Sunteți pe pagina 1din 16

1

MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII , TINERETULUI SI SPORTULUI


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI COALA CU CLASELE I-VIII ,, TUDOR VLADIMIRESCU CLRAI Str. Belsugului Nr.1 tel/fax 0242332845 email: sc11cl@yahoo.com , adresa site: http://sc11cl.scoli.edu.ro

PLAN MANAGERIAL An colar 2011-2012

Contextul legislativ cu conexiuni n domeniul educaiei

1.Legea educaiei naionale, nr.1/2011;


2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea msurilor tranzitorii n sistemul naional de nvmnt; 3. Ordine ,notificari M.E.C.T.S ;precizari ISJ calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; 5.Metodologii i Regulamente privind descentralizarea financiar i administrativ, publicate n Monitorul Oficial; : 6.Raportul I..J. Calarasi, privind starea nvmntului n judeul Calarasi n anul colar 2011-2012,sem.I 7.Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014 8.Acte normative subsecvente Legii educatiei nationale nr 1 din 2011

I. DIAGNOZA ACTIVITATII DIN SCOALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI ACTIVITATI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE
Elaborarea rapoartelor didactice individuale Elaborarea rapoartelor comisiilor metodice Analiza activitatii Consiliului de administratie si evaluarea activitatii membrilor C.A. Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului secretariat Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului contabilitate Elaborarea raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2010-2011 Validarea Raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2010-2011 Autoevaluarea institutionala 2010-2011 Analiza si dezbaterea RAEI 2010-2011 Cadrele didactice 30 sep.2011 Rapoarte didactice anuale Rapoartele comisiilor metodice Proces verbal al sedintei C.A.

INSTRUMENTE /RESURSE
Fisa postului , fisa de evaluare, documente de proiectare didactica Dosarul comisiei metodice Lista atributiilor membrilor C.A. Dosarul C.A. Registrul procese verbale C.A. Fisa postului secretar Program de activitate compartiment secretariat Fisa postului administrator financiar Program de activitate compartiment contabilitate Rapoartele comisiilor metodice si compartimentelor ROFUIP Sedinta Consiliul profesoral Formular RAEI Standarde nationale Ghidul de autoevaluare ROFUIP Sedinta Consiliul profesoral

Sefii comisiilor metodice Directorul

30 sep.2011 30 sep.2011

Secretarii scolii

30 sep.2011

Raportul secretarilor scolii

Administratorul finanaciar

30 sep.2011

Raportul administratorului financiar

Directorul

15 oct.2011

Consiliul profesoral

15 oct. 2011

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2009-2010 Proces verbal al sedintei Consiliul profesoral RAEI

Coordonatorul CEAC

30 iunie 2012

Consiliul profesoral

15 oct.2011

Proces verbal al sedintei Consiliul profesoral

3 II.DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA , RELATII SISTEMICE Obiective: 1. Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale si orientarea acestora spre obtinerea de rezultate . 2. Respectarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar si a Regulamentului intern . Elaborarea proiectului Directorul feb.2012 Proiectul planului de Recensamantul copiilor planului de scolarizare 2012scolarizare Listele de inscriere clasa I 2013 Efectivele de elevi 2010-2011 Avizarea proiectului planului Consiliul profesoral feb.2011 Proces verbal al sedintei ROFUIP de scolarizare 2011-2012 Consiliul profesoral Sedinta Consiliul profesoral Elaborarea proiectului de Directorul Calendar I.S.J. Proiectul de incadrare Planul de scolarizare 2011incadrare 2012 Inscrierea elevilor in clasa a Invatatorii claselor I mai.2012 Cererile de inscriere Recensamantul copiilor 2004I-a an scolar 2012-2013 2005 Elaborarea Planului Directorul adjunct 15 oct.2011 Plan managerial 2011PDI managerial pentru anul 2012 Plan managerial 2009-2010 scolar 2011-2012 Elaborarea Planului Directorul adjunct 15 oct.2011 Plan managerial 2011Plan managerial pentru managerial pentru anul 2012 semestrul 1 anul scolar 2010-2011 scolar 2011-2012 semestrul 1 Directorul adjunct 1 feb.2012 Plan managerial 2011Plan managerial pentru anul Elaborarea Planului 2012 semestrul 2 scolar 2010-2011 managerial pentru anul scolar 2011-2012 semestrul 2 Revizuirea Regulamentului Directorul sep.2011 Regulamentului intern ROFUIP intern revizuit Avizarea Regulamentului Consiliul profesoral sep.2011 Proces verbal al sedintei ROFUIP intern Consiliul profesoral Sedinta Consiliul profesoral Aprobarea Regulamentului Consiliul de sep.2011 Procesul verbal al ROFUIP intern administratie Consiliul de administratie Procesul verbal al Consiliul de administratie Stabilirea atributiilor Directorul 30 sep.2011 Decizia interna ROFUIP membrilor Consiliul de Lista atributiilor membrilor Regulamentul intern administratie Consiliul de administratie Reorganizarea Consiliul de Directorul sep.2011 Decizia de constituire a Hotararea Consiliul profesoral

4 administratie Consiliul de administratie Hotararea Consiliului reprezentativ al parintilor Decizia primarului ROFUIP Lista atributiilor membrilor Consiliul de administratie ROFUIP

Evaluarea periodica a activitatii membrilor Consiliul de administratie Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul de administratie Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul profesoral Constituirea consiliilor clasei Constituirea comisiilor metodice Numirea sefilor comisiilor metodice Constituirea comisiilor pe domenii de activitate

Directorul

Semestrial

Directorul

30 sep.2011

Rapoarte de autoevaluare Raportul directorului Graficul si tematica Consiliul de administratie Graficul si tematica Consiliul profesoral Procesul verbal la Consiliilor claselor Decizie interna

Directorul

30 sep.2011

ROFUIP

Directorul , invatatorii , dirigintii Directorul

15 oct.2011 sep.2011

Directorul Presedintele consiliului de administratie

sep.2011 sep.2011

Decizie interna Proces verbal al consiliului de administratie , decizie interna Programele de activitate anuale ale comisiilor metodice Proces verbal al sedintei Consiliul profesoral Programele de activitate

ROFUIP Regulamentul intern ROFUIP Regulamentul intern Fisa de incadrare ROFUIP Fisa de incadrare Regulamentul intern Fisa de incadrare

Elaborarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Aprobarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Elaborarea programelor de activitate ale compartimentelor din scoala Constituirea CEAC

Sefii comisiilor metodice

15 oct.2011

ROFUIP Regulamentul intern ROFUIP Sedinta consiliului profesoral Fisa postului Regulamentul intern Legislatie specifica ` Regulament CEAC ,

Consiliul profesoral

15 oct.2011

Secretariatul , Adm. financiar , laborante, personal auxiliar Directorul

01 sep.2011

sep.2011

Decizie interna

5 Numirea coordonatorului CEAC Numirea coordonatorului pentru programe si proiecte educative Stabilirea formatiunilor pentru activitatile extracurriculare Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare Directorul Directorul sep.2011 01 sep.2011 Decizie interna Decizie interna ROFUIP Regulament CEAC , ROFUIP Regulament CEAC , ROFUIP Regulamentul activitatilor extracurriculare Regulamentul activitatilor extracurriculare

Coordonator pentru proiecte si programe Cadrele didactice , inv,diriginti

15 oct. 2011

Tabele nominale

Calendarul activitatilor

Monitorizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare Evaluarea activitatilor extracurriculare si extrascolare Organizarea colectivelor de elevi si distribuirea rolurilor in cadrul clasei Organizarea activitatilor de orientare scolara si profesionala a elevilor clasei a VIII-a Numirea invatatorilor si a dirigintilor Elaborarea orarului scolii Stabilirea componentei

Directorul , Coordonator pentru proiecte si programe, CEAC Directorul , Coordonator pentru proiecte si programe, CEAC Invatatori , Diriginti Diriginti , Profesor psiholog

Grafic de control

Programele activitatilor extracurriculare , Listele de prezenta , rezultatele elevilor , Publicatii Fise de asistenta pentru activitatile extracurriculare Raport privind starea invatamantului , Procesele verbale ale consiliului profesoral Organigrama claselor

Regulamentul CEAC

Semestrial

20 sep.2011

Regulamentul intern

mai 2012

Programul cabinetului de consiliere

Programul cabinetului de consiliere

Directorul Directorul adjunct Director

01 sep.2011 12 sep.2011 10 sep.2011

Decizia interna Orarele definitive pe ciclurile de invatamant Listele de inscriere Regulamentul intern Regulamentul intern

6 formatiunilor de studiu Repartizarea salilor de clase pentru anul scolar 2010-2011 Intocmirea fisei de incadrare a scolii Numirea comisiilor de corigenta Completarea registrelor matricole , dupa examenele de corigenta si incheierea situatie scolare Gestionarea corecta a actelor de studii Elaborarea si transmiterea la timp a statisticilor , rapoartelor , informatiilor Completarea cataloagelor scolare 2010-2011 Stabilirea serviciului pe scoala Constituirea consiliului elevilor Stabilirea programului de audiente Distribuirea rechizitelor scolare Alocarea burselor pentru semestrul 1 Monitorizarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Directorul Directorul , Secretarul scolii Directorul 10 sep.2011 30 sep.2011 01 sep.2011 01 feb.2012 Iunie 2012 10 sep.2011 28 feb.2012 Iunie 2012 permanent permanent avizate de director Schema claselor 20112012 Fisa de incadrare 20112012 Decizia interna Regulamentul intern Deciziile ISJ Deciziile interne PCU/PCO ROFUIP

Directorul , Secretarul scolii

Registrele matricole completate la zi

Regulamentul intern

Secretarul scolii Directorul , Director adjunct, Secretarul scolii Invatatori , Diriginti Directorul adjunct Coordonatorul de proiecte Directorul , Directorul adjunct , Invatatori , Diriginti Comisia rechizite Comisia burse

Registrul actelor de studiu Registrul de intrari-iesiri

Regulamentul actelor de studiu

15 sep.2011 12 sep.2011 30 sep.2011 15 sep.2011

Cataloagele avizate de director Graficul serviciului pe scoala Lista consiliului elevilor Programul de audiente

Registre matricole , Baza de date a scolii Regulamentul intern Orarul scolii ROFUIP Regulamentul intern

25 sep.2011 15 oct.2011

Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar semestrial

Procev verbal de distribuire Proces verbal al sedintei consiliului de administratie Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Dosarele pentru rechizitele scolare Dosare pentru burse

Sedinta Consiliul profesoral, Regulamentul intern

7 Evaluarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Prelucrarea regulamentului intern si R.O.F.U.I.P. in cadrul colectivelor de elevi si parinti Validarea situatie scolare semestriale si a notelor la purtare sub 7 Validarea situatie scolare anuale si a notelor la purtare sub 7 Validarea situatie scolare dupa examenul de corigenta Comisia pentru monitorizarea frecventei Invatatori , Diriginti lunar semestrial 25 sep.2011 Raportul comisiei Cataloage scolare

Proces verbal al sedintelor cu parinti

ROFUIP Regulamentul intern

Consiliul profesoral

dec 2011

Proces verbal al sedintei consiliului profesoral Proces verbal al sedintei consiliului profesoral Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare, ROFUIP Cataloage scolare, ROFUIP Dosarele de corigenta , Cataloage scolare, ROFUIP

Consiliul profesoral

iun.2012

Consiliul profesoral

06 sep.2011

Aprecierea sintetica a Consiliul profesoral mar.2011 Proces verbal al sedintei Metodologie acordarii activitatii personalului care consiliului profesoral gradatiei de merit solicita gradatie de merit Actualizarea avizierelor Directorul Permanent Dosarul avizierelor Actualizarea sitului scolii Administrator site Permanent Dosarul sitului Arhivarea si pastrarea Secretarul scolii Permanent Registrul de evidenta al Legea arhivelor documentelor oficiale arhivei Programul compartimentului privind elevii si personalul secretariat scolii III CURRICULUM OBIECTIVE: 1.Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile elevilor si parintilor si standardele de calitate . 2.Implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei comisii metodice si al fiecarui cadru didactic . 3.Stabilirea CDS in functie de nevoile elevilor , de resursele umane si materiale ale scolii. 4.Centarea demersului educational pe elev si mentinerea rezultatelor scolare la un nivel cat mai ridicat . Elaborarea planificarilor Cadrele didactice 12 sep.2011 Planificarile anuale Programele scolare in

8 calendaristice anuale Elaborarea planificarilor calendaristice Proiectarea didactica a unitatilor scolare Avizarea documentelor de proiectare didactica Elaborarea si promovarea ofertei educationale 20122013 Stabilirea CDS 2012-2013 Cadrele didactice Cadrele didactice Directorul, Sefii comisiilor didactice Comisia de curriculum 12 sep.2011 sep. 2011 sep. 2011 Semestrul II Planificarile semestriale Proiectarea unitatilor de invatare Documentele de proiectare avizate Ofera educationala avizata de CP PV al consultarii parintilor Fisele de optiuni ale elevilor PV al sedintei CP Avizul inspectorilor de specialitate vigoare Programele scolare in vigoare Programele scolare in vigoare Regulamentul intern

CP

Semestrul II

Validarea CDS Elaborarea si avizarea programelor pentru disciplinele optionale 20122013 Administrarea si prelucrarea testelor initiale Extinderea utilizarii metodelor interactive Utilizarea programelor AEL

Cp Cadrele didactice

Semestrul II

ROFUIP Sedinta CP

Sefii comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice

26-30 sep. 2011 Permanent

Sefii comisiilor metodice

Cf. Proiectarii didactice

Monitorizarea parcurgerii sistematice a planificarilor calendaristice si a programelor scolare Realizarea programelor de educatie diferentiata(pentru copiii cu

Directorul, Sesii comisiilor metodice CEAC Cadrele didactice, Sefii de catedra Permanent

Fisele de analiza a testelor Proiecte de lectie, Fise de observare a lectiei Programul de functionare a laboratorului AEL Graficul asistentelor la lectii, Fisele de ovservare a lectiei Programul de pregatire suplimentara

Programele comisiilor metodice Programele comisiilor metodice Programele comisiilor metodice

Programele comisiilor metodice

9 cerinte educative specifice si pentru elevii capabili de performanta) Stabilirea formatiunilor de studiu pentru pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performante scolare deosebite Monitorizarea activitatilor de pregatire a lelevilor capabili de performante scolare Evaluarea sistematica a elevilor Evaluarea stadiului si ritmicitatii notarii elevilor Elaborarea programelor de pregatire a elevilor performanti pentru participarea la concursurile solare pe discipline de invatamant Organizarea si desfasurare evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a

Profesorii de specialitate

30 oct. 2011

Listele elevilor selectati

Programele comisiilor metodice

Sefii comisiilor metodice, CEAC Cadrele didactice

Lunar

Fisele de moitorizare

Programele comisiilor metodice. Regulamentrul CEAC Standardele de evaluare VIII, Criteriile de notare V,VIII ROFUIP, Programeme comisiilor metodice Programeme comisiilor metodice

Permanent

Cataloagele scolare

Directorul, Sefi comisiilor metodice Profesorii de specialitate

Lunar

Informari in CA si in comisiile metodice Programul de pregatire suplimentara

31 oct. 2011

Directorul

iun.2012

Planul operaional pentru organizarea Evaluarii nationale

Metodologia Evaluarii nationale

10 IV. RESURSE UMANE OBIECTIVE: 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de predare-invatareevaluare. 2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale. 3. Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de formare organizate de MECTS,CCD si alti furnizori de formare continua. 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale. 5. Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare in conformitate cu legislatia in vigoare. 6. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca. Realizarea fisei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si asumarea fisei postului de catre angajatii scolii. Asigurarea sanatatii in munca a personalului angajat Directorul 10 sept. 2011 Fisele postului actualizate Codul muncii Contractul colectiv de munca, ROFUIP Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM, Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor, Fisa postului PDI

Directorul, Cadrul didactic cu atributii SSM

Calendarul SSM

Fise de instruire individula SSM, Controlul medical, Semnalizarea de evacuare

Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane

Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane Identificarea si participarea la programele educationale nationale si internatinale:Comenius,Grundving etc. Prezentarea metodologiei gradelor didactice

Directorul, Comisia de formare continua CA Comisia de formare continua Directorul, Comisia de

31 oct. 2011

Strategia de dezvoltare a resurselor umane PV al sedintei CA

31 oct. 2011 31 mart. 2012

Regulamentul intern, Sedinta CA Site-ul www.anpcdefp.ro

30sept. 2011

PV al dedintei CP

11 formare continua Comisia de formare continua, Sefi comisiilor metodice Sefi comisiilor metodice Directorul, CEAC Comisiile metodice Directorul, CEAC Cadrele didactice, Sefii de comisii Cadrele didactice Sefii comisiilor metodice Directorul, CEAC Directorul Directorul

Intocmirea bazei de date privind formarea continua a cadrelor didacice

15 sept. 2011

Baza de date

Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor metodice Monitorizarea activitatilor metodice Stabilirea instrumetelor si metodelor de evaluare aplicabile disciplinei Monitorizarea aplicarii standardelor de evaluare si a criteriilor de notare Participarea invatatorilor si profesorilor la activitatile metodice ale cercurilor pedagogice Participarea la conferinte, seminarii si simpozioane locale/interjudetene/nationale/internationale Stabilirea, valorificarea si publicarea temelor de cercetare colective sau individuale Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice Prezentarea Metodologiei miscarii personalului didactic 2012-2013 Aplicarea Metodologiei miscarii personalului didactic

Calendarul activitatilor Trimestrial 10 oct. 2011

PV al comisiilor metodice Fise de monitorizare PV comisii metodice

Programele comisiilor metodice ROFUIP, Regulamentul CEAC Programele scolare, Programele comisiilor metodice Graficul de control al directorului, Regulamentul CEAC Strategia de formare continua Strategia de formare continua Publicatii CCD Strategia de formare continua Sedinta CP Metodologiaimiscarii personalului didactic

Permanent

Fise de monitorizare

Calendarul ISJ

Fisa de prezenta

Calendarul specific

Mai 2012 Anual

Calendarul ISJ Calendarul mobilitatii

Diplome de participare, Publicatii Articole in publicatii ISBN Raport privind starea invatamantului, RAEI PV al sedintei CA Documentelel de mobilitate

12 Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii Elaborarea fisei de evaluare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic Aprobarea fisei de evaluare Acordarea calificativelor anuale personalului angajat Ezolvarea contestatiilor/petitiilor conform legislatiei in vigoare Stabilirea perioadelor concediilor de odihna Cadrele didactice Directorul Permanent 01 sept. 2011 Absenta reclamatiilor Fisa de evaluare 2011-2012 Codul deontologioc al cadrelor didacice Fisa postului, OMECI 4595/2009 Fisa postului, OMECI 4595/2009 Fisa postului, Fisa de evaluare

CA Sefii comisiilor metodice, CA Directorul, CA CA

01 sept. 2011 sept 2012

PV al sedintei CA Calificativele anuale

Permanent Octombrie

Raspunsul catre petenti Planificarea concediilor de odihna, PV al sedintei CA

Cererile de concediu, ROFUIP

13 V. RESURSE MATERIALE OBIECTIVE: 1. Fundamentarea , angajarea, ordonantarea si executia bugetului, conform prevederilor legale in vigoare. 2. Gestionare eficienta a resurselor financiare si materiale. 3. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare. 4. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii. 5. Stabilirea prioritatilor in vederea reparizarii fondurilor, a mijloacelor fixe ai a obiectelor de inventar achijitionate. 6. Eficientizarea activitatii de obrinere a veniturilor extrabugetare. Elaborarea planului anual de achizitii publice Elaborarea proiectului de buget al scolii Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii Asigurarea incadrarii in creditele bugetare aprobate Reducerea cheltuielilor pentru utilitati Monitorizarea activitatii financiar - contabile Stabilirea surselor alternatice/suplimentare de finantare pentru derularea proiectelor de dezvoltare a bazei materiale Asigurarea manualelor scolare gratuite Monitorizarea utilizarii manualelor Directorul, Administratorul financiar, Sefii de comisii metodice Directorul, Administratorul financiar CA 15 ian. 2012 Planul anual de achizitii publice Proiectul de buget Solicitarile comisiilor si compartimentelor, Ghidul de achizitii publice Solicitarile comisiilor si compartimentelor, PDI ROFUIP, Regulamentul intern, Sedinta CA Fisa postului administrator financiar Programul de reducere a cheltuielilor Graficul de control al directorului CRP, Societati comerciale

15 nov. 2011

Anuarie 2011

Directorul, Administratorul financiar Directorul, Administratorul financiar Director Directorul, Administratorul financiar

Permanent Permanent Saptamanal 01 feb. 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli, Pv al sedintei CA Evidente contabile Evidente contabile Note de serviciu Proiectele de dezvoltarea a bazei materiale

Directorul, Secretarul scolii Secretarul scolii

10 sep. 2011 Semestrial

Comanda de manuale Fise de monitorizare

Resurse guvernamentale, Recartare intre scoli Progeamul compartimentului de secretariat

14 Derularea programului Cornul si laptele Asigurarea cu rechizite gratuie tuturor elevilor cu probleme financiare Reavizarea autorizatiei sanitare de functionare Obtinerea autorizatiei de securitare la incendiu Realizarea reinventarierii anuale Administrator financiar Directorul, Secretarul scolii Directorul Directorul Comisia de inventariere si casare Permanent 20 sep. 2011 Decizie interna Dosarele pentru rechizite Avizul DSP Calarasi Fise de monitorizare Liste de inventar Resurse UE Resurse guvernamentale

31 aug. 2011 dec. 2011 01 dec. 2011

Finalizarea inventarierii

Administratorul financiar

15 dec 2012

Registrul de inventar

Realizarea activitatii de casare Monitorizarea activitatii de inventariere Instruirea periodica a elevilor privind conservarea patrimoniului Intretinerea si reparatia mobilierului si mijloacelor de imvatamant Igienizarea si amenajarea spatiilor de invatamant Evaluarea utilizarii resurselor financiare si materiale

Comisia de inventariere si casare Directorul

15 dec 2011

PV de casare

01 dec 20101 15 dec. 2011 Trimestrial

Nota de serviciu

Documentele de avizare sanitara Graficul de control al directorului Legea contabilitatii nr. 82/1991, OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii ROFUIP

Cadrele didactice

PV al instructajului

Directorul

Permanent

Directorul Directorul

12 sep. 2011 Anual

Programul anual de intretinere a mobilierului si mijloacelor de imvatamant Programul anual de igienizare Aport privind starea invatamantului

Bugetul scolii

Bugetul scolii Planul managerial

15 VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE


OBIECTIVE:

1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile locale, institutiile de cultura si de arta si organizatiile guvernamentale. 2. Implicarea parintilor in activitatile solii 3. Promovarea imaginii publice a scolii. Colaborarea cu Primaria Directorul Permanent Intalnirile directorului cu PDI Municipiului Calarasi pentru reprezentantii PMC finantarea si derularea proiectelor initiale Septembrie 2011 Proiectele de parteneriat PDI Directorul, Incheierea parteneriatelor cu Coordonatorul de institutii si organizatii programe educative locale/judetene/natinale in vederea colaborarii pentru activitati extrascolare Organizarea sedintelor cu Coordonatorul de 25 sep.2011 Lista comitetelor de ROFUIP parintii si constituirea programe educative parinti ale claselor comitetelor de parinti ale claselor Constituirea Consiliului Coordonatorul de 01 oct 2011 Lista membrilor CRP ROFUIP Reprezentativ al Parintilor programe educative Desemnarea reprezentantului CRP 01 oct 2011 Decizia interna de ROFUIP, CRP in CA constituire a CA Sedinta CRP Elaborarea programului Coordonatorul de 01 oct 2011 Programul activitatilor PDI activitatilor extracurriculare si programe educative extracurriculare si extrascolare extrascolare Calendarul Proiectele activitatilor Resurse bugetare Organizarea activitatilor Coordonatorul de programe educative, activitatilor extrascolare culturale-artistice pentru Cadrele didactice extrascolare elevi,parinti, cadre didactice si reprezentantii comunitatii Implicarea parintilor in Coordonatorul de Permanent Proiectele activitatilor Proiectele activitatilor organizarea activitatilor programe educative extrascolare extrascolare

16 extrascilare(excursii, vizite,apectacole) Consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate Editarea si difuzarea revistei scolii Inventarierea , gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public Organizarea si desfasurarea audientelor directorului si cadrelor didactice Actualizarea paginii Web Gestionarea relatiilor cu presa Monitorizarea aparitiilor din mass-media scisa si audiovizual

Profesorul psifopedagogic Colectivul de redactie Directorul

Saptamanal Anual Permanant

Programul de consiliere pentru parinti Revista scolii nr. 11 Inormatii postate pe siteul scolii Programul de audiente

Programul cabinetului de consiliere Bugetul scolii Legea nr. 544/12.10.2001,

Directorul, Invatatorii, dirigintii Directorul, Webmaster Purtatorul de cuvant al scolii Purtatorul de cuvant al scolii

Saptamanal

Trimestrial Permanent Permanent

Site-ul http://sc11cl.scoli.edu.ro Minuta briefingurilor, Comunicate de presa Dosarul de presa

Bugetul scolii Permanent Permanent