Sunteți pe pagina 1din 128

RO

Ghid de baz

CAMER DIGITAL

Utilizarea camerei E-410 Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere Ghid de fotografiere Func ii la fotografiere Func ii la redare Personalizarea set rilor / func ii ale camerei Tip rirea Utilizarea programului OLYMPUS Master Pentru o mai bun cunoa tere a camerei Informa ie Obiectiv interschimbabil Altele

Manual de utilizare

( V recomand m s efectua i fotografii de prob pentru a v obi nui cu camera nainte de a realiza fotografii importante. ( Afi ajele de pe monitor i ilustra iile prezentate n manual au fost realizate n diferite etape i pot diferi de actualul produs. ( Indica iile din acest manual se refer la versiunea firmware 1.0 a camerei. n cazul unor complet ri i / sau modific ri ale func iilor, n urma unei actualiz ri firmware a camerei, informa iilor vor diferi. Pentru ultimele informa ii, vizita i pagina de internet Olympus.

Structura manualului

Opera iuni de baz ale camerei


Prinderea curelei de transport ........................ 3 Preg tirea bateriei .......................................... 3 Ata area unui obiectiv la camer ................... 4 Introducerea cardului ..................................... 5 Pornirea.......................................................... 6

Ghid de baz

n acest capitol sunt prezentate preg tirile i set rile camerei, precum i opera iunile de baz de la tehnica simpl a fotografierii pn la redare i tergere.
Reglarea lentilei vizorului ................................6 Reglarea datei i a orei ...................................7 Fotografierea...................................................7 Redare / tergere............................................9

Utilizarea camerei E-410

pag. 14

Citi i capitolul 1 pentru a v nsu i opera iunile de baz ale camerei nainte de a folosi diferitele func ii ale acestei camere. Utilizarea camerei g Utilizarea camerei E-410 (pag. 14) nv a i cum s utiliza i func iile din ghidul de fotografiere g Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere Ghiduri de fotografiere (pag. 21) Consulta i informa iile privitoare la diferitele func ii. Localiza i informa ia de care ave i nevoie g Sfaturi i informa ii pentru fotografiere (pag. 83), Meniu (pag. 95), Denumirile diferitelor elemente ale camerei (pag. 101), Index (pag. 125) Indica ii utilizate n acest manual Informa ie important privind factorii care ar putea determina o func ionare defectuoas sau probleme n func ionare. Avertismente privind opera iuni care trebuie evitate neap rat. TIPS g Informa ie util i sfaturi care v ajut s utiliza i camera n toat complexitatea ei. Pagini de referin pentru detalii sau informa ii importante.

RO

Ghid de baz
Prinderea curelei de transport
Prinde i cureaua de transport a a cum este indicat de s ge i (1, 2). Trage i apoi de cureaua de transport pentru a v asigura c este bine prins (3). Prinde i cel lalt cap t al curelei de transport n cel lalt orificiu de prindere n mod asem n tor.
1 2 3

Ghid de baz

Preg tirea bateriei

nc rcarea bateriei.
Acumulator litiu-ion (BLS-1)

Indicator de nc rcare Led ro u aprins: nc rcare Led verde aprins: nc rcare ncheiat (Timp de nc rcare: aprox. 210 minute)

nc rc tor litiu-ion (BLS-1)

1
Cablu de alimentare CA

2
Priz re ea CA

nc rcarea acumulatorului.
Dispozitiv de blocare a compartimentului acumulatorului

S geat pentru indicarea direc iei

Capacul compartiment ului acumulatorului

1
3

Compartimentul acumulatorului este nchis corect n clipa cnd s-a auzit un clic.

Scoaterea acumulatorului Ap sa i pe dispozitivul de blocare i scoate i acumulatorul.


V recomand m s ave i ntodeauna un acumulator de rezerv , n cazul sesiunilor fotografice prelungite, pentru a o putea folosi n cazul n care acumulatorul camerei r mne f r energie.
Dispozitiv de blocare a acumulatorului

RO

Ata area unui obiectiv la camer

1
Ghid de baz

Se scoate capacul camerei i capacul posterior al obiectivului.

2 1
Capac posterior

2 1
Capacul camerei

Se ata eaz obiectivul la camer .


Asigura i-v c semnul pentru ata area obiectivului (ro u) i elementul de fixare (ro u) coincid, apoi ata a i obiectivul la corpul camerei (1). Roti i obiectivul n direc ia indicat de s geat pn ce auzi i un clic (2). Nu ap sa i pe butonul de desprindere a obiectivului!

Semn pentru ata area obiectivului (ro u) Element de fixare a obiectivului (ro u)

Scoate i capacul obiectivului.

2 1

Capacul obiectivului

Scoaterea obiectivului de la camer ine i ap sat pe butonul pentru desprinderea obiectivului (1) i roti i obiectivul n direc ia indicat de (2).

Buton pentru desprinderea obiectivului

RO

Introducerea cardului
Deschide i capacul compartimentului pentru card i introduce i cardul. CompactFlash / Microdrive
Introduce i zona de contacte a cardului n compartimentul pentru card. Semn

xD-Picture Card
Introduce i cardul pn r mne fixat.

Ghid de baz

Capac compartiment card

Led de control card

Compartiment pentru CF card

Compartiment pentru xD-Picture Card

Scoaterea cardului Nu deschide i compartimentul pentru card n timp ce ledul de control al cardului se aprinde intermitent. CompactFlash / Microdrive
Ap sa i complet pe butonul Eject i l sa i-l s ias n afar , dup care, din nou, ap sa i complet pentru a scoate cardul. Scoate i cardul.

xD-Picture Card
Ap sa i u or pe card i acesta va fi mpins n afar . Scoate i cardul.

Butonul Eject

RO

Pornirea camerei
Pozi iona i butonul pornit-oprit n pozi ia ON. Pentru a opri camera, pozi iona i butonul n pozi ia OFF.

Ghid de baz
Butonul INFO
2007.08.16

Pozi iona i selectorul rotativ n modul AUTO.

Indicator SSWF

Monitor LCD
La pornirea camerei, pe monitor este afi at meniul de control. Dac meniul de control nu este afi at, ap sa i pe INFO.

Meniu de control

Func ia de reducere a cantit ii de praf Func ia de reducere a cantit ii de praf este activat automat la pornirea camerei. Pentru a ndep rta praful i alte murd rii de pe suprafa a filtrului sunt folosite vibra ii cu ultrasunete. Indicatorul SSWF se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reducere a cantit ii de praf.

Reglarea lentilei vizorului


Regla i lentila vizorului n func ie de vederea dumneavoastr . Privi i prin vizor i nvrti i ncet roti a de reglare a lentilelor incorporate. n clipa n care vede i clar cadrul AF de focalizare, reglarea este complet .
Roti de reglare a lentilelor incorporate

Vizor

Cadru AF

RO

Reglarea datei i a orei


Informa iile despre dat i or sunt nregistrate pe card impreun cu imaginile. Numele fi ierului este inclus n informa ia privitoare la dat i or . Regla i data i ora nainte de a folosi camera.

Ap sa i pe butonul MENIU.
CUSTOM RESET SETTING

Ghid de baz

MENIU

a d c i

Y/M/D

Y/M/D

2 3 4

Folosi i ac pentru a selecta [Z], apo ap sa i pe d. Folosi i ac pentru a selecta [X], apoi ap sa i pe d. Folosi i ac pentru a selecta anul [Y], apoi ap sa i pe d.

Y/M/D

Y/M/D

5 6 7 8 1

Repeta i opera iunea pn cnd data i ora sunt reglate complet.


Ceasul este afi at n format de 24 de ore.

Folosi i ac pentru a alege formatul pentru dat . Ap sa i pe butonul i. Ap sa i pe butonul MENIU pentru a reveni la meniul ini ial.

Fotografierea
ine i camera.
Nu atinge i obiectivul sau bli ul cu degetele sau cureaua de transport.
n pozi ie orizontal n pozi ie vertical

RO

2 3

Pozi iona i chenarul AF pe subiect prin intermediul vizorului. Focaliza i. Ap


Ap sa i u or pe declan ator (la jum tate).
Chenar de confirmare AF Deschiderea diafragmei

sat la jum tate Declan ator

Ghid de baz

2007.08.16

Vitez obturator Led de control card

Un semnal sonor v avertizeaz c focalizarea a fost reglat . Chenarul de confirmare AF i cadrul de focalizare AF se aprind n vizor. Pe monitor sunt afi ate viteza obturatorului i deschiderea diafragmei care au fost setate automat de camer . Meniul de control nu este afi at att timp ct declan atorul este ap sat.

Lua i degetul de pe declan ator.


Ap sa i complet pe declan ator. Ap sat complet Declan atorul ac ioneaz i se realizeaz fotografierea. Ledul de control al cardului se aprinde intermitent, iar camera nregistreaz fotografiile. Nu scoate i acumulatorul sau cardul n timp ce ledul de control al cardului se aprinde intermitent. n caz contrar, pute i deteriora fotografiile realizate sau capacitatea de memorare.

Fotografierea prin vizualizare n monitor


Exist posibilitatea de a folosi monitorul LCD drept vizor pentru a verifica compozi ia imaginii sau a fotografia v znd o imagine mai mare pe monitorul LCD. g Vizualizare live (pag. 18)

Ap sa i pe butonul u (vizualizare live).


Subiectul este afi at pe monitorul LCD.

Butonul u

Ap sa i complet pe declan ator.


Fotografia este realizat cu focalizarea reglat .

RO

n cazul neutiliz rii camerei


n cazul n care camera este pornit i nu se efectueaz nici o opera iune timp de opt secunde, lumina de fundal a monitorului se stinge pentru a economisi din energia bateriei. Dac , dup nc un minut, nu se efectueaz nici o opera iune, camera intr n stand by i se opre te. Camera se reactiveaz prin ap sarea oric rui buton (declan ator, blocul de s ge i etc.). g Temporizator pentru lumina de fundal (pag. 69), Temporizator pentru stand by (pag. 69)

Ghid de baz

Redare / tergere
Redarea imaginilor
Prin ap sarea butonului q (redare) este afi at ultima fotografie realizat .
Butonul q

Afi eaz cadrul anterior

Afi eaz cadrul urm tor

Blocul de s ge i

M rirea fotografiei la redare


La fiecare rotire a selectorului de control spre U, imaginea se m re te n intervaluri de 2x 14x.

Selector de control

tergerea imaginilor
Afi a i imaginea pe care dori i s-o terge i i ap sa i pe butonul S ( tergere). Folosi i ac pentru a alege [YES] i ap sa i pe butonul i pentru a terge.

Butonul S

RO

Index
1 Utilizarea camerei E-410.......................................................................... 14
Func iile camerei i modul de operare.

Utilizarea selectorului rotativ ................................................................................................. 14 Moduri de fotografiere simple .............................................................................. 14 Moduri de fotografiere avansate .......................................................................... 14 Reglarea func iilor ................................................................................................................. 15 Setarea func iilor.................................................................................................. 15 Setarea func iilor cu ajutorul meniului de control ................................................. 15 Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor .............................................................. 16 Setarea cu ajutorul meniului ................................................................................ 17 Descrierile cuprinse n manual ............................................................................ 18 Vizualizare live ...................................................................................................................... 18 Comutarea informa iilor afi ate............................................................................ 19 Afi area m rit .................................................................................................... 19 Afi area liniilor ajut toare .................................................................................... 20

Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere .. 21

Metode de fotografiere pentru fiecare situa ie n parte.

Ghid de func ii de baz ......................................................................................................... 21 Focalizare: Utilizarea declan atorului .................................................................. 21 Luminozitate: Compensarea expunerii ................................................................ 21 Culoare: Balansul de culoare .............................................................................. 22 Ghid de func ii pentru subiec i diferi i .................................................................................... 22 Fotografierea peisajelor ....................................................................................... 22 Fotografierea florilor ............................................................................................ 23 Fotografierea pe timp de noapte ......................................................................... 25

Func ii pentru fotografiere ....................................................................... 26

Categorizarea i descrierea func iilor pentru fotografiere n func ie de modurile de fotografiere; func ii pentru fotografiere; focalizare; expunere, culoare i imagine.

Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere


Mod de fotografiere ............................................................................................................... 26 P: Fotografierea n func ie de program................................................................................. 26 A: Fotografierea cu deschiderea prioritar a diafragmei ...................................................... 27 S: Fotografierea cu prioritate pentru viteza obturatorului ..................................................... 28 M: Fotografierea cu set ri reglate manual............................................................................ 29 Func ia de previzionare......................................................................................................... 30

Diferite func ii pentru fotografiere

Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii)............................................................ 31 AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) ... 31 Fotografierea cu bli .............................................................................................................. 33 Mod de fotografiere cu bli setat automat ............................................................ 33 Mod de fotografiere cu bli setat manual ............................................................. 34 Setarea modului de fotografiere cu bli ................................................................ 35 Utilizarea bli ului ncorporat ................................................................................. 36 Controlul intensit ii bli ului .................................................................................. 36 Bli uri externe (op ional)....................................................................................... 37 Utilizarea bli ului extern ....................................................................................... 37 Bli super FP ........................................................................................................ 38

10

RO

Func ii pentru focalizare

Utilizarea bli urilor disponibile n comer .............................................................. 38 Bli uri nespecificate.............................................................................................. 38 Fotografierea n rafal / Autodeclan ator / Telecomand ..................................................... 39 Setarea func iilor.................................................................................................. 39 Fotografierea n rafal ......................................................................................... 39 Utilizarea autodeclan atorului ............................................................................. 39 Utilizarea telecomenzii......................................................................................... 40 Fotografierea panoramic ..................................................................................................... 41

Alegerea cadrului AF............................................................................................................. 42 Mod de focalizare.................................................................................................................. 43 Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF) .................................... 44 Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF) .................................... 44 Lamp AF.............................................................................................................................. 44

Expunere, imagine, culoare

Alegerea modului de nregistrare .......................................................................................... 45 Tipuri de moduri de nregistrare .......................................................................... 45 RAW data ............................................................................................................ 45 Procedura de alegere a modului de nregistrare ................................................. 46 SQ Setarea num rului de pixeli i coeficientul de comprimare ........................ 46 Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare .............................................. 46 Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii ................................................ 47 Blocarea AE Blocarea expunerii ........................................................................................ 48 ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere............................................................ 48 Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare ............................................................ 49 Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personal ................ 50 Compensarea balansului de culoare WB ............................................................ 51 Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare............................................. 51 Mod foto ................................................................................................................................ 52 Grada ie ................................................................................................................................ 53 Reducerea distorsiunilor de imagine..................................................................................... 53 Filtru de distorsiuni Setarea nivelului filtrului de distorsiuni................................................ 54 Spa iu de culoare .................................................................................................................. 54 Anti oc .................................................................................................................................. 54

Func ii pentru redare ............................................................................... 55

Func iile folosite pentru redarea fotografiilor realizate.

Redarea unei singure fotografii / Redarea m rit ................................................................. 55 Afi aj tip index / Afi aj tip calendar........................................................................................ 56 Afi area informa iilor detaliate............................................................................................... 57 Redarea automat ................................................................................................................ 58 Rotirea imaginilor .................................................................................................................. 58 Redarea la televizor .............................................................................................................. 59 Editarea fotografiilor .............................................................................................................. 59 Copierea imaginilor ............................................................................................................... 60 Copierea tuturor cadrelor..................................................................................... 60 Copierea cadrelor selectate................................................................................. 61 Copierea unui singur cadru ................................................................................. 61 Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale....................................................... 61 Protejarea unui singur cadru ............................................................................... 61 Protejarea cadrelor selectate............................................................................... 62 Anularea tuturor protec iilor ................................................................................. 62

RO

11

tergerea imaginilor .............................................................................................................. 62 tergerea unui singur cadru ................................................................................ 63 tergerea tuturor cadrelor ................................................................................... 63 tergerea cadrelor selectate ............................................................................... 63

Personalizarea set rilor / func ii ale camerei .......................................... 64

Alte tipuri de func ii Set rile sau func iile pot fi modificate n func ie de locul unde este utilizat camera.

Revenirea la set rile personalizate ....................................................................................... 64 Mod AEL / AFL...................................................................................................................... 66 Alte set ri ale func iilor .......................................................................................................... 66 Memo AEL / AFL ................................................................................................. 66 M surarea AEL.................................................................................................... 66 Compensarea general a balansului de culoare ................................................. 67 Bli pop up automat.............................................................................................. 67 7 FUNC IE ........................................................................................................ 67 Vizualizare rapid live.......................................................................................... 67 Denumire fi ier .................................................................................................... 68 Vizualizarea nregistr rii Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere........ 68 Setarea sunetelor opera ionale ........................................................................... 68 Reglarea luminozit ii monitorului........................................................................ 69 Temporizator pentru stand by.............................................................................. 69 Temporizator pentru lumina de fundal ................................................................. 69 Mod USB ............................................................................................................. 69 Schimbarea limbii de afi are ............................................................................... 70 Selectarea tipului de semnal video nainte deconectarea la televizor ................. 70 HI (Mod subacvatic) ..................................................................................... 70 Firmware.............................................................................................................. 70

Tip rirea ................................................................................................... 71

Tip rirea fotografiilor realizate.

Programare pentru tip rire (DPOF)....................................................................................... 71 Programare pentru tip rire .................................................................................. 71 Programarea unui singur cadru .......................................................................... 71 Programarea tuturor cadrelor .............................................................................. 72 Resetarea informa iilor de programare a tip ririi ................................................. 72 Tip rirea direct (PictBridge) ................................................................................................ 73 Conectarea camerei la imprimant ...................................................................... 73 Easy printing ........................................................................................................ 74 Tip rirea pe baza set rilor personale .................................................................. 74

Utilizarea programului OLYMPUS Master................................................ 77

Transferarea i nmagazinarea pe computer a imaginilor realizate.

Flowchart............................................................................................................................... 77 Utilizarea programului OLYMPUS Master livrat .................................................................... 77 Ce este OLYMPUS Master?................................................................................ 77 Conectarea camerei la calculator.......................................................................................... 78 Pornirea programului OLYMPUS Master .............................................................................. 79 Afi area de imagini din camer pe calculator ....................................................................... 79 Desc rcarea i salvarea imaginilor...................................................................... 79 Deconectarea camerei de la computer................................................................ 80

12

RO

Vizualizarea fotografiilor........................................................................................................ 80 Ad ugarea unei alte limbi pentru afi area meniului .............................................................. 81 Transferul imaginilor pe computer f r a utiliza programul OLYMPUS Master .................... 82

Pentru o mai bun cunoa tere a camerei ................................................ 83

Sfaturi suplimentare n cazul n care ave i nevoie de ajutor sau dori i s sti i mai multe despre camer .

Sfaturi practice pentru fotografiere i alte informa ii.............................................................. 83 Sfaturi necesare nainte de a ncepe fotografierea.............................................. 83 Sfaturi pentru fotografiere .................................................................................... 84 Alte sfaturi practice pentru fotografiere i informa ii suplimentare ....................... 87 Sfaturi pentru redare............................................................................................ 88 Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul calculatorului............................................... 88 Mesaje de eroare .................................................................................................................. 89 ntre inerea camerei .............................................................................................................. 91 Cur area i depozitarea camerei ....................................................................... 91 Mod de cur are ndep rtarea prafului ............................................................. 92 Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii ................................. 92

Informa ii detaliate.................................................................................... 93

Utilizarea cardurilor i a acumulatorilor; func ii i afi aje ale camerei.

Informa ii de baz despre card.............................................................................................. 93 Carduri compatibile.............................................................................................. 93 Formatarea cardului ............................................................................................ 94 Bateria i nc rc torul ........................................................................................................... 94 Folosirea nc rc torului n str in tate ................................................................. 94 Meniu .................................................................................................................................... 95 Func ii care pot fi setate prin modul fotografiere ................................................................... 98 Tipuri de moduri de nregistrare .......................................................................................... 100 Denumirea p r ilor componente.......................................................................................... 101 Camera .............................................................................................................. 101 Indica ii privitoare la vizor .................................................................................. 103 Meniu de control ................................................................................................ 104 Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la vizualizarea live) ..................................... 106 Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la redare) .................................................... 107 Glosar.................................................................................................................................. 108 Specifica ii ........................................................................................................................... 111

10 Obiectiv interschimbabil ......................................................................... 114


Utilizarea obiectivelor interschimbabile.

Obiectiv ............................................................................................................................... 114 Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL ........................................................................... 114 Privire de ansamblu pentru sistemul E................................................................................ 116

11 Altele ...................................................................................................... 118


M suri de precau ie la folosirea camerei i accesorii.

M SURI DE SIGURAN .................................................................................................. 118 Index ................................................................................................................................... 125

RO

13

1 Utilizarea camerei E-410


Utilizarea selectorului rotativ

1
Utilizarea camerei E-410

Selectorul rotativ permite schimbarea cu u urin a set rilor camerei n func ie de subiect.

Moduri de fotografiere simple


Selecta i n func ie de scena de fotografiere. Camera realizeaz automat set rile n func ie de condi iile de fotografiere. La rotirea selectorului rotativ sau nchiderea camerei n modurile de fotografiere simple, func iile cu set ri modificate revin la set rile de fabric . AUTO i l & j / g AUTO PORTRAIT LANDSCAPE MACRO SPORT NIGHT+ PORTRAIT Mod de fotografiere V permite s folosi i o deschidere i o vitez de obtura ie maxime, setate de camer . Bli ul incorporat se activeaz automat n condi i de lumin insuficient . Adecvat pentru portetul unei persoane. Adecvat pentru fotografierea de peisaje sau alte scene exterioare. Adecvat pentru fotografii m rite (fotografiere macro). Adecvat pentru mi c ri rapide f r neclarit i. Adecvat att pentru fotografierea subiectului principal ct i a fundalului, pe timp de noapte. 20 de scene diferite sunt disponibile pentru o larg palet de situa ii de fotografiere. (gpag. 26)

Moduri de fotografiere avansate


Pentru o fotografiere avansat i o mai mare creativitate, pute i regla deschiderea diafragmei i viteza obturatorului. Set rile realizate n modurile de fotografiere avansate sunt memorate chiar i dup nchiderea camerei. P A S M Fotografiere n func ie de program Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului Fotografierea cu set ri reglate manual V permite s folosi i deschiderea i viteza de obtura ie setate de camer . (gpag. 26) V permite s regla i manual deschiderea. Camera regleaz automat viteza obturatorului. (gpag. 27) V permite s regla i manual viteza obturatorului. Camera regleaz automat deschiderea diafragmei. (gpag. 28) V permite s regla i manual deschiderea diafragmei i viteza obturatorului. (gpag. 29)

14

RO

Reglarea func iilor


Setarea func iilor
Exist trei moduri de baz pentru setarea func iilor camerei.
Setare pe baza meniului de control (vezi mai jos) Setare direct cu ajutorul butoanelor (gpag. 16) Setare din meniu (gpag. 17)

1
Utilizarea camerei E-410
Selector de control

Setarea func iilor cu ajutorul meniului de control


Alege i un element din meniul de control i modifica i setarea.

Cnd comutatorul este n pozi ia ON, pe monitorul LCD este afi at meniul de control (informa ii pentru fotografiere i set ri).
Informa iile afi ate se schimb ori de cte ori se apas pe butonul INFO. Pute i s afi a i meniul de control i s modifica i set rile chiar i n timpul vizualiz rii live.
Comutator pornit / oprit Butonul INFO Butonul i p Bloc de s ge i

Meniu de control

2007.08.16

2007.08.16

Meniu de baz

Meniu detaliat

Display OFF

Ap sa i pe butonul i.
Cursorul (func ia selectat ) din meniul de control este luminat. de ex.: Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Fotografiere cu telecomand

Cursor

Meniu direct

3 4

Utiliza i p pentru a mi ca cursorul la func ia pe care dori i s-o seta i. Roti i selectorul de control pentru a modifica setarea.
Ap sa i pe butonul i n timp ce elementul selectat afi eaz meniul direct pentru aceast func ie. Roti i selectorul de control pentru a modifica setarea. Dac ap sa i pe butonul i sau nu ac iona i selectorul de control timp de cteva secunde, setarea va fi confirmat i se revine la meniul de control.

RO

15

Func ii afi ate n meniul de control Func iile care pot fi setate n afi ajul de baz i cel detaliat pot diferi.

1
Utilizarea camerei E-410

2007.08.16

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

1 2 9

2007.08.16

10 11

3,6,7,8

Meniu de baz

Meniu detaliat

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ISO WB

Elemente

Meniu de baz

Meniu detaliat

Pag. ref. pag. 48 pag. 50

Compensa ia de culoare Mod pentru m surare Card Tip nreg. Cadru AF Focalizare Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Modul fotografiere cu bli Control de intensitate a bli ului Mod foto Spa iu de culoare Claritate Contrast Satura ie Grada ie

pag. 51 pag. 46 pag. 93 pag. 45 pag. 42 pag. 43 pag. 39 pag. 35

pag. 36 pag. 52 pag. 54 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53

11

: Se poate seta k: Nu se poate seta

Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor


Camera este dotat cu butoane directe c rora le-au fost atribuite func ii i care pot fi setate rapid.

Ap sa i pe butonul pentru care dori i s seta i func ia.


Este afi at meniul direct. de ex.: Setare pentru fotografiere n rafal / autodeclan ator / fotografiere cu telecomand
1 2 3 Meniu direct Selector de control

16

RO

Roti i selectorul de control pentru a modifica setarea.


Ap sa i pe butonul i pentru a confirma setarea. Dac nu ac iona i selectorul de control timp de cteva secunde, setarea va fi confirmat i se revine la meniul de control.

Lista butoanelor directe Func iile alocate butoanelor sunt dup cum urmeaz :
Nr. 1 2 3 4 </Y/j F u # Butoane directe Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Buton pentru compensarea expunerii Vizualizare live Buton pentru bli Func ie Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Compensarea timpului de expunere Porne te sau opre te vizualizarea live Activeaz bli ul i modul de fotografiere cu bli Pag. ref. pag. 39 pag. 47 pag. 18 pag. 35

1
Utilizarea camerei E-410

Setare cu ajutorul meniului

Ap sa i pe butonul MENIU.
Meniul este afi at pe monitorul LCD.

CUSTOM RESET SETTING

Butonul MENIU

p Bloc de s ge i

Butonul i

Ghidul de opera iuni este afi at n partea inferioar a ecranului. CANCEL a : Ap sa i pe MENIU pentru a anula setarea. SELECT / : Ap sa i pe dac pentru a selecta elementul respectiv. Imaginea afi at corespunde blocului de s ge i indicat mai jos. :c :d :b :a GO f : Ap sa i pe i pentru confirmarea set rilor.

Folosi i butonul p pentru a seta o func ie.


CUSTOM RESET SETTING

NOISE FILTER

STANDARD

NOISE REDUCT.

Tab

Este afi at setarea curent

Func ie

Se deplasaz la func iile subordonate tab-ului selectat.

Selecteaz o func ie i afi eaz meniul de set ri.

RO

17

1
Utilizarea camerei E-410

Tipuri de tab-uri W Seteaz diferite func ii pentru fotografiere. X Seteaz diferite func ii pentru fotografiere. q Seteaz diferite func ii pentru redare. Y Personalizeaz diferite func ii pentru fotografiere. Z Seteaz func iile care v permit s folosi i camera n mod eficient.

Ap sa i de cteva ori pe butonul i pn ce meniul dispare.


Se revine la afi ajul pentru fotografiere normal . Pentru listele de meniuri, vezi Meniu (g pag. 95).

Descrierile cuprinse n manual


Instruc iunile de operare a meniului de control, butoanele directe i meniul sunt descrise n acest manual.

NOISE FILTER

STANDARD

NOISE REDUCT.

Set ri pentru meniul de control

Set ri pentru butoanele directe

Set ri din meniu

Meniu de control de ex.: Fotografiere cu telecomand / Autodeclan ator / Fotografiere n rafal i p: j / < / Y i Butoane directe de ex.: Fotografiere cu telecomand / Autodeclan ator / Fotografiere n rafal < / Y / j Selector de control Meniu de ex.: Setarea balansului de culoare MENIU [W] [WB]

Vizualizare live
Exist posibilitatea de a folosi monitorul LCD drept vizor pentru a verifica compozi ia imaginii sau a fotografia v znd o imagine mai mare pe monitorul LCD.

Ap sa i pe butonul u.
Subiectul este afi at pe monitorul LCD.

Selector de control Butonul AFL

Butonul INFO

Butonul u

18

RO

Ap sa i complet pe declan ator pentru a focaliza i fotografia.

Pentru a realiza n prealabil focalizarea, ine i ap sat pe AFL i ap sa i pe declan ator. Focalizarea este blocat , cnd butonul AFL este ap sat. Afi ajul de pe monitor nghea n timpul focus rii. Fotografia realizat este afi at pentru scurt timp pe monitor pentru verificare.

Focalizarea cu ajutorul MF

Regla i [AF MODE] n modul [MF].


g Mod pentru focalizare (pag. 43) Roti i inelul de focalizare i focaliza i subiectul. Pentru metoda de focalizare MF, consulta i Mod pentru focalizare (pag. 43). Pute i s ap sa i i pe AFL pentru a activa func ia auto focus.

1
Utilizarea camerei E-410

Comutarea informa iilor afi ate


Pute i ap sa pe butonul INFO pentru a comuta ntre afi ajele de pe monitor.
Afi are ON Afi are ON + Afi are linii ajut toare *1 Afi are ON + Histogram

Afi are OFF


*1 *2

Afi are m rit

*2

Afi at cnd este setat func ia [FRAME ASSIST]. Pentru opera iuni cu afija ul m rit, consulta i Afi area m rit pe pagina urm toare.

Afi area m rit


Este posibil m rirea subiectului de 7 pn la 10 ori. M rirea imaginii la MF u ureaz confirmarea focaliz rii i reglajul.

Utiliza i p pentru a deplasa cadrul i ap sa i pe butonul i.


Cmpul din interiorul cadrului este m rit i afi at. ine i ap sat pe butonul i pentru a readuce cadrul m rit spre centrul.

RO

19

Roti i selectorul de control pentru a modifica gradul de m rire (7x / 10x).


La ap sarea pe i se anuleaz opera iune de m rire.

x Observa ii

1
Utilizarea camerei E-410

n cazul unei surse puternice de lumin care bate n ecran, imaginea poate ap rea mai ntunecat , dar va fi nregistrat normal. Dac func ia de vizualizare live este utilizat pentru o perioad mai mare de timp, temperatura dispozitivului de captare a imaginii cre te i determin imagini cu o sensibilitate ISO ridicat , care pot ap rea neclare i cu culori nefire ti. n acest caz, fie diminua i sensibilitatea ISO fie nchide i camera pentru ctva timp. nlocuirea obiectivului determin oprirea vizualiz rii live. Urm toarele func ii nu sunt disponibile n timpul vizualiz rii live. C-AF / Blocare AE / [AEL / AFL]

Afi area liniilor ajut toare


Pute i afi a liniile ajut toare pe monitorul LCD drept ghid pentru confirmarea compozi iei. MENIU [Y] [FRAME ASSIST] [OFF] / [GOLDEN SECTION] / [GRID] / [SCALE] SFATURI Cre terea luminozit ii monitorului pentru o imagine mai clar a subiectului:
Consulta i Vizualizare rapid live (pag. 67)

20

RO

2 Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere


Ghid de func ii de baz
Fotografia i des pentru a v familiariza cu camera. Pute i ncepe prin a fotografia subiec i din imediata apropiere, cum ar fi copii, flori sau animale. Cnd fotografiile nu au ie it bine, ncerca i s v da i seama de cauz . Adesea problemele pot fi rezolvate, dac se acord mai mult aten ie la fotografiere.

Focalizare: Utilizarea declan atorului


Lipsa focaliz rii pare s fie cauza obi nuit a fotografiilor nereu ite. n multe cazuri, n loc s fie focalizat subiectul, este focalizat spatele sau fruntea subiectului sau alte obiecte. Pe declan ator se poate ap sa la jum tate sau complet. Din momentul n care pute i controla ap sarea la jum tate i pe cea complet , pute i focaliza corect subiec i n mi care. g Fotografierea (pag. 7), Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii) (pag. 31) n orice caz, chiar dac subiectul este n cmpul de focalizare, fotografia poate ie i neclar , dac camera se mi c n timp ce declan atorul este ap sat. Asigura i-v c ine i camera n mod corespunz tor, astfel nct s nu se mi te. Camera se poate mi ca cu u urin n timpul vizualiz rii live a subiectului n monitor. n plus, poate fi necesar utilizarea unui trepied pentru a preveni imaginile mi cate, chiar dac considera i c este lumin suficient . g Pozi ia camerei (pag. 7) n afar de focalizare i de mi c rile bru te, i mi carea subiectului poate fi una din cauzele neclarit ii. Este esen ial abilitatea de a fotografia cu vitez de obtura ie mare un subiect aflat n mi care. Pute i confirma viteza obturatorului i deschiderea diafragmei afi ate, n timpul fotografierii, n vizor i pe monitor prin ap sarea la jum tate a declan atorului. Verifica i aceste afi aje n timpul exerci iilor de fotografiere. g Utilizarea selectorului rotativ (pag. 14), Func ia de previzionare (pag. 30), Vizualizare live (pag. 18)
Ap sat la jum tate: Ap sat complet:

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Luminozitate: Compensarea timpului de expunere


Camera stabile te automat gradul de deschidere a diafragmei i viteza de obtura ie n func ie de nivelul de luminozitate. Acest lucru este cunoscut sub numele de autoexpunere. n orice caz, autoexpunerea poate s nu r spund a tept rilor dumneavoastr . Uneori, pute i regla timpul de expunere prin m rirea sau sc derea valorii de expunere setate automat de camer n timpul fotografierii. Cre terea expunerii cnd dori i crearea unei senza ii de str lucire a plajei sau a z pezii. Reducerea expunerii cnd spa iul de fotografiat este ingust i mai luminos dect zona nconjur toare. Dac nu sunte i sigur de gradul necesar de compensare a expunerii, se recomand fotografierea cu diferite set ri. g Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47) RO

21

Culoare: Balans de culoare


n afar de lumina natural , exist i alte surse de lumin precum lumina tungsten sau fluorescent care cad pe subiect. n afar de lumina soarelui, aceste surse de lumin con in elemente de culoare. Aceasta nceamn c acela i subiect alb poate ie i n culori diferite n condi ii de iluminare diferite. Chiar i pentru lumina soarelui, rezultatul depinde de starea cerului, umbra copacilor, cl diri etc. Balansul de culoare corecteaz automat efectele aceste ilumin ri i permite fotografierea n culorile corecte. De i culorile exacte pot fi ob inute cu balansul de culoare n pozi ia [AUTO], n func ie de situa iile de fotografiere este posibil s nu fie ob inute culorile dorite. n aceste cazuri, utiliza i o setare adecvat .

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

g Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)


Lumin fluorescent Lumin tungsten Umbra copacilor

Ghid de func ii pentru subiec i diferi i


Func ii adecvate pentru condi ii de fotografiere care depind de subiect

Fotografierea peisajelor
Scenele exterioare, precum imagini cu flori sau imagini de noapte sunt considerate peisaje. Exist diferite aspecte de care trebuie inut cont la fotografierea peisajelor. n aceast sec iune sunt descrise scenele exterioare precum p duri i lacuri n condi ii de lumin de zi. Schimbarea modului de fotografiere Scenele exterioare pot fi n mi care sau statice. Metoda de fotografiere se schimb pentru a surprinde o mi care realist a subiectului.
Pentru a realiza o fotografie focalizat pe un anumit punct pentru a scoate n eviden profunzimea p durii, utiliza i modul A (descriere prioritar a diafragmei) i reduce i pe ct posibil deschiderea (cre terea valorii diafragmei). Pentru a surprinde momentul cnd valurile se loveste de rm, folosi i modul S (prioritate pentru viteza obturatorului) i alege i o vitez de obtura ie mai rapid . Pentru a fotografia o cascad sau un ru, seta i o vitez redus a declan atorului pentru a suprinde o imagine diferit de cea real .

Compensarea expunerii poate fi utilizat chiar i n moduri de fotografiere diferite. Analiza i imaginea pe care dori i s-o fotografia i i realiza i compensarea cu + sau .

22

RO

Folosirea balansului de culoare Culoarea apei difer n cazul unui lac nconjurat de p dure sau al unui lac aflat la tropice. Pentru a capta diferen a subtil de culoare, ncerca i s schimba i balansul de culoare. Poate s fie dificil utilizarea st rilor automate pentru a re ine culorile subtile ale lacului care reflect culoarea verde a frunzelor copacilor sau a lacului nconjurat de corali. ncerca i s schimba i set rile n func ie de situa ie, ca de exemplu 5300 K pentru zile nsorire i 7500 K pentru o zon umbrit ntr-o zi nsorit . Schimbarea modului de m surare n func ie de adncime i de direc ia soarelui, luminozitatea lacului difer semnificativ chiar n cadrul aceleia i compozi ii. Exist deci o diferen n luminozitatea p durilor n func ie de dispunerea copacilor. Dac ti i care sunt zonele pentru accentuarea compensa iei n compozi ia imaginii, pute i schimba metoda de m surare. Modul pentru m surare este setat n ESP att timp ct set rile camerei r mn neschimbate. Camera stabile te automat luminozitatea n compozi ie, iar ESP determin timpul de expunere. Pentru a accentua doar par ial n compozi ie gradul de expunere, trece i la m surarea centrului sau a ncadraturii, regla i cadrul AF la loca iile pentru care dori i s regla i expunerea i m sura i expunerea. Modificarea satura iei Uneori nu ve i putea reproduce accea i culoare pe care a i v zut-o, chiar n cazul folosirii balansului de culoare sau a compens rii expunerii. Pute i regla satura ia astfel nct s rezulte culoarea pe care o dori i. Pute i selecta un nivel nalt sau redus al satura iei. n cazul unui nivel de satura ie ridicat, culoarea va fi mai intens . n orice caz, dac fotografia va fi realizat cu aceast setare, recomand m totu i s se evite suprasatura ia. g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 27), S: Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului (pag. 28), Mod de m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46), Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47), Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49), [SATURATION] : Intensitatea culorii (pag. 52)

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Fotografierea florilor
Un buchet de flori sau un cmp cu flori pot fi subiec i pentru fotografiere. Modul de fotografiere difer n func ie de cum dori i s capta i imaginea. Folosirea balansului de culoare Florile au o bogat palet de culori, de la pale la intense. n func ie de culori, umbrele subtile de culoare pot s nu fie re inute ca atare. Dac umbrele culorilor frumoase nu sunt reproduse, verifica i condi iile de lumin i modifica i set rile balansului de culoare. Balansul de culoare setat din fabric este automat att timp ct set rile camerei nu sunt modificate. Setarea automat este precis , dar schimbnd set rile n func ie de diferitele situa ii, ca de exemplu 5300 K pentru zile nsorite i 7500 K pentru zone umbroase n zile nsorite, se vor eviden ia mai bine umbrele de culoare.

RO

23

Compensarea expunerii La fotografierea cu fundal, selecta i fundalul care va pune mai mult n eviden forma i culoarea florii. Un fundal simplu scoate n relief subiectul. La fotografierea unor flori albe sau viu colorate, regla i compensarea expunerii spre (minus), astfel nct floarea s se deosebeasc de fundalul ntunecat.

Schimbarea modului de fotografiere

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Metoda de fotografiere a subiectului difer n func ie de tipul subiectului pe care dori i s -l eviden ia i, fie acesta un cmp sau un buchet de flori. Pentru a schimba aria de focalizare, regla i modul A (deschidere prioritar a diafragmei) i selecta i gradul de deschidere.
Cnd deschide i diafragma (reducerea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza aproape (profunzime redus a cmpului); subiectul va fi scos n eviden pe un fundal neclar. Cnd nchide i diafragma (cre terea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza n dep rtare (profunzime crescut a cmpului); toat imaginea va fi focalizat .

Pute i folosi func ia de previzionare pentru a confirma schimb rile n profunzimea cmpului la modificarea gradului de deschidere. Utilizarea vizualiz rii live La folosirea unei camerei reflex conven ionale cu un singur obiectiv i sistem de obiective interschimbabile, dac dori i s realiza i fotografii cu diferite set ri pentru compensarea expunerii i balansul de culoare, trebuie s verifica i ulterior fotografiile rezultate. Cu ajutorul func iei de vizualizare live, pute i folosi monitorul pentru a afi a i verifica subiectul pe care dori i s -l fotografia i. Schimbarea obiectivelor Dac florile sunt pu ine i rare, fotografia i cu ajutorul unui teleobiectiv. O fotografie realizat cu teleobiectivul va da senza ia c florile sunt mai dese iar distan a este mai mic . Folosirea func iei telescopice a zoom-ului produce acela i efect, dar efectul e mai simplu de ob inut dac distan a de focalizare este mai mare de 150 mm sau 200 mm, dect de 54 mm. g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 27), Vizualizare live (pag. 18), Func ia de previzionare (pag. 30), Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47), Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)

24

RO

Fotografierea pe timp de noapte


Exist diferite tipuri de scene nocturne, de la amurg pn la luminile ora ului pe timp de noapte. Apusul i focurile de artificii sunt deasemenea scene de noapte. Folosirea trepiedului Trepiedul este absolut necesar la fotografierea pe timp de noapte, deoarece obturatorul ac ioneaz cu vitez redus din cauza ntunericului. n cazul n care nu dispunei de un trepied, trebuie s plasa i camera pe o suprafa stabil pentru a nu se mi ca. Chiar dac este asigurat , pute i mi ca camera la ap sarea pe declan ator. Din aceast cauz , folosi i telecomanda sau autodeclan atorul pentru a declan a de la o distan ct mai mare. Schimbarea modului de fotografiere La fotografierea pe timp de noapte, balansul luminozit ii din compozi ie nu este uniform din cauza intensit ii luminozit ii. Din cauza prezen ei multor zone ntunecate, folosind modul P (fotografiere n func ie de program) fotografia va ie i albicioas din cauza supraexpunerii. Mai nainte de toate, pentru fotografiere folosi i modul A (deschidere prioritar a diafragmei). Regla i o valoare medie a deschiderii diafragmei (ntre F8 i F11) l sa i camera s stabileasc viteza obturatorului. Pentru c de obicei fotografia iese prea luminat , regla i compensarea expunerii la 1 sau 1.5. Verifica i deschidera i compensarea expunerii cu ajutorul [REC VIEW] i, la nevoie, modifica i. Distorsiunea poate deveni evident la viteze reduse ale obturatorului. Regla i [NOISE REDUCT.] n pozi ia [ON] pentru a reduce apari ia distorsiunilor. Folosirea focaliz rii manuale n cazul n care subiectul este ntunecat i nu pute i focaliza cu AF (focalizare automat ) sau cnd nu pute i focaliza fotografii precum focuri de artificii, seta i modul de focalizare la MF (focalizare manual ) i focaliza i manual. Pentru scene de noapte, roti i inelul de focalizare al obiectivului i verifica i dac pute i vedea clar luminile de pe strad . Pentru focurile de artificii, se recomand reglarea la infinit, dac nu se folose te obiectivul pentru focalizare lung . n cazul n care cunoa te i cu aproxima ie distan a, pute i focaliza dinainte pe un obiect care se afl la aceea i distan . g P: Fotografiere n func ie de program (pag. 26), A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 27), Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand (pag. 39), Mod de focalizare (pag. 43), Reducerea distorsiunilor (pag. 53), Vizualizarea nregistr rii Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere (pag. 68)

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

RO

25

3 Func ii pentru fotografiere


Mod de fotografiere
La selectarea unui mod adecvat situa iei de fotografiere, camera optimizeaz set rile n func ie de condi iile de fotografiere. Spre deosebire de modul de fotografiere, majoritatea func iilor nu pot fi modificate.

1 2

Pozi iona i selectorul rotativ n modul de func ionare g.


Este afi at meniul pentru scen .

1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot.

Folosi i ac pentru a alege tipul de scen .


Este afi at imaginea exemplu urmat de descrierea modului selectat.

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

Ap sa i pe butonul i.
Camera intr n modul stand by pentru fotografiere. Pentru modificarea set rii ap sa i din nou pe butonul i. Este afi at meniul pentru scen .

Tipuri de scene
Pictogram I L K G U G J H I q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTRAIT LANDSCAPE LANDSCAPE+PORTRAIT NIGHT SCENE NIGHT+PORTRAIT CHILDREN SPORT HIGH KEY LOW KEY Mod Pictogram J r & * ( @ s g I H 11 MACRO 12 NATURE MACRO 13 CANDLE 14 SUNSET 15 FIREWORKS 16 DOCUMENTS 17 PANORAMA 18 BEACH & SNOW 19 UNDER WATER WIDE 20 UNDER WATER MACRO Mod

10 DIS MODE

P: Fotografiere n func ie de program


Camera regleaz automat diafragma optim obiectului. Pozi iona i selectorul rotativ n modul P.
La ap sarea la jum tate pe declan ator, sunt afi ate n vizor viteza obturatorului i valoarea deschiderii. Dac se ia degetul de pe declan ator, sunt afi ate n meniul de control viteza obturatorului i valoarea deschiderii.
Este afi at meniul de control. Deschiderea diafragmei Vitez obturator

i viteza obturatorului n func ie de luminozitatea


Deschiderea diafragmei

Vitez obturator

Chenar de confirmare AF

2007.08.16

Mod de expunere

Vizor

26

RO

Deschiderea i viteza obturatorului n modul P n modul P, camera este programat astfel nct deschiderea diafragmei i viteza obturatorului sunt selctate automat n func ie de luminozitatea subiectului conform diagramei de mai jos. Liniile diagramei variaz n func ie de tipul de obiectiv montat.
Pentru obiectiv zoom 14 42 mm f3.5 5.6 (lungime focal : 14 mm) Deschiderea diafragmei

Modificarea programului

Vitez obturator

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

Modificarea programului (%) La pozi ionarea selectorului de control n modul P, pute i schimba combina ia ntre deschiderea diafragmei i viteza obturatorului conform ilustra iei de mai sus, dar p strnd expunerea optim . Setarea modificat nu va fi anulat dup fotografiere. Pentru a anula setarea modificat , roti i selectorul de control astfel nct indica ia % de expunere din vizor sau din meniul de control s se modifice n P sau nchide i camera. Modificarea programului nu este disponibil n cazul utiliz rii bli ului.

A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei


Camera regleaz automat viteza optim a obturatorului pentru gradul de deschidere selectat. Cnd deschide i diafragma (reducerea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza aproape (profunzime redus a cmpului); fotografia va avea un fundal neclar. La reducerea deschiderii diafragmei (cre terea valorii de deschidere), camera va focaliza pe distan mai mare. Folosi i acest mod cnd dori i s ad uga i modific ri la reprezentarea fundalului. nainte de fotografiere pute i utiliza func ia de previzionare pentru a vedea cum va ar ta fundalul n fotografie. g Func ia de previzionare (pag. 30)
Reducerea valorii de deschidere (num r f) Cre terea valorii de deschidere (num r f)

Pozi iona i selectorul rotativ la A i roti i selectorul de control pentru reglarea valorii de deschidere.

M rirea deschiderii (num rul f descre te)

Reducerea deschiderii (num rul f cre te)

RO

27

Informa ii afi ate n vizor la ap sarea la jum tate a declan atorului


Vitez obturator Deschiderea diafragmei

Chenar de confirmare AF Mod de expunere Vizor

Supraexpunere, dac viteza obturatorului se aprinde intermitent. M ri i valorea de deschidere (num r f). Subexpunere, dac viteza obturatorului se aprinde intermitent. Reduce i valoarea de deschidere (num r f).

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

SFATURI Viteza obturatorului continu s se aprind intermitent dup modificarea valorii deschiderii:
Dac viteza obturatorului se aprind intermitent dac este setat la o vitez mai mare, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai redus sau utiliza i un filtru ND din comer . (pentru reglarea cantit ii de lumin ). g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48) Dac viteza obturatorului se aprinde intermitent dac este setat la o valoare mai mare, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai mare. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

Pentru a controla profunzimea cmpului cu valoarea deschiderii selectate:


Consulta i Func ia de previzionare (pag. 30)

S: Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului


Camera regleaz automat deschiderea optim a a diafragmei pentru viteza obturatorului selectat . Regla i viteza obturatorului n func ie de tipul de eect dorit. O vitez mai mare a obturatorului permite s surprinde i clar un obiect n mi care; o vitez mai mic a obturatorului red neclar un obiect n mi care i creeaz senza ia de vitez sau mi care.
O vitez mare a obturatorului poate crea o imagine nghe at i f r neclarit i a unui obiect n mi care rapid . O vitez mic a obturatorului va face neclar o scen n mi care rapid . Aceast neclaritate va provoca o senza ie de mi care dinamic . Vitez mic a obturatorului

Pozi iona i selectorul rotativ la S i roti i selectorul de control pentru reglarea vitezei obturatorului.

Vitez mare a obturatorului

28

RO

Informa ii afi ate n vizor la ap sarea la jum tate a declan atorului


Vitez obturator Deschiderea diafragmei

Chenar de confirmare AF Mod de expunere Vizor

Dac valoarea deschiderii reglat la valoarea minim se aprinde intermitent*, nseamn c nu s-a realizat expunerea corect (subexpunere). Reduce i viteza obturatorului. Dac valoarea deschiderii reglat la valoarea maxim se aprinde intermitent*, nseamn c nu s-a realizat expunerea corect (supraexpunere). M ri i viteza obturatorului.

* Valoarea deschiderii n momentul afi focal a obiectivului.

rii intermitente depinde de tipul de obiectiv i de lungimea

SFATURI Fotografia este neclar :


Posibilitatea unor fotografii mi cate cre te n modul macro sau la fotografierea cu teleobiectiv. M ri i viteza obturatorului sau folosi i un monopied sau trepied pentru stabilizarea camerei.

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

Valoarea deschiderii continu s se aprind intermitent dup modificarea vitezei obturatorului:


Dac valoarea deschiderii setate la valoare maxim se aprinde intermitent, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai redus sau folosi i un filtru ND din comer (pentru reglarea cantit ii de lumin ). g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48) Dac valoarea deschiderii setat la minim se aprinde intermitent, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai mare. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

M: Fotografiere cu set ri reglate manual


V permite s regla i manual deschiderea diafragmei i viteza obturatorului. Pute i verifica ct de mult difer fa de expunerea necesar prin folosirea exponometrului. Acest mod f ofer un control mai mare al creativit ii, permi ndu-v s efectua i set rile pe care le dori i f r a depinde de o expunere corect . Expunerea lung bulb este deasemenea posibil i v permite s realiza i fotografii astronomice sau ale focurilor de artificii. g Fotografiere cu timp de expunere lung (pag. 30) Pozi iona i selectorul rotativ la M i roti i selectorul de control pentru reglarea valorii
Reglarea vitezei obturatorului: Roti i selectorul de control. Reglarea valorii deschiderii: Roti i selectorul de control n timp ce ap sa i pe butonul F (compensarea expunerii). Grada ia deschiderii depinde de tipul de obiectiv. Valoarea obturatorului poate fi reglat la 1/4000 60" (sec.) sau [BULB]. La ac ionarea selectorului, valoarea deschiderii i viteza obturatorului se schimb la intervale de 1/3 EV.
M rirea deschiderii (num rul f descre te) Butonul F Vitez mic a obturatorului

Reducerea deschiderii (num rul f cre te)

Vitez mare a obturatorului

RO

29

Exponometrul este afi at n meniul de control i indic diferen a (de la -3 EV la +3 EV) ntre valoarea expunerii calculat de deschiderea selectat i viteza obturatorului comparat cu valoarea expunerii pe care camera o consider optim .

Subexpunerea

2007.08.16
Supraexpunerea Expunere optim Exponometru

Distorsiuni ale imaginii

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

La fotografierea cu vitez redus a obturatorului, pe monitor pot ap rea distorsiuni. Aceste fenomene apar cnd tensiunea e generat n sec iunile dispozitivului de captare a imaginii care sunt expuse n mod normal la lumin , rezultnd o cre ere a temperaturii dispozitivului de captare a imaginii sau circuitul acestuia. Aceasta se poate ntmpla i la fotografierea cu o valoare ISO ridicat ntr-un mediu expus la c ldur . Pentru a reduce aceste distorsiuni, camera activeaz func ia de reducere a distorsiunilor. g Reducerea distorsiunilor de imagine (pag. 53)

Fotografierea cu expunere lung bulb


Pute i fotografia cu expunere lung bulb, timp n care obturatorul r mne deschis att timp ct declan atorul este ap sat. Regla i viteza obturatorului la [BULB] n modul M. Fotografierea bulb se poate realiza i cu ajutorul telecomenzii (RM-1). g Fotografiere cu expunere bulb, cu ajutorul telecomenzii (pag. 41)

SFATURI Fotografia este neclar :


Se recomand folosirea unui monopied sau trepied la viteze mici ale obturatorului.

Func ia de previzionare
Vizorul indic zona focalizat (profunzimea cmpului) i valoarea selectat pentru deschidere. Pentru activarea func iei de previzionare ap sa i pe butonul b; este necesar reglarea dinainte a func iei butonului b cu ajutorul meniului. g 7 FUNCTION (pag. 67)

Ap sa i pe butonul b pentru a folosi func ia de previzionare


Dac [7 FUNCTION] este alocat pentru [LIVE PREVIEW], prin ap sarea butonului b camera trece automat la vizualizarea live a fotografiei pe monitor.

Butonul b

30

RO

Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii)


Func ia auto focus poate s nu focalizeze subiectul n situa ia n care subiectul nu este n centrul cadrului. n acest caz, solu ia cea mai simpl este blocare focaliz rii.

Regla i cadrul AF i subiectul de focalizat i ap sa i la jum tate pe declan ator pn ce chenarul de focalizare AF se aprinde.
Focalizarea este blocat . Chenarul de confirmare AF i cadrul de focalizare AF se aprind n vizor. n cazul n care chenarul de focalizare AF se aprinde intermitent, ap sa i din nou la jum tate pe declan ator. Meniul de control dispare.

Declan ator

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere
Led de control card Cadru AF

Chenar de confirmare AF

Cu declan atorul ap sat la jum tate, realizat i compozi ia dorit i ap sa i complet pe declan ator.
Ledul de control al cardului se aprinde intermitent la memorarea fotografiei n card.

n cazul n care subiectul are un contrast mai redus dect zona nconjur toare Dac contrastul subiectului este redus, de exemplu n condi ii de lumin insuficiente sau de cea , este posibil s nu se realizeze focalizarea. Focaliza i (bloca i focalizarea) pe un subiect cu contrast ridicat aflat la aceea i distan ca i subiectul pe care dori i s -l fotografia i, recompune i cadrul i fotografia i.

AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite)


Pentru fiecare cadru, camera realizeaz automat un num r de fototgrafii cu valori diferite. Chiar i n condi iile n care este greu de realizat o expunere corect (n contralumin sau la amurg), pute i alege fotografia dintr-o serie de cadre cu valori diferite ale expunerii (valori ale expunerii i ale compensa iei). Fotografiile sunt realizate n urm toarea ordine: Fotografia cu expunere optim , fotografie corectat n direc ia i fotografie corectat n direc ia +.

RO

31

de ex.: Dac func ia Auto braketing (BKT) este reglat la [3F 1.0 EV]

1.0 EV

+1.0 EV

Valoarea compens rii: 0.3, 0.7 sau 1.0 Num r de cadre: 3 Meniu
MENIU [X] [AE BKT] [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV]

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

nceperea fotografierii
Metoda de fotografiere depinde de setarea pentru fotografierea unui singur cadru sau fotografierea n rafal . g Fotografierea n rafal (pag. 39)

CANCEL

SELECT

GO

Fotografierea unei singure imagini


La fiecare ap sare complet pe declan ator, se realizeaz o fotografie cu o expunere diferit . Setarea pentru urm toarea fotografie este afi at n vizor.

Valoarea compens rii expunerii pentru urm torul cadru Vizor

Fotografierea n rafal

ine i declan atorul ap sat pn ce s-a realizat num rul selectat de cadre. Camera realizeaz fiecare fotografie cu o expunere diferit . Dac lua i degetul de pe declan ator, func ia auto bracketing se opre te. Cnd s-a oprit, [BKT] este afi at n albastru n meniul de control.

Modul n care AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) compenseaz expunerea pentru fiecare tip de expunere n func ie de modul de expunere selectat, expunerea se compenseaz astfel: Mod P : Deschidere i viteza obturatorului Mod A : Viteza obturatorului Mod S : Deschiderea diafragmei Mod M : Viteza obturatorului SFATURI Pentru a adapta AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) la valoarea expunerii compensate:
Compensa i valoarea expunerii i folosi i apoi func ia AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite). AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) se aplic pentru valoarea expunerii pe care a i compensat-o.

x Observa ii
n timpul fotografierii n rafal , dac indicatorul de nivel al acumulatorului se aprinde intermitent, camera se va opri din fotografiere i va ncepe s salveze n card fotografiile realizate. n func ie de energia r mas n acumulator, este posibil ca camera s nu poat salva toate fotografiile.

32

RO

Fotografierea cu bli
Modul fotografiere cu bli
Camera seteaz modul de bli n func ie de diferi i factori precum tipul de declan are i timpul. Modurile de fotografiere cu bli disponibile depind de modul de expunere. Modurile de fotografiere cu bli sunt disponibile pentru bli urile externe op ionale. Auto flash AUTO Bli ul se declan eaz automat n condi ii de lumin slab sau contralumin . Pentru a fotografia un subiect n contralumin , pozi iona i chenarul AF pe subiect. Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i ! n modul de fotografiere cu bli pentru reducerea efectului de ochi ro i, bli ul de aprinde intermitent naintea declan rii. Aceasta obi nuie te ochii subiectului cu lumina i reduce fenomenul de ochi ro i.
Ochii subiectului apar ro i

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

x Observa ii
La cca 1 secund dup lumina intermitent preliminar a bli ului, este ac ionat obturatorul. Evita i s mi ca i camera. Eficien a func iei poate fi limitat , dac subiectul nu se uit direct n lumina intermitent preliminar sau dac distan a este prea mare. Rezultatul poate fi influen at i de caracteristicile fizice individuale.

Sincronizare lent (prima perdea) # SLOW Bli ul pentru sincronizare lent serve te n cazul fotografierii cu vitez redus a obturatorului. n mod normal, la fotografierea cu bli , viteza obturatorului trebuie s se afle peste un anumit nivel pentru a preveni realizarea unor fotografii mi cate. ns , la fotografierea pe timp de noapte, o viteza mare a obturatorului poate produce un fundal prea ntunecat n compara ie cu subiectul. Sincronizarea lent v permite s fotografia i clar att fundalul ct i subiectul. Dac viteza obturatorului este mic , asigura i-v c a i fixat camera cu ajutorul unui trepied pentru a preveni apari ia neclarit ilor.

Prima perdea De obiecei, bli ul se declan eaz imediat dup ce obturatorul s-a deschis complet. Aceasta se nume te prima perdea. Dac nu a i modificat-o, bli ul va ac iona ntotdeauna n acest fel. Sincronizare lent (a doua perdea) #SLOW2 La a doua perdea, bli ul se declan eaz nainte de nchiderea obturatorului. Prin schimbarea temporiz rii bli ului, pute i crea efecte fotografice interesante, cum ar fi senza ia de autovehicul dat de drele provocate de luminile posterioare. Cu ct viteza obturatorului este mai mic , cu att efectul este mai puternic. Cea mai mic vitez posibil a obturatorului depinde de modul de fotografiere. RO

33

La o vitez a obturatorului de 2 sec.

2 sec. 2 sec.

A doua perdea

0 Bli ul se declan eaz la prima perdea

Prima perdea

Bli ul se declan eaz la a doua perdea Obturatorul se nchide Obturatorul se deschide complet

Sincronizare lent (prima perdea) / Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i !SLOW

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

La folosirea simultan a sincroniz rii lente i a bli ului, pute i folosi aceast func ie pentru reducerea efectului de ochi ro i. La fotografierea unui subiect pe timp de noapte, aceast func ie v permite s reduce i efectul de ochi ro i. Dac , n cazul sincroniz rii la a doua perdea, timpul de la emiterea semnalelor luminoase preliminare este lung, este greu de realizat reducerea efectului de ochi ro i. Prin urmare, doar sincronizarea la prima perdea este disponibil . Bli de umplere # Bli ul se declan eaz indiferent de lumina disponibil . Acest mod este util pentru eliminarea umbrelor de pe fa a subiec ilor (de exemplu umbre provocate de frunzele copacilor), n cazul contraluminii sau pentru corec ia de culoare la lumina artificial (n special lumin fluorescent ). x Observa ii
Cnd bli ul se declan eaz , viteza obturatorului este reglat la 1/180 sec. sau mai mic . La fotografierea unui subiect cu bli de umplere pe un fundal puternic luminat, fundalul poate ap rea supraexpus. n acest caz, folosi i bli ul op ional extern FL-50 sau FL-36 i fotografia i n modul bli super FP. g Bli super FP (pag. 38)

Bli dezactivat $ Bli ul nu se aprinde. Chiar i n acest mod, bli ul poate fi folosit drept lamp AF, dac este ndreptat n sus. g Lampa AF (pag. 44)

Mod de fotografiere cu bli setat manual


n acest caz, bli ul ncorporat emite o cantitate fix de lumin . Pentru fotografiere cu bli setat manual, regla i valoarea f din obiectiv pe baza distan ei pn la subiect.
Ratio din cantitatea de lumin FULL (1/1) 1/4 1/16 1/64 GN: Num r ghidare (echivalent cu ISO 100) 12 6 3 1.5

Calcula i valoarea f de pe obiectiv cu ajutorul formulei Deschiderea diafragmei (valoare f) = GN x sensibilitate ISO Distan a pn la subiect (m)

34

RO

Sensibilitate ISO Valoare ISO Sensibilitate ISO


Este afi at meniul de control AUTO ! # $ !SLOW # SLOW #SLOW2 #FULL #1/4 #1/16 #1/64 # H $ S M #FULL #1/4 #1/16 #1/64
*1 *2

100 1.0

200 1.4

400 2.0
Condi ii pentru temporizare

800 2.8

1600 4.0
Restric ii pentru viteza obturatorului 1/30 sec. 1/180 sec. 60 sec. 1/180 sec. k

Moduri de fotografiere cu bli disponibile pentru diferite moduri de expunere


Mod de expunere Modul fotografiere cu bli Condi ii pentru declan area bli ului

AUTO P A i & l /*2 j

#SLOW2

Auto flash Declan are automat Auto flash n condi ii de ntuneric / (reducerea efectului de contralumin *1 Prima perdea ochi ro i) Declan are Bli de umplere ntotdeauna Bli dezactivat k k Sincronizare lent (reducerea efectului de ochi ro i) Prima perdea Declan are automat Sincronizare lent n condi ii de ntuneric / (prima perdea) contralumin *1 Sincronizare lent A doua (a doua perdea) perdea Mod de fotografiere cu bli setat manual (FULL) Bli setat manual (1/4) Bli setat manual (1/16) Declan are Prima perdea ntotdeauna Bli setat manual (1/64) Bli de umplere Bli de umplere (reducerea efectului de ochi ro i) Bli dezactivat k k Bli de umplere / A doua Sincronizare lent perdea (a doua perdea) Mod de fotografiere cu Declan are bli setat manual ntotdeauna (FULL) Prima perdea Bli setat manual (1/4) Bli setat manual (1/16) Bli setat manual (1/64)

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

1/30 sec. 1/180 sec.

60 sec. 1/180 sec.

60 sec. 1/180 sec.

Dac bli ul este setat n modul super FP, nainte ca acesta s se declan eze, este detectat contralumina cu o durat mai lung dect pentru bli ul normal. g Bli super FP (pag. 38) AUTO, !, # nu pot fi setate n modul NIGHT+PORTRAIT.

Setarea modului de fotografiere cu bli


Butoane directe
# Selector de control

Meniu de control
i p: FLASH MODE i

RO

35

Utilizarea bli ului ncorporat


La utilizarea unui obiectiv mai mare de 14 mm (echivalent cu 28 mm la un aparat foto de 35 mm), lumina emis de bli poate produce vignetting. Apari ia sau nu a acestui efect depinde deci de tipul de obiectiv i condi iile de fotografiere (ca de exemplu distan a fa de subiect).

Ap sa i pe butonul # pentru a activa bli ul ncorporat.


Bli ul ncorporat se va activa automat i va declan a n condi ii de lumin redus n urm toarele moduri: AUTO / i / & / / / I / U / G / J / r / g
Butonul #

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

2 3

Ap sa i declan atorul la jum tate.


Indicatorul # (bli n stand by) se aprinde cnd bli ul poate declan a. Dac indicatorul se aprinde intermitent, bli ul se ncarc . A tepta i p n ce sa nc rcat complet.

Ap sa i complet pe declan ator.

Indicator bli n stand by

SFATURI Dac nu dori i s activa i automat bli ul:


Regla i [AUTO POP UP] n meniu n pozi ia [OFF]. g Auto pop up (pag. 67)
Vizor

Control de intensitate a bli ului


Aceasta func ie regleaz cantitarea de lumin emis de bli . n anumite situa ii (de ex. fotografierea subiec ilor mici, fundaluri ndep rtate etc.), pute i ob ine rezultate mai multe prin reglarea emisiei de lumin . Acest reglaj este util cnd dori i s m ri i contrastul imaginii (diferen a ntre luminat i ntunecat) pentru a face imaginea mai intens . MENIU [X] [w] Folosi i butonul bd pentru a seta valoarea de compensare. SFATURI Pentru a afi a imediat compensarea bli ului:

ine i ap sat simultan pe butoanele # i F (compensarea expunerii) pn ce apare w. Pentru setare, folosi i selectorul de control.

x Observa ii
Nu func ioneaz , cn modul de control al bli ului de la bli ul electronic este setat MANUAL. Dac emisia de lumin este reglat la bli ul electronic, aceasta va fi combinat cu emisia de lumin a camerei. Cantitatea de lumin emis de bli va fi contracarat de compensarea expunerii.

36

RO

Bli uri electronice externe (op ional)


Pe lng capacitatea bli ului ncorporat, putei folosi orice bli extern recomandat pentru aceast camer . Aceasta v ofer posibilitatea unui num r crescut de tehnici de fotografiere cu bli n func ie de situa iile de fotografiere. Bli urile externe comunic cu camera i v permit s controla i modurile de fotografiere cu bli cu diferite moduri de control ale bli ului, precum TTL-AUTO i Super FP. Bli ul poate fi montat pe camer cu ajutorul papucului. Pentru mai multe informa ii consulta i i manualul bli ului extern. Func ii disponibile cu bli extern
Bli op ional Mod de control bli FL-50 FL-36 FL-20 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL GN20 (35 mm*) RF-11 TF-22 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL GN36 (85 mm*) GN26 (24 mm*) TTL-AUTO, MANUAL GN11 GN22

GN (num r ghid) GN50 (85 mm*) (ISO100) GN28 (24 mm*)

* Lungimea focal a obiectivului are poate fi acoperit (calculat pe baza unui aparat foto 35 mm)

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

x Observa ii
Bli ul op ional FL-40 nu poate fi folosit.

Utilizarea bli ului electronic extern


Asigura i-v c a i ata at bli ul la camer nainte de a-l conecta.

Scoate i capacul de protec ie a papucului mpingndu-l n direc ia indicat de s geat .


P stra i capacul papucului ntr-un loc sigur pentru a nu-l pierde i pune i-l la loc dup utilizarea bli ului.

Ata a i bli ul electronic la papucul camerei.


Dac dispozitivul de blocare iese n afar , roti i inelul de blocare a papucului n direc ia opus pentru a bloca. Dispozitivul de blocare va fi mpins n untru.
Dispozitiv de blocare Inel de blocare

3 4 5 6 7

Porni i bli ul.

Cnd ledul de control al nc rc rii bli ului s-a aprins, nc rcarea s-a ncheiat. Bli ul se va sincroniza cu camera la o vitez de 1/180 sec. sau mai mic .

Selecta i un mod de bli . Selecta i un modul de control al bli ului.


Pentru utilizare normal se recomand TTL-AUTO.

Ap sa i declan atorul la jum tate.


Informa iile de fotografiere precum sensibilitatea ISO, valoarea deschiderii i viteza obturatorului se transmit ntre camer i bli .

Ap sa i complet pe declan ator.


x Observa ii

Bli ul ncorporat nu poate fi folosit cnd este ata at un bli extern la papuc.

RO

37

Bli super FP
Bli ul super FP este disponibil cu FL-50 sau FL-36. Folosi i super FP cnd bli urile normale nu pot fi folosite cu vitez mare a declan atorului. Fotografierea cu bli de umplere cu grad de deschidere mare (de exemplu pentru portrete n exterior) este posibil cu bli ul super FP. Pentru mai multe informa ii consulta i manualul bli ului extern.
Bli super FP

2007.08.16
Afi aj detaliat n meniul de control

Utilizarea bli urilor disponibile n comer


Folosi i modul de fotografiere M la utilizarea oric rui bli din comer cu excep ia bli urile specificate pentru aceast camer . Pentru detalii privind bli urile din comer nespecificate, vezi Bli uri nespecificate (g pag. 38).

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

1 2 3 4

Scoate i capacul de protec ie al papucului pentru a conecta bli ul la camer . Seta i modul de fotografiere n pozi ia M, apoi regla i valoarea deschiderii diafragmei i viteza obturatorului.
Regla i viteza obturatorului la 1/180 sec. sau mai mic . Dac viteza obturatorului este mai mare, nu pot fi folosite bli uri disponibile n comer . O vitez mai mic a declan atorului poate produce neclarit i.

Porni i bli ul.


Asigura i-v c a i ata at bli ul la camer nainte de a-l porni.

Regla i valoarea ISO i valoarea deschiderii la camer pentru a potrivi la bli modul de control al bli ului.
Consulta i manualul bli ului pentru instruc iuni privind modul de control al bli ului.

x Observa ii
Bli ul se aprinde la fiecare ap sare pe declan ator. Dac nu ave i nevoie de bli , deconecta i-l. Verifica i n prealabil dac bli ul pe care l folosi i este sincronizat cu camera.

Bli uri nespecificate


1) n cazul utiliz rii bli ului, valorile expunerii trebuie reglate la bli . Dac bli ul este folosit n modul automat, regla i valoarea f i sensibilitatea ISO la camer . 2) Chiar dac valoarea f i sensibilitatea ISO pentru modul auto sunt identice cu cele ale camerei, expunerea corect poate s nu fie atins i depinde de condi iile de fotografiere. n acest caz, regla i valoarea f sau ISO automat la bli sau calcula i distan a n modul manual. 3) Folosi i un bli cu un unghi de iluminare care se potrive te la lungimea focal a obiectivului. Lungimea focal a obiectivului pentru un film de 35 mm este aproximativ de dou ori mai mare dect lungimea focal a obiectivelor pentru aceast camer . 4) Nu folosi i bli ul sau alte accesorii de bli TTL cu func ii de comunicare suplimentare, altele dect bli urile specificate, deoarece pot ap rea nu numai disfunc ionalit i, ci se poate produce chiar defectarea circuitelor camerei.

38

RO

Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand


Setarea func iilor
Butoane directe
< / Y / j Selector de control Butonul </
Y/j Selector de control

Meniu de control
i p: j / < / Y i Dac set rile se realizeaz cu ajutorul butonului < / Y / j, informa ia este afi at i n vizor.
Fotografiere n rafal Autodeclan ator Telecomand i buton

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

: Fotografierea unei singure imagini : Fotografierea n rafal

: Autodeclan ator 12 secunde : Autodeclan ator 2 secunde

: 0 sec. : 2 sec.

Fotografierea n rafal
Fotografierea unui singur cadru o un cadru la ap sarea declan atorului (mod de fotografiere normal). Fotografiaz 7 cadre sau mai multe de 3 cadre / sec. att Fotografiere n rafal j timp ct declan atorul este ap sat (JPEG). Focalizarea i expunerea sunt fixate la primul cadru (S-AF, MF).
Ap sa i complet pe declan ator i ine i-l ap sat. Camera va fotografia n secven lua degetul de pe buton. pn cnd ve i

x Observa ii
n timpul fotografierii n rafal , dac indicatorul de nivel al acumulatorului se aprinde intermitent, camera se va opri din fotografiere i va ncepe s salveze n card fotografiile realizate. n func ie de energia r mas n acumulator, este posibil ca camera s nu poat salva toate fotografiile.

Utilizarea autodeclan atorului


Aceast func ie v permite fotografierea cu ajutorul autodeclan atorului. Pute i regla declan area obturatorului dup 12 sau 2 secunde. La fotografierea cu autodeclan ator fixa i camera n mod corespunz tor. Ap sa i complet pe declan ator
Se realizeaz fotografierea. La selectarea Y12s: Mai nti, lumina verde a autodeclan atorului r mne aprins aproximativ 10 secunde, se aprinde intermitent cca 2 secunde i apoi are loc fotografierea. La selectarea Y2s: Lumina verde a autodeclan atorului se aprinde intermitent 2 secunde, dup care se realizeaz fotografierea. Pentru a anula autodeclan atorul, ap sa i < / Y / j.

Lumin verde autodeclan ator

RO

39

x Observa ii
Nu ap sa i pe declan ator dac v afla i n fa a camerei, deoarece s-ar putea s nu focaliza i subiectul dorit n momentul n care ap sa i la jum tate declan atorul.

Dispozitiv de protec ie a ocularului Dac fotografia i f r s v uita i prin vizor, ata a i dispozitivul de protec ie a ocularului pentru ca lumina s nu intre n vizor. Ata a i dispozitivul de protec ie a ocularului, conform indica iilor din desen, dup de a i scos ocularul. La fel se procedeaz i n cazul nlocuirii cu un ocular op ional.
Ocular Dispozitiv de protec ie a ocularului

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Utilizarea telecomenzii
La folosirea unei telecomenzi op ionale (RM-1), pute i fotografia propria persoan sau o scen de noapte f r a atinge camera. Camera poate fi setat s declan eze imediar sau dup 2 secunde de la ap sarea butonului pentru declan ator de pe comand . Fotografierea bulb este deasemenea posibil n cazul utiliz rii telecomenzii. Fixa i camera bine pe un trepied, ndrepta i telecomanda spre senzorul receptor al telecomenzii aflat pe camer i ap sa i pe butonul de declan are de pe telecomand .
La selectarea <0s: Focalizarea i expunerea sunt blocate, ledul telecomenzii se aprinde intermitent i se realizeaz fotografierea. La selectarea <2s: Focalizarea i expunerea sunt blocate, ledul telecomenzii se aprinde intermitent, apoi dup cca 2 secunde se realizeaz fotografierea.

Ledul telecomenzii

Senzor receptor al Zona efectiv de transmitere a semnalului telecomenzii ntrepta i telecomanda spre senzorul receptor al camerei n zona de acoperire, conform descrierii de mai jos. Lumina puternic cum este cea solar , lumina fluorescent sau alte dispozitive care emit unde electrice sau radio pot mic ora zona efectiv .
Aprox. 3 m (interio Senzor r) Aprox. 2 m (exter ior)

receptor al telecomenzii

Telecomand

Aprox. 5 m (interior) Aprox. 3 m (exterior)


r) m (interio Aprox. 3 ior) m (exter Aprox. 2

40

RO

SFATURI Ledul telecomenzii nu se aprinde intermitent la ap sarea butonului de declan are de la telecomand :
Semnalul transmis poate s nu fie eficient, dac senzorul receptor al camerei se afl n lumin puternic . Apropia i telecomanda de camer din ap sa i din nou pe butonul de declan are de la telecomand . Semnalul transmis poate s nu fie eficient, dac telecomanda se afl la o distan prea mare de camer . Apropia i telecomanda de camer din ap sa i din nou pe butonul de declan are de la telecomand . Exist interferen e. Schimba i canalul conform indica iilor din manualul de utilizare al telecomenzii.

Anularea modului de fotografiere cu ajutorul telecomenzii:


Modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii nu va fi anulat dup fotografiere. Ap sa i pe butonul < / Y / j pentru a regla o (fotografierea unui singur cadru) etc.

Utilizarea butonului de declan are de la camer n modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii:


Declan atorul camerei func ioneaz chiar n modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

x Observa ii
Obturatorul nu va fi ac ionat, dac subiectul nu este focalizat. n condi ii de lumin puternic , pute i avea dificult i s vede i func ionarea ledului de control al telecomenzii i astfel s nu pute i ti dac fotografierea s-a realizat sau nu. Func ia zoom nu este disponibil n cazul utiliz rii telecomenzii.

Fotografierea bulb cu ajutorul telecomenzii Pozi iona i selectorul rotativ n modul M, regla i apoi viteza obturatorului la [BULB].
Ap sa i pe butonul W de pe telecomand pentru a deschide obturatorul. Dup 8 minute de la ap sarea pe butonul W, obturatorul se nchide automat.

Ap sa i pe butonul T pentru a nchide obturatorul.

Fotografierea panoramic
Pute i realiza fotografii panoramice folosind un card OLYMPUS xD-Picture. Cu ajutorul programului OLYMPUS Master (CD-ROM livrat) pute i compune o imagine panoramic prin al turarea unor imagini ale c ror margini se suprapun. Fotografierea panoramic este posibil pentru maximum 10 imagini.

Cnd fotografia i, face i tot posibilul s include i p r ile comune ale imaginilor care urmeaz s fie suprapuse.

Seta i modul. g Mod de fotografiere (pag. 26)


Vizualizarea live este activat .

RO

41

Folosi i p pentru a specifica direc ia de alipire, apoi fotografia i subiectul cu marginile care se suprapun.
d: Ata a i urm toarea imagine n partea dreapt . b: Ata a i urm toarea imagine n partea stng . a: Ata a i urm toarea imagine n partea de sus. c: Ata a i urm toarea imagine n partea de jos. Fotografia i n timp ce schimba i compozi ia, astfel nct subiectul s se suprapun . Focalizarea, expunerea etc. sunt stabilite la prima imagine. g (semn de avertizare) este afi at dup ce a i realizat 10 fotografii. Dac ap sa i pe butonul i nainte de fotografierea primului cadru, ve i reveni la meniul de selectare a modului de fotografiere. Dac ap sa i pe butonul i n timpul fotografierii, secven a din fotografierea panoramic se ncheie i pute i continua cu urm toarea.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere / Func ii pentru focalizare

x Observa ii
Fotografierea panoramic nu se poate realiza f r cardul OLYMPUS xD-Picture. La fotografierea panoramic , nu va fi memorat i imaginea anterioar realizat pentru stabilirea pozi iei. Cu ajutorul cadrelor sau al altor indicatoare afi ate, compune i imaginea astfel nct marginile imaginilor de suprapus s se suprapun n interiorul cadrelor.

Alegerea cadrului AF
n mod normal, camera m soar distan a pn la subiect cu ajutorul celor 3 cadre AF din vizor i alege punctul cel mai potrivit. Aceast func ie v permite s selecta i doar un cadru AF.
[AUTO] sau P (Auto) Focaliza i cu ajutorul celor 3 cadre AF. Q Focaliza i cu ajutorul cadrului AF stng. R Focaliza i cu ajutorul cadrului AF central. S Focaliza i cu ajutorul cadrului AF drept.
Vizor Centrul cadrului AF

Stnga cadrului AF

Dreapta cadrului AF

Meniu de control
i p: AF AREA i

Meniu
MENIU [X] P

Butonul MENIU

Butonul i

42

RO

Mod de focalizare
Urm toarele trei moduri de focalizare sunt disponibile cu aceast camer . Pute i fotografia prin combinarea modurilor S-AF sau C-AF cu modul MF. g Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF) (pag. 44), Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF) (pag. 44) S-AF (focalizare AF unic ) Focalizarea se realizeaz la ap sarea la jum tate a declan atorului. Dac focalizarea nu s-a realizat, lua i degetul de pe declan ator i ap sa i-l din nou la jum tate. Acest mod este adecvat fotografierii unor subiec i statici sau cu mi care limitat . Ap sa i declan atorul la jum tat
Odat blocat focalizarea, indicatorul AF de confirmare se aprinde. Dup focalizarea subiectului se aude un semnal sonor.

C-AF (focalizare AF continu ) Camera reia focalizarea att timp ct declan atorul este ap sat la jum tate. n cazul unor subiec i afla i n mi care, camera anticipeaz mi carea subiectului i focalizeaz (focalizare AF predictiv ). Chiar dac subiectul se mi c sau schimba i compozi ia fotografiei, camera ncearc s focalizeze n continuare. Ap sa i declan atorul la jum tate i ine i-l ap sat

Chenar de confirmare AF Vizor

3
Func ii la fotografiere Func ii pentru focalizare

Odat focalizat subiectul, indicatorul AF de confirmare se aprinde. Chenarul AF nu se aprinde, chiar dac subiectul este focalizat. Camera focalizeaz reia focalizarea. Chiar dac subiectul se mi c sau schimba i compozi ia fotografiei, camera ncearc s focalizeze n continuare. Dup focalizarea subiectului se aude un semnal sonor. Semnalul sonor nu mai este emis dup a treia opera iune repetat de focalizare AF, chiar dac subiectul este focalizat.

MF (focalizare manual ) Aceast func ie v permite s focaliza i manual, prin vizor, orice subiect. Regla i focalizarea cu ajutorul inelului de focalizare Indica ie pentru focalizare Cnd focaliza i manual un subiect (prin rotirea inelului de focalizare), indicatorul AF de confirmare se aprinde. Dac P este selectat, camera focalizeaz n chenarul AF central. Meniu de control
i p: AF MODE i [S-AF] / [C-AF] / [MF] / [S-AF+MF] / [C-AF+MF]

Declan ator

Apropiat Inel de focalizare

Meniu
MENIU [X] [AF MODE]
Butonul MENIU Butonul i

RO

43

Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF)


Aceast func ie v permite s efectua i manual o focalizare fin , prin rotirea inelului de focalizare dup AF n modul S-AF. Dac declan atorul nu este ap sat, este disponibil opera iunea MF.
Pute i realiza o focalizare fin cu ajutorul inelului de focalizare, dac a i ap sat declan atorul la jum tate i AF este confirmat . Pute i realiza o focalizare fin cu ajutorul inelului de focalizare, i dac declan atorul nu este ap sat la jum tate.
Apropiat Declan ator

3
Func ii la fotografiere Func ii pentru focalizare
Inel de focalizare

x Observa ii
Dac se apas din nou pe declan ator dup focalizarea fin cu ajutorul inelului de focalizare, AF se activeaz , iar set rile dumneavoastr sunt anulate.

Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF)


Focaliza i cu inelul de focalizare i ap sa i declan atorul la jum tate pentru activarea modului C-AF.
Dac declan atorul este inut ap sat, modul MF nu se activeaz . Dac declan atorul nu este ap sat, modul MF este disponibil.

SFATURI Alt mod de focalizare manual n modul C-AF:

Pute i seta butonul AEL / AFL s realizeze C-AF cu set rile de mod AEL / AFL. g Mod AEL / AFL (pag. 66)

x Observa ii
Dac se apas din nou pe declan ator dup focalizarea fin cu ajutorul inelului de focalizare, AF se activeaz , iar set rile dumneavoastr sunt anulate.

Lamp AF
Bli ul ncorporat poate func iona ca lamp AF. Aceasta ajut la focalizarea n condi ii de lumin redus n modul AF. Pentru a folosi aceast func ie, activa i bli ul. MENIU [Y] [AF ILLUMINAT.]
AELMetering FUNCTION AF ILLUMINAT. LIVE VIEW BOOST 8

OFF ON

44

RO

Alegerea modului de nregistrare


Pute i alege un mod de nregistrare n care dori i s realiza i fotografiile. Alege i modul de nregistrare cel mai adecvat scopului (tip rire, editare pe calculator, editare pagin de internet etc.). Pentru detalii privind modurile de nregistrare i num rul de pixeli, consulta i tabelul din sec iunea Tipuri de moduri de nregistrare (g pag. 100).

Tipuri de moduri de nregistrare


Tipul de nregistrare v permite s combina i num rul de pixeli i coeficientul de comprimare pentru fotografii. O imagine este format din pixeli (puncte). La m rirea unei imagini un un num r redus de pixeli, aceasta va fi afi at ca un mozaic. Dac o imagine are un num r mare de pixeli, dimensiunea fi ierului (cantitatea de informa ii) va fi mai mare, dar num rul de fotografii care pot fi memorate va fi mai mic. Cu ct comprimarea este mai mare, cu att dimensiunea fi ierului este mai mic . n orice caz, imaginea va fi mai pu in clar la redare.
Imagine cu un num r mare de pixeli

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Imagine cu un num r redus de pixeli

Imaginea devine mai clar


Calitate (comprimare) Aplicabilitate Num r de pixeli
3648 x 2736

Comprimare Comprimare Comprimare Comprimare redus nalt nalt nalt 1/2.7 1/4 1/8 1/12
SHQ k HQ k

Num rul de pixeli cre te

Selecta i pentru dimensiune de tip rire Pentru tip rire n format mic i pagin de internet

3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768

SQ

640 x 480

RAW data
Aceasta este un fi ier de date neprelucrate, f r modific ri ale balansului de culoare, claritate, contrast de culoare. Pentru a afi a imaginea pe un calculator, folosi i OLYMPUS Master. Fi ierele de tip RAW nu pot fi vizualizate cu o alt camer sau cu ajutorul unor programe obi nuite i nu pot fi selectate pentru a fi programate pentru tip rire. Cu ajutorul acestei camere, este posibil editarea imaginilor realizate n modul de nregistrare RAW. g Editarea fotografiilor (pag. 59)

RO

45

Procedura de alegere a modului de nregistrare


Meniu de control
i p: D i
D

Meniu
MENIU [W] [D] [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] / [RAW] / [SHQ]

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

SQ Setarea num rului de pixeli i coeficientul de comprimare


Pute i schimba num rul de pixeli i coeficientul de comprimare al [SQ]. Aceast setare se reg se te n setarea [D]. Meniu
MENIU [Y] [SQ]

1) Cu p se seteaz num rul de pixeli.

[3200 x 2400] / [2560 x 1920] / [1600 x 1200] / [1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480] [1/2.7] / [1/4] / [1/8] / [1/12]

2) Cu p se seteaz coeficientul de compensare.

Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare


Luminozitatea subiectului se poate m sura n cinci feluri: M surare digital ESP, m surare centrat aproximativ i trei tipuri de m surare a ncadraturii. Alege i modul cel mai potrivit n func ie de condi iile de fotografiere. Meniu de control
i p: METERING i [e] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH]
: M surare centrat aproximativ : M surarea ncadraturii : M surarea ncadraturii Controlul luminii puternice : M surarea ncadraturii Controlul umbrei

Butonul MENIU

Butonul i

Vizor

Meniu
MENIU [X] [METERING]

46

RO

e M surare digital ESP

Camera m soar nivelul de lumin i calculeaz diferen ele de nivel de lumin n 49 de zone separate ale imaginii. Se recomand pentru fotografierea general . Prin setarea func iei sincronizate AF la [ESP+AF], zona de m surare cu cadrul focalizat AF are valoare de centru.
Zona de m surare

4 M surare centrat aproximativ


Acest mod de m surare determin media de m surare ntre subiect i lumina de fundal, i confer mai mare greutate subiectului aflat n centru. Folosi i acest mod cnd nu dori i ca nivelul de lumin al fundalului s afecteze valoarea expunerii.

n M surarea ncadraturii
Camera m soar o zon restrns din jurul centrului subiectului, stabilit de indicatorul de m surare a ncadraturii din vizor. Folosi i acest mod n condi ii de contralumin puternic .
Zona de m surare

nHI M surarea ncadraturii controlul luminii puternice


Cnd ntregul fundal este puternic luminat, zonele albe de imagine vor deveni gri, dac folosi i expunerea automat . Acest mod permite camerei s evite supraexpunerea i realizeaz o reproducere curat a culorii albe. Zona de m surare este aceea i ca la m surarea ncadraturii.

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

nSH M surarea ncadraturii controlul umbrei


Cnd ntregul fundal este ntunecat, zonele negre de imagine vor deveni gri, dac folosi i expunerea automat . Acest mod permite camerei s evite subexpunerea i realizeaz o reproducere curat a culorii negre. Zona de m surare este aceea i ca la m surarea ncadraturii.

Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii


n unele situa ii, pute i ob ine rezultate mai bune dac regla i manual compensarea valorii de expunere setate automat de camer . Adesea, subiec ii puternic lumina i (ca n cazul z pezii) devin mai ntuneca i dect n realitate. Regla i spre + pentru a-i apropia pe subiec i de umbrele lor reale. n acela i scop, regla i spre - la fotografierea unor subiec i ntuneca i. Expunerea poate fi reglat n domeniul 5.0 EV.

2.0 EV

+2.0 EV Reglare spre [+] Selector de control

ine i ap sat butonul F (compensarea expunerii) i folosi i selectorul de control pentru a regla valoarea compens rii.
Interval EV din 1/3 EV.

Butonul F

Reglare spre -

Compensarea expunerii

Vizor

RO

47

Indicator pentru compensarea expunerii

2007.08.16

1/3 EV

Dac valoarea compens rii expunerii dep e te scara indicatorului de compensare a expunerii, semnul vw de culoare ro ie va fi afi at n stnga i n dreapta indicatorului. Indicatorul de compensare a expunerii nu va fi afi at dac expunerea este compensat la 0.

x Observa ii

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Compensarea expunerii nu este posibil n modurile M i g.

Blocarea AE Blocarea expunerii


Valoarea de expunere m surat poate fi blocat cu butonul AEL (blocare AE). Folosi i blocarea AE, cnd dori i o setare de expunere diferit de cea care s-ar aplica n mod normal n condi ii de fotografiere obi nuite. n mod normal, la ap sarea la jum tate a declan atorului, se blocheaz att AF (auto focus) ct i AE (expunere automat ), dar pute i bloca doar expunerea ap snd pe butonul AEL. Ap sa i pe butonul AEL n pozi ia Butonul AEL unde dori i s bloca i valorile m surate i expunerea va fi blocat . Cu expunerea blcoat prin ap sarea AE lock butonului AEL, ac iona i declan atorul.
Dac lua i degetul de pe butonul AEL, blocarea AE se anuleaz . Prin folosirea meniului personalizat, pute i regla blocarea AE astfel nct aceasta nu se va anula, cnd lua i degetul de pe butonul AEL. g AEL / AFL memo (pag. 66)
Vizor

ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere


Cu ct valoarea ISO este mai mare, cu att sensibilitatea camerei este mai mare, iar camera poate face fotografii mai bune n condi ii de lumin redus . ns o valoare mai mare poate da fotografiilor un aspect granulat. n cazul set rii [AUTO], sensibilitatea este reglat automat n func ie de condi iile de fotografiere i este fixat la ISO100, dac bli ul nu este declan at n modul S sau M. Meniu de control
i p : ISO i [AUTO], [100] [1600]

Meniu
MENIU [W] [ISO]

48

RO

Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare


Reproducerea culorilor difer n func ie de condi iile de iluminare. De exemplu, dac lumina zilei sau lumina tungsten se reflect pe o coal de hrtie, umbra de alb va fi u or diferit n fiecare caz. Cu o camer digital , culoarea alb poate fi reglat cu un procesor digital pentru a o reproduce mai natural. Acest mecanism se nume te balans de culoare. La aceast camer , exist patru op iuni pentru reglarea balansului de culoare WB. Balans de culoare automat Aceast func ie permite camerei s stabileasc automat culoarea alb din imagini i s regleze balansul de culoare n consecin . Folosi i acest mod pentru fotografierea general . Balans de culoare presetat Aceast camer dispune de apte temperaturi de culoare programate, care corespund unei variet i de tipuri de ilumin ri interioare i exterioare, inclusiv pentru lumin fluorescent i fotografiere bulb. De exemplu, folosi i WB presetat, dac dori i s ave i mai mult ro u n cazul unui apus de soare sau un efect artistic mai cald n cazul unei ilumin ri artificiale. Balans de culoare personalizat Pute i schimba temperatura de culoare al uneia din tipurile de WB presetate. g Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personalizat (pag. 50) Balans de culoare prin simpl ap sare Pute i regla balansul de culoare optim pentru condi iile de fotografiere prin ndreptarea camerei c tre un obiect alb, ca de exemplu o coal alb de hrtie. Balansul de culoare realizat cu aceast setare este salvat ca reglaj WB presetat. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51) Temperatura de culoare Balansul spectral al diferitelor surse de lumin alb Mai mult albastru Mai mult ro u este reprezentat numeric de temperatura de culoare concept din fizic , exprimat cu ajutorul sc rii de temperatur Kelvin (K). Cu ct temperatura de culoare este mai ridicat , cu att lumina este mai bogat n tonuri de albastru i mai s rac n tonuri de ro u; cu ct temperatura de culoare este mai sc zut , cu att este mai bogat lumina n tonuri de ro u i mai s rac n tonuri de albastru. Temperaturile de culoare pentru fiecare Temperaturile de culoare ale surselor de lumin surs de lumin indicat pe scara de fluorescente nu sunt adecvate ca surs de lumin mai sus sunt aproximative. artificial . Exist discrepan e n nuan ele temperaturilor de culoare ale luminii fluorescente. Dac aceste diferen e ale nuan elor de temperatur sunt mici, ele pot fi calculate cu temperatura de culoare, care, n acest caz, se nume te temperatur de culoare corelat . Reglajele presetate pentru 4000 K, 4500 K i 6600 K sunt temperaturi de culoare corelate i nu trebuie considerate strict temperaturi de culoare. Folosi i aceste set ri pentru fotografiere n condi ii de lumin fluorescent .
Lumin de lumnare Lumin alb puternic , bulb Alb intens fluorescent Alb fluorescent Zi luminoas nnorat Zi ntunecat sau luminoas Lumin de zi fluorescent

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

RO

49

Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personalizat


Pute i regla balansul de culoare prin selectarea temperaturii de culoare potrivite pentru condi iile de iluminare. Meniu de control
i p: WB i [AUTO] / [5] / [2] / [3] / [1] / [w] / [x] / [y] / [V] / [CWB] CWB (Custom White Balance) se seteaz alegnd [CWB] i rotind selectorul de control n timp ce se apas pe butonul F (compensarea expunerii).

Meniu

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

MENIU [W]
Vizor

[WB]

Butonul MENIU

Butonul i

Nu este afi at, dac WB este n modul AUTO.

Mod WB AUTO 5 5300 K 2 7500 K 3 6000 K 1 3000 K w 4000 K x 4500 K y 6600 K V CWB

Tip de iluminare Adecvat pentru cele mai multe tipuri de iluminare (cnd exist un element de culoare alb n vizor). Folosi i acest mod pentru fotografierea general . Pentru fotografiere exterioar , de zi, f r nori, sau pentru a capta ro ul apusului de soare sau culorile unui foc de artificii. Pentru fotografiere exterioar la umbr , de zi, f r nori Pentru fotografiere exterioar , de zi, cu nori Pentru fotografiere cu lumin tungsten Pentru fotografiere cu lumin alb fluorescent Pentru fotografiere cu o lamp fluorescent cu lumin alb neutr Pentru fotografiere cu o lamp fluorescent cu lumin de zi Temperatur de culoare setat cu WB prin simpl ap sare. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51) Temperatur de culoare setat n meniul personalizat pentru balansul de culoare. Dac valoarea nu a fost reglat , setarea automat este 3000 K. Temperatura de culoare se schimb n func ie de setarea proprie CWB.

SFATURI Cnd subiec ii care nu sunt albi, ies albi:


n cazul WB automat, dac nu exist nici o culoare apropiat de culoarea alb , balansul de culoare nu va fi stabilit corect. n aceast situa ie, folosi i reglajul WB presetat sau WB prin simpl ap sare.

50

RO

Compensarea balansului de culoare WB


Aceast func ie v permite s efectua i reglaje fine ale balansului de culoare automat i cel presetat.

1 2 3

MENIU [W] [WB] Folosi i p pentru a selecta balansul de culoare pe care dori i s -l regla i. Folosi i p pentru a selecta sensul culorii.
R-B Ro u Albastru G-M Verde Magenta Pute i seta ambele sensuri de culoare.

Reglarea balansului de culoare n sensul R-B


n func ie de set rile originale WB, imaginea va deveni mai ro ie la fiecare ap sare pe a, i mai albastr la fiecare ap sare pe c.

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Reglarea balansului de culoare n sensul G-M


n func ie de set rile originale WB, imaginea va deveni verde mai intens la fiecare ap sare pe a, i magenta mai intens la fiecare ap sare pe c. Balansul de culoare poate fi reglat n 7 trepte n fiecare sens (R, B, G i M).

Ap sa i pe butonul i.
Setarea a fost salvat .

SFATURI Verificare balansului de culoare reglat:


Dup pasul al treilea, ndrepta i camera spre subiect pentru o scurt testare. La ap sarea pe butonul AEL, sunt afi ate imaginile care au fost realizate cu setarea curent WB.

Reglarea simultan a tuturor set rilor WB:


Consulta i Compensarea tuturor WB (pag. 67).

Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare


Aceast func ie se recomand cnd este necesar un balans de culoare mai exact dect cel oferit de WB presetat. ndrepta i camera spre o coal alb de hrtie i n condi iile de iluminare dorit , regla i balansul de culoare. Balansul de culoare optim pentru condi iile dorite poate fi salvat n camer . Aceasta se recomand la fotografierea unui subiect n condi ii de lumin natural , dar i cu diferite surse de lumin cu temperaturi de culoare diferite. n prealabil, seta i [7 FUNCTION] la [V]. (gpag. 67)

1 2 3

ndrepta i camera spre o coal alb de hrtie.


Pozi iona i hrtia astfel nct s umple vizorul. Asigura i-v c nu sunt umbre.
Butonul b

Cu butonul b ap sat, ac iona i declan atorul.


Este afi at balansul de culoare prin simpl ap sare.

Selecta i [YES] i ap sa i pe butonul i.


Balansul de culoare a fost memorat. balansul de culoare memorat va fi salvat ca reglaj WB presetat. nchiderea camerei nu conduce la pierderea informa iilor.

RO

51

SFATURI Dup ap sarea pe declan ator, este afi at [WB NG RETRY]:


n cazul n care nu este suficient alb n imagine sau dac imaginea este prea luminoas , prea ntunecat sau culorile nu par naturale, nu pute i salva setarea balansului de culoare. Schimba i set rile pentru deschiderea diafragmei i viteza obturatorului, apoi repeta i procedura de la pasul 1.

Mod foto
Pute i selecta tonuri pentru a crea efecte unice de imagine. Pute i efectua reglaje fine ale parametrilor de imagine, precum contrast i claritate pentru fiecare mod n parte. MENIU [W] [PICTURE MODE] Parametrii de reglaj sunt clasifica i n func ie de condi iile de CUSTOM RESET fotografiere. SETTING

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Contrast / Claritate / Satura ie


[hVIVID] [iNATURAL] [jMUTED] [MONOTONE] [CONTRAST] [SHARPNESS] [SATURATION] [B&W FILTER] : Produce culori vii. : Produce culori naturale. : Produce tonuri neutre. : Produce tonuri de alb i negru. : : : :

Contrast / Claritate / Filtru B&Wr / Ton foto Parametrii individuali sunt urm torii:
Diferen ntre ntunecat i luminos Claritatea imaginii Intensitatea culorii Creeaz o imagine alb-negru. Culoarea filtrat este luminoas , iar culoarea complementar este ntunecat . [N: NEUTRAL] : Creeaz o imagine alb-negru normal . [Ye: YELLOW] : Reproduce clar un nor alb pe un cer albastru natural. [Sau: ORANGE]:Accentueaz u or culorile de cer albastru i apusuri de soare. [R: RED] : Accentueaz puternic culorile de cer albastru i str lucirea frunzi ului ro iatic. [G: GREEN] : Accentueaz puternic culorile buzelor ro i i ale frunzelor verzi.

CONTRAST

[PICT. TONE] : D culoare imaginii n alb i negru. [N: NEUTRAL] : Creeaz o imagine alb-negru normal . [S: SEPIA] : Sepia [B: BLUE] : Nuan alb struie [P: PURPLE] : Nuan ro iatic [G: GREEN] : Nuan verzulie Parametrii regla i sunt memora i pentru fiecare tip de efect. Pute i selecta tipul de efect din meniul de control.

52

RO

Grada ia
n cazul set rii grada iei [NORMAL], mai ave i la dispozi ie alte dou reglaje ale grada iei.
HIGH KEY (H) LOW KEY (L) NORMAL
HIGH KEY Recomandat n cazul unui subiect puternic iluminat.

: Amplific grada iile de str lucire. : Amplific grada iile de ntunecare. : Modul [NORMAL] este destinat fotografierii generale.
LOW KEY Recomandat n cazul unui subiect puternic umbrit.

MENIU

[W] [GRADATION] x Observa ii

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Reglarea contrastului nu este disponibil n cazul [HIGH KEY] sau [LOW KEY].

Reducerea distorsiunilor de imagine


Aceast func ie reduce distorsiunile de imagine generate n timpul expunerilor lungi. La fotografierea scenelor de noapte, viteza obturatorului este mai mic i exist tendin a apari iei distrosiunilor de imagine. Cnd viteza obturatorului este redus , se activeaz func ia de reducere a distorsiunilor, iar camera reduce automat distorsiunile i realizeaz imagini mai clare. Timpul de expunere este aproape dublu fa de cel obi nuit.

OFF

ON

MENIU [W] [NOISE REDUCT.] [OFF] / [ON]


Opera iunea de reducere a distorsiunilor se activeaz dup fotografiere. Ledul de control al cardului se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reduce a distorsiunilor. Pn la stingerea l mpii de control a cardului nu mai pute i realiza alte fotografii. n timpul opera iunii de reducere a distorsiunilor, n vizor apare mesajul [busy].

x Observa ii
Dac modul g este setat la (, [NOISE REDUCT.] este fixat n pozi ia [ON]. Dac este activat [j] (fotografiere n rafal ), [NOISE REDUCT.] se g se te automat n pozi ia [OFF]. Aceast func ie poate s nu fie eficient n anumite condi ii de fotografiere sau la anumi i subiec i.

RO

53

Filtru de distorsiuni Setarea nivelului filtrului de distorsiuni


Pute i alege nivelul de procesare a distorsiunilor. [STANDARD] se recomand pentru fotografierea general . [HIGH] se recomand la fotografierea cu sensibilitate crescut . MENIU [W] [NOISE FILTER] [OFF] / [LOW] / [STANDARD] / [HIGH] x Observa ii
Dac [NOISE FILTER] este reglat n pozi ia [HIGH], fotografierea n rafal nu este disponibil .

Spa iu de culoare

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Aceast func ie v permite s alege i modul n care culorile sunt reproduse pe monitor sau la imprimant . Primul caracter din numele fi ierului de imagine indic spa iul de culoare curent. g Denumire fi ier (pag. 68)

[sRGB] [Adobe RGB]


MENIU [Z] [COLOR SPACE]

Spa iu de culoare standardizat pentru Windows. Spa iu de culoare care poate fi setat cu Adobe Photoshop.

Anti ocul
Aceast func ie diminueaz mi c rile provocate de vibra ii la deplasarea oglinzii. Pute i alege intervalul din momentul n care oglinda se ridic pn cnd se nchide obturatorul. Aceast func ie poate fi util n fotografierile astronomice i la microscop sau alte situa ii de fotografiere, unde se impune folosirea unei viteze de obtura ie mici, iar vibra iile camerei trebuie men inute la minimum. MENIU [X] [ANTI-SHOCK] [OFF] / [1SEC][30SEC]

54

RO

4 Func ii la redare
Redarea unei singure fotografii / Redarea m rit
Procedura de baz pentru vizualizarea fotografiilor este indicat mai jos. Pentru a folosi aceste func ii, ncepe i cu pasul 1.

Ap sa i pe butonul q (redare). (redarea unei singure fotografii)


Este afi at ultima fotografie realizat . Monitorul LCD se stinge dup un minut de inactivitate. Camera se opre te automat dup 4 ore de inactivitate. Reporni i camera.

Butonul q

Selector de control

Cu p alege i imaginile pe care dori i s le vizualiza i. Pute i folosi i selectorul de control pentru a comuta U n vederea red rii m rite.

Butonul INFO

4
Func ii la redare

(redarea unei singure fotografii)

(m rirea fotografiei la redare) Ap sa i pe p pentru a modifica pozi ia fotografiei m rite.

Ap sa i pe butonul INFO.

a : Afi eaz ultima din 10 fotografii realizate anterior c : Afi eaz ultima din 10 fotografii salvate ulterior d : Afi eaz cadrul urm tor b : Afi eaz cadrul anterior

(redarea pozi iei fotografiei m rite) Ap sa i pe p pentru a deplasa imaginea fotografiei m rite.

Ap sa i pe butonul INFO. Pentru a ie i din modul redare, ap sa i pe butonul q. Prin ap sarea la jum tate a declan atorului, se revine n modul fotografiere. (m rirea fotografiei la redare) Ap sa i pe p pentru a vizualiza cadru cu cadru fotografiile m rite.

RO

55

Afi aj tip index / Afi aj tip calendar


Aceast func ie v permite s vizualiza i simultan mai multe fotografii. Aceast func ie este util , cnd dori i s c uta i rapid o anumit fotografie. n cazul red rii unui singur cadru, de fiecare dat cnd roti i Selector de control selectorul de control spre G, num rul imaginilor afi ate se modific de la 4 la 9 la 16 i la 25. b : Afi eaz cadrul anterior d : Afi eaz cadrul urm tor a : Afi eaz cadrul superior c : Afi eaz cadrul inferior
Pentru a reveni la redarea unui singur cadru, roti i selectorul de control spre U.

4
Func ii la redare

(afi aj tip index de 9 cadre)

(afi aj tip index de 4 cadre)

(redarea unei singure fotografii)

(afi aj tip index de 16 cadre)

(afi aj tip index de 25 cadre)

(afi aj tip calendar)

Afi aj calendar Cu ajutorul calendarului, pute i afi a imaginile nregistrate pe card n func ie de dat . Dac la o anumit dat a fost realizat mai mult de o fotografie, este afi at prima fotografie realizat n ziua respectiv . Cu p selecta i data i ap sa i apoi pe butonul i pentru redarea ntr-un singur cadru a imaginilor realizate la data aleas .

56

RO

Informa ia este afi at


Aceasta v permite s vizualiza i informa ii detaliate despre imaginea respectiv . Informa ia privind lumina poate fi deasemenea afi at cu histograma i gradul de iluminare puternic . Prin ap sarea repetat a butonului INFO se ajunge la informa ia dorit .
Acest reglaj se afl n memorie i va fi afi at la urm toarea accesare.
Butonul INFO Doar imagine Informa ii detaliate 1 Informa ii detaliate 2

4
Afi eaz num rul cadrului, programarea pentru tip rire, protec ia, tipul de nregistrare i num rul fi ierului. Afi eaz num rul cadrului, programarea pentru tip rire, protec ia, tipul de nregistrare, num rul de pixeli, coeficientul de comprimare, data i ora precum i num rul fi ierului.

Func ii la redare

Imagine puternic luminat

Informa ii pentru fotografiere

Histogram

Dac liniile histrogramei sunt nalte n partea dreapt , imaginea poate fi prea luminat . Dac liniile sunt nalte n partea stng , imaginea poate fi prea ntunecat . Compensa i expunerea sau fotografia i din nou. Histogram
*

Informa ii globale

Imagine cu umbre P r ile subexpuse (umbroase) ale imaginii se aprind intermitent. Este afi at i tipul de nregistrare.

Imagine puternic luminat P r ile supraexpuse (puternic luminate) ale imaginii se aprind intermitent. Este afi at i tipul de nregistrare.

Afi aj histogram Distribu ia luminozit ii pe imaginea nregistrat este afi at n histrogram (componenta de str lucire). Este afi at i tipul de nregistrare.

RO

57

Redarea succesiv
Cu ajutorul acestei func ii sunt redate una dup alta imaginile memorate n card. Imaginile sunt afi ate una cte una timp de 5 secunde, ncepnd cu imaginea curent . Redarea succesiv poate fi realizat cu ajutorul afi ajului tip index. Pute i selecta num rul de cadre afi ate la redarea succesiv ntre 1, 4, 9, 16 sau 25.

1 2 3 4

MENIU [q] [m]. Ap sa i p pentru confirmarea set rii.


[K] 1 cadru / [L] 4 cadre / [M] 9 cadre / [N] 16 cadre / [O] 25 cadre

Ap sa i i pentru a porni redarea succesiv automat . Ap sa i i pentru a opri redarea succesiv automat .

Cnd este ales L

4
Func ii la redare

x Observa ii
La 30 de minute de la pornirea red rii succesive, camera se opre te automat.

Rotirea imaginilor
Cu ajutorul acestei func ii pute i roti i afi a imaginile vertical pe monitor n timpul red rii unui singur cadru. Acest lucru este util n cazul fotografierii cu camera inut vertical. Imaginile vor fi afi ate automat n sensul corect chiar dac camera a fost rotit . MENIU [q] [y]. Butonul F [OFF] / [ON]
n cazul [ON], imaginile realizate vertical vor fi automat rotite i afi ate n timpul red rii. Pute i s ap sa i i pe F pentru a roti i afi a imaginea. Imaginea rotit va fi memorat n card.

Imagine original nainte de rotire

58

RO

Redarea la televizor
Utiliza i cablul video livrat odat cu camera pentru a vizualiza imaginile cu ajutorul televizorului.

1 2

nchide i camera i televizorul i conecta i cablul conform desenului. Porni i televizorul i seta i-l n modul intrare video. Pentru detalii despre modul de comutare video al televizorului, consulta i manualul de utilizare al televizorului. Porni i camera li ap sa i pe butonul q (redare).

Butonul q Multiconector Cablu video

4
Intrare video

Func ii la redare

x Observa ii
Pentru conectarea camerei la televizor, folosi i cablul video livrat. Asigura i-v c semnalul video de ie ire al camerei este acela i cu tipul de semnal video al televizorului. g Alegerea tipului de semnal video nainte de conectarea televizorului (pag. 70) Monitorul camerei se dezactiveaz automat n momentul n care cablul video este conectat la camer . n func ie de tipul televizorului, imaginea poate ap rea descentrat .

Editarea fotografiilor
Imaginile memorate pot fi editate i salvate ca imagini noi. Func iile de editare disponibile depind de formatul imaginii (tip de nregistrare). Un fi ier JPEG poate fi tip rit f r nici o modificare. Un fi ier RAW, ns , nu poate fi tip rit ca atare. Pentru a tip ri un fi ier RAW, folosi i func ia de editare RAW pentru a converti fi ierul RAW n format JPEG. Editarea imaginilor memorate n format RAW Camera proceseaz imaginile n format RAW (reglarea balansului de culoare i a clarit ii), apoi le salveaz ca fi iere noi n format JPEG. n timp ce verifica i imaginile nregistrate, le pute i edita dup bunul plac. Procesarea imaginii se realizeaz n func ie de set rile curente ale camerei. nainte de editare, modifica i set rile camerei n func ie de preferin e. Editarea imaginilor memorate n format JPEG [BLACK & WHITE] Creeaz imagini alb-negru. [SEPIA] Creeaz imagini n tonuri sepia. [REDEYE FIX] Reduce fenomenul de ochi ro i la fotografierea cu bli . [SATURATION] Seteaz intensitatea culorii. [Q] Converte te imaginile la dimensiunile 1280 x 960, 640 x 480 sau 320 x 240.

RO

59

1 2

MENIU [q] [EDIT]. Cu bd alege i imaginile pe care dori i s le vizualiza i. Ap sa i pe butonul i.


Camera recunoa te tipul de format de imagine. Pentru editarea altor imagini, folosi i bd pentru a alege imaginea. Pentru imagini memorate n format RAW+JPEG, va fi afi at un mesaj pentru editarea tipului de format adecvat. Pentru a ie i din modul de editare, ap sa i pe butonul MENIU.

Confirma i aici tipul de format. RAW sau SHQ, HQ, SQ (= JPEG)

Afi ajul pentru setare difer n func ie de tipul de format de imagine. Selecta i formatul pe care dori i s -l edita i i urma i pa ii corespnz tori n func ie de tipul de format de imagine.

4
Func ii la redare
Editarea unei imagini JPEG [BLACK & WHITE] / [SEPIA] / [REDEYE FIX] / [SATURATION] / [Q] Editarea unei imagini RAW Editarea RAW se realizeaz n func ie de set rile curente ale camerei. nainte de fotografiere, modifica i set rile camerei n func ie de preferin e.

Imaginea editat este salvat din nou, al turi de imaginea original .

x Observa ii
n func ie de imagine, este posibil ca func ia de corectare a fenomenului de ochi ro i s nu func ioneze. Corec ia ochilor ro i poate afecta i alte p r i ale imaginii. Redimensionarea nu este posibil n urm toarele cazuri: Dac o imagine este memorat n format RAW, dac o imagine este prelucrat pe calculator, dac nu este suficient spa iu de memorie pe card, dac o imagine a fost realizat cu alt camer . La redimensioanrea ([Q]) unei imagini, nu pute i selecta un num r mai mare de pixeli dect cel ini ial.

Copierea imaginilor
Aceast func ie v permite s copia i imagini de pe i pe xD-Picture Card i CompactFlash sau Microdrive. Acest meniu poate fi selectat dac ambele carduri sunt n camer . Cardul selectat este sursa de copiere. g [CF / xD] (pag. 94)

Copierea tuturor cadrelor

1 2 3 4

MENIU [q] [COPY ALL]. Ap sa i d. Cu ajutorul ac se selecteaz [YES]. Ap sa i i.

60

RO

Copierea cadrelor selectate

1 2 3 4

Afi a i imaginea pe care dori i s-o copia i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea.

Butonul COPY / <

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le copia i i ap sa i pe butonul i. Dup ce a i ales imaginile de copiat, ap sa i pe butonul COPY / < (copiere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
Este posibil copierea cadrelor selectate n timpul afi indexului. rii

4
Copierea unui singur cadru
Func ii la redare

1 2

Dup ce a i ales cadrul dorit, ap sa i pe butonul COPY / < (copiere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.

Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale


Proteja i imaginile pe care nu dori i s le terge i. Imaginile protejate nu pot fi terse cu func ia de tergere a unui cadru sau a tuturor cadrelor.

Protejarea unui singur cadru


Afi a i imaginea pe care dori i s-o proteja i i ap sa i pe butonul 0 (protec ie).
9 (protec ie) este afi at n col ul drept superior al monitorului.
Butonul 0

Anularea protec iei Afi a i imaginile protejate i ap sa i pe butonul 0.


Butonul i

RO

61

Protejarea cadrelor selectate


Cu aceast func ie proteja i imaginile selectate odat la redarea unui singur cadru sau la afi area indexului.

1 2 3

Afi a i imaginea pe care dori i s o proteja i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea. n timpul afi ajului indexului, ap sa i pe p pentru a selecta imaginile pe care dori i s le proteja i, apoi ap sa i pe butonul i.

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le proteja i, iar apoi ap sa i pe butonul i. Dup selectarea imaginilor care trebuie protejate, ap sa i pe butonul 0 (protec ie).

Anularea tuturor protec iilor

4
Func ii la redare

Aceast func ie v permite s anula i protec ia mai multor imagini deodat .

1 2

MENIU [q] [RESET PROTECT]. Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.


x Observa ii

Prin formatarea cadrului se terg toate imaginile, inclusiv cele protejate. (gpag. 94) Fotografiile protejate nu pot fi rotite.

tergerea imaginilor
Cu aceast func ie pute i terge imaginile memorate. Pute i alege tergerea unui singur cadru, pentru tergerea imaginii curente afi ate, tergerea tuturor cadrelor, pentru tergerea tuturor imaginilor memorate pe card sau tergerea cadrului selectat, pentru tergerea doar a cadrului selectat. x Observa ii
Pentru tipurile de fi ier RAW+JPEG, prin tergereae unui singur cadru se elimin doar imaginea JPEG, iar fi ierul RAW este p strat. n cazul tergerii tuturor cadrelor i a cadrului selectat, sunt terse att imaginile RAW i JPEG. Fotografiile protejate nu pot fi terse. Anula i protec ia imaginilor nainte de a le terge. Dup tergere, imaginile nu mai pot fi recuperate. g Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale (pag. 61)

62

RO

tergerea unui singur cadru

1 2 3

Afi a i imaginea pe care dori i s-o terge i. Ap sa i pe butonul S ( tergere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
Butonul S

tergerea tuturor cadrelor

1 2 3

MENIU [W] [CARD SETUP]. Selecta i [ALL ERASE] cu ajutorul ac i ap sa i pe i. Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
Toate cadrele vor fi terse.

4
Func ii la redare

tergerea cadrelor selectate


Cu aceast func ie terge imaginile selectate odat la redarea unui singur cadru sau la afi area indexului.

Afi a i imaginea pe care dori i s o terge i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea. n timpul afi ajului indexului, ap sa i pe p pentru a selecta imaginile pe care dori i s le terge i, apoi ap sa i pe butonul i.

2 3 4

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le terge i i ap sa i pe butonul i. Dup selectarea imaginilor care trebuie terse, ap sa i pe butonul S ( tergere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.

RO

63

5 Personalizarea set rilor / func ii ale camerei


Revenirea la set rile personalizate
n mod normal, set rile curente ale camerei (inclusiv modific rile efectuate) sunt re inute la nchiderea camerei. Camera dispune de func ia [RESET], care restabile te set rile de fabric , precum i de [RESET 1] i [RESET 2], care restabile te set rile memorate anterior. Set rile camerei sunt memorate n [RESET 1] i [RESET 2]. MENIU [W] [CUSTOM RESET SETTING] [RESET] / [RESET1] / [RESET2]
Dac set rile au fost deja nregistrate, [SET] este afi at lng op iunea [RESET1] / [RESET2].

Memorarea set rilor de resetare

1 2

Selecta i [RESET1] / [RESET2] pentru memorare i ap sa i pe butonul d. Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.


Pentru anularea nregistr rii, selecta i [RESET].

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Utilizarea set rilor de resetare Pute i reseta camera la set rile memorate cu [RESET1] sau [RESET2] sau o pute i readuce ka set rile de fabric . [RESET]: Restabile te set rile de fabric . [RESET1] / [RESET2]: Reseteaz la set rile memorate.

1 2

Selecta i [RESET] / [RESET1] / [RESET2] i ap sa i pe butonul i. Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.

64

RO

Func ii care pot fi memorate n CUSTOM RESET SETTING & func ii de revenire la set rile de fabric
Func ie PICTURE MODE GRADATION D F NOISE FILTER NOISE REDUCT. WB ISO METERING FLASH MODE w j/</Y AF MODE P AE BKT ANTI-SHOCK Modul redare ALL> SQ AUTO POP UP AEL / AFL AEL / AFL MEMO M surare AEL 7 FUNCTION AF ILLUMINAT. LIVE VIEW BOOST FRAME ASSIST X CF / xD FILE NAME s W (alegerea limbii) VIDEO OUT 8 REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD USB MODE COLOR SPACE PIXEL MAPPING CLEANING MODE JU / HI FIRMWARE
*1 : *2 : *3

Setare ini ial de fabric NATURAL NORMAL HQ 0 STANDARD ON AUTO AUTO e Bli automat*1 0 o S-AF AUTO OFF OFF Redarea unei singure fotografii (f r informa ie) 0 1280 x 960, 1/8 ON mode1*2 OFF Sincronizat cu modul de m surare. OFF ON OFF OFF 2007.01.01 00:00 CF AUTO 0
*3 *3

Memorarea set rii pentru resetarea personalizat

k k

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

k k k k k

ON 5SEC 1MIN 8SEC AUTO sRGB k k DIALJU k

k k k k k

: Poate fi memorat. k : Nu poate fi memorat. Set rile de fabric se modific n func ie de modul de expunere selectat. Set rile de fabric se modific n func ie de modul de focalizare selectat. : Set rile de fabric depind de ara unde a fost achizi ionat camera.

RO

65

Mod AEL / AFL


Pute i folosi butonul AEL pentru realizarea opera iunilor AF sau m surare n locul utiliz rii declan atorului. Pute i folosi butonul astfel:
Dac dori i s focaliza i un subiect i apoi sa schimba i compozi ia fotografiei. Dac dori i s regla i expunerea prin m surarea unei zone diferite de cea n care s-a realizat focalizarea.

Selecta i func ia pe care butonul s o realizeze la ap sarea pe declan ator. Selecta i [mode1] sau [mode2] n modul de focalizare respectiv. MENIU [Y] [AEL / AFL] [S-AF] / [C-AF] / [MF] Moduri disponibile n modul S-AF
Func ia declan atorului Mod mode1 mode2
Ap sare la jum tate Focalizare Blocat k Expunerea Blocat Blocat Ap sare complet Focalizare k k Expunerea k k

Func ia butonului AEL


AEL inut ap sat Focalizare k Blocat Expunerea Blocat k

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Moduri disponibile n modul C-AF


Func ia declan atorului Mod mode1 mode2
Ap sare la jum tate Focalizare nceperea focaliz rii k Expunerea k Blocat Ap sare complet Focalizare Blocat Blocat Expunerea Blocat k

Func ia butonului AEL


AEL inut ap sat Focalizare k nceperea focaliz rii Expunerea Blocat k

Moduri disponibile n modul MF


Func ia declan atorului Mod mode1 mode2
Ap sare la jum tate Focalizare k k Expunerea Blocat Blocat Ap sare complet Focalizare k k Expunerea k k

Func ia butonului AEL


AEL inut ap sat Focalizare k S-AF Expunerea Blocat k

Alte set ri ale func iilor


AEL / AFL memo Pute i bloca i men ine expunerea prin ap sarea butonului AEL (blocarea AE). MENIU [Y] [AEL / AFL MEMO] [ON] : Ap sa i pe butonul AEL pentru a bloca i p stra expunerea. Ap sa i din nou pentru a anuma men inerea expunerii. [OFF] : Expunerea este blocat doar att timp ct este ap sat butonul AEL. M surare AEL Seteaz modul de m surare la ap sarea pe butonul AEL (blocarea AE) pentru blocarea expunerii. MENIU [Y] [AEL Metering] [AUTO] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH]
[AUTO] realizeaz m surarea n modul selectat n modul [METERING].

66

RO

Compensarea general a balansului de culoare Aceast func ie v permite s folosi i simultan aceea i valoare de compensare pentru toate modurile de balans de culoare. MENIU [Y] [ALL>] [ALL SET] : Aceea i valoare a compens rii pentru toate modurile WB. [ALL RESET] : Set rile pentru valoarea de compensarea WB aplicate pentru fiecare mod WB sunt terse simultan. Dac selecta i [ALL SET] 1) Selecta i sensul culorii cu ajutorul bd.

R-B Ro u Albastru / G-M Verde Magenta

2) Seta i valoarea de compensare cu ajutorul butonului ac. Compensarea WB (g pag. 51)


Pute i verifica balansului de culoare reglat.

Dac selecta i [ALL RESET] 1) Cu ajutorul ac se selecteaz [YES]. Bli pop up automat Bli ul ncorporat se activeaz automat n condi ii de lumin slab sau contralumin , n modul AUTO scen de fotografiere. Aceasta v permite mpiedicarea activ rii automate a bli ului ncorporat. MENIU [Y] [AUTO POP UP] [ON] : Bli ul ncorporat se activeaz automat. [ON] : Bli ul ncorporat nu se activeaz automat. 7 FUNCTION n acest mod pute i aloca o func ie butonului b. MENIU [Y] [7 FUNCTION] [OFF] Nu permite alocarea de func ii. [V] Ap sa i b pentru a stabili valoarea WB. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51) [TEST PICTURE] Dac ap sa i pe declan ator n timp ce butonul b este ap sat, pute i verifica pe monitor fotografia pe care tocmai a i realizat-o f r a fi necesar memorarea fotografiei pe card. Acest lucru este util cnd dori i s vede i fotografia f r a o salva. [PREVIEW] / [LIVE PREVIEW] (electronic) Pute i folosi func ia de previzionare dac ine i ap sat butonul b. g Func ia de previzionare (pag. 30) Vizualizare rapid live n timpul vizualiz rii live, pute i cre te luminozitatea monitorului pentru o confirmare mai u oar a subiectului. MENIU [Y] [LIVE VIEW BOOST] [OFF] Subiectul este afi at pe monitor cu nivelul de luminozitate care a fost reglat n func ie de expunerea existent . Pute i fotografia prin confirmarea direct pe monitor a fotografiei dorite. [ON] Camera regleaz automat nivelul de luminozitate i afi eaz subiectul pe monitor pentru o confirmare mai simpl . Efectele balansului de culoare i regl rile pentru compensarea expunerii nu se vor reg si pe monitor. RO

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

67

Denumirea fi ierului Pentru fiecare fotografiere, camera atribuie un nume de fi ier unic i l salveaz ntr-un dosar. Dosarul i numele fi ierului pot fi folosite ulterior pentru opera iuni pe calculator. Numele fi ierelor sunt atribuite conform desenului de mai jos.
Toate dosarele Folder name 000 OLYMP Num r dosar (100 999) File name Pmdd0000.jpg Num r fi ier (0001 9999) Dup realizarea unui num r de 9999 fotografii, contorul este resetat la 0001 pentru fotografia urm toare, num rul fi ierului cre te cu 1 i este creat un nou dosar une este memorat imaginea (fi ier) urm toare.

Zi (01 31) Lun Spa iu de culoare (10, 11, 12 sunt P: sRGB numerotate A, B, C) _: Adobe RGB

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

MENIU [Z] [FILE NAME] [AUTO] Chiar dac un nou card este introdus, num rele de dosar sunt re inute pe cardul anterior. n cazul n care noul card con ine un fi ier de imagine al c rui num r concide cu unul salvat pe cardul anterior, noile numere de fi ier ncep cu num rul imediat urm tor de pe cardul anterior. [RESET] La introducerea unui card nou, numerele de dosar ncep la 100, iar numerele de fi ier ncep la 0001. n cazul n care este introdus un card care con ine imagini, numerele de fi ier ncep de la num rul de fi ier imediat superior memorat pe card.
Cnd att num rul de dosar ct i num rul de fi ier ating numerele maxime (999 / 9999), nu este posibil memorarea altor fotografii, chiar dac mai exist spa iu pe card. Nu mai pot fi realizate alte fotografii. nlocui i cardul cu unul nou.

Vizualizarea nregistr rii Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere Aceasta func ie v permite s afi a i pe monitor fotografia realizat n timp ce aceasta este memorat n card, i s alege i timpul de afi are al acesteia. Este util pentru efectuarea unei scurte verific ri a fotografiei pe care tocmai a i f cut-o. Dac ap sa i declan atorul la jum tate n timpul verific rii fotografiei, reveni i imediat n modul fotografiere. MENIU [Z] [REC VIEW] [OFF] Imaginea nregistrat n card nu este afi at . [1SEC] [20SEC] Selecta i num rul de secunde pentru afi area fiec rei imagini. Se poate seta n unit i de 1 secund . Setarea sunetelor opera ionale Camera emite sunete opera ionale la ap sarea pe butoane. Cu aceast func ie pute i activa sau dezactiva sunetele opera ionale. MENIU [Y] [8] [OFF] / [ON]

68

RO

Reglarea luminozit ii monitorului Aceast func ie v permite reglarea luminozit ii monitorului pentru o vizualizare optim . MENIU [Z] [s] Luminozitatea se regleaz cu ajutorul bd. Temporizator pentru stand by Dup o anumit perioad de neutilizare, camera intr n stand by pentru a salva din energia acumulatorului. Dup afi area meniului de control pentru o perioad de timp, fundalul meniului se stinge. Dup o alt perioad de timp, camera intr n stand by. Cu ajutorul [SLEEP] pute i alege temporizarea stand by. [OFF] anuleaz modul stand by. Camera se activeaz din nou prin ap sarea oric rui buton (declan ator, bloc de s ge i etc.). MENIU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN] Temporizator pentru lumina de fundal Dup afi area meniului de control pentru o perioad de timp, lumina de fundal a meniului se stinge pentru a economisi din energia acumulatorului. Cu [HOLD] se poate seta men inerea ilumin rii fundalului. Lumina de fundal a monitorului se activeaz din nou prin ap sarea oric rui buton (declan ator, bloc de s ge i etc.). MENIU [Z] [BACKLIT LCD] [8SEC] / [30SEC] / [1MIN] / [HOLD] Mod USB Pute i conecta camera direct la un calculator sau la o imprimant cu ajutorul cablului USB livrat. Dac specifica i n prealabil dispozitivul pe care l conecta i, pute i s ri peste procedura normal de conectare USB solicitat la fiecare conectare a camerei. Pentru detalii privind conectarea camerei la alt aparat, consulta i Conectarea camerei la imprimant (g pag. 73) i Conectarea camerei la calculator (g pag. 78). MENIU [Z] [USB MODE] [AUTO]
Meniul pentru selectarea conexiunii USB va fi afi at la fiecare conectare a cablului la calculator sau imprimant .

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

[STORAGE]
V permite copierea imaginilor pe un calculator. Alege i folosirea programului OLYMPUS Master prin intermediul conexiunii PC.

[MTP]
V permite copierea imaginilor pe un calculator cu sistem de operare Windows Vista cu ajutorul programului OLYMPUS Master.

[CONTROL]
V permite s controla i camera cu ajutorul calculatorului folosind programul OLYMPUS Studio.

[<EASY]
Poate fi setat la conectarea camerei cu o imprimant compatibil PictBridge. Fotografiile pot fi tip rire direct f r a fi nevoie de un calculator. g Conectarea camerei la imprimant (pag. 73)

[<CUSTOM]

Poate fi setat la conectarea camerei cu o imprimant compatibil PictBridge. Pute i tip ri fotografiile cu setarea num rului de exemplare, tipul de hrtie i alte set ri. g Conectarea camerei la imprimant (pag. 73)

RO

69

Schimbarea limbii de afi are Pute i modifica limba de afi are din englez n alt limb . MENIU [Z] [W] Ap sa i ac pentru a alege limba

Pute i ad uga alt limb cu ajutorul programului OLYMPUS Master livrat. Pentru alte detalii, consulta i sec iunea Ajutor din programul OLYMPUS Master. (gpag. 77)

Selectarea tipului de semnal video nainte deconectarea la televizor Aici pute i alege NTSC sau PAL n func ie de tipul de semnal video al televizorului. Aceast setare este necesar la conectarea camerei la televizor i redarea imaginilor ntr-o alt ar . Asigura i-v c a i ales tipul de semnal video corect nainte de conectarea cablului video. n cazul unui semnal video gre it, fotografiile nu vor fi redate corect la televizor. MENIU [Z] [VIDEO OUT] [NTSC] / [PAL] Semnalul video TV n majoritatea rilor i regiunilor Verifica i tipul de semnal video nainte de a conecta camera la televizor. NTSC America de Nord, Japonia, Republica Coreea, Taiwan ri europene, China

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

PAL

HI (mod subacvatic) Este posibil comutarea [J] (SPORT) i [U] (NIGHT+PORTRAIT) din selectorul rotativ n pozi ia [H] (UNDER WATER MACRO) i [I] (UNDER WATER WIDE). Folosi i un protector subacvatic op ional pentru fotografierea subacvatic . MENIU [Y] [JU / HI] [DIALJU] / [DIALHI] Firmware Va fi afi at versiunea firmware. Pentru mai multe informa ii privind camera sau accesoriile necesare sau n cazul n care dori i s desc rca i aplica ii informatice, va fi nevoie s cunoa te i ce versiune este instalat pe camer . MENIU [Z] [FIRMWARE] Ap sa i d. Va fi afi at versiunea firmware. Ap sa i i pentru a reveni la meniul anterior.

70

RO

6 Tip rirea
Programarea tip ririi (DPOF)
Programarea tip ririi
Programarea pentru tip rire v permite s salva i informa iile pentru tip rit (num rul exemplarelor, data i ora) cu fotografiile de pe card. Introduce i n camer cardul cu imagini. Fotografiile cu programare pentru tip rire pot fi tip rite folosind urm toarele metode. Tip rire ntr-un magazin foto cu dotare DPOF Pute i tip ri fotografiile folosind informa iile de programare pentru tip rire. Tip rire cu o imprimant compatibil DPOF Fotografiile pot fi tip rire direct la o imprimant special f r a fi nevoie de un calculator. Pentru mai multe detalii, consulta i manualul de utilizare al imprimantei. Este posibil s ave i nevoie de un adaptor de card pentru calculator. x Observa ii
Program rile DPOF realizate cu alt aparat nu pot fi schimbate cu aceast camer . Efectua i schimb rile folosind aparatul original. n plus, prin setarea unor noi program ri pentru tip rire cu ajutorul aceste camere vor fi terse set rile anterioare realizate cu alt dispozitiv. Nu toate func iile pot fi disponibile cu toate imprimantele sau n toate magazinele foto. Fi ierele RAW nu pot fi tip rite.

Programarea unei singure imagini


Urma i instruc iunile din ghidul de opera iuni pentru a programa tip rirea fotografiei alese.

6
Tip rirea

MENIU

[q]

[<].

Ghid de opera iuni

Selecta i [<] i ap sa i pe butonul i.

Ap sa i bd pentru selectarea cadrului pe care dori i s -l programa i pentru tip rire i ap sa i ca pentru a seta num rul de exemplare.
Pentru a programa tip rirea mai multor fotografii, repeta i acest pas.

RO

71

4 5

Ap sa i pe butonul i cnd a i terminat.


Este afi at meniul pentru programarea unui singur cadru.

Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat i or .


[NO] [DATE] [TIME] Fotografiile sunt tip rite f r dat i or . Fotografiile sunt tip rite cu data fotografierii. Fotografiile sunt tip rite cu ora fotografierii.

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

Programarea tuturor cadrelor


Folosi i programarea pentru tip rire la toate fotografiile memorate pe card. Num rul de exemplare este fixat la 1.

6
Tip rirea

1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 5 6 7
72

MENIU [q] [<]. Selecta i [U] i ap sa i pe butonul i. Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat
[NO] [DATE] [TIME] Fotografiile sunt tip rite f r dat i or . Fotografiile sunt tip rite cu data fotografierii. Fotografiile sunt tip rite cu ora fotografierii.

i or .

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

Resetarea informa iilor de programare a tip ririi


Pute i anula toate program rile pentru tip rire sau doar cele pentru anumite fotografii.

MENIU

[q]

[<].

Anularea informa iilor de programare pentru tip rire pentru toate fotografiile

Alege i [<] sau [U] i ap sa i pe butonul i. Selecta i [RESET] i ap sa i pe butonul i.

Anularea informa iilor de programare pentru tip rire pentru fotografia aleas

Selecta i [<] i ap sa i pe butonul i. Selecta i [KEEP] i ap sa i pe butonul i. Ap sa i bd pentru a alege cadrul a c rui programare pentru tip rire dori i s-o anula i i ap sa i c pentru a reduce num rul de exemplare la 0. Ap sa i pe butonul i cnd a i terminat. Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat i or .
Setarea se aplic tuturor cadrelor f r programare pentru tip rire.

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

RO

Tip rirea direct (PictBridge)


Prin conectarea camerei la o imprimant compatibil PictBridge cu ajutorul cablului USB, pute i tip ri direct fotografiile. Pentru a vedea dac imprimanta este compatibil cu sistemul PictBridge, consulta i manualul de utilizare al imprimantei. PictBridge Standard care face posibil conectarea camerelor digitale i a imprimantelor diferi ilor produc tori i tip rirea comandat direct din camer . STANDARD Toate imprimantele care func ioneaz cu PictBridge au set ri standard de tip rire. Prin selectarea [STANDARD] (gpag. 75), se pot tip ri fotografiile n func ie de aceste set ri. Pentru detalii privind set rile standard ale imprimantei, consulta i manualul imprimantei sau produc torul.
Modurile i set rile disponibile pentru tip rire cum ar fi dimensiunea hrtiei difer n func ie de imprimant . Pentru detalii, consulta i manualul de utilizare al imprimantei. Pentru detalii despre tipurile de hrtie de imprimant , cartu e de tu etc. consulta i manualul de utilizare a imprimantei.

x Observa ii
nc rca i acumulatorul nainte de tip rire. Imaginile n format RAW nu pot fi tip rite. Camera nu va intra n stand by att timp ct este conectat cablul USB.

Conectarea camerei la imprimant


Utiliza i cablul USB livrat pentru a conecta camera la o imprimant compatibil PictBridge.

6
Tip rirea

Porni i imprimanta i introduce i cablul USB n dispozitivul multiconector al camerei i n portul USB al imprimantei.
Pentru detalii despre modul de pornire al imprimantei i locul portului USB, consulta i instruc iunile de utilizare ale camerei.

Cablu USB

Multiconector

Reporni i camera.
Este afi at meniul de selec ie pentru conexiunea USB.

RO

73

Selecta i [EASY PRINT] sau [CUSTOM PRINT] cu ajutorul p.


Vezi Easy printing (pag. 74).

Dac selecta i [EASY PRINT] Dac selecta i [CUSTOM PRINT]


Este afi at mesajul [ONE MOMENT], iar camera i imprimanta sunt conectate. Vezi Tip rirea pe baza set rilor personale (pag. 74).

STORAGE CONTROL EASY PRINT

x Observa ii
Dac meniul nu este afi at dup cteva minute, desconecta i cablul USB i reporni i de la pasul 1.

Easy printing

1 2

Ap sa i bd pentru a alege fotografia pe care dori i s-o tip ri i.


Afi a i imaginea pentru tip rire i conecta i camera cu imprimanta prin intermediul cablului USB. Este afi at pentru scurt timp meniul din dreapta.

Ap sa i pe butonul < (tip rire).


Selec ia fotografiilor apare cnd tip rirea s-a ncheiat. Pentru a tip ri alt fotografie, alege i imaginea cu bd i ap sa i apoi pe butonul <. Cnd a i terminat, scoate i cablul USB din camera n timp ce fotografia selectat este nc afi at .

6
Tip rirea

Tip rire personalizat

Urma i indica iile din ghidul de operare pentru a regla set rile de tip rire.

Urma i indica iile ghidului de opera iuni afi at aici.

Selectarea modului de tip rire Alege i tipul de tip rire (mod de tip rire). Modurile de tip rire disponibile sunt enumerate mai jos.
[PRINT] [ALL PRINT] [MULTI PRINT] [ALL INDEX] [PRINT ORDER] Tip re te fotografiile selectate. Tip re te toate fotografiile nmagazinate n card i tip re te cte un exemplar pentru fiecare fotografie. Tip re te mai multe exemplare ale unei imagini n cadre separate pe o singur coal de hrtie. Tip re te un index al tuturor fotografiilor memorate n card. Tip re te n func ie de program rile pentru tip rire realizate. Aceast func ie nu este disponibil , dac nu exist program ri pentru tip rire. (g pag. 71)

74

RO

Alegerea tipului de hrtie pentru tip rire Aceast setare depinte de tipul de imprimant . Dac este disponibil doar setarea standard, nu pute i modifica setarea.
[SIZE] [BORDERLESS] Seteaz dimensiunea hrtiei pe care o accept imprimanta. Selecteaz dac fotografia este tip rit pe ntreaga hrtie sau ntr-un chenar alb.

[PICS / SHEET]

Selecteaz num rul de fotografii pentru fiecare coal . Afi at dac a fost selectat [MULTI PRINT].

Selctarea fotografiilor pe care dori i s le tip ri i Selcta i fotografiile pe care dori i s le tip ri i. Fotografiile selctate pot fi tip rite mai trziu (programarea unui singur cadru) sau fotografia afi at poate fi tip rit imediat.
[PRINT](f) Tip re te fotografia afi at . Dac exist vreo fotografie pentru care s-a setat programarea [SINGLE PRINT], va fi tip rit doar fotografia programat . ) Aplic programarea pentru tip rire doar pentru fotografia afi at . Dac dori i s extinde i programarea i pentru alte fotografii dup aplicarea [SINGLE PRINT], le pute i selecta cu bd. Seteaz num rul de exemplare i alte elemente pentru fotografia afi at , inclusiv dac s fie tip rit sau nu. g Set ri pentru tip rire (pag. 75)

6
Tip rirea

[SINGLE PRINT](

[MORE](

Set ri pentru tip rire Selecta i dac s fie tip rite i informa ii precum data i ora sau numele fi ierului.
[<x] [DATE] [FILE NAME] Seteaz num rul de exemplare. Tip re te data i ora nregistrate la fotografiere. Tip re te numele fi ierului nregistrat la fotografiere.

RO

75

Dup ce a i ales fotografiile i informa iile pentru tip rire, selecta i [PRINT] i ap sa i apoi pe i.
Transfer imaginile pentru tip rit n imprimant . Anuleaz set rile. Toate program rile pentru tip rire se vor pierde. Dac dori i s p stra i programarea pentru tip rire i s efectua i alte set ri, ap sa i pe b. Ve i reveni la setarea anterioar .

[PRINT] [CANCEL]

PRINT

Pentru a opri i anula tip rirea, ap sa i pe butonul i. [CONTINUE] [CANCEL] Continu tip rirea. Anuleaz tip rirea. Toate program rile pentru tip rire se vor pierde.

6
Tip rirea

76

RO

7 Utilizarea programului OLYMPUS Master


Flowchart
Coencta i camera la un calculator prin intermediul cablului USB pentru a putea transfera cu u urin imaginile de pe card pe calculator cu ajutorul programului OLYMPUS Master. De preg tit
OLYMPUS Master 2 CD-ROM Cablu USB Calculator dotat cu port USB

Instalarea programului OLYMPUS Master (Consulta i ghidul de instalare al programului OLYMPUS Master) Conectarea camerei la calculator prin intermediul cablului USB livrat Pornirea programului OLYMPUS Master Salvarea fotografiilor n calculator Deconectarea camerei de la calculator calculator (g pag. 78) (g pag. 79) (g pag. 79) (g pag. 80)

Utilizarea programului OLYMPUS Master livrat


Ce este OLYMPUS Master?
OLYMPUS Master este un program de gestionare a imaginilor cu func ii de vizualizare i editare a fotografiilor realizate cu camera digital . Odat instalat pe calculator, pute i realiza urm toarele opera iuni:
Transferul imaginilor din camera sau un dispozitiv de stocare pe calculator Vizualizarea imaginilor
Red ri succesive automate i red ri de sunet.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

Corectarea imaginilor cu ajutorul filtrului i al func iilor de corec ie Editarea imaginilor


Pute i s roti i imaginile, s le adapta i sau s le schimba i dimensiunea.

Gruparea i organizarea imaginilor


Pute i organiza imaginile n albume sau dosare. Imaginile transferate sunt organizate automat dup data fotografierii, ceea ce v va ajuta s g si i imediat o anumit imagine.

O varietate de formate de tip rire


Pute i tip ri cu u urin fotografiile.

Crearea de imagini panoramice


Pute i realiza o fotografie panoramic din fotografiile realizate cu ajutorul func iei de panoramare.

Actualizarea versiunii firmware Pentru informa ii privind func iile programului OLYMPUS Master, precum i pentru detalii privind utilizarea aplica iei, consulta i sec iunea Ajutor din programul OLYMPUS Master.

RO

77

Conectarea camerei la calculator


Conecta i camera la calculator folosind cablul USB livrat.

Folosi i cablul USB livrat pentru a conecta portul USB al calculatorului cu multiconectorul camerei.
Pozi ia portului USB depinde de calculator. Pentru detalii, consulta i manualul de utilizare.
Multiconector Muf mic

C uta i acest semn

Cablu USB Port USB Muf

2 3

Pozi iona i butonul pornit-oprit n pozi ia ON.


Este afi at meniul de selec ie pentru conexiunea USB.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

Ap sa i ac i selecta i [STORAGE]. Ap sa i pe butonul i. Calculatorul recunoa te camera ca aparat nou.


Windows Cnd conecta i camera la calculator pentru prima dat , calculatorul recunoa te automat camera. Ap sa i pe OK la apari ia mesajului care anun ncheierea instal rii. Calculatorul recunoa te camera ca Removable Disk .

STORAGE CONTROL EASY PRINT

Macintosh iPhoto este aplica ia standard de gestionare pentru Mac OS. La prima conectare a camerei digitale Olympus, iPhoto va rula automat. nchide i iPhoto i porni i OLYMPUS Master.

x Observa ii
Cnd camera este conectat la calculator, nu func ioneaz nici unul din butoanele camerei.

78

RO

Pornirea programului OLYMPUS Master

1 1

Windows

Ap sa i de dou ori pe pictograma OLYMPUS Master 2


Macintosh

. din dosarul

Ap sa i de dou ori pe pictograma OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master 2.

Este afi at meniul de navigare. La prima pornire dup instalarea programului OLYMPUS Master, sunt afi ate ecranul de setare ini ial a OLYMPUS Master i ecranul de nregistrare a utilizatorului, naintea ferestrei de navigare. Urma i instruc iunile de pe ecran.

Pentru a p r si OLYMPUS Master

Ap sa i Exit

n orice fereastr .

A i ie it din programul OLYMPUS Master.

Afi area imaginilor din camer pe calculator


Desc rcarea i salvarea imaginilor

Ap sa i pe Transfer Images i apoi pe From Camera .

din browser

Este afi at o fereastr pentru selectarea fotografiilor pe care dori i s le muta i din camer . Sunt afi ate toate imaginile din camer .

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

2 3

Selecta i New Album i denumi i albumul. Alege i fi ierele cu imaginil i ap sa i pe Transfer Images.
Este afi at o fereastr care avertizeaz c desc rcarea s-a ncheiat.

Ap sa i pe Browse images now.


Imaginile desc rcate sunt afi ate n fereastra de navigare.

RO

79

Deconectarea camerei de la computer

1 2

Asigura i-v ca ledul de control al cardului nu mai clipe te. ndep rta i cablul USB.
Windows 1) n system tray, ap sa i pe pictograma Unplug or Eject Hardware 2) Ap sa i pe mesajul care apare. 3) Ap sa i OK din fereastra Safe to Remove Hardware.

Led de control card

Macintosh 1) Pictograma trash se schimb n pictograma eject cnd pictograma untitled sau NO_NAME de pe desktop este mutat . Muta i-o n pictograma eject innd ap sat pe cursor.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

Scoate i cablul USB din camer .


x Observa ii

Pentru utilizatori Windows: La ap sarea pe Unplus or eject hardware, poate ap rea un mesaj de avertizare. n acest caz, asigura i-v c nu se descarc nimic din camer i c nu exist programe care s acceseze fi ierele de imagine din camer . nchide i orice program de acest fel i ap sa i din nou pe Unplug or Eject Hardware i apoi scoate i cablul.

Vizualizarea fotografiilor

1 2

Ap sa i pe eticheta Album din fereastra de navigare i selecta i albumul pe care dori i s -l vizualiza i.
Fotografia selectat din album este afi at n zona miniaturilor.

Miniatur

Ap sa i de dou ori pe miniatura pe care dori i s-o vizualiza i.


OLYMPUS Master trece la fereastra de editare a imaginilor, iar fotografia este m rit . Ap sa i pe Back pentru a reveni la fereastra de navigare.

80

RO

Ad ugarea unei alte limbi pentru afi area meniului


Asigura i-v ca acumulatorul este nc rcat complet!

1 2 3 4 5 6 7

Asigura i-v c a i conectat calculatorul la Internet. Introduce i cablul USB n portul USB al calculatorului. Introduce i cealalt parte a cablului USB n conectorul USB al camerei.
Camera porne te automat. Monitorul se activeaz i este afi at meniul de selectare pentru conectarea prin USB.

Selecta i [STORAGE] i ap sa i i. n fereastra de navigare, selecta i Camera i apoi Update Camera / Add Display Language.
Este afi at fereastra de confirmare a actualiz rii.

Ap sa i pe OK.
Este afi at fereastra de actualizare a camerei.

Ap sa i pe Add Language n meniul de actualizare a versiunii software a camerei.


Este afi at fereastra Add Display Language of Camera.

8 9

Ap sa i pe i selecta i o limb . Ap sa i pe Add.


Noua limb este desc rcat n camera dvs. V rug m s nu scoate i cablul sau acumulatorul n timp ce camera este n func iune.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

10 La terminarea desc

rc rii, camera va afi a OK. Pute i scoate cablul i nchide camera. Dup repornirea camerei, ve i putea alege noua limb din [W].

RO

81

Transferul imaginilor pe computer f r a utiliza programul OLYMPUS Master


Camera este compatibil cu USB Mass Storage Class. Pute i transfera imagini pe un calculator prin conectarea camerei la calculator prin intermediul cablului USB livrat. Aceasta se poate realiza i f r ajutorul programului OLYMPUS Master. Urm toarele sisteme de operare sunt compatibile cu conexiunea USB: Windows : Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Macintosh: Mac OS 9.09.2 / X x Observa ii
Pentru sistemul de operare Windows 98SE, este nevoie de instalarea driver-ului USB. nainte de conectarea camerei la calculator cu ajutorul cablului USB, ap sa i de dou ori pe fi ierele din urm toarele dosare aflate pe CD-ROM-ul OLYMPUS Master. (Nume drive): \win98usb\INSTALL.EXE n cazul n care pe calculatorul dumneavoastr ruleaz Windows Vista, pute i selecta [MTP] n pasul 3 de la pag. 78 pentru a utiliza Windows Photo Gallery. Transferul de date nu este garantat pentru urm toarele sisteme de operare, chiar dac calculatorul dispune de port USB: Windows 95 / 98 / NT 4.0 Windows 98SE upgrade la Windows 95 / 98 Mac OS 8.6 sau anterior Calculatoare cu port USB ata at cu ajutorul unui card de extensie etc. Calculatoare f r OS preinstalat i calculatoare asamblate particular

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

82

RO

8 Pentru o mai bun cunoa tere a camerei


Sfaturi practice pentru fotografiere i alte informa ii
Sfaturi necesare nainte de a ncepe fotografierea
Camera nu porne te, de i acumulatorul se afl n untru Acumulatorul nu este nc rcat complet
ncarca i acumulatorul cu nc rc torul.

Acumulatorul nu poate fi folosit pentru moment din cauza temperaturii sc zute


Performan ele acumulatorului se reduc la temperaturile joase, iar nc rcarea poate s nu fie suficient pentru a porni camera. Scoate i acumulatorul i nc lzi i-l pentru ctva timp n buzunar.

Fotografierea nu se produce la ap sarea pe declan ator Camera s-a oprit automat


Pentru a economisi din energia acumulatorului, dac nu se efectueaz nici o opera iune n cazul n care camera este pornit (monitorul este aprins), camera intr n stand by dup o anumit perioad de timp i se opre te. n aceast situa ie, lumina monitorului LCD se stinge. Camera se nchide automat dup 4 ore de inactivitate. Camera nu va mai efectua nici o opera iune pn ce nu va fi repornit . g Temporizator pentru stand by (pag. 69)

Bli ul se ncarc

n cazul n care bli ul este activat i simbolul # se aprinde intermitent n meniul de control din vizor, nseamn c bli ul tocmai se ncarc . A tepta i pn ce nu se mai aprinde intermitent i ap sa i pe declan ator. n cazul n care semnul de confirmare AF se aprinde intermitent n vizor, camera nu poate realiza focalizarea AF. Ap sa i din nou pe declan ator.

Imposibil de focalizat Reducerea distorsiunilor a fost activat


La fotografierea scenelor de noapte, viteza obturatorului este mai mic i exist tendin a apari iei distrosiunilor de imagine. Camera activeaz procesarea reducerii distorsiunilor dup fotografierea la viteze reduse ale obturatorului. n acest timp, nu este permis fotografierea. Regla i [NOISE REDUCT.] n meniu n pozi ia [OFF]. g Reducerea distorsiunilor (pag. 53)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Data i ora nu au fost reglate Camera are set rile din momentul achizi ion rii
Data i ora nu au fost setate la achizi ionare. Regla i data i ora nainte de a folosi camera. g Reglarea datei i a orei (pag. 7)

Acumulatorul a fost scos din camer


Reglajele de dat i or revin la set rile de fabric , dac camera este l sat f r acumulatori mai mult de o zi. Set rile vor fi anulate mai repede, dac acumulatorii au fost introdu i n camer pentru doar cteva momente. nainte de a realiza fotografii importante, controla i dac data i ora sunt reglate corect.

RO

83

Sfaturi pentru fotografiere


Focalizarea subiectului Exist mai multe metode de focalizare, n func ie de subiect. Cadrul AF nu este focalizat pe subiect
Folosi i blocarea focaliz rii pentru a focaliza cadrul AF pe subiect. g Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii) (pag. 31)

Au fost focaliza i al i subiec i n locul subiectului n cadrele AF respective Subiectul se mi c repede

Regla i P (selec ia cadrului AF) n pozi ia R i focaliza i n centrul imaginii. g Alegerea cadrului AF (pag. 42) Focaliza i camera pe un punct aflat aproximativ la aceea i distan ca i subiectul pe care dori i s -l fotografia i (prin ap sarea la jum tate a declan atorului), apoi recompune i imaginea i a tepta i ca subiectul s intre n cadru.

M rirea subiectului n cazul folosirii unui obiectiv macro


n cazul utiliz rii unui obiectiv macro pentru imagini m rite, este dificil focalizarea cu AF dac m rirea ratio a subiectului este mai mare. Seta i focalizarea manual (MF), roti i inelul de focalizare i focaliza i manual. g MF (focalizare manual ) (pag. 43)

Fotografierea n condi ii de lumin redus


Bli ul ncorporat poate func iona ca lamp AF. La ac ionare, bli ul ajut la focalizarea n condi ii de lumin redus n modul AF. g Utilizarea bli ului ncorporat (pag. 36)

Subiec i dificil de focalizat Focalizarea automat se poate dovedi dificil n urm toarele situa ii.
Semnul de confirmare AF se aprinde intermitent. Ace ti subiec i nu sunt focaliza i. Subiect cu contrast redus Lumin excesiv de puternic n centrul cadrului Subiect cu modele repetate

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Semnul de confirmare AF se aprinde, dar subiectul nu este focalizat.

Subiec i afla i la distan e diferite

Subiect aflat n mi care rapid

Subiectul nu este n cadrul AF

n orice caz, focaliza i pe ceva cu contrast ridicat aflat la aceea i distan compune i imaginea i fotografia i.

ca i subiectul,

84

RO

Fotografierea f r neclarit i Exist mai multe cauze care pot provoca neclarit i ale imaginii. Subiectul este prea ntunecat
Schimba i viteza obturatorului astfel nct s se potriveasc cu luminozitatea subiectului. Dac viteza obturatorului este redus la fotografierea unui subiect ntunecat, este posibil apari ia neclarit ilor dac subiectul se mi c . n plus, dac bli ul este oprit n g (tip de scen ), viteza obturatorului se reduce. Fixa i camera pe un trepied. Prin folosirea telecomenzii (op ional) pentru a nchide obturatorul se poate reduce neclaritatea. Exist deci metode de fotografiere cu [q] (DIS MODE) n g (tip de scen ). Deoarece sensibilitatea CDD cre te automat, pute i ine camera i fotografia n locuri ntunecate cu bli ul oprit.

Camera sau mna se mi c la ap sarea pe declan ator


Ap sa i pe declan ator u or sau ine i camera bine cu ambele mini.

Fotografierea f r bli n cazul luminii insuficiente, bli ul se aprinde automat. Dac subiectul este prea departe, bli ul poate s nu fie eficient. Posibilit i de fotografiere f r bli n acest gen de situa ii. Regla i g (tip de scen ) la [q] (DIS MODE)
Deoarece sensibilitatea CDD cre te automat, pute i ine camera i fotografia n locuri ntunecate cu bli ul oprit. Cre te i valoarea [ISO]. Imaginea va deveni granulat . g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

Cre terea valorii [ISO]

Fotografia este prea granulat Exist mai multe cauze care pot provoca efectul de granula ie. Cre terea sensibilit ii ISO
La cre terea valorii [ISO], distorsiunea care poate ap rea n form de pat de o culoare nea teptat sau inexact , d fotografiei un aspect granulat. Camera este dotat cu o func ie care permite fotografierea la sensibilitate crescut i reducerea distorsiunilor; n orice caz, cre terea sensibilit ii ISO produce imagini mai granulate dect n cazul unei sensibilit i reduse. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Imaginea este albicioas Acest fenomen poate ap rea dac fotografia este f cut n condi ii de contralumin total sau par ial . Aceasta se datoreaz fenomenului de reflexie a luminii. La compunerea imaginii evita i pe ct posibil sursele de lumin puternic . Reflexia luminii se poate produce chiar dac sursa de lumin nu este prezent n fotografie. Folosi i un parasolar pentru a feri obiectivul de sursa de lumin . Dac parasolarul un are efect, proteja i obiectivul cu mna. Fotografierea n culorile corecte Motivul pentru care exist diferen e ntre culorile unei fotografii i culorile reale este sursa de lumin care cade pe subiect. [WB] este func ia care permite camerei s determine corect culorile. n mod normal, setarea [AUTO] asigur balansul de culoare optim, dar n func ie de subiect, ar fi poate mai bine s ncerca i s regla i [WB].
Cnd subiectul se afl la umbr , ntr-o zi nsorit Cnd subiectul este luminat simultan de la surs natural i artificial , cum ar fi n apropierea unei ferestre Cnd nu exist alb n mijlocul cadrului g Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)

RO

85

Fotografierea pe plaj sau z pad n mod normal, subiec ii albi precum z pada vor ap rea mai ntuneca i dect de obicei. Exist diferite metode de a capta culoarea alb .
Regla i compensarea expunerii spre [+]. g Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47) Fotografia i cu [g] (BEACH & SNOW) la g (tip de scen ). Este adecvat pentru fotografierea la mare, n zile nsorite, sau n mun i acoperi i de z pad . g Tip de scen (pag. 26) Folosi i [nHI] (controlul luminii puternice). Ap sa i pe declan ator la jum tate cnd albul pe care dori i s -l fotografia i se afl n centrul vizorului. Partea m surat la centru va fi setat s apar mai alb . g Mod de m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46) Pentru a fotografia folosi i func ia auto bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite). Dac nu cunoa te i valoarea compens rii expunerii, ncerca i s folosi i func ia auto bracketing. Valoarea compensa iei se modific u or la fiecare ap sare pe declan ator. Dac regla i o valoare mai mare a compens rii expunerii, pute i schimba valoarea compens rii n sens negativ sau pozitiv i fotografia i. g AE bracketing (pag. 31)

Fotografierea n contralumin Dac fundalul este prea luminos n compara ie cu subiectul, expunerea va fi afectat n p r ile luminate, iar subiectul va ap rea mai ntunecat. Aceasta se produce din cauz c camera determin expunerea pe baza luminozit ii ntregului ecran.
Seta i [METERING] la [n] (m surarea ncadraturii) pentru a m sura valoarea expunerii pentru subiectul aflat n centrul fotografiei. Pentru a recompune, plasa i subiectul n centrul fotografiei. Cu butonul AFL ap sat, recompune i i ac iona i declan atorul. g Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46) Activa i bli ul, seta i modul [#] pentru bli (bli de umplere) i fotografia i. Pute i fotografia un subiect n contralumin f r ca fa a subiectului s apar ntunecat . [#] (fill in flash) este eficient pentru fotografierea n contralumin i n condi ii de iluminare fluorescent sau alt tip de iluminare artificial . g Setarea modului de fotografiere cu bli (pag. 35)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Imaginea iese prea luminoas sau prea ntunecat La fotografierea n modul S sau A, viteza obturatorului sau deschiderea diafragmei afi ate n meniul de control sau n vizor se pot aprinde intermitent. Culoarea ro ie nseamn ca nu se poate realiza o expunere corect . Dac totu i fotografia i, fotografia va ie i prea nchis sau prea deschis . n acest caz, schimba i valoarea deschiderii diafragmei sau a vitezei obturatorului. g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 27), S: Prioritate pentru viteza obturatorului (pag. 28) Pe subiect apar puncte luminoase Acest fenomen se datoreaz unor puncte de lumin deficitare pe dispozitivul de captare a imaginii. Efectua i [PIXEL MAPPING]. Dac problema persist , repeta i opera iunea pixel mapping de cteva ori. g Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii (pag. 92)

86

RO

Alte sfaturi practice pentru fotografiere i informa ii suplimentare


Cre terea num rului de fotografii memorate Imaginea rotit va fi memorat n card. Pentru a nregistra mai multe imagini folosi i unul dintre procedeele urm toare:
Schimba i modul de nregistrare. Dimensiunea imaginii depinde de modul de nregistrare. Dac nu sunte i sigur de spa iul disponibil pe card, schimba i tipul de imagine i fotografia i. Cu ct valoarea [PIXEL COUNT] este mai mic iar [COMPRESSION] mai mare, cu att dimensiunea fotografiei este mai mic . n modul de nregistrare [SQ] le pute i selecta pe amndou . g Alegerea modului de nregistrare (pag. 45) Folosi i un card de capacitate mare. Num rul imaginilor care pot fi nregistrate depinde de capacitatea cardului. Folosi i un card de capacitate mare.

Folosirea unui alt card Dac folosi i un card produs de alt firm dect Olympus sau un card utilizat n alt scop, cum ar fi pentru calculator, apare mesajul [CARD ERROR]. Pentru a putea folosi acest card cu camera, formata i mai nti cardul cu ajutorul func iei [FORMAT]. g Formatarea cardului (pag. 94) Prelungirea duratei de via a acumulatorului Efectuarea uneia dintre urm toarele opera iuni, dac nu se fotografiaz ntr-adev r, poate afecta capacitatea acumulatorului:
Ap sarea repetat a declan atorului la jum tate Redarea repetat a imaginilor stocate n card Folosirea vizualiz rii live pe o perioad ndelungat

Pentru a economisi din energia acumulatorului, nchide i camera dac nu o folosi i. Func ii care nu pot fi selectate din meniuri Anumite elemente nu pot fi selectate din meniuri prin folosirea blocului de s ge i.
Elemente care nu pot fi reglate n modul fotografiere Elemente care nu pot fi setate din cauza unui element care a fost deja setat: Combina ia ntre [j] i [NOISE REDUCT.] etc.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Selectarea modului optim de nregistrare Modurile de nregistrare se mpart n dou tipuri principale: RAW i JPEG. RAW nregistreaz f r reflectarea set rilor pentru compensarea expunerii, balansul de culoare etc. n format JPEG sunt nregistrate i aceste set ri. n format JPEG fotografiile pot fi comprimate la nregistrare la o dimensiune mai redus . JPEG se mparte n [SHQ], [HQ] i [SQ], n func ie de dimensiunea imaginii (num r de pixeli) sau coeficientul de comprimare. Cu ct coeficientul de comprimare este mai mare, cu att imaginea va fi mai granulat la m rire. Un ghid simplu de selec ie este prezentat n continuare. Realiza i reglaje fine ale set rilor de fotografiere pe calculator
[RAW]

Tip rirea de fotografii de dimensiuni A3 sau A4 / Editarea i procesarea de imagini pe calculator


[SHQ][HQ] cu num r mare de pixeli

Tip rirea de imagini tip carte po tal


[SQ] cu num r mare de pixeli

Trimiterea prin e-mail sau publicarea pe o pagin de internet g Tipuri de moduri de nregistrare (pag. 100)
[SQ] cu num r mic de pixeli

RO

87

Restabilirea func iilor avute la achizi ionare Set rile sunt salvate chiar dac este oprit camera. La pornirea n Moduri de fotografiere simple (pag. 14), sunt activate set rile specifice. Pentru a reveni la set rile de fabric , regla i [RESET] n [CUSTOM RESET SETTING]. Pute i alege maximum dou tipuri de reset ri. Seta i diferitele func ii ale camerei i memora i-le cu [RESET1] sau [RESET2] din [CUSTOM RESET SETTING]. g Revenirea la set rile personalizate (pag. 64) Confirmarea expunerii n condi ii dificile de vizualizare a afi ajului pe monitor Afi ajul pe monitor i confirmarea expunerii pot fi greu de citit la fotografierea exterioar . n timpul vizualiz rii live, ap sa i de cteva ori pe butonul INFO pentru a afi a histograma. Mod de citire rapid a histogramei
Cum se cite te histograma 1 Dac vrful umple prea mult n aceast zon , imaginea va ap rea preponderent neagr . 2 Dac vrful umple prea mult n aceast zon , imaginea va ap rea preponderent alb . 3 Partea marcat cu verde din histogram indic distribu ia de lumin n interiorul chenarului AF. g Vizualizare live (pag.. 18)

1 2 3

Sfaturi pentru redare


n elegerea set rilor i alte informa ii despre fotografiile realizate Reda i o fotografie i ap sa i pe INFO. La fiecare ap sare pe buton se schimb cantitatea de informa ie afi at . g Afi aje informa ionale (pag. 57)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul calculatorului


Vizualizarea ntregii fotografii pe un monitor de calculator Dimensiunea fotografiei redate pe monitorul calculatorului depinde de set rile computerului. Dac monitorul este setat la 1024 x 768 i folosi i Internet Explorer pentru vizualizarea fotografiei la dimensiunea 2048 x 1536 la 100%, ntreaga fotografie poate fi vizualizat doar prin deplasarea ei n diferite direc ii. Exist mai multe moduri n care pute i vizualiza fotografia ntreag pe monitorul calculatorului. Vizualizarea fotografiilor folosind meniul de afi are a imaginilor
Instala i programul OLYMPUS Master aflat pe CR-ROM-ul din setul de livrare.

Schimbarea set rilor monitorului


Pictogramele afi ate pe monitorul calculatorului pot fi rearanjate. Pentru detalii privind schimbarea set rilor calculatorului, consulta i manualul de utilizare al calculatorului.

Vizualizarea imaginilor n format RAW


Instala i programul OLYMPUS Master aflat pe CR-ROM-ul din setul de livrare. Pute i folosi func ia de prelucrare RAW din programul OLYMPUS Master pentru a modifica detaliile de stare precum compensarea expunerii i balansul de culoare.

88

RO

Mesaje de eroare
Vizor Indica ii Mesaj normal NO CARD Indica ia pe monitor Cauz posibil Cardul nu a fost introdus sau nu poate fi recunoscut. Este o problem legat de card. CARD ERROR Mod de corectare Introduce i un card sau alt card. Introduce i cardul din nou. Dac problema persist , formata i cardul. Dac nu poate fi formatat, nu poate fi folosit. Cardul a fost setat din calculator s poat fi folosit doar pentru redare. Reseta i cardul cu ajutorul calculatorului. nlocui i cardul sau terge i din fi ierele nedorite. nainte de tergere, desc rca i fotografiile importante ntr-un calculator. nlocui i cardul sau terge i din fi ierele nedorite. nainte de tergere, desc rca i fotografiile importante ntr-un calculator. Cardul nu con ine fotografii. Face i fotografii i reda ile. Folosi i programul de procesare de imagine pentru a vizualiza fotografia pe un calculator. Dac nu este posibil, nseamn c fi ierul de imagine este deteriorat. Folosi i programul de procesare de imagine pentru editarea fotografiei.

Memorarea pe acest card este blocat . WRITE-PROTECT

CARD FULL

Cardul este plin. Nu mai pot fi memorate alte fotografii i nici informa ii ca de exemplu programarea pentru tip rire. Nu mai este spa iu pe care i nu mai pot fi nregistrate alte imagini sau program ri pentru tip rire.

Nici un mesaj

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Nici un mesaj NO PICTURE

Nu sunt fotografii pe card.

Nici un mesaj

PICTURE ERROR

Fotografia selectat nu poate fi afi at pentru redare din cauza unei probleme la fotografie. Fotografia nu poate fi redat cu aceast camer . Fotografiile realizate cu alt camer nu pot fi editate cu aceast camer .

Nici un mesaj

THE IMAGE CANNOT BE EDITED

RO

89

Vizor Indica ii

Indica ia pe monitor

Cauz posibil Vizualizarea live ndelungat sau fotografierea n rafal au determinat cre terea temperaturii interne a camerei.

Mod de corectare A tepta i pn ce camera se nchide automat. nainte de reluarea opera iunilor, a tepta i s se r ceasc camera.

Nici un mesaj

Temperatura intern a camerei este prea ridicat . nainte de a folosi camera, a tepta i s se r ceasc .

Compartimentul pentru card este deschis. CARD-COVER OPEN Nici un mesaj BATTERY EMPTY Nici un mesaj NO CONNECTION Nici un mesaj NO PAPER Imprimanta a r mas f r tu . Nici un mesaj Nu este hrtie n imprimant . Camera nu este corect conectat la calculator sau la imprimant . Acumulatorul este desc rcat.

nchide i compartimentul pentru card.

nc rca i acumulatorul.

Deconecta i camera i reconecta i-o corect.

Pune i hrtie n imprimant .

nlocui i cartu ul de tu din imprimant .

8
Nici un mesaj

NO INK Hrtia s-a n epenit. Scoate i hrtia blocat .

Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

JAMMED Tava cu hrtie a imprimantei a fost scoas sau imprimanta a fost ac ionat n timpul schimb rilor set rilor camerei. S-a nregistrat o problem la imprimant i/sau camer . PRINT ERROR Nici un mesaj CANNOT PRINT Fotografiile realizate cu alte camere nu pot fi tip rite cu aceast camer . Nu folosi i imprimanta n timpul efectu rii unor set ri la camer .

Nici un mesaj

SETTINGS CHANGED

Nici un mesaj

nchide i camera i imprimanta. Verifica i imprimanta i remedia i toate problemele nainte de a o porni din nou. Folosi i calculatorul pentru a le tip ri.

90

RO

ntre inerea camerei


Cur area i depozitarea camerei
Cur area camerei nainte de a cur a camera, nchide i-o i scoate i acumulatorii. Exterior:
terge i u or cu o crp moale. Dac este foarte murdar , umezi i crpa cu o solu ie de s pun moale i freca i bine. terge i camera cu o crp umed i apoi usca i-o cu o crp uscat . Dac a i folosit camera la plaj , folosi i o crp curat umezit i freca i bine.

Monitor i vizor:
terge i u or cu o crp moale.

Obiectivul, oglinda i ecranul de focalizare:


ndep rta i praful de pe obiectiv, oglind i focalizator cu un ventilator din comer . terge i u or obiectivul cu o hrtie special pentru cur at obiective.

Depozitare
Dac nu folosi i camera timp ndelungat, scoate i acumulatorul i cardul. Depozita i camera ntrun loc r coros, uscat i bine aerisit. Introduce i periodic acumulatorul i verifica i func iile camerei.

Cur area i verificarea dispozitivului de captare a imaginii Aceast camer dispune de o func ie de reducere a cantit ii de praf care mpiedic praful s se depun pe dispozitivul de captare a imaginii i, cu ajutorul vibra iilor de ultrasunete, ndep rteaz orice urm de praf sau de murd rie de pe acesta. Func ia de reducere a prafului func ioneaz cnd camera este pornit . Ea opereaz n acela i timp cu func ia pixel mapping, care controleaz dispozitivul de captare a imaginii i circuitele de procesare a imaginii. n cazul n care func ia de reducere a cantit ii de praf este activat la fiecare pornire a camerei, camera trebuie inut drept pentru ca opera iunea s fie eficient . Indicatorul SSWF se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reducere a cantit ii de praf. g Indicator SSWF (pag. 6) x Observa ii
Nu folosi i solven i puternici ca benzen sau alcool, sau materiale textile tratate chimic. Evita i s l sa i camera n locuri cu produse chimice, deoarece exist posibilitatea apari iei coroziunii. Dac lentila este murdar , pe suprafa a ei se poate forma o pelicul . Dac nu a i folosit-o de mult timp, verifica i fiecare parte a camerei nainte de utilizare. nainte de a realiza fotografii importante, testa i-o pentru a vedea dac func ioneaz corect.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

RO

91

Mod de cur are ndep rtarea prafului


Dac pe dispozitivul de captare a imaginii se a az fire de praf sau murdarie, este posibil apari ia unor puncte negre pe imagine. Lua i leg tira cu cel mai apropiat service autorizat Olympus dac dori i o cur are a dispozitivului de captare a imaginii. Dispozitivul de captare a imaginii este unul de precizie i se poate deteriora u or. Dac dori i s cur a i singur dispozitivul de captare a imaginii, respecta i urm toarele indica ii: Dac camera se opre te n timpul cur rii, obturatorul se va nchide i perdeaua obturatorului i oglinda se pot deteriora. Urm ri i nivelul de energie al acumulatorului.

1 2 3 4 5 6

Separa i obiectivul de camer i pozi iona i comutatorul la ON. MENIU [Z] [CLEANING MODE]. Selecta i d i ap sa i pe butonul i.
Camera intr n modul de cur are.

Ap sa i complet pe declan ator.


Oglinda se ridic i perdeaua obturatorului se deschide.

Cur a i dispozitivul de captare a imaginii.


ndep rta i cu grij orice urm de praf de pe suprafa a dispozitivului de captare a imaginii cu ajutorul unui ventilator mecanic (din comer ).

Ave i grij s nu atinge i perdeaua obturatorului cu ventilatorul.


n cazul n care camera se nchide, perdeaua obturatorului se nchide i oglinda cade.

x Observa ii
Nu atinge i sub nici o form dispozitivul de captare a imaginii cu ventilatorul mecanic (din comer ). Dac ventilatorul atinge dispozitivul de captare a imaginii, acesta se va deteriora. Nu introduce i niciodat ventilatorul n carcasa obiectivului. n cazul n care camera se opre te, obturatorul se nchide i perdeaua se deterioreaz . Nu folosi i dect un ventilator. Dac pe dispozitivul de captare a imaginii este suflat gaz sub presiune, acesta va nghe a pe suprafa a dispozitivului de captare a imaginii, care se va deteriora.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii


Func ia pixel mapping permite camerei s verifice i s regleze dispozitivul CCD i func iile de procesare a imaginii. Dup folosirea monitorului sau efectuarea unor fotografieri continue, a tepta i cteva minute nainte de a procesa imaginea pentru a v asigura c opera iunea se va efectua corect.

1 2

MENIU [Z] [PIXEL MAPPING]. Selecta i d i ap sa i pe butonul i.


n timpul realiz rii opera iunii pixel mapping este afi at linia [BUSY]. La terminarea opera iunii, este afi at meniul.

x Observa ii
Dac nchide i camera accidental n timpul derul rii func iei pixel mapping, porni i din nou de la pasul 1.

92

RO

9 Informa ie
Informa ii de baz despre card
Carduri compatibile
Termenul card folosit n acest manual se refer la suportul pe care sunt nregistrate imaginile. Aceast camer folose te urm toarele tipuri de carduri (op ionale): CompactFlash, Microdrive sau xD-Picture Card. CompactFlash
CompactFlash este un card de memorie de capacitate mare. Pute i folosi cardurile disponibile n comer .

Microdrive

xD-Picture Card

Microdrive este un suport de xD-Picture Card este un suport nregistrare de mare capacitate, de nregistrare folosit ndeosebi cu hard disc compact de mare. la camerele compacte. Pute i folosi Microdrive compatibil CF+Type II (CompactFlash extension standard).

Recomand ri la folosirea Microdrive


Microdrive este un suport de nregistrare de mare capacitate, cu hard disc compact de mare. Din cauza rotirii discului interior, Microdrive nu este rezistent la vibra ii sau ocuri ca alte carduri. O aten ie special trebuie acordat n cazul utiliz rii Microdrive (n special la nregistrare i redare) pentru nu supune camera ocurilor sau vibra iilor. nainte de folosirea unui card dispozitivului de memorie Microdrive citi i urm toarele instruc iuni. Consulta i i instruc iunile de folosire a dispozitivului de memorie Microdrive livrate. n timpul nregistr rii a eza i cu grij camera jos. A eza i-o cu grij pe o suprafa sigur . Nu o folosi i n locuri cu vibra ii sau ocuri excesive, cum ar fi pe antiere sau n ma in n timp ce v afla i pe o osea denivelat . Nu folosi i dispozitivul Microdrive n locuri cu unde magnetice puternice.

x Observa ii
Informa iile memorate pe card nu vor fi distruse complet prin formatare sau tergere. Cnd nu mai ave i nevoie de el, distruge i cardul pentru a preveni scurgerea de informa ii personale.

9
Informa ie

RO

93

Formatarea cardului
Cardurile care nu sunt de produc ie Olympus sau cele formatate pe calculator trebuie reformate cu camera nainte de utilizare. Toate informa iile memorate pe card, inclusiv imaginile protejate sunt terse la formatarea cardului. La formatarea unui card folosit, asigura i-v c nu sunt imagini pe care dori i s le mai p stra i pe card.

1 2 3

MENIU [W] [CARD SETUP]. Selecta i [FORMAT] cu ac, apoi ap sa i pe butonul i. Selecta i [YES] cu ac, apoi ap sa i pe butonul i.
Formatarea a fost efectuat .

SFATURI La introducerea cardurilor n cele dou sloturi pentru card:


Selecta i tipul de card dorit [CF / xD] din MENIU.

MENIU [Z] [CF / xD] [CF] / [xD]

Acumulatorul i nc rc torul
Folosi i acumulatorul single Olympus litiu-ion (BLS-1). Nu pot fi folosi i al i acumulatori. Consumul de energie al camerei depinde de utilizare i de alte condi ii. Acumulatorul se va desc rca rapid n urm toarele condi ii, chiar dac nu se fotografiaz . Ap sarea repetat a declan atorului la jum tate n modul fotografiere, realizarea repetat a focaliz rii automate. Utilizarea vizualiz rii live. Afi area imaginilor pe monitorul LCD pentru o perioad lung de timp. Camera este conectat la calculator sau imprimant . n cazul n care acumulatorul este desc rcat, camera se poate nchide f r un avertisment prealabil privind nivelul de energie al acumulatorului. Acumulatorul nu este complet nc rcat la achizi ionare. nainte de a folosi camera, nc rca i acumulatorul cu nc rc torul livrat (BCS-1). Timpul de nc rcare normal cu nc rc torul livrat este de aproximativ 210 minute. Nu folosi i alte nc rc toare n afar de cel livrat.

9
Informa ie

Folosirea nc rc torului n str in tate


nc rc torul poate fi folosit la tensiuni ntre 100 V CA i 240 V CA (50 / 60 Hz). n func ie de ar sau de zon , pentru conectarea la priza de CA ar putea fi necesar un adaptor. Pentru detalii, consulta i un magazin de specialitate sau o agen ie de turism. Nu folosi i adaptoare de c l torie procurate din comer , deoarece este posibil func ionarea defectuoas a nc rc torului.

94

RO

Meniu
Meniu pentru fotografiere
Tab Func ie CARD SETUP ALL ERASE / FORMAT RESET CUSTOM RESET SETTING RESET1 RESET2 PICTURE MODE GRADATION D SET / RESET SET / RESET pag. 52 pag. 53 pag. 45 pag. 64 Setare Pag. ref. pag. 63 pag. 94

hVIVID / iNATURAL* / jMUTED / MONOTONE HIGH KEY / NORMAL* / LOW KEY RAW / SHQ / HQ* / SQ / RAW+SHQ / RAW+HQ / RAW+SQ AUTO* 5 5300 K 2 7500 K 3 6000 K 1 3000 K w 4000 K x 4500 K y 6600 K V CWB R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 2000 K 14000 K

WB

pag. 51

ISO NOISE FILTER NOISE REDUCT.

AUTO* / 100 1600 OFF / LOW / STANDARD* / HIGH OFF / ON* e* 4 ESP+AF* / ESP

pag. 48 pag. 54 pag. 53

9
pag. 46

METERING

n nHI nSH

Informa ie

w AF MODE P AE BKT ANTI-SHOCK


*

2.0 0.0* +2.0 S-AF* / C-AF / MF / S-AF+MF / C-AF+MF AUTO* / Q / R / S OFF* / 3F 0.3 EV / 3F 0.7 EV / 3F 1.0 EV OFF* / 1 SEC 30 SEC

pag. 36 pag. 43 pag. 42 pag. 31 pag. 54

Setare ini ial de fabric

RO

95

Meniu playback
Tab q m y EDIT < COPY ALL RESET PROTECT
*

Func ie OFF / ON* RAW DATA EDIT JPEG EDIT </U YES / NO YES / NO

Setare K* / L / M / N / O

Pag. ref. pag. 58 pag. 58

BLACK & WHITE / SEPIA / REDEYE FIX / SATURATION / Q

pag. 59 pag. 71 pag. 60 pag. 62

Setare ini ial de fabric

Meniu personalizat
Tab Func ie ALL> ALL SET ALL RESET SQ AUTO POP UP AEL / AFL AEL / AFL MEMO PIXEL COUNT COMPRESSION OFF / ON* S-AF* C-AF MF OFF* / ON AUTO* / 4 / n / nHI / nSH OFF* / V / TEST PICTURE / PREVIEW / LIVE PREVIEW OFF / ON* OFF* / ON OFF / ON* OFF* / GOLDEN SECTION / GRID / SCALE DIALJU* / DIALHI mode1* / mode2 mode1* / mode2 mode1* / mode2 pag. 66 pag. 66 pag. 67 pag. 44 pag. 67 pag. 68 pag. 20 pag. 70 pag. 66 Setare R-7 +7 G-7 +7 YES / NO 3200 x 2400 / 2560 x 1920 / 1600 x 1200 / 1280 x 960* / 1024 x 768 / 640 x 480 1/2.7,1/4,1/8 ,1/12 pag. 67
*

Pag. ref. pag. 67

pag. 46

9
Informa ie

M surare AEL 7 FUNCTION AF ILLUMINAT. LIVE VIEW BOOST 8 FRAME ASSIST JU / HI


*

Setare ini ial de fabric

96

RO

Meniuri setup
Tab X CF / xD FILE NAME s W VIDEO OUT REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD USB MODE COLOR SPACE PIXEL MAPPING CLEANING MODE FIRMWARE
* *1

Func ie k CF* / xD AUTO* / RESET Lo 7 0* Hi +7


*1 *1

Setare

Pag. ref. pag. 7 pag. 94 pag. 68 pag. 68 pag. 70 pag. 70 pag. 68 pag. 69 pag. 69 pag. 69 pag. 54 pag. 92 pag. 92 pag. 70

OFF / 1SEC 20SEC (5 sec.*) OFF / 1MIN* / 3MIN / 5MIN / 10MIN 8SEC* / 30SEC / 1MIN / HOLD AUTO* / STORAGE / MTP / CONTROL / <EASY / <CUSTOM sRGB* / Adobe RGB k k k

Setare ini ial de fabric Set rile difer n func ie de ara de unde a fost achizi ionat camera.

9
Informa ie

RO

97

Func ii care pot fi setate prin modul fotografiere


AUTO Func ie Deschiderea diafragmei Vitez obturator Fotografierea cu expunere lung bulb F D Fotografiere cu bli AUTO Modul fotografiere cu bli ! !SLOW # SLOW H #SLOW2 # $ k k k k (Nu poate fi selectat n modul () k k k k k k k*1 (Nu poate fi selectat n modul U) k k k k k k k k k (Nu poate fi selectat n modul U) k k k k k P A S k k k M il& j/ k k k k g

k k

CUSTOM RESET SETTING PICTURE MODE GRADATION NOISE REDUCT. NOISE FILTER

9
Informa ie

> ISO WB w METERING j (fotografiere n rafal ) Y (autodeclan ator) < (telecomand ) AF MODE P AE BKT ANTI-SHOCK ALL> SQ : Se poate seta k: Nu se poate seta
*1

k (Nu poate fi selectat n modul () k k k : G, J, g se poate seta

98

RO

AUTO

Func ie AUTO POP UP AEL / AFL AEL / AFL MEMO M surare AEL 7 FUNCTION FRAME ASSIST X CF / xD FILE NAME s W VIDEO OUT 8 REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD USB MODE COLOR SPACE AF ILLUMINAT. LIVE VIEW BOOST PIXEL MAPPING CLEANING MODE

il& j/

k k k k (Nu poate fi selectat n modul s)

k k

: Se poate seta k: Nu se poate seta

9
Informa ie

RO

99

Tipuri de moduri de nregistrare


Dimensiunea fi ierului este redat cu aproxima ie n tabel. Tip nreg. Num r de pixeli Comprimare Comprimare f r pierdere de informa ii 1/2.7 1/8 1/2.7 3200 x 2400 1/4 1/8 1/12 1/2.7 2560 x 1920 1/4 1/8 1/12 1/2.7 1600 x 1200 SQ 1280 x 960 1/4 1/8 1/12 1/2.7 1/4 1/8 1/12 1/2.7 JPEG Formatul fi ierului ORF Dimensiunea fi ierului (MB) Aprox. 11 Aprox. 6,8 Aprox. 2,2 Aprox. 5,3 Aprox. 3,7 Aprox. 1,7 Aprox. 1,1 Aprox. 3,6 Aprox. 2,2 Aprox. 1,1 Aprox. 0,7 Aprox. 1,3 Aprox. 0,8 Aprox. 0,5 Aprox. 0,3 Aprox. 0,8 Aprox. 0,5 Aprox. 0,3 Aprox. 0,2 Aprox. 0,5 Aprox. 0,4 Aprox. 0,2 Aprox. 0,1 Aprox. 0,2 Aprox. 0,2 Aprox. 0,1 Aprox. 0,1

RAW 3648 x 2736 SHQ HQ

9
Informa ie

1024 x 768

1/4 1/8 1/12 1/2.7 1/4 1/8 1/12

640 x 480

x Observa ii
Num rul fotografiilor care mai pot fi realizate se poate schimba n func ie de subiect sau de alti factori, ca de ex. existen a unei program ri pentru tip rire. n anumite cazuri, num rul fotografiilor care mai pot fi realizate, afi at n vizor sau pe monitorul LCD nu se schimb chiar dac fotografia i sau imaginile memorate sunt terse. Dimensiunea actual a fi ierului variaz n func ie de subiect.

100

RO

Denumirea p r ilor componente


Camera
Ocular gpag. 40 Vizor gpag. 103 Monitor LCD gpag. 107 Butonul q (redare) gpag. 55 Butonul S ( tergere) gpag. 63 Butonul MENIU gpag. 17 Butonul INFO (afi area informa iei) gpag. 57 Roti de reglare a lentilelor incorporate gpag. 6 Butonul AEL/AFL gpag. 48, 66 Butonul 0 (protec ie) gpag. 62 Butonul u (vizualizare live) gpag. 18 Oprirea camerei gpag. 6 Blocul de s ge i gpag. 17

Butonul i gpag. 17

Dispozitivul de prindere a trepiedului

Dispozitiv de blocare a compartimentului acumulatorului gpag. 3 Capacul compartimentului acumulatorului gpag. 3

9
Informa ie
Capac compartiment card gpag. 5 Compartiment pentru CF card gpag. 5 Compartiment pentru xD-Picture Card gpag. 5

Dispozitivul de protec ie a multiconectorului Multiconector gpag. 73, 78

Butonul Eject gpag. 5

RO

101

Selectorul rotativ gpag. 14 Selector de control gpag. 15, 16 Declan ator gpag. 8 Butonul F (compensarea expunerii) gpag. 47

Bli ncorporat gpag. 36 Papuc pentru bli gpag. 37 Butonul # (bli ) gpag. 36 </Y/j Butonul (telecomand / autodeclan ator / fotografiere n rafal ) gpag. 39 Butonul COPY / < (copiere / tip rire) gpag. 60

Orificiul de prindere gpag. 3

Autodeclan ator / Led telecomand / Receptor telecomand gpag. 39, 40 Semn pentru ata area obiectivului gpag. 4 Buton pentru desprinderea obiectivului gpag. 4 umburu pentru fixarea obiectivului Carcas (Ata a i obiectivul dup ce a i scos capacul camerei pentru a preveni intrarea prafului i a murd riei n camer .) Oglind

9
Informa ie

102

RO

Indica ii n vizor

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cadru AF

Elemente Deschiderea diafragmei Vitez obturator Chenar de confirmare AF Bli Balans de culoare AE lock Compensarea expunerii Mod pentru m surare Control acumulator Mod de expunere (

Exemple de indica ii

Pag. ref. pag. 31, 42 pag. 26 29 pag. 26 29 pag. 31 pag. 36 pag. 49 pag. 48 pag. 47 pag. 46 k pag. 26 29

# (lumin intermitent : nc rcare, aprindere: nc rcare complet ) U V 9, : (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) P, %, A, S, M

9
Informa ie

RO

103

Meniu de control
1 5 7 8 9 13 2 3 4 6
2007.08.16

1 24 19 5 7 8 20

6 3 21 10 22

2007.08.16

10 11 12

14

15 16 17
Meniu de baz

18

14

23
Meniu detaliat

18

Nr. 1 2 3 4 5 6

Elemente Control acumulator Vitez obturator Indicator pentru compensarea expunerii Exponometru Indicator pentru intensitatea bil ului Deschiderea diafragmei Mod de expunere Compensarea expunerii Data Auto bracketing Reducerea distorsiunilor de imagine Bli n standby, nc rcare bli Avertisment de temperatur intern ISO Balans de culoare Mod foto Modul fotografiere cu bli Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Mod pentru m surare Card Tip nreg. Cadru AF Mod AF Num rul fotografiilor care pot fi memorate Bli super FP F5.6

Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) 1/250

Pag. ref. k pag. 26 29 pag. 48 pag. 30 pag. 36 pag. 26 29 pag. 14, pag. 26 29 pag. 47 pag. 7 pag. 31 pag. 53 pag. 36 pag. 89 pag. 48 pag. 50 pag. 52 pag. 35 pag. 39 pag. 46 pag. 93 pag. 46 pag. 42 pag. 43 k pag. 38

P, A, S, M, i, l, &, j, / +2.0 2007.08.16 0 O # m AUTO, 100, 200, 400 1, 5 iNATURAL H, # j, Y2s, <0s e, 4, n, nHI, nSH 4, CF HQ P S-AF 32 1

9
Informa ie

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

104

RO

Nr.

Elemente Modul fotografiere cu bli Control de intensitate a bli ului Mod pentru m surare H # +2.0

Exemple de indica ii

Pag. ref. pag. 35 pag. 36 pag. 46 pag. 43 pag. 42 pag. 39 pag. 50 pag. 51 pag. 54 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53 pag. 46 pag. 44

e, 4, n S-AF P j, Y2s, <0s 1, 5 R+3, G-2 sRGB, Adobe RGB N +2 J +2 T +2 z, zH, zL HQ 3648 x 2736 T

20

Mod AF Cadru AF Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand

21

Balans de culoare Compensa ia de culoare Spa iu de culoare Claritate

22

Contrast Satura ie Grada ie Tip nreg. Nr. pixeli Lamp AF

23 24

9
Informa ie

RO

105

Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la vizualizarea live)


1 2 19 18 17 16 15 14
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elemente Control acumulator Mod de expunere Vitez obturator Deschiderea diafragmei Compensarea expunerii Bli Chenar de confirmare AF Modul fotografiere cu bli Balans de culoare Mod pentru m surare Num rul fotografiilor care pot fi memorate Card Cadru AF Tip nreg. Mod foto Mod AF Fotografierea n rafal ISO Avertisment de temperatur intern
C/F C/ C/F

5 6 7 8 9 10 11

13 12
Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) P, A, S, M, i, l, &, j, / 1/250 F5.6 +2.0 # (lumin intermitent : nc rcare, aprindere: nc rcare complet ) ( H, # 1, 5 e, 4, n, HIn, SHn 38 4, CF k RAW+SHQ i S-AFb j ISO AUTO, ISO 100, ISO 200, ISO 400 m Pag. ref. k pag. 14, pag. 26 29 pag. 26 29 pag. 26 29 pag. 47 pag. 36 k pag. 35 pag. 50 pag. 46 k pag. 93 pag. 42 pag. 46 pag. 52 pag. 42 pag. 39 pag. 48 pag. 89

9
Informa ie

11 12 13 14 15 16 17 18 19

106

RO

Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la redare)


Pute i comuta afi ajul de pe monitor folosind butonul INFO (afi area informa iei). g Afi aje informa ionale (pag. 58)

1 5

4 5

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 7 21
Informa ii la redarea unei singure fotografii

20

Informa ii pentru fotografiere

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Elemente Control acumulator Card Programarea tip ririi Num r de fotografii pentru tip rit Protec ie Tip nreg. Data i ora Num rul fi ierului Num rul cadrului Cadru AF Compensarea timpului de expunere +2.0 Vitez obturator Deschiderea diafragmei Mod de expunere Distan ISO Mod pentru m surare Control de intensitate a bli ului Compensa ia de culoare Mod foto Spa iu de culoare Balans de culoare Histogram focal
*

Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) [CF], [xD] <x10 9 RAW, SHQ, HQ, SQ 07.08.16 21:56 y 100-0015 15

Pag. ref. k pag. 94 pag. 71 pag. 61 pag. 46 pag. 7 pag. 57 pag. 42 pag. 47 pag. 26 29 pag. 26 29 pag. 14, pag. 26 29 pag. 115 pag. 48 pag. 46 pag. 36 pag. 51 pag. 52 pag. 54 pag. 50 pag. 57

1/250 F5.6 P, A, S, M, i, l, &, j, / 45 mm ISO 100, ISO 200, ISO 400 e, 4, n, nHI, nSH w 0.0 R: 0, G: 0 iNATURAL sRGB, Adobe RGB WB: AUTO k

9
Informa ie

* Distan a focal este afi at n intervale de 1 mm.

RO

107

Glosar
A (Mod cu deschidere prioritar a diafragmei) Dumneavoastr regla i deschiderea, iar camera alege automat viteza obturatorului, astfel nct fotografierea se realizeaz cu expunerea corect . AE (expunere automat ) Exponometrul ncorporat al camerei regleaz expunerea. Cele trei moduri AE disponibile la aceast camer sunt P, n care camera seteaz att deschiderea ct i viteza obturatorului, A, n care utilizatorul alege deschiderea, iar camera seteaz viteza obturatorului, i S, n care utilizatorul alege viteza obturatorului, iar camera seteaz deschiderea. n modul M, utilizatorul selecteaz att deschiderea diafragmei ct i viteza obturatorului. Camer reflex cu un singur obiectiv Camer care folose te oglinda pentru a reflecta lumina care intr prin obiectiv i folose te vizorul pentru control. Nu exist diferen e ntre compozi ia de fotografiat i cea vizualizat prin vizor. DCF (Design rule for Camera File system) Un standard pentru fi iere de imagine al Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Deschiderea diafragmei Deschiderea obiectivelor reglabile controleaz cantitatea de lumin care intr n camer . Cu ct deschiderea este mai mare, cu att mai redus este profunzimea cmpului i cu att mai neclar fundalul. Cu ct deschiderea este mai mic e, cu att mai mare este profunzimea cmpului i cu att mai clar fundalul. Deschiderea este m surat n intervale f. Valori mai mari ale deschiderii diafragmei indic o deschidere mai mic , n timp ce valorile mai mici ale deschiderii indic deschideri mai mari. Dispozitiv captare imagine Transform lumina care trece prin obiectiv n semnale electrice. La aceast camer , lumina este absorbit i transformat n semnale RGB pentru a forma o singur imagine. DPOF (Digital Print Order Format) Serve te la salvarea set rilor pentru tip rire ale camerelor digitale. Prin alegerea imaginilor de tip rit i a num rului de exemplare pentru fiecare n parte, utilizatorul poate tip ri u or fotografiile cu ajutorul unei imprimante sau ntr-un laborator foto care suport formatul DPOF. Eclipsare (vignetting) Aceasta apare cnd un obiect ntunec o parte din cmpul vizual astfel nct ntregul subiect nu este fotografiat. Fenomenul vignetting apare i n cazul n care imaginea v zut prin vizor nu corespunde cu imaginea vizualizat prin obiectiv, astfel nct imaginile fotografiate includ obiecte care nu au fost v zute prin obiectiv. n plus, fenomenul vignetting poate ap rea la folosirea unui parasolar care provoac umbre la col urile imaginii. EV (Exposure Value) Sistem pentru m surarea expunerii. EV0 este la deschiderea F1 cu o vitez a obturatorului de 1 secund . EV cre te cu o unitate de fiecare dat cnd deschiderea diafragmei cre te cu o grada ie F sau viteza obturatorului cre te cu o unitate. EV poate fi folosit i pentru a indica luminozitatea sau ISO. Expunerea Cantitatea de lumin folosit pentru a re ine o imagine. Expunerea este determinat de timpul de deschidere a obturatorului (viteza obturatorului) i de cantitatea de lumin care trece prin obiectiv (deschiderea diafragmei). ISO Abreviere interna ional pentru Organiza ia Interna ional pentru Standardizare Setarea pentru sensibilitate folosit n camerele digitale se bazeaz pe acela i standard folosit n cazul sensibilit ii filmelor. Sensibilitatea este redat n ISO 100. Valoril crescute ISO indic o sensibilitate mai mare la lumin , astfel nct imaginile pot fi expuse chiar n condi ii de lumin redus .

9
Informa ie

108

RO

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Format de comprimare pentru fotografii color. Fotografiile realizate cu aceast camer sunt memorate n card n format JPEG, dac modul de memorare este setat la SHQ, HQ sau SQ. La desc rcarea acestor imagini n calculator, utilizatorii le pot edita folosind programe de prelucrare foto sau le pot vedea cu ajutorul unui browser de internet. M (mod manual) Utilizatorul regleaz att deschiderea ct i viteza obturatorului. M surare centrat aproximativ Un mod sau o tehnic de m surare a luminii care folose te o medie a centrului i a periferiei imaginii, dar cu accent pe informa ia din centrul imaginii. Aceast metod se utilizeaz cnd luminozitatea din centrul i de la periferia nu difer foarte mult. Pentru mai multe informa ii, vezi m surarea ESP i m surarea ncadraturii. M surare ncadratur M surarea se face de la o zon foarte mic din jurul centrului subiectului, aflat n chenarul de m surare a ncadraturii n vizor. M surarea ncadraturii este ideal la folosirea n condi ii de lumin redus sau cnd elementul important din fotografie (fa a subiectului) este mic. Folosi i m surarea ncadraturii pentru subiec i afla i n contralumin , fotografierea unor activit i sportive sau pe scen . Pentru mai multe informa ii, vezi m surarea ESP i m surarea centrat aproximativ . M surarea digital a luminii ESP (Electro-Selective Pattern) Aceasta determin expunerea prin mp r irea imaginii n 49 de zone i m surarea i calcularea nivelului de lumin n fiecare zon . Mod AUTO Mod program AE (vezi Modul P [program]). n plus, acest mod declan eeaz automat bli ul ncorporat la fotografierea n condi ii de lumin redus . Mod stand by Mod de economisire a energiei acumulatorului Camera intr automat n stand-by, dac nu este folosit o anumit perioad de timp. Pentru a reveni din stand-by, ap sa i pe orice buton al camerei (declan ator, butonul pentru meniu etc.) NTSC (National Television Systems Committee) / PAL (Phase Alternating Line) Sisteme de televiziune. NTSC este folosit n special n Japan, America de Nord i Republica Coreea. PAL este folosit mai ales n Europa i China. Num r de pixeli (PIXEL COUNT) Num rul de puncte (pixeli) folosi i pentru a crea o imagine reprezint dimensiunea imaginii. De exemplu, o imagine de 640 x 480 pixeli are aceea i dimensiune ca un afi aj pe calculator cu un monitor setat la 640 x 480. Dac setarea monitorului este 1024 x 768, imaginea va fi afi at doar par ial. P (mod program) Cunoscut i sub denumirea de mod program AE. Camera seteaz automat valorile optime ale vitezei obturatorului i ale deschiderii diafragmei. PictBridge Un standard care ofer posibilitatea conect rii camerelor i imprimantelor unor produc tori diferi i, ceea ce face posibil tip rirea fotografiilor direct din camer . Pixeli Un pixel este cea mai mic unitate (punct) folosit n construc ia unei imagini. Pentru tip rirea unor imagini clare, de dimensiuni mari, sunt necesare milioane de pixeli. Profunzimea cmpului Profunzimea cmpului se refer la distan a ntre cel mai apropiat i cel mai dep rtat punct din imaginea clar focalizat n fotografie.

9
Informa ie

RO

109

9
Informa ie

Rata de comprimare Comprimarea este metoda de reducere a dimensiunii fi ierului prin reducerea anumitor informa ii, iar coeficientul de comprimare reprezint cantitatea de comprimare. Efectul real al ratei de comprimare selectate variaz n func ie de con inutul imaginii. Numerele pentru coeficientul de comprimare selectat la aceast camer ofer doar o scar general de referin i nu reprezint m sur tori exacte. RAW Se refer la informa ia brut , care nu a fost prelucrat cu op iuni ale camerei precum balans de culoare, claritate, contrast etc. Acest format de fi ier trebuie vizualizat i prelucrat cu programul nostru. Nu pute i deschide sau procesa aceste fi iere cu alte aplica ii software, iar aceste fi iere nu pot fi selectate pentru tip rire DPOF. Fi ierele RAW au extensia orf (*.orf). S (Mod cu prioritate pentru viteza obturatorului) Cunoscut i sub denumirea de mod AE cu prioritate pentru viteza obturatorului. Dumneavoastr regla i viteza obturatorului, iar camera alege automat deschiderea diafragmei, astfel nct fotografierea se realizeaz cu expunerea optim . Sistem de detec ie de contrast TTL Folosit pentru m surarea distan ei pn la subiect. Camera stabile te dac imaginea este focalizat prin contrastul de faz detectat. Sistem TTL (Through-The-Lens) Pentru reglarea expunerii, un receptor de lumin ncorporat n camer m soar direct cantitatea de lumin care trece prin obiectiv. Spa iu de culoare Un model care descrie culori folosind mai mult de trei coordonate. Spa iile de culoare precum sRGB, Adobe RGB sunt utilizate uneori pentru codificare / reproducerea culorilor. Temperatura de culoare Balansul spectrului diferitelor surse de lumin alb se red numeric prin culoarea de temperatur - un concept al fizicii teoretice care, la lumin incandescent , corespunde aproximativ temperaturii absolute a filamentului unui be, exprimat pe scara de temperatur Kelvin (K). Cu ct temperatura de culoare este mai ridicat , cu att lumina este mai bogat n tonuri de albastru i mai s rac n tonuri de ro u; cu ct temperatura de culoare este mai sc zut , cu att este mai bogat lumina n tonuri de ro u i mai s rac n tonuri de albastru. Pute i avea dificult i la reproducerea culorilor la fotografierea n interior n condi ii de lumin incandescent sau cnd lumina provine att de la soare ct i de la o lamp fluorescent . Camera este dotat cu un dispozitiv de reglare a balansului de culoare, pe care pute i s -l folosi i pentru a compensa efectele nenaturale ale combina iilor de culori care apar uneori n fotografii. TFT (Thin-Film Transistor) Color Monitor Monitor color construit pe baza tehnologiei peliculare.

110

RO

Specifica ii tehnice
Specifica ii tehnice ale camerei
Tip produs
Tip produs : Camer digital reflex cu un obiectiv i sistem de obiective interschimbabile Obiectiv : Zuiko Digital, Four Thirds System Lens Carcas obiectiv : Four Thirds Echivalen pentru lungimea focal cu un aparat foto de 35 mm : Aprox. de dou ori lungimea focal a obiectivului

Dispozitiv captare imagine


Tip produs Nr. total pixeli Nr. efectiv pixeli Dimensiune monitor Aspect ratio : : : : : : : : : : : : : : Senzor 4/3" live MOS Aprox. 11.800.000 pixeli Aprox. 10.000.000 pixeli 17.3 mm (H) x 13.0 mm (V) 1.33 (4:3) Vizor reflex monocular, cu o lentil Aprox. 95 % (pentru cmpul vizual pe imagini nregistrate) Aprox. 0.92x (1 m 1, obiectiv 50 mm, infinit) 14 mm de la geamul carcasei (1 m 1) 3.0 +1.0 m 1 Revenire rapid semioglind Poate fi verificat cu butonul b (PREVIEW activat) Fix Interschimbabil

Vizor
Tip produs C mp vizual Amplificare vizor Punct focal Grad de reglare a lentilei Frac iune optic Profunzimea cmpului Ecran focalizare Ocular

Vizualizare live
: Folose te un senzor Live MOS pentru fotografiere : Cmp vizual 100 %

Monitor LCD
Tip produs Nr. total pixeli : 2.5" TFT color LCD (HyperCrystal LCD) : Aprox. 230.000 pixeli : Obturator focal plan computerizat : 1/4000 60 sec., fotografiere bulb : Sistem de detec ie de contrast TTL : AF multiplu, n 3 puncte (stnga, centru, dreapta) : EV 0 EV 19 : Auto, op ional : Bli ul ncorporat asigur lumina

Obturator
Tip produs Obturator

9
Informa ie

Auto focus
Tip produs Punct de focalizare Grad de iluminare AF Selectarea punctului de focalizare Lamp AF

RO

111

Controlul expunerii
Sistem de m surare : Sistem de m surare TTL full aperture (1) M surare digital ESP (2) M surare centrat aproximativ (3) M surarea ncadraturii (aprox. 2 % pentru ecranul vizorului) : EV 1 20 (m surare digital ESP, m surare centrat aproximativ , m surarea ncadraturii) (la temperaturi normale, 50 mm F2, ISO 100) : (1) AUTO : complet automat (2) P : program AE (posibilitatea comut rii programului) (3) A : prioritate pentru deschiderea diafragmei AE (4) S : prioritate pentru viteza obturatorului AE (5) M : manual : 100 1600 : 5 EV (interval 1/3 EV) : Dispozitiv de captare a imaginii : Auto, WB presetat (7 set ri), WB personalizat, WB prin ap sare simpl : Card CF (compatibil cu tipul I i II) Microdrive (compatibil cu FAT 16/32) xD-Picture Card : nregistrare digital , JPEG (n concordan cu Design rule for Camera File system [DCF]), RAW Data : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge : redare pentru un singur cadru, redare m rit , tip index, rotirea imaginii, redare automat , tip calendar : afi aj informa ional, afi aj histogram : fotografiere un singur cadru, fotografiere n rafal , autodeclan ator, telecomand : 3 cadre / sec. (nr. maxim de fotografii n rafal , memorate: 6 cadre RAW) : timp de operare: 12 sec., 2 sec. : timp de operare: 2 sec., 0 sec. (instantanee) (telecomand RM-1 [op ional]) : sincronizare cu camera la 1/180 sec. sau mai pu in : TTL-AUTO (mod bli preliminar TTL), AUTO, MANUAL : papuc

Domeniu de m surare Mod de expunere

Sensibilitate ISO Compensarea expunerii

Balans de culoare
Tip produs Setare mod

nregistrare
Memorie Sistem de nregistrare Standarde aplicabile

Redare
Mod redare Afi aj informa ional

Drive
Mod drive Fotografiere n rafal Autodeclan at Telecomand optic

9
Informa ie

Bli
Sincronizare Mod control bli Ata are bli extern

Conector extern
USB / VIDEO OUT (multiconnector)

Alimentare energie
Acumulator : acumulator li-ion (BLS-1) x1 : 129.5 mm (l .) x 91 mm (n l .) x 53 mm (adnc) (f r protuberan e) : aprox. 375 g (f r acumulator) : 0 m 40 m (operare) / 20 m 60 m (depozitare) : 30 90 % (operare) / 10 90 % (depozitare)

Dimensiuni / greutate
Dimensiuni Greutate

Mediul de operare
Temperatur Umiditate

112

RO

Specifica ii pentru acumulator / nc rc tor


Acumulator BLS-1 litiu-ion
MODEL NO. Tip produs Tensiune nominal Capacitate nominal Nr. renc rc ri i desc rc ri Temperatur de ambian Dimensiuni Greutate : : : : : PS-BLS1 acumulator renc rcabil litiu-ion DC 7,2 V 1150 mAh aprox. 500 (n func ie de condi iile de utilizare)

: 0 m 40 m (nc rcare) / 10 m 60 m (operare) / 20 m 35 m (depozitare) : aprox. 35,5 mm (l .) x 55 mm (adnc.) x 12,8 mm (n l .) : aprox. 46 g

nc rc tor BCS-1 litiu-ion


MODEL NO. Tensiune de intrare Tensiune de ie ire Timp de nc rcare Temperatur de ambian Dimensiuni Greutate : PS-BCS1 : U.S.A CANADA CA 120V (60 Hz) Alte ri CA 100 V 240 V (50 / 60 Hz) : CC 8,35 V, 400 mA : aprox. 210 min. (temperatura camerei: la utilizarea BLS-1) : 0 m 40 m (operare) / 20 m 60 m (depozitare) : aprox. 62 mm (l .) x 83 mm (adnc.) x 38 mm (n l .) : aprox. 72 g (f r cablu CA)

SPECIFICA IILE POT FI MODIFICATE F R ANUN PREALABIL SAU ALTE OBLIGA II DIN PARTEA PRODUC TORULUI.

9
Informa ie

RO

113

10 Obiectiv interschimbabil
Obiectivul
Obiective compatibile Alege i obiectivul cu care dori i s fotografia i. Folosi i un obiectiv aprobat Four Thirds (carcas Four Third). n cazul unui obiectiv neaprobat de Olympus, AF (auto focus) i m surarea luminii nu vor func iona corect. n unele cazuri, se poate ca nici alte func ii s nu func ioneze. Carcas Four Thirds
Realizat de Olympus ca carcas pentru obiectiv standard pentru sistemul Four Thirds. Acest sistem de obiective interschimbabile complet nou pentru carcasa Four Thirds a fost creat pe baza unui dispozitiv optic creat pentru camere digitale.

Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL Obiective interschimbabile Four Thirds pentru uz profesional riguros. Sistemul Four Thirds face posibil ca un obiectiv fix compact i u or. x Observa ii
n momentul n care ata a i sau scoate i capacul camerei i obiectivul camerei, ine i carcasa obiectivului camerei ndreptat n jos. Aceasta previne intrarea prafului sau a altor elemente str ine n interiorul camerei. Nu scoate i capacul camerei i nu ata a i obiectivul n locuri cu praf. Nu ndrepta i spre soare obiectivul ata at la camer . Aceasta poate provoca disfunc ionalit i ale camerei sau chiar incendiu din cauza efectului de concentrare prin obiectiv a razelor soarelui. Ave i grij s nu pierde i capacul camerei sau cel al obiectivului. Ata a i capacul camerei la camer pentru a preveni intrarea prafului, cnd obiectivul nu este ata at.

Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL


Denumirea p r ilor componente 1 Element de prindere a parasolarului 2 Filet pentru carcasa filtrului 3 Inel pentru zoom 4 Inel de focalizare 5 Marcaje index pe carcas 6 Contacte electrice 7 Capac anterior 8 Capac posterior 9 Parasolar Ata ara parasolarului Demontarea parasolarului
Folosi i parasolarul cnd fotografia i n contralumin . Pentru un obiectiv de 17,5-45 mm, nu este livrat parasolarul.

10
Obiectiv interschimbabil

114

RO

Specifica ii principale
Elemente Carcas Distan focal 17,5 45 mm f3.5 5.6 63 o 27 o Deschidere maxim Unghiul imaginii Configura ia obiectivului Control diafragmei Distan e fotografiere Reglarea focaliz rii Greutate (f r parasolar i capac) Dimensiuni (diametru maxim x lungime total ) Carcas parasolar Diametrul filetului pentru carcasa filtrului 210 g 71 x 70 mm k 52 mm 17,5 45 mm 14 42 mm Carcas Four Thirds 14 42 mm f3.5 5.6 75 o 29 o 40 150 mm f4 5.6 30 o 8.2 o 40 150 mm

7 grupuri, 7 obiective 8 grupuri, 10 obiective 9 grupuri, 12 obiective Strat multiplu antireflec ie (par ial strat simplu) f3.5 22 0,28 m ) f3.5 22 0,25 m ) Comutare AF / MF 190 g 65,5 x 61 mm Baionet 58 mm 220 g 65,5 x 72 mm f4 22 0,9 m )

Poate fi folosit cu tubul de extensie op ional EX-25 n urm toarele condi ii: La folosirea EX-25, reglarea focaliz rii se face cu MF.
Obiectiv, distan focal 17,5 mm 17.5 45 mm 28 mm 45 mm 14 mm 14 42 mm 25 mm 42 mm 40 mm 40 150 mm 80 mm 150 mm Distan e fotografiere M rire (): Calculat pe baza unui aparat de fotografiat 35 mm

Fotografierea nu este posibil dac sibiectele nu pot fi focalizate cu aceast lungime focal . 15,1 cm 15,9 cm 18,4 cm 22,4 cm 0,89 1,16x (1,78 2,32x) 0,57 0,91x (1,14 1,82x)

Fotografierea nu este posibil dac sibiectele nu pot fi focalizate cu aceast lungime focal . 13,3 cm 16,2 cm 17,3 cm 19,0 cm 20,4 cm 28,0 cm 40,6 cm 48,0 cm 118,8 cm 1,02x (2,04x) 0,61 0,69x (1,22 1,38x) 0,61 0,70x (1,22 1,40x) 0,32 0,48x (0,64 0,96x) 0,17 0,39x (0,34 0,78x)

10
Obiectiv interschimbabil

Mod de depozitare
Cur a i obiectivul dup utilizare. ndep rta i praful i murd ria de pe suprafa a obiectivului cu o perie. Folosi i hrtie de ters obiective procurat din comer pentru a ndep rta murd ria de pe obiectiv. nchide i ntotdeauna obiectivul cu capacul i p stra i-l ntr-un loc adecvat, cnd nu este folosit. Nu folosi i solven i organici.

x Observa ii privind fotografierea


Margineile fotografiilor pot ie i t iate, dac este folosit mai mult de un filtru sau dac este folosit un filtru gros.

RO

115

Privire de ansamblu pentru sistemul E

Obiective standard

ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard


Compatibil cu Tub de extensie*

ZUIKO DIGITAL 17.5-45 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard (disponibil doar cu kit special)
Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 18-180 mm 1:3.5-6.3 Super Zoom (10x)


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL 35 mm 1:3.5 Obiectiv macro


Compatibil cu Tub de extensie Ring flash cu FR-1

ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie*

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25 RF-11

Teleconvertor

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

Twin flash cu adaptor inelar de la 58 mm la 67 mm / 72 mm

TF-22

Twin flash cu adaptor inelar 62 mm la 67 mm / 72 mm

TF-22

Twin flash cu FR-1

TF-22

Obiectiv Pro

ZUIKO DIGITAL ED 8 mm 1:3.5 Obiectiv fisheye

ZUIKO DIGITAL 11-22 mm 1:2.8 -3.5 Zoom ndeprtat


Compatibil cu Teleconvertor

ZUIKO DIGITAL 14-54 mm 1:2.8 -3.5 Zoom standard


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 1:2.0 Obiectiv macro


Compatibil cu Tub de extensie Ring flash cu FR-1

ZUIKO DIGITAL ED 50 -200 mm 1:2.8 -3.5 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie

10
Obiectiv interschimbabil

Compatibil cu Teleconvertor

EC-14

EC-14

Twin flash

TF-22

EX-25

Teleconvertor

EC-14

EX-25 RF-11

Teleconvertor** Twin flash cu FR-1

EC-14

EX-25

Teleconvertor

EC-14

Ring flash

RF-11

Twin flash

TF-22

TF-22

Ring flash

RF-11

Twin flash

TF-22

Obiectiv Top Pro

ZUIKO DIGITAL ED 714 mm 1:4.0 Zoom ndeprtat


Compatibil cu Teleconvertor

ZUIKO DIGITAL ED 35 100 mm 1:2.0 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 90 250 mm 1:2.8 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie*

ZUIKO DIGITAL ED 150 mm 1:2.0 Obiectiv fix


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 300 mm 1:2.8 Obiectiv fix


Compatibil cu Tub de Teleconvertor extensie Set de filtre drop in inclus

EC-14

EX-25

Teleconvertor**

EC-14

EX-25

Teleconvertor

EC-14

EX-25

Teleconvertor**

EC-14

EX-25

EC-14

116

RO

Adaptor

Carcas subacvatic

EC-14

Teleconvertor

EX-25

Tub de extensie

MF-1

Adaptor OM

VA-1

Vizor angular

PT-E03

Carcas subacvatic (doar pentru E-410)

Bli
Set ring flash (incl. FC-1 / RF-11)

SRF-11

FL-CB05

Cablu pentru bli

RF-11 FL-20
Bli

FL-36

Sistem de bli

FL-50

Ring flash

Sistem de bli

FC-1

Dispozitiv de control macro flash

FR-1

Inel de adaptare pentru bli pentru macro 35/50 mm

FP-1***

Suport cu alimentare bli (incl. FL-CB02) pentru FL-50/ RF-11/TF-22

TF-22

Twin flash

FL-CB02

HV-1

Cablu pentru bli

Dispozitiv de alimentare de nalt tensiune

BN-1

Acumulator Ni-MH

AC-2

Alimentator CA

Set de nalt tensiune pentru bli (incl. HV-1 / BN-1 / AC-2)

SHV-1

Set twin flash (incl. FC-1 / TF-22)

STF-22

Acumulator

Geant de transport pentru sistemul E

BLM-1

Acumulatori Li-Ion pentru E-510

LBH-1

Carcas pentru acumulatori Li-Ion (pentru 3x CR123A) pentru E-510

BLS-1

Acumulatori Li-Ion pentru E-410

10
(doar pentru E-410)

Obiectiv interschimbabil

BCM-1

ncrctor rapid pentru acumulatori Li-Ion

BCM-2

ncrctor pentru acumulatori Li-Ion

BCS-1

ncrctor pentru acumulatori Li-Ion

Telecomand

Ocular

RM-1

Telecomand

RM-UC1

Cablu de telecomand

ME-1

Ocular de mrire

EP-5/EP-6
Ocular

*Doar cu MF ** Deschidere maxim recomandat 1:4.0 *** E-410/E-510 fr declanare prin intermediul FP-1

RO

117

11 Altele
M SURI DE SIGURAN
ATEN IE
RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDE I ATEN IE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE NU SCOATE I CAPACUL. UTILIZATORUL NU TREBUIE S UMBLE LA COMPONENTELE INTERNE. CONSULTA I PERSONALUL CALIFICAT AL OLYMPUS.

Semnul exclam rii ntr-un triunghi v atrage aten ia asupra unor instruc iuni de folosire sau de ntre inere aflate n documenta ia livrat cu acest produs. PERICOL AVERTISMENT Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot provoca r ni serioase sau chiar moartea. Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot provoca r ni serioase sau chiar moartea. Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot produce r ni, deteriorarea echipamentului sau pierderea de informa ii.

ATEN IE

AVERTISMENT! PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDII SAU ELECTROCUTARE, NU DEMONTA I, NU ADUCE I ACEST PRODUS N CONTACT CU APA I NU LUCRA I NTR-UN MEDIU EXCESIV DE UMED.

Prevederi generale
Citi i toate instruc iunile nainte de a folosi produsul, citi i toate instruc iunile de func ionare. P stra i toate manualele de utilizare i documenta ia pentru consult ri ulterioare. Cur area Scoate i din priz aparatul nainte de a-l cur a. Folosi i doar o crp uscat pentru a-l cur a. Nu folosi i niciodat un aspirator pe baz de lichid sau aerosoli, ori solven i organici pentru a cur a acest produs. Accesorii Pentru siguran a dumneavoastr i pentru a preveni deteriorarea produsului, folosi i doar accesorii recomandate de Olympus. Ap i umezeal Pentru protec ia produselor cu design rezistent la ap , citi i sec iunile referitoare la rezisten a la ap . Amplasarea Pentru a evita deteriorarea aparatului, fixa i-l pe un trepied stabil, stativ sau alt dispozitiv de prindere. Surs de curent Conecta i acest produs doar la sursa de curent descris pe eticheta produsului. Obiecte str ine Pentru a evita r nirea, nu introduce i niciodat obiecte metalice n interiorul produsului. C ldur Nu folosi i i nu ine i niciodat acest produs n apropierea unei surse de c ldur ca radiatoare, contoare de c ldur , sobe sau orice alte echipamente sau dispozitive generatoare de c ldur , inclusiv amplificatoare stereo.

11
Altele

118

RO

Recomand ri pentru utilizarea produsului


AVERTISMENT!
( Nu folosi i camera n apropierea gazelor inflamabile sau explozibile. ( Nu fotografia i cu bli bebelu i, copii mici, de foarte aproape. Trebuie s v afla i la cel pu in 1 m de fa a subiectului. Declan area bli ului foarte aproape de subiect poate provoca tulbur ri momentane ale vederii. ( ine i bebelu ii i copiii mici departe de camer . Nu l sa i niciodat camera la ndemna copiilor mici sau a bebelu ilor, pentru a preveni urm toarele situa ii periculoase: trangularea cu cureaua de transport a camerei. nghiterea accidental a acumulatorului, a cardului sau a altor elemente de mici dimensiuni. Declan area accidental a bli ului n proprii ochi sau cei ai altui copil. R nirea accidental cu p r ile mobile ale camerei. ( Nu v uita i la soare sau n lumin puternic prin camer . ( Nu folosi i i nu tine i camera n locuri cu praf sau umede. ( Nu acoperi i bli ul cu mna n timpul declan rii lui.

ATEN IE
( Opri i camera imediat ce sim i i un miros neobi nuit sau fum n jurul ei. Nu scoate i niciodat acumulatorii cu minile neprotejate, deoarece exist pericolul s v arde i. ( Nu ine i i nu utiliza i niciodat camera cu minile ude. ( Nu lua i camera n locuri supuse unor temperaturi extrem de ridicate. n caz contrar, anumite componente se pot deteriora i, n anumite condi ii, camera poate lua foc. Nu folosi i nc rc torul, dac este acoperit (de ex. cu o p tur ). Aceasta ar putea produce supranc lzire i incendiu. ( Utiliza i camera cu grij pentru a evita arderea componentelor. Prin supranc lzirea unor elemente metalice ale camerei, se poate produce arderea unor piese. Acorda i aten ie urm toarelor situa ii: La folosirea continu pe o perioad mai lung de timp, camera se nc lze te. Dac ine i camera mai mult timp n acest stadiu, se poate arde. n locuri cu temperaturi extrem de joase, temperatura camerei poate fi inferioar temperaturii de ambian . Dac este posibil, purta i m nu i cnd folosi i camera n condi ii de temperatur joas . ( Fi i atent la cureaua de transport. Fi i atent la cureaua de transport, cnd ave i camera la dumneavoastr . Se poate ag a u or de alte obiecte i provoca daune importante.

Recomand ri pentru utilizarea acumulatorului


Respecta i urm toarele indica ii pentru a evita scurgerea, supranc lzirea, arderea, explozia acumulatorilor sau provocarea de scurt-circuite sau incendii.

PERICOL
Aceast camer folose te un acumulator litiu-ion recomandat de Olympus. ncarca i acumulatorul cu nc rc torul specificat. Nu folosi i alte nc rc toare. Nu nc lzi i i nu arunca i n foc acumulatorii. Ave i grij cnd transporta i sau depozita i acumulatorii pentru a evita contactul cu orice obiecte metalice ca bijuterii, ace, agrafe etc. Nu ine i niciodat acumulatorii n locuri aflate n b taia direct a razelor de soare sau la temperaturi crescute n vehicule ncinse, n apropierea unor surse de c ldur etc. Pentru a evita scurgerea sau deteriorarea acumulatorilor, urma i instruc iunile privitoare la utilizarea lor. Nu ncerca i s le dezasambla i sau s le modifica i, prin sudur etc. Dac lichidul din acumulatori intr in ochi, sp la i imediat ochii cu ap rece i curat i consulta i un medic. Nu l sa i niciodat acumulatorii la ndemna copiilor mici. Dac un copil nghite accidental un acumulator, apela i imediat la un medic.

11
Altele

RO

119

AVERTISMENT!
ine i acumulatorii tot timpul ntr-un loc uscat. Pentru a evita scurgerea i supranc lzirea sau a provoca incendiu sau explozii, folosi i doar acumulatorii recomanda i pentru folosirea cu acest produs. Introduce i acumulatorul cu grij conform descrierii din instruc iunile de folosire. Dac acumulatorii nu au fost renc rca i n perioada de timp specificat , nu-i mai renc rca i i nu-i mai folosi i. Nu folosi i acumulatori cr pa i sau rup i. Dac acumulatorul curge, se decoloreaz sau se deformeaz , sau dac reac ioneaz anormal n timpul utiliz rii, opri i camera. Dac lichidul din acumulator curge pe haine sau piele, scoate i hainele i sp la i imediat locul cu ap rece i curat . Dac lichidul v arde pielea, consulta i imediat medicul. Nu supune i acumulatorii la ocuri puternice sau vibra ii continue.

ATEN IE
nainte de nc rcare, verifica i acumulatorul de scugeri, decolor ri, deform ri etc. Acumulatorul se poate nc lzi n cazul unei utiliz ri ndelungate. Pentru evitarea unor arsuri minore, nu o scoate i imediat dup ce a i folosit camera. Scoate i ntotdeauna acumulatorul din camera, dac nu o ve i folosi un timp mai ndelungat. Aceast camer folose te un acumulator litiu-ion aprobat de Olympus. Nu folosi i alte tipuri de acumulatori. Pentru o folosire corect i n siguran , citi i cu aten ie instruc iunile de folosire a acumulatorilor nainte de a-i utiliza. Dac contactele acumulatorilor se ud sau devin unsuroase, contactul poate s nu se realizeze. terge i bine acumulatorul cu o crp uscat nainte de folosire. nc rca i ntodeauna acumulatorul pe care l folosi i pentru prima dat sau dac nu l-a i folosit vreme mai ndelungat . Cnd folosi i camera cu acumulatori la temperaturi sc zute, ncerca i s feri i camera de frigul direct i s economisi i ct mai mult energie. Un acumulator care s-a desc rcat la temperaturi sc zute poate fi reutilizat dup ce a fost readus la temperatura camerei. Num rul fotografiilor pe care le realiza i depinde de condi iile de fotografiere sau de acumulator. nainte de a pleca ntr-o c l torie lung , n special n str in tate, procura i-v acumulatori de rezerv . Un acumulator recomandat poate s nu fie u or de ob inut n timpul c l toriei. V rug m s recicla i acumulatorii pentru a economisi din resursele planetei. Cnd atunca i acumulatorii uza i, asigura i-v c a i acoperit contactele i respecta i ntotdeauna legile i regulamentele locale.

Norme de folosire n mediul nconjur tor


Pentru protejarea tehnologiei de nalt precizie din acest produs, nu l sa i niciodat camera n locurile descrise mai jos, indiferent dac e vorba de utilizarea sau depozitarea ei: Locuri unde temperaturile i/sau umiditatea este crescut sau supus unor varia ii extreme. Razele directe ale soarelui, autovehicule nchise sau n apropierea altor surse de c ldur (sob , calorifer etc.) sau aparate de umidificare. n locuri cu nisip sau praf. Lng elemente inflamabile sau explozibile. n locuri umede, ca b i sau n ploaie. La folosirea unor produse cu design rezistent la ap , consulta i manualul de utilizare. n locuri supuse unor vibra ii puternice. Nu trnti i niciodat camera i n-o supune i unor ocuri sau vibra ii puternice. La montarea pe un trepied, regla i pozi ia camerei cu ajutorul capului trepiedului. Nu strmba i camera. Nu l sa i camera n b taia direct a razelor soarelui. Acestea pot deteriora obiectivul sau perdeaua obturatorului, pot determina pierderi de culoare, umbre pe dispozitivul de captare a imaginii, sau pot provoca incendii. Nu atinge i contactele electrice ale camerei i obiectivele interschimbabile. Nu uita i s pune i capacul la camer dup scoaterea obiectivului. nainte de a depozita camera pentru o perioad mai ndelungat , scoate i acumulatorul. Alege i un loc rece i uscat pentru depozitare pentru a preveni formarea de condens sau mucegai n interiorul camerei. Dup depozitare, verifica i camera pornind-o i ap snd pe declan ator pentru a v asigura c func ioneaz normal. Respecta i ntotdeauna restric iile de mediu descrise n manualul de utilizare al camerei.

11
Altele

120

RO

Monitorul LCD
Nu ap sa i puternic pe monitor; n caz contrar, imaginea poate deveni neclar la redare i exist pericolul de a deteriora monitorul. O linie luminoas poate ap rea n partea superioar / inferioar a monitorului, dar aceasta nu nseamn existen a vreunei disfunc ionalit i. Cnd subiectul este v zut n diagonal n camer , marginile pot ap rea n zigzag pe monitor. Aceasta nu este o disfunc ionalitate; n modul redare va fi mai pu in evident. n locuri cu temperaturi sc zute, monitorul LCD poate avea nevoie de mai mult timp pentru a se activa sau culorile se pot schimba temporar. Dac folosi i camera n locuri extrem de reci, n-ar fi r u s mai ine i din cnd n cnd camera ntr-un loc cald. Un monitor LCD cu performan e slabe din cauza temperaturilor sc zute i revine la temperaturi normale. LCD-ul folosit pentru monitor este realizat pe baza unei tehnologii de nalt precizie. Oricum, pete negre sau luminoase pot ap rea n mod constant pe monitorul LCD. Datorit caracteristicilor sau unghiului din care v uita i la monitor, ncadratura poate s nu fie uniform n culoare i luminozitate. Aceasta nu este o disfunc ionalitate.

Obiectiv
Nu introduce i n ap i nu sp la i cu ap . Nu arunca i i nu exercita i o for mare asupra obiectivului. Nu ine i de partea mobil a obiectivului. Nu atinge i direct suprafa a obiectivului. Nu atinge i direct punctele de contact. Nu supune i la schimb ri bru te de temperatur . Respecta i limita temperaturii de operare.

Avertismente legale i altele


Olympus nu acord consultan sau garan ie pentru defecte, sau recompense pentru c tigurile care ar fi putut rezulta din folosirea legal a acestui produs, sau orice preten ii de la o ter persoan , provocate de folosirea n mod neadecvat a acestui produs. Olympus nu acord consultan sau garan ie pentru defecte, sau, n cazul tergerii fotografiilor, recompense pentru c tigurile care ar fi putut rezulta din folosirea legal a acestui produs.

Condi ii de garan ie
Olympus nu acord consultan sau garan ie, explicit sau implicit , despre sau privitor la orice informa ie con inut n aceste materiale scrise sau software, i n nici un caz nu are leg tur cu nici o garan ie comercial implicit sau declara ie de conformitate pentru orice scop particular sau pentru daune n consecin , incidentale sau indirecte (inclusiv, dar nu limitat la daunele pentru pierderea profiturilor comerciale, ntreruperea activit ilor comerciale sau pierderea informa iilor comerciale) care decurg din folosirea sau incapacitatea de a utiliza aceste materiale scrise, software-ul sau echipamentul. Anumite ri nu permit excluderea sau limitarea r spunderii pentru daunele n consecin sau incidentale, ceea ce nseamn ca restric iile de mai sus pot s nu se aplice n cazul dumneavoastr . Olympus i rezerv toate drepturile pentru acest manual.

Avertisment
Fotografierea neautorizat sau folosirea de materiale protejate de dreptul de autor pot viola legile de copyright. Olympus nu- i asum responsabilitatea pentru fotografierea neautorizat sau alte acte care ncalc dreptul de copyright al proprietarilor.

11
Altele

RO

121

Avertisment copyright
Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceste materiale scrise sau din software nu poate fi reprodus sau folosit indiferent de form sau mediu, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere i nregistrare, sau folosirea oric rei metode de stocare de informa ii i sistem de interogare, f r acordul scris al Olympus. Nu este asumat nici o responsabilitate pentru folosirea informa iilor cuprinse n aceste materiale scrise sau software, sau pentru daunele rezultate n urma folosirii informa iilor cuprinse n ele. Olympus i rezerv drepturile s modifice caracteristicile i con inutul acestei publica ii sau al software-ului f r aviz prealabil.

Avertisment FCC
Interferen e de radio i televiziune Schimb rile sau modific rile care nu au fost aprobate n mod expres de c tre produc tor pot anula dreptul proprietarului de a utiliza acest echipament. Echipamentul a fost verificat i s-a constatat c ndepline te normele pentru aparatele digitale Clasa B, n conformitate cu Art. 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate protec iei mpotriva interferen elor nocive provocate de echipamentele reziden iale. Acest echipament genereaz , folose te i poate radia energie pe frecven radio i, dac nu este instalat i folosit conform instruc iunilor, poate provoca interferen e sup r toare n radiocomunica ii. n orice caz, nu poate fi garantat c nu vor exista interferen e ntr-o instala ie particular . Dac acest echipament provoac totu i interferen sup r toare pentru recep ia radio sau TV, care poate fi stabilit prin nchiderea i deschiderea echipamentului, utilizatorul este sf tuit s reduc interferen a apelnd la una sau mai multe din urm toarele m suri: Regla i sau repozi iona i antena de recep ie. M ri i distan a dintre camer i receptor. Conecta i echipamentul la o priz dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consulta i distribuitorul sau un tehnician radio / tv specializat. Trebuie folosit doar cablul USB pus la dispozi ie de OLYMPUS pentru a conecta camera la portul USB al calculatorului (PC).

Orice schimb ri neautorizate sau modific ri ale echipamentului anuleaz dreptul de folosin utilizatorului.

al

Pentru clien i din America de Nord i de Sud


Pentru clien i din SUA
Declara ie de conformitate Num rul modelului : E-410 Nume comercial : OLYMPUS Parte responsabil : Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Num r de telefon : 484-896-5000

11
Altele

Verificat pentru ndeplinirea standardelor FCC PENTRU UZ CASNIC SAU PROFESIONAL Acest aparat este n concordan cu Art. 15 din regulamentul FCC. Folosirea este supus urm toarelor condi ii: (1) Acest aparat nu poate provoca interferen e sup r toare. (2) Acest aparat trebuie s fac fa oric ror interferen e primite, inclusiv interferen e care pot provoca o func ionare nedorit .

Pentru clien i din Canada


Acest aparat digital Clasa B ndepline te toate dispozi iile Regulamentului canadian pentru echipamente produc toare de interferen e.

122

RO

Pentru clien i din Europa


Semnul CE indic faptul c acest produs ndepline te normele europene de siguran , s n tate, mediu i protec ia consumatorului. Semnul CE indic faptul c produsul este comercializat n Europa.

Acest simbol [lad de gunoi cu ro i, t iat WEEE Anexa IV] indic faptul c , n rile Uniunii Europene, echipamentele electrice i electronice uzate trebuie colectate separat. V rug m, nu arunca i echipamentul n gunoiul casnic. V rug m, folosi i spa iile de colectare existente n ara dumneavoastr pentru acest produs.

Folosi i numai acumulatori i nc rc toare autorizate


Recomand m insistent folosirea cu aceast camera doar a acumulatorilor i a nc rc toarelor autorizate de Olympus. Folosirea unui acumulator i/sau a unui nc rc tor care nu este original poate produce incendii sau r nire din cauza scurgerilor, supranc lzirii, aprindere sau deteriorarea acumulatorului. Olympus nu- i asum responsabilitatea pentru accidente sau defecte rezultate din folosirea unui acumulator i / sau a unui nc rc tor care nu sunt originale Olympus.

Clauze de garan ie
1. Dac acest produs prezint defec iuni, de i a fost utilizat n condi ii corespunz toare (cu respectarea instruc iilor de utilizare i ntre inere puse la dispozi ie la cump rare), n primii doi ani dup achizi ionarea de la un distribuitor autorizat Olympus n aria comercial Olympus Imaging Europa GmbH, dup cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com, acest produs va fi reparat, sau la propunerea Olympus nlocuit, gratis. n aceast situa ie, pentru a beneficia de garan ie, clientul trebuie s prezinte produsul i certificatul de garan ie nainte de expirarea termenului de doi ani de zile la distribuitorul de la care a achizi ionat produsul sau la orice alt service Olympus din interiorul ariei comerciale Olympus Imaging Europa GmbH, dup cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com. n primul an de World Wide Warranty, clientul poate returna produsul n orice service Olympus. Nu n toate rile exist service-uri Olympus. 2. Clientul va transporta produsul la distribuitorul sau service-ul autorizat Olympus pe riscul propriu i va r spunde de toate costurile care deriv din transportul produsului. 3. Aceast garan ie nu acoper urm toarele situa ii, iar clientul va trebui s pl teasc taxa de repara ie, chiar dac defectarea a survenit n perioada de garan ie men ionat mai sus. (a) Orice defect survenit n urma folosirii incorecte (de ex. opera iuni care nu sunt men ionate n instruc iunile de utilizare i ntre inere sau alte capitole etc.) (b) Orice defect care a survenit n urma repara iei, modific rii, cur rii etc. realizate de o persoan , alta dect un specialist autorizat de Olympus sau de un service Olympus. (c) Orice defec iune datorat transportului, c derii, ocurilor etc. dup achizi ionare produsului. (d) Orice defect provocat de foc, cutremur, inunda ii, tr snete sau alte calamit i naturale, poluare i surse de curent neregulate. (e) Orice defect ap rut n urma depozit rii neglijente sau improprii (de ex. depozitarea n condi ii de temperatur nalt i umiditate, n apropierea substan elor insecticide ca naftalin sau alte substan e periculoase etc.), ntre inerea necorespunz toare etc. (f) Orice defect provocat de acumulatorii uza i etc. (g) Orice defect provocat de nisip, noroi etc. care intr n produs. (h) Cnd acest certificat de garan ie nu este napoiat mpreun cu produsul. (i) Cnd sunt efectuate modific ri pe Certificatul de garan ie privind anul, luna i data achizi ion rii, numele clientului, numele distribuitorului i seria produsului. (j) Cnd documentul de achizi ionare nu este prezentat cu acest Certificat de garan ie. 4. Aceast garan ie se aplic doar produsului; garan ia nu se aplic accesoriilor echipamentului, de ex. carcas , curea de transport, capacul obiectivului sau acumulatori. 5. n termenii garan iei, singura responsabilitate care revine Olympus se limiteaz la repararea sau nlocuirea produsului. Orice responsabilitate pentru pierderi indirecte sau n consecin sau daune de orice tip provocate sau suferite de o defec iune a produsului, i n special orice pierdere sau daune provocate obiectivului, filmului, altui echipament sau accesoriilor folosite cu produsul sau pentru orice pierdere rezultat de ntrzieri ale termenului de repara ie sau pierderea de date este exclus . Aceasta nu afecteaz preverile legale.

11
Altele

RO

123

Observa ii privitoare la service pe perioada garan iei


1. Garan ia este valabil doar dac Certificatul de garan ie este completat corespunz tor de c tre Olympus sau un distribuitor autorizat sau n baza altor documente care con in dovezi suficiente. Pentru aceasta, asigura i-v c sunt completate corect numele dumneavoastr , numele distribuitorului, seria camerei, anul, luna i ziua achizi ion rii, sau c factura original sau chitan a (cu numele distribuitorului, data achizi ion rii i tipul produsului) sunt ata ate la Certificatul de garan ie. Olympus i rezerv dreptul s refuze repara ia gratuit , dac nici Certificatul de garan ie nu este completat, i nici documentele descrise mai sus nu sunt ata ate sau dac informa ia con inut este incomplet sau ilizibil . 2. Certificatul de garan ie nu se elibereaz n copie, de aceea p stra i-l la loc sigur. Consulta i lista pe pagina de internet: http://www.olympus.com pentru re eaua interna ional pentru service autorizat Olympus.

M rci nregistrate
IBM este marc nregistrat a Interna ional Business Machines Corporation. Microsoft i Windows sunt m rci nregistrate ale Microsoft Corporation. Macintosh este marc nregistrat a Apple Computer Inc. xD-Picture Card este marc nregistrat . Orice alt nume de companie sau produs este marc nregistrat i / sau m rci nregistrate ale respectivilor proprietari. Standardele pentru sistemele de fi iere pentru camer men ionate n acest manual sunt standardele Design Rule for Camera File System / DCF stipulate de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

11
Altele

124

RO

Index
Simboluri
W (alegerea limbii) ....................................... 70 WB (balans de culoare) .................................... 49 F (compensarea expunerii) .............................. 47 H / I (mod subacvatic) ................................ 70 0 (protec ie) ................................................... 61 < / Y / j (Telecomand / Autodeclan ator / Fotografiere n rafal ) ................................... 39 < CUSTOM ...................................................... 70 < EASY ............................................................ 70 7 FUNC IE ....................................................... 67 4 M surare centrat aproximativ .................. 46 e M surare digital ESP ................................ 46 n M surarea ncadraturii ................................ 46 nHI M surarea ncadraturii control lumin puternic ............................... 46 nSH M surarea ncadraturii control umbr ................................................ 46 W / X Meniu fotografiere ................................... 95 Y Meniu personalizat ......................................... 96 q Meniu redare ............................................... 96 Z Meniu setup ................................................... 97 j MUTED ......................................................... 52 i NATURAL ..................................................... 52 # SLOW ........................................................... 33 h VIVID ............................................................ 52 Balans de culoare presetat ................................ 49 Balans de culoare prin simpl ap sare pe buton V ............................. 49, 51 BEACH&SNOW g .......................................... 26 Beep 8 ............................................................ 69 Bli automat......................................................... 33 Bli de umplere # .............................................. 34 Bli oprit $ ........................................................ 34 Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i ! ............................................ 33 Bli super FP 1 .......................................... 38 Blocare AE ......................................................... 48 Blocarea focaliz rii ............................................. 31 Butoane cu ac ionare direct ............................. 16

C
C-AF (AF continuu) ............................................ 43 C-AF+MF ........................................................... 44 Cadru (chenar) AF ............................................. 42 CANDLE & ....................................................... 26 Capacul vizorului ............................................... 40 CARD SETUP ............................................. 63, 93 Carduri ........................................................... 5, 93 CF / xD .............................................................. 94 CHILDREN G ................................................... 26 CLEANING MODE ............................................ 92 COLOR SPACE ................................................. 54 CompactFlash ............................................... 5, 93 Compensarea balansului de culoare WB .......... 51 Compensarea expunerii F ............................... 47 Comutarea programului % ............................... 27 CONTRAST ....................................................... 52 Controlul de intensitate al bli ului w ................. 36 Copierea unui singur cadru ............................... 61 COPY ALL ......................................................... 60 Curea de transport................................................ 3 CUSTOM RESET SETTING .............................. 64

A
Acumulator .................................................... 3, 94 Acumulator litiu-ion ........................................ 3, 94 Adobe RGB ....................................................... 54 AE (expunere automat ) ................................. 108 AE BKT .............................................................. 32 AEL / AFL .......................................................... 66 AEL / AFL MEMO .............................................. 66 AF continuu (C-AF) ............................................ 43 AF ILLUMINAT. ................................................. 44 AF unic (S-AF) ................................................... 43 Afi aj index G .................................................. 56 Afi aj tip calendar .............................................. 56 Afi area informa iilor detaliate ..................... 19, 57 Ajutor pentru focalizare ...................................... 44 ALB & NEGRU ................................................... 59 ALL > ........................................................... 67 ALL ERASE ....................................................... 63 ANTI-SHOCK .................................................... 54 ARTIFICII ( ..................................................... 26 Auto focus .................................................... 31, 84 AUTO POP UP ............................................ 36, 67 Autodeclan ator Y ............................................ 39

D
Deschiderea diafragmei ..................................... 27 DIS MODE q ................................................... 26 DOCUMENTS @ .............................................. 26 DPOF.................................................................. 71

E
Easy printing ...................................................... 73 Editare JPEG ..................................................... 59 Editare RAW ...................................................... 59

B
B&W FILTER ..................................................... 52 BACKLIT LCD ................................................... 69 Balans de culoare WB ...................................... 49 Balans de culoare automat ................................ 49 Balans de culoare personalizat CWB ............... 50

F
FILE NAME ........................................................ 68 FIRMWARE ....................................................... 70 Focalizare manual (MF) ................................... 44 FORMAT (FORMATARE)................................... 93

RO

125

Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei A ............................................. 28 Fotografiere cu expunere lung bulb ........... 30, 40 Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului S ................................... 28 Fotografiere cu set ri reglate manual M ........... 29 Fotografiere n func ie de program P ................ 26 Fotografierea n rafal j ................................. 39 Fotografierea unui singur cadru o .................. 39 FRAME ASSIST ................................................. 20 Func ia de previzionare ..................................... 30

NIGHT+PORTRAIT U ..................................... 26 NOISE FILTER .................................................. 54 NOISE REDUCT. .............................................. 53 NTSC .................................................................. 70 Num r de pixeli .......................................... 46, 109

O
Obiectiv ........................................................ 4, 114 Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL ........ 114 OLYMPUS Master ............................................. 77

G
GRADATION ..................................................... 53

P
PAL..................................................................... 70 PANORAMA s ................................................ 41 PICT. TONE ...................................................... 52 PictBridge ........................................................... 73 PICTURE MODE ............................................... 52 PIXEL MAPPING ................................................ 92 PORTRAIT I ................................................... 26 Prevenirea tergerii accidentale 0 ................. 61 PREVIEW .......................................................... 67 Privire de ansamblu al sistemului ..................... 116 Privire de ansamblu pentru sistemul E ............. 116 Programare pentru tip rire ................................ 71 Protejarea unui singur cadru ............................. 61

H
HIGH KEY ......................................................... 53 Histogram .................................................. 57, 87 HQ ............................................................... 45, 87

I
ISO ..................................................................... 48

nc rc tor litiu-ion .......................................... 3, 94

R
Rata de comprimare .................................. 46, 108 RAW .................................................................. 45 REC VIEW .......................................................... 68 Redare succesiv m ....................................... 58 Redarea unei singure fotografii .......................... 55 REDEYE FIX (CORECTARE EFECT OCHI RO I)................................................... 59 Redimensionare Q .......................................... 59 Reducerea cantit ii de praf ........................... 6, 91 Reglarea lentilei ................................................... 6 Reglarea monitorului s ................................... 69 RESET PROTECT ............................................ 62 Rotirea imaginilor y .......................................... 58

L
LANDSCAPE L ............................................... 26 LANDSCAPE+PORTRAIT K ........................... 26 LIVE PREVIEW ........................................... 30, 67 LIVE VIEW BOOST ........................................... 67 LOW KEY .......................................................... 53

M
MACRO J ........................................................ 26 MACRO SUBACVATIC H ............................... 26 M rirea fotografiei la redare U ......................... 55 M surare AEL .................................................... 66 Meniu ................................................................. 17 Meniu de control ........................................ 15, 104 METERING ........................................................ 46 MF (focalizare manual ) .................................... 43 Microdrive ...................................................... 5, 93 MOD AF ............................................................. 43 Mod de fotografiere g ................................. 26 Mod de fotografiere cu bli setat automat .......... 33 Mod de fotografiere cu bli setat manual ........... 34 Mod de nregistrare D ........................45, 46, 100 Moduri de fotografiere simple ............................ 14 Mod de tip rire ................................................... 75 MONOTONE ..................................................... 52 MTP ............................................................. 69, 82

S
S-AF (AF unic) .................................................... 43 S-AF+MF ........................................................... 44 SATURATION ............................................. 52, 59 SEPIA ................................................................. 59 Setarea datei / orei X ....................................... 7 SHARPNESS .................................................... 52 SHQ ............................................................. 45, 87 SPORT J ......................................................... 26 SQ .........................................................45, 46, 87 sRGB ................................................................. 54 STORAGE ................................................... 69, 78 SUNSET * ....................................................... 26

N
NATURE MACRO r ....................................... 26 NIGHT SCENE G ............................................ 26 tergerea unei singure fotografii S ................... 62

126

RO

T
Telecomand < ................................................. 40 Temperatura de culoare ............................ 49, 108 Temporizator pentru lumina de fundal ........... 8, 69 Temporizator pentru stand by ........................ 8, 69 TEST PICTURE ................................................. 67 Tip rirea direct ................................................. 73 Tip rirea pe baza set rilor personale ................ 75

U
UNDER WATER WIDE I ............................... 26 USB MODE ....................................................... 69 Utilizarea selectorului rotativ .............................. 14

V
VIDEO OUT........................................................ 70 Viteza obturatorului ............................................ 27 Vizor ............................................................ 6, 103 Vizualizare live ................................................... 18

W
WB ..................................................................... 50

X
xD-Picture Card ............................................. 5, 93

RO

127

http://www.olympus.com/

Adres :

Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germania Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61 Livrare: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germania Coresponden : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germania

Suport tehnic pentru clien i n Europa:


V rug m s vizita i pagina http://www.olympus-europa.com sau suna i gratuit*: 00800 - 67 10 83 00 pentru Austria, Belgia, Danemarca, Elve ia, Finlanda, Fran a, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, Spania, Suedia. * V avertiz m c anumite servicii / companii de telefonie (mobil ) nu permit accesul sau cer un prefix suplimentar pentru numerele +800. Pentru rile europene care nu au fost enumerate mai sus i n cazul n care nu pute i contacta numerele men ionate, v rug m s folosi i NUMERE CU VALOARE AD UGAT : +49 180 5 - 67 10 83 sau +49 40 - 234 73 48 99. Serviciul tehnic de rela ii cu clien ii este disponibil ntre orele 9-18 CET (luni-vineri).

Distribuitori autoriza i
Romania: MGT Educational SRL sc. B, et2, Sector 1, B-dul Ficusului nr. 42A Bucuresti, 013975 Tel.: +40 21 232 88 94 / 5 / 6 / 7 / 8

2007 Printed in Germany OE 0.75 5/2007 Hab. E0414078