Sunteți pe pagina 1din 6

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Vnzarea bunurilor \n regim de consigna]ie


expert contabil Mariana Dr`goi

M o n o g r a f i i

Vnzarea bunurilor \n regim de consigna]ie se face \n baza \n]elegerilor stabilite \ntre p`r]i, \n cadrul contractelor de consigna]ie.

Contractul de consigna]ie reprezint` un contract prin care consignantul (unitatea de consigna]ie) se angajeaz` s` livreze bunuri consignatarului (deponentul, persoan` fizic` sau juridic`) pentru ca acesta din urm` s` g`seasc` un cump`r`tor pentru aceste bunuri.
Specific opera]iunilor de vnzare a bunurilor \n regim de consigna]ie este data livr`rii. Astfel, pentru bunurile livrate \n baza unui contract de consigna]ie se consider` c` livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clien]ilor s`i. Consignatarul ac]ioneaz` \n nume propriu, dar \n contul consignantului, cnd livreaz` bunurile c`tre cump`r`tori. |n ceea ce prive[te reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor desf`[urate \n regim de consigna]ie la unit`]ile de consigna]ie, acestea procedeaz` astfel:
La primirea bunurilor de la deponen]i, nu \nregistreaz` \n contabilitate

respectiva intrare \n gestiune, aceasta fiind \nregistrat` extracontabil.


La primire, trebuie s` \ntocmeasc` Bonul de primire \n consigna]ie. Acest document

se \ntocme[te \n dou` exemplare, dintre care unul se \nainteaz` deponentului, iar cel`lalt r`mne la unitate. Dac` deponentul este operator economic pl`titor de T.V.A., bunurile depuse \n consigna]ie sunt \nso]ite de avizul de \nso]ire a bunului (m`rfii), care va cuprinde men]iunea pentru vnzare \n regim de consigna]ie.
|nc`rcarea \n gestiune a bunurilor primite de la deponen]i este efectuat`

\n momentul

\n care bunul a fost vndut.


|n

contabilitate, la vnzare, efectele se reflect` \n contul de profit [i pierdere pe venituri [i pe cheltuieli, se achit` deponentul [i se re]ine comisionul de consigna]ie perceput.

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Exemplu
Bunuri \n regim de consigna]ie primite de la persoane fizice sau juridice necuprinse \n sfera de aplicare sau scutite de T.V.A.

Unitatea de consigna]ie S.C. ABC S.R.L. prime[te de la S.C. ALFA S.R.L., nepl`titoare de T.V.A., o colec]ie de gravuri \n valoare de 5.000 lei [i de la persoana fizic` X o pies` de mobilier \n valoare de 3.000 lei. Unitatea de consigna]ie percepe un comision de 16% pentru gravuri [i 12% pentru piesa de mobilier. Baza de calcul a T.V.A. o reprezint` comisionul perceput de unitatea de consigna]ie.

Calculul pre]ului de vnzare cu am=nuntul


Pentru colec]ia de gravuri Valoarea bunului Comision 16% T.V.A. aferent` comisionului Valoarea total` a m`rfii Valoare marf` la pre] cu am`nuntul Pentru piesa de mobilier Valoarea bunului Comision 12% T.V.A. aferent` comisionului Valoarea total` a m`rfii Valoare marf` la pre] cu am`nuntul 3.000 lei 360 lei 68 lei 3.360 lei 3.428 lei 5.000 lei 800 lei 152 lei 5.800 lei 5.952 lei

T.V.A. colectat` = 152 + 68 = 220 lei

a) Recep]ia bunurilor la primirea m`rfii [i stabilirea pre]ului de vnzare cu am`nuntul Se \nregistreaz` extracontabil bunurile primite \n regim de consigna]ie: 8033 Valori materiale primite \n p`strare sau custodie 8.000

b) Vnzarea bunurilor la pre]ul de vnzare 5311 Casa \n lei = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 T.V.A. colectat` 9.380 9.160 220

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

c) Consigna]ia anun]` deponen]ii despre vnzarea bunurilor, moment \n care persoana juridic` emite factura c`tre consigna]ie pentru valoarea bunurilor. 371 M`rfuri = % 401 Furnizori/persoan` juridic` 401 Furnizori/persoan` fizic` 8.000 5.000 3.000

d) |nregistrarea adaosului comercial [i T.V.A. neexigibil` 371 M`rfuri = % 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 T.V.A. neexigibil` 1.380 1.160 220

e) Desc`rcarea din gestiune a m`rfurilor vndute % 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 T.V.A. neexigibil` = 371 M`rfuri 9.380 8.000 1.160 220

Concomitent, se descarc` gestiunea extracontabil. 8033 Valori materiale primite \n p`strare sau custodie 8.000

f) Achitarea m`rfurilor vndute c`tre deponen]i % 401 Furnizori/persoan` juridic` 401 Furnizori/persoan` fizic` = 5311 Casa \n lei 8.000 5.000 3.000

g) Reflectarea exigibilit`]ii T.V.A. 4427 T.V.A. colectat` 4423 T.V.A. de plat` 220

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

h) Plata T.V.A. c`tre bugetul statului 4423 T.V.A. de plat` 5311 Casa \n lei 220

Exemplu
Bunuri primite \n consigna]ie de la deponen]i persoane juridice, pl`titori de T.V.A.

S.C. OMEGA S.A. cedeaz` consigna]iei IRIS, spre vnzare, produse electronice \n valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19%. Omega \ntocme[te avizul de expedi]ie. Unitatea de consigna]ie aplic` la valoarea m`rfii primite un comision de 15%, pentru a determina valoarea total` a m`rfii destinate vnzarii (f`r` T.V.A.).

Calculul pre]ului de vnzare cu am=nuntul


Valoarea m`rfii primite Comision 15% Valoarea total` a m`rfii T.V.A. 19% Valoarea total` 10.000 1.500 11.500 2.185 13.685

|n unitatea de consigna]ie, pre]ul de vnzare al produselor electronice s-a stabilit \n sum` de 13.685 lei. Dup` vnzarea acestor produse, S.C. OMEGA \ntocme[te factura.

Reflectarea \n contabilitatea unit=]ii de consigna]ie


Componentele facturii de la S.C. OMEGA S.A.

sunt urm`toarele:

pre] de vnzare T.V.A. Total factur`


Stabilire T.V.A. de plat`:

10.000 1.900 11.900

T.V.A. colectat` 2.185 T.V.A. de plat` la bugetul de stat (2.185 1.900) = 285

a) |nregistrarea m`rfurilor primite la pre] de vnzare cu am`nuntul (extracontabil) 8033 Valori materiale primite \n p`strare sau custodie 11.900

b) |ncasarea contravalorii m`rfurilor vndute 5311 Casa \n lei = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 T.V.A. colectat`
R&S

13.685 11.500 2.185

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

c) Primirea facturii de la S.C. OMEGA S.A. % 371 M`rfuri 4426 T.V.A. deductibil` = 401 Furnizori 11.900 10.000 1.900

d) |nregistrarea adaosului comercial [i T.V.A. neexigibil` 371 M`rfuri = % 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 T.V.A. neexigibil` 3.685 1.500 2.185

Concomitent, se descarc` gestiunea extracontabil 8033 Valori materiale primite \n p`strare sau custodie 11.900

e) Desc`rcarea gestiunii m`rfurilor vndute % 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 T.V.A. neexigibil` = 371 M`rfuri 13.685 10.000 1.500 2.185

f) Plata c`tre S.C. OMEGA S.A. 401 Furnizori = 5311 Casa \n lei 11.900

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

g) Exigibilitatea T.V.A. 4427 T.V.A. colectat` = % 4426 T.V.A. deductibil` 4423 T.V.A. de plat` 2.185 1.900 285

i) Plata T.V.A. c`tre bugetul statului 4423 T.V.A. de plat` = 5311 Casa \n lei 285

R&S

RENTROP & STRATON