Sunteți pe pagina 1din 179
Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală
Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie
în centrală electrică pe biomasă în oraşul Horezu, Vâlcea
WESTAGEM srl
Beneficiar:
S.C. KDF ENERGY S.R.L. Bucureşti

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investi

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală electrică pe biomasă în oraşul Horezu, Vâlcea”

Beneficiar:

S.C. KDF ENERGY S.R.L. Bucureşti

Proiectant:

S.C ECO CARBON CONSULTING S.R.L. Bucureşti

Contract:

19 / 26.05.2010

S.C. WESTAGEM S.R.L.

Dr. Fiz. George Mocioacă Director General

Elaboratori

Dr. Fiz. George Mocioacă Chim. Alin Deneanu Ing. Mihai Şuta

Iunie 2010

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ CUPRINS INFORMA Ţ II GENERALE 2 PROCESE TEHNOLOGICE 47 1 DE Ş EURI 57 2

CUPRINS

INFORMAŢII GENERALE

2

PROCESE TEHNOLOGICE 47

 
 • 1 DEŞEURI

57

 • 2 IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA

COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA..66

 • 3 ALTERNATIVELOR.....................................................................

ANALIZA

156

 • 4 MONITORIZAREA 158

 
 • 5 SITUAŢII DE RISC

159

 • 6 DESCRIEREA

161

 • 7 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC PENTRU INFORMARE PUBLICA

162

 • 8 DOCUMENTE ANEXATE

174

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ INFORMA Ţ II GENERALE 1.1 Introducere. Cadru legal Prezenta lucrare reprezint ă Raportul privind impactul

INFORMAŢII GENERALE

 • 1.1 Introducere. Cadru legal

Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală electrică pe biomasă în oraşul Horezu, Vâlcea”, aparţinând S.C. KDF ENERGY S.R.L. Bucureşti şi serveşte la obţinerea acordului de mediu pentru acest proiect.

Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală electrică pe biomasă” a fost elaborat în conformitate cu OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, Ordinul nr. 1037/2005 privind modificarea Ordinului nr. 860/2002 al MAPM pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 863/2002 al MAPM privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Anexa 2, Partea a II-a – Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, şi cu H.G. nr. 1213/2006 pentru stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private.

La baza elaborării acestei lucrări au stat următoarele:

documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de beneficiar:

 • - Memoriu tehnic necesar emiterii acordului de mediu pentru investiţia “Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală electrică pe biomasă în oraşul Horezu, Vâlcea”, elaborat de ecolog Vlad Dimitriu

 • - Memoriu general documentaţie pentru autorizaţie de construire, elaborat de S.C. Arhispace S.R.L., Râmnicu Vâlcea;

 • - Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrală electrică pe biomasă în oraşul Horezu, Vâlcea”, elaborat de S.C. Prim Consulting Grup S.R.L., Ilfov;

 • - Studiu geotehnic privind proiectul “Centrală electrică de cogenerare pe biomasă în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea”, elaborat de S.C. Befac S.R.L., Râmnicu Vâlcea;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ documente emise de institu ţ ii abilitate; ∑ literatura de specialitate; ∑ legisla ţ

documente emise de instituţii abilitate;

literatura de specialitate;

legislaţie în domeniu.

Titularul

proiectului

deţine următoarele următoarele

avize/acorduri/certificate:

Certificat de urbanism nr. 41 din 14.04.2010, emis de Primăria oraşului Horezu;

Avizul favorabil nr. 522 din 21.04.2010, emis de Serviciul de Gospodărire Comunală şi Locativă al oraşului Horezu;

Aviz de securitate

la incendiu nr. 2083237 din 30.04.2010, emis

de

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea.

Titularul proiectului este S.C. KDF ENERGY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 1-5, Sc. D, Ap. 1.

Proiectantul lucrărilor este S.C. ECO CARBON CONSULTING S.R.L., Bucureşti, strada Vlad Dracul nr. 4.

Elaboratorul Raportului privind impactul asupra mediului este S.C. WESTAGEM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Dragoş Vodă, nr. 55-57, tel./fax.:

021 2104068. S.C. WESTAGEM S.R.L. este înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului implementat şi gestionat de Ministerulul Mediului şi Pădurilor la poziţia nr. 30, fiind abilitată prin aceasta să elaboreze următoarele categorii de studii în domeniul protecţiei mediului:

rapoarte de mediu,

rapoarte privind impactul asupra mediului,

bilanţuri de mediu,

rapoarte de amplasament,

rapoarte de securitate

studii de evaluare adecvată.

 • 1.2 Descrierea proiectului şi a etapelor acestuia

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ Proiectul este propus a se realiza în ora ş ul Horezu, jude ţ ul Vâlcea,

Proiectul este propus a se realiza în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, pe un teren având o suprafaţă de 20005 m 2 , concesionat de către S.C. KDF ENERGY S.R.L. de la Consiliul Local al oraşului Horezu pe o perioadă de 49 de ani, conform contractului de concesiune nr. 2580/16.02.2010, anexat.

Pe acest teren se are în vedere dezvoltarea a două investiţii distincte, şi anume:

1.

Investiţia „Centrală electrică pe biomasă”, care va ocupa o suprafaţă de 16205 m 2 , proiect obiect al propunerii pentru finanţare nerambursabilă în cadrul apelului de proiecte POS CCE 4.2;

2.

Investiţia „Centrală electrică în cogenerare, pe biomasă”, care va ocupa restul terenului, de 3780 m 2 , ce va fi obiectul unui proiect separat şi independent, fără legatură cu finanţarea nerambursabilă.

Proiectul supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care face obiectul prezentului Raport privind impactul asupra mediului se referă strict la prima investiţie, „Centrală electrică pe biomasă”.

Terenul pe care va fi amplasată centrala se află în intravilanul şi extravilanul oraşului Horezu, şi are următoarele vecinătăţi:

la nord – vest: Strada Stadionului;

la vest şi sud – vest: Parcul Industrial Horezu;

la sud, est şi nord: Domeniul public al oraşului Horezu.

Terenul urmează a fi ocupat cu:

 

1.

Constructii in suprafata de 4.595 mp;

2.

Platforme carosabile si parcaje in suprafata de 7.695 mp;

3.

Alei carosabile in suprafata de 120 mp;

4.

Spatii verzi plantate in suprafata de 3.795 mp.

Suprafata CEB Horezu va fi organizata in trei zone functionale:

 

1.

Zona administrativa;

2.

Zona de productie;

3.

Zona de depozitare biomasa.

1) Zona administrativa va fi amplasata adiacent strazii Stadionului cuprinde:

si

va

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ a) cladire cabina poarta; b) cladire punct de conexiune retea electrica; c) constructii anexe –
 • a) cladire cabina poarta;

 • b) cladire punct de conexiune retea electrica;

 • c) constructii anexe – 2 rezervoare de incendiu, cladire pompe si grup

electrogen;

 • d) corpul de cladire administrativ;

 • e) parcaje pentru un numar de 15 autovehicule;

 • f) platforme carosabile;

 • g) spatii verzi plantate.

Accesul in incinta CEB Horezu se realizeaza din strada Stadionului in zona de punct control, prin intermediul unei porti cu deschidere electrica.

2) Zona de productie va fi amplasata în zona centrala a terenului si va cuprinde:

 • a) cladire centrala electrica;

 • b) platforme / fundatii pentru echipamente specifice;

 • c) platforme carosabile;

 • d) spatii verzi si plantate.

3) Zona de depozitare biomasa va fi amplasata adiacent zonei de productie si va cuprinde:

 • a) depozit acoperit pentru biomasa;

 • b) platforme pentru tocatoare si banda transportoare;

 • c) platforme carosabile;

 • d) spatii verzi plantate.

Prezentarea lucrărilor de construcţie a clădirilor:

1.a. Cladire cabina poarta:

caracteristici functionale – orientative:

 • - constructie realizata dintr-un container metalic prefabricat;

 • - suprafata construita = 21,75 mp;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - componenta spatiilor: o birou personal control acces; o grup sanitar dotat cu lavoar si
 

-

componenta spatiilor:

 
 

o

birou personal control acces;

 

o

grup sanitar dotat cu lavoar si toaleta.

caracteristici constructive – orientative:

 

-

va fi realizata dintr-un container metalic prefabricat care se va rezema pe o platforma betonata cu grosimea de 20 cm si armat dublu cu plasa sudata;

-

inaltimea libera 3,35 metri.

 

1.b. Constructie punct de conexiune la reteaua electrica:

 

caracteristici functionale – orientative:

 

-

constructie cu functiune tehnica – protejare echipamente tehnice specifice;

-

este amplasata la limita de proprietate adiacenta strazii Stadionului;

-

suprafata construita = 20,00 mp.

 

1.c.

Constructie

pentru

rezervoare

de

incendiu,

cladire

pompe

si

grup

electrogen

 

caracteristici functionale – orientative:

 

-

constructie cu functiune tehnica – doua incaperi pentru pompe de incendiu si grupul electrogen;

-

este amplasata la limita de proprietate adiacenta strazii Stadionului in apropiere de constructia pentru conexiune la reteaua electrica;

-

suprafata construita = 20,00 mp

 

1.d. Cladire corp administrativ

 

caracteristici functionale – orientative:

 

-

constructie realizata din containere metalice prefabricate;

 

-

suprafata construita = 210,15 metri patrati – 17,7 x 11,85 metri;

 

-

componenta spatiilor:

 

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ o vestiar si grup sanitar pentru personal cu suprafata construita 19,30 mp (corelat cu structura

o

vestiar si grup sanitar pentru personal cu suprafata construita 19,30 mp (corelat cu structura personalului si prezenta per schimburi si zile lucratoare);

o

oficiu cu suprafata construita 19,30 mp;

o

magazie depozitare piese de schimb cu suprafata construita 40,90 mp;

o

birou personal cu suprafata construita 40,90 mp;

o

birou secretariat si conducere cu suprafata construita 40,90 mp;

o

hol acces cu suprafata construita 32,35 mp.

caracteristici constructive – orientative:

 • - corpul administativ va fi realizat din 10 containere metalice prefabricate care vor rezema pe o platforma realizata din beton cu grosimea de 20 cm armata dublu cu plasa sudata – 8 containere 2,96 / 7,35 si 2 containere 2,96 / 5,94;

 • - inaltime etaj – 3,35 metri;

 • - inaltime la atic – 3,35 metri;

solutii tehnice:

 • - inchidere cu panouri metalice termoizolante cu spuma de poliuretan rigid;

 • - compartimentari interioare din panouri prefabricate din beton armat cu grosimea de 10 centrimetri;

 • - invelitoare de tip “terasa” si panouri metalice termoizolante;

 • - usi metalice termoizolante;

 • - tamplarie metalica si geam termopan;

 • - pardoseli din P.V.C. de trafic mediu;

 • - finisaje tip vopsele acrilice pe elementele din metal.

2. Hala centrala electrica

caracteristici functionale – orientative:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - constructia este o anvelopanta pentru tehnologia de producere a curentului electric fiind rezultanta conditionarilor
 • - constructia este o anvelopanta pentru tehnologia de producere a curentului electric fiind rezultanta conditionarilor impuse de tehnologie;

 • - suprafata construita = 3.230,00 mp, din care:

o

constructie acoperita inchisa = 2.751 mp;

o

constructie acoperita deschisa = 479,00 mp.

 • - cladirea este compusa din:

o

sala cazanelor = 2.178 mp;

o

sala turbinei 1 = 251,20 mp;

o

sala turbinei 2 = 251,20 mp;

o

camera compresoare 1 = 23,80 mp;

o

camera compresoare 2 = 23,80 mp;

o

zona acoperita si deschisa compusa din cuve cu instalatii de preluare a biomasei catre cazane = 479,00 mp.

caracteristici constructive – orientative:

 • - este formata dintr-un corp de cladire cu dimensiuni generale in plan de circa 41,00 x 81,00 m si regim de inaltime Parter;

 • - structura de rezistenta va fi realizata din stalpi si grinzi din beton prefabricate;

 • - cuvele de la cotele -2,35m,-3,30m, -4,00m si -4,95m vor fi realizate din pereti de beton armat monolit C16/20 cu grosimea de 30 cm care se vor hidroizola si vertical si orizontal;

 • - fundatiile sub stalpii structurii vor fi de tip izolat realizate din beton armat prefabricat tip fundatii pahar incastrate in teren la cote de fundare diferite;

 • - cuvele din beton armat vor avea fundatii fip radier general cu grosimea de 40 cm;

 • - pardoseala de la cota +0,00 de grosime 20 cm va fi realizata din beton armat dispers cu fibre metalice, iar pe contur va fi terminata printr-un soclu rebord din beton armat monolit sau prefabricat;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - pentru a se evita fenomenul de baltire se vor lua masuri de colectare a
 • - pentru a se evita fenomenul de baltire se vor lua masuri de colectare a apelor provenite din precipitatii astfel incat acestea sa nu patrunda la talpa fundatiei influentand negativ terenul de fundare;

 • - inaltimea libera – 8 metri;

 • - inaltimea maxima – 10,35 metri;

 • - travei – 4 travei a 8,3 metri;

 • - deschideri – 4 deschideri de 8,3 metri;

solutii tehnice – orientative:

 • - o inchideri din panouri prefabricate din beton termoizolante (cu vata minerala), rezistente la foc, cu grosimea de 20 cm;

 • - o compartimentari interiorare din panouri prefabricate din beton armat cu grosimea de 10 cm;

 • - o invelitoare din panouri metalice termoizolante;

 • - o tamplarii: usi sectionale actionate mecanic, tamplarie metalica si geam termopan;

 • - o pardoseli de trafic greu;

 • - o finisaje: beton aparent si vopsele acrilice.

indeplinirea cerintelor de calitate:

 • - siguranta in exploatare:

o

pardoseli antiderapante;

o

balustrada si montanti cu inaltimea de 90 cm;

o

parapeti metalici;

o sistemul de avertizare incendiu propus realizeaza protejarea din punct de vedere al incendiului si este realizat prin intermediul unei centrale de avertizare incendiu adresabila. Acest sistem este destinat protejarii cladirii si a persoanelor ce s-ar putea afla la un moment dat în cladire din punct de vedere al aparitiei unui incendiu.

 • - securitatea la incendiu:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ o toate utilajele si echipamentele incluse in CEB Horezu vor fi etanse (aspect confirmat de

o toate utilajele si echipamentele incluse in CEB Horezu vor fi etanse (aspect confirmat de un prim set de oferte primit de la potentialii furnizori);

o

nu sunt depozitate substante periculoase, clasificate prin HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, modificată de HG nr. 79/2009;

o

structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si grinzi din beton armat prefabricat, inchiderile sunt din panouri termoizolante din beton armat prefabricat;

o

sala cazanelor este incadrata in categoria D de pericol de incendiu este separata incaperile turbinelor încadrate în categoria C de pericol de incendiu prin perete realizat din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim 2 ore;

o existenta sistem de evacuare a fumului spatiile locatiei vor avea suprafete vitrate direct spre exterior, ceea ce permite, în caz de incendiu, evacuarea fumului prin tiraj natural (conform 2.5.2 din P118/99);

o

se

va

realiza

marcarea

cailor

de

evacuare:

spatiile

obiectivului vor fi prevazute cu iluminat de siguranta pentru evacuare, de tip 4, conform STAS 297/1-2;

o

marcajele realizate si regulamentele interne vor asigura caile de evacuare pentru salvarea persoanelor raman intotdeauna libere;

o

in

caz de nevoie, accesul fortelor de interventie

în zona

imobilului

se

poate

face

prin

strada

Stadionului

(acces

carosabil);

 

o

accesul personalului de interventie în interiorul constructiei se poate face prin intermediul usilor situate la nivelul parter;

o

echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor: sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu;

o

echiparea cu sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor: hidranti interiori de incendiu, conform prevederilor art 4.1. din Normativul pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05, astfel incat fiecare punct sa

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ fie protejat cu un jet de 2.5l/s, instalatia dimensionandu-se pentru doua jeturi in functiune simultana

fie protejat cu un jet de 2.5l/s, instalatia dimensionandu-se pentru doua jeturi in functiune simultana (5l/s) pentru timpul teoretic de functionare de 10 minute. Se va asigura iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu de tipul 1, corpurile de iluminat amplasandu-se la maxim 1.5m fata de cutia hidrantului.

o

pentru

stingerea

din

exterior

a

incendiilor

conform

prevederilor art. 6.21. din Normativul pentru

proiectarea,

executarea

si

exploatarea

instalatiilor

de

stingere

a

incendiilor, indicativ NP 086-05, se va asigura un debit de 20 l/s pentru durata de 3 ore, prevazandu-se o retea inelara de

diametrul minim de 150mm, pe care se vor amplasa din 200m in 200m , hidranti exteriori supraterani tip DN100, la circa 2 m fata de marginea cailor de circulatie;

o

dotarea cu stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie.

3. Depozit operativ biomasa

caracteristici functionale – orientative:

 • - amenajat sub forma unei platforme betonate cu suprafata de 1.281 metri patrati;

 • - structura depozitului va fi deschisa;

 • - distanta dintre stalpii de sustinere va permite accesul camioanelor basculante si a incarcatoarelor frontale pentru impingerea materialului in stive – vor fi delimitate culoare de circulatie pe toata suprafata depozitului cu latime de 6 metri;

 • - in depozitul operativ se va pastra biomasa prelucrata si gata pentru consum – stocul minim de siguranta a centralei va fi mentinut pentru 15 zile de functionare si este estimat la circa 2.300 tone combustibil;

 • - capacitatea totala de depozitare este de 5.000 tone combustibil tip biomasa;

 • - accesul autovehiculelor se realizeaza pe latura de vest unde sunt amplasate tocatoarele

 • - pe latura lunga (opusa halei centrale) este amplasata o banda transportoare pentru preluarea biomasei de la uscator si conducerea catre depozitul operativ

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - latura adiacenta halei centralei este deschisa, permitand accesul incarcatoarelor frontale ce preiau biomasa si
 • - latura adiacenta halei centralei este deschisa, permitand accesul incarcatoarelor frontale ce preiau biomasa si o conduc catre buncarele cazanelor energetice.

∑ caracteristici constructive – orientative: - constructia este formata dintr-un corp de cladire cu dimensiuni generale
caracteristici constructive – orientative:
-
constructia este formata dintr-un corp de cladire cu dimensiuni
generale in plan de circa 21,00 x 61,00m si regim de inaltime Parter;
-
structura de rezistenta va fi realizata din stalpi si grinzi din beton
prefabricate;
-
pe latura de sud a sopronului se va realiza un perete de beton armat
monolit cu grosimea de 30 cm si inaltimea de 3,00 m cu rol de
sustinere a biomasei;
-
fundatiile sub stalpii structurii vor fi izolate de tip fundatii pahar
realizate din beton prefabricat incastrate in teren pana la cota Hf=-
1,75m;
-
peretele de beton armat va avea o fundatie continua din beton cu
centura la partea superioara;
-
pardoseala de la cota +0,00 de grosime 20 cm va fi realizata din
beton armata dublu cu plasa sudata. Pentru a se evita fenomenul de
baltire se vor lua masuri de colectare a apelor provenite din
precipitatii astfel incat acestea sa nu patrunda la talpa fundatiei
influentand negativ terenul de fundare;
-
intreaga
constructie
va
fi
prevazuta
pe
contur
cu
trotuare de
protectie din
beton
avand latime minima
1,5
m
si
panta 5% spre
exterior;
-
inaltime libera – 6 metri;
-
inaltime maxima – 7,9 metri;
-
travei – 6 travei a 10 metri;
-
deschideri – 1 deschidere de 20 metri.
solutii tehnice:
 • - pardoseli de trafic greu;

 • - invelitori – polanta din tabla ondulata.

Descrierea echipamentelor

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ A. Echipamente implicate in fluxul de producere energie electrica A.1. Cazan energetic pe biomasa cu
 • A. Echipamente implicate in fluxul de producere energie electrica

A.1.

Cazan energetic pe biomasa cu putere termica nominala de 4900

kWt – 4 bucati

Principiul de functionare cazane

Tehnologia de ardere a deseurilor din lemn in sistem cu gratare mobile este bazata pe principiul arderii la temperaturi foarte inalte (in camera de ardere se inregistreaza temperaturi de 900-1300˚C). Datorita temperaturilor de lucru foarte ridicate, cu aceste sisteme se pot arde fara probleme deseuri din lemn verde, fara o uscare sau preuscare a acestora, obtinandu-se un raport optim intre consum si eficienta energetica.

Toate rezultatele se bazeaza pe camera de combustie/ardere complet

samotata, cu inalta inertie termica si cu

complet automatizat/controlat.

admisie de aer

primar si secundar

Pentru a putea ajunge la aceste rezultate camera de combustie este dotata cu sisteme de masura comanda si control adaptate procesului de ardere. Aceste sisteme sunt in masura sa comande alimentarea controlata cu deseuri lemnoase, reglarea debitului aerului primar de combustie si a celui secundar de oxidare, descarcare cenusa etc.

Cazanele energetice pe biomasa sunt oferite standardizat pe clase de putere termica nominala.

Puterea termica maxima a CEB Horezu este data de capacitatea maxima de consum a turbogeneratoarelor care este 17,8 MW (a se vedea descrierea tehnica la punctul 2.2.c – subpunct A.2). Aplicand randamentul cazanelor de 90% se obtine puterea termica maxima generata in focarele cazanelor 19,73 MW.

Pentru siguranta cazanele au fost alese sa aiba putere nominala cu 20% peste puterea ceruta de turbogeneratoare in regim maxim. Masura are ca efect crestere disponibilitate a CEB Horezu, avand in vedere ca cele mai expuse echipamente din flux producere energie electrica la defecte sunt cazanele (in special sistemele de alimentare cu biomasa aferente). Prin aplicarea acestei masuri de siguranta, in cazul in care un cazan iese din functiune accidental se poate asigura mentinerea a 88% din capacitatea de productie de energie electrica.

Puterea termica maxima de 19,73 MW nu poate fi depasita deoarece nu se poate prelucra mai departe in turbine (ar constitui practic o pierdere).

Determinarea acestor indicatori porneste de la puterea instalata a celor doua turbogeneratoare, respectiv 2,269 MW si 1,863 MW. Puterea instalata este

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ajustata cu autoconsumul celor doua turbogeneratoare, ajungand la o putere instalata net ă de 2,180

ajustata cu autoconsumul celor doua turbogeneratoare, ajungand la o putere instalata netă de 2,180 MW, respectiv 1,775 MW (conform specificatiilor primite de la furnizorii de turbogeneratoare).

Puterea neta instalata cumulata a celor doua turbogeneratoare (3,96 MW) este multiplicata cu numarul de 8.500 ore de functionare per an (tinand cont de intreruperile tehnice, adica o marja de 260h=2,97%) si ajustata ulterior cu consumul intern de energie electrica al CEB Horezu exprimat in MWh, obtinandu-se astfel cantitatea de energie electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National.

Pentru determinarea puterii termice maxime a cazanului energetic a fost calculat un randament electric per turbogenerator, sub forma unui raport intre productia la borne si consumul de caldura al turbogeneratorului in baza datelor primite de la furnizorii de turbogeneratoare.

Puterea termica maxima utilizata a cazanelor este calculata ca raport intre puterea bruta instalata a turbogeneratoarelor si randamentul electric al acestora. In cazul CEB Horezu, puterea nominala a cazanelor maxim utilizata este de 17,76 MW. Puterea termica maxima utilizata a cazanelor este ulterior raportata la un randament al cazanului energetic, de regula intre 89 – 91%, considerat in cazul de fata la 90%. Rezultatul obtinut reprezinta puterea termica necesara a cazanului, in cazul CEB Horezu fiind de 19,73 MW. Din ratiuni de spatiu, costuri achizitie si mentenanta, modularitate a echipamentului se opteaza pentru achizitia a patru cazane energetice, cu aceleasi caracteristici tehnici si aceeasi putere termica instalata si putere termica necesara / accesata. Astfel, este vizata achizitia a 4 cazane cu putere termica instalata de 4,9 MW (pentru asigurarea functionalitatii la un grad de circa 80% al CEB Horezu in cazul unor defectiuni temporare a unui cazan. Toate cele 4 cazane vor fi postate pe bara comuna si pot prelua oricare dintre cele doua turbogeneratoare (in perechi de cate doua cazane per turbogenerator).

Necesarul de biomasa este determinat ca raport intre puterea termica necesara a cazanului (19,73 MW) raportata la puterea calorifica a biomasei – fiind considerata biomasa cu putere calorifica inferioara 2.6 MWh/t, maximum 50% umiditate (adica o abordare prudenta).

Descriere furnitura

 • 1. Boiler / cazan pentru biomasa:

Principalele caracteristici tehnice:

Capacitate termica totala: 4.900 kW

Circuit primar ulei – temperatura ulei tur: 310° C

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ Circuit primar ulei – temperatura ulei retur: 250° C ∑ Capacitate schimb: 4.900 kW

Circuit primar ulei – temperatura ulei retur: 250° C

Capacitate schimb: 4.900 kW

Presiune: 30 bar

Circuit secundar ulei – temperatura ulei tur: 250° C

Circuit secundar ulei – temperatura ulei retur : 130° C

Capacitate schimb: 585 kW

Presiune: 30 bar

Temperatura gaz de admisie: 950° C

Temperatura gaz de evacuare dupa preincalize: 200° C

Capacitate ulei diatermic: 13.500 litri

a. Unitate de combustie / ardere

Are urmatoarele caracteristici:

 • - sectiune mare, cu mai multe drumuri ale gazelor de ardere pentru eliminarea optima a particulelor de cenusa antrenate, cu temperaturi in timpul functionarii de 900 – 1300° C;

 • - este captusita cu caramida refractara cu continut mare de oxid de aluminiu (60%), are grosimea peretului de circa 250 milimetri si este prevazuta cu usi de vizitare pentru curatare periodica;

 • - camera de combustie are pozitie „dezaxata” fata de schimbatoarele de caldura convective pentru reducerea riscului de incendiu datorat unei eventuale scurgeri a uleiului diatermic.

Este dotata cu:

 • - Arzator mecanic cu gratar mobil inclinat pe care se sprijina structura autoportanta cu desfasurare orizontala, construita din otel special cu grosimea de 10-12 milimetri, apta sa suporte solicitarile termice in timpul functionarii. Gratarul mobil inclinat este construit astfel incat sa admita aport de aer primar independent. Totodata, gratarul mobil are miscarea independenta pe trei zone pentru optimizarea etapelor arderii: uscarea combustibilului, preincalzirea, aprinderea, combustia totala si evacuarea cenusii. Elementele gratarului sunt construite din otel aliat special cu Ni, tip 130CRS 129-27, cu continut

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ de crom intre 27 si 30 %. Acest aliaj are avantajul fata de fonta ca

de crom intre 27 si 30 %. Acest aliaj are avantajul fata de fonta ca nu produce deformari permanente la temperaturi inalte, revenind la forma si dimensiunile initiale la racire.

 • - Trei circuite hidraulice de comanda a gratarelor mobile care permit miscarea gratarului de ardere mobil in mod independent, in trei zone.

 • b. Unitate post-combustie / ardere:

In camera post-combustie admisia gazelor de ardere se face la viteza mare, turbulenta, datorita injectiei aerului secundar de ardere;

Camera de post-combustie este captusita cu caramida refractara cu continut mare de oxid de aluminiu (60%), are grosimea peretului de circa 250 milimetri si este prevazuta cu usi de vizitare pentru curatare periodica.

 • c. Suprafata de schimb caldura convectiva

Are urmatoarele caracteristici:

 • - desfasurare verticala pentru a garanta schimbul termic la randament maxim.

Este dotata cu:

 • - schimbator de caldura in serpentina cu trei circuite paralel pe partea de temperatura inalta pentru evitarea inaltimilor excesive ale cazanului.

 • - schimbator/recuperator de caldura in serpentina cu trei circuite paralel pentru circuitul de temperatura joasa.

 • - Schimbatoarele au usi de vizitare de 50 x 50 cm prevazute cu contrasasiu si dig refractar pentru a evita deformarile termice si dispozitiv de securizare impotriva deschiderilor accidentale pentru curatare periodica si intretinere.

 • d. Sistem pneumatic pentru curatarea schimbatoarelor de caldura Functioneaza cu jeturi de impuls aer la presiune inalta intr-o serie de electrovalve secventiale de preincalzire aer pentru evitarea socurilor termice la nivelul schimbatorului.

 • e. Sistem de recirculare a fumului pentru preincalzirea aerului de combustie

(economizor / recuperator) - este un schimbator de caldura gaze – aer in

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ contracurent pentru preincalzirea aerului de combustie (primar, secundar si tertiar). Economizorul este in desfasurare verticala

contracurent pentru preincalzirea aerului de combustie (primar, secundar si tertiar). Economizorul este in desfasurare verticala in forma de „manta si tevi” (circulatia gazele de ardere este prin tevi, iar a aerului prin manta).

Economizorul este proiectat pentru urmatoarele temperaturi:

Temperatura gazelor de ardere: aprox. 250 °C

Temperatura de intrare a aerului de ardere20°C

Temperatura aerului de combustie aprox. 150°C

 • f. Structura de suport camin cu racire fortata cu apa

Este dotata cu :

 • - Sistem de reglare ;

 • - Ventilator de aer primar cu impartire in mai multe zone de oxidare complet independente ;

 • - Ventilator de aer secundar;

 • - Ventilator de aer tertiar;

 • - Canale de aspiratie aer prevazute cu sibere manuale si mecanice pentru reglarea aerului de combustie direct din sistemul PLC de supervizare si control, in functie de nivelul oxigenului din gazele de ardere evacuate la cos si de temperatura din camera de combustie;

 • - Convertizor trifat de frecventa pentru reglarea vitezei ventilatoarelor.

 • g. Sistem de descarcare automata a cenusei - sistem ce permite evacuarea

automata a cenusii acumulate sub gratar, deasupra gratarului automat si in camera de calmare, prin intermediul unui transportator cu racleti cu miscare orizontala, independenta de cea a gratarului. Sistemul respecta normele de

igiena avand un snec special care transporta cenusa intr-un container.

 • 2. Multiciclon pentru retinere particule din gazele de ardere

Are urmatoarele caracteristici:

 • - asigura o buna decantare a pulberilor aflate in suspensie in gazele de ardere evacuate din cazan. Acest sistem asigura o decantare de ~ 85% din pulberi.

 • - are desfasurare verticala pe structura autoportanta din tabla de otel cu grosime mare (minimum 2.5 mm, maximum 4 mm).

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - descarcarea cenusii se face prin ventil metalic rotativ intr-un colector cenusa etansat cu valva
 • - descarcarea cenusii se face prin ventil metalic rotativ intr-un colector cenusa etansat cu valva stelara cu corp si rotor din fonta.

 • - ciclonul este izolat termic cu saltea de vata minerala peste care este tabla din otel carbon inoxidabil si vopsit pe exterior cu vopsea siliconica rezistenta la temperatura.

 • 3. Sistemul de recirculare gaze de ardere - are rolul de a recircula o parte din

gazele evacuate in camera de combustie permitand cresterea puterii termice a

cazanului si este comandat in mod automat de panoul PLC.

 • 4. Filtru retinere particule din gazele de ardere

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Structura din otel inoxidabil AISI 304;

 • - Izolatie termica din vata minerala acoperita cu tabla din otel zincat.

Este dotat cu:

 • - Camera filtranta cu precamera de decantare;

 • - Camera de calmare pentru colectare cenusa in recipienti detasabili care se golesc periodic;

-

Instalatie

pneumatica

membranelor filtrante;

automata

temorizata pentru curatarea

 • - Transportor elicoidal de extractie si descarcare la colectorul de cenusa;

 • - Panou electric general de 380 V.

 • 5. Siloz de stocare combustibil

Are urmatoarele caracteristici:

 • - incinta de beton si pereti din zidarie acoperita, ingropata fata de planul cazanului.

Este dotat cu:

 • - pat fluctuant pentru extractia combustibilului uscat sau umed (rumegus, talaj, aschii de lemn) cu capacitate de 240 m 3 (14 x 6 x 3 m);

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - extractorul este de tip orizontal, compus din trei gratare si brate cu largimea de
 • - extractorul este de tip orizontal, compus din trei gratare si brate cu largimea de 1.80 m si lungimea de 14 m fiecare;

 • - glisiera de alunecare pe care sunt instalate cele trei gratare si brate;

 • - trei cilindii hidraulici care antreneaza extractorul;

 • - unitate de pompare ulei care alimenteaza cei trei cilindrii hidraulici.

 • 6. Sistem de alimentare cu combustibil cu granulometrie variabila

Are urmatoarele caracteristici:

 • - este construit din doua transportoare elicoidale (snecuri) sprijinite pe cadru profilat si transmisie prin articulatie;

 • - sistemul proiectat pentru antrenarea biomasei lemnoase sub forma de aschii poate sa suporte sarcini accidentale cu dimensiuni de 30 centimetri lungime si 8 x 8 centimetri sectiune datorita posibilitatii variatiei axei de rotire a transportoarelor elicoidale.

Este dotat cu:

 • - Doua transportare elicoidale (snecuri);

 • - Doua motoare cu turatia variabila, cu sensuri opuse de rotatie, care antreneaza sistemul de alimentare cu combustibil;

 • - Comanda manuala de reglare;

 • - Sistem hidraulic automat de dozare a debitului de combustibil;

 • - Perete despartitor anti-incendiu.

 • 7. Sistem de receptie si transport reziduri de ardere

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Colecteaza cenusa generate de cazan, multiciclon si filtre in containere pentru a fi evacuata in afara centralei;

 • - Este izolat complet pentru evitarea pulberarii in centrala;

 • - Descarcarea se face in container interschimbabil.

Este format din transport greu cu:

 • - lant dublu de tractiune;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - cu racleta de teflon autolubrefiant pentru reducerea zgomotului; - senzori cu infrarosu pentru securitate;
 • - cu racleta de teflon autolubrefiant pentru reducerea zgomotului;

 • - senzori cu infrarosu pentru securitate;

 • - senzori de nivel pentru evitarea infundarii.

 • 8. Cos de urgenta

Are urmatoarele caracteristici:

 • - rol de siguranta;

 • - asigura evacuarea rapida a gazelor de ardere din camera de combustie in cazuri de urgenta pentru a preveni supraincalzirea circuitului de ulei;

 • - este realizat din otel inoxidabil cu perete dublu, izolat termic cu un strat de 50 milimetri de izolatie de inalta densitate.

 • 9. Cos de fum

Are urmatoarele caracteristici:

 • - asigura evacuarea gazelor de ardere la iesirea din filtrul de particule;

 • - are perete simplu cu grosimea de 2 mm, diametru de 200 mm si inaltimea de 18 m.

10. Tablou electric de comanda si control, sistem control remote

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Are rolul de control programat si automat al combustiei, indeplineste urmatoarele functii:

o

Comanda

de

baza

pentru controlul alimentarii cu

combustibil;

o

Controlul si reglarea aerului de combustie – prin sistemul INVERTER:

• Aerul primar

se

regleaza

functie

de nivelul

sarcinii

prin variatia vitezei ventilatorului cu ajutorul convertizorului de frecventa;

• Aerul secundar si tertiar se regleaza prin compararea nivelului oxigenului cu o valoare de referinta prin variatia vitezei ventilatoarelor cu ajutorul convertizoarelor de frecventa;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ o Controlul si reglarea depresiunii in camera de combustie; o Controlul de siguranta de depresiune

o

Controlul si reglarea depresiunii in camera de combustie;

o Controlul de siguranta de depresiune minima si maxima in camera de combustie cu comanda de oprire a arderii in cazul atingerii valorilor limita;

o

Control total al arderii cu unitate de masurare, supervizare si analiza continua a continutului de oxigen din gazele de ardere (senzor Lambda);

o

Controlul realizarii aprinderii combustibilului si mentinerea automata a combustiei in regim de stand-by;

o

Control de siguranta a temperaturii minime si maxime in zona schimbatoarelor cu posibilitate de oprire in cazul atingerii valorilor limita.

 • - Toate semnalele analogice si digitale colectate sunt analizate de PLC care comanda o gestiune automata cat mai eficienta pentru obtinerea unor rezultate in functionare fara erori de conducere in procesul de combustie, acest lucru avand ca efect o functionare indelungata fara interventii de intretinere si service.

Este dotat cu:

 • - intrerupator general cu dispozitiv de blocare;

 • - intrerupator de comanda cu cheie;

 • - lampi de semnalizare;

 • - comutatoare;

 • - alte diverse butoane de comanda;

 • - logic programabil

controler

PLC

care

gestioneasa

procesul

de

ardere.

11. Componente hidraulice

 • a. Sistem de protectie a schimbatorului de suprasarcini - sistemul este format

din doua supape de siguranta cu arc pretensionat, cu descarcare totala si reglabile la presiunea de siguranta.

 • b. Sistem de pompare ulei diatermic - este cu transmisie diferentiala si are

alimentarea electrica dubla (de la retea si una de siguranta).

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ c. Rezervoare pentru stocare ulei diatermic - sunt 4 rezervoare cilindrice cu pereti dublii de
 • c. Rezervoare pentru stocare ulei diatermic - sunt 4 rezervoare cilindrice cu

pereti dublii de 15 m 3 capacitate, utilizate pentru golirea instalatiei in orice situatie (golire programata sau de avarie). Introducerea uleiului in instalatie se face cu o pompa care are debitul de 5 m 3 /h la presiunea de 12 bar si este comandata de tabloul PLC.

 • d. Schimbator de caldura cu fascicul de tevi - este un schimbator de caldura

ulei diatermic (320 °C) – apa (80 °C) cu termoreglare electronica a

temperaturii,

conectat

in paralel

cu unitatea

ORC

si

are

rol

de preluare

automata a sarcinii termice in caz de avarie la turbina.

 • e. Unitate de recuperare energetica cazan de tip vertical cu tuburi de ulei cu

diametru dimensionat pentru acest gen de aplicatie cu 2 drumuri de fum plus preincalzitor de aer pentru aerul de combustie. Unitatea este dotata cu usi (captusite cu material refractar si izolate termic) de inspectie si de curatare pentru o buna intretinere a instalatiei. Unitatea de recuperare va furniza agent termic la temperatura de maxim 315˚C, iar circulatia in cazan se face cu o pompa de recirculare.

A.2. Turbogenerator cu ciclu ORC 1,86 MW (T1) – 1 bucata

Turbogenerator cu ciclu ORC 2,27 MW (T2) – 1 bucata

Generarea de energie electrica se va face in sistem ORC – « Organic Rankine Cycle ». Centrala electrica pe biomasa va fi dotata cu doua turbogeneratoare cu ciclu ORC (T1 si T2). Turbogeneratoarele care echipeaza centrala cu ciclu ORC au o constructie similara, desi au puteri diferite.

Proiectarea turbogeneratoarelor ORC are la baza urmatoarele criterii:

Instalatia este construita dintr-un modul usor de transportat si de instalat, preasamblat si probat in fabrica;

Instalatia utilizeaza ca agent de lucru in circuit inchis - un fluid organic sigur din punct de vedere al mediului, cat si al sanatatii;

Functionarea instalatiei este complet automata si are cheltuieli reduse de mentenanta;

Generatorul electric este de tip asincron si de joasa tensiune, pentru a permite cuplarea mai simpla si sigura la retea;

Intregul modul, dar in special turbina, sunt proiectate pentru a fi simple si sigure si functioneaza la viteze joase.

Unitatea ORC are urmatoarele avantaje:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ foarte buna eficienta a turbinei (peste 90%); ∑ tensiune mecanica mica a turbinei, datorita

foarte buna eficienta a turbinei (peste 90%);

 

tensiune mecanica mica a turbinei, datorita turatiei mici;

 

turatia mica permite

antrenarea

directa

a

generatorului,

fara

a

fi

necesar cuplajul prin intermediul reductorului de turatie;

 

nu se inregistreaza eroziune la paletele turbinei datorita absentei umiditatii in ajutaje;

durata operationala de viata foarte lunga a turbinei;

 

nu este necesar un sistem de tratare a apei;

 

operare automata a centralei, fara calificare.

a

fi necesar personal

de inalta

alte avantaje pot fi: proceduri simple de pornire/oprire, operare sigura, mentenanta minim

eficienta la sarcini partiale buna.

 

Parti componente ale modulului turbogenerator cu ciclu ORC:

______________________________________________________________________________________ ∑ foarte buna eficienta a turbinei (peste 90%); ∑ tensiune mecanica mica a turbinei, datorita

Regeneratorul (1) – schimbator de caldura pentru preincalzirea fluidului organic din circuitul inchis.

Condensatorul (2) – schimbator de caldura cu fascicul de tevi de cupru intre fluidul organic si apa de racire. Are rolul de a elimina energia termica remanenta a ciclului ORC;

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ Turbina (3) si sistemele auxiliare (lubrefiere, pompa de vid, etansari, etc) cu functionare complet

Turbina (3) si sistemele auxiliare (lubrefiere, pompa de vid, etansari, etc) cu functionare complet automata;

Generatorul electric asincron (4) de joasa tensiune;

Pompa de circulatie (5) a fluidului organic dupa condensarea acestuia in condensator;

Preincalzitorul (6) – schimbator de caldura cu placi din otel inox sudat cu laser intre uleiul diatermic si fluidul de lucru organic;

Vaporizatorul (7) – schimbator de caldura cu fascicul de tevi otel carbon intre uleiul diatermic si fluidul de lucru;

Altele:

 • - Vana de admisie vapori ai uleiului organic pentru pornire si by-pass turbo-generator;

 • - Panoul de comanda al instalatiei;

 • - Tabloul de comanda al operatorului;

 • - Computer pentru monitorizare si supraveghere turbogenerator instalat in camera de comanda a centralei.

A.3. Modul racire cu aer 8 MW – 2 bucati

Are urmatoarele caracteristici:

 • - este utilizat pentru racirea si evacuarea in mediul ambient a energiei termice generate din condensatorul cu apa al turbogeneratorului cu ciclu ORC;

Principalele caracteristici tehnice orientative:

 • - Temperatura aerului pentru racire circa 15º C;

 • - Energie termica disipata peste 8 MW;

 • - Nivel admis zgomot la distanta de 10 metri in conditii nominale sub 50 dB;

 • - Temperatura de admisie a sistemului de racire apa cu aer: 35° C;

 • - Temperatura de evacuare a sistemului de racire apa cu aer: 25° C.

A.4. Container colectare cenusa – 6 bucati

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ Are urmatoarele caracteristici: - Are rol de colectare a cenusii rezultate in urma procesului

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Are rol de colectare a cenusii rezultate in urma procesului de ardere de la cazanele energetice

Principalele caracteristici tehnice orientative:

 • - Capacitate colectare 30 metri cubi ;

 • - Constructie din material rezistent la termeraturi ridicate (metalic) ;

 • - Posibilitate basculare ;

 • - Dotare cu prelata.

B. Echipamente pentru racordarea la Sistemul Energetic Naţional

Echipamente necesare pentru furnizarea de energie electrica catre statia locala de distributie prin LES 20 kV (pentru plecarea in linie):

 • 1. Transformator de putere compatibil pentru fiecare turbogenerator si celula de

transformator aferenta;

 • 2. Punct de conexiuni pentru delimitare si decontare;

 • 3. Linie electrica subterana 20 kV cu cablu A2XS(FL)2Y cu

kilometri;

lungime

de

3

 • 4. Celula de linie

Descriere functionala:

Pornirea turbogeneratoarelor se face cu linia de 20 kV si statia de 0,660 kV sub tensiune. Dupa pornirea turbinei si realizarea conditiilor de sincronism se conecteaza turbogeneratorul cu SEN prin inchiderea intreruptorului de bloc. Turbogeneratorul se incarca progresiv cu sarcina activa, iar energia electrica este debitata prin intermediul barelor statiei de 0,660 kV si a transformatorului de putere 20/0,660 kV spre linia electrica de legatura la statia de distributie de 110 kV – racordata la Sistemul Energetic National.

B.1.

Trafo 1: Transformator de putere in ulei 0,6 / 20 kV, 2500 KVA pentru T1

– 1 bucata

Trafo 2: Transformator de putere in ulei 6,3 / 20 kV, 3150 KVA pentru T2 – 1 bucata

Au urmatoarele caracteristici:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Posibilitate functionare la rece (temperaturi sub 75º C); - Posibilitate preluare suprasarcina accidentala (15-25%)
 • - Posibilitate functionare la rece (temperaturi sub 75º C);

 • - Posibilitate preluare suprasarcina accidentala (15-25%) din puterea activa a turbogeneratoarelor;

 • - Puterea aparenta necesara este de 2500 kVA (Trafo 1), respectiv 3150 kVA (Trafo 2) cu o rezerva de 25 %, puterea aparenta utila oferita este de 5650 kVA la tensiunea 0,6 / 20 kVA (Trafo 1) si 6,3/20 kVA (Trafo 2);

 • - Pentru protectii se alege un curent de suprasarcina de 3 secunde si o valoare de 1.25 x curentul nominal;

 • - realizat in constructie trifazata, imersat in libera;

ulei, cu racire natural

 • - destinat sa lucreze in exterior sau in interior la altitudini ce nu depasesc 2000 metri deasupra nivelului marii;

 • - dimensiuni: 2500 x 2200 x 2000 milimetri.

Principalele caracteristici tehnico-constructive sunt:

 • - Putere nominala 6000/7500 kVA;

 • - Tensiunea primara 660V / 6300 V;

 • - Tensiunea secundara 20kV;

 • - Grupa de conexiuni Yind-5;

 • - Frecventa 50 Hz;

 • - Limite de reglaj la medie tensiune +/-5 %;

 • - Numar de faze 3;

 • - Nivel de izolatie infasurare primara = 24/60/125kV.

Fiecare transformator va fi dotat cu o celula de transformator cu intreruptor in vid, montata in punctul de conexiuni (a se vedea descrierea la punctul C.3).

B.2. Punct de conexiuni – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Se afla in anvelopa de metal;

Este dotat cu:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - 2 celule de transformator cu intreruptor in vid; - 1 celula de linie cu
 • - 2 celule de transformator cu intreruptor in vid;

 • - 1 celula de linie cu intreruptor in vid;

 • - 1 celula de trafo cu separator de sarcina si sigilii, fuzibile;

 • - Loc pentru o celula de linie (achizitionata prin achitarea tarifului de racordare catre Operatorul zonal de Distributie).

Celula de medie tensiune de 20 kV - celula de medie tensiune de 20 kV pentru linia de legatura cu SEN-ul va fi o celula clasica de transformator cu intreruptor si separator cu cutit de legare la pamant.

Are urmatoarele caracteristici:

 • - este inchisa, compartimentata, rezistenta la actiunea arcului electric liber;

 • - este realizata astfel incat dupa debrosare sa se realizeze atat separarea vizibila cat si inchiderea

 • - completa a zonei aflate sub tensiune cu ajutorul jaluzelelor metalice;

 • - la celula operationala se conecteaza o linie de evacuare putere in linie electrica subterana LES

 • - 20kV;

 • - este prevazuta cu o celula de masura pentru monitorizarea si masurarea comerciala a livrarii de

 • - electricitate a Centralei electrice Horezu;

 • - este prevazuta cu sistem propriu de incalzire si iluminat;

 • - dimensiunile de gabarit estimativ ale celulei sunt: L X H X A = 1000 x 2000 x 2000 milimetri;

 • - indeplineste urmatoarele cerinte minime de protectie:

o

protectia maximala de curent instantanee;

o

protectia maximala de curent temporizata;

o

coordonanta cu protectiile din statia de 110 kV adiacenta orasului Horezu;

 • - indeplineste urmatoarele cerinte generale:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ o debrosarea se realizeaza in interiorul celulei fara deschiderea usii pentru protectia deplina a personalului;
 

o

debrosarea se realizeaza in interiorul celulei fara deschiderea usii pentru protectia deplina a personalului;

o

debrosarea se realizeaza cu un dispozitiv cu surub si manivela proiectate special;

o

se

asigura

interblocajele

necesare pentru evitarea

 

manevrelor gresite;

 
 

o

dupa debrosare este asigurata separarea barelor aflate sub tensiune cu jaluzele metalice;

o

celula este prevazuta cu trape de esapare pentru protectia personalului in cazul unui arc electric intern;

o

intreruptorul trebuie proiectat astfel incat sa poata fi extras din celula de catre o singura persoana cu ajutorul unui carucior mobil.

Este dotata cu:

 
 • - Compartiment circuite secundare (1 bucata);

 • - Indicator suport (3 bucati);

 • - Izolator tubular (6 bucati);

 • - Intreruptor debronsabil

de

20

kV

/

1200

A

/

630

a

si curent

de

scurtcircuit

Ik

=

80

kA

-

avand

in

vedere

ca

pe

bornele

transformatorului de 5 MVA curentul de scurtcircuit este de 55 kA - (1 bucata);

 • - Bara PE (1 bucata);

 • - Izolator capacitiv (3 bucati);

 • - Separator de legare la pamant (1 bucata);

 • - Transformator de masura curent (3 bucati);

 • - Sistem bare principale (3 bucati);

 • - Schema sinoptica (1 bucata) – este inscriptionata pe partea din fata a celulei, pe usa compartimentelor secundare si prezinta starea echipamentelor in timp real prin semnalizare luminoasa;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Sens intrare cablu (1 bucata) – intrarea cablurilor in celula se face prin partea
 • - Sens intrare cablu (1 bucata) – intrarea cablurilor in celula se face prin partea inferioara direct din canalul de cabluri. Iesirea spre barele generale se face in baza de Cupru 40 x 10 mm;

 • - Cutie cu oblon (1 bucata).

Celule de joasa tensiune

Au urmatoarele caracteristici:

 • - Celula metalica inchisa, de interior;

 
 • - Incadrata in clasa IP 4x;

 • - Va fi inclusa in furnitura Turbogeneratorului;

 
 • - Dimensiuni: 1000 x 2200 x 1900 milimetri.

Este dotata cu:

 • - Intreruptor automat debransabil

de

2500

A

cu

Isc

de

75

kA

realizeaza conectarea generatoarelor la baza de joasa tensiune de

0,660 kV.

B.3. Lucrari retele eletrice – 1 bucata

 • a. Montare Linie electrica subterana 20 kV cu cablu A2XS(FL)2Y cu lungime de

3 kilometri si amenajarea ulterioara a mediului – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Va face legatura dintre punctul de conexiune si statia locala de distributie a energiei electrice de 110 kV;

 • - Realizarea traseelor electrice subterane de 20 KV se va face prin cabluri subterane pozate in santuri cu adancime de 0,8 metri si latime de 0,6 metri, pe o lungime de circa 3.000 metri.

 • b. montare punct de conexiuni

B.4. Celula de linie – 1 bucata

Principalele caracteristici tehnice – orientative:

 • - Tensiunea nominala (Um): 4 KV;

 • - Curent nominal (In): 630A;

 • - Curent de rupere: 25 KA;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Intreruptor debrosabil vid SSB1 - Releu protectie. C Echipamente necesare pentru receptie si procesare
 • - Intreruptor debrosabil vid SSB1

 • - Releu protectie.

 • C Echipamente necesare pentru receptie si procesare biomasa

C.1. Tocator electric biomasa– 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Tocator fix (electric) cu masa de scuturare, culegator metale si sortator cu discuri;

 • - Dimensionat astfel incat sa poata prelucra debitul mediu al centralei 6,4 tone / ora;

 • - Performantele tehnice:

 

o

Debit nominal tocatura: 60 – 70 metri cubi / ora;

o

Dimensiune nominala tocatura: 20 milimetri;

o

Dimensiunea maxima care poate fi regasite: 50 milimetri;

 • - Nivelul de zgomot

din zona tocatorului impune folosirea de

echipamente de protectie si necesita imprejmuirea zonei de lucru cu

panouri fonoabsorbante.

Este dotat cu:

 
 • - Graifer (macara) pentru incarcare, cu cabina pentru operator;

 • - Masa de preluare si impingere lemne prevazuta cu scuturator pentru inlaturarea pietrelor si cu senzor de metale pentru protejarea cutitelor / cutterelor;

 • - Tambur cu cutite pentru tocarea lemnului, cu diametru maxin de 65 mm; Tamburul cu minim 2 cutite dispuse simetric si actionate electric;

 • - Sita de evacuare si recirculare tocatura;

 • - Suflanta pentru antrenare si evacuare tocatura finisata;

 • - Tubulatura si buncar de descarcare pentru tocatura;

 • - Brat de incarcare hidraulic actionat de operator.

C.2. Uscator biomasa – 1 bucata

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ Are urmatoarele caracteristici: - este utilizat pentru uscarea tocaturii si a rumegusului, pentru a

Are urmatoarele caracteristici:

 • - este utilizat pentru uscarea tocaturii si a rumegusului, pentru a spori eficienta energetica a CEB Horezu;

 • - este un recipient sub forma de tambur rotativ in care se introduce rumegusul si tocatura intr-un flux de gaze fierbinti si/sau aer produse de un generator de aer cald in functie de regimul tehnologic si anotimp;

 • - functioneaza automat.

Este dotat cu:

 • - Debit nominal per uscator : 30 metri cubi per ora ;

 • - Umiditate la intrare: 60%;

 • - Umiditate la iesire: 25%.

C.3. Banda transportatoare biomasa (de la uscator biomasa la depozit operativ) – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - preia in buncarul de alimentare al benzii transportoare biomasa evacuata din uscatorul de rumegus si tocator lemn si o transporta automat in depozitul operativ;

 • - lungime estimata de 60 metri liniari (aferenta distanta de 10 metri lineari de la uscator pana la cea mai apropiata intrare in depozitul operativ si circa 50 metri lungimea depozitului operativ);

 • - sunt plasate pe partea superioara a structurii metalice a depozitului operativ.

C.4. Instalatie de cantarire din mers autovehicule rutiere – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Indeplineste functia de receptie cantitativa - rol de cantarire din mers a camioanelor transportoare de biomasa si rol de inregistrare a intrarilor de biomasa prin sistemul de inregistrare electronica a datelor. Astfel, la intrarea in incinta CE Horezu va fi amenajat un punct de masura prin montarea unui cantar rutier in mers. Camioanele vor parcurge cu viteza de deplasare mica (maxim 5 kilometri / ora) platforma de masura a cantarului si se va inregistra greutatea la intrare. Dupa descarcare se va relua operatiunea de

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ cantarire si in calculatorul cantarului se vor inregistra si datele de identificare a transportului. Cantitatea

cantarire si in calculatorul cantarului se vor inregistra si datele de identificare a transportului. Cantitatea neta calculata prin diferenta se va inscrie in baza de date si se va consemna in documentul de

 • - receptie pentru fiecare transport/livrare. Aceste documente vor sta la baza decontarilor comerciale;

 • - Toate autovehiculele transportoare de biomasa care intra in incinta centralei vor parcurge circuitul de receptie cantitativa (vor trece peste cantarul rutier in mers);

 • - In functie de conditiile comerciale in care se va valorifica / depozita cenusa rezultata in procesul de productie, cantarul poate fi folosit si pentru evidentierea cantitatilor de cenusa evacuate;

 • - Cantarul va fi avizat metrologic si va fi verificat periodic de Biroul de metrologie local;

 • - Performantele tehnice :

 

o

Capacitatea de incarcare pe osie maxim 20 tone;

o

Numar de axe: maxim 10;

o

Precizia de cantarire: 100 kilograme / diviziune.

Este dotată cu:

 • - Fundatie prefabricata care urmeaza sa fie incastrata in betonul aferent unui segment rutier (in zona de receptie);

 • - Sistem de cantarire:

o

Platforma de cantarire plasata transversal pe calea de rulare si inglobata in aceasta;

o

Celule de sarcina;

o

Cutie si cablu de conexiune;

o

Constrainer;

o

Indicatoare de greutate;

o

Sistem informatic.

C.5. Laborator receptie calitativa biomasa – 1 bucata

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ∑ Are urmatoarele caracteristici: - Asigura activitatile de esantionare si analiza biomasa, pentru indeplinirea procedurilor

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Asigura activitatile de esantionare si analiza biomasa, pentru indeplinirea procedurilor specifice receptiei calitative – analiza continutului de umiditate si a puterii calorifice inferioare;

 • - Procedura de receptie calitativa biomasa va fi inclusa drept clauza contractuala in raport cu furnizorii de biomasa – vor fi preluate probe de analiza a biomasei din cadrul unor transporturi selectate aleator, dar si pentru biomasa care se afla in afara limitelor de calitate stabilite prin contract la controlul cu aparatele manuale ;

 • - Laboratorul va fi amenajat in zona punctului de receptie si va avea spatii (rafturi) de depozitare a esantioanelor;

 • - Se

va crea

un sistem de etichetare a esantioanelor corelat cu

nevoile specifice;

 • - Pentru fiecare analiza/control efectuat, se vor pregati cate 3 esantioane: una pentru furnizorul de biomasa, una pentru beneficiar si pnetru va ramane drept proba martor pana la definitivarea procedurilor de receptie calitativa;

 • - Suprafata utila a laboratorului este estimata la 20 metri patrati si va avea sistem propriu de climatizare si ventilatie.

Este dotat cu:

 
 • - Umidometru mobil pentru determinarea umiditatii rumegusului;

 • - Umidometru mobil cu electrozi de contact pentru determinarea umiditatii lemnului brut aprovizionat (lemn de foc; tocatura, etc);

 • - Moara de laborator cu ciocane pentru prelucrarea mecanica a probelor (1 bucata);

 • - Cantar de precizie de laborator (1 bucata);

 • - Cuptor electric pentru incalzirea controlata a probelor si eliminarea umiditatii pentru minim 10 tavite cu probe (1 bucata);

 • - Bomba calorimetrica automata pentru determinarea puterii calorifice la combustibilii solizi (1 bucata).

C.6. Incarcator frontal cu accesorii pentru transport biomasa – 2 bucati

Are urmatoarele caracteristici:

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Asigura transportul biomasei in incinta CEB Horezu, intr-o prima iteratie de la depozitul deschis
 • - Asigura transportul biomasei in incinta CEB Horezu, intr-o prima iteratie de la depozitul deschis de stocare biomasa neprelucrata la statia de prelucrare (tocator) si ulterior de la depozitul operativ de biomasa prelucrata la buncarul de alimentare a cazanelor;

Principalele caracteristici tehnice – orientativ:

 • - Capacitatea cupei de incarcare – intre 0,5 – 1,5 tone (la o densitate a lemnului de 1 mc / tona);

 • - Viteza maxima de deplasare – intre 30 – 40 km / h;

 • - Inaltimea de descarcare – este 3,5 metri;

 • - Forta de rupere la nivelul cupei – peste 90 kN;

 • - Motor proiectat sa respecte standardele Comunitatii Europene Stage III A si EPA TIER III;

 • - Actionare hidraulica;

 • - Ciclu de lucru: intre 7 – 15 secunde (umplere cupa, coborare cupa goala, descarcare cupa).

C.7. Incarcator frontal cu brat telescopic pentru transport si stivuire biomasa – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Asigura transportul biomasei in incinta CEB Horezu, intr-o prima iteratie de la depozitul deschis de stocare biomasa neprelucrata la statia de prelucrare (tocator) si ulterior de la depozitul operativ de biomasa prelucrata la buncarul de alimentare a cazanelor;

 • - Principala sa utilitate este cea de ridicare la inaltime si suport pentru activitatea de stivuire.

Principalele caracteristici tehnice – orientativ:

 • - Inaltime maxima de ridicare - peste 7 metri;

 • - Sarcina maxima - peste 2 tone;

 • - Lungime pana la baza furcii – peste 6,06 metri;

 • - Viteza maxima de deplasare – intre 30 – 40 km / h;

 • - Forta de rupere la nivelul cupei – peste 90 kN;

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Motor proiectat sa respecte standardele Comunitatii Europene Stage III A si EPA TIER III;
 • - Motor proiectat sa respecte standardele Comunitatii Europene Stage III A si EPA TIER III;

 • - Actionare hidraulica;

 • - Ciclu de lucru: sub 50 secunde (umplere cupa, coborare cupa goala, descarcare cupa).

 • D. Asigurare utilitati interne

D.1. Transformator de putere in ulei 20 / 0,4 kV, 630KVA – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - Rol transformare energie electrica preluata din SEN la 20 kV la 0,4 kV pentru necesarul de consum al CEB Horezu.

 • - realizat in constructie trifazata, imersat in libera;

ulei, cu racire natural

 • - destinat sa lucreze in exterior sau in interior la altitudini ce nu depasesc 2000 metri deasupra nivelului marii;

Principalele caracteristici tehnice - orientative:

 • - Putere aparenta necesara 630 kVA, la tensiune 20 / 0,4 kV.

D.2. Grup electrogenerator 3 kVA – 10 kVA, trifazat, declansare automata – 2 bucati

Are urmatoarele caracteristici:

 • - rolul grupului electrogenerator este de preluare automata a sistemului de ungere a turbogeneratorului in caz de intrerupere alimentare energie electrica din SEN pana cand turbina ajunge la turatie 0 – rol de siguranta pentru sistemul turbogeneratorului

 • - pornirea in caz de fault a retelei trebuie sa se faca in mod automat, in timp scurt;

 • - fiecare dintre cele doua turbogeneratoare cu ciclu ORC ale CEB Horezu va fi dotat cu cate un grup electrogenerator;

 • - specificatiile tehnice ale grupului eletrogenerator sunt generate de furnizorul turbogeneratoarelor cu ciclu ORC functie de cerintele echipamentului.

Principalele caracteristici tehnice – orientative:

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ - Grup electrogen > 3 kVA; - Curent trifazat; - Frecventa 50 Hz; - Autonomie
 • - Grup electrogen > 3 kVA;

 • - Curent trifazat;

 • - Frecventa 50 Hz;

 • - Autonomie peste 1 ora;

 • - Declansare automata in caz de intrerupere alimentare energie electrica din SEN;

 • - Panoul de automatizare asigura pornirea generatorului in cazul intreruperii alimentarii de la retea si transferarea sarcinii catre generator, oprirea generatorului si transferarea sarcinii catre reteaua nationala imediat ce aceasta este disponibila.

D.3. Statie aer comprimat – 1 bucata

Are urmatoarele caracteristici:

 • - aerul comprimat

reprezinta

o

utilitate

necesara pentru

functionalitatea cazanului si turbogeneratoarelor;

 • - debitul de aer al compresoarelor, volumul rezervorului si umiditatea aerului tehnologic vor fi stabilite functie de specificatiile cazanului si turbogeneratoarelor;

 • - in general, parametrii aerului comprimat sunt standardizati la o presiune de 6 bar si umiditate 0;

 • - statia de aer comprimat va fi amenajata in afara centralei intr-o zona accesibila;

 • - sala compresoarelor va fi realizata din panouri usoare termoizolante si va fi prevazuta cu tubulatura pentru aspiratie aer si prize de aer rece;

 • - suprafata construita a statiei de compresoare va fi de circa 20 metri patrati.

 • 1.3 Durata etapei de funcţionare

Durata etapei de funcţionare va depinde de cerinţele pieţei şi de disponibilitatea resurselor de biomasă.

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 1.4 Informa ţ ii privind produc ţ ia care se va realiza ş i resursele

1.4

Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei

Produsul generat de funcţionarea obiectivului este energia electrică obţinută cu ajutorul turbogeneratoarelor, având puterea instalată de 2,269 MW si respectiv 1,863 MW. Puterea instalata este ajustata cu autoconsumul celor doua turbogeneratoare, ajungand la o putere instalata netă de 2,180 MW, respectiv 1,775 MW (conform specificatiilor primite de la furnizorii de turbogeneratoare).

Puterea neta instalata cumulata a celor doua turbogeneratoare (3,96 MW) este multiplicata cu numarul de 8.500 ore de functionare per an (tinand cont de intreruperile tehnice, adica o marja de 260 h = 2,97%) si ajustata ulterior cu consumul intern de energie electrica al CEB Horezu exprimat in MWh, obtinandu-se astfel cantitatea de energie electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National, de 32,3 GWh/an.

Pentru producerea acestei cantităţi de energie electrică se vor folosi instalaţii de ardere (4 cazane de putere termică nominală 5,8 MWt fiecare), ce utilizează drept combustibil biomasa, estimându-se un consum mediu anual de 64604 t.

Principalele caracteristici ale combustibilului utilizat sunt:

 
 

Continut de apa - maxim 50%

 

Puterea calorifica inferioara - 2.600 kWh/kg

 

Continut de cenusa combustibili

-

cca.

1%

la

lemn, cca.

5%

in amestec

cu

alti

Tratament - sortare, maruntire, uscare, detectare si eliminare metale

În tabelul 1.4 sunt prezentate sintetic informatiile privind resursele care vor fi folosite in scopul realizării productiei de energie.

Tabel 1.4

Informatii privind productia si necesarul resurselor

energetice

 
 

Productie

Resurse folosite in scopul asigurarii productiei

 
 

Denumire

Cantitate

Denumire

Cantitate

 

Furnizor

 

Energie electrică produsa si livrata in Sistemul Energetic National

32,3 GWh/an

Biomasă

 

64.604 t/an

 

Persoane fizice şi juridice din jud. Valcea, în principal, si judetele limitrofe Arges si Gorj

1.5

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele

 

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

chimice

______________________________________________________________________________________ chimice Materia prim ă utilizat ă în procesul de producere a energiei electrice este combustibilul

Materia primă utilizată în procesul de producere a energiei electrice este combustibilul utilizat, respectiv biomasa.

În procesul tehnologic vor mai fi folosite următoarele substanţe:

Uleiul diatermic utilizat pentru transferul energiei termice a gazelor de ardere către fluidul organic de lucru al ciclului ORC, prin intermediul vaporizatorului. Uleiul este pompat în circuitul de transfer termic, fiind depozitat într-un rezervor cu capacitatea de 13.500 litri.

Fluidul organic de lucru (ulei organic) utilizat in cadrul circuitului turbinelor, care este un circuit perfect inchis, etans si asigurat contra deversarilor accidentale. Sunt 4 rezervoare cilindrice cu pereti dubli de 15 mc capacitate, utilizate pentru golirea instalatiei in orice situatie (golire programata sau de avarie). Introducerea fluidului in instalatie se face cu o pompa care are debitul de 5 m 3 /h la presiunea de 12 bar.

În Tabelul 1.5 sunt fi prezentate sintetic atât materiile prime, substantele sau preparatele chimice şi cantităţile necesare realizării investiţiei, cât cele necesare producţiei energiei electrice.

Tabel 1.5

Informatii

preparatele chimice

despre materiile prime si substantele sau

 

Cantitatea

Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice *

Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic

utilizata

Categorie

   

Periculoase/

Periculozitate **

Fraze de

 

Nepericuloase

risc *

(P/N)

 

Materile necesare realizării investiţiei** Motorina/Benzină

43777 l

P

Inflamabil,

R10; R11;

Nociv, Toxic

R45

Beton armat

circa 3500

     

mc

N

-

-

Cărămidă refractară

***

N

-

-

Container metalic prefabricat

11 buc

N

-

-

Panouri metalice termoizolante

***

N

-

-

Panouri prefabricate din beton armat cu grosimea de 10 cm

***

N

-

-

Panouri prefabricate din beton termoizolante (cu vata minerala), rezistente la foc, cu grosimea de 20 cm

***

N

-

-

Stalpi si grinzi din beton armat prefabricat

***

N

-

-

Travei

4 buc x 8,3 m 6 buc x 10 m

N

-

-

Vopsea pentru realizarea finisajelor

500 kg

P

Nociv,

R10;

Inflamabil

R20/21;

R36/38;

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ Cantitatea Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice Denumirea materiei prime, a substantei sau a
 

Cantitatea

Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice *

Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic

utilizata

Categorie

   

Periculoase/

Periculozitate **

Fraze de

Nepericuloase

risc *

(P/N)

Materile necesare realizării investiţiei**

 
       

R66; R67

Materile necesare functionarii instalatiei

 

Biomasă

64.604 t/an

N

   

Motorina/Benzină

22479 l

P

Inflamabil,

R10; R11;

Nociv, Toxic

R45

 

Ulei diatermic

13.500 l

P

Iritant

R36/38;

 

R37

Fluid organic de lucru utilizat in circuitul turbinelor (hexametildisiloxan sau octametiltrisiloxan care intră în categoria

60 mc

P

Foarte

 

uleiurilor organice)

inflamabil,

R11;

hexametildisiloxan

Iritant

R36/38

octametiltrisiloxan

Inflamabil

R10;

 

Iritant

R36/38

* Conform HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase ** Cantitătile sunt estimate pentru realizarea totală a investitiei *** Nu se cunosc la acest stadiu cantităţile şi volumele necesare

 • 1.6 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de activitatea propusă

Poluanti fizici care sunt asociati cu construcţia şi funcţionarea CEB Horezu sunt zgomotul şi vibratiile.

Trebuie avuta in vedere atat in faza de costruire, cat si in faza de operare a centralei respectarea nivelului de zgomot admis la limita teritoriilor protejate (zone locuite) conform OM 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, conform art. 17, nivelul de zgomot in cazul locuintelor individuale, masurat in conditiile stabilite nu trebuie sa depaseasca 50 dB (măsurat la 3 m de peretele exterior al locuinţei), iar in cazul apartamentelor nu trebuie sa depaseasca 35 dB (măsurat în interiorul camerei, cu ferestrele închise). In timpul noptii nivelul echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB.

De asemenea, toate echipamentele utilizate

in

aer

liber atat

in

faza

de

constructie

cat

si

in

cea

de

operare trebuie sa respecte prevederile

HG

Raport

_______________________________________________________________________________________________ privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in

1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

STAS 10009-88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot – prevede limitele maxim admisibile in baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv. Astfel, la limita unei incinte industriale valoarea maxima este de 65 dB. De asemenea, normativul specifica valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe strazi in functie de categoria tehnica a strazilor, respectiv de intensitatea traficului. Trebuie precizat ca aceste valori sunt orientative, standardele fiind documente utilizate ca referinta in procesul de autorizare.

In ceea ce priveste transportul deseurilor pe drumurile publice pana la instalatiile de gestionare, trebuie avute in vedere prevederile SR 12025-1/1994 – Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri.

În

etapa de construcţie,

sursele de zgomot vor fi aferente următoarelor

 

operaţiuni:

 

lucrările propriu-zise de construcţie şi montaj;

transportul materialelor de construcţie.

Echipamentele care vor produce zgomot vor fi: buldozere, compactoare, încărcătoare, greidere, foreze, excavatoare, autocamioane transport, basculante, având o putere acustică între 75 şi 110 dB.

Utilajele de construcţie având mase mari, prin deplasarea lor pot constitui surse de vibraţii. Autobasculantele, atât încărcate, cât şi goale, pot constitui surse importante de zgomot şi vibraţii la deplasarea pe drumurile din localităţi.

La deplasarea autobasculantelor prin localităţi, pot apărea vibraţii cu intensităţi peste cele admise prin SR 12025:1994, în funcţie şi de calitatea drumurilor. Parcurgerea unei localitati de catre autobasculantele ce deservesc lucrarile, pot genera niveluri echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24 ore, peste 50 dB(A), daca numarul de treceri depaseste 20.

Sursele de zgomot datorate activităţilor de construcţii şi transport care vor fi desfăşurate în perioada de construcţie vor fi discontinue şi pe intervale de timp de 8 – 16 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ posibilitatea cre ş terii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade, peste limita prev ă zut

posibilitatea creşterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade, peste limita prevăzută de STAS 10009/88 – Acustica urbană – „Limite admisibile ale nivelului de zgomot" de 65 dB(A), la limita funcţională a incintei industriale. Având însă în vedere durata limitată în timp a lucrărilor de construcţie, situarea într-o zonă industrială (ce are deja un fond de poluare fonică comparabilă cu cea generată de obiectiv), la o distanţă de minim 200 m de orice zonă locuită şi existenţa unei liziere de pădure cu lăţimea medie de cca. 100 m între amplasamentul centralei şi cele mai apropiate zone locuite, se consideră că impactul zgomotului în această etapă nu va provoca schimbări cuantificabile ale nivelului zgomotului în aceste zone.

În etapa de operare, sursele de zgomot vor fi cele specifice unei termocentrale:

tirajul coşurilor, ventilatoarele de aer şi de gaze de ardere, pompele, turbogeneratoarele, compresoarele, mecanismele de transport şi extracţie a cenuşii şi combustibilului, tocătorul de biomasă, precum şi traficul auto în incintă, cu o putere acustică cuprinsă între 50 şi 110 dB.

Impactul surselor de zgomot din etapa de operare este asemănător celor din etapa de construcţie, având în vedere amplasamentul şi gama de puteri acustice asemănătoare a acestora. De asemenea, camioanele şi basculantele ce vor transporta combustibilul şi cenuşa vor constitui surse de vibraţii, după cum a fost prezentat mai sus. Datorită funcţionării continue a centralei însă, unele surse de zgomot, precum tirajul coşurilor, ventilatoarele, pompele, turbogeneratoarele vor avea caracter continuu.

În Tabelul 1.6 sunt prezentate sintetic sursele de zgomot din perioada realizării investiţiei şi funcţionării centralei.

Tabel 1.6 Informatii despre poluarea fizica generata de activitatea de construcţie şi funcţionare a centralei

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investiţie în centrala electrică pe biomasă”, Horezu, jud. Vâlcea

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare/reducere Poluare Pe zone rezidentiale, de maxima
         

Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare/reducere

 

Poluare

   

Pe zone rezidentiale, de

maxima

recreere sau alte zone

Tipul

Sursa

de

Nr. surse

de

permisa

(limita

maxima

Poluare

de fond

Pe zona

Pe zone de protectie/ restrictie

protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond

Masuri de

eliminare/

reducere a

poluarii

poluare

poluare

admisa

aferente

 

Cu

pentru

om si

mediu)

obiectivului obiectivului, Fara masuri

conform

legislatiei in

vigoare

de

eliminare/

reducere a

poluarii

implementarea

masurilor de

eliminare/

reducere a

poluarii

poluarii

Perioada de construcţie

 
 

Mijloace/

 

65

dB(A) –

           

Zgomot

Utilaje de

transport

10

limita

functională

75

dB(A)

75-110

dB(A)

Nu este

cazul

Nesemnific

ativa

Nu este cazul

Nu este

cazul

Perioada de funcţionare

 
                 

Imprejmui

rea zonei

Funcţionar

tocatorulu

65

dB(A) –

i de

Zgomot

ea

centralei

 • 1 limita

functională

75

dB(A)

50-110

dB(A)

Nu este

cazul

Nesemnific

ativa

Nu este cazul

biomasă

cu

electrice

panouri

fonoabsor

bante

Zgomot

Mijloace/

Utilaje de

transport

 

65

dB(A) –

 • 3 75-110

limita

functională

75

dB(A)

dB(A)

Nu este

cazul

Nesemnific

ativa

Nu este cazul

Nu este

cazul

În privinţa unor măsuri de reducere a impactului, se menţionează că incinta va fi împrejmuită de gard, iar după terminarea lucrărilor de construcţie, va fi creată şi o perdea de protecţie forestieră în jurul acesteia. Pe perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie, se recomandă montarea de panouri de protecţ