Sunteți pe pagina 1din 4

Combinaţii de încărcări:

Combinaţiile acţiunilor în construcţii

Valorile de calcul sunt obţinute din valorile caracteristice utilizându-se coeficienţii parţiali de siguranţa (sau alţi coeficienţi). Valorile de calcul pot fi alese şi direct atunci când se aleg valori conservative.

Combinaţiile acţiunilor în construcţii se consideră pentru toate stările limită care se consideră la proiectarea construcţiei În principal, metoda se referă la verificările la starea limită ultimă şi la starea limită de serviciu a structurilor supuse la încărcări statice, precum şi la cazurile în care efectele dinamice pe structură sunt determinate folosind încărcări statice echivalente (de exemplu efectele dinamice produse de vânt sau induse de trafic).

STAREA LIMITĂ ULTIMĂ – SLU

Structura, infrastructura şi terenul de fundare vor fi proiectate la stări limită ultime, astfel încât efectele acţiunilor de calcul în secţiune, luate conform următoarelor combinaţii factorizate:

luate conform urm ă toarelor combina ţ ii factorizate: s ă fie mai mici decât rezisten

să fie mai mici decât rezistenţele de calcul în secţiune.

În relaţia de mai sus, „+" înseamnă “în combinaţie cu".

- G k,j este efectul pe structură al acţiunii permanente j, luată cu valoarea sa caracteristică.

- Q k,i efectul pe structură al acţiunii variabile i, luată cu valoarea sa caracteristică;

- Q k,1 - efectul pe structura al acţiunii variabile, ce are ponderea predominantă între acţiunile variabile, luată cu valoarea sa caracteristică; ψ 0,i este un factor de simultaneitate al efectelor pe structură ale acţiunilor variabile i

(i=2,3

m)

luate cu valorile lor caracteristice, având următoarele valori:

valorile lor caracteristice, având urm ă toarele valori: cu excep ţ ia înc ă rc ă

cu excepţia încărcărilor din depozite şi a acţiunilor provenind din împingerea pământului, a materialelor pulverulente şi a fluidelor/apei, pentru care:

pulverulente ş i a fluidelor/apei, pentru care: Ac ţ iunile permanente ce au un efect favorabil

Acţiunile permanente ce au un efect favorabil asupra siguranţei structurilor (de exemplu la starea limita de echilibru static) se iau conform următoarei combinaţii:

st atic) se iau conform urm ă toarei combina ţ ii: În cazul ac ţ iunii

În cazul acţiunii seismice, relaţia de verificare la stări limită ultime se scrie dupa cum urmează:

ii: În cazul ac ţ iunii seismice, rela ţ ia de verificare la st ă ri

Unde:

de recurenţă, IMR adoptat de cod (IMR= 100 ani în P100-2005); ψ 2,i - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a acţiunii variabile Qi, având valorile recomandate în Tabelul 4.1; γ I - coeficient de importanţă a construcţiei, având valorile din Tabelul 4.2 în funcţie de clasa de importanţă a construcţiei.

A Ek este valoarea caracteristică a acţiunii seismice ce corespunde intervalului mediu

Tabel: Coeficienţii pentru determinarea valorii cvasipermanente a acţiunii variabile ca fracţiune din valoarea caracteristica a acţiunii

ca frac ţ iune din valoarea caracteristica a ac ţ iunii Tabel: Coeficientul de importan ţă

Tabel: Coeficientul de importanţă al construcţiei

Tabel: Coeficientul de importan ţă al construc ţ iei STAREA LIMIT Ă ULTIM Ă – SLS

STAREA LIMITĂ ULTIMĂ – SLS

Structura, infrastructura şi terenul de fundare vor fi proiectate la stări limită de serviciu astfel încât efectele acţiunilor de calcul pe structură /element/secţiune, luate conform următoarelor combinaţii factorizate:

Gruparea caracteristică de efecte structurale ale acţiunilor:

Gruparea caracteristic ă de efecte structurale ale ac ţ iunilor:

Gruparea frecventă de efecte structurale ale acţiunilor:

Gruparea frecvent ă de efecte structurale ale ac ţ iunilor:

Gruparea cvasipermanentă de efecte structurale ale acţiunilor:

Gruparea cvasipermanent ă de efecte structurale ale ac ţ iunilor:

să fie mai mici decât valorile limită ale criteriilor de serviciu considerate.

În formulele de mai sus:

ψ 1,1 este coeficientul pentru determinarea valorii frecvente a acţiunii variabile Q 1 , având valorile recomandate date în tabelul următor:

Tabel: Coeficient pentru determinarea valorii frecvente a acţiunii variabile Q1, ca fracţiune din valoarea sa caracteristică.

Q1, ca frac ţ iune din valoarea sa caracteristic ă . … Pentru alte detalii, ve

… Pentru alte detalii, vezi normativul “Cod de proiectare pentru bazele proiectării structurilor in construcţii” …

Exemplu de combinaţii ale încărcărilor pentru o hală cu etaj:

Exemplu de combina ţ ii ale înc ă rc ă rilor pentru o hal ă cu
Exemplu de combina ţ ii ale înc ă rc ă rilor pentru o hal ă cu
Exemplu de combina ţ ii ale înc ă rc ă rilor pentru o hal ă cu