Sunteți pe pagina 1din 21
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC

Contabilitate Contabilitate

asistată asistată de de PC PC

Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC
Contabilitate Contabilitate asistat ă asistat ă de de PC PC

DEMONSTRATIVĂ

LECŢIE

INTRODUCERE

Cursul Contabilitate asistată de PC (Ciel) este destinat persoanelor care lucrează în compartimentele de contabilitate sau sunt interesate de acest domeniu, având cunoştinţe de bază privind utilizarea calculatorului. Scopul cursului este de a vă oferi posibilitatea de a dobândi abilităţi în domeniul contabil, al prelucrării şi analizei documentelor nan- ciare, pe baza unui pachet ales de programe contabile.

În prezentarea sistemului contabilităţii nanciare se discută de multe ori subiectul înregistrării manuale a operaţiilor economico-nanciare, înregistrarea acestora în jurnale, registre sau şe de cont. Acest tip de înregistrare necesită totuşi un timp îndelungat şi o înaltă precizie. Progresul tehnologic a rezolvat însă aceste probleme. În aproape toate rmele a fost introdus sistemul computerizat de înregistrare a datelor nanciare, care oferă posibilitatea de a procesa datele într-un mod precis şi ecient. Însă, pentru a obţine orice informaţie pe baza datelor introduse, calculatorul trebuie să primească instrucţiuni de la utilizator.

Pentru a formula corect aceste instrucţiuni şi pentru a vă uşura considerabil munca, Insti- tutul Eurocor vă propune cursul Contabilitate asistată de PC (Ciel), care cuprinde 32 de lecţii şi versiunea demonstrativă Ciel, pe care o veţi primi gratuit pe CD. Lecţia de faţă este o lecţie demonstrativă. Parcurgând întregul material de curs veţi găsi informaţii actualizate despre cele mai importante instrumente de evidenţă contabilă, care vă vor permite listarea situaţiilor nanciare lunare şi a celor anuale, a altor rapoarte şi statistici. Ve ţ i înv ăţ a despre diferitele tipuri de jurnale ş i ţ inerea lor, despre registrul de cas ă ş i jurnalul operaţiunilor bancare, despre amortizarea mijloacelor de producţie şi controlul stocurilor, despre balanţele de vericare, bilanţul contabil, precum şi despre gestionarea salariilor în Ciel.

Cursul nostru se va desfăşura pe baza unui pachet de programe nanciar-contabile Ciel:

Contabilitate, Salarii, Gestiune comercială şi Imobilizări, a căror versiune demonstrativă o veţi primi pe CD. Pentru utilizarea acestor versiuni nu aveţi nevoie de cunoştinţe avansate în domeniul calculatoarelor sau de cunoştinţe anterioare de Ciel. Ele pot instalate pe un calculator cu următoarea conguraţie minimă: procesor Pentium III 800 MHz cu 256 MB RAM şi 1 GB spaţiu liber pe disc, sistem de operare MS Windows 98 SE, 2000, 2003, XP. Con guraţia recomandată este: sistem de operare Windows XP, procesor Pentium 4 2.4 GHz cu 512 MB RAM, imprimantă compatibilă Windows, unitate CD-ROM.

Pentru cei interesaţi există posibilitatea de a obţine la nalul cursului prin corespondenţă şi un certi cat recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în cadrul unui program de perfecţionare faţă-n faţă. De asemenea, puteţi opta şi pentru evaluarea cunoştinţelor dumneavoastră în domeniul contabilităţii solicitând direct o evaluare a competenţelor în cadrul Centrului de evaluare EUROCOR. La nalul acestei evaluări veţi obţine un certicat de competenţe profesionale recunoscut ocial.

2

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Modul de organizare a cursului Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Materialul cursului se compune din 32 de lecţii şi o versiune demonstrativă de Ciel.

Dorim să vă atragem atenţia asupra modalităţii speciale de concepere şi prezentare a lecţiilor, care vă va permite parcurgerea cu maximă uşurinţă a materialului de curs.

Fiecare lecţie are o anumită structură didactică, care se va păstra de-a lungul întregului curs.

Pentru a avea foarte clar în minte obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin parcurgerea ecărei lecţii, la începutul acesteia vă vor prezentate suc- cint principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi, prin parcurgerea cu atenţie a informaţiilor prezentate, la sfârşitul studiului.

Pentru valoricarea în mod curent a cunoştinţelor dobândite şi pentru asigura- rea unei interactivităţi sporite, lecţiile cuprind numeroase exemple, exerciţii, alături de care veţi întâlni numeroase print-screen-uri, care vă pot ajuta să vă familiarizaţi cu programul de contabilitate Ciel. Pentru vericare, la sfârşitul lecţiilor vă prezentăm şi câteva sugestii de rezolvare a exerciţiilor.

În plus, pentru a vă consolida cunoştinţele, la sfârşitul ecărei lecţii veţi găsi un rezumat, care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acesteia.

Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, ce constituie o modali- tate ecientă de vericare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate; indicaţiile referitoare la rezolvarea temelor pentru acasă şi la colaborarea cu profesorul dumneavoastră sunt menţionate la sfârşitul ecărui caiet, pe copertă.

Acolo unde va cazul, vor prevăzute secţiuni de vocabular pentru termenii folosiţi sau liste de surse bibliograce.

Folosim reprezentări grace pentru înlesnirea însuşirii cunoştinţelor (de exemplu, tiparul îngroşat – bold – este folosit pentru evidenţierea noţiunilor importante).

Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.

Temele propuse în ecare modul vor expediate pe adresa Institutului EURO- COR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora, precum şi să formuleze recomandări de continuare a studiului. Vă sfătuim să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului prezentat.

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

3

Pentru ca studiul dumneavoastră individual să e cât mai uşor şi ecient, pe marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:

Desemnează no ţ iunile noi, de fi ni ţ iile sau principiile importante ă noţiunile noi, deniţiile sau principiile importante

În felul acesta vor fi semnalate exemplele care v ă pot clari fi ca aspectele teoretice prezentate semnalate exemplele care vă pot clarica aspectele teoretice prezentate

Astfel sunt marcate exerciţ iile pe care vi le propunem spre rezolvare ţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

3 (18)marcate exerci ţ iile pe care vi le propunem spre rezolvare Indic ă faptul c ă

Indică faptul că subiectul respectiv a mai fost tratat anterior, în cadrul lecţiei sau într-o lecţie anterioară (de exemplu în lecţia 3, la pagina 18)

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model de racapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

4

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Programa cursului Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Lecţia 1

Computerul în cadrul rmei

Lecţia 2

Metoda contabilităţii. Principii contabile. Societăţi comerciale

Lecţia 3

Contul. Denirea conturilor în Ciel

Lecţia 4

Înregistrarea în conturi a operaţiilor contabile

Lecţia 5

Aplicaţii I

Lecţia 6

Aplicaţii II

Lecţia 7

Documente contabile. Jurnale contabile – prezentare generală

Lecţia 8

Înregistrarea operaţiilor în jurnalele contabile

Lecţia 9

Evidenţa furnizorilor şi a clienţilor

Lecţia 10

Jurnalul de cumpărări şi jurnalul de vânzări

Lecţia 11

Disponibilităţi băneşti – încasări şi plăţi

Lecţia 12 Registrul de casă, jurnalul operaţiunilor bancare; operaţiuni cu valută

Lecţia 13

Aplicaţii III

Lecţia 14

Aplicaţii IV

Lecţia 15

Evaluarea în contabilitate

Lecţia 16

Amortizarea mijloacelor de producţie

Lecţia 17

Gestiunea stocurilor – I

Lecţia 18

Gestiunea stocurilor – II

Lecţia 19

Salarii – I

Lecţia 20

Salarii – II

Lecţia 21

TVA – I

Lecţia 22

TVA – II

Lecţia 23

Aplicaţii V

Lecţia 24

Aplicaţii VI

Lecţia 25

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

Lecţia 26

Impozitul pe prot, impozitul pe venitul microîntreprinderii

Lecţia 27

Balanţa de vericare

Lecţia 28

Bilanţul contabil. Contul de prot şi pierdere

Lecţia 29

Indicatori nanciari

Lecţia 30

Controlul costurilor

Lecţia 31

Aplicaţii VII

Lecţia 32

Aplicaţii VIII

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

5

Fiecare lecţie debutează cu o introducere, în care sunt prezentate pe scurt principalele aspecte abordate
Fiecare lecţie debutează cu o introducere, în care sunt prezentate pe
scurt principalele aspecte abordate în cadrul acesteia, şi cu precizarea
obiectivelor propuse pentru lecţia respectivă.
precizarea obiectivelor propuse pentru lecţia respectivă. Lec ţ ia 1 Computerul în cadrul fi rmei Computerele

Lecţia 1

obiectivelor propuse pentru lecţia respectivă. Lec ţ ia 1 Computerul în cadrul fi rmei Computerele au

Computerul în cadrul rmei

respectivă. Lec ţ ia 1 Computerul în cadrul fi rmei Computerele au p ă truns de

Computerele au pătruns de multă vreme deja în viaţa noastră de zi cu zi şi aproape că nu ne mai putem imagina viaţa fără prezenţa acestora. Ele au devenit de neînlo- cuit în multe sectoare economice. Sunt folosite peste tot: la birou, pentru editarea diferitelor documente, pentru realizarea tabelelor, pentru calcule şi simulări, în secţiile de producţie, în departamentul nanciar etc. De asemenea, computerele actuale nu sunt doar maşini de prelucrat informaţii, ci şi dispozitive care facilitează comunicarea respectivelor informaţii între doi sau mai mulţi utilizatori, de exemplu sub formă de numere, text, imagini, sunet sau video. Internetul permite miliardelor de cal- culatoare de pe glob să se lege unele cu altele pentru a transfera între ele informaţii de toate tipurile. Computerele de astăzi vin în forme şi prezentări diverse – cel mai familiar este computerul personal şi varianta sa portabilă, laptop-ul sau notebook-ul.

Este greu de crezut că în prezent mai există rme care să nu folosească un PC.

Această primă lecţie are rolul de a îndruma utilizatorul neiniţiat în vederea folosirii computerului. Ea se poate dovedi folositoare şi celor care stăpânesc deja termenii şi cunoştinţele de bază în domeniu.

termenii ş i cuno ş tin ţ ele de baz ă în domeniu. Până la fi
Până la fi nalul acestei lecţii ne propunem să atingem următoarele obiective: • să cunoaşteţi
Până la fi nalul acestei lecţii ne propunem să atingem următoarele
obiective:
• să cunoaşteţi principalele componente ale unui calculator şi avan-
tajele aduse de contabilitatea computerizată într-o companie;
• să ştiţi care sunt caracteristicile şi funcţiile pe care ar trebui să le
îndeplinească un program de contabilitate efi cient;

• să înţelegeţi care sunt etapele de procesare a unui document folosind un program de contabilitate pe calculator;

• să ţi capabili să vă instalaţi versiunea demonstrativă de cont- abilitate (Ciel) şi să vă familiarizaţi cu meniul ei.

v ă instala ţ i versiunea demonstrativ ă de cont- abilitate (Ciel) ş i s ă

6

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Defi niţiile şi informaţiile esenţiale sunt prezente de-a lungul întregului curs şi vă semnalează aspectele
Defi niţiile şi informaţiile esenţiale sunt prezente de-a lungul întregului
curs şi vă semnalează aspectele deosebit de importante, pe care ar trebui să
puneţi accentul la însuşirea materialului de studiu. Iată câteva exemple din

Metoda contabilităţii

Contabilitatea nanciară poate oferi informaţii pentru proprietari, creditori, investitori şi sectorul public, care urmăresc realizarea unor venituri din derularea tranzacţiilor şi, deci, au nevoie să cunoască poziţia nanciară a rmei şi rezultatele obţinute de aceasta.

Contabilitatea fi nanciar ă se bazeaz ă pe un sistem, folosind date de un anumit tip, nanciară se bazează pe un sistem, folosind date de un anumit tip, pe care le utilizează în procesul obţinerii anumitor informaţii.

sistem

=

face obiectul lecţiilor cursului

date

=

toate evenimentele de natură nanciară

informaţii

=

activităţile desfăşurate;

=

mişcările patrimoniale pe parcursul derulării activităţii;

=

rezultatele obţinute.

Informaţia nanciar-contabilă poate utilizată pentru:

• întocmirea de rapoarte către terţi;

• controlul intern;

• îndeplinirea obligaţiilor (de exemplu: plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat).

patrimoniul

ş i taxelor c ă tre bugetul de stat). patrimoniul Dintotdeauna, la baza obiectului de studiu

Dintotdeauna, la baza obiectului de studiu al contabilităţii a fost pus patrimoniul

rmei.

Prin patrimoniu se înţelege totalitatea bunurilor aparţinând unei persoane

zice sau juridice (societate comercială), dobândite în cadrul relaţiilor de

drepturi şi obligaţii.

bunurile eco-

În ceea ce priveşte bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii, acestea

nomice

formează averea (ele au un conţinut material). În structura bunurilor economice putem cuprinde:

a) bunurile materiale (de exemplu: maşini, utilaje, instalaţii, clădiri, construcţii, mijloace de transport, ambalaje, mărfuri);

b) serviciile de diferite tipuri (de exemplu: servicii telefonice, chirie, trans- port);

c) informaţiile care sunt disponibile şi refolosibile;

d) alte bunuri (de exemplu: solul, zăcămintele, bogăţiile naturale).

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

7

relaţiile de

Relaţiile de drepturi au în vedere situaţia în care proprietarul îşi procură o parte din

Relaţiile de obligaţii au în vedere situaţia în care proprietarul îşi procură o parte

drepturi

avere din resurse proprii; aceste bunuri îi aparţin, iar această parte din patrimoniu

relaţiile de

poartă denumirea de patrimoniu propriu.

obligaţii

din avere din resurse aparţinând altor persoane zice sau juridice (deci, alţi pro- prietari); aceste bunuri nu îi aparţin de drept deoarece echivalentul valoric trebuie restituit proprietarilor respectivi – această parte din patrimoniu poartă denumirea de patrimoniu străin.

Prin noţiunea de persoană se înţelege oricine care poate capabil să aibă drepturi, să-şi asume obligaţii. Persoanele se împart în persoane zice şi persoane juridice.

Patrimoniul persoanei zice este format din bunurile dobândite în proprietate personală. Persoana juridică este orice societate, asociaţie, grupare sau organizaţie de stat sau particulară.

ie, grupare sau organiza ţ ie de stat sau particular ă . Contabilitatea studiaz ă echilibrul
ie, grupare sau organiza ţ ie de stat sau particular ă . Contabilitatea studiaz ă echilibrul

Contabilitatea studiază echilibrul patrimoniului.

Fiecare eveniment nanciar produce efecte asupra patrimoniului rmei.

Exemplu

Un client cumpără dintr-un magazin bunuri în valoare de 5.000 u.m. (cos- tul mărfurilor fără TVA şi adaos comercial ind de 4.000 u.m.). Care sunt efectele nanciare pentru magazinul respectiv?

a) creşte numerarul din casierie cu 5.000 u.m.;

b) scade stocul de bunuri corespunzător sumei de 4.000 u.m.;

c) magazinul obţine un prot de 1.000 u.m.

Aşadar, o singură acţiune a unui client a declanşat trei evenimente nanciare pentru magazin.

Astfel de evenimente sunt înregistrate în sistemul contabilităţii nanciare.

Metoda contabilităţii se referă la toate procedeele pe care le foloseşte contabilitatea în scopul cunoaăţ ii se refer ă la toate procedeele pe care le folose ş ş terii situa şterii situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute.

În scopul obţinerii de informaţii referitoare la procesele şi fenomenele economice care au loc în întreprinderi şi, deci, al realizării obiectului contabilităţii, se folosesc procedee generale, comune şi specice metodei contabilităţii.

Procedeele sunt modalit ăţ i de analiz ă a fenomenelor care fac obiectul contabilit ăţ ii. sunt modalităţi de analiză a fenomenelor care fac obiectul contabilităţii.

8

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Cu scopul de a vă facilita înţelegerea aspectelor teoretice prezentate, lecţiile conţin numeroase exemple şi
Cu scopul de a vă facilita înţelegerea aspectelor teoretice prezentate,
lecţiile conţin numeroase exemple şi exerciţii. Iată o selecţie care se
referă la regulile de funcţionare a conturilor.

Reguli de funcţionare a conturilor (Lecţia 3)

Reguli de func ţ ionare a conturilor (Lec ţ ia 3) Exemplu La data de 6

Exemplu

La data de 6 ianuarie se achită datoria faţă de un furnizor (SC „Metalica” SA) printr-un credit bancar în sumă de 5.000 u.m.

Efecte:

scade datoria faţă de furnizori (elementul de pasiv „Furnizori”) cu 5.000 u.m.;

creşte creditul în bancă (elementul de pasiv „Credite bancare”) cu aceeaşi sumă.

La data de 7 ianuarie sunt vândute (în numerar) 70 biciclete „Sport” şi 40 roţi. Preţurile unitare de vânzare ale produselor sunt de 600 u.m., respectiv 100 u.m., iar preţurile unitare de achiziţie sunt de 450 u.m., respectiv 90 u.m.

Efectele sunt evidenţiate prin două operaţii:

1.

creşte numerarul din casierie (elementul de activ „casă”) cu suma de 46.000 u.m. (70 × 600 + 40 × 100);

creşte elementul de pasiv „venituri din vânzări” cu aceeaşi sumă;

2.

scade stocul de mărfuri (element de activ „Mărfuri”) cu valoarea mărfurilor vândute la preţ de achiziţie = 70×450 + 40×90 = 35.100 u.m.;

cresc cheltuielile cu ieşirea mărfurilor din gestiune (element de activ „Cheltuieli cu mărfurile”) cu 35.100 u.m.

La sfârşitul exerciţiului nanciar conturile de venituri şi cheltuieli se închid prin contul de „prot şi pierdere”, astfel încât protul din vânzarea mărfurilor va egal cu 46.000 – 35.100 = 10.900 u.m.

Tot la data de 7 ianuarie are loc o depunere din casierie în contul din bancă a sumei de 2.000 u.m.

Efecte:

scade numerarul din casierie cu 2.000 u.m. (element de activ);

creşte contul la bancă cu aceeaşi sumă (element de activ).

La data de 8 ianuarie proprietarul magazinului efectuează în numerar (din casierie) următoarele plăţi:

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

9

plata anuităţii (dobânda + partea din credit restituită) aferentă creditului bancar, în sumă de (90 + 157) u.m;

plata salariilor în sumă de 5.548 u.m.;

tipărirea de foi volante pentru reclamă, în valoare de 35 u.m.;

publicarea unui anunţ publicitar, în valoare de 75 u.m.;

plata ratei de asigurare, în sumă de 1.359 u.m.;

plata convorbirilor telefonice, în sumă de 235 u.m.

Efecte:

scade numerarul din casierie cu 7.499 u.m ( element de activ);

cresc cheltuielile cu dobânzile = 90 u.m.; cheltuielile cu salariile = 5.548 u.m.; cheltuielile cu reclama şi publicitatea = 35 + 75; cheltuielile cu primele de asigurare = 1.359 u.m.; cheltuielile cu serviciile telefonice = 235 u.m. (TOATE sunt elemente de activ);

scad creditele bancare datorate (element de pasiv „Credite bancare pe termen lung”) cu suma de 157 u.m

„Credite bancare pe termen lung”) cu suma de 157 u.m Exerci ţ iul 1 În data

Exerciţiul 1

În data de 1 martie 2007, o societate comercială are un stoc de materii prime în valoare de 1.750 u.m. În cursul lunii au loc următoarele intrări şi ieşiri de materii prime:

• în 05.03.2007 – ieşiri de materii prime în valoare de 1.250 u.m. (consum);

• în 06.03.2007 – intrări de materii prime în valoare de 5.000 u.m. (prin achiziţie);

• în 08.03.2007 se înregistrează o donaţie de materii prime în valoare de 2.200 u.m.

Care sunt sunt efectele acestor operaţii asupra conturilor?

Exerci ţ iul 2

Exerciţiul 2

La data de 7 ianuarie se achiziţioneză mărfuri de la un furnizor în valoare totală de 4.500 u.m. În aceeaşi zi se achită datoria creată faţă de furnizor din contul bancar. Prezentaţi efectele acestor operaţiuni asupra conturilor.

conturile

Conturile bifuncţionale pot funcţiona atât ca nişte conturi de activ, cât şi ca cele

bifuncţionale

de pasiv; la sfârşitul exerciţiului pot avea e sold nal debitor, e sold nal credi- tor sau se pot solda.

Conturile care se soldează nu apar în bilanţul contabil. În funcţie de soldul pe care îl înregistrează, conturile bifuncţionale se înscriu în bilanţ e în categoria conturilor de activ, dacă au sold nal debitor, e în categoria conturilor de pasiv, dacă au sold nal creditor.

10

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

ie demonstrativ ă Contabilitate asistat ă de PC (Ciel) Exemplu 512 „Conturi curente la b ă
ie demonstrativ ă Contabilitate asistat ă de PC (Ciel) Exemplu 512 „Conturi curente la b ă
ie demonstrativ ă Contabilitate asistat ă de PC (Ciel) Exemplu 512 „Conturi curente la b ă

Exemplu

512

„Conturi curente la bănci”

121

„Pro t şi pierdere”

473

„Decontări din operaţiuni în curs de claricare”

Exerciţiul 3

Daţi exemple şi de alte conturi bifuncţionale.

Exemplu

Înregistrarea sistematică a operaţiilor în conturi:

La începutul lunii martie existentul în contul de la bancă este de 7.000 u.m.

a) la 02.03.2007 s-a încasat suma de 2.300 u.m. de la S.C. Arthur S.R.L.;

b) la 05.03.2007 s-a încasat suma de 5.000 u.m. de la S.C. Marina S.A.;

c) la 28.03.2007 se achită suma de 800 u.m reprezentând contravaloarea facturii telefonice către Romtelecom.

Care este soldul contului 5121 „Conturi la bănci în u.m.” la 31.03.2007?

5121 „Conturi la bănci în u.m.”

01.03 Sid 7.000

800

28.03

02.03

2.300

 

05.03

5.000

 

Rd 7.300

Rc 800

Tsd14.300

Tsc 800

 

Sfd 13.500

Rc 800 Tsd14.300 Tsc 800   Sfd 13.500 Exemplu Structura contului: Societatea „Movexim S.R.L.”

Exemplu

Structura contului:

Societatea „Movexim S.R.L.” prezintă la data de 01 iunie 2006 o datorie faţă de furnizori de 2.200 u.m. În cursul lunii societatea efectuează următoarele operaţiuni:

la 03.06 achiziţionează mărfuri în valoare de 1.800 u.m.;

la 13.06 achită o factură scadentă în valoare de 1.500 u.m.;

la 17.06 achiziţionează pentru prelucrare materii prime în valoare de 1.300 u.m. Suma rămasă de achitat de către societate către furnizorii săi la sfârşitul lunii este de 3.800 u.m.

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

11

Pentru facilitarea însuşirii de noi cunoştinţe, lecţiile cuprind print-screen- uri şi tabele sugestive care vă
Pentru facilitarea însuşirii de noi cunoştinţe, lecţiile cuprind print-screen-
uri şi tabele sugestive care vă ajută să vă familiarizaţi cu programul Ciel. Vă
oferim asemenea fragmente din lecţiile 5 şi 6 ale cursului.

Înregistrarea notelor contabile în CIEL (Lecţia 5)

Pentru a face modicări în înregistrările efectuate, lucrăm în submeniul „Înregistrări” din meniul „Fişiere”:

modi carea înregistrărilor

1. fereastra 1 obţinută dupa salvarea temporară a celor 2 înregistrări efectuate;

salvarea temporar ă a celor 2 înregistr ă ri efectuate; 2. pentru vizualizarea detaliat ă a

2. pentru vizualizarea detaliată a înregistrărilor faceţi dublu clic pe prima coloana din partea stângă a ferestrei colorată cu albastru, situată înaintea coloanei denumită „NDS” sau selectaţi butonul „Linii înregistrări”;

3. în cazul selectării unei anumite luni în partea din dreapta-sus a ferestrei se vor aşa doar înregistrările cuprinse în luna respectivă. Această selecţie se va păstra până la selectarea unei alte opţiuni.

rile cuprinse în luna respectiv ă . Aceast ă selec ţ ie se va p ă

12

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

4. pentru a intra într-o înregistrare, dublu clic pe linia corespunzătoare, pe săgeata albastră din prima coloană;

5. în cazul în care aţi efectuat modicări în înregistrare şi aţi ieşit din nota contabilă respectivă fără a salva, tipul înregistrării apare ca ind „Lucru”.

tipul înregistr ă rii apare ca fi ind „Lucru”. Exemplu 3. Achizi ţ ionare materiale de
tipul înregistr ă rii apare ca fi ind „Lucru”. Exemplu 3. Achizi ţ ionare materiale de
tipul înregistr ă rii apare ca fi ind „Lucru”. Exemplu 3. Achizi ţ ionare materiale de

Exemplu

3. Achiziţionare materiale de la furnizor:

45.000 u.m. 302 „Materiale = 401 PLAST „Furnizor Plas” 45.000 u.m. consumabile”

Exemplu

4. Achitare datorie furnizor printr-un credit bancar:

5.000 u.m.

401 „Furnizor

=

5191 „Credite bancare

5.000

u.m

SC Metalica SRL”

pe termen scurt”

După introducerea celor două tranzacţii anterioare veţi obţine următoarea fereastră:

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

13

Înregistrarea în conturi (Lecţia 6)

Casa în lei

Data

Document

Explicaţii

Debit

Credit

01.01

 

Sold iniţial

 

125

 

01.01

Factură + chitanţă

Achiziţionare produse de protocol

 

508,80

02.01

Factură + chitanţă

Timbre poştale, plicuri, hârtie

 

135

06.01

Factură + chitanţă

Încaări din vânzări

2.210

 

13.01

Foaie vărsământ

Transfer în cont bancar

 

2.000

27.01

Factură + chitanţă

Încasări din vânzări

3.590

 

30,01

Stat de plată

Plată salarii

 

1.085

30.01

Factură

Achiziţionare echipament şi program informatic

 

750

Rulaje

5.800

4.478,80

Total sume

5.925

4.478,80

Sold nal debitor

 

1.446,20

0

Data

Document

Explicaţii

Debit

 

Credit

01.01

 

Furnizori

Sold iniţial

   

7.873,51

01.01

Factură

Achiziţionare echipament de birou

   

2.350

01.01

Factură

„Batavus”

   

950

04.01

Factură

„Bicycle ABC”

   

940

04.01

Extras de cont

„Batavus” (plată)

350

 

10.01

Factură

„Instrument”

   

450

15,01

Extras de cont

„Bicycle ABC” (plată)

740

 

23.01

Factură

„Bicycle ABC”

   

1.000

30.01

Factură

„T1 Computers”

   

2.000

Rulaje

1.090

 

7.690

Total sume

1.090

 

15.563,51

Sold final creditor

 

0

 

14.473,51

Credite bancare

Data

Document

Explicaţii

Debit

Credit

01.01

 

Sold iniţial

 

9.335

01.01

 

Plata ratei la creditul bancar

157

 

Rulaje

157

 

Total sume

157

9.335

Sold nal creditor

 

0

9.178

14

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

Data

Document

Explicaţii

Debit

Credit

02.01

Factură

Materiale publicitare

85

 

02.01

Factură+chitanţă

Timbre

135

 

31.01

 

Încorporarea în contul de rezultate

 

220

Rulaje

220

220

Total sume

220

220

Sold nal debitor

 

0

 

Pro t şi pierdere pentru ianuarie 2007

– în u.m. –

DEBIT (D)

Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli cu asigurările Cheltuieli cu energia şi apa Cheltuieli de protocol Cheltuieli cu salariile Cheltuieli de reclamă şi publicitate

3.028

90

235,80

145

508,80

1.085

220

Total cheltuieli

5.312,60

CREDIT (C)

Venituri din vânzări (cifra de afaceri)

5.800

Total venituri

5.800

PROFIT

487,40

Capital propriu

Data

Document

Explicaţii

Debit

Credit

01.01

 

Sold iniţial

 

5.575,92

31.01

 

Pro t

 

487,40

Rulaje

 

487,40

Total sume

0

6.063,32

Sold nal creditor

   

6.063,32

Pentru a verica dacă nu s-au strecurat greşeli, se însumează sumele totale debi- toare şi, separat, sumele totale creditoare ale tuturor conturilor. Cele două totaluri trebuie să e egale. În caz contrar, există o greşeală. În practică, volumul mare de înregistrări duce la apariţia a numeroase erori, iar corectarea acestora este un proces laborios.

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

15

La fi nalul fi ecărui caiet veţi găsi secţiunea de răspunsuri la exerciţii, prin care
La fi nalul fi ecărui caiet veţi găsi secţiunea de răspunsuri la exerciţii, prin
care aveţi un feedback la soluţiile propuse de dumneavoastră. Mai jos am
selectat răspunsurile la exerciţiile cuprinse în lecţiile 3-4.
RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII
RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII

Lecţia 3

Exerciţiul 1

Înregistrarea operaţiilor în conturi produce următoarele modicări:

05.03.2007

• scade stocul de materii prime (cont de activ);

• cresc cheltuielile cu materii prime (cont de activ).

06.03.2007

• creşte datoria faţă de furnizori (cont de pasiv);

• creşte stocul de materii prime (cont de activ).

08.03.2007

• scade stocul existent de materii prime (cont de activ);

• cresc cheltuielile cu donaţiile (cont de activ).

Exerciţiul 2

Înregistrarea operaţiilor în conturi:

• creşte stocul de mărfuri (element de activ);

• creşte datoria faţă de furnizor (element de pasiv);

ulterior

• scade disponibilul din contul bancar (element de activ);

• scade datoria faţă de furnizor (element de pasiv).

Exerciţiul 3

Exemple de conturi bifuncţionale:

348

„Diferenţe de preţ la produse”

378

„Diferenţe de preţ la mărfuri”

451

„Decontări între entităţile aliate”

473

„Decontări din operaţii în curs de claricare”

16

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Lecţia 4

Exerciţiul 1

a) Se înregistrează plata salariilor prin casă în valoare de 3.500 u.m.:

3.500

u.m. 421 „Personal-remuneraţii datorate”= 5311 „Casa în lei” 3.500

u.m.

Se debitează contul „Personal-remuneraţii datorate” cu suma de 3.500 u.m. şi, concomitent, se creditează contul „Casa în lei” cu aceeaşi sumă.

Această operaţie produce modicări atât în active, cât şi în pasiv:

A-x = P-x

b) Înregistrăm închiderea contului de „Cheltuieli cu materiile prime” în valoare de 600 u.m.

600 u.m 121 „Prot şi pierdere” = 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 600 u.m.

Aici contul bifuncţional „Prot şi pierdere” funcţionează ca un cont de activ, deci modicările s-au produs doar în partea de activ:

A+x-x = P

c) Înregistrăm obţinerea de produse nite în valoare de 450 u.m.:

450 u.m.

S-au produs modicări atât în activ, cât şi în pasiv:

345 „Produse nite” = 711 „Venituri din producţia stocată

A+x= P+x

Exerciţiul 2

a) Achitare furnizor mărfuri:

2.500 u.m. 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 2.500 u.m.

b) Vânzare mărfuri:

4111 „Clienţi”

=

c) Plata avans salarial:

707 „Venituri din vânzare de marfă

300 u.m.

250 u.m. 425 „Avansuri acordate personalului” = 5311 „Casa în lei” 250 u.m.

d) Achiziţie mijloc x:

3.000 u.m. 214 „Mobilier, aparatură= 404 „Furnizori

birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

de imobilizări”

3.000 u.m.

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

17

Fiecare lecţie conţine la fi nal un rezumat al cunoştinţelor prezentate. Am ales pentru exemplifi
Fiecare lecţie conţine la fi nal un rezumat al cunoştinţelor prezentate. Am
ales pentru exemplifi care rezumatul lecţiei 9.
Am ales pentru exemplifi care rezumatul lecţiei 9. REZUMATUL LEC Ţ IEI 9 9.1 Stocurile reprezint

REZUMATUL LECŢIEI 9

exemplifi care rezumatul lecţiei 9. REZUMATUL LEC Ţ IEI 9 9.1 Stocurile reprezint ă ansamblul bunurilor

9.1 Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor destinate vânzării.

9.2 Înregistrarea în contabilitate a stocurilor se face în funcţie de valoarea de intrare în gestiune.

9.3 Valorile mobilizate provenite prin achiziţionare cu titlu oneros se vor înre- gistra în contabilitate la cost de achiziţie.

9.4 Stocurile care provin din producţia proprie sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate la cost de producţie.

9.5 Materialele cumpărate sosesc în unitate însoţite de factură, document care stă la baza recepţiei şi plăţii valorilor cumpărate.

9.6 În urma recepţiei, efectuate de comisia de recepţie, stocurile sunt consemnate în documentul notă de intrare-recepţie şi constatare de diferenţe.

9.7 Bonul de predare-transfer-restituire este documentul folosit pentru preda- rea la depozit a stocurilor materiale din producţia proprie. Se mai întocmeşte şi pentru transferul stocurilor dintr-o gestiune în alta.

9.8 Pentru producţia vândută se întocmeşte factura, care stă la baza încasării producţiei, şi dispoziţia de livrare, document prin care se dispune depozi- tului să elibereze aceste valori.

9.9 Orice factură de vânzări şi orice plată efectuată de un client sunt înregistrate în şa clientului respectiv. Soldul din şă arată cât datorează clientul rmei într-un anumit moment. Evidenţa furnizorilor se realizează în mod similar, iar soldul dintr-o şă arată cât datorează rma acelui furnizor.

9.10 La sfârşitul perioadei de gestiune, se calculează soldurile nale din şele (conturile analitice) clienţilor (respectiv furnizorilor). Suma tuturor soldu- rilor trebuie să e egală cu soldul contului sintetic (din Cartea Mare) Clienţi (respectiv Furnizori). Soldul nal al contului sintetic Clienţi reprezintă su- mele de încasat de la clienţi pentru bunurile vândute, lucrările efectuate sau serviciile prestate, iar soldul nal al contului Furnizori reprezintă datoriile unităţii patrimoniale faţă de furnizori, în momentul respectiv.

18

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Secţiunea dicţionar de specialitate are rolul de a vă face cunoscut sensul termenilor de specialitate
Secţiunea dicţionar de specialitate are rolul de a vă face cunoscut sensul
termenilor de specialitate care apar de-a lungul cursului. Pentru ilustrare,
am selectat dicţionarul lecţiilor 1-2.
DICŢIONAR DE SPECIALITATE
DICŢIONAR DE SPECIALITATE

acţiunile

hârtii de valoare care atestă participarea la capitalul unei societăţi; ele dau dreptul deţinătorului acestora de a primi dividende

brevetul

actul prin care se recunoaşte unei persoane dreptul de a exploata exclusiv un anumit produs

capitalul social

expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constitutirea societăţii. În funcţie de forma juridică a societăţii, el este format din anumite fracţiuni denumite: părţi sociale, părţi de interes, acţiuni

cenzorul

persoană aleasă de Adunarea Generală a unei societăţi co- merciale pentru a face vericarea şi certicarea gestiunii unei societăţi

concesiunea

o convenţie prin care o persoană fizică sau juridică dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii sau bunuri ale statului

debitorii

acele persoane fizice sau juridice care au benefi- ciat de o valoare avansată, urmând să dea echivalentul corespunzător

dividendele

cote-părţi repartizate din proturile obţinute de societăţile comerciale unde titularul de patrimoniu deţine titluri de participare (acţiuni)

dizolvarea

încetarea existenţei unei organizaţii ca persoană juridică; este etapa care precede lichidarea

emblema societăţii

reprezentată de un obiect sau o imagine

fondul comercial – denumirea dată dreptului suplimentar, peste valoarea bu- nurilor închiriate, cumpărate, cuvenit proprietarului pentru existenţa unor condiţii deosebite, care pot aduce un avantaj material celui ce închiriază, cumpărătorului

licenţa

dreptul câştigat de o altă persoană de a exploata un brevet de invenţie prin cumpărarea acestuia

lichidarea

se efectuează prin îndeplinirea formelor şi a lucrărilor în vederea încetării denitive a activităţii unei societăţi

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

lecţie demonstrativă

19

Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, cu rolul de a verifi ca
Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, cu rolul de a verifi ca
însuşirea cunoştinţelor prezentate. Iată ca exemplu tema lecţiei 4.
prezentate. Iată ca exemplu tema lecţiei 4. TEMA PENTRU ACAS Ă 4 1. În ce conturi

TEMA PENTRU ACASĂ 4

Iată ca exemplu tema lecţiei 4. TEMA PENTRU ACAS Ă 4 1. În ce conturi ş

1. În ce conturi şi în ce parte a contului (debit/credit) vor înregistrate următoarele operaţiuni?

a) achitarea datoriei faţă de unitatea economică de către un debitor, prin bancă;

b) plata în numerar către un creditor;

c) vânzări în numerar;

d) cumpărări de mărfuri pe credit (comercial);

e) transfer de numerar din casierie în contul din bancă;

f) plata salariilor în numerar;

g) vânzări pe credit (comercial);

h) plata chiriei prin bancă;

i) plata primei de asigurare în numerar.

2. Sesizaţi modicarea corespunzătoare umătoarei note contabile:

Primirea unui credit bancar pe termen scurt:

5121 „Conturi la bănci” = 519 „Credite bancare pe termen scurt”

a) A + x = P + x;

b) A – x = P – x;

c) A + x – x = P;

d) A = P + x – x.

3. Pentru introducerea notei contabile de mai jos, în programul de conta- bilitate Ciel, procedăm astfel:

50 u.m.

Marcaţi cu adevărat sau fals următoarele armaţii:

a) selectăm meniul «Culegeri date» -> submeniul «Universală»;

b) selectăm meniul «Culegeri date» -> submeniul «Facturi furnizori»;

c) selectăm meniul «Culegeri date» -> submeniul «Facturi clienţi»;

5311 „Casa în lei” = 4111 „Clienţi”

50 u.m.

20

lecţie demonstrativă

Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Temele se rezolvă pe formulare speciale pe care le găsiţi în interiorul caietelor de curs.
Temele se rezolvă pe formulare speciale pe care le găsiţi în interiorul
caietelor de curs.
pe care le găsiţi în interiorul caietelor de curs. Cu prezentarea formularului de tem ă pentru

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru,

vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor, înscriindu-vă la cursul de Contabilitate asistată de PC (Ciel)!

Eurocor, înscriindu-v ă la cursul de Contabilitate asistat ă de PC (Ciel) ! 021/33.225.33; www.eurocor.ro

021/33.225.33; www.eurocor.ro