Sunteți pe pagina 1din 30

GHID NATIONAL DE BUNE PRACTICI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

- DEPOZITAREA SEMINTELOR DE
CONSUM -

Bune practici de productie gi igieng


9

Bune practici de producfie qi igiena'

Secfiunea 1. Perimetrul unitHtii de depozitare


ClMrile, perimetrul gi zona limitrom sunt proiectate, amenajate, constmite gi intretinute astfel inciit s5 se minimizeze accesul &un5torilor gi a1 cwtarninanfilor. Trebuie s5 existe proceduri adecvate pentru monitorizarea gi controlul tuturor elementelor mentionate in aceastii s e c w e , iar inregist&le trebuie menfinute. fn Anexa a este prezentat un model de procedurii pentru inspectia perirnetrului gi a cliidirilor.

1.1 Zona limitrofg ~i incinta

a. Zona limitrofg Unitatea de depozitare qi terenul pe care se afl5, vor fi amplasate in zone care trebuie sa hdeplineascg urmgtoarele conditii: s5 fie la distanv suficient de mare de posibile surse de contaminare cu pericole pentru siguranp alimentului (statii de epurare a apei, gropi de gunoi, wine chimice etc.); s5 aibg acces la c5ile de transport (auto, cale ferat5 gilsau fluviavmaritim, in h c t i e de amplasament); sii nu fie inundabile gilsau supuse riscului alunecilrilor de teren; sii aibii un drenaj eficace a1 apelor pluviale; s l aibg cel putin o sursg de apg potabilg, fie de la reteaua public& fie de adhcime. Dac5 unitatea de depozitare nu este racordaffi la releaua public5 gi in zona respectivil apa provenita din surse de adhcime este nepotabil5 se va asigura personalului unitiltii de depozitare ap5 potabilg din alte surse (ap5 mineralg).
Accesul In incinta unitgplor de depozitare Toate uniafile (bazele) de depozitare a semintelor de consurn vor avea incinta imprejmuitg. fmprejmuirile se vor mentine in stare bun5 gi vor fi complete. Nu se admit alte deschideri in garduri in afara po@i de acces amenajaffi pentru intrarea gi iegirea atiit a persoanelor cit gi a mijloacelor de transport (auto sau CF). Trebuie sg se asigure curi%wagi igienizarea zonei exterioare, perimetrale, aferente unitatii de depozitare pentru a se evita dezvoltarea d8uniitorilor (roatoare, insecte, paS2h-i etc.). Poarta de acces a mijloacelor auto va fi In bung stare, va avea dispozitive de inchidere gi deschidere mecanicii sau manual&gi lafl de oprire a circulatiei sau barieri4 medic8 chid este deschis21. Pe l h g 5 poarta mare, de acces a mijloacelor auto, trebuie s5 existe o poarta micH pentru intrarea personalului muncitor.

b.

1i

(;hid de hunr pructici pentru .sigttrrmn{tr dtlnrc?rr/rtitjr --

Pourta va fi permanent supravegheat3 de un paznic, numit de conduserea societiltii oomcrciale, care va purta pe braful st8ng o banderol3 pe care r l tlc inscris ,.PAZAW.

t,u potvta de intrare-iegire a unit3tii va exista:


o cabinl dotat3 cu: o mas&,scaune, luminii electric5, registru pentru evidenta persoanelor gi a mijloacelor de transport care sosesc sau pleac3 din unitate gi un dulap in care se vor pgstra tigsrile, chibritu.de gi brichetele depuse de c2tre pmoanele care intr3 in unitate (personal sau vizitatori), urrnbd ca la iegirea acestora obiectele sii le fie restituite. o rampii sau postament cu o ln2ltime corespunzltoare, pe care se urc2 pamicul pentru a verifica cu ugurint5 continutul mijloacelor de transport. In cazul rampelor fixe, acestea vor fi prevHzute cu balustradil pentru protectie gi cu platform3. llzi sau stelaje pentru depozitarea diverselor produse sau materiale care eventual se vor giisi fsra acte justificative la persoanele sau In rnijloacele de trasport, la iegirea acestora din subunitate. clopot sau un alt dispozitiv sonor de alarml in caz de pericol. indicatoare cu textul ,,Fumatul oprit" gi ,,Unitate sub incidents Decretului 40011981". loc de fiunat, prevbut cu l2zi de nisip sau recipiente cu ap2 pentm stingerea figilrilor. In incinta unitiitilor de depozitare vor avea acces numai mijloacele de transport gi ocrsoanele care au docurnente din care sil rezulte cil au atributii in legiitur2 cu activitatea unitgtii. Ss interzice accesul in incinta unitatii a mijloacelor de transport particulare, inclusiv celc ale personalului angajat. De regul5, acestea vor fi parcate Intr-un loc special unenajat h afara incintei unit2tii de depozitare. fn situatia in care acest lucru nu este po~ibil, vor amenaja locuri speciale de parcare in incinta unitqii, cgt mai aproape de se poartli.
C. Incinta unitiltilor de depozitare La mica distant2 de poarta de acces In incintl se va monta la loc vizibil un panou cu mchema de amplasare a laboratomlui, chtarului bascull (auto gilsau CF), spatiilor de depozitare gi a altor obiective principale (mecanizi%ri, uscltoare, ateliere etc.). Fiecare obicctiv va fi numerotat gi marcat. Pe schema respectivH se va inscriptions vizibil, prin slgeti, fluxul de circulatie in unitate a mijloacelor de transport pline Si a celor goale. Fluxurile de circulatie in unitate (inhare - iegire) vor fi despiloite prin linie continu2 sau lntrerupts iar pe ambele sensuri, vor fi trasate slgep cu sensul de circulatie. Viteza vehiculelor rutiere se va limita la maximum 5 k m h prin indicatoare rutiere. Platfonnele (pistele), dnunurile betonate sau cu acoperire asfalticii gi c5ile ferate uzinale vor fi mentinute in bun5 stare, curQate, igienizate ori de cgte ori este necesar cntru a mentine controlul daun3torilor. fn locuri special ammajate din incinta unitaiii se pot organiza puncte P.S.1 care pot fi prcvllzate qi cu diapoaitivc ronore de alert& in afara celui existent la poart3. sau

conectate la acesta. De asemenea, ae pot orgmiza pi alte locuri dc !%mat,P afara cell n de la poartl, dacl suprafafa unitlltii de dsporituc o permite, cu respectarea legislu(i in vigoare. Se va asigura iluminatul corespunzltor In incinta unitlltii de depozitare. Rampele gi buncllrele de inciircare - desckcare auto gilsau CF trebuie s l fie adecvat in bun2 stare, curilfate gi igienizate. h vederea indepsnsrii degeurilor gi subproduselor gi minimizarii contaminlrii pericole pentru siguranp alimentarq se va amenaja un spaliu special de depozitarc acestora (praf refulant, subproduse, alte degeuri etc.), In afara fluxului de circulatie unitate, lngr3dit (dac2 este un spatiu deschis) gi iluminat corespunz2tor. Se va asigu cur2prea gi igienizarea acestuia, ori de crite ori se ridic2 degeurile gi subprodusele.

1.2 Clitdiri ~i anexe

Conditii generale
Spaiiile de depozitare vor fi proiectate, construite gi intretinute astfel inclt sll reducg la minimum accesul d~un2torilor gi/sau a altor contaminanti, precum pgtrunderea in interior a apei din precipitafii gi a celei din p h z a fieaticl. La proiectarea unitilfii de depozitare se va avea in vedere asigurarea spafiul care sil permiti4 extinderea ulterioar5 a uniwii gi se vor respecta normala vigoare privind amplasarea qi siguranp constructiilor de acest gen. Trebuie sil se asigure separarea zonelor de receppe gi conditionare a semintel de consum de zonele de depozitare gi livrare pentru a preveni contaminarl incrucigatii, ceea ce se evidentiazil in procedurile de receppe gi de livrare. Pardoselile, perelii, acoperigul, scHrile gi alte structuri (stilpii de sustiner trebuie sg fie proiectate gi intrefinutepentru prevenirea contamin3rilor. Trebu s2 fie ugor de curgpt, s2 fie mentinute curate gi lipsite de resturi de produs. Tavanele vor fi suficient de inalte pentru a nu ingreuna lucrul in incir cl2dirii. Ugile trebuie s aibil o deschidere corespundtoare pentru a nu impiedica bu B desfigurare a lucrului gi h acelagi timp s corespunda normelor in vigor H privind siguranta. Vor fi construite din materiale rezistente la coroziune B protejate impotriva coroziunii. Se vor lua mHsuri de prevenire a accesului dfiuniltorilor. Ferestrele trebuie s fie intregi, bine fixate. DacH se sparg gearnurile, aceet H vor fi inlocuite imediat. Se recornand2 utilizarea materialelor tip policarbor sau altele, in locul geamurilor de sticlg. , Prin proiectare cladirea trebuie s3 permit2 o ugoar2 curlitire gi igicnirm interiorului gi a utilajelor existente. Sckile trebuie s3 fie construite din materiale rezistente gi sigure.
h i

'171,

fnlocui imediat.

ozitarea probelor martor.

$pa@ pentru depozitare temporars

"

111

1 ' ~

' L

zsp*lharrrnsrsq~~~
a filtre, Acoatea&&t u

,aifrcv
,,*ijL
,:&*&

,,

1 4

I'

I*{ a

Milh$gementlvl de~Odllor rl rpelor reziduale pi r


'!
t

t !

?!'!

39:;! '
d

rimltate din igienizarea clgdirilor gi a anexelor tmbuie ri


& rezidualg va fi instalat astfel !no& aceartr rl

apelor reziduale & aura dC 1194

i (prafbl mineral gi dt4lq) 14 a1 amenajatc pentru a fi &zt&b qi transportate la platfbrma &


din &tihatea unitefli de dapozitarc, ta Rrtlcfiu dr iil&ldle) hie coleotrte, depozlfute W &

rn !
*
"

I '3&1@acilltiifllepersonaluld
>ra

. # + w , i q ~ iv ~ & $ t

, s

d @eprevbutc vedare pentru personal, diferenvat pe ssxa. Fiecare vestiar t ~ ' f pmrIIZUt cu dulapuri pentru haine, p r e v h t e cu fante sau orificii pentru aeisire l
'dnipurilc sanitare vor fi p r e v h t e cu dug, chidvete gi toalete, cu apH curentti provenib do la reteaua localitgtii sau din alte surse, gi se va asigura ventilafia corespunziitoare a I p t l u i . Acestea trebuie sg fie fn numb suficient, raportat la personal. " &upwile sanitare vor fi prevkute cu sifoane de pardosealti, acoperite cu grgtare a fmpiedica piitrunderea roziitoarelor. Acestea se vor curQa gi igieniza periodic. apafiile destinate personalului vor fi prev-te, dupii caz, cu coguri c j ~ , p ocu i pdrlk h&ie igienica, hMie prosop sau uscgtoare de miiini gi siipun lichid hw amcnaja un spafiu destinat servirii mesei de ctitre angajati. Orupulile sanitare, sala de mese gi vestiarele vor fi curiitate gi igienizate corespunziitor e. GI rnt amentul de protecfie a1 angajatilor trebuie sii fie corespunztitor activitatii ate gi trebuie sii fie in bunti stare gi curat.

Sectiunea 2. Transport, receptie, depozitare gi Pncgrcare


Seful de unitate de depozitare este cel care se asigurii ce m m r i , materiale do ambalare (dacg este c m l ) gi materiale receptionate sunt transportate, depozitats: $1 manipulate In conditii speciale, astfel inciit sti nu se contamineze produsele depozitato. La nivelul unittitii de depozitare trebuie sti existe un program scris pbntru monitorizarea gi controlul tuturor elementelor din aceastg seciiune cu mentinema fnregistrtirilor.

'

2.1 Verificarea mijloacelor de transport


DacH transportul produselor la unitatea de receptionare se face cu mijloacele proprii, se verificH dacti mijlocul de transport este corespunziitor pentru a efectua un transport ! @" :* :&@sir" 3 sigur, asigurhd-se de mfitoarele: r%m f,m A?&;*> 6'kTj* ."*'. vehiculul este curat, uscat gi liber e estare; igienizarea ~ilsau dezinsectia mijloacelor de rnm ! ts % a" &Ice ori de t$ este nevoie cu evidentierea gi inregistrarea operatiunilor respective ti mentinerea inregistriirilor; . P & k h r n . l$ asigurarea securittitii in timpul transportului, descbcarea se face adecvat, prin basculare. Persoana responsabilg cu mijloacele de transport din cadrul unitiifii de depozitars trebuie sil ia toate mHsurile de prevenire a deterior5rii gilsau contamin5irii mtirfli transportate. Sc va elabora gi se va respe~tp procedurii pentrq$yeg@qifeamijloacelor de t r ~ p o r t o (model - Anexa b). A. .I L
; i >I
"

E Generalititti
A*; &&

2.2 Recepqa loturilor de seminte de consum

boptionarea semintelor de consum constg in egantionarea, mliza, .gradma, ohttirirea $i descllrcare acestora. !r ,' Zona & receptie este proiectatg astfel fncat: $4 minimizeze contaminarea semintelor de consurn; I m i arigure h timpul campaniilor de receptionare ~ o m ~ e n ~ ~ f r l pe grade $i calit8ti;
I

Ghid de bune practicfpentru slgurwnla aIkrm1YIor

Bune pruc.tici du productie f i igiend


I

Actiunea de curgtire a produselor agricole cuprinde doui categorii de lwgri:

Wscarea artificial&

precuriifirea curilvrea definitivii. Precwii@rea sau curiifirea brutii se va face in fluxul de primire, ooncomitent ~u dirijarea produselor din bun-le de primire la spapile pentm depozitare. Curii-a definitivii se va executa pentru lotwile care prin precurgfire nu au putut fi aduse la conditiile de puritate previizute h contractele comerciale sau standardele S n lsi vigoare pentru piistrarea pe o perioadii mai hdelungata. Utilajele de precurii~ire/curii~ire definitivii (tarare, trioare, site, harfe etc.) gi tubulatura trebuie sCi fie in bung stare gi sii hctioneze cotespumiitor, iar pductivitatea lor trebuie s&f e corelat8 cu e a f butilajelor de manipulare. i definitivii trebuie s3 fie legate la imtalajia Be aspirape Utilajele de precurii~ire/cu~ii~ire a silozului. Evacuarea irnpuri~filor/corpurilor str$line qoare (pleava), a. cedor mai grele decit aerul qi a altor categorii de impuritatilcorpuri str5iine se face dirijat prin tubulaturii. Acestea constituie subprodusele, valoroase gi nevaloroase (praf 1 gi altele). Sabprodusele rmltate f urma tar&ii trebuie sii fie depozitate separat (cele wbloraase n de cele nevaloroase) gi urmMte pentru a p r e m i contaminarea tar hcmcigatil. Detaiorarea acestora cmstltuie focare de containare cu diveqi contamha@ (&un&~rigi microorganisme, fn special mucegaiuri). ,&~zultatelecmdi$ionMi se hscriu S docurnclllt& d~ conditionare. Fe baza indicilor n &+aditate ai produselor se .emit&Ordinul de co&+bwre, iar pe bma dat~bl: din dWmkaentele de urmibire a opera$unii, se htocmeqte Situatia rezulta~ui conditioniirii (SRC). fn formu1arul respectiv se menponeazii cantitatile de s mmltate din cisndioonare, pfeem gi calitatea pe componente a acestma.
2.4 Uscarea seminfelor
$ &

aducerea umiditiitii semintelor la o umiditate adecvatg pentru depozitarc pr osirea instalatiilor de uscare care realizeazii uscarea cu ajutorul agentului de uscu cerea agentului de uscare la o anumitii temperaturii se face prin foloxir bustibililor. Tipul de combustibil folosit este specific pentru arzatorl~l ratorul de cilldurii cu care este echipat usciitorul. stalajia de uscare se vor introduce numai produse conditionate, cu un continut c i scilzut de impurit5ti inflamabile (plevuri, foi, capitule etc.) sau corpuri carc voace infundarea dispozitivului de golire. or lua mgsuri pentru curgtirea zilnicii a instalatiilor de uscare, revizuirc nerea gi exploatarea acestora h bune conditii. 1termic de uscare a semintelor este specific pentru fiecare specie. rea rezultatelor usc&ii se face prin completarea documentului de urmdrirc*

trucpa gi intrepnerea usciltoarelor


-@

con

Loturile de seminte de w n s h receptionate cu o urniditate care depkgegtelimita critic3 de coriservare se vor usca prin mijloace naturale sau artificiale.

Uscarea naturals
Consta h folosirea aerului atmosferic uscat ~i cald, ca agent de uscare. Metodele pentru uscarea naturalii a produselor sunt um&mrela: solarizarea (expunerea directa la razele solare, in perioada de varir, gi rigolizarea lotului de semiate'pntru a miiri suprafap de evaporare); aerarea activil (aerul se introduce sub presime tn m s a de prodtfw &yozitate); manipularea pfin instalatii prevkute cu ventilatoare (este folosit8 la silozurile care sunt previhte cu numeroasc puncte de desprgfuire); trecerca loturilor do produse prin instalafiile do uscare ,,la rece" fiiri m n t & de combwtibil (tkhora prh oalornU), folodnd fn l m l apentulul h'

Materialele din care sunt construite usciitoarele trebuie sg fie corespunziitoet s8 nu prezinte deteriorilri de orice naturi gi sii nu influenteze negativ bur "' desfagurare a activitafii de uscare a semintelor de consum. Us~gtoarele trebuie s3 fie dotate cu sisteme de uscare t nu permit5 contaminarea sau deteriorarea produsului. corespunziitoare, cam Se interzice depiiqirea temperaturii agentului de uscare peste limita superior admisii pentru produsul supus uscilrii. 'o Combustibilul folosit la uscare va fi depozitat in tancuri speciale, confor reglernentgrilor legale in vigoare, in zone special amenajate, ilurninr corespunz8tor. Rezervorul de combustibil pentru consurn zilnic va fi instalat la distan ' prsvgzUte In normele P.S.I. gi va avea montat, pe conducta ce du oombustibilul la arztitor, un ventil de &chidere a combustibilului, ug wwsibil Pn caz de nevoie. , , ~ Q organele exterioare ! migcare: gaibe, axe, curele, l a n w etc., precum W n d d d t e subansambluri vor fi obligatoriu protejate cu aphgtori de protectie, do puncrea In functiune a instalatiei de uscare sc vor vcrifica sensuri vontilatoarelor, angrenajelor, transmisiilor prin curele, gnecuril

dicata vor fl izolate tormic rr prin am& yi pmtru protejan


I

gi tn m r Be produ,

blosdao utilaje gi sohip&& ur. m p0 t instalate gi inhothub &ti @ sc minhiz~sz i sontmharq p d u a h d q w b . , La niveld d( Mab trebuie s& existe un program scris pmtru rn~nitqkgwa controlul t r tr gi un b t 4 m 4 n ace@&secfiune au m n w a be&Wlor.

:q3 > t'!


b

',

F b ~ ~ & t s$i~am a a l utilifelor KbiparnifiEtelW n r .


! ,

.. @laqi echipamentele sunt proiecwe, t%nstrui& gi imtrelate astf'el fneslt: dd cerinplor p ~ e ~ 1 tehmlogie (capacitate adecvatil, mod ck ui conmhd qi &mi@maprafit1ui). ; .I
I
11,

timpul ,opsrr ce folosite $ sigtemele


acr;rlo Pldlds rrsllbl

- u ~ u - & ~ A ~ m, ~(jYw*r

@%ventiv, eficient, dc Mr@mm saga ,.a&&

erea tnregistrgrilor.

aouiet&@i comercide gi abktivele s l e tn weet ce privegte cditrstso, iaJ,imnWlui, precum t i sth&tatea sigul:m$aangajatilor; q qi

hstd6d"ailecvata"privind legislaria spkcific~ domeniu - nome dc t&cr h , securitilfii munc'ii gi PSI - pentru tot personMul indiferent de post.

4.3 Instruire privind igiena


Tot personalul trebuie sg fie instruit gi sti cunoascg normele nationale de igieng gi normele interne de igienil ale societgfii comerciale. Trebuie sil existe un program de curgtenie gi igienizare, care trebuie comunicat tuturor angajafilor, care sil cuprindii in primul r h d , necesitatea gi importanta cwfiteniei la louull de muncii gi a practicilor de igienizare. Personalul va fi instruit asupra tehnicilor de curgfenie gi igienizare specifice f i e c h i loc de muncg gi impactul acestora asupra siguranfei alimentului. Personalul instruit trebuie s i cunoascti metodele de menfinere a Z igienei gi sil respecte planificarea operatiilor de curiitenie gi igienizare la locul de muncg. CurQenia gi igienizarea va fi realizats de personal desemnat pentru aceasta. Fiecare operafiune va fi monitorizatg, inregistratti gi menfinute ^hregistriirile.

4.4 Instruire privind transmiterea bolilor gi accidentele de muncg


Ptrsonalul va fi instruit pentru prevenirea accidentelor de muncg gi a incendiilor, precurn gi acordarea primului ajutor. Persoanele suferinde de afectiuni care ar putea induce contarninki trebuie sil comunice e depozitare gi medicului de medicina muncii, care le va in care vin in contact direct cu seminjele de consum. zgkieturile trebuie acoperite cu materiale sanitare detin8 un carnet de stintitate care va fi avizat periodic de cgtre

ind accesul vizitatorilor

if

Accesul vizitatorilor este controlat gilsau restricfionat pentru a intruni cerinlele de siguraqg gi sbiltate ocupafionaltigi pentru a reduce la minimum contarninilrile.

a'

& b a siguranpi alimentului gi dhinarea unei surse idbortante de a mintelor de conswn depozitate sunt esentiale igienizare~ gi dlun&torilor.La nivelul unitgfli de dep~atare trebuie sil existe un program koaitorizarea gi controlul h h o t elemelitelor din aceasti sec(iune du

%#hi@un program de igienizare a tuturor spaflilor de depozitare, utilajelor 8& exists


spatiilor destinate angajatilor precum gi a zonelor de ltncHrcare ~ipeste tot unde existi4 pericolul contarninkii hcrucigate. h c b a r e - descbare se va acorda o atentie deosebita contaminasii cu uri, acarieni), a produselor cu grade gi calitQi diferite, a de tip OMG, sau a produselor biologice cu cele de tip nevaloroase, materialele, degeurile, gunoaiele etc., vor fi adunate gi spafli special amenajate ! functie de destinatia lor. n pentru degeuri trebuie s l fie ugor identificabile, sunt p r e v b t e cu capace fie amplasate iotr-o zonl special amenajatti, I afara zonelor de lucru gi a n e s l fie curfitate gi dezinfectate in mod regulat. ie s l aibg un program de curillenie pentru spaiiile de interioarfi gi exteriod a acestora prin respectarea a produselor gi golirea spatiilor de depozitare se va asigura curltenia, dezinsectizarea acestora gi a echipamentelor din dotare. Curillarea aliza cu personal specializat din cadrul unitgtii de depozitare I bw& dc contract cu unitgfl specializate. Curlyarea celulelor se va realiza cu p mpatrsQe norrnelor de Tehnica securitQii muncii. p * o dats p an se va executa vHruirea gi dezinsectizarea magaziilor. l -l u& igienizare trebuie sil includs urmiltoarele: Llda parsoanelor respoesabile pentru sarcinile legate de igienizare; ,, Dwcrierea modului gi momentului c h d se cur&@ se dezinfecteazl diferitele gi zone ale unititii; 0 W r i e r e a practicilor de lucru corespunziltoare, importante pmtru prevenirea pi mduceroa contruningrii; Lbtr practicilor importante de igieng personall care trebuie respectate de

WnLznrea #papilor de depozitare, utilajelor aferente gi a anexelor

htregul panonal; B x p m modulul f err va fi monitorizate gi verificarea eficientei a pgrun8101 dr miyk,08 (I8 W documentelor legate de acestea; i

w - n m

dnarolY

'
Y

I!' *,

personal aU$odrim$ b s ~ ' i ; n ~ mma&; a t .

1 de alimente qi bIutdri in *nt@~'r lu In pama de msb, lqptitsaii .ae tul Q protectie se va k s i gixsplll. e efectuarea lucrgrilor de gazare cu. zisg gazarat in spaoil&l@&e de . b w i ~ @ ;

de1:,gizwi, vor fi mwptte toate unit&@ $Q j M " ~ c td s i a b t ~ r h asuri de inchidere a mimalelor p%#hi!or p~ perippb *out%rii *
x

Fib

la ,$xLqi.oraf*@q:be*ia L'GTE3JTIE, GAZE T S E . a o ~ T ~ % @ & Q P gi YO$ $ W T ~ eWv4e I $e hWie:. Ins&$ijje %orfi &%at@ ,m

Q OSWB ayw vor

'EM

ferestrele vor fi inchise cu lacilte gi gratii. Se poate folosi gi sistemul de e electronic&fn acest caz intrarea in incinta spatiului de depozitare se va face

-%a
I A"

& it y+

ozitare a substan?elor toxice trebuie s fie bine ventilat, cu eliminarea H a se evita acumularea de gaze toxice. substantelor toxice va fi dotat cu rafturi pentru agczarea cse de scopul folosirii gi a gradului dc periculozitate.

t i u n e a 6. Trasabilitate
ktea de depozitare trebuie sL dispuni de un sistem documentat de urmBrire P lsului de la receptie p h 5 la livrare.
1 1
it.'

Ma de dep6zbe trebuie s i dtspun5 de un sistern (manual sau computerizat) w a asigura mentinerea corecti qi complet5 a informatiilor despre produs. Acest we$@p~docunwntie prodnxs de la recqfie p h i la livrare. un tia f l w l u i de produs (reoeptie ti livrare) se intalnesc doug tipuri da hilitas? : , t ~ b i l i t a t e aasqendentZ - constil in reg5sirea originii rji caracteristicilor du'saui f i unkatea de depoiitare plechd de la unul sau mai multe critaii. ktru aceasta trebuie s!i existe o e+identi3minini& privind: numele furnizorului (societate comerciali, asociatie etc. sau persoang fizic8) m e l i ~ e a 8produsul la unitatka de depozkare qi datele de identiflcarc ale i dicestuia (WI sau GNP'etc.); specia $T/&u koiul semintelor de consum receptionate, conform prevederilor manualului de gradare a sernintelor de consum. calitatealgradul semintelor de 4J plus, in mssura in care esteconsum la receptie. produc5torilor agricoli ! n posibil, se pot solicita Ynformatii privind: zona de cultivare, '0 tratmnentele aplicate In timpul culturii, modul &estrhgere a recoltei, tra dac5 produsul a fost depozitat la ferrnii qi metodele de conservare aplicate Pnainte de recepfionarea in unitatea de depozitare etc. ebllitatea descendentd const5 In posibilitatea ca din fiecare punct a1 lanpdul entar sL se poatg identifica originea rji caracteristicile unui lot de seminp P m, P raport cu criteriile stabilite pentru fiecare specie ih parte. Opmatorul n PL o widenti strictg a partenerilor cilrora le livreaz5 produsele, p~ecum agile iprivind calitatea loturilor livrate.

E-

6.3 Identiflcarea lotulul da produs

. , ..

.',

Orioe unitate de depozitare trebuie s mentine gi s pb-, H H eonfrmCr&l&~~drc' I vigoare, fnregistrarea tutuor loturilor receptionate sau livrate. n fnregiiMiiIe prMad recepfla vor fi m e n f i bIyi! vor confine: , , . ( Speoia de seminte de consum moep@m&abt,

Sistem de conservare a identitllfii produselor (IP)


unitatea de depozitare urmilregte s pHtrundii pe filiera produselor specials (& H organismelor modificate genetic - OMG) sau a produselor cu valoare mare & (produsele biologice) poate elabora ~i implements, pe b a a de voluntarist, un de conservare a identitlifii produselor. Acest sistem are rolul de a sp em clle speciale menoon* mai sus de masa de produse cornercializats S mod n

Confirmarea ci4 s-a utilizat s h h @ certificatil qi ci4 se poate asigura trasabilitatea completi3 a acesteia. Condioile de Ins&mhfare, Impreung cu detalii privind soiul folorit,
I 4 I

Rezultatele verificgrii sau monitorizasii la fern& a respectilrii oondiflilor

contractuale, lnainte de descgrcare. Informafia va fi lnrcgistrntp h

Ghfdds bur~cpractici pentru siguranm &ma@@

N ~ de identificare ale celulei fn.care este depoaitat lotul de~ ~ l produs va f i trecut pe orice documente privind lotul respectiv. Periodic, In timpul conditionruii qi a1 depozitkii, se preleveazii eqantioane din lotul de produs care face obiectul contractului de pibistrare a identimii. hegistrruile privind livrfile vor fi mentinute qi vor conene urmiltoarele: Tipul qi n u m h l spa$iului(spatiilar) de depozitare din care s-a f%cutlivrarea, .. .;-". .... transportatorul, destinatia final& i i - ~ l(sbrsebr i * i v ~ k t 9 ~ r t 7Tilcrq 1 Se va efectua eqantionarea qi se va retine proba martor. J7BVf6, , ,, n ' l2JZI.. Documentele de insotire a mIirfii vor fi lnseriate qj verificate astfel incit sti fie identificate qi eliminate eventualele numere lips& astfel incit nici un num& sil nu se foloseascil de douil ori. Mijloacele deltransportvor fi atent verificate pentru a nu induce contamiqari de tipul urme de tOMG$sau produse obijnuite in produs biolo4ic. t!' 7 b . "S
8 .

" . M a . ,

."gk$

cv

GHID NATIONAL DE BUNE PRACTICI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

'T#.rn

v*:n\i~al r.?m&yl .as-

is

Zv p4tt+

,,

2.

Lr

ira'l
A

6.5 Verificarea eficientei sistemului

- DEPOZITAREA SEMINTELOR DE CONSUM *+ti%pte


$

, a.".

Ln. ,,

*.I

s f

. I : $ * ,

,"

Procedurile pentru monitorizarea eficientei sisternuhi, de pilstrare a identit5fii produsului (IP) asigurti cti loturile de seminte de consum sunt urmIirite de la ~ s h h p i r pkti la livrare. Deficientele sunt identificate, controlate gi remediate. e

AoeartA sectiune a Ghidului nafional de bune practici pentru siguranfa alimentelor hpozltarea seminfelor de consum cuprinde o serie de modele de proceduri, respectiv:

o Anexa a. Proceduril pentru inspectia perimetrului gi a clildirilor o Anexa b. Proceduril pentru verificarea mijloacelor de transport o Anexa c. Proceduril pentru receptia semintelor de consum o Anexa d. Procedurg pentru achizitia utilajelor gi echipamentelor o Anexa e. Proceduril pentru htretinerea preventivg a utilajelor ~i echipamentelor o Anexa f. Proceduril pentru instruirea personalului o Anexa g. Procedurg privind accesul vizitatorilor
o Anexa h. Procedurg pentru igienizare
Obie

"erin ~nt 1ini1

o Anexa i. Proceduril pentru controlul d2ungtorilor


o Anexa j. Procedurg pentru controlul substantelor toxice.

Aceste proceduri reprezintil aga numitele programe preliminare pentru implementarea rirtemului HACCP (a se vedea I S 0 22000). Autorii nu considerg aceastil listil de modele de proceduri ca fiind exhaustivil. Fiecare unitate de depozitare poate intocmi c8te proceduri consideril cii sunt necesare pentru implcmentarea sistemului. De asemenea, aceste modele de proceduri pot fi modificate, transformate, elaborate in functie de necesitiltile unitiltii de depozitare.

) i d National de Bunc l ' r af 11 ( S15< "1'1UNE 2: Transport, receptie,

F4a de inspectie pentru vagoarle


I

Iamnnt

naan..:a..a

I n. I .

XT.-

- POtrrtructiv
Intador
Mo&nism
I~ienizat, uscat, liber de contaminanti de Fkii m e de produse transportate anterior . Lipsit de contaminanti (infestare) . Inchidere etan$l F&&unne de produse la fn bung stare gi etange

~eferin~tk ' (ihid National de Bune Practici in Depozitare:. 1. 2.2 Receptia loturilor de seminte de consuq, . , ,

i&$'

,,

P W
Crpace

Obiectiv , ? I w,'?" ' ~ l , r8 ~ ~ ~ Stabilirea calitatii gi captitiitii $e seminje de consum receptionate In unitdea de depozitare gi identificarea primarg a potentialilor contarninanti (infestare, seminte ,Fusarium etc.). e' l" *"ilium w w w ~ $ w ~ ~ l3#$+e:i l sR, Proceduril 7 , p r m$jnf ai rw1+W 4 ~ ~ 4 pq t ~ -*,
A

in

<a,.

Data
qm pr
j rtiypmr r
*qa.b#&r.
c YU

I K:j.antionare a, h 1) Frecvenfii: la fiecare mijloc de transport 4d/f 2) Cine efectueaz8: laborantul gradatpr .(se. porn*$@ f &adka$,o# autoriqli ., din unitatea de depozitare) 7,. JI i 3) Loc: in mijloc de transport. 4) Mod de lucru (referire la SR IS0 13690 gi SR EN IS0 542) a. Echipament pentru egantionare: son& (manual3 sau automatizatii) /I 1)ivizare I . Frecventg: pentru fiecare egantion prelevat 2. Cine efectueazg: laborantul gradator (se nominalizeaz8 gradatorii autorizati din unitatea de depozitare) 3. Loc: in laborator 4. Mod de lucru (referire la SR IS0 13690, SR EN IS0 542, SR EN IS0 664) ,a. Echipament pentru divizare: divizor de probe conform SR IS0 13690 b. Egantion de lucru e. Probg martor (mod de etichetare, unde se depoziteaz8, conditii de ctcmperaturfi gi urniditate relativ8 a aerului in camera de probe martor etc.) 1 1 ds Rtgistru pentru evidenta probelor martor @lkUp i gradare (conform Manual de gradare a semin?elor de consum) I Ftecvenfh: fiecart cgantion de lucru 2 ) Cine: gradator autoriut (sc nominalizeaz8 gradatorii autorizafi din unitatea de
.n

wisr;G$r
i '1

b< ,

ad,7,

i t
.&n.

mul18,mllW
P

'I

dswdtrrs\

4) Echipmente utillzate: balanpi hectolitricii, urnidornetmi aparatc rapidc de determinare a masei hectolitrice, umidit4ii gilsau a altor parametri ,
5) Completare documente de receptie care atestg calitatea la receptie (formular de gradare, BCAR etc.) I K Determinure parametri suplimentari " j. ,* La fel ca la art. I - IV se precizeazg cine determinil, locul, echipamentele utilizate, ce documente se completeazg. Se va menfiona acest paragraf hprocedura de recepfie, in m5sura in care exist5 dotarea tehnicg IV. CdntGrire 1) CAntSirire mijloc de transport plin 2) Desckcare mijloc de transport 3) C h M r e mijloc de transport go1 4) Completare document de chtkire (tichet de chtar etc.) V. Cine verificli corectitudinea determinSirilor, acuratefea fnregistr%-ilor gi fiecvenp de

'

Nr.

Deponent

Nume gi prenume

Data recepfiei

etichets

Documente necesare: o Manual de gradare a semintelor de consurn ~i colectia de standarde o Raport audit intern ,i7 o Acfiuni corective o Instruire tehnicg periodic&a personalului o Registru pentru evidenfaprobelor martor

.
<

.. q

NOTA

"A'3.

(':;1\S;.:

"7 F's,
$

.-

.
c

4
I
i
F

"ti

*; ,

:k c ,
,
: x"
;"p
f
+

-71 ,'; *p:.

: tb%' I F !
Lb

bir'9$,* zcj
"

.I
:

'
,)I

k f $
t

;
t

*
fid

'

, I j

,,
%

id

t . 2

:*v$~-,~:p

1% c s 9

$:tJci

"

# *

> .

:+ ; ,

I.-+.
7, , ,qp;,

I
t

,%fjs! 8

:J

if & v t A

!tf
I S

;*J
h

:~VIRXJ u r

~ y .
1 ,

"..

j~ ; t ~ ! i J i 1 ~

,,
,.

, , i . , t ~ <\I. : ;

)"A

viq

$9

iD .\
e3;;;

, \

t*tqh
F7

0
f

&f$

,.>
b

r:~PirS ila f , * i

"

9;

*1 ' ? ,
*

A L O ~ . < ~ I ; ~ > ~ I : ,; ~ ,U

.ox,:*

~ u - A 1M r fi ~ ~ i l s o q ~iilsJmu s6a w&wp ab b

- Aceasti? procedd poate fi modificatg gi adaptatir, Ih funcfie de condipile ,,PJ +\ : r "nk specifice ale unitirfii de depozitare.'
.+

e t b

'

,,\
1.
r
I.JI~
.t9

1 ;

wi10

' *:J'T~IJI

w , , ~ , I intlcjiwq
j 4
-1

, [ i d # \11,
1
Ar4,
8

*;{mi ~xq
'IWR'J

43y#

'

!
1

,
.

I1

1~"q,16. a ~ i I11& h

;3lawwrc ~$wn.lrarsdl
*

Y
!,

~ 31R~ ? i I

-1.

,'
I
"

.-.e

J>$)I'~
1

'"

r
*
"
. &

.
"

AT(

:+

' ' C ~ ~din liatp d s p w i f i ~ i; i " i cchip.rnmtu&i,~emnatii qi de ~ ~ b i cu i i l ~kchizifiile. cichipment nou ~chizitionatnu a f a in mf- ~ $ c i f i c ~ # i l o ~ , m8ponsabil81 cu a~hi@ileva contacta i ,ge vm hce mo&ficsj.ile ma responmbilit cu &izipiie va indim In listta de specifiicat:ii a ,Ira rubrics "Ccmmtmii", ce carecfii &:hie u t e qi va sema qi va h daxmentul.

National de Bune Practici tn 1 SECTIUNE 3: UtU4e #I echipamente ~lepozitare exemplu I . PROCEDUIL&PENTRU ~NTRETINEREA PREVENTIVA A UTILAJELOR $I ECHIPAMENTELOR Datk Pagina 1 din 3 , Verificat (nume, prenume, semn8turii) Aprobat (nume, prenume, semngtur5) Revizia nr. Din data

1 Ghid

Program general de t t m nr m
,a,,,
%*

dm fl ~ h l ~ a m e n t e l din unltatm or dqmitwo


Locallzare Operavi de Pntretinere Frecventi

"

Nr. crt.

Echipament/utilaj

Referinfe: Ghid National de Bune Practici in Depozitare 3.2 intrefinereautilajelor gi echipamentelor Obiectiv fn unitatea de depozitare utilajele gi echipamentele sunt htreonute h bung stare de functionare pentru a asigura eliminarea sau cel putin reducerea pericolelor pentm siguranfaalimentului.
.'"),'
L.

I
.*,b,,'","39$

*
9

r:
8
I* .

3) Se *hregistreazg fiecare operalie de intreonere pe fiecare utilaj h figa de htretinere a utilajului (Cine? Nume, prenume gi semnilturil). 4) Se verificg a c w i l e de invinere preventivg qi frecventa lor ( C i n e ? , m e , ~&$;: prenume gi-semniiturg). utilajului $i se certificg 5) Se verificg inregistrilrile in figa de corectitudinea lor prin semngturg in finere a utilajului (Cine? Nurne, prenume gi semniiturg). 6) Se dispun mgsurile necesare in caz de defectiuni (Cine? Nume, prenume gi
"
a

Documenta necesare: * o Figa de htrewere a utilajului .?, , o Procedurg de audit intern kwekm t o Actiuni corective . **-*, o Instruire personal * *
-Mr.
'. h

% .Y-* I I

141

Wi.l*-*xW* r,h.."7

*, ,, ., ,a

.,
I
m a r

-, ,
g ' r

.
ml.Ca.,wn
$&t1:tc$\
* U U I U )

I
a.
i

' t:)<hgf
I

. & .

'
n
r ~r

.
r* .-

'

%,w h
. i

-iie

..u7

-..

,
;!

.euu

n "

uxr.

,
a = "

*a r

r ,

,,.,unruvur,n

ri

nwur R

NOTA

- Aceastii procedurii poate fi modificatg gi adaptatg, h funcoe de conditiile specifice ale unitgtii de depozitare.

A"

i ~ % !:jz $ i s , J st,, ~ v P r * i(*. i *we%*


%

r*

Ui.l

%"*b XWU

a 1,' .

,tf~~j 'LT"
,m

"1 urri *R

.*

privind igiena . privj~d*&ammi@rea i l ~ gi qccidatde de muncg bl r


! . 5 ul mitilgi de dqwzitare trebuie sbi fie instruit in ceea c t privegte sigwanp ,&ntaminan$i, t e e l i b de mp&iti h lucwl de m u n a regulile de igicna pi respect&ii acetdora 31 scopul de a oferi clientilor servicii de cditate pi
>& t

.,
ca' la locul de muncd

(reswaEl HACCP, qefi c@mpartImmte,mpmdabil resurse mane etc.) ! n de specifio131 instwitii. C m ae i h t i f i d necesithfile de instruire (de exemplu qefii de compartimente erolicitg instruire p t r u personalul din subordine) Gwe este obiectul inbtmirii Cine realizewil instauirea (din surse proprii sau externe)

he

Cum se findizeazi (certificat, raport de btruire etc.)

.
*h.r

. L .

..

I - . . . . - ----

.',.

4.)L4*

1 .

.xu..

. ". .

, - ,--.I,', , . .-.
.'6,

&.~
1

.... *..- j.
,

*..

"<.a!!.
.#

--

-4-

'

8.2@&&f8%Z
> "
J.dd

1"

* .

fq
t d

Datg
*-; ,
b&Q1i.*'

FOST EXPLICATE !fI MI


ri
I

,.,\

iiAU'E

Anma i

Ancunrj

Ghid National de Bune Practici fn SECTIUNE 5: Igienlzrrs 1 combaterea 1 Depozitare exemplu dHunHtorilor PROCEDU~ PENTRU CONTROLUL DAUNATORILOR Data: Pagina 1 din 1 Verificat (nume, prenume, semnaturri) Aprobat (nurne, prenume, semnaturti) Revizia nr. Din data

1n BECTIUNE 5: Iglenizare 9i combaterea Depozitare - exemplu dlunPtorllor PROCEDURAPENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR TOXICE Pagina 1 din 1 Dt: aa Aprobat (nume, prenume, semfitud) v~crificat (nume, prenurne, semnEturE) Revizia nr. Din data
Chid National de Bune Practlcl
!

Referinte: Ghid National de Bune Practici in Depozitare: 5.3 Combaterea dtiuntitorilor cu ajutorul substantelor toxice Obiectiv Diminuarea yilsau eliminarea diiuniitorilor din masa de seminte de consum aflata in depozitare, din spatiile de depozitare dupil golire yi din perimetrul unittioi de depozitare cu ajutorul substantelor toxice. Procedur5 o Cine realizeazti o Pentru ce tip de diiuniitori o Cum: o Etape preliminare o Aplicarea efectivii a substantelor toxice o FrecvenB o Cine gi cum verificg Documente necesare: o Procedurii audit intern o Procedura pentru actiuni corective o Procedura pentru controlul substantelor toxice o Figa de instruire a personalului o Figa de inspectie a perimetrului unitiitii de depozitare o Procese verbale de dezinsectie/deratizare NOTE: 1) Aceastti procedurii poate fi modificatti tji adaptatii, in functie de conditiile specifice ale unittitii de depozitare. 2) Dacii serviciul de combatere a diiuntitorilor a fost externalizat (se realizeazil prin contract cu un prestator de astfel de servicii) gi nici nu se pbtreazil substante toxice in cadrul unitgtii de depozitare, la procedura se anexeazil contractul de prestari servicii.

Referinte: Qhid National de Bune Practici in Depozitare: 5,4 Controlul substantelor toxice folosite in controlul dbiitorilor Oblectiv Mentinerea sub control strict a substantelor toxice, cu regim special, folosite pentru combaterea dauniitorilor. ocedur5 o Responsabil o Unde si cum se depoziteazti substantele toxice
o Cine gi cum verificSi

cumente necesare: o Proceduril audit intern o Procedura pentru actiuni corective o Figa de instruire a personalului o Registrul de evidentti a substantelor toxice
) Aceastii procedurg poate fi modificatti yi adaptatti, in functie de conditiile

specifice ale unitgtii de depozitare. 2) Dacti serviciul de combatere a diiuntitorilor a fost externalizat (se realizeazii prin contract cu un prestator de astfel de servicii) gi nici nu se pastreazii substante toxice in cadrul unitiitii de depozitare, la procedura se anexeaza contractul de prest%i servicii.