Sunteți pe pagina 1din 368

Liliana P o p e s c u Politica sexelor

Coperta: Lucian David

D e s c r i e r e a C I P a Bibliotecii N a i o n a l e a R o m n i e i POPESCU, LILIANA Politica s e x e l o r / L i l i a n a P o p e s c u ; pref.: L a u r a Griinberg. - B u c u r e t i : M a i k o , 2 0 0 4 Bibliogr. Index I S B N 973-86706-3-2 I. Griinberg, Laura (pref.) 316.647.82

Copyright Liliana Popescu, 2004 Aceast carte a aprut cu sprijinul Fundaiei ASTRAEA, New York

I S B N : 973-86706-3-2

Liliana Popescu

POLITICA SEXELOR
Prefa de Laura Griinberg

Editura MA1KO Bucureti, 2 0 0 4

Pentru Florica Mihala i Andra Popescu-Brlan

CUPRINS

Mulumiri PREFA de Laura Griinberg 13 Introducere PARTEA I: DESPRE MICAREA DE FEMEI, MICAREA DE BRBAI I FEMINISME Micarea de femei n lume ; 22 1. S u n t femeile o a m e n i sau n u ? " 2. T e m e majore ale gndirii i aciunii e m a n c i p a t o a r e n secolul XIX .'. \

//

19

21

22 24

Statutul civil al femeilor n rile revoluiei industriale 24. Ieirea femeilor n spaiul public 27. R e p r o d u c e r e a : c o n t r o v e r s e 29. F e m e i i sexualitate 30. Dreptul de vot i m i c a r e a sufragetelor 30. 35 37 37. de Scrieri femei i influente lupta 39. pentru M i c a r e a anti-sufragiu 34. 3. Cele trei valuri ale micrii de femei 4. Al doilea val al micrii de femei Comisiile Eliberarea pentru femeilor Statutul 43. Femeilor Organizaii

drepturile femeilor 44. P r o b l e m a t i c a valului al doilea 47. Eliberarea sexual a femeilor 49. D e c a d a anilor '80: sfritul u n e i micri? 52. 5. Al treilea val Micarea de femei din Romnia 57 1. Condiia femeilor n e p o c a m o d e r n Statutul lor juridic 60. anse egale de afirmare social? 6 1 . 2. Atitudini fa de femei i fa de e m a n c i p a r e a femeilor 3. Idei i activism feminist n secolul X I X i n c e p u t u l secolului XX 65 63 57 E d u c a i e d e a m b e s e x e " ? 57. Starea e c o n o m i c a femeilor 59. 54

M n d r e m a t r o a n e i frumoase fiice ale R o m n i e i , deteptai-v!" 65. Periodice, lucrri, asociaii 66. Femeia inferioar 71 76 80 84 b r b a t u l u i ? 68. Inegaliti s o c i a l e 70. 4. Activitatea politic pentru drepturi ale femeilor R e v e n d i c r i 7 1 . D r e p t u r i p o l i t i c e 74. 5. M i c a r e a de femei n perioada interbelic 6. Statul socialist i absena oricrei micri 7. P e r i o a d a p o s t d e c e m b r i s t ntre negarea discriminrilor i timiditatea aciunilor Micarea de brbai sau micarea tcut. 91 Reaciile la micarea de femei 92. Grupuri pentru drepturile brbailor ale brbailor non-feminiti 92. Brbaii feminiti 95.

M i c a r e a m i t o p o e t i c 97. Studii ale brbailor 99. Despre feminisme 100 1. Ce nu este f e m i n i s m u l " ? 105. F e m i n i s m i antifeminism 107. 2. Ce este f e m i n i s m u l " ? 110 100 C t e v a prejudeci despre feminism 1 0 1 . F e m i n i s m i lesbianism

PARTEA A II-A: BRBAI I FEMEI N SPAIUL PUBLIC I N SPAIUL PRIVAT Politica muncilor i a veniturilor 118 1. D e p e n d e n , discriminare, drepturi i anse egale 2. M u n c i i venituri n perspectiv c o m p a r a t R e v o l u i a industrial i efectele ntre sexe n ei 121. Segregarea pe 118 121 sexe a 117

m u n c i l o r i explicaii ale fenomenului 122. D i s c r e p a n e de anse d o m e n i u l m u n c i i n R o m n i a 125. Atitudini ale 134 137 r o m n i l o r fa de m u n c i difereniate pe sex 132. { 3. F a v o r i z a r e a structural a brbailor n e c o n o m i e 4. Legislaie necliscriminatorie i realiti discriminatorii Sexualitate i putere 143 1. Prostituia n l u m e i n R o m n i a 143 Ce este prostituia? 144. De ce exist prostituie? 146. Condiia prostituatelor 149. Fete r e l e " i fete b u n e " 152. Organizaii i documente internaionale ale prostituatelor 154. Prostituia n R o m n i a 156. Reflecii finale 160.

2. P o r n o g r a f i a

162

Ce este pornografia ? 162. Definirea pornografiei: ntre moralizare i amoralitate 162. H a r d c o r e i softcore 165 Pornografie i sex pe internet 167 Plcere, putere i sex 169 Pornografie i h o m o fobie 172. Micarea anti-pornografie 174 Industria pornografic i reglementri ale accesului la pornografie 178 Pornografie pentru femei? 182 Pornografie i valori etice 184. 3. Libertate sexual i homosexualitate 187 Eliberare sexual la plural 187. Sex i r e p r o d u c e r e 194. Sexologii despre sex: orizonturi roz 197. Heterosexualitate obligatorie 2 0 1 . Homosexualitate 204. Bisexualitate 206. Transsexualitate 207. Practici sexuale alternative: cazul S / M 208. H o m o s e x u a l i t a t e a : ntre etic i genetic 209. Feminiti i masculiniti 213. G e n i masculiniti 214. Identiti de g e n alternative 216. Feminiti 218. Anxieti 220. Eliberare sexual n R o m n i a ? 2 2 1 . Violena mpotriva femeilor. 1. D o m i n a i e , violen i sex 2. V i o l e n a n familie 3. Infernul traficului de femei 4. Rezistena la violen 5. V i o l e n a mpotriva femeilor din R o m n i a Scandalul Playboy 248. Dincolo de scandal . . . 254. PARTEA A III-A: GUVERNARE I DEMOCRAIE 259 Cine guverneaz?" 1. C a r e politic? face p o l i t i c 2 6 5 . 2. Teorii politice despre brbai, femei i g u v e r n a r e 267 I d e i i o a m e n i m a i v e c h i 2 6 7 . T i m p u r i i a b o r d r i m a i n o i 269. T e o r e t i z r i r e c e n t e ale d e m o c r a i e i 272. P e r s p e c t i v e alternative a s u p r a d e m o c r a i e i 273. 3. Participare politic i reprezentare politic Sufragiul politice universal 277. 274. Despre teoria i practica Despre Reprezentarea politic 279. 274 participrii creterea 260 261 228 228 234 239 244 247

P r i v a t i p u b l i c , p e r s o n a l i politic 262. M o d u r i a l t e r n a t i v e de a

p r o p o r i e i de r e p r e z e n t a r e a femeilor 2 8 0 . C a n d i d a t e , candidai, p a r t i d e , alegeri i r e p r e z e n t a r e 286. 4. G u v e r n a r e a prin politici publice 291

" :.:

5. Brbai, femei i structuri de for: armat i poliie 6. Teribila falocraie" sau politica r o m n e a s c post-1989 3 0 2 . P o l i t i c a i n v i z i b i l a femeilor 304.

295 298

F e m e i i b r b a i n politica o f i c i a l " 2 9 8 . S i n d i c a t e i p u t e r e

Politica sexelor si democraia romneasc. 306 1. A s i m e t r i a de g e n a democraiei 2. Liberte, Egalite, Fraternite' ... dar u n d e sunt surorile? C e t e n i a m o d e r n 3 1 5 . C e este c e t e n i a ? 3 1 6 . dou cetenii . . . 318. 3. D e s p r e egalitate i d i s c r i m i n a r e de g e n n R o m n i a Bibliografie 335 INDEX de substantive proprii 359 INDICE de termeni 364 323 O 306 315 cetenie,

10

Mulumiri
Colegiului N o u a Europ (New Europe College), pentru

a c o r d a r e a B u r s e i R e l i n k n p e r i o a d a 1 9 9 7 - 2 0 0 0 i p e n t r u condiiile de c o m u n i c a r e u m a n i intelectual pe care mi le-a oferit de-a lun gul timpului. organizaiei Civic Education Project, datorit creia am lucrat ntr-un m e d i u stimulativ p e n t r u creaie n ultimii cinci ani. domnului George Soros i Foreign and Commonwealth Office, p e n t r u d e s c h i d e r e a pe care mi-au oferit-o prin b u r s a de studii n M a rea B r i t a n i e la n c e p u t u l anilor '90, fr de care nu a fi avut a n s a s studiez ntr-o ar locuit de o a m e n i liberi. M i h a e l e i M i r o i u , p e n t r u t i m p u l i atenia a c o r d a t e acestei lucrri, p e n t r u sprijinul n o b i n e r e a u n u i stagiu de d o c u m e n t a r e n strintate i m a i ales p e n t r u prietenia ei. L a u r e i Griinberg, p e n t r u ntreinerea u n e i a t m o s f e r e de cer cetare i creativitate n jurul Societii A n a , a crei f o n d a t o a r e este, i p e n t r u aprecierile referitoare la aceast lucrare. d o a m n e i tefania M i h i l e s c u , p e n t r u asiduitatea cu c a r e a cercetat arhive i a scos la iveal date d e s p r e m i c a r e a de femei din R o m n i a , fr de care nu a fi p u t u t afla a d e v r u r i . lui Florin B u h u c e a n u i organizaiei A C C E P T , p e n t r u spri jin m o r a l i m a t e r i a l e d o c u m e n t a r e oferite cu g e n e r o z i t a t e i p e n t r u d e s c h i d e r e a fa de o p e r s o a n h e t e r o s e x u a l i n t e r e s a t de sexualiti alternative. lui Iosif V a r g a , p e n t r u caracterul n t r e p r i n z t o r i n d r z n e cu c a r e a a b o r d a t p u b l i c a r e a acestei cri la editura d o m n i e i sale, Maiko. lui L u c i a n D a v i d , p e n t r u afeciunea i p r i e t e n i a cu care a c o n c e p u t c o p e r t a acestei cri p e n t r u m i n e . lui L u c i a n S r b e a n u p e n t r u sprijin c o n s t a n t i n e l e g e r e n m o m e n t e dificile. lui L a u r e n i u tefan, I o n u S t e r p a n , R o m a n i e i I o r d a c h e , Dinei Loghin, studenilor rozitate. mei lui L i v i u P o p e s c u , de la Masteratul Oanei Popa, de Gen Ioanei Borza i (SNSPA) pentru

observaiile, c o m e n t a r i i l e , criticile i aprecierile lor, oferite cu g e n e

11

d o a m n e i Florica M i h a l a (lui T a n t i Florica) p e n t r u p e r m a n e n t a ncurajare i n c r e d e r e pe care mi le-a druit de-a l u n g u l con ceperii i scrierii acestei cri. lui Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler, Richard Wagner, Serghei Rachmaninov, Johannes Brahms, Frederic Chopin, Michel Petrucciani, Tania Maria, J a n Garbarek, Eberhard Weber, Marilyn Mazur, Keith Jarett, Zakir Hussein, Diana Krall, Lee R i t e n o u r , J o o B o s c o , T r i l o k Gurtu, S a d e i P r i n c e p e n t r u ncn tarea de a lucra pe m u z i c a lor. prinilor mei, Iulian i Dora, pentru dragostea lor necondiionat.

Prefa
T r e b u i e s r e c u n o s c c p e n t r u m i n e cartea Lilianei P o p e s c u a fost o surpriz. Ne c u n o a t e m de m u l t indirect tiam de la m a m a m e a care i-a fost profesoar c face parte dintr-o p r o m o i e de filosofi n care ea a strlucit, iar direct n e - a m c u n o s c u t d u p 1989, f e m i n i s m u l fiind cel care ne-a apropiat. D e i tiu c este p r i n fire i structur o p e r s o a n i m p l i c a t i activ, pus pe fcut, nu d o a r pe vorbit i citit d e s p r e " , m-a fi ateptat s scrie o carte a c a d e m i c n s e n s u l strict al cuvntului, axat m a i ales pe d i m e n s i u n e a de gen a p o l i t i c u l u i r o m n e s c z o n n care a m a i scris i n c a r e este recu noscut. M - a m nelat. C e e a ce p r o p u n e L i l i a n a P o p e s c u n Politica sexelor este un gen de f e m i n i s m p e n t r u toi", care se construiete n jurul u n e i palete largi de p r o b l e m e r e u n i t e n jurul tezei p r i n c i p a l e a crii, a c e e a c R o m n i a este mai d e m o c r a t i c p e n t r u brbai dect p e n t r u f e m e i " . A u t o a r e a a scris o carte de teorie politic feminist p e n t r u un p u b l i c larg, o carte n care evit conceptualizrile sofisticate, limbajul specializat i n care i n f o r m a i a este mereu raportat i r a c o r d a t la contextul realitilor de la noi. A r g u m e n t e l e p e n t r u teza crii v i n dintr-o m u l t i t u d i n e de u n g h i u r i de vedere: de la r e p e r e din istoria f e m i n i s m u l u i o c c i d e n t a l (nu lipsete a p r o a p e nimeni din i n c u r s i u n e a ei istoric de la B e t t y F r i e d a n la K a t e M i l l e t i Juliett Mitchell, d e l a S u s a n B r o w n m i l l e r l a Sheila T o b i a s , S u s a n M o l l e r O k i n i J u d i t h B u t l e r sursele sunt diverse i la z i ) , d a r i a u t o h t o n (sunt citate i comentate a u t o a r e l e i autorii consacrai de la n o i ) , la a b o r d a r e a u n o r a s p e c t e specifice ca prostituia, pornografia, violena d o m e s t i c , traficul de femei, heterosexualitatea sau reprezentativitatea politic. Autoarea folosete un spectru larg de a b o r d r i i p e r s p e c t i v e care, p r i n e t e r o g e n i t a t e a lor, par, la o prim v e d e r e , h a o t i c e . Exist ns o logic, o o r d i n e g n o s e o l o g i c a d e m e r sului. C a r t e a se n c h e a g de la un capitol la altul n jurul cte u n e i i d e i de ti pul ideii p r o p u l s i v e " de c a r e v o r b e t e L u c i a n Blaga. Astfel n final, eteroge nitatea este o a r e c u m strunit, t e m e l e fiind a b o r d a t e ntr-o m a n i e r unitar, att explicativ ct i p r o b l e m a t i c . C i t i n d afli, nelegi i te n t r e b i n acelai timp, a u t o a r e a p u n n d cteva a c c e n t e p e r m a n e n t e legate de: c a r a c t e r u l fluid al teoriilor, evoluia p e r m a n e n t a acestora, existena de f e m i n i s m e " i nu a unei singure interpretri, caracterul aplicativ al teoriilor feministe, decalajul istoric ntre valurile de f e m i n i s m o c c i d e n t a l i situaia de la noi. D e i s e a d r e s e a z m a i c u r n d u n u i public larg d e c t u n u i a specializat, n u doar acesta este beneficiarul efortului autoarei. C h i a r i p e n t r u c u n o s c t o r i , 13

de la an la an m a i muli i mai multe (Liliana P o p e s c u contribuind la pepi n i e r a " de specialiti i specialiste, fcnd parte din e c h i p a de c a d r e d i d a c t i c e a M a s t e r a t u l u i de S t u d i i de G e n i Politici P u b l i c e " de la F a c u l t a t e a de tiine Politice, S N S P A ) , cartea ofer abordri i informaii i n t e r e s a n t e . D e e x e m plu, discuia d e s p r e studiile despre brbai {men studie?) i d e s p r e i m p a c t u l m i c r i i m i t o p o e t i c e din anii 80, z o n m a i p u i n c u n o s c u t n m e d i u l femi n i s m u l u i a c a d e m i c de la noi, sau sinteza d e z b a t e r i l o r teoretice n jurul p r o blemelor bisexualitii, transsexualitii i identitilor de gen alternative mi s-au prut, m i e cel p u i n , i n e d i t e p r i n sinteza informaiilor i interpretrilor. Tot pentru cvnnaisseurs" consider cartea provocatoare prin anumite poziii teoretice i u n g h i u r i de v e d e r e ale autoarei n jurul u n o r t e m e c o n t r o v e r s a t e i i n t e n s d e z b t u t e azi ca prostituia, pornografia, traficul de femei, d i s c r i m i n a r e a p o z i t i v / a c i u n e afirmativ p e n t r u femei n politic i n alte d o m e n i i ( t e m e ca a c e s t e a conin c o n t r o v e r s e att la nivel de c o n c e p t u a l i z a r e , ct i la nivel de etic i m o r a l a l o r ) . S u n t c o n v i n s c v o r exista reacii la a n u m i t e poziii ale a u t o a r e i referitoare la p r o b l e m a legiferrii prostituiei, la pornografie, aa c u m este ea definit de legea 1 9 6 / 2 0 0 3 , la a r g u m e n t e l e le gate de nevoia unei heterosexualiti eliberate de obsesia dominaiei cetenilor cu p e n i s a s u p r a celor fr p e n i s " , etc. C e i familiarizai cu d o m e n i u l , p o t simi, de a s e m e n e a , simpatiile i anti patiile autoarei. Cu siguran L i l i a n a P o p e s c u o p l a c e m u l t pe A n n e Phillips, care i servete ca surs de inspiraie chiar i a t u n c i c n d intra n p o l e m i c cu ea. C h i a r d a c definiia de suflet a autoarei este f e m i n i s m u l este a c e a c o n c e p i e radical c o n f o r m creia femeia este o m " , a m simit-o m a i c u r n d p e L i l i a n a P o p e s c u p e n d u l n d ntre variantele radicale, social constructiviste i liberale ale f e m i n i s m e l o r c o n t e m p o r a n e . C e i i m p l i c a i direct n feminismul a c a d e m i c i activist r o m n e s c , v o r fi cei care vor gusta din plin i incursiunile n istoria feminismului p o s t d e c e m b r i s t (de e x e m p l u , p r e z e n t a r e a pe larg a s c a n d a l u l u i Playboy i a p r i m e i m a n i f e s t r i de strad a m i c r i i de femei). C e i i m p l i c a i direct n m i c a r e a p e n t r u drepturile o m u l u i din R o m n i a i v o r p u t e a confrunta p r o priile e x p e r i e n e cu cele relatate de a u t o a r e (legate, de e x e m p l u , de istoricul abolirii articolului 2 0 0 din C o d u l P e n a l ) . V o r avea n u a n e d e a d u g a t , p o a t e au trit i simit lucrurile un p i c diferit dect L i l i a n a P o p e s c u , direct i m p l i c a t n m u l t e din iniiativele societii civile din ultimii ani. C e r t este ns c aceast carte a r e i o v a l o a r e de d o c u m e n t , l s n d u r m e scrise, d o v e z i p e n t r u m e m o r i a colectiv ale eforturilor societii civile de d e m o c r a t i z a r e a societii romneti. Un m e r i t i un posibil atu al crii p e n t r u un s u c c e s de l i b r r i e " este a b o r d a r e a deschis, tranant, d e z i n h i b a t (uneori o c a n t de d e z i n h i b a t ) a

14

anumitor p r o b l e m e legate de d i m e n s i u n e a de g e n a d e m o c r a i e i r o m n e t i . Discuia d e s p r e libertate sexual, despre mitul o r g a s m u l u i v a g i n a l i n g e n e ral d e s p r e e v o l u i a d i s c u r s u l u i s e x o l o g i l o r n d o m e n i u , despre practicile sexuale alternative i m o d u l n care se r a p o r t e a z instituiile i indivizii la acestea sau p r e z e n t a r e a datelor i informaiilor legate de f e n o m e n u l traficului de femei ca surs i m p o r t a n t de profituri ilegale sunt d o a r cteva e x e m p l e de astfel de subiecte n care teoriile, realitile i interpretrile a u t o a r e i c r e e a z o imagine care, p r i n franchee i realism, surprinde d e s e o r i i incit la reflecii ulterioare. Fr n d o i a l v o c a i a filosofic a Lilianei P o p e s c u se face simit n P a r tea a IlI-a, n care a u t o a r e a d e s c h i d e discuia d e s p r e d e m o c r a i a participativ i reprezentativ n g e n e r a l i despre d e m o c r a i a a s i m e t r i c din R o m n i a de azi, avnd ca i d e e p r o p u l s i v " c o n c e p t u l de politic a p r e z e n e i " al lui Anne Phillips. In mijlocul acestor dezbateri, L i l i a n a P o p e s c u este la ea acas - argumentele sunt m a i n c h e g a t e , discursul e m a i p e r c u t a n t , c o n i n u t u l este mai dens. Pe de alt parte ns, i n n c e r c a r e a de p o p u l a r i z a r e a ideilor fe ministe i de e d u c a r e d e m a s " n sensul acceptrii diferenelor dintre oa meni, dar a n e a c c e p t r i i inegalitilor sociale, a u t o a r e a g s e t e de m u l t e ori perspectivele, dozajul i tonul potrivit. In acest sens, cel m a i b u n e x e m p l u l constituie capitolul C e nu e f e m i n i s m u l " n care sunt d e m o n t a t e pas cu pas o serie de prejudeci clasice legate de feminism. G s i m aici, d u p p r e r e a mea, printre cele m a i b i n e scrise p a g i n i ale crii. L u m e a n c a r e t r i m " , ne s p u n e autoarea, p a r e s fie a s e m e n e a u n u i ocean i m e n s n care relaiile sexuale sunt i n v a d a t e de afirmarea a b u z i v a dominaiei. Ca i c u m relaiile sexuale nu p o t fi d e c t relaii de p u t e r e , de asimetrie absolut, de u m i l i r e i exploatare, de i m p o s i b i l i t a t e a reciprocitii i respectului n / p r i n erotism. In interiorul acestui o c e a n , exist i i n s u l e de bunstare erotic i sexual, pe care unii reuesc s i le c r e e z e a c a s sau n grupuri- i reele restrnse, b a z a t e pe c o n s e n s i c o m u n i u n e " . D a c citind cartea unii v o r dori s i creeze a s e m e n e a insule de b i n e - nu d o a r n sens erotic i sexual, ci i n sensul u n o r oaze de p a r t e n e r i a t privat i public funcional, firesc, n e c o n s t r n g t o r , consensual, L i l i a n a P o p e s c u nu a scris degeaba. D a c citind cartea, alii v o r intra n p o l e m i c teoretic cu a n u m i t e idei expuse, L i l i a n a P o p e s c u nu a scris degeaba. D a c citind cartea, civa i vor depi propriile prejudeci legate de f e m i n i s m i feministe, L i l i a n a Popescu p o a t e chiar s fie m u l u m i t . Ar fi un s e m n c sporul de i n f o r m a r e , de nelegere i sensibilizare adus fr discuie de cartea ei are p o t e n i a l u l de a produce s c h i m b r i de atitudine att de ateptate.

Laura Griinberg
15

L i l i a n a P o p e s c u este lector universitar la coala N a i o n a l de tiine P o litice i A d m i n i s t r a t i v e din Bucureti. i-a obinut d o c t o r a t u l la U n i v e r s i t a t e a din M a n c h e s t e r (1996) n M a r e a Britanie, cu specializarea teorie politic. B u r s i e r a C o l e g i u l u i N o u a E u r o p (1997 2 0 0 0 ) , i-a d e d i c a t ultimii ani cercetrilor de g e n i activitilor civice, fiind u n a dintre iniiatoarele p r i m u l u i protest p u b l i c m p o t r i v a v i o l e n e i n familie din R o m n i a (24 aprilie 2 0 0 0 ) . A lucrat n M i n i s t e r u l Afacerilor E x t e r n e , n calitate de consilier a ministrului i directoare a D i r e c i e i de Planificare Politic (1998 - 1 9 9 9 ) . A l t u r i de alte articole i contribuii la v o l u m e colective a p u b l i c a t cartea Individual Freedom and Political Manipulation (Bucureti : Politeia, 2 0 0 3 ) i a editat l u c r a r e a Gen i putere. Femeile din Romnia n viaa public (Bucureti: P N U D , 1999). Este coeditoare a revistei u n i v e r s i t a r e de limb englez The Romanian Journal of Society and Politics i v i c e p r e e d i n t a Societii R o m n e de tiine Politice.

ty

As a woman I feel very strong" Tania Maria

Dreptul de a vota, sau drepturi civile egale, pot fi cau^e bune, dar adevrata emancipare nu ncepe nici n seciile de votare nici n tribunale. Ha ncepe n sufletul femeii." Goldman Emma

Introducere
Scrierea u n e i cri este o experien extraordinar: de c u n o a t e r e , de autocunoatere i de efort de c o m u n i c a r e cu o a m e n i pe care p r o b a b i l nu-i vei cunoate niciodat. A c e a s t a este o carte scris cu m u l t p l c e r e i p a s i u n e : pentru subiect, p e n t r u subtilitile lui i p e n t r u o a m e n i . Am n c e p u t s reflectez a s u p r a d i n a m i c i i relaiilor dintre sexe, asupra politicii sexelor, cu ani n u r m , n timpul studiilor m e l e n M a r e a B r i t a n i e ar cunoscut p e n t r u tradiia ei de afirmare a drepturilor i n d i v i d u a l e . M-a izbit m o d u l i n d e p e n d e n t de a fi al britanicelor. Am n c e p u t s citesc cri care tratau subiecte referitoare la e m a n c i p a r e a femeilor. T r e p t a t , am realizat c ea nu se p o a t e realiza fr e m a n c i p a r e a brbailor. R e n t l n i r e a cu m e d i u l romnesc a l r e l a i i l o r d e g e n m i - a creat u n d i s c o n f o r t p e c a r e m i - a m dorit s-1 desluesc. L u c r a r e a de fa este rezultatul n c e r c r i l o r m e l e de a-mi ex plica acest s e n t i m e n t de disconfort. O motivaie m a j o r a scrierii acestei cri a r e p r e z e n t a t - o dorina de a aduce la c u n o t i n a p u b l i c u l u i r o m n informaii i interpretri a s u p r a m i c r i i de femei, a m i c r i i de brbai i a spulbera o parte din p r e j u d e c i l e p r i v i n d feminismul". O a d o u a m o t i v a i e este legat de constatrile m e l e referitoare la ce se n t m p l n R o m n i a de azi. Reflectnd a s u p r a m o d u l u i n care se articuleaz d e m o c r a i a r o m n e a s c , am ajuns la c o n c l u z i a c ea este deficitar i asimetric pe a l i n i a m e n t e de g e n . A c r e d e c n o i u n e a de c e t e a n este neutr este o iluzie, ntreinut nu doar n discursurile c u n o a t e r i i c o m u n e , ci i ale cunoaterii tiinifice. De ndat ce d e p i m p u n c t u l de v e d e r e al drep turilor formale i i n t r m pe teritoriul exercitrii lor, iluzia se spulber. Femeile i brbaii triesc multe experiene diferite, alturi de experienele c o m u n e . A d e s e a aceste diferene sunt i g n o r a t e , fr a lua n considerare efectele lor a s u p r a r e p r e z e n t a n i l o r celor d o u sexe i a s u p r a statutului lor cetenesc. Se i g n o r faptul c relaiile dintre r e p r e z e n t a n i i ce lor dou sexe, relaiile de gen, sunt i relaii de putere. Politica s e x e l o r " pu ne n eviden diferenele i n c e a r c s arate care sunt c o n s e c i n e l e lor n termeni politici.

19

Partea I
Despre micarea de femei, micarea de brbai i feminisme
Un sondaj realizat n Statele Unite ale Americii n 1989 arta c una din trei femei se c o n s i d e r a feminist, c 6 2 % dintre intervievate c o n s i d e r a u c feminismul a ajutat femeile, iar peste 8 0 % c o n s i d e r a u c m i c a r e a de femei a ajutat femeile s devin m a i i n d e p e n d e n t e i s-i m b u n t e a s c viaa.
1

Da

c percepia este c m i c a r e a de femei a m b u n t i t v i a a u n e i majoriti a populaiei S U A , a t u n c i studierea acestei m i c r i nu p o a t e fi d e c t folositoare. Cu siguran, m i c a r e a a avut un i m p a c t similar n alte ri n care s-a m a n i festat. In ce a c o n s t a t m i c a r e a de femei din l u m e ? C a r e au fost m a r i l e t e m e ale micrii de brbai? Ce este feminismul? Iat ntrebri la care v o i r s p u n d e n aceast p r i m parte, prin p r e z e n t a r e a c o m p a r a t i v a diferitelor m i c r i de femei, prin descrierea activitii u n o r organizaii de s e a m , p r i n d i s c u t a r e a diverselor a s p e c t e ale m i c r i i de brbai, p r i n p r e z e n t a r e a u n o r teorii i con cepte care au a l i m e n t a t aceste micri. Printre cele m a i i m p o r t a n t e f e n o m e n e i d e o l o g i c e i s o c i o l o g i c e c o n t e m porane se n u m r feminismul sau m a i corect, feminismele. i totui, acest fenomen este foarte p u i n c u n o s c u t n R o m n i a . S u n t m u l t e nenelegeri, interpretri greite i prejudeci n privina feminismelor. P e n t r u depirea acestora este n e c e s a r c u n o a t e r e a fenomenului. D e pild, p u t i n l u m e tie c nu toi feminitii sunt femei. M i c a r e a de brbai din l u m e este i m a i puin cunoscut. Se p o a t e s p u n e c ea s-a limitat la l u m e a anglo-saxon, avnd o intensitate i un a c t i v i s m m a x i m e n S U A . M i c a r e a de femei care s-a dezvoltat la scar g l o b a l n anii '80 i '90 ai secolului XX a fost m u l t mai p r o e m i n e n t dect m i c a r e a de brbai, att ca i n t e n s i t a t e ct i ca rs pndire geografic. L u n d n c o n s i d e r a r e toate aceste aspecte, v invit n aceast exotic i labirintic i n c u r s i u n e n l u m e a micrii de femei, a m i c r i i de brbai i a feminismelor.

Clark, 1994: 106.

21

Micarea de femei n lume


O r i g i n i l e m i c r i i de femei se g s e s c n statutul i c o n d i i a social a fe m e i l o r dintr-un a n u m e t i m p istoric. M i c a r e a de femei s-a d e z v o l t a t c u m u l a tiv, cu contribuii s u c c e s i v e din diferite pri ale l u m i i , din p a r t e a u n o r femei i brbai d e o p o t r i v , din clase, rase i orientri s e x u a l e diferite. C e a m a i m a re c o n t r i b u i e au avut-o, cel p u i n n p r i m a faz, femeile din I m p e r i u l Brita nic (ulterior M a r e a B r i t a n i e ) i cele din Statele U n i t e ale A m e r i c i i . O m i c a r e social este o activitate contient, colectiv, de p r o m o v a r e a s c h i m b r i l o r sociale, r e p r e z e n t n d un p r o t e s t m p o t r i v a structurii de p u t e r e existente i m p o t r i v a n o r m e l o r i valorilor d o m i n a n t e . " n cazul m i c r i i de femei, este v o r b a d e s p r e o structur de p u t e r e care defavoriza femeile pe p l a n social i i favoriza pe brbai. O m i c a r e social este o m i c a r e de suc ces dac sunt n t r u n i t e a n u m i t e condiii sociale i politice p r i e l n i c e . D a r n i c i o d a t o m i c a r e a celor m a i asuprii sau brutal d o m i n a i nu a fost c o n d u s de acetia, ci de stri sociale relativ privilegiate. F i e c a r e d i n t r e diferitele m i c r i r e v e n d i c a t i v e ale femeilor a beneficiat de o elit c o n d u c t o a r e - ca de pild, liderele i m p l i c a t e n R e v o l u i a Francez" sau liderele celei m a i c u n o s cute i active organizaii nord-americane, NOW {National de Organisation for femei, ea nu Women sau O r g a n i z a i a N a i o n a l p e n t r u F e m e i ) . Dei epoca modern a marcat nceputul micrii e p u i z e a z m u l i m e a reaciilor p u b l i c e sau private ale femeilor fa de condiia lor n societate i familie. Iniial, protestele femeilor nu au a v u t o i d e o l o g i e clar definit, dar ulterior ele au fost nsoite de o serie de te> >rii feministe.

1. Sunt femeile oameni sau nu?"


Iat o ntrebare care a dominat teritoriul disputelor teoretice legate de

raportul femei brbai, chiar din zorii evului m o d e r n . In secolele X V I i X V I I s-a m a n i f e s t a t n spaiul cultural e u r o p e a n a a - n u m i t a Disput pripind

2 3

D a h l e r u p , 1986: 2. In cadrul Revoluiei Franceze s-a manifestat o puternic component de afirmare a drepturilor femeilor, din pcate absent din crile noastre de istorie.

22

Femeile {Querelle des Femmes).4 P r i n c i p a l a n t r e b a r e n jurul creia

se purta

aceast querelle a fost S u n t femeile o a m e n i sau n u ? " . Ea a fost nsoit de alte ntrebri, p r e c u m S u n t femeile a s e m e n e a b r b a i l o r ? " sau C e sunt fe meile?". O serie de scriitori, nvai i g n d i t o r i (de a m b e sexe) ai t i m p u l u i au fost implicai n aceast disput filosofic. D i s p u t a " a fost c o n t i n u a t i n epoca m o d e r n . O serie de lucrri semnificative p u b l i c a t e la n c e p u t u l epocii m o d e r n e reflect p o z i i a social a femeilor r a p o r t a t la cea a brbailor i m o d u l n care erau construite structurile sociale din p u n c t u l de v e d e r e al relaiilor dintre cele d o u sexe. Ele n c e a r c s d e a i soluii p e n t r u s c h i m b a rea acestor relaii. A v n d n v e d e r e c spaiul a n g l o - a m e r i c a n a fost l e a g n u l celei m a i pu ternice i articulate m i c r i a femeilor, a c c e n t u l va c d e a pe d i s c u t a r e a ideilor, aciunilor, eecurilor i reuitelor din acest spaiu. D i n c o l o de acesta, cultura european ofer surprize... Iat ce r e g s i m n spaiul francez n secolul 1739, XVIII: lucrarea intitulat Femeia nu este inferioar brbatului, p u b l i c a t n

a crei a u t o a r e este o a n u m e S o p h i a " . 5 A p a r e n t este v o r b a d e s p r e o femeie autoare, dar cercetrile indic drept autor pe g n d i t o r u l cartezian F r a n c o i s Poullain de la B a r r e . A c e s t a era un avocat al educrii sporite a femeilor i autor al unei alte lucrri: De l'egalite des deux sexes, ce fusese p u b l i c a t n 1673. Pentru S o p h i a " , intelectul transcende, trece d i n c o l o de diferenele din tre cele dou sexe. Ea respinge tirania obiceiurilor i atitudinilor care depreciaz valorile f e m i n i n e i c o n s i d e r d e g r a d a n t e activitile din spaiul casnic. S o p h i a scrie c nu v e d e de ce nu n e - a m i m a g i n a o femeie c o n d u c n d o armat i un b r b a t b r o d n d . A c e a s t a este o scriere de la sfritul secolului XVII, dar ale crei v e d e r i g e n e r o a s e p r i v i n d relaiile d i n t r e sexe d e p e s c considerabil v i z i u n e a m u l t o r c o n t e m p o r a n i ! Poziia S o p h i e i este radical fa de alte scrieri din e p o c de pild, fa de cele ale u n e i scriitoare de cealalt p a r t e a C a n a l u l u i M n e c i i , c u n o s c u t pentru a t i t u d i n e a sa protestatar, M a r y Astell ( 1 6 6 6 - 1 7 3 1 ) . Astell este autoa rea lucrrii Serious Proposal to the Fadies6 ( 1 6 9 4 ) , n care invit femeile s intre ntr-o academie - asemntoare unei mnstiri protestante. P e n t r u Astell, pstrarea castitii e starea cea m a i stimulatoare p e n t r u d e z v o l t a r e a capaciti lor lor intelectuale, iar celibatul este o condiie a existenei femeilor ca fiine raionale. F e m e i l e i-ar putea dezvolta personalitatea i i-ar mplini potenialul cu care au fost nzestrate de la D u m n e z e u prin e d u c a i e s u p e r i o a r a c o m p a niat de castitate. A c a d e m i a pe care o n t r e v e d e ea nu ar fi d e s c h i s brba-

4 5 6

Bock, 2002. Mulvey i Mizuta (ed.), 1994 (1). 0propunere serioas ctre domnioare (n traducere romneasc). 23

ilor, ci d o a r tinerelor femei. Astell a i n c e r c a t s nfiineze o a s e m e n e a instituie separatist i elitist, dar episcopul B u r n e t i-a refuzat d o n a i a a 10.000 lire sterline n e c e s a r e u n e i a s e m e n e a ntreprinderi. T o t lui Astell i este atribuit o alt lucrare, Essay in Defense of Female Sex,
1

publicat n 1 6 9 6 , n c a r e a u t o a r e a sfideaz ideea potrivit creia femeile ar fi inferioare brbailor p r i n n a t u r a lor i n care critic cultura p a t r i a r h a l (fr a o d e n u m i ca a t a r e ) . L u c r a r e a a deschis d r u m u l spre r a d i c a l i s m u l s a l o a n e l o r r e v o l u i o n a r e franceze din secolul X V I I I . Scrierile celor doi autori, S o p h i a i M a r y Astell, m p r t e s c o caracte ristic c o m u n gndirii e m a n c i p a t o a r e timpurii: din acea v r e m e . Aceast revendicare r e v e n d i c a r e a raionalitii alte premise pentru pentru femei caracteristic n e g a t femeilor n m e n t a l i t a t e a e p o c i i m o d e r n e fcea p o s i b i l e s c h i m b a r e a statutului social al acestora. Civa autori care s-au r e m a r c a t n e p o c a m o d e r n n a c e a s t n t r e p r i n d e r e de critic a c o n d i i e i s o c i a l e a fe m e i l o r trebuie m e n i o n a i n acest context: M a r c h i z u l d e C o n d o r c e t , M a r y W o l l s t o n e c r a f t , H a r r i e t T a y l o r , J o h n Stuart Mill.

2. Teme majore ale gndirii i aciunii emancipatoare n secolul XIX

Statutul civil al femeilor n rile revoluiei industriale


Criminali, idioi, femei i minori. Este corect clasificarea ? ( F r a n c e s C o b b e P o w e r , 1868) Pentru a nelege de ce s-au publicat n epoca modern anumite lucrri i de ce s-au iniiat o serie de aciuni politice (care vizau n primul r n d schimbri legislative), ar trebui s a v e m cel p u i n o i m a g i n e s u m a r a s u p r a situaiei fe m e i l o r din e p o c a respectiv. L a mijlocul secolului X I X , femeilor din E u r o p a i A m e r i c a de N o r d (ca s folosesc o t e r m i n o l o g i e actual) nu le era p e r m i s p r i n lege: s d i v o r e z e de soi, s i n t e n t e z e p r o c e s p e n t r u a o b i n e un v e n i t de n t r e i n e r e s a u p e n t r u a-i r e d o b n d i proprietile,

Eseu n aprarea sexului femeiesc.

24

s obin c u s t o d i a copiilor, s beneficieze de v e n i t u r i l e obinute prin m u n c a lor. i, n cazul n c a r e ele ctigau un venit, acesta era c o n t a b i l i z a t " juridic

n numele soilor lor. S l u m n c o n s i d e r a r e p e r i o a d a mijlocului d e secol X I X n M a r e a Britanie, ara care a nfptuit p r i m a revoluia industrial i c a r e s-a aflat n prima linie a dezvoltrii e c o n o m i c e din p r i m u l sfert al s e c o l u l u i X I X . Nu ntmpltor, M a r e a B r i t a n i e este ara n care s-au manifestat cel m a i p r e g n a n t atitudini de p r o t e s t fa de situaia femeilor (de diferite categorii i condiii sociale dar m a i ales p r i v i n d pe cele din clasele privilegiate!) i n c e r c r i de a o schimba prin m s u r i legislative i implicit politice. Caroline Norton a fost u n a dintre englezoaicele cele mai profund nemulumite de statutul femeilor cstorite i de m o d u l n care era regle mentat divorul n Anglia. La grania dintre teoretizare i a c t i v i s m politic, Caroline N o r t o n (1808 1877) a lansat un manifest care p r i v e a pe femeile cstorite i divorate. Ea a p u b l i c a t lucrrile English Laws for Women in the Nineteenth Century* i The Non-Existence of Women9 n 1855 i a c o n d u s o cam panie m p o t r i v a legilor ce r e g l e m e n t a u divorul. I r o n i e a situaiei, scrierile lui Caroline N o r t o n e r a u p r o p r i e t a t e a soului ei. In v i r t u t e a legilor existente, veniturile rezultate din v n z a r e a crilor ei r e v e n e a u soului. N o r t o n a fost ea nsi victima injustiiei legilor ce r e g l e m e n t a u cstoria i divorul. In ncer carea (reuit) de a-1 ajuta pe soul su s obin slujba de m a g i s t r a t pe care acesta i-o dorea, C a r o l i n e a apelat la L o r d u l M e l b o u r n e . P e s t e p a t r u ani ns, soul ei l a c u z a n justiie pe lord de c o n v e r s a i e p e n a l " [cu soia lui n. a.]. Justiia" 1-a e x o n e r a t pe acuzat, L o r d u l M e l b o u r n e , n s c h i m b C a r o l i n e i-a pierdut copiii, care au fost dai n custodie tatlui lor, reputaia ei fiind tirbit". Soul n-a divorat de ea, ntruct nu avea d r e p t u l p r i n lege s i n t e n teze un al doilea p r o c e s . D a r C a r o l i n e i-a p i e r d u t copiii n timp ce L o r d u l Melbourne a r m a s liber i neatins. 1 " Ideea f u n d a m e n t a l a lui N o r t o n era c femeile sunt i n e x i s t e n t e din punct de v e d e r e legal ca subiect de drept. In s c h i m b , ele sunt obligate s su porte c o n s e c i n e l e inexistenei drepturilor lor. Ea a trimis o s c r i s o a r e R e g i n e i Victoria, n care arta c s e m n t u r i l e femeilor n-au nici o v a l o a r e n i m p e r i u l n care trona regina, ntruct ele nu aveau dreptul s n c h e i e c o n t r a c t e sau s semneze t e s t a m e n t e . C a m p a n i a de a p r a r e a drepturilor femeilor m r i t a t e i divorate, c o n d u s de C a r o l i n e N o r t o n , a fost rspltit n final prin adopta-

8 9

Legile englezeti pentru femei n secolul XIX. Non-Existena femeilor. 10 Mulvay i Mizuta (ed.), 1994 (2).

25

rea L e g i i C s t o r i e i i D i v o r u l u i , v o t a t 4n 1857. A c e a s t a p e r m i t e a femeilor s d i v o r e z e pe m o t i v de v i o l e n asupra lor, adulter sau p r s i r e de ctre so. Ea oferea p r o t e c i e femeilor divorate sau s e p a r a t e n ce p r i v e t e o b i n e r e a u n u i v e n i t de n t r e i n e r e i le oferea un control a s u p r a v e n i t u r i l o r lor. L e g e a era favorabil
11

femeilor i n ceea ce privete custodia copiilor lor.

P o a t e p r e a surprinztor, dar C a r o l i n e nu a susinut i d e e a egalitii n drepturi a femeilor i brbailor. Se p a r e c ea a g r e a i d e e a de s u p e r i o r i t a t e a brbailor! A v n d n v e d e r e p e r i o a d a n care a trit, v i c t o r i a n i s m u l m e n t a l i t ilor, dar i p e r s e v e r e n a cu care a luptat p e n t r u c a u z a femeilor divorate i drepturile lor, c o n s i d e r c istoria a absolvit-o pe C a r o l i n e de p c a t u l u n e i a s e m e n e a erori de judecat! Curajul ei este cu att m a i a d m i r a b i l cu ct aciunile ei se p e t r e c e a u ntr-o e p o c c u n o s c u t prin c o n f o r m i s m u l i rigidi tatea c a n o a n e l o r de c o n v i e u i r e social. O a s e m e n e a e x p e r i e n de activism, ca aceea a C a r o l i n e i N o r t o n , ne p o a t e p u n e n faa u n e i d i l e m e : este m a i bine p e n t r u femei s existe astfel de s e m e n e de-ale l o r care s p r e i a iniiativa u n e i l u p t e politice p e n t r u un drept, p e n t r u o s c h i m b a r e legislativ, sau este de preferat o v i a linitit fr astfel de tulburri g e n e r a t e de un a c t i v i s m politic public, care ar p u t e a a d u c e atin' g e r e u n e i a n u m i t e i m a g i n i p u b l i c e a femeii c u m i n i " ? Statutul p r e c a r al femeilor m r i t a t e n c o m p a r a i e cu statutul femeilor n e m r i t a t e , d i v o r a t e sau v d u v e este constatabil n m a i m u l t e ri n epoc, inclusiv n R o m n i a la care m v o i referi ceva m a i trziu. De a c e e a i pri m e l e luri de atitudine s-au i manifestat n legtur cu statutul femeii mritate. Destul de ciudat este c, dac prin adoptarea Legii Cstoriei i D i v o r u l u i situaia femeilor divorate s-a a m e l i o r a t , p r o b l e m a drepturilor

femeilor m r i t a t e a fost a m n a t p e n t r u a p r o a p e 30 de ani n A n g l i a . A c e a s t a a d e t e r m i n a t i n e m u l u m i r e a lui F r a n c e s C o b b e P o w e r (1822 1904) i a Barbarei B o d i c h o n , 1 2 care au p r o p u s schimbri radicale ale acestei legi printr-o lege p r i v i n d d r e p t u l la p r o p r i e t a t e i venituri al femeilor mritate. A c e s t pro iect a fost v o t a t ca lege ntr-un trziu, n 1882, dar nu fr surescitarea prea labil a opiniei p u b l i c e , fr lobby i z g o m o t . S u c c e s u l are t o t d e a u n a un pre. S p r e d e o s e b i r e de C a r o l i n e N o r t o n , ale crei d e m e r s u r i v i z a u d o a r cla sele de mijloc, B a r b a r a B o d i c h o n a acordat m u l t atenie femeilor din clasa m u n c i t o a r e i p r o b l e m e l o r lor specifice. A c e a s t m u t a r e de a c c e n t indic o radicalizare a v i z i u n i i p e r s o a n e l o r p r e o c u p a t e de d r e p t u r i l e i b u n s t a r e a fe meilor. F r a n c e s C o b b e P o w e r a avut inspiraia de a p u b l i c a n 1868 un p a m -

12

" Mai bine zis, mai puin defavorabil. Mulvey i Mizuta (ed.), 1994 (2).

26

flet intitulat

Criminals,

Idiots,

Women and Minors.

Is the

Classification

Sounds

In

acest pamflet, C o b b e P o w e r face o c o m p a r a i e ntre o m i r e a s i un c r i m i n a l care a fost descoperit. U n e i femei care se cstorete [commits matrimony", n englez, n original n. a.] i se confisc p r o p r i e t a t e a la fel ca i p e r s o a n e i care a omort/jefuit i creia i sunt descoperite faptele. D i f e r e n a c o n s t n a c e e a c ceea ce este p e d e a p s p e n t r u criminal, (confiscarea proprietii) este consi derat a fi r s p l a t " (cstoria) p e n t r u m i r e a s , p e n t r u c o n f o r m i t a t e a social a acesteia. F r a n c e s C o b b e P o w e r c o m p a r cstoria cu n c h i s o a r e a . C o n c l u zia ei este c att t i m p ct legile nu sunt s c h i m b a t e , o p r o p u n e r e de cstorie poate fi o ofert p e r i c u l o a s p e n t r u o femeie. Este p o s i b i l ca n acest p u n c t al lucrrii c i t i t o a r e a / c i t i t o r u l s se n t r e b e : Oare de ce v o r b e t e a u t o a r e a despre femei d o a r ? " M o t i v u l este simplu, nu au existat m a n i f e s t r i p u b l i c e cu caracter revendicativ ale brbailor, ceea ce poate indica faptul c nu existau m o t i v e de n e m u l u m i r e . Cu siguran c vom gndi aa d a c ne u i t m la m o d u l n care erau configurate legile din epoc. Fr n d o i a l c brbaii din clasele privilegiate, n p r i m u l r n d , au fostavantajai n spaiul p u b l i c i erau n m a r e p a r t e m p o t r i v a s c h i m b r i l o r . D i n colo de aceasta, structurile sociale erau osificate pe o structur e c o n o m i c i de putere care a p a r i n e a u n e i l u m i p r e i n d u s t r i a l e , c a r e se d o v e d e a a fi depite de n e v o i l e i aspiraiilor o a m e n i l o r u n e i noi epoci.

Ieirea femeilor n spaiul public


Este vorba aici despre ieirea femeilor din spaiul casnic nspre lumea larg" a spaiului public. Nu se p o a t e vorbi n acest c o n t e x t d e s p r e v r e o ieire a b r b a i l o r " n public, p e n t r u c acesta este spaiul lor familiar, pe care i l-au construit de secole i milenii, cu reguli p u t e r n i c n r d c i n a t e i care .poart a m p r e n t a m o d u l u i n care s-a afirmat m a s c u l i n i t a t e a n istorie i cultur de mii i m i i de ani. Atitudinile fa de femeile care m u n c e a u n spaiul p u b l i c s-au m e t a m o r fozat pe p a r c u r s u l secolului X I X . Treptat, au fost a c c e p t a t e femeile d i n clasa de mijloc care m u n c e a u i p r i m e a u b a n i p e n t r u m u n c a lor, d u p o relativ ndelungat p e r i o a d n care au fost d e s c o n s i d e r a t e i m a r g i n a l i z a t e . C u t a r e a i gsirea u n u i l o c de m u n c n afara casei r e p r e z e n t a o sfidare a noiunii de pasivitate feminin n o i u n e c o m u n culturii d o m i n a n t e a clasei de mijloc. Construcia feminitii prin idealizarea femeii n g e r " c a s n i c i pasiv era in-

Criminali, idioi, femei i minori. Este corect clasificarea?

27

compatibil cu situaia femeilor l u c r t o a r e i a acelora c a r e nu a v e a u alte sur se de v e n i t d e c t v n z a r e a forei lor de m u n c . " O s c h i m b a r e m a j o r au cunoscut-o i atitudinile p r i v i n d m e s e r i i l e sau sferele de activitate care erau considerate p o t r i v i t e " femeilor. A c e s t a s p e c t atinge p r o b l e m a t i c a l o c u l u i f e m e i l o r " tem deosebit de i n t e r e s a n t cu att m a i m u l t cu ct nu exist v r e o expresie similar n ce-i p r i v e t e pe brbai. N i m e n i nu v o r b e t e de l o c u l b r b a i l o r " sau de brbai la locul l o r " . In secolul X I X funcionau o serie de restricii n privina sferelor de activitate ce puteau fi a b o r d a t e de femei i o rezisten la intrarea femeilor n profesii d o m i n a t e de brbai i care le n d e p r t a u de p r e o c u p r i l e lor tradiionale. Un caz n o t o r i u s-a nregistrat chiar n R o m n i a cel al Ellei N e g r u z z i creia, dei avea studiile n e c e s a r e , i-a fost refuzat ani de zile d r e p t u l de a profesa avocatura p e n t r u c era femeie! P e n t r u femeile din clasele de jos aceast i d e o l o g i e a restriciilor nu era prevalent. Z i u a d e lucru extins p e s t e puterile o m u l u i m e d i u " , bolile p r o fesionale, a c c i d e n t e l e de m u n c , veniturile sub limita srciei, erau lucruri c o m u n e p e n t r u femeile m u n c i t o a r e . In Anglia, o serie de p e r s o a n e l u m i n a t e (Catherine B a r m b y , B a r b a r a B o d i c h o n , B . L . H u t c h i n s , Isabella F o r d ) a u pledat p e n t r u n e c e s i t a t e a reformrii locurilor i a situaiilor de m u n c p e n t r u femei. Isabella F o r d a a r g u m e n t a t n e c e s i t a t e a organizrii femeilor n sindi cate, dei aceasta ar fi fost eficient doar pe fondul obinerii d r e p t u l u i de vot. 1 5 n 1874 a fost nfiinat L i g a de Protejare a F e m e i l o r , t r a n s f o r m a t ulterior n L i g a S i n d i c a l a Femeilor. P e n t r u B a r b a r a B o d i c h o n 1 6 cheia e m a n c i p r i i femeilor era i n d e p e n d e n a lor e c o n o m i c . La fel i p e n t r u C a t h e r i n e B a r m b y , care a susinut c m u n c a le va elibera pe femei de i z o l a r e a casnic. B. L. H u t c h i n s , referindu-se la fe meile privilegiate, afirma c virtutea casnic nu este a d u c t o a r e de v e n i t i c m u l t m a i eficient d e c t cura de o d i h n , m u n c a este a n t i d o t al strilor de n e u r a s t e n i e ce afecteaz clasele de mijloc i care s u n t i n d u s e p r i n artificiala stare de l e n e v i e . M u n c a este i un antidot al cultului p e n t r u d r a g o s t e a r o mantic, care distrage e n e r g i a femeilor de la s c o p u r i m a i p r o d u c t i v e i m a i creative, c o n s i d e r a H u t c h i n s . T o a t e aceste activiste p e n t r u drepturile femei lor au realizat c brbaii nu v o r a c o r d a femeilor drepturi fr a o p u n e rezis ten, astfel nct ele s obin i n d e p e n d e n a e c o n o m i c , p u t e r e i privilegii pentru i p r i n ele n s e l e . 1 7
14 15 16 17

Vezi documente n tefania Mihilescu, 2001. , Isabella Ford - Women's Wages, 1893. Barbara Bodichon Women and Work (Femei i munc), 1857. Hutchins, B. L. (1911) n Mulvey i Mizuta (ed.). Volumul The Workers (1995).

28

Reproducerea:

controverse

C u l t u r a d o m i n a n t n secolul X I X idealiza rolul m a m e i , fr ns a ga ranta m a m e l o r d r e p t u r i legale c o r e s p u n z t o a r e acestei i m p o r t a n e declarate. Una dintre a c e s t e n e d r e p t i este c m a m e l e nu a v e a u d r e p t de c u s t o d i e asu pra copiilor lor. E l e i riscau viaa p r i n natere, ca d u p aceea, n c a z u l u n e i despriri s li se ia copilul. C a p u l familiei p u t e a s-i p r s e a s c familia i apoi s dea c o p i l u l u n e i iubite s a u u n u i strin, m a m e l e n e a v n d nici un drept legal de a-i p s t r a sau r e c u p e r a copiii. Iat de ce t e r m e n u l de d u b l u stan dard" este u n e o r i folosit n limbajul drepturilor femeilor. In acest caz, dublul standard se refer la m o d u l n care legea r e g l e m e n t a d i s c r i m i n a t o r i u dreptu rile prinilor. Caroline N o r t o n a fcut n 1837 m u l t i p l e d e m e r s u r i pe l n g m e m b r i i parlamentului b r i t a n i c penteu a i n t r o d u c e un P r o i e c t de l e g e p r i v i n d C u s t o dia Copilului (Infant Custodii Bill; n englez n. a.). P r i n t r e alte aciuni, ea a distribuit p a m f l e t e p a r l a m e n t a r i l o r s e m n n d u - l e cu n u m e de brbai! P r i n acest proiect m a m e l e c a r e nu se fceau v i n o v a t e de a d u l t e r a v e a u d r e p t u l la custodia copiilor sub 7 ani. L e g e a a fost votat n 1839 i este c u n o s c u t a fi prima lege feminist n istoria f e m i n i s m u l u i britanic, cel p u i n . M a r g a r e t L l e w e l y n D a v i e s , care avea funcia de secretar g e n e r a l al Ghil dei C o o p e r a t i v e a F e m e i l o r , a fost p r e o c u p a t de p r o b l e m e l e femeilor din clasele neprivilegiate: p r o b l e m e p r a c t i c e de igien, e d u c a i e sanitar i sexua l.
18

Ea a a d u n a t date p r i v i n d condiiile de v i a ale femeilor m u n c i t o a r e

pentru a le p r e z e n t a g u v e r n u l u i , astfel nct acesta s ia m s u r i c o r e s p u n z toare de asisten p e n t r u copii i m a m e . A l t e femei s-au afirmat ca a p r t o a r e ale ideii de c o n t r o l al naterilor, a v n d n v e d e r e m a i ales riscurile p e n t r u sntate ale p o t e n i a l e l o r m a m e . F e m e i l e din a c e a e p o c p u r t a u n e n u m r a t e sarcini, u n e l e pe care le p u t e a u m e n i n e , altele, nu. A n n e B e s a n t i M a r y Stopes s-au n u m r a t p r i n t r e cele m a i v e h e m e n t e activiste n acest d o m e n i u . Controlul r e p r o d u c e r i i era un subiect tabu la acea v r e m e . Ideile lui B e s a n t expuse p u b l i c au atras m u l t opoziie, ea fiind j u d e c a t i p e d e p s i t cu nchi soarea p e n t r u s u s i n e r e a lor. A l t e feministe din e p o c s-au m p o t r i v i t ideii de contracepie n t r u c t c o n s i d e r a u c ar fi ncurajat a b u z u r i s e x u a l e ale soilor fa de soiile lor, c o n t r i b u i n d la o p r i m a r e a sexual a femeilor. A c e a s t a este o tem r e l u a t n t i m p u l celui de-al doilea v a l " al m i c r i i de femei.

18

Mulvey i Mizuta (ed.), 1994 (2). 29

Femei i sexualitate
In cadrul micrii de femei din a doua jumtate a secolului XIX a fost abordat din ce n ce m a i a m p l u i d e e a u n e i a u t o n o m i i crescute, a u n e i educaii sexuale m a i dezvoltate i a u n e i liberti s e x u a l e sporite pentru femei. A m e n i n a r e a cea m a i serioas l a a d r e s a i d e o l o g i e i d o m i n a n t e v e n e a t o c m a i din aceast direcie: printr-o libertate sexual m a i m a r e a femeilor brbaii pierdeau controlul asupra corpurilor femeilor i a capacitilor lor reproductive. C o n t r o l u l sexualitii era u n a din m o d a l i t i l e de p e r p e t u a r e a d o m i n a i e i m a s c u l i n e n societate. U n a din m o d a l i t i l e d e c o n t r o l din e p o c era soluia chirugical: p r i n excizarea clitorisului - m o t i v a i a fiind: clitorisul nu este esenial p e n t r u r e p r o d u c e r e " . Chirurgia era folosit n tot felul de ' c a z u r i p a t o l o g i c e sau p a t o l o g i c e " , catalogate d r e p t isterie, epilepsie etc. O alt m o d a l i t a t e de control era r e g l e m e n t a r e a prostituiei. Vizibilitatea prostituatelor p u n e a n pericol dezvluirea secretului cstoriilor, a artifi cialitii l o r n m u l t e c a z u r i i a faptului c sexul era o b i n u t de ctre m u l i brbai c o n t r a cost. M i t u l c prostituatele erau m o t i v a t e de d o r i n a de plceri l e n d e p r t a i m a i m u l t d e m o d e l u l victorian a l m o r a l e i . C u att m a i m u l t , situaia p r o s t i t u a t e l o r trebuia inut sub control. J o s e p h i n e B u t i e r a fost u n a dintre cele m a i a c t i v e p r o t e s t a t a r e fa de condiia prostituatelor. Ea a avut o contribuie i m p o r t a n t la r e v o c a r e a Contagious Diseases A.ct (Legii Boii/or Conta gioase) p r i n care orice femeie b n u i t c ar fi practicat p r o s t i t u i a era obligat s se s u p u n c o n t r o l u l u i m e d i c a l , n t i m p ce legea r m n e a m u t n privina c o n t r o l u l u i m e d i c a l al clienilor. F e m e i l e sunt p r o s t i t u a t e din n e v o i a de bani, din srcie, s u s i n e a Butler. A c e s t l u c r u e valabil n m a r e m s u r i n R o m nia de azi, ca i n alte pri ale lumii.

Dreptul de vot i micarea sufragetelor


Micarea pentru dreptul de vot a fost poate cea mai complex btlie a femeilor din s e c o l e l e X I X i X X . N o i a c u m , n secolul X X I , n u a v e m o i m a g i n e p r e a clar d e s p r e m o d u l a n e v o i o s n care v o t u l egal a fost o b i n u t de ctre diferite categorii sociale. R e g i m u r i l e o c c i d e n t a l e au fost m a i nti libe rale i abia d u p a c e e a d e m o c r a t i c e . E l e au servit interesele u n o r g r u p u r i pri v i l e g i a t e i n p r i m u l r n d ale g e n u l u i m a s c u l i n din a c e s t e grupuri. Iniial, in d i v i d u a l i s m u l liberal a avut un caracter restrns la sexul m a s c u l i n . D e m o c r a tizarea, e x t i n d e r e a p u t e r i i r e p r e z e n t a t i v e la alte categorii s-a p r o d u s treptat i inegal. In SUA, de pild, americanii de culoare au dobndit drepturi c e t e n e t i n a i n t e a femeilor de orice condiie, privilegiat sau neprivilegiat. 30

D e m o c r a t i z a r e a pe linia obinerii votului femeilor a c o n t i n u a t p n n secolul X X . E v o r b a m a i nti de majoritatea rilor v e s t - e u r o p e n e , n t r e care Elveia a r e p r e z e n t a t u l t i m u l bastion al u n e i cetenii feminine ciuntite sau al unei pseudo-cetenii ce a supravieuit c o n c o m i t e n t cu forme e v o l u a t e i inovaii d e m o c r a t i c e apreciate n l u m e a civilizat p n n anii '70. D e m o c r a tizarea societilor c o n t i n u i n secolul X X I e suficient s m e n i o n m exemplul Afganistanului, al absenei dreptului de v o t al femeilor, pe fondul unui f u n d a m e n t a l i s m i s l a m i c care a a d u s femeile la rolul de a n i m a l exclusiv casnic. N u r e d u c e m ns d e m o c r a t i z a r e a p e d i m e n s i u n e a f e m i n i n l a o b i n e r e a dreptului de v o t dei acest drept este o c o m p o n e n t i m p o r t a n t a accesului femeilor la o serie de drepturi ceteneti. De altfel, n m u l t e dintre scrierile sau ideile exprimate public de persoane preocupate de mbuntirea ' condiiei femeilor p e p a r c u r s u l secolului X I X a p a r e clar i d e e a i m p o r t a n e i dreptului de v o t p e n t r u ulterioara m b u n t i r e a c a d r u l u i legislativ, m a i favo rabil lor. A c e a s t i d e e a p a r e inclusiv la scriitoarele r o m n c e d i n secolul X I X i nceputul secolului XX p o a t e cu o excesiv a c c e n t u a r e a faptului c acest drept de vot e d o a r un mijloc i nu un scop: ca i c u m r o m n c e l e de la cumpna celor d o u secole, X I X i X X , s-ar fi t e m u t de p u t e r e sau m a i cu rnd de i m a g i n e a pe care ar fi putut-o crea v o i n a de p u t e r e " la femei. ( U n u i brbat r o m n nu i-ar fi trecut probabil prin m i n t e s n c e r c e s se d i s c u l p e pentru faptul c are d r e p t u l de v o t i p e n t r u c v r e a p u t e r e a ! ) De u n d e pu tem deduce ct de rigide i p o t r i v n i c e femeilor erau m e n t a l i t i l e i n o r m e l e care r e g l e m e n t a u aa-zisul loc al femeii". A r g u m e n t e l e p e n t r u sufragiu au oscilat ntre d o u p u n c t e de v e d e r e : 1. femeile sunt egale din p u n c t de v e d e r e politic cu brbaii; 2. femeile, fiind mai m o r a l e i m a i v i r t u o a s e " , ar a d u c e p a c e a lumii, ar fi m a i b u n e conductoare dect brbaii dac ar d o b n d i v o t u l . 1 ; A d o p t a r e a celei de-a doua poziie p a r e a fi ea nsi o n c e r c a r e de a c c e n t u a r e a diferenelor n t r e cele dou sexe i i n d i c o contradicie intern a u n o r r e v e n d i c r i . Ori se v r e a egalitate n d r e p t u r i pe t e m e i u l faptului c s u n t e m n m o d egal ceteni, pltim i m p o z i t e etc. ori se v r e a o difereniere pe t e m e i u l faptului c u n u l din cele dou sexe este s u p e r i o r " celuilalt prin puritate, virtute m o r a l i t a t e etc. i n acest u l t i m caz, ntruct am fi diferii n m o d esenial, orice n e d r e p t a t e s-ar putea justifica p r i n aceste diferene.

Aceast clasificare aparine lui Aileen Kraditor, istoric, i se refer la micarea sufragetelor dintre 1890-1920 (Tobias, 1997).

31

P e n t r u c a m a m i n t i t d e e x e m p l u l n c e t e n i m treptate din S U A , s n e a p r o p i e m de el m a i n detaliu. In secolul X I X femeile a m e r i c a n e albe i libere reprezentau o clas de sub-ceteni. Statutul lor era m a r c a t de faptul c: o femeie m r i t a t nu avea drepturi de proprietate, femeile nu a v e a u dreptul s a c i o n e z e pe cineva n j u d e c a t , dreptul m a m e l o r la custodia propriilor copii era s e c u n d a r d r e p t u l u i tatlui copiilor de a lua copiii n custodie, decizia de a n t r e r u p e o sarcin aparinea brbatului etc. C o p i l u l n e n s c u t , ca i soia nsi, erau p r o p r i e t a t e a soului. O femeie necstorit a v e a m a i m u l t e drepturi dect u n a cstorit, cele m a i m u l t e drepturi i liberti avndu-le v d u v e l e . De a s e m e n e a , existau limitri serioase n ce p r i v e t e drepturile profesionale i accesul la slujbe al femeilor. S i n g u r a m e s e r i e c u a d e v r a t deschis a m e r i c a n c e l o r n secolul X I X era m e s e r i a d e e d u c a t o a r e ( n v t o a r e sau profesoar), dac facem abstracie de m e s e r i a n e o n o r a b i l " de prostituat, care i ea a fost o p e r m a n e n t posibilitate des chis femeilor n istorie. P i o n i e r e ale m i c r i i de femei din S U A , E l i z a b e t h C a d y S t a n t o n i L u c r e t i a M o t t , au reuit s a d u c laolalt, n 1848, d o u sute de femei i pa truzeci d e brbai ntr-o ntlnire n S e n e c a Falls, n n o r d u l statului N e w Y o r k . A c o l o au a d o p t a t o declaraie referitoare la faptul c femeile i brbaii sunt egali n ce p r i v e t e toate aspectele vieii civile i c, prin u r m a r e , ele m e rit toate d r e p t u r i l e i privilegiile u n e i cetenii depline. P r i m e l e acte legislati ve care s c h i m b a u statutul femeilor m r i t a t e p r i v i n d p r o p r i e t a t e a au fost a d o p t a t e n statul N e w York, n 1848. Prin aceste legi femeile p u t e a u s m o t e n e a s c p r o p r i e t a t e de la familie, dar ele nu a v e a u d r e p t de proprietate asupra v e n i t u r i l o r realizate din activiti proprii! In 1 8 6 5 C o n g r e s u l a m e r i c a n a a d o p t a t trei a m e n d a m e n t e la Constituie: al 13-lea a m e n d a m e n t declara s c l a v i a 2 0 ilegal n S U A ; al 14-lea conferea i g a r a n t a fotilor sclavi deplin c e t e n i e ; al 15-lea a m e n d a m e n t conferea explicit dreptul de v o t fotilor sclavi. T o a t e a c e s t e a m e n d a m e n t e se refereau d o a r la fotii sclavi brbai. D o b n d i r e a d r e p t u l u i de v o t de ctre femei este m u l t ulterioar acestor amendamente. Evident, faptul c brbaii sclavi au fost declarai drept ceteni deplini nu a nlturat discriminarea de fapt m p o t r i v a lor. P e teritoriul S U A funcionau cluburi ale femeilor a f r o - a m e r i c a n e care c o n s i d e r a u c o r d i n e a i m p o r t a n e i era u r m t o a r e a : (1) ratificarea acestor

Femeile au jucat un rol important n lupta anti-sclavie. Exist voci care consider c lupta anti-sclavaj a reprezentat cel mai important factor n configurarea micrii de femei.

32

amendamente i (2) l u p t a p e n t r u drepturile civile ale femeilor. C o n s i d e r e n t u l de ras era m a i i m p o r t a n t dect cel de sex lucru de luat n s e a m atunci cnd v r e m s n e l e g e m diversitatea i n t e r e s e l o r m a n i f e s t a t e n i n t e r i o r u l m i crii de femei de p r e t u t i n d e n i . (Ar fi interesant de c u n o s c u t i n t e r e s e l e c o m u nitii femeilor r r o m e din R o m n i a de azi, d a c ar exista o astfel de c o m u n i tate cu i n t e r e s e c o a g u l a t e clar. Cu siguran c prioritile lor ar diferi fa de cele ale femeilor clasei de mijloc i fa de cele r e p r e z e n t a t e de o serie de organizaii n e g u v e r n a m e n t a l e care deruleaz p r o g r a m e p e n t r u femei.) In 1869, S t a n t o n i S u s a n A n t h o n y au creat A s o c i a i a N a i o n a l a Fe meilor p e n t r u Sufragiu ( A N F S ) care se o p u n e a ratificrii a m e n d a m e n t e l o r mai sus amintite, c o n s i d e r n d c aceasta va a m n a i n g r e u n a lupta p e n t r u drepturile femeilor. In 1890, A N F S a fuzionat cu A s o c i a i a F e m e i l o r A m e r i cane p e n t r u Sufragiu i f o r m n d A s o c i a i a N a i o n a l A m e r i c a n a F e m e i l o r pentru Sufragiu ( N A W S A ) . P e n t r u v r e m e a sa, v i z i u n e a tripletului MottAnthony-Stanton p r i v i n d e m a n c i p a r e a femeilor c u p r i n d e a o m a r e palet de teme care se refereau la: drepturi n interiorul familiei (cstorie, divor, c u s t o d i a c o p i i l o r ) ; drepturi e c o n o m i c e ; dreptul de o r g a n i z a r e al femeilor; drepturi civile (inclusiv d r e p t u l de a d e p u n e m r t u r i e , dreptul de a p l e d a n faa i n s t a n e i ) . Activitatea i n t e n s de lobby i de protest p u b l i c a N A W S A a reuit. Luptndu-se i cu opoziia p r e e d i n t e l u i W o o d r o w W i l s o n p e n t r u o b u n perioad de t i m p , a reuit s d e t e r m i n e C o n g r e s u l s v o t e z e al 19-lea a m e n dament care se refer la dreptul femeilor la sufragiu, n 1919. In m a i puin de un an, a m e n d a m e n t u l a fost ratificat n toate statele: un r e c o r d n d o m e n i u l ratificrilor de a m e n d a m e n t e ! Prin c o n c e n t r a r e a exclusiv pe obinerea d r e p t u l u i de vot, a egalitii formale, sufragetele au tolerat i m p l i c i t inegalitile s o c i o - e c o n o m i c e . Cu pui ne excepii, sufragetele nu au realizat c brbaii p u t e a u face uz de p u t e r e a lor politic legal doar datorit puterii lor e c o n o m i c e i a u n o r condiii sociale aferente. Sufragetele au czut ntr-o capcan legalist", c o n s i d e r n d c schim barea legal a statutului lor este calea spre realizarea s c o p u r i l o r lor politice. De aceea au fost d e m o r a l i z a t e s constate, d u p l e g a l i z a r e a d r e p t u l u i lor de vot, c structurile sociale i e c o n o m i c e care susineau p u t e r e a politic au rmas n e s c h i m b a t e i c fr o r g a n i z a r e a femeilor ntr-un b l o c sau o for politic p e n t r u p r o m o v a r e a intereselor lor schimba p r e a r e p e d e n bine. ca g r u p , lucrurile nu se v o r

33

Micarea

anti-sufragiu

M i c a r e a sufragetelor a fost n t m p i n a t cu rezisten i ostilitate chiar de ctre R e g i n a V i c t o r i a care se referea la ea astfel: this mad, wicked jolly of Women's Rights, anti-sufragiu Suffrage Review
21

with all its attendant horrors".2^ Women's National Anti-Suffrage

Se p a r e c ostilitatea m p o t r i v a League21 i publicaia The Anti-

sufragetelor a fost suficient de m a r e nct n 1 9 0 8 s fie nfiinat organizaia In 1 9 1 2 a a p r u t chiar i un m a n u a l antisufragiu! L i g a s-a

d e s t r m a t n 1 9 1 8 ca r e z u l t a t al obinerii pariale a d r e p t u l u i de v o t p e n t r u femei, d a r a fost foarte activ pe p a r c u r s u l scurtei sale existene. O o p o z i i e v e h e m e n t s-a manifestat i din p a r t e a socialitilor. E r n e s t Belfort Bax (18541926), fondatorul Partidului Comunist din Marea B r i t a n i e , c o n s i d e r a c n t r u c t femeile sunt lipsite de r e s p o n s a b i l i t a t e a de a-i ctiga p i n e a nu se p o a t e vorbi de o p r i m a r e a lor, iar d a c v o t u l egal ar fi i n t r o d u s , a t u n c i brbaii ar fi excedai de n u m r u l femeilor i acest lucru ar fi i n a c c e p t a b i l p e n t r u c brbaii sunt superiori femeilor n t r u c t au creiere m a i m a r i " ! 2 4 U n alt anti-sufragist, H e b e r Hart, scria n l u c r a r e a s a intitulat Woman's Suffrage: A National Danger1^ (1912) c votul femeilor este ceva n e p a t r i o t i c i c el r e p r e z i n t un pericol la a d r e s a securitii n a i o n a l e i a ntregului imperiu britanic!26 S u f r a g e t e l e a u fost a c u z a t e d e isterie m i l i t a n t " , e x p r e s i e a p l i c a t ulte rior i m a n i f e s t r i l o r f e m i n i s m u l u i din anii '60 i '70 ai s e c o l u l u i X X . Invo c n d acest a r g u m e n t , doctorii nchisorilor n care au fost n c h i s e femeile p r o t e s t a t a r e au fost autorizai s le h r n e a s c cu fora pe sufragetele care ineau g r e v a foamei. F i g u r a cea m a i p r o e m i n e n t a m i c r i i p e n t r u sufragiu n A n g l i a a fost C h r i s t a b e l P a n k h u r s t , care a acreditat formula: Votes for Women and Chastity for

21

aceast nebun, rutcioas nebunie a drepturilor femeiloD>, cu toate ororile sale adiacente" [e vorba de sufragete n. a.]. In introducerea la volumul The Antisufjragists editat de Mulvey i Mizuta (ed.), 1995. Liga Naional Anti-Sufragiu a Femeilor. Avista Anti-Sufragiu. Vezi capitolul Micarea de femei din Romnia" pentru o discuie pe larg privind creierele... Sofia Ndejde prezint un superb ansamblu de argumente care indic, far a face explicit, stupiditatea ideii de direct proporionalitate ntre greutatea creierelor i inteligen (cci oricum, pn la superioritate mai e cale lung!) ntrea ga discuie privind greutatea creierelor comparate era extrem de n vog la sfritul secolului XIX i nceputul secolului XX. Sufragiul femeilor, un pericol naional. Hart (1912) n Mulvey i Mizuta (ed.), 1995.

22 23 24

2d 26

34

Men.21 P e n t r u P a n k h u r s t , brbatul antisufragiu le privete pe femei ca pe nite obiecte create exclusiv p e n t r u folosina sexual a brbailor, ele fiind mprite n d o u categorii: cele care sunt folosite p e n t r u r e p r o d u c e r e i prostituatele. E s t e foarte p r o b a b i l c brbailor s le fi fost t e a m s d e a drepturi egale femeilor n spaiul p u b l i c p e n t r u c a c e a s t a ar fi p u t u t atrage dup sine i cerina de drepturi egale n dormitor, m a i s p u n e a P a n k h u r s t . In epoc se c o n s i d e r a c v o t u l va d e s e x u a l i z a femeile e r o d n d u - l e pasi vitatea natural i caracterul submisiv! Astfel, d o m i n a i a m a s c u l i n ar fi ameninat. D r e p t u l la v o t va defeminiza femeile s p u n e a M a r i e Corelli, au toarea lucrrii Woman or Suffragette?3, D a r ceea ce este i m a i c o m i c , sau p o a t e mai trist, este c m u l t e femei care aveau opinii anti-sufragiu o p t a u p e n t r u modaliti de expresie f e m i n i n e " , adic se a b i n e a u de la a v o r b i n p u b l i c pentru c era c o n s i d e r a t v u l g a r " sau refuzau s s e m n e z e scrisori antisufra giu pentru c asta ar fi c o m p r o m i s neajutorarea lor p u r f e m i n i n " !

3. Cele trei valuri ale micrii de femei


Obinerea dreptului de vot pentru anumite categorii de femei din rile avansate ale l u m i i la n c e p u t u l secolului XX a r e p r e z e n t a t un v r f de l a n c e n lupta ulterioar a femeilor din alte ri ale lumii. D e i m i c a r e a de femei nu a mai avut o i n t e n s i t a t e similar d u p o b i n e r e a dreptului de v o t n cele m a i avansate ri din acest p u n c t de vedere, ea nu s-a d e s t r m a t d u p o b i n e r e a sufragiului. E x i s t o c o n t i n u i t a t e ntre p r i m u l v a l al m i c r i i de femei, d e s p r e care am v o r b i t m a i sus, i cel de-al doilea val, care a i z b u c n i t n anii '60 ai secolului X X . De pild, n S U A Partidul N a i o n a l al F e m e i l o r a i n t r o d u s n Congres n 1923 un act crucial p e n t r u orice m i c a r e de femei n secolul X X : un amendament constituional pentru drepturi egale (Equal Rights Amendment). In G e r m a n i a s-a afirmat n anii '20 o m i c a r e de femei care a fost c o n d u s m a i c u r n d de sus n jos, d a r care a a v u t i r e z u l t a t e p o z i t i v e n ce privete statutul femeilor n societate. In p e r i o a d a i n t e r b e l i c o serie de alte p r o b l e m e au intrat pe a g e n d a micrii de femei: grija fa de femeile aflate n p e r i o a d e pre- i post-natale, munca copiilor, legislaie care s protejeze femeile c a r e l u c r a u . a. F e m e i l e au ctigat treptat teren n domeniul profesiunilor i mai ales al nvmntului. Au p t r u n s n n v m n t u l superior i s-au afirmat din ce n Voturi pentru femei i castitate pentru brbai Femeie sau sufrget?

35

ce m a i m u l t n sfera public. O contribuie i m p o r t a n t la eliberarea i e m a n ciparea femeilor n toat p e r i o a d a interbelic au adus-o d o i factori: dezvolta rea m e t o d e l o r de c o n t r o l contraceptiv i creterea n u m r u l u i de l o c u r i de m u n c d i s p o n i b i l e pe pia. A c e a s t cretere s-a a c c e n t u a t o d a t cu i n t r a r e a n cel de-al doilea r z b o i m o n d i a l . D e s i g u r , erau avantaje de care beneficiau d o a r femeile din cele m a i dezvoltate ri. In S U A , o figur feminin a fost transformat n e r o i n n a i o n a l n timpul celui de-al doilea r z b o i m o n d i a l , n c o n t e x t u l n care n t r e a g a n a i u n e i n d r e p t a eforturile spre susinerea armatei: Roie the Riveter ilustrarea u n e i femeie n p u t e r e , m b r c a t ca o g o s p o d i n , cu m n e c i l e suflecate, cu un z m b e t larg pe fa i care i arat m u c h i i u n u i bra cu p u m n u l strns pu ternic'. Ea avea rolul de a susine m o r a l u l naiunii acas, pe sol a m e r i c a n . R o i e era n t r u c h i p a r e a femeii angajate, gata s l u c r e z e ca substitut al soului plecat la r z b o i , s susin eforturile de r z b o i ale rii sale. M u l t e femei au preluat locuri de m u n c o c u p a t e nainte de soii lor, au intrat n profesii n e n c e r c a t e " n a i n t e i erau ncurajate s fac aa, ca p a r t e a ntregii politici i p r o p a g a n d e d e rzboi. P o z a lui R o i e ilustreaz i n t e n s a p r o p a g a n d p e n t r u femeile-susintoare ale eforturilor d e rzboi. L a t e r m i n a r e a r z b o i u l u i m u l t e femei din rile p a r t i c i p a n t e la rzboi au fost disponibilizate p e n t r u a fi nlo cuite de brbaii ntori de pe front, n condiiile u n e i e c o n o m i i r e o r i e n t a t e d i n s p r e eforturi de r z b o i spre dezvoltare i a n e v o i i de a rsplti pe cei care au l u p t a t pe front p e n t r u patrie i au supravieuit conflagraiei. In literatura feminist se v o r b e t e de trei v a l u r i ale m i c r i i de femei, istoric distincte. P r i m u l c o r e s p u n d e p e r i o a d e i dintre a d o u a j u m t a t e a s e c o l u l u i X I X i p r i m e l e d o u d e c e n i i ale secolului X X i s e n c h e i e c u d o b n d i r e a d r e p tului de v o t de ctre femei ntr-o serie de ri ale l u m i i civilizate. Al doilea c o r e s p u n d e micrii femeilor din anii '60 i '70 m i c a r e ce s-a afirmat n c o n t e x t u l u n u i spirit r e v o l u i o n a r la nivel de m a s , caracterizat p r i n d e m o n s t r a i i r e v e n d i c a t i v e ale cetenilor din rile cu un a v a n s a t g r a d d e d e z v o l t a r e ( S U A , Frana, M a r e a B r i t a n i e . a.). M i c a r e a viza influenarea d i n s t r a d " a deciziilor politice n direcia u n o r r e v e n d i c r i neconvenionale: protestul mpotriva armelor nucleare, protejarea me d i u l u i nconjurtor, drepturi egale ale femeilor, c o n t r a c a r a r e a rasismului. Al treilea val ne este c o n t e m p o r a n , desfurndu-se n anii '90, cu pre lungiri n n o u l m i l e n i u . Sheila T o b i a s c o n s i d e r c aceste trei valuri se disting nu d o a r t e m p o r a l , ci i p r i n trei clase diferite de p r o b l e m e care au fost ridicate: P r i m u l val era p r e o c u p a t de p r o b l e m e de egalitate. T o i o a m e n i i ar trebui s aib aceleai drepturi, ei a v n d aceeai v a l o a r e chiar dac nu sunt 36

identici. A c e s t a este u n v a l " d o m i n a t d e p r o b l e m a t i c a egalitii n faa legii. Nu a fost p r e o c u p a t de s c h i m b a r e a rolurilor sociale ale femei lor/brbailor. -, Al doilea val a fost m a i n d r z n e n ce privete s c h i m b r i l e de rol. A fost m a i dificil de a c c e p t a t social tocmai datorit acestei ambiii. De pild, obinerea de drepturi reproductive i controlul femeilor asupra capacitii lor de r e p r o d u c e r e au fost greu acceptate. Al treilea v a l a d u c e cu sine o serie de p r o b l e m e c a r e p o t fi c o n s i d e r a t e u n lux d e c t r e unii, dar care i n ' d e n u c l e u l p r e s u p o z i i i l o r gndirii sexiste. Iat trei din cele m a i i m p o r t a n t e p r o b l e m e abordate: pornografia, rolul femeilor n d o m e n i u l militar, hruirea sexual.

4. Al doilea val al micrii de femei


Dac despre primul val se poate spune c a fost un fenomen euroadantic, cu diferite ri de a v a n g a r d (Frana, M a r e a B r i t a n i e , S t a t e l e U n i t e ) , liderele celui de-al doilea val au fost femeile din Statele U n i t e ale A m e r i c i i , fr ndoial. S u n t trei p i l o n i " u m a n i ai acestei micri afirmate n anii '60- J : p e r s o a n e l e n u m i t e n C o m i s i i l e p e n t r u Statutul F e m e i l o r n diferite a d m i nistraii, n c e p n d cu cea c o n d u s de J o h n F. K e n n e d y ; soiile c a s n i c e i m a m e l e care au avut o reacie ferm, pozitiv, la c h e m a rea crii lui B e t t y F r i e d a n Mistica feminin, care e x p u n e a d e s c h i s statutul s u b o r d o n a t al femeilor din societatea a m e r i c a n , stnga s t u d e n e a s c a anilor '60 organizat n asociaia S t u d e n i p e n t r u o Societate D e m o c r a t i c ( S D S ) care a contribuit la m i c a r e a de eliberare a femeilor.

Comisiile pentru Statutul Femeilor


Se spune c la ceremonia de inaugurare a lui John F. Kennedy ca preedinte, acesta ar fi afirmat cu m n d r i e c e p r i m u l p r e e d i n t e n s c u t n acest s e c o l . " 3 0 P e n t r u a d o v e d i caracterul progresiv al inteniilor sale a anga-

29 30

Tobias, 1997. Secolul XX.

37

jat consilieri brbai tineri i inteligeni pe care i-a n u m i t B r b a i i 3 1 N o i i F r o n t i e r e " . E l e a n o r R o o s e v e l t l-ar f i n t r e b a t p e K e n n e d y : femeile Noii Frontiere?". Ca urmare a acestei remarci U n d e sunt fi hotrt s-ar

K e n n e d y s nfiineze C o m i s i a pentru Statutul F e m e i l o r . Este o p o v e s t i o a r drgu care i n d i c un fapt: a m e r i c a n i i aveau n c de la n c e p u t u l a n i l o r '60 o astfel de C o m i s i e p r e z i d e n i a l , de prestigiu, pe care R o m n i a nu o are nici la nceputul secolului X X I . 3 2 D e c a d a anilor '60 a fost foarte favorabil u n o r s c h i m b r i m a j o r e n ra portul de fore" dintre femei i brbai n S U A . A fost o c o n j u n c t u r deose bit, p r i n c a r e i o a m e n i i din structurile g u v e r n a m e n t a l e au fost n m a r e m s u r d e s c h i s e spre s c h i m b r i favorabile m b u n t i r i i statutului femeilor. P e n t r u a detalia a c e a s t conjunctur s u r m r i m p u i n istoria a c e l o r a n i care au declanat cel de-al doilea val al micrii de femei din l u m e . P e n t r u p r i m a dat de la p r i m u l R z b o i M o n d i a l s-a creat o structur exe cutiv, a r o n d a t Preediniei, care avea m a n d a t u l de a studia toate as p e c t e l e statutului femeilor din S U A . A c e a s t p r i m C o m i s i e p e n t r u Sta tutul F e m e i l o r a fost alctuit din 15 femei i 11 brbai. D i n c o l o de a a d u c e o a g e n d p e n t r u s c h i m b a r e , aceast C o m i s i e a adus vizibilitate i legitimitate i n t e r e s e l o r f e m e i l o r " . 3 3 Ulterior, au fost nfiinate alte C o m i s i i p r i v i n d Statutul F e m e i l o r la nive lul statelor componente, prin numirea m e m b r e l o r / m e m b r i l o r lor de ctre g u v e r n a t o r i i statelor. A c e s t e C o m i s i i au a d u s laolalt o serie de fe m e i cu e x p e r i e n n diferite profesii.

31

32

33

in englez exist o ambiguitate lingvistic: men" e folosit i pentru a desemna oameni, dar i pentru a desemna doar brbai". S nu ne amgim c problemele egalitii de anse n Romnia de azi sunt mai puine dect cele ale americancelor de la nceputul anilor '60! In Romnia avem azi o mic direcie n interiorul Ministerului Muncii i Solidaritii Sociale, dotat cu patru angajai i care ar trebui s se ocupe de statutul femeilor care muncesc. Aceast unic structur guvernamental care se ocup de statutul femeilor indic (1) faptul c problematica drepturilor omului nu este considerat important i (2) faptul c dac e s fie luate n considerare drepturile femeilor, ele ar ine doar de sfera mun cii, ca i cum femeile doar atta tiu i trebuie s fac n aceast ar: s munceasc. Ca i cum ele nu au probleme de sntate, de educaie, de dezvoltare fizic i sport, de cultur etc. Ultima ncercare de nfiinare a unei structuri guvernamentale de mji mare anvergur pentru promovarea drepturilor femeilor n Romnia aparine Comisiei UE i ea va fi nfiinat tot n cadrul MMSS. Pauli Murray citat n Tobias, 1997: 75.

38

n 1964 a fost v o t a t ca lege federal T i d u l V I I din L e g e a D r e p t u r i l o r Civile (Civil Rights Act), prin care se interzicea cuscriminarea pe b a z de sex la l o c u l de m u n c i n p r o c e s u l de angajare.

Scrieri influente
n anul 1963 a fost publicat o carte care avea s devin o adevrat scnteie a celui de-al doilea val. E s t e v o r b a de cartea The Feminine Mistique de Betty Friedan. R o l u r i s i m i l a r e , d e a n i m a t o r i i z v o r d e i d e i , l - a u a v u t a l t e dou l u c r r i tlmcire) de c h e i e n m i c a r e a Kate Millet feminist: Sexual Politics (Politica sexelor, n de Simone de (1970) i Al Doilea Sex scris

Beauvoir (lucrare p u b l i c a t n F r a n a n 1949 i n S U A n 1953) - i care a vzut l u m i n a tiparului n t r a d u c e r e r o m n e a s c n a n u l 1998 la E d i t u r a U n i vers. n o r d i n e a influenei pe care au avut-o a s u p r a p u b l i c u l u i , Mistica Femini n de B e t t y F r i e d a n o c u p locul nti. Ea d e s c o p e r e a f e n o m e n u l oboselii casnicei" (housemfe's fatigue", n englez) un s i n d r o m d e s p r e care revistele pentru femei sau p e n t r u c a s n i c e n u s c r i a u d e c t o c a z i o n a l . P r e c i z e z aici ntr-o scurt p a r a n t e z c femeii r o m n e nu i-a fost dat s c u n o a s c n p e rioada c o m u n i s t , c o n t e m p o r a n c u a c e e a d e s p r e care v o r b i m n S U A , blaza rea, plictiseala, spleen-ul... spiritele a m e r i c a n c e l o r n p e n t r u c m u n c a era o d a t o r i e de o n o a r e " a anii '60, merit s u r m r i m a r g u m e n t a i a lui oricrei c e t e n e a R.S.R. R e v e n i n d ns la c o n i n u t u l lucrrii care a n c i n s Friedan, p e n t r u c se r e g s e s c e l e m e n t e de a c t u a l i t a t e p r i v i n d s t a t u t u l fe meilor din ara noastr. Iat cteva din ntrebrile pe care i le-a p u s B e t t y Friedan n Mistica Feminin: De ce li se aloc femeilor locul de casnice, s p e c i a l i z a t e n treburile ca sei? O a r e p e n t r u c soii lor nu doresc ca soiile s i n t r e n c o m p e t i i e cu ei pentru statut social? Sau p e n t r u c angajatorilor le c o n v i n e aceast situaie n c a r e le pltesc mai p u i n pe cele care l u c r e a z pe t e m e i u l faptului c nu sunt ele cele r e s p o n s a b i l e p e n t r u ctigul familial?. C o n c l u z i a lui F r i e d a n era c este v o r b a de o c o n s p i r a i e p e n t r u a ine femeile n m r e a j a acestei mistici f e m i n i n e " (adic n m r e a j a a n s a m b l u l u i de credine false p r i v i n d ce s u n t ele, care e rolul l o r etc.) i care d i s t o r s i o n e a z ce pot ele i ce ar v r e a ele s fac d a c nu ar exista a c e a s t p l a s d e ^ n o r m e sociale care le atribuie L o c u l (cu L m a r e , locul p r i n e x c e l e n ) n spaiul c a s nic sau d o m e s t i c .

39

n discuia ei p r i v i n d mistica f e m i n i n " , F r i e d a n critic teoria lui F r e u d , potrivit creia fora m o t i v a n t a personalitii feminine ar fi invidia de pe n i s " . Potrivit p r i n t e l u i psihanalizei, atunci c n d m i c u e l e fete d e s c o p e r c nu au p e n i s n c e p s se simt i n c o m p l e t e , p e n t r u c aciunile femeilor ar fi m o t i v a t e de a c e a s t invidie fa de p e n i s u l brbatului. A a s-ar explica de ce m a i trziu n via ele d o r e s c un so i un copil biat ( m a i c u r n d dect o fa t), c o n s i d e r F r e u d . T o a t e bolile i caracteristicile f e m i n i n e sunt explicabile prin aceast i n v i d i e de p e n i s : nevrozele, c o n c e n t r a r e a excesiv pe sine (autoabsorbia), a b s e n a originalitii i a u n u i sim al dreptii. 3 4 A suferi de mala dia i n c u r a b i l a invidiei de p e n i s " e ru, dar a nu a c c e p t a inevitabilul invidiei este i m a i ru. n c e r c a r e a de a c o m p e n s a lipsa p e n i s u l u i prin c o p i e r e a c o m p o r t a m e n t u l u i m a s c u l i n , p r i n n c e r c a r e a de afirmare a u n o r a m b i i i (sociale, profesionale etc.), o a r u n c pe femeie ntr-un c o m p l e x m a s c u l i n " i o sortete ireversibil imaturitii sexuale i frustrrii. F r e u d is missing thepoinf',K s p u n e F r i e d a n (i ali critici ai acestei teorii): fetele se simt n t r - a d e v r inadecvate, dar nu datorit faptului c nu au penis. Ele se simt deficiente p e n t r u c le lipsesc oportunitile de a se realiza n afa ra gospodriei. A c e a s t a era situaia ce caracteriza a r a n j a m e n t e l e sociale din t i m p u l i l o c u l n c a r e a c r e s c u t i trit F r e u d (la c u m p n a d i n t r e cele d o u secole, la V i e n a n cea m a i m a r e p a r t e ) . F r e u d n-a v r u t n i c i o d a t s s c h i m b e societatea, ci d o a r a c u t a t s ajute o a m e n i i (brbai i femei d e o p o t r i v ) s se a d a p t e z e la ea. K a t e Millet, care i-a p u b l i c a t cartea Sexual Politics36 n 1970, a dat un n u m e d o m i n a i e i m a s c u l i n e : patriarhat. C a r t e a lui M i l l e t s e c o n c e n t r e a z p e relaia de putere dintre femei i brbai n privind societate i n familie, femeilor ea i rsturnnd presupoziii convenionale temperamentul

rolurile lor. n societatea c o n t e m p o r a n , 3 7 d o a r trei roluri sunt c o n s i d e r a t e potrivite p e n t r u femei: acela de m a m , de soie i rolul d e c o r a t i v (pe care i-1

5 6 7

Putem citi i astfel ceea ce spunea Freud: dac femeile nu au acelai sim al dreptii ca al brbailor atunci nu au nici un sim al dreptii. In zilele noastre Carol Gilligan a publicat o carte In a Different Voice (Harvard University Press, 1982) n care arat c exist dou tipuri de abordri etice: una axat pe justiie i cealalt axat pe grij. Poate c multe femei, prin educaie i ali factori culturali, tind s aib un sim al dreptii bazat pe grij mai curnd dect unul bazat pe reguli implacabile. Ochete dar nu lovete unde trebuie" n tlmcire romneasc. Politica sexualitii, n tlmcire. Autoarea se referea la societatea american contemporan ei, la cum stteau lucru rile n perioada anilor '60 i '70 ai secolului XX.

40

pot a s u m a d o a r c n d sunt tinere). Carierele c o n s i d e r a t e cele m a i potrivite pentru femei sunt cele care apar a fi prelungiri n a t u r a l e ale celor trei roluri acceptate social. In c o n s e c i n , celelalte le sunt i n a c c e s i b i l e i i n a c c e p t a b i l e social. A t m o s f e r a n c a r e a u fost c r e a t e a c e s t e i d e i , foarte s u c c i n t i i m p r e sionist prezentate mai sus, a fost nsoit de entuziasme generoase i implicri afective. E x i s t a o e m u l a i e intelectual c o n s t r u c t i v i un spirit de sacrificiu p e n t r u o cauz. Iat un e x e m p l u . K a t e Millet, i n v i t a t fiind la o ntrunire i conferin la U n i v e r s i t a t e a Corneli, p e n t r u care a v e a biletul de avion pltit de organizatori, a s c h i m b a t biletul p e r s o n a l (care i-ar fi asigurat confortul cltoriei) p e n t r u un m i c r o b u z nchiriat care s d u c la conferin un grup de c o l e g e interesate de subiectul conferinei. P r i n t r e cele care au cltorit cu m i c r o b u z u l se n u m r a i m e m b r e l e u n u i g r u p intitulat WITCH (adic VRJITOARE). Terrorist Simpatic Conspiracy (dar i a m e n i n t o a r e n Hell sau Conspiraia felul ei) era i semnificaia n u m e l u i g r u p u l u i care sttea n spatele siglei International from din Iad a Femeilor: WITCH: Women's Terorist

Internaional

WITCHES (Vrjitoarele) au r e p r e z e n t a t o m i c a r e radi

cal n interiorul M i c r i i de E l i b e r a r e a F e m e i l o r o m i c a r e a n t i s i s t e m extrem de active n spaiul p u b l i c i de v i r u l e n t e n critica l o r social. Societatea nu fusese foarte r e c e p t i v la mesajele de n c e p u t , c u m i n i , ale promotoarelor a c e s t o r idei nnoitoare. De a c e e a u n a d i n t r e tacticile de a contracara ineria, indiferena i, m a i trziu, dispreul social cu care au fost ntmpinate a fost t o c m a i s o c h e z e prin afirmarea fr nici o oprelite a nonconformismului. In folclorul creat n jurul feminismului, feministele sunt i acum luate n d e r d e r e n O c c i d e n t drept femeile alea n e b u n e care i-au ars sutienele". Istoricele m i c r i i arat ns c nu s-a nregistrat n i c i u n d e o astfel de m a n i f e s t a r e p u b l i c de a r d e r e a s u t i e n e l o r ! 3 9 D a r s ne n t o a r c e m la cea de-a treia scriitoare de m a r e influen n e p o c, S i m o n e de B e a u v o i r . In cartea ei crucial Al doilea sex, B e a u v o i r arat c n tradiia cultural occidental femeile au fost obiectificate de ctre scriitori brbai i descrise u n e o r i ca n g e r i " , alteori ca s i r e n e " sau v r j i t o a r e " . i n orice caz, erau n t o t d e a u n a p r e z e n t a t e i descrise ca altceva dect fiine u m a ne. Acest fapt cultural, plus e x p e r i e n a femeii de a fi p e r m a n e n t privit ca a l t u l / a l t a " n c o m p a r a i e cu brbatul (totdeauna luat ca r e p e r sau s t a n d a r d )
38

Aceast sigl a avut mai multe semnificaii; n funcie de interesele grupului, sigla a fost folosit pentru a desemna diferite denumiri de grup. " M o r g a n , (ed.), 1970. 411 Obiectificate = privite, abordate ca obiecte, fr o via a lor, fr o voin de afir mare a personalitii lor.

41

a c o n t r i b u i t la f o r m a r e a i m a g i n i i de s i n e a f e m e i l o r i le-a tirbit din, s a u c h i a r negat, statutul d e v o c e l e g i t i m n cultura o c c i d e n t a l . britanica J u l i e t M i t c h e l l ,


42 41

O alt femeie filosof, de data aceasta de d i n c o l o de C a n a l u l M n e c i i , cu nclinaii spre critic social, a n c e r c a t s r s p u n d la n t r e b a r e a lui F r i e d a n care p o a t e fi frazat d u p c u m u r m e a z : C u m se face c societatea n c m a i crede, d u p m i c a r e a de femei ce a u r m a t p e r i o a d e i p r e i n d u s t r i a l e , c locul femeilor este tot n go s p o d r i e sau a c a s ? M i t c h e l l scrie c n p e r i o a d a preindustrial, femeile a v e a u p a t r u funcii de ndeplinit p r o d u c i e (de m n c a r e , b u n u r i g o s p o d r e t i , m b r c m i n t e p e n t r u cei ai c a s e i ) , r e p r o d u c e r e (ntre 6 i 11 sarcini n m e d i e p e n t r u fiecare femeie), c r e t e r e a c o p i i l o r (ntre 4 i 8) i datoria de a sprijini pe so i a-i fi soie. R e v o l u i a i n d u s t r i a l a r e d u s aceste funcii p r e l u n d p r o d u c i a i dimi n u n d n u m r u l de copii. P e n t r u a n l o c u i funciile p i e r d u t e i a opri femeile de la e x p l o r a r e a altor capabiliti ale lor, societatea a creat n o r m e prin care a ridicat funciile r m a s e l a r a n g u l d e n o r m n t r e a g " p e n t r u f e m e i . 4 4 D i n t r e scrierile timpurii ale valului al doilea al f e m i n i s m u l u i s-a m a i re marcat articolul lui N a o m i W e i s s t e i n 4 5 Kinder Kiiche, Kirche as Scientific Law: P s y c h o l o g y C o n s t r u c t s F e m a l e " (Copii, B u c t r i e , B i s e r i c n chip de l e g e tiinific: p s i h o l o g i a construiete f e m e i a " ) . W e i s s t e i n arat c p s i h o logia nu studiaz p u r i s i m p l u psihicul feminin dar, prin n a t u r a ei de tiin, ea construiete un p s i h i c feminin care s se p o t r i v e a s c cu v i z i u n e a celor ce p s t o r e s c p s i h o l o g i a , a d i c potrivit cu i m a g i n e a d e s p r e femeie a celor ce practic p s i h o l o g i a . A c e a s t r e m a r c a lui W e i s s t e i n se p o t r i v e t e i teoriei p s i h a n a l i t i c e a lui F r e u d . V i z i u n e a psihologiei p r i v i n d p s i h i c u l i p e r s o n a l i t a tea femeilor nu se b a z e a z pe cercetri reale, ci pe m i t u r i " , pe stereotipuri de care e p l i n m e d i u l cultural n care triesc p s i h o l o g i i i psihiatrii. A r t i c o l u l este b i n e d o c u m e n t a t i arat neajunsurile m e t o d o l o g i c e ale d e m e r s u r i l o r p s i h o l o g i l o r c a r e ajung s fac afirmaii n e f o n d a t e p r i v i n d p s i h i c u l feminin. Ei ntresc, p r i n legitimitatea tiinific de care se b u c u r , diverse p r e j u d e c i d e s p r e femei. P e n t r u W e i s s t e i n , singura diferen de n e s c h i m b a t n t r e femei i brbai este a p a r a t u l genital. I n t r e 1 9 6 8 - 1 9 7 3 au aprut o m u l i m e de publicaii feministe n S U A . A s t z i exist cel p u i n d o u discipline acreditate a c a d e m i c n O c c i d e n t care
41 42 43 44 45 43

Simone de Beauvoir, 1998. Mitchell, 1974. Adic dup primul val". Tobias, 1997: 64. n Robin Morgan, ed., 1970.

42

i au originile n aceast efervescent perioad de gndire i r e g n d i r e a rolu rilor sociale ale femeilor i brbailor, a relaiilor dintre ele, a raporturilor de putere, a schimbrii statutului femeilor . a.m.d. E s t e v o r b a despre: Studii de Gen [Gender Studies) i Studii privind Femeile (Women's Studies). Dup cum vom vedea i m a i trziu, o a treia disciplin a devenit parte din curricula universitar relativ recent e v o r b a despre- Studii privind Brbaii (Men's Studies). P r o d u c i a intelectual a celui de-al doilea val al feminismului a introdus c o n c e p t e noi n teoria politic: patriarhat, sexism, gen, oprimarea femeilor, eliberarea femeilor i altele. Cele m a i i m p o r t a n t e v o r fi discutate ntr-un capitol urmtor.

Eliberarea femeilor
Componenta cea mai radical a micrii de femei provine din rndurile tinerelor i tinerilor, d e z v o l t n d u - s e prin activitii p e n t r u drepturi civile. A fost c o m p o n e n t a cea m a i p r e z e n t n m e d i a i cu manifestrile cele m a i ocante. M i c a r e a de eliberare a femeilor este legat n p r i m u l r n d de acti vitatea g r u p u r i l o r studeneti. In cadrul organizaiilor s t u d e n e t i se m a n i festau f e n o m e n e de d i s c r i m i n a r e : de pild, tinerii brbai o c u p a u l o c u r i de conducere i vizibilitate, l s n d locurile de m u n c i n t e n s i v i din spatele scenei" c o l e g e l o r lor. D i n declaraia retrospectiv a u n u i m e m b r u al S N C C (Comitetul S t u d e n e s c C o o r d o n a t o r N o n v i o l e n t care a v e a n p r i m u l r n d obiective a n t i r a s i s t e i de a p r a r e a d r e p t u r i l o r c i v i l e a l e c e t e n i l o r de culoare): f e m e i l e fceau sandviuri, serveau la m a s , fceau c u r a t i erau disponibile p e n t r u sex. A c e s t a era rolul l o r " . ' Nu e de m i r a r e c atitudinile de reacie a d o p t a t e de s t u d e n t e au fost e x t r e m e pe alocuri! P r i m a o r g a n i z a i e care a folosit t e r m e n u l de e l i b e r a r e " a fost Chicago Women's Liberation Group ( G r u p u l de Eliberare a F e m e i l o r din C h i c a g o ) n 1967. A s e m e n e a g r u p u r i au fost nfiinate n toat ara. D a r cele m a i vizibile i mai r a d i c a l e erau cele din N o u a S t n g , din m i c a r e a de e l i b e r a r e a fe meilor" din jurul lui S D S (Studeni p e n t r u o Societate D e m o c r a t i c ) i a gru pului de ridicare a contiinelor F e m e i l e R a d i c a l e din N e w Y o r k . A c e s t g r u p a pus n s c e n un p r o t e s t m p o t r i v a transformrii femeilor n o b i e c t e prin intermediul c o n c u r s u r i l o r de M i s s A m e r i c a n 1968. Astfel, la A t l a n t i c City au organizat o scen cu un p o d i u m pe care au n c o r o n a t o oaie v i e drept Miss America. I d e e a pe care v o i a u s-o transmit era c femeile nu trebuie s c o n c u reze ntre ele p e n t r u atenia brbailor i nici s n t r u n e a s c a n u m i t e standar de de frumusee. D e s i g u r , azi p u t e m s p u n e m u l t e d e s p r e s i m b o l u l oii
4(5

Evans, 1980: 98, citat n Tobias, 1997. 43

prostie, a n i m a l cu spirit de t u r m , o b e d i e n t etc. C e r t este c p r o t e s t a t a r e l e au vrut s atrag atenia a s u p r a faptului c femeile tind s fie c o n s i d e r a t e d r e p t obiecte (de dorin, de a d m i r a i e , de folosin i att) i a c e s t l u c r u este i n a c ceptabil. O femeie este un subiect, este un o m . A c i u n i l e p u b l i c e i creaiile artistice ale m u l t o r organizaii r a d i c a l e inti tulate WITCH de pe ntregul teritoriu al S U A au d e v e n i t notorii. Iat m a i jos unul din c a t r e n e l e i n v e n t a t e de o organizaie WITCH: DOWN CHAINS SHACKLED BEAUTY WITH ON BY CLAIMS.41 CHAINS BRAINS

Organizaii de femei i lupta pentru drepturile femeilor


Organizaia Naional pentru Femei (National Organisation for Women sau NOW^ pe scurt) a fost nfiinat n 1966 de ctre un g r u p r e s t r n s de femei i brbai (30 de brbai) cu scopul de a face p r e s i u n i a s u p r a g u v e r n u l u i pen tru ca acesta s r e s p e c t e r e g l e m e n t r i l e legale care existau n s c r i p t e . 4 ; A fost, probabil, cea m a i eficace organizaie n t e m e n i de r e z u l t a t e c o n c r e t e n fa v o a r e a drepturilor femeilor (procese ctigate c u ajutorul N O W , p r e c e d e n t e create n justiie, vizibilitatea drepturilor femeilor etc.). Iat un e x e m p l u de situaie n care N O W a intervenit. In 1964 fusese a u t o r i z a t mfiinarea C o misiei p e n t r u Commission Egalitatea anselor de Angajare (Equal Employment Opportunity - E E O C ) ) care avea rolul de a face audieri p u b l i c e , investigaii i

de a aplica n o u a l e g e {Civil Rights Act). Iniial, C o m i s i a s-a v z u t r e s p o n s a b i l doar p e n t r u n e d r e p t i l e c a u z a t e afro-americanilor, c o n s i d e r n d implicit c n u exist d i s c r i m i n r i n d o m e n i u l m u n c i i p e d i m e n s i u n e a d e sex. N O W a fost i n g e n i o a s n ce privete atragerea ateniei m e d i a la p r o t e s t e l e lor: arun cau p a c h e t e d e ziare legate c u panglici roii p e treptele E E O C n s e m n d e protest fa de a n u n u r i l e publicitare de locuri de m u n c d i s p o n i b i l e care erau segregate pe sex. S a u o r g a n i z a u d e m o n s t r a i i de n e s u p u n e r e fa de practicile d i s c r i m i n a t o r i i c u r e n t e ale diferitelor firme: de pild, intrau n grup

17

Jos cu lanurile, lanurile de pe creiere, nctuate de idealuri de frumusee. (Morgan, 1970). 18 NOW nseamn acum" n englez. w Nici unul din membri N O W nu era parte a micrii de eliberare". 44

n r e s t a u r a n t e l e n care nu erau servite femeile i stteau n p i c i o a r e p e n t r u a atrage atenia a s u p r a acestei discriminri. NOW a dat n j u d e c a t organizaii non-profit i corporaii private. A g e n i i de stat au fost date n j u d e c a t n instana federal. A c t i v i t a t e a de l o b b y a N O W a fost a c o m p a n i a t de un larg p r o c e s de e d u c a i e p u b l i c p r i n care cetenii erau nvai s nu c o m e n t e z e ntr-o m p r e j u r a r e de serviciu l u n g i m e a p i c i o a r e l o r i m r i m e a snilor c o l e g e l o r lor sau s nu n t r e b e n aceeai m p r e j u r a r e d a c o femeie este m r i t a t sau nu. Au fost p u b l i c a t e cri d e s p r e violuri, d e s p r e p r o c e s e de v i o l i t r a u m e l e c a u z a t e de acest act d e , brutalitate criminal. Iat un alt e x e m p l u de i m p l i c a r e a N O W , care a d e v e n i t celebru. n 1963 se v o t a s e Equal Pay Act (Legea Plii E g a l e ) . i totui, c o m p a n i a de te lefonie A T & T n c l c a acest act normativ. N O W s-a i m p l i c a t n i n t e n t a r e a u n u i p r o c e s m p o t r i v a acestei c o m p a n i i telefonice care angaja n u m a i femei pe p o s t u r i de telefoniste la central i n u m a i brbai pe p o s t u r i de n t r e i n e r e de linie. C e a m a i n a l t funcie deinut de o femeie era cea de ef de tur, iar cea m a i n a l t p o z i i e d e i n u t de un brbat era cea de m a n a g e r . P o s t u r i l e de telefonist i de ef de tur erau semnificativ m a i p r o s t pltite dect posturile de n t r e i n t o r de linie i respectiv, de m a n a g e r (la care femeile nu aveau a c c e s ) . L o r e e n W e e k s , o operatoare, a dorit s l u c r e z e la n t r e i n e r e a de linie, d a r i-a fost refuzat cererea pe m o t i v c este femeie. A dat n jude cat c o m p a n i a , iar cheltuielile p e n t r u avocata sa, Sylvia R o b e r t s , au fost aco perite d e F o n d u l p e n t r u A p r a r e L e g a l i E d u c a i e a l N O W . L o r e e n W e e k s a ctigat p r o c e s u l c o m p a n i a pltind d e s p g u b i r i n v a l o a r e total de 40 m i l i o a n e dolari. E m a n c i p a r e a femeilor din S U A p o a t e fi descris ca o m p l e t i r e de acte n o r m a t i v e i iniiative g u v e r n a m e n t a l e , de inteligen, p e r s e v e r e n i organi zare a femeilor. Iat o ilustrare. P r e e d i n t e l e R o o s e v e l t d d u s e n c din 1941 o o r d o n a n p r i n care nici o autoritate g u v e r n a m e n t a l nu a v e a dreptul s c u m p e r e de la o c o m p a n i e care nu asigura egalitatea de a n s e de angajare pe criterii de ras sau m i n o r i t a r e . A c e a s t m s u r era m e n i t s s t i m u l e z e indi rect c o m p a n i i l e p r i v a t e s r e s p e c t e principiul egalitii de anse, fr discri m i n a r e rasial. F c n d un p a s nainte, L y n d o n J o h n s o n a s e m n a t n 1 9 6 6 o o r d o n a n prin care orice c o m p a n i e c a r e v o i a s fac afaceri cu g u v e r n u l federal trebuia nu d o a r s a s i g u r e egalitatea de anse, dar i s a d o p t e aciuni afirmative 5 " pentru a a d u c e p r o p o r i i l e angajailor la nivelul celor p r e z e n t e pe p i a a m u n |
5(l

Aciune afirmativ este orice politic instituional menit s deschid domenii tradiional dominate de un anumit grup altor grupuri sociale excluse anterior. 45

cii. La angajate erau i m p u s e cote t e m p o r a r e p e n t r u afro-americani, p e n t r u a c o m p e n s a efectele practicilor discriminatorii i n e d r e p t i l o r trecute. P r i n lobby i presiune din partea organizaiilor de femei, J o h n s o n a extins coninutul acestei o r d o n a n e la d i s c r i m i n a r e a de sex, p r i n O r d o n a n a 11375. O serie de alte realizri ale activismului n favoarea drepturilor femeilor merit s fie m e n i o n a t e . In 1974, C o n g r e s u l a v o t a t Equal Credit Opportunity Act ptiu c a r e femeile d o b n d e a u dreptul s obin credit n m o d i n d e p e n d e n t de soi. n a i n t e de 1974, chiar i femeile care utilizaser i r e p r o a b i l cri de credit nu p u t e a u o b i n e credit d u p ce se m r i t a u . D a c p r o t e s t a u , li se spu nea s l r o a g e pe so s le t r e a c " pe c r d u l lui de credit. Pregnancy Discrimination Act ( L e g e a p r i v i n d D i s c r i m i n a r e a legat de S a r c i n ) a d o p t a t n 1978 a i n t e r z i s d i s c r i m i n a r e a m p o t r i v a femeilor n s r c i n a t e n toate d o m e niile de angajare: angajarea propriu-zis, c o n c e d i e r e a , d r e p t u r i de p e n s i e , se curitatea l o c u l u i de m u n c , beneficii aferente. Ea a survenit n u r m a u n e i serii de presiuni i a u n u i caz celebru, n care a fost i n c r i m i n a t firma General Electric n 1 9 7 6 (i n care C u r t e a S u p r e m a dat ctig de c a u z firmei). Acuzaia era c G. E. ar fi discriminat femeile n s r c i n a t e n ceea ce privete acordarea de beneficii. A p r a r e a G. E. a fost c r e g l e m e n t r i l e sale erau neu tre, ntruct nu m e n i o n a u faptul c angajaii p o t r m n e n s r c i n a i (evident c doar femeile r m n ! ) . Iat un caz de d i s c r i m i n a r e indirect, n care legea prin n e u t r a l i t a t e a " ei p r o d u c e discriminri. Prin aciunile lor, organizaiile p e n t r u drepturile femeilor, m p r e u n cu alte grupuri m a i p u i n organizate, dar m a i radicale i m a i vizibile n m e d i a , au schimbat n m o d sensibil statutul femeilor n societatea a m e r i c a n : n d o m e niul angajrii, al c o m p o r t a m e n t u l u i la locul de m u n c fa de femei, al acce sului la m e s e r i i i la poziii anterior inaccesibile etc. i totui, au existat i d o m e n i i n care aceste aciuni nu au avut succesul scontat. E s t e e x e m p l u l aa-numitul Equal Rights Amendment ( E R A ) , adic A m e n d a m e n t u l Drepturi lor E g a l e la C o n s t i t u i a S U A . In 1973 C o n g r e s u l a v o t a t acest A m e n d a m e n t ( E R A ) , care ar fi e l i m i n a t d i s c r i m i n a r e a pe b a z de sex la nivel federal i la nivelul statelor. A c e s t a ar fi trebuit ratificat de ctre state p n n 1979. D i n pcate el nu a ajuns s fie ratificat p n la sfrit i aceasta cu contribuia semnificativ a opoziiei u n e i femei c o n s e r v a t o a r e m p r e u n cu s u s i n t o a r e l e ei. T o a t a c e a s t efervescen social i politic alternativ afirmat n S U A , precum i ntr-o serie de alte ri dezvoltate au condus la o interna ionalizare a p r o b l e m e l o r femeilor. Astfel, O r g a n i z a i a N a i u n i l o r U n i t e a declarat d e c a d a anilor '70 d e c a d a femeilor. Au n c e p u t s
51

care a b l o c a t p r o c e s u l

fie o r g a n i z a t e

Phyllis Schlafly, despre care voi vorbi n seciunea dedicat micrilor anti-feministe.

46

conferine O N U p e n t r u femei p r i m a Conferin O N U a F e m e i l o r fiind organizat la M e x i c o City n 1970, a d o u a la C o p e n h a g a n 1975, cea de-a treia la N a i r o b i n 1980. Ulterior, n 1995 a fost o r g a n i z a t C o n f e r i n a de la Beijing. P r o c e s u l e n p l i n desfurare.

Problematica valului al doilea


Din descrierea valului al doilea" fcut pn acum rezult c una dintre temele p r i n c i p a l e a b o r d a t e a fost a c e e a a p t r u n d e r i i semnificative a femeilor n spaiul p u b l i c . C o n t e s t a r e a faptului c L o c u l f e m e i i " este casa, g o s p o d r i a i c o n t e s t a r e a faptului c rolurile p r e d e s t i n a t e " ale femeilor sunt d o a r cele de m a m , soie i o b i e c t decorativ au fost m o t i v e f u n d a m e n t a l e h a c e a s t micare. Crearea de anse egale pentru afirmarea femeilor n societate, pentru p t r u n d e r e a lor n diferite profesii p n a t u n c i refuzate lor, p e n t r u t r a t a m e n t n e d i s c r i m i n a t o r i u la angajare i la locul de m u n c (inclusiv elimina rea hruirii s e x u a l e i a t r a t a m e n t u l u i n e d i s c r i m i n a t o r i u p e n t r u nsrcinate), au reprezentat subiectele multor demersuri organizaiilor p e n t r u drepturile femeilor m a i ales n rile dezvoltate. D a r diferitele idei afirmate au creat i confuzii i c o n t r a d i c i i n interiorul micrii. Iat u n e x e m p l u . U n a dintre dificultile ridicate d e c o n t e s t a r e a r o lului de c a s n i c a fost legat de posibila i n t e r p r e t a r e a m u n c i i c a s n i c e ca fiind d e g r a d a n t , u m i l i t o a r e , de dispreuit, inferioar, n e v a l o r o a s . i aici intr n joc v a l o r i z a r e a rolurilor. O a s e m e n e a i n t e r p r e t a r e din p a r t e a feminitilor ar n s e m n a o n e g a r e sau o devalorizare a ceea ce fceau femeile de m i i de ani. A n e g a i m p o r t a n a r o l u l u i de m a m n favoarea celui de femeie de carier ar fi inadecvat. M a i m u l t , ar fi i o gaf politic n acelai t i m p , n o r i c e c a z . C e e a ce r m n e pozitiv din afirmarea diferitelor idei l e g a t e de rolurile femeilor este refuzul c a n t o n r i i lor obligatorii n rolul de c a s n i c e i m a m e , fr alternative, c o n d a m n a t e la d e p e n d e n a de soi. A p a r e e v i d e n t de aici c m i c a r e a de femei a celui de-al doilea v a l este benefic brbailor, de a s e m e nea. I n d e p e n d e n a femeilor i dezvoltarea abilitii lor de a se r e l a i o n a inter d e p e n d e n t este u n lucru pozitiv p e n t r u a m b e l e sexe. E a d u c e , d e a s e m e n e a l a r e c o n s i d e r a r e a rolurilor de g e n , la crearea u n o r n o i configuraii ale m a s c u l i nitii i ale feminitii. O p r o b l e m delicat i i m p o r t a n t ridicat de g e n e r a i a a d o u a a fost cea a violurilor. O r g a n i z a i a New York Radical Feminists au o r g a n i z a t confesiuni n p u b l i c ale v i c t i m e l o r de violuri n parte cu scopuri t e r a p e u t i c e i de solida rizare feminin, dar i cu s c o p u l de a face c u n o s c u t e p u b l i c u l u i s e n t i m e n t e l e v i c t i m e l o r . A c e s t e m a n i f e s t r i inteau i modificri legislative. In cartea sa 47 femeile ale politice

Against Our Will: Men,

Women,

and Rape

(mpotriva voinei noastre:

brbai, femei i

viol), publicat n 1 9 7 5 , S u s a n B r o w n m i l l e r aprecia violul ca fiind: s i n g u r a aciune de v i o l e n n care legea ateapt din p a r t e a v i c t i m e i ca a c e a s t a s se o p u n " , fcnd astfel trimitere indirect la legea referitoare la v i o l care d d e a indirect un avantaj violatorului. Aceast problematic a violului se p r e l u n g e t e n s p r e a treia g e n e r a i e (sau al treilea v a l ) , care a p u s i p r o b l e m a violului de ctre un p r i e t e n (sau iubit): date rape", a d i c violul de ctre per soana cu care i-ai dat ntlnire. S u s a n Estrich n cartea sa Real Rape (Viol Adevrat, 1987) scria c u n a dintre p r o b l e m e este c a t u n c i c n d femeia spu ne n u " se c o n s i d e r c ea a zis d a " , indiferent de a t i t u d i n e a ei, se c o n s i d e r implicit c ea d o r e t e sex forat. S-a discutat i se discut n c m u l t chestiu nea mitului c femeile prefer v i o l e n a i fora a t u n c i c n d d o r e s c sex. In R o m n i a s u n t e m m u l t napoiai n discutarea acestei chestiuni i n dispersarea acestui mit. Nu n u m a i c p r o b l e m a violurilor-de-ntlnire nu a ajuns pe a g e n d a politic, d a r nici cea a violurilor nfptuite de strini. D e s i g u r c exist femei i situaii n care c o m p o r t a m e n t u l agresiv este dorit de ctre femei. D a r chestiunea lui n u " care n s e a m n d a " pentru violatori, familie i judectori r m n e nc o ran deschis care se cere vindecat i n ara noastr. U n a d i n t r e instituiile criticate de ctre feministele g e n e r a i e i a d o u a a fost instituia cstoriei. U n u l dintre d o c u m e n t e l e pentru f e m e i " . WITCH din februarie 1969 spunea: c s t o r i a este o instituie d e z u m a n i z a n t prostituie legalizat Au fost i n c r i m i n a t e cultura d o m i n a n t m a s c u l i n i m o d a l i tile p r i n care erau p r o m o v a t e cstoria i rolul de mireas. In m o d particu lar au fost criticate a a - n u m i t e l e Bride Fairs (Trguri de Mirese), c a r e ncurajau pe tinerele v u l n e r a b i l e s se c o m p o r t e n d a t o r i t o r i s u p u s , c u l t i v n d c o m p o r t a m e n t u l d e auto-sacrificiu. U n u l dintre sloganurile c u n o s c u t e i m p u s e d e feministe n e p o c a fost ,^Always a bride, reas, niciodat o persoan'. legal divorul fr v i n . Critica m o d u l u i c o n v e n i o n a l de distribuie a rolurilor sociale n t r e cele dou sexe a v i z a t i d o m e n i u l educaiei. coala, alturi de cstorie, a fost o alt instituie criticat de feministele valului al doilea. n v a r e a istoriei n coli i faculti, s-a afirmat, este oarb la experienele femeilor din istorie, la p r e z e n a i activitatea lor. Istoria este p r e z e n t a t ca i c u m femeile ar fi a p r o a p e a b s e n t e din ea. Ea se nva ca istorie a figurilor m a s c u l i n e i prin valorizarea activitilor tradiional susinute de ctre brbai (rzboaiele de
52 53

never a person", adic Totdeauna mi d e v i n posibil

F e m i n i t i i valului al doilea au fost p r e o c u p a i de

s c h i m b a r e a a r a n j a m e n t e l o r p r i v i n d divorul, astfel n c t s

Fcnd trimitere aici la ideea lui Engels din Originea familiei, a proprietii i a statului. Morgan (ed.), 1970: 543-544.

48

pild!). i a t u n c i c n d se apleac asupra femeilor, istoria p r e d a t n coli distorsioneaz adevrul, l falsific ( e x e m p l u l vrjitoarelor, care erau api ispitori" p e n t r u relele comunitilor, este gritor). n v a r e a istoriei femei lor era c o n s i d e r a t un imperativ. Instituia bisericii nu a scpat nici ea scrutrii i n t e l i g e n t e a feministelor. Iat c u m o p r e z i n t M a r y Daly, o scriitoare celebr care s-a afirmat n epoc, n articolul Women bisericii and the Catholic Church. pe Exist femeie ca un contrast ntre nvturile bisericii catolice p r i v i n d v a l o a r e a i d e m n i t a t e a fiinei u m a n e i misoginismul care degradeaz persoan. Biserica acrediteaz m i t u l e t e r n u l u i f e m i n i n " , p r e z e n t n diferite scrieri religioase. Potrivit acestui mit, femeia ar avea v o c a i a abandonului-de-sine-n-faa-altuia [surrender) i a m i s t e r u l u i (de u n d e simbolul v l u l u i ) . N e f i i n d o p e r s o a n n sine [selfless), ea nu se r e a l i z e a z ca individ, ci se r e a l i z e a z fizic i spiritual ca o p e r s o a n n d e p e n d e n , ca m a m . De u n d e v i z i u n e a c dac femeile au prea m u l t autoritate sau sunt p r e a i n t e l e c t u a l e " se d e - f e m i n i z e a z " , devin ne-feminine. B i s e r i c a nu o v e d e pe femeie Ca fiin autentic, u n i c , creatoa re, activ i n dezvoltare. E x c l u d e r e a femeilor din poziii bisericeti pe crite rii de sex ar trebui eradicat, scrie Daly. E l e ar trebui s fie p r e o t e s e n biseri ca catolic, s fac slujbe i s m p a r t sfnta c o m u n i u n e . D e s i g u r c i n Biserica O r t o d o x R o m n ar fi b i n e v e n i t e femei ca preoi. E l e au fost a d m i se ca s t u d e n t e la F a c u l t a t e de T e o l o g i e ceea ce este un p a s i m p o r t a n t n c o n s i d e r a r e a lor d r e p t s e m e n e l e brbailor. T r a d i i o n a l i s m u l B.O.R. p u n c t de v e d e r e , fr a m e n i o n a alte biserici i m a i progresiste. Filosofic v o r b i n d , cel de-al doilea val al m i c r i i de femei a c o n t e s t a t ideea c femeile s u n t ngeri, z n e , sirene, vrjitoare sau orice altceva n afar de oameni.
55

apare

ns m u l t m a i a c c e n t u a t n c o m p a r a i e cu acela al Bisericii C a t o l i c e din acest

F e m e i l e au afirmat politic c sunt p e r s o a n e n sine, cu indi

v i d u a l i t a t e p r o p r i e , i n d e p e n d e n t e , c sunt o a m e n i a c e a s t c o n d i i e fiind i n d i s p e n s a b i l afirmrii i n t e r d e p e n d e n e i .

Eliberarea sexual a femeilor


Una dintre temele importante ale acestei etape a micrii de femei 1-a r e p r e z e n t a t a a - n u m i t a revoluie s e x u a l " sau m i c a r e a d e eliberare sexual
54 55

Vezi Morgan (ed.), 1970. Un ran i spune altuia: soia mea e un nger! Cellalt i rspunde: nici a mea nu e om. (Rememorez aici un citat folcloric prezent ca motto n cartea Mihaelei Miroiu, Gndul Umbrei).

49

a femeilor. A c e a s t a n e c e s i t o tratare aparte. E l i b e r a r e a sexual a femeilor a jucat un r o l esenial n cadrul micrii g e n e r a l e de eliberare a femeilor, fiind o n c e r c a r e r e m a r c a b i l de a iei din tradiionalism i de a p u n e n m o d d e s c h i s , explicit, o serie de p r o b l e m e legate de sexualitatea femeilor, de diversitatea sexuali tailor, d e relaiile d i n t r e femei i brbai, d e relaiile d i n t r e femei i femei, de i m p o r a n a d i m e n s i u n i i erotice n via. A c e a s t m i c a r e i are rdcinile n p r o b l e m a t i z a r e a : cstoriei ( d e p e n d e n a m a t e r i a l fa de brbat, obUgativitatea sexua litii conjugale etc.), r e p r o d u c e r i i ( l e g t u r a / d i f e r e n a dintre sexualitate i p r o c r e a i e , protejarea fiinei biologice feminine fa de efectele sarcinilor multiple etc.), e r o t i s m u l u i i afirmrii sexualitii proprii n sprijinul creterii calitii vieii femeilor. E l i b e r a r e a s e x u a l a f e m e i l o r " s-a dezvoltat din e x p e r i e n e l e g e n e r a i e i de femei care au ajuns la vrsta maturitii sexuale n anii '60 '70 i au fost p r i m e l e care au a v u t a c c e s la a n t i c o n c e p i o n a l e n a i n t e de cstorie. Ea a de butat cu o critic a s u b o r d o n r i i sexuale a femeilor. In acest sens, o m a r e influen a avut-o din n o u lucrarea S i m o n e i de B e a u v o i r a m i n t i t m a i sus, A.I Doilea Sex, p u b l i c a t n 1949 n F r a n a i n 1953 n S U A . P e n t r u B e a u v o i r eroticul este expresia libertii u m a n e , iar a u t o n o m i a sexual, dei dificil de obinut, este un proiect d e m n de u r m a t pentru femei. Feministele radicale s-au inspirat din ideile S i m o n e i de B e a u v o i r p r i v i n d centralitatea sexului i a p r o b l e m a t i c i i sexului n viaa femeilor. I d e e a afirmrii sexualitii feminine, a s u p r a creia insista B e a u v o i r , a dat t o n u l iniial v a l u l u i de eliberare sexual a femeilor din anii '60. n c e p u t u l a n i l o r '70 a fost m a r c a t de o p r e o c u p a r e d e o s e b i t p e n t r u tehnici sexuale. In acest sens, d o u lucrri au avut un i m p a c t d e o s e b i t a s u p r a n o u l u i m o d de a g n d i sexualitatea: eseul M i t u l O r g a s m u l u i V a g i n a l " a l lui A n n e K o e d t ( 1 9 6 9 ) , care trateaz p r o b l e m a redefinirii locului i intensitii o r g a s m u l u i femeiesc, localizndu-1 exclusiv n clitoris i l u c r a r e a lui M a r y J a n e Sherfey d e s p r e n a t u r a i evoluia reaciilor sexuale femeieti ( 1 9 7 3 ) , care e x p u n e per suasiv p u t e r e a o r g a s m u l u i m u l t i p l u . n t r e b r i l e f u n d a m e n t a l e ale celor care s-au i m p l i c a t n a c e a s t m i c a r e au fost: C u m p o t femeile s ajung s-i c o n t r o l e z e p r o p r i a e x p e r i e n i activi tate s e x u a l ? P r i n ce m i j l o a c e pot ele s n v i n g p r e z e n t a lor aservire s e x u a l ? Ce este m a i i m p o r t a n t : erotismul u n e i relaii, o r g a s m u l , a u t o n o m i a sau i n d e p e n d e n a femeilor?

50

C u m p o a t e fi evitat s u b o r d o n a r e a sexual fa de brbai: prin auto e r o t i s m i celibat, p r i n lesbianism, prin evitarea p e n e t r r i i v a g i n a l e sau c u m altfel?

ji

C u m p o a t e fi n l o c u i t n e p l c e r e a de a face sex cu p l c e r e a de a face sex? C u m i ce p o t face femeile p e n t r u a nu fi tratate drept s i m p l e obiecte sexuale? In d e c u r s u l a c e s t o r discuii i dezbateri, s-a ajuns pe a l o c u r i i la p u n c t e

de v e d e r e e x t r e m e . D e v e n i s e tabu s afirmi, n a n u m i t e cercuri feministe, c ai p l c e r e sexual p r i n p e n e t r a r e , din m o m e n t ce l o c u l " o r g a s m u l u i era cli torisul, iar p e n e t r a r e a era c o n s i d e r a t drept s i m b o l al s u b o r d o n r i i ! M a i mult, trebuia s explici teoretic a n a t o m i c de ce o femeie ar v r e a s se culce cu un brbat. In u n e l e grupuri, heterosexualitatea ajunsese s fie e c h i v a l a t cu fa de brbai. Opiunea lesbianismului i autoerotismul subordonarea

a p r e a u d r e p t cele m a i b u n e soluii p e n t r u a evita c o n t a c t e l e h e t e r o s e x u a l e s u b o r d o n a n t e " . S u b l i n i e z c aceste o p i u n i i m a n i f e s t r i e x t r e m e sunt peri ferice discuiilor i atitudinilor feministe luate ca ntreg. E l e nu definesc m i c a r e a de eliberare sexual a femeilor, feminismul v a l u l u i doi i cu att m a i puin m i c a r e a de femei. In c e e a ce privete f e m i n i s m u l lesbian, cu care f e m i n i s m u l este a d e s e a asociat (i chiar identificat de ctre unii n m o d e r o n a t ! ) a c e s t a i are r d c i n a n insistena (binevenit!) a micrii de eliberare sexual a femeilor pe i d e e a d r e p t u l u i femeilor de a fi sexuale, de a-i afirma sexualitatea. In in teriorul m i c r i i feministe din anii '60 '70 s-au m a n i f e s t a t c t e v a faze: faza h o m o f o b , anti-lesbian, reflectat inclusiv n celebra Mistic Femi nin a lui B e t t y F r i e d a n , faza r z b o i u l u i intestin ntre feministele h o m o f o b e i cele l e s b i e n e , faza a c c e p t r i i r e c i p r o c e , de ctre h e t e r o s e x u a l e i lesbiene, a orientrii sexuale a celeilalte t a b e r e " . Ideile c o n s e r v a t o a r e de a p r a r e a sexualitii aa-zis n a t u r a l e " : m o n o g a m e , h e t e r o s e x u a l e , r e p r o d u c t i v e , consfiinite prin cstorie de ctre bi seric i stat au fost i n a m i c i constani ai micrii de eliberare a femeilor. In acelai t i m p , s u p o r t e r e l e / s u p o r t e r i i eliberrii s e x u a l e a femeilor au avut opi nii c o n t r a d i c t o r i i p r i v i n d m o d a l i t i l e de afirmare a sexualitii. P o r n o g r a f i a este u n u l din a s p e c t e l e controversate. P e n t r u m i c a r e a anti-pornografie, por nografia p r e z i n t i m a g i n i sexuale care evoc v i o l e n a i fixeaz n i m a g i n i vulnerabilitatea femeilor ca fiind natural, universal, i n n d de esena fiine lor feminine. F e m i n i s t e l e care se m p o t r i v e s c a c e s t e m i c r i anti-pornografie
6

Homofobia nseamn ura fa de persoanele care practic relaii sexuale cu per soane de acelai sex.

51

subliniaz v a r i e t a t e a sexual i plcerea. D a r c h e s t i u n e a p o r n o g r a f i e i este mult prea c o m p l e x p e n t r u a fi tratat ntr-un paragraf. Ea este discutat n Partea a I l - a a acestei cri. Discuiile feministe d e s p r e sexualitate au d u s la d e p i r e a p u n c t u l u i de vedere c femeile s u n t d o a r v e h i c u l e ale proieciilor s e x u a l e m a s c u l i n e i au contribuit la afirmarea faptului c sexualitatea u m a n nu p o a t e fi n e l e a s fr experienele femeilor, diferite de cele ale brbailor. Vizibilitatea i n o t o rietatea lor a dus la r s p n d i r e a larg a acestor idei d i n c o l o de graniele rii de origine i la transformarea contiinei de sine a femeilor. M i c a r e a nu a trecut neobservat de ctre brbaii nefeminiti: unii au salutat aceste schimbri, alii nu s-au p u t u t m p c a cu aceast liberalizare care le d i m i n u e a z c o n t r o l u l ntr-un i m p o r t a n t d o m e n i u al vieii lor. U l t e r i o r efervescenei a c e l o r ani, o serie de critici au fost a d u s e m o d u l u i de a nelege eliberarea sexual a feme ilor i aceste critici au v e n i t chiar din interiorul m i c r i i feministe.

Decada anilor '80: sfritul unei micri?


Cu Reagan mai nti, apoi cu George Bush la preedinia rii, micarea de femei a nregistrat un recul n Statele U n i t e , n d e c a d a a n i l o r '80. E v i d e n t , acest fapt nu a n u l e a z succesele r e m a r c a b i l e de p n a t u n c i ale micrii. In ciuda c o n s e r v a t o r i s m u l u i administraiei c o n d u s e de el, R o n a l d R e a g a n a nu mit p r i m a femeie j u d e c t o r l a C u r t e a S u p r e m d e J u s t i i e n 1 9 8 1 , S a n d r a D a y O ' C o n n o r , care dei era politic c o n s e r v a t o a r e , s-a d o v e d i t n practic mult mai favorabil egalitarismului dect era de ateptat. Dar la nivel macrosocial, drepturile femeilor au n c e p u t s se e r o d e z e n aplicarea lor practic. De pild, decizia Curii S u p r e m e n r e n u m i t u l c a z Roe vs. Wade (caz care a deschis legalizarea avortului n 1973) a gsit o n o u i n t e r p r e t a r e n de cada '80, astfel c d o a r femeile care i p u t e a u p e r m i t e un d o c t o r particular i puteau exercita acel drept. Statul nu avea obligaii n acest sens. In cazul Roe vs. Wade, rezoluia Curii S u p r e m e fusese c femeile au dreptul constituional protejat (dei nu drept absolut) de a d e c i d e dac sarci na se n t r e r u p e sau nu. Ulterior, au u r m a t o serie de alte p r o c e s e n care a fost contestat legitimitatea finanrii avorturilor de ctre statul federal sau statele c o m p o n e n t e . S-a constituit o m i c a r e anti-avort, cu p r e s i u n i asupra factorilor locali de a a d o p t a legi locale pe care pro-avorionitii s fie nevoii s le atace n curtea de justiie. N u m i r e a j u d e c t o r i l o r la C u r t e a S u p r e m a devenit parial o c h e s t i u n e legat de o p i u n e a n c h e s t i u n e a avortului a can didatului la funcia de j u d e c t o r la C u r t e a S u p r e m . De aceea, femeile ameri cane care susin libertatea de alegere (femeile s aib d r e p t u l de a alege dac

52

s p s t r e z e c o p i l u l s a u n u ) au fost e x t r e m de n g r i j o r a t e n p e r i o a d a c a m paniei p e n t r u a l e g e r i l e p r e z i d e n i a l e din a n u l 2 0 0 0 . M a n i f e s t r i l e g r u p r i l o r aa-numite pro-life" (pentru via) au ajuns la extreme care c o n t r a z i c e a u filosofia lor de baz: a p r a r e a vieii. S-au nregis trat cazuri de c r i m e nfptuite de prozeliii pro-life n clinici u n d e se fceau avorturi. P e n t r u c o n t r a c a r a r e a micrii pro-avort (de fapt pro-alegere) s-a format o r g a n i z a i a O p e r a i u n e a S a l v a r e 5 7 (mai trziu n u m i t Coaliia p e n t r u Aprare C r e t i n 5 8 ) , ai crei m e m b r i , alturi de afirmarea u n o r c o n v i n g e r i anti-avort foarte p u t e r n i c e , au devenit i autori ai u n o r aciuni de hruire a personalului din clinicile u n d e se efectuau avorturi, b l o c n d a c c e s u l n clinici, folosindu-se de b o m b e i o m o r n d (doi doctori, o r e c e p i o n e r de clinic i un asociat al u n e i clinici), n u m i n d avortul a g e n d a s a t a n e i " . Administraia republican a reprezentat i fondul resuscitrii i amplificrii atitudinilor conservatoare. Phyllis Schlafly (principala o p o z a n t a ratificrii A m e n d a m e n t u l u i D r e p t u r i l o r Egale, E R A , ea n s i r e p u b l i c a n cu veleiti politice ratate) a regsit un teren m u l t m a i favorabil i m p l e m e n t r i i ideilor ei: c o n s i d e r n d c e d u c a i a sexual (inclus relativ r e c e n t n curricula colar) era c a u z a p e n t r u care a d o l e s c e n t e l e r m n e a u g r a v i d e i c feminis tele sunt m p o t r i v a familiei, s-a erijat n c o n d u c t o a r e a u n e i c a m p a n i i prof a m i l i e " i s-a alturat eforturilor de a trece n C o n g r e s o L e g e de P r o t e c i e a Familiei. P r i n t r e altele, acest proiect i n c l u d e a interzicerea finanrilor federale p e n t r u m a n u a l e l e care c o n i n e a u fotografii cu femei n alte roluri dect cele tradiionale i a n u l a r e a legilor federale m p o t r i v a a b u z u l u i m p o t r i v a copiilor i s o i e i / s o u l u i ! 5 9 D e c a d a a n i l o r '80 se d o v e d e t e a fi contradictorie ntr-un sens, d a r i o p e r i o a d de c o n s o l i d a r e a atitudinilor i realizrilor legislative din d e c a d a p r e c e d e n t . In orice caz, anii '80 nu au m a i fost scena u n e i p r e z e n e politice z g o m o t o a s e a feminitilor. A avut loc, n s c h i m b , o i n t e r n a i o n a l i z a r e a p r o blematicii afirmrii femeilor, prin i m p l i c a r e a O N U i a c e a s t a p e fondul u n e i p u t e r n i c e m i c r i din rile dezvoltate (mai ales e u r o p e n e , alturi de S U A ) de vizibilizare a acestei p r o b l e m a t i c i . Au fost nfiinate n n t r e a g a E u r o p o serie de instituii g u v e r n a m e n t a l e m e n i t e s i m p l e m e n t e z e legile n o v a t o a r e a d o p t a t e , care protejau drepturile femeilor i afirmau drepturi egale ntre fe m e i i brbai. F e m i n i s m u l a creat o tradiie a micrii de femei n afara politicului, neles n sens tradiional. P r i m u l val a creat o a s e m e n e a tradiie prin mica37 58 59

Operation Rescue, n englez. Christian Defence Coalition, n englez. Tobias, 1997. 53

rea p e n t r u sufragiu. O m u l i m e de femei c a s n i c e au fost sensibilizate de ideile lui Betty F r i e d a n i s-au afirmat ca for politic d u p ce s-au c o n v i n s de dreptatea c a u z e i lor. N i c i tinerii studeni care au alctuit s u b s t a n a m i c r i i de eliberare a femeilor nu fuseser n politic n a i n t e de i m p l i c a r e a l o r n spriji nul idealului eliberrii. In d e c e m b r i e 1989, jurnalul Times declara feminismul o m i c a r e moart, fr speran. U n i i au n c e p u t s v o r b e a s c n aceeai v r e m e d e s p r e postfeminism, ntr-un m o d a m b i g u u , c o n s i d e r n d c p e r i o a d a a c t i v i s m u l u i femi nist i n c a n d e s c e n t s-a terminat. E s t e neclar d a c p o s t - f e m i n i s m u l a v r u t s n s e m n e c f e m i n i s m u l o d a t ce i-a afirmat p u b l i c crezul i-a n c h e i a t m i s i u nea sau c f e m i n i s m u l b a t e n retragere. In orice caz, G l o r i a S t e i n e m (scrii toare feminist militant i n t e m e i e t o a r e a faimoasei reviste feministe din anii valului doi, intitulat M r 6 0 ) a p u s p u n c t u l pe i " c n d a afirmat c att t i m p ct p r o b l e m e l e r i d i c a t e de feminism, de egalitatea n d r e p t u r i i egalitatea de anse, n u a u fost r e z o l v a t e , n u s e p o a t e v o r b i d e s p r e u n p o s t f e m i n i s m . n t r - a d e v r , i r a d i e r e a ideilor i e m u l a i a p r o d u s de ctre cel de-al doilea val al m i c r i i de femei, a d u s la o i n t e r n a i o n a l i z a r e a contiinei feministe. n ri i r e g i u n i n care condiiile n u p e r m i s e s e r a n t e r i o r afirmarea u n o r r e v e n d i c r i specifice femeilor, au n c e p u t s a p a r organizaii locale care, n t e m e i n d u - i d e m e r s u l p e C o n v e n i i I n t e r n a i o n a l e ( a d o p t a t e n m a r e parte sub p r e s i u n e a f e m i n i s m u l u i din l u m e a n t i ) , au o b i n u t r e e c h i l i b r r i ale relaiilor de d r e p t dintre femei i brbai n diferite d o m e n i i . R e p l i c i l e m a i mici ale v a l u l u i al doilea nu au ntrziat s a p a r n diverse coluri ale lumii.

5. Al treilea val
Al treilea val al micrii de femei este mai dificil de definit n comparaie cu celelalte d o u , el n c e p n d n anii '90. E s t e i m a i dificil de spus c n d i dac s-a ncheiat. n orice caz, este r e m a r c a b i l c ntr-o l u m e a globalizrii

Ms" desemneaz o formul de adresare a unei femei, far precizarea statutului ei civil. Dac Miss" desemenaz o formul de adresare a unei domnioare (femeie necstorit), Mrs" se refer la o doamn (femeie cstorit). Formula M s " face imposibil identificarea statutului marital al femeii. La brbai nu exista dect for mula de M r " (Mister) care nu face deloc trimitere la statutul marital al brbatului. Inventarea formulei Ms" are multiple semnificaii: este neimportant pentru iden titatea unei femei statutul ei marital, o femeie dorete s fie tratat ca o persoan de sine stttoare i nu drept dependent de alt persoan (soul), ea are o identi tate n sine independent de faptul c e cstorit sau nu.

coexist femei care au drepturi egale cu brbaii i femei care n i c i nu v i s e a z la drepturi egale, ci sunt o p r i m a t e trind n r e g i m u r i a n a c r o n i c e . Un e x e m p l u pregnant e r e p r e z e n t a t de femeile afgane din t i m p u l r e g i m u l u i talibanilor, pentru care i l u m i n a zilei r e p r e z e n t a un lux, n e m a i v o r b i n d de a c c e s u l lor (sau m a i b i n e zis lipsa lor de acces) la spaiul public, la exercitarea m e s e r i i l o r pe care le-au n v a t n t i m p u l u n u i r e g i m trecut, de depresiile i sinuciderile n care sunt a r u n c a t e datorit tratamentului care li se aplic. In v a l u l al treilea coexist o p r o b l e m a t i c n o u i sofisticat cu o p r o b l e m a t i c i c o n t e x t e ce in de v a l u l nti. Al treilea val a fost adus de femeile tinere, de o n o u generaie, neprtae la micrile a n i l o r '60 i '70, ci n s c u t e n acea p e r i o a d . P r o b l e m a t i c a pe care o p r o p u n e este o a r e c u m diferit, n sensul c ea se c e n t r e a z pe c o n t r a c a r a r e a discriminrii u n o r g r u p u r i specifice i p e c o m b a t e r e a u n o r f e n o m e n e pre zente n r n d u l u n o r g r u p u r i specifice. De pild: accesibilitatea la servicii de sntate a femeilor srace, o m a i b u n educaie sexual, c o n t r a c a r a r e a abu zului sexual a s u p r a tinerilor i tinerelor sub 18 ani, 6 1 soluii de c o n t r a c a r a r e a creterii a l a r m a n t e a cazurilor de sarcin nainte de 18 a n i , 6 2 c o n t r a c a r a r e a u n o r boli din ce n ce m a i r s p n d i t e n r n d u l tinerilor, c u m ar fi a n o r e x i a i bulimia. In Statele U n i t e au luat fiin o serie de organizaii, c u m ar fi: WHAM (sigla p e n t r u organizaia A c i u n e a i M o b i l i z a r e a p e n t r u S n t a t e a F e m e i l o r ) , F U R Y 6 3 ( F e m i n i s m U n i t p e n t r u a R e p r e z e n t a pe T i n e r i ) , YELL64 (Linia de S u p r a v i e u i r e a E d u c a i e i T i n e r i l o r ) . R e p r e z e n t a n t e l e celui de-al treilea val sunt p r e c a u t e din c a u z a reputaiei create de manifestrile e x t r e m i s t e ale celui de-al doilea val, de u r m p o t r i v a brbailor", c e n t r a r e ngust pe un set de scopuri ale femeilor din clasa do m i n a n t (albe i din clasa mijlocie), m a r g i n a l i z a r e a femeilor m i n o r i t a r e i ale celor cu v e n i t m i c . Sheila T o b i a s v e d e n aceast p e r i o a d o o a r e c a r e autom a r g i n a l i z a r e a feminismului, a p r o b l e m a t i c i i sale a c r e d i t a t e pe p a r c u r s u l anilor '60 i ' 7 0 . 6 5 R n d pe r n d , g r u p u r i l e despre care se c r e d e a c sunt m a i puin o p r i m a t e au fost m a r g i n a l i z a t e p n c n d m a r e a diversitate care a ca racterizat m i c a r e a n m o m e n t e l e sale timpurii a devenit m a i c u r n d o p r o b l e m dect o trie a micrii. O important faet a celui de-al treilea val este consolidarea unor structuri de stat c a r e p r o m o v e a z activ, politic, p r o g r a m a t i c d r e p t u r i l e fe61 62 63 64 65

8 milioane fete afectate n SUA anual. 40 de mii de fete renun la coal anual n SUA din cauza sarcinii. Fury nseamn furie. To yell nseamn a urla". Tobias, 1997.

55

meilor. D e a s e m e n e a , c o n t i n u a r e a internaionalizrii i l o c a l i z a r e a s i m u l t a n a problematicii ridicate de feminismele anterioare este o alt caracteristic. S c h i m b u l i n t e r n a i o n a l de experien n ce privete tacticile de i m p u n e r e a perspectivelor feministe n politicile publice a luat a m p l o a r e . Au fost create p r o g r a m e i n t e r n a i o n a l e de c o o p e r a r e i transfer de c u n o t i n e n d o m e n i u i exist finanri semnificative n aceast direcie. Astfel, ri fr o tradiie feminist sunt i n c l u s e n aceast orbit i s u r o r i t a t e a " de care v o r b e a u m a i ales radicalele din anii '70 devine o realitate internaional. M i c a r e a de femei n c e p u t n anii '60, i revigorat n anii '90, a fost di ferit de cea de la c u m p n a dintre secolele X I X i XX p e n t r u c a avut drept liant o doctrin, o ideologie: feminismul, cu diferitele sale curente. U n u l din scopurile m i c r i i a fost acela de a ridica nivelul contiinei femeilor p r i v i n d caracterul o p r e s i v " ( c u m s p u n e a u radicalele) al condiiilor lor de via, p r o testul fiind n d r e p t a t m p o t r i v a structurilor p a t r i a r h a l e ale ordinii sociale, e c o n o m i c e i politice existente. ntreaga micare a
66

femeilor,

cu

toate

c o n t r o v e r s e l e la

care

dat

natere, cu t o a t e m a n i f e s t r i l e e x t r e m e i c o n t r a d i c i i l e ei i n t e r n e este de a d m i r a t p e n t r u spiritul de c a r e a fost a n i m a t . Au fost a n g r e n a i femei i brbai, s-a d e z v o l t a t un spirit de s o l i d a r i t a t e n j u r u l v a l o r i i de d r e p t a t e social i n e d i s c r i m i n a r e n t r e sexe. A c e a s t s o l i d a r i t a t e p e n t r u o c a u z c o m u n , i n i i a t i v e l e v e n i t e din r n d u l femeilor d e r n d " , t r a n s f o r m a r e a iniiativelor l o c a l e ntr-o m i c a r e d e m a s , p r e s i u n e a d e jos n sus p e n t r u a d o p t a r e a a n u m i t o r m s u r i p o l i t i c e i legislative i s u c c e s e l e a c e s t e i m i c r i a u creat u n p r e c e d e n t . A u e d u c a t m a r i m a s e d e o a m e n i , a u creat u n c u r e n t de o p i n i e de m a s i o m o d i f i c a r e i r e v e r s i b i l a a t i t u d i n i l o r n ce p r i v e t e relaiile dintre cele dou s e x e n cultura, o c c i d e n t a l i cea a rilor influenate de ea. T r e p t a t , a c e s t e v a l o r i i a t i t u d i n i au c o n t a g i a t i alte pri ale lumii. A c e a s t m i c a r e n u s-a n c h e i a t n c . . .

f 6

' Githens, 1994.

56

Micarea de femei din Romnia


n R o m n i a a existat n trecut o m i c a r e de femei. Pe alocuri m a i con sistent, m a i a s e r d v i m a i vizibil, alteori m a i timid. P e n t r u c u n o a t e r e a ei, pentru n e l e g e r e a fluctuatiilor de activism, este n e c e s a r o p r e z e n t a r e relativ detaliat a c o n t e x t e l o r istorice, a evoluiei condiiei femeilor i a atitudinilor manifestate n societatea r o m n e a s c fa de ele. De aceea, n c o n t i n u a r e , v o i p r e z e n t a a c e s t e a s p e c t e att sistematic (i t e m a t i c ) , ct i istoric.

1. Condiia femeilor n epoca modern


Femeia fiind stul de rolul njositor de roab sauppue ce-i ngduie legile, cere a%i dezrobirea n sensul larg al cuvntului, precum iobagii, negrii fi iganii, au fost dezrobii adic egalitate cu brbatul n faa legilor.1 (Neli C o r n e a , 1913) Este o ntreprindere dificil de a ncerca s abordezi uniformizator condiia femeilor pe o p e r i o a d att de l u n g de timp. S o c i e t a t e a r o m n e a s c, stratificat, cu o n u m e r o a s p o p u l a i e rural, m p r i t n uniti statale distincte p e n t r u o b u n b u c a t din timpul la care m refer sunt a r g u m e n t e care ar p u t e a fi a d u s e m p o t r i v a u n e i a s e m e n e a abordri. S u n t totui cteva c o o r d o n a t e eseniale, care in de t r a t a m e n t u l diferit al femeilor fa de cel al brbailor n teritoriile romneti i mai apoi n R o m n i a M a r e i care sunt distri buite relativ uniform n rndul femeilor de orice condiie social. Educaia, sta tutul juridic i drepturile civile, drepturile politice sunt cteva aspecte majore care indic o condiie aparte a romncelor n aceast perioad de timp.

Educaie de ambe sexe"?


Carenele sistemului de educaie care le defavoriza pe fete, promovate formal la n i v e l de stat d a r i n familii, au fost criticat de o serie de p e r s o n a liti culturale romneti masculine, dintre care amintesc aici pe Ion

Neli Cornea Ce-i feminismul?", n Drepturile femeii, anul II, mai 1913.

57

Heliade R d u l e s c u 2 i George Bariiu, care deplngea la 1853 diferenele de e d u c a i e n t r e fiii i fiicele r o m n i l o r . T i n e r i l o r b r b a i le era oferit o e x p e r i e n s o c i a l i o e d u c a i e n coli cu d e s c h i d e r e s p r e l u m e c a r e le era refuzat tinerelor fete.
3

Pentru a avea o imagine asupra disproporiilor i asimetriilor este suficient s m e n i o n e z c n 1878 n R o m n i a erau c o m u n e cu cte 46 de coli din care doar dou de fete (i 44 de b i e i ) ! 4 O serie de personaliti au depus eforturi susinute pentru introducerea unui sistem de educaie a fetelor adecvat dezvoltrii lor ca fiine u m a n e cu roluri sociale familiale i publice deopotriv. Constana D u n c a a fost u n a dintre cele m a i dedicate personaliti, care a fcut multiple demersuri pentru a influena politica de stat n acest sens. 5 O eferves cent activitate s-a desfurat m a i ales n a d o u a parte a secolului XTX. Reuni unea femeilor r o m n e din B r a o v a deschis coli, m p r e u n cu filialele sale, pentru mprtirea fetielor r o m n e n p a n e a nutritorie a culturii". 6 O serie de societi au fost mfiinate pentru sprijinirea fetelor srace, alturi de ajutora rea altor categorii defavorizate (a studenilor, 7 orfanilor, rniilor de rzboi . a.). Cele m a i n c i n s e discuii p r i v i n d educaia femeilor din secolul XTX au fost legate de ansele lor de supravieuire ntr-o societate n care l o c u l l o r " era v z u t a fi n cas, n g o s p o d r i e i n care nu toate femeile se p u t e a u c stori astfel n c t s i n t r e n circuitul mrfurilor c o n j u g a l e " din lips de dot familial. S i s t e m u l dotal a subzistat p n spre mijlocul p e r i o a d e i in terbelice. A d e l a X e n o p o l critica m o d u l n care erau e d u c a t e fetele care cuta re lucru nu trebuie s-1 tie, cutare a n u m e s nu-1 fac, i toate aceste fraciuni dac le a d u n m v e d e m c ne va da rezultatul tmpirea". P r i v a r e a de cunotine utile, m p o v r a r e a cu interdicii inutile c o n t r i b u i a u la h a n d i c a p a rea lor i la lipsa lor de n d e m n a r e n a se d e s c u r c a a u t o n o m n societate. D a c n m e d i u l rural p r o g e n i t u r i l e m a s c u l i n e a v e a u c o n s t a n t prioritate l a educaie, n d e f a v o a r e a celor de g e n feminine m a i ales c n d familiile erau
2 3

4 5

6 7

De exemplu n Curier deAmbe Sexe, 1837, nr. 2: 43-48. Gazeta Transilvaniei, an XVI, nr. 15, 21 februarie 1853, n G. Bariiu, Scrieri socialpolitice, Editura Politic, Bucureti, 1962: 157-158. Monitorul Oficial citat n Femeia Romn, anul I, nr. 84, 10 decembrie 1878. Un exemplu foarte bun este planul complex alctuit de Constana Dunca i adresat Domnitorului Cuza i Camerei Deputailor, publicat n serial n Amicul Familiei, anul I, nr. 2-14, 1863. O alt pledoarie a Constanei de Dunca a fost adresat Mi nistrului Cultelor i Instruciunii Publice - n favoarea educaiei fetelor i creterii contribuiei statului la dezvoltarea nvmntului pentru fete [Amicul Familiei, an III, nr. 24-25,1865: 592-594). Mihilescu, 2001: 99-100. De exemplu, Reuniunea ajutatorie a doamnelor Romne din Lugoj, legalizat n 1864.

58

srace i cu m u l i copii, lucrurile nu au stat m u l t m a i b i n e nici n m e d i u l ur ban n d o m e n i u l educaiei superioare. P r o p o r i a s t u d e n t e l o r n a n u l univer sitar 1924-1925 era de 2 1 , 8 8 % , c u n o s c n d o cretere p n la 3 0 , 6 6 % n 1934-1935 cifre m u l t inferioare celor a n a l o a g e din statele E u r o p e i occi dentale, a p r e c i a z G a b r i e l G h e r a s i m .
8

Starea economic a femeilor


Prima msur pe care guvernul ar trebui s-o ia, potrivit lui Paul S c o r e a n u , este r s p n d i r e a instruciunii integrale care s d e a femeii o p r o fesiune, scond-o astfel din sclavia-i ctre b r b a t " . 9 n g e n e r e , femeia fiic, soie sau m a m , [...] triete n u m a i prin brbat, d e p i n d e de el, i-n generali tatea e x e m p l e l o r este sclava l u i " . 1 0 Aflat n serviciu, angajat n sfera publi c, femeia se afl i a c o l o la dispoziia exploatatorului care nu-i d alt salariu dect strictul n e c e s a r spre a nu m u r i . n conferina susinut l a A t e n e u l R o m n n 1 0 februarie 1 8 9 4 c u t e m a R o l u l e c o n o m i c a l femeii r o m n e " , At. P o p o v i c i v o r b e t e d e s p r e i m p o r tantul r o l jucat de femeia de la ar: F r p r e g e t i tar p r e t e n i u n i , femeia de la ar este stlpul casei, stlpul statului r o m n " . etatea romneasc era predominant rural, iar n lipsa u n e i diviziuni economia gospodriei sociale a m u n c i i , ea e o m a i n universal care p r o d u c e tot. n acel t i m p soci rneti r e p r e z e n t a sursa p r i n c i p a l de v e n i t naional. n societatea r o m n e a s c d e l a sfritul secolului X I X , m u n c a n u l e fcea i n d e p e n d e n t e p e femei. M o d u l n care era pltit a c e a s t m u n c n u l e asigura i n d e p e n d e n a e c o n o m i c . A c e s t l u c r u a r m a s valabil p e n t r u o b u n p e r i o a d a s e c o l u l u i X X . Se nregistra o stare de d e p e n d e n a femeilor din clasele de mijloc fa de soii lor, 1 2 o p r e c a r i t a t e a i n d e p e n d e n e i femeilor n sistemul m u n c i i salariale i o d e p e n d e n a e c o n o m i e i rneti de m u n c a p r o d u c t i v a femeilor.

Gherasim, Gabriel - Constantin Dobrogeanu-Gherea i Lucreiu Ptrcanu ntre patriarhalismul conformist al tradiiei autohtone i strpungerile doctrinare emancipatoare" n Bucur i Miroiu (ed.), 2002: 250. 5 Starea economic a femeii", articol de Paul Scoreanu, n Femeia Romn, anul IV, nr. 220 din 1 ianuarie 1881. 10 Ibidem. 11 In antologia de texte Mihilescu, tefania, 2001. 12 In condiiile sistemului dotai al cstoriei, soia aducea cu sine n cstorie o dot care rmnea n complet administrare i la total dispoziie a soului de ndat ce cstoria era ncheiat.

59

Statutul lor juridic


Iat pe scurt c o o r d o n a t e l e condiiei juridice a femeilor n epoc: C o n f o r m articolului brbatului. D a c femeia a v e a avere constituit ca dot, a d m i n i s t r a r e a ei era dat soului, care n u d d e a socoteal n i m n u i p e n t r u aceasta. C o n f o r m articolului 199 din C o d u l Civil, averea femeii c a r e nu era p r e v z u t n dot, a a - n u m i t a p a r a f e r n " , nu p u t e a fi n s t r i n a t de ctre femeie fr a c o r d u l brbatului. F e m e i a nu p u t e a da n judecat i nici nu p u t e a fi p a r t e n p r o c e s cu ci neva fr a u t o r i z a i a soului. F e m e i a nu p u t e a s dea i nici s p r i m e a s c bani sau alte lucruri de va loare; ea nu p u t e a s p r i m e a s c sau s refuze m o t e n i r i fr tirea brbatului. In timp ce b r b a t u l avea dreptul de a scoate b a n i din b a n c , femeia nu avea dreptul de a retrage b a n i fr c o n s i m m n t u l soului, chiar d a c ea a avut dreptul de a d e s c h i d e c o n t fr acest c o n s i m m n t . C o n f o r m legii pensiilor, d a c soul m u r e a n a i n t e de a m p l i n i 15 ani ve c h i m e , soia m p r e u n cu copiii r m n e a u fr p e n s i e i p r i n u r m a r e , erau m u r i t o r i de foame. D a c femeia cerea desprirea de so, legea nu-i p e r m i t e s p r s e a s c locuina b r b a t u l u i n timpul litigiului orict de p e r i c u l o a s ar fi fost aceast edere p e n t r u ea. Soul avea drept de c u s t o d i e asupra copiilor indiferent de c o n d i i a a c e s tuia (orict de d e c z u t ar fi fost acesta). F e m e i a nu era subiect n aciuni judiciare cu o singur excepie: i p u t e a face t e s t a m e n t u l fr autorizaia soului! A c e s t statut juridic precar, care consfinea lipsa a u t o n o m i e i femeilor mritate, nu era u n i c n E u r o p a sau n l u m e la mijlocul secolului X I X . C e e a ce difer este data la care aceste p r e v e d e r i h a n d i c a p a n t e p e n t r u femei au fost ridicate din codurile legislative. Intr-o serie de ri o c c i d e n t a l e cu p u t e r n i c e micri de femei, c u m a fost Anglia, statutul femeilor m r i t a t e a n c e p u t s se amelioreze n c din u l t i m e l e decenii ale secolului X I X . In R o m n i a , abia n anii '30 ai secolului X X . Calypso Botez, n Problema feminismului - O sistematizare a elementelor ei critica Codul Civil al lui Napoleon care s-a aplicat la noi n ar i care reglementeaz familia pe absoluta autoritate a brbatului. Acest cod, spune Botez, a fcut un pas napoi fa de Codul Callimachi prin care femeia mritat avea aproape aceeai capacitate ca i brbatul. 60 195 din C o d u l Civil,
13

femeia

datora ascultare

C a u z a acestei condiii juridice p r e c a r e a femeii r o m n e este faptul c femeile nu au luat p a r t e la facerea legii, c o n s i d e r a C. V. F i c i n e s c u la 29 m a r tie 1898 n discursul su din A u l a Universitii din I a i .
14

In c o n t e x t u l n care

citeaz legea e n g l e z de la 1882 p r i n care femeile m r i t a t e i-au d o b n d i t dreptul de a-i a d m i n i s t r a averea i n care se refer la rui, u n d e femeia mritat a v e a i n d e p e n d e n de mariaj n ce privete b u n u r i l e ei, F i c i n e s c u p r o p u n e a s a c o r d m i femeilor n o a s t r e i n d e p e n d e n n c s n i c i e . . . s n l o c u i m r e g i m u l dotai c u cel b a z a t p e separaia b u n u r i l o r " . Iat c e m a n c i p a rea civil a r o m n c e l o r nu a dus lips de sprijin m a s c u l i n . D a r cel politic m a s c u l i n cu efecte c o n c r e t e a v e n i t abia trei decenii m a i trziu.

anse egale de afirmare social?


Nici sistemul de educaie formal, nici cadrul educativ general n care erau c r e s c u t e fetele r o m n c e nu le ofereau aceleai a n s e de a se d e z v o l t a ca fiine a u t o n o m e n c o m p a r a i e cu tinerii brbai r o m n i . E d u c a i a era defici tar, dar nu doar ea. a n s e l e femeilor de a obine un loc de m u n c din care s p o a t supravieui erau foarte r e d u s e . M u l t e fete n u s e p u t e a u m r i t a din l i p s d e avere. D e a c e e a m u l t e v o c i s-au p r o n u n a t p e n t r u n f i i n a r e a de coli p r o f e s i o n a l e i d e s c h i d e r e a de o p i u n i de c a r i e r p e n t r u a c e s t e tinere. C o r n e l i a E m i l i a n a fost i n i i a t o a r e a nfiinrii p r i m e i coli p r o f e s i o n a l e c o n s i d e r n d c a c e s t e coli v o r facilita d e z v o l t a r e a u m a n i e m a n c i p a r e a a c e l o r fete lipsite d e a v e r e , astfel n c t s-i p o a t croi s i n g u r e un d r u m n v i a i o carier. In c i u d a eforturilor d e p u s e d e diferite p e r s o a n e , femei i brbai, c a r e c r e d e a u n i m p o r t a n a e d u c a i e i a d e c v a t e i a p a r i t i i n e d u c a i e , colile p e n t r u b r b a i e r a u de d e p a r t e m u l t m a i e l a b o r a t e i c o m p l e t e , clar s u p e r i o a r e c e l o r c a r e p r e g t e a u tinere femei. C o r n e l i a E m i l i a n a a v u t o p r e o c u p a r e d e o s e b i t p e n t r u c u n o a t e r e a de ctre cercuri ct m a i largi a statutului femeilor c o n s i d e r n d c femeile, care de r e g u l d o b n d e a u o spoial de educaie (cu cteva n o i u n i de geografie i istorie, e v e n t u a l o l i m b strin) i cunotine d o m e s t i c e tipice ( c u m s fac c o z o n a c i i sau s p u n m u r t u r i etc.), n u au alt n s e m n t a t e , dect a fi idealul b r b a i l o r " . 1 5 M a r i a F l e c h t e n m a c h e r se referea i ea la p r o b l e m a educaiei, dar m a i ales la c o n s e c i n e l e lipsei ei: -

14 15

Lumea nou, anul IV, nr. 1122-1124, aprilie 1898. Familia, nr. 23 din 7/19 iunie 1887: 270-271. 61

1
F e m e i l e s u n t n e d r e p t i t e p e terenul instruciunii, a c e a s t a l o r m a i cu osebire le este prejudicios; n acelai timp, ele sunt asuprite pe ter enul economic, i acesta devine un pericol social, cci sclavia
16

e c o n o m i c a femeii nate oribila cangren social, p r o s t i t u i u n e a " . . . ct t i m p femeia nu va p u t e a s-i susin e x i s t e n a prin nsi forele i valoarea sa real, pn atunci viciul care d e g r a d e a z i pros tituiunea ce nspimnt nu v o r dispare din societile omeneti." 1 Ct d e s p r e u n a r g u m e n t v e h i c u l a t n e p o c p r i v i n d p r o b l e m a a c c e s u l u i femeilor la diverse m e s e r i i i n a t u r a f e m e i l o r " (chipurile n e p r i e l n i c instrui rii, nsuirii de c u n o t i n e i accesului lor la m e s e r i i ) , V a l e r i u H u l u b e i scria: Ct de n e l o g i c e a r g u m e n t u l scos din natura femeii c o n t r a drepturilor ei se v e d e i de aici: dac n n a t u r se p o a t e citi m e n i r e a femeii, atunci la ce m a i e nevoie de s a n c i o n a r e a p r i n lege a acestei m e n i r i ? " . 1 8 U n u l din cazurile de notorietate p r i v i n d interdicia de a-i exercita m e s e ria aleas, i n t e r d i c i e datorat p u r i s i m p l u sexului ei, este cazul Ellei Negruzzi. Ea a b s o l v i s e F a c u l t a t e a de D r e p t i v o i a s p r o f e s e z e avocatura. Nu i-a fost ngduit. Ca u r m a r e , a intrat ntr-o serie de p r o c e s e p e n t r u a i se recunoate dreptul de a profesa ( 1 9 1 5 ) . Eleonora Stratilescu a scris despre aceste procese. Ea citeaz pe unul din tre oponenii Ellei N e g r u z z i n tribunal care sugera c ar fi m a i util ca d o a m n a Negruzzi s ajute n v m n t u l romnesc 1 " 1 care are atta nevoie de cadre. In nvmnt, atunci ca i a c u m , se ctiga m u l t m a i prost dect n avocatur. De aceea Stratilescu r s p u n d e ironic: Aa e! Ce caut femeile s obin i ele situaii m a i b u n e i nu se m u l u m e s c cu viaa necjit i a m a r ? ! [ . . . ] Este doar menirea femeii s o c u p e totdeauna o situaie m a i umil i oropsit!". 2 0 Ca u r m a r e a u n e i i n t e n s e activiti de p r o m o v a r e a d r e p t u r i l o r lor, fe meile au n c e p u t s obin dreptul de a practica meserii n a i n t e refuzate lor. Astfel, n c e p n d din 1 9 1 4 i femeile au dreptul s p l e d e z e . D i n 1919 femeile au p u t u t l u c r a la Cile F e r a t e R o m n e . Treptat, alte m e s e r i i le-au devenit accesibile.

Maria Flechtenmacher, Femeia Romn, an II, nr. 95, 25 ianuarie 1879. Ibidem. Valeriu Hulubei Natura femeii", Docbia, anul II, nr. 5, septembrie 1897: 66-67. Pltit mult mai prost dect avocatura, ca i azi. Eleonora Stratilescu Procesul doamnei Ella Negruzzi la casaie", Unirea femeilor romne, anul VII, nr.5, mai 1915.

62

2. Atitudini fa de femei i fa de emanciparea femeilor


Sfrii odat cu tratamentul cel copilresc ce ne dai [,..] de a ne sruta minile i a ne compara cu ngerii, iar n absen a ne trata de paria. (Sofia N d e j d e , 1879) Se poate remarca o continuitate n tipologia atitudinilor fa de femei c o m p a r n d scrieri din secolele X I X i X X . U n e l e cu p r e l u n g i r i chiar n zilele noastre. P e r i o a d a s o c i a l i s m u l u i de stat nu a fcut dect s s u p r i m e manifesta rea oricrei atitudini, dar a conservat u n e l e atitudini eseniale fa de femei. O caracterizare general a atitudinilor brbailor fa de chestiunea e m a n c i p r i i femeilor d u c e inevitabil l a t e r m e n u l d e c o n t r a d i c t o r i u " . N u p u t e m v o r b i de o atitudine invariabil a n t i - e m a n c i p a r e d a r nici de o angajare pentru e m a n c i p a r e civil i politic a femeilor. Iat o serie de tipuri de atitu dini fa de femei i fa de e m a n c i p a r e a lor. Idolatrizare i excludere. In scrierile lui N i c o l a e B l c e s c u g s i m o clasic idealizare i stereotipizare a femeii. Ea e o fiin m i s t e r i o a s , fantastic, nge reasc d e s t i n a t a fi centrul civilizaiei familiale: C u f e m e i a . . . n a t u r a scrie n inima b r b a t u l u i " . 2 1 A t i t u d i n e r o m a n t i c prin excelen, d a r n acelai t i m p nebenefic p e n t r u femeile reale: dac eti n g e r categoric nu eti om i nici nu v e i fi tratat ca atare. Ironie i descurajare. M a r i a F l e c h t e n m a c h e r s p u n e a c n R o m n i a , spre deosebire de alte ri, b r b a t u l o descurajeaz [pe f e m e i e ] , o ia n rs dac v e d e c v o i e t e s sfarme singur crisalida care-i i n e a u lipite aripile inteli genei".22 In articolul icane brbteti",23 Sofia N d e j d e scria c u n i i brbai se silesc s descurajeze pe femei n a se e d u c a i instrui, scriind varii a n e c d o t e sau articole pe s e a m a femeilor care n v a (n condiiile n care era dificil s obii instrucie ca femeie). In universiti, d o m i n a t e n p r o p o r i e de a p r o a p e 1 0 0 % de brbai i la catedr i n bnci, atitudinile fa de femeile care d o r e a u s aib o ans n via prin educaie s u p e r i o a r erau p o t r i v n i c e i derizorii. Indiferena i tolerarea status-quo-ului. Sofia N d e j d e r e m a r c a cu luciditate c brbaii au p u t e r e a n m n i nu v o i e s c a-i avea p r t a i n o i la d n s a , tiind

21 22 23

Foaie pentru Minte, Inim i Uteratur, an VIII, nr. 5, 28 ianuarie 1846: 33-34. Aprilie, 1878, ntr-un discurs adresat brbailor. Contemporanul, anul III, nr. 8, 1883: 312-315.

63

c atunci va trebui s-i m i c o r e z e fiecare poria l o r " . 2 4 Un biat c n d trece la vrsta brbiei va c r e d e , socotind d u p m o d u l de alctuire al societii, c rar nici un m e r i t i chiar de ar fi cel m a i p r o s t dintre brbai, n u m a i p r i n natere, n u m a i c e de p a r t e brbteasc, va fi m a i p r e s u s d e c t j u m t a t e din omenire. F o a r t e de t i m p u r i u bieii n c e p a se c r e d e superiori fetelor [ . . . ] " .
2 5

A c e a s t a t i t u d i n e s-a reflectat cu p r i s o s i n n a t i t u d i n e a o a m e n i l o r politici r o m n i . M a j o r i t a t e a o a m e n i l o r politici r o m n i a u a d o p t a t p o z i i a u n u i patriarhalism al i n d i f e r e n e i " n ce privete femeile. 2 6 Femeia ca proprietate a brbatului. F o a r t e c o n t r o v e r s a t e n e p o c au fost ideile lui N a p o l e o n B o n a p a r t e g e n i u militar cu opinii civile ultraconservatoare. In scrierile v r e m i i sunt p r e z e n t e poziii p r o - N a p o l e o n , d o m i n a n t e n societatea r o m n e a s c francofil. F e m e i a este dat o m u l u i p e n t r u ca s fac copii; femeia este p r o p r i e t a t e a noastr, n o i nu s u n t e m a sa. Ea ne d copii, noi nu-i d m n i m i c a . Ea este proprietatea n o a s t r d u p c u m arborul care ne d fructe este al g r d i n a r u l u i " ( N a p o l e o n B o n a p a r t e ) . 2 7 De u n d e se p o a t e nelege c femeia nu e o m , din m o m e n t ce e dat o m u l u i ca proprietate. A c e s t e idei sunt reflectate din plin n C o d u l Civil i legislaia v r e m i i care trateaz femeia ca pe o proprietate, n i c i d e c u m ca pe o p e r s o a n . Brbai pentru drepturi egale. In diferite mprejurri, n m e d i i a c a d e m i c e sau n p a r l a m e n t , o serie de brbai s-au p r o n u n a t p e n t r u a c o r d a r e a de drepturi femeilor, potrivit v r e m u r i l o r respective. Astfel, P a u l S c o r e a n u se p r o n u n a pentru ca: L e g e a s r e c u n o a s c femeia deopotriv cu b r b a t u l i n caz de di v o r s in s e a m a de m u n c a ei n familie; l u c r e z e s i n t r e femeia n tribunalul u n d e s aib dreptul s apere p r o c e s e l e femeii, e m a n c i p e z e la v o t pe femeia cu titluri i pe aceea care alturi cu brbatul, m p l i n e t e datoria ctre stat, nfiineze ateliere u n d e femeia s nvee d e o s e b i t e r a m u r i d e profesiuni cu puterile ei [.. . ]
2 8

."

Intr-o retoric e x e m p l a r , C. V. F i c i n e s c u a m i n t e a p o p o r u l u i r o m n c i femeia e om i c, deci i ei i se cuvin aceleai drepturi ca i b r b a t u l u i " . 2 9 Iar n conferina sa susinut la A t e n e u l R o m n n 10 februarie 1894 cu t e m a Rolul e c o n o m i c al femeii r o m n e " , At. P o p o v i c i critic s e n t i n a tietoare a
24

25 26 27 28

29

Sofia Ndejde - Libertatea femeii n prelegerea d-lui Missir" n Contemporanul, anul II, nr. 18, 1882/1883: 712-717. Ibidem. Nicolescu-Quintus i Pirc, 2002. Flechtenmacher, n Mihilescu, 2001: 185. Cornelia Emilian Femeia n trecut i femeia n prezent", n Rndunica, an I, nr. 2, februarie 1893: 49-54. Ibidem.

64

lui N a p o l e o n I: prefer de o m i e de ori pe o femeie care d soldai patriei dect pe u n a care s scrie c r i " ,
30

c o n s i d e r n d c ea nu e v a l a b i l n toate

contextele. In a c e e a i conferin, P o p o v i c i elogiaz activitatea p r o d u c t i v i creativ n care femeile sunt angajate. E u g e n i a de R e u s s I a n c u l e s c u , ntr-un efort de a c o n v i n g e a u d i e n a m a s culin r o m n e a s c d e s p r e actualitatea i n t e r n a i o n a l a m i c r i i feministe, scria ntr-un jurnal al v r e m i i c la L o n d r a s-a format n 1 9 1 2 o alian i n t e r n a i o n a l a brbailor p e n t r u a sprijini dreptul de v o t al femeilor cu re p r e z e n t a r e a a 24 de ri, d o v e d i n d prin aceasta c m i c a r e a sufragist nu-i o m i c a r e de rzboi contra brbailor i nici o n c p n a r e a ctorva femei p r e a avansate i e x a l t a t e " . 3 1 V o c i l e brbailor p e n t r u drepturi egale au fost e x c e d a t e c a t e g o r i c de vi ziunea femeii ca p r o p r i e t a t e sau de n g e r i idol - reflectate n u l t i m i n s t a n n i n d i f e r e n a p u b l i c i p o l i t i c fa de statutul civil i p o l i t i c inferior al femeilor.

3. Idei i activism feminist n secolul XIX i nceputul secolului XX Mndre matroane i Brumoase Bice ale Romniei, deteptai-v!"
Citind din jurnalele vremii din a doua jumtate a secolului XIX nu pu t e m s n u r e m a r c m caracterul m o b i l i z a t o r a l m u l t o r articole p u b l i c a t e m a i ales n p r e s a m i l i t a n t p e n t r u drepturi ale femeilor. C e e a ce frapeaz este a m r c i u n e a ce transpare de m u l t e ori din aceste mesaje, cauzat de slbiciunea reaciilor feminine n a p r a r e a propriilor lor interese. Iat n c o n t i n u a r e cte va din aceste aprecieri: Dar pentru Dumnezeu mndre matroane i frumoase fiice ale R o m n i e i ! Deteptai-v m n d r i a n snul vostru, s i m m n t u l m a tern i patriotic al gintei v o a s t r e ! A d u c e i - v a m i n t e ct a contribuit femeia g r e a c antic la cderea p r i m u l u i i m p e r i u al lumii, ct a con tribuit femeia latin l a ridicarea i m p e r i u l u i su "
3 2

M a r i a F l e c h t e n m a c h e r era n e m u l u m i t de faptul c femeile r o m n e nu preau s dea s e m n e de via i nici nu p r e a u a avea d o r i n a de a-i m a n i 30 31

32

Mihilescu, 2001:268. Eugenia de Reuss Ianculescu - Femeia romn i politica", n Drepturile femeii, anul II, ianuarie i februarie 1913. Maria Flechtenmacher Femeia Romn, anul I, nr. 20 din 20 martie 1878. 65

festa public, n m o d organizat, n e m u l u m i r i l e p r i v i n d statutul lor n societate. Nici un s e m n decisiv de via nu s-a manifestat, pentru c femeile r o m n e continu n trista i descurajata lor i n d o l e n " . . . L a lupt dar . . . Decidei-v, ntrunii-v i lucrai la o p e r a de r e g e n e r a r e a sexului v o s t r u " . mult la cunotina d e m n i t i i sale, n u m a i noi r o m n c e l e
33

Neli Cornea fim v e n i c

scria n 1898: A v e n i t timpul c n d femeia din toat l u m e a i v i n e tot m a i s zvorte, o s n d i t e a tr g h i u l e a u a a p a t i e i ? " . D a r p o a t e cea m a i d r a m a t i c i

trist constatare este cea a C o r n e l i e i E m i l i a n . P e n t r u ea femeia r o m n este lipsit de v o i n i fr dragoste de sine, ea nu tie s p u n pre pe fiina sa, i nici nu-i n stare s fie c e v a m a i m u l t dect o ngrijitoare, o slug credin cioas a o m u l u i " . 3 5 C e e a ce c o n s t a t a u aceste femei p e n t r u sfritul s e c o l u l u i X I X p a r e a fi o constant a atitudinii femeilor r o m n e nsele fa de p r o p r i u l statut p u b l i c n ntreaga e p o c m o d e r n i traversnd secolul XX p n n zilele noastre. De aceea cuvintele M r i e i F l e c h t e n m a c h e r sunt v a l a b i l e i astzi ca o c h e m a re la deteptare!

Periodice, lucrri, asociaii


Principalele mijloace de coagulare i transmitere a acestor idei, nflorite pe fertilul teren al inegalitilor sociale ntre cele d o u sexe, au fost m a i nti jurnalele. P r i m e l e scrieri p e n t r u drepturile femeilor au a p a r i n u t brbailor, c u m era i firesc datorit poziiei lor sociale i educaiei p r i m i t e . Curierul de ambe sexe al lui I o n H e l i a d e R d u l e s c u (1837) a fost un p r i m jurnal n aceste sens, n care R d u l e s c u scria brbai, nu v p l n g e i de femeile voastre, c pricina nu este ntr-nsele, ci n cei ce le-au crescut . . . " . G e o r g e Bariiu, de a s e m e n e a , se p r o n u n a n favoarea u n e i educaii egalitare n Galeta Transilva niei (1853). T r e p t a t , o serie de j u r n a l e au fost favorabile p u b l i c r i i de astfel de articole (de pild scrierile C o n s t a n e i D u n c a din Amicul Familiei (1863) cele ale Sofiei Ndejde din de Contemporanul n c e p n d Flechtenmacher cu primele sau numere In Femeia

1 8 8 1 / 1 8 8 2 ) . O serie de reviste i j u r n a l e au fost editate de femei n epoc: Femeia Romn n t e m e i a t Maria (1878-1888). Romn au m a i scris i P a u l S c o r e a n u , Sofia N d e j d e , C o r n e l i a E m i l i a n . a.; au fost p u b l i c a t e d o c u m e n t e ale organizaiilor sau iniiativelor i n t e r n a i o n a l e

33 34 35

Ibidem. Neli Comea - Femeia i civilizaia", Dochia, anul II, nr. 10, februarie 1898. Cornelia Emilian ntr-un articol publicat n revista Familia, nr. 23 din 7/19 iunie 1887: 270-271.

66

ale femeilor. Familia, Munca (1889), Rndunica (1893), ~Lumea nou (din 1894), Buletinul ligii Femeilor ( n c e p n d din 1895) sunt alte reviste u n d e s-au v e h i c u lat idei feministe, de a p r a r e a drepturilor femeilor sau n c a r e s-au formulat idei r e v o l u i o n a r e n e p o c p r i v i n d relaiile dintre sexe. In 1 8 9 6 este nfiinat revista Dochia editat de A d e l a X e n o p o l , m e n i t s a p e r e , s susin i s cerceteze d r e p t u r i l e f e m e i i " , n care a p u b l i c a t i V a l e r i u H u l u b e i . Romnca, Unirea Femeilor Romne (1908), Viitorul romncelor (1912), Drepturile femeii (n temeiat n 1912) sunt alte jurnale n care au p u b l i c a t E l e o n o r a Stratilescu, Eugenia I a n c u l e s c u d e R e u s s , N e l i C o r n e a , A d e l a X e n o p o l etc. A l t u r i de reviste au fost publicate i lucrri de sine stttoare p r e c u m cele ale Sofiei C h r i s o s c o l e u ( 1 8 6 3 ) , 3 6 M a r i a B u u r e a n u ( 1 9 1 3 ) , 3 7 C a l y p s o B o tez ( 1 9 2 0 ) , 3 8 cu p r e z e n t r i c o e r e n t e de idei i a r g u m e n t a i i aferente solide. Aceste d o a m n e au fost, de a s e m e n e a , i m p l i c a t e politic n asociaiile de femei create pe p a r c u r s u l p e r i o a d e i la care ne referim. In n o i a n u l de organizaii de femei care s-au nfiinat n aceast p e r i o a d , majoritatea lor fiind d e d i c a t e aciunilor de caritate fa de copii, de educaia fetelor, de rnii de r z b o i etc., se disting d o u organizaii declarat politice, ce aveau d r e p t m e n i r e a p r a r e a i p r o m o v a r e a d r e p t u r i l o r femeilor i egalizarea juridic a statutului celor d o u sexe: L i g a F e m e i l o r din R o m n i a (1894), p r i m a o r g a n i z a i e d e femei din R o m n i a d e c l a r a t feminist i A s o c i a i a p e n t r u e m a n c i p a r e civil i politic a femeilor r o m n e , nfiinat n iulie 1918, o a d e v r a t u n i r e de fore a r o m n celor din toate teritoriile viitoarei R o m n i i M a r i , cu a m b i i i m a r i de r e f o r m nu d o a r a condiiei femeilor ci de reform social n general. A c e s t e j u r n a l e , l u c r r i i asociaii, a u reuit s c r e e z e c u r e n t e d e o p i n i e critice la a d r e s a legislaiei n r o b i t o a r e a f e m e i l o r (i m a i ales a f e m e i l o r cstorite) d a r i a i d e i l o r c a r e n t e m e i a u p e r s i s t e n a u n o r l e g i u m i l i t o a r e p e n t r u femei p n n s e c o l u l X X . Iat n c o n t i n u a r e o e x p u n e r e a a c e s t o r idei a x i o m a t i c e " ce a g h i d a t a c e a l o g i c legislativ. Se p o a t e c o n s t a t a c aceste a x i o m e ale g n d i r i i sexiste, d i s c r i m i n a t o r i i , s-au p e r p e t u a t n m a r e m s u r i p n azi.

36

37

Publicate sub titlul Operele Doamnei Sofia Chrisoscoleu, nscut Coce, Bucuresci, Typografia Naional a lui tefan Rasidescu, 1862, veni Mihilescu, 2001: 56-62. Buureanu, Maria - Femeia. Studiu social, Iai, Institutul de Arte Grafice N. V. tefnescu & Co., 1913. Botez, Calypso C. - Problema feminismului. O sistematizare a elementelor ei, Bucureti, Tipografia Gutenberg, 1920, ^ M i h i l e s c u , 2001: 531-537.

38

67

Femeia

- inferioar brbatului?
i

n lupta pentru emancipare nici un vrjma nu poate fi mai fatal dezmoteniilor, dect prejudecata c acetia arfi fiind inferiori clasei ce stpnete lumea. ( C r i v i " , Buletinul Ligii Femeilor, Iai, 1895) Una din ideile i atitudinile pregnante prezente n epoc, cum am vzut i m a i sus, era cea a inferioritii femeilor. A c e a s t a a fost u n a din cele m a i criti cate idei, cu a r g u m e n t e dintre cele m a i pertinente. A d e l a X e n o p o l afirma n 1879 c femeia nu este inferioar brbatului, c u m n c e a r c u n i i s acrediteze. In sfrit femeile r o m n e , c r e d e a ea, s-au deteptat c sunt pe aceeai treapt m o r a l cu brbaii; cci femeia are aceeai capacitate i e capabil de aceeai activitate cu brbatul.'" Intr-un articol briliant, Sofia N d e j d e p u n e din n o u p r o b l e m a inferio ritii/ superioritii femeilor/brbailor. Ea scrie d e s p r e o p r o b l e m la m o d n epoc, a c e e a a Creierului femeilor, fcnd trimitere la un articol cu acelai tidu p u b l i c a t n F r a n a n La Liberte.*" N d e j d e face m a i nti r e z u m a t u l arti colului: f e m e i a e i n c a p a b i l de orice d e z v o l t a r e ; orict ar n c e r c a s-i dez volte i n t e l i g e n a ea nu va reui; ba chiar cu civilizaiunea ea s e t m p e t e i tinde ctre i d i o t i s m " . A r g u m e n t u l articolului se b a z a pe i d e e a c exist o direct p r o p o r i o n a l i t a t e ntre greutatea creierului u n e i fiine i inteligena acesteia. Se c o n s t a t a s e c g r e u t a t e a creierelor brbailor era m a i m a r e dect greutatea creierelor femeilor i c o n c l u z i a a fost i m e d i a t tras: femeile sunt inferioare brbailor fiind m a i puin inteligente ntruct creierul lor e m a i uor. A r g u m e n t e l e Sofiei N d e j d e sunt e x t r e m d e p e r c u t a n t e : D a c i n t e l i g e n a e funcia m a t e r i e i cenuii a t u n c i nu se p o a t e trage nici o c o n c l u z i e p e b a z a g r e u t i i creierelor, c c i a r t r e b u i a v u t n v e d e r e g r e u t a t e a m a t e r i e i cenuii. G r e u t a t e a nu e cea m a i potrivit m s u r la u r m a u r m e i : calitatea m a t e r i e i cenuii, n u m r u l celulelor i a polilor acestora, i ramificaiile lor ar tre b u i s fie m s u r a inteligenei. D a c p r i v i m c o m p a r a t i v cavitatea creierelor o a m e n i l o r primitivi (din t i m p u r i strvechi) i pe cea a creierelor o m u l u i m o d e r n c o n s t a t m o s c d e r e de c a p a c i t a t e i de v o l u m , att la brbai ct i la femei. C e e a ce ar n s e m n a fie c (a) i brbatul r e g r e s e a z odat cu femeia, fie c (b) un Adela Xenopol publica sub numele DOCHIA n Femeia Romn, anul II, nr. 91, 11 ianuarie 1879. Femeia Romn, anul II, nr. I l l din 25 martie 1879. 68

v o l u m m a i m i c indic o evoluie [caz n care v o l u m u l m a i m i c al creie rului femeilor ar n s e m n a c ele sunt m a i e v o l u a t e n. a . ] . N d e j d e a d a u g i d e e a c creierul e p r o p o r i o n a l ca g r e u t a t e cu cantitatea m u s c u l a r pe c a r e creierul trebuie s-o c o m a n d e . D a c e s j u d e c m i n t e l i g e n a d u p g r e u t a t e a creierului, a t u n c i ar trebui s s p u n e m c u n e l e p s r i Sai, Saimiri, U i s t i t i " , care a u u n creier m a i g r e u r a p o r t a t cu trupul, sunt m a i inteligente ca o m u l ! De a s e m e n e a , o serie de alienai m i n t a l i au fost gsii cu creiere cntrind m a i m u l t dect greutatea m e d i e a creierelor brbailor. i n t e l i g e n i din aceast c a u z ? T i t u M a i o r e s c u susinuse aceeai i d e e a p r o p o r i o n a l i t t i i d i n t r e greuta tea creierelor, i n t e l i g e n i superioritatea sexelor. Sofia N d e j d e a r s p u n s i lui M a i o r e s c u a r g u m e n t n d c dac-ar fi s c o n t e z e g r e u t a t e a creierului, de ce nu l u m n c o n s i d e r a r e r a p o r t u l dintre g r e u t a t e a creierului i g r e u t a t e a cor pului?! D a c ar fi l u a t n c o n s i d e r a r e acest aspect, a t u n c i femeile ar avea m a i mult creier/kilogram!41 A d e v r a t a p r o b l e m (social i politic) nu era cea a distribuiei inteli genei, ci cea a ignoranei sau, n orice caz, cea a ignoranei relative la sex/gen. D a c femeile sunt astzi, nu neinteligente, ci i g n o r a n t e , a cui e v i n a ? " , se n t r e b a r e t o r i c o d o a m n din epoc. A t t t i m p ct femeilor li se i m p l a n t e a z prin diferite mijloace i d e e a c ele sunt inferioare ele v o r a c i o n a ca i c u m ar fi inferioare este u n a din ideile care au fost v e h i c u l a t e : I n l u p t a p e n t r u e m a n c i p a r e , n i c i un v r j m a nu p o a t e fi m a i fatal d e z m o t e n i i l o r , dect pre judecata c acetia ar fi fiind inferiori clasei ce s t p n e t e l u m e a " . 4 2 Li s-a spus femeilor c sunt inferioare brbailor i ele au p l e c a t capul, au devenit asculttoare... F e m e i a nu p o a r t p e c e t e a inferioritii sale din natere. Ea a p a r e ca infe rioar datorit condiiilor n care triete i se dezvolt. Pe de alt parte, c u m s p u n e a A d e l a X e n o p o l : fie un brbat destul de m r g i n i t , el n virtutea se xului cu niic p r o t e c i e sau situaie politic, va ajunge d e p a r t e , pe c n d o femeie, fie ea un g e n i u i nu va d o b n d i dect profesoratul, i acela p n la coli s e c u n d a r e " . 4 3 A c e a s t r e m a r c este e x t r e m d e b i n e v e n i t c a p r e a m b u l a l chestiunii referitoare la inegaliti sociale. Sunt ei m a i

41 42

Contemporanul, anul I, nr. 24, 1881/1882: 873-881. In chestia inferioritii" n Buletinul Ligii Femeilor (seciunea Iai), anul I, nr. 5, octombrie 1895 - articol semnat Crivi". Adela Xenopol n articolul Drepturile Femeii", n Dochia, anul I, nr. 3, iulie 1896. 69

43

Inegaliti

sociale

F e m e i l e n v a t e din e p o c c u n o t e a u cele m a i noi i m a i n a i n t a t e scrieri din epoc. L u c r a r e a The Subjection of Women [Subordonarea Femeilor) a lui J o h n Stuart M i l l era c u n o s c u t n a n u m i t e m e d i i i n t e l e c t u a l e r o m n e t i . Sofia N d e j d e se ralia ideii lui J. S. Mill: raportul femeii fa de brbat este acela de la vasal la senior, d o a r c (spune ea) femeia este s u p u s la m a i m u l t ascul tare d e c t v a s a l u l " . 4 4 i asta datorit statutului ei consfinit juridic i social. F e m e i a t r e b u i e s u r m e z e pe brbat o r i u n d e v r e a acesta, inclusiv ntr-un loc c o n t r a r sntii ei. Ea nu p o a t e intenta vreun p r o c e s fr c o n s i m m n t u l brbatului, nu p o a t e aliena sau i p o t e c a p r o p r i e t a t e fr c o n s i m m n t u l sou lui, iar tatl s i n g u r are autoritate asupra copilului p n la majorat. A p a r e clar c femeile din clasa de mijloc o d u c e a u m a i ru din p u n c t u l de v e d e r e al sta tutului i libertii lor dect alte clase, nelegate de sistemul dotai. Nu d o a r legile trebuiau s c h i m b a t e ci i m e n t a l i t a t e a o a m e n i l o r n ce le p r i v e t e pe femei. E d u c a i a reprezint o piatr e n c e r c a r e n acest sens. P e n t r u Sofia N d e j d e , a r g u m e n t u l c femeilor trebuie s li se dea e d u c a i e p e n t r u a fi m a m e b u n e i ntruct altfel ar fi lipsite de s i m u l dreptii este irelevant. i cei v e c h i d d e a u educaie nalt u n o r r o b i care s le creasc odraslele". A c e a s t mentalitate ne aduce a m i n t e de ideile lui N a p o l e o n , pen tru care femeia e o p r o p r i e t a t e i trebuie tratat ca atare. Ea este b u n ca m a m , d o a r i de a c e e a ea trebuie e d u c a t ca s d e a fii d e s t o i n i c i patriei. T r e b u i e s se d e a femeii instrucie p e n t r u c e o m , p e n t r u c e s e m e n u l brbatului. E n u m a i o p e r i o a d a vieii n care femeia e m a m i ar fi n e d r e p t ca restul vieii s i-1 p e t r e a c ntr-o netiin d o b i t o c e a s c . " 4 6 U n a d i n c h e s t i u n i l e cele m a i d e z b t u t e n e p o c era a c e e a a copiilor na turali a b a n d o n a i sau care r m n e a u la m a m i aceea a cutrii paternitii. A t t de p r e g n a n t era resimit aceast p r o b l e m n c t o v o m regsi i n a n u m i t e p l a t f o r m e politice la sfritul secolului X I X i n c e p u t u l secolului X X . L e g i l e i m p u n e a u femeii datoria de a avea grij de copil n t i m p ce tatl n a t u r a l nu a v e a nici o ndatorire: P e femeia care-i l e a p d copilul, legea o p e d e p s e t e , iar pe tatl d e n a t u r a t l o c r o t e t e i p a r c n r s , l n u m e t e tat natural". L e g e a a s u m a n m o d implicit c este de datoria a b s o l u t a femeii s aib grij de copil; ba m a i mult, c este v i n a " femei de a fi r m a s gravid,
44

45 46 47

Starea femeilor i mijlocul prin care se vor putea emancipa", Femeia Romn, anul II, nr. 122, 31 mai 1879. Sofia Ndejde - Studentele" n Contemporanul, anul V, nr. 11 mai 1887: 477 - 479. Ibidem. Lumea Nou Literar i tiinific, seria a Il-a, anul I, nr. 21 (338), 30 octombrie, 1895.

70

ea fiind a c e e a care se p o a t e abine de la dorina sexual, n t i m p ce brbatul n m o d a b s o l u t nu se p o a t e abine i este privat de orice v i n a t u n c i c n d femeia r m n e gravid. E s t e logic, scrie N e l i C o r n e a , ca femeia [considerat - n. a.] inferioar s reziste tentaiilor, pe c n d b r b a t u l [considerat n. a.] superior nu e c o n s t r n s s p r a c t i c e v i r t u t e a ? " Cel m a i frumos i
48

cuprinztor gnd privind

egalitatea

social l-am

regsit n scrierile E u g e n i e i de R e u s s Ianculescu: E g a l i t a t e a social v i n e de la sine a t u n c i c n d femeia r o m n c , care nu e inferioar celor din alte ri, se va hotr s-i a r u n c e orientalismul care i-a ucis nu n u m a i i n d e p e n d e n a voinei, h o t r r e a energiei, dar i pe cea a j u d e c i i " . 4 9

4. Activitatea politic pentru drepturi ale femeilor


Femeia din popor n-are contiin de valoarea sa de om. ( D o c u m e n t a l L i g i i F e m e i l o r d i n R o m n i a , 1894)

Revendicri
Revendicrile femeilor romne au fost similare cu cele ale femeilor din l u m e a civilizat o c c i d e n t a l , d o a r c m u l t e din r e v e n d i c r i l e r o m n c e l o r s-au realizat m a i trziu sau m u l t m a i trziu (ca n cazul d r e p t u l u i de v o t ) , n c o m p a r a i e cu surorile occidentale. F e m e i l e din elita r o m n e a s c i transilva n erau la c u r e n t cu e v e n i m e n t e l e internaionale, a c e s t e a fiind discutate n presa feminin. De pild, C o n g r e s u l I n t e r n a i o n a l al F e m e i l o r , desfurat la P a r i s , iulie-august 1878 a fost relatat pe larg n revista Femeia Romn. L i g a F e m e i l o r din R o m n i a a fost p r i m a organizaie de femei din R o m n i a d e c l a r a t feminist, care afirma n statutul su c n l u p t a p e n t r u exis ten locul p e n t r u femeie este prea r e s t r n s " ( 1 8 9 4 ) . Ea a fost nfiinat, printre altele, p e n t r u c: femeii nu i se d gratuit instruciune n d e s t u l t o a r e ca i brbatului, statul nu-i d liceu i ea e silit s se instruiasc pe spezele ei, p e n t r u a putea u r m a la Universitate";50 femeia chiar d a c t e r m i n U n i v e r s i t a t e a i o b i n e a c e l e a i tiduri ca i brbatul, e p u s n i m p o s i b i l i t a t e a de a-i exercita m e s e r i a ; 5 1 Neli Cornea, Cutarea paternitii" n Romnca, anul I, nr. 11 i 12, 1906. Eugenia de Reuss Ianculescu - Drepturile femeii" n Drepturile femeii, anul I, nr. 7, iulie 1912. Statutele Ugii Femeilor din Romnia, 1894.

71

legea p u n e pe femeia mritat n r n d u l m i n o r i l o r i al intercuciilor"; legea nu ine c o n t de m u n c a femeii acas i n c a z de d i v o r sau d e c e s al brbatului, femeia r m n e pieritoare d e foame d a c n u a r e copil din a c e a cstorie;

m u n c a m a n u a l e c o n s i d e r a t o njosire (adic i n c l u s i v m u n c a desf urat a c a s de c t r e soii). C o r e s p u n z t o r , s c o p u l Ligii era de a scoate femeile clin r n d u l m i n o r i l o r

i al interdiciilor; de a p u n e pe femeie n societate la n i v e l u l ce i se c u v i n e ; de a le ajuta s-i ctige n e a t r n a r e a e c o n o m i c " ; de a le n l e s n i m b u n t i r e a strii lor c u l t u r a l e ; de a le oferi un c m p m a i d e s c h i s p e n t r u a c t i v i t a t e a fe m e i l o r ntru a s i g u r a r e a existenei lor. 5 2 i m a i articulate r e g s i m o serie de revendicri, n set lrgit i concret, n formularea E u g e n i e i I a n c u l e s c u de R e u s s din 1912: M o d i f i c a r e a c o d u l u i civil . . . m a i ales n ce privete c o n d i i a juridic a femeii. n d e p r t a r e a i n c a p a c i t i i civile a femeii. R e l a t i v la copii, d r e p t u r i l e m a m e i egale cu ale tatlui. C u t a r e a paternitii. E x t i n d e r e a drepturilor femeilor relativ la tutel i d r e p t u l de face parte din consiliul de familie. S u s p e n d a r e a prostituiei legale. I n d e p e n d e n a e c o n o m i c a femeii mritate. A p l i c a r e a p r i n c i p i u l u i la m u n c egal salariu e g a l " . A d m i t e r e a femeilor n profesiunile liberale de avocat, n o t a r etc. A d m i t e r e a femeilor c o m e r s a n t e la camerele i tribunalele de comer. Admiterea femeilor n nvmntul universitar superior, n funcia de d i r e c t o a r e de spitale. A d m i t e r e a femeilor n corporaii, societi de a d m i n i s t r a i e , binefacere, caritate i asisten public. '

51

52 53

Vezi cazul Ellei Negruzzi ntr-un paragraf anterior. De asemenea, sunt citate ca zuri de femei absolvente de medicin la Paris i crora, rentoarse, nu li s-a dat voie s participe la concursuri pentru ocupare de post fiindc femeile nu au drept de vot", n Un drept uzurpat al femeii", n Dochia, anul I, nr. 6, octombrie 1896: 74-75 [n. a.]. Statutele Ligii Femeilor din Romnia, Iai, Tipografia Evenimentul, 1894. Eugenia de Reuss Ianculescu Drepturile femeii", n Drepturile femeii, anul I, nr. 7, iulie 1912.

72

E u g e n i a de R e u s s

I a n c u l e s c u a d a u g ulterior la cele

12 p u n c t e de

revendicri, un al 13-lea: evaluarea n b a n i a lucrului soiei n g o s p o d r i e . Iar Neli C o r n e a a d a u g i drepturile politice. n c din 1894, M o i u n e a celui de-al doilea C o n g r e s al Partidului SocialDemocrat al Muncitorilor urmtoarele: C o n g r e s u l [...] a v n d n v e d e r e c femeii g e n e r a l v o r b i n d , i sunt n chise toate mijlocele de a-i manifesta v o i n a i de a tri n m o d cinstit, [...] declar c v a l u p t a pentru: 1. a b s o l u t a egalitate ntre brbat i femeie n ceea ce p r i v e t e exercita r e a t u t u r o r profesiunilor fie liberale, privina instruciunii; 2. egalitatea drepturilor politice i civile dintre femeie i brbat; 3. p r i n c i p i u l la m u n c egal, salariu egal; 4. alctuirea de legi p r o t e c t o a r e a m u n c i i femeii n ateliere i fabrici". 5 4 O s i t u a i e s p e c i a l au avut-o femeile din T r a n s i l v a n i a , n m s u r a n ca re p r i m o r d i a l a lor r e v e n d i c a r e era s p o a t c o m u n i c a i a c i o n a m p r e u n cu surorile lor din R o m n i a , n condiiile n care autoritile m a g h i a r e le c o n trolau strict a c t i v i t a t e a . D e m e r s u r i l e R e u n i u n i i femeilor r o m n e d i n B r a o v din anii d e l a c u m p n a s e c o l e l o r X I X i X X d e a a v e a m e m b r i d i n afara T r a n s i l v a n i e i (din R o m n i a ) a u fost z d r n i c i t e d e c t r e m i n i s t e r u l d e in terne m a g h i a r . P r i n t r e m i j l o a c e l e utilizate d e r o m n c e p e n t r u satisfacerea r e v e n d i c rilor lor se gsesc: ntruniri i conferine p u b l i c e , p u b l i c a r e a n jurnale a petiiilor i listelor de revendicri, p e t i i o n a r e a ctre C a m e r a D e p u t a i l o r i Senat. De pild, Liga Femeilor din R o m n i a a trimis o petiie Adunrii Deputailor c e r n d ca femeile m r i t a t e s ias din statutul de m i n o r e i s li se r e c u n o a s c d r e p t u l de a-i a d m i n i s t r a singure averea fapt c o n s e m n a t n d o c u m e n t e l e C a m e r e i D e p u t a i l o r din anii 1 8 9 5 / 1 8 9 6 . Aciunea intervine la m a i b i n e de 10 a n i de c n d n A n g l i a femeile o b i n u s e r deja acest drept d u p n d e l u n g a t e l u p t e i dispute. In R o m n i a , statutul femeilor m r i t a t e s-a a m e l i o r a t d o a r n c e p n d c u anii '30 a i secolului X X , d e s v r i n d u - s e d o a r c u p r i m a constituie c o m u n i s t . fie m a n u a l e , p r e c u m i n din Romnia votat n unanimitate coninea

54 55 56

Munca, an V, nr. 9, 24 aprilie 1894. Mihilescu, 2001: 410-415. Dezbaterile Adunrii Deputailor, sesiunea 1895/1896, edina din 5 martie, 1896: 463. 73

Drepturi

politice

Cel m a i c o n t r o v e r s a t p u n c t de pe a g e n d a organizaiilor de femei a fost cel referitor la d r e p t u l de v o t al femeilor. N i m i c n o u s u b soare, n t r u c t n alte ri nu n u m a i c a fost o chestiune controversat, d a r au fost create o r g a n i z a i i a n t i s u f r a g i s t e , m a n u a l e anti-sufragiu, i a r s u f r a g e t e l e a u fost n e v o i t e s r e c u r g la aciuni-oc p e n t r u a atrage atenia a s u p r a p r o b l e m e i lipsei de drepturi p o l i t i c e a femeilor. Eliza P o p e s c u spunea, n cadrul u n e i Conferine citite la R e u n i u n e a Ligii F e m e i l o r d i n Iai ( 1 8 9 8 ) c femeile au n e v o i e de d r e p t u l de v o t p e n t r u a n drepta deficienele legale care le nedreptesc. Eliza P o p e s c u este p o a t e p r i m a militant la care n t l n i m rspicat i m p o r t a n a d r e p t u l u i de v o t p e n t r u femei. Ea arat c: I n diferite pri ale l u m i i civilizate femeile au d r e p t u r i a s u p r a averii, ba n A m e r i c a i drept de vot [n a n u m i t e state, i limitat nc, d a r aveau n. a . ] . i n u m a i la noi, n R o m n i a , i d e e a de e m a n c i p a r e , d o r i n a de egalitate a d r e p t u r i l o r politice cu a brbailor, e privit ca o u u r t a t e , o va nitate, o r s c o a l trectoare i n e n t e m e i a t , fcut cu i n t e n i a de a te i m p u ne, a te distruge, a-i face v a z [.. . ] " . 5 7 i E l e o n o r a Stratilescu c o n s i d e r a c r e v e n d i c r i l e femeilor nu p o t fi soluionate fr d r e p t u r i politice ale femeilor. A d e l a X e n o p o l a cerut, prin intermediul publicaiei Viitorul Romncelor, s se a c o r d e d r e p t u l de a v o t a d e o c a m d a t t u t u r o r femeilor care se b u c u r de a c e l e a i funcii i deci drepturi ca i brbailor. Celelalte v o r intra pe r n d d u p d r e p t u l c t i g a t " . 5 8 Societatea D r e p t u r i l e femeii, nfiinat n 1 9 1 1 , cu sediul la B u c u r e t i , deschi s d e o p o t r i v femeilor, brbai, i p e r s o a n e l o r din strintate, i n c l u d e a n scopul societii o b i n e r e a de drepturi politice. '' S o c i e t a t e a s-a afiliat la Aliana i n t e r n a i o n a l feminist (Women suffrage). A u a v u t l o c d i s p u t e i n P a r l a m e n t . Astfel, d e p u t a t u l L a s c r C o s t i n contrazicea opiniile d e p u t a t u l u i F u r c u l e s c u care afirmase: n u d a u femeilor dreptul s se a m e s t e c e n alegerile c o m u n a l e u n d e se d i s c u t i n t e r e s e l e n o a s tre". L a s c r C o s t i n c o n s i d e r a n c din 1878 c dac: I n t i m p u l r o m a n i l o r femeia era c o n s i d e r a t ca res, lucru, astzi c s u n t e m intrai ntr-o er nou, femeia nu m a i este c o n s i d e r a t ca lu cru, ci ca p a r t e i n t e g r a n t a omului. [...] D-lor, s nu fim egoiti, s
5

57

Supliment la Buletinul Ligii Femeilor, 1898. Adela Xenopol - Viitorul romncelor", n Viitorul romncelor, anul I, nr. 1, ianua rie 1912. 5<J Punctul (m) din paragraful Scopurile societii" stipuleaz Egalizarea femeii cu brbatul pe teren politic Dreapturilefemeii, anul II, iunie-august 1913.
58

74

nu l s m toat viaa politic n u m a i p e n t r u noi, s d e s c h i d e m femeii a c e a s t cale cel p u i n la alegerile c o m u n a l e . "


1

E v o r b a aici de d r e p t u l femeii divorate sau v d u v e care ar avea intere se c o m u n a l e " , fiind m a m e i r e p r e z e n t n d defunctul n a d m i n i s t r a r e a averii. Deputatul F u r c u l e s c u afiase temerea, ca de altfel i ali m u l i deputai, c dac femeile (singure, divorate, v d u v e ) ar obine d r e p t u l de v o t la nivel comunal, ele ar divora! P a r t i c i p a r e a politic a femeilor n v e d e r e a afirmrii d r e p t u r i l o r lor s-a nteit n perioada din preajma izbucnirii primului r z b o i mondial. Petiionarea succesiv a C a m e r e i D e p u t a i l o r a fost m o d a l i t a t e a p r i n c i p a l aleas de fe meile r o m n e . U n a dintre petiii, a femeilor din Iai, 6 1 a fost n a i n t a t n 1914 prin A d e l a X e n o p o l . O n o u petiie a u n u i m a r e n u m r de femei r o m n e din clasa nstrit i e d u c a t a societii 1-a nsrcinat pe s e n a t o r u l D. P. B u j o r s p u n p r o b l e m a n S e n a t n n u m e l e lor. R o l u l pe care femeia r o m n l n d e p l i n e t e n aceste timpuri l e g i t i m e a z cererea de drepturi civile i politice d e p l i n e " [din textul petiiei n. a.] . . . S e zice c femeia g u v e r n e a z . Ei bine, dac e aa a t u n c i de ce s nu i se r e c u n o a s c a c e a s t a i n m o d l e g a l ? " 6 2 Asociaia pentru emancipare civil i politic a femeilor romne63, nfiinat n iulie 1918, cu m e m b r e fondatoare din toate teritoriile r o m n e t i , a n a i n t a t m e m o r i i s u c c e s i v e P a r l a m e n t u l u i . A n t e r i o r nfiinrii sale oficiale, Asociaia a o r g a n i z a t ntruniri p u b l i c e p e n t r u drepturi civile i p o l i t i c e la Iai n v a r a a n u l u i 1917, a p o i din n o u n 1918. U n gest politic d e o s e b i t aparine Reginei Maria care a a c o r d a t la 18 iulie 1919, o audien delegatelor Asociaiei p e n t r u e m a n c i p a r e civil i politic. In cadrul acestei a u d i e n e , R e gina M a r i a a d e c l a r a t c este prta a d r e p t u l u i de v o t p e n t r u femei i a mbriat c u c l d u r m i c a r e a femeilor din R o m n i a p e n t r u e m a n c i p a r e " . 6 4 I n t r e 1919-1920, seciunea din B u c u r e t i a asociaiei a o r g a n i z a t un ciclu de conferine p u b l i c e la A t e n e u l R o m n , n cadrul cruia au vorbit i personaliti m a s c u l i n e ale vieii publice r o m n e t i ca: N i c o l a e Iorga, V a s i l e Goldi, I. G. D u c a i alii. Totui, nici u n u l dintre p a r t i d e nu a afiat v r e o p r e o c u p a r e p r o g r a m a t i c n acest sens. Astfel, dreptul de v o t la nivel local a fost o b i n u t de ctre femei n 1929~jin t i m p u l guvernrii^ rniste, beneficiind de s i m p a t i a lui Iuliu M a n i u . D r e p t u l de vot la nivel n a i o n a l a fost a c o r d a t de

6,1

61 62 63

Sesiunea 1878/1879 - Dezbaterile Adunrii Deputailor, edina din 2 decembrie 1878: 7532. Viitorul romncelor, anul III, nr. 4, aprilie 1914.

Dezbaterile Senatului, sesiunea ordinar 1916-1917, edina din 16 iunie 1917. Asociaia pentru emancipare civil i politic a femeilor romne. Iai, Tipografia Dacia, 1918. B o t e z , 1920.

75

ctre C a r o l a l II-lea n j l 9 3 9 , j d a r nu a fost exercitat d e c t cu prilejul alegerilor contrafcute din IJ-946A, E s t e sesizabil, l u n d n c o n s i d e r a r e d e m e r s u r i l e fcute, o a n u m i t reti cen a femeilor legat de t e m e r e a de a nu fi socotite n e c u v i i n c i o a s e , n e s u p u se, c u m n u se c u v i n e " , nelalocul lor." Persist t e a m a de a nu fi nelese greit, susceptibilitatea a l i m e n t a t de m e n t a l i t a t e a p r e v a l e n t n societate, care a n a t e m i z a n c e r c r i l e de afirmare politic a femeilor, s u s p i c i u n e a i agre sivitatea de care ele erau nconjurate. R e p e t m de t e a m a de a nu fi ru nelei c sufragiul femeiesc nu e scopul final al f e m i n i s m u l u i ; ci n u m a i un mijloc i n u m a i n c e p u t u l datoriilor m u l t i p l e ce-1 va atrage d u p e l " , scria Maria C. B u u r e a n u . In orice caz d o m n i a clandestin a p a p u c u l u i i a fustei nu m a i este de tolerat; d o m n i a pe fa a dreptii trebuie s le ia l o c u l . " 6 5

5. Micarea de femei n perioada interbelic


Fr a avea o prezen public cu adevrat proeminent, micarea de femei din R o m n i a s-a m a t u r i z a t odat cu experienele d o b n d i t e n p e r i o a d a antebelic. A c t i v i t a t e a s-a axat pe aceleai c o o r d o n a t e ale obinerii de drep turi civile i politice, cu att m a i m u l t cu ct n alte ri a c e s t e a au fost mpli nite. Organizaiile de femei au n c e p u t s se c o o r d o n e z e , astfel c n 1921 ia fiin Consiliul N a i o n a l al F e m e i l o r R o m n e f o r u m de a n v e r g u r naiona l, al crui s c o p era de a stabili o legtur de solidaritate n t r e diferitele societi feminine i feministe [...] n scopul de a servi n m o d u l cel m a i pu ternic statul, familia i c a u z a f e m i n i n " . 6 6 Se o r g a n i z a u ntruniri ale femeilor, u n d e erau rostite c u v n t r i n spriji nul revendicrii de drepturi civile i politice. O serie de femei s-au fcut re marcate: Alexandrina Gr. Cantacuzino, Calypso C. Botez, Elena C. Meissner, M a r i a M. P o p . a. A c t i v i t a t e a lor a fost m a i i n t e n s n p e r i o a d a care a p r e c e dat a d o p t a r e a C o n s t i t u i e i din 1923. Se dorea a d o p t a r e a p r i n constituie a acestor drepturi, a d u c n d u - s e c a a r g u m e n t e s c h i m b r i l e p r o d u s e n v e s t u l E u r o p e i , d a r i p r o m i s i u n i fcute p e p m n t r o m n e s c . C a l y p s o B o t e z in v o c n t r - u n a din p r e l e g e r i l e ei A d u n a r e a de la A l b a Iulia din 1 9 1 8 c a r e a nscris p e n t r u femeile a r d e l e n e o m a g i u l a c o r d r i i d r e p t u r i l o r d e p l i n e civile i p o l i t i c e " . 6 7

65 66 67

Buureanu, 1913. Mihilescu, 2002: 40. Ibidem: 264.

76

P a r t i d e l e politice i politicienii r o m n i au avut n m o d c o n s t a n t poziii ezitante i a m b i g u e n ce privete p r o b l e m e l e ridicate de m i c a r e a de femei. Astfel, T a k e I o n e s c u susinea e m a n c i p a r e a civil, d a r a v e a r e z e r v e n ce privete e m a n c i p a r e a politic, iar I. G. D u c a a d m i t e a n p r i n c i p i u e m a n c i p a rea femeilor, d a r evita p r o m i s i u n i angajante p e n t r u liberali, V a s i l e G o l d i era de a c o r d cu egalizarea drepturilor celor d o u sexe, i a r Iuliu M a n i u avea o poziie i n c o n s e c v e n t . 6 8 T o t u i , M a n i u a fost cel care a sprijinit a d o p t a r e a legii p r i n care femeile au obinut drept de v o t la nivel l o c a l n 1929. N i c o l e s c u - Q u i n t u s i P i r c fac o caracterizare i m a i drastic a p o z i i e i politi cienilor r o m n i fa de e m a n c i p a r e a civil i politic a femeilor a t u n c i c n d scriu c m a j o r i t a t e a o a m e n i l o r politici r o m n i a u a d o p t a t p o z i i a u n u i p a t r i a r h a l i s m al i n d i f e r e n e i " n ceea ce privete femeile. 6 9 A c e s t p a t r i a r h a l i s m este vizibil i din n c e t i n e a l a cu care s-au p r o d u s schimbrile legislative u l t e r i o a r e adoptrii Constituiei din 1923. E m a n c i p a rea civil parial a femeilor m r i t a t e s-a p r o d u s abia la n o u ani d u p aceea, prin a d o p t a r e a L e g i i p r i v i n d ridicarea incapacitii femeii m r i t a t e de a sta n justiie (i de a c o n t r a c t a ) a d o p t a t n 1932. 7 ( 1 A b i a p r i n C o n s t i t u i a din 1948 a fost s u p r i m a t a u t o r i t a t e a marital, a fost consfinit egalitatea n drepturi a tuturor cetenilor fr d e o s e b i r e de sex i a d o p t a t p r i n c i p i u l la m u n c egal salarizare e g a l " . 7 1 C l i m a t u l i n t e l e c t u a l din p e r i o a d a interbelic nu a fost n g e n e r e favorabil drepturilor femeilor i afirmrii lor. D i m p o t r i v . Se p o a t e r e m a r c a totui c ideile p r o v e n i t e din stnga eichierului politic au fost m a i g e n e r o a s e n c o m p a r a i e cu d r e a p t a r o m n e a s c , n g e n e r e tributar tradiionalismului. Iat ce scrie u n u l din r e p r e z e n t a n i i dreptei, E m i l C i o r a n : F e m e i l e sunt nite nuliti s i m p a t i c e . Cu ct te g n d e t i m a i m u l t la ele, cu att le nelegi m a i puin. [...] [FJemeia p o a t e fi o salvare v r e m e l n i c p e n t r u aceia care triesc pe culmi, d e o a r e c e [...] c o n t a c t u l cu ea n s e a m n o n t o a r c e r e spre v o l u p t i l e naive i i n c o n t i e n t e ale v i e i i " . 7 2 U n e l e dintre scrierile lui M i r c e a E l i a d e , de

68 w

Cncea, 1976: 100. Nicolescu-Quintus i Pirc, 2002. 70 Cncea, 1976: 125. 71 Ibidem: 152. 72 Fragmentul complet: Femeile sunt nite nuliti simpatice. Cu ct te gndeti mai mult la ele, cu att le nelegi mai puin. Este un proces analog cu acela care te re duce la tcere din ce gndeti mai mult asupra esenei ultime a lumii. Dar pe cnd aici rmi nmrmurit n faa unui infinit indescifrabil, n cazul femeii nulitatea i pare un mister, cnd ea nu este n fond dect nulitate. Pe lng satisfacerea nevoi lor sexuale, singurul sens al femeii n lume pare acela de a da prilej brbatului s scape temporar de presiunea chinuitoare a spiritului. Cci femeia poate fi o salvare vremelnic pentru aceia care triesc pe culmi, deoarece fiind extrem de puin dezintegrat de via, contactul cu ea nsemna o ntoarcere spre voluptile naive i 77

pild, a b u n d n v a l o r i z r i n e g a t i v e la adresa femeii i a feminitii. Iat u n u l din mesajele f u n d a m e n t a l e t r a n s m i s e de istoricul religiilor n aceste scrieri: dac vrei s devii un a d e v r a t r e p r e z e n t a n t al noii elite cultural-politice, atunci fii tot ceea ce nu este feminin sau feminizat'. Cu referire la a c e a s t d e n i g r a r e a femeii, p r i n p u b l i c a r e a articolelor i eseurilor lui E l i a d e n p r e s a de larg tiraj, N i c o l e s c u - Q u i n t u s i P i r c a p r e c i a z c ea are: r e p e r c u s i u n i directe a s u p r a p r o b l e m a t i c i i de a n s a m b l u a m i c r i i feminine... p r i n a c e e a c ambalajul ideatic ce n s o e t e m i s o g i n i s m u l lui Eliade are o f o r m p e r s u a s i v direct n d r e p t a t ctre c o n v i n g e r e a i atragerea de prozelii, astfel i n f l u e n n d convingerile social politice ale u n e i m a r i pri a tinerimii r o m n e . . . favoriznd r s p n d i r e a c o n c e p i i l o r n e g a t i v e legate de sexul o p u s la n i v e l u l m a s e l o r l a r g i " . 7 3 Intr-un alt ton, d a r p e aceeai l u n g i m e d e u n d c u E l i a d e , C p i t a n u l " micrii l e g i o n a r e , C o r n e l i u Zelea C o d r e a n u , declara: E u c o n s i d e r cea m a i m a r e glorie la c a r e p o a t e s aspire o femeie, gloria de a fi M a m " . 7 4 n t r e a g a m i c a r e l e g i o n a r , ca i cea naional-socialist sau ca i cea fascist au consi derat c l o c u l femeilor este acas, n spaiul d o m e s t i c . A c e l a este d o m e n i u l n care ele p o t e x c e l a privete rolul ei n i orice ieire n stat, eu sunt spaiul p u b l i c oricrui este o transgresare spunea n e p e r m i s d e n a t u r a l o r " . F e m e i a trebuie s d e a a s c u l t a r e . n ceea c e mpotriva feminism", Mussolini. S l o g a n u l e m a n c i p a r e a femeilor a fost i n v e n t a t de intelectualii evrei. D a c l u m e a b r b a t u l u i trebuie s fie Statul, ... l o c u l femeii este ntr-o l u m e m a i m i c . F i i n d c l u m e a ei este soul ei, familia ei, copiii ei i casa e i " , spunea Hider.75 F e m i n i s t e l e din R o m n i a au avut i o activitate i n t e r n a i o n a l destul de activ. De r e m a r c a t c la congresul feminist de la R o m a din 1923, ele i-au reunit forele cu feministele din C e h o s l o v a c i a , P o l o n i a , I u g o s l a v i a i cu asen timentul b u l g r o a i c e l o r i g r e c o a i c e l o r au nfiinat M i c a n e l e g e r e F e m i n i n . R o s t u l acestei M i c i n e l e g e r i era de c o l a b o r a r e i susinere reciproc. P r i m a conferin a a c e s t e i aliane a a v u t loc la B u c u r e t i ntre 2-6 n o i e m b r i e 1923. O r g a n i z a t i o n a l v o r b i n d , n R o m n i a interbelic organizaii de au funcionat m u l t e femei care, ca i azi, a v e a u p r i m o r d i a l s c o p u r i caritabile.

Totui, u n e l e a v e a u s c o p u r i legate d e drepturile femeilor. C e l e m a i active n sensul u n o r cerine t r a n a n t e au fost cele influenate de ctre ideologiile de stnga. U n a d i n t r e a c e s t e a a fost Frontul F e m i n i n constituit n 1936. P r i n t r e s e m n a t a r e l e declaraiei de nfiinare s-au n u m r a t Sofia N d e j d e i L u c i a incontiente ale vieii". (Emil Cioran, Pe culmile disperrii. Bucureti: Humanitas, 1990). Nicolescu-Quintus i Pirc, 2002: 183. Apud Nicolescu-Quintus i Pirc, 2002: 193. Apud Nicolescu-Quintus i Pirc, 2002.

73 74 75

78

Sturdza-Bulandra.

S c o p u r i l e constituirii sale erau m a x i m a l e n sensul drep

turilor civile i politice ale femeilor. O alt iniiativ, de ast dat centrat pe d o b n d i r e a drepturilor politice, a fost G r u p a r e a N a i o n a l a F e m e i l o r R o m n e nfiinat n 1929 cu scopul de a pregti politicete oe femeia r o m n, astfel n c t s-i ctige egala ndreptire politic n stat". In 1 9 2 9 a fost fcut un pas nspre e m a n c i p a r e a politic a femeilor p r i n a d o p t a r e a L e g i i p e n t r u o r g a n i z a r e a administraiei locale, p r i n care femeile de o a n u m i t c o n d i i e ( a b s o l v e n t e d e n v m n t s e c u n d a r , n o r m a l sau profe sional, funcionare sau v d u v e de rzboi) p r i m e a u d r e p t u l de v o t la alegerile c o m u n a l e , m u n i c i p a l e , j u d e e n e . A b i a o d e c a d d u p aceea, n 1939, prin contribuia direct a regelui Carol al II-lea, femeile p r i m e s c d r e p t de v o t p r i n lege p e n t r u alegeri p a r l a m e n t a r e . D a r nici prin legea electoral din 1 9 3 9 fe m e i l e nu p u t e a u fi alese, ci d o a r v o t a .
78

A c e s t drept a fost p e n t r u p r i m a dat

fructificat abia n 1946 cu prilejul alegerilor a cror validitate a fost nde lung discutat. In 1 9 3 8 C a r o l al II-lea decretase d i z o l v a r e a p a r t i d e l o r politice i a asociaiilor constituite p e n t r u p r o p a g a r e a i d e l o r politice. A i c i sunt incluse i organizaiile feministe care p l e d a s e r pentru dreptul de v o t a c o r d a t femei lor. D a r Carol nfptuiete n p l a n legal p r i n c i p a l u l obiectiv politic al r o m n celor. A v n d n v e d e r e i n c o e r e n a opiniilor partidelor p o l i t i c e p r i v i n d drep turile politice ale femeilor ca i i n c o n s e c v e n a lor n a u r m r i legalizarea lor, pe fondul u n o r idei defavorabile venite din d r e a p t a spectrului politic i inte lectual, c u m am vzut, iat c abia n p e r i o a d a dictaturii r e g a l e se legalizeaz un d e z i d e r a t de d e c e n i i al m i c r i i de femei. D a r abia C o n s t i t u i a din 1948 * p r e v e d e i n t e r z i c e r e a discriminrii de g e n adic i n c o r p o r e a z e x p r e s i a fr d e o s e b i r e de s e x " i consfinete dreptul femeilor de a fi alese n a d u n r i r e p r e z e n t a t i v e (consilii locale i p a r l a m e n t ) . R z b o i u l , a b s e n a u n u i c a d r u legal care s p e r m i t existena organiza ilor m i l i t a n t e p e n t r u drepturi ale femeilor (organizaii i n e r e n t politice, a v n d s c o p u l de a s c h i m b a c a d r u l legislativ i a afirma m a c r o g r u p u l social al fe m e i l o r ca o for p o l i t i c ) , au fcut ca e l e m e n t e l e u n e i m i c r i de femei, pre zente n p e r i o a d a interbelic s se disipeze. D i c t a t u r a r e g a l m a r c h e a z sfri tul m i c r i i de femei din R o m n i a , chiar dac n t i m p u l ei au fost luate m suri favorabile femeilor. A c e l a i lucru se va n t m p l a i n p e r i o a d a c o m u nist (sau, aa-zis c o m u n i s t ) c n d o serie de deziderate ale m i c r i l o r de fe mei din ri occidentale au fost legalizate de sus n jos, fr o contribuie efectiv a marii m a s e de beneficiare ale acestor msuri.

16 77 78

Cncea, 1976: 116. tefnescu, 2002: 319. Anterior era nevoie de dou treimi din Parlament pentru a vota o lege care s dea drept de vot femeilor. Vein Gheonea i Gheonea (2), 2003.

79

6. Statul socialist i absena oricrei micri


Desigur, este v o r b a aici despre absena unei micri autentice a femeilor, pornite de jos n sus. P e n t r u c organizaii de m a s , m o b i l i z a r e i aciuni vi zibile la nivelul ntregii ri au fost evidente pe p a r c u r s u l ntregii p e r i o a d e aa-zis c o m u n i s t e . D a r acestea au fost trecute sub controlul p a r t i d u l u i unic, care a m o n o p o l i z a t treptat viaa politic din R o m n i a . A c i u n i l e civice, care s e x p r i m e n e v o i l e i interesele diferitelor categorii de femei i care s fie organizate de jos n sus prin nsi iniiativa femeilor, au fost descurajate la fel ca orice alte m i c r i i aciuni civice care s c p a u c o n t r o l u l u i de partid. Un rol distinct n aceast c o n f i s c a r e " l-au jucat m s u r i l e legislative i administrative c a r e v e n e a u n n t m p i n a r e a u n o r r e v e n d i c r i p r e e x i s t e n t e . U n \ p r i m pas 1-a r e p r e z e n t a t a c o r d a r e a dreptului de v o t i d r e p t u l u i de fi v o t a t e n toate forurile politice la nivel local i central, p r i n C o n s t i t u i a din 1948. Acelai d o c u m e n t f u n d a m e n t a l consfinea e l i m i n a r e a o r i c r o r d i s c r i m i n r i n drepturi, m e n i o n n d explicit criteriul de sex (gen) o n o u t a t e n peisajul legislativ r o m n e s c de p n atunci. In 1948 a fost nfiinat, sub n d r u m a r e a Partidului M u n c i t o r e s c , U n i u n e a F e m e i l o r D e m o c r a t e o r g a n i z a i e d e m a s care viza m o b i l i z a r e a femeilor, formal situat n afara o r g a n i z a i e i de partid. A b i a n 1957 U F D R este p r e l u a t sub aripa p a r t i d u l u i u n i c , sub n o u a denu m i r e d e C o n s i l i u l N a t i o n a l a l femeilor ( C N F ) . 7 J P r i n a c e a s t a c i u n e s e d o r e a s u b o r d o n a r e a oricrei iniiative legate de interesele femeilor p a r t i d u l u i u n i c . T o t u l trebuia c o n t r o l a t i dirijat de ctre partid, orice poziii i d e o l o g i c e tre buiau s se n s c r i e n c a d r e b i n e c u n o s c u t e i a c c e p t a t e de partid. M o b i l i z a r e a de m a s a femeilor de sus n jos a luat locul diversitii de organizaii de fe m e i i m o b i l i z r i i diferitelor s e g m e n t e ale acestui g r u p m a c r o s o c i a l din pe rioada interbelic. M i c a r e a femeilor n forma ei autentic, cu slbiciunile i imperfeciunile ei, a fost ucis. Perversitatea tacticii b a z a t pe p r i n c i p i u l vjL d m drepturi, p r o c l a m m egalitatea, dar v s u b o r d o n a i i m p e r a t i v e l o r d e p a r t i d " i-a artat colii m a i trziu - e suficient s m e n i o n e z aici a d o p t a r e a noii politici d e m o g r a f i c e la scurt timp d u p v e n i r e a lui C e a u e s c u la c o n d u cerea partidului, n t r u c h i p a t prin decretul de i n t e r z i c e r e a avorturilor din 1966. Exist simiUtudini n t r e m a c r o g r u p u l social al femeilor i alte g r u p u r i sociale n ce p r i v e t e s u p r i m a r e a posibilitii m o b i l i z r i l o r de jos n sus, fr controlul partidului. D a r ce este particular p e n t r u cazul g r u p u l u i femeilor este c au s r i t " dintr-o d e p e n d e n (consfinit prin legi r e a m i n t i m c Plenara CC al PCR din 30 iunie-3 iulie 1957 a hotrt ca micarea de femei s treac sub conducerea direct a partidului...", n Cncea, 1976: 155.

80

a m e l i o r a r e a semnificativ a statutului femeilor m r i t a t e s-a p r o d u s abia n 1932, iar e m a n c i p a r e a de autoritatea marital abia d u p r z b o i ) ntr-alta: de p e n d e n a de statul socialist. S-a p r o d u s o continuare a u n u i patriarhat al soilor i tailor cu un patriarhat al statului u n i c m u n c i t o r e s c . Iar acest patriar hat s-a instaurat cu m s u r i pozitive (formal v o r b i n d ) p e n t r u femei, c u m ar fi cele din C o n s t i t u i a din 1948. i a i continuat n acelai ton. P e n t r u c n R o m n i a , o serie de m s u r i ce in de statutul femeilor n societate, de b u n s t a r e a lor, au fost luate de ctre acest n o u patriarh: statul socialist. Un e x e m p l u : accesul egal la educaie al brbailor i femeilor, care a fost transpus n fapt pe p a r c u r s u l n o u l u i r e g i m . Sigur c aceste m s u r i luate au fost per m a n e n t i n c l u s e n p r o p a g a n d a de partid i utilizate p e n t r u a l e g i t i m a r e g i m u l nsui. O serie din aceste m s u r i luate au fost m a n i p u l a t e politic ntr-un m o d m a i pervers: de pild c a m p a n i a de p r o m o v a r e a femeilor n p o l i t i c din anii '70, m e n i t s l e g i t i m e z e a s c e n s i u n e a politic a E l e n e i C e a u e s c u . Este interesant de remarcat o anumit asemnare
80

ntre

atitudinile

n a i o n a l i s m u l u i interbelic fa de femei i n o u l u i lider de p a r t i d de la mijlocul anilor '60, N i c o l a e C e a u e s c u . El a privit femeia a p r o a p e exclusiv din per spectiva funciei sale r e p r o d u c t i v e i a profesiunii sale m a t e r n e " , femeia ca m u n c i t o r productiv, r e p r o d u c t i v i e d u c a t o r " . 8 1 C h i a r n b r o u r a Consiliului N a t i o n a l al F e m e i l o r din 1966, este p r e z e n t directiva u r m t o a r e : p r i n c i p a l a p r e o c u p a r e a femeilor trebuie s o constituie familia. 8 2 F e m e i a nu este un subiect, cu n e v o i proprii pe care s i le afirme social i politic, ci o p a r t e de p e n d e n t a societii, a crei principal funcie este r e p r o d u c e r e a forei de m u n c cu toate fazele ei, inclusiv cea m a i elaborat a educaiei. D i f e r e n e n acest sens ntre g n d i r e a ceauist, legionar, m u s s o l i n i a n sau hitierist, nu p r e a exist. M o d u l barbar de aplicare a acestei gndiri, prin adoptarea de cretului din 1966 care interzicea avorturile a fost o particularitate r o m n e a s c postbelic, care a c o n d u s la cea m a i m a r e rat a mortalitii m a t e r n e nregis trat v r e o d a t n E u r o p a datorat avortului ilegal n R o m n i a anului 1989. " D e s p r e femei s-a scris foarte puin n p e r i o a d a s o c i a l i s m u l u i de stat. P r e s u p o z i i a tacit era c o d a t fiind declarat egalitatea n d r e p t u r i i nedisc r i m i n a r e a pe criterii de sex, cetenii femei au aceeai soart cu cetenii brbai. L u c r u d o a r parial adevrat, p e n t r u c diferenele de statut ntre fe m e i i brbai au c o n t i n u a t s existe n fapt. T o t u i , au fost p u b l i c a t e n aceast p e r i o a d o serie de scrieri referitoare la p r o b l e m a t i c a femeilor n so cietate foarte puine. Totui se poate face o mprire a acestora n dou

80 81 82 83

Zoe Petre, Gail Kligman, n Olteanu, 2003: 12. Olteanu, 2003: 2 9 , 3 1 . Gheonea i Gheonea (1): 2003. Kligman, 2000: 16. 81

categorii: unele care m e r g strict pe calea ntririi preceptelor de partid, altele care erau critice la adresa ideologiei oficiale i care au p u s sub s e m n u l ntrebrii noiunea declarat i politic corect a egalitii dintre sexe. In p r i m a categorie ar intra lucrri de genul celei s e m n a t e de ctre A n e t a Spornic, Utilizarea eficient a resurselor de munc feminine n Romnia, i n care susinea ideea c femeile tre buie s se plieze pe necesitile sociale i politice identificate de partid. T o t n a c e a s t categorie se nscriu publicaiile p e r i o d i c e a d r e s a t e femei lor: Femeia, Steanca, Dolgozp No. Intre altele, aceste reviste au fost mijloace i m p o r t a n t e p r i n care s-a construit c a m p a n i a de p r o m o v a r e a femeilor n p o litic prin glorificarea m o d e l u l u i femeii c o m u n i s t e r o m n e , E l e n a C e a u e s cu. I n m o d implicit sau explicit, d o c u m e n t e l e d e partid p r o m o v a t e p e diferite ci att m e m b r i l o r de p a r t i d ct i n e m e m b r i l o r de partid, n t r e a u i d e o l o g i a oficial p r i v i n d femeile i rolul lor n societate. In a d o u a c a t e g o r i e p o t fi i n c l u s e scrierile E c a t e r i n e i O p r o i u sau ale Sta nei B u z a t u . In cartea sa, Condiia femeii, dimensiune a progresului contemporan, Sta na B u z a t u p u n e n e v i d e n a s p e c t e discriminatorii existente n societate: dei principiul p l a t egal p e n t r u m u n c e g a l " este afirmat, femeile tind s se distribuie n r a m u r i e c o n o m i c e m a i p r o s t pltite. E a s e m a i n t r e a b d e c e exist n v m n t i d e o l o g i c d e partid special d o a r p e n t r u femei. D e c e n u s e o r g a n i z e a z n v m n t politic special pentru brbai? De ce se face aceast discriminare? Ecaterina O p r o i u c o n s i d e r a c e n e c e s a r nu d o a r e m a n c i p a r e a femeii ci i e m a n c i p a r e a brbatului. Ea r e m a r c a i a b s u r d i t a t e a faptului c p r o b l e m a reconcilierii dintre m u n c i obligaiile familiale se p u n e d o a r pen tru femei i nu p e n t r u b r b a i .
84

D a r acestea erau subtiliti critice n e c u n o s

cute m a r i i m a s e a femeilor i nu j u c a u nici un rol n d e z b a t e r i l e ideologice. Ele erau tolerate t o c m a i datorit caracterului lor inofensiv. N u erau c u n o s cute, nu erau fcute c u n o s c u t e , n i m e n i nu lua nici o m s u r n l e g t u r cu c o n i n u t u l lor. Iar aceste v o c i erau att de rzlee nct se p i e r d e a u n faa marii m a s e d o m i n a n t e a p r o p a g a n d e i de partid. E s t e p r o b a b i l inutil de adugat c lucrri feministe o c c i d e n t a l e f u n d a m e n t a l e sau i n f o r m a i i p r i m a r e despre m i c a r e a de femei din l u m e erau inaccesibile chiar i specialitilor n tiine sociale. A s e m e n e a majoritii populaiei, participarea politic a femeilor nu era o participare a u t e n t i c datorit cadrelor n care trebuia s se nscrie: un r e g i m cu partid u n i c , fr c o m p e t i i e politic, fr c a n d i d a i p r o p u i de o for al ternativ P a r t i d u l u i C o m u n i s t , fr libertate de expresie, fr libertate de aso ciere, 8 5 cu o politie politic b i n e dezvoltat etc. Ea nu diferea din acest p u n c t

84

85

Ecaterina Oproiu, ntr-un capitol al lucrrii Cartea fetelor, vezi Gheonea i Gheonea (1): 2003. Dei aceste liberti erau garantate constituional.

82

de v e d e r e de cea a electoratului m a s c u l i n . B r b a i i femei, e r a u d e o p o t r i v s u p u i lui B i g B r o t h e r c a r e v e g h e a n e c o n t e n i t a s u p r a c o n t i i n e l o r indivi d u a l e . N i c i c o m p o r t a m e n t u l elitei de p a r t i d feminine nu a diferit de cel al c o n d u c e r i i m a s c u l i n e . T o t u i p r e z e n a femeilor n r n d u l liderilor de p a r t i d a diferit considerabil, n u m e r i c vorbind. N o m e n c l a t u r a C N F a fcut p a r t e din categoria c e l o r p u t e r n i c i situat n poziii de d o m i n a r e a vieii p u b l i c e i private a femeilor p r i n t r a n s m i t e r e a i i m p u n e r e a m e s a j u l u i a u t o r i t i i . "
6

Cristina O l t e a n u arat n s t a d i i l e ei c nu a existat nici o d e o s e b i r e semnifi cativ n t r e c o m p o r t a m e n t u l politic al femeilor lider fa de cel al colegilor lor. M a i m u l t , a c e a s t nedifereniere este caracteristica cea m a i i m p o r t a n t a p r e z e n e i lor n politic. D a t o r i t a b s e n e i u n e i participri politice a u t e n t i c e , treptata cretere n timp a p r e z e n e i r e p r e z e n t a t i v e a femeilor n diferite foruri de c o n d u c e r e i pierde din substan. Cu alte cuvinte, chiar d a c r e p r e z e n t a r e a feminin n M a r e a A d u n a r e N a i o n a l a ajuns la a p r o a p e 3 3 % la n c e p u t u l anilor '80 i a r m a s c o n s t a n t n jurul lui 3 3 % p e p a r c u r s u l anilor ' 8 0 , a c e a s t a n u s p u n e m u l t d e s p r e p u t e r e a efectiv a femeilor n forul respectiv. S i m b o l i c , aceast cifr foarte r i d i c a t (dac o c o m p a r m cu p r e z e n t u l ) n s e a m n m u l t . In ter m e n i reali, de p u t e r e de influenare a deciziilor, ea nu s p u n e n i m i c . M a i mult, a s p e c u l a c pe m s u r ce forurile respective au a v u t m a i p u i n p u t e r e p o litic p r e z e n a femeilor n r e s p e c t i v u l for a crescut. S a u , cu ct m a i p u i n e avantaje a s o c i a t e u n e i poziii politice (de pild, m e m b r u s u p l e a n t al CC al P C R ) , c u att m a i m u l t e femei; c u ct m a i m u l t e avantaje a s o c i a t e poziiei politice, c u att m a i p u i n e femei. C e e a c e n s e a m n c, d i n c o l o d e o b s e r v a i a c femeile lider s-au p u r t a t similar cu liderii brbai, r e g u l a p a t r i a r h a l g e n e ral c o n f o r m creia c o n c e n t r a i a resurselor de p u t e r e c o i n c i d e cu c o n c e n traia p r e z e n e i m a s c u l i n e este nc o dat confirmat. Iat ntr-un tabel sintetic, 8 7 care a fost situaia r e p r e z e n t r i i de g e n pe m a i m u l t e nivele, de-a l u n g u l ultimilor 25 de ani de r e g i m (aa-zis) c o m u n i s t . P r o p o r i a d e a p r o x i m a t i v 3 3 % r e p r e z e n t a r e feminin n M a r e a A d u n a r e N a i o n a l s-a m e n i n u t pe toat durata anilor '80. D a r cea m a i semnificativ p a r t i c i p a r e politic a femeilor s-a desfurat n spaiul casnic, a c o l o u n d e , n calitatea lor de g o s p o d i n e " , r e u e a u s m p a r t b u g e t u l (restrns n g e n e r e ) i s d r m u i a s c a l i m e n t e l e cu m i e s t r i e , astfel nct s h r n e a s c n t r e a g a familie n condiii de p e n u r i e de c a r n e i de tot felul de produse necesare vieii. Femeile au avut o contribuie esenial la supravieuirea familiilor lor.

86 87

Olteanu, 2003: 25. Tabel realizat pe baza datelor din articolul Cristinei Olteanu, 2003.

83

1965 Membre CPEx a CC al P C R M e m b r e pline a CC al P C R M e m b r e s u p l e a n t e ale C C a l PCR M e m b r e ale M a r i i A d u n r i Naionale 4% 7%

1969 4% 4%

1974 9%
88

1979 20%
89

1984 14% > 20% 40%


92 9(

1989 24% 39% 33%


93

5% 15% 15,18%
91

20% 32% 32,79%

P a r t i d u l c o m u n i s t avea m e t o d e l e sale p e n t r u a ine pe ceteni o c u p a i cu tot felul de activiti p e n t r u a-i m e n i n e sub control. In ce le privete pe femei, p a r c acest c o n t r o l s-a extins n timp i a a m o r i t nsi c a p a c i t a t e a de a se m o b i l i z a i lansa o m i c a r e social atunci c n d statul-patriarh a fost ani hilat. Perioada patriarhatului socialist a avut i funcia de a anestezia (sau chiar anihila) spiritul civic i spiritul de o r g a n i z a r e politic a diferitelor s e g m e n t e de ceteni cu i n t e r e s e distincte. L u a r e a u n o r m s u r i favorabile femeilor de sus n jos p a r e s fi contribuit la aceast anesteziere a s i m u l u i lor civic. E l e par s fi uitat c fac parte dintr-un m a r e g r u p social distinct, cu i n t e r e s e spe cifice r e g i m u l statului socialist i n c u l c n d i d e e a c toi cetenii R o m n i e i , ca toi c o m u n i t i i , sunt egali, c nu exist d i s c r i m i n r i i nu exist diferene de t r a t a m e n t n t r e ceteni. C u m altfel s-ar p u t e a explica a b s e n a u n e i m i c r i a femeilor n p e r i o a d a de d u p d e c e m b r i e 1 9 8 9 p n n zilele n o a s t r e ?

7. Perioada postdecembtist - ntre negarea discriminrilor i timiditatea aciunilor


Statul romn a mai funcionat prin msuri de sus n jos i dup 1989. E x e m p l u l actului legislativ, adoptat i m e d i a t d u p s c h i m b a r e a puterii, p r i n care avorturile erau p e r m i s e este gritor. A fost un act necesar, fr ndoial i n favoarea r o m n c e l o r , care apelaser ntre 1 9 6 6 - 1 9 8 9 la m e t o d e p r i m i t i v e i neigienice de n t r e r u p e r e a sarcinilor. D a r practic, m s u r a v e n e a pe fondul unei cvasi-totale i g n o r a n t e feminine n m a t e r i e de c o n t r a c e p i e . R e z u l t a t u l a fost c n p r i m u l an de legalizare a avorturilor s-au nregistrat p e s t e un m i l i o n de avorturi R o m n i a d e i n n d p r i m u l loc la acest capitol n E u r o p a . Avortul a c o n t i n u a t s fie folosit m a s i v ca m e t o d c o n t r a c e p t i v , dei n de88 89

Adic dou femei. Adic cinci femei. 911 Adic trei femei. 91 n 1975. 92 n 1980. 93 n 1989. 84

trimentul sntii celor care l practicau. Cu greu, diferitele p r o g r a m e m a i ales cu finanare extern au reuit s d i m i n u e z e din i m p o r t a n a avortului ca metod contraceptiv. C o a g u l a r e a u n e i m i c r i de femei n R o m n i a , care s p r e i a iniiativa din rndul m a s e l o r de femei i s ajung la influenarea deciziilor politice, se las nc ateptat. E s t e izbitor contrastul ntre activismul feminin din p e r i o a d a interbelic i cel din p e r i o a d a post-decembrist. Cu siguran c a n e s t e z i e r e a spiritului civic d e s p r e care v o r b e a m nainte are un rol i m p o r t a n t de jucat aici. Au fost nfiinate organizaii i asociaii v o l u n t a r e d u p 1990 i a c e s t a este un p u n c t ctigat. N u m r u l lor este m a r e , majoritatea d e s f u r n d m u n c d e caritate. D a r exist p u i n e organizaii p e n t r u femei care s u n t p r e o c u p a t e au tentic de influenarea deciziilor politice. Exist i m a i puine astfel de organizaii c a r e au mijloacele de a o face. In g e n e r e , ca m a i toate organizaiile n e g u v e r n a m e n t a l e din R o m n i a , ele sunt finanate din exterior. D o a r recent, la iniiativa d e p u t a t e i M o n a M u s c , a fost n a i n t a t o p r o p u n e r e de finanare a acestor organizaii de la b u g e t u l de stat prin a l o c a r e a u n u i p r o c e n t de 2 % , dup o p r o c e d u r n detaliile creia nu v o i intra aici. I n m s u r a n c a r e v r e m s v o r b i m d e s p r e o m i c a r e d e femei n R o m nia, trebuie s v o r b i m i de mijloacele pe care le au la dispoziie diferitele p e r s o a n e cu spirit v o l u n t a r care doresc s se dedice p r o b l e m a t i c i i dreptii sociale d e g e n n R o m n i a d e azi. D i n acest p u n c t d e v e d e r e , p o t f i gsite c i r c u m s t a n e a t e n u a n t e actualelor organizaii, care i desfoar activitatea ntr-un c l i m a t e c o n o m i c i ntr-un cadru legal de r e g l e m e n t a r e a proprietii (inclusiv cadrul de reglementare a sponsorizrilor) diferit de cel al organizaiilor p a t r o n a t e de elita avut a societii feminine r o m n e t i din p r i m a p a r t e a secolului X X . C u m femeile, n g e n e r e aa c u m arat i V l a d i m i r P a t i n cartea sa Ultima inegalitate au un v e n i t c o n s i d e r a b i l m a i m i c dect cel al brbailor (n g e n e r a l v o r b i n d , l s n d excepiile la o parte) apare c u m v a firesc c activismul pentru cauze feminine este diminuat. Este necesar, aadar, o capacitare a femeilor, nu d o a r la nivel i n d i v i d u a l , dar i la nivel o r g a n i z a t i o n a l . D a r cine s c o n d u c un a s e m e n e a p r o c e s i c u m s se nfptuiasc el? L a u r a G r i i n b e r g v o r b e t e despre O N G - i z a r e a m i c r i i d e femei. D a r ezit ntre a c e a s t a p r e c i e r e i cea c o n f o r m creia nu exist o m i c a r e de fe m e i n R o m n i a . O m i c a r e de femei cu siguran ar a v e a n e v o i e de forme organizate, d e asociaii, d e activism. D a r organizarea este d o a r u n a din condiiile u n e i micri. G r i i n b e r g se refer i m p l i c i t la faptul c organizaiile existente i desfoar activitatea sub imperative impuse de finanatorii strini i nu au o a u t o n o m i e de aciune. O N G - i s t u l r o m n s-a a d a p t a t la m o d e l u l n o r m a t i v i m p u s din afar, dar nu a reuit s se i m p u n n interior ca

85

un p a r t e n e r social p u t e r n i c . "

D a r nu exist nici o p r e s i u n e v e n i t din r n d u l

femeilor de r n d p e n t r u articularea o r g a n i z a t a u n o r p r o b l e m e r e l e v a n t e p e n t r u ele i care s n e c e s i t e soluionare politic. O micare de femei ar p r e s u p u n e cel puin trei elemente: (1) o contientizare relativ extins la nivelul electoratului feminin al d i s c r i m i n r i l o r existente pe criteriu de gen, (2) un activism sporit al acestui electorat i o legtur relativ b i n e rutinat i fluent ntre m a s e de femei i asociaii sau organizaii de femei, (3) o u n i u n e sau c o l a b o r a r e stabil n t r e o serie de astfel de organizaii, c a r e s a c i o n e z e c o n c e r t a t ca factor de lobby a s u p r a politicu lui. Ideal ar fi d a c i la nivelul elitei politice r e p r e z e n t a n t e i r e p r e z e n t a n i convini de (discriminrile de g e n existente ar forma aliane p e n t r u r e z o l v a r e a u n o r p r o b l e m e foarte c o n c r e t e i care s d u c efectiv la s c h i m b r i politice semnificative. A c e a s t a a r p r e s u p u n e d e p i r e a condiiei lor d e p a r l a m e n t a r i supui rigorilor stricte de partid rigori care a d e s e a l u c r e a z m p o t r i v a colaborrii d i n t r e p u t i n e l e r e p r e z e n t a n t e femei din P a r l a m e n t . D a c ar fi s ne referim sistematic la cele trei e l e m e n t e identificate m a i sus i care ar c o n t r i b u i la c o a g u l a r e a u n e i a u t e n t i c e m i c r i de femei, p u t e m constata din Barometrul de gen c j u m t a t e din electorat c o n s i d e r c nu exist discriminri m p o t r i v a femeilor. Prerile sunt m p r i t e n d o u . J 5 Iat deci o dificultate n calea manifestrii u n u i spirit civic la nivelul m a s e l o r . In ce privete a d o u a condiie, referitoare la o r g a n i z a r e , d i n t r e cele peste 60 de organizaii de femei care au fost identificate p n n 2 0 0 0 , se p o t dis tinge cteva categorii. i aceast categorisire este semnificativ p e n t r u evalua rea stadiului la care se afl a c t i v i s m u l n favoarea femeilor. E x i s t organizaii profesionale (ale femeilor care l u c r e a z n afaceri de p i l d ) , d a r i organizaii d e binefacere, p r e c u m i u n e l e organizaii care a u a d o p t a t n m a r e m s u r stilul festivist i c a r e sunt centrate m a i c u r n d pe declaraii de p r i n c i p i i i pe participri la n t r u n i r i i n t e r n a i o n a l e ale liderilor lor. M a i sunt i organizaii ale cror activitate este g h i d a t a p r o a p e exclusiv de i m p e r a t i v e ale finana torilor, fr s aib v r e u n credo autentic. S u n t foarte p u i n e organizaii care s i a s u m e o i d e n t i t a t e feminist i d o a r u n a singur care i d e c l a r explicit aceast afiliere: S o c i e t a t e a de A n a l i z e F e m i n i s t e A n A , d a r i a c e a s t a este centrat p e organizaii studii pentru i m a i puin pe femei cu aciune. de Exist totui u n ntr-un numr nucleu de de potenial constituire

organizaii care s p o a t s a c i o n e z e c o n c e r t a t p e n t r u a face lobby la nivel politic. A i c i sunt i n c l u s e organizaii care l u c r e a z n favoarea drepturilor
94 95

96

Griinberg, 2000. Este adevrat c cifra femeilor care admit existena discriminrilor de gen e ceva mai mare dect a brbailor care au aceeai opinie. Griinberg, 2000.

86

o m u l u i (ca S I R D O , G R A D O , c u c i v a a n i n u r m L A D O e t c . ) , d a r i o r g a n i z a i i s p e c i f i c o r i e n t a t e spre p r o b l e m a t i c f e m i n i n c a a n s e E g a l e pentru F e m e i ( E F ) din Iai, A r t e m i s din Cluj i B a i a M a r e , A s o c i a i a p e n t r u P r o m o v a r e a F e m e i l o r din R o m n i a ( A P F R ) din T i m i o a r a etc. Un rol i m p o r t a n t n g h e t o i z a r e a activitii organizaiilor de femei (fe n o m e n fr n d o i a l p r e z e n t ) l joac i m o d u l n care femeile s u n t p r e z e n t e n discursul public. Un studiu realizat de ctre M i h a e l a M i r o i u i un g r u p de studeni a c u m civa ani, d a r ale crui rezultate le r e g s i m din plin i azi, arat c pe d i m e n s i u n e a de vrst, p a r t e a feminin a societii e p r e z e n t sis tematic n pres d u p c u m urmeaz. Fetiele exist doar ca v i c t i m e ale violuri lor (de r e g u l violatorii fiind protectorii l o r ) , femeile tinere (cea m a i repre z e n t a t c a t e g o r i e ) sunt prin e x c e l e n v e d e t e , trupuri d e c o r a t i v e sau a m a n t e la u m b r a b r b a i l o r n floare, femeile m a t u r e sunt g o s p o d i n e , n e v e s t e ale unor personaje interesante mediatic, rareori profesioniste, eventual du n t o a r e (n p o l i t i c ) , n t i m p ce femeile v r s t n i c e sunt v i c t i m e ale srciei, frigului, rudelor rapace sau ale violurilor c o m i s e de beivi i d e m e n i . 9 7 Studiul Mihaelei Adevrul, Miroiu se bazeaz Ziua, in principal pe monitorizarea cotidienelor Evenimentul Zilei, Libertatea, Naional, monitorizare ntreprins

sub egida S o c i e t i i A n A n s e p t e m b r i e 1997. S t u d i u l m a i arat c prostituia i striptease-ul sunt cele m a i m e d i a t i z a t e ocupaii. Iat c o a s e m e n e a i m a g i n e p r e z e n t a t p u b l i c este de n a t u r s descurajeze n c e r c r i l e de a arta c majo ritatea femeilor refuz statutul de victim, pe cel de a n e x a brbatului i pe cea de persoan fr valoare social (n afar de cea de prestatoare de servicii acas). R e v e n i r e a la libertatea c u v n t u l u i i la libertatea de g n d i r e t o t o d a t a m a r c a t d e o p o t r i v n c e p u t u l u n e i p e r i o a d e de e x p r i m a r e a g n d u r i l o r i ati tudinilor a u t e n t i c e fa de femei (ca i fa de brbai de altfel) d a r i o parial r e v e n i r e la atitudinile c o n s e r v a t o a r e ale p a t r i a r h a t u l u i strivit de regi m u l c o m u n i s t instaurat treptat d u p 1945. M i h a e l a M i r o i u v o r b e t e d e s p r e existena u n u i p a t r i a r h a t fr t a i " referindu-se la r e v e n i r e a u n o r atitudini p a t r i a r h a l e fr s u p o r t u l practic (al d e p e n d e n e i femeilor fa de brbai) afe rent. D i m p o t r i v , femeile sunt cele care, m u n c i n d p e n t r u un salariu dar i efectund cea m a i m a r e p a r t e a m u n c i l o r casnice i de ngrijire, au m a i cu r n d n d e p e n d e n pe soi, copii, prini. Un lucru este cert: ceea ce era as cuns sub vlul p r o p a g a n d e i c o m u n i s t e ca g n d i r e d e s p r e relaiile de g e n a ieit la iveal o d a t cu n o u l r e g i m de d u p 1989 care a a d u s cu sine libertatea de e x p r i m a r e autentic. Astfel c i m a g i n e a femeilor, aa c u m e p r e z e n t n pres, derizorie, nu face dect s o g l i n d e a s c a c e s t e atitudini.

97

Miroiu, AnaLi^e, 1998. 87

D a t o r i t prestigiului p r o s t al cotelor de r e p r e z e n t a r e politic i m p u s e n p e r i o a d a s o c i a l i s m u l u i d e stat, p r o b l e m a adoptrii u n o r p r o c e n t e m i n i m e d e r e p r e z e n t a r e politic (de genul, cel p u i n 4 0 % p e n t r u o r i c a r e din cele d o u sexe) este m a i dificil de realizat. M u l t e femei chiar r e s p i n g i d e e a de cot da torit faptului c nu d o r e s c s fie p r o m o v a t e fr m e r i t i g n o r n d n acelai timp faptul c ansele de reuit politic a femeilor sunt sensibil r e d u s e n societatea noastr. Pe de alt parte, r o m n c e l e n c l i n s se s u b o r d o n e z e u n u i m o d e l autoritar de r a p o r t a r e la instituii politice centrale i, pe de alta, m o delului p a t r i a r h a l ce i m p r e g n e a z relaiile societii civile. M o d e l e l e a u t o h t o n e j a dispoziia r o m n c e l o r sunt fie femeia s u p u s i o r i c n d d i s p u s la sacri ficiu de sine fie femeia care se prostitueaz p e n t r u a o b i n e ce v r e a ( u n d e prostituarea trebuie luat n sens larg, de v n z a r e de favoruri i servicii sexu ale n s c h i m b u l u n o r beneficii m a t e r i a l e sau avantaje). O alt v a r i a n t de m o del este de regsit d o a r n alte culturi, n spe cele o c c i d e n t a l e . 9 8 Chiar dac succesele femeilor n beneficiul afirmrii propriilor lor drepturi nu sunt s p e c t a c u l o a s e , chiar d a c nu s-a c o n t u r a t o m i c a r e de femei n p e r i o a d a p o s t d e c e m b r i s t , exist totui o serie de reuite care m e r i t subliniate n acest context. E l e n d r e p t e s c c o n s t a t a r e a c n R o m n i a exist activism cu r e z u l t a t e nspre echilibrarea balanei dreptii sociale dintre cele dou genuri. O serie de organizaii p e n t r u femei, o serie de a c i u n i c o n c e r t a t e ale ONG-urilor, sindicatelor i celor implicate n politic (de pild demonstra ia m p o t r i v a v i o l e n e i n familie din aprilie 2000, sau d e m o n s t r a i a o r g a n i z a t pentru s t o p a r e a p r o i e c t u l u i d e lege care plafona v e n i t u l m a m e l o r luze, din p r i m v a r a lui 2 0 0 3 etc.), d e z v o l t a r e a u n o r uniti i m o d u l e de studiere a p r o b l e m a t i c i i d e g e n , apariia u n o r publicaii t e m a t i c e (de e x e m p l u , revista A n A ) i n d i c un g r a d sporit de i m p l i c a r e a femeilor i b r b a i l o r n d o m e n i ul afirmrii d r e p t u r i l o r i anselor egale. Exist r e z u l t a t e c o n c r e t e i p o z i t i v e ale organizaiilor de femei, de r e g u l o b i n u t e cu sprijin i n t e r n a i o n a l de menionat aici Coaliia pentru Sntatea Reproducerii (cu contribuia U S A I D ) , d a r i p r e z e n t a Coaliie p e n t r u C o m b a t e r e a V i o l e n e i n Familie care, din fericire, a reuit s lanseze o c a m p a n i e n a i o n a l de c o n t i e n t i z a r e benefic. R m n e n c de evaluat care sunt rezultatele a c e s t o r c a m p a n i i i activitii coakiilor formate asupra cetenilor i c o m p o r t a m e n t u l u i lor. In genere organizaiile de femei c o n t i n u s v o r b e a s c m a i ales ntre ele g h e t o i z n d d i s c u r s u l i n g r d i n d aria de soluii". 9 ^ i totui, m a i exist excepii de luat n seam c a m p a n i i l e c o n d u s e de organizaii specifice c u m a fost cea a Asociaiei p e n t r u P r o m o v a r e a F e m e i 98 99

Miroiu i Popescu, 1999. Griinberg, AnaU^e, 2000.

88

lor din R o m n i a care intea v i o l e n a m p o t r i v a femeilor (din v a r a anului 2 0 0 0 ) , sau m u n c a c o n s t a n t de ani de zile p e n t r u a c o n t r a c a r a f e n o m e n u l violenei n familie a organizaiei E F , sau m u l t e l e sesiuni de training care inteau m e m b r e l e de r n d ale p a r a d e l o r politice de orice o r i e n t a r e etc. T o a t e acestea se a c u m u l e a z i duc cu siguran la perspective diferite ale persoanelor care au intrat n contact cu aceste idei favorabile dreptii sociale de gen. M a s t e r a t u l de s t a d i i de g e n de la coala N a i o n a l de S t u d i i Politice i A d m i n i s t r a t i v e , nfiinat n 1 9 9 8 , Bolyai prin efortul
100

cu contribuia crucial a d o a m n e i profe Eniko Magyari-Vincze,


101

soare M i h a e l a M i r o i u , cel similar nfiinat n 2 0 0 3 la U n i v e r s i t a t e a B a b e d o a m n e i profesoare cursurile Editura susinute la diferite faculti de litere, jurnalism, tiine politice, filosofie etc. de la diferite universiti din ar p r e g t e s c viitori specialiti. P O L I R O M a d e t e r m i n a t d e s c h i d e r e a u n e i serii de lucrri intitulat S t a d i i de g e n " u n d e au fost publicate traduceri, dar i p r o d u c i i a u t o h t o n e c a r e dez v o l t t e m e n acest d o m e n i u cu aplicare la societatea r o m n e a s c . O serie de alte cri au fost p u b l i c a t e n cadrul altor edituri, dar n tiraje foarte m i c i i fr a beneficia de distribuii n librrii la nivel naional. n c se m a i p o a t e auzi a r g u m e n t u l c ideile acestea feministe sunt adu se la noi din alte pri i nu se potrivesc situaiei de la n o i " ca i c u m libe r a l i s m u l sau diferite alte ideologii a d o p t a t e la noi nu ar fi tot p r o d u s e a l o g e n e dar care, cu toate acestea, e x p r i m aspiraiile i atitudinile u n e i pri a cor p u l u i c e t e n e s c r o m n e s c . La fel c u m idealul libertii i n d i v i d u a l e , sau cel al m i n i m i z r i i a m e s t e c u l u i statului n afacerile private, s u n t l e g i t i m e dei R o m n i a de azi e altceva dect A n g l i a secolului X V I I , aa i i d e a l u l femeii ca p e r s o a n a u t o n o m i cel al egalizrii anselor de reuit social sunt legitime dei R o m n i a de azi e altceva dect Statele Unite de la mijlocul secolului X I X . A s e m e n e a a r g u m e n t e sunt de natur s descurajeze o deja fragil contiin feminist n R o m n i a . Nici nu ne-am putea imagina, de altfel, c pe plaiuri m i o r i t i c e s-ar p u t e a ivi dintr-o dat o C h r i s t a b e l P a n k h u r s t , d u p c u m nici u n libertarian d e g e n u l lui L y s a n d e r S p o o n e r . i n t r u c t s t a t a l j o a c un rol i m p o r t a n t n m a i tot ce se n t m p l , p u b l i c cel puin, nu e posibil i g n o r a r e a rolului su n ( n e ) m i c a r e a de femei n R o m n i a d e azi. D e i t r i m n e p o c a n care p r o b l e m a t i c a d r e p t u r i l o r femeilor s-a i n t e r n a i o n a h z a t i n foruri speciale ale N a i u n i l o r U n i t e s-a stabilit i m -

1 1

Pentru mai multe detalii ves Popescu, 2003. Pentru detalii a se vizita pagina de internet http//:www.genderomania.ro - pagi n realizat la iniiativa unei inimoase tinere universitare, Theodora Vcrescu care a reuit s conecteze majoritatea universitarilor care predau cursuri de gen n universiti romneti prin intermediul acestei pagini web. 89

p o r t a n t a crerii n fiecare ar a u n u i m e c a n i s m n a i o n a l al instituiilor de stat care s a s i g u r e i m p l e m e n t a r e a acestor drepturi, n R o m n i a ( s e m n a t a r a declaraiilor O N U respective) nu a fost constituit un a s e m e n e a m e c a n i s m . U n i t a t e a g u v e r n a m e n t a l de cel m a i nalt r a n g pe care o a v e m este o m i n u s cul D i r e c i e de a n s e E g a l e (cu p a t r u angajai, i n c l u s i v d i r e c t o a r e a ) n cadrul M M S S , n t i m p c e alte ri a u m i n i s t e r e c a r e s e o c u p d e p r o b l e m a t i c a fe m e i l o r , sau m i n i t r i delegai p e l n g p r i m u l ministru. A c e a s t u n i t a t e n u are buget p r o p r i u , i abia n 2 0 0 3 , la iniiativa D e l e g a i e i C o m i s i e i U E , s-a p u s p r o b l e m a nfiinrii u n e i A g e n i i N a i o n a l e p e n t r u a n s e E g a l e (tot n c a d r u l M M S S ) d o t a t c u u n b u g e t d e 2 m i l i o a n e d e euro, din c a r e d o a r 1 0 % v i n d e la guvernului r o m n , restul p r o v e n i n d din fonduri europene. Orict de meri tuoas ar fi activitatea u n e i direcii mici, ca a c e e a din M M S S , ea nu p o a t e avea jurisdicie i r e z o l v a p r o b l e m e referitoare la egalizarea
1 2

anselor n

multiple d o m e n i i (sntate, aplicarea legilor, activitatea poliiei, " distribuire a bugetului etc.). D S E a c o l a b o r a t cu diferite organizaii n e g u v e r n a m e n t a l e i a desfurat o activitate bogat, dar ea nu se p o a t e ridica la nivelul u n u i m i n i s ter nici din p u n c t u l de v e d e r e al capacitii, nici al prestigiului. In R o m n i a nu s-a manifestat n i c i c n d o p u t e r n i c m i c a r e de femei p o a t e din p u d o a r e , p o a t e dintr-o p r e a a d n c - n r d c i n a t m o d e s t i e i n c r e m e n i r e n l o c u l f e m e i i " , p o a t e din c a u z a subdezvoltrii e c o n o m i c e sau din alte cauze. Au existat m o m e n t e de v r f ale a c t i v i s m u l u i p e n t r u c a u z a femei lor, p e r i o a d e de i m p l i c a r e m e d i e , dar i p e r i o a d e de a c a l m i e total (dac i g n o r m m o b i l i z a r e a de partid, p e r i o a d a dintre 1945-1990 a fost astfel). U l t i m u l d e c e n i u i j u m t a t e p o t fi caracterizate prin timiditate, i g n o r a n i spirit ci vic. S u n t de salutat, totui, eforturile puinelor p e r s o a n e i p e r s o n a l i t i care au ridicat n p u b l i c p r o b l e m e legate de egalitatea anselor de g e n .

102

E suficient s amintesc aici importana atitudinii cadrelor de poliie n cazuri de viol, violen domestic, sau mai delicat viol marital.

90

Micarea de brbai sau micarea tcut 1


M i c a r e a de brbai este un f e n o m e n relativ nou, c a r e s-a afirmat d u p cel de-al doilea r z b o i m o n d i a l , dar care s-a manifestat p r e g n a n t a p r o x i m a t i v n aceeai p e r i o a d cu cel de-al doilea val al m i c r i i de femei (anii '60 i ' 7 0 ) . Nu este o c o i n c i d e n , desigur. L u m e a postbelic s-a d o v e d i t a fi, n timp, o alt l u m e dect cea interbelic. U n a din trsturile definitorii ale acesteia e legat de s c h i m b r i l e de roluri de g e n i a r a p o r t u r i l o r d i n t r e sexe. A d a p t a r e a la aceste s c h i m b r i a fost m a i grea sau m a i u o a r i a fost p e r c e p u t diferit de diferite g r u p u r i sociale. In c i u d a d e n u m i r i i g e n e r i c e de m i c a r e de b r b a i " este v o r b a de o m u l t i t u d i n e de manifestri u n e o r i chiar la a n t i p o z i (dac ne g n d i m la brbaii feminiti i la cei ultraconservatori ai Ligii N a i o n a l e a B r b a i l o r din S U A anilor ' 5 0 ) . Substana acestei micri se constituie din organizarea brba ilor p e n t r u a p r a r e a d r e p t u r i l o r lor, p e n t r u d r e p t a t e s o c i a l v z u t din punctul de vedere al diferitelor categorii de brbai. Informaii despre m i c a r e a de b r b a i sunt dificil de obinut ntruct s-a scris m u l t m a i p u i n despre ea i a a v u t p r o p o r i i r e d u s e n c o m p a r a i e cu m i c a r e a de femei. M i c a r e a de brbai este un fenomen aprut n Statele U n i t e i a c u n o s c u t cea m a i a m p l d e z v o l t a r e n aceeai ar. Ea a luat forma u n e i m i c r i instituionalizate de r s u n e t n a i o n a l i internaional. C e e a ce s-a n t m p l a t acolo este ilustrativ p e n t r u p r o b l e m a t i c a m a s c u l i n i p e n t r u p e r s p e c t i v a m a s c u l i n p r i v i n d s c h i m b r i l e de roluri ale femeilor i b r b a i l o r n societate. M i c a r e a de b r b a i nu a aprut doar ca reacie la m i c a r e a feminist, ci este un f e n o m e n cu o p r o b l e m a t i c proprie i un profil distinct. Se p o t dis tinge diferite tipuri de g r u p u r i i organizaii care p u n p r o b l e m e l e g a t e de r o lurile i drepturile brbailor, organizaii feminiti; g r u p u r i p e n t r u drepturile brbailor ale brbailor n o n - f e m i n i t i (n ca drul crora un loc special l joac grupurile pentru drepturile tailor); de reacie" dup cum urmeaz: la micarea feminist ale brbailor non-

1 2

Denumirea de quiet movement (micare tcut) aparine lui Betty Friedan. Articol al lui Baumli Francis i Williamson Tom, The History of die Men's Movement" (1997), htm://\vww.amazoncastle.com/ferninism/menhist.shtml Backlash, n englez.

91

organizaii ale brbailor feminiti. In cadrul fiecreia dintre aceste categorii exist o diversitate care nu tre

buie neglijat. i aceasta e cu att m a i m u l t valabil p e n t r u c e a de-a d o u a cate gorie descris m a i sus.

Reaciile la micarea de femei


Aceste reacii au fost multiple, dar printre cele mai radicale se numr curentul care p l e d a p e n t r u o r s t u r n a r e total a tot ceea ce realizase m i c a r e a de femei, i n c l u s i v s c h i m b r i legislative astfel n c t femeile s fie s c o a s e c o m plet din serviciile p u b l i c e , s nu m a i l u c r e z e n sectorul p u b l i c i s se rentoarc acas. O singur organizaie a avut o astfel de reacie, a n u m e L e giunea N a i o n a l a Brbailor, 4 care a funcionat la sfritul anilor '50 n S U A . A c e s t g r u p c o n s i d e r a f e m i n i s m u l ca fiind o i d e o l o g i e c o m u n i s t " 5 i ca fiind expresia declinului moralei americane. Legiunea Naional a Brbailor a fost n m a r e m s u r p r o d u s u l timpului su, n c a r e p u n c t u l de v e d e r e oficial i m p u n e a interpretarea oricrei s c h i m b r i sociale ca pe o ncer care de c o m p l o t a R u s i e i de a prelua c o n d u c e r e a lumii. E s t e p e r i o a d a n care erau v n a i trdtori, api ispitori, este p e r i o a d a M c C a r t h y - i s m u l u i , al vntorii de vrjitoare". i este de r e m a r c a t c aceast lig a a p r u t inde p e n d e n t de p r i m e l e s e m n e ale celui de-al doilea v a l al feminismului. Este ntructva o m i c a r e anticipativ sau o organizaie care a r e a c i o n a t la cele m a i m i c i s e m n a l e de cltinare a rolurilor de sex tradiionale aa c u m s-au manifestat n timpul i d u p cel de-al doilea r z b o i m o n d i a l .

Grupuri pentru drepturile brbailor ale brbailor non-feminiti


Unul dintre cele mai timpurii grupuri ce poate fi socotit ca parte a micrii de brbai i c a r e v i z a afirmarea u n o r d r e p t u r i ale brbailor, a fost aa-numitul United States Divorce Reform6 nfiinat la S a c r a m e n t o , California, de

4 5

National Men's Legion, n englez. Este evident asemnarea dmtte ideea nazist c emanciparea femeilor este o crea ie a evreilor" i cea a Legiunii Naionale, care blama comunitii pentru acelai lucru. Reforma Divorului n Statele Unite.

92

R u b e n K i d d i G e o r g e Partis n 1960. M e m b r i i acestei m i c r i p e n t r u refor m a r e a d i v o r u l u i e r a u n g e n e r e brbai ce se c o n s i d e r a u v i c t i m e l e u n u i sis tem judiciar nedrept. E s t e v o r b a d e s p r e u n sistem judiciar care avantaja p e m a m e , n o p i n i a protestatarilor iar acest sistem, inclusiv legile c a r e l fun d a m e n t a u , era un rezultat al micrii de femei din p r i m a p a r t e a secolului XX. A n t e r i o r , a m e r i c a n c e l e a v u s e s e r un statut m a r i t a l p r e c a r , la fel ca n m u l t e alte pri ale lumii. R i c h a r d D o y l e este u n personaj i m p o r t a n t n m i c a r e a a m e r i c a n d e brbai p e n t r u eforturile lui de a a d u c e unitate m i c r i i de b r b a i i p e n t r u faptul c a n c e r c a t s l r g e a s c orizontul p r o b l e m a t i c i i eliberrii (nonfeministe a) brbailor d i n c o l o de p r o b l e m a divorului. In 1973, D o y l e a format acesteia. Asociaia Drepturilor Brbailor asociaia a (MRA),7 fost de devenind partea preedintele ERA8 Aparent paradoxal, ratificrii

( A m e n d a m e n t u l u i D r e p t u r i l o r E g a l e ) . D e ce? P e n t r u c m e m b r i i e i c o n s i d e rau c brbaii au fost cei care au avut cel m a i m u l t de suferit datorit discriminrii b a z a t e pe a p a r t e n e n a la sexul m a s c u l i n . Ulterior, D o y l e a for m a t a s o c i a i a MTLN'J International, dar datorit p e r s o n a l i t i i sale (de one-manshoww) i c a r a c t e r u l u i su d o m i n a t o r a n d e p r t a t posibili aliai. M i c a r e a de b r b a i i are i ea doctrinarii ei. U n u l dintre ei este C h a r l e s V. M e t z , care a scris cartea Divorce and Custody for Men , p u b l i c a t n 1968. In aceast l u c r a r e M e t z trece d i n c o l o d e simpla p l n g e r e m p o t r i v a n e d r e p t i l o r s i s t e m u l u i judiciar a m e r i c a n , s u s i n n d c societatea a m e r i c a n este d o m i n a t de femei, iar brbaii a m e r i c a n i sunt p r i m e l e v i c t i m e ale acestei societi. P e n t r u M e t z , brbaii nii sunt v i n o v a i de faptul c femeile i d o m i n . A c e t i a au d e i n u t poziii de p u t e r e i au folosit acea p u t e r e p e n t r u a o p r i m a ali brbai a d o p t n d atitudini cavalereti p e n t r u a obine favorurile i apro barea femeilor. Brbaii au abdicat singuri de la p u t e r e . T r e b u i e s n v m din n o u s fim capii de familie i g o s p o d r i e " este n d e m n u l lui M e t z . 1 2 Inte resant d e r e m a r c a t c M e t z p u n e p r o b l e m a raporturilor d i n t r e c e l e d o u s e x e n t e r m e n i d e p u t e r e . D i n acest p u n c t d e v e d e r e , e x i s t o c o i n c i d e n ntre g n d i r e a lui i cea a m u l t o r feminiti. D o a r c sensul n c a r e se exercit pute rea a r r e p r e z e n t a u n subiect d e disput.
7

Men's Rights Association. Equal Rights Amendament. 9 Un joc de cuvinte: M E N " nseamn BRBAI" n englez. 10 Spectacol al unui singur personaj. 11 Divor i custodia copiilor. 12 http://www.amazoncasde.com/feniimsm/menhist.shtml
8

93

O alt l u c r a r e influent care a gsit adereni gata de a se o r g a n i z a n te m e i u l ideilor sale a fost cartea lui H e r b G o l d b e r g intitulat Pericolele faptului de a fi brbat: Supravieuind mitului privilegiului masculina p u b l i c a t n 1976. A c e a s t carte a nfierbntat i m a g i n a i a ctorva brbai din C o l u m b i a , statul M a r y l a n d , care au nfiinat n 1977 g r u p u l Brbaii Liberi (Free Men, Inc.). La n c e p u t tema p r i n c i p a l a g r u p u l u i a fost u r m t o a r e a : c e v a este f u n d a m e n t a l greit n ce privete interpretarea feminist a experienei masculine; probabil c experienele m a s c u l i n e , m o d u l m a s c u l i n de a tri realitatea social sunt necu n o s c u t e p u b k c u l u i ; este deci n e c e s a r formarea u n o r g r u p u r i ale brbailor care s articuleze e x p e r i e n e l e lor n diverse d o m e n i i i care s le fac c u n o s cute. Brbaii L i b e r i au iniiat formarea de grupuri de trezire a c o n t i i n e l o r " (consciousness-raising groups), Liberi intitulat au organizat conferine educaionale anuale de i au eliberare publicat un buletin informativ. A fost creat chiar un m a n i f e s t al B r b a i l o r The Men's Liberation Movement: A Perspective (Micarea a brbailor. O perspectiv). Brbaii L i b e r i nu a c c e p t a u teoria b r b a t u l u i ca

opresor al femeii tez feminist afirmat cu p u t e r e n anii '60 i '70. T o t u i , aceast organizaie a preferat dialogul cu g r u p u r i l e de brbai feminiti, con sidernd alte organizaii de brbai ca fiind prea de dreapta. Ei se situau un deva la mijlocul spectrului stnga-dreapta n ce p r i v e t e poziia privind drepturile brbailor, m a s c u l i n i t a t e a i s c h i m b r i l e de roluri etc. Brbaii L i b e r i au n c e p u t s aib p r o b l e m e i n t e r n e legate de o r g a n i z a r e i funcionare pe la n c e p u t u l anilor '80. Coaliia B r b a i l o r L i b e r i a n c e r c a t s r e c o n s t r u i a s c organizaia B r b a i l o r L i b e r i i a reuit. P r i n c i p a l u l scop al coaliiei era u n u l e d u c a t i v i u n a dintre m o d a l i t i l e de a se m a n i f e s t a educa tiv public era o r g a n i z a r e a de conferine publice. F i l o s o f i a " sa se b a z e a z pe ideea c cele d o u sexe sunt interrelaionate prin n a t u r a i s t o r i c a c o m p o r t a m e n t u l u i lor. D i n p u n c t de v e d e r e politic s-au a p r o p i a t de g r u p u r i l e p e n t r u drepturile tailor i de g r u p u l D r e p t u r i l e B r b a i l o r (Aden's Rights, Inc.). A c e s t grup reuise s atrag atenia publicului asupra faptului c exist ateptri culturale p r i v i n d o v i a m a i scurt a brbailor. i au reuit acest lucru prin succesul o b i n u t n c a m p a n i a p e n t r u s c h i m b a r e a r e g l e m e n t r i l o r existente n statul M a s s a c h u s s e t t s , n l o c u i n d r e g l e m e n t r i care defavorizau brbaii cu r e g l e m e n t r i egalitare a asigurrilor de via p e n t r u cele d o u sexe.

13

The Hazards of Being Male: Surviving the Myth of Male Privilege.

94

Brbaii

feminiti

La s t n g a spectrului i g s i m pe brbaii feminiti activi n m i c a r e a fe m i n i s t a celui de-al doilea val. In 1981 un n u m r de brbai feminiti au nfiinat Naional organizaii Organizaia pentru se Naional a
15

Brbailor ,

14

redenumit oficial

n al

1983 acestei cu

O r g a n i z a i a N a i o n a l pentru B r b a i Schimbarea

i m a i trziu r e d e n u m i t O r g a n i z a i a Jurnalul de gen, sex i politica1

Brbailor.16

n u m e t e Brbai n schimbare: probleme

apariii trimestriale, p r i m u l n u m r a fost publicat n 1 9 8 1 . Organizaia m a m avea aizeci de filiale (organizaii locale), care au subscris la editarea jurnalului. D i a l o g u l dintre g r u p u r i l e de brbai feminiti i g r u p u r i l e de drepturi ale tailor a fost i este p r a c t i c nul. Brbaii Liberi sunt singurii care au pstrat legtura cu toate faciunile. De-a l u n g u l t i m p u l u i ns relaiile dintre Brbaii Liberi i cei feminiti s-au deteriorat, principalul obiect de d i s p u t fiind legat de p r o b l e m a brbatului-opresor. P r i m i i criticau femeile i a d u c e a u argu m e n t e n favoarea ideii c brbaii sunt afectai de sexism. F e m i n i t i i au in t e r p r e t a t a t i t u d i n e a B r b a i l o r L i b e r i c a fiind m a i m u l t d e c t a n t i f e m i n i s t , c h i a r m i s o g i n . Pe de alt parte, p e n t r u g r u p u r i l e de brbai de dreapta, discuiile n jurul p r o b l e m e i s c h i m b r i l o r de roluri d e s c h i s e de Brbaii Liberi i situa pe acetia din u r m ca fiind pro-feminiti. Excesele unor grupuri feministe i atitudinile radicale ale unor organizaii feministe din valul al doilea au d e t e r m i n a t n d e p r t a r e a u n o r brbai feminiti de m i c a r e a de femei. Un n u m r semnificativ de brbai se n r o l a s e r n organizaiile m i c r i i d e femei din anii '60-'70. N O W , princi pala o r g a n i z a i e a m e r i c a n feminist era intitulat O r g a n i z a i a N a i o n a l pen tru F e m e i i nu a femeilor". D i n c o m i t e t u l ei de c o n d u c e r e fceau p a r t e i brbai. U n u l dintre brbaii fondatori ai organizaiei i m e m b r u al Comitetului Director al N O W din N e w Y o r k City pentru civa ani, W a r r e n Farrell, s-a retras din aceast organizaie, u r m n d o lime o a r e c u m i n d e p e n d e n t . Farrell fusese d e z a m g i t de atitudinea celor din c o n d u c e r e a N O W , care refuzase o p r o p u n e r e legislativ ce ar fi asigurat custodia c o m u n a prinilor a s u p r a copiilor. Aprecierea lui Farrell a fost c micarea de femei devenise nu o micare pentru drepturile omului, ci un grup oarecare de interese. Farrell s-a ndeprtat
14 15 16 17 18

The National Men's Organisation, n englez. The National Organisation for Men, n englez. The National Organisation for Changing Men, n englez. Changing Men: Issues in Gender, Sex and Politics, n englez. National Organisation for Women, n englez. 95

de micarea de femei n forma sa instituionalizat i a publicat o serie de lucrri, referitoare la eliberarea brbailor i la nelegerea experienelor lor. Farrell a p u b l i c a t n 1993 o carte intitulat Mitul Puterii Masculine amintind Supravieuind de lucrarea lui Herb Goldberg (Pericolele faptului de a n 1976). In fi mitului privilegiului masculin, publicat titlu brbat: sa,

cartea

Farrell d e m o n t e a z p r e s u p o z i i i ale u n o r idei feministe p r i v i n d p u t e r e a m a s culin i m o d a l i t i l e de d o m i n a r e m a s c u l i n . Farrell scrie d e s p r e e x p e r i e n e l e m a s c u l i n e d e s p r e c a r e nu se v o r b e t e n d e o b t e c u m ar fi p r e s i u n e a a s u p r a brbatului de a asigura traiul familiei sale (i rolul a s u m a t de b r b a i n acest sens) sau greutile derivate din p r e s t a r e a serviciului m i l i t a r e x p e r i e n e care l arat p e b r b a t ntr-o l u m i n m a i a d e c v a t dect d o a r cea d e opresor. F r ndoial c discuiile p r i v i n d experienele m a s c u l i n e este e x t r e m de bineve nit i p u n e r e a n c o n t e x t a raporturilor dintre sexe, la fel. Farrell p a r e s victimizeze n t r u c t v a pe brbai i s s u g e r e z e c este n e c e s a r r e e v a l u a r e a vulnerabilitilor lor dect s fie v z u i ca a t o t p u t e r n i c i i privilegiai. Farrell s-a n d e p r t a t treptat de m i c a r e a feminist, a p r o p i i n d u - s e de poziiile drepturilor brbailor, g l i s n d d i n s p r e stnga m i c r i i de b r b a i s p r e centru, poate chiar centru-dreapta. Un aspect optimist al experienei Brbai sau brbailor mpotriva pe brbailor feminiti scurt), l reprezint (National a fost o s-a Dei Organizaia organizaie Naional umbrel pentru Sexismului care feminiti.

Organisation for Men Against Sexism pentru

NOMAS

organizaiile

d e s t r m a t n 1997, conferinele anterior s p o n s o r i z a t e d e N O M A S , intitulate Brbai fi Masculinitate, au fost preluate i organizate i sponsorizate la nivel lo cal. U n e l e organizaii de brbai la nivel de state nc m a i p s t r e a z n u m e l e N O M A S n titulatura lor, astfel c o revitalizare a organizaiei este posibil. P r i m a d e m o n s t r a i e p u b l i c semnificativ a u n o r g r u p u r i diferite din m i c a r e a de brbai a fost organizat n B o s t o n cu o c a z i a Zilei T a t l u i , 2 1 n iunie 1982. Au p a r t i c i p a t o serie de g r u p u r i i organizaii de brbai nonfeminiti, care au h o t r t formarea u n u i C o n g r e s N a t i o n a l p e n t r u B r b a i (the National Congress for Men). Cu toate acestea, nici acest C o n g r e s N a t i o n a l nici o alt organizaie a b r b a i l o r nu a ajuns la g r a d u l de d e z v o l t a r e , o r g a n i z a r e i finanare al o r g a n i z a i e i a n a l o a g e p e n t r u femei, N O W . i a c e a s t a s-a datorat

Vest bibliografia. Vest bibliografia. In rile de tradiie anglo-saxon se srbtrete o Zi a Tatlui, n fiecare an n iunie.

96

mare

parte

nenelegerilor

de

la

vrf,

dintre

conductorii

diferitelor

organizaii c o m p o n e n t e . O serie de eforturi au fost fcute pentru a reface u n i t a t e a n a i o n a l a organizaiilor de brbai. U n u l dintre ele, foarte i n o v a d v , n c e r c a s a d u c m p r e u n m e m b r i i a c e s t o r organizaii prin i n t e r m e d i u l internetului. D a v i d U s h e r a fcut o astfel de ncercare. P u t e r n i c i m p l i c a t n m i c a r e a p e n t r u drepturile tailor, U s h e r a folosit lista de c o r e s p o n d e n e a Coaliiei T a i l o r Americani" {American Fathers Coalition) p e n t r u a trezi i n t e r e s u l m u l i m i i de organizaii m a s c u l i n e i a le a d u c e la o ntlnire virtual la o a n u m i t dat. P r i m a d e m o n s t r a i e de acest fel a avut l o c la 4 o c t o m b r i e 1996.

Micarea mitopoetic
Anii '90 au fost marcai de proeminena ideilor cuprinse ntr-o carte pu blicat n 1990 i care a stimulat o strnit m u l t e spirite m a s c u l i n e , astfel d n d natere a a - n u m i t e i m i c r i m i t o p o e t i c e (Mythopoetics). C a r t e a se intituleaz Ion-cel-de-Fier {Iron John) i a fost scris de p o e t u l a m e r i c a n R o b e r t Bly. In lu crarea sa, B l y i n v o c un b a s m g e r m a n al frailor G r i m m i invit la o r e g n d i r e a relaiilor dintre brbai, a relaiilor dintre fii i tai, a relaiilor dintre f i i i m a m e , f i i n d p u t e r n i c influenat d e p s i h o l o g i a lui J u n g . B l y consi der c m a s c u l i n i t a t e a e n criz p e n t r u c brbatul de azi nu m a i are nici o legtur cu b r b a t u l slbatic al primitivitii. B r b a t u l tradiional era destructiv, d a r cel de azi, b l n d i sensibil nu-i face i nu face n i m n u i nici un bine. C a r t e a a i n s p i r a t o m i c a r e a brbailor dornici de a-i r e c u p e r a o brbie iniial, aa c u m i-o i m a g i n a u i c u m se i n s p i r a u din diverse surse. n t r e a g a m i c a r e care s-a dezvoltat din sugestiile c u p r i n s e n a c e a s t carte i s-a b a z a t foarte m u l t pe renvierea i cutarea u n o r ritualuri din diferite cul turi ale l u m i i care s contribuie la revigorarea u n u i tip de m a s c u l i n i t a t e revo lut. P r o t a g o n i t i i micrii m i t o p o e t i c e fceau p a r t e din clasa de mijloc, erau relativ nstrii, de vrst mijlocie i exclusiv albi (ntr-o societate multirasial). N i c i nu p u t e a u fi dect din clasa de mijloc ntruct m i c a r e a s-a bazat foarte m u l t pe p e t r e c e r e a m p r e u n a m u l t o r sfrituri de s p t m n , lucru destul de s c u m p p e n t r u c i n e v a cu un v e n i t m i c (costul p e n t r u un week-end se situa ntre $ 2 0 0 i $ 5 0 0 ) . 2 2

Kimmel i Kaufman, 1997. 97

in ochii majoritii a m e r i c a n i l o r i a m u l t o r strini, m i c a r e a brbailor a intrat n c o n t i i n e p o r n i n d doar de la manifestrile m i c r i i m i t o p o e d c e : grupuri de brbai albi din clasa de mijloc i de v r s t mijlocie se d u c n p d u r i i d a n s e a z , m b r c a i n piei de a n i m a l e , bat t o b e l e slbatic, se mbr ieaz, url p r i m i t i v . a. U n i i c o n s i d e r c m i c a r e a m i t o p o e t i c e m u l t m a i m u l t dect att. M a r v i n A l l e n d e p l n g e m o d u l n care m a s s - m e d i a a discre ditat m i c a r e a m i t o p o e t i c a brbailor i a transformat-o n senzaional. D e i Allen afirm c el nsui este feminist ( p r o n u n n d u - s e p e n t r u egalitate i dreptate n t r e sexe) distinge tranant ntre trsturi s i n o n i m e cu m a s c u l i n i t a tea, c o n d u c e r e , i n d e p e n d e n , a s p r i m e , curaj, responsabilitate, s t o i c i s m " , i trsturi feminine ca rbdare, vulnerabilitate, gentilee, compasiune, e m p a t i e " , 2 3 c o n s t r u i n d o frumoas stereotipizare a celor d o u sexe. P e n t r u K i m m e l i K a u f m a n , m i c a r e a m i t o p o e t i c a brbailor a s c u n d e m o d u r i tradiionale de a g n d i relaia dintre cele d o u sexe, n e p o t r i v i t e cu noul c o n t e x t social. 2 4 Ea i n d i c faptul c cei m a i afectai de s c h i m b r i l e p r o duse n a d o u a j u m t a t e a secolului XX n ce privete rolurile m a s c u l i n e i feminine, au fost brbaii albi ntre 30 i 50 de ani din clasa de mijloc, iar m i c a r e a m i t o p o e t i c le-a oferit un d e b u e u n acest sens. D e f i n i r e a tradiio nal a m a s c u l i n i t i i s-a b a z a t pe n o i u n e a de a u t o n o m i e e c o n o m i c . A c e a s t a u t o n o m i e , m p r e u n c u patriarhia p u b l i c (sau p u t e r e a m a s c u l i n n d o m e niul p u b l i c ) au constituit temeiul s e n t i m e n t u l u i de securitate al brbailor. A c e s t s e n t i m e n t de securitate ca i identitatea m a s c u l i n c o n s t r u i t tradi ional au fost serios z d r u n c i n a t e n cea de-a d o u a j u m t a t e a s e c o l u l u i X X . K i m m e l i K a u f m a n a p r e c i a z c p r o b a b i l n i m i c nu a avut un i m p a c t cultu ral m a i m a r e n criza masculinitii dect m i c a r e a femeilor". Micarea m i t o p o e t i c a brbailor este o i n v o c a r e a certitudinii p r i v i n d brbia (i ce n s e a m n ea) ntr-o societate n care att p u t e r e a brbailor ct i definiiile de gen rigide sunt puse n discuie
25

de

ctre

feminism".

26

Micarea

m i t o p o e t i c c o n i n e o p r e s u p o z i i e privind un sens esenializat al brbiei pe care n c e a r c s l r e c u p e r e z e prin ritualuri i practici atent selectate din toate prile lumii. C e r c e t r i l e a n t r o p o l o g i c e arat c toate culturile celebrate de m i t o p o e i ca facilitnd a c c e s u l la brbia esenial sunt culturi n care brbaii erau d o m i n a n i , iar femeile aveau statuturile cele m a i sczute.

23 24 25

Allen, 1997: 403. Kimmel i Kaufman, 1997:407. Challenged n englez = termen care se poate tlmci n romn n funcie de con text, dar nu se poate traduce exact. Kimmel i Kaufman, 1997: 408.

26

98

n orice caz, ntr-o formulare simpatic K i m m e l i K a u f m a n scriu: We need more Ironing Johns, not more Iron John/' (,,Avem nevoie de mai muli Ioni care s calce [rufe] dect de Ioni de Fier"), sugernd aici c este m a i i m p o r t a n t p e n t r u brbai s neleag i s accepte schimbrile sociale i de roluri ale celor d o u sexe dect s a d e r e rigid i chiar s cultive o n o i u n e de brbie i m a s c u l i n i t a t e c o m p l e t nepotrivite evoluiilor sociale r e c e n t e , m i c a r e a m i t o p o e t i c a brbailor. cum o face

Studii ale brbailor


Studierea problematicii brbatului n societate i-a gsit expresii i din p u n c t de v e d e r e i n s t i t u i o n a l . Astfel, n 1 9 8 6 a fost n f i i n a t A s o c i a i a Stu diilor B r b a i l o r 2 7 , iar m a i trziu A s o c i a i a A m e r i c a n a S t u d i i l o r B r b a i l o r {American Men's Studies Association) n 1991. Aceasta din urm este un consoriu de profesori universitari care p r e d a u studii ale b r b a i l o r n diferite universiti. Studiile p r i v i n d masculinittile a u luat a m p l o a r e n special n c e p n d cu mijlocul anilor '90. A z i exist reviste specializate i c a t e d r e de studii ale m a s c u l i n i t i l o r c a r e nfloresc a s e m e n e a celor de studii de gen, care au deja o istorie m a i n d e l u n g a t . E s t e i n t e r e s a n t de r e m a r c a t faptul c de-a l u n g u l ntregii sale istorii m i c a r e a de femei a avut o susinere destul de p u t e r n i c din p a r t e a brba ilor, chiar dac aceasta a p r e s u p u s o m i c a r e c o n t r a v a l u l u i n societate, n timp ce m i c a r e a brbailor nu s-a b u c u r a t de un sprijin similar din p a r t e a femeilor. 2 8 P o s i b i l c m o d a l i t i l e de expresie a organizaiilor de brbai nu au fost cele m a i potrivite i c p r o b l e m a t i c a drepturilor femeilor este m u l t m a i p r e g n a n t n c o m p a r a i e cu cea a drepturilor brbailor. E posibil ca unele din m a n i f e s t r i l e m i c r i i de brbai s c o n i n e l e m e n t e tradiionaliste i n c o m p a t i b i l e c u v i z i u n i l e feministe. n u n e l e manifestri femeile nici n u sunt a d m i s e ca de p i l d n m i c a r e a m i t o p o e t i c p e n t r u c i m p l i c a r e a lor ar fi contrariul esenei micrii. P o a t e i p e n t r u c r e v e n d i c r i l e i m i c a r e a n s i a brbailor este p r e a p u i n c u n o s c u t . S a u p o a t e toate a c e s t e e l e m e n t e la un loc explic i m p l i c a r e a r e d u s a femeilor n m i c a r e a de brbai.

27 28

Men's Studies Association. Baumli Francis i Williamson Tom, The History of the Men's Movement" (1997), http://www.amazoncasde.com/feminism/menhist.shtml

99

Despre feminisme
n m u l t e din discursurile cotidiene s e c o n s i d e r implicit c exist u n unic f e m i n i s m " cruia i se atribuie, n funcie de atitudinile vorbitorului, caracteristici care nu au l e g t u r cu ideile e m i s e de diferitele c u r e n t e femi niste. F e m i n i s m u l " se constituie din m a i m u l t e f e m i n i s m e , c a r e s u n t diver gente prin u n e l e din a r g u m e n t e l e lor.

1. Ce nu este feminismul"?
Feminism" este o noiune mai puin familiar n spaiul nostru. M i c a r e a de femei afirmat n anii '60 i '70 n O c c i d e n t a lipsit din R o m n i a . La fel i i d e o l o g i a c a r e a nsoit micarea. P a r t i d u l C o m u n i s t R o m n a p r e t i n s c a rezolvat o d a t p e n t r u t o t d e a u n a p r o b l e m a egalitii dintre femei i brbai. Iar anii de d u p 1989 nu au a d u s n a v a n s c e n a politic c e v a care s semene a m i c a r e de femei. Nici producia teoretic nu a fost suficient de bo gat pentru a dezvlui coninutul politic i complexitatea f e m i n i s m u l u i " . n ciuda u n e i culturi deficitare p r i v i n d aceast micare politic cu ramificaii m o n d i a l e , m u l i r o m n i sunt anti-feminiti convini. M u l i se

ghideaz d u p criticile pe are le a u d c n d pleac n Statele U n i t e (fr s fie informai d e s p r e fondul i originea p r o b l e m e l o r ) sau d u p u n e l e gesturi, c u m ar fi refuzul u n o r femei de a li se d e s c h i d e ua sau de a li se oferi a j u t o r " la coborrea dintr-un mijloc de transport atitudini care li se p a r bizare, obi nuii fiind cu alte m a n i e r e , tradiionaliste. A c e s t antifeminism-fr-cunoaterea-feminismului s e s u p r a p u n e p e s t e u n m i s o g i n i s m r s p n d i t n m o d cu rios n egal m s u r la brbai i femei la femei m a n i f e s t n d u - s e ca n e m p care cu sine sau chiar ca ur de sine. 2 A t t a n t i f e m i n i s m u l , ct i m i s o g i n i s mul, sunt moduri distincte de n c r e m e n i r e n proiect" i se bazeaz deopotriv pe lipsa de i n f o r m a r e i, ntr-o a n u m i t m s u r , pe rea credin. P e n t r u a identifica ceea ce nu este feminismul m v o i folosi de o m a n i e r indirect: p r e z e n t a r e a celor m a i flagrante prejudeci d e s p r e feminism.

Abia n ultimii doi ani am nceput s avem pe pia o literatur feminist, repre zentat totui de foarte puine volume, dintre care multe cu circulaie restrns la cei iniiai n domeniu. Termenul analog celui de misogin" pentru a desemna ura fa de brbai este de misandrie", mult mai puin cunoscut i folosit.

100

Cteva prejudeci despre


Iat cteva dintre cele mai populare prejudeci:

feminism

F e m i n i s m u l descrie femeile ca pe nite v i c t i m e , brbaii fiind v i n o v a i i p e n t r u a c e a s t v i c t i m i z a r e a femeilor", Feminismul este p r o m o v a t de femei urte, btrne, divorate sau nedorite de brbai", F e m i n i s m u l este o i d e o l o g i e n exclusivitate a l e s b i e n e l o r " , F e m i n i s m u l este e s e n i a l m e n t e o m i c a r e anti-brbai", F e m i n i s m u l este o i d e o l o g i e care dispreuiete m u n c a c a s n i c " , Feminismul romneti". Feminismul descrie femeile ca pe nite victime, brbaii fiind vinovaii pentru aceast victimizare a femeilor." A c e a s t o p i n i e i g n o r diversitatea feminismelor. Exist o m a r e varietate de c u r e n t e feministe, c u m am v z u t deja liberal, socialist, marxist, p s i h a n a litic, p o s t m o d e r n , radical, e c o f e m i n i s m etc. D o a r n c a d r u l u n o r a dintre concepiile feministe femeile sunt ntr-o a n u m i t m s u r p o r t r e t i z a t e ca vic time: n u n e l e scrieri radicale, de pild. D a r n majoritatea scrierilor feministe femeile nu sunt p r e z e n t a t e ca v i c t i m e , d i m p o t r i v , ele sunt a p a r ca p e r s o a n e care l u p t p e n t r u drepturile lor. Cel m a i b u n e x e m p l u n acest sens, l reprezint c u r e n t u l relativ r e c e n t afirmat n Statele U n i t e (n anii ' 9 0 ai seco lului X X ) , care p o a r t n u m e l e de />0MT-feminism.
3

este

ideologie

occidental

neadecvat

realitilor

Acest

feminism

evi

deniaz s c h i m b r i l e n raporturile de p u t e r e dintre brbai i femei n socie tate din u l t i m e l e d e c e n i i s c h i m b r i favorabile prii feminine. Powr-femin i s m este un f e m i n i s m anti-victimizator, optimist, n e r e s e n t i m e n t a r , care este p r e o c u p a t de p a r t e n e r i a t u l dintre femei i brbai, c a r e v a l o r i z e a z p r e o c u prile i realizrile femeilor m a i presus de orice. El c o n i n e o e x p u n e r e raio nal i l u c i d a stadiului n care femeile se g s e s c pe piaa m u n c i i , n relaiile e c o n o m i c e , politice, i n t e r u m a n e etc. D a r power-fcmmism nu este singurul curent feminist care nu victimizeaz femeia. In majoritatea scrierilor feministe, sublinierea caracterului pre car al condiiei sociale a femeilor este dublat de i d e e a c ele s u n t capabile i vor s s c h i m b e aceast condiie. E l e sunt v z u t e ca p e r s o a n e c a p a b i l e de a-i

Poiver-feminism (englez) se traduce cuvnt-cu-cuvnt feminism-putere". Acest cu r rent desemneaz chiar o tendin invers victimizrii, potrivit creia femeile sunt puternice, ele sunt responsabile n mod absolut de ceea ce li se ntmpl i sunt stpne pe destinul lor.

101

depi c o n d i i a p r e z e n t , n m s u r a n care a c e s t a este cazul. E s t e o in terpretare n g u s t i chiar ru-voitoare a c e e a care v e d e n m a n i f e s t e l e sau n doctrinele feministe o a b s o l u t v i c t i m i z a r e a femeilor sau o n v i n o v i r e gro sier a t u t u r o r brbailor p e n t r u condiia lor. D e s i g u r c p u t e m gsi n noia nul de d o c u m e n t e ale celui de-al doilea v a l expresii foarte d u r e la a d r e s a brbailor, v z u i d r e p t o p r e s o r i ai femeilor, dar acelai tip de e x c e s e le pu t e m regsi i n c a d r u l m i c r i i brbailor, ca s nu m e n i o n m a p r o a p e toat istoria g n d i r i i politice care le d e s c o n s i d e r explicit pe femei. feminismul este promovat de femei urte, btrne, divorate sau nedorite de brbai. " R e p r e z e n t a n t a cea m a i fervent a power-femmismului, despre care vor b e a m m a i sus, N a o m i Wolf, este o femeie tnr, frumoas, h e t e r o s e x u a l , cstorit, are un copil i se declar a fi fericit. i sunt m u l t e femei feministe a s e m e n e a ei. Sofia N d e j d e , Christabel P a n k h u r s t , S i m o n e d e B e a u v o i r , G l o ria S t e i n e m sau G e r m a i n e G r e e r strluceau prin apariia lor i nu au a v u t m a i m u l t e s u c c e s e sau e e c u r i n viaa p e r s o n a l dect femeile o b i n u i t e . Pe de alt parte, din ce n ce m a i m u l i brbai se declar feminiti. Alii sunt feminiti fr s se d e c l a r e ca atare, sau p o a t e chiar fr s tie. A c e a s t p r e j u d e c a t c o n i n e n sine o atitudine m i s o g i n i trimite la a n u m i t e s t a n d a r d e v i o l e n t sexiste. Potrivit acestor s t a n d a r d e , femeia trebuie s fie p e r p e t u u tnr, frumoas, supus, n d a t o r i t o a r e , d e p e n d e n t , disponi bil o r i c n d i d o r n i c de a d e p i n d e i a se s u p u n e u n u i brbat. F e m e i l e p o t d e v e n i feministe ca u r m a r e a u n o r n e m u l u m i r i p r o f u n d e privind m o d u l n care sunt privite i tratate n societate. D a r aceasta nu este singura cale c t r e d e v e n i r e a feminist. Un sim al dreptii sociale i al solidaritii feminine, sau p u r i s i m p l u al solidaritii u m a n e n cazul brbailor feminiti, p o t s se n t l n e a s c n firea u n e i p e r s o a n e i s c o n d u c la aceast o p i u n e v a l o r i c de p r e u i r e a d e m n i t i i u m a n e i de a c i u n e n temeiul acestei opiuni. Feminismul este esenialmente o micare anti-brbai. " A c e a s t p r e j u d e c a t indic m a i c u r n d o atitudine defensiv. Ea i p o a t e gsi r d c i n i l e ntr-o serie de e x p r i m r i i expresii d u r e v e h i c u l a t e n zorii celui de-al doilea v a l al feminismului. Un e x e m p l u : ntr-un m a n i f e s t al organizaiei a m e r i c a n e Southern Women se p r o m o v a i d e e a abinerii de la acti vitate sexual c a r e s i n c l u d brbaii, de la c o n t a c t e h e t e r o s e x u a l e de p e n e trare. 4 D a r aceste atitudini n u descriu esena m i c r i i feministe. Majoritatea feministelor sunt femei h e t e r o s e x u a l e cu un c o n s i d e r a b i l p o t e n i a l de relaio4

A. Southern Women's Writing Collective, 1994.

102

n a r e i n t i m i care nu c o n s i d e r abstinena drept o soluie. A b s t i n e n a de la relaii h e t e r o s e x u a l e , c o n s i d e r a t e a fi chintesena s u b o r d o n r i i femeilor de ctre brbai de ctre un a n u m i t curent feminist, a surs doar u n o r comuniti i n s u l a r e care a u t r a n s f o r m a t t e m p o r a r ideologia lor n religie. O serie de m a n i f e s t e feministe, n special la n c e p u t , identificau pe brbai drept v i n o v a i p e n t r u situaia o p r i m a n t a femeilor. T r e p t a t , repre zentanii s e x u l u i t a r e " au fost nlocuii n rolul de v i n o v a i cu structuri de putere. Cu alte cuvinte, dac la n c e p u t au fost nvinovii brbaii p e n t r u o p r i m a r e i femeile p e n t r u starea de a se lsa o p r i m a t e , m a i trziu au fost identificate structuri de d o m i n a r e i reele de relaii privilegiate care explicau asimetriile de statut social dintre brbai i femei. In esen, m i c a r e a feminist este o m i c a r e constructiv, care p u n e ac cent pe construirea de alternative pentru femei, n ideea reechilibrrii balanei de p u t e r e " dintre femei i brbai. F e m i n i s m e l e sunt m i c r i antiineriale: n d r e p t a t e m p o t r i v a ineriei u n o r relaiilor a s i m e t r i c e d e p u t e r e dintre cele d o u sexe i m p o t r i v a i m o b i l i s m u l u i acestei asimetrii. R e c e n t , tot m a i m u l t e scrieri feministe p u n accent p e a s u m a r e a responsabilitii d e ctre femei n s c h i m b a r e a relaiilor de gen, spre d e o s e b i r e de scrieri m a i timpurii axate pe n l t u r a r e a s u b o r d o n r i i fa de brbai. feminismul este o ideologie care dispreuiete munca casnic. " In m i c a r e a feminist a anilor '60 i '70 a existat tendina de rsculare m p o t r i v a m u n c i i c a s n i c e i aceasta p o a t e fi a s e m n a t revoltei m u n c i t o r i l o r din secolul X I X m p o t r i v a m a i n i l o r cu ajutorul c r o r a erau exploatai. A fost m u l t a c u z a t n c h i d e r e a n universul casnic, p e n t r u c a c e a s t n c h i d e r e le c o n d a m n a pe femei la inegalitate social i la o d i v i z i u n e a m u n c i i foarte tranant d e t e r m i n a t : femeilor le aparinea spaiul privat i erau s t p n e a c o l o (att ct p u t e a u fi de s t p n e n condiiile n care mijloacele de trai erau asi g u r a t e de ctre soi) n timp ce brbailor le a p a r i n e a l u m e a larg a spaiului public, u n d e au fost i au r m a s stpni. D a r aceste critici nu au fost absolute i u r m r e a u , n u l t i m instan, lrgirea orizontului femeilor, ieirea lor n spaiul p u b l i c i afirmarea lor social. O serie de feminiti au fost intens preocupai de valorizarea i r e c u n o a t e r e a social a m u n c i i casnice a femeilor. Se r e m a r c p r e o c u p a r e a p r a c t i c de a m s u r a v a l o a r e a acestei m u n c i i de a gsi soluii p e n t r u a o r e m u n e r a . I n R o m n i a 7 1 % din lucrtorii familiali n e r e m u n e r a i sunt femei f ' iar contribuia lor la realizarea p r o d u s u l u i intern brut nu este r e c u n o s c u t .
3 6 5

E vorba aici de cel de-al doilea val. Femei i brbai n Romnia, UNDP, 2000: 19. 103

A t i t u d i n e a , n c p r e p o n d e r e n t , potrivit creia este treaba femeii s gteasc, s spele, s fac curat, s ngrijeasc copiii etc. este d e p i t n l u m e a civili zat. F o r m e c o m b i n a t e de distribuie echilibrat a m u n c i i d o m e s t i c e i de faciliti n a c h i z i i o n a r e a i folosirea aparatajului de uz c a s n i c au luat locul s u p r a n c r c r i i femeilor cu dubla zi de m u n c . In R o m n i a de azi, o m a r e p a r t e a m u n c i i n e p l t i t e este preluat de ctre femei a c a s ngrijirea vrstni cilor, a celor bolnavi, a copiilor etc. p e n t r u c statul nu m a i ofer servicii de calitate c e t e n i l o r si n c i u d a i m p o z i t r i i excesive. feminismul este o ideologie occidental neadecvat realitilor romneti. " A c e a s t i d e e a s c u n d e o m a r e ipocrizie n care se c o m p l a c m u l i r o m n i . E a este c o n s t r u i t p e fondul u r m t o a r e i logici: n o i r o m n i i s u n t e m cretino r t o d o c i i r e s p e c t m femeile ca femei; c m i n e l e n o a s t r e sunt a r m o n i o a s e ; la n o i exist n e l e g e r e ntre soi; n R o m n i a exist egalitate n t r e femei i brbai, consfinit p r i n C o n s t i t u i e i alte legi. C o n t r a r acestei logici a p a r e n t c o e r e n t e i realiste, d a r n m a r e m s u r fanteziste, realitatea r o m n e a s c arat altfel: v i o l e n intrafamilial, p r e p o n d e r e n t n d r e p t a t m p o t r i v a femeilor i copiilor, de p r o p o r i i - p e s t e 9 0 % din cazurile de v i o l e n intrafamihal sunt n d r e p t a t e m p o t r i v a femeilor, 3 0 % din femei sunt agresate n familie 7 - vic time ale violurilor artate cu cruzime n m a s s m e d i a (fr ca violatorii s fie expui), femeile tinere cele m a i afectate de omaj 8 . a. m. d. T o a t e a c e s t e f e n o m e n e i n d i c existena u n u i t e m e i solid p e n t r u coagula r e a de atitudini i aciuni feministe n R o m n i a , chiar d a c ele au un specific r o m n e s c i difer n t r u c t v a de condiia femeilor din o c c i d e n t a l E u r o p e i sau din S U A . D i n nefericire, nici p n azi nu s-a ajuns la nfiinarea u n e i federaii de o r g a n i z a i i p e n t r u drepturile femeilor la nivel naional, care s articuleze p r o b l e m e l e c o m p l e x e cu care se confrunt aceast majoritate de gen, femeile. O m a r e p a r t e a femeilor (sracele sracilor, c u m s p u n e M i h a e l a M i r o i u ) 9 p o a r t n tcere p o v e r i m a i grele dect m i n o r i t a t e a de gen, brbaii, care dein poziiile cheie n luarea de decizii e c o n o m i c e i politice n R o m n i a . O alt p r e j u d e c a t este aceea c femeile nu p o t fi solidare i c este n n a t u r a lor s se a t a c e i s se f a u l t e z e " reciproc. F r a s u b e s t i m a p o t e n i a l u l individualist feminin, apreciez c aceast afirmaie este n e f o n d a t ntruct p r e s u p u n e c un set de atitudini derivate din condiia lor de fiine u m a n e s u b o r d o n a t e social ar fi valabil n orice condiii. D i n c o l o de aceasta, s nu
7

8 9

Interviu cu Monica Secoan (director Asociaia pentru Promovarea Femeilor, Timioara), Buletin Informativ, FSD, decembrie 2001. Femeile i brbaii in Romnia, UNDP, 2000. Ve%i: Romnia. Starea de Fapt, Bucureti, Nemira, 1998.

104

u i t m s u b l i m e l e d o v e z i de solidaritate feminin din diferite ri i m o m e n t e istorice, e v o c a t e chiar n aceast carte.

Feminism i lesbianism
Feminismul nu iar lesbianismul nu e a inventat lesbianismul, cu feminismul. acelai lucru

(Sheila T o b i a s , 1997) O alt prejudecat, nediscutat mai sus, spune c: Feminismul este o ideo logie n exclusivitate a lesbienelor". Aceast fraz nu este rostit simpluconstatativ, ci are n c r c t u r peiorativ. A s p u n e c este o i d e o l o g i e a l e s b i e n e l o r " n s e a m n a s p u n e c este o i d e o l o g i e a u n o r femei p e r v e r s e " care se d i s c r e d i t e a z social p r i n preferinele lor sexuale, o i d e o l o g i e susinut de femei care nu sunt la locul l o r " . 1 0 A p a r e o dat o v a l o r i z a r e n e g a t i v a femeilor cu o r i e n t a r e sexual lesbian i aceast v a l o r i z a r e se transfer m a i departe feniinismului. De aici i atitudinea multor femei occidentale care neag despre ele nsele c ar fi feministe. In societate (inclusiv n cea romneasc) exist o team de a fi socotit anormal", de a te ndeprta de la n o r m a femeii la locul e i " i aceasta este cu att m a i valabil pentru generaiile m a i vrstnice. A c e a s t p r e j u d e c a t i n d i c i o a t i t a d i n e h o m o f o b , r e s e n t i m e n t a r fa de m i n o r i t a t e a de preferin sexual a lesbienelor. M a s c a t , ea c o n d a m n i relaiile de a p r o p i e r e afectiv, e m o i o n a l i chiar de solidaritate feminin toate e l e m e n t e f u n d a m e n t a l e ale u n e i atitudini feministe. S p r e s u p u n e m c, ntr-adevr f e m i n i s m u l ar fi o i d e o l o g i e a lesbienelor. A t u n c i , ce ar face-o s nu fie v a l a b i l n ce le p r i v e t e pe h e t e r o s e x u a l e ? C e r t este c f e m i n i s m u l vizeaz, n c i u d a c o n s e r v a t o r i l o r fr leac, m u l t m a i m u l t d e c t eliberarea sexual i m u l t m a i m u l t e obiective politice dect o cere l o c u l f e m e i l o r " ! Intr-o m a r e m s u r f e m i n i s m u l i l e s b i a n i s m u l au fost i s u n t d o u lu cruri diferite, d a r care n m o d logic ar fi trebuit s m e a r g m n n m n de ndat ce s-au d e s c o p e r i t u n a pe alta. F e m i n i s t e l e i feminitii ar fi trebuit s i n c l u d p r o b l e m a t i c a d r e p t u l u i fiecrei femei de a-i m a n i f e s t a preferina sexual fr interferena autoritii de stat sau a oricrei autoriti (vocea tradiiei, m o r a l a de un fel sau altul etc.). L e s b i e n e l e ar fi trebuit s susin agenda feminist n t r u c t era n avantajul lor, al p r o m o v r i i d r e p t u r i l o r lor.

Ca i cum ar trebui s aib un loc al lor. De ce ar trebui femeile s aib un loc al lor? Cine definete care le este locul? De ce oare expresia brbat la locul lui" nici nu exist? 105

D a r lucrurile nu au stat aa. n anii '60, n vltoarea micrii de femei, lesbienele


11

le ntrebau pe feministe: C u m de v putei culca cu inamicul [citete:

brbatul n. a.] ? Pentru lesbiene nici o feminist autentic nu ar a l e g e " s fie heterosexual pentru c brbaii au fost vzui ca fiind cauza oprimrii lor. Pen tru pionierele feministe micarea lesbian reprezenta o adevrat ameninare (ameninarea l a v a n d e i " ) ntruct plana pericolul ca micarea feminist s fie asimilat cu micarea lesbienelor, a celor cu preferin exclusiv homosexual. O bun bucat de timp N O W 1 3 nu a avut legturi cu femeile din incipienta micare lesbian. Lesbienele au nceput s se organizeze ctre sfritul anilor '70 formnd grupuri numite provocator precum: Radicalesbians, sau Lavander Menace Group (Grupul Lavandelor Amenintoare). Integrarea micrii lesbiene a pus proble me serioase, inclusiv teoretice: feminitii riscau s aib un c o m p o r t a m e n t sexist chiar fa de femei (lesbiene) dac refuzau s coopereze! P e n t r u B e t t y F r i e d a n , m i c a r e a f e m e i l o r . . . nu a a v u t n i m i c cu lesbia n i s m u l sau cu r e n u n a r e a l a . . . iubirea b r b a i l o r " . 1 4 F r i e d a n a fost un caz aparte, ea l u n d o p o z i i e o a r e c u m rigid fa de p r o b l e m a l e s b i a n i s m u l u i . K a t e Millet, o alt c u n o s c u t teoreticiana a m i c r i i de femei, era cstorit dar a r e c u n o s c u t p u b l i c c este bisexual. A l t e m i l i t a n t e de m a r c , indiferent d e orientarea sexual, d a r i n c l u z n d u n n u m r c o n s i d e r a b i l d e h e t e r o s e x u a l e , au afirmat c feministele i lesbienele l u p t p e n t r u acelai scop: Gloria S t e i n e m (fondatoarea revistei M s . ) , S u s a n B r o w n m i l l e r ( a u t o a r e a u n e i celebre cri d e s p r e v i o l 1 5 ) , A i l e e n H e r n a n d e z (a d o u a p r e e d i n t a N O W ) . P e n t r u Steinem, de pild, cerina ca sexul s se r e d u c la cel desfurat n cadrul ma riajului patriarhal cu s c o p u l exclusiv de a p r o c r e a r e p r e z i n t o p r o b l e m att pentru feministe (lupttoare sau activiste p e n t r u drepturile femeilor), ct i p e n t r u lesbiene (lupttoare pentru drepturi sexuale ale f e m e i l o r ) . 1 6 P r o b l e m a r a p o r t u r i l o r dintre feminism i l e s b i a n i s m este i u n a de con formitate social. O a r e cte femei cu nclinaii l e s b i e n e nu s-au cstorit din m o t i v e de c o n f o r m i t a t e social i a c u m suport c o n s e c i n e l e s e x u a l e i de r e l a i o n a r e familial a f e r e n t e ? C o n s i d e r c o r i c e f e m i n i s t ar trebui s se ralieze la (sau s s i m p a t i z e z e cu) activitatea g r u p u r i l o r de l e s b i e n e i h o m o sexuali p e n t r u a e l i m i n a acele p r e v e d e r i legislative, practici, m e n t a l i t i i ati tudini care p r e j u d i c i a z libertatea sexual a femeilor i b r b a i l o r deopotriv.
11 12

A c i m refer la lesbienele care au decis s fie militante pentru drepmrile lor sexuale. Lavanda i culoarea lavandei fiind simbolul ales de lesbiene. 13 National Organisation for Women. 14 F n e d a n , 1976: 158.
12
13

Vein Bibliografia.

16

Ms, septembrie-octombrie 1993: 35-6.

106

Feminism i

antifeminism

A n t i f e m i n i s m u l este o form de manifestare a m i s o g i n i s m u l u i i nu c u n o a t e difereniere de sex n r n d u l celor care l susin. E s t e n m o d egal distribuit p r i n t r e femei i brbai. C u m s u n t e m n c d e p a r t e de a ti ce este f e m i n i s m u l , a m n a i n t a n cercetare d a c n e - a m n d r e p t a atenia a s u p r a dife ritelor faete ale a n t i f e m i n i s m u l u i . M i c a r e a anti-sufragiu este o expresie e l o c v e n t a a n t i f e m i n i s m u l u i . D o r i n a de a obine dreptul de v o t a trezit att de m u l t a v e r s i u n e n I m p e r i u l B r i t a n i c , nct s-a format o L i g N a i o n a l Anti-Sufragiu i chiar a fost alctuit i circulat un m a n u a l anti-sufragiu! M i c r i i sufragetelor i s-a o p u s i R e g i n a V i c t o r i a nsi. M o t i v a i i l e m i c r i i antisufragiu au variat de la i n v o c a r e a c a r a c t e r u l u i n e p a t r i o t i c al luptei p e n t r u sufragiu, la d e s e x u a l i z a r e a femeilor i de la eroda rea pasivitii lor n a t u r a l e ( ) , a submisivitii i a feminitii lor p n la a m e n i n a r e a securitii n a i o n a l e . 1 7 V o t u l p e n t r u femei era c o n s i d e r a t u n pericol n a i o n a l p e n t r u H e b e r Hart. P e n t r u M a r i e Corelli, ori eti femeie, ori sufraget, a m b e l e caliti fiind i n c o m p a t i b i l e . A s e m e n e a v e r d i c t e i acuzaii au m a i fost a d u s e feminitilor din diferite p e r i o a d e ale m i c r i i p e n t r u drepturile femeilor. C h r i s t a b e l P a n k h u r s t , p o a t e cea m a i activ sufraget din A n g l i a n c e p u t u l u i de secol X X , considera c brbaii cu o p i u n i anti-sufragiu v d femeile d o a r ca obiecte sexuale i c t e m e r e a lor cea m a r e era ca nu c u m v a o d a t ce v o t u l va fi fost obinut, femeile s v r e a i d r e p t u r i egale n d o r m i t o r ! T e a m a d e s c h i m b a r e n g e n e r e i m a i ales t e a m a d e s c h i m b a r e a d e roluri au fost p r i n c i p a l i i i n a m i c i ai m i c r i l o r de e m a n c i p a r e . In cazul sufragiului p e n t r u femei, d o b n d i r e a acestuia n s e m n a activism, ieire n spaiul p u b l i c , p r e l u a r e a u n u i rol p e r c e p u t ca fiind m a s c u l i n , n d e p r t a r e a femeilor de roluri p e r c e p u t e ca feminine: pasivitate, p r e o c u p a r e cu treburile c a s n i c e , lips de n d r z n e a l (mai ales p u b l i c ) , s u b o r d o n a r e , supuenie. P r i n t r e o p o n e n i i fa de sufragiu nu s-au n u m r a t doar brbai. F e m e i l e n s e l e , n c o n c e r t cu b r b a i i c o n s e r v a t o r i , au fost cele m a i fervente o p o z a n t e fa de v o t u l fe m e i l o r . P e n t r u m u l t e o p o z a n t e la sufragiu a a c i o n a n m o d p u b l i c i a-i afirma p u b l i c o p i n i a fa de sufragiu era ceva total n e f e m i n i n i de a c e e a ele au p r o t e s t a t " subteran, n discuii private sau prin n c u r a j a r e a brbailor de a se m p o t r i v i v o t u l u i femeilor. Un alt e x e m p l u c e l e b r u de manifestare a a n t i f e m i n i s m u l u i a fost c a m p a nia m p o t r i v a A m e n d a m e n t u l u i D r e p t u r i l o r E g a l e l a C o n s t i t u i a S U A ( E R A sau Equal Rights Amendment), p r o p u s de organizaiile feministe din anii '60-

Heber Hart naional, 1912.

Woman's Suffrage: A National Danger sau Sufragiul femeilor: un pericol

107

7 0 . La 22 m a r t i e 1 9 7 2 C o n g r e s u l a v o t a t E R A , u r m n d ca n d e c u r s de 7 ani s fie ratificat de trei p t r i m i din state (adic 38 de state). D u p un an fusese deja acceptat n 30 de state , dar n u r m t o r i i 6 ani, d o a r 5 state l-au m a i votat, n ciuda extinderii t i m p u l u i de ratificare p n n 1982. E R A nu a fost ratificat p n l a u r m n m a r e parte datorit a c t i v i s m u l u i u n e i r e p u b l i c a n e , care a devenit v i c e - p r e e d i n t a Federaiei N a i o n a l e a F e m e i l o r R e p u b l i c a n e n 1966 i care c a n d i d a s e fr succes de cteva ori p e n t r u a i n t r a n C o n g r e s , p e n u m e P h y l l i s Schlafly. In v i z i u n e a lui Schlafly femeile au t o t d e a u n a n e v o i e de m a i m u l t protecie n t r u c t ele sunt d e p e n d e n t e prin n a t u r a lor (pretindea ea) i n ori ce caz m a i d e p e n d e n t e dect brbaii, iar m a m e l e nu p o t asigura aceeai se curitate financiar ca i soii. Evident, Schlafly lua drept n e s c h i m b a b i l e con diia social i structura social care c o n f e r e a u femeilor statutul de depen den fa de so i de vulnerabilitate financiar crescut a m a m e l o r . ' ' P e n t r u Schlafly era c e v a de n e c o n c e p u t c o femeie ar dori s l u c r e z e ca r e p a r a t o r de linie telefonic de pild, c n d ar p u t e a alege s fie o p e r a t o a r e (chiar dac inevitabil m a i p r o s t pltit) sau c poi s alegi ca femeie s fii i n d e p e n d e n t dac p o i fi d e p e n d e n t de un brbat cu bani! C a t e g o r i a de femei la care a avut cel m a i m a r e s u c c e s c a m p a n i a antiE R A a fost cea a femeilor care se simeau a m e n i n a t e de s c h i m b r i l e de rol. M a i p r e c i s , categoria femeilor p e n t r u care respectul, autoritatea i securitatea consta n p o z i i a lor n familie i c o m u n i t a t e i reflecta n p r i m u l r n d statutul soilor lor. M a j o r i t a t e a s u p o r t e r e l o r lui Phyllis erau casnice. P e n t r u ele agen da O r g a n i z a i e i N a i o n a l e p e n t r u F e m e i ( N O W ) era o a m e n i n a r e la adresa stabilitii c m i n e l o r lor, p e n t r u c fcea m u l t m a i acceptabil social o even tual p r s i r e a lor de ctre soi. 2 0 E s t e r e m a r c a b i l faptul c nici un brbat nu s-a alturat m i c r i i anti-feministe a lui Phyllis Schlafly. A n t i f e m i n i t i i a r g u m e n t e a z c diferenele de sex sunt n n s c u t e i de terminate biologic, n t i m p ce feminitii c o n s i d e r c exist o c o n d i i o n a r e social la mijloc. 2 1 D e s i g u r c feminitii nu susin teza a b s u r d c o n f o r m creia nu exist diferene biologice la n a t e r e (i ulterior) n t r e femei i brbai. Ei s p u n ns c semnificaia diferenelor se construiete social i cultural, astfel n c t diferenele biologice devin u m b r i t e de ctre cele con1 18

18 19

20 21

Primul fiind statul Hawaii, dup 22 minute de la votarea n Congres. Legea egalitii de anse privind creditul (Equal Credit Opportunities Act) a fost adoptat doar n 1974. Pn atunci femeile mritate, chiar dac aveau un serviciu i erau independente financiar, nu puteau s cear credit de la banc. Tobias, 1997: 150. Robyn Rowland, 1994.

108

struite social. Un s i m p l u e x e m p l u : d a c a biologic femeia este s i n g u r a care p o a t e d a n a t e r e , h r n i r e a copilului d e ctre m a m d u p n c e t a r e a alptrii n u este d e l o c ceva b i o l o g i c ci ceva cu care n e - a m obinuit. M u l i spun: este na tural ca m a m a s c o n t i n u e s-i h r n e a s c copilul. F e m i n i t i i ar s p u n e c nu este c u n i m i c m a i p u i n natural c a tatl s h r n e a s c c o p i l u l d e o p o t r i v . D e a s e m e n e a , r o l u l de ngrijitoare a copilului atribuit femeilor este i el construit i t r a n s m i s social. O alt faet a a n t i f e m i n i s m u l u i se manifest printr-o a t i t u d i n e destul de r s p n d i t i n R o m n i a de azi. A n t i f e m i n i s t e l e c o n s i d e r s u c c e s u l p e r s o n a l ca fiind r e z u l t a t u l exclusiv al m e r i t u l u i propriu. F a p t u l de a te c o n s i d e r a cau za u n i c a u n e i c a r i e r e / v i e i reuite este o i m p l i c i t d e n u n a r e i detaare de orice solidaritate de gen. O manifestare tipic a a c e s t u i a n t i f e m i n i s m este expresia: fiecare femeie s r e u e a s c pe cont p r o p r i u i pe b a z a m e r i t e l o r sale i nu s fie f a v o r i z a t " p r i n v r e o politic a n u m e de a n s e egale. Cu alte cu vinte, lipsa de m e r i t le-ar face pe sute de m i l i o a n e de femei s nu r e u e a s c i n u a b s e n a u n o r condiii egalitare d e afirmare. D e u n d e s e p o a t e d e d u c e c e p r e r e p r o a s t au a c e s t e femei d e s p r e g e n u l feminin i ce p r e r e e x t r a o r d i n a r au d e s p r e ele nsele, n s c h i m b ! Statistic v o r b i n d , c t e tinere femei din favelas22 b r a z i l i e n e se afirm n c o m p a r a i e cu un lot s i m i l a r ca n u m r din cla sa de mijloc n o r d - a m e r i c a n ?

Feminismele... . . . n u sunt i d e o l o g i i care c o n s i d e r femeile v i c t i m e dei discut n deta liu m o d a l i t i l e p r i n care societatea creeaz condiii de s u b o r d o n a r e a feme ilor fa de g e n u l m a s c u l i n ; . . . n u sunt m i c r i n d r e p t a t e m p o t r i v a brbailor, d a r s u n t c o n t r a r e a n u m i t o r m e n t a l i t i c o n s e r v a t o a r e ce se r e g s e s c d e o p o t r i v p r i n t r e brbai i femei; .. .nu ar p u t e a fi i d e o l o g i i care s dispreuiasc m u n c a c a s n i c p e n t r u c i-ar a n u l a nsi esena lor de v a l o r i z a r e a m u n c i i a m i l i a r d e de femei; .. .nu sunt s i m p l e i d e o l o g i i de e x p o r t din l u m e a a v a n s a t n s p r e l u m e a a treia, p e n t r u c l u m e a a treia creeaz ea n s i structuri de s u b o r d o n a r e a femeilor ca g e n ; . . . n u s-au n s c u t ca i d e o l o g i i ale l e s b i a n i s m u l u i i nici nu s u n t p r o m o vate n p r i m u l r n d de lesbiene, dei lesbienele au fost b i n e v e n i t e , n cea m a i m a r e p a r t e a cazurilor, s se alture m i c r i i feministe.
!2

Mahalale, cartiere foarte srace, unde locuiesc i triesc uneori sute de mii de oa meni nevoiai.

109

M e n i o n a r e a succint a ctorva faete ale a n t i f e m i n i s m u l u i a d u c e ceva m a i m u l t l u m i n n ce privete n e l e g e r e a f e n o m e n u l u i feminist i a m o d u lui su de m a n i f e s t a r e n secolul X X . D e m e r s u l acesta de n e l e g e r e prin ne garea a ceea ce nu este f e m i n i s m u l ne-a adus la cteva concluzii, aa c u m se poate v e d e a n caseta de m a i sus.

2. Ce este feminismul"?
Feminismul este politic. (A. P h i l l i p s , 1998) Adesea identificat cu lurile de poziie extreme i rigide din micarea de femei, cu gesturile flamboiante ale u n o r g r u p u r i restrnse, p u s n r n d cu i s m e l e " 2 3 i dispreuit, feminismul exceleaz prin faptul c este n e c u n o s c u t publicului larg. A c e a s t a e cu att m a i adevrat n rile foste c o m u n i s t e , u n d e m u l t e dintre obiectivele luptei femeilor i brbailor feminiti o c c i d e n t a l i au fost atinse p r i n directive d e partid, chiar dac u n e l e n m o d p u r d e m o n s t r a t i v (cum a fost cota de 3 0 % de r e p r e z e n t a r e a femeilor, care a d u s la p r o m o v a rea m u l t o r nuliti politice feminine i a discreditat u l t e r i o r ideea de a c i u n e afirmativ). F e m i n i s m u l " este m a i c u r n d o ficiune ntruct nu e u n u l , ci m a i multe, c u m ar s p u n e filosofii. n istoria gndirii politice s-au articulat m a i m u l t e f e m i n i s m e u n e l e dintre ele c o n t r a z i c n d u - s e n ce privete m o d a l i t ile prin care femeile p o t intra n posesia propriilor lor fiine, a a u t o n o m i e i lor, a p r o p r i e i identiti identitate distinct de cea a fiinelor cu care se relaioneaz (brbai, copii, prini etc.). E suficient s a d u c ca e x e m p l u contradiciile dintre s e g m e n t e ale feminismului radical t i m p u r i u , ntr-o anu mit m s u r victimist, i power-feminism-u\ anilor '90, care glorific p u t e r e a feminin. Lund drept teren comun acest interes pentru crearea unei identiti feminine i n d e p e n d e n t e p u t e m v o r b i totui de o m a r e familie de atitudini care p o t fi p u s e sub u m b r e l e generic de f e m i n i s m " . F e m i n i s m u l se refer d e o p o t r i v la m i c a r e a de femei p e n t r u drepturile lor i la ideile care au f u n d a m e n t a t aceste aciuni. A f i r m a r e a lor a n s e m n a t , printre m u l t e altele: i n f o r m a r e a p u b l i c u l u i d e s p r e dubla zi de m u n c a femeilor (a celor care aveau i un serviciu i obligaia" muncii casnice), despre munca

23

L i b e r a l s , marxism, conservatoare, s o c i a l a etc. - sunt ideologii prtinitoare i limitate tocmai datorit perspectivei prtinitoare adoptate.

110

nepltit i ne-preuit a femeilor i d e s p r e a c c e s u l i n e g a l la locuri de m u n c b i n e pltite; d i s c u t a r e a p u b l i c a chestiunii diferitelor m e s e r i i d e s c h i s e d o a r practicrii lor de ctre r e p r e z e n t a n i i u n u i sex (de r e g u l brbailor, d a r nu totdeau na); d i s c u t a r e a deschis a p r o b l e m e i violenei n familie i n c e r c a r e a de prote jare a celor afectai (n p r i m u l r n d femei i copii) prin diferite mijloace; afirmarea d r e p t u l u i femeilor la decizii p r i v i n d p r o p r i u l lor trup (dreptul la avort n cazul n care femeia c o n s i d e r c nu e p r e g t i t p e n t r u a purta o s a r c i n i a crete c o p i l u l ) ; i n f o r m a r e a sistematic a publicului p r i v i n d d i s c r e p a n e l e d i n t r e femei i brbai n ce p r i v e t e a c c e s u l la poziii de decizie i p u t e r e politic. C u prilejul u n e i m e s e r o t u n d e o r g a n i z a t e n t o a m n a a n u l u i 1997 l a Cole giul N o u a E u r o p din B u c u r e t i p e t e m a f e m i n i s m - a n t i f e m i n i s m , l a care p a r t i c i p a u cteva figuri i m p o r t a n t e ale l u m i i universitare i i n t e l e c t u a l e r o m neti, am asistat la ceea ce mi s-a prut a fi cel m a i s p e c t a c u l o s a r g u m e n t m potriva feminismului. U n u l dintre participani, p r o e m i n e n t o m d e cultur a l R o m n i e i , n e spunea: M simt neiubit. N o i , brbaii, i u b i m f e m e i l e . . . " [Subnelesul acestei afirmaii fiind: D a c n o i le i u b i m , de ce trebuie femeile s se revolte n acest fel p r o z a i c ? " ] . Am fost uimit de aceast reacie i m - a m v z u t n e v o i t s r s p u n d c atitudinea feminist nu v i z e a z a s p e c t e l e de r e l a t i o n a r e i n t i m , afectiv, i n t e r p e r s o n a l dect, p o a t e , colateral; c a p r a r e a drepturilor femeilor (luate ca o categorie distinct de c e t e n i ) , la fel cu a p r a r e a d r e p t u r i l o r c a d r e l o r didactice (o alt categorie social, distinct pe alte criterii) de pild, nu are de a face n m o d direct cu r e l a i o n a r e a i n t i m cu s e m e n i i notri. D a r c r e d c cel m a i b u n r s p u n s ar fi fost cel al E u g e n i e i de Reuss Ianculescu: n f e m i n i s m u l a d e v r a t nu e v o r b a nici de m n d r i a femeii, nici de libertatea ei de a iubi, e v o r b a de drepturile ei din punct de vedere legal, economic, politic [sublinierea autoarei]. Interesul f e m i n i s m u l u i e a face femeia s fie considerat i s se c o n s i d e r e ea singur ca o fiin de sine stttoare, nu ca un obiect n v e n i c a s t p n i r e a altora i v e n i c condus de alii".24 E s t e a d e v r a t c exist o a n u m i t a m b i g u i t a t e n ce p r i v e t e folosirea t e r m e n u l u i de f e m i n i s m " . Este f e m i n i s m u l o teorie (sau m a i m u l t e teorii relaionate n v r e u n fel a n u m e ) ? E s t e o m i c a r e social? Se refer la aciuni ale femeilor i brbailor cu a n u m i t e atitudini? Este f e m i n i s m u l o atitudine?
24

Eugenia de Reuss Ianculescu Femeia romn i politica" n Drepturile femeii, anul II, ianuarie i februarie 1913 n Mihilescu, Bucureti, 2001. 111

Sau u n a n s a m b l u d e atitudini? C h i a r dac aceast a m b i g u i t a t e v a c o n t i n u a s existe, i e firesc s fie aa, c r e d c este suficient de clar c atitudinile de un anumit fel sunt r e l a i o n a t e cu e l e m e n t e teoretice, cu (posibile) actiuni sociale i chiar cu o m i c a r e (atunci c n d aciunile i manifestrile sociale n favoarea drepturilor femeilor iau a m p l o a r e ) . C e a m a i c o m p l e t c a r a c t e r i z a r e a femi n i s m u l u i m i a p a r e a fi u r m t o a r e a : feminismul este o m i c a r e politic, susinut de a n u m i t e teorii, atitudini i actiuni orientate spre afirmarea femeilor i dezvoltarea de relaii parteneriale ntre femei i brbai. A c c e n t u l c a d e pe faptul c este o micare politic, cu pretenii de a influena deciziile politice ntr-un m o d care s fie profitabil aplicrii drepturilor femeilor i egalizrii anselor de realizare u m a n ntre cele dou sexe. In acest sens, J o n i L o v e n d u s k i 2 5 scrie: F e m i n i s m u l este o teorie d e s p r e relaiile de p u t e r e ntre brbai i femei i care are drept scop s c h i m b a r e a acestora. M i n i m a l , femi nismul este politic p e n t r u c i m p l i c puterea, pe care o situeaz la nivelul vieii casnice, al statului i n c u n o a t e r e a n s i . " 2 6 Pe un afi folosit de i r l a n d e z e l e din R e p u b l i c a I r l a n d a n anii '70 scria: feminismul este acea concepie radical conform creia femeia este om ". E s t e cea m a i reuit definiie p e care a m ntlnit-o p n a c u m . P e n t r u muli, n m o d implicit, femeia nu este om p e n t r u c ea nu este brbat, presupoziia fiind c om este doar brbatul. De aici i s t a n d a r d e l e care au fost i m p u s e n diferite d o m e n i i : ceea ce era s t a n d a r d p e n t r u b r b a t d e v e n e a standard p e n t r u c e era o m . C e e a c e era s t a n d a r d p e n t r u o m (citete b r b a t " ) d e v e n e a s t a n d a r d p e n t r u femeie. i totui femeile sunt diferite de brbai, dar nu att de diferite n c t s nu se justifice egalitatea n drepturi i n aplicarea legii cu s e m e n i i lor, brbaii. In pildele noastre p o p u l a r e , femeile a p a r a fi altceva dect o a m e n i , ele f o r m n d o l u m e aparte, c o m p l e t diferit de cea a brbailor. Intr-unul din motto-utile de la un capitol al crii sale Gndul Um brei, M i h a e l a M i r o i u i n v o c o b u t a d folcloric n care a p a r e un cuplu de rani. U n u l i s p u n e celuilalt: N e v a s t - m e a e un n g e r ! " Iar cellalt replic: Nici a m e a nu e o m ! " 2 7 In celebra disput din secolele t i m p u r i i ale evului m o d e r n , querelle des femmes, d a r i m a i trziu, n timpul R e v o l u i e i F r a n c e z e , s-a d e z b t u t i n t e n s pe m a r g i n e a ntrebrii dac femeile sunt i ele o a m e n i sau n u . 2 8 Nu e deci un f e n o m e n excepionalist r o m n e s c , a nu le c o n s i d e r a oa m e n i fr a se n d o i m a i nti de aceasta.

25

26 27 28

Joni Lovenduski este fost student a profesorului britanic de origine romn Ghi Ionescu. Lovenduski, Joni n Lovenduski, Githens, i Norris, 1994: 230. Miroiu, 1995. Bock, 2002: 60 i capitolele precedente.

112

De n d a t ce f e m i n i s m u l a deschis explicit aceast tem: femeia este o m , m u l t e feministe au crezut c a fi om n s e a m n a a d o p t a s t a n d a r d e l e m a s c u l i n e ( p r e z e n t a t e drept s t a n d a r d e u m a n e ) . A c c e n t u l p u s n u l t i m u l d e c e n i u p e nelegerea diferenelor, dar i pe i m p o r t a n a a c c e p t r i i lor, ne c o n d u c e la ideea c nu exist s t a n d a r d e m a s c u l i n e care trebuie a c c e p t a t e ca fiind stan darde u m a n e universale. D u e r s t - L a h t i i R i t a M a e K e l l y v o r b e s c d e s p r e m a s c u l i n i s m " , o i d e o l o gie i m p l i c i t p r e v a l e n t constituit din opinii {beliefs) d e s p r e n a t u r a u m a n centrate p e b r b a i i care d a u u n credit m a i m a r e p o t e n i a l u l u i oferit d e b r b a i i d e o l o g i e c a r e s u b z i s t att timp ct p u t e r e a este o r g a n i z a t n s o c i e t a t e astfel n c t brbaii p r e d o m i n . N i c i m a s c u l i n i s m u l nici f e m i n i s m u l nu sunt inerent bune sau rele dar poart cu sine presupoziii despre distribuia a d e c v a t de p u t e r e i de privilegii, i care servesc d r e p t b a z pen tru un p l a n de a c i u n e . 2 9 D e n i g r a r e a f e m i n i s m u l u i deriv dintr-o privire n g u s t i parial a fe n o m e n u l u i feminist. C o n s i d e r a r e a f e m i n i s m u l u i ca e x t r e m i s m deriv din felieri" i d e c u p r i din largul spectru de idei feministe a a c e l o r a care c o n v i n descrierii de e x t r e m i s m . E s t e ru-voitoare identificarea f e m i n i s m u l u i cu scri erile u n e i a d i n t r e a u t o a r e l e de lucrri feministe sau, m a i ru, cu citate extrase din c o n t e x t u l u n o r lucrri. P e n t r u exemplificare, iat c u m a r p u t e a arta u n astfel de decupaj din scrierile u n o r feministe din anii '60 i ' 7 0 ai s e c o l u l u i XX: toi brbaii sunt n e s i g u r i i frustrai; brbaii d o m i n i d e v o r e a z femeile ( c a n i b a l i s m m e t a f i z i c " ) ; brbaii sunt o form p e r i m a t de via n aceast er t e h n o l o g i c , un a n a c r o n i s m ntr-o p e r i o a d n care b n c i l e d e s p e r m a u p r e l u a t u n i c a funcie m a s c u l i n cu efecte pozitive a s u p r a rasei o m e n e t i ; brbaii sunt d e m o n i , v a m p i r i , care se h r n e s c din s n g e l e i m i n t e a fe meilor precum Dracula. Soluiile la dispoziia femeilor, c o r e s p u n z t o a r e acestor e t i c h e t e ar p u t e a fi pe msur: i n v e r s a r e a o p r e s o r u l u i " cu o p r i m a t u l " i i n v e r s a r e a rolurilor n caniba l i s m u l metafizic: femeile s ia l o c u l canibalilor metafizici! femeile ar trebui s r s p u n d cu aceeai m o n e d la p u t e r e a c r u d a brbailor: ele ar trebui s nvee s joace m u r d a r ;

29

Duerst-Lahti i Kelly, 1995. 113

femeile trebuie s se elibereze de tirania b i o l o g i c a capacitilor lor r e p r o d u c t i v e p r i n n l o c u i r e a r e p r o d u c e r i i n a t u r a l e cu r e p r o d u c e r e a artifi cial. T o a t e aceste i d e i sunt p r o d u s u l u n e i a n u m i t e e p o c i (anii ' 6 0 - 7 0 n O c

cident), al u n u i a n u m i t timp r e v o l u i o n a r n care au rbufnit, ca ntr-o ceart de familie, n o i a n e de n e m u l u m i r i . Ele p o t fi a s e m n a t e m u l i m i i de s l o g a n e revoluionare p r o n u n a t e , scrise i oferite publicului de ctre revoluionarii r o m n i de la 1 9 8 9 i p r e z e n t e n orice revoluie. R e v o l u i a F r a n c e z este m a i puin p r e z e n t n m e m o r i a o m e n i r i i prin excesele ei r e v o l u i o n a r e , p r i n cri mele ei, dect p r i n i m b o l d u l su de s c h i m b a r e a relaiilor i a r a n j a m e n t e l o r sociale revolute. D e c e n e - a m a m i n t i d e r e v o l u i a f e m i n i s t 3 0 p r i n aceste d u r e afirmaii i nu p r i n efectele ei benefice?! ' D a c ne u i t m la scrieri ale u n o r brbai pe t e m a relaiilor de gen, c u m ar fi cartea Mitul Puterii Brbailor a lui W a r r e n Farrell, c o n s t a t m c i acestea conin afirmaii gratuite sau exagerri i v i c t i m i z r i ale brbailor. D a c am decupa din aceste scrieri (scrieri care au n a n s a m b l u un c o n i n u t raional, coerent i problematizator de altfel) doar frazele care dau verdicte i suprasimplific l u c r u r i l e am s p u n e la fel, c este v o r b a d e s p r e un alt fel de extremism: u n e x t r e m i s m ntors p e d o s " . De ce a a p r u t i de ce persist atitudinile feministe? P r i n t r e altele, pen tru c: ntr-una din cele m a i b o g a t e naiuni ale l u m i i la n c e p u t u l anilor 7 0 , fe m e i l e m r i t a t e nu p u t e a u obine credit de la bnci, dei aveau un loc de m u n c , i aceasta p e n t r u simplul m o t i v c erau femei; femeilor li se refuza i li se refuz n c ansa de a l u c r a n a n u m i t e do m e n i i d o m i n a t e d e brbai; femeile c o n t i n u s fie privite ca obiecte de p l c e r e s e x u a l n c o n t e x t e nepotrivite (la locul de m u n c , pe strad etc.); majoritatea p r o s t i t u a t e l o r sunt i n c r i m i n a t e i umilite, n timp ce clienii lor sunt cei care le i n c r i m i n e a z i nu sunt, n cele m a i m u l t e ri, m c r i m i n a i sau expui publicului, ca i c u m ei nu ar c u t a servicii sexuale cu plat, ci ar fi a g r e s a i " de ele; politica c o n t i n u s fie o l u m e brbailor, cu reguli stabilite n m a r e m s u r de ei n calitate de p r o t a g o n i t i majoritari, u n d e r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r p u b l i c e o c u p un rol secundar, iar femeile dac v o r s intre sunt obligate p r i n n a t u r a sistemului s a d o p t e c o m p o r t a m e n t e m a s c u l i ne, d u p care sunt a c u z a t e c sunt n e f e m i n i n e , b r b a t e " .

30

Dect spre amuzament.

114

L i s t a ar p u t e a c o n t i n u a pe m u l t e pagini tar a dilua c o n s i s t e n a proble m e l o r n cauz. A t t t i m p ct toate acestea v o r exista, v o r m a i exista i feminisme. In orice caz, studiile de o p i n i e p u b l i c p r i v i n d statutul i rolurile femeilor i brbailor i n d i c relativ p u i n e diferene semnificative n t r e sexe. Ele arat, de a s e m e n e a , c nu sunt m a i m u l t e femei c o n s i s t e n t feministe de ct brbai.
31

C e e a ce ne n d r e p t e t e s folosim p l u r a l u l f e m i n i t i " p e n t r u

a a c o p e r i att r e p r e z e n t a r e a femeilor ct i a brbailor feminiti. F e m i n i s t e sunt toate micrile e m a n c i p a t o a r e i eliberatoare ale femeilor din l u m e c a r e s-au m a n i f e s t a t l a u n m o m e n t d a t n t i m p . C h i a r d a c ele n u s-au n u m i t la a c e a v r e m e aa, retroactiv ele p o t fi n u m i t e feministe. Exist o familie de atitudini feministe, o familie de c o n v i n g e r i feministe i o serie de m o d u r i de a privi viaa (social) b a z a t e pe aceste atitudini i convingeri. C e l m a i i n t e r e s a n t f e n o m e n desfurat d u p revoluia feminist n c e p u t la sfritul anilor '60, a fost aa-numitul f e m i n i s m de s t a t " i m p l e m e n t a t n rile n o r d i c e .
32

Au fost nfiinate instituii de stat p e n t r u a a p l i c a principiul

anselor e g a l e de afirmare social a celor d o u sexe i p e n t r u a i m p l e m e n t a legi a d o p t a t e ca u r m a r e a a n g a j a m e n t e l o r a s u m a t e de p a r l a m e n t e l e respecti ve. D e s i g u r c a c e a s t n t r e a g activitate p r o g r a m a t i c g u v e r n a m e n t a l a avut efecte. A z i rile n o r d i c e a u cele m a i echilibrate s c h e m e d e r e p r e z e n t a r e po litic la nivel nalt a celor d o u sexe. A b s e n a u n e i m i c r i d e femei n R o m n i a c o n t e m p o r a n este u n s e m n de s u b d e z v o l t a r e civic i politic n contextul n care situaia femeilor (a majoritii, evident, nu a g r u p u r i l o r m i c i privilegiate) s-a deteriorat conside rabil n u l t i m i i 14 ani. E s t e i un s e m n de lips de c a p a c i t a t e de o r g a n i z a r e a femeilor dar, p o a t e cel m a i semnificativ, este i un i n d i c i u al u n u i capital so cial deficitar: n c r e d e r e a femeilor u n e l e n altele, a organizaiilor p e n t r u femei ntre ele, n ce privete posibilitatea de a s c h i m b a m p r e u n i conjugat legile i practicile care v i z e a z egalitatea dintre sexe. La fel de i m p o r t a n t este lipsa de n c r e d e r e a femeilor n reuita u n e i astfel de actiuni c o m u n e : lipsa de n credere n posibilitatea de a influena politicile publice. T o t u i , trecutul isto ric al femeilor r o m n e ofer revelaii n privina n i v e l u l u i de n e l e g e r e i in terpretare a f e n o m e n e l o r de s u b o r d o n a r e social a femeilor. Nu d o a r c au existat femei care au luptat p e n t r u drepturi sociale i politice, dar au fiinat societi i reviste, au fost susinute prelegeri p u b l i c e de ctre universitari de seam i politicieni ai v r e m i i (i atunci, ca i a c u m , brbai m a i toi). A existat un m o d de afirmare a contiinei inegalitii care azi este, din p c a t e , amorit.

31 32

Sapiro, 1980 i Inglehart-Inglehart, 1975, citai n Sapiro, 1998: 167. http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wee/weetext/wee253.html 115

In 1949 c n d a p u b l i c a t ^ / D o i l e a Sex, S i m o n e de B e a u v o i r era c o n v i n s c odat cu instaurarea ordinii socialiste, se va p u n e capt i oprimrii femeilor. Ea se c o n s i d e r a o socialist i nu o feminist. In 1 9 7 2 ns, d u p c o n s u m a r e a u n o r d e c e n i i de socialism, ea s-a alturat m i c r i i de eliberare a femeilor i s-a d e c l a r a t p e n t r u p r i m a dat feminist. E x p e r i e n a rilor socia liste o d e z a m g i s e n privina echilibrrii condiiilor celor d o u sexe. Iar feminitii s u n t femei sau brbai care l u p t p e n t r u s c h i m b a r e a condiiei fe m e i l o r " , s p u n e a de B e a u v o i r . E x c e l e n t i b i n e v e n i t este i ideea ei potrivit creia trebuie s aflm c u m se v d femeile pe ele nsele i nu s p r e s u p u n e m c ele se v d ntr-un fel sau altul. In fond, feminismele intesc s s c h i m b e acest m o d de a u t o p e r c e p i e a femeilor i de p e r c e p e r e a relaiilor lor cu brbaii, familia, copiii, m u n c a lor, p r o p r i a lor sexualitate, statutul social i alte a s p e c t e pe care ele le c o n s i d e r i m p o r t a n t e . D a c eu m v d altfel dect se v e d e majoritatea, am d r e p t u l s lupt pentru afirmarea u n e i alte identiti a u t o p e r c e p u t e a femeilor. D a c eu con stat c exist a s p e c t e ale vieii u n u i grup social din care fac p a r t e care p o t fi ameliorate considerabil, v o i n c e r c a s folosesc diferite mijloace p e n t r u a-1 i m p u n e ateniei p u b l i c e i p e n t r u a-1 transforma n subiect de politic. P r a c t i c feminismul asta a i fcut pe p a r c u r s u l u l t i m e l o r decenii: a i n o v a t n t e r m e n i de subiect de politic. V i a a i calitatea vieii femeilor a fost trecut pe agen da politic. J e a n B e t h k e E l s h t a i n scria: Calitatea de d o m e n i u relativ deschis al politicii este i n d i c a t de faptul c d posibilitatea ca g n d i t o r i i n o v a t o r i i revoluionari s declare a fi politice a s p e c t e care nu fuseser g n d i t e ca poli tice n a i n t e " . 3 3 F e m i n i s m u l e x p r i m i aspiraia femeilor de afirmare a libertii p e r s o n a l e . 3 4 F e m i n i s m u l afirm ceva major, trecut c u v e d e r e a d e cele m a i m u l t e ori: femeile sunt p u t e r n i c e i u n e l e chiar v o r s caute m i j l o a c e l e de a se afir ma ca fiine p u t e r n i c e , spre beneficiul lor i al celor din jurul lor. Afirmarea femeilor ine de esena feminismului. Libertatea de e x p r i m a r e a propriei personaliti fr bariere artificiale ine de esena fiinei u m a n e .

33

34

The relatively open-textured quality of politics means that innovative and revolutionary thinkers are those who declare politics to exist where politics was not thought to exist before", Elshtain, 1993: 201. Aa cum o face Amartya Sen, autorul crii Ubertatea ca dezvoltare, pentru care a primit Premiul Nobel n 1999, pe^i Bibliografia.

116

Partea a II-a
Brbai i femei n spaiul public i n spaiul privat
In Romnia, la fel ca peste tot n lume, femeile i brbaii sunt diferii, sunt d o u g e n u r i diferite n interiorul aceleiai specii. D a r d i n c o l o de aceste diferene, a fi c e t e a n femeie i a fi cetean brbat ar trebui, c o n f o r m C o n stituiei cel p u i n , s fie acelai lucru. 1 D a r lucrurile nu stau aa. E x p l o r n d o serie de a s p e c t e ale vieii r o m n i l o r , am realizat c exist d i s c r i m i n a r e ntre cetenii femei i cetenii brbai i c n cele m a i m u l t e cazuri d i s c r i m i n a r e a funcioneaz n d e t r i m e n t u l cetenilor femei. 2 F r a a v e a p r e t e n i a de a epuiza toate aceste aspecte, cele pe care le e x p l o r e z n c o n t i n u a r e sunt prin tre cele m a i relevante: M u n c i l e , carierele i veniturile brbailor i femeilor. In ce fel societatea distribuie m u n c i l e i veniturile sale ntre cele d o u s e x e ? D o r i t o r i i ofertani de servicii sexuale s u n t tratai n acelai m o d , prin legislaie i practici ale autoritilor de stat? S u n t clienii m a i m o r a l i dect lucrtorii sexuali? n ce m o d u r i afecteaz pornografia pe femei i pe b r b a i ? Homosexualitate, xual a u r o m n i i ? C u m s-i bai n e v a s t a fr s lai u r m e ? " ' sau b t a i a r u p t din R a i " a vieii c o t i d i e n e de familie a m u l t o r r o m n i . Finalmente, n ultima parte a acestei lucrri (Partea a IlI-a) voi arta, pe baza d i s c u t r i i a s p e c t e l o r d e m a i sus, c s o c i e t a t e a r o m n e a s c este m a i puin d e m o c r a t i c p e n t r u femei dect p e n t r u brbai. D a r n c o n t i n u a r e mi p r o p u n s s p u l b e r m i t u l c o n f o r m c r u i a n u e x i s t d i s c r i m i n r i n t r e cele dou sexe n R o m n i a de azi. heterosexualitate i alte forme de expresie ale sexualitii. De ce este stigmatizat h o m o s e x u a l i t a t e a ? C t libertate se

2 3

Ar trebui s nu existe diferene de tratament ntre cetenii heterosexuali i cei cu orientare sexual alternativ. Exist, de asemenea, discriminri pe criteriul orientrii sexuale. Acesta este tidul unui articol publicat de revista Playboy, ediia romneasc, aprilie 2000. 117

Politica muncilor i a veniturilor


1. Dependen, discriminate, drepturi i anse egale
Exist un mod de a gndi relaia femeie brbat prin care femeia tre buie s fie d e p e n d e n t de brbat, material n p r i m u l rnd. E s t e un m o d de gndire p r e v a l e n t n c n R o m n i a de azi. P r o b a b i l c este u n u l din e l e m e n tele care ne difereniaz clar de ri vest-europene. U n u l d i n t r e fotii m e i efi considera c ar fi trebuit s m m u l u m e s c cu salariul pe c a r e mi-1 oferea instituia, dei el r e p r e z e n t a d o a r d o u treimi din salariul a l o c a t p o z i i e i res pective, c o n s o l n d u - m " aa: Lsai d o m n i o a r , o s v m r i t a i i o s v m b u n t i i situaia m a t e r i a l " . D u p p r e r e a m e a , n u a v e a m n e v o i e s m mrit p e n t r u a-mi m b u n t i situaia material. Era suficient s mi se r e c u n o a s c p r e g t i r e a profesional i s mi se a c o r d e d r e p t u l la salariul alocat poziiei care o o b i n u s e m p r i n eforturi proprii. D a r de ce s m m r i t p e n t r u o situaie m a t e r i a l m a i b u n ? ! Aceast experien este n e n s e m n a t n c o m p a r a i e cu e x p e r i e n a m u l t o r tinere care v o r s se angajeze i crora li se cere (adesea i m p l i c i t ) s fie a m a bile, drgue, i chiar s-i ofere serviciile sexuale p e n t r u a-i p s t r a locul de munc. Dincolo de dependenele de efi, de autoritari ale statului, de autoriti de c u n o a t e r e . a., femeile sunt m a i v u l n e r a b i l e la f e n o m e n u l

hruirii sexuale d e c t brbaii. 4 C e e a c e m a i t r a n s p a r e u n e o r i p r i n p r e s n u este dect vrful u n u i aisberg. P e n t r u c m u l i efi" s-au n v a t s aib la n d e m n funduri, sni i siluete m l d i o a s e care s-i fac s se s i m t b i n e i, m a i ales, m a i puternici. La r n d u l lor, r o m n c e l e , s-au o b i n u i t s se ofere, s se fac p l c u t e , s c e d e z e , p e n t r u a fi pe p l a c u l altora, p e n t r u a fi privite p o zitiv sau p e n t r u beneficii i avantaje, sau p u r i s i m p l u p e n t r u supravieuire. Unor brbai le repugn faptul c femeile pot obine avantaje doar folosindu-se de trup. Alii se b u c u r c pot s se situeze n p o s t u r a de sul t a n " . Exist, pe de alt p a r t e i femei care a d o p t acest c o m p o r t a m e n t de bunvoie: se folosesc de p r o p r i u l trup i de farmecele p e r s o n a l e p e n t r u a obine avantaje materiale. Dar prezena lor nu anuleaz fenomenul de hruire sexual pe care-1 triesc dureros o serie de alte femei. D a c a p r e c i e m femeile o c c i d e n t a l e p e n t r u spiritul lor de independen i pentru c a p a c i t a t e a l o r de relaionare partenerial, ar trebui s a p r e c i e m i

ntruct marea heterosexuali.

majoritate

poziiilor

de

putere

sunt

deinute

de

brbai

118

politicile g u v e r n a m e n t a l e i filosofia f u n d a m e n t a l c a r e i n f o r m e a z aceste politici. S c h i m b a r e a de m e n t a l i t i i de atitudini sunt l e g a t e de acestea. A p r e c i e m s u e d e z e l e , de pild, p e n t r u c o m p o r t a m e n t u l lor liber, p e n t r u faptul c tiu s se afirme social, dar i g n o r m faptul c filosofia politicilor l o r publi ce de egalitate a a n s e l o r se b a z e a z pe ideea f u n d a m e n t a l a i n d e p e n d e n e i lor e c o n o m i c e . Dac m o d u l de gndire al romnilor i romncelor rmne cantonat n ideea de dependen material, n atitudinea s se m r i t e ca s-i fac o situaie", v o m c o n t i n u a s v i s m la. suedeze... R e a l i t a t e a relaiei p a r t e n e r i a l e dintre femei i brbai se construiete inclusiv cu mijloace politice. E x i s t un cerc vicios: a t i t u d i n e de d e p e n d e n a femeii p u n e r e n situaie de d e p e n den trirea d e p e n d e n e i e d u c a r e a copiilor n acest spirit p e r p e t u a r e a atitudinii de d e p e n d e n . P u n e r e a n situaie de d e p e n d e n se c u p l e a z cu o precaritate a situaiei m a t e r i a l e a femeilor i cu n e p u t i n a l o r " 5 de a se m a n i festa ca i n d i v i d a u t o n o m . A c e a s t atitudine se t r a n s f o r m ea nsi n handi cap i n p e r p e t u a r e a d e p e n d e n e i . C u l t i v a r e a ideii de i n d e p e n d e n m a t e r i a l la femei este l e g a t de cultivarea ideii de libertate i n d i v i d u a l i de a c c e p t a r e a principiilor liberale p n la capt i nu doar p e n t r u j u m t a t e din corpul cetenesc. E u g e n i a d e R e u s s I a n c u l e s c u s p u n e a c feminitii a d e v r a i sunt individualiti p r i n e x c e l e n i m p i n g i n d i v i d u a l i s m u l p n la u l t i m e l e lui consecine, aplicndu-1 nu d o a r u n e i j u m t i a n e a m u l u i o m e n e s c , ci o m e n i rii ntregi, femeilor la fel ca i brbailor. A l t u r i de a d n c - n r d c i n a t a i d e e c femeia trebuie s fie d e p e n d e n t de un brbat, o alt i d e e se manifest cu o for apreciabil (fiind o i n e d i t manifestare a e x c e p i o n a l i s m u l u i r o m n e s c ) : In R o m n i a nu exist discri minare n t r e femei i b r b a i " . In Barometrul de Gen6 exist o diferen semni ficativ n t r e r s p u n s u r i l e date de brbai i cele date de femei la ntrebarea: Exist n R o m n i a egalitate real n drepturi ntre femei i b r b a i ? " . O mi noritate a brbailor a r s p u n s N u exist d i s c r i m i n a r e " ( 4 7 % ) . F r s exce leze n c u n o a t e r e a propriilor interese, totui, o majoritate a femeilor au rspuns N u , n u exist egalitate r e a l " ( 5 3 % ) . C u m brbaii s u n t cei c e do min mass media i politica, evident c punctul de vedere masculin prevaleaz n aceste d o m e n i i eseniale. Discuiile din R o m n i a p r i v i n d (discriminarea femeilor au r m a s la nive lul grupurilor r e s t r n s e de p e r s o a n e iniiate n p r o b l e m a t i c a de g e n , d a r nu au fost m e d i a t i z a t e c o r e s p u n z t o r , iar p r o b l e m a d i s c r i m i n r i l o r de g e n nu a ajuns pe a g e n d a politic. E s t e foarte p r o b a b i l ca n s i i g n o r a r e a subiectului
5 6

Construit social. Fundaia pentru o Societate Deschis.

119

i evitarea unei discuii p u b l i c e s contribuie la m e n i n e r e a ideii c nu exist discriminare de g e n n aceast ar. Este i m p o r t a n t s d i s t i n g e m ntre dis criminare d i r e c t " i d i s c r i m i n a r e i n d i r e c t " a m b e l e p r e z e n t e n societatea noastr. P r i n discriminare direct se nelege diferena de t r a t a m e n t a u n e i per soane n defavoarea acesteia, datorit a p a r t e n e n e i sale la un a n u m i t sex, reli gie, etnie, o r i e n t a r e sexual etc. Un e x e m p l u : la Oficiul de M u n c al sectoru lui 4, se p u t e a citi n i a r n a a n u l u i 1997, un a n u n p r i v i n d l o c u r i de m u n c v a c a n t e cu m e n i u n e a e x c l u s r o m i . " Prin discriminare indirect se nelege diferena indirect de t r a t a m e n t prin aplicarea u n o r p r e v e d e r i , criterii sau practici n a p a r e n n e u t r e dar care, prin efectele lor afecteaz ntr-o m s u r semnificativ m a i m a r e p e r s o a n e l e d e u n a n u m i t sex, religie, etnie, orientare sexual etc. Un e x e m p l u de d i s c r i m i n a r e indirect este cel a stabilirii salariilor n diferite s e c t o a r e de m u n c . A p a r e n t e v o r b a de stabilirea salariilor n funcie de v a l o a r e a m u n c i i respective. Efectele i n d i r e c t e sunt, p r i n t r e altele: salarii m i c i n d o m e n i i l e d o m i n a t e n u m e r i c de angajate femei i salarii m a r i n d o m e n i i d o m i n a t e n u m e r i c d e brbai. Iat u n alt e x e m p l u d e d i s c r i m i n a r e indirect. L e g i referitoare la u u r a r e a presiunii omajului care se aplic egal femeilor i brbailor (Legile: nr. 1 / 1 9 9 1 , nr. 6 5 / 1 9 9 7 , nr. 1 0 8 / 1 9 9 7 ) se apli c u n e i realiti c a r e deja defavorizeaz femeile. N i c i u n a din legile de m a i sus nu conin m s u r i de a c i u n e afirmativ p e n t r u a c o m p e n s a realitatea faptului c femeile n t r e v r s t e l e 20-25 i 45-50 sunt cele m a i defavorizate, scrie Liliana C o i c a , l i d e r n c a d r u l u n e i a din ele p a t r u m a r i confederaii sindicale. De a s e m e n e a , la e l a b o r a r e a acestor legi nu s-a inut cont de faptul c omajul femeilor e de m a i l u n g durat dect cel al brbailor. 7 A g e n i a N a i o n a l pentru O c u p a r e i F o r m a r e Profesional (nfiinat prin L e g e a nr. 1 4 5 / 1 9 9 8 ) nu p r e v e d e p r o g r a m e de recalificare a d a p t a t e omajului specific feminin. 8 Egalitatea n drepturi se refer la cadrul legislativ existent i la m s u r a n care acesta p r e v e d e explicit egalitatea dintre femei i brbai. C o m p l e m e n t a r , egalitatea n d r e p t u r i este asigurat i de acele p r e v e d e r i legislative brbai?
9

care

p r e v d a b s e n a discriminrii. Ce n s e a m n egalitatea de anse ntre femei i n s e a m n , n t e r m e n i practici, c a r e p r e z e n t a n i l o r celor d o u m a r i categorii sociale femei i brbai s li se d e s c h i d posibiliti egale de afirmare social n toate domeniile: educaie, m u n c , m u n c casnic, ngriji rea m e m b r i l o r familiei, r e p r e z e n t a r e politic, p r a c t i c a r e a sporturilor etc. Cei

Aa cum vom vedea mai jos i din datele unui studiu statistic realizat cu sprijinul UNDP Romnia. Coica, Liliana Egalitatea de anse n Romnia" lucrarea prezentat la semina rul Sindicatele din Romnia i egalitatea de anse (27-28 noiembrie 2001, Sibiu). Legea Egalitii anselor adoptat n Romnia va fi analizat n Partea a IlI-a.

120

care c o n s i d e r azi c femeile i brbaii nu au a n s e egale n R o m n i a susin c r e p r e z e n t a r e a politic este dezechilibrat flagrant n favoarea brbailor, c distribuia slujbelor i veniturilor obinute pe a l i n i a m e n t e de g e n
10

nu se

datoreaz i n c a p a c i t i i femeilor ci aranjamentelor sociale care favorizeaz sistematic brbaii. Egalitatea de anse este un concept m a i cuprinztor dect cel al egalitii n drepturi, pentru c ia n considerare att d i m e n s i u n e a formal ct i d i m e n s i u n e a informal a aplicrii cadrului legal. Egalitatea de a n s e " se refer i la modalitile n care se aplic (sau nu se aplic) legile existente.

2. Munci i venituri n perspectiv comparat Revoluia industrial i efectele ei


Revoluia industrial a reprezentat n istoria omenirii un pas important n s c h i m b a r e a naturii m u n c i l o r la nivel global i n s c h i m b a r e a diviziunii muncii. Ea a a d u s separarea m u n c i i desfurate n spaiul public, de m u n c a casnic. N u m r u l brbailor care au n c e p u t s l u c r e z e n afara casei a devenit semnificativ, n t i m p ce p e n t r u a n u m i t e categorii de femei (clasa m u n c i t o a r e " ) , m u n c a n afara casei a fost a d u g a t celei casnice. I n d u s t r i a l i z a r e a a creat d o u f e n o m e n e : 1. brbaii au o c u p a t majoritatea locurilor de m u n c pltite, n t i m p ce m a j o r i t a t e a femeilor stteau acas i m u n c e a u fr a p r i m i un sala riu care s le confere a u t o n o m i e ; 2. l o c u r i l e de m u n c pltite s-au segregat pe sexe. In a d o u a j u m t a t e a secolului XX s-a p r o d u s o cretere c o n s t a n t a participrii femeilor la piaa locurilor de m u n c pltite i acesta este u n u l dintre cele m a i semnificative a s p e c t e ale transformrii relaiilor dintre femei i brbai n secolul trecut. In l u m e a de azi f e n o m e n u l care a a c r e d i t a t " cuplul brbat care ctig pentru familie12 i soie dependent material a fost destabilizat. El supravieuiete n s c a m e n t a l i t a t e . F e n o m e n u l segregrii p e p i a a m u n c i i este nc valabil. R e g s i m o segregare pe orizontal ( r a m u r i d o m i n a t e de brbai, ramuri d o m i n a t e de femei) i u n a pe vertical (efii sunt majoritatea brbai

10

11 12

... n condiiile n care nu exist diferene de performan colar ntre femei i brbai. Walby, 1997. Brbat-care-aduce-pinea-n-cas.

121

iar majoritatea femeilor sunt s u b o r d o n a t e ) . A c e a s t a se n t m p l p e s t e tot n lume, inclusiv n rile U n i u n i i E u r o p e n e . In proporii diferite, totui. P r o c e s u l desegregrii a n c e p u t n cele m a i d e z v o l t a t e ri ale l u m i i n anii '70 i '80 i a fost realizat n cea m a i m a r e parte p r i n e x p a n s i u n e a pre zenei feminine n locurile tradiional o c u p a t e de brbai. M u l t m a i puin se manifest f e n o m e n u l p r i n care brbaii preiau activiti tradiional exercitate de ctre femei. D i n c o l o de p r o b l e m a identitii m a s c u l i n e p r e s u p u s e de o a s e m e n e a m u t a r e ctre locuri de m u n c tradiional feminine, s u n t i alte as pecte care i rein pe brbai: plata m i c i a u t o n o m i a s c z u t aferent u n e i a s e m e n e a pli. F e m e i l e a u m u l t d e ctigat p r i n o c u p a r e a d e l o c u r i d e m u n c tradiional brbteti n timp ce brbaii au p u i n de ctigat, ba chiar de pierdut, dac se o r i e n t e a z ctre locuri de m u n c tradiional f e m i n i n e .
11

Segregarea pe sexe a muncilor i explicaii ale fenomenului


In anii '70 i '80 dezbaterile feministe se refereau la importana factoru lui familie i a structurii pieei m u n c i i , la semnificaia c a p i t a l i s m u l u i i a patri arhatului ca d e t e r m i n a n i ai s u b o r d o n r i i femeilor att n familie ct i n m u n c a prestat n sectorul public. S p r e sfritul anilor '80 au fost p r o d u s e explicaii alternative, m a i c u r n d culturale dect e c o n o m i c e , a n c e p u t s se discute d e s p r e d i s c u r s u r i ale sexualitii" etc. Iat, n c o n t i n u a r e , cteva ti puri de explicaii p e n t r u segregarea m u n c i l o r . P r i n t r e p r i m e l e explicaii se n u m r cea care arat c m u n c a p u b l i c este structurat n d o u m a r i paliere: (1) m u n c a din sectorul p r i m a r caracterizat de salarii m a r i , o p o r t u n i t i de pregtire profesional superioar, securitate m a i m a r e a serviciului, g r a d m a i m a r e de sindicalizare i (2) m u n c a din secto rul s e c u n d a r cu salarii m a i mici. Angajatorii tind s d i s c r i m i n e z e i s angaje ze femeile p r e p o n d e r e n t n sectorul secundar. ExpHcaiile marxist-feministe b a z a t e p e p a r a d i g m a p r o d u c i e i " insist pe ideea c angajarea femeilor n m u n c se b a z e a z pe c o n s i d e r a r e a lor ca rezerv d e m u n c a t u n c i c n d este nevoie, c n d p i a a o cere. U n m a r e n u m r de femei i n t r atunci pe piaa m u n c i i , prsind treburile casnice (sau restrngndu-i activitatea d o m e s t i c ) , i n t r n d c a l u c r t o a r e n e e x p e r i m e n t a t e , necalificate, n activiti slab pltite i vulnerabile. Un e x e m p l u aplicat al acestei teorii n r e p r e z i n t m o b i l i z a r e a forei de m u n c feminine n t i m p u l celui de-al doilea r z b o i m o n d i a l i a p o i disponibilizarea acesteia n m a r e parte la sfritul rzboiului.
13

Witz, 1997: 243.

122

Un m o d e l central de explicaie se b a z e a z pe n o i u n e a de brbat-carectig-pinea-familiei14. E s e n a m o d e l u l u i e r e p r e z e n t a t de i d e e a c s e g r e g a r e a muncilor, d i s c r i m i n a r e a de plat ntre m u n c a c a s n i c i cea p u b l i c p r e c u m i discriminrile de salarii din sfera m u n c i i p u b l i c e se d a t o r e a z p e r p e t u r i i pa triarhatului n c a p i t a l i s m . L u p t a p e n t r u u n salariu f a m i l i a r '
15

r e p r e z e n t a jus

tificarea p e n t r u asigurarea de salarii m a r i brbailor i i m p l i c i t p e n t r u p e r p e tuarea d e p e n d e n e i e c o n o m i c e a femeilor din familiile muncitoreti. P e n t r u Heidi H a r t m a n 1 6 r e l a i i l e p a t r i a r h a l e d e d o m i n a i e m a s c u l i n a s u p r a femei lor s-au c o n s e r v a t n capitalism, iar f u n d a m e n t u l puterii b r b a t u l u i se afl tocmai n c o n t r o l u l m a s c u l i n asupra m u n c i i femeilor att n familie ct i pe piaa m u n c i i . Segregarea m u n c i l o r i salariul familial" au reprezentat pivoii acestui control. In tonul aceleiai explicaii, Sylvia W a l b y consider c patriar hatul" s-a extins de la d o m e n i u l privat la cel public: de la p a t r i a r h a t familial la patriarhat stau aa, public. 1 7 este Modelul brbatxdui-care-ctig-pinea-familiei" ordini domin nc g n d i r e a ce f u n d a m e n t e a z politicile p u b l i c e i att timp ct lucrurile puin probabil dezvoltarea unei noi caracterizate printr-o distribuie echitabil a m u n c i i salariate, c a s n i c e i a v e n i t u r i l o r . 1 8 Este v o r b a aici d e u n cerc v i c i o s : c u ct s e p e r p e t u e a z m a i m u l t t i m p m e n talitatea c b r b a t u l este ntreintorul ntregii familii (i deci pltit ca a t a r e ) , cu att ansele femeilor de ieire din d e p e n d e n sunt m a i mici. D e s i g u r , sunt multe femei care prefer ideea de fi d e p e n d e n t e de un brbat cu salariu fami lial" i muli brbai a cror masculinitate e strns legat de aceast dependen. P r e o c u p r i m a i r e c e n t e ale feminitilor ies din p a r a d i g m a p r o d u c i e i " i pun accent pe trup i n t r u p a r e " , pe relaiile dintre a c e s t e a i abilitile n e c e sare exercitrii u n e i meserii. Brbaii se prezint ca p e r s o a n e care au diverse abiliti, i construiesc trupuri musculoase, instrumente i maini, constituindu-i o i m a g i n e de p e r s o a n e p u t e r n i c e i capabile. In acelai t i m p ei construiesc femeile ca fiind fizic i tehnic i n c o m p e t e n t e . 1 ; A c e s t lucru e p o sibil att timp ct ei d o m i n m e d i a , canalele de c o m u n i c a r e , p r o d u c i a cultu ral i sunt p e r c e p u i ca autoriti epistemice. C y n t h i a C o c k b u r n scrie c brbaii fac uz de discursuri ale diferenelor p e n t r u a p u n e femeile la locul lor", subliniind diferenele lor trupeti i sexuale, folosindu-se de o politic

14

15

Breadwinner, n englez. Salariul familial este un salariu suficient de mare al brbatului ca s poat susine i pe soie i pe copii. 16 Hartman (1979, 1981) n Witz, 1997. 17 Walby, 1990. is * * * Bulletin on Women and Employment in the E.U., Nr. 7, Octombrie, 1995. 19 Witz, 1997.

123

a t r u p u l u i " p e n t r u a s u b m i n a scopurile de egalitate politic n organizaii i la locul de m u n c .


20

n lucrarea

Vorbele Secretarelor: Sexualitate,

Putere i Munc, *

R o s e m a r y P r i n g l e a n a l i z e a z relaia dintre secretare i efi nu ca pe o p r o blem a pieei m u n c i i ci ca pe o relaie din cadrul u n u i d i s c u r s al p u t e r i i " , subliniind p r e z e n a u n e i structuri bazate pe d o m i n a i e , sexualitate i p l c e r e . S u n t e m obinuii s c r e d e m c u n loc d e m u n c este d e s t r u p a t " , adic n u are ataat nici u n p r e s u p u s o m care s o c u p e p o z i i a respectiv. D a r dac a m face u n e x p e r i m e n t m e n t a l i a m n c e r c a s n e i m a g i n m c u m a m v e d e a un ef, cel m a i p r o b a b i l portret r o b o t " care ar rezulta ar fi acesta: o persoa n de 40 40-i de ani, cu experien profesional, brbat, cu familie, cu o soie care l ngrijete din p u n c t de v e d e r e g o s p o d r e s c , sexual i e m o i o n a l i care l d e g r e v e a z de activiti t r i v i a l e " ca ngrijirea c o p i i l o r i de alte p r o b l e m e familiale. F e m i n i t i i c o n t e m p o r a n i a u redefinit nelesul t e r m e n u l u i d e m u n c ast fel nct a c e s t a i n c l u d e att activitatea c a s n i c n e p l t i t ct i serviciile de ngrijire. A u creat noi c o n c e p t e : m u n c d e ngrijire, m u n c e m o i o n a l , m u n c sexual. Conceptul de munc emoional a fost dezvoltat pe baza experienelor s t e w a r d e s e l o r care au o pregtire special n d o m e n i u l m a n a g e m e n t u l u i i c o n t r o l u l emoiilor, s e n t i m e n t e l o r , ateniei i p r e z e n e i fizice. 2 2 C o n c e p t u l de munc sexual a fost dezvoltat m a i ales pe b a z a e x p e r i e n e l o r femeilor care l u c r e a z n i n d u s t r i a de d i v e r t i s m e n t i show-bi^ u n d e femeilor li se cere nu d o a r s fie p r o d u c t i v e ca l u c r t o a r e ci i s e x u a l - p r o d u c t i v e " . Ele ofer atractivitate, senzualitate i disponibilitate sexual ca p a r t e a fiei de post n s c h i m b u l angajrii lor. Li se cere s fie p e r m a n e n t a t e n t e la apariia lor fizic i r s p u n d n m o d obinuit la cererile sexualizate ale clienilor brbai. L u c r t o a r e l e femei r e p r e z i n t o for de m u n c t r a n s f o r m a t n b u n de c o n s u m . " 2 3 A c e a s t specializare a femeilor pe m u n c sexual este foarte vizibil la p o s t u r i l e r o m n e t i de televiziune, dar foarte r a r ntlnit n cazul brbailor, d e o c a m d a t .

20 21 22 23

Cockburn, 1991. Pringle, Secretaries' Talk: Sexuality, Power and Work, 1989. Hochschild, 1983 - citat n Witz, 1997. Witz, 1997: 253.

124

Discrepane de anse ntre sexe n domeniul muncii n Romnia


Participarea tot mai activ a femeilor la piaa muncii a creat i creeaz nc o serie de p r o b l e m e care le afecteaz n p r i m u l r n d pe ele: * d u b l a zi de l u c r u p e n t r u femei: la serviciu i acas; n e c e s i t a t e a c o n c e d i i l o r de m a t e r n i t a t e i a r e g l e m e n t r i i lor; ngrijirea b t r n i l o r i a p e r s o a n e l o r cu disabiliti n condiiile n care ele i a s u m p r i m o r d i a l a c e a s t m u n c d e ngrijire; activitatea de cretere i ngrijire a copiilor; discriminri ale femeilor la locul de m u n c (inclusiv hruirea sexual); precaritatea situaiei celor care stau acas ( d e p e n d e n de so s a u / i vul nerabilitate d u p desprirea de so sau decesul a c e s t u i a ) . A c e s t e p r o b l e m e au c o n d u s la a d o p t a r e a de m s u r i i chiar de politici privind creterea copiilor, faciliti oferite de stat sau s i s t e m e particulare pentru acest s c o p , la politici sociale p e n t r u sprijinirea celor n vrst, i la adoptarea de legi p e n t r u realizarea anselor egale i m p o t r i v a discriminrilor - n diferite ri ale lumii. C a m p i o a n e l e politicilor sociale egalitare n l u m e sunt rile n o r d i c e ale E u r o p e i , u n d e s-a vorbit chiar de f e m i n i s m de stat". F e m e i l e c o n t i n u s fie, inerial sau prin tradiie, cele c a r e i a s u m munca de ngrijire a copiilor, btrnilor i a altor m e m b r i ai familiei aflai n suferin, n majoritatea cazurilor. A c e s t e sarcini d e v i n i m a i a c u t e i m a i dificil de dus la capt n p e r i o a d e de criz e c o n o m i c , a t u n c i c n d statele alo c m a i p u t i n i b a n i p e n t r u servicii sanitare, educaie, p r o t e c i e social, servicii sociale. In R o m n i a de azi, d u p p e r i o a d a statului socialist, c a r e a d o p t a s e o serie de politici sociale m e n i t e s preia din m u n c a de ngrijire a femeilor, aceste servicii sunt ntr-o stare precar (cree, grdinie de stat, servicii de ngrijire a btrnilor etc.). Politicile de ajustare structural a d o p t a t e , la n d e m n u l forurilor financiare internaionale, au dus la m e n i n e r e a u n o r b u g e t e foarte sczute p e n t r u educaie, sntate, servicii sociale. Implicit, ele au dus la o i m a i a c c e n t u a t m p o v r a r e a femeilor care sunt p u s e n situaia de a freca m a i m u l t cu detergeni m a i proti i m a i ieftini, de a a l o c a m a i m u l t timp p e n t r u e d u c a r e a copiilor lor n condiiile n care colile funcioneaz la parametri calitativi redui, 2 4 de a face tot felul de m u n c i c a s n i c e cu consu muri ct m a i sczute, de a avea m u l t m a i m u l t grij de prinii l o r n v r s t cu pensii s u b limita supravieuirii.

Muli prini care au bani pltesc meditaii copiilor lor, dar ci prini au bani pentru asta? 125

Munc i educaie. F e m e i l e c o n t i n u s fac p a r t e din p o p u l a i a activ n sfera public n p r o p o r i i a p r o p i a t e cu cele ale brbailor. D i n p o p u l a i a ocu pat cu p r o g r a m parial, 5 3 , 9 % sunt femei, iar din p o p u l a i a o c u p a t cu pro g r a m integral 4 2 , 5 % . 5 1 , 1 % din elevi i studeni sunt femei p r o p o r i e corespunztoare proporiei populaiei Romniei.
25

Din punct de vedere al

accesului la e d u c a i e lucrurile stau echitabil ntre cele d o u sexe, a p a r e n t cel puin. D a r exist un f e n o m e n i n t e r e s a n t prin care femei i brbai tineri care absolv aceleai coli, licee, faculti, dei au aceleai performane educaionale, totui d u p civa ani de la absolvire poziia, i m p o r t a n a social i veniturile o b i n u t e de brbai sunt net s u p e r i o a r e celor o b i n u t e de femei, statistic vorbind. Ar fi util de realizat un studiu pe a c e a s t t e m . P r e z e n a cetenilor pe p i a a m u n c i i nu p o a t e fi separat de e d u c a i e p e n t r u c ea ofer p r e m i s e l e afirmrii pe piaa m u n c i i . D a r aceast afirmare nu este de pendent d o a r d e g r a d u l d e educaie dobndit. I n g e n e r e , d u p absolvirea unei coli (fie ea liceu, coal profesional, facultate etc.), oamenii se cstoresc i n c e p s preia (sau c o n t i n u s p e r f o r m e z e ) roluri de gen, care prescriu a n u m i t e c o m p o r t a m e n t e p e n t r u femei i altele p e n t r u brbai. i totui, chiar sistemul de funcionare al educaiei p r e d e s t i n e a z " absolvenii a n u m i t o r evoluii distincte n funcie de sex. E d u c a i a , a p a r e n t neutr, i orienteaz pe tineri spre a n u m i t e m e s e r i i iar pe tinere spre altele. M a n u a l e l e dup care se p r e d sunt prtinitoare i n c u l c n d a n u m i t e preferine pe m e s e r i i i socializnd tinerii n r o l u r i tradiionale. Pe de alt parte, e d u c a t o r i i nii stimuleaz elevii s se orienteze g e n i z a t " spre a n u m i t e meserii. Intr-un stu diu al D o i n e i t e f n e s c u i L a u r e i G r i i n b e r g se arat c bieii s u n t n d r u m a i de ctre profesorii l o r spre poziia de m a n a g e r , n t i m p ce fetele spre cea de asistent de m a n a g e r . 2 6 Diferene de sfere de activitate. M a r i discrepane ntre brbai i femei apar c n d e v o r b a de tipul de activitate prestat, de d o m e n i u l de activitate sau de r a m u r a e c o n o m i c u n d e sunt angajai, respectiv angajate. E x i s t m a r i discre p a n e de g e n n t r e femei i brbati n ceea ce privete n u m r u l de p a t r o n i i n u m r u l de lucrtori pe c o n t propriu. A m b e l e sunt poziii care p r e s u p u n

Femei (%) Patroni Lucrtori pe cont propriu

Brbai (%) 75.4 68.0

24.6
32.0

25 26

Femeile i Brbaii n Romnia, CNS /PNUD, 2000. tefnescu, Griinberg, 2002.

126

D e i majoritatea c o p l e i t o a r e a firmelor p r i v a t e n r e g i s t r a t e n R o m n i a p r e z i n t caracteristicile u n o r micro-ntreprinderi (sub 9 salariai i cifre de afaceri sub 9 z e r o u r i ) firmele create de femei n calitate de proprietar27

investitor-acionar s e cifreaz sub 1 % .

A m p u t e a trage c o n c l u z i a c p e n t r u

femeile din R o m n i a p r o b l e m a t i c a iniiativei e c o n o m i c e i a n t r e p r e n o r i a t u l u i nu este o p r o v o c a r e . D a r p o a t e c nsi lipsa cultivrii spiritului a n t r e p r e norial este p r i n c i p a l a b a r i e r pe care femeile o n t m p i n ! " , r e m a r c D e s p i n a Pascal n articolul ei d e s p r e femeile i activitatea de faceri din R o m n i a . 2 8 Este n e v o i e ca p r o b l e m a t i c a egalitii de anse s d e v i n o prioritate i un subiect de d e z b a t e r e p u b l i c n m e d i u l e c o n o m i c i de afaceri din R o m n i a , afirm P a s c a l . Munci pltite fi munci nepltite. S v e d e m u n d e a p a r d i s c r e p a n e n sens in vers, a c o l o u n d e femeile sunt majoritare i brbaii m i n o r i t a r i .

Femei (%) Lucrtori' familiali n e r e m u n e r a i Persoane inactive 70.6% 76.6

Brbai (%) 29.4 23.4

P r i n c i p a l u l c o m e n t a r i u pe care l p o t face aici este c femeile tind s i a s u m e m u n c i nepltite, responsabiliti nerspltite social, care sunt e v e n t u a l r e c u n o s c u t e m o r a l . Intr-o e c o n o m i e de pia ce este v a l o r o s este r e m u n e r a t , pltit, r e c u n o s c u t p r i n r e c o m p e n s e materiale. P e r s o a n e l e i n a c t i v e sunt n majoritate femei, p e n t r u c ele sunt cele care se ofer s se r e t r a g p r i m e l e din spaiul p u b l i c i, de a s e m e n e a , p e n t r u c se p r e s u p u n e c ele s u n t p r i m e l e care ar trebui s se r e t r a g acas. E s t e c u n o s c u t politica de e s c a m o t a r e a omajului i de p e n s i o n a r e foarte t i m p u r i e a femeilor d a c ele a v e a u un n u m r de ani v e c h i m e politic practicat de g u v e r n e l e a n i l o r '90. S-a m i z a t chiar pe aceast tendin existent real dar i pe n o r m a c o n f o r m creia femeile ar trebui s p r s e a s c primele spaiul m u n c i i publice. A t u n c i c n d statisticienii folosesc t e r m e n u l p e r s o a n i n a c t i v " , ei se refer exclusiv la inactivitatea p e r s o a n e l o r ca angajai ntr-o instituie sau firm public. A c e s t t e r m e n as cunde n s activitatea desfurat d e femei acas. D a c n e u i t m din n o u l a Barometrul de Gen din 2 0 0 0 al F u n d a i e i p e n t r u o S o c i e t a t e D e s c h i s , v e d e m cteva cifre e x t r e m de m a r i n ce privete p r o p o r i a n care femeile se o c u p
27 28

Pascal, 2000. Ibidem.

127

c u gtitul ( 8 6 % ) , c u r e n i a n cas ( 8 1 % ) , splatul h a i n e l o r ( 8 8 % ) , splatul vaselor ( 8 1 % ) , clcatul rufelor ( 8 8 % ) . Brbaii s e o c u p d e splatul m a i n i l o r (acolo u n d e ele exist i u n d e v e n i t u l nu p e r m i t e splarea la service) i reparaiile n cas n p r o p o r i i de peste 8 0 % . D a r o a r e ct de des se stric lucruri n cas r e p a r a b i l e de ctre nespecialiti n c o m p a r a i e cu activitile casnice u z u a l desfurate de ctre femei? O a r e ct t i m p c o n s u m reparaiile acestea o c a z i o n a l e ? C e r t este, din cifrele p r e z e n t a t e m a i sus, c femeile i a s u m cu m u l t m a i des m u n c i nepltite dect brbaii. Mitul, d a r i n o r m a brbatului-care-aduce-pinea-n-cas c o n t i n u s funcioneze n R o m n i a . M a j o r i t a t e a r e s p o n d e n i l o r m s u r a i n B a r o m e t r u de gen ( 7 0 % ) c o n s i d e r c este m a i m u l t de datoria b r b a t u l u i s a d u c b a n i n cas dect a femeilor. E v o r b a de o a d e z i u n e i d e o l o g i c la c o n c e p i a con form creia brbatul este cel care trebuie s a d u c n cas un salariu familial" din care s p o a t fi ntreinut toat familia. D a r v r e m e a acestui tip de familie a c a m apus. R m n e ns c o n c e p i a c o n f o r m creia b r b a t u l are datoria de a ctiga p e n t r u ntreinerea familiei. F e m e i a nu e p e r c e p u t de majoritatea ca avnd aceast datorie, n s c h i m b o are pe aceea de a-i a s u m a m u n c i nepltite i n e r e c u n o s c u t e social n contrapartid cu banii adui n cas de brbat. Implicit, acest m o d e l i m p u n e un tip de femeie d e p e n d e n t , cu o libertate redus, nclinat spre spaiul familial relativ ngust, fr o d e s c h i d e r e social mai larg. D e s i g u r , exist diferene i n u a n e ale acestui m o d e l n funcie de m e d i u l social: sat, ora m i c , ora m a r e p e n t r u care r e g s i m i gradaii dife rite ale manifestrii m i t u l u i brbatului-care-aduce-pinea-n-cas. Segregarea muri: Sntate i asisten social = 7 6 , 0 % nvmnt = 70,6% Activiti financiare, b a n c a r e , asigurri = 6 7 , 2 % H o t e l u r i i r e s t a u r a n t e = 5 4 , 5 % Pot i t e l e c o m u n i c a i i = 5 3 , 3 % In acelai t i m p , brbaii dein majoritatea n: construcii = 8 7 , 5 % industria extractiv = 8 4 , 7 % transport i d e p o z i t a r e = 8 3 , 1 % energie electric i termic, g a z e i ap = 7 8 , 0 % administraie p u b l i c = 7 7 , 8 % 2 9 de munci i venituri. S urmrim segregarea pe orizontal a muncilor n funcie de sexe. In 1998 femeile d e i n e a u p o n d e r i m a r i n u r m t o a r e l e ra

29

Femeile i Brbaii n Romnia, CNS /PNUD, 2000.

128

P r o p o r i a femeilor este majoritar n sectoarele b u g e t a r e n v m n t , sntate, asisten social, comer, hoteluri, r e s t a u r a n t e , i n d u s t r i a u o a r activiti salarizate de r e g u l cu p n la o treime sub m e d i a salarizrii pe eco nomie. In r a m u r i l e industriei extractive, energetice, m e t a l u r g i e , chimie, transporturi, t e l e c o m u n i c a i i r a m u r i de v r f din p u n c t de v e d e r e al v e n i t u rilor, p r e d o m i n a n i sunt brbaii. In r a m u r i l e de activitate n care femeile salariate sunt majoritare, salariul mediu b r u t d e b a z este m a i m i c dect cel nregistrat p e n t r e a g a r a m u r . D e pild, n sectorul b n c i femeile obin un salariu b r u t de b a z m a i m i c dect cel pe r a m u r , situat n a treia cvartil de salarizare, c u m s p u n statisticienii. Este adevrat, pe de alt parte, c sectorul b n c i r e p r e z i n t o e x c e p i e din punctul de v e d e r e al segregrii pe orizontal, de aceast dat n favoarea fe meilor: este un sector de vrf ca venituri i cu o majoritate feminin. D i s t r i b u i a salariailor pe g r u p e de salarii n o c t o m b r i e 1 9 9 8 arat c la niveluri m i c i de salarii diferenele de v e n i t u r i salariale d i n t r e femei i brbai sunt m i n i m e , dar ele cresc spectaculos pe m s u r a creterii salariilor cu proporii de 2 5 / 7 5 % n favoarea brbailor p e n t r u salarii m a i m a r i de 5 mi lioane de lei i n c o n t i n u a r e descresctor n defavoarea femeilor la salarii m a i mari. 3 " n i n d u s t r i a extractiv lucrurile arat i m a i d r a m a t i c : la salarii de peste 5 m i l i o a n e p r o p o r i a femeilor e de d o a r 5 % . 3 1 D i n a m i c a pe o r i z o n t a l (mobilitatea forei de m u n c f e m i n i n e i a celei masculine) este n strns legtur cu veniturile aferente u n u i d o m e n i u sau altul. In r n d u l specialitilor cu ocupaii intelectuale n u m r u l femeilor a cres cut de la 4 6 % n 1994 la 5 0 % n 1998, iar cel al brbailor a s c z u t de la 5 4 % la 5 0 % . E p o s i b i l ca aceast ajustare s fie legat de nivelul tot m a i sczut al retribuirii o c u p a i i l o r intelectuale. n ce privete segregarea pe vertical, autorii lucrrii Femei i brbai n Romnia subliniaz c n g r u p a c o n d u c t o r i l o r i funcionarilor superiori din administraia p u b l i c i din unitile e c o n o m i c o - s o c i a l e n u m r u l femeilor este n g e n e r a l de a p r o a p e patru ori m a i m i c dect cel al b r b a i l o r " . 3 2 n rndul profesorilor universitari n u m r u l femeilor este foarte m i c , el c r e s c n d pe m s u r ce g r a d u l u n i v e r s i t a r s c a d e (ca de altfel i i m p o r t a n a a c a d e m i c , drepturile i v e n i t u r i l e aferente). Acelai lucru se p o a t e s p u n e despre ierarhia medical, despre cea din d o m e n i u l bancar etc. n tabelul cu proporii ale popu laiei pe g r u p e de ocupaii m a i g s i m urmtoarele: conductorii i funcionarii superiori sunt n proporie d e aproximativ 7 3 % brbai i 2 7 % femei.
30 31 32 1

Figura 3.2. din Femeile i Brbaii n Romnia, CNS /PNUD, 2000. Figura 3.3. din Femeile i Brbaii n Romnia, CNS /PNUD, 2000. Femeile i Brbaii n Romnia, CNS /PNUD, 2000. 129

Diferene de anse de a munci pe bani. n p e r i o a d a 1991-1998, rata omajului la femei a fost sistematic superioar celei nregistrate de brbai cu un m a xim de diferen de a p r o a p e 5% n 1993 i cu 0 , 3 % n 1998. Cel m a i v u l n e rabil g r u p l constituiau femeile tinere ntre 18 i 24 de a n i care n r e g i s t r a u o rat a omajului de 1 9 , 7 % n timp ce brbaii din aceast g r u p n r e g i s t r a u 17,3%. n ce privete d u r a t a omajului la femei i brbai la toate g r u p e l e de vrst, cu o excepie, femeile ateapt m a i m u l t dect brbaii p n la o eventual r e a n g a j a r e . 3 3 C e l e m a i lungi d u r a t e ale o m a j u l u i le n r e g i s t r e a z femeile cu v r s t e ntre 35 i 49 de ani. A a d a r , exist diferene semnificative chiar n interiorul m a r e l u i g r u p social al femeilor. U n u l din s u b g r u p u r i l e cu anse de afirmare m a i m i c i dect m e d i a " femeilor din R o m n i a este cel al femeilor r r o m e . P o n d e r e a casnicelor este de p e s t e 4 ori m a i m a r e n r n d u l populaiei d e r r o m i dect n cea l a nivel n a i o n a l . 3 4 D a c l u m n c o n s i d e r a r e simultan o serie de criterii: genul, etnia, starea e c o n o m i c , a t u n c i c o n s t a t m c exist g r u p u r i d i s c r i m i n a t e pe m u l t i p l e d i m e n s i u n i , nu d o a r pe cel de gen. Segregarea ofertei de munc. O cercetare realizat de ctre Forumul Femeilor din T r g u M u r e arat c m u l t o r femei le este refuzat un serviciu p e n t r u c sunt prea t i n e r e " , cu i m p l i c a i a c sunt n p e r i o a d a de fertilitate i c angaja rea lor a d u c e un risc n e d o r i t ce ar afecta eficiena firmei, sau p e n t r u c sunt prea v r s t n i c e " i deci de n e - r e e d u c a t i neatractive ca p o t e n i a l de l u c r u . 3 5 Analiza respectiv face referiri i la rezultatele m o n i t o r i z r i i a d o u ziare lo cale n ce privete ofertele de locuri de m u n c n i a n u a r i e 2 0 0 0 . Ofertele de m u n c sunt n p r o p o r i e semnificativ s e g r e g a t e pe sex astfel nct slujbele frecvent oferite brbailor sunt cele de ingineri, o p e r a t o r i de c o m p u t e r , chimiti, ageni de v n z a r e , contabili, a d m i n i s t r a t o r i . Sluj bele frecvent oferite femeilor sunt: femei de serviciu, secretare, v n z t o a r e , m a n i c h i u r i s t e etc. D i n oferte 2 6 , 6 6 % c e r e a u brbai candidai i d o a r 4 , 4 % c e r e a u femei n ziarul 24 de ore; 1 0 , 6 9 % din a n u n u r i cereau un brbat, iar 7 , 5 8 % o fe m e i e n ziarul Cuvntul Uber. D i n poziiile de c o n d u c e r e publicate p e n t r u 8 , 6 9 % dintre ele se cerea explicit un b r b a t n ziarul Cuvntul Uber.

33 34
35

Femeile i brbaii n Romnia, N S / P N U D 2000: 24, Tabel 2.3. Ana Mana Dima, 2001/2002.
Citat n lucrarea Women 2000. An Investigation into the Status of Women's Rights in Cen

tral and SEE and the NIS, International Helsinki Federation for Human Rights, 2000.

130

R e z u l t a t e l e acestei cercetri sunt r e l e v a n t e p e n t r u ceea ce se n t m p l cu fora de m u n c feminin n diverse d o m e n i i i c o m p a n i i . In d e c e m b r i e 2 0 0 1 a fost adoptat H o t r r e a de G u v e r n privind organizarea i funcionarea Con siliului N a t i o n a l p e n t r u C o m b a t e r e a Discriminrii ( C N C D ) .
36

C N C D a fost

nfiinat n b a z a O r d o n a n e i 1 3 7 / 2 0 0 0 i ar trebui s v e g h e z e ca a s e m e n e a anunuri de servicii segregate pe criteriul sexului s nu m a i a p a r n pres. P r o b l e m a c a r e r m n e este cea a situaiilor locale, n care a n u n u r i l e sunt corecte p o l i t i c v o r b i n d , iar discriminrile se p r o d u c n p r o c e s u l de selecie a personalului, inclusiv la interviuri. S u n t m u l t e cazuri n c a r e brbaii sunt preferai femeilor cstorite aflate la vrsta fertilitii. Pe de alt parte, C N C D este foarte p u i n c u n o s c u t . In studiul Institutului de Politici P u b l i c e publicat n s e p t e m b r i e 2 0 0 3 , a p a r e c 5 8 % din p o p u l a i e n u are c u n o t i n d e existena C N C D , iar ali 9 % n u r s p u n d . 3 7 C N C D n u s-a fcut r e m a r c a t pn a c u m p r i n nici o r e z o l v a r e de m a r c a v r e u n u i caz de d i s c r i m i n a r e pe Criterii de gen. Diferenele de anse ntre femei i brbai pot fi m s u r a t e cu ajutorul p a r a m e trilor discutai anterior care p o t fi p r e z e n t a t i sintetic d u p c u m u r m e a z : D i f e r e n e de venituri. Exist o segregare pe orizontal (sectoarele b i n e pltite c o i n c i d n g e n e r e cu sectoarele d o m i n a t e de brbai; sectoarele d o m i n a t e de femei sunt n g e n e r e m a i prost pltite) i u n a pe vertical (efii s u n t n g e n e r e brbai n timp ce s u b o r d o n a i i sunt n g e n e r e fe mei). D i f e r e n e de a n s e de a o c u p a un l o c de m u n c . E l e sunt n g e n e r e n favoarea brbailor m a i ales c n d e v o r b a de slujbe b i n e pltite. D i f e r e n e de a n s e n o c u p a r e a de poziii de c o n d u c e r e . D i f e r e n e n ce privete cantitatea de timp Uber d i s p o n i b i l ( m u n c a de ngrijire i m u n c i l e casnice le afecteaz m a i m u l t pe femei, reducndu-le din t i m p u l liber). Soluii. Identificarea soluiilor p e n t r u r e d u c e r e a d i s c r e p a n e l o r r e p r e z i n t un subiect extrem de vast i complex. El ar trebui s fie centrul p r e o c u p r i l o r u n e i structuri g u v e r n a m e n t a l e distincte un secretariat de stat, un ministeriat delegat pe l n g p r i m u l ministru sau o structur a s e m n t o a r e . A v n d n v e d e r e c o m p l e x i t a t e a subiectului v o i e n u m e r a cteva e x e m p l e d e soluii p u n c t u a l e .

36 37

Monitorul Oficial, anul XIII, nr. 792 din 12 decembrie 2001. Intoleran, discriminare i autoritarism n opinia public. Institutul pentru Politici Publi ce Bucureti. Romnia, septembrie 2003. 131

A p l i c a r e a p r i n c i p i u l u i m u n c i i de v a l o a r e c o m p a r a b i l , c o n f o r m cruia m u n c i l e ale c r o r v a l o r i sunt egale (pe baza u n u i b a r e m d e c o m p a r a b i l i tate) t r e b u i e rspltite la fel. D a c acesta ar fi i m p l e m e n t a t , ar n s e m n a c m u n c i l e i locurile de m u n c p r e d o m i n a n t o c u p a t e de ctre femei ar tre b u i r e e v a l u a t e n sensul u n e i m a i b u n e valorizri i ar trebui pltite m a i bine.
38

S t u d i e r e a f e n o m e n e l o r de d i s c r i m i n a r e indirect i l u a r e a n c o n s i d e r a r e a r e z u l t a t e l o r cercetrii de ctre autoritile legislative. A c e s t e studii ar trebui fcute cu contribuia m a r i l o r g r u p u r i sindicale i m a i ales cu organizaiile de femei ale acestora. M e r i t a fi luat n c o n s i d e r a i e faptul c r a m u r i l e cu salariate femei s-au sindicalizat major.

M s u r i s t i m u l a t i v e p e n t r u firmele i instituiile care angajeaz prioritar femei tinere (18-25), care sunt cele m a i dezavantajate i au cele m a i m a r i p r o c e n t e de o m a j , p r e c u m i a categoriilor de femei c a r e stau n cele m a i l u n g i p e r i o a d e n omaj.

ncurajarea, n a r e d e gen.

prin

i n t e r m e d i u l presei,

prin

mass

m e d i a n

genere,

sesizrilor ctre autoriti, n spe ctre C N C D a cazurilor de discrimi A a d u g a , ca o c o n c l u z i e g e n e r a l c este n e c e s a r n c u r a j a r e a i n d e p e n d e n e i femeilor ca atitudine, la locul de m u n c , ca m o d de r e l a i o n a r e cu partenerii, ca m o d de via. I n d e p e n d e n a este o p r e c o n d i i e a i n t e r d e p e n denei d o a r ea g e n e r e a z relaii de p a r t e n e r i a t i nu de s u b o r d o n a r e .

Atitudini ale romnilor fa de munci difereniate pe sex


Iat cteva date relevante privind atimdinile romnilor fa de diverse tipuri de activiti i segregarea lor pe sexe. 6 3 % c o n s i d e r c este m a i m u l t de datoria femeilor dect a brbailor s se o c u p e de treburile casei. C h i a r i cei cu educaie s u p e r i o a r au o majo ritate de 5 2 % la aceast ntrebare fa de 7 6 % din cei cu educaie pri mar.

38

39

Exist o serie de probleme legate de msurarea valorii activitii desfurate la un loc de munc: In ce const aceast valoare? Cum e determinat ea ? In ce msur aceast determinare se bazeaz pe o viziune tradiional asupra valorii a ceea ce fac brbaii i femeile? In ce msur o asemenea viziune poate fi depit? Barometrul de Gen, 2000.

132

7 0 % c o n s i d e r c este m a i m u l t datoria brbailor dect a femeilor s a d u c b a n i n cas. Intelectualii r s p u n d negativ n p r o p o r i e d e 4 8 % , iar 4 4 % r s p u n d pozitiv.

La n t r e b a r e a dac brbaii p o t crete copii la fel de b i n e ca i femeile, o majoritate a r e s p o n d e n i l o r d e 5 3 % a u r s p u n s negativ. D e r e m a r c a t c n d o u z o n e ale rii, B a n a t i D o b r o g e a , cei care au r s p u n s negativ sunt n m i n o r i t a t e ( 4 3 % ) . D i n r n d u l celor c u e d u c a i e s u p e r i o a r majo ritatea d d e a u u n r s p u n s afirmativ i 4 1 % a u r s p u n s negativ.

51%

din

respondent

consider

muncile

casnice

trebuie Criana-

pltite/rspltite

ca orice alt m u n c . Pe criteriul r e g i o n a l ,

M a r a m u r e (cu 6 8 % ) i T r a n s i l v a n i a ( 5 8 % ) se d e t a e a z ca afirmare a atitudinii p o z i t i v e n ce privete rsplata m u n c i i casnice. R e m a r c a b i l este p r o p o r i a celor care c o n s i d e r c m u n c i l e c a s n i c e n u sunt cele m a i uoare munci ( 8 1 % ) . 6 % din r e s p o n d e n i p r e t i n d e a u s fi c u n o s c u t p e r s o a n e c r o r a s li se fi cerut servicii sexuale n s c h i m b u l u n o r avantaje m a t e r i a l e sau p e n t r u a nu-i p i e r d e l o c u l d e m u n c , iar 9 2 % dintre acetia erau femei. 7 1 % din aceste p e r s o a n e sunt de v r s t e c u p r i n s e ntre 16 i 30 de a n i (perioad v u l n e r a b i l din p u n c t de v e d e r e al carierei). 6 7 % din cei care c a u t servi cii sexuale s u n t p a t r o n i i efi. Cele m a i i m p o r t a n t e caliti ce trebuie s le fie cultivate bieilor i fete lor c o n f o r m r e s p o n d e n i l o r : - bieilor: disciplina ( 6 1 % ) fa de 4 3 % p e n t r u fete; - fetelor: h r n i c i a ( 5 3 % ) fa de d o a r 3 5 % la biei; - fetele trebuie s n v e e s fie a s c u l t t o a r e ( 4 6 % ) fa de d o a r 3 3 % p e n t r u biei; - n ce privete libertatea de alegere i i n d e p e n d e n a , fetelor li se p r e s c r i e m u l t m a i putin dect bieilor ( 1 6 % fa d e 2 4 % la libertate de alegere i 8% fa de 1 6 % n ce privete in dependena). Cele m a i n e t r a d i i o n a l e atitudini p e p a r c u r s u l n t r e g u l u i sondaj le-au avut c o n s t a n t elevii i studenii. D i n sondajul I P P 4 0 rezult c p e s t e 3 0 % din p o p u l a i e c o n s i d e r c brbaii au dreptul la slujb m a i m u l t dect femeile. D a c l u m n c o n s i d e r a r e toate aceste r e z u l t a t e la un l o c i facem abstracie de diferitele categorii care

Intoleran, discriminare i autoritarism n opinia public. Institutul pentru Politici Publi ce Bucureti. Romnia, septembrie 2003. 133

au r s p u n s ntr-o a n u m i t m s u r diferit de m e d i a , p u t e m trage c o n c l u z i a c societatea r o m n e a s c este n c tributar t r a d i i o n a l i s m u l u i n ce privete rolurile de gen. i aici e v o r b a att de populaia m a s c u l i n ct i de cea femi nin. D i f e r e n e l e semnificative n sensul u n o r v i z i u n i p r o g r e s i s t e a p a r m a i c u r n d pe criterii de pregtire e d u c a i o n a l sau de z o n istoric. E x i s t totui o atitudine u n d e exist o diferen semnificativ ntre femei i brbai e v o r b a de n t r e b a r e a p r i v i n d existena discriminrilor ntre sexe u n d e feme ile r s p u n d p o z i t i v n majoritate, iar brbaii r s p u n d n e g a t i v n majoritate.

3. Favorizarea structural a brbailor n economie


Fenomenul favorizrii structurale a brbailor n economie se refer la caracterul prtinitor al structurilor i majoritii politicilor e c o n o m i c e a d o p tate ntr-o ar. A c e s t caracter prtinitor o p e r e a z n favoarea g e n u l u i m a s c u lin i n d e t r i m e n t u l celui feminin. A c e a s t a nu n s e a m n c toi brbaii a c i o n e a z c o n c e r t a t i conspiraional n d o m e n i u l e c o n o m i c astfel n c t s n e d r e p t e a s c femeile. In cea m a i m a r e parte, nici brbaii, nici femeile nu sunt contieni de existena acestui fenomen. El nu este un f e n o m e n caracteristic doar R o m n i e i , ci are o m a n i f e s t a r e cvasi-global ceea ce nu-1 face m a i p u i n criticabil. D i f e r e n e l e dintre ri, din acest p u n c t de v e d e r e , se m s o a r prin g r a d u l de c o n t i e n t i z a r e a feno m e n u l u i i p r i n m s u r a n care se manifest v o i n a politic de a c o r e c t a defi cienele e x i s t e n t e p r i n politici specifice. A c e s t e deficiene i n d i c un dezechi libru f u n d a m e n t a l n relaiile dintre femei i brbai ca relaii de gen. F a v o r i z a r e a structural a brbailor n e c o n o m i e se m a n i f e s t la cel p u i n trei niveluri: (1) al atitudinilor i aciunilor cotidiene, (2) al teoretizrilor n d o m e n i u l e c o n o m i c , (3) al politicilor publice. 4 1 La nivelul atitudinilor i aciunilor cotidiene, cel m a i e l o c v e n t e x e m p l u de m a n i f e s t a r e al f e n o m e n u l u i de favorizare structural a brbailor n e c o n o m i e este p r e z e n a u n o r atitudini prtinitoare n familie, derivat din s u b e s t i m a r e a contribuiei femeilor la venitul familial, n t r u c t femeile fac, n g e n e r e , m a j o r i t a t e a serviciilor casnice. C o n s e c i n e l e acestei stri de fapt s u n t u r m t o a r e l e : o percepie n e a d e c v a t , n g e n e r e , a m e m b r i l o r u n u i c u p l u p r i v i n d contribuia fiecruia la v e n i t u l familiei i, de a s e m e nea, o p e r c e p i e distorsionat p r i v i n d distribuia v e n i t u r i l o r n familie. O serie de cercettori au r e m a r c a t c femeile tind s cheltuiasc n p r i m u l

41

Elson, 1995.

134

r n d spre beneficiul familiei i doar n u l t i m instan p e n t r u ele nsele. In ri cu p r o b l e m e de criz alimentar, fiii sunt cei care s u n t salvai de foamete i abia n al doilea r n d v i n fiicele datorit p e r c e p i e i c fiii sunt m a i i m p o r t a n i dect fiicele. In R o m n i a p r e p o n d e r e n t rural ante belic fiii erau cei t r i m i i la coal, la e d u c a i e , fetele fiind d e s t i n a t e m a riajului i l u c r u l u i n cas. La nivelul teoretizrilor e c o n o m i c e , f e n o m e n u l de favorizare structural a brbailor n e c o n o m i e este i m a i p u i n vizibil, n t r u c t e c o n o m i t i i folosesc un limbaj a p a r e n t neutru. T o t u i , majoritatea m o d e l e l o r eco n o m i c e trateaz m u n c a , ca i p m n t u l , drept un factor de p r o d u c i e n e p r o d u s . E l e conin p r e s u p o z i i a implicit c timpul i efortul n e c e s a r e p e n t r u r e p r o d u c e r e a forei de m u n c sunt disponibile gratuit, ca i c u m ar fi o r e s u r s natural care se ofer spre exploatare. A c e s t e m o d e l e eco n o m i c e p r e s u p u n c t i m p u l i eforturile de cretere a copiilor, de educa re a lor n familie sunt gratuite (acestea fiind n m a r e m s u r p r e l u a t e de femei), p n l a v r s t a maturitii c n d intr p e p i a a m u n c i i . La nivelul politicilor publice, brbailor n economie este fenomenul susinut de de favorizare structural sa la a manifestarea nivelul

atitudinal i al teoretizrilor, despre care am vorbit m a i sus. Un e x e m p l u de politic p u b l i c p r i n care se manifest acest f e n o m e n este r e p r e z e n t a t de r e f o r m e l e r u r a l e din C h i n a anilor '80. In C h i n a persist m e n t a l i t a t e a feudal c o n f o r m creia fiii sunt i n d i s p e n s a b i l i p e n t r u b u n s t a r e a familii lor rneti. F a m i l i i l e aloc resurse prioritar i p r e p o n d e r e n t p e n t r u e d u c a r e a fiilor, ntruct a s u m c de b u n s t a r e a a c e s t o r fii va d e p i n d e ngrijirea proprietii lor i a lor nsei la btrnee. R e f o r m e l e rurale chi neze s u n t centrate pe familie i sunt croite astfel n c t ele n t r e s c i p e r p e t u e a z m e n t a l i t a t e a c d o a r fiii sunt cei care p o t c o n t r i b u i la b u n s t a r e a prinilor la btrnee, s c z n d drastic a n s e l e fetelor de a se afirma d r e p t susintoare materiale. E s t e u n cerc vicios l a c o n t i n u i t a t e a cruia r e f o r m e l e a d o p t a t e n anii '80 au contribuit din plin. D a r p o a t e c nici nu trebuie s m e r g e m att de d e p a r t e p n n C h i n a p e n t r u c a v e m e x e m p l e la n d e m n n Romnia, unde sperana familiei se n d r e a p t n p r i m u l r n d spre bieii familiei n ce privete ajutorul acor dat prinilor la b t r n e e (n special n m e d i u l r u r a l ) . n m o d indirect sunt stimulate atitudini de pasivitate i de importan social m a i sczut a femeilor din familii. C e r c u l vicios este din n o u prezent: i m p o r t a n m a i sczut acordat fetelor familiei, ateptri sczute n ce privete capacitatea lor de susinere material ulterioar care, la r n d u l ei, p e r p e t u e a z i m portana sczut acordat fetelor.

135

n rile o c c i d e n t a l e , femeile au fost cvasi-invizibile p e n t r u creatorii de politici p u b l i c e p n la sfritul anilor '70. Creatorii de politici p u b l i c e consi derau femeile ca fiind d e p e n d e n t e de brbai. Se c o n s i d e r a c de r e s u r s e l e alocate p e n t r u brbai v o r beneficia n m o d egal i femeile (soiile) i copiii.
42

S p r e sfritul anilor '70 o c c i d e n t a l e l e au devenit treptat beneficiare de asis ten social, dar fr a fi c o n s i d e r a t e ca ageni p r o d u c t o r i sau ageni ai dezvoltrii. A b i a n anii '80 a fost r e c o n s i d e r a t acest aspect, astfel nct noile politicile a d o p t a t e au luat n c o n s i d e r a r e femeile ca a g e n i ai d e z v o l t r i i s o c i a l e , ale cror grij i ocrotire p o t substitui cheltuielile p e n t r u sntate, educaie i servicii sociale. D a r , cu p u i n e excepii, interesele femeilor au r m a s m a r g i n a l e n formularea i i m p l e m e n t a r e a politicilor e c o n o m i c e . Situaia n R o m n i a a avut o evoluie diferit fa de c e a a rilor occi dentale, n sensul c n p e r i o a d a n u m i t c o m u n i s t " , d r e p t u l i obligaia de a m u n c i erau egal m p r t i t e de femei i brbai. Nu acelai l u c r u se p o a t e s p u n e d e s p r e obhgaiile traditionale ale femeilor de a se o c u p a de treburile casnice. D u b l a zi de m u n c a femeilor (la serviciu i a c a s ) nu a r e p r e z e n t a t temeiul v r e u n e i politici a d o p t a t e d e P C R . A c e s t e sarcini c a s n i c e erau ascun se, p r e s u p u s e a fi n o r m a l e " i erau tacit a c c e p t a t e de toat l u m e a . D u p 1989, d r e p t u l i obligaia de a m u n c i au disprut, dar au a p r u t f e n o m e n e de trecere n o m a j , 4 3 de srcire cu p r e c d e r e a femeilor (cercetrile arat chiar un f e n o m e n de f e m i n i z a r e a s r c i e i " ) . 4 4 S-au d i m i n u a t drastic facilitile oferite de stat p e n t r u creterea copiilor (cree i grdinie a c c e p t a b i l e calitativ i financiar), p r e c u m i s u m e l e a c o r d a t e de stat p e n t r u fiecare copil (alocaii care sunt de e c h i v a l e n t u l a 5 euro pe l u n ) . Statul asistenial a disprut, astfel c femeile nu au m a i fost c o n s i d e r a t e implicit nici cel p u i n ageni ai dezvoltrii sociale. Ci d o a r ca prestatoare de servicii g r a t u i t e spre r e p r o d u c e rea forei de m u n c (este v o r b a aici de m o d u l n care politicile p u b l i c e au tratat implicit pe femei). F e n o m e n u l de favorizare structural a brbailor n e c o n o m i e a dobn dit d i m e n s i u n i noi n R o m n i a n condiiile crizei e c o n o m i c e de d u p 1989. M u l t e ri au trecut prin astfel de crize n anii '80 (ri din Asia, Africa, A m e -

42 43

44

Modelul salariului familiar'. Studiul lui Pati i Ilinca (2000) arat c brbaii au fost cu precdere victimele omajului, dar politica de compensaii a intrrii n omaj a fost net favorizant sectoarelor n care s-au produs masive disponibilizri de brbai. Cu alte cuvinte, chiar dac trecerea n omaj a fost considerabil n sectoare dominate de for de munc masculin, compensaiile au fost mari n aceste domenii (relativ la lipsa de compensaii din sectoare dominate de for de munc feminin). Codi, Miroiu, Pati, 1997.

136

rica L a t i n sau C a r a i b e ) , caracterizate prin m a r i deficite n b a l a n a de pli, mari rate ale inflaiei, rate sczute sau n e g a t i v e de cretere e c o n o m i c . A c e s t e ri, ca de altfel i R o m n i a , au trebui s fac apel la F o n d u l M o n e t a r Internaional i la B a n c a M o n d i a l pentru asisten. In s c h i m b u l acestei asistene, R o m n i a a trebuit s a d o p t e p r o g r a m e de stabilizare m a c r o e c o n o m i c i ajustare structural. A c e s t e p r o g r a m e presu pun, printre altele, s t i m u l a r e a exporturilor de p r o d u s e c o m e r c i a l i z a b i l e i o m u t a r e a r e s u r s e l o r dinspre p r o d u c e r e a de n e c o m e r c i a l i z a b i l e spre p r o d u c e rea de c o m e r c i a l i z a b i l e ( p r o d u s e care se v n d pe piaa i n t e r n a i o n a l n schimbul u n e i v a l u t e forte). P r i n t r e altele, aceasta n s e a m n i r e d u c e r e a cheltuielilor p u b l i c e cu e d u c a i a i sntatea ( p r o d u s e n e c o m e r c i a l i z a b i l e , care nu p o t fi v n d u t e la export p e n t r u obinerea de v a l u t forte). Serviciile de e d u c a i e i de ngrijire sunt tot m a i m u l t p r e l u a t e n d o m e n i u l privat, al familiei i transferat implicit celor care se ofer s se o c u p e n m o d gratuit de aceste activiti (sau al serviciilor private alternative care s u n t accesibile u n u i segment foarte m i c al p o p u l a i e i ) . Desigur c f e n o m e n u l este m u l t m a i c o m p l e x , iar m a c r o s t a b i l i z a r e a e c o n o m i c i p r o g r a m e l e a d o p t a t e au m u l t e alte c o n s e c i n e . T o t u i , referirea de m a i sus este semnificativ p e n t r u a c c e n t u a r e a f e n o m e n u l u i de defavoriza re structural a femeilor n e c o n o m i a r o m n e a s c n m s u r a n care se bazeaz pe o cantitate m a i m a r e de prestri de servicii n e p l t i t e i realizate n mare p a r t e de ctre femei n interiorul familiei.

4. Legislaie nediscriminatorie i realiti discriminatorii


Pentru a ajunge la egalizarea anselor de afirmare social ntre femei i brbai este n e c e s a r a d o p t a r e a u n o r m s u r i legislative (i i m p l e m e n t a r e a lor c o r e s p u n z t o a r e ) astfel n c t s existe o similaritate n t r e condiiile de p l e c a r e n situaia femeilor i a brbailor. De regul, aceste m s u r i sunt m s u r i de protecie a femeilor. A c e s t e m s u r i p o t da i m p r e s i a c favorizeaz femeile, dar trebuie luat n c o n s i d e r a r e cadrul legislativ preexistent, c a r e s-a format pe tiparul m a s c u l i n datorit faptului c fora de m u n c n sfera p u b l i c era pre p o n d e r e n t m a s c u l i n . M s u r i l e legate de n a t e r e a i creterea copiilor, de pild, semnific faptul c societatea nelege s p r e i a o p a r t e ( m i c de cele mai m u l t e ori) din m u n c a de ngrijire a copiilor (resurse u m a n e v i i t o a r e ale societii). Tratatul de la Amsterdam, n v i g o a r e din m a i 1999 p r e v e d e c egalitatea de anse, c o m b a t e r e a discriminrii, e x a m i n a r e a sistematic a diferenelor ntre condiiile de via, capacitile, nevoile i aspiraiile femeilor i brbailor n

137

U n i u n e a E u r o p e a n constituie o obligaie constituional a U E . A r t i c o l u l 13 a l T r a t a t u l u i d e l a A m s t e r d a m p r e v e d e existena m a n d a t u l u i C o m i s i e i E u r o p e n e n iniierea u n o r proiecte de c o m b a t e r e a discriminrii, iar articolul 141 f u n d a m e n t e a z p r o m o v a r e a egalitii de anse i t r a t a m e n t u l egal n t r e femei i brbai n relaiile de m u n c . O serie de directive a d o p t a t e de ctre C o m i s i a UE n spiritul prevederi lor constituionale se refer la u r m t o a r e l e a s p e c t e : i m p l e m e n t a r e a p r i n c i p i u l u i t r a t a m e n t u l u i egal p e n t r u brbai i femei n ceea ce privete a c c e s u l la angajare, pregtire profesional, p r o m o v a r e i condiii de lucru, salarizarea egal p e n t r u brbai i femei, egalitatea de t r a t a m e n t n cadrul sistemului de securitate social, egalitatea de t r a t a m e n t n cazul activitilor desfurate pe c o n t p r o p r i u (inclusiv activiti agricole) i protecia m a m e l o r care l u c r e a z pe c o n t p r o p r i u n t i m p u l sarcinii, asigurarea condiiilor de m u n c i i n t r o d u c e r e a u n o r m s u r i de ncuraja re a m b u n t i r i l o r n ceea ce privete sigurana i condiiile de lucru pentru femeile g r a v i d e sau care au dat n a t e r e de c u r n d , c o n c e d i u l parental, r e m u n e r a r e a m u n c i i part-time, r s p u n d e r e a p e n t r u p r e z e n t a r e a dovezilor n cazurile de d i s c r i m i n a r e pe baz de sex. 4 5 In Programul Naional de Aderare al R o m n i e i la U n i u n e a E u r o p e a n este p r e v z u t , printre altele, a r m o n i z a r e a cadrului juridic naional cu legislaia internaional n d o m e n i u l egalitii de anse. In m a r e , acest lucru s-a realizat prin a d o p t a r e a actului n o r m a t i v de c o m b a t e r e a d i s c r i m i n r i i i a d o p t a r e a Legii Egalitii de a n s e . R a p o r t u l de ar al C o m i s i e i UE din 2 0 0 2 apreciaz a d o p t a r e a acestei legi n m a i 2 0 0 2 i m e n i o n e a z c H o t r r e a d e G u v e r n privind funcionarea C N C D v a trebui a m e n d a t p e n t r u a i n c l u d e discrimina rea indirect i sarcina p r o b e i Amsterdam.
47 46

c o n f o r m A r t i c o l u l u i 13 al T r a t a t u l u i de la

La sfritul a n u l u i 2 0 0 0 g u v e r n u l a a p r o b a t un d o c u m e n t iniiat i reali zat d e ctre D i r e c i a d e a n s e Egale din cadrul M M S S : P l a n u l N a t i o n a l d e A c i u n e p e n t r u E g a l i t a t e a d e a n s e (prin H G nr. 1 2 7 3 / 2 0 0 0 ) . D e s i g u r , este i m p o r t a n t existena u n u i a s e m e n e a d o c u m e n t c a d r u i fixarea u n o r obiecti ve. Dar: Vezi studiul Romaniei Iordache, 2002. Burden ofproof n englez. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/ro_en.pdf 138

A c o r d a r e a u n u i m a n d a t general Direciei p e n t r u Egalitatea a n s e l o r i p r e v e d e r e a unei obligaii la fel de g e n e r a l e de realizare a obiec tivelor o p e r a i o n a l e ,


48

fr a fi stabilite m e c a n i s m u l de control,

structura operaional, resursele financiare i instituionale, respon sabilitile i sarcinile specifice, reprezint lipsuri ale P l a n u l u i N a tional ca document-cadru".
49

P e n t r u a a v e a o i m a g i n e i m a i clar a situaiei ar trebui s s p u n e m c Direcia de a n s e E g a l e ( D S E ) din M M S S are 4 angajai (inclusiv directoa rea). In aceste c i r c u m s t a n e , nici nu p o a t e fi v o r b a c a g e n i a ce ar u r m a s i m p l e m e n t e z e aciunile P l a n u l u i este D S E . P e d e alt parte, D S E n u are u n buget p r o p r i u , iar o b u n parte din activitile p r e v z u t e de p l a n p r e s u p u n sume c o n s i d e r a b i l e d e bani. A c e l a i raport a l C o m i s i e i U E i n v o c a t m a i sus (2002) a p r e c i a c nu au fost fcute p r o g r e s e n R o m n i a n ce privete aloca rea u n u i anselor. D a r a d o p t a r e a L e g i i E g a l i t i i a n s e l o r n 2 0 0 2 a fost o r e a l i z a r e l e g i s lativ i m p o r t a n t . Istoria p r o i e c t u l u i (sau m a i bine-zis p r o i e c t e l o r ) a c e s t e i legi este l u n g . P r i m a v a r i a n t d a t e a z din 1997. U n u l d i n t r e c e l e m a i ata cate a s p e c t e ale p r o i e c t u l u i L e g i i Egalitii d e a n s e n C o m i s i i l e C a m e r e i D e p u t a i l o r ( a s p e c t n a c o r d cu legislaia i p r a c t i c i l e U E ) se r e f e r e a la faptul c s a r c i n a p r o b e i de n e v i n o v i e r e v i n e p e r s o a n e i fizice s a u j u r i d i c e c h e m a t e n i n s t a n s u b n v i n u i r e a d e d i s c r i m i n a r e . U n s t u d i u detaliat i competent asupra plusurilor i minusurilor proiectului Legii Egalitii buget pentru implementarea Planului National de Egalitate a

48

Art. 4. Din HG 1273/2000 - Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, prin Direcia pentru Egalitatea anselor, n colaborare cu celelalte ministere, cu alte instituii, cu organizaii neguvernamentale care deruleaz programe n domeniul drepturilor omului i drepturilor femeii ca parte integrant a acestora, al egalitii de anse n tre femei i brbai, va realiza i va aplica Planul naional de aciune pentru egali tatea de anse ntre femei i brbai. Art. 5. - Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, prin Direcia pentru Egalitatea anselor, reprezint mecanismul guvernamental responsabil cu elaborarea strategi ilor i politicilor n domeniul promovrii egalitii de anse ntre femei i brbai i eliminrii oricror forme de discriminare pe criterii de gen; n acest domeniu el se constituie drept partener de dialog cu structurile de specialitate existente la nivelul organismelor internaionale (O.N.U., Uniunea European, Consiliul Europei, Organizaia Internaional a Muncii etc.). Art. 13. - Realizarea obiectivelor operaionale n domeniul egalitii de anse ntre femei i brbai reprezint o obligaie pentru toate instituiile implicate. 49 Iordache, 2002. 139

anselor adoptat aparine Romaniei Iordache.50 Legea reuete o prezenta re c v a s i - g e n e r a l a egalitii de a n s e n d o m e n i u l m u n c i i , al a c c e s u l u i la e d u c a i e , la s n t a t e , la cultur, la i n f o r m a r e i n d o m e n i u l p a r t i c i p r i i la d e c i z i e , e n u m e r n d n a c e l a i t i m p i a u t o r i t i l e p u b l i c e abilitate c u a p l i c a rea i c o n t r o l u l legislaiei p r i v i n d e g a l i t a t e a d e a n s e . E a n u p r e v e d e exis tena u n e i instituii c a r e s m o n i t o r i z e z e a p l i c a r e a ei, iar D i r e c i a d e a n s e E g a l e nu a r e c a p a c i t a t e a de a o face. C a r e va fi i n s t i t u i a c a r e va m o n i t o r i z a a p l i c a r e a legii? In ce m s u r diferitele a g e n i i citate de l e g e o v o r i a p l i c a ? E s t e n e c e s a r o C o m i s i e p e n t r u E g a l i t a t e de a n s e sau o alt i n s t i t u i e a statului, d e r a n g nalt, d o t a t c u b u g e t a d e c v a t , c a r e a r a v e a u n m a n d a t spe cializat. A c e a s t ar t r e b u i s fie p r i n c i p a l a i n s t i t u i e c a r e s i m p l e m e n t e z e Legea Egalitii anselor. D i n iniiativa efului D e l e g a i e i C o m i s i e i UE la B u c u r e t i a fost r e c e n t nfiinat o structur g u v e r n a m e n t a l , A g e n i a N a i o n a l p e n t r u a n s e E g a l e ( A N S E ) , s u b o r d o n a t M M S S i care va fi dotat cu un b u g e t de 2 m i l i o a n e d e e u r o , din care d o a r 1 0 % r e p r e z i n t contribuia statului r o m n iar 9 0 % este contribuia C o m i s i e i . A r f i p r i m a structur g u v e r n a m e n t a l n d o m e n i u l anselor egale d o t a t cu un b u g e t i un b u g e t relativ g e n e r o s , a v n d n ve dere stadiul de d e z v o l t a r e al m e c a n i s m u l u i r o m n e s c p e n t r u a n s e egale ( A N S E va fi o p e r a i o n a l n c e p n d cu 2 0 0 5 ) . In ri ca F r a n a , statul aloca anual n jur de 70 de m i l i o a n e de franci 5 1 p e n t r u m i n i s t e r u l c a r e se o c u p a de p r o b l e m a t i c a d r e p t u r i l o r femeilor (n anii ' 8 0 ) . rabil cu cel francez. D e c i z i a l u a t la n i v e l u l efului D e l e g a i e i UE a trezit o serie de p a s i u n i p o l i t i c e n r n d u l o p o z i i e i , c a r e a n c e p u t s-i m a n i f e s t e b r u s c i n t e r e s u l p e n t r u n f i i n a r e a u n e i structuri g u v e r n a m e n t a l e d e d i c a t e e g a l i t i i d e g e n . S p i r i t e l e n c i n s e ale r e p r e z e n t a i l o r o p o z i i e i au fost stinse la fel de b r u s c a t u n c i c n d s-a c o n s t a t a t c n c o n f o r m i t a t e cu c o n t r a c t u l d i n t r e C o m i s i e i Guvernul Romniei, fondurile alocate A N S E vor trebui s rmn la M M S S , n s u b o r d i n e a cruia s e v a afla agenia. A N S E v a a v e a c o m p e t e n e d o a r n d o m e n i u l m u n c i i , dei p r o b l e m a t i c a egalitii a n s e l o r este m u l t m a i larg. O i n s t i t u i e de stat cu c o m p e t e n e n a c e s t v a s t d o m e n i u va trebui c r e a t i r a n g u l ei ar t r e b u i s fie m a i nalt. O C o m i s i e p e n t r u a n s e E g a l e p o a t e , c u f o n d u r i l e a l o c a t e d e statul r o m n . i n alte ri e u r o p e n e m r i m e a b u g e t u l u i a l o c a t p e n t r u p r o b l e m a t i c a egalitii d e a n s e este c o m p a

50 51

Ibidem. n jur de 10 milioane de dolari SUA, n anii 1982-1983.

140

n t o a m n a lui 2 0 0 0 g u v e r n u l a a d o p t a t O r d o n a n a

137/2000 privind
52

prevenirea i s a n c i o n a r e a tuturor formelor de d i s c r i m i n a r e . ale C o n s i l i u l u i N a i o n a l p e n t r u C o m b a t e r e a D i s c r i m i n r i i


53

A b i a n no

iembrie 2 0 0 1 , printr-o h o t r r e de g u v e r n s-au stabilit regulile de funcionare u r m n d s devin operaional c u r n d d u p acea dat. C o n f o r m Art. 1.2 al HG 1 1 9 4 / 2 0 0 1 , Consiliul a r e rolul de a i m p l e m e n t a principiul egalitii d i n t r e cetenii R o mniei, p r e v z u t n Constituie, n legislaia i n t e r n in v i g o a r e i n docu mentele i n t e r n a i o n a l e la care R o m n i a este parte. El a r e un m a n d a t g e n e r a l n c o m b a t e r e a discriminrii. Referitor l a C N C D , R a p o r t u l C o m i s i e i U E din 2002 a p r e c i a z c dei C N C D se declar o instituie i n d e p e n d e n t , ea este practic s u b o r d o n a t autoritilor de stat, iar g r u p u r i l e v u l n e r a b i l e organiza iile n e g u v e r n a m e n t a l e nu sunt r e p r e z e n t a t e n C o n s i l i u . 5 4 A d o p t a r e a O r d o n a n e i 1 3 7 / 2 0 0 0 (i a H G din d e c e m b r i e 2 0 0 1 ) , a d o p tarea L e g i i a n s e l o r Egale, h o t r r e a de nfiinare a A g e n i e i N a i o n a l e pen tru a n s e E g a l e au fost fcute fie p r i n p r e s i u n i sau i m p l i c a r e a direct a Comisiei U. E. G u v e r n a n i i r o m n i nu au prea fost p r e o c u p a i de aceast problematic, c o n s i d e r n d - o n cel m a i b u n caz s e c u n d a r altor p r o b l e m e presante ale societii r o m n e t i . D e aceea s e p o a t e a p r e c i a c influena U E asupra politicii r o m n e t i n acest d o m e n i u este c o n s i d e r a b i l i este p r o b a b i l ca aceast situaie s c o n t i n u e pe t e r m e n scurt i c h i a r m e d i u . A b s e n a u n u i activism i n t e r n eficient p e n t r u politici n d o m e n i u l a n s e l o r egale c o n t r i b u i e la aceast situaie. F a p t u l c nu exist m e c a n i s m e naionale, b u g e t a t e c o r e s p u n z t o r , nu trebuie s i n d u c p e s i m i s m u l total. U n e o r i sunt gsite soluii l o c a l e sau extin se, cu contribuia organizaiilor n e g u v e r n a m e n t a l e sau a femeilor din sindi cate. Un e x e m p l u : lidera organizaiei de femei a C S D R ,
55

Maria Morrescu, a

reuit s influeneze c o n i n u t u l Contractului Colectiv de Munc pe r a m u r a sanita r i de asisten social pe 2 0 0 1 2 0 0 2 astfel nct s c o n i n r e g l e m e n t r i speciale p r i v i n d c o n t r a c a r a r e a hruirii sexuale. A c e a s t a a r e p r e z e n t a t o pre mier legislativ. L e g e a Egalitii de a n s e nu fusese a d o p t a t n c i n te meiul acestui Contract orice sindicalist/sindicalist putea s apeleze la instane j u d e c t o r e t i n caz d e hruire l a locul d e m u n c . C o n f o r m a c e s t o r

52

53

54 55

Ordonana Nr. 137 din 31.08.2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor for melor de discriminare. Hotrre Nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea i funcionarea Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii, publicat in Monitorul Oficial nr. 792/12 .12.2001. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/ro_en.pdf Confederaia Sindicatelor Democratice din Romnia. 141

p r e v e d e r i din C o n t r a c t angajatorul avea obligaia de a se o c u p a de informa rea l u c r t o r i l o r p r i v i n d r e g l e m e n t r i l e din d o m e n i u l hruirii s e x u a l e , contra cararea f e n o m e n u l u i i soluionarea cazurilor concrete. In c i u d a u n o r l a c u n e legislative n d o m e n i u l anselor egale, liderele sin dicale din R o m n i a au ajuns la o c o l a b o r a r e fructuoas n t r e ele. C e l e patru r e p r e z e n t a n t e ale m a r i l o r confederaii sindicale au reuit s c o n l u c r e z e foarte bine i rezultatul acestei conlucrri s-a concretizat n influenarea c o n i n u t u l u i Contractului Colectiv de Munc la nivel naional (din care d e c u r g i celelalte c o n t r a c t e colective de m u n c la nivel de r a m u r i i de uniti). Au i n t r o d u s noi c l a u z e n c o n t r a c t u l din 2 0 0 1 referitoare la d u r a t a zilei de m u n c, la condiiile de m u n c i protecia p e r s o n a l u l u i m u n c i t o r n m o d special a femeilor g r a v i d e i a celor ce alpteaz. D a c acquis-\A c o m u n i t a r a fost a p r o x i m a t i v atins prin actele n o r m a t i v e a d o p t a t e n ultimii ani, aplicarea lor este m u l t m a i p r o b l e m a t i c dect a d o p tarea lor. C o n f o r m R a p o r t u l u i C o m i s i e i U E din 2 0 0 2 , n R o m n i a legislaia a n t i d i s c r i m i n a t o r i e a fost a d o p t a t dar nu este n c o p e r a i o n a l " . 5 6 A n t e r i o r , C o m i s i a a p r e c i a c p r o g r e s u l lent al aplicrii n p r a c t i c a acquis-ului, n d o m e n i u l egalitii de t r a t a m e n t ntre brbai i femei este un m o t i v de n g r i j o r a r e " . 5 7 R o m n i a este d e p a r t e de a n t r u n i s t a n d a r d e e u r o p e n e n ce p r i v e t e a b s e n a d i s c r i m i n r i l o r i soluionarea pe cale instituional a p l n g e rilor n acest sens. Nu d o a r c s u n t e m departe de s t a n d a r d e l e e u r o p e n e n a c e a s t p r i v i n d a r nici n u prea c o n t i e n t i z m ct s u n t e m d e d e p a r t e . 5 8

56 57 58

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/ro_en.pdf Raportul Comisiei UE, 2000. Barometrul de gen (FSD, 2000) indic o majoritate a romnilor care neag existena discriminrilor pe criterii de sex.

142

Sexualitate i putere
D a c p r i n t r e m u n c i l e desfurate d e cetenii u n e i ri i n c l u d e m i m u n ca sexual i dac a c c e p t m c majoritatea relaiilor s e x u a l e pe b a n i se desfoar n t r e femei i brbai, c o n t i n u a r e a cea m a i fireasc a discuiei des pre politica muncilor i veniturilor ar fi reprezentat de subiectul prostituie". A c e a s t a d e s c h i d e o serie de t e m e care au referin explicit la sexualitate. Am identificat cel p u i n trei t e m e m a r i legate de sexualitate prostituie, p o r n o g r a f i e , h o m o s e x u a l i t a t e / h e t e r o s e x u a l i t a t e care au rele van p e n t r u subiectul de fa: politica sexelor. S e x u a l i t a t e a aa c u m se m a n i fest n d i v e r s e c o n t e x t e i geografii, d i n c o l o de a s p e c t u l mplinirii p r i n plcere, este folosit u n e o r i n ciuda acestei p o t e n i a l e m p h n i r i . E s t e folosit pentru e x p r i m a r e a u n o r relaii d e putere, p e n t r u afirmarea d o m i n a i e i u n o r a i s u b o r d o n a r e a altora.

1. Prostituia n lume i n Romnia


Prostituia a fost i este considerat un ru social. I se acord atenie de ctre biseric, stat, m e d i c i , filantropi, feminiti i m u l i alii. De ce i se a c o r d atta atenie n c o m p a r a i e , de pild, cu filatelia? i de ce e s t i g m a t i z a t ? Iat ntrebri la c a r e v o i n c e r c a s r s p u n d n c o n t i n u a r e i pe c a r e le v o i p u n e n legtur cu c o n t e x t u l r o m n e s c . n diferite ri ale l u m i i n care s-a manifestat prostituia (adic n toate) s-au cutat m s u r i de prevenie, de r e f o r m a r e i chiar de s u p r i m a r e , atunci cnd p r e v e n i a i r e f o r m a nu au avut succes. O i n t e n s activitate n acest sens a fost n r e g i s t r a t n c e p n d a intrat
1

cu

secolul X I X . prin

Anglia,

de

pild,

prostituia

centrul

ateniei

adoptarea

controversatelor

Contagious Diseases Acts

(succesiv n 1864, 1866, 1869) care l e g i t i m a u aresta

rea femeilor b n u i t e c s-ar fi prostituat i efectuarea o b l i g a t o r i e a c o n t r o l u l u i genital al a c e s t o r a p e n t r u a d e s c o p e r i e v e n t u a l e boli v e n e r i c e . 2 A r g u m e n t u l era c aceste c o n t r o a l e p r e v i n m b o l n v i r e a c a d r e l o r militare. Ca u r m a r e a repetatelor i i n s i s t e n t e l o r p r o t e s t e m p o t r i v a l o r 3 acele l e g i au fost a n u l a t e i odat cu ele u m i l i r e a la care erau s u p u s e femeile care se prostituau.

1 2

Legi ale Bolilor Contagioase. Exist studii care arat c uneori femei sntoase se mbolnveau din cauza instru mentelor infectate cu care erau consultate (Bardey, 2000). Aceste legi au fost anulate n 1886 ca urmare a protestelor prelungite mpotriva lor. 143

N u este s i n g u r u l caz n care legile le-au u m i l i t p e femei. N u m a i departe de anii '80 femeile din R o m n i a aa-zis c o m u n i s t erau p z i t e la uile cabi n e t e l o r g i n e c o l o g i c e de securiti. Azi, n R o m n i a aa-zis capitalist, se d o r e t e l e g a l i z a r e a prostituiei p e n t r u salvarea n a i u n i i " d e i m o r a l e l e care r s p n d e s c b o l i l e v e n e r i c e ca i c u m tinerele fete care se m b o l n v e s c s-ar fi c o n t a g i a t din cer iar e d u c a i a p r i v i n d utilizarea p r e z e r v a t i v e l o r ar fi per fect n R o m n i a . P r o s t i t u i a este un f e n o m e n ce r e u n e t e caracteristicile m u n c i i , dar are ca referin s e x u l i sexualitatea. U n e o r i v o r b i m de p r o s t i t u a r e intelectual i de alte tipuri de p r o s t i t u a r e , dar atunci folosim sensul p e i o r a t i v de prostitu a r e " , cu n e l e s u l de njosire, v n z a r e a u n e i m u n c i pe n i m i c , efectuare a u n e i m u n c i s t e r e o t i p e sau njositoare. N e v o i a de a n d e p r t a sensul peiorativ a fost u n u l din m o t i v e l e p e n t r u care a fost p r o p u s t e r m e n u l de m u n c sexua l " 4 sau servicii s e x u a l e " n locul celui d e p r o s t i t u i e " sau p r o s t i t u a r e " . N o i u n e a de l u c r t o r s e x u a l " a fost lansat de C a r o l L e i g h . Ea i n d i c faptul c activitatea de prostituie este g e n e r a t o a r e de v e n i t p e n t r u femei i brbai. N o i u n e a de l u c r t o r s e x u a l " e legat de lupta p e n t r u r e c u n o a t e r e a m u n c i i femeilor (ntruct ele formeaz majoritatea celor ce se p r o s t i t u e a z ) i a condiiilor d e m u n c decente. M u n c a realizat d e p r o s t i t u a t sau d e l u c r t o rul sexual e a s e m n t o a r e altor m u n c i care i m p l i c pri ale c o r p u l u i i lucru mental.

Ce este prostituia?
Prostituia este schimb de servicii sexuale pentru bani.5 Este munc pe bani. Intr-un sens, a t u n c i c n d se v o r b e t e d e s p r e femei din U c r a i n a , M o l dova, R o m n i a care sunt d u s e n B o s n i a , A l b a n i a , K o s o v o sau alte l o c u r i i sunt obligate s se p r o s t i t u e z e " , e x p r i m a r e a e greit n t r u c t p r o s t i t u a r e a p r e s u p u n e plat contra u n o r servicii i o m i n i m libertate de stabilire a preului. A c e l e femei nu p r i m e s c o plat c o n s e n s u a l stabilit. E l e sunt viola te, sunt s u p u s e sexului forat, ele sunt transformate n sclave. Un e l e m e n t i m p o r t a n t al m u n c i i sexuale este c plata se stabilete c o n s e n s u a l de ctre ofertant i client. C lucrurile se n t m p l a aa d o a r u n e o r i , asta e altceva. Priscilla A l e x a n d e r afirm c n S U A a p r o x i m a t i v 1 0 % din femeile care s e p r o s t i t u e a z s u n t forate s-i ofere sexul spre folosul altora (forarea n s e m -

4 5

Sexual work, n englez. Delacoste i Alexander, 1988: 16.

144

nnd o c o m b i n a i e de for brut i nelare) n timp ce n India, ntre 708 0 % sunt forate s se prostitueze.
6

E x i s t u n c o n t i n u u m a l m u n c i i sexuale care are l a u n c a p t m u n c a sexu al pltit p r i n a c o r d u l prilor p r i v i n d c u a n t u m u l plii (prostituia liber) i la cellalt capt m u n c sexual gratuit fr a avea a c o r d u l prii p r e s t a t o a r e (i care e c h i v a l e a z cu sclavia sexual). Spre acest din u l t i m capt se situeaz exploatarea sexual i folosirea violenei de diferite categorii: de la for brut i pn la cele m a i rafinate forme de c o n s t r n g e r e p s i h o l o g i c . U n i i conside r c prostituia este t o t d e a u n a forat, c o a m e n i i c a r e se p r o s t i t u e a z sunt forai ntr-un fel sau altul s o fac. N i m i c m a i greit. E x i s t m r t u r i i con form c r o r a u n o r a le p l a c e sexul pe bani. 7 Gail P h e t e r s o n c o n s i d e r c n documentele negndu-se ONU astfel se presupune celor greit care se c toat prostituia i e forat, alegerea prostitueaz legitimndu-se

intervenia statului. 8 Prostituia se practic n diferite m o d u r i : prostituia de strad, u n d e riscurile de v i o l e n m p o t r i v a femeilor care v n d s e x sunt foarte m a r i ; cabinetele de m a s a j 9 , u n d e pe lng clieni, femeile trebuie, de regul, s serveasc p r o x e n e i i (proprietarii) gratuit; prostituia de bar, u n d e femeile pltesc b a r m a n u l u i i p r o p r i e t a r u l u i p e n t r u p e r m i s i u n e a de a aga clieni; bordeluri, care de r e g u l au un r e g i m de i z o l a r e fa de c o m u n i t a t e i sunt s u p u s e verificrilor periodice; servicii de escort (femei de c o m p a n i e care ofer servicii sexuale c o n t r a u n u i tarif); serviciile telefonice de convorbiri erotice; servicii s e x u a l e oferite la domiciliu p r i n m i c a publicitate. I n afar d e acestea, m u n c sexual s e m a i p r e s t e a z c u g r a d e m a i m a r i sau m a i m i c i de coerciie la locul de m u n c , n coli i n alte l o c u r i n care se ntlnesc p r i n relaii de activitate c o m u n femei i brbai, brbai i brbai, femei i femei i u n d e relaiile de p u t e r e p r e v a l e a z a s u p r a relaiilor de oferi re reciproc de p l c e r e i grij. U n a din d i m e n s i u n i l e care creeaz cele m a i m a r i confuzii relativ la prostituie e legat de i d e e a c sexul nu se p o a t e face fr d r a g o s t e i c dac

Alexander, 1988: 200. Vezi Hardey, Nina n Delacoste i Alexander, 1988. "Petherson, Gail, 1996. 9 Cunoscute n Occident sub numele de massage parlours.
7

145

se face astfel este d u n t o r sau imoral. Prostituatele ar c o n t r a z i c e categoric aceast aseriune p e n t r u c ele nu fac altceva dect s v n d iluzia c i do resc pe brbaii cu care fac sex i s le nchirieze t e m p o r a r trupul lor. T o t ceea ce v o r ele sunt banii. M u n c a prostituatelor p o a t e fi a s e m u i t m u n c i i actorilor, terapeuilor psihologici, m a s e u r i l o r etc., care s e p a r n t r e realitatea relaiilor i n t i m e , p e r s o n a l e pe de o parte i m u n c a e m o i o n a l "
10

pe de alta.

Ele i p u n la dispoziia clienilor tiina lor ntr-ale satisfacerii e r o t i s m u l u i masculin, c r e n d iluzia c i ele m p r t e s c acelai tip de sexualitate sim pl, orientat spre un o r g a s m , fr c o m p l e x i t i derutante. Prostituia este un contract m p o t r i v a Terorii pe care o reprezint p e n t r u brbat dorinele femeii, tot ceea ce, n ea, depete m i c u e l e v o l u p t i m a s c u l i n e " .
11

De ce exist prostituie?
Dei prostitutia are drept cauz major factorul economic, acesta nu e singurul care o d e t e r m i n . Ea nu va disprea odat cu sistemul de clase sau cu discriminarea rasial, c o n s i d e r Priscilla A l e x a n d e r . C r e d e m c cele m a i m u l t e p r o b l e m e relativ l a p r o s t i t u i e sunt direct l e g a t e d e s t i g m a t i z a r e a aso ciat sexului i n special m u n c i i s e x u a l e . " Iar s t i g m a t i z a r e a prostituiei per sist m a i p r e t u t i n d e n i n l u m e n diferite proportii. T o t att de b i n e se p o a t e s p u n e c prostitutia se afl n l e g t u r cu faptul c muli brbai tind s i i m p u n sexualitatea lor ca fiind u n i v e r s a l adic s nege implicit (s se team, s se fereasc de) sexualitatea femeilor. Brbatul pltete prostituata pentru ca el s nu in c o n t de sexualitatea ei i ea s i p e r m i t acest lucru, adic p e n t r u ca ea s-i a n u l e z e plcerea. Pltete pentru a uita c n sex exist un s c h i m b oarecare, pltete p e n t r u pasivitate absolut. 1 4 O alt faet a explicaiei p r i v i n d m o t i v a i a clientului este legat de exersarea sexului ca relaie de putere. P r i n t r e raiunile de a fi client se regsete i acela de c u m p r a r e a puterii de a juisa p e n t r u c exerciiul sexului i p e r m i t e s juisezi de putere. 1 ,,[P]rin i m p l i c a r e a banilor, un a n u m i t ero12

10 11

Chapkis, 1997. Bruckner i Finkielkraut, 1995: 91. 12 Prostituatele erau considerate victime arhetipale ale industrializrii", Bartley, 2000: 6. 13 Delacoste & Alexander, 1988: 17. 14 Bruckner, Finkielkraut, 1995: 86. u Pentru unii clieni, exerciiul puterii prin sex este dttor de satisfacii mai mari dect sexul n sine. Este, cu alte cuvinte, o perversiune, pentru c satisfacia nu 146

tism b r b t e s c a s o c i a z c u t a r e a plcerii cu exerciiul brutal al puterii asupra corpurilor r e d u s e la statutul de obiecte i cu sacrilegiul transgresrii legii care spune c trupul (ca i sngele) p o a t e fi d o a r gratuit druit, p r e s u p u n n d o suspendare a v i o l e n e i " ,
16

scrie B o u r d i e u .

P r i n t r e c a u z e l e prostituiei invocate n secolele trecute r e g s i m : v u l n e r a bilitatea fetelor la seducie, slbiciunea m o r a l a femeilor, n a t u r a lor impulsi v i nevoia lor de i n d e p e n d e n ,
1

asigurarea castitii fetelor i linitea n e

vestelor, salariile m i c i ale femeilor care d u c la recrutarea de p r o s t i t u a t e . a. Aceste p r e s u p u s e c a u z e se afl n legtur cu o a n u m i t e m o d u r i de p e r c e p i e i gndire a s u p r a naturii i rolurilor celor d o u sexe. M o n o g a m i a p e n t r u fe mei era c o n s i d e r a t esenial, iar naturile celor d o u sexe foarte diferite att de diferite n c t parc nu ar face parte din aceeai specie. A c e a s t diferen este subliniat a t u n c i c n d se dorete justificarea m o r a l a c o m p o r t a m e n t u l u i libertin p e n t r u brbai i a celui m o n o g a m p e n t r u femei. D o r i n a m a s c u l i n era c o n s i d e r a t de nestpnit, n timp ce dorina feminin era v z u t ca pasi v i c o n t r o l a b i l .
18

D i n aceast p e r s p e c t i v faptul c p r o s t i t u a t e l e a d o p t un

rol activ le n d e p r t e a z de n a t u r a p a s i v " a celorlalte femei. E ca i c u m femeile s-ar m p r i n d o u categorii: femei active i femei p a s i v e , femei cumini i femei stricate, femei de cas i femei de distracie, femei de m u n c domestic i femei de m u n c sexual. A c e a s t p e r s p e c t i v se p e r p e t u e a z i azi ntr-o a n u m i t m s u r . In opinia m e a ea este fals, p e n t r u c se ntemeiaz p e p r e m i s e eronate. De ce i aleg u n e l e femei s practice m u n c a sexual este o alt proble m. In a n u m i t e c i r c u m s t a n e u n e l e femei aleg s p r a c t i c e p r o s t i t u a r e a nu neaprat p e n t r u c sunt c o n s t r n s e s o fac n m o d absolut. U n e o r i au alt variant pe care ar p u t e a - o alege: de pild, s l u c r e z e ntr-o fabric pe bani insuficieni u n u i trai d e c e n t sau s lucreze la p a t r o n tiind c va trebui s ntrein gratuit relaii sexuale cu acesta pe un salariu m e d i o c r u sau chiar provine din exerciiul sexual ca atare, ci din exercitarea puterii. Ridic piciorul, desf-i fesele, suge-m, pune-te n patru labe, bag-mi degetul n fund..." (Bruckner, Finkielkraut, 1995: 162-163) sunt comenzi care permit clientului s se excite nu att de posturile pe care le comand ct mai ales de plcerea de a co manda. " B o u r d i e u , 2001: 16-17. 17 A se contrasta aceast caracterizare cu o alta, conform creia femeile sunt pasive i submisive prin natura lor! Realizm ct sunt de aleatorii, subiective i ct de mult aceste caracterizri sunt croite astfel nct s sprijine demonstrarea unei teze care se vrea a fi adevrat". 18 Remarcm aici din nou contradicia dintre aceast afirmaie i explicaia dat exis tenei prostituiei potrivit creia natura femeilor ar fi impulsiv i independent. 147

umilitor. 1 9 n t r - u n a din emisiunile realizate d e A d r i a n P u n e s c u , p e t e m a prostituiei,


20

acesta a a d u s la m a s a discuiilor o prostituat, alturi de depu

tate i specialiti n d o m e n i u l bolilor v e n e r i c e . D i n c o l o de faptul c tnra a fost aezat o a r e c u m izolat de restul invitailor, realizatorul p r e s r a discuia cu r e m a r c i m o r a l i z a t o a r e la adresa femeii invitate, a v n d scopul v d i t de a o umili. In c i u d a t u t u r o r ncercrilor de i n t i m i d a r e , t n r a (care nu era nici pe departe o n d r z n e a ) i-a pstrat c u m p t u l i a reuit s t r a n s m i t i d e e a c prefer s se p r o s t i t u e z e dect s l u c r e z e la stat pe un salariu care nu i-ar acoperi un trai d e c e n t ei i fetiei sale. Emma Goldman a s e m u i a prostitutia cstoriei. Regsim n scrierile E m m e i G o l d m a n din secolul X I X u r m t o a r e l e : e d o a r o c h e s t i u n e d e g r a d dac ea [femeia] se v i n d e u n u i brbat, n sau n afara cstoriei, sau m a i m u l t o r b r b a i . " 2 1 A t t prostitutia ct i cstoria sunt c o n s i d e r a t e instituii e c o n o m i c e , diferena c o n s t n d n faptul c n cstorie femeia este pltit de un singur brbat n timp ce prostituata e pltit de m a i m u l i brbai i nu are obligaiile n e v e s t e i . 2 2 D e s i g u r , cstoriile de azi se n t e m e i a z n cea m a i m a r e parte a cazurilor diferit dect cele din secolul X I X . D a r m e r i t s m e d i t m asupra c o m p a r a i e i pe c a r e o face G o l d m a n . Exist o teorie c a r e susine c prostitutia ar fi s u p e r i o a r cstoriei dintr-un a n u m i t p u n c t de v e d e r e . P h e t e r s o n (autoarea teoriei) s p u n e c sunt patru instituii cheie c a r e r e g l e m e n t e a z relaiile dintre b r b a i i femei: H e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie Cstoria Reproducerea Prostitutia F i e c a r e d i n aceste instituii, cu excepia prostituiei, este a s i m e t r i c n sensul c clasa brbailor este cea care are autoritate, a u t o n o m i e , a c c e s la re surse, drepturi m a i m a r i dect cele ale femeilor, n timp ce clasa femeilor tre buie s ofere servicii n toate cele 4 instituii. Prostitutia este singura n care negocierea n t r e femeie i brbat p o a t e fi c o m p l e t i c o n i n e un g r a d m a i ridicat de r e c i p r o c i t a t e dect mariajul. P h e t e r s o n susine c r e c i p r o c i t a t e a este asimetric i la prostituie, dar ntr-un g r a d m a i s c z u t . 2 3 P h e t e r s o n are probabil n v e d e r e m o d a l i t i l e c o n c r e t e n care se desfoar prostituarea:

1<J 20 21

22 23

Vezi i Barometrul de Gen (FSD, 2000) - ntrebarea referitoare la relaii sexuale cu eful. Emisiunea a fost difuzat n iarna 2001/2002 la ProTV. Goldmann, 1965: 20. Goldmann a fost o acid critic a instituiei cstoriei la cumpna dintre secolele XIX-XX. Delacoste & Alexander, 1988. Pheterson, 1996.

148

ilegal n m u l t e locuri dei practicat intens, dispreuit dei dorit subteran, p r o m i s c u i stigmatizat pretutindeni. D a c l u m ns n c o n s i d e r a r e captul cel l u m i n o s " al c o n t i n u u m u l u i prostituiei, despre care v o r b e a m m a i de vreme, se p o a t e s p u n e totui c reciprocitatea n t e r m e n i de s c h i m b agreat ntre femeie i brbat este atins n cazul prostiturii femeilor. D o a r c nu este o simetrie n t e r m e n i de coninut (se s c h i m b servicii s e x u a l e pe b a n i ) spre d e o s e b i r e de relaia de dragoste u n d e reciprocitatea este de coninut. D a c n c e r c m s r s p u n d e m la ntrebarea de ce exist prostituie i pu n e m p r o b l e m a din p u n c t u l de v e d e r e al e c o n o m i e i de pia, r s p u n s u l ar fi simplu: prostitutia feminin exist pentru c femeile au ce v i n d e i au i cui. Este e x t r e m de simplu. Faptul c u n i i dintre noi c o n s i d e r c a-i v i n d e tru pul nu este b i n e r e p r e z i n t o judecat moral, iar a d e r a r e a la a c e a s t j u d e c a t este o o p i u n e m o r a l . P e r s o a n a care se h o t r t e s fac acest lucru ia i ea o decizie m o r a l . D a r decizia este a ei, indiferent de m o d u l n care o j u d e c alii din jur. Astfel n t r e b a r e a E bine s v i n z i servicii s e x u a l e ? " are m u l t e r s p u n suri. In simplitatea ei exphcaia prostituiei prin c e r e r e i ofert (persoanele ofer servicii sexuale p e n t r u c au cui s le ofere) ne i n d i c i altceva. In msura n care brbaii apeleaz m a i m u l t la servicii sexuale pltite ca s sca pe de c o m p l e x i t a t e a relaiilor cu femei reale i cu o sexualitate diferit de a lor, prostitutia este un s i m p t o m al unei p r o b l e m e sociale legate de echilibrul i sntatea relaionrii dintre femei i brbai n g e n e r e .

Condiia prostituatelor
Adesea prostituatele sunt vzute ca victime, fie c ele se simt victime sau nu. M a r g i n a l i t a t e a i vulnerabilitatea lucrtorilor sexuali nu ar trebui s fie nsoit de o a u t o m a t v i c t i m i z a r e a lor, t o c m a i p e n t r u c ei nu sunt v i c t i m e i nu trebuie v z u i n acest fel. D e s i g u r , nu este v o r b a aici de acele p e r s o a n e care sunt forat v n d u t e ca sclave n K o s o v o , B o s n i a , sau Italia, ci de persoa ne care v n d sex fr a fi c o n s t r n s e sau fr a fi c o n s t r n s e ntr-un m o d semnificativ, a d i c acelea care au o marj de libertate de alegere. O discuie pe tema a ce r e p r e z i n t c o n s t r n g e r e sau coerciie i care este a c e a s t marj de libertate ar putea constitui subiectul unui adevrat tratat despre sex i p u t e r e , i n t i t u l a t p o a t e S e r v i c i i s e x u a l e : d e l a r e c i p r o c i t a t e l a m a r f , jaf 2 4 i s c l a v i e " . 2 5

Dac serviciile sexuale sunt marfa (proprietate) i sunt pur i simplu achiziionate prin for, ele nu pot fi dect servicii obinute prin jaf sau tlhrie. Aici fiind inclus i traficul de femei care genereaz sclavie sexual.

149

F e m e i l e c a r e v n d sex sunt s u p u s e m u l t o r u m i l i n e , m a i ales acelea care p r o v i n din clase sociale neprivilegiate. V i o l e n a m p o t r i v a p r o s t i t u a t e l o r v i n e n cea m a i m a r e p a r t e de la clieni, u n e o r i i din partea politiei. Un studiu din 1 9 8 1 arta c 7 0 % din femeile intervievate fuseser v i o l a t e ca p a r t e a servici ului de p r o s t i t u a r e . Clienii au folosit fora p e n t r u a o b i n e servicii sexuale s u p l i m e n t a r e i n e d o r i t e de ofertant: a c i u n e a n a l o a g jafului sau tlhriei a t u n c i c n d e v o r b a de proprietate. Prostituatele sunt v i c t i m e l e preferate ale c r i m i n a l i l o r n serie, iar politia are tendina de a nu se zbate p r e a m u l t c n d e v o r b a de g r u p u r i sociale v u l n e r a b i l e c u m e cel al prostituatelor. U n i i poliiti cer sex gratuit i se p o a r t brutal cu prostituatele n t i m p u l aresturilor. 2 6 D a r nu toate p r o s t i t u a t e l e sunt v i c t i m e i faptul c au n c e p u t s-i a p e r e dreptu rile e un indiciu. U n a din p r i m e l e manifestri ale p r o s t i t u a t e l o r n p e r i o a d a p o s t b e l i c a p a r i n e femeilor dintr-un b o r d e l din E c u a d o r , care s-au revoltat i au o r g a n i z a t o g r e v n 1984, p r o t e s t n d m p o t r i v a exploatrii i a violenei instituionaUzate n d r e p t a t e m p o t r i v a tuturor prostituatelor. 2 7 E x i s t m r t u r i i contradictorii din partea lucrtorilor sexuali n ceea ce p r i v e t e e x p e r i e n e l e lor de prostituare. Astfel, p r o s t i t u a t e l e din organizaia WHISPER {Women Hurt In Systems of Prostitution Engaged in Revolt) mrturi sesc c nu au e x p e r i m e n t a t prostituia ca pe o carier. E l e c o n s i d e r c actele de p r o s t i t u i e p o t fi cel m a i a d e c v a t caracterizate ca fund intruzive, n e d o r i t e i a d e s e a acte de sex v i o l e n t pe care femeile le n d u r " . P r o s t i t u i a este v i o l e n m p o t r i v a f e m e i l o r . . . este cea m a i rea form d e v i o l e n m p o t r i v a femeilor p e n t r u c te a b u z e a z clienii \johns, n original n. a . ] , te a b u z e a z proxeneii, te a b u z e a z politia. S o c i e t a t e a n g e n e r a l i n t o a r c e spatele. (WHISPER, 1988)"' Prostituate din alte organizaii a u alte preri, s u s i n n d c orice c o m p a r a i e cu sclavia sexual este exclus, c ele nu s-au v n d u t p e n t r u t o t d e a u n a , ci d o a r p e n t r u un t i m p determinat, c sunt pltite p e n t r u anumite acte spre d e o s e b i r e de sclavi i c,
31

spre d e o s e b i r e

de

sclavie,

p r o s t i t u i a este o p r o f e s i e " foarte lucrativ.

O o p i n i e la p o l u l o p u s celui e x p r i m a t de organizaia W H I S P E R a p a r i n e lui O n a Z e e W i g g e r s , care a fost intervievat de D r u c i l l a Corneli. W i g g e r s afirm c p r i n e x p e r i e n a de prostituare eti p u s fa n fa cu p r o p r i a ta

26 27

Alexander, 1988: 201. Abad, Briones, Cordero, Mauzo i Marchan, 1998. 28 Femei Rnite n Sisteme de Prostituie Angajate n Revolt. 29 Giobbe, 1994: 121. 3 Ibidem: 123. 31 Cornell, 1998: 53. 150

putere ntr-un m o d m a g n i f i c " .

Ea m r t u r i s e t e c a fost alegerea ei s lu

creze n t r - u n a din cele m a i m a r i reele de prostituie. P o i fie s faci [din aceast e x p e r i e n ] o cltorie magnific sau cel m a i ru l u c r u care i s-a n tmplat v r e o d a t . "
33

W i g g e r s consider c interzicerea prostituiei le rpete


34

femeilor l u c r t o a r e p o r n o i prostituate de cea m a i eficient a r m m p o t r i v a abuzurilor s i n d i c a l i z a r e a . In ce p r i v e t e a t i m d i n i l e clienilor, P e g g y M o r g a n c o n s i d e r c exist dou m a r i categorii de clieni: (1) cei care neleg de la n c e p u t c d a c se d u c la p r o s t i t u a t e r e g u l a jocului e s plteasc b a n i p e n t r u sex (i acetia le trateaz o m e n e t e pe prostituate) i (2) clienii macho care afieaz siguran de sine dar sunt n fond nesiguri pe ei i d o r e s c s-i afirme p u t e r e a asupra prostituatelor, s le d o m i n e i s le arate ce t a r i " sunt ei, u m i l i n d u - l e . 3 5 C o n d i i a p r o s t i t u a t e l o r a fost i p r o b a b i l va c o n t i n u a s fie m a r c a t de atitudini sociale s t i g m a t i z a n t e . A c e s t e atitudini au o m a r e c o n t r i b u i e la pre caritatea condiiei prostituatelor. Dac n societate cele care practic prostitutia ar fi privite ca o a m e n i care nu fac altceva dect s u r m r e a s c re gula j o c u l u i e c o n o m i e i de pia, atunci i atitudinile politiei, j u d e c t o r i l o r etc. ar fi diferite. A t t t i m p ct v o r fi dispreuite ca fete r e l e " , fa de cele bu n e " ( c u m i n i " i la l o c u l l o r " ) , riscul de a-i p e r p e t u a c o n d i i a social pre car va fi m a i m a r e . C o d u l P e n a l din Brazilia chiar m e n i n e distincia ntre femei c i n s t i t e " i femei n e c i n s t i t e " care d e z v l u i e c o n c e p i a c sexuali tatea femeilor este ceva ce trebuie controlat. 3 6 Nu c r e d c este n interesul femeilor s c u l t i v m a c e a s t distincie ntre fete b u n e " i r e l e " . E x i s t un s t a n d a r d dublu care se aplic c o m p o r t a m e n t e l o r f e m i n i n e i masculine. In acest sens, Gail K l i g m a n scrie: D e obicei, femeile i nu brbaii trebuie s dea s o c o t e a l p e n t r u c o m p o r t a m e n t u l lor sexual. Pornirile s e x u a l e n e a d e c v a t e i excesele brbailor, de la viol, i p n la refuzul de a folosi p r e z e r v a t i v e ca p r o b l e m c u r e n t i n n d d e protecia actului sexual, sunt n g e n e r a l tolerate i scuzate. Autojustificrile de sine i n d u l g e n t e sunt sufi ciente p e n t r u a explica d r e p t u l " b r b a t u l u i de a p u n e n pericol s n t a t e a p a r t e n e r e i , u r m r i n d u - i satisfacerea p r o p r i e i p l c e r i i m e diate".37
32 33 34 35 36 37

You come to grips with your own power in a magnificent way." Cornell, 1998: 55. Ibidem. 57. Peggy Morgan - Living on the Edge" - articol n Delacoste i Alexander, 1988. Caldeira, 1998. Kligman, 2000: 268. 151

F e m e i l e ar trebui s fie p r i m e l e care s se solidarizeze i s fac c e v a p e n t r u ca acelea d i n t r e n o i care aleg s se prostitueze, m a i m u l t sau m a i p u i n c o n s t r n s e de m p r e j u r r i , s fie tratate ca o a m e n i n p r i m u l r n d i a p o i ca v n z t o r i de sex i nu i n v e r s . Ar trebui, cel puin, s fie creat un statut egal al femeilor care v n d sex cu cel al brbailor care c u m p r sex. P r o i e c t u l de lege a l P R M n a i n t a t d e C o n s t a n a P o p a c o n i n e a s a n c i u n i foarte drastice l a adresa p r o s t i t u a t e l o r c a r e d e z v l u i a u identitatea clienilor p e d e p s e cu nchi soare d e civa ani. E s t e revolttor m o d u l n care s e a c c e p t u n t r a t a m e n t drastic aplicat prostituatelor, n t i m p ce clienii r m n nu d o a r n e p e d e p s i i , ci chiar protejai. D a c este v o r b a de m o r a l , atunci c u m se p o a t e s fie o m o ral cu d o u fee u n a p e n t r u ofertantele de sex i alta p e n t r u clieni?

Fete tele" i fete bune"


Cnd se spune Prostituia e cea mai veche meserie din lume" fraza e nsoit de obicei de un z m b e t t r d n d o c o m p l i c i t a t e c o n d e s c e n d e n t . C a r e este secretul acestei superioriti subnelese afiate a t u n c i c n d e v o r b a de p r o s t i t u a t e ? E x i s t v r e o v i n sau o greeal m o r a l n faptul p r o s t i t u r i i ? In n u m e l e crei m o r a l e ? i n ce c o n s t g r e e a l a ? C i n e este v i n o v a t n cazul prostituiei? i m a i ales, cine este ndreptit s p e d e p s e a s c sau s stigmati zeze pe p r o s t i t u a t e ? Au existat n c e r c r i de a d o v e d i tiinific a n o r m a l i t a t e a " p r o s t i t u a t e l o r astfel nct s t i g m a t i z a r e a lor s fie n t e m e i a t tiinific." In l u c r a r e a sa Femeia criminal i prostituata ( 1 8 8 5 ) C e s a r e L o m b r o s o susine c p r o s t i t u a t e l e au o natur d e m o n i c , d o v e d i b i l prin a n u m i t e m s u r t o r i i configuraii c r a n i e n e . Atitudinile fa de prostituie au oscilat ntre p r e v e n i e , r e f o r m
38

i eradica

re. A c i u n i l e i legislaia p r o i e c t a t au fost d e p e n d e n t e de a c e s t e atitudini care s-au c o n t u r a t ntr-o societate sau alta. U n i i au fost p r e o c u p a i de c u m p o a t e fi p r e v e n i t prostituia c o n s i d e r n d implicit c este un ru social, un ru ce c o n t r a v i n e religiei cretine sau altor convingeri. Alii au fost p r e o c u p a i de c u m p o t fi s c h i m b a t e prostituatele sau c u m p o t fi d e t u r n a t e de la activitatea aleas. In A n g l i a secolului X I X , de pild, au fost nfiinate c a s e de r e c u p e r a r e sau de v i n d e c a r e a prostituatelor, u n d e erau izolate i u n e o r i p s t o r i t e de clugrie, care aveau m e n i r e a de a le r e a d u c e pe d r u m u l cel b u n " . La c u m p n a d i n t r e secolele X I X i XX att reformatorii ct i s o c i a l - p u r i t i i " a u t i n s s m u t e v i n a prostituiei m a i m u l t asupra brbailor. R e f o r m a t o r i i
38

Prin reform referindu-ne la schimbarea circumstanelor care duc la decizia de prostituare.

152

c o n s i d e r a u c brbaii sunt agresivi prin natura lor i b i o l o g i c au tendina de a nu r m n e m o n o g a m i i virtuoi. Ei a u n e v o i e s fac eforturi serioase p e n t r u a-i nfrna a v n t u l i a r m n e c t i " . m p r i r e a femeilor n b u n e " i r e l e " este o c o n s t a n t a i s t o r i e i soci ale a o m e n i r i i . A l e x a n d e r observ c n istorie au existat p e r i o a d e n care fie (1) femeile b u n e "
39

erau s u p u s e restriciilor ( m b r c m i n t e , c o m p o r t a m e n t ) ,

n t i m p ce p r o s t i t u a t e l e erau libere (erau tolerate, li se p e r m i t e a s l u c r e z e fr restricii, a v e a u a c c e s la o libertate de spirit n e p e r m i s femeilor b u n e " ) , fie (2) p e r i o a d e n care prostituatele erau izolate i r e s t r i c i o n a t e la o z o n de reziden, obligate u n e o r i s se alture altor grupuri o p r i m a t e (de pild, n dreptate ctre z o n a rezidenial a c o m u n i t i l o r evreieti, care erau i ele restricionate), iar femeile b u n e " erau m a i libere n e " c o n t r a celor r e l e " i invers. M a j o r i t a t e a discursurilor feministe privilegiaz fetele b u n e . " E l e sunt femeile care se c o n f o r m e a z n o r m e l o r de c o m p o r t a m e n t acreditate social, cele care se c o n f o r m e a z rolurilor c o n s a c r a t e n societi p a t r i a r h a l e . Fetele r e l e " sunt c u r v e l e " , trfele", p a r a u t e l e " , t r t u r i l e " , p u t o r i l e " , femeile p u b l i c e . " D a r fetele r e l e " au fost i p r i m e l e care au fost p u b l i c e ntr-un sens benefic p e n t r u femei ca gen: cele care aveau v o i e s citeasc clasicii i s se cultive a i d o m a brbailor n p e r i o a d e d e severe c o n s t r n g e r i i d e o l o g i c e sau religioase ( c u r t e z a n e l e , de p i l d ) . E l e aveau liberti n spaiul p u b l i c pe care fetele b u n e " nici nu v i s a u s le aib v r e o d a t . brbaii nobili i d e d e s u b t cu femeile c z u t e . " 4 " F e m e i l e c a r e v n d s e x n c a l c c e e a c e a fost d e l i m i t a t p e n t r u ele c a fiind a c c e p t a b i l m o r a l n contextul h e g e m o n i e i m a s c u l i n e . In cadrul hege m o n i e i m a s c u l i n e exist d o u tabu-un: cererea explicit de b a n i p e n t r u sex i refuzul de a p r e s t a servicii sexuale brbailor (fie prin refuzul a v a n s u r i l o r efilor la serviciu, fie p r i n refuzul sexului c n d ea a n t i c i p e a z lipsa de p r e o cupare a p a r t e n e r u l u i p e n t r u p l c e r e a ei). A a se explic i v l v a creat n jurul ideii de h r u i r e sexual n R o m n i a . S t i g m a t i z a r e a prostituiei nu se datoreaz faptului c femeia care v i n d e sex este disponibil p e n t r u activitate sexual, ci faptului c ea cere b a n i p e n t r u sex n m o d explicit. 4 1 De aici a aprut, probabil, i nelesul peiorativ al prostituatei acela de c u r v " . K e m p a d o o a p r e c i a z c n g e n e r e actele sexuale femeieti care servesc inte39 40 41

socialmente.

Ceea ce

r m n e c o n s t a n t este ncurajarea rivalitii ntre g r u p u r i de femei: cele bu

In fapt, libertatea este

d e o p o t r i v d e a s u p r a i sub d e m n i t a t e a femeilor o n o r a b i l e ; este d e a s u p r a cu

Nu n sens peiorativ aici. Pheterson, 1996: 12. Ibidem: 17. 153

resele sexuale sau e c o n o m i c e ale femeilor sunt [considerate] periculoase, i m o rale, pervertite, i r e s p o n s a b i l e i i n d e c e n t e n c o n t e x t u l h e g e m o n i e i m a s c u liniste".
42

D i s c u r s u r i l e oficiale p r i v i n d activitatea d e p r o s t i t u a r e i g n o r a p r o a p e total p r e z e n a c l i e n t u l u i .


43

E ca i c u m clienii nu ar exista, iar business-u\ v n

zrii de sex ar funciona prin s u b v e n i o n a r e de stat! In fapt, lucrurile stau chiar invers: statele se folosesc de toate mijloacele posibile p e n t r u a e x p l o a t a p e prostituate. E x i s t o p i n i a d u p care n l u m e a d e z v o l t a t statul este p r o x e n e t u l s u p r e m " . 4 4 T o t u i , m a i exist i insule de n o r m a l i t a t e : S u e d i a , de pil d, penalizeaz clienii de prostituie n c e p n d din 1999 (E adevrat c cele 2500 de prostituate s-au adaptat noii situaii folosind telefonul i internetul).

Organizaii i documente internaionale

ale prostituatelor

ntruct lucrtorii sexuali i-au simit drepturile i demnitatea afectate prin diferite aciuni ale autoritilor de stat, au n c e p u t s se organizeze. Exist deja o m i c a r e m o n d i a l a lucrtorilor sexuali m i c a r e p e n t r u drep turi, condiii de m u n c , d e z i n c r i m i n a r e a activitii lor i p e n t r u r e c u n o a t e r e a legitimitii activitii lor. E s t e instructiv c u n o a t e r e a c t o r v a a s p e c t e ale acestei micri. P r i m a organizaie m o d e r n a p r o s t i t u a t e l o r a fost C O Y O T E (Call Off Your Old Tired Ethics46) nfiinat la San Francisco n 1973. Initial banii o r g a n i z a i e i au fost strni n u r m a organizrii u n u i B a l al Prostituate lor. A u r m a t formarea m u l t o r organizaii pe tot globul: F r a n a i M a r e a B r i t a m e ( 1 9 7 5 ) , A u s t r a l i a ( 1 9 8 1 ) , Italia ( 1 9 8 2 ) , C a n a d a , O l a n d a (Dutch Red

K e m p a d o o , 1998: 5. 43 De ce insult uneori clieni pe prostituate dup ce au consumat actul sexual numindu-le curve", trturi", putori" etc.? Pentru c au neles c nu ei sunt stpnii i c pot obine totul de la prostituat n afar de supunere", scriu Bruckner si Finkielkraut. Pentru femeia care vinde sex, brbatul creia i ofer serviciile nu este un brbat, ci un client i prin urmare, ea este indiferent ca dorin i pasiune fa de acest brbat pentru c l trateaz ca pe un client. Prosti tuata este indiferent i la produsul edinei amoroase. Ea simte tot atta pasiune pentru sperma care curge n ea ct muncitoarea de la fabrica de crnai pentru sfoara cu care leag salamul". Unii clieni nu rmn indifereni la indiferena pros tituatei, ci i manifest ura. Iar ura clientului nu este altceva dect ura mpotriva propriului su sex - i detest meschinria propriului erotism". Bruckner, Finkielkraut, 1995: 171 i urmtoarele. 44 Ibidem. 45 Le Monde Diplomatique, 8 noiembrie 2001. 46 Renun la vechea i obosita ta etic" n traducere. 154

Thread, sau Firul Rou Olande^), G e r m a n i a ( H Y D R A ) ; E c u a d o r i U r u g u a y (1985), V e n e z u e l a , C h i l e , M e x i c , S u r i n a m , India, C o l u m b i a , Africa d e S u d , J a p o n i a , R e p u b l i c a D o m i n i c a n , N i c a r a g u a (n anii ' 9 0 ) . National Task Force on Prostitution (NTFP)
47

International Committee for Prostitutes' Rights

(ICPR)

48

sunt alte d o u organizaii i m p o r t a n t e dar cu o p r o e m i n e n t c o m p o n e n t american. E x i s t o v a r i e t a t e semnificativ de c o n c e p i i care n t e m e i a z activitatea acestor organizaii: unele sunt liberale, altele socialiste, altele radicale. C O Y O T E , N T F P i I C P R sunt organizaii care i b a z e a z d e m e r s u r i l e i concepia pe i d e e a c femeia are dreptul s d e c i d c u m s-i foloseasc tru pul: s a v o r t e z e sau nu, s aib relaii cu alte femei sau nu, s-i foloseasc trupul p e n t r u a face b a n i . a. A l t e organizaii, c u m ar fi U. S. P R O S i English C o l l e c t i v e of P r o s t i t u t e s 4 9 c o n s i d e r c prostituia este o c h e s t i u n e care ine de d i v i z i u n e a pe clase a societii i c srcia foreaz femeile la prostituie. Organizaia W H I S P E R , despre care am vorbit mai devreme, consider c nici o femeie nu alege p u r i s i m p l u prostituia, c toate sunt victime. In v i z i u n e a m e m b r e l o r W H I S P E R prostituia este o instituie creat de p a t r i a r h a t p e n t r u c o n t r o l u l i abuzul femeilor. Au fost o r g a n i z a t e d o u C o n g r e s e I n t e r n a i o n a l e ale C u r v e l o r 5 0 (Whores n englez, l i m b a folosit n c o n g r e s e ) - n O l a n d a (1985) i n B e l g i a (1986). A m a i existat o n c e r c a r e ulterioar de organizare a u n u i c o n g r e s n S U A , dar care a euat datorit acuzaiilor a d u s e prostituatelor n o r d - a m e r i c a n e , de s u b e s t i m a r e i s u b o r d o n a r e a p r o b l e m a t i c i i celor din rile l u m i i a treia. Este vorba de C o n f e r i n a I n t e r n a i o n a l organizat n California n 1 9 9 7 , care s-a transformat ntr-un protest antiimperialist. tuatelor (ICPR) scoaterea de
51

Carta M o n d i a l a Comitetului Internaional pentru Drepturile Prosti nscrie urmtoarele prevederi:53 sub incidena pedepselor penale a tuturor aspectelor

prostituiei a d u l t e ce rezult din decizii i n d i v i d u a l e ; r e g l e m e n t a r e a c o r e s p u n z t o a r e a prostituiei, adic a s e m e n e a u n e i afa ceri, n t r u c t a c t u a l e l e s t a n d a r d e p e r m i t a b u z a r e a p r o s t i t u a t e l o r ;

Detaamentul Naional pentru Prostituie. Comitetul Internaional pentru Drepturile Prostituatelor. Comunitatea Englez de Prostituate. Whores" este termenul cu care s-au autointitulat participantele la congrese. Kempadoo i Doezema, 1998. International Committee for Prostitutes' Rights. Pentru detalii se poate vizita http://www.mtholyoke.edu/~jlschrei/charter.html 155

e d u c a r e a p u b l i c u l u i astfel nct prostituia s fie d e s t i g m a t i z a t ; acredita rea ideii c att clienii ct i prostituatele joac roluri eseniale n prostituie; ei nu trebuie c o n d a m n a i moral. In D e c l a r a i a de la cel de-al II-lea C o n g r e s M o n d i a l al C u r v e l o r (1986)

se m e n i o n e a z c n cadrul industriei sexului prostituatele sunt cel m a i ex plicit o p r i m a t e p r i n tot felul de controale legale i sociale. R e v e n d i c r i l e cu p r i n s e n D e c l a r a i e se refer la: protejarea prostituatelor de bti, violene, violuri, n acelai fel n care se face protejarea celor care nu sunt prostituate; p r o t e j a r e a drepturilor care le sunt violate p e n t r u c sunt prostituate: d r e p t u l la via (politia e m u l t m a i p u i n p r e o c u p a t de u c i d e r e a unei prostituate dect de cea a u n e i n e - p r o s t i t u a t e ) , d r e p t u l la libertate i la securitate p e r s o n a l , d r e p t u l la libera folosire a p o s e s i u n i l o r (inclusiv a b a n i l o r pe care i realizeaz din servicii sexuale), p r o t e c i e m p o t r i v a torturii i t r a t a m e n t e l o r d e g r a d a n t e .

In 1949, ONU a adoptat o convenie de dezincriminare a prostituiei,care a fost ratificat de 50 de ri. La ora actual m u l t e ri au d e c r i m i n a l i z a t prostitutia i o r e g l e m e n t e a z ntr-un fel sau altul. T o l e r a r e a a fost u n a dintre atitudinile cele m a i v e c h i n privina prostituiei t o l e r a r e a n s e m n n d n acest c o n t e x t c se r e c u n o a t e existena de fapt a acestei activiti. D a r tole r a r e a u n e i stri de fapt nu n s e a m n c ea este i a d m i s legal. M u l t e ri au acceptat prostitutia ca activitate legal. i totui, d e z i n c r i m i n a r e a legal nu n s e a m n i a c c e p t a r e a legitimitii prostituiei. P e n t r u a s c h i m b a condiia prostituatelor (n condiiile n care clienii lor sunt tacit c o n s i d e r a i ceteni onorabili) este n e c e s a r legitimarea activitii de prostituare. Vizibilitatea i s t i g m a t u l asociat v n z t o r i l o r de sex ar trebui s fie, p o a t e , a c e e a i cu vizibi litatea i s t i g m a t u l asociat c o n s u m a t o r i l o r de sex-marf. S a u , i m a i firesc ar fi ca a n o n i m i t a t e a i a b s e n a stigmatului asociat clienilor s se extind i a s u p r a prostituatelor.

Prostitutia n Romnia
>

Statul romn face pai mruni dar siguri spre a deveni proxenetul su p r e m " . In R o m n i a de azi s-a ncercat legalizarea prostituiei ntr-o manier

54

Minimal, evaluarea moral s nu fie reflectat n interzicerea prin lege a prostituiei.

156

care ne a d u c e a m i n t e de p r a c t i c i i mentaliti e u r o p e n e , d a r din secolul X I X . S-a ncercat, p r i n p r o i e c t u l d e lege n a i n t a t d e d e p u t a t a P R M C o n s t a n a P o pa, m a s c a r e a legalizrii prostituiei sub pretinsul interes p e n t r u s n t a t e a ve neric a p o p u l a i e i , ntr-o m a n i e r care stigmatiza i m p l i c i t pe p r o s t i t u a t e .
55

A c e a s t n c e r c a r e a d u c e a m i n t e d e celebrele L e g i ale B o l i l o r C o n t a g i o a s e [Contagious Diseases Acts) din A n g l i a secolului X I X . I p o c r i z i a acelei legi bn tuie nc, iar fantoma ei a ajuns i n R o m n i a s e c o l u l u i X X I . T i t l u l respecti vului proiect romnesc de lege 5 ( i privete prentmpinarea cazurilor de m b o l n v i r e cu boli c o n t a g i o a s e i nu d e z i n c r i m i n a r e a activitii de prostitua re. Pe legiuitorii i iniiatorii legii i intereseaz d o a r s n t a t e a populaiei, se declara public. I n i i a t o a r e a legii m p r e u n c u u n m e d i c d e boli v e n e r i c e n vrst, a m b i i p r e z e n e de n e d e s p r i t la diferitele e m i s i u n i televizate d e s p r e p r o s t i t u i e cu ceva t i m p n u r m , p r e t i n d e a u c femeile care se p r o s t i t u e a z s u n t v i n o v a t e d e r s p n d i r e a bolilor v e n e r i c e n R o m n i a . Mesajul t r a n s m i s era: P e n o i n e p r e o c u p s n t a t e a naiei. Iat-le pe prostituate, ele sunt de v i n , s le expu n e m o p r o b i u l u i p u b l i c ! E l e sunt v i n o v a t e p e n t r u r s p n d i r e a bolilor veneri ce!. A c e s t m e s a j era t r a n s m i s n condiiile n care nu existau dovezi, studii, care s i n d i c e c a u z e l e r s p n d i r i i bolilor v e n e r i c e . C a r e n e l e de e d u c a i e se xual din R o m n i a nici n u erau p u s e n discuie. N u a u fost i n v o c a t e nici u n fel de studii p r i v i n d g r a d u l de e d u c a r e al p o p u l a t i e i n ce privete folosirea prezervativelor. In a c e s t e c i r c u m s t a n e a p a r e g r e u de justificat de ce v i n a pentru r s p n d i r e a bolilor v e n e r i c e ar fi a prostituatelor i nu a clienilor care prefer s fac sex fr prezervativ. S a u a g u v e r n e l o r care nu au investit sufi cient p e n t r u e d u c a i a sexual a populatiei. Diferite studii fcute n S U A arat c d o a r o m i c p r o p o r i e a bolilor v e n e r i c e i cu t r a n s m i t e r e sexual e legat de prostituie ( a p r o x i m a t i v 5 % ) . 5 7 Desigur, societatea a m e r i c a n e diferit i cu s i g u r a n c a r e o cultur avan sat n ce p r i v e t e folosirea m e t o d e l o r contraceptive. D a r n t r e b a r e a este dac n R o m n i a s-au fcut studii t e m e i n i c e care s f u n d a m e n t e z e acest pro iect de lege r o m n e a s c a bolilor v e n e r i c e " ? Istoricii au d o c u m e n t a t convin gtor e e c u l r e g l e m e n t r i l o r prostituiei prin m s u r i d e s n t a t e p u b l i c . 5 8

55

Anterior acestui proiect a mai existat un altul, iniiat de deputata PD, Mariana Stoica ndelung mediatizat datorit ineditului i caracterului spectaculos al subiectului. 56 Proiect de Lege privind controlul bolilor cu transmitere sexual (BTS) i SIDA. 57 Alexander, 1988: 203. 58 Pheterson, 1996: 28, care citeaz pe Corbin (1990), Gibson (1986), Walkowicz (1980). 157

L e g a l i z a r e a prostituiei n R o m n i a n aceast m a n i e r n t o r t o c h e a t , n ca drul u n e i legi ce v i z e a z sntatea v e n e r i c , ar fi fost o m a r e ipocrizie. P r o i e c t u l de lege i n c l u d e a nfiinarea u n o r Eros-L//curi.
S)

Ea e x c l u d e a p o

sibilitatea ca p r o s t i t u a t e l e s-i o r g a n i z e z e i n d i v i d u a l activitatea, ca orice alt afacere. D i n acest p u n c t de v e d e r e , proiectul legislativ n a i n t a t de o serie de senatori, n frunte cu s e n a t o r u l i n d e p e n d e n t Vasile D u , nregistrat la S e n a t n 18 i u n i e 2 0 0 3 , r e p r e z i n t un salt semnificativ n sensul pozitiv al lucrurilor. In p r i m u l r n d p e n t r u c nltur ipocrizia i se intituleaz P r o p u n e r e legisla tiv p r i v i n d r e g i m u l juridic al prostituiei fr referire la boli c o n t a g i o a s e , B T S etc. In al doilea r n d p e n t r u c v o r b e t e d e s p r e p r o s t i t u i e " i nu des pre p r o s t i t u a t e " . P r o i e c t u l iniiat de senatorul D u este clar s u p e r i o r celui iniiat de d e p u t a t a P o p a pentru cel puin alte trei m o t i v e : (1) p r o i e c t u l definete prostituia ntr-un m o d adecvat, ca activitate cu caracter sexual desfurat pe b a z a u n e i pli dinainte stabilite", spre d e o s e b i r e de proiectul anterior care definea pe prostituate, p r e l u n d definiia din C o d u l P e n a l , care fcea referire la p e r s o a n e care i p r o c u r mijloacele de e x i s t e n p r a c t i c n d raporturi sexuale e t c " , (2) proiectul m e n i o n e a z explicit m a i nti drepturile i abia a p o i obligaiile p e r s o a n e l o r care desfoar activiti cu c a r a c t e r se x u a l " , 6 0 (3) s a n c i u n i l e pe care le p r e v e d e nu i n c l u d i s a n c i u n i p e n t r u dezvluirea identitii clienilor 6 1 p r o i e c t u l P R M p r e v e d e a p e d e p s e de la 3 p n l a 7 a n i p e n t r u a c e a s t i n f r a c i u n e " . I n sfrit, p r o i e c t u l s e n a t o r u l u i D u f o l o s e t e t e r m e n u l de s t a b i l i m e n t " un t e r m e n a r h a i c p e n t r u a defini l o c u r i l e o r g a n i z a t e p e n t r u a c t i v i t i s e x u a l e p l t i t e . I n o r i c e c a z , este u n t e r m e n a u t e n t i c c a r e n u m a s c h e a z n m o d i p o c r i t , s u b d e n u m i r i ca Eros-Eocuri, ceea ce se n t m p l acolo. D i n c o l o de diferitele proiecte de legi, trebuie spus c R o m n i a nu este excepional n felul n care se p u n p r o b l e m e l e p r i v i n d prostituia la nivel p a r l a m e n t a r i societal. C e l e m a i m u l t e societi c o n t e m p o r a n e a u a b o r d r i i n c o n s i s t e n t e p r i v i n d prostituia r e c u n o s c n d i n d u s t r i a sexului a d e s e a ca o surs semnificativ de venit, d a r p e d e p s i n d n acelai t i m p prostituia p e n t r u

Denumirea este probabil inspirat din aa-numitele Eros Centers din Germania dei este neclar de ce se numesc ele Eros" ntruct dragostea nu e principala pre ocupare acolo. Aceasta este expresia folosit n lege, care ntructva aproximeaz noiunea de lucrtor sexual, avnd i avantajul c nu este genizat (spre deosebire de termenul prostituate" din proiectul PRM anterior). Chiar dac n proiectul de lege se menioneaz interzicerea divulgrii identitii clienilor. 158

tranzaciile s e x u a l e . "

D i n acest p u n c t de v e d e r e , valul al doilea al femi

n i s m u l u i a d e b o r d a t n a c u z e la a d r e s a industriei sexului care e x p l o a t e a z i oprim femeile angajate n aceast industrie". Eforturile m u l t o r feminiti s-au n d r e p t a t spre c u t a r e a de mijloace p e n t r u desfiinarea industriei sexu lui. In ce privete situaia prostituiei n l u m e , ea t r d e a z o i p o c r i z i e gene ralizat: pe de o p a r t e , este ncurajat i n d u s t r i a sexului (fie i d o a r p r i n ab sena descurajrii), pe de alt p a r t e sunt p e d e p s i t e tranzaciile s e x u a l e n di v e r s e m o d u r i m a i exact, sunt p e d e p s i t e ofertantele de sex, i n c l u s i v prin stigmatizarea lor. S e p o a t e c o n s t a t a p r e z e n a u n e i a n u m i t e m e n t a l i t i care c o n s i d e r v n zarea de sex ca v n z a r e a sinelui, a celei m a i p r o f u n d e pri a sinelui. Se p o a t e p r e s u p u n e c a c e s t a e u n u l din m o t i v e l e p e n t r u care femeile care v n d sex sunt dispreuite i a b u z a t e de ctre clieni, c o m u n i t a t e , s i s t e m u l j u d i c i a r i a d e s e a de ctre feminiti. Eforturile feminitilor de a i n t e r v e n i i a s c h i m b a practica prezent a prostituiei ar putea pune accentul pe contestarea nelesurilor culturale d o m i n a n t e ale prostituiei (ca v n z a r e de s i n e " ) i pe a d u c e r e a n c e n t r u l ateniei a discursurilor m a r g i n a l i z a t e d e s p r e p r o s t i t u a t e ca rebele i ca femei c a r e au p u t e r e . 6 4 n R o m n i a acest l u c r u e m a i dificil de realizat ca tactic feminist ntruct la n o i exist o p o l a r i z a r e a prostituiei n z o n a (1) u n e i capacitri {empowerment) care e m a i c u r n d o d e c a p a c i t a r e , prin pli de 30.000-40.000 lei (mai p u i n de un euro) p e n t r u u n n u m r " de sex oral sau n jurul a c e s t u i p r e 6 5 i (2) al u n e i p o t e n i a l e c a p a c i t r i a celor care p r a c t i c prostitutia de lux, dar care nu devine real d e c t n m s u r a n care ar i S fi p e r c e p u t i trit aa de ctre practicante. D a c facem o trecere n revist a a r g u m e n t e l o r care s-au adus n p r e s din p a r t e a diferiilor actori sociali i politici n favoarea legalizrii prostituiei n R o m n i a v o m v e d e a c nici u n u l nu are de a face cu r e s p e c t a r e a l u c r t o rilor sexuali ca oameni i ceteni. Iat aceste argumente n ordinea d e s c r e s c t o a r e a forei lor pe piaa atitudinal r o m n e a s c , d u b l a t e fiecare de u n a n u m i t t i p d e autoritate:

62 63

Pheterson, 1996: 28. Barbara Sullivan pune n discuie dificultatea intern a discuiilor feministe care conin idea abolirii industriei sexului ca scop final dar i protejarea prostituatelor n prezent. Ca evaluare general ea afirm Feminists remain in substantial conflict about the sexual economics of prostitution, the moral status of the prostitution industry and the strategy of decriminalisation.", Sullivan, 1995: 184-197.
64
65

Ibidem.
Bocai i Pnculescu, 1999. 159

statul r o m n se va m b o g i , statul va ctiga i m p o z i t e m u l t e (auto ritatea fiscal de stat; a r g u m e n t e l e aduse: calcule, cifre fabuloase, salva toare de n a i u n e , care chipurile s-ar obine din i m p l e m e n t a r e a p r o i e c t u l u i de lege);

s n t a t e a n a i u n i i va fi asigurat, brbaii nu v o r m a i avea de u n d e s se m o l i p s e a s c de boli v e n e r i c e (autoritate tiinific/ t e h n i c confirm: doctori g i n e c o l o g i care au v z u t m u l t e n viaa lor sunt a d u i drept m a r tori ai i m p o r t a n e i c o n t r o l u l u i m e d i c a l al femeilor d o a r al lor, nu i al clienilor , iar p u n c t u l lor de v e d e r e e c o n s a c r a t i cu autoritate m o r a l ) ;

este un p c a t s-i v i n z i trupul (autoritatea c l e r i c a l ) ; prostituia este nociv pentru femei (autoritatea nepalpabil a internetului: www.antiprositutie.go.ro n spatele crui sit am p u t u t ghici organizaii cu tent religioas, b i n e i n t e n i o n a t e , d a r c a r e refuz exprima rea opiunilor i n d i v i d u a l e ) ;

linitea c a s n i c va fi asigurat, nevestele v o r fi m a i linitite (autorita tea m a r i t a l a n e v e s t e i c u n o s c t o a r e " a naturii m a s c u l i n e " , glasul experienei f e m i n i n e d o m e s t i c e confirm: soiile nu v o r m a i trebui s fie supuse asalturilor soilor p e n t r u c acetia se v o r liniti la c u r v e ) . Este i n t e r e s a n t c a r g u m e n t u l de liber alegere a ceea ce este b i n e s fac,

a ceea ce v r e a u s fac ca p e r s o a n , ca f e m e i e / b r b a t care v r e a u s v n d sex sau b r b a t / f e m e i e care v r e a u s c u m p r servicii sexuale nu a p a r e deloc n discursul public. Ca i c u m s-ar accepta c v a s i - u n a n i m c toate tipurile de autoriti se i m p u n individului, orice alt autoritate aflndu-se deasupra autoritii individului c n d e vorba de trupul acestuia, de folosirea lui sau c n d e vorba de alegerea lui n ce privete ce vrea s fac cu propria-i persoan.

Reflecii finale
Sistemele de prostituie din trecut i din prezent pun accent pe protecia clientului n s e n s u l c acesta nu este deranjat de publicitate, de o p r o b i u l public i nu i se cer verificri periodice ale sntii. D a r a t u n c i de ce incri minm pe vnztoarele/vnztorii de sex? De ce nu crem sisteme de protecie p e n t r u a m b i i tranzactori de sex? Firesc ar fi ca a c t i v i s m u l feminist s i n d r e p t e atenia i n acest d o m e n i u : a face lobby p e n t r u d e s t i g m a t i z a r e a i d e z i n c r i m i n a r e a activitii de prostituie i p e n t r u politici p u b l i c e care s p u n accent pe p r o t e c i a ofertantului de sex cel p u i n n aceeai m s u r ca i pe protecia c o n s u m a t o r u l u i . U n i i feminiti ar avea obiecii la aceast poziie, dar contradiciile sunt creative i nu g n d i m cu toii la fel.

160

O lege p r i v i n d r e g l e m e n t a r e a prostituiei, n l u m i n a c e l o r e x p u s e m a i sus, ar p u t e a s n c e a p c a m aa: Articolul 1. P r o s t i t u t i a este o ocupaie. P r e z e n t a l e g e r e g l e m e n t e a z c a d r e l e de desfurare a activitii de v n z a r e / c u m p r a r e de sex i u r m r e t e ca toate prile contractante, femei i brbai s fie re s p e c t a t e ca o a m e n i indiferent de poziia lor n actul contractrii. T e n t a i a de a-i i m p u n e propria j u d e c a t m o r a l a s u p r a altora este m a r e i p r o b a b i l c sunt m u l t e p e r s o a n e care rezist ideii de d e z i n c r i m i n a r e a prostituiei pe t e m e i u l aprecierii c nu e bine s-i v i n z i / n c h i r i e z i trupul sau c nu este u m a n s te lai la dispoziia altuia p e n t r u b a n i . 6 6 A c e s t a p o a t e s c o n d u c la i d e e a c nu e b i n e s d e z i n c r i m i n m prostitutia p e n t r u c s-ar crea un c l i m a t favorabil rspndirii prostituiei. R a i o n a m e n t u l ar fi acesta: L e g a l i z a r e a prostituiei va d e s c h i d e C u t i a P a n d o r e i i prostitutia va lua proporii. Eu c r e d c e r u s te prostituezi, d e c i i alii ar trebui s c r e a d acelai lucru. De aceea, prostitutia ar trebui s r m n i n t e r z i s i i n c r i m i n a t penal. O p o z i i a la d e z i n c r i m i n a r e a prostituiei n p r i n c i p i u d u c e la perpetua rea stigmatizrii celor care v n d sex. Pe de alt parte, p e r s o a n e l e p e n t r u care libertatea i n d i v i d u a l r e p r e z i n t o v a l o a r e m o r a l s u p r e m nu v o r a c c e p t a i m p u n e r e a u n u i m o d particular d e evaluare m o r a l a u n o r a a s u p r a altora. C e e a ce am p u t e a l e g i t i m s facem ar fi s n c e r c m s i c o n v i n g e m pe ceilali c opiniile n o a s t r e sunt valide, dar att. A c e a s t a este o p e r s p e c t i v liberal, sau m a i c u r n d libertarian, asupra p r o b l e m e i pe care o d i s c u t m . Ea nu este nici unica nici u n i c a posibil. In ceea ce m privete optez pentru ea. n t r - o l u m e n care sexul i p u t e r e a nu ar fi c o n e c t a t e , c u n o a t e r e a a c u m u l a t de lucrtorii sexuali profesioniti ar p u t e a fi de folos br bailor i femeilor n cutarea lor de r e c r e e r e i p l c e r e sexual. In acest caz, d o r i n a de a obtine aceast expertiz ar fi u n i c u l m o t i v p e n t r u a v i z i t a lucrtorul sexual, n acelai m o d n care (ntr-o l u m e p o s t p a t r i a r h a l ) a m vizita m e d i c u l p e n t r u sfat m e d i c a l . " ' ' 7 L u m e a n care trim, cea r o m n e a s c dar i societatea g l o b a l , p a r e s fie a s e m e n e a u n u i o c e a n i m e n s n care relaiile sexuale sunt i n v a d a t e de relaii de afirmare a b u z i v a d o m i n a i e i . Ca i c u m relaiile sexuale nu p o t fi dect relaii de p u t e r e , de a s i m e t r i e absolut, de u m i l i r e i e x p l o a t a r e , de imposibi litate a reciprocitii i respectului n / p r i n erotism. In interiorul acestui

66

61

Nu este uor s detaezi ceea ce tu crezi de ceea ce ai vrea ca i alii s cread. Pe de alt parte, argumentul c nu este bine s i vinzi trupul este foarte puternic i parc ai vrea ca acest bine pe care tu l vezi s fie pretutindeni aplicat de toat lumea. Sullivan, 1995: 184-197. 161

ocean, e x i s t i i n s u l e d e b u n s t a r e e r o t i c i s e x u a l , p e c a r e u n i i r e u e s c s i le creeze acas sau n grupuri i reele restrnse bazate pe consens i comuniune.

2. Pornografia
mi imagine^ c n utopie, pornografia ar disprea odat cu statul, heroina i Coca Cola. ' (Ellen W i l l i s , 1983)

Ce este pornografia ?
Cuvntul pornografie" i are originile n greaca veche: porne (pros t i t u a t ) i grophos (scriere, descriere, d e s e n a r e , i l u s t r a r e ) . P o r n o g r a f i a ar n s e m n a descrierea, ilustrarea prostituatelor. P o r n o g r a f i a d e azi, cel p u i n , este m a i c o m p l e x , p o r t r e t i z n d a d e s e a i p e cei c a r e folosesc serviciile prosti tuatelor. A s e m e n e a prostituiei, u n d e d o a r ofertantele d e sex sunt conside rate delicvente, c u v n t u l p o r n o g r a f i e " a pstrat d o a r i m a g i n e a p r o s t i t u a t e l o r ca obiect de deliciu vizualo-sexual dar nu i pe cea a celor pe care-i deser vesc. Strict v o r b i n d , a c o l o u n d e i m a g i n i l e p o r n o g r a f i c e p o r t r e t i z e a z cupluri sau g r u p u r i h e t e r o s e x u a l e este i m p o s i b i l ca tririle erotice ale p r i v i t o r u l u i s nu fie c a u z a t e de i n t e r a c i u n e a celor portretizai deci, a d e s e a i de p r e z e n a masculinului. P o r n o g r a f i a a fost definit i prin referire la o b s c e n " , cu sensul c p r o v o a c r e p u l s i e , dezgust, ofenseaz. D a r t e r m e n u l o b s c e n " s e m a i refer i la ceea ce este e x t r e m n raport cu ateptrile sau n o r m e l e n o a s t r e : o per soan p o a t e fi o b s c e n de egoist, de pervers sau de i m o r a l . Un gest p o a t e fi obscen, fr s aib v r e o legtur cu sexualitatea. N i c i u n u l d i n t r e c e l e d o u s e n s u r i n u r e u e t e s c a p t e z e f e n o m e n u l p o r n o g r a f i e i d e azi. O serie de definiii ale pornografiei i n c l u d v a l o r i z r i m o r a l i z a t o a r e pri v i n d ceea ce este ilustrat i felul n care o ilustreaz. A l t e referiri la p o r n o g r a fie e x c l u d c o m p l e t orice referire la o b s c e n i v d p o r n o g r a f i a ca fiind c o m patibil cu diferite tipuri de m o r a l i t a t e .

Definirea pornografiei: ntre moralizare i amoralitate


Iat dou exemple de nelegere a pornografiei ca fiind n contradicie cu valorile m o r a l e c o m u n acceptate. E l e aparin A n d r e e i D w o r k i n i H e l l e n e i

162

L o n g i n o . A n d r e a D w o r k i n a d e v e n i t celebr p e n t r u m o d u l n c a r e s-a r e m a r cat n c a m p a n i a anti-pornografie din Statele U n i t e i p e n t r u i m p u n e r e a u n e i legislaii anti-pornografie specifice, d e s p r e care v o i v o r b i m a i trziu. P e n t r u e a p o r n o g r a f i e " n u n s e a m n scriere d e s p r e s e x " sau d e s c r i e r e a eroticu lui", ci ilustrarea grafic a femeilor ca i c u r v e o r d i n a r e " .
68

In G r e c i a , nu toate prostituatele erau c o n s i d e r a t e o r d i n a r e (n sensul peiorativ al t e r m e n u l u i o r d i n a r " ) ci doar o parte din ele, cele n u m i t e porneia. Pornografia de azi, susine D w o r k i n , se c o n f o r m e a z n e l e s u l u i literal al termenului: ilustrarea grafic a celor m a i de jos prostituate, a c u r v e l o r ordi n a r e " , a t r f e l o r " etc. D w o r k i n utilizeaz aceti t e r m e n i cu s e n s u r i peiorati ve, folosind cele m a i d e z a p r o b a t o a r e expresii i n e l e s u r i pe c a r e le-a gsit n limba englez. D a r e a susine ceva m a i m u l t dect s p u n e sensul e t i m o l o g i c , ntruct p r e t i n d e c pornografia ilustreaz femeile (ca g e n ) ca pe p r o s t i t u a t e de cea m a i j o a s spe. In sistemul m a s c u l i n , femeile sunt sex; sexul este curva. C u r v a este porne, cea m a i de jos curv, c u r v a care a p a r i n e tuturor cetenilor [ . . . ] " . 6 J P o r n o g r a f i a p r o m o v e a z i n t r e t e a c e a s t v i z i u n e asu pra femeilor. A d i c toate femeile sunt curve i ele sunt privite aa n sistemul m a s c u l i n ( D w o r k i n s u g e r e a z c p e n t r u toi brbaii acest lucru e v a l a b i l ) . T o t u i , se p o a t e constata c pornografia (att cea de azi, ct i cea din secolele t r e c u t e ) i l u s t r e a z nu doar pe cele m a i de jos p r o s t i t u a t e ci i femei obinuite i brbai. E x i s t sit-uri p o r n o u n d e o a m e n i o b i n u i i i trimit p o zele lor, n a t u r a l e , celor care susin a s e m e n e a sit-uri. Se p o a t e s u b n e l e g e din scrierile lui D w o r k i n c p e n t r u ea porneia sunt acele femei c a r e i a s u m rolul de p r o s t i t u a t e care fac cele m a i n e p l c u t e servicii sexuale i care s u n t cel m a i prost situate social i e c o n o m i c . D a r pornografia de azi este de o v a r i e t a t e uluitoare, p o r t r e t i z n d femei i brbai de diverse condiii. D w o r k i n v r e a s spun n s c t o a t e femeile care se p u n n p o s t u r a de a fi p o r t r e t i z a t e sunt porneia i c p r i n n s u i faptul de a a p r e a n acele p o s t u r i ele l e z e a z i m a g i n e a i statutul tuturor femeilor. Dar acestea sunt judeci de valoare care moralizeaz n s i definiia pornografiei i nu servesc, n opinia m e a , cauzei eUberrii femeilor. B r b a i i au creat grupul, tipul, c o n c e p t u l , epitetul, insulta, industria, comerul, marfa, realitatea femeii ca i curv. F e m e i a ca i c u r v exist n cadrul s i s t e m u l u i obiectiv i real al d o m i n a i e i m a s c u l i n e . " A c e a s t afirmaie se p o a t e citi n m u l t e m o d u r i . U n u l dintre ele p o a t e fi u r m t o r u l : F a p t u l c fantezia m a s c u l i n , n c o n t e x t e s o c i a l e / p o l i t i c e date, ia a s e m e n e a ntorsturi Dworkin, 1981: 191. 69 Ibidem: 202. 7(1 Ibidem. 163

(ca acelea p r e z e n t e n pornografie) m i displace profund. P e n t r u c nu o neleg c o n s i d e r c ea m i l e z e a z m i e statutul de femeie. I n t e r p r e t a r e a lui D w o r k i n este u n a din cele m a i agresive interpretri. Ea p o a t e indica o > caren de n e l e g e r e sau de toleran fa de un i m a g i n a r sexual diferit de cel al u n o r / m u l t o r femei. i, n u l t i m instan, p o a t e ti A n d r e a D w o r k i n care sunt fanteziile t u t u r o r femeilor? Este posibil ca o serie de femei s aib fan tezii similare sau c h i a r c o m u n e cu ale brbailor spre r e c i p r o c a satisfacie a pulsiunilor sexuale. Scrierile lui D w o r k i n dau i m p r e s i a c orice act sexual de p e n e t r a r e este fie o folosire fie o a g r e s a r e a femeilor i care le t r a n s f o r m n c u r v e (n sensul peiorativ de fiine d e g r a d a t e ) . Iat ce scrie ea n l u c r a r e a Intercourse. E x i s t o profund r e c u n o a t e r e n cultur i experien c p e n e t r a r e a este att folosi rea n o r m a l a u n e i femei, [ . . . ] , ct i un a b u z violator, privatitatea ei [a feme ii] fiind i r e m e d i a b i l c o m p r o m i s [ . . . ] " D a r de ce s fie p e n e t r a r e a n e a p r a t o folosire sau un a b u z ? P e n e t r a r e a este u n u l din m o d u r i l e de r e l a t i o n a r e sexual, dar nu u n i c u l . D e i exist o a n u m i t simbolistic i o n c r c t u r de valori a s o c i a t e p e n e t r r i i sexuale, n u orice act d e p e n e t r a r e este u n viol. M a i nuanat, P i e r r e B o u r d i e u arat c femeile i brbaii a c o r d semnificaii dife rite actului sexual: ea e pregtit social s v a d sexualitatea ca pe o e x p e r i e n e m o i o n a l , i n t i m care nu p r e s u p u n e n e a p r a t p e n e t r a r e , brbaii tind s vad sexualitatea ca pe un act de cucerire orientat spre p e n e t r a r e i o r g a s m ; inclusiv p r a c t i c i a p a r e n t simetrice ca fellatio i cunnilingus au semnificaii dife rite pentru femei i brbai. P e n t r u H e l l e n L o n g i n o , cea de-a d o u a a u t o a r e a u n e i definiii m o r a l i z a toare, p o r n o g r a f i a n s e a m n reprezentri v e r b a l e sau p i c t o r i a l e explicite ale c o m p o r t a m e n t u l u i sexual care au drept caracteristic distinct portretizarea d e g r a d a n t i njositoare a rolului i statutului femeilor ca s i m p l u o b i e c t se xual spre e x p l o a t a r e i m a n i p u l a r e . " A p r e c i e r i l e d e g r a d a n t " i n j o s i t o r " p r e s u p u n v a l o r i z r i m o r a l e , astfel c definiia d e v i n e u n a n c r c a t cu opiuni m o r a l e . D a r ceea ce p e n t r u tine e njositor i d e g r a d a n t p o a t e s nu fie p e n tru m i n e njositor i d e g r a d a n t sau invers. A c e a s t n prezent, i n t r o d u c n d njosete femeile. T e r m e n u l p o r n o g r a f i e " se p o a t e defini fr apel la o j u d e c a t particula r de v a l o a r e . El se refer t o t d e a u n a la r e p r e z e n t r i (eseistic, p o e z i e , pictur,
71

definiie m o r a l i z a n t sexualului

trateaz n e d i s c r i m i n a t o r i u diferitele forme de p o r n o g r a f i e care exist pe pia evaluarea c orice expresie grafic a

Dworkin, 1988: 144. Bourdieu, 2001. " L o n g i n o , 1994: 154.


72

164

film, fotografie . a) i a r e d o u caracteristici majore: are funcia de a excita sexual i a r e un c o n i n u t explicit de material sexual (activitate, posturi, etc.). A m b e l e trebuie s fie p r e z e n t e dac ne referim la pornografie. excitarea d o r i n e i s e x u a l e .
75

Pentru Ellen

Willis p o r n o g r a f i e este orice i m a g i n e sau descriere m e n i t sau folosit p e n t r u A s e m e n e a definiii las c m p liber i deschis evalurilor m o r a l e de un fel sau altul, dar nu i m p u n o a n u m i t scar de va lori. E l e s u g e r e a z ntrebri i m p o r t a n t e din p e r s p e c t i v a relaiilor de gen: Oa re ce este excitant sexual p e n t r u brbai este excitant i p e n t r u femei? O a r e ce e excitant p e n t r u femei este excitant i p e n t r u b r b a i ? In ce fel? O a r e ce este excitant pentru brbaii homosexuali este excitant pentru cei h e t e r o s e x u a l i ? O a r e ce le p r o v o a c p l c e r e l e s b i e n e l o r le p r o d u c e p l c e r e i heterosexualelor? irul ntrebrilor a r p u t e a c o n t i n u a p e m u l t e p a g i n i . . . Definiiile de m a i sus sunt perfect c o m p a t i b i l e cu r e c u n o a t e r e a faptului c sexualitatea este o d i m e n s i u n e i m p o r t a n t a u m a n u l u i .

Hardcore i softcore
O submprire comun a pornografiei este ntre softcore" i hardcore". Pornografie hardcore se refer la faptul c n scenele erotice ilustrate sunt artate ca atare: o r g a n e l e s e x u a l e ale femeii i brbatului, p e n i s u l n erecie, acte de p e n e t r a r e , ejaculri. P o r n o g r a f i a softcore se refer la s c e n e erotice care m a s c h e a z ntr-un fel sau altul cele e n u m e r a t e m a i sus dei ilustreaz n u d u r i i s c e n e erotice. I n R a p o r t u l D e p a r t a m e n t u l u i d e J u s t i i e a l S U A a p a r e u n sens m a i spe cial al termenului hardcore. Hard core pornography" nseamn pornografie n extrem care nu are nici o alt funcie dect pe a c e e a de a excita i nici un alt c o n i n u t [substan n. a.] n afar de cel sexual. ' In acelai raport, eroti ca" se refer la c o n i n u t u r i aluzive neexplicite, fiind m a i s l a b " n c o n i n u t dect pornografia. Hardcore este p u s n opoziie cu un alt t e r m e n , erotica. Ero-

74

75 76

Acest tip de caracterizare e prezent n documentul Home Office. Report of the Committee on Obscenity and Film Censorship. Chairman Bernard Williams. London. Her Majesty's Stationery Office. 1979, retiprit 1981. Willis, 1983: 462. U. S. Department of Justice Report, 1986: 229. 165

tica d e s c r i e m a t e r i a l sexual explicit care nu c o n i n e nici s c e n e de v i o l e n i nici ilustrarea s u b o r d o n r i i femeilor.


77 78

W i l l i a m s critic distincia dintre erotica i pornografie

c o n s i d e r n d c ele

ar c o r e s p u n d e , c o n f o r m literaturii existente, distinciei dintre reflectri ale sexualitii feminine i ale sexualitii m a s c u l i n e . U n u l din a r g u m e n t e l e pe care le a d u c e este c distincia dintre preferine n t e r m e n i de grafie sexual d i n t r e b r b a i i femei nu este clar delimitat astfel nct s p u t e m distinge ntre expresii preferate de femei i expresii preferate de brbai.79 D i m p o t r i v . T e n d i n a este ca p r o d u c i i l e erotice preferate de femei (ca de pild, t e l e n o v e l e l e ) s d e v i n tot m a i explicite sexual, n timp ce p r o d u c i i erotice c o n s u m a t e majoritar de brbai (ca de pild casetele v i d e o hardcore) s fie tot m a i c u t a t e de ctre cupluri i femei. Diferite studii i n d i c faptul c n t r e 4 0 % i 5 0 % din femeile din F r a n a i G e r m a n i a p r i v e s c c a s e t e v i d e o hardcore n m o d regulat. i E l l e n W i l l i s c o n t e s t distincia dintre p o r n o g r a f i e i erotica. Erotica a intrat n circuitul v o c a b u l a r u l u i feminist ca d e s e m n n d o sexualitate integrat cu afectivitate i d o r i n r e c i p r o c ntre egali, n t i m p ce p o r n o g r a f i a ar re p r e z e n t a o sexualitate b a z a t pe d o m i n a i e m a s c u l i n i e x p l o a t a r e a femeii. P e n t r u Willis, erotica este o ilustrare m a i aluziv a sexualitii, un fel de por nografie c o n s u m a t de clasa de mijloc, n t i m p ce p o r n o g r a f i a este sexualitate explicit, a claselor m a i p u i n avute. C o n c e p t u l de erotica, s p u n e Willis, nu este feminist, ci feminin, a v n d conotaia de a face d r a g o s t e frumos, r o m a n tic, fr v u l g a r i t i i fr i m p u l s u r i de putere, fr a g r e s i u n i de orice fel. Willis arat c femeilor le-a fost refuzat nsi m a n i f e s t a r e a a g r e s i v n sex, c a e x p e r i e n genital, r e c u n o a t e r e a u n o r i m p u l s u r i sadice etc. A c e s t e d o u temeiuri: d i m e n s i u n e a de clas a distinciei i c o n o t a i a a s c u n s l e g a t de ab sena agresivitii f e m i n i n e o fac pe Willis s refuze n o i u n e a de erotica. n t r e a g a discuie legat de tfroft'ca/pornografie i n d i c o diferen de fond n g n d i r e a feminist n ce privete i m p o r t a n a sexualitii i a m o d a l i t i l o r p r i n care femeile se p o t lsa s u b o r d o n a t e sau se p o t afirma ca fiine puterni ce p r i n trirea p r o p r i e i sexualiti. O alt discuie i n t e r e s a n t este legat de v a l o a r e a artistic a pornografiei. P o a t e fi p o r n o g r a f i a artistic? Este pornografia artistic? C a r e expresii por77

78

Ibidem: 230. Distincia a fost popular n anii '70 i a fost promovat, printre altele, de Peggy Morgan i Gloria Steinem. 79 Nu este inclus aici varietatea derivat din sexualiti alternative cum ar fi homo sexualitatea, trans sexualitatea etc. 'Williams, 1989. 166

nografice sunt art? Inclusiv n R a p o r t u l m i n i s t e r u l u i de i n t e r n e britanic, Home Office, g s i m o a s e m e n e a discuie, cu referire la u i u m u l film regizat de |l. Pasolini, intitulat Salo. In acel film, dei n u d i t a t e a i e x e r c i t a r e a puterii i d o m i n a i e i p r i n folosirea sexului este p r e z e n t pe tot p a r c u r s u l filmului, ele m e n t u l de e x c i t a r e a s p e c t a t o r u l u i este cvasi-nul. i a c e a s t a p e n t r u c sexua litatea este d o a r u n p r e t e x t p e n t r u exercitarea p u t e r i i c r u d e n c o n t e x t u l u n u i regim totalitar. C e r t este c Salo nu este un film p o r n o g r a f i c , ci u n u l p u r i simplu artistic, d a r care se folosete de mijloacele ilustrrii sexuale. Chestiu nea p o r n o g r a f i e i ca art este m u l t m a i c o m p l e x i nu m i - a m p r o p u s s o discut m a i larg n acest context.

Pornografie i sex pe internet


,yAll the girls girl have one job - to makejou cum - and cum again. You won't be disappointed - check it out'*1 (citat dintr-o p a g i n d e p e i n t e r n e t ) Cel m a i larg r s p n d i t e i mai inocente expresii p o r n o g r a f i c e sunt n u d u r i l e de femei a s o c i a t e cu priviri feminine l a n g u r o a s e care p a r s s p u n vino i ia-m, sunt aici d o a r p e n t r u tine i doar pe tine te v r e a u . " E n o r m de multe r e p r e z e n t r i p o r n o g r a f i c e au n centru relaii i a c t e s e x u a l e care impli c femei i b r b a i r e p r e z e n t r i care sunt m a i m u l t sau m a i p u i n explicite. D a r diversitatea posturilor, tipurilor de relaii r e p r e z e n t a t e este i ea i m e n s . O n a v i g a r e i n s i s t e n t pe i n t e r n e t p o a t e dezvlui aceast diversitate. O m a r e p a r t e a r e p r e z e n t r i l o r pornografice s u g e r e a z ceea ce s p u n e i motto-u\ de m a i sus: ejacularea. P r e o c u p a r e a p e n t r u m a n i f e s t a r e a sexualitii femeilor ilustrate r m n e destul de ascuns. n e l e s u l p o r n o g r a f i e i de portre tizare a p r o s t i t u a t e l o r nu este depit: p r e o c u p a r e a p e n t r u satisfacerea brbatului i indiferena sau i g n o r a r e a satisfaciei feminine t r a n s p a r din u n e l e reprezentri. D a c p o r n o g r a f i a ar fi doar fantezie totul ar fi m a i simplu, dar pornografia d expresie u n u i ideal i creeaz p r o i e c t e de c u m trebuie trit viaa. Ilustrativ, n acest sens, este sloganul P l a y b o y Triete-i v i a a ! " adic triete-i viaa d u p m o d e l u l pe care i-1 s u g e r m noi cei din i n d u s t r i a se xului: fii macho, afirm-i p r o p r i a sexualitate fr nici un c o m p r o m i s ; the bunnies82 sunt a c o l o ca s-i fac ie p l c e r e ; cu siguran c ceea ce i face ie plcere i face i ei p l c e r e : ea deriv p l c e r e d o a r din a-i face ie plcere. Toate fetele de fete au o singur treab: s te fac s ejaculezi din nou i din nou. Nu vei fi dezamgit: verific." Iepuraii 'Playboy - fetele". 167

A c e a s t p r e s u p o z i i e din u r m este eronat, cel p u i n p e n t r u o p a r t e din fe mei, dar ea este cultivat de o parte a industriei pornografice. Ea e l u d e a z diferenele i a d u c e la u n i s o n , adesea forat, sexualiti diferite. D i n c o l o de acest m e s a j transmis de majoritatea ilustrrilor p o r n o g r a f i c e se r e g s e s c p e r v e r s i u n i l e . " Iat un m e n i u " al u n e i p a g i n i web p o r n o care ilustreaz v a r i e t a t e a pornografiei p e internet: sex anal femei asiatice fellatio sni femei de culoare (ebony) erotica hardcore femei latine sex m a t u r staruri p o r n o adolescente transsexual voaierism neveste femei m a t u r e BDSM de BDSM (Bondage,84 Domination, Sadism, Masochism) pe care le-am

i
fetiuri sex n g r u p fisting
83

Scenele

gsit pe i n t e r n e t r e p r e z e n t a u fete sau f e m e i 8 5 care s u n t legate, m a l t r a t a t e fr a fi deloc clar ct de c o n s e n s u a l e sunt aceste actiuni. E s t e posibil s fi navigat prea p u i n fa de cantitatea de m a t e r i a l e existente pe net i prin u r m a r e , ge neralizarea m e a s n u n s e m n e m a i m u l t dect i g n o r a n . A b s e n a c o n s e n s u lui p r e z e n t a t unilateral, ca fiind suportat de femei, nu p o a t e fi un i m p u l s m b u c u r t o r p e n t r u c o n s u m a t o r u l de pornografie n i p o s t a z a de erotizare a plcerii. Alte situri e x t r e m e " sunt i m a i ocante. S ne o p r i m la situri de vio lent e v i d e n t n e c o n s e n s u a l . U n u l dintre ele se intituleaz Galeria violului sptmnal. Pe acest sit se face publicitate la cele m a i brutale v i o l u r i v a g i n a l e , la violuri a n a l e etc. El face trimitere la o serie de c a s e t e v i d e o n u m i t GORAPE (DU-TEVJOLEAZA). Pe acelai sit mai gsim i alte galerii de poze, cu c o n i n u t u r i similare. P e n t r u cei nesatisfcui de v i o l u r i exist i pa gini care se a d r e s e a z u n o r gusturi super-excentrice. S l o g a n e l e u n e i a dintre Penetrare a anusului cu pumnul. Legare. Nu am vzut pe situri heterosexuale brbai n postura de subieci ai BDSM. Brbaii pot fi vzui, n schimb pe situri care intr n categoria femdom {Female Domination), n care brbaii sunt cei care pltesc femei-stpne pentru a fi umilii i supui, pentru a fi subieci n tot felul de metode de supunere n sclavie". 168

aceste p a g i n i sunt: V i o l e a z i tortureaz!", V i o l e a z i u c i d e ! " . O p a g i n alternativ ne arat v i c t i m e care ip ngrozite i m u s t e s c cu a n t i c i p a i e " . forat, d i s p o n i b i l azi pe p i a " . E s t e i m p o r t a n t de fcut distincia dintre p r o d u c i i p o r n o g r a f i c e c o n s e n suale, sau a p a r e n t c o n s e n s u a l e ,
87 86

R e c l a m a acestui sit s u n n r o m n e t e aa: Cel m a i b u n sex n o n - c o n s e n s u a l ,

i p r o d u c i i care ilustreaz v i o l e n e , sex

n e c o n s e n u a l , care incit la violuri, a b u z u r i fizice i p s i h o l o g i c e , care incit la omor. D a c v a l o a r e a celor c o n s e n s u a l e p o a t e fi discutat din p e r s p e c t i v a m o d u l u i n care p r e z i n t sexualitatea feminin i pe femei ca fiind s u b o r d o nate sau p u t e r n i c e , p o r n o g r a f i a n e c o n s e n s u a l i n t r cu totul n alt registru. Ea nu se m a i refer la e r o t i s m n nelesul de r e c i p r o c i t a t e a tririi erotice ci p u r i s i m p l u la a b u z fizic, violen, incitare la o m o r . D i n fericire, fanteziile care e r o t i z e a z d o m i n a i a i s u b o r d o n a r e a forat nu sunt p r e v a l e n t e n an samblul p r o d u c i i l o r pornografice. m i place s cred c majoritatea scenelor porno sunt scene consensuale i care erotizeaz plcerea tuturor celor implicai. D a r , exist o d i n a m i c subtil a erotizrii p u t e r i i i plcerii, care uneori le m p l e t e t e , iar alteori le separ. U n a d i n t r e cele m a i i n t e r e s a n t e discuii l e g a t e de p o r n o g r a f i e se refer chiar la aceast d i n a m i c .

Plcere, putere i sex


Cnd Tiresias a dezvluit lui Zeus cantitatea de plceri sexuale de care se bucur femeile, 1-a fcut e x t r e m de gelos pe s t p n u l l u m i i i i-a atras ura Herei, zeia-soa a lui Z e u s . D r e p t p e n t r u care T i r e s i a s a fost p e d e p s i t cu orbirea de ctre H e r a i gratificat de Z e u s cu darul prorocirii. A c e a s t a este scena m i t o l o g i c pe care L i n d a W i l l i a m s o c o n s i d e r ca m e t a f o r semnifica tiv p e n t r u relaia dintre p u t e r e i p l c e r e . dac l ctig pe cel al p l c e r i i " .
89 88

n orice fel ne u i t m la acest

raport timpuriu de pe frontul r z b o i u l u i sexelor, femeia p i e r d e j o c u l puterii S existe o relaie p e r p e t u de invers proporionalitate n t r e p l c e r e i p u t e r e n relaia femei-brbai sau n relaia feminin-masculin? S e x u a l i t a t e a i manifestrile ei (aa c u m le r e g s i m azi, inclusiv r e p r e z e n t a t e n pornografie) sunt i m o d u r i specifice de g e s t i o n a r e a relaiilor de s u p u n e r e i d o m i n a i e , a inversrii de roluri, a relaiilor de p e d e p sire/ gratificare.

86 87 88 89

They scream in horror and cream in anticipation ", n englez. Este greu de tiut ce se ntmpl n culisele filmrilor sau fotografierilor. Williams, 1989. Ibidem: 153-154. 169

L i n d a W i l l i a m s c o n s i d e r c n ce le privete pe femei, o c o n s t a n t a istoriei sexualitii 1-a r e p r e z e n t a t eecul de a-i i m a g i n a p l c e r i l e n afara u n e i e c o n o m i i m a s c u l i n e d o m i n a n t e " . " D a r ce ar constitui o reuit n a-i imagi na plcerile n afara acestei e c o n o m i i ? O reuit n acest sens nu ar n s e m n a n e a p r a t s-i i m a g i n e z i plcerile, ca femeie, n afara m a s c u l i n u l u i sau n afara p r e z e n e i b r b a i l o r , n o p i n i a m e a . N u a r n s e m n a nici i z o l a r e a ntr-o l u m e a l e s b i a n i s m u l u i absolut. i nici refuzul total al relaiilor sexuale. A s e m e n e a reacii a u existat, d u p c u m s e p o a t e v e d e a din fragmentul u r m t o r : C r e d e m c h o m o s e x u a l i t a t e a , pedofilia, l e s b i a n i s m u l , bisexualitatea, transsexualitatea, travestismul, sadomasochismul, celibatul nonfeminist i a u t o e r o t i s m u l au aceeai relaie malefic cu fora m a s c u lin e m p i r i c i c o n c e p t u a l ca i heterosexualitatea. A c e s t e activiti reprezint nu excepii, ci doar variatiuni pe aceeai tem heteros e x u a l . Nu exist alt cale de ieire din p r a c t i c a sexualitii dect ie irea. [...] C o n s i d e r m o r g a s m u l ca m a r c a e p i s t e m o l o g i c a sexualu lui i de a c e e a l c r i t i c m ca fiind un o p r i m a t o r al f e m e i l o r " . 9 1 I d e n t i f i c n d sexul n sine ca s u r s a 9 2 s u b o r d o n r i i politice a femeilor i e c h i v a l n d orice m a n i f e s t a r e a sexualitii cu expresia s u p r e m a i e i m a s c u l i n e , g r u p u l Southern Women a d o p t tactica abinerii de la orice form de manifes tare sexual. M e m b r e l e acestui g r u p c o n s i d e r c toate manifestrile sexuale feminine sunt i r e m e d i a b i l i m p r e g n a t e de sexualitatea m a s c u l i n , malefic n m o d absolut. E s t e u n p u n c t d e v e d e r e care m e r i t avut n v e d e r e c n d vor b i m d e s p r e e e c u r i l e / r e u i t e l e femeilor de a-i afirma p r o p r i a sexualitate i de a-i i m a g i n a / t r i p l c e r i n afara e c o n o m i e i m a s c u l i n e d o m i n a n t e . Consi der c soluia e x t r e m a abstinenei ar priva femeile de o d i m e n s i u n e i m p o r tant a fiinei lor u m a n e : sexualitatea. In diferite lucrri de specialitate g s i m ideea u n e i e c o n o m i i s e x u a l e m a s culine d o m i n a n t e , care afecteaz m o d u l n care femeile e x p e r i m e n t e a z sexua litatea, p r o p r i a lor sexualitate i a celor cu care se r e l a i o n e a z . In scrierile r a d i c a l e l o r g s i m e x p r i m r i de g e n u l sexul este ceea ce brbaii s p u n c este sex," exprimndu-i astfel insatisfacia p e n t r u faptul c multe femei nu r e u e s c s-i m a n i f e s t e a d e c v a t p r o p r i a sexualitate ntr-un sistem de v a l o r i p r e v a l e n t m a s c u l i n . In acest context o ntrebare esenial se i m p u n e : C u m e p o s i b i l c r e a r e a u n e i e c o n o m i i feminine a sexualitii c o m p a r a b i l e ca v a l o a r e social cu cea m a s c u l i n ? M u l i feminiti r s p u n d c nu este p o s i b i l att
9

9(1 91 92

Ibidem: 4. A Southern Women's Writing Collective, 1994: 513-514. Sursa" n form articulat: singura surs.

170

timp ct structurile i a r a n j a m e n t e l e sociale i politice p r e v a l e n t e azi s u n t n c patriarhale. O e c o n o m i e feminin a sexualitii" ar p u t e a afirma p r i n c o n s e n s ele m e n t e l e eseniale care definesc dorinele, subtilitile i p l c e r i l e sexuale fe m i n i n e ( m a i d e g r a b p r i n dect prin for sau coerciie). P r o b a b i l c forme de reprezentare analoage pornografiei pentru femei ar ilustra aceste m o d a l i t i de afirmare. D a r o rigidizare a acestei poziii ar p u t e a esenializa n e a d e c v a t o p r e s u p u s sexualitate f e m i n i n " prin subestimarea agresivitii feminine i a i u n a m a s c u l i n " , inclusiv modurilor prin care ea se

i n s i n u e a z a t u n c i c n d o femeie i dorete plcerea. E p o s i b i l ca o e c o n o m i e feminin a sexualitii s nu difere esenial de cea m a s c u l i n , n m s u r a n care a m b e l e c o n i n e l e m e n t u l consensualitii. S e c o l u l X I X este secolul n care s-a conturat o tiin a sexului i teorii legate de sexualitate n sensul m o d e r n al termenului de teorie. R e g s i m n acest secol, spre sfritul lui, scrierile psihologului Richard v o n Krafft-Ebbing p r i v i n d sadismul i m a s o c h i s m u l dou modaliti de expresie sexual b i n e c o n t u r a t e i c u n o s c u t e azi. De altfel, c r u z i m e a i v i o l e n a n relaii s e x u a l e este v e c h e ct o m e n i r e a " / 4 E s t e i n t e r e s a n t de v z u t c u m a i n t e r p r e t a t Krafft-Ebbing aceste f e n o m e n e . El scria c ideile de s u p u n e r e sunt, la femeie, n m o d n o r m a l c o n e c t a t e c u i d e e a d e relaii s e x u a l e " . D e i a d m i t e a c acest m a s o c h i s m i s u p u n e r e a v o l u n t a r sunt e x c r e s c e n e p a t o l o g i c e i la femei, afirma c la femeie, o nclinaie de s u b o r d o n a r e fa de brbat [...] este ntr-o anumit msur o manifestare normal". unei sexualiti n Krafft-Ebbing t r a n s m i t e a i d e e a sunt care m a n i f e s t a r e a r a p o r t u r i l o r d o m i n a r e - s u p u n e r e

naturale. P o a t e c el ar fi fost de a c o r d i cu i d e e a c p a t r i a r h a t u l este natu ral". L e o p o l d v o n S a c h e r - M a s o c h scriitorul care a i n s p i r a t n u m e l e dublei triri p l c e r e - p r i n - s u b o r d o n a r e , plcere-din-durere ( m a s o c h i s m u l ) a scris despre aceste triri cu referire la brbai. In s c h i m b , Kraft-Ebbing i ali sexologi ai t i m p u l u i au descris f e n o m e n u l m a s o c h i s t ca fiind o e f e m i n a r e " patologic. L a femei s u b o r d o n a r e a v o l u n t a r fa de sexul o p u s este un fe n o m e n fiziologic", susinea Krafft-Ebbing. La brbai e o a n o m a l i e . Se v o r b e t e m u l t n literatura de specialitate de azi d e s p r e erotizarea d o m i n a i e i n pornografie. D o m i n a r e a i s u p u n e r e a sunt sexualizate, u n e o r i

93

Una i doar una, total distinct de o sexualitate masculin". N y e , 1999: 161. 95 Krafft-Ebbing, 1999: 168. 96 Ibidem.
94 97

Sacher-Masoch, Venus n blan (1870), ediia romneasc 1999. 171

n r e p r e z e n t r i explicite ale violurilor i violenei m p o t r i v a f e m e i l o r . "

Pen

tru R o b e r t J e n s e n o critic feminist radical anti-pornografie ar c o n s i d e r a c ideologia sexual a p a t r i a r h a t u l u i erotizeaz d o m i n a i a i s u b o r d o n a r e a , por nografia fiind unul din domeniile cheie prin care aceste valori sunt mediatizate i normalizate n cultura contemporan. Erotizarea plcerii este fa miliar, ea apare fireasc n contextul n care apare a fi singura trire erotizat, fie i doar n o r m a t i v sau ca ateptare. De aceea, erotizarea d o m i n a i e i , a violenei consensuale, d a r i a violurilor i a morii, p r e z e n t e n r e p r e z e n t r i l e p o r n o , par a fi ieite din c o m u n . J o h n S t o l t e n b e r g m e r g e m a i d e p a r t e i s p u n e c pornografia erotizeaz supremaia masculin: Pornografia instituionalizeaz sexualitatea care i n c o r p o r e a z i d e x p r e s i e ; ; s u p r e m a i e i m a s c u l i ne. [...] P o r n o g r a f i a erotizeaz s u p r e m a i a m a s c u l i n . F a c e ca d o m i n a i a i s u b o r d o n a r e a s fie p e r c e p u t e ca s e x " . 1 0 0 S t o l t e n b e r g m a i s p u n e c pornografia face ca v i o l e n a i fora s fie per cepute ca sex. C o n s i d e r c aceast teorie este valabil n m s u r a n care l u m n considerare pornografia care ilustreaz scene de violen evident neconsensuale. Nu se p o a t e neglija faptul c sexualitatea are o c o m p o n e n t de afirmare violent a u n o r p u l s i u n i de d i n c o l o de contient i c u n e o r i c o m p o r t a m e n t u l violent este a s u m a t de ctre o a m e n i n acte sexuale. E r o t i z a r e a d o m i n a i e i i a supunerii, a v i o l e n e i i forei sunt p r e z e n t e n m u l t e r e p r e z e n t r i p o r n o grafice. D a r pornografia este multivalent: ea are v a l e n e de erotizare a dife ritelor tipuri de relaii dintre femei i brbai, femei i femei, brbai i brbai unele a p a r e n t c o n s e n s u a l e , altele vdit n e c o n s e n - s u a l e . E v a l u r i l e m o r a l e bazate pe a s o c i e r e a n e d i s c r i m i n a t a violenei cu d o m i n a i a i cu a b s e n a plcerii, sau pe a s o c i e r e a dintre absena violenei i p r e z e n a plcerii, nu sunt adecvate pentru c nu reflect tririle reale n spe, posibilitatea de asociere ntre violen i plcere, sau ntre non-violen i absena plcerii. De aceea consider c din p u n c t de v e d e r e moral, reprobabil este sexul n e c o n s e n s u a l i reprezentrile acestuia, spre deosebire de sexul consensual i reprezentrile lui.

Pornografie i homofobie
Una dintre cele mai comune fantezii ale brbailor heterosexuali este aceea de a face sex cu d o u femei n acelai t i m p . E s t e o excitaie d e o s e b i t
98 99

Dines, Jensen, Russo, 1998: 2. enacts" n englez. 1,10 Stoltenberg, 1993: 150. 172

s u r m r e t i s p e c t a c o l u l a d o u lesbiene (sau pretins l e s b i e n e ) . P r o d u c i a pornografic destinat h e t e r o s e x u a l i l o r i n c l u d e a c e a s t fantezie. Pe de alt parte, m u l i b r b a i h e t e r o s e x u a l i sunt foarte tulburai de s c e n e gay dintre brbai s p u n n d c le c r e e a z o stare de disconfort, n cel m a i b u n caz. Un bun prieten pe care l-am invitat ntr-un bar gay din M a n c h e s t e r a c u m civa ani, m i - a m r t u r i s i t c s-a simit teribil de a m e n i n a t n acel m e d i u , c s-a simit agresat de privirile clienilor barului. Cum se explic aceste simminte? Femeile sunt n m o d constant dezbrcate din priviri c n d intr n cluburi sau baruri, sau chiar locuri de munc. Un c u p l u lesbian nu este deloc ofensiv n a p a r e n a sa, ci creeaz un ambient p l c u t i cald, orientat pe satisfacerea i n t i m a simurilor. Un c u p l u m a s c u l i n n i n t i m i t a t e s u g e r e a z n e c e s a r m e n t e p e n e t r a r e a : i de ast dat e vorba de p e n e t r a r e a u n u i brbat. D a c p e n e t r a r e a este subtil a s o c i a t cu sen sul de afirmare a d o m i n a i e i a s u p r a celuilalt, atunci un c u p l u de b r b a i gay nu p o a t e d e c t s s u g e r e z e c un r e p r e z e n t a n t al s e x u l u i m a s c u l i n este n r o lul celui p a s i v " , celui s u b o r d o n a t " , s l a b " i n e p u t i n c i o s " . i iat c u m , n m o d p e r v e r s , u n u l din sensurile p e n e t r r i i " s e n t o a r c e m p o t r i v a brbailor h o m o s e x u a l i . L e s b i e n e l e n u sunt inta h o m o f o b i e i m a s c u l i n e n i c i p e departe n aceeai m s u r ca i brbaii gay. B r b a t u l gay p a s i v " 1 " p o a r t s t i g m a t u l dispreului p e n t r u c e p e r c e p u t ca un orificiu pasiv, a s e m e n e a femeilor. H o m o f o b i a este u n p r o d u s s e c u n d a r a l m i s o g i n i s m u l u i . Astfel se explic i configurarea celei m a i m a r i pri a p o r n o g r a f i e i gay m a s c u l i n e n care brbaii sunt p r e z e n t a i ca s u p e r m a s c u l i n i t o c m a i p e n t r u a contracara stigmatul ataat brbailor gay tratai ca pasivi. R e p r e z e n t r i l e por no pentru brbaii h o m o s e x u a l i conin a n u m i t e coduri, d u p c u m u r m e a z : Cel ce a trecut prin practici disciplinatorii (legat, umilit, p e n e t r a t cu p u m nul)
102

devine supra-mascul conform logicii: dac ai trecut prin proba ve

nit de k un alt brbat i s-a ntrit masorlinitatea, eti super-brbat. Cel ce este p e n e t r a t anal este, de regul, i el a u t o r u l altei p e n e t r r i anale (aceasta p e n t r u a evita conotaia feminizant de a fi p e n e t r a t d o a r ) . Ilustrrile de stimulri s e x u a l e r e c i p r o c e nu d u r e a z m u l t , ele fiind cu r n d u r m a t e de s c e n e de for i coerciie (pentru ca nu c u m v a p u t e r e a m a s c u l i n c r u d s nu fie r e a f i r m a t ) .
101

De multe ori, prima ntrebare care se pune despre un presupus gay este: E pasiv" sau activ"? Aceasta tocmai pentru ca interlocutorul s tie ce repere de evaluare s adopte. ntrebarea indic, n acelai timp, o lacun n cunoaterea homo sexualitii, privind schimbrile de roluri i practicile sexuale gay. 102 Fisting n englez. 103 Stoltenberg, 1993. 173

A c e s t e c o d u r i a d o p t a t e d e pornografia m a s c u l i n s p u n m u l t d e s p r e tria cu care se afirm semnificaii tradiionale culturale legate de p e n e t r a r e , de tipul de p r a c t i c sexual (bazat pe i n t i m i t a t e m p r t i t i t a n d r e e sau pe for b r u t ) , de acte s e x u a l e h e t e r o s e x u a l e n u l t i m instan.

Micarea

anti-pornograiie

Teorie i practic: pornografie i viol"104 a fost poate cel mai cunoscut slogan a d o p t a t d e m i c a r e a anti-pornografie. A c e s t slogan s p u n e m u l t e , dar n p r i m u l r n d c susintorii lui consider orice form de pornografie ca instigatoare la v i o l i v i o l e n m p o t r i v a femeilor. In S U A m i c a r e a anti-pornografie a cptat a m p l o a r e cu d e m o n s t r a i i l e organizaiei Women Against Pornography ( W A P ) 1 1 din N e w Y o r k i p u b l i c a r e a crii Pornography: Men Possesing Women (G. P. P u t n a m ' s S o n s , 1981). In 1976 un grup feminist din California a protestat m p o t r i v a u n e i r e c l a m e billboard""' care ilustra o femeie rnit n lanuri nsoit de un text n c a r e femeia se confesa p u b l i c u l u i c i p l a c e faptul c a fost violentat. I n c i d e n t u l a a d u s dup sine crearea organizaiei, devenite celebr ulterior, Women Against Pornography ( W A P ) . D e i W A P a pretins s e x p r i m e o u n i c p o z i i e feminist (atitudine m b r i a t i de m e d i a ) , n interiorul m i c r i i s-au manifestat opoziii fa de m o d a l i t a t e a ngust de nelegere a p o r n o g r a f i e i de ctre W A P i m a i ales fa de manifestrile p u b l i c e d e m o n s t r a i i m p o t r i v a por nografiei ca atare etc. W A P a pretins c esena pornografiei nu este sexul, ci violena i de a c e e a o c o n d a m n . Filosofia care a n t e m e i a t m i c a r e a anti-pornografie este cel m a i bine e x p r i m a t n scrierile Cafherinei M a c K i n n o n i A n d r e e i D w o r k i n , care au fost angajate la sfritul a n u l u i 1983 de ctre legislativul statului M i n n e a p o l i s pentru a face schia unei legi anti-pornografie. Ca u r m a r e a campaniei lui Dworkin i M a c K i n n o n , n 1984 a fost adoptat o ordonan n Indianapolis n care este p r e z e n t u r m t o a r e a caracterizare: P o r n o g r a f i a este o practic discriminatorie b a z a t pe sex care n e a g femeilor a n s e egale n societate. P o r n o g r a f i a este c e n t r a l n crearea i m e n i n e r e a sexului ca t e m e i al discriminrii. P o r n o g r a f i a este o

1114 105

Slogan identic cu titlul eseului lui Robin Morgan. n 1979. ioc Panou publicitar. 174

p r a c t i c sistematic de exploatare i s u b o r d o n a r e n t e m e i a t pe sex care l e z e a z difereniat p e f e m e i " .


107

V a l o a r e a juridic a acestei definiii c o n s t n a c e e a c p l a s e a z p o r n o g r a fia pe circuitul e l e m e n t e l o r care d i m i n u e a z ansele femeilor de a se afirma n societate. O critic a a c e s t u i m o d de a defini p o r n o g r a f i a p o a t e fi fcut pe a l i n i a m e n t e l e criticii fcute definiiilor m o r a l i z a n t e , de la n c e p u t u l a c e s t u i capitol. A n d r e a D w o r k i n , cu un talentul scriitoricesc s e d u c t o r , afirm o serie de idei foarte p e s i m i s t e la a d r e s a afirmrii sexualitii f e m i n i n e i n d e p e n d e n t e , n e s u p u s e a c t e l o r de d o m i n a i e m a s c u l i n e . Ea face i afirmaii contraintuitive: [1] ntercourse distorts and ultimately destroys any potential into human equality between men des and women by turning women into objects and men exploiters."wi Discursul

pre sexualitate al m i c r i i i literaturii anti-pornografie este m a i p u i n un dis curs d e s p r e sexualitate ct este un discurs d e m o n o l o g i e : toate i n s t a n e l e in c r i m i n a t e sunt p r e z e n t a t e n v a r i a n t a cea m a i s u m b r , c u e x e m p l e e x t r e m e i cu manifestrile cele m a i ocante. D e i iniiat ca o m i c a r e m p o t r i v a violenei n p o r n o g r a f i e , W A P i m i c a r e a n s i s-a radicalizat p r i n i n c l u d e r e a treptat a tot felul de g r u p u r i cu viziuni n g u s t e d e s p r e sexualitate i pornografie. U n u l dintre ele a fost g r u p u l Southern Women pe care l-am citat ntr-un paragraf anterior i care se p r o n u n a p e n t r u o tactic a femeilor bazat pe refuzul sexului n orice form ntruct toate formele de manifestare sexual ar fi c o n t a m i n a t e de relaia de d o m i n a r e intrinsec relaiilor sexuale dintre femei i brbai. P u n c t u l d e v e d e r e a l m i c r i i anti-pornografie, s u m a r descris m a i sus, n u r e p r e z i n t un p u n c t de v e d e r e g e n e r a l feminist, ci d o a r un p u n c t de v e d e r e . El a fost criticat n diferite m o d u r i de ali feminiti. W i l l i a m s , de pild, critic m i c a r e a anti-pornografie p e n t r u c a c o n c e n t r a t discuia a s u p r a p r o b l e m e i dac pornografia trebuie s existe sau nu, nlturnd astfel din discuie multe alte chestiuni care m e r i t a u o dezbatere public. M i c a r e a anti-pornografie a unilateralizat atenia public distorsionnd i m p o r t a n a meritat de o serie de alte probleme. Williams e de acord cu ideea micrii feministe anti-pornografie, a n u m e c p o r n o g r a f i a ofer r e p r e z e n t r i s i m b o l i c e ale p u t e r i i p a t r i a r h a l e n plceri h e t e r o s e x u a l e , d a r nu crede c c e n z u r a este soluia p e n t r u v i o l e n i abuz patriarhal. A c e n z u r a pornografia, ca expresie grafic a sexualitii, fr
1(17 108

Citat n Hunter, Saunders i Willamson, 1993: 232. Penetrarea sexual distorsioneaz i n final distruge orice potenial de egalitate ntre brbai i femei prin transformarea femeilor n obiecte i a brbailor n ex ploatatori." (Dworkin, 1988: 11). 109 Rubin, 1999. 175

a atinge r d c i n i l e f e n o m e n u l u i violenei i ale patriarhatului, nu ar face dect s limiteze dreptul la expresie liber. Ca i c u m sexualitatea n sine ar fi ceva ru. Williams consider cenzura pornografiei ca fiind un mijloc inadecvat pentru a adresa aspectele abuzive prezente ntr-o serie de producii porno. F e m i n i s t e l e anti-cenzur formeaz un grup n e c o a g u l a t , divers, dar care are ca e l e m e n t c o m u n opoziia fa de n o i u n e a de c o r e c t i t u d i n e politic n ce privete sexualitatea acceptabil. Ele sunt de a c o r d c m u l t e r e p r e z e n t r i pornografice sunt sexiste, dar nu cad de a c o r d a s u p r a r e p r e z e n t r i l o r care sunt sexiste i m a i ales a s u p r a m o t i v e l o r p e n t r u care ele sunt c o n s i d e r a t e sexiste. P u n c t u l l o r c o m u n este opoziia fa de i d e e a c r e p r e z e n t r i l e de acte sexuale n g e n e r a l sunt cheia opresiunii sexiste. P r i n a c e a s t a ele contest poziia micrii anti-pornografie, p e n t r u care s l o g a n u l t e o r i e i practic: pornografie i v i o l " d e v e n i s e liter de lege: orice pornografie c o n d u c e la viol i violen m p o t r i v a femeilor. D e i n u exist u n corp unificat d e a r g u m e n t e m p o t r i v a m i c r i i antipornografie, exist u n f i r c o n d u c t o r c e u n e t e aceste a r g u m e n t e . E s t e v o r b a despre un c o n s e r v a t o r i s m a s c u n s al micrii anti-pornografie care este criti cat n diferite m o d u r i . Activitii anti-porn au raionalizat o s i n g u r p r o b l e m i au izolat-o de orice alt context politic m a i larg, n t e m e i n d - o pe presupoziii conservatoare neexplicite. 1
0

Iat m a i jos cteva dintre aceste presupoziii.

C a m p a n i a anti-pornografie a dus la ntrirea opoziiei fat b u n " fat r e a " p r i n sugestia c femeile crora le p l a c e p o r n o g r a f i a sunt m a n i pulate de p r o p a g a n d a i valorile culturale m a s c u l i n e p r e v a l e n t e i c ele m i n t p e n t r u a evita o p r o b i u l m a s c u l i n .

Se fcea a p o l o g i a u n u i p r e s u p u s tip ideal de sexualitate feminin igieni z a t " sau s n t o a s " , o p u s n puritatea ei cu tipul ideal m a s c u l i n agre siv ceea ce este tot expresia u n u i c o n s e r v a t o r i s m ; totodat, se i m p u n e a un a n u m i t tip de sexualitate feminin ca fiind cea a d e v r a t " sau s n t o a s . " S e x u a l i t a t e a feminin igienizat, fie ea h e t e r o s e x u a l sau gay, este la fel de limitat ca i cea de tip m a s c u l i n agresiv i este la fel de central n o p r e s i u n e a f e m i n i n . " 1 1 1

Elogiul i m p l i c i t adus superioritii m o r a l e a femeilor de ctre teoria ce a susinut c a m p a n i a anti-pornografie este i ea de esen conservatoare. In acest sens n e l e g e m i afirmaia lui Willis c t e r m e n u l erotica v r e a s de s e m n e z e o m o d a l i t a t e respectabil de sexualitate p e n t r u femei. Ea con test n o i u n e a de erotica pentru faptul c implicit n e a g femeilor alte

" " W i l l i s , 1983. 111 Ibidem: 465. 176

manifestri dect cele b l n d e i caline n sex m a n i f e s t r i refuzate lor i r e p r i m a t e n cultura patriarhal. V i c t i m i z a r e a tuturor femeilor sau a ntregului g e n feminin n r a p o r t cu d o m i n a t o r u l " brbat este tot de esen c o n s e r v a t o a r e . Ca o d o v a d a c o n s e r v a t o r i s m u l u i ei, c a m p a n i a anti-pornografie, spre deosebire de cea anti-avort, a fost considerat r e s p e c t a b i l n m e d i i l e ameri cane ale clasei de mijloc. De a s e m e n e a , ea a atras o serie de conservatori, ca orice a c i u n e c o n s i d e r a t r e s p e c t a b i l .
112

Ideile care au a n i m a t m i c a r e a i c a m p a n i a anti-pornografie au i o alt faet, pe care A n n e S n i t o w o identific n m o d subtil. F e m e i l e sunt natural copleite de t e m a urii fa de femei astfel c e x p r i m a r e a o m e n e a s c univer sal c o n i n u t u n e o r i n pornografie tinde s r m n n e o b s e r v a t de ctre ele."
113

P o a t e aici s fie u n a din cheile p e n t r u n e l e g e r e a n v e r u n r i i u n o r

manifestri anti-pornografie. D e s i g u r c sunt i alte chei nu n u l t i m u l r n d proporiile v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor i a legturii a c e s t u i f e n o m e n cu anumite expresii p o r n o g r a f i c e . F e n o m e n u l pornografiei este m a r c a t de o serie de a m b i v a l e n e ceea ce i d e t e r m i n dificultatea n a trata subiectul linear. P o r n o g r a f i a are funcia de a excita, de a crea p l c e r e , de a inspira plcere, de a afla ce fac alii i c u m fac alii ceea ce toi o a m e n i i fac: sex. Ea simplific i are funcia de a r e a s i g u r a pe brbai de disponibilitatea femeilor i de utilitatea lor n actul sexual i, ntr-o anumit m s u r , de a le asigura pe femei c brbaii sunt a c o l o p e n t r u ele i sunt poteni. Ea exemplific n cele m a i variate m o d u r i c o m p o r t a m e n t e se xuale posibile, care au rolul de a excita pe privitori i de a oferi m o d e l e . Ea transmite o serie de mesaje n m o d implicit. D a c u n e l e dintre aceste mesaje sunt b e n i g n e , altele s u n t p e r i c u l o a s e . M e s a j u l c toate femeile v o r s fie v i o late face p a r t e din a c e a s t u l t i m categorie. Ea a fost m u l t discutat de ctre radicale n anii '70, a t u n c i c n d n c e p u s e r s se d e z v l u i e p u b l i c p r o b l e m e l e legate d e v i o l e n a m p o t r i v a femeilor. E s t e u n u l din m e r i t e l e i n c o n t e s t a b i l e ale f e m i n i s m u l u i radical de a fi adus p r o b l e m a v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor pe a g e n d a politic. D a r a o transforma n d i m e n s i u n e esenial a p o r n o g r a f i e i este o distorsiune. Pornografia are deopotriv o dimensiune reacionar i una revoluionar. In m s u r a n care ea glorific s u p r e m a i a m a s c u l i n i alienarea sexual, n m s u r a n c a r e ea incit la violuri, bestialitate i o m u c i d e r e , ea este profund r e a c i o n a r . In m s u r a n care ea r e s p i n g e r e p r e s i u n e a i ipocrizia sexual, n m s u r a n care d expresie u n e i d i m e n s i u n i i m p o r t a n t e a fiinei
112 113

Rubin: 1999. Snitow, 1983: 255. 177

u m a n e sexualitatea ea are v a l e n e e l i b e r a t o a r e . 1 1 4 A s e m e n e a D r u c i l l e i Corneli,


11

c o n s i d e r c femeile care intr n industria sexului, p r o s t i t u a t e , per

formere de p o r n , stripteuze sunt p e r s o a n e i ar trebui r e s p e c t a t e ca per soane. E s t e c o n t r a p r o d u c t i v ca feminist s defineti p o r n o g r a f i a n sine ca i n a m i c p e n t r u c astfel, m u l t e femei se v o r simi v i n o v a t e de s i m m i n t e l e lor sexuale i le va fi t e a m s fie deschise n ceea ce p r i v e t e aceste s i m m i n t e i u l t i m u l l u c r u de care au n e v o i e femeile este m a i m u l t ruine, v i n o v i e i ipocrizie sexual de ast dat servite ca f e m i n i s m " . 1 1 6

Industria pornografic i reglementri ale accesului la pornografie


Critica radical i cea mai mare parte a campaniei anti-pornografie a fost n d r e p t a t m p o t r i v a (1) violenei n e c o n s e n s u a l e folosite m p o t r i v a femeilor i (2) a industriei p o r n o g r a f i c e care c o n i n e i p e r p e t u e a z d i s c r i m i n r i de gen. E x i s t opinii c o n f o r m crora m i c r i l e feministe anti-pornografie nu au intit i m a g i n i l e p o r n o g r a f i c e n general, ci doar i n d u s t r i a ce p r o d u c e profituri de m i l i a r d e i care c o n t r i b u i e la p e r p e t u a r e a inegalitilor sociale p r i n n s i c o m p o z i i a social a p r o p r i e t a r i l o r / p r o d u c t o r i l o r / lucrtorilor din aceast industrie. In acest sens Gayle Rubin scrie: Propaganda anti-porn p r o m o v e a z a d e s e a i d e e a c s e x i s m u l se origineaz n i n d u s t r i a sexului co mercial i de aici el infecteaz restul societii. A c e s t a este un n o n s e n s s o c i o l o g i c . I n d u s t r i a sexului [...] reflect s e x i s m u l care exist n societate ca ntreg".
117

P r o d u s e l e i n d u s t r i e i pornografice sunt: filme i alte m a t e r i a l e v i z u a l e softcore i hardcore, r e c l a m e , linii telefonice, texte scrise (proz p o r n o g r a f i c ) , jurnale (dintre cele m a i c u n o s c u t e Hustler, Penthause, Playboy, Mayfair toate p r e z e n t e i pe p i a a r o m n e a s c ) , dar i m u l t e altele destinate u n o r g r u p u r i int p r e c i s e cu preferine sexuale particulare. In S U A , n c din anii 1980 i 1 9 8 1 , profiturile a n u a l e ale industriei p o r n o d e p e a u p e cele ale p r o d u c i i l o r de film i ale p r o d u c i e i de m u z i c luate la un l o c . 1 1 8 In 1985, v e n i t u r i l e in dustriei p o r n o g r a f i c e r e p r e z e n t a u un profit de p e s t e 6,2 m i l i a r d e de dolari n 1985 profit m a i m a r e dect cele ale marilor trusturi A B C , C B S i N B C la un
m

115

Willis, 1983. Cornell, 1998. Seciunea Are prostitutes persons?" 116 Willis, 1983: 462. 117 Rubin, Gayle, 1999: 388. 118 Dworkin, 1981: 192-202. 178

loc. n ' J W e n d y B r o w n estimeaz profiturile industriei pornografice pentru 1995 la o v a l o a r e de 10 miliarde de dolari.
120

Pe situl A B C g s i m o cifr uluitoare:

doar serviciile d e sex telefonice din S U A a u a d u s u n profit d e a p r o a p e u n miliard n 2002, dei popularitatea lor scade datorit competiiei internetului. D a r ce Stoller
122

s e n t m p l n interiorul p r o d u c i e i d e p o r n o g r a f i e ? R o b e r t

a fcut o cercetare n interiorul industriei pornografice. Iat un

fragment dintr-un interviu cu un regizor i actor de p o r n o realizat de antro pologul a m e r i c a n : S i n g u r u l m o t i v p e n t r u care lucrez n I n d u s t r i e [pornografic] este de a satisface d o r i n a acelor brbai din l u m e c r o r a nu le p r e a p a s m u l t d e f e m e i i v o r s v a d brbaii din I n d u s t r i a m e a r z b u n n du-se p e femeile p e care n u le-au p u t u t avea p e c n d erau m a i t i n e r i . [...] A a c ejaculnd pe faa u n e i femei sau b r u t a l i z n d - o sexual, ntr-un fel sau altul, noi i r z b u n m pe brbaii [care ne privesc] p e n t r u visele lor p i e r d u t e " . O tristee n p l u s . . . Stoller face o serie de c o m e n t a r i i l e g a t e de p e r s o n a litatea a c e s t u i a c t o r de p o r n o i s u g e r e a z c el r e p r e z i n t un tip de personaj de regsit n a c e a s t industrie. D a c acesta este spiritul ce a n i m o p a r t e din performerii b r b a i de p o r n o , nu este de m i r a r e c r e g s i m n alt p a r t e re marci i teorii s u m b r e p r i v i n d m o d u l n care sunt tratate femeile care i n t r n industria sexului. O r g a n i z a i a de prostituate W H I S P E R 1 2 4 a raliat pe acele lucrtoare d i n i n d u s t r i a sexului care au fost lezate p r i n m u n c a lor n acest domeniu. Ele vorbesc despre fenomenele de depersonalizare care n c e p odat cu reificarea s e x u a l 1 2 i de faptul c aceast d e p e r s o n a l i z a r e face p o

sibil v i o l e n a m p o t r i v a femeilor care l u c r e a z n aceast industrie. E l e vor besc i d e s p r e coerciia, d e g r a d a r e a , a b u z u l sexual i b t a i a pe care e fondat

115

120

Dines, Jensen, Russo, 1998. Brown, Wendy n Kemp i Squires, 1997: 380. Brown consider c aceast cifr indic o stare de urgen. 121 http://abcnews.go.com/sections/business/Nightline/porn_020325.html 122 Antropolog american. 123 Stoller, 1999: 387.
124

Women Hurt In Systems of Prostitution Engaged in Revolt Femei lje^ate n Sisteme de Prostituie Angajate n Revolt. ,25 Ona Zee Wiggers, care a lucrat n industria prostituiei, intervievat de Drucilla Cornell, arat c atunci cnd faci sex pentru a tri/supravieui te reifici, te transformi n obiect, te separi tu ca persoan de cea care lucreaz sex. Corneli, 1999: 55. 179

industria sexului.

Se p o a t e p r e s u p u n e ns c tipul identificat de Stoller nu

este unicul i c n i n d u s t r i a p o r n o activeaz i brbai lipsii de c o m p l e x e . Pe de alt parte, u n e l e femei ajunse stele ale pornografiei se b u c u r de carierele pe care i le-au ales. N i n a Hartiey, un pom star, afirm c este o exhibiionist i c i alege totdeauna roluri care arat pe femei bucurndu-se de sex, puternice, satisfcute, fr s e n t i m e n t e de vin, fr s fie nevrotice, nefericite sau n e m p l i n i t e " . 1 2 8 N i n a se c o n s i d e r a fi feminist, n m o d decla rat. De la n c e p u t a refuzat s joace roluri n care ar fi fost v i c t i m a violuri lor, a coerciiei, n care ar fi fost d o m i n a t , s u p u s umilirii sau i m p l i c a t n alte forme de sex n e c o n s e n s u a l . N i n a este un caz fericit n t r u c t a reuit s i i m p u n v o i n a ntr-o industrie care are tendina de a e x p l o a t a n p r i m u l r n d pe femei. Industria p o r n o p a r e a fi un d o m e n i u n care riscurile p e n t r u lu crtoarele sexuale este considerabil m a i m a r e dect n alte industrii a v n d n v e d e r e pericolele, d a r i tentaiile ei. Debie Sundahl este o alt femeie care a depus mrturie despre experiena ei pozitiv n industria sexului, ca stripteuz. Ea afirm c totul s-a clarificat pentru ea de ndat ce a neles c totul este n regul s te transformi n obiect sexual n c o n t e x t u l potrivit. D e b i e activase m p o t r i v a v i o l e n e i n pornografie, inclusiv prin activism n cadrul organizaiei Women A-gainst Pornography, i i se p a r e firesc c a fcut acest lucru. D a r p e n t r u p r i m a dat s-a simit liber s-i e x p r i m e sexualitatea ntr-un bar de striptease un loc sigur, care i-a p e r m i s s se desfoare n v o i e . 1 2 ; P e n t r u c a d e s c o p e r i t aceast bu curie a jocului de scen, D e b i e lesbian i feminist m p r e u n cu alte stripteuze au decis s i i m p u n v o i n a de a organiza s p e c t a c o l e d o a r p e n t r u femei. P e n t r u ea acest lucru avea o semnificaie deosebit, de opoziie fa de un r e g i m de d o m i n a i e , i afirm c: I n d u s t r i a sexului i instituiile industriei sexului teatrele, librriile i pubhcaiile au fost toate create de brbai, pentru brbai i reprezint u l t i m a redut major a c l u b u l u i b i e i l o r " lsat neatins de f e m i n i s m . " 1 3 0 In m u l t e ri exist r e g l e m e n t r i p r i v i n d p o r n o g r a f i a i m a i ales accesibi litatea p r o d u c i i l o r sale p e n t r u m a r e l e public. Majoritatea r e g l e m e n t r i l o r recente din l u m e se refer la pornografia care i i m p l i c pe copii i care a luat a m p l o a r e m a i ales pe internet. D a r acesta este un subiect n care nu voi intra avnd n v e d e r e p e r s p e c t i v a din care tratez subiectul. i2f> Giobbe, 1994: 120. 127 Stea a pornografiei", n englez. 128 Hartley, 1988: 142. 129 Sundahl, 1994: 117. 13,) Sundahl, 1994: 119. 180

i n R o m n i a a fost a d o p t a t L e g e a p r i v i n d p r e v e n i r e a i c o m b a t e r e a Dornografiei, nr. 1 9 6 / 2 0 0 3 . In a m b i e n t u l o r e n e s c i m a i ales din oraele mari, B u c u r e t i u l n special, p o z e l e , revistele i r e c l a m e l e cu caracter sexual sunt o p r e z e n vie, c h i a r i d u p a d o p t a r e a legii. O r i c r u i c o p i l c a r e t r e c e pe l n g u n c h i o c d e z i a r e i v o r f i a c c e s i b i l e p e n t r u v e d e r e p o z e d e femei g o a l e c u priviri l a s c i v e . I n M a r e a B r i t a n i e , d e p i l d , u n d e s e r e s p e c t l e g e a care r e g l e m e n t e a z p r o d u s e l e p o r n o g r a f i c e , n m a g a z i n e l e c a r e v n d ziare, j u r n a l e , t u t u n etc., j u r n a l e l e p o r n o soft s u n t d i s p u s e pe u l t i m u l raft de sus, astfel n c t c o p i i i s n u l e p o a t v e d e a , iar i m a g i n i l e r e s p e c t i v e s n u inva deze p u r i s i m p l u n v i a a i n d i v i d u l u i care nu c a u t s se u i t e la ele. E x i s t l o c u r i s p e c i a l e de v i z i o n a t filme, i n t i t u l a t e Adult Film, iar c a s e t e l e p o r n o se p o t c u m p r a d o a r p r i n r e e l e s p e c i a l e d e d i s t r i b u i e . E x i s t m a g a z i n e spe c i a l i z a t e c u j u r n a l e i a l t e m a t e r i a l e p o r n o , d e u z sexual. 1 exist m a g a z i n e specializate, dar accesibilitatea i n R o m n i a este materialelor porno

r s p n d i t l a r g i n afara lor, n c i u d a e x i s t e n e i L e g i i 1 9 6 / 2 0 0 3 . In l u m e s-au p r o d u s n ultimii 20 de ani o serie de m o d i f i c r i n legis laia care r e g l e m e n t e a z p r o d u c i i l e pornografice i care sunt m a i a d e c v a t e nelegerii i c o n t r o l u l u i aspectelor n o c i v e ale f e n o m e n u l u i . R a p o r t u l Home Office132 p r o p u n e a cu a n i n u r m r e n u n a r e a la t e r m e n i i o b s c e n " , i n d e c e n ", d e p r a v a t " i c o r u p t " folosii anterior p e n t r u i n t e r z i c e r e a pornografiei - p e n t r u c nu reflectau ce era de obiectat n ce p r i v e t e pornografia. R e c o m a n d r i l e R a p o r t u l u i m e r g e a u pe dou direcii: restricii pentru m a teriale ce s u n t o f e n s a t o a r e p e n t r u p e r s o a n e i prohibiii d a c m a t e r i a l u l indi c lezarea fizic a p e r s o a n e i sau a p e r s o a n e l o r sub 16 a n i . 1 3 3 Un film foarte p o p u l a r realizat a c u m civa a n i People vs Farry Flynt (Scandalul L a r r y F l y n t ) a d u c e a n atenie posibilitatea de a a p r a p r o d u c i a pornografic n t e m e i u l P r i m u l u i A m e n d a m e n t l a C o n s t i t u i a S U A , p r i v i n d dreptul la liber e x p r i m a r e . F i l m u l ilustra i p l e d a a p r a r e a p o r n o g r a f i e i n temeiul acestui act legislativ. T o t u i , aa c u m arat R a p o r t u l D e p a r t a m e n t u l u i d e J u s t i i e a l S U A din 1986, P r i m u l A m e n d a m e n t n u p o a t e f i folosit n orice circumstan p e n t r u a p r a r e a dreptului la liber e x p r i m a r e , tot aa c u m acest a m e n d a m e n t nu p r o t e j e a z pe cei care jur s t r m b n faa Curii sau pe cel care n d e a m n l a c r i m . 1 3 4

131

i desigur, n Londra exist cartierul Soho... Ministerul Britanic de Interne. 133 Home Office. Report of the Committee on Obscenity and Film Censorship. Chairman Bernard Williams. London. Her Majesty's Stationery Office. 1979, retiprit 1981. 134 U. S. Departmen of Justice Report, 1986: 255.
132

181

L e g e a r o m n e a s c n u v i z e a z c o m b a t e r e a pornografiei, aa c u m s p u n e titlul, ci n g r e u n a r e a m o d a l i t i l o r de acces la p r o d u c i i p o r n o inclusiv pe internet. P r i n t r e alte r e g l e m e n t r i , proprietarii de situri p o r n o sunt obligai s taxeze accesrile pe sit, s declare n u m r u l accesrilor i s p l t e a s c i m p o z i t pentru a c e a s t afacere. D a r a p r o a p e oricine a c c e s e a z i n t e r n e t u l tie c siturile de pornografie internaionale sunt la n d e m n , iar o parte a produciilor p o r n o sunt accesibile gratuit. Pe de alt p a r t e , nu c r e d c aceast lege are v r e u n efect a s u p r a exportului r o m n e s c d e p o r n o p e internet, a s u p r a v i d e o - c t o - u r i l o r cu p r o t a g o n i s t e r o m n c e i c u m p r t o r i i n t e r n a i o n a l i etc. M o d u l n c a r e este definit pornografia n L e g e a 1 9 6 / 2 0 0 3 este n opinia m e a c o m p l e t depit. Se s p u n e chiar din p r i m u l capitol c s c o p u l legii este de a proteja, p r i n t r e altele, d e m n i t a t e a persoanei. E s t e n e c l a r d e s p r e d e m n i t a t e a cror p e r s o a n e este v o r b a , implicaia fiind c orice fel de p r o d u c i e p o r n o grafic lezeaz d e m n i t a t e a persoanelor. E r o n a t i ipocrit, n o p i n i a m e a . Por nografia este definit prin obscenitate, iar o b s c e n i t a t e a p r i n sexualitate expli cit... care a d u c e ofens la p u d o a r e sau care e i n d e c e n t . C i n e stabilete care sunt limitele p u d o r i i " sau ale d e c e n e i " ? O r i c e p r o d u c i e care ilustreaz acte sexuale sunt i n d e c e n t e , ofenseaz p u d o a r e a i lezeaz d e m n i t a t e a per soanelor? A v n d n v e d e r e aceste n o i u n i e x t r e m de vagi i m a l e a b i l e , pretenia de o n o r a b i l i t a t e pe care o afieaz, p r e c u m i faptul c legea nu este centrat pe e l i m i n a r e a accesibilitii copiilor la p r o d u c i i p o r n o g r a f i c e i pe protejarea c e t e a n u l u i care chiar nu v r e a s v a d la tot p a s u l pornografie c n d se d u c e la serviciu, c n d i p l i m b cinele, c n d se d u c e s-i c u m p e r e pine etc., c o n s i d e r c legea este m a i c u r n d un p r o d u s neglijent realizat i care c o n i n e o d o z vizibil de ipocrizie.

Pornografie pentru femei?


ntr-o societate mai puin sexist, ar putea exista o pornografie excitant, form expresiv, interesant, poate, chiar semnificativ de ca de r e b e l i u n e social toate trsturi umbrite rolul

p r e z e n t al p o r n o g r a f i e i de s u p a p de e l i b e r a r e a ostilitii fa de femei, s a u ca o m e t a f o r p e n t r u i e r a r h i i de p u t e r e s t r a n i c p z i t e . n s c h i m b , ntr-o s o c i e t a t e sexist, a v e m d o u p o r n o g r a f i i , u n a p e n t r u b r b a i i alta p e n t r u f e m e i . " 1 3 5 A c e s t fragment c o n i n e cel puin un adevr: o p a r t e a p r o d u c i i l o r por no c o n i n v a l o r i z r i n e g a t i v e al adresa femeilor, aa c u m r e i e e a i din in135

Snitow, 1983: 257.

182

terviul luat de Stoller, porn-starului m a s c u l i n citat. D a r o a r e c h i a r exist d o u pornografii? E s t e dificil de distins ntre p r o d u c i i p o r n o g r a f i c e p e n t r u brbai i p r o d u c i i p o r n o g r a f i c e p e n t r u femei dac ne referim la m a r e a m a s de p r o d u c i e p o r n o c o n s e n s u a l . Desigur, exist p r o d u c i i n care a p a r e e v i d e n t c femeile s u n t tratate ca trfe o r d i n a r e i care sunt nsoite de m e s a j e de genul rolul v o s t r u aici este doar s ne a d u c e i pe noi la o r g a s m " aa c u m m e n i o n a m ntr-o seciune anterioar. De asemenea, se poate vorbi de sexism i de t r a t a m e n t v i o l e n t n scenele n e c o n s e n s u a l e de B D S M , u n d e fe meile sunt p r i n c i p a l e l e p r o t a g o n i s t e s u b o r d o n a t e , sau de p o r n o g r a f i a care incit la v i o l i alte cruzimi. D a r d i n c o l o de acestea, este dificil de spus d a c a v e m d o u p o r n o g r a f i i diferite. P o a t e , dac l u m n c o n s i d e r a r e c s t i m u l a r e a vizual la b r b a i este m a i p r e g n a n t dect p e n t r u femei, s s p u n e m c inte resul m a s c u l i n p e n t r u pornografie este din start m u l t m a i m a r e dect p e n t r u femei. In orice caz, exist i p r o d u c i i p o r n o care au ca g r u p int special pe femei. Iat, de pild, C a n d i d e R o y a l l e , fost p r o s t i t u a t i porn-star, r e g i z e a z filme porno care intesc publicul feminin. FACT (feminist Anti-Censorship Taskforce)li6 p u b l i c un jurnal p o r n o intitulat Caught hooking131 ce c o n i n e soft i hardcore, b e n z i d e s e n a t e . a. De a s e m e n e a , s-au afirmat p r o d u c i i p o r n o pentru femei Femtne Productions v i d e o p e n t r u femei i cupluri, l e s b i e n e i bisexuale. M u l t e femei se uit la filme i alte m a t e r i a l e p o r n o c o n c e p u t e p r o babil p e n t r u p u b l i c u l m a s c u l i n . In 1987 n jur de 40 % din femei o c c i d e n t a l e erau c o n s u m a t o a r e d e filme v i d e o . 1 3 8 A n n e M c C l i n t o c k scria n 1 9 9 2 c 4 0 % dintre p e r s o a n e l e care n c h i r i a u casete v i d e o n M a r e a B r i t a n i e erau femei i aproape j u m t a t e d i n ele v i z i o n a u n m o d r e g u l a t filme p o r n o ; d o u t r e i m i din femeile din G e r m a n i a i F r a n a se u i t a u la v i d e o p o r n o n m o d r e g u l a t . 1 3 9 Exist i p r o d u c i i cu aceeai funcie ca i p o r n o g r a f i a de a trezi fante zii erotice i care sunt deghizate n altceva: n r o m a n e de d r a g o s t e sau telenovele. S n i t o w analizeaz, ntr-un articol celebru, r o m a n e l e de d r a g o s t e d e m a s dintr-o serie e x t r e m d e p o p u l a r n S U A , p u b l i c a t e d e c o m p a n i a canadian Harlequin Enterprises, hid. Ea s p u n e c r o m a n e l e Harlequin nu au intrig, n t r e a g a t e n s i u n e a r o m a n u l u i fiind creat de faptul c l u m e a descris este p o p u l a t cu d o u specii i n c a p a b i l e de c o m u n i c a r e : b r b a i i femei. R o manele Harlequin glorific distana dintre sexe, fiind scrise din p u n c t u l de ve dere al u n e i femei care se strduiete s neleag, s decodifice gesturile ero-

136 137 138 139

Grupul de aciune mpotriva centaurii n romn. Prins() uitndu-se" n romn. Williams, 1989: 231. McClintock n Nye, 1999: 389-391. 183

tice ale u n o r brbai nali, misterioi i puternici, t o t d e a u n a n p o z i i i sociale foarte b u n e .


140

R e l a i a u z u a l este rsturnat aici femeia e subiectul i


141

brbatul e obiectul. [CJultura noastr p r o d u c e o e x p e r i e n p a t o l o g i c a di ferenei de s e x " , c o m e n t e a z Snitow. T e l e n o v e l e l e ca i r o m a n e l e r o m a n t i c e au o funcie s i m i l a r cu cea a pornografiei a c e e a de a da posibilitatea u n o r triri erotice prin i n t e r m e d i u l u n o r expresii m a i m u l t sau m a i p u i n artistice, m a i s i m p l e sau m a i c o m p l e x e . Peter Parisi susine c r o m a n e l e r o m a n t i c e sunt esenial p o r n o g r a f i e p e n t r u oameni crora le e r u i n e s se uite la pornografie. O r i c e c o n t a c t n a c e s t e r o m a n e este erotizat, iar limbajul folosit este un a d e v r a t c o d cu semnificaii sexuale. 1 4 2 P r o b a b i l c nu e v o r b a de ruine n p r i m u l r n d , ci de un alt m o d de a tri erotismul, un alt m o d de a trezi fantezii erotice, pe care l g u s t mul te femei, p r o b a b i l datorit a n u m i t o r condiii de e d u c a i e ntr-o societate dat. N i m i c ru aici, desigur. D a r se p o a t e constata o a n a l o g i e ntre p r o d u c i i l e pornografice i telenovele, p r i n funcia lor de a trezi fantezii erotice, dei n m o d u r i diferite. Exist o v a r i e t a t e de p r o d u c i i pornografice cu p r o t a g o n i s t e femei fie c ele apar ca atare ca obiect al trezirii e m o i i l o r erotice, fie c sunt p r e z e n t e ca p a r t e n e r e n diferite tipuri de r e l a i o n a l i s e x u a l e cu brbai sau cu femei. Este probabil ca pe m s u r ce interesul va crete femeilor p e n t r u p o r n o g r a fie, n calitate de consumatoare, productorii de m a t e r i a l e p o r n o , dei rezisteni la i n c l u d e r e a de outsider? n r n d u r i l e lor (feminiti, gay, lesbiene, etc.), s p r o d u c astfel nct preferinele sexuale ale femeilor s fie tot m a i m u l t incluse. D e s i g u r , aici e v o r b a i de p u t e r e a e c o n o m i c a m a r i i m a s e a femeilor net m a i slab dect cea a brbailor d e o c a m d a t . P i a a i regulile ei v o r decide, n u l t i m instan.

Pornografie i valori etice


Problema pornografiei este una dintre cele mai minate zone de disput ntre feminitii de diferite orientri. Manifestrile feministe anti-pornografie e x t r e m e au fost asociate cu diverse opiuni i d e o l o g i c e p r i v i n d sexualitatea, n c e p n d cu n e g a r e a heterosexuaktii, a d o p t a r e a prin o p i u n e d e l i b e r a t 1 4 3 a relaiilor l e s b i e n e i p n la abstinen de la viaa sexual. T i p u l de discurs

140 141 142 143

Snitow, 1983: 247-248 Ibidem: 247. Parisi citat n Snitow, 1983. Ca i cum o femeie heterosexual ar putea alege s fie lesbian.

184

p r o p u s de n u c l e u l dur al m i c r i i anti-pornografie (cci d e s p r e acesta e v o r b a aici) e m a i c u r n d o d e m o n o l o g i e dect o sexologie, scrie G a y l e R u b i n . E x e m p l e l e p e care le-a i n v o c a t aceast e x t r e m a n t i - p o r n o sunt cele m a i rele e x e m p l e posibile, iar referirile la pornografie iau n c o n s i d e r a r e cea m a i d e z g u s t t o a r e pornografie, cele m a i exploatate forme de prostituie, variaiunile sexuale cel m a i p u i n plcute p u b l i c u l u i . " de cea i m p u s n I n d i a n a p o l i s n anii '80
144

Ali feminiti v d lucrurile

diferit. L e g i s l a i a p r i v i n d pornografia inspirat de aceste opinii este diferit sub i m p a c t u l v e d e r i l o r antipornografie ale lui M a c K i n n o n i D w o r k i n . A n n e Mc Clintock consider in terzicerea p o r n o g r a f i e i drept o surs sigur de nflorire a p r o d u c i e i de por nografie n e c o n o m i a subteran u n d e d o m i n tot p r o d u c t o r i i brbai. i cel m a i d u n t o r efect ar fi excluderea femeilor din p r o d u c i a de p o r n o g r a f i e ca p r o d u c t o a r e , r e g i z o a r e i c o n s u m a t o a r e .
145

P o r n o g r a f i a erotizeaz i sexualizeaz i r a p o r t u r i de p u t e r e . Ea are cel puin p o t e n i a l u l de a o face. Ea contribuie la p e r p e t u a r e a u n o r semnificaii existente, p r e z e n t e , ale practicilor sexuale: sex este n m a r e m s u r p e n e t r a r e vaginal, p e n t r u c a c e a s t a e o fantezie p r e v a l e n t p e n t r u majoritatea brba ilor h e t e r o s e x u a l i i p e n t r u o m a r e m a s de femei. D a r d a c aceast tehnic e luat d r e p t s t a n d a r d de n o r m a l i t a t e sexual, cu att m a i p u i n confortabil pentru cei cu fantezii alternative! Pornografia s u g e r e a z c sexualitatea p o a t e fi legat de plceri m o m e n t a n e , p o a t e fi legat de p u t e r e i nu d o a r de dra goste i afeciune. Ea chiar sugereaz o distincie clar n t r e sex i dragoste. In u l t i m instan, pornografia p o a t e fi o simpl surs de d i v e r t i s m e n t p e n t r u brbai i femei deopotriv. La nivel simbolic, dei r e p r e z e n t r i l e p o r n o g r a f i c e i l u s t r e a z att femei ct i brbai, majoritatea reprezentrilor sunt ale femeilor. D a c ne p u n e m ntrebarea Este pornografia expresia dominaiei masculine?, se poate r s p u n d e c ea este, cel p u i n n sens e c o n o m i c . Ea este o afacere i n aceast c a l i t a t e s e s u p u n e legilor capitalului, n c a r e m u n c a d e l u c r t o r i se xuali o fac n p r i m u l r n d femeile i un n u m r m a i m i c de brbai, n timp ce marile profituri le i a u n p r i m u l r n d proprietarii i m a n a g e r i i afacerilor majoritar brbai. L e z e a z p o r n o g r a f i a d e m n i t a t e a tuturor femeilor, aa c u m susin u n i i feminiti? In m s u r a n care diverse r e p r e z e n t r i p o r n o p r e z i n t femei ca servind exclusiv satisfacerea sexual a brbailor, ea c o n t r i b u i e la ntrirea convingerii c acesta este rolul femeilor: de a satisface n e v o i l e brbailor fr p r e o c u p a r e p e n t r u propriile lor nevoi. A c e a s t a a d u c e a t i n g e r e d e m n i t i i fe144 145

Rubin, 1984:28. Anne McClintock, 1999: 389-391. 185

meilor i m a i ales p r o c e s u l u i de empowerment sau c a p a c i t a r e a l o r ca fiine u m a n e c o m p l e x e , inclusiv sexuale. A c e l a i lucru s e p o a t e s p u n e d e s p r e sexul n e c o n s e n s u a l i care i m p l i c violen n e d o r i t de acestea. Pe de alt parte, sexualitatea este o activitate fireasc, u m a n i de a c e e a p a r t i c i p a r e a la sex nu are de ce s fie o l e z a r e a d e m n i t i i u m a n e : nici a femeilor, nici a brbailor. S s p u n e m c le-ar r e p r e z e n t a pe femei n p o s t u r i de p e r s o a n e u m i l i t e , folo site, ceea ce se i n t m p l n a n u m i t e s c e n e p o r n o . D e s i g u r c a c e s t e s c e n e lezeaz d e m n i t a t e a femeilor din acele scene. D a r a c e s t e s c e n e n u definesc ntreaga p r o d u c i e pornografic. D a c n m o d c o n s t a n t a m r e g s i v i o l e n mpotriva femeilor n i m a g i n i l e p o r n o , atunci aceasta ar trebui s trag un semnal de a l a r m p e n t r u legiuitori i p e n t r u cei care aplic legea. E s t e discu tabil d a c v i o l e n a t i n e d e esena f e n o m e n u l u i pornografiei, aa c u m a m artat n s e c i u n e a referitoare la sex i putere. Ce ine de esena fenomenului contemporan al pornografiei este c produciile sale sunt mrfuri care se su p u n legilor capitalului. Iar legile a d o p t a t e ntr-un stat ar trebui s reflecte p r e o c u p r i l e d e r i v a t e din e x p e r i e n e l e specifice din acel stat. O serie de alte a s p e c t e cu implicaii etice sunt de p u n c t a t aici. In p r i m u l rnd, c h e s t i u n e a v i o l e n e i nedorite, aplicate fr c o n s i m m n t u l p e r s o a n e i agresate (de cele m a i m u l t e ori femei, c u m a m artat m a i d e v r e m e c u referire la practicile B D S M de pild) i cazul e x t r e m al violurilor i incitrii la u c i d e r e . In al doilea r n d , se p u n e p r o b l e m a caracterului forat vs. b e n e v o l al celor care intr n industria sexului. Dup mrturiile celor din organizaia W H I S P E R nu e v o r b a d e s p r e o alegere, ci d e s p r e faptul de a fi forate s intre n aceast i n d u s t r i e a celor cu mijloace familiale p r e c a r e de cretere i de educaie. Pe de alt p a r t e , exist m r t u r i i contrare care i n d i c faptul c o serie de femei intr b e n e v o l n aceast industrie i chiar o c o n s i d e r a fi o m o d a l i tate de mplinire profesional i personal.
146

In

ce

privete

impactul

produciilor p o r n o a s u p r a femeilor ca gen, este i m p o s i b i l de fcut o e v a l u a r e etic universalizant. In m s u r a n care a c c e p t m c ilustrrile grafice de sce ne erotice sunt v a l o r i z a t e i au capacitatea de a trezi e m o i i erotice, nu li se p o a t e n e g a utilitatea. D e s i g u r c aceast utilitate p e n t r u u n i i trebuie cntrit n balan cu ofensele a d u s e altora, i aici legile i a p l i c a r e a l o r trebuie s-i spun cuvntul.

146

Vezi interviurile realizate de Drucilla Corneli.

186

3. Libertate sexual i homosexualitate


Sexualitatea este politic. Ea e n organizat n sisteme unii indivizi i timp de putere, unele care

recompenseaz i

ncurajeaz pe

activiti,

ce pedepsete i suprim pe alii. ( G a y l e R u b i n , 1980)

Orict de private ar putea aprea relaiile intime dintre oameni, dintre cetenii u n u i stat, ele se afl sub s e m n u l politicului, al u n u i c o n t r o l c o m u n i tar i statal de o intensitate i agresivitate m a i m i c sau m a i m a r e . Un stat poate avea legi m a i liberale sau m a i c o n s e r v a t o a r e n c e p r i v e t e e x p r i m a r e a sexual, d u p c u m cetenii u n u i stat pot avea v e d e r i m a i largi sau m a i n guste n ce p r i v e t e orientrile i practicile sexuale pe care le tolereaz. D a c n cazul legilor, decidenii politici p o t fi influenai p r i n diferite tactici, inclu siv p r i n intervenia u n o r foruri internaionale, n ce p r i v e t e m o d u l de a gndi i de a simi al cetenilor lucrurile stau altfel, ele s u n t m a i dificil de schimbat, fiind influenate de diferii factori educaionali. P r o b l e m a libertii sexuale a c e t e n i l o r u n e i ri este i m p o r t a n t p e n t r u c ea v i z e a z bunsta r e a 1 4 7 fiecruia dintre noi. T o l e r a n a cetenilor fa de o r i e n t a r e a sexual a s e m e n i l o r lor afecteaz n p r i m u l r n d pe cei c a r e nu sunt h e t e r o s e x u a l i , dar chiar i pe h e t e r o s e x u a l i . G r a d u l de a c c e p t a r e i nivelul d r e p t u r i l o r nonheterosexualilor indic i gradul de interiorizare a valorilor d e m o c r a t i c e dintr-o ar. P e n t r u a a v e a o p e r s p e c t i v m a i larg a s u p r a a s p e c t e l o r m e n i o n a t e m a i sus, v o i a b o r d a n c o n t i n u a r e istoric, dar i tematic, p r o b l e m a t i c a eliberrii sexuale.

Eliberare sexual la plural


Chestiunea eliberrii sexuale a fost pus n timpurile moderne repetat i n diferite contexte. P r o b l e m a eliberrii sexuale a fost p u s n m o d politic pentru p r i m a dat de ctre feministele a m e r i c a n e n anii 1830 1840. E l e au vorbit d e s c h i s d e s p r e sexualitate i d e s p r e l e g t u r a dintre a c e a s t a i aservirea femeilor un e c o u t i m p u r i u al viziunii feministe r a d i c a l e din anii '60 ai se colului X X . E l i b e r a r e a sexual a femeilor a fost i r m n e e s e n i a l m e n t e o micare de stnga. Ideile c o n s e r v a t o a r e i cele ale noii d r e p t e (de a p r a r e a sexuali taii n a t u r a l e " : m o n o g a m e , h e t e r o s e x u a l e , r e p r o d u c t i v e , consfinite

Nu n sens material, bineneles. 187

de biseric, l e g a l i z a t e ) au fost i n a m i c i c o n s t a n i ai m i c r i i de e l i b e r a r e se x u a l (i nu d o a r a femeilor). n c e p u t u r i l e revoluiei s e x u a l e " (aa c u m a fost ea d e n u m i t n e p o c ) se leag de a d o p t a r e a u n o r m e t o d e a n t i c o n c e p i o n a l e care s le elibereze pe femei de c o r v o a d a sarcinilor m u l t i p l e succesive, d a r i de o s c h i m b a r e radi cal de a t i t u d i n e fa de sexualitate: de la a t i t u d i n e a v i c t o r i a n a ruinii i reinerii fa de m a n i f e s t r i sexuale la a s u m a r e a d e s c h i s a s e x u l u i ca o c o m p o n e n t i m p o r t a n t a identitii u m a n e . R e v o l u i a s e x u a l " din secolul X X i gsete n c e p u t u r i l e n cartierul G r e e n w i c h V i l l a g e din N e w Y o r k , printre cercurile b o e m e ale artitilor, feminitilor i socialitilor p r i m e l o r d e c e n i i ale secolului. In acele timpuri, cstoria r e p r e z e n t a p e n t r u m a r e a majoritate a femeilor u n i c a lor m o d a l i t a t e de a-i asigura existena. Ideile g e r m i n a t e n aceste cercuri au d e s c h i s o n o u optic a s u p r a femeilor: nu d o a r ca r e c e p t o r i ai avansurilor m a s c u l i n e , dar i ca fiine cu p r o p r i i l e lor n e v o i erotice i cu iniiativ. A c e s t e idei i-au gsit c o m p l e m e n t a r i t a t e a n m i c a r e a p e n t r u con trolul sarcinilor p r i n r s p n d i r e a a n t i c o n c e p i o n a l e l o r , ntre anii 1914 1 9 1 7 . 1 4 8 P e filier s o c i a l i s t , s e c o n s i d e r a c e x p r i m a r e a s e x u a l liber, n special a femeilor, era un drept u m a n fundamental, un scop l e g i t i m al luptei de clas. S o c i a l i s m u l nu a fost u n i c u l ferment al a c e s t o r idei. M i c a r e a anar hist prin r e p r e z e n t a n i strlucii, c a E m m a G o l d m a n , a u discutat i m p o r t a n a libertii sexuale i distincia n e c e s a r dintre cstorie (aa c u m se p r a c t i c a n epoc) i iubire. F e n o m e n u l revoluiei s e x u a l e " a i n t r a t n declin spre sfritul anilor '20 n Statele U n i t e . D a r aceasta nu a n s e m n a t nici pe d e p a r t e o uitare total a i d e i l o r r e v o l u i o n a r e . Un c a z special 1-a r e p r e z e n t a t a a - n u m i t a R e f o r m S e x u a l " din Ger m a n i a R e p u b l i c i i W e i m a r , p e t r e c u t n acelai timp c u afirmarea N o i i Fe m e i " n anii '20, care a a n t r e n a t n jur de 150 0 0 0 de p e r s o a n e d e v e n i t e m e m b r e n diferite organizaii doctori, lucrtori sociali, o a m e n i obinuii, unii m e m b r i ai p a r t i d e l o r clasei m u n c i t o a r e .
1 u

T o i acetia e r a u r e u n i i n

n u m e l e u n u i a n g a j a m e n t fa de legalizarea avorturilor, c o n t r a c e p i e , e d u c a i e sexual, d r e p t u l femeii la satisfacie sexual, d a r i fa de e u g e n i e . 1 5 1 Refor m a sexual a v e a d r e p t s a r c i n r e d o m e s t i c i r e a " N o i i F e m e i i r e c o n s t r u i r e a p r e m i s e l o r c a r e s d u c la c o n s e r v a r e a cuplului h e t e r o s e x u a l . R e f o r m a a n-

148 149

Snitow, Stansell i Thompson, 1983. Goldman, 1970 (eseul Marriage and Love). 150 Grossman, 1983. 151 Eugenie = teorie care preconizeaz ameliorarea populaiilor umane prin msuri genetice (alegerea prinilor, sterilizarea, interzicerea procrerii etc.). folosit de rasiti i fasciti (DEX, Bucureti: Editura Academiei RSR, 1975). 188

s e m n a t i o n c e r c a r e de reconciliere a rolului de m a m cu cel de soie prin m b u n t i r e a vieii sexuale a femeilor. Justificarea p e n t r u libertatea sexual era de o r d i n r a i o n a l : f e m e i i t r e b u i a s i se r e c u n o a s c d r e p t u l la o v i a s e x u a l satisfctoare i acest scop a fost u r m r i t n m o d tiinific. Sexuali tatea t r e b u i a c o n t r o l a t i s u b o r d o n a t scopurilor politice de r e p r o d u c e r e i de m e n i n e r e a cuplurilor.
1 2

D e s i g u r c n aceast a r i t m e t i c nu era i n c l u s

libertatea sexual a orientrilor diferite de cea h e t e r o s e x u a l r e p r o d u c t i v . N o i i d e v i a n i erau N o i l e F e m e i deviante fa de rolul tradiional i care nu se i n t e r e s a u de mariaj. Se crease chiar un stereotip al N o i i F e m e i : b r u n e t cu pr scurt, m b r c a t n h a i n e unisex, lipsit de apariie m a t e r n i m a g i n e ce coincidea (fatalitate!) i cu i m a g i n e a prostituatei, i cu aceea a evreicei, i cu aceea a lesbienei adic toate rolurile care contraveneau corectitudinii politice la ordinea zilei. A l i n a G r o s s m a n a p r e c i a z c revoluia s e x u a l " a R e p u b l i c i i W e i m a r a fost c o m p l e x i a m b i g u , ntruct p l e d a p e n t r u satisfacie sexual p e n t r u femei, dei satisfacia era p r o c l a m a t i definit m a i ales de ctre brbai; [...] sexualitate activ justificat p e n t r u c era s n t o a s i p o t e n i a l procreativ; orgasmul ca msur eugenic". Cele m a i i m p o r t a n t e m a n u a l e d e s p r e sex au a p a r i n u t brbailor (de pild Mariajul Ideal al lui T h . H. V a n de V e l d e , publicat n G e r m a n i a n 1 9 2 8 ) . P u i n e femei au p r o t e s t a t m p o t r i v a acestei m a n i p u l r i a sexualitii femeii ( H e l e n e Stoecker, M a r g a r e t e Kaiser, S o l i e Lazarsfeld, A l i c e R u e h l e G e r s t e l ) . In orice caz, m u l t e femei i m p l i c a t e n re forma sexual c r e d e a u c o sexualitate cu a d e v r a t eliberat p r e s u p u n e a apariia u n e i sexualiti a femeii definit femeiete, a d i c specific definit de subiecii ei i nu de altcineva. N o i u n e a c o n t r o l u l u i sexualitii practicat n societile c i v i l i z a t e " , a ascunderii fa de o c h i u l p u b l i c a existenei activitii sexuale i s u p r i m r i i pulsiunilor ca m e t o d curativ a fost m a g i s t r a l r e d a t n c o m e d i a regizat de Alan P a r k e r , The Road to Wellville
1 4

(1994),

avndu7i

ca p r o t a g o n i t i pe

A n t h o n y H o p k i n s i B r i d g e t F o n d a . F i l m u l ilustreaz n c e r c r i l e de a n s n toi pacienii ce a c u z a u diverse dureri, prin diferite m e t o d e b a z a t e pe repri marea i n s t i n c t e l o r s e x u a l e .


155

D i n c o l o de graniele clinicii lui K e l l o g (intitulat

sugestiv Wellville, adic Oraul Bunstrii) se n t m p l a u alte lucruri: n cabi nete p a r t i c u l a r e ale u n o r m e d i c i g e r m a n i se m a s c a u p r i n p r e t i n s e m a s a j e ser-

152

n Berlin a funcionat i un celebru Institut pentru tiin Sexual condus de Magnus Hirschfeld al crui slogan era Per scientiam ad Justitiam". 153 Grossman, 1983: 154.
154

Drumul spre

0 rapt l-Bunstrii.

155

Hopkins juca rolul lui Kellog, mare patron al unei clinici celebre pentru bogtai. 189

vicii sexuale oferite p e n t r u satisfacia sexual a clientelei feminine. i acestea erau v n d u t e d r e p t m e t o d e curative, la fel ca i curele lui Kellog. Ipocrizia m a x i m era (i efectul c o m i c m a x i m al filmului e dat de faptul) c nsui K e l l o g avea o aparatur i m e t o d e sofisticate de satisfacere a propriilor plceri erotice, c a r e sunt dezvluite spre final. C e a m a i r e c e n t m i c a r e declarat de eliberare sexual a femeilor i nu d o a r a lor ( c u m se va v e d e a ) , s-a declanat pe la mijlocul a n i l o r '60 ai secolu lui X X . Ea i are r d c i n i l e n p r o b l e m a t i z a r e a ctorva a s p e c t e eseniale ale vieii, care v i n n c o n t i n u a r e a celor deja a b o r d a t e de naintai: cstoria (dependena material a femeii de brbat, obligativitatea sexualitii conjugale etc.), r e p r o d u c e r e a (protejarea trupului femeilor de efectele sarcinilor m u l tiple, l e g t u r a i diferena dintre sexualitate i p r o c r e a i e , etc.), e r o t i s m u l i i m p o r t a n a afirmrii sexualitii proprii (fie ea h o m o s e x u a l sau h e t e r o s e x u a l sau de alt natur) n sprijinul creterii calitii vieii. Iat cteva a s p e c t e semnificative care ilustreaz m o d u l n c a r e s-a m a n i festat r e v o l u i a s e x u a l din anii '60 i u r m a r e a ei. In anii '60 i '70 au fost p u b l i c a t e n o c c i d e n t o serie de m a n u a l e d e s p r e sex d e s t i n a t e c u p l u r i l o r cs torite, ai c r o r t e r m e n i explicii nu aveau p r e c e d e n t . Au fost nfiinate c o m u n e s e x u a l e " c a r e funcionau ca nite uniti de p r o d u c i e i a d m i n i s t r a t i v e de sine stttoare n care se e x p e r i m e n t a sexul de diferite feluri, se ofereau lecii de tehnici sexuale celor din afara c o m u n e i 1 5 6 i se profera a b s e n a oric r o r inhibiii s e x u a l e i chiar m a i larg, a b s e n a o r i c r o r inhibiii fa de dorin e . 1 5 7 Filosofia u n e i a din cele m a i c u n o s c u t e c o m u n i t i din S U A era more" [mai m u l t n. a . ] . More House era n u m e l e c o m u n e i n care tria aceast co m u n i t a t e i ea a fost u n a dintre cele m a i stabile i de succes (financiar) co m u n e din n t r e a g a l u m e . E r a n funciune deja n 1975. More House era locuit de 85 de brbai, femei i copii. Majoritatea adulilor erau cstorii, ntruct c o m u n a nu se o p u n e a cstoriei ci d o a r m o n o g a m i e i . O p a r t e i m p o r t a n t a filosofiei more era g s i r e a celor m a i b u n e m e t o d e p r a c t i c e p e n t r u ca att brbaii, ct i femeile s aib cele m a i i n t e n s e o r g a s m e posibil.

Unul din cursurile predate se intitula Senzualitate Fundamental {Basic Sensuality) i se baza n mare parte pe explicaiile lui Masters i Johnson privind rspunsurile se xuale umane i ciclul lor. 7 More House avea o list afiat de dorine unde fiecare i putea scrie dorina i pe care se putea citi la un moment dat: (1) Un Cadillac nou. (2) Fellatio de trei ori pe zi. (3) O noapte cu Sally i Sue. (4) Un revolver placat cu aur care s se potriveasc la noul meu costum de cowboy. (Heidendry n Nye, 1999: 356). 190

n c din anii '70 ideile revoluiei sexuale au fost e x p l o a t a t e n fel i chip. R i c h a r d N e v i l l e relateaz vizita pe care a fcut-o ntr-un trg sexual din D a n e m a r c a n 1970, trg n u m i t Sex-for-Millions i pe care l v e d e nu ca pe o eli berare, ci ca pe o activitate c o m e r c i a l cu carne u m a n , care a m p r u m u t a t sloganurile hippie d e s p r e libertate i a d m i n i s t r a t ca un m a g a z i n de p u l o v e re."
158

D e s i g u r c Sex-for-Millions era deja altceva dect More House, care a v e a

aura autenticitii, d a r este de luat n c o n s i d e r a r e m o d u l n care u n e o r i piaa distorsioneaz i altereaz c o m p l e t idealuri i filosofii de via g e n e r o a s e n ultim instan. In anii '60 i '70 s-a afirmat un n o u libertinism p e n t r u necstorii, o deschidere p e n t r u sexul ntre parteneri de acelai sex, m a i m u l t n g d u i n pentru plceri, un apetit crescut p e n t r u r e p r e z e n t r i ilustrative ale sexului i mai p u i n r e i n e r e fa de nuditate. A c c e p t a r e a i n t e r e s u l u i p e n t r u o r g a s m u l femeiesc ca pe c e v a l e g i t i m i apariia pilulei a n t i c o n c e p i o n a l e le-a eliberat pe femei de t e a m a de sarcini n e d o r i t e i le-a oferit p e r s p e c t i v a de a p u t e a urmri fr inhibiii o b i n e r e a plcerii p e n t r u ele n s e l e p e r s p e c t i v pe care brbaii au avut-o t o t d e a u n a . 1 5 9 N o i u n e a de eliberare sexual a femeilor a fost r e c e p t a t i p r e l u a t n g n d i r e a feminist din a c e a p e r i o a d . Ea s-a dez voltat n t e m e i u l e x p e r i e n e l o r generaiei de femei care au ajuns la vrsta maturitii sexuale n t r e anii '60 - '70, fiind p r i m e l e care au avut a c c e s la a n t i c o n c e p i o n a l e n a i n t e de cstorie, i a debutat cu o critic la adresa as pectelor de s u b o r d o n a r e a vieii sexuale a femeilor. Ideea afirmrii sexualitii feminine, asupra creia insista i S i m o n e de Beauvoir (influent n e p o c prin cartea sa. Al Doilea Sex),
ua

a dat t o n u l iniial

al micrii i a fost strns legat de l u p t a p e n t r u e l i m i n a r e a legilor m p o t r i v a avortului l u p t f u n d a m e n t a t pe c o n v i n g e r e a c femeile au d r e p t u l s-i manifeste sexualitatea fr a avea temeri c v o r r m n e n s r c i n a t e . n t r e b a rea f u n d a m e n t a l a celor care s-au i m p l i c a t n a c e a s t m i c a r e , ntr-un fel sau altul era: c u m p o t femeile s ajung s-i c o n t r o l e z e p r o p r i a e x p e r i e n i activitate sexual i p r i n ce mijloace p o t ele s n v i n g p r e z e n t a lor aservire sexual? n d e c u r s u l celor d o u decenii fierbini" din p u n c t u l d e v e d e r e care ne intereseaz aici, au avut l o c discuii aprinse referitoare la: Ce este m a i i m p o r t a n t : erotismul unei relaii, o r g a s m u l sau i n d e p e n d e n a femeilor?

158 155 160

Neville, 1999: 359. Nye, 1999: 348-349. Ve^i Beauvoir, 1998. 191

C u m p o a t e fi evitat s u b o r d o n a r e a sexual fa de brbai: prin auto e r o t i s m i celibat, p r i n lesbianism, prin evitarea p e n e t r r i i v a g i n a l e sau prin evitarea oricrei activiti sexuale?

C u m pot fi nlturate traumele psihologice derivate din experiene s e x u a l e i tratarea femeilor ca obiecte s e x u a l e ?
162

In ceea ce p r i v e t e f e m i n i s m u l lesbian a c e s t a i are r d c i n a n insis tena pe i d e e a d r e p t u l u i femeilor de a-i afirma sexualitatea indiferent de ori entarea ei. In i n t e r i o r u l m i c r i i feministe din anii '60 - '70, a c c e p t a r e a lesbia n i s m u l u i nu a fost lin. S-a trecut de la a t i m d i n i i idei h o m o f o b e (reflectate i n celebra Mistic Feminin a lui B e t t y F r i e d a n ) la r z b o i intestin (ntre fe ministe p r o l e s b i a n i s m i cele a n t i l e s b i a n i s m ) , care s-a finalizat cu o a c c e p t a r e reciproc, de ctre h e t e r o s e x u a l e i lesbiene, a orientrii s e x u a l e a celeilalte t a b e r e . " U l t e r i o r revoluiei sexuale i ca o c o n t i n u a r e a ei, a fost lansat ideea obligativitii i m p u s e a heterosexualittii ce l i m i t e a z posibilitile de opiune ale femeilor n ce privete manifestrile sexuale. Articolul lui A d r i e n n e R i c h , H e t e r o s e x u a l i t a t e obligatorie i existen l e s b i a n " a d e v e n i t celebru p e n t r u p l e d o a r i a s a m p o t r i v a c o n s t r n g e r i l o r d e t e r m i n a t e d e aceast unic o p i u n e a heterosexualittii, care li se i m p u n e femeilor n societate. T c e r e a p r i v i n d l e s b i a n i s m u l c a posibilitate d e via sexual p e n t r u femei n u este dect u n mijloc de i m p u n e r e a heterosexualittii ca p r e f e r i n " obli gatorie p e n t r u f e m e i . " 1 6 D i s c u i i l e feministe p r i v i n d sexualitatea au dus la d e p i r e a p u n c t u l u i de v e d e r e c femeile sunt d o a r v e h i c u l e ale proieciilor s e x u a l e m a s c u l i n e i au c o n t i n u a t c u a f i r m a r e a faptului c sexualitatea u m a n n u p o a t e f i n e l e a s fr e x p e r i e n e l e specifice ale femeilor n d o m e n i u . V i z i b i l i t a t e a i notorieta tea acestor discuii a dus la r s p n d i r e a larg a ideilor r e s p e c t i v e m u l t d i n c o l o de graniele rilor de origine, S U A , M a r e a Britanie, F r a n a i la transforma rea contiinei de sine a m u l t o r femei i brbai. In interiorul m i c r i i de femei se p o a t e sesiza o falie n t r e feministe care au salutat schimbrile produse n sensul liberalizrii sexuale multiple ( a n t i c o n c e p i o n a l e l e , liberalizarea mentalitilor n ce p r i v e t e h o m o s e x u a l i tatea, d e s t i g m a t i z a r e a sexului p r e m a r i t a l i n afara mariajului etc.) i altele pentru care e l i b e r a r e a sexual a folosit d o a r brbailor n t r u c t le-ar fi facilitat accesul la sex ieftin i fr responsabiliti ataate.
161

Cum se va vedea ceva mai jos, preocuprile pentru tehnici de satisfacie sexual n special n ce le privete pe femei au venit firesc n continuarea multiplelor progrese de cunoatere ale sexologilor. 162 Snitow, Stansell i Thompson, 1983. 163 Rich, 1994. 192

L i n d a G r a n t este u n a din p e r s o a n e l e care aparin p r i m u l u i grup i care vede n f e n o m e n e l e anilor '60 o eliberare autentic a femeilor. Ea a subliniat c nu trebuie uitate avantajele revoluiei sexuale, s u p u n n d ateniei o serie de fapte: p n la mijlocul anilor '60 era i m p o s i b i l p e n t r u o femeie necstorit s aib acces la a n t i c o n c e p i o n a l e ; n u n e l e clinici de planificare familial din M a r e a B r i t a n i e a n t i c o n c e p i o n a l e l e erau prescrise celor l o g o d i i d o a r dac se fcea d o v a d a c u m p r r i i r o c h i e i de mireas; p e r i c o l u l i v i n a fa de pierde rea virginitii p e n t r u fete constituiau presiuni p s i h o l o g i c e semnificative; fe meile fie a v e a u o carier fie erau m r i t a t e .
164

n aceeai parte a p r i m e i tabe timpul ca i ei s fie


166

r e " o i n c l u d e m i pe celebra G e r m a i n e Greer. Ea scria c brbaii s-au stu rat s aib toat r e s p o n s a b i l i t a t e a p e n t r u sex, c e eliberai.
165

I d e e a este ca femeia s-i afirme p r o p r i a sexualitate i s r e n u n e

la prostraia n faa afirmrii u n e o r i v i o l e n t e a sexualitii m a s c u l i n e .

Pe de alt parte, p e n t r u un alt grup de feministe, cu o v i z i u n e m a i nega tiv, cei care au profitat cel m a i m u l t de revoluia sexual au fost brbaii nii. S h e i l a Jeffreys este o r e p r e z e n t a n t a acestui grup. P e n t r u ea, revoluia sexual a desvrit sexualizarea femeilor, n sensul c se a t e a p t att de la femeile m r i t a t e ct i de la cele n e m r i t a t e s fie e x p e r t e n a servi sexual brbaii. R e v o l u i a sexual a fost d o a r o revoluie p e n t r u brbai. U n u l dintre a r g u m e n t e l e a d u s e este c lucrrile de sexualitate p u b l i c a t e n e p o c instruiau femeile c u m s devin obiecte sexuale entuziaste pentru a face servicii nevoilor sexuale m a s c u l i n e chiar n d e t r i m e n t u l sntii i r e s p e c t u l u i de sine al fe meilor. A Joy of Sex a lui Alex Confort este u n u l dintre m a n u a l e l e care le-au nvat pe femei noul lor rol n revoluia sexual: servirea sexual a brbailor activ i nu d o a r pasiv. 1 6 D e s i g u r , revoluia sexual a avut m u l t i p l e v a l e n e i care femeile i a fost d e s c h i z t o a r e de drumuri. D e p i n d e de m o d u l n sibil apariia u n o r p u n c t e de v e d e r e att de diferite. R e v o l u i a sexual a anilor '60 (secolul X X ) a n s e m n a t totui o plurali tate de eliberri, cel p u i n poteniale: o eliberare de t e a m a u n o r sarcini nedorite, o eliberare de sex nedorit i o d e s c h i d e r e a d r u m u l u i ctre sex rv nit, o eliberare de c o n s t r n g e r e a instituiei heterosexuaUtii, 1 6 8 o eliberare a
164 u

brbaii s-au folosit de ea. P r i v i n d lucrurile astfel, n e l e g e m de ce a fost po

Grant, 1999. " Men are tired of having the responsibility for sex; it is time they were relieved of it" (Greer, 1971: 338). ' G r e e r , 1971. 1(17 Jeffreys, 1999: 360-363. 168 Acest aspect este mai controversat cu privire la anii '60. Rmne i azi unul din cele mai controversate, mai ales n ri ntrziate n procesul eliberrii sexuale. 193

femeilor de tirania virginitii p r e m a r i t a l e i a castitii n afara cstoriei, o eliberare a brbailor de tirania mariajului obligatoriu n caz de sarcin a par tenerei, o eliberare a brbailor de datoria de a fi u n i c subiect activ sexual, o eliberare a femeilor de tirania de a m a s c a lipsa de satisfacie sexual i o cale liber d e s c h i s spre afirmarea propriei sexualiti. Nu este o list c o m p l e t . i dac ar fi complet, unele dintre eliberri au r m a s d o a r n stare de potenialitate: libertatea de a avea o sexualitate diferit de cea a majoritii, de pild, este n c p r o h i b i t sau dispreuit de majoritate ( m a i p u i n n ri civili zate). E l i b e r a r e a de heterosexualitatea obligatorie r m n e n c o aspiraie. Curajul afirmrii p r o p r i e i sexualiti este, de a s e m e n e a , o potenialitate pen tru m u l i i m u l t e .

Sex i reproducere
Eliberarea sexual prin dimensiunea ei de eliberare a femeilor de c o m a r u l r e p e t a t e l o r sarcini n e d o r i t e i i m p o s i b i l de o n o r a t prin creterea a d e c v a t a celor m i c i , a fost p r i m i t cu e n t u z i a s m de majoritatea femeilor. C h i a r dac acest lucru nu este contientizat, faptul c azi femeile nu m a i sunt m a i tot t i m p u l gravide, c u m se n t m p l a n trecut, i nu m a i n a s c n fiecare an, se d a t o r e a z acestei invenii n u m i t e a n t i c o n c e p i o n a l e " . In ri dezvol tate ale lumii, ele au n c e p u t s fie utilizate la scar relativ larg n anii '60. D e i a n t i c o n c e p i o n a l e l e sunt disponibile, n sensul c se p o t c u m p r a pe pia i se g s e s c ntr-o varietate uimitoare, c h e s t i u n e a c o n t r o l u l u i fertilit ii este d e p a r t e de a fi o c h e s t i u n e rezolvat i echitabil distribuit ca respon sabilitate ntre cele d o u sexe: femei i brbai. In p r i m u l r n d trebuie s v o r b i m aici de u n a din m e t o d e l e a n t i c o n c e p i o n a l e avortul. R o m n c e l e trecute de 35 de ani au o a m i n t i r e s u m b r n ce privete politica de p o p u l a r e forat printr-o politic demografic care c o n s t r n g e a femeile s n a s c copii indiferent de v o i n a lor. In acest fel, n R o m n i a a n u l u i 1 9 8 9 s-a ajuns la cea m a i m a r e rat a mortalitii m a t e r n e nregistrat v r e o d a t n E u r o p a . Princi pala cauz era avortul ilegal. 1 6 '' R o m n c e l e au fost c a m p i o a n e la rezisten prin m o a r t e m p o t r i v a acestei politici. C a z u l lor nu este u n i c d e c t p r i n proporiile sale, ntr-o p e r i o a d d e t e r m i n a t politic i istoric. In m u l t e locuri ale l u m i i femeile i risc viaa pentru controlul a s u p r a propriei fertiliti. F e m e i l e din I r l a n d a p r a c t i c un adevrat turism m e d i c a l , d e p l a s n d u - s e pen tru avort n Marea Britanie. Desigur c ele pot folosi tablete a n t i c o n c e p i o n a l e , dar sunt situaii n care acestea fie nu au p u t u t fi folosite
169

Kligman, 2000: 16.

194

pentru c e v o r b a de un v i o l sau o relaie h e t e r o s e x u a l c o n s u m a t de ctre p e r s o a n e care nu au v r s t a u n e i m a t u r i t i a d e c v a t e , fie p u r i s i m p l u datorit imperfeciunii a n t i c o n c e p t i o n a l e l o r . P r e c e p t e l e Bisericii C a t o l i c e sunt a d o p tate ca lege de stat, iar subiecii controlului politic sunt femeile fertile. Pe de alt parte, m o d u l n care s-au liberalizat avorturile n R o m n i a , a dus la o supralicitare a serviciilor de avort, astfel nct cifra a v o r t u r i l o r legale din p r i m i i ani '90 au fost de departe cele m a i m a r i din E u r o p a pe m s u r a cifrelor mortalitii materne din 1989. Folosirea avorturilor ca metod a n t i c o n c e p i o n a l este i n a c c e p t a b i l din m a i m u l t e p u n c t e de v e d e r e n primul r n d din p u n c t u l de v e d e r e al sntii femeii care a p e l e a z la aceste metode. C h e s t i u n e a i m a i d r a m a t i c care se ridic n l e g t u r cu avorturile post-revoluionare este c pe m s u r ce p o p u l a i a a srcit, t e n d i n a este de a nu m a i apela la servicii m e d i c a l e specializate de r e a l i z a r e a avortului, ci de a folosi m e t o d e e m p i r i c e , b b e t i " de a avorta. P r o h i b i i a b n e a s c ia treptat locul p r o h i b i i e i politice de dinainte de 1989, p e n t r u largi categorii de femei cu mijloace m a t e r i a l e r e d u s e : ,,[D]isponibUtatea i a c c e s u l la n t r e r u p e r e a legal a sarcinii r m n de fapt stratificate. F e m e i l e s r a c e sunt n g e n e r a l dezavantajate n a m b e l e c a z u r i " . 1 7 " R e s p o n s a b i l i t a t e a practicrii m e t o d e l o r a n t i c o n c e p i o n a l e a d e c v a t e u n u i control al fertilitii r e v i n e n p r o p o r i e de a p r o a p e 1 0 0 % femeilor. Este cu noscut faptul c majoritatea copleitoare a m e t o d e l o r a n t i c o n c e p i o n a l e sunt destinate u z u l u i femeii i chiar i acele p u t i n e m e t o d e a n t i c o n c e p i o n a l e care exist sunt subutilizate de brbai p e n t r u c ei p r e s u p u n c p r o t e j a r e a i controlul fertilitii revin femeilor ca i c u m ar face sex singure! 1 precizeaz G a i l K l i g m a n : D e obicei, femeile i nu brbaii trebuie s d e a s o c o t e a l p e n t r u c o m p o r t a m e n t u l lor sexual. Pornirile sexuale n e a d e c v a t e i excesele brbailor, de la v i o l i p n la refuzul de a folosi p r e z e r v a t i v e ca p r o b l e m c u r e n t i n n d d e protecia actului sexual, sunt n g e n e r a l tolerate i scuzate. Autojustificrile de sine i n d u l g e n t e sunt sufi ciente p e n t r u a explica dreptul b r b a t u l u i de a p u n e n pericol s n t a t e a p a r t e n e r e i , u r m r i n d u - i satisfacerea p r o p r i e i p l c e r i i m e diate."172 In m i c a r e a de femei, d a r i d i n c o l o de aceasta, s-a c o n t u r a t o d i s p u t privind dreptul la avort i dreptul la via al e m b r i o n u l u i / f t u l u i c o n c e p u t .
170 1

aa c u m

Ibidem: 265. La fel ca i n cazul (ne)responsabilizrii pentru creterea copiilor: copilul e al tu" se aud vocile a destul de muli brbai. 172 Kligman, 2000: 268.
171

195

Este o discuie pe b a z a creia au fost scrise i p o t n c fi scrise cri ntregi. Am amintit deja i n c u r s i u n i l e r e p r e z e n t a n i l o r organizaiilor anti-avort n cli nici i u n d e au fcut uz de for u c i g n d n n u m e l e vieii! D i s c u r s u l p r i v i n d dreptul la avort al femeilor s-a m i c a t ntre cteva a r g u m e n t e m a j o r e care justific acest drept: dreptul femeii de a alege s p s t r e z e ftul n t e m e i u l d r e p t u l u i ei la p r o priul ei c o r p s a u al dreptului ei de proprietate a s u p r a trupului ei 1 dreptul soului sau al statului); dreptul ei de a d e c i d e s p s t r e z e copilul sau nu n t e m e i u l faptului c va fi p r i n c i p a l a p e r s o a n care va ngriji copilul; dreptul ei de a avorta ftul n cazul n care nu sunt n t r u n i t e condiiile m i n i m e p e n t r u creterea c o r e s p u n z t o a r e a copilului. Un caz celebru n justiia a m e r i c a n , Roe vs. Wade, a d e s c h i s calea lega lizrii avortului n S U A n 1973. In acest caz, C u r t e a S u p r e m a luat decizia pe baza d r e p t u l u i de privatitate i al i n t e r e s u l u i p e n t r u sntatea femeii (avortul fiind a d m i s n p r i m u l trimestru a l s a r c i n i i ) . 1 7 4 P e n t r u A l i s o n J a g g a r dou sunt principiile care d e t e r m i n dreptul la avort al u n e i femei. D r e p t u l la via la o via u m a n c o m p l e t a ftului. In condiiile n care f e m e i a / f a m i l i a nu p o a t e oferi o a s e m e n e a via a r g u m e n t u l n fa v o a r e a a v o r t u l u i va fi m a i puternic. Deciziile ar trebui fcute de ctre cei care sunt cel m a i p u t e r n i c afectai de ele: m a m a n p r i m u l r n d , tatl, dac i a s u m responsabiliti, fami lia, p e r s o n a l u l m e d i c a l , statul n m s u r a n care i a s u m responsabiliti. J a g g a r d e n u n faptul c t e m e i u l dreptului la avort al femeii ar fi dreptul ei asupra p r o p r i u l u i ei corp sau dreptul la privatitate, aa c u m a fost acreditat n dreptul a m e r i c a n . 1 Au fost e x p r i m a t e i o serie de poziii critice p r i v i n d avortul i m a i ales privind semnificaia lui. A n n e M a l o n e y c o n s i d e r c avortul nu este expresia libertii de alegere ci o soluie ieftin p e n t r u viol, incest, srcie, situaii n care femeia are m u l i copii, situaii n care m a m a p o t e n i a l d o r e t e s-i m e n i n o slujb, sau s c o n t i n u e s studieze. A v o r t u l v i c t i m i z e a z femeile, tocmai p e n t r u c exist ca soluie de ieire, o ieire ieftin din p r o b l e m e reale.
3

(ys

173

Drept afirmat de ctre feministele liberale i mult vehiculat n perioada revoluiei sexuale a anilor '60-'70. 174 In temeiul acelei decizii a Curii Supreme ntreruperea sarcinii n al doilea trimes tru era restricionat sau prohibit, dup caz, lundu-se n considerare interesul pentru viaa fetusului. 175 Jaggar, 1994. 196

Ea nu este o a l e g e r e r e a l . pentru femei, d r e p t u l la

176

O poziie i m a i radical e x p r i m a t r e g s i m la i este o expresie a

C a t h a r i n e M a c K i n n o n . M a i c u r n d dect un avantaj i o libertate sporit avort avantajeaz brbaii d o m i n a i e i m a s c u l i n e p r o p r i i lumii patriarhale. ,,[D]reptul la avort c r e e a z cadrul p e n t r u m o d u r i l e n care brbaii aranjeaz n t r e ei s c o n t r o l e z e consecinele activitii lor s e x u a l e . " A c e a s t p o z i i e este la u n i s o n cu cea e x p r i m a t de Sheila Jeffreys cu referire la revoluia sexual i r e p r e z i n t polul pesimist i negativist al gndirii feministe fr a fi lipsit, totui, de o anu mit p e r s p i c a c i t a t e n sesizarea n u a n e l o r manifestrii relaiilor de p u t e r e dintre sexe. D i n c o l o de divergenele de poziii p r i v i n d avortul, el t r e b u i e protejat prin lege ca u l t i m resurs p e n t r u femeile care dintr-un m o t i v sau altul au r m a s n s r c i n a t e i care d e c i d c nu i p o t a s u m a r s p u n d e r e a ngrijirii co pilului ntr-o a n u m i t p e r i o a d / s i t u a i e a vieii lor. Nu p u t e m n c h e i a o seciune dedicat relaiei dintre sex i r e p r o d u c e r e fr a m e n i o n a c u n a dintre chestiunile p u i n d i s c u t a t e n contextul discuiilor d e s p r e libertate sexual este cea a distinciei n t r e sex r e p r o d u c t i v i sex ca activitate de relaionare specific i i n t i m n t r e o a m e n i . A c e a s t discuie este cu att m a i actual cu ct relaiile h o m o s e x u a l e s u n t m c r i m i n a t e pe motivul c nu sunt naturale, cu sensul c nu sunt reproductive. n t r e b a r e a care se p u n e n acest context este ct sunt de naturale relaiile heterosexuale neprocreative? D e s i g u r c sunt la fel de naturale ca i cele h o m o s e x u a l e , pen tru c sexualitatea este o dimensiune a umanului distinct de cea a reproducerii.

Sexologii despre sex: orizonturi roz


O discuie asupra libertii sexuale care ar ignora diverse instane capa bile de a p u n e sub c o n t r o l libertatea i eliberarea sexual, ar fi i n c o m p l e t . Una dintre aceste instane este cea tiinific. De aceea, este edificator s urmrim, chiar i sumar, modificrile p e t r e c u t e n discursul sexologilor din ultimul secol i ceva (de c n d sexologia s-a afirmat ca tiin). Alturi de m a s t u r b a r e i atracie sexual p e n t r u r e p r e z e n t a n i ai ace luiai sex, i n c r i m i n a t e d e o p o t r i v de diverse m o r a l e a c r e d i t a t e social, o serie de alte practici au fost luate sub scrutin sexologie. C r u z i m e a i v i o l e n a n relaii sexuale sunt v e c h i ct omenirea. Maloney, 1994: 273-274. MacKinnon, 1994: 277. 178 Nye, 1999: 161.
177 m

De a c e e a este i n t e r e s a n t de u r m r i t

197

c u m au calificat i discutat p r i m i i sexologi (psihologi i psihiatri) f e n o m e n e l e d e v i o l e n l e g a t e d e sexualitate. R i c h a r d v o n Krafft-Ebbing, c e l e b r u psihia tru austriac din a d o u a j u m t a t e a secolului X I X , c o n s i d e r a s a d i s m u l d r e p t o perversiune. II definea ca fiind trirea de senzaii s e x u a l e p l c u t e (inclusiv o r g a s m ) p r i n p r o d u c e r e a d e acte d e c r u z i m e , p e d e p s e c o r p o r a l e aplicate propriei p e r s o a n e sau v z u t e la alii fie acetia a n i m a l e s a u o a m e n i . De a s e m e n e a , m a i n s e a m n i dorina n n s c u t de a umili, leza, r n i sau chiar distruge pe alii p e n t r u a-i p r o d u c e p l c e r e s e x u a l " . 1 7 9 Krafft-Ebbing face i o serie de consideraii referitoare la ce este potrivit firii" brbatului i femeii. Actele s a d i c e s u n t m u l t m a i frecvente la brbai d e c t la femei, psihiatrul austriac a t r i b u i n d u - l e agresivitii n n s c u t e a brbailor. D o r i n a sexual ex cesiv se afl la b a z a s a d i s m u l u i . I m p o t e n a este a d e s e a n s o i t o a r e a sadis mului, s p u n e el, n e p u t i n a de a realiza actul sexual d e t u r n n d energiile ctre acte sadice. Krafft-Ebbing a fost i creatorul termenului m a s o c h i s m " , dup o alt figu r literar central-european, scriitorul g e r m a n L e o p o l d v o n Sacher-Masoch, al crui eseu c e l e b r u Venus n blan ( 1 8 7 0 ) 1 8 " e x p l o r a d o m i n a i a i t r i r i l e a s o c i a t e ei. I n t e r e s a n t este c S a c h e r - M a s o c h al crui n u m e se i reflect n n u m e l e dat d u b l e i triri s u b o r d o n a r e / p l c e r e , m a s o c h i s m " a scris d e s p r e aceste triri cu referire la brbai. Krafft-Ebbing i ali s e x o l o g i ai t i m p u l u i au descris f e n o m e n u l acestei d u b l e triri drept o e f e m i n a r e " p a t o l o g i c . In s c h i m b , el c o n s i d e r a c la femei s u b o r d o n a r e a v o l u n t a r fa de sexul o p u s este un f e n o m e n fiziologic" sau, ntr-o alt e x p r i m a r e a sa, la femeie, o nclinaie de s u b o r d o n a r e fa de brbat [...] este ntr-o a n u m i t m s u r o manifestare n o r m a l " . A d m i t e totui c m a s o c h i s m u l i s u p u n e r e a v o l u n tar sunt e x c r e s c e n e p a t o l o g i c e chiar i la femei. I d e i l e d e s u p u n e r e sunt, l a femeie, n m o d n o r m a l c o n e c t a t e c u idea d e relaii s e x u a l e " ,
182

scria Krafft-Ebbing n

secolul X I X .

Revoluia

sexual

n c e p u t la mijlocul anilor '60 ai secolului XX a c o n t r a z i s v e h e m e n t aceast idee. O simplificare a interpretrii lui Krafft-Ebbing ar d u c e la u r m t o a r e a formulare: este n a t u r a l ca brbaii s fie sadici, excesiv de sexuali (deci i agresivi) i este la fel de n a t u r a l ca femeile s se l a s e d o m i n a t e i s se s u p u n voluntar. P r o b a b i l c Krafft-Ebbing ar fi p u i n d e r u t a t azi, c n d practicile

179 180 181

Krafft-Ebbing, 1999: 162. Sacher-Masoch, 1999. Krafft-Ebbing, 1999: 162.

182

Ibidem: 168.

198

F E M D O M 1 8 3 sunt destul d e larg r s p n d i t e n rile l u m i i n t i " , majoritatea clienilor fiind brbai cu r s p u n d e r e din l u m e a afacerilor, i c n d cuplurile lesbiene S/M
184

sunt

acceptate

ca

fiind

naturale.

Sexologii

savanii

tiinelor u m a n e n g e n e r a l sunt legai de c o n t e x t e l e istorice n care triesc. M o d u r i l e n care ei reflect i evalueaz f e n o m e n e l e studiate, n care le c a t a l o g h e a z drept p a t o l o g i c e sau n o r m a l e , d e p i n d de m o d u l n care ei le filtreaz prin valorile politico-morale d e t e r m i n a t e ale u n u i loc i timp. O serie de scrieri m a i trzii ale sexologilor m a r c h e a z o n d e p r t a r e de la c o n c e p e r e a activitii s e x u a l e ca innd n o r m a t i v de d o m e n i u l vieii conjuga le. Aici p o t fi i n c l u s e scrierile lui Alfred Kinsey, r e z u l t a t e din cercetri reali zate de el m p r e u n cu o e c h i p de cercettori (publicate n 1 9 4 8 ) . E l e au constat n m a r e p a r t e din intervievarea m u l t o r subieci d e p e teritoriul S U A de-a l u n g u l a civa ani. U n a dintre concluziile p r i n c i p a l e ale lui K i n s e y i ale echipei sale a fost c h e t e r o s e x u a l i t a t e a i h o m o s e x u a l i t a t e a majoritii nu sunt t r a n a n t difereniate. Istoriile u n e i pri a p o p u l a i e i sunt ntr-adevr exclusiv h e t e r o s e x u a l e , dar m u l i o a m e n i a u reacii p s i h i c e s a u / i e x p e r i e n e sexuale c o m b i n a t e : h e t e r o s e x u a l e i h o m o s e x u a l e . Brbaii nu r e p r e z i n t do u p o p u l a i i distincte: h e t e r o s e x u a l i h o m o s e x u a l . Astfel, K i n s e y a alctuit o scal a sexualitii la b r b a i (studiul su se refer d o a r la brbai) care are 7 trepte: de la i n d i v i z i care nu au avut nici un c o n t a c t sau v r e u n r s p u n s pozi tiv (psihologic, c o m p o r t a m e n t a l ) cu p e r s o a n e de acelai sex la un capt al scalei p n la i n d i v i z i cu experiene exclusiv h o m o s e x u a l e , la cellalt c a p t al scalei. P r o p o r i a celor cu experiene c o m b i n a t e ( h e t e r o s e x u a l e i h o m o s e xuale) sau cu e x p e r i e n e exclusiv h o m o s e x u a l e se d o v e d e a a fi m u l t m a i m a r e dect se p r e s u p u n e a p n atunci. O alt l u c r a r e care a reuit s aib un i m p a c t semnificativ a s u p r a culturii populare, d a r i a universitarilor a fost Rspunsul Sexual Uman cartea lui William M a s t e r s i a V i r g i n i e i J o h n s o n . 1 8 5 Ei au p o s t u l a t e x i s t e n a u n u i ciclu al r s p u n s u l u i u m a n sexual c o m u n la femei i la brbai, d e s c r i i n d n a m n u n i m e fiziologia r s p u n s u r i l o r sexuale la femei i la brbai, n t e r m e n i tiinifici. S-a c o n s i d e r a t c este p r i m a descriere n t e r m e n i b i o l o g i c i / f i z i o l o gici a ceea ce se afl n spatele funciei s e x u a l e u m a n e . U l t e r i o r au fost acuzai de s i m p l i s m i b i o l o g i s m , ntruct r e d u c e a u i m p l i c i t sexualitatea la aspecte b i o l o g i c e , fr a lua n c o n s i d e r a r e efectele p s i h o l o g i c e , r e z u m n d

13

Practici sexuale de dominaie feminin asupra brbailor care implic violen fizic i supunere moral pe parcursul activitii sexuale. 14 Practicile sexuale sado-masochiste. 15 Masters, William i Johnson, Virginia - Human Sexual Response. Boston: Little, Brown & Co., 1966.

199

totul la genital. L u c r a r e a lui M a s t e r s i J o h n s o n a a p r u t pe fondul noii per spective de afirmare a sexualitii feminine din p e r i o a d a a n i l o r '60. n c e p u t u l a n i l o r 70 a fost m a r c a t de o p r e o c u p a r e d e o s e b i t p e n t r u tehnici sexuale. D o u lucrri a u avut u n i m p a c t d e o s e b i t a s u p r a n o u l u i m o d de a gndi sexualitatea: eseul M i t u l O r g a s m u l u i V a g i n a P ' a l lui A n n e K o e d t care trateaz p r o b l e m a redefinirii locului i intensitii o r g a s m u l u i femeiesc, localizndu-1 exclusiv n clitoris. P u b l i c a t p r i m a dat n 1 9 6 9 , r e p u b l i c a t ulterior n m u l t e colecii de eseuri, aceast lucrare i b a z e a z a r g u m e n t e l e n m a r e p a r t e p e rezultatele cercetrilor tiinifice m e n i o n a t e m a i sus, d a r n u numai. P r i n c i p a l u l a r g u m e n t al lucrrii este c n e c u n o a t e r e a a n a t o m i e i i fiziologiei sexualitii f e m i n i n e p e r p e t u e a z n o i u n e a c o n s a c r a t i greit c vaginul este locul n care i are sursa o r g a s m u l femeiesc. D a t e l e tiinifice existente (Kelly, K i n s e y , M a s t e r s i J o h n s o n ) artau c clitorisul este locul n care se p r o d u c e , fiziologic, o r g a s m u l la femei. S i g m u n d F r e u d , n t e m e i e t o r u l psihanalizei, c o n s i d e r a femeile inferioare i s e c u n d a r e brbailor. In t e m e i u l acestei consideraii F r e u d a interpretat cazurile de lips de satisfacie sexual a femeilor d r e p t frigiditate." R e c o m a n d a r e a era c p a c i e n t a f r i g i d " are n e v o i e d e u n t r a t a m e n t p s i h o l o g i c . U n i i psihanaliti care au u r m a t aceast teorie a lui F r e u d au ajuns p n i la soluii chirurgicale p e n t r u v i n d e c a r e a definitiv a frigiditii" - p r i n m u t a r e a clitorisului (care sttea
186

calea

fericirii

femeilor

conform

respectivelor

consideraii t e o r e t i c e ) .

A c e s t g e n de i n t e r p r e t r i au

fcut r u sntii

m e n t a l e a femeilor, care fie au suferit n tcere a u t o a c u z n d u - s e de lips de interes sexual p e n t r u p e n e t r a r e a vaginal, fie s-au dus la p s i h i a t r u p e n t r u a fi ajutate s identifice acele r e p r i m r i " care le m p i e d i c a s simt o r g a s m u l vaginal. A t t t i m p ct femeile a v e a u un acces r e d u s la s t u d i u i la autoritate tiinific, ele au fost definite sexual n m a n u a l e i tratate de s e x o l o g i e n ter meni care au corespuns nu doar tiinei, ci i imaginaiei brbailor heterosexuali a u t o r i de m a n u a l e i tratate. K o e d t arat, b a z n d u - s e pe studii, c v a g i n u l este u n u l din o r g a n e l e sis temului g e n i t a l feminin cu cei m a i puin senzori erotici. P r e l u d i u l " este un concept c r e a t p e n t r u s c o p u r i m a s c u l i n e , dar care l u c r e a z n dezavantajul m u l t o r femei, n t r u c t de n d a t ce femeia este excitat, b r b a t u l i s c h i m b tactica o r i e n t n d u - s e spre stimulare vaginal, lsnd-o d e o p o t r i v excitat i nesatisfcut. D a r ceea ce este m a i i n t e r e s a n t este explicaia politic pe care o d A n n e K o e d t m e n i n e r i i m i t u l u i o r g a s m u l u i vaginal. R e c u n o a t e r e a

186 187

Marie Bonaparte, de pild, n lucrarea Sexualitatea feminin (Koedt, 1994: 483). Koedt, 1994: 483.

200

orgasmului clitoridian ca fapt ar a m e n i n a instituia h e t e r o - s e x u a l i t i i . " 1 8 8 Ul terior, S h e r e Hite a preluat tafeta studiilor privind percepiile d e s p r e sexuali tatea u m a n (dihotorniznd-o n brbteasc i femeiasc) b a z n d u - i con cluziile pe i n f o r m a i i l e c u p r i n s e n fie de sondaj trimise p r i n p o t de ctre r e s p o n d e n t ! M e t o d a ei a fost criticat, rezultatele analizelor ei interpretative, calitative, nefiind totui lipsite de relevan. S h e r e H i t e a ntrit practic, prin mrturiile r e s p o n d e n t e l o r ei, c o n c l u z i a major a lui A n n e K o e d t : o r g a s m u l feminin i a r e locul p r i m o r d i a l n clitoris. 1 8 9 O serie de alte lucrri tiinifice au n c e r c a t s g s e a s c r s p u n s u r i la ntrebri m a j o r e legate de localizarea orgasmelor, de o r i g i n e a c r o m o z o m i a l a h o m o s e x u a l i t i i etc. Discuiile biologilor i g e n e t i c i e n i o r c o n t i n u fr s fi ajuns n c la un r s p u n s clar la ntrebarea: In ce m s u r justificarea i legiti mitatea altor practici sexuale dect cele h e t e r o s e x u a l e in de b i o l o g i e sau ge netic? In ce m s u r m o d u r i l e de practicare a relaiilor h e t e r o s e x u a l e , h o m o sexuale, s a d o - m a s o c h i s t e sau altele, in de ceea ce este n a t u r a l " sau se afl sub i m p a c t u l v a l o r i l o r i tehnicilor c u r e n t e acreditate sau s a n c i o n a t e social?

Heterosexualitate obligatorie
. - A-l doilea sex se afl, dup felul n care este rnduit natura, cu o treapt mai jos dect primul mai ales din cau^a poliiei sale din timpul actului sexual. Q. G. F i c h t e , 1796) Heterosexualitatea obligatorie este larg cultivat n toate societile de azi pe care le n u m i m civilizate. C e e a ce nu n s e a m n c obligativitatea heterosexualitii d e t e r m i n caracterul civilizat al acestora. D i m p o t r i v , l climinueaz, p e n t r u c ea reprezint o d i m i n u a r e a libertii n o a s t r e . La nce putul a n u l u i 2 0 0 2 , g u v e r n a n i i R o m n i e i au decis s a b r o g e A r t i c o l u l 2 0 0 din Codul P e n a l . 1 9 0 C o n s t r n g e r i l e fa de c o m p o r t a m e n t u l sexual al cetenilor dup aceast dat v i n d o a r dinspre opinia public, care se m p o t r i v e t e n mare m s u r oricrui tip de sexualitate diferit de cel h e t e r o s e x u a l , con-

188 189 190

Ibidem: 487. Uite, 1976. Articolul 200 al Codului Penal din 1996 prevedea pedepse cu nchisoarea pentru persoanele care fceau sex cu persoane de acelai sex dac acese persoane provoac scandal public. De asemenea, reglementa cUscrirninatoriu violurile i se ducerea de minori pentru relaii sexuale ntre persoane de acelai sex. 201

sfinind n fapt h e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie ca n o r m de c o m p o r t a m e n t . Studiul Institutului d e Politici P u b l i c e arat c p e s t e 4 0 % d i n r o m n i consi der c n R o m n i a nu ar trebui s triasc h o m o s e x u a l i . heterosexualittii.
192 191

A d r i e n n e R i c h a fost p r i m a care a p u s r s p i c a t c h e s t i u n e a obligativitii P e n t r u ea, heterosexualitatea este o instituie politic ntruct ea c o n s a c r o a n u m i t configuraie a relaiilor de p u t e r e i i m p u n e a n u m i t e n o r m e d e c o m p o r t a m e n t . A p l i c a r e a h e t e r o s e x u a l i t t i i obligatorii c a n o r m , ca m o d a l i t a t e de e x p r i m a r e sexual u n i c i inevitabil p e n t r u femei este un mijloc de a a s i g u r a acces fizic, e c o n o m i c i e m o i o n a l n e l i m i t a t al brbatului la femeie. F a p t u l c femeile sunt n a t u r a l " h e t e r o s e x u a l e este o m i n c i u n , s p u n e R i c h . E l e nu sunt cu adevrat libere s aleag h e t e r o s e x u a litatea p e n t r u c ea li se i m p u n e de ctre societate. Ea nu e o preferin ntru ct este dictat, o r g a n i z a t i p r o p a g a t . A n a l o g , se p o a t e v o r b i i de a b s e n a libertii de alegere a heterosexualittii de ctre brbai, firete. U n u l din mijloacele de i m p u n e r e a heterosexualittii este tinerea sub tcere a posibilitii l e s b i a n i s m u l u i , ca alternativ la h e t e r o s e x u a l i t a t e . Stig m a t i z a r e a l e s b i a n i s m u l u i este un stadiu avansat al p r o p a g a n d e i heterosexiste. Rich ridic i m p l i c i t s p i n o a s a p r o b l e m a m o d u l u i n care s u n t e m socializati din p u n c t de v e d e r e al sexualitii noastre. Ca fiin liber, d o r e s c s m simt n e c o n s t r n s s i n t r u n relaii h e t e r o s e x u a l e p e n t r u c aa e n a t u r a l " sau aa e b i n e . " P o a t e prefer relaiile h o m o s e x u a l e , p o a t e c m ajut s m e x p r i m m a i bine p e m i n e n s m i , p o a t e doresc s-mi e x p e r i m e n t e z s i m m i n t e l e i pornirile de atracie ctre o alt fiin u m a n care e de acelai sex cu m i n e . D a c eu nu doresc s experimentez aceste lucruri, cu siguran c exist alte femei care doresc s fie libere s se relaioneze intim i sexual tot cu femei. O asemenea opiune deschis va da un c m p m a i larg de afirmare sexual femeilor. L e g a t de h e t e r o s e x u a l i t a t e i i m p u n e r e a ei n o r m a t i v , R u t h G o l d m a n folosete t e r m e n u l de h e t e r o p a t r i a r h a t " p e n t r u a d e s e m n a m o d a l i t a t e a prin care p u t e r e a t a i l o r " se i m p u n e cu ajutorul n o r m r i i sexuali taii. l ; 3 H e t e r o s e x i s m u l " d e s e m n e a z c r e d i n a n superioritatea i n e r e n t a u n u i m o d e l de dragoste, a u n u i m o d de a face sex i de aici rezult afiarea d r e p t u l u i su la d o m i n a i e a s u p r a celorlalte m o d e l e . ' ' 4 Obligativitatea c u c a r e s e i m p u n e heterosexualitatea membrilor societii este deopotriv expresia hetero-

191

Intoleran, discriminare i autoritarism n opinia public. Institutul pentru Politici Publi ce Bucureti. Romnia, septembrie 2003. 192 Rich, 1980. 193 Ruth Goldman, 1996. m L o r d e , 1994: 490.

202

patriarhatului

hetero-sexismului.
1 )5

Iar

hetero-sexismul

este

,inima

fundamentalismului diferenei s e x u a l e . "

O r i e n t a r e a sexual privilegiat se i m p u n e printr-o serie de m e c a n i s m e care-i a s i g u r s u p r e m a i a . R e l a i o n a r e a i n t i m obligatorie pe d i m e n s i u n e a sexului biologic femeie-brbat nu este singura exigen a c o n t r o l u l u i social. O serie de alte dimensiuni intr ntr-un eafodaj c o m p l e x al permisivitaii/ interdiciei sociale fa de c o m p o r t a m e n t u l sexual. G a y l e R u b i n vorbete des pre o ierarhizare valoric a sexului, ce caracteriza societatea a m e r i c a n n anii '80 dar care reflect n b u n m s u r ierarhizri familiare nou. C o m p o r t a mentele sexuale sunt acceptabile social n u r m t o a r e a ordine descresctoare: sexul r e p r o d u c t i v heterosexual; cupluri n e c s t o r i t e m o n o g a m e ; diverse alte d p u r i de c o m p o r t a m e n t heterosexual, printre c a r e sexul solitar p l u t e t e a m b i g u u " scrie R u b i n ; cupluri de h o m o s e x u a l i (brbai i femei) stabile s u n t pe m a r g i n e a respectabilitii (nu i n R o m n i a , u n d e cu g r e u se a c c e p t i d e e a c o p e r s o a n are o r i e n t a r e h o m o s e x u a l c a atare, iar p r e z e n a u n u i p a r t e n e r la scen d e s c h i s ar fi i m a i puin acceptat n. a . ) ; gay p r o m i s c u i , transsexuali, travestii, fetiiti, s a d o m a s o c h i t i , lucrtori sexuali ca p r o s t i t u a t e l e i m o d e l e l e p o r n o (n R o m n i a m o d e l e l e p o r n o t i n d s o c u p e locul cuplurilor d e h o m o s e x u a l i care sunt p e m a r g i n e a respectabilitii n ierarhia lui R u b i n adic sunt m a i sus pe scara acceptabilitii i sunt cu att m a i respectabile cu ct ctig m a i b i n e n. a . ) ; sexul intergeneraional (chiar i acest comportament este semirespectabil n Romnia dac are o motivaie pecuniar corespunztoare n. a . ) .
196

Indivizi al c r o r c o m p o r t a m e n t figureaz sus n ierarhia v a l o r i c sunt r e c o m p e n s a i cu certificare de sntate mintal, respectabilitate, legalitate, mobilitate social i fizic, susinere instituional i beneficii m a t e r i a l e . " 1 ; Ceilali au de suferit n aceste domenii. D a c n trecut celor c a r e figureaz spre c o a d a ierarhiei acceptabihtii sexuale li se interzicea p r i n mijloace legale s-i m a n i f e s t e sexualitatea, a c u m psihiatria i etichetrile psihiatrice sunt cele care j o a c r o l u r i de g a r d i e n i " ai s t a n d a r d e l o r a c c e p t a t e social, s p u n e R u b i n . Dac n trecut biserica c o n d a m n a c o m p o r t a m e n t e l e acestea d r e p t p c a t e , azi
195 m

Buder, 1999: viii. Aici mai trebuie fcut un amendament: situaia este mai uor acceptat social dac e vorba de un cuplu n care el este mult mai n vrst dect ea dect dac ea este mai n vrst dect el. m Ibidem: 12. 203

psihiatria joac rolul d e control, e t i c h e t n d aceste c o m p o r t a m e n t e d r e p t m a nifestri ale inferioritii e m o t i o n a l e i m e n t a l e . D a r c u m v o m v e d e a ntr-o seciune m a i jos, n R o m n i a i aceast ordine cronologic a controlului social al sexualitii este diferit. H o m o s e x u a l i t a t e a nu m a i este interzis p r i n lege, d a r m a i este c o n s i d e r a t o boal de ctre m e d i c i neavizai sau un v i c i u " de ctre ignorani. R u b i n p r e z i n t ierarhia sexului sub forma a d o u c o l o a n e c o n t r a s t a n t e care indic diferena ntre ceea ce este considerat n o r m a l " , sexualitate ac ceptat i, pe de alt parte, ceea ce d e s e m n e a z a n o r m a l u l " , sexualitatea neacceptat dup c u m urmeaz: binele, sexualitatea heterosexual cstorit monogam procreativ necomercial n p e r e c h i n cadrul u n e i relaii stabile n aceeai g e n e r a i e n p r i v a t fr p o r n o g r a f i e d o a r cu c o r p u r i i pri ale lor v a n i l i e " (fr senzaii tari) naturalul, sfinit^ rul, sexualitatea homosexual necstorit promiscuu ne-procreativ comercial singur sau n grup aleator ntre generaii n public pornografie cu o b i e c t e sado-masochist anormalul, damnat:

D e s i g u r , sunt u n e l e aspecte m a i tolerate dect altele: de pild n socie tatea r o m n e a s c actual este tolerat destul de m u l t sexul n e - m o n o g a m , n afara cstoriei, m a i ales c n d este vorba de brbaii h e t e r o s e x u a l i (desigur, ntrebarea care se p u n e este, cu cine p c t u i e s c " ei dac nu tot cu femei?! i atunci de ce s u n t m a i b l a m a t e dect ei?) S e x u l n e p r o c r e a t i v este destul de bine tolerat, chiar ncurajat, iar cel n public nu m a i este privit ca un scandal public, dei este s a n c i o n a t de lege. P r i n t r e cele m a i s t i g m a t i z a t e i d a m n a t e c o m p o r t a m e n t e sexuale n R o m n i a de azi se afl h o m o s e x u a l i t a t e a , m a s c u lin i feminin.

Homosexualitate
Cnd vorbim de homosexualitate, includem relaiile ntre persoane de acelai sex b i o l o g i c fie ntre femei (lesbianism), fie ntre brbai ( h o m o s e -

204

xualitate m a s c u l i n ) . In englez exist chiar un t e r m e n special, queer, care d e s e m n e a z c e v a care se afl n afara ordinarului, ciudat, e x c e n t r i c , care face not discordant cu societatea. Queer descrie deopotriv lesbienele
198

(L),

brbaii h o m o s e x u a l i ( G ) , bisexualii (B) i transsexualii ( T ) .

D a c iniial

queer avea un neles peiorativ n o c c i d e n t i p r o n u n a r e a lui era fcut n de rdere, azi acest t e r m e n este folosit cu un sens de m n d r i e din p a r t e a celor vizai i cu r e s p e c t de ctre m u l i heterosexuali. D a r lucrurile nu au stat t o t d e a u n a aa. In p e r i o a d a n a z i s t au fost crunt persecutai i e x t e r m i n a i n l a g r e . 1 9 9 D a r chiar i n r e g i m u r i d e m o c r a t i c e au avut de suferit considerabil. De pild, n S U A s-a m a n i f e s t a t o a d e v r a t ob sesie a c o n t r o l u l u i sexual n d r e p t a t a s u p r a prostituiei i m a s t u r b r i i n seco lul X I X . M a i a p r o a p e de noi, n anii '50 ai secolului X X , o b s e s i a i-a atins pe gay n a c e e a i m s u r ca i pe c o m u n i t i (numii persiflator commies" n. a . ) . 2 0 0 H o m o s e x u a l i i au fost, alturi de c o m u n i t i , hituii, v n a i i eliminai. Au fost fcute investigaii ale C o n g r e s u l u i i iniiate s u p r a v e g h e r i s i s t e m a t i c e de ctre F B I ale celor din structurile g u v e r n a m e n t a l e suspectai de a fi h o m o sexuali. Cei descoperii erau demascai n m e d i a i concediai. Au fost nfiinate organizaii de m a s antihomosexuale. U n a dintre ele se intitula Majoritatea M o ral, o alta Ceteni Pentru D e c e n . 2 0 1 P a r a n o i a a m e r s att de d e p a r t e n c t se fcea legtura ntre h o m o s e x u a l i t a t e i i n a m i c u l S U A din a c e a v r e m e , U R S S . De pild n 1977, N o r m a n P o h o r e t z a publicat un articol n care i acuza pe homosexualii p e n t r u presupusa inabilitate a S U A de a tine p i e p t ruilor. 2 0 2 C o m p o r t a m e n t u l h o m o s e x u a l (fie c aparine u n u i gay sau u n u i bisexu al), atracia fa de c i n e - n u - t r e b u i e " se afl n p r i m p l a n u l r e p r i m r i i p e n t r u c r e p r e z i n t cel m a i evident atac m p o t r i v a sistemului h e t e r o s e x u a l i t t i i obligatorii. P r i n acest sistem se i m p u n e v o i n a r e g i m u l u i p a t r i a r h a l i se con sacr ierarhia (1) b r b a t d o m i n a n t i (2) femeie s u b o r d o n a t : C u m se va m a i putea afirma a c e a s t ierarhie dac El e d o m i n a n t i tot El s u b o r d o n a t ? C u m s a c c e p t m c Ea este d o m i n a n t i tot Ea s u b o r d o n a t ? . P a r t e a cea m a i p r o b l e m a t i c p e n t r u critici este legat de simbolistica penetrrii, ceea ce ex plic de ce se discut cu m u l t m a i m u l t d e s p r e h o m o s e x u a l i t a t e a m a s c u l i n dect d e s p r e l e s b i a n i s m . In logica i simbolistica penetrrii, el este activ

198

Lesbians-Gay-Bisexual-Transsexuals (LGBT). Sintagma LGBT e folosit n literatur i n comunicarea pe tema sexualitilor alternative. 199 Tratamentul lor n lagre era chiar mai ru dect cel aplicat altor categorii. 200 Comuniti, la diminutiv. 201 Moral Majority, respectiv Citizens for Decency. 2,12 Rubin, 1980: 8.

205

(penetreaz) i ea este p a s i v (se las p e n e t r a t ) . n c a z u l h o m o s e x u a l i t i i , un el este activ i tot un el este p a s i v (penetrat).

Bisexualitate
Bisexualitatea este i mai puin cunoscut i acceptat dect homosexua litatea, n R o m n i a n u a m auzit vorbindu-se sau scriindu-se explicit d e s p r e bisexualitate dect n cri de sexologie, u n d e de cele m a i m u l t e ori este etichetat d r e p t p a t o l o g i c , dei n O c c i d e n t ea nu m a i e c o n s i d e r a t aa de decenii. D a c bieii gay sunt p r i m i i care i definitiveaz o i d e n t i t a t e i o re c u n o s c n faa prietenilor, i a r lesbienele sunt cele c a r e o c u p l o c u l al doilea n ierarhia coming out-u\ui,2m bisexualii r e c u n o s c fa de ei nii in p r i m u l r a n d c sunt bisexuali abia d u p vrsta de 20 de a n i . 2 0 4 N o i u n e a de bisexualitate are i ea o n c r c t u r politic, d a r de o n a t u r special: este o p r o v o c a r e m p o t r i v a structurii h e t e r o p a t r i a r h a l e d a r i m p o triva m o n o s e x u a l i t i i i a g n d i r i i b i n a r e . 2 0 5 K a r e n B a k e r c o n s i d e r c bisexuaktatea m e r g e m a i d e p a r t e dect l e s b i a n i s m u l n sfidarea h e t e r o s e x u a l i t i i ntruct bisexualitatea este o p r o v o c a r e la a d r e s a s i s t e m u l u i d u a l de gen. H e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie p r e s u p u n e u n sistem d e g e n strict definit. 2 0 6 C o m p o r t a m e n t u l bisexualilor este i m a i dificil de neles de ctre o per soan ncorsetat n s i s t e m u l h e t e r o s e x u a l strict, p e n t r u c i este g r e u s v a d c u m p o a t e c i n e v a s b a l e i e z e d e l a u n sex l a cellalt i n a p o i . B i s e x u alul i m p u n e n o i u n e a de a face sex cu o alt fiin u m a n p u r i s i m p l u caracteristic g e n e r o a s , d a c n e - a m g n d i la d e l i m i t a r e a clar i strict a obi ectului erotic al h e t e r o s e x u a l i l o r i h o m o s e x u a l i l o r d e o p o t r i v ( a m b e l e cate gorii definind p a r t e n e r u l / p a r t e n e r a n t e r m e n i de sex b i o l o g i c i nu de apartenen la specia u m a n ) . Pe de alt parte, aceast o r i e n t a r e d u b l i n d u c e o a n u m i t a m b i g u i t a t e i i n c o n s e c v e n n alegerea de femei i b r b a i n rol de obiect al atraciei sexuale. D a c n R o m n i a nu se v o r b e t e de bisexuaktate, n alte pri ale lumii unii sunt d e z a m g i i cu p r o m i s i u n i nenfptuite ale m i c r i i de eliberare se xual ale anilor '60 i '70, care n t r e z r e a u o d e s c h i d e r e ctre o sexualitate fr c o n s t r n g e r i de o r i e n t a r e sexual, ctre un bisexualism universal.207 R e c u n o a t e r e a p o t e n i a l u l u i nostru bisexual nu s-a c o n c r e t i z a t ca u r m a r e a

203 204 205 206 207

Asumrii publice a propriei sexualiti. Rust, 1996. Goldman, 1996. Baker, 1994. Udis-Kessler, 1996.

206

declarrii sale n p e r i o a d a e n t u z i a s m u l u i m i c r i i de eliberare sexual. A z i bisexualii tind s i afirme public o identitate p r o p r i e , fr m a r i a n s e de nelegere nici din p a r t e a h o m o s e x u a l i l o r nici a heterosexuahlor, t o c m a i dato rit a m b i g u i t i i deschiderii lor ctre a m b e l e sexe ca o b i e c t e erotice.

Transsexualitate
O persoan de sex biologic feminin care se simte brbat (care se identi fic p r i n p e r s o n a l i t a t e , atitudini etc. ca fiind m a s c u l i n , dei n c a p c a n a " unui trup femeiesc) i o p e r s o a n de sex biologic m a s c u l i n c a r e i p e r c e p e identitatea ca fiind feminin, pot fi considerai transsexuali. T r a n s s e x u a litatea, spre d e o s e b i r e de bisexualitate, nu v i z e a z t r a n s c e n d e r e a diferenelor de sex i nici nu este o p r o v o c a r e direct a h e t e r o p a t r i a r h a t u l u i . n t r u c t v a transsexualii p o t fi considerai v i c t i m e ale s i s t e m u l u i b i n a r care distinge tranant n t r e feminitate i masculinitate. T r a n s s e x u a l i t a t e a destabilizeaz orice n c e r c a r e de identificare a sexului biologic cu g e n u l i i m p u n e ateniei multiplicitatea identitilor de gen, cu att m a i m u l t cu ct nici sexualitatea trans sexualilor nu se p o a t e nscrie n r e g i m u r i binare. T r a n s s e x u a l i t a t e a are cel m a i m a r e p o t e n i a l subversiv fa de identificarea sexului cu genul. C a t e g o r i i l e la c a r e m - a m referit aici sunt distincte p r i n identitile asu mate l a u n m o m e n t dat d e r e p r e z e n t a n i i acestora. D i n c o l o d e diversitatea identitilor sexuale, n e e p u i z a t e de cele descrise p n a c u m , exist o m a r e varietate de practici sexuale, de dorine i obiecte ale d o r i n e l o r p e n t r u care, n spiritul p r i n c i p i u l u i egalitii prin diferen, ar trebui s n c e r c m a le cunoate, n e l e g e i tolera dac nu p u t e m e m p a t i z a cu ele. E s t e a d e v r a t pe de alt p a r t e c i n s i s t e n a discursiv a s u p r a sexualitii p o a t e i n d i c a i o anumit grij a societii de a exercita un c o n t r o l a s u p r a ei, aa c u m arat Michel F o u c a u l t . 2 0 8 J u d i t h B u d e r , o i m p o r t a n t teoreticiana a identitilor de gen, c o n s i d e r a c m i c a r e a pro-sexualitate din teoria i practica feminist a a r g u m e n t a t cu succes c sexualitatea este t o t d e a u n a construit n cadrul u n u i discurs al pu terii unde puterea este parial neleas n termeni de convenii heterosexuale i culturale falice. 2 0 ' ; E x p e r i e n e l e s a d o - m a s o c h i s t e concreti zeaz cel m a i vizibil m o d u l n care se construiete sexualitatea n cadrul u n u i discurs al p u t e r i i i n s p i r a t m a i m u l t sau m a i p u i n din heterosexualitate.

208 209

Foucault, 1978. Butler, 1999: 40.

207

Practici sexuale alternative: cazul S/M


Practicile rspndite sexuale sado-masochiste fi nclinai (S/M s pe scurt) mult sunt lume. mult Ele mai sunt
2 1

dect

ar p u t e a

cread

rspndite n r n d u l cuplurilor obinuite h e t e r o s e x u a l e u n d e , adesea, femeile sunt cele care a d o p t c o m p o r t a m e n t u l m a s o c h i s t , iar brbaii pe cel s a d i c . " Ce p o a t e fi m a i m a s o c h i s t dect a te lsa violat de p r o p r i u l p a r t e n e r sau so?! D e s i g u r , se p o t gsi m u l t e motivaii la mijloc, i n c l u s i v o a n u m i t p l c e r e derivat din supunere. In orice caz, v i o l e n a asupra unei persoane cu c o n s i m m n t u l acesteia v i o l e n exercitat de un p a r t e n e r / o p a r t e n e r este un f e n o m e n b i n e r e p r e z e n t a t n societate. A a c u m plcerile u n o r a sunt c o n s i d e r a t e r e p r o b a b i l e (diferite t i p u r i d e fetiism, prostituie etc.). practicile S / M sunt a d e s e a e c h i v a l a t e cu coerciia i violena n e l e g i t i m .
211

n relaiile sau jocurile S / M identitile n u sunt stabile,

statice sau clar d e m a r c a t e , ci sunt construite, i m a g i n a t e i s c h i m b t o a r e ; pu terea este construit, i m a g i n a t i n e g o c i a t ntre participani. J o c u r i l e S / M sunt b a z a t e p e diferen i erotizarea diferenei.
212

P e n t r u A m i , S / M presu

p u n e n c e r c a r e a c o n t i e n t de confruntare a discursurilor i p r o c e s e l o r de putere: S / M este un m o d de a fi eu n s m i ntr-un m o d m a i agresiv i de a alege s fiu e u " . existente. Relaiile S / M c o n s e n s u a l e p r e s u p u n scene clar n e g o c i a t e , u n d e p u t e r e a i rolurile se s c h i m b ntre p a r t e n e r e / p a r t e n e r i . A c e s t tip de e x p e r i e n sexu al r e p r e z i n t o p r o v o c a r e la adresa specializrii pe roluri: p a s i v i activ, do m i n a n t i s u b o r d o n a t etc. cu att m a i m u l t cu ct ea are d r e p t p r o t a g o n i t i i cupluri gay, nu d o a r cupluri heterosexuale. S a d o - m a s o c h i s m u l ne n v a c violena la care c o n s i m i m este distinct fa de v i o l e n a pe c a r e o d e n u n m i creia nu a c c e p t m s i ne s u p u n e m . i, din a c e a s t p e r s p e c t i v , ceea ce poate fi p e r c e p u t ca viol al unei soii p o a t e foarte b i n e s nu fie un viol din p u n c t u l de v e d e r e al soiei care a intrat ntr-un joc al m a r t i r i u l u i a s u m a t , care probabil i a d u c e satisfacii. D a r la fel de p r o b a b i l este ca m u l t e soii s nu tie c au alternativa de a nu a c c e p t a violul repetat i v i o l e n a din p a r t e a pro priilor lor soi. A i c i nu m a i e v o r b a de S / M ci de d o m i n a i e p a t r i a r h a l brut.
210 211

Ea r e c u n o a t e riscurile i m p l i c a t e n faptul c m o d u r i l e n

care erotizeaz p u t e r e a p o t fi n r d c i n a t e n forme culturale de inegalitate

Aa cum observa i Krafft-Ebbing n scrierile sale. Rubin, 1984. 212 Duncan, 1996. 213 Ami este una din femeile gay din cupluri care practic S/M, intervievat de ctre Patricia Duncan (1996).

208

Homosexualitatea: ntre

etic i genetic

Homosexualitatea nu diminueaz nimnui umanitatea. (Eric M a r c u s , 1999) Modalitile i sistemele de control ale sexualitii sunt foarte diverse i c o m p l e x e . P o t fi chiar depistate a n u m i t e secvene de s u c c e s i u n e a factorilor de control. I o n V i a n u 2 1 4 r e m a r c a n l o c u i r e a treptat a m o d e l u l u i p e n a l al re presiunii cu cel m e d i c a l , p e n t r u a p e r p e t u a i n c r i m i n a r e a h o m o s e x u a k t i i . T i m p de 30 de a n i de practic, profesorul V i a n u nu a ntlnit nici un h o m o sexual care s v r e a s r e n u n e de b u n v o i e la particularitatea sa i nici u n u l la care terapia s fi dat rezultatul scontat adic s c h i m b a r e a orientrii sexuale. H o m o s e x u a l i t a t e a nu este o boal. Ea nu are la b a z nici o a n o m a l i e biologi c i nici o suferin n sine (n afara celei p r o v o c a t e de o societate care nu-i accept pe gay). S d e d u c e m de aici c va trebui s t r a t m s o c i e t a t e a ? P o a t e c d a ! " , 2 1 5 scrie V i a n u . n R o m n i a a n i l o r 2 0 0 0 n c m a i g s i m p e pia cri d e s e x o l o g i e care consider h o m o s e x u a l i t a t e a ca fiind o boal n condiiile n c a r e h o m o s e xualitatea a fost s c o a s din Manualul Diagnostic i Statistic al Asociaiei Psihiatrice Americane2'6 din 1973. M e d i c i i care c u n o s c acest l u c r u i nu v o r s-1 a c c e p t e aduc alte a r g u m e n t e : h o m o s e x u a l i t a t e a este un v i c i u . 2 1 7 De altfel, a c e a s t a este succesiunea f i r e a s c " a factorilor de control se p a r e : de la i n s t a n e p e n a l e de control, la cele m e d i c a l e i a p o i la cele m o r a l e (susinute de r e p r e z e n t a n i ai clerului, de lideri de opinie, de o a m e n i de r n d ) . S e p o t distinge d o u tabere, d u p c u m u r m e a z . F u n d a m e n t a l s t i i , care se o p u n h o m o s e x u a l i t i i i c o n s i d e r c indivizii a l e g " h o m o s e x u a l i t a t e a , subhniind p c a t u l alegerii libere a h o m o s e x u a lilor. D a r , c u m s p u n e a W i l l i a m B y n e : c h i a r dac h o m o s e x u a l i t a t e a a r f i o c h e s t i u n e de p u r a l e g e r e , n c e r c r i l e de a o strpi p r i n s a n c i u n i so ciale s a u c r i m i n a l e d e v a l o r i z e a z libertile u m a n e f u n d a m e n t a l e i diversitatea . D e t e r m i n i t i i , susintorii drepturilor gay, care insist c h o m o s e x u a l i i se n a s c cu aceast orientare i prin u r m a r e cer a c e e a i t o l e r a n legal ca i

214 215 2U 217 218

Ion Vianu, 1999. Ibidem. Ibidem. Vezi Rodica Raiu n documentele ASCOR, 1995. Byne, 1999: 294. 209

o a m e n i i de c u l o a r e .

M u l i gay, lesbiene, sau transsexuali, aleg d e t e r m i

n i s m u l drept refugiu n faa u n e i societi care nu v r e a s i a c c e p t e . De aici p r o v i n i tentativele de a gsi o g e n " a h o m o s e x u a l i t i i . Pe acest fond al d i s p u t e l o r privind legitimitatea h o m o s e x u a l i t i i s-a c o n t u r a t u n a din cele m a i r e c e n t e tendine n cercetrile sexologice: n c e r c a rea de a l o c a l i z a c a u z e l e orientrii sexuale n g e n e r a l i pe cele ale orientrii h o m o s e x u a l e n particular. C u t a r e a g e n e i gay a fost iniiat de D e a n H a m e r , un genetician de la Institutul N a i o n a l de S n t a t e , n 1 9 9 1 , d a r c a r e nu a fost n c u n u n a t de s u c c e s . Ea a fost u r m a t de alte cercetri, p r i n t r e care i cele ale lui S i m o n L e V a y , b i o l o g cercettor la Institutul S a l k ( S U A ) i care a fcut o c o m u n i c a r e controversat, ntr-unui din articolele sale, p r i v i n d o structur specific homosexualitii localizat n hipotalamus. Aceste cercetri au o d o m i n a n t esenialist: sexul ca for n a t u r a l care p r e c e d e vieii sociale, care este o p r o p r i e t a t e a indivizilor i c a r e p o a t e r e z i d a n ge nele, h o r m o n i i sau n p s i h i c u l lor. A c e a s t d o m i n a n t este m b r i a t i de m u l i gay, p e n t r u c altfel sunt acuzapi c i exercita liberul arbitru ca v i c i u ! William Byne consider c cercetrile genetice i biologice asupra h o m o s e x u a l i t i i p o r n e s c de la p r e m i s a fals c sexualitatea este dimorfic i distribuit (sau p r o g r a m a t ) n m o d n o r m a l " n felul u r m t o r : brbaii sunt p r o g r a m a i s fie atrai de femei i femeile sunt p r o g r a m a t e s fie atrase de brbai i n d i f e r e n t c a r e ar fi a c e t i a / a c e s t e a . A c e a s t p r e m i s este fals: o r i e n t a r e a s e x u a l nu este dimorfic ci multi-morfic; n e n u m r a t e e x p e r i e n e (i interpretri subiective ale experienelor) p o t i n t e r a c i o n a i c o n d u c e oa m e n i diferii la un g r a d relativ a s e m n t o r de atracie sexual fa de anumii brbai sau fa de anumite femei. 2 2 1 H e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie este o expresie a acestei g n d i r i dimorfice, care ne c o n s t r n g e inclusiv la ierarhizarea v a l o r i c a feminitilor i m a s cuhni tailor. Intr-o a n u m i t m s u r , rdcinile h o m o f o b i e i se afl n ura a ceea ce este p e r c e p u t d r e p t feminin n brbai. C e l m a i a d e s e a , brbaii gay dispreuiesc n ei nii nu h o m o s e x u a l i t a t e a per se, ci c e e a ce ei au fost nv ai de copii s p e r c e a p ca fiind diferit i ceea ce a fost etichetat m a i n t i de alii i a p o i de ei nii ca fiind f e m i n i n " . O serie de cercettori au
222

studiat

atitudinile

valorile

asociate

h o m o s e x u a l i t i i nu n R o m n i a , nc. Se p o a t e p r e s u p u n e c m e c a n i s m e l e de r e s p i n g e r e a h o m o s e x u a l i t i i se n c a d r e a z n aceiai p a r a m e t r i la n o i ca i
219 220

Nye, 1999. 'National Institute of Health (n englez). 221 Byne, 1999. 222 Isay, 1993: 129. 210

n societile occidentale. S o c i e t a t e a a m e r i c a n c o n t e m p o r a n a s o c i a z pu ternic h o m o s e x u a l i t a t e a m a s c u l i n cu feminitatea i e f e m i n a r e a relev un studiu fcut de M i c h a e l G o r m a n . ' D a r a s o c i e r e a d i n t r e h o m o s e x u a l i t a t e i feminitate nu a existat d i n t o t d e a u n a : la grecii antici, de pild, p r a c t i c a r e a relaiilor h o m o s e x u a l e erau n o r m a l e n instituii care s t i m u l a u idealuri m a s culine ( a r m a t , coli de l u p t e . a.). Societile c o n t e m p o r a n e refuz relaiile gay p e n t r u c ele r e p r e z i n t o a m e n i n a r e la adresa m a s c u l i n i t i i brbailor - aa c u m este ea c o n c e p u t tradiional. A c e s t sens al m a s c u l i n i t i i i n c l u d e noiunea de r e l a i o n a r e dintre brbat-femeie ca de la s u p e r i o r la inferior i atunci, firesc, nu p o a t e fi a c c e p t a t h o m o s e x u a l i t a t e a m a s c u l i n p e n t r u c ea ar n c l c a aceast c o n o t a i e i m p l i c i t a masculinitii. Pe de alt parte, h o m o sexualitatea f e m i n i n este total n e i n t e r e s a n t (doar n s e n s u l de necriticabil) din p u n c t de v e d e r e al acestei ideologii ntruct nu ar p r e s u p u n e acest sens subneles al masculinitii. C e e a ce se i n t m p l n fapt: h o m o s e x u a l i t a t e a feminin este i g n o r a t ca f e n o m e n de ctre cei care c o n d a m n relaiile gay.22S R e v e r s u l p e r c e p e r i i brbailor gay drept efeminai este r e p r e z e n t a t de convingerea (i u n e o r i chiar teatralitatea) cu care unii brbati gay afieaz c o m p o r t a m e n t e macho226 e x a g e r a t e m a r i n a r i m u s c u l o i , m b r c m i n t e i m p e n e t r a b i l " de piele, fisting i alte practici sexuale c a r e s ateste m a s c u l i n i t a tea n c i u d a " faptului c sunt gay toate acestea p e n t r u a c o m p e n s a i m a g i nea p u b l i c d i s p r e u i t o a r e derivat din faptul c se angajeaz n practici sexu ale care p r e s u p u n faptul de a fi penetrai, ca femeile (interpretat ca s i m b o l al inferioritii sexuale i sociale). Nu a fost d e s c o p e r i t p n a c u m nici o g e n a h o m o s e x u a l i t i i i nici nu cred c d e s c o p e r i r e a u n e i a s e m e n e a structuri fie ea g e n , h o r m o n , sau alt entitate b i o l o g i c ar s p u n e ceva despre r e l a i o n a r e a social dintre heterosexuali i h o m o s e x u a l i . In m s u r a n care nu l e z e a z ali o a m e n i sau interesele lor, h o m o s e x u a l i t a t e a este a s e m e n e a h e t e r o s e x u a l i t i i expresia unei orientri sexuale, a u n o r preferine n t e r m e n i de r e l a i o n a r e i n t i m cu ali o a m e n i , n condiiile u n o r practici a c c e p t a t e de c o m u n acord. In legtur cu c o n s i m m n t u l p e r s o a n e i care face obiectul d o r i n e i s e x u a l e exist o prejudecat p r o p a g a t cu m u l t srg n m e d i a : h o m o s e x u a l i i i c o r u p pe mi nori. L a n t r e b a r e a S u n t h o m o s e x u a l i i p e r s o a n e care m o l e s t e a z c o p i i ? " ,
223 224

Gorman, 1999. Isay, 1993: 133. 225 Dect ca obiect de deliciu i excitaie sexual, n ideea c lesbienele fac jocul amo rului ntre ele pentru privitorul masculin n exclusivitate (autoamgire binecunos cut). 226 In sensul de ultramasculine". 211

Eric M a r c u s r s p u n d e : cele m a i m u l t e dintre p e r s o a n e l e c e m o l e s t e a z copii sunt heterosexuali. Majoritatea covritoare a v i c t i m e l o r a b u z u r i l o r sexuale sunt fete". A c e s t lucru este valabil i n ce privete c o n s i m m n t u l per s o a n e l o r m a t u r e : n u m r u l violurilor i agresiunilor fa de p a r t e n e r s u n t m u l t m a i n u m e r o a s e n relaii h e t e r o s e x u a l e (de obicei b r b a t u l este agresorul, iar femeia p e r s o a n a agresat) dect n relaii h o m o s e x u a l e . C u t a r e a u n e i explicaii g e n e t i c e p e n t r u h o m o s e x u a l i t a t e este m a i cu r n d o c u t a r e disperat a u n u i m o t i v de a legitima i a c c e p t a aceast orienta re sexual m i n o r i t a r . D e c i r s p u n s u l rezultat din c o m p l i c a t e e x p e r i m e n t e i analize de l a b o r a t o r p o a t e fi substituit simplu p r i n a c c e p t a r e a diversitii orientrii sexuale a o a m e n i l o r . i aici nu e v o r b a d o a r de h o m o s e x u a l i t a t e ci de orice orientare sau preferin sexual care iese din tiparul g n d i r i i dimorfice (masculin-feminin, activ-pasiv etc.). In m s u r a n care se b a z e a z pe consens, orice p r a c t i c sexual ntre p e r s o a n e m a t u r e ar trebui a c c e p t a t . O p r e j u d e c t m a j o r p r i v i n d h o m o s e x u a l i t a t e a este a c e e a c p e r s o a n e l e gay nu sunt n o r m a l e " , nu sunt n a t u r a l e . " D a c n o r m a l u l " e definit n ter m e n i d e majoritate, a t u n c i h o m o s e x u a l i i n u sunt n o r m a l i . D a r nici stngacii. Ca i stngcia, homosexualitatea nu diminueaz nimnui umanitatea, dorina fireasc de a iubi i de a fi iubit, de a se i m p l i c a social i de a fi feri c i t . " 2 2 8 D e s i g u r , n o r m a l " m a i p o a t e n s e m n a noi, majoritarii, a m h o t r t c h e t e r o s e x u a l i t a t e a e singura care c o r e s p u n d e acestei n o i u n i c a z n care nu are rost s m a i p u r t m nici o discuie p e n t r u c p o z i i a n o r m a l i t i i " este dincolo d e c o m u n i c a r e a p e baz d e a r g u m e n t e . Majoritarii i m p u n d o g m a i sistemul n care i n t r m este o tiranie a m a j o r i t i i " , p e n t r u a-1 parafraza pe Tocqueville. O e d u c a i e n spiritul aa-numitei normaliti, adic a exclusivitii heterosexualittii, p o a t e a v e a efecte d e v a s t a t o a r e a s u p r a p e r s o n a l i t i i i a stimei de sine a celor care finalmente se identific a fi lesbiene/homosexuali / b i s e x u a l i / t r a n s s e x u a l i . In s c h i m b , o educaie n spiritul toleranei fa de diferite orientri sexuale ar contribui la o evoluie a r m o n i o a s a integrrii sociale a celor care i d e s c o p e r o orientare a dorinei sexuale alta dect cea heterosexual. Se v o r crea p r e m i s e l e p e n t r u ca e i / e l e s-i c o n s t r u i a s c o stim de sine a d e c v a t fr s triasc sub stigmatul social al a n o r m a l i t i i , " se v o r crea p r e m i s e l e p e n t r u ca e i / e l e s se accepte pe sine n c i u d a faptului c sunt diferii/diferite. D e s i g u r , educaia se face i p r i n legi i p r i n aplica rea lor n societate. De aceea, p r e z e n a u n u i cadru legislativ, d a r m a i ales al
227 228 229

Marcus, 1999. Ibidem. Isay, 1993: 132.

212

u n o r p r a c t i c i a d e c v a t e de aplicare a legilor ar c o n t r i b u i la d e z v o l t a r e a tole ranei fa p e r s o a n e l e cu orientri sexuale alternative.

Feminiti i masculiniti
Autoarea care a adus clarificri semnificative pentru nelegerea raportu rilor d i n t r e c o r p b i o l o g i c sex sexualitate g e n , a fost J u d i t h Butler, n c e p n d cu cartea sa, Genul un mr al discordiei. B u t l e r arat c g e n u l n s e a m n m a i m u l t dect feminitate i m a s c u l i n i t a t e , este un c o m p l e x ce de not o u n i t a t e de experien, de s e x 2 3 1 , g e n 2 3 2 i dorin. A v e m d o u n o i u n i de g e n " : (1) u n a cu sens restrns, de construcie cultural n t e m e i u l a p a r t e n e n e i la un sex biologic sau altul i (2) u n a cu sens larg, c o m p l e x , ca unitate ce c u p r i n d e d e o p o t r i v biologicul, e x p e r i e n a i d o r i n a sexual. H e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie c o n s t r u i e t e / n t r e t e n o r m a t i v i t a t e a lui a fi f e m e i e " i a fi b r b a t " , fortificnd d i h o t o m i a nsi. O p e r s o a n este femeie n m s u r a n care funcioneaz ca fcnd p a r t e din cadrul h e t e r o sexual d o m i n a n t , iar a p r o b l e m a t i z a acest cadru ar p u t e a n s e m n a p i e r d e r e a sensului l o c u l u i ei n s i s t e m u l de gen. '" In acelai sens, M o n i q u e W i t t i g con sidera c o l e s b i a n nu este femeie t o c m a i p e n t r u c ea nu intr n s i s t e m u l de g e n c a r e face dintr-o femel o femeie. A fi femeie n s e a m n a fi heterosexual, iar cine c a d e n afara acestui tip de sexualitate nu m a i este femeie. Pe aceast linie de a r g u m e n t a r e , B u d e r critic m o d u l n care f e m i n i s m u l a luat drept obiect f e m e i l e " . In m o d implicit sunt luate n c o n s i d e r a r e doar femeile heterosexuale, iar noiunile de gen feminin, de feminiti, de identiti f e m i n i n e distincte, sunt p u s e n u m b r s a u de-a d r e p t u l ignorate. P o t fi identificate d o u triade la B u t i e r (care nu a p a r explicit i didactic n scrierile e i ) . U n a din ele este u r m t o a r e a : b r b a t m a s c u l i n i t a t e (mascu liniti) m a s c u l (trup, alctuire m o r f o l o g i c i funcionare fiziologic), u n d e brbat semnific deja un p r o d u s cultural, m a s c u l i n i t a t e d e s e m n e a z un set de roluri t r a d i i o n a l j u c a t e d e m e m b r i i u n u i g r u p d e n u m i i brbai, iar m a s c u l d e s e m n e a z a l c t u i r e a t r u p e a s c a persoanei. C e a de-a d o u a triad este: fe meie feminitate (feminiti) - femel (trup, alctuire, funcionare, ceas biolo gic etc.). A c e s t o r triade li se altur dorina, astfel c m o d u l n care a c e s t e
230

Gender Trouble publicat pentru prima dat n 1990 n SUA i aprut n traduce re romneasc n 2000. 231 Aici sex" n sens de alctuire biologic. 232 Aici gen" n sens de construct cultural. 233 Butler, 1999. 213

e l e m e n t e se c o m b i n , n u n i t a t e a de experien, sex, g e n i dorin, ne con duc la i d e n t i t a t e a de g e n a persoanei. B u d e r contest, cu dreptate, c o r e l a r e a a u t o m a t a femelei b i o l o g i c e cu femeia i cu un a n u m i t dp de feminitate. La fel, n ceea ce p r i v e t e asocierea triadei b r b a t - m a s c u l i n i t a t e - m a s c u l . D a r constat totodat c n prezent funcioneaz o metafizic a genurilor s u b s t a n " n c a d r u l creia s e p r e s u p u n e a u t o m a t c a f i f e m e i e " n s e a m n i a fi h e t e r o s e x u a l " . La fel de n e p r o b l e m a t i c exist p r e z u m i a c a fi b r b a t " n s e a m n i a fi h e t e r o s e x u a l " . Cultura o c c i d e n t a l , dar i cea est-european (i p r o b a b i l c afirmaia se p o a t e e x t i n d e la n t r e a g a cultur iudeo-cretin) au d e l i m i t a t ferm ntre ca racteristici i r o l u r i m a s c u l i n e i feminine. Cel m a i p u t e r n i c v a l o r i z a t e social sunt atributele tradiional m a s c u l i n e , u m b r i n d u - l e p e cele feminine. A c e s t e valorizri se t r a n s f o r m n funcie de purttorii acestora. Iat un e x e m p l u : homosexualii care preiau comportamente i atitudini feminine sunt depreciai n m s u r a n care au r e n u n a t la privilegiul lor de a fi b r b a i . " F e m e i l e care a d o p t c o m p o r t a m e n t e m a s c u l i n e , care s e simt m a i b i n e c u sine c o m p o r t n d u - s e c o n f o r m u n o r atribute m a s c u l i n e sunt n g e n e r e d e p r e c i a t e i ele n m s u r a n care nu este acceptabil s transgresezi obligatoria combi naie femel-femeie-feminitate -heterosexualitate. H a l b e r s t a m r e m a r c a faptul c dac un c o m p o r t a m e n t m a s c u l i n al u n e i femei este c u p l a t cu h e t e r o s e x u a litatea ( c u m ar fi cel al actriei S i g o u r n e y W e a v e r n Aliens), a t u n c i aceasta i m b l n z e t e m a s c u l i n i t a t e a i este considerat acceptabil. D a r , atunci i acolo u n d e masculinitatea femeiasc se conjug cu posibile identiti h o m o s e x u a l e , 2 3 5 este m u l t m a i p u i n p r o b a b i l s n t r u n e a s c a p r o b a r e a " . 2 3 6 S o c i e t a t e a i m p u n e a n u m i t e constrngeri care p a r a z i t e a z d e z v o l t a r e a li ber i s n t o a s a indivizilor. C u m s p u n e a B y n e , n o i u n e a c brbaii gay sunt feminizai i l e s b i e n e l e m a s c u l i n i z a t e n e p o a t e s p u n e m a i m u l t d e s p r e cultura n o a s t r dect d e s p r e f e n o m e n u l h o m o s e x u a l i t i i " .
237

Gen i masculiniti
In societtile contemporane civilizate masculinitatea evoc noiuni de putere, l e g i t i m i t a t e i privilegiu. A d e s e a s i m b o l i z e a z p u t e r e a statului i distribuia i n e g a l a bogiei i e legat de fora brut i de a n u m e tipuri de
234 235 236 237

Feminitate de tip tradiional. In text apare noiunea queer"'pentm care nu exist o traducere exact n romn. Halberstam, 1998: 28. Byne, 1999.

214

m a n i f e s t a t e v i o l e n t a acesteia. "

D a r m a s c u l i n i t a t e a nu este d o a r un privile

giu. Ea este i o p o v a r a t u n c i c n d este o m a s c u l i n i t a t e obligatorie, care pre s u p u n e , p r i n t r e altele, a c c e p t a r e a cu stoicism a v t m r i i p s i h o l o g i c e i fizice p r o p r i e i p e r s o a n e . M e c a n i s m u l dual de lips de grij fa de sine i n e p s a r e a fa de alii face p a r t e din m a s c u l i n i t a t e a brbailor albi. ,,[D]ei descrierea tipic a m a s o c h i s m u l u i l portretizeaz drept o p e r v e r s i u n e femeiasc, m a s o c h i s m u l este construit n nsi m a s c u l i n i t a t e a brbteasc. " 2 3 ; A c e a s t a este o idee a m p l u d i s c u t a t de W a r r e n Farrell ntr-o lucrare referitoare la mitul pu terii brbatului. U n m o d aparte d e m a n i f e s t a r e a masculinitii este cea a d o p t a t d e u n i i brbai gay, care v r e a s c o n t r a c a r e z e prin atitudini nfiate cu a c c e n t e d u r e p e r c e p i a - p r e j u d e c a t c o n f o r m creia h o m o s e x u a l i i sunt efeminai i d e m n i de dispre p e n t r u c nu sunt m a s c u l i n i , duri, necrutori, n e n d u r t o r i cu ei i cu ceilali etc. M e r i t a m i n t i t aici tipul de pornografie gay care s-a n s c u t n acelai p e r i m e t r u valoric: secvenialitatea scenelor i practicilor disciplinato r i i 2 4 1 n c a d r u l c r o r a semnificaia penetrrii este deturnat. D a c p e n e t r a r e a n cadrul relaiilor h e t e r o s e x u a l e este asociat cu d o m i n a r e a femeii de ctre brbat, n cadrul relaiilor gay, s u p e r m a s c u l i n i z a t e p e n e t r a r e a i n d u r a r e a formelor ei extreme {fisting, de exemplu) au semnificaia (re)ctigrii demnitii d e m a s c u l a d e v r a t " . R e c o n f i r m a r e a m a s c u l i n i t i i a r e l o c prin trecerea cu s t o i c i s m i chiar m a s o c h i s m a p r o b e l o r de rezisten la duritate. M a s c u l i n i t a t e a gay de acest tip p o a t e fi descris ca m a s c u l i n i t a t e acreditat h e t e r o s e x u a l i r e c u p e r a t p r i n ultramasculinitate. U n t i p d e m a s c u l i n i t a t e despre care a p r o a p e c n u s e v o r b e t e este mas cuhni ta tea fr m a s c u l i " . P n a c u m am v z u t c m a s c u l i n i t a t e a nu poate fi r e d u s la cea derivat din orientarea h e t e r o s e x u a l . Ar m a i trebui explorat dac ea exist n afara celor care au trupuri de m a s c u l i . In acest sens, J u d i t h H a l b e r s t a m a scris o carte pe t e m a masculinitii celor cu trup de fe meie i de c o n s t r n g e r i l e suferite de identiti de g e n care c o m b i n trupuri de femei cu atitudini i c o m p o r t a m e n t e etichetate drept m a s c u l i n e . 2 4 2

Halberstam, 1998. Ibidem: 275. 24,1 Farrell, 1993. 241 Descrise n seciunea referitoare la pornografie. 242 Halberstam, 1998.
m

258

215

Identiti de gen alternative


, , [ P ] r e s u p u n n d p e n t r u m o m e n t stabilitatea sexului binar, nu rezult de aici c brbaii se v o r construi exclusiv pe corpurile m a s c u l i l o r sau c fe m e i v a d e s e m n a d o a r corpuri d e f e m e l e . "
243

B u d e r c o n t e s t binaritatea ge

nurilor i p l e d e a z p e n t r u p e r c e p e r e a multiplicitii identitilor de gen. Pe aceeai i d e e m e r g e i H a l b e r s t a m atunci c n d v o r b e t e de o serie de identiti de gen alternative, nefamiliare i greu asimilabile de ctre indivizi care se identific p r i n c o r e s p o n d e n e u n i v o c e de g e n u l m a s c u l - b r b a t - h e t e r o s e x u a l m a s c u l i n sau femel-femeie-heterosexual-feminin. U n a din aceste identiti alternative de g e n este: femel biologic, care se prezint ca butch,244 trece drept m a s c u l n anumite circumstane, dar i m e n t i n e distana fa de categoria b r b a t " . A c e a s t identitate i n d i c exis tena m a i m u l t o r feminiti i identiti de g e n ale p e r s o a n e l o r care sunt biofiziologic femele. In acest sens n e l e g e m i i d e e a E m i l i e i Stere: Intr-o ar n care p r o m o - u l u n u i hot-line p e n t r u brbai h e t e r o s e x u a l i nfieaz s c e n e de l e s b i a n i s m , [...] m simt i eu printre b r b a i " . 2 4 5 T r i a d a femel-feminitate-femeie p o a t e fi ntrunit ntr-o persoan fr ca dorina sexual s se conformeze heterosexualittii rezultnd de aici o identitate de gen alternativ. U n e l e l e s b i e n e s p u n c a fi butch nu are n i m i c c o m u n cu a fi brbat, n timp ce altele c o n s i d e r c a te identifica drept butch are de a face cu statutul de brbat, n s e n s u l c e singura rut spre un statut social d e z i r a b i l . 2 4 6 A c e a s t ezitare i n d i c faptul c atitudinea celor din u r m este d i c t a t " de i m p e r a t i v e sociale i c ele a d o p t atitudini m e n i t e s le a s i g u r e un statut analog cu cel al brbailor heterosexuali. N i m i c c o n d a m n a b i l m o r a l n aceste tactici i n d i v i d u a l e . E l e arat d o a r c indivizii r e a c i o n e a z la p r e s i u n i sociale n m o d u r i diferite i c identitile lor se construiesc ntr-un cadru politic d e t e r m i n a t care influeneaz construcia identitar. H a l b e r s t a m v o r b e t e p e larg despre m a s c u l i n i t a t e a femeiasc, p u n n d n eviden o serie de a s p e c t e legate de educaia copiilor, ale fetelor n special, de m o d a l i t i l e de m a n i f e s t a r e i trire a m a s c u h n i t i i de ctre p e r s o a n e cu corpuri femeieti i de dificultile de a fi ele nsele datorit c o n s t r n g e r i l o r sociale. F i i n d o feti creia i-au fost refuzate activiti m a s c u l i n e " , creia i
243 244

Butler, 1999: 10. Butch vine de la butcher (mcelar) probabil i desemneaz o persoan cu compor tament i prezen agresiv masculin (cf. The New Penguin English Dicionar)'. 2000). 243 Stere, 1999. 246 Butler, 1999: xi. 216

s-a interzis s j o a c e b o x i alte sporturi m a i d u r e de care se s i m e a atras, H a l b e r s t a m declar: E u p e r s o n a l am trit a d o l e s c e n a ca pe o m i c o r a r e a lumii m e l e " .
247

F e d e l e nu au v o i e s joace b o x p e n t r u c sunt fetie, iar

bieii nu au v o i e s p l n g p e n t r u c ei nu sunt fetie. M a s c u l i n i t a t e a a fost rezervat p e n t r u o a m e n i i cu corpuri brbteti i a fost activ n e g a t celor cu corpuri femeieti. C u l t u r a l e s b i a n i s m u l u i i n c l u d e diferenierea dintre butch i femmem care se v r e a o difereniere n t r e femeia-brbat i femeia-femeie. E v o r b a aici des pre o m o d a l i t a t e de etichetare i definire a lesbienelor, cu r e p e r c u s i u n i a s u p r a m o d u r i l o r lor de autoidentificare. D i v e r s e studii arat c o p e r s o a n butch include u r m t o a r e l e caracteristici: femeie m a s c u l i n , care arat ca un brbat, adopt un rol sexual activ i dorete f e m e i . 2 4 J D e s i g u r c a c e s t m o d de afiare de atitudini i c o m p o r t a m e n t e e posibil ntr-o societate c a r e r e c u n o a t e legi timitatea d e z v l u i r i i identitii sexuale lesbiene, a ceea ce se n u m e t e coming out.25[> R o m n i a nu este n c o a s e m e n e a societate. A b i a v e z i invitat la cte o emisiune televizat, timid, cte o lesbian creia nici m c a r nu i se s p u n e ca atare, fiind c a r a c t e r i z a t d r e p t n o n - h e t e r o s e x u a l " i care e privit ca i c u m ar fi o m a r i a n . F e m e i l e l e s b i e n e butch sunt s u s p e c t e " n ochiul o p i n i e i p u b l i c e i sunt luate n d e r d e r e p e n t r u c i a s u m ceva ce nu se c u v i n e : rolul de p a r t e n e r activ, d e c l a r a t i afiat p u b l i c , n relaia sexual; iar femeile nu p o t fi dect pasive n g n d i r e a tradiional p r i v i n d sexualitatea. O d a t a c c e p t a t legitimi tatea l e s b i a n i s m u l u i , care s-ar conforma a celor d o u v a r i a i u n i de legturi care vorbeam mai sus, ateptrile o a m e n i l o r sunt ca alturi de o butch s r e g s e a s c o femme cuplu tradiionalei complementare brbat-femeie. Exist i opinii p o t r i v i t c r o r a identitatea de butch ar trebui s fie s e p a r a t de cea de femme p e n t r u c altfel se r e p r o d u c e c o n s t r n g e r e a a p l i c a t a n t e r i o r fiecrui m o d e l n parte. Inness i L l o y d p r o p u n s fie s e p a r a t i d e n t i t a t e a de butch, definit p r i n apariie m a s c u l i n de orientarea s e x u a l . 2 5 1 De ce nu am accepta o butch h e t e r o s e x u a l , de pild? P o a t e p e n t r u c trezete anxieti, sau poate i p e n t r u c gusturile brbailor h e t e r o s e x u a l i sunt aa de p u t e r n i c ca nalizate spre femeia femme.

247 248 245 230

Halberstam, 1998: 267. Termen preluat din francez, femeie" i care vrea s sublinieze feminitatea femeii. Breemlyn i Eliason, 1996.

Termen preluat din culturile de limb englez i care se refer la recunoaterea public a identitii sexuale alternative. 251 Inness i Lloyd, 1996.

217

Feminiti
M o n i q u e W i t t i g c o n s i d e r a c lesbienele nu sunt femei p e n t r u c ele nu sunt i m p l i c a t e n matricea heterosexual
252

care

produce

diferena

sexual

brbai femei ca relaie de p u t e r e .

A c e a s t i d e e este perfect c o n s o n a n t

cu ideea lui B u t i e r p r i v i n d definirea cultural a ce n s e a m n femeie, care in clude ca u n a din c o n o t a i i pe cea de heterosexualitate. D a c v r e i s fii identi ficat d r e p t femeie trebuie n e a p r a t s fii h e t e r o s e x u a l iat o n o u m o d a litate de expresie a heterosexualittii obligatorii. O c o n c e p i e r a d i c a l a p a r i n e lui L u c e Irigaray, p e n t r u c a r e femeile con stituie un p a r a d o x n cadrul discursului despre identitate. F e m e i l e sunt sexul care nu e u n u l " , s p u n e Irigaray. In cadrul u n u i limbaj m a s c u l i n i s t cvasiuniversal, al u n u i limbaj falogocentrist, femeile s u n t cele de n e r e p r e z e n t a t p e n t r u c ele nu s u n t n u m i t e n acest limbaj. F e m e i l e r e p r e z i n t categoria despre care nu se p o a t e vorbi pentru c nu exist un limbaj p e n t r u a le n u m i . 2 5 4 F a p t u l c f e m e i a " nu este p r e z e n t n limbajul falogocentric nu exclude e x i s t e n a feminitii. E x i s t m a i m u l t e feminiti pe care le p u t e m caracteriza cultural, aa cum s-au configurat n scrierile u n o r autori influeni n reflecia asupra sexualitii. M a r c h i z u l de S a d e p r e z i n t cititorilor cel p u i n d o u tipuri de feminitate distincte: o feminitate angelic, n e p u t i n c i o a s , pasiv, care se las n v o i a soartei, v i c t i m i victimizat, religioas, pioas p n la b i g o t i s m , cre dul, cu o i r e c u p e r a b i l n c r e d e r e n diverse personaje pe care le ntlnete de-a l u n g u l e x p e r i e n e l o r sale de via i care sfrete jalnic (Justine); o alt feminitate, diabolic, fr scrupule, vicioas prin esen, p u s pe n a v u i r e prin fraud, profitoare, intrigant, orientat exclusiv spre sine, cu un apetit sexual de nestvilit, folosindu-se de sex p e n t r u a d o m i n a , d o r i t o a r e de pute re, d o m i n a t o a r e , i care triumf ( J u l i e t t e ) . 2 5 5 T i p u l de feminitate a c c e p t a t so c i a l m e n t e este m a i c u r n d cel al angelicei J u s t i n e v i c t i m c r e d u l care sfrete ru t o c m a i datorit pasivitii i c o n f o r m i s m u l u i ei. M a r c h i z u l de Sade nu p u t e a s serveasc m a i bine c o n c e p t u l e m a n c i p r i i femeii d e c t ilus trnd c o n s e c i n e l e aciunilor c o n f o r m e p r e c e p t e l o r fetei c u m i n i " sau fe meii la locul e i " care nu i c u n o a t e interesele, nu r e a l i z e a z n ce l u m e triete i este c o n s t a n t folosit pentru interesele egoiste ale altora.

252 253 254 255

Halberstam, 1998: 17. Cuvnt compus, derivat din latinescul phallus (penis) i grecescul logos (cuvnt). Irigaray, 1985. Carter, 2001.

218

Un tip de feminitate afirmat n p e r i o a d a post-eliberare a femeilor este descris creativ n cuvintele cntreei M e r e d i t h B r o o k s din anii '90: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, ashamed..''\
256

I'm a sinner, I'm a saint, I do not feel

E s t e o feminitate c o m p l e x , s c h i m b t o a r e n funcie de c o n t e x t

i care a d u c e foarte m u l t a auto-suficien n nelesul cel m a i b u n : o femini tate a s u m a t de ctre o p e r s o a n cu personalitate, fr c o m p l e x e i fr false p u d o r i i care are o c a p a c i t a t e de m o d u l a r e a c o m p o r t a m e n t u l u i astfel n c t s-i p o a t a c o p e r i diversele nevoi omeneti. In c e e a ce p r i v e t e feminitatea fr f e m e l e " , ea este a s p r u s a n c i o n a t social a t u n c i c n d este a s u m a t de ctre un brbat fie acesta gay care se identific cu un brbat, fie acesta transsexual care se identific cu o femeie, fie chiar h e t e r o s e x u a l cu v a l e n e feminine p r o n u n a t e . S u b i e c t u l feminitii brbteti a p a r e ca o c o n t r a d i c i e n t e r m e n i este cu siguran un subiect mai sensibil d e c t cel al m a s cuhni taii femeieti, p e n t r u c a t i n g e substana raporturilor de g e n ca r a p o r t u r i de putere, v z u t e ca a s i m e t r i c e n favoarea cetenilor c u p e n i s " . 2 5 7 Un m o d e l de feminitate aparte este cel acreditat n p e r i o a d a aa-zis co munist: cel al s u p e r f e m e i i care face s u p e r c u m p r t u r i i s u p e r b u c t r i e , care este s u p e r m a m i supersocial. A c e s t m o d e l persist n c n r n d u l a n u m i tor categorii sociale e suficient s ne u i t m la rezultatele Barometrului de Gen al F S D din 2 0 0 0 care arat c majoritatea m u n c i l o r c a s n i c e sunt n d e p l i n i t e n p r o p o r i i de p e s t e 8 0 % de femei, n condiiile n care angajarea femeilor pe piaa m u n c i i pltite r m n e la cote ridicate. T r a n z i i a ctre o e c o n o m i e de pia, n condiiile favorizrii structurale a brbailor n e c o n o m i e , a fost o p r o v o c a r e p e n t r u s u p e r f e m e i a r o m n i a d u s m o d e l u l s u p e r f e m e i i pe c u l m i neatinse n societatea c o n d u s d e P C R . U n m o d e l alternativ d e feminitate dezvoltat n p e r i o a d a tranziiei este cel al femeii-vntoare-de-bani. El a p r o kferat p a r a l e l cu m o d e l u l superfemeii care are cel p u i n d o u servicii i face totul n cas. Pe fondul persistenei u n u i a s e m e n e a tip de atitudini fa de m u n c i fa de rolul femeilor, nu e surprinztor c s-a d e z v o l t a t m o d e l u l feminin de p e r s o a n ntreinut att timp ct arat bine, ct ofer servicii decorative i sexuale i care declin orice p a r t e n e r c a r e nu ofer b a n i i o situaie m a t e r i a l solid. Un alt m o d e l din R o m n i a de azi, m a i transparent, este cel al prostiturii d e s c h i s e al vnzrii de sex pe bani.

f>

Sunt o cea [n sens de afurisit, n. a.], o iubit, un copil, o mam,..., o pctoas, o sfn t, nu mi-e ruine. Expresia folosit de John Stoltenberg la care am fcut referire n seciunea dedi cat pornografiei. 219

Anxieti
O serie de identiti de gen, printre care se n u m r i cele p r e z e n t a t e mai sus, r e p r e z i n t alternative la identiti de g e n i m p u s e i a c c e p t a t e prin tradiie, c u t u m , p r e s i u n e a majoritii sau ali factori. A f i r m a r e a sau doar posibilitatea portat. Iat cteva din anxietile create de afirmarea u n o r identiti de g e n al ternative. C a z u l m a s c u l i n i t i i femeieti p u n e n e v i d e n t e a m a de feminitate redus. In l u c r a r e a lui H a l b e r s t a m g s i m e x e m p l u l u n e i fetie care practica boxul i cu care tatl ei era de a c o r d n m s u r a n care era c o n v i n s c m a s c u linitatea jocului este perfect compatibil cu feminitatea fetiei. T a t l s-a do vedit a fi m a i p r e o c u p a t de posibila pierdere a feminitii fetei dect de faptul c sportul n s u i era periculos p e n t r u sntatea fetei printr-o p o s i b i l acci d e n t a r e . 2 5 8 T e a m a de feminitate r e d u s era m o t i v a t de t e a m a tatlui de o posibil diluare v i i t o a r e a atraciei h e t e r o s e x u a l e a fiicei sale. U n i i c o n s i d e r c dac m a s cuhni ta tea femeiasc ar fi a p r o b a t public n i m e n i nu ar m a i v r e a s fac copii i s aib grij de ei, c o n s i d e r n d u - s e c doar feminitatea d e t e r m i n dorina de a face copii i de a a v e a grij de ei. Implicit, se p r e s u p u n e c e indezirabil s faci copii i s ai grij de ei, consecina fiind c femelele trebuie forate s intre n acele roluri. T e a m a de extincie a rasei u m a n e este i m p l i c a t i ea n aceast a t i t u d i n e a c e e a i tea m pe care o r e g s i m n u n e l e a r g u m e n t e contra h o m o s e x u a l i t i i . A a - n u m i t a p r o b l e m a t o a l e t e i " p e n t r u femeile care sunt m a s c u l i n e n apariie i c o m p o r t a m e n t atrage atenia asupra persistenei b i n a r i s m u l u i de gen i a anxietii aferente negrii l u i . 2 5 9 Iat d o u replici dintr-o scurt conversaie s u r p r i n s de H a l b e r s t a m ntr-o toalet de femei: N u p o i s-i dai s e a m a d a c a c e a p e r s o a n e brbat sau f e m e i e " , A r trebui s c h e m m bieii care se o c u p de securitatea cldirii ca s ne a s i g u r m " . Se distinge aici o anxietate p r o v o c a t de faptul c p r o t a g o n i s t e l e dialogului nu p u t e a u nca dra exact p e r s o a n a v z u t n toalet ntr-una din cele d o u categorii c u n o s cute t e a m a de i m p o s i b i l i t a t e a de n c a d r a r e ntr-o c a t e g o r i e a n u m e . D a c nu popi n u m i , categorisi, eticheta, n c a d r a ceva, atunci pierzi c o n t r o l u l a s u p r a acelei entiti ea nu se m a i s u p u n e regulilor c u n o s c u t e . Ni se n t m p l u n e ori s v e d e m a s e m e n e a p e r s o a n e . P e n t r u unii este a m u z a n t , p e n t r u alii alar mant. In orice caz, atitudinile p e r c e p u t e fa de o femeie m a s c u l i n contri25S 259

afirmrii

acestor

identiti

alternative

creeaz

anxieti.

T r a n s g r e s i u n i l e de categorii a c c e p t a t e i n c e t e n i t e sunt u n e o r i g r e u de su

Halberstam, 1998: 270. Ibidem: 22.

220

buie la formarea u n e i identiti de g e n aparte, distinct de cea de f e m e i e " sau de b r b a t " . Un alt caz care p r o d u c e anxietate este cel al brbailor gay. Cu referire la un b r b a t gay (sau p r e s u p u s gaj) a u z i m frecvent ntrebarea: E s t e pasiv sau a c t i v ? " . n t r e b a r e a c o n i n e un stereotip al inevitabilului c u p l u pasiv activ, dar c o n i n e i p r e s u p o z i i a c brbaii gay se m p a r t n pasivi i activi, c f o r m e a z categorii fixe de pasivi i activi. A p a r e aceeai a n x i e t a t e determi nat de imposibilitatea de a ncadra persoana ntr-o categorie. Ideea s c h i m b r i i de r o l u r i a u n e i a i aceleiai p e r s o a n e este g r e u de a c c e p t a t p e n t r u c h e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie se n t e m e i a z pe roluri fixe i n e s c h i m b a b i l e i g n d i r e a d e s p r e sexualitate se m i c n c n cadre binare.

Eliberare sexual n Romnia?


Religia cretin, n care dragostea fa de Dumnezeu se sprijinit pe nvtura lui Isus, nu poate s vesteasc discriminarea sau ura. (Episcop unitarian Dr. Szabo Arpd, 2001) In Romnia Liber, suplimentul Aldine, se putea citi la 2 august 2002 o not, u n g n d " c u m m r t u r i s e t e autorul nsui, n care s e d e z a v u e a z emi siunile TV c a r e n d e a m n tinerele fete s-i v a d m a i nti de carier i abia dup 30 de ani s se g n d e a s c la cstorie i iubire. M a i mult, tot televiziunile le p o v u i e s c pe tinere s lupte cot la cot cu brbatul, chiar cu riscul de a-i p i e r d e feminitatea". R e c u n o s c n d c este de m o d v e c h e , autorul continu: P o a t e c r e n u n n d la feminitate, femeia va ctiga n carier etc., ns b r b a t u l va p i e r d e ceea ce este frumos, ginga, mpodobit [ e t c . ] " . M e s a j u l este c nu p o i fi femeie cu carier i s fii feminin i dorit n acelai timp. D a c v r e i s fii iubit i dorit trebuie s fii d e p e n d e n t , ar s p u n e implicit autorul. A c e a s t a este singura feminitate pe care o c u n o a t e m i nu r e n u n m la ea p a r e a fi mesajul m i c u u l u i articol din Romnia Liber a p r u t ntr-un s u p l i m e n t care a r b o r e a z n dreapta titiului steluele U.E. n t r e a g a p l e i a d de c o n s t r n g e r i de sexualiti, practici sexuale, roluri i identiti d e g e n d e s p r e care a m vorbit m a i sus s e r e g s e t e ntr-un context specific n R o m n i a . In O c c i d e n t , m i c a r e a de eliberare sexual a v i z a t n d e p r t a r e a , m a i m u l t sau m a i p u i n explicit, a acelor constrngeri. n R o m n i a nu s-a m a n i f e s t a t o m i c a r e de eliberare sexual cel p u i n nu n pe r i o a d a aa-zis c o m u n i s t . L y n n e Segal c o n s i d e r c r e p r i m a r e a oricrei tenta tive de eliberare sexual a reprezentat cel m a i semnificativ a s p e c t al o p r i m r i i

221

femeilor n rile s o c i a l i s m u l u i de s t a t " din E s t u l E u r o p e i .

Rezultatul

acestei r e p r i m r i a fost c p r o b l e m e l e eliberrii sexuale ( p r o b l e m e p e r s o n a l e ca experiene i relaii sexuale, sexism, violena intrafamilial i responsabili tatea m a t e r n e x c l u s i v p r i v i n d creterea copiilor) nu au fost a d u s e pe agen da politic.
261

Studiile A d r i a n e i B a b a n exploreaz t r a u m e l e trite de femeile

din R o m n i a : O femeie divorat, o m a m celibatar, o soie fr copii sau o celibatar a t r g t o a r e erau i n c o m p a t i b i l e cu i m a g i n e a femeii c o m u n i s t e ideale: o m a m asexuat, un fel de tovar de m u n c a b r b a t u l u i " . 2 6 2 Ce s-a n t m p l a t d u p 1989? A s p e c t e ale micrii de eliberare sexual, realizate n v e s t n c e p n d cu anii '60 au n c e p u t s intre pe a g e n d a politic, m a i timid sau m a i brutal. P r i n t r e p r i m e l e modificri legislative post-revoluionare s-a nscris liberalizarea avorturilor. D a r a g e n d a eliberrii s e x u a l e ulte rioar a fost d o m i n a t de c h e s t i u n e a legalizrii h o m o s e x u a l i t i i i a c e a s t a s-a datorat u n o r foruri internaionale. Implicit, c h e s t i u n e a se referea la relaiile gay dintre brbai. C e a m a i tranant atitudine o r g a n i z a t m p o t r i v a abolirii articolului 2 0 0 din C o d u l P e n a l a v e n i t din partea Bisericii O r t o d o x e R o m ne: o i m p o r t a n t desfurarea de fore, d i s p r o p o r i o n a t n r a p o r t cu di m e n s i u n i l e i vizibilitatea minoritilor sexuale din R o m n i a " . 2 6 3 Eforturile B.O.R. au fost s u p l i m e n t a t e de ali actori. In Apelul ctre parlamentari, s e m n a t de trei asociaii o r t o d o x e de tineret (1995) se arat c h o m o s e x u a l i t a t e a este un p c a t strigtor la cer i m p o t r i va firii u m a n e , o infraciune, un viciu i un pericol s o c i a l " . m p o t r i v a firii u m a n e " p r e s u p u n e c m e m b r i i acestor asociaii, a s u m n d h e t e r o s e x u a l i t a t e a obligatorie, tiu ei i d e c i d ei ce este firea u m a n , fr s ia n c o n s i d e r a r e ce simt unii o a m e n i fa de ali semeni. H o m o s e x u a l i t a t e a a r m a s o infraciu n e " att t i m p ct e r a u interzise p r i n lege relaiile ntre p e r s o a n e de acelai sex. Eticheta u n v i c i u " reitereaz o prejudecat n ce-i privete pe gay: c ei se c o m p l a c n p r a c t i c i p e r v e r s e " i c ei a l e g " p c a t u l ( p e r s p e c t i v a liberului a r b i t r u " a d o p t a t d e f u n d a m e n t a l i s m u l cretin). I n c e p r i v e t e d e n u m i r e a h o m o s e x u a l i taii d r e p t pericol s o c i a l " ea p o a t e fi i n t e r p r e t a t nu d o a r ca reiterarea u n u i stereotip dar i ca instigare la u r fa de un g r u p m i n o r i t a r i care v i n e t o c m a i de la o instituie ce are ca m e n i r e a p r a r e a v a l o r i l o r cretine. D a r istoria se repet: legionarii au fcut acelai lucru fa de evrei i alte m i n o r i t i c a r e n u s e aliniau sufletului r o m n e s c " . D a c C o d u l P e n a l v a

2M 261

Segal, 1994: 310. Ibidem: 311. 262 Baban, 1996: 51. 263 Buhuceanu, 1999 222

fi modificat, '

a m e n i n a scrisoarea, aceasta va n s e m n a l e z a r e a v o i n e i p o

p o r u l u i r o m n c a r e s-a declarat n p r o p o r i e d e peste 9 5 % c r e t i n " . A f i r m a i a ignor, desigur, p r o c e n t u l de p e r s o a n e cretine n o n - h e t e r o s e x u a l e din cele 9 5 % i n v o c a t e . S c r i s o a r e a asociaiilor o r t o d o x e este d o a r u n u l din d o c u m e n tele scrise n acest ton i n t o l e r a n t i d a m n a n t . n t r - o scrisoare s e m n a t de cei m a i nali r e p r e z e n t a n i ai Bisericii Orto doxe R o m n e , i n c l u s i v de P a t r i a r h u l Teoctist, i care a fost trimis pree dintelui R o m n i e i (Ion Iliescu) n l u n a m a i 1995, r e g s i m descrierea u n o r pretinse p e r i c o l e p e care le-ar r e p r e z e n t a h o m o s e x u a l i t a t e a . H o m o s e x u a l i i sunt nfiai ca a m e n i n n d nsi existena omenirii. Ei sunt un p e r i c o l social i a m e n i n r i l e lor l e g i t i m e a z a n g o a s e l e h e t e r o s e x u a l i l o r , n ai cror aprtori se erijeaz semnatarii. D o c u m e n t u l se refer i m p l i c i t la h o m o s e x u alitatea m a s c u l i n . S c o n s i d e r m pe r n d aceste p e r i c o l e " i soluiile suge rate n d o c u m e n t u l respectiv. U n a dintre c a u z e l e imposibilitii p r a c t i c e de a proteja pe m e m b r i i n o r m a l i ai s o c i e t i i " se scrie n d o c u m e n t u l respectiv, este s o d o m i a . S o d o mia a m e n i n , s e s u b n e l e g e , p e brbaii heterosexuali. I n m o d c i u d a t n u s e p u n e p r o b l e m a s o d o m i z r i i femeilor, dei s o d o m i a este o p r a c t i c sexual n care se angajeaz i cuplurile h e t e r o s e x u a l e , fa de c a r e nu se m a n i f e s t aceeai p r e o c u p a r e . D e a c e e a s e p o a t e p u n e n t r e b a r e a d a c exist s t a n d a r d e duble fa de h o m o s e x u a l i i heterosexuali n privina acestei practici. S c r i s o a r e a reitereaz stereotipul: h o m o s e x u a l u l face prozelii i se va ajunge la o naie de h o m o s e x u a l i " . Pe de o parte, acest stereotip trimite la ideea a b u z u l u i de m i n o r i de ctre gaj, pe de alt p a r t e el face referire la ab sena p r o c r e a i e i n raporturi h o m o s e x u a l e . In ce privete p r i m a latur a ste reotipului, B.O.R. nu a c o n d u s p n a c u m v r e o c r u c i a d similar m p o t r i v a cazurilor de fete m o l e s t a t e , agresate i violate de ctre m a t u r i m u l t m a i n u m e r o a s e d e c t cazurile de a b u z ale u n o r gaj fa de copii sau tineri. Aici intervine o alt tratare d u p un dublu s t a n d a r d a h o m o s e x u a l i l o r i a heterosexualilor. In ce privete pericolul transformrii ntr-o naie de ho m o s e x u a l i " , el trebuie privit n contextul relaiei sex r e p r o d u c e r e . Scrisoa rea nalilor p r e o i e c o n c e p u t ca i c u m cuplurile h e t e r o s e x u a l e fac sex d o a r pentru r e p r o d u c e r e n R o m n i a . P e n e t r a r e a a n a l a femeii de ctre brbat n relaii h e t e r o s e x u a l e , la fel ca i cea h o m o s e x u a l , nu este nici ea procreativ. Nu a existat nici o scrisoare trimis autoritilor de r e p r e z e n t a n i i B.O.R. care s cear i n t e r z i c e r e a actelor h e t e r o s e x u a l e n e p r o c r e a t i v e .

' n acea perioad se punea doar problema modificrii articolului 200 din Codul Penal pentru a decrirninaliza activitatea homosexual desfurat n spaiu privat. 223

D a c m s u r i l e de limitare ar fi eficiente, h o m o s e x u a l i i ar disprea, n e p u t n d u - s e n m u l i n a t u r a l " este s u g e s d a fcut n scrisoarea m e n i o n a t . G s i m aici reiterat p r i n c i p i u l e u g e n i e nazist care a a n i m a t p r i g o a n a i genoci dul m p o t r i v a h o m o s e x u a l i l o r din t i m p u l celui de-al doilea r z b o i m o n d i a l . D a c sunt indezirabili ( c o n f o r m u n e i abordri a d u b l u l u i - s t a n d a r d ) , ei trebuie oprii s se m a i n m u l e a s c i atunci v o r disprea. Ca i c u m h o m o s e x u a l i i alctuiesc o s p e c i e p a r a l e l heterosexualilor i nu ar fi o a m e n i . Ca i c u m h o m o s e x u a l i t a t e a s-ar t r a n s m i t e genetic fapt n e d o v e d i t tiinific. A f i r m a i a se b a z e a z pe o cras i g n o r a n n ce privete h o m o s e x u a l i t a t e a i este foarte departe de p r i n c i p i u l cretin al iubirii aproapelui. L e g a t d e a c e a s t u l t i m afirmaie n e x i u n i n t r e r e p r e z e n t r i l e istorice ale din scrisoarea i comentat, Warren ale LGBT265 B l u m e n f e l d d e m o n s t r e a z ntr-un articol publicat n 1996, c exist i n t e r c o evreilor cele c o n d a m n a i religios, a c u z a i de a fi n stadii de d e z v o l t a r e i m a t u r , de faptul c sunt tipuri b i o l o g i c e i m u t a b i l e , c a b u z e a z i r e c r u t e a z copii, c v o r s d o m i n e i s distrug societatea civilizat." B l u m e n f e l d face, de a s e m e n e a , o paralel n t r e filmul de p r o p a g a n d nazist Evreul Etern ( 1 9 4 0 ) i filmul p r o dus de D r e p t a r a d i c a l din S U A , Agenda Gay (1992) c a r e a m b e l e portreti zeaz evreii, r e s p e c t i v pe gay, c ar r s p n d i infecii i d e g e n e r e s c e n t i afir m c d a c li se p e r m i t e s c o n t i n u e v o r d u c e la c o l a p s u l civilizatiei. 2 6 6 B.O.R. nu este singura ngrijorat de pericolul gay. O serie de o a m e n i ca re p r e t i n d s r e p r e z i n t e tiina sunt i ei ngrijorai. D r . N s t a s e nu afirm c h o m o s e x u a l i t a t e a este o boal, n s c h i m b spune c este un viciu cu influen nefavorabil a s u p r a i n d i v i d u l u i nsui, a familiei, 2 6 7 a ntregii societi". T r e b u i e ca tinerii s afle ce este libertatea, ce este d e m o c r a i a , spre a nu fi tentai s c o n f u n d e racilele societilor d e c a d e n t e cu valorile m o r a l e , p e n t r u care au m u r i t tinerii n s n g e r o a s a iarn a anului 1 9 8 9 . " Prima ntrebare care se i m p u n e este: C a r e sunt m e c a n i s m e l e p r i n care s-a n r d c i n a t att de p u t e r n i c p r o p a g a n d a P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m n n contiinele o a m e n i l o r nct s refoloseti d u p ani i ani de zile fraze de g e n u l racilele societilor d e c a d e n t e " i c a r e or fi acele societi? A p o i se m a i i m p u n e n t r e b a r e a : D e s p r e c e d e m o c r a i e v o r b e t e d o a m n a d o c t o r N s t a s e ? D e s p r e cea p o p u l a r c u

265

'Lesbian, Gay, Transsexual, Bisexual. Blumenfeld, 1996: 156. 267 Dr. Nstase are n vedere n exclusivitate familia heterosexual. 268 Rodica Nstase Perspectiva medical. Homosexualitatea privit din punct de vedere psihiatric", n Homosexualitatea: propagand a degenerrii umane. Materiale prezentate in cadrul conferinei cu acest nume, organizate de ASCOR la 19 ianua rie 1995 n Aula Universitii: 12-13.
266

224

care ne-a o b i n u i t p r o p a g a n d a r e g i m u l u i ceauist? D a r o a r e ci dintre cei care au m u r i t n d e c e m b r i e 1989 au fost n o n - h e t e r o s e x u a l i ? P r o p o r i o n a l cu p o p u l a i a gay din orice societate, posibil ca ei s fi fost u n d e v a ntre 5 i 1 0 % dintre cei care au m u r i t eroic n d e c e m b r i e 1989. i atunci, aceti o a m e n i care au m u r i t n d e c e m b r i e 1989 p e n t r u ce fel de libertate s-au sacrificat? Exist i ncercri de contracarare a poziiilor redate m a i sus, m a i timide, m a i puine dar exist. 2 6 9 Cuvntul lui Isus este invocat de Florin B u h u c e a n u , 2 7 0 directorul asociaiei A C C E P T , 2 7 1 n n c e r c a r e a de a c o n t r a c a r a prejudecile i stereotipurile existente. Prejudecile u n o r cretini le n t m p i n cu p o r u n c a S n u m r t u r i s e t i strmb mpotriva aproapelui tu". S iubeti p e a p r o a p e l e tu ca pe tine n s u t i " este c o m a n d a m e n t u l cretin f u n d a m e n t a l nclcat d e cei c a r e a u atitudini h o m o f o b e . 2 7 3 D a r p o a t e cel m a i frumos g n d e x p r i m a t d e B u h u c e a n u este u r m t o r u l : h o m o s e x u a l i t a t e a face p a r t e din realitatea u m a n u l u i n viaa Bisericii i [...] D u m n e z e u l u c r e a z n e c o n t e n i t n m i e z u l slbiciunilor i suferinelor, dndu-le un s e n s " . 2 7 4 A l t e m o d a l i t i de a c o n t r a b a l a n s a h o m o f o b i a sunt luciditatea, ncerca rea de c u n o t e r e a f e n o m e n e l o r p r e s u p u s e de sexualiti alternative, a s u m a rea diversitii u m a n e i c o m p a s i u n e a autentic. C u v i n t e p l i n e de nelep ciune, f u n d a m e n t a t e pe o c u n o a t e r e a f e n o m e n u l u i h o m o s e x u a l i t i i dar m a i ales pe n e l e g e r e a diferitelor r e g i m u r i de gen, aparin u n u i om al bisericii, cretin, e p i s c o p u l u i u n i t a r i a n transilvan Dr. r p d S z a b o : Intr-o ar n care valorile p a t r i a r h a l e s u n t esena structurii sociale i brbaii sunt v z u i ca sin gurii c a r e i a u decizii, h o m o s e x u a l i t a t e a printre brbai este o i m a i m a r e p r o b l e m t o c m a i p e n t r u c a m e n i n o r g a n i z a r e a g e n i z a t a prioritilor". Ea c r e e a z confuzii i s u b m i n e a z o r d i n e a patriarhal stabilit, establishmentul hetero-sexist. A l t u r i d e biseric i i n s t a n e m e d i c a l e , m a s s m e d i a joac u n r o l i m p o r tant n p r o p a g a r e a i c o n t r a c a r a r e a prejudecilor p r i v i n d sexualitile alter native. In m s u r a n care ,,[o]rientarea i identitatea s e x u a l nu p o t fi s c h i m -

269

Gabriel Andreescu este una dintre personalitile publice care s-a remarcat n

acest sens. 270 Florin Buhuceanu este actualmente director executiv al organizaiei ACCEPT pentru aprarea drepturilor minoritilor sexuale din Romnia. 271 ACCEPT este asociaia care se ocup de protecia i promovarea drepturilor minoritilor sexuale din Romnia cea mai activ politic pn n acest moment. 272 Interviu cu Florin Buhuceau, n Vestitorul Ortodoxiei, 1998. 273 Buhuceanu, 1998. 274 Ibidem, 1998. 275 Raportul ILGA: 61 (Dr. rpd Szabo - n Szabadsg, 15 septembie, 2001). 225

bate n m o d v o l u n t a r i nici prin c o n s t r n g e r e a l e g i i " ,

' o evoluie n sensul

eliberrii sexuale p e n t r u p e r s o a n e l e cu orientri alternative p o a t e fi realizat doar cu sprijinul m e d i a . In general, presa din R o m n i a n r e g i s t r e a z un g r a d de h o m o f o b i e destul de ridicat, dei nu sunt m u l t e ziare r o m n e t i declarat homofobe. Iat cteva din stereotipurile p r e z e n t e n pres: trebuie s l e g a l i z m h o m o s e x u a l i t a t e a p e n t r u c d o a r astfel v o m intra n structurile e u r o - a t i a n t i c e " (cu alte c u v i n t e nu exist o moti v a i e i n t e r n de legalizare i nici p r e o c u p r i p e n t r u d r e p t u r i l e o m u l u i i ceteanului, ci ni se i m p u n e din afar p a r e a s p u n e acest m e s a j ) ; ' h o m o s e x u a l i i sunt pedofili i c o r u p m i n o r i i " (dar statistic p r o p o r i a pedofililor h o m o s e x u a l i nu este m a i m a r e d e c t cea a pedofililor heterosexuali); ' gaj sunt d e z e c h i l i b r a i p s i h i c i prin u r m a r e v i o l e n i i p e r v e r i " (caracterizare e m p i r i c fals: a fi h o m o s e x u a l nu e un avantaj, dar nu e nici ceva r u i n o s , nici un viciu, nici o b o a l " , scria I o n V i a n u ) . L i m b a j u l folosit n m e d i a referitor la h o m o s e x u a l i t a t e o s c i l e a z ntre agresivitate i ironie. De bisexualitate nici nu se v o r b e t e . T r a n s s e x u a l i t a t e a reprezint un subiect s p e c t a c u l o s i de aceea este m a i vizibil, dei tonul folo sit de reporteri sau r e d a c t o r i este m a i c u r n d ironic. L e s b i e n e l e sunt i g n o r a t e aproape cu desvrire, iar c n d sunt luate n seam sunt asociate cu infracionalitatea. 2 8 0 A l t e o r i , sunt obiect de a d m i r a i e i j i n d u i a l erotic sau subiect s p e c t a c u l o s ( c u m a fost cel legat de g r u p u l r u s e s c Tatu, alctuit din d o u tinere, srutndu-se pe s c e n a Festivalului de la B r a o v n 2 0 0 2 ) . n t r e g u l a r s e n a l de a r g u m e n t e ale B.O.R., a u n e i n s e m n a t e pri din m e d i a i a altor i n s t a n e de tip inchizitorial, este perfect c o m p a t i b i l cu situaia n care majoritatea r o m n i l o r nu d o r e s c s fie v e c i n i cu h o m o s e x u a l i (n proporie d e p e s t e 6 7 % arat sondajele), iar p e s t e 4 0 % c o n s i d e r c ho
282

mosexualii nu ar trebui s triasc n R o m n i a .

D i n c o l o de cifre, sunt

tririle individuale care nu p o t fi m s u r a t e nici de p a r t e a p o p u l a t i e i L G B T


276

Coman, 2000. Creeanu i Coman, 1998. 278 Vianu, 1999. 279 Creeanu i Coman, 1998. 2811 Ibidem, 1998. 281 Un sondaj CURS, realizat n noiembrie 2000: 8 6 % din populaie nu ar dori s aib homosexuali ca vecini (dup alcoolici, foti deinui, homosexualii sunt pe lo cul al treilea). Potrivit unui sondaj MMT, realizat cu 6 luni mai trziu, doar" 6 7 % din populaie nu doresc s aib ca vecini gay (Raportul ILGA, 2001: 60). 282 Sondajul despre Intoleran al IPP, septembrie 2003.
277

226

nici de p a r t e a h o m o f o b i l o r . Calitativ, pot fi relevate a n u m i t e atitudini. Iat ce scriu d o i tineri b r b a i gay d e s p r e c u m v d ei o R o m n i e d e z i r a b i l : o s o c i e t a t e n care cei care se i u b e s c nu se simt a n o r m a l i i nu triesc cu frica i ruinea de-a fi c n d v a pui la zid de opinia p u b l i c p e n t r u c nu sunt ndrgostii d e M a r i a , c i d e M a r i a n " (Adrian P u n ) . D a c D u m n e z e u exist cu adevrat, trebuie c rde trist de R o m n i a a b s u r d n care t r i m [ . . . ] " , n care n-fiinm asociaii p e n t r u a ne apra dreptul de a iubi [ . . . ] " (Marian C o s m a ) . 2 8 3 De aceea, destigmatizarea h o m o s e x u a l i t i i p a r e a fi o exigen m i n i m de solidaritate social, un exerciiu n e c e s a r m p o t r i v a ipocriziei n Romnia. 2 8 4 H o m o s e x u a l i t a t e a a c o n c e n t r a t ateniile m u l t o r a p e n t r u c legalizarea ei a r e p r e z e n t a t un atac la adresa u n u i r e g i m de g e n n t e m e i a t pe h e t e r o sexualitatea obligatorie. O eliberare a heterosexualilor este i m p o s i b i l fr o r e g n d i r e i o r e c o n s i d e r a r e a atitudinilor fa de orientri s e x u a l e alternative. A c e a s t a p r e s u p u n e r e n u n a r e a la ideea c orice v a r i e t a t e s e x u a l este pericu loas i c i a m e n i n pe ceilali. O h e t e r o s e x u a l i t a t e eliberat de obsesia d o m i n a i e i cetenilor cu p e n i s asupra celor fr p e n i s " (parafrazndu-l pe Stoltenberg) necesit o nelegere larg i lipsit de prejudeci a lesbianis mului, a h o m o s e x u a l i t i i m a s c u l i n e , a bisexualitaii, a transsexualitii i a tuturor practicilor sexuale alternative. P r o b l e m a t i c a relaiilor sexuale p r e z e n t a t n i p o s t a z e l e de m a i sus: prostituie, pornografie, orientri sexuale alternative, p u n e n l u m i n faptul c relaiile sexuale sunt i relaii de putere. E l e reflect o a n u m i t o r d i n e de gen, a n u m i t e ierarhii, i sunt un indicator b u n al m o d u l u i n care se desfoar i dezvolt relaiile de p u t e r e dintre sexe ntr-o societate sau alta. P u t e r e a s e p o a t e m a n i f e s t a n m o d u r i m a i subtile, c a m a n i p u l a r e i p e r s u a siune, sau n m o d u r i brute i violente. In aceste din u r m cazuri politica se xelor d e v i n e vizibil i sancionabil social i juridic. P u t e r e a se manifest ca for, politica este c o n t i n u a t cu alte mijloace, ca s parafrazez un strateg militar. n acest context apare esenial o discuie a s u p r a f e n o m e n u l u i vio lenei n t r e sexe.

283 284

Buletin informativ ACCEPT lgbt@accept, nr. 21/22, mai/iunie 2002. Revista 22, nr. 85, 8 iunie 1999. 227

Violena mpotriva femeilor


Btaia e o coborre forat n infern i nu poi sfaci fa iadului la modul inocent i moral. -(Andrea Dworkin, 1987)

Cineva s-ar putea ntreba de ce discutm unilateral chestiunea violenei m p o t r i v a femeilor. O d i s c u t m p e n t r u c exist o a s i m e t r i e e v i d e n t ntre proporiile a g r e s i u n i l o r r e c i p r o c e dintre femei i brbai. Cu sau fr docu m e n t e i statistici, femeile s u p o r t sistematic i s i m p t o m a t i c v i o l e n e de dife rite tipuri, de la cele fizice i p n la cele subtil-psihologice. F r n d o i a l c i brbaii sunt inte ale violenelor, d a r n cele m a i m u l t e c a z u r i ei sunt inta agresivitii altor brbai. V i o l e n a m p o t r i v a femeilor este p a r t e a vizibil, vrful u n u i aisberg de relaii de d o m i n a i e care s c a p cogniiei a c e s t o r a i le deformeaz nsi grila de p e r c e p i e a lumii. 1 D e s i g u r c exist femei care reuesc s se sustrag s c h e m e l o r i m p u s e de p a r a d i g m a d o m i n a i e i . Pe de alt parte, nu se p o a t e s p u n e c toi brbaii sunt r e s p o n s a b i l i de existena acestui sistem. Nu n s e a m n nici c acele femei care se s u p u n lui se fac a u t o m a t res ponsabile d e m e n i n e r e a lor n supuenie. Cu toate acestea fenomenul dominaiei m a s c u l i n e se p e r p e t u e a z i se m a n i f e s t n fiecare s o c i e t a t e , m a i primitiv sau m a i rafinat, n funcie de datele i condiiile r e s p e c t i v e i societi. A c e s t capitol i p r o p u n e s disece f e n o m e n u l v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor aa c u m a p a r e n diferite c o n t e x t e , cu un interes d e o s e b i t p e n t r u ceea ce se n t m p l n realitatea r o m n e a s c .

1. Dominaie, violen i sex


0 femeie ar trebui s triasc flmnd, s moar tnr i " s lase n urm un hoit nostim. ( N a o m i Wolf, 1991) Violena mpotriva femeilor este o reflectare a relaiilor de putere ine gale dintre femei i brbai i servete la p e r p e t u a r e a acestor raporturi dezechilibrate. E x i s t o legtur i n t i m ntre structurile de d o m i n a i e m a s c u lin i v i o l e n a exercitat n sfera sexualului de la h r u i r e sexual, care plaseaz femeile pe o poziie v u l n e r a b i l n d o m e n i u l m u n c i i , la v i o l e n a

Bourdieu, 2001.

228

intrafamilial, i p n la violuri n g r u p , care au p o t e n i a l u l de a distruge o fiin u m a n , c a p a c i t a t e a ei de a iubi i de a avea n c r e d e r e n s e m e n i . R e l a i a de d o m i n a i e a g e n u l u i femeiesc de ctre cel b r b t e s c este o relaie care se manifest n g e n e r e subtil, prin nsei m o d u r i l e de p e r c e p e r e a realitii.
2

Manifestrile v i o l e n t e sunt expresii agresive ale d o m i n a i e i . A g r e s i u n i l e asu pra femeilor c o n s t i t u i e o m o d a l i t a t e specific de p e r p e t u a r e a d o m i n a i e i . Iat o m o s t r a p r o p o r i i l o r f e n o m e n u l u i v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor: con form u n e i estimri realizate de F B I , n S U A a n u l u i 1994 se p e t r e c e a cte un viol la fiecare 6 minute.- 1 N i c i azi situaia nu s-a m b u n t i t semnificativ. S i m b o l i s t i c a v i o l e n e i este i m p o r t a n t : n diverse culturi brbaii trec prin p r o b e ale b r b i e i " , care le confer d e m n i t a t e de brbat, o n o a r e i respectabilitate n c o m u n i t a t e . F o r m e l e de v i o l e n m p o t r i v a femeilor sunt legate de o simbolistic a supunerii: i n d i e n e l e asiatice erau n g r o p a t e de vii alturi de soi (ca s i m b o l al a t a a m e n t u l u i lor fa de so i d i n c o l o de m o a r te, fidelitatea lor fa de so fiind d e m o n s t r a t de sacrificiul s u p r e m ) ; n Afri ca de V e s t femeile n v r s t se n d e l e t n i c e s c cu e x c i z a r e a clitorisului tinerelor - act n e c e s a r " p e n t r u asigurarea fidelitii i a u n u i c o m p o r t a m e n t m a t e r n exemplar. Se pot distinge d o u m a r i categorii de femei: o p a r t e care nu au suferit direct actiuni v i o l e n t e , v i o l e n e fizice sau p s i h o l o g i c e , violuri, bti, u m i l i n e i ntregul a r s e n a l al agresiunii de care se folosesc unii b r b a i p e n t r u a-i afirma b r b i a " ; i o alt p a r t e care a suferit de pe u r m a u n o r a d i n t r e a c e s t e suplicii. C e a din u r m c a t e g o r i e p o a t e a p r e a d e n e n e l e s p r i m e i , n t r u c t experienele lor nu c o i n c i d n ce privete m o d a l i t i l e de r e l a i o n a r e cu brbaii, ceea ce d e t e r m i n dificulti n n e l e g e r e a femeilor care au suferit violene. R e p r e z e n t a n t e l e f e m i n i s m u l u i radical au tins s d e z v o l t e un discurs extrem de d u r n evaluarea f e n o m e n e l o r de v i o l e n m p o t r i v a femeilor, situndu-se d e p a r t e a p r i m e i categorii descrise m a i sus. A n d r e a D w o r k i n este un caz e x e m p l a r n acest sens. D i s c u r s u l ei este u n u l de tip activist, mobili4

2 3

Bourdieu, 2001. E vorba de violuri nfptuite de brbai necunoscui nu de prieten, so sau alt cunotin, membru al familiei (Lorber, 1994: 75). Proporia dintre cazurile de viol nfptuite de strini i cele nfptuite de cunoscui este de aproximativ 5 0 % la 5 0 % - cum rezult dintr-o serie de studii. Cu alte cuvinte, se poate presupune c tot din 6 n 6 minute se ntmpla i un viol al unei femei de ctre un cunoscut. 4 Una dintre crile ei, tradus n romn, Rzboiul mpotriva tcerii (Iai, Polirom, 2001) - este o colecie de eseuri chiar pe tema violenei mpotriva femeilor. Dworkin pledeaz, printre altele, pentru ruperea tcerii n ce privete maltratrile pe care le ndur multe femei. 229

zator, e x t r e m de dur la adresa ntregului regn b r b t e s c . D a r D w o r k i n vor bete i n i m i l o r femeilor umilite i terorizate de bti i a b u z u r i sexuale. R a d i calele a s u m c sursa relaiilor de d o m i n a i e / s u b o r d o n a r e se afl n sfera sexualului, a d o m i n a i e i sexuale. Iat cteva afirmaii ale A n d r e i i D w o r k i n : ,,[A] u m i l i o femeie este [...] p a r t e i n t e g r a n t a plcerii s e x u a l e r e s i m i t e de brbat.", U n e o r i chiar btaia n sine a d u c e satisfacie sexual b r b a t u l u i " , ,,[P]entru brbai, v i o l u l i sexul nu sunt specii diferite",
7 5 6

Sub dominaia

m a s c u l i n nu exist o p o z i i e de natur f e n o m e n o l o g i c n t r e sex i violen. Orice act de v i o l e n c o m i s m p o t r i v a unei femei este de n a t u r s e x u a l " . 8 Refuz c o n t i n u a r e a d e m e r s u l u i alturi d e D w o r k i n n c e e a c e privete generalizarea la toi brbaii a acestui tip de afirmare a masculinitii. D w o r k i n p a r e a i n v e r s a t e r m e n i i i a s p u n e c orice act h e t e r o s e x u a l repre zint o v i o l e n m p o t r i v a femeilor o a p r e c i e r e eronat, cu care nu sunt de acord. D a r e a d e v r a t c exist structuri a d n c i de p e r c e p i e i de semnifica ie care c o n s e r v d o m i n a i a m a s c u l i n d o m i n a i e care se p e r p e t u e a z n p r i m u l r n d p r i n s i m b o l u r i i semnificaii. E s t e g r e u s ne i m a g i n m ct de m u l t ne u r s c b r b a i i , " 9 scrie D w o r k i n . P o a t e c unii ne ursc, d a r dac B o u r d i e u are dreptate, lucrurile se a r a n j e a z / a e a z n s e n s u l r e p r o d u c e r i i d o m i n a i e i fr i n t e r v e n i a u n o r s e n t i m e n t e att de p u t e r n i c e ca ura. C o m p o r t a m e n t u l sexual al u n o r brbai este u n u l violent, de afirmare a virihtii i de p e r p e t u c o n f i r m a r e a brbiei n acest fel, indiferent de ce simte partenera. P r e c e p t e de g e n u l d a c nu o bat, o s c r e a d c nu o iu besc, d a c nu o siluiesc, o s cread c n u - m i fac datoria de brbat, s u n t sigur c-i p l a c e s-o iau dur d a u expresie acestui tip de c o m p o r t a m e n t . E s t e perspectiva u n o r b r b a i care i definesc b r b i a " i d o m i n a i a p r i n acte sexuale v i o l e n t e , ca u m i l i r e a partenerelor. Cealalt faet a l u c r u r i l o r este c suficient de m u l t e femei intr n rolul de v i c t i m e sau i a s u m roluri de su puse. In a n u m i t e i n s t a n e , nsi s i m u l a r e a o r g a s m u l u i la femei este o expre sie a puterii m a s c u l i n e a s u p r a femeilor p e n t r u c semnificaia a d o p t r i i aces tei atitudini este c el a reuit s-i i m p u n s g n d e a s c i s a c i o n e z e con form p r i n c i p i i l o r lui s e x u a l e . 1 0

5 6

Dworkin, 2001: 176. Ibidem: 183. 1 Ibidem: \%h. 8 Ibidem: 182. ''Ibidem: 185. 10 Bourdieu o aprob de Catharine MacKinnon, alt feminist radical faimoas, n aceast interpretare a orgasmului mimat (Bourdieu, 2001: 19). 230

E x i s t o diferen vizibil ntre m o d u r i l e n care au fost socializate fe meile i brbaii n ce privete ateptrile fa de viaa i n t i m , sexual, mprtit cu partenerul. Cele d o u sexe dau semnificaii diferite actului sexual: ea e pregtit social s v a d sexualitatea ca pe o e x p e r i e n e m o i o n a l, i n t i m , c a r e nu p r e s u p u n e n e a p r a t penetrare, el tinde s v a d sexualitatea ca pe un act de c u c e r i r e orientat spre p e n e t r a r e i o r g a s m .
11

D e s i g u r , aici nu

se p o a t e g e n e r a l i z a . B r u c k n e r i F i n k i e l k r a u t sunt i m a i brutali c n d spun c visul m a s c u l u l u i m e d i u din E u r o p a de astzi este s le v a d pe toate femeile c vin la el i i spun: M intereseaz s p e r m a d u m n e a v o a s t r . M n n e b u nete juisarea d u m n e a v o a s t r " . 1 2 A t e p t r i l e sunt n e l a t e de a m b e l e pri. Refuzul diferenei i e d u c a r e a n spiritul conservrii privilegiului de a fi brbat r e p r e z i n t b a r i e r e p e n t r u ajungerea la semnificaii c o m u n e p r i v i n d actul sexual. B o u r d i e u c o n s i d e r c inclusiv practici a p a r e n t s i m e t r i c e ca fellatio i cunnilingus au semnificaii diferite p e n t r u femei i brbai (pentru care sunt tot acte de d o m i n a r e ) . C h e s t i u n e a v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor ine i de anumite m o d u r i n v a t e de afirmare a identitii m a s c u l i n e i de afirmare a identitii feminine. A f i r m a r e a p r o p r i e i diferene n c o m p o r t a m e n t e sexuale e fireasc, dar atunci c n d ea este nsoit de lezarea, lovirea, rnirea, a b u z u l altor p e r s o a n e , situaia nu e acceptabil. Iat alte i n s t a n e de d o m i n a r e . H r u i r e a sexual nu intete n t o t d e a u n a p o s e d a r e a sexual, ci p u r i s i m p l u e x p r i m a r e a i afirma rea dominrii. Violurile n grup (prezentate ca sex n grup n multe reprezentri p o r n o g r a f i c e ) sunt m e n i t e s n t r e a s c sensul de b r b i e " al fiecrui m e m b r u al g r u p u l u i m a s c u l i n n faa celorlali. A c e a s t a i n d i c d e p e n dena brbailor u n i i de alii i t e a m a de a nu p i e r d e r e s p e c t u l i a d m i r a i a grupului. V i o l u l n g r u p este o faet a afirmrii tipului de b r b i e " i n v o c a t mai sus cu efecte d e v a s t a t o a r e n cazul o b i e c t u l u i " violurilor. A c e s t tip de angajare sexual a brbailor cu femeile este p r i m o r d i a l c o d a t ca o afirmare a brbiei s n t o a s e " , plcere sexual. D o m i n a i a se afirm i se p e r p e t u e a z p r i n acte s e x u a l e c o n f o r m e cu m o d u l n care u n i i brbai neleg i simt sexualitatea: ca violen. S-ar p u t e a aduce a r g u m e n t u l c nu se p o a t e face n i m i c dac ei simt n acest fel. Eronat. Oricine s i m t e ntr-un fel sau altul, simte aa p e n t r u c a fost e d u c a t s simt n acel m o d i s p e r c e a p pe ceilali din jurul su ntr-un a n u m e fel. D a r m a i " B o u r d i e u , 2001. Bruckner i Finkielkraut, 1995: 50. 13 Segal, 1994: 240. a d e s e a t r a n s f o r m n d p r a c t i c a h e t e r o s e x u a l n ceva ce nu a r e n i m i c n c o m u n cu idealul satisfacerii i oferirii r e c i p r o c e de

12

231

periculos, i totodat m a i pervers, este c persoanele d o m i n a t e aplic relaiilor de dominaie, categorii care le fac s perceap relaiile de d o m i n a i e drept natu rale. A c e a s t a p o a t e d u c e la o sistematic depreciere i denigrare de sine. D o m i n a i a cu ajutorul p e r s o a n e l o r d o m i n a t e are expresii p r o f u n d e . O form de d u r e r e cu care femeia s-a obinuit de secole las n u r m a sa un l o c p e care structurile d e d o m i n a i e l u m p l u c u forme m a i p e r v e r s e d e v i o l e n i d e durere. N a o m i W o l f v o r b e t e despre u n M i t a l F r u m u s e i i " c a r e l i s e i m p u n e femeilor zilelor n o a s t r e , cu sacrificii i noi dureri. D a c p n n se colul X I X , p r i n c i p a l a c a u z a suferinelor femeieti erau sarcinile i naterile repetate, azi p r i n c i p a l a c a u z a suferinelor femeieti sunt cele i m p u s e de rigorile M i t u l u i F r u m u s e i i . D e z v o l t a r e a t e h n o l o g i c a d u s la eliberarea fe m e i l o r de suferine trecute (cloroformul a fost i n v e n t a t n 1860, antisepticele inventate n 1880, a n t i c o n c e p i o n a l e l e au fost i n v e n t a t e n secolul X X ) . M i c a r e a de eliberare a femeilor a fcut posibil i m a g i n a r e a i chiar trirea unei viei p r e s r a t e cu plceri i nu d o a r cu dureri, iar sexul a n c e p u t s fie disociat d e d u r e r e p e n t r u femei (asociere p e care brbaii n u a u c u n o s c u t - o v r e o d a t ) . 1 4 i iat c d u p aceasta, a p a r e o n o u surs de dureri a s u m a t e de m u l t e femei, M i t u l F r u m u s e i i . D e - a l u n g u l istoriei s-au s u c c e d a t tot felul de practici de c o n t r o l al m i n t i i femeilor i d e e a c m e n s t r u a i a e ceva m u r d a r , c e d u c a i a s u p e r i o a r a fe m e i l o r are efecte distructive a s u p r a organelor lor r e p r o d u c t i v e i altele. A z i Mitul F r u m u s e t i i a luat locul acestora. P o v e s t e a s p u n e aa: c a femeie natu ral, aa c u m eti, cu greutatea, trsturile, formele, v r s t a pe care o ai, nu corespunzi cerinelor actuale de frumusee. T r e b u i e s te s c h i m b i " . R e c l a m e l e i p e r m a n e n t a defilare de fotomodele, m e r e u n s c h i m b a r e , d a r s i m b o liznd M o d e l u l , au p u t e r e a de a c o n v i n g e m u l t e femei c nu sunt suficient de frumoase, ba chiar urte. Iar p e n t r u u r e n i e i deficiene exist r e m e d i i printre altele, chirurgia estetic se i m p u n e cu tot m a i m a r e p u t e r e . Azi, chi rurgia estetic este o industrie cu profituri de m i l i a r d e de dolari n O c c i d e n t . In S U A , un m e d i c de chirurgie estetic ctig peste un m i l i o n de dolari pe an. S t a n d a r d e de frumusee care s p r e s e z e m e n t a l i atitudinal femeile indi c un f e n o m e n de v i o l e n p s i h o l o g i c la care o m a r e p a r t e dintre ele se su pun. E l e sunt ajutate i chiar m p i n s e s se s u b e s t i m e z e , s se v a d u r t e i i n a d e c v a t e . N u m r u l d e operaii chirurgicale p e care l e n d u r femeile a n d e an sunt n cretere n occident, dar i la noi: liposucii, o p e r a i i de m r i r e i

14 15

Wolf, 1991: 219. Ibidem: 225.

232

m o d i f i c a r e a formei snilor ', liftinguri faciale etc. C u i a p a r i n e ctigul n e t ? Chirurgilor, c a s e l o r de c o s m e t i c e , capitalului investit n acest d o m e n i u i sis t e m u l u i d e d o m i n a i e m a s c u l i n p e r p e t u a t c u ajutorul a c e s t u i M i t . n t r e a g a i d e o l o g i e aferent acestui M i t c o n d u c e la i d e e a c este prefera bil o femeie artificial, cu esuturi mortificate vie i sntoas. A c u m c n d femeia m o d e r n este b i n e c u v n t a t c u u n corp c u care se p o a t e mica, cu care p o a t e alerga, dansa, juca, care o p o a t e d u c e la o r g a s m ; cu sni necanceroi, un uter sntos, cu o via de d o u ori m a i l u n g dect a c e e a a m e d i e i de v r s t a femeii v i c t o r i e n e , sufi cient de l u n g ca s-i p e r m i t s-i e x p r i m e p e r s o n a l i t a t e a ; care are suficient h r a n i un m e t a b o l i s m care o protejeaz p r i n d e p u n e r i de c a r n e a c o l o i atunci c n d are nevoie; a c u m c n d al ei este darul . sntii i bunstrii d i n c o l o de orice ateptri ale p r e d e c e s o a r e l o r ei [apare] E p o c a Chirurgiei care z d r n i c e t e i m e n s u l ei n o r o c . "
19

sau chiar b o l n a v ,

dect u n a

Iat d o a r cteva riscuri ale conformrii la M o d e l : f o a m e a care este o suferin n sine; p e r m a n e n t a abinere de la c o n s u m u l a c e v a ce ne face pl cere un soi de m a s o c h i s m ; stresul cauzat de p e r p e t u a cur de slbire este un factor de risc de m b o l n v i r e ; riscul de m b o l n v i r e al fumatului p e n t r u c multe femei care fumeaz c o n t i n u s fumeze ca s-i m e n i n greutatea; anorexie; b u l i m i e i altele. C o n c e p i a lui W o l f intete deopotriv v i o l e n a fizic a s u p r a femeilor (i durerea l o r fizic p r i n s u p u n e r e a la operaii foarte d u r e r o a s e i p e r i c u l o a s e ) dar i v i o l e n a p s i h o l o g i c asupra lor. F e m e i l e , n majoritatea lor, sunt per m a n e n t p r e o c u p a t e de c u m arat, de k i l o g r a m e n plus sau n m i n u s , de for me n m i n u s s a u n plus fiind p e r m a n e n t tentate s c o n s i d e r e c nu sunt n regul: fie c au burt, fie c au trecut de p r i m a tineree, fie c deviaz de la Snul O f i c i a l " n c t viaa lor e clar m a i p u i n fericit dect ar p u t e a s fie n absena acestor rigori de f r u m u s e e " . E p o c a chirugical, sub pretenia servirii clientelor i a lui V e n u s , zeia frumuseii, transmite mesajul c o fe meie ar trebui s triasc flmnd, s m o a r tnr i s lase n u r m un hoit 2 ' 1

16

Wolf vorbete la un moment dat de Snul Oficial" impus ca model de urmat pentru orice femeie ai cror sni au alte forme i mrimi. 17 Silicon i alte substane. 18 Riscurile pentru sntate ale operaiilor estetice sunt mari i adesea nu sunt comu nicate pacientelor. 19 Wolf, 1991: 228. 20 Este interesant c n anumite cercuri termenu de hoit" este folosit argotic pentru a desemna corpuri de femei model. 233

nostim".

W o l f se n t r e a b dac nu este m a i m u l t dect o c o i n c i d e n faptul

c chirurgia de sn se e x t i n d e ntr-o e p o c n care sexualitatea feminin n plin afirmare este p e r c e p u t ca o a m e n i n a r e de ctre brbai. Simbolistica esteticii feminine pe care o p r o p u n e N a o m i W o l f este totui parial. A te face f r u m o a s " , a te ngriji, p o a t e s n s e m n e m a i m u l t dect a te s u p u n e u n o r rigori, a te c o n f o r m a p e n t r u a p l a c e , p e n t r u a fi preuit s a u / i dorit de cellalt. A te ngriji i a te n f r u m u s e a este o m o d a litate a grijii de sine i p o a t e fi i un mijloc de a f e r m e c a pe ceilali, de a-i controla tu pe ei, de a folosi a r m e l e " frumuseii p e n t r u a a t r a g e pe c i n e vrei tu, c n d vrei tu i n p r o p o r i a n care vrei tu. A fi frumoas p o a t e s n s e m n e c eti p u t e r n i c dac tii c u m s foloseti acest l u c r u spre b i n e l e p r o p r i u (i nu n e a p r a t n d e t r i m e n t u l altora). A i c i sunt cu totul n a s e n t i m e n t u l Camillei Paglia, care c e l e b r e a z frumuseea feminin alturi de cea m a s c u l i n i sexualitatea e x p l o z i v a u n u i trup frumos de femeie. A fi sexy c o m p o r t a n u m i t e riscuri i cel m a i m a r e este de a face fa p r o p r i e i tale a p a r e n e prin c o m p o r t a m e n t . D i s c u r s u r i l e g e n e r a l i z a t o a r e i negativiste, p r e c u m cel al A n dreii D w o r k i n , ar trebui n u a n a t e , p e n t r u c relaia de d o m i n a i e a r e totdeau na doi p r o t a g o n i t i i exercitarea ei n m o d unilateral i v i c i o s n defavoarea unuia dintre parteneri d e p i n d e i de m o d u l n care se p r e z i n t acesta din ur m: dac se p r e z i n t ca personaj vulnerabil, riscurile v i o l e n e i s u n t infinit m a i m a r i dect n cazul afirmrii u n e i personaliti p u t e r n i c e . F e m e i l e c a r e sunt cel m a i c o n s i s t e n t b r u t a l i z a t e s u n t e x a c t acelea c a r e n u c r t e s c fa d e pa triarhii care se p r e s u p u n e c le o c r o t e s c . "
22

T e n t a i a v i o l e n e i va c o n t i n u a s existe iar asocierea ei cu sexualitatea i gradul d e c o n e c t a r e m t i m violen-sexualitate v a d e p i n d e n m a r e m s u r d e gradul de opoziie i c o n t e s t a r e din p a r t e a femeilor. Va d e p i n d e , implicit i de m o d u l n care femeile v o r ti s-i afirme p r o p r i a l o r sexualitate (inclusiv prin cultivarea grijii fa de sine, a farmecului p e r s o n a l ) i a specificului ei, fr s c a p i t u l e z e n faa tentaiei u n o r brbai de a i m p u n e sexul ca v i o l e n nedorit sau v i o l e n a ca sex.

2. Violena n familie
Actele de violen care se petrec n familie reprezint cel mai delicat as pect al violenei m p o t r i v a femeilor p e n t r u c intr n joc l e g t u r i profunde, intime, bazate pe o n c r e d e r e r e c i p r o c investit, dar i p e n t r u c la mijloc
21 22

,^4 woman should live hungry, dieyoung, and leave apreiiy corpse", Wolf, 1991: 231. Segal, 1994: 283.

234

sunt alte fiine u m a n e , copiii, care p o t r m n e m a r c a i o v i a n t r e a g de aceste a b u z u r i trite n copilrie. V i o l e n a intrafamilial, sau v i o l e n a d o m e s tic, este un f e n o m e n larg r s p n d i t n l u m e i se refer la acte de a g r e s i u n e ntre m e m b r i i aduli care au o relaie intim, de familie, inclusiv relaii sexuale. n aproximativ 8 0 - 9 5 % din cazuri agresori sunt brbaii.
23

Exist o varietate de

tipuri de violen n familie: abuz fizic, abuz emoional, abuz verbal, abuz sexual (inclusiv viol), abuz e c o n o m i c (exploatare economic, folosirea antajului . a.). Definiiile legale i nelesurile simului c o m u n ale v i o l e n e i nu reflect i aspecte mai subtile ale acestui fenomen, pentru c ele sunt puternic influenate d e p e r s p e c t i v a m a s c u l i n a s u p r a violenei. D e p i l d n o i u n e a d e presiune de a face s e x " a s c u n d e un a n u m i t tip de v i o l e n e x p e r i m e n t a t de multe femei care au fost s u p u s e acestui tip m o n o t o n d a r p e r s e v e r e n t de v i o len de intensitate redus dar constant. n raportul organizaiei A R A P A M E S U p r i v i n d v i o l e n a fa de fetele de liceu din S i b i u se r e m a r c Datorit frecvenei ei, a g r e s i u n e a verbal tinde s fie m i n i m a l i z a t ca gravi tate i c o n s i d e r a t un dat al vieii de zi cu zi, cu care orice femeie e n e v o i t s se o b i n u i a s c " . 2 4 Sondajul Gallup privind violena m p o t r i v a femeilor din aprilie 2 0 0 3 arat c a n u m i t e c o m p o r t a m e n t e p r e c u m c o n t r o l u l e c o n o m i c a l femeilor n cadrul familiei i a b u z u r i l e v e r b a l e / e m o i o n a l e tind s fie consi derate v i o l e n d o m e s t i c m p o t r i v a femeilor d e ctre u n p r o c e n t a j m a i m i c de femei (peste 6 6 % ) dect abuzurile fizice sau sexuale, c a r e s u n t c o n s i d e r a t e cea m a i serioas form de violen d o m e s t i c (peste 9 0 % ) . for forme p r e z e n t e n cazurile de v i o l e n intrafamilial. n ce privete cazurile c l a s i c e " de violen, btaia, Barometrul de Gen rea lizat n a u g u s t 2 0 0 0 , i n d i c u r m t o a r e l e : 1 7 % din r e s p o n d e n i c u n o s c femei care i bat s o i i / p a r t e n e r i i i 5 3 % din r e s p o n d e n i c u n o s c b r b a i care i bat p a r t e n e r e l e / s o i i l e . 2 6 1% din brbaii chestionai r s p u n d c au fost btui de soii i 1 8 % din femei r e c u n o s c c au fost b t u t e .
27

Definiiile femi

niste i n c l u d alturi de v i o l e n a manifest i d e e a de a m e n i n a r e i t e a m a de

A v n d n v e d e r e caracte

rul delicat al p r o b l e m e i , se p r e a p o a t e ca a c e s t e r s p u n s u r i s nu reflecte rea litatea. E x i s t i o nchnaie cultural de a folosi fora n relaiile i n t e r u m a n e la nivelul familiei, m a i ales n d r e p t a t m p o t r i v a femeilor. La a c e a s t a se m a i poate a d u g a i refuzul de a r e c u n o a t e faptul de a fi fost btut al brbailor
23 24

25 26 27

Maynard i Winn, 1997. Concluziile chestionarului privind agresiunea sexual n rndul elevelor de liceu din Sibiu", ARAPAMESU, Sibiu. http://www.gallup.ro/romana/poll_ro/releases_ro/pr030527_ro/pr030527_ro.htm Barometrul de gen, 2000: 110. Ibidem: 235

indicat de diferena dintre p r o p o r i a soi b t u i /

soii b t u t e de care

respondenii au c u n o t i n ( 1 7 % / 5 3 % adic a p r o x i m a t i v 1/3) pe de o parte, i diferena dintre p r o p o r i a soi b t u i / soii b t u t e ale r e s p o n d e n i l o r care s-au confesat n c h e s t i o n a r e ( 1 % / 1 8 % a d i c 1/18). D i n t r - u n sondaj realizat de Data M e d i a , fcut pe p o p u l a i a feminin a B u c u r e t i u l u i , reiese c 4 8 , 7 % din divoruri se desfac din cauza violenei i n t t a f a m i l i a l e .
28

A c e s t e date sunt

suficiente pentru a trage concluzia c v i o l e n a intrafamihal are proporii serioase i reprezint o p r o b l e m n R o m n i a . M u l i b r b a i tind s fie mult mai agresivi i s se foloseasc m a i c u r n d de mijloace fizice p e n t r u a co m u n i c a " cu p a r t e n e r e l e . A c e a s t situatie nu este specific d o a r R o m n i e i , din pcate. Ea exist i n ri dezvoltate, n diferite proporii, dar a c o l o statele fac m a i m u l t p e n t r u a c o n t r a c a r a fenomenul. G u v e r n u l C a n a d e i , de e x e m p l u , a finanat i derulat un p r o g r a m special m p o t r i v a v i o l e n e i d o m e s t i c e ntre anii 1992-1993, p r o g r a m n v a l o a r e de 136 de m i l i o a n e de dolari canadieni. Ci dolari a investit g u v e r n u l R o m n i e i p e n t r u c o n t r a c a r a r e a a c e s t u i feno m e n ? D a c ar fi investit c o r e s p u n z t o r atunci ar fi d o v e d i t i r e s p o n s a b i l i t a t e pentru educarea r o m n i l o r , m a i ales a celor care c o n s i d e r c b t a i a e rupt din rai". In ce privete explicaiile care au fost date c o m p o r t a m e n t u l u i v i o l e n t al unor brbai, ele au tins s atribuie responsabilitatea u n o r caracteristici exte rioare brbatului: el fie este b o l n a v psihic i deci nu este n o r m a l " (este diso ciat de brbaii n o r m a l i " ) , fie a fost p r o v o c a t i femeia este cea care p o a r t vina aciunilor l u i . 2 9 In a m b e l e cazuri brbatul a g r e s o r nu p o a r t r e s p o n s a b i litatea actelor sale. A c e s t e explicatii sunt c o n s o n a n t e cu i d e o l o g i a d o m i n a n t , dar pun n u m b r o caracteristic esenial a construciei u n u i tip de masculi nitate definit p r i n d o m i n a r e brut fa de femeie (nu eti brbat, dac nu i ari c eti b r b a t " ) . D e s i g u r , exist i m o d e l e alternative, c o n f o r m crora este nebrbtesc s loveti o femeie subtextul fiind c nu te p o i p u n e ca brbat cu o fiin evident m a i slab ca tine. In nici u n u l din m o d e l e nu a p a r e dimensiunea o m " : alturi de m i n e se afl un om care i-a p u s n c r e d e r e a n mine, cu care m p a r t un c m i n , cu care am copii; s n c e r c m s r e z o l v m diferenele dintre n o i p r i n alte mijloace dect cele p r i m i t i v e , sau s ne desprim. Exist studii elaborate p r i v i n d m a s c u l i n i t i l e i c a u z e l e violenei inttafamiliale, realizate m a i ales de cercettori occidentali, c a r e p u n n evi den i cauze subtile ale u n u i a s e m e n e a tip de c o m p o r t a m e n t .

28

29

Sondaj al Data Media comandat de organizaia de femei a PD din Bucureti, ale crui rezultate au fost date publicitii n august 2002. Robinson i Richardson, 1997.

236

P a r a d o x a l , m u l t e relaii abuzive n c e p p r i n a fi foarte r o m a n t i c e i ca racterizate printr-o grij excesiv a p a r t e n e r u l u i fa de femeie. D a r atenia special a c o r d a t ei este treptat p e r c e p u t de ea ca fiind intruziv, p o s e s i v i c o n t r o l a t o a r e p r i n exces. R e l a i a e v o l u e a z astfel n c t femeia se d e p r t e a z treptat de p r i e t e n i i familie, astfel c la i z b u c n i r e a p r i m u l u i e p i s o d violent, ea nu va avea alt sprijin m o r a l exterior dect pe soul a b u z i v nsui, de care se va simi exclusiv d e p e n d e n t , n absena celor apropiai p n nu demult. A t u n c i c n d m a s c u l i n i t a t e a brbailor se definete p r i n d o m i n a i e i este trit ca atare de un brbat i c n d acesta nu r e u e t e s c r e e z e condiiile e c o n o m i c e ale d o m i n a i e i sale, brbatul Unde s a b u z e z e femeia pe care o iubete fie fizic, fie p s i h o l o g i c , fie a m b e l e .
30

D e c e m a i r m n e c u e l ? " este n t r e b a r e a care a p a r e cel m a i adesea n legtur cu un a s e m e n e a caz. i ntrebarea se p o a t e p u n e cu att m a i m u l t ndreptire n cazuri n care femeia nu n u m a i c a fost l e z a t cu s e m n e pe corp i ochi nvineii, dar i violat de propriul so, creia i-au fost sparte oase i p o a r t r n i t r a u m a t i c e ce-i afecteaz s n t a t e a pe t e r m e n lung. J u l i e B l a c k m a n a n c e r c a t s r s p u n d acestei n t r e b r i pe b a z a u n u i studiu nte meiat pe 172 de interviuri cu femei btute. C o n c l u z i a la care a ajuns este c ele nu aveau un sens al nedreptii asupra a ceea ce li se n t m p l a p e n t r u c nu v e d e a u o v a r i a n t de ieire din situaie. O parte dintre femeile intervievate au relevat faptul c nu p u t e a u s suporte ideea, nu p u t e a u s a d m i t fa de ele nsele i fa de familie, c nu au fost n stare s se ridice la nivelul ateptrilor familiilor l o r c o n f o r m crora ele sunt fete c u m i n i " (aa c u m au fost crescute s fie). De aici rezult i m u l t tcere. C o n f o r m datelor Insti tutului G a l l u p din aprilie 2 0 0 3 , realizat n R o m n i a , d o a r o t r e i m e ( 3 5 % ) din femeile care au e x p e r i m e n t a t o form de v i o l e n d o m e s t i c au v o r b i t cu cineva d e s p r e acest lucru i doar 1 7 % au m e r s la politie sau au c h e m a t politia pentru a face o p l n g e r e u l t i m a dat c n d au fost a g r e s a t e . 3 2 n t r - u n alt stu diu se arat c femeile btute sunt asemenea ostaticilor: simt c supravieuirea lor d e p i n d e de faptul de a fi speciale p e n t r u p e r s o a n a care le amenin v i a a dar de care nu p o t s c p a . 3 3 Iar d a c scap, v o r tri cu t e a m a de a nu fi u r m r i t e de partenerul-agresor i de r z b u n a r e a lui. C n d o femeie btut o m o a r pe a b u z a t o r u l ei, ea nu o face din r z b u n a r e sau v i o l e n reciprocat, ci din cauza s e n t i m e n t u l u i c furia b r b a t u l u i a e s c a l a d a t i i

Lorber, 1994: 71. Blackman, 1989. 32 littp://www.gallup.ro/romana/poll_ro/releases_ro/pr030527_ro/pr030527_ro.htm 33 Graham, Rawlings i Rimini, 1988.
31

3l,

237

a m e n i n viaa ei i a copiilor ei.

Se m a i v o r b e t e n literatur i de sin

d r o m u l femeii b t u t e " d i a g n o s t i c dat de o serie de feminiti soiei care i-a ucis soul p e n t r u c a abuzat-o repetat, t r a n s f o r m n d - o ntr-o p e r s o a n fr judecat. n mod D a r a c e a s t a este o explicaie c o n t r o v e r s a t i nu o v o i d e z v o l t a n repetat i creeaz un profil psihologic aparte i, n anumite acest context. E s t e un m o d e l explicativ care p r e s u p u n e c o femeie a b u z a t circumstane, s e m a n i f e s t prin agresivitate m a x i m n d r e p t a t m p o t r i v a agresorului, ucigndu-1. E x i s t m u l t e s t u d i i p r i v i n d a b u z u r i l e i n t r a f a m i l i a l e m u l t e d i n t r e ele fiind c o m a n d a t e d e ctre state u n o r institute d e c e r c e t r i p e p r o b l e m a t i c a relatiilor de g e n . In R o m n i a , o i m p o r t a n t contribuie la studierea fenome nului au avut-o cteva organizaii neguvernamentale care au desfurat activiti n d o m e n i u l p r e v e n i e i i proteciei femeilor a b u z a t e . O organizaie de pionierat n d o m e n i u i de elit n d o m e n i u l p r o m o v r i i drepturilor femeilor din R o m n i a este a n s e E g a l e p e n t r u F e m e i sau E F pe scurt. O r g a n i z a i a a fost fondat i este c o n d u s n c o n t i n u a r e de D i n a L o g h i n , iar sediul prin cipal se afl n Iai. Iat o serie de concluzii d e s p r i n s e de E F din studiile fcute a s u p r a femeilor care au solicitat sprijinul organizaiei: Cazurile de v i o l e n atunci c n d agresorul a c o n s u m a t alcool sunt de 3 ori m a i m u l t e d e c t cele n care c o n s u m u l de alcool era absent. A b u z u l e m o t i o n a l este p r e p o n d e r e n t : 7 3 , 9 % din cazurile de a b u z . V i o l e n a p o a t e c o n t i n u a i d u p ce v i c t i m a i a g r e s o r u l nu m a i locuiesc m p r e u n , datorit separrii sau divorului ( 1 9 , 2 % dintre femei c o n t i n u s fie a b u z a t e n aceste c o n d i i i ) . 3 6 Condiiile e c o n o m i c e p r e c a r e ale majoritii v i c t i m e l o r le foreaz s c o n t i n u e s triasc alturi de a g r e s o r i deci ansele de a s p a r g e cercul vicios al v i o l e n e i sunt m i n i m e sau i n e x i s t e n t e . 3 7 In 3 8 , 1 8 % din cazurile care s-au a d r e s a t Centrului, clientele au cerut informaii d e s p r e p r o c e d u r i d e divor i n p e s t e 9 0 % din cazuri m o t i v u l a fost v i o l e n a d o m e s t i c . M a i p u i n din 5 0 % din v i c t i m e l e v i o l e n e i do m e s t i c e au fost interesate de informaii p r i v i n d p e d e p s i r e a agresorului, fiind m a i m u l t p r e o c u p a t e de proceduri, t e r m e n i legali i costuri. C o n 34 35 36

37

Harlow, 1991- citat n Lorber, 1994. Robinson i Richardson, 1997. Concluziile unui studiu al EF document obinut de la preedinta organizaiei prin amabilitate (iulie, 2002). Raport final al proiectului: Centrul de cercetare i asisten a victimelor violurilor, abuzurilor sexuale i al traficului de femei", realizat de EF ntre 2000-2001, Ref. Nr. 17056/2/16.

238

cluzia g e n e r a l a acestor cercetri este c n cazurile de v i o l e n mpotri va femeilor (fie intrafamilial sau n u ) , v i c d m e l e fie nu v o r s fac n i m i c p e n t r u p e d e p s i r e a agresorilor, fie r e n u n la a c i u n e a l e g a l datorit pro c e d u r i l o r de durat, a n e v o i o a s e , c o m p l i c a t e pe care ar trebui s le u r m e ze.
38

Iat u n d o m e n i u a l politicilor p u b l i c e d e g e n u n d e s u n t m u l t e d e

fcut n R o m n i a . V i o l e n a d o m e s t i c , tentativele de explicare a c o m p o r t a m e n t u l u i br batului a g r e s o r i al femeii agresate, condiiile n care se p e r p e t u e a z v i o l e n a i n c a r e calvarul c o n t i n u cu c o m p l i c i t a t e a v i c t i m e i sunt z o n e c o m p l e x e iar reaciile de c o n t r a c a r a r e a acestor f e n o m e n e sunt n c insuficiente. Iat nc alte n t r e b r i care ateapt rspunsuri: C u m se explic faptul c r o m n cele agresate renun la pedepsirea celor care le-au violentat? Cum supravieuiesc femeile d u p civa a n i de v i o l e n e s u p o r t a t e sau d u p o via ntreag de calvar? Ce asisten le ofer statul n acest sens att v i c t i m e l o r curente d a r i celor cu sechele?

3. Infernul traficului de femei


Cei mai muli dintre noi am aflat de acest fenomen al traficului de femei n ultimii ani i aceasta p e n t r u c sunt tot m a i m u l t e r o m n c e atrase n reele de traficani, dar i p e n t r u c m a s s m e d i a c o n s i d e r c este un subiect sexy i grav, n acelai timp. M i g r a i a de femei care se p r o s t i t u e a z a a v u t di m e n s i u n i g l o b a l e n c din a d o u a j u m t a t e a secolului X I X . Iat cteva cifre ilustrative p e n t r u m u n c a sexual fr granie: ntre 1889-1901, 7 5 % din prostituatele din A r g e n t i n a p r o v e n e a u din E u r o p a i R u s i a ; n t i m p u l celui de-al doilea r z b o i m o n d i a l majoritatea prostituatelor din H a w a i i erau a d u s e din alte pri; n anii '80 ai secolului X X , ntre 3 0 - 6 0 % din prostituatele din Olanda erau din A m e r i c a L a t i n i Asia; azi lor li s-au alturat femei din Eu ropa de Est i din Africa de Vest; m u l t e r u s o a i c e l u c r e a z n Egipt, m e x i c a nele o c u p o m a r e p a r t e a pieei j a p o n e z e e t c . 3 9 O distincie f u n d a m e n t a l se cere a fi fcut: n t r e e m i g r a r e a cu scopul de a practica prostituia i comercializarea de fiine u m a n e cu s c o p u l de a le folosi sexual. Traficul de femei, m a i ales n Sud-Estul E u r o p e i , n care sunt implicate i r o m n c e , este distinct de e m i g r a r e a b e n e v o l . D e p a r t a m e n t u l de Stat e s t i m e a z c a n u a l sunt trecute ilegal peste g r a n i e ntre 1 i 2 m i l i o a n e

Ibidem. w Kempadoo, 1998. 239

18

de p e r s o a n e

de

sex
40

feminin

care

sunt v n d u t e

c u m p r a t e n

scopul

exploatrii s e x u a l e .

S c h i m b r i l e p r o d u s e de o e c o n o m i e globalizat d u c la o v u l n e r a b i l i z a r e a poziiei e c o n o m i c e a majoritii femeilor n a n u m i t e pri ale l u m i i a treia. Alturi de m i g r a i i a m i l i o a n e de femei dinspre ri srace spre altele m a i bo gate, n e p o c a globalizrii s-a dezvoltat i o n o u industrie p r o s p e r : turismul sexual. A c e a s t i n d u s t r i e se dezvolt n ri srace ale c r o r autoriti au des coperit p o t e n i a l u l femeilor lor exotice de a se transforma n m a r f i n surs de venit naional. S u c c e s u l industriei sexului se b a z e a z pe o relaie specia l " d e i n t e r e s e m p r t i t e d e lideri militari, autoriti poliieneti, p r o m o t o r i de turism, n a i " i proxenei. La nivel i n t e r n a i o n a l exist linii a e r i e n e i lanuri hoteliere c a r e au lucrat cu elita local de afaceri i militari p e n t r u a p r o m o v a i n d u s t r i a t u r i s m u l u i sexual n T h a i l a n d a ar deja r e n u m i t p e n t r u aceast industrie. V e n i t u r i l e directe i i n d i r e c t e din sex ale T h a i l a n d e i au fost de 5 m i l i a r d e de U S D n 1993. 4 1 C u b a i R e p u b l i c a D o m i n i c a n sunt alte dou ri n c a r e exist i se profileaz un viitor l u m i n o s " p e n t r u t u r i s m u l sexual. Situaia e c o n o m i c i social p r e c a r a m u l t o r femei, m a i ales r e c o m p e n s a r e a insuficient a m u n c i i lor n diferite d o m e n i i , sunt c a u z e p r i n c i p a l e ale prostituiei. A c e a s t afirmaie a fost valabil n secolul X I X , a fost vala bil n secolul XX i r m n e valabil n secolul X X I . T r u o n g , o c e r c e t t o a r e p r e o c u p a t de studiul e c o n o m i e i politice a prostituiei n A s i a de Sud-Est considera c, a v n d n v e d e r e srcia femeilor n toat l u m e a , prostitutia este adesea singura o p i u n e d e m u n c . 4 3 U n raport a l O I M 4 4 arat c f e n o m e n u l migraiei s-a feminizat - e v o r b a de o feminizare a m i g r a i e i i n t e r n a i o n a l e a m u n c i i cu p r e c d e r e a femeilor din Asia. E s t e s i m p t o m a t i c faptul c migraia i traficul de femei se desfoar pe a n u m i t e a l i n i a m e n t e , cile de scurgere ale mrfurilor" fiind orientate n sensuri bine determinate. Jurnalista Francois L o n c l e scria c prostitutia reflect inegalitile f u n d a m e n t a l e dintre brbai i femei, n t r e b o g a i i sraci, ntre N o r d i S u d , ntre V e s t i E s t " 4 5 aceasta este cu att m a i valabil n cazul traficului i al m u n c i i sexuale forate.

40

41 42 45 44

Blebea, Gabriela Traficul de femei" n Dragomir i Miroiu (ed), Lexicon Feminist, Iai, Polirom, 2002. Petras i Wongchaisuwan, 1993: 35-38. Goldman, 1965: 20. Truong, 1990. Organizaia Internaional a Migraiilor (OIM) sau International Organisation for Labour (ILO). Le Monde Diplomatique, 8.XI.2001.

45

240

E x i s t o diferen m a j o r ntre femeile care p l e a c de b u n v o i e spre un alt c o n t i n e n t sau alt ar p e n t r u c ele c o n s i d e r c a c o l o v o r ctiga m a i bine din p r o s t i t u i e dect acas (unde, de regul, slujbele la care au a c c e s sunt foarte prost pltite) i altele care fac obiectul u n e i tranzacii la care nu sunt parte i nu c o n s i m t . Diferena se traduce n d o u c o n c e p t e cheie: m i g r a i c i trafic. A ti i m p l i c a t n traficul de femei p r e s u p u n e a face o b i e c t u l u n o r tranzacii care s c a p v o i n e i tale i pentru care nu p r i m e t i b a n i ci, de regul, eti a b u z a t p e n t r u a fi forat s faci m u n c sexual. Nu este v o r b a de prostituie ci de v i o l e n m p o t r i v a femeilor i formele pe care acest trafic le m b r a c n S u d - E s t u l E u r o p e i la ora actual sunt pe m s u r a slbticiei capi talismului primitiv care se dezvolt aici. C o m e r u l cu femei din S u d - E s t u l E u r o p e i este o afacere foarte profita bil i m u l t m a i p u i n p e r i c u l o a s ca traficul de d r o g u r i p e n t r u c nu exist nc nici un cadru juridic internaional pentru a-1 combate."46 Pentru m r f u r i l e " traficate este, n s c h i m b , un infern. Traficul de femei care se desfoar n S u d - E s t u l E u r o p e i indic o inegalitate sexual b a z a t pe ex ploatarea u n o r femei n e v o i a e din aceast z o n sau z o n e c o n e x e i ai crui profitori sunt g r u p u r i de bandii cu legturi de afaceri p n n vrful p i r a m i delor politice locale. Ei sunt avantajai de a b s e n a u n o r c a d r e legislative i n t e r n a i o n a l e bine p u s e la p u n c t i de i n e x i s t e n a u n o r structuri statale solide n rile S u d - E s t u l u i E u r o p e i . E x p l o a t a r e a sexual se p r o d u c e clar pe d e m a r c a i u n i de a p a r t e n e n de sex: femei forate s fac sex p e n t r u beneficiul financiar n majoritatea ca zurilor al u n o r brbai solidari n interesele lor m a t e r i a l e i b i n e organizai. Femeile sunt r e c r u t a t e fie de m e m b r i ai reelei de trafic prin nelare sau prin for, fie sunt trimise de prinii lor. U n e o r i este decizia lor de a risca pleca rea. R e e l e l e le asigur transportul i transbordarea, d a r i n e l a r e a m u l t o r a prin confiscarea p a a p o a r t e l o r lor cu c o m p l i c i t a t e a u n o r autoriti de la granie. Traficul de femei se b a z e a z pe n e l a r e a n c r e d e r i i , pe i g n o r a n i pe credulitatea femeilor care risc s plece din ara lor l s n d u - s e n m i n i l e u n o r n e c u n o s c u i . D a r t o a t e acestea: credulitate, i g n o r a n , v u l n e r a b i l i t a t e l a nelare i m e c h e r e a l , sunt s i m p t o m a t i c e p e n t r u o c u l t u r c a r e le n v a pe femei s r m n i g n o r a n t e i s u p u s e chiar cu preul integritii fizice. Ce li se n t m p l acestor femei traficate n B a l c a n i ? 4 8 S u n t s u p u s e la bti repetate, v n z r i r e p e t a t e (ntr-un articol din Le Monde se m e n i o n e a z i cifra de 18 v n z r i r e p e t a t e ) , astfel c preurile
46 47 48

Dl Gerard Stoudman (OSCE) n Le Monde Diplomatique, 8.XI.2001. De regul. Acestea sunt i ri de tranzit spre occident dar i ri de destinaie. 241

lor p o r n e s c de u n d e v a de la 50 de dolari i se p o t finaliza la m i i de dolari a b u z u r i l e r e p e t n d u - s e la fiecare n o u v n z a r e . S u n t btute, a g r e s a t e i violate repetat de ctre acelai p r o x e n e t , d u p care u r m e a z altul i altul, n functie de n u m r u l de v n z r i . S u n t b t u t e cu b a s t o a n e . Li se sting igri pe sni i pe alte pri ale c o r p u l u i . S u n t arse i electrocutate. Li se a m p u t e a z pri ale corpului. Sunt a m e n i n a t e cu m o a r t e a de e x e m p l u prin o b l i g a r e a lor de a ine o grenad n gur.50 S u n t a r u n c a t e pe fereastr. S u n t folosite t o a t e m e t o d e l e p e n t r u a m b l n z i pe acelea d i n t r e sclave care sunt recalcitrante. S u n t v i o l a t e i d r e s a t e n tabere de s u p u n e r e ( M a c e d o n i a ) . S u n t inute n t e r o a r e psihologic, amplificat i de t e a m a de a se ren toarce a c a s d u p ce au fcut ceea ce au fcut. C u m altfel p o a t e fi descris e x p e r i e n a acestor femei d e c t ca o trecere prin infern?! T r e i p t r i m i din femeile traficate nu s-au p r o s t i t u a t n i c i o d a t nainte de a fi traficate i v n d u t e n sclavaj sexual. C e l e m a i m u l t e femei v i n din Rusia, U c r a i n a , R o m n i a , M o l d o v a , iar B o s n i a , A l b a n i a , M a c e d o n i a 5 2 sunt, p r e p o n d e r e n t , ri d e t r a n z i i e u n d e s e p r a c t i c s c l a v a j u l s e x u a l . n t r - u n sat din M a c e d o n i a , de pild, au fost gsite nu m a i p u t i n de 7 b o r d e luri. r i l e de d e s t i n a i e p r e d i l e c t e sunt Italia, G e r m a n i a , F r a n a . O femeie este obligat s se lase abuzat sexual n t r e 15 i 30 ori pe zi i s dea p r o x e n e t u l u i ntre 500 i 1000 euro pe zi p e n t r u a nu fi btut. M i z a ntregii afaceri sunt banii, evident: m u l i bani. Un p r o x e n e t r e d u t a b i l ca Bojko D i l a l e r c t i g a p e s t e 2 0 . 0 0 0 e u r o pe l u n n 2 0 0 1 . Cifra de afaceri cu prostituia n Italia ( u n d e j u m t a t e din cele 50.000 de p r o s t i t u a t e p r o v i n in Estul E u r o p e i ) este d e p e s t e 9 3 m i l i o a n e e u r o p e lun. L a 15.000 prostituate, cifra de afaceri se ridic la 3 m i l i a r d e de euro pe a n . 5 3 n B o s n i a , se p a r e c
49

49

50

Emisiune radio BBC (Londra), mai 2000. Documentar n cadrul emisiunii Recurs la moral (Romnia 1) noiembrie, 2001. 51 Christian Amiand, eful Oficiului Central pentru Combaterea Traficului cu Fiine Umane, Frana. 32 rile ex-iugoslave sunt, dup Gerard Stroudman, placa turnant a crimei organi zate infiltrat n structuri de stat pn la nivel nalt". Le Monde Diplomatique, 8.XI.2001. 53 Le Monde Diplomatique, 8.XI.2001. 242

industria sexului e s i n g u r a profitabil. a explodat".

C o n c l u z i a lui B j o r n C l a r b e r g de la

I n t e r p o l este: business-vX exploatrii sexuale ntre cele d o u pri ale E u r o p e i P r e z e n a p r o x e n e i l o r r o m n i d e a m b e sexe n toat afacerea traficului de r o m n c e p e n t r u desftarea i bestiarul aferent al strinilor cu femei din R o m n i a nu trebuie m i n i m a l i z a t . Intr-un raport al M.I. Intre din 2 0 0 0 sunt m e n i o n a t e e x e m p l e de cazuri de r a c o l a r e de femei n diferite z o n e ale rii de ctre p r e t i n s e agenii de i m p r e s a r i a t artistic. 1997-1999 au fost s o l u i o n a t e 3 0 0 de cazuri n care au fost implicai 2 3 4 de p r o x e n e i i aproa pe 7 0 0 de p r o s t i t u a t e , din care 101 m i n o r e . Serviciul de c o m b a t e r e a crimei organizate i corupiei G a l a i a p r o b a t infracionalitatea a 3 ceteni din Galai ( d o u femei i un brbat) care au racolat 15 tinere, le-au d u s n T u r c i a i le-au obligat s se prostitueze, ctignd din e x p l o a t a r e a lor 120 0 0 0 U S D . Serviciul a n a l o g din S u c e a v a a d o c u m e n t a t activitatea infracional a u n u i p r o x e n e t c a r e a r a c o l a t 60 de tinere din judeul S u c e a v a , le-a d u s n G r e c i a i le-a v n d u t u n o r p r o x e n e i locali c u s u m e n t r e 4 5 0 - 7 0 0 U S D d e p e r s o a n (ctignd n jur de 30 0 0 0 40 000 U S D n total). R a p o r t u l se n c h e i e aa: Toate cazurile p r e z e n t a t e v a l i d e a z aceeai c o n c l u z i e i a n u m e c prostituia i p r o x e n e t i s m u l se d e z v o l t galopant, r e p r e z e n t n d , n u n e l e situaii aa c u m reiese din u n e l e e x e m p l e de m a i sus o n o u form de s c l a v i e " . 5 6 D u p traficul de droguri i a r m e , traficul de femei este azi cea de-a treia i m p o r t a n t surs de profituri i l e g a l e 5 7 i care se desfoar n a b s e n a u n u i cadru legislativ i n t e r n a i o n a l care s protejeze p e r s o a n e l e - i n t ale acestui trafic. De aceea, l u p t a de c o n t r a c a r a r e nu este uoar. Fr o prioritate acor dat acestei g r a v e p r o b l e m e de ctre autoritile i m p l i c a t e , n c e p n d cu cele ale r e p r e z e n t a n i l o r M i n i s t e r u l u i de I n t e r n e i fr m o d i f i c r i ale legislaiei r o m n e t i i i n t e r n a i o n a l e , mii de femei din R o m n i a ( a s e m e n e a celor din Republica M o l d o v a , U c r a i n a etc.). v o r c o n t i n u a s intre n circuitul sclava gismului sexual n plin e p o c a democratizrii. O i m p l i c a r e activ a C e n t r u lui p e n t r u C o m b a t e r e a C r i m e i O r g a n i z a t e cu sediul la B u c u r e t i i o strns colaborare n t r e foruri i n t e r n a i o n a l e p e n t r u c o n t r a c a r a r e a traficului de fe mei, d a r i o intensificare a activitii de e d u c a r e i c o n t i e n t i z a r e a pericole lor n r n d u l categoriilor v u l n e r a b i l e , ar scdea p r o p o r i i l e f e n o m e n u l u i . In plus, a m e l i o r a r e a climatului e c o n o m i c i accesul n e d i s c r i m a t o r i u al femeilor

34

Documentar n cadrul emisiunii Recurs la moral (Romnia 1) iarna 2001/2002. Le Monde Diplomatique, 8.XI.2001. Raport intern al M.I. (2000). Blebea, Gabriela Traficul de femei" n Dragomir i Miroiu (ed.), Lexicon Feminist. 243

56 57

la locuri de m u n c d e c e n t pltite ar r e p r e z e n t a p a i n c o n t r a c a r a r e a infer nului traficului de femei.

4. Rezistena la violen
Femeile au opus dintotdeuna rezisten la violen i la ncercarea de a fi d o m i n a t e ntr-un fel sau altul. P o v e s t e a Lysistratei din G r e c i a antic, care a c o n d u s o revolt a femeilor m p o t r i v a brbailor care nu m a i c o n t e n e a u rzboaiele, este un e x e m p l u elocvent. Lysistrata le-a n v a t pe g r e c o a i c e s le refuze soilor lor favorurile sexuale att timp ct acetia c o n t i n u rzboiul. T r u c u l a funcionat. D e s i g u r c exist diferene culturale Cntecul Nibelungilor i e x e m p l u l B r u n h i l d e i , nu se v o r c o m p a r a cu m i t u l Meterului Manole i cu A n a a lui M a n o l e u n d e A n a , nsrcinat, este p c l i t i zidit n pereii bisericii ntru trinicia bisericii, trinicia ctitoriei fiind p u s m a i presus dect viaa ei i a copilului ei. M i t u l p e c e d u i e t e un m o d e l de c o m p o r t a m e n t , o cale de u r m a t , n v a nite atitudini. De aceea, d a c a a v e a p u t e r e a de de cizie adecvat, a interzice studierea acestui mit de ctre copii. El ar p u t e a fi studiat, n s c h i m b , la nivel universitar p e n t r u v a l o a r e a lui s i m b o l i c n cultura r o m n , dar nu la v r s t a fraged c n d atitudinile c o p i i l o r sunt n formare. M a n o l e o sacrific pe A n a p e n t r u trinicia o p e r e i lui de construcie. Pe de alt parte, A n a se las nelat i sacrificat. Solidaritatea feminin, e m p a t i a , m p r t i r e a de e x p e r i e n e , ajutorul m o ral i material a celor n n e v o i e s-au i m p u s de-a l u n g u l t i m p u l u i ca mijloace de rezisten la agresiunile suferite din partea u n o r brbai i m a i ales din partea partenerilor de via. In e p o c a m o d e r n , f e n o m e n u l rezistenei la vio len a cptat forme relativ organizate. P r i m u l val al f e m i n i s m u l u i s-a coa gulat ca revolt m p o t r i v a condiiei social-juridice i n a c c e p t a b i l e a femeilor. In interiorul multiplelor faete de mpotrivire din acea perioad regsim iniiative care v i z a u o p o z i i a la v i o l e n i eliberarea de a g r e s i u n i din p a r t e a soilor. F e m i n i s t e l e au cutat diferite mijloace n acest sens p r o t e c i a legii fiind u n u l dintre ele. In A n g l i a , d u p n d e l u n g i eforturi a fost a d o p t a t Ma trimonial Causes sictiri 1878, care crea mijloace p e n t r u ca soiile s se elibereze prin divor de soi abuzivi. D e n u n a r e a p u b l i c a v i o l e n e i a r e p r e z e n t a t un alt mijloc. F r a n c e s C o b b e P o w e r n scrierile i discursurile ei p u b l i c e sublinia c violena m p o t r i v a femeilor nu este expresia u n u i c o m p o r t a m e n t p a t o l o g i c ci extensia u n u i sistem de practici i legi care consfinesc d r e p t u l de proprie tate al brbailor a s u p r a femeilor. In timpul celui de-al doilea val al feminismului s-au realizat civa pai majori n r e c u n o a t e r e a p u b l i c a p r o b l e m e i v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor i 244

au fost i n i i a t e a c i u n i de p i o n i e r a t : n f i i n a r e a de linii t e l e f o n i c e de criz n caz de v i o l {helpline) p r i m a l i n i e fiind d e s c h i s n S U A n 1 9 7 1 , refugii p e n t r u femei b t u t e p r i m u l refugiu fiind d e s c h i s n M a r e a B r i t a n i e n 1972, g r u p u r i d e s u p o r t p e n t r u femei agresate. A s t z i , a s e m e n e a servicii s u n t larg r s p n d i t e i m a r e p a r t e din ele s u n t s u b v e n i o n a t e d e stat. E l e a u d e v e n i t c o m p o n e n t e ale u n o r p o l i t i c i p u b l i c e m e n i t e s c o n t r a c a r e z e f e n o m e n u l v i o l e n e i m p o t r i v a femeilor. I n R o m n i a p r i m a linie d e s u p o r t prin c o n v o r bire telefonic p e n t r u ajutorarea femeilor v i c t i m e ale v i o l e n e i a fost deschis d e ctre o r g a n i z a i a E F l a Iai n cadrul u n u i p r o i e c t c u f i n a n a r e e x t e r n derulat n t r e 2 0 0 0 - 2 0 0 1 . 5 9 Un alt m o d , e x t r e m , de m a n i f e s t a r e a rezistenei la a b u z m b r a c forma u c i d e r i i a b u z a t o r i l o r . O direcie n care i-au n d r e p t a t a t e n i a feminitii a fost t r a t a m e n t u l p e n a l al femeilor care i-au ucis soii abuzivi. In S U A i M a r e a B r i t a n i e s-a c o n t u r a t un c u r e n t de opinie n ce p r i v e t e n c a d r a r e a legal a a c e s t o r cazuri, militanii d e n u n n d cazurile n care poliia a fost sesizat re petat d e s p r e situaii de v i o l e n n familiile n care soia i-a u c i s soul n final. D u p n d e l u n g a t e a g o n i i de bti i violene, u n e l e soii ajung s-i u c i d soul. I n R o m n i a , c u m a m vzut, femeile r e n u n s m a i a c i o n e z e n jude cat soii agresivi i r e n u n la a c i u n i de divor, n p r i m u l r n d datorit fap tului c p r o c e d u r i l e sunt c o m p l i c a t e , n d e l u n g a t e i costisitoare. P r o b a b i l c feminitii r o m n i v o r trebui s-i n d r e p t e m a i nti a t e n i a a s u p r a a c e s t u i a s p e c t i, de a s e m e n e a , a s u p r a t r a t a m e n t u l u i p e n a l al femeilor care i-au ucis soul, a v n d n v e d e r e c exist dificulti n sensibilizarea autoritilor c n d e v o r b a d e c a z u r i d e v i o l e n d o m e s t i c . D u p n d e l u n g i eforturi, l a sfritul anului 2 0 0 0 , P a r l a m e n t u l R o m n i e i a a p r o b a t m o d i f i c a r e a C o d u l u i P e n a l astfel n c t politia i p a r c h e t u l s p o a t i n t e r v e n i din oficiu n c a z u r i de agre siuni n spaiul p r i v a t al familiei. A b i a n v a r a a n u l u i 2 0 0 3 a fost a d o p t a t L e g e a nr. 2 1 7 / 2 0 0 3 p e n t r u p r e v e n i r e a i c o m b a t e r e a v i o l e n e i in familie,' c o m b a t e r e a v i o l e n e i intrafamiliale, c o a g u l a t l a n c e p u t u l a n u l u i 2 0 0 3 . S t a t u l r o m n nu a a c o r d a t p n a c u m o finanare de s u b s t a n de la bu get p e n t r u p r o g r a m e de c o n t r a c a r a r e a f e n o m e n e l o r de v i o l e n m p o t r i v a femeilor. T o t u i , d e dat recent, p r i n L e g e a 2 1 7 / 2 0 0 3 s e p r e v e d e nfiinarea Ageniei Naionale pentru Protecia Familiei n
58 59

cu

c o n t r i b u i a Coaliiei N a i o n a l e a organizaiilor n e g u v e r n a m e n t a l e i m p l i c a t e n

subordinea

Ministerului

Robinson i Richardson, 1997. Raport final al proiectului: Centrul de cercetare i asisten a victimelor violurilor, abuzurilor sexuale i al traficului de femei", realizat de EF ntre 2000-2001 (Ref. Nr. 17056/2/16). Lege publicat n Monitorul OficialVattez I nr. 367, 29 mai 2003.

60

245

Sntii i F a m i l i e i i nfiinarea u n o r structuri la nivel j u d e e a n s u b o r d o n a t e acestei Agenii. La nivelul U n i u n i i E u r o p e n e au fost iniiate o serie de pro g r a m e c u int m u l t i n a i o n a l " . n 1996, U E a lansat p r o g r a m u l S T O P a l crui p r i n c i p a l o b i e c t i v era susinerea autoritilor p u b l i c e i O N G - u r i l o r n p r e v e n i r e a i c o m b a t e r e a traficului de p e r s o a n e . Iniiat n 1997, p r o g r a m u l D A P H N E urmrea contracararea fenomenelor de violen domestic. n a n u l 2 0 0 0 , organizaiile n e g u v e r n a m e n t a l e r o m n e t i de profil se p l n g e a u c statul r o m n nu pltise contribuia de participare la p r o g r a m u l D A P H N E , al U E , p e n t r u ca O N G - u r i l e r o m n e t i s aib acces la finanrile de p r o i e c t e disponibile p r i n acest p r o g r a m . Ele ar fi p u t u t o b i n e fonduri c o n s i d e r a b i l e p e n t r u p r o i e c t e de c o n t r a c a r a r e a violenei d o m e s t i c e . M a r e a B r i t a n i e a iniiat i derulat n 1 9 9 2 c a m p a n i a T o l e r a n a Z e r o " (tolerana la v i o l e n ) , m e n i t s a d u c n atenia opiniei p u b l i c e d a r i s p u n pe a g e n d a p o l i t i c chestiu nea violenei n familie. Brazilia este autoarea u n e i invenii instituionale: staii de politie ale femeilor (Delegacias de Defensa da Mulher) cu p e r s o n a l femi nin specializat n c a z u r i d e violen m p o t r i v a femeilor. 6 1 A c e s t e a sunt d o a r cteva exemplificri ale m o d u l u i n care alte state sprijin societatea civil i ele r e p r e z i n t p r a c t i c i c u r e n t e atunci c n d electoratul u n e i ri d e m o c r a t i c e s e m n a l e a z factorilor politici c e v o r b a de un f e n o m e n grav i c n d v o c e a electoratului are p u t e r e . F o r m e c o m p l e x e de c o n t r a c a r a r e a f e n o m e n u l u i v i o l e n e i d o m e s t i c e l reprezint politicile p u b l i c e care i n c l u d (a) a l o c a r e a de l o c u i n e p e n t r u victi me ale v i o l e n e i care aleg s d u c o via i n d e p e n d e n t , oferirea de s u p o r t financiar, s i g u r a n e m o i o n a l i fizic, consiliere m e d i c a l , (b) e d u c a r e a poliitilor n ce privete c o m p l e x i t a t e a f e n o m e n u l u i v i o l e n e i d o m e s t i c e , a cadrului legal aferent i a m o d a l i t i l o r de a c i u n e n c a z u r i c o n c r e t e , (c) c a m p a n i i m p o t r i v a violenei d o m e s t i c e , (d) c a m p a n i i m p o t r i v a v i o l u r i l o r i pentru c o n t i e n t i z a r e a c o n s e c i n e l o r lor p e n t r u v i c t i m e c a m p a n i i ce ar tre bui susinute de stat p r i n finanri i diferite alte m o d u r i de sprijin (uman, ma terial, m e d i a ) i integrate n strategii c o m p l e x e de contracarare a fenomenului. Exist n R o m n i a organizaii suficient de p u t e r n i c e care ar p u t e a s contribuie la o r g a n i z a r e a u n o r astfel de c a m p a n i i i care au o d o v e d i t capa citate o r g a n i z a t o r i c , c u m sunt: