Sunteți pe pagina 1din 29

CONTINUTULGHIDULUIPRIVIND REVITALIZAREAZONELORURBANE CUVALOAREAMBIENTALAPENTRU ASIGURAREAUNEIDEZVOLTARI DURABILE

CapitolulI PREVEDERIGENERALE Obiectulghidului Domeniuldeutilizare Definireaterminologiei Cadrulgeneralalproceselededezvoltare CapitolulII MODALITATI SPECIFICE DE INTEGRARE A ZONELOR CU VALORI AMBIENTALE IN PROCESELE DE DEZVOLTAREALEORASELOR Metodaanalitica Metodarenovariiurbane Metodaplanificarii CapitolulIII ACTIUNISIINSTRUMENTEOPERATIONALE

Planificareastrategica Programulderevitalizare Proiectele Actorisiparteneri CONCLUZII BIBLIOGRAFIESELECTIVA

CapitolulI. PREVEDERIGENERALE

Obiectulghidului
Art.1Prezentulghidisipropunesastabileascarelatiiledeinterconditionare dintre regulamentul general de urbanism si legislatia referitoare la constructii (Legea 10/1995, legea 50/1991 + modificarea si completarea 2000, legea privind protejarea monumentelor istorice / iulie2001)

Art.2Scopulpropusestedeaidentificacerintelespecificepentrudemararea proceselordeproiectaresiexecutiealucrarilorderevitalizareinzone cu valoare ambientala, astfel incat aceste cerinte sa poata fi incluse intro politica de abordare a integrarii acestor zone in procesul de dezvoltareurbanadurabila.

Art.3 Definireapoliticilordedezvoltareurbanasevafaceprin: a) identificarea reperelor (valori de patrimoniu) construit sau nu, mai vechisaumairecent,majorsauminor,denssaudispersat, b) organizarea spatiala (intre cladiri spatii publice spatii private gradini perspectivepeisajinconjurator) c)ierarhizareaelementelorspatiului(ierarhieintreelementelecuvaloare de monument istoric, valoarearhitecturala ce meritaa fi reabilitate sau valoaredeansamblu)elementealecadruluiconstruitsau nuce pot servi drept referinta proiectelor de urbanismcat si de insertie a elementelordearhitecturasiartacontemporana

d)delimitareaunuiperimetrudeinterventieadaptat e) imbunatatirea conditiilor de utilizare (a functionalitatii) zonei cu valoare urbana ambientala, ca suport al dezvoltarii programelor economice,sociale,culturalesauturistice

Art.4 Ghidul isi propune indrumarea autoritatilor locale, a asociatiilor si organizatiilornonguvernamentale,alocuitorilordarsiaspecialistilor inconformitatecurealitateaculturalasisocialaauneiastfeldezone, in vederea asigurarii protectiei si revitalizarea sa. Astfel se va putea determina un program managerial de proiectare, managementul terenurilor si cladirilor, planificarea si finantarea investitiilor, in concordantacuoptiunilecomunitatiilocaledarsiininteresulstatului deaasiguraodezvoltaredurabilaateritoriului.

Domeniuldeutilizare
Art.5Prevederileprezentului ghidsevor aplicaansamblurilordecladirice formeaza artere sau vechi centre comerciale, aflate in zonele centrale ale oraselordemarimemicasimedie

Art.6 Nu fac obiectul ghidului centrele istorice urbane cu valoare de patrimoniusaucentrelerurale

Art.7Zonaceurmeazaafirevitalizatavafianalizatadinurmatoarelepuncte devedere: a) ariiledeinteresspatial b) conditiiledemediusiconditiilegeomorfologicealeteritoriului

c) interactiuneaobiectelor(constructiilor)incadrulunuiarealdelimitat d) conditiilesocialeconomicesifinanciarelocale e) mediulsocial culturalexistentsipotential f) cadrulorganizationalsilegislativexistent.

Definireaterminologiei
Art.8Interventiileinzonelevechialeoraselor,implicitincentreleistorice/ comercialealeacestora,suntlegatedeaspectelereconversieiconcomitentcu urmarireaunorobiectivespecificealespatiuluiculturalstudiat,obiectivece au un impact special asupra psihologiei si starii de urbanitate a locuitorilor acestora. Terminologiacucareseopereazaesteurmatoarea: a) AMBIANTA/CONFORTAMBIENTAL
1 Atmosfera, climat al unui loc ansamblul parametrilor care definesc

raporturile intre mediul ambiant si senzatiile organismului uman este determinatdesatisfacereaunorexigentefiziologiceprecumsidesatisfacerea


2 unorexigentedenaturapsihologica,esteticasisociala . 3 ANSAMBLURIARHITECTURALE

b)

Ansamblurilearhitecturalesuntgrupariomogenedeconstructiiurbane saururaleremarcabileprininteresulloristoric,arheologic,artistic,stiintific, social sau tehnic si suficient de coerente pentru a face obiectul unei delimitaritopografice. c)
4 MONUMENTE

1 2

LepetitLarousse1995 StudiuUAUIMGhidprivindanalizaintegrativaavaloriiculturalesideutilizareacladirilorexistentepe bazaconceptuluideperformanta2001 3 ConventiaasupraprotejariipatrimoniuluiarchitecturalEuropean Granada1985 4 Idem3

Monumentele, sunt toate realizarile remarcabile, in mod particular datorita interesului istoric, arheologic, artistic, stiintific, social, sau tehnic, inclusiv instalatiile sau elementele decorative facand parte integranta din acesterealizari. d)
5 SITURI/SITURICULTURALE

Siturile sunt definite ca opere combinate ale omului si naturii, partial construitesiconstituindspatiisuficientdecaracteristicesiomogenepentrua face obiectul unei delimitari topografice, remarcabile prin interesul lor istoric,arheologic,artistic,stiintific,socialsautehnic. SITUL CULTURAL este definit ca fiind o parte specifica a peisajului delimitattopografic,constituitdindiversecombinatiialeinterventieiumane sialeopereinaturiicarereprezintaevolutiasocietatiiumane,stabilireasasi caracterulsauinspatiusitimpsicareacapatatvaloriderecunoasteresociala si culturala la diverse trepte ale teritoriului, datorita prezentei vestigiilor fizice ce reflecta cunostinte sau traditii partculare, sau reprezentari artistice pecareleauinspirat,saudincauzadesfasurariiunorevenimenteistorice. e)
6 ZONEISTORICESIARHITECTURALE

Orice grup de cladiri, structuri si spatii deschise incluzand si situri arheologicesipaleontologice,constituindasezariumaneincadrulurbansau rural, coeziunea si valoarea carora din punct de vedere arheologic, arhitectural,preistoric,esteticsausocioculturalsuntrecunoscute. f) DEZVOLTAREDURABILA tip sau forma de dezvoltare economica ce asigura satisfacerea cerintelorprezentedeconsumfaraalecompromitesauprejudiciapeceleale
7 generatiilorviitoare.

5 6

Idem3 ConventiaasupraprotejariipatrimoniuluiarchitecturalEuropean Granada1985 7 Dictionardeeconomie Ed. Economica1999

Cadrulgeneralalproceselordedezvoltare
Art.9Reinnoireastructurilorurbaneexistentesefacepedouacaiposibile: a) demolarea si inlocuirea structurii vechi cu una noua, in vederea utilizariimaieficienteaterenului,deobiceiinpozitieprivilegiata b) reabilitarea,modernizareasaureconversiacladirilorvechi,cuscopul reintroduceriiincircuitulpublic/economic.

Art.10

Dezvoltarea durabila a oraselor, ca o urmare fireasca a

constientizariifaptuluicaresurseleglobalesuntlimitate,poatefiprivitacao modalitatedegestionarearesurselorspatialealeorasului

Art.11

Tipul de reglementari care actioneaza in acest domeniu sunt

reglementari publice ce stabilesc relatia intre autoritati si proprietarii particularicatsicadrullegalfinanciar

Art.12 Reglementarilesuntdedouatipuri: a) Reglementariindirecte stimularea proprietarilor de catre autoritati sa revitalizeze prin renovare refunctionalizaresipunereinsiguranta modalitati subventii imbunatatireacalitatiispatiilorlibere restrictiiinprivintafunctiunilordinzona Instrumenteleacestorreglementarisunt: informatii/consultanta (materiale scrise, birouri locale de consultanta) subventii(sestabilescconditiile)

ridicareaatractivitatiizonei(investitiiinserviciipublice,trafic, calitateaspatiilorlibere)

b) Reglementaridirecte obligativitatea unor operatiuniasupra fonduluiconstruit autoritatile uzeazadeexpropriere,restrictii pentru utilizare incazul nerespectarii cerintei susmentionate, promoveaza stimulente pentru realizarea completa a unui proces de renovare, refunctionalizare si punere in siguranta. Instrumenteleacestorreglementarisunt: constrangerea (obligativitatea renovarii, refunctionalizarii sau puneriinsiguranta) informatii/consultanta (materiale scrise, birouri locale de consultanta) subventii(sestabilescconditiile) restrictii cu privire la drepturile de proprietate (prin restrictii privindutilizareasaudreptulasupracladirilor)

CapitolulII. MODALITATISPECIFICEDEINTEGRAREA ZONELORCUVALORIAMBIENTALEIN PROCESELEDEDEZVOLTAREALEORASELOR

Art.13 Analiza modalitatilor de reconstructie, conservare si reconversie a structurilor spatiale si functionale existente pe teritoriul oraselor este o modalitate de a gestionare la resurselor spatiale ale orasului, oferind avantajul socioculturalalconservariiidentitatiicomunitatii

Art.14 Atingerea acestor obiective de integrare a structurilor orasului cu celealeteritoriuluisialereteleidelocalitati,vorfiintegrateinprognozelede urbanism si amenajare a teritoriului, constituind un punct plecare pentru elaborarea programelor specifice de analiza si actiune in cadrul managementuluiurban

Art.15 Noile concepte propuse, privind proiectarea durabila si proiectarea ecologica,desiaflateincaintroetapateoretica,intaranoastra,seincadreaza printre optiunile viabile si poate chiar obligatorii, in ceea ce priveste managementulspatiilorurbane. Modalitatilepropusesunt: a) metodaanalitica b) metodarenovariiurbane c) metodaplanificarii

a) Metodaanalitica
Metodaanaliticadestudiereaposibilitatilordeintegrareazonelor urbane cu valoare ambientala in procesul de dezvoltare a orasului se structureaza pe analiza multicriteriala a situatiei existente, ca baza pentrufundamentareapropuneriloroptimeposibile. Contextul metodei se sprijina pe studii de fundamentare (necesare intocmirii PUG si PUZ), iar pe de alta parte intocmirea studiului pre operational(incazulincareplanulurbanisticalzoneicentraleseelaboreaza ulteriordecizieiderealizareauneioperatiuniurbaneglobale,prevazuteprin PUG). a.1.Criteriiledeevaluaresunturmatoarele: valoareistorica,definitaprin:
raritatea zonei, in cadrul unei

tipologiiconsacrate vechimeasiperioadacareiaiiapartine tesutulurban diversitatea, ca forma si raspandire in cadrul orasului sau in regiunea istorica reprezentativitatea,caperioadade realizare valoareurbanistica in raport cu centrul istoric al orasului unicitatea (ca prototip al unei perioadeistorice)

valoareaetnografica reflectarea a unei activitati

economicetraditionale spatii traditionale de intalnire / comert (permanent, periodic sau specializat) valoareaafectivmemoriala siturimemoriale memorialocului Dosarulcestalabazaanalizeimulticriterialesivapermitestabilirea importanteizoneiurbanecuvaloareambientala,vacuprindeurmatoarele datenecesare: DATETEORETICE Dateprivindpopulatia Dateprivindteritoriul

DATETOPOGRAFICE Planuritopograficesidealtanatura,cucaracteristoric Planultopograficallocalitatii,actualizat Planulcadastralallocalitatii

DATEFIZICE Dategeologicegenerale Datepedologicegenerale Dategeomorfologicegenerale Dateclimatericegenerale Datehidrogeologicegenerale

DATEDEPATRIMONIU Patrimoniulnatural Patrimoniulistoricarheologic Patrimoniularhitectural

Modalitateadeasamblareainformatiilor,precumsistabilirea prioritatilor(importanteianumitorcriteriifatadecelelalte)estespecifica fiecaruiamplasament. a.2. Baza decizionala (dupa stabilirea importantei zonei urbane cu valoare ambientala afectata procesului de dezvoltare durabila) o constituie studiuldecaz. Punerea in practica a reglementarilor protective il constituie co interesarea si implicarea afectiva a comunitatii, fara de care orice demers esteartificialsisortitesecului.

b) Metodarenovariiurbane
Programul de renovare urbana (PRU) poate fi privit prin prisma urmatoareloraspecte: spatialurbanistic, prin realizarea integrarii ansamblului supusrenovariiurbaneincontextulorasului

socialeconomic, prin analiza aspectelor care cuprind costurilesiocupareaforteidemunca socialcultural, reprezentand problema confruntarii

locuitorilor cu conditiile de locuire, educatie, implicare in problemelecomunitare,securitate,valori

organizatoric,cuprinzandactoriiimplicatiinprogramsi reteauainstitutionala,aferentapuneriiinpracticaapoliticii derenovareurbana

legislativ, privind controlul chiriilor si a planului de folosinta(gestiune)aterenurilor protectiamediului

In planul integrarii laturilor spatialurbanistice, financiare si institutionale ale PRU, organismul administrativ raspunzator pentru

implementarea acestuia trebuie sa asocieze propunerea fizica de interventie cumecanismeledefinantareidentificate,balansandpediferitecomponente, cheltuielilesiposibilitatilerealedevenituri. 1. Forma de organizare propusa pentru managementul operatiunilor este mai eficienta in plan practic decat in varianta mai multororganizatiipublicecoordonate intreele, concentranduse direct si concret pe problematica renovarii urbane. 2. Planul financiar cu indicarea investitiilor necesare, corelate cu perioada de timp in care acestea vor fi realizate si cu incasarile prognozate ar trebui sa fie realizate simultan cu planulderenovareurbana. 3. Costurileprivindrealizareautilitatilorpublicesuntextremde ridicate fiind necesara implicarea bugetului statului pentru implementareaproiectelor. 4. Rolul Consiliului local este important in controlul si aprobarea miscarilor echipei, asa cum rolul guvernului este important in cadrul programului, prin elaborarea de legi si prinpoliticilenationalesustinutedeaportulfinanciardirect.

c) Metodaplanificarii
Este un instrument impotriva dezvoltarii anarhice a construirii, baza legala constituindo elaborarea si impunerea in procesul de avizare a documentatiilordeurbanism(PUG,PUZ,PUD). Prin acestea se stabilesc pe langa zonificarea functionala si celelalte componentespatialesi utilitaresizonele declarateprotejate,delimitandule

si fixand atat regulile si conditiile de implantare a noilor constructii, cat si regulamentuldeinterventieasupraconstructiilor. Regulilerespectivetrebuiesastabileascaatatprescriptiiobligatoriua firespectatecatsiliniiledirectoarealedezvoltariifunctionalesiaplanificarii spatiale.

CapitolulIII. ACTIUNISIINSTRUMENTEOPERATIONALE

1.Planificareastrategica
Art.16 Planificarea strategica este un instrument al managementului urban, care stabileste un cadru de planificare la nivelul orasului, in care actiunealocalaisiatingeobiectivul,caparteateluluigeneral

Se va asigura totodata integrarea celor trei dimensiuni spatial urbanistica, financiara si institutionala necesare fazelor de implementare. Strategiadeinterventieinzonecuvaloareambientalacuprinde: a) analiza morfologiei urbane (asociind forma urbanafunctiuneadestinatiasa). b) analizele tipologiei patrimoniului urban si arhitectural, constructii, utilizare, ocupare, cauze economice de dezvoltare si decadere a zoneistudiate

Art.17Strategiadeinterventieimplica: a) determinarea functiunilor urbane compatibile cu scara si morfologiazoneistudiate b) relatiile zonei cu marginile sale (referitor la habitat, comert, functiunipublice,circulatiesitransportincomun) c) cadrul social (modificari acum si in perspectiva, mutatii sociale preconizate)cumsevapastracaracterul,diversitatealocuirii d) crearea si mentinerea unei dinamici economice compatibila cu zona,dotarilepublice,activitatilesiserviciileaptedeaseimplanta nzonasicumpoatefistapanitaevolutiafunctiunilorcomerciale)

Art.18 Programul reprezinta instrumentul de implementare a politicii urbane referitoare la procesul de revitalizare convertind strategiile in activitatioperationale

Art.19Modalitateadeconvertireesteprin: a) stabilireaobiectivelorcantitativeiagraficelorderealizare b) definireasurselordefinantaresiamecanismuluidealocarealor c) specificitatea institutiilor si a organizatiilor implicate in implementareaprogramelor d) stabilirea ghidului privind formularea proiectelor care compun programul e) planificareaprogramelorsectoriale

Art.20 Concomitent cu abordarea problemelor zonei, autoritatea locala va trebui sa inceapa programe complementare la nivelul orasului sau al unei zone mai largi (programede locuintesocialesau nu,plandedezvoltaresi amplasareacomertului,etc.).

2.Programulderevitalizare
Art.21 Reabilitarea restabileste functionalitatii si imbunatatirea

parametrilor fizici dar ar fi incompleta fara includerea parametrilor confortului ambiental (ansamblu care se refera nu numai la elementele statice/fizice)alezoneicisilasenzatiileumane(fiziologice,psihologice, esteticesisociale). In afara parametrilor ce apar in programul de punere in siguranta, apare parametrul peisaj (cu aspectele sale morfologice si de perceptie vizuala) ca si refacerea senzatiilor de identitate, intimitate sau reprezentativitate,satisfactieestetica

Art.22Componenteleprogramuluisunt: a) cartareasituatieiexistenteaimobilelordinzonastudiata b) propunerideinterventie(demolari,refacerideimobile,consolidari)iar pentrucladirilemonumentedearhitectura,restaurareaacestora c) propuneri de reabilitare a infrastructurii strada, alei de penetrare, retele(apa,canalizare,gaze,telefonie,electricitate) d) valorificarea si reabilitarea spatiilor verzi existente, a elementelor de vegetatiesingulare,aaliniamentelorplantatedinzonastudiatasicele adiacente(peisajnatural) e) reabilitarea peisajului construit (a perspectivelor, a desfasurarilor stradale,aelementelordemobilierurbansidebarasareadeconstructii parazitare/inestetice

Art.23

Programul de revitalizare ale unei zone urbane cu valoare

ambientalaeste un instrumentprincare unorganismdesemnat isidefineste programuldeactiuni asuprazonei.Elementelecetrebuiedefinitesunt:

a) planificarea obiectivelor de dezvoltare (in urma analizelor situatiei existente,dinpunctdevedereistoric,urban,socialieconomic) b) definirea actorilor urbani, care prin implicarea la diferite nivele de responsabilitate, contribuie ORGANIZATORIC, MATERIAL, POLITIClaimplementareaprogramului c) optimizarea strategiilor si stabilirea pasilor necesari implementarii programului Oportunitatilecarestructureazastrategiaprogramelorexpusemaisus potfienumeratepemaimultepaliere: generale valoareaistoricaazonei valoareasimbolicapentrulocalitatesauteritoriu amplasareapemaimultecoridoaredecirculatie

fizicostructurale structuraurbanaconturata structuriurbane,aptepentrurefunctionalizare traseedecirculatietraditionale spatiiverziorganizate perspective

functionale traditii de funcionalitate mixt (locuirecomert, locuire cultura,locuireloisir) traditiidemanifestari(targuri,festivaluri) cadru arhitectural si ambiental adecvat functiunilor comerciale,culturale,turistice

financiare potentialdedezvoltareazonei investitori

politice evidentiereauneizone(emblematicepentruoras,regiune saulanivelnational)

Art.24 Zona de studiu se defineste mai intai prin cercetarea conditiilor concrete, existente pe teren, prin studii si analize ce vor acoperi de la cercetareademonumentpanalafactoriiceinfluenteazaviataorasului

Art.25Definireaconditiilorexistentesefaceprin: a) elementecucaracterteritorial b) elementefunctionalemajore c) evaluareapatrimoniuluiistoricsinatural d) evaluareacaracteristicilorsocioeconomice

Art.26Bazadedatereferitoarelazonastudiatavacuprinde: a) delimitareaspatialaateritoriuluisicaracteristicialeacestuia. aria geografica trebuie sa raspunda unei logici

urbane, arhitecturale si peisagere de protectie, refacere si punereinvaloare. perimetrulpoateficontinuusaudiscontinuu,poate

cuprinde numai o suprafata centrala (parcelele limitrofe traseuluistudiat,deexemplu)catsizonemaiindepartatece corespund unei adaptari mai nuantate la particularitatile teritoriului(legaturacu traseul ntregal uneiarteresaucu spatiipubliceadiacente).

b) datefizice(studiugeotehnic,dateclimaticesihidrogeologice) c) studiu istoric si de patrimoniu (istoricul orasului + fise analitice ale cladirilordinzonastudiata)

3.Proiectele
Art.27 Proiectele reprezinta instrumentul final de convertire a politicii urbane in actiuni. Proiectele sunt activitati specifice in teren care servesc la implementareaprogramuluiprin: a) planificareafiecarui obiect b) definireaclaraainceputuluisiasfarsituluiproiectului c) realizareafizicaaconstructiilor

Art.28Conditiilecetrebuieindeplinitedecatreproiectepentruaputea fiimplementate: a) safieaccesibilefinanciargrupuluipentrucareseadreseaza b) sa fie autofinantabile si sa aiba un grad ridicat de recuperare a costurilor c) saasigurecreareadeveniturisilocuridemunca
d) sa fie legate de o dezvoltare a fondului construit, la standarde

realiste.
e) SMART(Specificcareesterezultatul final,Masurabilcalitate

sicantitate,Adecvat,Realist,Timpdefinitintimp)

4.Actoriiparteneri
Art.29 Nivelurile de responsabilitati, care determina actorii si partenerii implicati: a) Administratiacentral/Guvern

prinpromovareacadruluilegislativnecesar aprobarea prin organele abilitate (ministere) MLPTL, Ministerul Culturii acordareadesubventii(buget)

b) Administratialocala/Primarie intocmireatemeiprogramuluiderevitalizareazonei managementul terenurilor, exproprieri, relocari, realizarea

infrastructurii,autorizareaconstruirii finantareainparteneriataproiectelorzonei

c) Locuitori(aizonei,aiorasului,inasocieresauindividual) cunoasteresiimplicare(asociere)laelaborareaplanuluidedezvoltare (punereinsiguranta,refacere,revitalizare) mici investitii (in patrimoniul propriu, redescoperit si apropiat ca martoralidentitatiisipersonalitatiizonei)

d) Organizatiinonguvernametale investitiiinprogrameeducationalesisociale

e) Investitoriprivati dezvoltarideprograme investitiisifinantaripunctuale

Art.30 Parteneriatele necesare in utilizarea programelor de refacere si revitalizareaunorzonecentralesunt: Administratiecentralaadministratielocala Administratielocalainvestitoriprivati ONGuri

Administratie locala Administratie locala (in programe inter regionale) AdministratielocalaOrganismeinternationaleeuropene Intoateacesteparteneriate,locuitoriitrebuieconsultatisiimplicati,la toateniveleledeactiune,delademarareaproiectelorpanalaimplementarea acestora

Art.31Directiiledeactiunevorfi: a) realizarea mixitatii functiunilor prin combinarea habitatului cu comertul si alte functiuni publice (pentru a nu produce segregari ale spatiilor) b) responsabilizarea (asumata) a locuitorilor zonei si orasului (fata de valoareazonei) c) stabilizareaelementelormulticulturalespecificezonei d) accentuarea calitatii patrimoniului construit si a spatiilor publice si private e) accentuareaprotectieimediului g) acordarea unei atentii crescande privind criminalitatea si satisfacerea sentimentuluidesiguranta. h) reducereasubventiilordelabugetulstatului i) implicarea crescanda a sectorului privat in programele de dezvoltare prinrevitalizare

Art.32Directiiledeabordarefinanciaraaprogramelorsiproiectelorvor fi: a) studiidefezabilitatesianalizaaoptiuniloralese(variantediferite), b) stabilireamijloacelorfinanciarenecesareoperatiunilor(cutermenece potmodificapeparcursamploareaacestoroperatiuni)

c) stabilireatuturormijloacelordefinantare(national,regional,localin cadrul sectorului de stat societati, fundatii, in cadrul sectorului privat activitati ce pot finanta partial proiectele zonei comert, turism).

CONCLUZII

Ghiduldepunereinsigurantasirevitalizareauneizonecuvaloare ambientala constituie un instrument de referinta al politicii de salvare si punere in valoare a unui patrimoniu minor in raport cu monumentele istorice, dar important pentru comunitatile locale, garantand coerenta si calitateaactiuniloroperationaleintreprinseincadrulperimetruluizonei. Actiuni publice (restructurarea insulelor, infrumusetarea spatiilor publice,refunctionalizareaunorcladirivechipentrudotaripublicesiservicii, achizitionarea si reabilitarea unui fond locativ vechi pentru realizarea unor locuinte sociale) sau actiuni private (ameliorarea calitatii locuirii, ameliorarea / renovarea functiunilor comerciale / mestesugaresti, refacerea fatadelor)vortrebuisasebazezepeundispozitivfiscalaplicabilrefacerii/ restructurariifonduluiimobiliardinastfeldezonedelimitate. Categoriile de lucrari ce vor face obiectul unor facilitati fiscale vor trebui stabilite in parteneriat de catre administratia centrala administratia localasiMinisteruldeFinante. Cainstrumentdelucru,esteutil la nivelulautoritatilor locale(pentru fundamentarea politicilor urbane) a locuitorilor (pentru implicarea n salvarea de la degradare a zonei) si a investitorilor (pentru a realiza potentialulinvestitionalalzonei).

BIBLIOGRAFIESELECTIV

CRI,REVISTE,STUDII
HISTORIAURBANA,nr.12/1993EdituraAcademieiRomne Eugenia GRECEANU La production artistiqueetledveloppementurbain.

HISTORIAURBANA,nr.2/1995EdituraAcademieiRomne Teodor Octavian GHEORGHIU Radu RADOSLAV Spaiul central al oraului medieval romnesc extracarpatic din secoleleXIVXIV,spaiualcoeziuniisociale. Elemente pentru un studiu comparatist european.

STUDIUURBANPROIECTNR.A9/2001,arh.AngeloNIULESCU

STUDIU CPPCN / MINISTERUL CULTURII Monumentele, ansamblurile i siturile istorice, zonele protejate i zonele de protecie din oraul Roman arhg.RalucaIOSIPESCU Lessecteurssauvegards

MinistredelaCultureetdelaCommunication, MinistredelamnagementduTerritoireetdelenvironnementNov.2001 ZONES DE PROTECTION DU

PATRIMOINE ARHITECTURAL,URBAIN ETPAYSAGER(ZPPAUP)Guide

MinistredelaCultureetdelaCommunication, MinistredelamnagementduTerritoireetdelenvironnementNov.2001 LES SECTEURS SAUVEGARDS Guide

ANAH Agence Nationale pour lamelioration de lhabitat DONNES GNRALES

PROIECTEPILOT
LADADIKAFROMDERELICTIONTORESCUE(SALONIC1996) Ministerul Lucrrilor Publice i Mediului, DireciadeUrbanismaMacedonieiCentrale

TEMPLEBARTHEPOWEROFANIDEA(DUBLIN1996)

AMPLASAREAROMANULUIFADEDRUMURILECOMERCIALE

PLANE
PLANEREGLEMENTRI

ANALIZASTRUCTURIIPARCELAREMUNICIPIULROMAN

ANALIZA SPAIILOR LIBERE I SPAIILOR CONSTRUITE MUNICIPIULROMAN