Sunteți pe pagina 1din 50

SIMONA RODICA MIH~ESCU

{I DIN IMAGINI _NV~}~M LIMBA ENGLEZ~

SIMONA RODICA MIH~ESCU

{I DIN IMAGINI _NV~}~M LIMBA ENGLEZ~

Editura ALMA - Craiova - 2009 -

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Rom@niei MIH~ESCU, SIMONA RODICA {i din imagini \nv#]#m limba englez# / Simona Rodica Mih#escu. - Craiova : Alma, 2009. I.S.B.N. 978-973-1792-64-4 811.111

2009. Editura ALMA - Craiova.

Cuv@nt \nainte
Care este diferen]a dintre vechiul [i noul \nv#]#m@nt? Vechiul \nv#]#m@nt ne \nva]# cum s# lu#m, noul \nv#]#m@nt ne \nva]# cum s# d#m. Prezenta lucrare a doamnei profesoare Simona Rodica Mihaescu \ntruchipeaz# semnifica]ia cuv@ntului a da, respectiv ocazia oferit# elevilor \ncep#tori, din ciclul primar, de a dob@ndi fundamente c@t mai largi \n propria \n]elegere [i cunoa[tere a limbii engleze. Invariabil, orice cadru didactic se confrunt# cu problema identific#rii \n intelectul elevilor a diferen]ei dintre g@ndirea abstract# [i ra]iunea lor primar#, natural#. Ce [i c@t \n]elege un copil prin procesul de coresponden]# mental# dintre un obiect concret, substan]ial [i echivalentul s#u simbolic, imaginar? Cercetarile psihosociologice au clarificat aceasta distinc]ie printr-un experiment. Profesorul deseneaz# pe tabla neagr# profilul unui c@ine, iar copiii sunt invita]i s# spun# ce reprezint# imaginea \n cauz#. To]i au r#spuns aproape la unison: un c#]el. Dar \n faza urm#toare, profesorul [terge tabla [i \nlocuie[te figura desenat# cu literele componente cuv@ntului c@ine. Li se explic# copiilor forma abstract# a lucrului numit de oameni c@ine, dup# care sunt ruga]i s# descrie coada c@inelui. R#spunsul asisten]ei este surprinz#tor, dar elocvent: un b#ie]el alearg# la tabl# [i deseneaz# c@teva minute mig#los, ata[@nd cuv@ntului scris o codi]# \mb@rligat# de c#]el adev#rat. A[adar, imaginile, embleme ale g@ndirii abstracte, nu au alt sens conceptual dec@t a-l integra continuu pe

copil \ntr-o ordine care, aparent [i ini]ial, \l dep#[e[te. _n acela[i timp \ns#, fiind o structur# comun#, adic# cunoscut# tuturor membrilor comunit#]ii, face posibil# o comuniune [i comunicare fireasc#. Aproape c# nu mai e nevoie de prezentare, de introducere cum spun exact englezii c@nd e vorba s# fac# cuno[tin]# la doi oameni; simbolismul reprezent#rilor grafice vorbe[te de la sine [i, cel mai important lucru, vorbe[te tuturor: unui copil ca [i unui adult, unui elev ca [i unui profesor. Iar ceea ce \ncepe cu o simpl# manifestare a unei mentalit#]i prelogice prin intermediul imaginilor frumos colorate, devine pe parcursul aprofund#rii sistematice, repetate, o formulare a conceptelor ce dezvolt# g@ndirea abstract# [i, implicit, comunicarea \nv#]at#. Formele desenate, \n afar# de valorile [i func]iunile pe care le acord# mintea omeneasc#, mai confer# [i alt# valoare, de o esen]# pur spiritual# [i anume aceea de a permite [i de a structura conexiuni primare, ce constituie fundamentul acumul#rilor ulteriore. Este evident c# imaginile nu sunt numai un simbol al realitatii, ci \nlesnesc descoperirea unor semnifica]ii profunde, proprii, \napoia formelor desenate. Totul are un \n]eles precis, iar aceste semnifica]ii cercetate, descoperite [i \nsu[ite una c@te una las# elevului posibilitatea de a \ntrevedea o viziune proprie [i coerent# asupra lumii din care [i el face parte. Iat# de ce volumul doamnei prof. Simona Rodica Mih#escu este binevenit \n planul activit#]ii didactice de profil [i reprezint# un instrument eficient pentru \nsu[irea limbii engleze de c#tre copiii no[tri.
Lector univ. dr.

Simina BADEA
Universitatea din Craiova

Despre carte
Copiii \nva]# \n limba englez# denumirea c@torva obiecte din urm#toarele imagini [i unele no]iuni elementare despre ele. Acest lucru \i ajut# pe copii s# \nve]e de mici unele lucruri, s# descopere cuvinte noi [i s# disting# unele culori [i denumirea lor \n limba englez#. Sunt doar c@teva exemple pentru \ncep#tori [i nu numai, dar care \i \ndeamn# pe copii s# \ncerce s# deseneze [i s# coloreze [i alte imagini asem#n#toare, determin@ndu-i pe ace[tia s# cunoasc# denumirea obiectului aflat \ntr-o anumit# imagine nu doar \n limba rom@n#, ci [i \n limba englez#.

About the book


The children learn in English the names of some objects in the following images and some notions about them. This thing helps children have some notion of things form early childhood, to discover new words and distinguish some colours and their names in English. These are only some examples for the beginners and not only, but which urge students try to draw and colour other similar images, determining them to know the name of the object found in a certain image not only in Romanian, but also in English. 7

MERE APPLES

Acest m#r este ro[u


9

This apple is red

APRICOTS CAISE

Caisele sunt aromate


10

The apricots smell nice

VI{INE

SOUR CHERRIES

Vi[inele sunt acri[oare


11

The sour cherries taste sour

GRAPEFRUIT GRAPEFRUIT

Aceste fructe nu se cultiv# \n ]ara nostr#


12

They do not plant these fruit in our country

QUINCES GUTUI

Noi culegem gutuile toamna


13

We pick quinces in autumn

PORTOCALE ORANGES

Portocalele sunt dulci


14

Oranges are sweet

BANANAS BANANE

Bananele au culoare galben#


15

Bananas are yellow

CIRE{E CHERRIES

Ea man@nc# cire[e vara


16

She eats cherries in summer

STRAWBERRIES C~P{UNI

C#p[unile sunt foarte gustoase


17

The strawberries are very tasty

PERE PEARS

Perele sunt aurii


18

The pears are golden

ALMONDS MIGDALE

There are Exist# migdale dulci sweet almonds [i migdale amare and bitter almonds
19

PRUNE PLUMS

Nou# ne place s# m@nc#m prune


20

We like eating plums

PRUNE

PLUMS
21

NUCI NUTS

Aceste nuci sunt verzi


22

These nuts are green

Nucile au miez dulce

Nuts have a sweet kernel


23

ANANAS PINEAPPLE

Ananasul este dulce


24

The pineapple is sweet

POMEGRANATE RODIE

Rodia este un fruct exotic


25

The pomegranate is an exotic fruit

RODIE POMEGRANATE

Rodia este un fruct exotic


26

The pomegranate is an exotic fruit

PEACHES PIERSICI

Anei \i plac piersicile


27

Anna likes peaches

Acest alun are multe alune

This peanut trees has many peanuts


28

ALUNE

PEANUTS
29

L~CR~MIOARE LILY-OF-THE-VALLEY

L#cr#mioarele sunt albe


30

The lilies-of-thevalley are white

LILY CRIN

Crinul are miros foarte puternic

A lily gives a very strong smell


31

LILIAC LILAC

Liliacul este un copac cu flori albe sau mov


32

The lilac is a tree with white or purple flowers

HYANCINTH ZAMBIL~

Zambilele \nfloresc prim#vara


33

Hyacinths bloom in spring

DALIE DAHLIA

Dalia nu are miros


34

The dahlia has no smell

ROSES TRANDAFIRI

Acest trandafir este ro[u


35

This rose is red

GLADIOLE GLADIOLI

Gladiolele au multe culori

The gladioli have many colours


36

TULIP LALEA

Lalelele sunt flori frumoase


37

The tulips are beautiful flowers

PISIC~ CAT

Ce face pisica acum?


38

What is the cat doing now?

DOG C^INE

Acesta este un c@ine lup


39

This is a wolf dog

ARICI HEDGEHOG

Acest arici este alb


40

This hedgehog is white

MENS JACKET JACHET~ DE B~RBA}I

Fratele meu poart# jachet# pentru b#rba]i


41

My brother wears mans jacket

JACHET~ DE DAM~ LADIES JACKET

Eu port jachet# de dam#


42

I wear a ladies jacket

BLOUSE BLUZ~

Bluza mea este roz


43

My blouse is pink

Bluza mamei este ro[ie

My mothers blouse is red


44

DRESS ROCHIE

Aceast# rochie este de var#


45

This is a summer dress

PANTALONI TROUSERS

{i fetele poart# pantaloni!


46

Girls wear trousers, too!

SKIRT FUST~

Sora mea mai mic# are fust# ro[ie


47

My little sister has a red skirt

PALTON WINTER COAT

Iarna purt#m paltoane


48

We wear winter coats in winter

WINTER COAT PALTON


Iarna purt#m paltoane We wear winter coats in winter

49

Editura ALMA - Craiova Baza industrial# ALMA CONS Calea Severinului, Nr. 44 A Tel./ Fax: (0251) 586.301 587.300 Tiparul executat la imprimeria ALMA CONS Tel./ Fax: (0251) 586.301 587.300 e-mail: almacons@yahoo.com Baza industrial# ALMA CONS Calea Severinului, Nr. 44 A 200610 - Craiova Rom@nia

50