Sunteți pe pagina 1din 46

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

K to 12 Curriculum Guide

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN


(Ika-4 6 Baitang)
Enero 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

I.

LEARNING AREA STANDARD

The learner demonstrates understanding of knowledge, skills, values and attitudes (KSVA) of Technology and Livelihood Education (TLE), that will enable him/her to gain employment, start a business develop middle level skills and /or pursue higher education.

II. KEY STAGE STANDARDS Grade 4-6


The learner demonstrates knowledge and skills in Enrtrepreneurship & ICT, Agriculture, Home Economics and Industrial Arts, towards improvement of his personal life and that of their family and community.

Grade 7-10
The learner demonstrates understanding of his/her Personal Entrepreneurial Competencies (PECs), the Environment and Market as well as the Process/ Production/Services and Delivery in the four components of T&VE ( Agri-Fishery Arts, Home Economics, Industrial Arts, and Information and Communication Technology.

Grade 11-12
The learner demonstrates understanding of the principles involved in implementing/starting a business based on the developed business plan of his/her T&VE specialization.

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

III. GRADE LEVEL STANDARDS Grade 4 The learner demonstrates basic knowledge, skills and values in agriculture, entrepreneurship and ICT, home economics and industrial arts that can help improve self and family life, considering sustainable development. The learner demonstrates increased knowledge, skills and values in entrepreneurship and ICT, agriculture, home economics and industrial arts, toward improving family life and that the community considering sustainable development. The learner demonstrates enhanced and expanded knowledge in entrepreneurship & ICT, agriculture, home economics and industrial arts towards improvement of economic life of family and community.

Grade 5

Grade 6

BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO: Ten (10) weeks per quarter Four (4) quarters per year Grades 4 6 level, 60 minutes daily Five (5) hours a week MGA TEMA : Grades 4 to 6 Elementary Agriculture Home Economics Industrial Arts
Entrepreneurship and ICT

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

GRADE 4 Content Content Standards Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang pagpapahalaga sa mga gawaing entrepreneur na makakapagpa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naipaliliwanag ang tulong sa pamayanan ng mga entrepreneur 1. natatalakay ang kahulugan ng entrepreneur nakagagawa ng payak na survey ng mga entrepreneur sa pamayanan natatalakay ang naitutulong ng mga entrepreneur sa pamayanan natutukoy ang mga katangian ng isang entrepreneur

Grade 4 - ENTREPRENEURSHIP Ang mag-aaral ay Kahalagahan ng entrepreneur Katangian ng isang entrepreneur Mga batas at tuntunin na dapat alamin ng isang entrepreneur naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng entrepreneurship at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan

natatalakay ang mga tuntunin ng barangay, nayon, lungsod o lalawigan na may kinalaman sa gawaing entrepreneur natutukoy ang mga umiiral na tuntunin sa pamayanan na dapat alamin ng isang entrepreneur (LGU resolutions, regulations) naipaliliwanag ang kung paano makatutulong ang isang entrepreneur sa tuluyang pag-unlad (sustainable development) nasusuri ang mga gawain ng mga entrepreneur na nakakatulong o dinakatutulong sa pagtamo ng tuluyang pag-unlad.

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay Gumagamit ng kasanayan sa ICT sa pagpapaunlad ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa ibat ibang larangan ng EPP.

Learning Competencies Ang mag-aaral ay nakapagpapamalas ng kasanayan sa pagtatype mabihasa sa tamang ayos ng mga letra sa keyboard maipakita ang tamang posisyon ng mga daliri magamit nang tama ang kasanayan sa paghahanda ng ibat ibang dokumento

ICT Basic typing skills Orientation to different types of ICT tools/equipment Familiarization with computer parts Internet safety

Nakapagpapakita ng kasanayan sa ICT sa pangangalap ng kaalaman kaugnay sa EPP

nakikilala at naisasagawa ang mga pangunahing gamit ng kompyuter makilala ang ibat ibang bahagi at gamit ng kompyuter maipakita ang wastong paraan ng pagbubukas at pagsasara ng kompyuter, keyboard at gamit ng mouse atbp. maipakikita ang kasanayan sa paggamit ng kompyuter sa paggawa ng mga dokumento sa bawat asignatura.

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content Grade 4 - AGRICULTURE

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang pagsasagawa ng pagtatanim, pag-aani at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naipakikita ang pagkamaparaan sa pagtatanim ng halamang gulay natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, pamayanan nakapagsasagawa ng sarbey upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim: ayon sa lugar, panahon, pangangailangan at gusto ng mga mamimili maaaring kitain naipapakita ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng gulay. Pagpili ng itatanim Paggawa ng plano ng plot o taniman. Paghahanda ng plot o taniman Pagtatanim naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay Pagdidilig Pagbubungkal Paglalagay ng abono Paggawa ng abonong organiko

Pagtatanim ng halamang Gulay

naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naipakikita ang masistemang pag-aani ng tanim. natatalakay ang mga palatandaan ng tanim na maaari ng anihin naipapakita ang wastong paraan ng pag-aani naisasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng inaning gulay. nakagagawa ng plano ng pagsasapamilihan ng ani pag papakete pagtatakda ng presyo pagsasaayos ng paninda paraan ng pagtitinda pag-akit ng mamimili pagtatala ng gastos, kita, maiimpok, puhunan

naisasagawa ang wastong pagtitinda ng ani natutuos ang gastos, puhunan at kita

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards Ang mag-aaral ay.

Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang kawilihan sa pagaalaga ng hayop sa tahanan bilang mapagkakakitaang gawain.

Learning Competencies Ang mag-aaral ay . naipakikilala ang kabutihang dulot ng pag aalaga ng hayop sa tahanan. natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan. (Hal. dagang costa, love birds, kalapati, isda, atbp.) naiisa isa ang wastong pamamaraan sa pag aalaga ng hayop na aalagaan. naisasagawa ang maayos na pagaalaga ng hayop Pagbibigay ng wastong lugar o tirahan Pagpapakain at paglilinis ng tirahan Pagtatala ng pagbabago/ pagunlad/ pagbisita sa beterinaryo nakagagawa ng plano ng pagpaparami ng alaga upang kumita. napipili ang pararamihing hayop nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain upang makapagparami ng hayop nakagagawa ng iskedyul ng pagaalaga.

Pag-aalaga ng Hayop

naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay

naitatala ang mga pag-iingat na dapat gawin kung nag-aalaga ng hayop.

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content HOME ECONOMICS

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang kasanayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pantahanan na nakatutulong sa pangangalaga ng sarili at ng sariling tahanan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naisasagawa ang tungkulin sa sarili naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili at wastong paraan ng paggamit sa mga ito naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag-aayos nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos ng sarili napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ng kasuotan ( hal. maingat sa paupo, pagsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro, atbp.) naisasa-ayos ang payak na sira sa pamamagitan ng pananahi sa kamay.(hal. pagkabit ng butones) napananatiling maayos ang sariling tindig naipakikita ang maayos na pagupo, pagtayo at paglakad.

Tungkulin sa Sarili Pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak

naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan

Paglilinis ng bahay

Paghahanda ng masustansiyang pagkain

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naisasagawa ang mga gawain na nagpapanatili ng malusog na tindig tulad ng pag-iwas sa sakit, pagkain ng masustansyang pagkain, pagehersisyo, atbp. naipakikita ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda naiisa-isa ang mga gawin na makatutulong sa matatanda hal. pagdudulot ng pagkain, pag-abot ng kailangang kagamitan, pagkukwento, pakikinig naisasagawa ang pagtulong nang may pag-iingat at paggalang nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa bahay tulad ng: pagpapaupo, pagdudulot ng minindal, tubig, atbp) naisasagawa ang pagtulong ng may pag-iingat (hal. hindi pagpapasok kung di kakilala ang tao) naisasagawa ang mga gawain nang magalang 1. nakatutulong sa paglilinis ng bahay at bakuran 10

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards A.

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . natutukoy ang mga gawain sa paglilinis ng bahay at bakuran at angkop na mga kagamitan naipakikita ang wastong paraan ng paglilinis nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa paglilinis nasusunod ang mga gawaing nakatakda sa sarili nakatutulong sa paghahanda ng masustansiyang pagkain (minindal, almusal) nasusuri ang sustansiyang taglay ng mga pagkain sa minindal/ almusal gamit ang food pyramid guide napapangkat ang mga pagkain sa Go,Grow,Glow food chart nakagagawa ng plano ng ilulutong minindal/almusal nakapagluluto/ nakapaghahanda ng minindal/ almusal naisasaayos ang nilutong minindal/ almusal nang kaaya-aya

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

11

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naipakikita ang wastong paraan ng pagdudulot ng pagkain naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos naisasagawa nang may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan

Grade 4 - INDUSTRIAL ARTS Ang mag-aaral ay Basic Sketching Basic Shading Outlining Techniques naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng kapakipakinabang na gawaing pang-industriya at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan

Ang mag-aaral ay naipakikita ang kasanayan pagsasagawa at pagpapahalaga sa mga batayang gawaing sining pang-industriya na makakapagpa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan

Ang mag-aaral ay. . . nailalapat ang kaalaman at kasanayan sa "basic sketching, shading and outlining" sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, carton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa "basic sketching" sa sarili. natutukoy ang ilang produkto na ginagamitan ng basic sketching natutukoy ang ilang tao sa pamayanan na ang pinagkakakitaan ang basic sketching naisasagawa ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining.

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

12

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . natutukoy ang pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining nakapagsasagawa ng pananaliksik upang matukoy ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining gamit ang teknolohiya at aklatan. naiisaisa ang mga kagamitan sa basic sketching at ang wastong paggamit ng mga ito naipakikita ang wastong paraan sa basic sketching, shading, outlining nakapagdidisenyo ng isang laruan o malikhaing bagay gamit ang kasanayang natutunan naiisa-isa ang mga kagamitan at materyales nasusunod ang mga patuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa nasusuri ang nabuong sketch at inaayos batay sa puna ng iba. natutuos ang presyo ng nabuong proyekto nakapagsasaliksik ng mga lugar na pagbibilhan ng produkto . natutukoy ang ilang paraan ng pagaakit ng mamimili

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

13

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay naisasagawa ang wastong pagaayos ng produktong ipagbibili at pagbebenta nito natutuos ang puhunan, gastos, at kita napaplano ng kasunod na proyekto gamit ang kinita

naisasaalang-alang ang pagiingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpalano at pagbubuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad naipakikita ang pang-unawa sa konseptong patuloy na pag-unlad (sustainable development) natutukoy ang epekto ng di pag-iingat sa kapaligiran naipakikita ang mga gawain na dapat o di-dapat isaugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad

GRADE 5
K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 14

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards Ang mag-aaral ay Naipakikita ang karagdagang kaalaman, kasanayan, mga pamamaraan at pagpapahalaga sa mga gawaing entrepreneur na makakapagpa-unlad ng kabuhayan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay naisasagawa ang mga pamamaraan sa pagiging entrepreneur ayon sa batas natutukoy ang mga pamamaraan sa pagtatayo ng gawaing entrepreneur naipamamalas ang kaalaman sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagtatayo ng isang gawaing entrepreneur naipaliliwanag ang mga patakaran ng bawat ahensya ng pamahalaan nagagamit ang teknolohiya o internet sa pagpapalawak ng kaalaman sa gawaing entrepreneur tulad ng : pag-alam ng mga patakaran sa pagtatayo at pamamahala at pagsasapamilihan, pagkalap ng datos tungkol sa kalakaran sa pamilihan ng iba ibang produkto pagsasapamilihan ng produkto sa internet paghahanap ng mga materyales at kasangkapan naipamamalas ang kaalaman at pagpapahalaga sa pamamahalang financial (financial literacy

Grade 5 - ENTREPRENEURSHIP Ang mag-aaral ay Mga pamamaraan (processes) sa matagumpay na entrepreneur Mga pagpapa-halaga para sa matagumpay na gawaing entrepreneur naipamamalas ang pang-unawa sa kasanayan at kaalaman sa entrepreneurship at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng kabuhayan

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

15

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content ICT Using simple ICT tools

Content Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang pag-unawa sa mga kaalaman at kasanayan na magagamit sa pagiging malikhain sa pagpapaunlad at paggamit ng mga kagamitang pang ICT

Performance Standards Ang mag-aaral ay nagagamit ang ICT sa pakikipagpagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa ibang mag-aaral.

Learning Competencies Ang mag-aaral ay naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng mga ICT (telepono, fax machine, copying machine) natatalakay ang kasaysayan ng mga kagamitan sa ICT nakikilala ang mga karaniwang kagamitang pang ICT, mga manlilikha at mga gamit nito naipapakita ang tamang pamamaraan ng paggamit ng mga ito

Creativity and innovativeness in using applications Internet usage and safety Communication and collaboration

naipapakita ang mga pagbabago at pagiging malikhain sa paggamit ng kompyuter napagsasama-sama ang mga natutunan sa buong linggong pag-aaral gamit ang kasanayan sa ICT nababalik-aralan ang mga nagawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili. nagagamit ang tamang paraan ng pagsusuri at paglutas ng suliranin at paggawa ng tamang desisyon. napauunlad ang kasanayan sa ICT natutukoy ang angkop na website para sa mga asignaturang pinag-aaralan naisasagawa ang tamang pamamaraan sa paghahanap sa internet nagagamit ang internet sa pakikipagtalastasan, pakikipaguganayan sa ibang mag-aaral sa paghahanda ng mga proyekto at pagbibigay ng impormasyon sa iba. 16

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content Grade 5 - AGRICULTURE

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang pagsasagawa ng pagtatanim, pag-aani at pagsasapamilihan ng halamanag ornamental sa masistemang pamamaraan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . naisasagawa ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. nakapagsasagawa ng sarbey upang matukoy ang mga sumusunod: Mga halamang ornamental ayon sa gusto ng mamimili, panahon, pangangailangan at kita ng mga nagtatanim. Pagbabago sa kalakaran sa paghahalamanang ornamental (hal: paghahalo ng halamang gulay sa halamanang ornamental, atbp) Disenyo ng halamang ornamental at mga halamang angkop dito Pagkukunan ng mga halaman at iba pang kailangan sa halamanang ornamental Paraan ng pagtatanim at pagpapatubo nagagamit ang teknolohiya / internet sa pagsagawa ng sarbey nakagagawa ng disenyo ng Isang halamanang ornamental sa tulong ng basic sketching at teknolohiya

Pagtatanim ng halamang ornamental Pagpapatubo ng halamang ornamental

naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

17

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies

naipapakita ang wastong pamamaraan sa pagtatanim/ pagpapatubo ng halamang ornamental. Pagpili ng itatanim Paggawa / paghahanda ng taniman Paghahanda ng mga itatanim o patutubuin Pagtatanim ayon sa wastong pamamaraan

naipaliliwanag ang ilang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng layering, marcotting, atbp. naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim Pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng abono, paggawa ng abonong organiko atbp. naipapakita ang pagkamaparaan sa paggamit ng materyales, panahon at pera sa pagpapatubo ng halaman naisasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. nakagagawa ng plano ng pagbebenta ng mga halaman Pagsasaayos ng paninda Pag akit sa mamimili Pagtatala ng gastos at puhunan

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

18

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay

Learning Competencies Ang mag-aaral ay naisasagawa ang mahusay na pagbebenta ng halamang pinatubo natutuos ang gastos, puhunan, kita at maiimpok nakagagawa ng plano ng patuloy na pagpapatubo ng halamang ornamental bilang pagkakakitaang gawain.

Pag-aalaga ng hayop/isda

naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop/isda bilang gawaing mapagkakakitaan

naipakikita ang kawilihan sa pagsasagawa ng pag-aalaga ng hayop /isda bilang gawaing mapagkakakitaan

naipakikita ang kaalaman, kasanayan at kawilihan sa pa-aalaga ng hayop bilang mapagkakakitaang gawain - naipapaliwanag ang kabutihang dulot ng pagaalaga ng hayop/isda. nakapagsasaliksik ng mga katangian, uri, pangangailangan, pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan, mga karanasan ng mga taong nagaalaga ng hayop o isda. nagagamit ang teknolohiya (internet) sa pagkalap ng impormasyon at sa pagpili ng hayop / isda na aalagaan nakagagawa ng plano sa pag-aalaga ng hayop / isda bilang mapagkakakitaang gawain

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

19

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay

natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan gaya ng manok, pato, itik, pugo at mga kauri nito o isda nakagagawa ng talaan ng mga dapat ihanda at gawin upang makapagsimula ng pag-aalaga nakagagawa ng iskedyul ng gawain sa pag-aalaga nasusuri ang maaaring kitain ng isang nag-aalaga ng hayop/isda naipakikita ang pagkamaparaan sa mga itinakdang gawain

- naisasakatuparan ang ginawang plano naipapakita ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop / isda na napiling alagaan nasusunod ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga nasusubaybayan ang paglaki ng mga alagang hayop gamit ang isang talaan

- napamamahalaan ang pagsasapamilihan ng inalagaang hayop/isda K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 naipaliliwanang ang palatandaan ng alagang maaari ng ipagbili nakagagawa ng istratehiya sa 20

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies pagsasapamilihan, Hal., pagbebenta sa palengke o sa pamamagitan ng internet natutuos ang puhunan, gastos at kita

- nakagagawa ng balak ng pagpaparami ng alagang hayop/isda

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

21

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards Ang mag-aaral ay naipakikita ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakatutulong sa pagsasaayos ng tahanan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . nagagampanan ang tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata - naipaliliwanag ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili tulad ng taghiyawat, pagtubo ng buhok, pagpapawis ng malakas. natatalakay ang mga paraang dapat isagawa sa panahon ng pagbabago (paliligo, paglilinis ng katawan at sugat)

Grade 5 - HOME ECONOMICS Ang mag-aaral ay Tungkulin sa sarili Pangangalaga sa Kasuotan Pagpapanatili ng Maayos na Tindig Pag-aayos ng tahanan at Paglikha ng mga kagamitang pambahay Pagluluto ng masustansiyang pagkain naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan at tungkulin at pangangalaga sa sarili

- naipakikita ang pang-unawa sa pagbabago sa sarili at sa iba tulad ng pag-iwas sa panunukso, pagpaliwanag sa iba ng dapat gagawin - naisasa-ugali ang pagtupad ng tungkulin sa sarili nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili at wastong paraan ng paggamit sa mga ito naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pagaayos

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

22

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos ng sarili

napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisa-isa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang kasuotan naisasa-ayos ang payak na sira ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay.(hal. pagsusulsi ng punit sa damit, pagtatahi ng tastas) naisasagawa ang wastong paraan ng pamamalantsa naipakikita ang wastong paraan ng pamamalantsa at wastong paggamit ng plantsa

napananatiling maayos ang sariling tindig - naipakikita ang maayos na pag-upo, pagtayo at paglakad, magalang na pananalita, pagdadamit. - naisasaugali ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-iwas sa sakit at di- mabuting mga gawain, atbp. natutupad ang mga tungkullin sa pag-aayos ng tahanan natutukoy ang mga bahagi ng tahanan at mga gawain dito

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

23

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay nakapagsasaliksik gamit ang teknolohiya upang malaman ang: ibaibang paraan ng pag-aayos ng tahanan mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aayos ng tahanan/ pagkakitaan at paraan ng paggawa ng mga ito naipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pagsasa-ayos ng tahanan naisasagawa ang pagsasaayos at pagpapaganda ng tahanan nakagagawa ng plano ng pag-aayos naitatala at nagagawa ang mga kailangan/ kagamitan sa pag-aayos nasusuri ang ginawang pag-sasayos at naisasaayos itong muli kung kailangan

nakagagawa ng mga malikhaing kagamitan sa bahay mula sa ibat ibang uri ng habi/tela na magagamit sa pagsasa-ayos ng tahanan at maaaring pagkakitaan gamit ang makina at kamay nakapagsasagawa ng pananaliksik upang malaman ang: - kasalukuyang kalakaran sa pamilihan ng mga kagamitan sa bahay (market demands/trends); - iba ibang uri ng kagamitang pambahay (soft furnishing) tulad ng kurtina, table runner, glass , 24

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies trowpillow, holder/cover, table napkin atbp.,at - paraan ng paggawa. Nakapipili ng kagamitang gagawin sa pagbubuo nito at nakagagawa ng plano gamit ang makina o kamay nakagagamit ng makina at kamay sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay - natutukoy ang mga bahagi ng makina (di-padyak o de-motor kung meron) - natatalakay at naipakikita ang wasto at maingat na paraan ng paggamit ng makina nakalilikha at nakabubuo ng kagamitang pambahay o pang-opisina na maaaring pagkakitaan - nakagagawa ng sariling plano/ disenyo ng isang malikhaing proyektong gagawin - nakapipili at nakapamimili ng materyales - naipakikita ang pagkamaparaan sa pagbubuo ng proyekto nasusuri ang nabuong proyekto at naisasaayos ito ayon sa sariling pagsusuri at mungkahi ng iba

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

25

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay napangangasiwaan ang wastong pagsasapamilihan ng proyekto - natutuos ang presyong tingian at maramihang pagbebenta - naipakikita ang malikhaing pagpapakete ng produkto - nakalilikha ng ibat ibang paraan ng pagpapakete gamit ang sa iba ibang materyales - naipamamalita (markets/advertises) ang produktong nabuo sa internet at iba pang paraan - naipagbibili ang mga produkto ayon sa paraang napili - nagagamit ang kasanayan sa teknolohiya sa pagbebenta ng produkto (on-line selling) napamamahalaan ang kinita sa pagbebenta ayon sa mga paraang natutuhan - nakagagawa ng plano ng pagpaparami o paglikha ng bagong proyekto mula sa kinita naisasagawa ang pagpaplano at pagluluto ng masustansiyang pagkain (almusal, tanghalian, at hapunan) ayon sa budyet ng pamilya natutukoy ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain ng pamilya budyet, bilang ng kasapi, gulang, atbpa. 26

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay nakagagawa ng menu para sa isang araw batay sa food pyramid naitatala ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ayon sa napiling resipe naisasagawa ang pamamalengke ng mga sangkap sa pagluluto naipakikita ang husay sa pagpili ng sariwa, mura at masustansyang sangkap naipakikita nang mahusay ng pagkukwenta sa pamamalengke

naisasagawa ang pagluluto naihahanda ang mga sangkap sa pagluluto nasusunod ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan

- naihahanda nang kaakit-akit ang nilutong pagkain sa hapag kainan (food presentation) nakalilikha ng ilang paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain naipaliliwanag ang dapat tandaan/ mga alituntunin sa sa paghahanda ng mesa at paghahain (principles in table setting) 27

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards Ang mag-aaral ay nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan

Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . . nakabubuo ng proyekto na mapagkakakitaan mula sa iba't ibang materyales na makikita sa pamayanan (hal., kahoy, metal, kawayan, atbp) nakapagdidisenyo ng produktong mapagkaka- kitaan mula sa kahoy, kawayan, metal at iba pang materyales Nakapagsasagawa ng sarbey gamit ang teknolohiya at iba paraan ng pagkalap ng datos upang malaman ang: o iba-ibang produktong mabibili gawa sa iba ibang materyales o disenyong ginamit o pamamaraan ng pagbuo at materyales at kagamitan sa pagbubuo - pakinabang na makukuha rito - pangangailangan sa pamilihan (market demands) nakapagtatala ng iba pang materyales na maaring magamit o pagsama-samahin upang makagawa ng malikhaing produkto batay sa nakalap na datos

Grade 5 - INDUSTRIAL ARTS Ang mag-aaral ay A. Pagbuo ng Malikhang Produkto B. Pagkukumpuni C. Batayang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng elektrisidad naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaunay ng sining pang-industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

28

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay

Learning Competencies Ang mag-aaral ay nakapagdidisenyo/ nakapagpaplano ng produktong gagawin gamit ang napiling mga materyales naisasagawa ang plano nasusunod ang mga patuntunang pagkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa nasusuri ang ginawang produkto at naiaayos ito batay sa mungkahi ng iba nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishhing) ang nabuong produkto natutukoy ang iba ibang paraan ng panghuling ayos (pagliha pagpintura, pagbarnis) nasusundan ang wastong paraan ng liliha, pagpintura o pagbabarnis

naipapakete ang nabuong proyekto bago ipagbili naisasapamilihan ang mga produkto napamamahalaan ang kinita natutuos ang puhunan at kita nakagagawa ng plano ng bagong produktong gagawin mula sa kinita

nakapagkukumpuni ng sirang kasangkapan sa bahay o paaralan 29

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa pagkukumpuni naipaliliwanag ang mga hakbang sa pagkukumpuni. (sirang gripo, sirang silya, maluwag/ natanggal na screw ng takip, atbp) natutukoy ang mga kasangkapan/ kagamitan sa pagkukumpuni at ang wastong paraan ng paggamit nito naisasagawa ang masistemang pagkukumpuni

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

30

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

GRADE 6
Content Content Standards Performance Standards The learner starts a simple entrepreneurial venture Learning Competencies The learner enhances ones knowledge in starting an entrepreneurial venture - identifies the requirements in establishing an entrepreneurial venture - demonstrates awareness of laws and local ordinances an entrepreneur should know and adhere to. - demonstrates awareness of success stories of famous entrepreneurs in the country. - participates in local training and/or orientation relating to starting a entrepreneurial vent - demonstrates knowledge of existing forms and other documents required from applicants of entrepreneurial permit. - shows skill in accomplishing forms - explains the processes an applicant has to go through in establishing an entrepreneurial venture. demonstrates knowledge and skills in sustaining and enhancing ones enterprise - keeps track of the changes in the entrepreneurial activities in the community - explains the practices and values observed by successful entrepreneurs

Grade 6 - ENTREPRENEURSHIP The learner Expanding and enhancing an entrepreneurial venture demonstrates deeper knowledge and skills in expanding and enhancing an entrepreneurial venture

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

31

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay

Learning Competencies Ang mag-aaral ay enhances ones knowledge and skills in sustaining and expanding entrepreneurial venture - uses the internet in improving ones ideas, processes, and products and advertising or marketing strategies - demonstrates understanding of the different strategies in enhancing oneself as an entrepreneur i.e. attending training that can enrich entrepreneurs knowledge and skills using the internet or print media networking with other entrepreneurs creating new products to suit market needs

applies new and creative techniques in product designing, packaging, marketing

ICT A. ICT tools & equipment and their uses B. Proficiency in the use of spread sheets applications, word processing and graphics presentations demonstrates proficiency in ICT technology in communicating and collaborating with other learners uses ICT technology to create projects that will summarize / integrate learning for a week or a month demonstrates skill in installing and use of ICT tools and equipment shows the proper way of installing: LCD with computer Printer to computer Ang mag-aaral ay K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 32

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content C. Communication and collaboration through the internet

Content Standards Ang mag-aaral ay

Performance Standards Ang mag-aaral ay

Learning Competencies

demonstrates proficiency in the use of spread sheets applications and other applications in learning - uses spread sheets and word processing applications in summarizing, integrating, and presenting learning - reviews output as to content, form, and creativity and revises/ refines output based on self-assessment and comments from others - uses appropriate application in analysing data, problem solving, making conclusions/ decisions

collaborates and communicates with students from other schools in creating projects and presentations, researching for information/ knowledge - observes proper ethics and safety in using the internet - uses appropriate websites to expand ones ideas & knowledge - presents / shares with others outputs resulting from collaboration

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

33

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content Grade 6 - AGRICULTURE

Content Standards The learner

Performance Standards The learner applies knowledge and skills in orchard gardening and animal raising

Learning Competencies The learner practices ones knowledge and skills in orchard gardening, propagating orchard trees, and marketing seedling or planters. explains benefits derived from orchard gardening to families and communities conducts research to: know types of orchard farms identify trees appropriate for orchard gardening based on location, climate, market demands know proper way of planting/ propagating orchard trees (budding, marcotting, etc.) know sources of orchard trees know how to care for seedlings importance of orchard gardening uses technology in the conduct of research to find out the - elements to be observed in establishing an orchard farm market demands for orchard trees, products Sources of orchard plants Famous orchard farms in the country prepares layout design of an orchard garden using the information gathered

Orchard gardening A. Establishing an orchard garden B. Propagating orchard trees C. Animal raising/ fish raising

demonstrates understanding of scientific practices in orchard gardening

Ang mag-aaral ay K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 34

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies applies scientific processes gathered in propagating, planting and caring orchard seedlings/trees identifies the appropriate tools and equipment in plant propagation and their uses demonstrates scientific ways of propagating orchard trees observes health and safety measures performs systematic and scientific ways of caring for orchard trees/ seedlings such as watering, cultivating, fertilizing, preparing organic fertilizer searches (in the internet or library) different ways of preparing organic fertilizer and pesticides explains the benefits of using organic fertilizer and pesticides towards sustainable development prepares organic fertilizer and pesticides observes health and safety way measures in formulating fertilizer and organic pesticides keeps record of growth / progress of seedlings applies knowledge and skills in marketing orchard trees / seedlings applies scientific knowledge and 35

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies skills in identifying seedlings plants/ seedlings ready for sale keeps updated record of plants/seedlings for sale plans marketing strategy to be used in selling uses technology / internet in marketing prepares flyers or brochures markets orchard trees /seedlings and computes for capital, expenses and gains

plans for expansion of seedling production and propagation of orchard trees expands ones knowledge and skills on orchard gardening explores different strategies to enhance ones knowledge and skills

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

36

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards The learner

Performance Standards The learner applies knowledge, skills and develop ones interest in animal/ fish raising

Learning Competencies The learner conducts survey to find out : - persons in the community whose occupation is animal/ fish raising - kinds of animals being raised as means of livelihood - market demands for animal products and by-products - benefits that can be derived from animal raising - stories of successful entrepreneurs in animal raising plans for the familys animal raising project identifies animal/s to be raised as an alternative income source for the family (e.g. goat, hogs, fish) prepares list of needed materials to start the project prepares schedule of work for raising, caring, processing and marketing of products and by products. computes investment needed, potential income, and market

D. Animal / Fish Raising

demonstrates understanding of scientific processes in animal/ fish raising

implements prepared plan monitors growth and progress of animals being raised keeps an updated record of animals growth / progress 37

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies Ang mag-aaral ay expands/ enhances ones knowledge on animal raising using the internet

manages marketing of animals / fish raised discuss indicators of animals/fish ready for harvesting demonstrates skill in harvesting/catching animals/fish prepares marketing strategy by asking help from others or using the internet markets animals/fish harvested

prepares plans for expansion of animal raising venture

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

38

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards The learner applies expanded knowledge and skills in any income generating project to help augment family income

Learning Competencies The learner prepares feasible and practical budget plan to efficiently manage family resources enumerates sources of family income (material and non-material) lists basic and social needs of the family including savings allocates budget for basic and social needs such as: o basic: food, clothing, shelter, education; o social needs: social and moral obligations (birthdays, baptisms, etc.), family activities, school affairs o savings/emergency budget (health, house repair) - assesses the feasibility and practicability of budget prepared and revises/modifies it when needed determines areas for reduction/augmentation according to needs and available budget solicits comments and suggestions from peers and family members identify areas where the family can increase its income to improve economic sufficiency

Grade 6 - HOME ECONOMICS The learner A. Home Management B. Sewing C. Food Preservation demonstrates expanded knowledge and skills in home economics to improve oneself and develop interest in any generating project to help augment family income

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

39

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies The learners . . . - uses the internet in searching for opportunities to augment family income - revises/refines budget based on suggestions sews creative and marketable household linens as means of augmenting family income creates/produces/sews simple marketable linens for home and office use undertakes simple survey to identify marketable household linens uses ICT in the conduct of survey of household linens and designs prepares new designs out of existing item or creates ones own design (e.g. pot holder, pouch bag, mail organizer, hand towel, throw pillow, etc) Identifies the materials and tools needed to produce ones design and prepares them for sewing seeks the comments and suggestions of peers and family members on the design of product revises product plan/design based on suggestions and prepares project pattern purchases and prepares materials for sewing following a pattern

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

40

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies The learners . . . sews project considering effective use of time, materials and effort

- assesses finished product and revises product based on self-assessment and suggestions from others - applies finishing touches or accessories to finished product conducts simple survey to find out trends and creative designs, sources of materials, market trends, etc in adding finishing touches and/or accessorizing products sketches design to be followed in adding accessories identifies sources of accessories, tools to use, and proper way of applying (attaching, gluing, etc) observes safe work habits

- assesses enhanced / finished product and refines/revises it based on suggestions and comments listens to /considers suggestions to further improve finished product - packages products for sale K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 prepares creative package materials using local resources package products artistically labels packaged product 41

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies The learners . . . - sells products and computes investment, expenses and gains computes product price for retail and wholesale uses technology in advertising products sells products monitors sale of product by keeping record of production and sales

- prepares plans for mass production or creating new product out of product gains - shows pride in products developed / designed applies skills in food preservation and food processing as source of income explains different ways of food preservation and processing (drying, salting, freezing,fish/ meat processing, etc.) conducts an inventory of foods that can be preserved/ processed using any of the processes on food preservation discusses the processes in each of the food preservation/ processing method 42

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies The learners . . . enumerates the equipment and tools and their substitutes to be used in food preservation/ processing explains the benefits derived from food preservation/ processing selects food to be preserved/ processed based on availability or raw materials, market demands and trends. conducts simple research to determine market trends and demands of preserved/ processed foods conducts environmental scanning on the availability of materials/ resources appropriate for food preservation/processing identifies the tools and equipment needed for each method of food preservation/ processing prepares plan on preserving/ processing food performs any of the food preservation/ processing processes learned observes safety rules in performing food preservation/ processing considers sustainable development in planning, creating, and cooking/ food preservation

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

43

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content Grade 6 - INDUSTRIAL ARTS

Content Standards The learner

Performance Standards The learner demonstrates skill in applying creative techniques to accessorize and/ or enhance constructs simple electrical gadget makes simple repairs

Learning Competencies The learner demonstrates creativity and innovativeness in enhancing/ accessorizing metal, wood and bamboo products. - conducts simple survey using technology and other data gathering method to determine: market trends on products made of metal, wood and bamboo customers preference of products types / sources of innovative finishing materials, accessories and design processes in enhancing / accessorizing finished products - discusses the effects of innovative finishing materials and creative accessories on the marketability of products. - sketches, shades, outlines innovative design for enhancing wood, metal, bamboo and other finished products. - Identifies creative accessories for finished product to be enhanced - prepares project plan - constructs project plan

A. Enhancing / accessorizing finished products B. Production/ repair of simple electrical gadgets

expands knowledge & skills in enhancing / accessorizing products as an alternative source of income and in repairing simple electrical gadgets

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

44

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies The learners . . . considers deliberately policies on sustainable development in constructing the project plan demonstrates resourcefulness and management skills in the use of time, materials, money and effort assesses the quality of enhanced product refines product based on assessment of finished product and revises / refines it based on feedback

- manages marketing of products and income from sales prepares creative packaging materials like box, plastic, any local material. applies creative packaging and labeling techniques markets products applies technology assisted and other means of product marketing - computes income from sales - prepares plans for mass production or creating new product Electricity constructs simple electrical gadgets - identifies simple electrical gadgets and their uses (extension cord, door bell, plugs, etc.)

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

45

K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Content

Content Standards

Performance Standards

Learning Competencies conducts research to find out simple electrical gadgets uses the internet in the conduct of research identifies the materials and tools needed in making gadgets explains the protocols (processes) in making electrical gadgets constructs planned gadget observes safety and health practices in making gadgets

Repair - gathers data on how to do simple repairs using technology or other methods - identifies gadgets / furniture/ furnishings at home/ school needing repair - lists the steps in repairing the identified gadget/furniture/furnishing - conducts simple repairs on broken furniture, ceramics, and other products - assesses repaired gadget / furniture/ furnishing - improves repair undertaken - shows pride in repaired item

K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012

46