Sunteți pe pagina 1din 29

Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului

FORMULAR DE APLICAłIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul ActivităŃilor Educative 2009
proiectele se depun până la data 10 noiembrie 2008, la Palatul NaŃional al Copiilor
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAłII DESPRE APLICANT

Numele
instituŃiei/unităŃii de CLUBUL ELEVILOR SĂCELE – judeŃul BRAŞOV
învăŃământ aplicante
Adresa completă B-dul George Moroianu, nr. 76, municipiul Sacele, jud. BV
Nr. de telefon/fax 0268 273 963 / 0268 273 963
Adresă poştă clubul.elevilor.sacele.bv@gmail.com
electronică clubulelevilor.sacelebv@yahoo.com

PERSOANĂ DE CONTACT
Dl/ Tatu Silvia
Nume, Prenume Dna Profesor – cercul de folclor - cultura traditională
FuncŃia romaneasca
Telefon 0720 52 76 13
Adresă poştă silvia.tatu@gmail.com
electronică

B. INFORMAłII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului


B.2. Categoria în care A. cultural- artistic
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaŃi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaŃi) transdisciplinar

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

1
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

PrezentaŃi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1.Numar de elevi implicati:


în mod direct, între 100 şi 200 elevi; indirect, 1000-2000 elevi.

2.Activitati (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-pentru unitati


scolare si extrascolare –pentru palate si cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea în
care se vor desfăşura:
I – Alcătuirea de documentaŃii, ilustrate, asupra elementelor culturii tradiŃionale
ce marcau mijlocul anului agrar/pastoral, în limbile română, engleză, franceză,
maghiară.
II – Pregătirea (pe baza documentaŃiilor) a unor prezentări tip PowerPoint sau
Movie Maker.
III – Pregătirea unor lucrări de artă plastică pentru o expoziŃie tematică:
SÂNTILIA.
IV – Pregătirea unor excursii pentru la Bunloc, 7 Scări, Piatra Mare.
V – DemonstraŃii de sărituri cu schiurile, la trambulina Săcele
VI – Vizitarea Muzeelor din Săcele şi Braşov.
VII – ExpoziŃie şi simpozion- cu lucrările realizate la I, II şi III – găzduite de
CCE Săcele, Muzeul de Etnografie Săcele.
VIII – Participarea la spectacolele şi târgul de Sântilie, pe secŃiuni: modernă şi
tradiŃională.

3.Numar de parteneri:
Din domeniul educaŃiei formale: 2 grădiniŃe, 10 şcoli generale, 6 licee.
Din domeniul educaŃiei nonformale:
- 3 palate ale copiilor si 12 cluburi ale copiilor şi elevilor
- 3 ONG-uri
- 5 muzee
ReprezentanŃi ai comunităŃii:
- 7 primării şi 7 consilii locale
- 7 consilii judeŃene
Sponsori:
- 20 agenŃi economici locali.

(Max. 1500 caractere) 1163 – 1353 caractere (cu – fara spatii)


D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului si precizaŃi


Ńinta strategică a PROIECTULUI din care derivă obiectivul general al
proiectului

Analiză de nevoi:
Puncte tari:
• Pregătirea şi experienŃa în derularea activităŃilot educative ale echipei implicate
• Parteneriate eficiente pentru succesul demersurilor intelectuale, afectiv-
atitudinale şi psiho-motorii ale celor implicaŃi
Puncte slabe:
• Lipsa spaŃiilor de cazare şcolare în municipiul Săcele
2
OportunităŃi:
• PotenŃialul turistic şi cultural-sportiv al Săcelelui
AmeninŃări:
• Vremea rea şi preŃurile.

łinta strategică a PROIECTULUI:

Perspectiva cross-curriculară oferită de acest PROIECT valorifică atât


curriculum-ul formal – prin conŃinuturile divers structurate, valorificate printr-o
variată abordare metodică în cadrul activităŃilor propriu-zise propuse – cât şi
„curriculum-ul ascuns” – implicat atât în ethosul instituŃiilor de învăŃământ formal
sau nonformal, cât şi în cel al comunităŃii, contribuind la valorizarea curriculum-
ului în înŃelesul său cel mai larg. Viziunea transdisciplinară este deschisă în măsura
în care depăşeşte domeniul ştiinŃelor exacte prin dialogul şi reconcilierea lor, nu doar
cu ştiinŃele umaniste ci şi cu artele, literatura, sportul şi experienŃa interioară.

(max.1000 caractere) 972 – 1108 caractere fara spatii – cu spatii

Obiectivul general /scopul:


Promovarea cunoaşterii mediului geografic-cultural şi tradiŃiilor legate de
SÂNTILIE, în procesul educaŃional, prin crearea de facilităŃi pentru practicarea
turismului cultural-sportiv în rândul copiilor/elevilor şi evitarea sărăcirii sufleteşti a
lor.

D.2. ScrieŃi obiectivele specifice ale proiectului

a) Dezvoltarea capacităŃii copiilor şi elevilor de a descrie desfăşurarea sărbătoririi


SÂNTILIEI, cu ajutorul prin mai multe mijloace de expresie: limbile română –
engleză – franceză; limbajul informatic, plastic, muzical sau coregrafic.
b) Formarea capacitǎŃii de a-şi desăvârşi comportamentul moral, prin corelarea lui cu
frumosul culturii tradiŃionale, integrată mediului păstoresc
c) Formarea abilităŃilor de afirmare a propriei personalităŃi, participând la
manifestările cultural-sportive tradiŃionale, în mediul comunitǎŃii locale şi zonale
d) Formarea capacitǎŃilor şi abilităŃilor de comunicare deschisă cu cei din echipǎ şi
cu cetǎŃenii, în cadrul activitǎŃilor de conservare şi promovare a mediului cultural
– geografic.

D.3. DescrieŃi grupul Ńintă căruia i se adresează proiectul

Între 10 – 30 copii cu vârste între 4 şi 7 ani


Între 90 – 170 elevi cu vârste între 7 şi 19 ani

D.4. Durata proiectului

Anul calendaristic 2009 – prima editie

3
D.5. DescrieŃi activităŃile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos

Activitatea nr. 1:
Titlul activităŃii: MOCANII ŞI VIAłA LOR
Tipul activităŃii: alcătuirea unei baze de date documentare
Data/perioada de desfăşurare: 5 ianuarie 2008 – 28 februarie 2008
Locul desfăşurării: biblioteci, muzee, internet – la şcoli, licee, acasă
Numărul de participanŃi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 700 elevi, 50 profesori, 1400 parinŃi, 50
muzeografi.
Responsabil: Silvia Tatu şi profesorii de limba română, engleză, franceză, maghiară,
cultură şi civilizaŃie tradiŃională din instituŃiile de învăŃământ formal sau nonformal
partenere
Beneficiari: elevii din instituŃiile implicate în proiect
Metode/mijloace de realizare:
Metodele pun accentul pe trǎirile participanŃilor, experienŃa personalǎ, empatia,
emoŃiile, intuiŃiile, emiterea de judecǎŃi subiective, stimularea imaginaŃiei, a
creativitãŃii şi a gândirii divergente. Ele trebuie sǎ fie interactive şi sǎ valorifice
dispoziŃia umanǎ cǎtre joc:
- observaŃia; conversaŃia euristicǎ; explicaŃia; demonstraŃia; exerciŃiul;
algoritmizarea; instruirea asistată de calculator;
- învăŃare frontală şi pe echipe; munca independentă;
- jocul didactic; jocul de rol; problematizarea; brainstormingul; tehnici video
Mijloace de realizare: cărŃi, albume, fişe de interviu, computere conectate la
internet, aparate video şi audio, imprimante.
ModalităŃi de evaluare:
Evaluarea este un exerciŃiu democratic al puterii într-o muncǎ în comun a
dascǎlilor cu elevii. Se vor evalua portofoliile realizate de elevi şi prezentate pe o
pagina web, intr-un url gratuit - pe care-l vor alege ei, împreună cu profesorii
îndrumători, conform unei grile de evaluare alcătuită de o echipă de specialişti şi
adusă la cunoştinŃa tuturor, la începutul activităŃii.
DescrieŃi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Elevii din clasele IV-XII, îndrumaŃi de dascălii din instituŃiile partenere, vor
alcătuirea portofolii, ilustrate, cuprinzând elemente ale culturii tradiŃionale ce marcau
mijlocul anului agrar/pastoral, în limbile română, engleză, franceză, maghiară.
Materialele vor fi postate pe internet, la un url gratuit, ales de ei si comunicat prof.
Silvia Tatu, de la CCE Săcele – care va centraliza si pune la dispozitia tuturor aceste
url-uri.

Activitatea nr. 2:
Titlul activităŃii: SÂNTILIA în viaŃa mocanilor
Tipul activităŃii: Alcătuirea unor prezentări în PowerPoint sau Movie Maker
Data/perioada de desfăşurare: 1 martie 2008 – 30 aprilie 2008
Locul desfăşurării: cabinetele de informatică din palate/cluburi ale copiilor, din şcoli
sau licee
Numărul de participanŃi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 700 elevi, 50 profesori, 50 muzeografi.
Responsabil: Silvia Tatu şi profesorii de informatică sau educaŃie tehnologică din
instituŃiile de învăŃământ formal sau nonformal partenere

4
Beneficiari: elevii din instituŃiile implicate în proiect
Metode/mijloace de realizare: tehnoredactarea computerizată; computere conectate
la internet
ModalităŃi de evaluare: Privesc rezultatele şcolare obŃinute pe o perioadǎ mai
îndelungatǎ, care vizeazã formarea unor capacitǎŃi, dobândirea de competenŃe şi mai
ales schimbǎri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învǎŃare. Se
va folosi o grilă de evaluare alcătuită de o echipă de specialişti şi transmmisă tuturor
la începutul derulării activităŃii.
DescrieŃi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Pe baza documentaŃiilor alcătuite în cadrul activităŃii nr. 1, elevii – îndrumaŃi de
profesori – vor realiza prezentări tip PowerPoint sau Windows Movie Maker ale
tradiŃiilor de Sântilie şi le vor expedia pe adresa de mail
clubul.elevilor.sacele.bv@gmail.com sau le vor posta pe url-urile create anterior.

Activitatea nr. 3:
Titlul activităŃii: ARTA şi VIAłA MOCANILOR
Tipul activităŃii: Realizarea unor lucrări de artă – desene, picturi, lucrări în lut sau
lemn, ouă încondeiate, cusături, Ńesături, ... – care să ilustreze viaŃa mocanilor în
general şi tradiŃiile de Sântilie, în special.
Data/perioada de desfăşurare: 1 martie 2008 – 30 aprilie 2008
Locul desfăşurării: Cercurile de artă plastică sau cultură tradiŃională din
palate/cluburi ale copiilor ori din şcoli.
Numărul de participanŃi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 700 elevi, 50 profesori, 50 muzeografi, 50 meşteri
populari
Responsabil: Silvia Tatu şi profesorii arte plastice, educaŃie tehnologică sau cultură
tradiŃională din instituŃiile de învăŃământ formal sau nonformal partenere
Beneficiari: elevii din instituŃiile implicate în proiect
Metode/mijloace de realizare:
Metodele pun accentul pe trǎirile participanŃilor, experienŃa personalǎ, empatia,
emoŃiile, intuiŃiile, emiterea de judecǎŃi subiective, stimularea imaginaŃiei, a
creativitãŃii şi a gândirii divergente. Ele trebuie sǎ fie interactive şi sǎ valorifice
dispoziŃia umanǎ cǎtre joc:
- observaŃia; conversaŃia euristicǎ; explicaŃia; demonstraŃia; exerciŃiul;
algoritmizarea; instruirea asistată de calculator;
- învăŃare frontală şi pe echipe; munca independentă;
- jocul didactic; problematizarea; brainstormingul; tehnici video
Mijloace de realizare: Albume, materiale şi unelte specifice
ModalităŃi de evaluare: Analiza lucrărilor conform criteriilor transmise la începutul
activităŃii si alcătuirea unor expoziŃii.
DescrieŃi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Elevii vor realiza unor lucrări de artă – desene, picturi, lucrări în lut sau lemn, ouă
încondeiate, cusături, Ńesături, ... – care să ilustreze viaŃa mocanilor în general şi
tradiŃiile de Sântilie, în special.
Se vor organiza expoziŃii cu lucrările selectate – la sediul instituŃiilor de învăŃământ
nonformal sau formal implicate în proiect sau online, utilizând aplicatia PicasaWeb,
de pe Google – corelarea galeriilor.

Activitatea nr. 4:
Titlul activităŃii: Festivalul SÂNTILIA ŞI COPIII
Tipul activităŃii: Festival naŃional de cultură şi civilizaŃie românească
5
Data/perioada de desfăşurare: 17 – 21 iulie 2009
Locul desfăşurării: municipiul Săcele, judeŃul Braşov
Numărul de participanŃi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 100 – 200 elevi, 20 – 40 cadre didactice, 10
părinŃi, 30 reprezentanŃi ai comunităŃii, locuitori ai municipiului Săcele sau din
localităŃile limitrofe, turişti.
Responsabil: Tatu Silvia şi partenerii săceleni
Beneficiari: Elevii participanŃi, comunitatea locală şi naŃională
Metode/mijloace de realizare:
Metode: Lucrul în echipă: profesori – elevi – părinŃi – consilieri locali – primar –
muzeografi – reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Mijloace de realizare: expoziŃii, simpozioane, vizite la muzee, excursii, drumeŃii,
demonstraŃii sportive, spectacole
ModalităŃi de evaluare:
Rezultatele şcolare care se reflectǎ în dinamica personalitǎŃii sunt, prin
excelenŃǎ, calitative. Evaluarea eficacitǎŃii activităŃilor din cadrul proiectului o vor
face elevii, pǎrinŃii acestora, dascălii lor, ceilalŃi specialişti participanŃi, membrii
comunitǎŃii locale şi naŃionale, care îşi vor consemna impresiile în jurnalul
festivalului – creat în varinată clasică (scris pe hârtie şi păstrat de organizatori) şi în
varinată online – pe site-ul festivalului.
Toate echipajele participante vor primi dipome de participare, iar cei care se
remarcă în mod deosebit – diplome pentru meritul lor.
DescrieŃi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Vineri, 17 iulie 2009:
- VERNISAJUL expoziŃiei de artă şi SIMPOZIONUL SÂNTILIA ŞI COPIII,
găzduite de CCE Săcele, Muzeul de Etnografie Săcele, Biblioteca municipală;
- DEMONSTRAłII DE SĂRITURI CU SCHIURILE, la trambulina Săcele;
- DRUMEłIE în Piatra Mare.
Sâmbătă, 18 iulie 2009:
- RITMURI MODERNE în Poiana Angelescu
- DRUMEłIE la Bunloc, 7 Scări
Duminică, 19 iulie 2009:
- TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR şi SPECTACOL FOLCLORIC – Poiana Ang.
- FOCUL SF. ILIE – în Poiana Angelescu
Luni, 20 iulie 2009:
- Excursie: BRAŞOV – POIANA BRAŞOV – RÂŞNOV – BRAN – PEŞTERA –
ŞIRNEA – FUNDATA
MarŃi, 21 iulie 2009:
- CONFERINłA DE PRESĂ

D.5. DescrieŃi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


Acest proiect ne va ajuta:
- să micşorăm ruptura ce se creează între o cunoaştere din ce în ce mai bogată
şi o fiinŃă interioară din ce în ce mai săracă - ale cărei consecinŃe pe plan individual
şi social sunt incalculabile;
- să educăm elevii în spiritul respectului şi dragostei pentru folclor - „icoana
sufletească a unui popor, după localităŃi şi timpuri”;
- să promovăm valorile mediului socio-geografic al mun. Săcele, cu consecinŃe
benefice pentru dezvoltarea durabilă a zonei noastre şi a Ńării.
(max. 500 caractere) 419 – 501 (fara spatii – cu spatii)

6
D.6. PrezentaŃi modalitatea de monitorizare
şi de evaluare a rezultatelor proiectului

Monitorizare: La nivel local, fiecare institiŃie de învăŃământ nonformal sau


formal va desemna un reprezentant care va urmări lucrul în echipa (elevi – profesori –
muzeografi – bibliotecari) şi va transmite url-ul unde toŃi cei implicaŃi (la nivel local
sau naŃional) pot verifica produsele activităŃii.
Evaluarea – iniŃala – formativă – sumativă – se va face atât intern (autoevaluare)
cât şi extern (inspectorii cu activitatea educativă ai ISJ, cercetatorii de la Centrele
JudeŃene de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale, muzeografi, alŃi
specialişti).
(max. 500 caractere) 484 – 565 (fara spatii – cu spatii)

D.7. PrezentaŃi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului


Modalitatea de evaluare: analiza produsului; analiza statistică; aplicarea unor
chestionare; analiza comparativă.
Indicatorii de evaluare:
- cantitativi (cifre, fapte, timp, servicii, persoane...)
Minim 1000 de elevi/profesori se vor documenta si vor realiza materiale de
prezentare a vieŃii mocanilor şi a Sântiliei
Minim 100 de elevi/profesori vor participa la manifestările cuprinse în
programul Festivalului SÂNTILIA ŞI COPIII
- calitativi (efecte, progresul, cât de bine, bun..,%, a/b.)
Efectele activităŃilor din cadrul acestui proiect se vor observa în capacitatea foarte
bună a elevilor participanŃi de înŃelegere a vieŃii în armonie cu mediul înconjurător
natural şi social
- financiari (cheltuieli medii,cost / beneficiu…,lei)
Valoarea produselor realizate în cadrul acestui proiect depăşeşte resursele alocate,
ceea ce dovedeşte eficacitatea şi eficienŃa demersurilor educative şi a susŃinerii
financiare a acestor demersuri.

D.8. ArătaŃi care sunt beneficiarii direcŃi şi indirecŃi ai proiectului


Beneficiarii direcŃi: 100-200 elevi, 20 – 40 cadre didactice, 10 reprezentanŃi ai
comunităŃilor locale - naŃionale
Beneficiarii indirecŃi: 1000 – 5000 elevi, dascăli, părinŃi, membri ai comunităŃilor
locale, naŃionale, internaŃionale

D.9. DescrieŃi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


Ńintă (elevi, cadre didactice, autorităŃi locale, comunitatea locală etc), asupra
şcolii şi asupra partenerilor
Copiii şi elevii îşi vor îmbunătăŃi capacităŃile de cooperare atât în mediul
familiar, cât şi cu alŃi semeni din cadrul altor comunităŃi umane, vor simŃi cât de
importante sunt tradiŃiile definirea identităŃii culturale a unui popor, vor învăŃa cât de
folositoare sunt parteneriatele între instituŃiile abilitate să desfăşoare activităŃi
educative formale sau nonformale, şi instituŃiile administraŃiei publice la nivel local
pentru integrarea participativă în viaŃa comunităŃii.
(max. 500 caractere) 414 – 479 (fara spatii – cu spatii)

D.10. ArătaŃi cum veŃi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului

Acest proiect ne va ajuta să identificăm noi modalităŃi de colaborare, în cadrul


7
programelor cultural-educative, cu scopul conservării şi promovării culturii
tradiŃionale româneşti – alternativă viabilă pentru păstrarea bogăŃiei spirituale a
copiilor şi tinerilor, în vârtejul avalanşei informaŃionale din era postmodernă.
Cu ajutorul materialelor scrise şi audio-vizuale pe care le vom realiza – în
calitate de mici sociologi sau de protagonişti ai unor spectacole, demonstraŃii sportive
- vom populariza tradiŃii valoroase din łara Bârsei şi din România.
(max. 500 caractere) 482 – 558 (fara spatii – cu spatii)

D.11. MenŃionaŃi activităŃile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care


intenŃionaŃi să le realizaŃi în timpul implementării proiectului şi după încheierea
acestuia

Internetul - e-mail-uri, site-uri, albume online, cum ar fi:


www.didactic.ro ; www.edu.ro ; www.piczo.com ; http://picasaweb.google.com
www.artsonia.com ; http://360.yahoo.com
Articole în presa scrisă; Revistele şcolilor
Ştiri şi emisiuni la radiourile şi televiziunile locale şi naŃionale.
Broşuri, pliante; Mape de prezentare; Afişe
ExpoziŃii, simpozioane, spectacole
Buletinele de informare ale Centrelor JudeŃene pt Conservarea şi Promovarea Culturii
TradiŃionale /CNCPCT
(max. 500 caractere) 412 – 454 (fara spatii – cu spatii)

D.12. SpecificaŃi care sunt partenerii implicaŃi în proiect şi arătaŃi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaŃie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
Partenerii:
InstituŃii reprezentative ale comunităŃii locale şi judeŃene;
InstituŃii de învăŃământ formal sau nonformal din Săcele, din judeŃul Braşov şi din
Ńară;
InstituŃii culturale şi ONG-uri care au activităŃi de educaŃie nonformală;
Firme/companii locale care vor dori să se implice în PROIECT.
Consiliul JudeŃean Braşov va asigura:
- tipărirea pliantelor-program SÂNTILIA ŞI COPIII şi a diplomelor;
- autocarele pentru excursia din 20.07.2009.
Primăria mun. Săcele va asigura:
- tipărirea pliantelor cu prezentarea mun. Săcele;
- transportul în comun gratuit, pentru participanŃii la Festival, între 17-21 iulie 2009;
- transportul participanŃilor la Festival, în excursia-drumeŃie la 7 Scări;
- gustări pentru participanŃii la târgul şi spectacolele din Poiana Angelescu;
Primăria mun. Braşov va asigura:
- - transportul în comun gratuit, pentru participanŃii la Festival, între 17-21 iulie 2009.
MUZEELE - DE ETNOGRAFIE, „CASA MURESENILOR”, DE ISTORIE
BRAŞOV, DE ARTĂ, BRAN, ŞIRNEA, PRIMA SCOALA ROMANEASCA ŞI
COMPLEXUL MUZEAL DIN INCINTA BISERICII SF. NICOLAE, vor asigura
intrarea gratuită a participanŃilor la proiectul SÂNTILIA ŞI COPIII.
(max. 1000 caractere) 990 – 1136 (fara spatii – cu spatii)

8
E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI PENTRU CAE 2009

FinanŃări anterioare pe
acelaşi proiect (anul 2008)
Fonduri FinanŃare Total
Nr. Descrierea
proprii solicitată sumă Surse MECT TOTAL
crt. cheltuielilor
MECT RON proprii 2008
2009
RON

Diplome 400 RON -------------- 400


1 200x2RON
Pliante cu
programul 800 RON --------------- 800
festivalului
2 1000x0,8RON
Inchiriere
autocare,
3 pentru 2500 RON --------------- 2500
excursia din
20 iulie 2009
Transport in
4 comun gratuit, 1500 RON --------------- 1500
pentru Brasov
Transport in
5 comun gratuit, 1500 RON --------------- 1500
pentru Sacele
Gustări
6 1500 RON --------------- 1500
Sântilie
Transport
Săcele-Timişu
7 200 RON --------------- 200
de Jos (pt. 7
Scări)
Pliante cu
8 prezentarea 800 RON --------------- 800
mun. Săcele
Cazare pt.
9 minim 100 10.000 10.000
persoane
Masa pt.
10 minim 100 20.000 15.000
persoane
Transportul
part. din alte
11 20000 20000
localitati până
în Săcele
TOTAL
78.500 50.000 128.500 1500 _______ 1500
RON

9
F. INFORMAłII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂłĂMÂNT
F.1. Descrierea unităŃii de învăŃământ

Tipul unităŃii de învăŃământ


CLUBUL ELEVILOR din municipiul SĂCELE - BV
(scoala, liceu, palat, club)

Numărul cadrelor didactice Total : 9 Femei: 4 BărbaŃi: 5


Numărul elevilor înmatriculaŃi Total : 850 Fete: 415 BăieŃi: 335

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect


Numărul cadrelor didactice Total : 50 Femei: 35 BărbaŃi: 15
participante la proiect
Numărul elevilor participanŃi la Total : 160 Fete: 80 BăieŃi: 80
proiect
Numărul claselor/ cercurilor 84 75 70
participante la proiect şi 6+36 2 + 12 1+ 6
cultural – artistic, sportiv – turistic, tehnico-ştiinŃific
tipul/profilul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte

DA ( în acest caz, completaŃi tabelul de mai jos)

NU
FinanŃat de
An Titlul proiectului
către
2001 MEC PEŞTIŞORUL DE AUR - TULCEA
2001 Sponsor local ZILELE ORAŞULUI IANCA - BRĂILA
MTS – DTSJ
2002 ŞEZĂTOARE LA BADEA CÂRłAN - PLUGARUL
- BV
MTS – DTSJ
2002 CUNUNA – BUZDUGANUL LA VIŞTEA
- BV
Sponsori
2002 CEASTĂ SARĂ-I SARĂ MARE
locali
MECT –
2003 SUFLET ROMÂNESC - ŞIRNEA
CT al ISJ BV
2004 Sponsor local VINE CLUJU’ PE LA NOI
2006 CJCPCT BV OUĂ ÎNCONDEIATE - SIBIEL
2006 CJCPCT BV IATĂ, VIN COLINDĂTORI! - FĂGĂRAŞ
2007 FESTIVALUL NAłIONAL AL OUĂLOR
CJCPCT BV
2008 ÎNCONDEIATE – CIOCĂNEŞTI - BUCOVINA
2007 CJCPCT BV PLUGARUL - VAD
2007
CJCPCT BV FESTIVALUL NARCISELOR
2008
MECT CONSERVAREA SI PROMOVAREA TRADIłIILOR
2007
CJCPCT BV POPULARE – ŞIMLEU SILVANIEI
2007 Primăria SÂNTILIA
10
2008 Săcele
MECT
2007 CĂTĂLINA - IAŞI
CJCPCT BV
2007
CJCPCT BV ZILELE DUMBRĂVIłEI BÂRSEI
2008
2007 CJCPCT BV VEŞNICIA NĂSCUTĂ LA SAT
2008 CJCPCT BV PLUGARUL ÎN łARA OLTULUI
2008 MECT ROMÂNAŞUL - IAŞI
DOINĂ, DOINĂ, CÂNTEC DULCE – GURA
2008 MECT
HUMORULUI
2008 CJCPCT BV ZILELE CODLEI - KRONENFEST
2008 CJCPCT BV LA IZVOR DE CÂNT ŞI DOR – LIPOVA, ARAD
2008 MECT MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIłIONALE - SIBIU
2008 CJCPCT BV FLORI PESTE PRUT – LA VATRA HORELOR
Sponsori
2008 FOCUL LUI SUMEDRU - ŞIRNEA
locali

G. INFORMAłII DESPRE POTENłIALI PARTENERI

G.1. InstituŃia parteneră,


dacă o altă unitate de
învăŃământ este implicată ŞCOALA CU CLASELE I-VIII nr 3, MEDIAŞ
în proiect
Adresa completă
Str. Sticlei nr 16
Nr. de telefon/fax 0269 836755
Adresă poştă electronică
medias_scnr3@yahoo.com
/Pagină Internet
Numele şi funcŃia
Viorel Borza - institutor
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia parteneră,


dacă o altă unitate de
învăŃământ este implicată SCOALA "GEORGE COSBUC" BAIA MARE
în proiect
Adresa completă
str. Gh. Bilascu nr. 19A, Baia Mare, jud. Maramures

Nr. de telefon/fax
0262.218.110
Adresă poştă electronică gcosbuc@isjmm.ro
/Pagină Internet http://www.gcosbuc-bm.ro/romana.htm
Numele şi funcŃia
Dragoş Maria – institutor
persoanei de contact:

11
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ ŞCOALA DE ARTE SI MESERII VINTILEASCA - VRANCEA
este implicată în
proiect
Adresa completă
Comuna Vintileasca, jud. Vrancea
Nr. de telefon/fax 0237 259 951
Adresă poştă
electronică /Pagină georgescustana@yahoo.com
Internet
Numele şi funcŃia
Stana Georgescu - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR ŞIMLEU SILVANIEI -
unitate de învăŃământ
SĂLAJ
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 55, jud. Sălaj

Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0260/679 251


Adresă poştă
clubulcopiilor_simleu@yahoo.com
electronică /Pagină http://www.fantanadorului.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Gavril Neaga - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR TÂRGU LĂPUŞ -
unitate de învăŃământ
MARAMUREŞ
este implicată în
proiect
Adresa completă Loc. Targu Lapus, str. Pietii, nr. 4, jud. Maramures,
cod postal 435600
Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0262/384350
Adresă poştă clubulcopiilortargulapus@yahoo.com
electronică /Pagină http://www.pcbm.ro/index.php?page=cluburile_copiilor&PHPSE
Internet SSID=e46bdb384600a33346745c6764d32425
Numele şi funcŃia
PetruŃ Anton - profesor
persoanei de contact:

12
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ PALATUL COPIILOR TULCEA
este implicată în
proiect
Adresa completă
Municipiul Tulcea, STR.D.GHEREA, NR.4, JudeŃul Tulcea

Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0040 40 517109


Adresă poştă
electronică /Pagină CAJTLFOLK@tim.ro
Internet
Numele şi funcŃia Stefan Coman – profesor, director al Ansamblului Artistic
persoanei de contact: "Baladele Deltei"

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ PALATUL COPIILOR IAŞI
este implicată în
proiect
Adresa completă
Municipiul Iaşi, Bulevardul Carol I nr.2, JudeŃul Iaşi
Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0232 – 410 802
Adresă poştă
electronică /Pagină pciasi@gmail.com
Internet
Numele şi funcŃia
Cătălin Damian – director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ ŞCOALA „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU”, IAŞI
este implicată în
proiect
Adresa completă
Municipiul Iaşi, Str. Ion Creanga, nr. 27, JudeŃul Iaşi
Nr. de telefon/fax Tel.: +40-32-279351 Fax . 032 / 219684
Adresă poştă
electronică /Pagină hasdeu@sc22.is.edu.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Ionel Nechifor – director
persoanei de contact:

13
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR LIPOVA - ARAD
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. Bugariu nr 12

Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0257 – 56 14 72


Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
Tuşa Zoltan - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR GURA HUMORULUI -
unitate de învăŃământ
SUCEAVA
este implicată în
proiect
Adresa completă
GURA HUMORULUI COD. 725300 Str. 1 Mai nr. 9, JUD. SUCEAVA

Nr. de telefon/fax Tel/fax : 0230/230804


Adresă poştă
electronică /Pagină ccegh@yahoo.com , ccegh729@gmail.com
Internet
Numele şi funcŃia
Maria Macarov - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ PALATUL COPIILOR ALBA
este implicată în
proiect
Adresa completă
Strada Decebal 23, Alba Iulia, 510093

Nr. de telefon/fax +40(258) 811750 0788 39 45 12


Adresă poştă
electronică /Pagină palatcoalba@yahoo.com
Internet
Numele şi funcŃia
Dumitru Mălin - profesor
persoanei de contact:

14
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ CĂMINUL CULTURAL VETRIŞOAIA - VASLUI
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. DIMITRIE CANTEMIR 803
Nr. de telefon/fax 0268 33 29 11
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
LUPU ION – director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ SCOALA DE ARTE SI MESERII VETRIŞOAIA - VASLUI
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. DIMITRIE CANTEMIR
Nr. de telefon/fax 0235 432 038
Adresă poştă
electronică /Pagină samvetrisoaia@yahoo.com
Internet
Numele şi funcŃia
Firicel Dobrea – director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ PALATUL COPIILOR BRAŞOV
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. Saturn nr. 23 A
Nr. de telefon/fax 0268 33 29 11
Adresă poştă
palatbv@yahoo.com
electronică /Pagină
http://scoli.didactic.ro/_palatul_copiilor_brasov_brasov
Internet
Numele şi funcŃia
Gheorghe Cioacă – director
persoanei de contact:

15
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ LICEUL TEORETIC „GEORGE MOROIANU” SACELE
este implicată în
proiect
Adresa completă
B-dul George Moroianu, nr. 110
Nr. de telefon/fax 0268/27.35.80
Adresă poştă
electronică /Pagină licmoroianu@yahoo.co.uk krizbaimelindabrasov@yahoo.com
Internet
Numele şi funcŃia
Krizbai Melinda – director adjunct
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
SCOALA GENERALA NR.4 „FRATII POPEEA", SACELE,
unitate de învăŃământ
BRASOV
este implicată în
proibunect
Adresa completă
505600 , Str. Viitorului 7A
Nr. de telefon/fax 0268/274133
Adresă poştă
scgennr4sacele@yahoo.com
electronică /Pagină
http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_nr_4_fratii_popeea_sacele
Internet
Numele şi funcŃia
Dorinel Jipa - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ GRĂDINIłA NR. 3, SĂCELE - BRAŞOV
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. Zizinului nr.
Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

16
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ SCOALA GENERALA NR.2, SACELE, BRASOV
este implicată în
proiect
Adresa completă
Str. Barbu Lăutaru nr. 35, mun. Săcele, jud. Braşov
Nr. de telefon/fax 0268-273960
Adresă poştă
electronică /Pagină scoala2_sacele@yahoo.com
Internet
Numele şi funcŃia
Daniela Dragomir - director
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ SCOALA GENERALA NR. 6, SACELE, BRASOV
este implicată în
proiect
Adresa completă

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ SCOALA GENERALA NR.1, SACELE, BRASOV
este implicată în
proiect
Adresa completă
Bulevardul Brasovului 250, Sacele, 505600
Nr. de telefon/fax +40(268)274295
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
Nicolae Ursu - director
persoanei de contact:

17
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ GRUP SCOLAR INDUSTRIAL „VICTOR JINGA”
este implicată în
proiect
Adresa completă
505600, Aleea Episcop Popeea nr.20
Nr. de telefon/fax + 40 (268) 275090, + 40 (268) 273045
Adresă poştă
secretariat@liceulvictorjinga.ro
electronică /Pagină
www.liceulvictorjinga.ro
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ
este implicată în
proiect
Adresa completă
Bdul.George Moroianu nr.17
Nr. de telefon/fax 0268 276.174 0268 276.175
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ LICEUL „ZAJZONI RAB ISTVAN”
este implicată în
proiect
Adresa completă
Bdul.Brasovului 107,52
Nr. de telefon/fax 0268 274.190
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

18
G.1. InstituŃia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăŃământ CLUBUL ELEVILOR RÂŞNOV
este implicată în
proiect
Adresa completă
Piata Unirii 2, Râşnov, 505400.
Nr. de telefon/fax 0268 230192
Adresă poştă
electronică /Pagină http://www.youtube.com/watch?v=p7AI24-daO0&feature=related
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact:

G.2. Numele firmei/companiei,


organizaŃiei sau instituŃiei (se
completează numai dacă o
BIBLIOTECA MUNICIPIULUI SĂCELE
firmă/companie locală,
organizaŃie sau instituŃie este
parteneră în proiect)
Domeniul de activitate Cultură
Adresa completă
B-dul. George Moroianu Nr.110
Nr. de telefon/fax 0268/274.418
Adresă poştă
electronică/Pagină de Internet
Numele şi funcŃia persoanei de
Antoneta Bendrofan– bibliotecar
contact

G.2. Numele
firmei/companiei, o sau
instituŃiei (se completează
numai dacă o firmă/companie CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate AdministraŃie publică
Adresa completă
B-dul Eroilor nr. 5, mun. Braşov, jud. Braşov
Nr. de telefon/fax 0268 410 777
Adresă poştă relatii.publice.cj@judbrasov.ro
electronică/Pagină de Internet www.judbrasov.ro
Numele şi funcŃia persoanei
Sebastian Grapă – consilier
de contact

19
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Administratie
Adresa completă ROMÂNIA – BRAŞOV – 505600 – SĂCELE –
PiaŃa LIBERTĂłII nr.17
Nr. de telefon/fax 40-268-276.164 / +40-268-273.091
Adresă poştă
primaria_sacele@yahoo.com
electronică/Pagină de
http://www.municipiulsacele.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Radu Nistor Florea – primar
persoanei de contact

20
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Administratie
Adresa completă
Bd. Eroilor nr. 8
Nr. de telefon/fax +40 268 416550 / 121 - +40 268 470147
Adresă poştă
scripcaru@brasovcity.ro
electronică/Pagină de
http://www.brasovcity.ro
Internet
Numele şi funcŃia
George Scripcaru – primar
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultura
Adresa completă
B-dul Eroilor nr. 21 A, 500 300, Braşov, România
Nr. de telefon/fax 0268 475 562
Adresă poştă
muzeu@etnobrasov.ro
electronică/Pagină de
www.etnobrasov.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Ligia Fulga – director
persoanei de contact

21
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai MUZEUL „CASA MUREŞENILOR” BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultura
Adresa completă
PiaŃa Sfatului nr. 25, Braşov - România
Nr. de telefon/fax +40 - (0)268 - 477864
Adresă poştă
casa_muresenilor@yahoo.com
electronică/Pagină de
http://www.muzeulmuresenilor.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Valer Rus – director
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se MUZEUL PRIMEI SCOLI ROMÂNESTI
completează numai COMPLEXUL MUZEAL
dacă o firmă/companie DIN INCINTA BISERICII SF. NICOLAE
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultura
Adresa completă
PiaŃa Unirii nr. 2
Nr. de telefon/fax 0268.512421 0040-268-511-411
Adresă poştă contact@protopopiatul-brasov.ro
electronică/Pagină de http://www.protopopiatul-
Internet brasov.ro/cat_prima_scoala_romaneasca_protopopiatul_bras
ov.html
Numele şi funcŃia
Vasile Oltean – director
persoanei de contact

22
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai MUZEUL DE ISTORIE BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultură
Adresa completă
Strada Nicolae Bălcescu Nr. 8
Nr. de telefon/fax +4 0268 472 350 +4 0268 472 363 +4 0268 472 368
Adresă poştă
electronică/Pagină de http://www.istoriebv.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Radu Ştefănescu – director
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai MUZEUL DE ARTĂ - BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultură
Adresa completă
B-dul Eroilor 21, 500030 Braşov, România
Nr. de telefon/fax +40 (0)268 477 286 +40 (0)368 409 049
Fax: +40 (0)268 475 172
Adresă poştă
radu.popica@muzeulartabv.ro
electronică/Pagină de
http://www.muzeulartabv.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Radu Popica - Şef SecŃie Artă
persoanei de contact

23
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai ASOCIAłIA “FLUIERAŞUL” BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate EducaŃie nonformală
Adresa completă
500 414, Str. Zizinului nr. 8, bloc 39, ap. 13, mun. Braşov
Nr. de telefon/fax 0368 40 55 60
Adresă poştă fluierasulbrasov@yahoo.com
electronică/Pagină de http://scoli.didactic.ro/asociatia_fluierasul_brasov_brasov
Internet www.fluierasulbv.piczo.com
http://picasaweb.google.com/fluierasulbrasov
Numele şi funcŃia
Silvia Tatu – preşedinte
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai ASOCIAłIA CLUB SPORTIV SĂCELE
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate EducaŃie nonformală
Adresa completă
Str. Valea Largă nr. 2, mun. Săcele, jud. Braşov
Nr. de telefon/fax 0268 276 703
Adresă poştă
sasha_spulber@yahoo.com
electronică/Pagină de
http://www.youtube.com/watch?v=ccW3BotPbW8
Internet
Numele şi funcŃia
Csaba Magdo-Nemeth – preşedinte sportiv
persoanei de contact

24
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai ASOCIAłIA PRO ŞIRNEA
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate EducaŃie nonformală
Adresa completă
Casa frunteş, sat Şirnea, comuna Fundata, jud. Braşov
Nr. de telefon/fax 0740 123224
Adresă poştă
electronică/Pagină de http://www.in-familie.ro/sirnea
Internet
Numele şi funcŃia
Radu Frunteş - preşedinte
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai MUZEUL BRAN
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Cultură
Adresa completă str. Traian Mosoiu nr. 489, Bran, cod 507025, jud Brasov,
Romania
Nr. de telefon/fax +40 268 238 333 / +40 268 238 335
Adresă poştă
info@brancastlemuseum.ro
electronică/Pagină de
http://brancastlemuseum.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Narcis Dorin ION – director
persoanei de contact

25
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau
instituŃiei (se
completează numai S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate Presa audio-vizuală
Adresa completă
Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
Nr. de telefon/fax 0368/408.277; 408.278
Adresă poştă
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
MIX TV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Televiziune
Adresa completă
Str. Oltet nr. 10-11, Brasov
Nr. de telefon/fax 0268/ 423 292
Adresă poştă
brasovultau@gmail.com
electronică/Pagină de
http://www.brasovultau.ro
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact

26
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
TVS HOLDING BRAŞOV
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Televiziune
Adresa completă
N.D. Cocea nr 30, Brasov, cod 500010
Nr. de telefon/fax Telefon: 0368/400.440; 0268/474.124
Fax: 0368/400.440

Adresă poştă
contact@tvsbv.ro
electronică/Pagină de
http://www.tvsbv.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Ovidiu Gradinar – redactor "Agenda Culturala";
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
RAV TV – TELEVIZIUNEA SĂCELE
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Televiziune
Adresa completă
Str. Parcului nr. 18, Săcele, Braşov
Nr. de telefon/fax 0268 273 007 0744 193339 0788 059382
Adresă poştă
stiri@idilis.ro
electronică/Pagină de
http://www.ravtv.ro/
Internet
Numele şi funcŃia
persoanei de contact

27
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
GAZETA DE TRANSILVANIA
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Presa scrisă
Adresa completă
500 030 Braşov – România, str. Mihail Sadoveanu nr. 3
Nr. de telefon/fax 0268 472 099 0268 475 113 / 0268 475 604
Adresă poştă
gazeta.transilvania@yahoo.com
electronică/Pagină de
http://www.gtbv.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Eduard Huidan – director general
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
TRANSILVANIA EXPRES
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Presa scrisă
Adresa completă
Brasov, str. Traian Grozavescu nr. 7
Nr. de telefon/fax Telefon: 0268/549712, int. 100, fax: int. 102, 103
Adresă poştă
stiri@transilvaniaexpres.ro
electronică/Pagină de
www.transilvaniaexpres.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Liliana Jighira – redactor “Comunitare”
persoanei de contact

28
G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
BUNA ZIUA, BRAŞOV!
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Presa scrisă
Adresa completă Braşov, Centrul de afaceri Roland,
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 et VII
Nr. de telefon/fax Tel: 0731 960977 0368 413641 Fax: 0368 413640
Adresă poştă
bzb@bzb.ro
electronică/Pagină de
www.bzb.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Liviu CIOINEAG – redactor
persoanei de contact

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaŃiei sau instituŃiei
(se completează numai
MONITORUL EXPRES
dacă o firmă/companie
locală, organizaŃie sau
instituŃie este parteneră în
proiect)
Domeniul de activitate Presa scrisă
Adresa completă
Braşov, Str. Traian Grozăvescu nr 8
Nr. de telefon/fax (+4) 0268-54.33.16; 0268-54.33.17; 0268-41.32.61; 0268-
41.39.74
(+4) 0368-80.90.21; 0368-80.90.22
(+4) 0722-56.28.71; 0746-13.50.95; 0788-30.41.10
Adresă poştă
monitor@monitorulexpres.ro
electronică/Pagină de
http://www.monitorulexpres.ro
Internet
Numele şi funcŃia
Manuela Negulescu - redactor
persoanei de contact

ATENłIE!

Completati pentru toti partenerii din proiect si anexaŃi în copie DeclaraŃia/DeclaraŃiile de


Parteneriat (dacă este cazul)

29