Sunteți pe pagina 1din 24

.. ....... pag.

20-21
neres

....... pag.22
.i pag .. 23
AMPLIFICATOR-
CONVERTOR

DE TE
A TIN
Sub genericul "Anii ai ti-
noastre - Epoca Nicolae
de
a tineretu-
lui, cu ocazia
Uniunii Tineretului Comunist
Uniunii Co-
din Romnia, s-a constituit
ntr-un vibrant omagiu adus secreta-
rului general al partidului,
Nicolae de
a patriei pentru bogata ac-
tivitate n fruntea orga-
comuniste de tineret, pentru
clarviziunea cu care
tinerei
la amplul proces de dezvoltare mul-
a patriei.
Complexul de \ practice
reunite sub genericul Tehni-
n mod
elocvent ni-
velul tehnic, calitativ de
al produselor expuse care pun n lu-
implicarea pro-
a tineretului n amplul efort
creator al colectivelor de din
ntreaga consacrat
programelor de cercetare
dezvoltare introdu-
cere a progresului tehnic.
expuse se
n programele de cercetare ce vi-
afirmarea tot mai a
n toate
domeniile de activitate, ro-
lului n modernizarea econo:-
miei legarea mai a
cu
tul, sporirea
la progresul multi-
lateral al Ele se nscriu pe lil)ia
lor Congresului In-
constituindu-se n re-
marcabile rezultate de ti-
neri ca o urmare a grijii
acordate de acade-
mi an doctor inginer Elena
Consiliului
al
de teh-
a tineretului a de-
monstrat cu implicarea ti-
nerilor muncitori, tehnicieni ingi-
neri n domenii de vrf ale economiei
cum ar fi
industria electrotehnica, in-
gineria de
agricultura.
n sine, cifrele vorbesc
despre eforturile pel'severente ale ti-
nerilor de a merge pe dru-
mul armonioase a
rii cu exigente
ale inge-
nioase, cu tehnice inedite, cu
parametri economici de mare efi-
snt recunoscute prin nume-
roase certificate de sau bre-
vete de care
munca multor tineri din cei care,
numai n primul an al
au preluat spre rezolvare peste
8 000 de teme de cercetare cu o efi-
de aproape 3,5
miliarde lei.
Concept original n
contemporan romnesc, men'!t
asigure o ca-
drelor necesare economiei
n cele mai diverse ramuri, integra-
rea cu cercetarea
TEHNIUM 4/1981
rod al gndirii
creatoare, a secretarului.general al
partidului, al grijii cu care
este a
patriei, schimbul de miine al con-
structorilor Romniei socialiste se
constituie ntr-o de m-
plinire a
tinerilor.
de pe elevii se
cu rigorile
cu cu atribu-
tele gndirii novatoare. Ingeniozita-
tea, talentul ,puterea de
s-au concretizat n numeroase expo-
nate prezente n cum a'r fi
complexul computerizat pentru ra-

de pentru labora-
tor, echipamente pentru
a n-umeroase
concursuri profesionale or-
ganizate anual pentru 21 de profi-
luri, 144 meserii 12 discipline de
prestigioasele rezultate
n concursuri
calitatea, complexitatea pre-
viitoarelor cadre ale econo-
miei
Pe o
tii de mine, de snt
organic n realizarea obiec-
tivelor de cercetare menite
actuale de
viitor ale patriei.
ridicat al colectivelor
de cercetare din supe-
rior este reflectat n faptul ma-
joritatea prezentate de
n cadrul
nale de a
tineretului fac obiectul unor con-
tracte ferme cu productive,
rezolvarea temelor de cercetare do-
vedind capacitatea de concep-
proiectare realizare a unor so-
tehnice cu cu
aplicabilitate cu rezultate
superioare calitativ, oricnd compa-
rabile cu rezultatele recente
nute pe plan mondial.
a nivelului de pre-

a tinerei na-
-de
a demonstrat cu angaja-
rea' si cu care membrii or-
VIZITA A TINERILOR
REALIzARI DE NALT
de teh-
cu ocazia
a 65 de ani de la crearea
Uniunii Tineretului Comunist a 30
de ani de Uniunii Asocia-
din
Romnia a cu
tinerilor de a se situa
n primele rnduri ale
noului n cele mai diverse ramuri ale
economiei cum a ce-
rut-o secretarul general al partidu-
lui, NICOLAE
cum o soli
programele de deivoltare
a noastre.
Un exemplu n pri-
l-au constituit, de sute
de alte exponate, standurile :prezen-
tate de tinerii de la Institutul de
pentru care
au cuprins echipamente pentru su-
pravegherea produselor
de petrol, modul de teletransmisie a
datelor echipament de
pentru industriali.
tinerilor din Institutul
de pentru
snt o a atitudi-
nii de nou ponderea acestuia
n ntreprinderile beneficiare, a acti-
diverse organizate de comi-
sia a Comite-
tului U.T.C., a atmosferei pline de
n
Am solicitat cteva des-
pre produsele prezentate la':expozi-
inginer George Huiu,
responsabilul comisiei profesio-
a Comitetului U.T.C.,
I.P.A.: Numerom 620 este un echi-
pament de prelucrare
pentru
toare cu introducerea a da-
telor. EI poate comanda
a trei organe mobile pe baza Infor-
primite de la traductoarele
de deplasare. prestabilite
specifice unui program de prelu-
crare - in lucru,
valoare avans, corectii etc. - se In-
troduc cu ajutorul tastelor se
TEHNIUM 4/1981
NIVEL TEHNIC
n memoria de tip RAM
CMOS.
Echipamentul are traductoare de
deplasare inductive, iar microcalcu-
latorul este construit in jurul unui
sistem de tip 8080.
Echipamentul prezentat pentru
gestiunea petroliere este
un microcalculator specializat desti-
nat conducerii centralizate in regim
de autoservire a unei echipate
cu la 16 pompe de
Cu un mare de fiabilitate -
echipamentul fi proiectat pentru
solicitarea in exploatare de 24 ore/zi
timp de 5 ani -, realizare
permite automaUzarea distribuirii
produselor petroliere in diverse mo-
de
Printre autorii echipamentelor de
automatiziri se tinerii ingi-
neri Gheorghe Tucu, Carmen An-
lohi, Lucia Costin Savu,
Mihaela Price-
putu, Monica Ion Gri-
gore, care n prezent sint deja an-
in noi obiective destinate
programelor de dezvoltare a econo-
miei nationale. Astfel sint in diverse
faze de proiectare, realizare, omolo-
gare un regulater de
umiditate, multiplexorul converte-
rul analog numeric tip PCM utiliza-
bile in transmisia de date
in sisteme de dezvoltare
echipamentul de
nare pentru industriali. De
asemenea" un nou echipament de
tip Numerom 670 are drept caracte-
ristici un de grade de liber-
tate calculate 3+6, cu traiectorii de
tip punct cu punct contur, cu po-
de control proces prin in-
cu depozit de programe
n memorii de tip CMOS progra-
mare de tip "Teach in".
Este semnificativ de altfel faptul
n puternica a
tilor de la IPA pentru
valorificarea ideilor originale, pre-
pentru modernizarea produc-
n diverse ramuri, s-au materiali-
zat n ultima prin 15
prezentate la diverse sesiuni sim-
pozioane de
a tineretului
se n primele rnduri ale
luptei conduse de pentru
asigurarea devenirii noastre spre
progres. pentru asigurarea mersului
ferm nainte al patriei noastre spre
piscurile nalte ale comu-
niste.
6 certificate brevete de

Oglindite n participarea la Ex-
de tehni-
tinerilor de
la IPA se, firesc, printre
acele fapte' de de
care ntreaga
la edi-
ficarea socialiste multilate-
ral dezvoltate n
cALIN STANCULESCU
I
\
Montajul este destinat
supravegherii bateriilor de acumu-
'Iatoare, auto n timpul
n orice mo-
ment a tensiunii la bornele acumu-
latorului sau a curentului mediu de
prin simpla manevrare a
unui comutator multiplu, K.
Printre avantajele schemei,
turi de simplitatea men-

- utilizarea instrument
indicator att pentru ten-
siunii, ct pentru curen-
tului, n ambele cazuri instrumentul
ca voltmetru C.C.;
- posibilitatea folosirii unui in-
strument (de la zeci
de microamperi la mi-
liamperi c.c. Ia cap de even-
tual chiar necalibrat, etalonarea
prin simpla alegere a ce-
lor R
ad1
R
ad2
;
- a ten-
siunii la bornele acumulatorului,
printr-un procedeu gen de
tensiune", ceea ce permite
a preciziei de citire.
In schema de principiu au fost fi-
gurate elementele redresorului
de care poate fi de, orice

AUT
practice n care se
impune comanda cu au-
a unui consumator nu
prin nchiderea unui comutator,
ci prin deschiderea (ntreruperea)
unui circuit electric. Exemplul din
figura 1
pentru cazul. unui. consumator ali-
mentat de la tensiunea de
12 V, care poate fi, de un aver-
tizor sonor (sonerie, auto
sau de apartament etc.).
Inversarea logicii de s-a
realizat prin utilizarea tiristorului Th,
n prin intermediul
amplificatorului de curent continuu
T
l
-T
2
. Atunci cnd circuitul ntre A
B este nchis (toate
rele h-In inchise), T
l
T
2
snt blo-
cate, tiristorul neamorsat n con-
avertizorul S nu
Prin deschiderea unuia din
baza lui T
l

n de R
2

tranzistoarele conduc
prin urmare, tiristorul este amorsat,
actionind avertizorul.
In cazul n care avertizorul S func-
cu trecerea prin zero a cu-
rentului consumat (de exemplu, o
sonerie) sau are un curent minim pe-
riodic mai mic dect curentul de men-
altiristorului, IM' n vederea

tip (s-a considerat varianta cea mai
dintr-un transfor-
'mator Tr., o punte redresoare P.R.
un bec L pentru limitarea curen-
tului maxim de Vom
ilustra n cele ce 'modul de
calcul al componentelor implicate
pentru cazul unui acumulator cu
tensiune de 12 V, care se
la un curent mediu de cel
220V
N
L
Tr.
mult 6 A. Ca instrument indicator
un microampermetru
c.c. cu 'i = 60 fJ,A la cap de
cu Ri = 500 n,
deci cu tensiunea la cap de
U
i
= Ri Ii = 30 mV.
medii a cu-
pe care acesta p produce la bornele
R
l
. In acest scop, n se-
rie cu circuitul existent de
(redresor-bec-acumulator) se in-
troduce un rezistor R
l
cu rolul de
traductor de curent. Deoarece in-
tensitatea curentului este mare, de
ordinul amperilor, vom alege valoa-
rea lui R
l
ct mai pentru a
nu avea probleme cu ter-
cu de
tensiLine, n circuitul de
De exemplu, putem lua ori.entativ
R
l
0,1 fi, la o putere de
de cel 0,1 n . (6 A)2 =
3.6W.
In vederea acestei
comutatorul K se trece n A.
Prin aceasta instrumentul M se pla-
n serie cu
Rad1' care l n volt-
metru, iar grupul serie M + R
ad1
este racordat !a bornele lui Rl' cu
polaritatea
Capul de al voltmetruluise
alege cont de curentul ma-
xim de preconizat
l
in
exemplul nostru 'max = 6 A de
valoarea lui Rl' respectiv R
1
= 0,1 n.
Prin urmare 'vom alege U
1
= I
max
.
R
l
= 0,6 V.
Pentru instrumentul considerat,
acest cap de de 0,6 V se
alegnd valoarea
R
ad1
= - 1) R
j
=
= ( 600 m V 1)' n = 9 500 n.
30 mV
Etalonarea a acestui dome-
niu se face prin ajustarea lui R
ad1
n
jurul valorii calculate, astfel nct
tensiunea unui
anumit curent mediu cunoscut.'
simultan prin nserierea
unui ampermetru n circuitul de n-
dar nu ntre punctele A B,
pentru a nu afecta precizia de
a tensiunii). De exemplu,
pentru un curent mediu de n-
de 3 A vom ajusta pe R
ad1
Rad1
K
A
i
v
rentului de se face indi- C
rect, prin .citirea de tensiunea.-__________ ...... __ -=-__ ...::.._--'
U
K
se va conecta n pa-
ralel cu el o RA dimensio-
experimental. Pentru tiristoa-
rele de putere, curentul de men-
este de ordinul miliamperilor -
la zeci de miliamperi, deci RA se
va tatona la ordinul kiloohmilor sau al
sutelor de ohmi.
Piesele din nu au valori
critice. (n special R
2

R
4
) vor fi eventual n func-
de amplificarea tranzistoarelor
de sensibilitatea de a tiris-
torului. Este bine se
tranzistoare (SC-uri npn, orice tip)
cu factorul beta mare (peste 300),
pentru a putea utiliza valori R
1
R
2
ct mai mari; n acest fel, blocarea
lui T
1
se poate face cu to-
R
l
plus cea a grupului de con-
tacte

la ordinul sutelor
de kiloohmi, deci cu un consum in-
fim de curent n repaus.
Practic, de circuit A-B
poate fi printr-un fir
conductor foarte (Cu Em
0,08-6,1 mm), petrecut peste n-
n fel
nct el se la cea mai in-
.
O ntrziere de cteva secunde la
pornire - care ii permite posesoru-
lui interventia de blocare - se
Pagini realizate de fiz. A.
poate prin introducerea con-
densatorului C
l
, figurat punctat. .Se
vor tatona condensatoare nepolar;-
zate ntre 0,1 1 IJ.F, alegndu:-se
valoarea pentru
ntrzierea (de exemplu, cu
C
1
= 0,47 IJ.F s-a At = 3 s).
Trebuie remarcat
temporizare ., depinde
de valoarea tensiunii de
alimentare (At cu
tensiunii).
Pentru consumatori la 12 V care
maximi sub 0,5 A
se pot folosi tiristoarele de pu-
tere din seria T1N (T1N2-T1N6),
cu mici radiatoare din aluminiu n-
doite n de U.
A -----.,
I
I
/1
I
I
I
,12
C * O,47pF
I
I l (cca.3s)
,)I
n
I
I
I
B
______ ...1
R,
39kJl
P A (

T1N2-T1N6
(apsula cu partea
mefulizam n jos
--o
1 -12V
2,7k.1l.
P
(
T1N2
r---
J
I
I
i
S
I
I
I
RAQ
(+)
I
I +
TEHNIUM 11/1987
astfel ca acul instrumentulUi in-
dice exact la scalei, ceea
ce 0,3 V de ten-
siune pe R
1

instrumentul are scala dilJi-
echidistant 0-60 sau 0-6, ci-
tirea este evident,
n domeniul 0-6 A.
tensiunii la bornele
acumulatorulul se face, cum
la nceput,
sistematic din valoarea
Ubaterie o valoare. Uz.
In acest fel vom dlmenslona cel
de-al doilea voltmetru pentru un do-
meniu mult mai restrns de tensiuAe,
ceea ce conduce la preci-
ziei de
n vederea acestei
comutatorul K se trece n V.
Instrumentul, a polaritate se
automat de cazul
precedent, este astfel plasat n serie
cu Rad2' voltmetrul rezultat afln-
du-se conectat la bornele lui R
2
(plusul instrumentului . Ia plusul
acumulatorului, cum cere noua
.
de tensiune pe care
o din Ubaterie este tocmai
tensiunea U
l
' a unei diode
Zener, Dz, alimentata prin R
2
Pen-
tru plaja relativ n care ne
exact va-
loarea tensiunii . Ubaterie (practic n
pragului de
orientativ ntre 12 V
15 V), de tensiune Uz poate
fi suficient de
varialiile lui Uz snt prea
mari (peste 0,1 V), se va ncerca op-
timizarea curentului prin (ta-
tonarea lui R
2
) sau se va sorta un
exemplar cu stabilizare mai
Pentru exemplul considerat ante-
rioreste convenabil alegem ten-
siunea a diodei Uz = 10 V.
Aceasta nu vom putea
tensiunea bateriei dect
ce ea atinge valoarea de 10 V
(pentru Ubaterie < Uz' dioda Zener
este practic ntreaga ten-
siune la bornele ei), n
schimb n zona de interes maxim -
cnd se impune de fapt supraveghe-
rea - vom beneficia de o precizie
Circuitul integrat LM380 (Natio-
nal Semiconductor) este un ampli-
ficator AF de medie putere cu ur-
caracteristici
- tensiunea de alimen-
tare = 22 V
- curentul maxim de vrf = 1,3 A;
- puterea de =
5 W pentru LM380N, cu radiator;
660 mW pentru LM380N8;
- tensiunea de intrare =
= 0,5 V;
- temperatura de n
domeniul 0-7- 70C.
n varianta LM380N
(cu radiator extern), pentru tempe-
ratura de 25C, tensiunea
de alimentare de 18 V
de de 8.0, se
rele electrice:
- puterea de = 2,5 W;
.-:... = '34 -7- 50 dB;
P.U,piezo
TEHNIUM 4/1987
de
noul voltmetru de fapt di-
U
2
= Ubaterie -Uz, care are o
mai de
orientativ intre O V 5 V. Putem ca-
libra deci voltmetrul pentru o indi-
la cap de U
2
= 6 V, ceea
ce revine la a alege R
ad2
= .
6000 mV U
j
. Ri = ( 30 mV 1) 500.0 = 99,5 k.o.
Practic R
ad2
se va ajusta experi-
mental n jurul acestei valori, folo-
sind. n acest scop un voltmetru eta-
lon conectat simultan la bornele lui
R2
Dioda Dz va fi de tip PL 10Z, bine-
un exemplar sortat astfel n-
ct tensiunea Uz ct mai
posibil <;1e 10 V, la un cu-
rent invers de ordinul a 10-20 mA.
Valoarea lui R
2
se alege n
de rezultatele la optimiza-
rea De exemplu,
exemplarul sortat
foarte bine Uz = 10 V pentru' Iz si-
tuat n plaja 15-20 mA, vom lua R
2
=
Ubatene max - Uz
20 mA
15V-10V
20 mA
= 250 n.
Citirea pe scala voltme-
trului astfel corespunde li-
niar tensiunii. U
2
. Pentru a
valoarea Ubaterie, este sufi-
cient sistematic cei 10 V
de montaj. O
0-6.va avea domeniul convertit n
Ubaterie ntre 10 V (diviziunea O)
16 V (diviziunea 6); diviziunii 1 i va
corespunde 11 V, diviziunii 2 - 12 V
etc.'
Constructorilor amatori entu-
de acest montaj nu le mai
dect recalculeze pie-
sele n de
desigur, prfocure un
comutator K cu.
necesar de contacte.
O se
poate aduce montajului nlocuind
R
2
de polarizare a diodei
Zener printr-o de curent con-
stant.
ldX
Schema ca
simpla a amplificatoarelor
nale de uz general (,BA 741 sau simi-
lar), permite realizarea unui luxme-
iru n
plaja 0-:- 1 000 Ix, folosind
ca instrument indicator un voit metru
de tensiune cu 10 V la cap
de
este n configu-
de amplificator inversor cu ali-
mentare avnd particula-
ritatea tensiunea de in-
trare este prin
intermediul divizorului R2-R3 al
celulei de stabilizare Rj-Dj; cu pie-
sele din exemplul numeric conside-
rat, tensiunea inver-
soare este de cca 0,1 V.
Elementul fotosensibil l consti-
tuie FR, n bu-
cla de Prin
nivelului de iluminare ambiant, foto-

(scade cu ilumi-
viceversa); n
tigul n tensiune al amplificatorului
determinnd
Decuplaj +Alimentare
In. +
Pini pt. {
LM
conectare la 4
380N
radiator 5
In. - 6

7
Ne 1 8
In. + 2
LM
7
In. -
3 380N8
4
12
9
8
Ne
Pini pt. P.U. piezo
conectare la
radiator
NC

Decuplaj
P.U.mag.
+ Alimentare


- tensiunea de =
14 V (excursia vrf la virf);
- de intrare = 150 k.o;
- distorsiunile armonice :::; 0,2%
(cu condensator de decuplare GD =
0,47
- banda de trecere (Ia 2 W/80) =
100 kHz;
- curentul de scurtcircuit = 1,3 A;
- curentul de repaus = 7 -7- 25
mA;
- tensiunea de n repaus =
ETlld
tensiunii de
de voit metru.
De exemplu, o foto-
care are pentru limita do-
meniului de iluminare propus (10' Ix)
de cca 1 k.o, iar n
de ntuneric cca 1 M,O, n
tensiune al montajului, dat de
G v = -FR/R4, aproximativ n-
tre -1 kO/10 kO = -0,1 -1 M,O/10
k.o = -100. Prin urmare, instrumen-
tul va indica U = -0,1 '0,1 V -0,01 V
pentru iluminarea de 10
3
1x,
respectiv U = -100 . OJ V = -10 V
pentru FR n ntuneric. In final se im-
pune etalonarea scalei prin compa-

se un voltmetru
cu la cap de sau
se un alt domeniu de
iluminare, tensiu-
nea de alimentare se
aleg n mod De
exemplu, pentru un voltmetru de 12
Vee, tensiunea de alimentare se va
lua de 15 V, pentru a cont de
ului la
Dif.
9 -7- 10 V.
Circuitul admite tensiuni de ali-
mentare ntre 8 V 22 V, cu modifi-
carea a perfor-
.
In figurile 1 2 snt indicate dis-
punerile terminalelor pentru cele
tipuri de capsule, iar figurile 3,
4 5 cteva exemple de
tipice "Le Haut Par-
leur" nr. 1 459).
5
Atunci cnd se cu RIT
sau VFO-uri folosim un comu-
tator 3 x 3 montat ca n schema din
fig,ura 15.
In AIA se transmite se re-
cu VFOA.
In RIT/A se
cu Rit se transmite cu VFOA. n'
AlB se cu
VFOA se .transmite cu VFOB.
Pentru trecerea din n
emisie invers, precum comuta-
rea anteriei la final, se folosesc
relee de cte patru contacte
"normal inchis", conectate ca n fi-
gura 16.
Pe panoul transceiverului se
cinci comutatoare de tip sanie cu
cite 3 x 2 contacte fiecare. Acestea
snt conectate ca n figura 17 au
.,"
METER instrumentul de
pe cele trei
scale la, RF, S
PW transceiverul
pe ORP, ORO sau
CARRIER - alege de
pentru SSB
CW
FIL TER filtrul "de
telegrafie, SSB sau
calibratorul
CAA -alege constanta de
timp a CAA-ului sau l
scoate din circuit.
Comutatorul de. game cuprinde
DO O
28.

din schemele descrise,
care' snt de tipul 1 x 9. contacte.
snt pe doi cu
ecrane separatoare ntre ei o la-
din care i pe
n timp, Comutatorul
este solid din punct de vedere me-
canic, dar se foarte
de la un buton de pe panou.
MONITO.RUl
Este prezentat in figura 18 se
compune din trei etaje: baza de
timp cu amplifi-
catorul pe sistemul de
vizualizare cu tub catodic 5L0381.
Baza de timp o
de tipul ECC81 n montaj
multivibrator, cu reglaj de frec-
ce se pe panoul transeei-
verului.
Semnalul cules din catodul trio-
dei a doua este suficient pentru un
tub cu diametrul de 3 cm, dar pen-
tru tubul din trebuie ampli-
ficat n acest scop s-a folosit un
EC92.
de deflexie
snt alimentate prin poten-
semireglabile de la sursa
de +230 V. Prin reglar.ea lor se sta-
spotului pe ecran,
Semnalul amplificat de EC92 se
pe de deflexie orizon-
iar semnalul de studiat de la ie-
CU PANOU fROtiTAL
CAPAC j)f ACOP{RIRf J05
Q PICIOR
CONSTANTIN TUDOSIE.
Y07AOT
transceiverului sa di-
rect pe de deflexie
O parte din tensiunea de radio-
de la intrarea pe
este ntr-o tensiune pozi-
de cca 0,5 V, care se la
catodul multivibratorului n scopul
caracteristicii semnalu-
lui de vizualizat.
Tubul catodic este alimentat la
electrozii activi o cla-

focalizarea se re-
din semire'
glabile de 500 kO 50 kn.
Monitorul este construit pe un
separat, iar singurul reglaj din
exterior este multivit?ra-
torului din potentiometrul 5,2 MO.
Pentru restul se
face reglarea fa punerea n func-
apoi se cu vopsea in
acea .
Monitorul are sursa de
alimentare poate fi pus n func-
atunci cnd este necesar, prin
comutatorului MON de
pe cutia alimentatorului.
ALIMENTATORUL -
REDRE$ORUL DE NAL TA
MEDIE TENSIUNE (fig. 19)
CU PAtiDURILt
00'00 00
Pentru alimentarea finalului ORO
se un redresor ce
la tensiunile de mai jos:
800 V/O,3 A, -150 V/O,04 A STABI-
LIZAT!' 300 V/O,2 A, 180 V/O,04 A
STABILlZATI 6,3 V/3 A.
Pentru acest redresor am confec-
un transformator TRi
datele din tabelul 5.
Miezul folosit este de 20 cm
2
tip
E+1.
Pentru cazul cnt scade
sub 220 V, TRi se poate alimenta la
o cu ajutorul co.-.
mutatorului CR ce se pe panoul
din spate al alimentatorului.
Alimentarea monitorului se face
dintr-un redresor ce la ie-
tensiunile de mai jos: ..
- 500 V/O,Oi A, 230 VIO, 1 6,3VI
1 A.
Pentru acest redresor am confec-
transformatorul TR2 cu da-
tele din tabelul nr. 6.
Miezul folosit este de 15 cm
2

format E + 1-
n schema din figura 19 se mai
transformatoare TR3
TR4 care snt
cum .
SURSELE DE 12 V 5 V
STABfLlZAT (fig. 20)
Sursa de 12 V/2 A la ali-
mentarea transceiverului are un
integrat 723, care pe intrarea de la
pinul 3 face la scurtcir-
cuit. Din semireglabilul de 1 kO se
tensiunea de 12 V la
iar de 0,35 O este calcu-
pentru un curent maxim de 3 A.
Q PIC/OR
mecanic al
TEHNIUM 4/1987
elementul redresor 3PM4
se culeg 20 V pentru alimentarea fi-
nalului QRP n atunci
cnd cu o putere de cca
8W.
n mod curent QRP-ul se alimen-
tot de ia 12 V.
Sursa de 5 V/2 A are un stabiliza-
tor de tip 723 cu la scurt-
circuit.
Din se
DISPLAY-ul voltmetrul digital.
Sursa poate livra 3 A la
Consumul DISPLAY.,.ului cel al
voltmetrului nu 2 A.
Tranzistoarele 2N3055 din cele
surse au radiatoare de cca
200 cm
2
.
n figura 20 se
rile la conectorul de alimentare al
transceiverului.
DISPlAY (fig. 21, 22, 23, 24)
Sistemul de a
DISPLAY cu semnale de la
VFOA sau VFOB,oscilatorul de pur-
OSC PURT oscilatorul cu
cristale OSC CRIST.
Pentru benzile de 3,5 7 MHz se
OSC
CRIST -(VFOA, VFOB) + OSC
PURT.
Pentru benzi le de 10, 14, 18, 21,
24, 28, 28,5 MHz se ur-
OSC CRIST +
(VFOA, VFOB) - OSC PURT.
Aceste moduri de lucru se aleg cu
ajutorul unui comutator de pe pa-
noul frontal, iar procesul de lucru
este posibil
care este sincron reversibil de tipul
CDB4192.
Sistemul DISPLA Y are o de
timp dintr-un oscilator cu
inversorul CDB404 ce un
de 1 MHz.
este
cu 5 divizoare n de tipul
CDB490 la o de 10 Hz,
care nu se din motive
de care ar operato-
rul.
DISPLA Y-ului, care se
este de sute de hertzi.
Semnalul de 10 Hz se n
sistemul de al
rului, anume n bistabilul CD.B473
poarta CDB410, cum reiese
din figura 22.
Circuitele de intrare folosesc
tranzistoare de tipul BF256 combi-
nate cu repetoare pe emitor de tipul
BC107.
Fiecare intrare este la
supratensiuni de RF cu ajutorul
unor diode cu siliciu.
Formarea semnalului TTL se face
cu inversoare de tipul CDB404 se
la lui CDB410HE din
sistemul de
sincron reversibil
este prezentat n figura 23 folo-
integrate de tipul CDB4192. EI
este comandat de primul
CDB4192, din figura 22, care a
fost ales pentru a lucra la o frec-
ct mai
Pentru a frecven-
ntre in-
trodus memorii de tipul
CDB475, cum reiese din figura
23. din memorii snt decodi-
ficate de CDB447 ca in figura
24.
Elementele de snt de tipul
730-6002 de culoare Din
punct de vedere constructiv DIS-
PLAY-ul un corp separat
inchis ntr-o cutie Alimen-
tarea o prin conector de la
cutia alimentatorului.
Pe panoul frontal al transceiveru-
lui snt scoase: un comutator de ali-
mentare I F figura 22, un comutator
pentru ex-
terioare IE1 borna EXT figura 21.
Comutatorul IF2 este n
corp cu IE1.
Comutatorul le nu-
cu 900 Hz n minus sau n
plus (depinde de pentru a
citi n CW.
VOl TMETRUl DIGITAL. (fig. 25)
Pentru a n orice moment
TEHNIUM 4/1981
tensiunile de alimentare, precum
pentru .
verului, am prevazut In
mentatorului un voltmetru cu
Acesta este construit cu integra-
tul specializat CS20D o
de catalog.
Decodificarea se face cu integra-
tul CDB447, iar elementele de
snt de tipul 1123, conectate n pa-
ralel.
Tranzistoarele BC177 alimen-
caz anodul elementelor
de 10 k fi
47 kn de
clasa de precizie a voltmetrului.
cum din
la intrarea voltmetrulUl este un diVI-
zor de 5M1/5K1 care permite
rarea tehsiu'nilor ntre 1 999 V.
La trecerea comutatorului pe
borna AUX voltmetrul se
pentru
sau unei tensiuni din ex-
terior.
REGLAJE ACORDURI
Pentru reglarea acordarea
transceiverului TR4-SSB-CW am
folosit aparate de
control:
- voltmetru electronic 12 MIV
- 0-45 MHz/20 my
- osciloscop 0-15 MHz 1 M/30 pF
- multimetru 20.000 OIV
- grid-dip-metru, generator mod.
0,3-30 MHz
Am nceput cu proiec-
tarea executarea alimentatorului,
pentru a avea sursele de alimentare
asigurate mai ales cele reale, cu
care va lucra transceiverul.
Reglajele alimentatorului s-au re-
zumat la tensiunile de 12 V 5 V,
care s-au prin po-
din circuitele lui 723.
De asemenea s-au stabilit rezis-
pentru tensiunilor
stabilizate de +180 V -150 V.
Pentru voltmetrul digital s-a.u re-
glat de clasa de pre-
cizie, prin
lor la intrare o tensiune
etalon de 1, 10, 100 V curent con-
tinuu.
Toate circuitele oscilante au fost
executate anterior
"trase" n cu ajutorul grid-
d.ip-metrului.
montarea unei i s-au
dat tensiunile de alimentare cores-
apoi s-a reglat exact
sau i s-a forma
semnalului, care se forma sau tre-
cea prin placa
executarea tuturor acor-
durilor preliminare s-a trecut la

Aici s-a cont de rigiditate, si-
metrie, organizarea ct mai ergono-
a butoanelo" precum un de-
sign ct mai
O asamblat transceiverul, s-a
executat acordul finai cum ur-

"fO
AFI, Mf2
Mf1
ARf, MX4
AMP
ORP
-reglarea
a capetelor de
- reglarea . niveiuluicon-
stant pe banda
- verificarea formei sem-
nalului
- verificarea
- reglarea RIT-ului
- acordarea pe frec-
de 500 kHz
- acordarea
filtrelo!' de SSB
CW
- acordarea n gama
de 6 -;- 6,S MHz
- reglarea nivelului de
SSB, CW ct
mai constant pe a-
in tim-
pul emisiei
- acordarea' circuitelor
oscilante pe toate
benzile
- verificarea formei sem-
nalului pe emisie
- verificarea nivelului de
de
ORO - stabilirea clasei de
fu nctionare
- acordul filtrului Pi pe
toate benzile
- reglarea
- reglarea
- reglarea spotului la
centrul ecranului
- reglarea
pe
- reglarea plajei bazei
de timp pentru vizua-
lizarea n bune con-
a semnalului
DISPLA Y - acordarea
oscilatorului exact pe
1,000000 MHz din tri-
merul aferent
CAL - reglarea pe
de 100,000 kHz
Sometru - stabilirea
capetele de
din i
aferente prin aplica-
rea unui semnal' varia-
bil ca intensitate la in-
trarea transceiverului.
Pentru scala instrumentului de
la s-a stabilit un curent n-
tre O-SOO mA cu de 0,25
n, din catodul, finaluluide putere.
SISTEMUL DE OPERARE
Pentru lucrul n SSB se efectu-

- comutatoarelor EXC,
DISP, PA. n ON
- se vizualizarea
semnalului se Vii comutato-
rul MON pe ON
-:- se alege banda din comutato-
rul BA.ND
- se trece comutatorul MODE
pe TUNE
- EXCITATION este maxi-
mum
- METER este pe RF
- se rapid PLA TE
LOAD pentru RF maxim
- ne de DRIVE
- se trece comutatorul MODE
pe SSB
- PRESELECTOR . .pen-
tru sau S maxim j
- comutatorul PW este pe ORO
sau QRP
- antena este la
borna ORO sau QRP
- CARRIER este pe NOR
- Fil TER este pe SSB
- CAA pe oricare din
In aceste transceiverul
automat n SSB la
comanda n microfonu-
lui.
Pentru lucrul n CW se trec comu-
tatorul, MODE in CW co-
mutatorul CARRIER n CW.
Restul butoanelor nu mai trebuie
le
Transceiverul emite n semnale
telegrafice o cu ma-
nipulatorului.
Se att n SSB ct n
CW trecerea din in emisie
se face automat prin VOX.
Se poate lucra manual, dar n
comutatorul PW se
trece pe PTT.
dorim lucrul cu VFQ-
uri, alegem din
comutatorul VFO-urilor, apoi ur-
potrivim frecven-
care ne
Pentru unei
din exterior trecem comutatorul 30
nspre EXT introducem semnal la
, boraa EXT.
Pentru restul butoanelor sau co-
mutatoarelor, se conve-
nabil pentru une.i
ct mai bune n de QRM,
QRN sau propagare
I
aU-a, 1987)
din acest an a Concursului de jo-
ouri logice, organizat de revistele
"Tehnium", n cola-
borare cu RECOOP Cerrtrocoop Bucu-
are ca scop dezvoltarea
tehnice, n forme specifice, a
tineretu I ui.
Concursul se va constitui ntr-un in-
strument formativ, eficient, agreat de ti-
neri, care contribuie la dez-
voltarea imagina-
creatoare spiritului de -
ce ntregesc personalitatea
rui
Ari. 1. - Concursul va fi organizat pe

A. Jocuri pe de machete: a. jocuri
de o (iocur.i solitare, de
permutare, plana sau b. jocuri
competitive (de sau mai multe per-
soane - gen GO, Reversi etc.).
B. Jocuri pentru calculatoarele perso-
nale: a. jocuri competitive la care un par-
tener fie calculatorul; b. jocuri ntre
S8!J mai multe persoane, avnd
suport calculatorul. .
Art 2. - n concurs snt admi
fi jocurile cu un
ducativ semnificativ" jocuri
nale, implicarea
lui n lor
de calculator original
grame, nu ca probl
mele trebuie
pe o
rele din tam;
HC 85).
Art. 3. - I este deschis parti-
tuturor tinerilor indife-
rent de lor
Fiecare autor poate participa la una sau
mai multe cu cel mult jo-
curi la fiecare Jocurile se pot
adresa categorii de
Art 4. - Fiecare joc propus trebuie
fie de: ti un model (ma-
sau - descrierea jocului fi
regulamentul acestuia _ specificarea sec-
la care ti de autor
(nume, profesie, loc de
telefon).
Art. 5. - Aprecierea va fi
de un juriu format din repre-
ai revistelor
"Tehnium", precum ai.
RECOOP, Ministerului
Institutului de de
Calcul
ArI. 6. - pre-
cum jurizarea lor se vor face pe baza
criterii: originalitate, atracti-
vitate, atractivitate clari-
tate completitudine a regulamentului.
n plus, programele prezentate n cadrul
B vor fi evaluate n de di-
ficultatea problemei abordate pro-
gramului.
Ari. 7. - Cele mai valoroase jocuri ale
vor fi premiate de
revistele "Tehnium"
cum
premiul 1, n valoare de 2,000 lei
de 1 500 lei
de 1 000 lei.
ul mai poate
el mai
.. premiul II, n
III,
In afara acest o
acorda un
00 lei, precum
cea mai
re de 3 000 lei.
din partea RECOOP, vor
o serie de ce vor
uri n valoare de 500-1 000
premii a cte 2 000 lei
cel mal de lansare a jo-
logice (n de drepturile cuve-
nite pentru
ArI. 8. - Propunerile de jocuri
de cele specificate n art. 4) vor fi trimise
la data de 1 octombrie 1987 (data
pe adresa revistei teh-
Scnteii nr. 1, cod
79781 cu "Concursul de jo-
curi logice".
Ari. 9. - Rezultatele concursului vor fi
n revista
precum n revista "Tehnium" n luna
decembrie 1987.
Ara. 10. - n intreaga activitate de or-
ganizare, finalizare a actu-
alului concurs de jocuri logice se vor
avea n vedere
toate jocurile programele
proprietatea autorilor; ele pot fi recupe-
rate personal de autori, de la redac-
revistei;
fi jocurile interesante, chiar nu
vor fi premiate, vor fi avute n vedere de
RECOOP pentru a fi asimilate intro-
duse n cu acordul
autorilor cu plata drepturilor cuvenite);
cele mai programe vor fi pre-
luate de ITCI RECOOP (tot cu acordul
autorilor) n vederea calculatoare-
lor personale
1
Montajele descrise n continuare
se unui cerc larg de ama-
tori HI-FI
aduse unor seturi de montaje 1. P. R.S.
(adaptor pentru microfon amplifi-
cator de 15 W) n scopul extinderii
ariei lor de utilizare.
Dintre avantajele pe care le pre-
pentru constructorii amatori
se pot enumera: ridi-
cate raportate la un redus, timp
minim de fiabilitate ridi-

1. PREAMPLIFICATOR
PENTRU DozA MAGNETiCA
Preamplificatorul pentru
a este pre-
n figura 1 a fost realizat
modificnd bucla de nega-
a setului de montaj "Adaptor
pe.ntru microfon".
In varianta
RCC4-C6 asigura o de
se
aceste componente n locul lor se
(ntre punctele "A"
"B") din figura 1a sau 1b, se
un preamplificator' pentru
a de
este conform normei
RIAA.
Constantele de timp realizate snt
JI
CI!
Atlx . mj'F
If
5'00 1: A. I CI2f7'-F
KI.(. --I!
C7R9 = 3 180 ,uS; C7RlO =
= 318 ,uS; C8 (RIO + RII ) = 75 ,uS.
Componentele pasive folosite n
bucla de (R9, C7,
RIO, Cg, RII ) trebuie fie de
calitate cu de maximum
10%.
Amplificarea n tensiune a mon-
tajului la de 1 000 Hz este
de cca 80 (38 dB).
Modificarea se poate
realiza prin ajustarea n limitele 10%
a valorii R3.
Condensatoru! C 7 = 6,8 nF se
n locul condensatorului
C4 = 330 pF. R9 = 470 k.o
n locul R4 = 39 k.o, iar
RIO = 47 kO grupul se-
rie RII-Cg' n locul condensatorului
C6 = 4,7
Bucla de din fi-
gura 1b n frec-
conform curbei RIAA-78; de-
osebirea de din figura
1a n grupului RIs
-CII cu constanta de timp RIs .
CII = 8 200 care
rea la situate
sub 20 Hz, atenundu-se astfel zgo-'
motele transmise prin sis-
temul mecanic de antrenare la doza
apoi amplificate.
Preamplificatorul poate fi realizat
n mai multe variante, anume ca:

fi
c!'
1'(/ '""i c,
4
19
(1(1/'

8ZltA.
8
il .de /7'
li ::.,d0 /72..8
13 ,#,dc 2S1
il( :::.5C /71
/s ::::: !BC 136
i, :::: Bb /Jf
/11 78 ;:: 2N 3()S"S"
l.!r
F
/.) f == .Pt. Zo Z .
.lz.=/j,/?A,3.
h!J = /N4-()()/
,. ::: I
-1 .. I()(),/!..n..
:::'
,P+- 1#:Z:2 I(..n. /'!/.
}} =- $"'I...n. /;".
-:- adaptor pentru pick-up (NC
430); ,
- preamplificator pentru
ntr-un amplificator de
putere; ,
- adaptor pentru magne-
montat n interiorul unui mag-
netofon ("Kashtan") etc.
2. PREAMPLIFICATOR
PENTRU CAP MAGNETIC
Schema preamplificatorului pen-
tru cap magnetic este n
figura 2.
Caracteristica de este
de Rs-R9-C4-G7
-RlO-G9-Rllo cu con-
stante de timp: TI = {Rs + R9)C9
= 120 J.LS; T2 = R 11 C9 = 3 180
Ridicarea caracteristicii de frec-
n domeniul
nalte este de circuitul
ci/ant l-C6.
Valoarea din a co
satorului C6 corespunde unei
vente de acord de cca 14 000
(pentru un cap magnetic cu l =
mH tip 3D24N).
O ridicare a
teristicii de este asigur
de grupul RlO-C7. ,
Valoarea a componentelor
grupului RlO-G7 (eventual
rea sa) se va-, stabili practic n
de capul magnetic folosit,
orice ridicare a caracteristicii
n domeniul
medii nalte duce la ra-
portului semnal/zgomot.
Preamplificatorul simbolizat pe
,,A" un pream-
plificator identic cu cel din figura 1
(adaptor pentru microfon montat

,e7 220t:.n..
, , +/8v
Ti ""
T& ::: ac 17Z.8


S'_y
-
e,
S'OIC.rr.,
,(.
82a:.n. e,;*
a.)
6)
"''l<I'"
c, +-t::>t:>_V
+'7-<,c-
3,,,.11. 1

R21( 661(.A.
l'SOIt...n..
Iro...n..
.4 ce6.4/1 t1an",1
1
2Z0V
('y
TEHNIUM 4/1987
C2.

+20";;-
7i, 72 == de /73c
ZSIIt:..n..
1
......................................................... .. .................... ..
conform din prospect).
Nivelul de se din
semireglabilul P.
Condensatorul C4 grupul RI2
-CII au rolul de a limita superior
banda de
astfel raportul semnal/zgomot.
3. AMPLIFICATORUl
DE
Amplificatorul de
prezentat n figura 3 se compune
dintr-un set de montaj "Adaptor
pentru microfon", un" corector de
ton pasiv, un reglaj de volum com-
pensat fiziologic un set de montaj
Firma
uce mai
ampli-
onale
n;te n
larg con-

este de-
seori identi-
ficarea circuitului inte-
grat, ca a pe
care o
Tabelul 1 cuprinde ca-
racteristicile generale
ale AO. produse de
ROHM, iar tabelul 2
cuprinde AO. echiva-
lente ale altor firme,
tabel care
identificarea
si ia alte circuite. Se
unele A.O.
au n
produsele 1. P. R. S. sau
"Amplificator de 15 W".
Comutatorul KI permite selecta-
rea a surse de program: pick-
up cu
RIAA) o intrare de nivel
ridicat (250 -;- 500 mV).
Semireglabilul P1 ajusta-
rea nivelului de intrare astfel nct la
preamplificatorului se
o tensiune de 800 -;- 900 mV.
folosite in regla-
jul de ton n cel de volum compen-
sat fiziologic snt dela magnetofonul
"Kashtan".
Amplificatorul de putere a suferit

- pentru va-
loarea R20 (R7 n schema
TIPUL
a fost de la 470
la 150 fi;
- pentru simetriei
etajului final a fost n se-
rie cu R32 (Ru n schema
dioda 0 3;
- pentru imbunatatirea raspun-
sului tranzitoriu a fost
R25 -C21 ,
Reglajele amplificatorului de pu-
tere se la:
- ajustarea tensiunii mediene
(+16 V pentru Ualim = 32 V) prin mo-
d!ficarea este cazul) a lui Rz>
(R3 n schema
- stabilirea la 20-25 mA a cu-
rentului de repaus din R26 (R9 n
CAPSULA

Nr.
Tip
pini
BA715 A.O. dual de zgomot mic SIP 9
BA4558 (F) A.O. dual de zgomot mic DIP/MF 8
BA718 A.O. dual de putere SIP 9
BA7281728F A.O. dual de putere DIP/MF 8
BA4560/4560 F A.O. dual cu slew-rate ridicat DIP/MF 8
BA 10358/1 0358F A.O. dual de micii putere DIP/MF 8
BA15532 A.O. dual de zgomot mic DIP 8
BA 10324/1 0324F A.O. Quad (4 A.O. in DIP
MF 14
BA14741A A.O. Quad DIP 14
BA14741F MF

In stereo, I
Ps la echilibrarea (balan-
sul) canalelor.
Transformatorul de folosit
poate fi de orice tip, cu de
8 -;- 10 cm
2
care asigure n se-
cundar 23 -;- 24 V la un curent de cca
2A
Pentru unui zgomot
(brum) minim cablUl de alimentare
va fi marcat astfel nct la masa mon
tajului existe nul.

Compensare de ridi-
cat, simetrie a pinilor pentru a permite
insertle ridicat
Compatibil cu A.O. 4558 de uz general
Tensiune de lucru
Curent ridicat, de
BA4558; com-
patibil cu 4560 - A.O. C uz general
Ualim = 3'-;- 30 V; coml '
- uz general I
ibll cu A.O. 358
Zgomot: redus, Il putere de ie-

Ualim = 3 -;- 36 V
Compatibil cu A.O. de uz general 324
Slew-rate ridicat, de frec-
Zgomot redus, tensiune de intrare
n domeniu mare pentru alimentare dife-
sau mod comun
au caracteristici apro- Termenul de slew-rate este viteza de a tensiunii de un parametru extrem de
piate, ceea ce important in ceea ce nivelul distorsiunilor introduse de circuitul integrat n
nlocuirea.

Ihl
u C.1. ' Indicativ
Capsula EXAR
MATSU-
NICHIDEN JRC TOSHIBA N.S. T.1. MOTOROLA Alte firme
"i\1fi ROHM SHITA

BA718 SIP-9 AN6561 TA75358S
C.I. dual
de alimentare
BA10358 DIP-8 At'-l1358 jJ.PC358C TA75358P LM358N LM358P MLM HA17904PS

BA728 AN6562 jJ.PC1251C
NJM2904D
358CPI 'HITACHI

BA10358F MF-8 AN1358S jJ.PC358G NJM2904M
BA728F
BA10324 DIP-14 XR3403
AN1324
jJ.PC324C NJM2902D
TA75902D LM324N LM324N jJ.A324PC
ad
AN6564 FAIRCHILD

BA10324F MF-14 AN1324NS jJ.PC324G NJM2902M
!
BA715 SIP-g AN6551 NJM4558S TA75558S A324TC

IRCHILD
alimentare
BA4558 DIP-8 XR4558 AN4558 jJ.PC258C NJM4558D
TA75558P RC4558P 4558
AN6552 jJ.PC4558C RCHILD
.
BA4558F MF-8 AN4558S jJ.PC4558G NJM4558M
"\\,,,\,0('
AN6552S
"!"'!' ,",i!,

BA15532 DIP-8 XR5332 NE5532
SIGNETICS
'"
Id;SAD
DIP-14 XR4741 BA14741
de valoare BA4560 DIP-8 NJM4560D
BA4560F MF-8 NJM4560M
de intrare BA082 DIP-8 XR082 AN6582 jJ.PC4082 LF353N TL082C MC34002P jJ.AF772LTC

FAIRCHILD
TEHNIUM 4/1987 9
AMPLIFICATOR-
CONVERTOR
pentru re ia
emisiunilor
Schema pe care o
turat (figura 1) n
. foarte bune a unui canal de
TV din banda U.I.F. a fost experi-
n canalele 21 -;.- 39.
ar:nplificatorului
55 dB, .ceea ce el
poate fi folosit la o de an-
cu 40 -;.- 50 de aparta-
mente.
MODUL DE FUNCVONARE
Etajele ce tranzistoarele
T
1
, T
2
au rol de preamplificatoare
de semnal mic. Se modul
de realizare a acestora cu ajutorul
liniilor care cu
Ing. VASILE PETCU
de acord rol de filtre pen-
tru canalul dorit .pentru
Polarizarea tranzistoarelor este
astfel nct zgomotul ce re-
din preamplificator fie mi-
nim. cum se aceste
preamplificatoare sem-
nalul provenit din direct n
canalul Ele' mai au un
rol foarte important, anume asi-
mpotriva eventuale-
lor care s-ar propaga
dinspre etajul oscilator sau
mixer.
Etajul oscilator local cuprinde
tranzistorul T 4, care ntr-o
de oscilator de tip Colpitts
la o mai dect frec-
3-10pF
(5
40
190
semnalului Dife':.
renta dintre cele

(care n particular a fost cea
a canalului 8 de televiziune pentru
ca n felul acesta posesorii de te-
levizoare selector de canale
dotat pentru banda U.I.F. ci numai
pentru F.I.F.
n optime). De remarcat

poate fi n de nece-
din zona de n
banda 1-11 (se intervine la
de spire de la bobinele LlO -;.-L
1S
)'
Se schema de oscila-
tor Colpitts este de tip co-
iar de se
cu ajutorul trimerului afe-
rent liniei Lg (C
6
). Polarizarea tran-
zistorului este astfel nct cu-
rentul de emitor fie 1 -;.- 2 mA.
Mixerul este n principal
din tranzistorul T 3, care
cele semnale provenite din
colectorul lui T 2 prin intermediul li-
niei L7' respectiv colectorul lui T4
prin intermediul liniei La.
Se T 3 se att
ca mixer, ct ca amplificator de
F.I., ntruct linia La este practic un
scurtcircuit la F.I.
Semnalul rezultat n colectorul
lui T 3 este filtrat de numeroasele
componente de mixaj prin interme-
diul filtrului cu celule de tip
"dop" la frec-
F.1.
este apoi am-
cu ajutorul celor trei etaje
realizate n conexiunea emitor co-
mun. n colectorul lui T
7
se
filtrul de cu rol de separator
de alte eventuale amplifica-
toare cu care ar lucra
25 25
REGlAJUl
executarea montajului
punct de vedere mecanic (
nsemnnd respectarea cu
a dimensiunilor amplasam
ce din se
cum .
1. Se condensto
C
4
(terminalul masei). Se r
acest terminal la unui 9
rator vobulat.
R 15 se
Aplicnd tensiunea de -24 V, se
condensatoarele C
s
, C7
C
8
, Cg, C
10
pentru ampli-
maxime si a benzii necesare
canalului 8 TV. Reamintim limi-
tele de ale acestuia snt f
m
= 190,00 MHz, f
M
= 198 MHz.
Nu trebuie intrarea la
linia L
1
n a reglajului.
2. Se condensatorul
C
4
la intrarea unui analizor de spec-
tru; voblerul se mo-
mentan.
Se R
ts
. Se
va observa oscilatorului
care trebuie n felul n care
s-a descris anterior, mai jos
dect
nat cu cantitatea cu
canalului 8.
Mai precis, a >.ca-
nalului f
e
minus frec-
oscilatorului local f
OL
este
cu a cana-
lului n care se face conversia, n ca-
zul nostru canalul 8, fi:
f
e
- f
OL
= fj
oscilatorului se re-
.. din C
6
Este o
din plastic.
3. Se condensatorul
2S 30
TEHNIUM 4/1,981

C
4
ca n
Se intrarea amplifi-
catorului (linia L
1
) la voble-
ruluL Se C" C
2
, C
3
pentru
benzii ne-
, cesare n canalul de Ter-
minalele lui C
4
trebuie fie ct mai
scurte.
E
KOCS Sf. Gheorghe
Antenele de snt desti-
nate capteze energia de
de
astfel
diferitelor tipuri de emisiuni de ra-
dio sau televiziune.
Dezvoltarea a tehnicii
radio TV, introducerea emisiuni-
lor stereofonice, trecerea emisiuni-
lor pe benzi mai nalte, emisiunife
TV n culori an-
tenelor n de
atmosferice; cele mai
indicate materiale pentru confec-
antenelor snt ba-
rele sau profilurile din aHaje de alu-
miniu, rezistente la coroziuni. Alte
materiale incorporate n ansamblul
antenei vor fi protejate obligatoriu
prin vopsire sau
Pentru a avea rezultatele scon-
tate, este necesar exact,
din

DETALII DE
Gaurile notate 0 3 snt pentru
condensatoare de trecere de 1 nF
au 3 mm
notate 0 snt pentru: a)
terminalul cald al condensatoarelor
de acord ce trebuie lipit la linie au
4 mm diametru; b) pentru trecerea
de la un etaj la (autorul a fo-
losit treceri de sau teflon). De
asemenea, pentru condensatorul
C
4
de 10 pF s-a folosit o trecere cu

Grupul e'1, R6' C1S, R1O, C16 este
dispus mecanic 'peste capacl:ll
preampllflcatoarele ml-
xerul, ca n figura 3.
Materialul folosit pentru confec-
cutiei este tabla de con-
serve: Compartimentarea este figu-
n detaliu n schema construc-
(fig. 2.)
Este important ca termina-
rea cutiei, aceasta fie
mecanic n partea de jos prin fixa-
rea ei prin lipire de o de sticlo-
textollt cu dimensiuni mai mari cu
cca 1cm deet cutia. n felul acesta
se acordului linii-
lor n special, ct posibilitatea
prinderii mecanice a ntregului an-
samblu.
n ncheiere trebuie facem re-
marca schema reali-
zarea ei se n
special celor n problemele
de radio cu
Nu poate fi de amatorii n-

Capsl:Jla tranzistoarelor BFY90 se
de terminalul masei
se taie,
Tranzistorul T 4 nu trebuie
cu carcasa masa. Terminalul
masei se taie. 1)
folosite snt de tip
pelicular, de 0,5 W, exceptnd R
24
.
Nu este se folosesc re-
cu de carbon, cu
celor de la oscilator. Con-
densatoarele C
29
C
30
, egale ca
valoare, pot fi cuprinse ntre 1,5 p!=
4,7 pF.
Liniile Lg La pot fi nlocuite prin-
tr-o cu
avnd 3 spire bobi-
nate pe dorn de 0 4 cu de 0,5
mm. Apropierea sau
dintre ele factorul de cu-
plaj nivelul os-
cilatorului local mixer. Se re-
la peretele care desparte linia
La de oscilator. Pe idee se
poate merge n varianta cu linii,
modificnd dintre linia La
Lg. Optimizarea se la re-
glaj.
Prin apropierea sau
bobinelor L
1o
, L
11
se o
sau o micsorare a factorului
de cuplaj, ceea ce duce la modifica-
rea benzii de trecere a filtru/ui de
mixer.

la care se dau -
10 mm de la fundul cutiei.
cutiei mici - 15 mm
(cutia cuprinde preamplifica-
toarele, mixerul, oscilatorul si filtrul
de mixer). .
cutiei mari - 25 mm.
Toate liniile se la dis-
de 10 mm de fundul cutiei.
Condensatorul de 10 pF figurat
cu linie se nu-
mai n caz de nevoie.
Toate bobinele snt reaiizate cu
CuEm de 0,5 mm grosime,
bobinate peste un d9rn cu grosi-
mea de 3 mm, au 6'spire cu pas de
1,5 mm.
Liniile snt realizate din de
CuAg de1 mm.
Tranzistoarele snt: T
1
, T
2
, T
3
, TEl.
T
6
= BFY90; T
4
= 2N918, BF200; T
7
=
BFW16A, 2N3866, 2N'1613,
2N2219.
Nici un receptor, indiferent de ca-
litate, . nu este n stare redea su:'
net sau imagine la
bornele de intrare un semnal de o
valoare captat de la an-
Calitatea semnalului captat
calitatea sunetului a
imaginii reproduse.
Tevile folosite ca elemente active
vor fi aplatizate la capete pentru
evitarea lor n din
cauza vntiJ lu i. _______ ____ __
Antenele de trebuie
selective, separnd cm-
pul electromagnetic, trans-
- pe ct posibil pierderi -
prin intermediul 'Iiniei de alimentare
la bornele de intrare ale receptoru-
lui.
de o
este cel mai eficient amplifi-
cator de este
componenta cu cea mai mare im-
n de
CE FEL DE ANTENE sA
FOLOSIM?
Pentru semnalelor
pentru undele lungi, medii se.urte,
snt indicate antenele verticale
nalte sau orizontale, din fire scurte
(8-10 m). Antenele folosite n tre-
cut, cu lungimi mari,
mai mult zgomot dect semnal util.
n banda UUS si n toate benzile
de televiziune, pentru o
trebuie folosim antene sau
grupuri de antene acordate, ale
dimensiuni snt n
cu lungimea de
semnalului a fi
Antene acordate pe diferite ca-
nale pot fi procurate din magazi-
nele de specialitate, sau pot fi con-
n
paginile revistei "Tehnium" n
de specialitate.
nainte de a construi o
este bine stabilim
n locul
respectiv, alegem antena cea
mai scopului ur-
marit.
Trebuie sa avem n vedere la
antene de dimensiuni mari rezis-
tenta la vnt a ansamblului
1- catarg) trebuie fie an-
tenele Vagi nu gal-
vanice ntre componente, dar este
indicat aceste legaturi
din motive de mpotriva
TEHNIUM 4/1987
RECAlCUlAREA ANTENElOR .
n cazul n care nu schema
antenei pe care dorim o con-
struim si avem o ale re-
zultate 's-au confirmat n
putem recalcula
pentru alte
. Avnd datele constructive pentru
o lungime de '\1 o lungime
de '\2 - pentru care dorim re-
calcularea - pe rnd dia-
metrul lungimea elementelor,
precum dintre ele, cu ra-
portul '\'/'\2' dimensiona-
rea zecimale,
acestea se rotunjesc la cel mai
apropiat ntreg.
Cnd folosim la cuplarea cu an-
tena cablul bitilar (plat), acesta tre-
buie montat izolat la o de
cel zece ori dintre fire
(10-15 cm) de orice obiect meta-
lic.
Necesitatea (adap-
n special la ca-
blul coaxial, a fost de
multe ori n paginile revistei. Este
mai bine o asimetrie
pe linia de alimentare sau
transformator baloon defect) poate
duce la atenuarea semnalului cu
5-6 dB. Aceasta la o mo-
practic anularea
semnalului
Cea mai atenuare la si-
metrizarea antenelor se prin
folosirea buclelor
din cablu coaxial.
Practica a demonstrat este ne-
introducerea unui coeficient
de scurtare n calculul lungimii bu-
clelor de simetrizare. lungi-
mea lor va fi:
I
2
Pentru cabluri cu inte-
din
cu ceara), k = 0,66,
iar pentru cele cu din polie-
k:::
0,81.
tranzisztor Tip
BFY 33 N
BFY 34
N
2N 1613
BFY 46
N
2N 1711
BSX 32 N
KFY 16 P
BF 173 N
BF 198 N
BF 199 N
BF 200 N
BF 224 N
BF 225 N
BF240 N
BF 241 N
BF 257 N
BF 258 N
BF 259 N
E-Q" 9.
'(Y'
1.
C B
Q,I
fi')
U
CBO UCEO

M M
I
1 50 24
1 15 30
1 75 30
2 65 40
1 75 45
3 40 25
4 40 30
4 40 25
3 30 20
4 45 30
4 50 40
4 40 40
4 40 40
2 160 160
2 250 250
2 300 300

C B
le
T.
P toti
R
thjc
f
T
UEBO
M
[mA] re] [W]
(Rthja)
[MHz]
Cji:nW
7 500 200 2,6 0,06 100
7 500 200 2,6 0,06 100
7 500 200 2,6 0,06 120
6 1000 200 0,8
2
0,21-
300
5 600 200 2,6 0,06 90
4 25 175 230 (0,65) 550
4 25 150 300 (0,35) 400
4 25 150 300 (0,35) 550
3 20 175 150 (1) 380
4 50 150 250 (0,34) 450
4 50 150 250 (0,4) 700
4 25 150 300 (0,42) 430
4. 25 1'50 300 . (0,42)
400
5 100 175 750 (0,03) 90
5 100 175 750 (0,03) 90
5
1
100 175 750 (0,03) 90


II

LINIAR CU PORTI
, ...
Or. ing. 1. LINGVAY, Y05AVN.
maestru al sportului
Caracteristica de transfer a
circuitelor de
MMC4011 4012, respectiv a
lor NAND-CMOS, n fi-
gura 1. a sugerat ideea
acestor componente la realizarea
unor amplificatoare de cali-
tate, respectiv liniaritate
la de peste 40 dB n do-
meniul 5 Hz -:- 150 kHz, la o impe-
de intrare mare (peste 10
MO), prOblema reducndu-se
la alegerea punctului de
nare domeniului de
liniaritate al respective.
(semnal de amplificat) apare ca
atare amplificat la
de a etajului de
amplificare astfel realizat este cu-
ntre 1,5 2 kO, lucru de care
trebuie cont la interconecta-
rea cu etajul altfel apar au-
puternice.
Amplificare de 60 -:- 63 dB s-a
prin aranjamentul din figura
4, montaj ce se prin
aceea punctul de
este stabilit prin

UJNJRARE
LIJ
O

w>

v-ta!
Z(i; ..


o
10 TENSIUNE DE
INTRARE lV)
DE TRANSFER
III
V DD U INTRARE
1 1/4 MMC 4011
1
1/2. MM G 4012
poarta NAND-
CMOS care n regim-
liniar cu un amplificator
nal cu intrarea neinversoare polari-
printr-un divizor de tensiune
(R, R
2
), legat la sursa. de alimen-
tare (fig. 2), prin analogie un
prim montaj deamplificar.e prezen-
tat ,n figura. 3. Experimentat, ampli-
ficatorul a foarte bine n
domeniul 5 Hz -:- 150 kHz, la o amplifi-
care de 42 -:- 45 dB, cu distor-
siuni nesesizabile practic, cu
elemente de montaj:
U,E5IRE
UIE91RE
C
l
= 20 ,uF; C
3
= 100 ,uF, ambele
condensatoare electrolitice, cu ten-
siunea de lucru de ,16 V; R
2
= 15 kO
R
1
= 300 fi -.:. cu
de 0,125 W C
2
= 430 nF.
Alimentarea s-a de la o
de 10 V. O deose-
trebuie
tensiunii de alimentare, ntruct,
cum se vede din figura 3, orice
zgomot provenit din tensiunea de
alimentare este suprapus peste U
jr1
Fig. 3 - SCHEMA DE PRINCIPIU
A AMPLlFICATORUlUI LINIAR' CU:
a) MNC 4011 b) MMC 4012
1
b)
+v
1
+V
1/4 NMC4011
A
::J
DIVIZOR de TENSIUNE
A
l'
Divizorul de tensiune din fi-
se la n
sisteme de Cele
trei dau, n ordine, o
atenuare de 60 dB, 40 dB res-
pectiv 20 dB. de in-
trare cea de con-
stante.
Condensatorul paralel pe R
2
are rolul de a compensa capaci-
tatea a R' 2
se alege experimental.
Ing. MIHAI FLORESCU
Atenuarea se poate alege de
la O la 120 dB.
Valorile snt:
R
l
= 75 O, R
2
= R3 = R
4
= 75 O,
ceea ce 75 f1
de intrare In acest caz
avem R'2 = 75 kO, R'3 = 7,5 kO
R'4 = 680 O.
se pe
etaje. de utilizare
de 10-35 000 Hz.
-v -V
Figi2 - ASIMILAREA GMOS-NANDcu UN
AMPll FICATOR OPERATIONAL
(1
.-..{!-..--..-.
30pF
Uintrare
1

1
TEHNIUM 4/1987
14.47 IF INKEY'=" ri" aR $:11 II Nil
THEN, :.: GO- T.Ct l.4SS
144S 'IF I-NKEY-S="C" ORINKEY"$=".d"
.THEN PRPER 1: SORDER 1: CLS : P
RINT IN/<. 7; AT 10) 2; .. INTRODUCETI
PE RIND t.JALORILE"; AT 12 J 2,; "DE DI
PE CARE OOR IT I" ; RT 14,2; II
:':.R LE INLOCLIITI"; RT 16,2;" II "0 ....
VA INCHEIR LISTA": GO Ta 1450
144.9 G;O Ta 1447
1450 [:rr-1 t (s.::ctiuni +1): FOR K=l
TO s.::ctiuni+l
145 1 IN P UT 't I F t (K) = IZ! T HE N
GO Ta 145:3
1452 NEXT k: LET k=k-l
1453 CLS : FOR q=l TO k
1454 'FOR J=l Ta sectiuni
1455 LET IF u=0 THE
t'J L ET d ( j) = r ( F (j) + 1): NE )<T j
1456 NEXT J: LET
'::0: IF IJ =0 TIiEN LET d i amp fi ma r =r
( ind i ce + 1): NE)(T q
1457 NEXT q: GO 1435
1456 PRINT INK 4; l;AT
8;"LINI5TE \,.lR ROG !";AT 10,7; "IN
K 5.:FLR5H 0;" I
.. ; AT 11 C 7; ..... ; AT 11.24; ..... j AT 12
, 7 .i," I _ I ": 6EEP 1
.20: k=l Ta s.::ctiu
ni
1459 LET n(kl=U(k)fl.05*nrsPirev
Olt
1460'NEXT k: PRINT INK 6;RT 11,8
..... ' ,
1470 PRINT INK 6; FlT 11. 9; ....
1480 PRINT INK 6; AT 11,10; .1 ... : L
ET Lm=11.1'4HHk'f) /2 .
1530 PRINT INK 6;FlT 11,11;".": L
ET
uprimar .
1550 PRINT INK 6; AT, 11,12; ..... : ,L
ET pri=spireprimarf(diamprimar)t
2 ' .
1560 PRINT INK 6; AT 1:1. ,-13; ... 1.: L
ET sec=0 . '
1570 PRINT INK 6; 11114; ..... : F
OR k=l TO sectiuni
:1.580 LET, sec=sec+nUUof(d,,' (k))tQ.
NEXT PRINT.INK 6; AT 11,15; .....
1590 IF' (p r i +s e c.) *. 01{ = ('u 1'(1 P le re '*
( ( 1 51Y o. O -. 2) of ( 51Y n- f) -. 1) ) ) /
THEN GOTO 1650
16.31 Gel 1'0 6000
1650 If .patrat=l THEN GO TO 1700
1655 If (pri+sac) *.01<=.85\i:(umpl
ere (1 . 5 '* y f ) - 2) * (. 5 '* y O. f) -.1
)))/(1.04tsectiuni)'7HEN LET sup

LET inaltimetrafo=suprafstastola
,/ 1:1 ( K f j: L ET n (' s 1=- i r e v olt = ( (10 te) ,
SQR 2)/(PI*2*inductia*suprafstas
'ta I.a '* f r.:: cve:nta): GO ia 1456
1700 PRINT IN/<, 6;FlT 11.16; ..... : L
ET Irn=.71(HmiLm+4i.9)/spireprima
r
1705 PRINT INK 6; FlT 11,17; ..... : L
ET sPiramedie=3IY(lf)+2t(inaltim
e t r a f CI +Y O. f) /2)
1710 PRINT INK 6; FlT 11,18; ".":
LET pj=0
1715 PRINT nm 6; AT 11,2121;. ".":
FOR k=l Ta sectiuni
1720 LET p j =p j + (i (U '1' 2) t. 017 In (k
. ) * s pir am.:: d iei. IZ! :1.,/ (P 1 * d ( K ) t;2 14) :
PRINT IN/<. 6; 11,22; .....
1725 PRINT INK 6; AT 11) ..... : L
ET pj=pj+(curentprimar)t2,.017,*s
Pireprimarlspiramediet.01/(Pli(d
i a fIl p r i fii ar) .f' 2,1 4)
1800 PRU5E 20: 60RDER 0: PAPER IZ!
. I""L'::
patrat(>0 THEN PRINT PAP
ER 6 INK 2; AT 0) 2; "TOLA "; e $ ( k f
) ; AT 0. 14; PATRATA": GO
Ta H320
1515 PRINT PRPER INK 2;AT 0.2
.; ,. TOL Fi "; e $ ( 1<. f j .; AT 0. 14; .. IN ALT 1 M
E ::: "; I NT (i n alt i fii t r CI f CI * 10 + 1) ; ..
filfiI"
1820 PAPER 6; INK 0;AT 2.0
,; .. I';;! = "; INT (Ifi'! 11000) .;" mA" j PFiP
Et=:: 0;" .. ; PAPER e; "RAND= "; INT
( 10 \) '* (P IJ t e: r e: / (p J t. ere + P j) ) ) j .. .. ,;
!Zi;" "; PAPER 6;" P= "; INT
(pu'tere;.; W
183,0 PRINT AT 5.1; INK 2;nrspire
V olt; AT 5. 6,; .. .. ; AT 6, 1 j
"SP/VLT"; INK 4; AT 5,10; "U" j AT $
, .;; .. nn .. ; AT 5, 14; ., Im a x OI .i AT 6. 14;
"(Ai",; AT 5 .. 20; "NA."; RT 6.19; "5PI
f:!E";FlT 5.26;"DIAt-,";FlT 6,26;"(mm)
1840 PRINT INK 3;AT 8.1;"PRIMAR"
;AT 6.9;uprimar;AT 8,14;curentpr
t1i,-i r; AT 8118,;" ",; AT e .19
j INT .: S Pir e p r t mar) ; AT 8 J 26,; dia rn p
rimar .
1650 FOR k=lTO settiuni
1660 PRINT INK 6;AT
; K ,; AT 9 + '" , 9,; u (k ) ,; AT 9 + k 14,; i (le.) ;
AT 9+k,19;lNT '3+k.26;d
(U
1870 K
1880 FOR i=l Ta 31
1890 PRINT INK 5; FlT 4) i ; ... h; AT 7
:: _:: ; AT 9, i ,; .. _" ; RT 10 + sec tiu n i
.1. _
1900 NEXT i
1';10 PRINi IN/<, 5iAT 4.0; ..... ;AT 4
.31; ..... ; AT 10+sectiuni ,0; "IL',;AT
10+se etil_In i .31,; ...... 7,0,; ...... ; AT
9.0; ...... ;AT 7,31; .... ;AT 7,7;':.1";
AT 7.13; " .... ; AT 7,18; ...... ; AT ? 124;
...... ; AT 10 +5 ee tiu ni. 7,; ...... ; AT 10 +s
ectiuni, 13; ...... ; AT '10+sectil..lni ,18
; ...... ; AT ,10 +$ e c t i' uni. 24 .' .... ; AT a.
0' ...... AT -=- 31' .. ' ti
1920 P,RINT' 5; AT 5,0; "1'1; AT 6
" o; OII ... AT 5. 7 j ... " j.AT 6, 7,; It ,,, ; AT
6,13; " ";AT 6,13;".";AT 5,18; .....
; FlT 6, 18; ..... ,; Fi,! 5.24 j ..... ; R"( 6.24
; 5,:31; ".";.AT 6.31; "''';8T
e , 7; " 1" ; AT e, 13; " ... ,; AT 8 J 16,; ..... ,;
AT e. 24; "1" ,; f:lT 8,31;" 1" ; AT 9.7;"
.. .. ; AL 9, 18; ...... ,; AT 9,24 ; ...... ,; BT 9,
31; ...... ; 8T 9.13; .... '.; AT. 4.7,; ...... ,; AI
.. , 13,; .1 ... ; AT 4. 18; ... " ; AT 4., a4,; .'.
FOR k=l T6 saciiuni
1940 PRINT INK 5;AT 9+I,0;"''';AT
9+t:. 7 j II ,",; AT 9+.K ,13;" .. ; RT g.'+IC..
9+Ii.,24;".";AT 9+1i.,31;"
1950 NEXT li.
1960 RRINT ,INK 7 ;AT 21 . 1; "DOR.I-TI
SA SCHIt1.eATI TOLA '? O.lN " .
1965 IF' INKEYi="d OI OR INKeVi="C"
THEN LET siupra (ca
icalcuLtolabaK: LET repeta=l: LE
T k(=kFbak: LET patrat=0: GO To
'5000
;1.'370 If INKEY$="n" OR INKEVi="N"
THEN RE5TORE : GO TO 1
1975 GO TO 1965 ,
2000 BORDER 0: PRPER 0: CLS
2010 PR INT IN/<, 6,; AT 6,:2;" INt>UCT 1
R M A X 1 M A ( G $o ) = ",;: IN P UT ; ind u c
t. ia;: P R 1 NT,; ind IJ c tia ,
2030 LET in,du=INT (inductia/1000
:': - LET, fre'cventa=50
2040 IF indu=l THEN LET Hm=.25
2050 IF indu=2 THEN LET Hm=.5
2060 IF indu=3 THEN LET Hm=.6
2070 IF indu=4 THEN LET Hm=.7
2075 lf indu=5 THEN LET Hm=.6
2060 IF indu=6 THEN LET Hm=l
2090 IF indu=7 THEN LET Hm=1.2
2095 IF indu=8 THEN LET
2100 IF indu=9 THEN LET Hm:l.6
2110 IF indu=10 THEN LET Hm=2.1
2120 IF indu=11 THEN LETHm=i.7
;130 IF indu=12 THEN LET Hm=3.7
2140 IF indu=13 THEN LET Hm=6
2150 IF indu>13 THEN LEi Hm=10
2230 PAU5E 50: elS : GOT0905
3000 60RCER 0: 0:
3010 PRINT INK 5;j:jT 6,2; "FRECVEN
(HZ) = ";: INPUT ; frQCVenta;:
PRINT frecventa
3020 LET inductia =9000
3030 PFlU5E 50: CLS : GO TO 905
4000 60RDER 0: PAPER 0: eLS
4'010 PRINT INK 5; FlT 6.2; I'FRECVEN
TA (Hz) = ";: INPUT j f.re cven ta; :
PRINT ;
40_0 PRINT INK 6;FlT 10,2.: "INDUCT
IA (Gs) == ";: INPUT ; i ndU
ctia;: PRINT iinductia
4025 LET i rrdu = INT (i ndu c tia /1000
'1
If indu=l THEN LET Hm=.25
4040 IF indu=2 THEN LET Hm=.5
405121 IF indu=3 THEN LET Hm=.6
4060 If indu=4 THEN LET Hm=.7
4070 IF indu=5 THEN LET Hm=.6
4060 IF indu=6 THEN LET Hm=l
4090 IF .indu=7 THEN LET Hm=1.2
4100 IF indu=8 THEN LET Hm=l.SS
4110 IF indu=9 THEN LET Hm=1.6
If indu=10 THEN LET Hm=2.1
4130 IF indu=11 THEN LET Hm=2.7
4140 IF i rldu =12 'THEN LET Hal =3.7
4150 IF indu=13 THEN LET Hm=6
4160 If indu>13 'THEN LET Hm=10
4230 PAU5E 50: CL5 : 905
5000 BORCER 4: PFlPER 0: CLS
milllllllnn li
5020 FOR .i. =1 ia 20: PRINT AT i, 0
.: INK 6; ..... .: FITi J 31; ".": NEXT i
5040 PRINT INK,3;AT 3.2;"INTROD
UCETI TIPUL DE TOLA ";AT 5.2;"PE
CARE DORITI SA IL. FOL.OSITI";RT
7.2; INK 6;" (to la propusa este ..
; e $ o. fba k) .: ") ..
5049 PRINT PAPER 7;INK 0;RT 19.
6; "0",: 'PAPER O; INK 5.:Ri 19.9': "E
32"
5050 FOR i=l. Ta 9: PRINT PAPER 7
; INK ,,; FlT i .6.: i .: AT 9 + i '3': PFlP
ER 0; INK 5; e $ ( i ): NI!XT i'
5051 If INKEVS="l" THEN LET k. f =1
: GO TO 5060, .
5052 IF INKE'Y'$="2" L.ET II. f.ca
: GO TO 506e
IF INKEVis"3" THEN L.ET II. f s3
; GO Ta 5080
6054 IF INKEVi="'" THEN LET k(r;4
: GO Ta $080
6055 IF INKEV "S" THEN L.eT 11.(=5
: GO Ta 8060
5056 IF THEN L.ET 11., =6
: GO TO 50S0 .
5057 IF INKEVi="?" THEN LET 11.'.7
: GO TO 50S0
5058 IF INK!YSa"S" THEN LET k'=8
: GO TO 5080
5059 IF INKEYi="9" THEN LET k'=9
: GO TO 5080
5060 If INKEVS="0" THEN LET 11.'=1
Qt: GO TO 506'0
6061 GO TO 5051
5080 LET Supra1staStoli=SUpra'ca
lcuLtola: LET inaLtimetrafo=$upr
a f $o t a s tOL a t' y( k f )
5090 IF repeta=0 THEN GO TO 1421
5100 eLS : LET
8)*5QR
tas to la '* f re. cv.::n ta): GO TO 14.5e
6000 IF inaltimetrafo>2*yo.f) TH
EN CL:5 : PRINT AT 12,4;"ALEGETI
O TOLA t1AI t-1ARE": PAU5E 100 :GO
TO 5000
6001 IF patrat=0 THEN LET supra'
LET
inaltimetrafo=suprafstastola/Y(
kf): LET nrspirevolt=((10t61,SQR
2) .l (Plf2iH ndLI c tia ISllP fa ($ tas to l
affr.::cventa): GO TO 1456
6010 LET Kf=kf+l
6020 IF Ii.f>10 THEN eL5 : PRINT f
LA5H 1; 6; AT 12 .. 11; "PUTERE";
AT 14,12; "PREA"; AT 16 .. 12; "t1ARE":
:5TOP ,
6030 LET suprafstastola=y(kflt2:
LET nfspirevolt=(10t6)15QR 2)1
(PIl2finductiaisuPfafstastolaffr
ec ..... ent.a;: GO Ta
712100 LET t:.
7010 LET k=k+l: PRINT k.CHR$ (PE
EK k): GO Ta 7010
>602 BORDER 2: PAPER 2: INK 7: C
L.5 : PRINT AT 10.1;"
196e. ";RT 12 .. 8;"In9
t.JRAS lE ;'AT 14,3;"
.. : 'PAU:5E 0:30:
G(l TO 5
trare prin de
7 Mfl. de a amplifi-
catorului a fost de cca 1,5 k!1,
n cele ce doresc
atrag celor ce vor experi-
menteze montaje cu CMOS
asupra
- o CMOS cca 100
mW, deci nu
valoare;
se se
o putere mai mare la
acest lucru se va realiza prin lega-
rea n paralel a sau mai multe
n orice caz nu se
.'3i neutilizate n
"aer", Acestea se vor lega fie la V
oo
(tensiunea de alimentare +), fie la
V
ss

electrostatice,
n staniol (folie de aluminiu). Este
bine ca masa de lucru fie dintr-un
material bun electric
legat la Este indicat ca vr-
ful letconului sau al pistolului de li-
pit fie de asemenea legat la

BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate CMOS - Ma-
nual de utilizare, Editura
1986,
- circuitele CMOS de
TEHNIUM 4/1987
111011 1 111
II
Aceasta deoarece este cunos-
cut la fiecare ntrerupere a
contactului motorului, la oprirea lui
din la mers n gol (ra-
lanti), nmagazi-
nate, motorul
aspirnd din carburator amestec
prin sistemul de mers n gol, ames-
tec care n cilindrii moto-
rului, unde nu are loc arderea, de-
oarece contactul este ntrerupi. n
tempera-
turii din cilindri, amestecul se va-
puternic, crend difi-
la repornirea motorului, sau
chiar pornirea lui.

si "ETOUFFOIR" se
pe capac la Oltcit Special
pe corp, la Oltcit Club. (Este de
jiclorul de pentru
mers n gol se dispus la
supapei electromagnetice la moto-
rul M 031, iar la M 036 (Club), pen-
tru a se verifica acest j iclor, trebu ie
demontat capacul carburatorului;
jiclorul este montat injectorul
pompei de
d) Ambele carburatoare snt do-
tate cu de deznecare, care
automat,
terii depresiunii sub clapeta de ob-
turare asupra clapetei de per-
astfel supli-
a aerului care
amestecul la pornirea motorului,
evitnd astfel necarea sa.
e) Dispozitivul DASH-POT sau,
altfel spus, amortizorul de
dere a clapetei treptei primare se
montat numai la carburatorul
motorului M 036. Este un dispozitiv
antipoluant folosit la carburatoa-
rele de mai
care, la reducerea a accele-
(prin ridicarea piciorului de
pe pedala de antrena-
rea motorului de vehicul),
nchiderea clapetei
treptei primare. Cu toate clape-
tele de admisiune snt n
tea de ra/anti, n acest regim
de antrenare motorului
poate atinge Z 500-3000 rot!min.,
iar depresiunea la 580-600 mm
Hg. n acest regim de aspi-
amestecul fiind bogat, se ge-
n afara
n vigoare (ECE
15); DASH-POT-ul are tocmai rolul
de a corecta dozajul pentru a avea
loc o ardere n motor.
f)ln vederea unui anu-
mit grad de economicitate, la anu-
mite categorii de carburatoare, SO-
LEX a dispozitive de im-
a amestecului,. care 'au ro-
lul de a completa cu aproximativ
10% debitul maxim necesar dezvol-
puterii maxime. Cele dis-
pozitive, denumite (eco-
nomizor) econostat,
amestecul la au ur-
ECONOMI
ZORUl sau dispozitivul de
este format dintr-o
.4
cu continuu de-
presiunii din aval, un resort antago-
nist, o cu un jiclor de
Pe ce clapetele
de admisiune ale carburatorului se
deschid, la o valoare a de-
presiunii din aval (care
resortul antagonist nvinge
de depreslune prin ar-
membranei, deschide su-
papa, cu
astfel trecerea benzinei din camera
de nivel constant la jiclorul de m-
de aici, printr-o canali-
n aval de jiclorul principal, n
treptei primare. ECONOSTA-
TUl este un alt dispozitiv de mbo-
care benzina direct din
camera de nivel constant, n regim
de admisiune a motorului,
pentru dezvoltarea puterii maxime.
Econostatul este amplasat pe
treapta fiind
dintr-o de pulverizare, mon-
n centratorului de
amestec al trepte; secundare un
jiclor econostat. Dispozitivul func-
astfel: la a
motorului, curentul de aer aspirat
de motor o depresiune la
nivelul economizorului, care
benzina si aerul sub
de etnulsie ce se n
centrator, unde viteza mare a cu-
rentului de aer ames-
tecul camera de amestec si n
continuare n colectorul de admi-
siune al motorului. Acest dispozitiv
este ,scos din o cu
vitezei curentului de aer,
la reducerea motorului. Ob-
motorul se la
admisiune scade
econostatul este dezamorsat
doar dispozitivul de mbo-

g) Sistemul de pornire este de tip
mecanic asistat, format din ur-
elemente: clapeta de
cu supapa de dez-
necare, o prghie de o
de axul treptei primare
cu ajutorul unui tirant,' un servome-
canism vacuumatic de deznecare
un tub de conexiune. porni-
rea motorului cu ajutorul dispoziti-
vului de pornire, n aval de carbura-
tor n colectorul de admisiune se
o depresiune care este
la servomecanism (cap-
care la rndul lui
asupra c1apetei de pornire, asigu-
rnd o ntredeschidere de dezne-
care ce amestecul, ini-
bogat. motorului
n continuare se ntredes-
chide supapa de deznecare,
pe clapeta de pornire. Pen-
tru a evita necarea motorului si .a
circula economic se jmpune ca,' pe
ce motorul n regim
termic, dispozitivul de pornire fie
exclus treptat.
h) Reglajul de Talant! se efectu-
la un debit de aer de 10,5 kg/h
o depresiune n aval de carbura-
34
32
\
33 32 31 30
22
::.-::.. ---=--...::=::. -::.. -::.. -------..:;:: = -=-------.:. =- =--
II
33 34 II
:1
ti
II
1,
1,
1
l'
II
29

40 39 38 37 36 35
TEHNIUM 4/1987
PENTRU
REGLAREA POZITIEI
OBTURATOARELORLA
CARBURATORUL JIKOV
Ora ing. MIHAI STRATULAT
Se unu/ din reglajele abso-
lut obligatorii de mare ale
noii de carburatoare de pe
A
autoturismele Skoda 105, 120 vi-
corecta preala-
a clapete/or de din
B
11 50.
2
.....,. 'n. -0,2
A-A
c
N
ci
't'o
N

tor de 470 mm Hg. Dozajul
trebuie fie de 0,0640 1 % n ve-
derea antipolu-
ante ale automobilului (reglajul
este sigilat la nivelul de
reglaj ralanti cu un . care
"C"-CARFIL). Acest
regla; poate fi modificat de uzina
OL
cin
lui
TCIT, la livrarea autoturismului,
d, pentru starea a motoru-
(care este nerodat), amestecuf
I I
1
glajul efectuat de uzina produ-
a carburatorului se sigi-
la nivelul de reglaj
progresiune nu se a fi
alterat.
j) Reglajul regimului de turatte de
mers in gol al motorului se efectu-
INSTALAflA DE
,1
I
I I
camerele de

riguros
un reglaj corect al ralan-
tiului este absolut imposibil. Modul
de executare a a fost de-
scris cu toate datele
necesare n 10 din anul
1980 al revistei noastre. Dar pentru
efectuarea reglajului este necesar
un dispozitiv care fixa-
rea comparatorului pe carburator
cu respectarea sale co-
recte. De fapt, este vorba de un su-
port, relativ simplu de confec-
ale date de
snt prezentate n figurile
B-B
c-c
ajutorul unui circuit de
mers n gol n denumit
de CO constant. Priza de combusti-
bil se ia. direct din rampa de alimen-
tare a sistemului principal de dozaj;
benzina" este la jiclorul de
combustibil de CO constant, de
ALIMENTARE
I
REZERVOR FILTRU
CARBURATOR FILTRU DE AER
DE DE BENZINA DE BENZINA
I I I
I
I
-

REZERVOR
IMPURIFICAT
MEMBRANA -
ELEMENT
IMPURIFICATA
Materialele de nu au
nevoie de deosebite, pu-
tndu-se folosi practic orice pro-
duse metalice.
Montajul se face simplu, introdu-
cnd pana 2 n orificiul dreptun-
ghiular din corpul 1 fixnd-o cu
axul 3 n locasul cu diametrul
de 3 mm. n ceie oriticii fifetate
se introduc M4; unul
pentru fixarea compara-
torului, cum se vede n articolul
iar cu se fixeaza
dispozitivul n carburator
asupra peneL
A-A
6-0,1
unde, amestecat cu aerul, trece sub
de emulsie prin orificiul con-
trolat de CO constant, la o con-
direct n colectorul
de admisiune.
k) Repriza' sau accelerarea moto.-
rutui este de o de
cu membrana de
o pirghie o pe
primar. Combustibilul este as
I I
MOTOR
TRADUCTOR
NIVE L DE BENZIN
I
I
SITA
axul
pirat
fiSURAT SAU FILTRANT IMPURlflCATA
I
DifERITE CAUZE
I J

DE
RACORD FILTRU
FISURAT LEGATURA aJ AT
M05FERA
I
REZERVOR
CU
>
I
SUSON DEfECT
)
te la standul de es
ve
m
bu
tu
rificare a nivelului de poluare. Pe
ce motorul se tre-
ie la reglajul efec-
at de Intreprinderea nr, 2
n caz contrar, consumul de ben-
n exploatarea zin
cr cu 40-100%,
poate
i} Regfajul dozajului pentru regi-
m
pe
as
ca
as
kg
bu
sit
fie
1.11 de progresiune se
standuri speciale de Simulare cu
(FlOW BENCH), unde
rburatorul se pune n ipostaza de
a unui debit de aer de 20
/h o depresiune n al{al de car-
rator de 420 mm Hg. In aceasta
dozajul trebuie
de 0,059 k ,
9 9
aer. Re-
TEHNIUM 4/1987
I
NIVEL N C.N.C'*
SUPAPE DEfECTE
DEREGLAT
I
I
CUI POANTOU ...
POMPA
DEFECT
NEETAN5A
I
' .
PLUTITOARE
FlSURATE
1
SUPAPA ELECJROMAG
DEF"ECTA
I
RETUR LA REZERVOR
OBTURAT
I
JIClOARE
UZATE
m
CARBURATOR
IMPURIrICAT
m
CARBURATOR
DEREGLAT
I CARE CONTRIBUIE
I
TERMOSTAT LA O FUNCTIONARE
CONEXIUNI ELEerRIa
. l.
DEFECT ANORMALA DEFECTE
I I
...
LIPSA CONDUCTA
TRADUCTOR
ADMISIE AER CALD DEfECT
I
"* CNC= CAMERA DE NIVEL
TRADUCTOR

CONSTANT
direct din camera de nivel.' con stant
de
njec-
eptel
prin intermediul unei supape
sens refulat ntr-o i
tor n camera de amestec a tr
primare,
I) Sistemul principal de doza j. Pe
ne a
eCnd
ebitul

ce clapeta de admisiu
trepte; primare se deschide, tr
la orificiile de progresiune, d
de aer aspirat de motor cr
acest lucru
depresiuni la puntea de
a centratorului de amestec, Se
lui de depresiune se transmite
unei
rcare
mna-
apoI
la trepte; primare, de und e an-
emul-
eptat
prac-
benzina si aerul de
sionare care se tr
prin orificiile tubului emulsor
ticate n diferite orizonturi.
(CONT'"' J4RIC' N NR. VII TOR)
15
n revista "Tehnium" nr ... 7/1986 a
fost schema unui frec-
destinat scalelor nume-
r!ce din af?aratura de emisie-recep-
Deoarece
CititOri al revistei au dovedit interes
de n special
pentru gamei de
ale n de
o

noului
de cel publicat anterior snt ur-

- n oscilatorul pilotat cu cristal
se poate folosi o de cris-
tale, ncepnd de la 100 kHz la
10 MHz;
- acest poate fi
folosit n aparatura n care, pen-
tru o a frecven-
semnalului (sau
oscilatbrul cu va-
riabila (VFO) are o descres-

- se pot folosi afisaje cu diode
electroluminescente (LED-uri). att
cu catodulcomun, ct si cu anodul
comun; ,
.- aparatul 7 cifre la
a
...:.. poate fi folosit ca
metru obisnuit.
Trebuie' remarcat faptu I folo-
sind circuite integrate CMOS, con-
sumul 'de energie este
foarte redus n cu cir-
cuitele integrate TTL n schimb,
de lucru este mai
de ordinul a 10 MHz.
-
I I
-
I
I
-
I
} fi
) ; )H - I
ti 1
IfS 'f;
I
+
l
. CI S
.. 5 'f''iO 192-
I t ".11 IlO
1- -
..-
I J1 :n
';:;1
...-

CI 15
Ing. GEORGE PINTILIE,
Y03AVE
se un circuit integrat selec-
de tipul MMC40192 pentru
primul divizor din (Cla
- figura 1), atunci se poate ajunge
la de 12 MHz.
Baza de timp
Oscilatorul pilotat cu cristal este
realizat cu o NOR* din cir-
cuitul integrat CI15 (fig. 1) de tipul
MMC4001., care o
separatoare. n continuare
semnalul se primului divizor
cu 10, circu.itului integrat CI17
(MMC40192). In schema din figura
1 este prezentat cazul cnd se folo-
l!n cristal cu de 10
MHz. In continuare co-
nectate n 6 divizoare cu
10, se de 10
Hz.
Circuitul integrat CI23 (MMC4013)
o divizare cu 2, se
de 5 Hz.
Cum se anterior, n
baza de timp se poate folosi o
de cristale. Acest fapt con-
duce la unele mici n
cum va fj n
continuare. Cnd se foloseste un
cristal cu de 10 MHz, se
va realiza montajul din figura 1 .
se un cristal cu
de 8 MHz, se va realiza
montajul din figura 3.
Pentru aceasta trebu ie ca C 117
divizeze cu 8 nu cu 10. n acest
sens se o NAND
cu 3 din CI16 n
montaj pentru a fi n acest
scop). (pin 10) este le-
cu borna PRESET-ENABLE
(pin 11) a circuitului C117. Cnd in-
NAND (pini 11, 12, 13)
snt legate la atunci pe borna
PRESET-ENABLE va fi mereu sem-
nal 1 (tensiune iar CI17 va
diviza cu 10. Pentru realizarea divi-
cu 8 se tabelul cu sec-
de (tabelul de
al circuitului integrat folosit
(CI17) se vede pentru cifra 8
vom avea semnal 1 pe O a lui
CI17 (pin 7). Se va realiza o
cu un conductor (izolat) n-
tre O (pin 7) din CI17 cu
tOqte cele trei ale n
paralel (pinii 11, 12, 13) de la CI 16.
Astfel CI17 va divide cu 8.
n figura 4 este
schema pentru cazul cnd folosim
un cristal de 500 kHz. Aici va trebui
ca CI17 cu 5. Din tabelul
de al lui CI17 (care este pre-
zentat n catalog)
pentru cifra 5, avem semnale 1 pe
A (pin 3) C (pin 6) ale lui
C117. Deci vom uni iesirea A de la
CI17 cu 'ale lui
CI16 (pinii 11, 12), iar cu
cea de-a treia intrare (pin 13). Pen-
tru cristalului este de
500 kHz nu de 5MHz, ca In finaiul
ajungem la 10 Hz, se va
sari peste un divizor cu 10. De
exemplu, se la CI18,
care nu se va Implanta, dar se va
face o ntre pinii 5
12 ai acestuia (ntre intrare ie-
se pot realiza
alte astfel ca n final
nem de 10 Hz.
Un caz mai aparte este prezentat
n figura 5. Se folo-
sirii unui cristal de 1,8 MHz, cnd va
trebui o divizare
de 18 sau succesive,
una cu 9 alta cu 2. Divizarea cu 9
se cu CI17 poarta li-
din CI16 (ca n cazurile prece-
dente), parcurgnd etape
descrise anterior, iar divizarea cu 2
se cu C118. Pentru divi-
zarea cu 2 trebuie o ope-
n cablaj. Se cu
un bine traseul meta-
lic din cablaj dintre lui CI18
(pin 12) intrarea luiCI19 (pin 5).
Cu un conductor exterior se
borna A a lui CI18 (pin 3) cu intrarea
lui CI19 (pin 5).
se pot realiza alte
variante de aceasta depin-
znd de indemnarea
realizatorului.
A
CI
e CI 1'2. -fM'2.
C -,,-

Ai CI 13 - pili 13
C CI %.It- pi., 7.
'-Illj-";", ,
CI %."1- p'I')IO
Ai.S.C CI iE,- pili'
1I1+5EI'\N.IlL.
CI 15'- f'lt'\if
n text s-a folosit terminologia din Catalo-
gul de circuite integrate editat de ntreprinde-
rea .. Microelectronica", 1985.
T1 ---I----T2
':1 AFISAJE CU LfD
1-'
,
- - -- -- - - - - -- -- -- - -
,-,
,
-
- - -- -
-R(){ Lt 9 bUc.)=2-:-2,2 kJt
- -- - - - - - - II - -]
CI 2 C.

c, I.f CI S CIt> CI:;

I 1 I I I I .1 I .1 I L I
J. 1 I I 1 i 1 T
I I
-
1 T I I T 1" .. 1
c., 4j
(110 CI 11 CI 12, CI 13 CI ''1
"'0192
4 1
... CII e:I

-+

I k H-'Z.
ITT

CI 16 LtoZ.3 I
CI
S"
c'1 18 CI 19
Jt "0192-
41 i--o r
--
1- ... " lo "
1\11
1t
10
I ..
I I T
J..L.L


l,3 ".t
l
3,31'\
I ll,y
el le. A l)
M I e2

-
C.I
... 1)
CI 23
c.111
..... 1.f019t
IOttF
J
p.t
9 12
ta 2 5
*l
iNTR.. VFO
L.J H U
1.
TEHNIUM 4/1987
SAU
INVERSA
cum s-a la nceput,
acest poate fi folosit
si n cazul cnd oscilatorul cu frec-
(VFO) din aparat
sau receptor) are o va-
pentru o va-
. a de
lucru. De exemplu, cnd avem un
receptor cu
de 9 MHz, iar banda de lucru este de
3,5-4, O MHz, atunci
VFO-ului va trebui se modifice n
limitele 5,5-5,0 MHz. Se
valorii acestor
au sensuri opuse. Modi-
necesare acestei snt
prezentate n figura 6,
Circuitele integrate MMC4543 n-
deplinesc un dublu rol, de stocare a
primite de la divizoareie
decadice MMC40192 ntre
succesive (LATCH), pre-
cum de decodor binar/? seg-
mente pentru a putea comanda di-
rect cu LED-uri cu 7 seg-
mente. In plus, aceste circuite inte-
TEHNIUM 4/1987
grate snt cu o exte-
(PHASE-pin 6) care, n
de la care este conec-
permite utilizarea de cu
LED-uri att cu anodul comun ct
cu catodul comun. Cnd folosim
cu anodul comun, borna
PHASEse va conecta la borna plus,
iar pentru cele cu patodul comun ia
minus (Ia In cablaj
este separat (pen-
tru toate cele 7 circuite MMC4543)
se poate conecta fie la plus, fie la
minus.
DESORIEREA
Un ciclu complet de lucru al frec-
peri-
oade distincte (vezi figura 2). In pe-
rioada T1 semnalul de se
pe una din de nu-
sau
cum avem nevoie) ale primului
C18. n perioada T2 pr9-
cesul de este blocat In
acest timp (T2) se preia infor-
din
decadice (CI8-CI14) de
codoarefe MMC4543 (CI1-CI7).
continuare, tot pe durata perioadei
T2, dar cu o anume ntrziere, se
aduc la zero '(se nu-
40192 (CI8-CI14).
Aceste procese cicUce se reali-
cu circuitele C115, 16, 22, 23
24, cum este prezentat de-
taliat n figura 2. O descriere mai
a acestui proces este
in revista "Tehnium" nr.
7/1986, pag.6. Tot n articol
se cum se poate realiza citirea
a de lucru a apa-
ratului receptor sau indi-
ferent de valoarea a frec-
VFO-ului. Pentru aceasta se
va programa valoarea de la care tre-
buie frec-
conectnd n mod co-
Jale CI8-14.
-- --
erI'
c. hi RE

n articolul de vom analiza ca-
zul cnd este realizat
numere invers. privim cazul
descris anterior, cnd banda de lu-
cru este de 3,5--4,0 MHz,
este de 9 MHz, iar VFO
n limitele 5,5-5,0 MHz.
La intrarea se
semnalul de la VFO cu frec-
de 5,5-5,0 MHz. n
vor fi de
4,5-5,0 MHz (10,0-5,5 == 4,5), de-
oarece este descres-
n vorbind, la
inferior al benzii
de lucru de 3,5 MHz) va
valoarea 0450000. Noi avem
nevoie fie' valoarea
0350000 (reamintim preCizia de
citire a este de 10 Hz
nu de 1 Hz, deoarece n baza de
timp s-a realizat o divizare a frecven-
cristalului pilot la 10 Hz).
numai o
de valoarea valoa-
rea de MHz, care cores-
punde circuitului integrat. C113.
acest circuit ast-
fel. ca
de la cifra 9, vom va-
loarea de 3,5 MHz deoarece
0900000-0550000 == 0350000, deci
exact ct avem nevoie.
Pentru a programa CI13 n-
de la cifra 9, vom
consulta tabelul de vom
vedea pentru cifra 9 au valori 1
A D. Pentru scopul dorit
vom conecta bornele J 1 (pin 15)
J4 (pin 9) la plus, iar bornele J2 (pin
1) J3 (pin 10) la minus (Ia
Folosind de mai
sus pentru cazul inverse,
precum descrierea din nr. 7/1986
al revistei pentru directe,
se poate o rezolvare pentru
orice valoare a oscilato-
rului local.
faptul tensiunea
de alimentare de 12 V, circuitele in-
tegrate MMC40192
sigur la de 10 MHz.
Unele exemplare lu-
chiar la 12 MHz. Perso-
nal am un exemplar din cele
13 folosite n care
la 12,5 MHz, pe
care l-am montat n locul lui CI8
(primUl De asemenea,
am selectat CI15-MMC4001.
constructorilor
la intrare semnale cu
de 10 MHz, pen-
a evita de selectare.
In schema oscilatorului pilotat cu
cristal (fig. 1) valorile condensatoa-
relor C1 C2 (insemnate cu aste-
risc) . corespund unor cristale cu
mare de n apro-
pierea valorii de 10 MHz. Cnd folo-
sim cristale cuprinse n limitele 100
k!-fz - 1 MHz, valorile
vor fi mai mari, ceea ce va necesita
conectarea de suplimen-
tare, prin. tatona re, o cu etalo-
narea unul
etalonat. In cablajul imprimat snt
n acest scop, chiar
pentru cazul cnd nlocuim conden-
satorul trimer C2 de 10-40 pF cu
unul fix cu valoarea mai mare. Se
vor folosi. condensatoare cu stiro-
flex sau ceramice, stabile cu tempe-
ratura.
n cinci condensa-
toare de decuplare conectate n- di-
ferite puncte ale cu ten-
siunea de 12 V. Aceste condensa-
toare snt pe desenul cu mo-
dul de amplasare a pieselor. Aces-
tea trebuie fie de tipul cu tantal
ai capacitatea de 1-10 ,uF.
Alimentarea se face de la o
cu tensiunea de 13,5 V.
Aparatul corect n li-
mitele 12-15 V. Consumul de cu-
rent al (cu excep-
este de circa 40, mA.
au un consum maxim,
pentru cazul cnd este peste
tot cifra 8, de 245 mA ,(49x5). Con-
sumul de curent etj;fe variabil, n
de
17
Pagini realizate de dr. N. MATEESCU
Umiditatea a aerului din
de se va asigura prin stropirea
cu a pardoselii, a
laterali a straturilor de Pentru
asigurarea apei necesare atit
relative, ct stra-
turilor de este bine se poate
asigura sursa de de la n
cazul culturilor executate n perioada
rece din an, apa va trebui fie
termic la temperatura de 15-16C.
In aceste trei tipuri de .Iocaluri pentru
cultura a ciuperci[or, printr-o
folosire ct mai se vor putea
executa 2-3 cicluri de (cu excep-
perioadei 15 iunie-1 septembrie),
care vor nsuma anual o de
230-345 m
2
n cazul folosirii biloanelor
200-300 m
2
n cazul folosirii straturilor
plane de la un ciclu
este de 115 m
2
n cazul biloanelor 100
m
2
la straturile plane).
de ciu perci va fi de 6-8
kg/m
2
/ciclu, ceea ce va putea
2 000 kg anual.
Localul cu pentru cul-
tura a ciupercilor.
categorie de de n-
ngropate cu
pante (fig. 5), serele (fig. 6)
sereie bloc. In cursul unui an aceste spa-
pot fi folosite n perioada de
pentru cultura ciupercilor, iar n perioada
de pentru alte culturi legumi-
cole.
de 50-1.00 m
2
/ciclu, se
pentru cazul unor familii mai numeroase
sau al unor asocieri de cultivatori, un
alt amenajat pentru cultura sezo-
a ciuperCilor n care se va putea
executa o mai- mare, respectiv
de 255 m
2
/ciclu 765 m
2
anual (fig. 7).
Localul cu o de de
255 m
2
cu posibilitatea
rii de 3 cicluri de pe an, care vor
nsuma o de de 765 m
2
,
o (60%)
cu dimensiunile interioare de 6 m
30 m lungime 2,5 m
snt din de 25
cm grosime, cu o din beton ci-
clopian de 50 cm. La ambele
capete localul are cte o
cu de 12 m
2
, iar la mijloc o
de cu de 156 m
2
un
volum de 390 m
3
(fig. 8). cu
de este din
PFL fixate pe ferme de lemn CR,
peste care se rnduri de car-
ton asfaltat se
La realizarea termice a acestui
local, cea mai mare.o aduce
perna de aer dintre plafon
unui strat de 30-40 cm ruma-
dezinfectat, ca o pentru
prevenirea c:U o de
sulfat de cupru 3%, peste care se
lapte de ips.os n grosime de 2-3 cm.
Plafonul localului se din
PFL cu rosturi de ntre ele apli-
cndu-se n interior un rnd de carton as-
faltat (fig. 9).
subterani snt dubli, la interior
din iar la
exterior: au un strathidroizolant, executat
dintr-un rind de carton ntre
straturi de bitum .protejat cu o
de 12,5 cm. Izolarea a
aeri.eni se printr-.un taluz de
mnt cu o de 45
0

Pardoseala localului se din


iar n lipsa
acesteia din beton cu o
de 1% pentru a fia-
care ciclu de
Accesul n local se face prin cele
laterale, din care una va servi numai
pentru introducerea compostului, iar cea-
pentru evacuare, n fel nct
compostul uzat nu n atingere cu
cel
Aerisirea se prin tuburi
de cu dimensiunile 50/50 cm
amplasate lateral intercalat, din 4 n 4
m. a tuburilor de ventila-
este de 2,5 m
2
, re-
singura parte din exte-
a localului termic. Tubu-
rile de vor fi cu
n interior, iar la exterior protejate
pentru a
prentmpina accesul diferitelor insecte n
de
de este asi-
prin sobe cu cotlon, ampla-
sate n camerele-tampon din
De la fiecare spre centrul
localului cte un cotlon, cu lungimea de
12,5 m, de 50.cm diametrul
canalului fum de 25 cm. In centrul localu-
lui cele cotloane se unesc ntr-un
dublu de evacuare a fumului, a
lungime va fi de cel 4 m. La con-
struirea atit a cotloanelor, ct a
de fum va trebui se eliminarea
orict de a fumului n de
Pentru a prentmpina di-
a asupra straturilor, de o
parte de alta a cotlonului se. vor plasa
paravane deflectoare, mobile,
nate din PFL, ca n cazurile de
a straturilor de
anterior.
In acest tip de local, cultura ciupercilor
se poate executa pe sol pe stelajul me-
talic sau din beton, cu un parapet reali-
znd o de de 255 m
2
/ci-
clu, astfel:
- n local 6 r,nduri de stelaje cu
un parapet la de 70 cm,
de 60 cm lungimea de 25 m;
- compostului se face sub
de biloane cu baza mare de 50 cm,
30 baza 25 cm (un ma- '
tru din acest tip de bilon o su-
de. 0,85 m
2

de aceasta, este
rea:
- 6 rnduri stelaje x 25 m = 150 m ste-
laj;
- 150 m x 2 pe sol para-
pet = 300 m biloane;
- 300 m biloane x 0,85 m
2
/m ::: 255 m
2

- 255 m
2
x 3 cicluri/an = 765 m
2
su-
anual.
de ciuperCi va fi n acest caz:
- 255 m
2
x 6-8 kg/m
2
= 1 530-2 040
kg la un ciclu;
- 765 m
2
x 6-8 kg/m
2
= 4 590-6 120
kQ. Ia 3 cicluri pe an.
In cazul folosirii compostului n
saci de cu diametrul de 30 cm
de de 706 cm
2
(14
saci!m
2
), de care
se va realiza va fi mai cu 75 m
2
,
comparativ cu cea prin folosirea
biloanelor, astfel:
- 6 rnduri de stelaje x 25 m = 150 m
stelaj;
- 150 m x 0,6 m 90 m
2
/nivel

-:- 90 m
2
/nivel x 2 niveluri. = 180 m
2
su-

- 180 m
2
x 14 saci/m
2
= 2 520 saci
pentru
- 2 520 saci x 706 cm
2
= 178 m
2
su-
de comparativ cu 255 m
2
la biloane.
Cunoscnd faptul de ciu-
perci este n raport direct cu cantitatea
de compost, se n func-
de compostului. astfel:
- biloanele 255 m
2
x 80 kg/m
2
- 20,4 t compost;
- sacii 178 m
2
(2520 saci x 20
kg/sac) - 25,2 t compost.
de ciuperci va fi mai
cu peste 20% n cazul folosirii culturii n
saci din va compensa pier-
derea de de 75 m
2

ca, n de culti-
vatorul metoda de
a substratului.
Printr-o organizare privind asigu-
rarea unui pentru
cultura a ciupercilor ,n spe-
cial schimbarea la timp a ciclurilor, se
pot realiza apreciabile de ciu-
perci, contribuind astfel prin autoaprovi-
zionare att la familiei, ct la
realizarea unui venit suplimentar.
Pentru cultura ciu percilor consum
energetic, localurile snt utilizate n pe-
rioada de respectiv 10 septem-
brie-10 decembrie, cnd, tempe-
raturilorexterioare ridicate de la ncepu-
tul acestei perioade, nu mai este necesar
nici un consum energetic n vederea rea-
temperaturii optime de incubare de
24C.
CUlTURIISEZONIERE A CIUPERCllOR N DIFERITE
La toate aceste tipuri de de cul-
pentru izolarea
va trebui fie protejat sau humificat,
stropit prin interior cu 2-3 straturi
de pentru a reduce accesul
ilor solare. O izolare mai com-
a respectiva
lui care formarea conden-
sului se prin dispunerea la ex-
terior a unui strat de coceni, paie, trestie,
acoperite cu folie de sau car-
ton asfaltat. Izolarea prevenirea
directe asupra straturilor de cul-
se la conductele de
zire, care se vor proteja lateral cu para-
vane deflectoare.
n aceste cultura ciupercilor va
putea fi atit pe biloane (va-
rianta 1) sau straturi plane (varianta 2),
dispuse pe sol sau pe stelaj. O
relativ de a compostului n
de o constituie sacii de
cu capacitatea de 15-20 kg
COITlPost la un sac.
In cazul cnd cultura se direct
pe ,sol, n saci din sau straturi
plana pentru prentmpinarea
de nematozi (viermii substratului), consi-
ca cei mai agresivi ai
ciupercilor, se fie la amplasa-
rea straturilor (biloane sau straturi plane)
pe folii de dispuse la
solului, fie la executarea so-
lului fiecare ciclu de cu
dazomet granu!e, aplicind 70 g/m
2
la su-
apoi se n sol.
Temperatura de aplicare a aces-
tui nematocid este de 1QC, iar cea op-
de 25C, ceea ce ca tra-
tamentul se la nceputul verii, res-
pectiv n perioada lunii iunie. Produsul
are o de 2 luni, care se
poate executa cultura de ciuperci.
culturii sezoniere a ciupercilor n
este n tabel.
ce s-au prezentat diferite
cu posibilitatea de
18
Perioada ciclurilor 1-1.IX-1.XII 1-1.IX-1.XII '-1.1)(-1.XII
1I-1S.I11-15.VI 11-5.XII-S.11I 11-5. X 11-5. III .
1II10.m-10.VI 1II.10.11-10.VI
600-800
Mranl1a (substratul uzat)
- tone 8 24 24
cum se ciupercile
AGARICUS BISPORUS
Tehnologia de Du ce
am cunoscut cu
sau special amenajate, cu su-
sau mai n
care se pot cultiva ciupercile Agari-
cus bisporus n sistem sezonier-
acum teh-
nologia de a acestor ciu-
perci. Ciupercile snt vegetale cu
totul particulare. Aparatul lor vege-
tativ, denumit miceliu, format din
hife cu segmentat; n celule,
trece de cele mai multe ori neobser-
vat, fiind puternic sau
1-10.IX-10.XII 1-10.1)(-10.)(11
4 4
'*
n substratul nutritiv
de
Ciupercile snt plante cloro-
neputnd face cloro-
iar n ceea ce nu-
snt saprofite, ntruct
pe organice lipsite de
cultura lor fiind prin exce-
o
In de ciupercile
se prin miceliu produs n
sterile de laborator, din tul-
pini (soiuri)
de ciuperci se
de la ari la an att prin
de cultivatoare
(peste 80 de ct prin
rea randamentului de ciuperci ex-
TEHNIUM 4/1981
primat n kg/mp.
in anul 1985 n S.U.A..
de ciuperci (270000 t) a fost de 5,4
ori mai mare ca n anul 1960
de anul 1974. '
In culturile industriale,
randamentul de ciuperci n kg/mp
anual n a cres-
cut n Olanda de la 12 kg n anul
1955 la 22 kg n 1961 69 kg n
1975.
Valoarea Ciupercile de
Agaricus bisporus, cu
crem sau
4-5% proteine (n de tul-
de carbon, vitamine
minerale.
n structura protelnei ciupercii
Agaricus bisporus snt 10
aminoacizi care se
n cazeina laptelui, albumina oului,
gliadina grului, fapt care a
posibil ca ciupercile fie socotite
ca un aliment valoros. de
carbon treha-
loza) se n de
0,9-1,4% n ciupercile proaspete.
Glucidele din ciuperci snt formate
din glicogen, cu cel din
carnea care, fapt carac-
teristic, n regnul vegetal se
numai la ciuperci.
n ceea ce vitaminele,
ciupercile snt izvoare de vitamine
din complexul A, B, C, precum vi-
tamina O, care de altfel nu se mai
n nici o fiind
pentru carnea de
de unde pe drept cuvnt ciuperCile
s-au numit "carne
Cultura ciuperci lor exe-
cutarea etape tehno-
logice: substratului nu-
tritiv, formarea straturilor de cul-
acoperirea stra-
turilor, recoltarea ciuperci lor, . eva-
cuarea substratului uzat
rea de pentru un
nou ciclu.
substratului nutritiv.
Ca substrat nutritiv se poate folosi
fie substrat cu gunoi de cal denumit
substrat clasic, fie substrat sintetic
care nu mai gunoi de
cal,
substratului nutritiv se
sub un cu pardo-
seala din beton de co-
lectare reciclare a mustului scurs
din platforma de compost. Pierde-
rea mustului din compost consti-
tuie o care va trebui fie

Substratul cu gunoi de cal. In
acest caz, gunoiul de grajd (de cal)
folosit pe'ntru cultura ciupercilor va
trebui
rele 25-30% fe-
cale 70-75% paie de gru mbi-
bate cu de grajd; nu fie mu-
nu fie intrat n fermen-
(nu mai vechi de 7-10 zile).
Colectarea gunoiului pentru cultu-
rile de se face n lunile iulie
august, se apoi se
ferit de ploi. Gunoiul
paiele de gru se pe platforme
de fermentare formate din 8-9
straturi succesive cu grosimea de
TEHNIUM 4/1987
40 cm, care se vor uda la
apoi se va presa
fiecare strat va la grosi-
mea de 20 cm, n fel ca la termi-
nare platforma de compost pre-
zinte de 1,60 - 1,80 m
(8-9 straturi udate presate de
cte 20 cm fiecare).
Nu trebuie neglijat faptul pen-
tru realizarea unei des-
n normale nu se
platforme cu dimensiuni
mai mici de 2 m lungime x 1,7 m
x 1,5 m respectiv 5,1
sau cca 2 t compost.
In vederea culturii ciu-
percilor n
unde s-a exe-
cutarea unei de 50 m
2
/ci-
clu, dimensiunile platformei de
compost la preinmuiere vor fi 3 m
lungime x 2 m x 1,7 m
totalizind 5 t compost ne-
cesar pentru realizarea.
de
Pentru localurile special
jate (tipurile 1, 2, 3), dimensiunile
platformei de compost la
vor fi 6 m lungime x 2 m x 1,7
m totalizind cca 10 t com-
post.
Pentru localul semiingropat cu
de 250 m
2
/ciclu se vor
platforme cu lungi,.
mea de 6 m o cu lungi-
mea de 3 m pentru a totaliza 25 t
compost. .
gunoiului paie-
lor de gru n straturi succesive in
ncep prenmuierea
compostarea care du-
8-10 zile. n cursul acestei
perioade, de la ei;
se omogenizarea;
aceea compostul, la care s-a com-
pletat umiditatea, este cazul,
se tot tasat n

Compostarea ncepe
10 zile de prenmuiere a compostu-
lui, chd paiele s-au .brunificat s-au
mbibat cu In peri-
incepe se un mi-
ros de amoniac. De data aceasta,
platforma la compostare se
ct mai afnat, cu de 1,7 m x
1,7 m 6 m lungime, pe o
de din beton sau
dezinfectate n prealabil
cu sultat de cupru 2%.
In timpul aerobe se
4-5 ntoarceri ale masei
de compost, la intervale de 3-5
zile, n cursul se face aerisi-
rea compostului, se
umiditatea se amenda-
mente organo-mi-
nerale: ipsos 20-25 kg/t, superfos-
fat 5-6 kg/t; azotat de amoniu 3-4
kg/t de grajd 80-100 1/t.
Ipsosul se in
timpul intoarcerilor, iar celelalte la
ntoarcerile 2, 3 4 se exe-
cum se n tabe-
lul 1.
n timpul ntoarcerilor compostu-
lui se va seama ca marginile
platformei vechi fie introduse n
Fig. 1: Tipar cu fund pentru 1I"'''''''''''''A
mijlocul platformei noi, iar compos-
tul din fie n
La ntoarcere, compostul
cu temperatura de peste 60-6SoC se
puternic cu furca, se comple-
umiditatea se amen-
damente organo-mi-
nerale. temperatura este sub
60C, avem o compos-
tare (compost in-
tasat, uscat sau prea umed).
Durata aerobe este
de 18-20 zile, care, cu
compostarea respectiv
prenmuierea, va total iza cca 30 de
zile necesare de a com-
postului- pentru culturile sezoniere.
La perioadei de compos-
tare compostul nu trebuie fie
strns n nu lase
se de ci nu-
mai mna (umiditatea
62-65%), paiele se
nu prezinte miros de amoniac, cu-
loarea fie iar
sau slab (pH
= 7 + 7.5). n compost nu trebuie
existe (larve de
acarieni
Compost sintetic firi gunoi de
cu 4 parapete
cal. Acest substrat pentru cultura
ciupercilor se cnd nu dis-
punem de gunoi de cal, ci numai de
paie de gru de
pe
a
este: 1 000 kg paie
gunoi de pe suport
coji de floarea.;soarelu sau
200 kg germeni de de
cile de bere, 60 kg ipsos
uree
compostului
se prin
tehnologice.
Preinmulerea se n
12-14 zile, cu omogenizare
locul perioadei, ......... .0" ... '"
compostarea
se 4-5 7 .... +."'" .. " .. "" ...
intervale de 4-5 zile.
n faza de prenmuiere se va
ureea, iar ia fermentarea
germenii de ipsosul
(tabelul 2).
(CONTINUARE iN HR.

MIRCEA MUNTEANU -
COMPONENTE MOD DE

este elementul de construc-
ce are rolul de a asigura
de climatice (vnt';
ploaie, etc.). Pentru ndeplinirea
rolului constructiv, trebuie
fie de intemperii asigure
a apelor pluviale a
celor provenite din topirea Pentru
aceasta, n de tipul nvelitorii, tre-
buie respectate pantele prezentate n ta-
belul 1. '
cu din lemn.
avnd de obicei mare, snt
din elemente:
- care este partea de rezis-
a
- nvelitoarea, care se peste
este partea de di-
rijare a apelor (din motive de explicare
n cadrul descrierii. nvelitorii
vom trata straturilor ce se
vor monta ntre nvelitoare);
- accesorii; acestea snt eleme.nte
care se la partea a
lor, cele mai cunoscute fiind
jgheaburile burlanele.

Pentru asigurarea scurgerii rapide a
apelor, dar pentru efect etltetic, acope-
se cu mai multe plane
(ape) nclinate de Cele
mai utilizate au una (a),
(b) patru (c) plane inclinate (figura 1).
Alegerea se face n de
pentru de locuit se utili-
cu sau patru
"ape", iar pentru anexe, garaje,
etc. se folosesc de obicei aco-
cu unul plane inclinate.
Dar nu aceste
forma sistemul de a acope-
1:
Carton asfaltat
a) intr-un strat cu
b) intr-un strat cu cu
c) in straturi lipite
depinznd de o serie de fac-
tori ca:/ sistemului de rezis-
al forma deschi-
derea dintre ziduri, panta de scur-
gere, posibilitatea folosirii materialelor
locale, costul cheltuielile, aspectul ar-
hitectural al
$arpantele din lemn snt cele mai utili-
zate la noi n deoarece: se
material !emnos, s-a creat au o
cu scule existente n
se repede, au o gre-
utateproprie relativ (lemnul de
are 600 kg/mc, spre deosebire
de beton, care are 2400 kg/mc
care are 7 850 kg/mc), ex-
ploatare $arpantele din lemn uti-
lizate la de locuit cu deschideri
mici (maximum 12 m), numite
au o
Spre a nu lungi detalia prea mult expli-
vom trata
din lemn ecari-
sat lemn rotund, inclusiv sistemele
combinate.
cu . Aceste
se la cu o des-
chidere ntre zidurile de (4-6
m). Conform figurii 2, un asemenea aco-
este din elemente in-
clinate numite (1) unul orizon-
tal numit sau (2). n planul
lor nclinat, la dinspre pod,
se cu contravnturi (3) care
practic snt rigle sau dulapL se
ntre ei prin chertare la
,lemnului sau prin cepuire, iar cu talpa
prin prag. Cnd au lungimi peste
4,0 m, ntre ei se pun (4) pen-
tru a ncovoierea a preveni
astfel deformarea ntregului
Ansamblul format de o doi
se ntre 'axele a
ferme trebuie fie o dis-
de 0,8-1.00 m. Talpa se va rezema
pe zid prin intermediul unui dulap. Prin
14
14
3,5.
25-32
21-29
7-21
vertical
vertical
vertical
vertical
173
I se va distribuirea mai
uniforma a sarcinilor spre zid, prevenin-
du-se de eforturi concentrate ce
pot avea drept zi-
durilor.
cu scaune. Acest tip de
se la ce au pe-
interiori de care,
cu cei exteriori. preiau mai bine n-
n figura 3 pre-
tipul de cu scaun du-
biu. nainte de executarea acope-
la partea a zidurilor se
poate executa o din beton ar-
mat. se atit rigidizarea acestora,
ct distribuirea mai a sarcini-
lor de la spre nu
este de beton. pe ziduri se vor
pune dulapi sau grinzi peste care se vor
fermei (1). iar pe acestea, la
3-5 m unul de altul, se (de obicei
prin cepuire) popii (2). Popii. ca ele-
mente ce preiau sarcinile de la pene. tre-
buie astfel nct nu
momente incovoietoare mari n grinzi.
popii nu se pot pune n dreptul zi-
durilor din interior, se admite ca ei fie
la maximum 1.2 m de acestea.
Orizontal popii se la partea supe-
cu pene (3). La acest tip de aco-
fiecare are in mod obligato-
riu absolut necesar cte o pereche de
de (4) pe panta
de (5). pe cea (3)
ntre ei la partea Intre ferme
se pun de cimp (6). De obicei,
sub penele intermediare, fermei
se intre ei printr-un element ori-
zontal din de lemn)
numit (7). de lemn ce al-
se de o parte
de a respectiv a po-
pilor. Nedeformabilitatea pe
plan este prin monta-
rea de (8). care practic snt
bare nclinate la 45, montate n plan ver-
tical ntre pene popi, de o parte de
a fermei. Intreg ansamblul com-
pus din popi. pene se nu-
,,scaun".
Nodul caracteristic al
este cel mijlociu, detaliat n figura 4.
La deschideri mari (peste 10 m) sau la
amplasate n regiuni cu vnturi pu-
ternice sau cu sarcini mari din
rea cu se va. realiza pre-
n figura 5. In cadrul acestui nou
sistem de apar elemente noi:

--
1
L
arbaletrierul (1), rigla (2) pana (3). Ar-
baletrierele rigla se n planul fer-
mei se cu talpa popii prin
chertare fixare cu scoabe. Pana
are rolul de a rigidiza
n plan orizontal.
Deasupra zidului, ntre punctele "a"
"b", n planul popului de margine se va
executa de
din loc n loc cu ferestre pentru aerisirea
podului.
cu "macaz". Ca
cu n sistem "macaz"
se la care au numai pe-
exteriori longitudinali, in-
teriori pe care se descarce scaunele
"Macazul" este un sistem de
din mai multe .ele-
mente de lemn, care n scaune-
lor servesc la penelor pe
exteriori.
"Macazul simplu" (fig. 6) este
dintr-o (1), arbaletriere com-
primate (2). un montant vertical (3). o
de (4) de
(5), doi (6) (7).
Pana de se pe montan-
tul vertical care se cu arbaletrie-
rele ntr-ur:l nod central, la partea supe-
sub nivelul peneL Nodul superior
punctul de rezemare a montantului pe
se cu piese metalice din
lat de o parte de alta a fermei. Pie-
sele metalice se cu bu-
Ioane. mbinarea dintre arbaletriere
se prin praguri tron-
tale, asigurate cu scoabe sau buloane.
Nedeformabilitatea n plan este
prin montarea de
ra7) .
La deschideri de peste 8 m ntre ziduri,
se va realiza n "macaz dublu",
conform celor prezentate n figura 7.
Prin faptul se pun doi n
plus cele perechi de (8), se
o
Nodul caracteristic acestui tip de
este prezentat n figura 8.
$arpantele "cu scaun" cele "cu ma-
caz" pot combina completa reci-
proc. In figura 3 un tip de
din "scaun
dublu" "macaz simplu".
Alte tipuri de snt prezentate
n figurile 10, 11 12, caracteristice pen-
tru cu longitudinali, n
figura 13, pentru ri
care au transversali. Pentru rea-
TEHNIUM 4/1987
lizarea unui ntr-o
cel mai indicat tip de
este cel prezentat n figura 14.
fermele unei se
pot realiza din scnduri dispuse dublu,
Acest tip construc-
tiv se va realiza cu mare iar pen-
tru o mai .rigidizare se vor utiliza
mai multe
NVEliTOAREA
cum am mai amintit, nvelitoarea
este elementul de nchidere de la par,tea
a Pentru n-
deplini rolul de izolant hidrofug, nveli-
toarea se astfel nct asigure
impermeabilitatea la apei de
orice fel. Pe aceasta, nvelitoarea
trebuie fie n timp,
la foc, pe la forma
se integreze n ansam-
blul arhitectural, se realizeze cu chel-
tuieli minime nu necesite cheltuieli
cu
In tabelul 2 valoarea n-
din greutate proprie ce le trans-
mite nvelitoarea la elementele de rezis-
ale prin acestea la zi-
duri din
pentru se admite de maxi-
mum 100 kg/mp, dar capriciile vremii fac
ca uneori aceasta fie
cum s-a ntmplat n iarna dato-
succesiuni de fenomene:
ninsoare timp nsorit ziua ur-
mat de topirea noapea,
'ploaie topire, nin-
soare cu a tempe-
raturilor sub OC. In acest mod, prn acu-
mulare de straturi de
sarcina din a crescut
de 3-4 ori n anumite zone,
fiind deteriorarea multor
executate de obicei cu una sau
"ape".
pante din lemn snt din:
ceramice snt "solz", "profilate"
sau "cu jgheaburi". n conti-
nuare cteva detalii constructive pentru
nvelitorile cu "solz" (fig. 15, 16)
cu .olane (fig. 17), insistnd apoi mai mult
asupra celor cu sau cu
jgheab.
Fie snt cu jgheab trase, cu
jgheab presate sau profilate, n plan au
de o
serie de profiluri caneluri. Acestea au
rolul de a-i spori. de a forma li-
nii de la margini de a dirija
mai bine apele meteorice.
Tiglele se ncepnd de la par-
tea a spre
pe de 28 x 48 mm, n cuie pe

dintre aceste
paralel cu este, conform figurii
18, de 34 cm. Tiglele .se n rnduri
paralele decalate de la un rnd la altul cu
o de de (fig. 19).'
Ciocurile superioare servesc la fixarea
pe cele inferioare la rigi-
dizare prin n cu-
tele inferioare.
Toate dintre se
nchid cu ajutorul coamelor mari pre-
natura materialelor folosite, n-
veHtorile de la I de locuit cu b
- materiale ceramice, azbociment - --._--1
mortar de ciment;
- sau din
sau
- materiale bituminoase (de obicei
carton asfaltat); .Q..
- sub diverse forme;
- sau
- stuf sau paie.
Panta unui trebuie fie cu
att mai mare cu ct materialul din care se
este mai impermeabil
are mai multe rosturi.
sate, ca 'n figura 18. Coamele
montate inclinat pe linia de mbinare din-
tre "ape" se vor rigidiza la cu
ajutorul unei speciale (1), prezen-
n figura 20. In acest fel se previne
alunecarea coamelor. Coamele se vor
fixa cu ajutorul unui mortar de ce
o cantitate mai mare de ciment
5
\-
::s8,OOm
nvelitori ceramice. nvelitoarea se
din ceramice arse, realizate
din de calitate Supra-
a trebuie fie ne-
pentru a nde-
apelor, dar difuzia
vaporilor de din pOdului n-
spre exterior. Dezavantajul acestui tip de
nvelitoare n faptul are o greu-
tate proprie destul de mare.
forma elementelor distingem n-
velitori ceramice "cu cu "olane".
La noi n cele mai utilizate materiale
inclusiv astereala
pe corniere, inclusiv greutatea lor
din azbociment, inclusiv
Tigle solz pe un rind, inclusiv
Tlgle cu jgheaburi
Olane, Inclusiv
sau inclusiv
Stuf sau trestie la 40 cm grosime, inclusiv

Carton asfaltat intr-un strat acoperit cu bitum
Idem, n straturi lipite intre ele cu bitum
de 5 mm grosime, Inclusiv profllat
Idem deS mm, inclusiv profllat
TEHNIUM 4/1987
30
25
30
60
50
.100
40
80
7
13
30
35
,..---;----,--6
a
P2 -12x12sou 14 cm
P3-14x14 sau 16cm
P4" Sx14sau,0' 12cm
P'7=7x12cm
P8=10x12 sau)Z512 cm
dect mortarul Zonele intrnde
ale se ca n figura
21.
nvelitori din azbociment. Cefe mai.
uzuale placi de azbociment au
Ele se pe scnduri sau
pe rigle pe la de
20-70 cm ntre ele. Printlerea tablei on-
dulate de azbociment de scnduri sau ri-
gle se face prin intermediul unui crlig
din rotund (fig. 22). din azbo-
ciment trebuie se lateral cel
cu un onduleu ridicat, iar longitudi-
nal minimum 10-15 cm.
nvelitori din de Tabla utili-
ca nvelitoare poate fi
sau Suportul nvelitorii
il constituie o din
scnduri peste care se pune (dar din ne-
fericire nu ntotdeauna) un strat de car-
ton asfaltat, ce are rolul de a evita forma-
rea condensului pe
a tablei de a atenua zgomotul produs
5
n timpul ploilor. Tabla se va fixa de
suport prin procedee specifice deoarece
trebuie perforarea ei, dar i se
asigure o deplasare va-
de Imbinarea din-
tre foile de se face prin cute numite
Conform figurii 23, pot
fi: simple (a, b), duble (c, d). orizontale
(a, c) verticale (b, dr verticale
trebuie fie continue, iar cele orizon-
tale se vor decala de la o la alta cu o
de lungime de foaie.
orizontale se spre
pentru a favoriza scurgerea apelor.
Fixarea pe se va face cu aju-
torul copci lor, prezentate detaliat n fi-
gura 24. Copcile se prind de cu
cuie, bucla introducndu-se ntre
foii. O cu realizarea
se ndoaie copca, realizndu-se astfel
prinderea nvelitorii.

nvelitorile din de
se se n mod
cu cele din de azbociment
ondulate.
Invelitori din materiale bltumlnoase.
Acesttea se rareori la de
locuit, dar se folosesc frecvent la con-
anexe cu pante mici ale acope-
.
Cel mai utilizat sistem este cel cu "n-
velitoare din asfaltat pe
din scnduri". Intre scndurile asterelii
trebuie fie o de aproximativ 1
cm. Pentru gradului de
tate durabilitate, nvelitoarea se va
executa cu la patru straturi de
carton.
N NR. VUTOR)
II
Semnalul specific acestui avertl-
zor sonor se obtine cu circuite
integrate Ul Y1855.
Circuitul US2 un mul-
tivlbratol" astabil, unde grupul
R6:-R7-C4 . de
lucru. Cu ajutorul tranzistorului T 2
US1 este comandat de US2, Iar prin
Intermediul lui T 1 I se ,1
.
Rezlstorul R este de aproximativ
47 n. Montajul este recomandat in
practicarea modeflsmulul.
RADIOElEKTRONIK, 8/1986
2
USi
4 ULY7855
3
Se tot mai mult ca mecanic de la
automobile (platina) fie inlocuit cu comandA in
special reaflzindu-se in acest. scop componente'
adecvate ..
Circuitul MC3334P prlme,t . comanda prin Impulsuri (de la
arborele cotit) ,1 la rindul sMA comandA circuitul de
8U323, care prin curentul de colector stablle,te circuitul pri-
mar al boblnei de .
Un simplu de a obtine
nal cu filtru electromecanlc
EMF500 a fost realizat de SP2 HlS.
Cele semnale AF 500 kHz
sint apUcate direct pe filtru, dar la
oscilatorului sint montate
diode varlcap ce primesc o
MOTOROLA, 1986
polarlzare ,i prin intermediul filtru-
lui contribuind in felul acesta la
semnalului modulat. Se
modulatia cu ajuto-
rul poten'iometrului de 22 k!1.
PZK-BUlETIN, 8/1985

1-<
210 a 270 a
47n
'Montajul este simplu, dar
o mare stabilitate a
Gama de lucru este in-
tre 10 579 10779 kHz,
fiind aducerea benzii de 40 m
(7-7,2 MHz) in banda de 80 m. Bo-
bina din oscUator are o
US2
ULY7855
R6
9Kf
R7
36K
C3 C4
fOn 68)1
+6+f2V
Dt
BAVPI9
+-f2V
o
de 0,9 ,uH, fiind din 10
spire 0,25 pe o cu dlametrul
de 8 mm. Transformatorul de
are 2 x 10 sptre (boblnate simultan
cu fir paralel) pe un tor de
eST, 6/1982
ase.
TEHNIUM 4/1987
TEHNIUM 4/1987
LECT
Circuite integrate logice in tehnologie CMOS
din seria 4000: buffere, circuite basculanta,
registre, drivere, multiplexoare,
circuite aritmetice.
Circui.te integrate CMOS speciale: circuite
pentru orologerie, de teleco-
aparate de
Circuite integrate n tehnologie PMOS: circu-
ite pentru ceas, telecomenzi, .porti, radio-
TV, comenzi tiristoare, minicalculatoare.
IMPORTANT: Pentru orice beneficiar, Micro-
electronica circuite inte
D
grate cu la cerere. intre-
prinderii noastre / in acest sens,
suplimentare la sediul intreprinderii.
Microprocesoare circuite de suport: Iamin"
ne microprocesor de 8 biti MMN80 MMN8080.
Memorii in tehnologie NMOS statice dina-
mice, cu de la 1 la 16
ti
POPA NICOLAE - Giurgiu
Nu datele despre ca-
nale/e TV la care
CRISTIAN ION - CIM-
PIAN LIVIU -
Montati de 15 kO.
CORNELIU -
are
n circuite specializate
sistemul de pentru ceas. Ca
la un ceas de
este mai complicat - trebuie
n vedere noul consum de curent.
CARPIUC MARIAN -
Ani publicat preamplificatoare
pentru cap magnetic, ru-
brica HI-FI.
PiRVU FLORIN -
Modul de utilizare a circuitului
192 este prezentat n catalog; nu
catalog pentru celelalte
MIHAI -
Biriad
Receptorul VEF-242
tranzistoare
cu germaniu. Alimenta-
rea este de 9 V din bate-
rii, dar poate fi asigu-
dintr-un alimen-
tator. Partea a doua a
schemei va fi
n viitor.
circuite enumerate de dv.
OROS MIRCEA . ..:.- Baia Mare
Trebuie semnal de la
un generator AF n ,diverse puncte
din preamplificator
astfel elementul ntrerupt (probabil
este un condensator).
ALEXANDRU MARIUS - Bucu-

Dioda OA85 poate fi cu
dioda EFD108 ..
PAUL -
Transformator pentru televizorul
"Snagov" se poate de la
magazinele de specialitate.
- Ro-
man
experimentarea
detinerea unui
permise numai n baza unei autori-

RADU -:-jud. Prahova
Un scurtcircuit n traiectul fii a-
mentelor ar numai pe R300,
dar faptul fenomenul este identic
pe R302 impune verificarea ntre-
gului traseu de alimentare. Contro-
lui R302 cnd S301
este
NASTASE FLORIN - jud. Prahova,
RUSU ROMEO - Hunedoara, eHI-
OCTAViAN - PREDA
COSTICA - Romeyl, ARDELEAN
GHEORGHE - SItu-Mare, BERA
IOAN - Sibiu, NEAGU DANIEL -
MUNTEANU NICOLAB -
Vaslui, BITEA BUSUIOC - Aiba Iu-
lia, SZOLO IOSIF - Harghita, 00-
NEC CONSTANTIN - Suceava, AR-
DELEAN . NICOLAE - jud. Alba, DU-
MITRU MARIUS - jud. Prahova,
PAUL - CHE-
U PAUL - TAPARU
- jud. GHEORGHIU
DANIEL - MIJA CLAUDIU -
TOIU NICOLAE - Si-
biu, RELU - Craiova,
AL TMAN R. - FRAN-
LORIN - NE-
MARICEL - Tecuci, FULEA
VASILE - VASILE
-jud.
Nu schemele solicitate.
TOADER DAMER - Sibiu
Nu mai numere din
1984 1985 pentru
cu "Tehno-;-
ton".
KISS LUDOVIC - Cluj-Napoca
Dioda Zener nu poate fi nlocu-
astfel: P401-EFT317,
MP35-EFT373. MP20-EFT353.
POPESCU VASILE - Suceava
Nu de
emisie ale la care
VOICU CRISTIAN - Slatina
rubrica HI-FI.
MUSTEA GABRIEL - Adjud
au valoarea de
15 kn.
MAUiA DORU Rm. .
Tranzistoare MOS se construiesc
la noi n
ALEXANDRU - ,Jud.
fenomenuluI nedOrit
de la' televizor se poate cu-
plnd ntre intrarea de an-
un condensator de 3,3 -
10 pF; nu este total eficient, n-
decuplarea la intrare IF sau
amplificator video (aici 50 pF).
CIOBANU VALENTIN -
Nu pentru partea de receptor, ci
pentru partea de ne-
voie de
MATACHE FLORIN
Defectul n televizor provine din
RAS sau etajul amplificator video.
SECA MIHAI -
Difuzoarele snt conectate co-
rect; nu
DUMITRU CORNEL -
Ca receptorul
normal, trebuie, in-
a autoturismului.
I.M.