Sunteți pe pagina 1din 10

MODELE I DEFINI II PRIVIND SITUA IILE FINANCIARE

LECT.UNIV.DRD. MARILENA ZUCA Universitatea Romno American Bucureti

No iunea de situa ii financiare Raport rile contabile sunt printre primele nsemn ri scrise care mai d inuie nc . Cele mai vechi exemple (reg site n tratatul53 lui Luca Paciolo) sunt listele de propriet i cunoscute i sub denumirea de active. Raport rile privind activele reflect bog ia de in torului, reprezentat de o persoan , care, n raport de perioada traversat , s-a numit faraon, rege sau moier feudal. cepnd cu jum tatea anilor 1800 i cu revolu ia industrial se schimb i natura propriet ii unei afaceri. Activit ile se dezvolt tot mai mult i atrag resurse financiare din surse externe. Finan atorii sunt preocupa i de capacitatea debitorilor de a-i rambursa mprumuturile luate iar investitorii (coproprietarii) urm resc s asigure o cretere a valorii ntreprinderii. Putem vorbi n aceast situa ie de dou categorii de utilizatori ai informa iei economico-fmanciare. Ambele categorii de utilizatori aveau nevoie de raport ri privind profitabilitatea afacerii. O prim oficializare a unor astfel de raport ri o constituie al 16-lea Amendament54 al Constitu iei Statelor Unite ale Americii. Prin acest Amendament, Congresul este autorizat s impun impozite pe profit, ceea ce creeaz necesitatea unei Situa ii privind raportarea profitului.

Defini ii ale situa iilor financiare: situa ii financiare / conturi anuale / documente de sintez Situa iile financiare reprezint produsul final al activit ii contabile. Ele reprezint clasificarea i sintetizarea unui cumul de tranzac ii financiare, unele dintre ele fiind extrem de complexe. Confonn organismului american de normalizare, Financial accounting Standards Board (FASB)55, situa iile financiare reprezint elementul central al raport rii financiare, reprezentnd principalul scop al comunic rii informa iei contabile c tre cei din exteriorul ntreprinderii.

Luca Paciolo - Tratat de contabilitate n partid dubl , traducere n limba romn , Ed. Junimea, Iai, 1981 54 Din Constitu ia Statelor Unite ale Americii. A trecut prin Congres la 2 iulie 1909 i a fost ratificat la 3 februarie 1913 55 Financial Accounting Standards Board - Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises,, noiembrie 1978

53 20

398

n literatura francez situa iile financiare, reg site sub denumirea de documente contabile de sintez , sunt definite56 ca situa ii periodice n care este prezentat situa ia i rezultatele ntreprinderii. Organismul interna ional de normalizare - International Accounting Standards Board (IASB), prin IAS l Prezentarea situa iilor financiare, definete situa iile financiare ca o reprezentare structurat a pozi iei financiare a unei ntreprinderi i a tranzac iilor efectuate de aceasta, avnd drept obiectiv oferirea de informa ii despre pozi ia financiar , performanta i modific rile pozi iei financiare ale unei ntreprinderi unei game diversificate de utilizatori. Cadrul general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare precizeaz c situa iile financiare reprezint o parte a procesului de raportare financiar i cuprind Bilan ul, Contul de profit i pierdere, Situa ia modific rilor capitalului propriu, Situa ia fluxurilor de numerar/trezorerie, Politicile contabile i notele explicative. Tipuri de raport ri financiare Situa iile financiare generale reprezint acele situa ii menite s satisfac nevoile utilizatorilor care nu sunt n situa ia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informa ii. Raportul financiar interimar este un raport financiar care con ine un set de situa ii financiare, complex sau condensat, elaborat pe o perioad mai scurt dect anul financiar complet al unei ntreprinderi. Acesta trebuie s constituie o actualizare a ultimului set complet de situa ii financiare anuale. Situa iile financiare retratate la infla ie reprezint acel set de situa ii financiare bazate fie pe costul istoric, fie pe costul curent, dar exprimate n raport cu unitatea de m sur curent de la data bilan ului. Rapoartele de informare sectorial reprezint raport ri suplimentare detaliate ale situa iilor financiare, referitoare la diferitele tipuri de produse i servicii pe care o ntreprindere le produce i la zonele geografice diferite n care i desf oar activitatea. Situa iile financiare consolidate sunt situa iile financiare ale unui grup (o societate-mam i toate societ ile controlate de ea) prezentate ca acelea ale unei ntreprinderi unice, ftr a ine seama de limitele legale ale persoanelor juridice distincte. n prezent, societ ile ntocmesc i prezint situa ii financiare care s ilustreze activitatea desf urat i situa ia la un moment dat pentru diferi i utilizatori, att interni, ct i externi. Utilizatorii interni sunt cei care conduc i controleaz activitatea societ ii i care hot r sc evolu ia acesteia. Utilizatorii externi sunt cei care finan eaz activitatea societ ii. Cea mai mare parte a activit ilor existente este ghidat prin intermediul organiza iilor, reprezentate de grupuri de persoane care lucreaz mpreun pentru a ndeplini unul sau mai multe obiective. Pentru a r spunde obiectivelor sale, o organiza ie are nevoie de resurse, care, la rndul lor, trebuie finan ate sau pl tite. Pentru a fi eficiente, persoanele din aceste organiza ii au nevoie de informa ii referitoare la m rimea resurselor, la modalit ile de finan are a acestora i la rezultatele ob inute cu ajutorul lor.
56

Guide du responsable comptable etfmancier, Edition Lamy, 1999.

399

Persoane externe organiza iei au nevoie de informa ii asem n toare pentru a-i forma opiniile n leg tur cu activitatea organiza iilor. Putem clasifica informa iile oferite de contabilitate n trei tipuri: informa ii privind exploatarea, necesare pentru a conduce o organiza ie; informa ii financiare, necesare att managerilor ct i ter ilor (investitori, b nci i creditori, agen ii guvernamentale, public); informa ii manageriale, necesare ndeplinirii a trei func ii ale unei organiza ii: planificare, implementare i control. Managerii societ ilor sunt interesa i n primul rnd de informa iile din rapoartele interne de activitate, dar i de informa iile cuprinse n situa iile financiare, chiar dac au acces la informa ii financiare i de gestiune suplimentare, care i ajut n realizarea proceselor de planificare, de luare a deciziilor i de control. Dac rapoartele externe care con in informa ii comune destinate tuturor utilizatorilor trebuie ntocmite i prezentate n conformitate cu anumite considerente generale, forma i con inutul rapoartelor interne pot fi determinate de c tre conducere astfel nct aceasta s -i satisfac propriile necesit i. Situa iile financiare generale r spund, al turi de cerin ele managerilor, cerin elor acelor utilizatori care nu se afl n pozi ia de a solicita rapoarte specifice. Ele sunt destinate oferirii de informa ii comune pentru toate categoriile de utilizatori, de aceea ele trebuie elaborate i prezentate avnd n vedere necesit ile acestora. Standardul IAS l Prezentarea situa iilor financiare induce existen a celor dou tipuri generale de rapoarte financiare, dar face totodat precizarea c cerin ele sale se aplic doar acelor raport ri externe care sunt ntocmite i prezentate n conformitate cu standardele interna ionale de raportare financiar . Astfel de raport ri sunt denumite, n standardele interna ionale, situa ii financiare. Itifbrma iiie necesare att managerilor ct i ter ilor pot fi disponibile prin intermediul procesului contabil57, procesul care identific , m soar i comunic informa iile economice cu scopul de a permite utilizatorilor s ia decizii i s fac judec i corecte. Produsul final al acestui proces este concretizat ntr-un set de rapoarte denumite situa ii financiare, documente de sintez sau conturi anuale, denumiri diferen iate n raport de spa iul de normalizare, dar care se refer n esen la aceeai problematic .

Financial Accounting, autori S. Matulich i L. E. Heitger,Editura McGraw-Hill, 1985.


400

RAPOARTE FINANCIARE Sunt nlocuite pentru INVESTITORI DEBITORI Utilizatori interni MANAGEMENT CREDITORI PUBLIC financiari
* comerciali SALARIA I INVESTITORI I CREDITORI Fig. Utilizatorii interni i externi ai situa iilor financiare Indiferent de natura domeniului de activitate, cele mai multe rapoarte se clasific n dou categorii: rapoarte de stare sau de stoc; rapoarte de flux. Situa iile privind starea se ntocmesc la un moment specificat n timp iar cele privind fluxul acoper o perioad de timp. Dintre situa iile financiare ntocmite de o societate, Bilan ul este o situa ie de stare. El ofer informa ii legate de resursele ce se afl ntr-o societate la un moment specific n timp. Situa ii precum Contul de profit i pierdere sau Situa ia fluxurilor de trezorerie caracterizeaz rapoartele de flux. Acestea raporteaz activit i ale societ ilor ce s-au desf urat de-a lungul unei perioade de timp (un semestru, un an). Modele de situa ii financiare Dei situa iile financiare pot p rea asem n toare de la o ar la alta, exist diferen ieri generate de diversitatea din mediile legale, economice i sociale, precum i de nevoile diferite ale utilizatorilor determinate de specificul cerin elor na ionale.

utilizatori externi STAT *

401

Aa cum am mai men ionat, setul de situa ii privind raportarea financiar a fost impus pentru prima dat cu titlu oficial jta Statele Unite, n prezent, organismul de normalizare contabil din SUA, Financial Accounting Standards Board (FASB), cere ntocmirea i prezentarea urm toarelor situa ii58:

un Bilan sau o declara ie a pozi iei financiare; Situa ie a rezultatului sau ctigurilor59; Situa ie a ctigurilor nete (nedistribuite); Situa ie a altor modific ri n capitalul propriu; i Situa ie privind schimb rile n pozi ia financiar , denumit Situa ia surselor i utiliz rilor de fonduri, cunoscut n prezent ca Situa ia fluxurilor de trezorerie.

Setul de situa ii financiare include i un rezumat al metodelor/practicilor contabile ale societ ii i alte note suplimentare, n 1978 FASB a publicat o Declara ie privind obiectivele raport rii financiare, prin care situa iile financiare trebuie s furnizeze informa ii: 1. utile investitorilor i creditorilor prezen i i viitori pentru luarea de decizii ra ionale; 2. inteligibile pentru acei utilizatori care au o preg tire economic minimal ; 3. care s ilustreze resursele economice ale societ ii, sursele lor de finan are precum i efectele tranzac iilor i evenimentelor care determin modific ri n resursele societ ii sau n sursele lor de finan are; 4. referitoare la performan a financiar n decursul unei perioade; i 5. care s ajute utilizatorii s evalueze sumele, perioadele i incertitudinile legate de fluxurile viitoare de numerar ale investitorilor. Raportul anual pe care o societate trebuie s l ntocmeasc i s l publice pentru uzul diverilor utilizatori trebuie s cuprind situa iile financiare precum i alte "informa ii financiare sau nonfinanciare, inclusiv un Raport al auditorului, analize i discu ii ale managementului (identific ri i explica ii narative ale valorilor financiare cifrate), informa ii privind segmentele de activitate, informa ii privind diversele retrat ri realizate, precum i date comparative pentru anii anteriori. Comunicatele de pres , previziunile managementului sau alte descrieri ale planurilor sau atept rilor managementului sau ale impactului social sau de mediu n activitatea societ ii sunt exemple de rapoarte financiare, altele dect situa iile financiare. Totodat , Regula 14 a-3 din The Securities Exchange Act oblig societ ile cotate s furnizeze urm toarele informa ii n cadrul Raportului anual:


58

anumite informa ii financiare trimestriale; dezacordurile ntre management i contabilitate n ceea ce privete informarea contabil i financiar ; anumite informa ii financiare pe 5 ani; descrierea activit ii societ ii;

Financial Accounting Standards Board, SFAC l Objectives of Financial Report fng by Business Enterprises, noiembrie 1978 27 Reg sit frecvent sub denumirea de Situa ia exploat rii i a rezultatului global - Statement ofOperations and Comprehensive Income/Loss.

402

prezentarea managementului ntreprinderii; cursul ac iunilor pentru fiecare trimestru din exerci iile financiare prezentate; comentariul managementului asupra situa iilor financiare i asupra rezultatului.

Raportarea financiar n Europa trece printr-un proces, denumit la origine de armonizare, o dat cu formarea cadrului legislativ i economic al Uniunii Europene. Astfel, n anul 1978 a fost emis Directiva 78/660/EEC a Consiliului Uniunii Europene (Directiva a IV-a), care are ca obiectiv coordonarea prevederilor referitoare la prezentarea i con inutul conturilor anuale60 i ale rapoartelor anuale ale societ ilor din Statele Membre, la metodele de evaluare utilizate pentru ntocmirea conturilor anuale i la publicarea lor pentru societ ile comerciale. Conform Articolului 2 al Directivei a IV-a, conturile anuale trebuie s con in :

Bilan ul; Contul de profit i pierdere; i Note asupra conturilor anuale.

Toate aceste trei situa ii trebuie s reprezinte un ntreg. Modificarea adus prin Directiva 2003/51/EC n iunie 2003 adaug cerin ei anterioare posibilitatea Statelor Membre de a permite sau de a cere includerea n conturile anuale a altor declara ii dect cele trei situa ii obligatorii61 , astfel nct societ ile s poat elabora situa ii financiare comparabile cu situa iile financiare ntocmite n conformitate cu normele interna ionale. Necesitatea implement rii standardelor interna ionale de raportare financiar n Uniunea European a dus la apari ia Reglement rii nr. 1606/2002 elaborat de Parlamentul European i de Consiliul Uniunii Europene, privind aplicarea standardelor interna ionale societ ilor comerciale private care dep esc o anumit m rime62. Pentru a elimina discrepan ele existente ntre prevederile directivelor europene i prevederile standardelor interna ionale, Directiva a IV-a a suferit, n timp, o serie de modific ri care s permit comparabilitatea pentru societ ile care raporteaz conform IFRS, dar au ca legisla ie de baz directivele. Dei stricte n impunerea cerin elor tuturor statelor membre, directivele europene las de multe ori posibilitatea adapt rii cerin elor la specificul na ional. Din acest motiv, situa iile financiare ale societ ilor din diferite ri prezint caracteristici particulare. Astfel, raportarea financiar n Marea Britanie este reglementat prin Companies Act (legea societ ilor comerciale), cnd s-a introdus obligativitatea raport rii pentru grupuri, distinc ia ntre rezerve i provizioane (ngreunnd crearea rezervelor ascunse), precum i o Conturile anuale sau documente contabile de sintez reprezint denumirea utilizat n rile europene continentale pentru situa iile financiare 61 Consider m c acesta a fost un prim pas al procesului de convergen cu standardele interna ionale. 62 Limitele de m rime specificate n Directiva a IV-a sunt: totalul bilan ului 3.650.000 EURO, cifra de afaceri 7.000.000 EURO, num r mediu de salaria i 50
403
60

serie de cerin e de prezentare a situa iilor financiare, inclusiv prezentarea unor situa ii care s ofere o "imagine fidel ". n decursul anilor s-au mai adus modific ri: obligativitatea raport rii detaliate a venitului, nt rirea cerin elor legale privind ntocmirea, prezentarea i auditarea situa iilor financiare sau implementarea directivelor europene. Cerin ele de baz pentru toate societ ile sunt date de prezentarea unui Bilan i a unui Cont de rezultate, nso ite de detaliile necesare prezent rii unei imagini fidele. Formatele situa iilor financiare pentru societ ile din Marea Britanie deriv din Directiva a IV-a a U.E., dar guvernul britanic, spre deosebire de cele ale altor ri membre U.E., a l sat flexibile, pe ct posibil, formatele situa iilor financiare. Astfel, societ ile pot alege ntre cele dou formate de Bilan i cele patru formate de Cont de rezultate i pot prezenta n Note informa ii financiare ct mai detaliate, urmnd mai degrab con inutul dect forma. In Germania, dei tinerea contabilit ii este o tehnic foarte dezvoltat nc din secolul al XVII-lea, cerin ele oficiale privind raportarea se reg sesc pentru prima dat n Codul comercial din 1861, de inspira ie francez . Pn n 1920 raportarea financiar era dictat de juriti, astfel nct situa iile financiare (cunoscute sub denumirea de conturi anuale) aveau drept scop furnizarea unei situa ii financiare care s permit creditorilor evaluarea riscurilor legate de creditele acordate societ ii. Astfel, Bilan ul constituia componenta principal a situa iilor financiare prin care se eviden iau activele i care avea ca func ie major protejarea intereselor creditorilor. Existau i cerin e privind prezentarea rezultatului, considerat un produs secundar al evalu rii activelor, determinat cu prec dere ca diferen ntre activele nete din dou perioade consecutive i mai pu in ca diferen ntre venituri i cheltuieli63. In prezent, toate societ ile sunt obligate s prezinte un set de situa ii financiare, a c ror care componen difer n func ie de m rimea ntreprinderii. Astfel, societ ile de persoane (care nu sunt de interes public i al c ror capital este format din p r i sociale) trebuie s prezinte un Bilan i un Cont de profit i pierdere. Pentru societ ile de capital este obligatorie prezentarea suplimentar a unei Anexe, dar i a unui Raport de gestiune, aa cum sunt definite n Directiva a IV-a. Se precizeaz 64 c raportul de gestiune trebuie s furnizeze toate informa iile necesare prezent rii unei imagini fidele a situa iei societ ii, dar nu face parte din situa iile financiare. ntocmirea unui Tablou de finan are (ca expresie a varia iei trezoreriei) nu este obligatoriu, ca n alte ri europene, dar majoritatea societ ilor cotate ntocmesc n acest sens Situa ia fluxurilor de numerar. Situa ia modific rilor capitalului propriu nu este utilizat de c tre societ ile din Germania, dar societ ile de capitaluri trebuie s prezinte, conform Legii societ ilor pe ac iuni (Aktiengesez -- AkiG), o Situa ie a distribuirii rezultatului. Bilan ul i Contul de profit i pierdere trebuie prezentate respectnd indica iile din Directiva a IV-a iar prin con inutul Anexei, societ ile trebuie s prezinte:


63 64

informa iile generale asupra conturilor anuale; metodele de contabilizare i evaluare;

De unde i Principiul dublului calcul al rezultatului. B. Raffournier, A. Haller, P. Walton - Comptabilite interna ionale, Ed Vuilbert, 1997

404

informa ii complementare privind Bilan ul i Contul de profit i pierdere; alte informa ii precum: num r de salaria i, remunera ia total a directorilor i a membrilor Consiliului de Administra ie etc.

Raportarea financiar pentru societ ile din Fran a este realizat prin situa ii financiare denumite documente de sintez sau conturi anuale, influen ate n m re parte de prevederile Directivelor a patra i a aptea. Acestea cuprind cel pu in Bilan ul, Contul de profit i pierdere i Anexa, dar pot fi completate cu un Tablou de finan are65 al exerci iului. Con inutul documentelor de sintez este stabilit n conformitate cu dispozi iile Planului Contabil General (PCG) i trebuie s asigure sub toate asectele o imagine fidel a patrimoniului, a situa iei financiare i a rezultatelor, chiar dac aceasta implic abateri de la reguli sau prezent ri suplimentare de informa ii. Specificul raport rii financiare din Fran a este faptul c documentele de sintez pot fi prezentate ntr-unul din cele trei sisteme: sistemul de baz , cuprinde dispozi iile contabile minimale pentru societ ile mijlocii i mari; sistemul simplificat, destinat societ ilor a c ror m rime nu justific recursul la cerin ele sistemului de baz ; i sistemul dezvoltat, care propune documente care s faciliteze analiza informa iilor cu scopul de a fi utile n gestiune. Documentele propuse prin sistemul dezvoltat, altele dect cele din sistemul de baz sunt eviden iate doar cu titlu de recomandare. Consiliul pentru Standardele Interna ionale de Contabilitate (IASB) al turi de organismul american de normalizare i de cel european militeaz pentru diminuarea diferen elor n prezentarea situa iilor financiare, ncercnd s armonizeze reglement rile, standardele i procedurile contabile privind ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare. IASB consider c se poate ajunge la aceast armonizare dac la ntocmirea situa iilor financiare se pune accentul pe furnizarea de informa ii pe care se bazeaz luarea deciziilor economice. Obiectivul66 formulat de c tre IASB este furnizarea unei baze pentru prezentarea situa iilor financiare generale astfel nct s se poat asigura comparabilitatea acestora att n timp cu situa iile financiare ale ntreprinderii pentru perioadele precedente, ct i n spa iu - cu situa iile financiare ale altor ntreprinderi. ntreprinderile au obliga ia de a ntocmi situa iile financiare astfel nct s prezinte corect situa ia i realiz rile financiare ale lor, precum i fluxurile de numerar, ca expresie a modific rilor n situa ia activit ii. Raportarea corect nseamn conformitatea cu standardele, adic respectarea tuturor prevederilor cuprinse n standardele interna ionale de contabilitate/raportare financiar . Preciz m c realizarea corectitudinii raport rii poate implica prezentarea unor informa ii care dep esc cadrul celor cerute n mod expres de
65

Definit n literatura francez (Guide du responsable comptable et financier, Lamy, 1998) ca Tablou al utiliz rilor i resurselor, care explic varia iile averii ntreprinderii n decursul perioadei de referin 66 Acest obiectiv se reg sete n Cadrul general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare, elaborat de IASB.

405

standarde sau chiar se abat de la acestea. Pentru astfel de cazuri, dei este invocat ra ionamentul profesional, standardele vin cu preciz ri clare pe care trebuie s le respecte cei ce ntocmesc i prezint situa ii financiare. Preciz rile referitoare la prezentarea informa iilor privind activitatea unei ntreprinderi vizeaz situa iile financiare generale ale societ ilor (comerciale sau industriale, private sau publice), att situa ii individuale, ct i consolidate, n acest sens, situa iile financiare sunt ntocmite i prezentate cel pu in anual, venind n ntmpinarea nevoilor comune de informa ii ale unei sfere largi de utilizatori. Cadrul general IASB stabilete ca utilizatori ai situa iilor financiare: investitorii prezen i i poten iali, personalul angajat, creditorii, furnizorii i al i creditori comerciali, clien ii, Guvernul i institu iile acestuia, precum i publicul. O parte din aceti utilizatori pot solicita, i au capacitatea de a ob ine, informa ii suplimentare fa de cele con inute n situa iile financiare generale. Mul i utilizatori trebuie totui s se bazeze pe situa iile financiare ca pe principala lor surs de informa ii i, de aceea, astfel de situa ii financiare trebuie elaborate i prezentate avnd n vedere necesit ile lor. Situa iile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiar . Cadrul conceptual stabilete cu titlu obligatoriu componen a setului complet de situa ii financiare, pentru a r spunde obiectivului de asigurare a comparabilit ii activit ilor diferitelor societ i. Acesta include: un Bilan , un Cont de profit i pierdere, o Situa ie a modific rilor pozi iei financiare (care poate fi prezentat n diverse moduri, de exemplu ca Situa ie a fluxurilor de numerar sau situa ie a fluxurilor de fonduri) i Note explicative, precum i alte situa ii i materiale explicative care sunt parte integrant a situa iilor financiare. Pe lng setul de baz care trebuie s formeze situa iile financiare, n viziunea IASB, pot fi incluse i alte materiale i informa ii suplimentare care s vin n completare, referitoare, spre exemplu la segmentele industriale i geografice sau la prezentarea efectelor varia iei pre urilor. Preciz m c situa iile financiare nu includ rapoartele directorilor, declara iile preedintelui, discu iile i analizele conducerii i elemente similare. Acestea vin s ntregeasc cadrul de raportare, fiind considerate complet ri la situa iile financiare. Astfel, situa iile financiare reprezint doar o parte a ntregului, doar o sec iune a raportului financiar care descrie activitatea societ ii, denumit n standardele interna ionale Raport anual. Normele contabile nu abordeaz informa ii prezentate n afara situa iilor financiare. Totui, consider m c acolo unde informa iile financiare sunt prezentate n afara situa iilor financiare, cum ar fi ntr-un Raport anual sau n situa ii prezentate n vederea nregistr rii n cadrul diverselor autorit i, respectivele informa ii trebuie prezentate astfel nct s fie n concordan cu cele incluse n situa iile financiare. IAS l Prezentarea situa iilor financiare stabilete cerin ele generale privind forma i con inutul situa iilor financiare, dar las posibilitatea de influen cadrelor legale n care i desf oar activitatea societatea. Conform cerin elor interna ionale, fiecare set de situa ii financiare trebuie s con in urm toarele informa ii:

denumirea societ ii raportoare; unitatea i moneda de raportare; data bilan ului; perioada de raportare; i
406

orice schimbare a acestor informa ii n cursul perioadei.

Situa iile financiare sunt utile dac sunt oportune n timp. La nivel de normalizare interna ional se consider c o societate trebuie s fie n m sur s emit situa ii financiare n termen de ase luni de la data bilan ului pentru a r spunde caracteristicii de utilitate a informa iei. n CONCLUZIE, men ion m c orice raport publicat trebuie s prezinte i s analizeze informa ii privind tendin e semnificative cunoscute de c tre conducere, angajamentele, evenimentele sau incertitudinile care se pot estima n mod credibil i care ar influen a semnificativ evolu ia afacerilor societ ii, starea financiar sau rezultatele activit ii, n principal, raportul trebuie s cuprind informa ii privind starea financiar i activitatea societ ii eviden iind n special lichiditatea i resursele de finan are ale acesteia. Astfel, dei au denumiri i con inut diferite n timp, dar mai ales n spa iu, situa iile financiare sunt considerate la nivel global proiec ia activit ii societ ilor. Necesitatea ntocmirii lor a fost indus de dezvoltarea economic iar obiectivul este unul unitar: furnizarea unei baze pentru luarea deciziilor implicate de organizarea i desf urarea activit ii agen ilor economici. Bibliografie: 1. Luca Paciolo - Tratat de contabilitate n partid dubl , traducere n limba romn , Ed. Junimea, Iai, 1981 2. Financial Accounting Standards Board - Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, noiembrie 1978 3. Guide du responsable comptable etfmancier, Edition Lamy, 1999 4. Financial Accounting, S. Matulich i L. E. Heitger,Editura McGraw-Hill, 1985 5. B. Raffournier, A. Haller, P. Walton - Comptabilite interna ionale, Ed Vuilbert, 1997

407