Sunteți pe pagina 1din 18

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
FORMULA VIEŢII Sola Scriptura Moldova

SPIRITISMUL
Cine este stăpânul lumii nevăzute?

Lecţia 6
Chişinău 2006
Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii


nevăzute?
Era în timpul celui de-al doilea război
mondial. Tânărul scoţian David McDonald,
căsătorit numai de un an cu Betty, este înrolat
ca paraşutist în armata britanică. Lună
de lună, scrisorile sale mângâiau durerea
îngrijoratei Betty, până când au încetat să mai
vină. În neliniştea crescândă, Betty primeşte
plicul cu chenar negru: „Soţul dvs. a căzut
eroic la datorie”. Înnebunită de durere, Betty
vrea să moară. Nimeni nu o poate abate de
la refuzul de hrană. O mătuşă o convinge să
meargă cu ea la o şedinţă de spiritism, unde
se crede că te poţi întâlni cu morţii. Betty
acceptă. „Minunea” se produce. Un glas,
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron. chiar glasul lui David, îi vorbeşte mângâietor,
îi deapănă amintirile, îi reaminteşte secrete
Corectură: Lucia Şcerbaţchi ştiute numai de ei doi! Mângâiată şi eliberată
Coperta: Veronica Stavarscaia de orice îndoială, Betty acceptă starea de
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu lucruri ca pe o stare mai bună. Într-o zi...

Istoria aceasta are un sfârşit surprinzător,


însă până atunci să lămurim
Sola Scriptura Moldova unele lucruri.
Chişinău, MD-2028, c/p 1023,
Cu paşi grăbiţi pătrund şi
tel. 022 280917, solamd@mail.ru
în ţara noastră multe forme
ale spiritismului. Tot mai
des întâlnim prin oraşe şi
ziare reclame cu oameni care
posedă o putere magică şi care

 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

ne pot prezice viitorul, ne pot aduce domeniul spiritismului este numai apoi un schimb de aşa-zise mesaje. întorsesem de acolo, încât mi-am
fericire sau chiar ne pot „întâlni” cu un capriciu. Oamenii sunt romantici Dar sunt aceste mesaje cu adevărat dat imediat seama că era în legătură
scumpii noştri care nu mai sunt deja şi simt nevoia de aventură şi emoţie. transmise de unchiul Ion? Există directă cu Dumnezeu. Cum ar putea
în viaţă. Oamenii cred că sufletele Cei mai mulţi încep cu ghicitul în atât de multe lucruri despre lumea fi explicat acest fapt?”
morţilor încă mai sunt printre ei cărţi, horoscop şi ajung până la spiritismului şi despre mediumi pe Aceasta este concluzia la care se
şi-i atenţionează cu privire la multe şedinţe de spiritism, ciocănituri în care nu le cunoaştem! Lucrez de ajunge de obicei. Aceasta este dovada
lucruri. Horoscoapele încep să aibă o masă, jocul de cărţi, globurile de mulţi ani în acest domeniu, dar mă care pare să fie universal acceptată.
putere extraordinară asupra multor cristal şi yoga. simt ca şi cum aş fi tot la grădiniţă”. Acesta pare să fie singurul criteriu de
oameni. Tot mai mulţi sunt captivaţi Omul aruncă mingile peste zidul Acest medium spune că a primit stabilire a adevărului. Nici un alt test
de conceptul de reîncarnare, lumii nevăzute şi cineva le azvârle sute de mesaje care, verificate mai nu este aplicat. Dacă se împlineşte fie
propovăduit de religiile orientale. înapoi. Cine? Omul crede că ştie... târziu, s-au dovedit a fi de la persoane şi numai o parte a prezicerii, atunci
Aceste lucruri sunt pline de mister şi Un medium, o femeie, considerată care nu mai existau de mult; şi îşi pune ea trebuie să fie adevărată. Nici nu
mulţi sunt ghidaţi în viaţă de ele. Dar ca fiind unul dintre cei mai celebri întrebarea: „Cum aş putea cunoaşte se pune problema verificării acestor
oare cine stă în spatele lor? De unde mediumi din Los Angeles, afirmă: dacă un anumit mesaj l-am primit mesaje spiritiste cu ajutorul unor
ştie un om sau o stea care îmi va fi „Ştiu să comunic cu lumea nevăzută, direct de la persoana specificată sau criterii demne de încredere. Mii de
mersul vieţii? dar cine poate spune de unde de la o altă autoritate?” suflete sincere nici nu s-au gândit la
Omul de parcă joacă volei, primesc aceste comunicări? Cum am Şi ne întrebăm din nou! Cine posibilitatea existenţei unui element
aruncând mingi dincolo, peste zidul putea şti că mesajul vine într-adevăr azvârle înapoi mesaje? Vocile pe care supranatural în aceste mesaje, care să
le auzim pot veni din lumea nevăzută. nu aibă nici o legătură cu Dumnezeu.
Dar cui aparţin aceste voci? Spun Acestor oameni nici nu le-a trecut
ele adevărul? Şi chiar dacă spun, prin minte că un miracol poate
care este scopul lor? Au venit să ne însemna minciună. Nenumărate
lumineze sau să ne înşele? mesaje din lumea nevăzută sunt
După ce a vizitat un spiritist, acceptate pentru simplul motiv
cineva a afirmat plin de entuziasm: că „nimeni altcineva n-ar fi putut
„Mi-a spus cu atâta exactitate unde furniza astfel de informaţii”.
fusesem în acea zi şi când anume mă

Dezlegarea secretului
O actriţă a sărit de la etajul 14 al unei clădiri new-yorkeze, purtând
lumii nevăzute, şi cineva îi aruncă de la persoana al cărui nume ne este asupră-i o Biblie, o cruce şi un bileţel, cu următoarele cuvinte: „M-am dus
mingile înapoi. Cine? Este jocul transmis de spirit? Să presupunem că în Paradis...”
periculos? Ar trebui s-o ştim! văd o umbră înălţându-se în preajma Aşa să fie oare? Unde pleacă omul când moare? Poate moartea să fie
Unii experţi consideră că, pentru dumneavoastră care, după cum mi numită „plecare”? Şi care morţi revin să comunice cu cei vii? Sunt ei oare
cei mai mulţi, interesul faţă de se spune, se numeşte Ion; are loc conştienţi de ceea ce se întâmplă aici, pe pământ? Toţi dorim să cunoaştem

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

atunci când un cortegiu funerar trece aceste personalităţi nu ştiau că, în spatele roţilor cârâitoare
pe lângă casă, trebuie să închizi uşile ale „Turcului”, se afla un omuleţ, Michel Mouret, ascuns
şi ferestrele ca să nu intre cumva cu dibăcie prin sertarele „automatului”, care trăgea
duhurile în casă. Sau faptul că duhul sforile, neştiut de nimeni...
celui mort mai umblă printre cei vii Astfel cum Mouret s-a aflat în spatele „Turcului”,
40 de zile. Dar rămâne în umbră cea la fel şi istoria omenirii are pe cineva în spate. O altă
mai sigură părere. Există o Carte care istorie... Ne-am obişnuit deja cu dezvăluirea secretelor şi
spune că morţii nu pot comunica cu arhivelor regimurilor totalitare, războaielor mondiale şi
cei vii, o carte veche, numită Biblia. a altor evenimente istorice. Ştim că puterea comunismului
Unele cărţi îşi uimesc cititorii a fost plătită cu preţul a milioane de jertfe, am aflat de
prin minunile fenomenelor spiritiste. urgiile care s-au petrecut în lagărele de concentrare naziste,
Altele declară că ne fac cunoscută continuăm să descoperim secretele războiului rece dintre
ce este dincolo. Iată de ce sunt atât de înţelepciunea fiinţelor altor planete, Uniunea Sovietică şi Statele Unite. În acelaşi timp, înapoia
populate întrunirile spiritiste, iată de iar altele pretind că transmit cortinei, dincolo de lumea văzută, există ceva ce influenţează
ce atâţia bărbaţi şi femei nu rezistă mesajele unor nave spaţiale care mersul istoriei, direcţia omenirii.
tentaţiei de a comunica cu spiritele plutesc deasupra planetei noastre. Ultima carte din Biblie se cheamă „Descoperire”.
celor dispăruţi. Iată în ce constă vraja Toate aceste cărţi se bazează pe unul În limba greacă, în care a fost scrisă cartea, cuvântul
spiritismului. şi acelaşi concept, că „oamenii nu „Descoperire” se traduce prin „Apocalypsis”. De 1.900
Milioane de oameni sunt convinşi mor”, că oamenii nu pot muri. Însă de ani de când există, Apocalipsa descoperă elementele
că poţi să vorbeşti cu morţii. Poţi să nici una din aceste cărţi nu pretinde uimitoare din „zona nevăzută a lumii”, zonă ascunsă de
încarci camioane întregi cu cărţi care că este inspirată de Dumnezeu. Doar privirile omului.
susţin ideea – sub o formă sau alta Biblia este unicul Cuvânt special al „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au
– că morţii nu mor în clipa lui Dumnezeu către oameni. luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei...” (Apocalipsa
decesului lor fizic, ci trăiesc pe Cine ne azvârle înapoi mingile 12:7)
undeva, comunicând cu cei vii. Chiar din spatele zidului lumii nevăzute? Război în cer? Chiar şi acolo?? Un „balaur”... Cine s-ar putea ascunde sub
şi în Moldova este foarte răspândit Cu siguranţă, Scripturile au ceva de acest simbol?
acest crez. De exemplu, se spune că spus în acest sens. Apocalipsa 12:9 îl descoperă urgent pe „balaur”: „balaurul cel mare,
şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana”.
Când auzim de numele lui, prin minte ne trec tot felul de imagini. Din
nefericire, a ajuns „tradiţie creştină” faptul de a aşeza – alături de Dumnezeu
Războiul lumilor – un alt dumnezeu mai mic şi ticălos.
În popasul său din Viena (în 1806), după înfrângerea Austriei în bătălia
de la Austerlitz, împăratul Napoleon şi-a dorit o partidă de şah cu „Turcul”, „Inamic” ceresc?
jucătorul automat, inventat de baronul Wolfgang von Kempelen. Spre surpriza Cum vine asta? Dumnezeu să aibă duşmani? Pe pământ, un om poate
şi satisfacţia multora, jucătorul mecanic l-a bătut pe Napoleon! Mai târziu, avea mulţi duşmani: un bătăuş, un câine rău... duşmani mari sau mici, chiar
„Turcul” a cutreierat Europa şi America, jucând cu multe figuri ilustre. Toate nevăzuţi (microbi, viruşi).

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

Nu tot aşa este în cer. Dumnezeu nu e om. El este Creatorul Atotputernic şi Ce şi-a mai dorit Lucifer, căci el deja era cel dintâi dintre îngeri: toţi îngerii
Atoateştiutor, şi nu o creatură. El este singurul Stăpân divin. Cine ar putea să I corului ceresc se supuneau baghetei sale! Ah, era visul acela... „scaunul de
se împotrivească? Cine ar putea să se lupte cu El? Ca o comparaţie: domnie”. Dorinţa de a fi ca Dumnezeu.
poate exista o luptă între un boxer şi un melc? Şi atunci poate
exista un război în cer? Din partea lui Dumnezeu,
hotărât nu. Căci El conduce întregul univers.
Natura Războiului.
Dar Dumnezeu, atunci când a creat fiinţe „după Când spui „război”, te gândeşti la Ex-Lucifer ştia prea bine că nu-
asemănarea Sa” (Geneza 1:26), le-a dăruit voinţă liberă. instrumentele lui: de la măciucă... la L poate lovi direct pe Dumnezeu,
Altfel ar fi fost doar nişte roboţi incapabili de fericire. născociri electronice complicate. în schimb putea face război contra
Înzestrându-le cu libertatea alegerii, Dumnezeu risca ca La 23 octombrie 1959, câţiva imaginii Sale din mintea fiinţelor
fiinţele create să se poată răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. bandiţi, mascaţi şi înarmaţi cu inteligente din univers. Acesta este
Dar, pentru că Dumnezeu este iubire şi vrea în jurul Său numai pistoale automate, au pătruns în cel mai murdar război, o campanie
fiinţe fericite, El a acceptat acest risc. New York’s Morgan Guarantee Trust de distrugere de imagine. Este un
Dumnezeu nu l-a creat pe diavolul. Lucifer este fostul înger şi, prin îndrăzneală şi rapiditate, au război nu cu bombe, ci cu idei care
care a căzut. Biblia îl prezintă ca „Luceafăr strălucitor, fiul furat 13 milioane de dolari în câteva pătrund până în adâncul sufletului
zorilor”. Lucifer (purtător de lumină) a fost numele lui Satana, minute. cuiva, idei care uneori nu mai pot fi
pe când era încă un înger curat, în Eden, lângă Dumnezeu. Scenariul de mai sus este dezrădăcinate... Este războiul dintre
Apoi Biblia ne descrie motivul care a dus la căderea şi la demodat. Astăzi există metode mult adevăr şi minciună. Vi s-a întâmplat
izbucnirea Războiului din cer. Proorocul Isaia descrie intenţia mai sofisticate de a ruina o bancă: vreodată să vă străpungă cuvintele
lui Lucifer de a se „înălţa până acolo, încât să fie „mai presus” să spargi coduri, prin reţeaua de cuiva ca un glonte în inimă? De
chiar „ca Cel Prea Înalt”. Majoritatea conflictelor armate Internet; sau şi mai rău: să lansezi obicei sunt puşi la închisoare cei
din istoria omenirii s-au declanşat pe motiv că cineva dorea zvonuri în mass-media şi să strici care omoară, produc traume fizice,
scaunul de domnie al altcuiva. Setea de putere stă în spatele imaginea băncii. Iar rezultatul va fi dar dacă ar fi să fie închişi bârfitorii,
tuturor războaielor dintre naţiuni şi dintre oameni. Iar profetul falimentare totală. mincinoşii probabil că închisorile
Ezechiel îl descrie ca pe un heruvim cu aripile întinse, slujind pe Dumnezeu Războiul din cer nu era o ar fi umplute. Şi totuşi cuvintele pot
în Eden, ca maestru de muzică (Ezechiel 28:13), desăvârşit şi fără prihană... confruntare cu săgeţi, prăştii... şi avea consecinţe mai dăunătoare ca
până când s-a găsit nelegiuirea în el, prin aceea că „i s-a îngâmfat inima”. nici cu arme de foc, ci un război al acţiunile.
Mândria! Ea n-ar exista atâta timp cât creatura ar fi singură în univers. minciunii.
Şi ce este în esenţă mândria? Ca să fim după chipul şi asemănarea Sa,
Dumnezeu ne-a construit pe un principiu fundamental, numit „iubirea”. Prin Spiritismul: adevăr sau minciună?
natura ei, iubirea se investeşte: în părinţi, în prieteni, în soţ, soţie, în copii, în
aproapele, în natură, în idealuri, în realizări etc. Iubirea este ca un far, care
Vă mai amintiţi de Betty care se lasă convinsă de mătuşa sa şi merge
nu se luminează pe sine, ci luminează ce este în jur. Însă atunci când iubirea
la o şedinţă de spiritism? Acolo aude un glas, chiar glasul lui David, care
mea se investeşte doar în mine însumi, atunci apare o problemă. Tocmai asta
îi vorbeşte mângâietor, îi deapănă amintirile, îi reaminteşte secrete ştiute
s-a întâmplat cu Lucifer: minunatul înger a început să-şi investească apoi
numai de ei doi!
capacitatea de a iubi în propria sa persoană. El a ajuns egoist.
Întrebări-cheie: Pot morţii să comunice cu noi, să ni se adreseze? Chiar

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

David i-a vorbit lui Betty? Unde merg se găseşte în Geneza 2,7 şi este în răspundeau cu prima afirmaţie,
oamenii după moarte? Şi ce e moartea? opoziţie cu părerea filosofilor greci. Să Biblia o indică categoric pe a doua.
Spuneţi-mi ceva despre starea în moarte! urmărim atent: „Domnul Dumnezeu Putem ilustra definiţia din
David Livingston, misionar şi a făcut pe om din ţărâna pământului, Geneza 2,7 astfel: hidrogenul este un
explorator al Africii, era adesea chemat i-a suflat în nări suflare de viaţă şi gaz care arde; oxigenul în schimb este
de şefii de trib la o discuţie personală: „Şi omul s-a făcut astfel un suflet viu”. un gaz care întreţine arderea. Unirea
la voi mor oamenii? Ai vreun leac contra Simplificat, aceasta arată cam aşa: oxigenului cu hidrogenul produce
morţii?” Toţi aceştia erau moştenitorii ţărână + suflare = suflet viu apa. Produsul acesta este ceva cu
unor vechi tradiţii spirituale. Cei mai mulţi totul nou. Nu e gaz, nici nu arde, nici
credeau în nemurirea sufletului, într-o Aţi observat? Dumnezeu nu i-a nu întreţine arderea.��������������
Sau,
�������������
gândiţi-
viaţă după moarte, într-o existenţă mai dat omului un suflet; nu i-a pus în trup vă la ecuaţia: bec + curent electric =
un suflet preexistent. Dumnezeu i-a lumină. Becul fără curent electric nu
bună decât viaţa pământească. Şi, cu toate
dat doar suflare, vitalitate, energie produce lumină şi curentul electric
acestea, rămâneau nesiguri faţă de crezul
de viaţă impersonală, pe care o fără bec la fel. În schimb puse alături
lor. O fi iad sau reîncarnare? Un cer incolor
are orice făptură vie, de la plante, devin o sursă de lumină.
sau existenţă corporală lipsită de pasiuni?
Purgatoriu sau Nirvana? Nenorocirea este animale, până la om.
Ascultaţi: „Omul şi dobitocul au Acum să parcurgem calea
că nimeni nu poate garanta că este aşa şi că inversă: dacă din om, din „suflet
aceeaşi suflare şi omul nu-l întrece cu
nimeni nu s-a întors „de acolo”... Nimeni viu”, Dumnezeu îşi trage înapoi
nimic pe dobitoc” (Eclesiastul 3:19).
nu ştie. suflarea de viaţă (Eclesiastul 8:8;
„Suflarea omului este o lumină
Pitagora (sec. VI î.Hr.) scria: „Sufletul 12:7; Psalmi 104:29), ce mai rămâne?
(energie) a Domnului” (Proverbe
este răsuflarea zeilor pusă în corp omenesc Ţărâna!
20:27). „Toate vieţuitoarele te
drept pedeapsă”. Timid, el credea şi în Şi sufletul, unde este? Unde-i
aşteaptă..., îţi trimiţi Tu suflarea, ele
migraţia sufletelor. Aristotel (sec. IV apa, dacă din ea scot hidrogenul?
sunt zidite” (Psalmi 104:27,30). Iar ca
î.Hr.) compara viaţa terestră cu soarta Unde-i lumina dacă întrerup curentul
urmare a unirii materiei (organizată
prizonierului pe care piraţii îl leagă de un de la bec? Nu mai e. Fiind un produs,
special de Dumnezeu) cu suflarea
cadavru, faţă în faţă, lăsându-l să se stingă de sufletul se dezstructurează; pur şi
de viaţă, omul devine astfel un suflet
groază şi foame. Trup şi suflet sunt nedrept simplu încetează să mai existe. Ştiaţi
viu. Ce este sufletul? Este omul
legate împreună. Sufletul nemuritor tânjeşte că şi „sufletul” moare? (Ezechiel
întreg, complet, în acelaşi timp
disperat după dezlegarea de cadavru. Iar 18:4: „Sufletul care păcătuieşte
inteligent, afectiv şi voluntar. Este
moartea îi este eliberatorul. Filozofia greacă va muri”; Matei 10:28: „El poate
omul ca fiinţă vie, luat în totalitate
vorbeşte întotdeauna despre trup şi suflet, nimici sufletul şi trupul”). Aceasta
(uneori şi animalele sunt denumite
ca despre două părţi contrare, vrăjmaşe. este moartea.
„suflete vii”: Geneza 1:21,24, tradus
O, de s-ar strica mai repede „colivia”
cu „vieţuitoare”).
(trupul), ca „pasărea” (sufletul) să poată
Ce ziceţi, cum este corect:
zbura, eliberată.
„omul are un suflet” sau „omul
este un suflet”? Dacă păgânii greci
Definiţia de bază a naturii umane

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

Adevărul despre moarte Aşa s-a întâmplat şi cu creştinismul. Unda tulbure a păgânismului, izvorâtă
din Babilon şi purtată în Egipt, a fost preluată de Socrate care a vizitat templul
Nu se putea ca diavolul să nu altereze şi acest adevăr simplu şi raţional!
soarelui, a lui Eknaton. Aici şi-a găsit el răspunsul filozofic, hrănind cu teza
Când le-a oferit libertate de alegere, Dumnezeu i-a prevenit pe primii părinţi de
“nemuririi sufletului” pe Platon, Aristotel şi şcolile filozofice greceşti. Din el s-au
urmările dezastruoase ale neascultării: „vei muri negreşit” (Geneza 2:17). Satana
adăpat gnosticii, falşii creştini, infiltrând erezia în mentalitatea pură a primei
putea să-i determine pe Adam şi Eva să păcătuiască doar în cazul în care i-ar fi
biserici În secolul al II-lea, Iustin Martirul (în „Contra iudeului Filon”, cap. 50)
convins că urmările neascultării de Dumnezeu nu sunt chiar atât de grave. Asta
încă scria: „Dacă întâlniţi persoane care-şi zic creştini, dar care zic că sufletele
a şi făcut, minţind fără ruşine: „Hotărât că nu veţi muri” (Geneza 3:4), cu alte
lor sunt luate la ceruri de îndată după moarte, şi care neagă (astfel) învierea
cuvinte, „pentru că nu e păcat ceea ce vă îndemn să faceţi, nici nu poate fi vreo
morţilor - pe aceştia să nu-i socotiţi creştini”.
răsplată amară; ci pur şi simplu moartea este o altă stare de existenţă, evident
La numai 25 de ani, „strălucitul” Athenagoras, filozof creştinat, adaugă
superioară, divină, când „veţi fi ca Dumnezeu”.
doctrina nemuririi la doctrina învierii, argumentând din ... filozofi!
Aveţi aici, prieteni, două teze fundamentale: afirmaţia lui Dumnezeu
În jurul anului 200, Tertulian credea în nemurirea şi conştienţa sufletului
– „veţi muri negreşit” şi minciuna diavolului – „hotărât că nu veţi muri”. Pe
în moarte, în 250 d. Hr. Origene - mare teolog - pune bazele platonismului
unul din aceste două fundamente, trebuie să clădiţi: fie o viaţă subordonată,
în teologia creştină, susţinând preexistenţa, ba chiar migraţia sufletelor.
legată de Dumnezeu, Dătătorul vieţii; fie o viaţă de răzvrătire, independentă
Până să fie declarat eretic (la 200 de ani post-mortem), Origene este sorbit
de Dumnezeu, întrucât sunteţi chiar nemuritori. Dvs. pe cine credeţi? Pe Tatăl
de Atanasie, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa etc. Fiind socotit „patriarhul
- Dumnezeu sau pe „tatăl minciunii” (Ioan 8:44)?
teologiei”, în jurul anului 400 sfântul Augustin (tot filozof) combină laolaltă
Desigur că, uimiţi, vă întrebaţi: Cum a fost cu putinţă să pătrundă această
neoplatonismul cu creştinismul, iar peste 1000 de ani Conciliul Luteran
cumplită erezie a nemuririi sufletului în teologia şi practica creştină?
V, prin papa Leon al X-lea (1513), sanctifică „dogma nemuririi naturale a
sufletului”: „Condamnăm şi reprobăm pe toţi cei ce afirmă că sufletul inteligent
Arva şi Rhonul sunt două
este muritor...” Rhonul a înecat Arva!
râuri care se revarsă în lacul
Leman, lângă Geneva, Elveţia.
Iată cum, în consecinţă, spiritelor de demoni li se deschide oficial calea.
Arva izvorăşte din Alpi şi poartă
Ceea ce Dumnezeu a interzis categoric (Deuteronom 18:10,11: „Să nu fie la
unda lui curată spre lac. Rhonul
tine... nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor
poartă ape îmbâcsite, murdare
al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă
spre acelaşi loc de vărsare. Dacă
duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.”) devine o dulce
priveşti de pe malul lacului, zăreşti
„comuniune”, o luminoasă speranţă şi regăsire de sens în „creştinism”.
două unde de apă înaintând o
vreme împreună în lac, distincte
Glasul lui David i-a vorbit lui Betty şi i-a reamintit secrete ştiute numai de
una faţă de cealaltă. Mâhnit,
ei doi. Permiteţi-mi să vă întreb: sunteţi siguri că nimeni altul nu cunoaşte
constaţi că apa limpede a Arvei
acele secrete familiale, acele detalii intime, care îi conving atât de uşor pe
se tulbură, îşi pierde curăţia până
sutele de căutători? Lumea spiritismului nu este departe, ci chiar aici, în jurul
când dispare, înghiţită cu totul de valurile
nostru. Cu destul timp în urmă, poliţia criminalistică a prins un adolescent
Rhonului.
care, după ce s-a jucat cu un copil de trei ani, l-a aruncat în fântână şi a
fugit. Când a fost anchetat: „De ce-ai făcut-o?”, Iosif a răspuns uimit: „Nu

Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

ştiu... Parcă m-a mânat o putere mai tare ca mine... N-am vrut”. Lumea
spiritismului e chiar la spatele nostru.
Dacă acest lucru este adevărat, dacă spiritele întunericului se află chiar
Colecţia diavolului
aici – e drept, în afara razei noastre vizuale, dar urmărindu-ne tot timpul
– nu credeţi că ele cunosc câteva dintre secretele familiilor noastre, la fel de • Ghicirea şi datul în cărţi.
bine ca şi noi? Şi dacă în lumea spiritelor se află îngeri căzuţi gata să mintă, În Statele Unite se pot vedea frecvent
precum afirmă chiar spiritiştii, vă daţi seama de urmări, de ceea ce se poate pe străzi afişe cum ar fi: „Cabinet de ghicire.
întâmpla? Spirite înşelătoare şi talentate + o cantitate uriaşă de informaţie Vă rugăm să intraţi. Deschis la orice oră din
+ minciuna + puterea de a fi invizibili = mixerul spiritismului. zi şi din noapte”. Este ispititor. Cine n-ar dori
Acum vă daţi seama că o experienţă poate fi supranaturală şi totuşi să să ştie cum va decurge călătoria sau dacă va
nu vină de la Dumnezeu? Că poate avea loc o minune care să fie totuşi o fi primit bine sau rău. Datul în cărţi este una
minciună? dintre multele măşti, în spatele cărora se
Astfel deci, dacă aruncaţi mingea peste zidul lumii nevăzute şi această ascunde diavolul. Este cutremurător cât de
minge vă este azvârlită înapoi, purtând scris pe ea un secret de familie, mulţi se ocupă cu ghicitul în cărţi. Se doreşte
aceasta nu înseamnă neapărat că soţul sau soţia v-a azvârlit-o! Aceasta arată cunoaşterea viitorului sau deciziile care să fie
doar că spiritele ştiu să scrie... ! luate.
În viaţa de toate zilele, poliţia ne sfătuieşte să fim atenţi. Să nu deschidem Totul poate începe de la nişte simple jocuri,
uşa oricărui străin, să punem lanţuri la uşă, să nu credem tot ce ni se spune, răspândite mai mult printre adolescente, prin
să nu ne lăsăm păcăliţi de uniforme de poliţişti şi să nu uităm că legitimaţiile care afli te iubeşte un băiat sau nu, cu cine vei
pot fi falsificate... Puteţi să puneţi lanţuri pe uşa apartamentului dvs. şi să vă fi în viitor ş.a.m.d. Par foarte nevinovate, nu-i
procuraţi cele mai sigure lacăte şi să legitimaţi cu mare atenţie orice străin aşa? Însă anume ele te pot împinge în viitor
care vă stă la uşă. Dar ce faceţi atunci când un locuitor al lumii spiritelor bate spre ghicitori sau horoscoape.
la uşa minţii dvs.? Sunteţi şi atunci la fel de atent? De obicei persoanele care se obişnuiesc
Minuni rele! Nu simple trucuri! Noi avem doar o simplă idee despre cu ghicitul nu vor mai fi în stare să ia decizii
inteligenţa, viclenia subtilă şi puterea grozavă a acestor spirite care urmăresc proprii, ci vor întreba numaidecât cărţile sau
toate acelaşi scop: să distrugă. Iată ce ne spune un alt verset al Bibliei: „Chiar vor folosi alte mijloace de a afla viitorul.
Satana se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11:14).
Satana nu apare în faţa noastră sub forma unei fiinţe josnice, cu copite • Interpretarea semnelor, alegerea
şi coarne, ci în chip de înger de lumină, iar demonii lui şi-au învăţat bine zilelor, cititul în palmă.
lecţiile şi nu descoperă adevărata lor identitate. Ei vin să ofere mângâiere, Interpretarea semnelor aparţine, de
ajutor, protecţie, câştigând încrederea noastră numai pentru a ne putea asemenea, ghicitoriei. Ce înţelegem prin
înşela mai bine. aceasta? Să dăm câteva exemple: o solniţă
răsturnată înseamnă ceartă; când cade un
cuţit sau o foarfecă şi rămâne cu vârful înfipt
înseamnă nefericire; când ai o mâncărime la
cap, mâna dreaptă sau nas, înseamnă că vei
primi o ştire; cifra 13 se consideră ca aducătoare

Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

de nenoroc; îmbrăcarea unei haine pe că ai văzut pisica neagră. Normal că ajutorul cărţilor de joc sau prin cititul în palmă, noi nu vom putea fi fericiţi.
dos aduce la fel nenoroc; să semeni într-o stare de spirit mai joasă poţi Este curios că nu vom putea uita cele prezise. Numaidecât ceea ce ni s-a spus
şi să plantezi în anumite zile sau la avea unele probleme. va avea o influenţă asupra noastră, vom aştepta poate cu frică apropierea
lună plină; să nu usuci rufe între Cititul în palmă ţine tot de evenimentului prezis. Şi se poate împlini, pentru că este cineva interesat în a
Crăciun şi Anul nou ş.a. Conştienţi ghicire. Mulţi sunt de părere că este face rău omului. De ce vrei să fii împovărat de aceste preziceri, obţinute prin
sau inconştienţi, acordăm unui ceva nevinovat. La unele târguri, ghicire şi alte practici oculte? Niciodată nu vei fi voios şi fericit din cauza lor.
semn sau unei întâmplări o anumită pentru o sumă mică, se citeşte viitorul Dimpotrivă, pentru toate acestea va trebui să plăteşti un preţ mare.
semnificaţie. Prin aceasta alunecăm în palmă.
repede într-o dependenţă totală, Un tânăr ne-a relatat istoria sa: • Astrologia, horoscopul, zodiacul.
arătând că interpretarea semnelor „Uimitor este faptul că cititorii în
este mai importantă pentru noi palmă se apropie de persoanele pe
decât faptul că asupra vieţii noastre faţa cărora se observă nefericire,
veghează un Dumnezeu viu. împovărare şi stres. Acest lucru s-a
În timpul Uniunii Sovietice, întâmplat şi cu mine în gara feroviară
atunci când conducerea dorea să a unui oraş din Rusia. Întorcându-
înlăture pe cineva mai înţelept ca mă în Moldova, la trecerea frontierei
să nu le încurce, era folosită anume dintre Federaţia Rusă şi Ucraina,
credinţa oamenilor în semne. Se vameşii ruşi mi-au confiscat banii.
cunosc cazuri când persoana care Am fost dat jos din tren şi dus în
„încurca” statului era urmărită şi vamă pentru întocmirea unui proces-
permanent în faţa ei se da drumul la verbal. După ce s-au încheiat toate
o pisică neagră. Pentru început era formalităţile, vameşii au promis că
doar ceva neplăcut, dar peste un timp mă vor urca în următorul tren spre
aceste persoane nimereau în spital Moldova. În timp ce aşteptam în gară
cu boli psihice. Oamenii începeau să următorul tren, nişte ţigănci au şi
creadă într-un fenomen supranatural venit cu oferta lor de ghicire şi citire în
care le aduce probleme, dar de fapt palmă. Cine ştie ce mi-ar fi spus acele
problema era imaginaţia lor şi cei care ţigănci dacă aş fi acceptat? Dar sunt
le puneau în faţă aceste pisici. Un artist sigur că aşa cum nu am uitat şi nu voi
rus are într-un cântec următoarea uita niciodată acel caz de confiscare Astrologia se ocupă cu prezicerea viitorului după poziţia corpurilor cereşti.
idee: pisica neagră este fugărită şi a banilor din vama rusească, la fel s- Un rol important îl au aici horoscopul şi zodiacul.
bătută de toţi, ca fiind aducătoare ar fi întâmplat cu prezicerea oferită”. Aproape nici o revistă ilustrată sau gazetă săptămânală nu poate renunţa la
de nenoroc, dar în fine doar pisica Diavolul ştie clipa când să lovească. sfaturi pentru viitor şi deci la horoscop. Publicaţiile care nu tipăresc horoscoape
neagră nu are noroc. Dacă crezi că Pe motiv că doreşte să te ajute în clipa se vând mai greu şi tirajul lor scade. Se relatează că, odată, astrologul unui mare
te poate influenţa un simplu fapt că cea mai grea, el îţi oferă un serviciu pe ziar n-a terminat horoscopul la timp. Ziarul, însă, trebuia tipărit. Aflându-se
o pisică a dorit să traverseze strada care nu-l vei uita niciodată. în criză de timp, un redactor s-a hotărât să tipărească un horoscop care fusese
înaintea ta, să ştii că te va influenţa şi Indiferent de modalitatea de publicat deja cu şase ani mai înainte. Se aşteptau la un potop de nemulţumiri
ţi se va strica dispoziţia doar pentru prezicere a viitorului, prin ghicire, cu şi obiecţii; dar n-a venit nici una. În cele din urmă, şi-au spus: de ce să mai

Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

plătim un astrolog? Pur şi simplu vom tipări horoscoape vechi, ceea ce au şi contează este că iniţial
făcut. Abia după o jumătate de an un cititor s-a plâns că semnul zodiacului nu harta zodiacului avea o altă
corespunde cu luna (doar semnul a atras atenţia, nicidecum conţinutul!). În destinaţie, decât cea prezentă.
realitate, horoscopul nu se potrivea. Însă restul sutelor de mii de cititori n-au Pericolul horoscopului este
observat nimic, acordând horoscopului o încredere oarbă. că oamenii se eliberează
Astrologia a luat naştere în valea Nilului, fiind folosită de oamenii de ştiinţă de orice responsabilitate în
a acelui timp pentru a face cunoscut populaţiei când trebuie aşteptat fluxul. luarea deciziilor. Totul este
Înainte ca tot acest misticism să se fi infiltrat, astrologia a fost, prin urmare, un lăsat în seama stelelor, iar
instrument agricol care îi informa pe oameni când să însămânţeze. Astrologia haosul şi disperarea sunt
a fost deci un instrument practic. rezultatul obişnuit.
Ivan Sanderson, cel care a demascat complet astrologia modernă, a dat, Chiar dacă la prima
din întâmplare, şi peste originea reală a „zodiacului”. În cercetările sale, el a vedere jocul cu horoscopul
găsit drept iniţiatori ai zodiacului pe anticii sumerieni. Sanderson arată că nu pare să fie o pierdere
există nici o legătură între astrologia antică şi zodiac: că acesta din urmă nu era nevinovată de timp,
altceva decât un fel de „hartă a drumurilor”, aşa cum se găsesc pe la companiile lucrurile nu stau deloc aşa.
petroliere din zilele noastre. Cu alte cuvinte, zodiacurile erau simple indicaţii Curând, cei care-l practică
rutiere pentru persoanele care porneau în orice direcţie din capul Golfului devin dependenţi de harta
Persic. lui – aceasta însemnând
Închipuiţi-vă acum că sunteţi negustori şi porniţi într-o călătorie de afaceri dependenţa faţă de puterile
din Sumeria înspre nord-vest. Veţi merge pe partea stângă a văii Mesopotamiei, nevăzute care lucrează în
până veţi ajunge la munţi şi, dacă aţi ajuns acolo, de ce veţi fi impresionaţi cel spatele hărţii. Şi pentru aceste
mai mult? De capre – capre de munte sălbatice, capre domestice, capre negre puteri nevăzute, horoscopul,
– caprele fiind primele animale îmblânzite de oameni ce trăiesc în acele locuri. şi mai ales felul în care-l
Prin urmare, segmentul stelei ce coincide cu direcţia nord-vest, de pe harta practică, nu este deloc un
sumerienilor, a fost numit „Capricorn” sau „ţinutul caprelor”. joc.
Ivan Sanderson a întocmit, în acelaşi mod, o schemă a celorlalte unsprezece Stelele au fost create fără
fragmente şi apoi a afirmat: „Aruncând o privire generală asupra întregului putere de alegere. Ele sunt
cerc numit zodiac, putem trage deci o singură concluzie: Zodiacul originar era fixate în orbitele în care au
pentru călătorii lumii antice tot ceea ce era vântul pentru marinari, acum câteva fost aşezate. Nu vi se pare
zeci de ani. Şi, datorită faptului că acei călători, care foloseau astfel de hărţi, erau ciudat ca omul – născut să
analfabeţi, a fost nevoie de nişte simboluri cât mai simple – capra neagră văzută fie liber – să îşi încredinţeze
din profil, care să reprezinte constelaţia „Capricornului”, un berbec văzut din destinul stelelor care nu pot
faţă, care să reprezinte constelaţia „Berbecului”, şi aşa mai departe... Având gândi?
această schemă întocmită, preoţii sumerieni au supus observaţiei un mănunchi Am dori să examinăm
de stele care puteau fi observate cu uşurinţă şi care, unite prin liniile imaginare, câteva aşa-zise interpretări
aveau înfăţişarea unei capre, a unui berbec; i-au învăţat apoi pe aceşti călători uimitoare ale zodiacului.
să le recunoască pe cer şi i-au trimis pe un drum sigur. Iubite cititor, să fii atent
Evident că această hartă antică are un şir de neajunsuri, însă ceea ce dacă te-ai născut în zodia

Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

berbecului. Dacă te-ai născut într- a persoanei, a caracterului lor. Dacă • Amulete şi talismane.
o altă constelaţie, trebuie să fii şi nu aparţii acestei zodii, întreabă-te Mulţi se jură pe puterea ocrotitoare a amuletelor. Obiecte fără viaţă, care
mai atent. Vei constata cu uimire că dacă nu ai şi tu o „inimă bună”. Cu au primit o anumită consacrare, ar păzi, chipurile, pe purtător de ghinioane şi
descrierea caracterului pentru cel din siguranţă, te străduieşti să faci binele. nenorociri.
zodia berbecului ţi se potriveşte şi ţie, Nu plănuieşti şi tu, adesea, mai mult Talismanele, sau obiectele aducătoare de noroc, se bucură de mare căutare.
chiar dacă aparţii unei alte zodii. decât poţi realiza? Trăsăturile de Mulţi automobilişti acordă mare importanţă purtării, în permanenţă, a unui
Astrologia spune: „Persoanele caracter ale celor născuţi în zodia talisman, a unui animal din stofă, a unui pantof de copil, a unei potcoave vechi
născute în zodia berbecului sunt leului se potrivesc, la fel de bine, sau a altor obiecte. Dar ocrotire adevărată şi pacea inimii nu putem obţine
adesea serioase şi hotărâte, cât şi tuturor oamenilor. niciodată de la aceste obiecte fără viaţă.
nervoase şi nestatornice. Îşi produc „Cei născuţi în zodia gemenilor Colecţiei diavolului aparţine şi obiceiul de „a bate în lemn”, pentru a evita
pierderi şi nenorociri prin decizii sunt săritori şi amabili, vorbele şi sau a fi ferit de boală, nenorocire sau nefericire. Cel care exprimă o dorinţă şi-
şi acţiuni grăbite şi, de obicei, faptele lor nu se potrivesc întotdeauna”. apoi bate în lemn de trei ori în realitate caută ajutor la diavol.
necugetate.” Nu este această caracterizare valabilă
Poate te întrebi uimit: „Cine mă pentru toţi? • Meditaţia transcendentală.
cunoaşte atât de bine?” Dar uimirea Prin astrologie nimeni nu află Această formă binecunoscută de meditaţie este practicată ca tehnică
va continua. Această caracterizare ceva ce nu ştia deja mai înainte. Este de relaxare şi ca mod de a „găsi soluţii pentru toate tipurile de probleme
este făcută la un mod atât de general, trist faptul că acest domeniu aparţine umane”. Termenul de transcendental înseamnă a trece de limitele obişnuite ale
încât se potriveşte oricui. Vezi dacă colecţiei diavolului şi că aici ne cunoaşterii, de la natural la supranatural. Persoana încearcă să elimine tot ce
nu ţi se potriveşte şi ţie! Nu eşti şi tu ocupăm cu lucruri pe care Dumnezeu i-ar putea distrage atenţia, negândindu-se la nimic, pentru a-şi elibera mintea;
adesea „serios şi hotărât”? Persoanele le-a interzis în mod categoric. ea încearcă să obţină conştiinţa divină.
din zodia berbecului sunt, în acelaşi „Te-ai obosit tot întrebând; să se Este foarte necesar să examinăm rădăcinile acestei false forme de meditaţie
timp, „nervoase şi nestatornice”. Nu ţi scoale dar şi să te scape cei ce împart atât de răspândite în bisericile creştine de azi. Dacă îi cunoaştem originile, vom
se potriveşte şi ţie? Nu ţi se întâmplă cerul, care pândesc stelele, care vestesc fi mai precauţi în privinţa practicilor ei înşelătoare.
şi ţie ca, uneori, să nu poţi lua decizia după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! Meditaţia transcendentală este o formă modernă a meditaţiei păgâne sau
cea mai bună? Cine nu este nervos Iată-i au ajuns ca miriştea, pe care o orientale, aduse în Occident de către Maharishi Mahesh Yogi, în 1959. Maharishi,
azi? Vei constata cu uimire că această arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din sau „Marele Profet”, pretindea că rădăcinile meditaţiei transcendentale îşi au
descriere a celor din zodia berbecului flăcări; căci nu va fi ca un cărbune, la începutul cu mii de ani în urmă, în Krishna, întemeietorul hinduismului. În
este astfel alcătuită, încât se potriveşte care se încălzeşte cineva, nici un foc la prelegerile sale, Maharishi Yogi afirma că meditaţia transcendentală nu este
tuturor oamenilor. care stă” (Isaia 47:13,14). nimic altceva decât o tehnică ştiinţifică de a te elibera de stres şi de a scădea
Despre cei născuţi în zodia leului Mulţi pot spune însă că ceea ce li presiunea sângelui, împreună cu alte beneficii, precum creşterea performanţei
se spune: „Persoanele din zodia se prezice se împlineşte cu exactitate. sexuale. El susţinea cu încăpăţânare că meditaţia transcendentală nu este o
leului au, în majoritatea cazurilor, Poate fi, ştiţi de ce? Pentru că acelaşi religie în sine şi că nu implică practici religioase, ci cu totul altceva.
o inimă bună şi plănuiesc mai mult vrăjmaş al omului doreşte să-l facă Dar ce se întâmplă în timpul meditaţiei? Meditaţia transcendentală cere ca
decât pot să ducă la îndeplinire”. Cei dependent şi-i provoacă intenţionat mintea cursantului să urmărească exact lucrul care i se pare mai firesc şi mai
născuţi în zodia leului vor spune că unele întâmplări. plăcut în acel moment. Meditaţia este în primul rând o practică şi numai după
aceasta constituie o descriere exactă aceea o teorie. Şi este important ca la început persoana să nu-şi folosească
deloc capacitatea de gândire intelectuală.
O persoană care doreşte să înveţe meditaţia transcendentală trebuie

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

să participe la cursuri de Un creştin ar trebui să fie cu totul împotriva unor asemenea practici, căci

a
instruire şi antrenare. După acestea sunt o adevărată închinare la idoli şi la oameni muritori şi concomitent

g
două cursuri introductive, aceste ritualuri exclud gândirea raţională a celui care se închină. Omul ajunge

o
persoana plăteşte taxa şi apoi dependent de acele stări de împlinire, iar controlul minţii este preluat de acele
merge la „iniţiere”, aducând spirite care stau în spatele acestei religii păgâne.

Y
cu sine un dar alcătuit din
fructe dulci, cel puţin şase • Yoga
flori proaspete şi o batistă Mulţi nu-şi dau seama că yoga este o disciplină spirituală în viaţa
nouă şi curată. religioasă a hinduşilor şi că ea reprezintă modalitatea de sfinţire pentru ei.
Aceste articole sunt puse Rădăcinile acestei practici îşi au originea cu mii de ani în urmă şi sunt destul de
într-un coş şi introduse în necunoscute şi neînţelese. Justin O’Brien, în cartea sa Christianity and Yoga: A
camera de instruire care este Meeting of Mystic Paths, defineşte yoga ca fiind „o ştiinţă ce conţine o serie de
foarte mică şi în care se află ritualuri. Deşi yoga nu este o religie în sine, învăţăturile ei practice sunt o parte
o masă cu portretul guru- din marile religii ale lumii... Ideea centrală este că natura esenţială a omului este
lui lui Maharishi deasupra. divină, perfectă şi infinită... Prin metodele de meditaţie de tip yoga, persoana
Pe această masă, pe care se poate elibera de întunericul indiferenţei şi poate deveni conştientă de natura
arde tămâie şi pe care se sa perfectă.”
află o lumânare aprinsă Cuvântul yoga, în limba hindusă, înseamnă uniune, iar yoghinii din India
în permanenţă, se pune şi o practică pentru a se uni cu zeii lor. Hatha yoga este o disciplină spirituală
coşul cu daruri. Ucenicul se care are scopul să-l unească pe om cu „sinele său superior” şi cu spiritele
află singur în acea încăpere supranaturale. Hatha yoga este, de asemenea, un mod de a controla funcţiile
împreună cu învăţătorul corpului care nu pot fi, în mod normal, controlate – respiraţia, cursul sângelui şi
său, care trebuie să fi fost metabolismul. Unii sunt atât de avansaţi în această artă spirituală a meditaţiei,
şi el obligatoriu instruit de încât pot să-şi oprească respiraţia pentru perioade lungi de timp.
Maharishi personal. Yoga şi meditaţia transcendentală au la bază
Ceremonia în faţa portretului durează o jumătate de oră şi constă dintr-o filozofii şi practici hinduse. Scopul suprem pentru
intonare uşoară a unei melodii în cuvinte din vechea limbă indo-europeană yoghinii avansaţi este acela de a se uni cu Brahma,
din India (înţelesul cuvintelor rămâne necunoscut pentru ucenic). În timpul spiritul universal dumnezeiesc. Cea mai populară
intonării melodiei cursantul rosteşte numele „maeştrilor” yoga din trecut şi formă de yoga în Occident este hatha yoga, care
se închină în faţa tabloului din cameră. La sfârşitul ceremoniei, ucenicului i constă din posturi fizice şi meditaţie, plus poziţia
se desemnează o „mantra”, adică un cuvânt din limba veche indo-europeană, specifică meditaţiei, „lotus”.
care trebuie repetat fără întrerupere în timpul meditaţiei şi pe care nu are voie Examinând mai profund creştinismul şi yoga,
nimeni să-l cunoască în afară de maestrul ucenicului. devine clar faptul că ele sunt cu totul diferite.
Practicând meditaţia transcendentală se ajunge la o „stare de împlinire”, Hinduşii se închină mai multor „zei”, pe când
asemănătoare senzaţiei din urma consumului de droguri. Dar Maharishi creştinii dau slavă unicului Dumnezeu Creator.
preferă să descrie această stare altfel: „Când persoana a atins performanţa de a- Hinduismul nu recunoaşte conceptele de păcat,
şi conştientiza permanent această stare, se cheamă că a atins nivelul conştiinţei judecată sau moarte, ci numai karma, reîncarnarea
cosmice, ţelul oricărui adevărat meditator”. şi nirvana.

Sola Scriptura  22 23 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

e A g e
A g e A g ew • Programe de televiziune şi jucării oculte
e w N e w NewNAge? formă nici măcar nu-şi dau seama că
N Ce este mişcarea au devenit
New Age este un amestec de crezuri
parte dintr-o mişcare atât
de puternică.
Cei mai mulţi părinţi nu au
stat niciodată să urmărească o
bazate pe spiritism, umanism şi pe Curentul New Age este atât de oră întreagă desenele animate cu
religii mistice orientale, precum interesant şi de divers, încât îi atrage care se distrează copiii lor zi de
hinduismul, buddhismul ş.a. New Age atât pe cei tineri, cât şi pe cei în zi. Însă aceasta ar fi o idee foarte
este o reînviere a practicilor oculte vârstă. Chiar şi copilaşii de trei ani bună, care i-ar ajuta pe părinţi să
şi spiritiste, precum reîncarnarea, sunt vrăjiţi de emisiuni spiritiste şi cunoască modalităţile ascunse în
meditaţia transcendentală, unitatea jocuri electronice Nintendo. care ocultismul şi ideile New Age au
cu Universul, panteismul (concepţie Unul dintre motivele pentru pătruns în programele pe care copiii
care identifică divinitatea cu întreaga care această mişcare pare atât de lor le urmăresc.
natură), numerologia, astrologia şi atrăgătoare se datorează faptului că Propaganda New Age, prin
alte fenomene psihice. Aşadar, New oferă un simţământ de control şi de aceste programe, aşează o altă
Age nu este de fapt un curent nou, putere. Promite creştere spirituală temelie pentru sistemul de valori
după cum şi Shirley MacLaine, unul „interioară”, descoperirea propriei şi credinţa copilului. Majoritatea
dintre adepţii organizaţiei, afirmă: persoane, ştiinţă şi înţelegere a dintre noi am fost crescuţi într-
„Nu este nimic nou în New Age. lumii spiritiste care ne înconjoară, o cultură iudeo-creştină. Astăzi,
Această mişcare este, precum au cunoaşterea viitorului şi unitatea copiii noştri cresc într-o cultură
dovedit cercetările, o combinaţie cu „Dumnezeu”. În gândirea New neopăgână, iar televizorul a devenit
între multe idei spiritiste antice cu Age, ceea ce tu decizi că este corect educatorul nedeclarat al maselor
privire la credinţă, natura realităţii, devine corect. Mai mult, nu există largi de oameni. Phil Phillips afirmă:
practica vieţii, ritual şi adevăr.” conceptul biblic de păcat, judecată „Copiii de astăzi sunt înscrişi la o
Mişcarea New Age încearcă să sau moarte. Există doar „karma”, şcoală de învăţare a religiei orientale,
rupă legăturile dintre Hristos şi om, realizarea personală şi ciclul vieţii filozofiei New Age, neopăgânismului
încurajându-i pe oameni să privească (reîncarnarea). şi ocultismului”.
mai degrabă înăuntru decât în Ce ar putea fi mai atrăgător Copiii între doi şi cinci ani
afară pentru a creşte spiritual şi a fi pentru firea omenească decât să se află, conform datelor A.C. Nielsen Company, douăzeci şi opt de ore pe
călăuziţi. Mişcarea New Age nu are creadă că nu există păcat, că nu există săptămână în faţa televizorului. Copiii între şase şi unsprezece ani vizionează
o structură clară, nici o listă de legi moarte, că putem deveni asemenea televizorul în jur de douăzeci şi trei de ore pe săptămână. Chiar dacă copilul
scrise şi nici un conducător uman. lui Dumnezeu sau că suntem deja nu se uită la televizor acasă, probabil că a vizionat desene animate spiritiste
Ea este alcătuită din oameni, aflaţi zei, mesaj transmis acum şase mii de sau programe care învaţă filozofii New Age la un prieten acasă sau la şcoală.
în grupuri mai mari sau mai mici, a ani în urmă de către bătrânul şarpe Dacă nici acest lucru nu s-a întâmplat, cel puţin va ajunge să afle despre ele
căror ţintă este stabilirea unei „noi încolăcit într-un arbore! citind reviste pentru copii, instrucţiunile pentru folosirea jucăriilor sau pur
ordini mondiale”. În unele cazuri, Să vedem în continuare care şi simplu discutând cu prietenii. Odinioară, violenţa din desenele animate
aceia care au acceptat anumite idei sunt produsele oferite de vânzătorii era cea mai mare problemă ce îi îngrijora pe părinţi, însă astăzi pericolul s-a
New Age sau practică o anumită New Age. dublat - el constă atât în violenţă, cât şi în filozofia New Age.

Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

tigrul său, Cringer, care se transformă forţele rele conduse de către Skeletor,
• Emisiunea „Stăpânii Universului” în Pisica Luptătoare şi Vrăjitoarea, o zeul distrugerii, îl ameninţă pe Prinţul
tânără frumoasă care practică magia Adam, el îşi scoate sabia de la ceafă,
albă şi se poate transforma într-un pronunţă cuvintele magice „Prin
şoim. puterea Craniului Cenuşiu” (ceea ce
În religiile antice păgâne se se numeşte o „chemare în ajutor” în
credea că animalele, considerate ca lumea ocultă) şi se transformă în
făcând parte din familie, posedă puteri „Stăpânul Universului”. Această
magice şi-i ajută pe cei implicaţi în capacitate de preschimbare într-o
activităţi spiritiste. În mod special altă persoană sau creatură este, de
pisicile erau considerate ca fiind asemenea, o idee păgână.
sfinte în cultele păgâne, de exemplu, Numele unor războinici din
pisica egipteană. Pisica Luptătoare armata lui Skeletor corespund
reprezintă un astfel de animal pentru caracterului lor: Omul-Bestie,
Stăpân. Sora Căpitanului, She-Ra, are Scutierul Cel Rău, Lyn Cel Rău,
un cal, Vânt Iute, care este şi el un Zeiţa Războinică şi Kobra Khan,
astfel de ajutor. conducătorul şerpilor. În bătălie,
Alte personaje „bune”, pe care ambele forţe - bune şi rele - folosesc
copiii le pot urmări în acest serial, vrăjitoria şi magia. Skeletor şi grupul
sunt Căpitanul Armatei, Teela, o zeiţă său folosesc „magia neagră”, în timp
eroică a războiului şi Fisto, un luptător ce prietena „bună” a Căpitanului,
cu pumni de oţel. Atunci când Vrăjitoarea, foloseşte „magia albă”.

• Ţestoasele Ninja
Să luăm, de exemplu, „Stăpânii Personajele din „Stăpânii Universului”
Universului” - o emisiune pentru sunt şi buni, şi răi, iar episoadele sunt Ţestoasele Ninja fac parte dintre cele mai urmărite emisiuni pentru
copii, care prezintă bărbaţi şi pline cu vrăjitorie, farmece, magie copii. Aceste patru broaşte ţestoase, care trăiesc în canalele de scurgere ale
femei supranaturali, înzestraţi şi descântece. Eroul este „Stăpânul oraşului New York, împreună cu antrenorul lor de ninja, Splinter, au intrat,
cu musculatură de gladiatori, Universului”, supranumit Prinţul din greşeală, în contact cu un gaz chimic misterios, care le-a făcut să crească
şi creaturi supraumane, cu Adam, care trăieşte în Eternia - o până la măsura oamenilor.
caracteristici omeneşti. Femeile din asemănare ciudată cu Adam pe Ţestoasele se luptă împotriva crimelor, devenind bune prietene cu April
aceste episoade au o siluetă perfectă care Dumnezeu 1-a creat în grădina O’Neil, o reporteră criminalistă la Canalul 3 de Ştiri TV. Partea dăunătoare a
şi poartă costume lipite de corp. Edenului. Prinţul Adam, sau Stăpânul, acestui serial este aceea că glorifică arta marţială violentă, ninja. Satana este
Pentru unii copii, aceste personaje are câţiva prieteni „buni” - Orco, atât de viclean, încât foloseşte personaje asemenea acestor ţestoase pentru
feminine reprezintă o introducere o stafie pitică cu glugă, care stă a prezenta într-o lumină bună o artă marţială păgână şi ocultă. Emisiunea
în lumea uşoară a pornografiei. suspendată în aer şi practică magia; introduce, de asemenea, meditaţia orientală şi spiritismul, lucruri despre care,

Sola Scriptura  26 27 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

cu 12 ani în urmă, copiii din Occi­dent habar nu aveau. societate spiritistă şi seculară.
Mulţi nu-şi dau seama că o mare parte din artele marţiale, atât cele Este foarte important să alegem ce emisiuni şi filme să vizionăm. Tot
armate, cât şi cele nearmate, ca de exemplu ninja, karate, tae kwon do şi kung mai multe filme conţin astăzi elemente spiritiste şi acestea ne fac să ne
fu, sunt influenţate de religii orientale, precum Taoismul şi Zen Buddhismul, obişnuim cu ele şi apoi chiar să le practicăm.
fiind „practicate ca mijloace de dezvoltare spirituală”. De exemplu, Splinter
(şobolanul) poate să facă în aşa fel, încât bătrânul lui maestru de ninja, Yoshi,
să apară din flăcările focului doar prin meditaţie. Iar înţelepciunea pe care
Splinter o primeşte din partea spiritului său trece la ţestoase. La rândul lor,
• Cărţile spiritiste
cele patru ţestoase, meditând împreună cu ochii închişi, pot face ca din
flăcările focului să apară imaginea lui Splinter, maestrul lor de ninja. Splinter
le spune lucruri de genul: „Sunt mândru de voi, fiii mei. În seara aceasta aţi
învăţat ultimul şi cel mai mare adevăr ninja, acela că puterea supremă nu
provine din corp, ci din minte”. Aceasta este o filozofie spiritistă adevărată.
Sunt încă multe desene animate care propagă spiritismul. Acestea măcar că
par nevinovate, dar pot deschide calea spre adevărata lume spiritistă.

Bătrânul şarpe, Satana, a găsit o cale de a-şi vinde merele îmbrăcate în


zahăr, în primul rând, prin televizor; el le aduce copiilor cunoştinţe despre
credinţe spiritiste şi păgâne, distrându-i în acelaşi timp cu aventuri pline
de suspans şi de acţiune, de vrăjitorie, farmece şi magie. Fiecare lecţie de
câte o jumătate de oră petrecută în faţa cutiei magice a televizorului îl şi
ajută pe copil să accepte mult mai uşor ideile spiritiste şi practicile păgâne,
ca fiind ceva normal. În aceste desene animate, copilul este învăţat „cum să
se protejeze folosind farmece”, „cum să folosească farmecele asupra altora”,
„cum să-şi concentreze energia pentru a mişca, a ridica sau a îndoi obiecte”. Pe lângă programele televizate
După ce sădeşte aceste seminţe ale răului în minţile lor tinere, Satana putem vorbi şi despre cărţile care tot mai
caută să le întărească prin cărţi şi jucării care conţin aceleaşi teme. Părinţii mult sunt pătrunse de mişcarea New Age. Trist este faptul
trec adeseori cu vederea sau nu înţeleg faptul că mulţi dintre copii cred tot ce că, la fel ca şi desenele animate, acestea pătrund în mintea fragedă a
li se spune. Până când copilul atinge vârsta de şapte ani, el consideră tot ceea copiilor, provocându-le traume ireparabile. Este ştiut faptul că astăzi copiii
ce se prezintă la televizor ca fiind realitate. Ia totul în sens literal... În ciuda citesc tot mai puţin, în schimb îşi petrec timpul în faţa televizorului şi a
încercărilor părintelui de a-i explica că ceea ce el a văzut nu există, copilul nu calculatorului. Unii părinţi însă s-au bucurat de interesul pe care îl aveau
are capacitatea mintală de a înţelege această informaţie. copiii lor pentru o carte care astăzi a devenit foarte populară: „Harry Potter”.
Unii dintre cei mai cunoscuţi producători şi directori de film de astăzi Peste un timp însă şi-au dat seama de pasiunea nesănătoasă a copiilor pentru
sunt adepţi New Age, printre care şi Steven Spielberg şi George Lucas. Ceea această carte şi de schimbările negative provocate de ea. Această carte îl are ca
ce Walt Disney a fost pentru familiile americane şi desenul animat „Stai că-ţi personaj central pe Harry Potter, un vrăjitor care învaţă în şcoala vrăjitorilor.
arăt eu!” pentru familiile sovietice în trecut, aceea sunt şi filmele lui Lucas În ea oamenii sunt fiinţe inferioare, iar cei care într-adevăr au valoare sunt
şi Spielberg pentru lumea de astăzi. Deşi părinţii noştri au crescut într-o fiinţele care practică magia. Cartea este pătrunsă de scene de groază şi violenţă,
societate creştină cu valori morale, tinerii şi copiii de azi cresc într-o
Sola Scriptura  28 29 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute? SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

intensitatea cărora creşte cu fiecare volum. Aceasta este o introducere în • Dependenţă de vicii;
ocultism. După ce au analizat-o psihologii, au ajuns la concluzia că lucrarea • Boli organice (dureri de cap, tulburări nervoase şi cardiace,
respectivă nu duce la dezvoltarea intelectuală şi morală a copiilor, ci invers: la boli cronice de piele ş.a.);
degradare, lipsă de respect faţă de om în genere. Ea prezintă răul într-un mod • Boli psihice. Se cunosc destule cazuri, când persoanele care
atractiv pentru copii şi sunt destule cazuri când copiii „au pus în practică” s-au folosit de serviciile vrăjitorilor, spiritiştilor au ajuns la
cele citite. Cartea învaţă copiii să aducă jertfe omeneşti, prin faptul că descrie spitale de boli psihice sau devin posedaţi de demoni.
scene în care este supt sângele morţilor şi se spune despre duhurile care încep • Apariţii de stafii. O tânără care se ocupa cu vrăjitoria a relatat
să stăpânească fiinţele omeneşti. Biblia interzice vrăjitoria şi magia, în schimb cum în camera ei se auzeau o serie de ciocănituri, zgomote
în cărţile despre Potter ştiinţele oculte sunt prezentate ca ceva obişnuit din de paşi şi zgomote de zgârieturi. Obiectele zburau în aer,
viaţa de zi cu zi. dulapurile se deschideau şi, adesea, simţea un curent de aer
Ceea ce vizionăm, auzim, pipăim, citim ne formează. Citind cărţi ca rece, deşi ferestrele şi uşile erau închise.
„Harry Potter” suntem în pericol de a călca pe teritoriul ocultismului – şi • Dificultate de a crede. Unul din capitolele cele mai triste
robia demonilor nu-i deloc uşoară. îl constituie dificultatea de a crede. Caracterul stricat al
diavolului se evidenţiază în modul cel mai clar atunci când
Ce consecinţe are spiritismul? îţi cere plata în acest domeniu. Dacă se distruge credinţa în
Isus Hristos, persoana respectivă este despărţită de singurul
Oricine care, conştient sau inconştient, a apelat vreodată la ajutorul ajutor care o poate elibera. Dificultatea de a crede este, adesea,
diavolului, va avea de plătit un preţ. N-are importanţă dacă aceasta a avut loc nenorocirea cea mai mare pe care diavolul o aduce oamenilor.
din curiozitate, sau ca o „ultimă încercare”, sau ca o practică zilnică. Diavolul De multe ori, cei împovăraţi în acest fel nu-şi dau seama de
nu se interesează de motivele noastre. Aparent ne ajută, dar mai târziu îşi cere situaţia grea în care se găsesc. Dimpotrivă, sunt mândri de
plata fără milă. modul lor de viaţă. Tot aici observăm şi spiritul de îndoială.
Putem lua, de exemplu, un împrumut de la o bancă. Completăm unele Cel chinuit de îndoială are greutăţi mari cu credinţa. Totul este
formulare, ni se dau anumite informaţii şi apoi primim suma dorită. Cu banii pus sub semnul întrebării. Se fac obiecţii la fiecare afirmaţie a
obţinuţi ne putem îndeplini dorinţele: un automobil, mobilă, un concediu Sfintelor Scripturi. Credinţa copilărească este considerată ca
sau obiecte de folosinţă personală. Dar suma va trebui restituită împreună cu ceva înapoiat.
dobânda fixată de la început. Acelaşi principiu este valabil şi pentru „creditul
diavolului”.
Diavolul pretinde întotdeauna un preţ pentru ajutorul său, însă costul nu Eliberatorul!
este acelaşi pentru toţi. Preţul ajutorului primit poate fi diferit:
• Modificări de caracter (încăpăţânare, ceartă, lipsă de relaţii, Isus a spus: „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.”
neiertare, zgârcenie, supărare fără măsură, violenţă); (Ioan 8:36)
• Depresie, frică de întuneric şi gânduri de sinucidere; Înainte de prima venire a lui Isus pe pământ, lumea şi societatea iudaică
• Complexul păduchilor. O doamnă care mergea în mod era plină de demonizaţi şi persoane stăpânite de duhuri rele. Acelaşi lucru se
regulat la ghicitor nu putea fi convinsă că n-are păduchi de va întâmpla şi înainte de a doua venire a Mântuitorului şi dacă suntem atenţi
cap şi-şi spăla părul de mai multe ori pe zi, pentru a fi curată. vedem că numărul acestor oameni creşte chiar în ochii noştri. Cu aproximativ
Bineînţeles, nici urmă de păduchi! 2000 de ani în urmă unica salvare a îndrăciţilor a fost Isus. La fel şi în prezent,
• Deformarea instinctelor (nestăpânire sexuală, plăcere şi soluţia contra spiritismului este Isus. Nici medicina şi nici psihologia nu pot să
gânduri de a ucide, de a fura);

Sola Scriptura  30 31 Sola Scriptura 


Formula vieţii
SPIRITISMUL – cine este stăpânul lumii nevăzute?

ofere vreun tratament contra închisorii spiritiste. Dacă ai vreo pasiune pentru
orice formă de spiritism, chiar dacă pare nevinovată, roagă-te lui Isus să te
elibereze, pentru că nu ştii care poate fi rezultatul.
Cu aproape 100 de ani în urmă, spiritistul Sir Arthur Conan Doyle (autorul
lui Sherlock Holmes), scria: „Spiritismul va desfiinţa această lume, iar în locul
ei va zidi una mai bună. Şi atunci când va guverna întreaga lume, va mătura
prin puterea sa sângele lui Hristos!” Spiritismul a demonstrat deja cu 2000 de
ani în urmă ce lume poate zidi. Istoria se poate repeta chiar şi în viaţa noastră.
Alegerea rămâne de partea noastră, însă nu uitaţi că spiritismul, ca şi viciile, are
consecinţe întârziate.

În loc de P.S.
Vă mai aduceţi aminte de Betty? Eroina noastră fusese şi ea la o şedinţă
de spiritism şi vorbise cu un glas, chiar glasul lui David, care îi vorbise
mângâietor.
Într-o zi, un bărbat îi bate la uşă. Deschizându-i uşa, Betty leşină. În faţa
ei stătea David în carne şi oase. „N-ai murit, iubitule?” „Nici vorbă!” „N-ai
fost cumva rănit şi în comă?” „Am fost teafăr tun! Niciodată nu m-am gândit
să-ţi trimit aşa mesaje”, răspunse cu totul nedumerit David. „Atunci, dacă n-
ai fost tu, cu cine am vorbit?”

„Dacă vi se va zice: întrebaţi pe cei ce cheamă morţii, pe cei ce spun


viitorul, care şoptesc şi bolborosesc, răspundeţi: Nu va întreba oare un popor
pe Dumnezeul său? Să întrebe el pe cei morţi pentru cei vii? „La lege şi la
mărturie”, căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul
acesta” (Isaia 8:19,20).
Zorile vor răsări asupra celor ce respectă sfaturile lui Dumnezeu... Fii
pregătit!

Biblioteca „Sola Scriptura” este gata să vă ofere mai multe cărţi pentru
lectură la acest subiect.

Sola Scriptura  32