Sunteți pe pagina 1din 1
anul XXX ianuarie - februarie 2005
anul XXX
ianuarie - februarie 2005

Non-localizare i identitate

preot Doru Costache

editorial

Scrisoarea Preasfin itului Episcop Ambrozie Sinaitul

eful Departamentului ‘Comunit i Externe’ al Patriarhiei Române

Prea Cucernice P rinte Profesor Popescu, Onora i membri ai Comitetului parohial, Iubi i credincio i, membri ai parohiei ortodoxe române Sfânta Maria din Sydney,

ai parohiei ortodoxe române Sfânta Maria din Sydney , În Biseric , preotul este între credincio

În Biseric , preotul este între credincio i ceea ce este soarele pentru via , însufle ind credin a, mângâind suferin ele, încurajând i dând putere atunci când se înst pânesc neputin ele. Asemenea soarelui, preotul aduce lumina credin ei i speran tuturor celor din casa lui Dumnezeu i tot a a el urc la vremea cuvenit în punctul zenital, pentru a c uta spre sear pacea i odihna. Îmi face o deosebit pl cere ca, în numele Preafericitului P rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s elogiez înf ptuirile comunit ii române ti a bisericii Sfânta Maria i ale p storului s u, P rintele Profesor Dr. Gabriel Popescu. A i reu it împreun , p rinte profesor i dragi credincio i, s cl di i o biseric frumoas , dup chipul celei pe care o purta i în inimile dumneavoastr , un simbol al credin ei str mo e ti în care tr i i neclinti i pe p mântul australian. tim c a i trecut împreun prin încerc ri i probleme fa de care noi, cei de acas , eram neputincio i. A rânduit îns Dumnezeu s ave i acum o bog ie de mare pre : o biseric în care s -i sluji i lui Dumnezeu i s p stra i cu sfin enie tradi ia cre tin . Încerc rile prin care a i trecut, departe de ar , ne determin s privim eforturile Prea Cucerniciei Voastre cu i mai mult respect. P rinte Profesor Popescu, Biserica mam , Patriarhia Român , v este recunosc toare pentru eforturile depuse în slujba românilor ortodoc i de la Sydney i pentru a ne fi reprezentat cu demnitate în lumea teologic de la antipozi. Activitatea Prea Cucerniciei Voastre este cunoscut i pre uit , atât cea didactic , în cadrul Colegiului Teologic Ortodox Sfântul Andrei, al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Australiei, dependent de Patriarhia

(continuare la pag. 2)

 

I ar noi locului ne inem / Cum am fost, a a r mânem, spunea poetul cu mândrie despre apartenen a noastr

la

spa iul geografic al originii i la un anumit fel de a fi.

Cuvinte pe care, poate, cei de acas le mai recit din obi nuin pe la serb ri, dar care înseamn mult mai mult pentru noi, cei de aici. Mult mai mult, nu în sensul c ar spune ceva esen ial despre experien a noastr , a celor din lumea de la antipozi, ci în sensul c prilejuiesc

medita ie asupra situa iei românului aflat departe de p mântul originilor…

o

Evident, afla i la uria distan , noi nu ne mai “ inem locului”. Sau, încerc m mai degrab s fim ai locului în care tr im. În aceste condi ii, întrebarea care trebuie formulat este: locuind aici, mai suntem a a “cum am fost”? Ce anume din ceea ce am fost r mâne la fel, i ce anume s-a schimbat prin str mutare?

Ca unui nou-venit, îmi m rturiseau unii din cei mai vechi cum c tr iesc sentimentul complex de a nu mai fi deplin români i deopotriv de a nu fi întru-totul australieni. Personal, nu pot spune, momentan, c tr iesc o asemenea problem , dar, ca preot, nu pot r mâne indiferent fa de fr mânt rile celor care o experimenteaz .

Neavând înc o asemenea problem , nici nu pot fi de mare folos. Poate doar, teoretic vorbind, s îi ajut pe

membrii parohiei noastre s în eleag faptul c – în cuvintele poetului – de i nu mai sunt “locului”, ei pot

“r

mâne”. Str muta i fiind departe de reperul nostru

tradi ional, p mântul patriei, putem fi în continuare ceea

ce spera Eminescu… Dar asta implic efortul de a ne redescoperi propria identitate, cre tin i româneasc . De a ne defini ca aparte, în mijlocul unei societ i care chiar respect diferen ele.

Ar fi o teribil triste e s nici nu mai fim ce am fost, dup ce c nu mai suntem acolo de unde venim.

Din Statutul Parohiei Ortodoxe Române Sfânta Maria din Sydney

Articolul 2 Obiectivele Parohiei sunt urm toarele:

S men in , s înve e i s promoveze f r alterare tradi iile i cultul Bisericii

Ortodoxe Române. S supravegheze i s asigure asisten a spiritual-religioas a tuturor enoria ilor. S promoveze i s extind limba, cultura i unitatea de credin religioas i tradi iile str mo ilor, aducând astfel o contribu ie la societatea multicultural australian din care facem parte.

S men in leg tura cu Biserica Ortodox Român , sub a c rei jurisdic ie canonic se afl . S men in i s l rgeasc rela ii de prietenie i colaborare cu celelalte Biserici Ortodoxe canonice i cu to i ceilal i cre tini din Australia.

(continuare la pag. 2)