Sunteți pe pagina 1din 49

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 1 of 49

NORMATIV PENTRU ELABORAREA I ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CL DIRILOR EXISTENTE


Indicativ: NP 049-00
Cuprins

MEMORIU DE PREZENTARE
Lucrarea de fa constituie o premier n literatura de specialitate autohton i printre pu inele documente europene i interna ionale avnd ca scop caracterizarea energetic a construc iilor existente. Se impun cteva preciz ri privind activitatea de certificare energetic specific cl dirilor romne ti dup cum urmeaz : 1. Activitatea de certificare nu vizeaz i climatizarea (pe durata verii) spa iilor ocupate

Subliniem faptul c aceast caracteristic vizeaz activitatea de certificare energetic . n principiu certificarea trebuie s se desf oare ntr-un interval rezonabil de timp i s implice un minim de activit i experimentale precum i utilizarea unor modele matematice accesibile speciali tilor. Analiza performan ei energetice a sistemelor de climatizare implic utilizarea unor sisteme de diagnoz complexe bazate pe modele de transfer de c ldur n regim variabil (foarte costisitoare). Pe de alt parte lipsesc din literatura autohton datele climatice caracteristice anului tip (pentru sezonul cald spre deosebire de sezonul rece pentru care exist astfel de date). 2. Activitatea de certificare vizeaz cl dirile ale c ror instala ii, furnizoare de utilit i, sunt administrate de proprietarul sau/ i administratorul cl dirii. Cu alte cuvinte, pentru apartamentele din cl dirile colective care nu dispun de contorizarea utilit ilor la nivel de apartament ( i implicit de contract individual de plat a acestora) nu se elibereaz certificat energetic independent. Certificatul vizeaz ntreaga cl dire n care se afl i apartamentul al c rui proprietar solicit certificatul. 3. Datorit influen ei determinante a sistemelor de furnizare a utilit ilor termice asupra parametrilor termodinamici ai agen ilor termici i al incintelor ocupate, certificatul energetic se bazeaz pe valoarea specific a indicilor de necesar normal de c ldur determina i conform lucr rii [2]. Suplimentar, certificatul energetic con ine informa ii energetice privind cl direa de referin i cl direa eficient energetic. n principiu, cele dou tipuri de cl diri conexe reale se caracterizeaz printr-o geometrie asem n toare cu a cl dirii reale dar prin moduri diferite de utilizare a c ldurii dup cum urmeaz : - Cl direa de referin utilizarea ra ional a c ldurii

- Cl direa eficient utilizarea eficient a c ldurii Generarea celor dou tipuri de cl diri este posibil prin utilizarea prevederilor lucr rii de fa . 4. Lucrarea introduce un sistem absolut original de notare energetic . Sistemul de notare propus stimuleaz lucr rile de modernizare energetic . 5. Aplicarea practic a certific rii energetice n conformitate cu prevederile OG 20/2000 este practic imposibil , n momentul de fa , pentru cl dirile de locuit colective, datorit inechit ilor pe care le genereaz la nivelul asocia iilor de proprietari/locatari. Autorii ghidului de fa sugereaz M.L.P.A.T. elaborarea de urgen a unui cadru decizional la nivelul prim riilor care s stimuleze n principal crearea fondurilor necesare realiz rii activit ii de certificare energetic .

*** Analiza unor documente str ine privind caracterizarea energetic a construc iilor existente

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 2 of 49

Cunoa terea principalelor caracteristici energetice ale construc iilor existente a permis rilor membre ale Comunit ii Europene elaborarea unei politici coerente de reabilitare i modernizare energetic a acestora. n acest sens, Comisia European a publicat la 13.09.1993 directiva 93/76/CEE viznd limitarea emisiilor de bixid de carbon, printr-o ameliorare a eficien ei energetice, directiv care comport ac iuni n ase domenii diferite, printre care certificarea energetic a cl dirilor. Aceasta const ntr-o descriere a caracteristicilor energetice ale cl dirilor, descriere care furnizeaz poten ialilor utilizatori informa ii asupra eficacit ii energetice. Punerea n practic a a cestei directive a nceput n majoritatea rilor occidentale, stadiul aplic rii ei fiind foarte inegal i comportnd nuan e de la ar la ar (fie sub forma activit ii de etichetare n Fran a, fie sub forma c r ii de identitate n Germania devenit obligatorie dup 1.01.1995), dar avnd acela i scop i anume cunoa terea caracteristicilor energetice ale construc iilor. n Romnia se fac acum primii pa i spre crearea bazei legislative i normative privind conservarea energiei, innd seama de politica energetic na ional i de cea a Comunit ii Europene c tre care tinde i Romnia. n acest sens, apari ia Legii nr.10/1995 privind calitatea n construc ii, a Ordonan ei de urgen nr.63/1998 privind energia electric i termic i O.G. nr. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice impun dezvoltarea unui cadru tehnic adecvat, care s permit ndeplinirea exigen elor prev zute n actele legislative respective. La nivelul Comunit ii Europene documentul comun tuturor rilor europene cu privire la certificarea energetic a cl dirilor l constituie Directiva Consiliului EU nr. 93/76/EEC (SAVE). Documentele tehnice necesare aplic rii acestei Directive difer de la ar la ar . n func ie de schema de certificare aleas . Scopul Directivei l constituie reducerea emisiilor de CO2 prin mbun t irea eficien ei energetice. Directiva define te 6 domenii de ineterven ie: - Certificarea energetic pentru cl diri; - Certificarea energetic pentru cl diri; - Plata costurilor pentru nc lzire, aer condi ionat i ap cald pe baza consumului actual/real; - Finan area pentru investi ii privind eficien a energetic n sectorul public; - Izolarea termic a cl dirilor noi; - Inspec ii periodice al cazanelor; - Audituri energetice ale antreprizelor cu consumuri energetice mari n primul domeniu al Directivei este stabilit c statele membre trebuie s creeze i s implementeze programe de certificare energetic pentru cl diri. Directiva define te certificarea energetic a cl dirilor ca o descriere a caracteristicilor energetice ale cl dirilor cu scopul de a informa consumatorii privind eficien a energetic a acestor cl diri. Directiva mai stabile te c de cte ori este necesar, certificarea poate include m suri cu scopul de a mbun t i caracteristicile energetice stabile. Conform Directivei, aceste programe pot include instrumente legale, reglement ri economice i administrative, informa ii, elemente educa ionale i acorduri voluntare cu impact m surabil care pot fi impuse n mod obiectiv. Modul de redactare a pasajului din Directiv privind certificarea energetic a cl dirilor este prezentat succint pentru a permite adaptarea lui n contextul din fiecare ar , conform principiului subsidiarit ii. Posibilele diferen e de interpretare i implementare a Directivei ntre diferitele state membre sunt date nu numai de condi iile climatice specifice, dar i de (i) diferite nivele de sensibilizare corelate cu problemele de mediu, (ii) diferite nivele de importan i influen a diferitelor organisme implicate, (iii) obstacole legale sau birocratice i

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 3 of 49

(iv) voin a politic a fiec rui stat membru de a implementa aceast directiv . Directiva poate fi aplicat la un nivel mai larg sau mai restrns, func ie de schema de certificare. Implementarea directivei poate fi pur formal , doar prin crearea unei alte bariere birocratice, sau din contr poate fi nu doar un mijloc de informare relevant, ci i un mod de a promova activit i legate de reabilitarea energetic a cl dirilor. Existen a unei scheme de certificare energetic aplicabil majorit ii cl dirilor noi i existente poate deveni un instrument al politicilor energetice locale sau regionale. Documentele tehnice necesare aplic rii directivei, n vederea certific rii energetice a cl dirilor existente, difer de la ar la ar , n func ie de schema de certificare aleas . n continuare sunt comentate cteva dintre aceste documente i apreciate diferitele interpret ri ale certificatului energetic pentru cteva dintre rile Uniunii Europene. Certificarea energetic a cl dirlor a primit pn acum mai mult aten ie n rile din Centrul i Nordul Europei deoarece nc lzirea spa iilor reprezint o parte important din bila ul energetic na ional, dep ind 35-40% din consumul total de energie. n plus, crearea unei scheme de certificare numai pentru nc lzirea spa iilor este o sarcin mai simpl dect abordarea problemei de definire a consumului standard pentru energia consumat pentru r cire i electricitate. Acest lucru nu nseamn c certificarea energetic a cl dirilor este o sarcin u oar , ns dificult ile tehnice majore pot fi dep ite i diferite scheme de certificare au fost deja construite i aplicate. Certificarea n rile sudice pare s fie mai dificil de realizat, att din punct de vedere tehnic ct i social.

Din punct de vedere tehnic dificult ile sunt legate nu numai de nevoia de a considera consumul global de energie (pentru nc lzire i r cire), dar i de diferen ele ntre condi iile reale de confort care depind de condi ia social a ocupan ilor i de venitul acestora. Din punct de vedere social, certificarea nu este perceput de administra ia public i de autorit ile locale ca un instrument important pentru promovarea economiilor de energie n cl diri, fiind preferate solu ii pe partea de alimentare (de ex.stimularea cogener rii). Programul cadru SAVE, demarat de rile membre ale Uniunii Europene, const din 4 ac iuni principale:

1. Elaborarea de directive n domeniul economiei de energie cu scopul cre rii unui program cadru de reglement ri la nivel european; 2. Asisten a acordat statelor membre pentru a crea sau dezvolta infrastructuri n domeniul eficien ei energetice; 3. mbun t irea fluxului informa ional ntre diferite organiza ii na ionale i ale UE; 4. M suri de optimizare a utiliz rii electricit ii. Ac iunile de la punctul 1) sunt prezentate n tabelul 1, n care pentru unele din ele sunt prezentate estim rile privind reducerea emisiilor de noxe i a consumurilor de energie. Dup cum se poate observa Directiva SAVE nu a considerat numai performan ele globale ale anvelopei cl dirii i ale sistemului HVAC, dar i-a concentrat aten ia asupra diferitelor componente ale cl dirii (izola ia termic a anvelopei, cazane, echipamente, CET-uri, aparatur de m sur i control) att pentru faza de cump rare, ct i pentru ntre inerea lor pe durata de via . O certificare energetic a unei cl diri care include toate aspectele analizate n Directiva SAVE, poate fi considerat ca o recunoa tere a calit ii globale din punct de vedere energetic a unei cl diri. Tabel.1 M suri prev zute de programul SAVE Nr. 1 Ac iunea Certificarea energetic a cl dirilor Efect energetic 1,5 Mtep Efect CO2

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 4 of 49

3 MtCO2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Norme privind cerin e minime pentru cazane: Dir. 92/42 CEE Inspec ia regulat a eficien ei cazanelor Facturarea nc lzirii, condi ion rii aerului i a apei calde pe baza consumurilor actuale Nivelul minim admisibil al izola iei termice a cl dirilor noi Etichetarea aparatelor casnice Norme privind eficien a minim a echipamentelor n elegeri op ionale cu frabrican ii de echipamente Promovarea TPF n sectorul public Auditul energetic al afacerilor Inspec ia regulat a eficien ei echipamentelor Norme privind performan a i emisiile echipamentelor Norme privind CET-urile 2,6 Mtep 8 MtCO2 1,6 Mtep 5 MtCO2

6,6 Mtep 1,2 Mtep 2 Mtep

3 MtCO2 3 MtCO2 6 MtCO2

n aproape toate rile certificarea este aferent nc lzirii cl dirilor de locuit. Doar n Belgia, Finlanda i Fran a sunt vizate i cl diri comerciale, n timp ce n Olanda sunt incluse i unele centre de nv mnt. n ceea ce prive te metodologia certific rii, Abordarea Prescriptiv (bazat pe o procedur de verificare a existen ei unui num r de Op iuni de Conservare a Energiei incluse ntr-o list oficial de m suri) pare s se aplice numai n Danemarca i Olanda, n timp ce alte ri prefer Abordarea prin calcul, bazat pe calcul de simulare a fluxurilor energetice ale cl dirilor. Abordarea prin calcul este n mod evident mai complicat i mai scump dect abordarea prescriptiv , necesitnd un num r mai mare de date de intrare (care nu sunt totdeauna disponibile) i o procesare a acestora. Dac este necesar men inerea costului certific rii la valori relativ reduse, datele de intrare trebuie simplificate n mare parte cu ajutorul utiliz rii pe scar larg a valorilor de referin . Tarifele pentru speciali ti difer func ie de m rimea i complexitatea cl dirii. Pentru cl dirile de locuit domeniul de varia ie este de 50-450 ECU pentru unitatea de locuit, valorile mai mici fiind valabile pentru cl diri cu mai multe apartamente. Un cost rezonabil trebuie s fie n jur de 150-200 ECU pentru o cas unifamilial . Referitor la implementarea CERTIFIC RII ENERGETICE A CL DIRILOR, trebuie men ionat faptul c orice schem trebuie realizat pentru diferite categorii de cl diri numai dup o analiz atent a dou elemente de baz : a. definirea condi iilor de confort standard, b. serviciile energetice disponibile O schem de CERTIFIC RII ENERGETICE A CL DIRILOR trebuie s ncerce s identifice cl dirile cu condi ii de confort inacceptabile. De fapt este incorect s se compare cl diri cu consum redus de energie i cu un confort sc zut cu cl diri cu consum energetic mare dar cu un confort ridicat. Definirea limitelor superioare reglementate pentru condi ii de confort de var variaz de la ar la ar . n plus, problema identific rii condi iilor de confort acceptate este strict legat de calitatea construc iei, de eficien a ventil rii, a gradului de vitrare i de deschidere, condi ii de igien . Prin urmare, conceptele de calitate trebuie s fie strict asociate cu etichetarera energetic a cl dirilor.

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 5 of 49

Certificarea energetic a cl dirilor poate fi considerat ca o eco-etichet special a unui produs special (de ex. o cl dire). Pn n prezent, au fost utilizate mai multe tipuri de eco-etichete; dintre care se men ioneaz etichete negative, informative, de calitate sau performan i ecologie. n plus, etichetarea poate fi sprijinit pe elemente op ionale sau obligatorii i poate fi dezvoltat numai pentru informare sau poate avea validitate lergislativ . Certificarea este prin defini ie o etichetare cu validitate acceptat . Obiectivele certific rii energetice a cl dirilor Obiectivele certific rii energetice a cl dirii pot fi clasificate n trei categorii, dup cum urmeaz : Obiective directe a. S furnizeze informa ii obiective privind caracteristicile energetice ale cl dirii. b. S mbun t easc transparen a pie ei imobiliare. c. S furnizeze informa ii i s ncurajeze investi iile eficiente n domeniul utiliz rii ra ionale a energiei. Obiective indirecte a. Reducerea bugetului na ional privind energia. b. Reducerea nivelului de poluare. c. Cre terea num rului de locuri de munc prin crearea de noi posibilit i de lucru n domeniul reabilit rii cl dirilor. Obiective complementare a. S mbun t easc experien a tehnic a profesioni tilor n domeniul energiei cl dirilor. b. S creeze noi instrumente de analiz a datelor. c. S furnizeze susrse de date pentru planificarea energetic regional d. S mbun t easc cuno tin ele statistice privind echipamentele i materialele de construc ie. e. S genereze programe DSM cu scopul economisirii energiei la nivel municipal sau regional. f. S creeze o politic fiscal selectiv cu scopul de a sprijini cl dirile performante i de a le penaliza pe cele mai pu in performante. g. S controleze poluarea mediului. Abord rile certific rii pot fi de trei tipuri: - Abordarea prin calcul, care anticipeaz etichetarea consumurilor energetice ale unei cl diri prin calcul de simulare; - Abordarea performan ei, bazat pe consumul real (facturi de energie); - Abordarea experimental sau prin m sur ri, constnd n proceduri de m surare n situ/audit (de ex. Metode de identificare a parametrilor termici ai cl dirii ) are scopul de a determina caracteristicile energetice principale ale

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 6 of 49

cl dirii ( de ex. Valoarea indicelui global, k, sau a capacit ii termice a cl dirii). Fiecare dintre aceste abord ri prezint unele dificult i. Presupunnd c n fiecare ar organismele na ionale de standardizare i norme au aprobat o metod de calcul a consumurilor unei cl diri, abordarea prin calcul se bazeaz pe un num r de date de intrare ob inute de la un auditor energetic pentru cl diri. Auditul, n special evaluarea valorilor k pentru toate componentele anvelopei cl dirii, reprezint partea cea mai delicat a abord rii. Date de intrare incorecte sau nesigure conduc la date de ie ire i rezultate ale certific rii nesigure. Abordarea prin performan bazat pe facturile de energie este i mai pu in sigur , n primul rnd c nu toate facturile de energie sunt disponibile, iar n al doilea rnd, deoarece consumul real este influen at de comportamentul ocupan ilor. n func ie de num rul de persoane i de comportament, pot apare diferen e foarte mari ale consumurilor de energie (uneori mai mult de dou ori) pentru case identice. O cas unifamilial nu poate fi definit ca avnd un consum redus de energie n cazul n care ocupan ii au plecat ntr-o vacan de iarn lung . n ceea ce prive te abordarea experimental , procedurile pentru identificarea parametrilor termici ai cl dirii sunt nc n faza de cercetare. De aceea n continuare va fi considerat numai abordarea prin calcul ca schem de certificare de referin . Conform unei alte interpret ri, certificarea este o recunoa tere public a bunei performan e energetice a unei cl diri i de aceea nu poate fi furnizat pentru fiecare cl dire. dect dac activitatea de reabilitare indicat n raportul energetic al cl dirii este implementat . Oprirea eliber rii unui certificat, n acest caz, exercit o presiune direct asupra proprietarilor cl diri pentru a implementa m surile de economisire a energiei identificate n timpul auditului energetic. Acest tip de certificare se poate baza pe tehnici cum ar fi Metoda listei pozitive utilizat n Danemarca, unde auditorii trebuie numai s verifice existen a unui num r de caracteristici privind economia de energie pentru a putea declara cl direa ca fiind eficient din punct de vedere energetic. Aceast metod numit Abordarea prescriptiv este foarte ieftin , simpl i sigur , ns , dac nu este nso it de un Raport Energetic, nu furnizeaz informa ii utile pentru proprietarul sau chiria ul cl dirii privind consumul de energie i cheltuielile aferente. Evident exist i scheme intermediare sau mixte. Auditul energetic poate fi folosit nu numai la identificarea consumului energetic anual, ci i la Op iunile de Conservare a Energiei care pot fi aplicate unei cl diri care este evaluat . Dup cum s-a subliniat ntr-un raport preliminar asupra efectelor certific rii, succesul unei scheme de certificare energetic depinde foarte strict de rela ia dintre nivelul calit ii furnizate i nivelul taxei oferite. Audituri energetice prea simple i rapide pot face pe proprietarii cl dirilor s suspecteze activitatea ca fiind necorespunz toare i rezultatele nesigure, ceea ce are un impact negativ asupra activit ii de reabilitare energetic i pentru diseminarea schemei de certificare. n ceea ce prive te documentele tehnice necesare certific rii energetice, utilizarea unor instrumente de calcul standard i a unor valori de referin este de importan capital pentru evitarea utiliz rii incorecte a datelor tehnice. O aten ie special trebuie acordat calit ii rezultatelor certific rii. O metod unic de evaluare trebuie aleas n fiecare ar cu ajutorul Institutelor na ionale de Cercetare i de Norme i Standarde, Universit ilor i Asocia ilor profesionale. Aceasta va reduce discrepan ele ntre rezultatele auditului energetic, datorate aplic rii diferitelor metode i , n consecin se va reduce num rul posibilelor dispute legale. Metoda de calcul trebuie s furnizeze un consum standard, cuvntul standard nsemnnd c trebuie utilizate date referitoare la un An de Referin i la comportamentul de referin al oamenilor. O perioad de preg tire adecvat organizat de un institut de cercetare n energetica construc iilor trebuie s asigure asimilarea de c tre viitorii auditori energetici a procedurilor de certificare. Siguran a i reproductibilitatea rezultatelor sunt elemente de baz pentru garantarea calit ii certific rii. n consecin se recomand efectuarea unor verific ri a calit ii auditorilor. n plus, un audit energetic complet, realizat n cadrul procedurii certific rii, ar trebui s garanteze clientului c investi iile propuse sunt eficiente din punct de vedere al costului, indicnd ce economii i clasific ri ale cl dirii pot fi ob inute.

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 7 of 49

O abordare mai general a managementului energetic n cl diri poate fi furnizat de Companiile de Servicii Energetice. Compania de Servicii Energetice (CSE), conform necesit ilor i priorit ilor clientului, livreaz un produs format dintr-o singur serie de servicii, fiecare dimensionat dup nivelul valorii economice dorite. n ncheierea analizei de mai sus cu privire la documentele str ine referitoare la caracterizarea energetic a cl dirilor existente, n cele ce urmeaz se prezint o scurt descriere a schemelor stabilite i implementate n diferite ri europene i n Statele Unite ale Americii (SUA) pentru certificarea energetic a cl dirilor. Danemarca n Danemarca Certificarea energetic a Cl dirilor a fost introdus nc din 1981. La nceput a fost parte a sistemului de stimulente, iar din 1985 a devenit obligatorie. Cnd o cl dire este vndut , vnz torul trebuie s -I prezinte cump r torului Aceste m suri au fot planificate s umple golul dintre performan ele energetice ale cl dirilor construite nainte de 1979 i cele prev zute prin reglement rile tehnice daneze (BR 77) care au intrat n vigoare n anul 1979. M surile obligatorii care trebuie implementate n scopul certific rii energetice a cl dirii sunt numai cele rentabile pe o perioad de la 6 la 11 ani (Lista pozitiv ). Certificatul este de asemenea acordat numai dup implementarea m surilor considerate viabile din punct de vedere economic. Auditul termic este realizat de c tre un consultant energetic, de obicei un inginer sau un arhitect al c rui onorariu este stabilit de Agen ia Danez pentru Energie (Danish Energy Agency DEA): n jur de 225 ECU pentru o cas cu o singur familie cu suprafa mai mic de 130 m2 (inclusiv costurile administrative i TVA) Proprietarul pl te te onorariul direct consultantului. Aceast schem nu este subven ionat de guvern. Num rul de cl diri certificate a sc zut semnificativ atunci cnd perioada n care a func ionat sistemul de stimulare a proprietarilor cl dirilor a fost dep it i certificarea a devenit obligatorie. Ca o consecin , dac n 1984 au avut loc 140000 audituri termice, din 1985 inclusiv, media a sc zut la 4000 pe an. n 1994 era n preg tire n Danemarca un nou sistem de certificare energetic . Germania n Germania reglement rile termice pentru cl diri prev d ncepnd din anul 1995, o certificare bazat pe necesarul de energie pentru nc lzire. Conform acesteia, se poate spune c a fost impus o schem obligatorie de certificare energetic a cl dirilor noi. Practic, nu exist o schem na ional de certificare energetic a cl dirilor, ci doar au fost implementate cteva scheme locale. Conform legii germane care reglementeaz n acest moment conservarea energiei n cl diri, numai investi iile viabile pot fi impuse pentru mbun t irea eficien ei energetice. Costul colect rii datelor i procesarea lor pentru analiza energetic sunt considerate prea scumpe, fiind cuprinse ntre 250 i 1100 m rci germane. Pe de alt parte, un certificat energetic care nu este urmat de o investi ie pentru aplicarea m surilor de conservare a energiei nu are sens. Din aceast cauz numai o schem voluntar de certificare energetic (probabil subven ionat de guvern) ar putea fi posibil pentru cl dirile existente. Acesta este motivul principal pentru care nu exist un sistem obligatoriu de certificare energetic a cl dirilor n Germania. Una din schemele cele mai acceptate pentru certificare energetic a cl dirilor a fost implementat de Municipalitatea din Frankfurt. Sistemul se bazeaz pe o metod de calcul u or de utilizat care are scopul de a evalua necesarul de nc lzire pentru o cl dire. Aceast metod furnizeaz o valoare nominal pentru necesarul de energie al cl dirii pe m2 de suprafa util a spa iilor nc lzite pe an. Aceast valoare nominal face posibil

compararea calit ii cl dirii din punct de vedere energetic pentru diferite nivele distincte de izolare termic i diferite cheltuieli de exploatare. n afar de aceast valoare, metoda de calcul determin i valorile nominale ale necesarului de energie final pentru nc lzire asociate cu sistemul de nc lzire i emisiile specifice de CO2 func ie de tipul sursei de energie utilizate.

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 8 of 49

Cl dirile existente n Germania au necesarul de energie pentru nc lzire care variaz ntre 150-300 kWh/m2an. Conform schemei de certificare n vigoare, cl dirile noi pot ob ine certificarea dac valoarea nominal este mai mic de 75 kWh/m2an. Deoarece investitorul n m suri de eficien energetic n cl diri nu ob ine beneficii semnificative prin intermediul economiilor energetice n exploatare, autorit ile municipale au decis s sus in financiar certificarea energetic . Aceast schem a fost stabilit n 1992. A fost aplicat la 1500 de case noi, cu rezultate bune Anglia Sistemul de certificare energetic a cl dirilor n Anglia se aplic numai la cl dirle de locuit. Sistemul se bazeaz pe o scar de evaluare de la 0 la 100 SAP (Procedur de calcul standard Standard Assessment Procedure) (100=cel mai bun) calculat cu o metod numit BREs Domestic Energy Model care indic necesarul annual pentru nc lzire, pe m2 de suprafa util a spa iilor nc lzite.

Sistemul este utilizat pe baz de voluntariat i nu este subven ionat de Guvern. Consultan ii SAP care fac evaluarea trebuie s - i trimit calculele la BRE i serviciile lor trebuie certificate n concordan cu standardul de calitate ISO 9002. Costurile ap rute n leg tur cu evaluarea SAP pentru o locuin tipic sunt cuprinse ntre 50 i 150 lire sterline. Proprietarii apreciaz costurile ca fiind prea mari i n consecin au evitat certificarea. Totu i, situa ia din prezent poate fi reglementat n scurt timp prin leg turi din ce n ce mai strnse ntre sistem i alte servicii ex. audituri energetice realizate de companiile locale de gaz i electricitate i b nci de mprumuturi i ipoteci. Una din cele mai mari entit i de ipoteci i mprumuturi din Anglia (the UK Building Society) a f cut deja mai mult de 20.000 SAP. Schema de certificare BREEAM (BREs Environmental Assessment Method) are scopul de a certifica caracteristicile energetice i de mediu ale unei cl diri. O parte a metodei are ca scop stabilirea emisiilor de CO2 asociate consumului de energie n cl diri. De i ini ial a fost utilizat numai pentru proiectarea noilor cl diri de birouri, scopul aplic rii sale a fost ulterior extins la noile apartamente, supermagazine i cl diri industriale u oare i mai recent cl dirilor de birouri deja existente. Fran a Fran a nu a stabilit nici un sistem de Certificare Energetic pentru Cl diri. Cu toate acestea, exist o schem de certificare pentru calitatea tehnic a cl dirilor reziden iale noi construite, numit Eticheta QUALITEL. QUALITEL este o asociere de operatori principali n sectorul locuin elor ( profesioni ti, consumatori i entit i publice) a c ror misiune este s promoveze calitatea n noile construc ii de apartamente. Ac iunile sale sunt ghidate de dou obiective principale: asistarea proiectan ilor n definirea tehnic i optimizarea realiz rii proiectelor lor i respectiv furnizarea de informa ii privind calitatea tehnic a noilor case de pe pia a poten ialilor cump r tori. Metoda se bazeaz pe evaluarea cl dirilor pe perioada proiect rii, urm rind un num r de criterii adoptate pentru 7 domenii: a. protec ia mpotriva ygomotului generat n interiorul cl dirii; b. protec ia mpotriva ygomotului generat n afara cl dirii; c. anticiparea nivelelor consumului pentru nc lzirea spa iilor i producere a.c.m.; d. costuri de ntre inere ale fa adelor i acoperi urilor; e. instala ii; f. electricitate;

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 9 of 49

g. confort termic pe perioada verii. Certificatul QUALITEl este acordat proiectelor de cl diri care ob in minim 3 (pn la 5) puncte pentru cele 7 domenii. n 1991 sistemul a nceput s acorde certificate specifice, numite Etichete QUALITEL pentru Confort Acustic, Eticheta QUALITEL pentru Accesibilitate i Eticheta Qualitel pentru Eficien Energetic . De exemplu, ultima este acordat la 3 sau 4 stele, func ie de un scor de 4 sau 5 puncte, respectiv, conform domeniului c) de mai sus. n alte domenii cl direa trebuie s ob in minim un scor de 3 puncte. Statele Unite ale Americii Departamentul Energiei din USA a lansat recent un sistem de certificare pentru cl diri reziden iale. Sistemul se bazeaz pe o scar de evaluare cu 0-100 puncte determinat prin intermediul unei metode numit Model Energy Code i aceast metod ia n considerare o cl dire de referin . Un punctaj de 80 de puncte este atribuit unei cl diri dac consumul ei annual este egal cu cel al cl dirii de referin , plus un punct pentru fiecare reducere cu 5% a consumului de energie. O cl dire cu un consum de energie calculat cu acest model care este de 4 ori mai mare dect cl direa de referin este notat cu 0 puncte, n timp ce o cl dire notat cu 100 de puncte este considerat eficient din punct de vedere energetic. Aceast schem prevede de asemenea o notare paralel astfel nct este stabilit o echivalen ntre puncte i stele. Modelul liniar de notare din punct de vedere energetic utilizat de guvernul american este simplu, ns nu este n principiu stimulativ n raport cu m surile de reducere a consumurilor energetice, n sensul cre terii performan elor energetice ale unei cl diri existente. Astfel, pentru dou cl diri caracterizate de consumuri energetice diferite, Q1 i Q2, cu Q1 mai mare dect Q2, reducerea consumului de c ldur cu aceea i valoare Q pentru cele dou cl diri conduce la cre terea notei energetice cu aceea i valoare N, cu toate c investi ia aferent m surilor de reducere a consumului energetic este n general mai mic pentru prima cl dire, n raport cu investi ia corespunz toare celei de-a doua cl diri. [top]

GHID I METODOLOGIE PENTRU ELABORAREA I ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CL DIRILOR EXISTENTE


1.INTRODUCERE
1.1.Obiectul i scopul ghidului Ghidul de fa se adreseaz inginerilor constructori i de instala ii, arhitec ilor i, n general, speciali tilor care i desf oar activitatea n domeniul energeticii construc iilor i al c rei scop l reprezint cre terea eficien ei energetice a construc iilor i instala iilor aferente acestora. Ghidul se refer la cl dirile existente n cadrul c rora se desf oar activit i care necesit asigurarea unui anumit grad de confort termic i regim termic, potrivit reglement rilor tehnice n domeniu. Astfel, cl dirile care fac obiectul ghidului de fa sunt: 1. Cl diri de locuit: locuin e uni i multi-familiale, hoteluri i alte cl diri turistice (moteluri, refugii, etc.), c mine, internate, aziluri; 2. Cl diri cu alt destina ie dect de locuit: - Cl diri comeciale: magazine, pie e hale etc.,

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 10 of 49

- Cl diri pentru depozitare: depozite i antrepozite etc; - Cl diri de alimenta ie public : restaurante, cantine, cofet rii/patiserii, baruri etc.; - Cl diri pentru cultur - Cl diri pentru nv i divertisment: biblioteci, muzee, expozi ii, cluburi, teatre, cinematografe etc.; mnt: gr dini e, coli, institute de nv mnt superior etc.;

- Cl diri administrative: Cl diri pentru birouri etc.; - Cl diri pentru dirijarea transporturilor:g ri i autog ri, porturi, aeroporturi, heliporturi etc.; - Cl diri pentru ocrotirea s n t ii: spitale, policlinici, dispensare, sanatorii etc.; - Cl diri pentru complexe pentru cultur fizic poligoane de tir etc.; i sport: s li de gimnastic , s li de sport, bazine de not i s rituri,

Scopul acestui ghid este de a stabili o metodologie unitar de elaborare i acordare a certificatului energetic pentru cl dirile existente, n conformitate cu O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea energiei termice [1]. Certificatul energetic al cl dirilor existente reprezint un document care con ine informa ii privind: starea actual a cl dirilor i a instala iilor aferente acestora din punct de vedere termic i energetic, gradul de utilizare a c ldurii, precum i indici specifici viznd utilizarea ra ional i eficient a c ldurii urmare aplic rii unor solu ii de reabilitare/modernizare energetic . Certificatul energetic al cl dirilor existente se ntocme te de c tre consultan i energetici (exper i) autoriza i, innd seama de informa iilor ob inute ca urmare a efectu rii expertizei termice i energetice a cl dirilor. Obiectivul principal al certificatului energetic al unei cl diri existente este de a oferi proprietarului sau utilizatorului cl dirii, precum i persoanelor interesate n cump rarea sau asigurarea cl dirii, informa ii despre performan a energetic a cl dirii i instala iilor interioare aferente acesteia. Obiectivele complementare ale certificatului energetic al cl dirilor existente sunt: mbun t irea condi iilor de igien i confort termic interior, reducerea pierderilor exergetice ale cl dirilor i instala iilor aferente, a consumurilor energetice i de combustibil, a costurilor de ntre inere pentru nc lzire i alimentare cu ap cald de consum, precum i a emisiilor poluante generate de producerea, transportul i consumul de energie. 1.2. Defini ii i preciz ri Expertiz termic i energetic

Opera iune prin care se identific prncipalele caracteristici termo construc iei i ale instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde menajere acesteia. Opera iune prin care se stabile te starea mobilului din punctul de vedere al ra ionale i eficiente a energiei termice

Diagnoz energetic Audit energetic

Opera iune prin care se stabilesc, din punct de vedere tehnic i economic so reabilitare i/sau modernizare termo-energetic a construc iei i a instala i preparare a apei calde menajere aferente acesteia.

Dosar energetic al imobilului Raport de expertiz energetic Certificat energetic

Ansamblu de documente constractuale, tehnice i financiare, cu rol de trasa totalitatea opera iunilor legate de activitatea de analiz energetic

Document tehnic care con ine descrierea detaliat a modului de efectuare a energetice precum i rezultatele i concluziile acestei activit i.

Document oficial care con ine, ntr-o form sintetic unitar , principalele car

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 11 of 49

termo-energetice ale construc iei i ale instala iilor de nc lzirea menajere aferente acesteia, rezultate din activit ile de expertiz Utilizarea ra ional a energiei Utilizarea energiei n scopul asigur rii condi iilor normale de locuire exigen ele criteriile de performan normate i n conformitate cu eficien caracteristic proiectului construc iilor i instala iilor.

Utilizarea eficient a energiei Cl dire de referin Cl dire eficient Consultant energetic

ndeplinirea condi iilor specifice utiliz rii ra ionale a energiei pentru asigurare normale de locuire, cu un consum de c ldur ct mai redus. Cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire ca se asigur utilizarea ra ional a energiei termice. Cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire ca se asigur utilizarea eficient a energiei termice.

Persoan fizic sau firm (birou de consultan energetic ) autorizat de atestare a speciali tilor n domeniu numit de M.L.P.A.T., n conformitate pentru efectuarea expertizelor energetice pentru cl diri i pentru elaborarea energetic al cl dirilor existente.

1.3. Documente conexe [1] *** O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice, M.Of. nr. 41/31 ianuarie 2000. Ghid pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente i a instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora. Ghid pentru realizarea auditului energetic al cl dirilor existente i al instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora. Instala ii de nc lzire. Necesarul de c ldur de calcul. Prescrip ii de calcul. Instala ii de nc lzire. Necesarul de c ldur de calcul. Temperaturi interioare conven ionale de calcul. Instala ii de nc lzire . Num rul annual de grade-zile. Cl diri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume conven ionale. Instala ii de nc lzire central . Suprafa a echivalent termic a corpurilor de nc lzire. Normativ privind calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile de locuit, Bul.Constr. 14/1998. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termic la cl diri cu alt destina ie dect cele de locuit, Bul. Constr. 14/1998. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor, Bul. Constr. 13/1998.

[2]

***

[3]

***

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

SR 1907/1-97 SR 1907/2-97 SR 4839/97 STAS 4908-85 STAS 11948-83 C 107/1 97 C 107/2 97 C 107/3 97

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 12 of 49

[12] [13]

C 107/4 97 NP 008-97

Ghid pentru calculul performan elor termotehnice ale cl dirilor de locuit, Bul. Constr. 14/1998. Normativ privind igiena compozi iei aerului n spa ii cu diverse destina ii, n func ie de activit ile desf urate n regim de iarn -var . Bul. Constr. 10/1997. Ghid pentru expertizarea i adoptarea solu iilor de mbun t ire a protec iei termice i acustice la cl diri existente unifamiliale sau cu num r redus de apartamente, Contr. INCERC M.L.P.A.T. nr. 304/1996. Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii.

[14]

***

[15] [top]

***

2. METODOLOGIE DE ELABORARE I ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC AL UNEI CL DIRI EXISTENTE


2.1. Generalit i Certificarea energetic a unei cl diri existente implic parcurgerea urm toarelor etape principale: - Solicitarea certificatului energetic pentru cl direa existent de c tre proprietarul sau administratorul cl dirii, - Efectuarea expertizei energetice a cl dirii i elaborarea certificatului energetic pe baza raportului de expertiz energetic de c tre un consultant energetic ( birou de consultan energetic autorizat/expert energetic autorizat pentru cl diri ), - Acordarea/eliberarea certificatului energetic al cl dirii de c tre Direc ia/Serviciul De Urbanism i Amenajarea Teritoriului (D/SUAT) din cadrul Prim riei din raza c reia este situat cl direa. Certificatul energetic se acord pentru cl diri existente sau pentru p r i din cl diri existente (apartamente, sc ri/tronsoane de bloc) numai n condi iile n care se asigur furnizarea prin racord separat a tuturor unit ilor termice (nc lzirea spa iilor i ap cald menajer ) de la o surs de c ldur (proprie sau centralizat ), pentru care este posibil m surarea utilit ilor termice consumate. Astfel, n cazul n care certificatul energetic se solicit pentru o parte sau p r i dintr-o cl dire existent , acesta poate fi acordat numai pentru urm toarele situa ii: - Apartament, scar sau tronson de bloc de alimentate cu c ldur pentru nc lzire i ap cald menajer prin racor separat de la o surs de c ldur centralizat i pentru care exist adminstra ie proprie, - Apartament, scar sau tronson de bloc dotate cu surs proprie de c ldur pentru nc lzire i preparare a apei calde menajere. Nu se poate acorda certificat energetic pentru apartamente amplasate n cl diri de locuit colective i la care m surarea consumului de utilit i termice nu se poate realiza, integral sau par ial, dect la nivelul racordului la sursa de c ldur a blocului. n acest caz acordarea certificatului energetic se poate face numai pentru cl dire sau pentru partea de cl dire pentru care se asigur racord termic separat. 2.2. Solicitarea certificatului energetic al unei cl diri existente Solicitantul certificatului energetic al unei cl diri existente este dup caz proprietarul sau administratorul acesteia, n func ie de tipul cl dirii i de forma de proprietate. Aceasta se adreseaz Direc iei sau Serviciului de Urbanism i

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 13 of 49

Amenjarea Teritoriului (D/SUAT) din cadrul Prim riei localit ii sau sectorului n raza c reia se afl situat cl direa, printr-o cerere de ob inere a certificatului energetic. Modelul cererii de eliberare a certificatului energetic este prezentat n Anexa 1. Cererea este transmis de c tre D/SUAT unui consultant n scopul efectu rii expertizei energetice i elabor rii certificatului energetic. Primirea cererii de c tre consultantul energetic constituie momentul deschiderii dosarului de expertiz energetic a cl dirii. Consultantul energetic va fi ales de c tre solicitantul certificatului energetic dintr-o list cu persoanele fizice sau juridice atestate. n acest scop, la fiecare D/SUAT va fi afi at o list ntocmit prin grija efului D/SUAT i actualizat periodic, pe baza informa iilor furnizate de M.L.P.A.T. Comisia de atestare a consultan ilor energetici cuprinznd numele i coordonatele exper ilor atesta i pentru cl diri. 2.3. Elaborarea certificatului energetic al unei cl diri existente Certificatul energetic se elaboreaz de c tre consultan i energetici pentru cl diri atesta i, n conformitate cu prevederile ghidului de fa , pe baza unei expertize energetice a cl diri, n conformitate cu [2]. n urma expertizei energetice, consultantul energetic va ntocmi un Raport de expertiz energetic a cl dirii care va con ine principalele caracteristici tehnice i energetice ale cl dirii expertizate, precum i toate datele referitoare la modul de determinare a consumului total anual de c ldur pentru nc lzire i prepararea apei calde de consum estimat pentru cl direa expertizat (date de intrare, breviar de calcul sau denumirea programului de calcul atestat utilizat), iar la capitolul Concluzii va cuprinde n mod obligatoriu i distinct toate informa iile care caracterizeaz din punct de vedere energetic cl direa i care urmeaz a fi nscrise n certificatul energetic, inclusiv punctajul energetic acordat cl dirii. Lucr rile se efectueaz pe baz de contract de servicii/consultan , ncheiat ntre solicitantul certificatului energetic (beneficiar) i consultantul energetic (executant), costurile lucr rilor de expertiz energetic i de elaborare certificatului energetic fiind suportate de c tre beneficiar. Costurile lucr rilor se stabilesc pe baz de tarife orientative/maxime i grade de complexitate ale lucr rilor, aprobate de M.L.P.A.T. i actualizate annual n raport cu rata infla iei comunicat de Comisia Na ional de Statistic . Termenul de efectuare a expertizei i de elaborare a certificatului energetic nu poate dep i 30 zile de la data semn rii contractului de servicii, socotit pn la data depunerii raportului de expertiz i a formularului de certificat energetic al cl dirii completat de c tre consultantul energetic, la D/SUAT. Depunerea dosarului de expertiz energetic de c tre consultant la D/SUAT este condi ionat de plata lucr rilor de c tre beneficiarul certificatului energetic. 2.4. Acordarea certificatului energetic al unei cl diri exstente Acordarea certificatului energetic se face de c tre D/SUAT pe baza dosarului expertiz energetic elaborat de c tre consultantul energetic, n dou exemplare. Dosarul de expertiz energetic cuprinde urm toarele: - Cererea de eliberare a certificatului energetic, - Raportul de expertiz energetic a cl dirii, - Formularul de certificat energetic completat i semnat de c tre consultantul energetic. n urma verific rii dosarului de expertiz energetic , D/SUAT va nregistra i va elibera, n termen de maxim 15 zile de la depunerea dosarului de expertiz ntocmit de c tre consultant, certificatul energetic al cl dirii c tre solicitantul acestuia, mpreun cu ntreg dosarul energetic. Un exemplar al dosarului energetic al cl dirii r mne la D/SUAT pentru arhivare. Perioada de valabilitate a unui certificat energetic al unei cl diri este de 5 ani de la data eliber rii acestuia de c tre D/SUAT, Dup expirarea acestei perioade certificatul energetic va fi anulat n mod automat. Sarcina rennoirii certificatului energetic al unei cl diri existente revine dup caz proprietarului sau administratorului

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 14 of 49

acesteia. Pentru ob inerea unui nou certificat energetic, acesta se va adresa D/SUAT printr-o cerere de eliberare a certificatului energetic n care se va specifica num rul certificatului energetic care a expirat. La contactarea consultantului energetic solicitantul noului certificat va pune la dispozi ia acestuia dosarul energetic ntocmit cu ocazia eliber rii certificatului energetic anterior. [top]

3. CON INUTUL CERTIFICATULUI ENERGETIC AL UNEI CL DIRI EXISTENTE


Fiecare certificat energetic realizat conform ghidului de fa va con ine cel pu in urm toarele informa ii privind cl direa i instala ia de nc lzire interioar i de preparare a apei calde menajere, aferent acesteia: 1. Date privind evaluarea performan ei energetice a cl dirii (prima fil ): 1.1. Titulatura: CERTIFICAT ENERGETIC i tipul cl dirii certificate (cl diri de locuit, cl dire comercial ). 1.2. Num rul i data acord rii certificatului energetic, ob inute de la D/SUAT n momentul eliber rii certificatului. Num rul certificatului energetic va fi compus din 9 caractere alfanumerice mp r ite ntrei grupe desp r ite ntre ele printr-o liniu i avnd urm toarea seminifica ie (fig.3.1.) - dou litere reprezentnd jude ul n raza c ruia este situat cl direa pentru cl diri amplasate n afara Municipiului Bucure ti, respectiv litera B i o cifr reprezentnd sectorul n raza c ruia este situat cl direa pentru cl diri amplasate n Municipiul Bucure ti (ex. AB Jud. Alba, CJ Jud. Cluj, B2 Sectorul 2 al Municipiului Bucure ti etc.); - cinci cifre alc tuiesc num rul de ordine al certificatului energetic eliberat ntr-un an calendaristic, num r cuprins ntre 0000 99999; - dou cifre reprezentnd anul eliber rii certificatului energetic. Fiecare Consiliu Jude ean va distribui annual prim riilor de localit i numere de ordine rezervate n func ie de num rul total de cl diri din cadrul acestora i de procentul maxim annual estimat de vnz ri/asigur ri imobiliare. 1.3. Date de identificare a cl dirii i proprietarului acesteia: 1. Numele i prenumele proprietarului (n cazul unui singur proprietar) sau denumirea asocia iei de proprietari (n cazul mai multor proprietari); 2. Adresa cl dirii: strad , num r; 3. Ora i jude /sector;

4. Cod po tal; 5. Num r de telefon al proprietarului sau al adminsitratorului cl dirii (responsabil) num r fax, adres E-mail. 1.4. Date de identificare a consultantului energetic: 1. Numele i prenumele consultantului energetic (persoana care r spunde de expertiza energetic elaborarea certificatului energetic); i de

2. Firma/organiza ia (n cazul persoanelor juridice atestate pentru efectuarea de expertize energetice la cl diri i

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 15 of 49

pentru elaborarea certificatului energetic); 3. Nr. de nregistrare la Registrul Comer ului (persoane juridice) sau codul fiscal (persoane fizice); 4. Telefon, fax, E-mail; 5. Nr. Certificatului de atestare a consultantului energetic, 1.5. Date de baz ale cl dirii: 1. Anul sau perioada construirii ( ex. 1984 sau 1984-85); 2. Suprafa a util a spa iilor nc lzite (direct sau indirect prin elemente de construc ie adiacente, lipsite de o termoizola ie semnificativ ) ale cl dirii. n acest sens se consider ca f cnd parte din spa iul nc lzit al cl dirii: c m ri, debarale, vestibuluri, holuri de intrare n apartamente ), S , [m2], conform [2];
nc

3. Volumul total al cl dirii, calculat ca suma dintre volumul spa iului locuit/nc lzit i volumul spa iilor comune nc lzite (ex. holuri, casa sc rilor, usc torii i sp l torii n blocuri de locuin e etc.); nu se iau n considerare volumele spa iilor nenc lzite (subsoluri tehnice, poduri, sasuri etc.) conform [9]; 1.6. Motivul eliber rii certificatului energetic cl dirii: informativ, pentru asigurarea cl dirii, pentru tranzac ii imobiliare sau alt motiv (se specific ). 1.7. Consumul de c ldur specific total anual pentru nc lzire i prepararea apei calde menajere n condi ii normale de microclimat estimat conform [2], [kWh/m2an]. 1.8. Nota energetic acordat cl dirii, determinat conform cap. 4 din ghidul de fa . 1.9. Clasa energetic n care se ncadreaz cl direa func ie de scala energetic (a se vedea cap. 4.1.) 1.10. Indicele specific necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei, n condi ii normale de microclimat, pentru cl direa expertizat estimat conform [2], [kWh/m2an]. - Condi ii climatice caracteristice anului tip (valori medii lunare ale parametrilor climatici); - Randamentul global al instala iei de nc lzire
nc

= 1,00, conform [2], cap. 3.1.3., rela ia (42);

- Subsolul tehnic al cl dirii nu este prev zut cu instala ii termice ( = 0, conform [2], cap. 3.2.2., rela ia (53)) a 1.11. Indice specific de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei, pentru cl direa de referin estimat conform [2], [kWh/m2an], n ipotezele men ionate la pct. 1.10 i conform caracteristicilor cl dirii de referin (a se vedea cap. 4.6. din ghidul de fa ). 1.12. Indice specific de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei, pentru cl direa eficient din punct de vedere energetic estimat conform [2], [kWh/m2an], n ipotezele men ionate la pct. 1.10. i conform caracteristicilor cl dirii eficiente din punct de vedere energetic (a se vedea cap. 4.7. din ghidul de fa ). 1.13. Valorile consumurilor de c ldur specifice anuale pentru nc lzire, respectiv pentru prepararea apei calde menjere, n condi ii normale de microclimat estimate conform [2], [kWh/m2an]. 1.14. ncadrarea n clase de consum energetic func ie de valorile consumatorilor de c ldur specifice anuale pentru nc lzire, respectiv pentru prepararea apei calde menajere, n raport cu grilele de clasificare a cl dirilor (a

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 16 of 49

se vedea cap. 4.1.) 1.15. Date privind responsabilitatea consultantului energetic: - Data complet rii dosarului de expertiz , respectiv data elabor rii certificatului energetic; - Num rul dosarului de expertiz energetic - tampila i semn tura consultantului energetic. 1.16. Date privind responsabilitatea serviciului de eliberare a certificatului energetic: - Denumirea complet a D/SUAT i Prim ria de care apar ine acesta; - Persoana responsabil (sef serviciu); - tampila i semn tura persoanei responsabile. 2. Date privind evaluarea performan ei energetice a cl dirii ( a doua fil ): 1. Grile de clasificare energetic func ie de consumul de c ldur specific annual - pentru nc lzirea spa iilor, respectiv pentru prepararea apei calde menajere i total (a se vedea cap. 4.1.). 2. Consumul de c ldur total annual specific determinat conform [2] pentru cl direa de referin [kW/m2an].

3. Consumul de c ldur total annual specific determinat conform [2] pentru cl direa eficient din punct de vedere energetic [kWh/m2an]. 4. Nota energetic pentru cl direa de referin . 5. Nota energetic pentru cl direa eficient din punct de vedere energetic. 6. Penaliz ri acordate cl diri certificate . Punctaj total penaliz ri (p ) i motivele acestora (acolo unde este cazul). o 7. Perioada de valabilitate a Certificatului Energetic ( 5 ani de la data eliber rii acestuia). 3. Date tehnice privind cl direa i instala ia de nc lzire interioar aferent acesteia (anex ): 3.1. Date privind construc ia: - Tipul cl dirii: bloc, cas individual , cas tip ir. - Destina ia principal a cl dirii: locuin e, birouri, comer , spital, nv - Nr. niveluri P,S + P,S + nr. etaje, etc. - Nr. de unit i func ionale/apartamente i suprafe e utile a spa iilor nc lzite: Suprafa a util a unui apartament [m2] mnt, hotel etc. i de preparare a apei calde menajere,

Tip. ap.

Nr. ap.

Snc [m2]

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 17 of 49

0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL - Volumul total al cl dirii:

(1) x (2)

(2)

(3)

- Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei: Tip element de construc ie 0 PE FE TE Sb CS Total suprafa - Indice de compactitate al cl dirii, SE/V [m -1]; 3.2. Date privind instala ia de nc lzire interioar : Sursa de energie pentru nc lzirea spa iilor: - Surs proprie - se specific tipul de combustibil, - Central termic de cartier, - Termoficare - punct termic central, - Termoficare - punct termic local, exterioar [m2] Rezisten a termic corectat [m2K/W] 1

Suprafa a [m2] 2

(2)

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 18 of 49

- Alt surs sau surs mixt : se prezint pe scurt. Tipul sistemului de nc lzire: - nc lzire local cu sobe, - nc lzire central cu corpuri statice, - nc lzire central cu aer cald, - nc lzire central cu plan ee nc lzitoare, - Alt sistem de nc lzire se prezint pe scurt. Date privind instala ia de nc lzire local cu sobe: - Num rul sobelor; - Tipul sobelor - m rime/tip cahle. Date privind instala ia de nc lzire interioar cu corpuri statice: - Num r de corpuri statice (pentru locuin e se specific nr. de corpuri statice din spa iul locuit, respectiv din spa iul comun); - Tip/Tipuri corpuri statice; - Suprafa a echivalent termic (pentru locuin e din spa iul locuit, respectiv din spa iul comun ); - Tip distribu ie a agentului termic de nc lzire; - Necesarul de c ldur de calcul - din proiectul instala iei de nc lzire [W]; - Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic/multiplu, diametru nominal [mm], disponibil de presiune n condi ii nominale [mmCA]; - Echipament de m surare a consumului de c ldur : tip contor, anul instal rii, existen a vizei metrologice; - Gradul de dotare cu elemente de reglaj termic i hidraulic, la nivel de: racord, coloane, corpuri statice; - Lungimea total a re elei de distribu ie amplasat n spa ii nenc lzite [m]; - Debitul nominal de agent termic de nc lzire [l/h]; - Curba medie normal de reglaj a temperaturii de ducere corelat cu consumul mediu de c ldur estimat la nivelul cl dirii, func ie de temperatura exterioar (cel pu in ase puncte ntre 15oC i + 10oC), trasat pentru debitul normal de agent termic.

Date privind instala ia de nc lzire interioar cu plan eu nc lzitor: - Suprafa a plan eului nc lzitor, - Lungimea i diametrul nominal al serpentinelor nc lzitoare;

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 19 of 49

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instala iei. 3.3. Date privind instala ia de ap cald menajer : - Puncte de consum a.c.m./a.r; - Num rul de obiecte sanitare - pe tipuri; - Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic/multiplu, diametru nominal [mm], presiune disponibil n condi ii nominale [mmCA]; - Conducta de reciclare a a.c.m.: existen a i starea de func ionare; - Echipament de m surare a consumului de c ldur : tip contor, anul instal rii, existen a vizei metrologice; - Echipamente de m surare a consumului de ap la nivelul punctelor de consum: tip contor, anul instal rii; - Pierderi estimate pentru instala ie de ap cald menajer [kWh/m2an]; - Consum specific de ap cald la nivelul punctelor de consum i la nivelul racordului la sursa de c ldur . [top]

4. METODOLOGIE DE NOTARE A CL DIRILOR EXISTENTE N VEDEREA CERTIFIC RII ENERGETICE A ACESTORA


4.1. Introducere Notarea din punct de vedere energetic al unei cl diri existente se efectueaz func ie de consumul annual normal de c ldur estimat pe baza expertizei energetice a cl dirii, conform metodologiei prezentate n lucrarea [2] sau pe baza unei metodologii alternative atestate. Notele de referin ata ate cl dirii certificate vizeaz cl direa de referin , caracterizat de utilizare ra ional a c ldurii, i cl direa eficient , caracterizat de utilizare eficient a c ldurii. Att cl direa de referin , ct i cl direa eficient sunt definite din punct de vedere constructiv i al dot rilor cu instala ii precum i a modului de exploatare la pct. 4.6. i 4.7 din capitolul de fa Notarea din punct de vedere energetic este corelat strict cu grila de clasificare func ie de consumul energetic annual caracteristic fondului de cl diri existent. Grila de consum energetic vizeaz att cele dou utilit i termice principale considerate n cadrul certificatului energetic (nc lzirea spa iilor i apa cald menajer ), ct i consumul energetic specific total, ca sum a celor dou tipuri de consum energetic men ionate. n continuare se prezint etapele principale necesare not rii energetice a cl dirilor. 4.2. Grile de notare energetic a cl dirilor existente 4.2.1. Stabilirea caracteristicilor energetice ale cl dirilor existente i a domeniului de notare energetic Caracteristicile energetice ale cl dirilor existente reprezint valorile maxime i minime posibile ale consumului specific de c ldur , diferen iat pe utilit i termice i respectiv total. Pentru toate tipurile de cl diri existente n Romnia la nivelul anului 2000 se consider urm toarele valori ale caracteristicilor energetice:

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 20 of 49

a. nc lzirea spa iilor:

b. Apa cald menajer :

c. Total utilit i termice:

n care: q(M) consumul energetic specific maxim, q(m) consumul energetic specific minim. Indicele specific de consum energetic, q, se ob ine prin raportarea consumului energetic annual estimat la suprafa a util total a spa iilor nc lzite, Snc, a cl dirilor certificate. Valorile numerice de mai sus (cu referire la valorile maxime) vor fi reactualizate n raport cu nlocuirea actualelor cl diri cu cl diri noi proiectate i executate n conformitate cu prescrip iile tehnice n vigoare ( C 107/1-97 i C 107/2-97, I-13 etc.), precum i n raport cu lucr rile de modernizare energetic a cl dirilor existente, conform O.G. 29/2000. Domeniul de notare energetic este definit prin intevalul dintre nota maxim notare energetic a cl dirilor existente: Nota maxim acordat cl dirii: N
(M)

i minim , precum i de scala de

= 100 puncte,

Nota minim acordat cl dirii: N(m) = 20 puncte; 4.2.2. Stabilirea scalei energetice a cl dirilor existente Scala energetic sau grila de clasificare energetic a cl dirilor stabile te valorile consumului specific de c ldur ( total i pe tipuri utilit i) n func ie de domeniul de notare stabilit la pct. 4.2.1. Scala energetic se define te prin coresponden a valorilor de consum specific de c ldur , q [kWh/m2an], cu nota energetic , n intervalul [N(m), N(M)], cu pasul de 10 puncte, dup cum urmeaz : Figura 4.1

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 21 of 49

4.3. Determinarea valorilor reprezentative ale consumului annual specific normal de c ldur al cl dirilor Consumul specific de c ldur annual normal pentru nc lzirea spa iilor, respectiv pentru prepararea apei calde menajere se determin confrom metodologiei descrise n lucrarea [2] i vizeaz : A. Cl direa real expertizat , avnd caracteristicile determinate conform [2]. Se determin urm toarele valori ale consumului specific de c ldur : consumul specific de c ldur anual pentru nc lzirea spa iilor i pentru prepararea apei calde menajere [kWh/m2an] B. Cl direa de referin aferent cl dirii expertizat , caracterizat de utilizarea ra ional a c ldurii, avnd caracteristicile conform cap. 4.6.: consumul specific de c ldur anual pentru nc lzirea spa iilor i pentru prepararea apei calde menajere [kWh/m2an] C. Cl direa eficient din punct de vedere energetic, aferent cl dirii expertizat , caracterizat de utilizarea eficient a c ldurii, avnd caracteristicile conform cap. 4.7. consumul specific de c ldur anual pentru nc lzirea spa iilor i pentru prepararea apei calde menajere [kWh/m2an] 4.4. Notarea din punct de vedere energetic a cl dirii expertizate i a cl dirilor aferente Pe baza valorilor consumurilor specifice de c ldur determinate conform [2] i pe baza domeniului de notare energetic conform pct. 4.2., se determin notele energetice dup cum urmeaz : - cl diri reale, caracterizat de consumul specific de c ldur estimat - cl diri de referin , caracterizat de consumul specific estimat , i se atribuie nota NC; , i se atribuie nota NR; , i se atribuie nota NE;

- cl dirii eficiente, caracterizat de consumul specific de c ldur estimat

Rela ia de determinare a notei energetice func ie de consumul specific annual normal de c ldur estimat qT, al cl dirii considerate este urm toarea: (4.1.)

n care: po coeficient de penalizare a notei acordate cl dirii func ie de gradul de utilizare a c ldurii n raport cu nivelul ra ional, corespunz tor normelor minime de igien i ntre inere a cl dirii i instala iilor interuioare, determinat conform cap.4.5 4.5. Penaliz ri acordate cl dirii certificate Penaliz rile acordate cl dirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor deficien e de

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 22 of 49

ntre inere i exploatare a cl dirii i instala iilor aferente acesteia, avnd drept consecin e utilizarea nera ional a c ldurii. Acestea se determin cu rela ia: p0 = p1p2p3p4p5p6p7p8p9p10p11 (4.2) n care: p1 coeficient de penalizare func ie de starea subsolului tehnic al cl dirii pentru cl diri colective, determinat conform tabelului 4.1., Tabel 4.1. Starea subsolului tehnic Uscat i cu posibilitatea de acces la instala ia comun p1 1,00 1.01 1.05

Uscat , dar f r posibilitate de acces la instala ia comun Subsol inundat/inundabil ( posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioar ) Observa ie: Pentru cl diri individuale, p1 = 1,00

p2 coeficient de penalizare func ie de utilizarea u ii de intrare n cl diri colective, determinat conform tabelului 4.2., Tabel 4.2 U a de intrare n cl dire U a este prev zut cu sistem automat de nchidere i sistem de siguran cheie) (interfon, p2 1,00 1,01 1,05

U a nu este prev zut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n perioada de neutilizare U a nu este prev zut cu sistem automat de nchidere i este l sat frecvent deschis n perioada de neutilizare Observa ie: Pentru cl diri individuale, p2 = 1,00

p3 coeficient de penalizare func ie de starea elementelor de nchidere mobile din spa iile comune (casa sc rilor) c tre exterior sau c tre ghene de gunoi pentru cl diri colective, determinat conform tabelului 4.3, Tabel 4.3 Starea elementelor de nchidere mobile Ferestre/u i n stare bun i prev zute cu garnituri de etan are p3 1,00

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 23 of 49

Ferestre/u i n stare bun , dar neetan e Ferestre/u i n stare proast , lips sau sparte Observa ie: Pentru cl diri individuale, p3 = 1,00

1,02 1,05

p4 coeficient de penalizare func ie de starea arm turilor de nchidere i reglaj de la corpurile statice pentru cl diri dotate cu instala ie de nc lzire central cu corpuri statice, determinat conform tabelului 4.4, Tabel 4.4 Situa ia Corpurile statice sunt dotate cu arm turi de reglaj i acestea sunt func ionale Corpurile statice sunt dotate cu arm turi de reglaj, dar cel pu in un sfert dintre acestea nu sunt func ionale Corpurile statice nu sunt dotate cu arm turi de reglaj sau cel pu in jum tate dintre arm turile de reglaj existente nu sunt func ionale p4 1,00 1,02 1,05

Observa ie: Pentru cl diri care nu sunt dotate cu instala ie de nc lzire central cu corpuri statice, p4 = 1,00. p5 coeficient de penalizare func ie de sp larea/cur irea instala iei de nc lzire interioar pentru cl diri racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier, determinat conform tabelului 4.5, Tabel 4.5 Situa ia Corpurile statice au fost demontate i sp late/cur ate n totalitate dup ultimul sezon de nc lzire Corpurile statice au fost demontate i sp late/cur ate n totalitate nainte de ultimul sezon de nc lzire, dar nu mai devreme de trei ani Corpurile statice au fost demontate i sp late/cur ate n totalitate cu mai mult de trei ani n urm p5 1,00 1,02 1,05

= 1,00.

Observa ie: Pentru cl diri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier, p5

p6 coeficient de penalizare func ie de existen a arm turilor de separare i golire a coloanelor de nc lzire pentru cl diri colective dotate cu instala ie de nc lzire central , determinat conform tabelului 4.6, Tabel 4.6

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 24 of 49

Situa ia Coloanele de nc lzire sunt prev zute cu arm turi de separare i golire a acestora, func ionale Coloanele de nc lzire nu sunt prev zute cu arm turi de separare i golire a acestora sau nu sunt func ionale

p6 1,00 1,03

Observa ie: Pentru cl diri individuale sau cl diri care nu sunt dotate cu instala ie de nc lzire central , p6 =1,00 p7 coeficient de penalizare func ie de existen a echipamentelor de m sur pentru decontarea consumurilor de c ldur , determinat conform tabelului 4.7, Tabel 4.7 Situa ia Exist contor general cu c ldur pentru nc lzire i pentru ap cald menajer Exist contor general de c ldur pentru nc lzire, dar nu exist contor general de c ldur pentru ap cald menajer Nu exist nici contor general de c ldur pentru nc lzire, nici contor general de c ldur pentru ap cald menajer , consumurile de c ldur fiind determinate n sistem pau al Observa ie: Pentru cl diri cu sistem propriu/local de furnizare a utilit ilor termice, p7=1,00. p8 coeficient de penalizare func ie de starea finisajelor exterioare ale pere ilor exteriori pentru cl diri cu pere i din c r mid sau BCA, dterminat conform tabelului 4.8., Tabel 4.8 Situa ia Stare bun a tencuielii exterioare Tencuial exterioar c zut total sau par ial Observa ie: Pentru cl diri cu pere i exteriori din alte materiale, p8 = 1,00. p9 coeficient de penalizare func ie de starea pere ilor exteriori din punct de vedere al con inutului de umiditate al acestora, determinat conform tabelului 4.9, Tabel 4.9 Situa ia p9 p8 1,00 1,05 p7 1,00 1,07 1,15

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 25 of 49

Pere i exteriori usca i Pere ii exteriori prezint pete de condens ( n sezonul rece ) Pere ii exteriori prezint urme de igrasie

1,00 1,02 1,05

p10 coeficient de penalizare func ie de starea acoperi ului peste pod pentru cl diri prev zute cu pod nelocuibil, determinat conform tabelului 4.10 Tabel 4.10 Situa ia Acoperi etan Acoperi spart/neetan la ac iunea ploii sau a z pezii Observa ie: Pentru cl diri f r pod nelocuibil, p10 = 1,00. p11 coeficient de penalizare func ie de starea co ului/co urilor de evacuare a fumului pentru cl diri dotate cu sisteme locale de nc lzire/preparare a apei calde menajere cu combustibil lichid sau solid, determinat conform tabelului 4.11, Tabel 4.11 Situa ia Co urile au fost cur ate cel pu in o dat n ultimii soi ani Co urile nu au mai fost cur ate de cel pu in doi ani Observa ie: Pentru alte tipuri de cl diri, p11 = 1,00 4.6. Definirea cl dirii de referin Cl direa de referin reprezint o cl dire virtual avnd urm toarele caracteristici generale, valabile pentru toate tipurile de cl diri considerate conform ghidului de fa : a. Aceea i form geometric , volum i suprafa total a anvelopei ca i cl direa real ; p11 1,00 1,05 p10 1,00 1,10

b. Suprafa a elementelor de construc ie transparente (ferestre, luminatoare, pere i exteriori vitra i) pentru cl diri de locuit este: , (4.3) n care Snc reprezint suprafa a util a spa iilor nc lzite. Pentru cl diri cu alt destina ie dect locuin e, suprafa a elementelor de construc ie transparente (ferestre,

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 26 of 49

luminatoare, pere i exteriori vitra i) este identic cu cea aferent cl dirii reale; c. Sufrafa a total a elementelor de construc ie vitrate se distribuie pe fa adele cl dirii de referin suprafe ele vitrate ale fa adelor cl dirii reale; d. Suprafa a pere ilor exteriori opaci verticali este: (4.4) n care SE reprezint suprafa a total a elementelor de construc ie exterioare verticale; e. Rezisten ele termice corectate ale elemntelor de construc ie din componen a anvelopei cl dirii sunt caracterizate de valorile normate, determinate conform [11], cap.13. Modul de calcul a rezisten elor termice normate este sintetizat n anexa 4. f. Valorile absorbtivit ii la radia ia solar a elemntelor de construc ie sunt urm toarele: - peretele exterior opac vertical: - teras exterioar /acoperi : propor ional cu

g. Factorul optic al elementelor de construc ie exterioare vitrate este

h. Factorii medii de nsorire sunt: - suprafe e orizontale: 0,85; - suprafe e verticale: 0,85; i. Sistemul de nc lzire i preparare a apei calde menajere, precum i combustibilul utilizat sunt acelea i ca i n cazul cl dirii reale; j. Num rul de schimburi de aer din spa iul locuit se determin conform [2], tabel 3.2, pentru permeabilitate medie a tmpl riei i f r considerarea coeficientului de majorare (tmpl rie exterioar n stare bun ); k. Instala ia de nc lzire interioar este caracterizat de dot rile i parametrii de func ionare conform proiectului, randamentul de producere a c ldurii fiind caracteristic echipamentelor noi; nu sunt pierderi de fluid n instala iile interioare; l. Conductele de distribu ie din spa iile nenc lzite (ex. Subsolul tehnic) sunt izolate termic conform solu iei de proiect (solu ie clasic ); m. Instala ia de ap cald menajer este caracterizat de dot rile i parametrii de func ionare conform proiectului, iar consumul specific de ap cald menajer i consumul specific de c ldur pentru prepararea apei calde menajere sunt cele normate/ra ionale func ie de tipul cl dirii, conform anexei 4; n. Nu se acord penaliz ri conform cap. 4.5 din ghidul de fa , p = 1,00. 0 Particularit i ale caracteristicilor cl dirii de referin n raport cu tipul cl dirii i al instala iilor interioare:

i)Bloc de locuin e racordat la sistemul de nc lzire districtual :

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 27 of 49

- Contor de c ldur general ( la nivelul racordului la instala iile interioare) pentru nc lzire i ap cald menajer , - Livrare normal a apei calde menajere; ii) Bloc de locuin e dotat cu central termic proprie: - Randamentul sursei de producere a c ldurii este corespunz tor cazanului nou (sau bine ntre inut) i cu posibilit i de func ionare automatizat , - Livrare normal a apei menajere; iii) Bloc de locuin e dotat cu sta ie termic compact racordat la re eaua de transport de alimentare cu c ldur n sistem centralizat: - Contor de c ldur general pentru nc lzire i ap cald menajer la nivelul racordului la instala iile interioare, n aval de sta ia termic compact , - Func ionare complet automatizat a sta iei termice compacte; iv) Apartamente dotate cu centrale termice proprii: - Randamentul sursei de producere a c ldurii este corespunz tor cazanului nou ( sau bine ntre inut ) i cu control automatizat al temperaturii interioare, - Instala ia de nc lzire interioar f r dezechilibru hidraulic, - F r pierderi la distribu ia agentului termic, - Contorizare individual a consumului de combustibil pentru nc lzire i preparare a apei calde menajere; v) Cl diri individuale sau n iruite, racordate la sisteme de nc lzire districtuale: - Instala ia de nc lzire interioar f r dezechilibru hidraulic, - Contoare de c ldur pentru nc lzire i preparare a apei calde menajere; - Livrare normal a apei calde menajere; vi) Cl diri individuale sau n iruite, dotate cu centrale termice proprii sau cu sta ii termice compacte racordate la re eaua de transport de alimentare cu c ldur n sistem centralizat: - Contor de c ldur general pentru nc lzire i ap cald menajer la nivelul racordului la instala iile interioare, n aval de sta ia termic compact , - Func ionare complet automatizat a sta iei termice compacte; - Instala ia de nc lzire interioar f r dezechilibru hidraulic, vii) Cl diri dotate cu sobe func ionnd cu gaze naturale i surs proprie ( cazan de baie, aparat instant sau boiler electric) de preparare a apei calde menajere: - Randamentul mediu anual de ardere al sobelor este de 0,60; - Randamentul mediu anual de producere a apei calde este: 0,60 pentru cazan de baie clasic, 0,80 pentru

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 28 of 49

preparator instantaneu (tip Vaillant), respectiv 1,00 pentru boiler func ionnd cu energie electric . viii) Cl diri dotate cu sobe cu combustibil lichid i cazan de preparare a apei calde menajere: - Randamentul mediu anual de ardere al sobelor este de 0,55; - Randamentul mediu anual de producere a apei calde este de 0,60; ix) Cl diri dotate cu sobe cu combustibil solid i cu prepararea apei calde menajere pe plit sau aragaz: - Randamentul mediu anual de ardere al sobelor este de 0,45; - Randamentul mediu anual de producere a apei calde este de 0,40. 4.7. Definirea cl dirii eficiente energetic Cl direa eficient din punct de vedere energetic reprezint o cl dire virtual avnd urm toarele caracteristici generale, valabile pentru toate tipurile de cl diri considerate conform ghidului de fa : a. Aceea i form geometric , volum i suprafa total a anvelopei ca i cl direa real ;

b. Suprafa a elementelor de construc ie transparente (ferestre, luminatoare, pere i exteriori vitra i) pentru cl diri de locuit este identic cu cea aferent cl dirii reale; c. Rezisten ele termice corectate ale elementelor de construc ie din componen a anvelopei cl dirii sunt caracterizate de valorile minime normate, determinate conform [9], anexa 3, respectiv [10], cap.3. Valorile rezisten elor termice normate pentru cl direa eficient sunt prezentate sintetic n anexa 6. d. Valorile absorbtivit ii la radia ia solar a elementelor de construc ie sunt acelea i ca i n cazul cl dirii de referin ; e. Factorul optic al elementelor de construc ie exterioare vitrate este ;

f. Factorul mediu de nsorire al fa adelor are valoarea corespunz toare cl dirii reale; g. Num rul de schimburi de aer din spa iul nc lzit este de 0,5 h-1, considerndu-se c tmpl ria exterioar este dotat cu garnituri speciale de etan are, iar ventilarea este de tip controlat ; h. Sursa de c ldur pentru nc lzire i preparare a apei calde menajere este, dup caz: - sta ie termic compact racordat la sistem districtual de alimentare cu c ldur , n cazul cl dirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale, - central termic proprie func ionnd cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) i cu preparare a apei calde menajere cu boiler cu acumulare, pentru cl diri care nu sunt racordate la un sistem de nc lzire districtual ; i. Sistemul de nc lzire este de tipul nc lzire central cu corpuri statice, dimensionate conform SR 1907-97 i STAS 1797/2-88; j. Instala ia de nc lzire interioar este dotat cu elemente de reglaj termic i hidraulic att la baza coloanelor de distribu ie (n cazul cl dirilor colective), ct i la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de nc lzire este dotat cu repartitoare de costuri de nc lzire;

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 29 of 49

k. n cazul sursei de c ldur centralizat , instala ia interioar este dotat cu contor de c ldur general ( la nivelul racordului la instala iile interioare) pentru nc lzire i ap cald menajer la nivelul racordului la instala iile interioare, n aval de sta ia termic compact ; l. n cazul cl dirilor de locuit colective, instala ia de ap cald este dotat cu debitmetre nregistratoare montate pe punct de consum de ap cald din apartamente; m. Randamentul de producere a c ldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamantelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid n intala iile interioare; n. Conductele de distribu ie din spa iile nenc lzite (ex. Subsolul termic) sunt izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termic 0,05, avnd o grosime de minimum 0,75 ori diametru exterior al conductei;
iz

o. Instala ia de ap cald menajer este caracterizat de dot rile i parametrii de func ionare conform proiectului, iar consumul specific de c ldur pentru prepararea apei calde menajere este de 1068 N [kWh/m2an], unde N reprezint num rul mediu normalizat de persoane aferent cl dirii certificate, determinat n conformitate cu procedura prezentat n lucrarea [2], cap.3.3.1.2., n func ie de indicele mediu statistic de ocupare a locuin elor (lucrarea [2], Anexa 4); p. Nu se acord penaliz ri conform cap. 4.5. din ghidul de fa , p =1,00. o [top]
p p

BIBLIOGRAFIE
1. Council Directive 93/76/Eec (13 Sept.1993) To Limit Carbon Dioxide Emissions By Improving Energy Efficiency (SAVE), O.J.E.C. L. 237 22.09.1993. 1. Ilari Aho .a., Development, Implementation and Demonstration of an Energy Certification Scheme for Residential and Office Buildings, Final Report Summary, SAVE Contract 4.1031/Z/95-118,1999. 2. Conti, F. .a., Summary and Conclusion of The Seminar on the State of the Building Energy Certification in EU Member Countries, SAVE Contractors Workshop on Building Energy Certification: State of Progress and Perspectives, Sophia-Antipolis, France, June 1994. 3. Conti, F., Despretz, H., Different Approaches To The Building Energy Certification In Eu Member Countries, SAVE Contractors Workshop on Building Energy Certification: State of Progress and Pespectives, SophiaAntipolis, France, June 1994. 4. Conti, F., Building Energy Certification: State Of Progress And Implementation Problems For Southern European Countries, European Seminar on Energy Labeling of Buildings in Southern European Countries, Seville, Spain, September 1995. 5. Carlos Laia, Preparation Of An Energy Certification System For Buildings, Final report, SAVE project 4.1031/S/-132, CCE Portugal, 1997. 6.***, National Home Energy Rating Technical Guidelines, National Association os State Energy Officials (NASEO), Sept.1999. [top]

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 30 of 49

ANEXE
ANEXA 1 - Model de cerere pentru acordarea certificatului energetic al cl dirii ANEXA 2 - Model de certificat energetic pentru cl diri de locuit ANEXA 3 - Model de certificat energetic pentru cl diri comerciale (din sectorul ter iar) ANEXA 4 - Rezisten ele termice corectate pentru cl direa de referin ANEXA 5 - Consumuri specifice de c ldur pentru prepararea apei calde menajere pentru cl direa de referin ANEXA 6 - Rezisten ele termice corectate pentru cl direa eficient din punct de vedere energetic. [top]

ANEXA 1

MODEL DE CERERE PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CL DIRII

CERERE PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CL DIRII Nr..din


1. ADRESANT: DIREC IA/SERVICIUL DE URBANISM I AMENAJAREA TERITORIULUI DN CADRUL.. 2. SOLICITANT: (numele i prenumele persoanei fizice/juridice, adres , telefon, fax etc.) 3. CALITATEA SOLICITANTULUI: Proprietar Administrator

4. CLADIREA PENTRU CARE SE SOLICIT adres complet ) 5. TIPUL DE PROPRIETATE: Particular de stat mixt

ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC: (Denumire i

Forma de organizare a (n cazul propriet ii): Se anexeaz copie dup actele doveditoare ale propriet ii 6. DESTINA IA CL DIRII: 7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CL DIRII: Vezi anexa. 8. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC.

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 31 of 49

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URM TOARELOR OBLIGA II:


ASIGURAREA DOCUMENTA IEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CL DIRE I LA INTALA IILE TERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNIC A CL DIRII, CONFORM REGLEMENT RILOR TEHNICE N VIGOARE);

- PERMITEREA EFECTU RII DE C TRE CONSULTANTUL ENERGETIC A CONSTAT RILOR ASUPRA CL DIRII I INSTALA IILOR TERMICE ALE ACESTEIA, PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA N CL DIRE; DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC I DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE PE BAZ DE CONTRACT. AM LUAT LA CUNO TIN C DURATA MAXIM DE ELABORARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC ESTE DE 30 ZILE, NCEPND CU DATA CONTRACT RII LUCR RILOR DE EXPERTIZ ENERGETIC CU ELABORATORUL DE CERTIFICAT ENERGETIC SOLICITANT (persoan fizic sau juridic ) FUNC IA (n cazul asocia iilor de proprietari) (proprietar/administrator/director) NUMELE I PRENUMELE

ANEXA la cerere pentru acordarea certificatului energetic al cl dirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE CL DIRII


1. CARACTERISTICI ALE CONSTRUC IEI: Tipul cl dirii: bloc/scar de bloc cl dire individual cl dire n iruit locuibil )[m2]:.

Suprafa a total a pardoselii spa iului nc lzit (suprafa

Num rul total de unit i func ionale (aparatamente) .... Num rul total de niveluri ale cl dirii: din care: subsol tehnic .....etaj(e) curente demisol mezanin parter mansard

2. CARACTERISTICI ALE INSTALA IEI DE NC LZIRE INTERIOAR : Sursa principal de energie termic pentru nc lzire: surs proprie, cu combustibil:

gazos: ..

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 32 of 49

lichid: ... solid: . energie electric ; surs centralizat : central termic de cartier, punct termic central, punct termic local,

Tipul instala iei de nc lzire interioar : nc lzire local cu sobe, nc lzire central cu corpuri statice, nc lzire central cu aer cald, nc lzire central cu plan ee nc lzitoare i corpuri statice. Contor de c ldur pentru nc lzire: Da Nu CALD MENAJER :

3. CARACTERISTICI ALE INSTALA IEI DE AP

Sursa principal de energie termic pentru prepararea apei calde menajere: surs proprie, cu combustibil:

gazos: .. lichid: ... solid: . energie electric ;

surs centralizat :

central termic de cartier, punct termic central, punct

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 33 of 49

termic local, - Tipul instala iei de preparare a apei calde menajere: preparare local , preparare central f r acumulare, preparare central cu acumulare, Contor de c ldur pentru a.c.m. Da Nu ntocmit, (numele i prenumele) [top]

ANEXA 2

MODEL DE CERTIFICAT ENERGETIC PENTRU CL DIRI DE LOCUIT

CERTIFICAT ENERGETIC
Cl dire de locuit Date identificare cl dire: Proprietar: Adres : Ora ,jude : Cod po tal: Telefon: Anul/perioada construirii: 1984-85 Suprafa a locuibil [m2]: Volumul cl dirii [m2]: informativ Motivul asigurare Consum de c ldur 3184 10850 Indice de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei:

Nr. B2015401 Din 11-012001

Date identificare expert energetic: Nume/prenume: Firm /organiza ie: Telefon: Nr. certificat expert:

114,8 kWh/m2an

Nota:

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 34 of 49

eliber rii (nc lzire+a.c.m.) certificatului vnzare/cump rare energetic: 280,1 kWh/m2an alt motiv: Clasificare energetic
1)

72,9

NC LZIREA SPA IILOR Cl dire foarte eficient energetic

APA CALD MENAJER Cl dire foarte eficient energetic

Cl dire cu eficien 138,2 kWh/ m2an

energetic foarte redus

Cl dire cu eficien 141,9 kWh/m2an

energetic foarte redus

Consum anual estimat Eliberat de: Prim ria Municipiului Bucure ti Direc ia de Urbanism i Amenajarea Teritoriului Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu

Consum anual estimat Data: _________ Nr.dosar expertiz energetic

0125/01 tampila i tampila i semn tura semn tura expert ______________________________ energetic:________ Clasificarea energetic a cl dirii este f cut func ie de consumul total de c ldur pentru nc lzirea spa iilor i prepararea apei calde menajere, estimat prin expertiza termic i energetic a construc iei i instala iilor aferente i afectat de penaliz ri datorate utiliz rii nera ionale a energiei.
1)

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMAN EI ENERGETICE A CL DIRII


Grila de clasificare energetic a cl dirii func ie de consumul de c ldur annual specific: Evaluarea energetic a cl dirii de referin Consum de c ldur (nc lzire i a.c.m.)
2

Evaluarea energetic a cl dirii de referin Consum de c ldur (nc lzire i a.c.m.) Nota:

Nota:

258,6 kWh/m2an
Indice de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent

75,9

118,3 kWh/m2an

97,6
70,1
kWh/m2an

92,9 Indice de necesar de c ldur kWh/m2an pentru nc lzire aferent

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 35 of 49

construc iei

construc iei:

Penaliz ri acordate cl dirii certificate i motivarea acestora: Po = 1,00 nu au fost acordate penaliz ri pentru cl direa certificat . NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliber rii acestuia.
2) Cl direa de referin este o cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire real asigur utilizarea ra ional a energiei termice. 3)

i n care se

Cl direa eficient este o cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire ca i cl direa real care se asigur utilizarea eficient a energiei termice.

i n

INFORMA II PRIVIND CL DIREA CERTIFICAT Anexa la Certificatul energetic nr.


1. Date privind construc ia: Tipul cl dirii: individual bloc Nr.niveluri: Subsol, n iruit tronson de bloc Demisol, Parter + 4 etaje

Nr. de apartamente i suprafe e locuibile: Tip. ap. 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam TOTAL Volumul total al cl dirii: 11580 m3 Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei: Tip element de construc ie 0 PE 1 Rezisten a termic corectat [m2K/W] 1 0,78 Suprafa a unui apartament [m2] 1 25 40 60 90 120 Nr.ap. 2 4 18 30 8 60 SLoc [m2] 3 100 720 1800 720 3340

Suprafa a [m2] 2 150

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 36 of 49

PE 2 FE UE TE Sb CS Total suprafa

1,05 0,43 0,43 1,24 0,52 0,47 exterioar [m2]

183 662 8 450 450 847 2750

Indice de compactitate al cl dirii, SE/V: 0,237 m-1 2. Date privind instala ia de nc lzire interioar : Sursa de energie pentru nc lzirea spa iilor: Surs proprie, cu combustibil......................... Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt ........................... Tipul sistemului de nc lzire: nc lzire local cu sobe, nc lzire central cu corpuri statice, nc lzire central cu aer cald, nc lzire central cu plan ee nc lzitoare, Alt sistem de nc lzire: Date privind instala ia de nc lzire local cu sobe: - Num rul sobelor:.. - Tipul sobelor, m rimea i tipul cahlelor tabel. Date privind instala ia de nc lzire interioar cu corpuri statice: Suprafa echivalent termic

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 37 of 49

Num r corpuri statice [buc] Tip corp n spa iul n spa iul static Total locuit comun

[m2] n spa iul n spa iul locuit comun Total

- Tip distribu ie a agentului termic de nc lzire: inferioar superioar mixt

- Necesarul de c ldur de calcul:W - Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic, multiplu:..puncte,

diametru nominal:mm, disponibil de presiune (nominal)mmCA - Contor de c ldur tip contor.., anul instal rii, existen a vizei metrologice., - Elemente de regalaj termic i hidraulic: la nivel de racord., la nivelul coloanelor, la nivelul corpurilor statice.., - Lungimea total a re elei de distribu ie amplasat n spa ii nenc lzite..m; - Debitul nominal de agent termic de nc lzire..l/h; - Curba medie normal de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp.Ext [0C] Temp.Tur [0C] Qncmediu orar [W] Date privind instala ia de nc lzire interioar cu plan eu nc lzitor: - Suprafa a plan eului nc lzitor ..m2 -15 -10 -5 0 +5 +10

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 38 of 49

- Lungimea i diametrul nominal al serpentinelor nc lzitoare; Diametru serpentin .[mm] Lungime [m] -Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instala iei ............... 3. Date privind instala ia de ap cald menajer : Sursa de energiepentru prepararea apei calde menajere: Surs proprie, cu Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt : Tipul sistemului depreparare a apei calde menajere: Din surs centralizat , Central termic proprie, Boiler cu acumulare, Preparare local cu aparate de tip instant a.c.m., Preparare local pe plit , Alt sistem de preparare a.c.m Puncte de consum a.c.m.. Num rul de obiecte sanitare pe tipuri.. Racord la surasa centralizat cu c ldur : racord unic, multiplu:puncte,

diametru nominal:..mm, necesar de presiune (nominal) .mmCA Conducta de recirculare a a.c.m. func ional , nu func ioneaz nu exist

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 39 of 49

Contor de c ldur general: tip contor.., anul instal rii, existen a vizei metrologice, Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exist par ial peste tot ntocmit, Consultant energetic/Birou de consultan energetic , Numele i prenumele tampila i semn tura [top]

ANEXA 3

MODEL DE CERTIFICAT ENERGETIC PENTRU CL DIRI COMERCIALE (DIN SECTORUL TER IAR)

CERTIFICAT ENERGETIC
Cl dire comercial Date identificare cl dire: Proprietar: Adres : Ora ,jude : Cod po tal: Telefon: Anul/perioada construirii: Suprafa a locuibil [m2]: Volumul cl dirii [m2]: 1979 3025 10307 informativ

Nr. B20023-01 Din 1701-2000

Date identificare expert energetic: Nume/prenume: Firm /organiza ie: Telefon: Nr. certificat expert:

Indice de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei:

130,3 kWh/m2an

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 40 of 49

asigurare Motivul eliber rii certificatului energetic: Consum de c ldur (nc lzire+a.c.m.) vnzare/cump rare alt motiv: Clasificare energetic
1)

Nota:

250,3

kWh/m2

an

77,0

NC LZIREA SPA IILOR Cl dire foarte eficient energetic

APA CALD MENAJER Cl dire foarte eficient energetic

Cl dire cu eficien

energetic foarte redus 156,8 kWh/ m2an

Cl dire cu eficien

energetic foarte redus

93,5 kWh/m2an Consum anual Consum anual estimat estimat Data: Eliberat de: Prim ria Municipiului Bucure ti _________ Nr.dosar Direc ia de Urbanism i Amenajarea expertiz Teritoriului energetic Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu 0131/01 tampila i tampila i semn tura semn tura expert ______________________________ energetic:________ Clasificarea energetic a cl dirii este f cut func ie de consumul total de c ldur pentru nc lzirea spa iilor i prepararea apei calde menajere, estimat prin expertiza termic i energetic a construc iei i instala iilor aferente i afectat de penaliz ri datorate utiliz rii nera ionale a energiei.
1)

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMAN EI ENERGETICE A CL DIRII


Grila de clasificare energetic a cl dirii func ie de consumul de c ldur annual specific: Consum de c ldur (nc lzire i a.c.m.) Nota: Consum de c ldur (nc lzire i a.c.m.) Nota:

238,6 kWh/m2an
Indice de necesar de c ldur pentru nc lzire aferent construc iei

78,6

157,2 kWh/m2an
Indice de necesar de c ldur pentru

91,0
79,5 kWh/m

105,4 kWh/m2an nc lzire aferent construc iei:

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 41 of 49

Penaliz ri acordate cl dirii certificate i motivarea acestora: Po = 1,00 nu au fost acordate penaliz ri pentru cl direa certificat . NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliber rii acestuia. Cl direa de referin este o cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire real asigur utilizarea ra ional a energiei termice.
3 2

i n care se

Cl direa eficient este o cl dire avnd n principiu acelea i caracteristici de alc tuire ca i cl direa real care se asigur utilizarea eficient a energiei termice.

i n

INFORMA II PRIVIND CL DIREA CERTIFICAT Anexa la Certificatul energetic nr.


1. Date privind construc ia: Destina ia: birouri comer coal Nr.niveluri: autorit i local/guvern hotel cultur alt destina ie.. spital Subsol, Demisol, Parter + 4 etaje

Volumul total al cl dirii: 11580 m3 Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei: Tip element de construc ie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS Rezisten a termic corectat [m2K/W] 1 0,78 1,05 0,43 0,43 1,24 0,52 0,47

Suprafa a [m2] 2 150 183 662 8 450 450 847

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 42 of 49

Total suprafa

exterioar [m2]

2750

Indice de compactitate al cl dirii, SE/V: 0,237 m-1 2. Date privind instala ia de nc lzire interioar : Sursa de energie pentru nc lzirea spa iilor: Surs proprie, cu combustibil......................... Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt ........................... Tipul sistemului de nc lzire: nc lzire local cu sobe, nc lzire central cu corpuri statice, nc lzire central cu aer cald, nc lzire central cu plan ee nc lzitoare, Alt sistem de nc lzire: Date privind instala ia de nc lzire local cu sobe: Num rul sobelor:.. Tipul sobelor, m rimea i tipul cahlelor tabel. Date privind instala ia de nc lzire interioar cu corpuri statice: Num r corpuri statice [buc] Tip corp static n spa iul n spa iul Total locuit comun Suprafa echivalent termic [m2] Total

n spa iul n spa iul locuit comun

- Tip distribu ie a agentului termic de nc lzire: inferioar superioar mixt

- Necesarul de c ldur de calcul:W

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 43 of 49

- Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic, multiplu:..puncte,

diametru nominal:mm, disponibil de presiune (nominal)mmCA - Contor de c ldur tip contor.., anul instal rii, existen a vizei metrologice., - Elemente de regalaj termic i hidraulic: la nivel de racord., la nivelul coloanelor., la nivelul corpurilor statice.., - Lungimea total a re elei de distribu ie amplasat n spa ii nenc lzite..m; - Debitul nominal de agent termic de nc lzire..l/h; - Curba medie normal de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp.Ext [0C] Temp.Tur [0C] Qncmediu orar [W] Date privind instala ia de nc lzire interioar cu plan eu nc lzitor: - Suprafa a plan eului nc lzitor ..m2 - Lungimea i diametrul nominal al serpentinelor nc lzitoare; Diametru serpentin .[mm] Lungime [m] -Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instala iei ............... 3. Date privind instala ia de ap cald menajer : -15 -10 -5 0 +5 +10

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 44 of 49

Sursa de energiepentru prepararea apei calde menajere: Surs proprie, cu Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt : Tipul sistemului depreparare a apei calde menajere: Din surs centralizat , Central termic proprie, Boiler cu acumulare, Preparare local cu aparate de tip instant ac.m., Preparare local pe plit , Alt sistem de preparare a.c.m Puncte de consum a.c.m.. Num rul de obiecte sanitare pe tipuri.. Racord la surasa centralizat cu c ldur :

multiplu: puncte, diametru nominal:..mm, necesar de presiune (nominal) .mmCA racord unic, Conducta de recirculare a a.c.m. func ional , nu func ioneaz nu exist

Contor de c ldur general: tip contor.., anul instal rii, existen a vizei metrologice,

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 45 of 49

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exist par ial peste tot ntocmit, Consultant energetic/Birou de consultan energetic , Numele i prenumele tampila i semn tura [top]

ANEXA 4

REZISTEN E TERMICE CORECTATE PENTRU CL DIREA DE REFERIN


Rezisten ele termice corectate ale elementelor de construc ie opace din componen a anvelopei cl dirii de referin se determin cu rela ia: (A4.1)

n care:

T diferen a dintre temperaturile mediilor delimitate de elementul de construc ie opac considerat, [0C], i coeficient de transfer termic superficial la interior, normat, conform tabelului A4.1, [W/m2K],
diferen a maxim admis ntre temperatura interioar
0 i temperatura medie a suprafe ei interioare, [ C].

Pentru elementele de construc ie opace adiacente spa iului nc lzit valorile func ie de destina ia cl dirii i de tipul elementului de construc ie.

sunt date n tabelul A4.2, n

La elementele de construc ie opace care delimiteaz nc perii n care sta ionarea oamenilor este de scurt durat ( ex. casa sc rilor, holurile de intrare n cl dirile de locuit etc.), valorile din tabelul A4.2 se m resc cu 1K. Tabel A4.1 Element de construc ie i [W/m2K]

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 46 of 49

Plan ee c tre mediul exterior (la transfer termic de sus n jos) sau peste un spa iu nenc lzit Alte elemente de construc ie Tabel A4.2

6 8

Grupa cl dirii

Destina ia cl dirii Cl diri de locuit, c mine, internate

i [K]
Pere i 4,0 Tavane 3,0 Pardoseli 2,0

Spitale, policlinici .a. Cre e, gr dini e .a. coli, licee .a. Alte cl diri social - culturale cu regim normal de umiditate Cl diri sociale cu regim normal de umiditate Cl diri de produc ie cu regim normal de umiditate Cl diri de produc ie cu regim ridicat de umiditate

II III IV

4,5 6,0 Ti - r

3,5 4,5 0,8(Ti - r)

2,5 3,0 3,5

Rezisten e termice corectate ale elementelor de construc ie vitrate din componen a anvelopei cl dirii de referin sunt date n tabelul A4.3 Tabel A4.3 Grupa cl dirii I II III IV OBSERVA II: 1) La tmpl ria exterioar de la casa sc rilor i de la alte spa ii de circula ie, indiferent de grupa cl dirii, R = 0,27 m2K/W; 2) La tmpl ria exterioar de la vitrine R = 0,22 m2K/W. n fig. A4.1, fig. A4.2, fig. A4.3, fig. A4.4 sunt prezentate rezisten ele termice corectate ale elemntelor de construc ie opace din componen a anvelopei cl dirii de referin pentru cl dirile din grupa I, n func ie de temperatura interioar rezultant , T , tipul elementului de construc ie i zona climatic n care este amplasat cl direa. [top]
i

R [m2K/W] Tmpl ria exterioar 0,39 0,35 0,31 0,27 Luminatoare 0,31 0,28 0,25 0,22 Pere i exteriori vitra i 0,33 0,30 0,27 0,24

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 47 of 49

ANEXA 5

CONSUMURI SPECIFICE DE C LDUR PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM PENTRU CL DIREA DE REFERIN
Consumuri specifice de ap cald de consum, i consumurile specifice de c ldur pentru prepararea apei calde de consum pentru cl direa de referin , la nivelul punctelor de consum, sunt date n tabelul urm tor: g60 [l/pers.zi] 110 80 80 80 60 60 60 50 40 30 20 q60

Tipul cl dirii Cl diri de locuit Cl diri racordate la un sistem de nc lzire districtual (punct Bloc termic central sau central termic de cartier) Case individuale Case n iruite Cl diri dotate cu central termic proprie sau sta ie termic compact care prepar i ap cald menajer Bloc Case individuale Case n iruite Apartamente amplasate n blocuri i dotate cu central termic proprie sau boiler electric pentru preparare a.c.m. Cl diri individuale sau n iruite la care prepararea apei calde Gaze naturale (ex.cazan menajere se face prin sisteme proprii func ionnd cu: de baie) sau electric Combustibil lichid Combustibil solid Cl diri individuale sau n iruite la care prepararea apei calde menajere se face pe plit sau aragaz n care iLoc reprezint indicele mediu statistic de ocupare a locuin elor (lucrarea [2],Anexa 4) [top]

[kWh/m2 1958 iLoc 1424 iLoc 1424 iLoc 1424 iLoc 1068 iLoc 1068 iLoc 1068 iLoc 890 iLoc 712 iLoc 534 iLoc 356 iLoc

ANEXA 6

REZISTEN E TERMICE CORECTATE PENTRU CL DIREA EFICIENT VEDERE ENERGETIC

DIN PUNCT DE

Rezisten ele termice corectate ale elementelor de construc ie opace din componen a anvelopei cl dirii eficiente din punct de vedere energetic se prezint n tabelul A6.1 pentru cl diri de locuit, respectiv A6.2 pentru cl diri cu alt destina ie dect locuin e. Tabel A6.1

Nr.crt.

Element de construc ie

[m

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 48 of 49

1 2 3 4 5 6 7 8 Tabel A6.2

Pere i exteriori (exclusiv suprafe ele transparente, inclusiv pere ii adiacen i rosturilor deschise) Tmpl rie exterioar Plan ee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri nelocuibile Plan ee peste subsoluri nenc lzite sau pivni e Pere i adiacen i rosturilor nchise Plan ee care delimiteaz cl direa la partea inferioar de exterior ( la bowindo-uri, ganguri de trecere .a.) i pl ci pe sol (peste CTS) Pl ci la partea inferioar a demisoluirlor sau a subsolurilor nc lzite (sub CTS) Pere i exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile nc lzite

Nr. crt

Element de construc ie

Tipul cl dirii A

R(E) [m2K/W] Zona I 1,30 0,90 0,80 0,65 2,30 2,30 2,10 1,80 1,50 0,90 0,90 0,90 0,39 0,.39 0,30 0,25 Zona II 1,40 1,00 0,90 0,70 2,50 2,50 2,30 2,00 1,60 1,00 1,00 1,00 0,39 0,39 0,30 0,25

Pere i exteriori verticali care fac planul orizontal un unghi mai mare de 600, n contact cu exteriorul sau cu un spa iu nenc lzit

B C D A

Plan eu de la ultimul nivel (orizontal sau care face cu planul orizontal un unghi mai mic de 600), n contact cu exteriorul sau cu un spa iu nenc lzit

B C D

Plan eu inferior aflat n contact cu exteriorul sau cu un spa iu nenc lzit

A B C D A B C D

Pere i transparen i sau translucizi afla i n contact cu exteriorul sau cu un spa iu nenc lzit

n care tipul cl dirii poate fi: A - Cl diri spitalice ti (spitale, cre e, policlinici.), B Cl diri de nv mnt i pentru sport,

C Birouri, cl diri comerciale i hoteliere,

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010

INSTRUC}IUNI TEHNICE

Page 49 of 49

D Alte cl diri ( industriale cu regim normal de exploatare etc.) [top]

mk:@MSITStore:E:\MIHAELA\MATRIX\Matrix%20Instal\MATRIX\termice.chm::/np...

08/02/2010