Sunteți pe pagina 1din 6

Taxonomia aptitudinilor elaborată de Fleishman (Fleishman, 1999) (Proiectarea fiselor de post, Horia

Pitariu, 2006)
CONSTRUCT DEFINIŢII OPERAŢIONALE NIVEL EXEMPLE
Aptitudini verbale Aptitudini cognitive
1. Înţelegerea verbală Capacitatea de a înţelege Superior – Înţelegerea unui text de
informaţii şi idei prezentate oral fizică avansată.
sau scris. Inferior – Înţelegerea unei reclame
la televizor.
2. Înţelegerea Aptitudinea de a citi şi de a Superior – înţelegerea unei cărţi cu
informaţiilor scrise înţelege informaţii şi idei instrucţiuni asupra reparării unui
prezentate în scris. sistem de ghidare a proiectilelor.
Inferior – înţelegerea semnalelor
de avertizare de pe şosea.
3. Exprimarea orală Aptitudinea de a comunica Superior – explicarea principiilor
verbal informaţii şi idei astfel avansate de genetică studenţilor de
încât să se facă înţeles de ceilalţi. anul I.
Inferior – anularea livrării ziarului
prin telefon.
4. Exprimarea scrisă Aptitudinea de a comunica în Superior – scrierea unei cărţi de
scris informaţii şi idei astfel economie avansată.
încât să se facă înţeles de ceilalţi. Inferior – a scrie cuiva un bilet
pentru a-i reaminti să scoată ceva
de la congelator.
Elaborarea ideilor şi
abilităţile de raţionament

5. Fluenţa ideilor Aptitudinea de a veni cu un Superior – numirea tuturor


număr de idei despre o temă strategiilor posibile pentru o
dată. Se referă la un număr de anumită intervenţie militară.
idei produse şi nu la calitatea, Inferior – numirea a patru utilizări
corectitudinea sau creativitatea diferite pentru o şurubelniţă.
ideilor.
6. Originalitatea Aptitudinea de a veni cu idei Superior – inventarea unui nou tip
neobişnuite sau inteligente cu de fibre sintetice.
privire la o temă sau situaţie Inferior – utilizarea unei cartele
dată, sau de a dezvolta pentru a deschide o uşă încuiată.
modalităţi creative de a rezolva o
problemă.
7. Sensibilitatea la Aptitudinea de a spune când Superior – recunoaşterea unei boli
probleme ceva este greşit sau este probabil într-un stadiu timpuriu, când există
să meargă prost. Aceasta nu câteva simptome.
implică rezolvarea de probleme Inferior – recunoaşterea că o lampă
ci doar recunoaştere că există o care nu este în priză, nu
problemă. funcţionează.
8. Raţionamentul Capacitatea de a aplica reguli Superior – proiectarea unui aparat
deductiv generale la cazuri specifice de zbor utilizând principiile
pentru a ajunge la răspunsuri aerodinamicii.
logice, implică luarea deciziei Inferior – cunoaşterea faptului că
dacă un anumit răspuns are sens. datorită legilor gravitaţiei o maşină
oprită poate să înceapă să coboare
dealul.
9. Raţionamentul Aptitudinea de a combina Superior – diagnosticarea unei boli
inductiv informaţii separate sau utilizând rezultatele mai multor
răspunsuri specifice la probleme, teste de laborator.
pentru a forma reguli generale Inferior – alegerea îmbrăcămintei
sau concluzii. Include oferirea purtate pe baza prognozei vremii.
unei explicaţii logice a motivului
pentru care o serie de
evenimente aparent nerelaţionate
apar împreună.
10. Ordonarea Capacitatea de a urma corect o Superior – asamblarea unei
informaţiei regulă dată sau un set de reguli focoase nucleare.
pentru a aranja lucruri sau Inferior – ordonarea numerică a
acţiuni într-o anumită ordine. unor obiecte.
Lucrurile sau acţiunile pot
include numere, litere, cuvinte,
imagini, proceduri, propoziţii şi
operaţii matematice sau logice.
11. Flexibilitatea Aptitudinea de a produce mai Superior – clasificarea fibrelor
clasificării multe reguli, astfel încât fiecare sintetice în termeni de tărie, cost,
regulă arată cum este grupat (sau flexibilitate, puncte slabe, etc.
combinat) un set de obiecte într- Inferior – sortarea cuielor dintr-o
o manieră diferită. cutie, pe baza lungimii.
Aptitudini cantitative

12. Raţionamentul Aptitudinea de a înţelege şi Superior – determinarea metodelor


matematic organiza o problemă şi apoi de a matematice cerute pentru a simula
selecta o metodă matematică sau o aterizare pe lună.
o formulă pentru a rezolva Inferior – determinarea preţului a
probleme. zece portocale atunci când preţul a
două portocale este de 2 lei.
13. Raţionamentul Capacitatea de a aduna, scădea, Superior – calcularea manuală a
numeric multiplica sau împărţi rapid şi direcţiei de zbor a unui avion,
corect. luând în considerare: viteza, vântul
şi altitudinea.
Inferior – a aduna 2 şi 7.
Memoria

14. Memorizarea Aptitudinea de a-ţi reaminti Superior – recitarea discursului


informaţii ca numere, cuvinte, ţinut de Lincoln la Geetysburg,
desene şi proceduri. după studierea acestuia timp de 15
minute.
Inferior – aţi aminti numărul
autobuzului pe care îl foloseşti,
pentru a fi sigur că mergi în
direcţia bună.
Aptitudini perceptive

15. Viteza de cuprindere Aptitudinea de a descoperi Superior – interpretarea


înţelesul unor informaţii care par informaţilor oferite de un satelit
să nu aibă sens sau organizare. pentru înregistrarea vremii, pentru
Presupune combinarea rapidă şi a decide dacă vor avea loc
organizarea diferitelor informaţii schimbări ale temperaturii.
într-o unitate cu sens. Inferior – recunoaşterea unui
cântec după ascultarea primelor
note.
16. Flexibilitatea Aptitudinea de a identifica sau Superior – identificarea tancurilor
cuprinderii detecta o structură cunoscută (o camuflate, în timpul zborului.
figură, un obiect, un cuvânt sau Inferior –interceptarea unui post de
un sunet) care este ascunsă într- radio.
un material distractor.
17. Viteza perceptivă Aptitudinea de a compara rapid Superior – inspectarea
şi acurat litere, numere, obiecte, componentelor electrice pentru
desene sau structuri. Obiectele detectarea defectelor ce apar la o
care urmează să fie comparate linie de asamblare.
pot fi prezentate în acelaşi timp Inferior – sortarea corespondenţei
sau unul după altul. Această după codul poştal, fără presiune de
abilitate include de asemenea timp.
compararea unui obiect prezent
cu un obiect amintit.
Aptitudinea spaţială

18. Organizarea spaţială Aptitudinea de a te descurca într- Superior – navigarea în ocean


un spaţiu nou şi de a identifica folosind ca repere doar poziţiile
obiectele pe care le poţi utiliza soarelui şi stelelor
ca repere. Inferior – folosirea unui plan al
etajului pentru a localiza un
magazin într-un centru comercial.
19. Vizualizare Aptitudinea de imagina cum va Superior – anticiparea mişcărilor
arăta un obiect după ce îi va fi adversarilor şi a propriilor mişcări
schimbată poziţia sau sunt viitoare într-un joc de şah.
rearanjate şi mutate părţi ale Inferior – a vizualiza cum trebuie
sale. pusă hârtia în maşina de scris,
astfel încât antetul să apară în
partea superioară a paginii.
Atenţia

20. Atenţia selectivă Aptitudinea de se concentra şi de Superior – studierea unui manual


a nu fi distras în timpul realizării tehnic într-o încăpere zgomotoasă.
unei sarcini de-a lungul unei Inferior – a răspunde la un telefon
perioade de timp. de afaceri, în timp ce colegii
vorbesc în apropiere.
21. Dozarea timpului Aptitudinea de a trece de la o Superior – monitorizarea
activitate la alta sau de a utiliza transmisiei radar sau radio pentru a
două sau mai multe surse de controla traficul aerian în timpul
informaţii în acelaşi timp, ( ca perioadelor de trafic intens.
vorbire, sunet, atingere sau alte Inferior – a asculta muzică în
surse). timpul completării unor formulare.
Aptitudini de manipulare
fină
22. Fermitatea braţ-mână Aptitudinea de a păstra mâna şi Superior – şlefuirea diamantelor
braţul ferm în timpul realizării Inferior – aprinderea unei
unei mişcări a braţului sau în lumânări.
timp ce braţul şi mâna sunt
menţinute într-o poziţie.

23. Dexteritatea manuală Aptitudinea de a realiza rapid Superior - realizarea de operaţii pe


mişcări coordonate ale unei cord deschis utilizând instrumente
mâini, ale mâinii împreună cu chirurgicale.
braţul sau a ambelor mâini Inferior – înşurubarea unui bec
pentru a apuca, manipula sau a într-o lampă.
asambla obiecte.
24. Dexteritatea Aptitudinea de a realiza mişcări Superior – asamblarea
degetelor precis coordonate ale degetelor componentelor unui ceas de mână.
unei mâini sau a ambelor pentru Inferior – introducerea monedelor
a apuca, manipula sau a asambla în aparatele de taxare din parcări.
obiecte foarte mici.
Aptitudini de control al
mişcărilor

25. Precizia controlului Aptitudinea de a face rapid şi în Superior – frezarea unui dinte.
mod repetat mişcări şi/sau Inferior – adaptarea luminii unei
ajustări precise pentru controlul camere de la întrerupător.
poziţiei exacte a unui aparat sau
vehicul.
26. Coordonarea mai Aptitudinea de a coordona Superior – a bate tobele într-o
multor membre mişcările a două sau mai multe formaţie de jazz.
membre împreună (de ex., două Inferior – a vâsli.
braţe, două picioare, sau un braţ
şi un picior) stând jos sau în
picioare. Aceasta nu implică
realizarea activităţilor în timp ce
corpul este în mişcare.
27. Orientarea Capacitatea de a alege rapid şi Superior – într-o navă spaţială care
răspunsului corect între două sau mai multe şi-a pierdut controlul – a reacţiona
mişcări ca răspuns la două sau rapid la fiecare disfuncţie cu
mai multe semnale diferite mişcări de control corecte.
(lumini, sunete, imagini, etc.). Inferior – când sună în acelaşi timp
Include viteza cu care este iniţiat soneria de la uşă şi telefonul, a
răspunsul corect cu mâna, alege rapid la care să răspunzi mai
piciorul, sau alte părţi ale întâi.
corpului.
28. Controlul vitezei Aptitudinea de a temporiza Superior – realizarea controalelor
ajustarea unei mişcări sau unui aeriene
echipament de control în Inferior – a merge cu bicicleta, pe
anticiparea schimbărilor în lângă o persoană care face jogging.
viteză şi /sau direcţia unui obiect
sau scene în mişcare continuă.
Timpul de reacţie şi viteza

29. Timpul de reacţie Aptitudinea de a răspunde rapid Superior – a frâna când un pieton
(cu mâna, degetul sau piciorul) traversează în faţa maşinii.
la un stimul (sunet, lumină, Inferior – a încerca să reduci viteza
imagine, etc.) la apariţia maşinii când apare culoarea
acestuia. galbenă la semafor.

30. Rapiditatea mişcării Aptitudinea de a mişca rapid, Superior – a dactilografia un


degetelor şi simplu şi repetat degetele, document cu viteza de 90 de
încheieturilor mâinile şi încheieturile. cuvinte pe minut.
Inferior – folosirea unei ascuţitori
manuale pentru creioane.
31. Rapiditatea Aptitudinea de a mişca rapid Superior – a da lovituri în timpul
mişcărilor membrelor braţele sau picioarele. unui meci de box.
Inferior – a tăia o bucată subţire de
lemn.
Aptitudini fizice
Aptitudini de forţa fizică

32. Forţa statică Aptitudinea de a-şi exercita forţa Superior – a încărca saci cu
muşchilor la maximum pentru a ciment în camion.
ridica, împinge, trage sau căra Inferior – a împinge un cărucior
obiecte. gol de cumpărături.
33. Forţa de propulsie Aptitudinea de a folosi contracţii Superior – a da o gaură într-un
musculare rapide şi puternice perete într-un loc indicat.
pentru a te propulsa (la o Inferior – a bate un cui cu
săritură sau la luarea startului în ciocanul.
alergare) sau pentru a arunca un
obiect.
34. Forţa dinamică Aptitudinea de a exercita forţa Superior – realizarea unui exerciţiu
musculară, în mod repetat sau de gimnastică utilizând inele.
continuu. Aceasta implică Inferior – utilizarea unor foarfeci
rezistenţă la oboseala musculară. de grădinărit pentru a tăia crengile
unui tufiş.
35. Forţa corpului Aptitudinea de a utiliza muşchi Superior – a realiza o sută de geno-
abdominali şi muşchii spatelui flexiuni.
pentru a susţine repetat sau Inferior – a te aşeza pe un scaun şi
continuu corpul fără a obosi. a te ridica.
Rezistenţa

36. Rezistenţa la Aptitudinea de a face efort fizic Superior – a alerga într-o cursă de
oboseală pe perioade lungi de timp fără a 5 km.
ţi se tăia respiraţia. Inferior – a merge jumătate de km
pentru a duce o scrisoare.
Flexibilitatea, echilibrul şi
coordonarea

37. Nivelul de Aptitudinea de a te întinde, Superior – a munci sub tabloul de


flexibilitate răsuci, întoarce, cu mâna sau cu bord al maşinii pentru a face
întreg corpul, pentru a apuca reparaţii.
obiecte. Inferior – a te întinde după
microfon într-o maşină de patrulă a
poliţiei.
38. Flexibilitatea Aptitudinea de a răsuci, întoarce, Superior – manevrarea unui caiac
dinamică întinde în mod rapid şi repetat prin mişcări rapide.
corpul şi/sau picioarele. Inferior – a culege din pom un coş
cu mere.
39. Coordonarea generală Aptitudinea de a coordona Superior – a realiza figuri de balet.
a mişcărilor corpului mişcările braţelor, picioarelor şi Inferior – a te urca şi a coborî
torsului. dintr-un camion.
40. Echilibrul corpului Aptitudinea de a păstra sau de a Superior – a merge pe bârne într-o
redobândi echilibrul corpului construcţie înaltă.
stând într-o poziţie instabilă. Inferior – a sta pe o scară.
Aptitudini senzoriale
Aptitudini vizuale

41. Vederea de aproape Aptitudinea de a vedea detaliile Superior – detectarea defectelor


obiectelor apropiate de minore la un diamant.
observator. Inferior – citirea semnalelor oferite
de un aparat.
42. Vederea la distanţă Aptitudinea de a vedea detalii de Superior – detectarea diferenţelor
la distanţă. navelor maritime aflate la orizont.
Inferior – citirea unui panou de pe
şosea.
43. Discriminarea Aptitudinea de a detecta Superior – a picta un portret în
culorilor diferenţe între culori incluzând culori
luminozitatea şi umbrele. Inferior – a separa rufele date la
spălat în funcţie de culori.
44. Vederea nocturnă Aptitudinea de a vedea în Superior – a găsi drumul printr-o
condiţii de luminozitate scăzută. pădure într-o noapte fără lună.
Inferior – a citi indicatoarele de
circulaţie la apusul soarelui.
45. Vederea periferică Aptitudinea de a vedea obiecte Superior – a distinge în timpul
sau mişcarea obiectelor situate în pilotării unui avion de luptă între
altă direcţie faţă de cea pe care avioanele aliaţilor şi avioanele
este focalizată privirea. inamicilor.
Inferior – a ţine pasul într-un marş
militar.
46. Adâncimea percepţiei Aptitudinea de a distinge între Superior – a trimite o pasă lungă
câteva obiecte care dintre ele unui coechipier, fiind înconjurat de
sunt mai apropiate sau mai oponenţi.
îndepărtate de observator sau de Inferior – a intra cu maşina în
a estima distanţa între obiect şi trafic pe o stradă aglomerată.
observator.
47. Sensibilitatea la Capacitate de a vedea obiectele Superior – a schia într-o zi însorită.
lumină în condiţii de luminozitate Inferior – a conduce maşina pe un
puternică. drum cunoscut într-o zi noroasă.
Aptitudinea auditivă şi de
vorbire

48. Sensibilitatea Capacitatea de a detecta sau a Superior – Aptitudinea de a


auditivă spune diferenţa între sunete care sincroniza instrumentele într-o
variază pe o gamă largă a orchestră.
intensităţii. Inferior – a sesiza când alarma
ceasului porneşte.
49. Atenţia auditivă Aptitudinea de a se focaliza pe o Superior – a asculta instrucţiunile
singură sursă informaţională date de un coleg într-un mediu de
auditivă în prezenţa altor stimuli muncă zgomotos.
distractori. Inferior – a asculta o prelegere în
timp ce persoanele din apropiere
vorbesc in şoaptă.
50. Localizarea sunetelor Aptitudinea de a detecta sursa Superior – a determina direcţia
unui sunet. unei ambulanţe după sunetul
sirenei sale.
Inferior – a asculta o înregistrare şi
a determina şi a identifica
vorbitorii.
51. Recunoaşterea Aptitudinea de a identifica şi Superior – a înţelege ce spune o
vorbirii înţelege vorbirea unei alte persoană cu accent străin.
persoane. Inferior – a recunoaşte vocea unui
coleg.
52. Claritatea vorbirii Aptitudinea de a vorbi clar astfel Superior – a ţine o prelegere pentru
încât alte persoane să poată un public numeros.
înţelege mesajul transmis. Inferior – a numi numerele la loto.

S-ar putea să vă placă și