Sunteți pe pagina 1din 1

pag. 3

în biseric

Pentru slava lui Dumnezeu

Familia Adrian i Rodica Gherla a donat bisericii o ma in de tuns iarb Dl. Lauren iu Fulga, pre edintele Societ ii Spirit Românesc, a donat bibliotecii parohiale un set de reviste române ti, printre care Dilema Veche i 22 La tip rirea acestui num r al revistei Via a parohial au contribuit Consulatul General al României la Sydney i Dl. George Strungaru

General al României la Sydney i Dl. George Strungaru categorii oricum anulate în liturghie). Îns pentru

categorii oricum anulate în liturghie). Îns pentru bisericile care au sal , existen a unei mese CsimboliceD nu se mai justific . De ce s r mânem la simboluri, când putem avea realitatea? Aducerea acestor prinosuri nu are leg tur cu evlavia personal i nici, cu atât mai pu in, cu lauda de sine (Ceu am adus, tu nu ai adusD; Ceu am adus pr jituri, tu nu ai adus decât pâineD etc.), ci cu manifestarea sentimentului de apartenen la comunitatea parohial (Cindiferent ce am adus, este din dragoste pentru voiDG). Ideal este ca fiecare liturghie s fie urmat de o gustare, de o agap , cum o numeau primii cre tini, adic de o mas a dragostei (cf. Faptele apostolilor 2:46), care s confirme i s întrupeze comuniunea noastr . Sup rarea unor membri ai parohiei noastre pentru scoaterea celebrei mese din biseric i mutarea ei acolo unde-i este locul (în sala de mese), nu are justificare. Dac cei sup ra i doresc s fie cre tini, atunci s aduc , acolo unde trebuie adus, cu inim bun .

Despre masa prinosurilor

Pr. Doru Costache

În primele secole cre tine, liturghia Bisericii era miezul mesei comune la care participau membrii comunit ii. Scopul acestor mese era manifestarea apartenen ei la comunitate, ritualul euharistic (al aducerii mul umirii i apoi al împ rt irii) pecetluind aceast apartenen (cf. 1 Corinteni 10:16-

17).

În timp, sentimentul apartenen ei s-a sub iat tot mai mult, devenind mereu mai simbolic. Împ r irea anafurei i a prinosurilor aduse de c tre credincio i nu sunt decât palide ecouri ale semnifica iei prime

a mesei comune a liturghiei.

Evident, în bisericile care nu au sal de mese, chiar i aceste simboluri sunt importante, dac cele aduse sunt împ r ite cu dragoste între credincio ii participan i la liturghie (trecând peste categoriile necre tine numite aproapele i departele meu,

Ciuma pag. 1

Pân când nu ve i accepta

Intrig

pag. 1

îns gândurile lor bat pasul pe loc, ostenind în situa ii tr ite într-un moment mai îndep rtat sau mai apropiat din via a lor, luptându-se cu fantome precum Don Qujote cu morile de vânt. Din p cate, reg sim aceste categorii peste tot în lume. Unii au interese ascunse, al ii o fac incon tient, doar din spirit de eviden iere. Între cele dou categorii, scepticii caut i alte surse de documentare, pentru a putea judeca în detaliu. Adev rul iese la suprafa . Dezinformatorii i intrigan ii sunt izola i, îns rana deschis de ei r mâne mult vreme între membrii comunit ii, ref cându-se mai târziu, printr-o fragil încredere unul în cel lalt. To i suntem supu i gre elilor min ii, de aceea când ne m rturisim, preotul ne cere s

spunem p catele noastre f cute cu gândul, vorba sau fapta. Pu ini sunt cei ce nu pleac urechea la primul zvon, ci a teapt i alte variante, gândind c -i ceva necurat la mijloc; ace tia sunt cei ce încearc s vindece rana, aducând încrederea i argumentul c lumea este în continu evolu ie, deci nu putem r mâne la idei i fapte vehiculate cu timp în urm . Este greu, dar nu imposibil, a urma pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel care a adus iubirea i îng duin a, care, pe cruce fiind, a rostit CIart -i, P rinte, c nu tiu ce facD. Dac st m strâmb i judec m drept, în realitate nu exista temeiuri de du m nie între oameni. Exist numai prejudec i, intoleran i, mai ales, lipsa dialogului conciliant.

adev rul c a i fost dramatic afecta i de o Cpolitic D stric toare de suflet,

ve i r mâne în continuare a a cum

v simt i v tiu. Ve i fi cu ochii în lacrimi la liturghie i la predicile mele, dar ve i gândi în continuare ca ni te necre tini, preg tind cinic capcane pentru cei care au alte opinii decât Dvs. Ve i poza în buni credincio i, aprinzând ipocrit lumân ri pentru vii i mor i, dar ve i avea în inim doar veninul uciderii

spirituale a fra ilorG M ve i s ruta

fr e te, dar ve i r suci mai departe

cu itul în r nile pe care tot Dvs. mi

le-a i produsG Cât înc este lumin , umbla i ca fii

ai luminii!

"de ce s fie bine, când poate fi mai prost?"

(în elepciune româneasc , sintetizat de D. Costache)

Via a parohial | septembrie - octombrie 2005 |