Sunteți pe pagina 1din 72

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA

AnalgeziaAnalgezia generalagenerala NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia (( NLANLA )) MiorelaxareaMiorelaxarea NarcozaNarcoza

ANALGEZIAANALGEZIA GENERALAGENERALA

ReprezintaReprezinta suprimareasuprimarea temporaratemporara aa sensibilitatiisensibilitatii dureroasedureroase lala nivelnivel centralcentral prinprin blocareablocarea receptorilorreceptorilor

TransmisiaTransmisia nociceptoarenociceptoare

--spinospino--talamicatalamica

--spinospino--reticularareticulara

--spinospino--mezencefalicamezencefalica

IntegrareaIntegrarea algicaalgica :: spinalaspinala ,, supraspinalasupraspinala ,, umoralaumorala

SUBSTANTELESUBSTANTELE ANALGEZICEANALGEZICE

a.a. AnalgeziceAnalgezice morfinicemorfinice::

--NaturaleNaturale (( morfinamorfina ,, codeinacodeina ))

--SemisinteticeSemisintetice ((hidromorfona,codetilinahidromorfona,codetilina)) --Sintetice(petidina,metadona,fentanylSintetice(petidina,metadona,fentanyl b.b. AntagonistiiAntagonistii opiaceeloropiaceelor ((pentazocina,nalorfina,naloxonapentazocina,nalorfina,naloxona))

c.c. CiclohexaminaCiclohexamina ::

--KetaminaKetamina

--FenciclidinaFenciclidina

--TiletaminaTiletamina

ContinuareContinuare s.s. analgeziceanalgezice

d.d. ModulatoareModulatoare adrenergiceadrenergice ::

--ClonidinaClonidina --XilazinaXilazina --TiletaminaTiletamina e.e. AnalgeziceAnalgezice antireumaticeantireumatice ::

--FenazonaFenazona --AmidopirinaAmidopirina --AcidulAcidul salicilicsalicilic

ANALGEZCEANALGEZCE MORFINICEMORFINICE

COMPUSCOMPUS

GrupaGrupa farmacologicafarmacologica

MorfinaMorfina

AgonistAgonist

PetidinaPetidina

AgonistAgonist

MetadonaMetadona

AgonistAgonist

ButorphanolButorphanol

AgonistAgonist

BuprenorfinaBuprenorfina

Agonist+AntagonistAgonist+Antagonist

PentazocinaPentazocina

Agonist+AntagonistAgonist+Antagonist

NalbufinaNalbufina

Agonist+AntagonistAgonist+Antagonist

NalorfinaNalorfina

Agonist+AntagonistAgonist+Antagonist

NaloxonaNaloxona

AntagonistAntagonist

ANTAGONISTIIANTAGONISTII OPIACEELOROPIACEELOR

SuntSunt reprezentatireprezentati printrprintr--oo grupagrupa dede substantesubstante carecare sese leagaleaga specificspecific dede receptoriireceptorii morfinici,dislocandmorfinici,dislocand moleculelemoleculele dede opiaceeopiacee

UneleUnele preparatepreparate suntsunt agonisteagoniste sausau antagonisteantagoniste inin functiefunctie dede momentulmomentul administrarii,alteleadministrarii,altele suntsunt completcomplet antagonisteantagoniste fiindfiind folositefolosite caca antidoturiantidoturi inin supradozaresupradozare sausau intoxicatiiintoxicatii morfinicemorfinice

AnesteziaAnestezia disociativadisociativa

LaLa toatetoate derivatelederivatele dede ciclohexaminaciclohexamina,, analgeziaanalgezia esteeste foartefoarte puternicaputernica dardar efectulefectul hipnotichipnotic esteeste slab,slab, iariar asupraasupra musculaturiimusculaturii striatestriate producproduc efectefect cataleptic.cataleptic. CelCel maimai importantimportant reprezentantreprezentant alal acestoraacestora--KETAMINAKETAMINA -- aa fostfost

denumitdenumit anestezicanestezic disociativdisociativ dindin cauzacauza

marilormarilor diferentediferente dintredintre analgezieanalgezie sisi celelaltecelelalte dezideratedeziderate anesteziceanestezice

NEUROLEPTANALGEZIANEUROLEPTANALGEZIA (( NLANLA ))

EsteEste rezultatulrezultatul interactiuniiinteractiunii dintredintre analgeziceleanalgezicele centralecentrale sisi tranchilizantetranchilizante sausau neurolepticeneuroleptice

EfecteleEfectele deosebitdeosebit dede favorabilefavorabile,, suntsunt valorificatevalorificate maimai alesales inin domeniuldomeniul chirurgicalchirurgical

COMBINATIICOMBINATII ANESTEZICEANESTEZICE DEDE TIPTIP NEUROLEPTANALGEZICNEUROLEPTANALGEZIC

--Combelen+KetaminaCombelen+Ketamina

Combelen+Rompun+KetaminaCombelen+Rompun+Ketamina

--Rompun+KetaminaRompun+Ketamina

--Acepromazina+KetaminaAcepromazina+Ketamina

Acepromazina+Rompun+KetaminaAcepromazina+Rompun+Ketamina

--Stresnil+KetaminaStresnil+Ketamina

--Stresnil+SintalgonStresnil+Sintalgon

--Rompun+PolamivetRompun+Polamivet

PREPARATEPREPARATE TIPIZATETIPIZATE DEDE TIPTIP

NLANLA

TALAMONAL=TALAMONAL= Droperidol+FentanilDroperidol+Fentanil IMMOBILONIMMOBILON == Acepromazina+EtorfinaAcepromazina+Etorfina

ZOLETILZOLETIL ==

Zolazepam+TiletaminaZolazepam+Tiletamina

ptpt

a.m.a.m. TELAZOLTELAZOL == Zolazepam+TiletaminaZolazepam+Tiletamina ptpt A.M.A.M.

CONTRAINDICATIILECONTRAINDICATIILE

NEUROLEPTANALGEZIEINEUROLEPTANALGEZIEI

NuNu suntsunt contraindicatiicontraindicatii specificespecifice

-- DecompensariDecompensari gravegrave cardiorespiratoriicardiorespiratorii --InsuficientaInsuficienta pancreaticapancreatica --HipertensiuneHipertensiune severasevera --TratamentTratament generalgeneral cucu organofosforiceorganofosforice

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia

Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia
Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia lala animaleanimale

Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la animale animale
Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la animale animale

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia lala porcporc

Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la porc porc
Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la porc porc

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia lala porcporc

Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la porc porc
Neuroleptanalgezia Neuroleptanalgezia la la porc porc

RELAXANTERELAXANTE MUSCULAREMUSCULARE (( CurarizanteCurarizante ))

SubstanteleSubstantele curarizantecurarizante sausau blocanteblocante neuromusculareneuromusculare relaxeaza,apoirelaxeaza,apoi paralizeazaparalizeaza musculaturamusculatura striata,interferandstriata,interferand cucu functiafunctia dede neurotransmitatorneurotransmitator aa acetilcolineiacetilcolinei lala acestacest nivelnivel

DupaDupa mecanismulmecanismul dede actiuneactiune ,, curarizantelecurarizantele suntsunt :: depolarizantedepolarizante ,, antidepolarizanteantidepolarizante sisi relaxanterelaxante centralecentrale

CurarizanteCurarizante depolarizantedepolarizante

S.S. DepolarizanteDepolarizante sese fixeazafixeaza pepe receptoriireceptorii colinergicicolinergici pepe carecare iiii activeazaactiveaza,, provocandprovocand depolarizaredepolarizare dede lungalunga duratadurata (( 33 –– 55 minuteminute ).).

SeSe maimai numescnumesc leptocurareleptocurare

moleculemolecule micimici

--SuccinilcolinaSuccinilcolina

--DecametoniuDecametoniu

avandavand

CurarizanteCurarizante antidepolarizanteantidepolarizante

SuntSunt antagonisteantagoniste aleale acetilcolineiacetilcolinei,, sese fixeazafixeaza pepe receptoriireceptorii nicotinicinicotinici aiai placiiplacii terminaleterminale printrprintr--unun mecanismmecanism competitivcompetitiv

SeSe maimai numescnumesc pahicurarepahicurare --TubocurarinaTubocurarina --GalaminaGalamina --PancuroniulPancuroniul

MIORELAXANTEMIORELAXANTE CENTRALECENTRALE

ProducProduc relaxarearelaxarea musculaturiimusculaturii striatestriate printrprintr--oo actiuneactiune blocantablocanta interneuronalainterneuronala MajoritateaMajoritatea auau sisi efectefect neuroleptic,tranchilizantneuroleptic,tranchilizant sausau analgezicanalgezic --DiazepamDiazepam –– actiuneactiune GABAGABA-- mimeticamimetica --RompunRompun ––stimulareastimularea adrenoreceptoriloradrenoreceptorilor --BaclofenBaclofen –– derivatderivat alal GABAGABA (( AcidulAcidul gamagama--aminoamino--butiricbutiric ))

NARCOZANARCOZA

NarcozaNarcoza reprezintareprezinta suspendareasuspendarea temporaratemporara aa sensibilitatii,motilitatiisensibilitatii,motilitatii voluntarevoluntare sisi reflexereflexe sisi aa activitatiiactivitatii psihicepsihice,, prinprin actiuneaactiunea narcoticelornarcoticelor,, ramanandramanand prezenteprezente functiilefunctiile vitalevitale

UnUn narcoticnarcotic ideal,ideal, pepe langalanga deziderateledezideratele anestezice,trebuieanestezice,trebuie sasa producaproduca oo inductieinductie rapidarapida sisi treziretrezire scurtascurta,, farafara perioadaperioada dede ataxieataxie sausau excitatie,saexcitatie,sa fiefie lipsitlipsit dede toxicitate,usortoxicitate,usor dede administratadministrat sisi lala unun pretpret accesibilaccesibil

FAZELEFAZELE CLINICECLINICE SISI DINAMICADINAMICA NARCOZEINARCOZEI

SubstanteleSubstantele narcoticenarcotice exercitaexercita actiuneaactiunea deprimantadeprimanta asupraasupra sistemuluisistemului nervosnervos centralcentral incepandincepand cucu scoartascoarta cerebralacerebrala,, cuprinzandcuprinzand apoiapoi straturilestraturile subcorticalesubcorticale,, diencefaluldiencefalul sisi centriicentrii medulari,parcurgandmedulari,parcurgand urmatoareleurmatoarele fazefaze cliniceclinice ::

11

StadiulStadiul corticalcortical

22

StadiulStadiul narcozeinarcozei cucu reflexereflexe

33

StadiulStadiul narcozeinarcozei farafara reflexereflexe

STADIULSTADIUL CORTICALCORTICAL

CorespundeCorespunde perioadeiperioadei dede inductieinductie aa narcozeinarcozei,, dede lala patrundereapatrunderea anesteziculuianestezicului inin neuroniineuronii scoarteiscoartei cerebralecerebrale sisi panapana lala intrerupereaintreruperea completacompleta aa activitatiiactivitatii constienteconstiente SeSe produceproduce analgezieanalgezie superficialasuperficiala,, respiratierespiratie neregulataneregulata sisi aparapar fenomenefenomene dede excitatieexcitatie ((vomavoma,, agitatieagitatie,, hipersalivatiehipersalivatie,, mictiunemictiune,, defecaredefecare ).). SeSe estompeazaestompeaza printrprintr--oo premedicatiepremedicatie neurolepticaneuroleptica sisi sese folosescfolosesc narcoticenarcotice cucu actiuneactiune rapidarapida pentrupentru inductieinductie

IIII STADIULSTADIUL NARCOZEINARCOZEI CUCU REFLEXEREFLEXE

AnimalulAnimalul esteeste imobilizatimobilizat inin decubitdecubit dardar pastreazapastreaza reflectivitateareflectivitatea inin totalitate.Pupileletotalitate.Pupilele suntsunt mioticemiotice iariar globiiglobii ocularioculari prezintaprezinta nistagmusnistagmus rotator.Esterotator.Este oo fazafaza periculoasapericuloasa aa anestezieianesteziei AccidenteAccidente posibileposibile :: spasmspasm gloticglotic,, spasmspasm bronsicbronsic,, apneeapnee,, vomavoma ,,hipersalivatiehipersalivatie sisi aspiratieaspiratie bronsicabronsica,, tusetuse SeSe intrerupeintrerupe administrareaadministrarea narcoticuluinarcoticului panapana sese restabilesterestabileste functiafunctia afectataafectata

IIIIII STADIULSTADIUL NARCOZEINARCOZEI FARAFARA REFLEXEREFLEXE

EsteEste oo narcozanarcoza profunda,reflectivitateaprofunda,reflectivitatea esteeste abolitaabolita,, sese potpot efectuaefectua interventiileinterventiile chirurgicalechirurgicale inin sigurantasiguranta DurataDurata stadiuluistadiului chirurgicalchirurgical coincidecoincide cucu administrareaadministrarea amesteculuiamestecului anestezicanestezic lala narcozanarcoza inhalatorieinhalatorie iariar pentrupentru altealte metodemetode esteeste caracteristicacaracteristica tipuluitipului dede substantesubstante folositfolosit sisi interactiunilorinteractiunilor dintredintre eleele

NarcozaNarcoza farafara reflexereflexe

ReflexeleReflexele dispardispar treptattreptat,, inin urmatoareaurmatoarea ordineordine :: oculomotoroculomotor,, corneeancorneean,, fotomotorfotomotor,, cutanatcutanat,, visceral,visceral, anal.anal. NuNu sese recomandarecomanda atingereaatingerea niveluluinivelului maximmaxim alal aprofundariiaprofundarii anestezieianesteziei,, deoarecedeoarece sese apropieapropie risculriscul intoxicatieiintoxicatiei narcoticenarcotice PrinPrin tehniciletehnicile modernemoderne sese potpot reglaregla numainumai anumiteanumite componentecomponente ((analgeziaanalgezia,, miorelaxareamiorelaxarea ).).

IVIV

STADIULSTADIUL INTOXICATIEIINTOXICATIEI ANESTEZICEANESTEZICE

EsteEste unun accidentaccident gravgrav,, evolueazaevolueaza intrintr-- unun timptimp scurtscurt sprespre modificarimodificari ireversibileireversibile,, determinatedeterminate dede supradozare.Scoatereasupradozare.Scoaterea dindin functiefunctie aa centrilorcentrilor bulbaribulbari,, determinadetermina maimai intaiintai oprireaoprirea respiratieirespiratiei sisi apoiapoi aa corduluicordului

PentruPentru reanimarereanimare sese asiguraasigura ventilatieventilatie pulmonarapulmonara sisi sese administreazaadministreaza analepticeanaleptice cardiorespiratoriicardiorespiratorii

NARCOZANARCOZA PEPE CALECALE DIGESTIVADIGESTIVA

AvantajeAvantaje ::

--sese aplicaaplica lala animaleanimale inabordabileinabordabile --narcoticulnarcoticul sese admadm usorusor inin apa,alimenteapa,alimente sausau

clismaclisma

DezavantajeDezavantaje ::

--nunu permitepermite controlulcontrolul rigurosriguros alal dozeidozei --absorbtiaabsorbtia neuniformaneuniforma aa dozeidozei intarzieintarzie instalareainstalarea efectuluiefectului sisi prelungesteprelungeste actiuneaactiunea --necesitanecesita dozedoze maimai marimari cucu 2o2o –– 3030 %%

NN

digestivadigestiva

SeSe impuneimpune dietadieta hidricahidrica sausau alimentaraalimentara pentrupentru asigurareaasigurarea consumuluiconsumului integralintegral alal dozeidozei SeSe amestecaamesteca uniformuniform intrintr--oo cantitatecantitate redusaredusa dede furajfuraj sausau apaapa SaSa nunu prezinteprezinte gustgust sausau mirosurimirosuri neplacuteneplacute

SeSe potpot administraadministra :: CloralCloral hidrathidrat,,AvertinaAvertina sausau BarbituriceBarbiturice

NARCOZANARCOZA PEPE CALECALE INJECTABILAINJECTABILA

AvantajeAvantaje ::

--SeSe realizeazarealizeaza usorusor --NuNu necesitanecesita aparaturaaparatura specialaspeciala --NuNu necesitanecesita personalpersonal specializatspecializat

DezavantajeDezavantaje ::

--RisculRiscul dede accidenteaccidente prinprin supradozaresupradozare esteeste maimai mare,mare, indiceleindicele terapeuticterapeutic esteeste micmic -- LaLa majoritateamajoritatea substantelorsubstantelor anesteziceanestezice,, nunu existaexista antidotantidot specific.specific.

N.N. injectabilainjectabila

N.N. IntravenoasaIntravenoasa

EfectulEfectul sese produceproduce repede,dozelerepede,dozele suntsunt micimici SeSe potpot administraadministra narcoticenarcotice solubilesolubile ::CloralCloral hidrat,Cloraloza,Barbiturice,Epontol,etchidrat,Cloraloza,Barbiturice,Epontol,etc

ACCIDENTEACCIDENTE posibileposibile :: coagularecoagulare intravasculara,hemoliza,leziuniintravasculara,hemoliza,leziuni vascularevasculare sisi perivasculare,reactiiperivasculare,reactii febrile,socfebrile,soc

N.N. intraperitonealaintraperitoneala

SeSe folosestefoloseste candcand nunu esteeste accesibilaaccesibila caleacalea intravenoasaintravenoasa ,, lala animaleanimale micimici ,, animaleanimale dede laboratorlaborator,, pasaripasari,, porcporc

PeritoneulPeritoneul areare suprafatasuprafata maremare sisi oferaofera conditiiconditii bunebune pentrupentru absorbtieabsorbtie SolutiileSolutiile vorvor fifi maimai diluatediluate decatdecat celecele intravenoaseintravenoase iariar dozeledozele cucu 2020--3030 %% maimai marimari

N.N. injectabilainjectabila

PreparatePreparate utilizateutilizate ::

CLORALULCLORALUL HIDRATHIDRAT –– solutiesolutie apoasaapoasa 10%10% ,prep,prep extemporaneu,admextemporaneu,adm lentlent ,, strictstrict i.vi.v InjectatInjectat lentlent ,, produceproduce sedaresedare progresivaprogresiva cucu hipnozahipnoza,, usoarausoara relaxarerelaxare muscularamusculara sisi analgezieanalgezie superficiala.Sesuperficiala.Se poatepoate completacompleta anesteziaanestezia cucu analgezice,sulfatanalgezice,sulfat dede magneziumagneziu sausau cucu barbituricebarbiturice

poatepoate valorificavalorifica fenomenulfenomenul dede autodozareautodozare.La.La

dozedoze marimari,, esteeste hipotensivhipotensiv sisi prezintaprezinta usoarausoara toxicitatetoxicitate pentrupentru miocard,parenchimmiocard,parenchim renalrenal sisi hepatic,producehepatic,produce hemoconcentratiehemoconcentratie,, hemoliza,traverseazahemoliza,traverseaza barierabariera placentaraplacentara sisi produceproduce atonieatonie digestivadigestiva persistentapersistenta

SeSe

N.N. injectabilainjectabila

CLORALOZACLORALOZA -- sese folosestefoloseste cucu bunebune

rezultaterezultate lala cainecaine sisi lala rumegatoarelerumegatoarele micimici

inin concentratieconcentratie dede 11--22 %%

EsteEste

maimai stabilastabila

dardar cristalizeazacristalizeaza usorusor subsub 3535 dede gradegrade sisi sese potpot produceproduce accidenteaccidente

EPONTOLEPONTOL -- actiuneactiune dede scurtascurta duratadurata sisi instalareinstalare rapidarapida lala toatetoate speciilespeciile InjectatInjectat perivenosperivenos,, produceproduce necrozanecroza pereteluiperetelui vascular.vascular.

N.N. injectabilainjectabila

URETANURETAN -- sese preparaprepara sol.sol. 1010 sausau 2020

%% sisi sese admadm i.vi.v sausau i.pi.p lala animaleanimale dede

laboratorlaborator sausau lala pasaripasari

ProduceProduce narcozanarcoza

dede lungalunga duratadurata ALCOOLULALCOOLUL ETILICETILIC -- sese admadm strictstrict i.vi.v EfectEfect rapid,analgezierapid,analgezie dede micamica intensitateintensitate,, trezireatrezirea esteeste lenta,culenta,cu ataxieataxie sisi dezorientaredezorientare NuNu imprimaimprima mirosmiros carniicarnii

BARBITURICEBARBITURICE

ClasificareClasificare dupadupa duratadurata actiuniiactiunii ::

-- B.B. cucu actiuneactiune dede scurtascurta duratadurata (( subsub 5050 min.)min.) Tiopental,Brevinarcon,SuritalTiopental,Brevinarcon,Surital,, BaytinalBaytinal,, KemitalKemital -- B.B. cucu actiuneactiune dede duratadurata mediemedie (( 22--66 oreore )) :: Pentobarbital,Pentobarbital, HexobarbitalHexobarbital,, MetohexitalMetohexital,, CiclobarbitalCiclobarbital,, AmobarbitalAmobarbital AdministrareaAdministrarea rapidarapida poatepoate duceduce lala apapneenee dede scurtascurta duratadurata

NARCOZANARCOZA INHALATORIEINHALATORIE

SubstanteleSubstantele narcoticenarcotice volatilevolatile sausau gazoasegazoase patrundpatrund inin organismorganism odataodata cucu schimbulschimbul dede gazegaze lala nivelulnivelul alveoleloralveolelor pulmonare.Eliminareapulmonare.Eliminarea narcoticelornarcoticelor sese faceface inin ceacea maimai maremare parteparte tottot pepe calecale respiratorierespiratorie,, nemodificatenemodificate SistemeleSistemele modernemoderne recupereazarecupereaza anesteziculanestezicul,, ilil purificapurifica sisi ilil reintroducreintroduc inin circuitcircuit

N.N. inhalatorieinhalatorie

PatrundereaPatrunderea narcoticelornarcoticelor inin organismorganism esteeste conditionataconditionata dede factorifactori carecare asiguraasigura schimbulschimbul dede gazegaze ::

--Conc.anestConc.anest inin aerulaerul expiratexpirat sisi celcel alveolaralveolar --RitmulRitmul sisi profunzimeaprofunzimea respiratieirespiratiei --DebitulDebitul cardiaccardiac --IntegritateaIntegritatea functionalafunctionala aa apap respiratorrespirator --MarimeaMarimea moleculeimoleculei anesteziculuianestezicului

N.N. inhalatorieinhalatorie

NarcoticeNarcotice volatilevolatile :: HalotanHalotan,,

MetoxifluranMetoxifluran,, EnfluranEnfluran,, IsofluranIsofluran,, EterEter,, CloroformCloroform

NarcoticeNarcotice gazoasegazoase :: ProtoxidProtoxid

dede azotazot,, CiclopropanCiclopropan

TehnicaTehnica narcozeinarcozei pepe calecale inhalatorieinhalatorie

II

--CircuitulCircuitul respiratorrespirator deschisdeschis

IIII

CircuitulCircuitul respiratorrespirator semideschissemideschis

IIIIII ––CircuitulCircuitul respiratorrespirator semiinchissemiinchis

IVIV ––CircuitulCircuitul respiratorrespirator inchisinchis

C.C. RespiratorRespirator deschisdeschis

SursaSursa dede anestezicanestezic sese aduceaduce inin apropiereaapropierea narilornarilor pacientuluipacientului undeunde sese realizeazarealizeaza amesteculamestecul impreunaimpreuna cucu aerulaerul atmosfericatmosferic SeSe pierdepierde anestezicanestezic carecare poatepoate afectaafecta sisi personalulpersonalul

SeSe pierdepierde anestezicanestezic carecare poatepoate afectaafecta sisi personalulpersonalul

CIRCUITULCIRCUITUL RESPIRATORRESPIRATOR SEMIDESCHISSEMIDESCHIS

PresupunePresupune existentaexistenta unorunor dotaridotari minimeminime carecare limiteazalimiteaza pierderilepierderile dede anestezicanestezic dardar expirulexpirul ajungeajunge inin totalitatetotalitate inin incapereincapere,, afectandafectand personalulpersonalul DinDin acestacest motivmotiv,, sese lucreazalucreaza numainumai inin spatiispatii aerisiteaerisite

PatrundereaPatrunderea anesteziculuianestezicului inin cailecaile respiratoriirespiratorii sese poatepoate faceface liberliber sausau prinprin mascamasca

C.C. respresp semideschissemideschis

PatrundereaPatrunderea amesteculuiamestecului anesteziantanesteziant inin cailecaile respiratoriirespiratorii sese faceface tottot liberliber dardar uniformizareauniformizarea esteeste asigurataasigurata inin balonulbalonul dede respiratierespiratie anexatanexat PrintrPrintr--oo supapasupapa dubladubla aerulaerul expiratexpirat esteeste dirijatdirijat inin afaraafara circuituluicircuitului sisi lala fiecarefiecare inspiratieinspiratie,, patrundepatrunde oo nouanoua cantitatecantitate dede amestecamestec anesteziantanesteziant PierderilePierderile suntsunt maimai redusereduse,, dardar proportionaleproportionale cucu marimeamarimea spatiuluispatiului mortmort

CircuitulCircuitul respiratorrespirator semiinchissemiinchis

PresupunePresupune existentaexistenta unuiunui aparataparat carecare asiguraasigura epurareaepurarea gazelorgazelor expirateexpirate (( captareacaptarea apeiapei sisi COCO22 )) recuperarearecuperarea partialapartiala aa anesteziculuianestezicului sisi reintroducereareintroducerea luilui inin circuit.Gazelecircuit.Gazele expirateexpirate suntsunt trecutetrecute printrprintr--unun filtrufiltru dede calcecalce sodatasodata carecare fixeazafixeaza COCO22 )) ::

COCO22 ++ 2Na(2Na( OHOH )) == HH22OO ++ NaNa22COCO33 Na2CONa2CO33 ++ Ca(Ca( OHOH ))22 ==

C.C. RespResp semiinchissemiinchis

AparatulAparatul esteeste prevazutprevazut cucu vaporizatorvaporizator pentrupentru narcoticelenarcoticele volatilevolatile sisi sistemsistem ByBy-- pass.pass. InhalareaInhalarea sese bazeazabazeaza pepe respiratiarespiratia spontanaspontana aa pacientuluipacientului,, stimulatastimulata dede presiuneapresiunea pozitivapozitiva dindin primaprima parteparte aa circuituluicircuitului,, putanduputandu--sese asociaasocia sisi ventilatiaventilatia artificialaartificiala manualamanuala sausau mecanicamecanica CuplareaCuplarea sese poatepoate faceface prinprin intermediulintermediul unorunor mastimasti sausau prinprin intubatieintubatie

C.respC.resp semiinchissemiinchis

C.resp C.resp semiinchis semiinchis

C.C. respresp

semiinchissemiinchis

C. C. resp resp semiinchis semiinchis

CIRCUITULCIRCUITUL RESPIRATORRESPIRATOR INCHISINCHIS

SistemulSistemul asiguraasigura reinhalareareinhalarea totalatotala aa amesteculuiamestecului gazosgazos dindin circuit.circuit. DebitulDebitul dede oxigenoxigen esteeste egalegal cucu consumulconsumul metabolicmetabolic alal organismuluiorganismului BioxidulBioxidul dede carboncarbon sese eliminaelimina dindin circuitcircuit numainumai prinprin absorbtieabsorbtie (( pepe calcecalce sodatasodata )) ConsumulConsumul dede substantesubstante anesteziceanestezice esteeste foartefoarte redusredus dardar necesitanecesita aparaturaaparatura performantaperformanta sisi monitorizareamonitorizarea functiilorfunctiilor vitalevitale

AparatulAparatul dede anestezieanestezie pentrupentru cabalinecabaline

Aparatul Aparatul de de anestezie anestezie pentru pentru cabaline cabaline
Aparatul Aparatul de de anestezie anestezie pentru pentru cabaline cabaline

SistemulSistemul anestezicanestezic inchisinchis cucu vaporizatorulvaporizatorul inin afaraafara circuituluicircuitului

anestezic anestezic inchis inchis cu cu vaporizatorul vaporizatorul in in afara afara circuitului circuitului

SistemulSistemul anestezicanestezic inchisinchis cucu vaporizatorulvaporizatorul inin interiorinterior

Sistemul Sistemul anestezic anestezic inchis inchis cu cu vaporizatorul vaporizatorul in in interior interior

AnesteziaAnestezia pepe mascamasca

MastileMastile dede anestezieanestezie sese alegaleg dupaconformatiadupaconformatia facialafaciala aa animaluluianimalului asigurandasigurand etanseizareaetanseizarea IncidenteIncidente posibileposibile :: spasmspasm gloticglotic,, tusetuse,, vomavoma urmataurmata dede aspirareaaspirarea continutuluicontinutului regurgitatregurgitat,, aspirareaaspirarea saliveisalivei,, nunu sese poatepoate faceface ventilatieventilatie mecanicamecanica inin sigurantasiguranta PacientulPacientul sese pregatestepregateste prinprin dietadieta,, atropinizareatropinizare ,, tranchilizaretranchilizare sisi curatareacuratarea cavitatiicavitatii bucalebucale,, MetodaMetoda esteeste folositafolosita pentrupentru circuitulcircuitul deschisdeschis sausau semideschissemideschis,,

IntubatiaIntubatia trahealatraheala

SeSe folosestefoloseste sondasonda dede intubatieintubatie carecare faceface legaturalegatura intreintre pacientpacient sisi aparatulaparatul dede anestezieanestezie sisi pacientpacient

EsteEste confectionataconfectionata dindin materialmaterial plastic,plastic, metalmetal sausau cauciuc.Lacauciuc.La capatulcapatul carecare patrundepatrunde inin traheetrahee esteeste prevazutaprevazuta cucu unun mansonmanson gonflabilgonflabil,, pentrupentru etanseizareetanseizare

SeSe aplicaaplica unun speculumspeculum bucalbucal sausau unun caluscalus dede lemnlemn pentrupentru aa prevenipreveni deteriorareadeteriorarea sondeisondei intreintre tableletablele dentaredentare

TehnicaTehnica intubatieiintubatiei trahealetraheale

IntroducereaIntroducerea sondeisondei trahealetraheale sese faceface dupadupa oo pregatirepregatire minutioasaminutioasa deveninddevenind unun actact simplusimplu,, realizatrealizat intrintr--unun timptimp catcat maimai scurtscurt

MomentulMomentul optimoptim esteeste imediatimediat dupadupa inductiainductia narcozeinarcozei AnimalulAnimalul sese gasestegaseste pepe masamasa dede operatieoperatie inin pozitiapozitia ceacea maimai convenabilaconvenabila pentrupentru interventiainterventia chirurgicalachirurgicala

ManopereManopere necesarenecesare pentrupentru realizarearealizarea intubatieiintubatiei

--SeSe deschidedeschide cavitateacavitatea bucalabucala --SeSe exteriorizeazaexteriorizeaza limbalimba --SeSe vizualizeazavizualizeaza fantafanta gloticaglotica prinprin apasareaapasarea bazeibazei limbiilimbii cucu laringoscopullaringoscopul --SeSe introduceintroduce sondasonda unsaunsa cucu vaselinavaselina neutraneutra --SeSe introduceintroduce aeraer inin balonetulbalonetul dede etanseizareetanseizare

SeSe recomandarecomanda ventilareaventilarea dede oxigenoxigen pepe mascamasca inin timpultimpul inductieiinductiei parenteraleparenterale provocandprovocand oo hiperoxiehiperoxie tisularatisulara pentrupentru aa depasidepasi maimai usorusor momentulmomentul dede apneeapnee

ParticularitatiParticularitati aleale intubatieiintubatiei lala animaleanimale

--LaLa calcal -- LaLa rumegatoarerumegatoare --LaLa porcporc

pisicapisica

--LaLa cainecaine

LaLa

METODEMETODE ACTUALEACTUALE DEDE NARCOZANARCOZA

NARCOZANARCOZA SIMPLASIMPLA

MononarcozaMononarcoza

PolinarcozaPolinarcoza

NarcozaNarcoza complexacomplexa

SeSe realizeazarealizeaza inin patrupatru etapeetape distinctedistincte dindin punctpunct dede vederevedere tehnictehnic sisi farmacologicfarmacologic,, valorificandvalorificand interactiunileinteractiunile dede tiptip sinergicsinergic,, cumulativcumulativ,, sausau potentializatorpotentializator

11

PreanesteziaPreanestezia

22

InductiaInductia narcozeinarcozei

33

NarcozaNarcoza propriuzisapropriuzisa

44

ReanimareaReanimarea

ELECTRONARCOZAELECTRONARCOZA

BlocheazaBlocheaza transmitereatransmiterea influxuluiinfluxului nervosnervos prinprin orientareaorientarea biocurentilorbiocurentilor pepe directiadirectia celorcelor doidoi electrozielectrozi aplicatiaplicati bitemporalbitemporal sausau frontofronto--occipital.occipital.

CresteCreste semnificativsemnificativ eliberareaeliberarea endorfinelorendorfinelor iariar prinprin polarizareapolarizarea membranaramembranara continuacontinua sese intrerupeintrerupe conducereaconducerea sisi integrareaintegrarea excitatieiexcitatiei dureroasedureroase

ElectronarcozaElectronarcoza

AvantajeAvantaje

-- RiscuriRiscuri minimeminime -- TehnicaTehnica simplasimpla -- EconomicaEconomica -- FaraFara reziduurireziduuri -- AparatulAparatul esteeste portabilportabil -- ReversibilitateReversibilitate totalatotala -- EfectulEfectul esteeste rapidrapid

DezavantajeDezavantaje

-- FazaFaza dede excitatieexcitatie -- DescDesc dede catecolaminecatecolamine -- CresteCreste secrsecr dede ACTHACTH -- ProduceProduce microleziunimicroleziuni

AcesteAceste efecteefecte nefavorabilenefavorabile nefavorabilenefavorabile suntsunt estompateestompate printrprintr--oo premedicatiepremedicatie neurolepticaneuroleptica

TehnicaTehnica electronarcozeielectronarcozei

FolosesteFoloseste curentcurent alternativalternativ dede inaltainalta frecventafrecventa (( panapana lala 1000010000 HzHz ),), 2525--6060 vv sisi 33--110110 mAmA ElectroziElectrozi dede contactcontact sausau intratisulariintratisulari SeSe aplicaaplica dupadupa tranchilizareatranchilizarea animaluluianimalului --CurentiCurenti maimai puterniciputernici lala inceputinceput sisi apoiapoi reglajereglaje --InducereInducere gradatagradata panapana lala 700700 –– 15001500 HzHz --InducereInducere progresivaprogresiva lala 50005000--60006000 HzHz sisi apoiapoi scaderescadere lala unun nivelnivel dede intretinereintretinere

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA LALA CABALINECABALINE

ParticularitatiParticularitati morfofiziologicemorfofiziologice

NeuroplegiaNeuroplegia sisi tranchilizareatranchilizarea

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia

NarcozaNarcoza

IntubareaIntubarea

PerfuzareaPerfuzarea intraanestezicaintraanestezica

ReanimareaReanimarea

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA LALA RUMEGATOARERUMEGATOARE

ParticularitatiParticularitati ;; MasuriMasuri compensatoriicompensatorii

TranchilizareaTranchilizarea

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia

NarcozaNarcoza --IntubatiaIntubatia --MentinereaMentinerea anestezieianesteziei --ReanimareaReanimarea

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA LALA PORCINEPORCINE

ParticularitatiParticularitati NeuroplegiaNeuroplegia NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia NarcozaNarcoza pepe calecale injectabilainjectabila;; NarcozaNarcoza inhalatorieinhalatorie

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA LALA CAINECAINE

TranchilizareaTranchilizarea

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia

NarcozaNarcoza

ANESTEZIAANESTEZIA GENERALAGENERALA LALA PISICAPISICA

NeuroplegiaNeuroplegia

NeuroleptanalgeziaNeuroleptanalgezia

AnesteziaAnestezia disociativadisociativa

NarcozaNarcoza

Anestezia Anestezia generala generala la la alte alte specii specii , , la la animale
Anestezia Anestezia generala generala la la alte alte specii specii , , la la animale

AnesteziaAnestezia generalagenerala lala altealte speciispecii,, lala animaleanimale dede laboratorlaborator,, lala pasaripasari,, lala reptilereptile sisi lala pestipesti