iilor corpului omenesc


Factorii care determin conforma iile corpului omenesc sunt alimenta ia ereditatea

activitatea fizic i sportul zona geografic mediul familial

Conforma iile normale

au toate dimensiunile de lungime i de perimetru propor ionale.

Ele se clasific dup urm toarele criterii : 1. inuta corpului 2. Perimetrul bustului

a.

a.

b.

c..

a.normal . b.aplecat n fa c.aplecat n spate

a. corp propor ionat b. corp corpolent proportionat c. corp neproportionat

3. In l imea corpului

4. Pozi ia umerilor

Umeri ridicati Umeri c zuti Umeri drep i- normali

[
a. a. nalte b. medii c. scunde b. c. femei IC = 176-177 barba i IC= 175=185 femei IC = 156-166 barba i IC= 164=174 femei IC = 145-155 barba i IC= 153=163

Conforma ii cu anomalii (conforma ii defectuase)


Anomalii de perimetru Picioare n X Picioare n oval Anomalia picioarelor Anomalia coloanei

Gheb Scolioza Apar la persoanele cu obezitate care au dimensiuni de circumferin fa de circumferin a bustului a taliei dispropor ionate

FI

DE DOCUMENTARE NR. 3

Aceast activitate v ajut s n elege i care sunt dimensiunile corpului omenesc

Dimensiunea

Defini ia Reprezentare Rela ia de calcul Dimensiuni principale Sunt utilizate pentru calculul dimensiunilor de baz Se m soara de jur mprejurul pieptului ( bustului) la partea cea mai proeminent

1.Perimetrul bustului PB

Ic 2. In l imea corpului IC Se m soara din cre tetul capului , pn la tocul pantofului, n linie dreapt

Dimensiuni de baz
Lungimea spatelui: 1.Lungimea taliei Lt Lungimea fe ei pn n talie se m soar de la ultima vertebr a gtului, pe mijlocului spatelui pn n talie. distan a de la um r, (de la gt), peste piept, pn n talie

(Ic/4) K

(Ic/4) K

2. Lungimea oldului L

distan a din talie, pn la old (de-a lungul oldului)

(Ic/10) K

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la ncheietura um rului, peste cotul ndoit, pn la ncheietura minii se m soar ntre bra e deasupra pieptului
Aten ie: Se st cu bra ele lipite

(Ic/3) K

4.l imea fe ei lf

(Pb/3) +K

de corp!

5.l imea spatelui lsp

se m soar ntre bra e la nivelul omopla ilor

(Pb/3) +K

6. Perimetrul taliei Pt

se m soar de jur mprejurul taliei, n partea cea mai ngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor

Pb

7.Perimetrul oldurilor P

Pb + K

8.Perimetru gtului Pg

se m soar la baza gtului, deasupra claviculei

Se m soar direct

K= coeficient de ajustare i corectare a dimensiunii de baz a corpului FI DE DOCUMENTARE NR. 4 Aceasta activitate v ajut s ntelege i care sunt etapele de construire a tiparelor

ELEMENTE DE PROIECTARE A TIPARELOR


Tiparul este construc ia grafic realizat dup conforma ia corpului omenesc , cu ajutorul dimensiunilor acestuia

1.Tiparul

Tiparul multiplicat - realizat prin m rirea i mic orarea tiparului de baz

Tiparul clasic- realizat cu linie clasic n construc ie

Tiparul de baz - realizat prin transformarea tiparului clasic n model

2. Calculul dimensiunilor tiparului


Dimensiunile tiparului determin produsului) dimensiunile produsului vestimentar (lungimea i l imea

L imea produsului lpr = Pb + Ad


Pb semiperimetrul bustului Ad - adaos de lejeritate

Lungimea produsului Lpr = N Z+K


N - constant aplicat n func ie de produs Z - factor variabil determinat de Ic Z=IC/10 K- adaos de corec ie a lungimii produsului

3.Adaosuri utilizate n proiectare


Adaos de lejeritate Ad
purt torului se adaog n l imea tiparelor. Este determinat de natura produsului, destina ie, vrsta i sexul

Adaos de corec ie sau de moda K-se adaog n lungimea tiparului pentru corectarea lungimii
produsului n func ie de mod

Adaos de contrac ie Ac Ac= LC/100 cm

adaog n lungimea tiparului

compensez contrac iamaterialului n urma tratamentului umidotermic.

l lungimea tiparului C contrac ia materialului determinat la recep ie

4. Etapele de construire prin metoda geometric a tiparelor


Calculul dimensiunilor de baz Trasarea liniilor de baz Trasarea liniilor de contur

FI

Aceasta activitate v ajut s ntelege i care sunt elementele geometrice specifice construc iilor grafice

DE DOCUMENTARE NR. 5 3333

ELEMENTE GEOMETRICE UTILIZATE N PROIECTAREA TIPARELOR

Linia

Punctul

Suprafa a

Element geometric f r dimensiune de baz

ajut tor de contur

Se ob ine cu ajutorul liniei nchise n acela i plan Are 2 dimensiuni Lungimea La imea

Elementul geometric cu o singur dimensiune Se ob ine prin deplasarea punctului

lungimea.

De baz De contur Ajut toare

Groase Semigroase Sub iri Dreapte - orizontale - verticale

- oblice Curbe Continui Punctate ntrerupte

FI

DE DOCUMENTARE NR. 6 3333 ETAPELE DE CONSTRUIRE PRIN METODA GEOMETRIC A TIPARELOR

I. Calculul dimensiunilor de baz


Se realizeaz prin metoda calcului tehnic astfel: dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz IC, ntr-un raport dat dimensiunilor de baz de l ime utilizeaz raportul ntre semiperimetrul bustului i o constant dimensiunilor de baz de perimetru se ob in prin sume sau difeten e ntre semiperimetrul bustului i o constant dat .

Dimensiunile de baz se ob in cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului , iar constantele i coeficien ii lua i n calcul sunt specifici conforma iei i produsului

II. Trasarea liniilor de baz


Cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz att n lungimea ct i l imea tiparului. Se traseaz cu ajutorul dimensiunilor de baz a corpului. Pozi ionarea punctelor se face n raport cu un punct de baz adoptat n planul desenului.

Liniile de baz n lungime sunt a ezate perpendicular pe lungimea tiparului iar distan ele ntre linii reprezint dimensiunile de baz ale tiparului Exemplu produsul bluz : BB4 linia bustului; TT1 linia taliei ; LL1 linia de lungime

Liniile de baz n l ime sunt a ezate paralel cu lungimea tiparului i marcheaz dimensiunile de baz de l ime ale corpului. Exemplu produsul bluz : BB1 l imea spatelui ;

III. Trasarea liniilor de contur


Cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de contur.

Delimiteaz suprafa a tiparului. Se realizeaz cu linii nt rite Exemplu produsul bluz : Aa1 r scroitura gtului; aa3 linia um rului;

Competen a 24.20.2: CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU PRODUSE


DE MBR C MINTE EXTERIOAR
FI DE DOCUMENTARE NR . 7

TIPARE PENTRU REPERELE FA

, SPATE, MNAC LA

PRODUSUL BLUZA PENTRU FEMEI M=42 I Realizarea tiparului clasic,se realizeaza pe baza urm toarelor dimensiuni principale Ic =164 cm; Pb= 42 cm; Ad= 6 cm

I.Calculul dimensiunilor de baz

a.Dimensiuni de lungime Lungimea taliei Lt = Ic/4 2 =164/2- 2 = 39 cm Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm Lungimea oldului L = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm b.Dimensiuni de l ime L imea spatelui Ispt = Pb /3 + 2 = 42/3 +2 = 16 cm L imea pieptului Ipt = Pg /3 + 3 = 42/ 3 +2 = 17 cm.

II. Trasarea linilor de baz

a.n lungime Linia bustului AB = Pb/4 +9 = 42 / 4 +9 = 19,5 cm Linia taliei Linia oldului b.n l ime La imea spatelui La imea fetei BB1= Ispt + Ad/ 3 = 16 + 6/3 = 19 cm B2B3= Ipt + Ad/3 + 1cm = 21 cm La imea produsului BB2= Pb + Ad = 42 + 6 = 48 cm AT = Lt = 39 cm TS = Ls = 20,5 cm

Linia de termina ie AL = Lpr = Nx Z K = 4x 16,4 +0,4 = 66 cm

Linia lateral

B1B4= B1B3/2

III. Trasarea linilor de contur

Rascroitura gatului la spate Aa = (Pb+Ad) / 8 = (42 + 6) / 8 = 6 cm ; aa1= Aa/4 +0,5 = 2 cm Linia umarului nclinatia A1a2 = 2 cm; lungimea unim a1 cu a2 si prelungim a2a3= 1 cm TT = SS = LL = 2 cm
1 1 1

Mijlocul spatelui AC= AB/ 2 = 19,5 /2 = 9,75 cm Linia laterala T3T 4= T3T 5= 2,5 3 cm

Rascroitura gatului la fata lungimea A2A4= Aa + 1cm = 7 cm Inaltimea A2G = A4G1 = aa1+ 1cm = 3 cm; adancimea GG2 = GG1 = 7 cm Linia umarului la fa i pensa de bust. Pozi ia liniei umarului se obtine , unind punctele A1 cu G1. Pozi ia pensei de bust B2B5 = B2B3/2 = 10,5 cm Se ridica o perpendiculara din B5, si se obtine, punctul P , la intersectia cu dreapta A1G1, in functie de care se determina P; P P = 0,5 cm Deschiderea pensei B5P1= B5P/2. In P1 se traeaza un arc de cerc, pe care se determina P2 P1P2= (Pb/10) pensei (0,5-1cm) = 3,7 cm B5P3= B5P Punctul P2 se uneste cu punctul B5, si se prelungeste in sus, obtinandu-se a doua latura a
1 1

nclina ia liniei umarului B1a4 = Pb/ 4= 42/4 = 10,5 cm Lungimea liniei umarului P3P4 + G1P = a1a3-1cm ; R scroitura bra ului B3R = 4,5 cm. P3P4= a1a3- (G1P+1cm )

Definitivarea liniei taliei si terminatiei T 1T6= L1L3 = 1 cm Rezerva de suprapunere a pieptilor G2G3= L3L4= 3 cm Rezerva de ndoire G3G4= L4L5= 4-5 cm: G4G5 = 1 cm Pensele de ajustare pe linia taliei Pensa din fa F, I, t, t1,si t2: B5F= 5-6 cm ; tt1 = tt2= 1-1,5 cm Pensa din spate Bb =BB1 /2 bb1 = 5-6 cm; t 3t4 = t 3t5= 1-1,5 cm: l1 l 2=5-6 cm se ob ine prin prelungirea n jos a liniei PB5 n func ie de care se stabilesc punctele

CONSTRUCTIA MANECII

CONSTRUC IA MNECII I.Calculul dimensiunilor de baz

Dimensiuni de lungime Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm

I. Trasarea liniilor de baz

Linia capului de maneca AB = Pb/4 + 4 cm = 42/4 +4 = 14,5 cm Linia de terminatie Linia cotului L imea fe ei de mnec AL = Lm = 60,6 cm BC = (BL/2 ) 2cm =46/2-2= 21 cm AA1= Pb / 3 + 2,5 = 42/3 +2,5 = 16,5 cm

I. Trasarea liniilor de contur baz

Linia interioar a fe ei. BB2= LL1= 4 cm B1B3 = BB1 - BB2 C1C3= 1,5 cm Conturul capului de mnec AA2= AA1 /2 = 8,25 cm BR = B3R (de la piepti) + a,5 cm= 4,5 cm B1R1= BR + 2cm = 6,5 cm R1R2= 2,5 cm Din punctele A si A1, se traseaza perpendiculare pe dreptele RA2 si A2R2 unde rezulta intersectiile a si a1

aa1= (Aa/3)- 0,2 = 2,5 cm; a1a3 = (A1a/3)- 1,3cm = 1,8 cm. Se unesc punctele B2, R, a2, A2, a3, R2, B3 i ob ine conturul capului de mnec . Linia de termina ie i pensa de ajustare pe corpse traseaz astfel: L1L4 = 2..3cm; C1C5= 5...6cm LL5= Pb/8 + 6 = 11,25 cm; L3L6= LL5 bra . LL2 = 8 cm; i pensa de ajustare a mnecii pe Prin unirea punctelor LL5, C5, L6 i L3 se ob ine linia terminal

FI

DE DOCUMENTARE NR . 8

TIPARUL CLASIC FUSTA PENTRU FEMEI

Dimensiunile principale ale corpului


Ic=164 cm Pb=42 cm Ad=1cm

I. Calculul dimensiunilor de baz


Dimensiuni de lungime Lungimea oldului Ls = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm Dimensiuni de perimetru Perimetrul taliei Pt = Pb k = 42 8 = 36 cm

Perimetru soldului Ps = Pb + k= 42 +5 = 47 cm

II. Trasarea liniilor de baza

Constructia retelei cu liniile de baza ale fustei, ncepe cu trasarea unui unghi drept, cu vrful n punctul A . Pe verticala din A, se determin punctele S si L , care stabilesc pozitia liniei oldului i termina iei Linia taliei: AS=Ls=20,5cm Linia terminaiei: AL=Lpr =75cm L imea fustei: SS1=Ps+Ad=47+1=48 cm L imea fe ei S1S2= (SS 1/2)+(1..1,5)= 48/2+1=25 cm

III. Trasarea liniilor de contur


Linia lateral ; A2 A3=1cm A3A4=A3A5=3cm Ajustarea prin pense: pozi ia penselor: -la spate AP= Pt/4= 36/4=9 cm ; PP1 =PA3/2 lungimea PP2= P1P3= P /4 = 47/4=11,75 cm adncimea Pa = Pa1 -la fa T1P=T1T5/2 ; lungimea PP2= Ps/6 = 47/6 = 7,8 cm Adncimea penselor rezult din diferen a D, care reprezint diferen a dintre l imea fustei la nivelul oldurilor i semiperimetrul taliei. D=SS1 - Pt=48 36 =12cm Diferen a D se va mp r i astfel 6 cm n cus tura lateral , 3 cm pentru pensa de la fa , 3 cm pentru pensa de la spate. Liniile de contur se traseaza cu linii groase

PANTALONUL PENTRU BARBATI

Competen a 24.20.4TRANSFORM TIPARELE DE BAZ N TIPARE DE MODEL


FI DE DOCUMENTARE NR . 9

Opera ii de transformare

P E N S E

Simple 1

Ajustarea tiparelor ngustarea tiparelor, corespunz tor cu dimensiunile de perimetru ale corpului

Duble 2

De garnitur 3

Evazarea tiparelor M rirea tiparelor n l ime la termina ie

Etape de realizare- evazarea fe ei Decuparea reperului fe ei pe linia pensei de bust nchiderea pensei i deschiderea la termina ie Trasarea noului contur a tiparului

Introducea cutelor n model Cutele sunt garnituri formate din materialul de baz care se introduc n tipare prin transformare. Cutele se introduc pentru a asigura amploare produsului pe diferite zone ale corpului

Transferul penselor

Dac la tiparul fe ei se traseaz un cerc cu centrul n vrful pensei, pensa de bust s-ar putea transfera pe orice linie de contur a tiparului, pe direc ia razelor cercului

Transfer pe linia lateral


Mutarea penselor de bust n pozi ii corespunz toare modelului proiectat

Transfer pe mijlocul fe ei

Determinarea pozi iei pensei transferate i orientarea acesteia spre vrful pensei din tiparul clasic T ierea tiparului pe linia celor dou pense ( pensa de pe umar si cea nou pozi ionat ) astfel nct cele dou pense s se uneasc ntr-un punct comun nchiderea pensei de pe um r (prin unirea laturilor) i deschiderea pensei nou formate Trasarea noului contur al tiparului

Etape

FI

DE DOCUMENTARE NR .10 Aceat fi de documentare va prezenta fazele de transformare a tiparului de croial clasic n tipar cu croial chimono i raglan

Corsajul chimono se construie te mpreun cu mneca formnd cu acesta un detaliu comun

Transformarea tiparelor n croial chimono cu mnec lung

Etape de realizare Spate Prelungirea spatelui la um r Pozi ionarea mnecii Dimensionarea mnecii n lungime i l ime Fa a Scurtarea tiparului la um r Pozitionarea mnecii Dimensionarea mnecii n lungime i l ime

Transformarea tiparelor n croial chimono cu mnec scurt

Transformarea tiparelor n croial raglan

Etape de realizare Spate stabilirea pozi iei mnecii A4 B5 l dimensionarea mnecii n l ime C1C2 n lungime a3l la termina ie ll1 prelungirea capului de mnec a1b1 i ngustarea spatelui Ab1 Fa a stabilirea pozi iei mnecii A4 B1l dimensionarea mnecii n l ime C3C4 n lungime P4 l la termina ie ll1 prelungirea capului de mnec Gb i ngustarea fe ei bG1

Pentru transformarea tiparelor n croial raglan este necesar construirea tiparului clasic i apoi se aduc modific rile necesare raglanului

CUVINTE CHEIE

antropometrie adaos ajustare bezet cazur cant chimono corsaj decolteu evazare fotogrametrie pav (alti )

disciplina tiin ific care se ocup cu tehnica m sur rii corpului omenesc m rime cifric care se adaog n lungimea i l imea tiparelor ngustarea tiparelor, corespunz tor cu dimensiunile de perimetru a corpului reper a produselor cu sprijin pe umeri, care dubleaza parte de mijloc a pieptilor linie de mbinare dintre guler i rever linia de termina ie a piep ilor pe linia de mijloc model prev zut f r r scroitur la mnec , mneca face corp comun cu spatele i fa a produsului partea superioar a rochiei t iat n talie. parte superioara a produsului cu sprijin pe umari, care nu este prevazut cu guler m rirea tiparelor n l ime la termina ie opera ie de m surare rapid i precis a corpului, bazat pe fotografierea acestuia reper suplimentar , aplicat la mneca chimono, pentru asigurarea

GLOSAR DE TERMENI

raglan li

lejerit ii la mi care croial a mbr camintei, la care r scroitura mnecii porne te de la conturul r scroielii gtului la zona subra ului deschiz tur utilizat pentru ajustarea produsului pe corp, cu rol n asigurarea mbr c rii i dezbr c rii

Acest material v este destinat VOU elevi ai ciclului superior a liceului, clasa a XIII-a, voi care a i optat s v preg ti i pentru domeniul TEXTILE PIEL RIE, calificarea TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA. Materialul con ine sarcini de lucru ce constau n: c utarea de informa ii folosind diferite surse (manuale, c r i de specialitate, documente ale agen ilor economici, reviste de specialitate, pliante, pagini de Internet rezolvarea de exerci ii i desf urarea unor activit i teoretice i practice activit i individuale, n perechi, n grup activit i interactive ntocmirea unui portofoliu con innd toate exerci iile rezolvate i activit ile desf urate. Aten ie! Deoarece con inutul portofoliului va sta la baza evalu rii competen elor voastre profesionale, str dui i-v s fie ct mai complet. Foarte important
Citi i cu aten ie sarcina de lucru nainte de a trece la rezolvarea ei! nainte de a ncepe lucrul, asigura i-v c dispune i de toate materialele necesare! Dac ntmpina i greut i n n elegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru, consulta i-v cu profesorul vostru! Profesorul va analiza exerci iile pe care le-a i rezolvat i activit ile pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat de fiecare n parte!

Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.1

FI

DE LUCRU

Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A . Defini i lungimea produsului pentru fiecare model. Completa i tabelul urm tor preciznd: denumirea produsului vestimentar prezentat. modul de sprijin pe corp, linia de lungime Nr. 1 2 3 Denumirea modelului prezentat Modul de sprijin pe corp Linia de lungime

4 5 B . Defini i lungimea produsului pentru fiecare model. Sarcini de lucru: Fiecare elev prime te cte o fi dup modelul de mai sus Timp de lucru 20 minute Corectarea i notarea ( n cazul autoevalu rii) se vor face prin confruntarea cu r spunsurile de pe folia prezentat de profesor

Lucra i individual Activitatea nr.2

FI

DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. Pentru rezolvare folosi i-v de cuno tin ele dobndite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B cuvntul conforma ie- forma corpului omenesc

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B
1. Parte a corpului de unde se ncepe m surarea corpului omenesc 2. tiin a care se ocup cu forma i dimensiunile corpului omenesc 3. Conforma ii a c ror dimensiuni sunt propor ionale 4. Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc( dou cuvinte) 5. Anomalie a picioarelor

C O N F O R M A I E

6. Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc 7. Dimensiune a corpului m surat de jur mprejurul corpului 8. Conforma ie defectuoas a corpului omenesc 9. Dimensiune a corpului m surat din cre tetul capului pn la tocul pantofului 10. Instrument de m surare a dimensiunilor corpului 11. Dimensiune care se m soar ntre bra e

Timp de lucru 30 minute. Sarcin facultativ . Alege i i voi o tem din cele studiate i alc tui i un careu ca cel prezentat n fi a de lucru. Careul cel mai reu it va fi prezentat n fa a clasei Pentru verificare, confrunta i r spunsurile cu cele ale colegului de banc , i cu cele prezentate de profesor.

Activitatea nr.3

Fi

de autoevaluare

In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc, defini ia lor, reprezentarea i rela iile de calcul. Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gtului, de-a lungul mijlocului spatelui pn n talie. reprezentare Rela ia de calcul

Ls = (Ic/4) -+K

1punct Lungimea fe ei pn n talie

distan a de la um r, (de la gt), peste piept, pn n talie 1punct

2. Lungimea oldului

distan a din talie, pn la old

Ls

(de-a lungul oldului)

1punct

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la ncheietura um rului, peste cotul ndoit, pn la ncheietura minii se m soar ntre bra e deasupra pieptului

1punct

(Ic/3) -+K

(Pb/3) +K 1punct 5.l imea spatelui lsp (Pb/3) +K 1punct 6. Perimetrul taliei Pt se m soar de jur mprejurul taliei, n partea cea mai ngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor se m soar la baza gtului, deasupra claviculei 1punct Pb K

7. Perimetrul oldului

1punct

Pb + K Se m soar direct

8.Perimetru gtului Pg Timp de lucru 40 min

1punct Total 10 puncte; din oficiu 1 punct

Lucra i n perechi Activitatea nr.4

Activitate practic
DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CORPULUI
Pentru aceasta activitate trebuie s determina i dimensiunile corpului . Activitatea v ajut s v forma i deprinderile corecte de m surare a dimensiunilor proprii prin metoda direct de masurare i prin calcul propor ional.

Elevul 1 i elevul 2 Sunte i n atelierul de confec ii al colii. Avnd la dispozi ie centimetru de croitorie i un antropometru, mpreun cu colegul t u, m sura i dimensiunile coorpului i nota i-le ntr-un tabel.

Elevul 3 i elevul 4 Sunte i n atelierul de confec ii al colii. mpreun cu colegul t u, urm re ti modul n care se m soar dimensiunile corpului i se trec n tabel.

Fi a de observa ie
Nr crt

Activit i
tie dimensiunile principale ale corpului . Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului .

Da Nu Observa ii

1 2 3 4. 5 6 7

tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de lungime cu centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de l centimetru de croitorie. ime cu

tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de perimetru cu centimetru de croitorie. Consemneaz n caiet dimensiunile determinate ime i de perimetru se citesc ca valori ntregi i se noteaz pe

Dimensiunile de l jum tate

Timp de lucru 60 min


Colegii de clas observ modul de desf urare a activit ii. La final au loc discu ii cu ntreaga clas , n urma analizei fi ei de observa ie. Profesorul va demonstra practic, modul de realizare m surare a dimensiunilor copului produsului.

Lucra i pe grupe perechi Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare
Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru
Clasa este mp r it n ase grupe, care se vor numerota de la 1 la6. Fiecare grup i alege un lider. Acesta prime te o foaie de hrtie de form p trat . Pe foaia de hrtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel:

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc Grupa 2 - dimensiunile principale utilizate la proiectarea mbr c mintei Grupa 3 - dimensiuni de baz de lungime

Grupa 4 - dimensiuni de baz de l ime Grupa 5 - dimensiuni de baz de perimetru Grupa 6 - calculul dimensiunilor de baz

n urma analizei cerin elor de lucru, fiecare grup va formula un r spuns final pe foaia de hrtie primit . Foile vor fi afi ate sub forma unui cub desf urat. Liderul fiec rei grupe va prezenta r spunsurile g site. Ceilal i elevi urm resc prezentarea fiec rui lider a grupei, eventual r spund la ntreb rile puse de colegi. Profesorul urm re te activitatea i se asigur c elevii au bscris corect.

Lucru n echip presupune s -i asculta i pe ceilal i n aceea i m sur n care vorbi i. Liderul grupei trebuia s -i ajute pe to i membrii s - i ndeplineasc sarcinile.

Activitatea nr.6

FI
4.5

DE AUTOEVALUARE

Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analiznd elementele geometrice din care este alc tuit identifica i:
( pentru fiecare r spuns corect se acod 0,5 p)

A. liniile de baz orizontale ...................... linii de baz verticale .......................

B. liniile de contur orizontale ...................

liniile de contur nclinate .................... liniile de contur curbe ......................

2.0

Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos :

1. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei .......................n acela i plan. 2. Element geometric f r dimensiune este...................... 3. Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea ............................n acela i plan. 4. Intr-un tipar liniile pot fi de baz , ......................... i de contur.
2.5

Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , ncercui i litera A ( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A F A A 1. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar.

F 2. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB, ntr-un raport dat F 3. Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz att n lungimea ct i l imea tiparului. A F 4. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului. A F 5. Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz . NU UITA !

Pentru realizarea tiparelor prin metoda geometric etapele de construire trebuie parcurse n ordinea cronologic

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 40 min

Activitatea nr.7 Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de mbr c minte exterioar TEST DE AUTOEVALUARE I.Indica i varianta corect de r spuns prin ncercuire
0,5p

1. Bluza pentru femei este un produs: a. de lenjerie c. de protec ie b. de zi


0,5p

d. pentru sport

2. Detaliul care nu este element component al bluzei este: a. fa a b. spatele c. mneca d. cordonul
0,5p

3. Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este: a. es tura b.tricotul c.blana d.pielea
1,0p

4. Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei ........................................................... ..................................................... .............................................................. ..................................................... ............................................................ ................................................... II. Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei)
1,5p

ale

A 1.L imea spatelui 2.Lungimea mnecii 3.Perimetul taliei 4.L imea fe ei

B a. Spate b. Fa a c. Mneca

III. Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos


1,0p

a. bluza pentru femei ,este un produs fixat pe ......................... b. fa a bluzei pentru femei este un detaliu .......................... IV.Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos. Dac sunt corecte , ncercui i litera A
1,0p

( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A F Fa a bluzei din 2 detalii, este prev zut cu rezerv de suprapunere.

A F

Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei.

V.Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei


3,0p

pentru femei din desenul al turat.

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 30 min

Lucra i individual Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE
5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rndurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic. Men iona i literele marcate cu cifrele 1 i 2

2 3 4 5 6 7 A 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 1 B 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1


2.0

Detaliu principal al produsului de mbr c minte Elemente componente ale unui produs vestimentar Detaliu secundar care nu face parte din componen a bluzei Dimensiune principal a corpului omenesc Detaliu a c rui lungime se determin cu ajutorul lungimii bra ului Denumirea detaliului care nu poate lipsi din compone a produsului vestimentar Zon a corpului pe care se sprijina fusta Linie a tiparului care pozi ioneaz o linie de contur Detaliu care se monteaz n r scroitura gtului Modalitate de ajustare a produsului de mbr c minte dup forma corpului

II. Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , ncercui i litera A ( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A A A A

F F F F

Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru ncheierea ei. Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei. Dup modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijin n talie. Lungimea produsului este determinat de nal imea corpului.
1,5

Enumera i etapele de realizare a tiparului clasic de bluz .

Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 50 min

Lucra i individual Activitatea nr.9 FISA DE LUCRU


1.Preciza i denumirea liniilor de baz
3.0

i de contur din tiparul reprezentat mai jos

1................................................................ 2............................................................... 3................................................................ 4................................................................ 5................................................................. 6................................................................. 2. Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos:
2.0

Lpr = Nx Z K
Lpr...................................................... N ........................................................ Z ......................................................... K ........................................................
1.5

3.Cunoscnd dimensiumile principale proprii ale corpului, calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.

4. Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare
2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 25 min

Competen a 24.20.4: Transform tiparele de baz n tipare de model Lucra i individual Activitatea nr.10 FI A DE LUCRU
Observa i cele trei modele de mai jos:

Completa i tabelul urm tor preciznd denumirea modelului prezentat. Realiza i transferul pensei de bust conform modelului. Denumirea modelului Transferul pensei

Nr.crt

Model cu pense in r scroitura gtului 1

Model cu pense n r scroitura bra ului

Model cu pense de garnitur

Timp de lucru 40 min Corectarea i autoevaluarea se vor face prin confruntarea cu r spunsurile prezentate de profesor la videoproiector . Lucra i pe grupe Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTIC
Activitatea este o aplica ie practic la tema: Transformarea fustei clasice n model Sarcini de lucru
Colectivul clasei este mp r it de profesor n dou grupe. Profesorul scrie pe dou bile ele cerin ele pentru fiecare grup . Bilet 1 transformarea fustei clasice n modelul 1 Bilet 2 transformarea fustei clasice n modelul 2 Cte un reprezentant al fiec rei grupe trage la sor i biletul cu sarcina de lucru pe care o are de rezolvat Fiecare grup i alege un reprezentat care va rezolva transformarea pe o foaie de hrtie. n cadrul acelea i grupe elevii discut , se consult , dezbat.

Profesorul urm re te activitatea grupelor intervenind cu preciz ri acolo unde este nevoie. Dup expirarea timpului alocat , foile de hrtie sunt expuse pe flipchart. Reprezentatul grupei va explica modul de transformare al fustei. Colegii vor aduce complet ri. n final profesorul va face complet ri pentru fiecare grup .

Timp de lucru 50 min

Model 1

Model 2 Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTIC
Colectivul clasei se mparte n 3 grupe (dup criterii stabilite de profesor ). n fiecare grup se va desemna : un lider (raportor) i un secretar (va nota rezultatele ob inute) Profesorul pune la dispozi ia fiec rei grupe, cte o plan ce con ine cte o schi a unui produs vestimentar. Sarcini de lucru pentru fiecare grup : Observa i i analiza i schi ele prezentate, iar apoi r spunde i urm toarelor cerin e: Identifica i tipul de decolteu pentru fiecare schi i trece i r spunsul sub fiecare imagine. Transforma i decolteul la corsajul bluzei clasice n decolteul din imagine.

2.

3.

Timp de lucru 50 minute. Dup expirarea timpului de lucru, expune i colile la tabl .

Liderul fiec rei grupe va demonstra modul de transformare n fa a clasei. Colegii de clas i profesorul pot aduce complet ri. Secretarii vor consemna n fi e, complet rile i eventualele gre eli. P stra i fi a de lucru n portofoliul vostru.

Lucra i individual Activitatea nr.13

REALIZAREA UNUI PROIECT consulta i-v profesorului pentru orice nel murire formula i corect ntreb rile puse acestuia comunica i permanent cu colegii vo trii Timp de lucru 4 s pt mni Proiectul se va redacta pe calculator i va fi prezentat n fa a clasei n POVER POINT PLANUL PROIECTULUI ARGUMENT REALIZAREA COLEC IEI DE MODELE Descrierea modelului ales REALIZAREA TIPARULUI CLASIC TRANSFORMAREA N MODEL 1. transformarea fe ei i spatelui 2. transformarea mnecii BIBLIOGRAFIE
Manual de specialitate Fi e de documentare Pliante cu publica ii de specialitate Internetul

V.

Unitatea economic unde desf ura i practica comasat

Tema Proiectului Diversifica i constructiv estetic produsul bluz pentru femei prin transferul pensei de bust n r scroitura bra ului i mneca evazat

Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.1

FI

DE LUCRU

Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A. Completa i tabelul urm tor preciznd: denumirea produsului vestimentar prezentat. modul de sprijin pe corp, linia de lungime Nr. 1 2 3 4 5 B Denumirea modelului prezentat Bluz pentru femei Vest pentru femei Pantalon pentru femei Pantalon pentru femei Rochie pentru femei Modul de sprijin pe corp Cu Cu Cu Cu Cu sprijin pe umeri sprijin pe umeri sprijin n talie sprijin n talie sprijin pe umeri Linia de lungime Lungime Lungime Lungime Lungime Lungime midi mini normal maxi normal

Lungimea produsului pentru fiecare model.

1. Bluz pentru femei cu lungime midi are lungimea de la osul cefei pn la olduri. 2. Vest pentru femei cu lungime mini - are lungimea de la osul cefei pn la talie. 3. Pantalon pentru femei cu lungime normal - are lungimea de la talie peste nivelul
genunchiului (~ 10cm ).

4. Pantalon pentru femei cu lungime maxi- are lungimea de la talie pn la glezn . 5. Rochie pentru femei cu lungime normal - are lungimea de la osul cefei pn la nivelul genunchiului.

Activitatea nr.2

FI

DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. Pentru rezolvare folosi iv de cuno tin ele dobndite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B cuvntul conforma ie- forma corpului omenesc A 1 C A P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L C N E L N T I I M E P E R E I E A N T R O P O M E N O R F R A O R A D T E O V M E I T T L I R T A T U I E U L U I A C U O R P E A R I E E F I Z I C M A L U L

N O M T

M A L R

M E

Activitatea nr.3

Fi

de autoevaluare

In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc, defini ia lor, reprezentarea i rela iile de calcul. Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gtului, de-a lungul mijlocului spatelui pn n talie. reprezentare Rela ia de calcul

Lungimea spatelui
1punct

Ls = (Ic/4) K

1.Lungimea fe ei pn n talie

distan a de la um r, (de la gt), peste piept, pn n talie distan a din talie, pn la old (de-a lungul oldului)

(Ic/4) K
1punct

2. Lungimea oldului L

(Ic/10) K
1punct

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la ncheietura um rului, peste cotul ndoit, pn la ncheietura minii 1punct

(Ic/3) K

4.l

imea fe ei lf

se m soar ntre bra e deasupra pieptului (Pb/3) +K

1punct 5.l imea spatelui lsp

se m soar ntre bra e la nivelul omopla ilor


1punct se m soar de jur mprejurul taliei, n partea cea mai ngust 1punct

(Pb/3) +K

6. Perimetrul taliei Pt

Pb K

7. Perimetrul oldului

se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor

Pb + K

1punct 8.Perimetru gtului Pg se m soar la baza gtului, deasupra claviculei 1punct Se m soar direct

Activitatea nr.4

Activitate practic -joc de rol Fi a de observa ie


Nr crt 1 2 3 4. 5 6 7 Activit i tie dimensiunile principale ale corpului . Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului . de lungime cu de l ime cu Da Da Da Da Nu tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. Consemneaz n caiet dimensiunile determinate Da Da Nu Nu Observa ii

de perimetru cu

Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare
Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru
Clasa este mp r it n ase grupe, care se vor numerota de la 1 la6. . Pe foaia de hrtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel:

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc Dimensiuni principale Dimensiuni de baz Grupa 2 - dimensiunile principale utilizate la proiectarea mbr c mintei nal imea corpului Perimetrul bustului Grupa 3 - dimensiuni de baz de lungime Lungimea taliei Lungimea bra ului Lungimea oldului Grupa 4 - dimensiuni de baz de l ime L imea spatelui L imea fe ei L imea r scroiturii bra ului Grupa 5 - dimensiuni de baz de perimetru Perimetrul taliei Perimetrul oldului Perimetru gtului Lt=(Ic/4) K Lbr =(Ic/3) K L =(Ic/10) K Grupa 6 - calculul dimensiunilor de baz Pt =Pb-K ; P =Pb +K Pg se m soar direct lsp =(Pb/3) +K lpt =(Pb/3) +K

Activitatea nr.6

FI

DE AUTOEVALUARE

Barem de corectare

4.5

Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analiznd elementele geometrice din care este alc tuit identifica i:

A. liniile de baz orizontale AA1 ; BB1 ; TT2 linii de baz verticale AL; A1A2;

B. liniile de contur orizontale LL2 liniile de contur nclinate a1a3 liniile de contur curbe Aa1 a3 B4

2.0

Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos :

1. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei nchise n acela i plan. 2. Element geometric f r dimensiune este punctul.

3. Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea punctului n acela i plan. 4. Intr-un tipar liniile pot fi de baz , ajut toare i de contur
2.5

Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , ncercui i litera A ( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A F A F F 1. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar. 2. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB, ntr-un raport dat 3. Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz att n lungimea ct i l imea tiparului. 4. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului. 5. Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz .

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de mbr c minte exterioar Activitatea nr.7 TEST DE AUTOEVALUARE I.Incercuiti varianta corect de r spuns prin ncercuire
0,5p

1. Bluza pentru femei este un produs b. de zi


0,5p

2. Detaliul care nu este element component al bluzei este d. cordonul


0,5p

3. Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este a. es tura


1,0p

Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei de lungime : lugimea talie, lungimea oldului, lungimea bra ului de l ime : l imea spatelui, l imea fe ei

II. Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei)
1,5p

ale

1-a 2-c 34-b

A 1.L imea spatelui 2.Lungimea mnecii 3.Perimetul taliei 4.L imea fe ei

B a. Spate b. Fa a c. Mneca

III. Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos


1,0p

talie a. bluza pentru femei , este un produs fixat pe b. fa a bluzei pentru femei este un detaliu principal IV.Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos. Dac sunt corecte , ncercui i litera A
1,0p

( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A Fa a bluzei din 2 detalii, este prev zut cu rezerv de suprapunere. F Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei.

V.Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei


3,0p

pentru femei din desenul al turat. Aa1 -r scroitura gtului la spate a1a2 linia um rului a3 B4 r scroituira bra ului B4 L1 linia lateral L L1 linia de termina ie AL - mijlocul spatelui

Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE
5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rndurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J G U U T L E P P R I C 5 6 7 S A P R I M N E N C T A R E B N S 9 A E N C I A T P L A I L E R E T P D E R L E I M E O N 9

O R

O A

Cifra 1 reprezint litera e; cifra 2 reprezint litera a


2,0

II. Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , ncercui i litera A ( adev rat ), dac nu, ncercui i litera F ( fals) A F A A
1,5

Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru ncheierea ei. Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei Dup modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijin n talie. Lungimea produsului este determinat de nal imea corpului Enumera i dimensiunile de baz de lungime i de l ime necesare realiz rii

tiparului clasic de bluz .

I. Calculul dimensiunilor de baz II. Trasarea liniilor de baz III. Trasarea linilor de contur

Activitatea nr.9 FISA DE LUCRU 1.Preciza i denumirea liniilor de baz


3.0

i de contur din tiparul reprezentat mai jos

1. linia taliei 2. linia lateral 3. linia de termina ie 4. mijlocul spatelui fustei 5. linia oldului 6. pense de ajustare

2. Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos:


2.0

Lpr = Nx Z K
Lpr = lungimea produsului

N = Variabil n func ie de lungimea produsului pe corp Z = Constant n func ie de nal imea corpului K = adaos de corec ie sau de mod
1.5

3.Cunoscnd dimensiumile principale proprii ale corpului, calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.
Dimensiuni de lungime Dimensiuni de perimetru Lungimea oldului Ls = Ic /8 = Perimetrul taliei Pt = Pb k= Perimetru oldului Ps = Pb + k=

4. Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare
2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Activitatea nr.10

FI A DE LUCRU
Observa i cele trei modele de mai jos;

Completa i tabelul urm tor preciznd denumirea modelului prezentat. Realiza i transferul pensei de bust conform modelului. Denumirea modelului Transferul pensei

Nr.crt

Model cu pense in r scroitura gtului 1

Model cu pense n r scroitura bra ului

Model cu pense de garnitur

Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTIC
Activitatea este o aplica ie practic la tema: Transformarea fustei clasice n model

Trasarea pozi iei pl tcii

Decuparea pl tcii i evazarea fe ei i spatelui

Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTIC
Transformarea decolteului la corsaj conform modelului din imagini

DECOLTEU DREPT

DECOLTEU N COL

DECOLTEU ROTUND

Activitatea nr.13

DIAGRAMA GANTT CORESPUNZATOARE PLANIFIC RII PROIECTULUI


Ac iunea Stabilirea temei i obiectivele R spunde Luna/s pt mna elevul+ profesor planificat realizat 1 2 3 4

Planificarea activit ilor Documentare


Real Realizarea colec iei izare de modele

elevul elevul

Construirea tiparului clasic Transfer de pens de bust Transformarea mnecilor Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului

elevul

elevul profesor

planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat

Ciontea Gh., Proiectarea mbr c mintei, Editura Didactic Bucure ti,1993 ;

i Pedagogic ,

Cornelia Span u, Proiectarea produselor textile, Editura Mistral Info Media, 2007; Curelaru M., Br toi E., Dic ionar de termeni de specialitate din industria textil -piel rie; Br toi E., Auxiliar curricular, domeniul: textile-piel rie, calificarea:croitor mbr c minte dup comand , 2006; Ciutea M, Brl deanu M, Dragu P, Manualul croitorului, , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti,1996 ; Dragu P. Mod i tipare Editura Tehnica, 1998; Construc ii de tipare , Editura Eurocor, 2002;

S-ar putea să vă placă și