Sunteți pe pagina 1din 8

Caiet de practica economie

CUPRINS: 1. INTRODUCERE 2. PREZENTAREA INSTITUIEI UNDE S-A EFECTUAT PRACTICA DE SPECIALITATE 3. CONINUTUL ACTIVITII PRACTICE 4. CONCLUZII Cap. 1. INTRODUCERE
Conform planului de nvatamnt pentru anul universitar 20 424b17e 05-2006, studentii Facultatii de stiinte Politice din cadrul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, anul 2 cursuri de zi, au obligatia de a efectua practica de specialitate. Practica de specialitate are scopul de a aprofunda aspectele concrete si specifice pregatirii n domeniul stiintelor politice, n corelatie cu programa analitica a disciplinelor cuprinse n planul de nvatamnt.

Cap. 2. PREZENTAREA INSTITUIEI PRACTICA DE SPECIALITATE


Bucuresti.

UNDE

S-A

EFECTUAT

Am optat pentru efectuarea practicii de specialitate n cadrul Primariei Municipiului

Primaria Municipiului Bucuresti, ca organ al administratiei publice locale, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si n conformitate cu hotarrile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale aparatului propriu de specialitate. Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Municipiului Bucuresti, mpreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti, care duce la ndeplinire hotarrile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionnd problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care l conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. Primarul General reprezinta autoritatea

executiva n realizarea autonomiei locale si raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Bucuresti, n conditiile legii. Activitatea personalului cu statut de functionar public din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti este reglementata de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Personalul care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, ntretinere-reparatii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii. Normele de conduita profesionala a functionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici si sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica n cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cuprinde urmatoarele

compartimente: Cabinet Primar General Cabinet Viceprimar 1 Cabinet Viceprimar 2 Cabinet Secretar Directia inspectie si control general Directia buget Directia financiar, contabilitate Directia venituri Directia audit public intern Directia managementul calitatii Directia integrare europeana Directia relatii internationale Directia managementul creditelor externe Directia resurse umane Directia sisteme informatice Directia relatii publice si informare Directia urbanism si amenajarea teritoriului Directia evidenta imobiliara si cadastrala Directia de investitii Directia de achizitii, concesionari si contracte Directia nvatamnt Directia cultura Directia utilitati publice Directia transporturi, drumuri, sistematizarea circulatiei Directia coordonare reglementare infrastructura

Directia protectia mediului si educatie eco-civica Directia administrativ transport Directia juridic, contencios si legislatie Directia administratie publica Directia asistenta tehnica si juridica a C.G.M.B. Directia de redactare si editare a Monitorului Oficial al municipiului Bucuresti

Activitatea si regulamentul intern de organizare si funtionare a fiecarui compartiment de mai sus sunt reglementate prin Hotarri al Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Organigrama Primariei Municipiului Bucuresti este urmatoarea:

Cap. 3 CONINUTUL ACTIVITII PRACTICE


Perioada n care am efectuat practica de specialitate a fost 01-25 Septembrie 2006, pe baza unui orar zilnic 9,30 - 15,30, cu mici exceptii. DETALIEREA ACTIVITII ZILNICE 01.09.2006 - ndeplinirea formalitatilor de luare n evidenta la Departamentul Resurse Umane (ca student practiciant) - efectuarea instructajului de protectia muncii si protectia contra incendiilor - vizitarea Primariei Municipiului Bucuresti

04 - 08.09.2006 1. familiarizarea cu activitatea Directiilor de integrare europeana, relatii internationale, resurse umane, relatii publice si informare, de achizitii, concesionari si contracte 2. am studiat pentru fiecare din aceste directii legislatia si regulamentele de functionare si ordine interioara, pe zile calendaristice, dupa cum urmeaza: 04.09.2006 - Directia de Integrare Europeana Directia de Integrare Europeana este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director executiv. Structura sa organizatorica este prezentata n anexa nr. 1.8 la H.C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale Primariei Municipiului Bucuresti. Directia de Integrare Europeana are ca principale atributii specifice urmatoarele: documentarea si elaborarea unor materiale specifice activitatii de integrare europeana la nivel local; promoveaza programele cu propuneri n vederea realizarii integrarii europene la nivel local; elaboreaza norme de aplicare pentru documente ale Uniunii Europene; asigura documentarea, analiza si ntocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene n domeniile de interes ale administratiei publice locale; asigura documentarea si pregatirea cadrului juridic si institutional pentru descentralizarea unor servicii publice la nivelul Municipalitatii; asigura documentarea si monitorizarea componentelor programelor de finantare ale Uniunii Europene, precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti eligibile pentru aceste programe si proiecte; initiaza programe si proiecte n parteneriat cu institutii de nvatamnt si cu ONG-uri; ntocmeste proiecte de hotarri ale C.G.M.B. si de dispozitii ale Primarului General n domeniul de activitate; asigura traducerea materialelor si documentatiilor primite.

05.09.2006 - Directia Resurse Umane Directia Resurse Umane este un compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director executiv. Structura organizatorica este

prezentata n anexa nr.1.11 din H.C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale Primariei Municipiului Bucuresti. Directia Resurse Umane are ca obiect de activitate aplicarea legislatiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea si perfectionarea profesionala a resurselor umane din cadrul aparatului propriu de specialitate, organizarea n conditii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum si a serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Totodata, asigura informarea personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la normele de sanatate si securitate n munca si exercita controlul asupra respectarii acestora. Principalele atributii ale acestei Directii sunt: elaborarea instructiunilor necesare bunei functionari a compartimentelor din structura organizatorica a P.M.B.; evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu de specialitate, conform prevederilor legale; asigura actualizarea bazei de date privind personalul din aparatul propriu al C.G.M.B.; stabilirea si actualizarea salariilor de incadrare si a diferitelor indemnizatii; ntocmirea documentatiei privind acordarea diferitelor premii (anuale, lunare, salarii de merit) sau ore suplimentare; propunerea de salariati care vor participa la cursurile de formare/perfectionare profesionala si ntocmirea formalitatilor necesare participarii la aceste cursuri; coordonarea procesului de instruire primara n domeniul informaticii; asigura ntocmirea formalitatilor pentru efectuarea practicii de catre studenti; ntocmirea altor lucrari prevazute de Codul Muncii si Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. 06.09.2006 - Directia achizitii, concesionari si contracte Directia de achizitii, concesionari si contracte este un compartiment de specialitate, organizat ca directie n structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director executiv si de un director executiv adjunct. Structura organizatorica este prezentata n anexa nr. 1.17 la H.C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale Primariei Municipiului Bucuresti. Directia de achizitii, concesionari si contracte are ca obiect de activitate:

organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate compartimentele Primariei Municipiului Bucuresti conform O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata de Legea nr. 212/2002, ntocmirea contractelor de achizitie publica, a actelor aditionale si a rezilierilor acestora;

organizarea procedurilor de vnzare a spatiilor cu alta destinatie conform Legii nr.85/1992 privind vnzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, ntocmirea contractelor de vanzare SAD si a actelor aditionale;

organizarea procedurilor de concesionare terenuri conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, si H.G.R nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, ntocmirea contractelor de concesiune, a actelor aditionale si formelor de reziliere a acestora;

ntocmirea fiselor de calcul pentru ncasarea contravalorii dreptului de folosinta a S.A.D. precum si notele de reziliere ale acestora;

utilizarea corespunzatoare a sistemului informatic integrat. 07.09.2006 - Directia de Relatii publice si Informare

Directia relatii publice si informare este un compartiment functional, organizat ca directie, n structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director executiv. Structura organizatorica este prezentata n anexa nr. 1.13 la H.C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale Primariei Municipiului Bucuresti. Directia relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea legaturii ntre Primarul General, Viceprimari, Secretarul general al municipiului Bucuresti, compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti si institutiile administratiei publice centrale, administratiei publice locale, alte unitati, cetateni etc. pentru informarea si solutionarea problemelor ce sunt de competenta Primariei Municipiului Bucuresti. ndeplineste atributiile ce decurg din aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aplicarea H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica si raspunde de relatia cu societatea civila, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala n administratia publica. Directia relatii publice si informare colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului

Bucuresti, precum si cu institutii ale administratiei publice centrale si locale, agenti economici, Guvernul Romniei, Institutia Avocatul Poporului, Presedintie. 08.09.2006 - Directia de Relatii Internationale Directia Relatii Internationale este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director executiv. Structura organizatorica a Directiei Relatii Internationale este prezentata n anexa nr. 1.9 la H.C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si functii ale Primariei Municipiului Bucuresti. Directia Relatii Internationale are ca principale atributii specifice urmatoarele: asigura desfasurarea corespunzatoare a actiunilor Primariei Municipiului Bucuresti pe plan extern, n cadrul organismelor internationale si a asociatiilor internationale, cooperarea cu primariile capitalelor si oraselor mari ale lumii; organizeaza actiunile de cooperare cu administratiile publice locale din strainatate, cu organismele si institutiile interne si externe de interes pentru administratia publica locala; desfasoara operatiunile necesare atragerii investitorilor straini n vederea realizarii obiectivelor prioritare n domenii de interes municipal; promoveaza imaginea municipiului Bucuresti pe plan extern prin diverse activitati si programe care se desfasoara n tara si n strainatate; desfasoara si asigura activitatile legate de prezenta Primariei Municipiului Bucuresti la ntlnirile bilaterale si reuniunile internationale, trguri, expozitii, saloane internationale, simpozioane internationale, precum si la desfasurarea actiunilor de protocol extern, tratative, negocieri ale executivului Primariei Municipiului Bucuresti; propune compartimentelor PMB si primeste de la acestea ofertele privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperarile internationale, n vederea mbunatatirii performantelor institutiei; asigura documentarea, analiza si sinteza materialelor privind reforma institutionala si legislativa a administratiei publice locale; n exercitarea activitatilor mentionate, Directia Relatii Internationale colaboreaza cu directiile similare din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Administratiei si Internelor, cu serviciile de protocol ale Guvernului, ministerelor si Parlamentului. 11 - 25.09.2006 1. practica efectiva n cadrul Directiilor mai sus mentionate 2. activitati de tehnoredactare, tiparire si multiplicare documente 3. distribuirea corespondentei ntre diferitele birouri sau compartimente ale directiilor mentionate mai sus 4. n cadrul Departamentului de Achizitii, Concesionari si Contracte, participarea la pregatirea documentatiei referitoare la o achizitie publica, respectiv licitatie cu strigare (tehnoredactarea, tiparirea si multiplicarea caietelor de sarcini aferente)

5. tehnoredactarea unui comunicat de presa al Directiei de Relatii Internationale ca urmare a desfasurarii iminente a Celei De-a XXVI-a Adunari Generale a Asociatiei Internationale a Primarilor Francofoni; distribuirea lui catre toti functionarii publici din cadrul Directiei de Relatii Internationale 6. arhivare documente n cadrul Directiei Resurse Umane 7. activitati de tip secretariat si gospodarire interna

Cap. 4 CONCLUZII
Din punctul meu de vedere, activitatea de practica desfasurata n cadrul Primariei Municipiului Bucuresti mi-a permis familiarizarea cu statutul si activitatea functionarilor publici din Primarie. Activitatile desfasurate sub ndrumarea instructorului de practica sau a personalului din directiile la care am fost repartizata reprezinta pe de o parte o mai buna cunoastere a activitatii zilnice din cadrul unei institutii publice organ al administratiei locale, iar pe de alta parte experienta profesionala si personala. Iminenta desfasurarii Sommet-ului Francofoniei si a Adunarii Generale a Primarilor Francofoni mi-au permis aprofundarea unor cunostinte dobndite pna n acest moment.

S-ar putea să vă placă și