Sunteți pe pagina 1din 3

Drept Succesoral

1.Mostenirea Legala
A.Definitii Mostenire = transmiterea patrimoniului unei personae fizice decedate ( defunct ) catre una sau mai multe persoane in viata ( mostenitori, succesori ). Masa succesorala = patrimonial transmis pentru cauza de moarte, intelegand prin aceasta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare econimica ce au apartinut defunctului B.Felurile mostenirii - legala in cazul in care transmiterea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii, catre persoanele in ordinea si in cotele determinate de lege - testamentara in temeiul vointei celui care lasa mostenirea, manifestata prin testament - persoanele desemnate de testator ca beneficiari ai testamentului se numesc legatari si ei pot fi universali, cu titlu universal sau cu titlu particular - cele 2 tipuri de mosteniri nu se exclude, ci coexista in mod benefic C.Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale a) pentru cauza de moarte se produce numai si prin efectul mortii fizic constatate sau judecatoreste declarate, a unei personae fizice b) transmisiune universala are ca obiect patrimonial unei persoane fizice decedate, ca universalitate juridica, totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica c) transmisiune unitara mostenirea se transmite dupa aceleasi norme juridice, indifferent de natura sau provenienta bunurilor care o compun Exceptii de la unitatea transmisiunii - in lipsa descedentilor, sotul supravietuitor va mosteni in intregime mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice, fara a suporta concursul celorlalti comostenitori - salariul, indemnizatia de concediu si pensia neincasate de defunct se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori - cetatenii straini si apatrizii pot dobandi terenuri in Romania, numai prin mostenire legala - daca la moartea unei persoane intervine un element de extraneitate, dobandirea prin mostenire a bunurilor mobile va fi reglemetata de legea national ape care defunctul la data mortii, iar imobilele si fondul de comert vor fi mostenire dupa legea locului unde se afla aceste bunuri - este o transmisiune indivizibila, acceptarea sau renuntarea la mostenire are character indivizibil, neputandu-se accepta sau renunta pro parte D.Deschiderea mostenirii - succesiunile de deschid prin moarte, moarte naturala a unei persoane fizice a) data deschiderii mostenirii coincide cu momentul mortii celui care lasa mostenirea, de regula este stabilita de medical care incheie certificatul constatator - in functie de data se stabilesc : persoanele chemate la mostenire, incepe sa curga termenul de prescriptie de 6 luni pentru exprimarea optiunii succesorale, momentul fata de care retroactiveaza atat acceptarea, cat si renuntarea la succesiune, se

analizeaza validitatea actelor asupra mostenirii, fiind cunoscut principiul nulitatii actelor referitoare la succesiuni nedeschide, incepe starea de indiviziune succesorala, se stabileste legea aplicabila in material devolutiunii succesorale, in cazul conflictului in timp al unor legi succesorale successive b) locul deschiderii succesiunii locul ultimului domiciliu al defunctului - in functie de loc se stabilesc : competenta teritoriala a notarului public sau a instantei judecatoresti care va dezbate succesiunea, se iau masuri de conservare, de executiune testamentara, de inventariere sau orice alte masuri specifice procedurii succesorale notariale E. Conditii generale ale dreptului la mostenire - sa aiba capacitate succesorala - sa aiba vocatie succesorala - sa nu fie nedemna pentru a mosteni

2.Devolutiunea legala a mostenirii


A.Principii 1. Principiul chemarii la mostenire a rudelor, in ordinea claselor de mostenitor legali - clasa I = descendenti in linie directa( rezervatari, sezinari si obligate la raportul donatiilor ) - clasa II = mixta a ascendentilor privilegiati si colateralor privilegiati - clasa III = clasa ascendentilor ordinary - clasa IV = clasa colateralilor ordinary 2. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 3. Principiul egalitatii intre rude din aceeasi clasa si de acelasi grad, chemate la mostenire B.Reprezentarea succesorala = unul sau mai multi mostenitori legali, avand un grad de rudenie mai indepartat, numit reprezentant urca in gradul, locul si drepturile asecendentului sau numit reprezentant care a decedat la deschiderea mostenirii pentru a culege partea care I s-ar fi cuvenit acestuia din mostenire, daca s-ar mai afla in viata. Conditii in care opereaza reprezentarea : cel reprezentat sa fie predecedat la data deschisderii succesiunii locul celui reprezentat sa fie un loc util, adica cel reprezentat, daca ar fi fost in viata la data deschiderii mostenirii, ar fi avut vocatie concreta la mostenire, adica ar fi putut mosteni reprezentantul sa indeplineasca toate conditiile necesare pentru a succeed capacitate succesorala, sa aiba vocatie succesorala proprie, san u fie nedemn, sa nu fi renuntat la mostenire, san u fi fost exheredat, daca este vorba in acest din urma caz de descdendeti din frati si surori Repreentarea opereaza de drept si imperativ, vointa descendentilor putand influenta regulile reprezentarii numai prin renuntarea la mostenire, dar nu si prin acceptarea ei. C.Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor - un drept mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele 4 clase - un drept de mostenire special, auspra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice, precum si asupra darurilor de nunta - un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit Pentru a beneficia de aceste drepturi sotul supravietuitor trebuie sa aiba calitatea de sot la data deschiderii mostenirii

Caracterele juridice ale dreptului la mostenire ale sotului supravietuitor - chemarea la mostenire in nume propriu - nu este mostenitor sezinar, dar este mostenitor rezervatar, iar atunci cand vine in concurs cu decendentii defunctului, este obligat si la raportul donatiilor D. Drepturile statului asupra succesunilor vacante: a) statului I se elibereaza in cazul succesiuni vacante un certificate de vacanta succesorala, eliberat de catre notarul public competent, la cererea reprezentantului statului, dupa expirarea termenului de prescriptie a dreptului de optiune succesorala sau se elibereaza de catre instanta de judecata in cazul solicitarii vacantei succesorale pe cale judiciara b) statul raspunde de pasivil mostenirii numai in limitele activului succesoral c) statul nu are dreptul de optiune succesorala, si ca urmare neputand renunta la mostenire, asa dupa cum nici nu poate accepta pur si simplu, sau sub beneficiu de inventar succesiunea d) statul nu este mostenitor sezinar, si pe cale de consecinta, va trebui sa ceara punerea sa in posesia bunurilor succesiunii prin eliberarea certificatului de vacanta succesorala