Sunteți pe pagina 1din 28

REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

(la (la (la (la data data data data 23-Mar-2010 actul a fost reglementat de Procedura din 2010 ) 10-Sep-2007 actul a fost reglementat de Procedura din 2007 ) 19-Apr-2002 actul a fost reglementat de Procedura din 2002 ) 28-Aug-1994 actul a fost aprobat de Hotarirea 272/1994 )

Forma sintetic la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale


Art. 1

Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii. Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor. Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.

Art. 2

Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau in ansamblul ei.

Art. 3

Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora. Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 4 Art. 5

Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 1.

CAPITOLUL 2: Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii

Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective: a)indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la: - eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire-desfiintare si a avizelor necesare; - elaborarea reglementarilor tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor pentru constructii; - modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii; - atestarea specialistilor; - acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;

- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii; - alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale; b)respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind: - reglementarile tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor; - agrementele tehnice pentru produse si procedee noi; - verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor; - domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism; - aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a calitatii; - modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare; - solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie; - organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei; - functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; - asigurarea activitatii metrologice in constructii; - receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora; - postutilizarea constructiilor; c)respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege; d)respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile asupra starii si sigurantei constructiilor; e)imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

CAPITOLUL 3: Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii


Art. 6

Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o inspectie centrala si inspectii teritoriale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control, pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Art. 7

Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii, in mod diferentiat, pe baza de instructiuni aprobate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in urmatoarele moduri: a)inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului; b)inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale. Prin faza determinata, in acceptia acestui regulament, se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii, o data ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului. Stabilirea fazelor determinate, modul de realizare si dispunerea continuarii lucrarilor - de catre proiectant, executant si investitor - sau, dupa caz, autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor. c)inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale; d)inspectii tematice, dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale, la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, executie, exploatare a constructiilor, avind ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii; e)inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, potrivit legii.

Art. 8

Inspectiile prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de productie, la laboratoarele de incercari in constructii, precum si alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale.

Art. 9

Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

CAPITOLUL 4: Obligatii si raspunderi


Art. 10

In exercitarea controlului de stat in constructii, inspectia centrala din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale, pe baza reglementarilor specifice: a)organizeaza, coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu prevederile cap. 1 si 2 din prezentul regulament; b)exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile administratiei publice centrale si locale; c)organizeaza in teritoriu sistemul de control, stabileste metodologiile, procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale;

d)efectueaza inspectii in etapele de proiectare, executie si exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii; e)elaboreaza periodic informari, rapoarte si sinteze in domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sint prezentate ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului; f)colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Institutul Roman de Standardizare, Biroul National pentru Metrologie, Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Departamentul pentru Administratia Publica Locala si alte organe ale administratiei publice, pentru elaborarea de reglementari cu scop de protejare a populatiei; g)elaboreaza si actualizeaza norme interne, instructiuni, proceduri si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii, asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control; h)realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniul; i)autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate, precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si proprietarilor; j)participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii; k)autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul acestora; l)emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente; m)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege; n)deleaga, dupa caz, efectuarea unor activitati proprii inspectiilor teritoriale; o)asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru punerea in siguranta a fondului construit existent.

Art. 11

In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din teritoriul arondat, inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi principale: a)inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a componentelor sale; b)inspecteaza la autoritatile publice locale, investitori si beneficiari, modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor; c)inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza, precum si modul in care sint respectate in documentatiile de executie, in caiete de sarci si in contracte prevederile din lege si reglementarile tehnice; d)inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare; e)inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire, din proiecte si din caietele de sarcin si reglementarile tehnice, precum si modul in care se asigura si se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii (betoane, elemente prefabricate etc.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii; f)inspecteaza, pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinate, daca sint indeplinite, de catre factorii implicati, conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor numai daca sint indeplinite aceste conditii; g)inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost stabilita, prin norme si proiecte, urmarirea speciala a comportarii in exploatare, modul de respectare de catre beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop; h)inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie, intocmirea, pastrarea si completarea cartii

tehnice a constructiei si, dupa caz, modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor; i)inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari din constructii; j)inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor, elementelor si lucrarilor de constructii; k)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege; l)emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente, in conformitate cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoiului; m)efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii.

Art. 12

Personalul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia, are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice, a performantelor, solutiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale.

Art. 13

Inspectorii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului raspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite.

Art. 14

In afara obligatiilor prevazute de lege, factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, amplasare, executie, utilizare si postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi: a)sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare efectuarii controlului; b)sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea controlului; c)sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de control; d)sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte, in termen de 24 de ore, inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. 5 lit. d) din prezentul regulament; e)sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrarilor de constructii de utilitate publica, ca uramre a unor defecte de calitate; f)sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor; g)sa achite la termenelel legale, in contul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cuantumul sumei prevazute de lege, din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale; h)alte obligatii prevazute de lege.

CAPITOLUL 5: Dispozitii finale


Art. 15
Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apararii nationale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informatii, controlul calitatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate, abilitate in acest scop.

Art. 16

Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate.

Art. 17
In cazul nerespectarii autorizatiei de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare, care pot afecta siguranta constructiilor, sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator, se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate. In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie.

Art. 18 Art. 19

In activitatile de inspectie, inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu. Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi si sanctiuni, potrivit legii.
Forma sintetic la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a diriginilor de antier


Forma sintetic la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 23-Mar-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 154/2010 )

CAPITOLUL I: Scop
Art. 1
Prezenta procedur stabilete cadrul normativ privind autorizarea diriginilor de antier de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., denumit n continuare procedur, n conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 272/1994.

Art. 2
Procedura stabilete cerinele privind studiile i experiena profesional a persoanelor care solicit autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitile i competenele conferite de autorizare, precum i msurile de sancionare a nerespectrii acestora.

Art. 3
Autorizarea are drept scop evaluarea experienei profesionale i a competenelor persoanelor care solicit obinerea autorizaiei n vederea desfurrii activitii de diriginte de antier.

Art. 4
Autorizarea nu conduce la transferul de responsabiliti de la persoanele autorizate la organismul de autorizare i nu le exonereaz pe acestea de obligaiile ce le revin.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare


Art. 5
(1)Prevederile prezentei proceduri se aplic pentru autorizarea specialitilor, persoane fizice, ceteni romni sau ceteni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, n vederea prestrii n Romnia a activitii de dirigenie de antier, n mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultan specializat, pe tot parcursul lucrrilor de construcii, potrivit legii. (2)Excepie de la prevederile alin. (1) fac cetenii romni i cetenii altor state membre care au dobndit calitatea de diriginte de antier n alte state membre - calitate certificat de autoritile competente recunoscute n acele state i recunoscut n Romnia.

CAPITOLUL III: Cadrul legal

Art. 6
La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat urmtoarele acte normative: - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare; - Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - Regulamentul privind conducerea i asigurarea calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare; - Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 272/1994; - Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare; - Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, cu modificrile i completrilor ulterioare; - Regulamentul privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare; - Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia.

CAPITOLUL IV: Termeni utilizai


Art. 7
n contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedural sunt definii dup cum urmeaz: - diriginte de antier - persoana fizic angajat de ctre investitor sau de ctre operatori economici de consultan specializai, cu obligaii privind asigurarea verificrii execuiei corecte a lucrrilor de construcii, pe tot parcursul lucrrilor; - autorizare - procedura prin care, potrivit legii,

Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atest c o persoan este competent s desfoare activitatea de dirigenie de antier, n domeniul autorizat; - autorizaie - documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. care d dreptul titularului de a desfura activitatea corespunztoare exercitrii activitii de diriginte de antier n domeniul autorizat; - stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European.

CAPITOLUL V: Cerine i domenii de autorizare


Art. 8
(1)Poate solicita autorizarea n calitate de diriginte de antier titularul unei diplome de inginer n una dintre specializrile menionate n tabelul de la alin. (2), dac ndeplinete condiia de experien profesional n domeniul execuiei construciilor menionat n acelai tabel. (2)Domeniile n care se autorizeaz diriginii de antier, precum i cerinele obligatorii privind specializarea i experiena profesional n domeniul execuiei construciilor sunt cuprinse n tabelul urmtor:
Studii Cod domeniu Domeniul/subdomeniul de autorizare Domeniul de studii universitare de licen 3 Inginerie civil Experiena profesional n domeniul execuiei construciilor 5 10 ani

Specializarea

1 1.

2 Consolidri construcii

4 Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Amenajri i construcii hidrotehnice

2. 2.1.

Construcii civile, industriale i agricole: Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan D Inginerie civil Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Ci ferate, drumuri i poduri Amenajri i construcii hidrotehnice Inginerie sanitar i protecia mediului mbuntiri funciare i dezvoltare rural 3 ani

2.2.

Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan C

Inginerie civil

Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Ci ferate, drumuri i poduri

5 ani

Amenajri i construcii hidrotehnice 2.3. Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan B Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan A Inginerie civil Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Inginerie civil Construcii civile, industriale i agricole 10 ani 5 ani

2.4.

3. 3.1.

Drumuri, poduri, tunete, piste de aviaie, transport pe cablu: Drumuri, poduri, tunele, piste de Inginerie civil aviaie, transport pe cablu - de interes naional Drumuri, poduri, tunele, piste de Inginerie civil aviaie, transport pe cablu - de interes judeean Ci ferate, drumuri i poduri 8 ani

3.2.

Ci ferate, drumuri i poduri Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Amenajri i construcii hidrotehnice

5 ani

3.3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de Inginerie civil aviaie, transport pe cablu - de interes local

Ci ferate, drumuri i poduri Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Amenajri i construcii hidrotehnice mbuntiri funciare i dezvoltare rural

5 ani

4.

Ci ferate, metrou, tramvai

Inginerie civil

Ci ferate, drumuri i poduri Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Amenajri i construcii hidrotehnice Infrastructura transporturilor metropolitane

8 ani

5. 5.1.

Lucrri hidrotehnice Lucrri hidrotehnice - categoria de importan D Inginerie civil Amenajri i construcii hidrotehnice Construcii civile, industriale i agricole Ingineria construciilor Ci ferate, drumuri i poduri 3 ani

5.2.

Lucrri hidrotehnice - categoria

Inginerie civil

Amenajri i construcii hidrotehnice

5 ani

de importan C

Construcii civile, industriale i agricole Ingineria construciilor Ci ferate, drumuri i poduri

5.3.

Lucrri hidrotehnice - categoria de importan B

Inginerie civil

Amenajri i construcii hidrotehnice Construcii civile, industriale i agricole Ingineria construciilor Ci ferate, drumuri i poduri

5 ani

5.4.

Lucrri hidrotehnice - categoria de importan A Construcii edilitare i de gospodrie comunal

Inginerie civil

Amenajri i construcii hidrotehnice

10 ani

6.

Ingineria instalaiilor Inginerie civil

Instalaii pentru construcii

5 ani

Amenajri i construcii hidrotehnice Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Inginerie urban i dezvoltare regional mbuntiri funciare i dezvoltare rural Inginerie sanitar i protecia mediului

7.

Lucrri de mbuntiri funciare

Inginerie civil

mbuntiri funciare i dezvoltare rural Amenajri i construcii hidrotehnice Construcii civile, industriale i agricole Inginerie civil Construcii ci ferate, drumuri i poduri Inginerie sanitar i protecia mediului

5 ani

8. 8.1.

Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D) Instalaii electrice Ingineria instalaiilor Instalaii pentru construcii Instalaii pentru construcii - pompieri Inginerie electric Specializri n inginerie electric Instalaii pentru construcii 5 ani 5 ani

8.2.

Instalaii sanitare, termoventilaii Ingineria instalaiilor Inginerie civil

Inginerie sanitar i protecia mediului

Amenajri i construcii hidrotehnice 8.3. Instalaii gaze naturale Ingineria instalaiilor Instalaii pentru construcii 5 ani

Mine, petrol i gaze Inginerie de petrol i gaze 9. 9.1. Reele Reele electrice Ingineria instalaiilor Inginerie electric 9.2. Reele termice i sanitare Ingineria instalaiilor Inginerie energetic 9.3. Reele de telecomunicaii Inginerie electronic i telecomunicaii Ingineria instalaiilor Instalaii pentru construcii 5 ani

Specializri n inginerie electric Instalaii pentru construcii 5 ani

Termoenergetic

Tehnologii i sisteme de telecomunicaii

5 ani

9.4.

Reele de gaze naturale

Instalaii pentru construcii

5 ani

Mine, petrol i gaze Inginerie de petrol i gaze 95 Reele pentru transportul produselor petroliere Ingineria instalaiilor Instalaii pentru construcii 5 ani

Mine, petrol i gaze Inginerie de petrol i gaze

(3)La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 poate solicita autorizarea n calitate de diriginte de antier i titularul unei diplome de subinginer n una dintre specializrile menionate n tabelul de la alin. (2), dac are o experien profesional n domeniul execuiei construciilor de cel puin 10 ani. (4)Categoriile de importan ale construciilor sunt definite n conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importan a construciilor, cuprins n anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, i sunt menionate obligatoriu n documentaia de execuie.

Art. 9
(1)La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalaii electrice" i 9.1 "Reele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lng ndeplinirea condiiilor menionate la art. 8, trebuie s fie titulare ale unei legitimaii valabile de electrician autorizat, emis de autoritatea de reglementare competent n domeniul energiei.

(2)La subdomeniile de autorizare 8.3 "Instalaii gaze naturale" i 9.4 "Reele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care, pe lng ndeplinirea condiiilor menionate la art. 8, trebuie s fie titulare ale unei legitimaii valabile de instalator autorizat n gaze naturale, emis de autoritatea de reglementare competent n domeniul energiei.

Art. 10
(1)Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, n unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevzute la art. 8 alin. (2), cu condiia respectrii condiiilor privind studiile i experiena profesional prevzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat. (2)n domeniile de autorizare: 2 "Construcii civile, industriale i agricole" i 5 "Lucrri hidrotehnice", obinerea autorizaiei pentru o categorie de importan a construciilor superioar d dreptul dirigintelui de antier s desfoare activiti inclusiv pentru categoriile de importan inferioare. (3)n domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu", obinerea autorizaiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes naional" d dreptul dirigintelui de antier s desfoare activiti inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes judeean" i 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes local", iar obinerea autorizaiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes judeean" d dreptul dirigintelui de antier s desfoare activiti inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes local". (4)Candidaii care ndeplinesc condiiile privind nivelul de studii i experien profesional i care dein un titlu de doctor n domeniul fundamental "tiine inginereti" pot obine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea n care au elaborat teza de doctorat fr a mai susine examen, pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare.

CAPITOLUL VI: Procedura autorizrii


Art. 11
Autorizarea se face de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale n construcii.

Art. 12
Comisiile de autorizare prevzute la art. 11 se constituie i i desfoar activitatea conform Regulamentului de organizare i funcionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat.

Art. 13
(1)Autorizarea const n declararea candidatului ca fiind admis n urma susinerii de ctre acesta a examenului de autorizare.

(2)Persoanele autorizate sunt nscrise n "Registrul diriginilor de antier", registru gestionat de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. aparat central i publicat pe site-ul www.iscweb.ro.

Art. 14
(1)Autorizaia emis are valabilitate nelimitat. (2)Modelul autorizaiei este prevzut n anexa nr. 2.

CAPITOLUL VII: Recunoaterea calitii de diriginte de antier obinut n alt stat membru
Art. 15
(1)Persoanele menionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul Romniei vor solicita nscrierea n Registrul diriginilor de antier n vederea desfurrii activitii de dirigenie de antier, n domeniul de autorizare nscris pe documentul care atest calitatea de diriginte de antier, pe teritoriul Romniei, n condiiile legii. (2)n temeiul cererii formulate de solicitanii menionai la alin. (1), Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. recunoate documentul care atest calitatea de diriginte de antier obinut n statul de origine sau de provenien i l nscrie n Registrul diriginilor de antier. n vederea nscrierii, dirigintele de antier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. urmtoarele documente, redactate n limba romn sau n traducere n limba romn, dup caz: a)cererea de nscriere n registru; b)copia documentului ce atest dobndirea calitii de diriginte de antier n statul de origine; c)copia crii de identitate sau dovada ceteniei unuia dintre statele membre, dup caz; d)declaraie pe propria rspundere c nu i este interzis dreptul de practicare a activitii de dirigenie de antier n alte state membre. (3)Persoanele menionate la art. 5 alin. (2) care exercit activitatea de dirigenie de antier cu titlu permanent n unul dintre statele membre pot presta n Romnia i n mod temporar, avnd obligaia de a nainta Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. o declaraie, redactat n limba romn, privind serviciile pe care le va presta. n aceast situaie, dirigintele de antier este exceptat de la nscrierea n Registrul diriginilor de antier. (4)n cazul n care, n vederea desfurrii temporare a activitii de dirigenie de antier, solicitantul prevzut la alin. (3) se afl la prima aplicaie n Romnia, acesta va nainta Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C, pe lng declaraia menionat la alin. (3), i documentele menionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse n limba romn.

(5)n cazul n care intervine o modificare n ceea ce privete documentele depuse n conformitate cu alin. (2) i (4), solicitantul menionat la alin. (1) i (3) va notifica Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. cu privire la aceast modificare. (6)Declaraia prevzut la alin. (3) poate fi naintat prin orice mijloace i se rennoiete anual, dac solicitantul intenioneaz s exercite n mod temporar activitatea de dirigenie de antier pe teritoriul Romniei. (7)n cazul n care este necesar verificarea legalitii unor documente dintre cele menionate la alin. (2), Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. contacteaz autoritile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pieei Interne IMI.

CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate n vederea autorizrii


Art. 16
(1)Participarea candidailor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare, ntocmit conform alin. (2) sau (3), dup caz. (2)Dosarul de autorizare naintat de solicitant, cetean romn, se compune n mod obligatoriu din urmtoarele documente: a)cerere din partea candidatului, conform modelului prevzut n anexa nr. 1; b)curriculum vitae, conform modelului comun european prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004; c)declaraie pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor de experien profesional n domeniul execuiei construciilor menionate la art. 8; d)copia diplomei de studii i a actului de recunoatere/echivalare a acesteia, emis n condiiile legii de ctre autoritatea administraiei publice centrale competente, dup caz; e)copia actului de identitate; f)copia legitimaiei de electrician autorizat sau instalator autorizat n gaze naturale valabil, la domeniile la care se solicit; g)dou fotografii n format 3x4 cm; h)dovada achitrii taxei de autorizare. (3)Dosarul de autorizare naintat de solicitant, cetean al altui stat membru, se compune n mod obligatoriu din urmtoarele documente, redactate n limba romn sau n traducere n limba romn, dup caz: a)documentele prevzute la alin. (2) lit. a)-d) i lit. f)-h); b)copia actului ce dovedete cetenia unuia dintre statele membre i copia documentelor de edere n Romnia, dup caz.

(4)Copiile documentelor solicitate la alin. (2) i (3) trebuie s fie certificate olograf de ctre solicitant privind conformitatea cu originalul. (5)n cazul n care este necesar verificarea legalitii unor documente dintre cele menionate la alin. (3), Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. contacteaz autoritile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pieei Interne IMI. n acest caz, termenul menionat la art. 18 alin. (1) va fi prelungit n funcie de termenul de rspuns fixat de autoritatea competent din statul membru cruia i este adresat cererea de informaii.

Art. 17
(1)Dosarul de autorizare se depune de ctre solicitantul cetean romn la inspectoratul teritorial n construcii n a crui raz locuiete sau i desfoar activitatea, iar de ctre solicitantul cetean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C aparat central. (2)Dosarele de autorizare se pot depune prin urmtoarele mijloace: direct, prin pot sau electronic, prin intermediul Punctului de contact unic, de la data la care acesta devine funcional.

Art. 18
(1)Analiza dosarului i comunicarea privind domeniul, respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul ndeplinete condiiile de participare la examen se face n termen de 10 zile de la data nregistrrii dosarului. (2)n cazul dosarelor incomplete, inspectoratul teritorial n construcii sau I.S.C aparat central, dup caz, solicit n scris, n termen de 5 zile de la data nregistrrii dosarului, completri i clarificri. Termenul de depunere a completrilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitrii acestora. (3)Dup primirea comunicrii privind domeniile la care solicitantul este acceptat s susin examenul, acesta achit taxa de autorizare i transmite dovada achitrii la inspectoratul teritorial n construcii la care a depus dosarul. (4)Solicitrile care nu ndeplinesc cerinele de participare la examen n vederea autorizrii la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completrile solicitate n termenul menionat la alin. (2) se restituie solicitantului cu adres de naintare.

Art. 19
(1)Decizia de neacceptare a participrii la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestat la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. n termen de 5 zile de la data primirii dosarului. (2)Persoanele nemulumite de modul de soluionare a contestaiei prevzute la alin. (1) se pot adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

CAPITOLUL IX: Desfurarea examenului de autorizare


Art. 20
Examenele de autorizare se desfoar conform programului de desfurare publicat pe site-ul www.isc-web.ro i afiat la sediile inspectoratelor teritoriale n construcii cel mai trziu cu 14 zile naintea datei de desfurare a examenului.

Art. 21
La examen particip persoanele care au depus dosarul de autorizare, inclusiv completrile solicitate, i care ndeplinesc formalitile menionate la art. 18 alin. (3) cel mai trziu cu 7 zile naintea datei de desfurare a examenului.

Art. 22
Examenul de autorizare se desfoar n limba romn i const ntr-o lucrare scris i un interviu, prin care se evalueaz cunotinele referitoare la legislaia i sistemul calitii n construcii i domeniul tehnic pentru care se solicit autorizarea.

Art. 23
(1)Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial n construcii la care a depus dosarul, n scris, cel mai trziu cu 3 zile naintea datei de desfurare a examenului: a)reprogramarea participrii la examen n urmtoarea sesiune de examene organizat de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C; b)retragerea cererii de autorizare. (2)Sumele reprezentnd taxa de autorizare nu se restituie n urmtoarele cazuri: a)candidatul absenteaz nejustificat de la examenul la care a fost acceptat s participe; b)candidatul nu promoveaz examenul.

Art. 24
Bibliografia pentru examen va fi pus la dispoziia solicitanilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., care poate fi accesat la adresa de internet: www.isc-web.ro

Art. 25
Sunt declarai admii candidaii care au obinut cel puin nota 7.

Art. 26
Rezultatele se afieaz la sediul inspectoratului teritorial n construcii la care s-a depus dosarul, n termen de 3 zile lucrtoare de la data examenului.

Art. 27
(1)Eventualele contestaii se pot depune n termen de 3 zile lucrtoare de la data afirii oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. (2)Soluionarea contestaiilor se face de ctre o comisie teritorial de soluionare a contestaiilor, numit prin ordinul inspectorului general de stat, avnd componen diferit de cea a comisiei teritoriale de examinare, n maximum 10 zile lucrtoare de la data depunerii contestaiei. (3)Decizia comisiei teritoriale de soluionare a contestaiilor poate fi atacat n justiie, la instana de contencios administrativ competent, potrivit legii.

Art. 28
Candidaii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nou cerere dup o perioad de cel puin 6 luni. n acest scop vor depune un nou dosar de autorizare i dovada achitrii taxei de autorizare.

Art. 29
Autorizaiile se elibereaz n termen de 30 de zile de la data afirii rezultatelor examenului de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. i pot fi ridicate de titulari, sub semntur, de la inspectoratul teritorial n construcii la care au susinut examenul de autorizare.

Art. 30
"Registrul diriginilor de antier", cuprinznd lista persoanelor autorizate i domeniile de autorizare, se public pe site-ul I.S.C: www.isc-web.ro

CAPITOLUL X: Drepturile i obligaiile titularilor de autorizaii


Art. 31
Specialitii autorizai au dreptul s desfoare activitate de dirigenie de antier n domeniul autorizat i s presteze aceast activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societi de consultan specializate n domeniul verificrii calitii n construcii.

Art. 32
n exercitarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii, diriginii de antier au urmtoarele obligaii: 1.verificarea existenei autorizaiei de construire, precum i a ndeplinirii condiiilor legale cu privire la ncadrarea n termenele de valabilitate; 2.verificarea concordanei dintre prevederile autorizaiei i ale proiectului;

3.preluarea amplasamentului i a executantului, libere de orice sarcin;

reperelor

de

nivelment

predarea

acestora

4.participarea mpreun cu proiectantul i cu executantul la trasarea general a construciei i la stabilirea bornelor de reper; 5.predarea ctre executant a terenului rezervat pentru organizarea de antier; 6.studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i a procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor; 7.verificarea existenei tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori atestai i existena vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 8.verificarea existenei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C; 9.verificarea existenei i valabilitii tuturor avizelor, acordurilor, precum i a modului de preluare a condiiilor impuse de acestea n proiect; 10.verificarea existenei i respectarea "Planului calitii" i a procedurilor/instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv; 11.verificarea existenei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcii, respectiv corespondena calitii acestora cu prevederile cuprinse n proiecte; 12.interzicerea utilizrii produselor pentru construcii fr certificate de conformitate, declaraie de conformitate ori fr agrement tehnic (pentru produse, procedee i echipamente noi); 13.urmrirea realizrii construciei n conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementrilor tehnice n vigoare; 14.verificarea respectrii tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic i n reglementrile tehnice; 15.interzicerea executrii de lucrri de ctre personal necalificat; 16.participarea la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante; 17.efectuarea verificrilor prevzute n reglementrile tehnice i semnarea documentelor ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-verbale n faze determinante, proceseverbale de recepie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc. 18.interzicerea utilizrii de produse, procedee i echipamente noi neagrementate tehnic; 19.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere n oper;

20.transmiterea ctre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizrilor proprii sau ale participanilor la realizarea construciei privind neconformitile constatate pe parcursul execuiei; 21.informarea operativ a investitorul privind deficienele de ordin calitativ constatate, n vederea dispunerii de msuri; 22.urmrirea respectrii de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 23.preluarea documentelor de la constructor i proiectant i completarea crii tehnice a construciei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale; 24.urmrirea dezafectrii lucrrilor de organizare de antier i predarea terenului deintorului acestuia; 25.asigurarea secretariatului recepiei la terminarea lucrrilor i ntocmirea actelor de recepie; 26.urmrirea soluionrii obieciilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i ndeplinirii recomandrilor comisiei de recepie; 27.predarea ctre investitor a actelor de recepie i a crii tehnice a construciei, dup efectuarea recepiei finale.

Art. 33
Obligaiile prevzute la art. 32 nu sunt limitative, dirigintele de antier putnd participa n calitate de reprezentant al investitorului n toate fazele privind realizarea construciilor, n limitele atribuiilor stabilite prin reglementrile tehnice n construcii.

Art. 34
Diriginii de antier rspund, potrivit legii, n cazul nendeplinirii obligaiilor prevzute la art. 32, precum i n cazul neasigurrii din culpa lor a realizrii nivelului calitativ al lucrrilor prevzut n proiecte, caiete de sarcini, n reglementrile tehnice n construcii.

CAPITOLUL XI: Suspendarea/Anularea autorizaiilor


Art. 35
Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. poate dispune, prin ordin, suspendarea sau anularea autorizaiei de diriginte de antier pentru nendeplinirea obligaiilor, n baza unui referat naintat de inspectoratul teritorial n construcii n a crui raz s-a constatat abaterea.

Art. 36
Suspendarea autorizaiei n cazul nclcrii oricreia dintre obligaiile ce i revin n conformitate cu prevederile art. 32 se face pe o perioad de la 3 la 6 luni.

Art. 37
Anularea autorizaiei se face n situaiile n care: a)ndeplinete condiiile pentru a treia suspendare n ultimii 10 ani, n condiiile art. 36; b)titularul a nclcat oricare dintre obligaiile ce i revin n conformitate cu prevederile legislaiei i ale reglementrilor tehnice aferente domeniului de autorizare, cu consecine privind obinerea cerinelor eseniale ale construciei; c)titularul desfoar activitate de dirigenie de antier n intervalul de timp n care autorizaia este suspendat; d)titularul exercit activitatea de dirigenie n afara domeniului de autorizare i a categoriei de importan a construciei pentru care a fost autorizat.

Art. 38
Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaiei se fac de ctre inspectoratul teritorial n construcii, n urma constatrii uneia dintre situaiile prevzute la art. 36 i 37, n baza referatului prin care se motiveaz propunerea respectiv. Referatul, vizat de conductorul inspectoratului teritorial n construcii, se nainteaz inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. n vederea lurii unei decizii.

Art. 39
(1)Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. va transmite titularului autorizaiei i investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizaiei, n termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia, conform modelului prevzut n anexa nr. 3. (2)Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. va ine evidena autorizaiilor suspendate sau anulate i o va transmite spre tiina tuturor inspectoratelor teritoriale din ar.

Art. 40
(1)Titularii autorizaiilor suspendate, respectiv anulate, nu au dreptul de a desfura activitatea pentru care au fost autorizai, pe perioada de suspendare a autorizaiei, respectiv dup data primirii ordinului de anulare a autorizaiei, (2)Titularii autorizaiilor anulate trebuie s depun autorizaia la inspectoratul teritorial n construcii care a ntocmit referatul de anulare, n termen de 10 zile de la primirea comunicrii privind anularea.

Art. 41
Titularul unei autorizaii anulate nu are dreptul s participe la un nou examen de autorizare n domeniul de autorizare n care i-a fost anulat autorizaia.

Art. 42

(1)Titularul autorizaiei suspendate, respectiv anulate are dreptul s conteste ordinul de suspendare sau anulare. (2)Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizaii se poate face de ctre titularul autorizaiei n cauz, la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C aparat central, n termen de 14 zile de la data primirii ordinului. (3)Soluionarea contestaiei se face de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C, printr-o comisie numit prin ordin al inspectorului general de stat. Decizia poate fi atacat n justiie, la instana de contencios administrativ competent potrivit legii.

CAPITOLUL XII: Dispoziii finale


Art. 43
(1)Autorizaiile de diriginte de antier emise de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. anterior intrrii n vigoare a prezentei proceduri i menin valabilitatea pn la expirarea termenelor pn la care au fost emise. (2)ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei proceduri, titularii autorizaiilor menionate la alin. (1) pot solicita preschimbarea acestora. (3)Cererea de preschimbare va fi adresat inspectorului general de stat i va fi nsoit obligatoriu de copii ale autorizaiilor de diriginte de antier al cror titular este solicitantul, copia actului de identitate al titularului autorizaiilor i dou fotografii n format 3x4 cm. (4)Modelul cererii de preschimbare este cel prevzut n anexa nr. 4.

Art. 44
(1)n cazul pierderii sau deteriorrii unei autorizaii, se poate elibera un duplicat. (2)n vederea eliberrii duplicatului unei autorizaii, titularul autorizaiei adreseaz, n scris, conducerii Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. o cerere, nsoit de o fotografie 3x4 cm, copia anunului privind pierderea autorizaiei, aprut ntr-un ziar local, sau autorizaia deteriorat, dup caz. (3)Emiterea duplicatului se face n termen de maximum 14 zile de la data nregistrrii cererii sau de la data primirii eventualelor completri sau clarificri necesare.

Art. 45
Taxa de autorizare este n valoare de 200 lei i se percepe pe domenii de autorizare, cu excepia domeniilor 8 i 9 din tabelul prevzut la art. 8 alin. (2), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Art. 46

Urmrirea aplicrii i controlul respectrii prevederilor prezentei proceduri se realizeaz de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C - aparat central i inspectoratele teritoriale n construcii.

Art. 47
Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezenta procedur. -****-

ANEXA nr. 1:
INSPECTORATUL TERITORIAL N CONSTRUCII ......................... Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., cod numeric personal ........................., cetenia: ......................., identificat cu: ........... seria .......... nr. ......................., cu domiciliul/reedina n ................................................................................ (adresa complet) n conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginilor de antier, solicit nscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de antier" pentru domeniile bifate mai jos: |_| 1. Consolidri construcii |_| 2. Construcii civile, industriale i agricole: |_| 2.1. categoria de importan D |_| 2.2. categoria de importan C |_| 2.3. categoria de importan B |_| 2.4. categoria de importan A 3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu: |_| 3.1. de interes naional |_| 3.2. de interes judeean |_| 3.3. de interes local |_| 4. Ci ferate, metrou, tramvai 5.Lucrri hidrotehnice: |_| 5.1. categoria de importan D |_| 5.2. categoria de importan C |_| 5.3. categoria de importan B |_| 5.4. categoria de importan A

|_| 6. Construcii edilitare i de gospodrie comunal |_| 7. Lucrri de mbuntiri funciare 8.Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D): |_| 8.1. instalaii electrice |_| 8.2. instalaii sanitare i termoventilaii |_| 8.3. instalaii gaze naturale |_| 9. Reele: |_| 9.1. reele electrice |_| 9.2. reele termice i sanitare |_| 9.3. reele de telecomunicaii |_| 9.4. reele de gaze naturale |_| 9.5. reele pentru transportul produselor petroliere Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
Nr. file |_| Curriculum vitae (conform modelului comun european prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) Declaraie pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor de experien profesional n domeniul execuiei construciilor menionate la art. 8 din procedur Copia diplomei de studii i a actului de recunoatere/echivalare a acesteia pe teritoriul Romniei, dup caz Copia actului de identitate sau a actului ce dovedete cetenia unuia dintre statele membre i a documentelor de reedin n Romnia, dup caz Copia legitimaiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat n gaze naturale Dou fotografii n format 3 x 4 cm

|_| |_|

|_| |_|

Pot fi contactat la numerele de telefon ...................................................., e-mail ............................ Declar pe propria rspundere c sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon i adresa de e-mail) s fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
Data ...................... Semntura ......................

Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. prelucreaz datele dvs. cu caracter personal destinate ndeplinirii atribuiilor legale privind autorizarea diriginilor de antier i publicarea Registrului diriginilor de antier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiai de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor i de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi v putei adresa Inspectoratului de Stat n Construcii cu o cerere scris, datat i semnat. De asemenea, v este recunoscut dreptul de a v adresa justiiei.

ANEXA nr. 2:
Modelul de autorizaie:

ANEXA nr. 3:
ANTET ISC Ctre ..................... (numele titularului autorizaiei) Spre tiin........................................................................... (investitorul la care este angajat dirigintele de antier)

Ca urmare a analizrii Referatului nr. ........./..................... ntocmit de Inspectoratul Teritorial n Construcii ..........................., prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizaiei de "Diriginte de antier" nr. .........../................., din cauza nerespectrii i n conformitate cu prevederile cap. XI din Procedura de autorizare a diriginilor de antier, aprobat prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C. nr. 154/2010, s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAIEI pentru o perioad de ...... luni, ncepnd cu data de ................................ sau ANULAREA AUTORIZAIEI ncepnd cu data de ................................ Inspector general de stat, .......................

ANEXA nr. 4:
Domnule Inspector general de stat, Subsemnatul,......................................................................, CNP..............................., v rog s aprobai preschimbarea autorizaiei/autorizaiilor de diriginte de antier al crei/al cror titular sunt i pe care le menionez mai jos: nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; nr. autorizaie: ........................ emis la data: ......................; Ataez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizaia/autorizaiile al crei/al cror titular sunt, copie de pe actul de identitate i dou fotografii n format 3x4 cm. Autorizaia preschimbat o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial n Construcii: .................................................................. (Se va meniona inspectoratul teritorial n a crui raz i desfoar activitatea titularul autorizaiei.) Date de contact: Adresa: ................................................................................................................................ .

Telefon: ................................... E-mail: ..................................... Declar pe propria rspundere c sunt/nu sunt de acord ca numrul/numerele de telefon i adresa/adresele de e-mail menionate s fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
Data ...................... Semntura ......................

Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. prelucreaz datele dvs. cu caracter personal destinate ndeplinirii atribuiilor legale privind autorizarea diriginilor de antier i publicarea Registrului diriginilor de antier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiai de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor i de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi v putei adresa Inspectoratului de Stat n Construcii cu o cerere scris, datat i semnat. De asemenea, v este recunoscut dreptul de a v adresa justiiei. Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 184 din data de 23 martie 2010

Forma sintetic la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.