Sunteți pe pagina 1din 126

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII, TINERETULUI I SPORTULUI Universitatea Transilvania Din Bra ov Facultatea de Silvicultur i Exploat ri Forestiere

Ing. Ghi Cristian CRAINIC CERCET RI PRIVIND MODERNIZAREA LUCR RILOR TOPO-GEODEZICE DIN SECTORUL FORESTIER RESEARCHES CONCERNING THE MODERNIZATION OF TOPO-GEODETIC WORKS FROM THE FORESTRY SECTOR

Rezumatul tezei de doctorat Abstract of PhD. Thesis

Conduc tor tiin ific,


Prof.univ.dr.ing. Nicolae BO Membru corespondent al Academiei de tiin e Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu- i e ti

BRA OV 2011

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV Bra ov, B-dul Eroilor, Nr. 29, 500036, tel. 0040/268/413000, fax. 0040/268/410525, RECTORAT D-lui (D-nei)......................................................................... V aducem la cuno tin c n ziua de mar i, 13 decembrie 2011, ora 13.00, n sala S.I.2, la FACULTATEA DE SILVICULTUR I EXPLOAT RI FORESTIERE, corp S, va avea loc sus inerea public a tezei de doctorat intitulat : Cercet ri privind modernizarea lucr rilor topo-geodezice din sectorul forestier, elaborat de domnul ing. Ghi Cristian Crainic n vederea ob inerii titlului tiin ific de DOCTOR n domeniul fundamental TIIN E AGRICOLE I SILVICE, domeniul SILVICULTUR . COMISIA DE DOCTORAT numit prin Ordinul Rectorului Universit ii Transilvania din Bra ov Nr.4678 din 26.07.2011 PRE EDINTE: Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN DECAN - Facultatea de Silvicultur i Exploat ri Forestiere Universitatea Transilvania din Bra ov CONDUC TOR TIIN IFIC: Prof. univ. dr. ing. Nicolae BO Universitatea Transilvania din Bra ov REFEREN I: Prof. univ. dr. ing. Dumitru ONOSE Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti Prof. univ. dr. ing. Mircea Vasile ORTELECAN Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar Cluj Napoca Prof. univ. dr. ing. Gheorghe CHI EA Universitatea Transilvania din Bra ov V rug m s lua i parte la sus inerea public a tezei de doctorat. Aprecierile sau observa iile dumneavoastr asupra con inutului tezei v rug m s le transmite i n timp util pe adresa: Facultatea de Silvicultur i Exploat ri Forestiere din Bra ov, Str. irul Beethoven, nr.1, 500123, Bra ov sau fax 0268475705 V mul umim!

CUPRINS I. INTRODUCERE.......................................................................... 1.1.Generalit i................................................................................... 1.2.Importan a lucr rilor topogeodezice pentru sectorul forestier..... 1.3.Scurt istoric referitor la baza cartografic forestier na ional ............................................................................................. 1.4.Situa ia actual i tendin e de viitor n cartografia forestier na ional ............................................................................................. II. STADIUL ACTUAL AL CUNO TIIN ELOR I REALIZ RI N DOMENIUL GEOTOPOGRAFIC................... 2.1.Generalit i................................................................................... 2.2.Elemente de pozi ionare............................................................... 2.2.1.Suprafe e de referin i sisteme de coordonate............ 2.2.1.1.Geoidul.......................................................... 2.2.1.2.Elipsoidul...................................................... 2.2.1.3.Sfera de raz medie....................................... 2.2.1.4.Planul de proiec ie......................................... 2.2.1.5.Sistemul geodezic de coordonate.................. 2.2.1.6.Sistemul cartezian geocentric de coordonate rectangulare............................................................... 2.2.2.Sistem de referin . Datum geodezic............................. 2.2.2.1. Sisteme de referin ..................................... 2.2.2.2.Datum geodezic............................................ 2.2.3.Datumul geodezic global............................................... 2.2.4.Datumuri geodezice regionale (locale)......................... 2.2.4.1.Datumul geodezic european......................... 2.2.4.2.Datumul geodezic na ional........................... 2.2.5.Sistemul de referin na ional........................................ 2.2.5.1.Generalit i.................................................... 2.2.5.2.Proiec ia Stereografic 1970......................... 2.2.5.3.Proiec ia Universal Transversal Mercator (U.T.M.).................................................................... 2.2.5.4.Datumul altimetric al Romniei.................... 2.2.6.Transformarea datumurilor........................................... 2.3.Re ele geodezice........................................................................... 2.3.1.Func ii.Clasificare.......................................................... 2.3.2.Re ele geodezice europene............................................ 2.3.2.1.Re ele planimetrice........................................ 2.3.2.2.Re ele de nivelment....................................... 2.3.3.Re ele geodezice din Romnia...................................... 1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 1 1 2 5 5 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 14 15 16 16 19 19 19 19 23 25 25 26 26 27 27 27 27

2.3.3.1.Generalit i.................................................... 2.3.3.2.Triangula ia Geodezic de Stat..................... 2.3.3.3.Re eaua Geodezic Na ional GPS............... 2.3.3.4.Re eaua Geodezic de Nivelment................. 2.4.Tendin e de viitor......................................................................... 2.4.1.Tendin e de viitor n rile europene comunitare.......... 2.4.2.Tendin e de viitor n Romnia....................................... 2.4.2.1.Adoptarea Sistemului de Referin i Coordonate (SRC) ETRS-89..................................... 2.4.2.2.Introducerea proiec iei stereografice 2010.... 2.5.Sistemul de pozi ionare global NAVSTAR GPS....................... 2.5.1.Introducere. Structur .................................................... 2.5.2.Alte sisteme GNSS europene........................................ 2.5.3.Pozi ionarea n sistemul GNSS..................................... 2.5.3.1.Principii i moduri de pozi ionare................. 2.5.3.2.Metode i procedee de lucru......................... 2.5.3.3.Erori n pozi ionarea GPS............................. 2.6.Sta ia total , instrument electronic modern.................................. 2.6.1.Principii constructive. Componente.............................. 2.6.2.Precizie.Tipuri constructive........................................... 2.6.3.Procedee de lucru........................................................... 2.6.3.1.Meniul cu postprocesare............................... 2.6.3.2.Metoda de lucru n timp real........................ 2.6.3.3.Verific rile i controalele specifice............... 2.7.Alte tipuri de instrumente moderne.............................................. 2.7.1.Generalit i.................................................................... 2.7.2.Sta ia inteligent (Smart Station).......................... 2.7.3.Instrumente topografice 3D cu laser............................. 2.7.3.1.Scanerele 3D cu laser.................................... 2.7.3.2.Sta ii spa iale................................................. 2.8.Servicii auxiliare.......................................................................... 2.8.1.Serviciul ROMPOS....................................................... 2.8.2.Soft-uri i programe...................................................... 2.9.Reprezent ri cartografice i imagistice moderne......................... 2.9.1.Planul n format digital.................................................. 2.9.2.Conversia planului analogic.......................................... 2.9.3.Ortofotoplanul............................................................... 2.10.Concluzii privind realiz ri i perspective din sectorul geotopografic...................................................................................... III. CONDI IILE DE DESF URARE A CERCET RILOR.. 3.1.Necesitatea i justificarea cerect rilor.......................................... 3.2.Obiective i metoda de cercetare..................................................

15 15 16 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 34 34 35 37

27 28 29 32 33 33 33 33 34 37 37 39 40 40 43 50 53 53 54 57 57 57 59 59 59 61 61 63 64 64 66 70 70 72 73 74 113 113 114 116

3.3.Localizarea lucr rilor................................................................... 3.4.Baza material disponibil ........................................................... 3.4.1.Baza de date geotografice............................................. 3.4.2.Logistica disponibil ..................................................... IV. VERIFICAREA UNOR PUNCTE A TRIANGULA IEI GEODEZICE DE STAT.................................................................. 4.1.Introducere................................................................................... 4.1.1.Necesitatea i obiectivele cercet rilor........................... 4.1.2.Baza de date i logistica disponibil ............................. 4.2.Lucr ri de teren............................................................................ 4.2.1.Identificarea i controlul punctelor geodezice din zon ........................................................................................ 4.2.2.Acizi ionarea datelor satelitare...................................... 4.3.Pozi ionarea punctelor n sistemul global GPS............................ 4.3.1.Transferul i verificarea observa iilor............................ 4.3.2.Calculul coordonatelor primare..................................... 4.3.3.Verificarea nenchiderilor n triunghiuri....................... 4.3.4.Adoptarea solu iei fixed................................................ 4.3.5.Calculul coordonatelor finale geocentrice.................... 4.4.Transformarea coordonatelor n datumul na ional....................... 4.4.1.Generalit i.................................................................... 4.4.2.Transformarea coordonatelor cu parametrii regionali... 4.4.2.1.Transcalcularea coordonatelor cu programul TTC............................................................................ 4.4.2.2.Transcalcularea coordonatelor cu programul TopoSys...................................................................... 4.4.2.3.Interpretarea rezultatelor............................... 4.4.3.Transformarea coordonatelor cu parametrii na ionali... 4.4.3.1.Transcalcularea cu aplica ia TransDatRO..... 4.4.3.2.Transcalcularea cu serviciul ROMPOS......... 4.4.3.3.Interpretarea rezultatelor............................... 4.4.4.Compara ie privind pozi ionarea punctelor GPS cu parametrii na ionali i regionali............................................. 4.4.4.1.Provenien a datelor........................................ 4.4.4.2.Analiza rezultatelor....................................... 4.5.Concluzii...................................................................................... V.REALIZAREA RE ELELOR DE NDESIRE N FONDUL FORESTIER..................................................................................... 5.1.Generalit i. Obiective urm rite................................................... 5.2.Determinarea re elei de sprijin n sistem GPS............................. 5.2.1.Proiectarea lucr rilor.....................................................

38 38 38 40 40 40 41 42 42 42 42 42 43 43 45 45 45 47 47 49 51 51 51 53 54 54 54 55 55 57 57 57 57 57 59

117 117 118 105 105 105 107 109 109 109 110 110 110 111 113 114 114 115 115 117 120 120 120 124 125 125 125 125 126 128 128 128 128 128 133

5.2.1.1.Alegerea punctelor. Programarea observa iilor............................................................... 5.2.1.2.Logistica disponibil .................................... 5.2.1.3.Etapele de ndesire........................................ 5.2.2.Culegerea i procesarea datelor n etapa I de ndesire... 5.2.2.1.Observa ii..................................................... 5.2.2.2.Procesarea primar ....................................... 5.2.2.3.Transformarea datumului.............................. 5.2.2.4.Variante de procesare a datelor.................... 5.2.2.5.Analiza rezultatelor....................................... 5.2.3.Achizi ia i prelucrarea datelor etapa a-II-a i a III-a de ndesire............................................................................... 5.2.3.1.nregistrarea datelor...................................... 5.2.3.2.Prezentarea etapelor de lucru....................... 5.2.3.3.Rezultate ob inute......................................... 5.2.4.Concluzii........................................................................ 5.3.ndesirea unei re ele de sprijin cu sta ia total ............................. 5.3.1.Introducere..................................................................... 5.3.2.ndesirea re elei de sprijin prin drumuiri cu puncte nodale...................................................................................... 5.3.2.1.Aspecte teoretice........................................... 5.3.2.2.Stabilirea traseelor de drumuiri cu puncte nodale........................................................................ 5.3.2.3.M sur tori n teren....................................... 5.3.2.4.Transferul datelor i calculul coordonatelor. 5.3.2.5.Rezultate ob inute......................................... 5.3.3.ndesirea re elei de sprijin prin retrointersec ie liniar .. 5.3.3.1.Prezentare general ....................................... 5.3.3.2.Achizi ia datelor............................................ 5.3.3.3.Calculul coordonatelor i analiza rezultatelor................................................................. 5.4.Concluzii...................................................................................... VI. DETERMINAREA RE ELELOR DE RIDICARE N TERENURI FORESTIERE CU STA IA TOTAL ................... 6.1.Introducere................................................................................... 6.1.1.Obiective urm rite......................................................... 6.1.2.Tipuri de drumuiri urm rite i procedee de m surareprocesare................................................................................ 6.2.Privitor la drumuirile ncadrate.................................................... 6.2.1.Proiectarea traseelor i alegerea punctelor.................... 6.2.2.M sur tori n teren. Calcule......................................... 6.2.3.Rezultatele ob inute......................................................

59 60 60 60 60 60 66 66 66 67 67 69 69 71 71 71 71 72 73 73 73 74 74 74 75 77 79 79 79 79 80 80 81 81 85

133 137 137 137 137 138 146 146 147 151 151 151 153 156 156 156 156 159 161 162 165 166 166 168 169 170 190 190 190 190 192 192 194 195 198

6.3.Drumuirea nchis ........................................................................ 6.3.1.Lucr ri executate.......................................................... 6.3.2.Calcule. Analiza rezultatelor........................................ 6.4.Drumuiri f r vize de orientare.................................................... 6.4.1.Generalit i. Aspecte teoretice...................................... 6.4.2.Lucr ri executate. Rezultate.......................................... 6.5.Concluzii...................................................................................... VII. NCERC RI DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR GNSS N RIDICAREA UNOR DETALII DIN FONDUL FORESTIER..................................................................................... 7.1.Introducere................................................................................... 7.2.Posibilit i de ridicare a detaliilor cu sistemul GPS..................... 7.2.1.Condi ii specifice terenurilor forestiere........................ 7.2.2.Lucr ri realizate............................................................ 7.2.2.1.Privitor la pozi ionarea RTK......................... 7.2.2.2.Pozi ionarea detaliilor n varianta Stop&Go 7.2.2.3.Pozi ionarea detaliilor cu metoda static rapid ......................................................................... 7.3.Concluzii...................................................................................... VIII. ASPECTE FINALE................................................................ 8.1.Concluzii generale........................................................................ 8.2.Contribu ii personale.................................................................... 8.3.Recomand ri pentru produc ie..................................................... Bibliografie........................................................................................ Lista de lucrari................................................................................. Rezumat............................................................................................
Curriculum Vitae.........................................................................................

85 86 87 87 87 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 96 98 98 99 100 115 121 124 125

198 200 201 201 202 203 209 209 210 210 210 210 210 214 217 226 239 239 240 241 242 248 251 252

CONTENT I. INTRODUCTION............................................................................. 1.1.Overviews......................................................................................... 1.2.The importance of the topo-geodetic works for the forestry sector...................................................................................................... 1.3.A brief history on the basis of the cartographic national forest........ 1.4.Current situation and future trends in national forest cartography.. II. THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE AND ACHIEVEMENTS IN THE GEOTOPOGRAPHIC FIELD.......... 2.1.Overviews......................................................................................... 2.2.Positioning elements......................................................................... 2.2.1.Datum levels and coordinate systems................................ 2.2.1.1.Geoid.................................................................. 2.2.1.2.Ellipsoid............................................................. 2.2.1.3.Sphere of average radius.................................... 2.2.1.4.Picture plane...................................................... 2.2.1.5.Geodetic coordinate system............................... 2.2.1.6.The Cartesian geocentric system of rectangular coordinates.................................................. 2.2.2.System of reference. Geodetic Datum............................... 2.2.2.1.System of reference........................................... 2.2.2.2.Geodetic Datum................................................. 2.2.3.Global geodetic datum....................................................... 2.2.4.Regional geodetic datums (local)...................................... 2.2.4.1.European geodetic datum.................................. 2.2.4.2.National geodetic datum.................................... 2.2.5.National system of reference............................................. 2.2.5.1.Overviews.......................................................... 2.2.5.2.Stereographic projection 1970........................... 2.2.5.3.Universal Transversal Mercator projection(U.T.M.)........................................................ 2.2.5.4.Altimetryc datum of Romania........................... 2.2.6.Datums transformation...................................................... 2.3.Geodetic control network................................................................. 2.3.1.Functions. Classification.................................................... 2.3.2.European geodetic control network................................... 2.3.2.1.Planimetric networks......................................... 2.3.2.2.Levelling networks............................................ 2.3.3.Geodetic control network of Romania............................... 2.3.3.1.Overviews.......................................................... 1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 1 1 2 5 5 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 14 15 16 16 19 19 19 19 23 25 25 26 26 27 27 27 27 27

2.3.3.2.State geodetic triangulation............................... 2.3.3.3.National Geodetic control network GPS........... 2.3.3.4.Levelling Geodetic control network.................. 2.4.Tendencies for future........................................................................ 2.4.1.Future trends in the European Community countries........ 2.4.2.Future trends in Romania................................................... 2.4.2.1.Adoption System of Reference and Coordinates (SRC) ETRS-89......................................... 2.4.2.2.Introduction to Stereographic projection 2010. 2.5.Global positioning system NAVSTAR GPS.................................... 2.5.1.Introduction. Structure....................................................... 2.5.2.Other European GNSS systems......................................... 2.5.3.Positioning in GNSS system.............................................. 2.5.3.1.Principles and ways of positioning.................... 2.5.3.2.Working methods and procedures..................... 2.5.3.3.Errors in GPS positioning.................................. 2.6.Total Station, modern electronic instrument.................................... 2.6.1.Constructive principles. Components................................ 2.6.2.Accuracy. Constructive types............................................ 2.6.3.Work processes.................................................................. 2.6.3.1.Menu with postprocessing................................. 2.6.3.2.Real time method of work................................. 2.7.Other types of modern instruments................................................... 2.7.1.Overviews.......................................................................... 2.7.2.Smart Station..................................................................... 2.7.3.Topographic laser 3D tools................................................ 2.7.3.1. 3D laser scanners.............................................. 2.7.3.2.Sta ii spa iale...................................................... 2.8.Auxiliary services............................................................................. 2.8.1.ROMPOS Service.............................................................. 2.8.2.Software and programs...................................................... 2.9.Cartographic representations and modern imaging.......................... 2.9.1.Plan in digital format......................................................... 2.9.2.Analog conversion plan..................................................... 2.9.3.Orthophotomap.................................................................. 2.10.Summary of achievements and prospects in the geotopographic sector............................................................................. III. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE RESEARCH. 3.1.The necessity and justification of the research. 3.2.Objectives and research method....................... 3.3.Location of works................. 3.4.Material basis available....................

16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 34 34 35 37 38

28 29 32 33 33 33 33 34 37 37 39 40 40 43 50 53 53 54 57 57 57 59 59 59 61 61 63 64 64 66 70 70 72 73 74 113 113 114 116 117

3.4.1.Geotographic database....................................................... 3.4.2.Available logistics............................................................. IV. GEODETIC TRIANGULATION VERIFICATION OF STATE NETWORK............................................................................. 4.1.Introduction....................................................................................... 4.1.1.Necessity and objectives of research................................. 4.1.2.Database and logistics available...................................... 4.2.Field works....................................................................................... 4.2.1.Identification and control of geodetic points in the area.. 4.2.2.Satellite data acquisition.................................................... 4.3.Points positioning in global GPS system.......................................... 4.3.1.Transfer and verification of observations.......................... 4.3.2.Primary coordinates calculation........................................ 4.3.3.Verification of discrepaney closing in triangles. Adoption solution fixed.............................................................. 4.3.4 Calculation of the final geocentric coordinates................. 4.4.Transformation of coordinates in the national datum....................... 4.4.1.Overview............................................................................ 4.4.2.Transformation of coordinates with regional parameters.. 4.4.2.1.Transformation of coordinates with the TTC program.......................................................... 4.4.2.2.Transformation of coordinates with the TopoSys program.................................................... 4.4.2.3.Interpretation of results.............................. 4.4.3.Transformation of coordinates with national parameters.. 4.4.3.1.Transformation with TransDatRO application.............................................................. 4.4.3.2.Transformation with Rompos service....... 4.4.3.3.Interpretation of results.............................. 4.4.4.Comparison of positioning GPS points with national and regional parameters.............................................................. 4.4.4.1.The origin of data...................................... 4.4.4.2.Analysis of results..................................... 4.5.Conclusions....................................................................................... V. THE ACHIEVEMENT OF A TRIGONOMETRICAL CONTROL NETWORK IN FORESTRY FUND............................ 5.1.Overview. Objectives pursued.......................................................... 5.2.Determination of trigonometrical control network support in GPS system............................................................................................. 5.2.1.Design of the works........................................................... 5.2.1.1.Choice points. Programming considerations.....

38 39 39 39 39 39 40 41 41 41 41 41 42 42 44 44 44 46 46 48 50 50 50 52 53 53 53 54 54 56 56 56 56

117 118 105 105 105 105 107 109 109 109 110 110 110 111 113 114 114 115 115 117 120 120 120 124 125 125 125 125 126 128 128 128 128

5.2.1.2.Logistics available............................................ 5.2.1.3.Stages of work density....................................... 5.2.2.Collection and processing of data for stage I of density... 5.2.2.1.Comments.......................................................... 5.2.2.2.Primary processing............................................ 5.2.2.3.Datum transformation........................................ 5.2.2.4.Variants of data processing................................ 5.2.3.Acquisition and processing of data of phase II and III of density.................................................................................... 5.2.3.1. Overview programming and data collection..... 5.2.3.2. Processing of data. Getting the final coordinates..................................................................... 5.2.4. Analysis of results............................................................. 5.2.4.1. Overviews...................................................................... 5.2.4.2. Analysis of the results of stage I of density................... 5.2.4.3. Analysis of the results of stage II and III of density...... 5.3. Density trigonometrical control network work of forestry fund with total station.................................................................................... 5.3.1.Introduction........................................................................ 5.3.2.Trigonometrical control network work using traverse with common point..................................................................... 5.3.2.1.Theoretical aspects............................................. 5.3.2.2.Determination of traverses pathes and common points.............................................................................. 5.3.2.3.Cadastral measurement...................................... 5.3.2.4.Data transfer. Calculation the coordinates of nodal points.................................................................... 5.3.2.5.Results obtained................................................. 5.3.3. Density of geodetic control network by retro intersection combined with total station.................................... 5.3.3.1.Overview............................................................ 5.3.3.2.Data acquisition................................................. 5.3.3.3.Calculation of coordinates................................. 5.4. Analysis of results. Conclusions...................................................... VI. DETERMINING THE FRAMEWORK OF MINOR CONTROL IN WOODLANDS........................................................... 6.1.Introduction....................................................................................... 6.1.1.Objectives pursued............................................................. 6.1.2.Types of traverse track and processes of measurement-process.................................................................. 6.2.Concerning of framed traverse......................................................... 6.2.1.The design and choice of points........................................

56 58 58 59 59 59 59 60 65 65 65 66 66 68 68 70 70 70 70 71 72 72 72 73 73 73 74 76 78 78 78 78 79

128 133 133 137 137 137 137 138 146 146 147 151 151 151 153 156 156 156 156 159 161 162 165 166 166 168 169 170 190 190 190 190 192

10

6.2.2.Cadastral measurements. Calculations.............................. 6.2.3.The obtained results. Comments........................................ 6.3.Closed traverse.................................................................................. 6.3.1.Executed works.................................................................. 6.3.2.Calculations. Analysis of results....................................... 6.4.Traverse without orientation aim...................................................... 6.4.1.Overview. Theoretical aspects........................................... 6.4.2.Executed works. Results.................................................... 6.5.Conclusions....................................................................................... VII. TESTS FOR THE USE OF GNSS TECHNOLOGIES IN SURVEYING OF DETAILS IN FORESTRY FUND...................... 7.1.Introduction....................................................................................... 7.2.Possibilities for the surveying of details with GPS system.............. 7.2.1.Specific conditions of forest lands..................................... 7.2.2.Work carried out................................................................ 7.2.2.1. Overviews......................................................... 7.2.2.2.With regard to positioning RTK........................ 7.2.2.3.Positioning of details in Stop&Go version........ 7.2.2.4.Positioning details with fast static method........ 7.3.Conclusions....................................................................................... VIII. FINAL ISSUES........................................................................... 8.1.General conclusions.......................................................................... 8.2.Personal contributions...................................................................... 8.3.Recommendations for production..................................................... Bibliography.......................................................................................... List of works.......................................................................................... Abstract.................................................................................................
Curriculum Vitae..............................................................................................

79 80 80 84 84 85 86 86 86 88 89 89 90 90 91 91 91 92 93 95 97 97 98 115 121 124 125

192 194 195 198 198 200 201 201 202 203 209 209 210 210 210 210 210 214 217 226 239 239 240 242 248 251 252

11

Prefa
Cercet rile necesare pentru realizarea obiectivelor fixate s-au desf urat n cadrul colii Doctorale a Universit ii Transilvania din Bra ov, Facultatea de Silvicultur i Exploat ri forestiere, Catedra de Amenajarea p durii i M sur tori terestre. Doresc s mul umesc domnului prof. univ. dr. ing. Nicolae BO , Membru corespondent al Academiei de tiin e Agricole i Silvice, n calitate de conduc tor tiin ific, pentru competenta i riguroasa ndrumare pe parcursul perioadei de preg tire doctoral i nu n ultimul rnd pentru ajutorul oferit n vederea elabor rii i finaliz rii tezei de doctorat. De asemenea, mul umesc conducerii Facult ii de Silvicultur i Exploat ri forestiere, n special domnului decan, prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN pentru colaborare, pe perioada preg tirii doctorale. Mul umesc pe aceast cale referen ilor tiin ifici, domnului prof. univ. dr. ing. Dumitru Onose, domnului prof. univ. dr. ing. Vasile Mircea Ortelecan i domnului prof. univ. dr. ing. Gheorghe Chi ea pentru sugestiile, recomand rile i ajutorul oferit n vederea finaliz rii tezei de doctorat. Totodat adresez mul umuiri colaboratorilor din cadrul Facult ii de Silvicultur i Exploat ri forestiere, i anume: domnului ef de catedr prof. univ. dr. ing. Ioan CLINCIU, domnului prof. univ. dr. ing. Ilie POPESCU, domnului prof. univ. dr. ing. Iosif LEAHU, domnului prof. univ. dr. ing. tefan TAMA , domnului conf. univ. dr. ing. Iosif Vorovencii, domnului l. dr. ing. Cristian TERE NEU, domnului l. drd. ing. Marius MIH IL , domnului asist. univ. dr. ing. C t lin PETRI AN, pentru colaborare i ajutorul oferit n perioada preg tirii doctorale. n acela i timp doresc s mul umesc domnului dr. ing. Jozsef Ferencz, de la S.C. MASTERCAD din Oradea, pentru sprijinul logistic i recomand rile de care am beneficiat. Aduc mul umiri colaboratorilor de la Universitatea din Oradea: domnului prof. univ. dr. ing. Ioan Vlad, domnului prof. univ. dr. ing. Nicu Cornel SAB U, doamnei conf. univ. dr. Ecaterina Fodor, doamnei l. dr. ing. Doina Podolean, doamnei l. dr. ing. Marinela Bodog, domnului l.drd. ing. C lin IOVAN, domnului l. drd. ing. C lin P cu , domnului l. drd. ing. Tudor Mo iu, domnului asit. univ. dr. ing. Ovidiu H ru a, domnului asit. univ. drd. ing. Szilard Bartha,d-rei drd. ing. Vasilica Laura Damian, pentru n elegere i srijinul acordat pe parcursul perioadei de preg tire doctoral . Mu umesc de asemenea: domnului drd. ing. Bogdan Marinca -ITRSV ClujNapoca, domnului ing. Ionel OPREA O.S. Sebi -Moneasa-D.S. Arad, domnului ing. Marin Jurc -O.S.Codrii Zarandului-Arad, domnului ing. tefan Kiss O.S.S cuieniD.S. Bihor pentru sus inerea logistic acordat . Aduc mul umiri colaboratorilor din sectorul m sur torilor terestre: domnului ing. Huba MARTON- SC GEOTOP SRL, domnului ing. Adrian FLORI -SC TOPOSISTEM SRL, domnului ing. Iosif Gavril BALINT-SC GEODATA SRL, domnului ing. Marcell ERDEI- SC MASTERCAD SRL, domnului ing. Mircea TRNC OJCPI-Bihor, domnului ing. Alin PFANDL-SC PFANDL&MAYER SRL, pentru colaborare i ajutor. Nu n ultimul rnd mul umesc studen ilor i masteranzilor cu care am avut omoarea s colaborez pentru realizarea studiilor de caz din cadrul tezei de doctorat i i asigur de toat considera ia i pre uirea mea. Mul umiri familiei mele i celor apropia i pentru ajutorul acordat i mai ales pentru n elegere pe parcursul acestor zece ani de munc i sacrificii.

12

I. INTRODUCERE 1.1.Generalit i Gestionarea durabil a resurselor naturale i a mediului ambiant a devenit, n ultimele decenii, o preocupare permanent , pe plan mondial, a speciali tilor grupa i n diverse organiza ii na ionale i interna ionale. n toate ocaziile se eviden iaz cu t rie viitorul sumbru al planetei noastre , spre care ne ndrept m, de la nc lzirea global cu efectul de ser , la de ertizare i lipsa apei potabile, pn la limitarea unor resurse alimentare, strict necesare asigur rii unui trai decent. Managementul privind folosirea ra ional a acestor resurse i men inerea, respectiv ameliorarea, condi iilor de mediu, nu este nici simplu i nici u or. Se au n vedere suprafe ele ntinse ce trebuie urm rite, la nivel regional, na ional sau chiar global, complexitatea fenomenelor i caracterul lor transfrontalier, cu efecte pe alte teritorii dect cele pe care sunt generate i timpul ndelungat necesar unor observa ii sistematice. n plus, implementarea unor programe specializate, de perspectiv presupune acoperirea unor cheltuieli legate de personalul necesar, de dotare cu o logistic modern i de o anumit structur organizatoric . 1.2.Importan a lucr rilor topogeodezice pentru sectorul forestier Tehnologiile moderne, din sectorul m sur torilor terestre sunt dublate de sisteme de calcul pentru culegerea, transferul, prelucrarea automatizat a datelor i interpretarea rezultatelor. Baza cartografic a fondului forestier na ional a fost asigurat n timp prin m sur tori topografice, finalizate prin planuri mai mult sau mai pu in precise, func ie de aparatura disponibil . Cu timpul, aceast aparatur s-a perfec ionat, n plus n anii 40 din secolul trecut s-a conturat metoda aerofotogrametric , performant care asigur n acela i timp o precizie echivalent ridic rilor terestre, ca randament i eficien economic , n cazul supref elor de teren mari. n prezent, ridic rile geo-topografice se execut cu aparatur performant , folosind sistemele de pozi ionare GPS pentru punctele din re elele geodezice, care pot asigura precizii superioare de pozi ionare, uneori subcentimetrice. n acela i timp, pentru re elele de ridicare i respectiv pentru ridcarea detaliilor se folosesc sta ii totale, cu un grad ridicat de precizie i automatism, nclusiv sta iile inteligente care reunesc n aceea i unitate elemete de sta ie total irespectiv sistem GPS. Mai recent, se utilizeaz scanere cu laser (laser scanner), capabile s pozi ioneze un nor de puncte din spa iu, cu aplica ii directe n sectorul forestier. Ca urmare, pe plan mondial, exist tendin a ca toate ridic rile geotopografice s se realizeze cu aparatur modern , dispunnd de un mod

13

automat de nregistrare a datelor, de transfer, de prelucrare a datelor n unele situa ii direct pe teren i raportarea planurilor automatizat, utiliznd softuri corespunz toare, specializate pentru anumite aplica ii. Planurile i h r ile tematice, reunite ntr-un sistem cartografic Fig.1.1 - Succesiunea lucr rilor geo-topo-fotogrametrice al p durilor au fost (Bo , Chi ea, 2005) de mare valoare (The sequence of work of the geo-topo-photogrammetry) n trecut i sunt indispensabile, n prezent, pentru o gospod rire ra ional , durabil a p durilor. Ele servesc n primul rnd pentru inventarul fondului forestier na ional, n vederea men inerii integrit ii lui i n special pentru amenajarea p durilor, pentru proiectarea parcelarului, pentru amenajarea bazinelor hidrografice, pentru proiectarea instala iilor cu cablu, pentru proiectarea nstala iilor de transport, pentru amenajarea fondurilor de vn toare i pescuit, pentru cadastru forestier, pentru implementarea sistemului informatic geografic G.I.S. aferent sectorului forestier i pentru altele. Lucr rile topogeodezice din cadrul sectorului forestier sunt caracterizate de o complexitate i respectiv de o diversitate ridicat i se clasific m ridic ri pe suprafe e mari i ridic ri pe suprafe e restrnse (fig. 1.1). Odat cu aderarea rii noastre la Comunitatea Eoropean necesitatea implement rii tehnologiilor moderne de realizare a lucr rilor topogeofotogrametrice este imperativ . Ca urmare, din considerente de ordin tehnic i economic sunt necesare a fi respectate o serie de condi ii obligatorii, dup cum urmeaz : asigurarea unit ii lucr rilor geo-topo-fotogrametrice i integrarea rapid a celor ulterioare n cadrul re elei geodzice europene generic denumit EUREF prin intermediul re elei geodezice na ionale GPS; trecerea de la sistemul de ferein S-42 al rii noastre, definit de elipsoidul Krasovski i proiec ia stereografic 70 la sistemul

14

ETRS-89-GRS-80/stereografic 2010, aspecte ce urmeaz a se efectua pn n 2013; produsele finale, planurile i h r ile s fie realizate n format digital, aspect ce permite o gestionare optim a acestora; calitatea produselor finale ob inute, respectiv con inutul i preciziea h r ilor i planurilor corespunz toare cerin elor actuale, na ionale i comunitare; evitarea suprapunerii lucr rilor prin implementarea unor tehnologii moderne i a unei metodologii unitare de lucru satisf c toare pentru introducerea cadastrului general, n inventarul na ional forestier i amenajarea p durilor, eliminnd astfel o serie de cheltuieli inutile. De re inut, c lucr rile de ridicare n plan a fondului forestier sunt caracterizate de unele condi ii specifice i dificile de lucru, avnd n vedere relieful accidentat i prezen a vegeta iei arborescente care mpiedic vizibilitt ile. n final, men ion m c , pentru realizarea obiectivelor stabilite n vederea moderniz rii lucr rilor topo-geodezice sunt necesare o serie de dot ri, n special aparatur performant -receptoare GPS, sta ii totale, nivele automate, camere fotogrammetrice digitale performante, dar i PC-uri performante, softuri adecvate pentru nregistrarea datelor i ob inerea produsului final. 1.3.Scurt istoric referitor la baza cartografic forestier na ional Cunoa terea fondului forestier ca ntindere i pozi ie s-a resim it ca o grij a proprietarului, respectiv ca o necesitate obiectiv , ap rut cu sute de ani n urm din sim ul de st pnire i de folosire a unui bun, indispensabil vie ii care poate fi sporit dup o perioad ndelungat . n acest spirit, la noi, o inventariere efectiv a lor, s-a nceput cu hot rnicia mo iilor, de boierii proprietari realizat acum un secol de Gh. Asachi i Gh. Laz r care au nfiin at la Ia i i la Bucure ti i primele coli de ingineri hotarnici str bunii celor cadastrali de azi. Planurile ob inute, prin m sur tori simple, au reprezentat acte de proprietate i nceputul unei eviden e a lucr rilor de exploatare ra ional , gospod reasc , cu grij pentru viitor. Mai trziu, o dat cu primele amenajamente s-au executate ridic ri topografice, propriu-zise cu busola si cu tahimetrul, planurile rezultate servind la organizarea teritorial i planificarea lucr rilor silvice n general. Dup na ionalizarea p durilor, (1948) s-a introdus, n cadrul lucr rilor de amenajare, ncepnd din anii 1958-59, metoda aerofotogrammetric , performant , de mare randament, prin care s-a realizat un sistem cartografic, unitar pe ar , de nivel european, cuprinznd:

15

planuri de baz ale p durilor, pe U.P - uri, restituite fotogrammetric, n format analogic, pe trapeze Gauss, la scara 1/5000, n sistem 3D, cu linii de nivel, ncadrate n stereografic '70, i Marea Neagra '75, cu o precizie de 25-30 cm n planimetrie i 20cm n altimetrie, planuri folosite la proiectarea organiz rii teritoriale (parcelarul amenajistic), determinarea suprafe elor, la elaborarea unor anteproiecte de geniu forestier .a.; h r i amenajistice, ale arboretelor, cu unit ile amenajistice, compozi ia, vrsta i consisten a, inclusiv a lucr rilor de cultur , a instala iilor de transport .a., ca produse derivate din planurile de baz pe U.P-uri, la scara 1/20.000, n format 2D, tip analogic, care au fost i mai sunt nc folosite n scopuri lucrative, utile unor activit i din sectorul forestier; fotograme aeriene, integrate i utilizate efectiv, individuale sau n cupluri stereoscopice n cadrul procesului de descriere parcelar , respectiv la stabilirea deplas rilor, la extragerea unor elemente de sta iune i mai ales de arboret, la separarea subparcelelor .a. Cele trei categorii de produse, la care se adaug i harta general a ocolului silvic, au constituit componentele sistemului cartografic al p durilor, realizare de excep ie din perioada n care acestea au fost na ionalizate; n continuare aceste piese au fost n permanen actualizate prin revizuirile decenale ale amenajamentelor. ntreg proces tehnologic, cu excep ia aerofotografierii, executat de serviciile militare, a fost realizat n regie proprie, a Ministerului Silviculturii prin filialele ICAS i Centrul de fotogrammetrie din Pipera, planurile restituite, de baz , fiind realizate verificate i recep ionate conform Normelor tehnice unitare pe ar pentru introducerea planului topografic na ional. 1.4.Situa ia actual i tendin e de viitor n cartografia forestier na ional n prezent, sistemul cartografic forestier, a c rui utilitate n desf urarea unor activit i de baz din sector este unanim recunoscut ca indispensabil , se g se te, de dou decenii, n deriv . Piesele componente amintite i n special planurile topografice de baz 1/5000, au disp rut, iar cele r mase sunt lipsite de actualitate datorit schimb rilor intervenite n structura juridic a fondului forestier si ntreruperea lucr rilor propriu-zise de amenajare pe ocoale i U.P. Temeiul realiz rii sistemului cartografic forestier, ce reprezint , de fapt, o obliga ie na ional i n concordan cu cerin ele comunitare sunt: Legea nr. 7/1996, a Cadastrului i Publicit ii Imobiliare care prevede introducerea unui sistem unitar i obligatoriu de eviden tehnic , economic i juridic a tuturor imobilelor de pe ntreg teritoriul rii, deci inclusiv a fondului forestier na ional;

16

unele prevederi ale Codului silvic care se refer indirect la un asemenea obiectiv n cadrul principiilor gestion rii durabile prin asigurarea integrit ii fondului forestier i a permanen ei p durilor (art. 5) i precizarea c amenajamentele se elaboreaz la nivelul ocoalelor silvice pe unit i de produc ie (art. 20); Ordonan a de guvern nr 66/2010 privind instituirea Infrastructurii Na ionale pentru Informa ii spa iale n Romnia, n vederea implement rii Directivei, europene INSPIRE din 2007 cu acela i obiect. Este evident c asemenea obiective, nu pot fi atinse dect pe baza unui sistem cartografic modern i performant, realizat i ntre inut la zi cu ajutorul tehnologiilor geomatice. n viitor, dar nu n unul ndep rtat, structura viitorului sistemului cartografic modern, unitar, extins pe toate p durile rii, trebuie studiat temenic pentru stabilirea unei metodologii bine puse la punct. Normele tehnice ce se vor elabora pe acest baz vor trebui s integreze experien a i coresponden a recunoscut a sectorului forestier n acest domeniu, ct i tehnologiile moderne, geomatice, disponibile i accesibile n prezent i la noi. Piesele componente sunt reduse ca num r dar complexe prin natura lor. II. STADIUL ACTUAL AL CUNO TIN ELOR I REALIZ RI N DOMENIU GEOTOPOGRAFIC 2.1.Generalit i Una din preocup rile de baz ale geodeziei o constituie determinarea pozi iei unor puncte sau a unor corpuri, sta ionare i n mi care, situate pe suprafa a terestr , pe ap sau n spa iu. Pozi ionarea acestora se realizeaz printr-un set de coordonate care apar in unui anumit sistem, variabil n timp, concretizat n prezent prin sistemul geodezic n care pozi ia este dat prin intermediul latitudinii i longitudinii geodezice, la care se mai adaug , uneori, i altitudinea elipsoidal (Moldoveanu C., 2005). 2.2.Elemente de pozi ionare 2.2.1.Suprafe e de referin i sisteme de coordonate 2.2.1.1.Geoidul Suprafa a fizic a P mntului pe care se proiectez i se execut lucr rile goetopografice este eterogen , ca urmare este nevoie de o suprafa de referin , ct mai apropiat de cea real pentru raportarea acestora. Uzual, geoidul este generat de suprafa a medie lini tit , a m rilor i oceanelor deschise, prelungit pe sub continente. Definit de Gauss ca figur matematic a P mntului, geoidul este o suprafa echipoten ial din punct de vedere al accelera iei gravita ionale, perpendicular , n orice punct al ei, la direc ia dat de firul cu plumb, ca suprafa de nivel zero, se ia drept referin n determinarea cotelor (fig.2.1).

17

2.2.1.2.Elipsoidul Figura geometric de referin , conven ional , n raport cu care se define te suprafa a geoidului este elipsoidul de rota ie. Ca suprafa matematic regulat , propus de Helmert, pe care se proiecteaz punctele de pe teren, elipsoidul permite ncadrarea matematic a problemelor; n acest scop el trebuie s se apropie ct mai mult, ca Fig. 2.1- Suprafe e de referin form i dimensiuni, de geoid (Reference surfaces) spre a nu afecta precizia de determinare. Ca un corp regulat, spre deosebire de geoid, suprafa a lui permite rezolvarea unor probleme ale geodeziei folosind rela ii matematice riguroase, dar greoaie. Pe uscat geoidul se g se te deasupra elipsoidului, iar pe ap dedesubt, distan a maxim ntre aceste suprafe e nedep ind 100 - 150m (fig. 2.1, 2.2). 2.2.1.3. Sfera de raz medie Pe anumite suprafe e elipsoidul de referin poate fi asimilat i substituit cu o sfer , avnd n vedere turtirea mic a P mntului (a ~ 1/300) i faptul Fig.2.2.-Elementele elipsoidului c pe suprafa a acesteia calculele (Elements of the reference ellipsoid) sunt evident mai simple (fig.2.3). Raza medie echivalent a unei asemenea sfere se deduce cu rela ia lui Gauss R = M N unde M reprezint raza de curbur a elipsei meridian care trece prin punctul P i cei doi poli, iar N raza de curbur a primului vertical VV, sec iune perpendicular pe prima (fig. 2.3). Segmentul PP' = N, denumit i normala mare, d prin proiec ie raza de curbur a paralelei care trece prin P, de expresie: (2.1) r = N cos La latitudinea medie a rii noastre, cu Fig.2.3. - Sfera de raz medie rela ia (2.2) se ob ine R = 6.379 km. Orientativ se poate calcula o raz medie (The average radius of sphere) pentru ntreg globul, prin integrarea rela iei lui Gauss, ca medie ponderat a semiaxelor (rela ia ) respectiv ca raz a unei sfere de volum cu cel al elipsoidului de referin . De fiecare dat se ob ine Rm = 6.371,2

18

2.2.1.4.Planul de proiec ie Pe suprafe e mici, cu anumite aproxim ri i calcule prealabile de centrare i reducere, pozi ia punctelor se determin direct ntr-un plan de proiec ie. Este cazul re elelor geodezice secundare, a celor de ndesire i a celor de ridicare, ce se calculeaz direct n planul de proiec ie al sistemului cartografic adoptat.In consecin , n acest sistem vor rezulta i coordonatele tuturor punctelor care definesc detaliile Fig.2.4.-Sistemulcartezian topografice. (The cartesian geocentric system) n planul orizontal al locului se proiecteaz direct i unele ridic ri topografice independente, nencadrate n re eaua geodezic , desf urate pe suprafe e mici, avnd n vedere c , pe por iuni restrnse, sfera de poate confunda cu planul tangent. In prezent asemenea lucr ri sunt considerate ca excep ii, admise doar n cazuri bine justificate ale unor ridic ri de interes local, sau n lucr ri inginere ti, de precizie ridicat (trasarea unui tunel, construc ia unui baraj hidrotehnic . a). 2.2.1.5. Sistemul geodezic de coordonate Pozi ionarea unui punct presupune, din punct de vedere geometric, stabilirea pozi iei lui cu o acurate e prestabilit , dat printr-un set de coordonate care apar in unui sistem de coordonate legat, la rndul s u, de un sistem de proiec ie utilizat pentru reprezentarea suprafe ei terestre. n sistemul geodezic de coordonate un punct oarecare P este pozi ionat pe suprafa a elipsoidului de referin prin (fig. 2.4): latitudinea geodezic , BP, nordic sau sudic , dat de unghiul format de normala (perpendiculara) dus prin punct la suprafa a elipsoidului i planul ecuatorului. La noi, latitudinea medie B se consider 46; longitudinea geodezic , LP, estic sau vestic , respectiv unghiul diedru al planelor ce con in primul meridian, stabilit n 1884 la Greenwich i pe cel al punctului P. ara noastr este cuprins ntre meridianele de 20 i 2945'; altitudinea elipsoidal , HP, respectiv segmentul de normal cuprins ntre pozi ia punctului pe suprafa a fizic i proiec ia sa pe elipsoid, folosit uneori n lucr rile tiin ifice, dedus din suma: Hp=ZP+h, (2.2) unde ZP - reprezint cota punctului dat fa de geoid, iar h diferen a dintre geoid i elipsoid.

19

2.2.1.6.Sistemul cartezian geocentric de coordonate rectangulare A adar sistemul folose te dou suprafe e de referin definite anterior respectiv geoidul, care reprezint P mntul din punct de vedere fizic i elipsoidul, considerat un model geometric al P mntului i o aproximare a geoidului (C. Moldoveanu, 2002). Proiec ia stereografic '70 folosit la noi este legat de elipsoidul Krasovski prin originea i direc iile axelor sale (X-pe nord, Y spre est); altitudinile normale sunt date n raport cu geoidul. 2.2.2.Sisteme de referin . Datum geodezic 2.2.2.1. Sisteme de referin Un sistem de referin stabile te leg tura dintre sistemul de coordonate i P mnt, astfel nct fiecare punct sau obiect, situate pe suprafa a terestr , n aer sau pe ap , este pozi ionat n mod unic prin coordonatele sale. Evolu ia dinamic a tehnologiei GPS a impus introducerea unui Sistem Terestru Interna ional de Referin (ITRS), determinat prin cooperarea interna ional , din care s-au dezvoltat unele sisteme conven ionale de referin , care sunt utilizate pe teritoriile na ionale. Sistemul geodezic mondial WGS-84 (World Geodetic System) a fost realizat de Departamentul de Ap rare U.S.DoD (Departament of Defense) pentru pozi ionare GPS, este utilizat n prezent pe mapamond, fiind apropiat de recentul sistem de referin ITRF-96 (International Ferrestrial Reference Frames) cu o diferen de c iva cm, caracterizndu-se printr-o serie de parametrii specifici. Sistemul conven ional EUREF (European Reference Frames) este bazat de asemenea pe sistemul GPS, fiind proiectat ca o referin precis i apropiat de WGS-84, care s fie utilizat n Europa continental n scopuri de pozi ionare, naviga ie, geodezice i geodinamice. n Romnia sistemul na ional, conven ional de referin are la baz elipsoidul Krasovski (1942) i proiec ia steregrafic 1970 pentru pozi ionarea planimetric a re elelor geodezice i geoidul pentru cote. Datumul altimetric este referen iat la geoid i definit printr-un singur punct, fiind reprezentat printr-un reper de nivelment zero Marea Neagr 75, amplasat la nivelul m rii, n func ie de care se realizeaz sistemul de altitudini. Transformarea lui presupune ad ugarea algebric a unei valori constante la cote cunoscute ale tuturor punctelor n lucru. Dup cum s-a ar tat, men inerea la noi a celor dou datumuri distincte orizontal (2D) i vertical (1D) creeaz unele dificult i generate de necoresponden a celor dou suprafe e de referin : elipsoidul n primul caz i geoidul pentru pozi ionarea n altitudine.

20

2.2.2.2.Datum geodezic Datumul geodezic este un set de conven ii (set de parametrii, deci f r erori) care stabile te rela ii spa iale ntre un sistem de coordonate i P mnt (Moldoveanu C., 2005). Acesta este definit efectiv prin 8 parametri, trei pentru loca ia originii, trei pentru orientarea n spa iu a axelor de coordonate, unulpentru dimensionarea geometric a figurii elipsoidului Fig. 2.5- Datumuri geodezice (axa mare) i unul pentru forma lui (Bo , Iacobescu, 2007) (apaltizare). (Bo , Iacobescu, 2007). (Geodetic datums) n consecin , acesta define te forma i dimensiunile P mntului precum i originea i orientarea unui sistem de coordonate utilizat la reprezentarea suprafe ei terestre. De asemenea, poate fi considerat un model matematic al P mntului utilizat pentru realizarea pozi ion rii diverselor detalii. Setul de parametrii ale i la definirea datumului reprezint baza calculelor care se realizeaz n vederea pozi ion rii spa iale sau plane, dup caz (Moldoveanu C., 2005). 2.2.3.Datumul geodezic global Datumul geodezic global este caracterizat de un elipsoid de referin , astfel ales nct s aproximeze n condi ii optime geoidul n ansamblul s u. Originea sistemului de axe este considerat n centrul de mas al P mntului, axa z este dirijat pe direc ia polului nord, axa x paralel cu meridianul zero (Greenwich), iar elipsoidul de referin definit prin patru parametri geometrici i fizici (semiaxa mare, viteza unghiular a P mntului i doi coeficien i gravita ionali). Determin rile GPS se fac, n lume i la noi, n acest datum global, definit prin sistemul geocentric de axe amintit mai sus i elipsoidul WGS84, utilizat pe ntreg globul. Pe viitor cercet rile se vor realiza pe un model nou de gravitate al P mntului i va fi asociat cu geoidul. Cadrul de referin se va ghida spre mi carea pl cilor tectonice i o nou sta ionare a sta iilor. O cerin a utilizatorilor de GPS este introducerea n modelul de calcul a efectului mareei terestre (P unescu, Mocanu, Dimitriu, 2006). 2.2.4.Datumuri geodezice regionale (locale) 2.2.4.1.Datumul geodezic european Trebuie precizat faptul c exist mai multe datumuri care se utilizeaz n prezent pe plan mondial, fiecare utilizator fiind liber s aleag un datum care s satisfac condi iile de precizie i s asigure pozi ionarea n

21

diferite sisteme de calcul. Dup zona acoperit din suprafa a globului p mntesc, datumurile pot fi de diverse tipuri. Datumul european spre exemplu, este definit prin zona continental pe care o deserve te, are punctul de origine (turnul Helmert) cu latitudinea 5522'51"N, componenta pe meridian a devia iei verticale 3 ",36, longitudinea originii 1303'58",741E, componenta n primul vertical al devia iei verticale 1'',78 i elipsoidul interna ional de referin WGS-84. n Europa exist n prezent sisteme na ionale de altitudine cu datum diferit. Peste 40 de ri Europene utilizeaz 19 sisteme de referin e a mareei, diferen ele respectnd m surile de referin ale mareei UELN (Amsterdam), variind de la +16 la -231 centimetri. Sta iile de determinare ale mareei aferente sistemului de altitudini na ionale n Europa sunt amplasate la oceane i m ri interne - Marea Baltic , Marea Nordului, Marea Mediteran , Marea Neagr , Marea Adriatic , Oceanul Atlantic. Ca urmare, datumul utilizat pentru altitudini este de natur istoric i nu toate punctele zero sunt referite la nivelul mediu al m rii (din P unescu C., Mocanu V., Dimitriu S., 2006). 2.2.4.2.Datumul geodezic na ional n Romnia se lucreaz nc n dou datumuri, unul orizontal avnd ca suprafa de referin elipsoidul Krasovski i unul vertical definit prin altitudinea punctelor date n raport cu suprafa a geoidului ca referin i efectiv fa de un reper situat la malul m rii. n viitor se preconizeaz trecerea n datumul european, caracterizat mai sus sau chiar unul nou propus de cteva decenii. Originea unui astfel de sistem nu coincide cu centrul de greutate al P mntului, fiind u or deplasat (fig. 2.5). 2.2.5.Sistemul de referin na ional 2.2.5.1.Generalit i n Romnia sistemul na ional, respectiv conven ional, de referin , are la baz elipsoidul Krasovski (1940) i proiec ia stereografic 1970 pentru pozi ionarea re elelor geodezice n plan i geoidul (cvasigeoidul) pentru cote sau altitudini. n ultimul deceniu a fost introdus i extins progresiv sistemul european EUREF pe etape, sub forma unor puncte reunite ntr-o re ea geodezic de ordin superior, pozi ionate cu tehnologia GNSS, cu o precizie ridicat . Ca urmare au fost determinate 17 sta ii n cadrul campaniei EUREF RO- 94, fiind astfel realizat baza aferent dezvolt rii n continuare a Re elei Geodezice Na ionale GPS.

22

2.2.5.2.Proiec ia stereografic 1970 Reprezentarea plan a suprafe elor curbe, nedesf urabile, se realizeaz prin proiec ii care se aleg n func ie de m rimea i forma teritoriului na ional. Sistemul de proiec ie Stereografic 70, oficializat i introdus la noi de aproape patru decenii, este n prezent generalizat i obligatoriu. n principiu, proiec ia stereografic este o proiec ie perspectiv , conform , ce p streaz nealterate unghiurile i deformeaz distan ele. Un punct P de pe suprafa a elipsoidului, substituit cu sfera de raz Gauss, se trece pe planul de proiec ie T, considerat tangent n centrul regiunii de ridicat, n Pt. Dreptele proiectante pleac din punctul S (stereografic), diametral opus celui de tangen . n varianta actual Stereografic 70, planul de proiec ie T este cobort cu cantitatea i= 1389,478 m, devenind secant (S), astfel nct punctul P de pe elipsoid este proiectat n Ps.Sistemul axelor de coordonate rectangulare, plane, are urm toarele caracteristici: originea (O) se g se te n centrul rii, undeva la nord de F g ra , la intersec ia paralelei de 46o cu meridianul de 25 (fig. 2.6), coordonatele geografice i plane ale originii devin a adar B0 = 46, Lo = 25, respectiv Xo = 0, Yo = 0; pozitivarea tuturor coordonatelor, necesar simplific rii calculelor, se realizeaz prin translatarea originii axelor de coordonate spre sud-vest, n zona Belgradului, ad ugnd la toate punctele cte 500000,00 m, att pe X ct i pe Y. La noi proiec ia stereografic a fost folosit n mai multe structuri: prin utilizarea mai multor planuri tangente (Trgu Mure , Vaslui, Timi oara), pe un plan tangent unic i n prezent, din 1970, pe plan secant cobort cu i = 1.389,478m.
Fig. 2.6 - Axelor de coordonate i cercurile de deforma ie nul (Coordinate axis and null circles deformation)

23

2.5.3.Proiec ia Universal Transversal Mecator (U.T.M.) Aceast proiec ie a fost adoptat de Agen ia Na ional de Cartografiere i Imagistic a Statelor Unite ale Americii (NIMA) pentru scopuri militare. Proiec ia UTM reprezint o variant a proiec iei GaussKrger.
Fig. 2.7 - Romnia n proiec ie U.T.M (Romnia in U.T.M projections)

n principiu proiec ia Mercator este o proiec ie cilindric n cadrul c reia elipsoidul de referin este nf urat ntr-un cilindru, iar punctele sunt trecute pe suprafa a interioar a acestuia prin proiectante ce pleac din centru elipsoidului. Prin decuparea cilindrului pe generatoarea opus i desf urare, se ob ine reprezentarea plan a suprafe ei curbe a elipsoidului, n sistemul de coordonate UTM (fig. 2.7) (Bo , Iacobescu, 2009). Preconizat n 1569 de matematicianul olandez Kremer, proiec ia cilindric se prezint n mai multe variante. Proiec ia transversal Mercator (UTM), a fost adoptat n 1990 la NATO ca sistem de referin pentru ntreg globul p mntesc, asociat cu sistemul GPS pozi ionare satelitar , pe elipsoidul WGS-84, n scopuri militare i civile (Bo , Iacobescu, 2009). Nomenclatura foilor de plan este dat pe trapeze, cu unele diferen e fa de proiec ia Gauss-Kruger utilizat la noi. Se porne te tot de la scara 1: 1 000 000, cu unitatea de 4-6, la care nota ia ar fi NL35-06 interpretat astfel: N-reprezint emisfera nordic , L este zona de 4 pe latitudine cuprins ntre paralelele 44 - 48, 35 este num rul fusului, al cincilea de la Greenwich, 06 este a asea foaie de hart din ceea de la scara 1: 1000 000 (Bo , Iacobescu, 2009). 2.2.5.4.Datumul altimetric al Romniei Datumul geodezic altimetric al Romniei este definit prin altitudinea punctelor referite la suprafa a geoidului, fiind deduse efectiv n raport cu un reper,

24

zero fundamental, situat la nivelul m rii. A adar altitudinile, respectiv pozi ia n n l ime Z a punctelor, se dau fa de geoid, ca suprafa de referin (de nivel zero) specific , diferit de elipsoid.

Fig. 2.8 - Transformarea datum-ului (Datum transformation)

Altitudinile punctelor fa de geoid se pot exprima n sistemul cotelor normale, adoptat la noi, dinamice sau ortometrice, n func ie de valoarea gravita iei luat n considerare. Sistemul GPS furnizeaz cote referite la elipsoid, suprafa ce serve te ca referin i planimetriei. Altitudinile determinate n sistem GPS pentru a fi transformate n sistemul cotelor normale este nevoie s se ia n considerare diferen a de n l ime ntre elipsoid i geoid sau cvasigeoid, dedus prin determin ri combinate geodezice i gravimetrice. Sistemele de referin pentru nivelment, definite practic de locul de amplasare al punctului zero fundamental n raport cu care se calculeaz altitudinile pentru ntreg teritoriul na ional, au fost la noi diferite n timp, Marea Adriatic pentru Transilvania i Banat la nceputul secolului trecut i Marea Neagr n restul rii, Marea Baltic 1 i 2 dup cel de-al doilea r zboi mondial, n comun cu toate rile foste comuniste i Marea Neagr 1975 pn n prezent. 2.2.6.Transformarea datumurilor Transformarea datumului n activitatea curent geotopografic reprezint trecerea coordonatelor unor puncte dintr-un datum n altul prin a a numita datum transformation, respectiv printr-o transformare de datum, care este de fapt o transcalculare geodezic . Cel mai frecvent i important caz al unei astfel de conversii este reprezentat, la noi, de transformarea datumului global, n datumul na ional, considerat local. Problema are dou aspecte distincte, fiecare cu specificul i dificult ile lui, a c ror remediere se a teapt n viitor. Transformarea datumului orizontal ia forma unei transform ri Helmert cu patru parametri: dou transla ii, o rota ie i un factor de scar . n prezent, la noi opera ia vizeaz pozi ionarea 3D n ansamblu, respectiv coordonatele spa iale ale sistemului geocentric interna ional i nu numai pe cele plane. n acest caz, trecerea n datumul geodezic al Romniei a datumului spa ial urmeaz aceea i transformare Helmert bazat pe apte parametri ce definesc pozi ia reciproc a celor dou sisteme (fig. 2.8):

25

trei ransla ii x, y, z, respectiv relativele n metri calculate prin diferen a coordonatelor celor dou origini; trei rota ii rx, ry, rz, ca valori unghiulare ce reprezint r sucirea, ntr-un anumit sens, a datumului local n jurul celor trei axe ale sistemului de referin ; factorul de scar s, de transformare, a c rui valoare dat n ppm (parts per milion - p r i din milion), este foarte apropiat de unitate. Transcalcularea propriu zis a punctelor noi se realizeaz automat, cu softuri specializate, plecnd de la coordonatele unui num r minim (4) de puncte, cunoscute n ambele datumuri, care s ncadreze, pe ct posibil, zona n cauz . 2.3.Re ele geodezice 2.3.1.Func ii.Clasificare n principiu, re elele de orice gen sunt alc tuite dintr-un ansamblu de puncte situate i marcate durabil pe suprafa a fizic a P mntului, a c ror pozi ie este determinat cu precizie, n cadrul unor sisteme de referin i coordonate (Bo N., Iacobescu O., 2009). Re elele geodezice servesc efectiv la determinarea formei i dimensiunilor P mntului, asigur leg tura cu rile vecine i constituie infrastructura lucr rilor topo-fotogrammetrice. Dup rolul lor, la nivel na ional, se disting n principiu trei mari categorii: re eaua geodezic propriu-zis , de diferite ordine i importan , re eaua gravimetric , pe care se sprijin metodele dinamice de determinare a formei i dimensiunilor P mntului Ca distribu ie i pozi ionare n spa iu, punctele celor trei re ele men ionate nu coincid, sunt diferite.

Fig. 2.9 - Succesiunea realiz rii re elelor geodezice (The sequence of geodetic)

26

2.3.2.Re ele geodezice europene 2.3.2.1.Re ele planimetrice Re elele na ionale se disting prin separarea pozi iei orizontale de pozi ia altimetric , prin referirea la coordonatele na ionale plane i altimetrice, densitatea este de un punct la 2-20 km2, n func ie de zon , prin precizia mai slab comparativ cu cea ob inut din date GPS, prin omogenitatea mai slab a re elei. n prezent sunt patruzeci i ase de ri n Europa i, prin acordul de la Grothenn (1994), sunt utiliza i cinci elipsoizi diferi i i cel pu in opt proiec ii cartografice (din P unescu C., Mocanu V., Dimitriu S., 2006). 2.3.2.2.Re ele de nivelment Re eaua de nivelment a rii este structurat pe cinci ordine, fiind independent de cea planimetric i cuprinde peste 17500 de repere determinate n sistemul de altitudini normale Marea Neagr 1975, cu punctul zero fundamental n Capela Militar Constan a. n ansamblu re eaua noastr altimetric este una considerat dintre cele mai bine reprezentate din Europa. 2.3.3.Re ele geodezice din Romnia 2.3.3.1.Generalit i Re eaua geodezic propriu zis , 3D dezvoltat pe teritoriul na ional a existat i mai exist n dou variante: re eaua de triangula ie geodezic , denumit i de stat, devenit clasic , proiectat i pozi ionat centralizat dup 1956, pe patru ordine, de la I la IV, care nc se mai folose te i se completeaz cu puncte de ordin V determinate de c tre diver i utilizatori, n zonele lor de interes; re eaua geodezic na ional GPS, aproape de finalizare, bazat pe determin ri n sistemul de pozi ionare global GPS, ncadrat n cea european , care va deveni func ional ct de curnd. n ansamblu, re eua geodezic na ional trebuie s fie omogen i unitar pe ntreg cuprinsul rii, care mpreun cu normele tehnice de rigoare s ofere un suport sigur lucr rilor topo-fotogrammetrice, indiferent de zona n are se execut lucr rile. Realizarea practic a re elelor clasice sau moderne, presupune executarea unor lucr ri complexe, de durat i prin colaborare interna ional , de c tre persoane i institu ii autorizate la cerin ele europene. 2.3.3.2.Triangula ia geodezic de stat Triangula ia, ca re ea geodezic , presupune legarea punctelor componente n triunghiuri care, la rndul lor, se reunesc n lan uri, poligoane cu punct central, patrulatere cu diagonale, sau combina ii ale acestora. Pozi ionarea re elei de ansamblu presupune, conform

27

ntemeietorului ei (Snellius 1617) m surarea tuturor unghiurilor re elei i a lungimilor unor laturi (baze), n func ie de care i de pozi ia unui punct cunoscut (sau a unor puncte), se determin coordonatele ntregii re ele. Triangula ia geodezic de stat, dispunea de 374 de puncte de ordinul I , ca re ea de baz a fost pozi ionat prin m surarea tuturor ungiurilor, a anumitor laturi prin unde, a unor elemente astronomice i m rimi gravimetrice, calculat i compensat n bloc, prin metode riguroase. Re ele geodezice de ordinul II-IV au rezultat prin ndesirea succesiv a celei de ordin I, iar n re eaua de ordinul V s-a ob inut n continuare, prin ndesiri succesive. De i n prezent este uzat moral i fizic, contribuie activ, cu un num r de cca. 250 de puncte, la realizarea Re elei Geodezice Na ionale Spa iale GPS. 2.2.3.3.Re eaua Geodezic Na ional GPS n viziunea modern , pentru asigurarea unui sistem de referin spa ial, unitar la nivelul teritoriului na ional sau continental, s-au realizat re ele geodezice n sistem GNSS.

Fig. 2.10 - Re eaua Na ional de sta ii GNSSpermanente n anul 2009 (The national network of GNSS permanent stations in 2009)

28

La noi problema realiz rii i la noi a unei re ele geodezice moderne, performante, s-a pus abia dup 1990, avnd n vedere c : triangula ia geodezic (clasic ) este n prezent dep it moral i fizic, planurile actuale necesit o re ea geodezic na ional modern ; respectarea standardelor europene, inclusiv racordarea la re eaua geodezic interna ional GPS, este o condi ie fireasc pentru integrarea n Uniunea European ; aparatura electronic modern ofer posibilit i remarcabile ce pun ntr-o lumin nou desf urarea lucr rilor i atingerea acestor obiective, prin generalizarea folosirii sistemului GPS i a sta iilor totale. Ca structur , noua re ea geodezic a Romniei, bazat pe tehnologia GPS, are dou componente de baz . Re eaua Geodezic Na ional Spa ial activ este realizat pe principiul ierarhic, de la superior la inferior, fiind constituit din puncte caracterizate de o eroare medie p tratic (EMP) de determinare a pozi iei de pn la 1 cm, fiind incluse n clasa A0 i clasa A (fig. 2.10). Re eaua Geodezic Na ional Spa ial pasiv realizat ca i cea activ , pe principiul ierarhic de la superior la inferior, re eaua este constituit din punctele din clasele B, C i D, materializate n teren; erorile medii p tratice de pozi ionare variaz ntre 2 cm i 5 cm, respectiv mai mic sau cel mult de 2 cm, 3 cm respectiv 5cm. Extinderea i modernizarea RN-SGP vizeaz n acela i timp asimilarea pn n 2012 a sistemului de pozi ionare european GALILEO, similar sistemului GPS (SUA) i GLONASS (Rusia), disponibil utilizatorilor civili. Serviciile realizate i furnizate utilizatorilor din sectorul m sur torilor terestre sunt numeroase fiind prezentate pe site-ul A.N.C.P.I. 2.3.3.4.Re eaua geodezic de nivelment Re eaua geodezic de nivelment, denumit i re eaua nivelmentului de stat, este alc tuit dintr-o serie de puncte ale c ror cote au fost determinate riguros, uniform r spndite pe teritoriul na ional, care constituie baza determin rilor altimetrice. n concluzie, re eaua de nivelment geodezic se constituie ca un sistem unic i complet care asigur baza altimetric a ridic rilor geo-topofotogrametrice desf urate pe ntreg teritoriul na ional, fiind constituit din puncte diferite de cele ale triangula iei geodezice.

29

2.4.Tendin e de viitor 2.4.1.Tendin e de viitor n rile europene comunitare Realizarea unui Sistem de Referin i Coordonte european unitar i omogen pentru rile europene comunitare i nu numai se impunea de mult. De i poten ialul tehnicilor geodezice spa iale i n special al sistemului de pozi ionare GPS realizat de SUA i folosit pe mapamond este unanim recunoscut, acesta aplicat n anumite zona prezint i unele inconveniente. Din acest motiv Asocia ia Interna ional de Geodezie IAG (International Association of Geodesy) a constituit Subcomisia Re eaua European de Referin EUREF (European Reference Frame), care a desf urat, ncepnd cu anul 1987, o serie de activit i pentru realizarea unui sistem de referin terestru, modern i precis, de pozi ionare din zona european . n acest scop, plecnd de la Sistemul de Referin Terestru Interna ional-ITRS, EUREF a definit Sistemul de Referin European ETRS-89 (European Terrestrial Reference System 1989); acesta este de fapt ITRS la momentul 1989.0, transpus n practic printr-un set de puncte de referin cu coordonate cunoscute i acceptate la momentul respectiv. Comisia european a adoptat la Floren a n 1990 noul sistem de referin ETRS-89 pe care l-a recomandat spre a fi utilizat de c tre toate statele europene. 2.4.2.Tendin e de viitor n Romnia 2.4.2.1.Adoptarea Sistemului de Referin i Coordonate (SRC) ETRS89 La noi s-a realizat dup cum s-a ar tat, Re eaua Geodezic Na ional GPS care acoper ntreg teritoriul na ional, ntr-o concep ie modern , apelnd la tehnologia GPS, folosind planul proiec iei stereografice 70. n aceste condi ii re eaua este pozi ionat n sistemul de referin S-42 cum este denumit n limbj european, deci ntr-un datum local n raport cu cel geocentric global realizat pe elipsoidul WGS-84. n acela i timp rile vest europene foloseau la rndul lor tot un datum local, european. Din acest motiv n prezent a ap rut necesitatea cooper rii la nivel european i global n domeniul geodeziei i cartografiei, avnd n vedere dezavantajele actualului sistem S-42, drept urmare s-a impus adoptarea i n ara noastr , a Sistemului de Referin i Coordonate (SRC) ETRS-89. 2.4.2.2.Introducerea proiec iei stereografice 2010 Proiec ia cvasi-stereografic 2010, care ar urma s fie introdus la noi, presupune unele modific ri, respectiv determinarea coeficien ilor constan i pentru trecerea de la elipsoidul Krasovski la cel european GRS-

30

S80, coeficien i care intr n formulele de calcul ale coordonatelor rectangulare plane, rela iile care au stat la baza determin rii acestora se g sesc pe site-ul ANCPI. Pentru compararea calit ii proiec iilor stereografice analizate, respectiv a influen ei schimb rii elipsoidului Krasovski, s-a f cut un studiu al deforma iilor liniare i areolare. Au rezultat astfel prin reprezentare cu ajutorul izoliniilor, deforma iile liniare relative, exprimate n [cm/km] i deforma iile areolare relative exprimate n [mp/ha] n proiec ia cvasistereografic , n cazul utiliz rii elipsoidului GRS-80. n plus, s-au calculat m rimile i orient rile vectorilor determina i de imaginea punctului n proiec ia cvasi-stereografic pentru cazul n care se utilizeaz elipsoidul Krasovski 1940 i elipsoidul GRS-80. mp r irea h r ii n foi rezult dintr-o re ea de linii paralele cu axele de coordonate, ON i OE care definesc un cadru geometric i nu unul geografic ca cel vechi, din teritoriul Romniei rezultnd patru cadrane, NE, NV, SE, SV, (fig. 2.11). La scara de baz 1:100 000 foile de hart rezult din linii i coloane duse la 50 km numerotate spre nord i spre sud cu cifre arabe de la 1 la 6, respectiv numerotate cu cifre romane de la I la VIII spre est i spre vest. Adoptarea noii proiec ii cartografice n sistemul de referin ETRS-89 va facilita p strarea preciziei de determinare cu tehnologia GNSS a coordonatelor punctelor care definesc imobilele. Prin adoptarea noii proiec ii cartografice definit n sistemul de referin ETRS-89, se respect normele europene cu privire la definirea, crearea, accesul i schimbul de date spa iale. Fig. 2.11 - mp r irea h r ii n foi la scara 1:100 000 i 1:250 000
(Dividing the map in sheets, scale 1:100 000 i 1:250 000)

2.5.Sistemul de pozi ionare global NAVSTAR GPS 2.5.1.Introducere. Structur . Proiectul sistemului NAVSTAR GPS (Navigation System with Time And Ranging Global Positioning System) a fost demarat de c tre guvernul Statelor Unite la nceputul anilor 70 n scopul determin rii cu

31

precizie a pozi iei unui mobil sta ionar sau n mi care n orice punct de pe suprafa a p mntului, la un moment dat indiferent de starea vremii.
Fig. 2.12 - Sta iile de control ale sistemului (GPS) (System control stations (GPS))

Ini ial sistemul GPS a fost proiectat pentru aplica ii militare, dar ia g sit rapid o larg aplicabilitate n sectorul civil i cu prec dere domeniul geodeziei i geodinamicii prin aceast tehnologie s-au realizat re elele geodezice moderne, la nivel global sau na ional, contribuind la determinarea formei i dimensiunilor P mntului i a cmpului s u gravita ional, la determinarea deplas rilor pl cilor tectonice, etc., fiind structurat pe trei segmente. A)Segmentul spa ial este construit dintr-o constela ie de 24 de sateli i (n prezent 30 sateli i), amplasa i cte 4 pe 6 orbite aproximativ circulare nclinate la 55 fa de planul ecuatorial terestru. Sateli ii evoluez la o altitudine de cca. 20 200 km i fac fiecare cte o rota ie complet n 12 ore siderale, respectiv n 11 ore i 56 de minute locale i au o durat de func ionare estimat la cca. 7 ani, dup care sunt nlociu i. B)Segmentul de control cuprinde 5 sta ii specializate de la sol dispuse aproximativ uniform n jurul P mntului, n zona ecuatorial (2.12). C)Segmentul utilizatori este constituit din totalitatea de in torilor de receptoare GPS cu anten , indiferent de calit ile acestora. 2.5.2.Alte sisteme GNSS europene Sistemul GLONASS de pozi ionare spa ial a fost realizat de c tre Rusia n scopuri militare, i pentru sprijinirea lucr rilor geodezice i pentru sprijinirea lucr rilor meteorologice, circula iei, etc. Ca structur sistemul este asem n tor cu NAVSTAR GPS, cu o costela ie de 24 de sateli i dispu i cte opt n trei planuri de evolu ie cu o nclina ie de 64,8o, 8 fa de ecuator. n l imea sateli ilor deasupra suprafe ei P mntului este de 19100 km, fiecare avnd o perioad de rota ie de 11 ore i 15 minute. Sistemul GALILEO EGNOS a fost propus de Agen ia Spa ial European (European Space Agency,) care s fie pentru scopuri exclusiv civile, fiind elaborat mpreun cu cele dou structuri, avnd ca scop demontarea rolului de monopol al sistemului american militar NAVSTAR GPS.

32

Ca avantaje mai re inem faptul c interferen ele perturbatoare a semnalelor Galileo i GPS se reduc i totodat se u ureaz i se face mai ieftin utilizarea unor receptoare combinate care va deschide drumul c tre utiliz ri noi. De re inut c , ntre pozi ionarea cu sistemul Galileo i GPS poate exista o abatere de cel mult 1-2 centimetri.
Fig. 2.13 - Reprezentarea vectorial a pozi ion rii (Vector representation of positioning)

2.5.3.Pozi ionarea n sistemul GNSS 2.5.3.1.Principii i moduri de pozi ionare Ca problem practic , pozi ionarea cu ajutorul tehnologiei GPS se realizeaz prin determinarea distan elor dintre punctul de sta ie i sateli ii GPS vizibili, matematic fiind necesare m sur tori la minimum 4 sateli i. Pozi ia spa ial a unui punct, n sistemul geocentric tridimensional WGS-84 se ob ine n principiu, printr-o retrointersec ie liniar spa ial , n fuc ie de distan ele m surate de la sateli i la receptor i a coordonatelor acestora n momntul emisiei, date de efemeride, n sistemul de referin interna ional. Practic plecnd de la rela ia de baz , cunoscut din fizic d = v t i ntruct ceasul receptorului nu este perfect sincronizat cu cele ale sateli ilor, din cauza erorii t se ob in de fapt ni te pseudodistan e n loc de cele reale. Distan a geometric poate fi exprimat de rela ia: j (2.3) (t ) = (t ) X 2 + (t ) 2 + (t ) 2

(X j

) (Y j

Y i)

(Z j

Z i)

Principial pozi ia unui punct, oriunde s-ar afla pe p mnt, pe ap sau n aer, sta ionar sau n mi care, se poate realiza n dou moduri diferite, apelnd la metode i procedee de lucru diferite. Pozi ionarea se poate rezolva i n reprezentare vectorial prin determinarea vectorului de pozi ie R (fig. 2.13): (2.4) r = R + , R = r- unde: r - vectorul de pozi ie a satelitului observat la momentul t, respectiv vectorul distan de la punctul considerat la satelit, R - vectorul de pozi ie a punctului P.

33

Pozi ionarea absolut a unui punct din spa iu, respectiv n sistemul WGS84 (point positioning) se realizeaz prin utilizarea unui singur receptor care s nregistreze semnalele de la cel pu in patru sateli i. Acest mod de lucru poate fi considerat doar ca solu ie de navigare, avnd n vedere c datorit numeroaselor surse de erori, precizia de determinare este limitat la zeci sau chiar sute de metri. Pentru determin ri geodezice o astfel de pozi ionare nu poate fi luat n considerare. Pozi ionarea relativ sau diferen ial a unui punct este poibil doar cu dou receptoare dintre care unul n punctul nou i nregistrarea simultan a semnalelor provenite de la cel pu in patru sateli i. 2.5.3.2.Metode i procedee de lucru Pozi ion rile GPS, din lucr rile de geodezie i topografie, se pot executa prin metode consacrate, care n func ie de situa ia din teren i de logistica din dotare, se pot prezenta ca variante sau procedee de lucru (Bo N., Iacobescu O., 2007). Ca urmare, prin pozi ionare se n elege determinarea pozi iei obiectelor sta ionare sau aflate n mi care (mobile) prin una din cele dou metode prezentate (din Moldoveanu C., 2002). A)Metoda static presupune n principiu m sur tori cu dou sau mai multe receptoare GPS, amplasate n punctele care urmeaz s fie determinate i care sunt sta ionate, simultan, de mai multe ori, cte o perioad mai mare de timp, denumit sesiune de observa ii. Durata acesteia este stabilit n func ie de lungimea laturilor, num rul de sateli i utilizabili, de geometria segmentului spa ial observabil, evaluat de PDOP (Position Dilution of Precision), precum i de precizia de determinare a punctelor noi. n cadrul metodei se disting mai multe procedee sau variante de lucru. a)Varianta static conven ional de pozi ionare static conven ional este o metod de pozi ionare relativ , n care dou sau mai multe receptoare GPS nregistreaz date simultan de la aceia i sateli i timp de cel pu in jum tate de or sau, mai frecvent ntlnit, o or . Pozi ionarea static conven ional este metoda de pozi ionare GPS prin intermediul purt toarelor, cu poten ialul cel mai ridicat de precizie (Neuner J., 2000). b)Varianta static-rapid (fast static, rapid static) reprezint o form a pozi ion rii statice GPS, la care perioada de observa ie este de ordinul minutelor n loc de ore, datorit tehnicilor speciale de rezolvare a ambiguit ilor, care folosesc informa ii suplimentare cum ar fi codul P sau sateli ii redundan i ( Neuner J., 2000). Din experien a acumulat n mai mul i ani de m sur tori GPS, se poate enun a, empiric, o Regul de aur" n baza c reia se poate stabili durata unei sesiuni de m sur tori, n condi ii optime, n func ie de lungimea bazei m surate cu un receptor GPS cu dubl frecven atunci cnd se utilizeaz varianta static-rapid cu nregistrare la 5 secunde, respectiv durata

34

este egal cu 1 min. pentru fiecare km, din lungimea bazei m surate, dar nu mai pu in de 5 min (P unescu C., i al., 2006). c)Varianta cu reocupare (reoccupation, intermittent static, pseudokinematic) presupune ca receptorul din sta ia de referin s r mn fix, iar cel mobil sta ioneaz n punctele noi doar 3-5 minute. Precizia este echivalent cu cea de la procedeul rapid-static. B)Metoda cinematic presupune m sur tori cu dou sau mai multe receptoare, din care unul amplasat ntr-un punct de coordonate cunoscute (base) i restul receptoarelor (rover) sunt n mi care continu sau cu sta ion ri foarte scurte. n acest context pozi ia receptorului (receptoarelor) aflat n punctul nou se va determina func ie de coordonatele cunoscute ale receptorului fix, prin nsumarea cre terilor respectiv a coordonatelor relative aferente vectorului format de baz i rover. a)Varianta semicinematic (STOP and GO, PPK) este utilizat la determinarea rapid a coordonatelor, dar cu o precizie mai mare, timpul de sta ionare fiind minim. Varianta Stop and Go se recomand pentru ridicarea detaliilor, la distan e de 5-6 km de la baz , pe suprafe e mai mici avnd avantajul rapidit ii pozi ion rii, iar dezavantajul fa de metodele statice este c e necesar captarea permanent de semnal ntre dou puncte m surabile. b)Varianta cinematic cu deplasare continu (true kinematic) presupune nregistrarea continu a datelor n timp real. Varianta este utilizat la m surarea unei suprafe e deluroase, la m sur tori hidrografice, la m surarea albiei, etc., asigurnd o precizie de cca. 1-5 cm + 1 mm/ km, avantajul constnd n faptul c este scutit de interven ii externe, nregistreaz automat traseul receptorului mobil, dar necesit capacitate mare de memorie pentru stocare i asigur o precizie relativ inferioar variantelor prezentate anterior. c)Varianta cinematic n timp real RTK presupune utilizarea unor receptoare care sunt conectate la o sta ie permanent GPS sau sunt n leg tur cu unele puncte cunoscute. Deasemenea este necesar existen a unor leg turi radio, GSM ntre baz i rover, prin care se transmit date i corec iile de aplicat, i coordonatele relative. 2.5.3.3.Erori n pozi ionarea GPS Precizia m sur torilor de pozi ionare sau de naviga ie, efectuate cu ajutorul tehnologici GPS, este dependent de precizia cu care se determin distan a (range) de la satelit la receptor. Erorile care se pot comite n acest gen de m sur tori sunt de dou tipuri: erori accidentale i erori sistematice. Erorile sistematice (bias), sunt datorate ceasurilor de pe satelit i receptor, refrac iei cauzate de troposfer i ionosfer i orbitelor satelitare, fiind permanent prezente n cadrul pozi ion rilor satelitare.

35

Erorile accidentale n cadrul pozi ion rilor satelitare sunt datorate unor condi ii specifice de lucru, putnd influien a considerabil rezultatele ob inute, fiind reprezentate de eroarea de multiparcurs (multipath), erorile datorate excentricit ii centrului de faz al antenei i erorile datorate electronicii receptorului. Precizia de pozi ionare cu tehnologia GNSS depinde de precizia m sur torilor ( r) i de configura ia sau geometria sateli ilor din constela ie i respectiv de abaterea standard corespunz toare pozi iei punctului ( *), descris printr-o m rime care n literatura de naviga ie este denumit DOP (Dilution of Precision) (Neuner, 2000).

GDOP =

(PDOP )2 + (TDOP )2

(2.5)

2.6.Sta ia total , ca instrument electronic modern 2.6.1.Principii constructive. Componente Sta iile totale fac parte din genera ia nou a instrumentelor topografice electronice, avnd n principiu func ionalitatea unui tahimetru clasic. Prin structura lor aceste instrumente electronice sunt capabile s m soare, s afi eze i s nregistreze elementele topografice respectiv unghiuri, distan e, diferen e de nivel. n acela i timp pot s efectueze prin intermediul unor softuri integrate numeroase calcule topografice. n structura unei sta ii totale sunt incluse acelea i axe, elemente constructive i mi c ri corespunz toare instrumentelor clasice cunoscute; n plus a fost implementat partea electronic ncorporat n aceea i carcas . Componenta mecanic , asem n toare cu cea clasic , cuprinde ambaza, cu uruburile de calare i alidada, ca infrastructur a construc iei superioare. Componenta optic include luneta cu structura cunoscut i performant ca putere de m rire i unghi de cmp. Sistemul optic de centrare clasic este nlocuit la tipurile din ultima genera ie cu un dispozitiv laser, superior ca randament i precizie. Componenta electronic , cea mai important , are n structura sa microprocesorul ca unitate central , care asigur rezolvarea unor opera ii matematice pe baza programelor ncorporate n memorie, monitorizarea st rii generale i determinarea corec iilor de adus citirilor la cercul vertical i orizontal, prin intermediul compensatoarelor electronice. Dispozitivul EDM (Electronic Distance Measurement) instalat n sau pe lunet emite i recep ioneaz radia ii din spectrul electromagnetic. Modelele mai noi au montate ambele dispozitive EDM, existnd

36

posibilitatea de selectare a unuia dintre ele folosind dup caz prisma reflectoare sau suprafa a vizat . Memoria electronic asigur depozitarea datelor rezultate din m sur tori sau prelucrate n timp real i desc rcarea lor n calculator, loca ia unor programe de calcul i a meniurilor de func ii i de Fig. 2.14 - Echivalen a erorilor de m surare coduri, nc rcarea n memorie cu sta ia total (Bo N., Iacobescu O., 2007) a unor date i programe (Equivalence of measurement errorswith total station) necesare lucr rilor din teren. (Bo , Iacobescu, 2009). Panoul de afi aj i comand grupeaz elementele care constituie baza comunic rii bilaterale operator sta ie, respectiv tastatura i displayul sau ecranul de afi are. Compensatorul biaxial este un dispozitiv care corecteaz o eventual eroare de calare definit prin neverticalitatea axului principal n limitele a 4-5 minute. 2.6.2.Precizie. Tipuri constructive Sta ia total asigur determin ri riguroase care au la baz m sur tori ale unghiurilor i distan elor de o precizie ridicat , i echivalent . n expresie matematic , eroarea unghiular ma produce la distan a d o abatere linear e care, n cazul unor precizii echivalente ar trebui s fie egal cu eroarea de distan e ce se manifest longitudinal (fig.2.14). Drept urmare, la sta ia total eroarea e, de precizia de m surare a distan elor este asigurat , are o valoare corespondent cu cea de m surare a unghiurilor (ma).
Echivalen a erorilor de m surare cu sta ia total (Equivalence of measurement errors with total station)

Tabel 2.1 Eroarea


Eroarea unghiular , m (gon) Eroarea relativ a distan ei (mm/km; ppm)
1c (0,01) 160

Valori corespondente
50cc (0,005) 80 5cc (0,000 5) 8 2cc (0,000 2) 4 1cc (0,000 1) 2

n principiu pentru o pozi ionare corect , echilibrat , efectul liniar transversal e al erorii unghiulare m trebuie s fie aproximativ egal cu acela al erorii de distan md, ce se manifest longitudinal - fig. 2.14). n aceste

37

condi ii, pozi ia corect a punctului M se afl n centrul p tratului 2e 2md i ca efect. Preciziile echivalente, ce trebuie asigurate la m surarea unei distan e de 1000 m, corespunz toare unor valori date pentru cele unghiulare m se pot deduce prin calcul (tab. 2.1). e i e = d tg m (2.6) tg m =

Din calcule rezult c , pentru erori unghiulare de 1" pn la 10", DEM-ul trebuie s se asigure e precizie de ordinul (5mm +2ppm) condi ie ndeplinit de to i constructorii de sta ii totale. 2.6.3.Mod de lucru 2.6.3.1.Meniul cu postprocesare n principiu, sta ia total are multiple utiliz ri la pozi ionarea punctelor de intersec ie nainte, napoi, la determinarea re elelor de ridicare i la efectuarea radierilor. n cadrul acestora se pot folosi diverse procedee de lucru apelnd la meniurile respectiv programele disponibile n memoria fiec rui aparat ce pot fi utilizate apelnd meniul respectiv programul corespunz tor. Se disting astfel dou modalit i de operare, pentru ob inerea produsului finit. 2.6.3.2.Modul de lucru n timp real Posibilitatea de ob inere a rezultatelor n timp real este unul dintre avantajele majore ale tehnologiilor moderne utilizate n prezent. n cazul sta iei totale, pentru realizarea diverselor aplica ii topografice n pozi ionarea punctelor, se poate utiliza meniul Coordonate care permite verificarea lucr rilor direct pe teren. Verific rile i controalele posibile, ce se pot face pe teren, prin modul de lucru n timp real, sunt specifice i suprim practic propagarea unor gre eli. 2.7.Alte tipuri de instrumente moderne 2.7.1.Generalit i Inventarul aparatelor de concep ie modern este completat cu realiz ri noi, n acelea i scopuri i cu aceea i component electronic mai mult sau mai pu in reprezentativ , dublat de programe de lucru pe teren. De re inut c , n categoria instrumentelor moderne se reg sesc unele ap rute anterior, dar care nu i mai g sesc utilizare dect n mic m sur , precum i altele, complexe, lansate recent, deosebit de eficiente, unele folosite cu prec dere n domeniul topografiei inginere ti.

38

2.7.2.Sta ia inteligent Smart Station Domeniul instrumentelor electronice pentru m sur tori geotopografice s-a completat cu un sistem integrat, produs revolu ionar al firmei Leica, bazat pe cele mai moderne tehnologii. Constructiv, sistemul Leica Smart Station este format dintr-o sta ie total la care s-a ata at coaxial cu axa ei principal Fig. 2.15 - Sta ia inteligent SMART STATIO N (fig. 2.15). Acesta este de fapt (Smart Station)a)SmartAntenna; b)SmartPole un receptor GPS RTK cu dubl frecven L1 i L2, fiecare cu 12 canale, semnal puternic i leg tur direct cu sta ia total . Toate set rile, comenzile, afi ajul i calculele specifice unui receptor GPS sunt incluse n procesor, fiind legate cu tastatura i afi ajul sta iei totale. Ca urmare, sistemul mixt sta ie total - GPS este o realizare modern , performant , care ncorporeaz tehnologii de vrf. Sunt reunite astfel, n cadrul unei singure unit i portabile, dou instrumente distincte perfect integrate ce asigur , din aceea i sta ionare, pozi ionarea receptorului n timp real, pe teren, n sistem GPS i continuarea lucr rilor pentru ridicarea detaliilor cu sta ia total . 2.7.3.Instrumente topografice 3D cu laser 2.7.3.1.Scanerele 3D cu laser Scanerele 3D cu laser sunt instrumente topografice capabile s emit spre o anumit zon radia ii laser, s le recep ioneze i s reconstituie punct cu punct detaliile de pe suprafa a vizat , datorit unei tehnici speciale de nalt rezolu ie HDS (High-Definition Surveying). Fa de modul clasic de m surare, unde detaliile se descompun n puncte caracteristice, imaginea terenului cu detaliile existente este definit de un nor de puncte pe baza c rora se pot reconstitui obiectele i peisajele din natur i nu numai. Constructiv, instrumentele sunt prev zute cu o surs de radia ii laser, o camer digital de mare rezolu ie pentru formarea rapid a imaginii i selectarea zonei de lucru, un servomotor ce asigur mi carea necesar scan rii acesteia, precum i componente comune cu ale sta iilor totale: sistem de prindere i calare, compensator biaxial, tastatur , sistem ATR etc. Precizia de pozi ionare a punctelor imagine, definite n sistemul de referin al sta iei prin coordonate spa iale x, y, z, este acreditat la 6mm/50m, avnd n vedere faptul c la aceast distan spotul laser, coerent

39

prin defini ie, i men ine diametrul (http://www.trimble.com/locator/sales.asp).

punctiform

de

6mm

2.7.3.2.Sta ii spa iale Sistemul Trimble VISION permite transmisia imaginii capturata de camera video din instrument la unitatea de control aflata la operator. Selec ia punctelor, cat i declan area efectiva a m sur torii se realizeaz prin simpla atingere a ecranului unit ii de control. Sta ia spa ial Trimble VX este un instrument care integreaz caracteristicele unei sta ii totale, unui scaner i unei camere video calibrate. Trimble VISION permite urm rirea n timp real al imaginii pe displayul unit ii de control i prin simpla atingere a ecranului putem declan a m sur toarea i captura imaginii video. Pentru modele 3D instrumentul are inclus i func ia de scanare. 2.8.Servicii auxiliare 2.8.1.Serviciul ROMPOS Pozi ionarea i monitorizarea re elelor geodezice s-a realizat i se realizeaz prin intermediul unor servicii na ionale, europene i/sau globale, specializate, bazate pe tehnologiile GNSS respectiv GPS. La nivel european astfel de servicii sunt n curs de realizare, Romnia fiind participant la un proiect european denumit EUPOS (European Posilioning Service). Pe baza adopt rii unor standarde identice sau similare cu cele care vor fi utilizate n cadrul EUPOS, s-a realizat i la noi n ar un sistem integrat EUPOS, denumit ROMPOS (Romanian Positioning Service). Sta iile permanente GPS, realizate la noi aproape n ntregime (69 din 73) sunt de tip multifunc ional, integrate i interconectate inclusiv cu cele din statele vecine, joac un rol de baz . n cadrul acestui sistem ele permit utilizatorilor s fac determin ri cu vectori de cel mult 35 km i s ob in u or datele i corec iile necesare pozi ion rii GPS. n ansamblu, ROMPOS va utiliza cele trei sisteme de pozi ionare GNSS, GPS, GLONASS i GALILLEO, furniznd trei categorii de servicii utilizabile. ROMPOS DGNSS ca serviciu pentru naviga ie i pozi ionare n timp real, diseminnd datele de corec ii DGNSS prin internet (faza ini ial ), internet i GPRS (General Packet Radio Service)/GSM (Global System for Mobile Communications) ca standarde de baz i comunica ii radio (banda de 2 - 4 m) ca standard op ional de rezerv . Datele sunt transmise n format RTCM - Radio Technical Commission for Maritime Services. ROMPOS RTK realizeaz transferul datelor prin GPRS (General Packet Radio Service)/GSM (Global System for Mobile Communications) ca standarde de baz i comunica ii radio (banda de 2 - 4m) ca standard

40

op ional de rezerv . Formatul datelor transmise va fi - RTCM - Radio Technical Commission for Maritime Services, Special Committee 104" (RTCM SC 104 - vs.2.5). ROMPOS Geodezic n acest caz transferul datelor se va realiza prin internet - format de date standardizat GNSS -"Receiver Independent Exchange Format" (RINEX). In cadrul lucr rilor de cadastru, posesorii de tehnolgii satelitare, pot realiza cu sistemul ROMPOS o serie de aplica ii. Pe baza serviciilor ROMPOS, se pot determina coordonatele punctelor re elelor de ridicare utiliznd ROMPOS-GEO - serviciul de pozi ionare static postprocesare. Utilizatorii acestui serviciu pot prelua datele colectate de la sta iile GNSS de referin i pot s - i ncadreze re eaua de ridicare n Sistemul de Referin i Coordonate (SRC) ETRS89. Odat cu datele satelitare la intervalul de nregistrare dorit (suficient 5s,10s, 15s, 30s) sunt transmise i coordonatele acestor sta ii (Dragomir, i al.). 2.8.2.Soft-uri i programe Modernizarea tehnologiilor de lucru din cadrul sectorului m sur torilor terestre presupune perfec ionrea sistemelor de achizi ionare, transfer i de procesare a datelor din teren. Fiecare produc tor de tehnologie modern a dezvoltat i sisteme de calcul proprii, care s deserveasc aparatura promovat , Cele mai reprezentative sisteme de calcul existente n prezent sunt prezentate sintetic pe categorii de competen e, n continuare: Soft-urile pentru achizi ionarea datelor (Programul Trimble Survey Controller (T.S.C.), Programul Trimble Access, Programul Trimble Digital Fieldbook ); Soft-urile pentru transfer i desc rcarea datelor (Programul Trimble Data Transfer); Soft-urile pentru procesarea datelor (Programul Trimble Total Control TTC, Programul Trimble Geomatics Office TGO, Programul Trimble Business Center,Programul TopoSys); Soft-uri pentru transform ri de coordonate (Programul Trimble Access, u Programul Trimble Total Control (TTC), Programul TopoSys, Aplica ia TransDatRo); Soft-urile complexe (Programul TERRAMODEL); Soft-uri pentru raportarea rezultatelor (Programul MapSys 8, Programul Surfer). 2.9.Reprezent ri cartografice i imagistice moderne 2.9.1.Planul n format digital Planul digital sau numeric, ca produs final al unei ridic ri topografice sau fotogrametrice reprezint conform normelor tehnice actuale, formatul obligatoriu de redactare. n principiu acesta este o

41

reprezentare ntr-un program specific, prin func ii de construc ii pentru puncte, linii, texte i simboluri, n straturi tematice, cu posibilit i de setare individual a parametrilor de reprezentare. Realizarea lui este posibil numai dac se cunosc coordonatele plane (x,y), eventual i cota (z), pentru punctele caracteristice care definesc detaliile topografice, condi ie necesar automatiz rii procesului de raportare. 2.9.2.Conversia planului analogic Transformarea planurilor existente, care corespund ca precizie i con inut cu cerin ele cadastrului, presupune aducerea lor la cerin ele planului cadastral, cerut de normele de lucru respectiv n format digital, cu coordonate date n stereografic 70 i cu un con inut corespunz tor. Conversia presupune, a adar, aducerea planurilor existente la un numitor comun, necesar n vederea actualiz rii prin m sur tori sau transfer de date i preg tire pentru asamblarea lor n vederea realiz rii planului cadastral de baz al UAT. Digitizarea presupune transformarea unui plan grafic, analogic, ntr-unui numeric, respectiv n format digital folosind un digitizor i cele patru puncte comune celor doua planuri Scanarea, ca procedeu electronic, de mare randament, permite transformarea unor documente i imagini grafice, redate pe suport analogic (hrtie, fotografie) n format digital raster, accesibil tehnicii informa ionale. Vectorizarea presupune transformarea imaginii raster, ob inut prin scanarea unui plan analogic, sau prin nregistrare cu o camer aerian digital n sistem vector prin folosirea unui soft corespunz tor (raster to vector) i a datelor vectoriale care genereaz linii, suprafe e sau poligoane. Georeferen ierea const n pozi ionarea, respectiv ncadrarea, unei nregistr ri (fotoaeriene, satelitare) sau a unui plan nou ntr-un anumit sistem de referin , ntr-o anumit loca ie. 2.9.3.Ortofotoplanul Conceptual, ortofotoplanul este o pies de mare valoare i utilitate practic , dar n condi iile actuale poate servi la ntocmirea unui plan cadastral provizoriu, pentru o inventariere primar , la nivelul ntregii ri cu unele m suri suplimentare. n aceste condi ii, cu siguran c noile nregistr ri digitale aeriene i ortofotoplanurile preconizate dup c iva ani, cnd i re eaua geodezic na ional va fi gata, vor fi comandate n scopuri cartografice i realizate n alte condi ii vor conduce la planuri cadastrale de nivelul unei eviden e sigure pentru ntreg fondul funciar.

42

2.10.Concluzii privind realiz ri i perspective din sectorul geotopografic A).Eviden a fondului na ional forestier, amenajistic n special, este o condi ie de baz a gestion rii durabile a p durilor pentru a cunoa te structura i starea lor ca i suprafa a pentru men inerea integrit ii i extinderii ei. Din p cate la noi o astfel de eviden lipse te i urmeaz a fi realizat n termen scurt, avnd la dispozi ie tehnologiile moderne, geomatice de ridicare n plan. n acest spirit s-au trecut n revist unele nout i la zi din sector, care ar putea fi luate n considerare la strategia realiz rii bazei cartografice a fondului forestier ce ocup aproape 30% din suprafa a rii. B).Privitor la sistemele de referin i de coordonate (S.R.C.) care definesc datumul geodezic na ional sunt unele tendin e care trebuie re inute. 1.Men inerea i n viitorul apropiat al datumului na ional geodezic planimetric definit de elipsoidul Krasovski i proiec ia stereografic 1970 i al celui nivelitic, Marea Neagr 1975. 2.Implementarea sistemului de referin planimetric european, bazat pe elipsoidul GRS-80 la care au aderat majoritatea rilor din vestul pn n estul Europei, inclusiv Romnia (cu excep ia Rusiei i Ucrainei). 3.Datumul altimetric na ional, s-a mai folosit deasemenea un timp ceva mai ndelungat, trecerea la cel preconizat european, ridicnd probleme legate de adoptarea unui cvasigeoid pentru eliminarea diferen ei dintre geoid i elipsoid n zona european . 4.n final, se tinde spre spre realizarea unui datum european global, n care toate cele trei coorodnate ale punctelor vor fi raportate la aceia i suprafa de referin , al elipsoidului GRS-80, datum ce urmeaz a fi implementat i n Romnia. 5.Proiec ia cartografic utilizat n prezent la noi, cunoscut i recomandat pentru forma i m rimea rii noastre, se va men ine urm rind a se trece la varianta stereografic 2010, legat de elipsoidul european i cu o nou mp r ire a h r ii n foi, ca dimensiuni, form i nomenclatur . 6.Prin ncadrarea rii noastre n sistemul de referin i de coordonate european, se simplific toate calculele de pozi ionare a re elelor geodezice efectuate n prezent n sistemul GPS i trecute n viitorul apropiat la sistemul Galilleo. C).Privitor la Re eaua Geodezic Na ional GPS se constat c a fost realizat aproape n ntregime pe teritoriul na ional sub ambele componente. 1.Re eaua activ de sta ii permanente GPS proiectat pentru 73 de loca ii a fost realizat aproape n ntregime (69) urmnd s acopere suprafa a rii cu o distan medie ntre sta ii de 70 km, urtilizatorii dispunnd de asemenea referin e la distan e mai mici de 35 km.

43

2.Re eaua pasiv , a punctelor bornate la sol din clasele B,C a fost realizat integral i cea din D par ial, r spndite judicios i amplasate cu grij n teritoriu. 3.ncadrarea n re eaua geodezic european EUREF a fost asigurat prin extinderea ei n ara noastr i includerea n aceasta a unor puncte din clasa A0 i A pozi ionate corespunz tor. 4.Re elele de sprijin, corespunz toare diverselor categorii de lucr ri, vor putea fi astfel dezvoltate cu u urin din RGN-GPS accesibile cu prec dere din forma sa activ . 5.Lucr rile de ndesire a re elei geodezice na ionale se realizeaz , n prezent, cu o propor ie covr itoare n sistem GPS, cu ajutorul sta iilor permanente conectate la ANCPI Bucure ti, a serviciilor ROMPOS i programelor TransDatRO. 6.n fondul forestier, acoperit cu vegeta ie arborescent i cu prec dere n terenurile accidentate, utilizarea tehnologiei GPS ntmpin unele dificult i avnd n vedere versan ii abrup i i coronamentul arboretului care mpiedic recep ionarea semnalelor. D) Tehnologiile GNSS i cu prec dere sistemul GPS de pozi ionare a punctelor i re elelor geodezice merit , prin volumul i importan a lucr rilor o aten ie deosebit . 1.Logistica necesar de hard i soft, este n prezent i la noi, bine cunoscut i reprezentat n dotare fiind implementat n lucr rile curente i va fi folosit n continuare n exclusivitate la rezolvarea problemelor geotopografice. 2.Receptoarele i procedeele de lucru sunt numeroase, se perfec ioneaz n permanen i se diferen iaz ntre ele ca performan e i ca pre , devenind astfel din ce n ce mai accesibile. 3.Alegerea unui mod de lucru corespunz tor dot rii disponibile i cerin elor impuse de beneficiari presupune ns cuno tin e temeinice i documentare sus inut pentru a fi la curent cu nout ile frecvente care apar. E) Alte sisteme i instrumente geotopografice consacrate sau ap rute mai recent, completeaz logistica n domeniu. 1.Sta iile inteligente (Smart Station) structurate prin integrarea n aceia i carcas a unui receptor GPS i a unei sta ii totale, r mn ca o dorin n dotare, avnd n vedere performan ele i cmpul larg, complex de aplicabilitate dar i costul foarte ridicat. 2.Sta ile totale se prezint de ani buni n diverse variante constructive dintre care re ine aten ia cele cu dublu dispozitiv DEM obi nuit i cu laser ce lucreaz cu i f r prism avnd i programe variate ncorporate n memorie, cu o larg aplicabilitate n sectorul forestier, unde vizibilit ile sunt reduse din cauza vegeta iei.

44

3.Scanerul 3D cu laser, folosit ini ial doar n cercetarea tiin ific din sector, merit , prin oportunit ile oferite, o aten ie deosebit , reprezentnd viitorul i n lucr rile curente. F) Planurile i h r ile ca reprezent ri cartografice dar i n format imagine, componente ale sistemului cartografic forestier se realizeaz n prezent prin tehnologii moderne. 1.Planul de baz , 3D, se cere n prezent n format digital (numeric) care permite raportarea automat , depozitarea lui n calculator, studierea pe por iuni i n ansamblu, listarea la orice scar i actualizarea lui comod i rapid . H r ile derivate ca straturi tematice (layere) se ob in de asemenea rapid, ca produse derivate utile activit ilor practice. 2.Superioritatea planului numeric ob inut prin fotogrametria modern digital , este evident ca precizie de pozi ionare, con inut, mod de depozitare i de folosire i inclusiv sub raportul eficien ei economice. 3.Ortofotoplanul, ca reprezentare modern a terenului, n format imagine, ob inut din nregistr rile aeriene, ca pies metric , n cadrul c reia fiecare punct este pozi ionat prin coordonate, este o pies deosebit de valoroas , furniznd n acela i timp i unele informa ii calitative, asupra con inutului inclusiv referitoare la p duri. G) Caracteristica de baz , de ansamblu, a tuturor tehnologiilor integrate n geomatica modern , reprezint gradul ridicat de automatizare cu interven ii minime din partea operatorului. Culegerea datelor, depozitarea lor, prelucrarea par ial pe teren, n timp real, transferul n calculator i procesarea lor se realizeaz la comand , pe baza unor programe de calcul, n parte generale i mai ales specializate, care se diversific n continuare i devin tot mai accesibile. n acela i spirit se nscriu serviciile furnizate de Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar (A.N.C.P.I.) la care sunt conectate toate sta iile permanente G.P.S. i oficiile jude ene de cadastru, servicii reunite n programul ROMPOS, TransDatRO, s.a. n concluzie, nout ile din domeniul m sur torilor terestre sunt numeroase, dezvoltate n ritm sus inut, odat cu remarcabilele realiz ri din domeniul informaticii. Sectorul forestier care, administreaz aproape o treime din fondul funciar na ional este obligat s le cunoasc i s beneficieze de ele n spiritul gestion rii durabile a p durii. H)Cerin ele de realizare a unui sistem unificat de pozi ionare, localizare i naviga ie n Romnia sunt asigurate prin produsele serviciilor geodezice na ionale (actuala ANCPI Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar ) i jude ene (OCPI - Oficii de Cadastru i Publicitate Imobiliar ). Din acest motiv, ele furnizeaz informa ii importante pentru activit i de planificare n administra ie, economie i activit i de cercetare. n final re inem c :

45

a)Se remarc ncerc rile sectorului geo-topografic de a recupera r mnerea n urm privind realizarea bazei cartografice a teritoriului natural, respectiv a planului topografic de baz 1: 5 000 inclusiv n fondul forestier. b)Alte probleme, de perspectiv , pentru viitor evident nu lipsesc i amintim doar necesitatea ncadr rii depline n datumul european definit prin sistemul de referin ETRS-89, cu trecerea la proiec ii stereografice 2010, precum i trecerea la varianta european a sistemului de pozi ionare. c)Sectorul forestier este i el n suferin din cauza lipsei unei baze cartografice corespunz toare, care afecteaz grav multe activit i vitale privind gestionarea durabil a p durilor. d)n speran a c momentul demar rii ridic rii n plan va veni ct mai curnd, prin tez ncerc m s aducem o contribu ie modest la cunoa terea oportunit ilor oferite de tehnologiile geomatice moderne. III. CONDI IILE DE DESF URARE A CERCET RILOR 3.1.Necesitatea i justificarea cerect rilor Desf urarea corespunz toare a activit ilor din cadrul sectorului forestier presupune existen a unei infrastructuri corespunz toare, care include i baza de date geo-topografice aferent . n prezent baza cartografic a sectorului silvic necesit a fi revizuit i completat corespunz tor, avnd n vedere necesit ile curente i posibilit ile logistice. Prin strategiile de dezvoltare ale fondului forestier, s-au stabilit o serie de obiective pe plan na ional, referitoare la gestionarea i gospod rirea durabil a p durilor, men inerea integrit ii fondului forestier i m rirea suprafe ei acestuia pna la cca 40% prin mp durirea terenuriloe degradate sau neutilizate (Doni , 2006), realizarea unor structuri corespunz toare func iilor de protec ie i produc ie a arboretelor, aplicarea codului silvic n toate p durilor indiferent de proprietari. O serie de activit i curente din sectorul forestier, cum ar fi amenajarea p durilor, corectarea toren ilor, amenajarea fondurilor de vn toare, priectarea instala iilor de transport reclam necesitatea de planuri i h r i, pe U.P. i ocoale silvice, care constituie baza tuturor proiectelor i obiectivelor de gospod rire durabil . Cerin ele actuale, prin care terenul este adus la birou pentru studiu i proiectare sunt preten ioase sub raportul: preciziei de redare a detaliilor, hotare .a., a con inutul ct mai corespunz tor ca detalii, a formatului de prezentare, a sc rii, a specificului con inutului 3D, a actualit ii, etc. Aceste cerin e nu pot fi ndeplinite dect de un sistem cartografic modern care s cuprind plan de baz la scara 1/5000 3D n format digital a fondului forestier, planuri i h r i derivate, ortofotoplanuri, imagini aeriene i satelitare. Asemenea piese se ob in n toat lumea prin tehnologiile

46

moderne ale geomaticii, respectiv a fotogrammetriei digitale (cu aparatur de restitu ie performant ), utiliznd softuri corespunz toare. Din p cate noi nu avem o eviden cadastral clar a fondului forestier i nici planuri i h r i corespunz toare. Cu toate c am dispus de o baz cartografic complex , bine pus la punct a fondului forestier, n prezent aceasta nu mai este actual , planurile i h r ile sunt dep ite moral. Situa ia nu mai poate dura deoarece, cu foarte mare ntrziere vor ncepe lucr rile de nlocuire a amenajamentelor pe U.P. i introducerea cadastrului, ambele categorii de lucr ri obligatorii de realizat prin legea Codului Silvic i a Legii 18/91 care propun existen a planului topografic de baz la scara 1/5000, 3D n format digital. Avnd n vedere posibilit ile tehnologiilor geo-topografice moderne folosite la ridic rile n plan a p durilor i respectiv lipsa total ale unor planuri unitare pe ar ale fondului forestier, consider c se impune cunoa terea posibilit ilor tehnice geodezice i topografice moderne, n condi iile noastre. Realizarea acestui obiectiv n condi ii de eficien maxim presupune cunoa terea deplin a tehnologiilor topografice moderne, privind precizia i randamentul lor. 3.2.Obiective i metoda de cercetare Obiectivele cercet rilor s-au desprins din necesitatea stabilirii unor procedee de lucru geotopografice folosite la realizarea planurilor i h r ilor fondului forestier. n raport cu lipsa cvasitotal a bazei cartografice a p durilor i necesitatea realiz rii ei, am considerat ca oportun desf urarea unor cercet ri privind utilizarea tehnologiilor moderne n acest scop. inem s preciz m c este vorba de unele aspecte de modernizare a lucr rilor topografice, desf urate n perioada de tranzi ie pe care o travers m, dar i de activitatea desf urat n viitor n ac iunea de ridicare n plan a p durilor. Se are n vedere faptul c tehnologiile moderne de pozi ionare n sistemul GPS, cu sta ia total .a. sunt cunoscute n general, de i multe aspecte merit a fi comentate. Avem n vedere ns c n fondul forestier acoperit cu vegeta ie arborescent i cu prec dere n terenuri accidentate condi iile de lucru normale se nr ut esc, mpiedic desf urarea opera iilor prin multe aspecte limitative, specifice. Avnd n vedere c aceste situa ii specifice sectorului forestier au fost mai pu in studiate ele s-au urm rit cu prioritate. n raport cu aceste preciz ri, cercet rile noastre au urm rit n linii mari 5 obiective: 1.Redeterminarea punctelor din triangula ia geodezic de stat n sistem GPS, n vederea stabilirii oportuni ilor de utilizare a acestora n diversele lucr ri topo-geodezice.

47

2.ndesirea re elelor geodezice din fondul forestier cu sistemul GPS, ca problem curent n realizarea unor re ele de sprijin necesare lucr rilor geotopogrametrice. S-au avut n vedere trei etape de lucru succesive, desf urate n diferite variante de lucru, definite de modul de lucru, aparatura i softurile disponibile folosite, cu sau f r leg tur cu sta iile permanente GPS i cu prec dere modalit ile de trecere a coordonatelor din sistemul global de referin WGS84 n cel na ional S24. 3.ndesirea re elelor geodezice din fondul forestier cu sta ia total , n condi ii specifice fondului forestier, unde utilizarea sistemului GPS este limitat . 4.Proiectarea i determinarea re elelor de ridicare n terenuri forestiere cu sta ia total , necesare ridic rilor n plan terestre i n reperajul aerofotogrametric, prin diferite tipuri de drumuiri specifice condi iilor din zone de p dure. 5.ncerc ri de ridicare a unor detalii din fondul forestier cu tehnologia GPS prin procedeele uzuale de lucru, n timp real RTK, Stop&Go i rapid static. n fiecare caz s-au folosit metode i procedee de lucru, logistica diferen iat de harduri i softuri folosit la achizi ionarea, stocarea i procesarea datelor cu aprecierile corespunz toare de precizie i randament. De re inut c aceste obiective mari cu unele aspecte derivate din ele, reprezint cercet ri care sunt n acela i timp de interes general pentru lucr rile desf urate pe ntreg fondul funciar, dar i de inters pentru sectorul forestier n condi iile unor lucr ri geotopografice de ridicare n plan a p durilor. Metoda de cercetare de baz la care s-a apelat n decursul cercet rilor este metoda compara iei. S-a avut n vedere c n toate cele cinci obiective mari urm rite s-au folosit metode i procedee de lucru variate i n cadrul acestora logistica diferen iat de hard i soft disponibil pentru achizi ionarea, stocarea i procesarea datelor. Analiza diverselor metode de lucru i implicit a rezultatelor ob inute prin intermediul compara iei reprezint modalitatea de ierarhizare a posibilit ilor de modernizare i respectiv eficientizare a activit ilor analizate. n egal m sur s-a trecut la analiza i interpretarea rezultatelor privind precizia de pozi ionare i oportunitatea variantelor studiate n diferite condi ii i unele aprecieri privind randamentul i comoditatea aplic rii variantelor de studii. Observa ia direct n desf urarea lucr rilor a servit deasemenea la unele concluzii practice privind sursele de erori, influen a lor asupra determin rilor i recomand rile ce se desprind pentru activit ile viitoare.

48

Ca metode de baz folosite n cercet rile noastre mai amintim experimentul realizat direct n unele situa ii apelnd la procedee variate de lucru, definite de unii factori de baz (logistica, ipotezele de lucru). Simularea, la rndul s u, folosind mijloacele informatice moderne a permis realizarea cu efort minim a diverselor scenarii sau variante de lucru pentru stabilirea unor solu ii pertinente i eficiente de modernizare a lucr rilor geotopografice. Posibilit ile logistice actuale permit realizarea cu efort minim a diverselor scenarii sau variante de lucru, respectiv pentru nregistrarea datelor i procesarea acestora. n vederea optimiz rii i eficientiz rii procesului tehnologic aferent sectorului m sur torilor terestre se pot simula o serie de variante de lucru care s ofere n final solu ii eficiente, care s conduc la modernizarea activit ilor respective. 3.3.Localizarea lucr rilor Alegerea zonei de lucru s-a studiat cu aten ie cu ndeplinirea unor condi ii de baz pentru eficientizarea cercet rilor. Existen a unor puncte geodezice att din re eaua nou GPS ct i din triangula ia geodezic de stat, r spndite n mod relativ uniform n teritoriu, ale c ror coorodnate i descrieri topografice s poat fi achizi ionate. Zona aleas s cuprind cu prec dere i fond forestier, ct mai variat din punct de vedere al reliefului, a compozi iei, vrstei i a consisten ei, pentru a putea urm ri toate aspectele ce deriv din obiectivele fixate anterior. Terenul s fie ct mai accesibil cu mijloacele auto, i amplasat n apropierea ora ului Oradea, re edin a doctorandului, din motive lesne de n eles. Dup mai multe taton ri, zona de lucru a fost aleas n partea de nord vest a jude ului Bihor, la grani a cu Ungaria, extins 1180 ha repartizat pe teritoriile administrative ale comunelor Ciuhoi (684 ha), S cuieni (556 ha), S lard (288 ha) i Diosig (253 ha). Fondul forestier n care s-a lucrat apar ine de unitatea de produc ie I Sniob, Ocolul Silvic S cuieni din cadrul Direc iei Silvice Bihor, iar drumurile comunale i de exploatare sunt n general accesibile cu mijloace auto n cea mai mare parte a lor. Din punct de vedere forestier mai facem urm toarele preciz ri asupra loca iei alese: ca relief terenul se ncadreaz n zona dealurilor (nalte) mijlocii cu altitudine medie 150-200 (300) m. fondul forestier este f rmi at sub forma unor trupuri de p dure cu suprafe e variabile, de la 300 ha (Sniob) i 150 - 170 ha (Blair, Sntimreu) pn la 10 ha i mai mici; tipurile de p dure frecvente sunt ceretele i stej retele.

49

ca structur specifice n zon sunt arboretele de foioase, amestecuri de stajari, cu vrste ntre 5-75 ani i consisten 0.80.9. 3.4.Baza material disponibil 3.4.1. Baza de date geotopografice Pentru realizarea obiectivelor stabilite am utilizat o serie de date geotopografice, n format analogic i digital, care au fost procurate de la OJCPI Bihor i de la ANCPI Bucure ti. Inventarul de coordonate pentru punctelor geodezice studiate, n datumul global i n cel na ional se va utiliza pentru verificarea punctelor din triangula ia geodezic de stat i pentru realizarea re elelor de sprijin (tab. 3.1). Planurile topografice la scara 1:25000 se folosesc pentru identificarea punctelor geodezice pe teren i pentru proiectarea cercet rilor care se vor realiza. H r ile amenajistice sunt utilizate pentru stabilirea pe teren a loca iei cerecet rilor n suprafe ele cu vegeta ie forestier i pentru amplasarea punctelor noi care vor fi pozi ionate. Ortofotoplanul serve te n principal pentru localizarea cercet rilor i pentru proiectarea punctelor noi care se vor pozi iona cu tehnologiile moderne.
Puncte geodezice din zon utilizate (proiec ie STEREO-70, sistem de cote Marea Neagr 1975) (Geodetic points of the area used) (STEREO-70 projection, the Black Sea height system, 1975)

Tabel 3.1
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicativ 7 41 16401 42401 43101 52401 11 0011 0012 Punct Ordinul IV IV II I I IV IV A A Toponimie S lard Diosig Snicolaul de Munte O orhei Le Valea lui Mihai S rsig ORAD SATU X (m) 641143.150 648959.326 648424.902 623315.749 613159.578 674298.698 641359.879 622250.022 701204.599 Y(m) 275370.096 274488.095 285780.343 273944.933 258199.448 284124.563 287730.401 267841.534 340485.797 Z(m) 109.517 111.925 218.360 294.259 132.740 145.516 138.411 155.829 148.558 Deteriorat 20 % Sta ii func ionale Starea tehnic foarte bun Observa ii

3.4.2.Logistica disponibil n general pentru efectuarea lucr rilor necesare atingerii obiectivelor fixate am dispus de o dotare corespunz toare de foarte bun calitate. Instrumentele de baz folosite au fost receptoare geodezice GPS

50

Tipuri de receptoare folosite. Caracteristici Types of receivers used. Features Tabelul 3.2

51

marca Trimble, de diferite tipuri i categorii s-au executat m sur tori statice, ratid statice, semicinematice (PPK) (tab. 3.2). S-a dispus de asemenea de receptoare Topcon Hiper Pro ca sistem integrat RTK-GPS cu und radio VHF de raz mare de peste 6 km. Sta ia Total Trimble seria 3605 este una din cele mai performante avnd precizia de m surare a distan elor cu o prism de la 1,53000 m de (2mm+2ppm) iar cea de nregistrare a unghiurilor de 5; iar masa aparatului este de 6,7 kg. Pentru optimizarea lucr rilor de teren s-au utilizat sta ii de emisierecep ie. Receptorul GPS de naviga ie, tip Pocket Loox N 520 Fujitsu Siemens, s-a folosit pentru naviga ie, respectiv pentru direc ionarea deplas rilor i c utarea unei loca ii, sau a unor puncte a c ror pozi ie este cunoscut . Procesarea datelor s-a realizat cu ajutorul laptop-urilor Toshiba i Benq. Programele de calcul utilizate la realizarea cercet rilor noastre sunt numeroase i variate fiind utilizate dup func ionalitatea lor prezentat anterior ( 2.8.2). Sistemele utilizate n cercet rile nostre sunt: Trimble Digital Fieldbook, Trimble Total Control, Trimble Business, Topcon Tools, Terramodel 10.4, TopoSys7.0, MapSys8.0, MapSysPDA2.0, TransDatRO4.01 i serviciul ROMPOS. n concluzie, se constat c s-a dispus de o dotare corespunz toare, performant pentru realizarea obiectivelor propuse. IV. VERIFICAREA RE ELEI DE TRIANGULA IE GEODEZIC DE STAT 4.1.Introducere 4.1.1.Necesitatea i obiectivele cercet rilor Re elele geodezice, ca o sum de puncte r spndite omogen n suprafa , cu o densitate necesar , pozi ionate cu precizie ntr-un sistem de referin i marcate durabil la sol reprezint infrastructura tuturor ridic rilor terestre n plan i/sau aerofotogrametrice inclusiv pentru georeferen ierea imaginilor satelitare. n consecin , asigurarea unui num r suficient de puncte i aten ia cu care se desf oar lucr rile de determinare a coordonatelor acestora sunt condi ii de baz care trebuie respectate n vederea realiz rii infrastructurii aferente sectorului m sur torilor terestre. Triangula ia geodezic de stat reprezentat prin puncte de ordinul I-IV a fost pozi ionat n sistemele na ionale reprezentate de proiec ia stereografic -1970 i sistemul de cote Marea Neagr -1975. Acest sistem a fost utilizat i pentru realizarea re elei geodezice na ionale cu tehnologiile satelitare, servind ca puncte de leg tur pentru pozi ionarea cu sistemul GPS.

52

n consecin , re elele de sprijin realizate n perioada de tranzi ie sunt alc tuite din puncte care apar in triangula iei geodezice de stat i re elei GPS. Practic, uneori i cu deosebire n fondul forestier situat n terenuri accidentate, greu accesibile, s-au ntlnit pn acum i se ntlnesc, dou situa ii specifice legate de existen a i posibilit ile de realizare a re elelor geodezice, densitatea insuficient n zona de lucru, cnd re eaua existent trebuie ndesit cu noi puncte i existen a n loca ia de interes, a unor puncte din vechea re ea - Triangula ia geodezic de stat - care au fost i nc mai sunt folosite. Ca urmare, lucr rile desf urate au urm rit s stabileasc dac : punctele din triangula ia geodezic , r mase intacte pe teren, pot fi folosite cu ncredere n lucr rile desf urate azi cu tehnologia GPS; care sunt procedeele de lucru, ale acestei tehnologii inclusiv logistica indicat de hard i soft ce se recomand la ndesirea re elei moderne RNG. n acest scop s-au ales o serie de puncte din re eaua de triangula ie clasic , la distan e variabile de fondul forestier, care au fost repozi ionate n sistemul GPS n diverse variante de lucru pe teren i de calcul, care s-au comparat ntre ele stabilind concluziile la care s-a ajuns din interpretarea rezultatelor. Cerecet rile au urm rit stabilirea oportuni ilor de utilizare a acestor puncte n prezent, respectiv stabilirea preciziei acestora n raport cu mijloacele moderne de pozi ionare. Cercet rile au urm rit n principiu posibilit ile de folosire a punctelor din triangula ia geodezic de stat, n cadrul pozi ion rii re elelor de sprijin cu sistemul GPS. n acest scop punctele urm rite n cercetare vor fi pozi ionate n condi ii diferite privind culegerea datelor de baz definite de metod i receptoarele utilizate precum i de procedeele de procesare a datelor, n special de transformare a coordonatelor din sistemul global n cele na ionale. n subsidiar, pentru realizarea obiectivelor s-a lucrat n condi ii efectiv diferite, num r de puncte de leg tur cu re eaua clasic , procedee de lucru diferite, etc. 4.1.2.Baza de date i logistica disponibil Punctele din triangula ia geodezic studiate sunt n num r de 7 la care se adaug i dou sta ii permanente GPS func ie de care s-au f cut pozi ion rile (tab.3.1). Men ion m c ini ial s-au avut n vedere 16 puncte din zon din care o parte au disp rut r mnnd 7 dintre care unul are borna deteriorat (punctul 11), dar este nemi cat i cu punctul matematic intact. De

53

asemenea s-a marcat utilizarea i a patru sta ii permanente GPS ORADEA, SATU-MARE, BEIU i ZAL U-dar doar prima a fost folosit integral i a doua doar par ial, ultimele dou nefiind utilizate. Aceste puncte au fost identificate pe plan i verificate pe teren, n vederea utiliz rii lor. 4.2.Lucr ri de teren 4.2.1.Identificarea i controlul punctelor geodezice din zon Verificarea existen ei celor 7 puncte de triangula ie geodezic , urm rite prin cercet ri, cuprinse n inventarul primit de la OJCPI Oradea, a nceput cu identificarea lor pe teren i controlul st rii tehnice a bornelor. Ini ial au fost vizate 16 puncte din triangula ia clasic , dar am re inut doar apte, de diferite ordine care au fost i sunt utilizate frecvent, restul sunt fie disp rute, mi cate din loc sau nu prezint ncredere. Men ion m c n cele 7 puncte vechi ce urmau s fie redeterminate n sistemul GPS s-a verificat i ndeplinirea condi iilor minime de pozi ionare GNSS, respectiv orizontul liber de 15, lipsa unor influen e de energie electric , etc. n toate cazurile aceste restric ii sunt ndeplinite, n cea mai mare parte fiind asigurate de pozi ionarea prin intersec ii ce presupune existen a unor vizibilit i n tur de orizont i n consecin amplasarea punctelor pe locuri ridicate, mameloane, culmi, etc. 4.2.2.Acizi ionarea datelor satelitare Observa iile n teren s-au efectuat prin metoda static . n cazul receptoarelor cu o singur frecven L1 acestea au avut o durat de sta ionare de aproximativ cinci ore, la epoci de nregistrare de 15 secunde, avnd la baz programul Trimble Digital Fieldbook. n cazul celor cu dubl frecven (L1L2 ) datele nregistr rilor s-au cules cu o durat mai scurt , respectiv dou secunde n cazul utiliz rii serviciului ROMPOS, cu receptoare TrimbleR8 i TrimbleR4. Datele de teren au fost nregistrate n fi iere de tip RINEX indiferent de tipul receptorului, iar cele de la sta iile permanente GPS cele mai apropiate i limitrofe cu zona de lucru, s-au primit de la ANCPI prin intermediul OJCPI - Bihor, n format digital prin po ta electronic . S-au extras, evident, datele pentru aceia i perioad i aceia i epoc , corespondente observa iilor din teren. 4.3.Pepozi ionarea punctelor n sistemul global GPS 4.3.1.Transferul i verificarea observa iilor n principiu, pozi ionarea punctelor n sistemul GNSS respectiv GPS utilizat la noi, se poate realiza prin metode i procedee variate de achizi ionare i procesare a datelor, fiecare cu multe particularit i legate de aparatura i algoritmii de calcul folosi i. n acest context s-a ncercat, prin luarea n considerare a unor condi ii specifice sectorului forestier frecvent

54

ntlnite s se analizeze, prin compara ie, oportunit ile oferite de procedeele variate de lucru ale tehnologiei GNSS. Numai n aceste condi ii se pot face propuneri specifice terenurilor forestiere care s conduc n final la asigurarea unei precizii corespunz toare, a unui randament superior i n final la eficientizarea lucr rilor de ndesire a re elei geodezice na ionale. 4.3.2.Calculul coordonatelor primare Lucr rile preliminare specifice tuturor variantelor de calcul, indiferent de receptor sau metod de procesare a datelor, sunt acelea i, cu unele aspecte specifice. n cazul nostru s-a folosit programul Trimble Total Control, cu un grad ridicat de personalizare care, pentru ob inerea coordonatelor primare, n sistemul global, presupune parcurgerea, n ansamblu, a mai mulor etape cu softuri corespunz toare: ini ializarea programului i deschiderea unui proiect de lucru nou; setarea parametrilor de procesare corespunz tori; transferul nregistr rilor n cadrul sistemului de calcul; procesarea primar i verificarea datelor nregistrate; verificarea nenchiderilor n triunghiuri i tipul de solu ie adoptat ; recalcularea datelor verificate i ob inerea coordonatelor spa iale (3D) provizorii; compensarea riguroas a coordonatelor spa iale provizorii i ob inerea coordonatelor spa iale definitive. n cadrul acestor opera ii se asigur posibilitatea verific rii datelor nregistrate inclusiv eliminarea unora necorespunz toare, afectate de factorii perturbatori, prin dezactivarea unor por iuni sau chiar a satelitului n cauz . 4.3.3.Verificarea nenchiderilor n triunghiuri. Adoptarea solu iei fixed Astfel, n cazul nregistr rilor din punctele ce urmeaz a fi repozi ionate i din sta iile permanente limitrofe, n urma proces rii s-au ob inut solu ii necorespunz toare, de tip FLOAT. La aceast situa ie au contribuit i distan ele mari ntre punctele urm rite n cercetare i sta iile GPS riverane, conducnd la vectori de peste 30 km (fig. 4.1). n consecin , n urma analizei situa iei, s-a renun at la nregistr rile din sta iile BEIU , SATU-MARE i ZAL U, s-au dezactivat vectorii care au condus la solu ii de procesare de tip FLOAT i s-au men inut doar 16 vectori care au furnizat solu ii de tip FIXED, asigurnd i condi ia ca fiecare punct nou s poat fi redeterminat din cel pu in trei vectori.

55

a)

b)

c)

d)

Fig. 4.1 - Schi a vectorilor procesa i n vederea compens rii a)procesarea primar , b)compensarea riguroas - varianta cu trei puncte comune c)procesarea primar ,d) compensarea riguroas - varianta cu patru puncte comune The draft of the precesed vectors in order to compensate a)primary processing b) thorough compensation - variant with three common points) c)primary processing d) thorough compensation - variant with four common points)

56

Pentru redeterminarea punctelor din triangula ia geodezic prin metoda static , utiliznd parametrii de transformare regionali, am propus dou variante de calcul, cu utilizarea a trei i respectiv a patru puncte comune de transformare. Dup realizarea nchiderilor n triunghiuri i adoptarea solu iei FIXED, elipsa erorilor rezultat din procesarea primar nu dep e te 1,8 mm n plan i 7,4 mm pe altitudine, iar cele pentru compensarea riguroas sunt de cel mult 39,6 mm n plan i respectiv 111,7 mm pe cote (fig. 4.1). 4.3.4.Calculul coordonatelor finale geocentrice Procesarea primar a datelor GPS achizi ionate, verificarea acestora i a nenchiderilor n triunghiuri, inclusiv stabilirea solu iei adoptate permite continuarea lucr rilor de pozi ionare a punctelor, n sistemul GPS. Pe baza aceluia i program amintit, T.T.C., s-au ob inut mai nti coordonatele 3D provizorii i prin compensarea lor riguroas cele definitive. Coordonatele spa iale 3D, rezultate n sistemul de referin , geocentric global WGS-84 au rezultat n finalul etapei de procesare a datelor. i n acest caz indicatorii de precizie calcula i pentru fiecare coordonat demonstreaz calitatea m sur torilor i acurate ea rezultatelor. 4.4.Transformarea coordonatelor n datumul na ional 4.4.1.Generalit i Sistemul GPS furnizeaz coordonatele n sistemul global geocentric, ob inndu-se coordonate spa iale X,Y,Z pe elipsoidul WGS-84. n raport cu sistemul global, exist sisteme locale de pozi ionare, cel na ional avnd dou componente, sistemul de referin planimetric reprezentat de proiec ia stereografic 1970 i cel altitudinal, reprezentat de Marea Neagr -1975. Trecerea de la un sistem de referin la altul se poate realiza prin procedee diferite, cu precizie i randament diferen iat. Etapa final a pozi ion rii punctelor din re eaua geodezic o constituie transformarea coordonatelor punctelor din datumul global al sistemului GPS n cel na ional. Dup cum s-a mai ar tat datumul geodezic global este definit de sistemul geocentric al axelor de coordonate i elipsoidul WGS-84. Cel na ional, de planimetrie, este structurat de proiec ia stereografic 70 i elipsoidul Krasovski-42, iar cel altimetric asigurat prin cote normale Marea Neagr 75 referite la geoid. A adar pentru a deveni opera ionale, utilizabile, coordonatele din primul sistem de referin al pozi ion rii GPS trebuie trecute, transferate respectiv transcalculate, n sistemele na ionale de referin . n principiu, aceast transformare este posibil prin rela ii riguroase de calcul pe baza cunoa terii pozi iei, respectiv a coordonatelor, a cel pu in patru puncte n ambele sisteme de referin , dispuse, pe ct posibil, astfel

57

nct s ncadreze ct mai bine zona de interes. Pe aceast baz se cunosc mai multe metode de transcalcul dintre care cea mai r spndit este cea preconizat de Helmert cu cei 7 parametrii de transformare, utilizat i n cercet rile noastre. Efectiv pentru trecerea coordonatelor din datumul geodezic global n cel na ional se impune calculul acestor coeficien i de transformare ce se pot stabili la nivel na ional, valabili pentru ntreg teritoriul rii, mai eficien i sunt coeficien ii regionali, dedu i din puncte comune apropiate, care substituie mai corect suprafa a elipsoidului cu cea a geoidului din zon . Modul de realizare a transform rii, respectiv algoritmul ce st la baza ob inerii parametrilor de transformare, este diferen iat, n func ie de programele de procesare ce se pot utiliza, n diverse variante de lucru propuse. Pentru a surprinde ct mai multe aspecte, de precizie, randament, de cost i de manevrabilitate, n demersul cercet rilor s-au folosit diferite metode, procedee i soft-uri pentru a putea face recomand ri ct mai utile pentru practica geodezic , aspecte care se g sesc grupate sub forma unor variante de calcul (tab. 4.1).
Variantele de calcul propuse (Proposed variants of calculation) Tabelul 4.1
Varianta de lucru Nr. de Clasa Tip puncte cunoscute A1 A2 A A3 4 3 3 Alte caracteristici Tip receptor/ Coeficien i Puncte timp de de utilizate sta ionare transformare Metoda static 42401, 43101, 52401 42401, 43101, 52401 16401, 42401, 43101, 52401 16401, 42401, 43101, 52401 ORAD Trimble R3, L1, 5 ore ORAD L1L2 Trimble R3, L1,5 ore TrimbleR4 L1L2 0,5 ore, ORAD L1L2 TrimbleR8 L1L2 TrimbleR4 L1L2 ORAD L1L2 Regionali Regionali Trimble R3, L1, 5 ore Regionali Sistemul de calcul T.T.C.procesare transformare T.T.C.-procesare TopoSys transformare T.T.C.procesare transformare T.T.C., procesare TopoSys transformare T.T.C.procesare TransDatRO4.01 -transformare T.T.C.procesare TransDatRO4.01 -transformare TBC ROMPOS

A4

Regionali

Na ionali

ORAD

Na ionali

ORAD

Na ionali

58

4.4.2.Transformarea coordonatelor cu parametrii regionali 4.4.2.1.Transcalcularea coordonatelor cu programul TTC Sistemul de calcul TTC permite pe lng procesarea primar a datelor i transformarea coordonatelor din sistemul global de referin WGS-84 n cel na ional- planimetric i altimetric. n principiu acest lucru se realizeaz n func ie de condi iile impuse de algoritmii specifici de lucru, etapele de calcul fiind urm toarele: stabilirea punctelor comune pe care se va realiza transformarea; implementarea coordonatelor punctelor comune n sistemul na ional de referin la op iunea Coordonate de control; selectarea tipului de transformare (plan sau spa ial ); procesarea transform rii selectate i ob inerea parametrilor de transformare; analiza indicatorilor de precizie a transform rii realizate; implementarea parametrilor de transformare n baza de date a sistemului de calcul (Coordinate Sistem Manager) aferent datumului na ional, pentru zona de lucru, n vederea p str rii i utiliz rii acestora, func ie de necesit i. Efectiv, ca puncte comune, de coordonate cunoscute n ambele sisteme de referin , pentru calculul coeficien ilor de transformare, s-au folosit trei i respectiv patru din cele apte puncte luate n considerare respectiv 16401, 42401, 43101, 52401. n urma realiz rii transform rii spa iale pe puncte comune am ob inut dou seturi de parametri de transformare, care au fost implementa i n baza de date a sistemului de calcul Coordinate System Manager. Datumurile determinate cu sistemul de calcul Trimble Total Control, se pot utiliza, prin setare, n vederea configur rii foii de lucru, pentru un proiect nou, fiind utilizate pentru ob inerea coordonatelor definitive, compensate riguros n sistemele na ionale de referin . Ca urmare, pentru variantele A1 i A3 de redeterminare a punctelor din re eaua geodezic au fost utilizate cele dou seturi de parametrii de transformare regionali pentru ob inerea coordonatelor compensate riguros n datumurile na ionale (tab.4.2). Se constat c indicatorii de precizie a coordonatelor n cele dou variante de lucru nu dep esc 7 cm n plan i 12,1 cm pe cote.
Inventarul coordonatelor punctelor redeterminate n varianta A1 (Inventory of redetermination coordinated points in A1 variant ) Tabelul 4.2
Punct 7 11 41 16401 X (m) 641143.105 641359.884 648959.255 648424.768 (mm) 47 51 49 51
x

Y (m) 275370.168 287730.383 274488.131 285780.323

(mm) 41 44 42 44

(mm) 62 68 65 68

xy

He (m) 122.491 152.249 124.718 232.240

Z (m) 109.594 138.606 111.959 218.873

(m) 116 113 120 121

N (m) 12.897 13.644 12.759 13.368

59

Pentru varianta A1 constat c abaterea standard planimetric variaz ntre 62-68 mm, iar pentru cote este cuprins n intervalul 78 - 121 mm (tab. 4.2).
Inventarul coordonatelor punctelor redeterminate n varianta A3 (Inventory of redetermination coordinated points in A3 variant ) Tabelul 4.3
Punct 7 11 41 16401 X (m) 641143.200 641359.990 648959.360 648424.902 (mm) 37 40 37 0
x

Y (m) 275370.173 287730.395 274488.137 285780.343

(mm) 33 35 32 0

(mm) 50 53 49 0

xy

He (m) 121.901 151.103 124.257 231.178

Z (m) 109.202 138.188 111.554 218.360

(m) 86 68 90 0

N (m) 12.699 12.916 12.703 12.818

Se constat c pentru varianta A3 abaterea standard planimetric variaz ntre 49-53 mm, iar pentru cote abaterea standard este cuprins n intervalul 68-90 mm (tab. 4.3). Utilizarea programului TTC n procesul de prelucrare a datelor satelitare prezint o serie de avantaje, inclusiv n ceea ce prive te ob inerea parametrilor de transformare. Este cunoscut faptul c pentru realizarea transform rilor de coordonate este nevoie de un num r minim de puncte comune n ambele sisteme de referin . Pentru realizarea unei transform ri n spa iu 2D sunt necesare minim trei puncte, iar pentru o transformare spa ial este nevoie de cel pu in patru puncte. n cazul cercet rilor noastre, au fost realizate dou variante de calcul, varianta A1 cu trei puncte comune i varianta A3 cu patru puncte comune (tab.4.1). Coorodnatele ob inute n cele dou variante de procesare au fost comparate cu cele din triangula ia geodezic de stat, ob inndu-se o serie de diferen e de coordonate (tab. 4.4).
Compararea procedeelor de transcalculare pentru variantele realizate cu programul TTC (Comparison of processes of trans calculation for achieved variants made with the TTC program)

Tabel 4.4
Punct dx(cm) A1 0.045 -0.005 0.071 0.134 A3 -0.050 -0.111 -0.034 0 Diferen e raportate la triangula ia geodezic de stat (cm) 2 2 d (cm)
y

d xy = d x + d y

dz(cm) A1 -0.077 -0.195 -0.034 -0.513 A3 0.315 0.223 0.371 0

Varianta A1 -0.072 0.018 -0.036 0.020 A3 -0.077 0.006 -0.042 0 A1 0.085 0.019 0.080 0.135 A3 0.092 0.111 0.054 0

7 11 41 16401

Se constat c difene ele de coordonate n valoare absolut n cazul variantei A1, n plan sunt cuprinse ntre 1.9 i 13.5 cm iar pe cote sunt incluse n intervalul 3.4-51.3 cm. Pentru varianta A3 diferen ele de

60

coordonate n plan variaz ntre 5.4 i 11.1 cm, iar pentru cote n intervalul 22.3-37.1 cm (tab. 4.4). Diferen ele de coorodnate n cazul variantei A3 sunt sensibil mai reduse, datorit faptului c parametrii de transformare au fost ob inu i din patru ouncte comune. 4.4.2.2.Transcalcularea coordonatelor cu programul TopoSys Trecerea n sistemul na ional de referin a coordonatelor ob inute n urma proces rii datelor cu softul T.T.C., se poate face i cu programul TopoSys. n cazul nostru am luat n considerare dou variante de calcul (A2 i A4), nregistr ri cu receptoare L1 i coeficien i na ionali de transformare calcula i din trei i respectiv patru puncte comune. Etapele de calcul a coordonatelor n datumurile geodezice na ionale cu sistemul TopoSys au fost urm toarele: deschiderea unui proiect nou de lucru, setarea i ini ializarea programului de calcul; importul coordonatelor geocentrice globale WGS-84 aferente punctelor de determinat; ob inerea coordonatelor geodezice pe elipsoidul WGS-84; ob inerea coordonatelor rectangulare n proiec ie STEREO-70 pe elipsoidul WGS-84; implementarea punctelor comune (punctelor surs i destina ie); selectarea tipului de transformare; calculul i analiza elementelor de transformare; transformarea coordonatelor rectangulare STEREO-70 pe elipsoidul WGS-84 n coordonate rectangulare STEREO-70 pe elipsoidul Krasovski i sistem de cote MN-75; ob inerea rezultatelor, verificarea i salvarea lor ntr-o loca ie dorit . Efectiv, n cazul tezei s-au calculat ini ial cu programul TopoSys, elementele transform rii respectiv parametrii de transformare, i n continuare coordonatele rectangulare n proiec ie Stereografic 70 (X,Y) i cotele (Z) n sistemul MN-1975 (tab. 4.5). Pentru varianta A4 erorile medii de transformare a coordonatelor pe axa X sunt 5.0 cm, pe axa Y 4.0 cm iar pe axa Z de 0.5 cm.
Coordonatele n sistemul na ional de referin pentru varianta A4 (The coordinates in the national system for A4 variant) Tabelul 4.5
Punct 7 11 41 16401 X(m) 641143.191 641359.957 648959.393 648424.871 Y(m) 275370.089 287730.416 274488.039 285780.329 Z(m) 109.232 138.116 111.735 218.359

61

Folosirea programului TopoSys pentru ob inerea parametrilor de transformare pe puncte comune, presupune dup cum s-a mai ar tat existen a coordonatelor globale compensate riguros i respectiv a celor n sistemul na ional de referin . Similar cu situa ia din cadrul variantelor de transformare realizate cu programul TTC, num rul punctelor comune influien eaz ob inerea unor rezultate pozitive. De i, la prima vedere se pare c doar num rul punctelor comune este criteriul de baz pentru ob inerea unor rezultate precise, din analiza elementelor transform rii, se constat c i precizia de determinare a punctelor comune, are o influen h t rtoare asupra rezultatelor finale. Se constat astfel c n procesul de determinare a parametrilor de transformare cu sistemul de calcul TopoSys, esist posibilitatea de a elimina punctele comune destina ie a c ror precizie de determinare nu satisfac cerin ele impuse de algoritmul de lucru al programului. Aceste puncte sunt marcate att n cadrul proiectului n derulare ct i n raportul de procesare a datelor, de obicei cu un asterisc (*42401). Parametrii de transformare au fost determina i n dou variante de calcul, n varianta A2 utiliznd trei puncte de transformare i respectiv n varianta A4 cu patru puncte de transformare. Ca urmare, s-au calculat diferen ele de coordonate raportate la punctele din triangula ia geodezic de stat, pentru cele dou variante de calcul. Pentru varianta de calcul A2 diferen ele de coordonate n plan sunt cuprinse n intervalul 5.0-14.0 cm, iar cele pe cote ntre 2.2-77.1 cm. n cazul variantei A4, n plan diferen ele de coordonate se ncadreaz n intervalul 3.4-8.7 cm, iar pe altitudini ntre 0.1-29.5 cm (tabel. 4.6). Se constat c diferen ele de coordonate nregistrate pentru varianta A4 sunt relativ mai reduse comparativ cu cele aferente variantei A3
Compararea procedeelor de transcalculare pentru variantele realizate cu programul TopoSys (Comparison of trans calculation processes for variants made with the TopSys program)

Tabel 4.6
Punct 7 11 41 16401 Diferen e raportate la triangula ia geodezic de stat 2 (cm) dx(cm) dy(cm) d xy = d x2 + d y A2 -0.083 -0.127 -0.111 -0.033 A4 -0.041 -0.078 -0.067 0.031 A2 -0.034 -0.058 0.014 -0.037 Varianta A4 A2 0.007 0.090 -0.015 0.140 0.056 0.112 0.014 0.050 A4 0.042 0.079 0.087 0.034 dz(cm) A4 0.285 0.295 0.190 0.001

A2 0.022 -0.771 0.202 -0.723

Este evident faptul c i n cazul utiliz rii programului TopoSys, parametrii de transformare ob inu i din patru puncte comune au condus la ob inerea unor rezultate finale relativ mai precise, aspect care trebuie avut n

62

vedere la proiectarea lucr rilor topo-geodezice care utilizeaz parametrii regionali (locali) de transformare. 4.4.2.3.Interpretarea rezultatelor Din analiza rezultatelor ob inute se constat c utilizarea parametrilor zonali (locali) nu trebuie abandonat , evident algoritmii de ob inere a acestora depind de sistemele de calcul disponibile. Indiferent de programul utilizat, dac datele de intrare sunt corespunz toare i se respect etapele de lucru, rezultatele ob inute sunt precise. Un aspect deosebit, referitor la precizia de determinare a parametrilor de transformare i implicit la transformarea coordonatelor n sistemul na ional de referin l reprezint precizia de pozi ionare a punctelor comune, utilizate n transformare. Utilizarea unor puncte care au fost determinate cu o precizie i o acurate e sc zut , determin ob inerea unor parametrii de transformare mai pu in preci i, aspect care este pus n eviden prin intermediul indicatorilor de precizie oferi i de algoritmii de lucru a sistemului de calcul. Se constat c n cazul variantei de calcul A4 eroarea medie de determinare a coordonatelor n plan nu dep e te 6.0 cm, pe cote fiind 0.5 cm, iar diferen ele de coordonate n plan, raportate la puntele din triangula ia geodezic nu dep esc 9.0 cm. Ca urmare, coordonatele determinate n aceast variant de calcul prezint precizia de repozi ionare cea mai ridicat . Avnd n vedere c s-au utilizat receptoare geodezice cu o singur frecven , lungimea vectorilor pozi iona i fiind mai mare de 20-25 km, precizia de repozi ionare poate fi considerat satisf c toare. 4.4.3.Transformarea coordonatelor cu parametrii na ionali 4.4.3.1.Transcalcularea cu aplica ia TransDatRO Trecerea coordonatelor geodezice referen iate n datumul ETRS-89 pe elipsoidul GRS-80 n coordonate rectangulare ale sistemelor na ionale de referin , este posibil n prezent, prin implicarea ANCPI n vederea determin rii unor parametrii de transformare na ionali, care sunt oferi i gratuit celor interesa i. n consecin , pentru cercet rile noastre am folosit aplica ia TransDatRO care poate fi accesat pe site-ul ANCPI i poate fi deci utilizat gratuit. Datele de intrare (fi ierul intrare) n sistemul de calcul sunt reprezentate de coordonatele B, L i H referen iate la datumul ETRS-89 pe elipsoidul GRS-80, n fi ier cu extensia txt. n varianta de calcul B au fost procesate datele nregistrate cu receptoare geodezice Trimble R3 cu o singur frecven i cele provenite de la sta ia permanent GPS Oradea. Schi ele de amplasare a vectorilor dup

63

realizarea nchiderilor n triunghiuri i dup adoptarea solu iei de tip Fixed, cuprind i indicatorii de precizie ai coordonatelor ob inute n urma proces rii primare a datelor (fig. 4.2). Se observ c n final elipsa erorilor are valori reduse de 1.8 mm n plan i 4.7 mm pe cote. n continuare, n urma compens rii riguroase se ob in coordonatele finale n sistem global, cu indicatorii de precizie aferen i. Din analiza acestor elemente se constat c n aceast variant de lucru au fost redeterminate patru puncte din triangula ia geodezic , coordonatele geocentrice globale compensate fiind caracterizate de o abatere standard planimetric cu valoarea 3.7 mm i de 9.5 mm pentru cote (fig.4.2).
Fig. 4.2 - Schi a de amplasare a celor 4 punctere determinate cu aplica ia TransDatRO4.01 (The draft location of the four redeterminated points with TransDatRO4.01)

Coordonatele punctelor geodezice verificate n varianta B (Verified geodetic coordinates in B variant) Tabel 4.7
Punct 7 11 41 16401 Coordonatele definitive n sistemul na ional de referin X(m) Y(m) 641143.184 275370.256 641360.136 287730.438 648959.442 274488.227 648425.130 285780.382 Z(m) 109.553 138.622 111.899 218.822

Pentru varianta C au fost utilizate receptoare geodezice Trimble R3 cu simpl frecven , Trimble R4 cu dubl frecven i respectiv nregistr rile de la sta ia permanent GNSS Oradea. Procesarea primar a datelor s-a realizat cu programul TTC, coordonatele ini iale, ob inute n urma nchiderilor n triunghiuri i adoplt rii solu iilor de tip fixed, sunt caracterizate de o precizie ridicat . Elipsa erorilor are valori reduse de 3.9 mm n plan i 4.7 mm pe cote. Coordonatele finale, n sistem global s-au ob inu n urma compens rii riguroare cu programul TTC. i n aceast variant de calcul sau ob inut rezultate precise, elipsele erorilor au valori reduse, de 15 mm n plan i 19 mm pe cote. n continuare, folosind programul TransDatRO4.01, coordonatele primare au fost transformate, trecute n datum-urile noastre na ionale,

64

respectiv proiec ia Stereografic 70 pe elipsoidul Krasovski i cote normale Marea Neagr 1975. 4.4.3.2.Transcalcularea cu serviciul ROMPOS n urm cu doi ani ANCPI a lansat programul de calcul ROMPOS care cuprinde o serie de servicii utilizate n realizarea lucr rilor din cadrul sectorului m sur torilor terestre. Cercet rile au urm rit utilizarea serviciului ROMPOS pentru pozi ionarea punctelor din re elele geodezice, la dup cca. doi ani de la lansare. Ca urmare repozi ionarea punctelor s-a desf urat n urm toarele condi ii: nregistr rile s-au realizat n perioada 12 02 2010; receptoare de tip TRIMBLE cu dou frecven e de tip R8 i R4, leg tura telefonic Orange cu sta ia permanent GPS Oradea; nregistr ri de date satelitare n sesiuni de lucru cu 3 epoci de nregistrare de 2 secunde; punctele 7, 11 i 41 au fost pozi ionate cu receptorul R4; n punctul 16401 nu a existat semnal GSM, ca urmare pozi ionarea spa ial nu s-a putut realiza. Dup realizarea ini ializ rii, n cadrul procesului de pozi ionare s-a accesat sta ia permanent Oradea, rezultatele s-au ob inut n timp real, la teren, cu programul Trimble Busines Center (tab. 4.8).
Coordonatele definitive n sistemele na ionale de referin pentru varianta D (The final coordinates in national reference systems for D variant) Tabelul 4.8
Punct 7 11 41 16401 X(m) 641143.029 641360.067 648959.330 Y(m) 275370.217 287730.367 274488.203 Z(m)
109.512 138.494 111.875

mx(m) 0.012 0.007 0.011 -

my (m) 0.016 0.011 0.015 -

my(m) 0.020 0.013 0.019 -

Observa ii nregistr ri realizate cu receptor TRIBLE R4 Lips semnal GSM

De i serviciul ROMPOS este eficient, prin facilit ile pe care la prezint , totu i, are unele limit ri, n situa ia lipsei semnalului GSM, devenind nefunc ional.

65

Compararea procedeelor de transcalculare pentru variantele realizate (Comparison of transcalculation processes for variants made) Tabel 4.9
Punctul dx(cm) B
7 11 41 16401 -3,4 -25,7 -11,6 -22,8

Diferen e raportate la triangula ia geodezic de stat dy(cm) d = d 2 + d 2 (cm)


xy x y

dz(cm) C
79,4 60,2 86,3 35,8

C
20,8 -6,9 7,7 -4,1

D
12,1 -18,8 -40 -

B
-16.0 -3,7 -13,2 -3,9

C
-7,9 0.9 -7,7 0.9

Variante D B
-12,1 3,4 -10,8 16,4 26,0 17,6 23,1

C
22,2 7,0 10,9 4,2

D
17,1 19,1 10,8 -

B
-3,6 -21,1 2,6 -46,2

D
0,5 -8,3 5,0 -

4.4.3.3.Interpretarea rezultatelor Coorodnatele finale ob inute prin utilizarea parametrilor na ionali de transformare, n cele trei variante de calcul sunt comparate cu cele din triangula ia geodezic de stat, ob inndu-se diferen ele de coorodnate pentru fiecare variant . Se constat c pentru varianta B, diferen ele de coordonate n valoare absolut , n plan sunt cuprinse ntre 16,4 i 26 cm, iar pe cote n intervalul 2,6-46,2 cm. n cazul variantei C, diferen ele de coordonate sunt sensibil mai reduse, n plan n intervalul 4,2-22,2 cm iar pe cote ntre 35,8 i 86,3 cm. n final, pentru varianta D, diferen ele de coordonate sunt relativ mai reduse, fiind cuprinse ntre 10,8 i 19,1 cm n plan i 0.5 8,3 cm pe cote. Utilizarea parametrilor na ionali de transformare a condus la ob inerea unor diferen e de coordonate planimetrice i pe cote n domeniu decimetric, cu unele excep ii. n cazul variantei de pozi inare D, cu utilizarea sistemului ROMPOS se constat c diferen ele de coordonate sunt relativ mai reduse, pe cote nedep ind 8,3 cm. Este evident faptul c pentru pozi ionarea unor vectori mai mari de 15(20) -25 km este necesar utilizarea receptoarelor cu dou frecven e. Deasemenea, se constat c realizarea transform rilor de coordonate utiliznd parametrii na ionali, n cadrul aplica iei TransDatRO i a sistemului ROMPOS, nu asigur tot timpul i peste tot precizii satisf c toare, datorit num rului relativ redus de puncte comune, pe care sa realizat transformarea, n unele zone. 4.4.4.Compara ie privind pozi ionarea punctelor GPS cu parametrii na ionali i regionali 4.4.4.1.Provenien a datelor Compara ia final a diverselor metode de pozi ionare GPS conduc la stabilirea celei mai avantajoase metode de pozi ionare din punct de vedere a preciziei i randamentului.

66

Utilizarea parametrilor regionali de transformare a fost unica metod de transformare a coordonatelor globale n datumul na ional, pn n momentul oficializ rii parametrilor na ionali de transformare. Ca urmare, primul rnd de coordonatele s-au ob inut pe baza parametrilor regionali de transformare, utiliznd programele TTC i TopoSys, n variante cu trei respectiv patru puncte comune. Parametrii na ionali de transformare s-au achizi ionat de la ANCPI, iar coordonatele finale s-au ob inut cu aplica ia TransDatRO. Pentru studiul variantelor de pozi ionare am propus analiza coordonatelor ob inute cu parametrii na ionali de transformare, utiliznd patru puncte comune cu programul TopoSys i a celor ob inute folosind parametrii na ionali, n cadrul aplica iei TransDatRO4.01. 4.4.4.2.Analiza rezultatelor
Compararea procedeelor de transcalculare pentru variantele cu parametrii regionali (Comparison of processes of transcalculation for variants with regional parameters)

Tabel 4.10
Punct 7 11 41 16401 Diferen e raportate la triangula ia geodezic de stat (cm) 2 dx(cm) dy(cm) dz(cm) d xy = d x2 + d y 2 -5,0 -11,1 -3,4 0 4 -4,1 -7,8 -6,7 3,1 2 -7,7 0,6 -4,2 0 4 0,7 -1,5 5,6 1,4 Varianta 2 9,2 11,1 5,4 0 4 4,2 7,9 8,7 3,4 2 31,5 22,3 37,1 0 4 28,5 29,5 19,0 0,1

Compararea procedeelor de transcalculare pentru variantele cu parametrii na ionali (Comparison of processes of transcalculation for variants with national parameters)

Tabel 4.11
Punct B
7 11 41 16401 -3,4 -25,7 -11,6 -22,8

Diferen e raportate la triangula ia geodezic de stat (cm) 2 2 dx(cm) dy(cm) d xy = d x + d y C


20,8 -6,9 7,7 -4,1

dz(cm) C
79,4 60,2 86,3 35,8

D
12,1 -18,8 -40 -

B
-16.0 -3,7 -13,2 -3,9

C
-7,9 0.9 -7,7 0.9

Varianta D B
-12,1 3,4 -10,8 16,4 26,0 17,6 23,1

C
22,2 7,0 10,9 4,2

D
17,1 19,1 10,8 -

B
-3,6 -21,1 2,6 -46,2

D
0,5 -8,3 5,0 -

4.5.Concluzii Pentru verificarea oportunit ilor de folosire a punctelor din triangula ia de stat, coordonatele unui grup din 4 puncte din re ea au fost redeterminate prin diferite procedee de lucru ale sistemului GPS. n acest context s-au folosit punctele de leg tur n cadrul unor condi ii diferite a adatelor de baz i n special cele privind transferul din

67

sistemul geocentric global n datumurile na ionale, aspectele specifice fiec rui procedeu fiind men ionate n tez . Din analiza coordonatelor ob inute s-au desprins o serie de constat ri cu caractergeneral. 1.Obiectivele urm rite sunt justificate avnd n vedere c punctele din triangula ia geodezic de stat au fost i sunt folosite n realizarea re elei geodezice de sprijin, motiv pentru care trebuie cunoscut precizia lor de pozi ionare raportat la pozi ionarea GPS. 2.Pozi ionarea punctelor noi s-a f cut cu receptoare profesionale utilizate n prezent i la noi n ar n practica curent , n cadrul metodei statice i RTK. 3.Inventarul coordonatelor din re eaua geodezic existent n zon a fost achizi ionat de la OJCPI Bihor, coeficien ii de transformare na ionali de la ANCPI Bucure ti. 4.Coordonatele finale n sistem WGS84 furnizate de sistemul GPS s-au ob inut parcurgnd algoritmul de lucru specific. 5.Coordonatele n sistemele na ionale de referin s-au ob inut prin transformarea coordonatelor WGS84, n acest scop s-a apelat la procedee moderne, folosite n mod curent n practica geodezic care s-au comparat ntre ele sub raportul preciziei i accesibilit ii lor sub raport economic. 6.Calculul coordonatelor n sistemele na ionale folosind coeficien ii na ionali de transformare s-au realizat n dou variante utiliznd aplica ia TransDAT Ro i serviciul ROMPOS. Se constat c , de i baza de date respectiv coeficien ii sunt aceea i n ambele cazuri, aplica ia TransDAT.RO ofer n general rezultate mai bune. 7.Aplica ia TransDAT.RO se dovede te n acela i timp mai accesibil ntruct poate fi accesat gratuit n raport cu serviciul ROMPOS care percepe cheltuieli suplimentare legate de abonamentul GSM. n plus sistemul ROMPOS presupune existen a semnalului telefonic n zona de lucru care se asigur relativ diferit n zonele accidentate. 8.Modul de transformare a coordonatelor folosind coeficien i regionali (zonali) s-a urm rit n dou variante, cu programele TTC i TOPOSYS. Se constat c ambele programe ofer rezultate comparabile ca precizie f r s apar diferen e semnificative. 9.Sub aspect lucrativ programul TTC se dovede te a fi mai eficient avnd n vedere c asigur un grad de automatizare mai ridicat dect TopoSys. 10.n schimb programul TopoSys permite eliminarea punctelor destina ie, inferioare ca precizie, utilizate n procesul de transformare. 11.Se confirm faptul c pozi ionarea func ie de un num r mai mare de puncte comune de leg tur n cadrul transform rii conduce la rezultate mai bune n raport cu un num r inferior. n cazul nostru, concret

68

rezultatele ob inute n varianta cu 4 puncte sunt mai precise dect n cazul celei cu 3 puncte. 12.Calculul coordonatelor n sistemul de referin na ional folosind coeficien ii de referin na ionali conduce la rezultate mai pu in satisf c toare comparativ cu procedeul de pozi ionare care utilizeaz parametrii regionali. Aspectul este cunoscut n general i se confirm i n cadrul cercet rilor noastre din compararea variantelor de calcul cu programul TOPOSYS i aplica ia TransDAT.RO cu 4 puncte de leg tur . V. REALIZAREA UNEI RE ELE DE SPRIJIN N FONDUL FORESTIER 5.1.Generalit i. Obiective urm rite n prezent, ndesirea re elei geodezice cu noi puncte se realizeaz n sistemul GPS cunoscut i introdus i la noi n ar , care asigur o precizie ridicat i un randament superior asigurat prin gradul ridicat de automatizare, att a culegerii datelor din teren ct i prelucr rii lor ulterioare. n consecin , prin performa ele sale, sistemul se aplic azi n exclusivitate pentru pozi ionarea punctelor geodezice din re eaua de sprijin. Efectiv, metodele i procedeele de lucru cu tehnologis GNSS i implicit cu sistemul GPS sunt variate i numeroase, diversificarea lor este determinat de tipurile diferite de receptoare GPS existente, de metoda de achizi ionare a datelor din teren precum i de procesarea acestora n general i de transformare a coordonatelor din datumul geodezic global WGS-84 n cele na ionale, Stereografic 70 i Marea Neagr 1975. n fondul forestier apar, n plus, unele aspecte specifice legate de vegeta ia arborescent . 5.2.Determinarea re elei de sprijin n sistem GPS 5.2.1.Proiectarea lucr rilor 5.2.1.1.Alegerea punctelor. Programarea observa iilor Pentru alegerea punctelor s-a folosit o hart , la o scar mic , pe care se raporteaz punctele de ordin superior, n continuare pe ea se traseaz un caroiaj de suprafa elementar egal cu cea atribuit unui punct de ndesire, i se ncearc dotarea fiec rui carou cu un punct amplasat pe ct posibil n centrul lui. n cazul studiului de fa , punctele de ndesire proiectate au fost amplasate n strns corela ie cu natura terenului avnd n vedere c n fondul forestier condi iile reclamate de tehnologia GNSS sunt uneori limitate. Cu toate dificult ile ntmpinate, amplasamentul efectiv al punctelor noi, se stabile te pe teren prin verificarea fiec ruia n parte, dac se respect condi iile minime cerute de sistemul GPS. n fondul forestier condi ia general privind respectarea unghiului de 15 pentru asigurarea orizontului liber, se asigur dificil din cauza vegeta iei arborescente. Distan a minim de la marginea p durii la care s-ar

69

putea sta iona cu receptorul GPS se poate calcula utiliznd rela iile metrice n triunghiul dreptunghic.

Fig. 5.1- Etapa I de ndesire. Dispunerea punctelor i vectorilor GPS (I stage of density. Arrangement of GPS points and vectors)

Fig. 5.2 - Etapa a-II-a de ndesire. Dispunerea punctelor i vectorilor GPS (II stage of density. Arrangement of GPS points and vectors)

70

Pentru determinarea distan ei limit de amplasare a receptorului GPS fa de liziera p durii, f r ca s fie obstruc ionat orizontul liber de 15 prev zut n normele tehnice se utilizeaz rela ii trigonometrice cunoscute Ca urmare, din punct de vedere teoretic distan a optim de amplasare a receptorului GPS fa de liziera p durii (eliminnd obstruc ia orizontului la un unghi mai mic de 15o) este de 87,7 m. n baza unor experiment ri proprii, n cadrul unui dispozitiv de 16 puncte, dispuse din 10 n 10 metri de la marginea p durii, se constat c , practic, distan a conteaz mai pu in. Astfel primul punct de pe lizier are o abatere standard total de pozi ionare n plan de 71 mm, cel de la 10 metri o abatere de 29 mm, care devine de 16 mm la 20 de metri. n continuare la peste 20 de metri distan abaterea standard s-a men inut constant de 12-13 mm, adic normal . A adar, de i apropierea sta iei GPS de marginea p durii este d un toare ea afecteaz efectiv geometria sateli ilor respectiv indicatorul PDOP expresie a calit ii pozi ion rii. Analiznd datele oferite de almanahul de evolu ie pentru zona de lucru n data de 24 01 2009 se observ faptul c pentru unele perioade de timp constela ia sateli ilor indic valori reduse ale preciziei de pozi ionare respectiv un PDOP cu valori cuprinse ntre 2 i 3, iar pentru alte perioade valoarea indicatorilor de precizie ajunge chiar la 9. 5.2.1.2.Logistica disponibil Receptoarele GPS ca aparatur de baz folosit precum i softurile de procesare a datelor utilizate i diferite variante sunt cele prezentate anterior n cadrul bazei logisticei disponibile ( 3.4.2). 5.2.1.3.Etapele de ndesire Pentru atingerea scopului propus, am urm rit ndesirea re elei geodezice existente din zona de studiu amplasat , definit prin patru puncte, de coordonate cunoscute (tab.3.1). Plecnd de la acest situa ie s-a trecut la ndesirea acestor puncte cu unele noi realizate succesiv: n etapa I cu ase puncte noi, dispuse n trei perechi pentru asigurarea vizelor de orientare; n etapa a-II-a cu 11 puncte care se vor pozi iona pe baza celor realizate n etapa I; n etapa a-III-a cu 11 puncte care se vor pozi iona pe baza celor realizate n etapa I; Punctele noi, necesare lucrului au fost alese n pereche, pentru asigurarea vizelor de orientare. Re elele au fost realizate succesiv, prin ndesire, de la ordin superior la ordin inferior (fig.5.1).

71

5.2.2.Culegerea i procesarea datelor n etapa I de ndesire 5.2.2.1.Observa ii nregistrarea datelor s-a realizat cu receptoare cu o frecven de tip Trimble R3, informa ia nregistrat a fost stocat n fi iere de tip OBS sau RINEX. Din experien a acumulat cu ocazia realiz rii diverselor aplica ii de pozi ionare cu tehnologia GNSS rezult faptul c pentru realizarea unor observa ii de lung durat este recomandabil proiectarea unor epoci de nregistrare de 15 (30) pentru a nu se ocupa memoria receptoarelor cu informa ie redundant . 5.2.2.2.Procesarea primar Postprocesarea datelor cu programul T.T.C. n vederea ob inerii coordonatelor compensate n sistemul na ional de referin comport dou etape distincte, determinarea coordonatelor compensate prin metode riguroase n sistem geocentric i transformarea coordonatelor n sistemele na ionale de referin . Procesarea primar a datelor se realizeaz similar cu cea prezentat la repozi ionarea punctelor din triangula ia geodezic de stat ( )
Inventarul parametrilor de transformare regionali ob inu i cu programul TTC (Inventory of regional transformation parameters obtained with TTC program) Tabel 5.1
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Parametru de transformare Coeficient de scar Rota ie n jurul axei X Rota ie n jurul axei Y Rota ie n jurul axei Z Transla ie pe axa X Transla ie pe axa Y Transla ie pe axa Z Valoare 1.000001188 5.1199'' 2.6856'' -5.8577'' 86.3100m -105.3489m 62.9740m

5.2.2.3.Transformarea datumului Parametrii de transformare s-au ob inut cu programul TTC i s-au implementat n baza de date a programului de calcul, sub forma unui datum regional (tabel 5.1). n continuare, s-au ob inut coordonatele definitive n sistemul na ional de referin . 5.2.2.4.Variante de procesare a datelor Pentru realizarea etapei I de ndesire a re elei de sprijin a jude ului Bihor n zona de lucru s-a utilizat metoda static static conven ional , deoarece distan a dintre punctele geodezice i respectiv punctele proiectate se ncadreaz ntre 0,20 km i respectiv 15.200 km (fig 5.2). Modul de lucru din cadrul procedeului static conven ional se caracterizeaz prin faptul c nregistr rile datelor se realizeaz pe o perioad

72

de cel pu in o or , n func ie de lungimea vectorilor care se pozi ioneaz (Neuner J., 2000). Pe teren s-au utilizat un num r de apte receptoare geodezice GPS modelul Trimble R3 cu o singur frecven (L1). Avnd n vedere recomand rile din tratatele de specialitate i respectiv o serie de rezultate ob inute cu ocazia utiliz rii tehnologiei GNSS n cadrul diverselor aplica ii, am realizat sesiuni de lucru cu perioad de nregistrare cuprins ntre o or i respectiv dou ore pentru punctele de ndesire, func ie de particularit ile terenului, iar epoca de nregistrare de 15 secunde. Pozi ionarea re elei de sprijin n vederea determin rii unor noi puncte de ndesire comport o serie de particularit i care sunt corelate direct cu performan ele tehnice ale tehnologiilor de lucru GNSS, cu prevederile normelor tehnice i nu n ultimul rnd cu particularit ile fizicogeografice ale terenurilor ocupate cu vegeta ie forestier unde se realizeaz lucr rile.
Variantele de calcul propuse pentru etapa I de ndesire a re elei de sprijin (Proposed variants of calculation for stage I of trigonometrical control network)

Tabelul 5.2
Varianta de lurcu Nr. Clasa Tip puncte de leg tur A1 4 A2 4 A A3 4 B B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 3 Puncte utilizate 7,11, 41, 16401 7,11, 41, 16401 7,11, 41, 16401 7, 11, 41 7, 11, 16401 7, 41, 16401 11, 41, 16401 7, 11 7, 41 11, 41 7, 16401 11, 16401 41, 16401 7 11 41 16401 Alte caracteristici Frecven a Coeficien i de receptoarelor/ transformare timp de sta ionare Sistemul de calcul T.T.C. T.T.C., TopoSys T.T.C., TopoSys trilatera ie

Receptoare Trimble R3, frecve a -L1, dou ore nregistr ri

Regionali T.T.C.

Cele ase puncte noi sunt amplasate n trei cupluri a cte dou , pentru a se putea aplica ulterior o serie de metode de lucru consacrate (drumuiri poligonometrice sprijinite pe puncte de coordonate cunoscute, drumuiri nchise cu viz de orientare pe puncte de coordonate cunoscute, transform ri de coordonate, etc.), aferente sectorului m sur torilor terestre, utiliznd tehnologii moderne diferite. Ca urmare, s-au realizat mai multe variante de calcul, func ie de logistica disponibil (tab. 5.2). Cele patru clase de variante de calcul propuse presupun utilizarea logisticii disponibile n momentul cercet rilor, particulariznd astfel o serie de aspecte tehnice ntlnite.

73

A).Procesarea datelor cu programul TTC este similar cu cea realizat la verificarea re elei de triangula ie. Datele au fost nregistrate cu receptoare GPS TRIMBLE R3 cu programul Trimble Digital Fieldbook, iar procesrea primar i transferul coordonatelor n datum-urile na ionale s-a realizat cu programul TTC, utiliznd datum-ul determinat pe baza parametrilor de transformare locali, ob inu i prin transformare Helmert pe patru puncte comune i care au fost depozita i n baza de date a sistemului de calcul (fig.5.3, tab.5.3).

Fig. 5.3- Schi a vectorilor compensa i i indicatorii de precizie (Outline vectors compensated and precision indicators)

74

Coordonatele punctelor i indicatorii de precizie corespunz tori, n sistemul na ional de referin pentru variantele de procesare aferente punctului 100 (The coordinates and the appropriate indicators of accuracy in the national system for the following processing for point 100) Tabel 5.3
6Puncte de legatura 7-11-41-16401 7-11-41 7-11-16401 11-41-16401 7-41-16401 7-11 7-41 7-16401 11-41 11-16401 41-16401 7 11 41 16401 X(m) 644977.220 644977.209 644977.226 644977.206 644977.253 644977.215 644977.248 644977.271 644977.186 644977.206 644977.236 644977.285 644977.165 644977.214 644977.256 Y(m)
xy(mm)

h(m) 127.639 127.733 127.590 127.610 127.63 127.705 127.795 127.552 127.724 127.514 127.575 127.776 127.655 127.812 127.337

Z(m) 114.929 115.023 114.879 114.900 114.92 114.995 115.084 114.842 115.013 114.803 114.865 115.066 114.945 115.102 114.626

z(mm)

N(m) 12.710 12.710 12.711 12.710 12.710 12.710 12.711 12.710 12.711 12.711 12.710 12.710 12.710 12.710 12.711

Varianta A1 281606.988 47 Varianta B 281606.990 27 281606.980 43 281606.986 41 281607.003 45 Varianta C 281606.976 26 281607.014 13 281606.991 40 281606.989 20 281606.972 29 281607.004 41 Varianta D 281607.001 4 281606.961 3 281607.026 3 281606.985 3

52 31 48 46 51 29 15 46 23 33 47 4 4 4 4

B).Procesarea datelor cu programele Trimble Total Control i TopoSys se realizeaz similar ca i n cazul redetermin rii punctelor din triangula ia geodezic (tab.5.4). Elementele ob inute n urma proces rii datelor sunt prezentate n continuare (tab.5.5).
Coordonatele punctelor folosite pentru transform rile n istemul TopoSys (The coordinates of the points used for carrying out the common spatial transformation calculation system TopoSys) Tabelul 5.4
Sursa Punctul Datumul Elipsoid WGS 84 Sitem de proiec ie Stereografic 70 X(m) Y(m) Z(m) 641117.497 275249.718 137.706 641334.216 287609.966 166.693 648933.638 274367.730 139.919 648399.171 285659.912 246.761 Elipsoid Krasovski 42 Sitem de proiec ie Stereografic 70 X(m) Y(m) Z(m) 641143.150 275370.096 109.517 641359.879 287730.401 138.411 648959.326 274488.095 111.925 648424.902 285780.343 218.360 Destinatie

7 11 41 16401

75

Elementele transform rii pe puncte comune pentru varianta de calcul A2 (Common elements for transforming points of computing A2 Variant)

Tabelul 5.5
Punct 7 11 41 16401 mX(cm) 1.5 X0 Y0 Z0 rX rY rZ k Diferen e de coordonate n punctele comune dX(m) dY(m) 0.001 -0.001 0.012 0.011 0.008 -0.005 -0.021 -0.006 Eroarea medie a coordonatelor mY(cm) 0.08 Parametrii de transformare dZ(m) 0.075 -0.083 -0.084 0.092 mZ(cm) 9.7

21.705 119.902 -23.999 -0.000020442 -0.000002357 -0.000001610 1.000005468

C).Calculul re elei de ndesire ca trilatera ie (varianta A3), ar putea oferi o serie de avantaje. n primcipiu, trilatera ia presupune determinarea cu precizie a lungimii laturilor lan urilor de triunghiuri, aspect care se poate realiza cu precizie ridicat odat cu apari ia aparatelor care m soar distan a prin unde (Sab u, 2010). Punctul de plecare pentru calcularea re elei ca trilatera ie au constituit-o vectorii pozi iona i n sistemul GPS. Ca urmare, vectorii GPS care au fost procesa i primar cu sistemul de calcul TTC au fost exporta i ntr-un fi ier special de tipul DXYZ.txt de unde au fost importa i n sistemul de calcul TopoSys n vederea determin rii coordonatelor definitive(fig.5.4). n urma transferului vectorilor procesa i cu sistemul de calcul TTC n programul TopoSys i a calculului elementelor aferente acestora, s-au ob inut o serie de rezultate care sunt prezentate n raportul de procesare a datelor in extenso i sub form de extras n tabelele ce urmeaz . Ca urmare, se constat c pentru axa X corec iile de coordonate variaz ntre -37,9 i 16,7 mm toate fiind cu semn negativ, pe axa Y ntre 16,3 i 28,7 mm fiind toate cu semn pozitiv, iar pe axa Z ntre 39,1 i 60,2 mm, fiind toate cu semn pozitiv (tab. 5.6).
Coordonatele ini iale n sistem geocentric i corec iile aferente pentru punctele pozi ionate (The initial coordinates in geocentric system and afferent corrections system for points positioned)

Tabelul 5.6
Nrp 100 101 102 103 106 107 X0 4017031.085 4016569.946 4017539.066 4017424.421 4018930.832 4018652.598 dX[mm] -33.1 -37.9 -26.7 -23.6 -16.7 -21.5 Y0 1632105.475 1632245.101 1628700.057 1628625.164 1629108.512 1629468.044 dY[mm] 20.5 21.2 18.9 16.3 23.7 28.7 Z0 4662152.5 4662500.2 4662918.8 4663067.1 4661655.3 4661772.5 dZ[mm] 60.2 58.5 40.8 39.4 43.2 39.1

76

n urma compens rii re elei n sistem geocentric, se observ c abaterile standard pentru axa X variaz ntre 13,2 i 19,9 mm, pentru axa Y ntre 12,9 i 17,8 mm iar pentru axa Z ntre 12,7 i 20,1 mm (5.7).
Coordonatele compensate n sistem geocentric i erorile aferente pentru punctele pozi ionate (The initial coordinates in geocentric system and afferent corrections system for points positioned)

Tabelul 5.7
Nrp 100 101 102 103 106 107 X 4017031.052 4016569.908 4017539.039 4017424.397 4018930.815 4018652.576 mX[mm] 15.2 14.6 14.9 14.8 13.2 19.9 Y 1632105.496 1632245.122 1628700.076 1628625.180 1629108.536 1629468.073 mY[mm] 16.5 15.9 12.9 13.0 15.1 17.8 Z 4662152.570 4662500.251 4662918.802 4663067.184 4661655.361 4661772.597 mZ[mm] 20.1 19.6 12.8 12.7 13.3 19.6

Coordonatele compensate i erorile medii, n sistem topocentric local, pe elipsoidul WGS-84 (Conpenset coordinates in geocentric system and afferent errors for positioned points)

Tabelul 5.8
Nrp 100 101 102 103 106 107 X 144929.774 145429.485 146166.132 146366.716 144256.939 144410.473 mX[mm] 0.9 0.8 4.7 4.7 3.9 4.8 Y 218480.761 218159.328 221781.804 221801.232 221999.803 221556.363 mY[mm] 8.5 8.3 5.4 5.6 8.2 7.7 He 5243.212 5242.445 5371.962 5359.388 5284.665 5269.953 mH[mm] 28.9 27.9 22.4 22.2 22.3 31.9

Se constat c n urma compens rii re elei, n sistem topocntric local, pe elipsoidul WGS-84 pentru axa X abaterile standard variaz ntre 0,8 i 4,8 mm, pe axa Y ntre 5,4 i 8,5 mm, iar pe axa Z ntre 22,2 i 31,9 mm (5.8).
Coordonatele finale n sistemele na ionale de referin pentru varianta A2 de calcul (The coordinates of the final national reference systems for the calculation of the A2 Variant of calculation)

Tabelul 5.9
Nr. pct. 100 101 102 103 106 107 X(m) 644977.237 645477.005 646215.108 646415.375 644304.030 644457.390 Y(m) 281606.996 281928.511 278303.434 278284.530 278087.811 278531.623 Z(m) 114.909 116.077 128.310 146.154 179.580 182.358 N(m) 28.232 28.237 28.162 28.161 28.161 28.170

Re eaua de trilatera ie este compensat riguros n cadrul sistemului de calcul TopoSys pe patru puncte de coordonate cunoscute (tab. 5.9).

77

5.2.3.Realizarea re elei n etapa a-II-a i a-III-a de ndesire 5.2.3.1.Programarea observa iilor i culegerea datelor ndesirii re elei de sprijin n etapele a-IIa ia a-III-a s-a realizat conform principiilor teoretice care presupun determinarea din punctele nou pozi ionate care devin n condi ii tehnice corespunz toare Fig. 5.4 - Schi a vectorilor procesa i puncte cunoscute, a unor ca trilatera ie cu programul TopoSys puncte noi, cu respectarea (The draft of precesed vectors as trilateration condi iilor de precizie impuse with TopoSys program) de normele tehnice. Pentru pozi ionarea punctelor din cele trei etape de lucru, calculele s-au desf urat n mai multe variante, n func ie de num rul punctelor de leg tur cu re eaua de sprijin (tab. 5.10).
Variantele de calcul pentru etapa a-II-a de ndesire (The following calculation for stage-II of density )

Tabelul 5.10
Varianta de lucru Clasa Tip Nr. puncte de leg tur 4 3 Alte caracteristici Metota de Tip receptoare/ Puncte pozi ionare/ Frecven / utilizate Coeficien i de Timp de sta ionare transformare Etapa a-II-a de ndesire 100,101, 103,106 100, 101, 103 101, 103, 106 100, 103, 106 100, 101, 106 100, 101 Receptoare geodezice 103, 106 Static rapid , Trimble R3, freven a100, 106 Regionali L1, 30 de minute 101, 103 100, 103 101, 106 100 101 103 106 Etapa a-III-a de ndesire 101, 103 Receptoare geodezice Static rapid , 101 Trimble R3, freven a Regionali L1, 30 de minute 103 Sistemul de calcul

E F

E1 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 GI5 G6 H1 H2 H3 H4 I J1 J2

T.T.C.

I J

2 1 1

T.T.C.

5.2.3.2.Procesarea datelor. Ob inerea coordonatelor finale n vederea ob inerii coordonatelor finale n sistemul na ional de referin , am configurat corespunz tor proiectul de lucru n care se proceseaz observa iile nregistrate, n acest sens fiind utiliza i parametrii de transformare determina i n etapa I, i respectiv datum-ul aferent (Sniob 4),

78

etapele de calcul fiind similare cu cele prezentate la procesarea datelor din etapa I de ndesire (tab. 5.11).
Coordonatele i indicatorii de precizie corespunz tori unui punct (170) n diferite variante (Coordinates and the appropriate indicators of accuracy of item 170 to variants E, F, G, H)

Tabelul 5.11
Puncte de leg tur
100-101-103-106

X(m)
646282.698 646282.697 646282.703 646282.695 646282.699 646282.697 646282.700 646282.688 646282.706 646282.694 646282.703 646282.684 646282.702 646282.713 646282.692

Y(m)
281348.314

xy

(mm)

h(m)
177.296 177.280 177.308 177.305 177.290 177.270 177.324 177.303 177.285 177.290 177.300 177.279 177.261 177.319 177.330

Z(m)
164.610 164.594 164.622 164.620 164.605 164.584 164.638 164.618 164.600 164.605 164.615 164.593 164.576 164.633 164.644

(mm)
13 11 12 10 10 6 7 10 13 8 9 4 5 5 4

N(m)
12.686 12.686 12.686 12.685 12.685 12.686 12.686 12.685 12.685 12.685 12.685 12.686 12.685 12.686 12.686

Varianta E

100-101-103 101-103-106 100-103-106 100-101-106 100-101 103-106 100-106 101-103 100-103 101-106 100 101 103 106

12 Varianta F 281348.319 10 281348.310 11 281348.317 10 281348.311 11 Varianta G 281348.316 6 281348.313 7 281348.314 11 281348.318 12 281348.324 8 281348.306 9 Varianta H 281348.323 5 281348.312 5 281348.327 5 281348.304 5

n etapa a-III-a de ndesire, s-au pozi ionat 11 puncte noi, n acelea i condi ii ca la etapa a-II-a, folosind doar varianta cu dou puncte de leg tur , respectiv un punct de leg tur (tab. 5.10). Coordonatele finale ob inute n urma procesului de calcul cu programul TTC, n cele dou etape succesive de ndesire, n toate variantele de procesare sunt caracterizate de o precizie i acurate e ridicat , aspect confirmat i de indicatorii de precizie aferen i . 5.2.4.Analiza rezultatelor 5.2.4.1.Generalit i Primul obiectiv al cercet rilor realizate n cadrul tezei de doctorat a urm rit stabilirea oportunit ilor de pozi ionare n sistemul GPS a punctelor din re elele geodezice amplasate n condi iile fondului forestier. Efectiv n cadrul acestei problematici generale am avut n vedere: redeterminarea n sistemul GPS, a unor puncte din triangula ia geodezic de stat prin procedee de achizi ionare i procesare a datelor, inclusiv transformarea lor n datumurile nationale i compararea coordonatelor; stabilirea condi iilor i a procedeelor optime de lucru cu sistemul GPS la ndesirea re elelor de sprijin dezvoltate n fondul forestier.

79

Tabel centralizator cu erorile de pozi ionare n etapa I de ndesire (Summary table with positioning errors in stage I of density)

Tabel 5.12
Punct
xy(mm)

A1
z(mm)

100

47

52

101

49

54

102

51

69

103

49

68

Varianta dup num rul punctelor de leg tur B C xy(mm) z(mm) xy(mm) z(mm) 26 29 27 31 13 15 43 48 40 46 41 46 20 23 45 51 29 33 41 47 27 31 28 32 13 16 44 50 41 47 43 48 21 24 46 52 30 34 41 47 28 39 30 40 14 18 47 64 42 58 45 61 22 30 47 63 32 44 42 57 28 39 29 39 13 18 46 64 41 58 44 60 21 29 45 63 32 45 41 56 25 40 40 40 29 46 47 46 24 12 36 20 28 38 23 11 34 19 27 36 28 13 41 24 34 46 27 13 40 23 33 44

D
xy(mm) z(mm)

4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

4 4 3 4

5 5 5 5

106

43

50

3 3 3 3

4 4 4 4

107

41

47

24 38 38 38

28 43 45 44

3 3 3 3

4 4 4 4

Concluziile i preciz rile necesare se deduc, n general, prin compararea coordonatelor ob inute cu sistemul GPS date n sistemul de proiec ie Stereografic-70 i Marea Neagr -75 pe cote, cu cele ale triagula iei geodezice de stat, pentru un num r de 6 puncte sau/ i compararea spa ial procedeelor de lucru, variate ca num r ale

60 50 40 30 20 10 0

52 47 31 27

48 43

46 41

51 45 29 26 1315

46 40 33 29 23 20

47 41

(mm)

44

34

34

34

7-11-41.

11

41

7-16401

11-41

11-16401

7-11-41-16401

11-41-16401

7-11-16401

7-41-16401

Varianta

xy
Fig. 5.5 - Distribu ia erorilor de pozi ionare a punctului 100 pentru variantele de procesare propuse (Distribution of spatial positioning errors of the point 100 for processing proposed variants)

80

41-16401

16401

7-11

7-41

sistemului GPS ntre ele ca precizie, responsabilitatea soft-urilor, al aparatului i sub anumite aspecte ca randament i eficient economic . 5.2.4.2.Analiza rezultatelor din etapa I de ndesire n cazul punctului 100, se constat c pentru toate variantele de procesare abaterea standard planimetric este inferioar toleran ei recomandate de norma tehnic pentru lucr rile de ndesire a re elei de sprijin. Pentru cote, n 13 variante de calcul abaterea standard se ncadreaz n toleran , iar n dou variante de calcul, abaterea standard dep e te toleran a admisibil cu 2 mm n cazul variantei de calcul 7-41-16401 i respectiv cu 4 mm pentru varianta de calcul 7-11-41-16401, diferen e care pot fi considerate nesemnificative (tab. 5.3, fig. 5.5). Pentru punctul 101, se observ c indicatorii de precizie corespunz tori coordonatelor planimetrice pentru toate variantele de calcul se ncadreaz n toleran ele propuse de normele tehnice n vigoare aferente lucr rilor de ndesire a re elei de sprijin. n cazul cotelor, 60% din indicatorii de precizie se ncadreaz n ecartul propus de norma tehnic , 40% din indicatorii de precizie nu se ncadreaz n toleran ele impuse de normele tehnice pentru lucr rile de ndesire a re elei de sprijin. Se observ c n cazul punctului 102 abaterile standard corespunz toare coordonatelor planimetrice pentru toate variantele de calcul se ncadreaz n toleran ele propuse de normele tehnice n vigoare aferente lucr rilor de ndesire a re elei de sprijin. n cazul cotelor, 60% din indicatorii de precizie se ncadreaz n ecartul propus de norma tehnic , 40% din indicatorii de precizie nu se ncadreaz n toleran ele impuse de normele tehnice pentru lucr rile de ndesire a re elei de sprijin. Pentru punctul 103 abaterile standard corespunz toare coordonatelor planimetrice i altimetrice pentru toate variantele de calcul se ncadreaz n toleran ele propuse de normele tehnice n vigoare aferente lucr rilor de ndesire a re elei de sprijin. n cazul punctelor 106 i 107 se observ faptul c abaterile standard corespunz toare coordonatelor planimetrice i altimetrice pentru toate variantele de calcul se ncadreaz n toleran ele propuse de normele tehnice n vigoare aferente lucr rilor de ndesire a re elei de sprijin. 5.2.4.3.Analiza rezultatelor din etapa a-II-a i a-III-a de ndesire Pentru punctul 170 se constat c abaterile standard corespunz toare coordonatelor planimetrice i altimetrice pentru toate variantele de calcul nu dep esc valoarea de 1,3 cm (tab. 5.13).

81

Tabel centralizator cu erorile de pozi ionare n etapa a-II-a de ndesire (Summary table with positioning errors in stage-II of density) Tabel 5.13
Punct E (4 puncte de leg tur ) xy(mm) z(mm)
20 20

Varianta dup num rul punctelor de leg tur F (3 puncte de G (2 puncte de leg tur ) leg tur ) xy(mm) z(mm) xy(mm) z(mm)
16 18 16 16 14 15 14 14 23 23 26 26 12 12 13 13 10 11 10 11 10 11 11 10 14 14 16 16 14 14 16 16 17 17 16 16 14 14 14 12 16 18 16 16 14 16 14 15 26 27 30 29 13 13 14 14 11 12 10 10 11 12 11 11 15 16 18 18 15 16 18 18 20 21 19 20 15 15 15 13 9 11 15 17 12 14 8 9 13 15 10 12 8 12 34 23 12 11 5 6 18 18 6 6 6 7 11 12 8 9 5 7 12 11 8 9 8 9 18 22 8 10 8 9 18 22 8 10 7 8 22 31 10 4 4 4 14 22 7 7 9 11 15 17 12 14 8 10 14 15 11 13 10 13 39 26 13 13 5 7 17 25 6 6 6 7 10 13 8 9 6 8 11 12 8 9 9 10 20 29 9 11 9 10 21 29 9 11 9 10 30 34 13 5 4 4 17 21 7 8

H (1 puncte de leg tur ) xy(mm) z(mm)


6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 7 10 10 7 7 10 10 7 1 2 2 1 1 1 1 2 6 6 7 6 6 6 6 6 2 2 2 2 1 2 2 1 4 5 5 4 5 5 5 5 8 13 13 8 8 13 13 8 2 2 2 2 1 1 1 1

180

181

17

18

104

31

35

105

16

17

170

12

13

171

12

13

108

18

20

109

18

20

111

19

23

125

16

17

82

Tabel centralizator cu erorile de pozi ionare n etapa a-II-a de ndesire (Summary table with positioning errors in stage-II of density) Tabel 5.14
Punct E (4 puncte de leg tur ) xy(mm) z(mm) Varianta dup num rul punctelor de leg tur F (3 puncte de G (2 puncte de leg tur ) leg tur ) xy(mm) z(mm) xy(mm) z(mm) 6 8 23 29 4 8 24 29 23 30 24 29 29 32 21 26 11 14 12 15 H (1 puncte de leg tur ) xy(mm) z(mm) 2 2 2 2 2 2 2 2

314

28

34

5.3.ndesirea re elei de sprijin din fondul forestier cu sta ia total 5.3.1.Introducere n fondul forestier, re eaua de sprijin nu este reprezentat corespunz tor, iar condi iile de lucru sunt influen ate de relieful accidentat i de vegeta ia arborescent . n aceste condi ii, utilizarea sistemului GPS pentru realizarea re elei de sprijin este limitat , pentru aceast problem se recomand sta ia total . Pentru a analiza toate aspectele referitoare la realizarea acestui obiectiv, am realizat un studiu de caz pentru ndesirea unei re ele de sprijin n zona de destina ie a lucr rilor. S-au parcurs toate etapele necesare dezvolt rii unei re ele de drumuire, de la proiectarea, la m sur tori n teren i calcule, drumuirile fiind ncadrate pe puncte de sprijin determinate n cadrul cercet rilor, cu sistemul GPS. Au fost urm rite unele aspecte de precizie, de eficien economic , inclusiv avantajele i dezavantajele acestor modalit i de lucru. 5.3.2.ndesirea re elei de sprijin prin drumuiri cu puncte nodale 5.3.2.1.Aspecte teoretice Drumuirile cu laturi lungi, denumite i poligonometrice, se nscriu, principal vorbind, n cazul general fiind ncadrate ntre puncte cunoscute i urm rind determin ri n sistemul 3D, respectiv coordonatele spa iale ale vrfurilor. Ca elemente definitorii retinem totu i: traseele sunt lungi, desf urate pe mai mul i kilometri, avnd laturi de sute de metri, care se m soar cu sta ii totale; se folosesc la ndesirea re elelor de sprijin precum i/sau la realizarea re elelor de ridicare dezvoltate pe suprafe e mari de teren; precizia ridicat , cerut de asemenea lucr ri, se realizeaz prin m sur tori atente, combinate cu o compensare corespunz toare. n acest scop, punctele comune mai multor trasee pot fi calculate cu puncte nodale.

83

Drumuirile ca puncte nodale apar n cadrul unor re ele complexe, de ndesire sau de ridicare, n care doua sau mai multe trasee se intersecteaz ntr-o sta ie comun . Prin natura lor aceste puncte pot fi determinate cu precizie superioar , servind apoi ca sprijin la nchiderea propriilor drumuiri sau a unora realizate ulterior. 5.3.2.2.Stabilirea traseelor de drumuire i a punctelor nodale Punctele nodale care se vor determina din drumuirile poligonometrice sprijinite vor fi incluse n re eaua de sprijin dac ntrunesc condi iile de precizie impuse de normele tehnice n vigoare. Realizarea drumuirilor cu sta ia total prezint avantajul c distan ele care se m soar ntre punctele de sta ie pot varia de la zeci la sute de metrii, func ie de configura ia terenului i implicit de vizibilitatea dintre acestea, precizia de determinare a distan elor fiind echivalent cu cea de determinare a unghiurilor (fig.5.6). Ca urmare, avnd n vedere aceste aspecte, drumuirile realizate cu tehnologia conven ional , datorit distan elor relativ mari dintre punctele de sta ie se numesc generic drumuiri poligonometrice. Conform algoritmului clasic de calcul al drumuirilor sprijinite cu punct nodal, precizia de determinare a punctului nodal este superioar comparativ cu precizia aceluia i punct calculat doar dintr-o drumuire sprijinit la capete.

Fig. 5.6 - Shi a de realizare a drumuirilor poligonometrice sprijinite, cu punct nodal n cadrul sectorului forestier (Sketch realization of poligonometrical traverse with focal point, supported within the forestry sector)

84

5.3.2.3.M sur tori n teren Datele din teren s-au cules cu sta ia total 3605, cu dou prisme trei sta ii de emisie-recep ie ( . 3.6). Efectiv m sur torile s-au desf urat n programul M sur tori, nregistrndu-se elemente geometrice ale drumuirii, unghiuri orizontale, unghiuri verticale, distan e nclinate i reduse, diferen e de nivel. 5.3.2.4.Transferul datelor. Calculul coordonatelor punctelor nodale Datele nregistrate au fost transferate pe calculator cu aplica ia DataTransfer, fiind verificate n vederea proces rii, parcurgnd toate etapele cerute de programul de calcul. 5.3.2.5.Rezultate ob inute Din calculele efectuate cu programul TopoSys au rezultat coordonatele punctelor nodale, m sutare cu sta ia total i compensate riguros. Pentru stabilirea preciziei de pozi ionare a acestor puncte s-au calculat indicii de precizie, erorile medii mx, my, mxy i mz (fig.5.15). Din analiza acestora rezult c : erorile de pozi ionare n plan nu dep esc 0.7cm, la drumuirile mai lungi precizia este relativ mai sc zut , num rul de sta ii infuen eaz precizia de pozi ionare.
Coordonatele punctelor nodale i abaterile standard corespunz toare, determinate din variante diferite de drumuiri sprijinite (Nodal coordinates and the appropriate standard deviations determined from different variants of supported traverse)

Tabel 5.15
Punct nodal 200 Drumuire De la La 100 200 170 200 180 200 100 303 170 303 180 303 100 305 180 305 314 305 108 316 800 316 106 316 103 316 104 320 150 320 102 320 Lungime (m) 1697 1640 1059 796 1572 1960 965 1664 1251 692 654 1769 1791 278 908 1535 Sta ii 11 15 6 2 14 15 4 12 9 4 3 5 15 3 4 11 mx(cm) 0.2 Nenchideri my(cm) mxy(cm) 0.3 0.4 mz(cm) 1.5

303

0.4

0.3

0.4

1.5

305

0.4

0.2

0.4

1.6

316

0.5

0.5

0.7

1.3

320

0.5

0.5

0.7

1.6

85

5.3.3.ndesirea re elei geodezice prin retrointersec ie combinat cu sta ia total 5.3.3.1.Prezentare general ndesirea re elei geodezice existente ntr-o loca ie oarecare, de lucru, se realizeaz n mod frecvent cu tehnologiile GNSS respectiv sistemul GPS fiind cel mai folosit. n fondul forestier lucr rile se realizeaz dup cum s-a ar tat cu dificultate din cauza reliefului accidentat i al vegeta iei arborescente care mpiedic orizontul liber de 15 necesar recep ion rii semnalelor satelitare. Din acest motiv re eaua geodezic se poate ndesi uneori cu puncte nodale situate la intersec ia unor trasee de drumuire, efectuate cu sta ia total , asigurndu-se astfel precizie pe deplin satisf c toare. Unele puncte noi, de ndesire a re elei geodezice pot fi pozi ionate ca sta ii libere (Free station), aceast aplica ie, specific sta iei totale, este de fapt o retrointersec ie combinat la limit , rezultat din cea clasic , unghiular i cea linear , bazat fiecare pe m surarea unghiurilor sau/ i a distan elor dintre punctul nou, de determinat, i cele cunoscute,vizibile (fig.5.7). Pe baza unor programe specializate (Terramodel) datele de baz se proceseaz rezultnd coordonatele sta iei libere, furnizate, fie la teren, fie prin postprocesare, compensate riguros, cu indicatorii de precizie aferen i. 5.3.3.2.Achizi ia datelor Pentru ndesirea re elei de sprijin prin metoda retrointersec iei combinate, am utilizat sta ia total Trimble 3605 cu dou prisme simple i trei sta ii de emisie recep ie. Punctele cunoscute apar in re elei de sprijin, i au fost pozi ionate cu sistemul GPS prin metoda static , n cadrul etapelor de ndesire, prezentate anterior. Punctele care au fost determinate ca sta ii libere, n num r de nou , au fost amplasate n afara masivului forestier, pe liziera i respectiv n interiorul arboretelor, astfel nct s fie asigurat vizibilitatea spre unele puncte de coordonate cunoscute (fig. 5.7). Ele au fost materializate prin borne de lemn, punctul matematic al bornei fiind marcat cu un bulon metalic.
Fig.5.7 - Schema de principiu a retrointersec iei combinate

(Flow control valve combined retro-intersection)

Datele din teren au fost M sur tori al sat iei totale, fiind procesate cu programul Terramodel 10.43.

86

Sta iile libere au fost pozi ionate i n sistem GPS, cu receptoare geodezice de tipul TrimbleR3 cu o frecven , prin metoda static , pentru a se putea realiza o compara ie a rezultatelor ob inute prin cele dou modalit i distincte.

a)

b)

Fig. 5.8 - Schi a de amplasare a sta iilor libere a)sta ia liber 101, b) sta ia liber 171 (Outline drawing of the free stations a) free station 101, b )free station 171 )

5.3.3.3.Calculul coordonatelor Datele nregistrate n sta iile considerate libere au fost transferate cu utilitarul Data Transfer n cadrul sistemului de calcul TERAMODEL 10.43, ntr-un proiect nou de lucru, care a fost n prealabil configurat corespunz tor pentru realizarea calculului. Dup verificarea datelor brute (raw data) importate n sistemul de calcul, au fost determinate coordonatele primare ale sta iilor libere, ulterior prin trei itera ii succesive ob inndu-se coordonatele compensate riguros, i indicatorii de precizie corespunz tori (tab. 5.16 ).

87

Coordonatele punctelor i indicatorii de precizie aferen i (The coordinates and their precision indicators) Tabelul 5.16
Num r punct 100 101 110 112 171 314 803 1121 1203 Coordonate puncte X(m) Y(m) 644977.238 281606.971 645476.986 281928.562 644565.901 278802.406 644564.879 279764.429 646230.401 281399.185 645399.933 279494.697 645014.267 279630.941 644727.419 278789.688 644919.133 278450.712 Z(m) 114.903 116.222 181.960 183.917 163.164 182.318 178.667 186.958 161.908 Erori de pozi ionare a coordonatelor mX(m) mY(m) mXY(m) mZ(m) 0.030 0.025 0.039 0.051 0.020 0.028 0.034 0.055 0.069 0.030 0.075 0.030 0.013 0.017 0.021 0.006 0.013 0.013 0.018 0.008 0.016 0.037 0.040 0.011 0.016 0.020 0.026 0.020 0.015 0.018 0.023 0.017 0.048 0.031 0.057 0.012

Se constat c pentru punctele de ndesire 100, 101, 112, 171, 314, 803, 1121 i 1203 abaterile standard planimetrice i respectiv altimetrice se ncadreaz n toleran a de 5 cm prev zut de normele tehnice pentru lucr rile de ndesire a re elei de sprijin (Ordinul MAP nr. 534/01. 10. 2001). Pentru punctul 110 eroarea de pozi ionare n plan dep e te cu 2.5 cm toleran a, iar n cazul punctului 1203 eroarea de pozi ionare planumetric dep e te toleran a cu 0.7 mm (tab. 5.16). Coordonatele determinate prin retrointersec ie liniar combinat au fost comparate cu cele ob inute prin pozi ionare cu tehnologia GNSS, ob inndu-se o serie de diferen e de coordonate.
Diferen e de coordonate ntre pozi ionarea punctelor ca sta ie liber i n sistem GPS (Coordinate differences between free station position and points as in GPS system)

Tabel 5.17
Nr. pct. 100 101 112 171 314 Caracteristica vizelor Lungime Num r (m) 101 549 190 758 100 549 171 921 111 70 113 76 101 921 170 73 125 120 800 205 Diferen e de coordonate Dx(cm) -1.8 0.5 -2.7 -0.5 -2.2 Dy(cm) 1.7 -6.1 2.9 -1.3 -0.1 Dxy(cm) 2.5 6.1 4.0 1.4 2.2 Dz(cm) 2.6 -12.4 -2.2 -0.6 -0.5 Pozi ionare GPS cu receptoare cu o singur frecven Observa ii

Se constat c pentru punctele 100, 171 i 314 diferen ele de coordonate, n valoare absolut , pe toate cele trei axe, nu dep esc 2,6 cm. n cazul punctului 112, diferen a de coordonate n plan este de 4.0 cm i pe cote de 2.2cm, iar pentru punctul punctul 101, diferen a n plan are valoarea de 6.1 cm iar pe altitudini de 12,4 cm (tab. 5.17).

88

5.4.Analiza rezultatelor. Concluzii ndesirea re elei geodezice pentru realizarea celei de sprijin, n suprafe ele ocupate cu vegeta ie forestier , prezint o serie de particularit i, avnd n vedere dificult ile de recep ionare a semnalelor satelitare, provocate de versan ii abrup i i zonele cu teren accidentat, frecvente n fondul forestier, i de existen a vegeta iei arborescente. n raport cu aceste condi ii cercet rile noastre au urm rit stabilirea unor procedee adecvate de lucru, bazate pe tehnologiile disponibile, respectiv sistemul GPS i sta ia total , care pot fi utilizate n sectorul forestier. A)ndesirea re elei geodezice i implicit realizarea celei de sprijin cu sistemul GPS se poate realiza i n sectorul forestier dac sunt respectate condi iile tehnice referitoare la semnalul satelitar i orizontul liber. 1) Pozi ionarea punctelor de ndesire cu tehnologia GNSS se poate realiza n condi ii optime, aplicnd metode consacrate pentru acest tip de lucrare, ce sunt recomandate i de normele tehnice n vigoare, metoda static relativ , cu cele dou variante de lucru, static conven ional i static rapid reprezentnd principalele posibilit i de pozi ionare a punctelor din re eaua de sprijin. 2) Variantele de pozi ionare cu sistemul GPS ale metodei statice conven ionale au condus la ob inerea unor rezultate fire ti, ai c ror indicatori de precizie n plan i n spa iu se ncadreaz n toleran ele oficiale. 3) Variantele de pozi ionare cu receptoare geodezice GPS cu frecven a L1, n cadrul metodei statice rapide, pentru vectorii care au o lungime mai mic de cca. 5 km se pot realiza cu sesiuni de lucru relativ scurte 5(10)-15 minute. 4) Utilizarea unor programe de calcul profesioniste, specializate, care se caracterizeaz printr-un ridicat grad de personalizare (TTC, TGO, TopoSys, etc.), ofer posibilitatea verific rii i analizei datelor nregistrate cu diversele tipuri de receptoare, n cadrul etapei de postprocesare, fiind posibil eliminarea de la calcul a datelor afectate de erori. 5) Se constat faptul c num rul minim al punctelor comune utilizate pentru realizarea transform rii spa iale cu apte parametrii n condi ii optime, cu programele TTC i TopoSys este de cel pu in patru. 6) Parametrii regionali de transformare a coordonatelor globale WGS-84 n sistemul na ional de referin se recomand , ntruct se ob in rezultate superioare ca precizie. Parametrii na ionali de transformare recomanda i de ANCPI nu ofer ntotdeauna i n toate zonele rii precizia corespunz toare din motive cunoscute, respectiv num rul redus de puncte comune utilizate la transformare. 7) n cazul n care se cunosc parametrii de transformare regionali, pentru procesarea datelor nregistrate cu sistemul GNSS n diverse sesiuni

89

de lucru pentru respectiva zon , este suficient un punct de coordonate cunoscute, pozi ionat cu parametrii respectivi, pentru ob inerea coordonatelor compensate riguros n sistemul na ional de referin . 8) Calculul vectorilor GPS ca re ea de trilatera ie cu programul TopoSys a condus la ob inerea unor rezultate superioare ca precizie. Diferen ele dintre coordonatele ob inute n urma proces rii datelor ca re ea de trilatera ie cu sistemul de calcul TopoSys i cele calculate cu programul TTC sunt reduse. 9) Procesarea datelor n diferite variante de calcul, n unele situa ii dezactivnd bazele care sunt afectate de erori, conduce la ob inerea unor rezultate a c ror abateri standard au valori mai reduse, valorile coordonatelor r mnnd acelea i. Ca urmare, dezactivarea unor baze modific condi iile de calcul, num rul ecua iilor de erori i implicit valorile abaterilor standard. B) ndesirea re elei de sprijin cu sta ia total este oportun n situa iile cnd nu sunt ndeplinite condi iile de recep ionare a semnalului satelitar i de asigurare a orizontului liber, necesare func ion rii sistemului GPS. 1) Cu sta ia total se pot ob ine rezultate superioare avnd n vedere faptul c direc iile i implicit unghiurile ct i distan ele se m soar cu precizii echivalente. 2) n cazul dezvolt rii unor trasee de drumuiri poligonometrice n condi iile de lucru particulare din fondul forestier, cu sta ia total se poate viza prisma pe culuoare foarte nguste, avantaj incontestabil, pe care alt tehnologie nu-l prezint . 3)Folosirea unui dispozitiv special care asigur verticalitatea suportului de prism pe borna din punctul de sta ie n timpul nregistr rii elementelor liniare i unghiulare din teren, reprezint o posibilitate de optimizare a procesului de culegere a datelor, cu implica ii directe asupra preciziei de determinare a coordonatelor finale. 4) Automatizarea etapelor de culegere i procesare a datelor n cadrul lucrului cu sta ia total asigur un randament superior ca precizie i timp. 5) Utilizarea programelor performante de procesare a datelor culese cu sta ia total , de exemplu TopoSys, datorit utiliz rii unor algoritmi complec i de calcul, n special la compensarea riguroas a rezultatelor, permite realizarea unor itera ii succesive, n urma c rora se ob in rezultate superioare ca precizie. 6) n func ie de condi iile de lucru cu sta ia total , datele nregistrate pot fi prelucrate n timp real, ob inndu-se rezultatele la teren sau postprocesare, la birou. 7) Drumuirile poligonometrice cu punct nodal ofer posibilitatea de pozi ionare spa ial a unor puncte inaccesibile tehnologiei GNSS,

90

asigurnd astfel omogenizarea re elei de sprijin i n cadrul unor masive forestiere relativ compacte. 8) Coordonatele punctelor nodale sunt caracterizate de o precizie superioar comparativ cu cele ale acelora i puncte dar procesate doar ca drumuire poligonometric sprijinit . 9) Procedeul de pozi ionare ca sta ie liber (free station) poate fi utilizat cu succes n condi iile particulare de lucru din fondul forestier, avnd n vedere lipsa re elei de sprijin n zonele cu vegeta ie arborescent . 10) Utilizarea tehnologiilor moderne complementare, respectiv realizarea unor metode de lucru n care se reg se te aportul mai multor tehnologii (tehnologia GNSS i cea conven ional , etc.) i a sistemelor de calcul n timp real sau postprocesare specializate, poate oferi solu ii tehnice eficiente, n condi ii de lucru particulare, cum este i cazul suprafe elor ocupate cu vegeta ie forestier . Calculul coordonatelor punctelor din re eaua de sprijin cu programe diferite a condus la ob inerea unor rezultate relativ identice, micile diferen e fiind puse pe seama rotunjirilor diverselor valori utilizate n calcule. VI. DETERMINAREA RE ELELOR DE RIDICARE N TERENURI FORESTIERE 6.1.Introducere 6.1.1. Obiective urm rite Re eaua de ridicare are o func ie bine precizat n cadrul m sur torilor topografice servind ca suport la pozi ionarea detaliilor din teren prin metoda radierii. n principiu, teoretic i practic ea este alc tuit din punctele drumuirilor alese judicios, pe trasee stabilite anterior astfel nct s poat fi determinate i din ele s poat fi radiate toate detaliile din zon . Sta ia total , care a preluat definitiv pozi ia de inut de tahimetre i busol , reprezint o solu ie pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea re elelor de ridicare din fondul forestier. n raport cu condi iile de lucru particulare, men ionate, folosirea ei i a prismelor reflectoare devine avantajoas in raport cu tehnologiile clasice prin precizia deosebit i randamentul net superior asigurat de gradul ridicat de atomatizare; folosirea prismei reduce substan ial preten iile legate de dimensiunile culoarului de vizare n raport cu cele ale sta iei. 6.1.2. Tipuri de drumuiri urm rite i procedee de m surare procesare n cercet rile efectuate s-au luat n studiu drumuirile 3D cu pozi ionarea punctelor n plan i n n l ime prin nivelment trigonometric, n cadrul c rora s-au urm rit cele dou tipuri frecvente ntlnite n practic

91

respectiv : drumuiri ncadrate (sprijinite) ntre puncte cunoscute, drumuiri nchise pe punctul de plecare. Drumuirile f r , una sau ambele, vize de orientare reprezentative pentru fondul forestier reprezint variante ale primelor dou . Pentru calculul coordonatelor punctelor de drumuire se tie c pe teren se m soar , n general unghiurile orizontale i verticale precum i lungimile laturilor. Procesarea presupune la rndul ei reducerea distan elor la orizont, transmiterea i compensarea orient rilor, calculul i compensarea coordonatelor relative i n final a celor absolute. Legarea traseelor de drumuire de puncte cunoscute ale re elelor geotopografice conduce automat la furnizarea coordonatelor n sistemele de referin na ionale-Stereo '70 i Marea Neagra 1975. n cercet rile noastre s-au avut n vedere toate tipurile de drumuiri amintite, grupate n trei categorii: A) drumuiri ncadrate cuprinznd 16 trasee de diferite lungimi; B) drumuiri nchise efectuate pe 5 trasee; C) drumuiri f r vize de orientare care au urm rit 7 trasee doar sub aspectul calculelor. Pentru primele dou categorii s-au executat lucr rile integral, n ansamblul lor folosind ca puncte cunoscute cele determinate n acest scop n sistemul GPS prin metoda static cu receptoare Trimble R3. Pentru categoria C s-au utilizat trasee cunoscute din clasa A, abstrac ie f cnd de vizele de orientare. 6.2. Privitor la drumuirile ncadrate 6.2.1.Proiectarea traseelor i alegerea punctelor n scopul obiectivelor fixate s-a trecut la stabilirea traseelor de drumuire ncadrat , din categoria A, sprijinit pe puncte cunoscute i cu vize de orientare la ambele capete care fac parte din re eaua de ndesire n sistemul GPS (tab. 6.1). Reamintim c acestea au fost determinate prin metoda static , cu receptoare TrimbleR3. Astfel s-au ales 16 trasee dezvoltate att n fondul forestier cu p dure, ct i n alte suprafe e aferente avnd forme alungite dar i cu frnturi accentuate, conforme cu situa iile din teren. n acest scop s-au folosit i ortofotoplanurile care ofer o imagine sugestiv a locului. Punctele de sta ie s-au fixat respectnd doar condi ia de vizibilitate reciproc napoi i nainte, rezultnd astfel trasee de lungimi totale ntre 1. 000 i 3.500 m (tab. 6.1).

92

Indicativ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

Inventarul drumuirilor ncadrate cu vize de orientare (de tipul A) (Traverse inventory within the aim guidance (A type)) Tabel 6.1 Elementele drumuirilor ntre punctele Vize de orientare Lungime (m) Nr. sta ii 170-180 171, 181 1.021 10 106-150 107, 151 1.802 9 106-111 107, 112 2.210 8 100-314 101, 800 2.216 14 106-314 107, 800 2.217 8 100-113 101, 312 2.307 15 104-314 105, 800 2.404 17 100-180 101, 181 2.414 14 100-111 101, 112 2.494 28 113-800 112, 314 2.588 20 103-150 102, 151 2.651 14 104-106 105, 107 2.668 18 100-180 101, 181 2.808 18 180-314 181, 800 3.042 23 100-170 101, 171 3.357 27 170-180 171, 181 3.541 30

6.2.2. M sur tori n teren. Calcule Elementele geometrice ale drumuirilor ncadrate au fost m surate cu o sta ie total Trimble 3605 i auxiliarele din dotare respectiv dou prisme (simple) i sta ii de comunicare ntre operatori. Datele s-au cules n meniul m sur tori care presupune m surarea i nregistrarea unghiurilor i distan elor n fi iere speciale denumite generic Joburi n format ASCII cu extensia DAT. Lucr rile s-au desf urat n condi ii normale de produc ie, aten ia noastr concentrndu-se asupra opera iilor ce pot afecta precizia m sur torilor respectiv centrarea riguroas pe punctul matematic cu dispozitivul optic i verticalizarea atent a suportului cu prisma n momentul nregistr rii datelor, folosind dup caz un dispozitiv auxiliar. Procesarea datelor a demarat prin transferul datelor n sistemul de calcul cu aplica ia DataTransfer i a continuat cu utilizarea programului Toposys-7.0. Algoritmul 2D + 1D, corespunz tor sistemului de calcul presupune determinarea coordonatelor planimetrice independent de cote. 6.2.3. Rezultatele ob inute. Comentarii. Prin rularea programului folosit TopoSys 7.0 pe fiecare din cele 16 trasee, dezvoltate ntre puncte cunoscute GPS ale re elei de sprijin, cu vize de orientare la ambele capete, s-au ob inut elementele: coordonatele X, Y, Z, compensate riguros, date n sistemul de referin na ional;

93

erorile de nenchidere n plan, eX, eY; abaterile standard mX, mY, i mZ a coordonatelor, compensate riguros; lungimea traseului i num rul sta iilor. Erorile de nenchidere planimetrice pe cele trei axe ca i cea total n plan au fost centralizate de la toate cele 16 drumuiri, ncadrate cu vize de orientare de tip A (tab. 6.3). La acestea s-au ad ugat i cele executate anterior, datele de baz s-au cules n toate cazurile n acelea i condi ii, i au fost procesate cu acela i program, astfel nct sunt comparabile i pot fi luate n considerare.
Rezultatele finale ale drumuirii ncadrate A 15 (Final results of the traverse placed A 15) Tabelul 6.2
Nr. punct 200 202 203 204 205 250 251 302 303 304 305 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 424 425 426 427 Coordonate finale X(m) Y(m) 645980.178 280468.638 645897.270 280459.096 645768.017 280487.720 645631.644 280533.019 645705.454 280509.750 645434.031 280652.894 645512.322 280614.473 645206.617 280965.470 645249.509 280858.980 645292.868 280748.041 645301.668 280698.815 645686.330 280858.826 645836.966 280860.074 646024.740 280863.763 646159.295 280864.461 646237.624 280865.381 646338.263 280867.130 646331.756 280994.259 646326.688 281214.725 646325.038 281267.075 646319.686 281286.510 645868.688 280594.389 645888.561 280618.885 645821.033 280702.063 645757.760 280751.204 Z(m) 183.149 181.309 170.157 156.450 163.605 140.694 141.875 133.384 135.915 141.102 144.492 172.725 167.076 150.107 166.320 174.491 174.195 171.657 166.237 164.913 164.325 178.602 178.165 175.792 173.696 mX[cm] 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 1.0 1.4 1.4 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 Abateri standard mY[cm] mXY[cm] 0.7 1.1 0.6 1.0 0.6 0.9 0.6 1.0 0.5 0.8 0.6 1.1 0.7 1.1 1.4 1.6 1.0 1.1 0.6 0.8 0.5 0.9 0.7 1.2 0.6 1.5 0.5 1.5 0.5 1.0 0.6 0.9 0.7 1.0 1.3 1.4 0.7 0.9 0.3 0.6 0.3 0.6 0.6 0.8 0.5 0.8 0.7 1.0 0.7 1.0 mZ[cm] 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 2.1 2.1 2.1 2.1

Alte date ale drumuirii Lungimea totala 3357.091 m Eroare de neinchidere pe X ex = - 196 mm Eroare de neinchidere pe Y ey = 185 mm Eroarea total 2 2 = 270 mm
eT = e x + e y

n raport cu cele prezentate i cu datele centralizate se pot constata unele aspecte definitorii privind determinarea re elelor de ridicare din fondul forestier (tab.6.3).

94

1) Condi iile de lucru, pentru dezvoltarea traseelor de drumuire sunt dificile ntruct vizibilit ile necesare nainte i napoi, sunt mpiedicate de vegeta ia evident respectiv tuf ri uri, arboretul tn r i etajul inferior. 2) n aceste condi ii se impune deschiderea unor linii, a unor culoare mult mai pu in deschise dect cele pentru citirea pe stadie n cazul tahimetrelor, ntruct r spunsul la sta ie sose te imediat. 3) Cele 16 trasee de drumuiri ncadrate, cu vize de orientare i lungimi ntre 1 i 3 km, str bat zone din fondul forestier cu p dure dar i f r , pe trasee specifice, impuse de teren i au fost m surate cu sta ia total , n condi ii de produc ie curent . 4) Datele din teren au fost nregistrate n meniul M sur tori a programului rulat de sta ia total , calculele s-au realizat postprocesare, cu programul TopoSys care a furnizat coordonatele absolute compensate riguros cu erorile de pozi ionare a punctelor i cele de nenchidere pe coordonatele finale. 5) Erorile de pozi ionare a punctelor de drumuire sunr reduse, nu dep esc 5 cm ceea ce denot c re eaua GPS n care sunt ncadrate a fost corect determinat i m surarea elementelor drumuirii cu sta ia total se realizeaz cu precizie ridicat , la nivelul celor teoretice (20mm 2ppm). 6) Nenchiderile pe coordonatele punctului final sunt deasemenea rezonabile, evident mult mai mici dect n cazul tahimetrelor, ele nedep ind 27 cm chiar pentru trasee de peste 3,5 km. 7) Aceste erori totale sunt variabile, crescnd lejer, conform teoriei erorilor, n func ie de lungimea traseului men ionndu-se, ca valori, de 14 cm pn la 1,8 km, 17 cm la 2,5 km, 21 cm la 3,0 km i 27 cm la 3,5 km. 8) n linii mari eroarea total de nenchidere cre te n acela i spirit teoretic, propor ional i cu num rul sta iilor dispuse pe aceea i lungime de traseu. 9) Corela ia dintre eroarea total i lungimea traseului este ilustrat elocvent de reprezentarea grafic i de ecua iile de regresie stabilite, ale c ror coeficient R2 au valorile 0,7630- 0.7384 (fig.6.1). 10) Datele respective sunt elocvente i ar putea fi folosite, ntr-o oarecare m sur , la stabilirea toleran elor cu sporirea evident a num rului de determin ri. 11) Rezultatele ob inute reflect n mare m sur posibilit ile remarcabile ale sta iei totale de m surare cu precizie ridicat , echivalent , att a unghiurilor ct i a distan elor, practic indiferent de m rimea lor. 12) Re inem n acela i timp gradul ridicat de automatizare a lucr rilor privind m surarea i prelucrarea datelor i mai ales posibilitatea viz rii pe spa ii mult mai nguste dect pentru stadie, avantaj hot rtor n cazul fondului forestier unde n mod frecvent sunt necesare deschideri de linii pentru asigurarea vizibilit ilor.

95

Elemente de baz ale traseelor de drumuire sprijinit (Basics elements of paths for supported traverse)
Tabelul 6.3
Tip A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Drumuiri - trasee ntre Lungime punctele 170-180 1,022 106-150 1,802 106-111 2,211 100-314 2,217 106-314 2,217 100-113 2,308 104-314 2,404 100-180 2,414 100-111 2,494 113-800 2,589 103-150 2,651 104-106 2,668 100-180 2,808 180-314 3,042 100-170 3,357 170-180 3,541 Erori de nenchidere (cm) Nr. sta ii 10 9 8 14 8 15 17 14 28 20 14 18 18 23 27 30 eX(cm) -2.5 12.5 -1.7 15.7 -14.8 15.4 0.5 -9.2 12.9 -12.5 12.7 -20 -7.6 16.5 -19.6 4.9 eY(cm) 3.5 6 -7.8 6.7 2.4 4.8 14.1 -5.7 4.0 16.9 10.1 1.6 -12.6 13.2 18.5 -21.2 eXY(cm) 4.3 13.9 8.0 17.1 15.0 16.1 14.1 10.8 13.5 21.0 16.2 20.1 14.7 21.1 27.0 21.8

a) b) Fig. 6.1- Erorile de nenchidere n plan a drumuirilor corelate cu a) lungimea traseului, b) num rul de sta ii (Analysis of not closed errors of traverse the correlation between the length of the path) a) and the of not closed error in the plan,b) correlation between the number of stops and the not closed error in the plan

96

6.3. Drumuirea nchis 6.3.1. Lucr ri executate n fondul forestier re eaua de sprijin are o densitate insuficient din cauza condi iilor de ndesire. n consecin , uneori, operatorul nu poate executa drumuiri clasice, ncadrate ntre puncte cunoscute i recurge la varianta drumuirii nchise pe punctul de plecare (fig.6.2). n principiu, o astfel de drumuire nchis este asem n toare cu cea ncadrat , revenirea pe punctul de plecare fiind necesar pentru controlul determin rilor.

Fig. 6.2 - Schi a drumuirii nchise B1 (Sketch of B1 closed traverse)

Inventarul drumuirilor nchise (tip B) (Closed traverse inventory (type B)) Tabelul 6.4
Tip B1 B2 B3 B4 B5 Punctul de plecare i nchidere 100 106 316 106 314 Viz de orientare 101, 250 107, 150 900 107, 1201 107, 111 Lungime 1105 1309 1755 1840 2210 Nr. sta ii 13 16 9 10 26

Rezultatele finale ale unei drumuiri nchise (B1) (Final results of a closed traverse (B1)) Tabel 6.5
Nr. punct 302 303 304 305 501 502 503 504 505 506 507 508 X (m) 645206.657 645249.559 645292.926 645301.727 645342.422 645294.38 645240.588 645170.252 645118.873 645069.134 645061.104 645031.674 Coordonate Erorile coordonatelor Y(m) Z(m) mx(cm) my(cm) mxy(cm) mz(cm) 280965.467 133.378 0.3 0.3 0.4 1.3 280858.967 135.908 0.3 0.2 0.4 1.2 280748.02 141.094 0.3 0.1 0.3 1.0 280698.797 144.483 0.3 0.1 0.3 0.9 280585.526 150.885 0.3 0.2 0.4 1.2 280456.702 172.383 0.3 0.2 0.4 1.4 280298.689 179.814 0.3 0.4 0.5 1.6 280494.176 173.3 0.3 0.3 0.4 1.8 280636.73 162.281 0.3 0.3 0.4 1.8 280775.746 153.768 0.3 0.1 0.3 1.8 280815.132 152.174 0.3 0.1 0.3 1.8 280892.766 148.036 0.3 0.2 0.4 1.7 Alte date ale drumuirii Lungimea totala: 1105.339 m Eroare de neinchidere pe X ex = 3.2 cm Eroare de neinchidere pe Y ey = -1.4 cm Eroarea total e = e 2 + e 2 = 3.5 cm
T x y

97

Au fost parcurse acelea i etape cunoscute, cu deosebirea c pentru control s-a revenit pe punctul de plecare, calculele s-au realizat cu programul TopoSys, n final s-au ob inut coordonatele i indicatorii de precizie aferen i (tab.6.4, 6.5). 6.3.2. Calcule. Analiza rezultatelor Din analiza rezultatelor ob inute se constat faptul c drumuirile nchise pe punctul de plecare dezvoltate, se caractrizeaz printr-o precizie planimetric relativ ridicat , erorile de nenchidere n plan exy variind de la 0.8 cm n cazul drumuirii B2 la 5.1 cm pentru drumuirea B5. rezultatele sunt explicabile avnd n vedere c nenchiderile reprezint doar erorile de m surare, cele de pozi ionare a punctului cunoscut neinfluien nd rezultatele (tab.6.6).
Elemente de baz ale traseelor de drumuire nchis (Basics elements of paths for closed traverse) Drumuiri tipul B Tip B1 B2 B3 B4 B5 Tabelul 6.6 Erori de nenchidere ex(cm) ey(cm) exy(cm) 3.2 -1.4 3.5 0.2 0.8 0.8 0.7 1.0 1.2 0.9 0.4 1.0 4.0 3.1 5.1

Avnd n vedere aspectele prezentate anterior i rezultatele ob inute se pot concluziona o serie de aspecte referitor la realizarea drumuirilor nchise n fondul forestier. 1) Cele 5 trasee de drumuiri nchise au lungimi ntre 1.1 i 2.2 km, cu un um r de 9-26 sta ii, care au fost impuse de condi iile specifice suprafe elor ocupate cu vegeta ie arborescent . 2) Trebuie avut totu i n vedere faptul c , aceste drumuiri se pot roti, ca urmare este recomandabil vizarea cel pu in a unui punct de coordonate cunoscute pentru a se putea elimina acest impediment. 3) Erorile de pozi ionare a punctelor de drumuire sunr reduse, nu dep esc 5,0 cm ceea ce denot c punctele cunoscute utilizate au fost determinate precis, iar elementele liniare i unghiulare au fost m surate cu precizie ridicat , la nivelul celor teoretice ( 2 mm 2ppm). 4) Nenchiderile pe coordonatele punctului de sta ie sunt relativ reduse, ele nedep ind 6 cm chiar pentru trasee de peste 2,2 km. 5) Erori totale sunt relativ variabile, crescnd lejer n func ie de lungimea traseului, cu valori de 0.8 cm pe un traseu de 1,3 km i respectiv 5,1 cm la 2,2 km.

98

6) Precizia ridicat a drumuirilor nchise pe punctul de pornire se poate explica prin faptul c utiliznd sta ia de pornire i ca punt de nchidere a drumuirii se elimin astfel erorile de pozi ionare a altor puncte cunoscute. 7) Preciziile superioare cu care au fost determiate coordonatele punctelor din drumuirile nchise confirm performa ele tehnice ale sta iei totale, i oprtunitatea utiliz rii acesteia pentru realizarea diverselor lucr ri topogeodezice, n condi iile particulare de lucru din fondul forestier. 6.4.Drumuiri f r vize de orientare 6.4.1.Generalit i. Aspecte teoretice n fondul forestier dezvoltarea re elelor de ridicare se realizeaz dup cum s-a mai ar tat n condi ii nefavorabile, n raport cu alte terenuri din cauza vegeta iei arborescente de la semin i pn la arboretele b trne. Dezvoltarea traseelor i stabilirea sta iilor de drumuire, presupune deschideri de culoare n lungul acestora pentru asigurarea vizibilit ilor necesare. n egal m sur i din acelea i motive, uneori lipsesc vizele de orientare necesare spre alte puncte cunoscute. n practic se cunosc de mult unele rezolv ri a pozi ion rii unei drumuiri, ncadrate sau nchis , f r vize de orientare, care se deosebesc doar prin modul de calcul, m sur torile efectuate fiind asem n toare cu cele ale cazului general de drumuire (ncadrat ). Cercet rile noastre au urm rit ca, pe cale experimental , s se deduc cele mai practice procedee de calcul a drumuirilor f r vize de orientare sub raportul randamentului, a comodit tii de lucru i chiar a preciziei. Am avut n vedere c problema este specific i frecvent n terenurilor forestiere i n acela i timp relativ pu in studiat . Suportul teoretic, al procesului de lucru cel mai utilizat, este relativ simplu. Presupunem o drumuire dezvoltat ntre dou puncte cunoscute A i B, ale c rei unghiuri orizontale, verticale i distan e au fost m surate pe teren cu o sta ie total . Neavnd vize de orientare n capete se ntelege c ele nu vor mai fi sta ionate. Dup reducerea distan elor la orizont i ob inerea valorilor medii dus - ntors se trece de calculele propriu - zise desf urate n mai multe etape. 6.4.2. Lucr ri executate. Rezultate. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au folosit apte trasee din categoria celor de tip A. Aceasta s-au tratat ca drumuiri f r vize de orientare (tab. 6.7, 6.8). Cu datele din teren existente acestea au fost calculate i n aceast ipotez , iar coordonatele ob inute s-au comparat cu drumuiri ncadrate.

99

Rezultatele finale ale unei drumuiri f r vize de orientare (C4) (Final results of a traverse without aim guidance (C4)) Tabel 6.7
Punct 505 506 507 508 510 511 512 513 819 820 822 823 824 X(m) 645118.960 645069.207 645061.172 645031.731 645083.017 645028.373 644917.882 644878.064 644638.672 644729.942 644608.541 644388.932 644451.351 Y(m) 280636.719 280775.737 280815.13 280892.768 280626.231 280602.609 280551.312 280533.681 280426.418 280465.415 280409.168 280304.649 280260.404 Z(m) 162.296 153.78 152.186 148.046 167.926 167.008 160.696 156.088 129.633 140.64 128.794 148.561 149.649 mx(cm) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 my(cm) 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 mxy(cm) 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 mz(cm) 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 1.9 1.8

Inventarul drumuirilor sprijinite f r vize de orientare (tip C) (Supported traverse without aim orientation (type C)) Tabelul 6.8
Tip C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puncte de sprijin 106, 150 106, 111 106, 314 100, 113 104, 314 113, 800 100, 170 Lungime (m) 1,802 2,210 2,217 2,307 2,404 2,588 3,357 Nr. sta ii 9 8 8 15 17 20 25

Procesarea datelor din teren, preluate de la variantele A i considerate f r vize de orientare s-a realizt cu programul TopoSys7.0. Dup ini ializarea programului de calcul au fost importate doar punctele de sprijin sta ionate, lipsind n acest caz punctele cunoscute necesare vizelor de orientare. Ca urmare, calculul coordonatelor ini iale s-a realizat, urmnd toate etapele cunoscute, rulate de programul TopoSys. Coordonatele finale, n sistemul na ional de referin au fost ob inute prin compensare riguroas , n urma unor itera ii succesive, respectnd algoritmul de calcul al programului. Se constat faptul c rezultatele sunt caracterizate de o precizie absolut superioar , erorile de pozi ionare planimetric i altimetric sunt relativ reduse, inferioare valorii de 5 cm. Coordonatele punctelor noi calculate a drumuirilor de tip C au fost comparate cu cele determinate din drumuiri de tipul A, rezultnd o serie de diferen e relativ reduse, care nu dep esc 6 cm. Din analiza aspectelor prezentate anterior i a rezultatelor ob inute rezult o serie de observa ii referitoare la realizarea drumuirilor f r viz de orientare.

100

1) Procesarea datelor se efectueaz tot cu programul TopoSys, urmnd etapele cerute de algoritmul de lucru al acestuia. 2) Precizia de determinare a coordonatelor, n valoare absolut , este superioar , similar cu cea de la drumuirea sprijinit cu vize de orientare. 3) Diferen ele dintre coordonatele punctelor determinate din cele dou tipuri de drumuiri, sunt reduse. n final, se poate concluziona c drumuirile f r vize de orientare pot solu iona cu succes problema realiz rii re elelor de ridicare, n condi iile unui num r insuficient de puncte de sprijin, aspect ntlnit frecvent n fondul forestier. 6.5.Concluzii 1) Pozi ionarea re elelor de ridicare a detaliilor n cadrul fondului forestier cu sta ia total se poate realiza n condi ii avantajoase de precizie i randament, avnd n vedere posibilit ile tehnice ale acestora i a programelor specializate de culegere i procesare a datelor. 2) Dezvoltarea n cadrul fondului forestier a unor drumuiri sprijinite, cu i f r vize de orientare, nchise pe punctul de plecare, cu sta ia total , asigur ob inerea unor rezultate de o acurate e ridicat . 3) Punctele de sprijin utilizate sunt pozi ionate cu sistemul GPS, cu precizie i acurate e ridicat , fapt ce asigur ob inerea unor coordonate precise pentru punctele re elelor de ridicare, care se dezvolt din acestea. 4) Utilizarea sta iei totale pentru realizarea re elelor de sprijin n condi iile de lucru particulare din suprefe ele cu vegeta ie arborescent este oportun , ntruct performa ele tehnice ale acesteia, comparativ cu aparatura clasic utilizat pn nu de mult, sunt indiscutabile. 5) M surarea unghiurilor i a distan elor cu precizii echivalente, realizarea unor vize pe culuoare extrem de nguste, automatizarea nregistr rii i trecerii n memorie a datelor din teren sunt doar cteva din performan ele tehnice ale sta iei totale, care o recomand pentru realizarea pozi ion rilor n fondul forestier. 6) Procesarea datelor cu programul TopoSys se realizeaz n condi ii superioare de lucru, putndu-se opta pentru diverse variante de calcul, corelate direct cu metodele de culegere a datelor, care conduc la ob inerea unor produse finale corespunz toare, prezentate sub forma unor rapoarte de procesare complexe. 7) Precizia de pozi ionare a punctelor din re eaua de ridicare, n suprafe ele ocupate de vegeta ia forestier , este superioar , ncadrndu-se n normele tehnice, indiferent de tipul de drumuire dezvoltat n acest scop. 8) ntruct condi iile de lucru din cadrul fondului forestier sunt particulare, pozi ionarea re elelor de ridicare se poate realiza n diverse variante de lucru, func ie de logistica disponibil i respectiv de teren.

101

9) Ca urmare, se poate conchide c utilizarea sta iilor totale n cadrul fondului forestier, pentru realizarea diverselor lucr ri topo-geodezice i cadastrale, corelat cu utilizarea sistemului GPS, vor constitui pe viitor, solu ii de baz pentru asigurarea infrastructurii necesare diverselor activit i din cadrul gospod riei silvice. VII. NCERC RI DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR GNSS N RIDICAREA UNOR DETALII DIN FONDUL FORESTIER 7.1.Introducere ntocmirea unui plan topografic presupune parcurgerea unor etape care n general au fost respectate i n cadrul tezei de doctorat (fig. 2.1). s-au parcurs toate etapele: ndesirea re elei geodezice na ionale i realizarea re elei de sprijin cu sistemul GPS; realizarea re elei de ridcare utiliznd sta ia total ( i nu numai) prin mai multe procedee; ridicarea detaliilor apelnd n principiu la sta ia total . n cazul ridic rilor fotogrammetrice, furnizoare de planuri digitale, detaliile topografice se ob in n procesul de restitu ie, dar nu n totalitatea lor. Detaliile, n fondul forestier, care trebuie s apar pe planurile topografice de bz specifice sectorului silvic sunt: hotarele fondului forestier redate prin liziera p durii n raport cu alte categorii de folosin ; orografia terenului definit de praiele, culmile precum i drumuri-poteci, liniile somiere; limitele subparcelelor care definesc efectiv arboretele; pepiniere, terenuri de cultur i cele destinate administra iei silvice, p str v rii, etc. Prin fotogrammetrie digital , ca tehnologie folosit n mod frecvent la ridicarea fondului forestier, aceste detalii nu pot fi redate n totalitatea lor, avnd n vedere perspectiva de sus (Corcodel, i al. 2002) unde sunt mascate de coronamentul arboretului sau de ramurile marginale, care se ntind peste drumuri, praie, inclusiv hotarele fondului forestier. Ridic rile terestre permit urm rirea i reprezentarea pe plan a tuturor detaliilor din fondul forestier, indiferent de natura lor, mai greu sau mai u or. Ca metod i aparatur de lucru se apeleaz n mod firesc la drumuirile cu radieri, efectuate cu sta ia total , traseele drumuire se dezvolt a a cum s-a mai ar tat n apropierea detaliilor urm rite, iar sta iile n mod convenabil, ca ntre ele s fie vizibilit i i din ele s poat fi radiate toate detaliile din teren.

102

Avantajele utiliz rii sta iei totale n ridicarea detaliilor sunt de necontestat, ntruct: asigur o precizie superioar pe deplin acoperitoare pozi ion rii detaliilor avnd n vedere c elementele de baz (unghiuri, distan e) sunt ob inute cu siguran ; pentru vizare n fondul forestier sunt necesare n general deschideri de linii care n cazul sta iei totale pot fi realizate prin culoare nguste, evident mult mai mici dect n cazul tahimetrelor i stadiei; randament superior definit de m surarea, afi area i trecerea n memorie a elementelor geometrice (unghiuri, distan e) precum i procesarea datelor, opera ii care se desf oar automat, folosind programe specializate. Logistica existent n prezent se poate utiliza pe categorii de lucr ri ntr-o manier consacrat dup cum urmeaz : sistemul GPS pentru realizarea re elelor geodezice; sta ia total pentru realizarea re elei de ridicare i respectiv ridicarea detaliilor. Aceast repartizare n principiu, nu este strict delimitat , existnd o zon de interferen ntre cele dou tehnologii: unele puncte din re eaua de sprijin se pot pozi iona i cu sta ia total , iar unele detalii se pot ridica direct, cu sitemul GPS f r a mai necesita existen a re elei de ridicare. Legat de ultimul caz, exist unele informa ii din literatura de specialitate, ale lui Adam s.a. (2004), referitoare la utilizarea sistemului GPS pentru pozi ionarea unor detalii n situa iile n care re eaua de sprijin nu are densitatea corespunz toare, iar re eaua de ridicare lipse te cu des vr ire. Pe baza acestor constat ri, am considerat oportun analiza posibilit ilor de pozi ionare a unor detalii din fondul forestier cu sistemul GPS i clarificarea unor aspecte legate de condi iile uneori limitative de culegere a datelor i nu n ultimul rnd pozi ia receptoarelor fa de liziera p durii sau de diverse obstacole care pot fi ntlnite n fondul forestier. 7.2.Posibilit i de ridicare a detaliilor cu sistemul GPS 7.2.1.Condi ii specifice terenurilor forestiere n principiu, la pozi ionarea detaliilor n sistemul GPS, trebuie ndeplinite dou condi ii de baz : posibilitatea instal rii roverului n punctul respectiv, inclusiv folosind suportul simplu; posibilitatea recep ion rii semnalului satelitar, respectiv asigurarea orizontului liber pn la 15 f r obstacole; existen a semnalelor GSM care s permit leg tura cu sta iile permanente GPS.

103

n terenuri libere, suprafe e agricole i uneori chiar n centrele populate sunt ndeplinite condi iile de lucru, o parte din detalii pot fi pozi ionate n sistem GPS, dac procedeul devine avantajos. Astfel, n fondul agricol unele sectoare precum i parcele sau corpuri de proprietate pot fi pozi ionate apelnd la sistemul GPS. Cnd punctele caracteristice pot fi sta ionate, acela i lucru se poate ntmpla i cu sta iile de drumuire care pot fi sta ionate mult mai confortabil ca randament i precizie n raport cu modul de lucru cu sta ia total . n fondul forestier, condi iile de pozi ionare GPS sunt ndeplinite foarte greu n ansamblu lor, cu prec dere n terenurile accidentate din cauza versan ilor abrup i i a vegeta iei arborescente, care mpiedic recep ionarea semnalelor satelitare. 7.2.2.Lucr ri realizate 7.2.2.1.Generalit i Lucr rile realizate n cadrul acestui capitol au urm rit s stabileasc n ce m sur sistemul GPS poate fi folosit la ridicarea detaliilor forestiere amintite. La stabilirea obiectivelor de urm rit s-au avut n vedere unele aspecte cunoscute: precizia oferit este asigurat indiferent de metoda sau logistica GPS folosit , ntruct toleran a de 30 cm este asigurat de orice condi ii de lucru; posibilit ile efective de lucru se diferen iaz n func ie de aparatura utilizat i metoda respectiv procedeul folosit efectiv. Lucr rile i cercet rile sunt grupate dup metoda respectiv procedeul GPS de lucru. 7.2.2.2.Privitor la pozi ionarea RTK Receptoarele utilizate sunt de tipul Topcon, cu dou frecven e, cu anten de tipul HiperPro, leg tura dintre baz i rover s-a realizat prin intermediul undelor radio i Hiper+ caz n care leg tura cu sta ia permanent GPS Oradea s-a realizat cu ajutorul serviciului Vodafone. Pentru realizarea pozi ion rii s-a folosit ca baze puncte din re eaua de sprijin, determinate cu sistemul GPS, n etape succesive de ndesire, amplasate la distan e diferite de liziera p durii i respectiv sta ia permanent GPS Oradea (tab.7.1). Datele au fost colectate n mod RTK utiliznd programul TopSurv iar procesarea i respectiv ob inerea coordonatelor definitive, n sistemul na ional de referin s-a realizat cu programul Topcon Tools, direct la tren. Detaliile urm rite n cercetare se g sesc amplasate n interiorul masivului forestier i pe hotar.

104

Coordonatele punctelor utilizate ca baze pentru metoda RTK (The coordinates used as bases for RTK method) Tabelul 7.1
Baz utilizat Punct 105 106 113 150 X(m) 644834.466 644304.050 644581.814 645371.150 Y(m) 278625.106 278087.824 279838.558 277801.933 Z(m) 180.939 179.553 179.999 145.728 Observa ii Puncte determinat cu tehnologia GNSS metoda static , din patru vectori

Pozi ionarea punctelor de detaliu n condi ii diferite de amplasare (interiorul masivului, lizier ) nu se deosebe te ca mod de lucru i precizie, n sezonul de repaos vegetativ. Desf urarea eficient a procesului de pozi ionare n cadrul medodei RTK, n suprafe ele cu vegeta ie forestier , n arboretele formate din specii de foioase se realizeaz n sezon de repaos vegetativ, pentru a se putea reduce considerabil efectul coronamentului masivului asupra informa iilor transmise de sateli i i care sunt recep ionate la nivelul suprafe ei fizice a terenului. Pentru a eficientiza procesul de pozi ionare n cazul metodei RTK pentru lucr rile realizate pe suprafe ele cu vegeta ie forestier , trebuie avut n vedere ca bazele s fie amplasate n pozi ii care s respecte condi iile impuse de tehnologia de lucru, respectiv s elimin m pe ct posibil influen a reflec iilor laterale i s existe un unghi de eleva ie corespunz tor asupra orizontului. 7.2.2.3. Pozi ionarea detaliilor n varianta Stop&Go Dup cum se tie este consacrat pentru ridicarea detaliilor, unde condi iile tehnice sunt satisf cute pe deplin i presupune existen a unor puncte determinate n zona de lucru, puncte care vor fi utilizate ca baze GPS i n unele situa ii ca puncte de control pentru realizarea ini ializ rii procesului de lucru. Receptoarele utilizate pentru ridicarea detaliilor n modul Stop&Go sunt modelul TrimbleR3, cu anten A3, care recep ioneaz informa ii pe frecven a L1 (tab.3.3). Culegerea datelor s-a realizatcu programul Trimble Digital Felbok, iar pentru procesare am utilizat sistemul de calcul Trimble Total Control (tab.3.3). Ridicarea puctelor caracteristice de detaliu n modul Stop&Go s-a realizat n trei situa ii diferite, n lungul unui drum forestier din interiorul masivului forestier, la marginea masivului forestier spre teren deschis i respectiv perimetral unui arboret izolat de salcm de cca 4-7 ani, cu o n l ime medie de cca 4.5 m i consisten a k = 0.8 (0.9), nainte i dup nfrunzire. Pentru situa ia n care detaliile care urmeaz s fie pozi ionate sunt amplasate pe terenuri acoperite cu vegeta ie forestier , aplicarea metodei de

105

pozi ionare Stop&Go devine dificil sau imposibil de realizat, din cauza coronamentului arboretului, care influen eaz direct recep ionarea semnalului emis de sateli i. O particularitate a acestei metode de pozi ionare este faptul c pe parcursul procesului de lucru sunt necesare informa ii de la cel pu in 5 sateli i, n caz contrar fiind nevoie de efectuarea unei noi ini ializ ri, respectiv o reini ializare, aspect care presupune leg tura cu cel pu in 5 sateli i i o perioad de timp de cca 3 - 4 minute pentru realizarea ini ializ rii. n concluzie, n interiorul masivelor forestiere aplicarea metodei de pozi ionare Stop&Go nu se poate realiza n condi ii optime. 7.2.2.4. Pozi ionarea detaliilor cu metoda static rapid O situa ie particular de lucru cu tehnologia GNSS este i cea aferent terenurilor ocupate cu vegeta ie forestier , unde relieful este deseori accidentat, iar coronamentul arboretelor reprezint un mediu perturbator pentru semnalul emis de sateli i i ajuns la receptoare. n prezent exist totu i modele constructive de receptoare GPS care permit efectuarea m sur torilor i n condi ii ostile m sur rilor satelitare (n apropierea cl dirilor, sub arbori, etc.), beneficiind de noua functie Signal Prediction , facilitnd efectuarea m sur rilor n timp real, chiar i atunci cnd,corec iile diferen iale RTK sunt recep ionate cu ntreruperi. Ca urmare am ncercat ridicarea unor detalii cu metoda static rapid , utiliznd ca baze punctele de ndesire a re elei de sprijin situate n afara masivelor forestiere sau chiar n interiorul masivelor forestiere, dup caz. Avnd n vedere faptul c n aceast situa ie lungimea vectorilor forma i este relativ mic cca. 2 - 5 km, timpul de sta ionare n punctele de determinat este relativ scurt, de cca 5(10)-15 minute. Lucr rile s-au realizat n sezon de repaos vegetativ.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Num r de puncte

0.0 - 5.0

5.1 - 10.0

10.1 - 15.0

15.1 - 20.0

20.1 - 25.0

sxy(cm)

Fig. 7.1 Distribu ia abaterilor standard planimetrice, pe intervale de m rime pentru punctele din interiorul masivului (Planimetric distribution of standard deviations, the size ranges for points inside the masiff)

106

De i normele tehnice n vigoare nu fac referiri la condi iile geometrice ale re elelor de ridicare cu tehnologia GNSS, respectiv la num rul minim sxy(cm) de vectori necesari pentru Fig. 7.2- Distribu ia abaterilor standard a altitudinilor, determinarea pe intervale de m rime pentru punctele din interiorul masivului unui punct de ridicare, (Altitudes distribution of standard deviations, pozi ionarea punctului nou the size ranges for points inside the masiff) se va realiza din cel pu in un triungi, pentru a asigura condi ii superioare de precizie. Abaterile standard planimetrice ale coordonatelor punctelor de detaliu situate pe lizier nu dep esc 25 cm. Frecven a maxim a acestora fiind atins n intervalul 5,1 - 10,0 cm (fig. 7.1). Se constat faptul c abaterile standard aferente cotelor punctelor de detaliu situate pe lizier i pozi ionate prin metoda static rapid dep esc sensibil valoarea de 30 cm, frecven a maxim a acestora fiind atins n intervalul 5,1 - 10,0 cm (fig. 7.2). Coordonatele planimetrice ale punctelor de detaliu situate pe lizier i pozi ionate prin metoda static rapid n propor ie de 100% prezint abateri standard inferioare limitei de 30 cm. Pentru cote, doar pentru un procent de cca 1% din abaterea standard dep e te 30 cm. Se constat c abaterile standard planimetrice aferente coordonatelor punctelor din interiorul masivului sunt distribuite dup o curb relativ aplatizat pe intervalul 10,1 - 15,0 cm (7.3). Se observ faptul c distribu ia abaterilor standard corespunz toare cotelor punctelor de detaliu din interiorul masivului, se prezint sub forma unei distribu ii normale, frecven ele maxime fiind atinse n intervalul 10,1 15,0 cm, pentru un num r relativ redus de punccte (cca 3%) abaterile standard dep ind valoarea de 30 cm (fig. 7.4). Ca urmare, pentru punctele de detaliu situate n interiorul masivului forestier i pozi ionate prin metoda static rapid, coordonatele planimetrice prezint indicatori de precizie n procent de 100% care sunt inferiori valorii de 30 cm.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Num r de puncte

0.0 - 5.0

5.1 - 10.0

10.1 - 15.0

15.1 - 20.0

20.1 - 25.0

25.1 - 30.0

30.1-50.0

107

Pentru cote doar 60 un procent de 50 3% din 40 indicatorii de precizie 30 dep esc 20 valoarea de 30 10 cm.Se constat faptul c 0 0.0 - 5.0 5.1 - 10.0 10.1 - 15.0 15.1 - 20.0 20.1 - 25.0 25.1 - 30.0 pozi ionarea sxy(cm) punctelor caracteristice ale Fig. 7.3 - Distribu ia abaterilor standard planimetrice, pe intervale de m rime, pentru punctele din interiorul masivului detaliilor situate n suprafe ele ocupate (Planimetric distribution of standard deviations, cu vegeta ie forestier , the size ranges for points inside the masiff) cu tehnologia GNSS, prin metoda static rapid se poate realiza cu succes. 7.3.Concluzii Detaliile topografice din fondul forestier se pozi ioneaz n mod normal i firesc prin ridic ri aerofotogrammetrice, care nu pot cuprinde tot ansamblu acestor detalii. 1) Ca atare, ridicarea detaliilor se completeaz prin metode terestre, sau se ridic integral n cadrul unor ridic ri clasice terestre. 2) Prin cercet rile noastre am ncercat n ce m sur i n ce situa ii utilizarea pozi ion rii GPS poate deveni avantajoas . 3) De la nceput se tie c o astfel de pozi ionare este condi ionat de existen a semnalului GPS i de posibilit ile instal rii receptorului mobil n punctele caracteristice. 4) Aceste 60 condi ii sunt greu 50 de ndeplinit din 40 cauza terenului 30 frecvent accidentat i a vegeta iei 20 forestiere.
Num r de puncte
10 0 0.0 - 5.0 5.1 - 10.0 10.1 - 15.0 15.1 - 20.0 20.1 - 25.0 25.1 - 30.0 30.1-50.0

Num r de puncte

sxy(cm)

Fig. 7.4 - Distribu ia abaterilor standard aferente cotelor, pe intervale de m rime, pentru punctele din interiorul masivului (Standard deviation distribution on the interval size for specified points within the masiff with fast static method)

108

5) Toate ncerc rile noastre s-au f cut din motivele de mai sus, n sezon de repaos vegetativ, f r frunze i f r z pad , n intervalul octombrie-decembrie i martie-aprilie. 6) Punctele urm rite sunt incluse n detalii din interiorul p durii, situate pe hotarul fondului forestier i n afara lui. Metoda Stop&Go se poate utiliza n general n culturi silvice tinere n afara sezonului de vegeta ie, deoarece este predispus la ntreruperea ini ializ rii, aspect care face imposibil realizarea pozi ion rii n condi ii optime de precizie i timp de lucru. 1) Pentru pozi ionarea cu metoda Stop&Go nu este o condi ie obligatorie ini ializarea de pe puncte de coordonate cunoscute, cercet rile executate confirmnd acest aspect. 2) Apropierea unilateral de liziera p durii, pn chiar pe limit (dinspre terenul agricol) nu condi ioneaz univoc pierderea ini ializ rii, n cadrul metodei Stop&Go. Metoda RTK de pozi ionarea detaliilor din sectorul forestier reprezint o solu ie corespunz toare avnd n vedere precizia de pozi ionare, pozi ia acestora nu influen eaz considerabil acurate ea i precizia coordonatelor, dac bazele utilizate au fost pozi ionate foarte precis. 1)Ridicarea detaliilor din suprafe ele cu vgeta ie arborescent prin metoda RTK trebuie s aib n vedere distan a optim dintre baz i rover, pentru a se putea ob ine solu ii corespunz toare, sau repozi iona unele puncte cu probleme. Pozi ionarea detaliilor din fondul forestier prin metoda static rapid asigur ob inerea unor rezultate caracterizate de o precizie mul umitoare, avnd n vedere condi ile de lucru din teren i posibilit ile tehnice ale tehnologiei utilizate. 1) Pozi ionarea detaliilor din interiorul masivului forestier i de la lizier se caracterizeaz printr-un randament ridicat, n acest caz aceast metod atrage serios aten ia n vederea acord rii unei aten ii cuvenite din partea normelor tehnice n vigoare. 2) Ridicarea detaliilor din fondul forestier cu sistemul GPS sau din afara acestuia nu necesit re ea de ridicare, aspect care trebuie avut n vedere la stabilirea logisticii i la proiectarea lurc rilor. 3) Utilizarea unor puncte cunoscute limitrofe cu zona de lucru asigur ob inerea unor vectori de m rimi relativ mici, cu impact pozitiv asupra timpului de pozi ionare. 4) n cadrul re elelor de vectori care sunt procesate n datum-ul local sau regional, num rul punctelor de coordonate cunoscute poate fi redus la minim, lucru confirmat de cercet rile noastre. 5) Se reconfirm faptul c utilizarea parametrilor de transformare regionali i locali reprezint o posibilitate cert de ob inere a unor coordonate precise caracterizate de o acurate e ridicat .

109

6) Procesarea datelor n sistem GPS utiliznd programul TTC se caracterizeaz printr-o flexibilitate i interactivitate ridicat , ca urmare putndu-se procesa informa ii separat pe sesiuni de lucru, zile de lucru sau unitar (n bloc), cu condi ia existen ei unui num r suficient de puncte de leg tur . 7) Ridicarea detaliilor devine avantajoas dac se dispune de o sta ie inteligent , care permite func ionarea n sistem GPS sau ca sta ie total . 8) n concluzie, am urm rit n mod deosebit utilizarea sistemului GPS n perioada de repaos vegetativ, constat rile fiind pozitive, semnalul satelitar a fost recep ionat corespunz tor, observa iile fiind condi ionate evident de starea vremii. VIII. ASPECTE FINALE 8.1.Concluzii generale Tematica abordat n cadrul tezei de doctorat are o problematic bogat i complex ca structur dar n acela i timp actual , de un interes sporit avnd n vedere lucr rile de anvergur , prev zute pentru realizarea bazei cartografice a fondului forestier. Cercet rile au urm rit o serie de aspecte legate de introducerea tehnologiei de pozi ionare GPS i particularit ile ce apar n sectorul forestier care au necesitat un volum apreciabil de m sur tori n teren i calcule n cadrul unor variante de execu ie. Rezultatele cele mai importante se sintetizeaz pe categoriile de lucr ri realizate. 1).Punctele din triangula ia geodezic de stat pot fi utilizate cu ncredere, f r rezerve dac starea lor fizic este bun . Coordonatele celor 6 puncte repozi ionate n sistemul GPS, privite n raport cu cele din inventarul re elei clasice prezint unele diferen e practic nesemnificative, eroarea total de pozi ii fiind inferioar a 10 - 12 cm. Ca atare aceste puncte pot fi folosite n toate lucr rile att de ndesire a re elei geodezice existente ct i la calculul coeficien ilor de transformare Helmert. 2).Variante de lucru GPS, realizate n condi ii specifice de culegere a datelor i prelucrarea lor se diferen iaz lejer ntre ele ca precizie, randament i comoditate n exploatare. n toate cazurile determin rile s-au f cut n leg tur cu sta ia permanent GPS Oradea ( i ntr-un singur caz cu sta ia Satu Mare) n procesarea datelor pn la coordonatele WGS-84 cu programe TTC (Trimble Total Control). 3).Rezultatele cele mai bune se ob in n cadrul utiliz rii receptoarelor cu dou frecven e i observa ii n cadrul metodei statice cu o durat de cel pu in dou ore (pn la ase ore) i nregistr ri (perioade) de 15 secunde. Procedeul rapid - static conduce de asemeni la rezultate foarte

110

bune, confirmate de abateri standard, ca indicator al preciziei, ce se nscriu n 2-5 cm. 4).Transformarea coordonatelor spa iale din sistemul global WGS84 n sistemele de referin na ionale, ca problem de calcul specific , local de la noi, se asigur , cu cea mai mare ncredere, folosind coeficien ii regionali dedu i pe baza punctelor comune care ncadreaz zona de lucru. Ca precizie, aplica ia TTC i sistemul Toposys bazate pe ace ti coeficien i conduc la acelea i rezultate, definite de indicatorii de precizie furniza i automat de soft-urile proprii. 5).Coeficien ii de transformare na ionali, gata calcula i i furniza i de ANCPI, utiliza i n cadrul serviciilor ROMPOS i TransData conduc la coordonate cu o precizie mai sc zut avnd n vedere c la nivelul teritoriului na ional elipsoidul de referin nu poate substitui n mod cert geoidului fiind necesar un cvasigeoid a teptat de mult. 6).Cele dou posibilit i amintite, TransData i ROMPOS mai sufer practic, sub anumite aspecte, de multe inconveniente, n curs de rezolvare, pentru a se asigura implementarea lor definitiv , func ional n spiritul lor teoretic. 7).ndesirea re elei geodezice existente din zona de studiu, cu noi puncte, ca problem curent a fost experimentat n trei etape. 8.2.Contribu ii personale 1).Prezentarea la zi, actualizat , a tehnologiilor moderne geotopografice i a realiz rilor din domeniul tehnologiilor geomatice. 2).Precizarea pozi iei i a posibilit ilor de utilizare n continuare a punctelor r mase n trinagula ia geodezic de stat. 3).Analiza sistemelor i procedeelor de ndesire a re elei geodezice n zonele acoperite cu vegeta ie forestier pe suprafe e ntinse i compacte. 4).Lucr ri dovedite de utilizare a sistemului GPS, accesibil n mare m sur n sezonul de repaos vegetativ n p durile de foioase, cnd este posibil recep ionarea semnalelor. 5).Stabilirea oportunit ilor de utilizare a sta iei totale la ndesirea re elei geodezice prin lucr ri cu puncte nodale i pozi ionarea ca sta ie liber (free station). 6).Studiul comparativ al tipurilor de receptoare cu o singur i cu dou frecven e privind oportunit ile de precizie i mod de lucru. 7).Eviden ierea superiorit ii coeficien ilor de transformare regionali fa de cei na ionali, n trecerea coordonatelor din sistemele WGS 84 n referin ele na ionale. 8).Calcularea unei re ele de ndesire GPS ca re ea de trilatera ie prin eliminarea vectorilor inutili, i compararea rezultatelor care confirm oportunitatea ultimului procedeu pentru practic .

111

9).ncercarea de ridicare a detaliilor din fondul forestier cu sistemul GPS prin metode statice i cinematice. 10).Analiza procedeelor de calcul a drumuirilor f r vize de orientare din fondul forestier. 11).Utilizarea ca puncte de referin i de leg tur a sta iilor permanente GPS cu preciz rile de rigoare, care furnizeaz informa iile necesare pozi ion rii. 12).Folosirea serviciilor ROMPOS i TransData cu precizarea condi iilor de lucru i a preciziei asigurate. 13)Determinarea parametrilor zonali i locali n zona de studiu. 14)Identificarea unor sateli i care transmit informa ii eronate. 8.3. Recomand ri pentru produc ie 1).Utilizarea n continuare, cu verific rile respective, a punctelor din re eaua tringula iei de stat dac sunt n bun stare fizic . 2).Utiliarea ca puncte de referin i de leg tur n pozi ionare a sta iilor permanente GPS apropiate. 3).Folosirea n egal m sur a receptoarelor cu una i mai sigur cu dou frecven e pentru pozi ionarea punctelor noi. 4).Utilizarea metodei statice conven ionale i a celei statice rapide pentru pozi ionarea cu precizie ridicat a punctelor din re eaua de sprijin. 5).Procesarea datelor cu programe complexe, care se caracterizeaz printr-un grad ridicat de personalizare i interactivitate. 6).Procesarea datelor nregistrate n sistemul GPS prin cel pu in dou variante diferite de calcul pentru a avea un control. 7).Utilizarea parametrilor de transformare regionali i locali pentru transformarea n datum-urile na ionale. 8).Folosirea cu predilec ie a transform rii Helmert i a coeficien ilor regionali la trecerea coordonatelor n referin ele na ionale. 9).Apelarea, n cazurile de necesitate, la completarea re elei de sprijin, prin punctele nodale. 10).Utilizarea cu ncredere i a pozi ion rii punctelor de ndesire ca sta ii libere n cazul cnd exist condi iile cerute de metod i sistemul GPS nu este accesibil. 11).Ridicarea unor detalii din fondul forestier cu sisteml GPS utiliznd metodele RTK, Stop and Go i static rapid , care devin mai avantajoase n raport cu sta ia total n unele condi ii de lucru definite de existen a punctelor cunoscute, dotarea cu aparatur i soft etc. 12.Utilizarea ortofotoplanului n lucr rile de proiectare a diverselor re ele geotopografice dezvoltate n fond forestier. 13.Utilizarea sistemului GPS combinat cu sta ia total n condi iile n care acestea devin complementare.

112

14.Folosirea receptoarelor de naviga ie pentru identificarea punctelor de sprijin necunoscute. 15.Utilizarea cu predilec ie a programelor de calcul na ionale. 16.Utilarea Direc iilor Silvice cu logistic performant de culegerea datelor i prelucrarea lor n vederea form rii unor colective specializate n problema ridic rilor terestre din cadrul fondului forestier i respectiv de refacere a bazei cartografice.

113

Bibliografie selectiv
dm J., Bnyai L., Borza T., Busics G., Kenyeres A., Krauter A., Takcs B., 2004, Mholdas helymeghatrozs, Megyetemi Kiad, Ungaria, 458 pag.; Albot M.G., Atudorei M., N stase A., Neam u M., Ulea E., Zecheru N., 2009, Dic ionar enciclopedic de geodezie, topografie, fotogrametrie, teledetec ie, cartografie, cadastru, Editura Nemira, Bucure ti, 421 pag.; Badea G., 2005, Cadastru general, Editura Conspress, Bucure ti, 241 pag.; B du M., Fond de hart raster, O.J.C.G.C. Vlcea, 284 289 pag.; Belc F., 1999, C i de comunicare terestre, Elemente de proiectare, Editura Orizonturi Universitare, Timi oara, 254 pag.; Berar T., Tudor D., Mali a I., 2006, Construc ii i elemente de drumuri forestiere, Editura Orizonturi Universitare Timi oara, 259 pag.; Bo N., 1993, Topografie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 398 pag.; Bo N., 2003, Cadastru general, Editura All Beck, Bucure ti, 362 pag.; Bo N., 2003, Cartea funciar i expertiza tehnic topocadastral , Editura All Beck, Bucure ti, 233 pag.; Bo N., Iacobescu O., 2007, Topografie modern , Editura C.H. Beck, Bucure ti, 542 pag.; Bo N., Iacobescu O., 2009, Cadastru i cartea funciar , Editura C.H. Beck, Bucure ti, 401 pag.; Brebu Floarea Maria, 2009, Teoria prelucr rii m sur torilor topogeodezice, ndrum tor de lucr ri practice, Editura Solness, Timi oara, 95 pag.; Brebu Lavinia, Brebu P., 2008, Lucr ri topogeodezice la frontiera Romniei, Editura Mirton, Timi oara, 340 pag.; Casaca J., Matos J., Baio M., Topografia General, 2005, 5.a Edio, GPS, Fotogrametria, Deteco Remota, Modelao Numrica do Relevo, Lidel edio tcnicas, Lisboa- Porto, 388 pag.; C lineanu M., Costineanu C., Dragomir P. I., Grigorescu V., Helvei V., Planul cadastral index solu ie eficient pentru lucr rile de cadastru general, Oficiul Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie; Echipa de consultan a firmei Kampsax Geoplan Danemarca pentru poiectul B ncii Mondiale de Introducere a Cadastrului General i Pubilicit ii Imobiliare n Romnia; Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 290 300 pag.;

114

Chezan M., Popescu C., Pentanec D., Fazakas P., 2006, Sisteme informatice geografice, Editura Eurobit Timi oara; Chi ea G., Iordache E., Chi ea C.G., 2009, Tehnologii geodezice spa iale, Partea I, Sisteme de pozi ionare global (GPS), Editura Lux Libris, 199 pag.; Chi ea G., Kiss A., 2001, Cadastru general i forestier, Editura Universit ii Transilvania, Bra ov, 242 pag.; Chi ea G., Vorovenci I., Mih il M., Chi ea C.G., 2011, Topografie. Metode de ridicare n plan, Editura Lux Libris, 346 pag.; Corcodel G., Corcodel .C., Danci I.M., Crainic G.C., 2004, Fotogrametrie Analogic , Volumul I, Editura Universit ii din Oradea, 354 pag.; Co arc C., 2003, Topografie inginereasc , Editura Matrix Rom, Bucure ti, I9-VII316 pag.; Danciu V., Rus T., Model de integrare a observa iilor clasice i satelitare, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 217 229 pag.; Danciu V., Rus T., Model func ional-stochastic mbun t it n transform rile de coordonate, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 300 308 pag.; Didulescu C., Calculul automat al suprafe elor din fi iere externe de coordonate de tip text, folosind programul Autolisp, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 195 202 pag.; Dinescu A., 1980, Introducerea n Geodezia geometric spa ial , Editura Tehnic , Bucure ti, 224 pag.; Dragomir V., Ghi u D., Mih ilescu M., Rotaru M., 1977, Teoria figurii p mntului, Editura Tehnic , Bucure ti, 664 pag.; Dr gan P., Proiect pentru realizarea planului cadastral digital (index map) pe baza materialelor cartografice analogice existente, scanate i georeferen iate, precum i prin integrarea materialelor cartografice ob inute n activitatea de aplicare a legilor propriet ii, Oficiul Jude ean de Cadastru Geodezie i Cartografie Br ila, 22 28 pag.; Duarte Fonseca A., Cordeiro Fernandes J., 2004, Deteo remota, Lidel edio tcnicas, Lisboa - Porto Coimbra, 224 pag.; Filimon E., Rosenaur I., 1979, Topografie, Institutul Politehnic Traian Vuia, Facultatea de Construc ii, Timi oara, 300 pag.; Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J., 1997, Global Positioning System, Theory and Practice, Springer Wien New York, Austria, 389 pag.; Ilie A., Vasilca D., Erori la m surarea distan elor cu instrumente electrooptice, Facultatea de Geodezie- U.T.C.B., 243 252 pag.; Ionescu I., 2005, Fotogrametrie inginereasc , Modelarea digital altimetric a terenului, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 211 pag.;

115

Marton G., Albot M., Filotti D., Molea O., alariu I., 1976, Dic ionar poliglot de geodezie, fotogrametrie i cartografie, Editura Tehnic , Bucure ti, 325 pag.; Marton G., Zecheru N., 1972, Fotogrametrie, Editura Ceres, Bucure ti, 347 pag.; Mih ila M., Corcodel Gh., Chirilov I., 1995, Cadastru general i Publicitatea imobiliar , Bazele i lucr rile componente, Editura Ceres, Bucure ti, 194 pag.; Moldoveanu C., 2002, Geodezie. No iuni de geodezie fizic i elipsoidal , pozi ionare, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 534 pag.; Moldoveanu C., Fotescu N., Estimarea preciziilor n transform rile ortogonale de coordonate n spa iul cu dou dimensiuni, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 229 242 pag.; Munteanu Gh. C., 2003, Cartografie matematic , Editura Matrix Rom, Bucure ti, 214 pag.; Neuner J., 2000, Sisteme de pozi ionare global , Editura Matrix Rom, Bucure ti, 235 pag.; Neuner J., Onose D., Co arc C., Precizia de pozi ionare n re ele de sta ii permanente de densitate redus , Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, Facultatea de Geodezie, 160 171 pag.; Neuner J., S vulescu C., Moldoveanu C., Studiu privind posibilitatea de determinare a coordonatelor n proiec ia stereografic 1970 utiliznd tehnologia GPS, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 130 143 pag.; Nicolaescu G., Gagea L., 1966, Calcule Topografice. Manul pentru colile Tehnice, Anul I, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 191 pag.; Nistor G., 1996, Teoria prelucr rii m sur torilor geodezice. Curs pentru studen ii sec iei de cadastru, Editura Universit ii Tehnice ,,Gh.Asachi Ia i, Facultatea de Hidrotehnic , 466 pag.; Novac Ghe., 2007, Cadastru, Editura Mirton, Timi oara, 551 pag.; Olteanu-Tite D., Automatizarea lucr rilor de cadastru imobiliaredilitar, Geomatics Enterprise, 202 217 pag.; Ortelecan, M, 2006, Geodezie, Editura AcademicPres, ClujNapoca, 359 pag: P dure I., Palamariu M., Crearea re elelor de ridicare cadastral n cadastrul intravilan, simultan cu verificarea pozi iei punctelor de sprijin G.P.S., Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 117 130 pag.; P unescu C., Mocanu V., Dimitriu S.G., 2006, Sistemul global de pozi ionare G.P.S., Editura Universit ii din Bucure ti, 120 pag.; P unescu C., Paicu G. Utilizarea teledetec iei n cadastre de specialitate: cadastrul p durilor, Universitatea Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizic , 272 284 pag.;

116

P unescu C., Realizarea re elei geodezice de sprijin pentru ora ul Trgu C rbune ti, Jude ul Gorj, Universitatea Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizic , 111 117 pag.; P unescu C., Spiroiu I., Dina C., Realizarea re elelor de sprijin utiliznd tehnologia GPS, Universitatea Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizic , Oficiul de Cadastru, Geodezie i Cartografic Gorj, S C . CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL, 253 260 pag.; Popescu C.A., 2007, Teledetec ie i sisteme informatice geografice n agricultur , Editura Eurobit, ; Porojan D., Cioc nel B., 2006, Bazele sondajului, Institutul Irexon. Colec ia Cariere, Bucure ti, 411 pag.; Purnu A., 2008, Sisteme informatice de managementul proiectelor, Editura Conspress, Bucure ti, 196 pag.; R dulescu M. t., 2006, Metodologia cercet rii tiin ifice. Elaborarea lucr rilor de licen , masterat, doctorat, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 184 pag.; Roman O., Studiu privind unele metode de integrare a m sur torilor GPS n re eaua geodezic de sprijin, OJCGC Br ila; Rotaru M., Anculete G., Ghica I., Soare A., 1994, Topografie militar modern , vol.II, Mijloace moderne de ob inere i folosire a documentelor i datelor despre teren, Bucure ti, 240 pag.; Rus T., Aplica ii ale observa iilor GPS cinematice, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 182 194 pag.; Rusu A., 1973, Topografie forestier , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 246 pag.; Sab u N.C., 2010, M sur tori Terestre, Editura Universit ii din Oradea, 382 pag.; Sab u N.C., Crainic G.C., 2006, Aplica ii ale teledetec iei n cadastru, Editura Universit ii din Oradea, 156 pag.; Sab u N.C., Crainic G.C., 2006, Teledetec ie i cadastru forestier, Editura Universit ii din Oradea, 318 pag.; S r cin A., 2008, Ridic ri topografice speciale, Editura Conpress, Bucure ti, 91 pag.; Serrada R., Montero G., Reque J.A., 2008, Compedio de selvicultura aplicada en Espana, Edita: Instituto National de Investigacion y tecnologia agraria y alimentaria, Ministerio de Educacion y Ciencia, Madrid, 1178 pag. T mioag G., T mioag D., 2005, Cadastru general i Cadastrele de specialitate, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 407 pag.; T mioag G., T mioag D., 2007, Automatizarea lucr rilor de cadastru, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 186 pag.; Tundeanu L., Pop Georgeta, 2009, Bazele geometrice ale fotogrametriei, Editura Conspress, Bucure ti, 135 pag.;

117

Turdeanu L., 1997, Fotogrametrie Analitic , Editura Academiei Romne, Bucure ti, 227 pag.; Ursea V., 1974, Topografie general , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 254 pag.; Ursea V., Hannig E., Bro teanu D., 1978, Topografie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 280 pag.; Vorovencii I., 2006, Topografie, Editura Universit ii Transilvania din Bra ov, 364 pag., Bra ov. ***Analele Universit ii din Oradea, 1997, Fascicula Cadastru, Ministerul Educa iei Na ionale; ***Analele Universit ii din Oradea, 2000, Fascicula Cadastru, Ministerul Educa iei i Cercet rii; ***Analele Universit ii din Oradea, 2001, Fascicula Cadastru, Ministerul Educa iei i Cercet rii; ***Cadastru-Tehnologii moderne de determinare, nregistrare i eviden , 2002, Revista de Geodezie, Cartografie i Cadastru, Editura Matrix Rom, Bucure ti; ***Catalog de pre uri pe articole de deviz pentru lucr ri de m sur ri terestre (geodezie, topografie, fotogrametrie, cartografie), 1970, Redac ia revistelor agricole, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii i Apelor; ***Legisla ie privind cadastrul i publicitatea imobiliar , 2009, vol. 1, Cadrul normativ general privind cadastrul, Editura Matrix Rom, Bucure ti, I1-350 pag.; ***Legisla ie privind cadastrul i publicitatea imobiliar , 2009, vol. 2, Norme metodologice pentru executarea lucr rilor de cadastru pe domenii, Editura Matrix Rom, Bucure ti II1-280 pag.; ***Legisla ie privind cadastrul i publicitatea imobiliar , 2009, vol. 3, Publicitatea imobiliar , Editura Matrix Rom, Bucure ti III1-IV90 pag.; ***Lucr ri Geodezice, Topografie, Fotometrice i Cadastrale, 2007, Normative privind proiectarea i executarea Lucr rilor Geodezice, Topografice, Fotogrametrice i Cadastrale. Colec ia Reglement ri tehnice pentru proiectarea i execu ia lucr rilor de construc ii, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 220 pag.; ***M sur tori Terestre Fundamente, 2001, vol.I, Utilizarea Calculatoarelor Electronice, Instrumente i Metode de M surare, Topografie, Note de curs pentru specializarea n Cadastru, Geodezie i Cartografie, Edi ie ngrijit de Consiliul Facult ii de Geodezie Bucure ti, Editura Matrix Rom, Bucure ti, A1-C173 pag.; ***M sur tori Terestre Fundamente, 2002, vol.II, Topografie Inginereasc , Cadastru, Bazele Prelucr rii M sur torilor Geodezice, Note de curs pentru specializarea n Cadastru, Geodezie i Cartografie, Edi ie

118

ngrijit de Consiliul Facult ii de Geodezie Bucure ti, Editura Matrix Rom, Bucure ti, D1-F85 pag.; ***M sur tori Terestre Fundamente, 2002, vol.III, Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie, Drept i legisla ie funciar-cadastral , Organizarea lucr rilor de Cadastru i Geodezie, Note de curs pentru specializarea n Cadastru, Geodezie i Cartografie, Edi ie ngrijit de Consiliul Facult ii de Geodezie Bucure ti, Editura Matrix Rom, Bucure ti, G1-K69 pag.; ***Norme tehnice pentru ntocmirea planului topographic de baz la sc rile 1:2000, 1:5000 i 1:10000, 1981, partea I Lucr ri de teren i calcule, Ministerul Agriculturii Alimentare, Direc ia de fond funciar i cadastru; ***Particularit i ale m sur torilor GPS pentru realizarea de re ele mari SC Intergis SRL, Bucure ti; ***Revista de Geodezie Cartografie i Cadastru, 2002, Vol. 11, numerele 1, 2, Uniunea Geodezilor din Romnia ***Revista de Geodezie Cartografie i Cadastru, 2005, Vol. 14, numerele 1, 2, Uniunea Geodezilor din Romnia; ***Revista de Geodezie Cartografie i Cadastru, 2007, Vol. 16, numerele 1, 2, Uniunea Geodezilor din Romnia; ***Revista de Geodezie Cartografie i Cadastru, 2008, Vol. 17, numerele 1, 2, Uniunea Geodezilor din Romnia, 95 pag.; ***www.trimble.com ***www.giscad.ro

119

LISTA DE LUCR RI 1.Crainic G. C., Damian V. L., 2011, Issues Related to the Use of The Points in Geodetic Triangulation of State in Positionig With Static Relative GNSS Method, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. 17(16), ISSN - 1224-6255, pg. 450-459; 2.Crainic G. C., Damian V. L., 2011, Positioning Opportunities of Details from the Forest Fund With GNSS of Hill-Growing Technology with the Method "Fast Static", Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. 17(16), ISSN - 1224-6255, pg. 468-477; 3.Crainic G. C., Damian V. L., Splca M., 2011, Posibilities of Realisation of the Minor Control Network with GNSS Tehnology in the Occupyed Areas with Forest Vegetation in Mountain Areas, Research Journal of Agricultural Science, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 43 No. 3, ISSN 20661843, pg. 283-291; 4.Crainic G. C., Damian V. L., Splca M., 2011, Issues Relating to the Processing of GPS Vector as a Network Trilateration Using Computer Systems Trimble Total Control and Toposys, Research Journal of Agricultural Science, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 43 No. 3, ISSN 2066-1843, pg. 292-300; 5.Crainic G. C., Damian V. L., 2010, Aspects of the Use of Technology Combined Thickening Network of Support in the Forestry Sector, in Hardwoods Forest Stands, Research Journal of Agricultural Science, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 42 No. 3, ISSN 2066-1843, pg. 497-503; 6.Crainic G. C., Damian V. L., 2010, Traverse with Independent Stations - A Method for Lifting Details on Conditions of Work in the Forestry Sector, Research Journal of Agricultural Science, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 42 No. 3, ISSN 2066-1843, pg. 504-510; 7.Damian V. L., Crainic G. C., 2010, Ways to Achieving a Spatial Information System (Sis) for the Forestry Sector by Using of Mapsys 8.0 Programme, Research Journal of Agricultural Science, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 42 No. 3, ISSN 2066-1843, pg. 524-530; 8.Crainic G. C., 2010, Coordonate Determination Possibilities for Topographic Networks in Forestry by Means of Coordinate Transformations, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. XV, Anul 15, ISSN - 1224-6255, pg. 363-374;

120

9.Damian V. L., Crainic G. C., 2010, Issues Relating to the Realisation of Geographic Information System GIS in the Forestry Fund from the U.P. II Zmbru, O.S. Gurahon , D.S. Arad, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. XV, Anul 15, ISSN - 12246255, pg. 392-398; 10.Crainic G. C., 2009, Opportunities to Work Topography Based GNSS Technology in the Forestry Sector, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. XIV, Anul 14, ISSN - 1224-6255, pg. 456-465; 11.Crainic G. C., 2009, Some Aspects Raising Details of the Forestry Sector Vector Using High Tech Data Collection, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Protec ia Mediului, Vol. XIV, Anul 14, ISSN - 1224-6255, pg. 466-472; 12.Crainic G. C., 2009, Particular Realization Cases of Topographical Details Network Solved Using GNSS Technology, in Forestry, Revista Lucr ri tiin ifice - Seria Agronomie, Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar Ia i, Vol. 52 (1), ISSN - 2069 7627, pg. 329-335; 13.Iovan C., Crainic G. C., 2009, Some Aspects with Regard to the Design of Transport Instalations in Forestry Fund Using Modern Technologies, Revista Lucr ri tiin ifice - Seria Agronomie, Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar Ia i, Vol. 52 (1), ISSN - 2069 7627, pg. 351-358; 14.Marinca I. B., Crainic G. C., te co I., 2009, Studies on the Possibility of Realization of the Geographic Information System for Forest Private Owners, Revista Lucr ri tiin ifice - Seria Agronomie, Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar Ia i, Vol. 52 (1), ISSN - 2069 7627, pg. 374-382; 15.Crainic G. C., 2008, Modernization of Geotopophotogrammetric Works from the Forestry Cadastre a Major Issue of the Forestry, Scientific Papers Faculty of Agriculture, University of Agricultural Science and Veterinar Medicine of the Banat Timi oara, Vol. 40 No. 2, ISSN 1221-5279, pg. 275-282; 16.Crainic G. C., 2007, Aspects Regarding the Achievement of the Works of Elevation of Details Using Conventional Technology (ST) Combined with GNSS Technology Within the Forestry Cadaster, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Silvicultur , Vol. XII, Anul 12, ISSN 1453-9489, pg. 79-94; 17.Crainic G. C., 2007, Aspects Regarding the Works for Densing the Supporting Network with the Help of GNSS Technology in the Forestry Cadastre, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Silvicultur , Vol. XII, Anul 12, ISSN - 1453-9489, pg. 95-120;

121

18.Vorovencii I., Crainic G. C., 2005, Cercet ri Privind Diferen iere Arboretelor nregistrate pe Imagini Satelitare Landsat 5 TM i Landsat 7 ETM+, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Silvicultur , Vol. X, Anul 10, ISSN - 1453-9489, pg. 237-243; 19.Crainic Gh.C., 2002, The Determination of a Few Structural Features of the Trees by the Modern Metods Usung the Fotogrammetrical Materials, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula Silvicultur , Editura Universit ii din Oradea,Vol. VII, Anul 7, ISSN - 1453-9489, pg. 99-110; 20.Crainic Gh.C., 2002, Development Possibilities for the Evaluation of Work Surfaces from the Forestry Sector Using Fotogrammetrical Materials, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula Silvicultur , Editura Universit ii din Oradea,Vol. VII, Anul 7, ISSN 1453-9489, pg. 111-120; 21.Crainic G. C., 2001, The Determination of Some Biometric Characteristics of Trus (The Height) Using Topographical Tools, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Cadastru, TOM. IV, ISSN - 1453-9497, pg. 161-166; 22.Crainic G. C., 2001, The Determination of Some Biometric Characteristics of Trus (The Diameter) Using Topographical Tools, Analele Universit ii din Oradea, Fascicula: Cadastru, TOM. IV, ISSN 1453-9497, pg. 167-172;

122

Rezumat Obiectivele cercet rilor au urm rit analiza posibilit ilor oferite de tehnologiile moderne de pozi ionare a punctelor n sistemul GPS i cu sta ia total n principalele etape ale ridic rilor geotopografice. S-au avut n vedere n special condi iile de lucru specifice fondului forestier, de multe ori neprielnice, din cauza reliefului accidentat i cu vegeta ie arborescent , care reduc vizibilitatea la sol i recep ionarea semnalelor GPS si GSM. ntr-o prim etap s-au redeterminat prin sistemul GPS, n condi ii diferite de hard si soft, o serie de puncte din re eaua clasic a triangula iei de stat folosite frecvent, n paralel cu cele din re eaua nou , fiind astfel confirmate i validate n toate cazurile, ca precizie, pentru utilizarea lor n continuare. ntr-un studiu de caz s-a proiectat i realizat o re ea de sprijin cu patru puncte, procesat n diverse variante, n special privind trecerea din referin a WGS-84 n stereografic 70 i inclusiv ca o re ea de trilatera ie, rezultatele finale fiind aseman toare. ndesirea re elei geodezice s-a urm rit att prin sistemul GPS n acelea i condi ii diferite, dar i prin drumuiri cu puncte nodale, ca solu ie specific sectorului forestier. Posibilitatea de realizare a re elelor de ridicare cu sta ia total s-a verificat prin dezvoltarea unor numeroase drumuiri, ncadrate ntre puncte cunoscute sau/ i nchise, de lungimi diferite, ncheiate cu erori mai mult dect rezonabile, ce pot servi ca baz pentru stabilirea toleran elor care, n prezent, lipsesc. O aten ie deosebit s-a acordat modului de calcul a drumuirilor f r vize de orientare, ntlnite frecvent n zonele cu p duri. n final s-au f cut i unele ncerc ri de ridicare a detaliilor cu tehnologia GPS, aspect mai pu in util fondului forestier, la care se apeleaz mai ales n afara lui cu prec dere n terenuri agricole. Sau parcurs astfel toate etapele ridic rilor topo-geodezice prin diferite procedee de lucru i cu mai multe variate de hard i soft, disponibile, n cadrul c rora s-au f cut numeroase observa ii i recomand ri pentru practica silvic . Abstract The objectives of the research have been analyzing the possibilities offered by modern technologies of the positioning system GPS and total station with main stages of land surveyings. Were kept in mind in particular the conditions of work specific forestry Fund, often severe, due to the rugged landscape, and tree vegetation, which reduced visibility on the ground and the reception of GPS signals and GSM. In a first stage were redetermined by the GPS system in different conditions of hard and soft, a number of points in the state network triangulation, has frequently used, in parallel with those of the new network, and are thus confirmed and validated in all cases, like precision, for their further use. In a case study was designed and developed a support network with four points, processed in different variants, in particular as regards the passage from the WGS-84 in the 70s and including like a network of triangulation, the final results being similar . Geodetic control network thickening has pursued both by the GPS system under the same diferent conditions, but also through the traverse with nodal points, as the solution specifies the forestry sector. The possibility of realisation the framework of minor control points with total station has been checked through the development of numerous traverse, which is between known points or/and closed, of different lengths, concluded with more than reasonable errors, which can serve as a basis for establishing tolerances which are missing at present. Special attention has been given to the method for traverse calculating without a bearing aim, encountered frequently in forested areas. In the end were made some attempts to surveying of details with GPS technology, look less useful for forestry fund, to which use is made of especially outside his mainly agricultural land.Were made so stages of the topo-geodetic land surveying through different processes, and with more variety of hard and soft, available, in which they did numerous observations and recommendations for the practice of forestry.

123

CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE Nume i prenume: Crainic Ghi Cristian Adresa: Oradea, Str. One tilor Nr. 8 Bl. D30 ap. 16 Telefon: 0761-695189 e-mail:gccrainic@yahoo.com Na ionalitatea: romn Data i locul na terii: 26 08 1968, Loc. Gurahon , jud. Arad ACTIVITATE PROFESIONALA 2006- prezent- ef lucr ri-Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec ia Mediului, Departamentul de Silvicultru i Inginerie forestier ; -cadru didactic asociat la-Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construc ii, Departamentul Infrastructuri; 2002-2006-asistent universitar-Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec ia Mediului; 2000-2002-preparator universitar-Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec ia Mediului; 1995-tehnicean silvic-O.S. Baia de Cri , Filiala Silvic Deva-Hunedoara; 1990-1993-p durar-O.S. Brad, Filiala Silvic Deva-Hunedoara; 1988-1990-practicant-O.S. H lmagiu, I.S.J. Arad; 1986-1988-muncitor forestier-SEFT Vrfurile, IFET Arad; STUDII I SPECIALIZ RI 1997-2002-Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec ia Mediului, Specialtatea Cadastru; 1995-2000-Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec ia Mediului, Specialtatea Silvicultur ; 1993-1995-Gprup colar Silvic Timi oara, coala Tehnic Postliceal Silvic P durea Verde; 1982-1986-Liceul industrial Sebi , Profilul Silvicultur i exploat ri forestiere; ACTIVITATE TIIN IFIC C r i publicate n ar :3 Comunic ri tiin ifice n ar : 60 Comunic ri tiin ifice n str in tate:1 Particip ri la contracte de cercetare na ionale:3 Particip ri la contracte de cercetare interna ionale:1 Mobilit i interna ionale cu predare:-patru-Escola Superior Agraria CoimbraPortugalia, dou -Universitatea din Valladolid, Facultatea din Palencia, unaJohensu North Karelia-Finlanda; LIMBI STR INE CUNOSCUTE: -rus -bine; -englez -satisf c tor; -francez -satisf c or; -spaniol -satif c tor.

INFORMA II SUPLIMENTARE
-stagiul militar-satisf cut; -stare civil -nec s torit; -competen e-autorizat ANCPI categoria de lucr ri B.

124

CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Name: Crainic Ghi Cristian Adress: Oradea, Str. One tilor Nr. 8 Bl. D30 ap. 16 Telephone: 0761-695189 e-mail: gccrainic@yahoo.com Nationality: Romanian Data and place of birth: 26 08 1968, Gurahon , Arad PROFESSIONAL ACTIVITY 2006- present- Chief works - University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, Department of forestry and forest Engineering; teaching associate at the Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Engineering, Department of infrastructures; 2002-2006- Assistant Professor-University of Oradea, Faculty of environmental protection; 2000-2002- Preparer Professor-University of Oradea, Faculty of environmental protection; 1995- Forest technician-O.S. Baia de Cri Forestry Branch Deva-Hunedoara; 1990-1993- Forest ranger-O.S. Brad, Hunedoara-Deva Forestry Branch; 1988-1990- Practitioner-O.S. H lmagiu, Arad; I.S.J. 1986-1988- Qualified forest worker, IFET Arad SEFT Vrfurile; STUDIES AND SPECIALIZATIONS 1997-2002- University of Oradea, Faculty of environmental protection, Cadastre Speciality; 1995-2000- University of Oradea, Faculty of environmental protection, Speciality Of Forestry; 1993-1995- School Forest Timisoara, technical school post-high Forestry-Green Forest; 1982-1986- Sebi industrial forestry high school, forest exploitation profile; SCIENTIFIC ACTIVITY Works published in the country: Works published abroad: 1 Scientific communication in the country: 60 Scientific communications abroad: 1 Participation in national research contracts: 2 Participation in international research contracts: 1 International mobility teaching:-four-Higher Escola Superior Agraria CoimbraPortugal, two-the University of Valladolid, Palencia Faculty, one-Johensu North Karelia Finland; LANGUAGES KNOWN:

Russian-good; English-satisfactory; French-satisfactory; Spanish-satisfactory; ADDITIONAL INFORMATION:


Military stage-satisfied; Marital status-unmarried; Competent-autorized ANCPI category B of works

125