Sunteți pe pagina 1din 63

CONF. UNIV. DR. DANIEL BOTEZ

AUDIT FINANCIAR

SUPORT DE CURS

AUDITUL FINANCIAR

o reprezintă procedura, efectuată de către un profesionist competent şi independent, de constatare, colectare şi evaluare a unor probe privind informaţiile cuprinse în situaţiile financiare, în vederea exprimării unei opinii profesionale cu privire la gradul în care acestea sunt întocmite în conformitate cu criteriile aplicabile stabilite anticipat.

o obiectivul misiunii de audit financiar este acela de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie privind întocmirea situaţiilor financiare, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.

MISIUNI DE ASIGURARE

misiunea de asigurare reprezintă o misiune în care

un practician îşi exprimă o concluzie destinată creşterii

gradului de confidenţialitate a utilizatorilor vizaţi, alţii

decât partea responsabilă, referitor la rezultatul

evaluării sau măsurătorii unei anumite probleme în

funcţie de criterii (Cadrul conceptual)

ELEMENTELE UNEI MISIUNI DE ASIGURARE

Relaţia tripartită : un practician, o parte responsabilă, utilizatorii vizaţi

O problemă precis formulată

Criterii clar definite

Probe adecvate suficiente

Un raport de asigurare scris

Relaţia tripartită

o

Practician – un contabil/auditor financiar în practică publică, înţeles într-un sens mai larg decât termenul de „auditor”

o

Parte responsabilă – este persoana sau persoanele care :

Într-o misiune de raportare directă răspunde pentru subiectul în cauză Într-o misiune bazată pe afirmaţii, răspunde pentru informaţiile legate de subiectiul în cauză şi poate fi responsabilă pentru acestea Partea responsabilă poate să nu fie partea care angajează practicianul

o

Utilizatorii vizaţi – sunt persoanele pentru care se întocmeşte raportul de asigurare; partea responsabilă poate fi unul dintre utilizatori dar nu singura. (limitarea utilizării)

Problema precis formulată

Exemple :

Performanţa financiară sau condiţiile în care informaţiile despre o problemă pot fi recunoscute, expuse şi prezentate în situaţiile financiare

Performanţele non-financiare

Caracteristici fizice

Sisteme şi procese (controlul intern, sistemul informatic)

Comportamentul (guvernare, resurse umane, conformitatea cu regulile)

O problemă adecvată este :

Identificabilă şi capabilă de o evaluare sau comensurare consecventă, conform criteriilor

Aceea pentru care informaţiile despre ea pot fi subiectul unor proceduri de obţinere de probe suficiente, adecvate în susţinerea unei concluzii de asigurare

Criterii clar definite

Criteriile reprezintă baza utilizată pentru evaluarea sau comensurarea unei probleme

Caracteristicile generale ale criteriilor :

Relevanţă

Exhaustivitate

Credibilitate

Neutralitate

Inteligibilitate

Criteriile trebuie să fie disponibile utilizatorilor vizaţi

Probe adecvate suficiente

Scepticism profesional – evaluare critică, cu îndoială a

validităţii probelor

Suficienţa – măsura cantităţii probelor

Gradul de adecvare – măsura calităţii probelor

Credibilitatea probelor :

Elementele obţinute din surse externe sunt mai credibile decât cele din surse interne

Elementele obţinute din surse interne sunt mai fiabile dacă sistemele de control intern sunt funcţionale

Elementele obţinute direct de către practician sunt mai credibile decât cele furnizate de societate

Elementele sub formă de documente sunt mai credibile decât declaraţiile orale

Elementele provenind din mai multe surse sunt mai credibile decât cele dintr-o singură sursă

Prag de semnificaţie

Riscul misiunii de asigurare

Natura, sincronizarea şi dimensiunea procedurilor de obţinere

Cantitatea şi calitatea probelor disponibile

Tipul

Misiune de asigurare rezonabilă

Misiune de asigurare limitată

misiunii

Obiective

Reducerea riscului la un nivel acceptabil de scăzut, specific misiunii

Reducerea riscului la un nivel acceptabil de scăzut, specific misiunii

Proceduri de obţinere a probelor

Proceduri

Proceduri

adecvate

adecvate

suficiente

suficiente

Raport

Asigurare

Asigurare

pozitivă

negativă

 

AUDIT

REVIZUIRE

SERVICII CONEXE

Natura

Audit

Revizuire

Angajament

Misiuni de

serviciului

privind

compilare

proceduri

agreate

Nivel

Asigurare

Asigurare

Fără

Fără

comparativ

înaltă, dar

moderată

asigurare

asigurare

de

nu absolută

asigurare

 

Asigurare

Asigurare

Constatări

Identificare

Raportul

pozitivă

negativă

ale

a

furnizat

asupra

asupra

procedu

informaţiei

aserţiunilor

aserţiunilor

rilor

compilate

conducerii

conducerii

MISIUNEA DE ASIGURARE REZONABILĂ

În cadrul unei misiuni de asigurare rezonabilă, auditorul oferă un nivel înalt de asigurare, dar nu absolut, că informaţiile care fac obiectul auditului nu sunt viciate de erori semnificative. Asigurarea pozitivă presupune că în raportul de audit va fi exprimată o asigurare rezonabilă. Termenul de rezonabil este specific situaţiei în care auditorul a obţinut prin procedeele pe care le-a pus în lucru şi prin evaluarea elementelor probante, asigurarea că informaţiile nu conţin erori cu caracter semnificativ.

MISIUNEA DE REVIZUIRE (EXAMINARE LIMITATĂ)

Obiectivul unei revizuiri a situaţiilor financiare este de a permite unui auditor să stabilească, pe baza unor proceduri care nu presupun utilizarea tuturor probelor cerute într-un audit, că nu a identificat nici un aspect de importanţă semnificativă care să îl determine să creadă că situaţiile financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, conform unui cadru de raportare financiară identificat.

ASIGURARE REZONABILĂ

Auditorul nu poate oferi un nivel de asigurare absolut deoarece :

există limitări inerente procesului de audit, cauzate de factori precum:

utilizarea testelor limitări inerente oricărui sistem de contabilitate şi control intern majoritatea probelor de audit se sprijină mai mult pe deducţii decât pe convingeri opinia se bazează şi pe raţionamentul profesional, în ceea ce priveşte:

colectarea elementelor probante emiterea unor concluzii bazate pe probele de audit colectate

MISIUNI DE AUDIT CU SCOP SPECIAL

Considerente

Auditul situaţiilor

financiare întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special

speciale

Considerente speciale – Audituri ale

componentelor individuale ale situaţiilor financiare ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare

o

Clauze contractuale

o

Programele privind activele administrate extern

o

Programe privind activele corporale

o

Programe privind cheltuielile angajate de contractele de leasing

o

Programe privind participarea la profit

EXAMINAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE

Ipotezele reţinute de conducere pentru cea mai bună estimare nu sunt nerezonabile, iar ipotezele teoretice sunt consecvente cu scopul informaţiilor

Informaţiile financiare prognozate sunt întocmite pe baza ipotezelor

Informaţiile financiare prognozate sunt corect prezentate şi ipotezele semnificative sunt prezentate adecvat

Informaţiile financiare prognozate sunt coerente cu situaţiile financiare istorice, utilizând principii contabile adecvate

SERVICII CONEXE

ANGAJAMENT PRIVIND PROCEDURI AGREATE (CONVENITE)

Obiectivul unui angajament pe bază de proceduri agreate (convenite) este efectuarea de proceduri ce ţin de natura şi tehnica unui audit, convenite de comun acord între auditor, entitate şi oricare a treia parte interesată, precum şi modul de raportare a concluziilor.

COMPILARE

Obiectivul unei misiuni de compilare se referă la utilizarea de către profesionist a expertizei contabile, vizavi de expertiza de audit, pentru a colecta, clasifica şi sintetiza informaţiile financiare. Acest angajament constă, de regulă, în sinteza informaţiilor financiare detaliate sub o formă rezumată, uşor de utilizat şi inteligibilă.

DEMERSUL DE AUDIT FINANCIAR

ACCEPTAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT

STABILIREA TERMENILOR ŞI A CONDIŢIILOR

PLANIFICAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT

DETERMINAREA RISCURILOR AUDITULUI

EVALUAREA CONTROLULUI INTERN

AUDITUL CONTURILOR

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

FORMULAREA OPINIEI

REDACTAREA RAPORTULUI

ACCEPTAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT

Cunoaşterea globală a întreprinderii

Aprecierea independenţei şi absenţa incompatibilităţilor

Examenul competenţei

Contactul cu auditorul anterior

Decizia de acceptare a mandatului

Alte obligaţii profesionale

CUNOAŞTEREA GLOBALĂ A ÎNTREPRINDERII

Factori economici generali

Sectorul de activitate al clientului

Entitatea :

Activitate :

- proprietari

- administratori

- conducere executivă

- produse

- pieţe

- furnizori

- investiţii

Performanţa financiară : - politici contabile

extrabilanţieră

- fluxul de numerar

- credite

- finanţare

Mediul de raportare : - legislaţie

- fiscalitate

- situaţii financiare

APRECIERI CU PRIVIRE LA INDEPENDENŢĂ

Verificarea tuturor cerinţelor de independenţă şi absenţa incompatibilităţilor

EVALUAREA COMPETENŢEI

Evaluarea specificităţii sectorului clientului

Evaluarea complexităţii activităţii

Pregătirea şi numărul de personal necesar

CONTACT CU AUDITORUL ANTERIOR

Dezacorduri cu conducerea

Legislaţie

Cooperare defectuoasă

Onorarii

DECIZIA DE ACCEPTARE A MISIUNII

Scrisoare de angajament

Contract

Determinarea gradului de acceptare a cadrului de raportare financiară

Natura entităţii (de exemplu, dacă este o afacere privată, o entitate din sectorul public sau o organizaţie non-profit);

Scopul situaţiilor financiare (de exemplu, dacă sunt pregătite pentru a îndeplini nevoile comune de informare cu privire la situaţiile financiare ale unei game largi de utilizatori, sau pentru nevoile de informare cu privire la situaţiile financiare ale unor utilizatori specifici);

Natura situaţiilor financiare (de exemplu dacă situaţiile financiare reprezintă un set complet de situaţii financiare sau o situaţie financiară unitară); şi

Dacă legea sau reglementările prescriu cadrul de raportare financiară aplicabil.

SCRISOAREA DE ANGAJAMENT (CONTRACT)

(a) Obiectivul şi domeniul de aplicare al auditului situaţiilor financiare;

(b)

Responsabilităţile auditorului;

(c)

Responsabilităţile conducerii;

(d)

Identificarea cadrului de raportare financiară

aplicabil pentru pregătirea situaţiilor financiare; şi

privire la forma şi conţinutul

aşteptat în ceea ce priveşte orice fel de raport care urmează a fi emis de către auditor şi o declaraţie conform căreia ar putea exista situaţii în care un raport ar putea să difere de forma şi conţinutul aşteptate.

(e) Referiri

cu

ACTIVITĂŢI PRELIMINARE MISIUNII

APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE PRIVIND CONTINUITATEA RELAŢIEI CU CLIENTUL ŞI MISIUNEA SPECIFICĂ DE AUDIT

EVALUAREA RESPECTĂRII CERINŢELOR DE ETICĂ RELEVANTE, INCLUSIV INDEPENDENŢA

STABILIREA UNUI MOD DE ÎNŢELEGERE A TERMENILOR MISIUNII

STRATEGIA GENERALĂ DE AUDIT

Identificarea caracteristicilor misiunii privind domeniul

Identificarea obiectivelor de raportare ale misiunii

Luarea în considerare a factorilor semnificativi

Luarea în calcul arezultatelor preliminare misiunii

Prevederea naturii, plasării în timp şi amploarei resurselor

PLANIFICAREA AUDITULUI

OBŢINEREA SUFICIENTELOR PROBE

MENŢINEREA LA UN NIVEL REZONABIL A COSTULUI

EVITAREA NEÎNŢELEGERILOR CU CLIENTUL

AVANTAJELE PLANIFICĂRII

Acordarea atenţiei cuvenite domeniilor importante

Identificarea şi rezolvarea problemelor oportune

Organizarea şi gestionarea corectă a misiunii

Asistenţă în selectarea membrilor echipei

Facilitarea coordonării şi supervizării activităţii

Furnizarea asistenţei şi îndrumare

CERINŢE ALE MISIUNII

PLANIFICAREA

Termenii misiunii şi orice responsabilităţi statutare

Orice cerinţe de reglementare generate de decizia de a menţine misiunea

Orice considerente etice, inclusiv evaluările independenţei şi obiectivităţii (şi orice măsuri de protecţie în vigoare)

Evaluarea riscului de numire

CUNOAŞTEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL ENTITĂŢII

Domeniul de activitate, reglementare şi alţi factori externi:

Cadrul de Raportare Financiară aplicabil

Condiţiile domeniului de activitate

Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor şi reglementărilor esenţiale referitoare la derularea activităţii comerciale a clientului)

Alţi factori externi care afectează, în mod curent, afacerile entităţii

Natura entităţii:

Activităţi de afaceri

Investiţii

Finanţare

Cerinţe de raportare financiară

Părţi afiliate

Obiective, strategii şi riscuri aferente afacerii:

Existenţa obiectivelor (de ex. modul în care entitatea abordează domeniul de activitate, reglementarea şi alţi factori externi)

Efectele implementării unei strategii (în special orice efecte care vor genera noi cerinţe contabile (un risc

potenţial aferent afacerii ar putea fi, de exemplu, implementarea incompletă sau incorectă)

Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare a entităţii

Factori economici generali şi condiţii ale mediului de activitate care afectează afacerile entităţii

Caracteristici importante ale entităţii, mediului său de activitate, al afacerilor sale, al strategiilor principale de afaceri, al performanţei financiare sau al cerinţelor sale de raportare, inclusiv modificări apărute de la auditul anterior.

Stilul de operare şi conştiinciozitatea controalelor directorilor şi conducerii.

Cunoştinţele cumulate ale auditorilor cu privire la sistemele contabile şi de control intern şi la orice modificări neaşteptate apărute în cadrul perioadei

CONSIDERENTE REFERITOARE LA FRAUDĂ

Actualizarea cu privire la orice cazuri de fraudă identificate în perioada anterioară

Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la evaluarea de către aceasta a fraudei, în cursul anului curent

Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la măsura în care au fost identificate orice fraude, în cursul anului curent

Analizaţi dacă clientul este mai susceptibil de a comite fraude şi discutaţi orice factori de risc

Analizaţi dacă există orice riscuri specifice de fraudă asociate domeniului de activitate al clientului

Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent

RISCUL ŞI PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Stabilirea pragului de semnificaţie în scopuri de planificare a auditului

Evaluările estimate ale riscurilor de eroare şi identificarea oricăror domenii semnificative ale auditului

Aspecte semnificative generate de revizuirea analitică preliminară

Orice indicaţie, inclusiv experienţa anilor anteriori, potrivit căreia, din cauza fraudei, sau din orice alte motive, pot apărea denaturări care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare

Identificarea domeniilor contabile complexe, inclusiv cele care implică estimări contabile

Stabilirea dimensiunii eşantionului iniţial

NATURA, MOMENTUL ŞI AMPLOAREA PROCEDURILOR

Realizarea dosarului de audit şi accentul relativ acordat testelor controalelor şi procedurilor de fond

Abordarea numirii şi ajustarea programelor de lucru

Coordonarea, gestionarea, supravegherea şi revizuirea

Implicarea altor auditori, inclusiv a altor persoane din aceeaşi firmă, în auditul componentelor, de exemplu sucursale, filiale şi diviziuni

Implicarea în comunicarea cu experţii, organizaţiile prestatoare de servicii, alte părţi terţe şi auditori interni

Numărul locaţiilor

Cerinţe privind personalul – program de lucru, buget, evaluări ale personalului şi selectarea personalului

Conţinutul estimat sau Aspecte în atenţia partenerului

Revizuirea partenerului independent, dacă este cazul

ALTE ASPECTE

Posibilitatea ca principiul de continuitate a activităţii să fie inadecvat

Natura şi momentul oportun al rapoartelor sau altor comunicări cu entitatea, estimate a avea loc potrivit termenilor misiunii

Scrisoarea în atenţia persoanelor însărcinate cu guvernanţa

Scrisoarea de reprezentare

Persoane de contact/numere de telefon utile

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Riscul de audit

Riscul

semnificativă şi a riscului de detectare.

de

audit

este

o

funcţie

a

riscului

de

denaturare

Riscul de detectare semnificativă include două nivele :

Situaţiile financiare în ansamblul lor

Nivelul de afirmaţie pentru clasele de tranzacţii, conturi şi dezvăluiri

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Riscul de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor este evaluat pentru a determina natura, momentul şi întinderea unor proceduri de audit suplimentare şi este format din două componente: riscul inerent şi riscul de control, care există independent de auditul situaţiilor financiare.

Riscul de control este o funcţie a eficacităţii proiectării, implementării şi menţinerii controlului intern care are şi el limitele sale.

Riscul de detectare. Pentru un nivel dat al riscului de audit, nivelul acceptabil al riscului de detectare comportă o relaţie invers proporţională cu riscurile evaluate de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor.

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

RISCURILE ÎN AUDIT

RISCUL INERENT : probabilitatea ca soldul unui cont sau o grupă de operaţiuni, individual sau împreună cu ale solduri de conturi sau grupe de operaţiuni, să conţină erori semnificative în absenţa procedurilor de control intern

RISCUL DE CONTROL : probabilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operaţiuni, individual sau împreună cu soldurile altor conturi sau alte categorii de operaţiuni, să conţină erori semnificative, care nu sunt prevenite, descoperite şi corectate prin sistemul de control intern

RISCUL DE NEDETECTARE : probabilitatea ca o eroare semnficativă în soldul unui cont sau o categorie de operaţiuni, izolată sau împreună cu alte solduri de conturi sau categorii de operaţiuni, să nu fie detectată prin procedurile puse în aplicare de către auditor. Cuprinde riscul de nedetectare prin eşantionare şi riscul de nedetectare nelegat de eşantionare

RA = (RI X RC) X RNE X RNNE

RI X RNNE X RC X RNE < 5%

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

MODEL DE RISC PENTRU AUDIT

RISC DE DETECTARE PLANIFICAT

=

= RISC DE AUDIT ACCEPTABIL / RISC INERENT X RISC DE CONTROL

Exemplu :

RI = 100 %,

%

RC = 100 %,

RAA (nivel de asigurare) = 5

RDP = 0,05 / 1,0 X 1,0 = 0,05 (5 %)

(Arens, Loebbecke, Audit – o abordare integrată, ediţia 8, Editura ARC, Chişinău, 2003)

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

EVALUAREA RISCULUI DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ

Înţelegerea entităţii şi a mediului său

o Entitatea şi mediul său Sector de activitate, reglementare, factori externi, cadrul de raportare aplicabil Natura entităţii Selectarea şi aplicarea politicilor contabile Riscurile afacerii Performanţa financiară

o Controlul intern

Identificarea şi evaluarea riscurilor

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

CONTURI SEMNIFICATIVE : natura sau valoarea lor pot conţine riscuri de eroare semnificative

Valori semnificative în totalul situaţiilor financiare

Conturi cu mişcări importante

Conturi prezentate ca urmare a raţionamentelor

Conturi stabilite prin tehnici contabile complexe

Conturi care prezintă anomalii

Conturi purtătoare de riscuri

SISTEME SEMNIFICATIVE : cele care conţin date repetitive

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PRAG DE SEMNIFICAŢIE

Pragul de semnificaţie este aplicat de auditor atât în planificarea şi efectuarea auditului, cât şi în evaluarea efectului denaturărilor identificate asupra auditului şi a denaturărilor necorectate, asupra situaţiilor financiare şi în formarea opiniei auditorului.

Pragul de semnificaţie funcţional (performance materiality) reprezintă suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai scăzut decât pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg, pentru a reduce la un nivel adecvat de scăzut probabilitatea ca denaturările necorectate sau nedetectate agregate să depăşească pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg (eventual pentru clase de tranzacţii, solduri de conturi sau prezentări).

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

DETERMINAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE PENTRU SITUAŢIILE FINANCIARE CA ÎNTREG

Repere utilizate (de multe ori ca procente) :

Elemente ale situaţiilor financiare

Elemente pe care se concentrează atenţia utilizatorilor

Natura entităţii

Structura de proprietate şi modul în care este finanţată entitatea

Volatilitatea relativă a reperului

Exemple : profit înainte de impozitare, total venituri, total cheltuieli, total capitaluri proprii, valoarea activelor nete

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PRAGURI DE SEMNIFICAŢIE PENTRU ANUMITE CLASE DE TRANZACŢII, SOLDURI DE CONTURI SAU PREZENTĂRI

Legea, reglementările sau cadrul de raportare afectează aşteptările utilizatorilor cu privire la măsurarea sau prezentarea anumitor elemente

Prezentări cheie în legătură cu sectorul în care entitatea operează

Atenţie concentrată asupra unui aspect particular prezentat separat în situaţiile financiare

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE FUNCŢIONAL

Se stabileşte pentru acele clase de tranzacţii, solduri de conturi sau prezentări, pentru care se aşteaptă să existe denaturări de valoare mai mică decât pragul de semnificaţie stabilit la nivelul situaţiilor financiare şi care sunt susceptibile să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor.

Nivelul pragului de semnificaţie utilizat pentru evaluarea testelor şi în special la nivelul situaţiilor financiare trebuie să reprezinte întotdeauna o parte a raţionamentului auditorului.

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Ghidul privind Auditul Calităţii recomandă următoarele repere :

5 şi 10 % din profitul înaintea impozitării, după ajustarea pentru elemente excepţionale şi primele directorilor

1 şi 2 % din cifra de afaceri

1 şi 2 % din activele brute

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

APRECIEREA CONTROLULUI INTERN

o

Cunoaşterea procedurilor puse în funcţiune

o

Descrierea sistemului

o

Verificarea existenţei sistemului

o

Evaluarea riscurilor datorate conceperii sistemelor

o

Verificarea funcţionării procedurilor

Evaluarea controlului intern se face numai pentru conturile şi sistemele semnificative

Auditorul stabileşte dacă se bazează pe constatările controlului intern sau nu.

În cazul societăţilor care au organizat audit intern, auditorii îşi pot baza concluziile utilizând lucrările auditorilor interni, sub condiţia unei documentări corespunzătoare

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

LIMITELE INERENTE CONTROAELOR INTERNE

RELAŢIA AVANTAJE / COST

MAJORITATEA CONTROALELOR PRIVESC OPERAŢIUNI REPETITIVE

RISCUL DE EROARE UMANĂ NU POATE FI ELIMINAT

EXISTENŢA RISCULUI DE NEDESCOPERIRE A ERORILOR

ABUZUL DE AUTORITATE A CONTROLULUI INTERN

PROCEDURILE NU SUNT ADAPTATE, DECI NEAPLICATE

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

ELEMENTE PROBANTE

o

Sunt informaţiile care fundamentează concluziile care stau la baza opiniei

o

Elementele probante trebuie să fie relevante şi suficiente

ASERŢIUNILE CONDUCERII

Exhaustivitate

Imputare corectă

Evaluare

Existenţă

Separarea exerciţiilor

Drepturi şi obligaţii

Prezentare şi dezvăluire

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PROCEDURI DE OBŢINERE A ELEMENTELOR PROBANTE

INSPECŢIA

OBSERVAREA

CONFIRMAREA EXTERNĂ

RECALCULAREA

REEFECTUAREA

PROCEDURI ANALITICE

INTEROGAREA

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PARTICIPAREA LA INVENTARIEREA FIZICĂ

INSPECTAREA STOCURILOR ÎN VEDEREA STABILIRII EXISTENŢEI ŞI EVALUĂRII ACESTORA

EFECTUAREA DE TESTE DE INVENTARIERE

OBSERVAREA CONFORMITĂŢII CU INSTRUCŢIUNILE CONDUCERII

DESFĂŞURAREA DE PROCEDURI ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ŞI CONTROLĂRII REZULTATELOR INVENTARIERII

OBŢINEREA PROBELOR DE AUDIT CU PRIVIRE LA CREDIBILITATEA PROCEDURILOR DE INVENTARIERE

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

CONFIRMAREA EXTERNĂ

TEHNICA DE COLECTARE CEA MAI EFICACE

NEUTILIZAREA TREBUIE JUSTIFICATĂ

CONFIRMARE POZITIVĂ

CONFIRMARE NEGATIVĂ

NON-RĂSPUNS

EXCEPŢIE

SE APLICĂ PENTRU :

- IPOTECI

- CADASTRE

- GAJURI

- LEASING

- IMOBILIZĂRI FINANCIARE

- STOCURI REFERITOARE LA TERŢI

- CREANŢE ŞI DATORII

- CONTURILOR BANCARE

- AVOCAŢILOR ŞI JURIŞTILOR

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

EŞANTIONAREA ÎN AUDIT

(a) Eşantionarea în audit (eşantionare) – Aplicarea procedurilor de audit pentru mai puţin de 100% din elementele din cadrul unei populaţii cu relevanţă pentru audit, astfel încât toate unităţile de eşantionare să aibă posibilitatea de a fi selectate, cu scopul de a furniza auditorului o bază rezonabilă în funcţie de care să formuleze concluzii cu privire la întreaga populaţie.

Proiectarea eşantionului

Dimensiunea eşantionului

Selectarea elementelor de testat

Efectuarea de proceduri de audit

Natura şi cauza deviaţiilor şi denaturărilor

Proiectarea denaturărilor

Evaluarea rezultatelor eşantionării în audit

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

METODE DE EŞANTIONARE

o

SELECTARE ÎNTÂMPLĂTOARE

o

SELECTARE SISTEMATICĂ

o

EŞANTIONAREA UNITĂŢII MONETARE

o

SELECTAREA ÎN BLOC

o

SELECTAREA ALEATORIE

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

RISCUL DE EŞANTIONARE

RA = (RI X RC) X RN

RN = RNE X RNNE

RNE =

RA / RI X RC X RNNE

Pp. :

RI 50%,

RC 50%,

RN 50% = RNNE 50%

RE =

5%

=

50% x 50% x 50%

5 / 50 X 50 X 50

= 40%

NIVEL DE ASIGURARE ASOCIAT EŞANTIONĂRII =

100 – 40 =

60 %

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

AUDITAREA ESTIMĂRILOR CONTABILE

o

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

o

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

o

VENITURI DIN AJUSTĂRI ŞI PROVIZIOANE

o

IMPOZITE AMÂNATE

o

PIERDERI DIN CONTRACTE PE TERMEN LUNG

Examinarea şi testarea procedurii de estimare

Utilizarea unei estimări independente

Verificarea evenimentelor ulterioare

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

PĂRŢI AFILIATE

Parte afiliată

(i)

parte afiliată aşa cum este definită în cadrul general de raportare financiară aplicabil; sau

(ii)

Acolo unde cadrul general de raportare financiară aplicabil nu instituie cerinţe privind părţile afiliate, sau instituie cerinţe minimale:

1. persoană sau o altă entitate care deţine controlul sau o influenţă semnificativă asupra entităţii care raportează, în mod direct sau indirect prin intermediul unuia sau a mai multor intermediari; 2. altă entitate asupra căreia entitatea care

raportează deţine controlul

semnificativă, în mod direct sau indirect prin intermediul unuia sau a mai multor intermediari;

3. altă entitate care se află sub control comun cu entitatea care raportează prin intermediul:

sau o influenţă

(a)

Proprietari comuni care controlează;

(b)

Proprietari

cu

grade

de

rudenie

apropiate; sau

(c) Conducerea cheie comună.

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Existenţa şi prezentarea părţilor afiliate

Tranzacţii între părţi afiliate

o

Operaţii comerciale în condiţii anormale

o

Operaţii fără justificare

o

Operaţii a căror fond diferă de formă

o

Operaţii efectuate pe căi anormale

o

Operaţii voluminoase cu anumiţi clienţi

o

Operaţii neînregistrate

Examinarea tranzacţiilor identificate

Declaraţiile conducerii

Incidenţa asupra opiniei

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI

Evenimente care oferă informaţii despre situaţii existente la data închiderii exerciţiului

Evenimente care oferă informaţii despre situaţii apărute după data închiderii exerciţiului

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

IPOTEZA CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII

Datorii curente nete

Împrumuturi pe termen scurt utilizate pentru finanţarea activelor pe termen lung

Împrumuturi nerambursate

Indicatori „cheie” nefavorabili

Lipsa lichidităţilor pe termen scurt

Lipsa creditului furnizor

Incapacitatea finanţării investiţiilor necesare

Plecarea persoanelor „cheie”

Pierderi semnificative din exploatare

Pierderea pieţelor

Dificultăţi cu forţa de muncă

Proceduri judiciare în curs cu potenţiale pierderi

Modificări legislative

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

DECLARAŢIILE CONDUCERII

Declaraţiile se obţin în situaţiile în care nu se pot obţine elemente probante

Declaraţiile în formă scrisă confirmă declaraţiile verbale emise în timpul exercitării mandatului

Declaraţiile conducerii se vor păstra în dosarul de lucru al auditorului

ISA 580 : MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR SPECIALIŞTI

Utilizarea lucrărilor altui auditor

Utilizarea lucrărilor unui expert

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR

DOSARUL CURENT

Semnarea

A Copie dupa situaţiile financiare semnate*

A Scrisoare de reprezentare semnată*

A Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor

A Revizuirea de către partenerul independent/ revizuire la cald a

dosarului

1

2

3

4

Finalizarea auditului

A Finalizarea auditului

5

A Aspecte semnificative

A Revizuirea scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa

A Revizuirea scrisorii de reprezentare

A Sumarul erorilor

A Revizuirea situaţiilor financiare şi lista de verificare a

prezentărilor

A Revizuire analitică finală

A Evenimente ulterioare bilanţului

A Continuitatea activităţii

A Raportul de audit

A Alte programe adevate pentru misiunea specifică

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Planificarea

B

1

Obiectivele planificării, concluzii, aprobare şi lista de verificare

B

2

Acceptarea desemnării şi a redesemnării

B

3

Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor

B

4

Evaluarea riscului inerent

B

5

Pragul de semnificaţie

B

6

Revizuirea analitică preliminară

B

7

Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare

B

8

Solduri iniţiale

B

9

Acordul de planificare a auditului

B

10

Lista de verificare permanentă a informaţiilor

B

11

Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare

B

12

Conturile anului precedent*

Revizuirea controlului intern

C

1

Sisteme contabile şi controale interne

 

Elemente ale situaţiilor financiare

D

Imobilizari necorporale

E

Imobilizari corporale

F

Investiţii

G

Stocul şi producţia în curs

H

Debitori

I

Conturile la bănci şi numerarul disponibil

J

Creditori

K

Taxare

L

Obligaţii, datorii contingente şi angajamente

M

Aspecte statutare, capital propriu şi rezerve

N

Vânzări şi venituri

O

Achiziţii şi cheltuieli

P

Salarii

Q

Contul de profit şi pierdere

R

Părţi afiliate

S

Situaţia fluxurilor de numerar (va fi creată de autor dacă este cazul)

T

Conformitatea cu legile şi reglemantările

U

Balanţa de verificare

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

DOSARUL PERMANENT

INFORMAŢII REFERITOARE LA PLANIFICARE

1. Detalii ale organizaţiei

(a)

Structura grupului

(b)

Tabele organizaţionale

(c)

Probe privind verificarea identităţii

(d)

Principalele activităţi

(e)

Locaţii

(f)

Legi şi reglementări specifice clientului

2. Sistemele contabile

(a)

Înregistrări contabile

(b)

Note şi proceduri referitoare la sisteme

(c)

Controalele şi procedurile interne

(d)

Documente-tip

(e)

Orice situaţii

(f)

Cecuri şi liste bancare

(g)

Istoria activelor fixe

3. Alte informaţii referitoare la planificare

(a)

Scrisoarea misiunii

(b)

Formularul de evaluare a clientului nou

(c)

Informaţii privind atenţia cuvenită clientului

(d)

Informaţii de tipul “Cunoaşte-ţi clientul”

(e)

O copie a scrisorii de investigaţie profesională

(f)

Autoritatea scrisorii bancare

(g)

Scrisoarea către cei însărcinaţi cu guvernanţa

(h)

Corespondenţă de importanţă permanentă

(i)

Note ale întâlnirilor

(j)

Înregistrări aferente partenerului de audit şi personalului

(k)

Liste de verificare ale serviciilor furnizate clientului

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

INFORMAŢII GENERALE

4. Documente constitutive

(a)

Certificatul de înregistrare

(b)

Documente constitutive, de ex.

(i)

Actul de înfiinţare şi actele constitutive

(ii)

Acordul de parteneriat

(iii)

Procura juridică şi statutul de scutire de venituri

5. Informaţii statutare

(a)

Copia ultimei raportări anuale

(b)

Directori

(c)

Acţionari

(d)

Procese-verbale de importanţă continuă

(e)

Cercetări ale companiei

(f)

Cheltuieli şi obligaţiuni

6. Copii ale acordurilor

(a)

Titluri de proprietate

(b)

Împrumuturi, ipoteci şi obligaţiuni

(c)

Contracte de leasing (financiare şi operaţionale)

(d)

Asigurări

7. Sumar al conturilor şi informaţii privind revizuirea

analitică

(a)

Sumarul anual al conturilor

(b)

Indicatori

(c)

Informaţii privind revizuirea analitică

(d)

Informaţii privind domeniul de activitate

Notă : Dosarele de lucru sunt proprietatea auditorului.

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR

Titlu

Destinatar

Paragraful introductiv Identificarea situaţiilor financiare Precizarea că situaţiile financiare au fost auditate Identificarea titlului fiecărei componente Referinţă la sinteza politicilor contabile semnificative şi la alte note explicative Data şi perioada acoperită de situaţiile financiare

Responsabilitatea conducerii Întocmirea de situaţiilor financiare (care furnizează o imagine corectă şi fidelă) în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil Conceperea, implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern relevant Selectarea şi aplicarea politicilor de contabilitate Realizarea estimărilor contabile rezonabile

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

Responsabilitatea auditorului Exprimarea opiniei Aplicarea raţionamentului profesional Precizări privind utilizarea de teste şi sondaje, a estimărilor şi examinarea prezentării de ansamblu Confirmarea că verificările efectuate furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei

Opinia auditorului

Alte responsabilităţi de raportare

Semnătura auditorului

Data raportului

Adresa auditorului

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

TIPURI DE OPINII

OPINIE FĂRĂ REZERVE

Aspecte ce nu afectează opinia

Paragraf de observaţii

Aspecte care afectează opinia

OPINIE CU REZERVE

OPINIE CONTRARĂ

IMPOSIBILITATEA EXPRIMĂRII UNEI OPINII

Paragrafe explicative

Situaţii ce afectează opinia :

o

Limitarea ariei de aplicabilitate a lucrărilor

o

Dezacord cu conducerea

AUDIT FINANCIAR – SUPORT CURS

TIPURILE OPINIILOR MODIFICATE

Natura problemei care conduce la modificare

Raţionamentul auditorului cu privire la gradul de generalizare a efectelor sau posibilelor efecte asupra situaţiilor financiare

Semnificative şi generalizate Opinie defavorabilă

Imposibilitatea exprimării unei opinii

Semnificative dar nu generalizate

Situaţiile financiare sunt denaturate semnificativ

Opinie moderată

posibilitatea de a obţine probe suficiente şi adecvate

Opinie moderată