Sunteți pe pagina 1din 8

IMPOZITUL PE CLDIRI Impozitele reprezint o form de prelevare a unei prti din veniturile i/sau averea persoanelor fizice i juridice

la dispozitia statului n vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie direct din partea statului. Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie nteles n sensul c plata acestora catre stat este o sarcina impus tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaz venit dintr-o anumit surs sau posed un anumit grad de avere pentru care, conform legii, datoreaz impozit. Sarcina achitrii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaz venit dintr-o anumit surs prevazut de lege. Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice. Elementele impozitului: Pentru ca prin impozite s se poat realiza obiectivele financiare, economice si sociale urmarite de catre stat la introducerea lor, este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale, cat si de contribuabili. Printre elementele impozitului se numara: subiectul (platitorul), suportatorul, obiectul impunerii, sursa impozitului, unitatea de impunere, cota (cotele) impozitului, asieta, termenele de plata. - Subiectul impozitului:(contribuabilul) este persoana fizic sau juridic obligat prin lege la plata acestuia. - Suportatorul: (destinatarul) impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul. - Obiectul impunerii: il reprezint materia supusa impunerii. La impozitele directe, obiect al impunerii poate fi venitul sau averea. - Sursa impozitului: arat din ce anume se plateste impozitul. - Unitatea de impunere: se foloseste pentru exprimarea dimensiunii obiectului impozabil. Drept unitate de impunere putem intalni: unitatea monetara, metrul patrat de suprafata utila, hectarul de teren, bucata, kilogramul, litrul, etc. - Cota impozitului: sau cota de impunere reprezint impozitul aferent unei unitati de impunere. - Asieta: (modul de asezare al impozitului) reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului. - Termenul de plata: indica data pn la care impozitul trebuie achitat statului. Impozitele reale se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (pamantul, cladirile, fabricile, magazinele, etc.), facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozitului. Ele mai sunt cunoscute si sub denumirea de impozite obiective sau pe produs, deoarece se asaza asupra produsului brut al obiectivului impozabil, fara a se face nici o legatura cu situatia subiectului impozitului.

Impozitul pe cldiri datorat de persoane fizice Orice persoan care are n proprietate o cldire (sau mai multe) situat pe teritoriul Romniei, indiferent de destinatia acesteia, datoreaz anual impozit pentru acea cladire; impozitul se datoreaza bugetului local al unittii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. Toate persoanele fizice, proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri, cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit, conform prevederilor art.284 din Codul fiscal. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii. Prin cladire, se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea. Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie. Scaderea impozitului pe cladiri se face in cazul in care cladirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau vanduta incepand cu data de intai a lunii urmatoare cand s-a produs una din aceste situatii.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A. Cldire cu cadre din beton | armat sau cu perei exteriori | din crmid ars sau din orice| alte materiale rezultate n | urma unui tratament termic | i/sau chimic | B. Cldire cu pereii exteriori| din lemn, din piatr natural, | din crmid nears, din | vltuci sau din orice alte | materiale nesupuse unui | tratament termic i/sau chimic | C. Cldire-anex cu cadre din | beton armat sau cu perei | exteriori din crmid ars sau| din orice alte materiale | rezultate n urma unui | tratament termic i/sau chimic | D. Cldire-anex cu pereii | exteriori din lemn, din piatr | natural, din crmid nears, | din vltuci sau din orice alte| materiale nesupuse unui | tratament termic i/sau chimic | E. n cazul contribuabilului | care deine la aceeai adres | ncperi amplasate la subsol, | la demisol i/sau la mansard, | utilizate ca locuin, n | oricare dintre tipurile de | cldiri prevzute la lit. A - D| F. n cazul contribuabilului | care deine la aceeai adres | ncperi amplasate la subsol, | la demisol i/sau la mansard, | utilizate n alte scopuri dect| cel de locuin, n oricare | dintre tipurile de cldiri | TIPUL CLDIRII VALOAREA IMPOZABIL | - lei/mp | Cldire cu instalaie| Cldire fr | electric, de ap, | instalaie electric,| de canalizare i de | de ap, de canalizare| nclzire | i de nclzire | (condiii cumulative)| | 1 | 2 | 669 | 397 | | | | | | | | | | | 182 | 114 | | | | | | | | | | | 114 | 102 | | | | | | | | | | | 68 | 45 | | | | | | | | | | | 75% din suma care | 75% din suma care | s-ar aplica cldirii | s-ar aplica cldirii | | | | | | | | | | | 50% din suma care | 50% din suma care | s-ar aplica cldirii | s-ar aplica cldirii | | | | | | | | | | |

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare de la art.251 din Codul fiscal; pentru anul 2011 valorile impozabile sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr.340/17.12.2010. Valorile impozabile variaza in functie de: a) materialul din care este construita o cladire, b) de pozitia fata de corpul principal de cladire (cladiri-anexe), c) de nivelul la care este situata locuinta intr-o cladire cu mai multe niveluri (subsol, parter, mansarda), d) de existenta dotarii, cumulative, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de inclzire. Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se detremina prin masurarea dimensiunilor pe cuantumul exterior al cladirii. In cazul in care nu se poate efectua aceast masuratoare, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona din cadrul localitatii unde este situata cladirea cu coeficientii de corectie, pentru municipiul Bucuresti, de exemplu, astfel: - zona A cu 2,60 - zona B cu 2,50 - zona C cu 2,40 - zona D cu 2,30
__________________________________________________________ | Zona n cadrul | Rangul localitii | | localitii | | |________________|_________________________________________| | | 0 | I | II | III | IV | V | |________________|______|______|______|______|______|______| | A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 | |________________|______|______|______|______|______|______| | B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 | |________________|______|______|______|______|______|______| | C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 | |________________|______|______|______|______|______|______| | D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 | |________________|______|______|______|______|______|______|

In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si de 8 apartamente, coeficientul de corectie din zona respectiva, se reduce cu 0,10. Valoarea impozabila a cladirii, determinata luand in calcul elementele de mai sus, se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea, dupa cum urmeaza: a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani, impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin. In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta si a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 m2 , valoarea impozabila a cladirii respective, determinata asa cum am aratat mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia. Dac o persoana fizic are in proprietate, in afara cladirii de la adresa de domiciliu, una sau mai multe cladiri impozitul pe cladiri se majoreaza in conditiile prevazute la art.252,

astfel: a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia cladire si urmtoarele in afara celei de domiciliu; Ordinea cladirii se determina in functie de data inscrisa in actul de dobandire. Nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol persoanele care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. Cldirile dobandite prin succesiune legala se iau in calcul la determinarea ordinii de dobandire, necesara stabilirii majorarii impozitului pe cladiri. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv O.U.G. 39/2010. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an de catre un contribuabil, persoana fizica, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al municipiului respectiv. Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2011 pana la 31 martie 2011. Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de S.P.F.P.L. municipiului si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii, cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept.

Impozitul pe cldiri datorat de persoane juridice Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se datoreaza de catre acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati. Impozitul pe cladiri se datoreaz astfel: de catre proprietar pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar; de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta pentru cladirile proprietate publica sau privata a municipiului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz; de catre persoanele juridice pentru cladirile aflate in rezerva, in conservare sau in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. Pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta situate in intravilanul municipiului se calculeaza impozit prin aplicarea cotei stabilite asupra valorii de inventar inscrisa in evidenta contabila astfel : pentru cladirile persoanelor juridice care au efectuat reevaluare conform prevederilor legale in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005 si care au inregistrat in evidenta contabila valoarea de inventar actualizata; pentru cladirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005, impozitul se calculeaza si se aplica la valoarea de inventar a

cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii. Valoarea de inventar inscrisa in evidenta contabila poate fi costul de achizitie, costul de productie, valoarea de aport sau valoarea rezultata in urma reevaluarii. In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,25% si 1,50% inclusiv asupra valorii de inventar a cladirii. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea, aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit pe cladiri este intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar. In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe toata durata contractului, impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, iar valoarea care se ia in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri este cea prevazuta in contract, asa cum este inregistrata in evidentele contabile ale locatarului sau locatorului. In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere, valoarea lucrarilor executate de locatar, de reconstruire, consolidare, este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizatiei de construire. Impozitul pe cladiri este datorat de o persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ari a unitatilor administrativ teritoriale,concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatariilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; b) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; c) cladirile care constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora, exceptand spatiile folosite pentru activitati economice; d) cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; e) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; f) cladirile afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; g) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A.P.P.S., cu axceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; h) cladirile funerare din cimitire si crematorii; i) cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

j) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.210/2001, republicata; k) cladirile din patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; l) cladirile retrocedate in conf. cu art.1 alin.(6) din O.U.G. nr.83/2999; m) cladirile restituite cf. art.1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999; n) cladirile afectate de activitati hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; o) cladirile care fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; p) constructiile speciale din subteran; q) cladirile utilizate ca sere, solarii, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; r) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari; s) cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate: 31 Martie 30 Septembrie. Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu luna imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stringerii sumei datorate, inclusiv. Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pana la data stingerii, inclusiv. Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la comportamentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla fizic cladirea. Declaratiile se depun intr-un termen de 30 de zile de la dta dobandirii / construirii / instrainarii sau demolarii. Astfel de declaratii se depun, in acelasi termen si pentru una din urmatoarele situatii: a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal; b) intervin modificari ce conduc la recalcularea impoyitului pe cladiri; c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la recalcularea impozitului; d) intrevin schimbari privind numele si prenumele, in cazul persoanelor fizice sau schimbarii privind denumirea, in cazul persoanelor juridice. Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si persoanelor care sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri. Nedepunerea sau depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art.294 din Codul fiscal.

Probleme 1. Un contribuabil persoan fizic deine n proprietate, ca locuin de domiciliu, o cas n mediul rural. La subsol cldirea are o pivni cu osuprafa total desfurat de 12 mp. Coeficientul de corecie pozitiv avalorii impozabile unitare este 1. S se calculeze valoarea impozabil acldirii i impozitul pltit de ctre contribuabil. Rezolvare: Se determin valoarea impozabil total: Valoarea impozabil se calculeaz ca valoare impozabil unitar x suprafaa desfurat (suprafaa total desfurat = suprafata util x 1,2). Locuina are o suprafa util de 90 mp, deci suprafaa desfurat va fi de90mp x 1,2 = 108mp. Valoarea impozabil aferent locuinei va fi deci: 108 mp (suprafaa desfurat) x 806 lei (valoarea impozabil unitar) = 87.048 Pivnia are o suprafa desfurat de 12 mp. Valoarea impozabil unitar este jumtate din cea corespunztoare cldirii locuite, adic 806 lei / 2 = 403lei. Valoarea impozabil total va fi de12 mp x 403 lei = 4.836 Valoarea impozabil total va fi de: 87.048 + 4.836 = 91.884 Impozitul pe cldiri se calculeaz ca: valoare impozabil x cota de impozit. n acest caz vom avea 91.884 x 0,1% (este vorba de o cas n mediul rural) = 91,884 lei impozit pe cldiri datorat pentru ntregul an. 2. O persoan fizic deine n Bucureti n zona A, rang II un apartament situate ntr-un bloc cu 5 etaje i 20 apartamente cu o suprafatotal desfurat de 100 mp. Coeficientul de corecie pozitiv este 2,40.Cladirea are o vechime de 30 de ani.S se determine impozitul pe cldire. Rezolvare: Valoarea impozabil = suprafaa total desfurat x valoarea impozabil unitar x coeficientul de corecie a valorii impozabile unitare. Deoarece apartamentul se situeaz ntr-un bloc cu mai mult de 3 etaje i 8 apartamente coeficientul de corecie se diminueaz cu 0,1. Valoare impozabil =100 mp x 806 lei mpx(2,40 0,1)=80.600x2.3=185.380 Impozit pe cladiri = 185.380 x 0,1% = 185,38 lei. 3. O persoan juridic deine n proprietate o cldire n valoare de 48.596 lei. Cota de impozitare este 1%. S se determine impozitul datorat de persoana juridic, dac aceasta a dobndit cldirea la 10 mai 2009. Rezolvare: Impozitul pe cldiri datorat de o persoan juridic se calculeaz la valoarea contabil a cldirii. Impozit = 48.596 x 1% = 485,96 lei. Deoarece persoana juridic a dobndit cldirea pe data de 10 mai, ea va datora impozit doar de la 1 iunie, deci pentru 7 luni. Impozit = 485,96 x (7 / 12) = 283,48 lei.

4. O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie a terenurilor:detine un teren extravilan cu destinatia de livada in zona de fertilitate A, suprafata fiind de 8.000 mp, un teren in suprafata de 5000 mp cu destinatia arabil in zona D. Detine in intravilan terenuri destinate constructiilor in Bucuresti, zona C suprafata 9000 mp si in Campulung suprafata 5000 mp destinatia livada zona C. Rezolvare: extravilan Zona A 8000 mp 36lei/ha = (360.000/10.000)x8000=288.000 Zona D - 5000 mp 16 lei/ha = (16.000/10.000)x 5000= 8.000 Intravilan Zona C 9000 mp = (4648/10.000) x 9000 = 4.183,2 Zona C 5000 mp = (25/10.000) x 5000 = 12,5 5. O persoan fizic deine n Bucureti n zona C, rang III un apartament situat ntr-un bloc cu 10 etaje i 20 apartamente cu o suprafa total desfurat de 120 mp. Coeficientul de corecie pozitiv este 2,40. Cladirea are o vechime de 50 de ani. S se determine impozitul pe cldire. Rezolvare: Valoarea impozabil = suprafaa total desfurat x valoarea impozabil unitar x coeficientul de corecie a valorii impozabile unitare. Deoarece apartamentul se situeaz ntr-un bloc cu mai mult de 3 etaje i 8 apartamente coeficientul de corecie se diminueaz cu 0,1. Valoare impozabil =120 mp x 806 lei mp x (2,40 0,1)=80.600 x 2.3=185.380 Impozit pe cladiri = 185.380 x 0,1% = 185,38 lei.