Sunteți pe pagina 1din 8

ADMITERE 2010 SUBIECTE LIMBA SI LITERATURA ROMNA 1.

Caracterizati succint genul epic; realizati o analiza comparativa ntre trei sp ecii ale genului epic. 2. Analizati relatiile dintre autor, narator si personaje. Argumentati raspunsul pe baza unui roman obiectiv studiat. 3. Analizati relatiile dintre instantele comunicarii narative (autor, narator, p ersonaje) n cazul naratiunii la persoana I. 4. Definiti si exemplificati pozitia naratorului n romanul de tip realist-obiecti v. 5. Definiti si exemplificati pozitia naratorului n proza de analiza psihologica. 6. Analizati diferentele dintre romanul obiectiv si cel subiectiv din perspectiv a relatiei dintre autor, narator si personaje. 7. Analizati relatiile dintre instantele comunicarii narative (autor, narator, p ersonaje, cititor) n naratiunea Amintiri din copilarie de Ion Creanga. 8. Analizati compartiv trasaturile caracteristicile ale textulul narativ si ale textului descriptiv. Ilustrati deosebirile dintre acestea pe baza unei nuvele studiate. 9. Realizati o clasificare a prozei narative n functie de tipurile de narator si tipurile de perspectiva narativa. Aratati corespondentele dintre ele. 10. Definiti momentele subiectului si exemplificati-le pe baza unei nuvele studi ate. 11. Alegeti un roman istoric studiat si ilustrati rolul expozitiunii n dezvoltare a subiectului. 12. Alegeti un roman subiectiv studiat si ilustrati rolul punctului culminant n c onstructia subiectului. 13. Aratati care este rolul deznodamntului n constructia subiectului unui basm cul t studiat, relevnd totodatasi trasaturile specifice ale acestei specii literare. 14. Definiti conceptele de tema , secventa narativa , motiv literar ; evidentiati relatii le dintre ele si exemplificati prin recurs la operele literare studiate. 15. Definiti conceptele de actiune , secventa narativa , episod ; evidentiati relatiile d intre ele si exemplificati prin recurs la operele literare studiate. 1

16. Analizati si exemplificati tipurile de personaje dintr-un roman al lui Marin Preda. 17. Analizati relatiile temporale si spatiale dintr-un roman al lui Camil Petres cu. 18. Analizati relatiile temporale si spatiale n constructia subiectului unei nuve le fantastice. 19. Alegeti un roman modern studiat si aratati care sunt caracteristicile care l definesc ca roman modern. 20. Alegeti un roman subiectiv dintre cele studiate si aratati care sunt particu laritatile textului care justifica apartenenta acestuia la specia romanului subiectiv. 21. Exemplificati modalitatile de construire a caracterelor ntr-un roman de G. Cali nescu. 22. Alegeti o opera literara studiata din proza lui Camil Petrescu si comentatio din punctul de vedere al stilului. 23. Definiti nuvela, argumentati apartenenta ei la genul epic si exemplificati d iferentele posibile n cadrul acestei specii printr-o analiza comparativa a doua nuvele din l iteratura romna. 24. Caracterizati un personaj dintr-o nuvela psihologica studiata, relevnd modali tati specifice de caracterizare pentru aceasta specie literara. 25. Alegeti o nuvela fantastica dintre cele studiate si aratati care sunt mijloa cele prin care se realizeaza fantasticul. 26. Alegeti o nuvela din proza romneasca a secolului al XIX-lea si justificati ap artenenta ei la curentul literar realism. 27. Caracterizati un personaj principal dintr-un basm cult studiat; evidentiati trasaturile specifice ale personajelor n acest tip de naratiune. 28. Analizati formele fantasticului n basmul cult. 29. Antiteza ca modalitate de caracterizare a personajelor; exemplificati apelnd la o opera epica studiata. 30. Alegeti un roman de G. Calinescu si ncadrati-l din punct de vedere estetic; argumentati-va raspunsul. 31. Alegeti un roman de Liviu Rebreanu si discutati textul din punctul de vedere al orientarii estetice n care s-ar putea ncadra. 2

32. Caracterizati succint genul liric. Realizati o analiza comparativa a poeziei epice si a poeziei lirice, argumentnd cu exemple din literatura romna. 33. Reproduceti opt-zece versuri dintr-o poezie studiatasi identificati trei fig uri de stil diferite; aratati n ce consta rolul stilistic al acestor figuri n poezia aleasa. 34. Reproduceti opt-zece versuri dintr-o poezie studiatasi comentati rolul tropi lor n construirea imaginilor poetice din textul ales. 35. Definiti metafora si exemplificati particularitatile acesteia ntr-o poezie de Nichita Stanescu. 36. Reproduceti opt-zece versuri dintr-o poezie scrisa naintea Primului Razboi Mo ndial si comentati textul din punctul de vedere al prozodiei. 37. Definiti si clasificati strofa, rima si ritmul. Exemplificati fiecare tip de strofa, rimasi ritm obtinute prin clasificare. 38. Alegeti o opera lirica dintre cele studiate si aratati semnificatiile simbol ului central din opera respectiva. 39. Definiti conceptele de autor si eu liric ; analizati relatia dintre ele ntr-o poez ie argheziana studiata. 40. Definiti conceptele de motiv , laitmotiv si idee poetica ; aratati rolul acestor elemente de compozitie n constructia unei poezii eminesciene studiate. 41. Alegeti o poezie simbolista dintre cele studiate si justificati apartenenta acesteia la curentul literar simbolism. 42. Alegeti o poezie studiata din opera lui Lucian Blaga si aratati n ce orientar e literara / curent literar poate fi ncadrata; argumentati raspunsul printr-o analiza a viziun ii poetice si a trasaturilor stilistice. 43. Alegeti din lirica eminesciana o poezie romantica studiata; justificati apar tenenta acesteia la curentul literar romantism. 44. Alegeti o poezie studiata din opera lui George Bacovia si aratati care sunt motivele poetice si procedeele stilistice prin care poate fi ncadrata n curentul simbolist. 45. Analizati asemanarile si deosebirile dintre modernism si neomodernism n cazul genului liric. 46. Aratati care sunt particularitatile modernismului n poezia romneasca. Exemplif icati aceste particularitati n cazul unei poezii de Nichita Stanescu. 3

47. Alegeti o poezie de factura postmoderna dintre cele studiate si argumentati n cadrarea acesteia n curentul postmodernist. 48. Alegeti trei poezii ale unor autori romni din secolul XX si analizati relatii le dintre titlul si continutul poeziilor. 49. Definiti trasaturile genului dramatic si prezentati specia comedie . 50. Analizati particularitatile genului dramatic pe baza unei opere studiate din dramaturgia romneasca. 51. Aratati care este rolul deznodamntului n constructia subiectului unei comedii studiate, relevnd totodatasi trasaturile specifice ale acestei specii literare. 52. Alegeti un text dramatic studiat si argumentati apartenenta acestuia la spec ia n care se ncadreaza (comedie, drama). 53. Aratati care sunt modalitatile de realizare a comicului ntr-o opera apartinnd genului dramatic. Exemplificati pe baza unei opere studiate. 54. Indicati si analizati marcile oralitatii n constructia dialogului dramatic. E xemplificati pe baza unei opere dramatice studiate. 55. Alegeti un text dramatic dintre cele studiate si aratati care sunt particula ritatile de constructie a subiectului dramatic (conflicte, intriga, scena, relatii temporale si spatiale etc. ). 56. Analizati diferentele de orientare estetica dintre traditionalism si moderni sm n perioada interbelica. 57. Definiti trasaturile romantismului; aratati particularitatile acestui curent literar n poezia romneasca din perioada pasoptista. 58. Analizati comparativ trasaturile romantismului si simbolismului n literatura romna. 59. Analizati trei procedee artistice specifice simbolismului; exemplificati rol ul acestora ntro poezie studiata. 60. Analizati asemanarile si deosebirile dintre poezia romanticasi cea simbolist a din perspectiva utilizarii simbolului; exemplificati prin doua poezii studiate. 61. Analizati comparativ personajul romantic si personajul realist, din perspect iva celor doua curente literare: romantismul si realismul. 62. Identificati si analizati trasaturi ale modernismului n opera lui Ion Barbu. 4

63. Identificati si analizati trasaturi ale modernismului n opera lui Tudor Arghe zi. 64. Prezentati trasaturile literaturii romne vechi n contextul umanismului romnesc. 65. Argumentati de ce programul revistei Dacia literara poate fi considerat un pro gram literar romantic. 66. Prezentati si analizati programul estetic al revistei Dacia literara . 67. Analizati trasaturile literaturii romne n perioada pasoptista pornind de la un text literar studiat, apartinnd acestei perioade. 68. Analizati asemanarile si deosebirile dintre programul estetic al revistei Dac ia literara si programul estetic al Junimii . 69. Prezentati conceptia lui Titu Maiorescu referitoare la directia noua n literatu ra si cultura romna. 70. Analizati ideea de autonomie a esteticului n conceptia lui Titu Maiorescu. Ar atati importanta acestei idei pentru critica literara. 71. Aratati diversitatea orientarilor si a curentelor literare din proza romneasc a interbelica; exemplificati prin opera a doi prozatori studiati. 72. Aratati diversitatea stilisticasi de viziune din poezia romneasca interbelica ; exemplificati prin opera a doi poeti studiati. 73. Prezentati si analizati teoria lui Eugen Lovinescu privind mutatia valorilor estetice si necesitatea revizuirilor n critica literara. 74. Explicati conceptul de sincronism si aratati directiile de evolutie a literatu rii romne n viziunea lui Eugen Lovinescu. 75. Prezentati trasaturile modernismului literar n viziunea criticului Eugen Lovi nescu. 76. Prezentati particularitatile stilului si ale limbajului literar n orientarea avangardista, cu referinta la un autor romn studiat. 77. Alegeti un curent literar european si aratati care au fost ecourile sale n li teratura romna, cu referire la un autor romn studiat. 78. Analizati modul n care raportul dintre denotatie si conotatie poate fi folosi t ca sursa a umorului; exemplificati facnd apel la o comedie studiata. 5

79. Definiti urmatoarele componente ale comunicarii: emitator, mesaj, receptor. Analizati rolul acestora ntr-o scrisoare amicala. 80. Definiti urmatoarele componente ale comunicarii: codul, canalul, contextul. Analizati rolul acestora ntr-o dezbatere televizata pe teme de actualitate. 81. Definiti, analizati si exemplificati functia referentiala a limbajului n text ul literar. 82. Definiti, analizati si exemplificati functia conativa a limbajului. 83. Definiti, analizati si exemplificati functia fatica a limbajului. 84. Definiti, analizati si exemplificati functia poetica a limbajului. 85. Definiti, analizati si exemplificati functia expresiva a limbajului. 86. Definiti, analizati si exemplificati functia metalingvistica a limbajului. 87. Explicati relatia dintre poezia liricasi functia expresiva (emotionala) a li mbajului; ilustrati aceasta corelatie prin doua exemple din poezia romneasca. 88. Analizati modalittile prin care se realizeaz functia conativ a limbajului n cazu l unui tip de text care apartine stilului oficial-administrativ. 89. Analizati relatia dintre functia referentiala a limbajului si sensurile cono tative ale textului literar. Exemplificati aceasta relatie n cazul unui portret literar dint r-o opera studiata. 90. Analizati relatia dintre functia fatica a limbajului si limbajul colocvial; ilustrati aceasta corelatie n cazul monologului si al dialogului, ntr-o opera dramatica studiata. 91. Definiti conceptul de figura de stil . Analizati, pe baza unor exemple concrete , deosebirea dintre diferite tipuri de tropi. 92. Aratati care este rolul diferitelor tipuri de tropi n realizarea functiei exp resive a limbajului. 93. Analizati diferentele dintre textul literar si textul nonliterar din perspec tiva functiilor comunicarii. 94. Analizati diferentele dintre textul literar si textul stiintific din perspec tiva functiei referentiale a limbajului. 95. Definiti stilurile functionale ale limbii; aratati asemanarile si deosebiril e dintre ele. 6

96. Enumerati si definiti registrele stilistice ale limbii; analizati diferentel e dintre registrul popular si registrul cult din perspectiva lexicala. 97. Definiti caracteristicile textului publicistic. Aratati n ce masura stilul pu blicistic este un stil functional distinct al limbii sau unul de sinteza. 98. Definiti argoul si jargonul; aratati care sunt diferentele dintre ele. Ilust rati rolul acestora ca modalitati de caracterizare a personajelor si de realizare a comicului. 99. Definiti cmpurile semantice si aratati rolul acestora n construirea sensurilor conotative ntr-un text liric studiat. 100. Definiti sensul denotativ si sensurile conotative; exemplificati raporturil e dintre acestea ntr-o poezie apartinnd curentului literar postmodernist. 7