Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE LECTIE

DATE GENERALE: Student: Grigore Mihai Facultatea: Automatica si Calculatoare Anul de studiu: III Specialitatea studentului: Ingineria Sistemelor Scoala de aplicatie: Colegiul National de Informatica Tudor Vianu Anul de studiu(clasa): XI Specialitatea elevilor: Informatica intensiv Disciplina la care se sustine lectia: Informatic Subiectul lectiei: Reprezentarea grafurilor prin matricea de adiacenta Tipul de lectie: formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 minute Locul de desfasurare: Laboratorul de informatica

I. PROIECT DE INSTRUIRE
1. Competene specifice Cod CS1 CS2 Coninutul competenei specifice Implementarea unui graf neorientat sau orientat in limbajul C++ prin matricea de adiacenta Implementarea unui graf neorientat sau orientat in limbajul C++ prin matricea de incidenta

2. Obiective pedagogice operaionale CodTip O1 Coninutul obiectivului Condiii de probare Sa asocieze unui graf o Se ofera un graf. matrice de adiacenta Sa utilizeze matricea de adiacenta pentru determinarea gradului, predecesorii si Criteriul de reuit Realizarea corecta a matricei de adiacenta asociata grafului dat in proportie de 68% Se ofera o matrice de Realizarea corecta a adiacenta si se alege un algoritmului care nod al acesteia. primeste ca intrare matricea de adiacenta a
1

O2

succesorii unui nod ai unui graf orientat

O3

Sa asocieze unui graf o matrice de incidenta Sa utilizeze matricea de incidenta pentru determinarea gradului, predecesorii si succesorii unui nod ai unui graf orientat

O4

grafului si un nod si afiseaza gradul, succesorii si predecesorii unui nod in proportie de 62% Se ofera un graf. Realizarea corecta a matricei de incidenta asociata grafului dat in proportie de 66% Se ofera o matrice de Realizarea corecta a incidenta si se alege un algoritmului care nod al acesteia. primeste ca intrare matricea de adiacenta a grafului si un nod si afiseaza gradul, succesorii si predecesorii unui nod in proportie de 60%

3. Organigrama coninutului de instruire Arii de coninut 1. Reprezentarea grafului prin matricea de adiacenta 1. Reprezentarea grafului prin matricea de adiacenta 2. Reprezentarea grafului prin matricea de incidenta 2. Reprezentarea grafului prin matricea de incidenta Subarii de coninut 1.1.Proprietatile matricei de adiacenta O1 1.2.Algoritmi pentru prelucrarea matricei de adiacenta 2.1.Proprietatile matricei de adiacenta O3 2.2.Algoritmi pentru prelucrarea matricei de incidenta O4 O2 Codul obiectivului

4. Diagrama obiective coninut Codul obiectivulu i O1 O2 O3 O4 Succesiunea de parcurgere a coninutului de instruire (coduri) 1 1.1 1 1.2 2 2.1 2 2.2

5. Setul de probleme, exerciii, aplicaii (situaii de nvare) Cod P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Coninutul problemei Pe harta unui judet exista mai multe localitati care sunt legate prin sosele pe care se circula in ambele sensuri.Sa se precizeze matricea de adiacenta asociata acestui graf. Pe harta unui oras exista mai multe intersesctii care sunt legate de strazi.Pe unele strazi se poate circula in ambele sensuri, pe alte strazi doar intr-un singur sens. Sa se precizeze matricea de adiacenta asociata acestui graf. Pentru matricea de adiacenta aflata la P1 sa se implementeze un algoritm care determina gradul nodrilor 2,4 si 6. Pentru matricea de adiacenta aflata la P1 sa se implementeze un algoritm care determina nodurile adiacente si numarul de vecini ai nodurilor 2 si 4. Pe harta unui judet exista mai multe localitati care sunt legate prin sosele pe care se circula in ambele sensuri.Sa se precizeze matricea de incidenta asociata acestui graf. Pe harta unui oras exista mai multe intersesctii care sunt legate de strazi.Pe unele strazi se poate circula in ambele sensuri, pe alte strazi doar intr-un singur sens. Sa se precizeze matricea de incidenta asociata acestui graf. Pentru matricea de adiacenta aflata la P1 sa se implementeze un algoritm care determina gradul nodrilor, predecesorii si succesorii nodurilor 1 si 3. Pentru matricea de adiacenta aflata la P1 sa se implementeze un algoritm care determina nodurile adiacente si numarul de vecini ai nodurilor 1 si 3.

6.Metode de invatamant
Tipul metodei folosite Metoda de invatamant

1. Metode comunicare

de

2. Metode explorare

de

Conversatia Expunerea Explicatia Instruirea prin rezolvare probleme Exercitiul Observatia dirijata

de

7.Mijloace de invatamant
Nr. Crt. Denumirea resursei materiale Cod Continut

1. Manual 2. 3. Fisa de aplicatii Calculator M FA C

Mariana Milosescu, Informatic intensiv, Manual pentru clasa a XI-a Capitolul: 2.7.Graful Pb 1 -> Pb 8 Limbajul de programare C+ +

8. Planul actiunii de instruire Co d Secventele lectiei Secventa introductiva Secventa pentru obiectivul O1 Secventa pentru obiectivul O2 Secventa pentru obiectivul O3 Secventa pentru obiectivul O4 Secventa finala

L1

9. Proiectul de instruire al leciei L1 Timpul Obiecti Etapele Continutul (minut ve ciclului de de instruire ul) pedago nvtare gice a obiectivului 0 0 10 1 2 3 Recapitularea cunostintelor anterioare (structuri de date) Introducere privind tema discutata(Grafur i) Prezentarea proprietatilor matricei de adiacenta Prezentarea proprietatilor matricei de adiacenta Prezentarea proprietatilor matricei de adiacenta

Metodele de nvtm nt 4 Conversati e Expunerea

Proble Formele de me organizare exerciti (sarcina/participa i, rea/ aplicati desfasurarea i activitatii) 5 6 frontal/colectiv/d irijat

Mijloac e de nvt mnt 7

Secvent introductiva

10 17

O1 Sa asocieze unui graf o matrice de adiacenta

Identificare a operatiilor component e Exersarea operatiilor component e si corectarea lor Exersarea deprinderii

Expunere Frontal Conversati e Efectuare de exercitii Instruire prin problemati zare FA Pb1, Pb2 Colectiv Dirijat

in ansamblul ei 17 27 Conexiune inversa finala O2 Sa utilizeze matricea de adiacenta pentru determinar ea gradului, predeceso rii si succesorii unui nod ai unui graf orientat Identificare a operatiilor component e Exersarea operatiilor component e si corectarea lor Exersarea deprinderii in ansamblul ei Conexiune inversa finala

Prezentarea proprietatilor matricei de adiacenta

Implementarea algoritmilor ce determina anumite informatii despre graf, in urma parcurgerii matricei de adiacenta Idem Idem

Expunere Conversati e Pb3,Pb4

Frontal Colectiv C,FA Dirijat

Efectuare de exercitii Explicatia

Idem

27 35

O3 Sa asocieze unui graf o matrice de incidenta

Identificare a operatiilor component e Exersarea operatiilor component e si corectarea lor Exersarea deprinderii in ansamblul ei Conexiune inversa Finala

Prezentarea proprietatilor matricei de incidenta Idem Idem Idem

Prezentare Conversati e Efectuare de exercitii Instruire prin problemati zare Rezolvare de probleme Pb5,Pb6 Frontal Colectiv Dirijat M, FA

35 45

O4 Sa utilizeze matricea de incidenta pentru determinar ea gradului, predeceso rii si succesorii unui nod ai unui graf orientat

Identificare a operatiilor component e Exersarea operatiilor component e si corectarea lor Exersarea deprinderii in ansamblul ei Conexiune inversa Finala

Prezentare Implementarea algoritmilor ce determina anumite informatii despre graf, in urma parcurgerii matricei de incidenta Conversati e Efectuare de exercitii Instruire prin problemati zare Rezolvare de probleme Pb7,Pb8

Frontal Colectiv C,FA Dirijat

45 50

Secventa finala

Revederea concluziilor

Conversati e

frontala/individuala / independenta

M, FA

10.Desfasurarea lectiei L1 Obiectiv Etapele Activitatea operatio lectiei si profesorului nal evenimen tele instruirii 1 2 3

Organizar Profesorul ea clasei noteaza pentru absentele, isi desfaurar pregateste ea materialele pentru activitii lectie, face de observatii si laborator recomandari daca este cazul. Aranjeaza elevii in grupe de cate 2 la fiecare calculator. Verifica daca programul C++ functioneaza

Metode/ procedee de invatam ant 4 5 1. Moment organizatoric 0-5 Elevii Convers raspund la atie solicitarile profesorului

Activitatea elevilor

Strategia didactica Mijloace Forme de de organizare a invatama activitatii nt elevilor 6 7 Frontal /colectiv/ dirijat

Evaluar e

Tim p

9 1-2 min

2. Pregatirea conditiilor de desfasurare a activitatii independente 5-10

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2 Captarea atentiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

3 Subliniaza noutatea temei ce urmeaza a fi discutata, prezinta aplicatii ale temei in viata uzuala Enunta titlul lectiei, si il noteaza pe tabla; Precizeaza obiectivele lectiei, pe larg

4 Asculta si urmaresc cu interes cele spuse de profesor

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7 Expuner Frontal e /colectiv Convers /dirijat atie

Evaluar e

Tim p

9 1-2 min

Comunica rea titlului activitatii si a obiectivel or operation ale Reactualiz area cunostinte lor teoretice necesare formarii deprinderi lor

Noteaza titlul lectiei in caiete

Expuner e

frontal/cole ctiv/ dirijat

Aminteste diverse proprietati ale grafurilor

Noteaza pe caiet ceea ce profesorul noteaza pe tabla, asculta explicatiile profesorului, raspund la solicitarile profesorului.

Convers atie. Explicati e. Exercitiu

frontala/indiv iduala/ independent a frontal/ individuala / dirijat

Oral

10

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7

Evaluar e

Tim p

3. Prezentarea continutului si dirijarea invatarii 10-40 Prezentar Defineste Noteaza pe ea matricea de caiet ceea ce O1 continutur adiacenta, profesorul Sa ilor si prezinta noteaza pe asocieze dirijarea proprietatile tabla, asculta unui graf invatarii: acesteia si explicatiile o matrice informatiile ce se profesorului, de Prezentar pot obtine din rezolva adiacent ea matricea de problemele a proprietati adiacenta.Solicita date de lor elevilor rezolvarea profesor matricei P1 si P2. de adiacenta O2 Sa utilizeze matricea de Prezentar ea continutur ilor si dirijarea Profesorul precizeaza algoritmii ce determina in urma parcurgerii Noteaza algoritmii enuntati, implementea za pe

Frontala, colectiva, dirijata M, FA Explicati a Convers atia Expuner ea Pb1,Pb2

8 min

Explicati a Demonst ratia Rezolvar

M, FA

Frontala, colectiva, dirijata

Practic a, orala

10 min

Pb3,Pb4

11

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2 invatarii:

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

1 adiacent a pentru determin area gradului, predeces orii si succesori i unui nod ai unui graf orientat

3 matricei de adiacenta Implemen urmatoarele tarea informatii: gradul algoritmil intern sau extern or ce al unui nod, determina succesorii si anumite predecesorii informatii nodului respectiv, despre nodurile graf, in adiacente, urma numarul de vecini, parcurgeri muchiile i matricei adiacente. Solicita de rezolvarea adiacenta problemelor P3 si P4. Ofera indicatii suplimentare si supravegheaza activitatea elevilor.

4 calculator algoritmii ceruti

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7 ea de 2/175 problem e Exercitiu l

Evaluar e

Tim p

O3

Prezentar

Defineste

Noteaza pe

Explicati

12

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2 ea continutur ilor si dirijarea invatarii: Prezentar ea proprietati lor matricei de incidenta Prezentar ea continutur ilor si dirijarea invatarii: Implemen tarea algoritmil or ce

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

1 Sa asocieze unui graf o matrice de incidenta

3 matricea de incidenta, prezinta proprietatile acesteia si informatiile ce se pot obtine din matricea de incidenta.Solicita rezolvarea Problemelor P5 si P6.

4 caiet ceea ce profesorul noteaza pe tabla, asculta explicatiile profesorului, rezolva problemele date de profesor

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7 a FA Frontala, Demonst colectiva, ratia Pb6,Pb5 dirijata Rezolvar ea de problem e Exercitiu l

Evaluar e

Tim p

9 min

O4 Sa utilizeze matricea de adiacent a pentru determin area gradului, predeces Profesorul precizeaza algoritmilor ce determina in urma parcurgerii matricei de adiacenta urmatoarele informatii: gradul intern sau extern Noteaza algoritmii enuntati, implementea za pe calculator algoritmii ceruti Convers atia euristica Convers atia Explicati a Pb8,Pb7 M-1/177 Frontala, dirijata, independent a Practic a, orala , scrisa 10 min

13

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

1 orii si succesori i unui nod ai unui graf orientat

2 3 determina al unui nod, anumite succesorii si informatii predecesorii despre nodului respectiv, graf, in nodurile urma adiacente, parcurgeri numarul de vecini, i matricei muchiile de adiacente. Solicita incidenta rezolvarea problemelor P7 si P8.Ofera indicatii suplimentare si supravegheaza activitatea elevilor.

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7

Evaluar e

Tim p

4. Obtinerea performantelor 40-43 Profesorul solicita rezolvarea unei probleme Elevii se gandesc la intrebarile adresate, fac insemnari daca este cazul si ofera Convers atia euristica Convers atia Explicati M-3/177 Frontala, dirijata, independent a Practic a, orala , scrisa

3 min

14

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

4 profesorului exemplele cerute. Noteaza exercitiul individual si il rezolva.

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 5 6 7 a

Evaluar e

Tim p

5. Asigurarea conexiunii inverse 43-46 Profesorul enumera un exercitiu din manual pe care elevii trebuie sa il rezolve independent timp de 3-4 minute. 6. Evaluarea performantei 46-49 La finalul minutelor pentru rezolvare, solicita

Noteaza pe foaia de lucru exercitiul cerut spre rezolvare si il rezolva independent.

Explicati a Convers atia Exercitiu l, Observat ia dirijata

M 3/175

Frontala, dirijata, independent a

Frontal a, dirijata , indepe ndenta

3 min

Urmaresc rezultatele obtinute, le

Convers atia, Explicati

Frontala, dirijata, colectiva

Practic a, scrisa

3 min

15

Obiectiv operatio nal

Etapele lectiei si evenimen tele instruirii 2

Activitatea profesorului

3 rezultatul elevilor si face comentarii cu privire la rezolvare. Raspunde eventualelor nelamuriri ale elevilor; face insemnari cu privire la activitatea elevilor care s-au remarcat 7. Asigurarea retentiei si a transferului celor invatate 49-50 Reaminteste pe scurt subpunctele Asculta, principale ale noteaza lectiei, anunta tema tema de casa. obligatorie

Strategia didactica Metode/ Mijloace Forme de procede organizare a dee de invatama activitatii invatam nt elevilor ant 4 5 6 7 confrunta cu a, cele ale Demonst colegilor, ratia, solicita Observat lamuriri acolo ia unde nu au dirijata inteles

Activitatea elevilor

Evaluar e

Tim p

8 prin rezolva re de proble me / orala

Convers atia, Explicati a

Frontala, colectiva, dirijata

1 min

16

17

S-ar putea să vă placă și