Sunteți pe pagina 1din 8

Inspectia fiscala

CUPRINS

CAPITOLUL I INSPECTIA FISCALA.DEFINITE SI ATRIBUTII........................................2 1.1 Formele inspectiei fiscale.....................................................................................3 1.2 Metodele inspectiei fiscale....................................................................................3 1.3 Durata si desfasurarea inspectiei fiscale.............................................................4 1.4 Reguli privind inspectia fiscala............................................................................5 1.5 Raportul inspectiei fiscale.....................................................................................6 CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ:CE PROBLEME CREAZA DECLARATIA 101 IN CAZUL UNEI INSPECTII FISCALE7

CAPITOLUL I : INSPECTIA FISCALA


Inspectia fiscala este o forma a controlului financiar extern exercitat in temeiul Legii 30/1991 si a Normelor sale de aplicare de catre ANAF sau dupa caz de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale ori alte autoritati competente, care potrivit legii, administreaza impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate la bugetul de stat consolidat.

ATRIBUTIILE INSPECTIEI FISCALE 1) Constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii. 2) Analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. 3) Sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale Pentru realizarea inspectiei fiscale, organul competent poate solicita informatii si de la terti, poate efectua investigatii fiscale, aplica sanctiuni sau pune sigilii asupra bunurilor (sigilii intocmite in baza unui proces-verbal) Persoanele supuse inspectiei fiscale - toate pers fizice/juridice, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Contribuabilul nu poate face obiectii in ceea ce priveste procedura de selectare. Drepturile si obligatiile contribuabilului - contribuabilul are obligatia de colaborare la constatarea starilor de fapt sa ofere informatii, sa prezinte toate documentele necesare; - contribuabilii pot numi persoane pentru a oferi informatii in cazul in care acestea sunt insuficiente; - pe parcursul inspectiei fiscale, contribuabilii beneficiaza de asistenta de specialitate sau juridica, urmand ca la finalul procedurii, acesta sa fie informat cu privire la constatarile rezultate si putand sa-si exprime punctul de vedere in scris.
2

1.2.FORMELE INSPECTIEI FISCALE generala activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil pt o perioada de timp determinata; partiala activitatea de verificare a unei obligatii fiscale pt o perioada determinata.

Metodele realizarii inspectiei fiscale In vederea realizarii atributiilor legale, organele de inspectie fiscala pot aplica urmatoarele proceduri de control: 1) Controlul Inopinat = activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului; 2) Controlul Incrucisat = verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persoane. - controlul incrucisat poate fi si inopinat In vederea realizarii atributiilor, organele de inspectia fiscala pot aplica urmatoarele metode de control: 1) Controlul prin Sondaj = activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; 2) Controlul Electronic = activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate. Inspectia fiscala trebuie sa se desfasoare in termenul de prescriptie al obligatiei contribuabilului, cu urmatoarele distinctii: (a) la contribuabilii mari perioada inspectiei = de la sfarsitul celei controlate anterior ce se poate extinde pe o perioada de maxim 5 ani; (b) la celelalte categ de contribuabili inspectia se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pt care exista oblig depunerii declaratiilor fiscale (inspectia se poate extinde si aici daca nu au fost depuse declaratiile fiscale;nu au fost indeplinite oblig de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor sau exista indicii de diminuare a acestora). Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

- se desfasoara de obicei in spatiile de lucru ale contribuabililor sau la sediul organului fiscal sau alt loc stabilit de comun acord cu acesta; - contribuabilii sunt obligati la a pune la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara; - inspectia fiscala se desfasoara de regula in timpul programului de lucru al contribuabilului, insa prin exceptie se poate face si in afara acestuia, numai cu acordul scris al contribuabilului si aprobarea conducerii organului fiscal. 1.3 DURATA SI DESFASURAREA INSPECTIEI FISCALE Durata inspectiei fiscale - este stabilita de organul fiscal/compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si nu poate fi mai mare de 3 luni; - in cazul marilor contribuabili sau celor cu sedii secundare, durata inspectiei fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni. Desfasurarea inspectiei fiscale

Organul fiscal comunica in scris contribuabilului avizul de inspectie fiscala in termen de: - 30 zile de la inceperea inspectiei pt marii contribuabili - 15 zile pt ceilalti contribuabili Avizul trebuie sa contina temeiul inspectiei fiscale, data inceperii acesteia, perioadele, obligatiile fiscale ale contribuabilului, posibilitatea solicitarii unei amanari de incepere a inspectiei fiscale. 1.4 Reguli privind inspectia fiscala - inspectia fiscala nu trebuie sa afecteze activitatea curenta a contribuabililor; - inspectia fiscala se desfasoara 1 singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si pentru fiecare perioada supusa impozitarii; - prin exceptie, conducatorul inspectiei fiscale poate cere o reverificare a unei perioade daca de la data incheierii celei anterioare si pana la data implinirii termenului de prescriptie apar date necunoscute inspectorilor fiscali sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora; - inspectia fiscala se poate desfasura prin programe anuale, trimestriale, lunare aprobate prin ordin al presedintelui ANAF sau prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale; - la inceperea inspectiei, organul fiscal are obligatia de a arata contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul; - contribuabilul are obligatia de a indeplini toate masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite Actele controlului fiscal

Constatarile organului fiscal se concretizeaza intr-un raport scris, ca urmare a acestui raport se modifica baza de impunere ce va cuprinde diferente in plus sau in minus sau, in cazul in care aceasta nu se modifica, se va adopta o declaratie de nemodificare a bazei de impunere. In cazul in care au fost sesizate si organele penale, decizia de impunere se va emite dupa solutionarea definitiva a cauzei penale In cazul constatarii unor fapte de natura penala, organul fiscal va constata acest lucru intr-un proces-verbal, impreuna cu explicatiile sau obiectiunile contribuabililor (daca ele exista). In cazul in care contribuabilul va refuza sa semneze procesul-verbal, acest lucru va fi consemnat. Impotriva actelor de control, contribuabilul are posibilitatea formularii unor contestatii in conformitate cu C. Proc. Fis. si Legea cont-adm 554/2004

1.5 RAPORTUL DE INSPECTIE FISCALA Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal. Raportul de inspectie fiscala cuprinde: despre inspectia fiscala: prezentarea organelor de inspectie fiscala care efectueaza verificarea, temeiul juridic al inspectiei fiscale, numarul si data transmiterii avizului de inspectie fiscala, perioada supusa verificarii, numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei fiscale inscrise in Registrul unic de control, perioada in care s-a desfasurat inspectia fiscala, precum si locul de desfasurare, obligatiile fiscale si perioadele care fac obiectul inspectiei fiscale, modul de indeplinire a dispozitiilor stabilite prin ultimul act de control; despre contribuabil: datele de identificare ale contribuabilului, forma de proprietate, forma juridica, precum si principalii actionari/asociati si evolutia capitalului social, informatii referitoare la actionari/asociati, in situatia in care sunt constatate relatii de participare la alt contribuabil cu care are relatii de afaceri, verificarea corectitudinii listei conturilor bancare cu cele comunicate de unitatile bancare organelor fiscale competente, evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar, conform ultimelor 3 bilanturi anuale, indiferent de perioada verificata, verificarea evidentei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au fost achizitionate, prezentarea subunitatilor contribuabilului cu precizari specifice, daca este cazul, pentru cele care prezinta un interes fiscal deosebit, persoana care asigura administrarea activitatii contribuabilului verificat, persoana care raspunde de conducerea contabilitatii, persoana desemnata sa reprezinte contribuabilul pe durata inspectiei fiscale, prezentarea relatiilor de afiliere dintre contribuabilul verificat si alti contribuabili care au calitatea de clienti sau furnizori; fiscale: informatii despre obligatia fiscala care a facut obiectul inspectiei fiscale, obiectivele minimale avute in vedere in actiunea de inspectie fiscala, baza de impunere, solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare;
alte constatari: organizarea si conducerea evidentei contabile, utilizarea si tinerea registrelor; discutia finala cu contribuabilul: prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului, concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului; constatari date date

constatarilor inspectiei fiscale: pentru fiecare impozit, taxa sau contributie la care s-au calculat diferente sau accesorii in sarcina contribuabilului trebuie prezentate anumite informatii obligatorii.

sinteza

Anexe la Raport Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie verificata, la Raportul de inspectie fiscala se vor anexa situatii, tabele, copii de pe documente, note explicative, necesare sustinerii constatarilor, fiind parte integranta din Raportul de inspectie fiscala. Tabelele sau situatiile se intocmesc ori de cate ori este necesara sintetizarea unui numar mai mare de documente sau operatiuni si in toate cazurile in care se prezinta si se sustin constatarile din Raportul de inspectie fiscala.

Numarul de exemplare ale Raportului Raportul va fi intocmit in 3 exemplare, dintre care unul pentru contribuabil, unul pentru organele de inspectie fiscala si unul pentru organul fiscal de administrare competent, unde contribuabilul este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe.

CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ:CE PROBLEME CREAZA DECLARATIA 101 IN CAZUL UNEI INSPECTII FISCALE
In cazul in care se doreste suspendarea unui control fiscal, cum va proceda o societate? Exista o baza legala care sa reglementeze perioada maxima in care un control pentru rambursarea de TVA poate fi suspendat? Unde sunt inscrise aceste prevederi si care sunt conditiile care dispun posibilitatea unei societati de folosire a termenului de suspendare a inspectiei fiscale? La art. 104 din Codul de procedura fiscala este reglementata durata efectuarii inspectiei fiscale. Potrivit acestor prevederi, durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni. Perioadele in care derularea inspectiei fiscale este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia. Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta. Conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale sunt reglementate prin OANAF 14/2010, insa nici prin acest act nu este stabilita o durata maxima a suspendarii inspectiei fiscale. Pentru unele cauze care conduc la suspendarea inspectiei fiscale este prevazut un termen maxim de suspendare prin acte legislative in vigoare. Spre exemplu, Instructiunile de aplicare a scutirii
6

de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, abrobate prin OMFP 2222/2006 stabilesc ca, in cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a acestor scutiri detaxa la data efectuarii controlului si pentru operatiunea in cauza a intervenit faptul generator, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora. Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi 90 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

BIBIOGRAFIE www.scribd.com
http://contabilul.manager.ro/a/2717/Raportul-de-inspectie-fiscala.html http://fiscalitatea.manager.ro/studiu-de-caz:-ce-probleme-creeaza-declaratia-101-in-cazulunei-inspectii-fiscale-2160/