Sunteți pe pagina 1din 3

rece motorul produce zgomote

atit Ia pornire cit gi in timpul'

funcfion[rii,

zR+zp+1
3-Zp

+ numir intreg.

Toate aceste regutri nu se refer5" Ia motoarele cu rotor bobinat ;i pornite cu ajutorul reostatelor, totu;i la refacerea motoarelor in scurtcircuit, chiar fir[ a schimba numirul de poli, trebuie s5" se !in[ seama de aceste reguli, deoarece _pericolutr ca motorul si nu porneasci sau ca s5" porneascS,, dar s5" se menlini la o turalie scdzutir, si producS" zgomote puternice la pornire ;i in funcf ionare este mare. Modificarea motoarelor asincrone trif azate in motoare asincrone monof azat'.". cu condensator. De multe ori in atelierele mici, care nu dispun de reasincrone monCItelele trtf azate oarele asincrone iazate. In lips -ci diverse condentrtf.azate in rea acestui procedeu este recomandabil pentru cu puteri pini Ia zkW, deoarece la puteri uI condensatoarelor este foarte mare. in figura 3. 1 18 sint prez,erltate schemele electrice de principiu ale coqectS"rii motorului trif.azat cu condeRsatoare la retele monof azate.

condensatorul de pornire 2, care este necesar pentru terea cuplului de pornire. Capacitatea condensatorul.ui de pornire este:

creg-

Cp:
unde :
C:

Ct

cn

;i in siheml lionare 7
.

Dup5" pornirea urotorutrui, condensato rul

r - capacitatea condensatorului de funclionare ; o - capacitatea condensatorului deconectabil.

2 se decon ecteazd"

rSmtne conectat numai condensatorul de func-

245'

torului cu condensaton: L - condensator de functionare; 2 - coqdensator,le pornire


deconectabil.

Fig. 3..1 18. Schemetre etrectrice de pl-incipiu ale nlo-

4t;l de funclionare d r ce la lor pe fazt egale cu cel.e notil[ dezvoltat5 d e motor este
Capacita

nominal

ne qle

D;;t

atr

pc

:Yi:11i1 -ill'"::ft
e

nI

in

deco
ace

se
step

in

ace

st caz

Ilare, ""i#?f11?: cit gi cea deconectabil[, conectabile conduce la cres-

conectdrii bobinajului

]a alimentarea tiifazat[" pent prezentate- i.n -fig. 3.1. 1 8, gi d,- cuplu1 maxim de pornire poate dep[$i de citeva ori cirplul mixim nominal; in acest
246

(fig._3.118, b), cuplul de pornir

in

caz, epar

insi supratensiuni mari in circuitul

fazer cu con-

Censatoare.

Coqdensatoarele deconectabile functione azd. un timp scurt a condensatoare electrotritice

I de situalii. lor trebuie avut5" in


ne ce depinde de

vedere tensiune&

he rna adopt at6" precum ;i de funcli oneazl. la pritere rlominalS"' sau faptu)" c5. nrotoru.l

tabelu]. 3.27 slnt date valorile recomandate pentru determinarea capacitillii de funcfionare,- capacitelii de pofnire gi a tensiunfi de lucru a acestor condensatoare in funcfie de curentul nomiqaL al rnotorutrui /"(A), tensiunea ref eX.ei. nectare aLeasi ;i de sarcina mo
f

subincS,rcat.

na

egatr[ cu cele calculate, dar trebuie al'.rt in ca utihizarea de cendensatoare cu tensiunea nomir\al5. ved"ere mai fllare Cecit aceea la c are este conectat rnotorul in schegrS" cond.uce Ia utilizarea insuficientS, a puterii sale reactive 9i
sd,

condensatoarelor trebuie

fie cel pulin

Ia costuri
siunea

e ;i c5, wttlizarea de coqdensatoare cu t.*nnai mic5" corlduce Ia ie;irea din funcfiu'ne condensatoarelor inainte de termen.

no

Tabel,wl 3.27

Deterrninanea capacitflfitror de funcfionare gi pornire Capacitatea Schema aleas5,

de pornire Cp [prF]

SarcinS,
redusS,

Fig. Fig. Fig.

3. 118,

a,

Cf:

zsoo

I-2

Cp Cp

: (2,5(2,5

-3)cr
:

3.

118, 118,

Cr: $XAb "U

3.

3.tr18, d

-3) cr IJ Cp : (2,5Cr -= 27.f 'U -3) cr

cr : !5oo!! Cp : (2,5"U

-3)cr

L,Ts(J
N

- I.,L,U ft

247