Sunteți pe pagina 1din 1

pag. 10

pag. 10 Domnul spune: ,Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine m
pag. 10 Domnul spune: ,Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine m

Domnul spune: ,Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine m nânc din pâinea aceasta, va fi viu în veci. Iar pâinea pe care o voi da pentru via a lumii este trupul Meu. [@] Adev rat, adev rat v spun: dac nu ve i mânca trupul Fiului Omului i nu ve i bea sângele lui, nu ve i avea via în voi. Cel ce m nânc trupul meu i bea sângele meu, are via ve nic [@]. Cel ce m nânc trupul meu i bea sângele meu, r mâne în mine i eu în elF (Ioan 6:51-56). Cuvintele Domnului sunt dincolo de îndoial : nu exist via ve nic f r împ rt irea cu trupul i sângele s u. Prin trupul îndumnezeit al Domnului am v zut slava lui Dumnezeu (Ioan 1:14) i tot prin acesta gust m cu bucurie via a ve nic . Cine st în afara sfintei împ rt iri cu trupul i sângele Domnului refuz darul vie ii ve nice.

i sângele Domnului refuz darul vie ii ve nice. ,Este bine i de folos a se

,Este bine i de folos a se împ rt i în fiecare zi i a primi sfintele taine [sfânta împ rt anie], c ci însu i Hristos a zis: « cel ce m nânc trupul meu i bea sângele meu, are via ve nic ». Noi îns ne împ rt im de patru ori pe s pt mân :

duminica, miercurea, vinerea i sâmb ta, ca i în alte zile când se face pomenirea vreunui sfântF (sfântul Vasile cel Mare, Scrisoarea 93).

vreunui sfântF (sfântul Vasile cel Mare, Scrisoarea 93). ,to i credincio ii care intr în biseric

,to i credincio ii care intr în biseric i ascult citirea Sfintelor Scripturi, dar nu stau la împ rt ire, s fie excomunica iF (canonul 9 apostolic). ,cei ce vin la biseric i ascult citirea Sfintelor C r i, dar nu vor s ia parte la rug ciunea liturgic cu poporul, sau care, prin indisciplin , refuz împ rt irea cu sfânta euharistie, to i aceia trebuie exclu i din Biseric pân ce, recunoscându- i gre eala i împlinind canonul rânduit [de duhovnic], aduc roade de poc in F (canonul 2 al sinodului de la Antiohia).

de poc in F (canonul 2 al sinodului de la Antiohia). Rânduiala liturghiei compus de sfântul

Rânduiala liturghiei compus de sfântul Vasile cel Mare pune accentul pe slujirea întregului popor, cler i credincio i, pe cur irea ce vine prin sfânta liturghie, i pe necesitatea împ rt irii poporului, ca o garan ie a unit ii Bisericii. Imediat dup sfin irea darurilor de pâine i vin, preotul cite te: ,iar pe noi to i, care ne împ rt im dintr-o pâine i dintr-un potir, s ne une ti unul cu altul, prin împ rt irea aceluia i Sfânt DuhF@ Rostul liturghiei nu este numai cel de stimulare a evlaviei personale a credincio ilor, ci mai ales cel de constituire neîncetat i de consolidare a comuniunii poporului lui Dumnezeu. Or, f r semnul i instrumentul acestei constituiri, sfânta împ rt ire, ra iunea de a fi a dumnezeie tii liturghii dispare. F r împ rt irea credincio ilor, sfânta liturghie r mâne o invita ie la mas , o invita ie care nu a fost onorat @

ie la mas , o invita ie care nu a fost onorat @ În afara sfintei

În afara sfintei împ rt iri suntem desp r i i de Dumnezeu, care prin trupul i sângele Mântuitorului a încheiat cu noi un Nou Leg mânt. Când Domnul Iisus Hristos a întemeiat Noul Testament (Leg mânt) între Dumnezeu i poporul s u, la cina tainic , ne-a l sat ca semn i participare la acest Leg mânt împ rt irea cu trupul i sângele s u (Matei 26:26-28), cuvinte pe care le auzim, ca o neîncetat chemare, în cadrul fiec rei sfinte liturghii. Mai mult, ne-a îndemnat s repet m neîncetat cina cea de tain , în sfânta liturghie, ca o permanent înnoire a Leg mântului: ,aceasta s face i spre pomenirea meaF (Luca 22:19). Fiecare sfânt liturghie este acea cin i acel Leg mânt. Oprirea p c to ilor de la sfânta împ rt ire este un avertisment c au rupt Leg mântul. Dar oprirea se face numai în cazul celor cu p cate mari, sau în cazul celor ce nu vor s se lase de patimile lor, în pofida sfaturilor duhovnicului. Altfel, tim bine c sfânta împ rt anie se ofer i ,spre iertarea p catelorF, pentru c Mântuitorul nu a venit pentru cei care se cred drep i, ci pentru cei care se tiu p c to i.

, ie, St pâne, Iubitorule de oameni, î i încredin m toat via a i n dejdea noastr , i cerem i ne rug m i cu umilin c dem înaintea ta: învrednice te-ne s ne împ rt im, în cuget curat, cu cere tile i înfrico toarele tale taine ale acestei sfinte i duhovnice ti mese, spre l sarea p catelor, spre iertarea gre elilor, spre împ rt irea cu Duhul Sfânt, spre mo tenirea împ r iei cerurilor, spre îndr znirea c tre tine, iar nu spre judecat sau spre osând F (rug ciunea dinainte de Tat l nostru, în sfânta liturghie).

text pr Doru Costache, graphic Ion Nedelcu

liturghie). text pr Doru Costache, graphic Ion Nedelcu ,Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din

,Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfântul t u loca i de pe scaunul slavei împ r iei tale, i vino s ne sfin e ti, cel ce sus împreun cu Tat l ezi i aici, nev zut, împreun cu noi e ti. i ne învrednice te, prin mâna ta puternic , a ni se d rui preacuratul t u trup i scumpul t u sânge, i prin noi întregului poporF (rug ciunea dinainte de împ rt irea preo ilor, în sfânta liturghie).