Sunteți pe pagina 1din 160

Mihai BESLIU

Alexandru NISTOR

Editura 'APIMONDIA
.
.. . .

..

.
-

1992

.,

..

.,

..

, . , ..-. + ; ; .
>"l-h ;; ;' .

: ; '

,-

,.

.j:i

...'i-(..-

.,
?

Coperta ~cateriAa CIUC

C R m T E R E A ALBINELOR Mihai BE$LIU, Alexandru NISTOR Bucure~ti, 1992 Toate drepturile sint rezervate Editurii APIMONDIA

ISBN 973-605-005-X

f n dezvoltarea apiculturii sfnt cunoscute patru perioade : 1. Vingtoarw albinelor s5lbatice - perioada cea m lungd, Qntimpul i clireia omul primitiv s-a obipzuit sii dobQndeascii mierea din scorburile copacilor qi d i n criipiiturile de sttncti, in care in acele timpuri albinele E i cllideau cuiburile. $ 2. Apicultura h ;nmburile copacilor (scorburi artificiale, stobite fn trunchiul copacilor) - in acest fel, oamenii au trecut de la sistemul primitiv de folosire a albinelor la organizarea unor adiiposturi pentru cuibul cu acestora, siipind scorburi 'in trunchiuri de copaci pe care ti Qnsern~uru ctte un remn de proprietate dfstinctiv. fn acest caz era necesar +5 un oarecare inventar : scripeti, fringhii, instalatii de apiirare Qmpotriva ur~i109.. Interesele stuparilor erau aplirate de lege. Pentru distrugerea copacilor cu asemenea scorburi, ,,Statutul lituanian" prevedea pedeapsa cu moartea, iar fn Prusia veche cei care Qnciilcau legea pliiteau amenzi foarte grele. Perioada dintre secolul a1 X-lea @ Qnceputul celui de a1 XVII-lea se caracterizeazii prin dezvoltarea cre~teriialbinelor QnSCOTburi h Rusia $i O Principatul Moldovei. n 3. Cre~tereaa~lbinelori stupi primitivi a apdrut atunci cQnd oamenii n s-au deprins sii construiascii singuri adiiposturi pentru albine buduroaie, scorburi ~i trunchiuri scobite, care se agezau pe pdm'int. Acum apare cuvintul ,,vatrii de stupinii", locul degajat Qnpiidure pentru amplasarea trunchiurilor. Tehnica cregterii albinelor era primitivii, t o t u ~ i oamenii aveau notiuni de ademenire a roilor la noile adiiposturi $i de ingrijire a albinelor pe timpul iernii. Odatii cu trecerea la creqterea albinelor Qnbuduroaie, oamenii au dobhdit posibilitatea riispQndirii albinelor $i Qn locuri Qn care acestea nu existaserii mai Qnainte. 4. Apicultura moderng a cliplitat un fnceput abia dupii aparitia a trei inventii. In 1814, in Rusia, P. I. Procopovici a inventat stupul demontabil cu rame. Datoritii aparitiei stupului cu rame mobile a fost posibilii $i inventia fagurilor artificiali a lui Johannes Mehring O Germunia Qn n 1857. S-au creat astfel conditiile de fortare a albinelor sii construiascii y celule corecte . i faguri drepti. In sfQr.yit problema extractiei mierii din faguri, fiirii a se recurge la distrugerea acestora, a fost rezolvatii de maiorul Qn retragere ,al b r m t e i austriece F h n z Hruska - el ca .inventat Qn 1865 extractorul centrifugal. fn acest fel, la sfQr@tul rsecolului a1 XIX-lea au apdrut toate descoperirile $i inventiile de principiu care au slujit apoi ca bazd de dezvoltare a apiculturii moderne contemporane. In timp, apicultura a ciipiitat Qntara noastrii o largii riisptndire. Ea este astdzi una dintre ramurile importante ale agriculturii, inclusiv a celei intensive. C u fiecam an, k Moldom dapiitii l importantli tot m mare folosio i rea eficientci a d b i n e l m .in polmizarea culturilor agricple entontofile. S-a stabilit Qn mod +tiim#ificcii albimele melifere realizeazii 80-90/0 d i n mwnca de polenizart: a plantelor cultivdbe, restul riimfnQndQn simdnu insectelor sctlba-tice : bond&, viespi, albine solitufle, gindaci, flzotu.ri, m u ~ t e etc. ,

Experienpz stupinelor de stat ++ cooperatiste a dovedit cii acolo unde se folose~te o agrotehnicii superioarii g i o b u d organkare a dirij&rii albinelor in polenizarea culturilor e n t o m f i l e , recolta in multe cazuri creqte cu 2540/0 $i chiar mai mult. Aceasta inseamm? cii o mare parte din productia agricolii obtinutc anual este realizatii datoriM muncii de pdenizare a albinelor. S-a stabilit cd in fermele care culttvii pe suprafep mari specii entomafile (Eivezi, floarea-soarelui), veniturile p o venite d i n surplusurik recoltelm datorate pleniziirii cu ajutorul albinei lor intrec de m multe wi contravaloarea mierii, cerii $i a altor produse obtinute de la albine. Planurile de perspectivii pentru dezvoltarea fermelor prevdd o continmi ldrgire a suprafetelor de pomi g i arbtqti fructiferi, culturi de floareo-soarelui, serninceri de lucernii $i de alte culturi, precum $i creqterea productivitcitii lor. Iar aceasta solicit6 imbuniitiitirea bazei furajere k republicti $i o m eficientd folosire a albinelor pentru polenizarea culi turilor entomofile. Albinele stringind din florile plantelor sucul dulce - neckrul, formeazii din acesta produsul alimentar aparte mierea, care define extraordinare proprietdti dietetice ~i terapeutice $i care se deosebegte prin calitciti a p r t e de gust $i prin aroma pllicutii, specifid. ifn acelagi timp, mierea face parte dintre prodtdsele cu (valmre caloric6 ridicatii. Secretatd de glande speciale ule ,albinelor, cema este f o h i t l i la cldditul fagurilor. 0 parte din ceara de albine obtinutii in stupine prin prelucrarea fagurilw vechi $i a altor resurse de fckwii, se foloseqte tn multe ramuri ale economiei nationale. Deosebit interes prezintii pentru tara noastrti $i celelalte produse specifice ale apiculturii - propolisul, Mpti~orulde matcd, polenul, veninul, apilarnilul,. folosite in scopuri terapeutice. h dorinfa de a se dezvolta mi mult apicultura, pe ling6 Ministerul Agriculturii gi Alimentapei s-a format Asociatia de productie gi comert ,,Apicultura". Rolul ei de .bazli este stimularea $i ajulorarea proprietarjlor stupinelor particulare, .colective $i &e stat t n introducerea metodelor moderne ,de kt9etinere la dbinelor $i de obtinere la produselor stupului, asigurarea cu mijloace , de,combatere a bolilor albinelor, organizarea deplascirii stupinelor in pastoral $i aprovikionarea cu faguri s r tificiali, stupi, unelte $i utilaje apicole. Experienta muncii wultor stupine fruntage aratii cii folosirea eficientti a albinelor la polenizare, precum $i obtinerea unor produse ca oeninul de albine, ldpti$orul de matcti, polenul $i propolisul pot duce la sporirea rentabilitdtii apiculturii. Pentru aceasta esle necesar sti se mtireascd substantial efectivele de familii de albine ; toate stupinele sti se autogospodiireascti, prin rentabilizare $i autofinantare. Este necesarti introducerea m i rapiclci a tehnologiilor m d e r n e de obtinere a productiei apicole. In acest timp trebuie acordatd atentie imbumitdtirii bazei melifere, tnfiinttirii d e noi stupine in gospoddriile care au nevoie de albine pentru polenizarea culturilor agricole. Realizarea acestor miisurz" va permite ri'cEicarea rolului apiculturii z"n economia complexului agroindustrial a1 Republicii Moldova.

BAZELE BIOLOGIEI FAMILIEI DE ALBINE

Crevterea productivitgtii familiilor de albine este principala sarcin5 (economicg, n.r.) a apiculturii. In acest sens, are o important5 deosebiit5 elaborarea unor metode cit mai eficiente de inkretinere a familiilor puternice gi exploatarea lor abil5 penbru p d u c t i a de miere, cear5 ~i lpentru poleniizam culturilor entomofile. fmbun8Gtirea metodelor qi htrducerea lor in practica apicol5 cer aprofundate cunqtinte in dmeniul biologiei albinei. Biologia apicol5 s t u d i d problemele de viat5 ale familiei de albine ca ale unui organism unic, precum $i fumtiile care apar %nvia@ ~i fn activitatea albinelor in cadrul familiei. Asemenea funqii &t urm5toarele :,intkirea puterii familiei prin crqterea de noi albine, roirea, secretia de cear5, acumuhrea rezervelor de hrang, iernarea, &. Toate acestea confirm5 biologiei locul de baz5 teoretic5 a apiculturii, cuno$terea ei are un TO^ hotgritor pentru practica apicol5, dind posibilitatea sH fie W i a t e metodele de m@re a albinelor $i explicarea lor. Cu d t sint mai aprofundate cunqtinwle omului in domeniul biologiei apicole, cu atit mai rrapide s h t progresele 'in crevterea albinelor. Documantarea temeinic5 a apicultorilor cu privia'e la fuinc$iile familiei de albine P ajut5 la rezolvarea cu succes a muncii E stupin5 pi la obi n t i m ~ e a d u c t i e i dorite. p

oonditii naturale familia de albine m s t 5 din d multe mii de albine lucriitmre, un mum% mace de trintori pi o mate5 - genitoarea familiei. Matca - unicul individ femel h familie, are organele de reproducere dezvoltate integral, $i $i-a p5strat instinctuI sexual qi capacitatea de reproducere. Ca $i albinele lumgtoare, rnatca se dezvolt5 dintr-un ou fecundat, dar spre deosebire d e albine atinge maturitatea sexual5 datonit5 unei alimentatii deosebite $nstadiul de larv5. Mat= este mai dezvoltat5 decit albina l u m H ~ are lungimea , de 20-2!j mm. Greutstea matcii Pmperecheate este de 200-250 mg ; Mt~ile nehperecheate cinGrew 150-200 mg. Durata d e z v o l ~ m5tcii de l ou la insecta adult6 este de 16 aile. a e g a n e l e de repraducere ale Mtcii sint a~ezatei abdomen $i cu n cit acesta este mai mare, cu atit m i bine s k t dezvoltate ovarele iar calitatea Mtcii este mai bung. In cuibul familiei de albine rnatca indeplinqte o singur5 funeie a e a de a depune ou5 fecundate $i nefecundate. Alte functii - cEdirea fagurilor, secretia celdi, adunatul hranei, apg-a cuibului, ktinirea larvelor matca nu Pndeplingte, Tofi

indivizii, membni ai familiei de albine, sint crescuti din o u a e depuse de rnatcii : cei femeli - din ou5 fecundate, cei rnasculi - din o u i nefecundate. Matca depune oui fecundate ~dacia fost PmperwheatB. lmperecherea se produce in momentul atingeI5i maturitiitii sexuale gi in ~ d i t i ifavorabile ~de mediu. I3.e obicei mBtcile ies la zbor 2 a 7-a-a n 10-a zi dupi eclozionarea din botc5. Dac5 matca nu se imperecheaz5 timp de 30-35 zile, igi @rde capacitatea de hperechere $i rimine neimperecheati (devine ,,st5tut5", ,h.red.). 0 asemena mat& depune mumai o u i nefecundate, din care vor iegi trintori ; ea se nume~tetrhtoriti. Cit timp matca nu a atins maturitatea sexualii, greutatea .& scade fat5 de cea initiaili, ceea ce comtituie un avankaj in momentul in care iese la zbor. ltnainte de zborul de imperehere propniu-zis matca face citeva zboruri de orientare. Matca iese la zbor 3n orele ~rinzului, timp linQtit, cu temperape turii peste 23C gi cu urniditate atmosferic5 redus%. Aceste m d i t i i sint favorabile gi zborului trintorilor. Actul imperecherii se ,petrece in aer la in5lpxni- intre 10 -$i 35 m de la sol $i se prelungevte cca 30 minute, matca abul;ind cu o vitez5 de Fnii la 30 kun/th $i inderp5rtindu+e de situpin5 ping la lcca 7 km. Uneori se poate dep5rt.a qi rnai mult, Cimd iese la z b m l de imperechere, matca eman5 m mitosl specific, m e atrage -tr&to&. Mirosul specific este ernis de glandele ei mandibuker S a stabilit c2i in mod obignuit m5tcile se impmcheaz5 cu p i cmulti trintori. Uneori ele ies la zbor citeva zile la f i d $i se lmperecheaz5 cu trhtori diferip, de reg1115 cu a& care zboar5 maii iute $i sint mai bine dezvoltati din p m c t de vedere fiziologk. Acest mod de imperechm are un rost biologic important, in acest fel realizindu-se seleqia natural5 a trintorulud-copulator, in mare mBsur5 evitindu-se consangvinizarea. DupB umplesea sprmatecii cu sperma tfmtmilor, z-eflexele legate de zborul de impereahere se anihileazii ~i matca nu mai i e k din stup pentru imperechere. fn sperrnatec5 se pot stringe 8-10 milioane spermatozoizi. Dupg imperechere matca inoepe s5 depugng ou5 fecundate, din care vor eclozima albine lum5toare $i m5tci. Dup5 caz, m t c a depune ouii neimperecheate din care vor i q i trintori. La m 5 t d e Eiitrine num&ul de ou5 nefecundate creqte datorit5 rducezii num%ului de spennaitomizi in sprmateci. 3In tirnpul depunerii ou5lor abdomenul m5tcii creqte &tollit5 dezvolt5rii ovarelor, I care se formeaz5 qi se dezvolt5 un mare num5r de n ou5. Ouiile formate in tubmile ovigene tw din ovidu&le pereche in oviductul median la cap5tul ckuia se afl5 orificiul spermatecii, dup5 care urmeaz5 vaginul. fn momentul depunerii oului matca f$i coboar5 a M m e n u l in cdlula de lucrgtoare, unde acesta atrimge peretii celulelor, atingere care provoac5 sl5birea unui rnqchi special circular, fapt care permite ieyirea spermei. In acest fel se fecundeaz5 oul. Dac5 abdomenul m atinge peretii oelulei, aceasta putindu-se intimpla doar u E celule de trintor, care au ldiametrul rnai mare decit cele cle albin5, n dispozitivul caw inchide qxrrnateca nu funqioneazg, sperma nu e s k 4 m p h 5 in oviduct $i ou5le nu se fecundeaz5.

In conditiile d e clim5 ale Moldovei, p t a m5tcilor kcepe la sfirqitul lunii -ual.ie - prima jum5tate a lunii fehuarie. La i n c e p ~ t n u m ~ u zde ou5 depuse este meinsemnat !din cauza timpului rece ?i din l cauz5 c5 albhele sint strinse in ghem. Odatg cu. inc5lzirea timpului, w n t a atinge maxima i mai-imie, d n d numgrul de ou5 depuse a h g e n num*ul de 1500124 h gi uhiar peste. Luind in considerkre faptul c un H ou cint5reqbe in medie 0,132 rng, 1500 de ou5 cintk-esc 198 rng, adic5 tot atit cit cinGre$te matca bs8gi. Pemtru mentinerea unui asemenea ritm de ouat albinele o hr5nesc intens. fn afar5 de aceaeta sint neceswe atit o cantitate sufidlentg de albhe lucrgtoare penku bgrijirea m m i i cit gi o cantitate sufficient5demiere, polen g i faguri. Dac5 se incalc5 vreuna dintre aceste conditii, I?iIhnul ouatului se reduce rapid. Ouatul se supune unei serii de dqgit5ti ale dewoltirii flamaei. Aca depind i mare m h r 5 de starea f d l i e i , de semn, de 'asiguran rea fagurilor, ~decantitaka de miere gi polen, de mditiile atmosferjce, de calitatm de ~ p r o d u c 5 t o e m&tcii$i de altele. r In perioada de ouat, matca este & permanent5 PnconjuraEi de grija mei suite de albine (9-12) care stau 'In jurul ei, cu capetele Pndreptate spre ea, la distazlw de 46 mm. Ele a t k g matca cu antenele. In daplasarea m5tciti, componen$a suitei se modific5 permanent. Matca inconjuratg de suit5 depune ou5 f 2 5 btrerupere. Pentru depunerea unui ou %rec cam 8-12 slecullde. Matca depune ou5 neoontenit. Dup5 depunerea a 20-30 ou5 ea se opre~te, suita se rnai ocmcer;treaz5 gi incepe s5 hrBneasc5 mate., care Pgi intrinde krompa pe rind spre albinele care o inconjoarg. Trompa ei'jzlh5 ilntre mandibulele albinei $i matca primqte hrani h p de dou5 niinbte. Dac5 albina nu ofer5 IZptigm, matca P i &rage repede tromipa $i se Indreapt5 spre o alta. Timpul cit g matea P i intrerupe ouaitul qi primeqte hran5 v a r i z 5 la d'ifwirte famiaii v in func* ~deputerea acestora precum $i de in-tatea ouatului. In cazul unui ritrn intens matca se odihneqte 10-15 minute, perioadg In care primqte b a n 5 de la 5-7 albine. In cazul m u i ouat rnai slab pauzele sint m i rare dar rnai prelmgite, iar cantitatea de hran5 primit5 de rnatc5 - mai mick mezmta unui numir suficient de celule goale, preg&lite pent1-u depunerea ouQor. contrilruie la mentinecrea ritmului ridioat a1 p n t e i . In acest caz matoa depune ou2e la r h d in celule inveuinate $i doar sare015 saw mai mult de 1 cm pentru depunerea oului unngtor. Cind fagurele se umple cu puiet apbpiat ca vkst5, matca trece gi 20-30 cm, uneori rnai mult, pin5 gbegte uirm5toarea celul5 goal5 uncle depune oul. S-a stabilit in conditii experimentale,.c& in 24 de m e ea parcurge o d i s b t g de p h 5 la 86 m, la un ritm de ouat mediu de 540 ou5lzi. G c 5 fagurele nu a t e luat in primire de albinele-doici (&Id s h t putine), matca poak s nu depun5 ou5 in celulele lui, aoestea fiirnd ne5 preggtik, iar suita care s5 hrheasc5 matca, lipsind. De aici se p k trage mncluzia c5 num5rul de ou5 depus este direct p m p m ~ o n a lcu nubm5rul de albine~doici din faanilk. Cihd famiJi1a se preg&tutg;te de roire ouatul se petrece En dou5 etape. FunQa rngtcii nu const5 d m En depunerea d e ou5. fntre aceasta Si d & ex*g o interactitme penmanentg. D g i majonitdea albindor

cu matca, ele S simt p r e ~ n t a f d i a este lii ~i nu au contact nivtitg in unitatea sa. Matca este segmentul de legsturg cu familia de albine, siituatie Mre se b f & p t ~ i e $ t printr-0 subst&& s p e ~ a l s , fee mmon, eliberat d h glandele m d i b u l a r e ale m5tcii. Rrezenta sa in organimul albinelm fmpiedicg dezvoltam ovarelor acestma. Ferommul stimuleaz5 functionarea glandelor la alibine, inhibg instincul care provoacg starea de roire sau schimbarea miitcii bgtrjne. M5tcile tr5iesc In medie 4-5 mi, dar ~ n t atinge maxima a pnimii doi ani de viat5 ; de aceea apiculbrii trebuie ~5 le foloseasc5 dear doi ani completi, dupi care s5 le schimbe cu alkle, tinere. 0 ex-iderg folosirea timp de trei-patru ani a m5tcilor elits. ceptj,e fi fiecare familie normalti exist5 o Bngurii rnatcg pe care albinele apreciazg. Chiar $i cind familia este pe cale ~5 moarg de fmme, ultima picgtur5 de miere este destinat5 mgtoii. Matca cu suits sa s b t indiferente atit fat5 de albinele proprii cit ~i fa@ de cele strgine. & manifests agresiv doar f a v de alite d t c i sau botai, izldifwent de familia in a r e au arescut. Acul pe a r e - 1 au, il folosesc doar in lupta cu alte m5tci. Este adevgrat, matca poate intepa uneori ~i omul dac5 este strins5 intre degete, dar numai cind este nefmperecheaa. Albinele lucrlitoare - sinit indivizi femeli, care asmenea m5lxii provin din ouii fecundate, dar care Sn stadiul de h v 5 a u primit c u mult mai putin 15ptiqor de matc5 decit larvele de mat&. Din ziua a treia larvele de lucr2toare primesc un amestec de miew ~i ptisturii. Ca urm e , organele lor de reproducere r 5 m h nedezvoltate. Lucrgtoarele nu se imperedheazg $i nu depun ou5 narmal. h melepcazuri depun ou5, nefecundak, din care ies t r i n t o z Aalbine se aumesc ougtoare. hlbinele lucr53oare se dkosebesc de m5tci printr-o serie de caracteristici ale corpului (exterioaxv) gi ale orgazlelor. interne. Albinele lucrstoare asiguirii familia cu nectar, polen, secret5 oearg $i mstruiesc fagurii, cresc puietul, m b n temperatura $i umi&lt&tea necesm5, cur5f5 $i a p h 5 stupul, in caz de necesitate schimbii m a ,etc In general ele dirijeaz5 ~i r e g l e a s via@ familiei, vi se decmbesc de nlatc5 $i de Ymtori printr-o tromp5 mai lungs. Ele a u de asemenea glmdele cerifere bine dezvoltate, auz, organe penku gust,, g&tru ap5rare - un aparat a1 acului $i acul. Lungimea corpdui a n g e 12-14 mm, iar greutatea 100 r g - i n medie ; num5rul lor vairkz5 i f amilie n n fn functie de sezon : pnimiivara, h medie phii 1a .I5 mii, vara - pin8 L la 60 de mii, iar toamna - pin5 la 25 mii de albine. Durata vietii albinelor este fn medie vara pin5 la 35 zile, iar E w i o a d a . d e toamn5 n iarng ping la 200 zile, in functie de wlumul .dqmunc5 $i de intensitatea schimburilor de substante care au loc in org&ismul albinei. Indiferent de scwtimm perimdei de via@ a albinelor, durata vietii familiei ca unitate biolo.gi& este de mai multi arnri. Aceasta prin faptul c5 alciituirea familiei de albine se irnprosp5teaza peranan@ m albine tinere, m e le Pnlocuiesc pe cele bztrine, majoritaka ecedora r5minind sEi ierneze cu matca. AIb'inele lucr5~toaredin familie .sk Ernpart ?n dou5 grupe : tinerele (Vksta 14-20 zile) formeazii grupa albinelor mezbur5toare sau de stup, care execut5 f principal muncile. din interiorul stupului, $i n albinele culeg2toae sau zbuditoare, sau de 'cimp, care in perde

timp favorabil $i in pr4zenta culesului zboar5 hpenbru stringerea nectarului $i a polenului. Se consider5 cB htr-uh kilogram sint cuprinse cca 10 mii de alb e .Pe un fagure standard, complet ampeait de albine se afl5 2,5 mii albine m u 250g . 'frintorii - s b t hdiwiz$i m ~ d i care apar in familie p r i d v a r a , $i vara. Ei se deosebesc de albinele lum&toaw fiind mult mai mari cint5resc cca 200 mg, adic5 de douB m i mai mult. Rolul lor const5 in imrpereckrea m&illor, Ate munoi in stup trinbrii nu LnderplineSc. F i e a r e familie de albine poate ore$te pe timpul verii dteva mii de trinbri, degi cu matca se imperecheaz5 doar 5-7 ttdntori. Numkul mare de trintori in s h p asigur5 o densitate mare in zbor, fa@ care garanteaz5 htilnirea lor rapid5 cu Mtcile. fin acest caz o mare important5 o are mu numai intilnirea cu matca, dar $i corncurenta dintre trintori, care asigur5 imperecherei selediv5 a mgtcilor, d i c 5 ^mperecherea doar cu trkntorii cei mai dezvoltati $i mai putemici. Dup5 imperechere, trhborele moare. Trintorii se dezvolt5 din ou5 nefecundate, adi& n u au tatB, dar au bunk p linie matern5. Durata dezvoltsrii trhtorelui de la ou la insecta e adult5 este d e 24 zile. Tri'ntorii trziesc h familie in jur de 2 luni, toamna albinele P goi nesc din stup iar peste i a r - 5 practic nu mai apar ( r h i n doar unmvi, in familii cu m5tci neimperecheate). Albbele h r h e s c cu miepe trintorii adulti $i E hgrijesc pin5 la sf3qitul ,perioadei de roire $i a1 cudesu%ui. i 0 mie de trintori consurn5 pe toat5 pevioada de viat5 cca 7 kg de miere. Trintorele mu are ac $i nu are cu ce se apBra. Nu are, de asemenea, nici glande cerifere.

Cuibul
Via@ familiei este strins legat5 de cuibul format din citiva faguri. Fiecare fagure const5 din celule hexagonale fkcare avind fund oomun cu ale altor trei oelule de pe cealaltii fat5 a fagurelui. 0 asemenea constructie asigur5 reaistentii fagurilor din cuib, perfect verticali. In cuibul albifielor fagurii s , h t de douS feluri : unii pentru me$terea puietului, altii - pentru Pnmagazinarea mierii. Groslimea fagurilor (claiti) destinati cregterii puietului este de 25 m'm, a celor ,penltru miere - 30 mm, distanta intre faguri (intervalul) este de 12 rnm, h t r e cei pentru miere 5 mm. Un fagure frnpreun5 cu htervalul ocup5 37 mrn. Este necesar s5 se respecte aceast5 distant5 in cazul c m t r u i r i i stupilor. CflluSele pentru c r gterea puietului de albine Iucr5toare au diauneh-uil 5,4 man, cdle pen~tru~puietulde tri,ntori - 6,8 mm, adiinkimea 12 mun. In celulele de lumtitoare ei cele de trintori, $i "m loleurile de prindere a f a g u d m de ram5 exist5 o serie de celde cu form5 neregulat5, numite ,;de trecere". Culoarea fagurelui proasp5t cccmstruit este deschis5, aJb5-g2buie. In continuare, pe m h r 5 ce %-I el s h t crescute mai mdte serii de

puiet, fagulrde devine mai h t i i mamniu, a p i . se Snnegqte, fiecare albin5 i e ~ i t 5 din ceJuJ5 l S i in aceasta ^mve,1i$urilecoconilor, care girt strins liipite de peretii .yi fundul celulei. M b d e de cas5 curiit?ip&etii ce;Iulei, nepermi@& Engustara acesteia. Dar fundurile celdelor nu sint cur5pt.e de c5tre albine dim care caud, pe m5sura eclozioniirii albinelor tinere, perertele median aJ fagwdui se ingr-5 tmptat. W d e r e a d i n cimrii celuleilor este cormpamat5 de albine prin preluqgirea celluilelor la partea exterioa~ti (distal5). In afaira ~rre$erii ,puietmGui, dbinele f ~ l celulde pentru insnaw ~ gazinarea mierii, in priwipal Pn portiunea superiwr5 a fagwilor $i derparte de urdinirj. In faguri, d a p & ~pentru piistrace bdelmgat5, mierea este cSkp5cit5 cu c5p5ek subtiri de cear5. fn fagurii aqezati m i qroarpe de z o a rpulrdini$ului albinele aeslc guietul. f n semn (in perioada activ5) d'bilde mentin in toat5 zoola ocupat5 cu puiet o temperatur5 de 35OC. In (partea cu hran5 hmperatura este mentinut5 la minimrum 15OC. Umiditaltea reativ5 in cuibu9 ou puiet se mentine in jur de 608Oqb. In tiUnpuJ cu;lesului putmirc, cind a+binele activeaz5 evapor~vea apei din nectarul depus h cdule, tot d e reduc umilditatea din stup, prin ventktie intens5. Scgderea temprar,5 (1-2 ore) a tmiperaturii $i a urniditgtii in cuib nu provoacii pdjudicii sentsibile albinelor. R5cirea prelungit5' 4 x 5 , sub 32"C, intirzie d m d t a r e a albinelor cu 2-3 zile ~i provoacii aparitia albinelor cu aripi nedezvoltate. Crqterea temperaturii pin5 la 3839C du~cela moartea puiebu!u~i. Albinele pot distinge temperatmra in limite de p k 5 la 0,S0Caiuind organe de simt specializate, pe ankne. b b l i a de dbine are la dispozitie o serie de activitgti, cu ajutssul c5rm-a reduce sau rildic5 temperatura orick~d?ncuib este cald sau respectiv rece. In m u J r5ildrii v r m i i dbinecle se string p e faguri intriun g h m coanpct. Cind timxpud este demtbit de caM ele se rkp3desc pe o suprafat5 dt mai mare pe faguri, ventilea25 cuibul prin migc5rik aripllor, iar ?n cam1 f n care ventihrea ftkut5 4 acest feil a t e i d i n cient5, p5r5sesc stupul ~i a8bii5En ,,'b5rirbiUin umbra acestuia, ?npreajma dini$uiiui. -,

'

lnmultirea y i dezvoltarea albinelor


La dbina m'elifer5 imdtirea are dou5 nivde. PrimuJ - indivizii tineri, care se dezvdt5 din ou5 fecundate sau- nefacundate, d q u s e de matc5. A.l doiha - familia de ailbine ca unitatte : ea se inunul@$teformfnd o nous fannillie, p i n migrarea unei prir$i din unitaka de k g , Em1pxeun5cu m a h Mtrh5, adic5 win mire. I dezvoltarea albinei melifere ca individ se evidm@z5 dm5 n p r i d e principane : esnihionar5 $i ~ ~ b r i o n i a r DeZVOabea embrio5. narii incepe din mcunen.tul derpunerii odui, fie fecundat, fie nefeamdat, iar cea postembrionm5 Pntcerpe dupii eloziunea lalvei $i eolltinlu5 $n5 la aiparitia insetei a d d k .

In condipii nomale dezvoltarea mbrionlar5 a tuituror f m d o r de *in5 melifer5 drurem5 trei d e , deviatii putmd ap5rea d m i n caad ~hiarJb5rii tempraturii. I a treia zi, din QU eolozioneazti larva. n Lmediat dbinele lucr5toare o viziteaz5 $i incep s5 o hI;2irll-5. Fiecaire law5 wte viziit;vt5 foarte firecvent de albinele doki cwe de fiecare dat5 o hr5mesc. In inkeaga period5 l a r v a 5 alibinele doici viziteazz hrva de pin5 la 10 mii de ori. Ga r m h t a hirkirii intensive l m l e de ! &in5 lucr5twire k k w & dimensitme $i ating f a psea z de dezvdm i tare un vuluun de 1500 ori mai mare d&t cel initid. R i h d de crqtere al larvei de makc6 este cu m d t mai rapid, aceasta p r h i n d o mai mare &titate Be 15ptkpr de mak5 d d t larva de lumiitoam m e inwNnd din cea de-a treia zi grime$ite un a m d e c de miere $i p&tur5. 0 cairacteristicg a a(1binei lwr5toare m t 5 ^m aceea c5 in s t d i d de lam5 ovarde ei au p3-15 h 15 tubuiri migene din care, in momenbd tsecerii in stadilull de n d i , m i r-n doar 2-3O/0. & e o newsitate t biologic5 : in cam1 piendmii m5tcii familia E i p a t e crgte o o k 5 , g de salvare, din larve de l u c r h a r e , ou condit.ila ca acestea s5 nu fi depfqit virsta de trei zi'le. Pe aceasta se $i bazeazg de dtrkl c r e r e a artificid5 a m&tciilor. Pe toaG p e r i d de dezvoltare larva n5pIrilqte de patru ori : prima oar5 - d q 5 12-18 me, a doua oar5 - durp5 36 ore, a treia - duipii 60 ore ~i a p t r a - dup5 78-79 ore de la 40zionare. DavoLtarea larvei de lua5toare dureaz5 6 ziJe, a cdei de mart& - 5, iacr a celei de trbtotr - 7 zile. Apoi dbinele c5pricesc in dull5 larva, care ihmpe s5-$i 5 g a g q a (sau cocond). Cind larva se inchide in ccrcon m i are lw Enc5 o nou5 n5pirlh-e. Acest p m e s se nume$te prenimfal $i este u& de apatitia muguxilm tuturor apendicellor, care pPn5 in ace1 moment se afl5 in interiorul tegumentului. La larva de lucr5toare acest proces se prord~ucetimp de dou5 zge, iar la cea de rnatc5 gi de tllintor - pakru. Ultimiuil staldiu ptembrionar de dezvdtare este cel de pup5 sau mimf5 : la albina lucr5toare acesta se ~prdungqte9 zile, l t r i n k a 10, iar la mat& - 6 zae. Ca exterior, h aceast5 p e r i d 6 n M a se a6eaan5n5 cu -rulibina adult& dmt- c5 are culmre aikbti, este nepigmentat5. L prima v d e r e ea se ail5 h nernbcare, nu se hrgnqte, dear respir5 a intens. Datorit5 rezervdor de hran5 acmulate in organisan are 1w forma~eatre;pht5 a tuturor organelor interne ale inseotei. Se modific5 $i ~ l o r a t i a~illpuilui, care de la g a l j h $ trecind prim videt devine i maronie-deschis $i apoi inchis. Pigmentarea incepe cu ochii, apoi capul, bracele, $i in s-it abdomenul. Dup5 berminarea t u t u m acestor p r e s e , albina lucrzttoare, m a w sau t r f n t o ~ l md cu mandibwlele c5p5celul ~i ies din ccliule. Pentm tot ciclul de, dezvolGre emibrimaa-5 $i pwtmbrionar5 la albina l u m 5 t ~ r e sint nwesare 21 zae, La matc5 - 16, ;la t'rhtor 24 aile. In tlabelul I sint indicate shdiile de dezvoltare ,ale albinei, rngtcii $1 trhbrului, de la ou pin5 la insecta adults.

Tabelul n.r I

3.
'

ou
> rr- .

OU

'

L
,

ou larvg p?fundul celdei (Incovoiatg)

r . .

4
6

lamti pb Zundul . celulei, (3ncovoiath)


19

Ua!rv& ffiunducalupe
,

lei (tncovoi&i)

, ,

15

,,
,.

9s

1%

eclozioneazH matca

Roirea

Ed8 mijimul [rtndul) natural1 de inrndtire a familiilur de al(bine prin dehqarea de la unitatea de bazii a caan jumiitate dintre dbine cu matca, proces care se pectrece de regulii in a doua jusmiitate a primiiverii, cind cuibul se m p l e cu albine $i t b p u l este calM. In aceastii perio d % in familie se cme&eaz& un numar mare de aJbine tinere, mult mai mare d&t cel m a s a r penrtru cre&erea puietului. Dacg culesul nu a inceput, nu au.de l m b cuib, fa@ care duce b xiiderea,1tonusu4ui &ivit&ii in famidie.

-9 mptqqla sara$eu m u q l n !B qamd a p !!lgl!yum B umm!xau t q !y!s -gw arnm u&a q q a ap !a!$qndlod o g h ~ s u q u ? ~ a q b ~ 3 m ad23ui a q m p j g d n a 'aJau!? alaqp n3 'guz~! ap ' a w ~ g q o p q q p . I B ~ ~ I ~301 aJE ~ W !+ S q s x m n3 ~ q 14 q ~ ~ a2Sa.w qa~ndap aqq!qm3 a m pdlnp 'a~su;ray p d ~ . ~ ~ d n p eqlgm~ ~oqz ap ~ntqad q a p u r q p S o g ~ - z ~ a1 !!mqe~acThrq! a m~mpp g q p ~ no -5snpe.I A W ~ Wq s a ~ o p q q p ea7~$!~93a 'apqmz,l. -au ?XI! 13s , a w q x a ap!$pw JF g s n p s ~ aqsa 7qnd ap a q q g w 3 q p ~ d y ? $ 9.~A.IB~~ o p q e ad a $ b n0 1 a n p p 'a!~en;rqaj !Fun1 a a ? q ~ ~ ~ 51 u - g m t q s d - a!~enm!IIunI ~@.I!Js el !asTqo ap *3e3 anoppn UE a J m '$no .XOISU.@ ~ C I g q a m a.qp ap ea&un&p paap~mo3as gwu!lms a$q!a!qm ap ! a v w p q n d ~ u u ~ ~ ! l q a m w b ~ p e a !$ FA!?^ '3a3 ~ a gnep y apedun: as aurqle ap ! a p m J .PB p n u e 1rq3!3
:a p ! d

y n u e ~nsanaapq au!qle ap !a!l!mej e S e ! ~ 'annu!$m3 ur !quoa BA as a ~ a;rdsap 'mr-9 m - u a m p pow urc-~$ulq-03 p m j !q-~wejaEou '!!qo.~ E a w d ( w u ! -& a p !6 ~ R Q U E W ap apoqaur ap ~undrqpBWapOur e.Inqln~dv 'LO1 ~ J W @ ~$!uaAaJd a?$ YS a q q !W qSa I?*>? ap '!3p.I.I W q e r q u ~ I ~ ' = p p ~ ' ) , ~113 Un apz g n ~ p ~ gdnp JE! ' g y e a y ~ ~ ~ r u r g m -au ppux o n3 '!(M -pop @ un !$a! q m d ??a$saae u r a ' ~ ; r ~ u g cu!q -Fasepx l n p @ ! E a.xm ~p g m B ~ ! W ~ S ~ B A * ~ L C ~ . a a z ' ~ l t q ~ J J J O U~n~uq!.I a~qu!a.~ !8 ap ~ ur ~s gutZ;nI g%+~p gs ' ? ~ n B q{ou g x e a p ~ p s adasuj spun 'saF I n p x b p s s aqga &elanra3capulqi[,~ap snp '.IOU ap g w o j q '3~8muaaw-eoj peoqz ~ F Q 'dmg q!uonua J un '!!.~la~d qeu!?mp q s a p q ~ u r?.IF$ y e o q z ~ I E Oln?oa $13n.1$1q '~w3a1q e 0 3 qsa ~ J I ? U I rw l y a q u ~ ~ o u o w ~ w ' In1 atapcnq.8 up gqtmwe ? l w s q n s 0 7!w a~arrrqp'mm pupsofunces ! .dn$s q rr~p!kq '!nrn!w a p ~ ~ q p e ~ a h ea f_?8q1 18 ULiOd ap $ ~ U R B J ~ lz as o ad gz& a s ' a u ~ q p apuqy[m n3 ?una.xduq =a! we^ 'e!n?seut? pxnC ur_ y ~ q IS dm~su ~ a!saw z p 'a!$drwo ?.~PJ 'dnls ap a~au!q a p u g r a aqeq ~ ~ a$uatyp! qns 'a~aunsap p$wq a.nquaI;ro ap suep un !J&~J ad m p gTnmxa $ ! ~ 8 qsod~poap pnml q ap a w q u ; a l a h q a x a ~'~J!O.I rn!z u~ . w p ap asuns IOU ap m l q 1 . q u a d qsod~pp o 1 mrr un alnm ps h u g akqapupqle '!npn!x a a ~ m i q dap ayulaug d b q q n w n3 eCaa 'q!ug~y a!j 3s arnqeg !m nu a r m '$raydp qpur 16 ~ p ~ d g m u qamd uxlnd ~ e o p aqcq;r agpna3 '!nlngw ca~F$a!gdmp ! p n q z Taqsax q b u s a ~ !!37~w a p y n q x g p . x c d ~ ~ m 11 FWUI : 3!1se;rp a p m !!q~ur q d a . p n.quad !!.1!$?8a~d Tnzm u~ .JEJ aqleolj sol a= eaq0-r a q u q n d ! ~ n s a p 3~orirlp z m : n-es ! n ~ n s a dtisdtl q .!aq~umj e a l q ~ ! q a e p ~ n 3 , - S nu a m 'qqis sap3 ap appreopad u 1 IBUI x a p ~ p q g w !F 5 . v a . ' g u p ~ g qwpux no '!OJl n q ~ dgs-eald a y p m j uxp '!3qoq J O ~ l -awd traqdp 'a.qoJ ap 133q u5 a p n ~ p p m j m e ; r l' 4 ap JOT !q

este necesars 15rgirea cuibului, pentru a nu se i m ouatul din cauza lipei de celutle libere. Prim5vama dlbinele Qi investex e n e e i a f pregairea pmtru cden sul principal, care itrebuie astfel dinifkitti hdt dezvdltarea familiei 6 se termine odat5 ou h c e p u t d culesului. Peatru aceasta se are in vedere calitatea mlitoii, tipul de stup, mmentul iinceperii mlesuilui $i durata lacestuia. Aceste crxnditii determin5 camderul lucr5rilor executa'te in stupin5 in itimpul culesului $i dup5 termionarea acestuia. fn tianpul culesuilui albinele stmhg lrezerve de hraaG mre de asigurg via@. Dezvolbrea m i 5 a puteriii f a d l i e i la inceputul anului coincide xm cu incepu~tulculesului principal. Dup5 cules i m t d t a t e a z b o r u l ~ rese duce simtitor $i albinele h c e p s5 se pregBkasc5 de iernare. Matca f$i rnai mrireqte o data fitmu11de ouat, pentm a asigura familiei albine tinere pentru iarn5, prezenp lor fiind u factor important. m Un alt moment important este disparitia insthctului de ^mmultire in urma schimbiinii conditiilor din mediul exterior. Albinele incep s5 izgoneascg trintorii $i s?i reaveze rezmele de ham5 Sntr-un anumit mod in cuib, astupg cu propolis crZp5turile d h peretii stupului. Zborul se reduce p u t m i c gi doar unele albine rnai ies la zbor, in zilele insorite. La venirea frigullui albinde incep s5 se strhgZ spre centml cuiibului, formind ghemul. Ouatul m5Dcii se reduce complet, albiaale se d l 5 .in s h r e de inadivitate. A$a incepe cea deda doua perioad5 a vietii familiei de albine - repausul reh$iv, Strinse P ghem, a~dinele se be5lzesc reoiproc in ltimpul liernii. n Partea superioarg a ghemdui ocup5 o z m 5 de miere cu care se hr5nesc albinde gi p m h consumarea &r&a ghemul se va d q l a s a in sus $i spre inapoi, spre peretele posterior. a11stupului. h cazul insuficientei miierii albiaele &-it obligate s5 se deplaseze pe fagufi i n v e c h t i , dac5 au Iw de- treqere peste leaprile superioare ale ramelor unde este rnai cald. Dac5 nu exist5 qstiuil necesar prin care ailbinele s5 ajung5 la mierea de pe fagurili vecini, p a r k din aBMne pot mwi de foame, d g i in fagurii respectivi exist5 miere. In cuib se mentine o temperaturti h t r e 15 $i 28OC ; in afara ghemullui temperatura este rnai scrizut5. Albinele nu comsumil mergie pentru i n c w e a aerdui din spatiuil inconjuriitor, ele consum5 hrana cit mali economicos. Pentru p5strarea cglduri~iinguntrd ghemului, albinele apzaite in rinduri strinse care formeaz5 coaja ghemului aproape c5 nu se mipica, rold lor fiimd de a Pmpiedica p i d e r e a d d u r i i . Ele se afilg i coaj5 un n anumit timp, dupti care h t r 5 h5ulntrul gherhului, iar locul lor &te luat de dta albine, care au fost in interior. In interiorul ghernului albinele sint m i active. Ele migc5 picioarele, mychii itaracelui $i htreg conpul, arehd in acest fel csdura n e e sar5, Cu cit kmperahra este rnai scZkut5, cu atit a~lbinelese d g c 5 rnai mdt. r La sfirgitul iernii t&mperatura P ghem se ridic5 gi a ~ l h e l e e p n h ~5 zumztiic putennk. 1 ,> I , < r s r
A

nere. i@ha

Ln amst tinnp

STUPII $1 INVENTARUL APICOL


Stupiti gi inventarul apicol formeaz5 mij'loawle de baz5 UI faranele ~i h stupine h g e n e d . Dwtimatia lor est~ orearea oonditiilor optime d e dezmltare, creptere $i qmrire a productivitiitii fmiliPor de ahine, uqurarea gi sporirea ,p&uctivitZi$ii muncii apicu&torjllor.

apse

TIPURILE DE STUPI FOLOSITI IN MOLDOVA Nu p u h considera ca ilycheiat pmcesul de domesticire a dlbinelur, dat fiiM imodul lor perfect independent de a tr5i. Dac5 m u 1 a r e q i ~ s5 dornesticeascii unele p i i de snide astfel in& cu greu se ma1 recunm in acestea s t r h o $ i i lor GLbatici, ~iltuatiaalbinelor a e cu totul t dieritii. Indiferent dac5 albinele tr5iesc h s m b u r i sau fn s t ~ p i m d u l , lor de viat5 este unud $i a c d q i . Pe meleaigurile noatstre, p h 5 la inventarea stupilor sistematici albinele erau Sntreplnute in stulpi din ilut sau in bwduroaie, in care enau irnp&bile inlocuirea fagurilor w h i , dqistarea fmboln5virii puietului gi care, hplus, nu puteau di derpLasati i pastoral. n ~ncepindcu se!cmlul trecut se praidirc5 dHpostirea dbinelor atstiel Pncit s5 se ,poat5 urmiiri viata faaniliei. Apicultond plonez Jan Dzierzon a i n c 6 u t s5 swat5 fagurii (pelutru irecolt5, ns.) f5r2 a-i disijruge, in care scap a intmdus o qipc5 sub care afibinele crqteau fagurele. Distanla intre qiipci era reglat5 cu ajutorul unor cuie bbgtute. Totqi, la swaterea fagurirlor, ajpicudtorul era nevoit G-i taie lateral $i f partea n de jos, uncle erau prinqi de pereti. Aeest defeat a fost fndqiirtat de Berilpsch, case a imvenltait rama - cwe faconjura fagurele pe .toate laturile $i care nu m i permitea albinelor sii fixeze fagurdie de peretii stupwlui. La scoaterea unei aseanenea rame, fagurele nu se m i q e a . Cunmutul apicuator rus P. I. Prooopovici a construit in 1814 primul stup din lume cu rame, format dintr-un etaj pentru cu.ib $i unul de strinsurii gi care se deschidea prin sipate penrtru ca ramde s5 p a t 5 fi m a s e mai ugor. h 1851 Ungsbroth a concqut stupul divizirbirl cu raune, care d5 ~ i ~ l i t a t caatoate r m e l e s5 fie cercetate $i 6% se determine puterea e f m W o r de albine. M este celi care a i n t r d u s distahfa de 8 mm dintre faguri pi ,pretii stwpului, iar h t r e faguri - 12 man. Stupull trebuie s5 ,rHspundB um&toarelor cerinte : 1) celox biologice ale familiei de allbine qi cuilesului ; 2) cdor dimatice ale zmei sii fie cPlduros, s5 nu albsoanb5 umezeailii, s5 aiB5 un voluun adecvat ; 3) siunplitate in construcpe, coluditii optime de ventilatie f.n timu1 deplasfirii la pastoral ; 4) mmaditatte ca manipulare pentru aipicultor, precum $i pentru Abine ,Sn aetivitataa lor. h NIoldova cel mei r%pindit #tipde &up este cel orizontal cu 20 Tame; ,de const~uctieoriginail5 (daupii V. Miiheev). Este c o m d pentru

lucru, verificarea ~i forunarea, stdmtorarea $i 15rgirea cuibului f5cind u e m d t mai u v r d&t in conpun ; este bine a d w t a t pentru pastoral . p t r u pradi'carea m o r metade a v a m t e de intretinere a ailbi$ nelo r . Conpul stupului cu fund fix cuprinde 20 rame de cuib cu dimemiunea de 435x300 m. Dirnen&uniile intwioark ale coripului &t de 800x450 man, grosimea pereilor anterior $i p t e r d o r 35 m, a celar later& - 30 nwn. Fullidul cu grmi~meade 30 mm este fixat (cu cuie) de peretii s w u l u i . In peretele anterior sint practi~catedou5 urdinipri : inferior , superior. Chpacuil are p r e t i i g r q i de 25 man. Acaper@ul $ este plan, acolperit cu tabl5. In dotarea stupului mai intr5 m set de soiniduri de &$or - dintre care dou5 cu orificii de ventihtie falosite h t w u l dql&rilor in pastoral - un perete deq5rtitor $ dou5 i d i a f r a p e , 20 rame cu disktntatoare penmanate. In stupul cu 20 rame, d5turi de faariiJia de baz5 p a t e fi Ilntretinuts, folosind geretele desp&rtirtor, o matc5 ajutgtoare p m h sporirea cantitgtii de albine in vederea cdesului ; pe iarm5, se , p a t e @5stra un nucleu cu matc5 de rezerv5.

Stupul cu 20 tame cu mugazin (proiect -Nr. 3-808-1) Alcest tip de sfup a f a t intradus la nai, din RSFSR. Conpd stupului cu fund detqabil pe bare de sulstinere c u p r i d e 20 rame de cuib cu dimemiundle 435x300 mm, grosimea peretilor frontal $i posterior 37 mm, a celor larterali - 30 m. In peretele frontal d n t practicate 4 urdini$ul-i (2 superioare $i 2 i n f e n a r e ) cu soinduri de zbor late de 20 m $i cu hchizittcmre de urdinkj. Magazinul (catul), identic ca l u n g h e gi latime cu conpu'l, are pereti inalti de 165 m. f n m a g a i n intr5 20 m m e joase (de cat) cu diunensiunile 436x145 mm. Stupul are un capac cu perepi gm$i de 25 m. El const5 din r a n 5 $i Mat. Pentm o mai bun5 ventila$ie a cuibului, i peretii superior $i n posterior a i capacuflui S n t prevgzute orificii de ventila@e, accpwite la interior cu plas5 de sSrrnZi cu ochiuri de 2-3 mm. Colturi,le stupdui sint inlt5rite la exterior cu vinclu metalic. $i in acest stup se poate h b e t i n e o matt5 de,rezerv&. Cornsuanul de materiale : xTndu~r5cal. I - 0,2111 m3, cuie 7 0,73 kg tam5 zincat5 - 10 kg, plas5 metacit5 0,52 m2; g d 0 , s kg, h t k i t u ~ i metalice - 5 kg, ulei - 0,43 kg, v v e a - 0,2 kg, cret5 0,l kg. L a acest tip este prev&zut5pin25 grsas5 in lloc de slainduri de ~pcdqor.F'hza nu inltr5 in comrponenpi stupului.

Stupul cu 16 rame, cu mag (proiect Nr. 808-5-15) Acest ti^ de stup a t e adus de m e n e a din RSFSIR @ ask cdculat (pentru 16 rame de cuib $i 16 de magazin. Funldul stupwlui, grvls de 30 mm, este fixat i cuie de corp $i lese 35 mun h afara .peretelui n anterior, formhid sdndura de zbor. G r m i m a p e r m o r anterior $i posterior este de 40 m, a celor laterali - 30 m. Dirnemiunile interimre ale COnpului $i ale magazinu'lui 615x450 mm, inSl$imea 320 $i rsspectiv 165 mn. In peretele anterior a1 stupului s b t dou5 urdinQuri inferior $i superior, cu inlchizgtoare. In w ~ p l e t u l cortpului s'int cuprinse l

16

rarme ~i o diafragun8. Magazhul are perepi de a c q i grosisne cu

cei a i conpzului (40 ~i 30 m). Capacul are pere@.i m

i de 25 mm. Capac d s t e plat $i derpiiqegte cadrzll peretilor, este f k u t din scindur5 g& r de 15 mim. Se monteazg peste corrp, telescopic. Pentm ventilatie, sub partea median5 a blatuliui capacului este intins5 o plas5 de s h 5 cu ochiuri de 3 mun, iar in peretii lakrali s h t date orificii pentru ventilatie. La acest tip de stup cuibul se amper5 tot cu o buoatil de phz5 Pinza nu intr5 in completul g r w a h locull scindurilor de @$or. stupului. Stupul cu 12 ram, cu h i i magazine (proiect NT. 3-808-5) &e alc5tuit din f w d , corip cu 12 rame cu dimensiuni 435x300 t n n doug magazine cu 12 raune de cat, p d q u r $i c a p e . Fund~lleste u, mobB $i const5 dink-un Mat montat intr-o r m 5 . Peretele anterior (frontal) d raunei q r i n d e un undiniq care se hehide cu un inchizgtor m b i l : o latur5 a ramei are un mic or,ificiu (reducerea urdin@udui), $i de ceaJaJlt5 parte un inchk5tox ( u r d i n ~ use inchide). l De peretele anterior se prinde scbdura de zbor lat5 de 20 man (Pentru collectarea acarienilor Varroa se mai adapteazh o plas5 metalicg ei un urdinb. Aceasta se monteaz5 In stup printr-un orificiu ciaJ in pantea de jos d i n s perete). ~ ~ Conpul, magazinele $i fundul stwpuilui se construiesc din &duri cu groshea de 35 mm, dimensiunile interioare ale conpului &t 450X 450 mm. La partea superioar5, peretele anterior are un uridirq cu sci~durgde zibor ~i hchiz5tor. UnghiuriGe corpului, funrlul $i lpodQ.orul sint intkite la exterior cu band5 metalic5. Capcul const5 din raan5 $i bht. Pentru 6 mai bun5 ventilare a cui'bului, in pbtile laterale ale ramei capcului, sulb blak, &nt practioak orificii pentru circulatia aerului, jar su(b nivelul acestdr orificii, pe toat5 suprafata capamIui este intins8 o plas5 metali& cu whiuri de 23 mm. Capacul este acorperit cu taw5 galvanizats. '
I

*-

S t u p l orizontal ucrainean cu 20 r a m S u p d c o d 5 dinitr-ua comp cu funrlul fix cu 20 rame standard hdte $i Iqgwte (3100x435 m), diafragmg ~i calpac. Perelii anterior o $i posterior sint incXkiti : perepi externi au grcsianea 15 m, iar cei inteniori 20 mm. Pereui laterali au grosiunea 35 mm. La partea superiax-5 a perewor laterali, in inkriorul stupului exist5 niqte actmcituri sernicirrrulare in care se mind qiipc?le cu care pe t-ul trarqpontului se imhb?lizeazg ramele. Urrlin&urile s h t practicate f perekle anten rior (dou5 inferioare $i doug superioare), precum $i unull intr-un perete latenal. Acest tip & stup se construiqte in unele raioane ale Ucrainei, de unde se aducea ~i la noi. Stupul orizontal cu 36 r a m Stupul const5 dintr-un cow cu fund fix cu 36 raune, 435x300 anun, trei pereti deslp5rtitori ~i t r d diafragxne. Peretii anterior qi ,posterior, precuan , cei laterali &t din scirud.ur5 groas5 de 35 m.fn partea de $ jos a peretelui anterior exist5 trei urdiniguri. De asemenea, cite unul

f pereGi laterali. Alcest tip de n

stup se forlosqte fn cresc5tmiile de rngki. htr-un stup ,pot f i intretinute familia doic5 p r m m $i cele rnatemii ~i tpabern5, ca f m i l i i ajutfitoare.

STUPUL MULTIETAJAT

Axeast; grupg include toate tipurine de stupi cu dou5 sau m d t e coqmri de cuib.

Stupul c u patru corpuri (proiect Nr. 808-5-1) In alciltuirea sa intr5 patru conpuri. Fiecare corn cu~princledte 10 r m e cu dimensiunea 435x230 m.Acast tip de stup a dat bune rezultate h stupinele j m e sLa practkat tehnalogia indmtrial5, in care n pentru 15rgirea cuibului gi recoltarea mierii apimltorul lucreaz5 nu cu rame separate ci cu colrpuil i * n. I acest caz munca de intretinere a n albinelor se sianrpliific5, iar prductiwitatea muncii sporeate vizibil. Pentru intretinerea albinellar in asernenea stupi este necesar ca la inceputul cuilesului s existe deja tot mmiplatul de faguri. B In Mddova acest tip dq stup nu s a r&&ndit, totug a t e c5utat de apicultorii amatori. Multi dintre oei care au deiprSns folasirea s-ului cu 4 corrpuri obtin rezu1t.at.e bune $i in canditiile reipublicii noastre, dar mai r n d t d d t h cazul altor stulpi niveld cunqtin{e'lor de bidlogie a a1;binei ~ide tehnicfi apieor15 trebuie d fie foarte rklimt. f i n d u l s.tupului este mobiil, foxmat din brlat k a c h a t de trei $ipci laterde p a s e de 35 mun, dublat pe m e p t r u laturi cu bare de leann. Blatul se monteaz5 cu 0 mik% kdlibx-e h, p o r n i d de la bara jos din spate spre cea din fats. h fat5, de barele laterale se prinde o xhdur5 de nbor rabatabilq care fnthnrpruil trampp-tuqui se trece din Ipozitie orizontal5, la vertricail5 inohidmd perfact urdinQul inrfyior. Fundul are un Mot cu s e e t i m a de 20x20 rn En care este practicat un u~din~iq lung de 100 man $i Pnalt de 8 nun. Prin indqp5.x-tarea blacdui, undinivurl se deschide la 375x20 m . Conpurile dint intemhianbabile, cu peratid m de 35 m In i . perekle anterior fiecrrre conp are un udin* superior. Em&iunile interimre ale coqului sint 375x450 nmn, ina+ea 250 m. Podiprull const5 din 5 scindurele mite intre dou5 rame. h caz de nevoie poate fi folasit ca pcdiyr derqp&titor, intre co~lpuri. In cxnr-npletul stupului m intr5 un pad $i raana de ventila$ie, folosit5 f timpdl t r a m p r t d u i . i n Capamd este plm : acolpeCri$u'l se face din scindur5 de 20 m, iar rama din e d u r 5 de 24 mun. L5tknea r m e i - 105 mun. C o n m u 1 de materiale : scindur5 - 0,265 m3, cuie - 1,5 kg, 014 - 0,16 kg, gas5 de sTm5 - 0,22 m2, ulei - 0,134 kg oxid de zinc - 0,243 kg, v o w 0,136 kg. Stupul cu patru corpuri a e adus in Moldova din diverse regiuni t ale Rusiei. Stupul c u doud corpuri (proiect Nr. 808-5-14) 'Shpii de acest tip se conrfectioneazCi cu fund fie fix, fie mobil. In completul lor mai intr5 : oorpul al doilea, podul $i capacul. Grosimea

perewor - 37 m.Pentru o mai h a r e rezistentti, currpurile au imheieturile intfirite cu vinclu meblic. Pe peretele anterior, conpurile au cite d m 5 uidinkpri cu scinrduri de zbor. Urdin&uril&6e inchid cu hchiz5tori mobile, Dimensiunile interimre ale conpului - 4 5 0 x 3 3 0 mun, groh e a - 37 mm ; fundul are t partea de jos bare de siprijin late de n 50 m, inalfe de 37 m $i lungi de 575 mrm. Conpul'doi are aceeqi constructie cu primul, d a r cii in peretele anterior are un singur urdiniq. ffntilthea petiiior corpurilor este de 320 m, lungbea pereflor anterior gi posterior - 488 m,a celor laterali - 524 m, grosiimea peretilor - 37 m Fundul unubil constti din blat $i rams. fn . qipca din fat% r m a are o degajare a r e se inchide cu un fnchizstor mobill. Saindura de abor se p r i d e de $igm din fat& Podul a t e fticut din scbduri groase de 25 man, unite h Wcuri $i inttirite cu coltare metalice. Servqte la formarea unui spatiu deasupra rarndor i t b p u l n traneportulwi, precuun $i pentru rnontarea hrtinitoarelor sau a d t e l u tdm. Capacul const5 din dteva schduri groase de 20 mrn @ o rams cu liitimea de 55 mm. In partea s~1pericrar5rams are orificii de ventilatie. Ca[pacul a t e inyelit cu tablti, i r in interior are plasti de sinm5 a cu ochiuri de 3 m Dirnensiunile exterioare ale caipacului sint de 5 7 0 X . 5 7 0 x 7 0 m. Dirmensiuniie ramelor de cuilb &t 4 3 5 x 3 0 0 rnrn, atit b corpd de jos cit $i i cel de sus. n Stupii-nucleu (ad6posturi de nuclee) Sint folositi in cresctitoriirle de mgtci. h acegti stupi se intre@n nuclee, in care msbcile dozioneazti, s ^hperecheazti $i incep ouatd. e Rams este 112 sau 114 din cea nonmalg. Se pot adFposti dte 4--6 nu-clee desp-te intre ele, cu undini;Surile indreptate i directii Werite. n Stupul de observatie Acest stup este desbinat unmtiririi $i stdierii prweselor vitatle ale familiei de albine qi se prezintg 3x-i fonrna unei cutii cu perevi subtiri, fin care ink% paplatie de dbine pe 2 - 4 rame, clkpuse ink-un o singur plan. Peretii laterali sint de stidti, iar cei anterior $i p t e r i o r - &n lernn. Peretii laterdi din sticlti se acolperg la exterior cu a p a c e mobile - In balamale - care se dewhid d m pe t h p u l observatiei. h l i s p amtor caipaaoe, dbinele acgperti peretii de sticls cu propolis qi cearti, abservarea devenind iunposibilg.

Pentru siporirea pductiviti%tii muncii apidtqrului, dotarea stupinei cu inlventarufl~i instrum&tele necesare esk hottiritoare.

WVENTARUL $1 UTILAJUL APICOL

h timpul controlului hmiliei de dbine se folosesc urmiitmuele umlk : Afumcitorul - follosit rpeolitTu h @ t i r e a ailbinelor. Acesta canst5 dhtr-un cilindru metallic cu peretii dukdi, cu fundul cu oriifkii $i foale. fn interim1 cqului afum5torului se pune rnaterialul fumigen care prin a d e r e f b 5 flacAr5 emite mult fum. Cu ajutorul foalelor Eumul este &rainat in formil de j t Pentru o b u d funci+onare, gr8txml e. fu?tdului $i mai ales e l a1 capacului trebuie curGIate regulat de diepn u&

Masca - folosgte la a@r-a fepi $i a gitului de injkpaturi. Se confectimeaz5 din retea de tun n e w $i pin& subtire. Masca lwbe necesar5 fiec5rui apicultor, ajutindu-1 &m z e atent $i 1-tit. l ui Dalta apicold - ou ajutorul e se 1deplaseaz3ramele, se desprind i magadnele $i corpurile, se cur5W rrameile de mar5 .$i propolis. Lddita pentru transprtul ramelor - este neoesar5 cind wrnele cu puiet sau cu miere trebuie scoase diol stup pentru control sau mutate. Se construie~tedin material u p r (placaj) gi in mod obiynuit cuprinde 4 - 4 r w e . Se a c o p r l au un c a p . Lungimea 455 mm, 15timea - 235 mm ~i inaltimea - 320 mm. Imbrcicdmintea de protectie - este necesar5 tpntru luoruil cu albhele. Cel m i potrivit este com~bimezonul sau halatul lung. Hainele de lucru ale apicultodui trebuie s5 fie curate, de culoaw d e s c k i i q i fk15 drm. Cu~ca pentru matcd - serve9te p t r u imlarea temporas5 $i p n tru rtnansport, ,d~easemenea penltru izolarm m5tcilor $i a botcilor inai n k de dozionare. fn placa metali& din partea de sus se lasg un orifiaiu pentru introducerea boljaii c5pguite. In cazul 'in care in c q c 5 se introduce o matcg, orificiul se a t u p 5 cu un capac mobil. H r m pentru matcB se punt@ intr-o adincitur5 facut5 "m lnteTior intr-un dop de plaslem. tic sau ~ d e Cdpiicelul pentru matcd - serveqte lia aooperirea rngtcii, pe fagure in mzul introducerii ei. Eisb rf5cut diintr-o ranG din tabla zincat% p l a e meDalic5 $i W i picioare acutite cu care se fixeaz5 ~pe fagure. Driametrurl &Hceluhui - 141 anm,b5ltirmaa 16 mm. Gratia despcirtitoare - se f o l o q t e la separarea mei pZqi din uuib h scopul ingrsdirii oualmlui mstcii, sau pentxu orgainizam imlaborului in aazul cre~teniide miltci. Gratia se executii din tab15 sau lemn, plastic, sirmil cu dimensiunile orificiilor 28 )< 4,4 mm. Dimensiunile gratiiei 448 X 250 \mm, g m t a h 200 g. Cea mai comod5 v a ~ h t este cea din sirmil. 5 Capcana pentru trintori - se execut5 'dintab15 de otel subtire, zimcat2, o gratie desp5Ptibre $i o gip& de Iemn. Ee qipc5, care imparte capcana in dou5 sectiumii, s h t fixate 10 pihii din sirm5 de lotel pentru i e $ h trinborilor. Pe timpul zbrului a h v . a1 aoestora, capcana se monteaz5 pe wfndun'a :de a b r cu d i c i ~ u t l iegire spre urdide ni+d inferior. Prin p a t h * despwtoam albinale drkulA liber % .amI

bele semuri, La terminarea zbnrului trAl.lnrborilor,se scaate. C a p m se folosqte rnai ales la familbile dab productive $i la d e cu defecte. Razul - se folose$te p e n b curgtinea fmdurcilor de stupi $i s t e f o m t h1tr-o lam5 din o p l dnox $i un miner de lemn unit cu lama printr-o tij5 indoitii. Hrliniloarele - servesc la adminiistrarea siropului de zah5r. Oele mai c o m d e sint cele din lemn 'in? form5 de cutie, mmitate deasupra cuibului. Foante r5sphdiit este qi h r ~ ~ u l - r a m & . Pentru ca ahbinele EG nu se inece in sirop, hr5nibaavle s k t prieviizute cu pluOiitoare din lernn. Hr5nitaarele se fac din plaaj. Se intru>duc dup5 ramele de cutib m&rgina$e. Unit5tile produc5taam d e inventar apicol furniaeaz$ hraitoare din tab15 alb5 p n k ~ u 1 qi 3 1 s k q , cu spatin de trecere 1 a dbimelm spre hranii. In cam1 apz5rii hriinibrului deasupra mmelor, spatiile ,de t m r e se a~eazHt r m s w m l fat5 de rame, pentru ca al&le s5 aiM acces la hrm5 din mai multe inkrvde. Hrgniboarele se amper5 cu capace metalice. fnchizcitorul de urdinQ - constii dim d m 5 pl5ci de a l u r n ~ u sau de babl5 zincat5, m a fix5 $i alta mobiE, cu orificriri de trecere pentiru adme. Cu ajutorul Inchiz5bruhi undhiqul poartR f i modificart (strimtarat), se poate Teri cuibul de p5tmndwea En cuib a m a i L o o : in perim& de toamn5-iarn5 pi se p a t e (inuhbde complet in cazul trallsportului. fn shpin5 este necesar5 d e asemezlea o lamp5 de benzhi5 pentlu dezhfectam stuptilor, o perk sau pan5 d~ giscH pentru mgturarea a binelor, termornetre $i psihrometm penh-u m 5 s u r m temperatunii r) a umidiGtii aerului.
INVENTARUL PENTRU DESCAPACIREA, EXTRACTIA $1 PASTRAREA MrnRII
r

Cutitul apicol - se foloue$te pentnu descEp5~6reaSagurilor inaintea extractiei mierii ~i se executA din o p l inox. CuQtul trebuie & fie bine asoutit, p t r u a nu distruge mlulele hgunilor. In stupinele mari industkile se folosesc cutite vibrakere electrioe, precum $i cutite in~5lzit.ecu aburi. Fiecare l u c r E h trebuiie s5 aib5 dte dou5 cutite, oare snmtinalzite pe 'rind ~i f olosrita la l u m . Furculi~a apicolii - se folosqte la bdepgrbarea dp5celelor dre pe celulele fagiurilor cu miere, m t e de a fi introdu$i in extractor. Furculita are numeroqi dinti lmgt, snxbtki $i a m t i t i . h tiunpul lucruBui ea t m h k f m c m t cur5Pt5 de cearii qi milere. Masa de desceplicit m s t 5 &tr-un b z i n din tab15 d e inox, dou5 case& cu fund d n plas5 de sirmii $i un robin& de acurgere. Xe moni kaz5 cu o inclinare spre robinetul ~descurgere. Pentru fixarea namelor in kimpcul dac5p$icirii, rnasa are dm5 bane transversale cu o swie de ace. Valumul utill a1 bazinului 190 1. h fiecase c&5 se pot introduce cite 15 rame. La m 5 pot lucra dcxi lucr~t0ri. s Lungimea mesei 324.7 mm, I5timea - 600 rnm, hidtinma - 856 mm, gmutatea 37 kg.

Centrifugele. Fabricile de h v e n t a apicol produc extnaotoare de diverse tipuri, de capacitiiti de la 2 la 50 rame gi calcuqate pentnu diferite stuphe sau ferrne. Miesea e& extras5 cu ajutorul forwi e n trifuge, dezvoltatg in urma rotinii fagurilor h juml axului bazinului. Centrifugele sint f e tangentiale, fie radide. h cele tangentiale i fagurii jse ageaz5 in v e d m a extracpei cu sup&@ pe tangtnt5. Mierea este a.runcat5, [prin invintirea intr-un sens, doar de pe suprafata fagurelui indreptatii spre pewtele bazindui. Pentru extragema mimii de pe oealaltii suprafa@, fagurele trebuie intors ou 180'. fn cellrtriifugele radiale rameie se qeaz5 de-a lungul razelor bazkdui (cu lcapu~~ile superioare spre peretele a m t u i a ) iElr mierea este anuncati simultan din ambele fete ale fagurelui Centxifugele radiale ouprind in acela~ibimp citeva zeci de rame gi intrec cu mult h productrivjtate pe aele tamgenpane. Se fabric5 $i e x t r a h a r e universale, radhl-tangentiale, " care I mierea poate fi extr& @ ambele sitstme. Aceste centrifuge cuiprhd pe tangent5 24-32 rame de magazin (rame de cat) san~4-8 rame de cuib. Centr6fjugele sint formate d n hik, ?tor, reductor, barele transi vlersak, semicapace, mbiinet pentru evacuama mierii, casete. Bazinul extractorului rad.ia.l electric pentru 50 de r a m se fabric5 din tab15 de hox. Bazhele celorldte tipuri de centrifuge se fac din taH5 de aluminniu. M t r i f u g a electrid radial& p ' t r u 30 rame p a t e m @ n e conmmitent 50 rame a 435 X 230 sau a 485X 145 man, sau 25 mme a 435 X 300 m. Produotivirtatea o r a 5 a centrifugii &e de 75-150 rame. Se recornand5 pentru unitstile CIU stupi rnari, care organizeaz5 e x b c tia Ja sediul gospodtiriei. *nifugele univemale radial-tangenpale se fabric5 atit cu actionare el&c5, c%tgi manual%. CenWuga electric5 M-4/32 RE este ca1culat.Z pentru centrifugarea concomitent5 a 32 wme de ntagazin avzate radial sau a 4 rame dispuse tangential. Centriruga M-4/24 R actionat5 r-mmvall cuprinde 24 name'de cat sau 4 r m c de cuib, tangentiall. Productiivitatea - 60-70 rame distangential, 120 rame de c& *use radial. Cenhridugele rtangentiaile cu actionare manual5 s fabric5 pentriu 2 4 rame de cuib qi sint dese tinate stupinelor mici, neelectrificate. h fiecare caset5 a mtrifugii cicte o ram5 de mib mu d m 5 name de oat. se Centrifuga pentru 2 rame M-2 R are dou5 m e t e m;tative, in fiiecare ouprinzind cite o ram5 d e cuib sau dou5 de cart. Num5rul de rotatii, 160-180 pe minut. Ca productivitate, o egalead pe a d& pent m trei rame. n Centrifuga cu twi rame M-3 R are trei m t e , f fiecare put%ndu-se pune cite o ram5 de cuib sau b u g de cat. fntr-o tor5 de h m u se pot extrage cca 40 faguri de cuib. Nurn5rul de ratatii ale rotorului 160 pe h u t . For@ neoesarii h m h e r - 2,5 kg. CenMuga pentru patru Tame M-4R a m patru casete r o W w cu ~ d i r n d u n i l e430X 320 X 50 mrn. fntr-o or5 de lucru, cu aceasti

centrifugg se p a t e extrage miellea dim 70 faguri de ouib. Vit~nza maxims dezvoltag - 160-180 ratatii ale mtomlui pe minut, la o fort5 dezvolbts pe miner de maxim 2,5 kg.

ReguliEe de lucru cu cei&-ifugele Imahte de inceperea lucrulrui cu centnifuga, trebuie s t r i m toaw ~uruburile se fixeaz5 pe t a p i de lemn $i se ancoreazz solid. Dup5 : introducerea rarnelor in aasetele extractbanelor tangentiale este necesar de u ~ r d r ca leaturile hferimre s2 se mi$te doar fnainte, tnrtrucit t celulele fagurelui sint cl5dik cu o mic5 Pncliatie spre leatul superior. In acest loaz rnierea este aruncat6 mai q o r din oelule $i fagurii m se u sup. Lucrind cu oentrifugele electrice tnebuie a n t gliij5 de rnkunre de pmkcve a muncii. Bazinul centrifugii t-buie neap5rat kgat cu p m M . Filtrul pentru miere - se folose$rte pentrb curstarea mhiii de buc5tille de oearr2 $i de resturi de albine c5zute in miere in h p u l extra%iei. Filtrul const5 & h u g sectiuni mmtate solid m a intr-altia. Diman50:ude ochiurilor plasei seqiunii superiaare sint de 2 mm, iar ale =lei inferioare - 1 mm, pria aceasta filtrarea fichdu-se rnai sever. Pl&e filtrului aru forma unor wgrnente de sfRr5. De filrtru este fixati o ram5 mobils, cu xol de startiiv in mommtul t care filtrul n ye lageaicl pe vas.

VASE PJ3NTRU TRANSPORTUL $I PASTRAREA MIERI.1

V w l e penbu psstrare lau capacitatea de 50 kg miere ~i se fac din o p l de riolox, iar w e pentru transdin tab15 de ~aluminiu.Forma vasului - cilindric5, cu douii m e r e mobile. Capam1 I d5 intr-o W pa*, se ilnchid'e cu un sistem de h ~ b h ! i d especial. Inainte de a f i ~ umplut, vlasul se spalg au a@ fiebin& vi se usu&.
INVENTAR PENTRU PRINDEIREA (f NSf RMAREA) FAGURIWR ARTIFICIAL1

Perforatorul apicol - w folpentru ggurirea leaturilor laterale ale rarnelor. Se p a t e hlosi atit penrtrd rame simple cit ~i pentru acelea ou distantatmare permanenbe. Im cazul gsu~iriiramelor sirnple, TTI 1+ul perforatorului se aqeaz5 mi in;tii un didamptor metalic. Spre a fi g5uriitZ, speteaza lateral5 a raunei se aqeaz5 Y 15carjd perfon r a b u l u i ~i se\ apas5 Lin pe minerul acestuia. A p i m h r u l se aduee in pozipa initial5, se scoate speteaza $i 4n lmul ei se pune o alta. Perforaborul se fixeaz5 solid cu ~ u m b u r ide o baz5 solid& n h m 1 trebuind s5 f i e indreptat ,spre l u d t o r . (A se eviba r5nirea degetelor). La rarna de 435 X 300 mm se fac cinci mificii simurltan, h cea de 435 X 230 rnm patru. S 2 m pentru tnsirmarea ramelolr : se mcomandZi s i m de owl cu dimnetnu1 de 0,5 mm. Se livreaz5 Tnf~uratZipe mosoolre metalioe

de 250, 500; 1000 g fiecare. fnainrte de lucru mosorul cu skmA se fixeaz5 ink-un stativ special. Arcul stahivului trebuie sii f i i permanent sta"ins (apgsat) pe spirele sirmei, p t r u a nu o 1 & desf5pu-e qi s5 s se i e 5nmce. La terminarea lucrului capiitul s A m e i se leag5 dim nou. Cu un momr de 250 g se insirmeaz5 cca 65 rame de cuib a 435 X 300 unm, cu c.el de 500 g - 120 rame, 1000 g - 250 rame. Calapodul - se foloueqte iplentru prbderea fagulre1u.i artificial. Se execut5 din scindur5 g& cle 18 rnm, iar pemtru 'lucrul cu ramele far5 umma$e distantatoare - 12 mun. fn pamka inferim5 a scrzldurei se bat dou2 traverse care trec de rnarghile ei cu 25-30 mm qi servesc ca sprijin p t r u Tame. hngirnea ca1apodulu.i 4;0 mm, l5timea 260 mm, Pintenul combinat se folosegte h primderea sirmei in fagwek art f c a & mniditiile stupinelo~far5 surs5 de curent electric. P i n h u l iiil const5 dintr-un cilindru rizat, Q mtip raai dinwti c i 0 .tij5 metantla q le Pentru ca pinknul s5 mu sar5 d e pe sirmii, pe w t u l d i e i este i. practioat un q h t u l 3 lateral. L5time.a phtenului 220 mm, diametxul cfiintdrului - 14 rnrn, diametrul rotiRi - 25 mnq. ,Pentru lucru s i e n c5lagte fn ap5 f W astfel incit s h a intr5 mai uqor in cearil, S 4 r m P n t i i m trebuie s5 aib5 ndurii d e c r a m , c 5 l d & m d,'-pinY.aul u p a t e s5ri h fagurele artificial, stricindu-1. Dispozitiv electric pentru insirmurea fagwrilor arcifidzti. P r i n k rea faguridor airtirficiadi in rame cere u~nwlum maTe de munc5. Frodudivitatea muncii apiculltorulud q k cmsideabil prin folosirea Idispozitivelor deckice. Sint r n e c e m dispozitiivul electric, un calapod $i o scindurid cu ajutorul careia se apas5 sirmele h fagunele artificial.

INSTRUMENTARUL PENTRU CONDITlONAREA OERII

Materia prim5 pentru obtinerea cerii s h t f a g d reformati, ciipgcelele Eiate la extraGia mierii, qi diferite alte our5tituri de oear5. Penku p l u c r a r e a acesrto~a falose$te urrngtorul inventar : Be Topitorul cu aburi desthat s5 topeas& fagurii directJin m e , precum $i ia oelor t5iap dim Tame ~i a oa;ic5ror altm ~surae- cear5. de F h e fomat dintr-un bazin metdic exterior, cu capac, un 1bazi.n interior ldim aluminiy o caseti3 din plasii de s h 5 , dou5 robiinete pentru e i minaflea apei $i respediv a erii, $i u n ventil de siguranw. h cazul i lucrului cu topiborul apiculbrul trebuie si u r m b e d +teat starea vmtilului de sigurant5 qi a robinetelor qi sii umble dear, ,cu 8m&nqi. Ventilul & folosit pentru normalizarea presiunii aburului- ?I intmioT rul topitodui la nivelul de maxim 0,2 kg/cm2. T o p i W se poate f* losi & stupine p t r u fierberea apei qi preggbirea sirolpului de zahsr, dezinfectia ramelor $i a inventamlui apicol m 5 m t . Topitorul cu aburi mic - const5 dim douH 8bQzirYe; ,p- interior $i exterior -, o =set5 pentru maberia prim5, capac, gwi'dg ltmane q i evacuare, douZi m?nere $i @vile prelungitorului. Este exemtat ta blH de aluaniniu. fntre pereti incap 7,5 1 ap5, irll caseti3 jlD.bg eoa 3 kg material. Timpul de prelucrare a aceski materii prime 45-60 min.

Topitorul s o l a ~ l ; ~ e iIol%e@j pentrw kmditilonarm cu! ajutorul energ e solare a mteriei prime de oeax-2 deschisii la culmre. Corpul bpiii torului se aecut.A din xc5mhri. UniGtile produc5toare de inventar apicol Jivreaz;i arm8tura 'bopiturului solar. Folmind acest tip de topitor se
o b m e cear5 de calihte supericrarg. Presa cle s t u p i d este d e s t i n d pentru pwlucrarea materiei prime ( e a r 8 fiart2) .pin presare. E t a1ciituit.A clintr-un corp de lernm, pisse ton cu mrngtur8, @Star da t m n $i m e ~ m u eliooidal. Corpul de l lemn este hMrit cu o camas5 m M c 5 . P e n h rduoerea pierdedm de c5ldur2 ~i a q t e m a productiivit8tii p s e i , h g m t r u l mrpului este inMusCi o cSma$i din tab15 de alumi!niu p e r b r a g . Volumul corpului 1 1 3 .

UTILAJE $1 INV'ENTAR FOLOGITE FEN'IlFtU PASTO-

Paleti-container pentru transportul stupilor. Se prezint5 ca o mnstruqie metalic5 suda't5, format5 din? ca&ul supefior, un suport de baz6 $i douti dispoztive de stfingere. Fiecare dispzitiv de stringere are cite 0 piuliit5 special5 $i un h n t la un capilt, prinse cu un qurub. Containerul se construigte p t r u 3-4 stupi, care sint a$ezati pe suporrt au urdhli.prile in jsceeavi d.irec@fe toti stupii trebuie s5 fie ega!h ca : h6ltime. Peste capace se qeazg caidrud superior a1 mtaiinerului $i cu ajutorul dispozitivelor de M n g e r e se f(ixeaz5lstupii i n k cele dou5 cadre - superior $i inferior. fn piulikle dkpozitivelor de stringere shlt nivte cirlige speciale de cane se iagaw oontainerul " mommtul inc5rm c5rii. Gapadtatea .i3e inGrcare a wnta,herului pemtru 3 s h p i - 400 kg, pmtru 4 stupi - 500 kg. Greuta'tea oontainerului - 30 sau 36 kg. Foloshm containerelor u$ureaz5 $i scurcteaz5 mult lucr5rile de 9nciircare-descZroare. Juguri pentru stupi. Se folosesc in periaalda deplasirii famili5lor de albine in pastoral, f5rB containere. Industria livread jag& in form5 de h z i sau imetalioe, din care cele r form5 'de benzi se msim der5 mail cornode. Cabanele apicole demontabile. Sint destinak desf5$ur5rii unor 1ucrCix-i pentru stuping ,qi adEipostiir-ji temporare a apicultorului aflat in pastoral. Construit5 cpnform p m k t d u i , cabana apicol5 are di m .m simile 4,24 )< 2,O m. fn hrberior ,late prevszut un mic ~ t i pmticu u lwuit dar uinde se pot incheia $i r m e , se pmte extrage mierea $i se pot face $i alite lucr5ri. Cabana este constnuits din panouri, care se 4 m 1bin5 u v r h t r e ele, cu guruburi. Panourile pentr'u dquunea se execut5 din scinduri de 37 mm, & pervtsu pereti $i acqeriq - 20 mm. Demontat5, c a h n a intr5 in bena lazl.Cocamioanelor. Pavilionul apkol mobil f n ultima vrerne in q i c d t u r 5 s dolosqte tot mai mult m h d a e die int&inere a albinelor i pavilioane mobrile. htretinwea perman nenG a a l b e 1 0 r in dSBmenea pvili-e reduce cheltuielih de h p de munc5 cu 25% gi, de am-, permite :

a) s5 se bansporte de ntai rn& ori stupha la surse de cules $i la culturile de plank entornofile fpentru pdenizane ; b) s5 se mentin5 un mgim opbim de fiat5 a l b e l o r i periodele n de toamn5, h r n 8 $i prim5var5 timpurie ; c) s5 se reduc5 dependen@ executM lucr5rilm de ^Irvtre*ere in fmctie $i & I conditiile meteorologice $i de alp f a M nefavcmkdi ; d) s5 se reduc5 la minimuu-n interventia in activitatea albhelcvr ; e) s5 se execute ~ c o m i h ltratmentele sanitare profiladice $i t curative ; f) s5 se fereascg stupul d e actimea dlistructiv5 a factodor ide mediu e x h m ; g) 6 se asigure conditii l o p h e de m n c 5 ~i oddhn5 apicultqului. Pavilionul remorcti - s prduce ca schdlet metalic y r , placat e la exterior cu dmduri de 10 rnm, bar h interior cu placaj de 4 mm. Pelletii $i acoperiqul sint dublati cu un stra;t de polisthn expandat gros de 32 mm. Fkmorcile se monrteaz5 pe $ash11 wmorcii pentm tractor PTS-4M model 785 A. Pavdionul mobil PP-18 e& elabwrat de Jmtitutul de Ceroetiiri pentru Apicultur5. In interior r e m o m are dou5 nivele de unit5t.i sau stupi cu d m 5 mrpuri cu dimensiunile d s 435 X 300 unm +i 1-2 magazine c u ram5 435 X 145 mm. fn stuipi exist5 zlrn apatiu sub rme, in interiarul &mia se pot m o m h ddspozitivele splecurale de colecbat acarienii V m a . Pe geretele exterior a1 stupului se prinde un ecran in fa@ undiniqqlui. VenWatia se rezolv5 askfel : ^ stupi m prin f a t e cu dimensium a 20 X 120 mm in pe~lekle dim spate, iar h pavilion pzin dou5 lmimtoare h q i cu dimezlsiunea 200 X 353) mm, in peretele din fund a1 remorcii - 200 X 700 mm, i armpdq - 600 X 6 1 mm. Pavilionul n 00 e s h inzestrat cu termmegrulatoare ~i dou5 eleutroventilatoare tip ,,Climat", cu puterea de 1 kw, $i un &~wior.

PRINCIPIILE f NTRETINEFUI $1 fNGRIJdRI1 ALBINELOR f N PAVILIOANE


Stubupii s instaleaz5 irn p a v i b m e pnim5vax-a devmne cu hmilii e de purtere aproximartiv egd5 $i cu r m r v e de brad suficiente. Rasa necomandat5 pentru neqtere - carpatima. Fmiliile ou defic5ent.e se transvazeazg in sltuipi curati $i uscati, se asigur5 cu hran8 $i se izolea25 t e h c . In cazul rezervelor de hr& insuficiente gi in lipsa culesulrui de inrtretinem coloaiile s hr5nesc cu simp, foloshdu-se h r h i e boare s u p e r i w e sau tip m 5 . fn caz de bad5 a i l k e l e se trateaz5 mnform imtru~iuniilor e t e r i n e . v Pentru deplasarea pavilionului se iau urmgtoarele m&uri : a) se fixeaz5 corpwiile $i magazirnele cu r a m m & h 5 ; b) t e deschid gurile de ventdlave ; s c) pentru mducerea dezoaijient5rii dbinelm, pavilicml se agr~eazEi Zn cemtrul w i v u l d melifer w u f i g 5 umle p n c t e de OTieoltare (copaci, t&, ek.) ;

~d)pavilionul se a$eazP cu feble laterale inudreptate spre est $i vest, iar u$a spre sud ; te) aqezarea referitoare la p c t e l e d i n a l e s mentine a-qi e in toat5 p e r i o d activ5. Unul dintre neajunwile ktm$herii dbinelor in sistem pavilionar &e r5t5cirea albinelor, pentru durn d r e k existi% cikeva solutii :
Solutii a) vopsire8 fd d o r i net diferite. (alb, albastru, galben, , p-a~) ; b) iamplasarea in fata d i n i q d u i a unei ,,verandel' 8i , -ez*a urdini~wilor inriltimi diferite ; , . la . . C) arnplasarea unor rnodele in relief diferit colorate, cu circurnferinta de 150 mm, deasupra sau dedesubtul hrdini~ului.
,

Nivelul treducerii pierderil* de ailtrine


,

, . ,, . ,
,

5 2 ~ / i . . :-: . .
. .I... , .
,

.
,,

1,5-1,7 eri:.

...,.
30%
,.

Platforma apicolii mobilii e$te destim!at5 transportului $i h t m i nerii albinelor i sezonul activ. S-a aceput pmductia de serie a awstor n plwtfonne iin fabricile de utilaj apicol dh Tagamog $i StwKkmsk (Fhsia). Platform se monrteaz5 pe baza vsiului remorciii de tractor PTS-4M, prin prelungirea a w t u i a . Phftfmna este format5 c dou2 h punti cane mstin m u l , oadre mobile, sistem de kactiune, stelaje de sustinere gi scars. Pe pZirpk hterale ale cadrului se amplaseas dou5 rinduri de atupi, iar pe mijlocul platformei stupii se q e a z 5 pe role! u me Platforma este oalculatii penvtru 40 de &pi C 16 r l sau 48 cu dou5 mmpud, sau 72 cu patru corpuri. Culoarul de t r e m a1 platfo& se @ q t e cu sc^hdmigrw>ase d e 30 rnrn. hstitutul de cemtgri mtehnice uzbec a realizat o constm4ie de stuphi5 mobil5 de tip PPU-24, c r poate fi folositii cu s u c c qi ~ mnae ~ h ditiile MoMwei. Pe platformi se aanphsazF~24 srtupi cu do& co~puri, pe d m 5 rinduri. E cazul w h i r n b ~ n dimensiunilac nagazinelor/coapudm- s pot qem $i alte tipuri de srtupi. Pentru tmnspcrrt, PPU-24 se e agat5 de m tractor $i se deplaseadi cu vitme 'de pin5 h 30 km/&. &a desti!na@e, platfonma $i cadrele mobile, cu tot cu ~ t u p i ,se amplaseaz5 pe l w drept.

BAZA MELIFERA $1 POLENIZAREA PLANTELOR CULTIVATE

h @ra noasctrg exkt8 dteva m% de apecii de plante, flwirle c 5 m a secret8 neotar $i pden, dar numai o mic5 p&e dintre ele au o important.8 determinantti pentru apimltur8. Aceste paante ocup2 suprafete intinse gi h nperioada Snrfbririi famiilifle de dbine aduln5 cantit8,ti suficiente de nectar, asigudnd mierea marf8. Perioadele de h5lorire deternin5 termenele incepwii culesurilor prirtciipde. m e l e cu o producrtivitate redus8 de neotar, rnai pu;tin r&phdite $i cu hflorirea in diferite perimde asigw-8 d e s d e de Wretinere, care joac5 un r d important h dezvolrtarea general5 a famibiilor de albine $i [pregstirea lor pentru culwul principad. Familiile de albine folosesc de obicei baza melifer5 de pe tariitoriul din jur pe o raz8 de 2-3 lum de la vatr5. b a s t 5 d i ~ t a n t 5 ob&se nuie~te se denumi raza de z h eficient. Suprafa@ unui asemenea tea ritoriu cu raza de 2 k m &e de 1250 ha, la 3 km 2800 ha. Pentru culesd qi transportu~lnectalului qi polendui albinele ams u m 6 m u l u energie ~i mults hran8. Pentru a stringe 1 kg & mime, ele trebwie si viziteze, in functie de conclitifle de secretie a mectarulzli, ma 2-3 milioane de fl& de flma-re1u.i sau cca 1 rniLion de flcri de s a l m (dup5 G. A. Avet-, 1982). De aceea, cu tit srtupina a k s4 rnai aproape de masivul melifer, cu a'tft se amsum5 mai rputiu-6 enwgie l stx51-1~~1motamlui ~i polendui, fapt ,care duce la crgterea proa ducltivitstii d b h d o r . bud, o famidie consum8 cam 90-100 kg mime. Vegekitia melifer8 a MolCtOvei & vaniatg, dar culesurile sfnt intense, de scurti duratii ~i nu foarte pukern;ie. Cele & importante plante melifere spontane sau de ouliturH &nt ienbacee, tufe $i arboricoie, cu perioade de i n f l m h difmite. Uwle au o mare ianporbn~pentru dezvoltarea de primiiwrg, dtele asigurg culesd principal. P e n h folosirea eficknt5 a baaei m ~ l i f e r eerste newsarH stabilirea balanpi r ~ ~ l i f e r e fieciirei stupine. Cirnd se pWi& deplask'ile a albinelm 9n paatord se tine seama de suprafete, de produc@a de nectar, $i de termenele cdendaristice de inflorire ale qmciilor prhcipale. Nectarul este o substan@ du'lce, sec~etat5de glandele nectarifere sau de alte tesutuiri ale plantelor. fn componen@ nectarului intr8 fmctom, glucoza, zaharoza $i altelle. fn plw, nectarul contine o cantitate redus5 de uleiuri eterice, dextrime, substank amtoase $i mimerale, precum $i &zi organici. Conmtratia zahHrului in nectar variazH de la clteva p r o m t e p h 5 la 70, $i peste, eel rnai dm f i k d f n jur de 40-50 procente. Acest indicator a1 nectarului nu esrte constant, se schimb5 % permanents. Pe I timp ploios nectarul este diluat, pe vreme uscats $i cu vint se concentreai5. Camtitaka de zah5r in n e c k depinde, de asemenea, de specia $i de soiul plaabei. DacH in n e c t a ~ este rnai p u t h de 5% zahiir, d h e l e nu il culeg. De altfel, ele culeg greu $i necltarul prea dens, cu continut de peste 85OlO zah8r. h a i n k de a culege un e m e n e a nei gq5, n albineJe trebuie s5-1 di~luezecu sdiv5. Cel rnai u p r qi rnai rapede este

a l e s nwtapul cu ocmoentira* zahgrului de 50-55/0. Nectarul este sursa de baz5 a ene~giein e c m r e pemtru via@ atit a albinelor ca indivizi cit $i a familiei de albine lzuat5 ca fntrreg. NRCtarul proaspiit c d e s nu p a t e fi W r a t ltimp indelungat in fagux5, btrucit concentriQia zaha~wilor ,in e e& de o b i e i rsdrus5. Drnjdi.de l ajumse din fIori in n e c h - $i unele microorganisme provoac5 fenmentalia zahsrului, in final nectiarul acrhduse. Adus kn stup, nectarul este prelucrat de adbine in miere. Din el este eliminat5 apa suplimenetarii, iar zah5~u1ldiin nectar &e disolciat Sn zaharuri simple, glumza $i fructoza, sub imfluenta fermatului imvertaza. Acest ferment ate loontinut in glandele salivare ale albinelor. M i m a m t i n e P principal zaharuri n simple $i albinele o cunoentmaz5 pin5 c h d r h t n e doar 18-20/0 ap5. Cu u n asemenea continut de lap5 miersa este maturat5 qi pmte fi p b trst5 m i de aile. Procesud de secretie a neotarului este i~nfJuentatde asernenea de m d i t i i k de clim5, de timp, de sol $i lagrortehmice. Ccnnsumul de Moxid de c a r h gi fonmarea amidonu~lui#are loc in frunzele planteJor la lumin5, de aces timpul irnsorit faciliteazg formarea nechrului. Nu b a t e plambele secret5 nectarul la aoeea~itemperarturg. Astfel, la temperatu~-5 sub 10C la majoritaka plantelor se o p q t e secretia :de nedar. La c r q krea tempaaturii pin5 la 38OC de asemenea se opregte. Temperabra optimii p t m secretia nectarului mte considerat5 d e la 16 la 25OC. fn acest caz o miare ilmport.anw o au umiditatea aerului $i ,a solului. 6080% este oomkleratg a fi umiditatea optim5. Secretia de nectar este influentat2 negativ de vintul din nord $i inord-at, cel uscat din sud $i ploile prelungite. Timpul aptim pentru cuies akte cel f51-5 viNt, caild, insa-it, cu urnezealii suQiciemt5,cu ploi paridiae in timpul noptii. &joritatea plantelor secret5 mai bine nectanul pe saluri fertile umede, fiirii mari carutit5ti de amt.

M u m . In a h a sucului dulce produs in nectariile florale, albinele cub% u n e o ~de pte frunze, man& , o substant5 dulce, eliberat2 de afide, lachnide gi alte Mum anumiti ani este 'man5 insecte c a r e se hr5nesc cu seya plantelor. faark mult5. 0 parte important5 din man5 se e h k 5 din orgamismul puricilocr de plante i form2 & resturi (du* E. G. Ponomareva, o inn sect2 poate elimina in 24 h pin5 la 48 pic5turi). Mana l s e bogat5 f subtam$e z a h m t e , care atrag dbinele. Dup5 et n d~abebelui G. P. Blajevska, intr-un ~heobarde stejari ,pricii die p h t e ecreki Pntr-o lung 80-100 kg mran'a. Albbele culeg intern man5 &ain lipsa altui cules de la plank. Dup5 continut, mierea de m n 5 se deosebqte de cea de nectar. )Ea nu e s k bun5 pmtru i e r n m din cauza continuhlui d r i t de dlextrke, substante lazotoase $i s5ruri mjllemle, in special potasiu, pe care intestinul albinei mu le digerg. In Zipsa d t u i cul~es,albinele culeg $i secretii extraflorale, dulci ale planklor. Acesk secretii lapar dirnineap devreme pe frunzele copacilor in cazul variavilorl. bruqk de temperaCur5 in tdnpul zilei. &mpunenta chilmicg le apropie de mctarul florilor, totu$i w t e b k e sil nu fie Issate in remvele pentru iam5. fn decursul toamei, in l i p altui cules lalbinele s t r h g sumrile dulci de la fi-ucte, pepmi, strugufi. Mie-

sea obtinut5, de asernmea, nu este bun5 pentru iemare. Mierea de mam5, secretiile plantelor, pecuan $i sucurile fructelor qi ale bosthoaselm sint i'n cantitate suficient5 irn republic5, de aceea trebuie m l t 5 grij5 pentru ca amstea &nu a j u g 5 in hrana pentru iarnEi a a l h e l o r . i
(Tabel 2) Compomtia cwnpanatg a m i d i 5loxwle $i de man6 ( d m m da;Mar V. G. Ciudacovei)

Tndici

Miere f l m l i i Miere de mans


75 39 36 2
3,5

Canthut zahgr t t l (%) invertit oa din care : fructozS


~ ~ U C O Z ~

zaharozii dextrine substante azotoase cenu$&

12
0,17

68 37 31 4 1 1

0,7

3,5

Polenul. Sursa de albumine, grkimi ~i vit;a&e pentru d h e este p o l a u l plantelor cu flori. Albinele pot trki toarnna qi iarna doar m miere, dar dac5 in falmilie a p m puietul, n e w r u l in albumine cve~tesimtitor intrueit albimele h r b e s c larvele cu o pasE din miere Cu polen. Polenu1 este mece'5ar qi albinelor tinere pentru dezvolta~ea glandelm faringiene, care la h d u l lor secretli substan@ cam intr5 in compcmenta 15pti$orului dR mat&. D a d albjnele nu folosesc polenul, nici cearg nu m r e t 5 . fntr-un semn apiool o famrilie de albine de putme medie consum5 in medie 20-25 kg pZstur5, in acest timp ea c r e ~ t e cca 160 f lame (dup5 daMe lui N . M. K u l a g h ) . i A l b e l e string polemul dih florile plantelm de la care cukg (sau nu) qi nlectarull. Polenul este lurn aglommt de grguncioare de polen (gametofiti m a s d ) ale plantelor. G&uncioarele de polen se aatureaz5 in isbarnine, dup5 care aaestea se dewhid, gr5unciwrele ies i?n afar5 $i s b t duse de vint sau de ilnsecte pe a l k flori. De aceea dup5 vizi.tarea lonilordbirna a p m ca @rat5 cu polem. timpul zborulzlj albina se curEit5 de polemul de pe mrp, !l i arnestec5 cu nectar $i/sau cu seamtie saliwr5 $i f m e a z 5 in q u k p ghanotoacele de polen. Adin stup, ghemtaacele de polen .din cojule@ cint5resc intre 16 gi 24 mg qi contin ma 4 m a m e gr5uncioare de poien. P m k u a istfinge o m m e a can~tate?de polem albina trebuie s5 viziteze cca 500 flori. Cmpsn&a de h z 5 a polenului a t e prcvteina. Conpnuhl in g ~ simi variaz5 intre 2 ~i 8 procente. Cenuq5 h polen - 2 - 3 0 . fm compozitym lui intr8 zece aminoa& saturati. S-a stiahilit c5 prin c m t h u t d acestor aaninoacizi polenul se aseamh.2 rnult cu 15ptiprul de matc5. In polen se m i glisesc de asernenea vitaminele C, Bz,B2, Bs, B6, Bs, H, D, E, P., caroten, precum ~i fermenti $i hormoni. In cenu$a polenului majorit5tii plantelor d m i n 5 poltasiul $i se mai g 5 m de a s e m e a Mg, Ca,Cu, Fe, P, S , precum $i multe alte micmlemmte. , Aduse ^m &up, gheunotoaoele de polen sint depozitatg de albine in oelule, jndesate $i acoperite m miere. In acest5 stare, polenul se @t q g 5 t h p hdelungat : 'in el are loc o fermentatie in u r n c5reia se

produce acid la&c - care prevhe alkrarea polmului. Dupg termharea f e m t a v e i lactice, palenu1 astfel transformat (gi stabilizat) se wu5slturg. Pe zi, albinele aduc h t r e 100 ~i 400 g polen in gheanotoace. ntr-o celulg dntrg ping la 18 ghemotoace, cu mass 140-180 mg. Polemul se p a t e usca qi m t r a h p indelungat spre a fi fololslirt in strimularea albinelor in perioadele lipsite de cules. fn conditiile Moldowi polanul uscat se folmgte priungvar-a d e w m e . Apicultoii se pot ocupa cu producema de polem uscat ca o p r d u c p e suplimentar5 a stupinelor. Dactoritg proprieGtilor hr5nitmre deosebite gi continutului bogat P vitamine, polenul este fu1osri.t in alimentatia dietetic5 ~i pemtru n copii, p c u u n ~jii industria farmaceuticg. n Polenul este folosit b tratarnentul aneuniilor, a1 hipertoniei, a1 lbolilor sktemului nervos gi al bolilm legate de imbgtrinirea organismului.

PLANTE MEL1FE;RE DIN; CULTURILE DE CIMP Moldova se afl5 in zona cu o a@iculturCi intensivs, unde albimele siillrt f01& la polenizarea c u l ~ ~ entornofile cum sint flomea-soao r rdlui, sparceta, zarzavaturi, bostgnoase, livezi. 0 parte insemn~atCi a temurilor din republic% s^mt mate, pe ele se folosac P mod sisteman tic pestioide gi ierbicide $i de aceea polenimtorii de bazCi ai respectivelor culturi agricole s b b albinele melifere. Floarea-soarelui. Aceastii cuilturg este r8spindit5 in multe gospodgrii gi ate specia oleaghoasg de b a s . Capitulul se d l 5 la capatul e x h m a1 tulpinei. La unajoritatea soiudor gi hibriztlor diametrul capitulului este de 12-15 cm. Pe margin& capitulul are flori cu petale, a &rot culoare vie serwgte ca sema de atractk pentru d b e , iar in i n k r i m 1 capitulului se aflg 600-1200 flom (flmte) tubulare hennafrodite. Flmrea-soarelui este o d t u r 5 rezisteNt5 la seetg, nubitoare de cCildurg, inflorqte I a 60-80-a zi de l semiinat, Imflorirea se intinde n a p h g la 30 zile. De pe un hectar albinele pat cdege p k 5 la 30 kg n k r e , precum gi polen de culoare galben-aurie. fi wnditiile -noa~b?, floareasolarel& inflorgte de la inceputul lunii iulile* pin5 la inceputul lui august. Rkpumde , b e la ingrgqigarea solului $i prelucmrea terenului, nu numai p i n crevterea producti& de sembp, dar qi prh mgrirea seeretiei de aeutar. f n timpul inflo* florii-soarelui, dbinele aduc cite 23 kg nwtar dlnic. P o l d z a r e a cu albine a flonii-saarelui are o mare importoLnt5 perrtru obtinerea unor ~ c o l t e bogate. Surplusul P prolductivihk in urma n folosirii albinelor ~i a respci5rii imhmilor agrotehaice po&e fli in li-, mibele a 30-40/0. P e n h plenkarea au succes este foarte important8 instalarm corecu a stupilor pe ~terein.In ~rua~vele mari, 'polefiizam de la oaremre distant5 este cea mai r w m d a b i l 5 . Rapifa. De cipva ani se cultriv5 rapita de taamn5 pentru furaj. Aoeast5 plaaia I& familia 'mciferelor are kunllele prelungi, verzi-alb&trui. Rapib de t o m 5 este o d t w g iubitoare de u m e ~ l 5 c r q b , f o e b k e pe solurile bogate, fertile. Inflore$e in anul urm5tor celui in oare a fost semgnatii, [la sfiqitul lunii aiprilie inceput~ll lunii mai,
i

yi se mentine Woritti &aa 25 de z l , oferind $i nectar ~i pokn. Proie ductia de rrriene de pe 1 ha ajumge la 40 kg. Rapiprita de -ng astgur5 culaul cel mai timpuniu dar $i mas5 verde pernlm animal? de aceea nu se obtine miere-marfti, d mtribuiie numai la dezvoltarea familiior de albine pantru culesul principal de la salcAm. Sparceta este o culturg rezistenrt5 la secetA, prekntioasg fat5 de sol, c&u.ia li gi imbun5t5tgte structura $i P Imbog5tqte cu substante 1 azotoase. Face p a r k dintre legumknoase. Tulpina este halt5, fsunaele campuse, f mzulitele (foliolele) h g w t e . Florile de kip papilionaoeu. De obi& bflorgte dup5 salcim, d n d in natur5 n u mai s h t alte surse de cula ridlorite. NLasa w r d e este bogat4 "m prokine. fnfloxqte 3 a1 n doilea an de viat5, la sfir,siCul lui mi - hceputul lui iuaie. Inflorirea tine akca 25 de zile cu abumdenv de nectar $i polen. Praductiviliatea per hectar atiige 300 kg. Totuvi $i sparoeta fiind cosit5 ca hrm5 pentru vike, ialbhele pot v a l ~ f i c adoar o p a r k din nectar. fn oazul suprafetelm m a ~ se poate obtine $i miere-mf5. Culesu? zilnric de nectar i poak ~ g 6 kg/f milie. ' We Lucerna e s k o plant5 multifunctional5 dim flamilia leguminoaselor. NIasla ~ r d estk bogat5 % protehe, fapt care faoe din lucern5 o e I hravl5 deosebi~t p r 4 i ~ a s 5 de pmtru vite. Ea este ~ultivat5 rtoate @s$n podHriile rqublicii amlo unde se cresc vite. lnflorqte la s f i n ~ i t d liunii iunie imcepuh.11 lui iulk. P r d u q i a d miere - circa 20 kg, iar p" e terernuri!le irigate -, mai mult. fn conditii de secet5 gi in cam1 kmperaturilm nocturne scgmte, secretia de nectar se oprqte. hduse Pa,lanul de lu0sI.rm5, &nele vizitead slab florile... Faptul se expiic5 prim amea c5 la beemarea lor de a pgtrunde in fleare, stamhele $i pistilul, pliato gi ascurse 'in floare, se hdwapt5 cu pubere, aa un arc, speriindu-le. h %imp, albimele se obknuiesc cu reoolltarea mctarului fM a mi deschide floarea ; dar in acest fel m u naai are I o c polenizarea. Tutunul. Flcnrile de htnm Bnt fmrk bogate in nectar gi polen. Lung gi hguslt in partea infmioar5, tubul floral face 6bctmul g m laccesibil pentm albine. Legat de aoea-, majorirtatea nectarul~i& coItat de a l b h e d m r &n flor.ile laplmte 4 jos. fnflorirea $uWuluil are n IQC in august gi de multe ori in wptembrie, cind ?TI general nu mai exist5 vegetatie Pnfloritii. Prizl a w a s h Ituhnul stimuleazg d e m l t a ~ a de toamn5 a familid de albine $i mentine albimele A &are activii. Lavanda, plant5 awmatic5, se cultiv5 pentru obtinerea ukiurilor eterice lfolosite "in farmacie $i parfumenie. Este o tuf5 crhurom5, halt5 de 20-100 cm, m u r i l e bari, firunele opuse lungi de 2 - 4 cm ~i late de 2-6 am. Se inanul@$te prh divrizarea itufei, prim b u w i r e $i prin serninw. Plamtava se f o l q t e timp de 12-15 m i . fn republic5 este cuPtivat5 ?n toate ~ o n e k . ~ F l m i lde lavamdg secret5 o camtitab relakiv e mare d nectar, mai putin p o h . M u c t i a medie de rniere la h e t a r e cnariafi h.tre 40 $i 80 kg. h f l o r q i k la sfirSitul lunii iunie - hoeputul l m i i 5ulie. In ~aioanelein care aceasti5 oultur5 ocup5 suprafew mari ae sum5 de cules principal. t Zurzavaturi qi bosttinoase (castraveti, pepmi, dovleci) - se cultiv5 peste t t a s i w n d albinelor un cules de 4ntretinere h c e p h d ou iunie o,

*=-

~i phii la s&$itul lui august. De pe un hectar de asemenea cultruri se obpm cca 5-10 kg mkre. Ceapa poak furniza miem-mrfg, ldad ocu@ s u p f e p m de semiTl&. Albimele v i a d cu plhere &rile cultui dlor de bosthoase, p o l d n d u - l e .
Date onienhtive

&

fnfl0rh-i.i s w b d e lniere din hezi $i phntatii cu atbu@ti ~ gi productivitatea acmtara in ormditiik Moldovei

Specia

Data Infloriril (zile)

Durata db inflorlre
t2llP)

muctta

mierre kgha

10 bdie
5 rnai

10 iunie 25 b n i e 25 ime 25 i u d e 10 i w i e 10 idie 10 iulie

LIVEZI 9 PLANTATII DE ARBU$TI WLIFERI 1

s t . I a ~ g w m d i t e 'in Moldova livezile q i planta$iile cu a r b u ~ t i r meliferci. Ele ?x&loresc din luna martie ping b mi qi sint svrsa unui cdes de Pntretinere foarte &dent, deosebit de important, nacesar dmvoltiirii puterii faunil30~ dbine. de Din a s t e culturi wle mai importante ,pentru ~Nculturii skit m a u l , p512ll,~ vhinul, prunul, oirequl, piersicul, z m e u d . Wisul e s k o spwie cu Pnflorire timpurie, r5shinditii in toat2 Moldova. Florile de cais dad doar o cantita'k mkii de nectar g i p l e n , to-i primiivara devrme este o surs5 iunportantii, care onentine dezvoltarea albimlor. Caisui M b r q t e ila sffqitul lunii imartie. Produclivitatea cca 10 kg mierelha. Cirqul dii primiivara un cules de Entmtinere $i ajut5 la crqterea intensiv5 a dbinelor, florile de crirg secretinid nectar. fiflorqte la j u d t a k a lunii ap$ilie. Productivitatea - cca 40 kglha. Prin polenizmea cu aZbine produqia de fructe c r g t e cu 20-3f13/o. Vifjinul infloreqte aproape En acelavi timp cu cire~ul. Vivinul secret2 mai gutin nectar decit cire~ul, dar aqbinele viziteazg $i florile lui. Infdoq t e J jmgtatea Uunii aprilie, asigurind un lcules de htre$inere. Proa d-uctivitatea - cca 15 Irglha. PRlnul este r&p"idit in 'totoat5 republics vi cultivat ~i i livezi indusn tride pe mpraf* htinse. l?lorile prunului sint intern vizitate de dbine. I n f l q t e la sfirSitu1 h n i i aprilie, asigurind dbhelor un cules de intretinere. In unii mi in thipul WJoririi pru~nuluise pot d5di faguri artificiali. Prductivitatea - cca 20 &/ha.

Piersicul se cult^%^ in livezi mari, indwtriale in raioanele centrale de sud ale ~erpulldicii. Piensku1 aacreta b h nectarul $i dit o m t i t a t e surficient5 de rpolm. P d w @ ade aniere este de 18 k g l h k ffuncie tie mi qi de nuun5rul de flori p e porn. hilorirea - la &qitul lunii arprilie Mgrul - Aceast.5 cultur5 este extins5 in b a t e gospod5riile republicii. Sz~praf* m ~de i teren sint ocuipate cu mar h livezile de ~prodzlctie. MBrul secret5 b h e nectar gi pZ gi a l b e l e 9 viziteazii cu pEcere I I R 1 florile. Polenu de mar a t e mmiderat de caljtate superioarg. Inflore$e printre ultiimeile dintre p x i i l e .melifere pomicole, la ^mc~purtul lunii mai. In tirl.nrpul M o r i r i i mgrului d ~ b i n d ecl5ck.w intens fagurii artirficiali, .intrueit deja toate albinele de i a n a r e au f a t schimbate $i in cuiiburi S n t mudte aBbine there, icare secret5 activ cear5. fi cam1 t r a ~ l - t u r l u a l b i n e h ipentru polenizare productia de fructe c r q t e cu i 40 J/O,se hbun5t5tegte calitatea fructelor. Productivitatea s t e d e 30 kg/ha. fn 11ivezile inrdustriale de tip intensiv este necesarii u n f i e a normei de ~ t u p aduqi m t r u polenizare pin5 la 4-5 f m i l i i h 1 ha. i Prirul inflore~te$a sfirqitul lunii aprilie - inceputul lunii mai. Secret5 putin nectar, fdar jpolenul este intens recoltat ~de albine. P&ul se cultivg de asemenea in livezi unari indvstnkde din rqpublic5, de a e e a pentru sporirea prodwctiei de fructe a t e necesar5 aducerea albinelor la masivele fnforite. Rbpunlde bine la palenizare. Praductivitatea, este de 5 kg miere/ha. Zmeurul - Florile de zmeur sint adaptate qi la autofwundare, dar legarea frucctdor &e pssli'bfl5 bx h m a actiunii de pdenizare a insetelor, intrulmt polenu1 greu vi lirpiaios este trmqportat greu de vht.8 I u l t h i i - a n i a m 5 culturg Sn tufe s-a riiqpindit t mlilte $an n pod5rii, &r m pe suprafete-, arzari, de aceea meurul, d g i un bun ,cules de htretitnere gi secr&nd bine n&m,d, nu d5 prductii de miere marif& Prin vizitarea florilor de meur albinele st$i @em de calitate superioar5. Inflonirea - h Wmputuil Jumii iunie. Praductia de miere - 60 &/ha. h CaTpruti se g W supra+ Pntinse cu m e u r salbatic de un~deapi~wltoriist&g cantitBv m r i de miere unarfg. Nte culturi, nu au o itmporbn$5 prea anare pentru @ c u l k ~din cauza prduictivit5tii mici ~i a suprafetelor reduse pe care cresc.
@

Data orientativg a Pnfloririi surselor de nectair din culturi pi productia lor de miere in condifiile Moldovei
Specia Data Enfloririi Productia de miere la hatkg Durata infloririi ( Z i l e )

Cais

ares
Vi$in Prun M5r Piersic PBr Zmeur

29 rnartie 10 aprilie 15 aprilie 20 aprilie 95 aprilie 28 aprilie 30 aprilie 1 iunic

PLANTE MELIFERE DIN PADURI P5durea este locul de ;ba$tin5a1 dbinei meitifere gi formeazg m d i u l ecologic grapbe existentei gi davotgrii familiei, fumibndu-i nectarul $i polenul de pri4m5vara de timpuriu $i p h 5 toamna ,&trziu. fn afar2 de aceasta, rdieful variat qi aan.$asarea duc la grelungirea tperioadei de inflorire a plantelor melifere, iar urniditaka solului $i a atonosferei l a o $i m i intern5 ~ r e $ i e nectar mnparativ cu plantele care craw de in locuri d e d e , in d a r a a~lasivelorforestiere. 'hMoldova crew l n general pMuri de foiaase cu frunz2 lat5 $i de e n @ amestecate. Innportant5 deosebit5 ,pe-ntru apicultur5 au um5toarele speCii foretiere : Cornnl este un arbust foante r&p?ndilt, uneori se dezvoltH in form5 de tuf5. Pnfloreqte , unartie, albinde culeg in speehl pdenul. h Salcia pezintii o mare wrietate de specii $i asigurii familiile de alibine cu nectar $i w e n , a j u W u 4 e la d m l b r e a de prhtivarii. 'De la speciile de salcie cu W h r i r e mi thnpurie, care mqfi suprafete intinse, f d l i i d e puternice put culege $i rniere-unadii. Majbritatea speciilor de salcie cresc i lwuri uanede $i bdtite, c d e mi prqioase specii n fiind &a i a&b5 $i cea c5'preamcZi b a n i t 5 in psduri, care formeaz5 inflorescenk unari, care se Inentin timp indelungat. Florille de sa!lcie secret5 mult nectar $i au polen de oalihate. Artarul Infloreyte - majoritatea variet5tilor care cresc in Moldova i timpul dezvoltarii fmiliei de dbine in p e r i d de primZvar5. n Platinul de cimpie i$i incepe inflorkea inaintea tuturor, la prima Pnc5lzire mai prelungitg a m i i . Fdorile lui dau un ,polen de calitate. Platinul de munte este r a p i d i t in )toat% republics. Secret5 necta~ chiar 8i i conditii de tQ nefavorabil, $i este .bine vizitat de albine. n Aearul t5t5r5sc creqte in forms de tufa sau de arbore cu Mie mica. Nu este pretentios fat5 de sol, rezist5 bine la secet5. In f w i e de q r s t a arborelui, de pe un hectar se ,pot strfnge pin5 la 150 kg miere. Inf'lorirea este trzie $i oferg albinelor mult nectar ei ( d e n . Salcimul alb este r5spidit in toate raioanele republicii, fiind sursa de cules principalti. De Ila s a l c h se obtine prima miere-marf5. Se pot obtine 1p2-115la 30 kg rniere ge familie, $i chiar mai mult. Pnflorgte la sfhyiitul Junii mai. Durata ^hflorirrii - wa 10 zBe. Sn centrele locuite, SNflorqte cu 5-6 zile mai devrerme dedt 5.1 p a u r i . Un hectar de salcion pate da pfm5 la 600 kg miere, dar secretia de nectar a t e foarte instabfl5, florile fiind foarik semibile fat5 de tiimrpul nefalmrabil, mai ales c9.d bate h t u l dinsrpre suld. Salcimul galben se prezintH B form5 de tuf5 halt5 cu fi-unze m5runt penate qi cu flori galibene de form5 paipihionacee. Se inanegte 5 n p c u r i l e $i pMurile republicii i g-upuri rnici. Este un bun anbore n melifer. &te bun de folosit la ingrBldirea vetrelor de stupins. Produin timpul bfloririi - cca ,70 kg. Teiul. In pgdurile republicii $i in parcuri se intilnesc trei specii de tei : kiul pubs, teiul a ~ i n t i u teiul a b . Este un bun pmduc5tor de + i nectar de pe un hectar qutindu-se a w e 500 kg de miere $i chiar mi mult, toltuqi este foarte sens;iibiil la phi, uscsciune $i variatii bru$e de teunperaturg. f n f l o r k teiului pucios este la s f i r ~ i t d lunii iunie, a

celuii arginttiu la inceputul lunii iulie, iar a celui alb la mijlocul lunii i u'lie. Glidi* este o bun5 surs5 melifer5, r W i d i t 5 in garcuri gi plantatii stradale, precum $i In perdelele de protecpe din raioanele sudice $i cmtrale ale mpublicii. M l o r g t e la mijlocul ,lunii iunie. Muclia de miere la h e t a r este de cca. 200 kg. De la gl5dit5 ,se p t e obtine mieremarf 5. Salcimul galben (Sophora japonica) anbore spontan, infloregte dup5 3 0 - 4 ani. I n f l o q t e L s f w t u l lunii iulie Pncap'tlld lui august. Secret5 bine nectar chiar 'in anii seceto$i. Bte r&4$ndit in ~ a k u r i p r e c m $i 7x1 (perdele de pMure. Cgtina albH este io tuf5 sau =bust cu m e mi&, infloregte la rnijIwul lunii iunie, secret5 bine nectar $i p e n . Eiste intens viziht5 de akbine. Se plantea& de-ahngul c5dor ferate. In afara e l o r aanintite, prim2vara $i vara In piklw-i Snflom un numlir mare de plank .melifere, printre care prmbarull, cirqul s a batic, m e u r u l s & b t i c , caprifoiul $i dtele, care asigur5 un culas de Sntremere $i ajut5 familia de albine s5 se d e z d t e sph2 la ldeclanrjarea c~lesului principal.

PLANTE MELIFERE SALBATI'CE {SPONTANE) Aeeste plante i n f l ~ r ~ tot Ijancumul sezondk activ apicol, Pncephd cu prhgvara tiimguriu $i ternininid cu: t o m tkziu. Un xol mai important pentru albine il joac5 asemenea plante ca : cruq5teaua (Barbanaea), sulfina, mgr5cinii, p @ W , , iarlbaqarpelui, salvia ~i altele. Suiprafetele oculpate de aceste plante silnt neinsqnnate, de aceea miere-tmarrE5 se obtine In cazuri rare. Plantele melifere Glrbatice asigurli albinele cu un cules. de intretinere, care le ajut5 S s e pmg5teasc5 pentru culesul principal. Podbalul - plant5 de fineat5, prefer5 locuri!leP"u&edeg i de lunc8. Florile sale secret5 nectar $i p l e n culese bine de a%ine, Sn acea perioad5 nern.aiexistind alte plante melifere hflorite. Podibalul 3rdlorqt.e la Pncqutul lunii martie. Mierea-ursului - plant5 multianualti din Earnilia B o r a g b e a e . Este r8sphdit5 in toate psdurile repwblricii qi &e apreciati ca surs5 melifer8 timpurie. Florile mierii-u~sului sint bine ada~ptatepleniz5irii bcruci~te intrudt inb-o grup8 de flori staminele s%lt qezate m i sus dedt sti,patul, iar in dta invers. Infloreqte la dlwgitul lunii martie . inceputul lui aprilie. Plloductivihtea - circa 40 kg tmierelha. Pspildia - plant2 mul%ianual,i,se inti1neqt.e pe tot teritoriul Moldovei. Inflonqte de la jmiitatea luniri alprillie, d"& albihelor o mare cantitate de polen, iar In dtimii ani, cu condim corespunzi5taare, $i mult n e t a r . Mai lnflorgte $i in septembrie-actom15rie, 'dar limitat. CrurjHteaua (Barbaraea) evte o busuian5 r5spinditB pe tot teritoriul rapublicii. Inflorgte la ~hceputullunii iunie, oferind mdt. nectar $i palen. Dac5 stulpina este dus5 fn aprolpierea anasivelor de crwgpa PnfloritB, se p a t e obtine miere-marfs, caw, dedtfel, crisWizeaz5 repede. Psodu~ctivitatea- circa 40 kg miere/ha.

Sulfina are o form5 anual5 ~i urn bianualti ; prima are flori dbe, a doua fie albe 6ie galbene. Cregk pe marginea drumudor, la marginea p5duri;lor. Su1fb.a galben8 inflorqte la kcei~utullui iunie, cea aZb5 la mijlocv.1 lunii iunie. Secret5 bine nectar q i polen, aJibinele o vizikaz5 cu lpEiicere, d5 nectar chiar qi pe secet5. Productivitatea de miere peste 30 &/ha. Totuqi abtinerea de miereunarif5 a k putin probahil5 s datorit5 suprafetelor reduse pe care le wuipti. $i t o t u ~ i cazul introin ducerii suiifinei iri asolament ca o cukurti melifer5 este posibiJ5 qi obtinerea de miere-fti. Mfiriicinele - o buruiang intilnit5 pe m a r g i m drumurilor, pe pb-loage, la manginea p5durilor. Norile sint strinse in caJatidU. frflorqte in ~ u l i eproducind mult nectar ~i polen. In lacurile cu densitate mare de mar5cini albinele a u asigurat un bun culm de intretinere. Harba-~arpeluisau coada-vadi (Echium) - pla'nrtii bianualti, se inrtin e ~ t e marginea drulmurilor $i la rnarginea p5dur2Ior. Florile in s W i u pe incipient au culoarea mz, a p i tree in alibastru-aprins. Infilorqte la SnceputuJ lunii iulie. P r d u c t i a de miere la hectar - circa 200 kg. Mbinele viziteaz5 bine ilorile sale. Din seminele de ianba-qaqxlui se obtine o cantitate important5 de ulei. Sdvia s5lbatic5 - plant5 n1ultianual5, prefe~iifinetele uscate ; este foarte rezistent5 la w e t % . FlorFie snmt rqcate-liliachii, strinse i n racem la CZp8tuJ ramurilor. Secret5 o cantitate suficientti de nectar. Albinde o v i z i W bine.
PLANTE MELIFERE SPECIAL SEMANATE PENTRU ALBINE Vegetatia meliferti, barn demroltkii $i productivittitii familiilor de albine, suferj. 5n prezent o s-Ambare. Aceasta se refer5 h special la spwiile melifere de interes agricol. Spwializarea $i concentrarea productiilor agrimle au condus la schimbarea structurii culturilor agriwle. In acelagi t h p , iimbun8t5tirea metodelor de lucru in agricultur5 $i chimizarea au dus la disparitia atproape total5 a buruienilor melifere. Ca urmare, deoarece culturile agricole f5rti important5 ,pentru apicudturii ocup5 suprafete hsemnate, este necesar ca in zonele de armplasare a slulpinelor s5 se cultive in m e s t e c cu m m e n e a culturi $i plank melifere speciale. Asemenea c u l t ~ melifere sint : facelia, nGt8ciunea, sili iia,_sullina. Facelia - plant5 anualii, nqwtentioas5 fat5 de sol. Florile, de culoare albastr5, sint unite in cbcei La cap5tuJ. fiw5rei ramnuri. Alibinele le viziteaz5 foarte activ b t r u d t secret8 mult nectar $i polen. Productia de miere in condiGile Moldovei - circa 500 kglha. Mierea de facelia este demhis8 la culozre $i cu gust plscut, Se seatmSn5 la termene diferite, h r secretia, cea mai bun5 de nectar este legatti de srngnatul timpuriu. Facelia r5sar.e i a 8-a-12-a zi $i Pnfloreqte la 45 zile dup5 ce n r h ~ hgoreqte tiunrp de 45 zile. In cazul sm5n5turilor ob&nuite, in , rindurj d s e , &t n e e s a r e 8-12 kg s5mint5 la hectar, iar pentru r h duri rare 6-8 kg de s nn5 &it --, care se i n t r d u c la 1,5-2 am &Encime. In cazul semZnSturilor h rir~durirare, secretia de nectar c q t e

cu ;p^m5 la 5'03/0. F e l i a se poate sean5na cu s u o c ~ s amestec cu d t e in culturi. Amestecul de m5z5riche-ovliz-facelia se s e a m h 5 in aprilie, proporpa fiind : mgz5riche - 100 kg, O V ~ Z- 50 kg, facelia - 5 kg/ha. Se seam5n5 incruciyt MBzBrichea ~i oviizu~lating maturitatea pentru recoltare ca mas5 verde fn a 60-a zi de la sernhat. Alfbinele culeg nectarul de facelia tian9 de 15 zile, intrucit aceasta inflorqte iaainte de recoltare. Productia de f i e r e a amestecului a t e de 30-50 &/ha. Amestecul de mazire-ov5z-facelia. Propooia la sem5nat : maz5re - 160 kg, ov5z - 30 kg, facelia - 5 kglha. Se s e m 5 n 5 incruabat. Masa vesde se recolteaz5 numai dup5 ce inflorirea faceliei dep5gevte 213 din lungiunea axului. Productia de miere a amwtecului - pin5 h 30 &/ha. Amestec de iarb5 de sudan-facelia. Acest arnestec poate fi bine folmit f n raiuanele din sudul republicii. Se searn5n5 primgvara, col$ul seminitunilor a p r e dug5 5-7 zile, iar dup5 36 zile incepe i n n o r i m . Alibinele viziteazi facelia timp de 15 zile pin5 la recoltarea sudanului pentru mas5 verde. Productivitatea ameskcului este ~ n la 30 kg/ha. 5 MZit5ciunea (Dmcocephalum) este o plant5 anual5. Tulpina dreapt5, cu ramuri. Nectarul este swretat de un inel de glande qezate in jurul ovardui (pericanpului). Din tulpinele $i smintele 'de m5t5ciane se obtine un ulei eteric. Se seam5n5 la inceputul lunii mai, in rblduri largi : n o m de sem5nat - 5-6 kg/ha. hflore$te din iulie pin5 la sfir$itul lui august, dind albinelor un cules tirziu. Productivitatea - cca 200 kg/ha. Silfia plant5 multianual5, din familia Comipositae. Inflorescenp un calatidiu. Pnflore~tede la fnceputul lunii iulie pin5 la jumgtatea lui august. Productivitatea - ma 150 &/ha. Avhid in vedere Snflorirea sa tirzie, se , p a t e s e m b a 4n a~ropiereastupinei pentru s p r i r e a cantitstii de albine tinere inaiinte de intrarea in iarn5.

ROLUL ALBINELOR IN TOLENIZAREA CULTURILOR AGRICOLE Experienta ultimilor ani a argtat c5 atit cailitatea cit $i cantitate recoltei culturilor agricole entoanofile depind d e calitatea polenizirii florilor. Fiecare flloare trebuie s5 flie vizitat5 de insecte, fecundarea ~b~inindu-se abia dup5 mai multe vizite. In parti~cular,buna polenizare la pepene gi dovleac se a,tinge d m atunci cinld fiecare floare este vizitat5 de inswte d e coa 30 ori. I lipsa albinelor moltele culturilor enton mofile scad, multe dintre floai nefiind vizitate de albine, iar altele prirnind o cantitate insufilcientj de rpolen. Prin producerea unei cantitali mari de nectar, plantele atrag albinele pe Bori ; ca rezultat, pistilul majorit5tii fiiorilor primqte o mare cantitate de polen de provenienb diferite, cwvte gradul de legare a1 seminteJor ~i meqte masa Iructelor obtinute. Prin polenizare c r g t e $i calitatea semintdor. Cele mai rezistente la conditii nefavorabiile se remarc5 $i prietr-o productiviitate m5rit5.

Practica a stnbilit c5 dacg in p e r i o d infhririi podlor fructiferi albinele nu au awes ila flori, nu fructificg mai muRt de 5-6OlO din flori (experients ficuta in raionul Slobozeni). Amlo unde albinele vizitau liber floriie frucbifiicau 8O1i0 din flori $i chiar mai mult. Ahbina are un rol foarte i~mprtant sporirea r w l t e i de seminte in de floarea-soarelui, degi in ultimii patru ani h rqpublici se aduc tot mai multi hibrizi, dar f5r5 po1enizar.e nici acgtia nu dau recolte mari. Absenb albinelor de 1kg5 malsivele de floarea-ssarelui este una dintre cauzele aparitiei wmint+elor seci. Experienkle au d o v d t c5 folosirea d~bineiorla polenizarea florkisoardui m5rqte praduqia de sernin* cu h meclie 403/0. Cu ajutorul pleniz5rii creqte sensibil rprodu~m$i la culturi ca spareeta, sulfina, rn5zgrLahea de tomn5, castraveti, ,ppeni, serninceri de warp5 g i de varz5, $i altele. Dac5 se fdosqte dresaju'l, albinele pot rparticipa $i la sporirea productivitgtii sfeclei de zahgr, vPzitEnd, d g i f k 5 av'ht, aceast5 plant3 h perisoada de inflorire, secretia de nectar fiind neseannificativg. ORGANIZAREA POLENJZARII CULTURILOR AGRICOLE Activitatea de polenizare a albinelor pe culturile agTicole e d z efioient3 doar 5 ace1 caz in care stupina este amplasat5 la o distant5 de n cel mult 500 m de lanul inflorit. Dac5 stupina nu este adus5 in apropierea culturii gi dktanta ,pin5 la tint5 este de cca 1,5 km, atunci nu toate Abinele particip5 la polenizarea lanuilui wpectiv, de unde $i efec!xl mai rdus. 0 anurnit5 parte din alibine vor lucra pe a h surse de cules, intrucit in timpul Edloririi filollii-soarelui, de e x e q l u , mai inflor q t e qi susaiul qi ianba-pnpelui (Echium), gi alte plank melifere s5lbatice, vizitate de aLbine. Deosebit de important5 s t e daplatsarea dbinelor P livezi prirn5n vara, cihd chiar la temperatuni scgzute ele activeaz5 destul de intens dar n w a i ,pe0 raz5 de 200-500 m de la stup (n w u l livezilor de ,pami i fructiferi). Dac5 sutprafa$a de polenizat este un patrulater ('latura 1500 m), pentru o pdenizare uniform5 se recornand5 a$ezarea stupilor E ,gmpuri, cu distanta intre ele de 1 km (tn livezi - nu mai mult n de 500 m, cu qezarea in centrul, nu pe laturile livezii). Este r e c m n d a m ca albinele sg fie aduse la inceputul Moririii. Pregiitirea ,stupilor h vederea [pol>enk5rii trebuie bceput5 h c 3 din prirrri5var5. Familifle deplmte la polenizare trebuie s5 fie puternice, s5 aib5 mult5 albin5 zbur5toare $i cuib de puiet dezvoltat. Este fuarte important puietul ne@5cit, btrucit pentru crevterea acestuia este nevoie de foarte mult , p l e n $i albinele cexeteaz5 intens plantale, sWngindu-1 chiar gi amlo unde secretia de nectar ae nehsemnat3. t In cazul in care farniliile se deplaseaz5 nu foarte departe, cu ,2-3 ~ 5 p t h t i n iinainte de bflorirea acelei cuilturi-tint5 se dqlaseaz5 mai 'in% s t u ~ p h 6-7 Inn de vatr5 pentru ca albinele s5 uite lwul vetrei la de 'baz5. La planificarea poleniz5rii livezilor L$ d t u r i l o r se au ^m vedere a urmgtoarele n o m e : pentru c i r q $i viqin - 2 f d i i de albinelha,

pentru m5r, p5r $i prun - 3 fa0niiLj.i de albinelha, , p n t r u fl~area-soarehi - 0,5-1 f m i l i i de albhie/ha, pentru castraveti gi bost5noase - 0,5 famiilii de alb.ine/ha, pentru l u e r n 5 - p k 5 la 12 familiii de albine/ha ~i pentru castraveti de ser5 (100 m2)- 1 familie de albine. Num5rd fauniliilor de albine duse la polenizare se m5rqte fat5 de n o m e in urmgtoarele cazuri : dac5 stupina nu este dus5 chiar Erg5 cultur5 $i se afl5 la distant5 mai mare de 1,5 krn ; dac5 familiile s h t slabe fji au putin5 aZbin5 zbur5toare (situatie supk+itoare, pentru c5 oricuun o p p u l a p e slab5 nu poate poleniza eficient florile, n.r.) In cazul folairii albinelor la polenizarea livezilor gi a culturilor agricole cu bun5 secretie de nectar, interven$ia apicultorului se reduce doar la aducerea la timp a stupilor. Unede plante agricole entomof ile sint dab vizitak de albine din cauza secretiei mici de nectar. Pentru a obhga albinele sii se mobilizeze mai r q d e la cercetarea noii surse de cules, cermtgtorii sovietici au elaborat o metodg denuunit5 .,dresaja. Prinlcipiul const5 in aceea c5 albinelor li se creeaz5 un reflex conditionat fat5 de aroma plantei-tint5 sau fat5 de aroma, forma gi culmrea florilor, precutm $i fat5 de teribriul Sns$i uncle se afl5 suprafa@ de poleniza t. Dresajul pentru aromti se face prin hr5nirea ailnic5 cu simp d e zah5r cu mirosul flmilor acelei plante c5tre care se dorqte s i fie S Snldreptate albinele. Pentru pregstirea sirorpului arornat se ia z a h k (100 g pentru fiecare fabilie de albine) $i se dizolvg Tntr-o cantitate egal5 de arp5 fierbint'e. C'intd sirapul se rW$te la 40C, se afund5 in d flori proaqete dupg ce fn prealbil au f&t hdqBrtate wentualele frunze. Florile trebuie s5 ocupe 1/3 sau 1/4 din voluund final a1 sirqpului. Vasul se astupg $i se las5 p'in5 dimineata. Dimin-@ devreme sirapul se dktribuie in stupi, in hrhitoare mivi. Dresajul la miros este eficient dac5 stupiria =be a$emt5 lkg5 rnasivul ce uruneaz5 a fi polenizat, de asemens cu condipa ca florile plantei s2 secrete cit de putin nectar. Acest dresaj este foarte laborios q i intr-o serie de cazuri nu d rezultatele a~teptate. B Dresajul la cultura de polenizat. A w s t 5 metal5 const5 in hr5nirea ahinelor cu simp 'in care s-au pktrat florile speciei care urmeaz5 a f i polenizatg, sirorp fn care se mai aldaug5 $i putin mentol. Cmd la u cuyc5 aprovizionat5 cu awmenea sir* se adun5 multe albine, aceasta se inchide $i se duce la lanul cu plank-tint& Aici cqca-hrbitor se deschide, $i alibinele Tncep s5 viziteze - mai intii hrgnitorul $i apoi florile culturii de polenizat. Albinele pot fi Pnv5pte re,pede sB caute hrhitorul montind in apropierea lui un paravan cobrat. Hrsnitorul qi paravanul M indepiirteazri treptat de stupin5 spre cultura-tints. U1liit5tile agnicole care nu au stupine pot inchiria fairnilii de albine de l alte unit5ti sau de la amatoai. Plata pentru polenizarea culturilor a se calculeaz5 per familie : la semhcerii de lucern5 - 20 ruble, i lin vezi - 15 ruble, iar la floarea-soarelui $i sparct.2 - 10 ruble. Preturile &t aprobate de Comitetul de Stat pentru preturi ail republicii.

-qaqa-ec?iq atnqa !S a n p ap aa~aanpo-rdnguad 'a!jmpd ap ! .rofixppx o =a)& ap nes a!$anpzW ap f a!lqas ap , : au~dnqs ~~ncTg ap Jqa.n?g?pun e a m y e 3 ~ o u m 3 3 . r as a ~ l m p !!aunur !!.reqqqdo lnctom q p ap -!qux ap uoqpsan !.xop~?de ~ o u n apnrauroa a~$aiqas ap apurdh7.q~ui w.x!qg8e.xcE e f 91-tpo.d qmo:jxqas !nfnly.rqeur o ~.rr?l tqp q r . 1 -~podlso3q exqsuloj q ~ 'aqnu!lqo aopqqlnza ea.xmge~aua8 d f q.x~podm8 aq1e t ( q q p s a d s yapq~dbqu!TJ@aJ=urA w u d !m ! q Q g e m ap va~a3npozdl ~ i n dJ IS * ap mppqmqern ~ ? - 3 m p o ~ d a r f JO@?U&I a t ~ l E 3 b l $ U q S U O 3 B$!urSUE?.ll ~ ~ apqedm 18 'qqs ap !$ a q s a f m ?.rgpodm8 ~p apuyd,nqs u !l!rq~ur ! .xola3 ?~o!~adins )lndr r ~ ! p n p b ~ d3!11q n3 aqqle ap !!llune~ I$ ! q ~ u r ! arrltqo e tuquad gugedzea ap .rolaurqqe o f ? ~ q s u & ea.x!sopj : a ~ a ~ y u ~ q ~ c k a a!$xqas ap ug y m as xoplgpn q ~ t q m ' se a a x aa '.xopqem n.-ra?b.a~s !nlnr)uaurmpm.I e)!-rolep ~!$~nuxq pld1e.r 13 aqvod q l q a s ap unq mlo!.xaqmu t p u; Flsuo3 'a!$3aps ap ?.xndox n3 'lmqo !$ FmmJ E3 !!m~lns!& P3!~lzedS .ngqqqa u p a~urouox8t~ ln?nq!$sluI n3 aunruo3 ! ~ ~ p m u z - o a r Joun ezaq ad '!a~opclom la a.rmq.xa)a-mz !.ry+mxa ap !nInqnq!$suI le t?m$ln31de ap p x g e ~ o q ~ ~ ~ e U : O p x ~ a!l3afS ap m m '(!!I ap B -lure$ !JW oz XIS) aayez!ppads qe$s ap a m a 3 qdo qurs ' e q ~ e c l r ~ 3 s ~ p ap '1o.r ap !S. qeuofl3ales !qsur ap !.rggsnpd !.rq8ou !!~edpq.~d . a q o ~ e ~ n q x $ q m a q 18 + p q q f qoq q ~ l u a l q z a ~ ~ e u ~ a : el y f a ~31~?~!.xods ~$uqs;lzar BJEA UT !4 aurauap o ~ e ~ y w ~ep!de.x azqlollzap f ~.xd f (~~tq!un) prapuqs !.rau~$a.qug p u n ea.rez!ue$~o e q w a d ?s a m !;?I ' -1-3 ale qs~qq!ym a.ra)nd ! ad!zodum f aJeU alq!s!jtp.xd8 n:, !31p1 8 : apJmqFuorn q u au!qp ap xo~!l!um~ -a$sps q!.xp.xn aP!-raq!sa ~ ur

?T(M ! S ' q t g l m ap 'smd y92.r ap !qeur ap -ea.xax~pocld~ ')aqd uud pd~au!.xd! ur aa.xcqrqwds ap !np-uo%ldig a 14 !!nw W.r -au!jqo 14 az!uapd ad ypu!.xdh3 BS a!nqw B&!l~nd&I ale3 q -~suapw quq.xoduq !rn$lna!de !sun e ~ ~ r l m i b a d w . r q p q ug -~olalw!ut,g~a@an ale aqp ap m u t q q n s q S a q m p as e.rnqlna!d~ 'a!lmps ap 93mw ~e q3apqo q 'a!$wlas ap Ipunm o anq,ue8.xo eunq ap gmqur a . r w u ! p t q d ~ p~ p p a a e j e q ! ~ ~ n p m d n ea.ra3ypyl 16 ~.mqln3!de =qIoAzaa

Stupina de selec4ie este o gos~pditrie qeeializat8 in producerea de m%ki $i roi (pachete) pentru asigurarea stupinelor din gaqmd5rii colective $i de stat, ale livez21or intercoqeratisk ~i ale altor $ospod&-ii. In stupinele de selectie crgterea se practic5 in linie (in grupe inrudite), $i pmin selecpe artifical5 se m q i n si se arnelioreazg indicii prductivi a rasei. Sturpinele de selectie p&u i materid de.selNie (faunMi de albine) pentru reproducere. ~ ~ i stupinei de crqtere a rnEiWor const% h r e p d u c e r e a n a materialului sel*ionat prin organhrea cret$erilor ,,artiicide" de rngtci ; sellectia permanent5 penmite abtinerea n o r mgtci b p e m h e a t e a r e kimsmit la urmqi d i t g t i l e dorite. Cek rnai bune m%ki elit& se retin pentru formarea g r u p l m de surori continuatoare de linii, k s r a tul se liivreazg pentru c r w e r i I stupinele din mpu8nlkg. n Shpinele de produotie, in afara seriviciului de polenizare, % &ra I producfiei de miere, pachete $i alte produse, pot fi folosite + pentru i ob-tirrerea de dbine, n w s a r e gopul%riinuclee[lor.

n cadrul s t u p h i de ,Metodia principal% de ameliorare a rasei f ~ d % i e este selecpa individual5 a f d l i i l o r , eoniorun unei serii de caractere. Selec$ia const% in scoaterea fn evident5 pentru banul$irea i n continuare a celor m i valoroaw familii de alibine $i in rebutarea celor proate. Seleci$a individual5 ,permite ca de-a lungul citorva genesatii s% se ralizeze o acumulare eredita~-5 caractere dorite $i s% se obtin5 o de unirfommitate suficientti a grupelcvr selectionate. Cu fiecare schimbare succesiv% a mgtcii, raultatele selNiei se fixeaz5 ~i se realizeazii asBe1 o auneliorare tmptatg. AJegerea p r d e selectia qi o finiseazg. Pentru realizarea muncii trebuie determinate caracteriistioile $i inldicii caw se iau in considerare La arprecierea $i alegerea fmiliilor de albine in stwpina de selectie.
Aprecierea ~i alegerea dupg origine Analiza originii fmiliei de albine ,permite determinarea aparteneinki a&ia la r&, gru@ ~ilsauW e ; pe baza caLitAtilor str5mqilor se p t e f o m o p%reredesrpre insugirile sale mogtenite. Aprecierea exteriorului h a z u l alegerii se aintiiresc mgtcile, albinele lucr%toare $i tnhtorii, se d e t m i n 5 masa col;poral5 ~i transmiterea ei in famdiile fiice. Se iau probe de allsine $i de trintcvri de la famiIiile fiice continuatoare de linii, se stuxiiazii pe ele exteriorul (dup% m e k h lui V. V. AApatov). I Ale erea dup5 exterior (unorfolwie) treibuie f k u t 5 conform tbpului rsaei qi fhiei. In arpreciere se pot include o sere de aremenea hdici m ~ l o g i c 5 : volluunul g q i i , cmtinultul de g r b h i , albumine ~i alte ca sulrstante h coqul albinelor l-inte de iiernare, activitaba sisteanelw tnai3nratk &.

Megerea probelor pentru studiul mox$ologic trebuie fgcutg intr-un anurnit timip a v h d in. .v&ere variabilitatea sezonalg a caracterelor.
\.

Aprecierea creqterii $i dezvoltsrii familiei de albina Puterea fmXiei d dbine, detenmbt5 grin m t i t a t e a de albine $i calitatea acestora exprimat5 in raportu~liintre akgoaiile d e vikst5 ale &binelor $i stama lor fiziologic5 dau in final imaginea desrpre posibilitswe prcwductive ale faniliei. La nbdul s5u puterea f d l i e i depinde de prolificitatea mgtcilor $i de cantitatea de puiet cracut. Foarte hpontant este i~lldiicelecantit5tii de lame crescute (per albin5-doic5. , Prolificitatea mdtcilor se detenmin5 prin aiprecierea num5riruIui de cu5 ~i Esnrp5qirea soMu!lui la 3, dat friind cg faza de ou dureaz5 trei zlle. Cu aceasta m e t d 8 se ~preciazri matcile in f h i l i i l e retinute h caiitate de continuatoare de linii de selectie. Pentru apr&&ea eritabilit5tii acestui caracter du~p5 schimbare se face analiza histologic5 a ovarelor mzbcjlor b5trhe $i se determing numilru~lde, tu;buri ovariene. Tot Pentru qrecierea crqterii familiei de dbine, ! afma nuun5rului n de ou5 d ~ u s e mak5 o mare ianpontant5 are $i aprecierea suprafede telor de puiet c m t e din ou5le d ~ u s e deoarece o p r t e din ou5 ~i , larve digpar in procesul de dezvoltaw.

Calculul suprafetelor de w e t . D q i c a n t i t a h de puiet crescut nu este ul indimtor precis a1 prolifjcitiitii m5tcilor, in munca de selectie l twmai ea permite s5 se dea o mai completg apreciere a caracrterului crqterii $i dezvoltgrii fmiliei de albine. Calculul cantit&$ii de puiet se face ) p i n mkurarea la fiecare 12 aile a suprafetelor rqmctive, cu ajutorul unei retele cu p5trate de 5 X 5 om (In fiecare p5trat &t 100 cdule, n.r.). Se m h a r r i d e a vahna puiekl de lucr5taare @ cel de tfhctor. DqZi cantitatea de puid se detedZi : - n m g r u l de indiivizi crescuti de familie k semn . S m a p5tratelor de puiet inmdtit5 (X) cu 100 d5 cantitatea de albine inrtr-o penioad5 deteraninat5 ; puterea faaniliei de albine. S w de p5trgtele din trei m5sur5tori anterime, inmultit5 (X) cu 100, d5 cantitatea de albine la manentul dat ; =masa fmiliei. N u u n h l de ailbe ?annultit (X) cu mwa medie a unei dbine (caralcteristiciide r ~ 5 d masa medie a familie5 de alibine ) B la momentul dat ; - prolificitatea conventional5 a m5hii. Nzlmgru~l de albine cu puiet cgpgcit, hpiirtit la 12, d5 media larvelor hr5nite En 24 ore P n perioada dat8. Deteminarea puterii familiei de albine. Pubes fauniliei de albine se poate detenmina pnin ,,traducereaL' puietului cSp5cit in albin5 ; prin num&-ar.c?a intervalelor ; deteminarea m a e i prin cintgrire. Primele 'dou5 metode se aplic5 tutmor familiilor din stupina de selectie.

Aprecierea $i alegerea dup6 productivitate Productia de miere, de mar5 $i ajltele sint caractere complexe, derpinzjnd de ereditate, dar fn $i mi mare rnkur5 de factori neereditari. Productia de miere. Acest caracter d@de de puterea familiei de albine, de raportul dintre categoriile de vlirstg in familie, de productia de nectar a phntelor de pe raza de zbor util ail ailbinelor, de arccesi)bilitatea nectarului pentru dbine, de starea timpului $i de alti factori. Pentru caracteriuarea activitgtii familiei de albine dupg acumulaxea hranei .se folindricatiile zilnice ale cintarululi de control. In stupinele de selectie arpreciwea de control se stabilqte pentru fieoare grupg de surori. 14prwierea prezenFi rezervelor de cules se face Ja fiecaw 12 zile, odat3 cu deteruningrile de ,pie& p u k e . $i Deteraninarea cantitZGi de dere-anarif5 se face indivjldual h fiew e familie, prin ctnt5rirea fagurilor cu rniere, s c q i pentrd extractie. Prin hsuunarea cantitgtii de miere-mrfg cu mierea rgrnasii p t r u h 5 , se deteranin5 productia global& &recierea grulpelor de seleqie dup5 p d u c t i a de miere trebuie sg se fat5 in conditii de cules identice. m ~ t i de cea~li.A w t caracter este legat de pukrea familiei a de dbine, de cantitattea de aPbine ,,de virsta d5&tuluiU (cerese) qi este sbimulat de prezenta culemdui de mektar $i de p l e n . Pmductia de cearil aste legat5 $i de demolbrea glandelor cerifere, luate En considerape la atprecierea morrfologicii. La alegere trebuie atrasii akntia asulpra oali%tii (acurakpa d&dirii fagurllor), fntrudt se observ5 diferen* htre familii tn ceea ce privgte acetst indice. M u c t i a de cear5 se d e t k h 5 prin num5rul de faguri cllaiti de f d i e PntrLm sezon. De aceea dagurii artific5al.i trebuie i n t r d q i Sn familii din tiaq, pentru a nu se stinjeni pmcesul de clgdire. Procluctia de polen. Culesul gi a c u ~ u l a r e a rezervelor de polen ale familiei de aLme sint %gate de prezenfa puietullui necZp5cit $i de caracterul crqterii faunkliei. Intruet pe liingg strhgerea hranei albinele indqlinesc V actiunea de polenizare a culturilor agricole, aprec ierea i awstui caracter ci4~5t5o imp~rtan$5deosebitg. htr-un anumit grad acesta este legat de calit5tile de bun5 crescitoare ale familiei. lnclinatia *entr'u str2ngerea polenului se determini5 f functie de : n - numiirul de ,p?itrate (CU latura de 5 em; din r a m pentru mi5suriitori) cu ,p5stur5 determinate din 12 4n 12 zile ; - cantitatea $i masa ghmotoacelor de pollen aduse ink-o perioadii de tiunp determinatg (Q or5 sau 24 h). Pentru aceasta se montecazii colectoare, iar ghemotoakxle colwtate se sorteaz5 ~i se dint5resc. Rezistenta la iernare In raimnele cu climat aspru rezistenta la iernare joac5 un 1-01 deosebit in swravietuirea fmiliilor de albine. fn conditiile Moldovei, cu iam5 scurt5 qi bGnd5, p r a d k toate r w l e de dbine, ait'it cele nordice, cit $i cele sudice, iern-8 satisfkiihr. Apr~ierm rezistentei la iernare a albinelor se face pe baza urm5torilor indioi :

integritatea allinelor de iernare - prin a p r d e r e a albinelor moarte sau a diferentei intre cantitatea de dbine intraite qi a ce'lor iqite din iarni ; - g r d u l de p5tare cu diaree a cu2bului ; - cantitatea de hran5 ~ ~ pe-unitatea de mias5 vie a famit 5 Biei intrat5 in iarni. P e n h atceasta se calculeaz5 consuonul de rniere pe inrtervalul de albine sau p e kg de albine.
L;i!psa agresivitiivi q u r e a z i munca cu albindle. Ebmiliile de alibine agmive Qebuie eliminate din rasa canpatinii.

Tendinla de roire Tendink de creqtere de botci in prwesul de crqtere a fauniliei, ca prim semn de preggtire a dirvizkii, ,-hie considerat5 ca negativ5. D g i prwesul ,paate f i seght in mod artificial, asmenea familii se reformeazri. Cu cit ae mai miic num%rul de caractere .duip5 care st! fake set lwtia, cu atilt unai r-de se abinge ycoipul muncii de selectie. De aceea 4 funlcjie de scop, nivelul duritgtii selectiei p a t e f i diferit. In afar5 n de aiceasta, apreciw- $i alegerea dup8 caractere simple este mai uvoar5 pentru seleotioner, $i mai eficients, d& dup5 caractere coanlpldcate. De exemplu, ,productia de miere a t e un caracter courtplex, cormpus nu numai din compnente ereditare (prolificitatea mSiticilor, i n h s i tatea crqterii puietului, etc.), dar in ;mare rnhut-5 qi din unele neererlibye (prezenb nectardui in nqtur5, starea t h p u l u i $i altele). De aceea hotsrirea final5 a saartei familiei de albine P cazul arprderii fji alen gerii trebuie l u a u d;ind prioritate principalelor caractere e r d t a r e . Megerea este semnificabiv5 nurnai d a 5 familiile apeciate s afl5 e i n condipi d e intretinere identice. Cele m i bune f m i l i i de alibine, ailwe dupi aiprecierea lor conform cmplexului de caractere, devin q e t e de linie sau continuatoare ale liniilor de selectie. In acest scop ale sint tran~misein skpinele de repraductie, aa name donatoare de umxqi . p e n h apreciere f.n oonti$ nuare.
ACTIVITATEA IN STUPINELE DE TtEPRmUCTIE

Stulpina de rqroductie inideplinqte sariaha de inanultire rapid5 $i de calibte a materialului de selectie (&ti) obtinuit prin a,pr&ere $i alegere in stupineile de selectie. Pentru aceasta la nivelul lor se organizeaz5 c r q k e a artifiebl5 a m&t.ki!lor de ras5, care fie se folosesc apoi la forrnarea de grupe (linii) in stwpiinele de selecve, fie $i livreaz5 c5tre a1te gmpod5rii. Structura stupinei de reproductie , Stupha & crgtere a m3tcilor const5 din unnitoarele gmpe specialimte :

1. fauniliihe-maanii (din acestea se iau lwvele ;pentru crqtere) ; 2. familiile-tats ( a c ~ t e a realizeaza o crevtere intensiv5 de trilttori); h se 3. fauniliiledaici (in acestea se trec larvele pentru creqtere) ; 4. f d l i i care furnizeaza &bin2 pentru popularea nucleelor (n caz i de necesitate se p a t e folosi $i albinii din alte ,stuphe) ; 5. nucleele ( a t i unit5ti biologice P care se mentin m5kile pin2 l n a ^~mrperechere), o m t e doar pe p e r i d de crqtere a m8bcilor). f

Completarea grupelor de selectie ale unit5tfi de reproductie f n unitatea de reprduc$ie se realizeaz5 selektia care a t e o metoda dirijatil de formare a perechilor din muunite mame cu an&@ tati in vederea obtinenii de urma.$i &t rnai aptwpiati de tvpul dorit. Intntr-o Zntelegere rnai la&, acest sistem de iarperecheri rezolv5 samini concrete ale aanelior5rii. Alegerea detenmin5 calfitatea unmaqflor. Grupele de f m i l i i man15 $i btii se coanpleteaag in fumtie de tirpul $i fomele de s d e e i e aplicate liniei selectionate in e t q a res(pectivii.

Selectia gaate fi omogena $i hekragen5. Selectia omogen5 prevede im-herea m5lxilor cu trimtori din familii asem5n5toarre in privinb melor caractere pentru care se face sel-a. La bcaprutul lucririi de fonmare a Jiniei selelc@onate trebuie facut2 o selectie mogena pe tipul ,,genitoareiG; a p i , dnd linia nurn5ra suficiente familii (3-5 mii in rnasiv), selectia se duce ^m tipul liniexi. Me@ia omogeng se folosqte i cazul i care este necesar5 pasn n trarea calit5tiJor dorite la familiile de dbine ale liniei respective, pornind de la cunoscuta fornulare zooterhnilcii ,,cel rnai bun cu cel mai b m &u cel m i bun". Trdbuie avuit $invedere c5 nu exist5 faunilii &1ut cunogene (idenbice), de m e oancgen2 se comiderii selecpia ~pedteiva caractere iprinea ciple, iar 9n unele c a m i chiar ~peunul, cel rnai hotiifitor. Pentru conditiiile Moklovei, cea rnai mare atentie trebuie acordat5 prolificit5tii miitcii gi intansitstii davoltiirii de primgwu-5 (thpunie).' Ultlma trebuie In@lea&iprin cantitaka de Larve crescute per unitaka de &in;. In cazul seleqiei ornogene, criteriile sau indicatorii folositi ^ selectia faimiliilor marma qi tat5 &t identice, ilrudicii pe baza c k o r a m se pnactic5 wlectia coincid cu a r w t e r e l e pe btaza c5rora se foiuneaz5 perwhile vi aatfel se presurpune crqtmea omogenitwi indidlor $i caracterellor fannililor de alibine din stupin5. Fonma swperioar5 de s e l w i e omogm5 a t e consanpini;Larea. In uniitatea de r q d u c t i e se p t e falusi, i e t a . ! forun5rii liniilor mu, n rnai pr@CS, a m e i i d i t e , o fmipereehere inruditg de gra;dul m5tugg Xn v t . a d forunarea l i n i o r consangvine are ca scap obmerea heteron zkului, se folosgte fnshtn@rea instrument15 a mBrtcilor $i grade de Pnrudire mai apropiate.

Selactia heterogeng se face prin impemherea miitcilor cu trintori din familii de albine cu performante valoroase ale caracterelor pe baza c5rora se face selectia. Selectia heterogemg rn5rqte variatbfitatea cara&reJror la urma$i rji p a t e fi folait5 ,pentru oib$inerera de faanilii de albine cu mqtenirea tranzitorie a vreunui caracter, intgrirea trantsmiterii caracterelor unuia din p*imti sau forqarea de noi caractere. Selectia heterogen5 a t e recornaWbiil5 in cazul fmrperecherii m5tcilor cu tn7ntori din alt2 linie (rlin x e e q i rash), ,pentru olbtinerea gi deevoltarea in continuare a celor mai r q i k irnperecheri. Adnd i vedere polianldria albinelor, irmiperen cherea natural5 duce la selectie heterogen5. Formele de alegere (selectionare). h fwnctie de met& de selecbe i se detmmin5 $i fomele sale. Forunele selectiei fundamentate $i practia t e h motehnie pentru vertrebate se pot f o l d in apiculturg conditional Slpecificul kmultirii albinelor constii in primul rW i faptul cB n trintorii rezult5 dintr-o h n u l t i r e partmogenetk5 rji p a r t 5 asffel doar caracterele materne. In al doilea rind, -tea se ilmrperecheaz2 cu m i rnulti trimtori (rpoliandrie) : dbinele gi dt!cile care rezult5, d q i poart5 caraoterele p e t i c e a n u m i doi irudivizi, sjnt diferite j interiorul n f amiliai. In prima etarp5 a lucr5rii se folosqte alegerea de g m p , cind ppei de familii mam5 alese $i bonitate i s e alege o g u p 5 ctt mi uniform5 de f a l i i tat5, de asmenea bnitate dup5 caratcterele rnai sus ar2tate. Dup5 degerea genibarelor rupare necesitatea seleo~m5rii scopul cu consolid2rii tipului de genitoare. Luiind in consideratie c5 trhtorii fii $i nqpoti a i genitoarei, rezultati din ou5 ndecurnrrlate, trebuie s5 m q t e n m 2 gi s5 transmit5 calit5ti;le mamelw lor, ei trdbuie folositi pentru fixarea acestor calit5ti h grupa inrwdit5. Bantm aceasta urmeaz5 ca intreaga p u p 5 ,de familii tat5 s5 se cormlpleteze cu mgtci-surori, fiicele genitoarei, tdhtorii-fii ai c5rora trabuie s5 fie destul de u n i f o d la h a t e caracterele. Grupa farniliilor mam5 poate f i cornifleitat5 cu m5tci;fiiice de la una sau mi m u t e m5bi continuatoare ale aeatei linii sau cu r m din n alt5 linie. ltnt~udltconcenrtrarea erdit5tiigeniitoarebr se aprmiaz5 prin tnhtorii uni$i prin imrudire, o awrnenea form5 de alegere se p a t e numi 'in mad d i p i o n a ; l individual5 - de gruip, prin analogie e ,practica u zootehnic5 : grupei de m5ki aemenWxre prin caractere sau prin ^mudire i se alege un singur (~marxul) reproduc5br. Asigurarea la punctul de hperechere a unei derusit5$i satisf5c5toare de trintori de la ftiicele iinruclite permite variante ale acestui tip de seleictie, folosind, duip5 caz, selecpa omogen5 sau heterogenii. Sele4ia individualz, termen utilimt h mod conventional, se p a t e realiza prin h h i i n t a r e a artificial5 a m5tcilor. Selectira individual5 &e cm mai colmplicat5 form5 $i p t e fi folositg in cxopuri qxeiale pentru abtinerea de urim!a$i de cea mai bun2 calitate. In particular, realimea unei asanenea selecgi se planif?c5 En ~ u fiigrii fortate ;a unor cartactere deosebit de pretioase ale liniei l selectionate, cu folosirea imperecherilor consangvine. Folosirea unor

a n m i t e tirpzlri $i forme de selectie in cadrul unjtt&f$i de retproduaie se hot5r*te pmkru fiecare caz seaparat, anuall, dup5 andircarea performantelor fmiliilor de albine. S a ~ c i n aprivind fonmarea de gruipe materne $i paherne se stabil g t e din timp, fiind legat5 de schhharea mtitcilor ~i de hotsflrea m r t e i lor. Evaluarea primari $i alegerea miitcilor pentru completarea grupelor Stwpina de rqraductie m q t e m5Wi pe.ntru m p l e t a r e a m l o r de w 5 , lpentru forunarea grurpelor inrudite ale continuatoarelor de linii, obc. M5tclle ob@nute sxnt verificak s5 nu a b 5 defekte, $i dwp5 evacuarea primelor feeale sint cint5rite. A doua oar5, m5bcile se verific5 dup5 Encerpereaa depmerii p n t e i , Sn nutleu. Greutaka conpmal5 a m5bcilor continuatoare de linii trebuie s5 fie de minitmm 220 mg, a m5talor de ras5 folosite la complehrea simpinelor unitgwor de selmie - 200 mg, restul m5tcilor, destrinate Iivrsrii, pot avea minimum 180 mg. Crqterea m5tcilor continuatoare de linii s e face ^m um5toarele con~ditii : - cules natural $i activitate inten(s5in faunilia mam5 ; - ~ p n t r uca la dubla transvazare s5 se p a t 5 folosi lame de calitate, wte de dorit limita~ea din timp a ouatullui mSutcii ; - famiiia4oic5 trebuie s5 fie puternicz, cu s u g l m de albine tinere ; - #lao crqtere (in f d i a - d o i c 5 ) se cresc maximum 30 m5ki ; - toate m8tcile d e ras5 se rnarkheaz5, obligatoriu. Evaluarea calitiitii descendentilor ~i selectia (a1 doilea ciclu a1 rnuncii de selectie in stupins) In zootehnie se vor-te b p r e aiprecierea reiprduc5torilor dup5 dcscerudcmti. Dunata vietii animlelor mari pernnite ca ele s3 fie folosite de m i multe ori cu rnai mult s m e s prin aprecierea dup5 descendenti. f n apicu1tur5 schirmharea generatiilor are loc rapid, indt atunci c ~ se . face arpselcierea calit5tilor fiicelor, faptic m m e l e nu m a i exist5 qi este irruposibil a se m i obtine, tot de la ele, o noug generatie. Mascu';ii pier chiar in timpul actului de hrperechere, de aceea nici nu p a t e fi vorba d q r e aprecierea lor dup5 descendenti $i repetarea prechilor r e q i t e este impsibil5. De aceea titlul tradigonal ail acestui sub-capitol a fast whirnibat h ,,Evaluarea calitQii d e s d e n @ i $i selec$iaU. 'Prabuie evaIuat5 descendents mamelor exceptionale, determinind eritarbiliitatea caliit5tilor albinelor supuse selectiei $i alagerii perechilm. Pentru ca YdiCii pretioqi lai miitcilor becordiste 'sli se transmit6 constant u m q i l o r , este necesar5 o mum5 mig51o&i f itnai multe n generatii. Ridicara indicilor rnedii a i grulpei la nivelul<g e n i h r e i emeptionale se rea11izeaz51print.r-0selectie multQil5 $i alegerea perechilor la o serie de gmeratii. Alcesta este ,prizrcirpalul' de pempctiv5 q a1 mmcii. M e M a cea m i m o d & pentru apicdturti a t e evduarea grupei de fiirce inrudite, obtinute de la genitmrele de exlcfle. h acest caz selectia penmite scoarterea i eviden$5 a f~iicelorcdor mai preioase conn tinuatoare ale liniei genealagice, aQt p e n t ~ um t e r e a de miltci cit $i

pentru cea de trintori. h acest fel, evaluarea descende.n$ilor h stupina de s l e e i e incheie ailegerea perechillor qi caracterizeaati rezulrtatele, dti pmibilitatea sti se aleagti faanilii cu un8tci-continuatoare de linii $i s5 se obtin2 reoomand5ni concrete pentnu sdecfie. Evaluarea obiedivti a calit2tii descendentei prssupune respectarea um2toarelor c o d i t i i : indicatorii mamelor $i fiicdor p e n t ~ u caraotere varitlrbjIe cum &t. productia de miere, de cear5, etrc., sli se cousnrpare I conditii idenn tice gi shbile de k t i $i de Sntremere (a fatnifiei de allhim) ; sfi se tin2 seama de influen@ ereclikn-5, atTt maternii d t $i patern2 ; contdiWle de hranti $i de intretinere s5 fie favombile dezvolt5rii acelor d i t q i pe baza c2rora se face selectia ; W p e l e de m5tlci-fiice ale genitmrei trebuie sti c u p r i d 5 minimum 30 faanjlii de albine.

Marcarea m5tcilor Marcarea m5bcilor eslte necesarti pentmu e v i e n t a precis2 a vbstei !or gi a pmvenientei, de06eb5-t de iill.lrportant5 in lucrtiriile de selectie. In afar2 de aceasta, rnatca este intotdeauna m i q o r de gbit Intre albine, Wucindu-se astfel timpul de verificare a albinelor qi a altor lucribi. Pentru m r e se folosesc dear c u b r i cu u-re rapid5, f5rti miros puternic, care s2 enerveze azlbinele. In awst xmp w r e p u n d lacurile $i varpselele nitro din comert. NIancarea se realizeazti de asemenea cu rondele din aluminiu p e care %mt scrise cu vopsea neagr2 nuimere de la 1 la 99. Aceste numere se lip- de toracele m5tcii cu clei rqpid. Se pot folosi v o p l e sau rondele .de diferite culori, cel mai bine ins2 se &string pe m5ki a.bul, bleul, galbenul, r q u l $i verdele. In fiecare an se folose@.e o culoa~ediferitti, pentru ca prin culoare s5 se poatti stabili vrirsta mtitcii. Pentru q u r a r e a muncii de seilectie, culoarea se folosqte ~i f n d e t e r m i m a alpartenen+$ la linie. Vorpseaua se. alplie2 daar pe torace, mai precis pe santrul toracelui, f5r2 a atinge she ptifli ]ale corpului. In acest scocp se folowjte o pensul5, um bepqor >binea c u @ t , un ac, sau alte instrumente. Principdul constii i apliwnea doar a acelei chntit5ti n de volpisea, cit a t e neewar2 pentru formarea unui semn r o t ~ n d ,uvor 3 de observait, i s k a t su,btire. n Cola'borabrf i Institutului de apikulturii (V.I. Lebedev) propun folosirea unui balon pmlxu inc5marea rezeivoarelor care se umplu czr vopsea : marcarea se redizeazg dlirekt, prim atingerea capiitului h l o nului. Se dimin5 astfel orice alte instrumenbe suplimentare. Bte niai comod de m a m t matca fixind-o pe fagure cu ajutorul unui c5@cel. Pentru aceasta, pe c5p5cel (8 cm) se ktinde o ,plas5 d e nylon sau de miitase cu ochiurile d e 4-4,5 mm. Plasa trebuie Sntim5 i aqa fel incit la fixarea m59cii aceasta s2 nu fie accidentat5 ci d m r n imobiXzat2 penltru a putea fi repede $i precis marcat5. Folosirea unui c s p k e l v i a l eliibereaz5 &a apicultorului ~i uqureaz2 munca. In unitstile de sel%ie a t e abligatorie marcarea tuturor m&ilor.

Fiec5rei m5tci l i v ~ a t esau partide de mgtci identice i se i n k mevte un centificat de mart& selectionat5 dupg m d d u l l de mai jos. Datele irudica~tn certifim se coanrpleteazs chiar la stupha de e rqproductie. In fiecare stupins, conform metodicii s ~ b i l i t eprin p h u l de s e l q i e , se folosac citeva hnilii-rmaimg pe durata saonului $i insemniirjlle in ceI'tificate &t deci diiferite. f .ceca ce privqte fmiliilen tatii, i m m i i r i l e s a t , de regulii, unke En tinqml sezonului ele carracter i d d acea f m i l i e de izlceput (initidg) de la care p& r m5tcile tuturor familiilor-tat& 0 asemenea caralcterizlare este cea mai eficientg, i n t m d t tmlntorii se crew din ouii nefecmdak $i poartg in sine d m r calitgtile ereditare ale mamei. Apicultorii $i lucriitorii laboratoarelor din stupinele de reroductie trebuie s5 fac8 inregistrsrile respelcctive h registrul d e evident5 a mgtciflor, in registrul de observatii fenologice ~i in cel de evident5 a cintiiririlor $i a mi~ciiriim5tcilor. h stulpina de selwtie, toate f o m e l e de evident% conditionate de aceastii metodii $i care indu,d indicatorii de crqtere $i de dezvoltare a i familliikor, evilden@ puiebului, a indicilor morfologici, etc. se tin de catre sel@onatori imrpreung cu apitultmii.
.

Certifimt (a1 d t c i i selectionate

Rasa ........................................................................................................... Anul de cre~tere mtitcii ............................................................................................................ a Data inceperii pontei , .................................................................. , Linia ......................................... Reproductitor ,, . .............................................................. N r . f amiliei-naamci , ...................., Nr. f amiliei-tat6 . initialli :....................... . f n cmditiile Moldovei e&tg posibilibatea p d u c e r i i m5toiUor Enpereoheate h a doua d e e d 5 a lunii m i . In q u l asigurgrii $i Enlocuirii m 2 W o r biitnine, a formHii de pchete, gmpdgriile din tar5 se folosesc de serviciile crescgtoriilor ~ d e mstci - aoestea a u mlul reproducerii primare : anual, ele p r d u c perste 20 mii mgki fmperecheate, de ras5 oaripatin6. Pentru q x r d u c e r e a i ma& a albinelor carpatine, n in stupinele de c-tere a m5tcilox se f m e a z g grupe de selectie avindu-se in vedere rezuILtatele bonitiirii inmqirilor prductiwe qi ale exter i o d u i . Fentru crqterea de m?iDci, h pepiniere se ortganizeaz5 u m 8 toarele grupe de familii de albine : paterne, m t e r n e , faunilii-shrter, farnilii-doici, fami~liiincu;bator, m5tci-ajut5tmre, faunilii de prductie (de bazii), $i nuclee (,,unicrofmilfi"). Familiile-tatii sint destinate creqterii trbtorilor de calitate $i rezistenti, cu capaciitate ~idicatride fecundare a mHtcibr in cadrul frmperecherii libere, prwurn ~i pentru obtinerea de s p e m 8 pentru hsiixninprea instrumentailii. Fmiliile-tat5 trebuie s8 fie dintre cele mai bune din punct de veldere a1 productivitiitii, a1 renistenpi la iernare, si s2 corcspund5 indicilor morPologici a i rasei. Faxziiiile-mamti sint destinate ,strict obtinerili larvelor tinere pent r u creqterea miitcilor. Ca familiiaamii se aleg unitgti biologice dintre

cele m i perforanante, rezistente h iernaxe $i s&nZitoase, midentiate p i n prolificitatea ridicat5 a rn5ticilor. Familiile-starter sint destinate ,prianirii ( m e p t k i i ) unui mare n w 5 r de larve $i hri5nirii llor in primele zile dup5 tramvazare. Fmiliilestarter se d g dintre cele putemlice, s~n5toase,evildentiate printr-o e dezvoltiare n o d 5 $i cu Snsugiri evidente de doic5. fn lipsa familiilor puternice, se pot uni d t e 2-3 faunilii. Familiile-doici s h t destinate cregkerii larvelor acceptate. Fatl de hiliile-doici se ,pun aceleaqi cerinw ca $i fat5 de cele sr -. Familiile-incubator se foSosesc atit p e n h makurarea botxdor d t $i p d r u intreinerea in @i tip Titw a mEikdor neimperecheate @n5 la igltrardumma lor i nutlee. n Familiile de product&?, doruatoare, $i dtcile-ajutdtoare ~e folosesc pentru htikirea familiilm tat5 $i man6, a starCedor qi a crasdtoarelor pentru .pqpularea nueleelor, pentru foranarea m3lm d d n a t i vhzgrii.

Pregztirea bmiliei de ,albine (pentrurcreqterea de miitci


,Fmiliile-tat5 sSnt mtrethute In stupi orizontali cu 32 de rame, i q t i r m i prin diafmgunii ,oarb5 En dou5 sectitmi - En m a se intretine faanilia-tat5, iar in a doua mtca-ajut5toare. h scopul obtinerii de tr5nto3.i maturi sexual, crqterea lor .trebuie pmg5titg cu mult timp inaintea creqterii mgtcilor. Dupti . ~ v i z i ade p r i d v a r 5 se introduc in m i j l m l familiei-tat5 unu~l-doifaguri cu .cdu'le de trSntori deslchigi la culoase, pentru ins5dn$are, DacCi fanilia-tat5 nu esite sufkient de puternicl i se adaug5 de la matcaajut5kare 3-4 f ~ r cui puiR cCip5cit. Fmilia trebuie s5 aibg nu mai putin de 10 log bran5 de oalitate qi dtiva faguri cu p&tur'5. Din cauza bazei melifere limib'te 'in rapublicl, ate neeesarl hr5nirea stinnulent5 zilnic .m c^ute 300-500 ml simp de zah5r 1 : 1, c2du$. Dat fiind .c5 din m e n t u l *pmerii oului ~i pfn5 la atingerea rmaturitgtii sexude a trintorelui STnt necesare cirra 38 zile, crqterea trSntorilor se fncepe cu .doul-trei s G p t m i inahtea crqterii m5bcilor. Familiile-mad h stupizlde unitltilor de selectie, famfliiileanam5 (sau donatoare n de u m q i ) , se ktretin i stupi orii;oontali de- 36 rame frnpwiti - pnin diafmgrne o a ~ b e b trei p w i . h cea de snijloc se d l 5 fam?liaimaang, pe laturi -, miitci ajut5toare. Faunilia-nnamg trelbuie s5 fie puternkg $i s5 ocuipe minimum 12-14 intervale. De aseanenea, s a t necesare 10-12 kg mie.re de calitate, 3-4 fi * cu pZstur5. Pentru complet m rezmelor .de h m 5 $i s.tirmuhea o d u i mgbcibr se face k g a nirea zilnic5 cu dte 300-400 ml simp de ziahgr 1 : 1. Familiu-stavter F d i a starter se f~losegtelimp de 24 h, d m p n W acceptarea h e l o r . Ea se fntretine S slhvpri' cu 32 s u cu 36 raune, pe centru, n a

cu una sau dou5 f d i ajutgtoare 1 p laturi, dmp5rtirte prin diafragune oarbe. Inaintea Dceperii c q t e r i i mBttci!lor, cu 5-6 m Wintea introducerii lamelor, se bd~p&-teaz5 fam3lie matca yi tot pruietubl nec5din piicit, se stnwtoreaz5 cuibul la rnaxinnm crelndu-se - qi &torit5 rniikikr ajut5twre - o surprarpolpulare. F m i ' l h - s k t e r b b u i e s5 aib5 3 xezerv5 de hrang de mtnimum 12 kg miere $i 2-4 faguri cu p k tur5. .In l i p s Wei cantitali suficiente de hran5 in stup, este nacasar5 hrhixea dlnk cu dte 500-800 ml sirap de zah5r. Cuibul starterului s strlnge in mcvdul umgtor : .pe laturi e rame cu hran5 (tde acotperire), arpoi cu pMur5, iar i n centru - cu puiet c5pkit. In* fagurii cu p i e t s las5 un spatiu pentru o ram5 -+ e numnitul ,~pu$",in care se introduce rauna cu larvele proaspat t r m a zate. N m g r u ~ lde ,,pu@l.i" depinde de num5rul de m e cu larve care se i W u , c . Pe d e se string multe albine-doici, ,care k c g r h e d i a t c w t e r e a larveor.
Se m a t e din fa;milie matca $i tot p u i h l necriipscit. Cu 5 - 4 ore inahte de intrducerea lamelor, martca $i tot puietul nec5pkirt se trec ink-un alt s t q sau .dup5 dkafragm5. Ea va servi in continuare la int5rirea cu puiet cgpgcit a fmiliei crescBhare. E familie trebuie s5 n fie rniniolluun 8-10 kg miere $i 2 faguri cu pbtur5. figrijirea a t e analog5 cu a familiei-starter.

La preg5tirea faaniliei cresc5itmk cu mak5 nu se indep5rteazii m a h .ci se la& in awlaqi stup, dup5 o gmtie deqpsrtitare, pentru ca a'lbinele din partea de baz5 a cui~buluis5 aib5 uqor acces la ea. Avantajul acestmi si8tem const5 in faptul c5 nu mai este necesar5 ,pmn a t a httirire a cuibului cu alibin5 tin5r5 (puiet c5picit). De remarcat c5 aceast5 rnetod5 de pregZitire a W l i e i crew5toare mte efikienlt5 doar cuipltatil cu foloisirea familiei6brter. Coordonarea f d ~ s i ~famtliei-stanter cu famfia-doic5 neorfanifat5 permite oblineii rea unor m5Wi de d i t n t e ridicat5 & cantibatea dorit5. Singuml neajuns a1 familiei crew5toare neorfaniaat5 este patomtul redus de acceptare a lairvelor date in creqtere f5r5 o pr&!lab%15 b e r e prin starter, ' precum qi tmgerea botdlor de s a l w e .

Transvazarea larvelor M t r u crevterea m5tcilor p h tmsvazare se folosesc 'W artir filciale biotirage de cearg), care sre confectimeaz5 cu ajutorul unui $ablon de learw (analog tehrrdogiei de obpnere a IApt$mruJui de rnatc5). Potirqele se fixernil, m cearii tupit5, de pene de leanrn care se lipex in zcdaqi mod pe leawrile raanei de cmytere. Buttile se dispun pe leat la distante de 4-5 cm, pentru a se evirta unirea bkiitm clBdite, ceea ce a r ingreuna rnult lu'crul. Pentru tmmvazarea larvelor din celde in bokile artificide se folosqte o lantet5, confectionat5 dfin s i m 5 de aluminiu (0 2 mm) cu un capst it f o m i de lop?ititic5 u$or cuabart5. Pmtm u$iurarea lucr&-ii, b w t a se Enfige htr-un m&ner de lemn, La 1wne.A lamei lop5tica se

trece pe sub spatele larvei in e t 5 de eel m d t 24h, aseel inclt conpuE sgu b f o m g de corn s5 treac5 in ambde p5rti de margini!le lantetei, Totodatii se ia qi putin l&pt@or. Tramvazarea trebuie executat5 r q a d e , pentru a evita ' m r e a , r5cirea sau fnc5lzirea lxvei. hciirperea sa~ubbomtorul in care se executg transvazarea t r e h i e &corespundg c e r h w o r lmr5rii : temperai tura aerului se mentine la nivslu~l22-2GC, m i d i t a k a - 60-65h, Deplasarea raanei cu larve din locul transvazgrii ,@5 la famiha starter sau doic5 se face \in l a i p de tramport, care ap5r5 larvele dde actiunea mediului inconjuxritor. Folosirea familiilor-incubator ~i a incubatoarelor termostate Rarnele de creqtere cu botcile c5pgoite se scot din krniliile cmscstoare i a 5-a a 6-a zi dqp5 t r a n s v a z e r e a , l a $i se trec P famin a Zia-incubator - cite 200-250 -, pentru maturarea bokilor. Dup5 aLtc 5-6 zile se rebuteaz5 bortcile mici $i au form5 neregulatii ; mtul se trec in cu9t.i Titov Ezlciircate cu past5 din zahgr ~i miem (oandi) $i se monteaz5 in rame matuiratoare, care se reintroduc, En familiile-incubator sau in termostate. D w g 6-7 zfle, din botci dozioneaz5 mritcile din cqtile Titov. Cele cu defeck, nedezwltate, sau miici se relsuteazg, iar restul se introduc in nuclee populate, spre'maturam qi h ~ p r e c h a e . fi stupinele de stat s-au r5spinclit pe scar5 l a g 5 -nucleele cu. patru compartimente cu ramde 1/4 dim rama obignuitri. K a formnuclwlui (200-250 g 21 filecare compartiment), p m t m evilarea depopulgrii, in fiecare ,com,wim'ent se pune Pntre faguri cite o b o t d sau o m a t d in cu$&i Titov, $i se administcneaz5 simp de zah5r - cite 150 -200 rnl. M i t r u cregtema unei irn5tei hperechearte se mnsnsumP 400 g zahk. Dup5 inceperea ouatuld matca mai este 15satii in muclm k c & dou5 zile pentru a i n s ~ fggura~ii,apoi ye scoate, se marcheaz5, ~ ~ a se pune Pntr-o c u y i de transpont,cu hrang $i cu 6-10 albine insotitoare $i astfel preg5tit5 se trimik spre livrare. h nucleul eliberat se introduce totidat5 o: nou5 m t c 5 neimperecheat5 sau o botcg : $i in acest moment e necesarg o hr5nire cu G r o p t e de aah5r. h cazul cre~terilorde volum, comerciale, principalul indicat r este mumtirul de m5tci imperecheate obtinute pe sezon per m p a r o timRnrt. In Moldova, unitatea de virf a asociatiei apicole a o b t h u t (in medie pe 3 ani), .cu nuclee pe 114 ram5 standard, c i t e 3,9 m5tci pe fiecare comhartirnent. In scopul crgberji pductivilt5tii nucleelor este aecesaxca primele m5tci imperecheate 65,,nu fie ridicate (recoltate) mai devreme de 2 zile dup5 umplerea unuia din fawri, s se introduc8 ba G timp bot& sau m 5 t d e neimpezlechate En, nuclee ; & se amplaseze nucleele in apropierea v e h i prinaipale la stu'pinei, la o distamt5 d e 150200 m, inkre tufiquri, pomi saw ~~~i de porumb directionate jnvers. fat5 de z W lalbinelor din stupina d e baz5. Din cauza marti densiuti a farnijiiloir de albirne pe km2 ~i a p u tgtilor de a g&i vetre izolate pentru imperecherea m5tcilor dobmde.~te din ce in ce 0 mai mare impontanti5 Pmperecherea contsolati?i k5unintarea instrumentaE ; aceasta se face in laboratoare speciale, l tempea

ratura de 25C $i umidikatea de 6OOIO. Pentru aceasta a t e necesar un apa~ait specild de ins-tare arbificialg a miWiilor, un microscop MJBS-1 sau BMS-9, termostat, rezewor cu bioxid de ca~bon, balon Tiscenco cu d m 5 gituri, reduotor, c u ~ t i ,pem5 de oxigen, furtunuri de cauciuc, pense, vat& tifon, ser fiziologia ~i ap5 dktrilat8. Pmtru i n m i n p r e se ia matca in virst5 de 6-7 de, iar trAmtorii de peste 14 dle. Rama cu m5tcile fn cu$tile de wlozionare se trece din familia-ddc5 in 1 1 a h t o r . Se primd trlnbrii din familia-tat2 special desemat5 fntr-o c u y 5 ; pe timpd in care acqtia nu zboar5, se iau de pe fagrurii laterali a cuibului. i fn-htuea instrumental5 perm& s5 se obtin5 pin5 la 90-95e/o d t a i sau pmt5 norrnal5, in timp ce in nuclee procentul de d t c i imp ! e h t este deseori 55-60/0 er c me fat5 de cek ne-~mperedheate.Qalit a k a puietului obtinut de la m5tcih insiimh$ak artificial m se deoseu begte de cel a11 mhillor imrpermheate natural. Trdbuie remarcat c5 ins5d n t a r e a instmmental5 oere de la opexwtori o exiperient5 'indelungatg, precide k lumu $i a m w .

Introducerm miltcilor in famniile 'de albine


MWcile imperechearbe se i n t d u c in familiile de albine in cadirul
Wocuirii planice a un5tcilor b5Wme, in p r w u l de f o r m de roi, refacere a familiilor de albine care $i-au pierdut m5tcile din diferite cauze, in oazul introducenii realiz5rilor selemei. Suocesul intrducerii

rnstcilor depinde de multe conditii : a) de starea fmiliei de albine la w e se schirnb5 rnatca (rasa, agresivitaka, dezvoltarea in t h p u l sezomilui, comp~taanmtul dbinelor tinere $i a1 e l o r bstrine, durata orfmizgrii). h multe farnil3 shpii s m t i Qmgqti) m ~ t instinch1 de ) a p h r e a cuibului ; e b) de dirnensiunile mitcii. G. F. Taranov l descoperit leggtura a sMns5 intre mZrimea mlitciii $i acceptarea lei de c5tre alrbirlle dintre m5tcile mai u v a r e de 180 rng albitnele au primit 47OI0, dintre cele mai grele de 200 mg-96/o) ; c) de starea m5Ocii tinere (bnperecheate, deteriorate in timpul transprtului, ovulatie, camtitatea de feromcmi) ; d) de conditiile de & u (cules, %imp,wmn, furtbag). M g w r a , in timpul culesului, (matca tin&-5 poate fi h W m 5 liber, prin urdtinig ; mai tirziu cmditiile devin mai putin fa-bile $i apicultoml trebuie s5 $tiece m5suri trebuie luarte. Exist5 mulk varianbe de introducere a m5tcii : de la simpla c q c 5 de transport pin5 la cuva T'irtov, c5pgcde din plas5 de &nn5 $i izolatoate, bigudturi $i pahare din hidie cmat5. G. F. Tsranov $i Hirschfelder (1972) ~i H. Ruttner (1972) au folosit p e n h introducerea f i t cilor v d c 5 de fructe : cite 10 ml (pentru 'mi, 5 ml) p i c m i deaisupaa ramelor, pe o foak de hlrtie de filtru sau run ~ r v e p l de h i l e . Dup5 parepea lor, avantajul acestei metode mnst5 in siguranp h a r e qi in aceea cg m t c a pate s5 bceap5 irmcliat p t a . Metodele ~de mai sus a u fost imagimk I primul rfnd p t r u saln vama familiilor slate sau orfame. Dar %n majonitabea carmdor apicultorii doresc s5 introduc5, fk-5 oel mai mic risc, o makg valmoad. 0

-xa as e w - a n e 3 gp o e~uorwyqqm nu p e p 'lag!mu B '!ygq - p m p e n m s a aqpcnq!pa3 n3 amds 3eod as 'ezoou;re~ap aEmze3 u g aqyqgug sap ~ u la3 !a e r '! q m q ? n-eurom JOW a nm qoq mpuuras e t l equa)~ ea.xapqs upd JW .aJq!pam ! ~ K I I O U P andsrap ! m a d !!$cur 4 -JO~~P nes W I ~ U W T ~ E ? ~ 1 8 - p ' ~ F ~ w u ! a ~ a v ~ a ~ f p ~~ goqt ap eq.10~aqm ' S O J O ~ ~ A m u n a '~mm!$3aps 1eyqeu1 q ' a n q o ~ o ~ !!$~piuo~ ~ l ej U qrt13~a.m aTa3 16 m p '(!gourx>m) w a j a p IS goq mxraurnn ap asupye ! ~ugs'5)wo~daqe~p~lrra ' a ~ e o l , e ~ a m p !omnu nu g3 a@ a ap BJBJ s .!qpeg @ a q q o . 31d q a8rmCe qt?od as apun ap '~e~duro:, ap!j~rnj !ugdapug IS-B ap seq-e~gqwdur!: e-[ 'a~enuguoau : I' $ ra eaq~ploqnug el 3np ~ ~ a p uaoug alyq$mj~adkug aJqypJa r FS alynsunr~aui ama uud a!$m)llp e a e arapan mj qms +nqar& 'a[aJ q a o ad ! q a q l e ap !all!$ p 9~aurnq ~1!$%11m 2 9 dw!~ ~ UE BWW -ap aa ' p a y a d u q e-s a w no .Iolgogur.q e tpqIpecra ezeq !8 urnaaxl 'a)eq!pa~a !-wdmd .xo@eun aql;unsm) q$lnumr: u!.~d e 4 e w qpnqul ' ~ c q r nap t p - ~ ~ y amxu u3 apuldap aunqp ap ! ~ ~ ' [ T u e~amnquor, ur ur I ~J e$ueppm I$ e a r q q m q ~3 ~ $ m ! ~ a d x u q ~! a a$ ~o4p3!de a.xma!d

.iauaqndfap ~tm.mu l a n p a3uge e p A pup TI.@, ~ u ~ EJEJ 'wpd ap m8~j eqSajrzqu~as InyJ ' m q d g s q 1 ~ no o ap apmqu! q 'wmulqum u~ y q q p ~ B u opa a q geed 3s q qge p 2ndalq el - qqyasap as p@gmn 'a~auiga q p azt?Buo!zopa a3 p n s -zw fad 'Wv, 'I~-@+J e w a as e w d ' e q u r ~ d ~ q w a q a$ w ! ~s d ~ o aypzoe ~ n k p p mw aqsa qwqmdur! w , .a~wq$osug wg aTaFqle na prrmancE~'ala aquj y a ~ ympo.qq qsa ecqeur 'aulqlt? ap q n s e ~ q p -53 m u o y o p a ! enop e p e a y n p m tzamqzopa pcu~nte'sns ap Z ln&o3 rag eanpr[ya mpp qmd as am qxd ' t p q s ap geld no ~ o k p o d m m d as - pn8ej na ~ n & w16 ~ e ap eypuej - !Igpn wap alas q a q u l .aqqTa z q j eaqsaae qmq f ~ m a q Wq IS '@-e n3 q d Tnun no 'aun~zopaap qapnd m lanf3eg z I& d.103 u n - g q und as eqmxw n q w d '~3qeu.xep as ! o gzeqa.1~3 a g p u ~ je d m a p ~e!qa BzoauI ! -JOJ as !OJ s a w -qpouro qqs p t nu 'axmy +mj a u g p m ~ m p u 2ndq 23wum ne w u g q g e u r .a)lnps a q l e BJBJ 'amyzopa ap e)e8 3 p ~ d ~p!nd n3 qTn!m e a m w ~ o j O / o ~ a.nqdme n3 '*'err 3. : ~ ~ -o!$3alas ' a m ~ q e 4 gqsur o axarmpo~qqap Fpgaur o e?qxa !qq .eI1!ur -ej n3 aqhun as F ~ '(9-CJ e m ydnp) mt?~s eupqzq e c ~ m J 14 qms as e z ~ q p q g u e j q p ,'lodv ' y m p n d a p ~s s q q ~ q gp d I 18 gle.1 a ~ -aqga q s a mqeur q~ 'enqg $na 'qe~edasduo3 uw~qug ' ~ ~ exd e 3 -nmap nes gzeq ap eg!mq ap unpge g m u r ~ o as p~0.1 j pln8ax ' ~ q

-J g a b o-qug nes p q s ap p l d w p laq3p3 un qns 'e3)eur aanpoq ! -u? as w s m q 'lnrcu 3sq-ngd aupqeq qamqle a3 ~ d n a '(qqya ~ q a . 1 3 )!sgdgsu laa) aunlzoloa ap adem& ' w d t a $a!nd 15. a a u y au!qTe na ! p.~ ammo3 am dms qsa~v -au!qJe apl ~ q pp j laun p un q o u

-~

ea.~-oj

7 qsa

qeuofiaa~as ~ z m e a a a n p o q q ap gmw

epoqaw

plid i n t e ~ s u l lapiculto~~lm r e m de d t c i in cunoa+krea patoloc giei albinei qi studierea d C mtinuare. n D5m mai jos descriem b o & ~ gi anoxnaliilor imgtcii, cu import a n v pentru practic5, stuctiate de 0.Fyg, b Ijimpul hdelucngatei sale activiati, hIElvep (1947, 1963, 1968).

Trintorirea Deseori se intilme~tetulburama prolificit5tii nomale a m5tcii trinbrkea, adicii partiala (puiet cocogat) mu completa incapcitate d e a iprocrea d n difmite cauze, urmaqi femeli. i Matca neimperecheatg M5titcile tinem riima.se - din dikrite cauze - n e i a n p c h e a k , CIV depun numai ou5 care nu se fecundeazg qi au m a g i exclu,' masculini. Aceste m5tci se trgdeazii, 5n pr'hul rind, prin faptul c5 hcep s5 depmh ou5 labia dup5 4-5 &ptkSmi. Aceasta este E leg5tur5 cu n dezvoltama mai inceat5, de mai mulk oni eu dezvoltarea incored5, n ovarelor lor. De multe ori, apiculitofi explicii lipsa 'fmperechefii ca urmare a tirnpului urit sau prin neputinta trintorilor de a rse imperecheaT o t a , ~aercetirilelui Bideranan (1964) mat5 dependen@ Pmperecherij cle functia uncrr glande interne, Pndeosebi a celulelor neurosemetoare d h crdeirul rniitcii : h cam1 de~anj5riifunqiei de secretare a h m o rnului se 5ncetinqte sau chiar se b t m u p e complet maturarea sexual5 a dtcii. Conform observlatiilar lui Hammann (1957) albinele lucr5tmre c m kgrijesc rnaitca t i n g e au zm rol important i succesul imperechen rii lei. lmperecherea incompIet5 S-a dovedit cg la i m p e c h e r e m 5 t d e pnirnesc de l trintmi de a regul5 o cantitate de spenmatoimizi ( 5 - 4 mil.) h spermate&, suficim% penrtru o iactivitate de ouat normal5 $mp de 3-4 lani. Se Tntimpl5 ins5 ca diln cauza densit5tii mici de t&nbri h z b r rnatca tin5r5 sti primeas& prea putin5 sperm5 : rezerva ei se termini3 mai repede. Dcsigur c5 .$i aemenea m5kii trebuie irilocuirte, ca $i cele neimperecheate. Trintorirea din cauza virstei 0 dat5 cu vi&a se o k r v i i sc5derea pontei mZitcii, indeosebi t o a m qi prim5vma d e v m e . 1x1 pmioada sezonului activ, la miitcile b5trine se observh puiet pestrit $i cocoqat, dup5 care m t c a de~~iine itrintorits. fjntire apicultori exist2 p51.lerea c5 rtoate laastea se explicii prin secama progresiv5 a ovarelor qi mic~orare. remvelor de spermg. Trintorirea patogen5 Statistria acestei , b l i asat5 c5 se intilnqte foarte des. fn cazuT t r h b r k i i patogene s-au inregistrat cazuri in care rnstitai Mne imp2r'c~ cheabe, cu calit5p genetice superioare gi cu p u t a t e yarespunz5toare.. deja din priunul an de viat5, cu m d t inainrte de epuizarea rezervei cle sperrnil, dimk-o dat5 devin Mntorite. La analha sprnatecilor se g5~ g t o m e cantitate de sperrnatxxaizi ?aml5ci$i in inele. Dup5 p5ree R a 1ui Arnhardt (1929) aoeast5 stare se datowaz5 r5cirii ;iT1 timpul unor

~~e reci neprevZmte fie cEu@ iernam, fie toamna tirziu. In condM$ile &ale acsastg boa& se poate explioa gi ca rezultat a actiunii 1 substan@lor chimice folosite Z trahnentul Pmpotriva varroozei Ton t q i , dup5 p5mma lui F y g (1947), cmne a fgcut cercetgri histologice, imbohiivirea mqtcilor este de naturg viniralg. Rgspuns la aceastii problems pot ela d-r 1ucrk-iviitoare ale o a r n i l o r de gtiintg.
Bolile organelor de reproducere $i ale tractuhh d k e ~ t i v

~ o l i l i%e. a t a d .&ganele , ~ x u a l e mgf@ i e reflect2 mgativ e ale a ' w a matului. %tr& asemnea ~ l sei,pot aminti t n e l i m o ~ gi,'atrofierea o v ~ l o r .Gauzle acesfidr 'bo$ nu d n t suficient studiate, totuqi se eonisih5 c5' %a d h t r e cauie este o .inkctie Vii-a15 'dau:'o. . tulbuf-are me' . . , tabolac8: Agmtul S;po~ulatN&ma dI!is.. pr&~b&& &i~b.o@ii~ikiitradului ' digestiv d rniitcii,::'distrughd i n t e f i u l : mediu, fapt '&e $Y el d u e la tuburarea m e t a t i ~ ~ ~ m u. l-ln:fluenteazZi degenerar~a.ov$reldf, .,conduce u~i, ' . . . . ' la steriliatatea m5biilat. . . . . . ... . . . . . . .. . . . . L,
~

'

'

4 .

'<'

L,

7,

.L .

. .
.

.
.

.
:

,.

; .

.-. .

.
,
,.

-I;

. .

-.

'Dezvoltarea apiculturii este de neimaginat f5r5 ~crunoa@wea bolil a ~i a d5un3to15lor dbinelor. Concentrarea f d i i l o r de albine, @lasiirile masive la pastoral, whimbmile de nuarteriial sele@olnat, dificultatea izoErii albinelor in, term, toate pot mtir,ibui la o amp15 rilsphdjre a agenglcr diferitelor boli printrs famLhile de albiine. Mai intervin qi particularitgtae biologice ale albinelor : si5tAcirile lucr5kmlor gi ials triptori!lor, plecarea rojllor, atacurile g i furtiqagul. Din cauza bolilor gi a d5unHtorilcr apicultura slufer5 pierderi nuari. Din cauza bli!lm se scurteaz5 dumta vietii albinelor, scade psduc* de miere, scad ~i a l p ind!ici. Stupimle atacate de boli dexin mmbahile. Bolile albinelor, oa gi boLile a l b r specii, se 4mpaz-t 5n douA gmpe : molipsitoare ~i nemolipsitoare. BoliLe m K p s i t o a m sint provoaete de micmorganisane patogene ~i de pamziv, ce!le nemolipitoare gar, in principal, ca nezultat a1 huifiairentei mditiilor de intretimem gi de lw&nb-e.La rfndul lor, boljle molipsitoare ale albhdorl. se s u b d i ~ d in infecpoase provocate de rnicroargmisme de oriigine vegetal%: virqi, bacterii, fungi, $i de inwziie provwate de paraziti din lurnea anima15 : protozoare, helmit$, acar'kni, imsecte. Cele mai mari plierderi suferite de apkdturg &t p m & e de bolile hfecl&me - paraliziia viral5, ,pu-1 in sac, loca americaml ~i eumpea!n5, iar dintre cele de invazie nosemma, mrooza qi altele. 0 grup5 deosebit5 o fomneazZi d8u8n5tm-ii,care provoadi p i d e r i albinelor prin omorire, dishugerea cuibdui sau a intregii familii. Printre d5un8tmii albinelor sbt umele mimale care tr5iesc P m a stupin nei, iar altele, comensali, oare w hr5nesc cu albine ~i miere. Experienta apicultorilm de succes arai5 c5 p e n h prevemirea bolilm albinelor brebuie strict fndeplhite ceirinple de h z 5 privind inrtrepnerea, hriinhea ~i inmultirea albinelor $i s5 se mentin5 in permanent8 nivdul st5rii sanirtare P stupine. n Fiecare stuphg trebuie s5 aib5 un centrifiicat &tar-w;berinar, care dB proprietarului stupinei b p t u l s5 f a d stup5rit pastoral qi s H oomercializene produsele realizate. Da& in stupin5 apar boli molipsitoare, propriebarul este obligat s5 sernnaleze acest fapt mdicului vete&mr. In cazul coniirm5rii unei box m o l i p s i ~ prin h & H h pri-iei , raionale se impune carantin5 pe locdiilitarte, f e m a apicolH sau pe o raz5 de 5-7 km in jurul vetmi. Este ioterzis5 vimau-ea m5tcilor qi a familiilor de albine d n aceste stuphe, iar deplasarea I pastoral se aprob5 doar i n la vetre speoiale, aflate lla 5-7 krn de stupinele s6n5basle. Stupina sau f e m a apicol5 se consider5 vimdecai5 $i se f i c 5 caramtina La m an dup5 l i c h i d m bolii. Inlaink de ricticarea aarantiaei s face o dezinfectie f&e e rigurns5 a temnului stuphei, a cl5dkilor aferente $i a inventarului a p b 1 . De a s m e m a trebuie ca exaimmul de labomtor d aibg un remltat mqjativ. fn orice caz, boala este mai u v r i de pwvenit decit de vindecat, d e aceea atentia principal5 trebuk acord m problemelm profilaxiei, a d i d prefnt5mpb5rii aparitiei pi &phdkii ibolilor albineh.

BOLILE ALBINELOR ADULTE


Paralizia viral5 acut5. Agentul patogen un virus de form5 sfenici. Rezistemt la eter $i tetraclmr3 de carbm. h a z i r e a ping la 90C timp de o or5 omoars complet vkusu.1. Paralizia lacut5 decurge acut sau lent. Particulanitgtile apariQei qi inceputmlui bolii dqirud de gradul de rezisrtanF a ppulatiei f a d i e i de l a l b e . Fbrma c k g a infectArii s semmleazA f cazul merespsot5ri.i ,cane n ditiilor de htrepnere a albinelor, ooanpliuate cu dte boli, cum a t e , de exemplu wrooza. Infectarea are loc pajn olbiwuitele schimbwi de hrmg (bofalactice) E t r albine. La transmiterea virusuiui ia park acnie tiv aoanianul Vwroa jacobmi care se hl-5nqte cu h e m o h f a a l b e l o r . In' 'condtii naturale baala poate a w a la sfirSitul iernii, dar ce1 , mai des in perioada de prim5varg-var8. h principal s M latacate albinele tinefe. Acestea P i pierd capacitatm de, zbor, se t!rSsc la urdinQ in aproq pierea shpului, uneori se h g r h 5 d e s c pe Ycindurica de zbor. IJn'de alEn& au rabdmenul m k i t ~i anipile s t r b w incorect. Albinele' bolniave se, observg mai ales diminpap. Apar albine moarte pe fundd stupului gi'pe windurici de zbor. Pierderile cauzate de paralizia acut5 v a r i a s de la pierehi partiale p h 5 la cea total5 a farniliei sau a rmai anul?~ familii P s t u p i ~ . n ,Boala se prelungeqte de la 7-18 zile p b g la 3 lmi. 1x1 mele cazuri f d l i i l e afecbate de boa15 s e T m E i n 5 ~ ~La sine, dar rgmh in de u r n $ ca dezvoltare in comparatie cu cele s5niitow. fn decursul semnului apicol sint posibile noi izbucnid ale M i , dar htr-o form5 mai giravL ParaWa acut5 apare singurg sau hpreulnfi cu alte boli., oa de exemplu v a m z a . Fbfdaxia imbolnhirii mmtg En I?eslpectarea skictg a reguliilor de intretinere la albinelor. 1ntr-o serie de cazuri, are efect folosirea enalonucleazei, dizalval2i in api (100 mii unitSiQ hrtr-un litru). Pentru activarea a w t u i ferment se adlaugs h soluve 1 g cloru~-5 rnagneaiu. de Alhinele s e stropesc cu =east5 solutie cu ajutorul aparatu1u.i ,,RosinkaGi. 'IYatanwntul f i d ~ rame cu dbine d m z 3 1-2 secunde. Consumul i de sdlutie la o farnilie de albim d!e putere medie este de 40-50 ml. Tratmeatul se face pringvara la temperatmi de minimurn 12-14C $i se rapetg de 6-8 ori la intervale de 10 zile. Paralizia cronicg - boala cuksului de pfidure (apicultorii o mai n m s bods neagr5 sau ,,de rnai") este o boa15 promcat5 de lun virus u ec care atacg albinele adulte, precum $i pupele. Vkusul este rezhknt la eter +i la tetraclorur5 de m b o n , m o m la 95OC in timp de 30 minute. c?teva sau in tmte familiile stuParalizia monk5 p a t e apare pinei. MorbaZitHti di~ncauza acestei boli !pot survleni ^m mice moment a1 anului, d rsbufniri ale evolutiei ei acute se fn;tirnpE mai des mra. a In interiorul farniliei, vkusul se itrammite de la ~albinelebolnave la cele siinstoase prin contacltde curenrte de hrHnire, cu ajutoru~lsalivei. RSspindirea de la o familie la alta este favorizatg de r5tgcirea albinelor yi a trintorilor, precum gi de interschimb5rile de c5ke lapicultori a fagurilor cu hran5 gi/sau puiet.

&

Simptomele bolii apar dup5 4-10 zile. La rnajoritaka albhelor bolnave se observ5 agibtie, -tremuFul tetaolic cu frisaane a1 aripilor ; albinele se ingrgmgdesc in p t e a de jos a srtupului, pierd apetitul $i capacibtea de zbor. Apoi a p m paralizia unora dintre extremititi mu a tutumra $i moantea i a 12-a-a n 20-a zi de la infestare. Un fenomen cmacteristic in cazul paraliziei oronice este aparitia albinelor m r , ge f5~-5 perigori (chele), lucioase, cu abdomen miicgorat. Albinele sb5toase srnulg p e r G a i de pe corpul c e h r bohave $i le izgonesc din stupi. Acestea din m 5 .se string i n u m k l pe &n r durica de zbor. La albinele afeotate se inregistreai5 tulbur5ri ale ~ t a b o l i s m u l u i albumink, lipidic ~i mineral, Durata $i p d u l de exprimare, F u m +i pierderile provmak de paralizie difer5 de la o familie la d t a . Fa~~~iiIkile supravietuitoare dup5 boa15 se pot idezvolta fin c a n t i n m $i pot 6% dea chiar productie. T o t q i vkusul se pgstreaz5 i asemmea familii, n plicimuind periodic sau constant mici pierderi de albine.Deseori, dupii paralizia m n i c 5 in familiile de albine se dezvolt5 nasemoza (0. F. Gmbov, ,1974). M5sunlle de profilaxie $i de combatere comtau In pMrarea st5rii narmaile a stupindor, respectarea mnklitiilor normale de fntretinere a albinelor, evitmea supraincglzirii cuiburilor. h a c e l a ~ iscop se foios e ~ t endanucleaza (vezi Paralizia acut5). e Septicemia este o boa15 infectioas5 a albirrelor produs5 de inmultirea agentului patogen in hernoLimfa albinelor, ceea ce duce la moau-tea lor. Agmtul patogen este un bacil mobil,. nesporulat, care este distrus in 3 minute la 100C (Bacillus apisepticus). Septicemia se observ5 mai f r e m n t primgvara gi toamna, dcar citeodat5 vtara. Vara pot muri pin5 la 20,6 din albinele zbupgtoare ale n zide famidiei bolnave, iar in cazuri grave, cu evolutie ,acut5, i 3-4 mor teak' albinele. Pierderea se pebwe $i rnairrepede In cazul in care boala e asmiat5 cu varrooza. . , Ag&ul bolii p5trulnde i orbnismul albine? pnin tubul digestiiv, n prin sistemul respirator sau prin chirtina deteriorati de acarianul Varroa. Se "mboln5vesc albine de orice- r a G $i de orice virst5, pxcurn $i m5'd ei trin tori... A l b e l e bolnave sint la hceput. aelinri~tite,r e f u d hrana, apoi sl5besc $i pilord capacitatea de zbor din cauza afectgrii grave a mu$c M a r rtoracici. fn urrna dezvoltgrii uniicrobilor, ihemolimfa albinelor bolnave i$i sckimba euloarea : din brun deschk devine albiicioasri. Aceasta se observ5 uqor dac5 albinei proaspst moart5 i se rup cap111 $i abdom a u l $i s e stoarce o picSturri de h e m o m 5 dfn totore pnin stringexa Pntre degebe. Dezvoltarea agentului in hlemolimf5 $i tubul digestiv a1 alinei d u e la degmdarea digestiei ~i la laparitia diare-ei. Mijloace de combatere. Stupina afeotat5 se amplaseaz5 in loc uscat. Fmi~liilebolnave se transvazeaz5 f stupi uscati, dezinfwtati $i n se mentin in cuiburi stdnse, imlate termic. Familiile suspecte qi oele b o h v e prianesc hrang medicamentoas&, pentru care la lltrul de sirop se 1adaug5300.000 u.i. tetraciclin5. h.tibilolticul se ctizolv2 in 30-50 ml ap5 cald5, apoi se adaug5 in sirop, d e tmi 0 5 la 5-7 zile. x Dup5 curgtarea stupului, acesta se dezinfecteazg cu solutie 3% d e ap5 oxigmat5 sau cu o solutie ap5 oxigenat5 $i o , ~ O / O acid fchI.anic.

Fagurii 5e serZi@ de urme de fecde gi se urnplu wlulele cu solutk 3% a p s oxigenaa. Dupg dou5 ore, fagurii se w t u r 5 , se cEtes3: cu ap5 @ se usuc5. Hafnioza (paratifozii sau diarea infectioasii) este o boalii infectiti-5 caracterizatii prin disltrugema intestinului gi p r h inmultirea i n tensiv5 la agentdui'patogen in h m t i m f a albinelor. Agentul este o bac-berie w p m I a t 5 , foarte rezistent5. h stupii gai se mentine pin5 la 270 zile, la (temperaturi intre 22cC $i 30C $i la uuniditHp intre 82 $i 93%, in p&tmii - pin5 la 300, iar 5.1 rmiere 90 zile. Bacteria s distruge L e a fierbere. Solupile de f o m o l $i de acid f d c o omoar5 Sntr-un minut. (Albinele se Tmboln5vesc m des la s f b i t u l iernG, dar ~i in timi pul primgverii, - in conditii nefavorabile de intretinere g i dimentatie. &~i gwu sufer5 acele familii care intr5 L jam5 cu miere de mnH, nen cap5cit5. Uneoni albinele w ? m b o l n 8 v ~ c vara, pe timp ploios $i rece vi Agentul patogen a1 hafniozei transmite f a d i i l o r de albime in cazul folmidi fagurilor infwtati, a stupilor, mierii, piisturii, precurn $i la aparitia furti~aguluiprim folosirea hr5nitocrului comm. In intestin hafnila se inmulte$te rapid, prowcind moartea gazdei. Dac5 bacterfle ajung in haolimf5, se instaleaz5 septicemk. Perioada de hcubatie durreazri de la 3 la 14 zile. La sfirqitul ierniirii familiile a'cinse de boalii agitate, se rnivc5 f5r5 rost, zboar5 in afara stupul* labdomenu1 albinelor este foiarte umflat, spre paim5varii ies la zbmul de curiitire dezordmat, pAkaz5 fagurii. Miisuri de combatere. La constatarea hafnriozei stupha nu se trece in mantin5, ci se iau m h r i de tratare c o n f m instructimilor de combatere a hlilor. Familiile bolnave primex drop de m h i r 1 : 1, cu adaos de ankibio~tice - streptomicin5, neomicini, levomicetin5. PFimul trata~mentt: streptomkin5 100 mii unikgti, levomicetin5 - 0 , l g, neomidn5 - 100 mii mitiiti ; a1 dailea traltament : strepbanicin5 - 150 mii uniit5$i, levomicetin5 - 0,2 g, neomicin5 150 mii unit8ti ; a treilea rtratament : 200 mii unititi, 0,2 g $i respectiv 200 mii 1 unittiti. Antibioticele se dizolv5 La inceput in 100 ml ap5 fitart5 q r5i ciG ! 25OC, apai se a m a t e 5 cu simpul de z&&- vi se a d m ~ s t r e a z 5 a ci'te 0,5 Ufamilie. Hirsnirea se repet5 de h-ei ori la intervale de cite 3 2il.e. Stupii, podi~oarel~, ramele se a1r5t5 b h e de f m l e $i se dezinfectcazs cu mlutie de form01 (30/b $i 3/n sad5 mustit%) ; himp de expunere 3 ore. Dup5 aceasta se spd5 bine cu spli ~i se usuc8. Hdatede, prwsoapele, unz~tile fierb in ap5 'Fimp de 10 minute. se Salmoneloza este o boa15 infectioasz a albinelor provocat5 dde bacfei-ii din genul S & h o n d l a . Cel mai recvent, agentii bolii silvt s a h o nele!e fipecifice tineretului bovin $i pdrcin. Pxin nerespectarm a r! p e in lor regulilor sanitar-veterina~e boala pmte distrruge s t u p h e amplasate i n apropierea fermelor motehniw. Uneori se pmte'incrimina hraaa de calitate proastZ. Boala a p r e la sfiqitul iernii $i prim;vara, 7 conditii proaste de n intwtinere a albinelor. Se carackrizeaz5 prin distrugerea hbestinului vi o intend Pnmultire a agentilor patogeni in h e m o h f a ialbinebr. f n pcrioada zborului de prim5var5 lalbinele blnaw evacueazs fecale a p s e ,

urit mkositcsare, cleioase, de culoare galben-bruin5. Inkstinu1 albinelor moarte este umflat qi are o cu1-a cenugie murdars sau cmuqiu-g5lbuie. Mdsurile de combatere ~i profilactice. 0 d u r 5 profihctic5 impool.taoltii ae interzioerea amplasiirii stupinelor mai aproape de 1 krn t de fermele de anirnale $i de zone de p & a a t . Albinele au nevoiie de ad5piitaare cu apii limpede gi -or s h t & , gi de hran5 de ditate. Sltupinele bolnave de salmoneloz5 s;e trateclz5 la fel ca i cazul n hafniozei. Colibacterioza - boa15 infectioasg a albinelor adulte. Agentul patogen - Escherichia coli - W instabil fat5 de agenti fizici $i chimici, h miere, la ternpexatura de 4--20C, Qi mentine viabiditatea .timp de 7 zile. S m a ~ t u l u ptogen sint albinele b o h v e , care il e l k i n 5 odat5 i cu fecalele. C5ile de r5spindiire a colibacberiozei sinit analoge hahiozei $ salmcmelozei. Boala pmk a p e la sfirgitul iern5riii gi in timpul prii m5verii, in u r n cmumului hnanei gi/sau a apei m t i n i n d -ti patogmi. Aparitia bolii este fawrizati cle umiditatea s p r i t 5 $i temperat m a 6&zut2 in &up, de insuficiew hranei de mlitate, d m prindpalul faotor r5mke rezisten$a sl5bit5 a albinelor. Ajuns in inksdin, agmtul patogen se inmultgte rapid ~i ca urmare provoac5 mpticemia. La sfirqitul iernikii, familiile de albine atinse de ~ b ~ t e r i s hz ~ o t melinigtite. La verificarea de p r i d v a r 5 se consbat3 o mare mortalitate, iar fagurii sint putamic p5tap de fecale. Albimle au abdommul urnflat . ~ i i ~ pierd capacitatea de zbor. i MiEsurile de combatere g i profilactice s h t aceleagi ca $i i cazul n hafniozei gi a1 salmcmellozei. Aspergilloza - boa15 infectioas5 a albinelor adulte qi a puietului, care duce la m w t e a gi usoarea (mumifiearea) acestuia. Agentul patogen - ciupercile Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus furnigatus. Dintre toate, Aspergillus flavus distruge ce4 mai repede $i cel mai grav. Ciupercile aspergillus sint Sarg rhpfndite in aatur5, se inmultesc ^m sol, bglegar, in plank vii gi rnoante, i acelqi timp in staminek qi n glandele nectarifere ale florilor. h fcmiliiile de albime, ciupercile sint aduse de albine odat5 cu neotarul ~i polenul gi i conditii de urniditate n marit5 se ctezvolti pe faguri, in pbtur5, pie trupurile larvelor, pupdor qi albiinelor adulte. Bmla se f n t i h q t e des in stupinele instalate 31 locuri umbrite, cu vgetave inaltii, pe sol umed -, mai ales dac5 stupii s h t iaqezati pe postamate joase. Boala se dezvolt5 prjrmiivara $i in mnditii proaste de iernare, cind umiditatm m5rit5 pate duce la m c m h intregii familii, mai ales a farniliilor slabe. Wm5vara gi vma, in clazul infectzrii putemice cu aspwgdlus, familiile de albiine pot p5r5si stmpul. Boala poate decurge ^zn f o d ascunls5 sau aparentg. In oazul form aparente, rnai des rnoare pu!i&ul $i mai rar albiwle. Larvele moarte i de aspegiUoz5 se micpreazg gi carpZt5 o nuar$Ei gabuie; ailibinek adulte sint excitate, apoi sl5besc ; sbins intre degete, abdomenul lor este mai fntii compact, apoi se b t 5 r q t e .

Mijloacele de combatere gi profilactice. fn cazul formei apanente a bolii, cind sint atacate $i puietul $i albinele adulte, familiile s? gazeaz8 cu Eoxid de sulf sau cu formol, iar fagurii se ard. Stupii se dezinfecteazri czl lampa de benzin8 sau cu solutie de formol In cazul iniectririi, fagurii cu puiet qi materklul imlant acoperit cu muoegai s e indep5rteaz5 din stupi $i se ard. Fagurii cu albine se transvazeazs in stupi curati, w f i qi dezinfectati. Familiile sl5bite se in%rac, obligatoriu. Cuiburile se protejeaz5 termic, li se creeazri conditiile unei bune ventilatii gi se asigur8 hranri de calitarte. Pentru stirnulare nu se mmar& siropul 1 : 1 intrucit s-ar nidioa gradul de urniditate care favorizeaz8 dezvoltarea bolii. De asemenea nu a t e perm% folosirea antibioticelor f5r5 indtcatii precise. h timpul execut8rii 1ucrZmilor in ifauniliile bolnave, apicultorul trebuie s b $ i protejeze m u ~ l nazale $i bucale impotriva sporilor e de aspergillus. Pentru amasha este bine s5 p r t e o m d din tifm putin umezitEi. Fagurii atacati se scot din stup dmr pe timp calm, far8 v-mt. Melanoza - boa15 infectioas8, cronic8, a mgtcilor, insotit5 de intreruperea pontei, innegrirea ovarelor qi formarea u~nuidop de fecale. Agentul patogm - o ciuperc5 din genul Aureobasidium reziskwt8 fat5 de agenti fizici $i chimici. Agentul patogen a1 melaazozei este larg r5sp?ndit pe plante $i e s k adus i stup de albinele lucr8tmre qi t A n tori. De obslervat c5 gradul de intensitate a1 afectiunii depimde de virst8, albinele tinere f i n d mai putin afectate de boal8. Melanoza atac5 m8tcile de orice ras5. Infectia afecteazg organele reprcduc5toare ~i mem'brana perihfic8 a inteshinului, pe cam o distruge. Dezvoltarea boPii este favorimt8 de caliltaltea hranei, in special in cazul folosirii mierii de mans. Boala provoac5 pierdea-i mari at3t in cresc8toriile de mgtci, cit ~i in stupinele de productie, prin scS&rea productiei $i pierderi de m8tai. Familiile atacarte i$i pierd m8tcile $i, de regul5, devin trintorik. Agentul patogem se dezvoltj e l mai frecvent pe celulele ovarului, dar ajuas in hanolimf8, atac8 Si a t org=e. le Mfehnoza se dezvolt8 mai frecvmt in a doua jumgtate a verii, evolutia e i k w b d neobservat5. MBtaile bolnave i$i reduc ~i apoi i$i opresc mmplet ouatul, devin molatice, stau timp prelungit ne-cate. Au miSc5rile impiedicate, abdomenul ingrqat $i 18sat in jos. Lucr5toarele bolnave d e melanoz5 mor. Mlisurile de combatere .yi profikctice. Se 4mbun5t5tesc conditiile de ,+tretinem a albimlor. Nu se lass p&ru iernare mime d~ manri. Se schimb5 m8ltciile bgnuirte a fi bohave. Treibuie tinut cont c5 nu exist5 o metod5 p r e c i s d e tratare a albinelor, de dezinfectare a stupilo^, a fagurilor $i a i,nventadui. fi ultimul timp se pnactic5 idmTntarea instrumental5 a m8tcilor. hain.te de folosire, aparatul trebuie spZlart $i dezinfeatat timp de b alcool 7 Urmele de iod se indep5rteaz5 prin sp5lama 0 ' . de i d 5 minute cu 2;'" solutie-mam5 de 'c"orur5 de iod sau 10 minute .cu solutie instrumentului cu solzl@e l0/0 de bisdfit de sodiu qi apoi cu ser fiziologic steril (A. M. Srnirnov). Dintre b l i l e parazitare ale albinelor adulte, cele mai rgspindite in republic5 d n t : msmoza, varrooza, brauloza gi metbioza.

Nosemoza este . o bod5 provodii de protozoarul p a r e i t Nosema apis. Sporii de nosema se piistmaz5 timp indelungart : In cadavrele albinelor - de la 4 lumi ping lta 2 m i , in sol - de la 44 ide la 25 luni, in faguri - de la 3 lu'ni la 2 m i , in mierea c5pZcit5 462 zile. La temperaturi negative spocrii se p&treazg de la 24 zile 'la 7 ani (0. F. Grobov). Ebala apare prim5vara, mai r m boaunna. La dechqarea ei particips ridicarea gi varriatiile b r q t e ale temperaturii, nelini~teaalbinelor, lunga i e m e , timpul rece, ploios $i v h b s , umidirtatea crescutA din stupi, insuficienta hranei proteice in perioada de dinalhtea i m & - i i , hrgnirea tirzie $i disproporl;ioaat5 cu zahiir toamna, hrana de c&$ate proast5. Infestarea albhelor are loc pviln ingestie. Nosema latac5 mZitEile, trintorii qi albinele lucr8toare. Sursa d e infestare sint albinele b o h v e . Din orgamismul albinelor, nosema se eliminii odat5 cu fecalele. En cadrul familiei sporii paraziDului se rEispindesc m i ales' prin albhtele care curst5 fagurii, hr5nesc $i ingtijesc matca, fac schimburi reciprooe de hrm5. RSspindirea nosanozei h stupin5 se face prin rgG&ea albinelur, a trintorilor, prin mutarea fagurilor dintr-un stup f ahul, prin unifin cal-ea famdiilor slabe, deja afectate, v i este favorizat5 de densirtatea mare a stupilor pe vatrii. Pierderile economioe cauzate de nssemoz5 se resirnt puteirnic in stupin5, mortalitatea fiind mare, iar fmiliile care tnec prim boa15 sl5k c unwri in a$a mgsurH "ilncit nu mai pot da nici m fel de productie. f n p e r i d incipient5 a bolii, albinele infestate m u m B pktur5 in cantitsti mari. Toanma, de ~asemlenea,se foloqbe d e m d o oantitate mai m e de sirop de zah5r. Ori, mvterea ~msumuluide hran5, $i rnai ales de piisturg, provoacii umplerea inteutinului, fa@ oaol2 duce in perioada de timp rece la e h i n a m a excrernmtelor in interiorul stupului. Familiile de albine atinse de noseanozii boecp s3 indeplineasc5 mai devreme decit a~ fi normal anumite munci care nu sint proprii vlrstei. Pe timpul iemii se string b~lwul in care temperatura este mai ridicatii, in special deasupra puietului. I timpul iemiirii alibinele s h t nen linhtite, zgomotoase, zboar5 afaa-5 din stup vi pier. La primul zbor de prim8var5, multi ifndivizi B t i r k c afarii din stup. Pe peretele fmntal e a1 stupului, pe sdndura de zbor $i pe leatunile fagurilor sinlt numenxse pete de diaree. Activibatea de zbor a albhelor bolnave scade cu 22-25OlO (Rinderer, 1977), iar culesul g i polenizarea pin5 la 5O0/o (Mihailenko, 1975 ; Pechhacker, 1980). Familiile de albine se dezvolt5 rnai g ~ u puietul se reduce de 4, 8 ori. Msltcile (tinere crescute h familiile bolnave sint de proast5 mlik f b e : sint frecvent whimbate liniqtit. Se reduce laproape la jurniitate d w t a viepi aibinelor bolnave fat5 de oe!e siinstoase, iar m5tcile tinwe triiiesc h familii in jur de o lung. Albinele mor in stup TTI perioada de iernare. Nolsemoza evolueaz5 Empremii cu alte boli, faciliteazs demolrtarea paraliziei crcmice. Deseod se inregMreaz5 imboln5viri mixte - nosemozii gi 1w5 americang sau european5. Cu mari pierderi se wlcdeaz5

imbln5virile mixte de nmemoz5 $i amebioz5. fn cazud infest5rilor slabe $i tratate la timp, este pcsibil5 refaoerea puterii familiilor de albhe &tre jum5tabea verii, dar vitalitartea altbinelor dim generam de toamin5 este cu mult redus5 fiat5 de a celor din familii sZn5toase (0. F. Grobov). Mtisurile de combaters qi profilactice. Pentru pdntimpinarea iwfesErii cu nosemoz5 este interzlis5 introducerea in stupin6 a uhor famil5 bobave, folosirea m5tcilm $i a puietului de la f a d i b5nuite a f i infectate, precum $i follosirrea f5rB o dezirnfeqie prealabil5 a unor faguri, stupi sau alt inventar din aseanenea wrse. Se initazice de meunenea instalarea stupilor cu albine 2u-1 ram de zbor a al* stupine. Familiile trebuie ad5postite h stupi calzi, qezati pe suporti, 5t-1 llocuri T.nsolrite $i ferite de v h t . Nu a t e permis& deranjarea frecverntii a albinelm in perioadele tirzii d .toamn5, de iann5 $i priungvara devreme. 0 m5sur5 preventiv5 important5 fn cam1 nosemozei este zborul sm timpuriu de primgvar5, dup5 care cuibul se strIimtbreaz5 termic. E t permis5 imcMzirea suplimenrtm5 a cuibului. Se Endep5rted petele de diarae de pe ramele 1 h t e In stup, vi t dezinfeCteaz5. Fagurii =hi, w d e f o m t i , se scot la refom5. Pnim6vax-a albinele se stimuleazg cu pEistur5 de calitate sau cu un Wocuitor pmteic (de exemplu : 2 kg drojdie de bere, 4 kg mh5r pudr5 $i 4 kg u n b fluid5, arnwteaate intr-o past5 uniform5 care se Smp a r k h turtip). Se poate folosi ca wtimulent qi simp de mh5r 1 : 1 cu pin5 la 200/0 lapte proasp5t. Esbe foarte important s5 se asigure fami3iei de albine hran5 proteic5 pe tot parcursul semnului apical. fi hr5nirile de toamn5 nu trebuie date u S Mfamilii de albine mai mulrt de 7 kg de zah5r. S a stabilirt, la nivelul republican, & s lase e pentru iarn5 m 18-20 kg miere pe familie. h cazul fnlocukii mierii cu zah5r este necesar ca siropul s5 fie prelumat, introdus in wlule qi c5p5cit din t i q , inainte de formama ghemului. Mijlocul lesential i pnevdrea nosemozei &mine dezinfectia sisn ternatic5 a fagurilor, qi a n m e cu vapori de acid acetic glacial. Se f o b sesc 300 g lacid acetic de 80' pentru un stup cu 20 r a m , timp de 5 zile la rtemperaturi de 16-18C. Situpii se dezinfeckaz5 cu flac5ra de la lampa cu knairng. Penltru tratammtul familiilor d e albine bolnave de nosemoz5 se foloseqte Fumagilina. Un flacon contime 20 g pixparat, suficiente pentru traDarea a 5 familii. Continutul lui se dizolv5 h 200-300 ml ap5 fiartg qi riidt5 qi se amestec5 in 25 1 simp de zah5r 1 : 1. Dac5 infestatig leste fmrte mare, doza se m5re$4e, edik5 un flacon de Fumagiling la 15 1 sirop. Familiile se hr5necc s h d e r n t de 3 4 ori la intervalele de o sSpct5min5, calculind cite 200 g sirop medicamenbos per interval. In stupimle mari se administred cite 1-2 1 simp fie&& familii la intervale de 5-7 zile. Fumagilina actionmz5 asupr.a ageatului bolii in perioada in care acesta se afl5 in intestinul albhei. Se poate adrninistra qi in form5 de candi, impreun5 cu supliientul p k i c : la 1 kg candi se adaug5 1-1,5 flacon Fumagiiin5. Candi se d5 cite 1-1,5 kg/familie & trei ori la inWvale de 15 zile, primgvara. Fumagilha este unai eficient5 h sirop de zah5r ~i Qi p5streaz5 calit5tile ?nr e m v e k de hran5 timp de 6 luni. De aceea t o m n a dnd se completeaz5 cu zah5r rezervele

de hran5, se p a t e da cu succes Fumagiling. fn cazul adminisrtrk-ii Fumagilirnei impreun5 cu Teramicin5 s d e cantitaka de puiet, iar ^ m comlbhatie cu oxitehciclim fawrizeazg aparitia puietului h sac. Sulfmedizinul $i m o n h c i n a a u aqiunle sigurii lasupra n e m o zei. Pentru t r a m e n t poat f i folosiit gi acidul ascorbic (vit C) - 200 mg la 1 kg candi. Amebioza - boa15 a albinelor adulte, ail csrei agent patogen este un palrazit monocelular h tuburile lui Mailpighi (Malpighamoeba mellzfica). En conditii nefamabile p t r u dezvoltaa-e, agenitul patogem formeaz5 un chist care se comerv5 h mypnkmul ~albineitimp d e 6 luni, iar En extierior chiar $i mad. mult timp. Sursele d e infestare sint farniliile de albine bolnave, awe elwin5 fecale cu clri~ti.Infestarea are lm In tirnpul cur5tinii fagurilor. Simptomu1 principal a1 bolii este sc5derea treptatri a nuimBrului de albine in familie. Spre d e m b i r e de alte boli, albinele mor in mod obbpulit, 5x1 imediata apropiere a stupului. Moartea survine ca rezu1ta.t a1 incetiirii functimgrii tuburilox lui Mdpighi. Uneori pot fi observate in stupin5 albine tirindu-se, incapabile s5 zboare, cu abdommul mgrit. Familiile afectate mor de regulii prirniivara. Mijloace de combatere a amebiozei, nu exist5 deacamdatil. Un anwnit efect se obtine prin luarea urmgtoarelor m5surri gmerale : strimtorarea termic5 a cuibului, h r k i r e a stimulatg cu soopul creqterii pontei matcii. Este folositor, de a s e m m a , tratamentul cu Trihopol, pus i n sirop, o ltabletS la 1 litru. 0 important5 m5sur5 preveintiv5 a t e deanfeetia fagurilor cu vapori de acid acetic glacial (la fel ca in mzul nosemozei) $i transvazarea familiilm, primZvara, in stupi cumti. Acarioza este o boa15 parazitarg a albinelor adulte, a trintorilor $i m5tcilw, provocatg d e aoarianul Acarupis woodi, care se hr5ngte cu hemolimfa albirnelor. Acarianul se inmulp$te i traheele tcvracice ale albinelor, trinton rilorr $i rn5tcilor. Ciclul de dezvoltare a t e la femele de 11-16 zile, iar la m u l i d e 10--13 zile. Durata vi4ii - pin5 la 40 zile in traheele albinelor (Saz, 1958). S h t ~ n a iamlaninpte de acea&5 boa15 familiile amplasate S ~ I locuri umede - in apropierea lacurilor, b%$ilor qi Pn lunoille f i u d o r . Se imiboln5vesc de acarioz5 qi familiile putennice, si oele slabe. Totuqi familiire slabe suportg mai greu eboala. Boala e s k ~5epbditiide albhele bolnave $i de mi. Evolutia bolii este (in unajorikatea cazurilor cronic5. Boaila nu p t e f i decit greu identificatii in stadii incipiente. Stabdirea diagnosticului dupii s e m e exterimre este posibil8 abia in momentul unei mortalritiiti de 50/0 in populatie. h asemmea familii albinele sint nelhi$tite, in timpul imnii ghemul este afinat, din stup ies la zbm albine rzzlete. Primsvara, pe ling3 stupi se t i r b c albine care nu pot zbura, unele dintre ele au aripile ?acruci$ate asimetric. Familiile b l nave mor, mai ales in timpul ierniii qi primiivara. Acarioza ewlueazj in cumplex cu alte boli parazihare cum sint varrmza $i nosemom. Traheek albinelor atacate contin primiivara un mare nw-5r (de microorganisme. Practic, familiile puternic infestate nu pot fi vindecate.

Mijloacele de combatere. Dup5 constatarea bolii, stupina imtr5 in carantinti. EYe interzice aducerea vi ecoaterea de stupine din zon5. Se iau m k u r i impotriva furti~agului,nu se in%resc familiile s l a b , se imp M c 5 iqirea railor. Pentru combaterea bolii se folosesc urm5toarele p r e p r a t e : Folbex. Fulbex VA, Tdion, Btersulfonat, Neoron. Folbex este folosit sub fmma wnor fiiii de carton i'mbibate cu mdicam a t . F'i~iile arzind mocnit se i n t r d u c Sn stupi. Se fac 8 tratamente, p r i d v a r a $i vara, la fiecare 6-7 zile, dite o fi$ie pen~dxu5-6 intervale cu albin5. Dup5 introdumea Yqiei in stup, urdinivul se inchide pentru o m5. Eficienb prq0ratului - 95-100/o. Pentru a se evit;. pierderea m%cl;lor, tratamentul se face h m n a . Etersulfonatul se f o l m ~ t e dm& ca benzi d e carton, impregnat? arzind moanit, introduse in stup. Tratammtul s face de 8 ori la fiee care 6 zile, primgvara vi vara. Urdiniqu!l se inchide timp de 2 ore. Eificien@ este d e 95OI0. Folbex VA se folosgte da! 3 ori la 6 zjile, prim5vax-a. Urdini~ulse inchide timp de o or5. Eficieinw folcsirii preparatului - 1013/o. Neoron se folosqte asemk5tox Folkex VA. Tedion se folose~tesub form5 de pulibere, bgnzi de carton sau tablete *mice. Cite un gram be preparat este ars in stup 3a fieoare 2 zile, de 10 ori. Tratammtul trebuie facut primgvara gi vara. Urdinbul se inchide %imp de 5 ore. Eficiemta - 100/o. Varrooza este o boa15 parazitar5 a albinelor adulte p e c u m $i a larwlor ~i pupelor, provacat5 de acarianul Varroa jacobsoni. V a m z a se d e o s e k t e net de celelalate boli infiwtioase sau parapuietul sau zitare cunoscute in prezent. Orice bod5 atac5 de ~ g u l 5 albiinele adulte, in mumite perimde ale anului. Vwroa p v o a c g neaj m r i familiei de albine in toate fazele de dezvoltare, indifermt de sezon. Pierderile provocate de varrooz5 sint d m e b i t d e mari : reduc pmductivitatea familiilor, ~ i d i c 5 mult mortalitatea albinelor vi, ceea 02 este de asemenea important, ingrijirea familiilor bolmve presupune mari cheltuidi. Ca atare, fiecare apicultor trebuie s5 posede minimum de cunoqtinte despre specificul dezvoltkii acarianului in lamilie, diagnostic $imzsurile de combatere. Varroa a e un acarian de culmre brun5, s vede cu whiul liber, t e in special pe pupele de lucr5taare $ide trintori. Femela acarianului are o form5 transversal-ovd5, cu dimensiuni 1,l X1,7 mm ; cele m i mari pierdeni le provoac5 parazitmd pe corpul lalbinelor .adulte, a1 trinrtorilor $i mgtcilor, la lirnita dint^ cap $i torace, Pmpereahere, b celulele cu puiet de lucr5toare sau de trrintor. Acariamul se hrgne~te cu hemoliunfa albinelor, tgind cuticula moale dintre segmente cu a j u h r u l aparatului bucal specializat, pentru i n p p a t ~i supt. Ca urmare, made caintitatea de protein5 in hemolirnfa & l b e l o r parazitate, regwsaz5 glandele faringilene, wade corpul gras. Toate acestea la un loc duc la s&area dura-bei vietii albinelor. Ciclul d e dezvoltare a1 f m l e i este de 8-9 zile, a1 masculului 6-7 zile. Dar dezvoltarea cmpletA o abing acarienii eclozimati din

ougle depuse d e fernel5 pe puietul de a l b k 9n stadiul femlei este vara pin5 la 3 lunt, iama - ping la 8 duni. Dezvoltarea acarianului este s D r h legat5 de biologia familiei de albine. Atingind o anurnit5 starte biologic%, acarienii se adun5 pe puiet ; pe cel de lucriitoare femela se insMeaz5 cu o zi, iar pe cel de trintori cu trei zile inainte de c5p5cire. Prim aceasta se $i expEcZi faptul c5 d n ou5le depuse de femel5 pe puietwl de albi,ne, nu toti aoarienii ajung i la matwitate. Se pare c5 d n a m t 5 cauz.5 feanelele prefer5 puietul de trintori. i Populatia de ammimi c r g t e nebtrempt fn familia de albine, dar gradul cel rnai ridicat de infestax a puietului se observ5 rprimgvam $i toamna, clind familiile cresc albine tinere (pentru cules sau p t r u - i e r nare), atinand ,peste 800/,, (CSrobov). A l b e l e tinere $i trintorii poatrt5 mai multi paraziti decit albinele zbur5toare (culeg5toai-e). Vara, la t q e r a t u r i de 28OC gi urniditate de 85% femelele acarianului pot k5i 9 zile, in stupi goi f5r5 faguri - 7 zile, iar pe fagwii goi - pins la 6-7 zile. Pe timp rece, la ternperatwi de -lo0, -30, femelele acarianului tr5iesc in limitele a 48-72 ope. La soare, acarienii caut5 s i se ascund5 in locuni btunecoase. Ajungind pe flori sub raC zele IdiTecte ale soarelui, acarienii mw ktr-o or5, unii ^m5 ivi p5streaz5 vitalitatea timp de 5 zile $i reugesc s5 ee agate daealbine. In familiile infestate se observ5 moantea pupelor ; apar albine $i trhtori neviabili ; la ecloziune apar albine f5r5 arripi, f5r5 alte membre. Pe fundul stupului $i pe scindura ~de-zbor apay larve $i pupe scoase gi aruncarte din cuib. A4biriele bolnave isi pierd capacitatea de zbor, trintorii pe cea de imperechere. Din cauza dermjului, m5tcile iqi Pntrerup ouatul. Farniliile se dezvolt5 greu primgvara, panticips imuficient la cules, vara nu-vi aaigur5 suficients hrm5. La sfiqitul sezonului familiile puternic infestate intoarse de la culesul de floarea-soarelui p b p5rksesc stupul, chiar dac5 4 cuiburi sAmt n rezerve sufjcimte. Pxim5vara $i tmamna este ~atacat& principal puietul de lucr3toare, iar vara - cel de trintor. Iarna, varroa nu se Pnnnulteqte, penrtru c5 in cuiburi nu exis% puiet : toti acarienii se afl5 pe albine, Dar populatiile de acarieni care ink5 in iam5 s h t r a rezistenti dedt cei lde vaz-5. ni Acarienii p ~ v o a c 5neliniste albinelor in timpul iern5rZ ; din aoeastB cauz5 ghemul e s k afinat ~i permanent f pericol' lde r5cise ; albkele n ingheav ~i cad ; ca rezultat, familia molare. fn plrimii ani de boa15 num5rul de acarieni T familia de albine n cre$k inoet, dar in anul a1 treilea grsdul de infestare atinge 20-25O/o ~i h acest moment apar clar semnele bolfi. Dar unmri acarienii se dezvolt5 rnai n-epde ~i familia poate muri htr-o perhad2 mi stunk% Vitalitatea familiei depinde de gradul de infestare d c u l a t la 100 albne sau la 100 celule de kintor 4n centxu1 cuibului : slab - p h 5 b 10 paraziti, m d i u - pin5 la 20 paraziti qi iputemic - peste 24 paraziti. Fiecare lapicultor trebuie s5 cunoasc5 nivelul de infestare a albinelor din stupina sa, de aceasta depinzimd nzun5rul Be tratamen'te, bmenele de aplicare, necesarul de chelhieli ~i materiale $i d e munc5, eficienh preparatelor folosite. I

Pentru descoperima din timp a panazitului $i pentru coreeta aplicare a trabamentului stupinele trebuie mrificate in mod regulat pe timpul Pntregului sezon acbiv $i neap5ra.t $i inahtea batamentului. Mtisu~iiede combatere @ profilactice. h combaiterea varroozei se f o l m s c multe preparate chimice, substank de origine vegetal& tratamentul termic a1 ahbinelor, precum qi unetode (biologice) de Pntretinere. n Cu ajutorul preparaklor chimice se poate reduce gradul de i festare a familiei de albine ping la 4--10/0. Eficienp este m i ridicata in absenta puietului. Este mommdabil ca trataunentul s5 fie ficut seara, cind majoritatea albinelor rse afl5 i stup $i aind temperatura aen r W este de ce1 putin 12OC. Prirngvara tratamentele cu substan* chimice se fac dup5 zboxul de cur5Jiry $i cur5tirea stupilor, vara - dupii extractia mierii de salciln $i de flaarea-soa~elui, toamna - jdup5 eclozionarea puiehlui de albimii qi inainte de formarea ghemului. Aceste momente evit5 ajungerea preparaklor ohimice En p r o d w l e apicole. Pentru obtinerea unei evitdente maxime se reamand5 tratarea in aoelavi timp a t u t u ~ o rstupinelw din zon5. Lucrarea trebuie f5cut5 de persoane care au fost instruite irn acest s l s $i cunosc regulile de securitate a muncii. Este neel e s a - 5 o imbr5cbinte adlecvat5 : halat alb, m h u q i d e muciuc, ochelani qi unasc5 pentru respirave. Trebuie levitat5 ajungerea preparatelm %-I ochi, in c5ile respiratorii, pe h~aine,pe piele. h timpul m&nipul&-ii preparatelor chimice este interzis mhoatuil gi fumatul. D U N lapliearea tratamentului se spa15 bine miinile $i fa@ cu S p u n $i se cl5tqte gura cu ap5. In cazul stropinii cu acizi a miinilor, awstea kebuie imdhat sp5late cu ap5 $i siipun. E stupin5 trebuie s5 se eseasc5 in perman nenw o t r u e de prim ajutor. Pentru lupta cu varrooza se folosesc urm5itoarde preparate $i metode : F o l k V.A., Varroabnaulin, timol $i plante care contin tirnolul, acizii formic $i oxalic (aerosoli $i vaporizare), Pericin (solutie qi granule), metoda termics, precum qi Varmxan T-I, fenotiazing, Neonacpin, Bipin, acid lactic, KAS-81, Varroatin, Samvar gi diferite metode tehmologioe. Folbex VA. Preparatul se Livreaz5 in form5 de benzi de carton (~le culoare verde) cu dimensiiud d e 2 )( 10 cm Imediat inaintea trat a m t u l u i iknzile se aprind $i, in stare mocnind5, se aga@ de o sim-15 ?nspatiul diintre faguri. Urdiniqul se inckide p timp tde o or5. Folbexul VA se foloseqte prim5vara ~i toarnna, o dat5 pe zi, la interval de 4 zille ; roiii f5r5 puiet se trateaz5 de dou5 ori la interval de 24 h ; se folose~te band5 la 7 faguri 'de m i b acoperiv de albine. PRo paratul este mai elicient deciit Folbexul : nu se hregistreazii pierderi de m5tci ~i dbine. Varroabraulin - preparat cu acpune de contact, obtinut din plmte. Ca asp& exterior - o pulbere de culoare crem, cu granule de 0 , l mm ; are un miros de condiment, care s menJhe mult tiimp pe albhe (cca e 6 ore), cca 6 zile pe p@ii stupului fji pe suprafa@ fagmilor ; n u are mtiune semndarii asupra albinelor $i puktului. I ccmtadul cu prepan ratul amrienii f$i pied capatitatea d e ia se mentine pe albine, cad p e funldul stupului $i mor.

TratamenteBe se fec pritm5vara T toamna in 3-5 i rapetitii, 5n functie .c!e gradul ,de infestare, d intervale d e d t e 6-7 zile. Preparaa tul s'e pr-5 direct pe albine, rprin puidrare. Doza : 3 4 g/interval de albine. Tratamentul s e falce oiclat5 cu verificarea f m d i e i . Timolul ~i plante cu ccm$inzct de timol. Se fcrloseqte temperaturi ale aeru1u;i ,dme n i n h m 7-8OC, $i m i rnari .de 2 OC in perisaria de zibor r 7I activ a1 SLbi~elor.Doza : 10-15 g per familie, tntr-un s5culet de tifon sau capron cu ~dimensiuni~lee 10x1'0 cm. Punguta leu timol se aseaz5 ld e deasupra sau ,pe o l a t u r j a cuibului. In urma vaporiziirii timolului, iin pungut5 se fomeaz5 o pojghit5 care s e distruge :dupii 10 zile : atunci se adauga din nou prelparat. PvnguQ se tine in stup in dwursul intregului tsezon, cu exceptia perioadelor c~le~surilorr i . m Dintre plantele cu continut d e t h o 1 se folose$te chbri$orud (Thymus sp.) in faza d e inflorire : se iau 100 g tulipin5 qi filori proaspete, se m5run$esc i,n magina de tocat carne, se EnrtM pe douri straturi d e tifon ~i se acoper8 cu o foaise lde polietilen5. Pachetul cu planta se a ~ e a z 5 ;peste .cuib cu tifonul i jm qi s e amper5 cu po.di$orul sau n cu pin7a acaperitoare, whimbindu-1 dup5 3-5 ziJe pe mZsur5 ce s e usucZ. Toate aceste unetode de tratament se suprim5 cu 7 zile Inainte de recoltarea mierii. Acidul formic. Peiltru tratarea albinelor se foJose$te acidul formic tehnic (tip A B, STAS 1706-78), conoentra4i.e 86,5-99,7'J:0, la t e m p raturi ale aeru.lui de 11-25"1C, de dou5 ori : primgvara, la inLerval de 12 zile in tiimlp )de 3-5 zimle, ~i t m a singur5 d,at5. Urdiniyurile trebuie l k t e Sn acest tin4p deschijse. ,Adrninisltrarea se face in trei feluri : in pun@ di'n polietilen5 CLI dimensiunea 20x30 cm, in capace din polietilenii cu diametsul de 9 ern sau in f1ac.oan.eplate cu di.ametr.ul. gitului de oca 2 a . fn pungiie de polietilen5 s.e introduc 2 1pl5cidin carton cu dimensiunile 15x25 cm, groase de 3-5 mm. Apoi cu aju~torulunei ser'ingi se toarn5 in pungi pe plgci, 30 on1 ,acid fonrnic. Dup5 ce pl5cile se imbib5 cu acid, $punga se inchide, Sndoin'du-se de 'dous ori marginea superioar8. Inainte d e a ifi introdus5 in stup se fac dou5 5orKicii -, in fmunctie de puterea faimiliei +i de tmperatura mediului -, cu ~diametrul e 1,5 cm. d Punga se aqeaa5 %leasupra cuibului, pe xnme, cu orificiile in jos, catre peretele din spate a1 stupului. Pentru ca albinele s5 nu .propolizeze orifi~ciileTi ca addul ifomic s2 se p a t 5 evapora, sub pachet se pun d2ou5 qilpci d-a lemn. apacul din polietilenii ee a ~ e a z 5pe r m c , atproape de perotele din spate a1 stupului, se toarn5 30 m l aci'd yi se acoper5 cu uii carton. Vaporii ce acid ies prin ,spati,uld i n b e carton :,i znarginea capac~lui. ! Aceste dou5 maAu:.i de adzni~ictrasesint comode gi cel mai cles f olo'site in pra-tic5. Cinld 8 2 f010sex flac'osne (sticlufe), se toarn5 in elf cite 50 ml acid f.ol.onic ~i se intrmo'duce apoi cite un Iitil din tifon riisucit, grosimea c5ruia trebuie ,sri coresrpund8 ca diarnetru gurii stildu$ei. Aci-dlul ,nbibii fitdul, un capst a1 c5ruia (ma 3-5 m), r 5 m s afar5, s e Snf+oar5 dezsupra @tuJui sticlutei. Sticluta se atirn5 de leatul superior a1 ulnei rame goale, pe .o latur5 a cuibului.
10

Acidul formic irit5 c5ile resgipatorii $i poate prolduce amuri, de aceea la folouirea lui trebuie relspectate regulile de protectia muncii. Perzcin - este prcdus in Germania de finna Bayer A. G. Se prezinta s u 3 dou3 fonrne : lichid3 q i pulbere (Pericin granulat). Soiutia medicmentoas3 se prepar5 conform instructiuni.lor : 1 ml e n n din preparatul filchid s aclaug5 i 50 r l apg ; 5 g pericin granulat se dizolv3 intr-un litru de sirop ide zah5r. Solutia de perkin se i r r $e mp& i cu seringa, cite 10 ml penrtru fiecare interval. Sirolpul de zah5r cu perioin-granule se administreazg de 2-3 ori la intervale de dte 7 zile, cite 150 ml de intervalul de albine. Pericinul-sdu$ie este mai eficient i cwbaterea acarianului de pe n albinele adulte, iar peaicinul g a n u l a t - pe pujet. Pericirnul acticmeaz5 lent, de aces este r e c m n d a b i l nlumai 'in cazuri cu i n f a k e slabs. P~ericinuleste atrgvitor pentru mmnlfere, de aceea trebuie luate m2suri de precautie. Prelucrarea albinelor %ncasete temnice. Primipiul tratamentului const5 in xuturarea albinelor printr-o IpTlnie 1ntr-o caset5 construit.3 din plas5 metalicfi, 1dup5 a r e aceasta se introduce intr-un s p t i u (camer5) inc5lzit h 479C unde se tin 15 minute. Tratamentul se ,$mate face $i la 45"C, dulbEndu-se bmpul de expunere. ParaziCul r u sulport3 o aser rnenea temperatur5 gi cade d e pe albine. Pentru a n u TnHbu~ialbinele, camera este utilat5 cu un ventilator care antrenh~daer din afar3 i.1 transmite prin tennostat i caset5. Caseta trebuie s5 fie rotit5 pentru n a sc evita f n g r h a i r e a al'binelor. Dup5 treicerea a 15-30 minute din . k ~ p u lshlbilit, caseta se scoate din camerg, albinele se las5 s5 se Iinirjteax5 gi se readuu: in s t q u l lor. Terunocamera trebuie s5 funeioneze lntr-un spatiu uscat. Metodele tehmlogice i& Jveducere' a graduZ@ d e infestare a fam;iZiilor ide albime Pricn5vara tiunpuriu $i toanma tkPziu se b d q g r t e a z 5 din stup puietul cjrpscit, unai ales dac9 se ocup5 o suprafat8 mic8 pe faguri ; astfej, tratamentul Ermpotriva v a r r m e i se csianrplifici mult. In cazul un~ei infest5ri slabe lpuietul se s t r b g e i n familii-incubator. Fa)mele ciu puiet din 3 stupi s e conoentreaz5 intr-unul singur. Dup5 eclozionarea albinei, aceasta se trateaz5 $i se folose~tep t r u int5rirea familiilor slabe isau la f o m a de mi. Femelele de varroa atac5 mai puternic puietul de trintor, care poate fi utilizat ca o -carpcan5 biologic5 ipefitru parazip, de aoeea puietul de Wintor trebuie Sndepartat, regdat, din stupi. In acest simp se folosac ranne d5ditmre obipuite, i care majoritatea sint celule de n trintor. In fiecare f a d e este rnecesar s5 se inrtroducg tmi r a m clgdite cu celule de tr'ktori. Se introduoe rama h centrul ciui'bului, impotriva u ~ d i n i ~ u l; i u rnatca ins2minpaz5 fagurele, alMnele c5pHcesc puietul (de m t o r ) ; se scoate rama respecbiv5 din stup qi ^m locul ei este introdus5 o alta, tot cu celuk de trinlbori. Fagurelle cu puietul de trintor Gpiicit se de.scEipiice$te qi se scutur5, pulietd anhdu-se. Dup5 @lire, fagurele se spa15 cu solutie de acid acetic 2-3OlO, se cl&$te apoi cu apg ~i dupg uscane se introduce din rnou fn stup. Folosirea fagurilm cu celule d e

trintor elibereaz5 familia de efm-tul d e a d5di noi faguri $i se m5regte eficienta metodei respective de combatere a parazitilor. Formarea roilor. Preparatele chimice folosite i combaterea varn roozei actioneag asupra acarilenilor d e pe albhele adulte, n u ins5 gi asupra acelora de pe puiet. De aceea este remrnandabil5, in combatere, formarea roilor la pachet (f5r5 puiet). Cea mari utd5 este formlarea la Pnceputul lunii iunie, din flamiliile puterrnioe, a unor roi pe 4-5 rame, care pin5 in t o m 5 devin familii normak. (3fiteva sugestii p m t r u formarea roilor : 1. Formarea roilor cu matc5 imperecheat5 sau nenunperecheat8. fn asemenea roi s e .scu.turS albine tinere, de stup, far5 puiet &pBcit (se poate doar cu ou5 proaspete) gi o matc5 imperecheat5. Dac5 matca .este acceptat5 se face un tratarnent cu unul dinke preparatele chimice arnintilte sau. in camera termic5, ob@&riu reqedindu-se tanperatura recomandat5. Acarienii vor c&dea de pe dbine ; 2, Formarea roilor din albine timere gi puiet, in principal c5pScit, cu care se introduce o botc5 martur5. Se iau din famiitia de baz5 3-5 fagw.5 cu puiet c5p5cit qi cu albinele de amperire ~i 1-2 faguri cii( miere. DupB eclozionarea majori!t5tii puietului (dup5 12 zile), toti parazitii vor fi pe albine, daa- rnaltca ecloziomat5 inc5 nu 01.15. fm acest timp se face tratamentul cu unul din preparatele chimice ; 3. Formarea m i l w prin mekcla ,,zbor la matc5". Pentru aoeasta familia de baz5 se d e p h z i ilateral qi &n locul e se pune u a stup cu i faguri curati, buni pentru ouat, ~i cu m t c a intr-o cuvc5 Titov. Albina zbur5toare din faunilia d e bad rtrece 5n stupul cu mates. Matca este elib r a t 5 a doua zi, iar familia.& tratat5. Familia de baz5 i$i trage botci $i t i p de 21 zile se creeaz5 o pauz5 In c ~ ~ t e r de albine. I m d i a t ce ea eclozimeaz5 tot puietul se face tratamentul. Folosirea in praotid a acestei metode elibereaz5 familia, de paraziti. Pentru profilaxie stupinele se q e a z i h locuri uscate, bine insosite, se mentin P stare bung, se face dezinfeqia sistematic5 a fagurilor, n stupilor, a hventarului, a evmrtualului imobil, a depozitului de faguri $i t teritoriului a f e m t . a Albinele trebuie asigurate cu hran5 proteics ~i glucidic5. Toate stupinele trebuie s5 fie sub controlul sanitar, P speciail cele de c r e ~ t e r e n $i pepinierele de m5ftci careqi livreaz5 productia c&tre gmpod5riile colective ~i de stat ale republicii. Organele sanitar-veteriinare trebuie s5 controleze sever deplasarile stupinelor E pastoral ~i pentru polenizare. n Brauloza - boa15 a m5tcilor $i a albinelor adulte, provocat5 de parazitul Braula cocca (p5duchele albinelor). Parazitul are trei pcrechi de picioare qi un aparat bucal adap.tat pemtru supt. Se dezvolti pe corpul albinei - pe torace B i gabdomen. Ca r5spu1nsl iritaw, albinele elia min5 din gu$B, in tmmp5, o pic5tur5 de hran5 - cu care s e h r h e v t e p5duchele. h ,cazul infest&% puternice, matca inceteaz5 ouatul gi nu rareori rnoare, iar albinele Qi due pmductivitatea. Impotriva pdduchilor se p a t e folosi fenotianna. 3Eezultate bum d3 gi folosirea camforului (5 g/familie). fnaintm folosirii acestei substain+, se qberne pe fundul stupului o foaie de hirtie sau se mmteaz5

sub rarna colectoam. Tratamentul se repet5 dup5 10 zile. PMuchii c5zuti se ard. In ultima vreme, datorit5 rtratamentelor in mas5 impotriva varroozei, num5ruJ. de p5duchi i familiile de albine s-a redus drastic. n

Dintre bolile puietului, mai frecvente s h t loca americam5, e a european5, paraloca, puietul h sac, ascosferoza. Puietul in sac (,,loca uscat5") este boala pupei dlbinei melifere, care provmc5 pagube bseannate ~apicultmii.Familiile bolnave nu dau produetie $i n u se pat asigura cu hran5. Agentul patogen este un virus, rezistent l a Uscare $i la ac$unea ekrului gi a cloroformului. La fierbere, moare dup3 40 minute. h miere, se pktreazli 30 zile. Uscat, virusul i ~ pktre8zS h s q i r i l e mai mult i de patru ani. fn conditii maturale, cele m i e x p w infe&rii sht lanvele do lalbh5 lucr5toare & 2-3 zfle q i cele de trintor de toate virstele. Perioalda de inatbare - 5-6 zile. Infestarea se petreoe pn albinele adulte. i Virusul e s k e x t r a $i din organismul acariemlor (Varroa) care paraziteaz5 albinele. fmboln5virea familiei de albime se observg m i frecvent $i in prima jum5tate a verii, dup5 o perioadB rntai prelungits de timp rece, in lips5 de p5stur5 g i aniere in familii. FamiLiile putjemice se imboln5v e x m i putin decit cele slab3 sau d e putere medie. Oda+ti.tg aparitia b cu mlesului semnele de boalg dispar, dar pot apare din nou toamna sau irn primiivara anului urm5tor. Transmiberm agentului patogen in cadrul stupinei are loc prin mutarea fagutilor pentru egalizarea puterii familiilor. Posibilitatea transmiterii bolii prin m5tci nu e s k inc5 clarificat5, de$i se ?tie c5 lde multe ori hlocuirea lor in familiile cu probleme duce l vindecare. a In familiile atacate puietd l f~agurieste nenegulat, pestrit, c5pSl celele unultor celule cu puiet s!nt roase sau Infundate, sau cu unul-dou5 orificii. In interiorul acestora se gkwsc larwle moarte, intinse pe spate i lungul celulei. Distrugerea l a m l o r cuprinde citeva stadii. La pren nimfele moarte de curinld se v5d rtraheele sub cuticulli. Scos din celulB, corpul larvei are aspect de sac umplut cu uh lichid 'die culoare alb-murdar. In acest stadiu prenimfele s h t puternic infectate. I continuare n are lo@o ktunecare, o m5rire a volumuJUi de lichid ~i se schimb5 culoarea cadavrului. Num5rul d@ h r v e moarte cregte treptat, familiile slBbesc. Unele -familii mor, iar la altele, odat5 cu apar;i@a rnectarului irn stup, dispar semnele bolii. De multe ori puietul in sac evolueaz5 'in familii simultan cu loci europearn5. Evolutia formei mi* de imboln5vire este grav5, simptom d e sint specifice de puiet i sac, dar neclare. Vizual, apicultorii.conn fund5 deseori asemenea form5 rnixt3 c u loca europem3, dar dup5 folosirea antibioticelor, care elirnriolii agmGi patogem ai locii europene, se observ5 o dezmltare inten& a puietului in sac. Miisurile de combatere yi profilaxia. F d i i i l e de albhe se strimtoreaz5 $i se izoleazli terrnic, gi s asigur5 cu hranii proteic5 ~igluudi& e suficientg. Schirnbarea bhngtcii dg rezultak bune. Ca mijloc de trata-

merit $i p f i l a o l i c se recamand5 s e r d hipernun, de iepure $i de cal. Pmtru laoeasta se amesteci 8-0 ml ser i simp de zahgr, care se! dB prin m5vara sau vara de trei ori La intervale de 5 zile, cite 150-200 mllink v a l . Eficienta trabamentului $i a profilaxiei etse de 70%.. hventarul stupinei se dezinfecteaz5 cu ap5 oxigenlat5 4/0, mlutie lolo e formol cu expunere de 3 ore. Sslutia se folose$te in rapont de d 0,5 1 la 1 m2. Pentru dezinfectarea fagurilor se folose$te apa oxigenatg $i formalina. Ceara ye fierbe la 70C timp de 70 minute. Loca arnericang (malign5) este o boa15 infectioasg a puietului c5p5cit. Apare vara sau prim5vana. Este provocat5 de Bacillus larvae care in conditii rneprielnice f o n e a z 5 spori, form5 in care rezist5 t h p indelungat. Acqti spori sint reziistenti la acpuni fizioe $i chimice : i miere n se phtreaz5 mai mult de iurn an, pe cojile uscate - citiva mi, iar' P n mlul uscat a1 stupinei - 2% zile (A. M. Smirnov). Fienberea l a 90C timp de 3 ore omoar5 slporii. Solutia de suiblimat coroziv (HgQl2) lolo d&truge p r i i in 4--5 zile, solutia lolode ap8 oxigmt2, acidulati in 3 ore. Infectarea larvelor de Abine are loc lnainte d e cilpkire, prin folosirea unei hrane infmtate. Larvele nu se ?mbln5vesc in p r i d e trei zile pentru c5 primesc 15ptgar de mat&, care are propriet5ti bactericide. fn zilele urm5toare larvele nu se imboln3vesc, datmit5 m c t i e i acide a lichidului lor stomacal $i mcentratiei mari de zah5r in intestin. Dup5 c3p5cirea celulelor larvele nu mai primesc hran5 $i tr5ie.w pe seama rezervelor proprii, in aceast5 srituatie ooncentratia zaharurilos sc5z5nd. Penioa~da de incubatie se prelunge~tetimp de 2-7 zile. De aceea moartea apare d o a ~ dup5 c5pZcirea celulelm. Sursa de a g m t patogen aJ lwei annericane este cadavml larvei. care contine o asemenea cantitate de spori capabilci s5 infesteze alte 200 lawe (A. M. Smirnov). Agentul rhphdirii sporilor in familiile de albine sht albiinele tinere care curs@ oelulele, precum $i albhele care primesc nectarul ~i hrbesc larvele. Mijloacele principale de r5spindire a h l i i sint stupii infectati, i n venitarul apical, falgurii artificiali, mierea, pernutale, etc. Sporii lmii americane se rkpindesc $i prin intermediul moliei cerii, a acarimului (Varoa), a viespilo~, fudcilor, precum ~i a albinelor hoak. Aparitia bolii este b g i s t r a t 5 in lunile iunie-iulie, suprainc5lzirea cuiburiior fiind un factor favonizant. La incqurtd bolii se observ5 moartea u m r lame i d a t e , din m e cauz5 sesizarea inceputului bolij este destd de grea, in special in cazul in care apicultorul nu s-a mai intilnit cu asemenea sitnatie. 6imptomele pot fi recunoscute te timpul reviziei fagurilor cu puiet. Se imboh5vesc de regul5 larvde mai in virrsti. Acestea scad spre fundul celulei, devin cleioase, amintind cleiul semiuscat. Culoarea lavelor se schimb5 de la alb-cenuviu p h 5 la cafa-cu-lapte $i brun-bchijs. Larvele moante alu miros de clei de tk@l5rie hcgzirt. Dup5 20-30 de zile masa putred5 se usuc5, lipindu-se de peretele (lateral) inferior a1 celulei. Albimele nu pot evacua mumiiile din celule $i puktul ~lou este macut in vecingtatea aoestm celule. Fagurele cu puiet c5p5-

cit capgtg un aspect pmtrit. M b d e din fami34.a bohavg sint apatrice, se uzeazg inainte de vreme, oantitatea d e albing tingrg ye reduce brusc. FBr5 ajutor efectiv, familiiile mor ping la sfiqitul verii. In cazul infectiilor la be, farniliile pot ierna, dar h a h seapare p r i d v a r a devreme. Mijlocele de combatere 3i profilcsk D n m o m t u l stabilirii bolii, i la vatrg, la stupine sau pe un teritou-iu cu o razl de 5-7 km s i m h e lewg caranting, se fac tmtaanerdk ~i se iaa rnkuri ~a~nitar-vetwinare pentru vindecmea familiilor de a l b e . Pentru asigurarea eficientei sparite i vindecarea familiilor de aln bine bolnaw, laboratorul vekrirnar determinii mai intii sensribilitatea J agentului patogen fat5 de diferibe mtibiotiioe gi suEamide. Familiile de albine bolnave primesc sirop de zah5r 1 : 1 cu adaos (la 1 1 de sirop) de urm5toarele p r q r a t e : norsulfazolnatriu - 1-2 g ; neomicing, tetracicKn5, oxitetnacicli!nZi, eritromicing, mornicing, oxatiling de sodiu - cite 400 mii u. $i streptomicing - 500 mii u. Se preggtegte mai intii o soluve b-i a p l a preparatului medicamentos : cantitatea necesarg de sulfamide sau antibiotice (tabletele se piseaz.5 - pulbere) se dimlvg P 150 ml apg fiartg, cgldutg (nu mai lnult n de 38-40C) $i se amestec5 cu grijg. Solutia aceasta se amestecg ink-un 1 simp de zahgr cald $i la sfiqitul zilei $e dau farniliilor, in hrhitoare, cite 100-150 ml de fiecare interval, la fieaxre 5-7 zile, phB la deplina vindecare. Un rezultat bun d l sbmpirea albhelm ~i a fagurilor din pulverizator cu simp medicamentos. In acest mod s ob@ne o vindecare mai e rapids, IGU un oonsum d u s de drop de zahgr. Se trateazg de 5-7 015, o datg la 3 zile. h cazul reapazivei ~boliipreparatul folosit anterior trebuie inlocuit, la recomandarea labonatondud veterinar, cu aldul. De o deosebit de mare important5 este deainfectia ateht:, prelucrarea ~tuturcw obiectelor care au putut fi infectate cu bca. Mhurile mitar-veterimre se aplicg in iprezenw mdicului v&rin&. Stupii, m e l e , alte obiecte ~&n lemn se curltl qi se art? cu lampa de benzing sau se preluoreaz5 cu sulutie a p l oxigenatg $i acid formic 3% calcualind 1 1 p t n u 1 m*, de trei ori, la intervale de o org. Fagurii sint agentul principal de r5spfncfiire a b l . Aoevtia sislt preluo3 crati in incaperi in cam albinele m au a c e s , folosindu-se in acest scup u o soiutie 5% clorurri de i d sau sblutie 3% ap5 oxigenatii gi 3% acid formic. Fagurii se stropesc c solutie cu ajutorul unei p o w p h 5 se u umplu celulele de pe ambele pzrti, sau se afumdg in solutie qi se tin 24 ore. Fagunii vechi se topesc. Inventarul mgrunt (dglti, cuqti, hrhitoane, bidoane, etc.) se dezinfecteazi cu o solutie contimind 5% formalin5 qi 5% sod5 causticg, P n care se t n minimum 5 ore. Dupg amasta se farmeazg cuiburile noi $i i se transvazeazg familiile bolnave. Cuiburile se formeazg prin mews in stupii dezinfctati a 4-8 faguri noi, dezhfectati (in functie de puterlea farniliilor). Prevenirea rgspindirii lwei americane 711 puietul de albine se reaI;izeazri prin intretinerea unor familii puternice, asigurate cu h a n g de

calitate pe bazia unei baze melifere bogate, prin respectarea sever5 a regulilm vekrinare de intretinere a albinelor. In stupin5 se iau m b u r i de combartere a roirii, nu se permite aparitia f urtiiagului. Loca european5 (loca benigng), boa15 infectioas5 a puietului nec8pPcit in d r s t 5 de 3-4 zile. In fiamiliile de albine bolnave de loca european5 productia de miere se reduce pin5 la mmparatiiv cu cele s5naoase iar puietul - pin5 la 50%. AgeQii patogeni ( s k t ma;i multe specii) : streptococul pluton, badull alvei, streptococuil apis, bacilul orpheus. Agentul patogen al. 1005 europene se p5sbreaz5 timp Melungat viabB in mediul inconjur5Dor, iar bacilul a l e , se mentine in cujile larvelor rnai mult de 20 de ani. Sursa infectiei sint larvele bolnave ~i cele moarte. In stup, boala este s5spAmdit5de albkele-doici. De la familiile bolnave la oele s h 5 toase boala se transmite prin i n t w m u l albinelor r5t5cite, la1 hoatelor, a1 trintorilor. Iafectarea pmte avea loc, de asmema, prin transvam e a fagurilor cu puiet, mi-, p&turZi de la familii bolnave. Agentul patogen a1 locei europene ajunge in organismul larvei o dat5 cu hrama, apoi h i n k t i n $i de ~aici hemolimf5, provocind septicemie. in Low european5 atac5 puiettul nec5p5ait prim5vara gi vara. Perioada de incubatie tine 36-72 ore. Boala atinge dezvoltarea maxim5 la f nceputul culesului principal, dar in toiul iacestuia boala pierde din intensitate, uneori chiar se fntrerurpe. Se creeaz5 astel f a l h p5rere despe autovindecarea familiilor. De fapt, ^Ln timpul culesul~i principal matca reduce ponba, cantitaka de puiet se reduce $i albinele evacueaz5 repede din celule larvele moarte. La terminarea culesului boala progreseaz5 din nou, $i se observ5 in familie aGta timp cit exist5 puiet. I m a m fauniliilor de albine atacate de loca european5 decurge cu unult mai greu decit a celor sh5tcwe. Simptomele bolii variaz5 In ftlinctie d e specia agentului partogen gi de vechimea infect5rii larvel~r. La moartea larvelor in virstii mai make boala p t e c5p5ta aspwtul puietului in sac, iar in cam1 moeii larvelor dp5cit.e - pe cel a1 locei amaricane. De multe ori boala are 'loc impreun5 cu bolile amintite mai sus. P r h e l e simptome care apar sunt cregberea mobiilitgtii ~i schimba=a pozitiei larvelor in celule. Larvele bolnlave se disting prin transparent& turgexmtti $i pierderea luciului sidefiu (devin galtkne-mat). Dup5 moarte tegumentufi larvelor devine moale, ele se las5 in jos, se usuc5, se transform% inltr-o coaj5 de culoare brun-inchis, intins% pe peretele inferior a1 celulei. Dup5 un amumit t?mp din stup se degaj5 un mires acru, de putrefactie. Adbinele reugesc s5 curete celulele deschise de resturile larvelor, dar in cazunile grave A puietul c5p5cit apar larve moarte, m care dau fagurelui aspect pestrit. Miisurile de combatere ~i profilazie. La aparitia locei europene stupha se trece En carnain5 $i se iau mkurile de vindecare prev5zutc in 1nstru.ctiunile privind lichiclarea bolilor infeeioase. Cuiburile famiEei se strimtoreaz5, se indep5rteaz5 fagurii goi qi cei de prism cu miere, familiille slabe se unesc. Mgtcille din familiile bolnave se inlocuiesc, iar cuiburile se izoleazg termic cu grij5.

Familiile bolnave prirnesc &op & z&5r medicarnentos cu antibiotice, ca $i in cazul locei mericane. Pentru a prehtimpkna formarea u e reeistente la m i m b i fa@ mi de mrtibiotice $i penltru a ridica eficienta m%undm de vindecare se reemand5 a d m m t r a r e a aJiternativ5 a preparatdor medicarnentoase. De exzmplu, dac5 in curszll unui sezon s-a folosit tdmpto-5, fn annul urm5tm se pwute folosi monomicin5, qi q a m departe. 0 asemenea i schimbare trebuie s5 se fac5 sub cmtrolul laboratorului veterinar. Dezinfectarea stupilor, a h v ~ ~ ~ t m uapicol gi a utilajelor se r e a h a z 5 la lui fel ca fn cazul l e i amenicane : f a p i gai - cu una din solutiile 2% ap5 oxigemat5 ~i lolo acid formic sau 5% biclorur5 de iod, cu ajutorul unei pompe. Pentru prevenirea aparitiei l e i europene es* neoesar : s5 se Intretinz familii de albine puiternice ; s5 se reformeze la timp fagurii de cuib folositi pmitru cregterea de puiet mai mult de doi ani (fagurii negri, netramparenti, se bpesc) ; s5 s cl5deasc5 peste 3O0I0 faguri de e cuib in cursul sezonului apical ; i oontid cl5dirii ~de n fagwi noli se soot la reform5 fagux-6 vechi, hutili. Se recanand5 ca stupinele s5 fie amplasate pe veke uscat?, bine and&postitede vint, cu un cules burn de prim5var5. Dup5 mvizia de prim5var5, cuibuu-ile se strimtoreazg pi se hc51zesc. h fiecare familie se las5 minimum 10 kg rniere pi cite 1-2 'faguri cu pZwtur5. m a t 5 cu aparitai ziJdor caduroase se previne supraaglomerarea stupilor. Nu trebuie l b a t ca ^ stupin5 s5 se ajung5 la c o m g v i m n i m . Se face selectia familiilor de albhe cu productii marri, s5nZtoase gi care ierneaz5 bine. Paraloca (loca falsii) - boa15 infectioasii a familiilor de albine, a ap5rut nu d m u l t $nrepubXc5, de aceea apiculbii nu cumosc criteriile de ~de@ta!re a awsteia. Se imboh5vesc larvele de 5-8 zile, mi des cele cspgaite, precum pi nirnfele. Albimle adulte sinrt purtZtoarele backx3ilor dar ele nu se 3mbolnCivesc. Agentul patogen - bacilul sporulat praalvei? Sursele $i c a e de r5spindire sint asemgnfitoare cu ale celorlalte lwe. Simptomele bolii amintiesc formele cronice ale locei a m e r i m e gi europne. La bceputul boG se observg o mnncavizare a c5p5celelor,l care rnai tirziu ditspare. Aceste c5pZcele apar de multe ori intunecarte $i l h t e (prgbqite). Chiar prin aceasta se deosebegt6 paraloca de lloca amerim5. Larvele moarte sint Sndepktate de albine inainte dlel a fi cHp5tik. .In c a m i l e grave de paralo&, pwietul este aproape in intregime Gp5cit. Larvele bolzlave se rnivcil nelin&tit h celulele lor qi d m r i se afl5 lib pozitii nenaturale. fi cazul paralb@ei vfrsta larvei nec5p5cite i n momentul mortii este mai mare decit la loca european5. NumBnll de larve moarte In celulele c5pscite este rnai w e ' - d & t a1 celor neGp5uite. Larvele moarte in celulele deschise emit un mm slab - iar cele i c5pzcite unul puternic de putrefacge. Nirnfde moarte sbt nedezvolt a k qi arnintesc o invazie putennicg cu acarianull Varroa : intunecarea culorii, se rup u p r la s m t e r e a din celule, mirm urPt de p u t ~ f a q i e . Mijloacele de combatere ~i profilazia. Lichidarea paralocei Esl, stupinele atacate se poate obtine prin realizarea camplexului lde rnburi terapeutice, inclusiv m i j l o d e medicamentow vi dezinfwtiante. Dar

oel mai eficient se face mmbaterea prin f(~1wbea eritromicizlei, levomicetinei sau a meomicinei, in doz5 de 400 mii u. l litrul de simp de zaa h5r (raport 1 : I), care s dZi albimelor dte 100 ml la un interval la fiee care 5-7 mle pin5 la videcarea totd5. fn mod obligatoriu se transvazeaz5 familiile fn stupi dezinfeotap g i s hn-5nesc seara cu shop de e mhSr cu unul din prqaratele indicate ma$ sus. Dezinfectia stupilor, a ramelor, a inventarului apical ~i a utilajului trebuie i5cut3 cu metodele $i anijloacele remnaandate pentru loca american5:Fagurii care contin puiet bolmav g i nimfele moarte se top e s ~imediat. REGULILE DE RECOLTARE $1 DE EXPEDIERE A MATEIRIALULUI PATOLOGIC Medicul veMrimar ridic5 in prezenM apicultorului sau a propietxului stupinei urmgtorull material patologic pentm analize : albine vii gi cadavre, faguri cu puiet, r5Gtur5 de earH gi pZstur5 de pe fundul stupilor, paraziti gi d5un5tori ai albimelor. Pmtru stabilirea cauzelor imboln5virrii albinelor, La laborator se trirnit : 1. fn cazul locelor qi a1 puietului $n - cite o mwtri de fagure sac cu dimensiuni de minimum 10 X 15 om cu larve gi pupe bolnave qi rncw.de, de la 2-3 Eamilii bolnave ; 2. fn cam1 suspediirii urnor boli ca septioemia, salrnonelloza, hafnioza, colibacterioza - cite 50 albine bo'lnave de la 2-3 familiii cu simptome clare de Em!bob5vire ; 3. fin cam1 suspect5rii unei irnboln5vix-i virde se iau de la 2-3 familii cu serme clme de boa15 cite 50 albine bolnave sau albine (bolnave) moarte recent ; 4. In cazul altor boli s iau cite 50 albine vii, cu semne de boal5, e $i tot a t i k cadavre (dintre cele fnoarte de curhd). La a n a W e a stupinei se iau tot asmenea probe de albine de L 2-3 f a d i ; a 5. In cazul in care se b5nuigte otr5virea se iau cite 400-500 cadame de albine, 200 g miere nec5p5cit5 exbas& $i 500 g pktur5 faguire de l lo0/,-, din faaniliile cu simptome caracteristice de otrzvcire, prea cum $i 100-200 g mas5 vende d'in planiteile lotului vizitat de albine) ; 6. Pentru depistarea <mierii de man5 sau a agentilor patogeni se iau 100 g miere, iar pemtru determinarea pesticidelor - 200 g miere. A l h e l e vii se trimit in borcane legate la gurg cu dou5 stnaturi de tifon. Pmbele de faguri cu puiet $i ramele cu faguri se arnbaleaz5 in lUdi@ din placaj sau dirn lemn, d e r a d pmbele btre ele $i de peM i i 15dipi prin qipci de lemn. Mierea se trimite h vase din sticlg, bine hchise cu capace din plastic. fn cazul mnsevkii, rmterialul patologic (albine gi probe de faguri) se introduce 7x1 borcane de stricl5 curate cu capace b h e inchise si se umplu cu solutie 50/0 de glicerin5, dupg cane borcanele se acoper5 a' h z 5 $i se p k t r e a 6 f.n inzi de lemn. p Albina moart5 qi masa verde ye ltnimit pmtru analiz5 in pungi din poldetileng mat%.

Dgungtorii gi parazitii albindor cu tegument rigid se trimit in cutii de carton, pe vat5, cei cu hmlig moale - in flacome cu solutie formaling alcool 8O0I0sau miere. Tot materialul patologic trimis a e insotit de o adres6 a speciat listului v e k i n a r care a efectuat prelevarea gi ambalarea probelor. fn awasta se indic5 denumirea gcxspodgriei, numele gi prenumele posesorului stupiinei, adresa, numkul de stupi, nurngrul de probe, simptomele caracteristice ale imboh5virii g i scopul amalizei. fn oazul suspiciunii de otr5vire se anexeaz5 aotul comisiei w e a controlat stupina ~i a prelevat marterialul, cu indicatia concret5 a substantei otr5vitoare suspectats. Adresa h b u i e sg fie intgrrit2 cu ~tampilaunit5tii veterinase. Termenu1 rtransmiterii probelor la laborator pentm analize nu trebuie s5 depiipascg 24 ore din m m m t u l lu&% materialului.

Aparitia bolilor neinfectioase este datorat$i diferitelor deregl5ri ale mditiilor de hrang, btretimere gi tnmultire a albinelor. Toxicoza provocat5 de man5 - boalii caracterizatg prin dereglarea digestiei albinelor adulte in timpuil iernii. Otrgvirea se produce in urma m u m u l u i de miere de/cu mans. Mierea de man5 este de cele mai multe ori inchis5 la culoare, gustul gi rnirosul depinde de plamta de ipe care a fost cules nectarul $i ,ie prqmrtia sa f miere. Continutul n de s h r i minerale in aoest feil de miere este de 8-10 ori mai mare decit in mierea de flori, mai ales K, Fe, Mg. fn mierea de man5 s-a s h n a l a t un continut mgrit de melezitoz8, fapt care nduce la cristalizarea hranei pentru iarng care provmc5 mort a l i t a k albinelor de foame, precum ~i zaharoz5, maltoz5, ga41actoz5$i alte zaharuri. Consumarea mierii de man5 de c5tre albine i tirnpul iernii duce n la b r w suprainc5rcare a in,testiiului ou diferite substank cum sint dextrinde, s2ruu.i miinerale, substank taninice. De aceea, famlilia de albine care iemeaz5 cu asemenea hram5 este agitat5, la urdink $i pe fmdul stupului are multe a l b h e moarte. Peretii stupilor, urdinigunile, fagurii sint murdgriti cu pete cafeniu-inch&. de fecale. Intestinul mediu a l albinelor bolnave este de culoare cafenie sau neagr5, se rupe ugor La deschiderea stupului se s h t e un miros mp15cut. Diagnoza se face M baza indidlor clinici gi a amalizeii de labrator. Mijlodce de combatere. Inainka m p l e t 8 r i i (forzn5rii) rezervelor pentru ixn5, se malizeaz5 prezenb manei in Iriie~e,nepermij3md ajung e m aoesteia & hrana pentru iarn5. Mie~ea man5 se fnlocuigte cu de miere de flori. I &upinde din pZirduri o parte din rezerve se hlocuiesc n obligabniu CLT zahik. fi cazull iern3rii defectuoase se d5 albinelor 11,5 1 simp d e zah5r 50/0 cald gi se provoac5 z h r de curgtire fortaJt. Toxicoza provocat5 de nectar : boalg, de regul5, a albinelor culeggtoare, cele Care culeg neatarul de 'la plante otrgvitoare, dintre care pe beribriul wpublicii cresc ldeaua, ceapa, macul, drobul (Cytisus),

laptele-cuculuii, laurul, pjarnita, zinna, etc. Boala se observs la jum5-taka lunii iunie, in lipsa altm plmte melifere inflorite. Apare mortalitatea nu aumai a albinelo~culeg&toare, dar $i a aoelora d m interiorul i stupului, precum $i a m5tdlor $i larvelor. La albine apare pamlizia aripilor $i a piciwrelor, pierd capacitatea de a zbura. Park din albine Qi pot xeveni intr-un timp de ma 24 h, mai ales btr-o incgpere Slnc5lailt8. Mijloace de combatere. FamiEle de albine bohave sint h r W e cu sirop de zahH (1 : 2) timp lde 1-2 zile, cuiburile s e strimtoreazii $i se izoleaz5 termic. Albinele cu simptome de paralizie se string intr-o lad5 $i se due ktr-o bc5pere incQzit5 (teanperatur5 de 22-25"C), eliberind albinele pe mssur5 ce i$i revin. Toxicoza provocatg de polen (numit5 $i ,;boa15 de mai") - a t e otr5virea albimelor csu polenul unor plante cum a r fi castanul, tut'unul, qtirigoaia gi altele. fmboh5virearapare in cazul care in familiie exisi tind o cantitate mare de puiet nec5p5cit se creeaz5 u dezchilibru ^n n balanp apei. Evemnele bolii : umflarea abdomenului, umplerea peste mrisurri a intestinului cu polen, msrirea b r u s d a intestinului posterior, pierderea ioaplacitsti~i zbor. A l b e l e mor i stup. de n Mdsurile de combatere. Albinele &t hriinite cu sirop de zahsr 1 : 2 &impde 1-3 zille, s h t tramporhate Ja d e s . Toxicozg provocatii de sase : otriivirea albimelor provocats de consumul ssrii de 1buc5tsrie81n doze mari. Se kregistreaz5 mai des toanma, iarna $i pnimsvara. Adsugama de sare T h a a i i duce 'la scudarea d e t i i n albimlelor;lucriiBtoare la 0,10/0 - cu 3 zile ; 0,2Ol0 - 12 zile ; iar J : a albbela tr5iesc 2,2 ziile (0. F. GTobov). Pentru Ica a~Lbineles5 nu ifoloseax5 apa murdarii din ibglti, e recomnd5 a aves dou5 ad5p5toaire in stupin5 : unull lcru a p s obi?nuit5~, cel5lajlt ou ap2 s5rats (ma mai muat de O,lO/,,). Dac5 lapa contime 0,5O/0 sare, dbinele sufecr5. h cazul a c d e i otrFhini albinele s h t a&ini$ite, a p t i c e ; iarna se aude zgomot, lapare dbareea. Mtisuri de combatere. Hraaa se ^docu~ieyte d t a , de caditate, cu cuiburile se ~ ~ ~ m b m e $izse hc5ilzesc. a & Puiet riicit : boa15 provocat5 de conditiile proaste de Sntretinere a familiilor. Ca ~reimltatail rr5cidii lfmi;liei, ipuietul mmre sau apar albime leu ma~lfomatii. Famiilia de a&binementine iln pmmment5 o wmmit5 tempera'tu(r5 a ~ a e d u ~5n, ouiburile prost rizolate rtermic - % cazul pierdmii umor i ,I cantit5ti irnportante de adbirne din caum otr5vi'I'ii mu a d b r cauze, precum qi ca u r n r e a timerii 6ndBmgate a bagumilor cu puiet h afara cuimui -, &aptW ~ l n i frecvent prh5valra. t Limita mi~$m?i a kmperatunii p d r u id&%area embrimdu+ de albine fiind 32"C, ~ M e r e a acesteia pim8 la 30C duce la i p i d e r e a a 150/0 din ou5, iar l a 29C - a 95%. temrperatm5 idepiade de a s m e nea rmomeuxhil eolozivnii albinelm din celude (durata ciclului de dezvoltare), !ungimea trmpei $i a abdwnedrui, lungimea $i [lZ$irnea anipilor, $i dtele. Pui,etml c&p8cit gi nec5p5cit mod se afl8 de obicei pe laturile sau la pantea hfenioar5 a fagurelui, da periferia cu~itbu~hi. Uneooi se &mte
I)

un m k o s d a b de hiidrogen suUurait sau acid (acru). Larvde c5p50i8teau c u l m e a ~brun-inchis qi se Lasa pe fundul celulei. Puietu'l necgpgcit m w t este d w u s 6n semicerc, indreptat .ou3h t w a convex5 q r e josul fagu~elui. Larva s e poate nGri ca volu'm. Cu scop profilactic : in gerioada de timp rece.qi h h b i l albinele se iatretin iln cuiburi strimitorate $i &date . b m i c . In acead5 perrioad5 nu s e recornand5 l se vmifica s,hre.eadami1iilor ; dac5 totuqi este necea sar, nu s e tim faguiri5 cu p i e t in afara stupuhui. Puietull <g&isitmrt se indepMeaz5, ouibu.1 se striimtoreaz5 ; ~se acoper5 ~bine,aJbinde se hr5i nesc ou, si,rop de zah5.r. h5bu7irea albinelor : moantea rapid5 a albineloradulde ~i a puietului ca mzul18tata1 o r w e r i i ternperat~~rii a ulmiditZtii, din cauza de~i segl5rii ventdatiei m u a &or cauze. 'Moartea atre loc, d e mullte ori, din ca'uza excitiirii maxime a d b l n d o r Tm itimpuil transipotitu~hiTn stupi bchi$ enmetic sau. %n a a d mentitnerii rindelmgate %n 'skupi fgr5 ventillac tie h p e ~ i o a d aitr\abalmenltuluiplantelor cu substante chrimike. fn f a d lie, temperatulra se ridic5 4n asemenea cazud pin5 Ja 38-50C, ceea ce duce da moartea d b i n d o r , n i Itoak fazele de dezvoltare. Lianita superioar5 a krnpera.turii suportambile penitm w e t este 38-40C. C r e e r e a lbrusc2 a rtermperaturii i .mi.buri atrage rirdicarea umin dit5tiri. Vara, falmiliile ~ d e d~binecw 600 mii imdivizi elimin5 500 g ap5 in 24 ore. Cantitatea d e ap5 evaporatg di!n nectar En ,p,rmesui d e transf o m a r e in miere este d e ciiteva ori mai maTe (Eskov, 1984). In e o a d e de excitatie a'lbimele elimim8 dichid din gug5 ; ca reaulkat, ele devrin negre, ude, Lipicioase yi janipble s e lipeec d e C O T . Ca ur,mare la crqterii b r u ~ t ea rtemrperaraiturii $in stup, fagwrii grei, cu miwe qi p ~ e tse m p . , Din cauza temperat,unii ridicate pocti~orul,$i iunmri pere$ii sttupul u i sint suprahcB~lziti,albinele nuiesc. La verificare, fagiurii grei cu miere ~i puiet s h t u-up$i, iar rpe fundull st~putluisznt multe aibime ude, vii sau rmoarte. Mlisuri prof ilactice ttmpotriva h5bwjiri8 a~lbinelor da tramport . se : lass stupi rezerve ,limirtat.e de miere, iar oriifilciimlepentru ventiJatie se amper5, pentru a Ip&tsmnde 31umina.h cam1 izol5lrii Xndeilungate, albine1,e se asi.gur5 cu ap5. Transporrtul se flaw mai ~binedimineata devrerne, cilnd temperatwra este sc5zut5, qi &pi5 ce S-au scos din stupi ramde cu miere n,ec%p5cirt5S;i cu nectar proaspiit. Miisuri de combatere. 'fin icam~l..~M%b~girii fam'iliei este necesar s5 se deschidB stupii repede, m. Ias5 atlbinele s 5 h a r e , se fndq5x.teazri f aguiii mpti. . Ougle sterile (ponta uscat5 sau moart5). Boala este provocat5 de conditiile de creytere. Apa.rent o u g e dopuse normad de matc5 nu se dezvoit5 sau 8dezvolrtareaembnionului se lopreyte la un aaumirt: stadiu. Cauzele apar@iei ou5lor steri1.e sint necl'are. S,e b 5 n u i g k o ,legstur5 ou p x e z w a a 'kei g a m i t u ~ d e cromozomi 3a ,m5tcille care depun i ou5 mrnpllet s a u pa,rtial nevialbile, fn flucnctie gradul dere.@5r,iiechiide librului !genic. Asemeinea fa'milii s h t d e obicei &be, ,de$i t c e b l e se m v5d m 5 depuse - dar sub umghiiuri ditfenilte, ~i d,m,volitateinegai. Dereglarea pontei mgtcii. Unele m5ki depun oude neregulat. Cauzele acestui comportaunent Snt nleclare. Pe u n asemenea fagure pu,

ietul este dispus ca n&te pete. O u d e &nt dkpuse excentric tpe fundul celulei, sau un perete lateral ; ulterior, aslint indq5rtate d e albine. lntr-o serie d e cazuni, k k ouiile d e p w se dewolt5 larve, din care o parte mor nimedialt dup5 c5pk4re. Mikurile de combatere a ac&r dou5 s t k i maladive conutau in schimbarea m5tci.lor.

DAUNATORII ALBINELOR Dintre d5m5tmii a~lbindolrmelifere fac parte unele imecte, acarieni, roGtoare ~i p5s5ni (molia cerii, furechehi@, unii gjndaci fji'pareci), care 1tcr5iescun t i q &nfamidiile de albine gi care se hrbesc cu cears, piistux&, miere, cu matenia'lele imactoare, p c u r n qi ou cadavre de albine gi de t h ~ v e .De rrrulte ori, acevtia dktrug qi albine vii, aducind astfei ~ h n prejwdticiu serios familliillor. DBunBtorii se impart in x5pi~toriqi paraziti ai famGiIIor d e albine. Rgpitorii tr5iesc f af ma &upitlor, latacfi stupinale furjnd mierea n sau albinele zbwiitoare. Piianjenii sint r5pi;tori ai albinelor. In plasele psianjenilor, mai mullit de dintre viatime s h t himenaptere. h desimea stupilor p5ianjenii Svi h t i n d plasele b t r e stupi, liol acestea c k i n d $i allbine mdifere. P%anjenii ocupii JwurdJe Snsorite, deschise, cu ianb5 bdrt5, p9asele sint dispuse ve&iicall fa45 d e sol, l a 30 am infl$ime. Pe teribriul wpublicili simt 3mg r5spkMite difenirte srpeccii d e p5ianjeni, lup'ta c^lol4poltriva ilor cmnstkd ! d i s h g e r e a rplamlor im stuphi. n Iibelulele sint ins& rnari, cu dou5 pereohi mari de aripi, cu cap mare, abdomen b g u s t f m a t dim 10 segmente qi ou pioioare Jmgi. Libelulele adulte prin~dalbinele din zbor. Pn grupuri mari, li~elulelese po> i a t k i pe maluJ apelurrbb&&r de ap3, unHe se gi inmuu1$esc.Une01% ele formead t&ulri, p r o w c k d piedex5 serioase, dar de mmtEi duratg, albrinelm. De muUte ori Je cad p a d 5 m5tcille i q i t e h z b u l de irruperechere. LilMulde atacg a'lbimele gi Pn timrpzll venitii lor dupg ap8. Dintre mikurile de combatere fac pante : deplasarea sturp5lor fn perioada de zbor h mas5 ail itibelruldor, 3n lloculi Wdep&tate de bazinele cu apg gi asigura~eaa l i k e l o r cu ap5 h a d & p h a r e . Urechelnitele sinit insmici cu c o q ~p l u n g $i cu doug apendice k form5 de wlegte h coad5, care se h r b e s c cu imseote milrunte. Smt active aoaptea, ziua se ascumkl i criip5turi. Abinele $mt Ip5gubite n de urechelm'ita olbiqnuit5 $i ide cea ~ d egr5dhB: In stupi se hkithesc in iulie ~i august ,pe matenialelle izotlattoane, ' nor8pZik3usi ~i ~pefaguri. Desi fac c5p5celele celuldor, ~rnslyPnc5 i e r e , pZ&ur5, stric5 $i murdsresc fad gurii. 0 singulr5 urechdnit5 m u m 5 p h 5 la 300 a g miere. Uneori urechelnitele atac5 si puietul de a i l b e . Ele pot, de asemenea, s5 r5sp?ndeascli agenti patogeni $i paraziti ai albimelor. In scopul prevenirii atacurilor, stupii hrebulie tinuti In locuri uscate, pe suporti sau $5ru$i dati cu un strat gros de vaselin5. Materialul izalant 'trebuie s5 fie doante bine wscait.

Bondarii intr5 in cuiburile albindm, in speoial in cele slabe, ~i se h r h e s c cu 'diere. l re,puHic8 dnrt rgspkdiv ihndanii de grg(din5 vi cei a de piimint. Ca mGsuri profilactice : se htretin doar familiile puternice, iar desc-hiderea urdinipluri trebuie s5 coreqund5 puterii familiei. Se interde zice distmgerea c u i b u ~ l o r h k l a r i , ace~tiaf i h d insecte folositoare. Ggrggunii sint nigte viespi mari, lungi de 26-27 rnrn, care aduc m r i pagube a,picuktu~rii. republic5 &t rgspinditi giinggumii obi$'h audti, care distmg aibinele la ~urdinig,)la adiipiitor, 5a-1 timpud cdegerii nectarului ; Sn fiinal, fn perioade de zbor intens, h special h a doua jum5tate a verii, familiile d e a 1 h e d 5 h c . G5rgBumele $i hrzneqte puietul cu ~tnupdadbinelm. f$i reface cuibul, de obicei, P scorbud de copaci, S apropierea s ~ t u p i n h r , aceea n a de pentru a k descoperi cuiburde t r e h i e unm5rit.5 Ukirectia zbruJui lor. Cea mai <bung meto& de combatere a t e tdistrugerea cuiburilor. Viespile - sPnt insede case brGesc i d o n i i . Dimineat. pe tirnp n rece atacii SituipineJe, inkg in atupi qi mnsumg miere ; iyi hriinesc pui e t d cu Drupuriile alibindor $i d e d t o r h & e . Vieqide i$i cl5deisc culiburjlle sub acoperiyul 4y~ulin$elor,h scorburi ~i h &e Jocuxi. h miburi au fagulri in cdu~leleciirona ~matcadepuae ouii. Dezvalitarea larvei dureazti 9 file, apai faza de ,pup5 dureaz5 14 ziide. h august gi septemlxie ies din pupe viesipiile adutlite. h aceast5 perioadg ele Gat agresive fatg de dbine. Pentru combaterea viespilm (trebuie diistruae lclulilhriiie b r . h skupine se pun mu se attrnii sticle cu ap5 hdulcit5 cu uniere, sticle deschise la culoalre $i cu @tul lung. Dwp5 2-3 zirle, oind vieupile viziteazii in mas5 stidele, i ap5 se adaurgZi otravg. n Lupul albinelor - o viespe puternicg ~i foarte mobilk In srtadiul larvas este hr5nlit8 cu cadavre de ahbine, pe care femela d e paraiizeazg cu in@pgtucra sa. Irlseeta adult5 se hr5n.gite cu hectarul florilor sau omorind adbiinek $i sugiiuudude neotar~lll(din gu@. Lungimea rindividului adult - 12-16 ~mm,culoarea - galben aprins, h drtermant5 cu negru. Lup~ula1lAnelw 7qi canstnuigrte cuibd en p&nhit uscat in lmud deschise, insorite, pe p o t d e gr5kIWor, pe bcurirle curstake de liingg stupi, sub pantele ripelor qi fn ailte h u 8 r i . Cuibull sgu se prezint5 in fonma uaui tune1 intontocheat hdrapkat h a d h i m e , lungiunea c5ruia ~oa~te, altinge 1 m. Tmaluil *;e kxun1iin5 Entr-10 o m e r g h care femela i ~ i consltruie@e laui~biul~i %i hr6ntqte lamale penbm care atacg aJbhele in zbor $i/sau pe floare. Dl 6qi hfige acd h t r e primele dou5 inele ale toracelui albinei sau h t r e cap ~i torace, par&Bnd nervii a~lbiinei,ffgrg a o omori. Fern& lupului aAbinerlor suge din guva aibhei p a r a k a t e neotarul, pentru a-gi h r b i dacrvele. Ea d q u n e uln ou direct pe d b h a para& zakutg, pe care o adme i ouib. Diupg 4 zile din ou iese o larvii care conn sum&6 ttoak5 perioada de dezvoltare 7-8 dbEm aduse de f m d 5 . In n a 4-a a 5-a zi d e o l e pup5 $i Smepe sS+i p a s 5 cocmd. fn stadid de p q 5 hpul a i l b i a h rh$me cinca 10 l u d , tre&d iernile aspre $i iqiind ca immtZi aduatti la juunlitartea iuinie--iuEe.

~~

Dwaita vietii unei fernele este de 25-44) ziile, timp in care ea sap5 4-8 Yizuini, in fiecare adwcind 4 pin5 la 8 allbine. h timrpcul vietii sale, l q u l albinelor distruge pin5 la 60 albine. fn scopul combaterii acestui rapitor terenul ltreibuie s5pat a d k c qi iinGcmin@t cu imb5 deas5. h afar5 de aceada, cuiburile Jupului albindor se astup3 cu p5&t amestecat cu oitr5vuri (hexadoran, h r o f a , etc.) sau se inund5 cu ap5. S-a observait c5 Juipuii dbinelor se sperie de culoarea galbein aprins. fin conseoint5, este indicat ca stupii s5 se vopseas& in raceast5 culoare. h cazul k d $ i r i i active a lupului albinellor se recornand5 deplasarea stupinei 1s o dishant5 de 7 - 4 km de 10cul infestat. Furnicile - insecte aptere, 'inyilnite in familiile de albine in bate stupinele. In republic5 este rhpkditi3 burnica de gr5din5 (meagrBJ, cea r o ~ i ede psduse, cea brum-inchis5 d e 1p5dure $i altele. Fumicile s e instaleaz5 sub materiallele izalante ale stupulu~$i h u~ne'lecazuri prad5 raervele de miere ale allibinelor. Pot scoate' din stup pTn5 h 1 kg miere, iar din familiile slabe chiar ~i oude, pot s5 consume lame, s5 aduc3 $n stup agentii paltogmi ai diferitelor boli (de exe?nplu ai locei americane ~i eumpene). Toctuvi este intemis5 disitrugerea furnicilor pentru c5 duce 1a um21ri nefaste pentru flora melifer5 invonjur5toare ~i ! pen~truapiculltur5 k sine. fn m p u l prevenirii atacului de fui-nici, lstupina trebuie s5 f:, n wei zat5 pe vetre unde nu exist6 funnicare. Pentru aluagarea Ifurnicilor, in stupin5 se pot folosi frunze proalspete de muc (Juglans nigra L.) dcoul metllic $i etiliic, sulf, sare de bucgt5rie ; de asemanea, este bine s5 se cultive tomate $i crizanteme. Dar m5sura de baz5 a profilaxiei este i n tretinerea unor familii d.e aabine puternice, in stwpi ,buni. Molia mare a cerii este rZspindit8 pe tat rteritcriul republicii. Femelele au lungimea medie de 13 mm, aripile $i corpul sint acqperite cu s o h i p r i pigmentati. Abdomenud const5 din 10 segunmte care, dac5 s h t apgsate elimin5 un loviduct lung. Masculii s?nt mai anici decit femelele. Dimensiunea qi culoarea .moliei mari a cerii Sint d e s t d de schianbZitoare $i depind de calirtakea ei culwrea fagurilor pe care li~idesfkyar3 dezvoltarea in stadlid de Uarv5. Fluturiii a ~ d d t i se mai h r k e s c , trziesc nu pe seama subsitantelor lacumulate 5x1 stadiile timrpurii de dezvdlkare. Dur a h vietii femelei este de 7-13 zlle, a rnascduaui de 10-26 de zile. Cel mai ades femelele moliei mari EI cerii aleg, lpnitru depunerea oudor, fandii puternice. lnkr-o noapte psit"6ntra h stup p m t r u a depune ou5 7-12 femde. Flurturele se aqeaz5 htre d b i n d e care tpgzesc inkarea in cuib qi r K m e n e m i p t t tim$ de 1-5 minute, apoi i n k 5 repede Sn stup Q ;ie apaz5 pe &amxi, i w n a anasei majoritare a albin nelor. DepJasemdu-se pe faguri flulturii d e g locurrille favorabile pentru ouat in ponte (aga numike partide) pe peretii celulelor cu polen proaspgt, sub c&p5cdele partial trase pe cellulele mpluite m miere. Deseori s h t g5site h crZip5turi hguste ale cramel&, ale peretilor ~i alle fucnd d u i stupul~xi.Durata depunerii uaei , p n t e - 2 minute. 0 femd5 de molie mare a cwii p a t e de,pune (in medie) hb-o pont5 54 ou5, iar 'in toat5 viata -, ping Ja 1850 ou5. Cu aptoape o or5 iinainte de r&Zritul soarelui femelele p5r5sesc c u i M a4bindor. La tmperaitur5 medie de 21C depunerea ou5Jm se prelungeqte timq, de p a h u nopti.

Ouae au culoare d b 5 gi si'nrt putin ovoidde. Dezvwltarea dureaz5 5-8 zile. Larva iegit5 din ou este d u g 5 de 1 'mm, are 8 picioare, caudaJ are dou5 periu~w; capul e d e galben deschis. In primde 20 minute de viat5 se miqc5 foarte putin, dar dup5 30 minute mirjicgrile ei se intelex, .incepe s5 se hr5neasc5 cu miere gi polen dim celudale nac5pkite.. Dup5 citeva ore are 'deja capacitatea de unigrare dii.n fmniTiiile ahacate f attele, putbd parcurge pentru aceasta 25-50 m, crrientindu-se dups. n miros (de cear5). M i e r i ' l e larvelor k e t e a z 5 in cazuil ~kmpemturiiri-. dicaite $i , a ulmidit5tii crescute a atmosferei fncoinjur5ftoare. ,h dolua zi la'rvele construiesc rtulnele c u ' nmum%ate ieqiri, de a cele (mai multe lori q r e rnarginea fagurelui, i peretii celulelor dm-m ch% mu ai ceior cu ou& sau dame de akbine, pe care apoi le inconjoar5 cu o tesStur5 de apiitrare a pupdor fat5 de a~lbine.h p m e s d . hr5nkii ele arunc5 buciitdle din ceara me~t~cat.5, bag5 i,n oni$i,ciirle ii~i 'laterale pa~dmearteminal5 a corpuilu~i$i ellimin5 buc5t& mmte, de ouh a r e neagr5. 'Ohd h z a fagurelui este &cat& t r e ~ peretii celule-. la lor. Firicele din paas5 m m t h ' o meme ceilulele djstruse. fn familiile slabe sau h stupi $ 5 5 albine fagunii s h t qi mai grav distru~i.Se d5 prioritate fagurilor inchigi la culloare, cu continurt mare de c5mikyi nim-. fale. 0 tarn5 consum5 in timpul vietii sale &nundie 1,246 g ,mas5 d e fagure uscat5. S-a callculat c5 trei generapi de mo'iii nestbjenite in in#multirealor pot diskuge circa 500 kg faguri, cu m continut d e 300 kgcear2i cu,rat5. .Termilnkdu-$i creqterea, larvde Qi caut5 m loc h cr5pSturi, in qkturiile stupiilur, in umeragele ramdlor, in onficiile f5cute. peatru h d m ' a r e , etc. PazAmd larvele, sap5 o a&citu,r5 En fagure ~i ingogo~eaz5. Sitra;tull exterior d cocmdui este dens, cel interior moale qi pufos. Pentru $esutul coconului larva constun5 imai mult de dou5 zile. La hceputul dezvoltzrii pupeile au culloarea paiudui, la sEr-. $it brun hchis5. Lungimea mconului femelei este de 16 m iar la , mascul de 14 m. Pupeiie se imtaleazZ deseori fn grupuri, coconii fiincf cukati al5turati i rhduri strinse. n Fluturii acluiti ies din coconi rdimineata sau seara qi r W n b. stupi pin5 la venirea fntuneriwikui. Pe durata unui an apar in medie trei generalii. La 3 0 ~ 3 2 Cciclul co@& de dezvdtare dureaz5 47' a zile, iar la 20C dezvolta,rea se prelunggte, 4 10C gi mai jos se h t r e rupe. lerneaz5 in cuibul allbindor doar larvele, unmri $i pwpde i n stare de amortire. La temperakuri sub OC malia mare a cerii moare P n toate stadiile de d.ezvo1Itare. Familiile puternice reuistg mhlidor. 0 .&it% cu cur54irea gi refacerea celulelor, alb.inele lucr51tmre rod omiii'le gi le m m c 5 . Uneori, perit.ru a scoate omizile din gale~rii,dbirnde rod o ;pante di~nfag,urele atacat. Omizik de 1vimt2mai maire s h t omor%e de ailbine g i arumate. afar5 din stup. 0 larva de molie inare a cerii @ate stniea mai mufi de 5 mii de. cduile. Treckd prin peiretale-.median a fagurelui ~i deei prim fundurile d celu~lelor,ale ridic5 putin larvele $i pupde din celuile ; pupeie c5@cite sint desc5p5cie, rcen'cml ciip5celului r5imiInind (dewhis, cu marginile orificiului (din cQ5cel) Sm@ro$arte. &are q a numitul puiet coco~art. ~MoJiile stricii picioarde gi aripile larvelor de a$bing mec5tp&cirte,mari srtric5ckai f k h d deseori cu e x r m e n t e l e : fecalele a,junse pe fudud ce-

111lelorderanjeaz5 altirna nSp7rlire a allbinei imediat inainite de eclozionare. E dtupii puternic atacati de molii a d este viciat, din care n cauz5 albinele P pot p5rZisi. Mdtia mare a ceri'i provoac5 disparitia sau i sliibil-ea grav5 la famiiliiJor de ailbine. M6surile de combatere gi profilaxie. fn stupSne se h t r e t h farnilii puternitce, se menpne curgtenie in stupi ~i in magaziik de faguri. Fami'liiile se intretin 4 stupi inrtmti, f5r5 crSpA5uri, schimrndu-se n anual minilmum a treia parte din faguri cu altii, nou cl&iiti. Fagurii deteniorati se indqtirteaz5 din stupi. Nu se 15rgesc prea mu&t cuiburile. Stupinele brebuie s5 aib5 rnagazii q e c i d e sau 15zi pen%ru p k t r a rea fagurilor. Fagurii reformati se ,tqpesc. Se fac tratalmente iznpotriva mdiilor, da.r trebuie s5 se ytie cii acesrtea nu constihie o garantie fn cazul unei n d invazii. Pentru combsterea iinsectdor d5ungbare, in prezent se folosesc p e scar5 larg5 rnijbacele bidtogice. Acedtea constau in infestarea insectelor cu microbi patogmi, inofmivi penltru om gi animalele mari, dar n a multor ~ iide d5unatori a i cultui care provoacii disparit~ai rilor agricole. Aswpra omizilor moliei mari actioneaz5 eficienlt bacilii thurigienris gi cereus, f d o a i in practica agricd5 & forma pmparatului Thuricid, p r d w peste gramit% din Endobacterin -, la rindul s5u preparat in ex-URSS. Dar w p r d o m r e a acestuia are efwt negativ asupra albhelor. Aceste pesticide biologice au actiune dktrutctiv5 de durat2 asupra o m i d o r ; nu actioneaz5 asupra biosferei folositoare gi au (caraster strict profilmtic. Pentru tratarea fagu~iJlorprin pudrare cu Emdobadwin trebuie folosite 10 g preparat la 1 kg de substangi mcat5 (fagmi). Preparattul este inofemiv pentru om, animale domestice gi albine. Bacteriile s h t , in aceste cmditii, &rugZitoare doar ipmtru molii, c h o r a consumarea cerii le prowac5 deregl5ri in~testimalegi dup5 5-6 zile mor. Apicudtorii pot follosi de asemenea Endobaderin-3, care se prezintii in forma unei puilberi de culoare cenu$iu~deschisin care s h t e u p r i n ~ ispoui vii ai baciiluduii w e u s . Dozde gi miodul de folosire smmt acdeagi cu cel descris mai sus. Fagurii mai pot f i traitati cu fum de pucioasB : lpentru volumul de 1 m3a1l5zii cu rime se ard 50 g sulf. Fagurii se trateazz (se afumz) la irnltervalle de 10-20 zile, d e tlrei ori, dupB care se aerisesc bine. Molia micii a cerii este, de asemenea, r5spj:riditii in stupinele noastre. Lungirnea femelei este S d i e d e 11,3 mm, iar a m a m l u l u i n de 9 mm. Coiloratia variazg de la cmurjiu la ga&ben-cmu~iu. Phturii moiliei mici a cerii nu se hrznesc. Ou51e &it depuse de femde dup2 cilteva ore dup8 bperechere, in crZip5itu~riale stupilcnr, umeori i celun lele fagurilor. iNum5rul lor variazB ide la 14 la 460, dar ice1 mai des sint 250-300 de oua. Dim d e iese o lla~vga 5 care trece prin 5 stadii de dezvoltare. Larva adultg a6inge 16 man i,n.Jungime gi 2,2 m h l&titiune; in col@riie sau pe fundul &uipibr,k gumoiul de pe fund, i ~ i tese o gogoagg a& &, m 6 t h a s i i . Ciduil mmrplet, de dem01tare a moliei d mici a cexii e& de 60-120 d e . Reghull de temperafturg pentm dezvoltare - 28-30aC. Sub 16OC fji p a t e SC, o u d e m r . La temperatura de 20C larvde nu %ngogo$eazg gi cad in aanoeire. Carauterud alimen-

tatiei larvelor moliei miei este acdagi ca $i c d a1 ceilm de molie mare, dar se pot dezvo1t.a bine gi in cazul in care se hrsnesc emlusiv cu pi%tur5. Omizile moliei mici nu distrug peretii m d i a n i ai fagmilor, ci fac d o v galerii in celulele uneict ,din feple fagurelui, pe care o a c q e r 5 cu particule de cear5, cu excremente, gi cu fire de m&tase. Intrind E caluile, omizille infWar5 ! fire pupde albinelor. C5n n pscelele care acoperg larvele atacate nu f i t teroninate de allbine ; in jurul orificiului circular, l5sisat neinchis, marginile silnrt hgroyate. Metodele de combatere $i prafilactice slnt aceleagi ca gi pentru molia mare a cerili. In afara acestor d m & specii se m ~ k t i l n q t e gi molia de haine ; i mkurile de combartere qi profrllad~ices k t andoge cu cele folosite impotriva moliilor mare $i mic5 ale cerii. Ktre dSu(n5hrii adbindor se n m k 5 $i unde pkgri. h republic5 este foarte d5unBtoase stupimdor prigoria verde. &east2 passre ocupg spatiile deschise alle sbpei, cu ripe, bati, vG de riuri, h imediata apropiere a locuintei omdui. Dup5 intoarcerea in Juna mai prigoriile duc o via$$ hoinarii, dup5 care se concmtreazii Eng5 h u r i l e lor obwuite de cui&lrit. Cuilb5rsc h collontii 5n malwile abrupte ale rirpelor, pe loc drew. Masculii gi f e m d d e %i sap5 cuibul diunineata $i seara t h p de 10-20 zde, dislmhd gi aruncind p b 5 la 12 kg de p M n k . Cuibd este folosilt de pascire tot timpul vietii. P~igodfledepun ouNe (cite 5-8) la sfirsitul lunii mai - inceputtul lunii iunie .Dat fiind n m 5 r u l lor marc. P unele Iwuri, prezint5 un perilcol pentru stwpine : Sn ratia lor alin mentar5, albinele mup5 jntre 4 ~ji96/0. Atacbl albinelor h urdiniv s a observat chiar gi pe timp de @i. , h e 0 singurg pasgre peak m5nca fntr-o zi pin5 la o mie de aabine, iar un st01 format d8intr-o sut5 de indivizi aduc o stupirn5 de 50 familii la nivd neproduotiv. M e mai mari pagube se inregktreaz5 in perioada iulie-august. Mdszlrile de combatere. Trebuie evitat5 a q h r e a stupinelor in aprorpierea co1cmiidor de p%Bri, trebuie evduail dqlasate allbinele de mai multe ori. Pb5rile pot fi speriate, dar nu distruse. Pnigoria verde a figurat in Cantea ,ro$ie uniondB gi conkina s5 figureze in cea repu1Micaa5. Ciocgnitorile aduc un folos prin distrugerea d5um5torilor pMurii ; sint foarte rar ,,musafiriiUstupinelor, dar diac5 se apaz5 pe stupi, o fac doar P scopul ,,Em&n5toijiTiic'l m ~ u d u i Dar, prin aceasta, in perioadele n . de toamln54arn5, cicnc5nikorirl~d5uneazSalMneilor, intrucit p ~ i nzgornotul f&cut exctt5 insectde obligindu-~les5 ias5 din stup pe m d u r a de zbor unde de m d t e ori sint distruse de pa&e sau mor de frig. ]tn ltirnpul iernii, cicrchikoriie pot g5uni complet ,peretii stmipilor, fiind atrase de vuietujl albhe(lor pe care le iau drept hrain5 pentru ele. Mdsurile de combatere. Se qeaz5 h fata urdini~ului o distant5 la de 2 cm o pl,a.s5 i,n form5 de potcoav5. Nu este permis5 d i s b g e r e a pgszrii, f'iind ocrotit5 de lege. Sticletii. Toamm tAmiu qi iarna, pe soindurile de zbor ale stupilor, se i n t i e s c de muilite oi aceste ,p=ni care bat cu ciocuU in peretele frontal a1 stupului sau pe scindura de zbor $i consum5 albinele care ies.

Pentru a preveni aceast'a, se qeaztrg, ca qi penhru ciocZmitori, o plasii in fonmg de poltcoavi -, la 2 ern in fata urdi;n$ului. Sticletii sint folasitori, de l a w a nu este permias8 distrugerea lor. Rindunelele, graurii, vrgbiile prind uneori trintori sau miitci, precum gi albine lucr5toare, dar nu provoactrg pierderi prea mari, de aceea nu sinf necesare m k u r i de aptrgrare. Aricii viziteazii frecvent stuphele din pMuri, stringind dbinele moasrte $i pe ceie sliibiite care se E r i k in fata stupillor. Pe de alt5 parte, ei pot cbtruge un numir important de ~albineh timpd cald, a1 verii, la stupii la care cuiburile nu shrt suficienlt de largi, $i la care abbinele atirn5 in birbi ^ fata udni$ullui, pe schdura de zbor. Ariciul este m prea putin sensibil la venh. Chitcanii sink animale foante mici, cu aspect de ~oareci,de care se deosebesc p i n botul p l u n g i t cu trompii. Coada lungii, labele scurte, coloratia brunii sau brun-cenu~ie. Prefers locwrile umede, amperirte cu vegetatie deas5. Deseori i&ri h stupi, mai ales toamna gi iaraa, ~i distrug albinele. Mcisuri projilactice : avezarea skupilox in locuri uscate ; stupii trebuie s5 fie bine htretinuti, d5,rii cr5p%m,ri sau fkuri, fdosirea, gratiilor de urdiniq. Chiwanii siat folosktori gi treibuie protejati. qoarecii ink5 in st@ toamna vi i a m vi Qi construiesc cuiburile in materiale Itemno-izolamte. Se hriinesc cu albine moarte ~i cu miere, distrug fagurii. Prezenta parmilor %n stup? se stabilegte pe baza resturiJor de albine mimake (alxlcnmenul), precum gi prin prezenta fecalelor de goareci. qoarecii provoacii pierderi mari famiMor de alibine care nu supontii mi8rosu1specific, care le excitii, $i diln cauza c h i a slibesc putexnic ~i chiar pot muri. Fagurii d k t r u ~ i vareci nu mai sint ref2cuti de de dbine. Mcisurile de combatere : se astuptrg bine h a t e cr5piturlle stupilor, urdinigurile se prortejeaz5 t o a m a cu gratii peciale. Dac5 tots$ qoarecii au pitruns 9n stu,pi, e t necesar sii s.e fac8 ape1 la rnedicul vese terimar qi s5 se pun5 capcane ou substante otrtrgvitoare.

PRODUSELE STUPULUI

Apicdtura a parcurs un dmm lung de dezvoltare. Rodusele obtinute de la Abilne &t foarte diferite din pun& de vedere a originii, d compozitiei, pmpriettitilor $i a1 importantei pentru om. Mierea, ceara, (polenul, lBp.tiyx-ut de mat&, propoilisul, vminul de dbine dnit produse aatwale cu un bogat c m t ~ de pnimipii biologice esen$iale. Aceste t substante naturale au fost fc~losirteca mijbace de batare a diferitdor boli din cele mai vechi timpuri ade existentei omului. h ultimae d w m i i se pun la p m c t $1 se introduc noi tehnologii avind ca scop rn5rirea productiei de produse apiwle, c r q t e intermul pentru apiterapie. Sumese mari h apiterapie, la nivdud m c i i de cercetare fliitntific5 sau a1 pr&icii medicale, s;in,t i n r e g i s a t e P muUte n l5rii ale lumii : Canada, Ranta, Ita+lia, Spania, SUA, ex-URSS, Suedia, Romania, Argentina, Dainemarca, Bulgaria, $i altale. Folosirea produselor apicole in tenapeukic5 necesit5 in continuare cercet5ri aprofumdate cu ajutorul ap'araturii ~tii@ificemodeme, iar folosi~eacu succes a acestor produse in m d t e domenii ale mdicinii dovedeqte faptul c5 apiterapia este ua complex de metode cu mari perspective.

Mierea, hrana hidrocarbonat5 a famitliei de albine, este urn produs a1 prelucr5rii de lc5tre albine a nectarului sau a manei, de aceea aceste ciou5 tipuri de mriere natural5 se qi numesc aqa : de flori ; ~ de man:. i Se consider5 nenaturall5 mierea pmvenit5 din sir* de zah5r prducralt de albine, mierea din zealma d d c e dim frude, legume qi m'ierea alntif iciad5. Dup5 modd de obtinere mierea poalte fi extrasli -, ci'nd este obtinut5 prin centrifugarea fagunilor. Dac5 se falose@e metoda presgrii, o asemenea miere se numeqte presatii sau stoarsli. Mliereaimarf5 se poate afla ~i P faguri c5p2citi $i se nume$e - in fagure, 'in sectimi. n Mierea poarte f'i monoflorii (de la o singur5 specie de plant5) $i poliflorci (de la mai multe apwii). Mierea de w n c i se form-5 prin prelucrare'a de cztre aPbine a sevei qi a manei, pe care ele le strimg de pe frunzele de stejar, tei, plop, etc. fntre sorturile de miere monoflor5 cele rnai r5spkidite &~t : - mierea de salcim (db) deschis5 la culoare, transparent5, caracterizatg primtr-o arom5 f h 5 , delicat5 ~i un gust pJkut. Spre deosebire de alrtele, mierea de saU& nu crisrtalizeaz5 timp de citiva ani datorit5 continutului unei mari cmtitEiti de ferment, levuloz5. Indicele diastazic a1 mierii de sa'1clcir-n variaz5 Wtre 5 qi 6 u(nit5ti (wala Gothe) ; - mierea de filoarea-soarelui se caraeterizeaz5 prin gust pl5cuit, arom5 slabg, in stare lichid5 este auriu-deschis5, cu nuan* ch'ihllirnbarii. Cristalde d n t m r i , cristahizeazii foarte re;p.de, de multe ori Pin

chiar celulde fagurilor, din cauza aceasta nefiind bun5 pentru iernarea albinelor. 1nidi~cel.e ,diastazic variaz8 Sntre E,3 q i 37 units$ ; - mierea de tei se caracte~izeaziiprintr-o arom5 fin5 de floare de tei, in stare lbchid5 a e inlmlora sau g8Lbuie transparent5. Dupii t cristalizare se transform5 intr-o mns5 childimbariu-descinis5, dens5, d.e consistenta umturii (cristalizarea m5ru1n~t5).Gustul destul de acult, foarte dulce. hdicele diastazic va,riaa5 in medie ?&re 6,2 $i 31,8 u.nitZi$i. ,111 prezent este 3n v~igoare stan'dardul ,,Miere de a81bine" (este vorba de staindarde $i norme ale fostuilui CAER - n.red.). Normele de expentiz3 veterinasr-saai1tar5 (idem,. 3019-81) au fost introduse in exURGS in ianu,arie 1984. f acest doaumenrt se desmiu metodele de dea terminare a cantit54ii .de ap5, a mh8rului invertit, zaharozei, cox-purilor strZii(ne (mecanice), substantelor minerde, acidiltgtii, iadicelui diastazic, stpori;lor locii arneiricaae, $i de identirficare a acarimidor. Acest standard se folosevte atit in relbtiiie comerciale in~tenne,d t $i in celle inter-t5ri. Mierea are o conyozit ie .ohimibc8 comlpl.ex5(vezi tabelul 5).
Tabel 5 Compozitia chimic5 a mierii extrase prin centrifugare (cf. J. H. White) (cf. G. H. White)

ApB Zaharuri : fructoza (zahzrul din fructe) glucoz5 (zahsrul din struguri) zaharozg (zahgrul de mass) maltoz5 $i alte dizaharide zaharuri superioare Total zaharuri

17.20 38,19 31,28 1,31 7,31


1,5

79,59

Acizi (gluconic, citric, malic, formic, acetic, oleic, lactic, ~ p i r o g l u h n i c$i aminoacizi, recalculati in unitiiti d e 0,57 acid gluconic) Proteine 0.25 Cenusa (potasiu, sodiu, calciu, magneziu, cloruri, sulfati fosfati $i altele) 0,17 Total acizi, proteine $i cenuqci 10,O Componente secundare (pigmenti, felmenti, vitamine, alcooli, subsante de gust $i aromate) Total general 2.21 100,OO

In miere s h t pin5 la 20 aminoacizi. lnchiderea la culoare a miel-ii in urma inc5lzirii se explic8 prin aceen c5 compqii amintiti i n k 5 in react& cu monoaaharidele $i se formeaz5 compuqi inchiqi la culoare. Aciditatea sorturilor de miere floral5 (pH) este 3,78, a celor de man5 4,57. Dintre vitamine, in miere doming tiiamina, riboflavina, piridoxina. acidul pantoknic, nicotinic, ascorbic. Gama substmatelor aromate $i co!or a n k d q i n ~ d ~ e specia plantei dc la care a fost cules nect.srul. lde Mierea i ~ p8streaz5 calit5tile gustatiw $i aroma doar in cazul p5si t r W i fn stare naiturd5 $i in conchtii strict determinate. Densitatea unierii se reduce odat; cu cre~teream t i n u t u l u i de apH $i cu ridicarea temperaturii. Mierea maturatH se mauterizeaz5 printr-o higiroscopicitate m5-

rit5, peak absorbi umezealg dicn aer d a d awaslZa d e p 5 ~ e ~ 60/~. te Crevterea umi&,t5tii in miere duce la spactivitZitii dmjdiilor $i ca rezultat mierea incepe s5 f m e n t e z e cu exberare de spum5. De remaraat, mierea peak absorbi urni~dibatmdin aer, mimsul de benzin5, naftahg, snumbie, varzs acrg $i alte mimsuri puterniice -, de aoeea nu se tin impreun5. Vasele pentru pgstrarea mierii trebuie sg fie cumte $i comode. Cele mai bune se consider5 bomanele cu hchidere ermeticg. Se m m a n d 5 s5 nu se tin5 mierea In vase de zinc, cupru, fier, h h c i t acesrte metale intrs ^m reactie cu zaharurile $i acizii din miere vi pat lda compqi toxici. Cantitgti mari de miere se pbtreaz5 in butaaie din lemn de tei, vase dlin okl imox, bidoane ~de lapte din aluminiu. Cristalizarea mjerii nu influenteaz5 calibka : i se schimb5 doar starea fizic5 -, solutia saturat5 de glucozii gi fructoz5 se transform5 intr-o mas5 cristalizatg. Apa*ia criskdelm este o Insuvire normal5 a mierii, d e iaceea nu trebuie hlosit termenul des irntilnit la apimltori de ,,zaharisireU~decare e& legat intelesul de ^m5ut5tire a calit5tii produsului (de exernplu, zahrrisirea dulcetii). Cristalizarea mierirl este deseori numitg .,a+ezaret', intrueit evapoi-area apei de la suprafa@ mierii provoacg o supramncentrare a solutiei gi, legat5 de aceasta, donmarea cristalelor de 1gluooz5care, fiind mai grele dwPt mierea dilchild5, se coboar5 sau se ,,qeazg" de la suprafat5 spre fund. Viteza de cristalizare a mi&i depinde Tm primul rind de continutul de cristale lde glucoz5, care servesc drept centre de crbtalizare a zaharurilm din miere. f n functie de dimemsiumile aglomri5rilor de cristale se deosebesc ,,qezhilel' : a) cu ~cristale i , dac5 ~di~mensiunea m cristalelor dep%qte 0,5 man ; b) cu cristafizm m5runt5, dac5 dirnensiunea cristalelor e s k mai mic5 de 0,5 mrn, dar ele se mi pot distige cu ochiul liber ; c) cu aspect de uaturg. Transformarea mierii e x k intr-o ma& cristaliM5 nu are impontanv in alimentatia omului $i nu trebuie s5 provoaoe indoieli, i n b cit pro riet5tile sale obi~nuite,c d e terapeutice in special, nu se modifies. SReori nnerea cristalizeaz5 in faguri E tiwpul i~erniriislbinelor. n Albinele nu consum5 mierea avzat5 $i mor. Ihcg miarea crisblizeaz5 P n faguri chiar in mas5 afimt5 $i albinele o pot l w , atunci partea lichid5 a mierii, cu un continut de 26-30/~ ap5, fermenteaz5 repede, provocind albinelor toxicoz5 alimentar5. Crisbalizarea m i d i in faguri are loc din cauze difaite. fn primul rind, dac5 mierea este de floarea-soarelui $i culaul ,a lroinciis cu un timrp foarte cald ~i uscat. Pentru buna i m r e a albinelw se recornand5 & se schimbe o parte din mierea pr&spu&i la cristalizare cu uahgr, cite 5-6 kg 'de familie DacB ~sortul miere cu crisialkare rapid5 din difefde rite motive nu poate fi hlocuit toamna cu altul sau cu zahiir, aturnci trzbilic F I C ~ : L ? ~ ~ 2 i ~ r i t . a k mierea &tiin cuib, urminrj a fi data albinedin :3= i;: a doua ~um5tate iernarii sub f m1 5 ~de a o -1 candi. fn.5 din antichitate miwea natural5 din flori a fost folosiG fn scopx-1 terapeutice. Cu aproximativ 6000 de ani in urm5, egiptenii creqteau albine, pe ling5 g5imi vi porumbei. Le transportau pe plute m r i ~e Kil spre zonele de cules, ktorcindu-se a m 5 cu remlk bogate. Se

pare c5 inc5 de pe atunci a inbrat fn obicei trmshumanta a l b h e b r . Cit arat5 gi faptul din timpul primei dinastii de pretuite erau albinele gi ping in timpurile romlanilor, pe emblemele $i f mormintele faraonin lor se afl5 imaginea lor. fn Egiptul antic, mierea se folosea n u d m ca produs alimentar, ci $i ca medicament, fn scopud oosmetice $i conservare. Totu~i,a v h t u l luat de mdicamenteJe d e sintez5 a dus la uitarea Si pierderea expzrientei tratamenklm cu miere din meditina popula-5. Dm hcepind cu jumiitatea secolului aostru, interesul pentru produsele stupului r e n a ~ t edin nou, ducind la f o m a unei noi directii a medicinii @!iintifice, lapiterapia, care este chemat5 s5 foloseasc5 propriert5tile terapeutice ale produselor biologic active d e apiculturii : miere, cear5, polen, propolis, vemin d e albine $i lZpti$m de rnatc5. Succese importante in produeia formelor medicamentmse ale psod u s e l ~ rbiologic active ale apiculturii $i introducerea lor in practica tempeuticg a u atins Bulgaria, R o m h i a , URSS, F r a n p , China. h t r e numgrul cresczlt de publicatii privind diferite probleme ale apiterapiei, un loc d e ~ e b i t1 ocup5 publicatiile periodice ale APIMONDIA, lucrarea 9 cum~cu'cului cercetator bulgar S . Mladenov ,,Mierea ~i tiratarnentul cu miere", $i altele. Mierea na(tural5 de flori f k d q m $i repede lasimilafi de organismu1 omului, ajuta g i a r e o actiune binefkiitoare asupra organismului pria substan@le sale biologic adlive. Cantitatea acestor compqi in miere, compozitia lor calitativ5 vairiazii $i depind de multi factori care n u pot fi dirijati de om. Multi oercet5torii au incercat s5 drijeze aceast5 situatie, a$a cum a u facut 8. M. Muzalevski $i N. P. I o i r i ~ ,care au incercat sii obting miere cu lactiune fiziologic ~i terapeutic determinat5. Efectul okd,inerii ,,mierii exprese" Sn viziunea lui N. P. Ioiri$ sle exprim5 in hr5nir-ea albindor cu sirop de zah5r cu adaos de sucuri d e fructe, poame, legume, de lapte, lalbu~$i g5lknu$ de ou, vitamine $i alte substante. Omul de qtiint5 a obtinut 85 de sorturi de miere vitamino-terapeu.tic2, dintre care : ,,de morcovi", ,,de Zapte", ,,de mere", ,,de cetinii, ,,pozivitaminizantci", ,,terapeuticii" etc. Experimentarea actiunii biologice a mierilor, imbogztite cu substank biologic active S-a f5cut la catedra de farmacologie a Iinstitutului de Medicin5 din Minsk (prof. B. B. Kuzmitki). Ca rezultat a1 cercet5rilor s-au confinmat per:ip.@ctivele reale ale prepm-iirii diferitelor sorturi de miere krapeutic5 imbog2tit5. In Moldova, abunden@ d e fruct? $i legume, izvor natural de vitamine, d5 mari posibilit2ti producerii pe scar5 larg5 a mierii polivitaminizate. Un moment important in comerpl cu miem il ocup5 cazurile de falsifiicarc si metodele de idecntificare a acesitom. In miere pot fi amestecate zahsr, melasg, f2in5, cretil. mi2re artifcia15 i(aldic5 zahsr invertit obtinut din zah5r obiqnuit, prin fierbere cu adaos de acizi). Falsificarea cu b a t e aceste adaosuri pmte fi u ~ 0 r determinatg prin m d i z e simple ale mierii. In cazul suspect5rQ aciaosului d e fain5 sau amildcm in miere, se dilueazB cu aps distilat5 $i se a'daug5 citeva pic5turc-i d e thctur5 de i d 5%. In prezenb acestor adaosuri solutia s e coloreaz5 fn albastru.
8 G i

Adaosul de met5 se stabile7t.e pnh turnarea h solutia de mime cu ap5 a citcma pictituri de acid o a r e w e m u o p t , reactia fiind k o tit5 de fierbere in uruna evacugrii *bioxiduluide carbon. Adaosul de melas5, preggtitii 3a reee din ap5 gi zah5r amidmat, se mate descoperi atit anlalizind aspectul exterior la1 produsului dt gi da.torit% s t w i sale lipicioase $i Lipsei &hliztirii. Se fdlasesc, de asecmenea, xnijloace chimice de deteminare : Sn solutie in ap5 a mierii 11 : 3) se barn5 alcml &Ec -- 9 6 O gi se agit5. ( Solutia ~devinenlb5-15ptoa5, iar in urrna sediment5rjli ipe fuadul vasului se desoope~-5o mas5 t~ansparentfi semiliehid5 (dexkina). h absenta adacsului solutia rsmine bransparmt.5 vi doar In locul de contact a1 &aturilor de miere ~i a l m l apare o mn5 tulbure, folarte p u m evident& care dispare la agitare. Se foloseqte $i urm5toarea mactie : la 2 ml solutie d~ miere h ap5 (1 : 3) se adaug5 dou5 pic5turi de acid clorhidric concentrat (gr. sipec. 1,19) qi 20 ml alcool etililc - 96'. Apritia zonei tulSure indic5 adaosul de melas5 in uniere. Adfiugarea simpului de aah5r se de"errnin5 prin Iturnarea mei solutii de nibrat ~de argirut h mlutia 5-10/o de miere 'in ap5 ; depumerea alb5 de dorm8 de arginC dovedeqte prezenta adaosului. Se folose~te, de asemena, urmiitoarea mek& : la 5 ml de solutie de miere 20/o i ap5 n se adaug8 2,5 g acebat de plumb $i 22,5 ml alcool meMic. Forrmarea unei deptmeri rnasive alb-g5lbui inldic5 adaos de sirop de za'h5r. Pentru detenninarea falsificgrii cu zah5r invertit se freac5 5 g miere suspect5 cu o mic5 cantitate de eter (peatru e l i ~ ~ produsee a lor de disociere a fructozei) ; solutia in eter se filtreas btr-un recipient de px-:elan, se evapor5 complet ~i pe sediment se b a r n 5 2-3 pic5tm-i de solutie proasp5t5 de rezorcin5 in acid clorhi~dnicconcentrat (gr. spec. 1,125). Obtinerea culorii portocacliu-crqcat S c 5 adgugarea de zah5.r invertit. CEARA D,E ,ALBINE Ceara de albine se afl5 in permanen@ 5m circuttul stupinei, ea Grid material de nehlocuit pentru constructia de faguri, $i este sewbat5 de giandele cerifere ale albinelor (de regul5) tin=. Ebk sec31.etatZi p~ poaji oglinzilor oerifere in exterior, ulnde se int5re~t.efn fwrm5 de SO^*^. Dup5 modul de producere, dembim war5 : 1 - tde stupin5 ; 2 - centrifugats (de Iso~tin5) ; 3 - de extractie ; 4 - albit5. C e a ~ a stlipinti, de calitate supwioar5, s~e de obtine prin prelucrarrea materiei prime (fiaguri reformati), cu lajubrul topitoarelor de cear5 $i a preselor obi$nuite (mamuale, evecn'tual eleotrice). n Ceara centrifugatli (de boqtind) se obtine 5 ateliere ~~pecializate, prh presarea materiei prime cu lajutmul unor prese hidraulice fmrte puternice sau cu centrifuge cu abur. Ceara de extracfie 6e produce in atelier& de extragere a boqtinei (resturile rBmase dup5 presarea cerii in atelierele unai sus mentionate,

dotate p m k u presare), prim tmtarea cu benzol. Ckara obtinut5 este de calitate inferioari5 $i peak f i folcsit5 i h a r in scopuri tehnice. Albitli se n u m e ~ k ceara demlonat5 cu ajutorul ramlor solare sau prin tratament chimic. Se cwaaterizeazg prhtr-o duritate deosebit5, dar este sfririmicioas5. Se folosgte P principal in scopuri idustriale (iqdusn tria parfumurilor qi a vopsdelor). fn funztie de calitate, ceara imparte in dous sorturi : de bun5 oalitate $i de proast5 calitak. Conform oompozitiei sale chimice ceaira de albine e s k un complex format din mai mult de trei surte de subsXam@! diferite, care se pot grupa in trei clase uniforme din punlct de v d e r e chimic : 1 - acizi gra-gi liberi, 13-15/0 ; 2 - hidrocarburi saturate, 12-15/0 ; 3 - eteri complec~i formati din acizi g r q i gi alcoz~li, pin5 la 75' 0. fn plus, m a contine substan* care ii conditioneazg culoarea $i aroma, $i Gruri minerale. Substan*le aromate din ceax-5 sint de o~igine vegetal& Caliitatea wrii depinde de mulli factori, a cgror influent5 apare in principal ?ntimpul folosirii fagurilor ^m stupin5 $i a prelucr5rii materiei prime tvezi tabelul 6). Calitatea se mad define~te, asemenea, $i de prin temperatura de topire $i eea de solidificare, prin greutatea specifics, duritate, elasticitate g i plasticitate. Cu clt este mai mare duritatea ~i elasticitaka ~ r i qi cu cit pl~asticitatea ei este mai d u s 5 , cu atit este i mai ri'dicatg calitatea utilii a cerii ~i rezistenta fagurilor artificiali obi?nuiti.
Tabel 6
Indicr de cslitate ad cerii in functie de ntateria prim5 $i de modul de obtinere (cf. datelor V. G. Ciudakova) Inrlici Cears

~r0afjPg.t secret&& de stupin5


d e albine Greutate specifics la 2OCC TemperaturZi de impire lkmperaturs de solidificare Coeficient de dunitate la 20C, s/mm Plasticitate, Indice de estmificare Irudice de auditate Indice raport Indice de saponificare Indice de iod

de stupin5

-tin5

boS$in& industrial6

0,962 64,4 63,5 12,5 82,3 76,6 18,7 3.95 96,O

0,980 63,7 62,7

0,980 63,5 61,8 56 , 85,O 20.2 67.7 3,4 87.4 11,7

0,954 68,O 70,5 0,98 92,O 63,5 14.1


4,46

9,5

73,B 18,6 . 3,88 93,2 10,2

77,4 18,2

Ceara se dizolv5 bine in benzing, terebenting, benzol, cloroform, tetraclorurti de calibon, dar nu S qp5 gi in glicering. fn alcool se dizolv5 n doar o parte din suibstantele care intrs in alcstuirea cerii. Acizii g r q i lilberi ai cerii dizolv5 m d t e metale, farmind I majoritaka wzurilor n s5ruri colorate. Din contactul cu focul ceara q 5 t 5 culoarea brun5,

iar prin incglzire puternic5 se poate chiar innegri. Arama d5 cerii o nuan$& venuie. Zincul se dizolv5 q u r 2 e a r 5 dindu-i o c u l ~ n cmwu-mudar5. Vmele din lemn, alumi.iniu, mailate ~i din indx au devenit cele m a i - m o & h pmticta unit5tiJor prelucr5hr.e de - c a r 5 $i in stupine, PntruIcit nu intr5 in comlbina$ie cu ceara. Ceara de albine este foarte stabilg ffait5 de wtiunea mediului hconjur5tor $i de a m p d t e fiphtratg tian,p indedungat fSr5 a se schimiba. Pentru cl5direa unui fagure a1,binele mnsu1m5 cima 140 g cear5. Fagurii pr&wpiit cl5diti au culoarea alrb5, uneori cu nuant5 crem sau galben5, $i in u r n topirii dau aproape 140 g cear5. Fagurii mai veehi, galbm-maronii, contin circa. 120 g, iar cei mai vezhi, brun-incwi, mai pu$in de 100 g. Restul mntit&$ii de cear5, la topicea fagurilor - circa 40 g, r5rrShe in bqitin5. a a r a de albine este un produs deficitar $i s c u q , de aceea de multe ori este falsificat.5 prin ad5ugarea altor substante. Fagurii artificiali mnfectiona$i dintr-o asemenea e a r 5 fahifiat5 nu sint luati in crqtere de albine. Prin falsirficare se inwege amestecarea in cearri voit, t sCQpuri venaile, a unor subtan@ ieftine, a w m b 5 t m r e cerii. n Cerurile minerale - cerezin5, parding, rsear5 tehztiic5 - nu contin acizi g r q i lirberi $i nici esteri, de aceea indicii lor de aciditate ei de eskrificare sint nuli. Saoizul $i stearima, dimpotriv5, au =-ti indici foarte 'mari (vezi tabelul 7). Dac5 Sn ceara de albine se adaug5 cear5 mineraE, Indicii de aciditate $i de esterificare ai amestecului sint mai mici. burp5 aldgugarea in ceara de albine a s h r i n e i sau a sacimlui irodicele de aciditate c r q t e puternic, iar e l de esterifimre r M n e nesoh5mbcit.

Principdih indid ai cerii de albine gi a substantelor i fo10sit.e pentru fdsificarea ei (cf. V. A. Temnovj

' Substantele

Greuitdtea Temperatu- Indice de W i c 8 nade topire aciditate


4056--0,970 0, 91-0,92 0, 8&0,91 pfnilb90 0,9861,108 0,89 62-65 6S80 45-70 18,5-22 0 0 0 168 204

Indice de esteri
71-78 0 0 0 10 5

Indice de sapdfi-

care
1. Ceam de dbiae 2. c k r d n a 3. Par4. Cema tehrdcH din gx9aw.l 5. S a c i ~ 6. S w

87-97 0 0
0 178 209

35-50 135 55,5

Ceara de ailtbine are greutatea specific5 cu mult m i mare d&t cea niineral5, ceea ce irdesnqte dovdirea falsificgrii. De exem@u, fnk-un amestec de spirt cu ap5 cu greutatea specific5 0,95, la 20C ceara natural5 se c u b u ~ in t h p ce a m fahificat5, chiar prin , sdaos de numai .lo3/" ceax-5 mineral& plukqte la supraifa$9, Arnetecarea: c a i i minerale in ceara de albine a face pe a c a s t a mai moale,

dispgrindu-i c~istalizawafin5 pe suprafa@ de sp5dur5. Suprafa@ i n t i i ~ a ~cerii este conmv5 (a&ncit5), w r g i n i l e s6nt m i M t e decit i mijlocul (centrul). U v i t 5 cu lpartea ascutit5 a unui ciocan formeazii 0 adrlncitur5, in timrp ce ceara natural5 se slpmge in buc5ti. Dupg s~lidificareceana cu d a o s de parafin5 formeaz5, de asemenea, o supmfat5 adWcit5. fn afar5 de aceasta, in straturi sulbtiri ate mai t r a m p r e n t 5 decit cam natural5. Recat5 intre degete, ceara falsificat5 d 5 senzatia de grbizne. Preze* cerezinei este mai greu de stabilit dup5 semne exterim r e . Uneori, la sulprarfata cerii fabif,icate cu cerezinii apare un d w n , , m w a t ". Pentru dopistarea a~d5ugiirii in cear5 a unor ceruri miner* s e folosqte r-ia cu ~ l u t i e satumtii de sad5 caustic5 h a l m l . Ceara natural8 fiarta in aceast5 solutie se dizolv5 complet, solutia fiind a h lut translparentii, h timp c e ceara mineral5 nu se dizolvfi, fom~~~"nd la f i e r k r e globule grcme, care ,plutex la suprafat5. Evidentierea riqinilor (sacizul $i altele) se bazeaz5 p? proprietai tea b r de a s2 dizolva in a l w l diluat (2 p-i alcool ; 1 parte alps). Dupii fienberea pmbei d e cearii in a c a t reactiv se decarnteazii cu grijii s ~ l u b h p d e de ale001 ~i dac5 la diluarea acesteia cu apii se l formeazii o tdburealii 15ptoas5, inseamng cfi in cear5 a fost m e s t e cat5 o r*in5. Aldaosul de stearin5 se deteminii printr-o u$mr5 h1clc;ilzire a unor q c h i i de lcearii in ap5 de var, care se tulbur5. Cditatea cerii a t e afectat5. in u r n folosirii apei dure in proceSul tde prelucrare a materiei prime. Folmind apfi m a l e (de ploaie, de z W d 5 ) , acest proces p a t e fi evitat. Temperatuna $i urmiditaiea aerului atimmferic nu influentcazii practic ceara. In urma pii1str5rii awash n u se usuc8, nu se umezgte, astfel c5 pienderile naturale sint infime. 5 a shbilit c5 pentru olb@ner.ea unui kilogram de cearii dbixele folwesc 3,35 kg miere, sau 4,7 kg zahiir $i putin polen. In ultimul timp, studiul mmipozitiei oerii de aalibine a starbilit prezenta unei cantitsti importante de vitamin5 A, care joac5 un rol d w e b i t h hrgnirea $i Degenerarea tesuturilm, in special a celor apiteliale. A w b a d5 cwrii tpmprieati eunoliente, antiinblannatorii, curative {ajutii la vindeoar- r h i l a r ) , datoritii c5rora ceara este folositri in terapie $i parfumerie inc5 din timrpurile str5vwhi.
II

POLENUL FLORILOR $ P A S T U U 1
Polenul floral este format Idin celulele sexuale mnsrcuLine ale pbntelor cu flori ; ele iau n q t e r e In anterele aflate k partea langitii a starninelor. Cind ,polenu1 tie maturizeaz5 $i planta devine arptii pentru plenizare, anterele p l m n w , polenul se revarsii $i s t e imprQtiat de v h t sau de insecte. Ajungimd ,pe stigimatul pistilelor florde, pdenul Pnoolfqte $i fecun~dwii celulele sexuale feminine. h p 5 fonm5, granulele de polen pot f i rotun.de, elipsoidale, triunghiulare, sup~afaplor p t e f i wprii, dungat5, a s p e r i t s cu spini, etc. Granulele de polen ale fieckei s p i i vegetale a u forima, dimensiu-

' u ? t % m l l

pqzg3 ! a s - n p u y ~ ~ d s aala a q u p q.nd 'q@p$s qmjcs u a l d ap JOT S p apqgxgau! f unrr O'G-9'9 ap nr)au~\spp u q ~ na o ~ . 1 8 n3 ~ q uyd n!.Iq -e&qo mq a[a~mq~%lna @qpun q ' p ~ n d n ~ s m y q u a a p q a ~ &ap : F :zwxg as axeo!Jqxa alaJeg;haIa '(,,zhg3~ gm~df')a.nq3ap03 ap aF%e&f o JoIauFqTa [nmnq y pmquour as ' ~ n p u a p de a q [ o m ~n g u a a .3tqsaae es@l ~ u q nu: I$ salna ap P ~ I Z Q A T J ~ B s Wqul aIauxqTe 'araj~laur ~o;na?mld !~-r!.rolJu! ~ n d r q ?u q n a Inuqod u ~ p ! q n c l o a~e03sas q q p :ma '$~-KI.I law qnur :m43slnx, xo~eqq~e w .IT 'ualod 3q OE-GZ a!pm u3 a!nqeg rr !agme3 '[nut3 $04 m ~ u a d'eJm q euflnd aJa!ur 8qqs 14 ! p ~ : r q ~ dm$ndasq q a u q p !ou na.18 n3 xa.13 ~ r n l q d rtgpp gu.~e: r:& a s s q . ~ q q p ap ap![Frnej ' m a + ap a qu!ey JOW IS BnnI e ap aljtqdmuy. u y a p 'a@x 1-e~ gzmzn as amo) -e.mnl a ~ a q q p '!p3 B wo !S ~ q r n !n[n~oSgdig~ ap e!la.~ss ' q a u ~ q ~ e e !$sq ea;rrl~nurugdrnmqw; a s / p s !+ua!xpsu? [nzm ul .autqTa ap !![ a. -!mj m ~ g p ~ z IS p a @P:A nquad :lu-q~odm! ne m n m d !* lnrrapd .~ola$m@ J o l e p q u e &a$qxa awsawu aia) S ! -munap qtrg ggu! !n~nu:apd ~~$!zodnrrooUJ 'v !au!ungrA e ap.qmpu! f A aoU !~.mu-r$qo F pff@~~!~d~ ~ z !qsa ~ n u q w e ~OL L UJ $p@p gqlnux po gxu !xo xp oz ap (uaq0.1~) ~ u p r q ~ o auy/um uaqi[e3 m-qw ap o v ~ d puapd ' ~ 7~ q m q y w d a '3 'a '3 aup.m$!~ ' y r p j 15. a?uaqcqud '3rul) ' - q u ~ z p e ech1.8 q p a q m q p ' f i e ~ n ~ e s m o u ~ wrrr rn~nux$ucn!S '8 !q qeqmrqap e-s ' a 1 a 2 ~ ~ mo.13 'n!$uar)s 'qur&xe 'qu!z ! 4 'npq ' . I O ~ J 'n!ap ' n ~ ~ ' m j l r u 'nyu!urn[e ' n ~ d n a' n ! p ' ~ p q o an!a!ps ' ~ n s ' q~s@ qsq ne -rod mg ' q e ~ a u p ~ ~ u ! p a '(9961 'em$% ' e m p a q ~ ) ~ q q m~ L I O ~-ghnu= 0/0~'9-6'0 'a 0/co'9r-~'o 'WW ' / O Z ~ U O ~ ! -6'81 ' K F ~ O/oG'T 11--96'0 ' a p ~ o ~ n 4-n~ ge O/~IE'~ZLSO'L a~$um ~ n = q w' ! q q d e ! * q apruldap !n[n-@ I ??wwP ? @ ! z w 'yquaunp e m l e ~ WOI a p a ~ d! e !ap t?&p JK ' O / c ~ ~ ~ w - we un ap dun$ ~0.re4ednas a m x er ewmsn edhp ' ~ J E - o $ % ~ - q e up O / ~ ~ Z * ~ ! apra!d & mqq~ J W ap WI ~q ~ T ~ @np e3 ~.~.~llrl - p ~ re-s 'aA!Jqnu . I o ~ l e ~ q ~ d e !d q u q r p ! a ! ~ z W e a ~ w t p ~ m 5. t;zwuu!$rprrm as arm u5.d ' 4 q ~ n J W I ~ & wrwe~d"aqnu~$uw s ! xor -!qq.13 ~ 5 traqum ap ~ o p $ e q y e . '.xo[au!unnq~e e g$qd!aq ( a x m p p o) ago.xpq a q ~ T E?~n$sydq ' a l n p ucr W C Jolwaq3ceq e ;S wlnw.~d m e 'uapd u ~ p y a FS. aJa!ux u!p x q a t3 ' ~ q a u ~ q ~ eq m q e~ mp ~ o p b m m a j ejuenljq qns p u q o d h j p q ~ p J B J T U J e ~ n ~ q d ~ n!a.xza yq~cqepgem1 -3n.I- amquqp o a M k aq8oloq pguorojsrullrl ap !r;tas !%.qug raun TE 1 q v y-~ .ag=m !JOIJ ap uqod q;pe =-npugnd T~XZWB q '~npe ~;)([uqcq ~$ua~u.imod $ma a ~ nu m!qp 'T..rn%j ap l q e a ~ r n ~ ma m 1 enop e wquyq w u a d 7ua!3~pns 'ualod g 2 QLI'OQOI'O 3 p u . 1 mj r n ~ d mC/Z a w n as Tnlaa PUP eu!d '. I as pp ! c d v .endm na q e s a d qup a w n Jo[!~n8q q q n p .q & 7mp a m 7 ~ % p aapu!qP aP almJFQp 7W Wl3 u!'P -7s ap aplnm.13 . m p d ap ~ ~ s $3 ~ q [nq,,rw 1 3 '!!rlau. !n[rcl.eno o a)& 0. a-qs ap n t s : ~ r ~ e u uapd ap e$rrapunqv ap w m a uj 'ucraun u; .!n[nqrrw aIgtqq ad ap ~ J T L ~ B J us p ~ ~ & s u g d 7 a - q ~ d%sa lnualod FOP ug ' [ a ~ q. a ~ a o p F $ Y ~ U J w3 q,a!@eup~d na '!nlnq~n~ !!anEW u3 a y q p ap sndap q- JOFJO~J a ~ a ~ q u UP 9 ~ ~ ?:CFPC~I~ Inuqod t!? 1 s e1 a POW a ~ e a ap %?.ltr~~nbn do-m q -aqqqe ap p u a l d s a ~ r w eqmaqap a$& as e.xo.~p pq!.~cq~p [nuasap !* P T $ ~ J O ~ 'mu O~

=I .

'a:m

in serttirzqul mlectorului. f n f u n e e de starea fmiliei, de baza melifer5, de mn~ditiile vreme $i de a t c m culesul zilnitc de g h e m h m ,de le a de polen paate fi de la 50-80 la 150-200 g. Ghemotoacele de pden strsme in sert5rqul cokctorului treibuie ridicate zilnic. Nu se lass pesk noarpk deoarece a b r b mult5 uanezeal8 din aer, fapt cam gr5kqte d-recierea plenului. Polenul prcwp5t (in stare ,,crudiiK) este foarte semJbil la infatarea cu mucegaiuri $i la fenmentare. Dup5 ce a f a t recoltat, polenul se p a t e usca intr-un pod bine aerisit, cu jatoperk din p l k i de adezie ; polenul se fntinde in strat subtire, de 4 cm, in lgjdite de lemn pentru struguri, cu fundul din sit2 metalkg cu mhiuri mici sau din tifon. Pentru pgstrama indelungat5 se preteaz5 numai ghemotoac: de polen cu continut maxim d e urniditate de 8-103/~, care la fr5mbtare Pntre degete nu se ddarc. Metoda cea mai bung de p b t r a r e a plenului este in miere sau in mh5r pudr5, in r q r t 1 : 1. Duipii ce s e mogenizeazd, aitnesteul s imrparte in portii mici fn borcane de sticl5 sau e 'in alte vase $i s.e preseaz5 bine. Ghemotmcele proaspete se mestec5 cu mierea ,pin8 ~ l m d obtine o mas5 uniform5, ca o cac5. Din polen se p k t r a t in aunestec cu mh8r sau cu miere, precum $i din cel uscat, se preg5te~t.eammtecu'l nutritiv pentru albine, f m t e fobsitor h spcclal primjvara timpusiu. Polenul - strirus de albine pentru perpetuarea speciei, hr5nirea puietului $i asigurarea substm~elor indislpensabile artivitstii glandelm seeretoare de l5ptigor de mat& $i ferfnenti, a glan~delorceriere -, este chiar e s e n b vietii a r e se continu5.. Apare intrebarea : dacg 30-50 kg p l e n pe an asigur5 c r q t e r m si dezvoltarea a 150 de mii de albine, wire acest , p r d u s nu &e bun ~i pentru om ? RBspumul este dat de s5nghtea @ via@ lung5 a apicultorilor -, care pe ling5 miere cornurn5 gi w e n . $i nu n u m i . I prezent, b multe t5iri s-a l q a n i a a t un $sector a1 mdicinei n naturiste - apikarpia, care folosgte p r e p r a t e p e baz5 de p l e n cum sint Polen granulat, Polenapin, Polenovid, Energin gi Energin L, Drajeuri cu polen, PolenolecitinH, Nivitas, Lecupol, Melpl, Mirpropol, Tenapin, Dermapin, Stirnulans diab., Vitapol, Aptapolen, Cernilton rji altele.

LZEpftQor de matcci este nunkit8 secretia gladelor farhgiene qi partial a glande1,or rnmdibu1,are ale albinelor tinere, hcepind cu' a 4-a - a 6-a zi de xiat5 qi \pin5 in a 12-a - la 15-a zi. kcesta se (praint5 Ica o .mas8 gelatinoas5 &-lgEilbuie ~cumims i m k qi gust aicrwr (astrin'gent) ; fn contact cu aerul 1ilber devine maronie, se ~usu& qi i ~ pierde calitiitile. f n stare p r o q 5 t 5 , l&pii$orul contine 213 a8p5. i Substanta uscat5 contine 35--58/0 protein'e, 20 minoacizi, din !care w p e toti Isatui:ati precum $i pin5 l,a 18,7y0 gr%iuni, 27,g0iOhriidrati de caribon qi 2,31-3,94],;, substan@ rnin'er-ale. CemetBrile au stabilit c5 in compozLtla 15ipt&orului de matcg intr5 qi un b g a t cornplex de vitamine, f emncnti $i hormoni. P~ezenta su"ostante1or active !biologic

f a w ca m a h i hrhitfi cu el s5 p t 5 d q u n e intr-o zi o cantitate de ou5 care, 'intrece b % i greutatea m5bcii ; p e Ungg abxstn, d u m b vietii m5kii este de cinca 4 ani. Exqerhentarea 15ptiqorului tde makg S clinici din diferite t5ri n a aritat cg ecesk are proprietgti bacteriostatice, ~btvdericide terapeuqi tice, h,special 'la (pemoanele m i i virst5. La acestea lcrgte tonusul n vital qi .rneta~~li&mul, scade cantitate. m1eterolu;lui in sbge, se m e - . lioreazgrvsderea qi m m r . i a , se activeaz5 functionarea secretiilor interne, printre care gi cele ale glandelor sexuale. f n stup alibinele hrhesc cu 15ptqior de 1mak5 l m e l e de mah5 timp de, 5 zBe, iar 3arvele de dbine lucr5toare gi de Mntori - tiny de 3 'iiEe. MBtzile ddul.te d n t de asemenea h r h i t e cu 15ptbor prim5vara @ w r a in gerioada d&puneriide ou5. 'Dup5 uuan s-a unai argtat, I@tigorul de m k 5 se foruneaz5 la albine incepinid cu a 4*-6a ei de via@. De la areast5 e r s t 5 albina lucr5tbare b t q e s5 conSume phtura ibogat5 $n pmteine, grikirmi qi vitamine. Pe baza acatei alhentatii glamiele sale faringiene se dezvolt5 puternic $i h c a p s5 secrete 15ptiqor care se scurge prin m a l e in faringe, a p i 5n trocrmp5. Din trarup5, dbina transmite l5ptigorul larvdor ?nlcelule ~i in ~bobcisau h~iinescmlatca adult5. fn fiecare ' b k 5 se aflg circa 200-400 mg lgpthor, In celulele ~delucr5toare este mult mi putin. Pregiitirea pentru lprodu@ia de l&pt&or k c e p - i n c 5 din iarn5, cu confwionarea rbotcilor artificiale $i a ramelor de crqtere (lucs5ri sirnilare cdor de crqtere a aniitcilor). Botcile artifitciale se sonrfectionez5 din cear5 de cea mai bun5 calitate, cu ajutorul unui wblon wecial, b b t din lemn uscat, de esente tari sau d+epomi frubiferi. Sablonul mte o lhghet5 lung5 de 10-12 am ~i cu dialmetru ~de8-9 m. Un capst a1 baghetei e t sotunjit !in se fonrng de con twit $i qlefuit. Pentru confwtianarea boticilor artificiale ceara trebuie s5 fie topitg, dar nu ifienbinte. Pentru inefiirea cerii se toam5 putin5 larp5. Algturi se tine un vas cu ap5 rwe. $hblonul se a f u d r i mai b;ntfi $n acpa ~ e w &poi de 3 4 m i Tn ceara tapit8, m i , P l !a adTncimea d e 5-7 m a doua oar5 rpin5'la jm5tatea a e s t e i n% l , adincimi, iar u l t h oar5 S cearg se lafund5 b a r fundul botcii. &m n t artificial5 se m a t e de pe qblon prin rotire m degetde. Botcile s e 1 de pene din placaj, lipite de gipcile ramelor de crqtere. Pentru obtinerea Xpti$orului de m E la scar5 indushiid~se ki foloww dou5 mu trei grupe a cite 25 fnilii-doici fiecare. Lucrarea se exeCut5 pe rind lin diecare zi cu dite o alt5 gruip5. fn calitate de doki se &leg familii cu 3-3,5 kg aBbin5, care au dte 7 - 4 faguri cu puiet de h t e vfmtele. Cu 7-60 zile hainte de intrducerea larvelor p n h c v t e r e , fmiliiile se hriinew zilnic cu simp de zah* (1 : I), ate un litru la fiecare familie. Este necesar ca I familii s5 existe, permanent, n minimum 10 kg hran5 gi 2-3 daguri cu piblnwti. -' Contditiile de -bazEi ale pnoductiil~r ridicate &t : - oqp.nizarea farnidiei lprin scoaterea sau izolarea un5tcii (orfanizawa total5 sau smi-ordanizaPe) ; - qrezenw t a e i m r i eantit5ti de aEbine tinere ; - hranti subicientti ;

- 'stdmtclr-area cuibului pentru a se crea aghmerare in cstup ; - mpectarea stric5 a tehnologiei $i a ternenelor de t r m m a
Jawelor. Diunineab deweme, cu 5--6 ore inainte de trmvazlarea Larvelor se m t e m a h fmiliei4oic5 cu 2-3 rarme acolperite bine de albine qi e trwe in buzunarul stuipului sau intr-un &up w a r a t (mu se &hide m a b h t r a n izolator). C!uilhd se s ~ m t O r e a e 5&$el h d t albinde c c q x set in'tmvdele cit gi Spatiul d.e sub raune. La 4 - 4 ore dupa orfanizare se verific5 familia qi se &&rug tolate botcile de salvare. hfivele se tramvazeaz5 In boki artifkiale ; pentru prima transvazare lfurvdul uscat a1 b ~ k i artifidale t ~ h i &at i e cu o pid.tur5 de liiptiyr de m k 8 . Se pot lua pentru mqtere larve din orioe fami&e din sturpin5, cu wnditia s5 nu fie mai & viimt5 de 24 h. I 4n cuiibul f~a!~niliei-rdoicim & e se aqeaz5 I m 5 b r e a o d i n e : r n 2-3 m e cu puiet c5p8cit gata de eclmiune, ram5 de c q t e r e , arpoi ram5 cu ,puiet qi rame cu 1hran5.Fiecare ram5 ~dec r q k e are dte 70 botci artificiale : asemenea rame se pun In fiecare zi. Dar, atentie, intr-o f ~ i l i nu pot f i m n m i t e n t m i mult de trei xame dz crqtere e @irca 200 larve). fn oazul transvaz5rii lamelor, in Jolcalul hbratorului este newsar s5 se mentin5 o temperatur5 de 30-32% gi miniunum 70% miditate. t~ece In a patra ei, 1dup572-75 ore de l transvazarea larvelor, a la recoltarea 15ptqorului. Se i n c q e la ora 5-6 dhineaw, in qa fel Pncit & se tenmine fin5 L ora 8 ; abita timlp a a e d este r 5 m m ~i a 3 wned l ~ r a r e a face doar in conditii de hborabor. L5ptwrul w ; e ~ l se kaz5 din . b ~ k i lo lop5tica steril5 din sticl5, d w 5 ce s-tau Sndepgrcu tat larvele. Dup5 recoltare, in a w l e q i rame se txmmvaz.eaz5 alte larve ~ ise intrdut in farmiliile+doici din w e au f a t smase. fi Ijrpsa d e ~ u 5 lui in natur5, familliile4oici re h r 5 n s cu sirop d e zaMr (1 : 1). Pens tru obtinerea unui kilogram ~de l5pwor se consum5 ~120-130 ,kg zah5r. La fiecare dou5 zile, din cuilbull fmiliei&ici e s e t fagurii goi qi In locul lor se introduc alti faguri, cu , w e t c5p5oit, 3 p t r u int5rire. Familiileidoici participnte la prcdueerea de l&pti$or pot fi fobsite nu m i mvlt de 1f3-22 zile, dup5 care li se d5 ;posirbilitatea s5 se odihneasc5 qi s5 se refac5 - inainte de a i n h a - h k - o Wi-iserie de prductie. ~ & , l u l labratorului, uneltele gi i l l s ~ e n t i a r u l de laborator, trebuie s5 fie de o cu&@nie ideaEi $i s5 mrqpund5 cerin@lor m a tiilor. --laborator sau caanera desmmat5 acestor soopuri trebuie s5 fie vQpsit5 (peretii) cu d e i , $i 65 aib5 organbate Jamrile de mmc5 pentru apicultorii care recolteaz5 15p$wmI dim ~botci.'De dorit, apiculcu. rrfiinik wate $i torul intr5 in labrator du@ un d q pr&bil, h b r 5 w t cu yn costum sanitar special ( M a t m m t , maw&, basma). fn fiecare z se curZt5 hlboratorul cu arp5 qi m dezinfactsaa5 (ap5 oxigei mt5, f - , 1 etc.). Fereastra. ;laiboratorului t-buje, macpe;rit5 w tifon penu t tru a S q i d o a ,p5trzlnklerea dirett5 a mzelor solare.

Pentru recoltarea 15pti$orului de m i x 5 se folosesc lborcane (volum 100-150 g) din stid8 brunP cu -a#: din plastic, cu ghivmt $i cu garnjbrP din celdan. Borcanul sterilizat se pune intr-un vas plin cu gheat5, dupP care se uqple cu IZipt~orul recoltat. Umplerea ~borcanuQui nu t r h i e s5 dep5qeascP o or5. Dup5 umplere 'se astup5 cu capacul $i cu garnitura din celofan. Pentru ca b m n u l sP fie inohis emetic, i se cufmdti $tuI "m cear5 topitti, apoi i LW stabilqte pe &tar greutatea brut5 g i imediat *I pune in frigiider la o temperatur5 sub +2OC. Se internice catecgoric cop1eetarea cu 18pQor din alt5 serie a borcanelor r h s e incomplet uunplu te din seria preceden tP. Pe fiecase borcan s e lipqte o etilchetg pe care se trece exact : 1. d e n m i r e a produsuiiui ; 2. d e m m i ~ e a unitgtii produc5toare ; 3. nutmele sau codu~l stupineilapicultorului ; 4. &%a r m l t 5 r i i din botci a l&ti$orului ; 5. greutatea liipti~orului (tars, brut%,netto) ; 6. tenlperatura de p%trare a 18ptiqorului ; 7. numele apicult~ruluicare a recoltat d5pt&0rul din botci. Termenul de mm@nere $i de depozitare a l&pti$ordlui in stupinele productive nu trebuie sP de1pFqeam8 10 zile din momentull recultPrii lui. Apicultorul r&pun& pe toat5 durata p k t r k i i 5n unitate de resptar- tm'peraturii (maximum +2OC), de izolarea de lumin5, de ermetizarea hchiderii boricandor qi implicit de calitatea I5ptiyordui. Trmqmrtul borcanelor cu 15ptiSor se face, in f m t i e de d i s h @ si m a n e , cu autmobite-frigorifice, i termwuri qwciale cu gheap la n temperatura de m a x h u m 2OC, cu transport auto, aerian sau pe cale feratti, fntinnp de 24 h. Recaionarea l&ptiqorului de mate5 se realizead En ,prezen$a furnizorului si pe b a a facturii, dup5 cum u m e k 5 : 1. Se idalclhid rborcanele, se curPv de cearP ; 2. Se face un control organoleptk $i re;fra&xnetric pentru a se verifica respectarea indicatorilor mnfonm SF 42-429-72 ; 3. Cu o I;ingurP din Iponteh, 15ptQlorul se trece htr-un vas m a i l a t tarat, prin filtr'are (filtru de m5tase) ; 4. Se q a l 5 borcanele cu o cantitate deteminatg de ap5 distilat5 ; 5. Din vasul emailat se i 15 g lwtirjor p t z u analiz5 ; a 6. Se detenmin5 greutatea netto a lPpti$omlui, care ~a fi egal5 cu dn greutatea netto din vas plus geutatea l Z p t ~ r u l u i i mlutie, minus oele 15 g preluate pentru analize ; 7. Cars ~i pPstura r5mase pe filtru se ZnapoiazZ furniwrului conform cfnt5ririlor. Dup5 obfinerea rezultatelor pozitive ale analizelor i ceea ce p i n vwte auten ticitatea, deteroninarea cantitativ5 a acizilor 10-0x0-2 decenoici, v h r e a pH-ului $i a reziidiilor uscate, apicu~ltoruhii s d5 e avizul de W p t i e a 1Qp"ci~orului derpozitul intreprinderii beneficia~e h ; w s t a servqte h continuare ca baz5 a cal~ulelordrepturilor b5nqti. P m t r u 1 6 p t ~ o r u lcare psovoac~dubii chiimistului-receiptioner, se emite o adeverin@ de custdie, ~i dear dup5 alte 7 zile confimnarea caait5Qi m f o r m e cerintalor SF 42-429-72 obtinutP prin metolde biolo-

g i e de anraliz5 permite inregistrarea pr~dusutuiin depozitul intreprinderii beneficiare gi se d5 fut-slimrului avkul d e (primire. Liipti~orul nativ ( p r o q 5 t ) car~enu corespunde activit5ti.i 'biologice oonform cerintelor SF 42429-72 se returneaz5 furnkorului.. Responsabilitatea pentru p&strarea I%pti$orului $i respectarea regimului termic timp d e 7 zile ( i n t e m l u l de t h p aecesar detenninkii activit5tii biologice) revine beneliciarului. Li%pti.$orul cu indici organoleiptici i m p q r i i , care a fermentat $i care nu corqpunde cerintehr SF 42-429-72 la alti indimtori, nu este primit de beneficiar. De remiancat : producerea si recoltarea 15iptwrului influenwaz5 puternic rezultatele eforturilor de imbun5t5tire a inldicilor eoon~rnici a i apiculturii. Noi a m e s t e c h 1 5 p t i p r d Pn raport 1 : 4 cu un liant (lac-) pentru obtinerea jde tablete ,sau capsule (conform Brain a ) , in raport 1 : 20 cu g l u c ~ z 8 (conforan Vinogradovei) $i cu ,,extrabimiere'' in mport 1 : 49. fn prezent majoritatea t5rilor europene produc preparate a v h d l bazii 15rptiqor de rrlatrcii, in form5 de drajeuri : k Vitadon, Me'Loalcin, Lfupt$or de matc5 cu miere, Energin L, Alpidemin, Tenapin, Denmapin, Colgel.

PROPOLISUL
P~opolisul(cleiul albinelor) este o substant5 r4inoas5, produs5 de albinele lucriitoare. Are rniros pl$cut, gust amgrui, este lipicios la pipsit. Dupii culoare, pmpolisul a r e dicerite nuante, ~dela verde hchis l a brun. Dac5 s t e fn'cHlzit, se iinmboaie, se tcpevte 1.a tmperatur5 ide 80-140,C $i la racire *devines f 5 ~ h i c i o s . Greutatea sa sipecific5 este 1,112-1,135, datoritg cizeia se p a t e dec4pHrti de cear5 care l torpire iese 1a.suipr~a fats. Pl~polisulse ,dizolv5 total i.n aloool metilic, in aci'd acetic, 70y0 alcool etilic $i in alti selventi. fn ap5 nu se dizulv5. C ~ p o z i t i achirnic5 este inc5 insufficient stwdiat5, dar combonentii de baza sint r%ini vegetale (50-60/0), uleiuri eterilce (8-g3/") $i , c a r 5 ( c i r a 301/0). De asemenea, ,mai contine p l e n , s ~ r e i e sa!livar5, ,vitamine, uncle e l m e n k minerale Ccupru, fier, magneziu, mbalt, 'zinc ~i altele). C'u prorpolils alibinele lustruiesc p r e t i i interiori ai stupului, folosindu-1 ~ t f e l termoizolant, $i acoper5 peretii celulel~r pentru ca dezinfectie i h n tea ouatului. Propolisu] este unul .dintre pr@usele apiculturii cu cel,e mai eficiente aqiuni datorate unor principii active furnizate d e pl.ante omului. Sursa principal5 d.e obitinere a propolkului sint substantele culese de ,pe mu,gurii de plap, rnesteacHn, c i r q . Confoxm teoriei lui K u a t e m c h e r , alrbinele s t r h g prapoli'sul de pe mugurii plantellor, de pe ,suprafa@ granulelor de polen im~bibatecu substante balsamoisde, solu'bile in oleuri eterice $i r*ini. Cind albinele preg5tesc hrana polinbc5 larvelor, detaveaz5 aoeste substante r&inrzase $i le depoziteaz5 pe sptezele ramelor zub form5 de pitc5turi usicate pe care le i'oloses~c a;poi la nevoie. fn mod obisnuit propolisul se rcwlteaz5 din stup primgvara, la tr-vazarea familiei de albine 4n stupi curali, d'ezinfectati, $i de ase,

menea la juznZtatea verii, orbpniadu-se de '19 fiecare stup in medre, per s-n, d t e 50-100 g. In o o q r a ; t i e cu alibhele centro-ruse qi cu e l e caucaziene, sure de munte, a'lbimele anpatine 'nu se remarc5 printr-o ,pmductie prea ridiloat5 de propolis. Medicina popular5 a incelput s5 f d o s e w 5 ~prqmlisd inc5 din tianpul rkboiului anglo-ibur. Viorile Stradivarim Bcuite cu extracte de propolis $i-au p&trat remnan$a p b 5 astki. PrqprietBtiIe biologice qi biochimioe ale iLCAStui prodm a u fa& studiate experimental de V. P. Kivdkina, A. I. Tihonav $i de alti cemt5tori.

h 1960 V. P. Kivadkba a shbiait cii pro2>olM are o =time bacterioshiticii gi Ibactericid5. Nivdul aotivitZitii m i c r o b i e n e a ~pcrapolisului depinde de specia planrtei de pe care au cudes a l b k d e neutmul, de c o d p i l e g w g r a k e 31care s-au gkit stupii, ~de met& d e r e d t a r & ~i de p5stran-e. Datoit-itZ pnpri&tillor sale mtbaderiene, antibiotice h general, efedului de cicatrizare a x h i l o r , 1muJtqddlor actiuni de n a h r 5 imunolcgic5 gi antiseptic5 qi 5n mod deosdbit rterapeutice, d o a r e a propolisului este de nmntestat. Propolhull se folosqte, de aseanenea, i cali@attede adjuvant Pn n vindecarrea r5nilor $i a bolilor cgilor resipirakrii, ale actitrilt5tii bucale, ale oohilor, e k . Deqi nu poate fi consider& panaceu penItru toate (relde, kebuie sZ i se acorde toa(t5 atentia, ^mtruioit s-a dovedirt eficient in multe cazuri in care m d d e l e de traltamenrt c l h c e s-au dovedit inoperanite. De ohemart c5 f Jume nu exist5 un madkaanenrt atotpun ternic. Cercetarea propdisuJui coatinus, 'de aceea ,pentru fiecare caz c m cret este necesar sfatul 3medkului, consdkarea specialistdui. h @rile cu indusrtrie dezvoltatg gi supradezvolrtat5 se acord5 o atentie deosebitZ folosix+ii p d - o r a p h l e . f toat5 lunnea+ preparan tele apitempeutice din pl-opdk se bucur5 de succes (sohtia a'lcoolicii de pr~polis,tinctura de ,propolis, un~guenitecu propolis, balsam nazal cu propalis, Vigtrodenta, Soluspet, ca~psuldeA a g d , Pmposept, vasdin5 cu propolis, &.).
VENINUL DE ALBLNE
Penitru ap5rarea cui,hlui gi ca arm5 de aurtoapsrare d b e i l e foiloacul, aflat la extranitattea abdomenului. CiLntitatea maxim5 de venmin a u dbinele in viTrst5 de 17-18 zille. Penrtru fomarea venindui o esrte vbligahrie prezenta polmului hra1n6. Caillltitatea de veninladbin5 artinge 0,l-0,3 ung. Veninul de albine este un lichid dens, imcolor, cu mkos caracteristic de rniere qi cu gust amar, causltic. Se dizolv5 uqor in ap5, este rezistenrt da temperatur5 - atit Tnghetarea ciit qi actiunea ternperatunii ridicate (115OC) tirnup de o or5 nu ii mdirfic5 ~propri&ii$ile. m p o z i fn $is venindu'i de albine ink5 waimiaa, 'melittina fji cca. zece fosfolipaze $i hialurmidaze, care au, pe de o p r t e , aGiune toni.fiant.3 aswpxa siskunului n e r m , iar pe de alta stimuleaz5 inqi glandele suprarenale.

Pentru obtinerea unei productii comerciale se fabsgrte cumntzll electric ca excitant antificial gi sticla ca subsrtrak solid in care aceJe nu sot pgtrunde. h acest caz dbinza &i h i 4 veninull fSr5 s5 moarii. Venind de dbine era cunoscwt Sncii de civilizatia E g q t d u i Antic ca fiind i a ~slujlba shtit5lii oanului $i s-a falosit aefntrempt pin5 in zil d e noastre pemtru traltarea reumaitibmului. Fobsia-ea venilnzrlui de albine se r8spkdqt.e tot rmai mult Sn rnedi~4115. In multiple t&rise @uc medicamente q e c i d e in m p o d t i a ciirora este inclus veninul- de albine : Apisartron, Toxmin, Venopiolin, Vitropin, Forqxin; Melisin, Apifor, Apireven, Reumapront, Apicur, Apiven, Immenin gi alltele. Venind de albine se folosgrte ~i in stare pmslp5t5, prin InteipBturi. h cazul i care nu apare s reactie almgid, >5--10 in$ep&uri de n .albine nu provox5 rrmdificiki impmtawte h ~gan~isimull omuhi. .In,@p&turile sistamatke, de , e x e q d u la apicultori, creazii imunitate. Dar primirea veninuilui de la 100 $i mai m d t e ailbine Pntr-un timp scurt duc .la oltrzvirea organimudui p r o m h d melerarea pulhdui $i a reapiratiei, crqterea temlperaturii, scMerea tensiumii arCeriale, tra,mpiratia, dureri de cap $i a11te schimib5ri. Doza fatal3 '400-500 de EnpqGituri. La oamani i u sensibillitarte indiividuarlii ridicatg (alergie), sbt periculoase c pentru viatii chiar $i 1-2 h t q % u r i .

CALENDARUL APICULTORULUI

Ianuarie &e la juunaatea iernii; cea m i rade lung pe teribriiul aoldovei. Duraka zaei we$e cu 1,5 ore, dar g ~ r m n putemice. Z %~ e Temperatma mpdie lmarH pe mai m d t i m i M e 4,. . .5%. M d n hghetate ~tkere aBB ckpiitle, luncve, pZidulrea ftmegrin5', i;te tt in o jur via@ se lini$te$e. A fi de dorilt ca apicultorii s p a t 5 s5 pmgmozeze skguri vrer H mea, m a ce este f w t e important. C u n vremea ~pentru ~ ~ aiua umB&are se p a t e p!anifica miai 'bin&?ziua dte munc5, se alege f5rB gre$ea.lS c o s t u m l de Iucru, inventaml, restul de imtrumente. Se poate prezice, desttdl de precis, t-ul p t r u a doua zi intr-o zon5 dat5' ,pe baza semnelor adunate de popor or, - dup5 m p o v t a mentull amimald~rsabatice, ail animalelor domestice, $i din xhimb5rile produse i naturg, 11nm d u l ~ m j u r % o r h acest , w p in ,,Glenn .i dam1 a p i c u l t d u i " pentru fiecare lung a m introdus secmneile populare de prevedere a t h p u l u i - i subicaqiblul ,,Cum se prevede vremea n pentru a d m zi".
Cum s.e prevede vremea pentru a doua zi

Soarele &e r q u $i apune f&-5 nori - ziua va fi lilmpede, geroasg. Dac5 soarele apulne .hltr-o zon5 xgie, sdlipitoaa-e, cu reverberatii - a doua d IW f i vlnt qi ger. Copacii SM acoperiti cu o b u m 5 puh~asg- a - d o u s zi va fi' un' timp frumos, geros. Ciorile croncBne 5.n mntinuu - va ninge, d a r ' s t e w i b i l s5 fie . $ viscol. Norii se deplaseaz5 imptriva 'k6ntu!uf - va 'lxiri'ge. . . Lernne,le trOsnesc in fw - va fi ger ; ~uierii, Qfum, se. a p r d X ~ . grezi - t m p d se 5m51ze#e. Jh j u r d s o a d u i care t+pune se v5d,cemufi d~be, stiipi inalti, $au: fa se refilectg .ci~it~a;,swi i -"Va f i g e r puternic ;mai m?me zile B $ir.: . . . , Dacii, in ,i+ri~ariei! knsori d e 4 $i vjrjcol&, $;"ihiee .v&' f i pki: sn d-e:,, ;. . . .. .! . : . . .. . . .. . .,
,
,

. .
.

..

.?.

.
.r

'

. ...

..

.!.

:..

..

1:.

.
. .

~ u c r c i r i h e k fn d t i
. . .,

SltuPi7Lci
. .
I

._

.,,

...

.1ernar& Ate o .perkcad5decxsabit de ianrparBanti5rEn 'via* albinelor . : De modd ih care iemalbinele dtephde pradwctivitatea lor in semnul care. umeazb,, Baxniliile,,de dlbine. oare;caul i e m t bine .se dezvoltL mi repede priap5vana.$.i ajw~.:;mai, puternhe La:culesulitplri.ncipalv.fiiMd: w e B t i t e s ~ l ~ f dh lntaximurm. -Familiile:. : ~ 8 skbe,. iernate l?rwt,,; vori b b u i e ...:%@5~ite:~rcuma%. aten$b;4st~eg~ $ e ~ ,,jtactiv..Trebuie:. s& se; ~ ~ w l
,

..

consume mai multg muncg pentru r&esare, vi apicultorul sP f i e preg5tit pentru reducerea maxim5 a productiei-lmarf5. fn Moldova, iernarea are lw S 0er liber, iarna fiinld blzndg $i scurt3. n

Preggtik minutia din toamn8, familiile de albine nu cer hgrijire prea m e i timpul. iemii. In luna iaTlcuarie apkultoruil trebuie s5 n vkiteze stupina o data mu de doug ori p e s%pt&min5~pentru asculta a canportarnentul albinelm cu a j u h l unui furtun subtire de cawiuc, punbd un capgt in urdini$ lsau apb6.d ureohea pe lperetele stupului, uran8rind &$el gi eventu'da dqlasare a ghemului. De obimi, P priim jumatate a, lunii ianuarie familiile se corrqport5 n faarte lini$tit. fn m de-a doua jum5tat.e ak.Junii,in familii,le puternice poate apgrea puietul $i zumzetul p a t e aporir De abicei, ghemul se f o r m z g ~ n g g urdiniq, incg din taamn5, $i pe un&ura 1consum5rii mierii S deplaseazZi srpre peretele posterior a1 e stupului. C n M lmul de qezare a @mului, se pot lua m h u r i de um ajutorare a farmiliilor de albine la nevoie. h ianuarie ghernul este in permanent3 strins, fiind ger ~h.iarqi Z tirkllpul zilei. Doan Sn mzul kmn peraturiilor pozitive ghednul se aflneaz5. fn cazul gerurilor puternice faoniliile de allbine consum5 mai multB miere pentru Pm5kirea ghamului. Cu d t familia ate .mai slab5, cu atit mai mult consum5 rniere pentru men$inerea temperaturii necesare -, care in centrul ghmului nu mboar8 sub 15C chiar $i pe g e r u r i l ~ m r i , iar la ,periferie ping l +ST. a Dac5 cui~buls t e bine organizat din tuarnng, fn ianuarie familia de dbine nu m e de foame. Moartea atinge 'dgar familiile sliibite gi/wu bolnave de loca amerilcan5 $i eurocpean5, p r w w pi pe cele infestate cu mai m d t de 3/0 awrieni. La ascultarea &inelor se aude un v u i k egal, care, dac5 se cioc5nqte cu degetul i peretele stupului, se int5rgte instantaneu, dar n b d i a t se reduce, f q t care este un indiciu deepre cursul nonmal a1 vietii respectivelor f&i de albine. Cu orazia ascult3rii (cam o data la dou5 s&ptSdni), alibina moart5 de urdin+ se >trage cu grij5, cu o d m 5 h f q m 5 de L, intr-un vas oarecare pentru a ,putea fi analizat5. Da&i fn amsa de a3bi;ne moarte se g(3sesc cristale de zahgr, b a r n 5 cg mierea: din stupi est;e mistalizatg $i este necesa.rg h r h i r e a cu candi sau cu miere crkstalizatg EnlcWt8, inif&ym-atZi in tifon sau in celofan, care se ,pune deasupra gheanului. h oazul p8truniderii $oarecilor in stup, cuiibul trebuie d e s f b t r e p d e $i rm5toarele distruse. D e w b i t de important este m;iWirn!atul din stupi. Urniditatea In exes \poate pricinui neajunsuri Sn famaillik de alibine. Timp.11 2n iarna p a t e fi insotit de rji de ; h , variatii mari de termpeap ieu turii. C ~ I I S &re ~ albinele eliming U ~ @ Ibioxid~ canbon. care de ae degaj5 rapid, este indensiv $i hlemqte iernarea prin hcetinima prmeselor vietii %I &em. Din caum celor artitate mai rms, ventikitba in stupi tr&uie s i fie sporitg, fapt p @ n h E care h dmill.lile pdternilce
l l a

urdin$urfle se p e h t i lgrgimea, iar b oele slabe doar eel inferior (eel de suis - doar 1,5 . ) Gupii nu au urdaDacg . s u p rior, toamna, la organizarea cuibului pentru iarnEi, se suspelud5 o win1 durg din I@i$or. f n ianuarie arpicufltorul trebuie s5 Iin~loheie raime $i'sg' m~meze fagurii artificiali in Tame, s5 repare stupii, sg atsighre inventaru!l apical, & i =himbe ceara pe faguri artificiali. Pentru o familie de albine skit necesare 8-12 same cu faguri artiifkiali. Se u m 5 r q t e veritila* corect5, cur5@nd in caz de neesitate zBp& $i stnatririle de gheatg de la ul.dini$uri, ,precum gi ~ptecilein stuph5, ~i drumhrile de adces la stupi in cazul cMerilor de z&pad5. S n t obligatorii observatiile privilvd zgomotul in familii $i indicatiile s t ~ ~ l de icontrdl, qi consanarea lor P caietull stupinei. u n
I

<

Este bine s5 #ti : c5 dac5 zrirpada a p 5 r m u r i l e pomilor cu greutatea lor, urmeaz5 un an cu multi mi ; cg in timpul lunii ianuarie, familia de gutere medie oonsuim5 aproape 1 kg uniere ; c5 familia medie degaj5 ,petot timpul iernii peste 5 1zup5 ; c5 turJIarea4inelui (aarielul - Cynoglwum) & e un m i j k deosebit t $n lupta cu qobolanii g qoarecii. Mirosul frurizeldr ' ofilik de turi ,bar=-cinelui amoar5 qoarwii d q 5 4 ore, iar qohlanii dup5 7 zile. Se pare c5 roz5toarele mor din cauza substantelor continute i frunze care aNoneazZ asupra sisternului nervos ; ; n cg ism albinelor le place inghpuiala in stLupi, iar vara sipatiul iiber ; c5 iarna fmiliile mor din c a w af$n5rii &mului provolcat5 de varroa, urmarea acesteia fiind instabi'litatea temperaturii gi cMerea a'lbi.mi;

'c5 iarna fmiliide puternice s?nt rnai zgmotoase, lor fiindu-le mai cald la temperatura orbirjnuit5, de ace- unlinQurile superior $i cel inferior se lgrgetsc, srpol.ind pi511 a w a s h ventila* cuibului ; 'c5 iarna familiile slabe faz g m o t &cl le &e frg. Este necesarg izolarea temic5 suplimentar5 cu :pernip qi ~trlmtorareaurdinwlui ; cu lcit &t mai puternice gi rnai de duratd' aaiunile baotorilor heprielnici, cu ahit este mai a&& ,reactia i?aani!liil~r~ d ealbine fat5 de acqtia ; ., cg cuiibull bine organizat qi cu sufkiente 'rezer"e de miere qi phtusg este garaatia unei bune iernki, gi invers.

, .

I ,

FEE3RUARIE
Februarie este ultima lun5 a ori mai rece decl?t B ianuarie. E n n iarna pierde sirntirtm din putere qi, tilne.$e cu primf~vara,d q i noptile cu 2,5 ore. iernii. Prima ei jum&tate este unea d m a jum5tate a lumii februarie, actup5 cum 6e spune f.n popor, se Enpot fi inc5 foarte reci. Ziua creqte

Cum se prevede vremea pentru a doua zi Fwd r q u in sob5 - va fi ger, a!lb - se va SmSlzi. F'umuil din c o se rintinde pe ip5dnt - va ninge. ~ La aparitia Uunii m i sau la &ir$iitul ei se schimb5 vremea : cea umed5 cu v r m e uscait5, cea caM5 cu vreme geroas5, cea, p r n o r i 1 t 5cu vreme senin%. Gemurile la fer&re a-au albit - se incliflzqte. Ciinde se rostogolegte pe z4pad5 Iva viscolri. Giorile se acyaz?~pe vfirfurile copacilgr - va fi ger, pe ramunle joase - va fi 1w6nt, z5pad5 - se va Incailai. pe

In februarie, t bmiliille de arhbine cupare un moment rnai critic n dec% in ianuarie. In aceat5 l m 5 soarele dncepe s5 dncilkeascii, zspada s5 se tofpaw5 fomnbd graie, dqi noaipka t o t u ~ mai h g h e a p . ALbinele i sint sensibile da aceste schianb5u-i. De obicei, in a doua jum5'tate fa ;lunii februarie apare puietul in famillijlle de allbine. Temperartura 'in ghem se ridiic5 rpb8 la 32-33"C, fapt care determin5 rnactca s5 dapun5 ou5. La aparitia puiectului viala se auAiveaz5, f d i a emite un zumzet ridicat, dar egall, me@e !la IduMu ccxnsumd ~de lhran5. Albinele au nevoie dn mod deosebiit de aer curat gi sarcina apicultoruflui const5 P n aceea c5 trebuie 55 rintredeschid8 ulidinivurile superior ~i inferior - pe ace% din urm5 deblocidu-1 de wentualele alibine u me n t . In februarie apicuftord h e h i e sg vlziteze stupina mai des dec'it in ianuarie, de 3-4 ori p e sZpt5min5. h t e ,perioada Sn care se termin5 uaeori rezewde Ide hz-anii, fapt care p a t e duce Ja moas'tea albinelor. Acetat moment critic p a t e fi constatat prin ascultarea rfamiliei, specific fiind zgmotul dab, ca un Ei$it de frunze uscate ~i sflaba reactie a ailbinelor Ja cioc5nire. h acest caz, ajwtortul acordat de apicultor famiJiei de dbine se exprim5 Sn ahrhirea cu lcandi sau cu miere cristaliaak5 Impachetat5 f rtifon ~i pus5 de-upra ghemulvi. Operatia n trebuie f5curtG rapid, penltru ca dbinele s5 nu imeap5 s5 zbqare. Lipsa unei asemenea- h r m e poate fi c o m p e W i i cu dtima ram5 cu miexe pus5 orizontal ipeste @hem gi hpachetarea atent5 a cuib,ului. I m d a t dupii p r h u l z k de curstire aceste famiilii 5e verificg 8 pximul rind. n In c u d pierderii m&ii Jarna, ailbinele emit uh zgounut rpurternic. f n famiJii mor doar m 5 W e mai b5tfine de ,doi ani ; ! a c e a d situatie n falmjlia emike un zgmoit nedefinit cu o cert5 nuant5 ,,trikkgU. D a 5 familia este iputernicti, ea ipoate fi salvart5 prin unificarea cu un nucleu care ocup5 3-4 r m e . Lucrasea se execut5 operativ ~ji,de dorilt, -in doi. Penrtru fnceput se iau toaite ramele din nucleu o dat5 {pentru a nu desface ghemul dbinelor) qi se ,pun atlgturi de ghemurl familiei f5r5 matcti. Dac5 la deblocarea ~urdini~ului albinele moarte se g5sesc de urme de fecale, lnseatmnii c i Samilia este latins5 de nosemozH. TempeZ raitura de 32-33"C, lllltretinurt5 la acest niwel din m m e n t u l aparitiei puietului in cuib, este de memenea favorabilli d e m M n i i sporilor de nosema, de aceea albina >moart5hebuie trimis5 la~hrartoruJui~bacteriologic veterina,r spre analizg. In c a z d confirmarii diagnos'ticu~lui,allni-

aunqup ap yhuaa !gq EJWJCJ as ~pmlazad 'hqq nes a@ In1 - n $ t u ~ p na e j u3 awy~drn!8s y s xesamu a * 'qp3oq e-s nu !dnv bug 'yqaeou e y q p apl a$a.xnr a ~ ~16 apan$ru!p~n , ~ s ap -epe%z -sap, ys aFnqaJq p ~ q ~ n a.u$9ma ap !npoqz gmdaaq e a q q e u ~ q d ~ .a.n$pna api !nlrwroqz ea.mqwua$ ydmp qous as !pn%ej JET 'yzeapej -rr!zap 3s !B :$?mu as 'alaoy-~ol&qq@' eahpwnq~ydexpslduq as e n q -uad a~~n$u!p.rnp ~ y a u as '!npzm eaJreqqmo3 a? *ypeour aqsa e!.[lurvj j ys y m d s u g 'a!lma~ a 1 ~ am& nu q!ugm!s el Je! '~oqnq y q q p o u !! ?W! v nu rdqs ?an u p 'yaea '.~3nCe au q3.103~ al e n~quad'qqs ? J E T &qqft! J O J B 3 ! @TT)!S JOFX? B~J3EPrmUgZt!&)Qu! ~ J O ~ F ~ 'InJ~ P V !$ T -qrz pupgu.ln wp-nq up p n m s u p q p u ~!n~ndrqsla ~ $ 1 3 ~p apa~a-d ~ q ad aazew apl ~r>layad rrl.$!~t?d'eJ!b'Qqpan a[ mu>yauqe e!$e$@ ' q q s ~nxcqz .audq p : ~ !{aun .\pyn@ru a p p 's!B~aua 14 q a z d w ~ y ~ q m '&OK q ap t?~nye~admal Xq aJe q pnmqo poun u~ '!aqqune$ eaJrels dm!~ !*lam q p q u ~ 'e@aat3 gmaJyuun y s alga !n~rtroqvyd\re q w e s ~ ~ p !b c.reoqz apurq@ b p e q a j nun1 e ayeqyunC enop e q ' l ~ o e s a a .alkw!$damca !mzm uj Jreop a x j as yuwy ap a w o j raqsaae e e u ~ q ea.qsopj eaam ap 'dinqe ulp aJeoqz es d a ~ ! ea$sax=? 'auyq,le yzx?aAyae 1 n b . n ~'.roau!qle ~a.reu.ra!pur;rma$u.j q s a e . '~pyezap doqs na y u e ~ qap .xops.xazaJ ea~eqeldworpqqAa '(aulurnq -p :;lgj) -e.xqj ea p q e r !so103 aqeodr as a.x!$y~n:,ap InJoqz q e u ~ -dxo w ~ p u p n q p ap amazaJ a ~ u d o ~ d a aurnshoa ayroharo qup aqqiyp; alaqqpe, p u p 'qatnd n3 qngurej ul !!.r - n m d e y$ua!agnsu! ap a~!~nm3 qkasopj as au!aqo~d nu !put!3 uj .1 , .ye3o)l ap eu!kw u!.rd y G P '&n3n&sgu n - ~ q q p+& = k - q d a$asoloj as qessnb ~nlnualodlesdg u~ .yde 8 022 16 qwsn m p d i $y 1 '(- as ap) yq~doy asap 2y 1 'y~pnd;ley n.x$uad 'uelod n3 p u m un !$ yit@a~daqeodi a s -az By p ne! as .au!q alemqsaure gde 8 001; ! J F J ~a)dq 8 022 S 'yqesa~Baple!os a p ,au!yj 531 001; 't?ql!dq aJa!ua 8y 1 'y~pndJyqez B p .Z ; y f E@ I-I;'O a l p ap apny ul apeas 16 qenle un e3 :st!ur o au!:', -qo as pu@ au!qi ymqsaute as y d ~ 001; 16 $ssa.Bap p e ~ d B a$dq B O ~ Z '~pxm aJaqi ap a!p[o~p 3 WZ '~q!dq a m p By 1 'r;~pndJyqtsz 83 p -1 : axpy8a~d aqe$a~ ap, eAakm y$ -s!xz -aseqloMap ap ~ n ~ p w m d ea7mAl!q3v n ~ ~ u au!aqo.xd na a3uapwys 'a d !~!uy~y .ro~!g!uej ep q @ a s aq$y~na aop.znJoqz e?.xen)iuep ydna ap .yze!qauLe ap nes yzouresou ap aJ;r!A~upoqq apxnzea q ! urnaard ap S ' ~ o ~ u q !y!zu:uqj vze3 q 14 ~!SOIOJ !j ale& ~putlr,3lsa3y *eurpBeurnj rp g2h8epceas as nu yqnu!lqo eq,md p u p yu1.d au!q '~ypx aykadtrb ap yaqmune as 14 ydte B 0 0 &3nept? as sa$smqsaae u~ .~,os ~ urnuqmur ap g~nqe~ad;um& , g d e ap at-eql acl a q b d q as y$ez!pqqJa Ea.ra!N .urp~t!s o q ap ,asa!uL Bq 1 !b_ y ~ n d rrayez By b. u p ~ ~ B a aqmd as. p e a xi ' ! ~ ~ W J U ! '!l~.r ~~P -na !dn)s q pz'eaze~sxra.q apuyqp ~ q ~ s o spa p e p 16 spa$ n3 !l!$p as dl -Jnun $ y w a p $ q x q as ' y m ~ u nas aaap!l!mej a.n$y~m ap ~ o q z m y d q ..xoum ' y p m a!$mpoxI nep nu '35iaqgp asqlm a p l ! m j p 'aa~B~aua !Jnsyur ne! as nu pea . ~ q m m g JoJn~qmyn!~oyeSqqo y q d ~ as yseoquamqpeun oa~!ugmq 'O/,,og a B u g ~eurssrru n3 pupcinp eampej -u! 'BP ~ d w oz w R U ! I , I B ~ PUPW!P nqlwa.Fdi un e $ 1; el B 8 ' ~ ) ~ulp8W-IE'tIj na ! p s Sq 1-2'0 ap V n q nr q!up~qannqeq) alau

'(a

care inc5lzinduu-se la soare g r a g t e ltopirea z&pezii. Sdndurile de zbor $i capacele stupidor se cw5tti de asmenea d e ztipadl. In februarie apicultorul trebuie: ~stitermbe prinderea f ~ u r i b r antific'iali m rame gi repararea stupilor qi a inventarului apicol. ; Este bine s5 gtiti cind februkie este rece qi utscat - augu& &e fienbinte ; c familia de akbine este lun organism ,biologic perfect, organizat comB plex, unirtar,gi in orice caz, dependent de naturti ; cti p e n h mm~batereapqrecilor poate f i dolositti cu succes iarba de men85 (izmH), care se pune sub sallteilute gi pe sciindurelele de zbor ; cti in februarie se pot intihi des stiuletii care cioctinesc cu ciocurde in ~ p r e t e l efrontd a1 stupidor $i i wtndura de abor la urdini$ ~i n p i n d albrinele care ies. Pentru preinbimpinarea acestui fa*, se pun ,h preajma vectrei stupinei panerave ou hranl pentru sticleti ; cti in famjdlia cake ierneazl normal nu poh fi mai lmult de 200-3Q0 al~binemoarte ; c prezenta chicimei pe rxindura de zbor ~nseamnkc l faimilia a iernat H bine, este pwternicg gi makca depune oul ; c5 o albinl poate retine pfn5 ia 40 m fecale, ceea ce bsearrmii jum5g $ate din greutatea ei, iar u d l a r e a i conhinuare a int&inului ei n provoacli diareea ; c In februarie rnasa intestindui gros cu &ale ;tinge 24-26 ang ; B c5 familia de albine de puitere medie consum5 i februarie c a m 50 g n miere 9n 24 de ore ; c l iernarea pe rezerve din zah5r se reflecitl negativ asupra dezvoltti~i familiilor de albine, din asemenea hranl lipsind micro- $i macroelementele, precum gi vitaminale $i aminoacizii.

NLARTIE
LJ
:

Mantie este p i m a lung a primgverii. D q i sdimineata P p i m a den cadi5 g e r d mai 'este Eml.gutemic, spre primvpe f e e l e sudice ale acoperiqudor se *awlpicgtulri,le de apSi d e prionilwerii, prezichd &.idSri. T h q d din #martie &e f& o sehimbbr azi picuril, iar d i n e s t e z p Z $i visool. Z&le 's-au lungit considerzdbil, norgtile sint r a murk. i di % ni In prima juanBtate a lunii, P anajoritatea terirbriului repulblicii se disn huge, a c o p e r ~ ~ de l ghea/S a1 Itiurilor qi Jacuribr. P r h d b m a u x n h tr&i r i a M &e apariti8 muguri~lorm t i i pe talkie. 21 martie. este ziua cichinoc$idui de pritmlwar5 6n ju~m&t.aitee nordicS a planetei marcind hceputul primilverii asltronomice.

i
..

Cum se prevede vremea pentru a doua zi


.
.

;:,; C W a @i ascunde ciocul siub aripg a doua zi va fi ger. , . h . c m e r 5 , a l e l e eBimin5 ap5 s & . ~ ~ ~ ~ e . . . ,; . , ~ ~ m r iid o q i , au. i n c e p t stiqi s e k e cu ~ , p?uibuhe - dupH i, 5 o zi-douli. va fi 9imp frurnos, c5Muras. . . , . . . . . .. . , . . . . .
.

,.

< ,

; -

ap ewseur y$uo qsa ' a w a w p e ~ o m p q - ~'!nlnpunj e a a g ~ t ~ d -e.7ma azals s n ~ w p ! u p d nop as y z a 3 ap al!.rnysax JE! '(gleoq ap ds $ q q n L q qy$qxa nu g q ) w as aurqta ap a l a u ~ ~ m e !Tqarml t a m p s x a ydna ~y~~ m q p y 8 q . q ~ ys: a;rm q SEA un !$ aruad' o 'as n un 'asnpuqrqy%d q m a a e q u a d 'q..~eoum a q q p a p !9 ! q s a ~ !npcIqs Inp ap -unj atam3 a9 ys ~ e s m u 'eauamse ap ' a w !npyoJ$um pcku~% q *Jeyon ap doqs nos !puoD ap ay;mq m p as nos"p!+drad pnp@@c8pmap pqsqeed e ' p ~ ~ a z c u ap ab!w na ~.r*p neip> 'aplqno~d, 7 as am qequr -mq na-a a g m j q !$ a.ra!m @ g ap u!$nd !our s m q ~ q1p3 ! m a ne u~ *~a!nc% ~ol!~n%oj n3 eaJoJmJaA u!~d mapqqs as g u a q ap alamazag 'ppep!zep 'p$y.rna p q ~ e alQaqa n3 -ap; as 'aa.re!p a p a?& n3 $pgpnux spa pdmqs p e a .au!qla aprfi!.xad -o& a q q yrxp !$p!.~Goj t?!&~-e ! m n u ystq as !anq!na UI .!un,q !!$let n3 ' a s a ~ n m p q ! x u e d ap !$e3!q3 '!$p%anur 'qe!nd y q j !!.rn%,ij b!yndnp as TP ! q ~ q u ! !!lam3 ad ap !S ! J ~ % J ad ap W B ! ~ ap a m a d ! '!nlny~8a3 A -nm 'eyeazaun gdmp owpnt aymd ~ e u ras !nlnqzna eaJa+s a ~ c l s a a .napnu up ' y $ e a y ~ J a d q p u ~ as !J 1.10 a l w p n3 ys!j!un ! p yp as !XI' a q . x o ? . u ~ ~~ U In3 ala3 16. 3 ' m v g eauaurasv. . q ~ q a a p t ~ ~ e : , ! e ,,?q.rp" qauns un qluua 'apdye yp8a ' ~ ~ n E ad a$sw.rels new $ea!p~ p u lq - a m q q a n3 apu!qv 'lnqe!nd !$ alyno asasd!l : !!.xgquayo a~auruas *q.l~oyug nos a@asdy oaqew a yumasug 'l!e&s .xcqqi~l e-s ! a p p!nd a3bqZt as y a s a ! oaJe)nga y-mu 'a spa n u !9 y q e w a J e s ~ ~ jyuuxsasug '$qc@a p!nd !m&j i lop ad a ~ Q a q 8 y3va as -!nlnqna l n q u a !ode ' a p u p aJa!ur a p eaqegwsa as-npuyqunra$a.ap cltu!q !&ram UJ '!npnq!na p q J a p c a el apr alameJ ga!$paA as ' ~ n p q ? n 3s a w -!&rgr y $ a g ad nu J ~ Q '(szu~dnss a p p ~ n p q m ) !nlnqTns ~ u o z y$!~adoaa ?so3 E aJsa na ps !$ $iuqoz! Inp?!;ra$zur aZtugys as '1nxd-e~ y31m.r a s *!nlnIoJq a m p lod a.1~3 as a q q p ap ;rop!!pmog a a w o u r -u03 ~d!mnq u~ atlmsdq a$eo& 2npqajnd I? !S !aue~qo saa ad Q u r n m ~ d'!!qq~ ! e$uaz - a ~ d'JOT e a ~ q n d aJsuJa! ydnp J O F ~ B J oa~eys aulwaqap t? ap aqm lncto* ' y ~ q m l e~ a p !n[nme ayB !.In$e~acDure?e l '$q~ j ' ~ V J O S yq -uj !z o-J~U! a3a3 as aqqrfie a p ~ O M ~ I E J ' ~ e u n s ~o 'laxquo3 p q . ~ d .pdrpu!~d~ l n 3 nguadi y3unur a p at~qedea!Q a s e o $ ~ q s p 'azqu~aq -nct !!l!urq sdun s a ~ m o iq awq!Jqruoa a n 3 $&J. ' ~ o ~ a u ! q e a~!l-[nur j TB -ug a p ln%raIqsqazaCpp ys a ~ " e J ~ ~ '!np~qp3!& e u p n e s ~ ~ . I d .ymaq.u! a.Ieqohzap o el augqa <apav!l!mj m z a q aqels !Jnsapa a w w -pqpod~!q-m 'unlo : uapdl !$j.~~lpeuap a$-eqI!qma aJxlau ~mm s yunpe 'a alauyqTe a m q -zp ~ ~ e ~ ~ ap uarandtur~.) ~ . I ~ . rwo a~ a ~ ~ pa? y q ~ d I r~ m -myd ~ o ~ e m !!JI!JO~U~ p q n d a x q nu aplou!or, !nllllras !!mq~e~adwaqt? z$e$ -&~JT rre.13bh3 .eu@njS u nmnl ap !njnuom Tnlndmu! g m q m a$ ! ! IIunl p9ndb;urrr !4 a!Jon.Tqaj urp a ~ ! & ~ n a Irnmqz alam!Jd ap
-JEW
> .

;?
,-

.\

.,

. .

(.~OL?UQ~ ~nuq.id)

&n

4 ~ ~

- e a n m s au!A tnpqpod p?i~ol$ul p n $ ! u ~ y dad ' y p e d ~ zap a p a q q e a p n a o l u~ a ..at!~: .-mqga -aq$uaw ~ s was a3a.x' pndmq - ., I uj qa$put ne-s ;lo! !ode 'dur;ry un n.x$uad qsz - a h na-s ' J O ~ ~ d n s a a p q o i .as ' a p n q ~ ~ n a~ o h ! -u apalnaqqg. e m p &~ .n
,,
s.

combatem a bolilor allinelm $i ale puietuluil. h a c e h ~ b h p , ltrehie ini registrate in carnetul stupinei datele priwind &area fiecrirei familii in pal-te, iar toate neajunsrurile e k r v a ! t e remediate fn t i m p d cel anai scurt. Ajutorul dat fumiliilor i e m t e wsatisfiiciitor Redresareu familiilor orfane. ~ ~ i m 5 v a r a devreme este greu de crescut o m a k 5 mu5, dar chiar dacg aun awepta' ace-, nu se va pnoduce imperecherea din lips5 de tfintori $nfamilie. Allbinele iernate mai trgiesc 1-1,5 luni qi lipsa 1m8tciise ref11wttasupra puietului, deci asupra albhelor de schimb. Intrcrducerea penmanenrt a unor faguri cu puiet de la alte famili nu are rost. Qrice t n h i e r e influenteaz5 negativ asuprs dezvoltgrii familiei f n p e r i d a de prim5var5, de aceea En familiile puternice (peste 7 dnrtervde), orfane sau cu un&i trinitorite, este n e m a r 8 intmtlucerea unei m W i din nwcleu i: in cuv5 sau sub c&p&el din plas8 de & m B , 5n centrul cuilbului. Dac8 faunilia ae slabs (sub 7 t intervale), dupB kmninarea z b o d u i de curBtire poate fi unit5 cu un nuoleu sau cu o familie magi slab5 dar cu mat&, stropinkl !inairate de aceasta m b e l e f m i l i i cu lsoluf$e de valerian8 sau de innil p n t r u a le da un miros apmpiait. DupB 3-4 zi!le se controleaz8 prezenta tm5tcii in famillie. Unificarea cu fmi4ii bolnawe este cartegork interzis5.

fn decursutl collrtrdului de prim8var5 apicuJtorul ?docuie$e bagurii familiilor Birpsirte de hran5, determinid r a e r v d e de hran5 pin5 la 2 kg. Trei-patru faguri se arjeazB pe m b e l e p54i d e puietdui. 0 alit5 variant& hriinirea albindor cu candi, ciite 1-1,5 kglfa~milie,iar in conditii de v r m e caM5 sirop de zah5r 1 : 1. Dar aicesta dlin umn2 a m o certl actiune stimulant8 asupra dlbinelor, evenrtualele r&iri ale vremii din prima jumgtate a luli mantie pot u p r duce da sltibirea familiei. Trebuie dat5 atentie $i ~boruluia l b i n e h , %mpi&irdirudu-.l pe c8t se poate pe timp rece. J

Pentru mentinerea in cuiburi a unei terruperaturi condtante nec w 5 familiilor, allbinale. consuun5 aproximativ jumMate dih hraaa consumat5 in tot anul, de aceea d r foahe importante m W d e gi rnijnt loacele de d u c e r e a pierderilor de caklur8 ifi centrul $i la periferia cuibu~lui,iwlarea individual5 a interlvadelor cu aju~torul unor scindurele sau a unei lpinze grmse. Fagwii lbruni sau 6 i h cdwre pied mai greu 'c5Mura, v a r a t i v cu cei deshti* la culoa~e,de a&a prianBvara'm5tci!le prefer5 a5 depun&'ou&le in celulele cfagurilot- inohi~i la culoare. Se imipurie de la sine c d u z i a : prim5vara devreme sfnt de preferat fagurii de toate nuant& intunecate, dinitre cei r h a y i in familie, fn f d i ~ l daibe (sub 7 internale) este necesarB str&nrtorarear cuie $burilor O 900(pul uqur8rii mentinerii temperaturii: borarbile crqteril n puietului, perrtru care in peretele ,lateral dinspre sud se pune un dagure

cu hran5, dup5 x m t a toti faturii cu pui&, apoi diafmgma qi restul fagurfior cu hran5. Striintorarea la 8-9 man a initervaldor pe tirnpd perioadei reci contribuie la compactarea ghemullui qi a cuibului. Albinde trebuie s5 popwleze oft rnai strfns fagurii 'lbati lor in cuib $i s5 incillzeastcii puietul in timrpul rece, iar ipe timrp ca~Ms5 transfere hrana din fagurii de diu,pg diadragmg. h ace& fel diafragtma ^imparte cuibul in dou5 p5qi : una cald5, unde se c r q t e puietul, $i una relativ rece, in care se d q u n rezervele de hran5. Se deschide u r d h b u l in dreptul fag u d o r cu puiect. C h d k e p e ctimpul cald qi f m i l i a se Snt5rqte, intervalele se l5rgesu: la 12 n n (ceea ce este mu to<mai eficient p e d r u fau miliile puternice) ilar diafragma se mut5 la lmanginea ouibului ( m d a Blinov). P e t e scfndurelde de podeor sau peste pPnza g m 5 care Je tine locuil se Pnrhind dteva Straturi d e hiintie (ziar) aslfel S d i t dup5 diafragmg s5 ating5 fumdul stupu~luiiar deasupra $i pe latterale se pun gi s d t d u p . h cazul familiiilor slabe impachetajul trebuie sii fie tmeinic. h martie es'te bine s5 se lase deschis doar un urdinifi mic, superior ; c d inferior se inchide, intrwit la r5cirea vremii dbinele p5r5sew padea de jos a stupilw, a e r d r%indu-se puternic fn zona fundului stupului. kFamiliu$ele", care ocup5 in martie 3-4 internale, se dezvdt5 rnai b h e gi crew mai muh puiet in cazul amrpbsgnii b r cfte dou5 intr-un stup, unde se pot SncFdzi reciproc : in orice caz, a t e necesas5 despwirea lor cu ajutoruil unei tdiafragme o a ~ b e . Pentru reducerea pierderiilor de c5lUur5 este i~mpbr~tantEi pmtejarea sftupilor contra dnrtului, de aceea, pentru c r q k r e a ~i demdtarea familiilor, stupinele s e ampiaseaz5 din toamn5 fn livezi sau fn pgduri.
LI

Asigurarea apei pentru .albine


f n ziua ziborului de cur5tire se oganizeaz8 $i s e amplaseaz5 Tntr-un loc insorit un ad5p5tor cu ap5 cald5 putin indulcitii astfel Snrft s5 li se impxime albindor obi~eiullpentru ace1 loc. fn locuri deschise, ad&p%iitorul se inconjoar5 cu un gard des gi scund, care4 ap5r5 de vinturiile rmi. Pe timp m e , insorit, in ad%2tor se toarn5 ap5 cdd5 (40C). Cu mulst5 poftii iau albinele apa putin stirat5 (5 g la 10 1).

Este bine sii ?titi :


c5 .cpentru dqunerea a 1000 ou5 in 24 h de ciitre matc5 fasmilia are nevoie in fiecare zi de 40-50 g ap5 ; cii pnijm5vara dememe in familia puternic5 matca poate depune in fiecare zi pfn5 la 1200 ou5, in cea sl,abb5 de 3 ori mai putin ; c5 in cazuJ depunerii de c5tre matcii a 1000 ou5 P fiecare zi, pe lun5 n familia p a t e crqk 3,6 kg lalbin5, la 1500-5,2 kg qi fn cazul d q u n e r i i a 2000 be ou5 - 7,2 kg albin5 ; c5 diametrwl stomcu~luiallbinei lucrgtoare, a1 m5tcii $i a1 rtrintorelui este egal, de cca 2 mm, iar lungimea de respeotiv 12, 13 qi 19 mm; c5 in Cuba qi in Mex~ictr5iesc al~binefar5 ac, care-qi c l a e s c fagurii in *plan orizonttd, cu celule pe o singur5 fat5 cu orificde in sus. Aceste insmte sint o treaipltii de itracere intre ~ b n d a r iyi albine ;

.c5 albina $wrZtowe . p a t e ridica ,ogreutate de douii ori mai mare de. ,c.it pmpria ei .greutate ,(sco$iid ltliint~rii sturp) ; . din c 5 ochiul,compus a1 altxinei lucrvoare i r e , o suprafig :d e 2,2:&rh2, ' & . n8kii 1,8 mm2, i;u. t@torelui,- 9,04 ?im2 ;, . ' . , i cn b&iliie de aripi- pat- atinge frOcver$a de 297 pe.sffuhds $ a hbiiiele , . : care plea&, iar Ja cele, care se. i n b r c - 250. Cmd bate wintul huternic, aceastg cifr5 cregte .la 274. Aripile dbinei .care i$eap5 fac 285 Ide lb5tgi,,ale celei care ventileaz5 - 216, ?a.matca hpere$ieatri 226, la cea rySrnperacheatri.- 253, iar la trintor - 207 bat8i p secund5 ; . . cB' pentru crgterea unki aibine & k t necesa& 0;145 g polen, f n t r g ae. . 3ulg poaite fi p a r a t de la 0,1#02la 0,175 g polen ; praotic, ,o,celdil . cuprinde acea cantitate de polen ~uficientgpentru cre$terea;unei . .: . albhe. , .
,

'

APRILIE
.
.
>

..

fn aprilie este m i j ~ ~ c u l prirngverii, soarsle se ridicB tot mai sus, zilele sint tot rnai. calde. In prima dacad5 a lui aprirlile ten-iperatura .t.rec,e de ni.vdu! a 10C qi incepe vegeba$ia .,aproape a tuturor planitelor. In a doua decadg illifloregte caisul, in cea de-a tseia prund, viyinul, cire~ul. Luncile se acoperB cu un covm verde delicat, iar. la ju.m5.@tea lunii 3 i n f l ~ e $ epQMia, mhnind p5mi7ntuP in Igaliben-prt&aliu. K timp.ul infloririi unor pomi cum tint caisul, piersicul, v$ixiul, cisgul, prunul,. ingheturile s7nt deosebit de periculoase. , :'
,.
8

Cum se prevede vremea pentru a doua zi


Vrs~biiles k t zgribulik de par& ar aqtepta e v a - curind va ploua. Dirnineata a fost tpmox%R5,iar spre p r b z s-a imeninat, pe cer au apsrut nori inldti, oumuhs - miine va fi o zi W r i t s . Soarele apune inrtr-o zon5 q i e in nuante care trec una in alta - se aqteaptg d n t puternic gi, p i b i i l , ploaie. Cucul cintS regulat - va fi timp cald ~i se oprgte inghetul. A inceput s5 cincule s w a in aI$ar $i in alti copaci - se face cald. Este psibbl inghetu~l : dac5 pe timp fru'mos gi rgcoros fmd se ridkg din c g diredt h sus ; dacs pe t h p frumos, seara qi noarptea, la urcarea unui deal sau loc lnaM simti cS intri intr-un strat de aer mai cdd,; dac5 plou5 tare, bake un vint tgios ~i rece, se ridicg. presiunea atmosfericri ; apoi ploaia se opregte, norii se irnpr+tie, temperatura scade.

Revizia d e fond (revizia principalti d e primiivarii)


Se executB la sfrirqitul lunii mantie - inceputul lunii aprilie, .a temperaturi de minimu)m 15"C, intr-o zi f6'rii v h t .

de ,$ide,&?;a'. 'M &,iziki pri,&@de '&' @,i2 m5vark se verifb5i aten*' hate'' qarhi\liile. a W i e , se d e t k n i n g canti. tatea, $i cditatea hranei, m5.kile i i puietuJ,'pm,m.-'$i :starea. sanitaf5 generals. a ciitljului, - se &e&az5 c6nkli,@i favorrubiI&' :pentiru deivoltarea ... . ,. . .. in c&tinuare' $i di.e$terea puiterii !f auniltlor! In sturpirrele otqtgti 'kbope~tiste. d i a principg.15 de primZvai6 r 0 c m i s i e (siabilit5 de mnduc& urrit5tii) care m t r o - . s e fa& .de l,eaz5 m p l e t , , repede ~i cmpeteht~cuibul, n t r d ' a nu-1 d c i $i a nu &e F prov&a f tmti'$a'g. . .
%

s ~ o p h.rev&ei l

w d

'

Determinarea cantittitii '$i calittitii rezervelor, de- hranti

P m t r u o :bun5 d w ~ l t a r e prh5var5, f fiecare familie de alfn n bine Webuie sii exi& minimum 8-10 kg uniere $i 2-3 rame cu p5stur5. fn cazul unei cantit+ in~uf~iciente h a n g se supiii~menteaz5rede zervele cu acelea p5strate in depozirt, sau se dau hrhiri stimulemte cu sitap d e zah5r in concenitratie 1 : 1. -

Determimrea puterii f amiliilor


Un indicator important d st5rii f d l i i l o r de albine este camtitatea de albine in cuib. Puterea familiiior de albine se deitenming dup5 num5rul de faguri xoperiti coimplet de albine. Interval1 se n u m g t e spa$ i d dintre dou5 rame, bine acoperit cu albine. M 5 cuibul d e format din 10 ra'me ^~nseamni?i faunitlia wup5 9 intenvale, intrucit de obicei c5 fagurii laterdi nu sint. amperiti de albine. Determinarea corect5 a puterii Lamiliei pemnite s5 se ia m5suriile nacesare dezvo~t5riinormale a acesteia. Cuibul se lhrgevte cu faguri buni, ~bruni-deschiqi,cu omic5 suprafat5 de miere. Dup5 o iernare grea, iar albinele nu ocuips toti fagurii cuibului ~i acesta trebuie st~imtorat, fagurii liberi de sulbine se trec dup5 dia1fragm5,k c 5 a c g t i LfGLguri contin miere, ei se desc&p5cesc, dind posibilitate alrbinelor 65 o treacg in cuib, stimufindu-se & l e o u a t d mZkii, Pentru asigurarea unei dezvoltiiri nmaile a (fa~mil~iilor albine,~ de prim5vara se creazEi fn cuirburi conditii propice de lcgMur5 cu ajutorul pernutelor. Spre deosabire d e ti,m,pul iernii, priungvara se remmand5 $i hlosirea hlintiei l m p 5 t u m In &va '&rkituri deasupra cuibului, peste podigor, sau a plnzei groase. Doar d q i l weea se pun p m u t e l e .
'

Determiwrea sttirii miitcii @ a cantittitii de puiet


8 . .

Prezenta $i c d i h t e a m5tcii En familie nu se apreciaz5 vizual, ci duph caliktea puietului ciipkit gi aec&pkit,precum $i dup5 qezarea acestora pe Iaguri. G& mai impor'tsun~hdhi ai-oatlitiitii I&itcii : 1. Puiet de mlita.te, coun,p& $i d i q u s In f o m g eliipsoidtalh care indicg ponta reguht5 a m&tcii o p e r i o d 5 Endelungat5 de t i n y ; 2. Puiet de px-oastg calitate, Slmpr%tiat, care dovede$te c5 penta rniitcii a neregulat5 sau c5 este prezentii o h a 1 5 a puietului ; 3. Pe fdguri nu exiatg puiet sau ouh dapuse $i Mqi famil& sste liniqtit5 gi dup5 un colnhl atenrt se p a t e g b i matca. Pentru stabilirta

calitgtii ei trebuie dat5 familiei o .ram5 cu puiet necEilpki3t (fagwe de control), de la o faanilie s5nWua65, ,$i hrang stkulenrt5. 1 k 5 $i dwp5 aceasta matca nu va depune ou5, ea Qrebutieschi1nbart5 ; 4. f n cazul c5 matux este ddectg (f5r5 pkior, f5r5 arip5, bi?itrfnH) sau are ponta n e r e g h t 5 , ea .tmbuie inllocuit5. F d l i i l e orfane dar p u ~ - , ~ . i S n e s ymat& din wzenvi3,~cele o : slabe - o mak5 ilnqpreun5 cu faguri, albhe $i puiet. f n cam1 i caw lipsek mB%cile de rezem5, n famWi'sla.be a e unesc cu altele normale. Doi dintre indicii principali ai st5rii f&1or -de allbine d n t puietul $i suiprafata amperit5 de a m t a . Cu 6 t cantitatea de ~puieteste m i mare in mamentul reviziei de p h 5 v a ~ 5 cu atit m i bine a ier, nat f a i l i a . Se detemin5, de asemenea, nuanArul de faguri cu puiet qi raporiul k t r e sutpraifap acurpat5 cu puiet fat5 ,de Sntrwga suprafat5 a f a g u r k r din cuib. Dac5 puietul mte pe patru faguri, i a ~suprafata m p t 5 de el este @a15 cu a unui fagure s b , ixuamn5 c5 fmilia este de putere medie. fn perioada tuwpurie de prirn5var5 fwniliile crasc, cantitatea medie de albine care se n m fiind mic5 sau qmpe de zero $i este aproape egal5 cu piederea-natural5 de alblne, &brat5 b5tdnetii sau ipierderilor la zbor ~pe t h p nqrielnic. De aceea ae necesar5 o inc5lzire t atent5 iji stliinntorarea f m i l i k r a r e nu a c v r 5 toti fagurii cuibului.

Starea sanitarli a familiilor de albine


A w t a se judet5 S fUn4ie de gradul de cur5ctenie i cuib qi de n n starea puietului. Peretii interiori $i exteriori mud5riV cu pete de d i a r e precum $i fagurii p5tati M i c 5 rprezeenl$a nosemozei, praliziei sau a altor boli contagioase, infectioase. Puietul necwgcit, s5n5tcns are culoare sidef ie.

Dup5 terminarea tuturor lucr5~ilor descrlse mi sus, cuibul se mmpleteaz5 dup5 cum umeaz5 : c5tre peretele lateral Wc5lzit de mare se pun 1-2 faguri cu miere $i pktur5, alMuri cu awstia fagurii cu puiet h aweaqi ordine in loare se aflau & momentul dectu5rLi reviziei, arpoi din nou 1-2 faguri d e miere $i pktur8, dup5 care s pune diae fraguna, in spatele c5reia se pun pernutele pentru bc5kire. LL+ mmpletarea cujibului nu se folosesc fatgurii auceg5iti ~i rcu defwte, irnproprii cre$terii puietului. 1 In timpul reviziei principa!le de prim2ivar5 treibuie cur5@te bine toate ramele ~i stuipul. Se r&uie$te Cu Wta &ra ~de l a p r i l e wpe,p rioare ale ramelor, prorpolid gi petele de d&ee : stupii r h q i goi se dezhfecteaz5. ApiculCorul trebuie s5 inregistreze taak datele 'in actele pe baza c5rora se intocmqte apoi prolcesulwerbal ail reviziei de prim5var5.

atacg, intA $i i alti sturpi $i le iau rnierea. FurtQagul se r w u n w t e n w r " dbinele boa* caut5 de olbicei & i pZitrund5 in stupii str&ini p r h crapgturi $i gguri, se ingr5mkian: in acele hcuri $i oautri. s5 se s t r e w r e prin urdiwuri. Aminarea mkurilor necesare poate sri. aib5 rezultate proaste. Apicultorji spun c i este mai ufjm de pr&.tiimpinat furtQagulI Z d d t de counbiitut, iar pentru aceasta trebuie respectate urimiitoal-ele reguli : a) SB nu se ting.^m stupin5 faanilii orfane ; dacH botuvi exist2 asemenea familii, li se reduce cuibul astfel im5t albinele sP fie foarte ingrbiidite, $i se reduce urdin$url la 1 c m ; b) f n perioada f5.1-5 cules se I-ecluce urdin$ul la toate familiile ; c) In perioada fgrg culers se verificg famiriile doar seara, rind albinele T o a p e c5 nu uboarri., iar ziua doar in adApxturi speciale, din tifon ; d) fn timpul l u c r ~ l u iin stupinti se $erg atent eventualele urme de miere, se presarg cu ipgdnt sau se cur5tg cu o clnpg ud5 ; e) Tot ce are minos de miere (fargurii de rezerv5, fagurii GiaG, mi-) se tine fn spafi hahirse, la care albinele nu pot ajunge. La apari* furtqagdui trebuie unse cu petrol, motoring sau formalin8 windurica d e zbor $i cperekle frontal a1 sturpului. Hoatele trebuie s t r q i t e cu apZi cu ajutorul unui vermorel m u cu o mri.tur5. Cu aceste ~ m k u r i temprare se poate retine riisphdirea furtipgului pbii la apmitia t m u l u i rece, filoios sau a culesului in 'natur5. DacB im5mrile luate nu ajutg, atunci stuipii a t w i , trebuie d w i i pivnitri.. n
I

Zngrijirea albimelm dupd revizia cle pi1~16varii


Dwpg ce 5n tiun~~ul reviziei de priangvarg au fost hdreptate toate n e a j m u r i l e suferite de fauniliile de albine in unma iernkii, $i 3n cuiburi au f a t asigurate conditiile o p t h e ,pentru dezvoltarea lor, f m i liile de albine nu m a u nevoie de ingrijiri tiunrp de doG-trei fApt8i mhi. f n continuare, ingnjirea i tiorupul prim5verii va o n t h comn osa pletarea rezervelor de hrang $i in folosirea culesului.

Completarea rezervelor de hrand ~i fobdrea culesului


'Pentru ca sB se facii h r b i r e a in tinup' util, trebuie urngrit5 inflorirea platelor melifere din primZvar5, 2!brul dbinelor $i indiatiile Bntarului de control : uneori greutatea stabilitri. a stwpului aratZ insuficienw nwtarului $i polenului adus', care nu amper5 consumul zilnic de hran5 ; alteori crgterea greutgtii skvpului de control indick acumularea rezervelor de hang. h a n k l e cazuri nu trebuie datg h a n k Culesul de p-varri. p t e fi atit de puternic uneori, W t albinele u q l u toate celulele libere cu nectar, limifid ( b l h d ) prin aceastaouatul mgtcii. In conrditiile Mdklovei acest fa@ se p a t e petrm la Mlorjrea cirqului, v&inului, plunului. S h t ani cu cules bun $i de la a % Pentru a se pr&tEmpina blocarea ouatului $i pentru a se valorin. fica cu6asul de s a l c h , la m!arginea cuibului se pun faguri goi. Dac2

familia putemkg este adiipstitl in stupi cu 12 raane, a t e bine oa ternp r a r s5 i se pun5 un magazin. fn sltupii o r b n t a l i se a d a u g w p e ~ k l e parti faguri de culoare brun-dewMs. In periwda f5r5 c u l s albinele folosex hrana gata pregStit5 $i rezerva din stup se reduce, de aceea pentru dezvoltarea noranal5 a familiei este necesari ampletarea peridic5 a rezervelsr de hran5 in paralel cu lucrhrile de 15qgire a cuibului.

Hrdnirevz albinelocr dupd revizia de p ~ % M ~ v r d

f n l$sa cule~uluiai a ramelor cu rezerve de miere, W i l e s e hr5nesc cu simp de mh5r in felul um5tor : 1 1 ap5 cde ploaie) se fierbe, a;poi se adaug5 1kg zah5~,se i vamxl de pe foe $i se aunestec5 a bine ,pin5 se dizolv5 z a h h l m p l e t . Din sirepul M e 1 owinut se d5 fiec5rei familii, in hrbitor, cite 1-1,5 1. Pentru a nu se prbvoca furtiSag, a m s t 5 lucrare se faice seara, d n d nu m i a t e zbor de cules. fn simpul de zah5r se pot ad5uga tablete de c M t , care stimuleazg glandele faringiene, produc5toare de 15ptbor pentru hr5nire.a larvelor. C l ~ r u r ade colbalt se d5 in rapmt de 1 : 1,5, iar sulfatul 1 : 1. h west q , pentru sthularea crqterii puietului, de a m e $i suwes vitmina Biz :r 1 ti015 (100 mg) la 5 1 nea, se , p t e hlosi ~cu sirsop de zah5r. Apicultorii d e dinmlo de R u t folosesc un asemenea stirnulent ^m sircnp f&ut intr-o fiertur5 (decatt) de ierburi medicinale : pelin, mug@el, anent5 (100 mlA). Cu asemenea hranii stianulen8t5,puterea farniliei ajunge la culesul princypl de la slalcim fn stupii orizontali la 18-20 intervale, in cei de 12 r m e - pe dou5 corpuri, iar in stupii multietajati - s5 wupe 3-4 conpuri. Aceasti5 apunc5 labrioas5 nu dB nici un rezultat S cazul in care familiile primesc zilnic d t e 400 g sir* : aceasta poate n f i util d m r pentru stuipinele mici, de antatori. In oriee caz, albinele h.ebuie stiunulate pin5 la inflorirea p5p5diei $i a ciqului. La aparitia 'in natur5 a celui mai n e i m n a t cules, imadiat se o p q t e orice fel d e h r h i r e artiFRial5.

i r ,

Llirgireu cuiburilor

Necesitatea lirgir-i cuiiburilor a w e TII fmilii dupa cirm 12 zile de la exwutarea reviziei de fond, b care map se (pregitesc idin timrp, C n l5dite de transport, faguri brun-deschjSi. Pentru a stabili corect termenii 15rgirii cuiburilor, este de ajuns s se dqdaseze ultima ram5 H pentru a se convinge dac5 fata interbar5 a fagurelui este acoperit5 de alibine. Pentm l5rgire se i n t r d u ~ cdoi faguri cl&diti, h t r e ultiuna ram5 cu puiet qi ranna de aowperire. h familiile puternice se ,pot introduce odatB 3-4 rame. Durp5 stabflimrea ,tmpului d d , fagurii se pot cuibul), fgr5 riscul introduce direct in mijlwul cuibului tse ,,-@e" de a r5ci puietul. AJbinele iau m i r e m e fn Iucru fagurii stropiti cu sirap, sau ohiar cu alp5 curat5. f n caaul culsului de prh5var5 de la pgpWe, cirq, prun, dnd se face 15ngiTea cuibului se pun qi rame cu faguri artiifi'cialri la cli5tlit.

f n timpul primsverii, deslahiderea urdhiqurilor este constant8 ; in lips5 de cules se str2mtomaz5 pln5 b 2-5 am, in funcpe de puterea faaniliei, iar din m m e n t d inceperii culau~luise liirirgesc, dup5 care, la terminarea culesului, iar%i se sh.6atoreaz5. Pe m b u r a dezv6lt8rii f m i l i e i urdini$urile se l5ngac tot rnai mult ; pe timp -cald alibinele ventileazg inteMs cuhurile, iar urdini$urile se dasohid pe toat5 15rgianea.

Este bine s i $titi : i


c8 polenul este trawportat de vtnt $i de inxxte, dar prin-ele polen i z a b r e slint considerate albinele, ?XI sarcina lor cWind 85OI0 diq fbrile polenizate, in tim;p ce alte h w c t e 3p01enizeaz8 13j/0, iar vintul 2% ; c5 al'binele d u c I stup cea m i mare cantitate de ,polen atunci cind n ?incuib se g-te mult guiet neci5phit ; c5 ignorarea ( p r h nqtiint5 s u n e p k r e ) ' de catre apicultor a bazelor apiculturii p a t e prilcinui altbinelor multe neajunsuri. Simple discu$ii in cercuri apicole s b t insuficiente pentru cuimqterea regulilor de intretinere a albinelor, deci a t e abligatorie studierea literaturii de specia;litate ; cs albinele u b a r 5 circa 10 km de l stup $i gCksc f k i i grevalg drua mu1 inapoi (ceea ce constituie un r k c pentru ele, iar din punct tde vedere a prodmtivit5tii a t e nerentabil) ; 1 c5 ?n %or albina face 440 m&&i de aripi p e secund5, dup5 nectar zboar5 cu 65 h h ,iar cintd se btolaroe cu g u p pplin5, conQnbd circa 40 mg -, cu ciroa 18-30 kmh, f functie de puterea n vintului ; c5 anisarnblul cantit5tii de puiet c*5cit, calculat La in'tervale de 12 zile, arat5 c a n t i t a h albinelor c r e u t e in fatmilie ? orbe interval n . a1 sezonului. Itntrudt durata m d i e de viat5 a a'lbinelor i sezon nu1 activ a t e de 33 zile, s u m d&i a trei intervale a cite 12 zile, 4 creaz5 ,o idee despre num8rul albinelor (care vor bi) la 12 zile durp5 cea de-a t r e h detenninare ; c5 primgvara, m5tcile din crevterea iulie-augmt a anului precdent Lbwp ouatul mai Bmiu $i aceask d a b ~ ouatului prelzlngit mult g S tamma precedentii $i apoi pre1qiri.i ~ 0 6 u l u de iarn5 ; n i c pentru translportul albinelor l polenizare se a l e e tirmpul serii, cind G a irr natur5 nu m i este cules l t r albindle rnai h o a r 5 fiJnc5. Imeca diat dup5 transrport se . ahr8nire cu sir* de &5r 1 : 1, care fo active& aboml $i stirnuleaz5 polenizarea pomilor fructiferi ; c8 cantitatea de pmteine in p l e n variaz5 in limitele 10-54/0 ; ca exemiplu, cele mai folaitmre privind acest indicator sSnt alunul gi salcia, continutul de protein5 digestibilz f i h d 46,6 ~i respectiv 47,13/o ; c5, din pund de vedere economic, in livezile rnari intensive este mi 1convenalbil8 folosirea stupilor cu 1#2 ratme, in care albinele se dazvolt5 mai repede $i care de altfel s h t $i mi camzi la trans1 %

w*-

Mai a t e ultiirna lung a riunsverii. Tmiperatura medie lunar2 variaa2 fntre 15-18C. Crgte nuunsrul de zile insorite care formeaz2 p a t e jum5t1ate din totalul zilelor din lung. Dup5 ploile calde a p r e curcwbeul, d m uneori se intorc zilele rmi. E prima d e a d 8 ma;i pot n apare ingheturi nuapka. h mai se ternin5 inrflorirea tuturor pomilor fructiferi. Cultmile de toaann5 i ~ forrneaz5 spicele, r5sar sem5n5.t~i rile de prim2var5.
Cum se prevede vremea pentru a doua zi

Privigbetoarea cint5 - poate bea roua de pe frunze de m a teadin. C5rsbugii sint in alerts, s m a incep z5 zboare - a doua zi va fi rece, va plow. R;in~dunelele h r 2 jos - vine ploaie, sus In inaltull cerului - va u fi ti!mip insorit. In ti~t~lpul unei ,$~iprelunlgite, d e d a t s au i n c e p t s5 &te ~ $ 5 rile - va fi tinntp blsorit. Cind cerul este acolperit, norii p l u t s , dm florile de pQ2die stau dachise - nu va ploua. Pe cer este soare, dar pQ2dia Qi innhide florile - va ploua. Pe timip uscat, pQ5dia t r m t 5 'i$i r & p k d g t e ugos purful4ii ; inai<ntede ploaie nu i-i rupe nici vlintul puternic. Florile g a l k n e de saldm se d&ae $i emit mult nectar baintea ploii. Pe t h p w a t nu se dbservri insecte pe dkkn, $i nici pe coac5z. Albinele &oar5 intens in& din tionrpul diminetii ziua va f i insorit&. De dimineats albinele nu iets din stup 9 s h t agitate - En curiind va ploua. Cerul mte arcoperit de mri, tun$ dar a5binele nu se aslcund $i muncesc energic - nu va ploua. Pe bmp intsorit, albinele se intom f n inas5 la stup - va fi furtun5.

PregGtirea albinelor pentru culesul piru:ipal


Qtigul stulpinei derpinde mult de grija cu care sht preg5tite familiile, care trebuie s5 at-& lmaxionum de &moltme fnainte de inceperea c~lesuluiprincipal $i a perioadei de polenkm-e. B u m organirzare a lucr&ilor din timpul toammei asigurti sucwsul i e r n w i f d i l o r pu ternice, deuvoltarea intensiv2 in prim5varii ~i folosirea edicientii a culesului. Acesteia din u r n 5 apicultorul trebuie s5-i awrde o atentie deosebit2 din momentul p r h ~ l u i zlbor de cur2$ire, asirgurkd albinebr hrang de calitate pentru orgterea puietului $i acumulare. Cditatea m5tcii are mare important8 pentru dezvolkrea f d l i e i . Este n e t e a r sZi se a ~ i g u r e n ~ 5 i condi$iile pentru manifestarea in~tinctebrstimulate de culesul de miere, $i invers, s5 fie contracarate cele negative qi chiar (potrimice. Pentru corecta ,preggtire a f n i l i i l o r rpenku culesul de uniere ~i m i complete a reurnelor de n d r , trebuie qtiut bine a fdosiTii

tiaropul, durata gi puterea c u l m l u i atit la vetrele de baz5 dt $i fn zonele in care pot fi derplasate stupinele. f n Moldova c u l ~ u l principal ,provine de l Mlorirea furtunoas5 a gi de scurtg duratg a s a M u l u i alb. LIT acetste conditii, o importan45 b e b i t &s a u preg5tkea unor familii puternice ~penhviemaw $i asigurarea stupinelor cu miitci de rezervii pentru dezvoltarea &timpurie prirniivara in vederea cul&ui principal. I amrhmea, e s t e p x e s a r % sii f i e luat in seam5 $i specificul biologic a1 rasei. S e $tie c5 albinele carpatine se rnobilizeazii repelcle k culeis, ele sint m i putin mitoare, unmplu mai inei w n e k iderioare ale cuibului $i doar arpoi trec P caturi n sau in .corrptlll superior, de aceea nu este necetsar sii se foloseascg metode de carnibatere a ~wirii.Se tine cont de aceastii parti'cularitate P h t r e n kinema familiibpr $i prag5tirea lor pentru culesul principal. Pentru hcqfitorii in ale apiculturii d&m mai jos descrierea lbcr5rilor de pregiitire in vederea culaului in fmctie de tipwile de shpi.

Stupul cu 12 rame $i dlouci magazine (caturi) n Acest tip de stup a fmt adus in Moldova F ultimii ani, din Rusia. volu~mul l ~ aste nehdustul2tor pentru fonrnarea de familii i puternice, care necssitii rezerve de hrang maxime. Tolqi, prin respectarea ~ ~ d t i i l necesare de intretinere $i d w o l t a r e a fmiliilor se or got abpne rezultate bune. h acest tip de stup famI1iile se dmoltii mai r@e primiivana decit in stupii orizonbli, fapt care se explicii prin volumul mic $i compact, care asigurii menvnerea tenvperaturii optime penh-u puiet. Fmiliile lmtretinute in wmmea stupi ating 10-12 intervale in moanentul in!floririi livezilor, avantaj impoafit in xtivitatea de plenizare. Revizia principal5 de prh5var5 se incepe l aparitia tirmrpului a ~cald,dupii cam a t e de donit s5 nu se mai deranjae albinele gi s5 nu se mai ,deskhid5 cuiburile. In cudburi, in perioaida de (dezvoltare d'in pri,mBvarii trebuie s5 fie treiipatru raune cu miere $i nu mai pu* de dou5 cu phtur5. Cind familia wwp5 11 intervale in cwrpul de baz5 (in c u b ) $i va avea 7-8 rame cu puief ( a c e d se intih'plii in timrpul Snlfloririi m h l u i ) se pun mmgazine pentru a da de lulcru albinelor $i a se preizntirmlpina roirea. DlLagazimle trebuie preg5tik din t m q ! Se ccmpleteaz& cu r&me cu faguri. artiificiali, intercalate. Ma~gaainulndiind dabinat cregterii pixietului, se pun cu doi fagurf m i Pu$in d M t ,penmite volurnul : ^ acest b caz allbinele vor c r g t e faguri rnai ingrqa$, care vor sluji la 'Pnnnagazinarea-mierii in thnpul culesului prinicipl ~de salaam. fi 1ipt.w f q u la rilar clgditi, se pot pune magazine. umpluk cu rame , d m r cu faguri artificiali. Inainte de aceasta familiile se verSic5 atent, pentru a nu avea bZci de roire, q o i din cuib se kdepiir'teazii 2-3 faguri cu miere (fiir5 albine) $I i l m l lor se i n t r d u c tot atitea rame cu faguri-*artin ficiali, punSndu-le i eentrull cuibului i ailternant5 cu faguri cu puiet. n n Paste cuibul s u e 1 fonmat se,pune un magmin. , , _.) &cii la control se. giis& In-duj6 botci de roire saar p o t i w e r c u lame, e t e tirziu sii!&,fimai:pun5 mgazin, albinele nu -.urn :W -el.
I

Din a w t e familii se fac roi. Mqjazinele cu fagurii ingropti gentru ~niere pun inaintea culesului principal. se P e aceste tipuri de stulpi se pot pune d t e dou5 magazine qi in 1ocu.l r m e l o r de magazin se pun faguri P Fame stas. In dou5 magan zine -unite se p a t e tine cu succes $i o onatc5 de rezervi5, deq5rtmd-o de fauni'lia de baz5 printr-un podior. Inaintea culeului principal de la saldm, roiul (nnatca de rezerv5) se u n g t e cu familia de baz5 f o d n d o familie puternic5. Folaind aceast5 m e w 5 se p a t e duibla prduc* de miere. Lucrind cu acest sktem de sturpi trebuic urngrit5 l5rgirea la tirnp a cu9burilor pentru a preveni intrarea in frigurile roirii.

Stupii orizontali (cu 16 rum.e gi magazii

9 cel

cu 20 rame)

f n Moldova, a e s t e tipuri de stupi s h t foarte r5spindite. Volxmul lor este cu rnullt mai mare dedt a1 celui cu 12 rame, ceea ce dB p i bilitatea s5 se crease5 faanilbi puternice pentru culesul principal. Primsvara, in stupii orizontali, in prezenM unui cules relativ mi<, este c o m d de l5rgit cuiburile prin intrducerea ramelor cu faguri artificiali $i cu faguri driditi, s5 se creeze oriicSnd ,qatiu pentru ouat, cl5direa de noi faguri, culesul de nectar, $i practic forrnarea pin5 la cu'lesul de salcFun a unor familii puternice. f n q i n d de prim5vara thmpuriu, i a c e ~ t istupi fauniliile se izon lea25 termic atent $i se asigur5 cu hrani. Odatii cu venirea timpului wid $i a c u l e s ~ l ~ i Sntretinere se 15rgewc cui'burile la inceput cu fade guri artifi'ciali. Economisind munc5 vi c r a & d productivitatea mai ales in cam1 4 care apicultorul se ocuip5 de mai multi stupi. cuiburile nu n se lgrgesc progresiv (cu aite 1-2 r m e ) , ci dintr-o dat5, fapt pentru de care se deelaseaz5 fagurii spre rnarginea stupului, cit mai d-1-te urrdin8, iar l ~ u eliberat se umlple cu 5-6 faguri c l a p ~i cu faguri l artificiali (metoda G . F. Buharev). Trebuie b t q i s5 se tin5 seama c5 aceasts metoid5 se p a t e folosi doar dac5 faanildile sint de puteri aprapiak, Pntru~citprintr-o singur5 l5rgire a cuibului se rn5re~tevolumu1 acestuia, se deregleaz5 regianul de temperatur5 ~i familiile slabe in loc s8 creasc5, vor fi retinute in dezvoltare $i vor sl5bi qi rnai mult. In Moldova aceasta metoid5 este folosit.5 in tionrpul infloririi livezilor gi 6 ~pecial merilor. n a Pe stupii cu 16 m e , dacg farniliile le ocup5 pe toate inainhtecperii culesului de s a l c h , se adaug5 un magazin : se s p o q t e astfel p r d u ~ t i ade rniere extras5 c5ci f magazin altainele depun o n miere curati, $i f5r5 puiet. h stupii cu 20 rame, pentru obtinerea unor familii puternice se formeazti prin deliunitare cu un perete ddAqpgrtitor cdiafragrn5 aarb5) un roi sau o mate5 de rezerv5, crexut5 i anul precedent. haintea n hcerperii culesului de saldm se indep5rtmz5 peretele desp5rtitor (o diafragm5 oanb5) ~i se u n q t e roiul cu familia de b a d . MBtci ajut5toare a r trebui s5 existe h toti stupii orizonjtali cu 20 de rame. Srpa$iul de multe ori l i b r din sturpii onizontali se poate folosi d e l i m i t i i un nucleu p t r u b t r e i n e r e a temporar5 a m5tcilor sau pentru formarea de roi, valorificati ulterior la pachet.

Stupii cu douii corpuri

S e incu o verifiare sumar5 a familiilor, a izulsrii termice $i a asigur5rii cu hran5. Cbntrolul principal de prim5var5 se face in mumentul stabilizzrii tirmrpului calid, dup5 care albinele nu mai trebuie deranjate f5r5 mist. f n cuiburi, in perioatda de dezvoltare a familiilor din prim5var5, trebuie s5 s g h a s c 5 minimum 3-4 faguri cu miere e 5i1 mai pu@ de doi cu p W r 5 . nu ' Pentru crqterea surplimentarg de albine pentru culesul principal s ?0106esc roi iernati, fntrel$nuti in corpul a doilea desp54iti prine 1 tr-un @&or. Roii se unesc cu fmiliile de baz5 la inlceputul infloririi salcimului, indep5rthdu-se tqxdi~ruldesp5rtitor $i IWndu-se fn famie Le mc ma mai buns. Se obtine o familie puternic5, care va exploata i ta culesul i i n d eficient. La stupii cu damilii deosebit ~deputernice se n pune cel d e 4 treilea conp pentru m5rirea suprafe$ei de depozitare a mierii. Lucrind fgr5 anatc5 ajutgtoare, cel de-a1 ~daileaw r p se aqeaz5 S mmentul in care familia (poate) acup5 11-12 faguri dintre care n 7-9 faguri cu puiet. Pentru o m i rapid5 mu~parea acestui conp, in c o ~ p u l u p r i o r se tras 3-4 faguri cu miere ~i p%turg $i 2-3 faguri s cu puiet, de preferint5 c5pgcit. Ultimii se a ~ e a z 5 n centrul mrpului i doi, iar intre ei 1-2 rame cu faffuri clgditi vil~sauartificiali. In conpul de jos, rmaie scoase se h l o c u i w cu faguri din rezervii ~i 1-2 rame cu faguri artificial( mripul c o m p l e ~ ~ u - sin Pntregkne, [pentru a nu e se mai interveni in stup ,@n5 la terminarea culaului.

Stupii multietaja$i
I .

Preg5tirea aI!bhelor in vederea culesului se rezums la urmstmrele : controlul s m r a1 familiilor, invensarea wrpuTilor odat5 cu cur5tirea f d u r i l l o r , l5rgirea cuiburilor P tknpul Snifloririi livezilor, n a.yxama celui de-a1 treilea oonp 'iminte de cu~lesulprincipal de la salc h ~ i in slf;qit, al celui de-a1 patrulea. Toate lucrilrile indicate se vor , face far5 d d a t e r e a complet5 a cuiburilor, mani~pulintdu-sedoar corpurile, nu rarne. Dup5 contrdul s k r se face inversama cor$purilor: eel de sus se pune ,p fundul cur5@t, iar p a t e el se aqeaz5 cel de jos. In continuare familia nu 19e mai deranjeaz5 dou5-trei ~ 5 p t h b . i . -De 15ngkea la t i q a cuiburibr derpinde : demoltarea familiilor in vederea culesulqi rprincipal, c'lairea fagurilor noi, preintihpinarea mirii. Mmentuil e x ~ u t 5 1ucrHrii se stmbilqte dupg oontrolarea dtorva ~i familii. Pentru liirgire se ia un (a1 treilea) conp cu faguri artificiali p q i lntre fagurii clgditi $i se introduce intre cele dou5 conpuri ale familiei. Aceat5 lucrare este foarte eiLicient2 pentru prehthpinarea roirii si pentru cliidirea fagurilor noi. i n stupii multietajali a t e c o m d s5 se Iorormeze roi : in corpurile supwioare, desp8rtitc de familia de baz5 prin p d i q r . Se pot inlstala, de asemenea T ,,buzunareU, 2-3 m5ki de rezelv5. fnaintea Snceperii n

c u l ~ u l u iprincipal se inl2tur5 podiparele deq6fiitmre $i se u n w roii cu fanilia de baz2, fomindu-se familii puternice, care valorificii efi~cient cdesul de saloim.

Pav ilioanele

h ultimii ani capat5 o r&pbdire tot mai mare SntreQnerea albinelor in pavilioane mabile. Principiile prq5tirii familiilor penrtru culesul principal i acestea se diferentiaz5 h funcve de tipul de stup n cu care s h t dotate. Metodolagia de lucru cu fiecare tip de stug a fost d e s c r s mi sus. Stupii se aqeaz5 in pvilioane prim2vara d m a n e , cu familii de putme arpropiatg, cu rezerve sudiciente, respect6ndu-se unelle w u l i obligatorii. Peretii d h fat5 ai stu~pilor s vorpcsew: primavara i culori e n pe care albinele le disting bine (al~bastru, aLb, galben, portocdliu) pentru ea albinele s& nu se r5tSceasc5. Se mnteaz5 o ,,verand5ii' i fa@ n urdinipmlor ~i se qeaz5 la nivele diferite. h perioada de prim5var5 pavilionul se qeaz5 cu fetele laterale c5tre apus ~i r5s5rit, iar cu u~ de awes spre sud. Dupfi efeduarea reviziei, itimp de 2-3 s5pthnbi nu se mai umbl2 la albine, cu exceptia cazurilor B care trebuie completate lrezervele n de hranil (cu r m e cu miere $i p2stur5 sau cu sirop de zah5r). Pentxu a-strarea siropdui de z a h k este mulit rnai bine s5 se folmeasc5 hrbitoare superioare. Prim5vara dewerne pavidionuil se inc5lzgte rtimpul zilei cu ajutond uaei Jampi de petrol sau cu un calorifer electric, mentinfnd ternperatura in jut- de 20%. 0 Qmperatur2 mai mare jeneazg albinele Noalptea nu este necesara Inc5kirea pa~ilion~ullui. In t i q u l lucrului, E pavilion nu se folosqte mult fum. n In m p u l prevenirii furtipgului ~i a respecarii rn5suriilor de precautie, trebuie deschise lurninatoarele supet+oare in timpul verificgrii cuibuaiclor, pentru ca a'lbinele ieqite din stup s5 poat5 iegi imediat in exterior.

De anultii vreme deja din cauza lbazei melifere limitate. in Moldova ranidamentul fiecgrri familii de aBine esteZlh.lmedie de 8-10 kg miere anarf5, de awea h l p r t a n t a stabilirii de noi s u m de crestere a rentabilitstii apiculturii in republic5 a t e clarg. Este necesar5 pmducerea de mi la rpachet, aioesta fiind principalul mijlm de reface& a stupinelor bolnave de varrooz5, p m u m $i de fonnare a unor stupine pentru ple'nizare in leachdl uniunilor de pomicultur5 interraionale. Toate mkurile de organizare ~ieele tehin~logi~ce t e p e n t ~ u ha p r q a i r e a familiilor de adbine ~pentruproducerea de ~ o la pachet, wi vesc 'in a w l a ~ itimp la polenizarea m i eficient5 a culturilor tirnrpwii $i la crqterea general5 a lpmductiviit5tii sectorulu4.

Dezvol'tarea familiilor de albine primthrara se 1bazeae5pe prezen$a hranei & natur5 gi tn stupi, imtrarea proasp6tZ a d r e i a stiun~leazft ponta mstcii qi hrhirea puietului, de altfel ca qi alte procese din f a d i e . In corudipile rapuiblicii, activitatea albinelor 5ncepe devreme vi chialr la Encqutul lunii aprillie, 6datFi cu Encazirea, trebuie date h5nix-i stim~lente simp de ZiLh5r 1 : 1 B doze de 1300--1500 g, o data la 3 cu n 4 zrile, pe sears, pentru a se evita ifuntiipgul. De~asemenea,se ifoloseyte cu muEt succes desdilp5cirea fagurilor cu miere gi stropirea lor cu lap5 cald5. 0 bun5 cre.$ere a puterii farniliilorl. depinde i mare mEisur5 de n prezenb gi rcalitatea hranei prateice, de aceea apiicultorii trebwie s5 acorde atentie rezervelor de pFistur5 primBvara devreme. Martie - f a ceputul iui aprgie se consider5 perioadele critice. Prezenw pktu2ii $i crqterea puietdui sEnt ,interdependen'te : de l a jumilhtea lui aprilie cantirtaltea 'de pden adus5 in stup c r g t e de 34 ori, media pontei m5kii se dubleaz5. La sfwitul dui aprilie - incepu'tdl lui mai, E thpud hfloririi divezilor, cantita'tea de polen adus5 n de albine se mai dubleaz5 o datH qi conldipile de icreqbre la l a m l o r tdevin foante ibume. Folosirea allbinelor pentru polenizarea livezi~lorse reflects pozitiv E creqterea pe mai depante a familliil6r. n In momellltul formgrii roilor la pachet, famiiiile itrebuie sii ailb5 minimum 3,5-4 kg allbine $i desp&r$irea a 1,5 kg din ele nu w resirmrte in nici un fel. Cei care se ocup5 cu aceasta rtrebuie s 5 laB5 m5tci m e recheak pentru a !Incepe fonnarea ipachetelor, alceata ca o ronditie printciipalii ; de altfel, in stupinele mari, chiar apkultorul le tree Sn prima decadz a luaii mai, aleand 10-15 faml~lii-doici P mod obliga$i n toriu dmiliile mam5 $i rtart5. Dac5 f d l i i t l e sint tntretinute in stupi orizontali, penrtru imperecherea mStcilor se fonmeazg nuclee pe 2-3 rame in p5.rtile laterale ale stupii!or (buzunare) ; dac5 se htretin i stupi m dou5 MU patru wrpuri, n atulnci in coripbrrile superioare, separate ,preala,bil cu p o d i v r e onizantale. Renttabilitatea stupilor sk , p a t e m5ri prin pMducerea de m5ki lrnpereoheate $i pachete t i p u r i i , pretul de cost a1 ultimilor fiind foarte ridicat. In cazu11 prducerii de roi la pachet familiile roiesc foarte nar fapt care la rmenpne 52 p e m e n G stme activ5. In acest fel, preg5tindu-se [pemtru pxducerea de mi la pachet, este inecesar : 1. hc8 din primiZvar5, devreme, s5 se st,imdeze crqterea 3 farnilii a n unei cantitsti maxime de puiet ; 2. Pentru cregterea d e dbine i st@ n se va fkosi doar rasa carpatin5, aceasta avind o seactie mai rapid5 fat5 de hr5qirile stimulente gi o st.a$i,lit.aGe a Ginvpilor d e creytere i perioadde .de r k i r e a ' v r m i i din n prSm5var5 ; 3. Sg se tin5 91stupin5 m5ki nu mai tb5trine de doi ani, camcterizate printr-o prolificitate ridicat5 i perioacla d e ~~~~~~~5 ; n 4. S se meriting la nivelud necesar rezervele de hranii i fandii. B n

?Pingla hcepututl pctucerii de m&ki hqperecheate pentru obtinerea ipuchetelor t i m p i i se ,pot f o l e $i mii iernati cu m5tci in ei, care &t rezerva de 1 k 59n crqterea de dbilne ca marf5 dle vinzare. Formarea roilului #pchetcu m2ki proprii $i cu aabine p r ~ p r i id5 cele mai bune rezultate i ceea ce privqte p&trarea intactg a m5tcilor. n In luna mai, @nii la hfJorirea saWmului aLb, cele, mai puternice fmilii pot iajunge P stare ide mire, reducindu-se pukrnic prodwtivin tatea muncii apicultorului gi realizau-ea produqiei. Cd mai ~ h mijloc n de p r e h t i i i n a r e a ruirii este formarea de roi. Alte netode . nu dau o garantie de 100/o.

Este bine sii gtiti :


c5 cei mai buni faguri sint 015diti de .albine in timpul Snfloririi livezilor, deoarace in a m t tiny tamilia se grisqte 6n stadiul de crqtere qi ii esk necesar un n w 5 r cit mi mare ~ d e celule de lucrgtoare ; c5 dup5 inflorirea livezilor cu?buri1Ie trebuie 15rgite cu faguri deschi+i l cu~loare,q o r acceptati de familie, $i in care m5tcile depun a ougle ; c5 o familie de albine consum5 intr-un an in m d i e 3 - 0 kg 04 de polen, En functie de puterea $i nivelul de dezvoltare din f i e a r e period2 a vietii ; c5 lungimea botcilor variaz5 intre 16 $i 30 mm. Cele m i m r i ca dimemiuni slnt bokile de roire $i de whimbare lhigtit5, iar cele mai mici --, cele de salivare, de circa 15-16 man. Cele mai bune m5ki se crew din botcile lung$ de 19-24 ~mm ; c5 din larva de rnatcg de trei zile, cu greutatea de peste 20 mg. nu se mai n q t e allbin3 lucriitaare, chiar dac8 este hriinitg cu zahCir ~i polen ; &p r i n c e l a cauz5 a roirii este dezvoltarea prea t h p u r i e a f m i i fiei i p e r i d l e fgrirg cules, ipe baza eloclusm a h h i r i l o r de stirnulare. n La awastil devdltare concur5 $i bog&$ia de polen din natur5, m p n codanta dintre puietul neciplcit $i cel cgpkit. dintre cantitaka de albine tinere $a cele b5Mne. Roirea e s k stiundatg, de a m e n e a , de iernarea bung a familliilor $i/sau de primsverile timpurii $i &e ; c5 familiile din s t q S orienbati cu urdin+d spre nolid roiesc rar din c a w dezvoltkrii incete d n primgvarg, atinghd mai firziu sta&liul i de maturitate deplinli. $i din a e e l q i motive, ele nu reugasc si se p r e g 5 M r i pentru valorifhrea culesului principal de sal* ; ' ~ maha btr-un an depune aproxirnativ 1'50-160 mii oui, i 5 n bumtie de calitate $i de vfirst5, [precuan ~i de m d w i l e de mediu Brconjurittm ; ca mabca p t e fhtepa ' (pe apkultor), doar nw c s a - e ha fiid ; fntep5tu6a nu e&e durawas8, dar provoacti mr2nciiriuni tirnp de trei zile ; -e&- pentru a c r q t e 1 kg de albinl faanilk m m 5 circa 1.2. kg miere $i p1 5 la 1 kg polen, lin funeie -de continutul de prokine .a1 i1 acestuia.

IUNIE
I ~ i este prima lung a verii, ziua cregte de 2,5 ori. Inflorgte e uneurul, l u e m , rnajoritatea buruimilor melifere. 22 iunie este ziua solstitidui de var5 - cea , mai lung5 din an. h awxst.5 zi hcepe vara astronornicii, natura @i ia r h s bun definitiv de la p~.ianCivarH.fncep?nd cu 27 iunie, ziua incq-pe s5 se reduc5. h popor se spune : ,,%axle s-a intors *re iarn5, iar vara - spre z5pu~eal5".
Cum sa prevede vremea pentru a doua zi

Privighetoarea cints toatg noacptea : nitine va fi soare S a r a a c m t multg roug : a doua zi va fi insorit. Nu este mug : va f i loaie posi~bil, tirmp urit. n zi frumoasg, de var5, ciwgnitoarea bate tare cu &mu1 : 6n ! curind va ploua. h ianb5 : .va ploua ; se jaac5 - va f i timp Graurii ciugulfrmos. f n cwu;beu predmin5 culoarea r q i e - ploaia se opre$te ; albastru.1 - se Sntetegte, se ridic5 v6ntul. Curcukul a aip5ru.t seam : a doua zi va fi timip frumos ; Wn e a p : ziua va f i floiaas5. Cea@ se intinde dianineata pe ap5 : uxuneaz5 o zi inaoritg. Soarkle apune Mr-o zare 1-02 : in priana juan5tate a zilei unm5b a r e va fi frumos. Nuarufa roz-deschjs a apmului a t e datoratg a n t i tiitii mri de va~porri de -5 din straturile i n f e n a r e ale atnnaferei ; spre dimineat5 a q t i a cad pe p h i n t sub foran3 de mu% umiditatea aerului se reduce, s u m ploii dis'pare. Sear5 mohorcitg, linia orizontului clar desenatg, sunetele se aud liinlp@de Mine va ploua, poate f i ohiar furtun5. : IS-au Inoh& flori~le trifoi : se preggtqte ploaie. de Frunzele c a s h u l u i s-au amperit de urnmeal5 : vine tiunp ploios prelmgit. Florile viorelelor &t devchise : va fi soare mult timp.

Sporirea p d u c t i e i de miere La sfmitul lunii mai - Snceputul lui iunie, in Moldova incepe Snfbrirea sajldiknului d b , care este s u s g de culas principal. Aipicultorii care $+u preg5tit faunilii puternice, &@nmiere mart5. Metode aerificate permit riIdimrea cu mult a prductiilor de miere. Una dintre aceste metode s t e intm$inerea a dou5 m$M, principiul cgreia const5 in aceea cB l c u l a nu lucreaz5 o singur5 m k 5 , cum se practica traa di@onal, ci dou5 4n acekqi tiunp. Practic, I stwpii orbontali, h d a r a n fmiliei dR baz5 se mai in-tine o makg ajut5toaTe - d q 5 o diaf r q p g oarb5 ( n buzunar). f n t h p u l idJoririi salcimdui maka de i rezervg se unirfic5 cu farmilia de baz5, in f i n d int5rind-o pe amash cu albislele ~bur5taareale roiului $i cu puietul c @ k i t , care va wloziona in timpul culesului principal.

Familiile ajut%tmu-e s e fomeaz5 inaintea infbririi sa&ului, din famili.de cele rnai ,puterniW. Roii fomna$i in anul repectiv pin5 in t m n a , devin faanilii n o m l e , dar k c 5 din ele se state puiet pentru intfirirea altor faanilii, intr5 Sn iarn5 chiar ca ajut5toare, r e 3-4 interp vale. In mndi$iile noastre a c g t i roi ierneaz5 bine, iar Tn anul um5tor 'in tiillllpul s a b h u l u i siint folositi pentru intgrirea familiilor de baz5. Se ~ e w m a n d 5 foranarea cit rnai multor familii ajutgtoare, astifel in& in stupina de 100 f m i l i i s5 existe tot atitea ajut5toare. Consumul de munc5 folosit5 pentru irYgrijirea familiilor ajutatoare este acolperit pe deplin prin productia marf5. Tmbuie s5 remarc5m c5 ponta intens5 a rn%kii i n timrpul culesului principal influenteaz8 nlegativ culesul de miere, intrucit hriqirea unui num5r mare de lame reduce activitatea de z b r a albinelor $i m5rqte consumul de miere. De aceea o a s m e n e a pont5 trebuie limitat8 : ^ stupii orizontali matca trebuie s% se gbeasc5 pe 3 4 faguri m izolap, ling5 care se pune o gratie desp54itoare (pin orificiile c5reia al~binele'tree liber dar matca ate apritH). Aceast5 gratie se f o l q t e maximum 12 zile ; altfel, f d i a slgbqte, fapt care se reflect2 negativ asupra culsului urmator - la floarea-soarelui. In stupii mulltietaja4i qi cei cu dou5 corpuri, ,gratis despBr\itoare se amplaseazg h t r e corpuri de exemflu in cam1 a patru corpuri, intre a1 doilaa qi a1 treilea, iar :la cei cu dou5 mrpuri - initre primul ,si cel de-a1 doilea. Cind s e deplaseaz5 c;tupii da sparcetii, lucern5 ~i lavand8, ouatul m5tcilor nu itrebuie Pngrait. Dauii nu ajung fagurii, rarnele trebuie regrupate : c d e cu puiet c5pgcit din' centru se scot gi s e w e a d rnai c a r e iperseria cuibului. Nu este permis5 intreruprea ~brusciia ouatdui mstcii, prin linchiderea ei in cugcFi sau su~bun c8pHcel diln plas5 de sirrn5, pervtru 45 2 ulterior cind va fi eliberatH, e a nu-@ va mai putea reface functia $i nu va mad depune puiet compact. Asernenea .m5tci ar urma & fie I schimbate. In a c d a ~ itimp, aabinele, simtind starea anorma15 a rngtcii, i reduc activirtatea tde culegere a inedarului. h a i n t e a hceperii culesului de la salcim nu se xecumandZi m a terea sau inlocuirea m5kii cu alta sau cu o 1bok5m a + ~ ~ -lintrudt in&, stalarea st5rii de orfanizare la albinehr este direct proportional5 cu cantitatea de nectar c u l a . fnqocuirea este admi& d m in cazul in care dup5 sa~lcimstupii se daplaseaz5 imediat ;la alte cdesuri (spancet5, lucern5, lavandg), Una, dimtre metodele d e baz5 de sporire a culesului (ipin5 da 40%) constii S inctroducerea la itimpul opontun a fegurilor suplhen.tari in n conpuri swplirnentare) p t r u prelucrarea stup (la cei mulltietajati nectarului lichid gi deyvozitarea mierii. Alimentate abundent h timpul lculesului d e la sawrn, m & n d mult5 cear5, albinele cl%~desc *intensSaguri ; d e aceea Sn sCu.pi se introdue iperiodic rame cu faguri a W i c i d i , exaot 03 65 nu ' h a g 5 un num%r prea mare d e abbine de la culs, pentru clMirea fagurillor. Introducerea a ~doi faguri artificiali in cuib n u influenteazg lactivitatea de zhr. fn timpul infloririi salt?~mu;lui clklirea fagurilor antifikiali nu este uniform3 (doar cu celule d e d b h e lucritoare) : gi r d M i t e qi celule de j t n

trintor, in care matca depune irndila~tou5. Aces'ta este semnalul inceperii roirii. htroducerea unui n u m k prea mare ,de fagulri artificiaili, cind pe stupi se pune conpul Sntreg cu rame cu,faguri arrtificiali, cattul sau 56 rame de cuib, reduce a p r t u l de miere cel putin la jum5tate. C115direa inknsivs a fagurilor in t h p u l Sniloririi s a l h u l u i se admite ldoar in W i n d e i care l i p a lor se siunte in mod deosebit. n F'rackica subliniazii cii fagurii cei mai buni sint cl5diti dn timpul infloririi Ilivezibr, de aceea este foante important ca stupii s5 fie asigurati la tirntp cu faguri artificialli. Fagurii diidip pe jum5tate se Snlocuiesc i m d i a t iin lcuilb cu alte foi. Nu s t . nevoie sii se q t e p t e cliidirea integralii a fagurilor. h iti.mpuU sdcimullui dbinele tenmin5 repede cJ5ditul celudelor gi l e umplu cu miere. Aceasta este o m & d 5 sig'ur5 de owinere de faguri de calitate $i a crgterii productiei de miere. Pen'tru crqterea ~produutivitiitii este necesarii practicarea stup5ritului pastoral Ja imasivele de sa11cTrn. Produaia maxim& gi rentabilitatea atupinelor, wa srtabiilit la distanta maxim5 de 500 m de cultura Pnfloritii. f Moldova, salcfmul este rZsp5ndit Tn toate pbtile. n fn timrpul culesului principal controlul stupindor se reduce la minimum, pentru a se evita sulrescirtarea albheilor, aceasta reflectindu-se negativ asupra cuilesului $i a intregii activitzti. fin caz de absolut5 necesitate. verificarea stupilor se face E ,a doua jurnztake a zilei. n

~xtmcjia mierii
fnairvte de a scoate mierea din situp, trebuie avut grijii ca albinele s5 fie asigurate cu hran5 de calitate i perioada iarn5+prim5var5. m Mierea de saacim wte una dintre cele mai poltrivilte acestui sCop fn conditiile noastre. De aceea, pentru hrana de iarn5, pentru o familie, se scot in perioada recoltgrii mierii de salcim d t e 4-5 faguri cu miere de sdcim c5p5cit5. Pentru extraqie rannele se scot la (sau c5h-e) sfiqitul culesului principaJ, pentru ca mierierea s5 aibe timp a se anatura, semnalul acestui fapt fiind celulele cu miere c5p5cit5. Pentru extractie se aleg faguri in care 1/3 din celuleJe cu miere skit cSp5ci.te. M e mai ~bineca acqti faguri s5 fie s c o ~ i din stupi la sf?qitull zidei, oind se reduce zborul albinelor. f n acelqi timp gi activitatea familiei este rnai putin deranjat5, iar in m'lele f5r5 cules, se elimin5 aparitia b u r t i w l u i . Nu se pemiite scoaterea fagurilor cu puiet nec?ip5ci~t,p e n t ~ uc5 in timpul ext~agerii acesta se distruge f inkregime. n Mierea se extrage htr-o S n c w r e la care abinele nu a u acces. Pe timp m e , aceasta trebuie s5 die incZlzit5 ipentru c5 rnierea r8cit5 iese greu din celulle. fnainte de a incepe extractia mierii, trebuie sp5lat5 bine centrifuga, ~i apoi uscatz, fixaltg solid de dugumea pi, ~de asemenea, pregZtit5 masa de desczpgcit, vasele pentru miere $i r e s t d unelklor. Fagurii c5p5citi se desciXp5cesc cu un cutit incilzit a ap5 fierbinhe. Fiecare lun cr5tor are dou5 cutite : & Qimp se taie c6pkelele cu unul din ele, cel5lalt se infienbkt5 in apii. &east5 lucrare grea p a t e fi cu mult u$u-

rat5 p i n fdosirea unor cutiite speciafle,inc5lzite cu abur sau electrice (cutite virbratoax cu abur sau electriw). Fagurii desc&p&iti se pun imediat in centrifug5 cu leaturile inferioare @re sensul de mipare a1 casertelor centrifugii. Pentru a nu se provoca rupturi ale bagurilor, centriifuga se xotqte hcet, rnlrindu-se treptat virteza. ( h M i se elatrage mierea de ,pe fats falgurelui hirep&i tat2 ciitre peretele bazinului centrifugii, &poi, bbnaind fagurele, de pe c e a M i parlte. La sffiqit fagurele se mai intoaxe o dalti, gi se scoate toati mierea de pe prima fati. In cenrtrifugele radide, In care ramele se qeaz3 radial, mierea se extrage % acelaqi itimp de pe aunbele fete n ale f algurilor. In stupinele mari utilajele penrtrru extractia mierii se pot monta in cabinele Snc'hise {ale renrrorcilor auto, care se aduc i stupine pentru n execuharea lucrgrilor pe JM. Dup5 extractie, toti fagurii se Mort inarpoi h sltupi. Dac& in natur5 nu exM5 cules, nam-iale se depozilteaz5Blttr-un loc anmiit, fiind introduse in stupi seara, rpentru a nu iprovoca fudi$ag. Pesite ooapte albinele curSt5 $i usuc5 fagurii, repar5 celdele stricate, in ziua urm5toare intrind in n i h normal de l u a u . In timipul extractiei mierii se vcrr respecta ccmditiile igienico-sanitare obligatorii prelucr5rii produselor diunanltare - s i se lucreze in hdate albe, curate, sii se rfaloseasc5 vase gi inventar absolut curate $i f5ri miros, etc. Pentru fdtrarea mierii se agat8 de irobinetul cenrtrjifugii sau pe vas un filtru anetalic, o sit5. Mierea extras5 se lasi d t w a zile in bidome tip l e e ~pmtru sii se mrutureze gi sil se Li8mpzeasc5 in acest ca ; timp (toate coqxmile str5ine (mine moa*, bdele de aer, buc5tele de ceari, etc.) ies la suprdat5, de unde &xt MepiIITtate.
Producerea mierii %n faguri

h Repnblica Moldova, practic nu exist5 o productie de miere in faguri organizatil. Cu aceash se wup5 doar o senie de arpiculitori amatori. h t r e dtele ins& unierea In cEaguri, gi mai ales mierea B sectiuni, n produs5 in ~mmemici qi m b a l a k aitJr&g$ibr, irnpdobi orice mas5. ,pot In afar5 de aceasta, rnierea in sectiuni Qi p&breazB calitatea Sntr-o mhur5 mult m i mare d d t cea EncilzitB inaintea amabalbii care Qi piede d h spbstlantele momatice, fermen4i gi vitamine. (Mierea h faguri este foafie c5ubt5, este camiderat5 mai 1bun5decPt cea extras5, $i implicit permite ridicarea rentabElit5tii stupilor. Metoda cea unai simrpll ~ d e producere a mierii in faguri presupune f o h i r e a caturilor. Fagurii w p l u t i mmplet cu mime gi c&pki$i se scot la sfiqitul culesuJui $i mierea se livreazli direct ? 9aguri. Datoritg m greut5tii mari (circa 2 kg), v3nzalrea ifagurilor ca atare este dificil5. 0 ometod5superioar5 &e ~ p d u c e r e a mierii 6 sectiuni o n rame n mici, dreptunghiulare). R5mitele pentru s w i u n i cu dlmensiunge llOX 40x40 mm &nit calculate , p n t r u 400 ~gmiere. h fiecare Iwemenea seetiune se dixeaz5 o bucait5 de fagure artificial ; ele se unonteaz5 cite patru, 5 partea superioarg a unor rame speciale. Dup5 ,ac&a ramele se n introduc in cubburi in timpul curlesului ipinincipal. Albinele clgdesc fa-

gurii artificidi gi umplu fagurii cu miwe. AfJMu-se 8n pautea de sus a cuirbdui, sectiunile sin&ciipkitte repade, dwp5 care se scot din rame, se curat5 de prolpollfs $i se ambaleaz5 In cutii din plastic sau dtin carton. Cei m i comozi pentru pmducexea de sectiwni sfnt considerati cei cu dou5 rorpwi sau cei muhietajati, grecutm gi cei o r h n t a l i cu magazin. Practica a ariltat c5 producerea de miere in sectiuni are rost doar in prezenta culesuriilor puternice.

La sfQqiItu1 luslii mai - incqputu~l lunii iunie, d q 5 'inflorirea s a l d u l u i , praatic toate mloniile, chiar $i x d e a care au i g f i &be din iarn5, s-au Snk2nih, a u deveni't mormale, acumuleaz5 muike dbine neocupate cu cre$erea puietdui, a c k o r fobsire rational5 poate fi diferirt5 : 1. dac5 stupina este ,,colmrplet5" gi nu se prevede o c r q t e r e a num5rului de famidii de albine, penkru ridimrea rentabiliitatii se hrmeazg roi, cu sau f5r5 ifagumi, care se vhtl i r m 4 a i t ; 2. dac5 nu exist5 o a m e n e a pos2bflitate, se hnneaz5 fauninii ajuYgtoare spre a fi folosite dterior la cdesul ila floarea-soarelui. Dac5 nu se iau unhuri~lecorqunz5toare, iaunfiiiile intr5 in brig u d e roirii, ceea ce idluenteazg negartiv recolta de miere $i Emplicit asupra productivit3tii apiculbruUui. Se are fn vedere fvptull c5 familia roit5 d5$qte, ~i la culesul de fbarea-scrardui mu+ dfinge nici rn5car hrana pentru iarn5. In acela~i timip apicu&torul nu rnai reuge.$e s5 ingrijeascg normal restud de familiti ldin duping. lDac5 este rposibil, roii iqiti trebuie urm5riti atent penrtru ,a-i puitea prinde eventual. I practica apilcol5 fmiliile noi se formem5 in principal prin n rorire artifkialg, rnetodg care (permite stabilirea unor tenrnene qi organizarea plarnifieatltg la lucr5ril. Bancina aipicultorilor wnst5 in a incepe fomearea noilor familii ptn5 la perioaide drigurilor naturale ale roirii. Exist5 citeva metode 'de mire arbificiJ2. Una dintre d e este ,wm 5 h r e a : transvazalrea Sn'tr-un stup gol, de l a o f a d i e puternir5 cu 14--15 intervale qi 8-9 f w r i cu puiet, a unui anumit nuunk rle faguri cu puliet $i cu albine. Albinele b5trine se into* in situpull lor, iar din cele tinere se f m e a z 5 noua famidie, ckeia i se 'dB o maVtcRnnu5 sau o Wc5. Pentru inceput este rnai bine s5 se rfonneze nuclee (mi) pe trei faguri ~(doicu puiet cgp5cit, acolperiti cu albine, qi unul cu hran5 rniere qi p5&urSi), care dup5 iqerecherea rn5'tcili se fmtiiresc cu f~agur: cu puiet c&pgoit (gak de eoloziune). Mhi ht?i roiului i se d5 um f a w cu puiet c5Ncit, iar dup5 dteva zile, ink5 2-3 rme. Dac5 roiul este deskinat cdeullui la fbarea-&oarelui, akunci 4 so fomeaz5 cu 3 0 4 0 zile b l i n t e de infbrirea masivului. Se int5rqte @n5 ajunge la pulterea familiei de baz5, $i doar 6n mest mod p a t e da prodmie m r f 5 . In leg5tur5 cu pierdeadle mari p m a t e de vamooz5, mii se formeazti cu b t c 5 c5@it5 sau cu &5 ndq'erecheat5, dintr* dait8 pe 4--5 faguri cu puiet c5pgcit gi 2-3 name cu miere. Dup5 iqireo

puietului se aplic5 trakamenrtud ...cu. unul .din . , p r q n a t d e.ohimice' (vezi : ,,Varrooza dbhalm"); obtin9ndu*e rezul&ate bune X comlbarterea M i . n '. . Se (pot %rma Si roi far5 puiet, dar cu rn5tci %mipermheate, dup5 care $i ei sint supuqi ~tratamentullui chi'mic. Forrnarea roilor trebuie incepuit5 .^mprima juun5tate a lunii hunie, pentru a r e q i 6% se int&easc5 pTn5 i toamn5, ; ~si5 .irntre tin iarng pe n 4-5 intervale, ca familii ajutgtoare sau - dac5 k permite puterea, ca fa'milii de 1baz5.Dac5 roii s e domeaz5 la dfliqitul lui iunie - h e putul ilui iulie, f5r5 intgrire, ei hitr5 & iarn5 foarte &a:bi $i pot pieri in ti.mpuH iern5rii. In aceast5 lung este m i ibine d e format roi la .. pachet, cu tsau f5r5 faguri. -~e%?zica form&-%roiior 1;' pachit (cu fagurij.:,, noii la pathet . cu fagGri 'sint pe pat?u sau pe ,saw faguri. Pentru transport se folosesc 15dite: dih placaj 'cu 'dimmsiuwile : pentru 4 rame - l u n g h e 475, ,15time 290, i n 5 l t h e 430 m ; pentru 6 r w e se d i l f i c 5 doar l 5 t h e a 360 rnm. In pachetul cu 4 faguri, pe kltulri s e a ~ e a z 5doi faguri .cu miere c5p5cit5, .dar n u rnai muht de 1,5 kg i'n fiecare e n t r u .a.nu se rupe in t~ismpultransportu~lui, 5trivin.d matca $i albinde), f5r5 .al;bine. Cele dou5 rame cenltralle ttre'buie s5 aibe puiet cSp5cit - 1,5 faguri calculat la rama staadaird. Este penmis 15Oj0 puiet necgp5ci't din totalul de puiet (un procent rnai mare duce la pierderi in timpul transportului). Se prefer5 fagurii mai inchiqi la cutloare, care sint rnai rezistenti $i rnai comozi la transport. Ramele cu puiet se scot din familiile de baz5 impreun5 cu ahbilnele de pe ele in timpul zilei, peritru ca in roi s5 ajung5 rnai mult allbin5 tin5r5. fn plus, se rnai scutu>rri albina de pe 2-3 fa,guri (de preferat de pe uniti cu puiet). fn roiul p e 4 faguri trebuie s s fie 1200 g, iar .in cel pe 6 faguri - 1600 g 'alibine. Dac5 pachetul se foiimeaz5 cu matca :proprie, aceasta se trece rpe laguri Impreun5 cu albinele, dac5 matca este str5in5 - se initrodwe in c u ~ c 5 . . Tehnica formcirii roilor-pachet (fcird faguri). Penltru transpont se folosesc 15dite din placaj cu dimmsiunile 330X310X1210 mm. Perdele anterior qi cel posterior .au in jum5btea superioar5 o plas5 de silnn5 (160x160 mm), pentru ventilatie. fn interiorud Editei se monteaz5 un hrsnitorcu dimensiunile de 200X175X65 rnm, care acup5 2/3 din supmfata superioar5 a lfiiditei. h a i n t e a i~puIl5riicu albine la pachetului hrgnitoarele .trebuie ulmplu'te cu hran5, .pantru care, se folose+'te zah5r tos, iar in mzul in care transpntul d,ureaz5 rnai mult timp ( m i mullt de 3-4 zile) - candi. Fuadul hr5nitorului se acopr5 cu u n strat de vat5 .grm de 1,52 cm, peste care s e toarn5 0,5-1 kg zahzr, zahkul se acoper5 cu tifon fixart in pioneze de manginea superioar5 ,a.hr5nitorului, .hq a ' f e l incit pe m5sur.a consum5riii hranei .acesta s5 se hase in jos,.~i nu Ems5 piedice albindle s 5 ,ajung5 la hwn5. Peste zah5r se t o m 5 200-250 g ap5. ;In cazul transpox%u~lui asemenea hran5 &e.ne'cesar ca albimele cu s5 primeasc5 ap5. Dab5 pachetul i.e foarneaz5 cu mart& cSscultZ BA upit5ti ipecidiaate de cre$ere a mi%,cjll;or, se monteaz5 rnai lintti matca, qpoi s e hti-od&e ',&in.& ; dac5 sC %mkaz.8' cu mate5 proprie, oxW~eh. $ti-ducerii +te. iri~ekg'.f n primul caz 'ma;tca se trece difi cuqcz..de %l'$mport btr-o ~ ~ $ tip 'Tirtov, T hrEnit,~fulc5reia s e ,pun :cirkaci 8 n ,300 rhg~tahdi.CUT-

cu1it.a cu maitc5 se fixeaz5 sub hrgnitorul pachetului P ace1 loc unde n este m i probabil5 apzarea ghemuilui albindor. Se caut5 m t c a in familia din care se iau dbinele ~i Smpreun5 cu fagurele se trece, ternporar, dup5 diafragm5. h pachet se toarn8 printrr-o pflnie special5, mai ales allbine tinere scuturate de pe 5 - 4 faguri cu puiet nnec5@icit, circa 1,2-1,3 kg (plus 200 g r e z w 5 , p n t r u c5 fiind nelin+tite abbinele iau miere in gu$B rji 5$i mkesc greutatea): Pachetele se vor tine la urnbr5, ,pentru a se evita supra?ni51zirea. Este bine s2 $titi :

- c5 roiul in zbor este u p r de oprit nu cu piimint sau cu ap5, ci cu o

raz5 de'lumin5 hldraptat5 cu ajutorul unei oglinzi -, care duce la pierderea orient5rii qi la aterizare forpait5 ; - c5 pentru stabllirea provenienwi roiului iqiit din r s t y el trebuie ca,pturat, gkit5 mailma, inchis5 in cuqc5 ; al~binelese elibereaz5 pres5rindu-le cu putin5 fain5 - acestea se vor intoawe in stup. 0bservind albinele la urdin?~, afl15 & w u l de haz5, dup5 care m u se l a t h se Imparte, se d5 o m1attc5B c u v 5 ~i astfel se obtime o nou5 n familie ; - c5 sulbstantele chimice folosite pentru combaterea varroozei pot transforma in tfintorite m%ciile there, n&culte in anul r q w t i v ; - c5 r o d i n t r d u s bbr-un stup m u nu-1 p5r%e$e, dac5 in stup se afl5 unadou5 rame cu ,puiet nec51p%it, p t r u c5 al<bindenu p5r5s e x puietul necEip5cit ; - c5 roiul sitrins in ghem p&treaz5 rgldura in moptile #red.5-a swbililt c5 o albin5 izolat5 p a t e s5 piard5 fn greubte, pe zi, pEn5 la 25% dn t h p ce in ghem doar 1~5O/~ ; - c5 roriul nu duce cu sine rezerve de polen. Pble'nul pmf e apare doar d a h i t 5 acdor a!Lbine care Pnfm-cEnkilu-se cu incZirc5turi de pollen T n t , h p u l roirii, s+au al5turat roiuilui ; - c5 pregztirea faunuiei pentru roire se constat5 ldup5 u~rm5bareUe s a n e : dac5 albinele ies ~i i n k g i stup foante aotiv - faanilia nu n va roi ; dab5 fac un num% n e k s m a t de zboruri, majoritakea albinelm stlau nemiqcate la baza urdinivului - este semn c5 familia se pregi~te.$e de roire ; - c5 imatca ie~3.5din botcg ' trebde verificatt5 atent Gmaimrte de a fi folosit5 - dac5 are antenele nortmail dezmlibate, aripge, ulitimul segment a1 abdlomenului, i generail aspectu'l exterior $i dezvoltarea n fizic5 -, lulnd alceste darte oa ibaz5 de accaptare/r@butam; - c5 folosirea in cantitate suficient5 a: polenului este direct proportional5 cu gradul de ulwplere a veziculei de ve&. h@p5kuxa 3 1 acest , t h p este mai dureroasd Aceastta se o h e r v 5 primsvara devreme, pin5 la hfilorirea p5pgdiei ; - c5 rmatca depune ou5 $i ziua $i noaptea, odihnindu-se dup5 fiecare cPteva zeci ide ou5 depuse ~i priminkl in acest tLmp hran5 de la suitz.

I d i e e k e cea mati c5ldumas5 lun5 a varii. fn unM ani temperatura creyte phi5 la 40C. h toat5 rapuMica i d o r e $ t e teiu(1, din copaaii cenrtenari albi<neleculeg wllita n h r cit de pe un hectar de floareasoarelui.

Cum se prevede vremea pentru a doua zi


Pe h m l e late ale =lei apar dimineata pic5turi de a p i - ziua va plloua, va fi chiar furtuni. Vrgbirine s-au lin&trjlt $i siau lascum pe sub stregini - se apropie furtuna. Dac5 h e l e i din pZmht, trirmpul f i r m s $i 5nsorit se va schirns ba h.tT-unu9 ploios. Ph5rfle a u t5cut, iar r h d m d e l e aboarg apmape de sol - va fi f urtun5. Broqtele stau la suiprafatg, ridicii mpetele $i or5c5ie - va fi v r m un?t5. De la ware s-a h6im o b a d 5 albiiciulasZi, a t e o cgldut-5 h g b q i toare, d m u p r a wizontuJui aiGrn5 o mas5 intuneoarti de nori - va fi furtun5. Seara in p5dure &e maii ccald d d r t %n ~5mp d i n e va fi timp frurrvos $i cWur5. Tintarii $i alrte insecte se str3z-g 'in grurpuri mari spre sear8 va fi Qimp frumos. Cerull -s-a amperit ,de m r i negri, d m aibiolele nu se ascund, continuind s5 lucreze - nu va fi nici fuzitun5, n i d tploaie. Cosaqii (l&u&e) sar in gruipuri mari $i scot sunete strideate va f i bimp m i $i frumos. a t Se prelumgegte timpul udt, dar vr2hZl.e s4au remimart $i au incepurt s5 chhpeasc5 - in cuaf~nrd'seface t i E.rurmos. ~

PregZitirea familiilor pentru p k r i i m r e $i a l e s la floarea-scmelui

Pe teritorid rapubliicii f l ~ ~ a a ~inflorqte i9 n c w cu ju~ l u m W e a lunii iulie, r m d t a de mieredepimfmld de preggtirea fkurt5 (de apiculbri albinelor. Tr&uie m i n t i t faptul c5 mierea-anmf 5 se , p a t e obtine dmr' d m 5 farnfiiiile de d b i n e sbrt pu~ternicela lncqutull f f l o r i rili florii-scmarelui (mu mi p u t h de 18-20 intervale jn stuipiii orizontali, d o u i corpuri la stupii cu douii conpuri, ~i trei c q u r i la cei multietajati), m t r a r culmului de la s a l W , cind &It productive familiile ceva mali slalbe. Acesit faprt se ercipaic5 prin p d u o t i * a de n e b r mai redus5 la flaarea-smrdlui : 1 ha de cukur5 idlorit5 secret5 40-60 kg nectar, in hmq ce s a l o h u l 1d3 600 ~i uneori p b 5 la 1000 kg/ha. Trebuie avwt in vedere $i un a4t slpecifiic a1 cukuliui de la flaar e a m r e l u i - durats infloririi. Acest in~dicaitor&e d e i t e h n a t oa lung cddarisitticii $i btrece acelqi M i c a t o r a1 s a k h u a u i .

Din cauza l w e i de suirse melifere h i d i e matca i$i p a t e intrerupe oualtul, in s p e i a l in Stupinele oarre nu pr&g padtorald, fapt cu totul nedorit inailntea dnfloririi fbrii-marelui, peatru c5 putinele allme tinere nu pot -dacui pe c d e foarte uzate $i fiamiliiile slgbesc puternic. Starea de prreg&tim penhru cullesul de dlloarea+owdlui o dovedevte prezenta in cuilbumi a m h ~ u m 9-12 faguri cu puiet, r d i z a t duping a m5'tcilor himere s e w i o n a t e plus ua c d e s prin mentinerea de intretinere, penitru care &e utiil5 d e p h a r e a stupilor la lucerng, x u pit5 $i ailte culesumi. U'WheUe se pot inlocui cu h r h i r i stiornunente cu sirap de z a h k 1 : 1 imxpbd cu h u g si2ptikrhi inaintea Enrfilox-irii flor i i a a r a l u i (300-500 glfaunliie i fiecare zi). Munca este deosebit de n greoaie gi reduce praductivitatea, iar 6 m m l absenpi altei surse rle n c u b $i a1 nere@dhii regulilor de p v e n i r e se poate Iprovoca furti+ag. Crqterea resp&tiv5 a cheltuidjilor se reflect5 negartiv asup-a calcu!lelm g w q d g n g t i $i a pretului de c09t all ~ p a d m i e i apicole. Acest fapt pledeazg in favoarea stup5ritului pasbrd. Sporirea nmgruluti de fagurii cu puiet im cuiburile famriliei de bazg se poake face a d u M faguri de h fmilii ajutgrtolare, atirt cu puiet a cZq5cit cit vi cu p i e t necilrpkirt, cu 3-4 zile Pnainte de M o r i r e a florii-soadui, inlwuindu-ti cu r a m cu fagumi clkliti.. M u m d q u s 5 pentru aplicarea M e m & d e &e r&pl&tltjt5, in d a r a %ntt&ririi inshi a famiiliiilor de bazg, cu o bung p r o d ~ i ~ i e miereanad5. de Se mai pot unifica, de asemmea, f a m a ajut3toare cu c d e de baz5, rezultind LUI plus de albine c u l ~ 5 t o a r e .'In acest ,caz se poate l5sa albindor drapltul de a q i dege matca, Sndep5nt5mIu-se p o d i v u l desp&rtibr/diafragma oarib8 dacg familia ajut5toare se aflg in l a e l q i stup cu cea de baz5. Nu mic5 irrrpcrtantB are qi diitanta de la situphg h lamu1 de flmrea-soarelui. Se consider5 lorpthg Idistan@ de p!n5 la 500 m ; d e aceea, pentru a se sbiunda a d k i t a h a de cules a aihbinelor k c m respectiv5, stupina trebuie adus5 & mai arpnurape de lmuU inrflorit. Reapaotarea tenmenelor scutqte albinele de cgutarea d t o r s m de cules (crqZiteaua, susaiuql $i altele) : transportul $i mrplasarea lor din ~tiaruple dB posibiiiitta'tea s5 vdmifice bolart5 perioada de hflorire gi sP recoltelor de mieremartf5. mentin5 niveluri xiidhxte Toate metodele dascrise m i sus se falossc la onice si&m de stupi. h i problem5 care se pune srtupinebr $o plenimrea masivelor de floma-~sr>mdui, prin care produrctiviitatea culrturii qpmeyte cu 20-300/o. Pentru efkien* l l I - 1 , stuIJii cu dbine se aduc h lanuri opk1 5 in p m p m i e de o f a d i e la un hwthr. Albinele vizitteaz8 bine flonile de Aloarea~soarelui,de aceea nu este necesar drrgsajul -, cu exlceptia soiuirilor h i b k l e culltivate pentru seminte. AvkH i vedere dimensiunrlle masivelor - m kjlome'tru $i n chitar p e e -, treibuie orgamLtat5 o polenizare ila Pntfinire l(convergentg), cu un procent m5rit de vizita~re. f mest scop se instaJjeaz5 dou5 n stupine la e l e dou5 q e t e ale lanului, cu respectarea propseiei de famiilii pe suprafa@ ce m e a z 5 a f i polenizart5. Peavtru a nu se crea pienieri, se inlterzice cu desgdqire Wzarea stupinelor umla fIn ddiorectia de zbor a aliteia.

Experienp fdosirii familiiilocr kxunate in iunlie aratii c5 de obicei acestea nu reugesc s5 se bt&reasc5 cu forte pmprii - prin creqterea de puiet i primele ssirpt5*i, n data cfiind pierderea concomitent5 a albinelor adulte p i n monta%itgti n~a~twdie. Deja dup5 treilpa~tru sap% mini cle la formarea roiului pe 6 ram@ ilncepe s5 se simrtii lips,a albinelior necesare hrr5nirii ~i inc5lzirii puiiretului in crqtere cantiitativ5, ceea ce oblig5 matca sii-qi reduca ouatul. &east5 perioad5 critic5 dureaz5 aproape o lung qi se t m i n 5 cu bine doar &at5 cu cregrterea absolut5 a camtit5tii de aLbine eclozionate din puietuil c5p5cit, cu reluarea ouatului miitcii qi a dapunerii cam'tirtiitii necesare de puiet -, in condititile unui cules de btretinere. Este logic5 paralela intre sc5derea ouatului g i stagnlarea puterii familiei, avrind Ica rezu&at neasigurarea cu hran5 a tinerei farnitii nici m k a r 1b culesul de floarea-rdui. Impl~kirt, aceast5 perioad5 se caracterizeaz8 printr-o cre$tere a puterii. Cauzele deja mumenate rn5rerj.c comumd de z a h k in timpul preg5tirii penlru iarnii a acestor famdii ~ i corwpumiitor, roheltuielile mate, riale, timpul pmitru Pngrijirea supJimen1tail.5 scade $i productivitatea ; muncii apicultorului. Pentru deavohrea n o m d g a familiei, dcwifiicarea normal5 a culesuJui principal ~i asigurarea 117ezerveilor de ham5 pentilu i m H , primcipalul este s3 se preving rehcerea oeatdui m5tcii ; in perioada initial5 trebuie c o q k b a k 5 p~pulatiafamiiliei cu albiine tinere, in locul celm care mor. Efeatrull poziitiv al agestei lucrEmi se ascunde h respectaifea precis5 a ternenelor punerii i p t k 5 . n Dac5 se adaug5 frmiliei dbiine d q 5 2-3 zile de lla formare, aceaskt nu o salveaz5 de mommtul critic in ~dezvdbare. NLa;tca nu p a t e avea un ritm intens de ouat $i sri dea am puiet %ink, s5 acopere &t caprdbaka de U j i t r e l m s e i de albiine lucrWare, cu a % mai mult a b t cu eft $i mat- este crescutii in a c d q i am. Rrin u m r e , ^Wr-o asemenea familie nou formats, inlt5ritri artificial, in prknul momeat ma de s baz5 a albinelor nu s :ocup5 cu crqterea puidtului. $i toltugi, aceste e allbine neocupafte m sarcini in &up se uzeaiz5 p m a i t u c gi mos Inaide de vreme, fapt care h c e Ird slabitrea sapid%'a fmiliei. Dup5 circa 3 s&pt-i, *h schiolzb, la imerputuil luniiSiu1Lie,in familie se adun5 o asemenea ~ a n t i ~ t a t e puiet heft incepe s5 se siuntii lipsa all~bindorde doid, -apt care, ImrpneunB ou putinde s u m e de cules 5n naftulr5 reduce ponta m5tcii. I ace& fed, initrirlirea pxemAtuil.5 creazii un-plus de aln bine tocrnai aturnti cind nu snWt necevare gi invens, dnd e&e nwoie de ele, majoriba~tea mor. Practica dovede$te c5 init5sisea fmiliilor nou fonnate trebuie f5cut5 de douri ori : Pnlairnitea aparitiei mamentului cniibic in dezvolbea f a d i e i $i apoi, dou5 sBpilSmini mai tirziu -, in functie de folosirea i n aced scop a pui&u!lui c5p5cit sau l a1,bine'lor aduarte. Ad5ugma de a albine adulte id5 un efect iwdiat, in t i q p ce puietul cHp5cit - doar dup5 12 zile, adk5 tirnpiul necesar edozionArii puietdui. De aceea htkirea cu puiet bebuie f5cutri rnai d e v m e , cu aproxiunativ 12 Ale irrainte ca f W d i a si3 aib5 niemie de dbjnue sup!himenkre pentru k h i rea puietului, iar stupii cu familii nou fonnate se qeaz5 B stupin5 n

algturi'.de 'f&i@iile d e baz5' purternice,' din care se vm: lua cite. 1-2 f a p r i ? ' c u pt * c5p5dit, de d 8 ori, la-h t e d de douB s5pkW1ni. m 0 aseinenea Eritiiri're.'a. f w i k e i pe~.$'asefaguri &e suficieht8 p m t m a stimuila oula.td mg't'cii qi ^ncontinuwe pentru . c r @ m . m i f o r n g qi raI .de.ulbine ,pe seaima pietuluti propriu.. . . pids a. Ca~ntitgtii .Asi.gurimdf' o , d i t i nom&?e.'dezvolrt8rii h.mtliei, aceasha trebuie ~ i.~ 15,~gtti' timp-'t' .si!.f~ki i n h i e cu iritroducerea fiagmiilor d W t i . Dlar, la se stantie, ,fqiliitlor kiou ftirheke; ,.... anWi there!, nu li se dau faguri. ,.?. cu noi, inidare nu iiYTagt k 8 ' c r w u $ :puiet. ,,M&ile trinike'ocollesc ibgur'iip w a s p e ~ i , " o ~ d , ! ~ ~ , Z ~ r in ei. ,Ac&te f d i i ' 's6-$5ijdtCi3' i cu faguri inchi+' h'"%ulbqre, %ricareLaru-'cresdtu &ma genmjii'.de' puiet, . Pri. . care . .. . . rng,ki.le t:h,erd deirun 'ous11&. f*g a '&a cdule ' l i k e ; ''; ' .Rr&ktica'i 'a+Zkt,' ~ 5 ' f&njiliik, nou fo& . " dez&i%~' nohzil in, cazul i,n c ~ exi@5' uh'cuiles ,tilt d e m c (300-400 g p e zi) : de aceea e 5 este bin& 'ca fAmiliii$e' s 2 fik duse la 1masivu1"~delucemH( lavandg, salvie $ide larlte plaxite. D.aci5 liipw$e' o aseinienea'~@ibflirtake, roii s e hr5nesc' 6u s i m p de a'ah5r 1 : 1. cite 300-400'.g zihic, ~lulirndu-seto.& mBsurile -de a nu Sk. prwoc.a fwritiya~gul - ptuplicn5.' ,Una din ~acestemssuri &I este h r a i r e a pe Pnsemt. . . Folosirea a&stor ':'in&ode h praotic8' permite ca . f!amiliile nou formate s5 atingg 'pfng J,a cu~]Jes~'l floarea-soarehi p u m i de p?nii la d,e 3 kg a4%in5, ceca ce galrant-5 gi asigurarga-cu rezerve d e hnans, realizarea de m i e r m a r f 8 q i - h genemil, o ciemlaire. bun%. Dac5 gospod5'nitle au procurat roi l a p a c h e t , se folosesc metode amloge color descrise. Toltu~idac5 stwpina este abik Piifiintat5 qi nu are familliile sale p.roprii, ci doar roiipwhet pe 4 $i/sau 6 name, tretsuie concentrat5 toat5 etentia ,asuppa (hr5niMor stimuiente, dozate, cu sirop de aahS.r cu sup!limente protecice in scopul acopwirii defici,tuhi creat de Saguri noi : acesta ,poate incatimi ritmzlil de d e z ~ l $ a r e genemlB a Zamilliei. Trebuie luait in consiidmatie f'aptul c5 in mod ob;inuit de la asemene.a domilii nu se obtime mimmeimarf5 de asemenea, c5 a m qi, tea nu reuvesc s5 se inlcadreze in' ri;tmut de creytetre a genenatiilor noi de allbine, :tocmlai din caruza l w e i d e Eagusi. 0 &tuatie asemh5to;ar-e paate apare &,'ferrme sau b aipjlculrtorii ama'tori aare s-m (prea) Iani : sat in dezvdb~rea~ t u p i n e : dm 50,fwmi~liiierna,k forrneazs d ' t e 3050 noi. .
,
,
'

,.

.
,

.
,

,
. .

Este bine s5 gtifi :.

c5 hpereiehte~ea mzteii se podte stabilli ~i dup5 o . r b g $ i t g a or-' ganului genital a'l tnintorelui, ide culoare alburie, cu care matca se fntoarce diin zbor $i ca,re se vede ievimd pu.ti!n diri vagin ,: ,,smnul de Imperechere" ;. . : - .. ,; ,; : ., . . ..... .. .... .. . - . , , .. + . . . ,. CB..mMc?Je'ri&a din!:stupi,:la 3rqpe.reohexe;. .~ziu,a :Pntre orele 13.$i 3.3;; la .temperafturi de m i n i l m 2 5 T . Unde schimhki ,ale in;tervalu,lui o r a r ai.!-iqiriiy.lq..:zkw- a r , . d e w - .de . m d i t i ~ l e , w mearrii..; cZi m%cile obtiunute ca umaire a $ n c m c i $ W r . : . ~ o n S ~ n . ~ ' . . b ~ in-,d e e n c k i .p,u$eiet pu:tin(:-din ,.Me: d s w jeti ? w e ,d i q rr: jums,e e - .. - ..,,. . .. .. .. . tate dk4pa.r dup5 6 ore ;
,
,

'bL.

,L

cP tzbtoru8 care ~~e marboa la 10-L2 m h92tiu-m fati de nivdul d d u i , l hcepwt lalpucil cu picibarele anterjloare pic~oarek a gosterioare & mgtcii, qi se ^hitmmce irn l q a f h % retiniind t 4e pid t, m. cimrde m w i i in acaastA ratire, s5 luibil loc Sirmperecherea ; ci3 P alk&tnui~ea mtehei asbinei l u w h r e $ a M c i i inta-2 &te n 10 segmente, iar l trintor - 11. Awstea $ lajut&,se pare, sil identia qi l fice xnab nehperecheatii. Raportul h b semibilirta'tea ~pesceptiei m f i i $i a trhtorelui este de 1 : 15. h nxe sergrmente ale &mei f i t chi &t 200 plilcute smmride, h ale t d h b r d u i - ,peke 30,000 ; c& 1i;psa puietului nei$&it h fiamiilie este priurru\Z semn a4 &anizgrii. In aseanetnea hmilii se obsmil un cdes &b de @en, ias alh e l e trag pothap de botci ; iar dkil in stup se inhduce un bstgure cu puiet necipkit t n , dbinele Wag butmi de salvrare. Ace& fapt Ek d m r oonfihanil b3muiaila & i fauni!lia ar fi f&il mlsLtc2 ; & i ieqirea la zbos a m&ii timeire, dm stup saru de pe 9bgumle de i ohrva$ie, i toahe camrile este de foartte wurit2 dusat& $i ~ u l t o r u l n nu trebuie s5 se ingrijoreze de soant)a e , d m ndci sil nu &hid% &upul. i De obicei m t c a se 6ntoarce lin@tit$i dupil dteva aninute pe acelqi h x de undR qi-ra luat zbm1 ; & faanilia lini$titH p a t e deveni, Sn t i q , agraiv8, dac5 6n tianpul I zboruhi martca (de fa@ m d %e scuccesive) se i~qperechmz5cu trinhri pmvenind idin familii ereditar agresive ; c% de$i Alorile de maz5re contim anus nectar, acesta se afl2 d n c i h a r e $i este irracx&biJ pmltru alibine ; n ci3 &bin& de g e fiagurii cu puiet trcebuie gmiate qor $i n5cid e e m m t u r a t e , pentru a nu diluna puietului c3pScit. Doar de pe ramele cu mime se sauturg aAbiilde, rnkindu-rje P acest fe5' product4vin ta tea muncii a ~ c u ~ o r u l u i .

August e s k dtirna lung a M i , hcaputul siQitului ei. Noptfe devin rnai lungi qi mai ~ m e czflde , ~ mi scurte, dm- s w e l e m i ste iblhd. In a doua jum5tat.e a lunii ncptile d n t m i reci. ~ ~ a t searia, p&e v5t se intinde ceat5 k i 3 . Se coc merrde, p e ~ d e , p u n d e $i strugurii. h p5duri nu se m i aude c i n k u l p & M o r iar imsedele z h r i r n a i putim. Priande frunae care aad ne d u semtiunatuJ cZi h toamna de aur m M e dapiante. u
Cum se prevede ziua pentru a dona zi

Giiinile, m d e $i r a w e S$i umg penele cu g & h e , ias puii de gAini4 nu pleacil de ling6 &$c& - s +ea.pt& 'in laurBnd tthp .udt, he delungat. F m M e s*u Wtors rep& dim tlrum $i 'lrgi M ziuk, intt%ri!le , ! @ k i i - va phua. n Phull, pi h bgllbcfi se ikc ;bu&wi - p h h nu ae vta a r g i p n a CUM.

C?ii..de d o m e i n t i i n M u q i labele pe p2iurhit va f i t5n-q frumos gi c d d . Dacii dianinea$a dewerne ceata s e ridic5 iin sus gi s Empr&tie e z i u ~ fi danicuhr5. m fntinderea lcetii p e p5mht d e swm a u n t & un rtimlp tkuimm pentm l doua a . a i Au lap5mtt h n z e gdbene "n ccxpau5 la Encqutu4 lunii august i va bi o b a d timpurie. h jur, peste tot, &e ingu din aauaa smru$uld (Sorbus) - trebuie a$sp.tat& o cbolarmn5 lung5 ~i xece. Nuci mu'lte gi ciulpmi putine - imna va f i h i e n i t 5 $i laspr5. Bogiltiia de bace ~prevastepte,de asmenea, o i m 5 rece. Toti stejmii sint pesgrati cu ghiindZi - va fi o ilarn5 calld5. P u r n i d e Qi construiesc m t p r o a i e mri - liarma va fi luag5 $i aspii.5. , La Pncaputul lui august albinele prcnpolizeaz5 undinQele - iama vafilmgilqigrea. - Lum6ri de toammi in stupinli

f n august C Moldova se terming culesul de La floarea+oawlui gi n albinaele trw din periaada de 1 p & % t n ; l ~ 5 - ~i~ 5ma de hmmGdaam3. n fn laceast5 dmii apkultorii kebuie s5 h c h 5 preg51iji~easieuphdlar pentru iernat, trecere a r e f5cut5 nonnal previne pierderea .de f m i l i i $i i n a h a 5m5sw8 lasi!gua-5 produqia mului ,um%or. DupP termimarea UathnuOui cules se bnpune controld rBarmfirilor P n scqud sh~bilkii r m $ e i mgtcii h cuib gi !a c&Ei$ii s d e , d m 5 puiectd p este, nec5p3cit sau cgpBdt, dac5 in miib Snt ou5 d.epuse de c-. Maka este mi u+or de g&itt, chkr pe b a g w i i cu ou5 pmay5t dderpuse. Trrebuie mult5 grij5 h extm$ia mierii ; nearh$ia p a t e Iduce 'la pierderea angitcii, dacg aceash este c u m a pe tfagurele cu mime. Cditatea rnFki4 se iqmxiae5 dupii modd Qn care s h t depuse o u d e - 1pcmt5 compact5 sau cu spatii goale. La oontrol tie d ~ ~ de aseanenea gi cantiitatea puiectdui h5 , t d dbinele m e cau p a 4 M p a ~ t culles sint umte, nu m i ajumg sii r Ja tr5iiascicg p h i 5 h prim5vwZi. Puterea bamiliei este idrlreat rpropo~$~~~~aiIi% cu cantitatea de puiet diiin hgurii cuibudui : aminele eclohnate t n augcgsrt sumt cele care m r i m a . Trebuie avurt 6n v d e r e c5 h rtimpul cu!lermlui de &a .filola@aaarelui dbinele d u e (6ngr5de9c) singwe ouatul m5.tCCi.i ; de aceea dup5 kn-harea culesului fmiliile au ,puf$ni faguri cu puiet $i acela ocuphkl doar 213 din faguri. M e 1 c i una din E sarchile princjrpale ae cre~tereamaxim5 de albine t i n e , care ver t a9igu~a u ~ iern5rii. s l Controlul Id8 qi imagini despre hmnZi, p t r u c5 pentru iarn5 treh i e rpreg5tit.e k3hi timp Tezerve ,de cditate, qi S loanrtikarte suficknt5. n Mierea de floarea-soarelui m w t e bun5 pen'tru i e r n ~ r edin cauz5 c5 u face pa& din sofiurile cu mi&dizare rapid5 : juun5trate din ea se hllocuigte cu d 5 r , Ja juunZitatea iui iauguet. Dm5 tOitu!$i idin caum lipsei zah5rului iallbrinde i m e a & pe asemenea {miere,este necesas un colytrol arnsnun$it pentru a se evita pienderea familiilor din oauza oristali-

z5rii sale. Dim rezervek de h m 5 pentxu iam5 a stupinelor din p a u r i se elirmin5 c o q l e t m i e m de mar15 idellltificatg gi se inlocuigte cu zah5r ; in caz mntrar, prezenp ei se &(1eot5 rtlegaitiv,asupm succesurlui iernarii. Nu totdeauna mierea rde man5 p a t e tl d m b i t 5 de cea flosala dup5 aspect tji gust, d e laceea &e niecesar s s i s e dacii mlliza. Pentru aceasba, rcu o flingurith se iau probe de miere a cite 20 g din culiburirle,a cinci rfamilii @n ~ p f l i in~iici, din rame difenite), se string intr-un l p h a r $i se lamestecs ~bine.Exist5 dou5 metode de unJiz5 : reacl tia cu alcool gi cea cu lapti de var, 1 . Reactaa cu alcool : un v d m d e imiere se dilueazg imtr-o cantita* egad5 d e ap5 de p h i c (sau lap5 fiartii qi r5citii) gi w adaug5 10 p w i de alcool. Agitat5, solutila d e rniere cu am&ec de man8 s e itulbura. Mierea d e hryi nu s e andizeaz5 p i n aceast5 metod5, pentru cB qi ea riS n se tulbur5 i ~ r n e & ecu laicmold. 2. Reactia cu a t de var : o ~canrtita~& e 5 de miwe se meetec5 cu p5 t grij5 cu douii piiei de ap5 d e @mie qi se Enc2lz+te p1 ila faerbere. 15 i Se adaug5 apoi 10 p 5 e i d e ap5 d e w, se h c g l z e ~ t e dim mou plna la fierbere. I prezenta manei, pe gund s e d q u n fulgi de culoare n brun5. La dectemninarea arnestecului de man5 h uniere, este bine s5 se fac5 m i b G i analiza mierii de sdckn - oa etalon pentru controlul rezervelor de h a n g . Pentru ~preggtireaapei de var, o lparte de var mestins se dizolv5 in trei p5Qi de zip5 de ploaie $i s e lass s5 se q e z e timp de 12 ore. D q 5 aceasta, lirhidul transparent (supernatantul) se scurge cu grij5 : a c m va f i apa de var. . Cu acazia verificarii dauniliilor de d b h e durpii cules se exe.C-ut5 ~i o prima strimtorare a cuibuciui, p e n t ~ uc5 faanilia se n a i dezwlt5 in&, +i,regry)area r a m e l o ~ ~ r m e l e puiet se-ccuucenkeaz5 h zana u d i : cu n i ~ d u i ,pe Jaturi - r a m cu gratie despB+t.u.ame, kc;rdup5 meskea rame cu miere. Fagurii r k q i $n cuib tmbuie s i i fie1 tie d o a r e & mai deschis5 ~i d e calitqte, x m d e cu putin5<-.uniere qi, rn defmte (vechi, rupte) se scot qi s e trec rctincolo de diafra1gm5..Raan& 'cu miere putins se desctipkesc, pentru ca d b i n e k & a g 5 m e .in cuib. Fhgurii noi, h i wa desrhigi l a culoare, se scot, de asemmela, rpenkru $ i m p 1 iernsrii ace$ila nu tin caild (de altfd $i m5hile evitg s5 depung ou5 6m ei toamma). DacG m i i f ~ g w a b au restulni de puiet, aceqtia se pun eproape il i de dFafzlagm5 Ipiaiii iese tot puietul, dup5 care se scot din cuib, V e r i f b r e a cuibului dup5 terminarea culesului .perunite o vedere generd5 despse starea acestuia. In loazurile susp&e.de l d trehuie trimise probe laboratosudui veterinar pe&u c o n f h a r e . Boala metratat5, m,ai ales h c a m e r i c m 5 , duce la distrugere~cfamiliei, psnltru c5 aceasta nu va rezista ierngrii. P m t r u hs5n5togirea fmniiliilolr, In stadiul initial a l bolii se foloseyte cmplexul de m b u r i de pmfillaxie ~i tratament. 0 atenpe rdeosebitg trebuie dat5 infest5rii cu Varroa, parazit care i'n aceast5 perioadg se afl5 ,pe albinele adulte ~i pe puietud cgpiicit. Imediat d(up5 control $i dup5 aranjarea cuibului se face Itmtmnentul antivanroa. Muitti apiculltori prefer5 foilasirea unor p e p a r a t e antivarroa care cer un volum mic d e munc5, f5r5 l tine Sns5 cant d e gmdul lor de a

eficacibate. h h h p u l ierngrii, ,toamai ,ace~st?i ihalg 'd?i ceil m i mare procent de m o d i t a t e . P m t r u qporirea . eficientei h &upta cu vanroa . &e reooanandabil5 folosirea o tanurnit5 perioad5, a h l a t i v , 3 mai mulli it or (precpla~ake. %te d o d i t c5 aplicawa:unuia simgur fomeaa8-obi$nuint$ gi ,i se d u c e eficienta. D x 5 En:itilmpud prh5,verii-verii familiile s h t :trartate cu.acid bnfonn iolstructiunilor oxalic, 'toanma .se p a t e foilosf ncidiul Ifornlic anexate difevitelor f m e : de :a.mba!lare. - . . Schifnbapea preparatului se recornand8 -a s e . f,ace t o m a , p e n t ~ u cii atunci gehemtiile. de acarieni pregktite pentimuiernare sht rnai sezistente. fat5 de cele din var5. Trahamentul . krebuie f5cuit .fn august, pentru la nu ipenmite d e z v o h r e a h conitinuare a parazitului. S-a dovedcilt experimental c s pa.razirtarea h proportie ide 3% a f,amiliilor nu lass aceutora qamse de suipravietuire idup5 iernare. E august, B stupi se mentin doar saltelutele superioare, p n t r u n n c5 :albinele veri'flic5 toti fa~srrii, melmnd imolia cerii s5 se ,dezvoJte. Saltelutde Ilaterale ; + a ~ .%npiedica hmesul 'dbinelor 4a &aguriilafllati 2n afar8 cuibdui. .: . . . : - . h lipsa sursdor, de cuTes .!nau.gust, jn. :i .&u;pinese iau rnikuri de preintilmpiaare a : fbr,ti$aguJui, penitru care & .pnimua n4nd Bese. resh??mg urdineele, 'in funktie de, puterea. fa~rniliilor;apoi se .%stup5 . toate orifi. ciile gi crFtp51tUriJe stupillor. . .. . . -. .

>

,..

f n t5rirea farniliilor In Moldova, i august .vremea este Em5 destul lde caM5, stimulind n zborul albinelur, care . n i acest f se uzeaz5.,6nainte, w a n e , provocind de
du-se slgbirea .rfarniili3lor. Au. dost unii- iani h care dupg cu~lesulld,e la floarea-soardui golpdatii de 'ciite 2-2,5 kg ,sdau redus p h 5 I t ? , 0,5- kg ;. singunul mijloc de a - .evita acest fa@ esite iprdungirea wzonudui. de. .... cregtere a puietdui.. . . Pentru artingerea, scqplllui, a t e ..necesarii .prez,gn@. :q-&tciitor .$&ere. in famillii, a unui d t de slab cules narturad, faguri buai pentm,,ouat in cuiburi. Mgtcile tinere cqsoute fn . , + ~ h $ i . G intr.5.;& "iarng w.q+ puternice, i. a. f. familiile constau in .genera? .din albine -tinere. A d s t a .'*. ex. . ..... plies @rip,&+p n t . 5 c,u pin'ii; ?a.4 0 ,--5. .bZens5 .a ,jrr?itcilor t,here com,. 0/, paaati.v.2ii 'ic&lo+de '2-3 ~ n i ~ . ~ , M , ~ i t ~ a - , l ; l b r,.ie&i@ii:.este, _~. de lasqenea, ,.fparrte redusii. C d l n f ~ m ~ d r u l u i ' 'koxitrul, ia '1,200~ de . , . . ,~ v :&5f$qr ~ f q t e 500/0,.?kk $6 u , m . a jki&i~lor cu 300 g-s@r''=ih~c; , cu s i d p de!:zah&.- ci1,:3Q~/d. ;- . . . . . .. ." . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ,:I In";:a'$&&&t a~bifi61h"pat h ~ f i d & a : turi' c~l.& inbeghere :-'.de. ~ k d6 exemipld; ?ie' i<: subrafitg de :1 , 3 ha f&elia morit5,,In. mil b n t i - a ~ , d 1- . se im@u'iiehr5flirea cu sir* de '. khhsi-1 ; 1'S.n cuiburi 9iinkl subsoldttti nec&a~e'qi' 3-4'"rime cu pktur5; IkBB care famiilia n u oreqte.. pyiet. cle . . . . . . . .. . . .. . .. Atentie, pericbl de fktigag !. . . .. , . . . Pmba m5tcji mai ,poa<e fi srtimul&i: iad%u@nd6n sirfloriihe pe-. lin $i menti {se poate qi verde); de r n q e t d $i de-,tei (uscake). Defji.si-. rapul capst5 un gust m51lui, d b h e l e fl consuun8.- - -. . , . , Tot pentru stimdare.se foloswc.-fagulrii :cu ,,peticeu de miere, care, d~x5p5citi,se .pun dupg diaif~agunii se s h p e w cu .@ -Rep-$i a.
. ,
,
'

~,

,<:x..

.;,

..>_

tind desc&pWea @e pofliuni moderate) h fiemre 2-3 zile, se obtine o crevtere malFim5 ide &bin5 rDink5, cu chehtuidi rnateriak minime. Pmtru cregterea puterii hrniniilm se cfolosesc, de asemenea, farniliile t e m p r x e (vremalnice) : Sn momentul schi-rii rngtcilor b5trjne cu altele Sinere, primde nu sEnt onu>~3~?se introduc h mi sau ci in nuclee ipe 3 4 kame. Asemenea roi se 'dezvolt5 de sine &&tCitor $i cresc o cantihate considerabi!l6 de allbine tinere. h septembrie, la terrninarea pregilkirilor penku iarn5, acesttea se m~ cu familii de (bz5, iar m6tcile 1b5trkese idkitrug. acest f se pot W5ri, h special, fad milliile d&birte in tirnpud culesului de floarea-soardui. MeWa descris5 mai sus este lavaatajoas5 gi prin aceea c5, priuniimra d e w m e , sint aecesare familii p u t m i c e pentru mlenizarea liwezilor.

Momenrtu! administra~iigi can'tihtea de zahgr urtilizat5, concentratia siropului $i adaosurine d e substante care avanItajeaz5 iermarea dbinelor, sin4 foarte impontazvte at%tla completarea irezexvdor de hmn5 pentru i11 5 precum $i f cazul i d m i r i i m e i p6rti din miere cu a-1 n mh5r. In condi+.ile M o l d ~ e i este mai bine s5 se contpleteze rezervele in p e r i d 25 augustt-5 septembrie, ~tiun!p S11 care vremea este c6Musoas5 gi d b i n d e iau ibine sixopul, ,pr@lucrindu-rl hran5 de calibte $i h ciipkindu4 fn faguri. Dac5 se frnhfnie cu ~tenmendehr5nirijlor ps2bila r5cire a lvremii ar influenta negativ cantitaka gi calitatea Pmramei utilizate. Chiar &cg alibinele o preiau, nu mai r e v s5 o ci%p&asc5, se acre@e iin rfaguri, iar lalbinele suferg i m a iin lips6 de bang. Prelumarea siropului troamna de cgtre & h e presupurne un eansum mare de mzmc5, o uzurii care reduce durata de viat5 $i sezbtmta albinelor fa@ de condi@ile @e ale ierniii. De aceea, cu sirop de zah* se hrgnesc doar familbile putea-nice. Nu se rea>-5 M r e a cu simp a familaor slabe, din caum riitmului lent cu care acestea prelucreaz5 skopul. &te mai bine s6 prianreascg faguri cu hrafi5 gata prelumt5, de la farmilii puternice. Q anii aefavarabili, ;chd b . p i b u r i h t doar cite 4--6 kg de miere, se mx?urn5p?ng la 12-15 kg.drop de zaih*, care s e abinistrsae5 m mi tlraiu de 15 august, clnd .idEnelk destul de active, i ehpi mi n este puiet $i in& se mai aduce pol+-.pmaspZit Ebte important & nu se dea dkka mult sirop de- prelucmt a l b h b r , alCfel acestea nu a j u w ~ 5 - 1 c5p-6. Be m i ,bine d se dea simp11 t timp de 5-6 zile En pomi miai, de cfte 200-300 g, pentru htnefinerea tmui ritm activ continuu in familie, pbii cAhdgartea principal5 a hranei va fi cciip5cit3. D a d in cuib sint 4--5 faguri cu putet, albinelor se pot da dte 4-5 1 simp de zah&, p e b a t . Puietul care eclozionaz6 din aceriti f w r i nu va participa la prelucrarea simpului de zah6r, acetea fiind, de aleel, albinele care vor alc5tui mjoritatea ghmului de iernaw:~De aceea, pe cit ae pxdbil, trebuie asjlgurate conditii tie p r t i t c.irpal.e rfunqie de aptitudini a generatiilor tinere de alrbine la prelucrarea hranei pentru iarn5. Concentsapa siropului de zah6r a d r n d n w in &up a R o h a r e Pmemn5tat.e : oel slab cere m u n d suplimmtar5 alhindor pentru fndep5r-

barma excesului de ap5, oel prea gros oblig5 a l h e l e s5-1 dilueze cu a@

Inakte de la-1 preluura, pentru o mai bung invertire. h c e n t r a p a de 1 : 1 permite alibinelor s5 inverteasc5 repede zaharoza. Lipsa principal5 a acestei comentratii m s t 5 in ace= c5 se consum3 mult zah5r. Conceintratla 2 : 1 reduce consumul de zahgr, dar inetinevte hvertirea. Mcatori mai ~buni are conoentraa de 1 : 1,5 (la 1 1 ap5, 1,5 kg zahk). Un asemenea simp este prelucrat de albine cu pierderi minime $i cmswnhdu-1, de h n e a z 5 bine. Modul de preg5tire a siropullui interzice cu des5vWise fierberea lui, ~pentruc5 sub acvunea temperaturilor Enalte se fonmeaz3 substam@ nocive, care actioneaz5 v5t5m5tor asupra oxganismului alibinelor.

Este bine sil @ti :


c5 mierea cu un continut ridicat de glucoz5 crisMizeaz5 repede : din ~~te sorturi fat park rnierile de floara-soarelui, srparcet5, rarpi,@, crqem. Dac5 h nectar domin5 fructoza, aceasta &talizeaS 6 puv n ; m e n e a sorturi d n t mierea de salcAqde sulfing, de castan ; cii imptriva funbiyagului apicultofi folosesc cu sucoes vethcea (Tarcocetum) ; frecind cu a c e s t 5 plant5 peretii s;tupilm, ahcul seade raprid ; 1c5mul apicultoruluri se hchide P august : hcep pregitirile pentru n cel urm5bor ; c5 ochiul compus a1 albinei lucriltoane ae format din ma3 mult de t 4.000 d e fa*, la rnatc5 - dim 3.500, la 4rbtori - circa 9.000 ; c5 i?, lupta impotriva furnicilor s h t foartie efioace crizantema, boraxul, praful de sulf, sarea de buc&5rie ; c4 suprafa@ totali a aripilor dbinei lucr5toare variaz5 h t r e 45 $i 54 mm2, i;vr greuhtea lor atringe 0,575 mg. Fbr@ de A i c a r e normal5 pe 1 mm2 este de 1,6-1,8 mg, iar d a d s a r h pe aripi este mai mare, albina nu peak zbura ; cg p t r u umplerea cu miere a unei celule, dbina trebuie s3 aduc5 de 17 ori nectar, volumul unei oelule de lucr5taare fiind 488 rnm3 sau 0,5 cm3. Volurnul w$ii aste de circa 60 mm3, d m albima poate elibera d h cantitate doar jumitate ; p p o l i s u l influenmz5 asupra fagurilor, B primul rind pnim culoarea lor, P intilrqte, m m d u - l e triiimiroia gi rezisten$a faw de kmpei rahr& Wte.Temperatura de m i n e a propolisului este de 105OC, iar a cerii - 60-65OC ; cB apicultorul cu vechime rstlposti pfn9 la 500 w p d t u r i , h timp ce pemoanele alergice pot mu$ din ciauza unor doze minime de venh de a l l h e ; c preaenta trmmtorilorin stup la sfiqitul lui august $i maii rtiniu % esrte u rindliciu sigur de lip2 la Mtcii ; exoepoe fac d t c i l e tinere, nen ixnperecheate, a f k h familie. Astxiwnea familii a u nevoie t n m c m'a k un m t r o l a w e b i t din p&ea a p i d b o r d u i f n scopzll EndepZi&r% defeck l o r apgruk, atirta t h p d t f a r n i b esbe mai pulternic5.

Prima lung a toarnnei, timpul strbgerii r d e l o r caapte. Soarele intretaie ecuatorul la sud. La 23 septembrk incepe toamna utrmomic5. Principals sarcin5 in aceas% pezSoad8 - s5 nu se p i a d Bermmele optime, s5 se pregCiteasc5 bine a l h d e pentru iernare.
Cum se prevede -vremea pentru a doua zi

Dac5 pe timp de ploaie pgiamjenii hcep s&$i teas5 plasa ploaia va sta. Dacg-~ites plasa s p sud - se incrilze$te, spre nord, se rgcqte. f naintea stricgrif vremii, p%anjmii se ; e l a s c u d in cr5pZturi. La inceputul lunii, l m pare5 9i-a rbturnat secera pe spate (primul p5trar) - tirnpul va fi cald $i insorit citeva zile, dar se p a t e $i fnitreaga lung. Dac5 Juna atfrn5 pe cer cu secera 'In jos, $i cu spatele ^ sus (ultim mu1 pgtrar) - 1;imp indelungat urit ~i posomorit. Luna este inconjurat5 oa htr-un fum - va fi urit citva timp, luna s o ~ i e va fi vint. Frimzele cad devreme - iarn5 timpwie. FrunzeE rnesteac5nului ing5lbenesc pe virfuri qteptati o prim5var5 rtimpurie, la p a l e - t?rzie, uniform - o prim5var5 m m l 5 . w e c i i se instaleaz5 in partea de jos la cgpitelor - pmtru o tcamn5 Jmg5 $i uscat5. Vr5biiiile zboar5 din loc in loc - va fi vint putermic. fnainte de a se sehimba h p u l urft cu altul ~ T L U ~ O S , se jentevintul t g t e ziula, iar srpre sear5 scade 4n intensitate, presiunea atrnasferic5 se ridic5 i & n. Ziua mata se i n W e pe so1 f k &vint - se s t r i d vremea. FWi vint, p a u r e a freamSt5 va ploua, in c^unp - va fi timp frumos, Sint multe p5sk-i care zboarg a v h k t in czrrind se stric5 v m e a . Plasele de p5ianjen se infind pe p h t e - se incazqte.

Toamna, terminindu-se creqkrea albinei tinere $i complethd rezervele de hran5, se efeotueaz5 revizia de taamn5 a stupinelor, & obicei septembrie. Pentru aceasta%reburie t e m f i n a t ~ a t e lucr%le d e p g 5 b &t@iunfbire pentru iemare. Prindpala s 5 a reviziei -de tmrmn5 narea s t M i fiw5rei familii de albine $i preg5tirea ei ?n vede'rea iczagrii. La control se stabilqte puterea f i e a r e i familii de' albine, prezenta ' m5tcii $i calitatea ei. P&m stabilirea puterii, se num5r5 fagmi5 ocupap de arktine. Spapul htre do3 asmenea fagut4 se numeFte interval. Pre-J zenta m5tcii in cuib se stabile$.De dup5 prezenb puietului $i a ou&lor. D a d larvele, m5le $i ptzietul dp5cit foruneazii un tot c o w c t , 'inseam5 cii m a h este de bun5 oalitate. % acelqi timp, cu ocazia qevizki de t o m 5 se.stabilqte cantitan tea $i calitatea mierii, n u ~ u de faguri (qi nuan6rul ~dem e ) in cuib. l Cantitah d e puiet se determins d q 5 num5ml de faguri pe care se puiet, sau calcuht, i rame s t a ~ ~ n camplet ompate cu puiet.

0 atentie deosebitii se acordii cantict5tii $i calitgtii mierii. Rezervele de miere se determin5 vizual, luindu-se ca baz5 f a p h l cii rauna cu dimensiunile 435 X 300 complet c51piicitii contine aiproalpe 4 kg miere, cea ciipiicit5 pe jum5tate - cca 2 kg, ge o treime - cca 1,5 kg; fn rama complet c5@tit&a stupului multietajat se afl5 cca 3 kg, c5piicit5 pe jumiitak -, 1,5 kg, pe lo treime: .- m a 1,O 'kg miem. In timpul reviziei prin desfacerea qi rearanjawa cuibudor' se scot din cuib ramele m5rginap cu faguri deschiqi la cul6are ~i cu o can;tiitate mic5 de puiet, precum qi pe a d e a care m corespund a fi folosite in u oontinuare (vechi, rupte). In oazul lipsei de faguri in stupin5, % m d cu I o totul exceptional se folorsesc $i faguri deschQi la culoare, P care nu a fost n c r m u t puiet, W e se la& i cui'b, dar h nici un caz P c e n t d cuibului, m n .ci doar pe margini. Apicultorii trebuie s5 aib5 grij5 ca in centrul cuibului sii nu nimereasc5 rnici faguri cu p5stur5, fapt Wor de stablit priv k d fagurii P -re a : mierea este transparent& p5stura nu. Fagurii neacoperiti de albine se scot din cuib. Twte datele se fnmgistreaz5 in docurnentele reviziei de ,toamn5 (prim2var5) confonn formularelor, apoi acestea se m p a r 5 cu datele reviziilor anterimre din registrul apicol. Toate lips~rile stabili.te in stupinii b p r ~ ~ reviziei trebuie imeu l diat m e d i a t e . Familiile sub cinci intervale .(cu o lputere mai micii de cinci intervale) consider5 ca familii ajut5toare. Insuficienta mierii se lichideaz5 pria suplimentarea fagurilor cu miere $i doar dup5 aceasta se organizeazii cuibul definitiv p e n h iarn2. Co t ~ b u i & t a b i l w i i prezen@ inventaruhi afectatstupinei e i s s~','s& detenecesara pentru anul urmiibr,,..'pe &re administrava . 'go~pdtirieia . , P n t m e p t ~din .Dimp. . . , . .; , . , ,,;I&. termhiafea lucriirilor amin tite s e incheie.'un act priyind '=ev'hia .. . ,, . . . .dets;?lnni:a stupinei.. . . . ' ,..*. ',*. . . . .. .. . . .. ...,, . ,. . . . .
, ,
:
I .

'

. .,

,'

. :r-

< .

,1 k'

Organ&~ea.:.cuibu~ui vederea. iemLEirii in

I
-

."
,

"

Organizarea final6 a cuiburilor se face i timpbl. reviziei &'t o i n 5 , n totuvi dac5 in , f a m i E mai sint , 3 - 4 faguri' cu pGet, cuibul se organizeaz5 ,dup5 ie$irea rnaioritatii .+lbihelor tinere, fn Moldova. perioada formgrii' miburilor este sfirvitul lunii septembrie. Timpul .cald permite organizarea cuibului dupg schimbwea .fag$qr $i de aceea lucrarea nu se arnk-15. Strimtorarea c u i b u r i l ~ ~ , ?ndep~rt;av&i::faguribr a. corpuriilor in qi plus. starea cui;burilor, tulburii dispozitia rezervelor de hran5, fapt care pledeaz5 pentru o reorganizare in vederea ierniirii. fn conditii riaturale albinele depun rezjervele de miere astfel incit s5 le fie comod a le f olosi iiar,na. Pentru completarea cuiburilor se iau r a m cu miere care contin cel putin 2 kg miere, evitind fagurii cu suprafa@ mar5 de miere neciip5citii. Dac5 in stup sint multi faguri umpluti doar pe jwn5tate cu miere ~ 5 ~ 5 citii, nu este aecesar5 o a r m j a w deosebit5 ia acestom h cuib. Albinele din fiecare interval vor avea o cantitate rnorma15 de miere pe htreaga duratg a ibrnii qi nu vor fi nevoite & ,se deplaseze pe alti faguri. Repartizaxea neuniformii a mierii P faguri dekllrninii ne&tatea organin z5rii cuiburilor, i n !diverse modalitsti.
'

Stupul de 12 rame $i dozcci Tniagazine

Dac5 farnilia ocu@ 10-12 hguri, nu este necesa(r5 o mumit5 organizare a cuibului ; tottqi, pentau o mai 1bm5k m r e peste corp se a$eaz5 m rnagazin plin cu Mere, i care albinele se vor putea urca, evlitbdu-se n astfel eventwlele deplasgri pe lateral& In acest tip de bpi se p a t e dolosi unul din magazine ca pemB de aer : dac5 stupul are fund smdbil, intre el gi conpul de bazB se intercaleaz3 magazinul $ol. Aceast5 ananevr5 asigw-5 m d i t i i rnai bune de k r nare, seduce mortditatea in, pnim5var5, a p W cuibul de frig, Ramele cu mliere fn am* stupi si'nt &quse in felul urmitor : la perete se pun fam i p h i cu miere (3-3,5 kg), d5turi fagurii cu phturB, dupa ace?tia - de dorit, unii c.u h a n g (2 kg). Ultimii se pun in drepturl undinip h i , astfel incit in m o m t u l rr5cirii vremii ghemul si se fonmeze pe ei. Dup5 ace@ faguri cu p5sturFi se pun din nou faiguri p h i cu miere, f5ri a-i @ m e ins5 in cecntru, fapt care ar hgreuna formarea ghemului. DupH organbare, deasupm cuibului se pune o p m u v gi se xn!ic$oreazti urdini~ul, corespundtor puterii familiei.

acest tip de stupi cuibul se p a t e forma unilarteral sau trilateral. Fbrmarea bilateral5 a cuibului cere d ~ u diafragme. 5 Pentru bceput, cuibul se . c t e p h s e a ~ b ,peretele stupului cu 15de 20 cm gi se pune o diafragnnii. SpaGul go1 format intre peretek stupului $i diafmgmg se m p 5 cu o d t d u p . Prianta naan5 lMhg5 diafrase pune plinil a rniere - mini,mm 3 kg, umBtoarea cu 2,5 kg, a treia cu tot at3ta miere, d $i p5stur5, a patra namB - au 2,5 kg miere, a pptea m 2,5 kg miere, $i p5istur5, a opba - 2,5 kg miere, a nom trebuie s5 aib5 3 kg mkre. Trebuie m i n t i t fapin1 c&~arnele 4-6, cu cite 2 kg miere, trebuie s B fie w z a t e ?I fa@ u r ~ u l u i In acest exemplu faonilia va T . avea puterea de 8 intervde. Pentru foxunarea unilateral& a mibului, I b g 2 undiniq se qmne diafragma, d&turi o ram& cu 3 , 5 4 kg miere, mai departe ( n fata urdinii $ului) - rame cu 13-2 kg mime, apai cu 2,5 kg, gi ultima s pme un e fagure cu minimum 3 kg rniere. Ghemul se va farana in f a p urdiniqlui gi dacS v f i nevoie se va deplasa h timpul iemii c W fagurii au 2,5 kg a miere, intrucit in partea opus5 exist6 doar un fagure, riar imediat dup3 . aceasta diafragma.

Se $ace asedn5tor metodei des& rnai sus. Dac5 din anumite cauze apicultoml a intirziat ti5 hrheasc5 albinele la timp, milrul s e pmte forma cu ,,barb&". Pentru aceasta, prima ram& trebuie s5 aim minimum 2-2,5 kg miere, iar dup5 aceasta faguli cu cite 1,5 kg, mi dep&e cu 1 kg qi ultimii cu 600-400 g miere. A m t procedeu se folosgte doar % cazuri extmme, pentru c5 el m u n dB garantia ieqirii din iam5 cu suaces.

Stupul cu douii corpuri

h acest tip de stupi este q o r de organizat c u i h l pentru iam8. Dac5 familii ocup5 10-12 intervale, se pure gi cel de-a1 doilea corp, cu miere : albinele %i formeaa ghemuil h oorpul inferior $i pe @ma oonsumsrii h m d se vor vrca P c l d e a l doilea corp. Se evitti pierderea n e albinelor pain hfometare. Dacti f h l i a este slab& donmarea ghemului s face dup5 nmdelul e stupului cu 12 rame.
Stupul mdtietajat
$ aceqtti stupi, orgmizarea cuibului peintru iarng este expeditiv5. in i Cu conditk ca familia d ocupe m oorp intreg, peste acesta se pune ce3 &-a1 doilea mrp, cu rame pline cu miere. Ghemul se VQ f a m a in mijlocul corpului de jos $i pe m h r a consum5xii hranei el va moa spre ramek pline cu miere, excluzkd moartea albinelor in timpul iern&I pr.in hfmtare.

Stupul orizontul cu 20 mme ucrainean

La ace$& stupi u r d i i e l e sint plasate param cu ramele d n cuib i a t f e l fonmarea cuiburilor i toamn5 ftidndu-.se du@ n ur~ntiharea sched: l"ig8 urdiniv, la perete se pun in funcpe de puterea farniliei doi sau kt-& faguri cu cite 2 kg miem, apoi raarve cu 2,5 kg $i ultimele cu 3 kg $i w e G h e m l se va forma 1mg5 urdiniv pe fagmi cu 2 kg t. miere $i pe mkura consum5rii mierii se va deplasa spre fundul 6tupului. In asemenea stupi urdir@ele trebuie m 5 @ t e (deblooate) mai des de resturile ctizute peste iarn5, p h lasigurarea ventdatiei h interior $i reducerea d d i t 5 t i i atit de aocivti albinelor.
Este bine s5 qtiti :

c5 cea m i mare cantitate de polen au t m n a familiile ou m5ki b5trEne ; acestea depun outi mai putine $i ca rezultat consuxnul de polen pentru cre$terea puietului este redus ; d in cazul hr5nirii interwive a albinelor cu sirop de zah5r acestea umplu celulele htr-atft cu h m g imdt lia un moment dat %cep & m a % $i a u a e depuse, desfiinmd pralatjc ponb m5tcii. De aceea nu se recomand.5 adminimrea unm doze mai miari de doi Etri o data, in special d a d s cresc albine tinere ; e c5 i perioaclele f5r5 cules, cind in stupi sint reaerve mihime de n hran5, sau dad isl e a r 5 este amestecat5 parafins, &pun, stearin5 etc., albhele rod fagurii artificiali. Im pfimul oaz, detdorarea fagurilor artificiali p a t e fi stZivilit5/prevenit5 cu h r U stimulente cu simp de zahHr 1 :1 ; d umplerea cu rniere a &lulelor de trhbr esbe s m a l u l abundentei cult%ului $i a1 incerperii c u l d u i principal. h faunilie doming ia& tinctul de acumulare a hranei, &tA cu doaninarea htinctului de mire. ( k ~ d i t u d l e de faguri cu cehle & tfimtori mu trebuie t.&iate : & b e d se intrOduc5 rame cu f-ri artificiali ;

cii pentm mtjlmea stupului a f i n e l e lucr5toare se r o k pe loc, tinindu-se de regulii cu picioarele de baza urdinbului, f i i h d mkciiri de evantai cu apripile ; c5 m a este secretat5 .pe ulrm51tuK.iiaopaci : tei, salcie, artar, stejar, prun, cirq $i saldm. Mana de stejm est;e toxic%,$i periculoas5 pent m alblne ; cii un calatidiu (p515rie) de floarea-soarelui contine co;l 1500 fiori care ^Lnfloresc treptat de la mairgine spre centru, fapt w e se prelmggte cam dou5 zile ; nefecundarea prelungqte acest krmen ping la douii s 5 p t5mini ; c5 )din punctul de vedere a1 apicultwilor facdia este o plant5 folositare : ca furaj, nu este xiisphditii din cauza duritztii tulpinilor ; cii intensitatea s e a r e W i nectarului este legat5 de aroma florilor ; dup5 plenizare floarea se usucg gi m u rnai miroase. Pe timp urit ,plantele inceteaz5 secretia de nectar ; ~ 3 % albinele se orienteazii lpe t i m y unit, tn iprincipiu, dupii ware : compl!icatul ochi compus al albinei P dii posibriliitatea s5 vabd5 %a numita i luminii polarizat5 - pe care ochiul omenesc nu o deosebegte i lumina n difuzii. OCTOMBRIE In octombrie, toarnna se aratii printr-o multime de aspecte : ginditoare, p5durea este cuprin&i de reflexe in culori vii, aerul este -or, ciildut ~i transparent, p a t e tot se simt nuantele vvar5-toamn5. Dar se inrtimplii $i q a : ierii mai admiram fnc5 cerul lalbas-ttru dim octombfie, umbrele alburii din razele soarelui care apune, iar azi Tnc5 de dimineat5 s-a permit s5 ploru5, d n t u l rece rupe din copaci frwzele k c 5 verzi, se porne~telapovita. & popor se spune : ,,toamna - $apte anotimpuri pe zi". Temperatura aerului scade rnai repede in octombrie l d d t in septembrie. Datele unedii variaz5 intre limitele 8-9qC. Jn unii ani apar ~i g m r i de -lOC, cade ziipad5 care se topevte mpede. Asemenea vreme se poate schimba mpede cu ~ l t acZdduluras5. Contimug plecarea p5&rilor inceput5 la sfiqitul lui septembrie. Se termin5 culesul fructelor gi preg5tirea m1ulu.i pentru i m i i . Cum se prevede vremea pentru a doua zi Cmtli cocgii - *a plow. Pisitile be l a ~ e a z ~ sob5 qi-6e fac ghem - se r5cevte. - .': pe '' , . . 'Norii plutesc de la n m d .spre sud timp insorit, : h v e r s .t-imp .

urit.

Nolii fntuaecogi, l5sati jos, prezic f ~ g - posibil, z5pad5. d , Luna este p M i i . $i tulbure - va ploua sau va-c5dezL z W 5 . Soarele a r&%-it .:i-epede $i. e s b strBlu&br -- se : schirnb5 vfebnea. . . . ~.,.*ul. &te curat seara, dac h jurul~ Junii. siltt. cercdri mri. :va.:fi. fr&: d.& cer&e sint .mqietice' $ dif ~ z e va.&te.':vKhtul $iv a k M e 2 , ,, . . . . - .. . . . z5pad5. ... . . . . ., .
:

.,,-

C i h l e zgomotaase se string in stoluri - timp frurnos. P l d a de dup5-nuas5 se prelungqte m l t timp. C5derea rapid5 a frunzel'or in octombrie o i m 5 grea.

En octombrie nu mai sint surse hflorite de cules, albinele ies rar din stupi, la r5cirea wemii se string in ghem 4 centrul cuibului, pe fan gunii de j s fiir5 miere, m5taile i ~opresc ouatul. o i h amst5 lung apicultmii trebuie sii m i vaifice o dat5 etarqeitatea stupilor, s5 monteze gratiile impotriva goarecilor. In stuphele mari cuiburile se izuleazii rtermic cu ;pernite speciale (50 X 50 cm)umpluteicu vat& Mulg apiculhri le folosesc pe timpul iernii, dar trebuie u izolaat - retine s5 remau-ciim c5 m acesta este cel mai bun m a t e ~ a l umezeala. S i t de *preferat saJtelu@le din paie sau papur5, care pot f i confectionate P stupinii : reduc la minimum urniditatea in stup in timn pul i m M . Pmtiru imlarea termicii a cuibului se pune pe m b e l e lui latun cite o pernip, iar deasupra o a treia.. Pentru a e d t a umezeala in cazul folosirii pernutelor cu vat5 se SU~FLIII~ ultirna sc?nduric5 din podiqor p e n m ca & p i 2 fi evacuat5 din stup, sau se lass intre scindurelele podipxului &tan@ de circa 5 r r . Dac5 se acoperii cuibul cu o pfnz5 nn gmasii, se indoaie un colt a1 acest& 15sbdu-se m spatiu de evacuare de 10 cm. Pentru o mai bun5 i m e , familiile slabe se izoleaza c u permite din vats, iar cele puternice - cu saltelute din matenial vegetal. Orice i n m t a r imlator se aeriseqte mai Entti, qi s usuc5. e Unii apiculton folosesc pentnu imlarea terrnicii fmnze uscate sau fin - un mterial izolant foarte bun, dar care lasii unulte resturi prim5vam h stupi, m e trebuie mimupos curii$ati. Familiile pukrnice pot fi &late termic abia in luna noiembrie, iar cele slabe obligahiu %nmtombrie, pemtru incfiirea cuibului, s5 ajute la economisirea branei. Allbinele suferii mai mult de curenti de aer d e d t de frig, de aceea imlarea lor termic5 h ansamblu trebuie priviEi anume de~ aceastg pozitie. pe
.Refownarea gi topirea f agurhor

Fagurele proasp5t constauit de albine din war5 curat5, alb ca 25pa& La fnceput, cu timpul se Wumec5 la culmre trecind de la galben la brun qi a p i la negm. PrNatind celulele pentiru ouat albimele le lustruie-sc peretii. Deja dup5 aceea fagurii En* s5-gi schiunbe culoarea. Dup5 iegirea albinelor tinere din celulele fagurelui, s5min larvele. Cu cit mai multe sint gaeratiile crescute htr-o celul5, cu attt se adum5 mai multe asemenea resturi. Voluunul interior a1 celulei se reduce incetul cu hcetul, fapt c m se reflect5 asupina dimensiunilor ~i a greut5tii noilor generatii de albine. 0 dat5 cu micgorarea volumului interior a1 celulelor cregte ~i gmutatea fagurelui. Lubd i creqtere un f a w e artificial albimle ii adaug5 n

circa 70 g cear5. La rama stas (435 X 300 man) fdgurel alb c"Lnt5reqte a p x i m a t i v 140 g. Dup5 cre~tereaa 6-7 generatii de puiet greutatea fagurelui m q t e : fagurii megri s-mt de trei ori mai grei ~decitce.i alibi. Totuvi fagurii vechi n ccxntin mai mult5 cear5, greutatea lor crqte u datorit5 a~umulgrii suhtan.te non cear5, c e ce creaz5 conditii piel3de nioe dezvolt5rii moliei $i altor ebcuri. Toarnna, h fiecare an, se rrefonmeaz5 fagurii nemespunz5rtori cre~teriipuietului, a celor defarmti $i stricati, prost &&ti, au multe celule de trintoli, vechi $i acoperiti de mucegai $i/sau de pete de diaree. Fagurii d e s c b i l l~uloare~i c&p&elele rezultate la desc&pZcirea a fagurilor cu miere se lmpesc mai bine in bpitoarele mlare, iar fagux5.i itntuneoati - in t q i b r e l e cu aburi, dup5 ce au fast inmzliap 2-3 d e En ap5 caldi. Materia prim5 se fimbe i ap5 d e (dedurizati4) pin5 n atutjnge comistenk smiatinii. Apa dw-5 compromite calirtatea cerii $i reduoe d a m e n t u l recuperikii. S e folosesc vase de aluminiu sau emailate : fonba d5 cerji a culaare htuneoat5. In marile stupine industniale se fol-te topitorul universal cu aburi pentru 20 faguri s m 20-25 kg rnlatenie prim2 de oear5. La prelumare sirma din rame r h h la locul ei. Tort in aceste topitom se p k ,de asemenea, preg5ti siropul de d ~ t i r se pwte face dezinfecta, rea ramelor $i a inwntarului m5runt cu ajutorul atburului : se p t , de asemenea, folosi ca mese pentru desc%picit. Pentru stupinele mici, de amator, este mai comod5 folmirea unui topitor cu aburi de dimensiumri mici, cu o aapcitate de 3 kg rnaterie prim5 de ceari, care se prelucreaz5 in r h p de 20-25 mimuk. Dup5 retapire, ceara se pune intr-un l m c51dzlros $i ~sewaper5 gentru o sedimentare plumgit5. In k o m b r i e apicultorii efectueaz5 ultimul tratarnezlt impotiriva varmozei - cu pachete cu acid formic, folbex VA sau femotiazh5, in condi<@ile unei stabilitgti termiw Sn jurul a 14%. Tratametnul cu acid oxalic 2% nu a t e rmmandat h octombrie, pentru c5 % acest tirnp acaI r h u l (Varroa) se ascunde printre dnekle a b d o m l e ale a l b b i .

Este bine sii ?tip :


c5 rezervek prea mari de polen in miburile hrniliilor de albine haintea i m 5 r i i s h t un semnal de preg5tire a &rii in mu1 urm5tor ; c5 dbinele depum polenul doar in celule de luoritoare, fiiadci5 pentru a indesa polenul au mvoie de un sprijin pe care in celulele & kintor nu-1 po&e avea : diametrul celulei c o n d ! i ~ e a z 5 respectin1 instinct ; c5 a q e w h p z i t i a v e r t i ~ l 5 fagurii, Sntr-o 4 5 , p n t r u scoaterea polenului vechi dia celule, se evit& distrugerea fagurilor. Peste faguri se pune o greubak, cb& se umple 'inoet cu ap5, pin5 oe toate celulele se umplu cu ap5. A dom zi, cu tot cu apa se extrage .$i conpnuhl ram e h In centrifug5. Dac5 polenul este insuficient Pnmuiat, trrebzlrie repetat pmedeul ; c5 albinele a d u 5 propolisul m& mult toamna, fiixmz5 ramele, obtureazii m5Mturile qi sf5rimFiturjle in p r e t i i interim5 ai stupului, eliminind p5trumderea a e r d u i rece $i la curmtilm, ffoarte periculo$i iarna ;

c5 de la o familie M pot obtime prin recoltare circa 2 g de venin uscat. Pentru obtinerea unu.i kg sint nwesare aproximativ 50 g albin5 vie ; c5 puietul p a t e unuri in mas5 ~defrig qi foalme ; din cauza locii, moare pe zone [imitate, lamesteeat cu puiet s h W ; c5 a tapitom solar cu un singur find de g e m temrperatura atinn ge 73"C, iar cu dou5 rhduri, a v h d un strat de aer de 1 an intre ele, se ridkg la 96OC. Dac5 h tapitor se d u g 5 o @ i d 5 montbatt5 6n ram5 $i indrepdat5 spre mare, rtmpemtura sare l a 143V ; c5 pentru wcpskea peretilor frontadi ai stupilor se folosesc u m 5 toarele eulori : galben, alrb, db&u-vende, $i violet ; c5 asupra rprodueiei de uniere $i cmr5 iniluenteazii h prirnul lrind pmprietgtile e d i t a r e ale rn&ii, d t ei, miodd de htre@ere a fada miliiilor, ~precurngi condi4iile vremii care d e t m h 5 f mare m5sur5 n succesele productiei lapicole ; c5 albinele care au fost h5nkte ou &5r uscat ~i ap5 a u tr5it cca 28 zile, iar e l e care au +primitsirop sde zah5r in conlcentratie 1 : 1 de dous ori mai mult.

f noiembrie se lumineaz5 tPniu ~i se intunec5 devreme, sink cele n mai htunecate nopti din an. iSh,t Pnc5 p u t h e zile geroase, anai mudte cu tempe~aturitpoaitive sau cu hghetuni nehsemnate. Apwape h toart5 3una &e ceav, cerul este acoperirt de nori 'grqi, cmpacti. h i m d e l e $i ~HsgrileS$i terming ipreg5tiril.e pentru iarn5, acehji lucru E fat $i l oamenii. E prirnele zile ale [unii apicultorii ifcji Itemin5 lucrkile de pren gltire a iernirii, tn zi!lele ull7m%oare verifi&nd doar coaectitudinea lor.
Cum se prevede vremea pentru a doua zi

Piin5 nu cade frunza vbindui, ori&t5 z5pad5 a r cMea, iarna nu incepe. Coco$ii d n t 3 seara - se sehiWb5 vxmea, dlmineata devreme se inc5lzeqte. S-au aburit gearnurile rferesMcw - se bci3zgte. G5hile se w a z 5 idemerne pe cuiibare - va fi ger. Frunza a c5zut pliin5 a vmit g a l - va bi o h r n 5 blTnd5. haintea unei pericrade indelungate de v r m e u15t5 e r g t e aivelzll apei S fintimi. n Brumg de toarnn5 - va ifi t i p u m t , hsm-it. Dup5 poleiul din thpuil (tomnei se qteapt5 ploaia. Frunzele c5zute se c d c 5 cu fa@ in jos - v [Ei iarn9 cald5 $i o a recollt5 buns, cu fata f sus - va fi + m 5 Tece. n

Lucrciri Qn prag de iarnli


fn conditiile Mddovei dbinele se dezvorlt5 mai bine f prim5va1.5 n dac5 ierneaz5 Sn aer liber, degi in acest caz se unZre~tecomumul ~ d e hrang, dar cheltuielile ,pentru constmirea adiiposturilor penku iernat $i transportul sltupilor sht mai mari. fi noiembrie dbinele fac d t h u l zbor d e curgtke gi sarcina apicultorului este ~ d ea le ajuta, motiv pentru care i momentul 4an c&zi~ii vremii se deschid urdini~elesuperioare ale stupillor. Ultimul abor de curgtire e'libereazii (descarc5) intstinele albinelor, iar .ca rezultat se SrnhnBttiteyte mersul general ail ierngrii. In aceast5 lung in stupi po~tpg'trlunde voarecii, care provoac5 pierderi mari familliflor, qi nu rare sEnt cazurile c b d familii Tntregi sEnt diskuse din cauza prezenpi lor. De aceea fin cazul Snc5lzirii vremii se verific5 stupii gi se pun momeli cu otrav5. De asemenea se verificti $i izolatia temic5. Dalc5 la familiile puternice lucrarea nu a fost executatti in octombrie, este abso1u.t necesar s5 fie fticut5 * noiembrie. h In zile cu zbor t r e h i e acwdat5 la~tentie famlliilor cu miere putinti, pentru c5 uneori dbinele p5rZsesc cuibul (ramele cu miere) qi ivi formeaz5 gh-ul Ipe fagurii goi, catre diafragm5 qi pernit5. Asemeinea familie trebuie scuturat5 pe faguri cu miere, penitru a nu ajunge s5 moar5 de foame. Impostantg este ~i pmtejarea stupinei de lactiunea dnturilor dominante cu paravane d e papur5 sau cu perdea ide protectie deasz, mai ales din q e c i i melifere - ya~lc-m,tei, e r , salcie, tufe. Trebuie ingrijit ~i linveatard penrbru confectionarea ramelor (s4rm5 pentru insfmat., tburghie, r m e neincheiate) pentru ca odat5 cu Inceperea iernii s5 se hceap5 ineheierea ramelor, Pnsfrmarea dor, E ven derea sezonului unn&r. Se preg5tesc t5nu$i pentru stupii a$wati p e l5ru$i, inlocuindu-i P cay: d e nevoie p?n5 la hceiperea Pnghetuluj. n

Este bine si5 $titi :


c5 1p5strarearamelor cu faguri artificia1,i t i n y tndelungat depinde in primul rind de usc5ciune. fnainte d e a f i ,folositi, se tin 1-2 minute . . . la soare ~i ceara i$i recap5t5 iasp&ud lucios ; c5 este kine. ca fagurii de cuib s5 fie reformati dup5 folosisea timp de 2-3 ani; 'adic5 dup5 creqterea E e i . a 10-12'generatii de aln bine ; c5 5 'fagu'rele f n ram5 standard '(435x300 m) pe ambele fete n sint cca 9100 celule ( i f rama d e stup mudtiertajat - cca 6300 celule), din .acesltea , h n e fiind doar 7-8 mii ; c5 ,apicultorii prea economi se Weai5 : unai bine s5 rZm19n5 mai mull:t5miere pin5 in prim5var5, dmit s5 nu ajung5 h t,iim~puliernii ; c 5 familiile care ierneaz5 pe zah5r curat se dezvolt5 ,mai greu fn prim5var5 din lcauza iipsei de vitamine, aminoacizi, microelementte ; c5 glanda clui Nasonov eman5 u a miros ~pecific pentru fiecare famiilie de dbine, ipe care dbinele k r5sphdesc cu mi~c5rilearipilor in l' q v i e r e a stwpului lor, la locul roirii mu a1 sursei de cul,es ,desccperit5, fapf care le pennite s e onimteze Jla . Sntoarcere sau iin c5utarea hranei.
,

& I

Metatarsul rabinelor o b w u i t e este adaptat pentru ciil-ciful -pollenului $i scoaterea wlzi$orilor de cear5 din buzuaarele dimtre derniltele aMominale. Miiitci~lenu a u acest drisq>ozitiv. h plus, picioarele m5kilor se ideosebesc da vele alle albinelor lucrriitoare $i prin cudoare - p i mele s"mt mroriii, eelelante - negre ; c5 la u n 'zborakbina aduce 20-25 mg polen, fdosind ~pentrustrinsul lui cca 30 minute ; c5 aa tei&perabura sub 8 C allliinele amortesc, peste 38OC moare O p u i e t ~ ~iar la 40C: $i mai mult - toat5 familia d e a91Mne; l, c5 i n iarnj. intrii alibinele crescute in august ~ ila Snceputul lui , septembrie, multe tr5ind ,pin5 in mai. Cele crescute Sn prima jum5tate a lui iulie s k t qevialbile. DECEMBRIE

Decembrie - prima dun5 de iarn5, cea lmai posomorit5 din an. 22 decembrie - ziba remlutiei rohAnegti (gi a sohtitiului d e iarng), cea mai scurt5 zi din an. In acest moment soarele se afla' La cea mai mare departare spre sud fat5 de ecuatorul ceresc qi untghiu~l s5u deasupra orizontului este 'dmr de 10". Incepind cu 22 decembrie ziua Pncepe s5 creasc5, iar noptille s5 se scurteze. hcqpe iarna astronomic5. In ldwernbrie teritoriul Molldovei se acorper5 cu un str rat de 25pad5, pgmintul inc5 mai p5streaz5 din c5ddura verii $i ziipada se t o p g te repede. Schianbarea ralpid5 a gerului cu perioadele de 4nedzire este caracteristicg acestei Juni, de aceea lucrgrirle rin stupin5 trebuie planificate tinindu-se seama de aceste cfapricii alle mturii.
Cum se prevede vremea pentru a doua zi

Dac5 .a cintat botgromd - va fi vijelie, de ~dimiaeatase aude ciripitul sticletillor - gerul se in'tete.$e. Ciorille agitate zboar5 $i fac mare g35gie - im'iime va ninge, se a ~ e a z 5 &pad5 --se Pnc5lzqte. pe Z5pada nu sci@ie sub picioare ~i scade vizibil, v3nitud )bake de la apus sau sud-vest - incepe s5 se inc5lzeasc5. S-au colorat in roz vidurile copacilor cu frunze c5z5toare - gerul scade in intensitate.

S p deosebire d e majoritatea insectelor, albinele qi-au formait un mod propriu ~deiernare, in care toti indivizii s W a in &are activ5. Stringindu-se ghem compact, ele acumuleaz5 emisia d e rcZldur5, iae structura deosebiit5 a ghemului le permite ggstrarea cadutii, in final familia P ansaqnblu ests capabil5 s5 suponte <geruriile n cele mai mari. In d e c m h l e apkultorii se pot ocupa Bn p*ele dou5-trei s5@5mini .cu f nsimarea rameloi-, r w a r e a $i dnstruirea stupilor, akltiaipo;

narea invenbrdui neeem, penbru cii mai t&?rziuvia trabui G cmtro-

leze mai des fmiliile, d6ndu-le a j u b h caz de nevoie. Pxactica a cm~ffinmat conszlmd all mieriif, de aeea k e p M cu a treia s&pt5minCi a Junii a t e necesar conrtrbluil st&i hmiliilor. Pentru determinarea consumului de hrang se pot folosi indkatiille cintarului de control. Conform stsvtisticilor, h deceankie familia de putere m d i e consum5 cca 700 g miere. Familiile se con?roleazii f zilele cu timp ifrumos, M r i t . Se ridicg n incet c a p a d , pernitele pi dndure'lele de ,pdi$or sau pinza, se observg arnpllammmtd gi fomarea comtii a &eanudui de dbine, care trebuie s5 se afle 'in partea de jos a fagudlor saa pe cen'trud lor. ;fn pantea de sus a ramelor rtrebuie s H fie {miere. Dacfi situajia c c x r q M e cu cea descris5 m i sus, se hchide stupuclcu mare atentie gi se Iasl famidia sg ierneze h ljlniqite. De obicei h aceasti lung d~binelenu au necazuri. La incerputul lui decmbrie ghmul este dunat $i inconstant pentru c5 ziua m i s h t h c g temperaturi ipozitive. OdatCi cu instalar,ea frigului se stabirlizeazfi ~i g h m u ~ l pentm $toat5iarna. Apicultorul bebuie sfi unmiirireascfi aten't mipxrea ghmului $i s5 acorde ajutor 4 caz de nevoie. n h decembrie pe teritoriul ~Moldoveise Wimde ceat5 ideas&, d e aceea i aseimenea cazuri jtrebuie deschise urdin$de superioare $i cde n inrferioare, adicg & intensifice venttilarea awului in stupi, p t r u a i se nu se pemite acumdarea umezelii. Este bine s5 ?titi : c5 toarnna, la h m a r e a cuiburilor, in cam1 iern2rii a cite doufi familii htr-un stup, apiculbrul trebuie d pun2 d t e o ramii ,plini cu i rniere de-o paPte $i de ialita a pm&dui dqZrt;itor, cHtx-e care arnbele familii sint atrase de c5ldur5 ; cg $n timpul unui culles inhens iaibinele Qi umplu guqile cu nectar, u din care cauzg practic m pot Enppa. STnt inofensive in acest rtimp ~i albimde zburztoare, care qi-au galit g q a ipmitru c l S ace1 moment la n ele doming instinotul de cules lasupra cdlui kle q 5 m e ; c i i api.c~ur5 m este cunoscut5 ,,legea celor 40 de zile" : din momentul dqunerii oului de c5tre m a h tfecundatg, p h i S mmentul ien $irii dim stup a d~binei aburgtoare tsec 40 de zile. Apicultorud care asigur5 in stupi conditiile necesare unei ponrte i n t m e , o regIeaz5 X n acela$i timp, w m 5 r h d rtermende optim* - nu mai pugn Be 40 de zile pPn2 &a desuil principal. De exmplu, d a d culesul principal, s5 zicem de saldm, este a@eptat la 1 iunie, cfauniiliile se preg5tes.c cu 6 s5pEidni inainte, adic5 inccp5nd cu a doua decaklli a h i laprilie ; c2 dup5 primde ou5 depuse 'in celdele de 8tdmtmriale umei familii normale se poate staibiii momentul lposiibil \all mirii. Dac3 nu intervine tirnpul w%, acesta ptmte bi a@ephat En a 32-a mi de la depunesea oului. In concordant5 cu a c e h b , api~ulrtor~u~l pate dirija crqterea de seleeie E aga fel inci't h mmnentul ieqirii mrutcii h familii 85 existe n t M & 5rnaturi ldin pun& de vedere sexual ; c& h eclozionwe a4binek lucr&toare rod cacond (gogoap) gi c5p M u l d u l e i ipe cenrtru, i w ~matcaqi iMnbol.iii ~pe Wusi. C5pkeIele cad pe fundul & m u i qi a3ibinde l scot afar& & regulii, C & k d d e e

botcilor sint roase incamplet htr-m'doc gi @&mh ag&@te de 1botc5. Ievind, m t c a di la o ,pan%c i i p ~ e l u ~ ,r e datoriti3 elasticit5tii materiaa lului se i n t o a m in @tia ini$ialti gi Tnchide din nou ,born. Be w t e impresia cii b t c a este dntaot5 gi c5 m h se afl5 Pniiudru. Acest'fapt a generatt $i f l s a piirere cum c5 ailbinde a r cQ5ci ~i boftci!le g d e ; casbmd nu joac6 m rol prea mare h lapicdtur5 dim m u m cantit5tii mici de nectar. Totugi, E perioada dinain'tea Tntfdorinii sdcimd,ui n el &e singura suns%de polen (de d o a r e royuiiauchis) ; c i in stupii amperiti de z5padii albinele ierneazit bine. t n prima Z jum5kate a i m i i activiitGutea lor este xedmii $ familie este suficient in i aerul ajuns %n stup prin z&padii. lln cea de a doua jum5hte a iernii in cuibmri apare puietiul $i h u m a acestui fapt me@e necesarul schimbuilui d e aer. De IIa jum5tatea lui fabruarie urdin@ele bebuie curgwte $i aruncatii zgpada din fata stupilor ; cii dov& trecerii albinelur de pe un fargure pe alltul in timpul T ianuarie pe doi-trei faguri. Asemmea tren iernii este ouatull m*ii ceri iarna sint dictate de necesitgti biologice ; c5 mittcile s e 3nupe;rech& in wctombrie $i pat f i de calitate. Dup5 imperechere ele @i pot incepe ouatutd, dar albinele n u mai lcresc acest puiet. OuiUe, de a-egullii, sEnt aruacate pe nwbservarte sau sht rnhcate de dbine. In aceste cazuri, apicultorii Pvi fac o p k e r e gre~it5, matca cii a intrat fn limn5 neTmperecheat5, din cauza !lips& de t r h t o r i ; ca apicultord miitur5 albinele de ipe faguri cu ua SMOC din pene de .giL4C5, m5turind doar Ie sus ln jos. Da.4 acesta s-a m j i t cu miere d i $i s-a murdgrirt, mai , p a t e fi fobsit, &r spiiht gi uscat. Se p a t e folosi chiar gi o aripg de gbcit.

LITERATURA CONSULTATA
AVETISAN G . A. - Pcelovodstvo. ,,Colas", M., 1982. BURENIIN N. L., G . N. KOTOVA Spravocinik po pcelovodstvu. Colos M., 1984. CHIRILEAC P. A. Spravocinik po tehnike bezopasnosti pri rabote s pestitidami. Cartea moldoveneascii, Chi$in&u, 1986. CIUDACOV V. G . - Tehnologhiia produktov pcelovodstva. ,,Colas", M., 1979. COTOVA G. N , N. L. BURENIN . Sfaturi pentru apicultori. Cartea moldoveneascii, Chivingu, 1974. DEVEATOV A. S., A. I. MAKAREVICI - Kalendar-spravocinik sadovoda, ovovcevoda i pcelovoda. Urodjai, Minsk, 1983. FRISCH K. von Iz jivli pcel. ,,Mirl', m., 1980 GLU$COV N. M. PriemP poviveniia produktivnosti pcelovodstva. Selhozghiz, M., 1958. GROBOV 0. F.,A. M. SMIRNOV, E. G . POPOV Balemi i vredi~teltelimedonosnih pcel. VO Agropromizdat, M., 1987. MALAIU A. - Intensifikatia proizvodstva meda. Colos, M., 1979. MALCOV, V. V. Plemennaia rabota na paseke. Rosselhozizdat, M., 1985. MELNICENCO A. N., G. A. AVETISIAN, V. I. POLTEV $i altii Tehnologhiia proizvodstva produktov pcelovodstva. Colos, M., 1980. MIHEEV B. P. Varroatoz pcel opasnoe zabolevanie. Timpul, Chiviniu, 1980. MIHEEV B. P. Posobie po pcelovodstvu. Cartea moldoveneascci, ChQinCiu, 1985. NEDEALCOV S., B. BIJEV Prakticeskoe pcelovodstvo. Zemizdat, Bulgaria Sofia, 1985. NUJDIN A. S . , V. P. VINOGRADOV - Osnovi pcelovodstva. C ~ l o s ,M., 1975. RTUJDIN A. S., G. F. TARANOV, V. I. POLTEV, E. G, -PONOMAREVA - Ucebnik pcelovoda. Colos, M., 1984. PINCIUC L. N., P. I. NESTEiROV Varrooza albinelor. Cartea moldozjeneascci, Chivingu, 1983. PONOMAREVA E. G . - Kormovaia baza pcelovodstva i opilenie selskohozeaistvennih kultur. Colos, M., 1980. PROCOPOVICI P. I. Izbrannie stati pe pcelovodstvu. Selhozghiz, M., 1960. rZODIONOV V. V., I. A. $ABAR$OV Esli vi imeete pceli. Colos, M., 1979. RUTTNER, F. Instrumentalnoe osemenenie pcelinih matok. Apimondia, RoinEinia Bucure~ti,1975. SEMETCOV N. M., N. I. SMIRNOVA, M. M. KOCEVOI Soveti pcelovodu. Urodjai, Minsk, 1983. TARANOV G . F., 'A. I. KOVALEV, V. I. NUJDIN Ucebnik pcelovoda. Colos, M. 1973. TARANOV G . F. Slovar-spravocinik po pcelarstvu. Zemizdat, Bulgaria, Sofia, 1975. TARANOV G . F. Korma i kormlenie pcel. Rosselhozizdat, 'M., 1986. TIMINSCHI N. I. Organizatiia truda v pcelovodstve. Rosselhozizdat, M., 1975. URSU, N. A. Otbor pcel dlea paketov i vosstanovitelnaia sposobnost pcelinih semei, in Trudi KSHI, $tiinta, Chiqiniu, 1976.

CUPRINS
Introducere

Bazole biologiei familid de albine. Components familiei. Cuibul. Inmultirea $i dezvoltarea albinelor. 'Roirea. Viata familiei in d e e m anului. . . . . (Al. Nistm)

. . . . . . . . . . .

Stupii gi inventwul apicol. Tipurile de stupi folositi in Moldova. lnventarul. $i utilajul apicol. Principiile intretinerii $i ingrijirii albinelor in pavilioane. (Al. Nistw) . . . . . . . Baza meliperg $i polenizarea plantelor cultivate. PEante melifere din culturile de cimp. L i v a i $i phntatii d e arbuqti meliferi. Plante melifere din p5duri. Plante melifere s5lbatice (spontane). Plante melifere special semrinate p e n h albine. Rolul albinelor in polenizarea culturilor agricole Organizarea polenizririi culturilor agricole. (Al. Nistor)
Rlunca de selectie. Crqterea mstcilor. Selectia. Activitatea stupinei de seleqie. Activitatea in stupinele d e reproductie. Tipuri d e selectie. . Evidente. Crqterea mgtcilor. Bolile $i anomaliile m5tcii. (M. Begliu)

Bolile si dgunfitorii albinelor. Bolile albinelor adulte. Bolile puietului. Regulile de recoltare $i de expediere a m&krialului patologic. Bolile neinf e c t i w e . DBungtorii albinelor. (Al. Nistor) . . . . . . . PrOdUsele stupului. RIierea. Ceara d e albine. Polenul florilor $i p5stura. L5pt i ~ o r u lde matcri. Propolisul. Veninul de albine. (Al. Nistor) . . . Calendarul apicultornlui. Cum s e prevede vremea pentru a doua zi. Lucr5ri de sezon. Este bine s5 $titi. (Al. Nistm) . . . . . . . . .