Sunteți pe pagina 1din 89

Proiect de practica in cadrul D.G.A.S.P.C.

Sector 5, Bucuresti

Profesor coordonator: Lect. univ. dr. Burlacu Sorin

Student: Mincu Mihaela Anul III, Seria B, Grupa 239

Cuprins: 1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala; 1.2. Baza legala de infiintare; 1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea; 1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani; 1.5. Minister coordonator (daca este cazul); 1.6. Contract de management, clauze, parti contractante (daca este cazul); 1.7. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate. 2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata 2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar. 2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati. 2.3. Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple. 2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani. 2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe. 3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata 3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizarii; 3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutia analizata. 3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza raportului anual. 4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata 5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata 6. Acte administrative. Circuitul documentelor. 7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate 8. Resursele umane in institutia analizata 8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane. 8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie. 8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor instrumente, mijloace etc. 8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi. 8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal; prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici.
2

8.6. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor. 9. Elemente privind strategia institutiei analizate 9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate. 9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei. 9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 13 ani. 9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate. 9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice. 9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata 10. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata. 10.1. Punctele forte si slabe; 10.2. Cauzele care au generat punctele forte si slabe; 10.3. Recomandarile.

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica


3

1.1.

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este o institutie publica cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Consiliului Local Sector 5. In conformitate cu legislatia in vigoare Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 a fost reacreditata ca si furnizor de servicii sociale prin Hot. Nr.250/08.10.2009 emisa de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului Bucuresti. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aplica, la nivelul comunitatii locale a sectorului 5, politicile si strategiile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricaror persoane aflate in dificultate. Institutia promoveaza respectarea drepturilor copilului, si in egala masura, drepturile persoanelor adulte.

1.2. Baza legala de infiintare Hotararea nr. 1434/2004 din 02/09/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/09/2004. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2005 In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 105 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. - Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare Directia generala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. - Directia generala este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora. Art. 3. - Directia generala realizeaza la nivel judetean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucuresti, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Art. 4. - (1) Prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, se infiinteaza Directia generala si se aproba structura organizatorica, numarul de personal, precum si finantarea acestei directii. (2) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aproba, prin hotarare, regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale, pe baza prevederilor regulamentului cadru aprobat prin prezenta hotarare. (3) Atributiile Directiei generale, prevazute in regulamentul-cadru, se completeaza cu alte atributii, in functie de caracteristicile sociale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale
4

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti. Art. 5. - (1) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, infiinteaza Directia generala prin reorganizarea serviciilor publice cu atributii in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, aflate in subordine, si, dupa caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent in cadrul acestora. (2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de catre Directia generala si se considera transferat, in conditiile legii. Art. 6. - (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe baza de protocol de predare-preluare, de catre Directia generala, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. (2) In conditiile legii, Directia generala va prelua toate drepturile si va respecta toate obligatiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementarilor legale sau contractuale. (3) Directia generala asigura, in conditiile legii, continuitatea proiectelor in derulare initiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1). Art. 7. - (1) In termen de cel mult un an de la reorganizarea Directiei generale, se va asigura incadrarea in totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificari, care are competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate. (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) conducatorul Directiei generale intocmeste necesarul de personal de specialitate si solicita institutiilor si organizatiilor specializate formarea si perfectionarea personalului existent, in conditiile legii. Art. 8. - Finantarea Directiei generale se asigura din bugetele locale ale judetelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Art. 9. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistenta sociala de la nivelul judetelor, cuprinse in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. Art. 10. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

1.3

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Legea 215/2001 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul

Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001) modificata prin Legea 286/2006 ;

Legea

privind regimul juridic al adoptiei, legea nr. 273/2004 Legea adoptiei in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 19 noiembrie 2009;

republicata

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Publicat in Publicat in

Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004; Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 16/03/2006 ;

Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006

1.4

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Obiectivele fundamentale precum si cele operationale fac parte din Strategia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilul Sector 5, pe o perioada 2010-2015. Acestea sunt repartizate pe doua domenii principale de interes: protectia si promovarea drepturilor copilului, protectia si promovarea drepturilor persoanei adulte astfel: a) Domeniul principal de interes : protectia si promovarea drepturilor copilului Obiective generale 1) Prevenirea abandonului in randul copiilor prin asigurarea functionalitatii, diversitatii si sustenabilitatii structurilor serviciilor sociale primare si secundare de interventie. Obiective operationale 1.1. Dezvoltarea unui mecanism unitar de interventie la nivelul comuntatii locale sector 5, cu scopul de a identifica, evalua, planifica si acorda asistenta psihosociala si prestatii financiare copiilor cu risc crescut de abandon institutional, scolar si familial ; 1.2. Cresterea calitatii serviciilor acordate copiilor prin intermediul centrelor de zi din aparatul propriu si din unitatile de invatamant din sectorul 5;
1.3.

Cresterea calitatii serviciilor acordate cuplurilor mama- copil prin intermediul Centrului Maternal ,, Sf. Maria ; Dezvoltarea de servicii sociale primare in scopul prevenirii cazurilor de abuz, neglijarea si exploatarea copilului prin munca, trafic, migratie ilegala si alte forme de violenta a copilului ;

1.4.

2) Diversificare si cresterea continua a calitatii serviciilor sociale destinate copiilor aflati cu/sau fara masuri de protectie speciala in sistem rezidential sau semirezidential. 2.1 Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului de primire in regim de urgenta ,,Ciresarii II ; si a Adapostului de zi si de noapte pentru copii strazii 2.2 Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului rezidential pentru copii cu dizabilitati ,, Sf. Maria ; si a Ansamblului rezidential de tip familial ,, Sf. Nicolae ; 2.3 Inchiderea Centrului de plasament ,, Sf. Maria si a Centrului de plasament ,, Sf. Ana si extinderea ansamblurilor rezidentiale de tip familial pana la data de 31.XII. 2015 ; 2.4 Extinderea si consolidarea retelei de asistenta maternala pana la un numar de 200 asistenti maternali, concomitent cu cresterea numarului adoptiilor in comunitatea locala sector 5;

2.5. Cresterea calitatii serviciilor educationale , medicale si de ingrijire acordate copiilor prin intermediul creselor din comunitatea locala sector 5;

3) Promovarea si consolidarea voluntariatului si parteneriatului in toate activitatile de asistenta sociala si protectia copilului desfasurate la nivelul institutiilor publice cu responsabilitati in domeniu, ONG-uri,asociatii profesionale, culte religioase, entitati economice si societatea civila din sectorul 5. 3.1.Sustinerea Echipei Locale intersectoriale si interinstitutionale privind combaterea exploatarii prin munca a copiilor ; 3.2. Asigurarea functionalitatii si operativitatii Centrului Unic de Voluntariat sector 5 in cadrul DGASPC sector 5; 3.3.Promovarea si sustinerea parteneriatului public privat in principalele domenii de activitate circumscrise asistentei sociale si protectiei drepturilor copilului; 3.4.Realizarea de campanii, dezbateri, conferinte, studii si cercetari in parteneriat cu institute, universitati, O.N.G.-uri, presa si societatea civila pe diverse teme, procese, si fenomene socioeconomice si psihosociale cu impact direct asupra evolutiei nevoilor individuale si comunitare precum si asupra sistemului de asistenta sociala din comunitatea locala Sector 5; 4) Asigurarea formarii profesionale a personalului astfel incat profesionalismul acestora sa fie reflectat in cresterea continua a calitatii serviciilor oferite copiilor, persoanelor cu handicap si persoanelor adulte aflate in nevoie . 4.1.Identificarea nevoilor de formare profesionala la nivelul serviciilor /centrelor/creselor destinate protectiei si ingrijirii copiilor , protectiei persoanelor cu handicap si persoane adulte aflate in nevoie; 4.2. Elaborarea planurilor anuale de formare profesionala la nivelul fiecarui serviciu de specialitate, centru de plasament, adapost, ansamblu rezidential de tip familial, centru de zi, centru maternal, adapost pentru copiii strazii, centru de primire in regim de urgenta si crese; 4.3. Identificarea de entitatii furnizoare de servicii de formare profesionala ( scoli , universitati , Ministerul Administratiei si Internelor , ONG.-uri etc.) si incheierea de parteneriate /conventii avand ca obiect formarea profesionala ; 4.4. Asigurarea instruirii si formarii continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile in protectia persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali; b) Domeniul principal de interes : protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte 1) Crearea si dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale alternative la institutionalizare pentru persoanele in varsta, persoanelor cu handicap sau a oricarei persoane aflate in nevoie 1.1. Crearea unui centru de consiliere pentru persoanele cu handicap (adulti si copii) din comunitatea locala Sector 5; 1.2. Crearea unui centru de zi pentru adultii cu handicap din comunitatea locala Sector 5;

1.3. Crearea a 1-2 ateliere protejate pentru persoanele cu handicap; 1.4. Mentinerea persoanei virstnice la domiciliu prin oferirea de servicii care sa permita realizarea integrarii si evitarea handicapului prin carente de resurse materiale sau sociale; 1.5. Crearea unui centru de zi pentru persoanele varstnice; 1.6. Realizarea unei retele prin care ingrijitorii la domiciliu sa poata efectua servicii intermediare mandatate prin contract de catre persoana virstnica, pentru efectuarea in numele sau a demersurilor administrative; 2) Infiintarea unor structuri rezidentiale de tip familial pentru asigurarea protectiei si ingrijiri persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap sau a oricarei persoane aflate in nevoie pentru care mentinerea in familie nu este posibila. 2.1 Crearea unui numar de 1-2 locuinte protejate pentru tinerii cu handicap din comunitatea locala Sector 5; 2.2. Crearea unui centru de tip respiro (respite care) pentru persoanele cu handicap (copii si adulti); 2.3. Crearea unui centru (azil/camin spital) pentru persoane varstnice singure si/sau dependente; 2.4. Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre fundatiile/organizatiile colaboratoare; 3) Accentuarea si diversificarea modalitatilor de prevenire a fenomenelor de marginalizare sociala prin identificarea tipurilor de nevoi generatoare de saracie si insecuritate sociala in randul populatiei sectorului 5; 3.1. Identificarea unui numar cit mai mare de persoane/familii aflate in situatii de risc social; 3.2 Infiintarea unui serviciu social de tip rezidential destinat persoanelor adulte inclusiv varstnice , fara adapost; 3.3. Dezvoltarea calitatii servicilor oferite pentru prevenirea fenomenului de marginalizare sociale; 3.4 Colaborarea cu organizatii/fundatii in vederea formatii abilitatilor necesare pentru reintegrarea profesionala. 1.5 Minister coordonator

Directia generala este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.

1.7. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

DGASPC ofera servicii specializate in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, prin intermediul specialistilor care isi desfasoara activitatea atat in serviciile de specialitate din aparatul propriu cat si in serviciile specializate din subordine (asistenti sociali, psihologi, consilieri juridici, sociologi, logopezi, psihopedagogi, medici, etc). Servicii In domeniul prevenirii abandonului si protectiei copilului: Prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor prin asigurarea de activitati de sprijin si consiliere, prin intermediul centrelor de consiliere si a centrelor de zi, inclusiv a centrelor de zi pentru copii cu dizabilitati; Masuri de protectie de tip rezidential a gravidelor si a cuplurilor mama-copil aflate in situatie de risc, prin intermediul centrelor maternale; Masuri de protectie a copilului in familia largita, alte familii/persoane, asistenta maternala, sistem rezidential de protectie (apartamente sociale, centre de plasament, centre de plasament in regim de urgenta); Masuri de protectie a copilului prin adoptie; Asistenta si sprijin in vederea reintegrarii copilului separat de familie in familia naturala; Masuri de protectie a copilului abuzat/ neglijat, a copiilor strazii, prin intermediul adapostului pentru copiii, victime ale violentei si ale adapostului pentru copiii strazii ; Masuri de protectie pentru copilul care a comis o fapta penala si nu raspunde penal; Consiliere sociala, psihologica si juridica; Evaluarea complexa a copilului cu dizabilitati; incadrare in grad/tip de handicap, orientarea scolara si profesionala a acestuia; In domeniul persoanelor adulte : Asistenta, sprijin si recuperare pentru persoanele adulte cu dizabilitati; Masuri de protectie in regim de urgenta pentru persoana adulta aflata in dificultate; Servicii de rezidenta, pentru batranii fara apartinatori sau ai caror apartinatori nu au posibilitatea sa-i ingrjeasca, in parteneriat cu ong-uri acreditate si alte consilii locale/ judetene; Servicii de rezidenta, ingrjire, tratament, recuperare, pentru persoane adulte cu dizabilitati in parteneriat cu ong-uri acreditate si alte consilii locale/ judetene; Servicii de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap; stabilirea incadrarii in grad si tip de handicap; Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica; Acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, conform prevederilor legale. Structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este urmatoarea: I.Directia pentru Protectia Drepturilor Omului; II.Directia pentru Prevenirea Separarii Copilului de Familie; III.Directia de Asistenta Sociala a Familiei si Persoanei Adulte; IV.Directia de Asistenta Speciala a Persoanelor cu Dizabilitati.

2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata 2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
9

Compartimentul economic al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului,sector 5, isi desfasoara activitatea dupa: Legea 273/2006,privind Finantele publice locale si Legea 286/2010. D.G.A.S.P.C. nu realizeaza venituri, insa are multiple forme de finantare precum atragerea surselor externe ( proiecte structurale). Valoarea bugetului din anul 2011 esre mai mica decat cea din anul 2010 din cauza reducerilor impuse de legislatie. In ceea ce priveste bilnatul acesta se realizeaza trimestrial, institutia mergand pe deficit din cauza faptului ca nu realizeaza venituri.Acesta vaziaza in functie de cheltuieli, institutia este platitoare de TVA insa nu exista o deducere a acestuia. 2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate;particularitati Pentru realizarea obiectivelor, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5, va uzita de fondurile constituite la nivelul bugetului Consiliului Local sector 5, bugetul de stat, fonduri externe, sponsorizari precum si contributiile financiare ale organizatiilor non profit cu care institutia are incheiate sau va incheia conventii de colaborare . D.G.A.S.P.C. fiind in subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 obtine finantare din fondurile bugetare ale consiliului local, din fondurile de la bugetul de stat in procent de 25% si din sponsorizari. Bugetul asigurarilor sociale pe anul 2011 a suferit modificari, in sensul reducerii acestuia.Finantarea este multipla: de la bugetul de stat din cote defalcate de TVA de la Agentia de plat cu destinatie speciala pentru persoane cu dizabilitati Consiliul Local Sponsorizari sau Donatii( acestea diminuand finantarea de la bugetul local)

2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari,continutul acordului de sponsorizare Sponsorizarile reprezinta o sursa de finantare a D.G.A.S.P.C. si in cadrul acesteia au existat mai multe asemenea exemple. Herbal Life este unul din sponsorii Centrului de Plasament cu Regim de Urgenta Ciresarii II, aceasta actiune a avut loc la sfarsitul anului 2010 si a fost in valoare de 10.000 $, bani avand destinatia hranei pentru cei aflai in acest centru. Au existat si proiecte socio-culturale, ce au avut ca obiectiv schimbul de experienta, cunoasterea sau imbunatatirea unei limbi straine, modalitati de socializare realizate cu copii din Romania si Belgia.Pentru acest schimb de experienta au existat sponsori care s-au ocupat de transportul acestora si tot ceea ce le era necesar. Contractul de sponsorizare (vezi Anexa)

10

Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrative desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. Poate fi sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii. Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familial care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat. Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a); c) pot fi sponsorizate emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiofuziune, precum si carti/publicatii din domeniile definite la lit. a); d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea. Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la buget. Sumele primite din sponsorizare sunt scutite de plata impozitului pe venit. Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare. In cazul sponsorizarii care consta in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar. Facilitatile nu se acorda in cazul: sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice; - sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv; - sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrative de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata. Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii. Sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului, nu beneficiaza de facilitatile prevazute in lege. Partile pot incheia acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului. Contractual de sponsorizare curpinde noua articole, intitulate: 1.partile contractante; 2.Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului; 3.Obligatiile sponsorului; 4.Drepturile si obligatiile beneficiarului sponsorizarii;
11

5.Incetarea contractului; 6. Notificari; 7.Forta majora; 8.Litigii; 9.Prevederi finale. La finalul contractului de sponsorizare se regasesc semnaturile sponsorului,al directorului general si al directorului economic. 2.4 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului,sector 5,nu realizeaza venituri.Iar valoarea bugetului din anul 2011 este mai mica ca in anul 2010 din cauza reducerilor impuse de legislatie.Bilantul institutiei se realizeaza trimestrial, aceasta mergand pe deficit bugetar din cauza faptului ca nu realizeaza venituri.Institutia este platitoare de TVA, insa nu exista o deducere a acestuia. Clasificatia bugetara are la baza:

Legea 500/2002 privind finantele publice; Legea 273/2006 privind finanatele publice locale ; Hotararea 286 si 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

12

2.5 Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe Fluxurile depuse pentru atragerea surselor externe reprezinta proiectele structural depuse de institutie.. Pentru centrul Sfantul Nicolae din strada Baltagului, institutia a depus un proiect la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, un proiect pt infiintarea unui centru social multifunctional pentru persoane varstnice.Valoarea totala a proiectului fiind de 4 milioane lei, din care 10% reprezinta finantare proprie.Acesta a fost depus in luna octombrie a anului 2010 si este inca in evaluare. Exista anumite clauze care impun beneficiarului o cota parte de minimi 10%. In luna noiembrie 2010, a fost depus un proiect care a fost castigat, proceduca fiind mult mai scurta acesta presupunand achizitia unui numar de 4 apartamente, cu 4 camere in cadrul sectorului 5, totodata avand obligativitatea desfiintarii unuor servicii.Acest proiect a avut ca obiectiv desfiintare centrelor de plasament si integrarea intr-un mediu mult mai propice de dezvoltare a copiilor ce au depasit varsta de 18 ani.Valoarea proiectului a fost de 1 milion 980 mii lei- contributa institutiei si 10% Consiliul Local.Aceste costuri includ si achizitiile cu dotarile, taxe, intabulari, incheierea contractului de vanzare-cumparare. La cumpararea de achizitii publice exista un program de achizitii ce se intocmeste inaintea previzionarii bugetului, pentru a avea acele sume deja incluse in buget.La nivelul institutiei s-a folosit achizitia deschisa, negocierea fara publicare de anunt de participare, cerere de oferta si achizitie directa. Daca apar situatii neprevizionate si este nevoie de o marire a costurilor se face rectificare bugetara.Odata cu participare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), legiuitorul nu
13

a stabilit un numar minim de operatori economici.In cazul in care vine un singur operator economic si indeplineste conditiile, exact a doua zi i se atribuie contractul fara a tine cont cele 6 zile. Negocierea fara publicarea anuntului de participare, se face de exemplu cand avem deja un program informatic achizitionat i se incheie un contract de mentenanta. Licitatia deschisa fata de cererea de oferta este monitorizata si controlata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutia avand obligatia de a anunta intentia de desfasurare a unei licitatii deschise. Termenul de realizare este de 60 de zile intru-cat daca se depaseste pragul de 120 000 euro, autoritatea contractanta este obligata sa publice anuntul in jurnalul Uniunii Europene. Cererea de oferta incepe cu publicare documentatiei pentru achizitie, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P. ) in termen de 3 zile controleaza documentele din SEAP, si da acordul sau nu, apoi urmeaza alte 3 zile lucratoare in care operatorii economici pot cere clarificari.Urmeaza depunerea documentelor, a ofertelor in plic sigilat, intrunirea comisiei pentru evaluarea ofertelor de deschidere unde pot paricipa si operatorii economici.Membrii comisiei pot cere completarea sau clasificarea unor documente, mai apoi se alege oferta cea mai avantajoasa.

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata 3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati de organizare Comunicarea reprezinta un element fundamental al administratiei publice, ea fiind liantul intre institutie si cetatean, dintre administratie si cei pe care aceasta ii reprezinta.Raportata la actiuni si situatii, la multitudinea formelor si nivelurilor de relatii umane pe care le mijloceste, comunicarea poate capata o multitudine de sensuri, cu o infinitate de nuante.Comunicarea in administratia publica defineste procesul psin care are loc schimbul de mesaje in vederea realizarii obiectivelor generale si operationale.In conformitate cu Constitutia Romaniei (capitolul II - drepturi si libertati fundamentale, art. 31 Dreptul la informatie), accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.Pentru informatii si intrebari referitoare la DGASPC, Sect.5, la dispozitia publicului se afla site-ul unitatii: www.sector5.ro, unde gasim mai multe numere de telefon precum si adresa institutiei, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucuresti, Romania. Documente de referinta: Manualul Calitatii cod MC Pr6 ISO 9001 Proceduri Generale cod Pr6 PG 4.2.3. Controlul Documentelor cod Pr6 PG 4.2.4. Controlul Inregistrarilor Proceduri Generale Operationale cod Pr6 POG 7.5. Controlul Proceselor
14

Standard SR ISO 10011 : 1993 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii O.U.G. nr.85/2001 H.G. nr.400/2003; Descrierea procedurii: Asigura consultanta si indruma cetatenii care se adreseaza acestui serviciu sa depuna cereri, serviciile oferite fiind informatii, sprijin, formulare, persoane de contact, cat si solutii urgente si viabile atunci cand situatia o cere. Prin crearea acestui birou s-a dorit asigurarea unei interfete intre institutie si cetateni, procuparea directa constand in a raspunde la intrebarile oamenilor, cat si nevoilor acestora cu privire la serviciile publice descentralizate si deconcentrate, formandu-se in acest sens o legatura interactiva cu publicul.

Asigura consultanta cu privire la: informarea publica directa a persoanelor; informarea interna a personalului; informarea interinstitutionala; accesul neingradit al populatiei la informatiile privind dreptul acesteia la protectie si asistenta sociala, precum si la formalitatile si documentatia care sunt necesare pentru obtinerea acestor drepturi in conditiile impuse de legislatia in vigoare; permite cunoasterea retelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul National de Asistenta Sociala si a celorlate legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate; faciliteaza accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestatiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C..Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informatiile necesare cu privire la legislatia actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale; permite cunoasterea retelei de componente functionale de tip rezidential de protectie a copilului, de catre toti cei interesati; acceseaza de indata baza de date a institutiei pentru a verifica si ,eventual, lua in evidenta noul potential de servicii de asistenta sociala; intocmeste anual un raport privind accesul la informatiile publice, cu respectarea prevederilor art.27 alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001; tine evidenta solicitarilor de informatii de interes public, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din oficiu, in conditiile prevazute in art.6 din Legea 544/2001; pentru facilitarea redactarii solicitarii si a reclamatiei administrative, pune la dispozitie , gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte;

15

in cazul solicitarii verbale a informatiei publice, informatia este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competente cerere in scris; creaza baza de date si o gestioneaza eficient; preia de la solicitanti ( persoane fizice sau juridice) cererile depuse de acestia si le transmite serviciilor responsabile de rezolvarea lor; tine un registru general de intrare iesire pentru inregistrarea cererilor solicitantilor si a raspunsurilor serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sector 5 privind modurile si termenele de rezolvare ale acestora; tine un registru privind actele intocmite in cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 in vederea solutionarii problemelor interne care se pot ivi pe parcursul desfasurarii activitatii sale; se ocupa de expedierea corespondentei catre persoanele fizice sau juridice care s-au adresat D.G.A.S.P.C. sector 5; asigura respectarea dispozitiilor O.G. nr. 27/2002, privind solutionarea petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002; asigura activitatea de secretariat a conducerii D.G.A.S.P.C. sector 5; colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 pentru indeplinrea corespunzatoare a atributiilor

Cetateanul vine la birou solicitand relatii cu privire la serviciile oferite de acest compartiment sau compartimentele existente in cadrul DGASPC Sector 5. Se consulta legislatia si se indruma factorii de interes sa depuna cereri, formulare sau sa ia legatura direct cu anumite persoane de contact competente in solutionarea cazurilor in speta. Sesizarile si reclamatiile cetatenilor se rezolva prin raspuns dat in scris catre petitionar. Dupa caz, se fac deplasari pe teren pentru verificarea sesizarilor inregistrate. Se colaboreaza cu alte compartimente abilitate din aparatul propriu pentru rezolvarea cat mai eficienta a celor solicitate. Responsabilitati: seful Biroului coordoneaza activitatea Biroului Relatii cu Cetatenii controleaza modul de rezolvare a cererilor cetatenilor; coordoneaza si conduce orice alta actiune primita pe cale ierarhica tine legatura cu serviciile si birourile din cadrul DGASPC pentru rezolvarea cererilor si sesizarilor primite din partea cetatenilor;

16

intocmeste materiale, informari sau rapoarte pe diverse domenii solicitate de catre Consiliul Local;

3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa in institutia publica Particularitati ale procesului de comunicare interna Principiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt : principiul suprematiei obiectivelor principiul unitatii de decizie si actiune principiul apropierii managementului de executie (reducerea nr de niveluri ierarhice)

principiul permanentei managementului (pt fiecare post de management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau) principiul interdependentei minime-definirea obiectivelor, competentelor, responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum dependenta dintre el. Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai mare, cu atat sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate, conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata. principiul economiei de comunicatii volumul prea mare de informatii care parcurg circuitele informationale principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului principiul instituirii unor echipe intercopartimentale

principiul determinarii variantei optime (structura organizatori- catrebuie elaborata in mai multe variante) principiul reprezentarii structurii (prin organigrama)

Particularitati ale relatiilor publice-extern Serviciul relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea legaturii intre Directorul General, Directorii Adjuncti, compartimentele din structura organizatorica a DGASPC sector 5 si institutiile administratiei publice central si locale, alte unitati, cetateni etc. pentru informarea si solutionarea problemelor ce sunt de competenta DGASPC sector 5.

17

Indeplineste atributiile ce decurg din aplicarea Ordonantei 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si raspunde de relatia cu societatea civila, conform Legii nr. 52/2003 privind transpareanta decizionala in administratia publica. In vederea indeplinirii obiectului de activitate se stabilesc relatii de cooperare (colaboreaza) cu toate compartimentele din structura organizatorica a DGASPC sector 5, precum si cu institutii ale administratiei centrale, locale, agenti economici, Guvernul Romaniei, Institutia avocatul poporului, Presedintie, serviciile mass- media etc. I. Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii Este organizat ca serviciu si are urmatoarele compartimente: 1. Registratura Generala Primeste petitiile cetatenilor (cereri, reclamatii, sugestii, etc.) si le inregistreaza pe tipuri de probleme; Clasifica documentele pe tipuri de probleme;

Verifica documentatia cetatenilor conform bazei de date existenta in Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii si daca aceasta este completa, o inregistreaza. Daca documentatia este incompleta, aceasta este returnata petentului in vederea completarii; Elibereaza un bon care contine: numar de inregistrare, data, numele petentului, adresa si telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completari si nelmauriri in legatura cu cele solicitate; Informeaza referitor la stadiul rezolvarii unei probleme si solicita lamuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul DGASPC sector 5; Informeaza cetatenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea DGASPC sector 5; Primeste si elibereaza raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul DGASPC sector 5; Aduce la cunostinta conducerii propunerile si sesizarile cetatenilor in vederea unei bune functionari a DGASPC sector 5; Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate; Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a DGASPC sector 5.

2. Compartimentul pentru aplicarea Legii 544

18

Compartimentul pentru aplicarea Legii 544 are doua componente: Ghiseul de informatii si Punct de informare-documentare. Printre activitatile acestuia se numara: Furnizarea, verbala de informatii de interes public legate de activitatea DGASPC sector 5 (prin Ghiseul de Informatii) cetatenilor; Pune la dispozitia cetatenilor, in vederea consultarii, documente ce contin informatii de interes public, prin Punctul de Informare-Documentare; Solicita de la compartimentele de specialitate din DGASPC sector 5, prin telefon, lamuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetateni, prin Ghiseul de Informatii; Ofera cetatenilor care telefoneaza la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii, informatii de interes public, in masura in care acestea sunt de competenta DGASPC sector 5 si pot fi furnizate telefonic; Raspunde solicitarilor de informatii de interes public venite pe site-ul DGASPC; Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate; Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea DGASPC sector 5.

II. Serviciul pentru Relatia cu Mass-Media si Audiente 1. Compartimentul Audiente Organizeaza inscrierea in audiente la Directorul adjunct al DGASPC; Pregateste materialele pentru audiente in functie de cererile depuse si inregistrate; Participa la audiente si intocmeste procesul verbal; Comunica raspunsurile catre cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;

Urmareste solutionarea solicitarilor adresate de catre petenti in timpul audientei si intocmeste un raport privind rezolvarea acestora; Primeste solicitarile cetatenilor venite prin posta pe adresa DGASPC, le analizeaza si, daca sunt de competenta Directiei Relatii Publice si Informare, elaboreaza si trimite raspunsul petentului in termenul prevazut de lege, iar daca solicitarea este de competenta altei directii, transmite petitia la compartimentul de specialitate; Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate;

19

Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea DGASPC sector 5.

2. Compartimentul pentru Relatia cu Mass-Media Colaboreaza cu toate directiile din aparatul propriu al DGASPC; Redacteaza comunicate de presa;

Analizeaza si evalueaza modul in care se reflecta actiunile intreprinse de DGASPC sector 5 in presa; Furnizeaza ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea DGASPC sector 5; Acorda fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor la DGASPC sector 5; Intocmeste lucrari de specialitate (analize si sinteze); Organizeaza conferinte de presa;

Informeaza in timp util si asigura accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes pubhlic organizate de DGASPC sector 5; Protejarea imaginii directiei, scop in care colaboreaza cu toate structurile din cadrul DGASPC sector 5; Analizeaza, evalueaza si planifica comunicarea in probleme de interes pentru DGASPC sector 5; Organizarea si intretinerea relatiilor cu mass-media, cu opinia publica in general;

Intretinerea de relatii profesionale amiabile cu structurile corespunzatoare din alte organizatii similare romanesti si straine; Organizeaza culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informatiilor ce apar in mass-media interna si internationala privind problemele si activitatile DGASPC sector 5 realizand banci de date, in colaborare cu mass-media; 5; Difuzeaza ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale DGASPC sector Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea DGASPC sector 5.

20

III. Compartimentul Dispecerat Comunicare Tine evidenta amplasarii si functionarii echipamentelor de radiocomunicatii; Tine evidenta configurarii retelei de radiocomunicatii a DGASPC sector 5; Primeste si inregistreaza sesizarile si reclamatiile telefonice de la cetateni;

Transmite sesizarile telefonice ale cetatenilor la unitatile implicate si urmareste rezolvarea operativa a acestora; Tine evidenta masurilor de rezolvare a sesizarilor;

Semnaleaza disfunctionalitatile aparute in functionarea retelei de radiocomunicatii si urmareste rezolvarea acestora; Urmareste derularea contractului de service, a operatiunilor de depanare-intretinere a echipamentelor de radiocomunicatii; Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate; Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea DGASPC sector 5.

3.3. Analiza modului de aplicare a legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Pentru a diminua tendina de opacitate a administraiilor publice centrale i locale, cet aenii au la dispoziie: Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informaiile de interes public. Aceasta obliga instituiile i autoritaile publice locale sa ofere din oficiu i la cererea celor interesai(cetaeni, firme private i de stat, organizaii) informaiile pe care le dein. Legea 52/2003 cu privire la transparena decizionala in administraia publica centrala i locala. Aceasta obliga la transparena fiecare instituie publica permiand accesul la edintele de deliberare i consultarea cetaenilor cu privire la acte normative : hotarari ale consiliului local, proiecte de hotarari, dispoziii, etc.

Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informa iile de interes public

21

accesul liber neangradit al persoanei la orice informaie de interes public, costituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i autoritaile publice. Informaie de interes public = orice informaie care privete activitaile sau rezulta din activitaile unei autoritai/ instituii publice.

Fiecare autoritate sau instituie publica are obligaia sa comunice din oficiu urmatoarele informaii de interes public: Actele normative care reglementeaza organizarea i funcionarea autoritaii sau instituiei publice. Structura organizatorica, atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programul de audiene al autoritaii sau instituiei publice. Numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritaii sau instituiei publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice. Coordonatele de contact ale autoritaii sau instituiei publice, respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii de internet. Sursele financiare, bugetul i bilantul contabil Programele i strategiile proprii, Lista cuprinzand documentele de interes public, Lista cuprinzand categoriile de documente produse i/ sau gestionate, potrivit legii, Modalitati de contestare a deciziei autoritaii sau a instituiei publice in situaia in care persoana se considera vatamata in privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate, Accesul la informaiile de interes public se realizeaza prin: afiarea la sediul autoritaii sau al instituiei publice ori prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloace de informare in masa, in publicaii proprii, precum i in pagina de internet proprie; consultarea lor la sediul autoritaii sau al instituiei publice, in spaii special destinate acestui scop;

Solicitarea in scris a informaiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

22

autoritatea sau instituia publica la care se adreseaza cererea; informarea solicitata, astfel incat sa permita autoritaii sau instituiei publice identificarea informaiei de inters public. numele, prenumele i semnatura solicitantului, precum i adresa la care se solicita primirea raspunsului. Se excepteaza de la accesul liber al cetaenilor, urmatoarele informaii: informaiile din domeniul apararii naionale, siguranei i ordinii publice, daca fac parte din categoriile informaiilor clasificate, potrivit legii; informaiile privind deliberarile autoritailor, precum i cele care privesc interesele economice i politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informaiilor clasificate, portrivit legii, informaiile privind activitaile comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere concurenei loiale, potrivit legii; informaii cu privire la datele personale, potrivit legii; informaiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confideniale ori se pun in pericol viaa, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfaurare; informaiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului ligitim al oricareia dintre parile implicate in proces; informaiile a caror publicare prjudiciaza masurile de protecie a tinerilor; raspunderea, pentru aplicarea masurilor de protejare a acestor informaii, revine persoanelor i autoritailor publice care dein astfel de informaii, precum i instituiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informaiilor.

Informaiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o instituie publica nu pot fi incluse in categoria informaiilor clasificate i constituie informaii de interes public. Legea 52/2003 cu privire la transparen a decizionala in administra ia publica centrala i locala. Scopul legii in sensul administraiei publice este:

23

creterea gradului de responsabilitate a adminsitraiei publice faa de cetatean, stimularea cetaenilor in a participa efectiv la procesul decizional in cadrul adminsitraiei publice locale, sporirea gradului de transparena la nivelul administraiei publice.

Principiile care stau la baza acestei legi: informare in prealabil, din oficiu, a persoanlor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritaile administraiei publice, precum i asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetaenilor i a asociaiilor legal constituite, la iniiativa autoritailor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetaenilor la luarea deciziilor administrative i in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli: 1. 2. 3. edinele autoritailor i instituiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, dezbaterile vor fi consemnate i facute publice, minutele acestor sedine vor fi inregistrate, arhivate i facute publice, in condiiile legii.

Prevederile prezentei legi nu se aplica in urmatoarele situaii: -problemele de aparare naionala, siguranei i ordinii publice, interese strategice i politice ale arii, -informaii clasificate potrivit legii, -valori, termene de realizare i date tehnico-economice ale activitailor comerciale sau financiare , -datele personale potrivit legii. Compartimentele de informare ale DGASPC, vor intocmi annual, prin structurile de informere si reletii pulice, un raport privind accesul la informatiile de inters public, care va cuprinde: a) numarul total de solicitari de informatii de interes public; b) numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;

24

c) numarul de solicitari rezolvate favorabil; d) numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de la acces, inexistente etc.); e) numarul de solicitari adresate in scris: 1. pe suport de hartie; 2. pe suport electronic; f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice; g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice; h) numarul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; i) numarul de plangeri in instanta: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. in curs de solutionare; j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice; k) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate; l) numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare. Acest raport va fi adresat conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective si va fi facut public. Structurile sau persoanele responsabile de relatia cu presa a institutiei sau autoritatii publice respective au urmatoarele atributii: a) sa furnizeze ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea institutiei sau autoritatii publice pe care o reprezinta; b) sa acorde fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa; c) sa informeze in timp util si sa asigure accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes public organizate de institutia sau autoritatea publica; d) sa asigure, periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei ori a autoritatii publice prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri. e) sa difuzeze ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activitati ale institutiei ori autoritatii publice;

25

f) sa nu refuze sau sa nu retraga acreditarea unui ziarist decat numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii institutiei sau autoritatii publice respective si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist; g) in cazul retragerii acreditarii unui ziarist, sa asigure organismului de presa obtinerea acreditarii pentru un alt ziarist. Un raport de activitate va trebui sa prezinte urmatoarele elemente standard: 1. misiunea autoritatii sau institutiei publice, precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada de raportare; 2. indici de performanta, cu prezentarea gradului de realizare a acestora; 3. scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele autoritatii sau institutiei publice; 4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe; 5. nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul); 6. propuneri pentru remedierea deficientelor. 4. Analiza datelor statistice cu care opereaza Directia Generala De Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Sectorului 5

D.G.A.S.P.C., sector 5 indeplineste o serie de atributii directionate catre mai multe sectiuni, si anume : in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanelor adulte. Directia pentru protectia drepturilor copiilor este formata din 18 entitati fara personalitate juridica : Centrul de Plasament Sf. Ana, Centrul de Plasament Sf. Maria, Ansamblul Rezidential de Tip Familial Sf. Nicolae, Centrul de Plasament in Regim de Urgenta Ciresarii II, Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii, Serviciul Protectie de tip familial, Serviciul Adoptii, Serviciul Asistenta Maternala, Serviciul Protectie de Tip Rezidential, Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului, Serviciul de Interventie pentru copiii strazii, Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului, Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap, Biroul de Protectie a Copilului Delincvent si Predelincvent, Centrul de Tip Rezidential pentru Copiii cu Dizabilitati, Cresa Sf. Stelian si Cresa Sf. Andrei. Repartizarea beneficiarilor in centrele de plasament este structurata astfel: Centrul de Plasament Sf.Maria Beneficiari existenti : 54 copii; Centrul de Plasament Sf. Ana Beneficiari existenti : 73 copii;

26

Centrul de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati : Beneficiari aflati in evidenta centrului : 20 de copii si tineri; Ansamblul Rezidential de tip Familial Sf Nicolae Beneficiari existenti 18 copii si tineri; Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii beneficiari existenti : 12 copii; Centrul de Plasament in Regim de Urgenta Ciresarii II Beneficiari : 46 copii si tineri; Cresa Sf. Stelian : Beneficiari existenti : 110 copii; Cresa Sf. Andrei : 73 copii; Alte tipuri de servicii specializate in domeniul protectiei copilului : 127 copii cu masura de protectie speciala la 115 de asistenti maternali profesionisti; 275 copii cu plasament/tutela la rude si la alte familii/persoane; 12 copii incredintati in vederea adoptiei in anul 2010; 17 copii care prin hotarari judecatoresti ai primit incuviintare in vederea adoptiei. Directia pentru prevenirea separarii copilului de familie are rolul de a asigura asistenta sociala categoriilor de persoane aflate in criza recenta cu risc de separare a copilului sau victimelor violentei domestice etc. Repartizarea locurilor in centrele de zi se realizeaza astfel : Centrul de zi Sf. Ana are o capacitate de 50 de locuri (3-18 ani); Centrul de zi George Calinescu are o capacitate de 50 de locuri (6 si 16); Centrul de zi Mihail Sadoveanu are o capacitate de 50 de locuri (6 si 16); Centrul de zi Sf. Maria are o capacitate de 30 de locuri (6 luni si la 4 ani);

Alte tipuri de servicii de prevenire acordate: Prestatii financiare exceptionale 89 de famili beneficiare din 31.03.2010; Servicii de evaluare si consiliere psihologica 50 de familii beneficiare; Monitorizarea situatiei repatriati, traficati sau ai caror parinti sunt la munca in strainatate beneficiari la 31.03.2010 fiind 89 familii; Ajutoare materiale Beneficiari 89 familii; 1 centru de consiliere si sprijin pentru parinti in parteneriat cu Organizarea World Vision;

Complexul de Servicii Sociale Sf. Maria este alcatuit din : Centrul Maternal are o capacitate de 10 cupluri mama-copil;
27

Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati cu o capacitate de 30 de locuri; Centrul de zi pentru copilul cu varsta 8 luni 4 ani; Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati cu o capacitate de 20 de locuri; Centrul de Plasament cu o capacitate de 50 de locuri;

In cadrul Serviciului Venit Minim Garantat au fost acordate, in anul 2009, prestatii financiare, concretizate in ajutoare sociale lunare, in ajutoare financiare acordate potrivit Legii nr. 116/2001 si ajutoare pentru incalzirea locuintei. Au existat 3 548 beneficiari de ajutor social lunar, in valoare de 700 mii lei, 362 de beneficiari de ajutor financiar acordat potrivit Legii nr.116/2001, suma alocata fiind de 36 mii lei si 114 beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintelor, in valoare de 33 mii lei (vezi fig. 1). Fig. 1 In

anul 2009, fondurile pentru ajutoarele sociale pentru incalzirea locuintei au fost orientate catre : Radet , cu o valoare de 48,572, Gaze naturale, inregistrand o valoare de 24,493 si Lemne, carbuni, combustibili petrolieri, 8,081 (vezi Fig. 2).

28

Fig. 2 Situatia beneficiarilor ajutorului de urgenta in anul 2009 este urmatoarea : 15, 918 pensionari, 43,241 persoane apartinand familiilor defavorizate, 922 beneficiari ajutor social, 2,232 pentru inundatii si 5,817 sindicatelor (vezi Fig. 3).

29

Fig. 3

Situatia persoanelor varstnice beneficiare de servicii socio-medicale in anul 2009, sa prezentat in felul urmator : 1 923 de beneficiari, Fundatia Crucea Alb-Galbena; 125 beneficiari, Ansamblul Crestin Magurele si 4 beneficiari, Fundatia Agape (vezi Fig. 4).

Fig. 4

Serviciul Sustinerea familiei si copilului, a alocat fonduri in urmatoarele scopuri: indemnizatii pentru crestere copil, existand 2 234 de beneficiari, stimulente pentru crestere copil, cu 228 beneficiari, trusou nou-nascut, 3 053 beneficiari, alocatie nou-nascut, 2963 beneficiari, alocatie monoparentala, 7,643 beneficiari si alocatie complementara, 3 102 beneficiari (vezi Fig. 5).

Fig. 5 Exista parteneriate destinate ameliorarii si cresterii calitatii vietii persoanelor in varsta cu : Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Retragere si in Rezerva Sector 5, Crucea Rosia, Arhiepiscopia Municipiului Bucurestis si agenti economici. In cadrul acestor parteneriate se desfasoara numeroase proiecte in scopul ameliorarii si cresterii calitatii vietii persoanelor in varsta si anume :

30

o Distribuirea de hrana calda prin intermediul bisericilor in zilele de sambata si duminica, pensionarilor al caror venit este mai mic de 600 lei/luna nr. Beneficiari : 10.000 persoane/an; o Distribuirea zilnica a unor produse alimentare de baza (paine) tuturor persoanelor varstnice care traiesc in saracie severa nr. Beneficiari : 5000 persoane/an. o Realizarea anuala in perioada 2007-2009 a unor excursii destinate pensionarilor cu venituri modeste cu scopul combaterii marginalizarii si excluziunii sociale nr. Beneficiari : 7000 persoane/an. Directia de Asistenta Speciala a Persoanelor cu dizabilitati, are in subordine urmatoarele structuri : Serviciul de Asistenta Speciala si Consiliere pentru Persoane cu Handicap, Serviciul de Monitorizare a Asistentilor Personali, Serviciul Drepturi Acordate Persoanelor cu handicap, Compartimentul Accesibilitati si Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor adulte cu Handicap. Distributia beneficiarilor neinstitutionalizati ai serviciilor sociale oferite de D.A.S.P.D. sector 5, se realizeaza in functie de venituri astfel: 2485 de persoane fara venituri, 186 de persoane beneficiaza de pensie de urmas, 2593 primesc pensie de invaliditate, 2475 au pensie limita de varsta si doar 491 sunt salariati (vezi Fig. 6).

PERSOANE FARA VENITURI PENSIE DE URMAS PENSIE INVALIDITATE PENSIE LIMITA DE VARSTA SALARIATI

2485
Fig. 6

180

2593 2475

491

Distributia persoanelor cu handicap neinstitutionalizate in functie de sex, este realizata in felul urmator : 3669 sunt de sex masculin iar 4555 de sex feminin (vezi Fig. 7).
31

3669 4555

sex feminin sex masculin

Fig. 7

Distributia persoanelor cu handicap neinstitutionalizate in functie de tipuri de handicap, de sex feminin. Se constata faptul ca cel mai frecvent intalnit caz de handicap este cel somatic, avand o valoare absoluta de 975 indivizi, urmata fiind de cel mental, cu un numar de 690 de persoane cu handicat, reprezentant 19% din totalul populatiei feminine cu handicap neinstitutionalizate (vezi Fig. 8).

494 13% 680 19%

50 1%

461 13%

975 27% 162 326 4% 9%

519 14%

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate

Fig. 8

32

Distributia persoanelor cu handicap neinsitutionalizate in functie de tipuri de handicap, de sex masculin. Din totalul de 3669 de barbati, 32% dintre ei sufera de afectiuni somatice, in timp ce doar 1% sunt infestati cu virusul HIV. O valoare de 18%, este responsabila pentru handicap psihic(vezi Fig. 9). Se poate observa cu usurinta faptul ca afectiune somatice sunt reprezentative atat la sexul feminin, cat si la sexul masculin, respectandu-se proportia tipurilor de handicap la ambele sexe.

504 38 476 11% 1% 10% 804 18% 616 14% 467 164 10% 4%
Fig. 9

Fizic Somatic Auditiv Vizual

1484 32%

Mental Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate

1. Sistemul rezidential clasic de protectie Putem spune ca in acest moment institutionalizarea unui copil in centre de plasament clasice reprezinta o masura exceptionala; accentul fiind pus indeosebi pe gasirea unor solutii de tip familial; Daca in august 1999 exista la nivelul D.P.C. sector 5 un numar de 4 centre de plasament clasice, care asistau un numar de 572 copii, in prezent mai exista la nivelul acestor centre un numar de 372, in sistemul rezidential clasic copii (la 31 decembrie 2005). Centrul/Serviciul 31.05.2005 C.P. Sf. Maria C.P.Sf. Nicolae C.P. Sf. Ana 87 124 77 31.12.2006 91 113 70 68 31.12.2007 69 67 87 50 31.12.2008 69 58 77 50 31.12.2009 60 38 72 46

C.P.R.U. Ciresarii 73 II

33

Serviciul Asistenta Maternala Adapostul si de

110

109

118

123

130

de zi -

11

17

noapte pentru copii strazii Centrele de zi, Sf. 10 Ana, Sf. Maria, George Calinescu si M.Sadoveanu Centru maternal ,, Sf. Maria Centru rezidential 23 pentru copii cu dizabilitati Cresa ,, Stelian Cresa ,, Andrei Sf. Sf. 10 63 38 62

23

23

23

6 22

100 84

100 59

98 52

107 80

1.

In prezent D.G.A.S.P.C. sector 5 dispune de o retea functionala de 111 de asistenti maternali profesionisti la nivelul sectorului 5. Pana la 30.06.2009 la nivelul retelei de AMP ai DGASPC sector 5 au fost asistati un numar de 197 copii. In sistemul Famlial (intervalul 2005-2009)

1.

Ultimii ani au marcat un real progres in evolutia sistemului de protectie a copilului la nivelul sectorului 5. Daca pana in anul 2001 s-a pus accent deosebit pe reabilitarea si cresterea gradului de confort a centrelor de plasament de tip clasic, ulterior acestui an accentul s-a pus pe alternativele de tip familial la rezidenta de tip clasic. In intervalul 31.12.2005-30.06.2009 s-au realizat: 231reintegrari in familie, 10 incredintari in vederea adoptiei, 84 plasamente la rude pana la gradul IV, 23 plasamente la persoana/familii. 5. Prezentarea programelor i proiectelor derulate de catre DGASPC Sector 5 5.1. Proiecte cu finan are nerambursabila

34

Nr. Denumire proiect 1

Parteneri

Finantare

Durata 14.05.201014.05.2011

Obiect

Bugetul proiectului

Invat, lucrez, DGASPC Fundatia pot fi Sector 5, SOROS independent Asociatia Serviciul APEL

dezvoltarea 24500 USD competentelor si abilitatilor socioprofesionale prin intermediul cursurilor vocationale pentru 10 tineri institutionalizati in ans. Rezid. De tip fam. Sf. Nicolae -asistarea a 10 tineri institutionalizati si/ sau postinstitutionalizati din sect. 5 cu varste cuprinse intre 16-25 ani pentru ocuparea unui loc de munca prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii si monitorizare a perioadei initiale de angajare.

Ekomunitas

Komunitas, DGASPC Sector 5

Agentia 01.02.2010Nationala pt. 31.07.2010 Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEEFP) -Programul tineret in actiune

Sustinerea 8700 euro solidaritatii sociale intre tinerii proveniti din contexte sociale diferite prin crearea de echipe cimbinate (voluntari komunitas si copii institutionalizati in cpru ciresarii II), antrenarea tinerilor cu posibilitati reduse in proiecte care sa le dezvolte creativitatea si spiritual innovator, implicarea tinerilor defavorizati intr-un process creative de imbunatatire a cadrului urban si 35 ameliorare a problemelor ecologice.

5.2. Prezentarea detaliata a 3 proiecte derulate de catre DGASPC Sector 5 Educatia civica pentru insertie sociala Proiectul (PHARE 2006/018-147.01.02) vizeaza initierea unor activitati de educatie civica pentru pregatirea copiilor si a tinerilor din Centrele de Plasament din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), sectoarele 5 si 6 Bucuresti pentru a deveni cetateni activi si responsabili in momentul integrarii in societate. Perioada de desfasurare: ianuarieoctombrie 2009. Obiective: Cresterea cu 50% a deprinderilor, comportamentelor si valorilor civice necesare integrarii socioprofesionale a copiilor si tinerilor din centrele de plasament si din serviciul de delicventa juvenila din sectoarele 5 si 6, Bucuresti, prin: - sesiuni de educatie civica in vederea constientizarii propriilor calitati si capacitati in cazul adolescentilor din subordinea serviciului de delincventa juvenila si a celor din centrele de plasament; o training de informare si preventie pentru copiii si tinerii din centrele de plasament; - realizarea unei mape de formare a deprinderilor si comportamentelor civice- material pentru copiii si tinerii institutionalizati in centre de plasament si in serviciul de delicventa juvenila; - participarea civica in comunitate; aplicarea cunostintelor acumulate in cadrul activitatilor de formare Cresterea cu 50 % a competentelor instructorilor si educatorilor din centrele de plasament si Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din sectoarele 5 si 6 Bucuresti, pentru a interveni in educatia civica a copiilor si adolescentilor care au savarsit fapte penale dar nu raspund penal. Acest obiectiv poate fi atins prin: - organizarea, in colaborare cu Asociatia Vent Debout, Belgia, a unei tabere-expeditii, prin care se incearca reducerea comportamentului delincvent prin ruperea copilului sau adolescentului (cazurile fara raspundere penala) de mediul patogen in care traiesc si invatarea lor sa respecte cu strictete regulile si persoanele cu care sunt impreuna.- realizarea, in colaborare cu Asociatia Vent Debout Belgia, a unui training de specializare a personalului din cadrul serviciului de delincventa juvenila, implicati in acest experiment.- realizarea unui schimb de experienta intre organizatiile din Belgia si Romania precum si intre serviciile de delincventa din cadrul DGASPC din sectoarele 5 si 6 Bucuresti, in vederea cresterii abilitatilor de interventie in combaterea comportamentelor delicvente si predelicvente ale copiilor care nu raspund penal. Cresterea cu 50 % a retelelor de sprijin a procesului de educatie civica realizat pentru copiii din centrele de plasament in vederea cresterii gradului de integrare in comunitate a acestora. Pasi in atingerea acestui obiectiv: - realizarea de mese rotunde cu reprezentantii institutiilor din comunitate (ONG-uri, reprezentanti ai societatii civile, institutii ale statului) pentru prezentarea situatiei tinerilor care parasesc centrele de plasament, in vederea sprijinirii procesului de educatie civica si de integrare socio-profesionala a acestora; - realizarea de intalniri intre tinerii din centrele de plasament si reprezentanti ai institutiilor din comunitate (angajatori, organizatori de evenimente culturale, lucratori in domenii publice) si reprezentanti ai societatii civile, pentru a le prezenta asteptarile acestora din urma privind comportamentul viitorilor cetateni activi si responsabili;

36

- realizarea unei campanii de constientizare a comunitatii cu privire la problematica tinerilor institutionalizati in sistemul de stat de protectie a copilului in vederea sprijinirii procesului de educatie civica si integrare sociala a copiilor din centrele de plasament. Grupul tinta Proiectul se adreaseaza unui numar de 230 tineri (95 tineri-DPC sector 6, 135 tineri-DPC sector 5) cu varste intre 10-22 ani, institutionalizati in sistemul de stat privind protectia copilului; unui grup de 30 de adolescenti, cu varste intre 10-14 ani, care au comis o fapta penala, dar nu raspund penal si altor 220 de copii institutionalizati in centrele de plasament. De asemenea, din grupul tinta mai fac parte 15 specialisti care lucreaza in domeniul delincventei juvenile sectoarele 5 si 6, plus 10 membi ai ONG-urilor active in acest domeniu. Principalele activitati: Experimentarea, in colaborare cu Asociatia Vent Debout din Belgia, a unui proiect pedagogic special, care consta in organizarea unei tabere timp de o luna, pentru adolescentii cu varste intre 10 si 14 ani, in vederea reducerii comportamentului delincvent; Va fi implicat un grup de 10 adolescenti care au comis o fapta penala, dar nu raspund penal, din subordinea serviciului delincventa juvenila din cadrul D.G.A.S.P.C., sectoarele 5 si 6 Bucuresti, insotiti de 3 educatori. Expeditia se doreste a fi o ruptura fata de situatia problematica cu care adolescentul se confrunta, pentru a se detasa de problemele sale si a-si modifica perceptia pe care o are despre el si despre situatia sa; - conditie absolut necesara pentru schimbare Realizarea unui training de specializare a personalului care lucreaza in domeniul delincventei juvenile din cadrul D.G.A.S.P.C., sectoarele 5 si 6, si a ONG-urilor active in domeniu; in cadrul trainingului vor fi detaliate metodele si tehnicile de lucru in cadrul proiectelor de reducere a comportamentului delicvent, in care sunt implicati adolescenti care au comis o fapta penala, insa nu raspund penal. Organizarea a 5 training-uri de informare si preventie pe tema consumului de droguri, alcool, tutun, a debutului comportamentelor delincvente, pe tema infectarii cu virusul HIV, in colaborare cu reprezentanti de la institutii autorizate.(Agentia Nationala Antidrog-A.N.A., Romanian Angel Appeal- R.A.A.) Activitati de formare a deprinderilor, comportamentelor si a valorilor civice. Realizarea unei mape cu materiale pe tematica formarii cetateniei active si responsabile. Mapa va cuprinde 30 de pagini si va fi tiparita in 500 de exemplare care vor fi difuzate catre D.G.A.S.P.C. din toate sectoarele bucurestene si in alte centre de plasament din regiunea Bucuresti- Ilfov. Realizarea de mese rotunde intre tineri si reprezentanti ai comunitatii- intalnire intre tinerii din centrele de plasament si reprezentanti ai institutiilor din comunitate (angajatori, organizatori de evenimente culturale, lucratori in domenii publice, etc.), precum si reprezentanti ai societatii civile, pentru prezentarea asteptarilor acestora de la viitorii cetateni activi si responsabili. Realizarea unei campanii de constientizare a comunitatii cu privire la problematica tinerilor institutionalizati in sistemul de stat de protectie a copilului prin invitarea in cadrul a doua mese rotunde a reprezentantilor institutiilor din comunitate pentru a le prezenta situatia tinerilor care parasesc centrele de plasament. Diseminarea activitatilor proiectului. Organizarea unui seminar la care va participa atat personalul din sistemul de protectie a copilului din regiunea Bucuresti- Ilfov, cat si reprezentanti ai institutiilor din comunitate. Se vor realiza si un numar de 1000 de pliante de diseminare a rezulatelot proiectului Parteneri: 1. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5, Bucuresti 2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 6, Bucuresti
37

Asociati: Asociatia Vent Debout din Belgia Interventie si Preventie in Retea pentru Copiii si Tinerii fara Adapost Scopul proiectului: Integrarea sociala a copiilor si tinerilor fara adapost Obiective: Redefinirea si dezvoltarea muncii in strada, ca serviciu specific de interventie si preventie a fenomenuluicopiilor si tinerilor fara adapost Crearea si operationalizarea unei retele multiactori de interventie si preventie, in Bucuresti Cresterea nivelului de educatie scolara a copiilor si tinerilor din stada Grup tinta : Copii si tineri, fara adapost, care traiesc in prezent pe strada, in Bucuresti Faza pregatitoare Perioada: 15 martie 15 iunie 2006 Locatie: Bucuresti Total buget: 6,500 Euro 3,210 Euro Ministerul Afacerilor Externe Francez; 3,290 Euro Fundatia Parada Parteneri: ONG Fundatia PARADA France, Asociatia Samusocial Autoritati locale DGASPC Sector 4, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 5 Rezultate obtinute: 1.Intarirea capacitatii de actiune a Caravanei (serviciu mobil de asistenta sociala stadala), prin stabilirea metodologiei de lucru, prin initierea unei baze de date a beneficiarilor din strada, prin activitatile de informare si documentare a echipei de interventie 2.Crearea unei retele de interventie, prin semnarea de contracte de parteneriat cu autoritati locale (DGASPC) cat si cu ONG uri implicate in domeniul copiilor si tinerilor fara adapost 3.Dezvoltarea activitatilor educative, prin dezvoltarea bazei materiale, echizitionarea de echipamente, materiale, publicatii de specialitate 4. Realizarea de materiale promotionale in vederea promovarii proiectului Proiect finantat in cadrul Programului PROCOPIL sustinut de Ministerul Francez al Afacerilor Externe si coordonat de FONPC si Solidarite Laique. O sansa in plus independentei! Sprijin pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie din cadrul D.G.A.S.P.C., Bucuresti, sectoarele 1, 5 si 6 Localizare Bucuresti- Ilfov Scopul proiectului: Proiectul se deruleaza in perioada mai 2008-aprilie 2009 si vizeaza cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a tinerilor de peste 18 ani care se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului. Parteneri in cadrul acestui proiect sunt: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 1 Bucuresti Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 6 Bucuresti Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5 Bucuresti
38

Asociatia Alternativa 2003, Bucuresti Grupul tinta: Un numar de 110 tineri ( 20 tineri-DPC sector 1, 30 tineri-DPC sector 6, 60 tineriDPC sector5) cu varste intre 18-26 ani care se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului. Beneficiari finali: Comunitatile in care se vor integra acesti 110 tineri dupa ce parasesc sistemul de stat privind protectia copilului, deoarece, cu cat este mai mare numarul celor care au un loc de munca, cu atat contributia acestora la dezvoltarea comunitatii creste, si totodata scade numarul celor dependenti de sprijinul comunitatii; Cele aproximativ 200 de persoane din cadrul sistemului de protectie(D.G.A.S.P.C. Bucuresti) care lucreaza direct cu tinerii, care vor avea o mai mare eficienta a integrarii in societate a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului; Familiile pe care si le vor intemeia acesti tineri; vor avea un loc de munca si vor putea asigura un venit stabil pentru membrii propriilor familii; Angajatorii care vor avea ocazia sa angajeze tineri bine pregatiti din punct de vedere profesional, tineri care au ales sa urmeze un anumit tip de calificare profesionala in functie de abilitatile si aptitudinile personale, identificate in cadrul activitatilor de consiliere vocationala. Principalele activitati: Consilierea si orientarea profesionala a tinerilor (activitate individuala); Testarea abilitatilor prin intermediul unei baterii de teste; Crearea unui centru de informare si consiliere (sediul organizatiei) si a unor puncte de lucru in fiecare dintre cele trei sectoare; Formarea abilitatilor necesare obtinerii unui loc de munca (activitate de grup); Dezvoltarea competentelor necesare pentru utilizarea eficienta a tehnologiilor informatiilor si comunicarii in obtinerea unui loc de munca; Organizarea unui targ de locuri de munca; Realizarea de mese rotunde cu reprezentantii institutiilor din comunitate; Realizarea unor materiale informative pentru tineri(mape, pliante, brosuri) si pentru personal (ghiduri); Organizarea unui seminar pentru diseminarea materialelor si a rezultatelor proiectului; Rezultate asteptate: - va creste accesul tinerilor la informatii cu privire la oferta de locuri de munca vacante si oferta de cursuri de calificare profesionala; - tinerii care vor fi implicati in program vor opta pentru o anumita calificare profesionala adecvata atat aspiratiilor si posibilitatilor sale, cat si nevoilor sociale de forta de munca; - tinerii participanti la activitati vor avea abilitatile necesare realizarii documentelor de autoprezentare in vederea obtinerii unui loc de munca, vor identifica posibilitati diverse de gasire a unui loc de munca, vor avea capacitatea de a compara nivelul personal de pregatire scolara/profesionala cu cerintele postului respectiv si isi vor planifica traseul scolar/profesional, in functie de meseria pe care vor sa o obtina; - va creste gradul de implicare a societatii civile in sustinerea insertiei pe piata muncii a tinerilor care parasesc centrele de plasament.

39

6. Acte administrative. Circuitul documentelor In cadrul instituiei circuitul actelor administrative poate fi redat astfel: Solicitantul depune o cerere in vederea obinerii unei informaii, sau pentru ca acesta are nevoie de ajutor i vrea sa beneficieze de un serviciu social de exemplu: alocaie de stat, indemnizaii pentru copil, stimulent pentru creterea copilului, de aceste cereri se ocupa serviciul de alocaii din cadrul DGASPC S5. Factorii decizionali din cadru instituiei sunt primar, director general, directorii adjunci, etc. Autoritatea trebuie sa ii dea raspuns solicitantului in termen de 30 de zile aa cum prevede legea. Actele administrative in cadrul DGASPC: - Directorul da dispoziii exemplu: delegari, atestate pentru familii care adopta copii, atestat pentru asisten ii maternal, etc. - Colegiul Director: se emit hotarari, preedintele Colegiului este Secretarul Primariei Sect 5 , acetia modifica Regulamentul de Organizare i Funcionare (ROF), tatele, la edinele Colegiului pot participa orice persoana din instituie dar nu au drept de vot. - Consiliul Local emite hotarari conform atrbuiilor pe care le are acesta aproba bugetul, aproba proiectele de investiii, etc. - Primarul emite dispoziii. In cadrul DGASPC in afara de Colegiul Director mai exista i doua comisii: - Comisia de evaluare a persoanelor adulte, a personaelor cu handicap, acesta comisie emite hotarari ( de ex: gradul de handicap pe care il are o persoana). - Comisia pentru protecia copilului, emite hotarari, prin care sunt instituite masuri de protecie social sau se dispune reintegrarea copilului, certificare de orientare colarai profesionala pentru cei care urmeaza cursurile speciale. La nivelul direciei exista in jur de 25.000 de cereri pentru diverse probleme,ex: incadrarea cu grad de handicap a copilului sau adulilor, solicitari pentru intocmire ancheta social i alte tipuri de solicitari. Actul administrativ Actul administrative poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor publice, realizata in scopul de a produce efecte juridice, in temeiul puterii publice. Pentru a fi valabil, un act administrative trebuie sa indeplinesca patru conditii: sa fie emis de autoritatea competenta si in limitele competentei sale, sa fie emis in forma si cu respectarea procedurii prevazute de lege, sa fie conform cu interesul public urmarit de lege. La nivelul Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 actele administrative sunt dispozitiile (ex: angajari, incetari contracte de munca, masuri de protective, delegari), atestate de asistenti maternali profesionisti, atestate ppentru familiile apte sa adopte, semnate de catre directorul general. Colegiul director are urmatoarele atributii: analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale; propune directorului general masurile necesare pentru imbunatatire activitatilor Directiei generale; avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de incheiere al exercitiului bugetar, etc. La sedintele colegiului pot participa, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului si alti consilieri judeteni, respective primarul
40

sectorului municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali, precum si alte personae invitate de membrii colegiului director. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Alte acte administrative sunt hotararile Comisiei Pentru Protectia Copilului prin care sunt stabilite masurile de protectie precum si incadrarea copiilor in grad de handicap si orientare scolara si profesionala. Pentru adulti comisia de Evaluare si expertiza a Persoanelor cu Handicap emite hotarari cu privire la incadrarea in grad de handicap a acestora. Proiectele pe care le deruleaza DGASPC Sector 5 sunt probate de catre Consiliul Local, dup ace in prealabil au fost aprobate de catre Colegiul Director. Vor fi intocmite proiectele de hotarari ce vor fi insotite de instrumentele de motivare (referat de aprobare, nota de fundamentare, studio de impact, etc.) si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislative. Instrumentul de motivare trebuie sa cuprinda motivele care duc la necesitatea adoptarii actului administrative, impactul asupra bugetului, referire la documentele si actele normative in executarea carora se propune adoptarea actului administrative, concluziile studiilor, cercetarilor effectuate in speta, masurile de implementare. Proiectele de hotarari se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii raportului. Deci, proiectele de hotarari si celelalte problem asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de raportul comisiilor de specilaitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Consiliul local are urmatoarele atributii principale: a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului; c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economicosociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii; d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii; e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii; i) Consiliul Local indeplineste si alte atributii stabilite prin lege. In execitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de oraganizare si functionare a consiliului cere o alta organizare.

41

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean; b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect; c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii; d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local; e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; f) exercita functia de ordonator principal de credite; g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate; h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre; i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii; j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica; m) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu; n) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local; o) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local. 7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

Controlul administrativ urmareste verificarea modului in care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 a respectat dispozitiile legale si programul de activitate

42

aprobat, precum si daca rezultatele activitatii acesteia sunt in coordonanta cu resursele juridice, materiale, financiare si umane avute la dispozitie. Scopul acestui control este de a imbunatati structurile administratiei si procesul decizional. Organul de control (auditorul public intern sau reprezentantul departamentului de audit din cadrul DGASPC Sector 5) trebuie sa ia in calcul reglementarile legale aplicabile activitatii directiei, precum si continutul Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei (ROF), unde sunt prezentate toate sarcinile, atributiile pe fiecare finctionar, compartiment sau pe ansamblul institutiei. ROF-ul DGASPC Sector 5 cuprinde: 1. DISPOZITII GENERALE 2. ATRIBUTIILE DGASPC SECTOR 5 3. CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 Conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 este asigurata de catre directorul general , care raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin. Aceasta conducere este formata din: - DIRECTORUL ADJUNCT PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIILOR - DIRECTORUL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE - DIRECTORUL ADJUNCT PE PROBLEME DE ASISTENTA SOCIALA A FAMILIEI SI PERSOANEI ADULTE - DIRECTORUL ADJUNCT PE PROBLEME DE ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELELOR CU DIZABILITATI - DIRECTORUL ECONOMIC - COLEGIUL DIRECTOR AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul general, directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum si 3 consilieri locali, avand cu precadere studii socioumane, propusi de primarul sectorului municipiului Bucuresti. Presedintele colegiului director este secretarul sectorului municipiului Bucuresti. In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul general al Directiei generale. Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv , precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncti.

4.

STRUCTURA ORGANIZATORICA.

D.G.A.S.P.C. Sector 5 are urmatoarea structura organizatorica:

43

1. Serviciul Resurse Umane ; 2. Serviciul Juridic si Contencios ; 3. Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta ; 4. Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul ; 5. Serviciul Informare Cetateni ; 6. Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor ; 7. Biroul Strategii, Programe, Relatii cu O.N.G. uri, Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protectia Copilului ; 8. Serviciul de Evaluare si Monitorizare in Domeniul Asistentei Sociale si Protectia Copilului; 9. Biroul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului ; 10. Biroul Secretariat Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap ; 11. Serviciul Contabilitate; 12. Serviciul Buget, Executie Bugetara ; 13. Serviciul Financiar si Urmarire Contracte ; 14. Biroul Achizitii Publice ; 15. Biroul Salarizare ; 16. Compartiment Evidenta Patrimoniu ; 17. Serviciul Administrativ : a) Biroul Aprovizionare ; b) Compartimentul Formatie Tehnica ; 18. Serviciul Auto ; 19. Centrul de Zi Sf. Ana ; 20. Centrul de Zi George Calinescu ; 21. Centrul de Zi Mihail Sadoveanu ; 22. Centrul de Plasament Sf. Ana centru mixt ; 23. Centrul de Plasament Sf. Maria centru mixt ; 24. Ansamblul Rezidential de Tip Familial Sf. Nicolae baieti ; 25. Centrul de Plasament in Regim de Urgenta Ciresarii II centru mixt ; 26. Centrul Sf. Elena; 27. Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii ; 28. Complex de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei in Familie : a) Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie ; b) Compartimentul de Recuperare , Reabilitare si Reinsertie Sociala ; c) Compartimenul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor ; 29. Serviciul Protectie de Tip Familial ; 30. Serviciul Adoptii ; 31. Serviciul Asistenta Maternala Asistenti Maternali Profesionsti ; 32. Serviciul Protectie de Tip Rezidential ;
44

33. Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului ; 34. Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijenta, Violenta Domestica, Trafic, Migratie, Consiliere Copii si Parinti ; 35. Biroul pentru Prevenire a Separarii Copilului de Familie ; 36. Compartimentul Prevenire si Interventie in Situatia Parasirii Copilului in Maternitati ; 37. Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului ; 38. Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap ; 39. Biroul de Protectie a Copilului Delincvent si Predelincvent; 40. Serviciul de Interventie pentru Copiii Strazii ; 41. Serviciul de Asistenta Speciala si Consiliere pentru Persoane cu Handicap - Asistenti Personali ; - Asistenti Personali Profesionisti ; 42. Serviciul de Monitorizare a Asistentilor Personali si ai Asistentilor Personali Profesionisti ; 43. Serviciul Drepturi Acordate Persoanelor cu Handicap ; 44. Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap ; 45. Compartimentul Accesibilitati ; 46. Complexul de Servicii pentru Copiii cu Dizabilitati : a ) Centrul de Tip Rezidential Pentru Copiii cu Dizabilitati ; b) Centrul de Zi Pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati ; 47. Serviciul Interventie de Urgenta in Situatii de Abuz, Neglijenta, Trafic, Violenta Domestica , Migratie ; 48. Serviciul de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte : Compartimentul de Consiliere Persoane ; Ingrijitori la domiciliu ; 49. Compartimentul Antisaracie si Prevenire a Marginalizarii Sociale ; 50. Serviciul Venit Minim Garantat ; 51. Serviciul Acordare Ajutor de Urgenta ; 52. Serviciul Sustinerea Familiei si Copilului ; 53. Complexul de Servicii Pentru Persoane Adulte : a) Centrul de Urgenta pentru Persoane Adulte Fara Adapost ;

45

b) Centrul de Asistenta si Sprijin Pentru Varstnici ; c) Centrul de Zi pentru Varstnici ; d) Infirmerie ; 54. Serviciul Interventie si Urgente Medico Sociale ; 55. Cresa Sf. Stelian ; 56. Cresa Sf. Andrei ; 57. Centrul de Zi Sf. Maria ; 58. Centrul Maternal Sf. Maria ; 59. Cresa Aurora ; 60. Cresa Ariel .

5. ATRIBUTIILE SERVICIILOR D.G.A.S.P.C. sector 5

6. RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5. 7. DISPOZITII FINALE.

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 5. 8. Resursele umane in institutia analizata 8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane

Pntru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea atributiilor institutiei, in cadrul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 sunt folosite urmatoarele acte normative, respectiv atat pentru domeniul de activitate, cat si pentru resurselor umane : 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009, republicata (2) cu modificarile si completarile ulterioare

46

2. HG nr. 611/2008 - Normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare

4. HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici, cu modificarile si compeletarile ulterioare

5. Legea nr. 284/2010 lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare 6. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifiacrile si completarile ulterioare 7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modifiacrile si completarile ulterioare 8. Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare 9. Legea 272/2004 privind protectia si promovarera drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 10. HG nr. 1434/2004 (r1) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare . 11. Standardele minime obligatorii privind : serviicile pentru protectia copilului de tip rezidential, pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, de tip alternativ (de zi ), de tip familial (apartament, asistent maternal profesionist), management de caz, etc .( ex. Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 27/2004, etc. ) 12. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare . 8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie Ca orice institutie care beneficiaza de forta de munca si Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului realizeaza procedurile de recrutare si selectie in momentul cand activitatea ii impune acest lucru. Legislatia referitoare la recrutarea si selectarea functionarilor publici pentru administratia publica romana specifica in mod clar criteriile de eligibilitate pentru intrarea in corpul functionarilor publici. Aceeasi legislatie prezinta rolul pe care il au autoritatile si institutiile publice in acest proces (si implicit rolul compartimentelor de resurse umane din cadrul acestora).

47

Gestionarea corecta a procesului de recrutare si selectare este de o mare importanta astfel incat toti candidatii sa fie tratati corect pe parcursul tuturor etapelor de evaluare care compun concursul de recrutare. Obiectivul general al procesului de recrutare si selectare din cadrul administratiei publice romane este identificarea candidatilor cel mai bine pregatiti si cei mai potriviti pentru o pozitie si care sa ofere un plus de valoare institutiei angajatoare. Procedurile de recrutare in Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 sunt concepute astfel incat selectia candidatilor sa fie corecta, transparenta, bazata pe criterii obiective. Acest aspect este strans legat de anumite caracteristici fundamentale ale serviciului public impartialitatea si profesionalismul. Numirea membrilor din comisia de concurs trebuie sa se faca pe baza cunostintelor obiective si relevante ale evaluatorilor, criteriile de selectie si metodele de evaluare folosite de comisie fiind astfel, la randul lor obiective, profesioniste si demne de incredere. Agentia Nationala a Functionarilor Publici este unul din actorii principali in procesul de recrutare si selectare, sarcinile sale in acest domeniu fiind multiple: sa sa organizeze concursul, sa ofere avizul pentru desfasurarea concursului, sa primeasca instiintare in acest sens, in functie de natura pozitiei de functionar public scoasa la concurs, sa elaboreze planul centralizat de ocupare anual si in general sa se ocupe de gestionarea functiilor publice din administratia publica romana. Legea prevede etapele care trebuie parcurse pentru angajarea unei persoane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Bucuresti. Referitor la recrutare, aceasta se realizeaza prin concurs, conditiile de participare si procedura de organizare a concursului fiind stabilite potrivit legii. Organizatorii concursului, in speta specialistii directiei, trebuie sa aiba permanent in vedere faptul ca acesta trebuie sa se bazeze pe principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale. Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse intre solicitarea avizului, respectiv instiintarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si asigurarea publicitatii concursului in conditiile legii. Concursul este organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin Planul de ocupare a functiilor publice. Conditiile de desfasurare a concursului se publica, potrivit legii, prin grija autoritatii sau institutiei publice organizatoare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului. Conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului si, daca autoritatea sau institutia publica are pagina de Internet, se publica pe aceasta pagina. Astfel, publicitatea reprezinta cea mai raspandita metoda pentru recrutare; aceasta se adreseaza atat populatiei potential active cat si celei active, antrenate in alte activitati, la alte societati comerciale sau in alte institutii. Tintele cautarii prin publicitate sunt numeroase dar nu poate fi cunoscut potentialul profesional si capacitatea de integrare ale acelor persoane.

48

Planul de ocupare a functiilor publice stabileste numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare si este elaborat anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, de catre urmatoarele institutii abilitate: de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate. Acest plan este aprobat prin hotarare a consiliului local respectiv a consiliului judetean. Autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au obligatia sa transmita proiectul planului de ocupare a functiilor publice Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale. Pentru realizarea recrutarii, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 instiinteaza Agentia cu privire la organizarea concursului. In cazul concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, acestea au obligatia sa instiinteze Agentia cu cel putin 40 de zile inainte de data organizarii probei. In cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 recrutarea se realizeaza atat din surse externe, cat si din surse interne. Pentru a ocupa o anumita functie publica o persoana trebuie sa indeplineasca, conform legii, urmatoarele conditii: a) are cetatenie romana si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. Astfel, pentru a se angaja in cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Bucuresti, este imperios necesar ca o persoana sa indeplineasca conditiile mai sus mentionate. In concluzie, in cadrul directiei, procesul de selectie se realizeaza pe baza unui concurs ale carui conditii sunt stabilite prin normele legale pe care institutia, ca organism public trebuie sa le respecte.

49

8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor- instrumente, mijloace In ceea ce priveste promovarea si motivarea angajatilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, acestea se realizeaza conform legislatiei in vigoare. Astfel, angajatii directiei sunt promovati si motivati in functie de rigorile legii. In cariera, functionarul public poate promova in functia publica si poate avansa in treptele de salarizare, in conditiile legii. Promovarea in clasa, promovarea in grade profesionale si avansarea in trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare. Promovarea in functia publica de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza; c) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici; d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi. Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide in functia publica. Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ conditia de a fi absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I, sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului, sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi. Avansarea in trepte de salarizare se face in conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.
50

In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii. Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public, functionarii publici care au promovat concursul. Concursul pentru promovarea rapida se organizeaza anual, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in limita numarului de functii publice rezervate promovarii rapide. Perioada in care o persoana a urmat programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilata perioadei de stagiu. In cazul nepromovarii programelor perioada de stagiu nu constituie vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice si nici vechime in functia publica. In cariera, functionarul public poate promova in functia publica si poate avansa in treptele de salarizare, in conditiile legii. Promovarea in clasa, promovarea in grade profesionale si avansarea in trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.Promovarea in functia publica de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate. Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual. In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator". Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la: a) avansarea in treptele de salarizare; b) promovarea intr-o functie publica superioara; c) eliberarea din functia publica.

51

Problema controversata a managementului public, motivarea functionarilor din acest domeniu intampina in Romania dificultatea trecerii de la o societate in care predomina o ideologie de tip colectivist (socialist) la o societate care a adoptat mai degraba forma institutionala democratica, dar nu si esenta ei individualista (asumarea raspunderii pentru fiecare actiune intreprinsa).Una din principalele cauze, pentru disfunctionalitatile sistemului administrativ din Romania, o reprezinta si precaritatea politicilor de personal. Politicile de personal nu stimuleaza suficient functionarii publici. Acestia sunt tentati sa-si realizeze sarcinile la nivel acceptabil. Aceasta maniera de cointeresare conduce la scaderea calitatii serviciilor publice. Se pot avea in vedere cateva forme de motivare: A. acordarea unui salariu mai mare; B. avansarea pe post sau functie; A. Acordarea unui salariu mai mare Cuantificarea calitatii activitatilor in institutiile publice este greu de realizat. Functionarii publici primesc drepturile banesti in raport cu timpul lucrat. Se pune problema cum se poate face diferentiere in raport de calitatea muncii. Clasele de salarizare pentru fiecare post si functie nu pot raspunde total cerintelor realitatii. Pentru a preintampina mobilitatea personalului exista diverse forme de cointeresare:

sporurile salariale; premiile anuale sub forma de gratificatii care se repartizeaza intre functionarii publici (se creeaza un climat favorabil lucrului in echipa, colaborarii si controlului reciproc).

B. Avansarea pe post sau functie In cadrul procesului de evolutie in cariera avansarea pe post este avantajoasa pentru ca functionarul:

cunoaste specificul activitatii; este motivat; este atasat institutiei; isi imbunatateste pregatirea profesionala.

8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici stabileste cadrul general pentru: a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice; b) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin

52

compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv. c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, astfel incat sa fie determinata cresterea performantelor profesionale individuale; d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 se realizeaza de catre evaluator. Persoanele care pot desfasura activitatea de evaluare a performantelor in cadrul acestei directii pot fi: a) sefii de directie, respectiv serviciu sau compartiment care sunt cei mai abilitati pentru a realiza aceasta activitate. b) functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarul public de conducere; Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. In cadrul DGASPC sector 5, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici. Functionarii din cadrul directiei sunt evaluati in functie de: a) gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale; b) gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. Persoanele care au calitatea de evaluator au obligatia de a stabili obiective individuale pentru functionarii publici prin raportare la functia publica detinuta, gradul profesional al acesteia, cunostintele teoretice si practice si abilitatile functionarului public. Performantele profesionale individuale ale functionarilor publici sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, in functie de specificul activitatii compartimentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea. Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: a) sa fie specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica; b) sa fie cuantificabile - sa aiba o forma concreta de realizare; c) sa fie prevazute cu termene de realizare; d) sa fie realiste - sa poata fi duse la indeplinire in termenele de realizare prevazute si cu resursele alocate; e) sa fie flexibile - sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile autoritatii sau institutiei publice. Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili si indicatorii de performanta. Criteriile de performanta ale functionarilor publici In functie de specificul activitatii autoritatii sau institutiei publice si de activitatile efectiv desfasurate de catre functionarul public, evaluatorul poate stabili si alte criterii de performanta. Criteriile de performanta astfel stabilite se aduc la cunostinta functionarului public evaluat la inceputul perioadei evaluate, sub sanctiunea neluarii lor in seama. Functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica de conducere vor fi evaluati, pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru functia publica de conducere respectiva.

53

Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face parcurgandu-se urmatoarele etape: a) fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu indicatorii de performanta; b) fiecare criteriu de performanta se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale stabilite. Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu. Punctajul final al evaluarii anuale este media aritmetica a notelor obtinute pentru obiectivele individuale si criteriile de performanta. Procedura evaluarii finale se realizeaza in urmatoarele 3 etape, dupa cum urmeaza: a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea raportului de evaluare. In vederea completarii raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, evaluatorul: a) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale; b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante; c) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate; d) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate. Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia: a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare; b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat. In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza: a) intre 1,00-2,00 - nesatisfacator; b) intre 2,01-3,50 - satisfacator; c) intre 3,5 -4,50 - bine; d) intre 4,51-5,00 - foarte bine. Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. In urma studierii unui numar semnificativ de rapoarte de evaluare am putut constata faptul ca functionarii din cadrul acestei directii isi indeplinesc obiectivele si criteriile de performanta, acest fapt reflectandu-se in calificativul foarte bine pe care l-au obtinut in cadrul ultimei evaluari, desfasurate pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010. Cu toate acestea, datorita situatiei existente si legislatiei in vigoare, evaluarea nu s-a soldat cu o promovare a functionarilor in cauza sau cu o marire de salariu. Daca in trecut acest raport de

54

evaluare avea o pondere semnificativa in evaluarea personalului din cadrul DGASPC Sector 5, actualmente situatia este schimbata din pricina rigorilor legislative. Un alt aspect ce trebuie luat in considerare este ca in urma finalizarii procesului de evaluare, functionarii publici din cadrul directiei nu au beneficiat de cursuri de pregatire si perfectionare profesionala. 8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal

In cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 compartimentul specializat in activitatea de personal este Serviciul resurse umane. Serviciul cuprinde 14 posturi de functionari publici dintre care o functie de conducere si 13 de executie. Pentru posturile sunt prevazute studii de nivel mediu si superior din domenii de studii diferite: economic, administrativ, juridic si socio-umane. Gradul de ocupare al posturilor este de aproximativ 50% si astfel gradul de incarcare cu lucruri pentru fiecare angajat fiind foarte mare. Activitatea fiecarui angajat se desfasoara in vederea indeplinirii atributiilor serviciului conform fiselor de post in care sunt mentionate atat obiectivele cat si atributiile fiecarui functionar. Ca si activitati se pot mentiona: angajare, gestionarea dosarelor, modificarea raporturilor de serviciu sau de munca, promovari, statistici privind ocuparea fortei de munca la nivelul institutiei pe functii, profesii, nivel de studii, grupe de varsta, domenii de activitate, evaluarea performantelor individuale, evidenta tuturor angajatilor. Acest serviciu are urmatoarele atributii: - gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca (demisie, desfacerea disciplinara, pensionare )/ raportului de serviciu ; - asigura respectarea legislatiei in domeniu ; - intocmeste proiectele de dispozitii de angajare si asigura punerea in executare a modificarilor contractelor de munca / raporturilor de serviciu si sanctionare; - intocmeste si tine la zi carnetele de munca; - intocmeste si tine la zi Registrul de Evidenta a contractelor individuale de munca ale salariatilor D.G.A.S.P.C. sector 5 in ordinea angajarii lor; - tine evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici, precum si a registrelor de evidenta a dosarelor profesionale ; - tine evidenta prezentei si gestioneaza condicile de prezenta; - organizeaza, in conditiile legii, concursurile pentru recrutarea personalului si sprijina activitatea de recrutare a asistentilor maternali profesionisti , asistenti personali/asistenti personali profesionisti si ingrjitori la domiciliu; - incadreaza si stabileste salariul de baza in conformitate cu legislatia in vigoare ; - organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a personalului; - asigura formarea personalului; - asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs;

55

- analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale serviciilor si birourilor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii, dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local al sectorului 5 a organigramei si statului de functii al D.G.A.S.P.C. sector 5; - pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului de Ordine Interioara si a altor instructiuni necesare bunei functionari a D.G.A.S.P.C. sector 5 precum si a structurii organizatorice a acesteia ; - tine evidenta fiselor de post ale salariatilor D.G.A.S.P.C. sector 5 si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare; - intocmeste documentatia necesara privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul D.G.A.S.P.C. sector 5 si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege; - intocmeste si elibereaza legitimatii de serviciu in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii; - intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de premiere de 2 % , respectiv 10%; - propune modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei ori de cate ori este nevoie; - analizeaza necesarul de personal pe structura si specialitati si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati; - controleaza respectarea disciplinei muncii; - raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului; - elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere; - intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si a proiectelor de dispozitii ale directorului general in domeniul sau de activitate; - intocmeste raportari statistice specifice; - intocmeste fisa de monitorizare pentru domeniul sau de activitate; - stabileste vechimea in munca a personalului ; - propune trecerea intr-o transa superioara de salarizare a personalului; - organizeaza si raspunde de evidenta militara a personalului; - comunica Biroului Salarizare date privind evidenta lunara a asistentilor personali/asistentilor personali profesionisti ai persoanelor cu handicap, precum si a ingrijitorilor persoanelor varstnice, angajati ai D.G.A.S.P.C. sector 5 ; - colaboreaza cu Serviciul Buget, Executie Bugetar si Serviciul Financiar in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare ; - intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local sector 5 si Proiectele de dispozitiile ale Directorului General al D.G.A.S .P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ; - colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 in vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor de serviciu . 8.6. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor

56

Pe perioada derularii stagiului de practica am putut observa modul in care se desfasoara activitatea intr-o institutie publica si sesiza aspecte legate de stilul de lucru al functionarilor publici. Astfel pot afirma ca functionarii publici din cadrul acestui Serviciu realizeaza cu profesionalism sarcinile ce le revin potrivit fisei postului si respecta programul de zilnic de lucru. Am putut remarca si tinuta morala si vestimentara decenta, pe care o adopta, atat in relatiile cu colegii de serviciu, cat si in relatiile profesionale cu persoane din afara institutiei. De altfel trebuie mentionat faptul ca personalul din cadrul acestui Serviciu isi desfasoara activitatile in baza prevederilor legale pe care le cunoaste si le respecta. Experienta profesionala, rezistenta la efort fizic si intelectual cat si atentia distributiva a personalului fac posibila derularea activitatii in bune conditii. Trebuie punctata, de asemenea, munca in echipa derulata in vederea atingerii obiectivelor, cu toate ca se mentine un anumit individualism. Un alt lucru de apreciat la functionarii publici din cadrul acestui serviciu este faptul ca se intereseaza permanent de starea copiilor din centre iar daca timpul le permite merg in vizita la aceste centre pentru a interactiona cu copii. O mare problema insa o reprezinta spatiul in care se desfasoara activitatile, in birouri foarte mici fiind inghesuite mai multe persoane iar faptul ca majoritatea personalului foloseste calculatoare invechite poate afecta eficienta acestora. Am putut remarca si faptul ca personalul are o mare rezistenta la stres si inecarca sa fie eficienti chiar si atunci cand sunt pusi intr-o situatie mai dificila acestia incearcand sa isi pastreze calmul si sa actioneze in interesul cetateanului.

9. Elemente privind strategia institutiei analizate 9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate. Structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului , sector 5 are in vedere urmatoarele domenii de activitate: I.DIRECTIA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIILOR II.DIRECTIA PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE III.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A FAMILIEI SI PERSOANEI ADULTE IV.DIRECTIA DE ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI GASPC are o strategie pe perioada 2010-2015, ce cuprinde cadrul legislativ si international; misiunea pana in anul 2015; situatia prezenta; obiectivele generale si specifice; implementarea, monitorizarea si evaluarea strategiei; finantarea; planul operational de implementarea a strategiei si responsabilitatile. In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege D.G.A.S.P.C. sector 5, indeplineste o multime de functii printre care se numara si elaborarea strategiei de asistenta social a sectorului 5, planul de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si programele antisaracie, pe care le dispune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 5. Principala misiune prezentata in strategie pana in anul 2015 o reprezinta asigurarea pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 5 a unui sistem de asistenta sociala care sa raspunda nevoilor identificate si sa ofere o securitate sociala universala si cuprinzatoare prin: realizarea unei cartografieri sociale care sa cuprinda nevoile sociale ale persoanelor din sectorul 5 si ierarhizarea

57

acestor nevoi; dezvoltarea de servicii sociale integrate si diversificate care sa satisfaca nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele si standardele europene in domeniu. IMPLEMETAREA , MONITORIZAREA SI EVALUAREA STRATEGIEI Implementarea obiectivelor strategiei se va realiza in baza planului operational, de catre servicii, institutii si ONG.-uri partenere in conformitate cu activitatile planificate, responsabilii mentionati si la termenele stabilite, urmarindu-se atingerea indicatorilor de performanta preconizati. In acest sens vor fi elaborate raportari periodice ale progreselor realizate sub forma unor rapoarte de specialitate sectoriale; fise sintetice cuprinzand date statistice; raportari financiar narative; elaborarea de chestionare pentru identificarea si masurarea tipurilor de nevoi; sintetizarea unor concluzii rezultate din studii de caz . FINANTAREA Pentru realizarea obiectivelor mentionate in strategie, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5, va uzita de fondurile constituite la nivelul bugetului Consiliului Local sector 5, bugetul de stat, fonduri externe, sponsorizari precum si contributiile financiare ale organizatiilor non profit cu care institutia are incheiate sau va incheia conventii de colaborare. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5 intretine relatii de colaborare cu urmatoarele institutii: | Agentia de Ocupare a Fortei de Munca; | ONG-uri; | Directia Municipala de Munca si solidaritate Sociala; | Politia Comunitara; | Politia de Proximitate; | Directia de Sanatate Publica; | Inspectoratul Scolar. Obiectivele conform strategiei locale in domeniul Asistentiei Sociale si Protectiei Copilului in sector 5 in perioada 2010 - 2015 sunt: Diversificarea si cresterea continua a calitatii serviciilor sociale destinate copiilor aflati cu /sau fara masuri de protectie speciala in sistem rezidential sau semirezidential. Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii II si a Adapostului de zi si de noapte pentru copii strazii; Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului Rezidential pentru copii cu dizabilitati ,,Sf.Maria si a Ansamblului rezidential de tip familial ,,Sf.Nicolae; Inchiderea Centrului de plasament ,,Sf.Maria si a Centrului de Plasament ,,Sf.Anasi extinderea ansamblurilor rezidentiale de tip familial, pana la data de 31.12.2015; Extinderea si consolidarea retelei de asistenta maternala pana la un numar de 200 asistenti maternali, concomitent cu cresterea numarului adoptiilor in comunitatea locala sector 5; Cresterea calitatii serviciilor educationale, medicale si de ingrijire acordate copiilor prin intermediul creselor din comunitatea locala sector 5. Prevenirea abandonului in randul copiilor prin asigurarea functionalitatii , diversitatii si sustenabilitatii structurilor serviciilor sociale primare si secundare de interventie. Dezvoltarea unui mecanism unitar de interventie la nivelul comunitatii locale sector 5, cu scopul de a identifica, evalua, planifica si acorda asistenta psihosociala si prestatii financiare copiilor cu risc crescut de abandon institutional, scolar si familial;
58

Dezvoltarea de servicii sociale primare in scopul prevenirii cazurilor de abuz , neglijarea si

exploatarea copilului prin munca, trafic, migratie ilegala si alte forme de violenta a copilului; Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul centrelor de zi din aparatul propriu si din unitatile de invatamant din sectorul 5; Cresterea calitatii serviciilor acordate cuplurilor mama copil prin intermediul Centrului maternal ,,Sf. Maria. Accentuarea si diversificarea modalitatilor de prevenire a fenomenelor de marginalizare sociala prin identificarea tipurilor de nevoi generatoare de saracie si insecuritate sociala in randul populatiei din sectorul 5. Identificarea unui numar cat mai mare de persoane/familii aflate in situatii de risc social; Dezvoltarea calitatii servicilor oferite pentru prevenirea fenomenului de marginalizare sociala; Colaborarea cu organizatii/fundatii in vederea formarii abilitatilor necesare pentru reintegrarea profesionala. Crearea si dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale alternative la institutionalizare pentru persoanele cu handicap. Crearea a 6 centre de consiliere pentru persoanele cu handicap (adulti si copii) din comunitatea locala sector 5; Infiintarea unui numar de 6 centre de zi pentru adultii cu handicap din comunitatea locala sector 5; Crearea a 6 ateliere protejate pentru tinerii cu hadicap; Mentinerea persoanei cu handicap la domiciliu prin oferirea de servicii care sa permita realizarea integrarii sale in comunitate; Infiintarea unor structuri rezidentiale de tip familial pentru asigurarea protectiei si ingrijirii persoanelor cu handicap. Infiintarea unui numar de 5-7 locuinte protejate pentru tinerii cu handicap din comunitatea locala sector 5; Crearea de 2-3 centre pentru persoanele cu handicap din comunitatea locala sector 5.
9.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce

influenteaza procesele interne ale institutiei Organizatiile reprezinta entitati complexe, dificil de inteles si interpretat. Acest lucru se datoreaza nu doar proceselor si structurilor interne ci si influentei mediului organizatiei. Nicio organizatie, publica sau privata, nu poate fi inteleasa in afara analizei influentelor pe care le exercita mediul asupra functionarii ei. Aceste influente tind sa fie si mai puternice in cazul organizatiei publice (datorita caracteristicilor proprii) care nu poate fi niciodata inteleasa in lipsa analizei mediului propriu. Analiza mediului extern are in vedere factorii sociali, culturali, demografici, de mediu, politici, tehnologici,legislativi ce pot influenta in sens pozitiv sau negativ activitatea unei organizatii. Oportunitatile si amenintarile mediului extern sunt in afara controlului direct al organizatiei si ele, analizate in mod obiectiv, vor releva toate aspectele importante, nu doar cele care sunt in avantajul organizatiei.

59

Analiza interna. O importanta considerabila trebuie acordata si modului in care factorii interni ai unei organizatii influenteaza activitatea acesteia. Evaluarea interna a unei organizatii inseamna analizarea punctelor forte si punctelor slabe ale acesteia. Procesele interne ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5 pot fi influentate de urmatorii factori de mediu : 1. Conditiile tehnologice: nivelul de cunostinte si capacitati stiintifice. Este evident ca nivelul de dezvoltare tehnologica afecteaza direct si puternic functionarea organizatiilor publice. O administratie care are la dispozitie tehnologii moderne poate functiona mult mai bine (este mai bine, spre exemplu, sa ai o arhiva accesibila electronic decat sa cauti in sacii de la subsolul institutiei; este totodata preferabil sa detii retele de calculatoare care sa iti permita o circulatie rapida a informatiei). Trebuie insa precizat aici ca acest lucru nu este suficient si ca existenta tehnologiei in lipsa resursei umane capabile sa o inteleaga si utilizeze la capacitatea necesara este la fel de importanta. 2. Conditile legale: legi, reglementari, caracteristici ale institutiilor de specialitate, valori etc. Importanta calitatii cadrului legal este imensa pentru administratia publica. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5 este nevoita sa isi structureze obiectivele si activitatea in functie de reglementarile legale existente. 3. Conditiile politice: caracteristici ale proceselor politice, ale institutiilor politice, gradul de stabilitate politica. Importanta mediului politic asupra administratiei publice este evidenta nu ne putem imagina ca un aparat administrativ poate functiona eficace intr-o tara cu un sistem politic deficitar, bazat pe instabilitate, coruptie, violenta, lipsa institutiilor democratice sau o functionare defectuoasa a acestora. Politicul poate avea influente pozitive. Politicienii sunt cei care definesc obiectivele strategice ale administratiei, politicile publice care trebuie implementate. Ei sunt indreptatiti sa faca acest lucru pentru ca sunt reprezentantii poporului, alesi in functii publice. Totodata politica poate exercita o presiune necesara asupra birocratiei, gata oricand sa se extinda mai mult decat o cer necesitatile practice. Politicienii sunt cei care ar trebui sa reaminteasca administratiei ratiunea ei de a exista servirea intereselor cetateanului si sa incurajeze promovarea valorilor comunitatii. Intotdeauna reforma administratiei este direct si inevitabil legata de vointa politica; in lipsa acesteia orice demers de imbunatatire a functionarii institutiilor publice este doar un exercitiu de retorica. Politicul poate avea de asemenea si influente negative. Influenta politicii poate fi uneori dezastruoasa si poate conduce la efecte de genul politizarii, ocuparii posturilor publice dupa fiecare proces electoral pe criterii de apartenenta politica (spoil system) si nu competenta (merit system), coruptie, nepotism, favoritism, promovarea intereselor unor grupuri obscure in detrimentul cetateanului etc. 4. Conditile economice: Activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5 este conditionata de gradul de dezvoltare economica a societatii (prosperitatea, nivelul inflatiei, taxele, capitalul existent etc). In mod evident organizatiile publice plasate intr-o tara dezvoltata din punct de vedere economic vor avea acces la resurse semnificative.Totodata, o economie competitiva va influenta profund atat modul de cheltuire a banilor publici cat si perceptia

60

cetateanului fata de ceea ce semnifica un serviciu de calitate; acesta tinde sa compare serviciilor publice cu cele private si sa aiba asteptari mult mai mari in ceea ce priveste calitatea. 5. Conditii demografice: Acestea se refera in principal la caracteristici ale populatiei precum varsta, sexul, rasa, religia, etnia etc. Toate aceste caracteristici pot sa aiba un impact major asupra modului de functionare si asupra structurarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5 . Schimbarile demografice si sociale au implicatii majore asupra sistemelor de servicii sociale. Cele mai mari consecinte sunt datorate reducerii ratei natalitatii si fenomenului accentuat de imbatranire a populatiei. Prin urmare, una din provocarile carora trebuie sa le faca fata un sistem de servicii sociale oferit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5, se refera la capacitatea de a asigura servicii de ingrijire, suficiente si de calitate, apte sa raspunda nevoilor unui numar crescut de persoane varstnice. 6. Conditiile culturale: se refera la valori predominante, atitudini, convingeri, cutume, procese de socializare privitoare la elemente precum structura familiei, practici politice, practici religioase etc. Toate aceste elemente sunt asimilate in discursul politic la nivelul mentalitatilor si sunt extrem de importante in functionarea administratiei (Jreisat, 1997, p. 58). Modul in care un cetatean roman sau suedez se raporteaza la administratie poate sa fie total diferit; modul in care functionarul public roman sau suedez se raporteaza din start la cetatean poate sa fie total diferit.Traditiile istorice influenteaza, uneori mai mult decat ne dam seama, functionarea administratiei moderne.Relationarea tuturor acestor factori de influeta activi in mediul organizatiei publice pune in evidenta o situatie complexa in care organizatia publica este conditionata in functionarea sa de caracteristici aflate, de multe ori, in afara capacitatii ei de control sau influentare. Este adevarat ca relatia organizatiei cu mediul sau nu este unilaterala: ea poate sa faca anumite alegeri si sa incerce sa influenteze anumiti factori - desi efortul nu este unul facil. Ca atare organizatia publica este imposibil de inteles, analizat sau condus in lipsa intelegerii importantei si influentei mediului in care se plaseaza. 9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1-3 ani. In ceea ce tine de strategia institututiei D.G.A.S.P.C are ca obiective aAsigurarea pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 5 a unui sistem de asistenta sociala care sa raspunda nevoilor identificate si sa ofere o securitate sociala universala si cuprinzatoare prin: realizarea unei cartografieri sociale care sa cuprinda nevoile sociale ale persoanelor din sectorul 5 si ierarhizarea acestor nevoi; dezvoltarea de servicii sociale integrate si diversificate care sa satisfaca nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele si standardele europene in domeniu. OBIECTIVE GENERALE SI OPERATIONALE A) In domeniul protectiei copilului 1) Prevenirea abandonului in randul copiilor prin asigurarea functionalitatii , diversitatii si sustenabilitatii structurilor serviciilor sociale primare si secundare de interventie;
61

1.1.Dezvoltarea unui mecanism unitar de interventie la nivelul comunitatii locale sector 5, cu scopul de a identifica, evalua, planifica si acorda asistenta psihosociala si prestatii financiare copiilor cu risc crescut de abandon institutional, scolar si familia 1.2. Dezvoltarea de servicii sociale primare in scopul prevenirii cazurilor de abuz, neglijarea si exploatarea copilului prin munca, trafic, migratie ilegala si alte forme de violenta a copilului; 1.3. Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul centrelor de zi din aparatul propriu si din unitatile de invatamant din sectorul 5; 1.4. Cresterea calitatii serviciilor acordate cuplurilor mama copil prin intermediul Centrului maternal ,, Sf. Maria 2.Diversificarea si cresterea continua a calitatii serviciilor sociale destinate copiilor aflati cu /sau fara masuri de protectie speciala in sistem rezidential sau semirezidential; 2.1. Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii II si a Adapostului de zi si de noapte pentru copii strazii; 2.2. Cresterea calitatii serviciilor oferite prin intermediul Centrului rezidential pentru copii cu dizabilitati Sf. Maria si a Ansamblului rezidential de tip familial ,,Sf.Nicolae; 2.3. Inchiderea Centrului de plasament ,,Sf. Maria si a Centrului de plasament, Sf.Anasi extinderea ansamblurilor rezidentiale de tip familial, pana la data de 31.12.2015; 2.4. Extinderea si consolidarea retelei de asistenta maternala pana la un numar de 200 asistenti maternali, concomitent cu cresterea numarului adoptiilor in comunitatea locala sector 5; 2.5. Cresterea calitatii serviciilor educationale, medicale si de ingrijire acordate copiilor prin intermediul creselor din comunitatea locala sector 5 .

3) Promovarea si consolidarea voluntariatului si parteneriatului in toate activitatile de asistenta sociala si protectia copilului desfasurate la nivelul institutiilor publice cu responsabilitati in domeniu, organizatii nonguvernamentale, asociatii profesionale, culte religioase, entitati economice si societatea civila din sectorul 5. 3.1. Sustinerea Echipei Locale intersectoriale si interinstitutionale privind combaterea exploatarii prin munca a copiilor din comunitatea locala sector 5; 3.2. Asigurarea functionalitatii si operativitatii Centrului Unic de Voluntariat sector 5 din cadrul D.G.A.S.P.C.sector 5; 3.3. Promovarea si sustinerea parteneriatului public privat in principalele domenii de activitate circumscrise asistentei sociale si protectiei copilului;

62

3.4. Realizarea de campanii, dezbateri, conferinte, studii si cercetari in parteneriat cu institute, universitati, organizatii nonguvernamentale, presa si societatea civila pe diverse teme, procese, fenomene socioeconomice si psihosociale cu impact direct asupra evolutiei nevoilor individuale si comunitare precum si asupra sistemului de asistenta sociala din comunitatea locala sector 5. 4) Asigurarea formarii profesionale a personalului astfel incat profesionalismul acestora sa fie reflectat in cresterea continua a calitatii serviciilor oferite copiilor, persoanelor cu handica si persoanelor adulte aflate in nevoie 4.1. Identificarea nevoilor de formare profesionala la nivelul serviciilor /centrelor si creselor destinate protectiei si ingrijirii copiilor, protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor adulte aflate in nevoie; 4.2. Elaborarea planurilor anuale de formare profesionala la nivelul fiecarui serviciu de specialitate, centru de plasament, adapost, ansamblu rezidential de tip familial, centru de zi, centru maternal, adapost pentru copii strazii, centru de primire in regim de urgenta si cresa. 4.3. Identificarea de entitati furnizoare de servicii de formare profesionala (scoli universitati, ministere, organizatii nonguvernamentale etc ) si incheierea de parteneriate/conventii avand ca obiect formarea profesionala; 4.4. Asigurarea instruirii si formarii continue a personalului de toate tipurile implicat la toate nivelurile in protectia persoanelor cu handicap inclusiv a asistentilor personali.

B) In domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte 1) Crearea si dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale alternative la institutionalizare pentru persoanele in varsta, persoanele cu handicap sau a oricarei persoane aflate in nevoie 1.1. Crearea unui centru de consiliere pentru persoanele cu handicap din comunitatea locala sector 5; 1.2. Infiintarea unui centru de zi pentru adultii cu handicap din comunitatea locala sector 5; 1.3. Crearea a 1-2 ateliere protejate pentru tinerii cu handicap; 1.4. Mentinerea persoanei virstnice la domiciliu prin oferirea de servicii care sa permita realizarea integrarii si evitarea handicapului prin carente de resurse materiale sau sociale; 1.5. Crearea unui centru de zi pentru persoanele virstnice; 1.6. Realizarea unei retele prin care ingrijitorii la domiciliu sa poata efectua servicii intermediare mandatate prin contract de catre persoana virstnica, pentru efectuarea in numele sau a demersurilor administrative. 2) Infiintarea unor structuri rezidentiale de tip familial pentru asigurarea protectiei si ingrijirii persoanelor varstnice , persoanelor cu handicap sau a oricarei persoane aflate in nevoie pentru care mentinerea in familie nu este posibila

63

2.1. Infiintarea unui numar de 1-2 locuinte protejate pentru tinerii cu handicap din comunitatea locala sector 5 2.2. Crearea unui centru de tip respiro (respite care) pentru persoanele cu handicap din comunitatea locala sector 5; 2.3. Crearea unui centru (azil/camin spital) pentru persoane virstnice singure si/sau dependente; 2.4. Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre fundatiile/organizatiile colaboratoare;

3) Accentuarea si diversificarea modalitatilor de prevenire a fenomenelor de marginalizare sociala prin identificarea tipurilor de nevoi generatoare de saracie si insecuritate sociala in randul populatiei din sectorul 5 3.1 Identificarea unui numar cit mai mare de persoane/familii aflate in situatii de risc social 3.2 Infiintarea unui serviciu social de tip rezidential destinat persoanelor adulte inclusiv varstnice , fara adapost. 3.3. Dezvoltarea calitatii serviciilor oferite pentru prevenirea fenomenului de marginalizare sociala 3.4. Colaborarea cu organizatii/fundatii in vederea formarii abilitatilor necesare pentru reintegrarea profesionala. 9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate a) Domeniul principal de interes : protectia si promovarea drepturilor copilului; Obiectivul general 1 Activitati Indentificarea nevoilor de asistenta sociala la nivelul comunitati sector 5 , respectiv realizare si implementarea unor planuri de actiune in functie de nevoile identificate si prioritatile stabilite; Derularea de programe de educatie parentala (educatie parentala, planing familial si sanatatea reproducerii), Responsabili Biroul pentru Prevenirea separarii copilului de Familie/ Serviciul Monitorizare/ Serviciul Interventii in Situatii de Abuz, Neglijenta Violenta domestica Trafic Parteneri Termen Indicatori/Rez ultate cartografierea nevoilor de asistenta sociala la nivelul comunitati (nr. de copii cu risc de abandon identificati, nr.de

Sectiile de trim I Politie sector 5; Unitati de invatamant/ Unitati permanent spitalicesti O.N.G.-uri acreditate; AJ.O.M.F 2013 D.G.A.S.P.C.uri etc.

64

asistenta si sprijin pentru Migratie, mamele aflate in situatie de Consiliere risc in vederea evitarii si Parinti abandonului; Infiintarea/dezvoltarea unor servicii/centre de consiliere pentru parinti si copii; Colaborarea cu ONG-uri in sustinerea organizarii si functionarii serviciilor de zi si a celor de consiliere pentru copil si familie. Asigurarea de prestatii financiare exceptionale si asistenta psihosociala pentru copii cu risc crescut de abandon;

permanent Copii permanent

chestionare, interviuri, anchete sociale efectuate); -nr. de programe de educatie parentala si planng familial derulate; -nr. de servicii/centre de consiliere pentru parinti infiintate; -nr. de copii beneficiare de prestatii financiare exceptionale si familii asistate; existenta documentului care contine proiectul institutional anual; existenta procedurilor scrise si a documentatiei elaborate conform standardelor; - numarul de parteneriate incheiate; -nr de beneficiari anual; existenta documentului

-elaborarea proiectului institutional anual; - cresterea numarului de copii integrati familial si socioprofesional; - aplicarea procedurilor si sustinerea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii; - dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri de profil si societatea civila in vederea asigurarii complementarietatii serviciilor oferite copiilor;

Sefii de centre/ Biroul pentru Prevenirea separarii copilului de Familie/ Serviciul Monitorizare/ Serviciul Interventii in Situatii de Abuz, Neglijenta Violenta domestica Trafic Migratie, Consiliere Copii si Parinti

Sectiile de 1.03.2010 Politie sector 5; permanent Unitati de invatamant / Unitati spitalicesti O.N.G.-uri acreditate ; AJ.O.M.F D.G.A.S.P.C.uri etc.

-elaborarea proiectului Seful de centru/ Sectiile de 1.03.2010 institutional anual; Biroul pentru Politie sector

65

- cresterea numarului de cupluri mama-copil reintegrate familial si socioprofesional; - aplicarea procedurilor si sustinerea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii; - dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri de profil si societatea civila in vederea asigurarii complementarietatii serviciilor oferite cuplurilor mama-copil;

Prevenirea separarii copilului de Familie/ Serviciul Monitorizare/ Serviciul Interventii in Situatii de Abuz, Neglijenta Violenta domestica Trafic Migratie, Consiliere Copii si Parinti

5 ; AJ.O.M.F permanent Unitati de invatamant / Unitati spitalicesti O.N.G.-uri acreditate ; D.G.A.S.P.C.uri etc.

care contine proiectul institutional anual; existenta procedurilor scrise si a documentatiei elaborate conform standardelor; - numarul de parteneriate incheiate; -nr de beneficiari anual; -nr. de copii asistati; -nr. de copii pentru care sau oferit servicii de evaluare si consiliere psihosociala; -nr. de campanii de sensibilizare si informare realizate; -existenta procedurilor de lucru in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului;

Asistarea copilului repatriat, evaluarea si monitorizarea familiei; Asistarea specializata a copilului victima a abuzului si violentei, consiliere sociala, psihologica si juridica a acestuia; Informarea si sensibilizarea populatiei cu privire la fenomenul traficului de copii, sanctiunile legale pentru traficanti si drepturile victimelor Implementarea unor proceduri de lucru eficiente pentru prevenirea si interventia in echipe multidisciplinare si in retea interinstitutionala in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului Obiectivul general 2 Activitati

Biroul pentru Prevenirea separarii copilului de Familie/ Serviciul Monitorizare/ Serviciul Interventii in Situatii de Abuz, Neglijenta Violenta domestica Trafic Migratie, Consiliere Copii si Parinti

Sectiile de Politie sector 5; Unitati de invatamant/ Unitati spitalicesti O.N.G.-uri acreditate ; AJ.O.M.F D.G.A.S.P.C.uri etc.

permanent

permanent permanent permanent

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezult ate

66

-elaborarea proiectului institutional anual ; - cresterea numarului de copii reintegrati familial si socioprofesional; - aplicarea procedurilor si sustinerea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii; dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri de profil si societatea civila in vederea asigurarii complementarietatii serviciilor oferite copiilor; - elaborarea proiectului institutional anual; - aplicarea procedurilor de recuperare si sustinerea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii; - adaptarea proceselor educationale la cerintele speciale ale copiilor cu dizabilitati; - sustinerea reintegrarii familiale si comunitare;

Sefii de centre/ Serviciul Primire in regim de urgenta copil/ Serviciul Monitorizare/ Serviciul Social Stradal

Sectiile de 1.03.2010 Politie sector 5; permanent Unitati de invatamant/ Unitati spitalicesti O.N.G.-uri acreditate; D.G.A.S.P.C. -uri etc.

existenta documentului care contine proiectul institutional anual; existenta procedurilor scrise si a documentatiei elaborate conform standardelor; - numarul de parteneriate incheiate existenta documentului care contine proiectul institutional anual; existenta procedurilor scrise si a documentatiei elaborate conform standardelor; nr.de parteneriate incheiate; existenta proiectului care contine proiectul institutional anual ; existenta planurilor de inchidere, revizuite anual; nr. de reevaluari realizate;

Sefii de centre/ Serv. Rezidential /Serv. Juridic Serviciul de Evaluare Complexa / Serviciul Prevenire Abandon

O.N.G.-uri ; Scoli speciale; A.L.O.F.M; Unitati spitalicesti

1.03.2010 permanent

- elaborarea proiectului institutional anual si a planurilor de inchidere a institutiilor unde functioneaza centrele; reevaluarea trimestriala a masurilor de protectie speciala pentru copii din cele 2 centre si aplicarea SMO; identificarea posibilitatilor de

Serv. Rezidential/ Sefii de centre/ Serv.Administrativ Serv. Juridic Serv. Venit Minim Garantat ;

Sectiile de 1.03.2010 Politie; D.G.A.S.P.Curi ; O.N.G.- trimestrial uri

pana la 31.XII.201 5

67

reintegrare familiala a copiilor (familie , asistenta maternala etc.) - transferul copiilor in unitati rezidentiale de tip familial (apartamente)

- nr. de cazuri reintegrate in familie; existenta structurilor rezidentiale de tip familial; - nr. copiilor transferati Serv. Asistenta Maternala ;Serv Familial ; Serv . Adoptii ; Serv. Personal / Serv. Juridic / ONG-uri, Mass-media D.G.A.S.P.C 31.XII.200 uri ; Unitati 9 de politie ; Evidenta Populatiei ; -trimestrial oficii de stare civila; IML - nr. de asistenti maternali noi angajati; - nr. de copii reintegrati in familie; - nr. deschideri de adoptie ; - nr. de atestate pentru adoptii eliberate

- evaluarea , formarea , atestarea si angajarea de asistenti maternali in limita nr. de 200 angajati; - accelerarea procesului de reintegrare familiala inclusiv familia adoptiva pentru copii din asistenta maternala ce au o perioada mai mare de 12 luni de cand se afla cu masuri de protectie speciala;

permanent

promovarea si sustinerea adoptiei ca masura speciala prioritara pentru copii aflati in asistenta maternala si reintegrarea in familie nu este posibila; - sustinerea prioritatii plasamentului familial in raport cu plasamentul in asistenta maternala ; - realizarea de campanii de informare si sensibilizare a comunitatii cu privire la profesia de asistent maternal; Imbunatatirea Cresa Sf. Stelian Unitati continuua a serviciilor Cresa Sf. Andrei/ sanitare; educationale , medicale Serviciul gradinite;

bianual

- nr. de adoptii finalizate; nr. de plasamente familiale instrumentate - nr. de campanii realizate ; nr. de aparitii in presa

permanent

- nr.de copii ce au beneficiat de serviciile

68

si de ingrijire oferite prin intermediul creselor din comunitatea locala sector 5; - realizarea de programe si masuri ce au ca scop promovarea educatiei timpurii; - sustinerea familiilor in dificultate ce prezinta risc de abandon institutional pentru copii; Obiectivul general 3 Activitati

Prevenire Abandon Abuz si Neglijenta , Serviciul Venit Minim Garantat

parintii copiior inscrisi crese

creselor; 31.12.2013 la permanent gradul satisfactie parintilor privire calitatea ingrijirii; nr. chestionare aplicate de al cu la

de

Responsabili

-reactualizarea periodica a conventiei de colaborare incheiata intre D.G.A.S.P.C sector 5 si celelalte institutii publice locale cu responsabilitati in eliminarea exploatarii prin munca a copiilor; - planificarea , implementarea si evaluarea activitatilor prevazute in conventie; - raportarea periodica catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Copilului a datelor de ordin statistic precum si a cazuisticii solutionate;

- realizarea procedurilor statutare si administrative in conformitate cu ROFul centrului; - reactualizarea periodica a bazei de date cu voluntarii aflati in evidentele centrului; - initierea de campanii in scopul

Termen Indicatori/Re zultate Serviciul Unitati de bianual - existenta Primire in Politie; conventiei Regim de ALOFM semnata de Urgenta sector 5; catre toate Copil spitale ; trimestr institutiile /Serviciul scoli, ial implicate; Protectie ONG.Copil uri ; - nr. de Delincvent / trimestr intalniri ale Serviciul ial Echipei Social Stradal Locale intersectorial e; - nr. de rapoarte intocmite; - nr. de adrese inaintate ANPFC Centrul Unic Toti Confor - existenta de Voluntariat partenerii m rapoartelor sector 5 / semnatari termen de activitate Serviciul ai elor ale centrului; Monitorizare conventiei stabilit - nr. de ; e in conventii de ROF-ul voluntariat;

Parteneri

69

popularizarii voluntariatului comunitatea locala sector 5;

in

Centrul ui Unic de Volunt ariat Serviciul Strategii /Programe si Serviciul Monitorizare Institutii si ONG-uri -anual

- nr. de activitati/acti uni de voluntariat realizate;

- incheierea unor conventii de colaborare cu institutii si ONG.-uri de profil in scopul asigurarii complementarietatii si individualitatii unor categorii de servicii sociale acordate beneficiarilor; - externalizarea unor servicii sociale catre ONG.- uri, in conditiile legii; - cresterea responsabilitatii si a transparentei in aplicarea metodologiilor si procedurile de furinizare a prestatiilor serviciilor si interventiilor sociale; - initierea periodica a unor campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la consecintele negative ale abandonului scolar si institutional; violenta familiala si stradala; consumul de droguri si exploatarea prin munca a copiilor inclusiv cersetoria etc.; - participarea la diverse emisiuni ce au ca tematica protectia drepturilor copiilor sau trateaza un caz sau eveniment cotidian cu consecinte negative asupra vietii copiilor; - elaborarea de prognoze sociale cu privire la dinamica dezvoltarii serviciilor sociale utilizand metodologii de identificare si masurare a nevoilor sociale individuale si colective;

Serviciul Strategii /Programe /Serviciul Monitorizare

- nr. de conventii de colaborare incheiate; tipuri/categor ii de servicii sociale externalizate; - nr. de metodologii revizuite, modificate si /sau completate; Primaria trimestr - nr. de sector 5/ ial campanii de Unitati de sensibilizare invataman realizate; t ; Politie , unitati spitalicest i ; ONG.- perman - aparitii in uri ent emisiuni/ articole in presa scrisa; anual nr.de chestionare aplicate; rapoare elaborate; nr. participari la seminarii, conferinte si simpozioane

Obiectivul general 4

70

Activitati - elaborarea unui necesar de formare profesionala la nivelul fiecarui serviciu dupa analizarea si cunoasterea situatiei profesionale a fiecarui angajat; realizarea activitatilor de consiliere vocationala pentru angajati; determinarea nivelului aptitudinal si al fondului de cunostinte teoretice existent la nivelul angajatilor si corelarea acestora cu particularitatile si complexitatea posturilor ocupate; - intocmirea la nivelul fiecarui serviciu /centru de specialitate a planului anual de formare profesionala in acord cu exigentele posturilor prevazute in organigrama , evolutiile si transformarile survenite in cazuistica sociala , planul legislativ si caracteristicile beneficiarilor deserviti ; - panificarea nominala

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate existenta necesarului de formare profesionala - nr. de activitati de consiliere vocationala si profesionala realizate in randul angajatilor; -nr. de teste/chestionare aplicate

Serv. Resurse ONG-uri , trim I Umane/ Sefii unitati de serviciilor/centrelor invatamant de specialitate/ psihologi permanent

permanent

Serv. Resurse ANPFC; Umane /Salarizare; ANPDH; Serviciile/centrele ONG-uri de specialitate

trim.I

- existenta planurilor de formare profesionala (inclusiv nr. acestora );

permanent existenta planificarilor nominale si calendaristice a angajatilor; permanent - nr. formatorilor implicati in

71

si calendaristica a angajatilor in vederea sustinerii cursurilor de formare profesionala ; implicarea formatorilor existenti la nivelul D.G.A.S.P.C in elaborarea planurilor de formare profesionala . - centralizarea tuturor furnizorilor de servicii de formare profesionala in domeniul teoriei si practicii asistentei sociale , psihologiei , medicinei , stiintelor juridice si economice ; -Serv Resurse Umane , -Sefii serviciilor/centrelor de specialitate -furnizorii de permanent servicii de formare profesionala

elaborarea planurilor;

- existenta situatiei centralizatoare; - existenta ofertelor de formare profesionala (inclusiv nr.acestora ) - nr. de angajati participanti ; - nr. de diplome, certificate si atestate eliberate

-Furnizorii de servicii de formare profesionala ; centralizarea -angajatii ofertelor de formare participanti profesionala; participarea angajatilor la cursuri si eliberarea diplomelor, certificatelor si atestatelor intensificarea instruirilor pentru asistentii personali; asigurarea coordonarii metodologice privind instruirea, formarea, pregatirea profesionala a resurselor umane care lucreaza in cadrul sistemului de protectie a persoanelor cu handicap; - insusirea tematicii ANPH in domeniul D.G.A.S.P.C. D.A.S.P.D. Serviciul Resurse Umane., Directia Economica A.N.P.H.; permanent MMSSF, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;

Indicatori: - Numar personal de specialitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap 25 persoane; - numar asistenti personali 619 persoane Rezultate: asigurarea programului si a curriculum ului pentru competente

72

asistentei sociale si protectiei persoanelor cu handicap; - participarea la cursuri de formare profesionala, obtinerea diplomelor, atestatelor, certificatelor;

comune mai multor ocupatii din domeniul respectiv

b) Domeniul principal de interes : protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte Obiectiv general 1 Activitati Consilierea persoanelor cu handicap, familiilor acestora sau reprezentantilor lor legali cu privire la informatiile legate de: -diagnosticul medicosocial ; -aplicarea planului de recuperare si reabilitare; -serviciile si programele de recuperare existente; -drepturile si obligatiile in domeniu, atat ale persoanelor cu handicap cat si indirect ale familiilor si reprezentantilor legali ai acestora. -incadrarea in munca; -prevenirea si combaterea discriminarii si egalizarea sanselor; -orientarea scolara si profesionala, consilerea jurica, psihologica, medicala, educatie pentru sanatate, planning familial; -masurile specifice de combatere a saraciei, a Responsabili D.A.S.P.D. Sector 5 Serviciul Asistenta Speciala si Consiliere pentru persoanele cu handicap; Serviciul de Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap; Parteneri Termen Indicatori/Rezultate Indicatori - numar de solicitari existente in acest scop; - numarul de persoane beneficiare de servicii de consiliere si asistenta speciala ( 500 persoane beneficiare/centru/luna) - numar de sedinte de consiliere efectuate; Rezultate: - conventii incheiate cu diferiti parteneri sociali; - bursa locurilor de munca / integrarea socio-ocupationala; -diminuarea procentului de acte cu caracter antisocial si a comportamentelor autoagresive; - scaderea numarului de persoane cu handicap fara ocupatie; conformarea la recomandarile medicale din programul individual de
73

Spitale, 2010-2015 scoli, ONGuri; A.N.O.F.M.; A.N.P.H;

prevenirii bolilor cronice (TBC, SIDA) -activitati de tip recreativ, D.A.S.P.D. ONG- uri; 2010-2015 de socializare in functie de Sector 5 Casa de tipurile de handicap; Serviciul pensii sector Drepturi 5, scoli, Acordate institutii Persoanelor culturale, cu Handicap; sportive, Serviciul autoritati de Monitorizare resort in Asistenti turism; Personali;

recuperare.

Indicatori: numar de solicitari existente in acest scop; - numar estimativ de beneficiari 8155 persoane cu handicap; Rezultate: incheierea de conventii in sustinerea proiectelor; - integrarea comunitara a persoanelor cu handicap; - Schimbarea perceptiei colective asupra persoanei cu handicap si implicarea acesteia in grupul social; Indicatori: - numar de solicitari existente in acest scop; - numar estimativ de beneficiari 2500 persoane cu handicap. Rezultate: incheierea de conventii in sustinerea proiectelor; - integrarea socio profesionala; - schimbarea status-ului si rolului social al persoanelor cu handicap

-activitati de evaluare si orientare profesionala in orice meserie in functie de abiitatile persoanelor cu handicap; -activitati de deprindere a abilitatilor tehnologice ale persoanelor cu handicap si crearea premiselor favorabile integrarii lor pe piata muncii; -activitati de informare a angajatorilor cu privire la accesibilizarea spatiilor de munca si adaptarea rezonabila a locurilor de munca; -consilierea persoanelor cu handicap si indrumarea lor catre activitati accesibile fiecarui tip de handicap; -pregatire si formare pentru ocupatii necesare in

D.A.S.P.D. Sector 5; Serviciul Asistenta Speciala si Consiliere pentru persoanele cu handicap; Serviciul de Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap;

ONG- uri; 2010-2015 Angajatori; A.N.P.H., A.N.O.F.M.

74

domeniul handicapului; -corelarea pregatirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerintele pietei muncii - elaborarea proiectului institutional anual - cresterea numarului de persoane virstnice luate in evidenta institutiei - dezvoltarea de parteneriate cu organizatii/fundatii de profil - sustinerea reintegrarii familiale

- elaborarea proiectului pentru infiintarea centrului de zi - realizarea procedurilor statutare si administrative in conformitate cu ROF-ul DGASPC Sector 5 - initierea de campanii pentru popularizare in rindul persoanelor virstnice

- elaborarea proiectului institutional si formarea ingrijitorilor la domiciliu pentru desfasurarea acestor servicii - monitorizarea activitatii desfasurate de ingrijitorii la domiciliu si evaluarea eficientei serviciilor oferite

Director executiv Adjunct Sef Serviciu de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte - personalul specializat din cadrul serviciului Director executiv Adjunct Sef Serviciu de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte - personalul specializat din cadrul serviciului Director executiv Adjunct Sef Serviciu de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte

- familia de 01.03.2010 existenta apartenenta a documentului care persoanei permanent contine proiectul virstnice institutional anual unitati - numarul persoanelor spitalicesti virstnice luate lunar in - organizatii/ evidenta institutiei fundatii numarul organizatiilor/ fundatiilor cu care se incheie contracte de colaborare

- familia de 01.03.2010 existenta apartenenta a documentului care persoanei 31.12.2010 contine proiectul si virstnice procedurilor statutare unitati - numarul de persoane spitalicesti virstnice care - organizatii/ beneficiaza de serviciile fundatii acestui centru

- familia de 01.03.2010 existenta apartenenta a documentului care persoanei contine proiectul si virstnice 31.12.2010 procedurilor statutare unitati pentru oferirea acestor spitalicesti servicii - organizatii/ - existenta conventiilor fundatii de colaborare cu fundatii/ organizatii pentru formarea / calificarea ingrijitorilor

75

- personalul specializat din cadrul serviciului - ingrijitorii la domiciliu Obiectivul general 2 Activitati -activitati de dobandire a deprinderilor uzuale si instrumentale; -activitati de integrare socio-profesionala; Responsabili D.A.S.P.D. Sector 5 Serviciul Asistenta Speciala si Consiliere pentru persoanele cu handicap; Serviciul de Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap; Parteneri ONGConsilii Locale; autoritati resort Termen

la domiciliu - numarul de rapoarte de monitorizare intocmite anual

Indicatori/Rezultate Indicatori: numar de solicitari existente in acest scop; - numar estimativ de beneficiari 30 persoane cu handicap. Rezultate: incheierea de conventii in sustinerea proiectelor; integrarea in comunitate; schimbarea statusului si rolului social al persoanelor cu handicap. Indicatori: - numar de solicitari existente in acest scop; - numar estimativ de beneficiari 1857 persoane cu handicap grav Rezultate: incheierea de conventii in sustinerea proiectelor; - reducerea cazurilor de abandon familial;

uri; 2010-2015 de

acordarea de servicii de tip medico-social persoanelor cu handicap pe o perioada determinata (perioada de concedii a asistentilor personali sau la solicitarea familiei)

D.A.S.P.D. ONGSector 5 Spitale; Serviciul A.N.P.H. Asistenta Speciala si Consiliere pentru persoanele cu handicap; Serviciul de Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap;

uri; 2010-2015

76

Serviciul Monitorizare Asistenti Personali; - elaborarea proiectului institutional - realizarea procedurilor statutare si administrative in conformitate cu ROF-ul DGASPC Sector 5 - incheierea unor conventii de colaborare cu institutii si ONG-uri de profil in scopul asigurarii complementaritatii unei categorii de servicii sociale acordate beneficiarilor - realizarea procedurilor de colaborare - cresterea responsabilitatii si a transparentei in aplicarea metodologiilor si procedurilor de furnizare a serviciilor si interventiilor socio-medicale - elaborarea de prognoze sociale cu privire la dinamica dezvoltarii servciilor sociale utilizind metodologii de identificare si masurare a nevoilor socio-medicale individuale ale persoanelor virstnice Director executiv Adjunct Sef Serviciu de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte - personalul specializat din cadrul serviciului Director executiv Adjunct Sef Serviciu de Tip Familial in Domeniul Asistentei Sociale a Persoanei Adulte - personalul specializat din cadrul serviciului unitati spitalicesti - ONG-uri de profil - unitati de politie - alte institutii din administratia publica locala si centrala cu responsabilitati in domeniul assitentei sociale unitati spitalicesti - ONG-uri de profil - unitati de politie - alte institutii din administratia publica locala si centrala cu responsabilitati in domeniul assitentei sociale

- reducerea riscului de abuz si neglijenta;

01.03.2010 existenta documentului care contine proiectul si procedurilor statutare 31.12.2010 pentru infiintarea centrului numarul de conventii de colaborare incheiate numarul de persoane virstnice asistate

01.03.2010 numarul de conventii de colaborare incheiate numarul de persoane virstnice 31.12.2010 beneficiare ale acestor servicii numarul persoanelor virstnice reintegrate in mediul familial numarul de campanii de presa realizate pentru popularizarea activitatilor desfasurate de catre DGASPC Sector 5 in colaborare cu organizatiile / fundatiile de profil

Obiectivul general 3 Activitati Responsabili Parteneri Termen Indicatori/Rezultate

77

- realizarea lunara de anchete sociale in zonele defavorizate - monitorizarea evolutiei socio-economice a familiilor aflate deja in evidenta institutiei monitorizarea permanenta a famiilor cu multi copii aflate in evidenta DGASPC Sector 5 - acordarea de gazduire, hrana, cazarmament, asistenta medicala si psihosociala; -asistenta de specialitate pentru persoane adulte; - aplicarea procedurilor si sustinerea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii; -asigurarea complementarietatii serviciilor oferite adultilor; - specializarea personalului care ofera informatii privind drepturile de asistenta sociala identificarea unor servicii/prestatii complementare - identificarea potentialului pe care il au angajatorii din Sectorul 5 de a oferi locuri de munca - incheierea de conventii de colaborare cu organizatii/fundatii care desfasoara cursuri de

Director executiv Adjunct Sefii Serviciilor aflate in structura DASFPA - personalul cu atributii specifice

- institutii din lunar administratia publica locala permanent si centrala cu responsabilitati in domeniul permanent assitentei sociale - unitati scolare unitati spitalicesti - unitati de politie - institutii din Permanent administratia publica locala Permanent si centrala cu responsabilitati in domeniul Permanent assitentei sociale - unitati scolare unitati spitalicesti - unitati de politie permanent permanent

-nr. de familii identificate; -nr. de anchete sociale realizate; -nr. de ajutoare financiare si asistenta psihosociala acordate

Director executiv Adjunct Sefii Serviciilor aflate in structura DASFPA - personalul cu atributii specifice

-numar de persoane adulte identificate in situatie de risc; -nr. de anchete sociale realizate; -numar de servicii complementare acordate

Director executiv Adjunct Sefii Serviciilor aflate in structura DASFPA - personalul cu atributii specifice

- institutii din administratia publica locala si centrala cu responsabilitati in domeniul assitentei sociale - unitati scolare unitati spitalicesti - unitati de politie Director - institutii din executiv administratia Adjunct publica locala Sefii si centrala cu

trimestrial

permanent permanent

-nr. de persoane specializate; -nr. de servicii/prestatii complementare acordate; -nr. de persoane cu risc de marginalizare sociala angajate; -nr de angajatori identificati; -nr. de chestionare, interviuri aplicate; -nr. de conventii incheiate; -nr.de rapoarte de monitorizare;

78

calificare/recalificare profesionala monitorizarea persoanelor care au urmat cursurile de calificare/recalificare profesionala ; - initierea de campanii de informare cu privire la oferta in ceea ce priveste locurile de munca

Serviciilor aflate in structura DASFPA - personalul cu atributii specifice

responsabilitati in domeniul asistentei trimestrial sociale - unitati scolare unitati spitalicesti - unitati de politie

-nr. de campanii de informare realizate;

9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice Pentru realizarea obiectivelor mentionate in prezenta strategie , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5, va uzita de fondurile constituite la nivelul bugetului Consiliului Local sector 5, bugetul de stat, fonduri externe, sponsorizari precum si contributiile financiare ale organizatiilor non profit cu care institutia are incheiate sau va incheia conventii de colaborare.

9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata La nivelul DGASPC sector 5 se elaboreaza strategia de asistena sociala a sectorului 5, planul de asistena sociala pentru prevenirea i combaterea marginalizarii sociale, programe anti-saracie, acestea fiind dispuse spre apobare Consoliului Local al sectorului 5. Strategia DGASPC Sector 5 este elaborata pe perioada 2010-2015 i are drept misiune asigurarea unui sistem de asistena sociala, pentru persoanele ce au domiciul pe raza sectorului 5, in concordana cu nevoile identificate ale acestora. Acest sistem de asistena sociala trebuie sa ofere o securitate sociala universala, dar i cuprinzatoare prin intermediul realizarii unei cartografieri sociale ce cuprinde nevoile sociale ale cetaenilor ce locuiesc in sectorul 5 (dar i ierarhizarea acestora), prin intermediul dezvoltarii unor servicii sociale integrate, dar i diversificate ce au menirea sa satisfaca nevoile ce au fost identificate, acest lucru realizandu-se concomitent cu alinierea la principiile, normele i standardele europene in acest domeniu. Luandu-se in considerare cererile formulate de catre persoanele varstnice de pe raza sectorului 5, s-a stabilit, ca obiectiv operaional al Strategiei pe perioada 2010-2015, infiinarea unui Complex de Servicii pentru Persoane Adulte, avand o capacitate de 290 de locuri, dintre care 200 fiind destinate persoanelor varstnice. La nivelul anilor 2009-2010 au fost incheiate 30 parteneriate cu ONG-uri, dar i cu instituii publice ce au ca responsabilitate protecia i promovarea drepturilor copilului/tanarului. Cateva exemple de astfel de instituii sunt: Poliia, unitaile colare, Agenia Locala pentru Ocuparea Forei de Munca, unitaile medicale etc.
79

De asemenea, tot in acest interval 2009-2010, a fost realizat un Program Pilot de Servicii Interdisciplinare coala dupa coala. Acest program a fost realizat de Primaria Sector 5, mai exact Direcia Invaamant i Relaii Comunitare, in parteneriat cu Organizaia World Visions. Complexul de Servicii Sociale Sf Maria a fost infiinat tot in perioada 2009-2010 i are in componena sa:
Centrul Maternal, ce are o capacitate de 10 cupluri mama-copil Centrul de Zi pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 8 luni i 4 ani Centrul de Recuperare pentru copilul cu dizabilitai, ce are o capacitate de 30 locuri Centrul Rezidenial pentru copii cu dizabilitai, ce are o capacitate de 20 locuri

Centrul de Plasament, ce are o capacitate de 50 de locuri Tot in perioada 2009-2010 s-a realizat inchiderea Centrului de Plasament Sf Nicolae, infiinarea ansamblului rezidenial de tip familial (apartamente sociale), infiinarea Centrului de Sprijin i Consiliere pentru Parini, infiinarea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5. De asemenea, in aceasta perioada s-a realizat creterea numarului de prestaii financiare excepionale acordate copiilor ce prezinta risc de abandon colar i instituional. S-au incheiat, la nivelul DGASPC Sector 5, conven ii de colaborare cu Funda ia Crucea AlbGalbena, Funda ia Agape i cu Ansamblul Social Cre tin Magurele, in vederea sprijinirii persoanelor varstnice prin intermediul acordarii unor servicii sociale i socio-medicale atat la domiciliu, cat i in sistem rezidenial. Exista proiecte ini iate de DGASPC Sector 5 ce se deruleaza in parteneriat cu Asocia ia Na ionala a Veteranilor de Razboi, Asocia ia Na ionala a Cadrelor Militare i in Rezerva Sector 5, Crucea Roie, Arhiepiscopia Municipiului Bucureti, agen i economici. Un astfel de proiect este reprezentat de distribuirea de hrana calda prin intermediul bisericilor in zilele de sambata i dumnica pensionarilor al caror venit nu depaete 600 lei/luna. De acest proiect beneficiaza un numar total de 10 000 de persoane anual. Un alt proiect de acest fel il reprezinta distribuirea zilnica a unor produse alimentare de baza (paine) tuturor persoanleor varstnice care traiesc in condiii de saracie severa. Beneficiarii acestui proiect sunt in total 5000 de persoane anual. Un proiect de acest tip, ce s-a desfaurat in perioada 2007-2009, a constat in realizarea anuala a unor excursii destinate pensionarilor cu venituri modeste, scopul acestor excursii fiind combaterea marginalizarii i excluziunii sociale. De acest proiect au benficiat un numar total de 7000 de persoane anual. In luna octombrie a anului 2010, a fost depus un proiect la Agenia pentru Dezvoltare Regionala Bucureti-Ilfov ce vizeaza infiin area unui Centru Social Multifunc ional pentru Persoane Varstnice. Acest centru va fi amplasat in locul fostului Centru de Plasament Sf Nicolae din strada Baltagului. Valoarea acestui proiect este de 4 000 000 lei, din care 10% reprezinta finanare proprie. Acest proiect este inca in evaluare.

80

In luna noiembrie a anului 2010, a fost depus un proiect privind achizi ia a 4 apartamente. Scopul acestui proiect este desfiinarea centrelor de plasament. Apartamentele sunt cu 4 camere i sunt situate pe raza sectorului 5. De asemenea, prin intermediul acestui proiect sunt asigurate, pe langa costul apartamentelor, i cheltuielile cu dotarea acestora. Valoarea acestui proiect este de 19 800 000 lei, din care 10% este asigurata prin finanare proprie, iar restul de 90% este asigurata din fonduri structurale. Acest proiect a fost catigat de DGASPC Sector 5. Un proiect implementat il reprezinta Centrul de Zi i de Noapte pentru Copiii Strazii, care a fost creat in urma cu 10 ani cu finanare de la Banca Mondiala. De asemenea, exista o serie de proiecte cu finanare nerambursabila, mai exact in numar de 19, realizate de DGASPC Sector 5 in parteneriat cu: Asociaia Serviciul APEL, Komunitas, Asociaia Alternativa, Asociaia Vent Debout (din Belgia), Asociaia Sf Stelian, Centrul Roman pentru Educaie i Dezvoltare Umana (CRED), DGASPC Sector 6, DGASPC Sector 4, DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 1, ANPDC, Fundaia Internaionala Umanitara Sperana Omeniei, Fundaia pentru Dezvoltarea Societaii Civile (FDSC), Fundaia Familia i Ocrotirea Copilului (FOC), Fundaia Pestalozzi, Federaia Prochild Romania, Fundaia Dezvoltarea Popoarelor prin Susinere Reciproca (FDPSR), Fundaia ESTUAR, Inspectoratul colar Sector 5, Inspectoratul colar Municipiul Bucureti, Spitalul Universitar de Urgena Bucureti, Crucea Roie filiala sector 5. Acestea se pot observa in mod detaliat in tabelul ce urmeaza. Nr. Denumire crt. proiect 1. Invat, lucrez, pot fi independent Parteneri Finantare Durata 14.05.201014.05.2011 Obiect Bugetul proiectului dezvoltarea 24500 USD competentelor si abilitatilor socioprofesionale prin intermediul cursurilor vocationale pentru 10 tineri institutionalizati in ans. Rezid. De tip fam. Sf. Nicolae -asistarea a 10 tineri institutionalizati si/ sau postinstitutionalizati din sect. 5 cu varste cuprinse intre 16-25 ani pentru ocuparea unui loc de munca prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii si

DGASPC Fundatia Sector 5, SOROS Asociatia Serviciul APEL

81

2.

Ekomunitas

Komunitas, DGASPC Sector 5

Agentia 01.02.2010Nationala pt. 31.07.2010 Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEEFP) -Programul tineret in actiune

3.

2006/018147.04.02 O sansa in plus independentei

4.

2006/018147.01.02 Educatie civica insertie sociala

Centrul PHARE Roman pt. educatie si dezv. Umana (CRED), DGASPC Sector 5, DGASPC Sect. 6, DGASPC Sector 1, Asociatia Altenativa DGASPC PHARE Sect.5, DGASPC pt. Sect.6, Centrul Roman pt.

Finalizat 2009

monitorizare a perioadei initiale de angajare. Sustinerea 8700 euro solidaritatii sociale intre tinerii proveniti din contexte sociale diferite prin crearea de echipe cimbinate (voluntari komunitas si copii institutionalizati in cpru ciresarii II), antrenarea tinerilor cu posibilitati reduse in proiecte care sa le dezvolte creativitatea si spiritual innovator, implicarea tinerilor defavorizati intr-un process creative de imbunatatire a cadrului urban si ameliorare a problemelor ecologice. sprijin pt. integrarea socioprofesionala a tinerilor cara parasesc sistemul de protectie din cadrul DGASPC sect. 5, sect. 1 si sect.6

Finalizat 2009

Cresterea nivelului educatiei civice a copiilor si tinerilor din centrele de plasament pentru a devein cetateni

82

educatie si dezv. Umana (CRED), Asociatia Vent DeboutBelgia

active si responsabili in vederea unei bune integrari in societate.

5.

Campanie de ANPDC, educatie DGASPC privind Sector 5 drepturile copilului

PHARE 2003

2006

6.

7.

8.

9.

Speranta, DGASPC Vointa, Viitor Sector 5, II Fundatia Internetionala Umanitara Speranta Omeniei RO 0056 DGASPC Working Sector 5, together for Fundatia pt. better life of dezvoltarea the vulnerable Societatii people Civile (FDSC) Voluntari pt. DPCD Sector mileniul viitor- 5, model de Fundatia parteneriat Familia si comunitar Ocrotirea pentru Copilului prevenirea, FOC combaterea delincventei si promovarea voluntariatului No. 186-A-00- DPCD Sector 01-00102(13) 5, Centre de Fundatia

-sesiuni de formare la nivel regional -3 sesiuni de formare la nivel local - organiz. altor activ. de formare si de comunicare 2005-2009 Prevenirea (nu a mai abandonului scolar, fost ale caror familii se continuat) confrunta cu probleme de ordin material 01.11.200930.04.2011 Elaborarea si actualizarea planurilor strategice

Mecanism financiar SEE

Uniunea 16.05.2003- Dezvoltarea unor europeana prin 30.11.2003 servicii de oficiul de plati voluntariat pentru si contractare prevenirea si PHARE in combaterea carul delinventei in cadrul programului unor centre/servicii Dezvoltarea pentru protectia societatii civile copilului de pe raza 2000 sect. 5. Programul 01.09.2002Child Net de 31.08.2004 catre USAID

83

servicii comunitare. Reteaua de interventie comunitara 10. Proiectul nr. 0104.01B4350 Fondul de urgenta

Pestalozzi

prin World Learning

DGASPC Sector5, DGASPC Sector 4

PHARE

Scaderea nr. de institutii rezidentiale si inchiderea celor care din diferite motive nu pot fi restructurate pt. a se asigura un mediu de tip familial si dezvoltarea unor servicii alternative destinate copiilor si tinerilor aflati in dificultate.

11. Prevenirea infectiei HIV SIDA 84upport copiii strazii si copiii rromi

12. Impreuna scoala, impreuna viata

Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malariei prin. Min. SanatatiiUnitatea de Management a Proiectului Fondului Global si a Bancii Mondiale in DPCD Sector PHARE5, Fundatia ACCES in dezvoltarea Popoarelor prin sustinere reciproca FDPSR, Inspectoartul Scolar sector 5 (Sc. 128, Sc.280, sc.

DPCD Sector 5, Federatia Prochild Romania

10.09.200401.07.2005

Formare profesionala aprofundata in domeniul prevenirii infectiei HIV/SIDA a specialistilor care lucreaza cu copiii strazii si cu copiii rromi.

09.02.200423.04.2004

Cresterea nivelului de informare privind problematica infectiei cu HIV, dezvoltarea unor atitudini non discriminatorii si de suport fata de integrarea in scoli de masa a copiilor seropozitivi

84

130, Sc. 136, Lic. D. Bolintineanu) 13. RO 0104.02/45 Inspectoratul PHARE Scoala pentru Scolar Mun. toti Bucuresti, DPCD Sector 5

Nu s-a semnat conventie de colaborare pe proiect

Implementarea proiectului mentionat in 7 unitati scolare: gradinita 54, gradinita 169, gradinita 245, sc. 114, sc. 130, sc. 135, sc. 136 Proiectul nu a fost selectat pt. finantare Proiectul nu a fost selectat pt. finantare

14. Dreptul de a Asoc. Sf. Spatiul imbatrani Stelian, Economic frumos DGASPC European, Sector 5 Fondul pt. org. non guv., componenta 3 15. Programul de Asoc. Sf. Spatiul asistenta Stelian, Economic sociala DGASPC European, integrate si Sector 5 Fondul pt. org. educatia non guv., familiei componenta 3 defavorizate 16. Nr. 2005/017- DGASPC PHARE 553.01.01.02 Sector 3, Acces la DGASPC educatie pt. Sector 5 grupurile dezavantajate

Acord de colaborare

Acord de colaborare

Declaratie de parteneriat 01.03.2007

17. 2004/016772.04.02 Centrul de servicii sociale integrate pentru familii defavorizate

DGASPC PHARE Sector 5, Asoc. Sf.Stelian

Acord de parteneriat 24.11.2006

Proiectul nu a fost selectat pt. finantare Total 211.829 euro (169.463 euro suma solicitata de

85

18. 2004/016772.04.02 Serviciul de interventie si urgenta sociomedicala

DGASPC PHARE Sector 5, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Crucea Rosie filiala sector 5

Acord de parteneriat 24.11.2006

19. 2004/016772.04.02 Centrul de consiliere pentru tinerii cu probleme de sanatate mintala

DGASPC PHARE Sector 5, Fundatia ESTUAR

Acord de parteneriat 24.11.2006

la autoritatea contractanta 80%) Proiectul nu a fost selectat pt. finantare Total 236.541 euro (189.233 euro suma solicitata de la autoritatea contractanta 80%) Proiectul nu a fost selectat pt. finantare Total 45.614,10 euro (41.052,69 euro suma solicitata de la autoritatea contractanta 90%)

86

10. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata 10.1.Punctele forte si slabe 10.2.Cauzele care au generat punctele forte si slabe 10.3.Recomandarile

87

Puncte Forte 1. Preocuparea crescanda a D.G.A.S.P.C. pentru imbunatatirea serviciilor sociale, prin crearea ansamblului rezidential de tip familial.

Efecte Dezvoltarea armonioasa a copilului fara a se simti exclus din cadrul familial. Inducerea sentimentului de apartenenta sociala, prin intermediul careia tinerii nu sunt perceputi ca fiind diferiti fata de ceilalti. Responsabilizarea persoanelor vizate prin organizarea individuala a programului, prin mentinerea curateniei, etc. 2. Interesul ridicat Imposibilitatea de a face Promovarea implicarii manifestat de fata unor nevoi sociale sociale; institutie, in vedere aflate pe un trend Atragerea fondurilor cu incheierii unui numar ascendent, cauzata de destinatie speciala. cat mai mare de insuficienta fondurilor. Posibilitatea obtinerii unui conventii de numar mai mare de colaborare/ sponsorizari/donatii; parteneriate, cu Imbunatatirea activitatii de organizatiile nonasistenta sociala si profit, scoli, protectia copilului. universitati, biserici etc. 3. Adaptarea continua Cresterea numarului Posibilitatea reintegrarii in a serviciilor sociale adoptiilor in comunitatea familie a unui numar de prestate de institutie, locala sector 5. copii aflati in situatia la nevoile comunitatii descrisa, proportional cu locale sector 5, prin cresterea adoptiilor. extinderea si Furnizarea unui serviciu de consolidarea retelei de asistenta maternala asistenta maternala calitativ. pana la un numar de 200 de asistenti. 4. Valorificarea Imposibilitatea sustinerii Posibilitatea asigurarii oportunitatilor de financiare a unor unui spatiu de locuit mai finantare investitii/proiecte de multor persoane aflate in internationala, prin mare amploare. situatia de risc social realizarea unui numar ridicat; ridicat de propuneri de Potentialitatea proiecte, in vederea imbunatatirii serviciilor castigarii competitiei furnizate de institutie si de si derularii ulterioare a structurile aflate in proiectului. componenta acesteia. Puncte Slabe Cauze Efecte 1. Scaderea valorii Modificarea legislatiei in Scaderea fondurilor bugetului pe anul vigoare, respectiv: destinate investitiilor. 2011, fata de valoarea Legea287/2006 privind inregistrata in anul bugetul asigurarilor precedent. sociale de stat si Legea 286/2006 privind bugetul de stat pe anul 2011. 2. Birocratie excesiva Cadrul legislativ in baza Ingreunarea desfasurarii

Cauze Necesitatea de a asigura, copiilor/ tinerilor defavorizati social, un climat afectiv favorabil dezvoltarii personalitatii acestora.

Recomandari Cresterea numarului de apartamente de tip familial.

Cresterea numarului de parteneriate / conventii de colaborare.

Mentinerea propuse.

strategiei

Cresterea numarului de proiecte cu finantare europeana, cat timp institutia dispune de fonduri suficiente pentru a suporta cofinantarea.

Recomandari Atragerea fondurilor din surse externe.

88 Introducerea unui

89