Sunteți pe pagina 1din 15

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

________/______________
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Antreprenorul si Beneficiarul (1) Societatea Comerciala_____________________________________________________, Sediul: ___________________________________________________________________, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________, Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________, Cont bancar nr.____________________________________________________________, Banca_____________________________sucursala_______________________________, Telefon____________________________e-mail__________________________________, reprezentata legal de Dl/D-na__________________________________________________, in calitate de:____________________________________________, identificat(a) prin:_________________________________________, Telefon:____________________e-mail________________________, in calitate de ANTREPRENOR, denumita in continuare in prezentul contract Antreprenor, si (2) Societatea Comerciala_____________________________________________________, Sediul: ___________________________________________________________________, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_________Nr._____________________, Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________, Cont bancar nr.___________________________________________________________, Banca_____________________________sucursala_______________________________, Telefon____________________________e-mail__________________________________, reprezentata legal de Dl/D-na_________________________________________________, in calitate de:_____________________________________________, identificat(a) prin:_________________________________________, Telefon:____________________e-mail________________________, in calitate de BENEFICIAR, denumit in continuare in prezentul contract Beneficiar, (in cazul in care Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul rezervat acesteia) avand ca temei legal art.1413 al.5 si art.1470-1490 Cod Civil, Legea nr.50/199l privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile ulterioare, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarie ulterioare, Legea nr.372/2005 prvind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare, precum si intreaga legislatie romana in materie in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Descrierea obiectului contractului. Mentiuni (1) Obiectul prezentului contract il constituie executarea de catre Antreprenor, pe riscul sau si in mod independent, in favoarea Beneficiarului, pe terenul proprietatea_________________, detinut de Beneficiar in baza _____________________, a unei constructii astfel: TIP CONSTRUCTIE: LOCATIE/ADRESA: TEREN Suprafata construita desfasurata Nr.topografic Cartea Funciara Act de proprietate

(2)

(3) (4)

(5)

In sensul prezentului contract: prin constructie se intelege totalitatea lucrarilor de constructii contractate, ce vor fi executate de catre Antreprenor, detaliate in Anexa nr.1 la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta, cuprinzand atat imobilul de locuit cu toate dependintele sale, cat si orice alta anexa (ex.garaj, piscina, filigorie, loc de joaca pentru copii, etc); prin Antreprenor se intelege atat societatea comerciala contractanta cat si muncitorii sau orice persoana reprezentanta a societatii care lucreaza la edificarea constructiei; prin Beneficiar se intelege atat societatea comerciala beneficiara, cat si orice reprezentant al acesteia, diriginte de santier, sef de santier sau orice persoana de specialitate desemnata sa raspunda de supravegherea constructiilor si derularea contractului. Antreprenorul va executa constructia: in baza COMENZII FACUTE DE BENEFICIAR, inregistrata sub nr.______/________, si pe baza PROIECTULUI DE EXECUTIE nr.________/__________, intocmit de PROIECTANT/ARHITECT ________________________________________________, si avizat tehnic sub nr._____/____ de SPECIALIST VERFICATOR DE PROIECTE _________________________________, atestat cu ________________. INSPECTOR DE SANTIER_________________________________________________, autorizat in __________________conform autorizatiei nr._________/_______________. Antreprenorul se obliga sa respecte intocmai proiectul de executie, planurile general si de detaliu precum si toate planurile si specificatiile atasate, executand constructia la calitatea si parametrii indicati, tinandu-se cont de tolerantele admise de Legea_____________ in industria constructiilor precum si de performanta enegetica a cladirilor, conform Legii 372/2005, cu modficarile ulterioare. Beneficiarul va prezenta Antreprenorului Caietul de sarcini si AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr._______/_______eliberata de _______________, 2

(6)

precum si toate acordurile si avizele prevazute de lege, necesare executarii constructiei. Antreprenorul va preda Beneficiarului constructia:

la cheie, conform caietului de sarcini si Anexei nr.1 la prezentul contract; in rosu, conform caietului de sarcini si Anexei nr.1 la prezentul contract; in gri, conform caietului de sarcini si Anexei nr.1 la prezentul contract.
Art.3 Materialele de constructii (1) Conform conventiei partilor, constructia se va realiza :

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar. In cazul in care Beneficiarul este de acord cu procurarea materialelor de catre Antreprenor, materialele vor fi procurate de catre acesta pe propria sa raspundere si cheltuiala, urmand ca Beneficiarul sa le achite la finalul fiecarei etape, in totalul pretului. In acest caz, Antreprenorul va fi direct raspunzator de calitatea materialelor, si va raspunde conform art.12, al.(1) al prezentului contract Materialele trebuie sa respecte calitatea precizata in caietul de sarcini. In cazul in care nu se gasesc pe piata materiale din cele precizate in caietul de sarcini, Antreprenorul va informa Beneficiarul cu cel putin ________zile inainte de incheierea fazei de executie pentru care sunt necesare materialele. De asemenea Antreprenorul va prezenta variantele de materiale pe care le poate procura in locul celor prevazute in caietul de sarcini, putandu-le achizitiona numai cu aprobarea Beneficiarului. In cazul in care Beneficiarul doreste sa procure singur de pe piata materialele de constructii, Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului materialele in termenul indicat la al.(3). In acest caz, Beneficiarul va fi direct raspunzator de calitatea materialelor si nu va putea fi antrenata raspunderea Antreprenorului, in conditiile art.12 al.(1). Antreprenorul nu raspunde de depasirea termenului de executie, daca aceasta se datoreaza exclusiv intarzierii Beneficiarului in a-i furniza materialele necesare. Beneficiarul este proprietarul materialelor de constructii, cu exceptia cazului in care Antreprenorul le-a procurat pe propria sa raspundere si cheltuiala. Art.4 Desfasurarea contractului. Polita de asigurare toate riscurile

cu materialele procurate de Antreprenor; cu materialele procurate de Beneficiar si puse la dispozitia Antreprenorului ; atat cu materialele procurate de Antreprenor, cat si cu materialele puse la

(1)

(2)

In vederea executarii constructiei la care s-a obligat prin prezentul contract, Antreprenorul va dispune de independenta absoluta, si va lucra la capacitatea si eficienta sa maxima, cu respectarea intocmai a proiectului de executie, a termenelor de executare ce vor fi stabilite de comun acord intre parti, a prevederilor prezentului contract, a tuturor normelor si avizelor legale in vigoare, fiind direct raspunzator de incalcarea acestora. In acest sens, Antreprenorul are dreptul sa conduca si sa dea indicatiile pe care le crede de cuviinta in vederea executarii constructiei, fara interventia Beneficiarului, Arhitectului/Proiectantului, in caz contrar putand cere rezolutiunea contractului conform art. 20, al.(2). In termen de _______inainte de inceperea executarii constructiilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a) polita de asigurarea toate riscurile in folosul Beneficiarului pentru constructiimontaj, pentru asigurarea raspunderii civile a constructorului, de la o Societate de Asigurari, pentru suma de ___________________________, pana la receptia finala si predarea constructiei, aceasta ramanand in riscul Antreprenorului; b) scrisoare de garantie bancara de buna executie, conform. art.11; c) programul de lucru, cu etape de executie, ce se va constitui in Anexa nr.2 la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta. Beneficiarul va numi un inspector de santier si, dupa caz, un sef de santier in persoanele mentionate la art.2 al.(3), sau numite ulterior in termen de _________zile de la incheierea prezentului contract, care vor tine legatura cu Antreprenorul, Arhitectul/Proiectantul si vor fi responsabili cu desfasurarea lucrarilor. Antreprenorul poarta intreaga raspundere pentru modul de lucru al muncitorilor, asigurarea de munca a acestora, orice accident de munca in timpul lucrarilor neimplicand in nici un fel Beneficiarul. Antreprenorul garanteaza Beneficiarul ca nu vor exista nici un fel de solicitari de plata a muncii efectuate din partea muncitorilor sau eventualilor subcontractanti direct catre Beneficiar. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta Antreprenorului toate informatiile de orice natura, pe care acesta din urma le solicita si le considera a fi utile si necesare in vederea desfasurarii lucrarilor de constructii, pe tot parcursul desfasurarii prezentului contract. Antreprenorul va aduce la cunostinta Arhitectului/Proiectantului si Beneficiarului, in scris, orice defect ce il constata in proiectul de executie, iar acestia se obliga sa il remedieze in termen de _________zile de la data primirii notificarii scrise. Antreprenorul nu raspunde de depasirea termenului de executie a constructiei, daca aceasta se datoreaza exclusiv unui defect de proiectare ce trebuie remediat in termenul mentionat. In toate etapele de executie, atat Beneficiarul cat si Arhitectul/Proiectantul pot sa verifice stadiul lucrarilor la fata locului. In cazul in care, Beneficiarul, Arhitectul/Proiectantul constata orice deficienta in executie, neconcordanta cu proiectul de executie, daca aceasta nu le-a fost adusa la cunostinta de catre Antreprenor, sau calitate scazuta fata de cea la care s-a obligat Antreprenorul, va notifica in scris Antreprenorul si acesta va avea obligatia sa remedieze lucrarile pe propria sa raspundere si cheltuiala in termen de ___________zile de la primirea notificarii scrise, in caz contrar raspunzand conform art.12, al.(2). Antreprenorul nu raspunde pentru refacerea lucrarilor pe motiv ca Beneficiarului nu ii place cum au iesit, daca aceasta nu vizeaza modul de executie sau calitatea materialelor folosite, si daca s-a respectat in intregime proiectul. Orice modificari solicitate de catre Beneficiar cu privire la lucrarile de constructii, dupa ce acestea, sau parte din acestea au fost finalizate, sau dupa ce fiecare etapa s-a considerat ca finalizata, se vor face pe baza de Act aditional la prezentul contract, scris si semnat de parti, pe cheltuiala Beneficiarului si cu respectarea termenelor de executie stabilite de catre Antreprenor. Prin modificari in sensul prezentului contract, se intelege refacerea proiectului de executie pentru orice obiectie facuta la receptia lucrarilor, pe etape/faze sau finala, daca aceasta nu vizeaza vina sau greseala Antreprenorului, precum si orice adaugiri, schimbari, sau reorientari ulterioare cu privire la derularea lucrarilor, daca acestea nu au fost prevazute si luate in calcul la incheierea prezentului contract. Prin cheltuiala Beneficiarului in sensul prezentului contract, se intelege atat costurile intrinseci ale lucrarii cat si adaosul la pretul final ce va fi platit catre Antreprenor si stabilit in actul aditional modificator. La finalizarea constructiei, in termen de __________zile de la receptia finala, Antreprenorul se obliga sa curete zona si sa inlature orice fel de deseuri, resturi de material, etc., rezultate in urma lucrarilor, pe propria sa raspundere si cheltuiala, cu respectarea prevederilor legale, in caz contrar fiind raspunzator conform art.12 al.(3).

Art.5 Subcontractarea (subantrepriza) (1) Beneficiarul isi da acordul iar Antreprenorul are dreptul sa subcontracteze cu persoane de specialitate (subantreprenori) diferitele parti de obiect din cadrul lucrarilor de constructii, pe propria raspundere a Antreprenorului, in conditiile legii. Antreprenorul isi alege liber subantreprenorii, fiind direct raspunzator fata de Beneficiar de lucrarea acestora. Pentru orice fel de chestiuni legate de lucrarile subantreprenorilor, Beneficiarul va trata direct cu Antreprenorul, intre Beneficiar si subantreprenori neexistand nici un fel de raport contractual, Antreprenorul putandu-se indrepta cu actiune in regres impotriva subantreprenorilor, in vederea repararii de catre acestia a prejudiciilor de orice natura.

(2)

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.6 Pretul (1) Pretul datorat de Beneficiar Antreprenorului reprezinta manopera folosita in executarea constructiei, si daca este cazul si contravaloarea materialelor, aceasta executandu-se:

la pret forfetar, totalizand in final suma de __________________________________;


In acest caz, Antreprenorul nu poate solicita o majorare de pret pe motiv ca s-a marit pretul materialelor sau a fortei de munca si nici pe motiv ca a efectuat modificari sau adaugiri, daca acestea nu au fost aprobate in scris de catre Beneficiar. pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de plata. In acest sens, pretul este provizoriu pe articole, in raport cu costul manoperei si/sau materialelor pentru fiecare faza de executie, potrivit situatiilor provizorii sau definitive de lucrari si a celorlalte documente de plata prezentate de Antreprenor. Pretul total al lucrarii va depinde de cantitatea lucrarilor efectiv executate si nu va fi cunoscut decat dupa executarea integrala a lucrarilor odata cu prezentarea situatiei definitive de lucrari. Valoarea totala a constructiei contractate nu poate depasi _______________________, si se achita esalonat, in_________transe, pentru fiecare etapa de lucru executata, conform Anexei nr.2 la prezentul contract. Inainte de fiecare data a efectuarii platii, Antreprenorul va remite Beneficiarului factura cu precizarea datei scadente a efectuarii platii. Beneficiarul va achita un acont inainte de inceperea lucrarilor, urmand ca diferenta de pret sa fie achitata pe etape de executare sau la finele prezentului contract, conform conventiei partilor.Cuantumul pretului, acontul si modalitatile de plata sunt evidentiate detaliat in Anexa nr.2, cu referire la etapele de lucru si lucrarile executate.. In cazul in care, in prima etapa de executie, Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze, din cauze neimputabile Antreprenorului, acesta poate solicita desfiintarea contractului, cu consecinta pierderii acontului, avand obligatia sa achite Antreprenorului si contravaloarea materialelor, daca acestea au fost obtinute de Antreprenor. In cazul in care, in prima etapa de executie, Antreprenorul nu mai doreste sa contracteze, din cauze neimputabile Beneficiarului, si solicita desfiintarea contractului, acesta va achita cu titlu de despagubiri catre Beneficiar, de doua ori suma avansata drept acont. Partea care doreste sa puna capat raporturilor contractuale in mod unilateral, are obligatia de a notifica cealalta parte despre intentia sa cu un preaviz de ________zile. In cazul in care desfiintarea se face fara preaviz, partea indreptatita la plata despagubirilor poate solicita daune interese in cuantumul prevazut in prezentul contract. Beneficiarul declara pe proprie raspundere ca dispune de sursele de finantare, sau va dispune de aceste surse pana la finalizarea constructiei. In cazul in care Beneficiarul urmeaza sa obtina 5

la

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

un credit ipotecar pentru investitii imobiliare, Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta Antreprenorului banca sau societatea finantatoare si eventualele conditii de finantare, partile putand sa incheie un act aditional la prezentul contract. Ca modalitati de plata, fiecare transa se va achita prin virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al.(2) al prezentului contract in contul Antreprenorului, indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract. Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in contul bancar al Antreprenorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Antreprenor in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. Art.7 Penalitati de intarziere

(1)

(2)

(3)

Antreprenorul isi rezerva dreptul de a nu incepe lucrarile de constructii pana la achitarea acontului de catre Beneficiar, respectiv pana la primirea dovezii efectuarii platii, dovada care se va face in baza extrasului de cont al Antreprenorului, vizat de banca. Antreprenorul nu raspunde de neexecutarea la timp a lucrarilor de constructii, daca acest lucru se datoreaza prelungirii termenului din vina exclusiva a Beneficiarului de a achita acontul, indiferent care sunt motivele pentru care acontul nu a fost platit. Pentru diferenta de pret datorata de Beneficiar Antreprenorului, si respectiv pentru plata pretului stabilit pe etape de executie, conform Anexei nr.2, se percep penalitati de intarziere, socotite de la data semnarii procesului verbal de predare-primire si respectiv a inmanarii facturii de catre Antreprenor, in suma de_________% pe zi de intarziere. Penalitatile incep sa curga de la data scadenta si Debitorul este de drept pus in intarziere, fara sa mai fie nevoie de o notificare scrisa in acest sens. Art.8 Clauza de revizuire

(1)

(2)

In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, se iveste o situatie neprevazuta ce ar putea influenta in mod substantial, in sens negativ, pretul sau valoarea lucrarilor prevazute in prezentul contract, partile vor renegocia clauzele acestuia cu privire la pret, incheind in scris Act aditional la prezentul contract, in termen de _________zile de la aflarea situatiei neprevazute, de catre ambele parti, nici una dintre parti neputand fii considerata in culpa pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin situatie neprevazuta, in sensul prezentului contract, se intelege o situatie generala, independenta de culpa vreuneia dintre parti, si care nu poate fi evitata, cum ar fi spre exemplu (dar nu limitativ): a) scaderea brusca a valorii imobilelor, terenurilor sau materialelor de constructii; b) schimbarea brusca si neprevazuta a cursului valutar; c) altceva precum__________________________________________________________ si care poate avea ca efect diminuarea sau majorarea in mod substantial a pretului sau valorii lucrarii.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.9 Termenul. Obligatia respectarii acestuia.Raspunderea in caz de nerespectare (1) Antreprenorul va incepe lucrarile in termen de _______zile de la data incheierii prezentului contract, si va finaliza constructia pana cel mai tarziu la data de _____________, cand se va 6

(2)

(3)

(4)

(5)

incheia faza finala, si se vor preda lucrarile de constructii, conform art.2, al.(6), cu intreaga documentatia aferenta. In vederea desfasurarii prezentului contract se vor stabili termene pe faze de executie, de comun acord intre parti, si care vor fi evidentiate pe etape, in Anexa nr.2 la prezentul contract. Pentru neindeplinirea la termen a partii din lucrare pentru etapele stabilite in actul anexa sau a intregilor lucrari de constructii la predarea finala, din culpa, Antreprenorul va raspunde conform.art.12 al.(5) si (6). In cazul in care Antreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la al.(1) sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie vorba despre caz fortuit sau forta majora, raspunde conform. art.12 al.(7). Partile pot conveni de comun acord, orice modificare cu privire la termenul final de predare a lucrarilor de constructii, sau la termenele de predare stabilite pe etape, prin Act aditional la prezentul contract, scris si semnat de parti. Antreprenorul nu raspunde pentru prelungirea termenului daca aceasta se datoreaza exclusiv unui defect de proiectare ce trebuie remediat in termenul mentionat, sau pentru efectuarea de modificari conform art.4 al.(8), precum si in cazul in care lucrarile urmeaza sa fie executate cu materialele Beneficiarului iar acesta intarzie sa le puna la dispozitia Antreprenorului. Art.10 Receptia lucrarilor

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6) (7)

(8)

(9)

Receptia lucrarilor de constructii se va efectua atat pe faze de executare, cat si la incheierea prezentului contract, respectiv la predarea constructiei conform art.2 al.(6). Receptia lucrarilor se face de catre Beneficiar in prezenta Inspectorului de santier, dupa caz a sefului de santier, Antreprenorului, Proiectantului si/sau Arhitectului, Beneficiarul avand obligatia sa studieze in detaliu lucrarile facute de Antreprenor, daca este cazul cu ajutorul expertilor alesi de Beneficiar, pe propria sa raspundere si cheltuiala, pe etapele stabilite. La fiecare etapa de receptie a lucrarilor, si la predarea finala a lucrarilor de constructii, se va incheia Proces-verbal de predare-primire,.cum este prevazut in Anexa nr.2. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta Antreprenorului obiectiile sale, de orice natura, cu privire la lucrarile executate, in termenul prevazut la art.4 al.(7), de la data la care s-a intocmit procesul verbal de predare-primire. Modificarile solicitate de catre Beneficiar se executa conform art.4 al.(8). In cazul in care obiectiile facute de catre Beneficiar vizeaza deficientele de executie savarsite din culpa exclusiva a Antreprenorului, acesta raspunde conform art.12 al.(2). Daca Beneficiarul nu aduce nici o obiectie lucrarilor facute, etapa de lucrare se considera aprobata, iar lucrarile de constructii se vor desfasura conform contractului.De asemenea, la predarea finala, lucrarile de constructii se considera aprobate prin neaducerea de catre Beneficiar a vreunei obiectii legate de acestea. Prin semnarea proceselor-verbale de predare-primire, (pe faze sau finale), se atesta faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale, si concomitent se naste dreptul sau la plata lucrarilor realizate. La predarea constructiei Antreprenorul va inmana Beneficiarului:

cartea tehnica a constructiei ; caietul de sarcini ; certificatul de performanta energetica a cladirii ; orice alte planuri sau documentatii necesare, consemnate in procesul-verbal de predareprimire. 7

CAP.V RASPUNDEREA ANTREPRENORULUI


Art.11 Termenul de garantie.Scrisoarea de garantie bancara de buna executie (1) (2) Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarilor de constructii pe perioade diferite de timp, in functie de specificul lucrarii, conform Anexei nr.2. In vederea garantarii calitatii lucrarilor de constructii, se stabileste un termen de garantie de_______zile, calculat de la termenul final de predare a constructiei sau respectiv, pe faze de executare, conform Anexa nr.2, care face parte integranta din prezentul contract, in cadrul caruia, in caz de culpa exclusiva, Antreprenorul va reface lucrarile pe cheltuiala sa, fara a pretinde de la Beneficiar costuri suplimentare si asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la predarea lucrarii la termen, cu suportarea penalitatilor prevazute in prezentul contract. In termenul stabilit la art.4 al.(2), Antreprenorul va pune la dispozitia Beneficiarului o scrisoare de garantie bancara de buna executie, independenta si irevocabila, pana la concursul sumei de ________, % din valoarea contractului, respectiv ____________________, pe care Beneficiarul o poate valorifica in conditiile legii in urmatoarele cazuri: a) in cazul in care Antreprenorul nu reface lucrarile necorespunzatoare sau defectuoase in cadrul termenului de garantie; b) in cazul in care Antreprenorul nu inlocuieste materialele necorespunzatoare calitativ, in termenul prevazut la art.12 al.(1); c) in vederea recuperarii acontului, in cazul rezolutiunii contractului de catre Beneficiar, in conditiile prezentului contract; d) in cazul in care Antreprenorul nu inlatura rezidurile ramase in urma executarii constructiei, in termenul prevazut la art.4 al.(9). Art.12 Antrenarea raspunderii Antreprenorului (1) Antreprenorul raspunde de calitatea materialelor procurate de dansul, avand obligatia sa le inlocuiasca in termen de _________zile de la primirea obiectiei Beneficiarului, Arhitectului/Proiectantului, formulate in scris, iar in cazul in care s-a produs o paguba rezultand din viciile materialelor este tinut sa o acopere in intregime, pe cheltuiala sa, in caz contrar, Beneficiarul dispunand de scrisoarea de garantie bancara; Pentru deficientele de executie, nerespectarea proiectului de executie, Antreprenorul se obliga sa le efectueze in termenul prevazut si in conformitate cu art.4 al.(7), in caz contrar Beneficiarul putand dispune de scrisoarea de garantie, si contracta alt Antreprenor pentru executarea constructiei. In cazul in care Antreprenorul nu inlatura reziduurile ramase in urma executiei, in termenul si in conformitate cu art.4 al.(9), Beneficiarul poate dispune de scrisoarea de garantie, pentru sumele necesare inlaturarii rezidurilor, putand contracta alte persoane in acest sens. Pentru lucrarile efectuate de subcontractantii angajati de dansul, Antreprenorul raspunde in conditiile legii, cu respectarea termenului de garantie prevazut in prezentul contract si sub sanctiunea refacerii lucrarii de catre Beneficiar, pe cheltuiala Antreprenorului, prin valorificarea scrisorii de garantie. Pentru neindeplinirea la termen a partii din lucrare pentru etapele stabilite in actul anexa sau a intregii constructii la predarea finala, din culpa, Antreprenorul va suporta penalitati de intarziere de______%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate prin reducerea proportionala a pretului, iar daca s-a produs o paguba in sarcina Beneficiarului prin nepredarea la timp a lucrarii, Antreprenorul datoreaza acestuia daune-interese in cuantumul 8

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

stabilit la art.20. Beneficiarul poate sista lucrarea si continua executarea cu alt Antreprenor. Antreprenorul raspunde si in cazul in care termenele nu au fost respectate din culpa exclusiva a subcontractantilor, prin neexecutarea la timp a partii din lucrare la care s-au obligat, urmand apoi a se despagubi de la acestia. In sensul alineatului precedent, Antreprenorul este exonerat de raspundere daca prelungirea termenelor se datoreaza exclusiv culpei Beneficiarului sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura sa influenteze derularea lucrarilor, precum si in cazul in care lucrarile de constructii se executa cu materialele Beneficiarului si acesta nu le-a pus in timp util la dispozitia Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la art.2, al.(1) sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie vorba despre caz fortuit sau forta majora, Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, conform.art.20, al.(3), cu daune interese. In cazul pagubelor produse din caz fortuit sau de forta majora, Beneficiarul va putea dispune de polita de asigurare toate riscurile, puse la dispozitie de Antreprenor, conform art.4, al.(2), litera a). Antreprenorul raspunde pentru vicii, in conditiile legii, astfel: a) viciile ascunse ale constructiei - timp de 10 ani de la receptia lucrarilor; b) viciile structurii de rezistenta, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei - pe toata durata de existenta a constructiei (Legea 10/1995); c) viciile aparente - numai pana la receptia lucrarii, si in termenul de garantie conform art.11 al prezentului contract, in cadrul caruia Antreprenorul este obligat sa le remedieze pe propria sa cheltuiala (Legea 10/1995); d) viciile materialelor de constructie - Antreprenorul raspunde conform art.12 al.(1); e) viciile de proiect - raspunde Arhitectul/Proiectantul. Art.13 Riscuri

(1) (2)

(3) (4)

Riscul pieirii fortuite (din caz fortuit sau de forta majora) a materialelor se suporta de catre proprietarul lor (Antreprenor sau Beneficiar, dupa caz). Riscul contractului: a) se suporta de Antreprenor, daca predarea constructiei devine imposibila, ca urmare a unui caz fortuit sau de forta majora. In acest sens, Antreprenorul nu are dreptul la plata pretului, decat daca Beneficiarul a fost pus in intarziere in ceea ce priveste obligatia de a receptiona si de a lua in primire lucrarile de constructii; b) se suporta de Antreprenor daca refacererea lucrarii nu a devenit imposibilia. Astfel, Antreprenorul executa lucrarea de doua ori, fie partial, fie total, iar Beneficiarul este obligat sa plateasca pretul numai o singura data. Riscul pieirii materialelor, in cazul in care acestea apartin Beneficiarului, se suporta de Beneficiar, in afara de cazul in care Antreprenorul le-a pastrat in conditii necorespunzatoare. Riscul pieirii constructiei, din cauza unui viciu al materialelor procurate de Beneficiar, este suportat de catre acesta, Antreprenorul avand dreptul sa pretinda plata pretului. Art.14 Forta majora si cazul fortuit

(1)

Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de ________(zile) de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 9

(2)

(3)

(4)

Prin forta majora se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile).Prin caz fortuitse intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din localitate). Daca in termen de_______(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenele de executare a lucrarilor nu pot fi respectate, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

CAP.VI DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.15 Drepturile si obligatiile partilor (1) Atat drepturile cat si obligatiile Antreprenorului reies din cuprinsul intregului contract, cu respectarea fiecarei clauze contractuale, precum si din prevederile art.23 ale Legii 10/1995 si alte prevederi legale in materie. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, Antreprenorul raspunde in conditiile art.12. Atat drepturile cat si obligatiile Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract, cu respectarea fiecarei clauze contractuale, precum si din prevederile art.21 si art.25 ale Legii 10/1995). Art.16 Confidentialitatea (1) (2) Partile se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract, pe toata perioada desfasurarii acestuia. Sub sanctiunea daunelor interese, Antreprenorul nu va putea sa utilizeze proiectul de executie sau parti de proiect, pentru o alta lucrare sau in scop de comercializare, fara acordul prealabil scris, al Arhitectului/Proiectantului si Beneficiarului.

(2)

CAP. VII CESIUNEA, MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.17 Cesiunea contractului Nici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris trebuie comunicat cedentului in termen de maximum ________ de la data la care cedentul a cerut cedatului consimtamantul. In cazul in care cedatul nu raspunde in termenul aratat, se considera ca cedatul nu consimte la cesiunea contractului. Art.18 Modificarea contractului Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. Contractul va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

10

Art.19 Incetarea contractului (1) Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a) Expirarea duratei stipulate in contract; respectiv la predarea constructiei dupa receptia finala; b) prin rezolutiunea contractului de catre oricare dintre parti, inainte de termen, conform art.20; c) Cand una din parti ii da celeilalte un preaviz, anuntand-o in scris ca intentioneaza sa puna capat raporturilor contractuale, conform art.6 al.(7); d) Prin falimentul uneia dintre parti, persoana juridica si respectiv decesul uneia dintre parti, persoana fizica, sau a reprezentantului principal al persoanei juridice, parte in contract, in masura in care contractul este incheiat intuitu personae (in considerarea persoanei), si partile convin astfel, si daca contractul nu se poate derula fara reprezentarea acesteia. Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin ________ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului. Art.20 Rezolutiunea contractului.Clauza-penala (1) In cazul in care una din parti nu isi executa culpabil obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate solicita rezolutiune contractului cu plata de daune-interese reprezentant _________% din valoarea lucrarii estimate de experti la data rezolutiunii. Antreprenorul poate solicita rezolutiunea contractului in cazul in care Beneficiarul nu ii respecta independenta absoluta, conform prevederilor art.4 al.(1) al prezentului contract, nu ii plateste pretul sau il plateste cu intarziere mai mare de ______zile, de _____ori, notificand in acest sens Beneficiarul cu respectarea termenului prevazut in art.19 al.(2) din contract. In cazul in care Antreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la art.2, al.(1) sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie vorba despre caz fortuit sau forta majora, Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, notificand in acest sens Antreprenorul cu respectarea termenului prevazut in art.19 al.(2) din contract. Neexecutarea si predarea la termen a lucrarilor, precum si executarea defectuoasa a acestora, atrage obligarea Antreprenorului la daune interese precum si dreptul Beneficiarului de a sista lucrarea si a o continua cu alt Antreprenor, solicitand rezolutiunea contractului in termen de _________zile, de la data notificarii Antreprenorului in acest sens. Beneficiarul poate opta pentru rezolutiunea contractului cu daune-interese, sau obligarea Antreprenorului la executare. Rezolutiunea contractului va opera de drept la data mentionata in notificarea scrisa prealabila, fara punere in intarziere sau fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile, inclusiv obtinerea unei hotarari judecatoresti.

(2) (3)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

CAP. VIII DISPOZITII FINALE


Art.21 Notificari intre parti In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa 11

prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus. Art.22 Litigii (1) Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor urma caile legale de solutionare, partile adresandu-se instantelor de judecata competente, alegandusi ca instanta de solutionare________________________________. Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract. Art.23 Alte dispozitii finale (1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in materie, si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept. Prezentul contract s-a incheiat azi, ___________________, (la sediul)_______________, in limba romana, continand un numar de VIII (opt) capitole, 23 (douazecisitrei) articole, fiind redactat pe un numar de 12 (douasprezece) pagini in format A 4, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract

(2)

(2)

(3)

Acte anexa la prezentul contract: Anexa nr.1 Descriere lucrari de constructii (se ataseaza de la caz la caz, in cazul construtiilor complexe); Anexa nr.2 Desfasurarea obiectului contractului.Descriere lucrari.Termene de executare.Pret; Anexa nr.3 - Cartea tehnica a constructiei (se anexeaza de la caz la caz)..

ANTREPRENOR______________

BENEFICIAR_______________

12

ANEXA nr. 2 La CONTRACTUL DE ANTREPRIZA, nr._______/_________

DESFASURAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI.


- DESCRIERE LUCRARI .TERMENE DE PREDARE. PRET ANTREPRENOR:_____________________ BENEFICIAR:________________________ COMANDA BENEFICIAR Nr./DATA:_________________________________________________________________________; TIP LUCRARE:____________________________________________________________________________________________; LOCATIE:________________________________________________________________________________________________; IMOBIL:_________________________________________________________________________________________________; TEREN:__________________________________________________________________________________________________; PRET TOTAL:____________________________________________________________________________________________; MODALITATE DE PLATA:_________________________________________________________________________________; TERMEN DE PREDARE FINAL:____________________________________________________________________________; NR. ETAPE DE LUCRU NECESARE:________________________________________________________________________; ALTCEVA:______________________________________________________________________________________________.

NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conform vointei lor, intr-un alt format.

13

- ETAPA DE LUCRU 11. 1 DESCRIERE LUCRARI 1 2 1.2 MATERIALE, MANOPERA, PRETURI MATERIALE NECESARE Tip material 1 2 3 TOTAL Avans Rest de plata 1.3 TERMENE Incepere lucrari Termen de predare Termen de garantie Termen de garantie Valoarea acoperita de scrisoarea de garantie Termen de plata Avans Rest de plata = Cantitate Pret Obtinute de MANOPERA Mod de calcul Pret

1.4 RECEPTIA LUCRARILOR Termen Proces verbal de predare - primire nr.1

ANTREPRENOR__________________

BENEFICIAR________________

14

- ETAPA DE LUCRU 22. 1 DESCRIERE LUCRARI 1 2 2.2 MATERIALE, MANOPERA, PRETURI MATERIALE NECESARE Tip material 1 2 3 TOTAL Avans Rest de plata 2.3 TERMENE Incepere lucrari Termen de predare Termen de garantie Termen de garantie Valoarea acoperita de scrisoarea de garantie Termen de plata Avans Rest de plata = Cantitat e Pret Obtinute de MANOPERA Mod de calcul Pret

2.4 RECEPTIA LUCRARILOR Termen Proces verbal de predare - primire nr.1

ANTREPRENOR:_______________________ 15

BENEFICIAR:____________